You are on page 1of 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.

HỒ CHÍ MINH
KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN - KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
Liên kết VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ – TÀI CHÍNH
LỊCH HỌC THỨ 3 (17/11/09) – Tại Võ Thị Sáu
LỚP MÔN HỌC Phòng học
QTKD (14/05/0 +04/06/09 + 25/06+ 24/07 + 13/08 + 10/09/09 +
01/10/09 + 22/10/09) Nghiệp vụ ngoại thương Hội trường
XNK( 13/08 + 10/09 + 01/10 + 22/10/09)
TK(12/11/09)
QTKD ( 02/04/09 + 12/11/09)
XNK( 23/07/09 + 12/11/09)
Thương lượng đàm phán Phòng 27

QTKD ( 23/04/09) + KTDN + KTTH(13/08/09)


Khai báo thuế (12/11/09)
Khai báo thuế Phòng 29

KTDN + KTTH (23/07/09)


- Thuế phòng máy
Khai báo thuế (22/10/09)
KTDN + KTTH (25/06/09 + 04/06/09) - Lập bo co ti chính Phòng 8

KTT (10/09/09 + 01/10/09 + 22/10/09 + 12/11/09) - Thẩm định dự án đầu tư Phòng 30

TK(23/07+13/08/09 + 10/09/09 + 01/10/09 + 22/10/09 ) - Trang điểm công sở Phòng 28

TK(04/06) Chưa học môn: PR


KTCN + KTTH (10/09/09) - Kế toán tài chính Phòng 12
- Nghỉ đến thứ 5(19/11) học: Phần mềm
KTTH (02/04/09 + 23/04/09 +14/05/09) phòng máy
CSDL
KTCN + KTTH (01/10/09) - Kế tóan tài chính Phòng 6
KTCN + KTTH (22/10/09) - Kế toán tài chính Phòng 7

Chủ nhật (22/11/09) Lớp KTT ( T 9 + 10 + 11) học môn: Tín dụng ngân hàngphòng 11 (Chú ý: học kiểm toán buổi 20/20
vào chủ nhật (29/11))