You are on page 1of 1

cho 13,4g hçn hîp Fe,Al,Mg t¸c dông hÕt víi mét lîng dung dÞch

HNO3 2M(lÊy d 10%) thu ®îc 4,48l hçn hîp NO vµ N2O cã tØ khèi
so víi hidro b»ng 18,5 vµ dung dÞch kh«ng chøa muèi amoni.TÝnh
thÓ tÝch dung dÞch HNO3 ®· dïng vµ khèi lîng muèi cã trong dung
dÞch sau ph¶n øng
Giải:
Fe − > Fe3+ + 3e
Al − > Al 3+ + 3e
Mg − > Mg 2+ + 2e
Số mol hỗn hợp NO và N2O là 4.48/22.4=0.2mol
Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp NO và N2O là 18.5*2=37
Dùng phương pháp đường chéo:
NO: 30 7
37 ( |30-37|=7; |44-37|=7 )
N2O: 44 7
nNO 7
=> = =1
nN O 7
2

N 5+
+3e − > N 2+
0.1 0.3 0.1
2 N +5 +8e− > 2 N +1
0.2 0.8 0.2
Theo định luật bảo toàn điện tích:

Tổng số mol e cho = tổng số mol e nhận =số mol NO3 = 0.3+0.8=1.1mol
Khối lượng muối = khối lượng kim loại + khối lượng NO3
= 13.4+1.1*62=81.6g
Số mol HNO3=số mol N=(số mol N trong NO3) +( số mol N trong NO và N2O)
=1.1+0.1+0.2=1.4
Vì lấy dư 10% nên số mol thực: 1.4*110%=1.54mol=>V=1.54/2=0.77(lít)