Suy Niêm Trong

Ngay Sông * 131

Chu đê suy niêm: Tiếng Viêt còn, ta vân còn đât Viêt

Linh hôn cua môt dân tôc la ngôn ngư cua dân tôc đo.
Cho nên ngôn ngư con đươc truyên tung,
thi dân tôc đo vân luôn con tôn tai.
- Ân Danh
Tiếng Viêt còn, ta vân còn đât Viêt

Không phai dân tôc nào trên thê giơi cung đêu có ngôn ngư riêng va chư viêt riêng . Môt sô
dân tôc phai vay mươn ngôn ngư hay mươn chư viêt cua dân tôc khác đê sư dung chung. Có
khi vay mươn ca hai: ca tiêng noi lân chư viêt . Dân tôc Viêt Nam cua chung ta là môt dân tôc
đôc đao ơ chô tư sơ hưu riêng ca ngôn ngư lâ n chư viêt lam tai san riêng cho dân tôc mình.
Đây la ngôn ngư va chư viêt thông nhât ma ca dân tôc gôm nhiêu săc dân khac nhau tuy môt
sô co thô ngư riêng trong bô tôc cua ho, nhưng tât ca đêu thông nhât noi chung môt ngôn ngư
và dung chung môt chư viêt. Chư Viêt đa chuyên minh tư dang thưc kho viêt kho đoc sang
hinh thưc dê viêt va dê đoc: cuôc hanh trinh biên chuyên nay khơi sư tư chư Han chuyên sang
chư Nôm rôi dân dân biên thanh chư Quôc Ngư mang hinh thưc tân tiên viêt theo vân ABC,
va tư tư phat triên đên dang thưc tron hao như ngay nay . Môt điêm son cua tiêng Viêt là có
âm giong trâm bông lên xuông du dương như tiêng noi đa đươc phô nhac săn vơi nhưng chư
phát âm lên cung băc , xuông cung trâ m, hay dưng ngang ơ giưa vơi cung thanh . Thê nên
trong chư viêt , cac cung giong ây thay đôi nhau va đươc biêu hiên dươi năm dâu goi la Săc ,
Huyên, Hoi, Ngã, Năng, hay nhưng chư không mang dâu nao ca, nên không biêu hiên băng
môt dâu cu thê, nhưng co âm giong riêng nên thương goi la dâu Thanh.

Nét đăc săc va đ ôc đao nhât cua tiêng Viêt la môt ngôn ngư dê dang đi vao quang đai dân
chúng vì tiêng Viêt mang săc thai gian-dị, dê nhơ, dê hoc, nên rât mau biêt đoc và cung mau
biêt viêt. Môt em be thông minh chi cân vai ba thang la co thê biêt đoc va biêt viêt Chư Viêt
rôi. Con như so vơi dang Chư Han hay chư Nôm, trươc đây, các em nho hay ngươi lơn tuôi
phai bo ra nhiêu năm nhiêu thang moi co thê nhân diên đươc đây đu cac dang chư, bơi vi hoc
chư nao thi biêt chư đo , chư không tư suy đê tư đoc va viêt ra đươc nhưng chư chưa hoc tơi.
Con Tiêng Viêt, ngươi hoc co thê tư suy đê t ư đoc va viêt đươc các chư chưa nghe hay chưa
hoc tơi. Khi xưa ta dung Chư Hán cua ngươi Tau, nhưng sau đo cac cu ta có sáng-kiên dùng
Chư Nôm đê có thê viêt các tác-phẩm băng Viêt-Văn cho đên khi ta phát-minh ra chư Quôc-
Ngư. Sau khi đươc phát-minh, chư Quôc-Ngư đã chưng to là môt phương-tiên hưu-dung
trong viêc phô-biên văn-hoc, nghê- thuât, chính-trị, khoa-hoc, kỹ-thuât vv…Ngoài ưu-điêm
dê-dang đi vao quang đai dân chúng vì gian-dị, dê nhơ, mau biêt đoc và mau viêt, chư Quôc-
Ngư đa tưng đươc phát-triên manh là nhơ ơ các phong-trào truyên-bá Quôc-Ngư cung như
các hoc-gia, cac nha bao, nha văn, nha thơ đua nhau sang-tác không ngưng. Môt net đăc săc
khiên cho Tiêng Viêt ngay môt phon g phú, đo la dê dang tao nên các tư ngư mơi b ăng cach
ghép chư, hay phiên âm các tư ngư nươc ngoai trơ thanh tiêng Viêt:
• Ghép chữ Nho lai vơi nhau, con goi là Hán-Viêt: vd độc-lập, tự-do, hanh phuc...
• Ghép hai chữ đứng riêng không có nghĩa, vd: bâng-khuâng, sỗ-sàng, sặc-sụa...
• Ghép chữ có nghĩa vơi chữ phụ để làm manh ý: vd bực tức, cực khổ, cứng rắn...
• Ghép một chữ vào một chữ khác để làm nhẹ bơt ý: cồm cộm, cong cong, đo đỏ...
• Ghép một chữ vào một chữ nhiêu chữ khác để tao manh nghĩa thêm: trắng bach, trắng
bệch, trắng bóng, trắng dã, trắng hếu, trắng mởn, trắng muôt...
• Phiên âm các chữ thông dụng nươc ngoai lam thanh tiếng viêt: Vd như máy Radio, máy
TV, giây Bata, áo Pa-rơ-suy, rươu Wisky, mu Be-rê, Cà-phê, Cao-su, batoong vv...

Tiêng Viêt la ngôn ngư biên hoa tuyêt diêu , âm giong du dương . Ta hãy gìn-giư và bao-tôn
lây Tiêng Viêt đê giư mãi Hôn Viêt trong tim chúng ta. Hôn Viêt ta còn, thì Văn Hóa ta còn,
Văn-Hóa ta còn thì Tiêng Viêt ta còn, Tiêng Viêt ta còn, Nươc Viêt va Đât Viêt ta còn mãi.

Lơi câu nguyên trong ngay:

Lậy Chua, ngôn ngư loai ngươi la phương tiện đê loai ngươi giao thiệp vơi nhau, la cơ hội đê
muôn ngươi muôn sắc tộc co thê thông cam vơi nhau trong tinh huynh đệ thuộc đai gia đinh
nhân loai. Xin cho chung con biết tôn trong cac phân tư khac trong gia đinh nhân loai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful