Separator ulja

ZA PROJEKTANTA
s ojačanom (rebrastom stijenkom) protoka 0,5-40 lit/sec
Certifikat kvalitete

SEPARATOR ULJA izrađen od polietilena, kao jedinstvena cjelina s dva
otvora, za koja su predviđeni nepropusni poklopci s navojima. Centralni otvor namijenjen je za kontrolu ulaznih voda i količinu otpadnih tvari, te za odstranjivanje ulja, masti, ugljikovodika (nafta) i ostalih plivajućih tvari. Sekundarni, bočni otvor namijenjen je za kontrolu izlaznih voda, te za odstranjivanje pijeska i ostalih krutih (neplivajućih tvari). U unutrašnjosti mastolova nalazi se konusni lijevak od PVC-a s ljevkastim završetkom za izlazak pročišćenih voda, izlazne cijevi od PVC-a s gumenom (NEOPREN) vanjskom brtvom i odlijevak -T- oblika za ispust pročišćenih voda, koji se može spojiti na internu kanalizaciju automehaničarskih radionica.

poklopci na navoj

b

a

otvor za odstranjivanje pijeska i krutih tvari

Øul

Øiz
ulje i masti

ulaz

izlaz v Hul Hiz

Namjena: tretman zauljenih voda–auto mehaničarske radionice i servisi, benzinske pumpe, autopraonice, velike popločane površine, parkirališne zone, itd.

D
otvor za odstranjivanje ulja i masti

ZA IZVOĐAČA

Napraviti iskop potrebnih dimenzija. Na dnu iskopa izvesti pješćanu posteljicu debljine 10 cm materijalom granulacije od 0 do 5 mm. Navlažiti i iznivelirati posteljicu prije postave polietilenskog separatora. Spojite izlaz s kontrolnim oknom za uzimanje uzoraka sa PVC cijevi profila ………… Napunite separator vodom. Spojite odvodnu kanalizacijsku cijev s ulaznom cijevi separatora

kako bi se omogućio ciklus pročišćavanja sakupljenih otpadnih voda. Nastavite s bočnim zatrpavanjem. Za zatrpavanje nužno koristiti vlažan pijesak granulacije od 0 do 5 mm. Završite nasipavanje rova i separatora ulja kako je prikazano na slikama. Za detaljnije objašnjenje pogledajte prilog br. 1 (način ukopavanja).

kruti talog i pijesak

OPIS
Ukoliko se interna kanalizacija priključuje na javni kanalizacijski sistem veličina separatora se odabire prema formuli: Ng = Š(qr) + (qs) x (fqs)Ć x (fd) Gdje je : qr–oborinska voda s kolnih i pješačkih površina (bez krovnih oborinskih voda); qs–zauljene otpadne vode (nastale pranjem podova radionice); fqs–faktor gustoće promjenjiv od 1 do 3 ovisno o specifičnoj težini tekućine koja se odvaja. Minimalni volumen zone u kojoj se talože krute tvari prema tome iznosi: –650 lt za protok do 3 lt/s –2500 lt za protok do 10 lt/s. Potreban je proračun s odgovarajućim koeficijentima za protoke iznad 10 lt/s. Za postrojenja s automatskim pranjem mora se predvidjeti zona (okno) za zadržavanje krutih tvari volumena min 5 m3.

PJEŠAČKA POVRŠINA
PVC nastavak poklopac za nekolno opterećenje mršavi beton

KOLNA POVRŠINA
armirani beton poklopac za kolno opterećenje PVC nastavak h po potrebi

SEPARATOR ULJA
Šifra Proizvod Protok (lit/sek) Površina (m2) Kapacitet (lit) D (cm) v (cm) a (mm) b (mm) V sed (m3) H ul (cm) H iz (cm) ø ul (mm) ø iz (mm) Težina (kg)

10 cm

10 cm

zemlja

zemlja

0720 0721 0722 0723 0724 0725 0726 0727 0728 0729 0730 0731

TIP 400 TIP 800 TIP 1000 TIP 1500 TIP 2000 TIP 3000 TIP 4000 TIP 5000 TIP 6000 TIP 8000 TIP 9000 TIP 10000

0.5 1.0 1.5 2.0 3.5 6 8 10 15 20 25 30

50 150 250 300 500 600 750 1000 1200 2400 3000 3600

400 600 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 8000 9000 10000

80 80 120 120 120 160 160 190 190 220 220 220

80 120 120 150 190 185 235 215 255 260 285 310

200 200 200 200 200 200 200

300 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

0.12 0.16 0.27 0.41 0.68 0.80 1.20 1.60 2.00 2.60 3.20 4.00

60 100 100 128 168 147 197 177 217 211 236 261

55 95 95 123 163 142 192 172 212 206 231 256

110 110 110 125 125 125 160 160 160 160 160 200

110 110 110 125 125 125 160 160 160 160 160 200

25 30 42 62 83 106 136 166 210 278 330 405

ZA KORISNIKA

Provjerite da li je separator postavljen prema uputama i pravilima struke. Periodično kontrolirajte separator (putem za to predviđenih otvora sa poklopcima na navoj) kako se ne bi desilo da neko veće kruto tijelo začepi, odnosno onemogući ulaz i protok,odnosno izlaz pročišćenih voda. Periodično (putem bočnog, odnosno manjeg otvora) provjeravajte nivo nataloženog pijeska

i krutih tvari u taložniku. Nivo taloga mora biti ispod izlaznog lijevka. Periodično provjeravajte stanje u središnjem konusnom lijevku, kako sakupljene masti, ulja i plivajuće tvari ne bi napunile cjelokupni njegov volumen. Povremeno vršite čišćenje i pražnjenje nataloženih ulja i masti. Kontaktirajte nadležnu organizaciju za pražnjenje i zbrinjavanje ulja.

Šifra

Proizvod

Protok (lit/sec)

Površina (m2)

Kapacitet (lit)

D (cm)

v (cm)

H ul (cm)

H iz (cm)

ø ul (mm)

ø iz (mm)

Težina (kg)

0618

TIP 15000

40

4500 15000 225

440

400

394

200

200

442

Napomena
Po potrebi moguća je izrada separatora s većim protokom.

Učinak i garancija
ISEA daje jamstvo
Za odstranjivanje plivajućih tvari >90%.

DODATNA OPREMA
okno s filterom od materijala za apsorbciju ulja, masti i emulzija

ISEA daje jamstvo
Da kvaliteta pročišćenih (izlaznih) voda zadovolijava uvjete zadane važećim zakonima i propisima. Uređaji su izrađeni u skladu s normama DIN 1999.

22

DIMENZIONIRANJE I PROJEKTIRANJE
23

Proizvod od reciklirajućeg materijala

Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika bez obavijesti

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful