You are on page 1of 2

Assistents: Mario López, Miriam Calderón, Mireia 15 d'Octubre

Gutierrez, Gemma Domínguez, Sara Lema, Laia Nonell, DATA:


de 2009
David Palacios, Rubén Mato, Sílvia Zambrana, Cristian
Sànchez, Pere Monguió, Míriam Calderón, Iris Olivet, Paula HORA: 14h - 16'30h
Rubio, Carlota Perea, Eduard Lladó
LLOC: Local d'Estudiants
Autor: Cristian Sánchez Mínguez

Ordre del dia:

1. Aprovació acta reunió anterior, si s'escau


2. Aprovació de la proposta d'organització de la FMComunicació 09, si s'escau
3. Afers de tràmit
4 . Torn de precs i preguntes

La sessió s'inicia a les 14.15h.

El secretari llegeix l'ordre del dia.

1. Aprovació de l'acta anterior

El secretari comenta a tothom breument l'última reunió de l'O.C.A. i demana si algú vol afegir o modificar
alguna part de l'acta. No hi ha cap intervenció

Reolucions:
·A Els participants de la reunió de l'O.C.A. aproven per assentiment l'acta de la sessió del 7
d'Octubre

2. Aprovació de la proposta d'organització de la FM Comunicació '09


El secretari presenta el punt tot explicant la feina que havia quedat pendent la setmana anterior que era
decidir com se solucionaria la manca del material per a l'escenari i la música que faltava per demanar,
decidir quin subministrador de beguda es contractaria i decidir l'organització de la Gimcama adreçada als
estudiants de primer.

Pel que fa als pressupostos que s'havien presentat a la reunió del dia 7 d’octubre de 2009. El primer
corresponia al subministrador SIS que és el mateix que l’any passat. Aquest servei inclou la sonorització,
l’equip de música i l’escenari. El segon pressupost presentat per Jara incloïa els altaveus i la sonorització.
Faltaria la microfonia i l’escenari.

A la reunió es va aprovar acceptar el segon pressupost. Després de la reunió el secretari va enviar la


proposta a l’ETC i a deganat per tal que donaren el vist-i-plau. La resposta dels responsables de les dos
institucions va ser la mateixa. No es podia acceptar la proposta al no tractar-se d’un subministrador
oficial de la UAB.
Per tal de poder utilitzar els serveis d’aquest subministrador, i rebre l’ajut econòmic de l’ETC i poder
disposar dels diners que tenim a la nostra disposició els estudiants, s’havia de presentar una factura a
posteriori indicant que el servei ja ha estat pagat. Així tant l’ETC com deganat podrien abonar els diners
que costaren els serveis. Això implica disposar d’uns recursos econòmics que no foren ni de degant, ni de
l’ETC i que estigueren disponibles per a poder-se utilitzar en qualsevol de les activitats que es proposen.
Com que l’Òrgan Coordinador de l’Alumnat, que és qui va decidir assumir l’organització de la festa de la
facultat, no disposa de recursos propis, sinó que gestiona els recursos que el deganat aporta als
estudiants, no pot fer front a aquesta demanda.
Una de les hipotètiques possibilitats que es van plantejar va ser que l’ETC i Deganat fessin front a les
despeses de la beguda subministrada per Moritz, que si que és un subministrador oficial de la UAB. Però
una de les condicions per a que un projecte puga ésser acceptat per l’ETC és que allò finançat no s’utilitze
per a fer negoci o per a lucrar-se, tot i que els beneficis es destinen a augmentar els recursos dels
estudiants.
Explicat això el secretari planteja la possibilitat d'acceptar el primer pressupost, perquè tot i ser més car,
era l'unic que permetia rebre l'ajut de l'ETC i el deganat, sense el qual la festa era inviable. Els assistents
accepten aquest pressupost per assentiment.
El secretari de l'OCA explica quin són els preus del subministrador de beguda de l'any anterior i també
explica quin són els preus i les condicions de les altres propostes proposades a les reunions anteriors. EL
principal escull per optar per alternatives al subministrador de l'any passat és la manca de infraestructura
per a refredar les cerveses. A la facultat no es diposa de neveres, ni altres mecanismes per a refredar-
les. A més la normativa de la UAB no permet vendre les llaunes, en tot cas s'haurien de servir en got i
gestionar el resudi.
Després de l'exposició de la informació els assistents barallen les dos opcions i finalment es decideix fer
ús del subministrador de l'any anterior.

Finalment la reunió deriva a l'organització per comissions (música i gimcama). Els membres dels dos
grups acaben de coordinar els temes pendents.

Resolucions:

− S'aprova el pressupost presentat pel secretari de l'OCA a la reunió anterio


− S'aprova el pressupost del subministrador de cerveses Moritz
− Les comissions de música i gimcama tanquen tots els temes pendents de reunions
anteriors.

3. Afers de tràmit

El secretari proposa tornar-se a trobar una vegada haja passat la festa per tal d'avaluar-la. Queda
pendent determinar el dia de la reunió.

Resolucions:

- S'aprova la proposta de fer una nova reunió la setmana següent.

4. Torn de precs i preguntes

No n'hi consten.