You are on page 1of 8

SULIT

OPEN UNIVERSITY

MALA YSIA


SEMESTER SEPTEMBER 2012
PEPERIKSAAN AKHIR

KURSUS KRAF TRADISIONAL
KOD HBAE3103
TARIKH 16 DISEMBER 2012


TEMPOH 2 JAM 30 MINIT
MASA 3.00 PTG ..5.30 PTG

ARAHAN KEPADA CALON

1. Kertas soalan ini disediakan dalam BAHASA MELAYU. JAWAB dalam BAHASA
MELAYU.


2. Kertas scalan ini terdiri daripada TIGA (3) Bahagian .. BAHAGIAN A, BAHAGIAN B

dan BAHAGIAN C. Baca DENGAN TELITI arahan bagi setiap BAHAGIAN.3. Tulis jawapan anda dalam Buku Jawapan yang dibekalkan.

Kertas soalan ini mengandungi 3 MUKA SURAl soalan yang dicetak pada kedua ..dua belah
muka surat , tidak termasuk muka surat ini.
BAHAGIANAARAHAN

Bahagian A mengandungi LIMA soalan. Jawab SEMUA.


SOALAN

1. Apakah makna dan konsep warisan dalam kraf tradisional Melayu.

2. Nyatakan DUA tujuan nilai estetik kraftradisional dimasukkan dalam
sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual.
MARKAH(4)(4)


3. Berikan EMP AT sebab mengapa motif digunakan dalam kraf tradisional

Melayu.

4. Kelarai adalah teknik dalam kraf anyaman yang mempengaruhi kehidupan
dan kebudayaan masyarakat Melayu. Namakan EMPAT jenis kelarai
dalam kraf anyaman.
5. Namakan EMPAT jenis motif yang selalu digunakan dalam corak hiasan
pada wau.
(4)

(4)(4)(Jumlah: 20)
1...
BAHAGIANBARAHAN

Bahagian B mengandungi TIGA soalan. Jawab DUA sahaja.SOALAN MARKAH

1. Ukiran kayu tradisional dianggap sebagai hasil kreativiti orang Melayu
yang unik dan dapat dilihat sebagai hiasan di masjid-masjid.

(a) Nyatakan LIMA lokasi utama ukiran kayu tradisional Melayu

menjadi hiasan di masjid.

(5)


(b) Bincangkan LIMA nilai yang dapat dibentuk dalam kehidupan

bermasyarakat orang Melayu daripada hiasan ukiran kayu di masjid.

( 15)


(Jumlah: 20)

2. (a) Jelaskan proses pembuatan tembikar tradisional teknik picitan


bermula daripada proses penyediaan tanah sehingga kepada proses
membentuk.( 10)


(b)

Terangkan keistimewaan songket dalam kraftradisional Melayu.

( 10)


(Jumlah: 20)3. (a) Apakah ciri-ciri istimewa gasing dalam kraftradisional Melayu. ( 10)(b) Bagaimana ciri-ciri istimewa gasing itu dikaitkan dengan falsafah

dalam kehidupan manusia. Jelaskan. ( 10 )(Jumlah: 20)


2 ...
BAHAGIANCARAHAN

Bahagian C mengandungi DUA soalan. Jawab SATU sahaja.SOALAN MARKAH1. Kraf tradisional Melayu dapat menyedarkan pelajar tentang kepentingan
nilai kemasyarakatan yang terkandung disebaliknya. Berdasarkan kraf
anyaman mengkuang, buktikan bagaimana nilai tersebut berlaku dalam
kehidupan masyarakat Melayu.

(Jumlah: 20)

2. Pengalaman itu adalah ilmu yang dikaitkan dengan intelektual
Melayu'pandai tukang' atau tukang kraf dalam kraf tradisional Melayu.
Buktikan.

(Jumlah: 20)

KERTAS SOALAN TAMAT