Ispitna pitanja iz Sistematike cvetnica

1. Sistematika biljaka kao botanička disciplina
2. Pojam i principi klasifikacije biljaka
3. Nomenklatura i osnovne taksonomske kategorije
4. Metode u sistematici biljaka
. Pregled glavni! grupa "ivi! bi#a $ domeni i carstva
%. &arstvo Plantae $ osnovne karakteristike i podela 'ra(deli)
*. +a(deo ,nt!op!-ta 'cvetnice) $ osnovne karakteristike i podela
.. +a(like i(me/u klase dikotila i monokotila
0. 1snovne karakteristike klase dikotila
12. 1snovne karakterstike klase monokotila
11. &vet kao pojava u evoluciji3 glavne karakteristike gradje i pregled
primitivni! i i(vedeni! osobina
12. 4rsta kao osnovna sistematska kategorija
13. 5amilija +anunculaceae
14. 5amilija Papaveraceae
1. 5amilija 6rticaceae
1%. 5amilija +osaceae
1*. 5amilija 5abaceae
1.. 5amilija 7eraniaceae
10. 5amilija 4itaceae
22.5amilija 8up!orbiaceae
21. 5amilija ,piaceae
22.5amilija &ar-op!-llaceae
23.5amilija &!enopodiaceae
24.5amilija Pol-gonaceae
2.5amilija 9rassicaceae
2%.5amilija &ucurbitaceae
2*.5amilija Malvaceae
2..5amilija +ubiaceaea
20.5amilija &onvolvulaceae
32.5amilija 9oraginaceae
31. 5amilija Solanaceae
32.5amilija Scrop!ulariaceae
33.5amilija Plantaginaceae
34.5amilija :amiaceae
3.5amilija ,steraceae
3%.5amilija :iliaceae
3*.5amilija &-peraceae
3..5amilija Poaceae
30.5amilija 9etulaceae
42.5amilija 5agaceae
41. 5amilija Moraceae
42.5amilija &annabaceae
43.5amilija ;uglandaceae
44.5amilija +utaceae
4.5amilija :inaceae
4%.5amilija 7rossulariaceae
4*.5amilija ,marant!aceae
4..5amilija Primulaceae
40.5amilija 1leaceae
2.5amilija ,mar-llidaceae
1. 5amilija <ridaceae