You are on page 1of 44

Kha

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Nhm
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01A
01B
01B
01B
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02A
02B
02B
02B
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03A
03B
03B
03B
03C
05
05
05
05
05
05
05
05
05A
05A
05A
05A
05B
05B
05B
06
06
06
06
06

M HP
1010132
1010183
1011013
1010273
1010143
1010123
1010163
1080113
1010073
1011050
1011013
1010273
1011050
1010132
1010183
1011013
1010273
1010143
1010123
1010163
1080113
1010073
1011050
1011013
1010273
1011050
1010132
1010183
1011013
1010273
1010143
1010123
1010163
1080113
1010073
1011050
1011013
1010273
1011050
1010273
1060862
1010393
1010242
1060353
1010152
1080113
1060872
1010373
1011050
1010023
1011032
1010872
1010023
1011032
1010872
1060862
1010393
1010242
1060353
1010152

Tn hc phn TKB_K2_13_14
TC
S s
Ging vin
(2)
CN CAD/CAM
1
80 TSn
CN Ch to my 2
2
80 LBnh
A my cng c
2
40 TXTu
A thit k HT KT
2
40 CMLc
HTSX t ng (CIM)
2
80 CMLc
My CNC
2
80 BTV
TBCN v cp phi T
2
80 CMLc
Thit b nng chuyn
2
80 NVYn
Thc tp CN CK
3
80 Khoa C kh
TH Cng ngh CAD/CAM
2.0
40 P.N Quc Huy
A my cng c
2
40 NPTNhn
A thit k HT KT
2
40 HVThnh
TH Cng ngh CAD/CAM
2.0
40 P.N Quc Huy
CN CAD/CAM
1
80 TSn
CN Ch to my 2
2
80 LBnh
A my cng c
2
40 TMChnh
A thit k HT KT
2
40 LBnh
HTSX t ng (CIM)
2
80 CMLc
My CNC
2
80 BTV
TBCN v cp phi T
2
80 CMLc
Thit b nng chuyn
2
80 NVYn
Thc tp CN CK
3
80 Khoa C kh
TH Cng ngh CAD/CAM
2.0
40 Trn Minh Thng
A my cng c
2
40 TNHi
A thit k HT KT
2
40 TMSang
TH Cng ngh CAD/CAM
2.0
40 Trn Minh Thng
CN CAD/CAM
1
80 TSn
CN Ch to my 2
2
80 HVThnh
A my cng c
2
40 BTV
A thit k HT KT
2
40 TXTu
HTSX t ng (CIM)
2
80 CMLc
My CNC
2
80 BTV
TBCN v cp phi T
2
80 LBnh
Thit b nng chuyn
2
80 NVYn
Thc tp CN CK
3
80 Khoa C kh
TH Cng ngh CAD/CAM
2.0
40 Trn Phc Thanh
A my cng c
2
40 NPTNhn
A thit k HT KT
2
40 TSn
TH Cng ngh CAD/CAM
2.0
40 Trn Phc Thanh
A thit k HT KT
2
40 NLc
A KT vi iu khin & GNNV
2
60 LXng
HT C in t 2
3
60 TXTu
Lp trnh CNC
2
60 TSn
Mng my tnh
2
60 HVVit
ROBOT Cng nghip
2
60 NLc
Thit b nng chuyn
2
60 NVYn
Thc tp CN 2
1
60 Khoa TVT
Ti u ho ng dng
2
60 NLc
TH Cng ngh CAD/CAM
2.0
40 Trn Minh Thng
Thc hnh H thng c in t
1.0
30 Trn Ngc Hi
Thc hnh Lp trnh CNC
1.0
30 P.N Quc Huy
Thc hnh Robot cng nghip
1.0
30 Trn Minh Thng
Thc hnh H thng c in t
1.0
30 Trn Ngc Hi
Thc hnh Lp trnh CNC
1.0
30 P.N Quc Huy
Thc hnh Robot cng nghip
1.0
30 Trn Minh Thng
A KT vi iu khin & GNNV
2
60 LXng
HT C in t 2
3
60 TXTu
Lp trnh CNC
2
60 TSn
Mng my tnh
2
60 HVVit
ROBOT Cng nghip
2 1 60 NLc
Page

Kha
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Nhm
06
06
06
06A
06A
06A
06A
06B
06B
06B
06B
10
10
10
10
10
10
10A
10A
10A
10B
10B
10B
10B
10B
11
11
11
11
11
11
11A
11A
11A
11B
11B
11B
11B
11B
12
12
12
12
12
12
12A
12A
12A
12B
12B
12B
12B
12B
12C
17
17
17
17
17
17

M HP
1080113
1060872
1010373
1011050
1010023
1011032
1010872
1011050
1010023
1011032
1010872
1020653
1020992
1020333
1020283
1020353
1020663
1021003
1020973
1020983
1020992
1020333
1021003
1020973
1020983
1020653
1020992
1020333
1020283
1020353
1020663
1021003
1020973
1020983
1020992
1020333
1021003
1020973
1020983
1020653
1020992
1020333
1020283
1020353
1020663
1021003
1020973
1020983
1020992
1020333
1021003
1020973
1020983
1020333
1030073
1030453
1030803
1030813
1030033
1030133

Tn hc phn TKB_K2_13_14
TC
S s
Ging vin
(2)
Thit b nng chuyn
2
60 NVYn
Thc tp CN 2
1
60 Khoa TVT
Ti u ho ng dng
2
60 NLc
TH Cng ngh CAD/CAM
2.0
40 Trn Phc Thanh
Thc hnh H thng c in t
1.0
30 Trn Ngc Hi
Thc hnh Lp trnh CNC
1.0
30 V nh Trung
Thc hnh Robot cng nghip
1.0
30 Trn Phc Thanh
TH Cng ngh CAD/CAM
2.0
40 Trn Phc Thanh
Thc hnh H thng c in t
1.0
30 Trn Ngc Hi
Thc hnh Lp trnh CNC
1.0
30 V nh Trung
Thc hnh Robot cng nghip
1.0
30 Trn Phc Thanh
Chuyn 3
2
90 TBnh
A CN phn mm
2
45 PHKhnh
A lp trnh mng
2
45 NTKhi
Lp trnh hm v logic
2
90 PHKhnh
Lp trnh mng
2
90 PMTun
Thc tp cng nhn
3
90 Khoa CNTT
Thc hnh Chuyn 3
1.0
50 ng Thin Bnh
Thc hnh Lp trnh hm logic
1.0
50 V c Hong
Thc hnh Lp trnh mng
1.0
45 Phm Minh Tun
A CN phn mm
2
45 NTBnh
A lp trnh mng
2
45 HCPhp
Thc hnh Chuyn 3
1.0
50 ng Thin Bnh
Thc hnh Lp trnh hm logic
1.0
50 V c Hong
Thc hnh Lp trnh mng
1.0
45 Phm Minh Tun
Chuyn 3
2
90 TBnh
A CN phn mm
2
45 TBnh
A lp trnh mng
2
45 NVNguyn
Lp trnh hm v logic
2
90 PHKhnh
Lp trnh mng
2
90 MVH
Thc tp cng nhn
3
90 Khoa CNTT
Thc hnh Chuyn 3
1.0
50 ng Thin Bnh
Thc hnh Lp trnh hm logic
1.0
50 V c Hong
Thc hnh Lp trnh mng
1.0
45 Nguyn Vn Nguyn
A CN phn mm
2
45 TTHoa
A lp trnh mng
2
45 THTTin
Thc hnh Chuyn 3
1.0
50 ng Thin Bnh
Thc hnh Lp trnh hm logic
1.0
50 V c Hong
Thc hnh Lp trnh mng
1.0
45 Nguyn Vn Nguyn
Chuyn 3
2
90 TBnh
A CN phn mm
2
45 LTMHnh
A lp trnh mng
2
45 MVH
Lp trnh hm v logic
2
90 PHKhnh
Lp trnh mng
2
90 MVH
Thc tp cng nhn
3
90 Khoa CNTT
Thc hnh Chuyn 3
1.0
50 ng Thin Bnh
Thc hnh Lp trnh hm logic
1.0
50 V c Hong
Thc hnh Lp trnh mng
1.0
45 Nguyn Vn Nguyn
A CN phn mm
2
45 VHong
A lp trnh mng
2
45 NVQng
Thc hnh Chuyn 3
1.0
50 ng Thin Bnh
Thc hnh Lp trnh hm logic
1.0
50 V c Hong
Thc hnh Lp trnh mng
1.0
45 Nguyn Vn Nguyn
A lp trnh mng
2
45 PMTun
Chn on KT ng c
2
65 TTHTng
A thit k t
2
25 LVTy
KC tnh ton HT phanh, li
2
65 LVTy
KC tnh ton HT treo
2
65 NHVit
My trc vn chuyn
2
65 NVng
Nhin liu v du m
2 2 65 DNgha
Page

Kha
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Nhm
17
17
17
17
17
17A
17A
17A
17A
17B
17B
17B
17B
17B
17C
17C
17C
17C
17D
17E
17F
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18A
18A
18A
18A
18B
18B
18B
18B
18B
18C
18C
18C
18C
18D
18E
18F
20
20
20
20
20
20
20
20B
20C
20D
20E
22

M HP
1030163
1030523
1030403
1030143
1030853
1030863
1030773
1030783
1030793
1030453
1030863
1030773
1030783
1030793
1030453
1030773
1030783
1030793
1030773
1030773
1030773
1030073
1030453
1030803
1030813
1030033
1030133
1030163
1030523
1030403
1030143
1030853
1030863
1030773
1030783
1030793
1030453
1030863
1030773
1030783
1030793
1030453
1030773
1030783
1030793
1030773
1030773
1030773
1031523
1031353
1031373
1031363
1031422
1031314
1031333
1031373
1031373
1031373
1031373
4130161

Tn hc phn TKB_K2_13_14
TC
S s
Ging vin
(2)
Th nghim ng c
1
65 DVDng
Thc tp k thut 2
1.5
65 Khoa CKGT
TK cc h thng trong C
3
65 NQTrung
Trang b in v T trn CT
3
65 PMc
D CAD/CAM trong thit k C
2
65 NQTrung
TH D CAD/CAM trong TK ng c1.0
35 Nguyn Quang Trung
Thc hnh Chn on ng c
0.5
12 Phan Vn Bng
Thc hnh TB in & in t CT 1.0
30 Hunh B Vang
Thc hnh Th nghim ng c
1.0
30 Hunh B Vang
A thit k t
2
25 NVng
TH D CAD/CAM trong TK ng c1.0
35 Nguyn Quang Trung
Thc hnh Chn on ng c
0.5
12 Phan Vn Bng
Thc hnh TB in & in t CT 1.0
30 Hunh B Vang
Thc hnh Th nghim ng c
1.0
30 Hunh B Vang
A thit k t
2
25 NVHi
Thc hnh Chn on ng c
0.5
12 Phan Vn Bng
Thc hnh TB in & in t CT 1.0
30 Hunh B Vang
Thc hnh Th nghim ng c
1.0
30 Hunh B Vang
Thc hnh Chn on ng c
0.5
12 Phan Vn Bng
Thc hnh Chn on ng c
0.5
12 Phan Vn Bng
Thc hnh Chn on ng c
0.5
12 Phan Vn Bng
Chn on KT ng c
2
65 TTHTng
A thit k t
2
25 LVTy
KC tnh ton HT phanh, li
2
65 LVTy
KC tnh ton HT treo
2
65 NHVit
My trc vn chuyn
2
65 NVng
Nhin liu v du m
2
65 DNgha
Th nghim ng c
1
65 DVDng
Thc tp k thut 2
1.5
65 Khoa CKGT
TK cc h thng trong C
3
65 DVDng
Trang b in v T trn CT
3
65 PMc
D CAD/CAM trong thit k C
2
65 NQTrung
TH D CAD/CAM trong TK ng c1.0
35 Nguyn Quang Trung
Thc hnh Chn on ng c
0.5
12 Phan Vn Bng
Thc hnh TB in & in t CT 1.0
30 Hunh B Vang
Thc hnh Th nghim ng c
1.0
30 Hunh B Vang
A thit k t
2
25 NVng
TH D CAD/CAM trong TK ng c1.0
35 Nguyn Quang Trung
Thc hnh Chn on ng c
0.5
12 Phan Vn Bng
Thc hnh TB in & in t CT 1.0
30 Hunh B Vang
Thc hnh Th nghim ng c
1.0
30 Hunh B Vang
A thit k t
2
25 NVHi
Thc hnh Chn on ng c
0.5
12 Phan Vn Bng
Thc hnh TB in & in t CT 1.0
30 Hunh B Vang
Thc hnh Th nghim ng c
1.0
30 Hunh B Vang
Thc hnh Chn on ng c
0.5
12 Phan Vn Bng
Thc hnh Chn on ng c
0.5
12 Phan Vn Bng
Thc hnh Chn on ng c
0.5
12 Phan Vn Bng
B tr chung v kin trc TT
2
45 HTrang
Cng c v qui phm ng tu
1
45 NVMinh
A Thit k tu thy
2
15 TVLun
Thit k tu thy
3
45 TVLun
Thc tp k thut 2
1.5
45 Khoa CKGT
Tr.b in & t tu thy
4
45 BTVLong
Trang b tu thy
3
45 BTVLong
A Thit k tu thy
2
15 NTTha
A Thit k tu thy
2
15 NVMinh
A Thit k tu thy
2
15 BTVLong
A Thit k tu thy
2
15 HTrang
Anh vn CN Nhit
3 3 50 TTSn
Page

Kha
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Nhm
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
25
25
25
25
25
25
25
25
25A
25B
25C
25D
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
38
38
38
38
38
38
38
38
38A

M HP
1040383
1040183
1040423
1040203
1040223
1040353
1040213
1040253
1040433
4130161
1040383
1040183
1040423
1040203
1040223
1040353
1040213
1040253
1040433
4130283
1040523
1040383
1040273
1040653
1040533
1040213
1180453
1040513
1040513
1040513
1040513
1050383
1050413
1051163
1050373
1050703
1050353
1050403
1050313
1050243
1050473
1050253
1050613
1050453
1050553
1050543
1050523
1050503
1050823
1050513
1051233
1051113
1060363
1180332
1060353
1170011
1060463
1060333
1060423
1060793

Tn hc phn TKB_K2_13_14
TC
S s
Ging vin
(2)
Chuyn l hi
1
60 HNng
A l hi
2
60 HNng
A nh my nhit in
1
60 TTSn
K thut sy 2
3
60 TVVang
Thng gi v H khng kh 1
3
60 VCChnh
Thc tp cng nhn
3
60 Khoa Nhit
T ng nhit
4
60 TNSn
Tuc bin - nh my N 2
2
60 PDV
Vt liu k thut nhit
1
60 BTHLan
Anh vn CN Nhit
3
50 TTSn
Chuyn l hi
1
60 HNng
A l hi
2
60 HNng
A nh my nhit in
1
60 PDV
K thut sy 2
3
60 PThanh
Thng gi v H khng kh 1
3
60 VCChnh
Thc tp cng nhn
3
60 Khoa Nhit
T ng nhit
4
60 TNSn
Tuc bin - nh my N 2
2
60 PDV
Vt liu k thut nhit
1
60 MPHong
Anh vn CN NL
3
50 TTSn
C Tuabin
1
50 TTSn
Chuyn l hi
1
50 HNng
Nh my nhit in
3
50 TTSn
Thng gi v HKK B
3
50 VCChnh
Thc tp cng nhn
3
50 Khoa Nhit
T ng nhit
4
50 TNSn
XD v T DA NL
2
50 HNT
Th nghim Nh my nhit in
0.5
15 Nguyn c Minh
Th nghim Nh my nhit in
0.5
15 Nguyn c Minh
Th nghim Nh my nhit in
0.5
15 Nguyn c Minh
Th nghim Nh my nhit in
0.5
15 Nguyn c Minh
Gii tch mng in
3
90 NHHiu
n nh trong h thng in
2
90 LVn
Phn in trong nh my in
2
90 PVKin
Quy hoch pht trin HT
2
90 NHHiu
Thng tin v iu trong HT
2
90 TVit
T ng ho HT
2
90 LKHng
Vn hnh h thng in
3
90 TTVinh
in cng nghip 1
3
90 NQnh
iu khin s
2
90 QVinh
iu khin truyn ng in
2
90 KCMinh
K thut vi x l
3
90 NQnh
K thut xung s
3
90 TKQuc
Mng tr.thng CN v h SCADA
2
90 TTAu
CAD trong in CN
2
90 PVHin
Cm bin
2
90 VNTin
Cung cp in x nghip CN
3
90 NVTn
K thut chiu sng
2
90 PVHin
My in trong thit b T
2
90 BTLi
MH ho my in
2
90 TVChnh
Nng lng sch v ti to
2
90 BTLi
CS iu khin T (SK,DT)
2
75 NLHa
A vi x l v my tnh
2
75 HPTin
Kinh t qun l
2
75 NTTThy
Mng my tnh
2
75 HVVit
Mi trng
2
75 VDNKhi
Thc tp cng nhn
3
75 Khoa TVT
Truyn sng
2
75 TTHng
X l tn hiu s 2
2
75 HPTin
Th nghim Siu cao tn & Anten Page
1.0 4 50 Mc Nh Minh

Kha
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Nhm
38A
38B
38B
39
39
39
39
39
39
39
39
39A
39A
39B
39B
40
40
40
40
40
40
40
40
40A
40A
40B
40B
45
45
45
45
45
45
45
45
45A
45A
45A
45A
45B
45B
45B
45B
45B
45C
45C
45C
45C
45C
45D
45D
45E
45F
45G
45H
45I
46
46
46
46

M HP
1060443
1060793
1060443
1051113
1060363
1180332
1060353
1170011
1060463
1060333
1060423
1060793
1060443
1060793
1060443
1051113
1060363
1180332
1060353
1170011
1060463
1060333
1060423
1060793
1060443
1060793
1060443
1071193
1071253
1071333
1071273
1071703
1071203
1071603
1072413
1071263
1071343
1071283
1071243
1071703
1071263
1071343
1071283
1071243
1071703
1071263
1071343
1071283
1071243
1071703
1071343
1071703
1071703
1071703
1071703
1071703
1071193
1071253
1071333
1071273

Tn hc phn TKB_K2_13_14
TC
S s
Ging vin
(2)
Th nghim X l tn hiu s
1.0
50 Thi Vn Tin
Th nghim Siu cao tn & Anten
1.0
50 Mc Nh Minh
Th nghim X l tn hiu s
1.0
50 Thi Vn Tin
CS iu khin T (SK,DT)
2
75 NHMai
A vi x l v my tnh
2
75 HPTin
Kinh t qun l
2
75 NTTThy
Mng my tnh
2
75 TTMHnh
Mi trng
2
75 PNThc
Thc tp cng nhn
3
75 Khoa TVT
Truyn sng
2
75 NVCng
X l tn hiu s 2
2
75 PVTun
Th nghim Siu cao tn & Anten
1.0
50 Mc Nh Minh
Th nghim X l tn hiu s
1.0
50 Thi Vn Tin
Th nghim Siu cao tn & Anten
1.0
50 Mc Nh Minh
Th nghim X l tn hiu s
1.0
50 Thi Vn Tin
CS iu khin T (SK,DT)
2
75 QVinh
A vi x l v my tnh
2
75 TTMHnh
Kinh t qun l
2
75 NTTThy
Mng my tnh
2
75 TTMHnh
Mi trng
2
75 TPhong
Thc tp cng nhn
3
75 Khoa TVT
Truyn sng
2
75 NVCng
X l tn hiu s 2
2
75 PVTun
Th nghim Siu cao tn & Anten
1.0
50 Mc Nh Minh
Th nghim X l tn hiu s
1.0
50 Thi Vn Tin
Th nghim Siu cao tn & Anten
1.0
50 Mc Nh Minh
Th nghim X l tn hiu s
1.0
50 Thi Vn Tin
Bo qun thc phm
2
65 NXHong
CN ln men
3
65 TXNgch
CNCB ng - bnh ko
2
65 TTMHnh
CNCB sa v sn phm t sa
2
65 NTLan
A cng ngh 1 (TP)
2
10 MNht
K thut sy v lnh
2
65 MNht
Qun l cht lng thc phm
2
65 TATh
Thc tp cng nhn
2
65 Khoa Ha
Th nghim Cng ngh ln men
1.0
24 Nguyn Th Hng Cc
TN CN ch bin ng- bnh ko
0.5
20 Hunh c
TN CN ch bin sa & SP t sa
0.5
22 Nguyn Th Hng Cc
TN nh gi cm quan thc phm
1.0
28 Hunh c
A cng ngh 1 (TP)
2
10 TTMHnh
Th nghim Cng ngh ln men
1.0
24 Nguyn Th Hng Cc
TN CN ch bin ng- bnh ko
0.5
20 Hunh c
TN CN ch bin sa & SP t sa
0.5
22 Nguyn Th Hng Cc
TN nh gi cm quan thc phm
1.0
28 Hunh c
A cng ngh 1 (TP)
2
10 TTTruyn
Th nghim Cng ngh ln men
1.0
24 Nguyn Th Hng Cc
TN CN ch bin ng- bnh ko
0.5
20 Hunh c
TN CN ch bin sa & SP t sa
0.5
22 Nguyn Th Hng Cc
TN nh gi cm quan thc phm
1.0
28 Hunh c
A cng ngh 1 (TP)
2
10 NXHong
TN CN ch bin ng- bnh ko
0.5
20 Hunh c
A cng ngh 1 (TP)
2
10 TXNgch
A cng ngh 1 (TP)
2
10 NTPhng
A cng ngh 1 (TP)
2
10 TATh
A cng ngh 1 (TP)
2
10 NTTLoan
A cng ngh 1 (TP)
2
10 PTHng
Bo qun thc phm
2
65 NXHong
CN ln men
3
65 TXNgch
CNCB ng - bnh ko
2
65 TTMHnh
CNCB sa v sn phm t sa
2 5 65 NTLan
Page

Kha
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Nhm
46
46
46
46
46A
46A
46A
46A
46B
46B
46B
46B
46B
46C
46C
46C
46C
46D
46D
46E
46F
46G
46H
46I
48
48
48
48
48
48
48A
48A
48A
48B
48B
48B
48C
48C
50
50
50
50
50
50
50A
50A
50A
50B
50B
50B
50B
50C
50D
51
51
51
51
51
51
51

M HP
1071703
1071203
1071603
1072413
1071263
1071343
1071283
1071243
1071703
1071263
1071343
1071283
1071243
1071703
1071343
1071283
1071243
1071703
1071343
1071703
1071703
1071703
1071703
1071703
1071433
1072420
1071473
1071513
1070173
1071953
1071443
1071963
1071503
1071443
1071963
1071503
1071443
1071503
1070413
1070433
1071733
1070503
1070493
1070313
1070513
1070443
1070423
1071733
1070513
1070443
1070423
1071733
1071733
1070823
1071773
1070733
1072243
1070743
1072253
1072353

Tn hc phn TKB_K2_13_14
TC
S s
Ging vin
(2)
A cng ngh 1 (TP)
2
10 MNht
K thut sy v lnh
2
65 MNht
Qun l cht lng thc phm
2
65 TATh
Thc tp cng nhn
2
65 Khoa Ha
Th nghim Cng ngh ln men
1.0
24 Nguyn Th Hng Cc
TN CN ch bin ng- bnh ko
0.5
20 Hunh c
TN CN ch bin sa & SP t sa
0.5
22 Nguyn Th Hng Cc
TN nh gi cm quan thc phm
1.0
28 Hunh c
A cng ngh 1 (TP)
2
10 TTMHnh
Th nghim Cng ngh ln men
1.0
24 Nguyn Th Hng Cc
TN CN ch bin ng- bnh ko
0.5
20 Hunh c
TN CN ch bin sa & SP t sa
0.5
22 Nguyn Th Hng Cc
TN nh gi cm quan thc phm
1.0
28 Hunh c
A cng ngh 1 (TP)
2
10 TTTruyn
TN CN ch bin ng- bnh ko
0.5
20 Hunh c
TN CN ch bin sa & SP t sa
0.5
22 Nguyn Th Hng Cc
TN nh gi cm quan thc phm
1.0
28 Hunh c
A cng ngh 1 (TP)
2
10 NXHong
TN CN ch bin ng- bnh ko
0.5
20 Hunh c
A cng ngh 1 (TP)
2
10 TXNgch
A cng ngh 1 (TP)
2
10 NTPhng
A cng ngh 1 (TP)
2
10 TATh
A cng ngh 1 (TP)
2
10 NTTLoan
A cng ngh 1 (TP)
2
10 PTHng
CN enzim
3
70 TXNgch
CNSH bo v MT
2
70 THNam
CNSX protein, axit amin v axit HC 3
70 TTMHnh
Sinh hc thc phm
2
70 TTMHnh
Thc tp cng nhn
2
70 Khoa Ha
Tin sinh hc
2
70 Long
Th nghim Cng ngh Enzym
1.0
25 V Cng Tun
Thc hnh Tin sinh hc
1.0
40 ng c Long
TN Sinh hc bo v mi trng
1.0
25 V Cng Tun
Th nghim Cng ngh Enzym
1.0
25 V Cng Tun
Thc hnh Tin sinh hc
1.0
40 ng c Long
TN Sinh hc bo v mi trng
1.0
25 V Cng Tun
Th nghim Cng ngh Enzym
1.0
25 V Cng Tun
TN Sinh hc bo v mi trng
1.0
25 V Cng Tun
CNSX cht kt dnh
4
30 NDn
CNSX gm s
4
30 NVDng
A cng ngh 1 (Silicat)
2
10 NVDng
Phn tch silicat
1
30 NDn
Thit b nhit 2
3
30 NDn
Thc tp cng nhn
2
30 Khoa Ha
Th nghim Phn tch silicat
1.5
15 on Th Diu Cc
TN Cng ngh sn xut gm s
1.0
15 on Th Diu Cc
TN Cng ngh SX cht kt dnh
1.0
15 on Th Diu Cc
A cng ngh 1 (Silicat)
2
10 NDn
Th nghim Phn tch silicat
1.5
15 on Th Diu Cc
TN Cng ngh sn xut gm s
1.0
15 on Th Diu Cc
TN Cng ngh SX cht kt dnh
1.0
15 on Th Diu Cc
A cng ngh 1 (Silicat)
2
10 PCNam
A cng ngh 1 (Silicat)
2
10 DTHPhn
CN keo dn
2
30 PTTHng
A cng ngh 2 (Polime)
2
10 TTLoan
Gia cng compozit
2
30 TTLoan
Gia cng nha nhit do
2
30 PTTHng
K thut gia cng cao su
3
30 PTTHng
Ph gia trong CN polime
2
30 LMc
Thc tp cng nhn
2 6 30 Khoa Ha
Page

Kha
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Nhm
51A
51A
51B
51B
51B
51C
51D
52
52
52
52
52
52
52
52
52A
52B
52B
52C
52C
52D
52D
52E
52F
52G
57
57
57
57
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59A
59B
59C
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60A
60B
61
61
61
61
61
61
61
61

M HP
1070833
1070753
1071773
1070833
1070753
1071773
1071773
1072303
1070563
1072293
1071793
1072283
1070673
1070643
1072313
1070573
1071793
1070573
1071793
1070573
1071793
1070573
1071793
1071793
1071793
1050313
1050253
1050613
1080132
1090183
1090203
1090153
1090223
1090243
1090173
1090483
1090293
1090193
1090493
1090493
1090493
1090183
1090203
1090153
1090223
1090243
1090173
1090483
1090293
1090193
1090493
1090493
1090183
1090203
1090153
1090223
1090243
1090173
1090483
1090293

Tn hc phn TKB_K2_13_14
TC
S s
Ging vin
(2)
Th nghim Cng ngh keo dn
1.0
15 Nguyn Kim Sn
TN K thut gia cng cao su
1.0
15 Nguyn Kim Sn
A cng ngh 2 (Polime)
2
10 PTTHng
Th nghim Cng ngh keo dn
1.0
15 Nguyn Kim Sn
TN K thut gia cng cao su
1.0
15 Nguyn Kim Sn
A cng ngh 2 (Polime)
2
10 PTAnh
A cng ngh 2 (Polime)
2
10 LMc
Chng ct a cu t
2
60 NTTXun
CN Lc du 1
2
60 NTTXun
CN Lc du 2
3
60 LTN
A Cng ngh 1 (H5)
2
10 LTN
KTPT du th v SP
2
60 KHong
Sn phm du m TP
2
60 THTr
Thit b du kh
2
60 NLm
Thc tp cng nhn
2
60 Khoa Ha
Th nghim Cng ngh lc du
1.0
18 L Th Nh
A Cng ngh 1 (H5)
2
10 NLm
Th nghim Cng ngh lc du
1.0
18 L Th Nh
A Cng ngh 1 (H5)
2
10 NTDHng
Th nghim Cng ngh lc du
1.0
18 L Th Nh
A Cng ngh 1 (H5)
2
10 THTr
Th nghim Cng ngh lc du
1.0
18 L Th Nh
A Cng ngh 1 (H5)
2
10 NTTXun
A Cng ngh 1 (H5)
2
10 KHong
A Cng ngh 1 (H5)
2
10 NMTun
in cng nghip 1
3
50 NMH
K thut vi x l
3
50 TTAu
K thut xung s
3
50 NVMTr
Thc tp s phm
1.5
60 Khoa SPKT
A Thit k cu thp
1
90 NXTon
A XD nn ng t
1.5
90 VHLng
M hc cu ng
2
90 PHNam
Thc tp nhn thc
1
90 Khoa XDC
THD trong TKC
1
90 CVLm
TK cu thp
3
90 NXTon
TK NM ng & LCHQKT ng t3
90 NTCng
T chc qun l thi cng
2
90 VHLng
Xy dng nn ng
3
90 VHLng
Thc hnh D Tin hc trong TK cu 1.0
40 Cao Vn Lm
Thc hnh D Tin hc trong TK cu 1.0
40 Cao Vn Lm
Thc hnh D Tin hc trong TK cu 1.0
40 Cao Vn Lm
A Thit k cu thp
1
90 PHNam
A XD nn ng t
1.5
90 TTTTho
M hc cu ng
2
90 PHNam
Thc tp nhn thc
1
90 Khoa XDC
THD trong TKC
1
90 TMinh
TK cu thp
3
90 PHNam
TK NM ng & LCHQKT ng t3
90 TTPAnh
T chc qun l thi cng
2
90 NBCng
Xy dng nn ng
3
90 TTTTho
Thc hnh D Tin hc trong TK cu 1.0
45 Trn nh Minh
Thc hnh D Tin hc trong TK cu 1.0
45 Trn nh Minh
A Thit k cu thp
1
90 HMHng
A XD nn ng t
1.5
90 NTCng
M hc cu ng
2
90 HTLm
Thc tp nhn thc
1
90 Khoa XDC
THD trong TKC
1
90 TMinh
TK cu thp
3
90 HMHng
TK NM ng & LCHQKT ng t3
90 VHong
T chc qun l thi cng
2 7 90 CTLinh
Page

Kha
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Nhm
61
61A
61B
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
67
67
67
67
67
67
67
67
67
68
68
68
68
68
68
68
68
68
69
69
69
69
69
69
69
69
69
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71B
71B
71C
71C
72

M HP
1090193
1090493
1090493
1090343
1090323
1090333
1090283
1090263
1090313
1090303
1090153
1090433
1090423
1090513
1090233
1090273
1090253
1170393
1101933
1100343
1100353
1100213
1100112
1100183
1100153
1170352
1170393
1101933
1100343
1100353
1100213
1100112
1100183
1100153
1170352
1170393
1101933
1100343
1100353
1100213
1100112
1100183
1100153
1170352
1100953
1100993
1101023
1101033
1101503
1101003
1101013
1101163
1101833
1101823
1101823
1100953
1100993
1100953
1100993
1100953

Tn hc phn TKB_K2_13_14
TC
S s
Ging vin
(2)
Xy dng nn ng
3
90 NTCng
Thc hnh D Tin hc trong TK cu 1.0
45 Trn nh Minh
Thc hnh D Tin hc trong TK cu 1.0
45 Trn nh Minh
An ton lao ng
2
0
NHVnh
Chuyn cu
2
0
NHVnh
Chuyn ng GTT
2
0
PCTh
A Xy dng cu
1.5
0
NVM
A Xy dng mt ng
1
0
CTLinh
Khai thc v th nghim cu
1
0
HPHoa
Khai thc v TN ng
1
0
NHHi
M hc cu ng
2
0
HTLm
Thc hnh Khai thc & TN Cu
1.0
0
Hong Phng Hoa
Thc hnh Khai thc & TN ng 1.0
0
L c Chu
Thc hnh Tin hc TK ng t
1.0
0
Hong Phng Tng
Tin hc D trong TK ng
1
0
HPTng
Xy dng cu
4
0
NVM
Xy dng mt ng
2
0
CTLinh
Cp thot nc
2
95 MTTDng
C2 : Kt cu thp
2
95 PBLc
A kt cu thp
2
95 PBLc
A K thut thi cng
1
95 LKTon
KC BTCT c bit
2
95 BTLam
KC thp 2+G
3
95 PBLc
K thut thi cng 1
3
95 LKTon
Phng php s
2
95 BQHiu
Thng gi
2
95 LHSn
Cp thot nc
2
95 MTTDng
C2 : Kt cu thp
2
95 NTHng
A kt cu thp
2
95 NTHng
A K thut thi cng
1
95 PQVinh
KC BTCT c bit
2
95 VLThng
KC thp 2+G
3
95 NTHng
K thut thi cng 1
3
95 PQVinh
Phng php s
2
95 BQHiu
Thng gi
2
95 HHQuyn
Cp thot nc
2
95 NLPhng
C2 : Kt cu thp
2
95 PCVn
A kt cu thp
2
95 PCVn
A K thut thi cng
1
95 NHiu
KC BTCT c bit
2
95 TQThnh
KC thp 2+G
3
95 PCVn
K thut thi cng 1
3
95 NHiu
Phng php s
2
95 BQHiu
Thng gi
2
95 HHQuyn
A Qui hoach 1
2
25 TVHng
A Qui hoach 2
2
25 TVHng
iu khc
1
70 TVTm
KT th
2
70 LTKDung
K thut TCTC
3
70 LKTon
Lch s ngh thut
2
70 TVTm
Ni tht
2
70 LMSn
Thit k nhanh 5
1
70 Khoa KT
Thc hnh iu khc
2.0
70 Trn Vn Tm
Thc hnh Ni tht
1.0
70 L Minh Sn
Thc hnh Ni tht
1.0
70 L Minh Sn
A Qui hoach 1
2
25 NNBnh
A Qui hoach 2
2
25 NNBnh
A Qui hoach 1
2
25 PHBch
A Qui hoach 2
2
25 PHBch
A Qui hoach 1
2 8 25 TQuang
Page

Kha
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Nhm
72
72
72
72
72
72
72
72
72B
72B
72C
72C
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75A
75B
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76A
76B
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77A
77A
77B
77B
77B
79
79
79
79
79
79
79
79
79B
79B
79C
79C

M HP
1100993
1101023
1101033
1101503
1101003
1101013
1101163
1101833
1100953
1100993
1100953
1100993
1110233
1110243
1110213
1100123
1110163
1110173
1111203
1110203
1110303
1110253
1110253
1110233
1110243
1110213
1100123
1110163
1110173
1111203
1110203
1110303
1110253
1110253
4130063
1020252
1111023
1090950
1111003
1111013
1020593
1110993
1111093
1020932
1020943
4130063
1020932
1020943
1170203
1170183
1180313
1170193
1170173
1170223
1170233
1170213
1170203
1170183
1170203
1170183

Tn hc phn TKB_K2_13_14
TC
S s
Ging vin
(2)
A Qui hoach 2
2
25 TQuang
iu khc
1
70 TVTm
KT th
2
70 LTKDung
K thut TCTC
3
70 PQVinh
Lch s ngh thut
2
70 TVTm
Ni tht
2
70 LMSn
Thit k nhanh 5
1
70 Khoa KT
Thc hnh iu khc
2.0
70 Trn Vn Tm
A Qui hoach 1
2
25 PBAn
A Qui hoach 2
2
25 PBAn
A Qui hoach 1
2
25 HRLy
A Qui hoach 2
2
25 NATun
Chnh tr sng v CT ven bin
3
70 NTHng
A Chnh tr sng v CT ven bin
1
70 NTHng
A thu in 2
1
70 NTHo
My Xy dng
3
70 NPBnh
Thi cng thu li 1
3
70 VLong
Thc tp nhn thc
1
70 Khoa XDTL-T
Thy cng 2
2
70 NVHng
Thy in 2
2
70 NTHo
Tin hc D
2
70 LVHi
Thc hnh Tin hc ng dng
1.0
35 L Vn Hi
Thc hnh Tin hc ng dng
1.0
35 L Vn Hi
Chnh tr sng v CT ven bin
3
70 VTTnh
A Chnh tr sng v CT ven bin
1
70 VTTnh
A thu in 2
1
70 NTHo
My Xy dng
3
70 NKLinh
Thi cng thu li 1
3
70 NVDng
Thc tp nhn thc
1
70 Khoa XDTL-T
Thy cng 2
2
70 NVHng
Thy in 2
2
70 NTHo
Tin hc D
2
70 LVHi
Thc hnh Tin hc ng dng
1.0
35 L Vn Hi
Thc hnh Tin hc ng dng
1.0
35 L Vn Hi
Anh vn CN (X2)
3
40 NTDHng
CN phn mm
2
70 LTMHnh
C hc TT nng cao
2
70 VNPhc
Cng trnh ng (THXD)
2
70 VHLng
Cng trnh thy
3
70 LVHi
A CT Thy
1
70 LVHi
Lp trnh JAVA
2
70 PMTun
TC v QLTC
3
70 NVDng
Thc tp nhn thc
1
70 Khoa XDTL-T
Thc hnh Cng ngh phn mm
1.0
50 L Th M Hnh
Thc hnh Lp trnh JAVA
1.0
45 Phm Minh Tun
Anh vn CN (X2)
3
40 NTDHng
Thc hnh Cng ngh phn mm
1.0
50 L Th M Hnh
Thc hnh Lp trnh JAVA
1.0
45 Phm Minh Tun
A XL kh thi
2
30 LHSn
A XL nc thi
2
30 TVQuang
Kinh t mi trng
2
80 LTKOanh
KT x l kh thi
3
80 LHSn
KT x l nc thi th
3
80 TVQuang
Qun l MT
2
80 PNThc
Thc tp cng nhn
3
80 Khoa MT
X l nc thi CN
2
80 NDQChnh
A XL kh thi
2
30 NTL
A XL nc thi
2
30 NDQChnh
A XL kh thi
2
30 HHQuyn
A XL nc thi
2 9 30 PTKThy
Page

Kha
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Nhm
81
81
81
81
81
81
81
81
81B
81C
83
83
83
83
83
83
83
84
84
84
84
84
84
84
85
85
85
85
85
85
85
85
01
01
01
01
01
01
01
01A
01A
01A
01A
01B
01B
01B
01B
01C
01C
02
02
02
02
02
02
02
02A
02A
02A
02A

M HP
1170531
1170511
1180313
1170421
1170501
1170541
1170521
1170213
1170531
1170531
1180353
1180133
1180253
1180233
1180123
1180243
1180433
1180353
1180133
1180253
1180233
1180123
1180243
1180433
1180813
1180773
1180763
1180803
1180783
1180793
1180753
1180823
1011022
1080192
1010192
1010103
1010003
1050902
1010363
1010963
1010973
1010952
1010843
1010963
1010973
1010952
1010843
1010963
1010973
1011022
1080192
1010192
1010103
1010003
1050902
1010363
1010963
1010973
1010952
1010843

Tn hc phn TKB_K2_13_14
TC
S s
Ging vin
(2)
A XL nc thi T
2
30 TVQuang
ISO v KSMT
3
80 NAKhoa
Kinh t mi trng
2
80 LTKOanh
QL Ti nguyn t
2
80 HHi
Qun l MT nc
2
80 PTKThy
Thc tp cng nhn
3
80 Khoa MT
XL nc thi T
3
80 TVQuang
X l nc thi CN
2
80 NDQChnh
A XL nc thi T
2
30 NDQChnh
A XL nc thi T
2
30 PTKThy
Chuyn t chn 2
2
70 PTTrang
A kinh t T & QTDA
1
70 PAc
A Qun tr doanh nghip XD
1
70 HTMTrc
nh gi SP xy dng
2
70 HTKOanh
Kinh t u t & QT d n
3
70 PAc
Qun tr DN xy dng
3
70 HTMTrc
Thm nh d n XD
3
70 BNTH
Chuyn t chn 2
2
70 PTTrang
A kinh t T & QTDA
1
70 NTTNguyn
A Qun tr doanh nghip XD
1
70 THuyn
nh gi SP xy dng
2
70 THuyn
Kinh t u t & QT d n
3
70 NTTNguyn
Qun tr DN xy dng
3
70 THuyn
Thm nh d n XD
3
70 PAc
C t chn 2
2
80 LTKOanh
A Kinh t u t
1
80 LTKOanh
Kinh t u t
3
80 LTKOanh
LT m phng trong QL
2
80 HNT
QL bo dng trong CN
2
80 HDng
Qun l cht lng
3
80 HPHoa
Qun l d n
2
80 PTTrang
Thc tp HTTT Ql
2
80 Khoa QLDA
CN kim loi 2
2
75 HMCng
CS thit k my 1
3
75 NVYn
K thut o
4
75 LBnh
NL ct & dng c ct
3
75 TSn
TK trn my tnh
2
75 NPTNhn
Trang b in trong CN
2
75 NMH
Truyn ng TL v kh nn
2
75 TNHi
Thc hnh K thut o
1.0
30 P.N Quc Huy
Thc hnh Nguyn l ct & D.c ct 0.5
30 Nguyn Phm Th Nhn
Thc hnh T.ng T.lc & kh nn 1.0
40 Trn Ngc Hi
Thc hnh Thit k trn my tnh
1.0
40 P.N Quc Huy
Thc hnh K thut o
1.0
30 P.N Quc Huy
Thc hnh Nguyn l ct & D.c ct 0.5
30 Nguyn Phm Th Nhn
Thc hnh T.ng T.lc & kh nn 1.0
40 Trn Ngc Hi
Thc hnh Thit k trn my tnh
1.0
40 P.N Quc Huy
Thc hnh K thut o
1.0
30 P.N Quc Huy
Thc hnh Nguyn l ct & D.c ct 0.5
30 Nguyn Phm Th Nhn
CN kim loi 2
2
75 NTVit
CS thit k my 1
3
75 PPL
K thut o
4
75 LBnh
NL ct & dng c ct
3
75 TSn
TK trn my tnh
2
75 NPTNhn
Trang b in trong CN
2
75 NMH
Truyn ng TL v kh nn
2
75 TNHi
Thc hnh K thut o
1.0
30 P.N Quc Huy
Thc hnh Nguyn l ct & D.c ct 0.5
30 Nguyn Phm Th Nhn
Thc hnh T.ng T.lc & kh nn 1.0
40 Trn Ngc Hi
Thc hnh Thit k trn my tnh Page
1.0 10 40 P.N Quc Huy

Kha
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Nhm
02B
02B
02B
02B
02C
03
03
03
03
03
03
03
03A
03A
03A
03A
03B
03B
03B
03B
03C
03C
05
05
05
05
05
05
05
05A
05A
05A
05B
05B
05B
05C
06
06
06
06
06
06
06
06A
06A
06A
06B
06B
06B
10
10
10
10
10
10
10
10
10A

M HP
1010963
1010973
1010952
1010843
1010963
1011022
1080192
1010192
1010103
1010003
1050902
1010363
1010963
1010973
1010952
1010843
1010963
1010973
1010952
1010843
1010963
1010973
1060852
1060822
1010303
1010313
1010003
1050892
1010363
1010443
1010952
1010843
1010443
1010952
1010843
1010443
1060852
1060822
1010303
1010313
1010003
1050892
1010363
1010443
1010952
1010843
1010443
1010952
1010843
1020182
1020173
1020252
1020912
1020213
1020242
1020232
1020222
1020872

Tn hc phn TKB_K2_13_14
TC
S s
Ging vin
(2)
Thc hnh K thut o
1.0
30 P.N Quc Huy
Thc hnh Nguyn l ct & D.c ct 0.5
30 Nguyn Phm Th Nhn
Thc hnh T.ng T.lc & kh nn 1.0
40 Trn Ngc Hi
Thc hnh Thit k trn my tnh
1.0
40 P.N Quc Huy
Thc hnh K thut o
1.0
30 P.N Quc Huy
CN kim loi 2
2
75 HMCng
CS thit k my 1
3
75 VTHnh
K thut o
4
75 TMSang
NL ct & dng c ct
3
75 NPTNhn
TK trn my tnh
2
75 NPTNhn
Trang b in trong CN
2
75 NQnh
Truyn ng TL v kh nn
2
75 TNHi
Thc hnh K thut o
1.0
30 P.N Quc Huy
Thc hnh Nguyn l ct & D.c ct 0.5
30 Nguyn Phm Th Nhn
Thc hnh T.ng T.lc & kh nn 1.0
40 Trn Ngc Hi
Thc hnh Thit k trn my tnh
1.0
40 P.N Quc Huy
Thc hnh K thut o
1.0
30 P.N Quc Huy
Thc hnh Nguyn l ct & D.c ct 0.5
30 Nguyn Phm Th Nhn
Thc hnh T.ng T.lc & kh nn 1.0
40 Trn Ngc Hi
Thc hnh Thit k trn my tnh
1.0
40 P.N Quc Huy
Thc hnh K thut o
1.0
30 P.N Quc Huy
Thc hnh Nguyn l ct & D.c ct 0.5
30 Nguyn Phm Th Nhn
A KT mch in t
2
70 HTTng
in t D (CDT)
2
70 NVPhng
K thut Ch to my
3
70 NLc
TK my
2
70 BTV
TK trn my tnh
2
70 TMChnh
Truyn ng in T
3
70 KCMinh
Truyn ng TL v kh nn
2
70 TXTu
Thc hnh o lng in t
0.5
30 Nguyn L Minh
Thc hnh T.ng T.lc & kh nn 1.0
40 Trn Ngc Hi
Thc hnh Thit k trn my tnh
1.0
40 P.N Quc Huy
Thc hnh o lng in t
0.5
30 Nguyn L Minh
Thc hnh T.ng T.lc & kh nn 1.0
40 Trn Ngc Hi
Thc hnh Thit k trn my tnh
1.0
40 P.N Quc Huy
Thc hnh o lng in t
0.5
30 Nguyn L Minh
A KT mch in t
2
70 HTTng
in t D (CDT)
2
70 NVPhng
K thut Ch to my
3
70 NLc
TK my
2
70 BTV
TK trn my tnh
2
70 TMChnh
Truyn ng in T
3
70 KCMinh
Truyn ng TL v kh nn
2
70 TXTu
Thc hnh o lng in t
0.5
30 Nguyn L Minh
Thc hnh T.ng T.lc & kh nn 1.0
40 Trn Ngc Hi
Thc hnh Thit k trn my tnh
1.0
40 P.N Quc Huy
Thc hnh o lng in t
0.5
30 Nguyn L Minh
Thc hnh T.ng T.lc & kh nn 1.0
40 Trn Ngc Hi
Thc hnh Thit k trn my tnh
1.0
40 P.N Quc Huy
Cu trc my tnh
2
75 BL
Chuyn 1
2
75 HHHng
CN phn mm
2
75 LTMHnh
A k thut vi x l
2
75 TMHuy
ho my tnh
2
75 PTTao
K thut truyn s liu
2
75 MVH
Lp trnh hng i tng
2
75 LTMHnh
Nguyn l h iu hnh
3
75 THTTin
Thc hnh Cu trc my tnh

1.0

Page 11

45

Trng Minh Huy

Kha Nhm M HP
11
10A
1020863

Tn hc phn

TC
S s
TKB_K2_13_14
(2)

Ging vin

Thc hnh Chuyn 1

1.0

45

Hunh Hu Hng

1.0
1.0
1.0

50
40
40

L Th M Hnh
Nguyn Vn Nguyn
Nguyn Vn Nguyn

1.0

45

Trng Minh Huy

11
11
11
11

10A
10A
10A
10B

1020932 Thc hnh Cng ngh phn mm


1020883 Thc hnh ho my tnh
1020893 Thc hnh LT hng i tng
1020872
Thc hnh Cu trc my tnh

11

10B

1020863

Thc hnh Chuyn 1

1.0

45

Hunh Hu Hng

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10B
10B
10B
11
11
11
11
11
11
11
11
11A

1020932
1020883
1020893
1020182
1020173
1020252
1020912
1020213
1020242
1020232
1020222
1020872

Thc hnh Cng ngh phn mm


Thc hnh ho my tnh
Thc hnh LT hng i tng
Cu trc my tnh
Chuyn 1
CN phn mm
A k thut vi x l
ho my tnh
K thut truyn s liu
Lp trnh hng i tng
Nguyn l h iu hnh

1.0
1.0
1.0
2
2
2
2
2
2
2
3

50
40
40
75
75
75
75
75
75
75
75

L Th M Hnh
Nguyn Vn Nguyn
Nguyn Vn Nguyn
BL
HHHng
NTBnh
TMHuy
PTTao
MVH
LTMHnh
THTTin

Thc hnh Cu trc my tnh

1.0

45

Trng Minh Huy

11

11A

1020863

Thc hnh Chuyn 1

1.0

45

Hunh Hu Hng

11
11
11
11

11A
11A
11A
11B

1020932 Thc hnh Cng ngh phn mm


1020883 Thc hnh ho my tnh
1020893 Thc hnh LT hng i tng
1020872
Thc hnh Cu trc my tnh

1.0
1.0
1.0

50
40
41

H Phan Hiu
Nguyn Vn Nguyn
Nguyn Vn Nguyn

1.0

45

Trng Minh Huy

11

11B

1020863

Thc hnh Chuyn 1

1.0

45

Hunh Hu Hng

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11B
11B
11B
12
12
12
12
12
12
12
12
12A

1020932
1020883
1020893
1020182
1020173
1020252
1020912
1020213
1020242
1020232
1020222
1020872

Thc hnh Cng ngh phn mm


Thc hnh ho my tnh
Thc hnh LT hng i tng
Cu trc my tnh
Chuyn 1
CN phn mm
A k thut vi x l
ho my tnh
K thut truyn s liu
Lp trnh hng i tng
Nguyn l h iu hnh

1.0
1.0
1.0
2
2
2
2
2
2
2
3

50
40
41
75
75
75
75
75
75
75
75

H Phan Hiu
Nguyn Vn Nguyn
Nguyn Vn Nguyn
BL
HHHng
NTBnh
NTNnh
PTTao
MVH
LTMHnh
THTTin

Thc hnh Cu trc my tnh

1.0

45

Trng Minh Huy

11

12A

1020863

Thc hnh Chuyn 1

1.0

45

Hunh Hu Hng

11
11
11
11

12A
12A
12A
12B

1020932 Thc hnh Cng ngh phn mm


1020883 Thc hnh ho my tnh
1020893 Thc hnh LT hng i tng
1020872
Thc hnh Cu trc my tnh

1.0
1.0
1.0

50
40
42

H Phan Hiu
Nguyn Vn Nguyn
Nguyn Vn Nguyn

1.0

45

Trng Minh Huy

11

12B

1020863

Thc hnh Chuyn 1

1.0

45

Hunh Hu Hng

11
11
11
11
11
11
11

12B
12B
12B
14
14
14
14

1020932
1020883
1020893
1020113
1020633
1020912
1020213

Thc hnh Cng ngh phn mm


Thc hnh ho my tnh
Thc hnh LT hng i tng
Chng trnh dch
Chuyn 2
A k thut vi x l
ho my tnh

50
40
42
45
45
45
45

H Phan Hiu
Nguyn Vn Nguyn
Nguyn Vn Nguyn
NTMH
HHHng
HHHng
PTTao

1.0
1.0
1.0
2
2
2
2 12
Page

Kha
11
11
11
11

Nhm
14
14
14
14

M HP
Tn hc phn TKB_K2_13_14
TC
S s
Ging vin
(2)
1020353 Lp trnh mng
2
45 HCPhp
1020153 Phn tch v thit k thut ton
2
45 TBnh
1.0
0
Nguyn Th Minh H
1020833 Thc hnh Chng trnh dch
1020923
Thc hnh Chuyn 2
1.0
0
Hunh Hu Hng

11
11

14
14

1020883 Thc hnh ho my tnh


1020983
Thc hnh Lp trnh mng

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

14
14
14
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20B
20C
20D
22
22
22
22
22
22
22
22
22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
27
27
27
27
27

1020853
1020743
1020092
1030722
1030733
1030083
1030712
1030103
1030503
1030173
1030722
1030733
1030083
1030712
1030103
1030503
1030173
1031273
1031323
1030733
1031283
1031263
1030423
1030503
1030173
1031253
1031323
1031323
1031323
1080352
1040143
1040073
1040113
1040053
1040063
1040343
1050902
1040433
1080352
1040143
1040643
1040113
1040053
1040063
1040343
1050902
1040433
4130171
1050213
1180332
1050233
1050223

1.0

Nguyn Vn Nguyn

1.0

Hunh Cng Php

0
45
45
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
35
10
35
35
35
35
35
35
35
10
10
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
95
95
95
95

ng Thin Bnh
Khoa CNTT
NTNnh
NVThun
PTKLoan
DNgha
NVThun
NVng
Khoa CKGT
PTKLoan
NVThun
PTKLoan
DNgha
NVThun
NVHi
Khoa CKGT
PTKLoan
L Cung
TTHTng
HVHong
NTTha
TTHTng
PMc
Khoa CKGT
PTKLoan
NQTrung
DVDng
NQTrung
DNgha
L Cung
MPHong
NTVn
HNng
NBn
HNHng
Khoa Nhit
NQnh
BTHLan
VTHnh
LTCDuyn
NTVn
HNng
NBn
HNHng
Khoa Nhit
NQnh
BTHLan
NTDHng
TVTnh
HNT
TVTnh
NMT

Thc hnh Phn tch & TK thut ton 1.0


Thc tp nhn thc
1
X l tn hiu s 1
3
A thit k vi iu khin
1.5
A truyn ng thu kh ng lc
1.5
KC tnh ton ng c T
3
K thut vi iu khin
3
L thuyt t v my cng trnh
4
Thc tp nhn thc
0.5
Truyn ng thu kh ng lc
2
A thit k vi iu khin
1.5
A truyn ng thu kh ng lc
1.5
KC tnh ton ng c T
3
K thut vi iu khin
3
L thuyt t v my cng trnh
4
Thc tp nhn thc
0.5
Truyn ng thu kh ng lc
2
C hc KC tu thy
3
A TK my tu
1
A truyn ng thu kh ng lc
1.5
ng lc hc tu thy
3
Kt cu my tu thy
3
PP phn t hu hn
3
Thc tp nhn thc
0.5
Truyn ng thu kh ng lc
2
V tu
2
A TK my tu
1
A TK my tu
1
A TK my tu
1
A CS thit k my
2
o lng nhit
4
K thut lnh 1
3
L hi 1
3
Phng php tnh truyn nhit
2
Thit b trao i nhit
2
Thc tp nhn thc
1
Trang b in trong CN
2
Vt liu k thut nhit
1
A CS thit k my
2
o lng nhit
4
K thut Lnh B
3
L hi 1
3
Phng php tnh truyn nhit
2
Thit b trao i nhit
2
Thc tp nhn thc
1
Trang b in trong CN
2
Vt liu k thut nhit
1
Anh vn CN in
3
A mng in
2
Kinh t qun l
2
Mng in
3
Ngn mch trong HT
2 13
Page

Kha
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Nhm
27
27
27
27A
27A
27A
27B
27B
27B
27B
27C
27C
27C
27D
27D
27D
27E
27E
27E
27F
27F
27G
27G
28
28
28
28
28
28
28
28
28A
28A
28A
28B
28B
28B
28B
28C
28C
28C
28D
28D
28D
28E
28E
28E
28F
28F
28G
28G
29
29
29
29
29
29
29
29
29A

M HP
1051043
1050173
1050203
1051143
1051173
1051063
4130171
1051143
1051173
1051063
1051143
1051173
1051063
1051143
1051173
1051063
1051143
1051173
1051063
1051143
1051063
1051143
1051063
4130171
1050213
1180332
1050233
1050223
1051043
1050173
1050203
1051143
1051173
1051063
4130171
1051143
1051173
1051063
1051143
1051173
1051063
1051143
1051173
1051063
1051143
1051173
1051063
1051143
1051063
1051143
1051063
4130171
1050213
1180332
1050233
1050223
1051043
1050173
1050203
1051143

Tn hc phn TKB_K2_13_14
TC
S s
Ging vin
(2)
Thit b in
3
95 VNTin
Thc tp nhn thc
1
27 Khoa in
Truyn ng in
3
95 GQHuy
Th nghim Mng in
0.5
15 H Th Kim Huyn
Th nghim Thit b in
0.5
20 Trn Anh Tun
Th nghim Truyn ng in
0.5
15 Nguyn Quang Tn
Anh vn CN in
3
50 HPT Uyn
Th nghim Mng in
0.5
15 H Th Kim Huyn
Th nghim Thit b in
0.5
20 Trn Anh Tun
Th nghim Truyn ng in
0.5
15 Nguyn Quang Tn
Th nghim Mng in
0.5
15 H Th Kim Huyn
Th nghim Thit b in
0.5
20 Trn Anh Tun
Th nghim Truyn ng in
0.5
15 Nguyn Quang Tn
Th nghim Mng in
0.5
15 H Th Kim Huyn
Th nghim Thit b in
0.5
20 Trn Anh Tun
Th nghim Truyn ng in
0.5
15 Nguyn Quang Tn
Th nghim Mng in
0.5
15 H Th Kim Huyn
Th nghim Thit b in
0.5
20 Trn Anh Tun
Th nghim Truyn ng in
0.5
15 Nguyn Quang Tn
Th nghim Mng in
0.5
15 H Th Kim Huyn
Th nghim Truyn ng in
0.5
15 Nguyn Quang Tn
Th nghim Mng in
0.5
15 H Th Kim Huyn
Th nghim Truyn ng in
0.5
15 Nguyn Quang Tn
Anh vn CN in
3
50 NTTHng
A mng in
2
95 TVTnh
Kinh t qun l
2
95 HNT
Mng in
3
95 TVTnh
Ngn mch trong HT
2
95 LVn
Thit b in
3
95 LTBc
Thc tp nhn thc
1
95 Khoa in
Truyn ng in
3
95 NADuy
Th nghim Mng in
0.5
15 H Th Kim Huyn
Th nghim Thit b in
0.5
20 Trn Anh Tun
Th nghim Truyn ng in
0.5
15 Nguyn Quang Tn
Anh vn CN in
3
50 NTTHng
Th nghim Mng in
0.5
15 H Th Kim Huyn
Th nghim Thit b in
0.5
20 Trn Anh Tun
Th nghim Truyn ng in
0.5
15 Nguyn Quang Tn
Th nghim Mng in
0.5
15 H Th Kim Huyn
Th nghim Thit b in
0.5
20 Trn Anh Tun
Th nghim Truyn ng in
0.5
15 Nguyn Quang Tn
Th nghim Mng in
0.5
15 H Th Kim Huyn
Th nghim Thit b in
0.5
20 Trn Anh Tun
Th nghim Truyn ng in
0.5
15 Nguyn Quang Tn
Th nghim Mng in
0.5
15 H Th Kim Huyn
Th nghim Thit b in
0.5
20 Trn Anh Tun
Th nghim Truyn ng in
0.5
15 Nguyn Quang Tn
Th nghim Mng in
0.5
15 H Th Kim Huyn
Th nghim Truyn ng in
0.5
15 Nguyn Quang Tn
Th nghim Mng in
0.5
15 H Th Kim Huyn
Th nghim Truyn ng in
0.5
15 Nguyn Quang Tn
Anh vn CN in
3
50 NTDHng
A mng in
2
95 NHHiu
Kinh t qun l
2
95 HNT
Mng in
3
95 NHHiu
Ngn mch trong HT
2
95 NMT
Thit b in
3
95 LVQuyn
Thc tp nhn thc
1
95 Khoa in
Truyn ng in
3
95 NADuy
Th nghim Mng in
0.5 14 15 H Th Kim Huyn
Page

Kha
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Nhm
29A
29A
29B
29B
29B
29B
29C
29C
29C
29D
29D
29D
29E
29E
29E
29F
29F
29G
29G
34
34
34
34
34
34
34
34
34A
34A
34B
34B
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35A
35A
35B
35B
38
38
38
38
38
38
38
38
38A
38A
38B
38B
39
39
39
39

M HP
1051173
1051063
4130171
1051143
1051173
1051063
1051143
1051173
1051063
1051143
1051173
1051063
1051143
1051173
1051063
1051143
1051063
1051143
1051063
1050102
1050293
1050273
1050303
1050283
1051153
1050173
1050203
1051063
1050012
1051063
1050012
1050102
4130331
1050293
1050273
1050303
1050283
1051153
1050173
1050203
1051063
1050012
1051063
1050012
1060893
1060213
1060253
1060543
1060143
1060162
1060233
1060303
1060293
1060193
1060293
1060193
1060893
1060213
1060253
1060543

Tn hc phn TKB_K2_13_14
TC
S s
Ging vin
(2)
Th nghim Thit b in
0.5
20 Trn Anh Tun
Th nghim Truyn ng in
0.5
15 Nguyn Quang Tn
Anh vn CN in
3
50 NTDHng
Th nghim Mng in
0.5
15 H Th Kim Huyn
Th nghim Thit b in
0.5
20 Trn Anh Tun
Th nghim Truyn ng in
0.5
15 Nguyn Quang Tn
Th nghim Mng in
0.5
15 H Th Kim Huyn
Th nghim Thit b in
0.5
20 Trn Anh Tun
Th nghim Truyn ng in
0.5
15 Nguyn Quang Tn
Th nghim Mng in
0.5
15 H Th Kim Huyn
Th nghim Thit b in
0.5
20 Trn Anh Tun
Th nghim Truyn ng in
0.5
15 Nguyn Quang Tn
Th nghim Mng in
0.5
15 H Th Kim Huyn
Th nghim Thit b in
0.5
20 Trn Anh Tun
Th nghim Truyn ng in
0.5
15 Nguyn Quang Tn
Th nghim Mng in
0.5
15 H Th Kim Huyn
Th nghim Truyn ng in
0.5
15 Nguyn Quang Tn
Th nghim Mng in
0.5
15 H Th Kim Huyn
Th nghim Truyn ng in
0.5
15 Nguyn Quang Tn
An ton in
2
35 NVTin
Bo v rle trong HT
3
35 NMT
A TK phn in trong TBA
2
35 HTrc
K thut cao p
3
35 PChung
Phn in trong TBA
3
35 HTrc
Th nghim Cao p
0.5
0
Nguyn Vn C
Thc tp nhn thc
1
35 Khoa in
Truyn ng in
3
35 QVinh
Th nghim Truyn ng in
0.5
0
Nguyn Quang Tn
TN Bo v Rle trong H.thng in 0.5
0
Hong Trn Th
Th nghim Truyn ng in
0.5
0
Nguyn Quang Tn
TN Bo v Rle trong H.thng in 0.5
0
Hong Trn Th
An ton in
2
35 NVTin
Anh vn CN in
2
35 NTDHng
Bo v rle trong HT
3
35 NMT
A TK phn in trong TBA
2
35 HTrc
K thut cao p
3
35 PChung
Phn in trong TBA
3
35 HTrc
Th nghim Cao p
0.5
0
Nguyn Vn C
Thc tp nhn thc
1
35 Khoa in
Truyn ng in
3
35 NADuy
Th nghim Truyn ng in
0.5
0
Nguyn Quang Tn
TN Bo v Rle trong H.thng in 0.5
0
Hong Trn Th
Th nghim Truyn ng in
0.5
0
Nguyn Quang Tn
TN Bo v Rle trong H.thng in 0.5
0
Hong Trn Th
A k thut mch in t
2
70 HVThng
in t thng tin
3
70 NVTun
o lng in t
3
70 DQBnh
K thut anten
2
70 NVCng
K thut lp trnh
3
70 NHTAnh
K thut vi x l
3
70 HVVit
Thng tin s
3
70 BTMT
Thc tp nhn thc
1
70 Khoa TVT
Th nghim o lng in t
1.0
35 V Vn Thanh
Thc hnh K thut lp trnh
1.0
50 Nguyn Vn Hiu
Th nghim o lng in t
1.0
35 V Vn Thanh
Thc hnh K thut lp trnh
1.0
50 Nguyn Vn Hiu
A k thut mch in t
2
70 HVThng
in t thng tin
3
70 NVTun
o lng in t
3
70 DQBnh
K thut anten
2 15 70 TTHng
Page

Kha
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Nhm
39
39
39
39
39A
39A
39B
39B
40
40
40
40
40
40
40
40
40A
40A
40B
40B
45
45
45
45
45
45
45
45A
45A
45A
45A
45B
45B
45B
45B
45C
45C
45C
45D
45D
45D
45E
45E
48
48
48
48
48
48
48
48A
48A
48A
48A
48B
48B
48B
48B
48C
48C

M HP
1060143
1060162
1060233
1060303
1060293
1060193
1060293
1060193
1060893
1060213
1060253
1060543
1060143
1060162
1060233
1060303
1060293
1060193
1060293
1060193
1070043
1072393
1180332
1070223
1070383
1072013
1071063
1072403
1071073
1072023
1070243
1072403
1071073
1072023
1070243
1072403
1071073
1070243
1072403
1071073
1070243
1072403
1071073
1071403
1070043
1071043
1070223
1070133
1070383
1071063
1071053
1071073
1071413
1070243
1071053
1071073
1071413
1070243
1071053
1071073

Tn hc phn TKB_K2_13_14
TC
S s
Ging vin
(2)
K thut lp trnh
3
70 NDNVin
K thut vi x l
3
70 PXTrung
Thng tin s
3
70 BTMT
Thc tp nhn thc
1
70 Khoa TVT
Th nghim o lng in t
1.0
35 V Vn Thanh
Thc hnh K thut lp trnh
1.0
50 Nguyn Vn Hiu
Th nghim o lng in t
1.0
35 V Vn Thanh
Thc hnh K thut lp trnh
1.0
50 Nguyn Vn Hiu
A k thut mch in t
2
70 HVThng
in t thng tin
3
70 NVTun
o lng in t
3
70 DQBnh
K thut anten
2
70 TTHng
K thut lp trnh
3
70 NDNVin
K thut vi x l
3
70 HVVit
Thng tin s
3
70 BTMT
Thc tp nhn thc
1
70 Khoa TVT
Th nghim o lng in t
1.0
35 V Vn Thanh
Thc hnh K thut lp trnh
1.0
50 Nguyn Vn Hiu
Th nghim o lng in t
1.0
35 V Vn Thanh
Thc hnh K thut lp trnh
1.0
50 Nguyn Vn Hiu
CS thit k nh my
2
95 TTTruyn
Ha sinh thc phm
3
95 MNht
Kinh t qun l
2
95 NTTThy
Qu trnh v thit b truyn cht
3
95 LNTrung
Thc tp QTTB
2
95 Khoa Ha
D tin hc trong CNTP
2
95 TVThin
Vi sinh 1
2
95 LLTTrm
Th nghim Ho sinh thc phm
1.0
25 ng Minh Nht
Th nghim Vi sinh 1
1.0
21 Nguyn Th Hng Cc
Thc hnh D Tin hc trong CNTP 1.0
50 Trng Vn Thin
TN Qu trnh & TB CN ho hc
1.0
25 Nguyn Kim Sn
Th nghim Ho sinh thc phm
1.0
25 ng Minh Nht
Th nghim Vi sinh 1
1.0
21 Nguyn Th Hng Cc
Thc hnh D Tin hc trong CNTP 1.0
50 Trng Vn Thin
TN Qu trnh & TB CN ho hc
1.0
25 Nguyn Kim Sn
Th nghim Ho sinh thc phm
1.0
25 ng Minh Nht
Th nghim Vi sinh 1
1.0
21 Nguyn Th Hng Cc
TN Qu trnh & TB CN ho hc
1.0
25 Nguyn Kim Sn
Th nghim Ho sinh thc phm
1.0
25 ng Minh Nht
Th nghim Vi sinh 1
1.0
21 Nguyn Th Hng Cc
TN Qu trnh & TB CN ho hc
1.0
25 Nguyn Kim Sn
Th nghim Ho sinh thc phm
1.0
25 ng Minh Nht
Th nghim Vi sinh 1
1.0
21 Nguyn Th Hng Cc
CS di truyn hc v SH phn t
3
50 NTLan
CS thit k nh my
2
50 TTTruyn
Ha sinh 2
2
50 BXng
Qu trnh v thit b truyn cht
3
50 LNTrung
Sinh hc i cng 2
2
50 LLTTrm
Thc tp QTTB
2
50 Khoa Ha
Vi sinh 1
2
50 LLTTrm
Th nghim Ho sinh 2
1.0
20 Phm Th Kim Tho
Th nghim Vi sinh 1
1.0
20 Phm Th Kim Tho
TN Di truyn hc & SH phn t
1.0
20 Phm Th Kim Tho
TN Qu trnh & TB CN ho hc
1.0
25 Nguyn Kim Sn
Th nghim Ho sinh 2
1.0
20 Phm Th Kim Tho
Th nghim Vi sinh 1
1.0
20 Phm Th Kim Tho
TN Di truyn hc & SH phn t
1.0
20 Phm Th Kim Tho
TN Qu trnh & TB CN ho hc
1.0
25 Nguyn Kim Sn
Th nghim Ho sinh 2
1.0
20 Phm Th Kim Tho
Th nghim Vi sinh 1
1.0 16 20 Phm Th Kim Tho
Page

Kha
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Nhm
48C
50
50
50
50
50
50
50
50
50A
50B
52
52
52
52
52
52
52
52A
52B
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57A
57B
59
59
59
59
59
59
59
59
60
60
60
60
60
60
60
60
61
61
61
61
61
61
61
61
63
63
63
63
63

M HP
1071413
1072142
1070043
1070363
1070373
1070223
1070383
1070343
1072152
1070243
1070243
1070043
1070363
1070373
1070033
1070223
1070383
1070343
1070243
1070243
4130191
1050183
1050113
1050233
1050143
1050223
1051043
1050123
1060393
1051033
1051033
1090072
1100042
1100313
1090093
1100062
1100053
1090082
1090103
1090072
1100042
1100313
1090093
1100062
1100053
1090082
1090103
1090072
1100042
1100313
1090093
1100062
1100053
1090082
1090103
1090973
1090072
1090143
1090123
1100102

Tn hc phn TKB_K2_13_14
TC
S s
Ging vin
(2)
TN Di truyn hc & SH phn t
1.0
20 Phm Th Kim Tho
Cc PPX CTrc VLiu
2
40 PCNam
CS thit k nh my
2
40 NVDng
K thut ho hc hu c
3
40 PTTHng
K thut ho hc v c
3
40 NDn
Qu trnh v thit b truyn cht
3
40 PHo
Thc tp QTTB
2
50 Khoa Ha
Tin hc D
2
40 NVDng
TN P.php xc nh cu trc vt liu 1.0
38 Phm Cm Nam
TN Qu trnh & TB CN ho hc
1.0
25 Nguyn Kim Sn
TN Qu trnh & TB CN ho hc
1.0
25 Nguyn Kim Sn
CS thit k nh my
2
55 NVDng
K thut ho hc hu c
3
55 PTTHng
K thut ho hc v c
3
55 NDn
K thut xc tc
2
55 NTDHng
Qu trnh v thit b truyn cht
3
55 NTTXun
Thc tp QTTB
2
55 Khoa Ha
Tin hc D
2
55 LTN
TN Qu trnh & TB CN ho hc
1.0
28 Nguyn Kim Sn
TN Qu trnh & TB CN ho hc
1.0
28 Nguyn Kim Sn
Anh vn CN SP
3
50 NTDHng
A in t cng sut
2
40 GQHuy
A my in
2
40 BTLi
Mng in
3
40 TVit
My in 2
3
40 BTLi
Ngn mch trong HT
2
40 HTTh
Thit b in
3
40 NVTn
Tin hc D
2
40 NVTn
TT CS ngnh SP
1
40 Khoa TVT
Th nghim My in 2
0.5
20 Trn Anh Tun
Th nghim My in 2
0.5
20 Trn Anh Tun
Cc phng php s
2
95 CVLm
C hc kt cu 2
3
95 NTV
A kt cu BTCT 1
1
95 BTLam
A nn mng
1
95 LXMai
KC b tng CT 1
3
95 BTLam
L thuyt n hi
2
95 TNTho
Nn mng
3
95 LXMai
Thc tp cng nhn
2
95 Khoa XDC
Cc phng php s
2
95 NDTho
C hc kt cu 2
3
95 TNTho
A kt cu BTCT 1
1
95 VLThng
A nn mng
1
95 VL
KC b tng CT 1
3
95 VLThng
L thuyt n hi
2
95 TNTho
Nn mng
3
95 VL
Thc tp cng nhn
2
95 Khoa XDC
Cc phng php s
2
95 CVLm
C hc kt cu 2
3
95 Mc
A kt cu BTCT 1
1
95 TQThnh
A nn mng
1
95 NTH
KC b tng CT 1
3
95 TQThnh
L thuyt n hi
2
95 Mc
Nn mng
3
95 NTH
Thc tp cng nhn
2
95 Khoa XDC
Anh vn CN C 1
3
0
PNPhng
Cc phng php s
2
0
NDTho
A Thit k cu b tng
1.5
0
NDTho
A thit k ng
1.5
0
PCTh
KC thp 1
2 17 0
TQHng
Page

Kha
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Nhm
63
63
63
63
63
64
64
64
64
64
64
64
64B
67
67
67
67
67
67
67
67
67A

M HP
1180012
1100123
1090103
1090133
1090473
1100042
1100313
1100323
1100062
1100093
1100053
1090533
1100323
1090062
1100042
1101903
1100323
1100062
1100093
1101123
1100083
1090462

11
11

67B
67B

1100323
1090462

11

67C

1090462

11

67D

1090462

11

67E

1090462

11
11
11
11
11
11
11
11
11

68
68
68
68
68
68
68
68
68A

1090062
1100042
1101903
1100323
1100062
1100093
1101123
1100083
1090462

11
11

68B
68B

1100323
1090462

11

68C

1090462

11

68D

1090462

11

68E

1090462

11
11
11
11
11
11
11
11

69
69
69
69
69
69
69
69

1090062
1100042
1101903
1100323
1100062
1100093
1101123
1100083

Tn hc phn TKB_K2_13_14
TC
S s
Ging vin
(2)
Kinh t Xy dng
2
0
HTKOanh
My Xy dng
3
0
NPBnh
Thc tp cng nhn
2
0
Khoa XDC
TK cu b tng
4
0
NDTho
TK hnh hc & KS TK ng t
3
0
PCTh
C hc kt cu 2
3
65 LVAn
A kt cu BTCT 1
1
65 TQThnh
A Kin trc CN
1
35 THip
KC b tng CT 1
3
65 TQThnh
KT Cng nghip
3
65 THip
L thuyt n hi
2
65 Mc
Thc tp cng nhn
3
65 Khoa XDC
A Kin trc CN
1
35 THip
C hc t
3
110 LXMai
C hc kt cu 2
3
110 NTV
A kt cu BT 1 (X1)
2
110 BTLam
A Kin trc CN
1
55 NPhng
KC b tng CT 1
3
110 BTLam
KT Cng nghip
3
110 THip
Thc tp cng nhn
3
110 Khoa XDDD&CN
Thc tp nhn thc
1
110 Khoa XDDD&CN
Th nghim C hc t
0.5
24 Nguyn Th Phng
Khu
A Kin trc CN
1
55 NXTrung
Th nghim C hc t
0.5
24 Nguyn Th Phng
Khu
Th nghim C hc t
0.5
24 Nguyn Th Phng
Khu
Th nghim C hc t
0.5
24 Nguyn Th Phng
Khu
Th nghim C hc t
0.5
24 Nguyn Th Phng
Khu
C hc t
3
110 LXMai
C hc kt cu 2
3
110 TNTho
A kt cu BT 1 (X1)
2
110 VLThng
A Kin trc CN
1
55 PNguyn
KC b tng CT 1
3
110 VLThng
KT Cng nghip
3
110 THip
Thc tp cng nhn
3
110 Khoa XDDD&CN
Thc tp nhn thc
1
110 Khoa XDDD&CN
Th nghim C hc t
0.5
24 Nguyn Th Phng
Khu
A Kin trc CN
1
55 LPNguyn
Th nghim C hc t
0.5
24 Nguyn Th Phng
Khu
Th nghim C hc t
0.5
24 Nguyn Th Phng
Khu
Th nghim C hc t
0.5
24 Nguyn Th Phng
Khu
Th nghim C hc t
0.5
24 Nguyn Th Phng
Khu
C hc t
3
110 NTH
C hc kt cu 2
3
110 Mc
A kt cu BT 1 (X1)
2
110 TQThnh
A Kin trc CN
1
55 THip
KC b tng CT 1
3
110 TQThnh
KT Cng nghip
3
110 LPNguyn
Thc tp cng nhn
3
110 Khoa XDDD&CN
Thc tp nhn thc
1
110 Khoa XDDD&CN

Page 18

Kha Nhm M HP
Tn hc phn
11
69A
1090462 Th nghim C hc t

TC
S s
TKB_K2_13_14
(2)
0.5

24

11
11

69B
69B

1100323 A Kin trc CN


1090462 Th nghim C hc t

1
0.5

55
24

11

69C

1090462 Th nghim C hc t

0.5

24

11

69D

1090462 Th nghim C hc t

0.5

24

11

69E

1090462 Th nghim C hc t

0.5

24

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71B
71B
71C
71C
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72B
72B
72C
72C
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75A

1100893
1100943
1100853
1101442
1100873
1100923
1100933
1100963
1101433
1090752
1090372
1170372
1100943
1100853
1100943
1100853
1100893
1100943
1100853
1101442
1100873
1100923
1100933
1100963
1101433
1090752
1090372
1170372
1100943
1100853
1100943
1100853
1090062
1100042
1100313
1080302
1100062
1101692
1110073
1110353
1110093
1090462

2
2
2
3
2
2
3
1
3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
1
3
1
2
2
2
2
2
2
3
3
1
2
3
2
2
3
0.5
0.5

70
25
25
70
70
70
70
70
70
70
70
70
25
25
25
25
70
25
25
70
70
70
70
70
70
70
70
70
25
25
25
25
55
55
55
55
55
55
55
55
55
24

11

75B

1090462 Th nghim C hc t

0.5

24

11

75C

1090462 Th nghim C hc t

0.5

24

11
11

76
76

1090062 C hc t
1100042 C hc kt cu 2

55

CS to hnh kin trc


A Kin trc CN 1
A KT Dn dng 6
Kt cu CT (BT+Thp)
Kin trc CN 2
Lch s th
Qui hoch 2
Thit k nhanh 3
Thc tp cng nhn
Thc tp trc a
Trc a
Vt l kin trc 2
A Kin trc CN 1
A KT Dn dng 6
A Kin trc CN 1
A KT Dn dng 6
CS to hnh kin trc
A Kin trc CN 1
A KT Dn dng 6
Kt cu CT (BT+Thp)
Kin trc CN 2
Lch s th
Qui hoch 2
Thit k nhanh 3
Thc tp cng nhn
Thc tp trc a
Trc a
Vt l kin trc 2
A Kin trc CN 1
A KT Dn dng 6
A Kin trc CN 1
A KT Dn dng 6
C hc t
C hc kt cu 2
A kt cu BTCT 1
ng lc hc CT
KC b tng CT 1
KT dd v cu to nh CN
Thc tp cng nhn
Thy vn CT
TT Thy vn CT
Th nghim C hc t

3 19 55
Page

Ging vin
Nguyn Th Phng
Khu
THip
Nguyn Th Phng
Khu
Nguyn Th Phng
Khu
Nguyn Th Phng
Khu
Nguyn Th Phng
Khu
HRLy
PHBch
PHBch
VLThng
THChnh
PBAn
TVHng
Khoa KT
Khoa KT
Khoa XDC
PTm
NTL
PBAn
TPTAn
HRLy
LTDH
LMSn
TQuang
TQuang
TQThnh
NATun
PBAn
TVHng
Khoa KT
Khoa KT
Khoa XDC
PTm
NTL
TPTAn
NNBnh
NPhng
LMSn
VL
LVAn
VLThng
THPhong
VLThng
PHBch
Khoa XDTL-T
VTTnh
Khoa XDTL-T
Nguyn Th Phng
Khu
Nguyn Th Phng
Khu
Nguyn Th Phng
Khu
VL
LCTun

Kha
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Nhm
76
76
76
76
76
76
76
76A
76B
76C
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77A
77A
77B
77B
77B
77C
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79A
79B
79B
79C
79C
79D
79E
81
81
81
81
81
81
81
81
81A
81B
81C
83
83
83
83
83
83
83
83

M HP
1100313
1080302
1100062
1101692
1110073
1110353
1110093
1090462
1090462
1090462
1090062
1100042
1100313
1020033
1100062
1100102
1101692
1020583
1090053
1090462
1090453
1020033
1090462
1090453
1090462
1170053
1170033
3060202
1170043
1170063
3060022
1170083
1170093
1170073
3060242
1170053
3060242
1170053
3060242
3060242
3060242
1170341
1170441
1170033
3060202
3060022
1170491
1170431
1170401
3060242
3060242
3060242
1090403
1180103
1110803
1180183
1180193
1180093
1180483
1110383

Tn hc phn TKB_K2_13_14
TC
S s
Ging vin
(2)
A kt cu BTCT 1
1
55 VLThng
ng lc hc CT
2
55 THPhong
KC b tng CT 1
3
55 VLThng
KT dd v cu to nh CN
2
55 PHBch
Thc tp cng nhn
2
55 Khoa XDTL-T
Thy vn CT
3
55 VTTnh
TT Thy vn CT
0.5
55 Khoa XDTL-T
Th nghim C hc t
0.5
24 Phng Th Su
Th nghim C hc t
0.5
24 Phng Th Su
Th nghim C hc t
0.5
24 Phng Th Su
C hc t
3
55 VL
C hc kt cu 2
3
55 LVAn
A kt cu BTCT 1
1
55 VLThng
A NN Lp trnh
1
40 NTBnh
KC b tng CT 1
3
55 VLThng
KC thp 1
2
55 TQHng
KT dd v cu to nh CN
2
55 LPNguyn
Ngn ng lp trnh
2
55 NVHiu
Vt liu xy dng
3
55 LXChng
Th nghim C hc t
0.5
24 Phng Th Su
Th nghim Vt liu xy dng
0.5
30 Nguyn Tin Dng
A NN Lp trnh
1
40 TTHoa
Th nghim C hc t
0.5
24 Phng Th Su
Th nghim Vt liu xy dng
0.5
30 Nguyn Tin Dng
Th nghim C hc t
0.5
24 Phng Th Su
A mng cp nc
2
20 NLPhng
c hc mi trng
2
60 TPCng
Ha hc mi trng
2
60 PTH
Mng cp nc
2
60 TVCMai
Mi trng VKH
3
60 HHQuyn
Phn tch cng c
2
60 BXVng
Thot nc T & CN
2
60 NLPhng
Thc tp nhn thc
1
60 Khoa MT
Ting n
2
60 NTL
Th nghim Phn tch cng c
0.5
20 Bi Xun Vng
A mng cp nc
2
20 TVCMai
Th nghim Phn tch cng c
0.5
20 Bi Xun Vng
A mng cp nc
2
20 MTTDng
Th nghim Phn tch cng c
0.5
20 Bi Xun Vng
Th nghim Phn tch cng c
0.5
20 Bi Xun Vng
Th nghim Phn tch cng c
0.5
20 Bi Xun Vng
An ton lao ng
2
60 VDNKhi
A Th.nc T,CN(QLMT)
2
60 NLPhng
c hc mi trng
2
60 TPCng
Ha hc mi trng
2
60 PTH
Phn tch cng c
2
60 LTMi
QL cht lng MT
2
60 HHi
Thot nc T,CN(QLMT)
3
60 NLPhng
Thc tp nhn thc
1
60 Khoa MT
Th nghim Phn tch cng c
0.5
20 Bi Xun Vng
Th nghim Phn tch cng c
0.5
20 Bi Xun Vng
Th nghim Phn tch cng c
0.5
20 Bi Xun Vng
Cng trnh cu
3
75 HPHoa
A k thut TC & ATL
1
75 NQTrung
A thu in
1
75 NTHo
K ton XD c bn
3
75 BNTH
Kinh t XD
3
75 THuyn
K thut thi cng v ATL
3
75 NQTrung
Ti chnh DNXD(08)
3
75 HTMTrc
Thy in
3 20 75 NTHo
Page

Kha
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Nhm
83
83A
83B
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84A
84B
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85A
85B
01
01
01
01
01
01
01A
01B
01C
02
02
02
02
02
02
02A
02B
02C
03
03
03
03
03
03
03A
03B
03C
05
05
05
05
05
05
05
05A

M HP
1180053
1180063
1180063
1090403
1180103
1110803
1180183
1180193
1180093
1180483
1110383
1180053
1180063
1180063
1180713
1180743
1180723
1180663
1180693
1180733
1180703
1180843
1180673
1180683
1180683
1011093
1061062
2090141
1011103
1011083
1080710
1080451
1080451
1080451
1011093
1061062
2090141
1011103
1011083
1080710
1080451
1080451
1080451
1011093
1061062
2090141
1011103
1011083
1080710
1080451
1080451
1080451
1040451
2090141
1011303
1011083
1080710
1031092
1011113
1080451

Tn hc phn TKB_K2_13_14
TC
S s
Ging vin
(2)
Tin hc D
3
75 PAc
Thc hnh Tin hc ng dng
1.0
38 Phm Anh c
Thc hnh Tin hc ng dng
1.0
38 Phm Anh c
Cng trnh cu
3
75 NHVnh
A k thut TC & ATL
1
75 MAc
A thu in
1
75 NTHo
K ton XD c bn
3
75 BNTH
Kinh t XD
3
75 HTKOanh
K thut thi cng v ATL
3
75 MAc
Ti chnh DNXD(08)
3
75 NTTThy
Thy in
3
75 NTHo
Tin hc D
3
75 HNT
Thc hnh Tin hc ng dng
1.0
38 Hunh Nht T
Thc hnh Tin hc ng dng
1.0
38 Hunh Nht T
A Thit k HTSX
1
60 HDng
K ton qun tr
3
60 BNTH
Nghin cu th trng
2
60 NAKhoa
Nghin cu vn hnh
2
60 HNT
Qun tr sn xut 1
2
60 TNHoi
TC HTTT trong DN
3
60 HDng
Thit k HTSX
3
60 HDng
Thc tp nhn thc
1
60 Khoa QLDA
Tin hc qun l
2
60 HNT
Thc hnh Tin hc qun l
1.0
38 Hunh Nht T
Thc hnh Tin hc qun l
1.0
38 Hunh Nht T
KT An ton v MT
2
70 LHo
KT in t
2
70 HVThng
Nguyn l 2(KTCT)
3
70 TNhung
Nhp mn ngnh CTM
2
70 NTVit
Phng php tnh
3
70 TMChnh
Sc bn vt liu
3
70 LVThnh
Th nghim Sc bn vt liu
0.5
30 Trnh Xun Long
Th nghim Sc bn vt liu
0.5
30 Trnh Xun Long
Th nghim Sc bn vt liu
0.5
30 Trnh Xun Long
KT An ton v MT
2
70 NTVit
KT in t
2
70 HVThng
Nguyn l 2(KTCT)
3
70 TNhung
Nhp mn ngnh CTM
2
70 NTVit
Phng php tnh
3
70 TMChnh
Sc bn vt liu
3
70 TTHUyn
Th nghim Sc bn vt liu
0.5
30 Trnh Xun Long
Th nghim Sc bn vt liu
0.5
30 Trnh Xun Long
Th nghim Sc bn vt liu
0.5
30 Trnh Xun Long
KT An ton v MT
2
70 NTVit
KT in t
2
70 HVThng
Nguyn l 2(KTCT)
3
70 TNhung
Nhp mn ngnh CTM
2
70 NTVit
Phng php tnh
3
70 TMChnh
Sc bn vt liu
3
70 HVinh
Th nghim Sc bn vt liu
0.5
30 Nguyn Vn Quyn
Th nghim Sc bn vt liu
0.5
30 Nguyn Vn Quyn
Th nghim Sc bn vt liu
0.5
30 Nguyn Vn Quyn
KT nhit
2
110 LTCDuyn
Nguyn l 2(KTCT)
3
110 TNhung
Nhp mn ngnh CDT
1
110 TXTu
Phng php tnh
3
110 TMChnh
Sc bn vt liu
3
110 HVinh
Thy kh v my TK
2
110 PTLong
Vt liu k thut
2
110 TNVinh
Th nghim Sc bn vt liu
0.5 21 30 Nguyn Vn Quyn
Page

Kha
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Nhm
05B
05C
05D
10
10
10
10
10
10
10A
10B
10C
10D
11
11
11
11
11
11
11A
11B
11C

M HP
1080451
1080451
1080451
1080491
2090121
1061062
1050931
1020072
1021263
1050921
1050921
1050921
1050921
1080491
2090121
1061062
1050931
1020072
1021263
1050921
1050921
1050921

Tn hc phn TKB_K2_13_14
TC
S s
Ging vin
(2)
Th nghim Sc bn vt liu
0.5
30 Nguyn Vn Quyn
Th nghim Sc bn vt liu
0.5
30 Nguyn Vn Quyn
Th nghim Sc bn vt liu
0.5
30 Nguyn Vn Quyn
C hc ng dng
3
100 NDTng
LCM ca CSVN
3
100 NVH
KT in t
2
100 NDNVin
K thut in
2
100 LTDuy
Phng php tnh
3
100 TTHoa
Ton ri rc
3
100 NVHiu
Th nghim K thut in
0.5
28 Nguyn Th Lc
Th nghim K thut in
0.5
28 Nguyn Th Lc
Th nghim K thut in
0.5
28 Nguyn Th Lc
Th nghim K thut in
0.5
28 Nguyn Th Lc
C hc ng dng
3
100 NDTng
LCM ca CSVN
3
100 TTTSng
KT in t
2
100 NDNVin
K thut in
2
100 LTDuy
Phng php tnh
3
100 TTHoa
Ton ri rc
3
100 PTTao
Th nghim K thut in
0.5
28 Nguyn Th Lc
Th nghim K thut in
0.5
28 Nguyn Th Lc
Th nghim K thut in
0.5
28 Nguyn Th Lc

Page 22

Thi kha biu


T3,6-7,E109
T4,7-9,E109
T4,1-3,XP
T5,1-3,XP
T5,7-9,E109
T3,8-10,E109
T6,7-9,E109
T2,7-9,E109
C ngy, c tun
T3,1-5,M205
T6,1-3,XP
T2,1-3,XP
T7,1-5,M205
T3,9-10,E112
T5,7-9,E112
T7,1-3,XP
T4,1-3,XP
T3,6-8,E112
T6,7-9,E112
T2,7-9,E112
T4,7-9,E112
C ngy, c tun
T4,6-10,M205
T5,1-3,XP
T2,1-3,XP
T6,1-5,M205
T6,6-7,E203
T6,8-10,E203
T3,1-3,XP
T6,1-3,XP
T4,7-9,E203
T5,7-9,E203
T2,7-9,E203
T3,7-9,E203
C ngy, c tun
T2,1-5,M205
T4,1-3,XP
T2,1-3,XP
T4,1-5,M205
T5,1-3,XP
T7,1-2,XP
T5,7-10,H303
T4,8-10,H303
T3,8-10,H302
T3,6-7,H302
T6,8-10,F207
T6,6-7,F207
T2,6-10,M205
T3,1-5,M201
T2,6-10,M205,M105
T2,1-5,M205,M102
T6,1-5,M201
T6,6-10,M205,M105
T3,1-5,M205,M102
T7,3-5,XP
T2,7-10,F206
T4,6-7,H303
T3,6-7,H303
T3,8-10,H303

TKB_K2_13_14 (2)

Page 23

Thi kha biu

TKB_K2_13_14 (2)

T6,6-7,F208
T6,8-10,F208
T5,6-10,M205
T5,6-10,M201
T5,6-10,M205,M105
T6,6-10,M205,M102
T5,1-5,M205
T7,1-5,M201
T5,1-5,M205,M105
T4,1-5,M205,M102
T4,9-10,E301
T6,9-10,XP
T6,7-8,XP
T4,7-8,E301
T3,7-8,E301
C ngy, c tun
T4,1-5,C204
T6,1-5,C205
T5,1-5,C128
T2,7-8,XP
T2,9-10,XP
T5,1-5,C204
T5,1-5,C205
T5,6-10,C128
T3,3-4,E109
T5,1-2,XP
T5,3-4,XP
T3,1-2,E109
T2,1-2,E109
C ngy, c tun
T6,6-10,C204
T2,6-10,C205
T2,6-10,C105
T4,3-4,XP
T4,1-2,XP
T2,6-10,C204
T3,6-10,C205
T3,6-10,C105
T3,1-2,E113
T5,1-2,XP
T5,3-4,XP
T3,3-4,E113
T2,3-4,E109
C ngy, c tun
T3,6-10,C204
T4,6-10,C205
T5,6-10,C105
T4,1-2,XP
T4,3-4,XP
T5,6-10,C204
T5,6-10,C205
T6,6-10,C105
T6,1-2,XP
T5,3-5,E114
T4,1-3,XP
T5,1-2,E114
T2,3-5,E114
T6,8-10,E114
T3,1-2,E114

Page 24

Thi kha biu


T3,3-5,E114
C ngy, c tun
T4,7-10,E114
T6,1-4,E114
T2,1-2,E114
T7,1-5,A135
T2,6-10,xng L
T2,6-10,PTN-AVL
T2,6-10,PTN-AVL
T7,1-3,XP
T7,6-10,A135
T5,6-10,xng L
T5,6-10,PTN-AVL
T3,6-10,PTN-AVL
T3,8-10,XP
T2,6-10,xng L
T7,1-5,PTN-AVL
T7,1-5,PTN-AVL
T5,6-10,xng L
T2,6-10,xng L
T5,6-10,xng L
T5,1-2,E115
T7,1-3,XP
T5,3-5,E115
T2,1-2,E115
T6,6-7,E114
T3,3-5,E115
T3,1-2,E115
C ngy, c tun
T4,1-4,E115
T4,7-10,E115
T2,3-5,E115
T7,1-5,A135
T6,1-5,xng L
T5,6-10,PTN-AVL
T5,6-10,PTN-AVL
T3,8-10,XP
T7,6-10,A135
T6,1-5,xng L
T6,1-5,PTN-AVL
T7,1-5,PTN-AVL
T2,8-10,XP
T6,1-5,xng L
T6,1-5,PTN-AVL
T2,6-10,PTN-AVL
T2,6-10,xng L
T3,6-10,xng L
T2,6-10,xng L
T6,7-9,E115
T5,1-3,H101
T6,1-3,XP
T2,1-4,H101
C ngy, c tun
T3,1-5,H101
T4,1-4,H101
T3,8-10,XP
T5,7-9,XP
T4,7-9,XP
T2,7-9,XP
T7,1-5,E103

TKB_K2_13_14 (2)

Page 25

Thi kha biu


T2,9-10,F207
T5,8-10,XP
T5,6-7,H306
T3,1-5,H302
T6,1-5,H301
C ngy, c tun
T4,7-9,H301;T6,8-10,F106
T5,1-3,H302
T2,7-8,F207
T4,1-5,H301
T2,7-8,F106
T6,1-3,XP
T6,9-10,F203
T5,1-5,H301
T7,1-5,E203
C ngy, c tun
T3,1-3,H301;T5,8-10,F208
T6,6-8,F203
T2,9-10,F106
T3,6-10,H306
T5,8-9,H306
T5,4-5,E302
T6,6-10,F107
T4,6-10,H306
C ngy, c tun
T5,1-3,E302;T7,1-3,E106
T2,7-9,E302
T2,1-5,XUONG NHIET
T3,1-5,XUONG NHIET
T4,1-5,XUONG NHIET
T6,1-5,XUONG NHIET
T3,3-5,E102
T6,3-4,E102
T2,4-5,E102
T3,1-2,E102
T5,1-2,E102
T6,1-2,E102
T5,3-5,E102
T3,1-3,E101
T2,3-5,E101
T4,1-2,E101
T4,3-5,E101
T6,1-3,E115
T3,4-5,E101
T5,3-4,F208
T6,3-4,F208
T4,1-3,F208
T5,1-2,F208
T3,3-4,F208
T6,1-2,F208
T3,1-2,F208
T6,7-8,E113
T5,9-10,XP
T6,9-10,E113
T4,7-8,E113
T4,9-10,E113
C ngy, c tun
T2,9-10,E113
T2,7-8,E113
T2,1-5,C209

TKB_K2_13_14 (2)

Page 26

Thi kha biu


T3,1-5,C209
T3,1-5,C209
T4,1-5,C209
T6,1-2,F109
T5,7-8,XP
T3,3-4,E116
T4,3-4,E116
T6,3-4,F109
C ngy, c tun
T4,1-2,E116
T3,1-2,E116
T4,6-10,C209
T6,6-10,C209
T5,1-5,C209
T7,1-5,C209
T2,1-2,E117
T5,3-4,XP
T3,1-2,E117
T4,1-2,E117
T2,3-4,E117
C ngy, c tun
T4,3-4,E117
T3,3-4,E117
T6,1-5,C209
T3,6-10,C209
T2,6-10,C209
T5,6-10,C209
T2,3-5,E112
T5,1-4,E112
T3,1-2,E112
T2,1-2,E112
T6,1-2,XP
T3,3-5,E112
T4,1-2,E109
C ngy, c tun
T3,6-10,D106
T3,6-10,D103
T3,6-10,D106
T3,6-10,D104
T7,1-2,XP
T6,1-5,D106
T6,1-5,D103
T4,6-10,D106
T6,1-5,D104
T4,3-5,XP
T6,6-10,D106
T6,6-10,D103
T6,1-5,D106
T6,6-10,D104
T4,8-10,XP
T3,6-10,D103
T7,3-5,XP
T2,8-10,XP
T6,3-5,XP
T5,7-9,XP
T6,8-10,XP
T2,1-2,E113
T6,1-4,E112
T3,3-5,E108
T2,3-5,E113

TKB_K2_13_14 (2)

Page 27

Thi kha biu


T5,1-2,XP
T3,1-2,E108
T4,3-5,E109
C ngy, c tun
T2,6-10,D106
T2,6-10,D103
T5,6-10,D106
T7,1-5,D104
T7,3-5,XP
T2,6-10,D106
T2,6-10,D103
T4,6-10,D106
T4,6-10,D104
T4,1-2,XP
T2,6-10,D103
T6,6-10,D106
T5,6-10,D104
T3,8-10,XP
T2,6-10,D103
T7,1-2,XP
T4,8-10,XP
T5,3-5,XP
T6,7-9,XP
T5,8-10,XP
T2,1-4,E203
T3,1-2,E203
T5,1-4,E203
T4,1-3,E203
C ngy, c tun
T3,3-5,E203
T2,6-10,A124
T7,1-5,A135
T4,6-10,A124
T3,6-10,A124
T7,6-10,A135
T5,6-10,A124
T5,6-10,A124
T6,1-5,A124
T4,1-5,B207
T3,1-5,B207
T5,1-3,XP
T2,1-2,B102
T6,1-4,B207
C ngy, c tun
T2,6-10,D111
T4,6-10,D111
T3,6-10,D111
T2,3-5,XP
T3,6-10,D111
T2,6-10,D111
T4,6-10,D111
T5,7-9,XP
T6,7-9,XP
T2,1-2,B207
T6,7-9,XP
T4,6-7,B210
T2,3-5,B207
T3,1-4,B102
T4,8-10,B210
C ngy, c tun

TKB_K2_13_14 (2)

Page 28

Thi kha biu


T2,6-10,D207
T4,1-5,D207
T5,1-3,XP
T3,6-10,D207
T2,6-10,D207
T6,1-3,XP
T5,7-9,XP
T2,1-2,H105
T2,3-5,H105
T3,1-4,H303
T6,7-9,XP
T5,8-10,F207
T4,3-5,F209
T4,1-2,F209
C ngy, c tun
T2,6-10,PHONG HOC
T7,1-3,XP
T4,6-10,PHONG HOC
T6,3-5,XP
T4,6-10,PHONG HOC
T6,1-2,XP
T2,6-10,PHONG HOC
T5,1-3,XP
T5,6-7,F207
T3,7-9,XP
T3,1-5,E303
T4,1-5,E303
T2,1-5,E303
C ngy, c tun
T5,9-10,E202
T6,9-10,E202
T2,9-10,E116

TKB_K2_13_14 (2)

T4,9-10,E202
T5,6-8,E202
T4,6-8,E202
T2,7-8,E116
T6,6-8,E202
T4,1-5,A135
T3,6-10,A135
CN,1-5,A135
T3,9-10,E201
T4,9-10,E201
T2,7-8,E201
T2,9-10,E201
T3,6-8,E201
T5,7-9,E201
T6,7-8,E105
T4,6-8,E201
T7,6-10,A135
T5,1-5,A135
T5,9-10,E105
T3,9-10,E105
T2,9-10,E105
T2,7-8,E105
T5,6-8,E105
T4,7-9,E105
T6,9-10,E105

Page 29

Thi kha biu


T3,6-8,E105
CN,7-10,A135
T6,1-5,A135
T5,7-8,E205
T5,9-10,E205
T3,9-10,E205
T7,1-2,XP
T4,9-10,E205
T2,9-10,E205
T6,1-2,E205
T2,7-8,E205
T3,1-5,G102
T4,1-5,G102
T4,1-5,A135
T3,7-8,E205
T6,7-10,E205
T4,7-8,E205
T5,3-4,E117
T2,3-4,E204
T4,1-2,E204
T6,4-5,E204
T3,3-4,E204
T4,3-5,E204
T6,1-3,E204
T5,1-2,E117
T2,1-2,E204
T5,1-2,E116
T2,3-4,E202
T6,4-5,E201
T3,4-5,E301
T2,1-2,E202
T6,1-3,E201
T3,1-3,E301
T4,3-4,E102
T4,1-2,E102
T4,1-2,E104
T5,1-2,E301
T6,4-5,E105
T2,4-5,H203
T3,1-2,E204
T6,1-3,E105
T2,1-3,H203
T5,3-4,E301
T4,3-4,E104
T6,1-2,XP
T6,3-5,XP
T5,1-4,P.V
T4,1-2,H304
T3,1-4,H304
T2,3-5,H202
T2,1-2,H202

T7,1-2,XP
T7,3-5,XP
T4,8-10,XP
T4,6-7,XP
T3,3-5,XP

TKB_K2_13_14 (2)

Page 30

Thi kha biu


T3,1-2,XP
T5,7-10,P.V
T4,3-5,H304
T5,1-4,H304
T2,1-2,H205
T2,3-5,H205

TKB_K2_13_14 (2)

T7,3-5,XP
T7,1-2,XP
T6,7-9,XP
T4,7-9,XP
T4,1-3,E113
T4,4-5,E113
T2,9-10,XP
T5,7-9,E113
T6,7-9,E106
T2,7-8,E108
T3,1-3,H105
T3,8-9,E113
T5,1-5,A135
T6,1-5,A135
T5,6-8,E114
T5,9-10,E114
T2,7-8,XP
T6,7-9,E108
T4,1-3,E114
T2,9-10,E108
T3,8-10,E115
T3,6-7,E115
T3,1-5,A135
T2,1-5,A135
T5,7-9,E303
T3,7-8,E303
T2,7-8,E303
T2,9-10,E303
T4,6-8,E303
T4,9-10,E303
T3,9-10,E303
T6,1-3,E203
T6,6-10,C128
T2,1-5,C128
T5,1-3,B208
T4,1-5,C128
T3,1-5,C128
T6,1-3,XP
T3,1-3,XP
T3,7-9,E117
T5,6-10,E117
T4,6-10,E117
T6,7-9,E117
C ngy, c tun
T2,7-9,E117
T7,1-3,XP
T4,1-3,XP
T2,1-3,XP
T5,1-3,XP

Page 31

Thi kha biu


T7,1-3,XP
T4,1-5,F102
T2,6-8,E103
T3,7-9,E103
T6,7-9,E116
C ngy, c tun
T5,6-10,E116
T6,1-3,E116
T3,1-3,XP
T2,1-3,XP
T3,7-9,H304
T3,1-2,XP
T2,9-10,XP
T2,1-3,H301
T4,1-5,H302
T6,1-5,H303
T5,1-5,H303
T4,1-3,H305
T4,4-5,H305
T6,4-5,H305
T6,1-3,H305
T2,1-5,H302
T3,6-10,H305
T5,1-5,H305
T4,7-9,E103
T2,9-10,E114
T6,1-5,E103
T5,8-10,E103
T2,6-8,E114
T3,6-10,E114
T5,1-3,E109
C ngy, c tun
T4,1-2,E103
T5,1-3,E103
T3,1-4,E103
T6,8-10,E103
T2,3-4,E103
T2,1-2,E103
T4,3-4,E103
T6,1-5,M206
T6,1-5,xng ck
T2,6-10,A135-K103
T6,1-5,A135
T5,6-10,M206
T5,6-10,xng ck
T6,1-5,A135-K103
T5,6-10,A135
T4,6-10,M206
T2,6-10,xng ck
T4,3-4,E106
T3,1-3,E106
T6,1-4,E106
T5,1-3,E106
T2,1-2,E106
T2,3-4,E106
T4,1-2,E106
T3,6-10,M206
T6,6-10,xng ck
T5,6-10,A135-K103
T4,6-10,A135

TKB_K2_13_14 (2)

Page 32

Thi kha biu


T2,6-10,M206
T4,6-10,xng ck
T6,6-10,A135-K103
T2,6-10,A135
T7,1-5,M206
T4,3-4,E108
T2,1-3,E108
T6,1-4,E108
T5,3-5,E108
T5,1-2,E108
T4,1-2,E108
T2,4-5,E108
T5,6-10,M206
T3,1-5,xng ck
T4,6-10,A135-K103
T3,1-5,A135
T4,6-10,M206
T3,6-10,xng ck
T3,6-10,A135-K103
T3,6-10,A135
T3,6-10,M206
T2,6-10,xng ck
T6,3-4,XP
T4,7-8,H104
T2,7-9,H303
T4,9-10,H104
T3,7-8,H104
T5,7-9,H101
T3,9-10,H104
T6,6-10,M202
T3,1-5,A135-K103
CN,1-5,A135
T5,1-5,M202
T6,6-10,A135-K103
T6,6-10,A135
T4,1-5,M202
T6,1-2,XP
T4,9-10,H105
T5,7-9,H106
T4,7-8,H105
T3,9-10,H105
T6,7-9,H102
T3,7-8,H105
T3,1-5,M202
CN,6-10,A135-K103
T5,1-5,A135
T2,6-10,M202
T2,6-10,A135-K103
CN,6-10,A135
T6,7-8,H301
T3,7-8,H301
T5,6-7,H301
T3,9-10,XP
T2,9-10,H301
T6,9-10,H301
T2,7-8,H301
T5,8-10,H301
T2,1-5,C128

TKB_K2_13_14 (2)

Page 33

Thi kha biu


T2,1-5,C128

TKB_K2_13_14 (2)

T4,6-10,C128
T2,1-5,C105
T6,1-5,C105
T4,6-10,C128
T4,6-10,C128
T6,1-5,C128
T4,6-10,C105
T7,6-10,C105
T6,9-10,H302
T3,9-10,H301
T5,7-8,E106
T3,7-8,XP
T2,7-8,H302
T6,7-8,H302
T2,9-10,H302
T4,6-8,H302
T3,1-5,C128
T3,1-5,C128
T3,1-5,C202
T3,1-5,C105
T3,1-5,C105
T5,1-5,C128
T4,1-5,C128
T4,1-5,C202
T5,1-5,C105
T4,1-5,C105
T4,9-10,E106
T2,6-7,E106
T5,9-10,E106
T5,7-8,XP
T4,7-8,E106
T3,7-8,E106
T3,9-10,E106
T2,8-10,E106
T6,6-10,C128
T5,1-5,C128
T5,1-5,C202
T6,6-10,C105
T6,6-10,C105
T4,1-5,C128
T6,1-5,C128
T6,1-5,C202
T7,1-5,C105
T5,1-5,C105
T3,6-7,E206
T2,8-9,E206
T6,8-9,XP
T4,9-10,E206

Page 34

Thi kha biu


T2,6-7,E206
T4,7-8,E206
T6,6-10,C202
T7,1-5,C128

TKB_K2_13_14 (2)

T6,1-5,C105
T5,6-10,C128
T4,1-5,C204
T3,8-10,E206
T6,3-4,XP
T3,1-2,XP
T6,7-9,H304
T5,7-9,H304
T4,7-10,H304
T3,7-8,H206
T6,1-2,XP
T3,3-4,XP
T2,7-9,H305
T6,7-9,H305
T5,7-10,H305
T3,9-10,H206
T3,1-3,E202
T2,4-5,E116
T2,8-9,XP
T4,7-9,F207
T2,1-3,E116
T3,7-9,F206
T5,7-8,F206
T5,9-10,F206
T6,1-2,XP
T6,7-8,XP
T6,3-4,XP
T4,4-5,E202
T2,1-4,E301
T6,1-3,E202
T5,1-3,E202
T3,9-10,E102
T3,7-8,E102
T5,4-5,E202
T4,2-3,E202
T2,4-5,E105
T6,1-4,E113
T5,3-5,E113
T4,1-3,E112
T3,7-8,E116
T3,9-10,E116
T5,1-2,E113
T4,4-5,E112
T3,1-4,B103
T5,1-3,XP
T4,3-5,H204
T6,1-4,E101
T4,1-2,H204

Page 35

Thi kha biu


T5,7-10,E101

TKB_K2_13_14 (2)

T2,7-10,E101
T2,1-5,I105
T2,1-5,I202
T2,1-5,I301
T3,7-10,B210
T4,6-10,I105
T2,1-5,I202
T2,1-5,I301
T5,1-5,I105
T2,1-5,I202
T4,6-10,I301
T6,6-10,I105
T7,1-5,I202
T6,6-10,I301
T2,1-5,I105
T5,1-5,I202
T4,6-10,I301
T2,1-5,I105
T2,1-5,I301
T2,1-5,I105
T2,1-5,I301
T5,1-4,B211
T2,7-9,XP
T6,3-5,E104
T3,1-4,E104
T6,1-2,E104
T2,1-4,E104
T7,1-4,F110
T3,6-10,I105
T3,6-10,I202
T3,6-10,I301
T4,1-4,B209
T4,6-10,I105
T4,6-10,I202
T4,6-10,I301
T5,6-10,I105
T5,6-10,I202
T5,6-10,I301
T6,6-10,I105
T6,6-10,I202
T6,6-10,I301
T3,6-10,I105
T7,6-10,I202
T7,6-10,I301
T4,6-10,I105
T6,6-10,I301
T5,6-10,I105
T7,6-10,I301
T6,1-4,B103
T5,1-3,XP
T4,1-2,H401
T5,7-10,E104
T4,3-5,H401
T3,1-4,H401
T2,7-10,H203
T6,6-10,I105

Page 36

Thi kha biu


T3,6-10,I202
T3,6-10,I301
T2,1-4,B103
T3,6-10,I105
T4,6-10,I202
T5,1-5,I301
T4,6-10,I105
T5,1-5,I202
T5,1-5,I301
T5,1-5,I105
T5,1-5,I202
T5,1-5,I301
T6,6-10,I105
T7,6-10,I202
T7,1-5,I301
T3,6-10,I105
T5,1-5,I301
T6,6-10,I105
T3,6-10,I301
T2,3-5,E205
T3,1-4,E205
T2,1-2,E205
T5,1-4,E205
T4,1-4,E205
T3,6-10,I101

TKB_K2_13_14 (2)

T6,1-4,E208
T6,6-10,I301
T2,6-10,I104
T5,6-10,I301
T3,6-10,I104
T2,1-2,E206
T6,7-10,E206
T5,1-4,E206
T2,3-5,E206
T4,1-4,E206
T3,1-4,E206
T4,6-10,I101
T6,1-4,E206
T7,1-5,I301
T2,6-10,I104
T2,6-10,I301
T5,6-10,I104
T4,4-5,H102
T4,1-3,H102
T3,1-3,H102
T7,1-2,E109
T5,1-3,H102
T6,7-9,H303
T2,1-3,H102
T5,6-10,C120
T4,6-10,C209
T6,1-5,C120
T6,1-5,C209
T6,9-10,XP
T5,1-3,H105
T2,1-3,H103
T2,4-5,H103

Page 37

Thi kha biu


T3,1-3,H103
T6,1-3,H101
T4,7-9,H201

TKB_K2_13_14 (2)

T2,6-10,C120
T2,6-10,C209
T4,1-5,C120
T4,1-5,C209
T6,7-8,XP
T3,1-3,H104
T4,1-3,H106
T5,1-2,H104
T2,7-9,H304
T2,1-3,H104
T5,3-5,H104
T5,6-10,C120
T3,6-10,C209
T6,1-5,C120
T6,1-5,C209
T5,3-5,F209
T4,7-10,F209
T6,6-8,E201
T2,7-10,F209
C ngy, c tun
T6,9-10,E201
T3,8-10,F209
T3,1-5,D105
T2,1-5,D106
T4,1-5,A135
T2,1-5,D112
T5,6-10,D105
T3,1-5,D106
T2,1-5,A135
T3,1-5,D112
T6,1-5,D105
T4,1-5,D106
T4,1-5,D112
T4,1-5,D105
T4,1-5,D106
T5,6-10,D112
T2,1-5,D105
T3,1-5,D106
T5,7-10,H205
T5,1-2,F209
T2,6-7,H306
T4,7-10,H106
T2,8-10,H306
C ngy, c tun
T3,6-7,F209
T2,1-5,D124
T6,1-5,D124
T6,6-10,A124
T6,1-5,D112
T3,1-5,D124
T6,6-10,D124
T2,1-5,A124
T6,6-10,D112
T4,1-5,D124
T7,1-5,D124

Page 38

Thi kha biu


T3,1-5,A124
T3,7-9,B102
T4,8-10,B102
T6,7-10,B304
T2,7-10,B102
T5,7-10,B102
C ngy, c tun
T4,6-7,B102
T2,1-5,A135
T2,1-5,D112
T3,1-5,D112
T2,7-9,H103
T5,7-10,H206
T3,7-10,H201
T4,3-5,H201
T6,7-10,H205
C ngy, c tun
T4,1-2,H201
T4,6-10,D112
T5,1-5,D112
T4,1-4,B102
T6,3-5,XP
T6,1-2,XP
T5,7-10,B207
T2,7-10,B207
T4,7-9,B207
T3,7-10,B207
T6,7-9,B207
T3,1-5,I202
T3,1-5,I202
T2,6-8,E204
T3,1-5,F310
T2,9-10,E204
T5,4-5,E105
T4,1-5,E301
T5,1-3,E105
T6,6-10,E101
C ngy, c tun
T3,7-9,E104
T6,6-10,E102
T3,1-2,XP
T7,1-2,XP
T4,1-5,F310
T2,7-9,E202
T5,6-10,E204
C ngy, c tun
T4,6-8,E204
T3,6-10,E204
T7,3-4,XP
T4,9-10,E204
T6,1-5,H203
T2,1-3,E102
T5,1-5,E204
C ngy, c tun
T5,1-5,E207
T2,1-3,E207
T5,8-10,E207
T6,7-9,E207
T4,1-3,E207

TKB_K2_13_14 (2)

Page 39

Thi kha biu


T4,7-9,E207
T3,1-5,E207
C ngy, c tun
T2,7-9,E207;T6,1-3,E207
T7,1-5,E207
T5,1-5,H306
T7,1-2,XP
T2,1-2,XP
T2,6-10,E115
T3,1-5,H305
T4,7-9,H202
C ngy, c tun
T6,8-9,XP
T3,6-10,E101
T6,6-10,E204
T2,6-8,XP
T2,9-10,XP
T5,1-5,E101
T4,6-10,E101
C ngy, c tun

TKB_K2_13_14 (2)

T3,1-5,G201
T2,1-2,XP
T4,1-5,G201
T6,1-5,G201
T5,6-10,G201
T6,1-5,G201
T2,6-10,E102
T4,6-10,E102
T3,6-8,XP
T3,9-10,XP
T5,6-10,E102
T6,1-5,E301
C ngy, c tun
T6,6-10,G201
T5,1-2,XP
T4,1-5,G201
T3,1-5,G201
T2,1-5,G201
T3,1-5,G201
T2,6-10,E104
T6,6-10,E104
T5,1-3,XP
T7,1-2,XP
T3,6-10,E202
T4,6-10,E104
C ngy, c tun

Page 40

Thi kha biu


T4,1-5,G201

TKB_K2_13_14 (2)

T7,3-4,XP
T6,1-5,G201
T6,1-5,G201
T5,6-10,G201
T2,1-5,G201
T2,1-4,H303
T7,1-2,XP
T7,3-5,XP
T6,6-10,F103
T4,1-4,F106
T4,7-10,F203
T5,6-10,F203
C ngy, c tun
T3,7-10,F208
T2,7-10,F103
T3,3-5,XP
T3,1-2,XP
T6,1-3,XP
T5,1-3,XP
T6,7-10,F102
T7,3-5,XP
T7,1-2,XP
T5,6-10,F102
T2,1-4,H304
T6,1-4,H304
T4,6-10,F206
C ngy, c tun
T2,7-10,F102
T3,7-10,F102
T3,3-5,XP
T5,1-3,XP
T4,1-3,XP
T3,1-2,XP
T6,1-5,H201
T4,1-5,H205
T3,9-10,XP
T2,1-3,H201
T7,1-5,F302
T5,1-3,H201
C ngy, c tun
T3,1-5,H201
T2,6-10,G201
T4,6-10,G201
T4,6-10,G201
T4,1-5,H105
T5,1-5,H202

Page 41

Thi kha biu


T4,8-9,XP
T3,1-3,H202
T2,6-10,F208
T3,7-9,H202
C ngy, c tun
T6,1-5,H202

TKB_K2_13_14 (2)

T6,6-10,G201
T2,1-5,G201
T5,6-10,G201
T3,3-5,H106
T2,1-3,H106
T5,1-2,H205
T7,1-2,XP
T6,1-3,H205
T3,1-2,H106
T5,3-4,H205
T4,1-2,F109
T4,3-5,F109
T6,6-10,G201
T2,6-10,G101
T6,4-5,H205
T3,6-10,G201
T4,6-10,G101
T3,6-10,G201
T6,4-5,H106
T3,3-4,H205
T3,1-2,H205
T5,1-2,H106
T6,1-3,H106
T5,3-4,H106
T4,3-4,E302
T4,1-2,E302
T2,1-5,Khu B2 SP
T2,7-8,XP
T3,6-10,Khu B2 SP
T2,9-10,XP
T4,6-10,Khu B2 SP
T5,6-10,Khu B2 SP
T2,1-5,Khu B2 SP
T4,7-8,E403
T6,1-2,XP
T3,1-2,H206
T3,3-4,H206
T2,3-4,H206
T2,1-2,H206
T5,1-3,H206
T4,1-5,Khu B2 SP
T6,6-10,Khu B2 SP
T3,6-10,Khu B2 SP
T6,1-3,H302
T5,9-10,F108
T4,9-10,F208
T6,7-9,F101
T4,6-8,F208
T3,1-3,H306
T2,6-8,F301
T5,6-8,F108

Page 42

Thi kha biu


T3,7-9,F107
T2,1-5,A305
T7,1-5,A305
T4,7-9,F101
T3,6-7,F101
T6,4-5,H306
T2,7-9,F101
T4,1-3,H303
T2,1-3,H305
T5,7-9,F101
T6,1-3,H306
T3,8-10,F101
T7,1-5,A305
T7,6-10,A305
T4,9-10,H205
T3,8-10,F103
T5,6-7,H302
T6,1-2,E303
T6,3-4,E303
T4,6-8,H205
T5,8-10,H302
T3,6-7,F103
T2,1-5,A305
T6,6-10,A305
T4,6-7,H101
T2,6-7,H101
T4,8-10,H101
T6,1-2,H104
T2,8-10,H101
T3,7-9,H101
T5,1-5,A127
T6,1-5,A127
T4,1-5,A127
T3,7-8,H102
T3,9-10,H102
T5,7-9,H102
T6,3-4,H104
T4,7-9,H102
T2,7-9,H102
T3,1-5,A127
T2,1-5,A127
T2,1-5,A127
T3,9-10,H103
T3,7-8,H103
T6,7-9,H103
T2,9-10,F108
T5,7-9,H103
T2,6-8,F108
T3,1-5,A127
T4,6-10,A127
T5,1-5,A127
T2,7-8,F210
T6,1-3,H402
T6,4-5,H402
T5,1-3,F210
T3,7-9,F210
T4,9-10,F210
T4,7-8,F210
T5,6-10,A127

TKB_K2_13_14 (2)

Page 43

Thi kha biu


T6,6-10,A127
T2,1-5,A127
T3,1-5,A127
T3,7-9,F110
T6,1-3,F103
T4,1-2,F302
T2,1-2,F310
T5,1-3,F110
T4,3-5,F302
T2,6-10,I106
T3,1-5,I106
T4,6-10,I106
T5,6-10,I106
T5,7-9,F210
T4,1-3,F210
T4,4-5,F210
T2,3-4,F210
T6,1-3,F210
T3,1-3,F306
T5,1-5,I106
T6,6-10,I106
T5,1-5,I106

TKB_K2_13_14 (2)

Page 44