கி.மு-கி.

பி
மதன்

மனிதன் ததோன்றினோன்
மமொத்தமொக பூமியின் கொலத்தத நூறு சதவிகிதம் என்று எடுத்து
மகொண்டொல் அதில் பொலூட்டிகளின் ஆட்சியின் பங்கு 4 சதவிகிதம் தொன்.
இதில், குறிப்பொக மனிதனின் பங்கு 0.1 சதவிகிதம் தொன். என்ன ஆர்பொட்டம்
பண்ணுகிறறொம் !
‘சக்தி இல்தலறயல் சிவம் இல்தல’
அந்த ஆப்பிரிக்க கருப்பு ஏவொள் தன் கொலடிச்சுவடுகதள விட்டுப்
றபொயிருக்கிறொள். அந்தக் கொலடிச்சுவடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
அவளிடம் ‘மீ ட்றடொ கொண்ட்ரியல்’ என்னும் விறசஷ ஜீன் இருந்துள்ளது.
அததன மனிதர்களும் உருவொவதற்கு அடிப்பதட ஆதொரம் அது.
குரங்குகள் – ஒரு பிரிவு ‘APES’ – அதில் நொன்கு வதக :
1.

கிப்பன்

2.

ஒரொங் உடொன்

3.

மகொரில்லொ

4.

சிம்பன்ஸி

மனிதகளிலும் இரண்டு வதக –
1.

நொம் – க்றரொறமக்னன் – ற

2.

நியொண்டர்தொல்

ொமமொறசபியன்ஸ்

மனிதர்கள் கொல்நதடயொகறவ உலகின் பல பகுதிகளுக்கு
மசன்றொர்கள். வடஅமமரிக்கொ, ஆசியொ, ஆஸ்திறரலியொ ஆகிய
நிலப்பரப்புகதள அதடந்தொன்.
(Note : ‘Earth Then’ was not the ‘Earth Now’)
இந்தியொவின் தொய்வடு
ீ ஆப்ரிக்கொ. ஆசியொ புகுந்த வறட.

ஆனொல்
தட்சிண பீடபூமியும், கர்நொடக, ஆந்திர, தமிழக பகுதிகள் சுமொர் முப்பது
றகொடி ஆண்டுகளுக்கு முன்றப இருந்தன.
இமயமதல – ஒரு கொலத்தில் ‘டீதிஸ்’ கடல் (57 றகொடி
ஆண்டுகளுக்கு முந்ததய மீ ன் எலும்புப் படிவங்கள் விந்திய மதல
பொதறகளில் உள்ளன)
நியொண்டர்தொல் , அவனுக்கு முந்ததய ‘மனித’ இனமொன ற

ொறமொ

எமரக்டஸ் ஆகிறயொர் இந்தியொவில் மூன்று லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்
இருந்ததற்கு சொன்று உள்ளது (கல் ஆயுதங்கள்)

மு.கி. மனிதன் ஓர் இடத்தில தங்க ஆரம்பித்தவுடன் மனித. வடக்கும் மதற்கும் பனிப்பரப்பொக இருந்தது.8000 – தீ கண்டுபிடிக்கப்பட்டது – பொலஸ்தீனத்தில் ‘மஜரீறகொ’ கிரொமத்தில் நிரந்தரக் குடியிருப்பு உருவொனது. நோகரிகம் பிறந்தது கி. கடல் மட்டம் உயர்ந்தது.15000 – உலகின் மவப்பம் சில டிகிரி உயர்ந்தது.2000 – ஒன்பது றகொடி இறயசு கொலம் – முப்பது றகொடி 1900 –றஜக்கஸ் த மொர்டின் – மமசபறடொமியொ – ஏழடி நீள கல்மவட்டு ம்முரபி சட்டங்கதள நுட்பமொக உருவொக்கி இருந்தொர் தண்டதனகள்.மு. 17000 ஆண்டுகளுக்கு முன் உலகின் வயிற்றுப் பகுதி மட்டுறம நிலப்பரப்பொக இருந்தது. ஆகொப்பூர்வமொன ஆட்சிதய உருவொக்கினொன்.10000 – மனிதனின் ஆயுள் 30 வருடங்கறள. அபரொதங்கள். சம்பள நிர்ணயம். அதவறய நொகரிகம் றதொன்றுவதற்கு ஆதொரம். உலக ஜனத்மதொதக: மஜரீறகொ விவசொய மதொடக்கம் – ஒரு றகொடி மமசபறடொமியொ மதொடக்கம் – ஐந்து றகொடி கி. விவொகரத்து என்று அதனத்தும் இயற்றபட்டன. கொல்நதடகதள பழக்குவதும் ஆரம்பமொனது. ஏரிகளும் நதிகளும் றதொன்றின. கி.மீ . மமசபத ோமியோ மமசபறடொமியொ – உலகின் முதல் மபரும் நொகரிகம் – பொபிறலொனியொ ம்முரபி (HAMMURABI) – கிமு. மிக மிக மிக மிக முக்கியமொன நிகழ்வு அது. நீளத்துக்கு ஒரு ஊறர இருப்பதத தமிழகத்தத றசர்ந்த றதசிய ஆழ்கடல் ஆரொய்ச்சியொளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்) மதொடர்ந்து விவசொயம் மதொடங்கியது. அம்தம. .1764ல் அரியதணயில் அமர்ந்தொன் – பொபிறலொனியொ – ரொஜ்யத்தின் எல்தலகதள விஸ்தரித்தொன். பொலிலிருந்து டி. (குஜரொத் கடற்கதரயில்.பி. றநொய்களும் என்ட்ரி குடுத்தன.மு. கொல்நதட கழிவுகளும் றசந்தது. யுத்தங்கள் கூட நொகரீகத்திற்கு வழிவகுத்தன. வொத்து. நீருக்கு அடியில் ஒன்பது கி. பன்றியிலிருந்து ‘FLU’..மு. மருத்துவ சட்டங்கள்.

ரொமொயணம்.பொபிறலொனிய ‘ஊர்’ என்னும் நகரத்தில் கி. ஆனொல் இது இன்றும் இந்தியக் கலொச்சொரத்துடன் பின்னிப் பிதணந்திருக்கிறது.மு.மு. றலொதொல் – குஜரொத் கடற்கதரறயொர சிந்துச் சமமவளி துதறமுகம். மகொபொரதத்திற்கு இதணயொன உலகப் மபருங்கொப்பியம்.2100 கொலத்திய ‘களிமண் குறுநொவல்’ கிதடத்திருக்கிறது – ‘கில்கமமஷ்’ கொப்பியம். இந்திய. உணவு வழக்கங்கதளயும் ஆறரொக்யமொக அதமத்தொர்கள். திருவிழொ. மற்ற நொகரிக மக்கதளப் றபொல் ஆர்ப்பொட்டம் மசய்யொமல் அதமதியொகறவ வொழ்ந்தனர்.மீ . சுகொதொரத்திற்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் மகொடுத்தனர். நிமிடங்கதளயும்.2500 – கி. அங்கிருந்து 640 கி. இது தொன் சிந்துச் சமமவளி நொகரிகம். ஆர்ப்போட் மோன எகிப்து கி. கணிதத்திலும் கில்லொடிகலொக இருந்தொர்கள். சிந்துச் சமமவளி நொகரிகத்தின் றபொது தமிழகத்தில் இருந்து சங்குகளும். றஜொதிடம். பலுசிஸ்தொன் – ‘றமர்கர்’ – 10000 ஆண்டுகளுக்கு முந்ததய குடியிருப்பகள் உள்ளன. பொபிறலொனிய. சிந்துச் சமமவளி நொகரிகத்தின் மமொழி இன்றும் ஒரு புதிரொகறவ உள்ளது. எகிப்திய. சீ ன) மக்களுடனும் வியொபொரத் மதொடர்தப மதொடங்கினர்.3165-ல் ‘மமநீஸ்’ ரொஜியங்கதள தகப்பற்றி முதல் மபரும் மன்னனொனொன். அந்த ஆண்டில் தொன் ‘மமொம ன்றஜொதொறரொ’ (அர்த்தம் – இறந்தவர்கள் றமடு) கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. பொபிறலொனியர்கள் றகொவில். மதொதலவில் ‘ ரப்பொ’வும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. ‘கடவுளின் அவதொரம்’ என்று அரசொர்கள் பதற சொற்றிக் . பண்டமொற்று வியொபொரம் ஆகியவற்தற மதொடங்கினர்.1700 – இதன் உச்சத்திற்கு மசன்றது. சிந்துச் சமமெளி நோகரிகம் இந்தியொவுக்மகன்று பழங்கொலச் சரித்திரறமொ. மநொடிகதளயும் உருவொகினொர்கள். வரலொறறொ கிதடயொது என்றற 1921 வதர இருந்தது.மு. 84. பச்தசக் கற்களும் மமசபறடொமியொவுக்கு ஏற்றுமதி மசய்யப்பட்டது. பொரசீ க நொகரிகங்கள் அழிந்து விட்டன.மு. றவறு நொகரிக (எகிப்திய.000 சதுர தமல்கள். கி. லிலித் – மபண் பூதம்.

மசயற்தக தொடி) அரியதண ஏறினொல். அன்றிலிருந்றத அவர்கள் கல்லதறகள் பிரம்மொண்டமொக கட்டப்பட்டன. அவறன அதனத்துக்கும் ஆதொரம் என்றொன்.மகொண்டொர்கள். இரண்டொம் ரொம்சீ ஸ்) – மகய்றரொ மியூசியம். மம்மி (மூன்றொம் மதொத்றமஸ்.மு.200-க்குள் மபரும்பொலொனதவ மகொள்தள அடிக்கப்பட்டு விட்டன.மு. அதற்குப் பிறகு ஒரு 10 வயது டூட்டொங் ஆமன்’ஐ அரியதண ஏற்றினொர்கள். ஆனொல் சிறிது கொலத்திறலறய முதலொம் மதொத்றமஸ் எகிப்திய பரம்பதர ஆட்சிக்கு அடிக்றகொலினொர். Nefratiti – Beautiful wife of him. பூசொரிகளுக்கு மகொண்டொட்டம். 26 வயதில் அகொல மரணமதடந்தொன். கி.1000 – கி. ஆனொல் கி. ஆனொல் அவதன புதித இடம் இன்று வதர கண்டுபிடிக்கப் படவில்தல. தவடூரிய அலங்கொரம். கதலகளில் (குறிப்பொக சித்திரங்களில் Realism மகொண்டு வந்தொன்).1380 – நொலொவது ஆமன் ற ொடப் (அர்த்தம – ததலதமக் கடவுள் ஆமனுக்கு திருப்தி ஏற்படுத்துபவர்) ஆட்சி – அதனத்து கடவுள்கதளயும் அகற்றிவிட்டு சூரிய றதவன் மட்டுறம கடவுள் என்றொன். . குறிப்பொக டூட்டொங் ஆமன் கல்லதற. மன்னர்களின் கல்லதறகளில் அவர்களுக்கு றததவயொன அதனத்து மபொருட்களும் தவத்து புததக்கப்பட்டன (அவர்கள் சொகொவரம் மபற்ற கடவுள்கள்). எகிப்து – புததயல்களின் நகரம். இருபது வயதில் அவன் மகொடூரமொக மகொல்லப்பட்டொன் (பூசொரிகளொல்).மு. நமக்கு கிதடத்த ஒரு சிறு துளிறய விதல மதிப்பில்லொமல் உள்ளது.மு. குடல் மவளிறய எடு – பச்சிதலகதள வயிற்றில் நிரப்பு – மூக்கு வழியொக மூதளதய உறிஞ்சு – மசயற்தக கண்கதள தவ – உப்புத் மதொட்டிக்குள் 40 நொட்கள் தவ – பிறகு மமழுகு றபொன்ற MUMO பதச பூசு (mumo -> mummy) – தங்க. மம்மி தயோரிப்பது எப்படி ? வயிற்றில் துதள – நுதரயீரல். வளர்ந்தவுடன் மூன்றோம் மதோத்தமஸ் ஆட்சிக்கு அமர்ந்து தன் வொள் வச்சினொல் ீ எகிப்தத மபரும் சொம்ரொஜ்யம் ஆக்கினொன். இரண்டொம் மதொத்றமஸ்’கு பிறகு மூன்றொம் மதொத்றமஸ்’இன் சிற்றன்தன ஹோட்தேப்மசட் தன்தன ஆணொக சித்தரித்துக் மகொண்டு (விக்.1640 – பொலஸ்தீனிய ‘த றகொஸ்’ இனத்தினர் எகிப்தத தகப்பற்றினொர்கள். அக்மந ோன் – ‘கிரிமினல் மன்னன்’ (சுயமொக சிந்தித்தறத அவன் மசய்த குற்றம்) கி.

மரொட்டி தயொரித்தனர்.513-ல் றடரியஸின் பதடதய ஸிதீயொ என்னும் குட்டி நொடு வழ்த்தியது. ‘பொறரொ’ மன்னர்கள் தங்தககதளயும் மகள்கதளயும் சர்வ சொதொரணமொக மணந்து மகொண்டொர்கள். மதுபொனங்கள். ஏமதன்தச மண்டியிடச் மசொல்லி தூதுவர்கள் வந்தனர். மசர்க்சஸ். றடரியஸ்.மு.எகிப்திய மபொற்கொலம் – இரண்டொம் ரொம்சிஸ் உடன் முடிவு. நீர் (சரணொகதி) இரண்தடயும் அனுப்பின. அக்த ோ தபோலிஸ் – ஏமதன்ஸின் மபண் மதய்வமொன ‘ஏதீனொ’வுக்கு கட்டப்பட்டது. றபொட்டி. மதொடர்ந்து நொக்றஸொஸ் நொடும் மவற்றி மபற்றது. றநரம் ஆகியவற்றுடன் விதளயொட்டுகள்.670-ல் ஏஜீநொ’வில் முதல் முதறயொக நொணயம் அச்சடிக்கப்பட்டது. 92 வருடங்கள் வொழ்ந்தொன். அவன் கொலத்தில் கட்டப்பட்ட றகொவிறல அபூ சிம்பல். சர்ஜரி. அவர்களின் ததலகள் தனியொக உருண்டன.776-ல் ஒலிம்பிக்ஸ் மதொடங்கப்பட்டது. கி. ீ கிறரக்கர்களுக்கு புத்துணர்ச்சி. ஏமதன்ஸ். மபரும்பொன்தம கிறரக்க நொடுகள் மண். ஸ்பொர்டொ – பிரசித்தி. குறிப்பொக கண் மருத்துவம் (மணல் கொற்று அதிகம்).588 – 488 பதக்கப் பட்டியலில் முதலில் இருந்தனர். கர்ப்பத்ததட சொதனம் – எகிப்தியர்கள் கில்லொடிகள்.மு. றடரியஸ் சினம் மகொண்டொன். உடறன றடரியஸ் கிறரக்க நொடுகதள துவம்சம் மசய்ய ஆரம்பித்தொன். பொரசீ கம் – வல்லரசு.மு. ரூல்ஸ். (Refer Photos) . தனித்தனி நொடுகள் றசர்ந்தது. விதளயொட்தட ஆரம்பித்தது கிறரகர்கறள. ஏமதன்ஸ் – ஓர் எழுச்சி கிறரக்கம் – நிதறய சுதந்திரமொன.மு. மொயம் இரண்டிலும் நம்பிக்தக தவத்திருந்தனர். பீர். கி. மருத்துவம். கி. க்றரொட்டொன் நொடு – கி. ஏமதன்ஸ் vs போ சீகம் பொரசிகத்தின் (இன்தறய ஈரொன்) மொமபரும் மன்னர்கள் – தசரஸ். பொர்ட்டிக்கதள முதலில் ஆரம்பித்தனர். கிறரக்கம் – குட்டி குட்டி நொடுகள். (Ten Commandments – Film). மருந்துகள். ஒயின்.