You are on page 1of 16

Business plan

Conţinut
1) SINTEZA
1.1. Conceptul afacerii
1.2. Situaţia curentă
1.3. Factorii cheie de succes
1.4. Situaţile/nevoile financiare
2) MISIUNEA
2.1. Declaraţia misiunii
2.2. Bariere
3) ANALIZA PIEŢEI
3.1. iaţa !n ansam"lu
3.2. Schim"ările pieţei
3.3. Se#mentele pieţei
3.4. iaţa ţintă
3.$. Caracteristicile clienţilor
3.%. &evoile clienţilor
3.'. Deci(iile de cumpărare ale clienţilor
4) ANALIZA CNCU!ENŢEI
4.1. rivire de ansam"lu asupra domeniului
4.2. &atura concurenţei
4.3. Schim"ările domeniului
4.4. Concurenţii principali
4.$. roduse/servicii concurente
4.%. )portunităţi
4.'. *meninţări +i riscuri
") ST!ATE#IA
$.1. Competenţele cheie ale concurenţei
$.2. Slă"iciunile cheie ale concurenţei
$.3. Strate#ia
$.4. ,mplementarea strate#iei
$) P!%USE&SE!'ICII
%.1. Descrierea produselor/serviciilor
%.2. o(iţionarea produselor/serviciilor
%.3. -valuarea concurenţei
%.4. roduse/servicii noi
() ')NZ*!I +MA!,ETIN#
'.1. Strate#ia de mar.etin#
'.2. /acticile v0n(ării
'.3. 1eclamă
'.4. romovări/stimulente
'.$. u"licitate
'.%. -2po(iţii/t0r#uri comerciale
-) pe.aţii
3.1. ersonalul cheie
3.2. Structura or#ani(aţională
3.3. lanul resurselor umane
3.4. 4ivrarea produsului/serviciului
3.$. Service/suport suport pentru client
3.%. Facilităţi
/) 0INANŢE
5.1. revi(iuni financiare
5.2. ,pote(e +i comentarii
5.3. Fi2area ipote(elor
5.4. Conceperea "ilanţului de pornire
5.$. Completarea "ilanţului de pornire
5.%. roiectarea profilului/pierderilor
5.'. Completarea proiectării profitului/pierderilor
5.3. roiectarea cash6flo76ului
5.5. completarea proiectării cash6flo76ului
5.18. roiectarea "ilanţului
5.11. Completarea "ilanţului
5.12. revi(uire
5.13. indicatori cheie 9.e: ratios; +i anali(ă
5.14. completarea indicatorilor cheie +i anali(ei
11) CNCLUZII
18.1 1e(ultate
I) A0ACE!EA
12 %es3.ie.ea pieţei
Factorii economici e2teriori au făcut ca !n ultimii (ece ani piaţa
rom0neasca a turismului să se caracteri(e(e printr6o mare recesiune< fapt relevat +i
de ultimele sonda=e de opinie in r0ndul populaţiei. >ncep0nd cu anul 1535 turismul
romanesc a suferit numeroase schim"ări< astfel ca !ncep0nd cu acest an hotelurile
au !nceput sa fie din ce in ce mai puţin populate< iar lucrurile au !nceput să mear#ă
din ce in ce mai prost. 4a aceasta a contri"uit scăderea nivelului de trai +i al puterii
de cumpărare a celor mai mulţi rom0ni.
>n următorii c0ţiva ani !n care indicatorii economici au continuat să scadă +i
oamenii de r0nd să o ducă din ce in ce mai #reu< a apărut totu+i o clasă de mici
!ntreprin(ători care prin desfă+urarea unor activităţi economice au !nceput să
!nre#istre(e profit< +i deci să6+i permită un concediu de odihna intr6o staţiune. Cum
1om0nia ie+ise de cur0nd de su" un re#im totalitar a e2istat dorinţa de a ?ie+i
afară@< prin afara !nţele#0nd ţările din apropiere 9Arecia< /urcia< Bul#aria<
Bn#aria;< !n afara de acest aspect a mai e2istat si o tendinţă de continuă scădere a
numărului de turi+ti autohtoni din staţiunile rom0ne.
>n aceste condiţii turismul nu a mai adus profit fiind la un pas de a deveni o
#aura nea#ra a "u#etului. Statul care !ncă mai deţinea ma=oritatea !n consiliile de
administraţie a diverselor societăţi de turism nu a avut "ani sa mai investească in
moderni(area +i !ntreţinerea hotelurilor< vilelor si a staţiunilor in #eneral< astfel
!nc0t totul a intrat in stare de conservare si de cele mai multe ori conservarea a
!nsemnat distru#ere. Ca urmare lucrurile au mers din ce in ce mai prost si aproape
nici un străin nu mai era atras de staţiunile ţării< iar lucru cel mai #rav era ca turi+tii
romanii care de la an la an erau mai putini la număr< nu puteau sa6si mai permită
un concediu.
)dată cu privati(area staţiunilor si concesionarea hotelurilor< lucrurile au
!nceput sa se schim"e in mai "ine< dar standardele ?noastre@ erau net inferioare in
comparaţie cu cele internaţionale. /otu+i lumea continua sa mear#ă vara la mare
hotelurile funcţion0nd la capacitate de peste 48C 9ve(i #raficul 1;
După 1552 pentru turismul naţional in formula sa clasica a apărut un mare
competitor< a#roturismul. Familiile de ţărani care doreau un venit suplimentar s6au
or#ani(at intr6o asociaţie care sa6i repre(inte si sa le asi#ure un venit mai mare.
/uri+tii au fost deose"it de receptivi la aceasta noua oportunitate pentru ca le
răspundea e2act nevoilorD era o forma or#ani(ata de turism< cu o lar#a acoperire si
cel mai important la preturi nu deloc piperate. *stfel pe l0n#ă deschiderea
#raniţelor< care i6a atras pe cei mai !nstăriţi dintre romani< cei mai nevoia+i aveau
acum o alternativa. Fosta reţea naţionala de turism ce deţinea monopolul a intrat
intr6o mare cri(a< pentru ca acum e2istau alternative. Cu e2cepţia hotelurilor de la
mare< nimeni nu mai era !nc0ntat de a petrece o vacanta intr6o staţiune la hotel.
,n aceste condiţii a fost necesara privati(area sau concesionarea spatiilor de
ca(are sau a unor staţiuni !ntre#i pentru a putea salva situaţia< numai ca in cele mai
multe ca(uri cei care au cumpărat aceste ?perle ale turismului@ au a+teptat profitul
fără a investi nimic in afara de suma iniţială. *"ia in ultimii doi ani hotelurile si
vilele au fost recondiţionate sau !m"unătăţite astfel !nc0t sa a=un#ă la standardele
1om0niei din 1535< care oricum erau inferioare celor vest europene sau chiar
central europene.
*preciem ca momentul scoaterii 1om0niei de pe lista tarilor ce au nevoie
de vi(a pentru spaţiul Shen#en< va marca in doua feluri turismul naţional. ,n primul
r0nd pe termen scurt se va constata o cre+tere 9de pana la $ C; in r0ndul turi+tilor
care vor prefera străinătatea< iar in al doilea r0nd< pe termen lun#< odată cu intrarea
in B-< va creste numărul turi+tilor străini.
0
20
40
60
80
1
9
8
9
1
9
9
1
1
9
9
3
1
9
9
5
1
9
9
7
1
9
9
9
Turism de stat
Turism particular
Turism strain
Opţiunea turiştilor români exprimata în procente
Fi#ura 1
22 0i.4a
S.C. SEFB)4 /)B1 s6a !nfiinţat !n luna noiem"rie 2888< av0nd un
capital su"scris de 188 milioane< +i a fost !nre#istrată la )ficiul 1e#istrului
Comerţului la po(iţia G/48/35'/2888.
Structura acţionariatului S.C. SEFB)4 /)B1 este următoareaH
- a+c Bo#dan I $$C 6 $$ milioane
- Canache ,on I2$C 6 2$ milioaneD
- a+c Dra#o+ I28C 6 28 milioaneD
Capitalul su"scris a fost vărsat !n numerar.
Si#la proprie firmei este repre(entată de harta lumii care are inserată !n
(ona mediană denumirea societăţii !n spatele căreia se află desenat un ful#er.
4a !nceputul lunii decem"rie societatea a o"ţinut licenţa de turism<
a"solut necesară pentru a putea desfă+ura o activitate de turism la un standard
ridicat.
Societatea SEFB)4 /)B1 !+i are sediul !n municipiul /0r#ovi+te pe
strada Calea Bucure+ti nr. $3'< !n spaţiul locativ care aparţine acţionarului
ma=oritar a+c Bo#dan.
32 %es3.ie.ea se.5i3iilo. 6i.4ei
rincipalul indicator pe care l6am avut in vedere la sta"ilirea serviciilor pe
care am decis sa le oferim a fost clientul. Studiile de piaţă pe care le6am avut la
dispo(iţie au arătat că printre lucrurile pe care pu"licul le a+teaptă de la o a#enţie
de turism sunt si următoareleH
P.etu.i 3at 4ai 4i3i2 De aceea noi oferim clienţilor no+tri posi"ilitatea de
a ne#ocia preturile pentru serviciile oferite. Fiecare client este deose"it si de aceea
a#enţia noastră a !nţeles ca la cerinţe diferite tre"uie oferite alternative diferite. Bn
client fericit aduce profit pe c0nd unul nesatisfăcut nu face dec0t sa aducă pierderi<
de aceea speciali+tii no+tri tratea(ă fiecare client in mod diferit pentru ca oamenii
sunt diferiţi.
!e7es3ope.i.ea ta.ii2 1omanii au fost "inecuv0ntaţi cu poate una dintre
cele mai frumoase tari din lume si nimic nu poate fi mai !nc0ntător dec0t sa
redescoperim !mpreuna locurile cele mai frumoase din tara. *cum este vremea
pentru a vedea partea frumoasa a lucrurilor. Sa ne "ucuram si sa fim m0ndri ca
avem mănăstirile din nordul Foldovei< staţiunile de pe valea rahovei< Cheile
Bica(ului< lacurile vulcanice< pe+terile din munţii *puseni s.a.m.d.
Con7iţii 7eose8ite2 Sf0r+itul mileniului ne face pe toţi sa ne dorim un
viitor mai "un. Condiţiile pe care o a#enţie de turism tre"uie sa le ofere sunt foarte
ridicate< noi putem satisface cele mai variate si mai e2i#ente a+teptări ale clienţilor.
*si#uram clienţilor no+tri serviciile unor companii care respecta cele mai !nalte
standarde. /ot odată an#a=aţii firmei noastre va vor asi#ura asistenta dorita pentru
ale#erea variantei cea mai potrivita pentru vacanta dumneavoastră
Bonusu.i pent.u 6i7elitate2 Satisfacerea clienţilor este un proces de lun#a
durata care presupune multa atenţie +i efort iar pentru aceasta lucrea(ă !ntrea#a
echipa a a#enţiei noastre. ?Cine pune astă(i o săm0nţă m0ine va cule#e un fir de
ore(@ spune un !nţelept prover" =apone( iar noi ne ocupam de fiecare client in
parte< pentru ca odată revenit la a#enţia noastră sa "eneficie(e de reduceri si
facilitaţi care sa6i demonstre(e cat de importanta este fiecare persoana in parte.
42 8ie3ti5e p.opuse
1 entru primele sase luni
• Deschiderea a trei "irouri teritoriale !n Clu=< /imi+oara +i Bra+ov
• Du"larea numărului de cola"oratori
• *morti(area investiţiei
• Fediati(area a#enţiei
• )"ţinerea unei cote de piaţă ridicata
• *nali(area activităţii
2 entru primele douăspre(ece luni
• Deschiderea a !ncă doua "irouri teritoriala le Constanta si ,a+i
• Du"larea numărului de cola"oratori
• )"ţinerea de profit +i reinvestirea lui
• Fediati(area noilor campanii ale firmei
• Cre+terea cotei de piaţă
• *nali(a activităţii si a ima#inii firmei
3 entru următoarele sase luni
• 1e!mprospătarea ima#inii firmei
• *nali(a activităţii
• -ficienti(area muncii cola"oratorilor
• -2tinderea la nivel internaţional
II) PIAŢA
12 Po9iţia 6aţ: 7e 3on3u.enţ:.
Firma noastră se "a(ea(ă pe anumite calităţi constitutive pe care nici una
dintre firmele concurente nu le pre(intă !n totalitate. *tuurile pe care firma mi(ea(ă
sunt cele sta"ilite de studiile de piaţă +i sunt astfel concepute !nc0t să răspundă
nevoilor +i a+teptărilor clienţilor.
,n primul r0nd a#enţia oferă o #ama variata de servicii pentru toţi clienţii
săi. >ncep0nd din momentul in care a intrat in contact cu a#enţia o persoana este
a=utata să alea#ă tipul de serviciu pe care o interesea(ă. Fie ca este vor"a de o
e2cursie in străinătate< la mare sau la munte sau doar de un 7ee.6end unui client i
se pot oferi mai multe variante. romisiunile pe care firma le face nu sunt
niciodată !ncălcate indiferent de situaţie< pentru ca a#enţia noastră este cel mai
serios partener.
Fai mult de at0t toate preturile sunt ne#ocia"ile< in anumite condiţii
ele put0nd fi reduse cu pana la 4$C din preţul iniţial. )ferim de asemenea
clienţilor no+tri posi"ilitatea de a plăti in rate cu multiplele avanta=e pe care le oferă
aceasta varianta
/otu+i in prima fa(a de de(voltare a firmei e2ista un punct nevral#ic si
anume lipsa unor "irouri de repre(entanta oficiala a firmei in tara< dar acest aspect
al pro"lemei va fi remediat pe parcursul primelor 13 luni.
-2ista anumite condiţii care fac mai u+oara lansarea firmei pe piaţă. ,n
primul r0nd se(onul de s.i +i se poate e2ploata acest moment la ma2im av0nd in
vedere faptul ca p0rtiile de s.i sunt in "una stare. ,n al doilea r0nd apropiere
momentului Jilei !ndră#ostiţilor in care se pot o"ţine profite mari prin propunerea
unor variante mai ieftine pentru tinerii romani care au adoptat aceasta săr"ătoare.
&u in ultimul r0nd e2ista timp suficient pentru valorificarea momentului de 1 mai
in care toţi tinerii mer# la mare pentru a face prima "aie din an.
Cu toate acestea e2ista anumite riscuri si ameninţări pentru o afacere in
turism. rintre acestea se număra scăderea nivelului de trai< schim"area le#ilor cu
privire la acci(e< inflaţia< turismul ilicit si concurenta ilicita.
22 Se;4entul 7e piaţ:
u"licul ţintă al firmei noastre este alcătuit din doua cate#orii in primul
r0nd din tineri de 1%623 de ani si in al doilea r0nd de persoane ce se !ncadrea(ă in
cate#oria de v0rsta 3$64$ de ani. rimii ale# e2cursiile lun#i in care nu optea(ă
pentru pachetul complet de servicii< prefer0nd sa răm0nă mai mult in vacanta cu
condiţii nepretenţioase. * doua cate#orie de v0rstă persoanele care de=a au copii
mari prefera un se=ur de durata medie dar sunt clienţii cei mai pretenţio+i pentru ca
ei prefera sa petreacă mai puţin timp intr6un concediu dar sa "eneficie(e de
condiţiile cele mai "une.
olitica firmei este aceea de a permanenti(a le#ăturile cu clienţii săi astfel
!nc0t acestea sa devină le#ături permanente cu ni+te ?clienţi fideli@. *cesta este
cuv0ntul cheie al reu+itei !ntre#ii afaceri< mulţumirea unui client astfel !nc0t el sa
revină la aceea+i a#enţie si cu un nou client.
După cum am arătat mai sus firma noastră se distin#e de concurenta sa
prin serviciile oferite< serviciile #ratuite< "onusurile pentru fidelitate<
profesionalismul si competenta an#a=aţilor.
32 P.o7usul&se.5i3iul
4a această oră !n =udeţul D0m"oviţa activea(ă patru societăţi ce oferă
servicii turisticeH
 B././.D
 -B1)4,&-SD
 )1/*D)ABD
 F)&D)/1*&SD
*ceste societăţi +i6au !ndreptat atenţia !n special spre or#ani(area de
e2cursii pe rute e2terne 9Arecia< Cipru< /urcia< -uropa )ccidentală etc.; +i spre
vinderea de se=ururi pe litoral !n perioada se(onului estival. De cur0nd< pe piaţa
t0r#ovi+teană de profil +i6au făcut apariţia unele firme particulare care oferă servicii
de transport persoane pe rute scurte dar care concurea(ă puternic celelalte firme.
entru !nceput S.C. SEFB)4 /)B1 va veni cu o ofertă ce cuprinde trei
trasee turistice< ofertă ce se va adresa cu precădere elevilor +i studenţilor. *ceste
trasee se vor constitui !n e2cursii de o (i cu plecare la ora 3
88
+i revenirea !n
municipiul /0r#ovi+te la ora 21
88
H
 /0r#ovi+te 6 Fieni I /a"ăra Cer"ul I /a"ăra K0nătorul I 4acul Scropoasa
6 /0r#ovi+te.
reţH '8.888 lei/persoanăD
 /0r#ovi+te I Fieni 6 Sinaia I Castelul ele+ I Ca"ana Ba"ele 6
/0r#ovi+te.
reţ 12$.888 lei/persoanăD
 /0r#ovi+te 6 Bucure+ti I Fu(eul *ntipa I Arădina Botanică I arcul
Lerăstrău 6 /0r#ovi+te.
reţH 4$.888 lei/persoanăD
4a cerere societatea va or#ani(a e2cursii +i pe alte trasee.
S.C. SEFB)4 /)B1 !+i propune să deservească +i traseeleH
♦ /0r#ovi+te I Sinaia I Bra+ov 6 /0r#ovi+teD
♦ /0r#ovi+te I loie+ti 6 /0r#ovi+teD
♦ /0r#ovi+te I Bucure+ti 6 /0r#ovi+te
- !uta T<.;o5i=te > B.a=o5? autocarul va pleca din centrul ora+ului la ora
'
88
+i va a=un#e !n Bra+ov la ora 5
38
.
- !uta T<.;o5i=te > Ploie=ti? autocarul va pleca din /0r#ovi+te din faţa
*uto#ara /0r#ovi+te la ora '
88
+i la ora 12
88
+i va sosi !n loie+ti la ora '
4$
< respectiv
12
4$
.
- !uta T<.;o5i=te > Ploie=ti? autocarul va pleca din /0r#ovi+te din faţa
Spitalului Gudeţean din două !n două ore.
12 Con3u.enţa
1; B2T2T2 @Bi.oul 7e Tu.is4 =i T.an9a3ţii)? B././.6ul este sin#urul concurent pe
se#mentul de e2cursii de o (i +i de 263 (ile< el practic0nd un comision de 28CD
2; Eu.olines? este firmă de turism !nfiinţată !n 1555< are ca principal o"iect de
activitate intermedierea de v0n(ări de se=ururi !n ţară +i străinătateD
3; .ta7o;u? funcţionea(ă !n incinta Casei de Cultură a Sindicatelor +i oferă
numai e2cursii pe ruta /0r#ovi+te I Bucure+ti I ,stan"ul +i returD
4; Fondotrans? s6a format din vechea S.C. *uto#ara /0r#ovi+te +i este un
concurent puternic< ea menţin0ndu6+i orele de plecare !n curse din ultimii 18 ani< +i
practic0nd preţuri scă(ute< datorită parcului auto propriu.
III) !#ANIZA!EA AI CN%UCE!EA 0I!MEI
S.C. SEFB)4 /)B1 este or#ani(ată tipic societăţilor de turism mici.
*ctivitatea societăţii este condusă de un administrator< repre(entat de a+c Bo#dan
care este +i acţionarul ma=oritar. >n vederea funcţionării societăţii au fost an#a=aţi 2
#hi(i< fo+ti lucrători la ).G./. D0m"oviţa.
Cei doi an#a=aţi pe postul de #hi(i< vor desfă+ura +i activitatea de a#enţi
de turism !n cadrul a#enţiei< ei efectu0nd pro#rame turistice< particip0nd la
promovarea lor prin +colile +i liceele t0r#ovi+tene< reali(0nd emisiuni pe teme
turistice la posturile locale de radio.
SEFB)4 /)B1 mai are !n dia#ramă +i un post de secretară. De
asemenea societatea va plăti cu =umătate de normă un conta"il care să asi#ure
evidenţa conta"ilă a firmei. ro"lemele =uridice vor fi re(olvate de către a+c
Dra#o+ av0nd că acesta profesea(ă +i ca avocat
entru desfă+urarea activităţii S.C. SEFB)4 /)B1 a !ncheiat un
contract de cola"orare cu o societate de transport #ermană. De la acestea a !nchiriat
3 autocare Fercedes pentru transportul de călători inter=udeţean< precum +i
autocarele necesare efectuării e2cursiilor or#ani(ate.
S6a optat pentru parteneriatul cu acestă firmă< datorită preţurilor ridicate
ale autocarelor +i a costurilor mari de !ntreţinere a acestora. *ceste costuri s6ar fi
re#ăsit !n preţurile practicate< ele cresc0nd cu cel puţin 38C.
I') ST!ATE#IA %E LANSA!E SI !ELAŢIILE PUBLICE
Ca orice mare companie a#enţia noastră va or#ani(a un mare coc.6tail intr6
un cadru select unde pu"licul va putea lua contact direct cu a#enţia noastră. 4ocul
ales< comple2ul Cro7n la(a< repre(intă cel mai "ine respectul deose"it pe care
a#enţia !l poarta clienţilor săi. 4a aceasta lansare oficiala vor participa diverse
personalităţi din viaţa mondena< iar din r0ndul acestora se vor ale#e c0teva pentru a
repre(enta ima#inea firmei noastre.
/ot cu prile=ul lansării se va introduce si linia de produse promoţionale care
!+i propun să familiari(e(e pu"licul cu ideea unei companii de turism accesi"ila
tuturor
După momentul lansării +i cel !nceperii activităţii departamentul de relaţii
pu"lice se va ocupa menţinerea unei le#ături permanente cu clienţii a#enţiei.
Scrisori de felicitare cu prile=ul săr"ătorilor< scrisori de mulţumire pentru !ncredere
si altele vor păstra relaţia dintre v0n(ător si cumpărător. ,n plus de aceasta fiecare
client va avea desemnat un cola"orator al firmei care se va ocupa de informarea
continuă a clientului.
4a intervale sta"ilite se vor or#ani(a seminare pe teme de turism cu accesul
li"er< in care cei interesaţi pot afla toate informaţiile de care au nevoie. De
asemenea firma noastră va participa la toate manifestările cu caracter similar pentru
a se pune la curent cu ultimele tendinţe in turism< si asta in interesul clienţilor
no+tri.
entru cei care se "ucura de facilităţile ,nternetului firma noastră a
deschis o pa#ina de Me" !n care se pot accesa toate informaţiile momentului. ,n
afara de preturi< condiţii si trasee pe pa#ina oficiala se pot #ăsi informaţii despre
(onele propuse< foto#rafii< tradiţii ale locurilor si multe alte lucruri pe care mulţi le
#ăsesc interesante.
12 A75e.tisin; si alte tipu.i 7e p.o4o5a.e
Campania de promovare a a#enţiei va fi a2ata pe următoarea idee
?compania noastră este una populară@. De+i acesta nu este un slo#an consideram ca
este o tema de campanie potrivita pentru că lumea tinde să ai"ă impresia că o
a#enţie de turism este e2clusiv pentru oamenii cei mai "o#aţi< iar prin aceasta tema
!nlăturam !ndoielile cu privinţă la accesi"ilitatea preturilor.
*#enţia noastră are un contract de e2clusivitate la domeniul pu"licitate cu
firma Araffit:NBBD) care stipulea(ă ca respectiva firma se va ocupa de tot ce
tine de domeniul ima#ine #enerata prin pu"licitate. Se vor reali(a spoturi video si
audio care vor fi difu(ate pe principalele canale media ale ţării.
/ot din dorinţa de a crea o ima#ine populara a firmei a#enţia va semna
contracte cu alte firme ce pot asi#ura promovarea. De e2emplu se va semna un
contract cu trustul Fedia ro prin care firma noastră va asi#ura premiile
c0+ti#ătorilor unei emisiuni /K +i concursurilor (ilnice or#ani(ate de 1adio ro
Fm.
De asemenea a#enţia de turism va sponsori(a diverse evenimente +i
personalităţi. ,n afara de acestea departamentul de pu"licitate al companiei noastre
va monitori(a in permanenta reacţia pu"licului +i va adapta serviciile firmei la
cerinţele clienţilor pentru a6si respecta promisiunile.
') P!EŢU!I AI %IST!IBUŢIE
După cum am arătat preţurile firmei vor fi varia"ile !n funcţie de serviciile
oferite si se va tine cont ca mereu clientul sa fie mulţumit de raportul preţ I
calitate. lata se ca putea face si in rate fără a6i pretinde clientului un !mprumut
"ancar. &e#ocierea preturilor se va face direct cu repre(entantul firmei care va
asi#ura clientului cea mai "una opţiune posi"ilă.
K0n(area serviciilor noastre se va face fie prin ,nternet< fie direct de la
sediul firmei fie prin a#enţii de v0n(ări. *#enţii de v0n(ări< vor urma un curs
intensiv de pre#ătire< după care vor fi e2aminaţi< iar cei selectaţi vor semna un
contract de cola"orare. lata acestora se va face prin comision la v0n(are.
După primele sase luni firma va deschide treptat "irouri teritoriale in
principalele ora+e ale ţării. 0nă atunci spaţiul acesta va fi asi#urat de către a#enţii
de v0n(are care vor vinde prin metoda ?part:6presentation@
'I) ANALIZA S2B22T2
Pun3te ta.i Pun3te sla8e po.tunit:ţi A4eninţ:.i
• situaţia
financiară
"ună
• pro#ram de
de(voltare pe
termen mediu
+i chiar lun#
• dorinţa
salariaţilor de
a se
perfecţiona
• calitatea
serviciilor
• preţuri modice
• relaţii "une cu
partenerii
• promovare
intensivă
• tinereţea +i
entu(iasmul
an#a=aţilor
• relaţii reduse
cu prestatorii
• redusă
e2perienţă a
an#a=aţilor
• timpul scurt
de c0nd sunt
pe piaţă
• lipsa unui parc
auto propriu
• numărul
scă(ut de
persoane
• e2istenţa a
unor se#mente
de piaţă
nee2ploatate
• e2istenţa unei
cereri
potenţiale
ridicate
• relaţii foarte
"une cu
"ăncile
• cre+terea
importanţei
unor materii
caH istoria<
#eo#rafia
• scăderea
puterii de
cumpărare
• concurenţă
• inflaţie mare