You are on page 1of 132

J. D.

SALINGER
ZABHEGYEZŐ
FORDÍTOTTA
GYEPES JUDIT
ELSŐ FEJEZET
Hát ha tényleg kíváncsi vagy rá, először biztos azt szeretnéd tudni, hogy
hol születtem, meg hogy milyen volt az én egész tetű gyerekkorom, meg
hogy mik voltak a szüleim, mielőtt beszereztek engem, meg minden,
szóval hogy egy ilyen o!!er"ield #ávid$"éle marhaságot ad%ak le, de
ehhez nincs kedvem& 'lőször is unom ezt a témát, másodszor a szüleimet
sorba megütné a gutman, ha nagyon mélyre találnék t(rni a dologban& )z
ilyesmire rém érzékiek, "őleg az a!ám& *endesek is, meg minden, nem
mondom, de rém érzékiek& 'bből (gyse lesz itten életírás, vagy mit tudom
én, csak azt akarom elmondani, hogyan zsongtam be tavaly karácsony
tá%án, amiből aztán olyan nagy lerobbanás lett, hogy ideküldtek
összeszedni magamat& +agyis azt, amit már #& ,&$nek is elmondtam, a
drága bátyámnak, tudod, aki Holly-oodban van& .incs t(l messze ettől a
nyomor helytől, ma%dnem minden hétvégén meglátogat& /övő hóna!ban
kocsin visz haza a diliházból, !ersze csak ha elengednek& 0ost vett egy
/aguárt& 'gy olyan kis angol tragacs, tudod, kétszázzal "ut óránként&
0a%dnem négyezerbe van neki& 0ost vágott zsebre egy csomó dohányt&
)zelőtt nem szokott, mikor még otthon lakott, és rendes író volt& 1 írta azt
a bomba%ó novellás kötetet, a Titokzatos aranyhal$at, ha még nem
hallottad volna& ) leg%obb benne a Titokzatos aranyhal& 'gy kis kra!ekről
szól, aki senkinek se engedi az aranyhalát megnézni, mert a sa%át !énzén
vette& Halálos volt& 0ost Holly-oodban van #& ,& 2isztára elkurvult& Ha
van valami a világon, amit utálok, az a mozi& .e is mondd&
)zzal a nappal kezdem, mikor otthagytam 3enceyt& ) 3encey egy gimi
)gersto-nban, 3ennsylvaniában& ,iztos hallottál már róla& +agy a
hirdetését láttad legalább& 4egalább ezer "olyóiratban hirdet5 egy menő
tag lovon átugrat valami akadályt& 0intha az ember 3enceyben "olyton
csak lovagolna& 4ovat nem is láttam, még a környéken se& 6s a lovas ké!
alatt a szöveg5 1888 óta formálunk növendékeinkből kiváló, tiszta
gondolkodás if!akat" 0ár aki ezt beveszi& 7emmivel sincs több nyavalyás
formálás 3enceyben, mint akármelyik más iskolában& 6n senkit se
ismertem ott, aki kiváló és tiszta gondolkodás( lett volna& 2alán kettőt&
0ég %ó, ha& 6s azok biztos már (gy kerültek 3enceybe&
'gyébként azon a szombaton volt a "utballmeccs 7a8on Hall$lal& 'zt a
meccset 3enceyben állati nagy dolognak tartották& 'z volt az év utolsó
meccse, és elvárták, hogy az ember legalábbis öngyilkos legyen, ha
3encey kika!& 'mlékszem, akkor délután (gy három óra körül, vagy
mikor, "enn voltam a 2homsen$dombon, a mellett a link ágy( mellett, ami
még a !olgárhábor(ból maradt ott $ ismered az ilyen mesét& 9nnan látni
lehet az egész !ályát meg a két csa!atot, ahogy kala!ál%ák egymást
szorgalmasan& ) tribünt nem láttam valami "ényesen, de hallottam, hogy
üvöltenek dübörögve és iszony( erővel a 3enceynek, hiszen (gyszólván
az egész iskola kinn van, ra%tam kívül, és a 7a8on Hallék égnek, mint a
rongy, mert a vendégcsa!at alig hozott magával szurkolót&
4ányok sohase nagyon voltak kinn& sak a "elsősök hozhattak lányt&
*émes egy iskola volt, akárhogy nézzük is& 6n az olyan helyeket
szeretem, ahol legalább egy$két lány lődörög, ha egyebet nem is csinál,
csak az orrát "(%%a vagy vihog, vagy mit tudom én& 7elma 2hurmer, a diri
lánya, gyakran kidugta az orrát a meccsekre, ő viszont nem az a tí!us,
akiért az ember ele!ed& :mbár egész rendes lány& 'gyszer mellette ültem
a buszon )gersto-nból %övet, és beszélgettünk& ,írtam a dumá%át& .agy
orra van, a körmei tövig rágva, szinte véresek, a "e%én meg olyan
nyavalyás műha%, amilyet mostanában viselnek, de őt valahogy sa%nálni
kellett& )zt szerettem benne, hogy nem tömött azzal a maszlaggal, hogy
milyen nagy"i( az ő a!%a& ,iztos tudta is, micsoda genny alak&
)zért voltam "enn a dombon és nem a meccsen, mert é!!en akkor %öttem
vissza .e- ;orkból a vívókkal& 6n voltam a csa!at intéző%e, a "ene ette
volna meg< .agy vicc< *eggel mentünk be .e- ;orkba, a 0c,urney$
iskolával volt az összecsa!ás& sak aztán mégse& ) tőröket, az egész
"elszerelést, minden vacakot azon a rohadt "öldalattin hagytam& 3ersze
nemcsak az én hibám volt& =olyton "el kellett ugrálnom, és a térké!et
lesnem, hogy tud%uk, hol kell leszállnunk& >gy aztán már "él háromra
visszaértünk 3enceybe, vacsoraidő helyett& +issza"elé a vonaton
kiközösített a csa!at& ,izonyos szem!ontból egész mulatságos volt a
dolog&
) másik ok, amiért nem mentem a meccsre, mert a %ó öreg 7!encerhez, a
történelemtanáromhoz mentem elb(cs(zni& ?n"luenzás volt, se%tettem,
hogy a karácsonyi szünet előtt már valószínűleg nem %ön be& >rt, hogy
látogassam meg, mielőtt hazamegyek& 2udta, hogy a szünet után már
nem megyek vissza 3enceybe&
'zt el"ele%tettem mondani& @icsa!tak& +ilágos volt, hogy karácsony után
már nem megyek vissza, miután négyből elh(ztak, és nem is nagyon
törtem magam, meg minden& =igyelmeztettek egy csomószor, hogy
törőd%em a dolgokkal, "őleg negyedév tá%án, amikor a szüleim is el%öttek,
és tárgyaltak az öreg 2hurmerrel, de nem izgattam magam& >gy aztán
kinyírtak& 3enceyben gyakran nyírnak ki embereket& 'bben akadémiai
színvonal(& 2ényleg&
'gyébként december volt, meg minden, az emberre rá"agyott a gatya,
"őleg annak a hülye dombnak a tete%én& sak lódén volt ra%tam, se
kesztyű, se semmi más& 'lőző héten valaki meglé!tette a teveszőr
kabátomat, egyenesen a szobámból, a bundakesztyűmmel a zsebben,
meg minden& 2ele volt ez a 3encey link alakokkal& ,őven volt itt %ómód(
"i( is, de a link alak azzal együtt rengeteg& 0inél költségesebb egy iskola,
annál több benne a link, nem vicc& 'gyébként ott álltam a mellett a hülye
ágy( mellett, és ma%d le"agyott a seggem& 2ula%donké!!en nem is nagyon
"igyeltem a meccset, csak azért ácsorogtam ott, mert szerettem volna
valami b(cs("élét érezni& Agy értem, hogy már hagytam ott addig is
iskolát meg különböző helyeket, de %ó"ormán "el se "ogtam, hogy
elmegyek& 'zt utálom& )z nem izgat, hogy szomor( vagy rossz a b(cs(,
de ha elmegyek, akkor szeretem tudni, hogy elmegyek& Ha nem sikerül,
csak még rosszabb&
0ázlim volt& 'gyszer csak valami olyan %utott az eszembe, ami segített
megérteni, hogy elh(zom a csíkot tényleg& )z %utott eszembe hirtelen,
amikor (gy október körül én, *obert 2ichener meg 3aul am!bell egy
"ocit rugdaltunk az iskola előtt& *endes srácok voltak, "őleg 2ichener&
6!!en vacsora előtt volt, már %ócskán sötétedett, de mi tovább is csak
adogattuk egymásnak a labdát& 'gyre sötétebb és sötétebb lett, végül
már alig láttuk a "ocit, de mégse hagytuk abba& +égül is muszá% volt& )z a
hogyishív%ák tanár, aki biológiát tanított, szóval az a 0r& Bambezi, kidugta
a "e%ét az ablakon, és ránk szólt, hogy men%ünk be a hálóba, és készül%ünk
a vacsorához& 7zóval, ha valami ilyesmi %ut az eszembe, akkor el tudok
b(cs(zni, ha é!!en kell, legalábbis legtöbbször& )mint ez eszembe %utott,
meg"ordultam, és a domb másik oldalán rohanni kezdtem az öreg
7!encer lakása "elé& 1 nem lakott az intézetben, hanem az )nthony
Cayne utcában&
) "őka!uig egy"olytában rohantam, aztán vártam egy !ercig, míg levegőt
ka!ok& Dyakran ki"ulladok, ha tudni akarod az igazat& 'rős dohányos
vagyok, ez az egyik $ illetőleg voltam& )bba kellett hagynom& ) másik,
hogy tizenkét centit nőttem tavaly, valahogy így ka!tam tébécét, és így
kerültem ide, ezekre a rohadt kontrollvizsgálatokra, meg minden&
@ülönben kutya ba%om& 7zóval amint (%ra levegőt ka!tam, rohantam át a
EFG& utcán& 0arha %eges volt az (ttest, ma%dnem eltaknyoltam& )zt se
tudom, miért rohantam, gondolom, ahhoz volt kedvem& 0ikor átértem a
másik oldalra, (gy éreztem magam, mint aki "ölszívódott a ködben& 9lyan
hülye délután volt, "antasztikusan hideg, nem sütött a na!, meg minden,
és ahányszor átmentem a másik oldalra, mindig (gy éreztem, hogy
eltűnök, mint a szürke szamár& Hregem, %ól megrángattam a csengőt,
mikor végre odaértem 7!encer !a!áékhoz& 2ényleg tel%esen
össze"agytam, a "ülem állatian "á%t, az u%%aimat alig bírtam mozgatni& $
Dyerünk már, gyerünk $ mondtam ma%dnem hangosan $, nyissa már ki
valaki& $ +égül 0rs& 7!encer nyitotta ki& .em volt náluk cseléd, meg
semmi, mindig maguk nyitottak a%tót& .em vetette "el őket a !énz&
$ Holden< Hrülök, hogy el%öttél< Dyere be, "iam< Halálra "agytál, ugyeI $
)zt hiszem, tényleg megörült nekem& 7zeretett, legalábbis azt hiszem
Hregem, "aroltam is gyorsan be"elé&
$ Hogy tetszik lenniI 6s hogy van a tanár (rI
$ )dd ide azt a kabátot, "iam $ mondta& .em hallotta, mikor
megkérdeztem, hogy van 0r& 7!encer& @icsit süket volt&
,eakasztotta a kabátomat az előszobaszekrénybe, én meg egy kicsit
hátranyaltam a ha%am& *endszerint borotvaha%at viselek, azt nem kell
sokat "ésülni& $ Hogy tetszik lenniI $ kérdeztem (%ra, csak hangosabban,
így aztán meghallotta&
$ @öszönöm, most é!!en %ól& $ ,ecsukta a szekrényt& $ 6s te hogy vagyI $
6reztem a hangs(lyából, az öreg elmondta már neki, hogy kicsa!tak&
$ @öszönöm, %ól $ "eleltem& $ ) tanár (r hogy vanI 0ár t(l az in"luenzánI
$ 2(l< Agy viselkedik, mint egy igazi&&& nem is tudom, micsoda&&& )
szobá%ában van, "iam& 0en% csak be&
MÁSODIK FEJEZET
@ülön szobában laktak, meg minden& ,iztos voltak már vagy
hetvenévesek, ha nem több, de azért nagyon akartak volna élni, !ersze
elég idétlenül& 2udom, hogy al%asság ilyet mondani, de nem (gy
gondolom& sak é!!en abban az időben t(l sokat gondoltam az öregre, és
ettől menthetetlenül az %utott az eszembe, mi a "enéért is él ez még&
2udniillik már tel%esen görbe volt, iszony(an tartotta magát, és ha a
táblánál véletlenül lee%tette a krétát, akkor valakinek az első !adból ki
kellett ugrani, "elvenni és a kezébe adni& 7zerintem ez rettenetes lehet&
3ersze ha elég sokat gondolkodik ra%ta az ember, de nem t(l sokat, akkor
elké!zelhető, hogy nem is olyan rossz neki& 3éldául egy vasárna! a
srácokkal "enn voltunk náluk, ka!tunk egy$egy csésze "orró csokoládét, s
az öreg mutatott egy ócska, szakadozott nava%ó takarót, amit 7!encer
mamával együtt vettek a ;ello-stone 3arkban, valami indiántól& Ha láttad
volna, hogy milyen nagy volt a mellénye a vén szivarnak& 'z az, amire
gondolok& @é!zel% el valakit, aki olyan vén, mint az ország(t, és mégis
örül, hogy szerez egy takarót&
.yitva volt az a%tó, de azért ko!ogtam, csak hogy udvarias legyek, meg
minden, !edig már láttam is az öreget& ) nagy bőrszékben ült, nyakig
bebugyolálva abba a bizonyos takaróba& =elnézett a ko!ogásra&
$ @i azI $ bömbölte& $ aul"ieldI Dyere be, "iam& $ )z iskolán kívül is mindig
bömbölt& .éha az embernek az idegeire ment&
@ár volt ide%önni, rögtön éreztem, mikor belé!tem& )z #tlanti$ %onthly$t
olvasta, a szoba tele volt orvosság$ és orrcsö!!szaggal& :llatian lehangoló
volt& @ülönben se nagyon bírom a betegeket& #e ráadásul az öreg a régi,
vacak "ürdőkö!enyében volt, ami becslésem szerint legalább olyan vén,
mint ő maga& .em szeretem az öreg !alikat kö!enyben vagy !izsamában&
0indig kilátszik az a ronda hor!adt mellük meg a lábuk& ) strandon meg
mindenütt láttam, hogy a lábuk utálatosan "ehér és csu!asz&
$ /ó estét, tanár (r $ mondtam $, megka!tam a levelét, köszönöm szé!en& $
>rt egy!ár sortJ kérte, men%ek "el elb(cs(zni tőle, ha már végleg
elmegyek& $ Ha nem írt volna a tanár (r, akkor is "el%öttem volna
elb(cs(zni&
$ Kl% le, "iam $ mondta az öreg& )z ágyra, (gy gondolta& 4eültem& $ Hogy
van a tanár (rI
$ Agy van az, "iam, hogy ha %obban erezném magam, orvosért küldenék $
mondta, és ettől totál kikészült& 0int egy őrült, elkezdett csuklani& )ztán
nagy nehezen kiegyenesedett& $ 0iért nem vagy a meccsenI Agy tudom,
ma van a nagy meccs&
$ ?gen, voltam is& sak é!!en most %öttem vissza .e- ;orkból a vívókkal $
mondtam& Hregem, az ágya olyan dög kemény volt, mint a szikla&
)ztán !okolian elkomolyodott& 2udtam, hogy ez %ön& $ 7zóval itt hagysz
minket, miI
$ ?gen, tanár (r, azt hiszem&
'lkezdte a szokásos bólogatást& )z életben nem láttam még embert
annyit bólogatni, mint az öreg 7!encert& .em lehetett tudni, azért
bólogat$e, mert gondolkodik, meg minden, vagy csak egyszerűen azért,
mert olyan vén már, hogy azt se tud%a, "i($e vagy lány&
$ 0it mondott neked az igazgató (r, "iamI Dondolom, elbeszélgettetek
egy kicsit&
$ ?gen, beszélgettünk& 2ényleg& 4egalább két órát benn ültem az irodában,
azt hiszem&
$ .a és mit mondottI
$ Hát&&& valami olyasmit, hogy az élet olyan, mint egy meccs, meg minden&
6s hogy a %átékszabályokat meg kell tartani& *endes volt& Agy értem, nem
mászott a !la"onra, vagy ilyesmi& sak arról beszélt "olyton, hogy az élet
meccs, meg&&& 6rti a tanár (r&
$ )z élet csakugyan meccs, "iam& 9lyan mérkőzés, amit az ember a
szabályoknak meg"elelően %átszik&
$ 3ersze hogy&
0eccs< 7zé! kis meccs< Ha az ember a menők oldalán áll, akkor meccs,
rendben van, el"ogadom& #e ha a másik oldalra kerül, ahol nincsenek
menők, akkor hol a meccsI 7ehol& )kkor nincs meccs<
$ >rt már az igazgató (r a szüleidnekI $ kérdezte az öreg&
$ )zt mondta, hét"őn "og&
$ 2e már közölted velükI
$ .em, tanár (r, még nem, szerdán este valószínűleg (gyis találkozom
velük, ha hazamegyek&
$ 6s mit gondolsz, hogy "ogad%ák a hírtI
$ Hát&&& marha !i!ásak lesznek, az biztos& 'z kábé a negyedik iskola,
ahonnan kir(gnak&
*áztam a "e%em& Dyakran rázom& LHregemM, ezt is "olyton mondom&
*észben talán mert olyan tetű a szókincsem, meg aztán néha t(l
gyerekes vagyok a koromhoz ké!est& )kkor tizenhat voltam, most
tizenhét, de néha (gy viselkedem, mintha tizenhárom lennék& 'z elég
hülyén %ön ki, mert száznyolcvanhét magas vagyok, és őszülök& 2ényleg&
/obboldalt tele vagyok ősz ha%%al, már kis srác korom óta& 6s mégis néha
olyanokat csinálok, mintha tizenkét éves lennék& 0indenki mond%a, "őleg
az a!ám& *észben igaz is, de nem egészen& )z emberek "olyton azt hiszik,
hogy valami egészen igaz lehet& )zzal együtt le vannak, de időnként
halálosan unom a "elszólításokat, hogy viselked%em a koromhoz illően&
.éha !edig sokkal komolyabban viselkedem, mint amennyi vagyok $
tényleg< $, de azt az emberek nem veszik észre& )z emberek soha nem
vesznek észre semmit&
)z öreg 7!encer megint elkezdte a bólogatást& 6s az orrát is elkezdte
!iszkálni& Agy csinált, mintha csak vakargatná, !edig tövig benne volt a
hüvelyku%%a& .yilván (gy gondolta, hogy nyugodtan csinálhat%a, hiszen
csak én vagyok a szobában& 'ngem csakugyan nem is izgatott
különösebben, de azért állatian undorító látvány, ha valaki az orrát
!iszkál%a&
)ztán azt mondta5 $ +olt szerencsém találkozni a szüleiddel, amikor dr&
2hurmernél %ártak néhány héttel ezelőtt& 3om!ás emberek&
$ ?gen, nagyon rendesek&
3om!ásak< .em bírom ezt a szót, gennyes& =el"ordul a gyomrom, ha
hallom&
)ztán hirtelen (gy csinált az öreg, mintha valami nagyon klasszat akarna
mondani, valami egészen (%at, meg minden& =el%ebb cs(szott a széken, és
kicsit meg"ordult& 3ersze csak vaklárma volt az egész& 'gyszerűen "ogta
az #tlanti$ %onthly$t, és oda akarta dobni mellém az ágyra& 0ellé dobta&
sak !ár centivel ugyan, de mellé& =elugrottam, "ölvettem, és az ágyra
tettem& )bban a !ercben !okolian szerettem volna kinn lenni& 7e%tettem,
kiadós lelki"röccsöt ka!ok& *á se rántottam volna, de közben szagolni az
orrcsö!!eket, nézni az öreg 7!encert "ürdőkö!enyben és !izsamában,
mindezt egyszerre rühelltem& .agyon&
3ersze már kezdte is& $ 0i a ba% veled, "iamI $ kérdezte, sokkal
határozottabban, mint vártam& $ Hány tantárgyatok is volt ebben a
negyedévbenI
$ Ht&
$ Ht& 6s hányból állsz bukásraI
$ .égyből& $ @icsit odébb araszoltam a "enekemmel az ágyon& 9lyan
kemény ágyat még életemben nem !i!áltam& $ #e angolból simán
átmentem, mert a ,eo-ul"ot meg a 4ord *andal$"éle izéket már tanultam
az előző iskolámban is& +agyis itt abszol(t nem kellett stra!álni magamat,
leg"el%ebb a "ogalmazásokkal, nagy ritkán&
.em is "igyelt& 7zinte sose "igyelt oda, ha beszélt az ember&
$ 6n megbuktattalak történelemből, egyszerűen azért, mert semmit sem
tudsz&
$ ?gen, tudom, tanár (r& Ha akarna, se tudna segíteni& #e még mennyire
hogy tudom&
$ 'gyáltalán semmit< $ ha%togatta& 'ttől is kiborulok& 0ikor kétszer is
elmondanak valamit, mikor az ember már rég ráhagyta& )ztán
harmadszor is megismételte5 $ #e egyáltalán semmit& .em hiszem, hogy
egyszer is kinyitottad a könyvet ebben a "élévben& +agy igenI 0ondd meg
az igazat, "iam&
$ Hát, egy!árszor átla!oztam& $ sak azért mondtam, mert nem akartam
lehervasztani, megőrült a történelemért&
$ :tla!oztad, miI $ kérdezte nagyon g(nyosan& $ ) vizsgadolgozatod ott
van a "iókos szekrényen, annak a sok !a!írnak a tete%én, hozd csak ide<
'z igazán ronda csel volt, "elálltam és odavittem, nem volt más
választásom& )ztán megint leültem arra a betonágyra& Hregem, nem
tudod elké!zelni, mennyire bántam, hogy el%öttem hozzá elköszönni<
Agy "ogta meg azt a dolgozatot, mintha szarba ny(lt volna, vagy mi& $ )z
egyi!tomiakról november G$től december E$ig tanultunk& 0agad
választottad ezt a témát& )karod hallani, mennyi mondanivalód akadt
rólaI
$ .em nagyon, tanár (r&
#e azért csak elolvasta& ) tanárokat lehetetlen lebeszélni, ha valamit a
"e%ükbe vettek, tuti, hogy megteszik&
$ L)z egyi!tomiak ókori né!, kaukázusi eredetűek& )"rika északi részén
éltek& )"rika, mint tud%uk, a keleti "élteke legnagyobb száraz"öld%e&M
6s nekem ott kellett ülni, és hallgatni ezt a szart& *onda csel volt,
mondhatom&
$ L)z egyi!tomiak különböző okokból még ma is nagyon érdekesek
számunkra& ) modern tudomány még ma is szeretné tudni, milyen titkos
szerrel kenték be a halottakat, mielőtt be!ólyálták volna őket, hogy a
ké!ük meg ne rohad%on évszázadokon át& 'z az érdekes talány még ma, a
huszadik században is izgató !robléma a modern tudomány számára&M
)bbahagyta, és letette a dolgozatomat& )ddigra már ma%dnem gyűlöltem&
$ ) LdolgozatodM, ha szabad így neveznünk, ezzel be is "e%eződik $ mondta
rém g(nyosan& .em hinnéd, milyen g(nyos tud lenni egy ilyen vén
mókus& $ #e még egy kis meg%egyzést odabiggyesztettél nekem a la!
al%ára&
$ ?gen $ mondtam gyorsan, mert nem akartam, hogy azt is "elolvassa& #e
nem lehetett megállítani, beger%edt, mint egy rakéta&
$ L2anár (r kérem $ olvasta hangosan $, ez minden, amit az
egyi!tomiakról tudok& .em érdekelnek egyébként sem nagyon, !edig a
tanár (r órái érdekesek voltak& .em számít, ha megbuktat, (gyis
mindenből megbukok, csak angolból nem& 2isztelettel Holden aul"ield&M $
4etette azt a nyavalyás dolgozatot, és (gy nézett rám, mintha é!!en
most vert volna tro!ára !ing!ongban, vagy ilyesmi& )zt hiszem, nem
"ele%tem el neki soha, hogy azt a szart itt "ölolvasta nekem& 6n nem
olvastam volna "el neki, ha ő írta volna nekem, az "i8& 'lőször is csak azért
írtam azt az átkozott marhaságot, hogy ne "á%%on a "e%e, amiért
megbuktat&
$ Haragszol rám, amiért megbuktatlak, "iamI
& #ehogy, tanár (r< 'gyáltalán nem& $ *ém szerettem volna, ha nem
nevez L"iamM$nak "olyton&
)ztán oda akarta dobni a dolgozatomat az ágyra, de !ersze megint
eltévesztette& 0egint "el kellett kelnem, és odatenni az #tlanti$ %onthly$
ra& @ét!ercenkint unalmas&
$ 2e mit tennél az én helyembenI #e az igazat mondd, "iam<
0i tagadás, látszott, hogy tényleg !iszokul "á% neki, hogy meg kellett
buktatnia& 'lkezdtem hát adni a bankot, hogy mégse "á%%on (gy&
0ondtam, szörnyű hülye voltam, és leadtam egy nagy hantát& Hogy én is
!ont azt csinálnám, ha az ő helyében volnék, és hogy a legtöbb ember
nem is érti, milyen rázós tanárnak lenni, meg minden& *égi lemez&
sak az a "urcsa, hogy közben egészen máson %árt az eszem& 6n, tudod,
.e- ;orkban lakom, és arra a tóra gondoltam a entral 3arkban& Hogy
va%on be"agy$e, mire hazamegyek, és ha igen, akkor hol lesznek a kacsák&
@é!zeld, azon s!ekuláltam, hova mennek a kacsák, ha be"agy a tó& /ön
egy tag valami kocsival, és elviszi őket az állatkertbe, vagy miI +agy
egyszerűen elre!ülnekI
0ondhatom, mázlista vagyok& 0ár (gy értem, sikerült megetetnem a
ke"ét az öreggel, és közben a kacsákon is s!ekuláltam& 0arha %ó< .em is
kell stra!álni magát az embernek, ha egy tanárral beszél& )ztán hirtelen
lelőtte a hantát& 0indig "élbeszakít%a az embert&
$ 0it érzel most, "iamI .agyon szeretném tudni& ?gazán nagyon&
$ )ttól, hogy kibuktam 3enceybőlI $ 7zörnyen szerettem volna, ha
betakar%a azt a hor!adt mellét& *onda látvány volt&
$ Ha nem tévedek, már a Chooton 7choolban és 'lkton Hillsben is voltak
némi nehézségeid& $ .em g(nyolódott, de így is !iszokság volt tőle&
$ 'lkton Hillsben nem voltak nehézségek, nem is buktam meg, csak
egyszerűen el%öttem&
$ 0iért, ha szabad kérdeznemI
$ 0iértI Hát az hossz( és zűrös& $ .em volt kedvem vele még arról is
beszélni& @ülönben se értette volna meg, az már neki magas& =őleg azért
hagytam ott azt az iskolát, mert ott mindenki mindig meg%átszottá magát&
'z az egész& 0ost megint eszembe %utottak& 3éldául az igazgató, 0r& Haas,
az a csám!ás, életemben nem láttam még egy olyan nyavalyás alakot&
7zázszor rosszabb, mint 2hurmer& +asárna!onként !éldául mindig
végig%attolt a szülőkkel, akik látogatóba %öttek& .yalizott mindenkinek,
kivéve ha valakinek nevetséges öreg szülei voltak& 4átni kellett volna, mit
csinált a szobatársaim szüleivel& Ha valamelyik "i(nak kövér any%a vagy az
a!%ának rosszul szabott kabát%a és csám!ás ci!ő%e volt, akkor ez a Haas
csak é!! hogy %attolt velük egy undorító mosollyal, és elment más
szülőkkel beszélgetni vagy sétálni, azokkal akár "élórára is& 'zt utálom<
)nnyira lehervaszt, hogy ma%d megőrülök& Ntáltam azt a rohadt 'lkton
Hillst&
)z öreg 7!encer kérdezett még valamit, de nem értettem& )zon a Haason
%árt az eszem&
$ 2essékI
$ .em bánt különösebben, hogy elmész innenI
$ Hát kicsit bánt, igen&&& de nem t(lságosan& 4egalábbis most még nem&
'ltart egy ideig, amíg az ember átérzi a dolgokat& 0ost csak arra
gondolok, hogy szerdán hazamegyek& Hülye vagyok&
$ 'gyáltalán nem gondolsz a %övődre, "iamI
$ #e gondolok, !ersze hogy& $ 'gy "él !illanatig gondoltam is& $ #e nem t(l
sokat, azt hiszem& .em t(l sokat&
$ 0a%d "ogsz $ mondta az öreg $, ma%d "ogsz, "iam, csak akkor már késő
lesz&
:llati rosszul esett, hogy ezt mondta& Halálrossz kedvem lett tőle&
$ ?gen, azt hiszem, "ogok $ válaszoltam&
$ 7zeretnék egy kis értelmet csö!ögtetni a "e%edbe, "iam& 7zeretnék
segíteni ra%tad& 7egíteni, ha tudok&
2ényleg szeretett volna& 4ehetett látni& sakhogy más nyelven
beszéltünk, ez a vicc& $ 2udom, tanár (r, és köszönöm szé!en, tényleg
tudom& @öszönöm szé!en& $ )ztán "ölálltam& Hregem, ha még tíz !ercet
ott kell ülni, beledöglök& $ 0ost már el kell mennem& +an még a torna$
szertárban egy!ár holmim, amit haza kell vinni& #e tényleg& $ *ám nézett,
rém komoly !o"ával, és (%rakezdte a bólogatást& Hirtelen !okolian
megsa%náltam, de mégse bírtam maradni, nem bírtam tovább, hogy
ennyire más nyelven beszélünk, hogy mindig az ágy mellé dob mindent,
sem a hervasztó "ürdőkö!enyét, se a szőrös mellét, se azt az
orvosságszagot, amivel tele volt az egész szoba& $ 2anár (r, ne aggód%on
miattam, én azt hiszem, minden rendben lesz& 0ost é!!en rossz !asszban
vagyok& 0indenkivel elő"ordul az ilyesmi, nemI
$ .em tudom, "iam& .em tudom&
Ntálom, ha valaki "olyton így válaszolgat&
$ #e& 6n azt hiszem& .e tessék aggódni miattam< $ 0a%dnem a vállára
tettem a kezem& $ /óI
$ .em innál egy csésze "orró csokoládét, mielőtt elmészI ) "eleségem
ma%d&&&
$ @öszönöm szé!en& 7zeretném, de tényleg mennem kell& )
tornaszertárba kell mennem& #e azért köszönöm&&& nagyon köszönöm,
tanár (r& $ )ztán %attoltunk, meg minden& 'z is "enemód lehangolt&
$ 0a%d írok, tanár (r& +igyázzon az egészségére&
$ ?sten áld%on, "iam&
0ég bömbölt utánam valamit, de már becsuktam az a%tót, és elindultam a
na!!ali "elé, nem értettem, mit akar& ,iztos azt üvöltötte, hogy5 L7ok
szerencsét<M *emélem, nem< 6n soha nem bömbölöm utána senkinek,
hogy L7ok szerencsét<M& *émes, ha az ember %ól meggondol%a&
HARMADIK FEJEZET
:llatian tudok hazudni, ilyet még életedben nem láttál& *émes& Ha
(%ságért megyek, és megkérdeznek5 LHova mészIM, "i8, hogy azt
mondom5 L)z o!erába&M =antasztikus& )z is tiszta hazugság volt, amikor
azt mondtam az öreg 7!encernek, hogy a tornaszertárba megyek a
holmimért& 'gyáltalán nem is szoktam ott tartani a cuccomat&
3enceyben az 9ssenburger$szárnyban laktam, az (% hálókban, ahol csak
"elsősök és gólyák laktak& 6n gólya voltam, a szobatársam "elsős& )zt a
részt egy 9ssenburger nevű tagról nevezték el, aki a 3enceybe %árt
valamikor& @ésőbb marha sok !énzt szerzett& 9lcsó temetkezési irodákat
nyitott minden"elé az országban& Ht dollárért temette a tagokat "e%enként&
4átnod kellett volna a kis öreget& )zt hiszem, zsákba gyömöszöli a
hullákat, aztán bevág%a őket a tengerbe& 'gyébként egy vagon !énzt
adott 3enceynek, és erre az egyik szárnyat róla nevezték el& 0indig "el%ött
az év első meccsére a böhöm nagy adillac%én, és mi "elálltunk a
tribünön, rárogyasztottuk az eget, mármint az él%enzésünkkel& )ztán
másna! reggel a ká!olnában beszélt, !okoli dumá%a volt, eltartott vagy tíz
óra hosszat& 7zakállas viccekkel kezdte, meg akarta mutatni, milyen
rendes tag& .agy dolog< )ztán arról beszélt, hogy ha valami ba%a volt az
életben, sose szégyellt térdre borulni és imádkozni ?stenhez& )zt mondta,
hogy nekünk is mindig imádkozni kellene& ,eszélgetnünk az Arral, meg
minden $ akárhol vagyunk& 0ondta, hogy /ézus a mi !a%tásunk, meg hogy
ő mindig beszélgetni szokott /ézussal, még vezetés közben is& 'z "á%t< 'l
tudom ké!zelni azt a gennyes állatot, amint é!!en első sebességre vált,
és közben /ézuskához "ohászkodik több hulláért& )z egyetlen %ó az egész
beszédben a köze!e volt& 6!!en azt magyarázta, hogy ő milyen
nagymenő meg milyen nagy ko!onya, meg minden, mikor 'dgar 0arsalla,
aki az előttem levő sorban ült, hirtelen egy öblöset "ingott& 'lég disznóság
ilyet csinálni tem!lomban, meg egyáltalán, de %ót röhögtünk ra%ta
legalább& ) %ó öreg 0arsalla< 0a%d szétvetette a ká!olnát& .em röhögtünk
hangosan, 9ssenburger (gy csinált, mintha nem hallotta volna, de az
öreg 2hurmer, a diri, szintén ott ült a szószéken, és a "e%em rá, hogy ő
hallotta& Hregem, állatian odavolt& .em szólt egy büdös szót se, de
másna! este bezáratta az osztályt, "el%ött, leadott egy nagy lelki"röccsötJ
azt mondta, aki ilyen "egyelmezetlen a ká!olnában, az meg se érdemli,
hogy 3enceybe %ár%on& .oszogattuk 0arsallát, hogy még egyet eresszen
meg az öreg 2hurmer beszéde közben is, de nem volt "ormában& Hát
szóval ez volt 3encey, az 9ssenburger$szárny, az (% hálók&
@lassz volt visszamenni a szobámba, mikor végre el%öttem az öreg
7!encertől& 0ég nem %öttek vissza a meccsről, és a változatosság
kedvéért a köz!onti "űtés is működött& Hangulatos volt& 4evettem a
kabátom, a nyakkendőm, kigomboltam a gallérom is, aztán "el!róbáltam
azt a sa!kát, amit délelőtt vettem .e- ;orkban, !iros szarvaslövő sa!ka
volt, állati széles ellenzővel& )kkor láttam meg egy s!ortüzlet kirakatában,
mikor "el%öttünk a "öldalattiból, aztán, hogy elvesztettem azokat a
nyavalyás tőröket& Hsszvissz egy dollárba "á%t& )z ellenzőt hátracsa!tam,
(gy hordtam, elég elcsé!elt, de én komáltam, %ól állt& =ogtam a könyvem,
és leültem a székembe& @ét szék volt minden szobában& )z egyik az
enyém, a másik a szobatársamé, Card 7tradlateré& @ényelmes székek
voltak, csak a kar%uk ment tro!ára, "olyton rátehénkedtek, azért&
2évedésből vettem ki a könyvtárból azt a könyvet, amit akkor olvastam&
0ást adtak, mint amit kértem, és már csak a szobámban vettem észre&
?sac #inesen #frika című könyvét nyomták a kezembe& Dondoltam, tré
lesz, de nem& 'gész %ó könyv volt& :ltalában mindenhez anal"abéta
vagyok, de sokat olvasok& ) kedvenc íróm #& ,&, azaz drága bátyám, a
második *ing 4ardner&
) bátyám a szülna!omra adott egy 4ardner$könyvet, !ont mielőtt
3enceybe kerültem& +an benne egy csomó igazi %ó, röhe%es, hülye
színdarab, meg aztán az a sztori, amelyik egy rendőrről szól, aki beleesik
egy bitang %ó nőbe& ) nő "olyton siet, a rendőr meg nős, szóval nem veheti
el a nőt, se semmi& )ztán a nőt baleset éri, és meghal, mert mindig siet&
Halálos volt< 6n azt szeretem, ha a könyv néha legalább mulatságos&
9lvastam klasszikusokat is, rengeteget, !éldául a 'azatérés$t meg
hasonlókat, és szeretem is az ilyesmit, és hábor(s könyveket és krimiket
is olvastam, meg mindent, de nem kentek a "alhoz& 'ngem az ken a
"alhoz, mikor olyan a könyv, hogy az ember a végén azt szeretné, ha az
író iszony( %ó haver%a lenne, akit akkor hív "el, amikor akar& :mbár ez nem
gyakori& ?sac #inesent !éldául "elhívnám& *ing 4ardnert is, de #& ,&
mondta, hogy már meghalt& +agy vegyük !éldául 7omerset 0aughamtól
az (rök szolgaság$ot& 2avaly nyáron olvastam, nagyon %ó könyv, meg
minden, de azért 0aughamot nem hívnám "el& .em tudom, valahogy ő
nem olyan, akit az ember "elhívna& )kkor már az öreg 2homas Hardyt
inkább& 2etszik nekem az az 'ustacia +ye&
7zóval "elvettem az (% sa!kát, és leültem olvasni az #friká$t& 0ár
kiolvastam egyszer, de volt benne, amit (%ra el akartam olvasni& 0ég csak
körülbelül három oldalt olvastam, mikor lé!éseket hallottam a zuhanyozó
"elől& =el se néztem, tudtam, ki azJ *obert )ckley a szomszéd szobából& )
mi szárnyunkban minden két szoba közt zuhanyozó volt, és ez a barom
na!%ában nyolcvanszor át!o"átlankodott& )lighanem ő volt az egyetlen
ra%tam kívül, aki nem ment le a meccsre& )ckley különben se ment soha
sehova& .agyon "urcsa "ickó volt& =elsős volt, már tel%es négy évet töltött
3enceyben, és mégis mindenki csak )ckleynek szólította& 0ég a
szobatársa, Herb Dale se hívta ,obnak vagy )cknak& Ha egyszer
megnősül, ezt még a tula%don "elesége is )ckleynek "og%a szólítani& olos
srác volt, görbe hát(, ma%d két méter magas, és a "oga tetű& 'gymás
mellett laktunk, de én sose láttam "ogat mosni& Nndorítóan sárga volt a
"oga, és ma%dnem a nyavalya tört ki, ha az ebédlőben láttam, mikor tele
szá%%al zabál%a a zöldborsót vagy a krum!li!ürét& )zonkívül tele volt
!attanással, nemcsak a homloka vagy az álla, mint a többi tagnak, neki
az egész !o"á%a !attanásos volt& 6s nemcsak az, különben is undorító "ickó
volt& +olt benne valami trágár& 7zóval nem nagyon ra%ongtam érte, ha
tudni akarod az igazat&
6reztem, hogy ott áll a küszöbön, a székem mögött, és szimatol, a
láthatáron van$e 7tradlater& Ntálta a !o"á%át, be se %ött, ha látta& @ülönben
utálta ez a !o"á%át ma%dnem mindenkinek& @ib(%t a tus alól, és be%ött& $
7zia< $ ezt (gy nyögte ki mindig, mintha szörnyen unna valamit, vagy
"áradt lenne& .em akarta mutatni, hogy látogatóba %ött& 7zerette volna,
ha azt gondol%a az ember, hogy csak (gy véletlenül tévedt be, "rankón<
$ 7zia $ "eleltem, de nem néztem "el& 4őttek, ha az ember "elnéz, különben
is lőttek, de ha nem néz "el az ember, talán még lehet halogatni&
'rre elkezdett %árkálni a szobában, marha lassan, ahogy szokott, és
beleturkált az ember holmi%ába, amit csak az íróasztalon vagy a "iókos
szekrényben talált& 'z volt a szokása, minden holmi%át végigvizsgálta az
embernek& Hregem, ez aztán az idegekre megy&
$ Hogy ment a vívásI $ bökte ki végül& .em bírta már, hogy olvasok,
szórakoztatni akart& 'gy "rászt érdekelte őt a vívás< $ Dyőztünk, vagy miI
$ 7enki se győzött $ mondtam, "el se nézve&
$ 0iI $ 0indent kétszer kellett neki mondani&
$ 7enki se győzött< $ 0egkockáztattam egy oldal!illantást, kíváncsi
voltam, mit !iszkál a "iókos szekrényemen& )nnak a lánynak a "ényké!ét
nézte, akivel .e- ;orkban %ártam, 7ally Hayesnek hívták& 0ióta megvan,
legalább ötezredszer nézi azt a nyavalyás ké!et& 6s mindig máshová teszi
vissza a végén, amikor már eleget nézte& 2alán akarattal, mást nem tudok
elké!zelni&
$ 7enki se győzöttI HogyhogyI
$ ) "öldalattin hagytam azt a dög "elszerelést meg a tőröket< $ 0ég mindig
nem néztem "el&
$ ) "öldalattin, te %óisten< 'lvesztettedI
$ *ossz kocsira szálltunk, s "olyton "el kellett ugrálnom, hogy megnézzem
azt a nyavalyás térké!et<
9da%ött egészen mellém, és el"ogta a világosságot&
$ ?de "igyel% $ mondtam $, már vagy huszadszor olvasom ugyanazt a
mondatot, mióta be%öttél&
'zt a célzást "i8, hogy mindenki megértette volna, )ckleyt kivéve& 1 nem&
$ 6s most gondolod, hogy meg kell "izetniI
$ .em tudom, és különben is "ütyülök rá& 0i lenne, ha leülnél, )ckley
"iacskámI 3ont el"ogod előlem azt a nyavalyás "ényt& $ .em szerette, ha
L)ckley "iacskámM$nak nevezték& 0indig azt mondta, én lehetnék neki a
L"iacskámM, mert ő tizennyolc éves, én meg csak tizenhat& *endszerint
begurult a L"iacskámM$tól&
.em mozdult egy lé!ést se& 3ont az az ember volt, aki nem megy odább,
ha az ember kéri& +égül !ersze elment volna, de ha kérték, akkor sokkal
lassabban& $ 0i a "rászt olvasolI
$ 'gy rohadt könyvet&
+isszaha%totta, hogy lássa a címét& $ /óI
$ )z a mondat, amit most olvasok, rémes& $ 0eglehetősen g(nyos tudok
lenni, ha "ormában vagyok& #e még mindig nem esett le neki a tantusz&
A%ra elkezdett %árkálni, és mindenhez hozzány(lt, 7tradlater holmi%ához is&
+égül ledobtam a könyvet a "öldre& 4ehetetlen olvasni, ha egy ilyen állat
van a szobában, ké!telenség&
'lny(ltam a széken, és "igyeltem, ahogy ott !iszmogott, mintha otthon
lenne& @icsit "áradt voltam a .e- ;ork$i (ttól, meg minden& :sítoztam&
)ztán elkezdtem hülyülni& .éha szoktam, hogy meg ne dögöl%ek az
unalomtól& ) szarvaslövő sa!ka ellenző%ét előreh(ztam, és mélyen a
szememre vágtam& 7emmit se láttam így& $ )zt hiszem, megvakulok $
mondtam rekedtes hangon& $ /a%, mama< 0inden olyan sötét lett egyszerre
körülöttem<
$ 2e hülye< 'sküszöm, hülye vagy<
$ 0ama< )dd ide a kezed< 0iért nem adod ide a kezedI
$ Hagyd abba, te barom<
'lkezdtem hadonászni, ahogy a vakok szoktak maguk előtt ta!ogatózni,
de nem álltam "el, csak azt ha%togattam5 $ /a%, mama< 0iért nem adod ide
a kezedI $ 3ersze csak hülyültem& /ó hecc időnként& 2udtam, hogy a
marha )ckleyt a "rász kitöri, de mindig "elébresztette bennem a szadistát&
+ele mindig szadista voltam& +égül aztán hagytam az egészet,
visszah(ztam a sa!kát, és megszűntem&
$ 'z kiéI $ ) szobatársam térdvédő%e volt a kezében& 'z mindent az
égvilágon végig"ogdosott, még egy nadrágszí%at is végigta!ogatna&
0ondtam, 7tradlateré& 'rre odavágta 7tradlater ágyára& ) "iókból vette ki,
s !ersze az ágyra dobta&
)ztán oda%ött mellém, és leült 7tradlater székének a kar"á%ára& )z
istennek nem ült volna bele tisztességesen egy székbe, mindig csak a
kar"ára& $ Hol a "rancban vetted ezt a sa!kátI
$ .e- ;orkban&
$ 0ennyi voltI
$ 'gy dollár&
$ :tvertek& $ 'lkezdte azt a nyavalyás körmét !iszkálni egy gyu"aszállal&
0indig !iszkálta& 2iszta röhe%< ) "oga mindig sárga, a "üle mindig koszos,
de a körmét, azt mindig tisztogat%a& ,iztos azt hitte, hogy attól szebb lesz&
0ég egyszer "elnézett a sa!kámra& $ 9tthon ilyen sa!kát hordunk
szarvasvadászaton, ez szarvaslövő sa!ka&
$ )z ám< $ 4evettem, és még egyszer megszemléltem& ) "él szemem
becsuktam, (gy stíröltem& $ 'mberlövő sa!ka& 'bben szoktam emberekre
lövöldözni&
$ 0ár tud%ák otthon, hogy kicsa!takI
$ =rászt&
$ 7tradlater hol vanI
$ ) meccsen& 0eg randev(%a van& $ :sítottam& $ 3enceyben "olyton
ásítottam& 2alán t(l meleg volt, attól elálmosodik az ember& 3enceyben
vagy hullára "agy, vagy megsül az ember&
$ ) dicső 7tradlater< 'h< )dd ide az ollód egy kicsit, %óI @éznél vanI
$ .incs& 0ár becsomagoltam& =enn van a szekrény tete%én&
$ )dd ide egy !illanatra, %óI 4e akarom ezt itt vágni&
)z őt nem izgatta, hogy már becsomagoltam, és "elraktam a szekrény
tete%ére& #e azért leszedtem neki& @özben ma%dnem kinyi""antam& )hogy
kinyitom a szekrénya%tót, a "e%emre esik 7tradlater teniszütő%e, a "a!réssel
együtt& /ó nagyot szólt, és !okolian "á%t& )ckley azzal együtt istenien
szórakozott& 'lkezdett röhögni, olyan hülye, magas hangon& +égig
röhögött, amíg leszedtem a táskám, és kivettem belőle az ollót& Ha
valakinek a "e%ére esik egy "él tégla, vagy mit tudom én, )ckley röhög,
mint akinek a hóna alá kö!tek&
$ :tkozott %ó humorod van, )ckley "iacskám, tudodI $ 9daadtam neki az
ollót& $ 4eszek a menedzsered, %óI 4eszerződtetlek ahhoz a nyavalyás
rádióhoz< $ )zzal visszaültem a helyemre, ő meg elkezdte vagdosni a
nagy, sárga körmeit& $ 0i lenne, ha az asztalra szemetelnélI )z asztalra
vágd, %óI 7emmi kedvem é%%el mezítláb a koszos körmeiden sétálni& $ *á
se rántott, vágta tovább a "öldre& 3iszokság, szerintem&
$ @ivel van 7tradlaternek randev(%aI $ 0indig számon tartotta, kivel %ár
7tradlater, !edig utálta a !o"á%át&
$ .em tudom& 0iértI
$ sak (gy& Hregem, ki nem állhatom azt a barmot& Ntálom<
$ 1 megőrül érted& .ekem mondta, hogy szerinte elátkozott király"i vagy& $
'lég gyakran mondok ilyesmit, mikor így hülyülök, hogy meg ne dögöl%ek
az unalomtól, meg minden&
$ 0indig ilyen nagyké!ű $ mondta )ckley& $ @i nem állhatom azt a rohadt
állat%át& )zt hiszed&&&
$ 0i lenne, ha az asztal "ölött vágnád a körmöd, miI 0ár vagy
ötvenedszer&&&
$ 0indig ilyen "ene nagyké!ű& 6s nem is hiszem, hogy intelligens& 1 !ersze
azt hiszi, a rohadt állat& )zt hiszi, hogy ő a leg&&&
$ )ckley< )z istenedet< .em vágnád a rohadt körmödet az asztal "ölöttI
0ár ötvenedszer mondom&
'rre elkezdte az asztal "ölött, a változatosság kedvéért& sak akkor csinál
valamit, ha az ember ráüvölt&
=igyeltem egy ideig& $ )zért nem bírod 7tradlatert, mert azt mondta, hogy
egyszer$egyszer megmoshatnád a "ogadat& .em akart megsérteni azzal,
hogy nyilvánosan mondta& .em volt tőle valami rendes, nem mondom, de
nem akart megsérteni& sak é!!en azt mondta, hogy %obban néznél ki, és
%obban is ereznéd magad, ha néha "ogat mosnál&
$ 6n igenis szoktam "ogat mosni& .e gyere nekem ezzel&
$ .em igaz, nem szoktál& =igyeltelek, de még sose láttam& $ .em
mondtam undokul, valahogy sa%náltam& 3ersze hogy nem lehet valami
kellemes, ha az ember ké!ébe mond%ák, hogy nem szokott "ogat mosni& $
7tradlater egész rendes tag, csak te nem ismered, az a ba%&
$ 7zerintem barom& ,eké!zelt barom<
$ ,eké!zelt, de néha egészen klassz& >gy van& =igyel% ide, ha !éldául van
ra%ta egy nyakkendő vagy valami más, amit te komálsz, és szeretnéd, ha
a tied lenne, tudod, mit csinálI ,iztos, hogy leveszi és odaad%a& )z "i8&
+agy tudod, mitI 9tthagy%a az ágyadon, vagy mit tudom én, de neked
ad%a, értedI ) legtöbb srác meg&&&
$ )z istenbe, én is odaadnám, ha annyi dohányom lenne&
$ .em igaz, te nem adnád< $ és ráztam a "e%em& $ 2e nem adnád, )ckley
"iacskám& Ha neked lenne annyi dohányod, te lennél a leg&&&
$ )z istenedet< Hagyd már abba ezt az L)ckley "iacskámM$at& )z a!ád
lehetnék, te tetves<
$ =rászt< $ Hregem, néha marhára begurult& 7oha nem hagyta ki, ha
alkalma volt rá, hogy hangs(lyozza, hogy ő tizennyolc, én meg csak
tizenhat& $ 'lőször is nem engedném, hogy be!o"átlankod% a családomba&
$ /ó, de ne hív% "olyton&&&
Hirtelen kivágódott az a%tó, és 7tradlater viharzott be& 0indig sietett, és
mindig nagy "elha%tást csinált& 9da%ött hozzám, és megveregette az
arcom, ami elég undorító szokás& $ ?de "igyel% $ mondta $, van valami
!rogramod ma estéreI
$ .em tudom még, lehet& 0i a "ene, havazikI $ su!a hó volt a kabát%a&
$ ?gen& ?de "igyel%, ha nem mész sehova, add ide a bőr%akódat, stimmtI
$ @i győzöttI
$ 0ég csak "élidő van& .em állunk %ól& 7zóval "elveszed ma a %akót vagy
nemI )z én szürkémre rácsö!ögött valami t(ró&
$ .em veszem "el, de nem akarom, hogy kiny(%tsd a baromi válladdal,
értedI $ @örülbelül egy"orma magasak voltunk, de ő kétszer annyit
nyomott& @lassz deltái voltak&
$ .em ny(%tom ki& $ 9dacsörtetett a szekrényhez& $ 0i van, )ckleyI $ 'gész
barátságos volt, kicsit talán meg%átszotta, de azért mindig odabökött
)ckleynek egy L0i vanIM$t&
)ckley csak morgott rá valamit& 4egszívesebben nem válaszolt volna, de
nem volt mersze hozzá, hogy legalább ne morog%on valamit& )ztán
odaszólt nekem5 $ .a, én megyek, viszlát&
$ /ó& $ )z embernek nem hasadt meg a szíve, ha visszament a szobá%ába&
) %ó öreg 7tradlater meg már vetette is le a kabát%át nyakkendő%ét, meg
minden& $ )zt hiszem, gyorsan meg is borotválkozom& $ 'gész klassz
szakálla volt, tényleg&
$ Hol várI
$ )z )nne8ben& $ @iment, kezében a törülköző meg a többi cucc, de ing
nélkül& 0indig meztelen "elsőtesttel mászkált, azt hitte, baromi %ó alak%a
van& )z is volt& 7zent igaz&
NEGYEDIK FEJEZET
.em volt semmi különös dolgom, utánamentem a mosdóba, ott
dumáltam vele, míg borotválkozott& 'gyedül voltunk, a többiek még nem
%öttek vissza a meccsről& 3okoli hőség volt, az ablakok egészen
be!árásodtak& @örülbelül tíz mosdó állt körben a "al mellett& 7tradlater a
közé!sőhöz ment, én meg leültem a tőle %obbra levőre, és elkezdtem a
hidegcsa!ot nyitogatni $ ideges szokás& 7tradlater az )ndián szerenád$ot
"ütyülte borotválkozás közben& :tkozott élesen "ütyült, meg hamisan, és
mindig olyat, ami még annak is nehéz, aki tud5 az )ndián szerenád$ot meg
a %egfo!tlak egy árnyas ut$án$t& Dyilkolta a %ó számokat&
)ckleynek undorító szokásai voltak, mondtam már, ugyeI Hát
7tradlaternek is, csak máské!!& 1 titkolta& 0indig %ól nézett ki, de csak
láttad volna !éldául egyszer a borotvá%át& 0indig rozsdás, szőrös, koszos
volt& 7oha nem tisztította, vagy ilyesmi& 7tradlater mindig %ól nézett ki, ha
kinyalta magát, de tula%donké!!en undorító volt& 'zt !ersze csak az tudta,
aki (gy ismerte, mint én& )zért nyalta (gy ki magát, mert őrülten
szerelmes volt magába& )zt hitte a barom, hogy ő a legnagyobb menő a
nyugati "éltekén& /óké!ű volt, elismerem& 9lyan, akinek a "ényké!ét
rögtön kisz(r%ák a szülők az évkönyvben, és azt mond%ák5 L@i ez a "i(IM
9lyan tablószé!ség& +olt egy egész csomó srác 3enceyben, aki szerintem
klasszabb volt nála, de a tablón mégsem mutattak olyan %ól, mert
valahogy a "ényké!en nagynak látszott az orruk, vagy elállt a "ülük& 'z az
én ta!asztalatom&
0ondom, ott ücsörögtem a mosdón, 7tradlater mellett, amíg
borotválkozott, és a csa!ot csavargattam& ) vörös szarvaslövő sa!ka még
mindig a "e%emen volt, az ellenző%e hátracsa!va, meg minden& :llatian
élveztem ezt a sityakot&
$ 0ondd, tennél nekem egy nagy szívességetI $ kérdezte 7tradlater&
$ 0itI $ érdeklődtem nem t(l lelkesen& :llandóan kért valami nagy
szívességet& )z ilyen %óké!ű "ickók, akik azt hiszik, igazi menők, "olyton
szívességet kérnek& sak azért, mert el vannak á%ulva sa%át maguktól, azt
hiszik, hogy más is el van á%ulva, és mennyei élvezet nekik szívességet
tenni& 0arha %ó, miI
$ 0ész valahova ma esteI
$ 4ehet& )z is lehet, hogy nem& 0ég nem tudom& 0iértI
$ 2örténelemből hét"őre "eladtak vagy száz oldalt& 0ondd, írnál nekem
angolból egy dolgozatotI 0uszá% megcsinálni azt a nyavalyás dolgozatot
hét"őre, különben kitör a !arasztlázadás, csak azért kérem& .a, szóvalI
*öhe%es volt, iszony(an röhe%es&
$ 'ngemet r(gnak ki ebből a diliházból, és én ír%ak neked dolgozatotI
$ /ó, %ó, de muszá%& Hét"őre meg kell lenni, különben kitör a
!arasztlázadás& 4égy rendes, kisa!ám, kisa!ucikám, %óI
.em "eleltem mind%árt& ) bizonytalanság mindig %ót tesz az ilyen rohadt
alakoknak&
$ 6s mirőlI
$ )kármiről& sak leírás legyen& 'gy szobát vagy egy házat leírsz, ahol
laktál !éldául, vagy mit tudom én, szóval értedI ) lényeg az, hogy leírás
legyen& $ @özben ásított egy nagyot& 'z "á%t& :sítozik, miközben
szívességet kér< $ sak ne legyen t(l %ó& )z a barom Hartzell téged
menőnek tart angolból, és tud%a, hogy a szobatársam vagy& 3éldául ne
tedd a vesszőket oda, ahova kell, meg minden, értedI
'z a másik, amitől lerohadok< +agyis ha egyszer tényleg tudok
"ogalmazni, ő meg a vesszőkről gagyog& /ellemző 7tradlaterre& Hogy azt
higgye az ember, csak azért tetűk a "ogalmazásai, mert eltéveszti a
vesszőket& 'bből a szem!ontból kicsit )ckleyre hasonlított& ) kosárlabda$
meccsen egyszer )ckley mellett ültem& +olt a csa!atban egy "i(, Ho-ie
oyle, aki a !álya köze!éről beverte a gólokat, (gyhogy a labda még a
!alánkot se érintette, )ckley meg "olyton azt ha%togatta, hogy azért, mert
isteni kosárlabdaalkata van& ?stenem, de utálom az ilyesmit<
)ztán meguntam az ücsörgést a mosdó szélén, odább mentem egy!ár
lé!éssel, és elkezdtem dzsiggelni, csak (gy, a hecc kedvéért& .em is volt
rossz& 2ula%donké!!en nem tudok dzsiggelni, de a mosdó kövén klasszul
lehet& Ntánoztam az egyik !alit a moziból, valami zenés marhaságban
láttam& ) mozit különben halálosan utálom, viszont szeretem utánozni az
ürgéket& )z öreg 7tradlater borotválkozott, közben a tükörből "igyelt&
.ekem meg csak közönség kell, akkor megy& '8hibicionista vagyok& $ 6n
vagyok a kormányzó "ia $ mondtam, és bedobtam a "igurát&
+égigtáncoltam az egész mosdót& $ )z atyám nem akar%a, hogy táncos
legyek& 98"ordba akar küldeni, !edig a véremben van a tánc& $ 7tradlater
röhögött& +olt némi humorérzéke& $ 'z a Bieg"eld !remier%e&&& $ @i"ogytam
a szuszbólJ sokszor nem ka!ok rendesen levegőt& $ ) "őhős nem tud%a
"olytatni& *észeg, mint egy ló& @i ka!%a meg a szere!étI 6n, a %ó öreg
kormányzó "ia&
$ Hol vetted azt a sa!kátI $ ) szarvaslövő sa!kát gondolta, még nem látta
ra%tam&
@i"ogytam a szuszból, abbahagytam a hülyülést& 4evettem a sa!kát, és
megstíröltem, már vagy kilencvenedszer& $ .e- ;orkban vettem ma
reggel egy dollárért& @omálodI
,ólintott& $ @lassz $ de csak hízelgett, mert rögtön (%rakezdte&
$ ?de hallgass& 0egírod nekem azt a "ranc "ogalmazástI 2udnom kell&
$ Ha lesz időm, megírom& Ha nem, nem $ mondtam& 0egint odamentem a
mosdóhoz, és leültem a szélére& $ @ivel van ma randev(dI$ kérdeztem& $
=itzgeralddalI
$ =rászt< 0ondtam, hogy végeztem azzal a tehénnel&
$ ?gazánI 3asszold át nekem, öregem& .em vicc, bírom ezt a tí!ust&
$ +idd&&& t(l öreg hozzád&
Hirtelen $ a "ene tud%a, miért, olyan hülyülős hangulatom volt $ szerettem
volna leugrani a kagylóról, rávetni magam 7tradlaterre, és leteríteni egy
du!la nelsonnal& )z olyan "ogás, ha nem tudnád, hogy elka!od a tagot a
nyakánál, és ha akarod, meg is "o%thatod& 0eg is tettem, és ráugrottam,
mint egy !árduc&
$ Hagyd abba, Holden, az istenit< $ 1 nem volt hülyülős kedvében, mint
én, borotválkozott, meg mind%en& $ 0i az istent akarsz, szalámit csinál%ak
belőledI
)zért sem engedtem el& @lassz du!la nelson volt& $ 7zabadítsd ki magad a
hara!ó"ogómból<
$ /ézusmária< $ letette a borotvát, és egy hirtelen mozdulattal kirántotta
magát a szorításomból& 0arha erős tag volt, én meg gyenge& $ 0ost már
szűn% meg $ mondta, azzal "olytatta a borotválkozást& 0indig kétszer h(zta
le a !o"á%át, hogy ellenállhatatlan legyen& )zzal a ronda, koszos
borotvá%ával&
$ @ivel leszel, ha nem =itzgeralddalI $ A%ra leültem mellé a mosdóra& $
sak nem 3hyllis 7mithszelI
$ .em& 7zó volt róla, de aztán sehogy se tudtuk összeegyeztetni& ,ud
2ha- nő%ének a szobatársát csí!tem "öl&&& /a, most %ut eszembe, ismer
téged&
$ @iI
$ 'z a baba&
$ 2énylegI Hogy hív%ákI $ 0ost már érdekelt&
$ +ár% csak&&& /a igen, /ane Dallaghernek&
Hregem, ma%dnem elá%ultam, mikor meghallottam&
$ /ane DallagherI $ 0ég a mosdóról is leszálltam erre& 0eg kell dögleni& $
.aná, hogy ismerem< @ét éve nyáron (gyszólván a szomszédunkban
lakott& +an egy marha nagy doberman%a& )nnak köszönhetem, hogy
összeismerkedtünk& ) kutya mindig át%ött a mi&&&
$ 3ont elveszed a "ényt előlem, Holden, az istenért< 3ont ott kell állnodI
Hregem, egészen beger%edtem& 2ényleg&
$ Hol vanI 4e kell mennem, csak é!!en odaköszönök neki& Hol van, az
)nne8benI
$ )ha&
$ Hogy hozott szóba engemI 0ondd, a ,& 0&$be %árI 0ondta, hogy
valószínűleg oda "og& )zt is mondta, hogy talán 7hi!leybe "og& 6n azt
hittem, odament& Hogy hozott szóbaI $ .agyon izgatott voltam& 2ényleg&
$ =ogalmam sincs róla, bizO isten< 'melked% "el, %óI ) törülközőmön ülsz& $
*a%ta ültem a hülye törülköző%én&
$ /ane Dallagher $ mondtam, nem tudtam na!irendre térni "ölötte& $
/ézusmária<
7tradlater a ha%át ola%ozta& )z én ola%ommal&
$ 2áncol, balettezik, meg minden $ emlékeztem& $ .a!onta legalább két
órát gyakorolt a legnagyobb hőségben is& =élt, hogy tönkremegy a lába,
vastag lesz, meg minden& 6s mindig sakkoztunk&
$ 0it csináltatok mindigI
$ 7akkoztunk&
$ 7akkoztatok< )tya(risten<
$ ?gen& #e a tisztekkel soha nem lé!ett& 0ég akkor se, amikor üthetett
volna& Hagyta őket hátul, a hátsó sorban, nem is használta& 7zerette látni,
ahogy ott állnak hátul mind egy sorban&
7tradlater nem szólt semmit& )z ilyesmi a legtöbb embert nem érdekli&
$ )z any%a ugyanabba a klubba %árt, mint mi $ "olytattam& $ .éha labdát
szedtem, hogy egy kis dohányhoz %ussak& )z ő any%ának is sokszor
szedtem& :llati gyengén %átszott&
7tradlater alig "igyelt& )z ellenállhatatlan "ürt%eit "ésülte&
$ 4e kell mennem, hogy legalább odaköszön%ek neki&
$ 0iért nem mész márI
$ 0ind%árt, egy !illanat&
A%ra kezdte a ha%át elválasztani& 0inimum egy óráig tartott neki, míg
meg"ésülködött&
$ ) szülei elváltak, aztán az any%a (%ra "ér%hez ment valami részeges
állathoz& +ézna, szőrös láb( alak& 'mlékszem rá& 0indig sortban %árt& /ane
mondta, hogy állítólag drámaíró, vagy valami e""éle nyavalya, de én
mindig csak inni láttam, meg a rádiónál ülni, minden hülye dekcsi$műsort
végighallgatott& 0eg meztelenül rohangált a házban "öl$alá& 9lyankor is,
amikor /ane otthon volt, meg minden&
$ ?genI $ 'z már érdekelte& 'gy részeg alak, aki meztelenül szaladgál,
mikor /ane is ott van& 6rzéki disznó&
$ 9csmány egy gyerekkora volt& .em vicc&
'z már nem érdekelte 7tradlatert& sak a nagyon érzéki témák
érdekelték&
$ /ane Dallagher& /esszusom< $ .em bírtam kiverni a "e%emből& 'gyszerűen
nem bírtam& $ 4e kell mennem, hogy legalább odaköszön%ek neki&
$ 0iért nem mész már, az ördögbe is, csak mondogatod<
9damentem az ablakhoz, de nem lehetett kilátni ra%ta, egészen
be!árásodott a melegtől& $ 0ár nincs kedvem hozzá $ mondtam& .em is
volt, az tény& )z ilyesmihez hangulat kell& $ )zt hittem, 7hi!leybe %ár,
megesküdtem volna& $ ?de$oda sétáltam egy darabig a "ürdőszobában&
.em volt más dolgom& $ 2etszett neki a meccsI
$ ,iztos, azt hiszem& .em tudom&
$ 0ondta, hogy mindig sakkoztunk, vagy valamitI
$ .em tudom, az istenért, csak most ismertem meg< $ ,e"e%ezte a
szívdöglesztő "rizurá%át, és kezdte elrakodni a mocskos cuccát&
$ ?de "igyel%, add át neki az üdvözletemet, %óI
$ /ó $ mondta, de tudtam, hogy valószínű nem ad%a át& )z ilyen 7tradlater
nem ad%a át&
+isszament a szobába, én meg maradtam a mosdóban még egy darabig&
/ane$re gondoltam& )ztán én is bementem a szobába& 0ikor belé!tem,
7tradlater é!! a nyakkendő%ét kötötte a tükör előtt& ) "él életét a tükör
előtt töltötte a nyavalyás& 4eültem, és néztem egy darabig&
$ 2e $ mondom $, ne mondd meg neki, hogy kir(gtak, %óI
$ /ó&
'z volt az egyetlen %ó 7tradlaterrel& .em kellett neki minden vicik$vacak
dolgot részletesen elmagyarázni, mint !éldául )ckleynek& Dondolom,
"őleg azért, mert nem is érdekelte semmi& )ckley más volt, ő mindenbe
beleütötte az orrát&
=elvette a bőr%akómat&
$ )z istenért, ne ny(%tsd ki tel%esen, még csak kétszer volt ra%tam
összesen&
$ .em ny(%tom ki& Hol a !okolban van a cigarettámI
$ )z asztalon& $ 7ose tudta, mit hova tesz& $ ) sálad alatt& $ ,etette a
zsebébe& )z én zsebembe&
Hirtelen előreh(ztam a szarvaslövő sa!kám ellenző%ét a változatosság
kedvéért& ?deges lettem& ?deges kra!ek vagyok&
$ )ztán mondd csak, hova viszedI 2udod márI
$ .em& .e- ;orkba, ha lesz időnk& #e csak "él tízig kéredzkedett el, a "ene
egye meg&
Ntáltam, ahogy ezt mondta& $ ,iztosan azért, mert nem tudta, milyen
szívdöglesztően gyönyörű szivar vagy& Ha tudta volna, biztos délelőtt "él
tizenegyig kéredzkedett volna el&
$ Agy is van& $ 7tradlatert nem lehetett könnyen megsérteni& *ém
beké!zelt volt& $ @omolyan, na< sináld meg nekem a dolgozatot, öreg"i(<
$ 0ár a kabátot is "elvette, indulásra készen állt& $ )zért ne stra!áld agyon
magad, csak valami leírás legyen, %óI
.em "eleltem, nem volt hangulatom& sak annyit mondtam5 $ @érdezd
meg, még mindig hátul tart%a$e a tiszteketI
$ /ó $ mondta, de tudtam, hogy (gyse kérdezi meg& $ .yugodt lehetsz $
azzal elcsörtetett&
0ég vagy egy "élórát ott ücsörögtem& sak ültem a székemen, és nem
csináltam semmit& =olyton /ane %árt az eszemben, meg hogy 7tradlaterrel
van, meg minden& ?deges lettem, ma%d beleőrültem& 0ondtam már,
milyen érzéki barom ez a 7tradlater&
'gyszer csak )ckley rontott be megint azon a nyavalyás zuhanyozón át,
mint rendesen& 0ost az egyszer a büdös életben örültem neki& 'lterelte a
gondolataimat&
9tt téblábolt egész vacsoráig, mindenkiről elmondta, aki csak létezett
3enceyben, hogy utál%a, közben egy nagy !attanást nyomogatott az állán&
Bsebkendő nélkül& 'nnek az állatnak sose volt zsebkendő%e, ha tudni
akarod& 6n nem láttam nála, annyi biztos&
ÖTÖDIK FEJEZET
7zombat este 3enceyben mindig ugyanaz volt a ka%a& 0arhamód "ölvágtak
vele, mert sült h(st adtak& 'zer dollárba le"ogadom, csak azért adták,
mert vasárna! mindig sok szülő %ött látogatóba, és 2hurmer biztos azt
hitte, a mamák ma%d kikérdezik a drágalátos "iacská%ukat, mit vacsoráztak
előző este, és akkor mondhat%ák, hogy sült h(st& 0icsoda áte%tés< 4átnod
kellett volna azt a sült h(st< @is száraz, kemény darabkák voltak, alig
lehetett elvágni& )z ilyen sült h(sos estélyeket cubákos törtkrum!lival
körítettek, és utána linzer, amit senki se evett meg, kivéve talán az alsós
srácokat, akik még nem tud%ák, mi a %ó, meg az )ckley$"éléket, akik
mindent megzabálnak&
0ire ki%öttünk az ebédlőből, klassz, legalább tízcentis hó volt, és még
mindig esett, mintha létrán %önne& 3okolian %ól "estett, elkezdtünk
hógolyózni meg marháskodni& 2ényleg gyerekes dolog volt, de azzal
együtt élveztük&
.em volt randev(m, se semmi, így aztán elhatároztuk 0al ,rossarddal, a
birkózó barátommal, hogy buszon bemegyünk )gersto-nba, eszünk
h(sos szendvicset, és talán megnézünk valami tetű "ilmet& 'gyikünk se
szeretett egész este otthon ülni a "enekén& @érdeztem 0alt, mit szólna
hozzá, ha )ckley is %önne& sak azért gondoltam, mert )ckley sose csinált
semmit szombat esténként, csak ült a szobá%ában, és nyomkodta a
!attanásait& 0al azt mondta, hogy "előle, de azért nem nagyon ra%ongott
az ötletért& @i nem állhatta )ckleyt& 0indenesetre mind a ketten
bementünk a szobánkba készülődni, meg minden, és amíg beleb(%tam a
sárci!őmbe, átüvöltöttem )ckleynek, %ön$e moziba& Hallotta %ól a
zuhanyozón át is, mégse válaszolt tisztességesen& )z a "a%ta szivar volt,
aki utál rögtön válaszolni& )ztán végül át%ött, ahogy szokott, azon az
átkozott zuhanyozón át, megállt a küszöbön, és azt kérdezte, ki %ön még&
0indig !ontosan akarta tudni, hogy ki %ön még& 'sküszöm, ha az a tag
egyszer ha%ótörött lesz, beleesik a vízbe, és valaki egy nyavalyás
csónakon odaevez, hogy kih(zza, azt "og%a kérdezni5 L0aga kiIM, mielőtt
bemászik a csónakba& 0ondtam, 0al ,rossard %ön még& )zt mond%a5 $ )z a
barom&&& no, %ó, rendben& +ár% egy !ercig& $ 0intha valami nagy
szívességet tenne&
Prákig !iszmogott, amíg elkészült& @özben kinyitottam az ablakot, és
!uszta kézzel gy(rtam egy hógolyót& @lassz hó volt, %ól lehetett gy(rni&
.em dobtam el rögtön, célt kerestem& 'gy kocsit sz(rtam ki az utca
t(loldalán, de aztán meggondoltam& 9lyan szé! volt az a kocsi és "ehér&
)ztán egy utcai csa!ot céloztam meg, de az is olyan szé! és "ehér volt&
+égül is nem dobtam meg semmit& sak becsuktam az ablakot, és
körülsétáltam a szobában, s még keményebbre gy(rtam a hógolyót&
@ésőbb, mikor "elszálltunk a buszra ,rossarddal és )ckleyvel, még mindig
a kezemben tartogattam& ) so"őr kinyitotta az a%tót, és kidobatta velem&
0ondtam neki, nem akarom senkihez hozzávágni, de nem hitte el& )z
emberek sose hisznek el semmit&
,rossard meg )ckley már látták azt a "ilmet, amit %átszottak, így aztán
csak ettünk egy!ár szendvicset, re8eztünk egy kicsit, aztán
visszamentünk a busszal 3enceybe& .em bántam, hogy nem láttam a
"ilmet& +alami víg%áték volt ary Dranttel, marhaság&
@ülönben is, voltam már egy!árszor ,rossarddal meg )ckleyvel moziban&
0ind a kettő "olyton röhög, mint egy ló, amikor nincs is semmi
röhögnivaló& 0ég mellettük ülni is rossz&
Háromnegyed kilencre már vissza is értünk a hálóterembe& ,rossard
bridzsőrült volt, elkezdett !artnereket keresni a hálókban& )ckley viszont
a változatosság kedvéért az én szobámban táborozott le& sak most nem
7tradlater székének a kar%ára ült, hanem végighasalt az én ágyamon, a
!o"á%át !ont a !árnámra tette, meg minden& 'lkezdett beszélni, monoton
hangon, és közben a !attanásait nyomogatta& 'le%tettem kábé ezer
célzást, mégse tudtam megszabadulni tőle& :llandóan arról a babáról
beszélt azon az iszony( monoton hang%án, akivel állítólag viszonya volt
előző nyáron& 0ár vagy százszor elmondta& 6s minden alkalommal
máské!!& 'gyszer azt mondta, hogy az unokabáty%a ,uick%ában vágta be
neki, máskor meg valami sétányon, egy !adon& 3ersze nagy sóder volt az
egész& Ha egy szüzet láttam az életben, az ő volt& )zt se tudom
elké!zelni, hogy egyáltalán megta!izott már valakit& +égül aztán kerek
!erec megmondtam, hogy men%en a "enébe, dolgozatot kell írnom
7tradlaternek, muszá% koncentrálni& .agy nehezen tisztult el, mint
rendesen& )ztán "elvettem a !izsamát, a "ürdőkö!enyt meg a szarvaslövő
sa!kám, és nekiláttam a dolgozatnak&
) ba% csak az volt, hogy nem tudtam gondolni se szobára, se valami
házra, ahogy 7tradlaternek kellett volna& @ülönben se t(lságosan imádok
szobákról vagy házakról írni& +égül aztán az öcsém baseballkesztyű%énél
kötöttem ki& 'z aztán %ó leíró téma& 2ényleg& )llienek, az öcsémnek volt
egy bal kézre való kesztyű%e, tudniillik balkezes volt& 'z azért volt %ó téma,
mert )llie "olyton verseket írt az u%%aira meg a tenyerébe meg
mindenhova& Böld tintával& )zért írta, hogy legyen olvasnivaló%a, ha
unalmas a meccs& )llie már nem él, "ehérvérűségben halt meg, amikor
0aine$ban voltunk, QRGS& %(lius QT$án& ,iztos neked is tetszett volna& @ét
évvel volt "iatalabb nálam, de százszor intelligensebb& *ém intelligens
volt& ) tanárok mindig azt írták az anyámnak, hogy öröm az ilyen "i( az
osztályban& 6s nemcsak nyaliztak, tényleg így is gondolták& 6s nemcsak a
legintelligensebb volt a családban, hanem a legkedvesebb is egy csomó
szem!ontból& 7oha nem gorombult be senkire& ) vörös ha%( emberekről
általában azt tart%ák, hogy hamar begorombulnak, de ő nem, !edig
nagyon is vörös volt& 2udod, milyen vörösI 0ég csak tízéves voltam,
amikor gol"ozni kezdtem& 'mlékszem, egyszer, tizenkét éves voltam azon
a nyáron, é!!en huzakodok neki az ütésnek, amikor hirtelen, mintha
vonzott volna valami, (gy éreztem, ha meg"ordulok, ott látom ma%d )llie$t
valahol& 0eg"ordultam, és ahogy gondoltam, ott ült a kerék!ár%án a
kerítésen t(l, a !álya tudniillik be volt kerítve& 7zóval ott ült, legalább
százötven méterre tőlem, és "igyelt& Hát ilyen vörös volt& ?stenem, milyen
szé! kis kölyök volt< .éha (gy nevetett ebédnél, ha valami eszébe %utott,
hogy ma%dnem le"ordult a székről& 6n még csak tizenhárom éves voltam,
és el akartak vinni analízisbe, mert betörtem a garázsban az összes
ablakot& .em csodálom& 2ényleg nem csodálom őket& ) garázsban
aludtam azon az é%szakán, mikor )llie meghalt, és ököllel bevertem az
összes rohadt ablakot, csak (gy& ) vonaton is meg!róbáltam, mikor a
nyáron utaztunk, de addigra már a kezem el volt törve, meg minden,
szóval ott már nem tudtam& 0arhaság volt, elismerem, de én akkor szinte
nem is tudtam, mit csinálok, meg aztán te nem ismerted )llie$t& ) kezem
néha még most is "á%, mikor esik az eső, meg minden, és nem tudom
rendesen ökölbe szorítani, de máskülönben már nem zavar& .em leszek
sebész vagy hegedűművész, na bumm<
7zóval erről írtam dolgozatot 7tradlaternek& )llie baseballkesztyű%éről&
+életlenül nálam volt, a bőröndömben, elővettem, és lemásoltam róla a
verseket& sak a nevet kellett megváltoztatni, nehogy rá%ö%%enek, hogy az
én testvérem és nem 7tradlateré& .em valami nagy kedvvel csináltam, de
nem találtam más leíró témát& 0eg azért klassz volt erről írni& 'ltartott
vagy egy órát, mert 7tradlater tetű gé!én kellett kikala!álni, és "olyton
beragadt& )z enyémet kölcsönadtam lenn az egyik tagnak&
=él tizenegy tá%ban készültem el vele& #e nem voltam "áradt,
kikönyököltem kicsit az ablakba& 0ár nem havazott, de mégis minden
!illanatban hallani lehetett, hogy autók t(ráztatnak, nem bírnak elindulni&
0eg )ckley hortyogását is hallottam& )zon a dög zuhanyozón át%ött a
hang& +alami di"i volt az orrával, és nem tudott normálisan lélegzeni, ha
aludt& 7emmi sem stimmelt ezzel a sráccal< )z orra, a !attanások, a tetű
"ogak, a szá%rohadás, a ronda körmök& .éha szinte megsa%nálta az ember
ezt a hülye barmot&
HATODIK FEJEZET
+annak dolgok, amikre nehéz visszaemlékezni& )rra gondolok, amikor
7tradlater haza%ött a randev(%áról& +agyis nem tudok !ontosan
visszaemlékezni, mit csináltam, mikor meghallottam azokat az átkozott
hülye lé!teit a "olyosón& +alószínűleg még mindig az ablakban könyököl$
tem, de esküszöm, nem emlékszem& Ngyanis iszony(an odavoltam& Ha én
igazán odavagyok valami miatt, akkor nem marháskodom, annak oka
van& 0ind%árt ki kell mennem, ha izgulok valami miatt, csak é!!en nem
megyek, még ahhoz is t(l izgatott vagyok, hogy kimen%ek& .em akarom
az izgalmat megszakítani& Ha ismerted volna 7tradlatert, te is izgultál
volna& +olt egy csomószor közös randev(nk azzal a barommal, tudom, mit
beszélek& 2el%esen gátlástalan& 2ényleg&
'gyébként a "olyosón linóleum volt, meg minden, szóval lehetett hallani
az átkozott lé!éseit, ahogy %ött a szoba "elé& 0ég arra sem emlékszem,
hol ültem, mikor be%ött, az ablakban, a székemen vagy az övén&
'sküszöm, nem emlékszem&
,e%ött, és azon nyavalygott, milyen hideg van& )ztán azt mond%a5 $ Hol a
!okolban vannak a többiekI 0int valami rohadt hullaház< $ +álaszra se
méltattam& 'z a hülye állat el"ele%ti, hogy szombat este van, és mindenki
!rogramot csinál, vagy alszik, vagy hazamegy hétvégéreJ mit tör%em
magam a magyarázattal& 'lkezdett vetkőzni& 'gy büdös szót se szólt /ane$
ről& 0eg se nyikkant& 6n se, csak "igyeltem& )nnyit tett, hogy
megköszönte a %akót& *árakta egy váll"ára, és beakasztotta a szekrénybe&
)ztán, mikor a nyakkendő%ét bogozta ki, megkérdezte, megírtam$e azt az
átok dolgozatot& 0ondtam, ott van az ágyán& 9dament és olvasta, közben
már az ingét gombolta& :llt, olvasta, és rém hülye !o"ával simogatta a
mellét meg a gyomrát& 7zokása volt, hogy a mellét meg a gyomrát
simogat%a& ?mádta magát&
Hirtelen azt mond%a5 $ ) %ézusát, Holden< 'z egy istenverte
baseballkesztyűről szól<
$ .a ésI $ kérdeztem !okoli nyugalommal&
$ Hogyhogy na ésI 0ondtam, hogy szobáról vagy házról, vagy valami
hasonlóról szól%on&
$ )zt mondtad, leírás legyen& 0i a "enéért ba% az, hogy egy
baseballkesztyűről szólI
$ )z istenit neki< $ 0eg volt sértve& 'gészen begorombult& $ 2e mindent
!ont "ordítva csinálsz< $ *ám nézett& $ .em csoda, hogy elh(znak& 0indent
máské!! csinálsz, mint kellene& )mire csak azt a szaros kezed ráteszed&
$ /ól van, akkor add vissza< $ 9damentem, kirántottam a kezéből, és
összeté!tem&
$ Hát ezt meg mi a "enének csináltadI
.em is "eleltem& 'gyszerűen bevágtam a "ecniket a szemétbe, aztán
elny(ltam az ágyamon, és sokáig nem szóltunk egy szót se& 7tradlater
gatyára vetkőzött, én meg csak "eküdtem, és bagóztam& 2ula%donké!!en
tilos volt bagózni a hálókban, de é%%el lehetett, (gyis mindenki aludt, vagy
otthon se volt, senki se érezhette meg a dohányszagot& 'gyébként csak
7tradlatert akartam bosszantani vele& ) "rászt ka!ta, ha valami szabályt
nem tartott be az ember&
1 nem is gy(%tott rá soha a hálóban, csak én&
6s még mindig nem szólt egy büdös szót se /ane$ről& +égül is én szólaltam
meg5 $ /ó későn %öttél ahhoz ké!est, hogy csak "él tízig volt kimenő%e&
'lkésettedI
)z ágya szélén ült, és a koszos lábáról vágta a körmét& $ 'gy kicsit& @i a
"ene megy haza szombat este "él tízreI $ 2e %ó ég, hogy gyűlöltem<
$ .e- ;orkban voltatokI
$ 0eg vagy őrülveI Hogy a "enébe mehettünk volna .e- ;orkba, mikor
csak "él tízig volt kimenő%eI
$ @ár&
*ám meredt&
$ ?de "igyel%, mi lenne, ha a mosdóba mennél cigarettázniI 4ehet, hogy te
mész a "rancba, de én még maradok egy darabig, legalábbis érettségiig&
*á se rántottam, bagóztam, mint egy őrült& sak é!!en át"ordultam a
másik oldalamra, és "igyeltem, hogy vág%a a büdös körmét& 0icsoda
iskola< =olyton ilyesmiket kell nézni5 valaki vág%a a lábáról a körmöket,
vagy a !attanásait nyomkod%a<
$ 0egmondtad neki, amit üzentemI
$ 0eg&
'gy "enét mondta meg a nyomorult&
$ 0it mondottI )zt is megkérdezted, hogy a tiszteket még mindig a hátsó
sorban tart%a$eI
$ .em, azt nem& 0it gondolsz, egész este sakkoztunk, vagy mi a "eneI
.em is "eleltem& ?stenem, hogy gyűlöltem<
$ Hát ha nem .e- ;orkba, akkor hova vittedI $ 'zt csak egy kis idő után
kérdeztem& 'rőlködni kellett, hogy ne remeg%en a hangom& Hregem,
marhára ideges lettem& )ztán (gy éreztem, hogy lassan "el%ön a "e%em
vize&
+égre levágta azokat a retkes körmeit& =elkelt az ágyról, még mindig
gatyában, és elkezdett marhulni& 9da%ött hozzám, és rátehénkedett a
vállamra&
$ Hagy% békén< Hát akkor hova a !okolba vitted, ha nem .e- ;orkbaI
$ 7ehova& sak ücsörögtünk abban a rohadt kocsiban& $ 0egint bokszolt
egyet ra%tam&
$ Hagy% békén< 0ilyen kocsibanI
$ 'd ,ankyéban&
'd ,anky volt a kosárlabdaedző 3enceyben& 'z a 7tradlater a kedvencei
közé tartozott, ő volt a bedobó, és 'd mindig kölcsönadta neki a kocsi%át,
ha kérte& ) tanszemélyzet kocsi%át tula%donké!!en tilos volt a diákoknak
kölcsönvenni, de ezek a barom s!ortolók összetartottak& 0inden
iskolában, ahova csak %ártam, ezek mindig összetartottak&
7tradlater még mindig bokszolgatta a vállam& ) "ogke"é%e a kezében volt,
aztán a szá%ába vette&
$ 0it csináltatokI ,evágtál neki abban a rohadt kocsibanI $ ?szony(an
remegett a hangom&
$ 0icsoda ocsmányságokat beszélsz< @imossam a szádat sza!!annalI
$ ?gen vagy nemI
$ 'z szakmai titok, a!ukám<
) továbbiakra már nem emlékszem ilyen élesen& sak azt tudom, hogy
"elugrottam az ágyról, mintha a vécére mennék, vagy mit tudom én, és
beh(ztam neki tel%es erőmből egyenest a "ogke"ébe, hogy át"(r%a neki a
torkát& sak é!!en eltévesztettem& .em irányoztam be előre& +alahol a
halántékán találtam el, ennyi volt az egész& )zért "á%hatott neki, de nem
annyira, ahogy szerettem volna& =á%t volna %obban, de a %obb kezemmel
ütöttem, és azzal nem tudok %ól ütni& ) miatt az eset miatt, amiről már
beszéltem&
)ztán csak azt vettem észre, hogy a !adlón "ekszem, 7tradlater meg a
mellemen ül, azazhogy nem is ül, hanem térdel tonnás testével, és
állatian vörös& =ogta a csuklómat is, hogy ne bír%ak (%ra ütni& 0eg tudtam
volna ölni<
$ 0i ba%odI $ ismételte egymás után többször, és egyre vörösebb lett az az
ostoba ké!e&
$ +edd le rólam azt a retkes térded< $ mondtam, vagyis inkább üvöltöttem&
$ .a, száll% már le rólam, te !iszkos állat<
'szébe se volt& =ogta a csuklómat, én meg elmondtam baromnak meg
mindennek, vagy tíz óra hosszat& 0ár nem is emlékszem, miket mondtam
neki& Hogy azt hiszi, mindenkinek bevághat%a, akinek csak akar%a& 0eg
hogy őt nem is izgat%a, hogy egy lány az összes tiszt%ét a hátsó sorban
tart%a vagy nem, és azért nem izgat%a, mert ő egy hülye bunkó& Ntálta, ha
lehülyézik& 'gyik hülye se állhat%a, ha lehülyézik&
$ #e most már aztán !o"a be, Holden< $ kiabálta a nagy hülye !iros
ké!ével& $ 3o"a be<
$ )zt se tudod, hogy /ane$nek hív%ák$e vagy /une$nak, te hülye bunkó<
$ =ogd be a !o"ád, Holden, az istenit, %ót mondok< $ 7ikerült kihozni a
sodrából& $ Ha nem "ogod be a !o"ádat, megnyuvasztalak<
$ 7zedd már le a büdös lábadat a mellemről<
$ Ha eleresztelek, be"ogod a szádI
.em "eleltem&
0egismételte5 $ Holden, ha eleresztlek, be"ogod a szádI
$ ,e&
4emászott rólam, és végre "elálltam& 3okolian "á%t a mellem a retkes
térdétől& $ Hülye állat, barom vagy<
'ttől tel%esen kiborult& ) mutatóu%%át kezdte rázni a !o"ámba& $ Holden, az
istenedet, még egyszer utol%ára "igyelmeztetlek< Ha nem "ogod be a
!o"ád, én&&&
$ 0iért "ognámI $ szinte visítottam már& $ 'z a ba% veletek, hülye bunkók<
+itatkozni, azt nem akartok& 0ert akkor egyből meglátszik, milyen hülye
bunkók vagytok& 7oha nem akarnak vitázni, intellig&&&
)kkor tényleg beh(zott egyet, és megint a !adlón találtam magam& .em
tudom, kiütött$e, de azt hiszem, nem& sak "ilmen olyan egyszerű valakit
kiütni& 0indenesetre az orromból ömlött a vér& 0ikor "elnéztem, 7tradlater
!ont a "e%em "elett állt, a !i!eretáská%ával a hóna alatt&
$ 0iért nem "ogod be a szád, amíg szé!en mondomI $ .agyon idegesnek
látszott& ,iztos attól "élt, hogy betört a ko!onyám, vagy valami, mikor a
!adlóra estem& @ár, hogy nem tört be& $ 2e !iszkáltad ki belőlem, az
istenit< $ Hregem, be volt to%va&
'szembe se %utott, hogy "ölkel%ek& sak "eküdtem a !adlón, és kiabáltam5
$ Hülye barom, hülye barom< $ 0eg voltam őrülve, szinte visítottam&
$ ?de "igyel%, men% és mosd meg az arcod $ szólt rám 7tradlater& $ HallodI
)zt mondtam, hogy mossa meg ő a hülye bunkó !o"á%át $ gyerekség ilyet
mondani, de őr%öngtem& )zt is mondtam, hogy (tközben a "ürdőszoba "elé
áll%on meg, és vág%a be 0rs& 7chmidtnek& 0rs& 7chmidt a !ortás "elesége
volt, vagy hatvanöt éves&
9tt ültem a !adlón, amíg 7tradlater becsukta az a%tót, és hallottam, hogy
végigmegy a "olyosón a mosdó "elé& )ztán "elkeltem& ) szarvaslövő
sa!kám nem láttam sehol& +égül az ágy alatt találtam meg& =elvettem, és
ahogy szoktam, az ellenző%ét hátracsa!tam, aztán megszemléltem a
hülye !o"ámat a tükörben& Hát annyi vért még nem láttál< ) szá%am körül,
az állam, még a !izsamám és a "ürdőkö!enyem is tiszta vér lett& 0eg is
i%edtem, meg tetszett is& )z ilyenek után mindig igazi nehéz"i(nak
látszom& sak kétszer verekedtem életemben, és mind a kétszer
kiütöttek& +égeredményben nem vagyok igazi nehéz"i(& 6n a béke barát%a
vagyok, ez az igazság&
)z volt az érzésem, )ckley hallotta az egész ricsa%t, és nem alszik&
:tmentem hát a zuhanyozón, meg akartam nézni, mi az istent csinál&
.emigen szoktam bemenni hozzá& ,űzlött az egész szoba, amilyen undor
egy alak&
HETEDIK FEJEZET
) mi szobánkból átszűrődött a világosság egy kicsit, és láttam, hogy
"ekszik az ágyban& )zzal együtt tudtam %ól, hogy nagyon is ébren van&
$ )ckley $ szóltam be $, ébren vagyI
$ ?gen&
) sötétben valakinek a ci!ő%ére lé!tem, ma%dnem orra buktam& )ckley
nagy nehezen "elkönyökölt& +alami "ehér kenőcsöt kent vastagon a
!o"á%ára, a !attanások miatt& @ísértetiesen hatott a sötétben&
$ 0i a "rászt csinálszI $ kérdeztem&
$ 0it gondolsz, mitI )ludni akartam, mielőtt ezt a cirkuszt kezdtétek& 0i az
istenért verekedtetekI
$ Hol a villanyI $ .em találtam a ka!csolót& +égigta!ogattam az egész
"alat&
$ 0inek a villanyI&&& 9tt van %obbra&
+égre megtaláltam a ka!csolót, és "elgy(%tottam& )ckley eltakarta a
szemét, bántotta a "ény&
$ /ézusmária< 0i van veledI $ ) vér miatt volt oda&
$ 'gy kis nézeteltérésem volt 7tradlaterrel& $ )ztán leültem a "öldre&
'zeknél soha nem volt szék& .em tudom, mi az istent csináltak a
székekkel& $ ?de "igyel%, van kedved kanasztázni egy kicsitI $ @anasztaőrült
volt&
$ 2e %óisten, még mindig vérzel< /ó lenne valamit rátenni&
$ 0a%d eláll& ?de "igyel%, %átszunk kanasztát vagy nemI
$ @anasztát, te %óisten< 2udod, hány óra van, csak (gy melleslegI
$ .incs késő& 0ég csak tizenegy vagy leg"el%ebb "él tizenkettő körül&
$ sak< ?de "igyel%, nekem "el kell kelnem reggel, és misére menni, a
szentségit neki< 2i meg itt üvöltöztök és verekedtek az é%szaka kellős&&&
'gyébként miért verekedtetekI
$ Hossz( história& .em akarlak untatni, )ckley& 2ekintettel vagyok rád $
mondtam& 7oha nem beszéltem meg vele a magánügyeimet& 'lőször is
még hülyébb volt, mint 7tradlater& 7tradlater lángész )ckleyhez ké!est& $
0ondd, alhatok ma 'ly ágyábanI .em %ön vissza holna! estig, ugyeI $
.agyon %ól tudtam, hogy nem& 'ly ma%dnem minden istenverte hétvégén
hazament&
$ 0it tudom én, mikor %ön visszaI
'z "á%t, öregem< $ ) "ene egye meg, hogyhogy nem tudod, mikor %ön
visszaI 7ose %ön vissza vasárna! estig, nemI
$ .em, de a "ene egye meg, nem mondhatom csak (gy akárkinek, hogy
"eküd%ön az ágyába, ha akar&
Halálos volt& =eltá!ászkodtam a "öldről, és vállon veregettem& $ 3rinc
vagy, )ckley "iacskám, tudodI
$ .a de hát nem mondhatom csak (gy valakinek, hogy&&&
$ 2ökéletes !rinc vagy& Ariember, tudományos ember, gyerekem $
mondtam& Hát az is volt& $ .incs véletlenül egy cigarettádI .e mondd,
hogy nincs, mert megdöglök&
$ 3edig tényleg nincs& 0ondd, mi a "enéért verekedtetekI
.em "eleltem& sak "elálltam, odamentem az ablakhoz, és kinéztem&
Hirtelen annyira egyedül éreztem magam& 7zinte azt kívántam, bár
megdöglenék&
$ #e hát mi a "enéért verekedtetek tula%donké!!enI $ kérdezte már vagy
ötvenedszer& 0indenesetre kezdtem már unni&
$ 0iattad&
$ 0iattamI /ézusmária<
$ ?gen& ) !iszkos becsületedért verekedtem& 7tradlater azt állította, hogy
tetű alak vagy& 6n meg nem hagytam&
'rre "ölizgult5 $ 2énylegI .em ugratszI 2énylegI
0egmondtam neki, hogy csak ugrattam, és le"eküdtem 'ly ágyára&
Hregem, mondhatom, rohadtul éreztem magam& 9lyan !okolian egyedül
voltam&
$ ,űzlik ez a szoba< ?nnen érzem a zoknid szagát& 0ondd, te sose küldöd a
mosodábaI
$ Ha nem tetszik, tudod, mit csinál%I $ 7zellemes a szivar& $ 0i lenne, ha
leoltanád azt az átkozott villanytI
.em oltottam le mind%árt& sak "eküdtem 'ly ágyán, és /ane$re
gondoltam, meg minden& 0int egy hülye, bámultam magam elé, ha
eszembe %utott, hogy /ane meg 7tradlater a há%as "enekű 'd ,anky
kocsi%ában voltak együtt valahol& Ha eszembe %utott, kedvem lett volna
kiugrani az ablakon& )z a vicc, hogy te nem ismered 7tradlatert, de én
ismerem& ) legtöbb srác 3enceyben csak mesélt, hogy viszonya van
lányokkal, mint !éldául )ckley, de ennek a 7tradlaternek tényleg volt& 6n
magam személyesen ismertem legalább kettőt, akivel volt& 'z az igazság&
$ 0ondd el nekem csodálatos életed történetét, )ckley "iacskám<
$ 0i lenne, ha eloltanád azt az átok villanytI =el kell kelnem reggel,
misére megyek&
=elkeltem és eloltottam, hadd legyen karácsonya& )ztán vissza"eküdtem
'ly ágyára&
$ 0i lesz, mégis 'ly ágyában alszolI
) vendégszeretet magasiskolá%a volt, öregem<
$ 4ehet, hogy igen, lehet, hogy nem& .e izgul%<
$ .em izgulok, csak "enemód nem szeretném, ha 'ly hirtelen meg%önne,
és valakit találna&&&
$ .yugod% meg< .em "ogok itt aludni& .em akarok visszaélni azzal az
átkozott nagy vendégszereteteddel<
3ár !erccel később már %avában h(zta a lóbőrt& 6n meg mégiscsak ott
maradtam, "eküdtem a sötétben, és !róbáltam nem gondolni /ane$re meg
7tradlaterre 'd ,anky átkozott kocsi%ában& .em lehetett& 7a%nos,
ismertem 7tradlater techniká%át& 'ttől csak még rosszabb volt& 'gyszer
voltunk együtt 'd ,anky kocsi%ában, 7tradlater hátul ült a nő%ével, én meg
az enyémmel elöl& 0icsoda techniká%a van a szivarnak5 lassan kezdi "űzni
a lányt, olyan nyugodtan, őszinte hangon, mintha nemcsak %óké!ű,
hanem rendes és őszinte is volna& 0a%d szétvetett a düh ott elöl& ) nő
meg "olyton azt mondta5 $ .e, kérlek, ne< $ #e 7tradlater csak "olytatta
ezen a 4incoln$"éle, őszinte hangon, és végül a süket csend& 0arha
kellemetlen volt& )zt azért nem hiszem, hogy akkor este beiktatta neki, de
ma%dnem, "enemód közel voltak hozzá, átkozottul közel&
0iközben ott "eküdtem és igyekeztem nem gondolni semmire, hallottam,
hogy 7tradlater %ön vissza a "ürdőszobából, és bemegy a szobába&
Hallottam, ahogy elrak%a a vackait, meg minden, és kinyitotta az ablakot&
0egdöglött a %ó levegőért& )ztán kicsit később eloltotta a villanyt& 'ngem
nem keresett, még csak körül se nézett&
)z utca is nyomor volt& )utók se %ártak már, semmi& 9lyan rohadtul
egyedül éreztem magam, hogy már inkább "elkeltettem )ckleyt&
$ )ckley< $ suttogtam, nem akartam, hogy 7tradlater meghall%a a hangom
a "üggönyön keresztül&
3ersze )ckley nem hallotta&
$ )ckley<
0ég mindig semmi& Agy aludt, mint egy hulla&
$ )ckley< $ 'zt már meghallotta&
$ 0i a nyavalya ütött belédI )z istenit< 0ár elaludtam&
$ ?de"igyel%< Hogy lehet kolostorba vonulniI $ 3ersze csak %átszottam a
gondolattal, hogy bevonulok& $ :t kell térni katolikusnakI
$ 3ersze hogy át kell& 2e dög< 'zért a hülyeségért versz "öl a leg%obb&&&
$ .yugi, alud% tovább& .em akarok kolostorba vonulni& )milyen !eches
vagyok, ki"ognám a leghülyébb szerzeteseket, csu!a hülye állatot&
'rre már egyből "elült az ágyán& $ ?de "igyel%, nem izgat, hogy mit
mondasz rólam vagy akármiről, de ha azt a rohadt vallásomat kezded&&&
$ .yugi, senki se bánt%a azt a rohadt vallásodat< $ =elkeltem 'ly ágyából,
és az a%tó "elé indultam& .em bírtam tovább ezt a hülye légkört& #e
(tközben még megálltam az ágyánál, és le%attoltam vele, mint !olitikus a
!olitikussal& 'lh(zta a kezét& $ 0ár megint mi a hézagI $ kérdezte&
$ 7emmi< sak meg akarom köszönni, hogy ilyen !rincül "ogadtál, ez az
egész& $ )z őszinte hangot vettem elő& $ 2e vagy a leg!rincebb srác a
hal!iacon, )ckley "iacskám, van róla "ogalmadI
$ 9kos mikulás& Ha egyszer valaki szétrugdal%a a&&&
+égig se hallgattam& ,ecsuktam az a%tót, és kimentem a "olyosóra&
0indenki aludt, bement a városba, vagy hazament hétvégére& .agyon$
nagyon kihalt és nyomasztó volt a "olyosón& 4eahy és Ho""man a%ta%a előtt
találtam egy üres "ogkrémes tubust, azt toszogattam a szőrmeszegélyes
!a!ucsommal a lé!cső "elé& Dondoltam, lemegyek és megnézem, mit
csinál 0al ,rossard& 'gyszer csak meggondoltam a dolgot, egy !illanat
alatt eldöntöttem, mit kell tenni5 itthagyni a "enébe 3enceyt, rögtön, még
az é%%el& 0inek szerdáig várni, meg minden& 'lég volt ebből a lézengésből&
4ehangoló, és nagyon magányosnak éreztem magam tőle& 'lhatároztam,
hogy kiveszek egy szobát .e- ;orkban, valami nagyon olcsó szállóban,
meg minden, és szerdáig "ütyülök a világra& )ztán szerdán hazamegyek,
"rankón és ki!ihenve& Agy gondoltam, szüleim szerda vagy csütörtök előtt
valószínűleg (gyse ka!%ák meg az öreg 2hurmer levelét, hogy innen
!ateroltak& .em akartam addig hazamenni, amíg meg nem tud%ák, és
meg nem emésztik a dolgot, meg minden& .em akartam %elen lenni az
első megle!etésnél& )z anyám rémesen hisztériás& @ésőbb aztán nem
rossz, mikor már bevette a dolgot& )zonkívül rám "ért egy kis !ihenés& )z
idegeim tel%esen kivoltak& 2ényleg, tel%esen&
7zóval így határoztam& ,ementem a szobába, "elgy(%tottam a villanyt, és
elkezdtem csomagolni& 'gy$két dolog már be is volt rakva& 7tradlater még
csak "el sem ébredt& *ágy(%tottam, "elöltöztem, becsomagoltam a két
re!ülőko""eremet& 2alán két !ercig tartott& .agyon gyorsan csomagolok&
'gy dolog azért kissé lehangolt& ,e kellett csomagolnom azt a tiszta (%
korcsolyát, amit az anyám csak !ár na!%a küldött& 4ehangoló volt&
'lké!zeltem, mikor elment az áruházba, és egy csomó linket kérdezett a
kereskedőtől $ én meg (%ra bemondom az unalmast, itt is& .agyon
elszomorító a dolog& ?gaz, nem %ó korcsolyát vett, versenykorcsolyát
szerettem volna, ő meg hokit vett, de valahogy mégis elszomorított&
'ngem az a%ándékok a végén ma%dnem mindig lehangolnak&
)ztán, mikor mindent becsomagoltam, összeszámoltam a !énzem& .em
emlékszem !ontosan, mennyi volt, mindenesetre eléggé ki voltam tömve&
) nagyanyám is küldött egy kis dohányt egy héttel azelőtt& )z öreglány
eléggé szór%a a !énzét& .incs ki már mind a négy kereke $ vén, mint az
ország(t $, és egy évben minimum négyszer küld !énzt a szülna!omra&
'gyébként, bár eléggé ki voltam tömve, még elbírtam volna egy$két
dollárt& 7ose lehet tudni& 4ementem a "öldszintre, "elébresztettem
=rederick Coodru""ot, akinek az írógé!emet kölcsönadtam& @érdeztem,
mennyit adna érte& 0eglehetősen !énzes mókus volt& )zt mondta, gőze
nincs, nem is nagyon akar%a megvenni& #e aztán mégis megvette&
4egalább kilencvenet megért, de csak h(szat adott érte& #ühös volt, mert
"elráztam&
0ikor már (tra készen álltam, megvolt a táskám, meg minden, megálltam
egy !ercre a lé!cső tete%én, és még egyszer végignéztem azon az
átkozott "olyosón& 0a%dnem elbőgtem magamat& .em tudom, miért&
=elvettem a !iros szarvaslövő sa!kám, az ellenző%ét hátracsa!tam, ahogy
szoktam, aztán elüvöltöttem magam tel%es torokból5 $ )lud%atok csak,
hülyék< $ =ogadni mernék, "elvertem minden hülye állatot azon a
"olyosón& )ztán elh(ztam a csíkot& +alamelyik bal"ácán elszórta a
"öldimogyoró hé%át a lé!csőn, ma%d kitörtem a nyakam&
NYOLCADIK FEJEZET
Dyalog mentem az állomásig, nem hívhattam ta8it, t(l késő volt& )z (t
nem volt hossz(, csak !okolian hideg, és a hó miatt nehéz, a két bőrönd
meg "olyton nekiütődött a lábamnak& ) levegőt viszont élveztem& sak az
volt a ba%, hogy a hidegtől "á%t az orrom meg a szám, ahova 7tradlater
be!ancsolt& 3ont a szám szélét verte neki a "ogamnak, és eléggé "á%t&
+iszont a "ülem %ó melegen volt& )z (% sa!kámnak volt "ülvédő%e,
leh(ztam, "ütyültem rá, hogy nézek ki& @ülönben is egy lélek se %árt az
utcán& 0indenki szunyált&
0ázlim volt, mert mikor kiértem az állomásra, összesen tíz !ercet kellett
várni a vonatra& )míg vártam, "ogtam egy kis havat, és lemostam vele az
arcom& 0ég mindig maradt ra%ta egy %ó csomó vér&
:ltalában élvezem a vonatozást, "őleg é%szaka& 6g a villany, az ablakok
"eketék, kávét, szendvicset meg magazinokat árulnak& 7onkás szendvicset
szoktam venni, meg vagy négy$öt magazint& 6%%el, vonaton, még a
leghülyébb magazintörténetet is el bírom olvasni, és még csak meg se üt
a guta& ?smered, milyenek& 7zere!el egy csomó vékony !o"á%(, link #ávid,
meg egy csomó hasonló nő, 4inda vagy 0arcia, és állandóan tüzet adnak
a hülye #ávidoknak& 0ondom, általában é%szaka, vonaton, kibírom még
ezeket a tetű sztorikat is& #e most valahogy más volt& .em kellettek& sak
ültem, és nem csináltam semmit& =ogtam a sa!kám, levettem, és zsebre
vágtam& )ztán egyszer csak 2rentonban "elszállt egy nő, és leült mellém&
2ula%donké!!en az egész kocsi üres volt, irtó késő volt már, meg minden,
de hát ő mellém ült, ahelyett hogy máshova ült volna, talán mert nagy
csomag%a volt, és legelöl ültem& ) csomagot !ont közé!re tette, ahol a
kalauz meg mindenki áteshet ra%ta& ,öhöm nagy orchideákat tűzdelt
magára, mintha valami nagy estélyről %ött volna, vagy valami& 9lyan
negyven, negyvenöt lehetett, de azért %ó kondiban volt& 0egőr%ítenek a
nők& 2ényleg& .em mondom, hogy t(lzottan érzéki szivar vagyok, de azért
é!!en eléggé& 7zóval szeretem a nőket, (gy értem& 0indig oda teszik a
csomag%ukat, ahol (tban van&
7zóval ott ültünk, és egyszer csak azt mond%a5 $ .e haragud%on, nem a
3encey gimnázium címké%e ez véletlenülI $ ) bőrönd%eimét nézte a
csomagtartón&
$ #e igen& $ 'ltalálta&
)z egyik bőröndömön volt egy nyavalyás 3encey$címke& 2ényleg
marhaság volt "elragasztani&
$ P< 7zóval a 3enceybe %árI $ @ellemes volt a hang%a& +agyis inkább
kellemes tele"onhang& 0indig tele"onba kellene beszélnie ezzel a hanggal,
egy kis tele"ont kellene állandóan magánál tartania&
$ ?gen, oda&
$ .ahát, milyen érdekes& )kkor biztosan ismeri a "iamat5 'rnest 0orro-& 1
is a 3enceybe %ár&
$ ?smerem, egy osztályba %árunk&
) legnagyobb állat, aki a 3enceyben valaha is meg"ordult az iskola
"ennállása óta, az volt az ő "ia& Ha zuhanyozás után végigment a "olyosón,
akkor a vizes törülköző%ével mindenkinek ráh(zott a "enekére& 7zóval
!ontosan ilyen volt&
$ .ahát, milyen remek< $ mondta, de egyáltalán nem közönségesen& sak
olyan kedvesen& $ 'l kell mondanom 'rnestnek, hogy találkoztunk&
0egmondaná a nevétI
$ *udol" 7chmidt $ mondtam& .em volt kedvem az egész életemről
beszámolót tartani& *udol" 7chmidtnek hívták a !edellusunkat&
$ 7zereti a 3enceyt, *udol"I
$ ) 3enceytI 0eg%ár%a& .em mondhatnám, hogy !aradicsom, vagy mit
tudom én, de van olyan %ó, mint a legtöbb iskola& +an olyan tárgy, amiben
első klasszis&
$ 'rnest egyszerűen imád%a&
$ ?gen, tudok róla $ mondtam, és elővettem a %ól bevált sódert& $ 1 nagyon
%ól alkalmazkodik a dolgokhoz& ?gazán& 7zóval ő nagyon %ól tud%a, hogy kell
viselkedni&
$ Agy lát%aI $ =enemód "öl!iszkáltam az érdeklődését&
$ ?gen, "eltétlenül& $ =igyeltem, hogy h(zza le a kesztyű%ét& Hregem,
rogyásig volt ékszerekkel&
$ 4etört az egyik körmöm az előbb, mikor kiszálltam a ta8iból& $ *ám
!illantott, és elmosolyodott& ?rtó édesen mosolygott& #e igazán& ) legtöbb
ember egyáltalán nem tud mosolyogni, vagy hülyén mosolyog& $ )z a!%a
meg én gyakran aggódunk miatta& )z az érzésünk, hogy nem oldódik "el
könnyen&
$ Hogy tetszik ezt érteniI
$ Hát, nagyon érzékeny& 2ula%donké!!en sohasem volt valami t(lságosan
barátkozó természet& 2alán kicsit komolyabban veszi a dolgokat, mint az
ő korában kellene&
6rzékeny< 'z "á%t& @örülbelül olyan érzékeny volt, mint egy vécécsésze&
/ól megnéztem a nőt& .em látszott hülyének& 2alán lehetett némi
halványlila gőze arról, micsoda baromnak az any%a& #e ezt egy anyának
nem lehet megmondani, (gy gondolom& )z anyák kicsit mind őrültek&
@ülönben tetszett nekem ennek a 0orro-$nak az any%a& 'gész %ó bőr& $
3arancsol egy cigarettátI $ kínáltam&
@örülnézett& $ )zt hiszem, ez nemdohányzó, *udol"<
*udol"< 'z "á%t&
$ .em számít& .yugodtan rágy(%thatunk, amíg nem kiabálnak&
@ivett egyet& 2üzet adtam&
/ól állt neki a cigaretta& 4eszívta, meg minden, de nem nyelte a "üstöt
olyan undorítóan, ahogy a legtöbb ilyen kor( nő& Határozottan %ó nő volt,
vonzó, ha é!!en érdekel&
9lyan "urcsán nézett rám& $ 4ehet, hogy tévedek, de azt hiszem, vérzik az
orra, kedves $ mondta hirtelen&
,ólintottam, és elővettem a zsebkendőm& $ 0egütötte egy hógolyó&
.agyon kemény volt& $ 6!!enséggel elmondhattam volna az igazat is,
csak t(l hosszadalmas lett volna& Határozottan komáltam a nőt& 0ár
kezdtem sa%nálni, hogy nem mondtam meg az igazi nevem&
$ 'rnie egyike a legné!szerűbb "i(knak 3enceyben, tetszik erről tudniI
$ .em, nem tudtam&
,ólintottam&
$ .em könnyű őt megismerni, sok idő kell hozzá& =urcsa "i(& @ülönös "i(,
több szem!ontból is, tetszik érteni, mire gondolok& 'lőször, mikor
találkoztunk, azt hittem, olyan nagyké!ű& 7zó szerint ezt gondoltam& #e
nem az& sak olyan nagyon eredeti "i(, kell egy kis idő, amíg az ember
megismeri&
0rs& 0orro- nem szólt semmit, de öregem, látni kellett volna& 'gészen
lenyűgöztem& 3ont ezt akar%a minden anya hallani, milyen menő az ő "ia&
)ztán még %obban ráha%tottam& $ 0esélt 'rnie a választásrólI )z
osztályelnök$választásrólI
0egrázta a "e%ét& 'gészen transzba esett& 2ényleg&
$ Hát mi egy csomóan az osztályból 'rnie$t akartuk osztályelnöknek& 1t
akartuk egyhang(lag& )zt hiszem, ő lett volna az egyetlen, aki igazán
alkalmas rá& $ Aristen< Hregem, ez volt a leg%obb< $ )ztán mégis Harry
=encert választottuk& 6s miértI 'gyszerűen, mert 'rnie nem hagyta, hogy
%elöl%ük& 0ert ő olyan visszah(zódó és szerény, meg minden&
+isszautasította& 2ényleg nagyon visszah(zódó& 'rről valahogy le kellene
szoktatnia& $ *ánéztem a nőre& $ .em mondta elI
$ .em, nem mondta&
,ólintottam&
$ ?gen, ez 'rnie& .em mondaná el& 'z az egyetlen hibá%a, t(l szerény és
visszah(zódó& ?gazán ki kellene k(rálni ebből&
)bban a !ercben %ött a kalauz, és 0rs& 0orro- %egyét kérte& +égre
leállíthattam a sódert& #e azért nem bánom, hogy ennyi mindent
beadtam neki& Dondold el, egy ilyen tag, mint ez a 0orro-, aki mindig
rávág a törülköző%ével az ember "enekére, (gyhogy lehetőleg igazán
"á%%on, ez nem nő ki az ocsmány szokásaiból& 'z egész életére ilyen
!atkány marad& 'sküszöm, ezek után 0rs& 0orro- azt "og%a hinni, hogy a
"ia kedves és szerény, aki nem akar%a, hogy megválasszák
osztályelnöknek& +alószínűleg, bár sose lehet tudni& )z ilyesmit könnyen
beveszi egy anya&
$ 0eghívhatom egy koktélraI $ kérdeztem& *ám nagyon rám "ért volna& $
:tmehetnénk a szalonkocsiba, ha tetszik gondolni&
$ #e hát maguknak szabad italt rendelni, *udol"I $ +alahogy nem volt
benne anyai szemrehányás& .agyon is kedvesen hangzott, meg minden,
különben sem telt volna ki tőle ilyesmi&
$ Hát nem, nem é!!en, de én ma%dnem mindig ka!ok, szerencsére elég
magas vagyok& 6s van egy csomó ősz ha%am& $ 9ldalt "ordultam, és
megmutattam az ősz ha%szálaimat& =enemód el volt tőle ragadtatva& $
2essék csak bátran velem tartani& $ Hregem, ha én ezt a nőt&&&
$ .e haragud%on, de most nem ízlene& #e azért köszönöm, kedves, igazán
köszönöm& 'gyébként is azt hiszem, a szalonkocsi már bezárt& 'lég késő
van& $ ?gaza volt& )z időről egészen el"eledkeztem&
)ztán rám nézett, és megkérdezte, amitől már előre "éltem& $ 'rnest azt
ír%a, hogy szerdán %ön haza, akkor kezdődik a karácsonyi szünet&
*emélem, nem valami családi betegség miatt hívták hirtelen hazaI $
1szinte aggodalommal nézett rám& .em mint aki mindent tudni akart,
egyáltalán nem&
$ :, nem, otthon mindenki %ól van& *ólam van szó& 'gy kis o!eráció&
$ /a%, hogy sa%nálom< $ 2ényleg sa%nált& @ár volt mondani, de már nem
lehetett visszaszívni&
$ .em komoly& sak egy kis daganat van az agyamban&
$ /a%, ne mond%a< $ ) kezét a szá%ához ka!ta, meg minden&
$ :, nem veszélyes< 'gész a szélén van& 6s nagyon kicsi& @ét !erc alatt
kiveszik&
)ztán kivettem a zsebemből a menetrendet, és azt kezdtem olvasni& sak
hogy abbahagy%am már a hazudozást& Ha egyszer elkezdem, órákig
tudom "olytatni, ha "ormában vagyok& .em vicc, órákig&
)ztán már nem beszéltünk sokat& 1 a *ogue$ot olvasta, én meg kinéztem
az ablakon egy darabig& .e-arknál leszállt& 7ok szerencsét kívánt a
műtéthez, meg minden& 6s "olyton *udol"nak szólított& )ztán még
meghívott, hogy látogassam meg a nyáron 'rnie$t Dloucesterben,
0assachusettsben& )zt mondta, hogy a házuk é!! a tenger!arton van, és
tenisz!álya is van satöbbi, de én köszöntem szé!en, és mondtam, hogy
én #él$)merikába megyek a nagymamámmal& 'z volt a tete%e mindennek&
) nagymamám ki nem mozdul a házból, leg"el%ebb valami rohadt
matinéra ha elmegy& #e ezt az állat 0orro-$t a világ minden !énzéért se
látogatnám meg, még végső kétségbeesésemben sem&
KILENCEDIK FEJEZET
0ikor a 3enn 7tationnél kiszálltam, először is bementem egy
tele"on"ülkébe& Agy éreztem, "el kellene hívnom valakit& ) bőröndöket kint
letettem, hogy szem előtt legyenek, de mikor benn voltam a "ülkében,
senki se %utott eszembe, akit "elhívhatnék& #& ,&, a bátyám, Holly-oodban
volt& ) h(gom, 3hoebe, meg már kilenckor le"ekszik, szóval őt se
hívhatom "el& 1 !ersze nem bánta volna, ha "elkeltem, a ba% csak az volt,
hogy nyilván nem ő vette volna "el a kagylót, hanem a szüleim& 7zóval ez
is kiesik& )ztán /ane Dallagher mamá%ára gondoltam, megkérdezném,
mikor kezdődik /ane vakáció%a, de ehhez sem volt hangulatom& @ülönben
nagyon késő volt ehhez is& )ztán gondoltam 7ally Hayesre, vele elég
sokat hetyegtem, és tudtam, hogy ők már megka!ták a szünetet,
tudniillik írt egy tetű hossz( levelet, meghívott, hogy segítsek "eldíszíteni
szenteste a karácsony"á%át, meg minden, de nem mertem "elhívni, hátha
az any%a veszi "el a kagylót& ?smeri az én anyámat, és mit tudom én, hátha
hanyatt$homlok rohan, és megtele"onál%a neki, hogy .e- ;orkban vagyok&
0eg különben se volt hangulatom 0rs& Hayesszel csevegni& 'gyszer azt
mondta 7allynek, hogy őrült vagyok& Hogy őrült vagyok, és nincs
életcélom& )ztán erre a srácra, erre a arl 4uce$ra gondoltam, a
Chootonba vele %ártam, de azért olyan nagyon nem szerettem& +égül is
nem hívtam "el senkit&&& @i%öttem a "ülkéből, körülbelül h(sz !erc toto%ázás
után, "ogtam a bőrönd%eimét, és az alul%árón át "ölmentem a
ta8iállomáshoz&
,eültem egy kocsiba, de amilyen hülye vagyok, az otthoni címet
mondtam be, csak (gy, megszokásból, meg minden, tel%esen
meg"eledkeztem róla, hogy ezt a !ár na!ot a szünetig szállodában
akartam eltölteni& .em is %utott eszembe, csak amikor már ma%dnem
keresztülha%tottunk a !arkon& $ =ordul%on meg, ha lehet, rossz címet
mondtam véletlenül& 0en%ünk vissza az állomás "elé&
) so"őr igazi okos mikulás volt& $ ?tt nem tudok meg"ordulni, kis!a%tás, ez
egyirány( utca& 0ost már "el kell menni a @ilencvenedik utcáig&
.em volt kedvem vitatkozni& $ /ó& $ )ztán hirtelen eszembe %utott valami& $
=igyel%en csak ide, tud%a$e, hogy ott a entral 3arkban, a kis tóban, kacsák
vannakI )bban a kis tóban& .em tud%a véletlenül, hova lesznek, mármint
a kacsák, ha be"agy a tóI .em tud%aI $ )ztán már láttam ra%ta, hogy az
esély egy a millióhoz&
Hátra"ordult, és (gy nézett rám, mint valami őrültre& $ 0i a hézag,
kis!a%tásI Ngratni akarI
$ #ehogy& sak érdekel, ennyi az egész&
.em szólt semmit, ezért aztán én se, amíg ki nem értünk a !arkból a
@ilencvenedik utcánál& )kkor azt mond%a5 $ .na, kis!a%tás, most merreI
$ Hát a helyzet az, hogy nem szeretnék ezen a környéken hotelt keresni,
semmi kedvem nincs ismerősökbe botlani& ?nkognitóban utazom $
mondtam& 3edig utálom az ilyen ócska dumákat, hogy Linkognitóban
utazomM& #e mikor ilyen ócska alakokkal kerülök össze, én is ócskán visel$
kedem& $ .em tud%a véletlenül, kinek a zenekara %átszik a 2a"tban vagy a
.e- ;orkerbenI
$ =ogalmam sincs, kis!a%tás&
$ Hát akkor vigyen az 'dmontba $ mondtam& $ +alahol (tközben meginna
velem egy koktéltI )z én vendégem& +életlenül vastag vagyok&
$ .em megy, kis!a%tás& 7a%na& $ @étségtelenül belevaló srác volt& *égi
motoros&
0egérkeztünk az 'dmont Hotelhoz& ,e%elentkeztem& ) vörös szarvaslövő
sa!kát még a ta8iban "eltettem, csak (gy heccből, de aztán mielőtt
be%elentkeztem, mégis levettem& .em akartam, hogy hülyének nézzenek&
*öhe%es& )kkor még nem tudtam, hogy az egész rohadt szálló tele van a
legkülönbözőbb hülye meg !erverz alakokkal& su!a homokos&
.agyon ócska szobát adtak, az ablakból csak a szálloda másik szárnyát
lehetett látni& .em sokat izgatott, t(lságosan levert voltam ahhoz, hogy
érdekel%en a %ó kilátás& ) szállóinas, aki megmutatta a szobámat, lehetett
vagy hatvanöt éves& 1 még a szobánál is nyomasztóbb volt& 9lyan
ko!asz, aki az egyik oldalon megnöveszti a kevés kis ha%át, és átnyal%a a
másikra, hogy takar%on& 6n inkább hagynám ko!aszon& @ülönben is,
"ényes állás hatvanöt éves korban csomagokat ci!elni és borravalót várni&
.em hiszem, hogy különösebben intelligens lett volna, de még akkor is
rémes&
0ikor kiment, (gy, ahogy voltam, kabátban, kikönyököltem egy kicsit az
ablakba& 0ás dolgom nem volt& sodálkozni "ogsz, mit láttam a másik
szárnyon& 6s még csak le se h(zták a redőnyt& 'gy őszülő, nagyon komoly
kinézésű "ér"it egy szál gatyában, és olyasmit csinált, hogy el se hiszed&
'lőször is egy bőröndöt tett az ágyára, aztán minden"éle női ruhát h(zott
elő, és magára vette& ?gazi női ruhákat5 nylonharisnyát, magas sark(
ci!őt, melltartót és "űzőt !ántokkal meg minden, aztán egy állati szűk,
"ekete estélyi ruhát& ,izony isten< )ztán elkezdett "el$alá sétálni, vagyis
inkább ti!egni, ahogy a nők szoktak, cigarettázott, és nézte magát a
tükörben& 6s tel%esen egyedül volt& Hacsak nem volt valaki a
"ürdőszobában, odáig nem láttam& )ztán !ontosan a "ölötte levő ablakban
egy "ér"i és egy nő vizet kö!ködött egymásra, csak (gy, a szá%ukból&
+alószínűleg -hisky lehetett, nem víz, nem láttam, mi volt a !oharukban&
7zóval először a !ali vett a szá%ába, és le"röcskölte a nőt, aztán a nő a
!alit $ és szé!en kivárták egymást, az istenit< )zt látnod kellett volna<
'gészen be voltak ger%edve, mintha ez lenne a világon a legklasszabb
dolog& @omolyan mondom, az a szálloda tele volt !erverz alakokkal& 6n
lehettem az egyetlen normális lény, nem t(lzok& 0a%dnem táviratoztam
7tradlaternek, hogy a legelső vonattal %ö%%ön .e- ;orkba& ,iztos őt
választ%ák a szálloda királyának&
) ba% az, hogy az ilyen ocsmányságot akkor is izgalmas nézni, ha az
ember maga nem szeretné csinálni& 3éldául az a kö!ködős lány nagyon %ó
bőr volt& 'z az én "ő ba%om& Dondolatban én vagyok a legnagyobb szatír,
aki valaha is élt a "öldön& .éha olyan ocsmány dolgok %utnak az eszembe,
és azt hiszem, meg is csinálnám, ha alkalmam volna& 0ég azt is el bírom
ké!zelni, hogy egész %ó lehetJ hülye, de %ó, ha az ember részeg, "ogni egy
nőt, és vizet vagy mit egymás !o"á%ába kö!ködni vele& )zzal együtt az
ötlet nem tetszik& Nndorító, ha belegondol az ember& )zt hiszem, ha az
ember nem szereti a lányt, akkor %obb, ha egyáltalán nem vacakol vele,
viszont ha szereti, akkor biztosan az arcát is szereti, és ha szereti az
arcát, akkor nem csinál vele ócska dolgokat, !éldául nem kö!köd rá vizet&
)z a ba%, hogy az ilyen ócska dolgok néha nagyon szórakoztatóak& 6s a
lányok se sokat érnek, ha az ember nem akar t(l ócska lenniJ ha nem
akar elrontani valami igazán %ót& ?smertem egy lányt !ár évvel ezelőtt, aki
még nálam is ócskább volt& 'gészen közönséges, öregem< 'gy ideig
kellemes volt, olyan !iszokul kellemes& 'zt az egész sze8ualitást
tula%donké!!en nem értem tökéletesen& )z ember soha nem tud%a,
hányadán áll& =elállítok magamnak szabályokat, aztán nem tartom be&
2avaly !éldául elhatároztam, hogy olyan lányokkal nem "oglalkozom,
akiktől végül is "el"ordul a gyomrom& .em tartottam be, még azon a
héten, illetőleg még azna!, egész é%%el smároltam egy irtó ócska lánnyal5
)nne 4ouise 7hermannal& 'zt az egész sze8ualitást még most sem értem
tökéletesen& 'sküszöm, nem értem<
/átszottam a gondolattal, hogy "ölcsengetem /ane$t, mármint hogy
"elhívom interurbán az iskolában, ahelyett, hogy az any%át kérdezném
meg, mikor %ön haza& .em valószínű, hogy késő é%%el diákokat "el lehessen
hívni, de azért én szé!en elterveztem a dolgot& )kárki venné "el a kagylót,
azt mondanám, hogy a nagybáty%a vagyok, és hogy a nagynén%ét
autóbaleset érte, meghalt, és nekem "eltétlenül beszélnem kell vele,
még!edig azonnal&
,iztos, hogy ez a duma bevált volna& sak azért nem !róbáltam meg,
mert nem volt hozzá hangulatom& Ha !edig az ember nincs hangolva,
akkor nem is tud%a az ilyesmit megcsinálni&
'gy darabig még ücsörögtem, és elszívtam egy!ár cigit& 3iszokul kanos
voltam, ez az igazság& )ztán hirtelen támadt egy ötletem& 'lőka!artam a
tárcámat, és megkerestem azt a címet, amit tavaly nyáron egy házibulin
ka!tam egy tagtól, aki 3rincetonba %árt& .agy nehezen előka!artam& @icsit
meg"ogta a tárcám, de azért ki lehetett olvasni& 'gy nőnek a címe, nem
é!!en kurva, de olyan, aki nem sokat okoskodik, az a !rincetoni tag
mondta& 'gyszer elvitte magával 3rincetonba csörögni, és ma%dnem
kicsa!ták miatta& +etkőzőlány valami mulatóban vagy valami ilyesmi&
0indenesetre "elvettem a tele"ont, és "elhívtam& =aith avendishnek
hívták, a címe 7trad"ord )rms Hotel, ,road-ay& .yilván valami ku!i&
'gy darabig azt hittem, nincs otthon, senki sem vette "el a kagylót& )ztán
végül valaki "elvette&
$ HallóI $ szóltam %ó mély hangon, nehogy a koromra kezd%en gyanakodni
vagy ilyesmi& @ülönben is elég mély a hangom&
$ HallóI $ "elelte egy nem é!!en barátságos női hang&
$ =aith avendish beszélI
$ 9tt ki beszélI @i az, aki ilyen hülye idő!ontban tele"onálI
@icsit megi%edtem& $ ?gen, tudom, hogy nagyon késő van $ mondtam
meg"ontolt, "ér"ias hangon $, de remélem, azért megbocsát, már égtem a
vágytól, hogy magával beszélhessek& $ =enemód udvarias voltam&
2ényleg&
$ @i beszélI
$ Agyse ismer, 'ddie ,irdsell egyik barát%a vagyok& 'ddie mondta, hogyha
.e- ;orkba %övök, "eltétlenül hív%am meg egy$két koktélra&
$ @icsodaI @inek vagy a barát%aI $ Hregem, kész nőstény tigris volt így
tele"onon keresztül, ma%dnem üvöltött&
$ 'dmund ,irdsell& 'ddie ,irdsell& $ .em emlékeztem !ontosan,
'dmundnak vagy 'd-ardnak hívták& sak egyszer találkoztunk, azon a
hülye bulin&
$ 6n, a!uskám, ilyen nevű embert nem ismerek& 6s ha azt hiszed, hogy
nagyon örülök, ha az é%szaka kellős köze!én&&&
$ 'ddie ,irdsell, 3rincetonból<
7zinte érezni lehetett, hogy kutat az emlékezetében&
$ ,irdsell, ,irdsell&&& 3rincetonból&&& 3rincetonból, a kollégiumbólI
$ 'z az&
$ 2e is onnan vagyI
$ Hát körülbelül&
$ )ha&&& 'ddie hogy vanI )zzal együtt elég disznóság ilyenkor "elhívni
valakit, a szentségedet<
$ /ól van& @érte, ad%am át üdvözletét&
$ @öszönöm& 2e is add át neki az üdvözletemet& .agyszerű "ickó< 0ost mit
csinálI
'gyszerre "enemód barátságos lett&
$ Hát, tud%a, hogy van az& Ngyanazt $ mondtam& Honnan a !okolból
tudhatnám, mit csinálI Hisz alig ismerem& )bban se voltam biztos,
3rincetonban van$e még& $ 0ond%a, lenne kedve össze"utni velem egy
koktélra valaholI
$ +an "ogalma róla, hány óra vanI $ kérdezte& $ 'gyébként hogy hív%ák, ha
szabad érdeklődnömI $ Hirtelen magázni kezdett& $ ) hang%a "iatalemberre
vall&
.evettem& $ @öszönöm a bókot< $ mondtam !okoli udvariasan& $ Holden
aul"ield vagyok& $ 0ás nevet kellett volna mondani, de nem gondoltam
rá&
$ Hát "igyel%en ide, 0r& a-""le& 6n nem szoktam randev(zni az é%szaka
kellős köze!én& 6n dolgozó nő vagyok&
$ Holna! vasárna! $ mondtam&
$ 6s különben is& ?lyenkor a leg"ontosabb az alvás& 2ud%a, hogy van&
$ Dondoltam, egy koktélt azért megihatnánk& .incs még olyan késő&
$ .agyon édes& Honnan beszélI Hol van most tula%donké!!enI
$ 6nI 'gy tele"on"ülkében&
$ )ha $ mondta, aztán hossz( szünet& $ Hát, tud%a, én nagyon szívesen
találkoznék magával valamikor, 0r& a-""le& ) hang%a ro!!ant vonzó&
,iztos nagyon rokonszenves "i(, de most késő van&
$ =ölmehetnék magához&
$ 'rre általában azt mondanám, hogy nagyszerű& 7zóval azt hiszem,
nagyon kellemes lenne, ha "elszaladna egy koktélra, de sa%nos a
szobatársnőm beteg& 'gész é%%el le nem hunyta a szemét, csak é!! ebben
a !ercben aludt el, meg minden& 'z van&
$ Nh& 'z !ech&
$ Hol lakikI 'setleg holna! találkozhatnánk egy koktélra&
$ Holna! nem tudok $ mondtam& $ sak ma é%%el érek rá&
0ilyen hülye voltam< 'zt nem kellett volna mondani&
$ .ahát& *émesen sa%nálom&
$ 0egmondom 'ddie$nek, hogy üdvözli&
$ 2egye meg, %óI *emélem, kellemesen érzi magát .e- ;orkban&
.agyszerű hely&
$ ?gen, tudom& @öszönöm& /ó é%szakát $ mondtam, és letettem a kagylót&
Hregem, ezt aztán elcsesztem& 4egalábbis koktél!artnernek meg kellett
volna szerezni, vagy mit tudom én&
TIZEDIK FEJEZET
0ég mindig nagyon korán volt& .em emlékszem, hány óra lehetett, de
nem volt t(l késő& Dyűlölök le"eküdni, ha nem vagyok "áradt& >gy aztán
kinyitottam a bőröndöm, kih(ztam egy tiszta inget, bementem a
"ürdőszobába, megmosakodtam, és inget váltottam& Dondoltam,
lemegyek és megnézem, mi van a 4eanderban& >gy hívták a bárt a
szállodában&
0iközben öltöztem, ma%dnem "elhívtam mégis 3hoebét, a h(gomat&
@edvem lett volna eldumálni vele tele"onon& +alakivel, akinek van esze,
meg minden& #e nem kockáztathattam meg, mert 3hoebe még gyerek,
nyilván nincs "önn, !láne nem a tele"on közelében& )zt gondoltam, ha a
szüleim veszik "el a kagylót, akkor leteszem, de az se lenne %ó& 0ég
kitalálnák, hogy én vagyok& )z anyám mindig megérzi, ha én tele"onálok&
?rtó %ó megérzései vannak& 3edig 3hoebével szívesen eldumáltam volna
egy kicsit&
3hoebét ismerned kellene& )z életben még olyan szé! és okos kis kölket
nem láttál& 2ényleg okos& 2iszta %eles, mióta iskolába %ár& )z igazság az,
hogy én vagyok az egyetlen süket alak az egész családban& #& ,&, a
bátyám, író, meg minden, az öcsém, )llie, akiről már beszéltem, aki
meghalt, egyenesen lángész volt& 6n vagyok az egyetlen igazán süket
alak& #e 3hoebét ismerni kell& @icsit vöröses a ha%a, ma%dnem olyan, mint
)llie$é volt, és nyáron egészen rövid, és a "üle mögé "ésüli& ?rtó szé!,
egész !ici "üle van& 2élen meg hossz( a ha%a& .éha az anyám be"on%a,
nem mindig& 2ényleg szé!& 6s még csak tízéves& 'gészen sovány, mint én,
de szé!en sovány& 9lyan görkorcsolyázó$soványság& 'gyszer "igyeltem az
ablakból, amint átvágott a =i"th )venue$n, s ment be"elé a !arkba, igen,
mint a görkorizók, olyan sovány& 2etszene neked& Ha az ember mond neki
valamit, ő !ontosan megérti, miről van szó& 6s akárhova elviheted
magaddal& Ha elviszed, mond%uk egy tetű "ilmbe, akkor tud%a, hogy ez
tetű "ilm& #e ha %ó "ilmbe viszed, akkor !ontosan tud%a, hogy ez %ó "ilm& #&
,& meg én elvittük # pék feleségé$t megnézni, azt a "rancia "ilmet,
*aimuvel& 0egőrült érte& #e a kedvence mégis a 'armin$kilen$ lépés
*obert #onattal& =e%ből tud%a az egész istenverte "ilmet, mert elvittem
vagy tízszer megnézni& 0ikor !éldául #onat kimegy arra a "armra, mikor
rohan a hekusok elől, meg minden, 3hoebe hangosan mond%a a moziban,
!ont mikor a skót !o"a a vásznon5 L0eg tud%a enni a heringetIM )z összes
!árbeszédet tud%a "e%ből& 6s mikor az a !ro"esszor, aki tula%donké!!en
német kém, "elemeli a csonka kisu%%át, hogy megmutassa *obert
#onatnak, 3hoebe megelőziJ ő is "elemeli a kisu%%át a sötétben, és az
orrom alá dug%a& .agyon klassz kis kölök& 2etszene neked& )z egyetlen
ba%a, hogy kicsit t(l ragaszkodó néha& )hhoz ké!est, hogy még gyerek, t(l
sok érzés van benne& 2ényleg& ) másik az, hogy "olyton könyveket ír& sak
soha nem "e%ezi be egyiket se& 0ind ugyanarról a gyerekről szól, egy
bizonyos Hazel Ceather"ieldről, csak ő Hazle$nak ír%a& Hazle Ceather"ield
leánydetektív& :rvának hiszik, de az a!%a a végén mindig előkerül& )z
a!áról mindig (gy ír, hogy Lmagas, vonzó, h(sz év körüli (rM& 'ttől a "alra
mászok& 3hoebe< 'sküszöm, biztos tetszene neked< 0ár egész csö!!
kölyök korában is okos volt& 0ikor még egész kicsi volt, )llie$vel sokszor
elvittük a !arkba, "őleg vasárna!& )llie$nek volt egy kis vitorlása, amivel
szeretett hülyéskedni vasárna!onként, és 3hoebét is magunkkal vittük&
=ehér kesztyűt hordott, és (gy viselkedett ott köztünk, mint valami dáma&
6s ha )llie$vel valamiről tárgyaltunk, (gy általánosságban, ő mindig
"igyelt& .éha az ember el"ele%tette, hogy ő is ott van, olyan kicsi volt, de ő
gondoskodott róla, hogy "elhív%a magára a "igyelmet, "olyton közbeszólt&
)llie$t vagy engem oldalba bökött, vagy mit tudom én, és ilyeneket
mondott5 L@iI )zt ki mondtaI ,obby vagy a nőIM )kkor megmondtuk,
hogy ki mondta, mire ő5 L%aM, és "igyelt tovább, meg minden& )llie$t is
megőr%ítette& Agy értem, ő is szerette& 0ost 3hoebe már tízéves, és már
nem is olyan csö!!, de még most is mindenkit megőr%ítJ mindenkit, akinek
csak egy kis esze is van&
'gyébként ő az, akivel mindig szívesen beszélget az ember tele"onon& #e
hát "éltem, hogy a szüleim veszik "el a kagylót, és rá%önnek, hogy .e-
;orkban vagyok, hogy kir(gtak 3enceyből, meg minden& 7zóval végül is
"elvettem az ingem, "elöltöztem, aztán lementem a li"ten a hallba, hogy
megszemlél%em, mi ott a nagy helyzet&
'gy$két !attanásos mókust és !latinaszőke kurvát kivéve, elég üres volt a
hall& +iszont a 4eanderből behallatszott a zene& :tmentem oda& .em volt
zs("olt, mégis tetű asztalt adtak, egész hátul& 0eg kellett volna
lobogtatnom egy tízest a "ő!incér orra alatt& .e- ;orkban, öregem, csak a
!énz beszél, nem vicc&
4e!ra volt a zenekar& )z énekes "iatal srác, nagyon !imasz, de nem
belevalóan !imasz, ócskán !imasz& 6s hozzám hasonló kor(ak alig voltak,
vagyis !ontosabban senki sem& .agyrészt öreg, ki$ha$én$nem alakok a
nőikkel& @ivéve a !ont szomszédos asztalt& 'nnél az asztalnál három nő
ült, harminc körüliek& 0eglehetős ronda volt mind a három, és a
kala!%ukról látszott, hogy nem igazi .e- ;ork$iak, de az egyik, a szőke,
azért nem volt rossz& #örzsölt nő lehetett, kicsit elkezdtem vele szemezni,
de aztán %ött a !incér, hogy mit kérek& Chiskyt kértem szódával, és
mondtam, hogy ne kever%e össze& 9lyan gyorsan beszéltem, ahogy csak
tudtam, mert ha az ember toto%ázik, rögtön gondol%ák, hogy még nincs
huszonegy éves, és nem adnak szeszes italt& 0ég így is ba% volt& $
,ocsánat, uram $ mondta $, tud%a igazolni a korát valahogyI ) %ogosít$
ványával !éldáulI
3okoli hidegen néztem rá, mintha legalábbis megsértett volna, és azt
mondtam5
$ Agy nézek ki, mintha még nem lennék huszonegy évesI
$ .agyon sa%nálom, uram, de kénytelenek vagyunk&&&
$ /ól van, %ól van $ mondtam& 7a%nos, számoltam ezzel& $ Hozzon egy oca$
olát& $ 'lindult, de visszahívtam& $ .em tudna beledobni egy kis rumot
vagy valamitI $ mondtam állati kedvesen, meg minden& $ .em szeretek
ilyen le!ra helyen tök%ózanul üldögélni& #ob%on bele egy kis rumot vagy
valamit&&&
$ .agyon sa%nálom, uram&&& $ 6s széttárta a kar%át& 2udtam, hogy tényleg
nem tehet róla& @ir(g%ák őket, ha kiskor(akat kiszolgálnak& 6n meg
kiskor( vagyok, mint a huzat&
A%ra stirkálni kezdtem a három öreglányt a szomszéd asztalnál&
3ontosabban a szőkét& ) másik kettő szigor(an le!ra volt& .em csináltam
t(l "eltűnően a dolgot, csak hidegen végig%árattam a szemem mind a
hármon& 'rre tudod, mit csináltakI 'lkezdtek vihogni, mint a hülyék&
.yilván azt gondolták, t(l "iatal vagyok ahhoz, hogy valakit stíröl%ek& 'ttől
kiborultam& 0intha legalábbis "eleségül akarnám őket venni vagy mi<
Hagyni kellett volna őket ezek után a "rancba, a ba% csak az volt, hogy
szerettem volna egyet rázni& .éha nagyon rám %ön, mint !éldául ez(ttal
is& 7zóval egyszerre csak átha%oltam, és megkérdeztem5 $ +olna
valamelyik kislánynak kedve egyet táncolniI $ .em volt közönséges a
kérdés, vagy ilyesmi, nagyon is udvarias volt& 'rre, az istenit neki, megint
meghülyültek& A%ra vihogtak& $ .osI 2áncolnék mindegyikükkel egyet&
*endben vanI 0it szólnának hozzáI $ 2ényleg szerettem volna csörögni
egyet&
+égre a szőke "elállt, mert lehetett látni, hogy tula%donké!!en neki
beszélek& 'lindultunk a !arkett "elé& ) másik kettő erre szinte hisztériás
rohamot ka!ott& .agyon is be lehettem ger%edve, hogy egyáltalán
izgattak&
)zzal együtt megérte& )z a nő, öregem, az táncolt< )zt hiszem, életemben
még olyan !artnerem nem volt& .em vicc, néha ezek a buta libák őr%ítőek
tudnak lenni a !arketten& 6s esetleg egy igazán értelmes lány a
tánc!arketten összevissza ráncigál, vezetni akar, vagy olyan !ocsékul
táncol, hogy a leg%obb az asztalnál maradni vele, és ber(gni&
$ 0aga aztán tud táncolni< $ mondtam a szőkének& $ 2áncosnőnek kellene
mennie& .em viccelek& 'gyszer táncoltam eggyel, de maga kétszer olyan
%ó, mint az& Hallott már 0arcóról és 0irandárólI
$ 0iI $ .em is "igyelt rám& @örbenézegetett, "igyelte a tere!et&
$ )zt kérdeztem, hallott$e már 0arcóról és 0irandárólI
$ .em tudom& .em& .em tudom&
$ 2áncos!ár& ) nő nem t(l klassz& 0indent (gy csinál, ahogy kell, mégse
igazán klassz& 2ud%a, mikor tud igazán klasszul táncolni egy nőI
$ 0it mondI $ 'gyáltalán nem "igyelt& ) tere! "oglalta le a "igyelmét&
$ )zt kérdeztem, tud%a$e, mikor tud igazán klasszul táncolni egy nő&
$ .aI
$ ?de "igyel%en< )mikor a kezem a hátán van, mint most magának, és (gy
érzem, hogy a kezem alatt nincsen semmiJ se "enék, se láb, se semmi,
akkor a nő igazán belevaló táncos&
'z se érdekelte& 'rre aztán egy darabig én se vettem tudomást róla& sak
táncoltunk& ?stenem, hogy tudott ez a zsibbadt nő táncolni< 2etű a
zenekar, "iatal srác az énekes $ %á!us, szerelem kell nekem&&& $, és mindez
együtt se bírta lerobbantani& ) szám különben oltári& .em "iguráztam
vele, utálom azokat a kra!ekokat, akik táncbemutatót tartanak a
nézőknek, de erősen ráztam, és végig ritmusban maradt& ) röhe%es az,
hogy azt hittem, ő is élvezi, amíg egyszer csak nem tett egy állati süket
meg%egyzést5 $ 2egna! este láttuk a lányokkal 3eter 4orrét& ) "ilmszínészt&
7zemélyesen& A%ságot vett& 6des<
$ 7zerencsé%e van $ mondtam $, igazán szerencsé%e van, tud%aI $ @om!lett
hülye volt& #e hogy táncolt< .em tudtam megállni, hogy meg ne
csókol%am azt a zsibbadt "e%ét, tudod, ott, azon a bizonyos !onton& 'rre
begurult&
$ Hé< 'z meg miI
$ 7emmi& 'gyáltalán& 0aga istenien táncol& .ekem van egy h(gom, még
csak nyavalyás kis negyedikes& 0aga legalább olyan %ól emelgeti a
!álcáit, mint ő, !edig ő a világon mindenkinél %obban táncol&
$ +igyázzon a szá%ára, %óI
0icsoda dáma, öregem< ?stenemre, valódi csillagkeresztes hölgy<
$ 0aguk, kislányok, honnan valókI $ kérdeztem&
.em "elelt& )zt hiszem, 3eter 4orrét kereste a szemével, hátha "el talál
bukkanni&
$ 0aguk honnan valókI $ kérdeztem (%ra&
$ 0iI $ kérdezte&
$ Hogy hová valósiakI #e ha nincs kedve, ne válaszol%on& ) világért sem
akarnám, hogy megerőltesse magát&
$ 7eattle$be $ bökte ki végül nagy kegyesen&
$ 0agával nagyon %ól lehet beszélgetni, tud%aI
$ 0iI
Hagytam& @ülönben is már magas lett volna neki&
$ 4enne kedve egy kicsit megrázni, ha valami gyorsat %átszanakI sak
szé! simán& Ha gyors szám %ön, (gyis mindenki leül, kivéve az öregeket és
a kövéreket, lesz elég helyünk& /óI
$ .ekem mindegy& 0ond%a csak, maga tula%donké!!en hány évesI
+alamiért bosszantott a kérdés& $ .e rontsa el, a %ézusmáriá%át< $
nyögtem& $ 2izenkettő vagyok, kicsit nagy a koromhoz ké!est&
$ ?de "igyel%en< 0ár mondtam< +elem nem lehet így dumálni& Ha így dumál
velem, vegye tudomásul, hogy visszamegyek a barátnőimhez, és leülök,
értiI
0int egy őrült kértem bocsánatot, mert é!! gyors számot kezdett a
zenekar& .ekiállt rázni, nagyon szé!en és könnyedén, nem volt cikis,
igazán %ól csinálta& sak é!! hogy érinteni kellett& 6s mikor "ordult egyet,
akkor a kis "eneke irtó klasszul megcsavarodott, meg minden& @i kellett
borulni& Agy értem, mire leültünk, körülbelül "élig már beleestem& >gy van
ez a nőkkel& +alamit mindig %ól csinálnak, még ha nem is olyan nagyon
szé!ek, vagy ha é!!en hülyék is, és az ember "élig$meddig belé%ük esik,
aztán már nem tud%a, hányadán áll& .ők& /ézusmária< 0eg tud%ák őr%íteni
az embert& 2ényleg&
.em hívtak meg az asztalukhoz, nyilván mert ostoba libák voltak, de
azért odaültem& ) szőkét, akivel táncoltam, valami ,erenice$nek hívták,
rabs vagy @rebs& ) két rondát 0artynak és 4averne$nek& 6n azt
mondtam, /im 7teele vagyok, csak (gy heccből& 3róbáltam valami
intelligens társalgást kezdeni, de egyszerűen lehetetlen volt& savargatni
kellett volna a kar%ukat& 0eg nem lehetett mondani, melyik a legostobább
a három közül& 6s mind a három "olyton tekergette a "e%ét, mintha egy
tucat moziszínészt várnának minden !illanatban& ,iztos azt hitték, hogy a
sztárok, ha .e- ;orkba %önnek, a 4eanderban lötyögnek, a 7tork lub
vagy az 'l 0orocco helyett& 'gyébként körülbelül "élóráig tartott, amíg
kiderítettem, hol dolgoznak 7eattle$ben, meg minden& Ngyanabban a
biztosítási irodában dolgozott mind a három& @érdeztem, szeretik$e, hát
azt hiszed, ki lehetett szedni valami értelmes választ ebből a három
süketbőlI ) két rondáról, 0artyról és 4averne$ről, azt hittem, testvérek,
de nagyon "elháborodtak, mikor megkérdeztem& 'gyik se akart olyan
lenni, mint a másik, nem is csodálom& )zzal együtt röhe%esek voltak&
0ind a hárommal táncoltam azért egyet& )z egyik ronda, 4averne, nem
táncolt rosszul, a másik, 0arty, halálrosszul& 0intha a 7zabadság$szobrot
vonszoltam volna a !arketten& Hogy azért nekem is legyen valami kis
örömöm a dologban, magamat kellett szórakoztatnom& )zt mondtam
neki, é!! az előbb láttam Dary oo!ert a !arkett másik oldalán&
$ HolI $ kérdezte !okoli izgatottan& $ HolI
$ :, !ont elkéste& 0ost ment ki& 0iért nem néz oda, mikor mondomI
'gyszerűen abbahagyta a táncot, és a "e%ek "ölött kezdett nézelődni,
hátha mégis meglát%a& $ :, eltűnt $ mondta& 'gészen lehervasztottam,
tényleg& 0ár bántam, mint a "ene, hogy ugrattam& +annak emberek,
akiket nem szabad ugratni, még akkor se, ha megérdemlik&
)zért mégis %ó szám volt& 0ikor visszamentünk az asztalhoz, azt mondta a
másik kettőnek, hogy Dary oo!er é!! az előbb ment ki& Hregem,
4averne és ,erenice ma%dnem öngyilkos lett, mikor meghallotta&
?zgatottan kérdezgették 0artyt, hogy látta$e, meg minden& 0arty azt
mondta, csak é!! egy "él !illanatra& 0eg kellett dögleni<
/ött a záróra, így aztán hozattam még két !ohárral "e%enként, gyorsan,
mielőtt bezárnak, magamnak meg rendeltem még két oca$olát& )z
egész asztal tele volt már !oharakkal& )z egyik ronda, 4averne, "olyton
ugratott, amiért csak oca$olát iszom& 0arha %ó humora volt& 0arty meg
ő 2om ollinsot ittak, december köze!én, teremtő atyám< )nnál %obbat
nem ismertek& ) szőke, ,erenice, -hiskyt ivott szódával& sak (gy
gurította le egyiket a másik után& 6s mind a három egész idő alatt a
sztárok után "orgatta a "e%ét& )lig beszéltek, még egymáshoz se& 0arty
beszélt a másik kettő helyett is& 9lyan unalmas, szakállas hülyeségeket
mondott, !éldául a vécét Lkislányok szobá%áM$nak nevezte, és (gy
gondolta, hogy az a viharvert klarinétos, aki az énekest kísérte, halálosan
%átszik, mert "elállt, és egy!ár cikis keverést bedobott& 6s a klarinétot
medvecukornak nevezte& 0eg kellett dögleni< ) másik ronda, 4averne, azt
hitte magáról, hogy szellemes& =olyton azt mondta, hív%am "el az a!ámat,
és kérdezzem meg, mit csinál& 6s azt is kérdezte, van$e az a!ámnak nő%e&
.égyszer is megkérdezte, határozottan szellemes volt& ,erenice, a szőke,
%ó"ormán egy szót se szólt& )hányszor kérdeztem tőle valamit, mindig azt
mondta5 L0iIM 'gy idő után az ember idegeire ment&
0ikor mindent megittak, hirtelen mind a három "elállt, és azt mondták,
most már el kell menniük, ide%e le"eküdni& )zt mondták, korán akarnak
kelni, hogy megnézzék az első előadást a *adio ity
hangversenytermében& 0ég !róbáltam marasztalni egy kicsit őket, de
nem akartak& >gy aztán elb(cs(ztunk, meg minden& 0ondtam,
meglátogatom őket 7eattle$ben, ha egyszer arra %árok, de kétlem, hogy
erre sor kerül& 0ármint a látogatásra, (gy értem&
igarettával és mindennel együtt tizenhárom dollár lett a számla& )zt
hiszem, legalább illett volna "ela%ánlaniuk, hogy ki"izetik, amit még
előttem ittakJ !ersze, (gyse hagytam volna, de legalább "ela%ánlották
volna& :mbár nem izgatott nagyon& 9lyan buták voltak, és olyan sa%nálni$
valóan nevetséges kala!%uk volt, meg minden& 6s ez a dolog a korai
"elkeléssel, hogy megnézzék a *adio ity hangversenytermében az első
előadást $ lehangoló& Ha valaki, !éldául valami lány, egy rémes kala!ban
"el%ön 7eattle$ből .e- ;orkba, és ott (gy "e%ezi be, hogy korán reggel
"elkel a *adio ity Hangversenyterem első előadását megnézni, az engem
annyira lehervaszt, hogy nem lehet elviselni& 4egalább száz !ohárral
"izettem volna nekik, csak ezt ne árulták volna el&
Ntánuk aztán én is elég hamar lelé!tem& @ülönben is záróra volt, a
zenekar már rég abbahagyta& 'lőször is olyan hely volt, ahol rettenetes,
ha csak nincs az embernek egy %ó !artnere, vagy legalább a !incér adott
volna rendes !iát, nemcsak oca$olát& .incs a világon olyan bár, ahol
sokáig bír az ember ücsörögni, ha nem ihat valami komolyat, hogy
ber(g%on& +agy ha nem olyan lánnyal van az ember, aki tényleg izgalmas&
TIZENEGYEDIK FEJEZET
)z előcsarnok "elé menet hirtelen megint /ane Dallagher %utott az
eszembe& 'szembe %utott, és aztán már nem bírtam kiverni a "e%emből& )
hallban leültem egy lehányt"orma székre, és 7tradlaterre gondoltam meg
/ane$re, hogy ott ültek 'd ,anky átkozott kocsi%ában, és bár biztos voltam
benne, hogy 7tradlater nem vágta be neki, tudniillik ismertem /ane$t, mint
a tenyeremet, mégse tudtam kiverni a "e%emből& Agy ismertem, mint a
tenyeremet& 2ényleg& 7zerette a sakkozáson kívül a többi s!ortot is, a
megismerkedésünk után egész nyáron együtt teniszeztünk ma%dnem
minden reggel, és együtt gol"oztunk ma%dnem minden délután& )la!osan
megismertem& .em testileg vagy ilyesmi, nem, csak "olyton együtt
%ártunk& .emcsak sze8uálisan lehet egy lányt kiismerni&
Agy ismerkedtünk meg, hogy a doberman%a mindig át%ött, és lebrunzolta
a "üvet, és az anyámat ez nagyon idegesítette& =elhívta /ane any%át, és
kiverte a dilit& )z ilyesmiből az anyám rém nagy ügyet bír csinálni& )ztán
mi történt5 !ár na!!al később megláttam /ane$t a klubban, a medence
mellett hasalt& 9daköszöntem neki& 2udtam, hogy a szomszéd házban
lakik, de addig soha nem beszéltünk, vagy ilyesmi& ) vér meg"agyott az
ereimben, (gy nézett vissza, mikor ráköszöntem azna!& 3okoli soká
tartott, míg meggyőztem, hogy nekem tökmindegy, hol brunzol az ő
kutyá%a, tőlem akár a szobában is csinálhat%a, amennyire az engem izgat&
'gyébként aztán %ó barátok lettünk, meg minden& 0ár azna! délután
együtt gol"oztunk& .yolc labdát elrontott, emlékszem& .yolcat< *ém nehéz
volt rávenni, hogy legalább kinyissa a szemét, mikor beleüt a labdába& #e
még így is óriásit %avítottam a %átékán& 6n ugyanis nagyon %ól %átszom& 'l
se hinnéd, milyen eredményeim vannak& 'gyszer ma%dnem belekerültem
egy kis"ilmbe, de aztán az utolsó !illanatban meggondoltam magam&
*á%öttem, hogy ha valaki annyira utál%a a mozit, mint én, akkor a
legnagyobb linkség "ilmen szere!elni&
=urcsa egy lány volt ez a /ane& .em mondom, hogy tökéletes szé!ség, de
engem kiborított, az tény& 9lyan izgága nagy szá%a volt& Agy értem, ha
beszélt, és valamitől izgalomba %ött, ötven"elé rángatta a szá%át& 'z
megőr%ített< 6s sose csukta be egészen, kicsit mindig nyitva hagyta, "őleg
gol"ban, indulásnál, vagy ha olvasott& =olyton olvasott, még!edig nagyon
%ó könyveket& *engeteg verset, meg mindent& 1 volt az egyetlen a
családomon kívül, akinek megmutattam )llie baseballkesztyű%ét, amire a
verseket írta& /ane nem ismerte )llie$t, mert akkor volt először 0aine$ben,
azelőtt a!e odban nyaralt, de én rengeteget meséltem neki )llie$ről&
6rdekelték az ilyen dolgok&
)z anyám nem bírta t(lzottan& 0indig azt gondolta, hogy /ane meg az
any%a lenézik őt, vagy mi, mert nem köszönnek neki& 7okszor találkozott
velük a "aluban, mert /ane oda%árt az any%ával a !iacra, a nyitott
kocsi%ukon& )z anyám szerint /ane nem is volt szé!& 7zerintem igen&
?lletőleg szerettem, hogy olyan, amilyen, ez az egész&
'mlékszem egy délutánra& )z egyetlen eset volt, hogy ma%dnem
smároltunk& +asárna! volt, baromian zuhogott az eső, és én odaát voltam
náluk a teraszon& 9lyan nagy, zölddel be"uttatott teraszuk volt&
7akkoztunk& *endszerint h(ztam, hogy a tiszt%eit nem mozdít%a ki a hátsó
sorból& #e nem h(ztam nagyon& /ane az a "a%ta leány volt, akit nem
szívesen h(z az ember& )zt hiszem, a leg%obb az, mikor az ember addig
h(z egy lányt, amíg a bugyi%át leh(zza, ha alkalom adódik, viszont ez egy
kényes dolog& 4eg%obban azokat a lányokat szeretem, akiket nincs
kedvem h(zni& .éha azt hiszem, szeretnék is, ha az ember h(zná őket,
igen, tudom, hogy tényleg szeretnék, csak nehéz elkezdeni, ha egyszer
már %ó sokáig ismerte, és nem h(zta őket az ember& 'gyébként arról a
délutánról kezdtem beszélni, mikor /ane meg én ma%dnem smároltunk&
3okolian zuhogott az eső, és mi kinn ültünk a teraszon& Hirtelen az a
részeges állat, az any%a második "ér%e %ött ki, és azt kérdezte /ane$től, van$
e otthon cigarettaI 6n alig ismertem a !alit, de kinéztem belőle, hogy
csak akkor szól az emberhez, ha valamit akar& 2etű alak volt& 'gyébként
/ane nem "elelt, mikor kérdezte, van$e otthon cigaretta& 'rre a !ali (%ra
megkérdezte, de /ane (%ra nem "elelt& =el se nézett a sakktábláról& +égül
is a !ali bement& )kkor megkérdeztem /ane$t, hogy ez meg mi a "ene volt&
.ekem se "elelt& Agy csinált, mintha a következő lé!ésen törné a "e%ét,
meg minden& )ztán hirtelen egy könnycse!! !ottyant a sakktáblára& )z
egyik "ekete kockára, öregem, még most is látom& 7zétkente az u%%ával&
.em tudom, miért, de !okolian kiborított& 9damentem hozzá, és
mondtam, cs(sszon bel%ebb, hogy melléülhessek, de tula%donké!!en az
ölébe ültem, ez az igazság& 'rre aztán elkezdett zokogni, utána már csak
azt tudom, hogy összevissza csókoltam, mindenütt, a szemét, az orrát, a
homlokát, a szem!illáit meg mindent, a "ülét, az egész arcát, kivéve a
szá%át& )zt nem engedte& 7zóval ez volt a ma8imum, ameddig elmentünk&
'gy idő m(lva "elállt, bement, "elvette azt a !iros$"ehér kardigánt, amiben
megőr%ített, és elmentünk moziba& Atközben megkérdeztem, hogy
udahy, így hívták azt a részeges állatot, !róbált$e már okoskodni vele&
/ane ugyan még nagyon "iatal, de rém %ó alak(, és azt a barom udahyt
se ringatták kőbölcsőben& /ane azt "elelte, hogy nem& 7oha nem %öttem rá,
mi a "ene volt az akkor& +annak lányok, akiknél az ember néha nem érti,
mi ba%uk&
.em szeretném, ha azt hinnéd, hogy /ane valami istenverte %égcsa! volt,
vagy ilyesmi, amiért soha nem smároltunk& .em volt %égcsa!& 3éldául
mindig "ogtuk egymás kezét& 2udom, hogy ez így nem hangzik valami
nagy dolognak, de /ane$nek halálos volt a kezét "ogni& ) legtöbb lány keze
egyszerűen rá"agy az ember kezére, vagy ellenkezőleg, azt ké!zelik,
"olyton mozgatniuk kell, mintha "élnének, hogy különben unalmasak& /ane
más volt& Ha moziba mentünk, vagy ilyesmi, ele%étől kezdve "ogtuk
egymás kezét, és a "ilm végéig nem engedtük el& 6s nem is mozgattuk, és
nem csináltunk nagy dolgot az egészből& /ane$nel soha nem
idegeskedtem, hogy izzad$e a kezem vagy nem& +ele csak azt érezte az
ember, hogy boldog& 2ényleg&
0ost még valami %ut az eszembe& 'gyszer a moziban valami olyat csinált,
amitől ma%dnem a "alra másztam& ) híradó ment, vagy valami ilyesmi,
amikor hirtelen egy kezet éreztem hátul a nyakamon& /ane volt& *ém
"urcsa volt tőle& Agy értem, /ane nagyon "iatal, meg minden, és a legtöbb
nő, ha az ember lát%a, hogy a kezét valakinek a nyakára teszi, legalább
huszonöt$harminc éves, és rendszerint a "ér%ével csinál%a vagy a
gyerekével& 6n is szoktam !éldául a h(gommal, 3hoebével, néha& #e ha
egy lány még egészen "iatal, és ezt csinál%a, az olyan isteni, hogy attól a
"alra lehet mászni<
7zóval ezeken gondolkodtam, amíg azon a lehányt"éle széken ültem a
hallban& /ane< 0ikor odáig %utottam, hogy ő meg 7tradlater annak az
átkozott 'd ,ankynek a kocsi%ában voltak, ma%d beleőrültem& 2udtam,
hogy /ane biztos nem hagyta magát, de mégis ma%d beleőrültem& .em is
szeretek erről beszélni, ha é!!en tudni akarod az igazat&
0ár szinte senki se volt a hallban, még a szőke áruk is eltűntek& Hirtelen
eszembe %utott, hogy én is lelécelek, de sürgősen, olyan nyomasztó volt&
6n nem voltam "áradt, vagy ilyesmi& =elmentem a szobámba, és "elvettem
a kabátomat& @inéztem az ablakon is, hogy a !erverzek működnek$e még,
de már mindenütt leoltották a villanyt& )ztán megint leli"teztem, ta8iba
ültem, és mondtam a so"őrnek, vigyen az 'rnie$hez&
)z 'rnie egy é%szakai bár Dreen-ich +illage$ben, ahova #& ,&, a bátyám
elég gyakran le%árt, mielőtt Holly-oodba ment és elkurvult& .éha engem
is magával vitt& 'rnie, a zongorista egy nagy, kövér néger& ?szony( sznob,
alig beszél az emberhez, hacsak nem valami nagy "e%es vagy híresség az
illető, viszont zongorázni, azt tud& 9lyan %ó, hogy már ma%dnem rossz, így
van& .em tudom !ontosan, mit értek ezen, de én értem& 6n mindenesetre
szeretem hallgatni, bár néha az embernek kedve lenne ráborítani a
zongorát& )zt hiszem, azért, mert mikor %átszik, időnként egész tisztán
kihallani a %átékából, hogy olyan alak, aki nem beszél az emberrel, hacsak
nem valami nagymenő&
TIZENKETTEDIK FEJEZET
?gazi vén tragacs volt a ta8i, és olyan büdös, mintha valaki é!! az előbb
dobta volna el benne a rókabőrt& 0indig ilyen hányadék ta8it ka!ok, ha
késő é%%el megyek valahová& 6s ami még rosszabb, olyan csendes és
kihalt volt mindenütt, !edig szombat é%%el volt& )lig láttam valakit az
utcán& sak néha egy$egy !ár összeölelkezve, meg minden, vagy egy
csomó kassza"(ró ké!ű tag a nőikkel, és nyerítettek, mint a hiénák, le
merném "ogadni, hogy valami olyanon, ami egyáltalán nem is vicces& .e-
;orkban iszony(, ha valaki késő é%%el hangosan röhög az utcán&
@ilométerekre elhallatszik& 6s az ember olyan egyedül érzi magát tőleJ
olyan lehangoló& 7zerettem volna hazamenni, és 3hoebével dumálni egy
kicsit&
+égül aztán, mikor már egy %ó darabot megtettünk, a so"őrrel kezdtem
valami beszélgetés"élét& Hor-itznak hívták& 7okkal belevalóbb volt, mint
az előző so"őröm& Dondoltam, hátha ez tud valamit a kacsákról&
$ 0ond%a, Hor-itz $ mondom neki $, %árt már a entral 3arkban, a lag(na
környékénI )rra, a !ark déli részén&
$ 0inek a környékénI
$ ) lag(na környékén& 9lyan kis tó"éle& )hol a kacsák vannak& 2ud%a&
$ .a ésI 0i van veleI
$ 'mlékszik, hogy a kacsák tavasszal ott (szkálnak, meg minden& .em
tud%a véletlenül, télen hova mennekI
$ @ik hova mennekI
$ ) kacsák& .em tud%a véletlenülI Agy értem, hogy valaki értük %ön$e
talicskával és elviszi őket, vagy maguktól elre!ülnek, délre költöznek,
vagy miI
) %ó öreg Hor-itz egészen hátra"ordult, és rám meredt& ?deges tí!us volt,
de nem rossz& $ Honnan a nyavalyából tudhatnám én aztI Honnan a
nyavalyából tudhatnék én ilyen marhaságotI
$ /ó, azért nem kell begurulni $ mondtam& 'gészen begurult ettől&
$ @i gurult beI 7enki se gurult be&
.em "olytattam a beszélgetést, ha már ilyen átkozottul sértődős& 1 kezdte
(%ra& 0egint hátra"ordult, és azt mondta5 $ ) hal az nem megyen sehova
se& )z ott marad, ahol é!!en van& )z ott marad a tóban&
$ ) hal, az más& )z különbség& 6n a kacsákról beszéltem&
$ 0i a különbségI 7emmi különbség& $ Agy beszélt, mintha valamiért
dühös lenne& $ ) halnak csak nehezebb a tél, mint a kacsáknak, az istenit<
Dondolkod%on már<
Hallgattam egy !ercig& )ztán azt mondtam5 $ Hát %ó, rendben van& 6s mit
csinálnak a halak, ha az a kis tó "enékig be"agy, és korcsolyáznak ra%taI
Hor-itz megint hátra"ordult& $ Hát mit gondol, mi a "enét csinálnakI $
ordította& $ Hát csak ott maradnak, ahol vannak, az istenit<
$ #e az lehetetlen, hogy ne zavar%a őket a %ég& )z lehetetlen&
$ Hát kit nem zavar azI 0indenkit zavar& $ )nnyira begurult, hogy attól
"éltem, nekimegy egy lám!aoszlo!nak& $ 9tt vannak be"agyva, %égbe&
?lyen a természetük, az istenit neki< 0eg"agynak, és (gy maradnak egész
télen&
$ ?genI 6s akkor mit esznekI 0ert ha keményre "agynak, akkor nem
tudnak (szkálni, meg élelem után nézni&
$ Hát arra van a testük, az istenit< 0i ba%a magánakI ) testüket %ól
telizabál%ák, meg minden& ) hínáron meg minden vacakon át, ami a
%égben van& ) !ikkelyeiket nyitva tart%ák& ?lyen a természetük, az istenit<
6rti márI $ A%ra hátra"ordult, és rám nézett&
$ /a< $ mondtam, és hagytam a témát& =éltem, hogy "e%re állunk ezzel a
rohadt ta8ival& @ülönben is olyan sértődős volt, hogy nem volt élvezet
vele vitázni& $ .em állnánk meg valahol, és akkor tankolnánk mind a
ketten, %óI
.em "elelt& )zt hiszem, még mindig gondolkodott& 0egismételtem a
meghívást& 9lyan rendes tag volt& 6s egészen szórakoztató, meg minden&
$ 6n az ivásra sose szakítok időt, öcsi& @ülönben is, hány éves magaI 0iért
nincs már otthon az ágyábanI
$ .em vagyok "áradt&
0ikor az 'rnie előtt kiszálltam és "izettem, a %ó öreg Hor-itz (%ra "elhozta
a halakat& ,iztos egész (ton ezen s!ekulált&
$ ?de hallgasson< Ha maga hal volna, az anyatermészet magáról is
gondoskodna& ?gaz vagy nemI sak nem gondol%a, hogy a hal megdöglik
télenI
$ .em, csak&&&
$ .a lát%a< $ mondta Hor-itz, és elviharzott& ?lyen sértődős so"őrt még nem
!i!áltam& )kármit mondott neki az ember, rögtön begurult&
Hiába volt késő, az 'rnie tömve volt& =őleg gimnazistákkal meg
egyetemistákkal& 0a%dnem minden istenverte iskola a világon előbb ad%a
ki a szünetet, mint az, ahova é!!en én %árok& )lig tudtam leadni a
kabátom, olyan tömeg volt& +iszont meglehetős csönd volt, mert 'rnie
%átszott& Ha leül a zongorához, akkor (gy néznek rá, mint valami szentre&
7enki más nem tud (gy& *a%tam kívül még körülbelül három !ár várt
asztalra, és mindenki lökdösődött meg lábu%%hegyre állt, hogy lássa 'rnie$
t, ahogy %átszik& ,öhöm nagy tükör állt a zongora előtt, és erős
re"lektor"ény világította meg 'rnie$t, hogy mindenki láthassa az arcát
%áték közben& )z u%%ait nem, csak óriási arcát& .agy dolog< .em tudom
!ontosan, mi a címe annak a számnak, amit akkor %átszott, amikor
bementem, de akármi is volt, irtó ócskán %átszotta, annyi biztos& 'gy
csomó olyan cikis "utamot bedobott, és a magas hangoknál csilingeltette,
meg más trükköket is, amitől egyből lerohadok& 0égis hallanod kellett
volna a %ó né!et, mikor be"e%ezte& 7zétmentél volna& 2isztára megőrültek<
Ngyanazok a süket alakok, akik a moziban is nyerítenek, mint a hiéna,
mikor nincs is min röhögni& 'sküszöm, ha zongorista lennék vagy színész,
vagy ehhez hasonló, és minden süket alak csodálna, azt gyűlölném& 0ég
azt se szeretném, hogy ta!sol%anak& )z emberek mindig a rossz dolgoknak
ta!solnak& Ha zongorista lennék, a vécébe mennék %átszani, esküszöm&
'gyébként, mikor be"e%ezte, és mindenki véresre ta!solta a tenyerét,
'rnie meg"ordult a széken, és olyan meg%átszott alázattal megha%olt&
0intha !okolian alázatos is lenne, nemcsak iszony( nagy zongorista&
0eg%átszotta magát, tiszta sznob volt, meg minden& =urcsa módon kicsit
azért sa%náltam, mikor be"e%ezte& )zt hiszem, már nem is tud%a, mikor
%átszik %ól és mikor nem& 6s ez nemcsak az ő hibá%a& 'zeknek a süketeknek
a hibá%a is, akik véresre ta!sol%ák a tenyerüket, és mindenkit
meghülyítenének, ha lehetne& 'gyébként ez megint annyira lehervasztott,
hogy ma%dnem vettem a kabátom, és indultam vissza a szállodába, csak
még t(l korán volt, meg aztán nem éreztem semmi kedvet az
egyedülléthez&
+égül is ka!tam egy ócska asztalt, !ont a "al mellett, egy dög oszlo!
mögött, hogy semmit nem láttam& 9lyan csö!! kis asztal, ami mellé csak
bemászni lehet, ha a szomszéd asztalnál nem állnak "el, !ersze a dögök
soha nem állnak "el& Chiskyt rendeltem szódával, az a kedvencem, a
%eges koktélon kívül& 'rnie$nél azt hiszem, még a !ólyások is ka!nak
szeszes italt, olyan sötét hely, senkit se izgat, ki hány éves& ?tt még
ó!iumot is szívhatnál, az se érdekelne senkit&
su!a hülye alak ült körülöttem& .em vicc< ) másik kis asztalnál, balról,
körülbelül a "e%em tete%én, egy állati röhe%es tag ült, egy állati röhe%es
lánnyal& +elem egykor(ak lehettek, leg"el%ebb valamivel idősebbek&
*öhe%es volt, ahogy mondom& :llatian vigyáztak, nehogy t(l gyorsan
igyák meg a lehető legkevesebbet, amivel még itt maradhatnak& @icsit
oda"üleltem, mit beszélnek, miután nem volt más dolgom& +alami !ro"i
meccsről magyarázott a lánynak a tag, amit délután látott& *észletesen
elmagyarázta az egész nyomor meccset, nem vicc& ) legunalmasabb tag
volt, akit valaha is hallottam& 6s a "e%em rá, hogy a lányt se érdekelte az a
vacak meccs, de ő még a "i(nál is röhe%esebb "igura volt, szóval neki
muszá% volt hallgatni&
)z igazán ronda lányoknak elég rohadt lehet& .éha tényleg sa%nálom őket&
0áskor viszont rá%uk se bírok nézni, "őleg ha ilyen nyomott alakokkal
vannak, akik egy istenverte "utballmeccsről mesélnek nekik& /obb "elől
különben még undorítóbb duma "olyt& 9tt egy kikö!ött yale$i alak ült,
szürke "lanellöltönyben és zsokémellényben& 'zek az elit kollégista
barmok mind egy"ormák& )z a!ám ;ale$be vagy 3rincetonba akar küldeni,
de esküszöm, nem megyek azokba az elit kollégiumokba, inkább
megdöglök& 'gyébként ez a yale$i alak egy "antasztikus nővel ült&
Hregem, %ó bőr volt< #e azt a beszélgetést hallani kellett volna& 'lőször is
mind a kettőben több volt egy atmosz"érával& ) tag az asztal alatt ta!izta
a nőt, és ugyanakkor arról beszélt, hogy az ő háló%ukban valaki
öngyilkossági szándékból megevett egy egész doboz asz!irint, és
ma%dnem meghalt& ) nő meg azt ha%togatta5 L0ilyen iszony(&&& .e, édes<
@érlek, ne, ne itt<M @é!zeld el, ta!izza a nőt, és közben arról magyaráz,
hogy valaki öngyilkos akart lenni& 'z "á%t<
2ény az, hogy lassan segg"e%nek kezdtem érezni magamat, amiért csak
ücsörögtem ott egyedül& .em volt mit tenni, ittam, bagóztam, és kész&
)ztán mégis a !incérrel meghívattam 'rnie$t az asztalomhoz& Agy
üzentem, hogy #& ,& öccse vagyok&
#e azt hiszem, a !incér nem adta át az üzenetet& 'zek az állatok soha
nem ad%ák át az ember üzenetét&
'gyszer csak egy nő %ött oda& $ Holden aul"ield< $ 4illian 7immons volt& #&
,& mászkált vele egy időben& 'gész estét betöltő "eneke volt&
$ 7zia $ mondtam& 3ersze meg!róbáltam "elállni, de akkora helyen nem
olyan egyszerű tisztességesen "elállni& +alami tengerésztiszttel volt& ) !ali
olyan mereven állt, mintha !artvisnyelet dugtak volna "öl neki&
$ .agyszerű, hogy találkozunk $ %elentette ki 4illian 7immons& Hogy
meg%átszotta magát< $ Hogy van az a nagyszerű bátyádI $ 7zóval ezt
akarta tudni<
$ @ösz, %ól& Holly-oodban van&
$ Holly-oodban< 0ilyen nagyszerű< 0it csinálI
$ .em tudom& >r&
7emmi hangulatom nem volt erről tárgyalni& ) "e%em rá, hogy ez a nő
nagy dolognak tartotta, hogy a bátyám Holly-oodban van& 0a%dnem
mindenki annak tart%a& =őleg azok, akik nem olvassák, mit ír& 'ttől a "alra
mászok<
$ 0ilyen izgalmas< $ mondta, aztán bemutatott a tengerésznek& ,lo!
ka!itánynak vagy micsodának hívták& )zok közé az alakok közé tartozott,
akik kötelességüknek érzik összero!!antani négy$öt u%%adat kéz"ogás
közben, nehogy homokosnak nézd őket& Hogy utálom< $ 'gészen egyedül
vagy, "i(kaI $ érdeklődött 4illian& 2el%esen elállta az utat az asztalok közt&
4ehetett látni, hogy élvezi, ha a "orgalmat "öltartóztat%a& ) !incér csak állt,
és várta, mikor engedi át, de ő rá se hederített& *öhe%es volt& 2uti, hogy a
!incérnek nem tetszett, de a tengerésznek se tetszett nagyon, !edig
"űzte& .ekem se nagyon tetszett& 'gyáltalán senkinek& #irekt sa%nálni
kellett& $ .incs kislány, "i(kaI $ kérdezte& )ddigra már sikerült "elállnom,
de még csak azt se mondta, hogy ül%ek le& )z ilyen órákig hagy%a állni az
embert& $ Hát nem csiniI $ "ordult a tengerészhez& $ 2e, Holden, te na!ról
na!ra csinibb leszel& $ ) tengerész mondta neki, hogy men%enek, már
(tban vannak& $ Dyere, Holden, ül% át hozzánk, hozd a !oharad< $ hívott
4illian&
$ 0egyek már el, valakivel találkozom& $ .yilvánvaló volt, hogy barátkozni
akar velem& Hogy aztán mond%am el #& ,&$nek&
$ /ól van, izékém, minden %ót& 0ondd meg a bátyádnak, ha találkoztok,
hogy gyűlölöm&
)ztán elment& ) tengerésszel biztosítottuk egymást, hogy nagyon
örültünk a szerencsének& 'ttől mindig "alra mászok& 0indig azt mondom5
LHrültem a szerencsénekM $ olyanoknak is, akikkel megismerkedni kész
szerencsétlenség& #e ha élni akar az ember, ilyen dumákat kell bevágni&
)zt mondtam az öreglánynak, hogy valakivel találkozom, tehát muszá%
volt elmennem& 0eg se várhattam, hogy 'rnie ma%d csak bedob valami
datolyaérlelő számot& #e hát semmi esetre se akartam 4illian
7immonsszal és azzal a tengerésszel halálra untatni magam& >gy aztán
elmentem& #e ma%d megőrültem, mikor megka!tam a kabátom& )z
emberek mindent elrontanak az embernek&
TIZENHARMADIK FEJEZET
Dyalog indultam vissza a szállodába& .egyvenegy ma"la nagy háztömb&
.em mintha kedvem lett volna sétálni& ?nkább ta8iba be, ta8iból ki nem
volt kedvem mászkálni& .éha az ember a ta8it is megun%a, é!!(gy, mint a
li"tet& Hirtelen (gy érzi az ember, hogy gyalog kell mennie, akármilyen
messzire vagy akármilyen magasra& 0ikor kis srác voltam, otthon nagyon
sokszor gyalog mentem "el& 2izenkét emeletet&
.em lehetett látni, hogy az előbb még havazott& ) %árdákon alig maradt
belőle valami& +iszont dermesztő hideg volt& @ivettem a !iros szarvaslövő
sa!kám a zsebemből, és "eltettemJ "ütyültem rá, hogy áll, a "ülvédőt is
leha%tottam& 7zerettem volna tudni, ki lé!tette meg a kesztyűmet
3enceyben, mert a kezem ma%d le"agyott& .em mintha bármit is tettem
volna, ha tudom, ki volt& 6n ugyanis ma%rés gyerek vagyok& ?gyekszem
nem mutatni, de mégis& 3éldául ha a 3enceyben rá%öttem volna, ki
lé!tette meg a kesztyűm, biztos lemegyek a szobá%ába, és azt mondom5 $
0inden rendben, de mi lenne, ha ideadnád a kesztyűmI $ )kkor aki meg$
lé!tette, ártatlan hangon azt mondaná5 $ 0i"éle kesztyűtI $ )kkor
odamennék a szekrényéhez, és valahol megtalálnám a kesztyűt& ,edugva
a koszos sárci!ő%ébe, mond%uk, vagy valami hasonló helyen& @ivenném, és
odamutatnám a tagnak5 $ Dondolom, ez a te kesztyűd, nemI $ )kkor a
tolva% meg%átssza magát, ártatlan !o"ával rám néz, és azt mond%a5 $
7ohase láttam ezt a kesztyűt& Ha a tied, hát vidd el& .ekem nem kell a te
vacak kesztyűd< $ )kkor én valószínűleg ott állok vagy öt !ercig, a kesztyű
a kezemben, és (gy érzem, szá%on kellene vágnom a tagot, vagy mit
tudom én, szétverni azt a rohadt !o"á%át, talán az a leg%obb& sakhogy
ma%rézok, és csak állok, és elszánt !o"át vágok& )zt esetleg megteszem,
hogy teszek valami nagyon éles és ingerült meg%egyzést, hogy
"eldühítsem, ahelyett, hogy szétverném a !o"á%át& Ha teszek valami
nagyon éles és ingerült meg%egyzést, akkor a tag "elkel, oda%ön, és azt
mond%a5 $ ?de "igyel%, aul"ield, csirke"ogónak neveztélI $ 0ire én,
ahelyett, hogy5 L0ilyen igazad van, azt mondtam, hogy !iszkos
csirke"ogó, állat vagy<M $ csak azt mondom5 $ sak azt tudom, hogy a
kesztyűmet a te sárci!ődben találtam meg& $ 'rre a tag már biztosra
veszi, hogy nem ütök, erre azt mond%a5 $ ?de "igyel%, tisztázzuk a dolgot,
szóval szerinted én tolva% vagyokI $ 0ire én azt "elelem5 $ 7enki se
mond%a, hogy tolva% vagy& sak azt mondom, hogy a kesztyűmet a te
sárci!ődben találtam meg& $ 6s ez így megy órákig& +égül aztán kimegyek
bunyó nélkül& +alószínűleg bemegyek a "ürdőszobába, elszívok egy
cigarettát, és "igyelem magam a tükörben, ahogy egyre elszántabb srác
leszek&
'zen gondolkodtam (tközben a szálloda "elé& *ossz vicc, ha valaki ma%rés&
4ehet, hogy én nem vagyok egészen, nem tudom& )zt hiszem, részben
vagyok az, másrészt meg olyan, aki rá se ránt, ha elveszti a kesztyű%ét& 'z
az egyik ba%om& .em nagyon izgat, ha elvesztek valamit& 0ikor még kis
srác voltam, az anyám ettől tel%esen kiborult& +an, aki na!okig ké!es
keresni valami elveszett holmit& .ekem olyan holmim soha nem volt, ami
különösebben izgatott volna, ha elvész& *észben talán ezért vagyok
ma%rés& 'z !ersze nem mentség& 'gyáltalán nem& 'gyáltalán nem lenne
szabad ma%résnak lenni& Ha valakinek szét kell verni a !o"á%át, ha egyszer
(gy érzed, akkor szét is kell verni& 'z a ba% velem& ?nkább kidobnék valakit
az ablakon, vagy leütném a "e%ét baltával, mint hogy szétver%em a !o"á%át&
Ntálok bokszolni& Ha nekem h(znak be, az nem izgat különösebben,
!ersze nem ra%ongok érte, de ami engem "őleg idegesít a bokszban, az a
tagnak a !o"á%a& .em bírok senkinek hosszan belebámulni a !o"á%ába, ez
a ba%om& .em lenne olyan rossz, ha mindkettőnknek be lenne kötve a
szeme, vagy valami hasonló& =uri egy ma%ré ez, ha az ember %ól
belegondol, de az, ma%ré, mint a vöcsök& 0agamat csak nem ámítom&
0ennél többet gondolkodtam a kesztyűn meg a ma%rén, annál rosszabb
lett a hangulatom, és elhatároztam, hogy megállok valahol tankolni&
Hsszesen három -hiskyt ittam 'rnie$nél, és az utolsót már csak "élig& ?nni
rengeteget bírok& Ha "ormában vagyok, egész é%%el bírom, és meg se
látszik ra%tam& 'gyszer a Chooton 7choolban *aymond Dold"arbbal, az
egyik taggal, vettünk egy "él liter -hiskyt, és szombat este megittuk a
ká!olnában, ahol senki se látta& ) tag tel%esen elázott, ra%tam meg alig
látszott& sak rendkívül hűvös és közönyös lettem& 4e"ekvés előtt
hánytam, de tula%donké!!en nem kellett volna, csak erőltettem&
'gyébként mielőtt visszamentem volna a szállodába, be akartam menni
még egy ócska lebu%ba, de é!!en két hullasiker alak támolygott ki, és
megkérdezték, merre van a "öldalatti& )z egyik olyan kubai "igura volt, és
egy"olytában a !o"ámba "(%ta az alkoholbűzt, amíg (tbaigazítottam őket&
+égül inkább nem mentem be, egyenesen visszamentem a szállodába&
) hall tiszta üres volt& )z á!orodott szivarbűzt kenyérre lehetett volna
kenni, nem t(lzás& :lmos nem voltam, csak tetű rosszul éreztem magam&
2el%esen lehervadtam meg minden& 4egszívesebben megdöglöttem volna&
)ztán hirtelen egy zűrös ügybe bonyolódtam&
'lőször is, mikor beszálltam a li"tbe, azt mond%a a li"tes5 $ 7zeretne egy %ó
"élórát szerezni magának, nagy"őnökI +agy már t(l késő vanI
$ Hogy gondol%aI $ .em értettem, mire akar kilyukadni&
$ ,evágná még a lom!ost ma é%szakaI
$ 6nI $ 'lég süket válasz volt, de hát meglehetősen kellemetlen, ha
valakitől ilyen egyenesen megkérdezik&
$ Hány éves maga, nagy"őnökI $ kérdezte a li"tes&
$ 0iértI Huszonkettő&
$ Hm, hm& .o, mit szól hozzáI 6rdekliI Ht dollár egy "uvar& 2izenöt az
egész é%szaka& $ )z órá%ára nézett& $ #élig& Ht egy "uvar, tizenöt délig&
$ /ó& $ 'lveimmel ellenkezett ugyan, de hát olyan rossz hangulatban
voltam, meg se gondoltam& 'z a legnagyobb ba%& Ha az ember nagyon le
van lombozva, nem is gondolkodik&
$ 0i a %óI 'gy "uvar, vagy déligI )zt tudnom kell&
$ sak egy "uvar&
$ *endben& Hányas szobában lakikI
0egnéztem a !iros "ityegőt a kulcson& $ QEEE $ mondtam& ,ántam már,
hogy belementem, de már késő volt&
$ *endben& 2izenöt !ercen belül "elküldöm a nőt& $ @inyitotta az a%tót,
kiszálltam&
$ 0ond%a, %ó nőI .em akarok valami ronda öreglányt<
$ .em lesz ronda öreglány, nyugi, nagy"őnök&
$ @inek "izessekI
$ .eki& .a megyek& $ ,ecsa!ta az a%tót az orrom előtt&
,ementem a szobába, és bevizeztem egy kicsit a ha%am, de az ilyen
borotva"rizurát nem lehet tisztességesen meg"ésülni& )ztán azt !róbáltam
kideríteni, hogy a !o"ám a sok bagótól vagy a -hiskytől büdös$e, amit
'rnie$nél ittam& 'zt (gy kell csinálni, hogy az ember a kezét a szá%a elé
teszi, belelehel, és aztán az orra "elé viszi a leheletét& .em volt nagyon
büdös, de azért kimostam&
)ztán (%ra tiszta inget vettem& 2udtam, hogy kár nagy "elha%tást csinálni
egy ca"ka miatt, de hát valamivel csak el kellett tölteni az időt& @icsit
ideges voltam& @ezdtem beger%edni, meg minden, de kicsit ideges is
voltam& )z az igazság, ha tudni akarod, hogy én szűz vagyok& 2ényleg&
4ett volna már egy$két alkalom elveszíteni a szüzességemet, meg
minden, mégse %utottam el odáig& +alami mindig közbe%ön& 3éldául ha az
ember egy lánynál van, a szülők mindig !ont a legrosszabbkor %önnek
haza, vagy az ember "él, hogy %önnek& +agy ha az ember valakinek a
kocsi%ában ül a hátsó ülésen, akkor annak a valakinek a nő%e az első
ülésen "eltétlenül tudni akar%a, mi történik a hátsó ülésen& Agy értem,
hogy "olyton "orgat%a a "e%ét, kíváncsi, mi "olyik hátul& #e valami azért
mindig történik& 'gy!árszor azért már egész közel voltam hozzá& 'gyszer
különösen, még %ól emlékszem& +alahogy mégis rosszul %ött ki a lé!és,
hogy hogyan, az már nem %ut eszembe& )z a ba%, hogy a legtöbb lány,
hacsak nem kurva, amikor már nagyon belemelegszünk, akkor azt
mond%a5 LHagy%uk abba&M +elem !edig az a ba%, hogy én abbahagyom& )
legtöbben nem hagy%ák abba& .em tehetek róla& 7oha nem lehet tudni,
azért mond%ák$e, mert tényleg azt akar%ák, hogy hagyd abba, vagy csak
begyulladnak, vagy esetleg é!!en azért mond%ák, hogy igenis csak
csináld, de te vagy a "elelős, nem ők& 0indegy, én abbahagyom& )z a ba%,
hogy megsa%nálom őket& ) legtöbb lány olyan süket, meg minden& Ha az
ember egy ideig smárol velük, látni lehet ra%tuk, hogy beger%ednek& 6s ha
egyszer igazán beger%ed egy lány, már nincs az eszénél& .em tudom& )zt
mond%ák, hagyd abba, és én abbahagyom& 0indig megbánom, mikor már
hazavittem őket, mégis mindig ezt csinálom&
'gyébként amíg h(ztam "el a tiszta inget, arra gondoltam, hogy itt a nagy
alkalom& 0ég ha kurva is, meg minden, akkor is %ó lesz gyakorlatnak arra
az esetre, ha egyszer megnősülök, vagy mit tudom én& .éha izgat ez a
kérdés& 'gyszer olvastam a Chooton 7choolban egy könyvet, volt benne
egy olyan rém ki"inomult, sima modor(, érzéki állat& 0onsieur ,lanchard,
így hívták, még most is emlékszek& 2etű könyv volt, de ezt a ,lanchard$t
komáltam& +olt egy nagy villá%a a *iviérán, 'uró!ában, meg minden, és a
szabad ide%ében bottal verte le magáról a nőket& ?gazi szívdöglesztő szivar
volt, meg minden, a nők buktak rá& 'gy helyen azt ír%a, hogy a nők teste
olyan, mint a hegedű, és "antasztikusan %ó zenésznek kell lenni, hogy az
ember %ól tud%on %átszani ra%ta& Pcska könyv volt, tudom, de ezt a hegedű
dolgot mégse bírom kiverni a "e%emből& *észben ezért akartam egy kis
gyakorlatot szerezni, arra az esetre, ha megnősülök& aul"ield és az ő
,űvös Hegedű%e, öregem< Pcska, tudom, de azért nem t(lzottan& .em
lenne rossz nagyon érteni ezekhez a dolgokhoz& 4egtöbbször, ha é!!en
tudni akarod a tel%es igazságot, ha egy lánnyal hülyéskedek, állati
nehezen találom meg, a szentségit, amit keresek, érted egyáltalán, mire
gondolokI +együk !éldául azt a bizonyos lányt, akivel aztán mégse lett
viszonyom, akiről az előbb beszéltem& 4egalább egy óráig tartott, amíg
lehámoztam azt a rohadt melltartót róla& 0ire sikerült, már azt hiszem,
legszívesebben szembekö!ött volna&
'gyébként %árkáltam a szobában, és vártam a kurvát& *eméltem, hogy %ó
bőr lesz& :mbár nem nagyon izgatott& sak szerettem volna már t(l lenni
ra%ta& +égül ko!ogtak az a%tón, és mikor mentem kinyitni, a bőröndöm é!!
(tban volt, keresztülestem ra%ta, és ma%dnem a térdem törtem& 0indig a
leg%obbkor bírok keresztülesni a bőröndömön, meg minden&
@inyitottam az a%tót, kinn állt a kurva& @abátban, kala! nélkül& 7zőke volt,
de látni lehetett, hogy "estett szőke& +iszont tényleg nem volt valami
hervadt öreglány&
$ /ó estét kívánok $ mondtam& =enemód udvarias voltam, öregem&
$ 2e vagy, akit 0aurice mondottI $ érdeklődött nem t(l barátságosan&
$ ) li"tesI
$ )ha&
$ ?gen, én& 2essék be%önni& $ 'gyre kevésbé izgatott az egész, ahogy
bele%öttem& 2ényleg&
,e%ött, rögtön levetette a kabát%át, és az ágyra dobta& )latta zöld ruha
volt& )ztán leült "éloldalt az asztalhoz, a székre, és elkezdett ütemesen
ko!ogni a lábával& @eresztbe tette a lábait, és az alsóval ko!ogott&
@urvának t(l ideges volt& 2ényleg& )zt hiszem, azért, mert állati "iatal volt,
körülbelül velem egyidős& 4eültem a karosszékbe mellé, és cigarettával
kínáltam& $ .em dohányzom $ mondta inci"inci, nya"ogós hangon& )lig
lehetett hallani& 6s nem köszönte meg, ha az ember valamivel
megkínálta& ,iztos nem is tudta, hogy illik&
$ 'nged%e meg, hogy bemutatkozzam& /im 7teele vagyok&
$ +an ra%tad óraI $ kérdezte& 3ersze abszol(t nem izgatta, hogy hívnak& $
@ülönben hány éves vagyI
$ 6nI Huszonkettő&
$ .e viccel%<
)z volt a vicces, hogy ezt mondta& 0int egy gyerek< )z ember azt várná
egy kurvától, hogy5 L+ágd át a nénikédet<M, vagy L.a, ne %átszd meg a
hülyét, mert (gy maradsz<M, ahelyett, hogy L.e viccel%<M
$ 6s maga hány évesI $ érdeklődtem&
$ 'lég öreg ahhoz, hogy tud%ak< $ "elelte& *ém szellemes< $ +an ra%tad óraI
$ kérdezte (%ra, aztán "elállt, és a "e%én keresztül leh(zta a ruhá%át&
?gazán "urcsán éreztem magam erre& 2udniillik olyan hirtelen kezdte, meg
minden& 2udom, hogy általában azt hiszik, az ember egyből beger%ed, ha
egy nő "eláll, és leh(zza a ruhá%át a "e%én át, de én nem& 'szembe se
%utott, hogy most kanos lehetnék& ?nkább tisztára le voltam lombozva&
$ +an ra%tad óra, miI
$ .incs& .em, nincs& $ mondtam& Hregem, "urán éreztem magam& $ Hogy
hív%ákI $ .em volt ra%ta csak egy rózsaszín kombiné, semmi más& @ínos
helyzet volt, tényleg kínos&
$ 7unnynak&&& .a, gyerünk már<
$ .em volna kedve előbb beszélgetni egy kicsitI $ Dyerekség ilyet
mondani, de átkozottul "urcsán éreztem magam& $ 7ietI
Agy nézett rám, mintha őrült lennék& $ 0i a "enéről akarsz beszélgetniI
$ .em tudom& 7emmi különösről, csak gondoltam, biztos szeretne egy
kicsit beszélgetni&
'rre visszaült az asztal mellé& #e szemmel láthatóan nem tetszett neki a
dolog& A%ra elkezdett dobolni a lábával, öregem, milyen ideges volt ez a
lány<
$ 3arancsol egy cigarettátI $ 'l"ele%tettem, hogy nem dohányzik&
$ .em dohányzom& ?de "igyel%, ha beszélgetni akarsz, akkor beszélgess&
.ekem dolgom van&
#e semmi se %utott eszembe& Dondoltam, megkérdezem, hogy lett kurva,
meg minden, de "éltem megkérdezni& +alószínűleg (gyse mondta volna
el&
$ 0aga nem .e- ;ork$i, ugyeI $ kérdeztem végül& 'nnyi %utott mindössze
az eszembe&
$ Holly-oodi& $ )ztán "elugrott, és odament az ágyhoz, ahova a ruhá%át
tette& $ +an egy váll"ádI .em szeretném, ha a ruhám tel%esen
összegyűrődne& 0ost hoztam haza a tisztítóból&
$ 3ersze hogy $ vágtam rá& Hrültem, hogy végre "elállhatok, és csinálok
valamit& ,eakasztottam a ruhá%át a szekrénybe& 6rdekes& 'bben is volt
valami szomor(& )rra gondoltam, mikor bement az áruházba és megvette
a ruhát, és ott senki se tudta, hogy kurva, meg minden& ) kiszolgáló
biztos azt hitte, hogy rendes lány& 3okolian lehervasztott, !ontosan nem is
tudom, miért&
A%ra leültem, és igyekeztem "enntartani a beszélgetést& .em alkalmaztam
volna társalkodónőnek& $ 0inden é%%el dolgozikI $ *ettenetesen hatott,
mikor már kimondtam&
$ ?gen& $ @örbesétált a szobában& =elemelte az étla!ot az asztalról, és azt
olvasta&
$ 6s na!!al mit csinálI
+állat rántott& /ó sovány volt& $ )lszom& 0oziba megyek& $ 4etette az
étla!ot, és nézett rám& $ Hallod, kezd%ük már< .em akarok egész&&&
$ =igyel%en ide $ mondtam& $ .em érzem magam valami acélosan ma é%%el&
*ohadt egy é%szakám volt, bizony isten< 6n ki"izetem magát, meg minden,
de nem bán%a nagyon, ugye, ha nem csinálunk semmitI +agy ba%I
) ba% inkább az volt, hogy semmi kedvem nem volt a dologhoz& 7okkal
inkább hervadt voltam, mint kanos, ha tudni akarod az igazat& ) nő volt
hervasztó& ) zöld ruhá%a a szekrényben, meg minden& 6s azonkívül nem
hiszem, hogy valaha is bírnék valakivel, aki egész na! valami hülye
moziban ücsörög& 2ényleg nem bírnék&
9da%ött hozzám, olyan "urcsa arccal, mintha nem hinné, amit mondok& $
0i ba%odI
$ 7emmi& $ Hregem, kezdtem ideges lenni& $ )z a helyzet, hogy nemrégen
o!eráltak&
$ ?genI 0idetI
$ ), na hogyismond%ákomat&&& a sza8o"onomat&
$ ?genI Hát az hol a "rancban vanI
$ ) sza8o"onI Hát, az a gerinccsatornában& )zt hiszem, %ól lenn a
gerinccsatorna vége "elé&
$ 2énylegI Hát az rázós& $ )z ölembe ült& $ 6des vagy<
)nnyira ideges lettem, hogy még dobtam be a sóderből& $ 0ég lábadozok&
$ 9lyan vagy, mint a "ilmen& 2udod& ) hogyishív%ák& 2udod, kit gondolok<
Hogy a "rancba hív%ákI
$ .em tudom& $ )z istennek ki nem szállt volna az ölemből&
$ ,iztos tudod& )bban a "ilmben %átszott 0elvin #ouglasszel& )ki 0elvin
#ouglas kisöccse volt& )ki kiesik a csónakból& 2udod, kit gondolokI
$ .em, nem tudom& 9lyan ritkán megyek moziba, amilyen ritkán csak
lehet&
)ztán olyan "urcsa kezdett lenni& @özönséges, meg minden&
$ .em hagyná abbaI .em vagyok hangolva $ mondtam& $ .emrég
o!eráltak&
.em kelt "el az ölemből, csak állati disznó módon meredt rám& $ ?de
"igyel%, é!!en aludtam, amikor az a hülye 0aurice "elvert& Ha azt hiszed,
hogy én&&&
$ 0egmondtam, hogy ki"izetem, meg minden& @i is "izetem, van dohányom
bőven& sak az van, hogy gyógyuló"élben vagyok egy s(lyos&&&
$ )kkor mi a "rancnak mondtad annak a baromállat 0aurice$nak, hogy nő
kellI Ha nemrég o!erálták azt a rohadt mit tudom én, midetI 0iI
$ Dondoltam, %obban "ogom magam érezni& @icsit els!ekuláltam magam&
.em vicc& 7a%nálom& Ha "elkel egy !ercre, előveszem a tárcám&
7zeretném&
*ém meg volt sértve, de "elállt& 9damentem a szekrényhez a tárcámért&
@ivettem egy ötdollárost, és odaadtam neki& $ @öszönöm, nagyon
köszönöm& 'zer hála&
$ 'z öt& 2ízbe kerül&
4átszott ra%ta, hogy okos akar lenni& 2udtam, hogy valami ilyesmi lesz
belőle& 2ényleg tudtam&
$ 0aurice ötöt mondott& 2izenöt délig, és öt egy "uvar&
$ 2íz egy "uvar&
$ 0aurice ötöt mondott& 7a%nálom, tényleg sa%nálom, de többet nem lehet
rólam leszakítani&
+állat rántott, ahogy az előbb, aztán rém hidegen azt mondta5 $ ?deadná a
ruhámatI +agy t(l nagy "áradság lenneI $ =el volt vágva a nyelve& )zzal a
kis vékony hang%ával szinte belesz(rt az emberbe& Ha valami vén kurva
lett volna egy kiló "estékkel az arcán, akkor se bírt volna így sz(rni&
0entem, és odaadtam a ruhá%át& =elvette, meg minden, aztán "elemelte a
kulikabát%át az ágyról&
$ +iszlát, te "atökű<
$ +iszlát< $ .em köszöntem meg semmit& Hrülök, hogy nem&
TIZENNEGYEDIK FEJEZET
0ikor elment, még ültem a karosszékben egy darabig, és elszívtam
egy!ár cigit&
@inn már virradt& Hregem, szerencsétlenül éreztem magam& 9lyan
hervadt voltam, hogy el se bírod ké!zelni& 'lkezdtem )llie$hez beszélni,
hangosan& .éha szoktam, ha nagyon le vagyok rohadva& ?lyenkor azt
mondom neki, hogy men%en haza, vegye a bringá%át, és találkozzunk a
,obby =allon háza előtt& ,obby =allon valamikor egész közel lakott
hozzánk 0aine$ben, de ennek már %ó !ár éve& 'gyszer az történt, hogy
,obby és én elmentünk bringázni a 7edebego$tóhoz& 'bédet is akartunk
vinni, meg minden, és a vízi!uskáinkat is vittük, mert kis tagok voltunk
még, meg minden, és azt hittük, lehet vele valamit lőni& 'gyébként )llie
hallotta a megbeszélést, és ő is akart %önni, de nem engedtem& )zt
mondtam, hogy ő még kicsi& .éha aztán, mikor nagyon lehervadok, azt
mondogatom neki magamban5 L*endben van& 0en% haza, hozd a bringád,
és a ,obbyék háza előtt találkozunk& 7iess<M .em mintha általában nem
vittem volna magammal, ha mentem valahova& +ittem& #e akkor egyszer
nem& .em sértődött meg, soha semmin nem sértődött meg, de én mindig
erre gondolok, ha nagyon lehervadok&
+égül mégis levetkőztem és le"eküdtem&
0ikor már az ágyban "eküdtem, (gy éreztem, %ó volna imádkozni, vagy
valami, de nem sikerült& .em mindig bírok imádkozni, még ha akarok,
akkor se& 'lőször is én amolyan ateista vagyok& /ézust szeretem, meg
minden, de a többi bibliai duma általában nem érdekel& +együk a
tanítványokat !éldául& 0indig kihoznak a sodromból, ha tudni akarod az
igazat& /ézus halála után rendben van, de addig, amíg élt, addig annyi
szükség volt rá%uk, mint halottnak a na!szemüvegre& sak arra voltak %ók,
hogy lebuktassák& 0a%dnem mindenkit %obban szeretek a ,ibliában, mint
az a!ostolokat& Ha tudni akarod az igazat, én /ézus után a leg%obban a
,ibliából azt az őrültet szeretem, aki a kri!tában lakott, és kövekkel
vagdosta magát& 'zt a szerencsétlen nyomorultat tízszer %obban
szeretem, mint a tanítványokat& +olt is egy$két vitám a Chooton
7choolban )rthur hildsszal $ az egy srác, ott lakott a "olyosó végén&
hilds kvéker volt, és "olyton a ,ibliát olvasta& *endes srác volt,
komáltam is, de a ,iblia körül egy csomó dologban nem értettünk egyet,
"őleg a tanítványokkal ka!csolatban& 0indig azt mondta, hogy ha nem
szeretem a tanítványokat, akkor nem szeretem /ézust se, meg minden&
)zt mondta, /ézus maga választotta ki a tanítványait, nyilván szerette hát
őket& 0ondtam neki, tudom, hogy ő választotta ki őket, de vaktában& .em
volt ide%e mindenkit kianalizálni& 0ondtam azt is, hogy én nem hibáztatom
ezért, vagy ilyesmi& .em az ő hibá%a, hogy nem volt elég ide%e&
'mlékszem, megkérdeztem hildst, mit gondol, /(dás, aki elárulta /ézust,
a !okolba került$e az öngyilkossága után& hilds szerint "eltétlenül&
3ontosan ez az, amiben nem értettünk egyet& +an rá ezer dollárom,
mondtam, hogy /ézus egyáltalán nem küldte /(dást a !okolba& 0ost is
rátenném még, ha lenne ezer dollárom& )zt hiszem, akármelyik
tanítványa a !okolba küldte volna, meg minden, méghozzá gyorsan, de
"ogadni merek rá, hogy /ézus nem& hilds szerint velem az a ba%, hogy
nem %árok tem!lomba, meg minden& *észben igaza volt& .em %árok&
'lőször is a szüleim különböző vallás(ak, és a mi családunkban minden
gyerek ateista& Ha tudni akarod az igazat, még a !a!okat is utálom&
+alamennyi iskolában, ahova %ártam, minden !a!nak olyan á%tatosmanó$
hang%a volt, mikor !rédikált& ?stenem, hogy utálom< .em értem, mi a
"enének nem tudnak a rendes hang%ukon beszélni& 0eg%átsszák magukat,
mikor !rédikálnak&
7zóval egyszerűen ké!telen voltam imádkozni, mikor le"eküdtem& Ha
elkezdtem, rögtön magam előtt láttam 7unnyt, amint az a%tóból
visszaszól, hogy Lte "atökűM& +égül "elültem, és elszívtam még egy cigit&
2etű íze volt& 4egalább két csomaggal szívtam már el, mióta el%öttem
3enceyből&
Hirtelen, ahogy ott "ekszek és cigarettázok, ko!ognak az a%tón& 'gy ideig
reméltem, hogy nem az én a%tómon, bár !ontosan tudtam, hogy azon&
.em tudom, hogy tudtam, de tudtam& )zt is tudtam, ki ko!og& +annak
megérzéseim&
$ @i azI $ 0eglehetősen be voltam gyulladva& ?lyenkor általában
megma%rézok&
A%ra ko!ogtak& Hangosabban&
+égül "elkeltem, és (gy, ahogy voltam, !izsamában, kinyitottam az a%tót&
+illanyt se kellett gy(%tani, már világos volt& 7unny és 0aurice, a li"tes$
kerítő állt ott&
$ 0i ba%I 0it akarnakI $ Hregem, "enemód remegett a hangom&
$ .em sokat $ mondta 0aurice& $ sak öt dollárt& $ 0indezt kettő%ük
nevében mondta& 7unny csak állt mellette, tátott szá%%al meg minden&
$ 0ár ki"izettem& Ht dollárt adtam neki& @érdezze meg tőle $ mondtam&
Hregem, remegett a hangom&
$ 2íz dollárba kerül, nagy"őnök& 0ondtam& 2íz egy "uvar, tizenöt délig&
0egmondtam&
$ .em így mondta& )zt mondta, öt egy "uvar& 2izenöt délig, az rendben
van, de én %ól hallottam azt is, hogy&&&
$ .yissa csak ki, nagy"őnök<
$ 0inekI $ ,izO isten, a szívem ma%d kikala!ált a szobából, (gy dobogott&
Ha legalább "el vagyok öltözve< *émes ilyenkor !izsamában lenni&
$ Dyerünk, nagy"őnök< $ mondta, aztán nagyot lökött ra%tam azzal a la!át
kezével& 0a%dnem seggre ültem, marha nagy dög volt& )ztán azon vettem
észre magam, hogy már bent is vannak a szobában& sak (gy
otthoniasan& 7unny "elült az ablak!árkányra& 0aurice leült a karosszékbe,
kigombolta a gallér%át, meg minden& 9lyan li"tes egyenruha volt ra%ta&
Hregem, marhára ideges lettem&
$ .a, rendben van, nagy"őnök, ide a lével< .ekem vissza kell mennem
dolgozni&
$ 0ár vagy tízszer mondtam, hogy nem tartozom magának egy centtel se&
0ár odaadtam neki az öt&&&
$ .e hőbörög%ön& ?de a lével&
$ Hogy %övök én ahhoz, hogy még öt dollárt ad%ak nekiI $ Hsszevissza
re!edezett a hangom& $ 0aguk engem át akarnak verni<
0aurice erre végig kigombolta a kabát%át& ) kabát alatt csak egy szál
keménygallér volt, ing nem, se semmi, csak a nagy szőrös hasa& $ 7enki
se akar itt átverni senkit& .a&&& ide vele, nagy"őnök<
$ .em<
'rre "elállt, és elindult "elém, meg minden& .agyon$nagyon "áradtnak
vagy legalábbis nagyon$nagyon unottnak látszott& :llatian
megma%réztam& 'mlékszem, keresztbe tettem a karom& .em is lett volna
olyan rossz, ha nem az az átkozott !izsama van ra%tam&
$ .a, ide vele, nagy"őnök< $ 'gészen rám mászott& .em tudott mást
mondani, csak azt, hogy5 $ .a, ide vele, nagy"őnök< $ 2iszta hülye volt&
$ .em<
$ )rra kényszerít, nagy"őnök, hogy megko!ogtassam egy kicsit& .em
akarom, de (gy néz ki& Ht dollárral sáros<
$ .em tartozok öt dollárral& Ha hozzám ny(l, üvöltök, mint a sakál<
0indenkit "elébresztek a hotelben& ) rendőrséget meg mindenkit& $
*emegett a hangom, mint a nyavalya&
$ *a%ta< Kvölts, ahogy bírsz& sak ra%ta, ha azt akarod, hogy a szüleid
megtud%ák, hogy egy kurvával töltötted az é%szakátI 'gy ilyen (ri"i(, mint
teI $ ) hülyeségével együtt volt neki esze& 2ényleg volt&
$ Hagy%on békén< Ha tízet mondott volna, az más& #e maga
határozottan&&&
$ .a, meglesz márI $ 'gészen nekiszorított az a%tónak& 0ár ma%dnem a
"e%em tete%én állt az otromba szőrös hasával, meg minden&
$ Hagy%on békén& 2akarod%anak a szobámból< $ 0ég mindig keresztbe volt
"onva a karom& ?stenem, milyen marha voltam<
)ztán 7unny szólalt meg, akkor először5
$ 0aurice< +egyem ki a tárcá%ábólI 9tt van a hogyishív%ákon&
$ Helyes< +edd ki<
$ Hagy%a a tárcámat békén<
$ 0ár megvan $ mondta 7unny, és öt dollárt lobogtatott "elém& $ 4átodI
sak az öt dolláromat vettem el, amivel tartoztál& 6n nem vagyok "ranka<
Hirtelen elkezdtem bőgni& 0indent megadtam volna érte, ha le bírom
nyelni, de nem bírtam& $ #ehogyisnem vagytok tolva%ok, csak ello!tatok
öt&&&
$ 3o"a be< $ mondta 0aurice, és beh(zott egyet&
$ .e bántsd, hé< $ mondta 7unny& $ 'l van intézve& 4evettük a lét, amivel
tartozott& 0ost már men%ünk& HallottadI
$ 0egyek< $ #e nem ment&
$ 2ényleg, 0aurice& Hagyd békén&
$ @i bánt itt valakitI $ kérdezte nagy ártatlanul& )ztán állati erősen
meg"ricskázta a !izsamámat& .em mondom meg, hol, de !okolian "á%t&
0ondtam neki, hogy rohadt, mocskos hülye& $ 0icsodaI $ kérdezte& )
kezét "üle mögé emelte, mint aki süket& $ 0iI 0i vagyok énI
0ég mindig bőgtem& 9lyan dühös voltam, meg ideges, meg minden& $
Hülye, mocskos állat< Hülye, barom, tolva% vagy, két éven belül te is olyan
le!usztult !ali leszel, mint akik az utcán csikket dariznak& 6s csu!a takony
lesz a koszos kabátod, és&&&
'rre beh(zott& .em is !róbáltam "élreugrani, vagy elka!ni a "e%em, vagy
ilyesmi& sak egy iszony( ütést éreztem a gyomromban&
.em á%ultam el, vagy ilyesmi, mert emlékszem, "elnéztem a !adlóról,
láttam, mikor kimennek, és becsuk%ák az a%tót& )ztán ott maradtam még
egy %ó ideig, ahogy a 7tradlater$esetnél is& #e most (gy éreztem,
megdöglök& 2ényleg& 0intha vízben "ulladoztam volna, vagy ilyesmi& )lig
ka!tam levegőt, az volt a ba%& 0ikor végre "eltá!ászkodtam, egész
meggörnyedve mentem a "ürdőszobába, és a kezem a gyomromra
szorítottam, meg minden&
#e én hülye vagyok, esküszöm& =él(ton a "ürdőszoba "elé kezdtem
meg%átszani, mintha golyó volna a gyomromban& ,elém lőtt ez a 0aurice&
0ost megyek a "ürdőszobába, beveszek két "éldeci erőset, vagy valamit,
hogy kicsit megnyugtassam az idegeimet, és aztán tényleg munkához
látok& 'lké!zeltem magam, amint ki%övök a "ürdőszobából, "elöltözve, meg
minden, automata !isztollyal a zsebemben, és egy kicsit tántorgok& )ztán
lé!csőn megyek le, nem li"ten& ) korlátba ka!aszkodom, meg minden, és
időnként vér csö!!en a szá%am szélén& )zt csinálnám, hogy lemennék !ár
emeletet, a kezemet a hasamra szorítanám, vér "olyna körül, és csak
akkor nyomnám meg a li"tcsengőt& )hogy 0aurice kinyitná az a%tót, és
meglátna az automata !isztollyal a kezemben, elkezdene üvölteni, olyan
állati magas, ma%rés gyomorhangon, hogy ne bántsam& )zzal együtt
beleeresztenék& Hatot abba a kövér, szőrös hasába& )ztán bedobnám a
!isztolyt a li"taknába, de előbb letörölném az u%%nyomokat, meg minden&
)ztán visszamásznék a szobámba, és "elhívnám /ane$t, hogy %ö%%ön és
kötözzön be& 'lké!zeltem, hogy cigarettát gy(%t nekem, miközben "olyik a
vérem, meg minden&
*ohadt "ilmek< 2önkreteszik az embert& .em vicc&
+agy egy órát voltam a "ürdőszobában, "ürödtem, meg minden& )ztán (%ra
le"eküdtem& /ó ideig tartott, míg el bírtam aludni, nem voltam "áradt, de
végül mégis elaludtam& )z öngyilkossághoz lett volna igazán kedvem&
@iugrani az ablakon& +alószínűleg meg is csináltam volna, ha biztos
vagyok benne, hogy rögtön betakarnak& )zt utáltam volna, hogy egy
csomó szivar körüláll%on, a szemük kocsányon lóg%on, én meg ott "eküd%ek
vérbe "agyva&
TIZENÖTÖDIK FEJEZET
.em aludtam t(l sokat, mert azt hiszem, tíz óra körül lehetett, mikor
"elébredtem& 'lszívtam egy cigarettát, mire marha éhes lettem& Ntol%ára
azt a két szendvicset ettem, mikor ,rossarddal és )ckleyvel voltam
)gersto-nban moziban& *ég volt& 0intha ötven év telt volna el azóta& 9tt
volt mellettem a tele"on, már neki is álltam tárcsázni, gondoltam,
"elhozatok egy kis reggelit, de azután "éltem, hogy esetleg az öreg
0aurice hozza& Hülye lennél, ha azt hinnéd, hogy vágyódtam utána& >gy
aztán csak "eküdtem tovább, és elszívtam még egy cigit& Dondoltam,
"elhívom /ane$t, megnézem, otthon van$e már, meg minden, de nem volt
hozzá hangulatom&
)z lett, hogy 7ally Hayest hívtam "el& 7ally a 0ary )& Coodru""ba %árt,
tudtam, hogy már otthon van, mert !ár hete ka!tam tőle levelet& .em
ra%ongtam érte t(lzottan, de már évek óta ismertem& *égen azt hittem,
egész intelligens $ és hülye& )zért hittem, mert színházról, darabokról,
irodalomról, meg ilyesmikről elég sokat tudott& Ha !edig valaki ezekről a
dolgokról elég sokat tud, akkor időbe kerül kideríteni, hogy való%ában
buta$e vagy nem& 7ally esetében évek kellettek hozzá& )zt hiszem, %óval
hamarább rá%öttem volna, ha nem smárolunk olyan állati sokat& )z az én
ba%om, hogy akivel smárolok, arról mindig azt hiszem, nagyon értelmes&
7emmi köze egymáshoz a kettőnek, mégis mindig azt hiszem&
0indenesetre "elhívtam& 'lőször a cselédlány vette "el& )ztán az a!%a
vette át, aztán ő& $ 7allyI $ kérdeztem&
$ ?gen& @i beszélI $ 'léggé meg%átszotta magát& )z a!%ának már
megmondtam, ki beszél&
$ Holden aul"ield& Hogy vagyI
$ Holden< @ösz, %ól vagyok< Hát teI
$ @lasszul& ?de hallgass, és egyébként hogy vagyI 3éldául az iskolávalI
$ /ól& +agyis&&& tudod&
$ @lassz& Hát hallgass ide, ráérsz maI 0a ugyan vasárna! van, de azért
egy$két matiné vasárna! is akad& /utalom%áték meg hasonló& +an kedvedI
$ 3om!ás<
3om!ás& Ha valamit, hát ezt a szót gyűlölöm& Hazug& 'gy !illanatig
kedvem lett volna leszoktatni a matiné gondolatáról, de egy ideig még
csevegtünk, illetőleg ő csevegett& .em bírtam tőle szóhoz %utni& 'lőször
valami harvardi srácról beszélt, hogy az döglik utána& .yilván gólya, de
ezt !ersze nem mondta& Hogy é%%el$na!!al "elhív%a& 6%%el$na!!al $ ez "á%t<
)ztán valami Cest 3oint$i kadét következett, aki szintén döglik utána&
.agy dolog< 0ondtam, legyen ,iltmore$ban, az óra alatt, kettőkor, de ne
késsen el, mert biztos "él háromkor kezdődik az előadás& *endszerint
elkésett& )ztán letettem a kagylót& 4erohadok ettől a lánytól, de azzal
együtt nagyon %ó bőr&
0iután megbeszéltem a randit 7allyvel, "elkeltem, "elöltöztem és
összecsomagoltam& 0ég egyszer kinéztem az ablakon, kíváncsiságból,
hogy vannak a !erverzek, de minden redőny le volt h(zva& ) szolidság
mintaké!ei ezek reggel& )ztán lementem a li"ten, és ki%elentkeztem&
0aurice$t sehol se láttam& 3ersze nem is törtem magam, hogy találkozzak
vele, a büdössel&
) szálloda előtt ta8iba ültem, bár halvány gőzöm se volt róla, hova
megyek& 'gyszerűen nem volt hová mennem& 0ég csak vasárna! volt, és
szerdáig nem mehettem haza, vagy legkorábban keddig& 6s !ersze másik
szállodához se volt nagy kedvem, hogy ott is la!osra ver%enek& >gy aztán
azt mondtam a so"őrnek, vigyen a Drand entral vas(tállomásra& 'z
közvetlenül a ,iltmore mellett van, ahová 7allyvel megbeszéltem&
@italáltam, mit csinálok& ,eadom a bőröndöm a megőrzőbe, ka!ok rá
számot, aztán megreggelizem& 0intha éhes lettem volna& ) ta8iban
elővettem a tárcám, és megszámoltam a dohányt& .em emlékszem már,
mennyi maradt, de nem vetett "öl már a !énz& 'gy királyi váltságdí%ra
valót költöttem két tetű hét alatt& 2ényleg& 7zívem szerint iszony(an
könnyelmű vagyok& )mit nem költök el, azt viszont elvesztem& 'gy
csomószor !éldául el"ele%tem elvenni, ami vissza%ár a vendéglőben vagy
bárban, meg minden& ) szüleim megőrülnek ettől& .em lehet csodálni&
3edig az a!ám elég gazdag& .em tudom ugyan, mennyit keres, erről soha
nem beszélt velem, de el tudom ké!zelni, hogy meglehetősen sokat&
*észvénytársasági ügyész& )zoknál kala!ra mérik a dohányt& ) másik,
ahonnan tudom, hogy egész %ól megy neki, mert mindig be"ektet minden$
"éle színdarabokra a ,road-ayn& )zzal együtt mindig megbuknak, az
anyám megőrül ezektől a be"ektetésektől& 0ióta )llie meghalt, az anyám
nem t(l egészséges& *ém ideges& 'z a másik ok, amiért !okolian utáltam,
hogy megint meg kell tudnia, hogy bemondtam az unalmast&
0iután betettem a bőrönd%eimét az állomáson a megőrzőbe, bementem
egy kis bü"ébe és megreggeliztem, még!edig szokásomtól eltérően %ó
vastagon, narancsször!öt, szalonnát to%ással, !irítóst és kávét& :ltalában
csak narancsször!öt iszom& .em vagyok nagy ka%ás, tényleg nem& )zért
vagyok ilyen "enemód nyeszlett& 2ula%donké!!en előírtak egy hízók(rát,
sok szénhidrátot meg egyéb vacakot, hogy kicsit "elszed%ek, meg minden,
de sose tartottam be& Ha el is megyek valahová, rendszerint sa%tos
szendvicset és te%eskávét eszem& .em sok, de sok benne a vitamin& H& +&
aul"ield, Holden +itamin aul"ield&
0íg a to%ást ettem, két a!áca %ött be bőröndökkel, meg minden, leültek a
!ulthoz, közel hozzám& Dondoltam, egyik zárdából a másikba utaznak, és
a vonatot vár%ák& 7zemmel láthatóan nem tudták, mi a szentséget
kezd%enek a bőrönd%eikkel, én segítettem nekik& 9lyan nagyon olcsó
bőrönd%eik voltak, nem valódi bőr& .em lényeges, tudom, de utálom, ha
valakinek olcsó bőrönd%e van& ?szony( lehet, hogy ilyet mondok, de még
azt is egyből ké!es vagyok megutálni, akinek olcsó bőrönd%e van& 'gyszer
történt valami& 'lkton Hillsben egy darabig egy szobában laktam egy
sráccal, #ick 7laglelel, neki volt olyan nagyon olcsó"orma bőrönd%e& )z
ágy alatt tartotta, nem a !olcon, hogy senki se lássa ott, az enyém
mellett& 'z engem "enemód lehervasztott, és szerettem volna az enyémet
kivágni, vagy akár elcserélni vele& )z enyém 0ark rossból való, tiszta
marhabőr, meg minden, és azt hiszem, %ó drága lehetett& =urcsa dolog
volt& Ngyanis mi történtI )z történt, hogy végül én is az ágyam alá tettem
a bőröndömet, nem a !olcra, hogy ne legyen kisebbségi érzése emiatt&
'rre mit csináltI )zután, hogy az ágy alá tettem, másna! ő kivette, és
visszatette a !olcra& 'gy darabig eltartott, amíg rá%öttem, miért& )zt
akarta, hogy azt higgyék, hogy az övé& 2ényleg& *ém "urcsa srác volt
ebben az egyben& 6s mindig ingerült meg%egyzéseket tett a bőrönd%eimre&
)zt mondogatta, hogy t(l (%ak és burzsoák& 'z volt a hülye szava%árása&
9lvasta vagy hallotta valahol& 0indenem burzsoá volt& ) töltőtollam is
burzsoá volt& 0indentől eltekintve "olyton kölcsönkérte, de azért burzsoá
volt& sak körülbelül két hóna!ig laktunk együtt& )ztán mind a ketten
átkértük magunkat máshová& 6s ami a leg"urcsább, miután külön
mentünk, szinte hiányzott& 3okoli %ó humora volt, %ó hecceket csináltunk
időnként& .em csodálnám, ha neki is hiányoztam volna& 'lőször csak
h(zott, amikor a dolgaimat burzsoának nevezte, rá se rántottam, még
röhe%es is volt& )ztán egy idő m(lva már nem& )z a helyzet, hogy tényleg
nehéz valakivel együtt lakni, ha az embernek sokkal %obb a bőrönd%e, mint
a másiknak $ ha a tied igazán %ó, a másiké meg nem& )z ember azt hinné,
hogy ha az illető intelligens meg minden, és van némi humorérzéke,
akkor "ütyül rá, kinek %obb a bőrönd%e& #e nem& 2ényleg nem& 'z az egyik
ok, amiért inkább egy ilyen hülye barommal laktam, mint 7tradlater& .eki
legalább a bőrönd%ei voltak olyan %ók, mint nekem&
7zóval az a két a!áca ott ült mellettem, és valahogyan beszélgetésbe
keveredtünk& )z egyiknek, aki közvetlenül mellettem ült, olyan "onott
kosara volt, amit a!ácáknál és az üdvhadseregi !i!iknél látni, mikor
karácsony körül gyű%tenek& 4átni őket, az utcasarkokon állnak, "őleg a
=i"th )venue$n, a nagy áruházak előtt, meg minden& 7zóval ez az a!áca
ott mellettem lee%tette a "öldre, én leha%oltam, és "elvettem neki&
@érdeztem, gyű%tenek$e %ótékony célra, meg minden& 0ondta, nem, csak
nem "ért be a bőrönd%ébe, azért viszi (gy& 7zé!en mosolygott, ha az
emberre nézett& .agy orra volt, és olyan "émkeretes szemüvege, ami nem
t(l vonzó, de irtó kedves volt az arca& $ Dondoltam, ha gyű%tenek, egy kis
hozzá%árulást tudnék adni& 'ltehetik akkorra, amikor ma%d tényleg
gyű%tenek&
$ P, milyen kedves magától< $ mondta, és a másik is rám nézett& )z a
másik egy kis "ekete könyvet olvasott kávézás közben& 0intha ,iblia lett
volna, csak t(l vékony& 0indenesetre olyan ,iblia$%ellegű könyv volt&
@ávét és !irítóst evett mind a kettő& 'z lehervasztott& Ntálom, ha én
szalonnát eszem to%ással, más meg csak !irítóst és kávét&
'l"ogadtak tíz dollár hozzá%árulást& 2öbbször megkérdezték, hogy igazán,
biztosan telik$e rá, meg minden& 0ondtam, hogy van nálam elég !énz, de
meglehetősen hitetlenül néztek rám& +égül azért el"ogadták& )nnyira
köszönték, hogy egész zavarba %öttem& )ztán áttereltem a beszélgetést
általános témákra, megkérdeztem, hová mennek& 0ondták, hogy
tanítónők, most érkeztek hicagóból& 'gy zárdában "ognak tanítani, a
QST& vagy QTS& utcában, arra "enn valahol a "enében& )melyik közelebb
ült, a "émkeretes szemüvegével, az angolt, a másik meg történelmet és
alkotmánytant tanított&&& )zon kezdtem tűnődni a mocskos "antáziámmal,
hogy az a mellettem ülő, amelyik angolt tanít és a!áca meg minden, mit
gondol, mikor angol irodalmat olvas& .em é!!en sze8uális témákról, de
szerelmesekről, meg minden& +együk !éldául csak 'ustacia +ye$t a
'azatérés című 2homas Hardy$regényből& .em volt é!!en t(l érzéki csa%
vagy ilyesmi, de még így is önkéntelenül eltűnődik ra%ta az ember, mit
gondolhat egy a!áca, amikor 'ustaciáról olvas& 3ersze, nem szóltam
semmit& sak azt, hogy az angol a kedvenc tárgyam&
$ ?gazánI .agyon örülök< $ mondta a szemüveges, aki angolt tanít& $ 0it
olvastak ebben az évbenI .agyon érdekelne& $ ?gazán kedves volt&
$ Hát nagyrészt régi angol irodalmat& ,eo-ul", Drendel, 4ord *andall, meg
ezeket& 6s ráadásul még a kötelező olvasmányokat& 6n olvastam a
'azatérés című Hardy$könyvet, és a +omeo és ,liá$t és a ,ulius&&&
$ P, +omeo és ,lia< Hát nem édesI .em imádni valóI $ .em beszélt
kimondottan a!ácásan&
$ ?gen, tetszett& .agyon& +olt benne ugyan egy s más, ami nem tetszett,
de nagyon megható volt (gy az egész&
$ 0i nem tetszettI +issza tud emlékezniI
)z igazat megvallva, eléggé kínos volt a +omeó és ,liá$ról beszélgetni
vele& 0ert néhol rém érzéki a darab, és mégis egy a!áca, meg minden, de
hát ő kérdezte, így aztán beszélgetni kezdtem vele róla& $ Hát, nem
vagyok t(lságosan megveszve *omeóért és /(liáért& 7zeretem őket, de&&&
nem is tudom& .éha olyan bosszantóak& 7okkal %obban sa%náltam
0ercutiót, mikor megölték, mint *omeót és /(liát& 2ény az, hogy *omeót
már nem nagyon szerettem azután, hogy 0ercutiót lesz(rta az az
ember&&& /(lia unokabáty%a&&& hogy is hív%ákI
$ 2ybalt&
$ 'z az, 2ybalt& $ 0indig el"ele%tem ennek a szivarnak a nevét& $ )z *omeo
hibá%a volt& ) darabban a leg%obban ezt a 0ercutiót szerettem& .em
tudom& 'zek a 0ontague$k és a!uletek csak hagy%án&&& "őleg /(lia&&& de
0ercutio, ő a&&& ezt nehéz megmagyarázni& *ém okos és szellemes és
szórakoztató, meg minden& )rról van szó, hogy engem lelomboz, ha
valakit megölnek&&& !láne ha rém okos meg szórakoztató, meg minden&&&
és !láne, ha más hibá%ából< *omeo és /(lia&&& ők legalább a sa%át
hibá%ukból&&&
$ 0elyik iskolába %ár, kedvesI $ .yilván be akarta rekeszteni a *omeo és
/(lia témát&
0ondtam, a 3enceybe& Hallott már róla& 0ondta, hogy az nagyon %ó iskola&
Hagytam& )ztán a másik, aki történelmet és alkotmánytant tanított, azt
mondta, hogy ide%e lesz menni& 'lkértem a számlá%ukat, de nem engedték
ki"izetni& ) szemüveges visszakérte&
$ 'z több, mint nagylelkűség& 0aga nagyon kedves "i(& $ 1 mindenesetre
kedves volt& @icsit 'rnest 0orro- any%ára emlékeztetett, akivel a vonaton
ismerkedtem össze& =őleg, mikor mosolygott& $ ?gazán nagyon élveztük a
beszélgetést<
0ondtam, hogy én is nagyon élveztem& 2ényleg& >gy is élveztem, bár még
%obban élveztem volna, azt hiszem, ha nem "élek az egész beszélgetés
alatt, hogy hirtelen megkérdezik, katolikus vagyok$e& ) katolikusok mindig
megkérdezik, hogy katolikus vagy$e& +elem ez gyakran elő"ordul, tudom,
részben talán azért, mert ír nevem van, és a legtöbb ír származék
katolikus&
)z a!ám tényleg katolikus volt valamikor, azzal együtt kitért, amikor az
anyámat elvette& #e a katolikusok még akkor is ki akar%ák deríteni, hogy
katolikus$e az ember, ha nem tud%ák a nevét& ?smertem egy katolikus "i(t,
4ouis Dermant a Chooton 7choolban& 1 volt az első, akit ott
megismertem& 1 meg én ültünk az első két széken a rendelő előtt, azna!
kezdődött az iskola, vizsgálatra vártunk, és hát beszélgettünk a teniszről&
1t is nagyon érdekelte a tenisz, meg engem is& 0ondta, hogy minden
nyáron megnézi az országos ba%nokságot =orest Hillben, mondtam, hogy
én is, aztán egy ideig menő teniszezőkről beszélgettünk& @orához ké!est
%ól értett a teniszhez& 2ényleg& )ztán egy idő m(lva, !ont a beszélgetés
kellős köze!én, azt kérdi5 $ .em láttad véletlenül, hol van a városban
katolikus tem!lomI $ ) !láne !ersze az volt benne, hogy kiderítse,
katolikus vagyok$e, azt látni lehetett& 2ényleg azt akarta& .em mintha
előítéletei lettek volna, vagy valami, csak é!!en tudni akarta& 6lvezte a
beszélgetést a teniszről, meg minden, de látni lehetett, hogy még %obban
élvezte volna, ha én is katolikus vagyok, meg minden& 0egőrülök az
ilyesmitől& .em ölte meg é!!en a beszélgetést, azt nem mondhatnám, de
biztos, hogy nem használt neki& 'zért örültem, hogy a két a!áca nem
kérdezte meg, katolikus vagyok$e& .em ölte volna meg a beszélgetést, ha
meg is kérdezik, de biztosan más lett volna& .em hibáztatom a
katolikusokat, azt nem mondhatnám& .em& ,iztos én is ilyen lennék, ha
katolikus lennék& 'z valahogy é!! olyan, mint azok a bőröndök, amikről
beszéltem& sak azt mondom, hogy ez nem tesz %ót egy kellemes
beszélgetésnek& sak ennyi az egész&
)mikor "elálltak, hogy mennek, valami nagyon hülye és kellemetlen
dolgot műveltem& ,agóztam, és mikor "elálltam elb(cs(zni, véletlenül az
arcukba "(%tam a "üstöt& .em akartam, de mégis& :llati zavartan kértem
bocsánatot, és ők udvariasak és kedvesek voltak, de mégis rém
kellemetlen volt&
0ikor elmentek, kezdtem sa%nálni, hogy csak tíz dollárt adtam, de az volt
a helyzet, hogy megbeszéltem 7ally Hayesszel a matinét, és kellett egy
kis dohány a %egyre, meg mit tudom én& #e azért sa%náltam& *ohadt !énz&
0indig így végződik, hogy !okolian lehervaszt%a az embert&
TIZENHATODIK FEJEZET
#él lett, mire megreggeliztem, és 7allyvel csak "él kettőre beszéltem meg,
elkezdtem hát lődörögni& =olyton a két a!áca %árt a "e%emben& )z az ütött$
ko!ott kosár, amivel gyű%teni %árnak, ha nincs tanítás& 0eg!róbáltam
elké!zelni az anyámat vagy akárki mást, a nagynénimet vagy 7ally Hayes
hülye mamá%át, hogy áll egy áruház előtt, és !énzt gyű%t a szegényeknek
egy viharvert "onott kosárba& .ehéz volt elké!zelni&
.em is annyira az anyámat, inkább a másik kettőt& ) nagynénim szörnyen
%ótékonykodó, dolgozik a +öröskeresztben, meg minden, de nagyon
elegáns, és ha %ótékonykodik, akkor is mindig elegáns, és állatian ki van
kenve&
.em tudom elké!zelni, hogy "ekete ruhában, r(zs nélkül is ha%landó lenne
%ótékonykodni& 6s 7ally Hayes mamá%a< /ézusmária< )z egyetlen mód,
ahogy elmenne gyű%teni egy ilyen kosárral, ha mindenki benyalna neki
csontig, mikor "ela%ánlanak valamit& Ha csak egyszerűen bedobnák a
!énzt a kosárba, aztán szó nélkül továbbállnának, tudomást se véve róla,
meg minden, egy órán belül beszüntetné a gyű%tést& 'lege lenne& 4eadná
a kosarat, aztán elvonulna valami elegáns helyre vacsorázni& 'zt
szerettem ezekben az a!ácákban& 'lőször is, az biztos, hogy ők soha nem
mennek elegáns helyre vacsorázni& 'z a gondolat le is hervasztott& )z,
hogy ők soha nem mennek elegáns helyekre vacsorázni, meg minden&
2udom, hogy ez nem olyan lényeges dolog, mégis lehervasztott&
'lindultam a ,road-ay "elé, csak (gy, heccből, mert már évek óta nem
%ártam arra& )zonkívül olyan lemezboltot kerestem, ami vasárna! is nyitva
tart& 3hoebének akartam venni egy lemezt, az -gérfogak$at& .ehéz volt
megszerezni& 'gy kis kra!ekről szól, aki nem megy el otthonról, mert
szégyelli, hogy a két első "oga kiesett& 3enceyben hallottam, az egyik
tagnak megvolt, meg akartam venni tőle, tudtam, hogy 3hoebe odalenne
érte, de a tag nem adta& =antasztikus régi lemez volt, 'stelle =letchernek,
annak a néger nőnek körülbelül h(sz év előtti "elvétele& @icsit di8ieland$,
kicsit ku!lerá% stílusban, de egyáltalán nem érzelgősen& Ha "ehér nő
énekli, biztosan !okolian édeskés lett volna, de 'stelle =letcher tudta,
hogy kell csinálni& 'gyik leg%obb lemez, amit valaha hallottam& Dondoltam,
megveszem valamelyik üzletben, ami vasárna! is nyitva tart, aztán
magammal viszem a !arkba& +asárna! volt, és 3hoebe vasárna!
rendszerint kinn görkorcsolyázik a !arkban& )zt is tudtam, merre szokott&
.em volt olyan hideg, mint előző na!, de a na! még mindig nem sütött,
sétálni semmiké!!en nem volt kellemes& +alami viszont %ó volt& 'lőttem
sétált egy család, egész biztos a tem!lomból %öttek, a!a, anya és egy hat
év körüli kis kra!ek& 7zegények lehettek& )z a!án galambszürke kala!,
amilyet a szegények viselnek, mikor nagyon kiöltöznek& sak (gy
sétálgattak a "eleségével, beszélgettek, nem is "igyeltek a gyerekre&
@lassz kis kölyök voltJ az (ttesten ment, nem a %árdán, de egész a szélén&
?gyekezett nagyon egyenes vonalban menni, ahogy a kis srácok szoktak,
és közben d(dolt és énekelt& @özelebb mentem, hogy hall%am, mit& 'zt a
számot énekelte5 LHa valaki zabot hegyez a zab"öldeken&&&M 'gész %ó
hang%a volt& sak (gy magában énekelgetett& )utók h(ztak el mellette,
"ékek csikorogtak, a szülei nem "igyeltek rá, ő meg csak ment a %árda
mellett, és énekelt5 LHa valaki zabot hegyez a zab"öldeken&&&M 'ttől
kezdtem magam %obban érezni, végre nem voltam már annyira letört&
) ,road-ay zs("olt volt és !iszkos& +asárna! déli tizenkettő körül volt, s
csak (gy nyüzsgött a rengeteg ember5 mentek a moziba, a 3aramountba,
az )storba, a 7trandba, a a!itolba, és más hasonló hülye helyekre&
0indenki ki volt nyalva, miután vasárna! volt, és ettől még rosszabb lett&
#e a legrosszabb az volt, hogy nyilván mindnek a mozi volt a vasárna!i
!rogram%a& Ntáltam rá%uk nézni& )zt meg tudom érteni, ha valaki moziba
megy, mert nincs %obb dolga, de hogy valakinek egyetlen vágya, hogy
moziba men%en, és még siet is, hogy %egyet ka!%on, az !okoli hervasztó&
=őleg, ha látom, hogy kismillióan állnak sorban kint az utcán, le egészen a
sarokig, és állati türelemmel %egyre várnak, meg minden& Hregem, nem
tudtam elég gyorsan lelécelni arról az átok ,road-ayről& 'gyébként
mázlim volt& )z első lemezboltban megka!tam az -gérfogak$at, öt dollárt
kértek érte, mert ritka !éldány volt, de nem izgatott& Hregem, hirtelen
boldoggá tett az a lemez& )lig bírtam a !arkig& 9tt akartam 3hoebét
megkeresni, hogy odaad%am neki&
@i%öttem a lemezboltból, és egy bü"é előtt mentem el& ,ementem,
gondoltam, "ölcsengetem /ane$t, megnézem, hazament$e már a szünetre&
)ztán átmentem inkább egy tele"on"ülkébe& )z volt az egyetlen ba%, hogy
az any%a vette "el, kénytelen voltam letenni& .em volt hangulatom
hosszadalmas eszmecserébe bocsátkozni az any%ával& @ülönben is utálok
a lányok mamá%ával csevegni tele"onon& )zt !ersze megkérdezhettem
volna, hogy /ane otthon van$e már, nem haltam volna bele, csak é!!en
nem volt hangulatom& )z ilyesmihez hangulat kell&
0ég meg kellett vennem azokat a rohadt színház%egyeket is& 7zereztem
egy (%ságot, mivel vasárna! volt& >gy aztán elmentem és vettem két
zsöllyét az )smersz, sz.vem/$be& +alami %utalom%áték volt& 'ngem nem
nagyon érdekelt, de tudtam, hogy 7ally, aki meg%átssza magát, mint a
bazári ma%om, u%%ongani "og, ha megtud%a, mert a 4untok %átszanak
benne, meg minden& 7ally rém bírta az ilyen nagyon "inom, száraz
humor( dolgokat& 6n meg tula%donké!!en semmi"éle darabért nem
nagyon ra%ongok, ha tudni akarod az igazat& .em annyira rosszak, mint a
"ilmek, de azért nem kennek a "alhoz& 'lőször is, utálom a színészeket&
0intha nem is emberek lennének, (gy %átszanak& 6s ennek az ellenkező%ét
ké!zelik magukról& )lig egy$kettő %átszik igazán %ól, a leg%obbak közül, de
még az sem olyan érdekes& sak azt hisszük, hogy $ !edig dehogy& ) %ók
közül egy!áran tényleg %ól %átszanak, nem mintha valami nagy öröm
volna nézni azt is& 6s ha a színész igazán %ó, akkor azt ő maga is tud%a, és
akkor már lőttek az egésznek& +együk !éldául 7ir 4aurence 9liviert&
4áttam a 'amlet$ben& #& ,& vitt el tavaly, 3hoebével& 'lőtte
megebédeltetett minket valahol, aztán mentünk& #& ,& már látta, és
ahogy ebédnél beszélt róla, rém izgatottan vártam, hogy én is láthassam&
#e nem voltam oda érte& .em tudom, mi olyan isteni 7ir 4aurence
9livierben, ez az egész& =antasztikus hang%a van, és "enemód %ó "e%, és
nagyon %ó nézni, mikor %árkál vagy !árba%ozik, de nem volt egészen olyan,
mint amilyennek #& ,& előadása nyomán Hamletet ké!zeltem& ?nkább volt
tábornok, mint valami szomor(, becsavarodott tag& ) leg%obb az egészben
az, amikor 9!helia báty%a, aki a legvégén Hamlettel !árba%ozik, elmegy,
és az a!%a egy csomó tanácsot ad neki& 6s amíg az a!%a ad%a a tanácsot,
addig 9!helia a báty%ával hülyül, kih(zza a tőrét a tokból, és !iszkál%a
vele, a báty%a meg igyekszik arra a sok marhaságra "igyelni, amit az a!%a
!rédikál& 'z klassz volt& 0arhára élveztem& sak ilyesmit ritkán látni&
3hoebének meg az az egy tetszett, amikor Hamlet megveregette a kutya
"e%ét& )zt mondta, az vicces volt meg klasszJ az is volt& Hiába, nekem
olvasni kell a darabokat, igen, azt kell csinálni& +elem az a ba%, hogy
nekem magamnak kell elolvasni& Ha a színész mond%a, nem bírok "igyelni&
0inden !illanatban attól "élek, hogy most meg%átssza magát&
0egvettem a %egyet a 4unt$"éle előadásra, és aztán ta8ival mentem a
!arkba& ?gazság szerint "öldalattin kellett volna mennem, vagy mit tudom
én, mert egy csomó !énzt már elvertem, de minél előbb ki akartam %utni
arról az átok ,road-ayről&
2iszta nyomor volt a !ark& .em volt nagyon hideg, bár a na! még mindig
nem sütött& ?nkább üres volt, tel%esen üres, nem láttam mást, csak
kutyagumit, kö!éseket meg csikket, és a !adok mintha mind nedvesek
lettek volna, amikor az ember le akart ülni& 'z annyira nyomasztó volt,
hogy egyik !ercről a másikra végigszaladt ra%tam a hideg& 'gyáltalán nem
lehetett érezni, hogy közeledik a karácsony& 0intha semmi se közeledett
volna& 'nnek ellenére elmentem a 0allig, mert az 3hoebe kedvenc helye&
9tt szeret korizni a kioszk közelében& =uri& 6n is ott szerettem korizni
gyerekkoromban&
9daértem, de sehol se láttam& 4ézengett egy!ár gyerek, koriztak, meg
minden, két kis kra!ek labdázott, de 3hoebének nyoma se volt& 4áttam
egy hasonló kor( kis s!inkót, egyedül ült egy !adon, és a korcsolyá%át
csatolta& Dondoltam, talán ismeri 3hoebét, és meg tud%a mondani, hol
találom, vagy mit tudom én& 9damentem, leültem mellé a !adra& $ .em
ismered véletlenül 3hoebe aul"ieldetI
$ @itI $ o-boynadrág volt ra%ta, meg vagy h(sz !ulóver& 4átszott, hogy az
any%a kötötte, !okoli nagyok voltak neki&
$ 3hoebe aul"ieldet& ) UQ& utcában lakik, negyedikes, a&&&
$ 2e ismered 3hoebétI
$ ?gen, a báty%a vagyok& 2udod, hol vanI
$ 0iss Dallon osztályába %ár, ugyeI
$ .em tudom& #e igen, azt hiszem&
$ )kkor valószínűleg a m(zeumban van& 0i m(lt szombaton voltunk&
$ 0elyik m(zeumbanI
0egrántotta a vállát& $ .em tudom& ) m(zeumban&
$ 2udom, de ott, ahol a ké!ek vannak, vagy ott, ahol az indiánokI
$ )hol az indiánok&
$ @ösz szé!en& $ =elugrottam és indultam, de aztán hirtelen eszembe
%utott, hogy vasárna! van& $ 2e, ma vasárna! van<
*ám bambult& $ /a, akkor nem&
3okoli, milyen soká tekerte "el a korcsolyá%át& @esztyű%e nem volt, a keze
vörös lett és %éghideg& 7egítettem neki& Hregem, évek óta nem volt
korcsolyakulcs a kezemben, mégse volt szokatlan& .ekem ötven év
m(lva, szuroksötétben a kezembe nyomhatsz egy korikulcsot, akkor is
meg "ogom mondani, mi az& 0egköszönte, hogy "elcsatoltam, meg
minden& @edves, udvarias kis kölyök volt& ?stenem, szeretem, ha egy
gyerek kedves és udvarias, mikor az ember "elcsatol%a a korcsolyá%át,
vagy mit tudom én& ) legtöbb az& 2ényleg& @érdeztem, inna$e velem egy
csésze "orró csokoládét vagy valamit, de azt mondta, köszöni szé!en,
nem kér, mert a barátnő%ével találkozik& 'zek a kis s!inkók mindig
találkoznak a barátnőikkel& 'ttől mászok a "alra&
)nnak ellenére, hogy vasárna! volt, és 3hoebe nem lehetett az
osztályával, és minden nyirkos volt és tetű, mégis végig gyalog tettem
meg az utat a !arkon át a 2ermészettörténeti 0(zeumhoz& 2udtam, hogy
erre gondolt a korcsolyakulcsos kis s!inkó& ?smertem az egész m(zeumi
anyagot, mint a tenyeremet&
3hoebe ugyanabba az iskolába %árt, mint én elemista koromban, mi is
"olyton ide%ártunk& 0iss )igletinger volt a tanítónőnk, és ma%dnem minden
istenverte szombaton átvitt minket& .éha az állatokat néztük meg, néha
azokat a cuccokat, amiket az indiánok csináltak valamikor az ősidőkben&
)gyagedények, szalmakosarak, meg minden ilyesmi& *ém %ó erre
visszagondolni& 0ég most is& 'mlékszem, mikor már végignéztük az
összes indián cuccot, akkor rendszerint lementünk "ilmet nézni a nagy
előadóterembe& @olumbus& 0indig @olumbust láttuk, mikor "el"edezi
)merikát, !okoli hossz( ideig kéri =erdinándot és ?zabellát, hogy ad%anak
dohányt ha%óra, aztán a lázadó matrózokat mutat%ák, meg minden&
@ülönösebben senkit se érdekelt az öreg @olumbus, viszont mindig volt
nálunk cukor meg rágógumi, meg minden, meg aztán az előadóteremben
olyan %ó szag volt< 9lyan, mintha kinn esett volna az eső, akkor is, ha nem
esett, és az ember egyetlen biztonságos, száraz helyen lenne& 7zerettem
azt a rohadt m(zeumot& 'mlékszem, az indiántermen kell keresztülmenni
a nagy előadóba& ?rtó hossz( terem, és csak suttogni szabad& 'löl megy a
tanítónő, aztán az osztály, két oszlo!ban, !árosával& )z én !árom
legtöbbször Dertrude 4evine volt& 0indig meg akarta "ogni a kezemet, de
az övé rendszerint ragadt vagy izzadt, vagy valami& ) teremben kő!adló
volt& Ha volt az embernél néhány üveggolyó és lee%tette, akkor
összevissza !attogtak, és őrült za%t csa!tak, aztán a tanítónő megállította
az osztályt, hátrament, és megnézte, mi a "ene történt& #e 0iss )igle$
tinger soha nem izgult& )ztán végigmentünk a mellett a "antasztikusan
hossz( harci kenu mellett, legalább olyan hossz( volt, mint három nagy
dög adillac egy sorban, benne vagy h(sz indián, egyik része evez, a
többi meg csak (gy áll és néz dühösen, és harci %elek vannak az arcukra
"estve& 6s egy rém kísérteties "ickó ült a kenu hátul%ában, maszk volt
ra%ta& ) varázsló doktor& ) hideg szaladgált a hátamon tőle, de azért
bírtam& )ztán ha az ember hozzáért egy evezőhöz vagy akármihez, az őr
rögtön rászólt5 L7emmihez sem szabad hozzány(lni, gyerekek<M $ de
kedvesen, nem mint valami rohadt zsaru, vagy mit tudom én& ) kenu után
%ön egy nagy üvegvitrin, indiánok ülnek benne, és !álcákat dörzsölnek
össze, tüzet csiholnak, meg egy indián nő& 'z az indián nő takarót sző, és
közben előreha%lik, lehet látni a mellét, meg minden& 0indig %ól
megstirkáltuk, a lányok is, mert kis s!inkók voltak még, és semmivel se
volt több mellük, mint nekünk& )ztán, mielőtt az ember bemegy az
előadóba, közvetlenül az a%tó mellett van az eszkimó& /eges tavon ül egy
lék "ölött, és halászik& ) lék mellett közvetlenül "ekszik két hal&
Hregem, tele van a m(zeum üvegvitrinnel& =önn még több is volt, !éldául
tócsákból ivó szarvasok és a tél elől délre re!ülő madarak& )z első sorban
a kitömött madarak dróton "elakasztva, hátrább meg csak a "alra "estve,
de tényleg mintha é!!en re!ülnének délre a tél elől& Ha az ember leha%t%a
a "e%ét, és (gy néz lassan alulról "el"elé, akkor olyan, mintha még
gyorsabban re!ülnének délre& ) leg%obb abban a m(zeumban mégis az,
hogy minden mindig ott marad a helyén, ahol van& 7emmi nem mozdul&
7zázezerszer is odamehetsz, és az eszkimó mindig é!!en akkor "og%a ki a
két halat, a madarak még mindig délre re!ülnek, a szarvasok isznak a
tócsából, a szé! kis agancsukkal és a sovány lábukkal, és az indián nő,
meztelen mellével, még mindig ugyanazt a takarót szövi& 7emmi nem
változikJ ami változik5 az ember sa%át maga& .em az, hogy idősebb lesz,
vagy ilyesmi& .em é!!en azért& sak é!!en megváltozik& 0ond%uk, most
kabátban megy& +agy az, aki legutóbb a !ár%a volt, skarlátot ka!ott, és
most más a !ár%a& +agy a 0iss )igletinger helyettese viszi az osztályt&
+agy az ember hallotta, hogy a szülei reggel állati nagy !arádét
rendeztek a "ürdőszobában& +agy az ember csak elment az utcán egy
!ocsolya mellett, amin szivárványszínű benzin"oltok (sznak& Agy értem,
az ember kicsit mindig más, nem tudom ezt !ontosan megmagyarázni& 6s
még ha tudnám is, nem biztos, hogy akarnám&
'lőh(ztam a szarvaslövő sa!kát, és "eltettem& 2udtam, hogy nemigen
találkozom senki ismerőssel, és olyan nyirkos volt a levegő& sak mentem
és mentem, és közben arra gondoltam, hogy 3hoebe szombatonként
ugyanabba a m(zeumba %ár, ahova én is %ártam& 6s ő is (gy nézi
ugyanazokat a dolgokat, ahogy én néztem, és talán ő is minden
alkalommal más és más lesz, amikor nézi& 'z nem volt é!!en lehangoló
gondolat, de nem is valami vidám& ,izonyos dolgokat (gy kell hagyni,
ahogy vannak& ,ár be lehetne dugni az egyik nagy üvegvitrinbe, és
egyszerűen békében hagyni& 2udom, hogy lehetetlen, de elég kár&
0indenesetre ezen %árt az eszem séta közben, "olyton&
'lmentem a %átszótér mellett, megálltam, "igyeltem a kis kra!ekokat a
mérleghintán& )z egyik kövérebb volt, odatettem a kezem a kis girnyónak
a "eneke mögé, hogy nagyobb legyen a s(ly, de láttam, hogy nem nagyon
örülnek nekem, inkább hagytam őket&
)ztán "uri dolog történt& 0ikor odaértem a m(zeumhoz, egyszerre csak
egy "élmillióért se mentem volna be& 0egszűnt a vonzóere%e, !edig azért
gyalogoltam végig az egész rohadék !arkon, és már előre örültem neki,
meg minden& Ha 3hoebe ott lett volna, nyilván bemegyek, de nem volt&
>gy aztán a m(zeum előtt "ogtam egy ta8it, és lementem a ,iltmore$ra&
.em volt nagy kedvem, de hát megbeszéltem 7allyvel azt a "ene randit&
TIZENHETEDIK FEJEZET
@orán érkeztem, így aztán leültem a hallban egy bőrkana!éra az óra
mellett, és stíröltem a lányokat& 'gy csomó iskola már kiadta a szünetet,
és rengeteg lány ücsörgött meg ácsorgott, várták a srácukat& 4ányok
keresztbe vetett lábbal, lányok nem keresztbe vetett lábbal, lányok isteni
lábbal, lányok eltörni való lábbal, csini babák meg kis kurvák, legalábbis
gondolom, hogy azok& =antasztikus látvány volt, ha érted, mire gondolok&
0ásrészt hervasztó, mert állandóan az %árt az eszemben, mi minden
történik ma%d velük később& 0ikor ma%d be"e%ezik az iskolát, a kollégiumot,
(gy értem& 'l bírom ké!zelni, hogy a legtöbb%ük ma%d minden"éle süket
!alihoz megy "ér%hez& 9lyan !alihoz, aki állandóan arról beszél, hány liter
benzint "ogyaszt kilométerenként a kocsi%a& 0eg olyanhoz, aki gyerekesen
elkeseredik, ha a gol"ban veszít, vagy más ostoba %átékban, !éldául
!ing!ongban& .agyon kisstílű emberekhez, akik soha egy könyvet nem
olvasnak& )kik dög unalmasak& 3ersze ezzel a kérdéssel vigyázni kell&
0ármint azzal, hogy egyeseket unalmasnak nevezek& 6n tula%donké!!en
nem is értem az unalmas embereket& 2ényleg nem& 0ikor 'lkton Hillsben
voltam, kábé két hóna!ig laktam együtt Harris 0acklinnel& .agyon
intelligens tag volt, meg minden, de a világ legunalmasabb embere&
*e!edt"azék hang%a volt, és állandóan %ártatta a szá%át, az istennek se
"ogta volna be& :llandóan %ártatta a szá%át, és ami még rosszabb, mindig
olyasmiről beszélt, ami az embert egyáltalán nem érdekelte& +iszont
valamihez értett& )z a barom %obban tudott "ütyülni, mint bárki más, akit
valaha is hallottam& :gyazott, vagy valamit beakasztott a szekrénybe $
állandóan volt valami beakasztanivaló%a a szekrénybe, ez is dühített $, és
közben "ütyült, ha é!!en nem tartott előadást a re!edt"azék hang%án&
@lasszikusokat is tudott "ütyülni, de azért többnyire csak dzsesszt "ütyült&
6s hogy tudott dzsesszesíteni, !éldául a 0ava!ók $sapásán$t olyan klasszul
és könnyen "ütyülte, miközben valamit beakasztott a szekrénybe $ az
ember a "alra mászott tőle< 3ersze sose mondtam neki, hogy
"antasztikusan tud "ütyülni& )z ember nem megy oda valakihez azzal,
hogy5 L2e "antasztikusan "ütyülsz<M 0égis ma%dnem két egész hóna!ig
laktam vele, !edig annyira untam, hogy ma%d beleőrültem, és csak azért
maradtam vele, mert ilyen %ól bírt "ütyülni& 7zóval magam se tudom, hogy
van ezekkel az unalmas alakokkal& 4ehet, hogy "elesleges sa%nálni a
belevaló lányokat, ha ilyenekhez mennek "ér%hez& .em ártanak ezek
senkinek, és talán titokban mind "antasztikusan tudnak "ütyülni, vagy mit
tudom én& @i a "ene tud%aI 6n nem&
+égül 7ally %ött "el"elé a lé!csőn, én meg indultam le"elé elébe& 3iszokul
%ól nézett ki& 2ényleg& =ekete kabát, "ekete sa!ka& :ltalában nem hordott
kala!ot, de ez a svá%cisa!ka csodásan állt neki& =urcsa, de abban a
!ercben, mikor megláttam, menten "eleségül vettem volna& Hülye
vagyok& .em is nagyon szerettem, és mégis, hirtelen (gy éreztem,
szerelmes vagyok belé, és %ó lenne "eleségül venni& 'sküszöm, hülye
vagyok& ,elátom&
$ Holden< Hrülök, hogy találkozunk< 'zer éve nem láttalak< $ 0ikor az
ember találkozott vele, mindig hangos és kellemetlen volt a hang%a&
0egtehette, mert olyan !iszok %ó bőr volt, de én egyből lerohadtam tőle&
$ @lassz, hogy láthatlak $ mondtam, és (gy is gondoltam& $ Hogy vagy
egyébkéntI
$ ?stenien& @éstemI
0ondtam, nem, !edig késett vagy tíz !ercet& *á se rántottam& )z a sok
marhaság, ami a 1aturday -vening 2ost karikat(ráiban van5 lehervadt
!alik az utcasarkon, mert a nő késik, az azért t(lzás& Ha klassz a nő, kit
izgat, hogy késikI 7enkit& $ /ó lesz sietni, "él háromkor kezdődik az
előadás< $ 4e"elé indultunk a lé!csőn a ta8iállomáshoz&
$ 0it nézünk megI
$ .em tudom& ) 4untokat& sak oda ka!tam %egyet&
$ ) 4untokat< ?steni<
2udtam, hogy elá%ul a gyönyörűségtől, ha meghall%a&
) ta8iban egy kicsit hülyéskedtünk a színházig& 'lőször nem akart, mert ki
volt "estve a szá%a, meg minden, de !okolian bedobtam magam, (gyhogy
nem lehetett okos& Atközben kétszer is "ékezett az az átok kocsi,
ma%dnem legurultam az ülésről& 'zek a barom so"őrök, esküszöm, nem
nézik, merre mennek& )ztán, ezt csak azért mondom el, hogy lásd, milyen
őrült voltam5 mikor kikeveredtünk egymásból, mondtam, hogy szeretem,
meg minden& 3ersze hazugság volt, de a helyzet az, hogy amikor
mondtam, tényleg (gy is gondoltam& 1rült vagyok& 'sküszöm, őrült<
$ 6des vagy, én is szeretlek< $ mondta ő, aztán egy szuszra hozzátette5 $
>gérd meg, hogy megnöveszted a ha%ad& 'z a borotvaha% már unalmas& 6s
neked olyan édes ha%ad van& $ 6des< Hogy oda ne rohan%ak<
.em is volt olyan rossz a darab, mint általában& )zért !ersze elég le!ra
volt& Hregem, az a vén !ár legalább ötszázezer évig élt& ) "iatalságukkal
kezdődik, a lány szülei nem akar%ák a "i(hoz adni, !ersze mégis
hozzámegy& )ztán egyre öregszenek& ) "ér% elmegy a hábor(ba, az
asszonynak van egy részeges báty%a& .em érdekelt valami nagyon& Agy
értem, nem izgatott !éldául, ha valaki meghalt a családból, vagy mit
tudom én& Hiszen csak színészek& ) "ér% és a "eleség kedves öreg !ár volt $
szellemesek, meg minden $ mégse izgattak t(lzottan& 3éldául a darabban
végig ittak valamit, teát vagy valamit& )hányszor meg%elentek, az inas
hozta és tolta elé%ük a teát, vagy az asszony maga töltött valakinek& 6s
"olyton be%öttek meg kimentek, és már az ember szédülve nézte ezt a
"olytonos "elállást$leülést& )z öreg !árt )l"red 4unt és 4ynn =ontanne
%átszották, tényleg %ól, és mégse nagyon tetszettek& +alahogy mások
voltak, csak ezt tudom mondani& .em (gy %átszottak, mintha emberek
lennének, se nem (gy, mintha színészek& .ehéz ezt megmagyarázni& Agy
%átszottak, mint, igen, mint akik tud%ák magukról, hogy híresek, meg
minden& 7zóval %ól, de talán t(l %ól& Ha az egyik levágott valami nagy
dumát, a másik gyorsan "olytatta& 6s (gy gondolták, ez olyan, mint mikor
az emberek a valóságban beszélgetnek, és belevágnak egymás szavába&
) ba% az volt, hogy t(lságosan olyanra sikerült, ahogy az emberek
beszélgetnek, és egymás szavába vágnak& @icsit (gy %átszottak, ahogy
'rnie zongorázik a +illage$ben& Ha valaki t(l %ól csinál valamit, akkor egy
idő m(lva, ha nem vigyáz, kezdi meg%átszani magát& 6s akkor már nem
olyan klassz& +iszont az egész darabban csak bennük, csak a 4untokban
volt némi s!iritusz& )zt meg kell hagyni&
)z első "elvonás után kimentünk rágy(%tani a többi "e%%el együtt& 0icsoda
né!ség< )z életben még annyi genny alakot nem láttál& 2elebagózták az
előcsarnokot, és a darabról tárgyaltak, !ersze (gy, hogy lehetőleg
mindenki hall%a, milyen szem"üles kritikusok& 0ellettük egy süket
"ilmszínész bagózott& ) nevét nem tudom, de a hábor(s "ilmekben mindig
ő %átssza azt, aki a döntő !illanatban begyullad, és nem mer kiugrani& 'gy
szőke döggel volt, igyekeztek mind a ketten rendkívül unott arcot vágni,
meg minden, mintha nem vennék észre, hogy bámul%ák őket& 0icsoda
szerénység< *ém %ól szórakoztam ra%tuk& 7ally nem beszélt sokat, csak a
4untokról ömlengett, azonkívül "igyelte a tere!et, és igyekezett hódító
lenni& )ztán egyszerre az előcsarnok másik oldalán észrevett egy ismerős
tagot& 7ötétszürke öltönyben, kockás mellényben, ti!ikus elit kollégista&
.agymenő& ) "al mellett állt, erősen bagózott, és !okoli unott !o"át
vágott& 7ally meg egyre azt ha%togatta5 $ ?smerem ezt a srácot
valahonnan& $ 0indig ismert valakit, vagy legalábbis azt hitte, hogy ismer,
akárhová vitte az ember& )ddig ismételgette, míg végre halálosan
meguntam, és azt mondtam5 $ 0iért nem rohansz oda, és borulsz a
tüde%ére, ha ismeredI 6lvezné< $ 'rre "elh(zta az orrát& +égül aztán a tag
is meglátta, oda%ött és köszönt 7allynek& )zt láttad volna, hogy üdvözölték
egymást< 0intha h(sz éve nem találkoztak volna& 0intha
gyermekkorukban egy "ürdőkádban lubickoltak volna, vagy mit tudom én&
*égi %ó !a%tások< Hányinger volt< ) röhe%es az, hogy nyilván összesen
egyszer találkoztak valami rohadt házibulin& 0ikor kellőké!!en
kiérzelegték magukat, 7ally bemutatta& +alami Deorge$nak hívták, már
nem emlékszem, és )ndoverbe %árt& 0énkű nagy dolog& )zt is látnod
kellett volna, mikor 7ally megkérdezte, hogy tetszett neki a darab& ) tag
iszony(an meg%átszotta magát, mint akinek meg"elelő hely kell ahhoz,
hogy egy ilyen kérdésre válaszol%on& Hátralé!ett, !ontosan a mögötte álló
nő lábára, biztos összeti!orta a lábu%%ait& )zt "elelte, hogy a darab maga
nem remekmű, de a 4untok !ersze angyaliak& )ngyaliak< )tya(risten,
angyaliak< 'z "á%t< )ztán közös ismerősökről kezdtek csevegni, a
legócskább beszélgetés volt, amit csak el bírsz ké!zelni& @ö!ték a
különböző helyeket, amilyen gyorsan csak tudták, és az embereket, akik
azokon a helyeken laknak& 0a%d szétvetett a düh, mire (%ra bementünk&
2ényleg& 6s aztán a második "elvonás után még "olytatták ezt a dögletes
beszélgetést& 2ovább kö!ték a helyeket és az embereket, akik ott laknak&
6s a legrosszabb az volt, hogy az a hólyag elit kollégista hangon beszélt,
"áradt, sznob hangon, mint valami nő& +olt !o"á%a az én nőmmel
"oglalkozni, a dögnek& 'gy !illanatig azt hittem, még abba a ta8iba is
beszáll velünk, az előadás után, mert két sarkot %ött velünk, de aztán azt
mondta, valakikkel randev(%a van koktélra& 7zinte láttam a gennyes
barátait, amint egy bárban ücsörögnek kockás mellényben, és
színdarabokat, könyveket meg nőket kritizálnak azon a "áradt, sznob
hangon& @iborítanak az ilyen alakok&
7zinte utáltam 7allyt, mire a ta8iba kerültünk& Hogy volt ké!es ezt a
gennyes alakot annyi ideig hallgatni< 'lhatároztam, hogy hazaviszem,
meg minden, de akkor azt mond%a5 $ +an egy remek ötletem< $ 0indig van
valami remek ötlete& $ ?de "igyel%, mikor vacsoráztokI ,orzasztóan sietszI
0egmondták, hányra men% hazaI
$ .ekemI .em& 4egalábbis !ercre, órára nem& $ 'z szent igaz volt,
öregem& $ 0iértI
$ 0en%ünk korcsolyázni a *adio itybe&
0indig valami ilyen ötlete támadt&
$ @orcsolyázni a *adio itybeI 0ostI
$ sak egy órácskára& .incs kedvedI 0ert ha nincs&&&
$ .em mondtam, hogy nincs& 3ersze hogy megyek, ha te akarsz&
$ #e igazán van kedvedI .e mondd, hogy van, ha nincs& .ekem
tökmindegy, mit csinálunk&
=rászt volt neki tökmindegy&
$ 2udod, lehet kölcsönözni olyan édes kis korcsolyaszoknyát& /eanette
ultz mesélte a m(lt héten&
7zóval ezért volt olyan "ontos odamenni& 7zerette volna megnézni magát
olyan kis szoknyában, ami alig takar%a a "enekét, meg minden&
Hát szóval odamentünk, adtak korcsolyát, és 7allynek kis kék segg"edőt&
2ényleg !iszokul %ó volt benne& 'l kell ismernem& sak azt ne hidd, hogy
nem tudta& 'lőttem riszálta magát, hogy %ól lássam a cseles kis "enekét&
2ényleg !iszokul cseles volt, azt meg kell hagyni&
) röhe%es csak az volt, hogy mi voltunk a legrosszabb korcsolyázók az
egész tere!en& ) legrosszabbak& 6s volt egy$két nagymenő is& 7ally boká%a
"olyton be"elé bicsaklott, hogy a végén már a boká%án korcsolyázott&
.emcsak hülyén nézett ki, hanem nyilván "á%t is& )z enyém mindenesetre&
0a%d a "alra másztam< ?stenien nézhettünk ki< 6s ami még rohadtabb, egy
sereg bámészkodó ácsorgott, és "igyelte, ki hogy esik hasra&
$ .em lenne %ó, ha "oglalnánk benn egy asztalt, és innánk valamitI $
mondtam végül&
$ 'z eddig a leg%obb ötleted ma< $ 0ár ma%d kiny(lt a nagy igyekezettől&
:llati volt& @omolyan sa%náltam&
4evettük azt a dög korcsolyát, és bementünk a bü"ébe, ott lehet inni meg
nézegetni a korcsolyázókat, zokniban& )mint leültünk, 7ally leh(zta a
kesztyű%ét, én meg cigarettával kínáltam& .em látszott valami boldognak&
/ött a !incér, 7allynek oca$olát rendeltem, ő szeszes italt nem iszik,
magamnak meg -hiskyt és szódat, de az a barom nem akart hozni, így
aztán én is oca$olát ittam& 'lkezdtem gyu"ákat gy(%togatni& ,izonyos
hangulatban ezt elég gyakran csinálom& )ddig hagyom égni, amíg csak a
körmömre nem ég, aztán bedobom a hamutartóba& ?deges szokás&
)ztán 7ally egyszer csak, mint derült égből a villám, ezzel áll elő5 $ ?de
"igyel%< 2udnom kell& /össz karácsony"át díszíteni, vagy nemI 2udnom kell&
$ 0ég mindig dühöngött a bokái miatt&
$ >rtam, hogy megyek& 0ár vagy h(sszor megérdeklődted& 3ersze hogy
megyek&
$ )zért, mert nekem tudnom kell& $ )ztán elkezdett nézelődni abban a
rohadt bü"ében&
Hirtelen abbahagytam a gyu"agy(%togatást, és kicsit közelebb ha%oltam
hozzá az asztal "ölött& 'gy egész csomó minden %árt az eszemben&
$ ?de "igyel%, 7ally<
$ 0i vanI $ +alami lányt "igyelt a bü"é másik végében&
$ +oltál te már tel%esen torkigI Agy értem, "éltél$e már attól, hogy minden
menthetetlenül elrohad körülötted, hacsak nem csinálsz sürgősen
valamitI 3éldául te szereted az iskolát, meg minden ilyesmitI
$ 7zörnyen unalmas&
$ #e gyűlölödI )zt tudom, szörnyen unalmas, de az érdekel, hogy
gyűlölöd$eI
$ Hát azért nem gyűlölöm& )z embernek mindig kell&&&
$ Hát én gyűlölöm& 6n aztán gyűlölöm& 6s nemcsak azt& 0indent& Dyűlölök
.e- ;orkban élni, meg minden& ) ta8ikat és a 0adison utcai buszokat, a
kalauzaikkal együtt, akik "olyton üvöltenek, hogy a hátsó a%tón száll% le, és
gyűlölöm, hogy meg kell ismerkednem gennyes alakokkal, akik szerint a
4untok angyalok, és hogy mindig li"tbe kell szállnom, ha egyszerűen csak
ki akarok menni, és hogy reám igazít%ák a ,rook áruházban a nadrágot, és
az embereket, akik mindig&&&
$ .e üvölts, légy szíves& $ 'z röhe%es volt, mert nem is üvöltöttem&
$ +együk !éldául a kocsikat $ "olytattam nagyon csendesen& $ ) legtöbb
ember meg van őrülve a kocsiért& Ha egy kis karcolás van ra%ta, már
odavan, és "olyton arról beszél, mennyi benzint "ogyaszt kilométerenként,
és ha vadonat(% kocsi%a van, máris azon töri a "e%ét, hogy elad%a, és vesz
egy még (%abbat& 6n még az öreg kocsikat is utálom& 7zóval engem nem
izgatnak& ?nkább szeretnék egy átkozott lovat& ) ló legalább emberi, az
istenért< ) lovat legalább&&&
$ .em tudom, miről beszélsz tula%donké!!en& Ngrándozol egyik témáról&&&
$ 0ondok neked valamit& @ábé te vagy az egyedüli oka, hogy most .e-
;orkban vagyok& Ha te nem lennél itt, akkor én valahol a "rancban lennék&
) dzsungelben, vagy valahol máshol, a bal"enéken& 2e vagy az egyetlen,
ami itt tart&
$ 6des vagy $ ezt mondta, de éreztem, hogy szeretné másra terelni a szót&
$ 'l kellene egyszer menned egy "i(iskolába& 3róbáld meg egyszer&
0indenki meg%átssza magát, és az ember csak azért tanul, hogy eléggé
kira"inálód%on, és vegyen egy átkozott adillacet egyszer, és meg%átssza,
hogy rá se ránt, ha a kedvenc csa!atát megruházzák, és egész na!
nőkről, italról, sze8uális !roblémákról meg ilyesmikről tárgyal%on, és a
rohadt, mocskos kis társaságával mindenki összetart& Hsszetartanak a
kosárlabda$drukkerek, összetartanak a katolikusok, összetartanak a
nagyokosok, összetartanak a bridzselők& 0ég a @önyvklub tag%ai is
összetartanak& Ha csak egy kicsit is értelmesen akarsz&&&
$ .a de ide "igyel%< 'gy csomó "i( van, aki többet tanul ennél az iskolában&
$ ?gazad van& ?gazad van, egy!áran többet is megtanulnak& #e én csak
ennyit& 6rtedI .ekem ez a véleményem& 3ontosan ez az én istenverte
véleményem& .ekem semmi se %ön ki a dolgokból& *ossz "ormában
vagyok& 2etű "ormában&
$ 'z biztos&
)ztán hirtelen támadt egy csuda %ó ötletem&
$ ?de "igyel%, van egy ötletem& 0i lenne, ha elmennénk innen a "rancbaI
=igyel% ide& ?smerek egy srácot Dreen-ich +illage$ben, aki kölcsönadná a
kocsi%át !ár hétre& Ngyanoda %árt, ahová én, és még most is tartozik
nekem tíz dollárral& Holna! reggel "elmehetnénk 0assachusettsbe és
+ermontba meg a környékére& )rra !okolian szé!& $ 0inél tovább
terveztem, annál %obban beger%edtem, átny(ltam és meg"ogtam 7ally
kezét& 0ilyen egy bal"ácán hülye voltam& $ .em vicc, száznyolcvan
dollárom van a bankban& *eggel kivehetem, mikor kinyit, és akkor le
tudok menni a kocsiért ahhoz a sráchoz& .em vicc& Kdülünk a
kem!ingekben, amíg tart a dohány, aztán ha el"ogy, akkor kerítek valami
állást, és élhetünk a !atak !art%án, meg minden, és később
összeházasodhatunk& 6n vágnám a "át télen, a magunkét, meg minden&
,izony isten, "antasztikusan %ó lenne< 0it szólsz hozzáI .aI 0it szólszI
'l%össz velem, 7allyI
$ ?lyet nem lehet tenni $ mondta 7ally !okoli sértett hangon&
$ 0iért neI 0i a "enéért ne lehetneI
$ +elem ne kiabál%, %óI $ 0arhaság, nem is kiabáltam&
$ 0iért nem lehet megtenniI 0iértI
$ 0ert nem lehet, és kész& 'lőször is tula%donké!!en még mind a ketten
gyerekek vagyunk& 6s arra nem gondolsz, mi lesz, ha el"ogy a !énzed, és
nem ka!sz állástI 6hen halunkI )z egész annyira "antasztikus, egyáltalán
nem&&&
$ .em "antasztikus& @a!ok állást& 'zen ne tö!reng%& 'zért ne "á%%on a "e%ed&
0i a hézagI .em akarsz velem %önniI 0ondd meg, ha nem&
$ .em erről van szó< 'gyáltalán nem erről van szó& $ @ezdtem gyűlölni& $
*engeteg időnk van arra, hogy ilyesmit csinál%unk& Agy értem, ha
be"e%ezted az iskolát, meg minden, és ha összeházasodunk& )kkor
rengeteg időnk lesz, remek helyekre utazhatunk& 2e csak&&&
$ .em, nem lesz& 'gyáltalán nem lesz& )z (gy egészen más lenne& $
0egint !okolian lehervadtam&
$ 0iI .em hallom, mit mondasz< 'gyik !ercben kiabálsz, a következő
!ercben meg&&&
$ )zt mondtam, hogy nem& 'gyáltalán nem lesz egy csomó remek hely,
ahova ma%d utazhatunk, mikor be"e%ezem az iskolát, meg minden& .yisd ki
a "üled< )kkor már az egész más& )kkor !éldául bőröndökkel kellene
lemenni, li"ten, meg mit tudom én& )kkor egy csomó embert "el kellene
hívni elb(cs(zni, és aztán ké!esla!ot küldeni nekik a szállodákból, meg
minden& 6s én valami hivatalban dolgoznék, egy csomó !énzt keresnék,
és ta8in vagy a 0adison utcai buszon %árnék, és végignéznék egy csomó
hülye hirdetést, előzetest és híradót& Híradók& 0indenható isten< 0indig
van benne valami hülye lóverseny, meg ha%ószentelés !ezsgősüveggel,
meg bicikliző csim!ánz nadrágban& 7zóval (gy az egész más lenne& 7zóval
egyáltalán nem érted, mit beszélek&
$ 2alán nem& 2alán te magad se& $ )ddigra már gyűlöltük egymást&
7zemmel láthatóan hiábavaló lett volna további értelmes beszélgetéssel
!róbálkozni& 0ár rém sa%náltam, hogy elkezdtem az egészet&
$ :, men%ünk innen& 4e kell rohadni tőled, ez a helyzet&
Hregem, ma%dnem a !la"onig ugrott mérgében& 2udom, ezt nem kellett
volna mondanom, talán rendes körülmények között erre sor sem kerül, de
tényleg állatian lehervasztott& :ltalában nem szoktam lányoknak ilyen
gorombaságokat mondani& Hregem, a !la"ont kiütötte mérgében< Hiába
kértem tőle bocsánatot, mint az őrült, nem volt ha%landó megbocsátani&
0ég bőgött is& @icsit meg is i%edtem, mert tartottam tőle, hogy hazamegy
és elmond%a az a!%ának, hogy rohasztónak neveztem& 9lyan nagydarab,
hallgatag barom az a!%a, és egyébként sincs oda értem& 'gyszer azt
mondta 7allynek, hogy én t(lságosan hangos vagyok&
$ .em vicc, tényleg sa%nálom $ ezt ismételgettem&
$ 7a%nálod& 7a%nálod& .evetséges& $ 0ég mindig bőgött, és hirtelen tényleg
kezdtem sa%nálni a dolgot&
$ Dyere, hazaviszlek& @omolyan&
$ @öszönöm, magam is hazatalálok& 1rült vagy, ha azt ké!zeled, hogy
hazakísérhetsz& .ekem ilyet "i( még soha életemben nem mondott&
@icsit röhe%es volt az egész, ha %ól meggondolta az ember, és egyszerre
olyat csináltam, amit megint csak nem kellett volna& 'lröhögtem magam&
6s én olyan nagyon hangosan és hülyén röhögök& Ha valaha sa%át magam
mögött ülnék a moziban, vagy mit tudom én, hol, biztosan megbökném
magam, és azt mondanám, hogy hall%a, de cs(nya öröme van& 'rre !ersze
7ally még %obban begőzölt&
'gy darabig még ugráltam körülötte, bocsánatot kértem, !róbáltam
megbékíteni, de nem ment& 'gyre azt ha%togatta, tűn%ek el és hagy%am
békén& +égül aztán tényleg otthagytam& ,ementem, "elh(ztam a ci!őm
meg minden, és elmentem nélküle& .em kellett volna, viszont addigra
már torkig voltam vele&
Ha tudni akarod az igazat, "ogalmam sincsen, miért kezdtem bele ebbe a
témába& 0ármint hogy men%ünk el 0assachusettsbe és +ermontba, meg
minden& Hiszen akkor se vinném el magammal, ha akarná& 7zámításba se
%önne& ) rémes az, hogy amikor hívtam, akkor is (gy gondoltam& 'z a
rémes& 'sküszöm, őrült vagyok&
TIZENNYOLCADIK FEJEZET
0egéheztem, mire elvergődtem a %ég!ályáról& ,ementem egy bü"ébe,
ettem sa%tos szendvicset meg te%et& )ztán átmentem egy tele"on"ülkébe,
gondoltam, (%ra "elhívom /ane$t, megnézem, otthon van$e már& Ngyanis
tel%esen lyukas az estém, gondoltam, és ha otthon van, elviszem valahova
táncolni, vagy mit tudom én& )z egész ismeretségünk alatt
egyetlenegyszer se táncoltam vele& +iszont egyszer láttam, hogy táncol&
Agy vettem észre, nagyon %ól tud& ) %(lius G$i ünne!i össze%övetelen a
klubban& )kkor még alig ismertem, és (gy éreztem, nem illik lecsa!nom a
"i(%a kezéről& )l 3ike$kal volt, aki a hoate$ba %ár, és rémes alak& 1t is alig
ismertem, csak mindig ott csellengett a strandon& =ehér laste8
"ürdőgatyá%a volt, és mindig szaltózott a toronyból& ?lletőleg azt a tetű
"elszállót !róbálgattaJ de egész álló na!& 'z volt az egyetlen, amit tudott,
és ettől már menőnek ké!zelte magát& @ongó "e%ű izom!acsirta& 7zóval
ezzel volt /ane akkor este& 'zt nem bírtam megérteni& 'sküszöm, nem&
0ikor együtt kezdtünk %árni, kérdeztem, hogy volt ké!es egy olyan
nagyké!ű barommal randev(zni, mint )l 3ike& /ane szerint nem volt
nagyké!ű& )zt mondta róla, hogy kisebbrendűségi kom!le8usa van& Agy
csinált, mintha sa%nálná is miatta, nem (gy, mintha csak "eltételezné&
7zóval ő (gy gondolta& =ura ez a lányoknál& Ha az ember megemlít valami
tel%esen barom alakot, aki mond%uk al%as vagy nagyon beké!zelt, vagy mit
tudom én, szóval megemlíti egy lánynak, akkor a lány biztosan azt
mond%a róla, hogy az illetőnek kisebbrendűségi kom!le8usa van& 2alán
van is, de attól még barom, véleményem szerint& 4ányok& )z ember soha
nem tud%a kiszámítani, mit gondolnak& 'gyszer az egyik barátomnak
randev(%a volt ennek a *oberta Calshnek a szobatársával& ,ob
*obinsonnak hívták a srácot, és neki tényleg kisebbrendűségi kom!le8usa
volt& 7zégyellte a szüleit, meg minden, mert (gy beszélnek, hogy
LláthassaM, LtudhassaM, meg minden, és elég szegények is& #e nem volt
barom, vagy ilyesmi& .agyon rendes tag volt& #e az a lány, a *oberta
Calsh szobatársa, egyáltalán nem komálta& )zt mondta *obertának, hogy
a srác rém beké!zelt& 6s miért hitte, hogy beké!zeltI 0ert véletlenül
megemlítette, hogy az önké!zőkör elnöke& 'gy ilyen kis semmiség, és
rögtön azt hitte, hogy beké!zelt& 'z a ba% a lányoknál& Ha tetszik nekik a
srác, mindegy, akármekkora barom is, azt mond%ák, kisebbrendűségi
kom!le8usa van, ha viszont nem tetszik, akkor lehet akármilyen rendes,
vagy lehet akármekkora kisebbrendűségi kom!le8usa, azt mond%ák,
beké!zelt& 0ég eszes lányok is&
7zóval (%ra "eltárcsáztam /ane$t, de nem %elentkezett& )ztán kezdtem
la!ozgatni a noteszomban, ki a "enét lehetne ma estére mozgósítani& )
ba% csak az volt, hogy a noteszomban összvissz három szám szere!elt,
/ane meg az a 0r& )ntolini, aki 'lkton Hillsben tanárom volt, és az a!ám
hivatali száma& 0indig el"ele%tem beírni az embereket& +égül aztán arl
4uce$t hívtam "el& )kkor érettségizett a Chooton 7choolban, mikor én
el%öttem onnan& @örülbelül három évvel idősebb nálam, nem t(lságosan
szerettem, de rendkívül intelligens, neki volt a legmagasabb intelligencia$
hányadosa az egész iskolában, és gondoltam, hátha van kedve velem
vacsorázni valahol, és egy kicsit végre értelmesen eldumálni& .éha
nagyon %ó hatással volt rám& 'zért hívtam "el& )kkor már a olumbián %árt,
de a SV& utcában lakott, és tudtam, hogy otthon kell lennie& 0ikor a
tele"onhoz %ött, azt mondta, hogy vacsorára nem ér rá, de este tízkor
találkozhatunk a Cicker bárban, az VG& utcában& )zt hiszem, marhára
megle!ődött, hogy "elhívtam& 'gyszer ugyanis nagy"enekű gennygócnak
neveztem&
0arha sok időt kellett agyonütnöm tízig, ezért mentem moziba a *adio
itybe& *osszabbat nem is tehettem volna, viszont közel volt, és más nem
%utott az eszembe&
0ikor bementem, még az artistaműsor ment& ) *ocketek é!!en állatian
rugdalóztak, már ahogy szoktak, egy sorban, kar%ukkal át"ogva egymás
derekát& ) közönség őrülten ta!solt, és mögöttem egy alak azt
mondogatta a "eleségének5 $ Hát ehhez mit szólszI 'z aztán !recízió< $ 'z
"á%t< ) *ocketek után egy szmokingos alak %ött ki görkorcsolyával, és
elkezdett görkorcsolyázni egy csomó kis asztal alatt, és közben vicceket
mondott& .agyon klasszul csinálta, meg minden, de mégse tudtam
élvezni, mert elké!zeltem azt, mikor gyakorol, hogy "ellé!hessen mint
görkorcsolyázó& 9lyan ostobaságnak éreztem& )zt hiszem, nem voltam
meg"elelő hangulatban az ilyesmihez& )ztán %ött a karácsonyi szám, ami
minden évben megy a *adio ityben& )ngyalok %önnek elő a !áholyokból
meg mindenhonnan, meg !asasok kereszttel meg minden"éle izével a
kezükben, de legalább ezren, és éneklik a %ennyből az angyal$t, mint az
őrültek& .agy szám< )zt hiszik, ez !okolian vallásos, tudom, és nagyon
szé!, meg minden, de szerintem se nem vallásos, se nem szé!, az
istenért, ha egy csomó színész a szín!adon kereszttel a kezében körbe%ár&
0ikor be"e%ezik és kimennek, esküszöm, már (tközben ny(lnak a
zsebükbe bagóért& 7ally Hayesszel láttam tavaly, és ő "olyton azt
ha%togatta5 milyen gyönyörű, a ruhák, meg minden& 6n meg azt mondtam,
hogy /ézus biztosan meg!ukkadna, ha látná ezeket a maskarásokat& 7ally
szerint én szentségtörő ateista vagyok& 'z szent igaz& )zt hiszem, ha
valami /ézusnak tetszene, az már inkább az üstdobos lenne a zenekarból&
@örülbelül nyolcéves korom óta "igyelem azt a tagot& )llie, az öcsém, meg
én, mikor még a szüleinkkel %ártunk oda, mindig előrementünk, hogy
lássuk& ) leg%obb dobos, akit valaha is láttam& )lig van alkalma egy!árszor
ráverni, de akkor se vág unott !o"át, ha nem dobol& 6s aztán, mikor dobol,
akkor olyan érzéssel csinál%a, és olyan ideges& 'gyszer, mikor a!ámmal
Cashingtonban voltunk, )llie küldött neki egy la!ot, de "ogadni mernék,
hogy sose ka!ta meg& .em tudtuk !ontosan, hogy címezzük&
) karácsonyi szám után %ött a "ilm& 9lyan le!ra volt, hogy az már
művészet& 'gy angol "i(ról, valamilyen )lecről szólt, aki részt vett a
hábor(ban, és aztán a kórházban elveszti az emlékezőtehetségét, meg
minden& @i%ön a kórházból, bottal a kezében ide$oda sántikál, végig
4ondonon, és nem tud%a magáról, hogy ki a "ene lehet& 2ula%donké!!en
herceg, csak nem tud%a& )ztán összeakad egy klassz, kedves, %ószívű
lánnyal, mikor é!!en száll "el a buszra& ) lány kala!%a leesik, a "i( meg
elka!%a, aztán együtt szállnak "el& 4eülnek, és elkezdenek harles
#ickensről beszélni& 0ind a kettő%üknek a kedvenc író%a& ) "i(nál van is
egy kötet T3ist 4livér, és a lánynál is van& 0a%d meg!ukkadtam<
'gyébként !ersze egymásba szeretnek, azért, mert mind a ketten bele
vannak esve #ickensbe, és a "i( segít a lánynak a kiadóvállalatát vezetni&
) lánynak könyvkiadó vállalata van, csak már eléggé un%a a banánt, mert
a báty%a iszákos, és minden !énzüket elissza& .agyon elkeseredett szivar
a báty, mert a hábor(ban orvos volt, de már nem o!erálhat, mert
tönkrementek az idegei, ezért "olyton iszik, de nagyon szellemes, meg
minden& 'gyébként )lec ír egy könyvet, a lány kiad%a, és egy kala! !énzt
keresnek vele& 0ár é!!en meg akar%ák tartani az esküvőt, mikor "eltűnik a
láthatáron a másik lány, 0arcia& 1 volt )lec menyasszonya, mielőtt
elvesztette az emlékezőtehetségét, és "elismeri az üzletben, ahol
dedikál%a a könyvét& 0egmond%a )lecnek, hogy való%ában herceg, meg
minden, de )lec nem hisz neki, és nem akar elmenni a lánnyal még az
any%ához se& )z any%a annyit sem lát, mint egy vakond& #e a másik lány, a
%ószívű, rábeszéli, hogy men%en& .agyon nemeslelkű, meg minden& 'zért
aztán elmegy& #e még akkor se tér vissza az emlékezőtehetsége, amikor
a dán dog%a ráugrik, és az any%a végigta!ogat%a az arcát, és odahozza
neki a gyerekkori mackó%át& #e aztán egy szé! na!on gyerekek
kriketteznek, és egy labda a "e%éhez ütődik& )kkor hirtelen visszanyeri az
emlékezőtehetségét, bemegy, és homlokon csókol%a az any%át, meg
minden& 6s akkor (%ra valódi herceg lesz, és el"ele%ti a %ószívű lányt,
akinek kiadó%a van& 'lmondanám tovább is, csak "élek, hogy megüt a
guta& .em arról van szó, hogy lelőném a !oént& .incs mit lelőni, az istenit
neki& 7zóval azzal végződik, hogy )lec és a %ószívű lány összeházasodnak,
a báty, a részeges, visszanyeri az idegei "ölött az uralmat, mego!erál%a
)lec any%át, hogy (%ra lásson, aztán a báty és 0arcia szeret egymásba&
)zzal végződik, hogy egy hossz( asztal körül ülnek, és röhögnek, mert a
dán dog be%ön egy csomó kis kölyökkel a szá%ában& 0indenki azt hitte,
hogy hím, gondolom, vagy valami hasonló baromság& sak annyit
mondhatok, ne nézd meg, ha nem akarsz lerohadni&
6s ami végké!! kiborított, az az volt, hogy mellettem egy nő végigbőgte
az egész átkozott "ilmet& 0inél %obban bőgött, annál %obban láttam, hogy
csak meg%átssza magát& )zt gondolná az ember, azért bőg, mert marhára
érzékeny a lelke, de én mellette ültem, és esküszöm, nem volt az& 'gy kis
kra!ek volt vele, szegény !okolian unatkozott, és ki kellett volna neki
mennie a vécére, de a nő nem vitte ki& 'gyre csak azt mondogatta, hogy
ül%ön békén, és viselked%en tisztességesen& @örülbelül annyira volt
érzékeny lelkű, mint egy "arkas& =igyeld meg, vannak ilyenekJ vörösre
bőgik a szemüket a moziban valami gennyes marhaságon, és tízből kilenc
a szíve mélyén al%as barom& .em vicc&
) mozi után elindultam a Cicker bár "elé, ahol arl 4uce$szal volt
randev(m& 7éta közben a hábor(n gondolkodtam, meg minden& )z ilyen
hábor(s "ilmeknek mindig ez az eredménye& )zt hiszem, nem bírnám ki,
ha hábor(ba kellene mennem& 2ényleg nem& Ha csak kivinnék az embert,
és mind%árt lelőnék, az nem volna rossz, de annyi ideig a hadseregben
lenni< )z rémes& #& ,&, a bátyám, négy istenverte éven át volt katona& )
hábor(ban is harcolt $ az invázió na!%án szállt !artra, meg minden $, de
azt hiszem, a hadsereget %obban gyűlölte, mint a hábor(t& 6n akkor még
gyerek voltam, de emlékszem, mikor időnként haza%ött szabadságra, és
mást se csinált, csak "eküdt az ágyán& 0ég a na!!aliba is alig %ött be&
@ésőbb, mikor a tengerent(lra ment, és ténylegesen részt vett a
hábor(ban, meg minden, akkor se sebesült meg, és ő se lőtt le senkit&
sak az volt a dolga, hogy valami link tábornokot szállítson egész na! a
!arancsnoki kocsin& 'gyszer mondta )llie$nek meg nekem, hogy ha le
kellett volna lőnie valakit, azt se tudta volna, merre lő%ön& #& ,& szerint a
hadsereg é!!annyira tele volt rohadt alakokkal, mint a náciké&
'mlékszem, )llie egyszer megkérdezte, nem volt$e valami %ó is abban,
hogy meg%árta a hábor(t, mert mégis ő író, és a hábor( adott egy csomó
témát, amiről írni lehet, meg minden& )kkor elküldte )llie$t a
baseballkesztyű%éért, és aztán megkérdezte tőle, ki a %obb hábor(s költő5
*u!ert ,rooke vagy 'mily #ickinson& )llie azt "elelte, hogy 'mily
#ickinson& 6n magam nem sokat tudok erről, nemigen olvasok verseket,
de azt nagyon %ól tudom, hogy megőrülnék, ha be kellene vonulnom, és
olyan alakokkal kellene állandóan együtt lennem, mint )ckley, 7tradlater
vagy 0aurice, velük kellene menetelni, meg minden& 'gyszer voltam
cserkész, körülbelül egy hétig, de a végén már látni se bírtam az előttem
menetelő tag nyakát& :llandóan azt kiabálták, hogy mindenki az előtte
menetelő tag tarkó%át nézze& Ha még egyszer hábor( talál lenni,
esküszöm, %obb lesz, ha engem rögtön kiemelnek az ele%én, és
odaállítanak a kivégzőosztag elé& .em ellenkeznék& 0ost %ut eszembe, #&
,& rémesen utálta a hábor(t, és mégis azt mondta tavaly nyáron, hogy
olvassam el a 5$s a fegyverektől$t, mert olyan isteni& 'z az, amit nem
értek& Agy szere!el benne ez a Henry hadnagy, mint valami rendes tag,
meg minden& .em értem, hogy #& ,&, aki annyira utálta a hadsereget és a
hábor(t, hogy tudott szeretni egy ilyen gennyes könyvet& 3éldául nem
értem, hogy lehet szeretni egy ilyen nyavalyás könyvet is, meg *ing
4ardner könyvét is, meg # nagy 6atsby$t is, amiért annyira odavan& #& ,&
megsértődött, mikor mondtam, és azt "elelte, t(l "iatal vagyok ahhoz,
hogy helyesen értékelhessek, de én nem hiszem& 0ondtam, én szeretem
*ing 4ardnert és # nagy 6atsby$t, meg minden& >gy is van& #öglöttem #
nagy 6atsby$ért& )z öreg Datsby& *endes szivar& ) "alra kell mászni tőle&
'gyébként örülök, hogy "eltalálták az atombombát& Ha (%ra hábor( lenne,
ráülnék egy atombombára& Hnként %elentkeznék& 'sküszöm, megtenném&
TIZENKILENCEDIK FEJEZET
Ha nem lennél .e- ;ork$i, hogy tudd5 a Cicker bár egy rongyrázós
hotelban, a 7etonban van& *égen sokat %ártam oda, ma már nem&
=okozatosan leszoktam róla& :ltalában rendkívül választékos helynek
tart%ák, meg minden, de tula%donké!!en dőlnek oda a gennyes alakok&
=ellé! ott két "rancia baba, 2ina és /anine, egy este átlag háromszor
%önnek ki, zongoráznak és énekelnek& ?lletőleg az egyik zongorázik, állati
!ocsékul, a másik meg énekel& ) legtöbb szám vagy nagyon disznó, vagy
"ranciául van& )z énekes, a /anine, először mindig belesusog abba a
mikro"onba, ilyeneket !éldául5 L6n most szérétnék bémutatni égy kis
számot önöknék "ransziáül& 'gy "ranszia kislányról lész szó, aki olian nagy
város kérül, mint mond%uk .e- ;ork, és szérét bélé égy brokklini "i(ba&
*émél%ük, tétszéni "og&M )ztán meg"elelő suttogás és !okoli bá%olgás után
elénekel valami zsibbasztó számot, "élig "ranciául, "élig angolul, és a sok
gennyes hólyag ma%d megőrül a gyönyörűségtől& Ha elég soká ül ott az
ember, és hall%a őket ta!solni, meg minden, esküszöm, megundorodik az
egész világtól& 6s a tula% is olyan tetű alak& :llati, milyen sznob& 7zóba se
áll az emberrel, hacsak nem valami nagy"e%ű vagy híres ember, vagy mit
tudom én, micsoda& #e ha valami ilyesmi vagy, akkor még undorítóbban
viselkedik& )kkor "elugrik, odaszalad, és kedélyesen mosolyog, mintha
állatian rendes "ickó lenne, csak %obban ismerni kellene, és azt mond%a5 $
.os, mi (%ság onnecticutbanI $ vagy5 $ 0i (%ság =loridábanI $ *émes
hely, na, nem vicc& 6n "okozatosan leszoktam róla&
@orán érkeztem& =elültem az egyik bárszékre $ már nagy volt a nyomor $
és rendeltem két -hiskyt szódával, még mielőtt 4uce "eltűnt volna a
láthatáron& ) rendelésnél "elálltam, hadd lássák, milyen magas vagyok,
nehogy eszükbe %usson, hogy esetleg még nem vagyok nagykor(& )ztán
"igyeltem a sok genny alakot körülöttem egy darabig& 0ellettem egy !ali
tel%esen rászállt a nő%ére, azt ismételgette neki, hogy milyen
arisztokratikus keze van& 'z "á%t< ) bár másik vége tele volt buzikkal& .em
voltak ti!ikusan buzi !o"ák, nem volt t(l hossz( ha%uk, meg minden, de
mégis látszott, hogy buzik& +égül meg%elent 4uce& Halálos egy szivar&
Chootonban ő volt a korre!etitorom& #e semmi egyebet nem tett, mint
hogy sze8uális dolgokról beszélt, néha késő é%szakáig, és mindig egy
csomó más srác is ott volt a szobá%ában& /ól értett a nemi !roblémákhoz,
"őleg a !erverzitásokhoz& 7okat beszélt ilyen hátborzongató alakokról,
akiknek birkákkal van viszonyuk, meg olyanokról, akik a kala!uk bélésébe
női bugyit varrnak, meg minden& )ztán "ér"i és női buzikról& 4uce minden
buzit ismert az 'gyesült :llamokban& sak meg kellett említeni valakit,
akárkit, és ő rögtön megmondta, hogy az vagy nem& .éha egész
hihetetlen volt, színészekről és hasonlókról mondta, hogy buzi& .ős is volt
köztük, az isten"á%át< 0indig kérdezgettük5 L2ényleg azt mondod, hogy /oe
,lo- buziI )z a nagy, deltás !ali, aki mindig gengsztert vagy co-boyt
%átszikIM LHogyneM $ "elelte ilyenkor& )z volt a szava%árása, hogy
LhogyneM& 7zerinte az mindegy, ha nős is valaki& 0eg hogy a világon a nős
"ér"iaknak a "ele buzi, csak még nem tud%ák& 6s azt is, hogy egyik na!ról a
másikra át lehet változni, ha az emberen a stigmák mind megvannak& /ól
begyullasztott minket akárhányszor& =olyton lestem, mikor leszek buzi& )
röhe%es az volt, hogy mindig arra gondoltam, biztos ő buzi& =olyton azt
mondta5 L=ogd meg ezt, mekkora<M $ csu!a libabőr lett az ember, ha
végigment vele a sötét "olyosón& 6s ha bement a vécébe, mindig nyitva
hagyta az a%tót, és előadást tartott közben, amíg az ember a "ogát mosta,
vagy mit tudom én& 'z olyan buzi szokás& 2ényleg& ?smertem egy$két igazi
buzit az iskolában, azok csináltak ilyen hecceket& 'zért volt nekem 4uce
mindig gyan(s& 'gyébként nagyon intelligens tag volt& 2ényleg&
7ose mondta, hogy szervusz, ha találkozott valakivel& )z első mondata az
volt, mikor leült, hogy csak !ár !ercig maradhat, mert randev(%a van&
)ztán egy száraz martinit rendelt& @ülön mondta a mi8ernek, hogy %ó
száraz legyen, ola%bogyó nélkül&
$ 2e, szereztem neked egy buzit $ mondtam neki& $ 9tt van a bár másik
végén& 0ost ne nézz oda& .eked őrizgettem&
$ ,omba%ó& 4átom, a régi maradtál, aul"ield& 0ikor nő már be a "e%ed
lágyaI
@icsit untattam& 2ényleg& 1 viszont mulattatott engem& 'gyszerűen az a
"a%ta tag volt, aki engem mindig mulattat&
$ Hogy állsz a nemi élettelI $ érdeklődtem& Ntálta az ilyen kérdéseket&
$ .yugi< Kl% veszteg és nyugi, az istenért<
$ Halálnyugodt vagyok& 0ilyen a olumbiánI ,írodI
$ Hogyne bírnám& Ha nem bírnám, nem %árnék oda& $ .éha ő is
meglehetősen unalmas volt&
$ 0i a "ő szakodI ) !erverzitásokI $ 0ár csak hülyültem&
$ .e %átszd meg a hülyét, mert egyszer (gy maradsz<
$ sak h(zlak& ?de "igyel%, 4uce< 2e intelligens tag vagy& 7zükségem van a
tanácsodra& *ettenetes&&&
,elenyögött a !o"ámba& $ ?de "igyel%, aul"ield& Ha van kedved nyugodtan
ülni és inni és békésen beszél&&&
$ /ó, %ó, rendben van& .yugi& $ 7zemmel láthatóan nem akart komoly
dolgokról beszélni& 'z a di"i ezekkel az intelligens tagokkal& @omoly
dolgokról nem akarnak beszélni, csak ha nekik van rá kedvük& 'rre aztán
elkezdtem általánosságokról beszélgetni&
$ .a, nem vicc, hogy áll a nemi életedI 0ég mindig azzal a lánnyal %ársz,
akivel a -hootoni időkbenI )kinek olyan %ó&&&
$ 2e %ó ég, dehogy<
$ HogyanI 0i lett veleI
$ Dőzöm sincs& sak azt tudom, hogy azóta ordas nagy kurva lett&
$ 'z nem valami rendes tőled& Ha már engedte magát, legalább ne beszél%
róla így&
$ P, istenem< 'z megint egy ti!ikus aul"ield$beszélgetés leszI 7zeretném
előre tudni&
$ .em, de azzal együtt ez nem volt rendes tőled& Ha már engedte magát&&&
$ 0uszá% ebben az ocsmány témakörben maradniI
.em szóltam semmit& =éltem, hogy "elugrik és "aké!nél hagy, ha nem
"ogom be a szám& 0indössze rendeltem még egy -hiskyt& @edvem lett
volna %ól leszívni magam&
$ 0ost kivel %árszI +an kedved beszélni rólaI
$ Agyse ismered&
$ /ó, de mégis ki azI Hátha&
$ +idéken él& 7zobrásznő& Ha már é!!en tudni akarod&
$ ?gazánI @omolyanI Hány évesI
$ 6n sose kérdeztem meg tőle, az istenért<
$ /ó, de körülbelül&
$ Dondolom, nincs messze a negyventől&
$ ) negyventőlI ?gazánI 2e ezt szeretedI 7zereted az ilyen öregeketI $
sak azért "aggattam, mert olyan sokat tud sze8uális dolgokról, meg
minden& )zon kevesek közé tartozott, akikről biztosan tudtam& 2izennégy
éves korában vesztette el a szüzességét, .antucketben& 2ényleg&
$ 7zeretem az érett nőket, ha ezt gondolod& Hogyne&&&
$ .e mondd< 0iértI /obban tudnak, meg mindenI
$ ?de "igyel%< 2isztázzunk valamit& 0a nem vagyok ha%landó semmi"éle
ti!ikus aul"ield$kérdésre válaszolni& )z ördögbe is, mikor nő már be a
"e%ed lágyaI
'gy darabig hallgattam& '%tettem a témát egy időre& )ztán 4uce rendelt
még egy martinit& )zt mondta a !incérnek, hogy csinál%a még sokkal
szárazabbra&
$ ?de "igyel%< 0ióta %ársz veleI 'zzel a szobrász !i!ivelI $ 'z tényleg
érdekelt& $ 0ár Chootonban is ismertedI
$ 7zó sincs róla& sak !ár hóna!%a %ött )merikába&
$ ?gazánI Hova valóI
$ 7angha%ba&
$ .em viccI @ínaiI
$ .yilván&
$ 'z már nem vicc< 2e szereted eztI Hogy kínaiI
$ .yilván&
$ 0iértI 6rdekelne, ez komolyan érdekelne&
$ 'gyszerűen azért, mert a keleti "ilozó"iát sokkal megnyugtatóbbnak
tartom, mint a nyugatit& Ha tudni akarod&
$ 2énylegI 0it értesz a "ilozó"iánI ) nemi életet, meg mindentI Agy érted,
hogy az @ínában %obbI így értedI
$ .em !ont @ínában, az istenért< @eleten, azt mondtam& =eltétlenül
"olytatni akarod ezt a bárgy( beszélgetéstI
$ ?de "igyel%< @omolyan beszélek& .em vicc& 0iért %obb keletenI
$ 2(l bonyolult lenne részletezni, az istenért& 'gész egyszerűen náluk a
sze8ualitás "iziológiailag és szellemileg is átélt élmény& #e ha azt hiszed,
hogy én&&&
$ .ekem is< 7zerintem is, hogy is mond%am, "izikailag és szellemileg átélt
élmény, meg minden& 2ényleg& #e !ersze attól "ügg, kivel csinálom& Ha
valaki olyannal, aki nem&&&
$ )z istenit, aul"ield, ne üvölts< Ha nem tudod moderálni magad, %obb
lesz, ha hagy%uk az egész&&&
$ /ól van, "igyel% ide& $ ,eger%edtem, azért beszéltem hangosabban& Ha
beger%edek, néha hangosabban beszélek& $ 7zóval (gy értem, hogy nem
csinálhat%a az ember akárkivel, nem minden lánnyal, akivel smárol, nem
mindig sikerül az (gy& .eked igenI
$ Hagy%uk, %óI
$ /ó, de "igyel% ide< +együnk !éldául téged és a kínai nőt& 0i olyan %ó
benneI
$ Hagy%uk, mondtam már<
@icsit t(lságosan személyes vizekre eveztem& 6reztem& #e é!!en ez volt
az egyik dolog, ami mindig bosszantott 4uce$szal ka!csolatban& 1 elvárta
Chootonban, hogy az ember a sa%át személyes ügyeit kiteregesse neki,
hogy ez meg az !ontosan hogy és mint volt, de ha más érdeklődött az ő
személyes ügyei iránt, akkor megsértődött& 'zek az intelligens alakok
nem szeretnek intelligensen beszélgetni, csak ha ők beszélnek egész idő
alatt& 6s mindig azt akar%ák, hogy az ember abban a !ercben "og%a be a
!o"á%át, amikor ők be"og%ák, és men%en vissza a sa%át szobá%ába, amikor
ők visszamennek& 0ikor Chootonban voltunk, 4uce iszony(an utálta,
ténylegesen utálta, ha az ő sze8uális előadásai után még ott maradtunk a
szobában, és csámcsogtunk a témán& 0ármint a többi srác meg én& +alaki
más szobá%ában&
'zt iszony(an utálta& )zt akarta, hogy mindenki men%en vissza a sa%át
szobá%ába, és kussol%on, ha már nem ő a köz!ont& )z az igazság, hogy
"élt, hátha valaki még nála is klasszabbat tud mondani& 'ngem
mulattatott a "i(&
$ 4ehet, hogy elmegyek @ínába& 'gy le!ra a nemi életem $ mondtam&
$ 'z természetes& 0ég éretlen vagy&
$ ?gen& 2ényleg& 2udom& 2udod, mi a ba% velemI .em tudok beger%edni&&&
(gy értem, igazán beger%edni&&& olyan lánnyal, akibe nem vagyok totál
beleesve& Agy értem ezt, hogy nekem nagyon szerelmesnek kell lennem&
Ha nem, akkor nem kívánom eléggé, meg minden, a "ene egye meg<
Hregem, ez lövi el az én nemi életemet< ?lyen egy tetű nemi életet te még
nem láttál&
$ 'z természetes, az istenért& 0egmondtam, mikor legutóbb találkoztunk,
mi kell neked&
$ Hogy men%ek !szichoanalitikushoz, meg mindenI $ 'zt mondta legutóbb&
)z a!%a !szichoanalitikus&
$ 2e is tudod, az istenért& .em az én dolgom, hogy mit művelsz az
életeddel&
'gy ideig hallgattam& Dondolkodtam&
$ 6s tételezzük "el, hogy elmegyek az a!ádhoz, és kianalizáltatom magam,
meg minden& 0it csinálhatI 7zóval mit csinálna velemI
$ 7emmit se csinálna& sak beszélne veled, és te beszélhetnél neki& 'gyet
érhet el5 segít, hogy megismerd lelki "ormációd milyenségét&
$ 0itI
$ ) lelki "ormációdat& ) lelki élet&&& ?de "igyel%, nem tartok neked előadást a
!szichológia ala!%airól& Ha érdekel, hívd "el az a!ámat, és %elentsd be
magad& Ha nem, nem& .ekem őszintén szólva tökmindegy&
) vállára tettem a kezem& Hregem, mulattatott a "i(& $ 0ond%a valaki,
hogy nem szé! dolog a barátság& ?gazI
)z órá%ára nézett& $ 2é!nem kell $ mondta és "elállt& $ Hrülök, hogy
láttalak& $ ?ntett a !incérnek, hogy hozza a számlát&
$ 0ondd, téged már kianalizált az a!ádI $ kérdeztem, mielőtt még elh(zta
volna a csíkot&
$ 'ngemI 0iért kérdedI
$ sak (gy& 7zóval igenI ?genI
$ .em egészen& ,izonyos "okig segített ki"e%leszteni az egyéniségemet, de
tel%es analízisre nem volt szükség& 0iért kérdezedI
$ sak (gy& 6rdekelt&
$ Hát, "el a "e%%el< $ 4etette a borravalót, meg minden, és indult&
$ sak még egyet igyál< @érlek< 9lyan !okolian egyedül vagyok< .em
vicc<
)zt mondta, nem teheti& 0ár így is elkésett& )ztán eltűnt&
4uce határozottan hervasztó, de "antasztikus szókincse van& .eki volt
Chootonban a legnagyobb szókincse& @i!róbálták&
HUSZADIK FEJEZET
Kcsörögtem ott tovább, és zsibbadtra ittam magam, amíg vártam, hogy
%ö%%ön 2ina és /anine és énekel%enek, de nem %öttek& 'gy buzi ké!ű,
hullámos ha%( !ali zongorázott, és egy (% nő, valami +alencia énekelt&
'gyáltalán nem volt %ó, de mégis %obb, mint 2ina és /anine, mert legalább
belevaló számokat énekelt& 2őlem %obbra állt a zongora, +alencia meg
!ont az orrom előtt& 7tíröltem, de meg%átszotta, hogy észre sem veszi&
+alószínűleg nem stíröltem volna, de hát tel%esen el voltam ázva& 0ikor
be"e%ezte, olyan gyorsan elh(zta a csíkot, hogy meg se tudtam hívni egy
"éldecire& 9dahívtam a "ő!incért, mondtam, kérdezze meg +alenciát,
meginna$e velem valamit& )zt mondta, %ó, de biztos nem kérdezte meg&
)z emberek soha nem ad%ák át az üzeneteket&
Hregem, ott ücsörögtem abban az átkozott bárban legalább egyig, (gy
ber(gtam, mint egy ló& )lig bírtam a szememet egyenesbe tartani& 'gyre
vigyáztam csak, hogy ne legyek hangos, vagy mit tudom én& .em
szerettem volna, ha valaki "el"igyel, és megkérdezi, hány éves vagyok& #e
öregem, alig bírtam egyenesen nézni& 0ikor már igazán részeg voltam,
akkor (%ra elkezdtem azt a baromságot a golyóval a hasamban& 6n voltam
az egyetlen a bárban, akinek golyó van a hasában& ) kezemet a %akom
alatt tartottam, a gyomromon, nehogy mindent összevérezzek, meg
minden& .em szerettem volna, ha észreveszik, hogy meg vagyok lőve&
2itkoltam, hogy meglőtt állat vagyok& +égül eszembe %utott, hogy
"elhívom /ane$t, megkérdezem, otthon van$e már& =izettem, meg minden&
)ztán "ölálltam a !ult mellől, és kimentem a tele"on"ülkébe& ) kezem
állandóan a %akom alatt tartottam, nehogy el"oly%on a vérem& Hregem,
tökrészeg voltam&
#e mire beértem a tele"on"ülkébe, már nem volt hangulatom "elhívni
/ane$t& )z a gyan(m, t(l részeg voltam& 'rre mit csináltamI =elhívtam
7ally Hayest&
+agy h(sszor kellett tárcsáznom, mire sikerült& Hregem, alig láttam&
$ Helló< $ üvöltöttem, mikor "elvette végre valaki azt a nyomorult tele"ont&
3ersze, mert részeg voltam&
$ @i beszélI $ kérdezte egy ro!!ant hűvös női hang&
$ 6n, Holden aul"ield& Hadd beszél%ek 7allyvel<
$ 7ally alszik& ?tt 7ally nagymamá%a beszél& 0iért tele"onálsz ilyen későn,
HoldenI 2udod, hány óra vanI
$ .aná& 6n 7allyvel akarok beszélni& .agyon "ontos& 2essék adni&
$ 7ally alszik, "iatalember& Hívd "el holna!& /ó é%szakát&
$ @eltse "el< 2essék "elkelteni, na< Hé<
0ásik hang szólt bele5 $ Holden, én vagyok& $ 7ally volt& $ 0i az a nagyon
"ontosI
$ 7allyI 2e vagyI
$ ?gen& .e ordíts& *észeg vagyI
$ .aná& ?de "igyel%< ?de "igyel%, hé< :t%övök karácsonykor, %óI =eldíszítem
azt az istenverte "át neked& /óI /óI Hé< 7ally<
$ /ó& 2e részeg vagy& 0ost men% és "eküd% le< Hol vagyI 6s kivelI
$ 7ally, át%övök és "eldíszítem azt a "át neked, %óI /óI Hé<
$ /ó& #e most men% és "eküd% le< Hol vagyI 6s kivelI
$ 7enkivel& 6n magam és én& $ Hregem, tökrészeg voltam< 0ég mindig
"ogtam a belem& $ @ikészítettek& ) könyörtelen csőcselék kikészített&
6rtedI 7ally, értedI
$ .em értem& 0ost men%, "eküd% le& 4e kell tennem a kagylót& Hív% "el
holna!<
$ Hé< 7ally< )karod, hogy "eldíszítsem azt a "át nekedI )karodI 0iI
$ ?gen& /ó é%szakát< 0en% haza, és "eküd% le< 4etette&
$ /ó é%szakát& /ó é%szakát& @icsi 7ally& 7ally, drága kis szerelmem&
'l bírod ké!zelni, milyen részeg voltamI )ztán én is letettem a kagylót&
Dondoltam, hogy é!!en akkor ért haza valami randev(ról& 0agam elé
ké!zeltem a 4untokkal, meg minden, minden"elé, meg azzal az andoveri
"ickóval& 'lké!zeltem, hogy mind egy csésze teában (sznak,
álbölcsességeket mondanak egymásnak, kedvesek, és !ersze mind
meg%átsszák magukat& ?stenemre, már meg is bántam, hogy "elhívtam<
2isztára bezsongok, ha részeg vagyok&
'gy darabig még maradtam abban az átok tele"on"ülkében& ) tele"onba
ka!aszkodtam, nem bírtam kimenni& .em éreztem magam valami
acélosan, az igazat megvallva& +égül aztán mégis kikecmeregtem, és
átmentem a "ér"ivécébe, támolyogtam, mint egy hülye& )z egyik kagylót
megtöltöttem hideg vízzel, és belenyomtam a "e%em egészen "ülig& .em
törültem meg, hagytam csö!ögni& )ztán leültem az ablak alatt a
"űtőtestre& /ó volt, meleg& /ólesett, mert istentelenül vacogott a "ogam&
6rdekes, részegen mindig !okolian reszketek&
.em volt más dolgom, ültem a "űtőtesten, és számoltam a !adlón a "ehér
kockákat& @ezdtem izzadni& 4egalább öt liter víz csurgott le a nyakamon,
csuromvíz lett a gallérom, a nyakkendőm, meg minden, de nem izgatott&
2(l részeg voltam ahhoz, hogy valami is izgasson& )ztán nemsokára a
zongorista, az a hullámos ha%(, buzi külse%ű tag %ött be, aki +alenciát
kísérte, hogy megke"él%e az arany"ürt%eit& @icsit beszélgettünk, míg
"ésülködött, bár nem volt valami "enemód barátságos&
$ Hé< ,eszélsz +alenciával, ha visszamész a bárbaI
$ *o!!ant nagy a valószínűsége&
7zellemes barom& 6n mindig szellemes barmokkal akadok össze&
$ ?de "igyel%, add át neki üdvözletemet& @érdezd meg, hogy az az átkozott
!incér átadta$e az üzenetemet, %óI
$ 0iért nem mész haza, a!a"e%I Hány éves vagy te tula%donké!!enI
$ .yolcvanhat& ?de "igyel%, add át neki üdvözletemet& /óI
$ 0ért nem mész haza, a!a"e%I
$ .em rólam van szó, ugyeI Hregem, te aztán "enemód tudsz zongorázni&
$ Hízelegtem neki& *ohadtul zongorázott, ha tudni akarod az igazat& $ )
rádióba kéne menned& 'gy ilyen szé! gyerek, mint te& 0icsoda
arany"ürtök< @ell egy menedzserI
$ 0en% haza, a!a"e%, légy %ó "i(, dobd be a szunyát&
$ .incs hova mennem& .em vicc& @ell egy menedzserI
.em "elelt, csak kiment& 0ár megke"élte a ha%át és megigazította, meg
minden, aztán kiment& 0int 7tradlater& 'zek a szé!"i(k mind egy"ormák&
Ha megke"élték az átkozott ha%ukat, akkor már csinálnak a "e%edre&
0ikor végre leszálltam a "űtőtestről, és kimentem a ruhatárba, már
bőgtem& .em tudom, miért, de bőgtem& Dondolom, azért, mert olyan
átkozottul lehangolt és magányos voltam& ) ruhatárban meg nem
találtam azt az átkozott számot& #e a ruhatároslány irtó rendes volt, azzal
együtt ideadta a kabátomat és a lemezt, az -gérfogak$at5 még mindig
nálam volt& )dtam neki egy dollárt, mert ilyen rendes, de nem "ogadta el&
sak azt ha%togatta, hogy men%ek haza, és "eküd%ek le& 3róbáltam
megbeszélni vele egy randev(t, mikor be"e%ezi a munkát, de nem volt
ha%landó& )zt mondta, az anyám lehetne, meg minden& 0egmutattam neki
az ősz ha%amat, és azt mondtam, hogy negyvenkét éves vagyok, !ersze
csak hülyültem& 0indenesetre kedves volt& ) !iros szarvaslövő sa!kám is
megmutattam& @omálta& =elvétette velem, mielőtt kimentem, mert a
ha%amból még mindig cse!egett a víz& ,elevaló nő&
@inn, a szabad levegőn már nem éreztem magam annyira részegnek, de
megint állatian hideg volt, !okolian vacogott a "ogam& 'lballagtam a
0adison )venue$ig, vártam a buszt& )lig maradt dohányom, meg kellett
gondolni a ta8it, meg minden& ,uszra szállni viszont nem volt kanalam&
)zonkívül azt se tudtam, hova men%ek& 'zért aztán a !ark "elé indultam&
Dondoltam, elmegyek ahhoz a kis tóhoz, és megnézem, mi az istent
csinálnak a kacsák, és hogy egyáltalán ott vannak$e& 0ert az volt a
helyzet, hogy még mindig nem tudtam, hogy ott vannak$e, vagy hol
vannak& ) !ark nem volt messze, és különben se volt határozott célom,
még azt se tudtam, hol "ogok aludni, azért mentem gyalog& .em voltam
"áradt, vagy mit tudom én& sak !okolian hervadt&
)ztán valami rettenetes történt, !ontosan mikor a !arkba értem&
4ee%tettem 3hoebe lemezét& +agy ötven darabra tört& 3edig egy nagy
borítékban volt, meg minden, mégis összetört& 0a%dnem elsírtam magam,
olyan iszony( érzés volt, de aztán csak annyit csináltam, hogy kivettem a
darabokat a borítékból, és betettem a kabátzsebembe& 7emmire se volt
%ó, de nem volt szívem eldobni& )ztán bementem a !arkba& Hregem, ott
azután sötét volt&
+ilágéletemben .e- ;orkban laktam, a entral 3arkot ismerem, mint a
tenyeremet, mert srác koromban ott görkoriztam meg bringáztam, de
akkor, é%szaka, állati nehezen találtam meg a tavat& 3ontosan tudtam, hol
van, a !ark déli részén, meg minden, mégse találtam& *észegebb
lehettem, mint gondoltam& sak mentem, mentem, és egyre sötétebb és
kísértetiesebb lett& 6s egész idő alatt egy lélekkel se találkoztam& 0ég %ó,
hogy nem& .yilván "rászt ka!tam volna& )ztán végre megtaláltam a tavat&
=élig %ég "edte, "élig nem, de kacsát sehol se láttam& @örül%ártam azt az
átok tavat, egyszer ma%dnem belecs(sztam, de egyetlen kacsát sem
találtam& Dondoltam, hátha valahol a közelben vannak, talán alszanak a
víz szélén a "üvön, meg minden& >gy cs(sztam ma%dnem bele& 0égse
találtam egyet se&
+égül letele!edtem egy !adra, ahol nem volt olyan átkozottul sötét&
Hregem, még mindig remegtem, és hátul a ha%am tele lett kis
%égcsa!okkal, hiába volt ra%tam sa!ka& 'z aggasztott& )rra gondoltam,
biztos tüdőgyulladást ka!ok és meghalok& 'lké!zeltem a rengeteg
embert, aki kimegy ma%d a temetésemre, meg minden& ) nagya!ám
#etroitból, aki mindig hangosan olvassa az utcaneveket, ha buszon megy
vele az ember, és a nagynénik $ legalább ötven nagynénim van $ és az
összes tetű unokatestvérem& 0icsoda tömeg lenne< 0ikor )llie meghalt,
akkor is mind el%öttek, az egész hülye retyerutya& +an egy ostoba, örökké
taknyos nagynénim, az egyre csak azt ha%togatta, hogy milyen békésen
"ekszik& #& ,& mesélte& 6n nem voltam ott, még a kórházban "eküdtem& ,e
kellett mennem, mert összevagdaltam a kezem& 7zóval "éltem, hogy
tüdőgyulladást ka!ok ezekkel a %égcsa!okkal a ha%amon, és kinyi""anok&
=enemód sa%náltam az a!ámat meg az anyámat& =őleg az anyámat, mert
még )llie$t se heverte ki& 0agam elé ké!zeltem, ahogy nem tud%a, mit
kezd%en a ruháimmal, a torna"elszerelésemmel, meg minden& 0ég %ó,
hogy 3hoebét biztosan nem engedi el a temetésemre, hisz még olyan
kicsi& 'z még az egyetlen vigasztaló& )ztán arra a hülye nagy retyerutyára
gondoltam, hogy bedugnak a temetőbe, ráteszik a nevem a sírra, meg
minden& @örül csu!a kinyi""ant ürge& Hregem, ha az ember hulla, akkor
igazán gondoskodnak róla, hogy egy helyben marad%on& Ha tényleg
meghalok egyszer, remélem, valakinek csak lesz annyi esze, hogy
bedob%on egy "olyóba, vagy mit tudom én& 0indent, csak ne egy
nyavalyás temetőbe& /önnek vasárna!, egy csomó virágot tesznek az
ember hasára, meg ehhez hasonló baromságok& @inek kell virág, ha
egyszer már hullaI 7enkinek&
Ha szé! idő van, a szüleim gyakran kimennek a %ó öreg )llie sír%ához, és
visznek virágot& 'gyszer$kétszer elmentem velük, de aztán beszüntettem&
'lőször is rossz volt abban a hülye temetőben látni )llie$t& Hogy körül a
halottak, sírkövek, meg minden& Ha süt a na!, még nem is olyan rémes,
de kétszer $ kétszer< $ akkor voltunk kinn, mikor é!!en esni kezdett&
?szony( volt& 'sett az eső a sír%ára, esett a "űre a hasán& 0indenre esett& )
látogatók mind ész nélkül rohantak a kocsi%ukhoz& 'z az, amitől ma%dnem
kiborultam& ) látogatók elszaladhatnak a kocsi%ukhoz, beka!csolhat%ák a
rádiót, meg minden, aztán elmehetnek valami %ó helyre ebédelni $
mindenki, csak )llie nem& 'zt nem bírtam elviselni& 2udom, hogy csak a
teste van a temetőben, a lelke az égben van, meg a többi link sódert is,
mégse bírtam elviselni& ,ár ne lenne ott& 2e nem ismerted )llie$t& Ha
ismerted volna, értenéd, mit gondolok& Ha süt a na!, nem olyan rossz, de
a na! csak akkor süt ki, amikor akar&
)ztán később, csak azért, hogy elterel%em a gondolataimat a
tüdőgyulladásról, meg mindenről, elővettem a !énzem, és megszámoltam
az utcai lám!a nyomor "ényénél& Hsszvissz öt negyeddollár és tíz cent
maradt& Hregem, egy vagyont vertem el 3encey óta& )ztán lementem a
tóhoz, és a huszonöt centesekkel meg a tízcentesekkel kezdtem a %égen
!ilinckázni& .em tudom, miért, csak csináltam& 2alán azt hittem, eltereli a
gondolataimat a tüdőgyulladásról meg a halálról& #e nem terelte el&
)zon kezdtem gondolkodni, mit erezne 3hoebe, ha tüdőgyulladást ka!nék
és meghalnék& Dyerekes dolog ilyesmin gondolkodni, mégse bírtam
abbahagyni& 3iszokul erezné magát, ha valami ilyesmi történne& .agyon
szeret& .agyon vonzódik hozzám& 2ényleg& 7zóval nem bírtam másra
gondolni, ezért aztán végül elhatároztam magam& )rra az elhatározásra
%utottam, hogy leg%obb lesz titokban hazamenni, és meglátogatni 3hoebét,
ha már (gyis meghalok, meg minden& +olt kulcsom, és már végig is
gondoltam, hogy surranok be a lakásba, állati csendesen, meg minden, és
egy kicsit eldumálok 3hoebével& )z egyetlen, ami aggasztott, a külső a%tó&
:llatian nyikorog& ) ház irtó régi, és a gondnok lusta disznó, minden
nyikorog meg zörög& )ttól "éltem, hogy a szüleim meghall%ák, amint
beosonok& )zzal együtt (gy határoztam, hogy meg!róbálom&
7zedtem a !álcáim ki"elé a !arkból, és elindultam haza"elé& +égig gyalog
tettem meg az utat& .em volt t(l messze, és nem voltam már se "áradt,
se részeg& sak nagyon hideg volt, és senki se %árt az utcán&
HUSZONEGYEDIK FEJEZET
6vekre visszamenően a legnagyobb mázli, hogy nem 3ete, a rendes li"tes
volt szolgálatban akkor é%%el& +alami (% alak volt, akit ezelőtt sose láttam&
Agy gondoltam, ha nem szaladok !ont bele a szüleimbe, meg minden,
akkor tudok beszélni 3hoebével, aztán elh(zom a csíkot, és a kutya se
tud%a, hogy ott %ártam& 2ényleg "antasztikus mázlim volt& 6s hogy még
nagyobb legyen, az (% li"tes meglehetősen ostoba volt& )zt mondtam neki,
tel%esen közömbös hangon, hogy vigyen "el #icksteinékhez& #icksteinék
laktak a másik lakásban a mi emeletünkön& )ztán levettem a szarvaslövő
sa!kám, nehogy gyan(s legyek, és (gy ugrottam be a li"tbe, mint akinek
nagyon sürgős&
,ecsukta a li"ta%tókat, meg minden, már indulhattunk volna, amikor
hirtelen azt mond%a5 $ .incsenek otthon a #icksteinék& ) tizennegyediken
vannak egy !artyn&
$ .em ba% $ mondom $, ma%d megvárom őket& )z unokaöccsük vagyok&
9stobán és gyanakvóan mért végig& $ /obb lenne, ha lent várna&
$ 7zívesen, igazán szívesen, de rossz a lábam& 'gy bizonyos helyzetben
kell tartani& )zt hiszem, %obb lenne, ha az a%tó előtt ülnék le, azon a
széken&
.em értette, mi a "enét beszélek, ezért csak annyit "elelt5
$ /a< $ és "elvitt& .em is rossz, öregem< 7őt, állati röhe%es< sak valami
olyat kell mondani, amit senki se ért, és akkor mindenki megteszi, amit az
ember akar&
) mi emeletünkön szálltam ki, sántítottam, mint egy őrült, és a
#icksteinék "elé indultam& )ztán, mikor hallottam, hogy a li"ta%tó
becsa!ódott, meg"ordultam, és átsétáltam a mi oldalunkra& 0ár egészen
%ól éreztem magam, elm(lt a részegség& 'lővettem a kulcsot, és !okoli
halkan kinyitottam az a%tót& )ztán nagyon$nagyon óvatosan bementem és
becsuktam& 2ula%donké!!en tolva%nak kellett volna mennem&
3okoli sötét volt a hallban, és !ersze villanyt nem gy(%thattam& +igyázni
kellett, nehogy nekimen%ek valaminek, és za%t csa!%ak& )zzal együtt
mind%árt megéreztem, hogy otthon vagyok& .álunk a hallban van valami
olyan szag, ami sehol máshol nincs& .em tudom, mi a "ene lehet& .em is
kar"iol, nem is !ar"üm, nem tudom, mi a "ene, de az ember érzi, hogy
otthon van& 4evettem a kabátomat, és be akartam akasztani az
előszobaszekrénybe& 2ele volt váll"ákkal, és őrülten zörögtek, mikor
kinyitottam az a%tót, inkább hagytam hát& )ztán nagyon$nagyon lassan
elindultam 3hoebe szobá%a "elé& )zt tudtam, hogy a szobalány nem
hallhat meg, mert csak az egyik "üle %ó& ) báty%a szalmaszálat dugott a
másikba még gyerekkorában, egyszer mesélte& 7zóval elég süket volt,
meg minden& #e a szüleim, "őleg anyám< 9lyan "ülük van, mint valami
rendőrkutyának& 7zóval nagyon$nagyon óvatosan osontam el az a%ta%uk
előtt& 0ég a lélegzetem is vissza"o%tottam& )z a!ám "e%éhez vághatsz egy
széket, akkor se ébred "el, de az anyám< .em kell más, csak elköhintsem
magam valahol 7zibériában, és meghall%a& 3okolian ideges& =él é%szaka
"enn van és cigarettázik&
+égül kábé egy óra m(lva %utottam el 3hoebe szobá%áig& Kres volt& 'rről
meg"eledkeztem& )rról, hogy ha #& ,& Holly-oodban van vagy másutt,
akkor 3hoebe az ő szobá%ában alszik& 7zereti, mert az a legnagyobb
szoba& 0eg azért is, mert van benne egy böhöm nagy íróasztal, amit #& ,&
valami alkoholista nőtől vett 3hiladel!hiában, meg egy óriási ágy, de
legalább tíz kilométer széles és tíz kilométer hossz(& )zt nem tudom, hol
szerezte& 7zóval 3hoebe szeret #& ,& szobá%ában aludni, ha #& ,& nincs
otthon, és #& ,& megengedi neki& 4átni kell, ahogy a lecké%ét csinál%a annál
a böhöm asztalnál& )z is ma%dnem akkora, mint az ágy& 7zinte ki se
látszik, mikor a lecké%ét ír%a& 6!! azt szereti benne& )zt mond%a, azért nem
bír%a a sa%át szobá%át, mert t(l kicsi& )zt mond%a, szeret ter%eszkedni& 'ttől
a "alra mászom< 0it tud ő ter%eszkedniI 7emmit&
7zóval !okoli halkan belo!akodtam #& ,& szobá%ába, és meggy(%tottam a
lám!át az íróasztalon& 3hoebe nem ébredt "el& 0eggy(%tottam a lám!át,
és egy darabig "igyeltem, ahogy ott "ekszik és alszik& )z arcát ma%dnem
egészen a !árnába "(rta, a szá%a egész nyitva volt& +icces& ) "elnőttek
iszony(an rondák, ha tátott szá%%al alszanak, a gyerekek nem& ) gyerekek
klasszak& Hsszenyálazhat%ák a !árnát, és még akkor is klasszak&
@örül%ártam a szobát, állati halkan, meg minden, és megnézegettem a
holmikat& ?stenien éreztem magam, a változatosság kedvéért& 0ár azt se
éreztem, hogy tüdőgyulladásom lesz, vagy ilyesmi& 'gyszerűen csak %ól
éreztem magam, a változatosság kedvéért& )z ágy mellett a széken
voltak 3hoebe ruhái& 3hoebe irtó rendes, ahhoz ké!est, hogy még gyerek&
.em dobál%a csak (gy oda a holmi%át, mint más gyerekek& 'gyáltalán nem
trehány& ) szék hátára akasztotta a kiskabát%át, amit ahhoz a rozsdabarna
ruhá%ához vett neki az anyám @anadában, a bl(zt és a többi holmit meg a
szék ele%ére& ) ci!ő%e és harisnyá%a a !adlón volt, !ontosan a szék alatt,
!ontosan egymás mellett& ) ci!őt még nem láttam& A% lehetett&
7ötétbarna !a!ucsci!ő, kicsit hasonló az enyémhez, irtó %ól megy ahhoz a
kanadai ruhához& )z anyám nagyon %ól öltözteti 3hoebét& 2ényleg&
,izonyos dolgokban "antasztikusan %ó ízlése van& @orcsolyát vagy ilyesmit
nem tud venni, de ruhát, azt igen, abban tökéletes& 3hoebén mindig van
valami, amitől kiborulok& 0ert nézd csak meg a gyerekeket, még ha
gazdagok is a szülők, meg minden, rendszerint iszony( ruhákban %árnak&
7zeretném, ha látnád 3hoebét abban a ruhában, amit az anyám
@anadában vett neki& .em vicc&
4eültem #& ,& íróasztalára, és nézegettem a holmikat& .agyrészt 3hoebe
iskolai holmi%a volt, meg minden& =őleg könyvek& ) leg"elsőnek a címe5
,áték a számtan& @inyitottam és belenéztem& 3hoebe ezt írta bele5
2hoebe 7eatherfield 8aulfield
9 5&)
0eg kell dögleni< ) második neve /ose!hine, az istenért, nem
Ceather"ield& sak ki nem állhat%a& )hányszor találkozunk, mindig valami
(% !ótneve van&
) számtan alatt volt a "öldra%z, a "öldra%z alatt a helyesírás& 3hoebe
nagyon %ó helyesíró& ) többi tárgyban is %ó, de a leg%obb helyesírásban&
)ztán, a helyesírás alatt, egy csomó %egyzet"üzet& 4egalább ötezer
%egyzet"üzete van& 0ég nem láttál olyan gyereket, akinek ennyi
%egyzet"üzete van& @inyitottam a leg"elsőt& 'z volt az első oldalon5
5erni$e, találkozzunk a sz:netben, valami nagyon fontosat akarok
mondani"
'nnyi volt az első oldalon& ) következőn5
%iért van ;élkelet&#laszkában annyi konzervgyár/
%ert sok a laza$"
%iért vannak értékes erdői/
%ert nagyon !ó az égha!lata"
%it tett a kormány azért, hogy megkönny.tse az alaszkai eszkimók
életét/
0ézd át holnapra<<<
2hoebe 7eatherfield 8aulfield
2hoebe 7eatherfield 8aulfield
2hoebe 7" 8aulfield
2hoebe 7eatherfield 8aulfield r"
#dd tovább 1hirleynek<<<
1hirley, te azt mondtad, hogy )ker vagy, pedig $sak 5ika vagy, hozz
magaddal kor$solyát, ha át!össz"
9tt ültem #& ,& íróasztalán, és kiolvastam az egész %egyzet"üzetet& .em
tartott soká, ilyesmit könnyen olvasok, ilyen gyerek"üzetet, 3hoebéét
vagy akárkiét, akár egész na! és egész é%%el& ) "alra mászom az ilyen
"üzetektől& )ztán (%ra rágy(%tottam& )z utolsó cigarettám volt& 4egalább
három dobozzal szívtam el azna!& +égül "elébresztettem 3hoebét& .em
ücsöröghettem el az egész életemet azon az asztalon, meg aztán "éltem,
hátha a szüleim be%önnek hirtelen, legalább egy kicsit akartam vele
dumálni addig& 7zóval "elébresztettem&
.agyon könnyen ébred& Agy értem, nem kell ordítozni vele, vagy mit
tudom én, csak oda kell ülni az ágya szélére, és azt kell mondani5 $ 6bred%
"el, 3hoebe< $ és bang< már ébren is van&
$ Holden< $ mondta mind%árt& :tölelt, meg minden& *ém ragaszkodó& Agy
értem, nagyon ragaszkodó ahhoz ké!est, hogy még csak gyerek& .éha
még t(l ragaszkodó is& 'gy kicsit megcsókoltam, aztán azt mondta5 $
0ikor %öttél hazaI $ =rankóra örült nekem& 4áttam ra%ta&
$ .e olyan hangosan< 0ost, az előbb& Hogy vagy egyébkéntI
$ /ól& 0egka!tad a levelemI >rtam neked egy ötoldalas&&&
$ 0eg, de ne olyan hangosan& @ösz&
>rt nekem, de válaszolni már nem tudtam& )z egész a színdarabról szólt,
amiben ma%d az iskolában szere!el& )zt írta, !éntekre ne csinál%ak
!rogramot, hogy megnézhessem&
$ Hogy megy a darabI 0i is a címe, mit írtálI
$ =ará$sonyi látványosság amerikaiaknak" +acak, de én vagyok ,enedict
)rnold, a =üggetlenségi Hábor( áruló tábornoka& .ekem van a
legnagyobb szere!em& $ Hregem, tel%esen "elébredt& 0indig beger%ed, ha
ilyesmiről magyaráz& $ )kkor kezdődik, amikor haldoklik& 6s %ön egy
szellem karácsony este, és megkérdezi, szégyellem$e magam, meg
ilyesmiket& 2udod& 0ert elárultam a hazát, meg minden& 'l%összI $ @özben
már ülő helyzetbe evickélte "öl magát& $ 'rről írtam a levélben is& Ngye,
el%összI
$ 3ersze& 'l%övök, "eltétlenül el%övök&
$ )!u nem %öhet& @ali"orniába kell re!ülnie& $ Hregem, tel%esen "elébredt&
@ét másod!erc alatt tel%esen "elébredt& Klt, vagyis "élig$meddig térdelt az
ágyban, és "ogta a kezem& $ ?de "igyel%& )nyu azt mondta, szerdán %össz
haza& 7zerdát mondott&
$ 'lőbb %öttem& .e olyan hangosan, mindenkit "elversz&
$ Hány óra vanI )nyu azt mondta, hogy nagyon későn %önnek haza&
.or-alkba mentek valami estélyre& 2aláld ki, mit csináltam ma délután&
0icsoda "ilmet láttam< 2aláld ki<
$ .em tudom& ?de "igyel%& .em mondták meg, mikor&&&
$ # doktor" 'zt csak a 4ister )la!ítványban adták& sak egy na!ig, csak
ma& 'gy orvosról szól, @entuckyban, aki rászorít%a a !okrócot egy
nyomorék gyerek arcára, aki még %árni se tud, meg minden& )ztán
börtönbe csuk%ák, meg minden& ?steni volt<
$ =igyel% ide egy !ercre& .em mondták meg, mikor&&&
$ 6s aztán sa%nálta a dolgot& ) doktor& )zt, hogy rászorította a !okrócot, és
"o%togatta& )ztán élet"ogytiglani börtönre ítélik, de a gyerek, akinek a
"e%ére a takarót szorította, mindig meglátogat%a, és köszöni, amit tett&
7zánalomból lett gyilkos& #e tud%a, hogy megérdemli a börtönt, mert az
orvos nem vehet el semmit az ?stentől& )z egyik osztálytársam mamá%a
vitt el minket, )lice Hombergé& 1 a legesleg%obb barátnőm& 1 az egyetlen
lány az egész&&&
$ :ll% meg már egy !ercre, %óI @érdeztem valamit& 0egmondták, mikorra
érnek haza vagy nemI
$ .em, de %ó későn& @ocsin mentek, hogy ne kell%en a vonat miatt izgulni&
0ár rádió is van a kocsinkban< sak anyu azt mondta, nem szabad
kinyitni, ha nagy a "orgalom&
4assan kezdtem megnyugodni& Agy értem, már nem izgatott, elka!nak$e
itthon vagy sem& 7zámoltam vele& Ha elka!nak, hát elka!nak&
4átnod kellett volna 3hoebét& @ék !izsamában volt, a gallér%án !iros
ele"ántok& 0egőrül az ele"ántokért&
$ 7zóval %ó "ilm voltI
$ ?steni, csak az volt a rossz, hogy )lice náthás, és a mamá%a "olyton azt
kérdezgette, hogy van& ) "ilm közben& 0indig valami "ontos rész kellős
köze!én átha%olt előttem, és megkérdezte )lice$t, hogy érzi magát& )z
idegeimre ment<
)ztán elmondtam neki a lemezt& $ ?de "igyel%, vettem neked egy lemezt,
de (tközben összetört& $ 'lővettem a darabokat a kabátzsebemből, és
megmutattam neki& $ *észeg voltam&
$ )dd ide a darabokat, megmentem őket& $ 0ind%árt ki is vette a kezemből,
és betette az é%%eliszekrénye "iók%ába& ) "alra kell mászni tőle&
$ #& ,& haza%ön karácsonyraI $ kérdeztem&
$ 2alán igen, talán nem& )nyu mondta& )z attól "ügg& 4ehet, hogy
kénytelen Holly-oodban maradni, "ilmet ír az amerikai tengerészet
városáról&
$ )nna!olisrólI 2e %óisten<
$ 7zerelmi történet, meg minden& 0it gondolsz, ki %átsszaI 0elyik sztárI
2aláld ki<
$ .em érdekel& )nna!olis, uramisten< 0it tud #& ,& )nna!olisról, az
istenértI 0i köze van neki ezekhez a történetekhez, amiket írI $ Hregem,
az ilyesmi kiborít& )z az átkozott Holly-ood< $ 0it csináltál a karoddalI $
0a"la nagy ta!asz volt a könyökén& 6szrevettem, mert u%%atlan a
!izsamá%a&
$ 'gy "i( az osztályunkból, urtis Ceintraub lelökött a !arkban a lé!csőn&
)karod látniI $ @ezdte rángatni le"elé a nagy ma"la ta!aszt&
$ Hagyd& 0iért lökött le a lé!csőnI
$ .em tudom& )zt hiszem, gyűlöl& )z a másik lány, 7elma )tterbury meg
én összetintáztuk a viharkabát%át&
$ .em valami rendes dolog& 0i vagy teI DyerekI
$ .em, de a !arkban mindig mindenhova utánam mászkál, állandóan
követ& )z idegeimre megy<
$ ,iztos szeret& 'z még nem ok arra, hogy összetintázd a&&&
$ .em akarom, hogy szeressen $ mondta, aztán olyan "urcsán nézett rám&
$ Holden, miért nem szerdán %öttélI
$ 0iI
Hregem, 3hoebét hi(zszemmel kell "igyelni& Ha azt hiszed, hogy nincs
esze neki, akkor hülye vagy&
$ 0iért nem szerdán %öttélI sak nem csa!tak kiI
$ 0ondtam, elengedtek előbb& 'lengedték az egész&&&
$ #e téged kicsa!tak< @icsa!tak< $ )ztán belevágott ököllel a lábamba& ?rtó
vad tud lenni, ha akar& $ @icsa!tak< /a%, Holden< $ ) kezét a szá%a elé ka!ta,
meg minden& .éha marhára beger%ed, mondhatom, marhára&
$ @i mondta, hogy kicsa!takI 7enki se&&&
$ @icsa!tak< @icsa!tak< $ )ztán (%ra belém bokszolt& Ha azt hiszed, hogy
nem "á%t, akkor hülye vagy& $ )!u megöl< $ )ztán hasra "ordult, és a "e%ére
h(zta a !árnát& 'zt gyakran csinál%a& .éha tiszta őrült&
$ Hagyd már abba& 7enki se öl meg& 7enki se&&& Hé, 3hoebe, vedd már le
azt a vacakot a "e%edről< 7enki se öl meg&
.em vette le& 4ehetetlen rávenni valamire, amit nem akar& 'gyre azt
ha%togatta, hogy5 $ )!a megöl< $ de alig lehetett érteni attól az átkozott
!árnától&
$ 7enki se öl meg& Dondolkod% már egy kicsit& 'lőször is elmegyek& 7zerzek
állást valahol, valami "armon, vagy mit tudom én, egy időre& ?smerek egy
tagot, akinek a nagya!%a "armer oloradóban& 9tt ka!hatok állást& #e
veled tartom ma%d a ka!csolatot akkor is, ha elmegyek& Hé< +edd már le
azt a vacakot a "e%edről< Hé, 3hoebe< .a, kérlek, nem vennéd leI
.em vette le& 3róbáltam leh(zni, de !okolian erős& 'gészen bele"árad az
ember, ha verekszik vele& Hregem, ha ő ott akar%a tartani a !árnát, akkor
ott is tart%a&
$ 3hoebe, kérlek< .a, gyere már elő, na, Ceather"ield, gyere elő< $ ezt
ha%togattam&
.em %ött elő& .éha nem lehet vele okosan beszélni& +égül is "elálltam, és
átmentem a na!!aliba& @ivettem egy!ár bagót az asztalon levő dobozból,
és zsebre vágtam& 2otál kivoltam&
HUSZONKETTEDIK FEJEZET
0ire vissza%öttem, levette a !árnát a "e%éről& 2udtam előre& #e még
mindig nem nézett rám, !edig a hátán "eküdt& 0ikor leültem az ágya
szélére, el"ordította azt a hülye "e%ét& 'gyszerűen kiközösített, mint a
tőrözők 3enceyben, mikor azokat a rohadék tőröket a "öldalattin hagytam&
$ 0i van Hazel Ceather"ielddelI >rod még az elbeszéléseket rólaI )mit
küldtél, az benne van a bőröndömben, lenn az állomáson& .agyon klassz<
$ )!u megöl<
Hregem, ha valamit a "e%ébe vesz, akkor azt igazán a "e%ébe veszi&
$ .em öl meg& ) legrosszabb esetben elkala!ál, aztán bead abba az átok
katonaiskolába& 'nnyi az egész& 6s ott kezdődik, hogy nem leszek kéznél&
'lmegyek& +alószínűleg&&& oloradóba, egy "armra&
$ .e röhögtess< 0ég lovagolni se tudsz<
$ @i nem tudI 6n tudok& 0int a vöcsök& )rra két !erc alatt megtanít%ák az
embert& .e !iszkáld már< $ ) ragta!aszt !iszkálta a kar%án& $ @i vágta le a
ha%adatI $ )kkor vettem észre, milyen hülyén vágták le a ha%át& 2(l
rövidre&
$ .em tartozik rád< $ .éha nagyon e!és& 0arhára e!és tud lenni& $ 7zóval
megint minden tantárgyból megbuktálI $ kérdezte nagyon e!ésen&
,izonyos szem!ontból vicces volt& .éha (gy beszél, mint valami hülye
tanár, !edig még gyerek&
$ .em& )ngolból átmentem& $ )ztán csak (gy heccből belecsí!tem a
"enekébe& 9lyan volt, mint egy ha%ó a szélben, ahogy ott "eküdt az
oldalán& 7zinte alig volt "eneke& .em csí!tem erősen, mégis rá akart ütni
a kezemre, de eltévesztette&
)ztán hirtelen azt mondta5 $ 0iért csináltad eztI $ Agy értette, miért
mondtam be már megint az unalmast& :llatian lehangoló volt, ahogy ezt
mondta&
$ ?stenem, 3hoebe, ne kérdezz< 2orkig vagyok, mindenki ezt kérdezi& 0illió
oka van& )z egyik legrosszabb iskola, ahova %ártam& 2ele genny alakokkal,
meg !iszok alakokkal& )z életben még annyi !iszok alakot nem láttál&
3éldául ha kanmuri volt valamelyik szobában, és az ember be akart
menni, nem engedték be, mintha valami hülye, !attanásos alak lett volna&
0indig bezárták az a%tót az ember orra előtt& 6s volt az az istenverte titkos
diákszövetség& 7a%nos, t(l gyáva voltam ahhoz, hogy ne lé!%ek be& +olt
egy !attanásos, halálunalmas tag, *obert )ckley, ő is be akart lé!ni, és
hiába akart, nem engedték& sak azért nem, mert unalmas és !attanásos&
0ég beszélni is utálok róla& *ohadt iskola volt& Hidd el&
3hoebe nem szólt egy szót se, de "igyelt& ) tarkó%áról láttam, hogy "igyel&
0indig "igyel, ha az ember beszél hozzá& 6s ami különös, legtöbbször meg
is érti, amit az ember mond& @omolyan megérti&
)zzal együtt még mindig 3enceyről beszéltem& +alahogy nem bírtam
abbahagyni&
$ 0ég az az egy$két rendes tanár is állandóan meg%átszottá magát& +olt
egy öreg mókus, 0r& 7!encer& ) "elesége mindig "orró csokoládét adott,
meg minden& ?gazán rendesek voltak& #e csak láttad volna, mikor az a
2hurmer, a diri, be%ött a történelmi előadóba, és hátul leült& 0indig be%ött
kábé "élórára, és hátul ült le, mintha inkognitóban lenne& )ztán egy idő
m(lva "élbeszakította 7!encert, és elsütögette a szakállas vicceit& ) vén
7!encer meg halálra vigyorogta és röhögte magát, mintha 2hurmer
legalábbis valami császár lett volna, vagy mit tudom én, mi az isten&&&
$ .e káromkod% annyit<
$ 2éged is megütött volna a guta, az istenit< )ztán a veteránok na!%a&
+eteránok na!%át is rendeztek& 0indenki, aki QUUS óta 3enceyben élt,
el%ött, és ott császkált "öl$alá a "eleségével és a gyerekeivel& +olt egy öreg
!acák, de legalább ötvenéves, azt látni kellett volna& ,e%ött a szobánkba,
ko!ogott, és megkérdezte, használhat%a$e a "ürdőszobát& ) "ürdőszoba a
"olyosó végén van, nem értettem, mi a "rancnak kell ezt tőlünk
megkérdezni& 2udod, mit mondottI )zt mondta, kíváncsi, megvan$e még
a monogram%a a vécéa%tón& 2udniillik belevéste a barom a monogram%át
az egyik vécéa%tóba, de vagy kilencven évvel ezelőtt, és kíváncsi volt, ott
van$e még& 'rre a szobatársam meg én elballagtunk vele a "ürdőszobába,
meg minden, és végig kellett élveznünk, amíg kiolvasta az összes
vécéa%tót& @özben arról mesélt, hogy azok voltak a legboldogabb na!%ai,
amikor 3enceybe %árt, és ellátott minket bölcs tanácsokkal a %övőre, meg
minden& Hregem, hogy lehervasztott< .em volt rossz "i(, nem& #e hogy
valakit valaki lehervaszt, attól még %ó "i( is lehet& )hhoz, hogy valaki
lehervasszon, nem kell más, mint egy csomó gennyes tanácsot adni,
miközben a monogram%át keresi a vécéa%tón, ennyi !ont elég& .em is
tudom, talán nem lett volna olyan hervasztó, ha nem lihegett volna&
2el%esen kivolt a lé!csőmászástól, és amíg kereste a monogram%át,
"olyton lihegett& *öhe%es is volt, meg szomor( is, miközben azt
magyarázta 7tradlaternek és nekem, hogy mindent igyekezzünk %ól
kihasználni 3enceyben& ?stenem, 3hoebe< .em is tudom megmagyarázni&
'gyszerűen akármi történt 3enceyben, utáltam& .em tudom
megmagyarázni&
3hoebe mondott valamit, de nem értettem, mert a szá%a előtt volt a
!árna&
$ 0iI +edd el onnan& >gy nem hallom, mit mondsz&
$ 2e semmit se szeretsz, akármi történik&
'zzel csak még %obban lehervasztott&
$ #ehogynem& #e igen& Hát !ersze hogy szeretek& .e mond% ilyet& 0i a
"enének mondasz ilyeneketI
$ 0ert így van& 'gyik iskolát se szereted& 0illió dolog van, amit nem
szeretsz& 'gyáltalán nem&
$ #e igen& 'bben tévedsz, ebben é!!en hogy tévedsz< 0i a "enének kell
ilyeneket mondanodI $ Hregem, állatian lehervasztott&
$ 0ert nem& 0ond% csak egyet&
$ 'gyetI 'gyet, amit szeretekI /ó&
) ba% az volt, hogy nem tudtam koncentrálni& .éha nehéz koncentrálni&
$ 'gy dolog, amit nagyon szeretek, (gy értedI
.em "elelt& Hülye !ózban ku!orgott az ágy másik szélén, vagy ezer
kilométerre tőlem&
$ .a, mi leszI =elel% már< 'gy dolgot, amit nagyon szeretek, vagy csak
amit szeretekI
$ )mit nagyon szeretsz&
$ .a %ó $ mondtam& ) ba% csak az volt, hogy nem bírtam koncentrálni&
=olyton csak a két a!áca %utott az eszembe, akik !énzt gyű%tenek az ütött$
ko!ott szalmakosárba& @ülönösen a szemüveges, a "émkerettel& 6s egy
"i(, akit 'lkton Hillsben ismertem& +olt ott egy "i(, /ames astle, aki
semmi !énzért nem volt ha%landó visszavonni, amit 3hil 7tabile$ról, arról a
beké!zelt srácról mondott& /ames astle beké!zelt alaknak nevezte, és
7tabile egyik !iszok haver%a visszamondta& 'rre 7tabile vagy hat másik
!iszok csibésszel lement /ames astle szobá%ába, bezárták az a%tót, és rá
akarták kényszeríteni, hogy von%a vissza, de nem vonta& 'rre rámásztak&
'l se akarom mondani, mit csináltak, rém undorító, de azzal együtt nem
vonta vissza az a /ames astle& 6s ha láttad volna< @is, vékony tag volt,
olyan vékony csuklókkal, mint a ceruza& +égül is nem vonta vissza, hanem
kiugrott az ablakon& 6n a zuhanyozóban voltam, és hallottam, mikor
nagyot !u""ant a "öldön& )zt gondoltam, valami kiesett az ablakon, rádió
vagy íróasztal, vagy mit tudom én, mi, de nem egy srác vagy ilyesmi&
)ztán hallottam, hogy rohannak a "olyosón, le a lé!csőn& Dyorsan
"elvettem a "ürdőkö!enyem, és lerohantam én is& 9tt "eküdt a kőlé!csőn,
halott volt, minden tele volt a vérével és a "ogaival& 7enki se ment a
közelébe& )z a magas nyak( !ulóver volt ra%ta, amit én adtam neki
kölcsön& 6s akik a szobában kínozták< )zokat kicsa!ták, még le se
ültették&
sak ez %utott az eszembe& ) két a!áca, akiket a reggelinél láttam, és
/ames astle, akit 'lkton Hillsben ismertem& ) különös ebben az, hogy
/ames astle$t alig ismertem, ha az igazat tudni akarod& .agyon hallgatag
"i( volt& 0atematikát együtt hallgattunk, de ő a másik szélen ült, és szinte
soha nem "elelt, vagy ment a táblához, vagy ilyesmi& +annak, akik alig
"elelnek, vagy alig mennek a táblához& )zt hiszem, az volt az egyetlen
beszélgetésünk, amikor kölcsönkérte a magas nyak( !ulcsimat& 0a%d
elá%ultam a megle!etéstől& 'mlékszem, mostam a "ogam a mosdóban,
mikor szólt& 0ondta, hogy %ön az unokabáty%a, és elviszi autózni, meg
minden& )zt se tudtam, hogy ismeri a magas nyak( !ulcsimat& sak
annyit tudtam róla, hogy a neve előttem van a névsorban& abel *&, abel
C&, astle, aul"ield&&& még most is emlékszem& Ha tudni akarod az igazat,
alig akartam odaadni& sak azért, mert nem ismertem %ól&
$ 0iI $ mondtam 3hoebének& +alamit mondott, de nem hallottam&
$ 'gyet se tudsz kigondolni&
$ #e& 2udok& ?gen& 2udok&
$ Hát akkor ra%ta<
$ 7zeretem )llie$t& 6s szeretem azt is, amit most csinálok& ?tt ülni veled és
beszélgetni, meg gondolkodni bizonyos dolgokon, meg&&&
$ )llie meghalt& 0indig ezt mondod& Ha valaki meghalt, meg minden, és az
égben van, akkor az&&&
$ 2udom, hogy halott< )zt hiszed, nem tudomI )zért még szerethetem,
nemI sak azért, mert valaki halott, az ember azért még szeretheti, az
istenért< @ülönösen, ha ezerszer rendesebb, mint akármelyik élő&
3hoebe nem szólt semmit& Ha semmi nem %ut az eszébe, akkor nem szól
egy árva szót se&
$ 'gyébként most ezt szeretem& Agy értem, !ontosan ezt& ?tt ülni veled, és
dumálni meg hülyéskedni&&&
$ 'z semmi<
$ 'z csak igazán valami< 0iért semmiI )z emberek sose hiszik, hogy
valami igazán valami& 'z lassan az idegeimre megy, az istenit<
$ Hagyd már abba a káromkodást& /ó, el"ogadom, de most mond% még
valami mást& 0ondd meg, mi szeretnél lenniI 9lyat, hogy tudós vagy
ügyvéd, vagy valami&
$ .em leszek tudós& ) tudományokhoz hülye vagyok&
$ Hát akkor ügyvéd, mint a!u, meg minden&
$ Kgyvédnek lenni %ó lehet, gondolom, de engem nem vonz& )z %ó, ha
ártatlan emberek életét mentik meg, meg ilyesmi, de az ügyvéd általában
nem ezt csinál%a& 0inél több dohányt akar szerezni, gol"ozik, bridzsel,
kocsit vesz, martinit iszik, és (gy néz ki, mint aki menő& 6s azonkívül, ha
az ember meg is menti ártatlan emberek életét, meg minden, honnan
tud%a, hogy azért teszi, mert tényleg meg tud%a menteni az életüket, vagy
csak azért, mert egyszerűen "antasztikus ügyvéd akar lenni, hogy vállon
veregessék, és gratulál%anak a bíróságon a tárgyalás után a ri!orterek,
meg mindenki, ahogy az ócska "ilmeken látniI Honnan tud%a az ember,
hogy nem %átssza$e meg magátI )z a ba%, hogy nem tudhat%a&
'gyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy 3hoebe megértette, mit
akarok mondani, mégiscsak gyerek még, meg minden& #e legalább
"igyelt& Ha valaki legalább "igyel, akkor már nem olyan rossz&
$ )!u megöl< 0egöl<
0ár nem "igyeltem rá& +alami máson gondolkoztam, valami hülyeségen&
$ 2udod, mi szeretnék lenniI 2udod, miI 0ár (gy értem, ha lehetne, az
istenbe is<
$ 0iI .e káromkod%<
$ ?smered azt a dalt5 'a valaki fog valakit a zabföldeken"""/ 6n&&&
$ )z (gy megy5 'a valaki lát valakit a rozsföldeken""" 'z egy vers, ,urns
írta&
$ 2udom, hogy ,urns írta&
.eki volt igaza& 2ényleg így van& 'a valaki lát valakit a rozsföldeken" )zzal
együtt nem tudtam&
$ )zt hittem, hogy a zab"öldeken& 0indegy, elké!zelek rengeteg kis
kra!ekot& 'gy nagy tábla zabban %átszanak, meg minden& 'zer meg ezer
kis kra!ek, és senki sincs a közelben, senki "elnőtt, csak én& 6n meg ott
állnék egy ma"la nagy szikla szélén, és az volna csak a dolgom, hogy ha a
kis srácok közül egy bele akar szaladni, mármint (gy értem, ha !éldául
szaladgálnak, és nem tud%ák, merre mennek, akkor én ott teremnék, és
meg"ognám a srácot& .em is csinálnék semmit, csak ezt egész na!& 6n
lennék a srác"ogó a rozsban& 2udom, ez hülyeség, de ez az egyetlen, ami
igazán szívesen lennék& 2udom, hogy hülyeség&
3hoebe soká nem szólt semmit& )ztán mikor végre megszólalt, csak
ennyit mondott5 $ )!u megöl<
$ ,ánom is én, ha megöl $ mondtam és "elugrottam& 'lhatároztam, hogy
"elhívom 0r& )ntolinit& 1 volt 'lkton Hillsben az angoltanárom& 0ost .e-
;orkban van, otthagyta 'lkton Hillst, a .e- ;ork$i egyetemen ka!ott
állást& $ 2ele"onálnom kell, rögtön vissza%övök, ne alud% el& $ .em
szerettem volna, ha elalszik, amíg a na!!aliban vagyok& 2udtam, hogy
nem "og, mégis szóltam a biztonság kedvéért&
0ár indultam az a%tó "elé, mikor megszólalt5 $ Holden< $ 0eg"ordultam&
=elült az ágyban& 9lyan szé! volt& $ ,ö"ögni tanulok az egyik lánytól,
3hyllis 0arguliestól& ?de "igyel%<
=igyeltem& +alamit hallottam, de nem sokat& $ @lassz< $ mondtam, aztán
átmentem a na!!aliba, és "elhívtam 0r& )ntolinit, a volt tanáromat&
HUSZONHARMADIK FEJEZET
.agyon röviden tele"onáltam, mert "éltem, hogy a szüleim !ont a köze!én
nyitnak be& #e nem& 0r& )ntolini irtó rendes volt, azt mondta, hogy máris
mehetek, ha akarok& )zt hiszem, "elvertem őt is meg a "eleségét is, mert
marha sokára vették "el& *ögtön azt kérdezte, valami ba% van$e,
mondtam, nem, csak kir(gtak 3enceyből& Dondoltam, miért ne mond%am
meg mind%árt& 'rre azt mondta5 L2e %óisten<M /ó humora van, meg minden&
6s hogy men%ek "el rögtön, ha kedvem van&
@örülbelül ez volt a leg%obb tanár, akivel dolgom volt, ez a 0r& )ntolini&
*endes, "iatal tag volt, nem sokkal idősebb, mint #& ,&, a bátyám&
4ehetett vele hülyéskedni, mégse vesztette el a tekintélyét& 1 volt az, aki
a végén "elemelte azt a "i(t, /ames astle$t, aki kiugrott az ablakon $
meséltem róla& .ézte a !ulzusát, meg minden, aztán levetette a kabát%át,
ráterítette a holttestre, és (gy vitte az orvosiba& 6s rá se rántott, hogy a
gallér%a csu!a vér lett&
0ire visszaértem #& ,& szobá%ába, 3hoebe kinyitotta a rádiót& 2ánczene
volt& Halkra csavarta, nehogy a lány meghall%a& 4átnod kellett volna& 3ont
az ágy köze!én trónolt a takarón, mint azok a %ógi ürgék& Hallgatta a
zenét& ) "alra mászok tőle<
$ .aI $ kérdeztem& $ +an kedved táncolniI $ 6n tanítottam táncolni, még
egész kiskorában& *emekül táncol& sak egy$két lé!ésre tanítottam, a
többi %ött magától& )rra (gysem lehet valakit megtanítani, hogy kell
igazán táncolni&
$ #e te ci!őben vagy<
$ 4eveszem& .a gyere&
sakugyan leugrott az ágyról, megvárta, míg leveszem a ci!őm, aztán
táncoltunk egy kicsit& 2ényleg állati %ól csinálta& Ntálom, ha "elnőttek
gyerekekkel táncolnak, mert legtöbbször iszony(an néz ki& Agy értem,
!éldául vendéglőben, ha valami idősebb !acák a gyerekét kiviszi a
tánc!arkettre& ) gyerek ruhá%a a hátán rendszerint "elh(zódik, a gyerek
egyáltalán nem tud táncolni, és az egész iszony(, de én 3hoebével
nyilvános helyen nem táncolok, csak otthon hülyéskedünk& 6s vele
különben is más, mert ő tud táncolni& )kárhogy vezetem, tud követni, ha
elég szorosan "ogom, akkor az se ba%, hogy a lábam annyival hosszabb5
tud követni& @eresztbe lé!hetek, vagy akármilyen régi "igurát
bedobhatok, akár rázhatok is egy kicsit, tud követni& ?stenem, még
tangózni is tud&
@örülbelül négy számot táncoltunk végig& ) számok között irtó vicces,
mert szigor(an megáll, (gy, ahogy abbahagyta, és még csak nem is
beszél& 0ind a kettőnknek (gy kell maradni, és várni, hogy a zenekar
(%rakezd%e& 'ttől a "alra mászok< 6s nevetni se szabad, vagy ilyesmi&
7zóval körülbelül négy számot táncoltunk végig, aztán elzártam a rádiót&
3hoebe visszaugrott az ágyba, a takaró alá& $ =e%lődök, ugyeI
$ #e még mennyire< $ 0egint leültem mellé az ágyra& 4ihegtem& 9lyan
átkozottul sokat bagóztam, hogy alig ka!tam levegőt, 3hoebe nem
lihegett&
$ =ogd meg a homlokom< $ mondta hirtelen&
$ 0iértI
$ sak "ogd meg< sak egyszer<
9datettem a kezem& 7emmit nem éreztem&
$ 4ázas vagyokI
$ .em& 0iért lennél lázasI
$ sak& sinálom& .ézd meg (%ra<
A%ra odatettem a kezem& 0ég mindig nem éreztem semmit, mégis azt
mondtam5 $ )zt hiszem, kezdesz& $ .em akartam, hogy kisebbrendűségi
kom!le8usa legyen&
,ólintott& $ =öl%ebb tudom vinni, mint a hőmérő&
$ Hőmérő& @i mondta ígyI
$ )lice Homberg mutatta& @eresztbe teszed a lábad, visszatartod a
lélegzeted, és valami irtó "orróra gondolsz, a "űtőtestre vagy valamire&
)kkor a homlokod olyan "orró lesz, hogy meg tudod égetni a másiknak a
kezét&
'z "á%t& 'lka!tam a kezem, mintha megi%edtem volna& $ @ösz, hogy szóltál<
$ ) te kezed nem égettem volna meg& )bbahagytam volna, mielőtt&&& !szt<
$ )ztán egy hirtelen mozdulattal "elugrott& 0arhára begyulladtam& $ 0i
vanI
$ )z előszobaa%tó< $ suttogta& $ 1k azok<
=elugrottam, és eloltottam a lám!át az íróasztalon, elnyomtam a
cigarettát a ci!őtal!amon, és zsebre vágtam& )ztán elkezdtem őrülten
hadonászni a levegőben, !róbáltam eloszlatni a "üstöt& .em lett volna
szabad rágy(%tani, az isten"á%át neki< )ztán "ogtam a ci!őm, belé!tem a
szekrénybe, és magamra h(ztam az a%tót& Hregem, marhára vert a
szívem& Hallottam, hogy anyám be%ön&
$ 3hoebeI .o, hagyd abba, láttam a "ényt, kisasszony&
$ 7zervusz, anyu< .em tudtam aludni, %ól éreztétek magatokatI
$ .agyszerűen $ mondta, de érezni lehetett, hogy nem& 7ose szokta ilyen
alkalmakkor %ól érezni magát& $ 0iért nem alszol, ha szabad érdeklődnömI
/ól betakaróztálI
$ /ól, csak nem tudtam aludni&
$ 3hoebe, te cigarettázolI 0ondd meg az igazat, kisasszony<
$ 2essékI
$ Hallottad<
$ sak rágy(%tottam egy !illanatra& sak egyet szívtam, aztán kidobtam
az ablakon&
$ 0iért, ha szabad érdeklődnömI
$ .em tudtam aludni&
$ .em szeretem az ilyesmit, 3hoebe& 'gyáltalán nem szeretem& )karsz
még egy takarótI
$ .em, köszönöm& /ó é%szakát& $ 7zemmel láthatóan le akarta rázni&
$ 0ilyen volt a "ilmI $ kérdezte még az anyám&
$ ?steni& @ivéve )lice mamá%át& =olyton odaha%olt )lice$hoz, és azt
kérdezte, hogy van a náthá%a, a "ilm alatt, "olyton& 2a8in %öttünk haza&
$ 0utasd a homlokod<
$ .em ka!tam el& .eki sincs semmi ba%a, csak a mamá%ának&
$ .o %ó& #e most már alud%& 0ilyen volt a vacsoraI
$ .yomor&
$ .em hallottad, a!ád mit mondott erről a szórólI 0iért lett volna
LnyomorMI ,árányborda& +égig%ártam az egész 4e8ington )venue$t,
hogy&&&
$ ) bárányborda %ó volt, de harlene mindig rám lehel, mikor elém tesz
valamit& )z ételre is rálehel, és minden& 0indenre rálehel&
$ .o %ó, alud% szé!en& )d% egy !uszit& ?mádkoztálI
$ ?gen, a "ürdőszobában& /ó é%szakát<
$ /ó é%szakát& 0ost már gyorsan alud% el& *ettenetesen "á% a "e%em& $
)nyámnak nagyon gyakran "á% a "e%e& 2ényleg&
$ +egyél be egy!ár asz!irint $ a%ánlotta 3hoebe& $ Holden szerdán %ön,
ugyeI
$ Agy tudom& 0ost már takarózz be& 'gészen<
Hallottam, hogy kimegy, és becsuk%a az a%tót& 3ár másod!ercig még
vártam, aztán kimásztam a szekrényből& 3ont nekimentem 3hoebének,
olyan sötét volt& =elkelt és %ött, hogy szól%on& $ 0egütöttelekI $ kérdeztem&
0ost már csak suttogni lehetett, mert mind a ketten itthon voltak& $
'lh(zom a csíkot& $ @ita!ogattam az ágy szélét, leültem, és h(ztam "el a
ci!őm& 0arha ideges lettem, azt meg kell hagyni&
$ 0ost még ne< +árd meg, míg elalszanak<
$ .em< 0ost a leg%obb& )nyu a "ürdőszobába megy, a!u meg biztos
beka!csol%a a híreket, vagy valami& 0ost a leg%obb& $ ) ci!ő"űzőm alig
bírtam megkötni, olyan ideges voltam& .em azért, hogy megölnek, ha
elka!nak, vagy mit tudom én, de rém kellemetlen lett volna, meg minden&
$ Hol a !okolban vagyI $ kérdeztem& 9lyan sötét volt, hogy nem láttam&
$ ?tt& $ 3ont mellettem állt, mégse láttam&
$ ) bőrönd%eimét az állomáson hagytam& ?de "igyel%< +an valami !énzedI
2el%esen le vagyok !usztulva&
$ sak a karácsonyi !énz& )%ándékokra, meg minden& 0ég semmit se
vettem&
$ /a< $ .em akartam a karácsonyi !énzét elvenni&
$ @ell valamennyiI
$ .em akarom elvenni a karácsonyi !énzed&
$ )dok kölcsön& $ Hallottam, hogy odamegy #& ,& íróasztalához, kih(z egy
csomó "iókot, és ta!ogatózik& @oromsötét volt a szobában& $ Ha elmész,
akkor nem "ogsz látni a színdarabban& $ =ura volt a hang%a, ahogy ezt
mondta&
$ #e "oglak& .em megyek el, csak aztán& sak nem ké!zeled, hogy
kihagyomI +alószínűleg 0r& )ntoliniéknál leszek körülbelül kedd estig&
)kkor haza%övök& Ha lehet, "elhívlak&
$ ?tt van& $ 9da akarta adni a !énzt, de nem találta a kezemet&
$ HolI
) markomba nyomta a !énzt&
$ 2e, nem kell ennyi< sak két dollárt ad%, az elég& .em vicc& 2essék< $
+issza akartam adni, de nem "ogadta el&
$ 'lviheted mind& 0a%d visszaadod& Hozd el az előadásra&
$ 0ennyi ez, az istenértI
$ .yolc dollár nyolcvanöt cent& )zazhogy hatvanöt cent& +alamit már
elköltöttem&
)ztán hirtelen bőgni kezdtem& .em tudtam vissza"o%tani& Agy bőgtem,
hogy ne hall%a senki, de bőgtem& 3hoebe egészen kiborult, mikor
észrevette, oda%ött, meg akart nyugtatni, de ha az ember egyszer elkezdi,
nem bír%a csak (gy akármikor abbahagyni& 0ég mindig az ágy szélén
ültem, 3hoebe átkarolta a nyakamat, én meg az övét, de még így is
sokáig nem bírtam abbahagyni& 0ár azt hittem, meg"ulladok, vagy mit
tudom én& Hregem, szegény 3hoebe egészen kiborult& )z az átkozott
ablak nyitva volt, meg minden, éreztem, hogy remeg, mert csak !izsama
van ra%ta& Hiába erőltettem, nem "eküdt vissza& +égül is abbahagytam, de
nagyon, nagyon sokára& )ztán begomboltam a kabátom, meg minden, és
mondtam, hogy "enntartom vele a ka!csolatot& )zt mondta, ha akarok,
vele alhatok, de mondtam, hogy té!nem kell, mert 0r& )ntolini vár& )ztán
előh(ztam a szarvaslövő sa!kám a kabátom zsebéből, és nekiadtam&
7zereti az ilyen hülye sa!kákat& .em akarta el"ogadni, aztán mégis&
=ogadni mernék, hogy benne aludt& 2ényleg szereti az ilyen sa!kákat&
)ztán, mielőtt elmentem, még egyszer megígértem, hogy "elhívom, ha
lehet&
0illiószor könnyebben %utottam ki, mint be& 'nnek megvolt az oka& 'lőször
is már nem izgatott, hogy elka!nak& 2ényleg nem& 'lké!zeltem5 ha
elka!nak, hát elka!nakJ kicsit még szerettem volna is&
Dyalog mentem le, nem li"ten, még!edig a hátsó lé!csőn& 0a%dnem
kitörtem a nyakam a millió szemétládában, de aztán mégis kivergődtem&
) li"tes nem látott& 2alán még máig is azt hiszi, hogy #icksteinéknél
vagyok&
HUSZONNEGYEDIK FEJEZET
)ntoliniéknak irtó elegáns lakásuk van a 7utton 3lace$en& @ét lé!csősor
vezet le a na!!aliba és a dohányzóba, meg minden& *itkán voltam náluk,
mert mikor el%öttem 'lkton Hillsből, mindig 0r& )ntolini vacsorázott
nálunkJ kíváncsi volt, mi van velem& )kkor még nőtlen volt& )ztán mikor
megnősült, sokat teniszeztem vele meg a "eleségével a Cest 7ide
2eniszklubban =orest Hillsben, 4ong ?slanden& ) "elesége ott volt tag& 0ég
a bőre alatt is !énz volt& @örülbelül hat évvel idősebb, mint 0r& )ntolini,
de azért (gy látszott, elég %ól ki%önnek& )zért, mert mind a kettő nagyon
intelligens, "őleg 0r& )ntolini, ámbár társaságban inkább szellemes, mint
intelligens, ebben #& ,&$re hasonlít& ) "elesége meg inkább komoly,
azonkívül asztmás is& 0ind a ketten olvasták #& ,& novelláit, 0rs& )ntolini
is, és mikor #& ,& elment Holly-oodba, 0r& )ntolini "elhívta, hogy ne
men%en& 3ersze, azért elment& 0r& )ntolini azt mondta, hogy aki (gy tud
írni, annak semmi keresnivaló%a Holly-oodban& 6n is !ont ezt mondtam&
Dyalog kellett volna mennem, nem akartam 3hoebe karácsonyi !énzéből
költeni, ha nem muszá%, de olyan "urcsán éreztem magam, mikor az
utcára értem& @icsit szédültem& 7zóval ta8iba ültem& .em akartam, és
mégis& 0ég az is iszony( soká tartott, amíg találtam ta8it&
0r& )ntolini nyitott a%tót, mikor az a barom li"tes végre "elvitt, és
becsengettem& =ürdőkö!eny és !a!ucs volt ra%ta, a kezében egy üveg
-hisky& *a"inált ízlésű szivar volt és nagyivó& $ Holden, "iam< 0egint nőttél
egy "él métert& Hrülök, hogy látlak<
$ Hogy van, tanár (rI 6s a "eleségeI
$ 3om!ásan& +edd le a kabátod< $ 'lvette és "elakasztotta& $ )zt vártam,
hogy csecsemő lesz a kezedben& .incs hova "ordulnod& Hó!elyhek a
szem!illádon& $ .éha egész szellemes& 0eg"ordult, és kikiabált a
konyhába5 $ 4illian, %ön a kávéI $ 4illian a "elesége&
$ @ész< $ kiabált vissza& $ Holden %öttI 7zervusz, Holden<
$ /ó estét kívánok, 0rs& )ntolini<
.áluk mindenki mindig kiabált, ugyanis sose voltak egyszerre
ugyanabban a szobában& @icsit röhe%es&
$ Kl% le, Holden& $ 4áttam )ntolinin, hogy már egy atmosz"érával több van
benne& 9lyan volt a szoba, mintha é!! most takarodtak volna el a
vendégek& 0indenütt !oharak, meg tányérok "öldimogyoróval& $ 'lnézést
ezért az álla!otért, vendégeink voltak, a "eleségem bu""alói barátai,
szóval5 néhány "aló&
.evettem& 0rs& )ntolini bekiabált valamit a konyhából, de nem értettem& $
0it mondottI $ kérdeztem 0r& )ntolinit&
$ )zt, hogy ne nézd meg, ha be%ön& 0ost kelt "el& 2essék, gy(%ts rá&
#ohányzolI
$ @öszönöm& $ @ivettem egyet& $ sak néha, nem vagyok komoly
dohányos&
$ @é!zelem& $ ) nagy asztali öngy(%tóval adott tüzet& $ 7zóval szakítottál
3enceyvel& $ 0indig ilyen stílusban beszélt& .éha élveztem, néha nem&
@icsit t(lzásba vitte& .em akarom azt mondani, hogy nem szellemes, mert
szellemes volt, de néha az ember idegeire megy, ha valaki "olyton
ilyeneket mond, hogy5 L7zóval szakítottál 3enceyvel&M .éha #& ,& is
t(lzásba viszi&
$ 0i volt a ba%I )z angol hogy mentI )zonnal kivezettetlek, ha angolból
megbuktál, te kis "ogalmazó zseni&
$ .em, az angol %ól ment& =őleg irodalmat vettünk& @ét dolgozatot írtam
összvissz& #e beszédgyakorlatból megh(ztak& )z is kötelező tárgy volt&
)bból megh(ztak&
$ 0iértI
$ Dőzöm nincs& $ 7emmi kedvem nem volt erről tárgyalni& 0ég mindig
szédültem, vagy mi, és hirtelen a "e%em is meg"á%dult& 2ényleg& #e láttam,
hogy érdekli, hát beszéltem egy kicsit róla& $ 'z olyan tárgy, hogy
mindenkinek beszédet kell tartani& 2ud%a a tanár (r& sak (gy ka!ásból,
meg minden& 6s ha valaki eltér a tárgytól, akkor kiabálni kell, hogy
L'ltér<M, amilyen gyorsan csak bír az ember& 0a%d megvesztem tőle& 6s "át
ka!tam&
$ 0iértI
$ Dőzöm nincs& 'z az L'ltér<M az idegeimre ment& .em is tudom& )z a ba%,
hogy én szeretem, ha valaki eltér a tárgytól& )z sokkal érdekesebb, meg
minden&
$ .eked nem "ontos, hogy a lényeget mond%a, ha valaki elmond valamitI
$ #e& #ehogynem& 7zeretem, ha a lényeget mond%ák, meg minden& sak
azt nem szeretem, ha csak a lényeget mond%ák& .em is tudom& )zt
hiszem, nem szeretem, ha valaki "olyton csak a lényeget mond%a& )zok
ka!ták a leg%obb %egyet beszédgyakorlatból, akik csak a lényeget
mondták, az tény& #e volt egy "i(, *ichard @insella& .em nagyon maradt a
lényegnél, "olyton üvöltöttek, hogy L'ltér<M& ,orzasztó volt, mert a srác
am(gy is marha ideges volt, szóval marhára ideges volt, annyira, hogy a
szá%a remegett, ha rákerült a sor, és ha hátul ült az ember, alig lehetett
hallani, mit mond& #e ha egy ideig nem remegett a szá%a, %obban
szerettem a dumá%át, mint akárkiét& 6s ma%dnem megh(zták őt is&
sillagos kettest ka!ott, mert "olyton üvöltöttek, hogy L'ltér<M& 3éldául
beszélt a "arm%ukról, amit az a!%a vett +ermontban& 'gy"olytában
üvöltöttek, hogy5 L'ltér<M, és az a tanár, 0r& +inson, "át adott, mert azt
kihagyta, hogy milyen állatok, növények meg minden van a "armon& )zt
csinálta ez a *ichard @insella, hogy elkezdett ugyan ezekről beszélni,
aztán egyszer csak már arról a levélről beszélt, amit a nagybáty%a írt az
any%ának, meg arról, hogyan ka!ott a nagybáty%a gyermekbénulást
negyvenkét éves korában, meg minden, és nem engedte magát
meglátogatni a kórházban, mert nem akarta, hogy vastüdőben lássák&
'nnek tényleg nem sok köze van a "armhoz, viszont rém érdekes& *ém
érdekes, ha valaki a nagybáty%áról beszél& @ülönösen ha az a!%a "arm%áról
kezd beszélni, de aztán %obban érdekli a nagybáty%a& 7zerintem !iszokság
belekiabálni, hogy L'ltér<M, mikor olyan érdekes, és ő is beger%ed&&& .em
tudom, ezt nehéz megmagyarázni& $ .em is volt kedvem tovább
!róbálgatni& Hirtelen rettenetesen meg"á%dult a "e%em& )lig vártam 0rs&
)ntolinit a kávéval& 'z is olyan, amit utálok& Ha valaki azt mond%a, hogy
kész a kávé, közben nincs&
$ Holden&&& még lenne egyetlenegy, kicsit talán nagyké!ű !edagógiai
kérdésem& .em gondolod, hogy mindennek megvan a maga ide%e és
helyeI .em gondolod, hogy ha valaki elkezd az a!%a "arm%áról beszélni,
akkor tartani kell magát a tárgyhoz, és nem a nagybácsi%a vastüde%éről
beszélniI +agy ha az olyan érdekes téma, akkor miért nem azt választ%a,
miért a "armotI
7em gondolkodni, sem beszélni nem volt kedvem& =á%t a "e%em, és tetű
rosszul éreztem magam& 0ár a gyomrom is "á%t, ha tudni akarod az igazat&
$ ?gen&&& .em tudom& )zt hiszem& 0ármint azt, hogy a nagybáty%át kellett
volna választania a "arm helyett, ha az %obban érdekelte& sak szerintem
sokszor az ember maga se tud%a, mi érdekli %obban, míg el nem kezd
beszélni valamiről, ami nem érdekli t(lzottan& .éha nem tehet róla az
ember& #e azt hiszem, hagyni kell, ha valaki érdekes, és beger%ed
valamin& 6n nagyon bírom, ha valaki beger%ed egy témán& )z rém
érdekes& sakhogy a tanár (r nem ismeri azt a tanárt, 0r& +insont& .éha
meg kellett őrülni ra%ta meg azon az átkozott osztályon& 0indig azt
mondta5 tömörítsünk és egyszerűsítsünk& +an, amikor ez egyszerűen
lehetetlen& 7zóval nem bír az ember csak azért egyszerűsíteni és
tömöríteni, mert valakinek (gy tetszik& ) tanár (r nem ismeri 0r& +insont,
azt a tanárt& .agyon intelligens, meg minden, de esze az nincs sok,
esküszöm<
$ @ávé, uraim, végre $ mondta 0rs& )ntolini& @ávét hozott egy tálcán és
süteményt& $ Holden, ne is nézz rám& .agyon rendetlen vagyok&
$ /ó estét kívánok, 0rs& )ntolini& $ =el akartam állni, de 0r& )ntolini
meg"ogta a %akóm, és visszah(zott& 0rs& )ntolini ha%a tele volt
csavarókkal, és egyáltalán nem volt ki"estve, meg minden& .em hatott
valami szívdöglesztően& 0eglehetősen öregnek látszott, meg minden&
$ ?tt hagyom, csak "og%atok hozzá< $ 4etette a tálcát a dohányzóasztalra,
közben "élrelökte az üres !oharakat az (tból& $ 6desanyád hogy vanI
$ @öszönöm, %ól& *ég láttam, de legutóbb&&&
$ #rágám, ha Holdennek kell valami, mindent megtalálsz a "ehérneműs
szekrényben, a leg"első !olcon& 6n le"ekszem, nagyon "áradt vagyok $
mondta 0rs& )ntolini& 4átszott is ra%ta& $ 0eg tud%átok az ágyat magatok is
vetni, ugye, "i(kI
$ 0indent elintézünk, "eküd% csak le<
0egcsókolta a "eleségét& 0rs& )ntolini %ó é%szakát kívánt, és elment a
hálószobába& 0indig smároltak, mindenki előtt& ?ttam egy csésze kávét, és
süteményt ettem hozzá, de olyan kemény volt, mint a kő& .o meg volt
még -hisky is& 0r& )ntolini baromi erősre keveri, azt meg kell hagyni&
@önnyen alkoholista lehet belőle, ha nem vigyáz&
$ .éhány hete az a!áddal ebédeltem $ mondta hirtelen& $ 2udtadI
$ .em, nem tudtam&
$ 2udod, mennyire szívén viseli a sorsodI
$ 2udom, igen, tudom&
$ +alószínűleg mielőtt engem "elhívott, ka!ta azt a hossz(, szív"acsaró
levelet az igazgatótól, melyben arról számolt be, hogy egyáltalán nem
igyekszel& @észületlenül mész az órákra, és lógsz& 7zóval egészében véve
egy tel%esen&&&
$ 6n nem lógtam semmi"éle óráról& .em is lehetett& +olt egy$két dolog,
amiről meglé!tem nagy ritkán, !éldául a beszédgyakorlat, amit mondtam,
de különben nem lógtam&
7emmi kedvem nem volt erről tárgyalni& ) gyomromat kicsit rendbe hozta
a kávé, de a "e%em még mindig marhára "á%t&
0r& )ntolini (%ra rágy(%tott& Agy bagózott, mint egy megszállott& )ztán azt
mondta5 $ 1szintén szólva nem tudom, mi a csodát tanácsol%ak neked,
Holden&
$ 2udom& .agyon nehéz nekem tanácsot adni& 3ontosan tudom&
$ Agy érzem, hogy egy rettenetes összeomlás "elé haladsz& #e magam
sem tudom, milyen "elé&&& =igyelsz rámI
$ ?gen&
7zemmel láthatóan igyekezett koncentrálni, meg minden&
$ 'nnek az összeomlásnak talán az lesz a következménye, hogy
harmincéves korodra egy kocsmában ülsz ma%d, és mindenkit utálsz, aki
be%ön, mert hátha kollégista korában "utballozott& )ztán lehet, hogy
annyira mégis hat rád a nevelés, hogy utálni "ogod azt, aki (gy beszél,
hogy tudhassa$mondhassa& #e lehet, hogy valami hivatalban végzed,
gemka!csokat "ogsz adogatni a legközelebbi gyorsírónak& 7zóval
!ontosan nem tudom& #e érted, hogy mit magyarázok egyáltalánI
$ ?gen, !ersze $ mondtam& 2ényleg értettem is& $ #e azzal az utálattal
nincs igaza a tanár (rnak& Hogy én utálom a "utballistákat, meg minden&
2ényleg nincs igaza& .em utálok én olyan sok embert& 4eg"el%ebb csak
rövid ideig, mint !éldául 7tradlatert, akit 3enceyben ismertem, vagy azt a
másik tagot, )ckleyt& Ntáltam őket egy ideig, elismerem, de nálam ez
nem tart nagyon soká& Ha elm(lik egy kis idő, és nem látom őket, ha nem
%önnek be a szobába, vagy egy!árszor nem látom őket az ebédlőben,
szinte hiányoznak& 7zóval így van& 7zinte hiányoznak&
0r& )ntolini hallgatott egy darabig& =elugrott, beletett még egy %égkockát
a !oharába, aztán (%ra leült& .yilván gondolkodott& 6n meg egyebet se
szerettem volna, mint hogy reggel beszélgessünk tovább, de& 0r& )ntolini
beger%edt& )z emberek rendszerint akkor ger%ednek be, amikor a másik
nem&
$ .a %ó& =igyel% rám egy !ercig&&& 4ehet, hogy ezt most nem tudom olyan
kiválóan meg"ogalmazni, ahogy szeretném, de ma%d megírom neked
levélben egy$két na!on belül& )kkor ma%d minden világosabb lesz& #e
"igyel% csak mégis ide& $ 0egint koncentrálni kezdett5 $ 'z az összeomlás,
ami "elé haladsz, egészen s!eciális összeomlás, iszony( összeomlás& )ki
összeomlik, rendszerint nem érzi, mikor ér a szakadék "enekére& sak
zuhan, zuhan le"elé& 'zt az egész összeomlást azoknak találták ki, akik az
életben valami olyan után kutattak, amit a sa%át környezetük nem tudott
ny(%tani nekik& +agy csak azt hitték, hogy nem tud ny(%tani& 6s
abbahagyták a kutatást& )bbahagyták, mielőtt még igazán elkezdték
volna& =igyelszI
$ ?gen&
$ ,iztosI
$ ?gen&
=elugrott, és még töltött egy kis -hiskyt a !oharába& )ztán (%ra leült&
7okáig nem szólt semmit&
$ .em akarlak elkeseríteni $ mondta aztán $, de világosan látom, hogy
szé!en és nemesen haldokolsz, így vagy (gy, valami igen érdemtelen
ügyért& $ =urcsán nézett rám& $ Ha leírok neked valamit, gondosan
elolvasodI 6s megőrződI
$ ?gen, !ersze& $ >gy is lett& 0ég most is megvan, amit írt&
:tment a szoba t(lsó végébe az íróasztalához, és állva "elírt valamit egy
!a!írra& )ztán vissza%ött, és a !a!írral a kezében leült& $
sodálatoské!!en ezt nem hivatásos költő írta, hanem egy
!szichoanalitikus, Cilhelm 7tekel& ?tt van&&& 0ég mindig "igyelszI
$ 3ersze, "igyelek&
'zt mondta5 $ L) serdülőre %ellemző, hogy nagylelkűen meg akar halni
azért, amiért az érett ember alázatosan élni akar&M
:tha%olt és ideadta& 'lolvastam, megköszöntem, és zsebre vágtam& 7zé!
volt tőle, hogy ennyit stra!álta magát& 2ényleg& sak az volt a helyzet,
hogy nem bírtam koncentrálni& Hregem, hirtelen olyan állatian "áradt
lettem&
1 viszont szemmel láthatóan nem& )z a !lusz atmosz"éra először is benne
volt& $ )zt hiszem, rövidesen megtalálod az utadat, hogy merre tovább&
)kkor indul%, de azonnal& 'gy !illanatot ne veszíts& .eked már nincs
veszteni való időd&
,ólintottam, mert !ont a !o"ámba nézett, meg minden, de nem volt
egészen világos, miről beszél& ?lletőleg biztos voltam benne, hogy értem,
de nem értettem vele egészen egyet& :tkozottul "áradt voltam&
$ 6s utálok ilyet mondani $ "olytatta $, de azt hiszem, ha egyszer
kialakulnak az elké!zeléseid arról, hogy merre tovább, akkor első dolgod
lesz, hogy összeszedd magad az iskolában& @énytelen leszel& #iák vagy,
akár tetszik, akár nem& 'l%egyezted magad a tudással& 6s azt hiszem, meg
"ogod találni, ha egyszer t(l%utsz az összes 0r& +ineseken meg a beszéd&&&
$ 0r& +insonokon $ szóltam közbe& ) 0r& +insonokat gondolta, de
+ineseket mondott& 3ersze, ezért nem kellett volna "élbeszakítani&
$ *endben van, 0r& +insonokon& Ha egyszer t(l%utsz a 0r& +insonokon,
akkor ma%d egyre közelebb kerülsz&&& !ersze hogy ha akarsz, és keresed
és várod&&& valami olyan "elismeréshez, ami nagyon, nagyon sokat %elent
ma%d neked& 2öbbek között rá%össz ma%d, hogy nem te vagy az első, akit
megzavar, megrémít és undorral tölt el az emberek viselkedése& 7emmi
esetre sem vagy egyedül a listán, ez izgalmas és serkentő "elismerés lesz&
.agyon, nagyon sok ember volt már ilyen erkölcsi és lelki válságban, mint
te most& 7zerencsére volt köztük, aki "el%egyezte az akkori !roblémáit&
2anulsz ma%d belőlük, ha akarsz& 0int ahogy egyszer, ha valamit már
"elmutattál életedben, valaki más tanul ma%d tőled& sodálatos, kölcsönös
"olyamat& 6s ez nem nevelés& 'z történelem& 'z költészet& $ )bbahagyta,
és h(zott egyet a -hiskyből& )ztán "olytatta& Hregem, egészen be volt
ger%edve& Hrülök, hogy nem szakítottam "élbe& $ .em akarom azt
mondani, hogy csak iskolázott és ké!zett emberek adhatnak valami
értékeset a világnak& .em így van& #e azt mondhatom, hogy az iskolázott
és ké!zett emberek, ha igazán kiválóak és alkotásra ké!esek valamilyen
területen, ami sa%nos ritka, akkor sokkal nagyobb értéket hagynak hátra,
mint azok, akik csak kiválóak és alkotásra ké!esek& +ilágosabban "e%ezik
ki magukat, és rendszerint valami ha%t%a őket, hogy gondolatmenetüket
tel%esen végigvigyék& 6s ami a leg"ontosabb, tízből kilencben több a
szerénység, mint a !allérozatlan elmékben& =igyelsz egyáltalánI
$ ?gen, tanár (r&
'gy %ó darabig megint nem szólt semmit& .em tudom, !róbáltad$e már,
de állati nehéz ülni és várni, hogy a másik mond%on valamit, mikor az még
gondolkodik, meg minden& 2ényleg nehéz& :llatian vigyáztam, nehogy
ásítsak& .em mintha untam volna, vagy ilyesmi& .em untam, csak hirtelen
baromi álmos lettem&
$ 6s még valami, amit az iskolai nevelés adhat& Ha elegendő időt töltesz
az iskolában, meg "ogod ismerni ké!ességeid határát& Hogy mire
elegendő az eszed, és esetleg mire nem& 'gy idő m(lva tudni "ogod, mik
azok a dolgok, amiket s!eciális méretű elméd be"ogadhat& 'z !éldául
rendkívül sok idő!ocsékolástól ment ma%d meg, amikor olyasmivel
!róbálkoznál, ami neked nem "ekszik& 0eg "ogod ismerni igazi
be"ogadóké!ességedet, és annak meg"elelően terhelheted meg az
elmédet&
?tt hirtelen ásítottam egyet& *ettentő disznóság, de nem bírtam el"o%tani&
0r& )ntolini csak nevetett& $ .a $ mondta és "elugrott& $ 0egvet%ük az
ágyad& $ Ntánamentem a szekrényhez& 4e!edőket, takarót meg
minden"éle egyéb "rancot !róbált előh(zni a "első !olcról, de nem bírta,
mert a !ohár a kezében volt& @iitta hát, letette a "öldre, aztán h(zta ki a
vacakokat& 7egítettem odavinni a díványhoz&
'gyütt ágyaztunk meg& 'zt már nem csinálta olyan nagy erőbedobással&
7emmit sem h(zott "eszesre& :mbár engem nem izgatott& 9lyan "áradt
voltam, hogy állva is elaludtam volna&
$ 0i van a nőiddelI
$ 0egvannak& $ 'gyre rohadtabb beszélgető!artner lettem, de nem volt
kedvem&
$ Hogy van 7allyI $ ?smerte 7ally Hayest& 'gyszer bemutattam neki&
$ /ól& #élután találkoztunk& $ Hregem, mintha h(sz éve lett volna< $ .incs
már sok közünk egymáshoz&
$ .agyon csinos lány& 6s mi van a másik lánnyal, akiről meséltél, aki
0aine$ban voltI
$ /a, /ane DallagherI /ól van& Holna! valószínűleg "elhívom&
'lkészült az ágy& $ 'z mind a tied& sak azt nem tudom, a lábaddal mit
csinálsz&
$ )nnyi ba% legyen& 0egszoktam a rövid ágyakat& .agyon köszönöm, tanár
(r& )z életemet mentették meg ma é%%el&
$ 2udod, hol a "ürdőszoba& Ha valami kell, csak kiabál%& 0ég egy kicsit a
konyhában leszek& Bavar a "ényI
$ :, csudát, nem& @öszönöm nagyon&
$ .o, %ó& /ó é%szakát, szé!"i(&
$ /ó é%szakát, tanár (r& @öszönöm szé!en&
1 kiment a konyhába, én meg bementem a "ürdőszobába, és
levetkőztem, meg minden& =ogat nem tudtam mosni, nem volt "ogke"ém&
3izsamám se volt, és 0r& )ntolini el"ele%tett adni& +isszamentem a
na!!aliba, eloltottam a kislám!át az ágy mellett, és (gy, ahogy voltam,
gatyában le"eküdtem& 3ersze, t(l rövid volt, mármint a dívány, de állva is
el tudtam volna aludni, szemrebbenés nélkül& 3ár másod!ercig nyitott
szemmel "eküdtem, és azon gondolkodtam, amiket 0r& )ntolini mondott&
Hogy meg "ogom ismerni a ké!ességeimet, meg minden& 2ényleg állati
rendes tag& #e nem bírtam a szemem nyitva tartani, elaludtam&
)ztán valami történt& .em is szeretek beszélni róla& Hirtelen "elébredtem&
.em tudom !ontosan, mikor, csak "elébredtem& +alamit éreztem a
"e%emen, valakinek a kezét& Hregem, "enemód begyulladtam< 0r& )ntolini
keze volt& Klt a "öldön, a sötétben, a dívány mellett, és "ogdosta vagy
simogatta a "e%emet& Hregem, esküszöm, akkorát ugrottam, mint egy
magasugróba%nok&
$ 0i a "rászt csinálI
$ 7emmit< sak ülök itt és csodálom&&&
$ #e mégis mit csinálI $ kérdeztem (%ra& .em tudtam, mi a "enét mond%ak,
(gy értem, állati zavarba %öttem&
$ 0i lenne, ha nem üvöltenélI sak itt ülök&&&
$ 'l kell mennem $ mondtam& Hregem, marhára ideges lettem& @ezdtem
h(zni a nadrágom a sötétben& )lig bírtam "elh(zni, olyan ideges voltam&
?smertem sok ronda, !erverz alakot, iskolában, meg minden, többet, mint
te valaha is, és mindig akkor %ön rá%uk, ha én a közelben vagyok&
$ 'l kell mennedI HovaI $ kérdezte& .agyon tárgyilagos és hűvös akart
lenni, mégse volt t(lzottan az& .ekem elhiheted&
$ )z állomáson hagytam a csomag%aimat& )zt hiszem, %obb lesz, ha
elmegyek és kiváltom& 0indenem benne van&
$ *eggel is megka!od& .a, "eküd% vissza& 6n is le"ekszem& 0i ütött belédI
$ 7emmi, csak minden !énzem és holmim benne van az egyik táskámban&
+issza%övök& 2a8in megyek, és %övök vissza $ mondtam& Hregem,
csetlettem$botlottam ott a sötétben& $ ) helyzet az, hogy nem az enyém a
!énz& )z anyámé, és én&&&
$ .e légy nevetséges, Holden& =eküd% vissza& 6n is le"ekszem& /ó helyen
van ott a !énz, reggel é!ségben&&&
$ .em, nem vicc& 'l kell mennem& 2ényleg& $ 0ár ma%dnem tel%esen
"elöltöztem, csak a nyakkendőmet nem találtam& 'l"ele%tettem, hova
tettem& =elvettem a %akóm meg mindent, kivéve a nyakkendőmet& 0r&
)ntolini már a nagy karosszékben ült, egy kicsit távolabb tőlem, és "igyelt&
7ötét volt, meg minden, nem láttam %ól, de tudtam, hogy "igyel& 0ég
mindig ivott& 4áttam az örökös -hiskys !oharat a kezében&
$ .agyon, nagyon különös "i( vagy te&
$ 2udom $ mondtam, és már nem is igen kerestem a nyakkendőmet&
)nélkül mentem el& $ +iszontlátásra, tanár (r& @öszönöm szé!en& .em
vicc&
Ntánam %ött az előszobaa%tóig, és mikor megh(ztam a li"tcsengőt, ott állt
a küszöbön& sak annyit mondott megint, hogy nagyon, nagyon "urcsa "i(
vagyok& =urcsa, egy "rászt< )ztán ott várt az a%tóban, míg a li"t nem %ött&
'bben a rohadt életben még olyan soká li"tre nem vártam, mint akkor&
'sküszöm&
.em tudtam, mi a "enét beszél%ek, amíg ott álltam és vártam a li"tet, és ő
is ott állt& $ 'l "ogok olvasni egy!ár %ó könyvet& 2ényleg $ mondtam&
+alamit kellett mondanom& .agyon kellemetlen volt&
$ =ogod a holmid, és té!sz rögtön vissza& .yitva hagyom az a%tót&
$ @öszönöm, viszlát< $ +égre meg%ött a li"t& ,eszálltam és lementem&
Hregem, reszkettem, mint az őrült& 6s izzadtam is& Ha valami !erverz
dolog történik velem, mint !éldául ez, akkor rögtön izzadok, mint egy
őrült& 4egalább h(sszor történt már ilyesmi velem gyermekkorom óta& @i
nem állhatom&
HUSZONÖTÖDIK FEJEZET
6!!en virradt, mire kiértem& 0arha hideg volt, de %ólesett, annyira
megizzadtam&
Dőzöm sem volt, hova a "enébe men%ek& .em akartam megint szállodába
menni, és elkölteni 3hoebe egész !énzét& >gy aztán végigsétáltam a
4e8ingtonon, és "elszálltam a "öldalattira a köz!onti !ályaudvar "elé& 9tt
volt a holmim, meg minden, és gondoltam, alszom a váróteremben a
!adon& >gy is tettem& 'gy ideig nem is volt rossz, kevesen voltak, "el
tudtam tenni a lábam& #e erről nem szívesen beszélek& .em volt valami
"ényes& 7ose !róbáld meg& @omolyan mondom& Hervasztó&
@örülbelül kilencig aludtam csak, mert aztán rengetegen %öttek a
váróterembe, és le kellett venni a lábam& Agy már nem tudok olyan
klasszul aludni, ha le kell tenni a lábam& ?nkább "elültem& 0ég mindig "á%t
a "e%em& 7őt, még rosszabb lett& 6s azt hiszem, hervadtabb voltam, mint
bármikor az életben&
.em akartam, mégis 0r& )ntolinin gondolkodtam& +a%on mit mond ma%d a
"eleségének, ha meglát%a, hogy nem aludtam ottI 'z a része nem izgatott
t(lzottan, tudtam, hogy 0r& )ntolini nagyon ötletes, ma%d kitalál valamit&
)zt mond%a, hogy hazamentem, vagy mit tudom én& ) dolognak ez a része
nem izgatott t(lzottan& )mi izgatott, az az volt, hogy amint "elébredtem,
ott simogatta a "e%emet, meg minden& )zon tö!rengtem, nem tévedtem$e,
hogy hátulról akart nekem %önni& Hátha csak szereti az emberek "e%ét
simogatni, mikor alszanakI Hogy lehet ebben az ember egészen biztosI
7ehogy& 0ár arra is gondoltam, hogy ki kellett volna venni a ko""ereimet
és visszamenni, ahogy ígértem& )rra is gondoltam, hogy ha buzi is, akkor
is nagyon rendes volt hozzám& .em bánta, hogy olyan későn "elhívtam, és
rögtön azt mondta, men%ek oda, ha akarok& 6s mennyire törte magát&
2anácsokat adott, hogyan kell értelmi be"ogadóké!ességemet "elmérni,
meg minden, és ő volt az egyetlen, aki oda mert menni ahhoz a "i(hoz,
/ames astle$hoz, mikor meghalt, akiről meséltem& 'zeken s!ekuláltam&
6s minél tovább s!ekuláltam, annál inkább lehervadtam& 7zóval arra
kezdtem gondolni, hogy talán mégis vissza kellett volna mennem& 4ehet,
hogy csak (gy simogatta a "e%emet& 7zóval minél tovább s!ekuláltam,
annál inkább lehervadtam és be!örögtem& 6s hogy még rosszabb legyen,
a szemem marhára "á%t& =á%t és égett, mert nem aludtam eleget&
)zonkívül meg is "áztam, s nem volt nálam zsebkendő, csak a bőröndben,
és nem volt kedvem a nagy nyilvánosság előtt kotorászni benne, meg
minden&
) !adon egy ké!esla! hevert mellettem, valaki otthagyta& )zt kezdtem
olvasni, gondoltam, eltereli a gondolataimat 0r& )ntoliniról és egy csomó
más dologról, legalábbis egy időre& #e attól az istenverte cikktől, amit
olvastam, csak még rosszabb lett& ) hormonokról szólt& 4eírta, milyen az
arc, a szem meg minden, ha a hormonok rendben vannak, és én
egyáltalán nem olyan voltam& 3ontosan olyan voltam, mint az az alak a
cikkben, akinek tetűk a hormon%ai& )ggódni kezdtem a hormon%aim miatt&
)ztán elolvastam egy másik cikket& )rról szólt, honnan lehet megtudni,
hogy az ember rákos vagy nem& Ha az embernek seb van a szá%ában, és
nem gyógyul elég gyorsan, az arra mutat, hogy rákos& .ekem körülbelül
két hete volt egy seb a számban& >gy aztán azt ké!zeltem, hogy rákos
vagyok& .em nagyon derített "el az a ké!esla!& +égül is letettem, és
kimentem egyet %árni& )zt ké!zeltem, hogy néhány hóna!on belül hulla
leszek, mert rákos vagyok& 2ényleg azt ké!zeltem& 7őt, hullabiztos voltam
benne& .em volt valami szívderítő, az biztos&
4áttam, hogy beborult, mégis elindultam& Agy gondoltam, meg kéne
reggeliznem& 'gyáltalán nem voltam éhes, de (gy gondoltam, legalább
ennem kell valamit& +alamit, amiben van némi vitamin& @eleti irányba
indultam, arra vannak az olcsó vendéglők& .em akartam sok !énzt
költeni&
Atközben elmentem egy teherautó mellett& @ét !acák egy óriási
karácsony"át szedett le róla& )z egyik "olyton azt mondta5 $ =öl"elé tartsd
azt a dögöt< =öl"elé tartsd, az istenit< $ 3ont %ó, így beszél egy
karácsony"áról& @icsit röhe%es volt, olyan hátborzongatóan röhe%es&
*öhögni kezdtem& +iszont rosszabbat nem is tehettem volna, mert abban
a !illanatban hányingerem támadt& 2ényleg& 0ár kezdtem is eldobni a
rókabőrt, de aztán elm(lt& .em tudom, hogy lehet& Agy értem, semmi
ártalmasat nem ettem, és egyébként erős gyomrom van& 0indenesetre
elm(lt, és (gy gondoltam, %obban erezném magam, ha valamit ennék&
,ementem egy olcsó vendéglőbe, kértem "ánkot és kávét& sakhogy a
"ánkot nem ettem meg& 'gyszerűen nem ment le a torkomon& )z az
igazság, hogy ha az ember le van törve valami miatt, akkor !okoli nehéz
nyelni& ?rtó rendes volt a !incér, visszavitte, és nem számolta "el& sak a
kávét ittam meg& )ztán kimentem, és elindultam a =i"th )venue "elé&
Hét"ő volt, közvetlenül karácsony előtt, !ersze minden üzlet nyitva& 'zért
nem volt annyira rossz a =i"th )venue$n sétálni& 9lyan karácsonyi
hangulat volt& 0indenütt kinn álltak azok a le!usztult 0ikulások a sarkon
és csilingeltek, meg az üdvhadsereg$lányok, akik nem "estik a szá%ukat, se
semmi, és ők is csilingeltek& .ézegettem minden"elé, hátha meglátom azt
a két a!ácát, akiket két na!%a ismertem meg a reggelinél, de nem láttam
őket& 2udtam előre, hiszen megmondták, hogy tanítani %önnek .e-
;orkba, mégis kerestem őket& Hirtelen olyan karácsony lett& 0illió kis srác
mászkált a városban az any%ával, "el$le szálltak a buszokról, ki$be %ártak az
üzletekbe& 7zerettem volna, ha 3hoebe is velem van& )hhoz ő már nem
elég kicsi, hogy kiver%e a dilit a %átékosztályon, de szeret hülyéskedni, és
"igyelni az embereket& 2avalyelőtt karácsonykor elvittem magammal
vásárolni& ?steni volt& )zt hiszem, a ,loomingdale áruházba mentünk, a
ci!őosztályra, és (gy csináltunk, mintha 3hoebe akarna egy !ár olyan
nagyon magas szár( ci!őt, amin millió lyuk van a "űzőnek& 0egőr%ítettük
azt a szegény eladót& 3hoebe "el!róbált vagy h(sz !árat, és a szegény
mókus a "él !árat minden alkalommal be"űzte& 3iszkos trükk volt, de
3hoebe ma%d a "alra mászott tőle& +égül is "alból "élretétettünk egy !ár
mokasszint& )z eladó irtó rendes volt, !edig azt hiszem, tudta, hogy csak
hülyülünk, mert 3hoebe állandóan kuncogott&
7zóval csak mentem, mentem a =i"th )venue$n, és nem volt ra%tam se
nyakkendő, se semmi& )ztán egyszer csak valami rém kísérteties dolog
történt& )hányszor sarokra értem, és lelé!tem a %árdáról, az az érzésem
támadt, hogy soha nem %utok át a másik oldalra& Agy gondoltam, hogy
lelé!ek, aztán csak megyek le, le, le, és többé senki se lát& Hregem, a
"rász ma%d kitört& 'l nem bírod ké!zelni& ?zzadni kezdtem, mint egy őrült,
csuromvíz lett az ingem, a gatyám, meg minden& )ztán valami más
kezdődött& )hányszor sarokra értem, mindig azt hittem, hogy )llie$vel
beszélgetek& )zt mondom neki5 $ )llie, ne hagy% eltűnni& )llie, ne hagy%
eltűnni& )llie, ne hagy% eltűnni& @érlek, )llie& $ 6s aztán, mikor átértem az
utca másik oldalára, megköszöntem neki& )ztán (%rakezdődött az egész,
mikor megint sarokra értem& #e azért csak mentem& =éltem megállni, azt
hiszem $ az igazat megvallva, !ontosan nem emlékszem& #e tudom, hogy
nem álltam meg körülbelül a SF& utcáig, t(l az állatkerten, meg minden&
)ztán leültem egy !adra& )lig ka!tam levegőt, és még mindig izzadtam,
mint egy őrült& 9tt ültem, azt hiszem, legalább egy órát& +égül
határoztam& )zt határoztam, hogy elmegyek, soha többé nem megyek
haza, soha többé nem megyek semmi"éle iskolába& 'lhatároztam, hogy
csak meglátogatom 3hoebét, elb(cs(zom tőle, meg minden, visszaadom
a karácsonyi !énzét, aztán autósto!!al indulok nyugatra& )zt csinálom,
gondoltam, hogy lemegyek a Holland$alag(ton, egy autóra
"elka!aszkodok, aztán megint egyre és megint egyre és megint egyre, és
!ár na! alatt valahol nyugaton leszek, ahol klassz, süt a na!, engem senki
nem ismer, és ka!ok állást& 'lké!zeltem, hogy egy benzink(tnál ka!ok
állást, benzint és ola%at töltök a kocsikba& @ülönben nem izgatott, milyen
állást ka!ok& sak ne ismer%enek, és én se ismer%ek senkit& 'lké!zeltem,
mit csinálnék& 'gyszerűen meg%átszanám a süketnémát& )kkor nem
kellene hülye, "elesleges beszélgetéseket "olytatni senkivel& Ha meg
nekem akarnak valamit mondani, akkor "elír%ák egy darab !a!írra, és
odaad%ák& 'gy idő után ezt halálosan megun%ák, és akkor a hátralevő
életemben már nem kell beszélgetni& 0indenki azt "og%a hinni, hogy én
egy szegény süketnéma alak vagyok, és békén hagynak& 'ngedik, hogy
betöltsem a benzint és az ola%at a hülye kocsi%ukba, adnak érte "izetést,
meg minden, és én a !énzből é!ítenék valahol egy kis kunyhót, és a
hátralevő éveimet ott élném le& )z erdő szélén é!íteném "el, de nem benn
az erdőben, mert azt szeretném, hogy állandóan dől%ön rá a na!sütés&
0agam "őznék mindent, és később, ha meg akarok nősülni, találnék egy
gyönyörű lányt, aki szintén kuka, és összeházasodnánk& 'l%önne és velem
élne a kunyhóban, és ha valamit szeretne mondani, akkor "elírná egy kis
"icli !a!írra, mint a többiek& Ha gyerekünk lenne, akkor valahova
elre%tenénk, vennénk egy csomó könyvet, és magunk tanítanánk meg írni
és olvasni&
'zen gondolkodtam, és egészen beger%edtem& 2ényleg& )z a része !ersze
hülyeség, tudtam, hogy meg%átszom a süketnémát, mégis %ó volt
elké!zelni& #e azt komolyan elhatároztam, hogy nyugatra megyek& sak
még el akartam b(cs(zni 3hoebétől& Hirtelen rohanni kezdtem, mint az
őrült vágtattam át az (ton, ma%dnem elgázoltak, ha tudni akarod az
igazat& ,evágódtam egy !a!írüzletbe, vettem %egyzet"üzetet és ceruzát&
@igondoltam, hogy írok neki !ár sort, megírom, hol találkozzunk, mert el
akarok tőle b(cs(zni, és vissza akarom adni a karácsonyi !énzét, aztán
elviszem a !a!írt az iskolába, "elmegyek az irodába, és megkérek valakit,
hogy ad%ák át& #e csak zsebre vágtam a %egyzet"üzetet és a ceruzát, aztán
vágtattam az iskola "elé, t(l ideges voltam ahhoz, hogy mind%árt a
!a!írüzletben ír%am meg& )zért siettem, mert el akartam %uttatni hozzá a
levelet, mielőtt hazamegy ebédelni, és addig már nem volt sok idő&
2udtam, hol az iskolá%a, !ersze, hiszen én is oda%ártam gyerekkoromban&
=urcsán éreztem magam, mikor odaértem& .em voltam benne biztos,
hogy emlékszem$e, milyen belül, de emlékeztem& 3ont olyan volt, mint az
én időmben& 0ég mindig ugyanaz a nagy udvar, kicsit mindig sötét, a
villanykörték körül drótráccsal, nehogy eltör%enek, ha nekiütődik a labda&
0ég mindig a "ehér karikák a "öldön, a különböző meccsekhez, meg
minden& 6s még mindig azok az ócska kosarak, háló nélkül, csak a !alánk
és karika&
2el%esen kihalt volt minden, nyilván, mert nem volt se szünet, se ebédidő&
0indössze egy kis néger srácot láttam, é!!en vécére ment ki& )z
engedély kiállt a "arzsebéből, ahogy valamikor nekünk is5 lássák, hogy
engedéllyel megy ki&
0ég mindig izzadtam, de már nem olyan nagyon& ,ent a lé!csőházban
leültem az első lé!csőre, előh(ztam a "üzetet és a ceruzát, amit vettem& )
lé!csőháznak is olyan szaga volt, mint az én időmben& 9roszlánszag& )z
iskolai lé!csőházaknak mind ilyen szaguk van& 7zóval ott ültem, és ezt
írtam5
=edves 2hoebe<
0em tudok szerdáig várni, valósz.n>leg ma délután elindulok autóstoppal
nyugatra" 'a lehet, gyere a %>vészeti %zeumhoz negyed egykor,
visszaadom a kará$sonyi pénzed" 0em költöttem sokat"
?dv"
'olden
)z iskola !ont a m(zeum mellett volt, (gyis arra megy haza ebédelni,
szóval tudtam, hogy könnyen megtalál%uk egymást&
)ztán indultam "el"elé az irodába, hogy odaad%am valakinek, aki "elviszi az
osztályba, és odaad%a neki& Hsszeha%tottam vagy tízszeresen, nehogy
kinyissák& 7enkiben se bízhat az ember egy átok iskolában& #e azt
tudtam, hogy odaad%ák neki, ha a báty%a vagyok, meg minden&
0íg mentem "öl"elé, hirtelen megint azt hittem, hogy eldobom a rókabőrt&
#e nem& 4eültem egy !illanatra, aztán %obban lettem& Kltem ott, és valami
olyat láttam, ami tel%esen kiborított& +alaki azt írta a "alra5 L)z isten&&&
meg<M 0a%d szétvetett a düh& 'lgondoltam, hogy 3hoebe meg a többi kis
kölyök ezt lát%a, és hogy törhetik a "e%üket, mi a csudát %elent, aztán végül
valami mocskos kölyök megmond%a, !ersze egészen hülyén, hogy mit
%elent, és hogy "ognak gondolkodni ra%ta, talán egy!ár na!ig nyugtalanít%a
is őket& 0eg tudtam volna ölni, aki odaírta& Agy ké!zeltem, valami !erverz
barom lehetett, aki é%szaka beszökött az iskolába, egyet brunzolni
!éldául, és az írta a "alra& 'lké!zeltem, hogy elcsí!em, és addig verem a
"e%ét a lé!csőhöz, míg meg nem döglik& #e azt is tudtam, hogy nem lenne
hozzá bátorságom& 2udtam& 'z csak még inkább lehervasztott& 0ég csak
le se mertem törülni a "alról a kezemmel, ha tudni akarod az igazat&
=éltem, hátha valamelyik tanár közben elka!, és még azt hiszi, én írtam&
+égül mégiscsak letörültem, aztán mentem tovább az iroda "elé&
) diri nem volt benn, csak egy öreglány, olyan százéves$"orma, ült a
gé!nél& 0ondtam, hogy 3hoebe aul"ield báty%a vagyok, 3hoebe a G ,$?$
be %ár, és kértem, legyen szíves, ad%a át neki ezt a !ár sort& .agyon
"ontos, mondtam, mert anyánk megbetegedett és nem csinált 3hoebének
ebédet, és most velem kell ebédelnie a bü"ében& .agyon rendes volt az
öreglány& 'lvette a !a!írt, behívott egy másik nőt a szomszéd szobából,
és azzal küldte "el 3hoebének a cédulát& )ztán kicsit eldumáltunk a
százéves$"orma öreglánnyal& .agyon kedves volt& 0ondtam, hogy én is
ide%ártam, meg a többi testvérem is& 0egkérdezte, most hova %árok,
mondtam, 3enceybe, azt mondta, 3encey nagyon %ó iskola& 0ég ha
akartam volna, se lett volna erőm kiábrándítani& @ülönben is, ha ő (gy
gondol%a, hogy 3encey %ó, akkor csak gondol%a& =elesleges (% dolgokat
mondani százéves embereknek& .em is szeretnek már (%at hallani& )ztán
egy idő m(lva elh(ztam a csíkot& +icces volt& )zt kiabálta utánam5
L0inden %ótM, amit az öreg 7!encer, mikor otthagytam 3enceyt& ?stenem,
hogy utálom, ha azt kiabál%ák nekem5 L0inden %ót<M, mikor elmegyek
valahonnan& 4ehangoló&
) másik lé!csőn mentem le, és egy másik L)z isten&&& meg<M$et láttam a
"alon& 'zt is meg!róbáltam letörülni a kezemmel, de ez késsel volt
bevésve, vagy mit tudom én, mivel& .em %ött le& 'gyébként reménytelen&
Ha millió évig csinálod, akkor se bírod letörülni még a "elét se az összes
L&&& meg<M$eknek a világon& 4ehetetlen&
0egnéztem az órát az udvaron, háromnegyed tizenkettő volt& *engeteg
időt kellett még agyonütnöm valamivel, míg 3hoebével találkozom& 0égis
átsétáltam a m(zeumhoz& .em volt hova mennem& Dondoltam,
beugorhatnék egy tele"on"ülkébe, és "elhívhatnám /ane Dallaghert,
mielőtt nyugatra megyek, de nem voltam meg"elelő hangulatban& )zt se
tudtam biztosan, otthon van$e már& >gy aztán átmentem a m(zeumhoz, és
ott ácsorogtam&
0íg 3hoebét vártam benn a szél"ogó a%tó mögött, két kis kra!ek %ött oda
hozzám, és megkérdezték, hol vannak a m(miák& )melyik kérdezte,
annak nem volt begombolva a nadrág%a& 7zóltam neki& 'rre ott helyben
begombolta, közben velem beszélt& .em zavartatta magát, hogy
elmen%en egy oszlo! mögé, vagy mit tudom én& 'z "á%t& .evettem volna,
csak "éltem a hányingertől, hát inkább nem& $ Hol vannak a m(niák, öcsiI
$ kérdezte (%ra& $ 2udodI
@icsit hülyültem velük& $ ) m(niákI )zok mikI $ kérdeztem&
$ 2udod& ) m(niák, azok a halott kra!ekok& )kiket beletemetnek azokba a
sírokba, meg minden&
0(niák< 'z "á%t& ) m(miákra gondolt&
$ Hogy lehet, hogy nem vagytok iskolábanI
$ 0a nincs iskola $ mondta még mindig ugyanaz& Hazudott, (gy él%ek, a kis
bitang& #e nem volt semmi dolgom, míg 3hoebe nem %ött, így aztán
segítettem nekik megkeresni a m(miákat& Hregem, valamikor !ontosan
tudtam, hol vannak, de hát már évek óta nem %ártam ebben a
m(zeumban&
$ 2iteket annyira érdekelnek a m(miákI
$ ?gen&
$ ) barátod nem bír beszélniI
$ .em a barátom& )z öcsém&
$ .em bír beszélniI $ )rra néztem, amelyik egy szót se szólt& $ 'gyáltalán
nem tudsz beszélniI
$ #e& sak nincs kedvem&
+égül is megtaláltuk a termet, bementünk&
$ 2ud%átok, hogy temették el az egyi!tomiak a halottaikatI $ kérdeztem&
$ .em&
$ 3edig azt %ó tudni& .agyon érdekes& ,ecsavarták az arcukat azokba a
rongyokba, amiket valami titkos vegyszerbe áztattak& >gy temették őket a
sír%ukba több ezer évvel ezelőtt, és az arcuk nem rohadt el& 7enki se
tud%a, hogy csinálták, az egyi!tomiakon kívül& 0ég a modern tudomány
se&
'gészen keskeny "olyosó vezetett a m(miákhoz& ) "olyosó "ala olyan
kövekkel volt kirakva, amiket egy "áraó sír%ából hoztak, meg minden& 'lég
kísérteties volt& ) két srác nem élvezte valami nagyon& 'gészen közel
%öttek hozzám, amelyik nem beszélt, az beleka!aszkodott a kabátu%%amba&
$ 0en%ünk $ mondta a báty%ának& $ 0ár láttam& Dyerünk& Hé< $ 0eg"ordult
és kistartolt&
$ ,ei%edt, és elh(zta a csíkot $ mondta a másik& $ 7zia< $ 1 is kistartolt&
'gyedül maradtam a sírban& 6lveztem valahogy& 9lyan szé! és békés volt&
)ztán hirtelen, nem "ogod kitalálni, mit láttam a "alon& 'gy másik L&&&
meg<M$et& 3iros krétával írták, !ont a "al üvegrésze alatt, a kövek alatt&
'z a ba% az egészben& )zért nem talál az ember szé! és békés helyet,
mert egyáltalán nincs is& 2alán azt hiszed, hogy van, de aztán mikor
egyszer odakerülsz, ha nem "igyelsz egy !illanatig, besurran valaki, és
"elír%a, hogy L&&& meg<M $ !ont az orrod alá& 3róbáld meg egyszer& )zt
hiszem, ha meghalok és bedugnak a temetőbe, lesz sírkövem, meg
minden, és ráír%ák5 LHolden aul"ieldM $ meg aztán azt is, hogy mettől
meddig éltem, akkor közvetlen alatta lesz, hogy L&&& meg<M& 'z "i8&
0ikor ki%öttem a m(miáktól, vécére kellett mennem& Hasmenésem volt,
ha tudni akarod az igazat& ) hasmenés nem izgatott t(lzottan, de valami
más is történt& 0ikor %öttem ki"elé a vécéből, !ont az a%tó előtt
összeestem& 0ég mázlim volt& Agy értem, agyon is üthettem volna
magam azon a kövön, de csak az oldalamra estem& 0égis rém "urcsa volt,
hogy utána %obban éreztem magam& 2ényleg& ) karom "á%t, amire
ráestem, de már nem voltam annyira kábult&
@örülbelül tizenkettő m(lt tíz !erccel, ezért visszamentem, megálltam az
a%tónál, és vártam 3hoebét& 'lgondoltam, hogy talán most "ogom utol%ára
látni az életben& +alakit a rokonaim közül, (gy értem& 2alán még látom
őket, de évekig nem& 0ikor már harmincöt éves leszek, de csak akkor, ha
valaki megbetegszik a családból, és a halála előtt látni akar& 'lké!zeltem,
milyen lenne, ha akkor beto!!annék megint& )z anyám !okoli ideges
lenne, sírna és könyörögne, hogy ne men%ek vissza a kunyhómba, de én
mégis visszamennék& ?rtó hidegvérrel csinálnám& 0egnyugtatnám, aztán
átmennék a szoba másik végébe, és !okoli hidegen rágy(%tanék& @érném,
hogy látogassanak meg egyszer, ha van kedvük, de nem erőltetném,
vagy ilyesmi& )zt viszont meg"ogom engedni, hogy 3hoebe a nyári
szünetben meg a karácsonyi szünetben és a h(svéti szünetben
meglátogasson& 6s #& ,&$nek is meg "ogom engedni, hogy egy időre
el%ö%%ön hozzám, ha szé!, nyugalmas helyen akar írni, de "ilmet az én
kunyhómban nem írhat, csak elbeszélést meg könyveket& 4esz egy olyan
szabály nálam, hogy senki se %átszhat%a meg magát, ha meglátogat& #e
ha mégis meg!róbál%a, akkor tovább nem maradhat&
'gyszer csak az órámra néztem a ruhatárban5 "él egy m(lt öt !erccel&
@ezdtem izgulni, hátha az az öreglány azt mondta a másiknak, hogy ne
ad%a oda 3hoebének a cédulámat& =éltem, hátha azt mondta neki, hogy
égesse el, vagy mit tudom én& 2ényleg marhára izgultam& 3hoebét
tényleg látni akartam, mielőtt nekivágok az (tnak& 3éldául a karácsonyi
!énz miatt is, meg minden&
+égül is megláttam, a szél"ogó a%tó üvegén át& )zért vettem észre, mert
az én hülye szarvaslövő sa!kám volt a "e%én $ tíz kilométerről meg lehet
látni&
@imentem, és indultam elébe, le"elé a lé!csőn& .em értettem a dolgot&
'gy nagy bőröndöt ci!elt& /ött át a =i"th )venue$n, és vonszolta magával
azt a "ene nagy bőröndöt& )lig bírta& 0ikor közelebb értem, láttam, az én
régi bőröndöm, még a -hootoni időkből& 'l nem bírom ké!zelni, mi a
"enét akar vele& $ 7zia $ mondta, mikor közelebb ért& 'gész kivolt attól a
hülye bőröndtől&
$ 0ár azt hittem, nem %össz& 0i a "ranc van abban a ko""erbenI .incs
szükségem semmire& Agy megyek, ahogy vagyok& 0ég azokat a
bőröndöket se viszem magammal, amik az állomáson vannak& 0i a
"rancot hoztál ebbenI
4etette a bőröndöt& $ )z én ruháimat& +eled megyek& 0ehetekI /óI
$ 0iI $ 0a%dnem összeestem& 'sküszöm, ma%dnem& Hirtelen szédülni
kezdtem, és azt hittem, megint elá%ulok, vagy mit tudom én&
$ ) hátsó li"ten hoztam le, hogy harlene ne lássa& .em nehéz& sak két
ruha van benne, a !a!ucsci!őm, a "ehérneműm, zoknik, meg egy$két
dolog& 'meld meg& .em nehéz& 'meld csak meg&&& .em mehetek veled,
HoldenI .emI .a<
$ .em& =ogd be a szád&
)zt hittem, egyből kiny(lok& .em kellett volna azt mondani, hogy "og%a be
a szá%át, meg minden, de azt hittem, megint elá%ulok&
$ 0iért nemI @érlek, Holden< .em csinálnék semmit, csak mennék veled&
) ruháimat se viszem, ha nem akarod, csak&&&
$ 7emmit se viszel& 0ert nem %össz& 'gyedül megyek& 7zóval "ogd be a
szád&
$ @érlek, Holden< Hadd men%ek< .agyon, nagyon&&& még csak észre se&&&
$ .em %össz< 0ost már "ogd be a szád& )dd ide azt a bőröndöt& $ 'lvettem
tőle a bőröndöt& 0a%dnem megütöttem& 'gy$két másod!ercig kedvem lett
volna szá%on törülni& 2ényleg&
'lkezdett bőgni&
$ )zt hittem, %átszol az iskolai darabban, meg minden& )zt hittem, te leszel
,enedict )rnold abban a darabban, meg minden $ mondtam& #e nagyon
undokul& $ 0it akarszI .em akarsz szere!elni, az isten"ádatI $ 'ttől még
%obban bőgött& 6lveztem& Hirtelen azt akartam, hogy bőg%e ki a szemét&
0a%dnem gyűlöltem& )zt hiszem, "őleg azért, mert ha el%ön velem, nem
lesz a darabban&
$ Dyere& $ ?ndultam vissza a m(zeumba& @igondoltam, mit csinálok& )
bőröndöt, amit magával hozott, beadom a ruhatárba, aztán háromkor,
iskola után kiveheti& 2udtam, hogy nem viheti magával az iskolába& $
Dyere már $ mondtam&
#e nem %ött "el velem a lé!csőn& .em akart %önni& 6n azért "elmentem,
"elvittem a bőröndöt, beadtam a ruhatárba, aztán (%ra lementem& 0ég
mindig ott állt a %árdán, de mikor odalé!tem hozzá, hátat "ordított& 'hhez
nagyon értett& .agyon tud hátat "ordítani, ha akar&
$ .em megyek sehova, meggondoltam& 7zóval hagyd abba a bőgést, és
"ogd be a szád& $ ) röhe%es az volt, hogy mikor ezt mondtam, már
egyáltalán nem bőgött& 0égis mondtam& $ .a, gyere, visszakísérlek az
iskolába& .a& 'lkésel<
.em akart "elelni se, semmi& 0eg akartam "ogni a kezét, de nem hagyta&
)kárhogy kerülgettem, mindig hátat "ordított&
$ 'bédeltélI 0ár megebédeltélI $ kérdeztem&
.em akart "elelni& sak annyit csinált, hogy levette a !iros szarvaslövő
sa!kát, amit én adtam neki, és egyszerűen a ké!embe vágta& )ztán (%ra
hátat "ordított& 0a%d a "alra másztam tőle, de nem szóltam semmit, csak
"elvettem a sa!kát a "öldről, és zsebre vágtam&
$ .a, gyere& 'lkísérlek az iskolába&
$ .em megyek vissza az iskolába<
'rre nem tudtam, mit mond%ak& sak álltam ott !ár !ercig&
$ +issza kell menned az iskolába& )karsz %átszani a darabban, nemI 2e
akarsz lenni a ,enedict )rnold, nemI
$ .em&
$ #ehogynem akarsz& Hát !ersze hogy akarsz& .a men%ünk< 'lőször is nem
megyek sehova, mondtam már& Hazamegyek& *ögtön hazamegyek, amint
te visszamész az iskolába& 'lőször elmegyek az állomásra a
bőrönd%eimért, aztán egyenesen&&&
$ 0ondtam már, hogy nem megyek vissza az iskolába< sinálhatsz, amit
akarsz, de én nem megyek vissza& 7zóval "ogd be a szád< $ 'z volt az első
alkalom, hogy nekem azt mondta5 L=ogd be a szád<M ?szony(an hangzott&
?stenem, iszony(an& *osszabb volt, mintha káromkodott volna& 0ég
mindig nem nézett rám, és hiába !róbáltam a kezem a vállára tenni vagy
valami, nem engedte&
$ ?de "igyel%< )karsz sétálniI )karsz az állatkertbe %önniI Ha megengedem,
hogy ne men% vissza ma délután az iskolába, hanem sétálunk egyet, akkor
abbahagyod ezt a marhaságotI
.em válaszolt& 0egismételtem& $ Ha megengedem, hogy lóg% ma délután
az iskolából, és sétálunk egyet, akkor abbahagyod ezt a marhaságotI 6s
holna! elmész az iskolába, és %ó kislány leszel&
$ 2alán igen, talán nem $ mondta, és azzal átrohant az (ttesten, körül se
nézett, %ön$e valami& .éha tisztára bezsong&
.em mentem utána& 2udtam, hogy ő %ön ma%d utánam& 'lindultam hát az
állatkert "elé, az utca !ark "előli oldalán, és elindult ő is a másik oldalon&
'gyáltalán nem nézett "elém, de tudtam, hogy a szeme sarkából "igyeli,
merre megyek, meg minden& 7zóval így mentünk egész (ton az
állatkertig&
'gyetlen dolog zavart csak, mikor %ött egy emeletes busz, és nem láttam,
hol van& #e mikor az állatkerthez értünk, átüvöltöttem neki5
$ 3hoebe< ,emegyek az állatkertbe< Dyere, hallodI
.em nézett rám, de tudtam, hogy hall%a& 0ikor indultam le"elé a lé!csőn a
be%árat "elé, hátra"ordultam, és láttam, hogy %ön át utánam, meg minden&
)lig lézengtek az állatkertben, olyan egy tetű na! volt, csak a "ókák
medencé%e körül álltak !áran& 'l akartam menni mellette, de 3hoebe
megállt, és %elezte, hogy "igyeli az etetést& Halat dobált nekik egy tag&
+isszamentem& Dondoltam, %ó alkalom lesz kibékülni vele, meg minden&
9damentem, a háta mögé álltam, és a kezem a vállára tettem, de egy
mozdulattal kics(szott a kezem alól& 0ondtam, hogy nagyon undok bír
lenni, ha akar& 9tt állt, amíg a "ókákat megetették, én meg álltam
mögötte& .em tettem még egyszer a vállára a kezem, vagy ilyesmi, mert
még ké!es lett volna nekem ugrani& =urák a gyerekek& 0eg kell gondolni,
mit csinál az ember&
) "ókák után sem akart közvetlenül mellettem menni, de már nem
h(zódott olyan messzire& 1 a %árda egyik szélén ment, én a másikon& 'z
sem volt valami nagy szám, de mégis %obb, mintha egy kilométerre megy
tőlem, mint az előbb& =elmentünk a kis dombra, néztük a medvéket egy
ideig, ámbár nem sok a néznivaló ra%tuk& sak egy volt kinn, a
%egesmedve& ) másik, a barnamedve, benn rohadt a barlang%ában, és az
istennek se %ött ki& sak a "eneke látszott& 0ellettem egy co-boy$kala!os
kis srác álldogált, egész a "ülére cs(szott a kala!, és egy"olytában
nya"ogta5 $ )!u, hívd ki< )!u, hívd ki< $ 3hoebére néztem, de nem
nevetett& 2udod, milyenek a gyerekek, ha duzzognak& .em nevetnek,
vagy ilyesmi&
) medvék után kimentünk az állatkertből, végigmentünk a !ark egyik kis
(t%án, s áthaladtunk az egyik, olyan vécészag( kis alul%árón& 'z vezetett a
körhintához& 3hoebe még mindig nem szólt hozzám, se semmi, de már ott
%ött mellettem& 0eg"ogtam az övet hátul a kabát%án, csak (gy, de nem
hagyta& $ +edd le rólam a kezed, %óI $ 0ég mindig duzzogott, de már nem
annyira, mint az előbb& 'gyébként egyre közelebb %utottunk a
körhintához, már hallani lehetett azt a hülye zenét, amit mindig %átszik& )z
@, %arie$t %átszotta& )z én sráckoromban is az @, %arie$t %átszotta, vagy
ötven éve& )zért klassz a körhintákban, hogy mindig ugyanazt a dalt
%átsszák&
$ )zt hittem, a körhinta télen zárva van $ szólalt meg 3hoebe&
'kkor szólalt meg először& ,iztos meg"eledkezett róla, hogy haragudnia
kellene rám&
$ 2alán mert karácsony van $ "eleltem&
'rre már nem szólt semmit& ,iztos eszébe %utott, hogy haragudnia kell
rám&
$ =elülsz egy menetreI $ kérdeztem& 2udtam, hogy "elül& 0ikor még kis
girnyó kölyök volt, és )llie, #& ,& meg én %ártunk vele a !arkban,
megveszett a körhintáért& .em lehetett róla leka!arni&
$ 2(l nagy vagyok $ mondta& )zt hittem, nem is "og válaszolni& #e
válaszolt&
$ .em, nem vagy t(l nagy& 0en% csak& 0egvárlak& .a men%& $ 6!!en
odaértünk& 'gy$két kis kra!ek ült ra%ta, inkább olyan egész kicsi, és
egy!ár szülő várt kinn, ültek a !adokon, meg minden& 9damentem a
!énztárhoz, vettem 3hoebének %egyet, aztán odaadtam neki& )kkor már
szorosan mellettem állt& $ .esze $ mondtam& $ +ár% egy !ercig, itt van a
többi !énzed is& $ +issza akartam adni a többi !énzt is, amit kölcsönadott&
$ 2artsd csak magadnál& +igyázz rá helyettem $ mondta, aztán gyorsan
hozzátette5 $ 4égy szíves&
Hervasztó, mikor azt mond%ák az embernek5 L4égy szíves&M Agy értem, ha
3hoebe vagy valaki& 3okolian lehervasztott& )zért visszatettem a !énzt a
zsebembe&
$ .em akarsz te is "ölülniI $ kérdezte& 9lyan "urcsán nézett rám& 7zemmel
láthatóan nem haragudott már t(lságosan&
$ 2alán a következő menetben& 0a%d nézlek& 0egvan a %egyedI
$ 0eg&
$ .a, akkor men%& ?tt leszek a !adon, nézlek& $ 9damentem és leültem a
!adra, ő meg "elszállt a körhintára& @örülsétált& Agy értem, először
körbe%árta, aztán ült csak "el az egyik nagy, ütött$ko!ott barna lóra&
)ztán elindult a körhinta, én meg "igyeltem, hogy "orog körbe$körbe&
2alán csak hat vagy hét gyerek ült még ra%ta, és most a 8igarettaf:st$öt
%átszották& :llatian megrázták a számot, röhe%es volt& ) gyerekek mind
szerették volna elka!ni az aranykarikát, 3hoebe is, már attól "éltem,
leesik arról az átok lóról, de nem szóltam, és nem is csináltam semmit& )z
a helyzet a kis srácokkal, hogy ha el akar%ák ka!ni az aranykarikát, hagyni
kell őket, nem kell semmit se szólni& Ha leesnek, hát leesnek, de az nem
%ó, ha az ember szól&
0ikor le%árt a menet, 3hoebe leszállt a lóról, és oda%ött hozzám& $ 0ost te
is gyere egyszer&
$ .em, én csak nézlek& /obb lesz, ha csak nézlek& $ )dtam neki még a
!énzéből& $ 2essék, vegyél még egy!ár %egyet&
'lvette a !énzt& $ 0ár nem haragszom rád $ mondta&
$ 2udom& 7iess, mind%árt (%ra indul&
Hirtelen megcsókolt& )ztán kiny(%totta a kezét, és azt mondta5 $ 'sik& @ezd
esni&
$ 2udom&
)ztán $ és ettől ma%d a "alra másztam $ beny(lt a kabátzsebembe, kih(zta
a !iros szarvaslövő sa!kát, és a "e%embe nyomta&
$ .eked nem kellI $ kérdeztem&
$ 'gy darabig ra%tad lehet&
$ /ó& #e most siess& 4ekésed& .em ka!od meg a lovad, vagy mit tudom én&
#e csak ott ácsorgott mellettem&
$ @omolyan mondtadI 2ényleg nem mész el sehovaI 2ényleg haza%össz
utánaI $ kérdezte&
$ Haza $ mondtam, és (gy is gondoltam& .em hazudtam neki& 2ényleg
hazamentem utána& $ #e most siess< ?ndul<
'lrohant, megvette a %egyet, és még é!! ide%ében "el tudott ka!aszkodni&
)ztán megint körbesétált, amíg meg nem találta a lovát& =elszállt,
integetett, én meg visszaintegettem&
Hregem, marhára kezdett ömleni az eső& 0intha dézsából öntötték volna,
esküszöm& ) szülők, a mamák, és mindenki a körhinta eresze alá állt,
hogy el ne ázzanak, csak én maradtam még egy %ó darabig a !adon&
suromvizes lettem, "őleg a nyakam és a nadrágom& ) sa!ka tényleg
sokat segített, mégis bőrig áztam& #e nem izgatott& Hirtelen olyan
átkozottul boldog voltam, ahogy 3hoebe ott körbe$körbe "orgott& 0a%dnem
üvöltöttem, olyan átkozottul boldog voltam, ha tudni akarod az igazat&
.em tudom, miért& sak mert olyan átkozottul helyes volt, ahogy ott
körbe$körbe "orgott a kék kabát%ában, meg minden& ?stenem, bárcsak ott
lettél volna<
HUSZONHATODIK FEJEZET
'z az egész, amit el akartam mondani& 'lmondhatnám talán még azt is,
mit csináltam aztán, mikor hazamentem, hogyan betegedtem meg, meg
minden, milyen iskolába megyek %övő ősszel, ha innen kikerülök, de ehhez
már nincs kedvem& 2ényleg nincs& 'z a téma %elen !illanatban nem
nagyon érdekel&
.agyon sokan, "őleg ez a !szichoanalitikus !o"a itt, azt kérdezik,
igyekszem$e beilleszkedni az ottani rendbe, ha %övő sze!temberben
visszamegyek az iskolába& 'z olyan hülye kérdés, szerintem& 0ert honnan
tudná az ember, mit "og csinálni, amíg meg nem csináltaI ) válasz5
sehonnan& 6n azt hiszem, igyekszem ma%d, de honnan tud%amI 'sküszöm,
hülye kérdés&
#& ,& nem olyan rémes, mint a többiek, de ő is rengeteget kérdez& 0(lt
szombaton át%ött autón, azzal az angol !i!ivel, aki az (% "ilm%ében %átszik,
amit most ír& 'léggé meg%átszotta magát a !i!i, de azzal együtt nagyon %ó
bőr& 'gyébként mikor elment megkeresni a női vécét, valahova a "enébe,
a t(lsó szárnyra, #& ,& megkérdezte, mit gondolok erről az egészről, amit
most neked is elmondtam& .em tudtam, mi a "rászt "elel%ek& Ha tudni
akarod az igazat, nem tudom, mit gondolok róla& 7a%nálom, hogy annyi
embernek elmeséltem& sak azt tudom, hogy mindenki hiányzik nekem,
akiről meséltem& 0ég !éldául 7tradlater és )ckley is& )zt hiszem, még az
az átkozott 0aurice is& *öhe%es& 7oha senkinek ne mesél% el semmit& Ha
elmeséled, mindenki hiányozni kezd&
Wo9oW