You are on page 1of 8

1

Division of Bacolod City


HEKASI VI

Republic of the Philippines
Department of Education
Region VI Western Visayas
DIVISION OF BACOLOD CITY
Bacolod City


MOCK TEST HEKASI VI

Pangkalahatang Panuto: Basahing mabuti ang mga pahayag at piliin ang
TITIK ng tamang sagot.

Magsimula rito:

1. Anong pangungusap ang naglalarawan sa uri ng panahanan ng mga Pilipino sa
panahon ng Espanyol?
A. Palipat-lipat ng tirahan ang mga Pilipino sa panahon ng Espanyol.
B. Naninirahan ang mga Pilipino sa mga yungib at kweba.
C. Tumira sila sa mga pinagsanib-sanib na mga barangay at bumuo ng pueblo
D. Wala sa nabanggit

2. Anong pangungusap ang naglalarawan sa uri ng panahanan ng mga Pilipino sa
panahon ng Espanyol?
A. Palipat-lipat ng tirahan ang mga Pilipino sa panahon ng Espanyol.
B. Naninirahan ang mga Pilipino sa mga yungib at kweba.
C. Tumira sila sa mga pinagsanib-sanib na mga barangay at bumuo ng pueblo
D. Wala sa nabanggit

3. Sa anong paraan ipinakita ng tatlong paring martir o GOMBURZA ang kanilang
kabayanihan sa bansa?
A. Nagmamakaawa sa mga Espanyol.
B. Humingi ng kapatawaran sa mga naglilitis sa kanila.
C. Hinarap ang parusang kamatayan mula sa mga Espanyol.
D. Hinimok ang mga tao na magtatag ng samahan para suportahan ang mga
Espanyol.

4. Ano ang ginawa ng mga Pilipinong nakaranas ng matinding pang-abuso mula sa
mga Espanyol?
A. Sumunod sila sa kagustuhan ng mga Espanyol
B. Ipinagwalang bahala nila ang pagpapahirap ng mga Espanyol
C. Tinanggap ng mga Pilipino ang mga pang-aabuso ng mga Espanyol
D. Naglunsad ng pag-aalsa ang maraming Pilipino laban sa mga Espanyo

5. Ang bawat lalaking Pilipino na may edad 16-60 maghahandog ng serbisyo sa
pamahalaang Espanyol. Ano ang tawag dito?
A. Sapilitang paggawa
B. Monopolyo sa tabako
C. Polistas
D. Obras Pias
2

Division of Bacolod City
HEKASI VI

6. Sa anong pamamaraan isinagawa ng mga repormista ang pakikipaglaban sa mga
Espanyol?
A. Paggamit ng malakas na armas
B. Pagsiwalat sa mga kaapihang dinanas sa pamamagitan ng panulat at
talumpati
C. Pakikipag-ugnayan sa pamahalaang kolonyal
D. Pagsasagawa ng tahasang pagsuway sa patakarang Espanyol

7. Noong_____ nakamit ng mga Pilipino ang kalayaan mula sa mga Espanyol
A. Hunyo 1,1996
B. Hunyo 12,1898
C. Hunyo 12,1998
D. Hunyo 20,1886

8. Ano ang ginawa ng Pilipino upang labanan ang hindi mabuting pamamahala ng
mga Espanyol
A. Nasawalang-kibo sa mga nangyayari
B. Nagsagawa ng mga pag-aalsa laban sa mga Espanyol
C. Tumangging magbayad nang tamang buwis na itinakda ng pamahalaang
Espanyol
D. Nakipagsabwatan sa mga pinunong Espanyol

9. Ano ang makabuluhang impluwensya sa kulturang Pilipino ng mga Espanyol?
A. Pagsasaka
B. Paglaro ng baraha at sabong
C. Pamamahinga pagkatapos ng tanghalian
D. Paggawa ng patubig, kalsada at tulay

10. Ang sumusunod ay mabuting impluwensya ng mga Espanyol maliban sa isa. Alin
dito?
A. Pagmamano sa matanda
B. Paggawa ng patubig, kalsada at tulay
C. Pagkaroon ng pyesta
D. Paglaro ng baraha at sugal

11. Lumaban si Jose Rizal sa pamamagitan ng panulat.sa dalawang nobela, Ang Noli
Me Tangere at El Filibusterismo, Inilarawan niya ang kamaliang ginawa ng mga
Espanyol sa mga Pilipino.Anong paraan ang ipinapakita nito?
A. Mahusay na paraan
B. Magulong paraan
C. Marahas na paraan
D. Mapayapang paraan
12. Anong kilusn ang naglalayong makamit ang kalayaan sa paraan dahas o
himagsikan?
A. Katipunan
B. Kalayaan
C. La Liga Filipina
D. Propaganda
3

Division of Bacolod City
HEKASI VI

13. Paano ipinagtanggol ni Hen. Gregorio del Pilar ang bansa laban sa Amerikano?
A. Hinikayat niya ang mga sundalong Pilipino na sumuko upang mabigyan ng
tamang puwesto sa pamahalaan o gobyerno.
B. Inilunsad niya ang ang pag-alsa sa Cavite
C. Ipinagpatuloy niya ang laban sa Pasong Tirad
D. Itinatag niya ang kilusang pangreporma.

14. Alin sa sumusunod ang layunin ng Kilusang Propaganda?
A. Makapag-aral ang lahat na Pilipino sa ibang bansa
B. Makapaglimbag sila ng maraming aklat
C. Makilala sila sa ibang bansa
D. Matamo nila ang pantay-pantay na pagtrato sa mga Pilipino at mga
Espanyol sa harap ng batas

15. Ang sabay-sabay na pagpunit ng mga sedula at pagsigaw ng Mabuhay ang
Pilipinas y tinaguriang Sigaw sa Pugad Lawin. Ito ay hudyat ng
A. Himagsikan
B. Pagkakaisa
C. Pagbabago sa paniniwala
D. Pagwawakas ng digmaan

16. Anong paraan ng kalakalan ang ginamit noong unang panahon?
A. Pagtitinda sa Bangka
B. Pagtitinda sa balangay
C. Kaingin system
D. Barter system

17. Sa kasalukuyang panahon, kailangan ng titulo upang malaman ang nagmamay-
aring isang lupain. Sa panahon ng sinaunang Pilipino, sino naman ang nag mamay-
ari ng mga lupaing malapit sa kabundukan?
A. Datu
B. Maharlika
C. Inhinyero
D. Timawa

18. Sa pakikipagkalakalan sa mga sinaunang Pilipino, madalas na iniiwan ng mga
dayuhan ang kanilang kalakal. Binabayaran sila sa kanilang pagbabalik pagkalipas
ng ilang buwan. Anong magandang katangian ng mga Pilipino ang ipinapakita
nito?
A. Matapat
B. Mapagtiis
C. Matulungin
D. Mapagkaibigan

19. Anong paraan ng kalakalan ang ginamit noong unang panahon?
A. Pagtitinda sa Bangka
B. Pagtitinda sa balangay
C. Kaingin system
D. Barter system

4

Division of Bacolod City
HEKASI VI


20. Bakit sa tabing-ilog o baybay gustong manirahan ng mga unang Pilipino?
A. Madali nilang matatakasan ang mga mababangis na hayop
B. Malapit ito sa pinagkukunan nila ng pagkain at kabuhayan
C. Mahilig silang maligo dahil malapit sila sa ekwador ng Pilipinas
D. Madali nilang magagamit ang kanilang mga sasakyang pandagat kapag
lumulusob ang kalaban

21. Ang kagubatan ay naging mahalagang bahagi ng buhay ng ating mga ninuno. Alin
sa mga sumusunod na pangyayari ang maituturing na di-kabilang sa kahalagahan
nito?
A. Nagtayo ng tirahan sa kagubatan ang ating mga ninuno.
B. Natuto silang maghabi muli sa hibla ng mga halamang matatagpuan dito.
C. Naging mahusay silang mangingisda dahilan sa biyayang dulot ng
kagubatan.
D. Naging minero ang ating mga ninuno dahilan sa mayaman sa ibat ibang
metal ang kagubatan.

22. Kadalasang nagmimina ang mga unang Pilipino. Paano nila higit na
pinapahalagahan ang mga nakukuhang ginto, pilak at tanso?
A. Ginagamit ng mga kababaihan para gawing palamuti sa tahanan.
B. Ipinagpalit sa mga paninda ng mga dayuhang mangangalakal.
C. Ipinambayad sa mga pinagkakautangan.
D. Dinala sa ibayong lugar para ibenta

23. Ang mga unang Pilipino ay may industriya sa pagmimina sapagkat sa kalakalang
barter ay
________________.
A. Ipinatutunaw nila ang mga mineral upang maging salaping ipambili ng
paninda.
B. Ipinamamalit nila sa paninda ng dayuhan ang ginto, pilak at tanso.
C. Ipinagbibili nila ang mga mineral upang makabili ng produkto ng iba.
D. Ipinamimigay nila ang mga ginto at pilak dahil sobra sa kanila.

24. Upang mailigtas ang kanilang arili sa mababangis na hayop, ang ating mga ninuno
ay _________________________.
A. Gumawa ng bahay sa itaas ng mga punongkahoy
B. Pinalibutan ng lambat ang kanilang mga bahay
C. Nagsuot ng makakapal na kasuotan
D. Naglagay ng sibat sa paligid

25. Ano kahalagahan ng katubigan sa hanapbuhay ng mga unang Pilipino?
A. Ang katubigan ang nagging sentro ng kanilang paglalaban
B. Sa katubigan nagaganap ang kanilang pagpupulong
C. Sa katubigan ginagawa ang mga barko at mga bangkang pandagat
D. Ang katubigan ay pinagkukunan ng pang-araw-araw na pagkain
5

Division of Bacolod City
HEKASI VI

26. Bakit mahalaga ang mga gintong alahas at pilak sa hanapbuhay ng unang Pilipino?
A. Ito lamang ang kanilang ikinabubuhay.
B. Ito ang natutuhan nila sa mga Hapones.
C. Ito ang ipinampalit nila sa ibang kalakal.
D. Ito ang nakasanayang gawain ng unang Pilipino.

27. Ang ninunong Pilipino ay nag mimina ng mga pilak at ginto. Ito ay mahalagang
hanapbuhay ng mga sinaunang Pilipino. Bakit ito mahalaga sa kanila?
A. Ito lamang ang kanilang ikinabubuhay
B. Karamihan sa kanila ay nakatira sa kagubatan
C. Ito ay ibinigay nila sa mga dayuhang bisita
D. Ito ang ipinagpalit nila sa ibang kalakal.

28. Ang mga sumusunod ay may kinalaman sa pag-unlad ng mga unang
Pilipino,maliban sa isa.Alin dito?
A. Uri ng kapaligiran ng bansa
B. Pagiging masipag at malikhain
C. Pagbabalat kayo at pang-aabuso
D. Pagiging mapamaraan, masinop at mapagkatiwalaan

29. Bakit mahalaga sa mga unang Pilipino ang pagkatuto nila sa paggamit ng
apoy?dahil ito ay:
A. Ginamit nila ang apoy sa pagluluto ng kanilang pagkain at paggawa ng mga
palayok,banga at paso.
B. Simbolo ng kanilang pagkamatapang
C. Mahalagang bagay sa kanilang sinasamba
D. Ginagamit nilang pantaboy sa mga mababangis na hayop.

30. Alin sa sumusunod na patakaran ang nagsasaad ng diwang makabansa?
A. Parity Rights
B. Monopolyo sa tabako
C. Pilipino Muna
D. Kalakalang Galyon

31. Ang mga sumusunod ay pangunahing suliranin ng Ikatlong Republika, maliban sa
isa alin dito?
A. Pagkasira ng ekonomiya
B. Kapayapaan at kaayusan
C. Suliraning panlipunan at pagbaba ng moralidad
D. Maayos na edukasyon

32. Malaking pinsala ang idinulot ng digmaan sa pagsasaka at industriya kaya ang
pangunahing hinarap ni Pang.Roxas sa kanyang panunungkulan ay ang________.
A. Rehabilitasyon o pagbabagong tatag ng kabuhayan.
B. Pagpapanumbalik ng katahimikan at kaayusan
C. Paglulunsad ng pagtitipid at Pilipino Muna
D. Pagpapabuti ng kalagayan ng mahihirap


6

Division of Bacolod City
HEKASI VI

33. Anong samahan ang pinagsimula at itinatag ni Pangulong Diosdado Macapagal
upang magkaroon ng higit na mabuting pag-uugnayan at pagtutulungan ang
karatig-bansa laban sa kolonyalismo at imperyalismo?
A. ASEAN
B. SEATO
C. MAPHILINDO
D. APEC

34. Ipinagpatuloy ni Pangulong Carlos P. Garcia ang mga patakarang pangkabuhayan
at mga programang sinimulan ni Pangulong Ramon Magsaysay. Alin sa
sumusunod na patakaran ang pinairal niya sa kanyang panunungkulan?
A. Pilipino Muna
B. APEC
C. ASEAN
D. SEATO

35. Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa patakarang Pilipino Muna ni
Pangulong Carlos P. Garcia?
A. Pag-awit ng mga awiting sariling atin.
B. Pagtangkilik sa sarili nating produkto.
C. Paggamit ng wikang Pilipino.
D. Pagluluwas ng produktong Pilipino.

36. Alin sa sumusunod ang palatandaan ng isang umuunlad na bansa sa larangan ng
kabuhayan?
A. Umaasa sa mga dayuhang mamumuhunan
B. May kakayahang magluwas ng kalakal o produkto sa ibang lugar
C. Hindi makapag-isa nang walang tulong buhat sa ibang bansa
D. Madalas na kulang ang mga kagamitang panangkap sa paggawa ng produkto

37. Ano ang palatandaan na umuunlad an kabuhayan ng isang bansa?
A. Nangangailangan ang bansa ng maraming propesyonal
B. Nakakautang ng maraming pera sa ibang bansa
C. Natutugunan ang pangunahing pangangailangan ng tao sa pang-araw-araw
D. Bumibilis ang pagdami ng populasyon

38. Alin sa mga sumusunod ang isang palatandaan ng maunlad na bansa?
A. Nadadagdagan ang bilang ng populasyon
B. Makikita sa pribadong lupain ang tirahan ng mga tao
C. Natutugunan nito ang pangkalahatang pangangailangan ng mga mamamayan
D. Napapanatili ang kapayapaan at kaligtasan

39. Aling gawain ang malaki ang naitulong sa kaunlaran ng bansa?
A. Pagbibigayan ng produkto
B. Pagtangkilik sa sariling produkto
C. Pagdami ng inaangkat na produkto
D. Pamimigay ng mga produkto nating hindi gaanong kailangan ng ibang bansa.


7

Division of Bacolod City
HEKASI VI

40. Aling katangian ang dapat nating linangin upang lubusang makatulong sa
kaunlaran ng bansa?
A. Pagiging matapat sa gawain
B. Pagtitiwala sa sariling kakayahan
C. Pagiging mapagbigay sa nakakarami
D. Pagiging masikap na maging mayaman


41. Kung ang mamamayan at pamahalaan ay magtutulungan sa pagtaguyo ng mga
patakarang pangkabuhayan, ano ang magyayari sa bansa?
A. Walang mangyayari sa kabuhayan ng bansa
B. Tiyak na yayaman ang pamahalaan
C. Tiyak na uunlad ang kabuhayan sa bansa
D. Tiyak na yayaman ang mamamayan


42. Tanda ng pag-unlad ng bansa ang pagiging makabago at paglago ng kabuhayan.
Bakit nakabubuti ang malayang paligsahan sa negosyo ng mga negosyante?
A. Nagsusumikap na bumuti ang produkto
B. Nagsusumikap na lumaki ang pakinabang
C. Nawawala ang mga mandaraya sa negosyo
D. Nagpapautang ang mga mamamayang negosyante

43. Si Dr. Juan Montalvo ay isa nang ganap na manggagamot. Subalit tulad ng
karamihang doktor,nagpasya siyang mag-aral ng kursong Nursing. Ano ang
pinakamatinding dahilan kung bakit ginagawa nila ito?
A. Gusto nilang mamuhay ng payapa
B. Gusto nilang mamasyal sa ibang bansa
C. Higit na malaking kita sa ibang bansa
D. Nangangarap silang maging sikat sa larangang ito

44. Alin sa mga sumusunod ang paraan ng wastong paggamit ng mga yamang likas?
A. Pangangaso sa panahon ng close season.
B. Paglalagay ng organikong pataba sa lupa.
C. Panghuhuli ng isda sa pamamagitan ng dinamita.
D. Pagkakaingin

45. Aling pamamaraan ang nararapat gawin ng isang magsasaka upang mapanatili ang
sustansya sa lupa?
A. Paglalagay ng dike sa paligid.
B. Pagsunog ng damo sa taniman.
C. Pagsasalit-salit ng pagtatanim o inter-cropping.
D. Paglalagay ng sobrang abono tuwing may itatanim.

46. Sa Bataan ay maraming pook na mapuno. Nakita mong may nagkakaingen.Anong
dapat mong gawin?
A. Panoorin sila.
B. Makisali sa kanila.
C. Magsaya ka.
D. Ipagbigay alam sa pulis
8

Division of Bacolod City
HEKASI VI


47. Alin sa mga sumusunod na mga gawain ang maituturing na hindi matalinong
paraan ng paggamit ng mga likas na yaman?
A. Paggamit ng compost sa lupang taniman
B. Pagtatanim ng isang uri lang ng panananim sa lupang sakahan.
C. Pagtatanim nang salit-salit na ibat ibang uri ng halaman.
D. Pagpalit ng uri ng panananim sa lupang taniman.

48. Ang mga likas na yaman ay hindi mapakikinabangan kung walang taong may sapat
na karunungan at katangiang magagamit at mapapaunlad nito.Ito ay nagpapatunay
na:
A. Ang tao ay maituturing na isang likas na yaman.
B. Kailangan ng tao ang karunungan at katangian.
C. Ang tao ang pinakamahalagang yaman ng bansa.
D. Mapapaunlad ng tao ang bansa

49. Ang Pilipinas ay binayayaan ng Diyos ng magandang topograpiya at ng ibat-ibang
likas na yaman. Alin ang hindi nagpapakita ng matalinong paggamit nito?
A. Pagtitipid sa paggamit ng Kuryente at gasoline.
B. Paggamit ng dumi ng hayop bilang pataba sa lupa.
C. Paglilinis sa kagubatan sa pamamagitan ng pagsusunog ng mga puno.
D. Pagsusumbong sa mga may kapangyarihan sa mga taong lumalason sa
dagat.

50. Aling likas na yaman ang ginagamit sa paghahanda ng matabang organiko?
A. Silica
B. Guano
C. Marmol
D. Manganese

-KATAPUSAN NG PAGSUSULIT-