PROIECT DIDACTIC – INTERJECŢIA

Prof. Cristina-Andreea Ianculescu
Şcoala Gimnazială nr. 2 Pecica
Clasa: a VI-a
Titlul lecţiei: Interjecţia
Tipul lecţiei: de consolidare şi dobândire de noi cunoştinţe
Competenţe specifice:
1.1 distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu dintr-un mesaj oral, stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate din
surse diverse
!." utili#area categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de propo#iţii
!.$ participarea la diferite situaţii de comunicare, manifestând o atitudine favorabilă progresiei comunicării
".% sesi#area organi#ării morfologice şi sintactice a te&telor citite
%.1 redactarea te&telor cu destinaţii diverse
%." înlănţuirea corectă a fra#elor în te&tul redactat, utili#ând corect semnele ortografice şi de punctuaţie.
Obiective opeaţionale:
'a sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili să:
1. să defineasc( interjecţia şi să recunoască această parte de vorbire în conte&te diferite
!. să clasifice interjecţiile în funcţie de structura lor şi de ceea ce e&primă ele
". să aplice regulile privind punctuaţia interjecţiei
%. să preci#e#e funcţia sintactică a interjecţiilor în enunţuri date
$. să construiască un dialog în care să folosească interjecţii.
!tate"ia #i#actic$:
- Metode şi procedee: conversaţia cati)etică, audiţia, conversaţia euristică, e&plicaţia, jocul didactic, observaţia, e&erciţiul, învăţarea prin
descoperire, metoda Cadranelor, metoda Gândiţi – Lucraţi în perechi – Comunicaţi
- Mijloace şi materiale: fişe de lucru, fişe de autoevaluare, cântec, caiete, tablă
- Forme de organizare: individual, frontal, în perec)i, în ec)ipe.
1
Evaluae: formativă, orală, făcută de profesor prin observarea sistematică şi anali#a răspunsurilor intercolegială autoevaluarea.
Duata: $* de minute
%iblio"afie:
Po"ame &colae #e limba &i liteatua om'n$ pentu clasele a ()a – a (III)a, +ucureşti, !**,.
-./+01, 0nca, -./+01, 2ergiu, *imba om'n$ ) manual pentu clasa a (I)a, +ucureşti, .ditura 0'', !**$.
3./4.5, 6atei, Comunicae &i "amatic$ +n e,eciţii pentu clasa a (I)a, 7iteşti, .ditura 7aralela %$, !**$.
!CENARI-* DIDACTIC
Secvenele leciei ! "im#ul $esfă%urarea activităii Strate&ia
didactică
'valuare
(.'vocarea
() minute
2e va organi#a clasa pentru buna desfăşurare a lecţiei.
2e va audia un cântecel care conţine onomatopee 8,,Ce petrecere
frumoas!!"#
7rofesorul actuali#ea#ă cunoştinţele elevilor despre interjecţie prin
întrebări:
Ce e$prim oac. oac. oac% Cum se numeşte aceast parte de &or'ire%
Cum se numesc interjecţiile care reproduc sunete din natur%
2e pre#intă titlul lecţiei şi obiectivele urmărite.
.levii sunt împărţiţi în grupe şi fiecare grupă va primi un plic care
conţine mai multe cuvinte. .i vor selecta şi vor aranja cuvintele pentru
a formula definiţia interjecţiei:
Inte/ecţia este patea #e vobie nefle,ibil$ cae e,pim$ st$i
suflete&ti. manifestaea unei voinţe. o a#esae sau epo#uce sunete
#in natu$0
3onversaţia
9nvăţarea prin
descoperire
0udiţie
3onversaţia
cati)etică
:ablă, caiete
;ocul didactic
9n ec)ipe
:ablă, caiete
0precierea
verbală a
răspunsurilor
3orectitudinea
răspunsului
!
2.*ealizarea sensului
2) minute
3ontinuăm discutarea lecţiei prin metoda cadranelor, care este o
modalitate activă de re#umare şi sinteti#are a cunoştinţelor.
2e trasea#ă pe tablă două a&e perpendiculare.
3adranul I: (efiniţie şi clasificare
3adranul II: )unctuaţie
3adranul III: Funcţii sintactice
3adranul I<: *ol în comunicare
2e vor distribui fişele de lucru.
.levii sunt antrenaţi să re#olve primul e&erciţiu pentru identificarea
interjecţiilor din te&tele propuse şi pentru clasificarea lor în funcţie de
ceea ce e&primă:
- stări sufleteşti: uraaa+ 'ra&o+ &ai
- sen#aţii: 'rr,
- manifestări ale voinţei 8adresări, îndemnuri=: uite+ hai+ ia+ mi,
- imitarea unor sunete sau #gomote 8onomatopee=: cri+ cri+ cri,
lipa-lipa+ tic-tac#
2e verifică frontal activitatea elevilor .
Se realizează #e ta+lă clasificarea inter,eciilor du#ă structură:
- sim#le: ua1 vai1 b1 lipa)lipa etc0
- com#use: tic)tac1 #in")#an"1 2o#oonc)tonc1 2opa)ţopa etc0
2e preci#ea#ă că interjecţiile simple repetate nu trebuie confundate cu
cele compuse.
2e solicită elevilor să observe punctuaţia acestei părţi de vorbire.
2e conclu#ionea#ă că du#ă inter,ecii se #une vir&ulă sau semnul
e-clamării.
7ropun re#olvarea e&erciţiului al doilea de pe fişa de lucru.
Com#letai s#aiile li+ere cu inter,eciile #otrivite %i cu semnele
de #unctuaie cores#unzătoare:
8Interjecţie de adresare= ,,- 6ăi > 6ă > ?ei > +ă tat$+@ #a ce vei
tu e "eu 345066
8 Interjecţie care e&primă regretul= Af > A) > <ai@B ce)am f$cut74
.etoda
cadranelor
Cişa de lucru
.&erciţiu
9n perec)i
:ablă, caiete
.&plicaţia
Abservaţia
.&erciţiu
Cişa de lucru
Crontal
Abservare
sistematică
0precierea
verbală a
răspunsurilor
"
8Interjecţie care e&primă sen#aţia de durere= 0) > 0u > Af > Df >
<ai>...,. m$ #oae 74
De)abia se mai au#e #e #epate: 8onomatopee=@@@cioc..@@-
@cioc@. @B
2e face preci#area că o interjecţie urmată de un substantiv în vocativ nu
se desparte prin virgulă sau alt semn de punctuaţie de acesta.
'i se cere elevilor să înlocuiască interjecţiile din e&emplele notate pe
tablă cu verbe:
8ai la film. /0ino"
++)upza 9b7 pe- o dughean 123#!! /z'ur"
2e va conclu#iona că interjecţiile care sugerea#ă o acţiune, fiind folosite
în locul verbelor, se numesc inte/ecţii pe#icative şi au funcţia
sintactică de #redicat ver+al.
Interjecţiile predicative confer te$tului &ioiciune+ culoare+ un anume
ritm#
2e comunică elevilor că interjecţiile pot avea următoarele funcţii
sintactice:
- predicat verbal: 8ai la film.
++)upza 9b7 pe o dughean 123#!!
- nume predicativ: 4 vai de animalele pdurii#
Drmătorul e&erciţiu de pe fişa de lucru are în vedere stabilirea
funcţiilor sintactice ale interjecţiei.
2e face observaţia că interjecţiile cu funcţie sintactică nu se despart
de restul propo#iţiei prin virgulă, doar când acestea sunt
onomatopee se pune semnul e&clamării, continuându-se apoi cu
literă mică.
2e verifică frontal activitatea elevilor:
/otai funciile sintactice ale inter,eciilor din te-tele următoare:
Copilul 'uf. din copac# ......................#redicat ver+al................
5ai cu mine. .....................#redicat ver+al................
4 &ai de el dac nu respect legea 0......nume
:ablă, caiete
3onversaţia
euristică
.&plicaţia
.&erciţiu
Cişa de lucru
Individual
0precieri
verbale
%
#redicativ.............
6at rspunsul corect. .....................#redicat ver+al................
4l e tiu-tiu# .......nume #redicativ...............
1.*eflecia
(2 minute
2e va alcătui un dialog, de cel mult opt replici, despre o întâmplare
amu#antă, în care se vor folosi cât mai multe interjecţii.
7rofesorul monitori#ea#ă activitatea fiecărei grupe de elevi şi îi
îndrumă.
.levii vor citi dialogurile. 9ntreaga clasă va evalua activitatea grupei.
Eândiţi F'ucraţi
în perec)i F
3omunicaţi
.valuare
intercolegială
0precieri
verbale
3.'-tensia
2 minute
.levii completea#ă fişa individuală de evaluare, re#olvând sarcinile
propuse.
2e efectuea#ă o anali#ă a activităţii, făcându-se aprecieri referitoare la
nivelul de implicare al elevilor.
2e formulea#ă tema pentru acasă: 7lctuieşte o compunere cu titlul :n
e,cusie+ în care s foloseşti zece interjecţii#
3onversaţia 0utoevaluare
0precieri
verbale
$
A4"5'VA64A*'
0stă#i am învăţat:
6i-a plăcut cel mai mult:
1u mi-a plăcut:
1u am înţeles:
.u îmi dau nota.................. şi sunt:

vesel trist furios
7IŞ8 $' 64C*4
Identificai inter,eciile %i clasificai-le 9n funcie de ceea ce e-#rimă:
8# ++0reo patruzeci de gur-casc 9 :trigar: - ;raaa. : triasc.!!
<# ++;ite c-n grdina mea 9 Face oricine ce &rea#!!
=# ++ Cri+ cri+ cri+ 9 >oamn gri+ 9 ?u credeam c-o s mai &ii#!!
@# 5ai la film.
A# ++6a ascultaţi+ mi+ zise Geril 123#!!
B# Crr. am îngheţat.
D# Cra&o+ ai reuşit.
E# 4 &ai de animalele pdurii#
F# *aţele se întorceau lipa-lipa de la gârl#
8G# :unetul tic-tac. nu m las s dorm#
- stări sufleteşti:
- sen#aţii:
- manifestări ale voinţei 8adresări, îndemnuri=:
- imitarea unor sunete sau #gomote 8onomatopee=:
Com#letai s#aiile li+ere cu
inter,eciile #otrivite %i cu semnele
de #unctuaie cores#unzătoare:
8Interjecţie de adresare= ,,-@@@@@@ tat@ #a ce vei tu
e "eu 345066
8 Interjecţie care e&primă regretul= @@@@.@@.@ ce)am
f$cut4
8Interjecţie care e&primă sen#aţia de durere= @@@@@@.....
m$ #oae 4
De)abia se mai au#e #e #epate: 8onomatopee=@@@..
@@@@@.... @
/otai funciile sintactice ale inter,eciilor din te-tele următoare:
Copilul 'uf. din copac#
5ai cu mine.
4 &ai de el dac nu respect legea.
6at rspunsul corect.
4l e tiu-tiu#
G:/$I;I <64C*A;I =/ P'*'C>I - C5.4/ICA;I
Alcătuii un dialo&, de cel mult o#t re#lici, des#re o 9nt?m#lare
amuzantă, 9n care să folosii c?t mai multe inter,ecii.
Su+liniai-le.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.
G
.'"5$A CA$*A/'65*
$efiniie %i clasificare
Interjecţia este partea de vorbire nefle&ibilă care e&primă stări
sufleteşti, manifestarea unei voinţe, o adresare sau reproduce
sunete din natură.
$u#ă structură, inter,eciile #ot fi:
- sim#le: ua1 vai1 b1 lipa)lipa etc0
- com#use: tic)tac1 #in")#an"1 2o#oonc)tonc1 2opa)ţopa etc0
Punctuaie

 Hupă interjecţii se pune virgulă sau semnul e&clamării.
 2emnul e&clamării pus după o interjecţie nu este considerat semn
de punctuaţie finală, comunicarea putându-se continua cu literă
mică.
 Interjecţie urmată de un substantiv în vocativ nu se desparte prin
virgulă sau alt semn de punctuaţie de acesta.
 Interjecţiile cu funcţie sintactică nu se despart de restul
propo#iţiei prin virgulă, doar când acestea sunt onomatopee se
pune semnul e&clamării, continuându-se apoi cu literă mică.
7uncii sintactice
- predicat verbal: 8ai la film.
++)upza 9b7 pe o dughean 123#!!
- nume predicativ: 4 vai de animalele pdurii#
Interjecţiile care sugerea#ă o acţiune, fiind folosite în locul
verbelor, se numesc inte/ecţii pe#icative şi au funcţia
sintactică de #redicat ver+al.
*ol 9n comunicare
- adresare directă 8interjecţii de adresare=: mi+ '+ 're etc#
- pentru a atrage atenţia cuiva asupra unui lucru: iat.+ ia.+ uite.
- marcă a oralităţii şi a e&presivităţii în te&tele scrise.
I