i

I
I
I
I
1. Coovenlii intemaiooale ca izvor de drcpt procesual civil.
\.
2.
Jurisptudenta
Cu4ii Constituionale ca izvor de &ept piocesual civil.
3.
Jurisprudenta
Cu4ii Europene a Dreptudlor Ooului ca izvor de drept pfocesual civil.
4. Obiceiul ca izvor de drept procesual civil.
5. Notmele de orgaaizate judiciari. Noiuae.
5, Noroele de coftpetenli. Noiune.
7. Normele de ptocedurl proptiu-zisi. Noiune.
8. Ptincipiile aplicirii legii procesuale in timp. Enumerare.
9. Ap)icarea legii procesuale asupra persoaaelor.
10. Regimul naional ln procedura civili intemi.
11, Enumerai aei cazuri in care iastanlele romine sunt exclusiv competente, cf. Grtii a MI a NCFC
12. Enumerai trei cazud in cate instaolele tomAne sunt exclusiv competente, cf. R CE w. 44/2007,
13. Competenla in matetia desfacedi cisrtodei, confoinn Regulamenniw * 22Q7/70Q3 al C,onsiliului
Uniunii Europene.
14. Condilii pozitive ale rccunoatterii hot&Atilor sttline.
15. Condifi negative ale recunoatterii hograrilor strdile.
16. Condifi pozitive ale recunoa$terii hotdririlor striine, cf R CEra,.44/2A .
17. Condifi negative ale recunoagtedi hotdririlor sftfine, cf. R CE nt. 44/2007.
18. Proceduta de soluionare a ceredi de recu.taoagtere a hotirArilor sttdine.
19. Exequatur
-
noiune.
20, Competenla in matetia exequahuului.
21. Condif.i pentm exequatur.
22. Cdi de atackrpotriva hotiririi de exequatur.
23. Pdncipiullegalittlii.
24. Principiul egalitigi.i.
25. Coatestagia priviod te6'iversarea procesului.
26. Pdncipiul dispooibilitilii. Conlinut.
27. Principiul dispooibilitilii pi limitele sale.
28. Principiul disponibilitilii
9i
rolul activ al
judecitorului.
:
29. Oficialitatea in procesul civil.
-
30, Proceduta acuzatoriali. Noiune.
31. Ptocedura iachizitoriali. Noiune.
32. Conlinutul rolului activ al
judecitorului.
33. Limitele rolului afiiv al
iudecitorului.
34. Cali6catea corectl a ceterii.
35. Obligaia
judecitomlui
de a incerca implcarea pir;ilor.
35. Sfera de cuprindere a medierii in proc€sul civil
32. Contradictorialitatea scrisi, io procesul civil.
38. Corttadictorialitatea orali, in procesul civil.
39. Contradictodalitatea in c;ile d€ atac.
40. Drepnrl la apltate io procesul civil.
41. Publicitatea tn procesul civil.
42. Excepfi de la publicitate io procesul civil.
43. Principiul contiauitilii.
44. Principiul nemijlocirii.
45. Buna crediali lrr exercitatea dreptuilor procedunle.
46. Car:ctenrl normelor reglementAnd principiile de desfipuare a procesului civil.
42. Ajutonrl public judiciar
-
Noilme.
48. Cazuri de acordare a ajutonrlui public
judiciar.
49. Dreptul la apirarc y ront{on4b inpjw.
50, Rapornrtile
jutidice
civile in interpretarea Curfi Europene a Drcpturilor Omului .
51. Sfera de aplicabilitatea a art. 6 paragraf 1 CEDO gi raportudle dintre stat
9i
particulad.
52. Dteptul la rm tribrm4l previzut de lege- CEDO.
53. Dreptul la un tribunal iodependent pi impatial
-
CEDO.
54. Desfl5urarea procedurii in fala tribuna.lului io ood echitabil.
55. Desliguarea procedurii lo fala tribuaalului in mod public.
56. Desfipuratea ptocedurii in fala tribuoalului lntr.un termen remnabil.
57, Egalitxea anrelor- CEDO.
58. Sensudle noiunii de instanli.
59, Iodepeodeola funcionali a magistratului.
60. hdependenta persorali a oagistntului. Noiune.
61. Rectutarea magisttaflor.
62. Forrnarea continui a magistralilot.
63. Saladzarea magistragilor.
64. Incompatibilititi ,le funciei de Eagistrat.
65. Gratuitatea
justiliei.
55.'ltisdnnile actuhri jurisdicioaal.
67. Compuaerea instaolei de judecati. Noiune.
68. C-orutiturea irutanlei. Notiune.
69. C,azuri de incompatibilitate absoluti a
iudecitorului.
70, Cazud de tecuzate a
judecdtotului.
77, Cazui de recvzare a procuronrlui.
72. Caztti de recvare a grefierului.
73. Caractenrl normelor privind incompatibilitatea.
74. Caractenrl normelor privind recuzarea
75. Procedura de
soluionate
a abfnerii.
26, Procedura de soluionare a recuzdrii.
77 . Cerei de reclare inadmisibile.
78. Cii de atac impottiva lncheierii prin care se solu;ioneazi abfnerea.
79- Cii de atacitnpotriva incheierii prin care se soluioneazi tecuzarea.
80. Feludle coparticipirii procesuale.
81. Coparticiparea obJigatorie. Cazuri.
82. Principiul independenlei ptocesuale, in cazul coparticipirii.
83. Coparticipatea obiectivi.
84, Excepqii de la principiul iadepeodenlei procesuale, in cazul coparticipitii
85. Efecte specifice ale coparticipirii procesuale.
86. Inttoducetea fo4atd in cauzi, din oficiu" a altor petsoaae.
87. Paniciparea voluntar, a te4ilor io procesul civil. Cazuti.
88. ?articiparea fo4ati a ter;ilot ia procesul civil. Cazuti.
89. Avartaiele participirii te4ilor in ptocesul civil
90. Interveo;ia voluntari ptiacipaU. Ptemisi.
91. Intervenia voluntari principald, Sfeta de aplicare.
,2. Iatervellia voltmtarl prirtci;::lii, l'io;rentu! dcpuaerii.ereiii.
93. Intervenia voluntati pdncipdi. Admisibilitatea in plincipiu.
94. Iotewenia voluntad ptiocipali. Efecte.
95. Ioterveria voluotard pdocipald. Solufi posibile.
96. Iotervenia voluotari accesode. Premizi.
97. lotervenia voluntari accesorie. Sfera de apl.icare.
98. Irterveoia voluatard accesode. Momennrl depunerii cererii.
99. Interveriia voluntatl accesorie. Admisibilitatea in principiu.
100. Intervenlia volu.ntari accesotie. Efecte.
101. Interveoia volunta.ti accesorie. So\ii posibile.
102. Chemarea io judecari a altor pelsoarre. Ipotezi.
. 103, Chemarea ln
iudecati
a alto! persoarre. I\4omenhrl depuerii cereti.
104. Chemarea in judecati a altor penoarte, Efecte.
105. Chemarea io judecati a altor persoane. Solulii.
106. Chemarea in gatanlie. Ipotezi.
107. Chemarea in garaoie. Momenrul depuaerii ceretii.
108. Chemarea in gatanlie. Efecte.
109. Chematea in gatanfe. Avantaje.
110. Chemarea in garanie. Soluf.
111, Aritarea titulatuiui dreptului Ipotezi.
112.Aritarea titularului drepnrlui. Momentr.rl depuaetii cererii.
113.Aritarea tinrlanrlui dreptului. Efecte.
1 14. Aritarea titularului dreptuiui. Soluqii posibile.
-*f15.
Reprezentarea pi4ilor in procesul civil. Cazuti,
116. fuprezentarea prin m.andatar nespecialist al drepnrlui. Punerea de concluzii.
117. R€prez€ntaJea prin mandatar nespecialist al drepnrlui. Forma rnandanrlui.
118. Reprezentarca prin mandatar nespecialist aI dreptului Incetarea mandanrlui.
1 19, Reprezentarea prin mandatar nespecialist al drepnrlui Coo;inutr:l mandatului.
120. Reprezentarea prio maadatal avocat. Coofnuhrl mandahrlui.
l2l.F.eprezentarea prin marrdaur avocat. Forma procurii,
722. Reprezcntzrea peroarei
juridice.
Limirele mandatului.
123- Activitatea avocaului-
124. Formele de exercitare a pro{esiei de avocat. Enumerare.
125. Reprezentarea legali.
126, Reorezeotarea iudiciari.
127. Procurorul ca pane in procesul civil.
128. Forarele participdrii ptocuronrlui io procesul civil. Enumerare.
129. Gzuri de partrcipare obligatorie a procr.tonrlui in procesul civil.
130. Cererea de executa.re siliti forrnulat! de procuror. ipoteze.
131.Aciunea civili. Noiuae.
132.Aciunea civili
9i
drqrtul subiectiv civil.
133. Subiectele acirmii civile.
134. Obiecrul aciunf civile.
135. Cauza aciunii civile.
136. Acgiuni in realizare de drepturi.
137. Ac;iuni in constatare.
138. Aciuni in coostituire de drepturi.
139. Aciuoi reale.
140. Aciuai petsonale.
141.Acfuni mixte.
142. Cereri principale.
143. Crreri accesorii.
144. Greri incidentale.
145. Cereri adiiooale.
146. Condilii de exetciiu a acirmii civile. Condifile dteptului afirmat. Enr:merate.
147, Dreptul trebuie si 6e actual. Excepfii.
148. Condifi de exerciliu a aciunii civile. Saaciunea lipsei &eptului a6rmat.
149. Condil! de erercilirr a acirrnii civile. Abuzul de drept piocesual. Condifi.
150. Coadilii de exetciliu a acliuaii civile. Abuzul de dtept procesual. Srnciuoe.
ffl. loadipr
de exerciiu a aciunii civile, Calitatea procesuald. Noiune.
152, Calitatea procesuali, Foroularea cetedi de alte persoaae. Ipote zr Iegale.
153. Calitatea procesuali. Transmiterea coovenliooali.
154. Calitatea ptocesuall. Traosmitetea legali.
155. Cahtatea ptocesuali. Saociunea lipsei calitigii ptocesuale.
156. Cond{ii de exerciiu a aciunii civile. Intetesul. Noiune.
152. Condifi de exerciiu a acgiunii civile. Iatetesul. Condifi. Enumerale.
158. Condilii de exerciiu a aciunii civile. Interesul achul.
159. Cordi;ii de exetciiu a aciuaii civile. Iateresul personal.
160. Sanciunea lipsei interes ului.
161. Condifi de exerciiu a aciuaii civile. Capacitatea de folosinli.
162. Condigii de exerciliu a aciunii civile. Capaciratea de exetciiu.
163. Sanciuaea Lipsei capacitilii procesuale.
164. Competen;a genetali, Noiuae.
165. C-ompetenta jurisdicionald.
No
Jiuoe.
166. Competenra aateriaD. Noiuoe
167. Competenya fuociooali. No;iune.
168. Competenla tedtotiali. Noiuae.
169, Competenla procesuali. Noiune.
120. Efectele ad$iterii excepiei de oeconstituiorralitate.
1/1. Competenla in oatede electorali. Alegeri locale,
172. Competeola ln materie electolaM. Alegeri padamentate
9j
preziden$ale.
173, Competeo;a materiali a
iudecttodei.
124. Competenla materiali a ttibunalului,
125. Competenla matedali a ttibunalului ia materie de contencios adrninistrariv.
176. Competenla materiald a cu4ii de apel.
177. Competenya materiald a cuqii de apel in materia contenciosului administrativ.
178. Competeola materidn a Inalrei Cu4ii de Casaie grJustiie.
179. Cornpetenla teritoriall de drept comun.
180. Competeap teritoriali exclusivd. Cazwi. Enumerare,
181. Competenla teritoriald in raaterie de faliment.
182. Competenla teritoriali in raaterie de moptenite.
18J. Competenla tedtoriali irr materia cererilor teale imobiliare,
184. Competeola teritoriali altemativi. Cazuri. Eaumetare.
185. Protogarea legali de cocrpeten;d.
1 86. Prorogarea conveoioaali de competeoli.
182. Protogarea judecetoleasci de competeEte.
188. Excepia de necomperenli.
189. Conflictul pozitiv de competenld. So\ionare.
190. Conflicnrl negariv de competenll Solufonare.
191.Modul de cirare. Con;inutul cita;iei.
192. Locul de citare.
193. Citarea penoanei
juridice.
194. il-runinarea citagiei.
195. A6tarea citafiei.
196. Gtarea prin pubJ.icitate.
197. Schimbarca domiciliului in cursul judecilii.
198. Termenele procedurale. Noiuoe.
199. Momennrl inceperii cwgerii termenelor procedurale.
200. Momenn:l implinirii termenelor procedurale.
201. Felurile nultn]ii procesuale.
202. Nulitatea indepeadenti de vltdmare. Noliune
9i
cond{ii.
203. Nulitatea depeodeoti de vitimare. Noime
9i
condifi.
204. Declderca. Noiune.
205. Decidetea Efecte.
206. Suspendarea ca saacirme.
207. Perioarea. Nofrme
208. Perimarea. Termenul de perimare.
209. Perimarea-
'Intreruperea
termenului de pedmare.
210. Perimarea" Efecte.
211. Cererea de chemate in judecati. Eleoeote.
212. Cererea de chemare in judecati.
Efecte.
213.
^Ceretea
de chemate in
judecati.
Sanciuaea lipsei unot elecreote esenliale.
2 14. Inrlmpinarea. C-oddi;ii,
215. Int6mpinarea- Momcntul depuoerii
9i
sanctiuaea nerespectirii acestuia.
2 l6. Ceietea rccoa',.ea1iooaltr. Dcmeruu! de doisibilirate.
217. Cererea reconvenliondi. Procedurd de soluionare.
218. Cererea reconven;ionald. Condifi de dqtunere.
219. Cererea reconveniooali. Momeoul depunerii gi sanciuoea aerespectdtii acestuia.
220. Timbrarea cererilor evaluabile.
221. Ttmbrarea cererilor neevduabile.
222. Crreri scutite de taxa de dmbru
223 . Timbnrl
judiciar.
224. Primul termea de
judecati.
Nofrme.
225. Primul termen de judecati.
Consecinle jwidice.
226. Cetcetatu. judecltoteasci.
Noiune.
22T.Dezbaterea in fond a pdcini.i, Noiune.
228. Polifa gedingei de judecati.
229 . Amdnatea cataei pcntnr lipsi de apirare.
230. Incheierile de gedinli. No!uoe.
23l.Incheierile de gedinli. Felud.
232.Incheierile de gedinp. Calea de atac.
233. Excepia procesuali. Nofirme.
234. Exceplii procesuale de procedud pi exceplii procesuale de fond.
235. Exceplii peremptorii gi excepfi dilatodi.
236.Excep1ii absolute gi excepf relative.
237. Ordinea de solulioaate a excepliilor. E.lipsei calitilii procesuale active, E. lipsei de hreres, E. de
necompetedti.
238. Otdinea de so\ionare a ercepliilor - 4ulitate peotlu oetirnbrale, lecodpetenli, lipsl interes.
239. Ordinea de. solqioaarc a excepliilor - grepita compunere a instaalei, necompeienli, oesemnarea
cererii de chemare in
judecati.
240. Ordinea de solugotare a excepJiilor
-
aulitatea cererii pentru nemotivarea io fapt, prescriplie,
Iipsi procedurd prealabili.
241. p.242