You are on page 1of 3

Lansarea - dezbatere a romanului postum ,,Femei albastre”

,
de Gheorghe Crăciun
Aşa cum se anunţase, aprilie a fost o lună prodigioasă pentru mediul cultural şi
literat braşovean. Un element aparte al acestui resort a fost lansarea – dezbatere din 17
aprilie, de la librăria Oian, a romanului postum ,,!emei albastre", aparţin#nd lui
$%eorg%e &răciun.
'oderatorul acţiunii, Andrei (odiu, a făcut o scurtă prezentare a cadrului )n care are
loc acest eveniment la care participă şi fiica prozatorului, *oana &răciun, care alături
de &armen 'uşat + cea care semnează prefaţa cărţii, a avut un rol deosebit )n apariţia
acestui roman. A urmat lansarea )ntrebărilor către ceilalţi trei vorbitori + cum plasează
ei această carte în interiorul operei lui Crăciun, Şi cum plasează această carte în
proza românească din ultimii 10 ani,
&aius -obrescu a subliniat faptul că, )n mod evident, $%eorg%e &răciun nu
urmărea să scrie romane de succes, nu căuta formula care să meargă direct la inima
publicului, el )ncerc#nd, mai degrabă, să facă o sinteză care se apropia de teoria
formaliştilor ruşi. .n acelaşi timp, &aius -obrescu a mai punctat şi că persoanele care
i+au fost colegi şi prieteni apropiaţi ştiu că el cita acest sistem cu oarecare stăruinţă şi
reflecta mult la teoria reciclării formelor culturale, a faptului că multe din marile
romane ale modernităţii timpurii sau ale modernităţii mature s+au scris prin reciclarea
unor forme populare. .n acest punct se plasează, astfel, şi romanul ,,!emei albastre".
/ot aici, invitatul bucureştean a mai adăugat că, )n legătură cu )ncadrarea est +
europeană, nu at#t rom#nească, i se pare că $%eorg%e &răciun reuşeşte să
personalizeze )n această carte modelul lui 'ilan 0undera.
Adrian 1ăcătuş a )ncercat să conte2tualizeze discuţia, )n sensul )n care
literatura de p#nă acum a lui $%eorg%e &răciun a avut o pronunţată marcă novatoare,
e2perimentală, iar cartea de faţă ar fi un roman )n sensul obişnuit al cuv#ntului. .n
acelaşi timp, -ecanul !acultăţii de 1itere a semnalat o anumită formulă
autobiografică a lui $%eorg%e &răciun care se regăseşte )n această carte, dar şi o mult
mai desc%isă relaţie cu inovaţia şi cu tradiţia prozei contemporane rom#neşti şi
europene. Adrian 1ăcătuş a mai punctat şi scriitura de maestru a autorului comemorat,
o scriitură foarte bine tăiată care face diferenţa cu alte cărţi ale actualităţii literare.
&armen 'uşat a opinat că pentru literatura rom#nă, anul 3445, anul apariţiei
romanului ,,6upa russa", constituie un punct de cotitură. 6#nă atunci )n literatura
1
rom#nă, prozatorii noului val nu păreau interesaţi de loc să repereze, să reflecteze, să
transforme istoria )n persona7e de roman şi mai ales istoria recentă, comunismul,
căderea comunismului. Observăm că, după momentul 3445, foarte mulţi dintre
prozatorii tineri au )nceput să descopere potenţialul romanesc al istoriei recente şi au
renunţat la temele minore, la povestirile din copilărie fără o miză romanescă şi cumva
şi+au construit romanele pe cu totul alte coordonate. 6e l#ngă aceste considerente,
&armen 'uşat a ţinut să evidenţieze faptul că ,,!emei albastre" continuă cumva acest
demers )nceput de $%eorg%e &răciun )n ,,6upa russa", pentru că şi aici avem de a face
cu o revizitare a istoriei recente, e vorba despre firele revoluţiei la care naratorul se
)ntoarce )n repetate r#nduri. 8edactorul + şef al Observatorului &ultural a mai
accentuat şi că prezentul roman ar fi avut, categoric, altă )nfăţişare dacă autorul ar fi
trăit, dar şi că acest roman este o nouă etapă )n ansamblul operei lui $%eorg%e
&răciun. Aici )n ,,!emei albastre", $%eorg%e &răciun renunţă )n mod deliberat, )n
mod programatic la inserţiile metate2tuale şi lasă persona7ele să se prezinte singure )n
faţa noastră.
.n acest moment, moderatorul evenimentului a )ncercat să vină cu o altă
provocare, cum li se pare invitaţilor asumarea persoanei întâi în roman, raportat şi
la galeria de personaje, la galeria celorlalte personaje şi la condiţia însăşi a
naratorului? Dacă avocatul este un avocat crediil sau unul !als? Cum pare această
relaţie dintre narator şi celelalte personaje?
&armen 'uşat a punctat că se )ndoieşte de credibilitatea unui narator avocat care să
aibă faţă de scris toate resorturile necesare, dar )n acelaşi timp, i se pare credibil
tocmai pentru că persona7ul coc%etează cu scrisul şi atunci toate aceste observaţii ale
sale sunt corecte )n principiu şi servesc cumva această construcţie narativă, dar şi că
din punctul de vedere al construcţiei persona7elor, cartea este o carte deplină,
consistentă, )nc%eiată.
&aius -obrescu a evidenţiat eminescianitatea operei lui &răciun, credibilitatea cărţii
lansate, dar şi faptul că finalul din ,,!emei albastre" i se pare de mult mai mare efect
dec#t sf#rşitul de la 6upa russa. /otodată, &aius -obrescu a preluat rolul de
moderator, !urându"i următoarea )ntrebare moderatorului de drept + Ce semni!icaţie
are acest erotism sim!onic din această carte? #i se o!eră cumva o soluţie culturală
pentru momente de criză sau e altceva? Andrei (odiu a accceptat provocarea şi după
ce a accentuat că aceasta era )ntrebarea pe care vroia să o adreseze, a reliefat faptul că
romanul are clare nuanţe erotice, $%eorg%e &răciun av#nd aici rolul eroului
3
civilizator, )nsă a ţinut să puncteze, de asemenea, şi că erotismul crăciunian ocupă un
loc special )n proza auto%tonă. Andrei (odiu a mai făcut paralele şi cu proza
moralizatoare interbelică + ,,6atul lui 6rocust", dar a subliniat şi faptul că ,,!emei
albastre" ca roman erotic i se pare mai pregnant dec#t 6upa 8ussa şi că avem de a
face cu o carte mai europeană, mai cosmopolită.
.n finalul lansării, după ce Adrian 1ăcătuş a dat verdictul pentru această carte
neterminată ca fiind mai bună dec#t ma7oritatea cărţilor terminate care apar şi &aius
-obrescu i+a mulţumit lui &armen 'uşat pentru efortul pe care )l face pentru a păstra
vie amintirea lui $%eorg%e &răciun, moderatorul lansării+ dezbatere a oferit o sugestie
pentru Observatorul &ultural + să consemneze că anul trecut a apărut un volum
colectiv despre $%eorg%e &răciun + şi a lansat invitaţia pentru următorul eveniment,
&olocviul 9aţional Universitar -umitru :epeneag şi -orin /udoran.
;