‫בס"ד‬

‫היינט‬

‫שקיעה‬
‫‪8:15 ............................................‬‬

‫‪79°- 63°‬‬

‫צאת‬
‫הכוכבים‬
‫‪9:27 ............................................‬‬

‫מארגן‬

‫רעגן‬

‫‪85°- 65°‬‬

‫(‪)72‬‬

‫■‬

‫זוניג‬

‫זונטאג פר' נשא • כ"ה אייר תשע"ד לפ"ק • ‪■ May 25, 2014‬‬
‫‪To advertise call: 718Ŕ388Ŕ7744‬‬

‫‪email: AkeresHabayis@GitMorgen.com‬‬

‫ספירת העומר היום ארבעים יום שהם חמשה שבועות וחמשה ימים לעומר‬

‫צד החתן‬

‫שידוכים‬

‫קול ששון‬

‫וקול שמחה‬

‫(הוד שביסוד)‬

‫צד הכלה‬

‫הרב מרדכי ברוך בלום שליט"א (לאנגער)‬
‫החתן כמר הערשל ני"ו ‪ -‬ב"פ‬

‫מזל ךוב‬

‫הרב מענדל לעמבערגער שליט"א (ווייס)‬
‫הכלה מרת הינדא תחי' ‪ -‬אנטווערפן‬

‫ר' ישראל בר"א שווארטץ הי"ו (פייערשטיין)‬
‫החתן כמר יצחק אייזיק ני"ו ‪ -‬ק"י‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' חנני' שמואל ווערצבערגער הי"ו (סעגעדין)‬
‫הכלה מרת גאלדא מרים תחי' ‪ -‬ק"י‬

‫)‪We carry a full line of long lasting CARELINE Makeup (exclusive‬‬
‫)‪(we deliver‬‬
‫‪SPECIAL‬‬
‫‪Manicuret‬‬
‫‪ACNE FACIAL‬‬

‫‪FACIAL‬‬

‫‪Pedicuret‬‬
‫‪Waxingt‬‬
‫‪by the famous Rina all for $89.99‬‬
‫‪Massaget‬‬
‫‪Tintingt‬‬
‫‪*limited time only‬‬
‫‪Professional Makeup Artist On Premises‬‬
‫‪Professional Acne Treatmentt‬‬
‫'‪plus 'organic peal‬‬

‫נ‬

‫היינט!‬

‫היינט!‬

‫די פארטי איז געווידמעט לע"נ‬
‫אונזער חשובע און אומפארגעסליכע‬
‫מאמע און באבע האשה החשובה‬

‫מרת דבורה בת‬
‫ר' אלעזר הכהן עסטרייכער ז"ל‬

‫מיט עהרע און שעצונג טוען מיר אייך‬
‫פערזענליך איינלאדענען אנטייל צו נעמען אין די‬

‫פאללמאן‬
‫פערי‬
‫רבקה פאללמאן )קרויס(‬

‫ספינקא כולל פארטי‬

‫רייזי בערגער )פאללמאן(‬
‫חני פאללמאן )פרנס(‬
‫תאנה קאהן )פאללמאן(‬

‫וואס וועט בעז"ה פארקומען‬

‫היינט זונטאג פ' נשא‬

‫אין אונזער היים ‪82 Heyward St.‬‬
‫מיר ערווארטן אייך פערזענליך צו באגריסן‬

‫ריזל דינה הורוויץ ספינקא רביצין אסתר פאללמאן‬

‫פרויען פאראיין פון‬

‫יערליכע פארטי‬

‫כולל בית אלעזר קיוויאשד‬
‫געדענקט! היינט קומט פאר די‬

‫ינט‬
‫הי‬
‫הי‬
‫ינט‬
‫פון ‪ 1:00‬נאכמיטאג ביז ‪ 9:00‬אווענט‬
‫אין זאל פון‬

‫די מארקיז )ספינקא(‬

‫עהרן פרעזידענט‬

‫אסתר גיטי פאללמאן )אויש(‬
‫מלכי פאללמאן )ליימזידער(‬
‫רבקה שווימער )פאללמאן(‬

‫‪Be Wise. Give Wise.‬‬

‫‪At ChocolateWise‬‬

‫היינט‬
‫הכנסת כלה פארטי‬
‫‪from 10:30am - 10:30pm‬‬

‫‪for $18 and up win‬‬
‫‪an american girl doll‬‬

‫ל קלאסיפיידס‬

‫א קלאסיפייד אין "עקרת הבית" ;‬

‫ברענגט די ריכטיגע רעזולטאטן!‬

‫ך‬

‫‪. To send to someone‬לכבוד שבועות ‪Beautiful & absolutely delicious Milchig miniatures‬‬
‫‪special on your list or to treat yourself. Reasonably priced. Call now 347-628-2298‬‬
‫ק"י זוממער ‪ -‬גרויסע ‪ 4‬רומיגע דירה פאר די זוממער‪ ,‬בעסטע סעקשאן‪ ,‬גרויסע שיינע גראונד'ס‪ ,‬מעגליך שוין צו דינגען פון ‪ ,June 8‬רופט ‪845-500-6413‬‬
‫ק"י שבועות ‪ -‬א גרויסע ‪ 4‬רומיגע דירה צו פארדינגען פאר שבועות‪ ,‬נעבן ביהמ"ד הגדול‪ ,‬רופט ‪845-782-6933‬‬
‫ק"י שבועות ‪ -‬גרויסע ‪ 5‬רומיגע דירה צו פארדינגען‪ ,‬עיקערס‪/‬סאטמאר ‪-‬אן עסן‪ -‬עוועילעבל אויך ביז נאך שבת ‪845-781-7460‬‬
‫ק"י שבועות ‪ 6 -‬רומיגע דירה צו פארדינגען אויף גארפיעלד רד‪ .‬אנטקעגן ביהמ"ד הגדול (מעגליך מיט שבת) ‪347-339-9562‬‬
‫נארט מיאמי ‪ -‬פריוואטע הויז צו פארדינגען‪ ,‬מעגליך אויף וועכנטליך‪ ,‬קאפל פארגעצויגן‪ .‬נאנט צו שוהל‪/‬מקוה‪,‬‬
‫שיינע גראונד'ס‪ ,‬פארמאגט גרעניט קאונטער‪ ,‬פול מיט מחיצה‪ ,‬צוגענגליכע פרייז‪ ,‬ספעשל פרייז פאר ‪ 30‬טעג‪917-586-4505 .‬‬
‫וואודרידזש ‪ -‬א רחבות'דיגע דירה מיט אלע צוגעהערן צו פארדינגען פאר שבתים‪ ,‬נאנט צו ביהמ"ד‪ ,‬רופט ‪718-852-8573‬‬

‫?‬

‫‪GET IMMEDIATE RELIEF‬‬
‫‪We remove‬‬

‫‪Ingrowns • Corns & Calouses‬‬

‫‪Foot‬‬
‫‪Pain‬‬

‫‪56 HARRISON AVE.‬‬

‫‪718-599-3142‬‬
‫‪OPEN DAILY 10-7‬‬

‫טויזנטער צופרידענע קאסטומער'ס שפירן זיך ניי‪-‬געבוירן נאכן פארלירן ‪ 30‬פונט אין ‪ 30‬טעג מיט די ‪ diet spary‬בהכשר עדה החרדית ‪718-705-8008‬‬
‫‪For Sale/Rent - Black elegant straight size 6 tall dress.‬‬
‫‪Please call 347-639-2079‬‬
‫‪KALLAH! When setting up your new home, make sure you have the purest and safest‬‬
‫‪products. You deserve the best! Call Natural Splendor for all your skincare and cosemetic‬‬
‫!‪needs at 718-388-1371 *Special discounts and giveaways on kallah orders‬‬

‫‪$!ƫ(! !.ƫ%*ƫ1,/(!ƫ‬‬
‫‪Please call‬‬
‫‪1/0+)ƫ.% (ƫ! ,%!!/ 718.757.8931‬‬

‫‪SPARKL‬‬
‫‪High End Bridal Headpiece Rental‬‬

‫‪Private courses in basic computer skills and bookkeeping with QuickBooks.‬‬
‫‪Please Call 845-238-9400‬‬
‫‪Private Hair Course by licensed professional with many years experience.‬‬
‫‪You are guaranteed to succeed Iy"h. Please call 718-486-8119‬‬

‫היימישע אינגערמאן נעמט אן מעסענדשער ‪ -‬לאקעל ‪ -‬לאנג דיסטענס ‪ -‬עיר פארט פיקאפ'ס רופט ‪347-219-4846‬‬
‫‪ - The Tichel Place‬האט די שענסטע אויסוואל פון טיכלעך פאר מחותנ'סטעס און כלות‪ ,‬רופט ביז ‪718-302-4905 10:00PM‬‬
‫מיר קויפן אפ אייער גאלד ‪ -‬זילבער ‪ -‬דיימאנטן • בעסטע פרייזן • צופרידנהייט גאראנטירט‪ ,‬רופט ‪718-782-0285‬‬

‫דארפט איר שיקן א פעקל? מיר דעליווערן טעגליך פון‪/‬צו וומ"ס‪/‬ב"פ בלויז ‪ - $12‬צו מאנסי‪/‬סקווירא בלויז ‪ $15‬רופט ‪845-608-7676‬‬
‫איבערגעגע‬

‫לאזט איבער אייער קינד‬

‫ב‬
‫ע נע‬

‫רופט‬

‫בעביסיט‬
‫ע‬
‫ביינאכט‬
‫‪/‬‬
‫בייטאג‬
‫אויף‬
‫ר‬
‫‪718.384.3701‬‬
‫אין א רוהיגע אטמאספערע‬

‫‪AHAVA MEDICAL‬‬

‫אפען ביז ‪ 1100‬ביינאכט‬
‫‪By Appointment 718-336-9500‬‬

‫‪Transportation Available.‬‬
‫‪FREE Parking.‬‬
‫‪All insurance accepted.‬‬
‫‪16 Sumner Pl. Flushing & Broadway‬‬

‫‪Dental & Therapy‬‬
‫‪2 Therapy Pools‬‬

‫‪SURELLES SKIRTS‬‬

‫חשובע פרויען הכונו ליום השלישי!‬
‫לכבוד שבועות ‪an unforgettable evening‬‬

‫‪REBBETSIN R. LUBIN‬‬

‫‪will be coming iy"h to‬‬

‫‪Suson V'Simcha‬‬

‫‪for married women only‬‬

‫‪213 Lee Ave.‬‬

‫‪Sunday Monday‬‬

‫‪For more‬‬
‫‪info:‬‬

‫‪848.‬‬
‫‪210.0286‬‬

‫‪12:00 - 8:30pm‬‬

‫‪New spring colored skirts arrived‬‬

‫‪31 Division, bet. Wythe and kent.‬‬

‫פיקוח נפש‬

‫קידני דרייוו‬

‫‪Manicure • Pedicure • Waxing • Tinting • Facials‬‬

‫אין דעם בארימטן‬

‫פון ‪ 2:00‬מיטאג ביז ‪ 5:30‬מיטאג‬

‫וואו מ'וועט זיך אינטערזוכן אויב איר זענט‬
‫דער פאסיגער שליח צו מציל זיין א נפש בישראל‬
‫איר וועט האבן די געלעגנהייט זיך דורכצורעדן‬
‫מיט פריערדיגע דאנער'ס אלע פרטים‬

‫עס וועלן אויפטרעטן דאנער'ס און איבערגעבן‬
‫זייער סוקסעספולע ערפארונג בשעה ‪ 2:30‬און ‪3:30‬‬
‫כל המקיים נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא‬

‫‪Accommodating Hours.‬‬
‫‪Gentle & Professional.‬‬

‫גלייטאיןונג פונעם ■ געשמאקע אטמאספערע‬
‫בא ב ימטן‬
‫■ רייכע פראגראם‬
‫אר דרשן‬
‫על‬
‫ב הרב ר‘ נגער ■ נארהאפטיגע מאכלים‬
‫לייבוש לא‬
‫“א‬
‫■ הערליכע בעלי תפלה‬
‫שליט‬

‫ראלי האטעל‬

‫‪bet, Kent & Franklin‬‬

‫‪718.963.0800‬‬

‫‪O‬‬

‫‪H‬‬
‫‪RA C‬‬

‫‪SHI‬‬

‫‪E‬‬

‫א יום טוב צו געדענקען!‬
‫‪At Our‬‬
‫‪Partner,‬‬
‫‪In Your‬‬
‫‪Community‬‬

‫‪445 PARK AVE.‬‬

‫‪ELECTROLYSIS‬‬

‫‪IR‬‬

‫שבועות‬

‫נשא‬
‫יום ב'‬
‫אין די הצלה גאראדזש‬
‫‪318 Penn St.‬‬

‫‪917.710.4950‬‬
‫‪56 Harrison Ave.‬‬

‫פראוועט דעם יו“ט‬

‫קומט אין די מאסן‬

‫טראכט אריין!‬
‫אפשר טאקע יא?!‬

‫צי ווייסט איר אז א אידיש לעבן ליגט‬
‫מעגליך ביי אייך אין די הענט?‬
‫צי ווייסט איר אז איר קענט זיין צווישן די‬
‫גליקליכע אידן וואס האבן שוין געגעבן‬
‫זייער אייגענע ניר צו ראטעווען דאס לעבן‬
‫פון א צווייטן איד?‬
‫צי ווייסט איר אז צווישן די ‪'100‬טער אידן‬
‫וואס וועלן זיך אינטערזוכן קענט איר זיין‬
‫דער איינציגסטער פאסיגער שליח צו‬
‫ראטעווען א אידיש לעבן?‬
‫‪Call or Text Matty‬‬

‫‪Date: Tuesday May 27.‬‬
‫‪Time: 8:30 sharp.‬‬
‫‪Place: River Terrace hall.‬‬

‫‪TH‬‬

‫‪12:00 - 8:00pm‬‬

‫עקסטער פאר מענער און פרויען‬

‫!‪NEW‬‬

‫‪EXTENDED‬‬
‫‪LATE HOURS‬‬
‫‪AVAILABLE‬‬
‫‪OPEN TILL 7:00 PM‬‬
‫‪CALL FOR YOUR APPT.‬‬

‫די נאנטסטע שפיטאל צו וויליאמסבורג‬

‫‪Dr. Boris Petrikovsky‬‬
‫‪Dr. Joseph Abraham‬‬
‫‪Dr. Lisa Eng‬‬
‫‪Dr. Windi Mirkovic‬‬

‫‪To receive the Akeres Habayis & Git Morgen by email, send request to subscribe@gitmorgen.com‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful