You are on page 1of 14

Visoka poslovna kola

Smjer : Menadment
Predmet: Menadment nekretninama
Seminarski rad na temu:
Rad agencija za nekretnine u Bosni i Hercegovini
(radna verzija
Mentori: Studenti:
Pro!" dr" #lvir $izmi% &demir Bajrovi%' ()(*+
&ss" Munira Serdarevi% , -esti% &zra $ardakovi%' ()./*
Mejrema Hajdarevi%' ())0.
Melisa 12ra3imkadi%' (+)45
&nela Re2ronja' (+)5)
Sarajevo, april, 2011.
Sadraj
Uvod..........................................................................................................................................................3
Stanje na tritu nekretnina za period od novembra 2011.do aprila 2012..................................4
Rad agencija za trgovanje nekretninama u o!ni i "ercegovini................................................#
$!nivanje %gencija za nekretnine.....................................................................................#
U!luge %gencija za nekretnine.........................................................................................&
$glaavanje %gencija za nekretnine.................................................................................&
'o!tupci prilikom pruanja u!luga %genciije..................................................................&
'roce! kupovine i prodaje nekretnina u o!ni i "ercegovini
!a o!vrtom na (ider )ekretnine..................................................................................................*
'rak!a u dravama +vrop!ke unije.............................................................................................,
-iljenje gra.ana o radu agencija za nekretnine u o!ni i "ercegovini..................................11
/aklju0ak...................................................................................................................................13
(iteratura...................................................................................................................................14

4"6vod
U ovom !eminar!kom radu pokuat 1emo obraditi i koliko god je mogu1e pribliiti rad
%gencija za promet nekretninama na podru0ju o!ne i "ercegovine.Upoznat 1emo 2a! !a
u!lugama koje pruaju ove %gencije3 kao i na0inom nji4ovog oglaavanja3 na0inom
o!nivanja itd. 'rui1emo in5ormacije o proce!u kupovine i prodaje nekretnina u o!ni i
"ercegovini !a o!vrtom na (ider )ekretnine !a !jeditem u ijeljini. 6ako.er3 da1emo
o!vrt na rad %gencija u zemljama +urop!ke Unije3 kako bi mogli napraviti pore.enje !a
radom %gencija koje po!luju na podru0ju nae zemlje.
'red!tavi1emo i miljenje gra.ana o radu %gencija i nji4ova i!ku!tva !a i!tima3 i nadamo !e da
1emo u!pjeno prikazati rad %gencija za nekretnine.
3 | P a g e
5" Stanje na tritu nekretnina za period od novem2ra 5*44"do
aprila 5*45"
'ogledamo li cijene nekretnina u novembru 2007. godine3 prije !amog po0etka 5inan!ij!ke krize
koja je pogodila trite nekretnina3 vidje1emo da !u dananje cijene u pro!jeku od 20 do 30
po!to nie. 8obar !tan u novogradnji u to vrijeme mogao je do!ti1i cijenu !koro do 2000 9- po
kvadratnome metru3 dok je dana! pro!jek cijena u novogradnji oko 1300 9- za kvadratni
metar. :ako !u !vi analiti0ari po0etkom 2011. najavljivali zna0ajniji pora!t cijena3 i!ti je izo!tao
iz vie razloga3 a prven!tveno zbog nedo!tatka ivog novca na tritu. )ekretnine !u ve1inom
kupovali !tranci3 naro0ito vajcarci koji !u zbog prejakog 5ranka dobijali puno ve1u vrijedno!t
nekretnina za manje novce. 9ako !u nam prognoze o oporavku i boljoj ekonom!koj !ituaciji jo
daleko3 teko je o0ekivati zna0ajniji oporavak trita nekretnina koji bi donio o!jetno pove1anje
cijena3 pa u pred!toje1em periodu moemo o0ekivati na!tavak ovakvog !tanja. %li bez obzira
to !e !tanje na tritu ne1e o!jetnije mijenjati3 ipak je ba !ada dobro vrijeme za kupovinu jer
!u cijene nie nego raniji4 godina3 prodavci !u !premni na kompromi!e3 a zali4e kvalitetni4 i
povoljni4 nekretnina na dobrim lokacijama ne!taju3 jer !e nekretnine vie ne grade u obimu
kojim !u !e gradile pret4odni4 godina3 pa kupovinu nije pametno o!taviti za neka bolja
vremena. 6rite po!lovni4 pro!tora u potpunom je kolap!u3 to i nije za0u.uju1e imaju1i u
vidu !ve ve1e priti!ke drave na o!iromaenu kategoriju mali4 poduzetnika koji !u dana!3 kad je
velika indu!trija potpuno zamrla3 no!ioci kreiranja radni4 mje!ta3 ali na alo!t3 !amo u u!tima
politi0ara. :znajmljivanje !tanova za mart ove godine je bila glavna aktivno!t na tritu
nekretnina3 koja je i o0ekivana za ovo doba godine3 kada !totine !tudenata dolaze u grad3 u
potrazi za !igurnim i toplim domom. :ako je bilo za o0ekivati da 1e tala! !tudenata uzdrmati
cijene zakupa !tanova3 one !e ni!u zna0ajnije mijenjale. 2jerovatno !u i vla!nici !tanova3
imaju1i u vidu teku ekonom!ku !ituaciju3 odlu0ili !e za uzeti bilo koje novce3 nego o!tati
kratki4 rukava !a neiznajmljenom nekretninom.
)aime3 !vaka od !trana mi!li da u !korijoj budu1no!ti moe pro1i bolje nego !ada3 pa tako
inve!titori !vako prolje1e najavljuju zna0ajni ra!t cijena3 dok !e kupci nadaju daljim padanjima.
9upci ra0unaju na ne!trpljenje inve!titora i nji4ovu elju da to prije prodaju de!etine novi4
!tanova kako bi podmirili obaveze prema bankama i doli do novog obrtnog kapitala3 a
inve!titori ra0unaju na u0inke jo uvijek !olidne potranje i prodaje. U!talilo !e miljenje da
!tanove dana! kupuju !amo oni koji kupovinu ne mogu ni na koji na0in odgoditi. /ato ne treba
oklijevati ! kupovinom ako !u potrebe realne3 jer je malo vjerojatno da !e na nekretninama
moe izgubiti.
8odatni argument za kupovinu nekretnina moe biti i nedavno ukidanje poreza na promet
nekretnina. 'orez od tri od!to na promet nekretnina od 2012. godine je ukinut3 to budi nadu da
bi zamrlo trite nekretnina kona0no moglo da oivi i po!lije dvije godine 4roni0ne !tagnacije
krene putem oporavka. $d 1. januara 2012. na !nazi je novi /akon o porezu na nepokretno!ti3
na o!novu kojeg kupoprodaja nekretnina ne1e biti oporezovana3 jer 1e !e3 po uzoru na zemlje u
regionu3 porez pla1ati !amo na vla!nitvo nad ku1ama i !tanovima3 po godinjoj !topi od 030#
do 03# od!to nji4ove trine vrijedno!ti. $ptine i gradovi3 kojima 1e pripa!ti !av prikupljeni
porez3 trebali !u da najka!nije do )ove godine odrede vi!inu pore!ke !tope da bi primjena
novog zakona mogla da po0ne na vrijeme. U -ini!tar!tvu 5inan!ija3 koje je predlaga0 zakona3
tvrde da bi ukidanje poreza na promet nekretnina moglo bar donekle da pod!takne trite i tako
pomogne oporavku !tanogradnje3 koja od 200,3 kad !u !e po0eli o!je1ati prvi e5ekti !vjet!ke
ekonom!ke krize3 biljei !tagnaciju i pored vrtoglavog pada cijena. ;ilj novog zakona je da !e
nekretnine kupuju i prodaju !lobodno3 bez oporezivanja. )ovi zakon3 naime3 oporezuje !amo
po!jedovanje nekretnina3 a ne nji4ov promet.
7" Rad agencija za trgovanje nekretninama u Bosni i Hercegovini
%gencije na podru0ju o!ne i "ercegovine doivljavaju !voj procvat po!lije rata. Ratna
deavanja u i" omogu1ila !u pojedinim ljudima da !te0eni novac iz kriminalni4 radnji3 za
vrijeme agre!ije3 uloe u pro5itabilne po!love3 a 0ije vrijeme tek dolazi. 6ako !e o!nivaju
mnogobrojne agencije za po!redovanje3 a ponajprije agencije za nekretnine. 'ojava ovi4
agencija nije i!tovremeno pra1ena zakon!kim regulativama i propi!ima po!lovanja3 tako da je
o!tavljeno dovoljno pro!tora za !lobodan i neometan rad %gencija za nekretnine.
7"4" 8snivanje &gencija za nekretnine
$!nivanje ove vr!te agencije je jedno!tavno. )eop4odno je imati dovoljno novca3 jednu
nekretninu za prodaju i moemo o!novati %genciju za promet nekretnina. 'o!lednji4 par godina
doma1e trite nekretnina obiljeeno je !tagnacijom prodaje. 6ako.er i cijene koje !u dugi niz
godina imale ra!tu1i trend3 !ada vie ne ra!tu3 tj. zau!tavlja !e ra!t cijena nekretnina na tritu.
$vo je dovelo do odre.eni4 <nadmudrivanja= izme.u inve!titora i kupaca. (ogi0no3 inve!titori
zbog !voje zarade najavljuju zna0ajni ra!t cijena nekretnina3 dok !e kupci nadaju daljim
padovima cijena i 0ekaju da izvre kupovinu. U ovom periodu i u u!lovima koji vladaju na
tritu3 kupci ra0unaju na to da 1e inve!titori izgubiti !trpljenje i da 1e prodati nekretnine po
niim cijenama da bi doli potrebnog obrtnog kapitala.
7"5" 6sluge &gencija za nekretnine
)a podru0ju o!ne i "ercegovine izdvajamo !ljede1e %gencije> 'ro!tor3 )emo!3
Sigen?3 ;icko3 %rea3 Sant3 %lbatro!3 @lat3 %?a3 Saraj ;itA3 :movina3 Singer i druge.$ve
%gencije !u !pecijalizirane za pruanje u!luga kupovine3 prodaje3 iznajmljivanja i
unajmljivanja !vi4 oblika nekretnina' kako u o!ni i "ercegovini3 tako i u ino!tran!tvu.
:!ku!ni tim !tru0njaka %gencije rua punu u!lugu pravnog konsaltinga te rijeava !ve pravne
probleme vezane za nekretnine uklju0uju1i> rjeavanje imovin!ko pravni4 odno!a3 legalizaciju
5 | P a g e
be!pravno izgra.eni4 objekata i rjeavanje o!tavin!ki4 po!tupaka gdje je predmet o!tavin!ke
ra!prave nekretnina.
$!im navedeni4 u!luga3 %gencije za nekretnine pruaju i dodatne u!luge>
u!luge renoviranja3 odravanja3 opremanja BrentCaCcar u!luge3 u!luge tran!porta prilikom
!elidbeD
o!iguranja3
gra.evin!ke u!luge3
u!luge kreditiranja B npr. %gencija za nekretnine 'ro!tor uvela je novu u!lugu3 po!redovanje
u realizaciji 4ipotekarni4 kredita3 putem koje pomae klijentima da na bri i jedno!tavniji
na0in do.u do kreditaD
i o!tale u!luge.
7"7" 8glaavanje &gencija za nekretnine
)a o!novu podataka do koji4 !mo doli %gencije !u za oglaavanje u najve1oj mjeri
kori!tile internet i tampu3 dok !u radio i televiziju kori!tile u puno manjoj mjeri. 9oritenje
interneta do!tiglo je !voj mak!imum> !ve agencije ga kori!te kao !red!tvo oglaavanja. $!im
navedeni4 !red!tava za oglaavanje kori!tile !u i neke druge metode oglaavanja poput
reklamni4 panoa3 preporuka ili !ajmova.
7"." Postupci prilikom pruanja usluga &genciije
9upci !e 0e!to pitaju koje !u to radnje koje %gencija treba i ima obavezu preduzeti kada
je u pitanju tran!akcija !a nekretninama u pitanju. 'rva i o!novna obveza agencije je!t provjera
zemljinoCknjinog !tanja nekretnine na dan zaklju0enja kupoprodajnog ugovora ili ugovora o
pologu kapare. $ !vemu to nadlena o!oba Bpravnik agencije ili advokatD !azna vezano uz
zemljinoCknjino !tanje nekretnine mora biti izvjeten kako kupac3 tako i prodava0. 'ravno
!tanje treba biti predo0eno !trankama. Ugovori3 potvrde i o!tali dokumenti koji !e izra.uju
moraju biti dati na pret4odni uvid !trankama3 kojima treba pruiti dovoljno vremena da te
dokumente pro0itaju i po!tave pitanja. U !lu0aju da u toku primopredaje po!jeda3 kupovine ili
vla!nitva me.u !trankama i!kr!ne neki !por3 agencija valja u pregovore uloiti !ve !voje
i!ku!tvo3 kao i dodatne napore ne bi li !e !por rijeio na obo!tranu kori!t te pritom uvaavaju1i
intere!e obiju !tranaka.6reba i!crpiti !ve opcije prije no to !tranke budu upu1ene da !por rijee
!ud!kim putem. 'o!ebno i4 valja upozoriti na dugotrajno!t i !kupo1u !ud!kog po!tupka.
U prak!i !e pokazalo da je kupovina nekretnine bez angairanja agencije naj!kuplja
kupovina3 i to naj0e1e zbog nemogu1no!ti pravovremene provjere zemljinoCknjinog !tanja
nekretnine. U !vakom !lu0aju3 agencija je duna predati kupoprodajni ugovor na uknjibu
Bgruntovnica $p1in!kog !udaD te pravovremeno predati poreznu prijavu prometa nekretnine.
U !kladu ! E+ti0kim kodek!om po!rednika u prometu nekretninamaE agencije !u Eobvezne
tititi intere!e !tranaka u !kladu ! dobrim po!lovnim obi0ajima E te !e Ene !miju kori!titi nedo!tatnim
in5ormiranjem i ne!tru0no1u !tranke radi pribavljanja po!lovne kori!ti te u namjeri po!tizanja cijene
koja nije u !kladu ! trinim uvjetima.E $!im toga Eagencije !u obvezne 0uvati tajno!t podataka koje
!tranke izne!u u povjerenju .E
."Proces kupovine i prodaje nekretnina u Bosni i Hercegovini sa
osvrtom na 9ider :ekretnine' Bijeljina
'roce! kupovine i prodaje nekretnina dana! !e odvija bre3 !loenije i odgovornije u
!vakom pogledu. 'rvi korak je!te donoenje odluke o prodaji ili kupovini nekretnine3 a odma4
zatim i odabir kvalitetnog po!rednika koji 1e im u tom proce!u pomo1i. :zbor po!rednika moe
biti od pre!udne vano!ti za u!pje4 trine prezentacije odre.ene nekretnine3 te na kraju njene
prodaje ili kupovine.
U (:8+R nekretninama !e in!i!tira na korektnom odno!u prema !vakom prodavcu ili
kupcu3 kao i prema nji4ovim nekretninama te na aktivnoj prodaji u kojoj je prodavac uklju0en
koliko i njegov !avjetnik iz agencije. 9lju0na rije0 nji4ovog po!lovanja je!te lider!tvo to
podrazumijeva di!kretan i pro5e!ionalan odno!3 aktivnu prodaju3 dinami0an marketing te !talni
kontakt i !avjetovanje !a klijentima. )ai zapo!lenici !u !avjetnici u prometu nekretninama3 jer
je nji4ov po!ao !avjetovati kupce ili prodavce o !tanju nekretnina na tritu3 dok krajnja odluka
ipak o!taje na klijentu.
Si!tem rada za!niva !e na ugovornom odno!u !a prodavcima nekretnina3 !a kojima
%gencija za promet nekretnina potpi!uje Ugovor o po!redovanju. 9ada potpiu ugovor !
%gencijom3 !tranke mogu i dalje !amo!talno prodavati !voju nekretninu3 te ukoliko je i prodaju
tre1em licu koje nije za nekretninu !aznalo putem %gencije3 ni!u duni platiti agenciji nikakve
trokove. )o ukoliko agencija prona.e odgovaraju1eg kupca koji je zaintere!ovan za kupovinu3
prodavac je duan agenciji i!platiti 3F po!redni0ke provizije od !tvarno po!tignute cijene3
prilikom potpi!ivanja prvog pi!anog akta o kupoprodaji nekretnine. -e.utim3 taj izno!
provizije od 2012.godine je ukinut3 pa !e zbog toga !matra da 1e u !korijem budu1no!ti do1i do
pada cijena nekretnina3 o 0emu 1e biti rije0 u na!tavku tek!ta.
'otpi!ivanjem Ugovora o po!redovanju prodavac daje ovlatenje agenciji da ga za!tupa
i pred!tavlja na tritu nekretnina. Ugovor o po!redovanju ujedno je garancija potencijalnim
kupcima da !u odno!i izme.u prodavca i agencije 0i!ti i razjanjeni3 te da je nekretnina koju
agencija nudi zemljinoCknjino uredna i 0i!ta od eventualni4 uknjieni4 ili neuknjieni4
optere1enja. 'otvrda o cijeni koja je !a!tavni dio ugovora garantuje kupcu da je cijena !a kojom
agencija nudi nekretninu na tritu dogovorena !a prodavcem3 odno!no da agencija ne meetari
!a cijenama nekretnina3 to je na alo!t3 0e!t !lu0aj kod neki4 agencija koje !voje po!love ne
!4vataju ozbiljno.
%gencija (:8+R nekretnine vodi cijeli proce! kupoprodaje od !amog po0etka3 odno!no
prvog !u!reta !a prodavcem3 pa do !amog kraja3 odno!no uknjienja novog vla!nika u zemljine
knjige. Uvo.enjem notarijata u i" po!ao agencija !e donekle promijenio. U (:8+R
)ekretninama !matramo da je ova promjena dobrodola jer je veliki dio odgovorno!ti !a
%gencija preao na notare3 koji imaju laki i bolji uvid u zemljine knjige3 te preuzimaju veliki
dio po!lova koji !mo mi ranije zavravali za !voje klijente3 po!ebno oko izrade kuoprodajnog
7 | P a g e
ugovora i !li0no. )aa !aradnja !a notarima na podru0ju ijeljine je odli0na3 te !e !vi po!lovi i
pored veliki4 guvi i optere1enja notara zavravaju uredno i na vrijeme.
-i!ija %gencija za promet nekretnina je!te !tvoriti pozitivno okruenje za razvoj trita
nekretnina u i". Stoga3 pored kupoprodaje3 naa agencija bavi !e i edukacijom prodavaca i
kupca3 zakupodavaca i zakupaca3 te o!tali4 u0e!nika na tritu putem razli0iti4 broura !a
!avjetima kao to !u <&0 !ekundi za prvi uti!ak=3 <10 naj0e1i4 greaka= i drugima koji !e mogu
be!platno dobiti u (:8+R )ekretninama.
(:8+R nekretnine !vakog mje!eca vre analizu trita nekretnina !a predvi.anjima
budu1i4 kretanja. 6i izvjetaji i procjene do!tavljaju !e i !vim medijima na podru0ju
!jeveroi!to0ne i".
0"Praksa u dravama #vropske unije
Uloga %gencija za promet nekretninama u dravama 0lanicam +vrop!ke unije3 !vedena
je na kla!i0nu po!redni0ku 5unkciju povezivanja potraioca i ponu.a0a nekretnine. 'rovjera
vla!ni0kopravnog3 urbani!ti0kog3 gra.evin!kog !tatuta predmetne nekretnine u cjelo!ti je u
nadleno!ti notara3 a rijetko javnog biljenika.
U ve1ini tzv.!tari4 0lanica +vrop!ke unije3 notar je najbitniji po pitanju prometovanja
nekretninama3 jer tek nakon njegovog <da= kupoprodajni predugovor moe biti preina0en u
kona0ni ugovor. $ kakvi !e !ve pravnoCkata!tar!kim3 pore!kim i dr. <pretragama= radi3
dovoljno govori podatak da procedura provjere !tatu!a prodavane nekretnine Bprojektne
dokumentacije3 4ipoteke3 nezakoniti4 dogradnji3 adaptacijaD traje u pro!jeku tri mje!eca3 ali po
zakonu !vi ovi po!lovi moraju biti kon0ani u roku od 120 radni4 dana. )otar ima ulogu
koordinatora !vi4 aktivno!ti izme.u potencijalnog kupca i banke Bukoliko !e nekretnine kupuju
kreditomD3 ali to je jo vanije ima i ulogu blagajnika koji nakon kona0ne pogodbe izme.u
prodavca i kupca izdaje vla!titi vrijedno!ni 0ek na ime kupca3 jer u kupoprodajnim
tran!akcijama nekretnina u zemljama +vrop!ke unije3 uglavnom nema i!plata u gotovini upravo
radi pore!ke kontrole. )aravno3 banka je pret4odno na notarov ra0un izvrila uplatu odobrenog
kredita ili gotovinu !a ra0una kupca predmetne nekretnine.
'ovezano!t banaka i agencija za promet nekretnina uvek je bila veoma u!ka.%gencije za
promet nekretnina morale !u3 ili !u to !ame elele3 da u!po!tave to bolji kontakt !a bankama3da
o!tvare to ja0u !aradnju kako bi dolo do eljeni4 !red!tava za !voje po!lovanja. $!novna
djelatno!t agencija za promet nekretnina je po!redovanje u prometu nepokretno!ti B!tanova3
ku1a3 vila3 lokala3 po!lovni4 zgrada3 placeva3 indu!trij!kog zemljita...D. 6o pred!tavlja !kup
!tru0ni4 radnji u 5unkciji zatite intere!a !vi4 klijenata uz pruanje pune pravne !igurno!ti i
di!krecije. 'od tim !e podrazumeva> 'rikupljanje za4teva za prodaju i kupovinu
nekretnina3procjena vrijedno!ti !vake nekretnine G jedan od najbitniji4 !egmenata
po!lovanja3po!rednika u prometu nepokretno!ti je!te egzaktna procjena Bna o!novu relevantni4
parametara kvalitetaD i pozicioniranje !vake nekretnine na tritu.
Razgledanje nepokretno!ti na terenu> pronalaenje kupaca i po!lovno
pregovaranje3advokat!ka kontrola pravovaljano!ti dokumentacije !vake nepokretno!ti3 davanje
pravni4 !aveta i pruanje pravni4 u!luga. Hedan od vani4 !egmenata po!lovanja agencija za
promet nekretnina3 !vakako je i !aradnja !a vode1im bankama3 a !ve u cilju kvalitetnije i bre
realizacije kupoprodajni4 tran!akcija za nae klijente3 kroz 4ipotekarne i druge oblike kredita.
'o!lovni imid ku1e je atraktivna prezentacija uz obimno reklamiranje u !vim relevantnim
0a!opi!ima kao i !vakodnevno aurna internet prezentacija agencije.U !koroj budu1no!ti3 !a
ra!tu1im zna0ajem integri!ani4 marketing komunikacija3 potrebno je da !e dri korak3
kon!tantno unapre.uju1i !voje pred!tavljanje na internetu.
9 | P a g e
$zbiljno!t3 predano!t po!lu3 potenje3 kao i vi!ok !tepen pro5e!ionalizma bitne !u odlike
ozbiljne agencije za promet nekretnina. 'o!redovanje u prometu nepokretno!ti pred!tavlja !kup
!ave!ni4 i !tru0ni4 radnji u 5unkciji zatite intere!a klijenta3 uz pruanje pune pravne !igurno!ti
i di!krecije. Sa !adanjim p!i4olokim uticajem krize na trite nekretnina dolo je vrijeme za
prave projekte3 na kojima 1e !e pokazati ko !e moe baviti po!lom ! nekretninama3 to 1e
rezultirati ra!tom kvalitete ponude. $prez banaka zatvara agencije za prodaju nekretnina. $ni
koji budu imali dobre projekte imat 1e ra!t3 a oni koji i4 ne budu imali3 doive1e pad. Sudbinu
trita odrediti !vjet!ka 5inan!ij!ka !ituacija3 odno!no njen uticaj na promet nekretnina.
'romet nekretnina je !peci5i0na djelatno!t u kojoj !e javljaju kupac i prodavac3 kao
pojedinci i %gencija za promet nekretnina koja !e bavi po!redovanjem pri kupoprodaji
nekretnina3 koja !voju u!lugu napla1uje. )a naem tritu nailazimo na !peci5i0nu !ituaciju da
!e u!luga po!redovanja napla1uje !amo od kupca nekretnine3 dok je prodavac !a te !trane
zati1en. :z ovog razloga javljaju !e problemi pri pruanju u!luge koji uti0u na !veukupni
kvalitet u!luge kao i na negativan imid i neozbiljan izgled !ame organizacije koja je na !ebe
preuzela po!rednitvo.
$!novni po!ao organizacije koja !e bavi po!redovanjem pri prometu nekretnina je da
bude detaljno in5ormi!ana o !tanju na tritu nekretnina Bkarakteri!tike i vredno!t !vi4
nekretnina u ponudi3 bez obzira u 0ijoj ponudi !e !tan nalazi3 kao i kojoj !e organizaciji obratiti
ukoliko nekretnina nije iz !op!tvene ponudeD3 da je upoznata !a vae1im propi!ima vezanim za
promet nekretnina i najvanije da prepozna potrebu3 za4tjev kupca i da je na najbolji mogu1i
na0in zadovolji u vidu pronalaenja adekvatne nekretnine.
("Miljenje gra;ana o radu agencija za nekretnine u Bosni i
Hercegovini
'ilikom izrade ovog !eminar!kog rada odlu0ili !mo !e da provedemo i!traivanje kako
bi !aznali ta nai !ugra.ana mi!le o radu agencija za nekretnine u o!ni i "ercegovini.
:!traivanje je provedeno u gradovima > Sarajevo3 8oboj3 6eanj3 Iorade i /enica.
$vo i!traivanje obu4vatilo je #0 i!pitanika !taro!ne dobi izme.u 2# i #0 godina.
:!pitanicima !u po!tavljena neka od !ljede1i4 pitanja >
C 8a li !u upoznati !a radom agencija za nekretnineJ
C )a koji na0in !u !aznali za agencije koje !e bave nekretninamaJ
C 8a li 0e!to kori!te u!luge agencija za nekretnineJ
C 8a li !u imali neka pozitivna ili negativna i!ku!tva vezana za rad agencija za nekretnineJ
'rilikom i!traivanja zaklju0ili !mo da ve1ina i!pitanika nije upoznata !a radom agencija
za nekretnine ili je nedovoljno upoznata te !amim tim ni!u upoznati ni !a !tanjem na tritu
nekretnina u i". 2e1ina i!pitanika koji !u upoznati !a radom agencija za nekretnine navela je
da je najvie podataka o agencijama pronala na internetu3 zatim u tampi3 preko radija te o!talo
gdje !e najvie i!ti0u i!ku!tva nji4ovi4 prijatelja3 poznanika itd. $d 30 i!pitanika koliko i4 je
upoznato !a radom agencija za nekretnine nji4 20 je kori!tilo u!luge agencija.

Ira5ikon1C-ediji za oglaavanje
'oraavaju1a je 0injenica da je od ti4 20 i!pitanika !amo nji4 4 imalo pozitivna i!ku!tva
i rije0i 4vale za rad agencija. 'rema nji4ovim rije0ima agencije !u !voj po!ao odradile
pro5e!ionalno3 preuzimaju1i !ve obaveze oglaavanja3 5otogra5i!anja nekretnine3 dovo.enja
potencijalni4 kupaca3 u!luge notara itd. naglaavaju1i da je procenat koji !u agencije naplatile
bio pri4vatljiv !amim tim to je po!redovanje agencija utedilo nji4ovo vrijeme te i4 potedilo
!tre!a i nervoze.
11 | P a g e
:!pitanici koji ni!u bili zadovoljni radom agencije u prvi plan !tavljaju nepro5e!ionalno!t
i nenzintere!irano!t agencija za pomo1 pri oglaavanju. )avode kako !e !av po!ao agencija
vezan za oglaavanje !veo na to da nekretninu 5otogra5iu i po!tave ne !voju internet !tranicu ili
na neki od portala tipa KKK.pik.ba3 KKK.market.ba3 KKK.nekretnine3&#.com3 to !u prema
miljenju i!pitanika mogli i oni !ami da urade3a ne da pla1aju nekog drugog za to.
8eavalo im !e da3 ukoliko je ugovorom omogu1eno da i oni kao nalogodavci u0e!tvuju
u prodaji nekretnine ukoliko bi u!pijeli prodati nekretninu bez po!rednika3 agencije bi i dalje
za4tijevali da im !e i!plati naknada za reklamiranje nekretnine na gore navedenim internet
!tranicama 0ime !u i!pitanici bili razo0arani jer !e agencije ni!u uopte potrudile da prona.u
kupca.
)aj0e1i !lu0aj je bio da agencije ni nakon nekoliko mje!eci EreklamiranjaE nekretnine
ni!u u!pijele na1i potencijalne kupce3 0ak i ukoliko bi im !e neko obratio da bi !aznao neke
podatke o nekretninama ni!u eljeli dati te in5ormacije3 kao i in5ormacije poput ta0ne adre!e
nekretnine. /atim ni!u bili i!kreni po pitanju !tanja u kojem !e nekretnina nalazi3 te da !u
razli0itim kupcima nudili razli0ite cijene.
6ako.er doli !mo i do in5ormacija da !u gra.ani bili nezadovoljni radom agencija koje
!u !e bavile iznajmljivanjem !tanova navode1i kako agencije ni!u u!pjele na1i podobne
pod!tanare i da bi im !tanovi nakon odre.enog perioda bili potpuno deva!tirani. S druge !trane
razo0arani !u i oni koji !u uz pomo1 agencija iznajmili !tan jer prema nji4ovom miljenju
pla1aju nerealnu cijenu iznajmljivanja u odno!u na !tanje u kojem !e !tan nalazi.
:z naeg i!traivanja moemo zaklju0iti da gra.ani i" ni!u dovoljno upoznati !a
na0inom rada agencija za nekretnine i mogu1no!tima koje one pruaju. -e.utim ni !ame
agencije ne trude da !e prezentuju u najboljem !vijetlu. 'rema naem miljenju moraju !e vie
zalagati i truditi da bi unaprijedili !voj !tatu! na tritu3 prije !vega trebali bi !e vie po!vetiti
!vojoj promociji te da pokuaju prona1i kreativnije na0ine prodaje !ami4 nekretnina ali i
privla0enja novi4 klijenata3 to ne mora za4tjevati mnogo novca ve1 !amo ve1u angaovano!t i
predano!t radu.
+" <aklju=ak
U ovom !eminar!kom radu !mo obradili temu koja !e odno!i na rad %gencija za nekretnine koje
po!luju na podru0ju o!ne i "ercegovine. :!traivaju1i ovu temu otkrili !mo da je trite
nekretninama !olidno razvijeno u naoj zemlji3 iako to jo nije na nivou zemalja +urop!ke
Unije. :pak3 to je i !4vatljivo ! obzirom na okolno!ti u kojima po!luju %gencije u naoj zemlji.
)epo!tojanje zakon!ke regulative3 biva ratna zbivanja na podru0ju o!ne i "ercegovine3
doprinijeli !u kompletnoj ekonom!koj klimi u kojoj !e nalaze !ve 5irme u :"3 pa tako i
%gencije za promet nekretninama. Svejedno3 %gencije za promet nekretninama !ve vie igraju
klju0nu ulogu pri tran!akcijama na tritu nekretnina3 i klijenti imaju !ve vie povjerenja u ove
in!titucije3 pa !e nadamo da 1e u !korijoj budu1no!ti biti doneena i odgovaraju1a zakon!ka
regulativa koja 1e jo vie poboljati rad %gencija.
)" 9iteratura
13 | P a g e
4ttp>LLKKK.centarCnekretnina.baLdobrodoli
4ttp>LLKKK.centarCnekretnina.baLmje!eniCizvjetaji
4ttp>LLKKK.centarnekretnina.netL"RLKikiC2ije!tiLagencije.4tm
4ttp>LLKKK.ekapija.baLKeb!iteLbi4LpageL#20731
4ttp>LLKKK.ekapija.baLKeb!iteLbi4LpageL40&277
4ttp>LLKKK.ekapija.baLKeb!iteLbi4LpageL374434
4ttp>LL!tatic.ogla!nik.4rLnekretnineLpravniSavjeti.4tml
4ttp>LLupnbi4.comLinde?.4tml