You are on page 1of 39

PELAJARAN TAHUNAN 2010

BAHASA MELAYU TINGKATAN 4
SMK SERI MUTIARA, KUALA LUMPUR

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

1 MASYARAKAT MALAYSIA INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku teks (m.s 10)
ALAF BARU HPU - Kemasyarakatan
1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat Morfologi - Sastera
i. Penulisan hubungan mesra Cadangan Aktiviti:
- Karangan -Golongan Kata ii. NILAI - Sesi
HPK - Kata Nama - Bertanggungjawab Perbincangan
- Jenis
1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang - Kata Ganti nama - Perpaduan Kumpulan Kecil
- Format
berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh -Mengesan - Kasih sayang - Mencatat
- Bentuk
diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan kesalahan kata refleksi kendiri
Membina Karangan
menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada nama dan kata iii. KEMAHIRAN - Perbahasan
Bentuk Cerita atau yang sesuai. ganti nama BERNILAI TAMBAH Ala Parlimen
pengalaman - Kemahiran Berfikir - Simulasi
Aras 1 ii. Sistem Ejaan - Kecerdasan Pelbagai - Lakonan
ii. Sistem Bahasa i. Berbual mengenai diri sendiri berkaitan dengan hal - Kontekstual - Sumbangsaran
- Tatabahasa peribadi dan perkembangan diri yang terbaru. iii. Sebutan dan - Wawancara
- Kosa kata Intonasi - Menonton
HPK - Mendengar
iii. KOMSAS 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila iv. Kosa Kata Rakaman
- Konsep Sastera tentang sesuatu perkara dengan menggunakan - Meramal
pelbagai soalan. v. 10 Peribahasa - Melengkapkan
iv. Pemahaman Borang LPG
- Teknik pemahaman Aras 1 - Main Peranan
ii. Berbual tentang perkembangan terbaru rakan dan - Menulis Iklan
peristiwa semasa. - Permainan
Bahasa
ESTETIK - Membina
HPU Soalan
10.0 Memahami dan memberikan respons - Bacaan
Senyap
peribadi tentang karya sastera
- Bacaan Pantas
- Menukar Teks
HPK
10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam
sesebuah karya.

Aras 1
iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.

1
2
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

2 TRADISI KEJIRANAN INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku teks (m.s 10)
DALAM MASYARAKAT HPU - Kemasyarakatan
1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat Morfologi - Sastera
i. Pemahaman hubungan mesra Cadangan Aktiviti:
- Petikan Umum a. Golongan Kata ii. NILAI - Sesi
HPK - Kata Kerja - Semangat Kejiranan Perbincangan
ii. Sistem Bahasa 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan - Mengesan Kumpulan Kecil
- Tatabahasa dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, kesalahan kata iii. KEMAHIRAN - Mencatat
- Kosa Kata keluarga, rakan dan masyarakat dengan kerja transitif dan BERNILAI TAMBAH refleksi kendiri
menggunakan kata, sebutan dan intonasi, serta nada tak transitif. - Kemahiran Berfikir - Perbahasan
iii. KOMSAS yang sesuai. - Kecerdasan Pelbagai Ala Parlimen
- Pengenalan ii. Sistem Ejaan - Kontekstual - Simulasi
- Ciri-ciri Aras 1 - Lakonan
- Cerpen “Ibu dan v. Berbicara dengan seseorang untuk mengambil hati, iii. Sebutan dan - Sumbangsaran
menyatakan rasa puas hati, kesal atau rasa kurang Intonasi - Wawancara
Ceper”
senang tentang sesuatu perkara dengan - Menonton
- Pemahaman Cerpen
menggunakan kata, gaya pengucapan dan bahasa iv. Kosa Kata - Mendengar
badan yang sesuai. Rakaman
iv. Rumusan
v. 10 Peribahasa - Meramal
- Teknik merumuskan
MAKLUMAT - Melengkapkan
rencana
HPU Borang LPG
- Membina pengenalan
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang - Main Peranan
rumusan
didengar, dibaca, dan ditonton - Menulis Iklan
- Mencari dan
- Permainan
membina isi tersurat
HPK Bahasa
- Merumuskan petikan
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran - Membina
pendek
keseluruhan, idea utama dan isi penting serta isi Soalan
relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan - Bacaan
ditonton. Senyap
- Bacaan Pantas
Aras 1 - Menukar Teks
i. Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi
penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan.

HPK
7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar
berdasarkan konteks.

Aras 1
ii. Memahami dan menyatakan makna perkataan dan
rangkai kata berdasarkan konteks.

HPK
7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat
daripada sesuatu bahan.
Aras 1
v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk
mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta
mesej yang ingin disampaikan.

ESTETIK
HPU
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang
karya sastera

HPK
10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam
sesebuah karya. 3
Aras 1
iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN URIKULUM CATATAN

3 KEGIATAN KEJIRANAN INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku teks (m.s 18)
HPU - Kemasyarakatan
i. Penulisan Karangan 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat Morfologi - Sastera Cadangan Aktiviti:
- Karangan Fakta hubungan mesra - Sesi
- Membina - Golongan Kata ii. NILAI Perbincangan
Pendahuluan HPK - Kata Adjektif - Semangat kejiranan Kumpulan Kecil
- Mengembangkan Isi 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat - Kata Penguat - Kerjasama - Mencatat
Karangan berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan - Mengesan - Perpaduan refleksi kendiri
- Membina Penutup menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. kesalahan kata - Perbahasan
Karangan adjektif dan kata iii. KEMAHIRAN Ala Parlimen
Aras 2 pemeri BERNILAI TAMBAH - Simulasi
ii. Sistem Bahasa ii. Berkongsi idea yang bernas dengan menokok tambah - Kemahiran Berfikir - Lakonan
- Tatabahasa dan mengukuhkan idea dengan menggunakan variasi ii. Sistem Ejaan - Belajar Cara Belajar - Sumbangsaran
- Kosa kata ayat yang gramatis dan jelas maksudnya. - Imbuhan di/ ke - Konstruktivisme - Wawancara
- Menonton
iii. KOMSAS MAKLUMAT iii. Sebutan dan - Mendengar
- Pengenalan Pantun HPU Intonasi Rakaman
- Ciri-ciri Pantun 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang - Melagukan
- Pantun Empat Kerat didengar dibaca dan ditonton. iv. Kosa Kata Puisi
- Meramal
- Pemahaman Pantun
HPK v. 10 Peribahasa - Main Peranan
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran - Menulis Iklan
iv. Pemahaman
keseluruhan, idea utama dan isi penting dan isi - Permainan
- Pemahaman pantun
relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan Bahasa
ditonton. - Membina
Soalan
Aras 1 - Bacaan
i. . Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi Senyap
penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan - Bacaan Pantas

iv. Membaca dengan menggunakan teknik luncuran dan
imbasan untuk mendapat fakta yang diperlukan

ESTETIK
HPU
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang
karya sastera

HPK
10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.

Aras 1
ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi
menggunakan perkataan sendiri.

ESTETIK

4
HPU
12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

HPK
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina
perenggan yang kohesif.

Aras 1
i. Menentukan dan menganalisis idea dan isi yang
bernas untuk menghasilkan karya prosa dan puisi

ii. Mengemukakan isi mengikut keutamaan dengan
menggunakan penanda wacana yang tepat untuk
menghasilkan perenggan yang utuh.

iii. Menghuraikan isi dengan membina ayat topik, ayat
huraian dan ayat contoh secara induktif dengan
menggunakan bahasa yang tepat dan indah.

Aras 2
i. Membina ayat topik, ayat huraian, dan ayat contoh
secara eklektik dengan menggunakan bahasa yang
tepat dan indah.

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

4 REMAJA DAN CABARAN INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Panduan Guru
HPU - Kemasyarakatan (m.s 70)
i. Rumusan 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat Morfologi - Sastera
- Membina Isi Tersirat hubungan mesra Cadangan Aktiviti:
- Menulis Ulasan a. Golongan Kata ii. NILAI - Sesi
Rumusan HPK - Kata Sendi - Bertanggungjawab Perbincangan
- Latihan Menghasilkan 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat b. Mengesan - Kasih sayang Kumpulan Kecil
Rumusan berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan Kesalahan Kata - Patuh - Mencatat
menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Sendi - Beriman refleksi kendiri
ii. Sistem Bahasa - Perbahasan
- Tatabahasa Aras 2 ii. Sistem Ejaan iii. KEMAHIRAN Ala Parlimen
- Kosa kata ii. Berkongsi idea yang bernas dengan menokok tambah BERNILAI TAMBAH - Simulasi

5
dan mengukuhkan idea dengan menggunakan variasi - Imbuhan meN- - Kemahiran Berfikir - Lakonan
iii. KOMSAS ayat yang gramatis dan jelas maksudnya. - Kajian Masa Depan - Sumbangsaran
- Pengenalan Prosa iii. Sebutan dan - Wawancara
Tradisional MAKLUMAT Intonasi - Menonton
- Prosa Tradisional – HPU - Mendengar
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang iv. Kosa Kata Rakaman
“Pelayaran Yang
didengar, dibaca, dan ditonton - Melagukan
Penuh Peristiwa
v. 10 Peribahasa Puisi
HPK - Meramal
iv. Pemahaman
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran - Melengkapkan
- Pemahaman Umum
keseluruhan, idea utama dan isi penting dan isi Borang LPG
relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan - Main Peranan
ditonton. - Permainan
Bahasa
Aras 1 - Membina
i. Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi Soalan
penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan - Bacaan
Senyap
HPU - Bacaan Pantas
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk
membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan
elektronik.
Aras 2
i. Membaca pantas secara luncuran dan imbasa untuk
menghubungkaitkan idea.

HPK
7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat
daripada sesuatu bahan.

Aras 1
v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk
mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta
mesej yang ingin disampaikan.

ESTETIK
HPU
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang
karya sastera

HPK
10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam
sesebuah karya.

Aras 1
iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

5 REMAJA DAN CABARAN MAKLUMAT i. Tatabahasa i. ILMU Bahan Edaran

6
HPU - Kekeluargaan
i. Penulisan Karangan 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang Morfologi - Sastera Cadangan Aktiviti:
- Membina Surat Tidak didengar, dibaca, dan ditonton - Sesi
Rasmi a. Golongan Kata ii. NILAI Perbincangan
- Format Surat Tidak HPK - Kata Hubung - Bertanggungjawab Kumpulan Kecil
Rasmi 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran b. Mengesan - Kasih saying - Mencatat
- Mengembangkan Isi keseluruhan, idea utama dan isi penting dan isi Kesalahan Kata - Berani refleksi kendiri
Surat relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan Hubung - Ikhlas dan jujur - Perbahasan
- Membina Penutup ditonton. Ala Parlimen
dan Pengesahan ii. Sistem Ejaan iii. KEMAHIRAN - Simulasi
Surat Aras 1 - Imbuhan ber- BERNILAI TAMBAH - Lakonan
i. . Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi - Kemahiran Berfikir - Sumbangsaran
ii. Sistem Bahasa penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan iii. Sebutan dan - Kajian Masa Depan - Wawancara
- Tatabahasa Intonasi - Kontekstual - Menonton
- Kosa kata iv. Membaca dengan menggunakan teknik luncuran dan - Mendengar
imbasan untuk mendapat fakta yang diperlukan iv. Kosa Kata Rakaman
iii. KOMSAS - Melagukan
- Pengenalan Sajak ESTETIK v. 10 Peribahasa Puisi
- Ciri-ciri HPU - Meramal
- Sajak “Harga remaja” 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang - Melengkapkan
karya sastera Borang LPG
- Pemahaman Sajak
- Main Peranan
HPK - Menulis Iklan
iv. Pemahaman
10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. - Permainan
- Pemahaman Umun
Aras 1 Bahasa
ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi - Membina
menggunakan perkataan sendiri. Soalan
- Bacaan
ESTETIK Senyap
HPU - Bacaan Pantas
12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif - Rujukan
Perpustakaan
HPK - Projek Kompilasi
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina - Mengedit
perenggan yang kohesif.

Aras 1
i. Menentukan dan menganalisis idea dan isi yang
bernas untuk menghasilkan karya prosa dan puisi

ii. Mengemukakan isi mengikut keutamaan dengan
menggunakan penanda wacana yang tepat untuk
menghasilkan perenggan yang utuh.

iii. Menghuraikan isi dengan membina ayat topik, ayat
huraian dan ayat contoh secara induktif dengan
menggunakan bahasa yang tepat dan indah.

Aras 2
i. Membina ayat topik, ayat huraian, ayat contoh secara
eklektik dengan menggunakan bahasa yang tepat dan
indah.

7
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

6 DISIPLIN REMAJA DAN INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks
KOKURIKULUM HPU - Kemasyarakatan
1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat Morfologi - Pendidikan Cadangan Aktiviti:
i. Rumusan Rencana hubungan mesra - Sastera - Sesi
- Membina a. Golongan Kata Perbincangan
Pengenalan, Isi HPK - Kata Bilangan ii. NILAI Kumpulan Kecil
Tersurat, Tersirat dan 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan b. Mengesan - Kerjasama - Mencatat
Penutup tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan Kesalahan Kata - Persahabatan refleksi kendiri
- Menulis Rumusan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang Bilangan - Kasih sayang - Perbahasan
Lengkap sesuai. Ala Parlimen
ii. Sistem Ejaan iii. KEMAHIRAN - Simulasi
ii. Sistem Bahasa Aras 2 - Imbuhan peN- BERNILAI TAMBAH - Lakonan
- Tatabahasa ii. Berkongsi idea yang bernas dengan menokok tambah - Kemahiran Berfikir - Sumbangsaran
- Kosa kata dan mengukuhkan idea dengan menggunakan variasi iii. Sebutan dan - Kontekstual - Wawancara
ayat yang gramatis dan jelas maksudnya. Intonasi - Menonton
iii. KOMSAS - Mendengar
- Cerpen “Memori MAKLUMAT iv. Kosa Kata Rakaman
HPU - Melagukan
Seorang Tua”
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang v. 10 Peribahasa Puisi
- Pemahaman Cerpen
didengar, dibaca, dan ditonton - Meramal
- Melengkapkan
iv. Pemahaman Umum
HPK Borang LPG
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran - Main Peranan
keseluruhan, idea utama dan isi penting dan isi - Menulis Iklan
relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan - Permainan
ditonton. Bahasa
- Membina
Aras 1 Soalan
i. Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi - Bacaan
penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan. Senyap
- Bacaan Pantas
HPK
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk
membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan
elektronik.

Aras 2
i. Membaca pantas secara luncuran dan imbasan untuk
menghubungkaitkan idea.

HPK
7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat
daripada sesuatu bahan.

Aras 1
v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk
mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta
mesej yang ingin disampaikan.

8
ESTETIK
HPU
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang
karya sastera

HPK
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya
secara keseluruhan.

Aras 1
iii. Menulis Sinopsis

iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

7 KAD ELEKTRONIK INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Bahan Edaran
HPU - Teknologi Maklumat
i. Pemahaman 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat Morfologi - Sastera Cadangan Aktiviti:
- Petikan Umum hubungan mesra - Sesi
a. Kata Tanya, ii. NILAI Perbincangan
ii. Sistem Bahasa HPK: Kata Pemeri - Berani Kumpulan Kecil
- Tatabahasa 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dan Kata Nafi. - Gigih - Mencatat
- Kosa kata dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, b. Mengesan - Kesetiaan refleksi kendiri
keluarga, rakan dan masyarakat dengan Kesalahan - Perbahasan
iii. KOMSAS menggunakan kata,sebutan dan intonasi,serta nada Kata Tanya, iii. KEMAHIRAN Ala Parlimen
- Prosa Tradisional yang sesuai. Kata Pemeri BERNILAI TAMBAH - Simulasi
dan Kata Nafi - Kemahiran Berfikir - Lakonan
“Merah Silu”
Aras 1 - Teknologi Maklumat - Sumbangsaran
- Pemahaman Prosa v. Berbicara dengan sesorang untuk mengambil hati, ii. Sistem Ejaan dan Komunikasi - Wawancara
Tradisional menyatakan rasa puas hati, kesal atau rasa kurang - Imbuhan ter- - Kontekstual - Menonton
senang tentang sesuatu perkara dengan - Konstruktivisme - Mendengar
iv. Penulisan Karangan menggunakan kata, gaya pengucapan dan bahasa iii. Sebutan dan Rakaman
- Membina Surat badan yang sesuai. Intonasi - Melagukan
Rasmi Puisi
- Membincang format - Meramal
- Menulis surat Rasmi iv. Kosa Kata - Melengkapkan
MAKLUMAT Borang LPG
HPU v. 10 Peribahasa - Main Peranan
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang
didengar, dibaca, dan ditonton - Menulis Iklan
- Permainan
HPK Bahasa
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran - Membina
keseluruhan, idea utama dan isi penting dan isi Soalan
relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan - Bacaan
ditonton. Senyap
- Bacaan Pantas
Aras 1

9
i. Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi
penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan.

HPK
7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar
berdasarkan konteks.

Aras 1
ii. Memahami dan menyatakan makna perkataan dan
rangkai kata berdasarkan konteks.

HPK
7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat
daripada sesuatu bahan.

Aras 1
v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk
mandapatkan pemahaman yang menyeluruh serta
mesej yang ingin disampaikan

ESTETIK
HPU
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang
karya sastera

HPK
10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.

Aras 1
ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi
menggunakan perkataan sendiri.

iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

8 BUDAYA TEKNOLOGI MAKLUMAT i. Tatabahasa i. ILMU Bahan Edaran
MAKLUMAT DAN HPU - Teknologi Maklumat
TELEKOMUNIKASI 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang Sintaksis - Sastera Cadangan Aktiviti:
didengar, dibaca, dan ditonton - Sesi
i. Rumusan a. Hukum DM ii. NILAI Perbincangan
- Latihan Rumusan HPK b. Penanda - Keimanan Kumpulan Kecil
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran Wacana - Insaf - Mencatat
ii. Sistem Bahasa keseluruhan, idea utama dan isi penting dan isi c. Mengesan - Berani refleksi kendiri
- Tatabahasa relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan Kesalahan - Perbahasan
- Kosa kata ditonton. Hukum DM iii. KEMAHIRAN Ala Parlimen
BERNILAI TAMBAH - Simulasi

10
iii. KOMSAS Aras 1 dan Penanda - Kemahiran Berfikir - Lakonan
- Sajak “Di i. Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi Wacana - Kontekstual - Sumbangsaran
penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan - Teknologi Maklumat - Wawancara
Perpustakaan”
ii. Sistem Ejaan dan Komunikasi - Menonton
- Pemahaman Sajak
iv. Membaca dengan menggunakan teknik luncuran dan - Imbuhan pinjaman - Mendengar
imbasan untuk mendapat fakta yang diperlukan seperti pra, maha dan Rakaman
iv. Pemahaman Umum
lain-lain - Melagukan
ESTETIK Puisi
HPU iii. Sebutan dan - Meramal
12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif Intonasi - Melengkapkan
Borang LPG
HPK - Main Peranan
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk - Menulis Iklan
iv. Kosa Kata - Permainan
membina perenggan yang kohesif.
- Pinjaman kosa kata Bahasa
asing - Membina
Aras 1
Soalan
i. Menentukan dan menganalisis idea dan isi yang
v. 10 Peribahasa - Bacaan
bernas untuk menghasilkan karya dan puisi.
Senyap
- Bacaan Pantas
iii. Menghuraikan isi dengan membina ayat topik, ayat
huraian dan ayat contoh secara induktif dengan
menggunakan bahasa yang tepat dan indah.

Aras 2
i. Membina ayat topik, ayat huraian, ayat contoh secara
eklektik dengan menggunakan bahasa yang tepat
dan indah.

MINGGU
1 MAC 2010 – 5 MAC 2010 UJIAN 1
9

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

10 BUDAYA TEKNOLOGI INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks
MAKLUMAT DAN HPU - Sains dan Teknologi
TELEKOMUNIKASI 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan Morfologi - Sastera Cadangan Aktiviti:
mempererat hubungan mesra - Sesi
i. Penulisan Karangan a. Kata ii. NILAI Perbincangan
- Bentuk Pendapat HPK Pemajmukan - Bersungguh-sungguh Kumpulan Kecil
- Tajuk Cadangan – 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang b. Kata Ganda - Bekerjasama - Mencatat
berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh c. Mengesan refleksi kendiri
Baik Buruknya
diri, keluarga, rakan, dan masyarakat dengan Kesalahan iii. KEMAHIRAN - Perbahasan
Teknologi Maklumat
menggunakan kata, sebutan, dan intonasi, serta nada Kata Ganda BERNILAI TAMBAH Ala Parlimen
yang sesuai. dan Kata - Kemahiran Berfikir - Simulasi

11
ii. Sistem Bahasa Pemajmukan - Kajian Masa Depan - Lakonan
- Tatabahasa Aras 1 - Teknologi Maklumat - Sumbangsaran
- Kosa kata ii. Berbual tentang perkembangan terbaru rakan dan ii. Sistem Ejaan dan Komunikasi - Wawancara
peristiwa semasa. - penggunaan “gg” - Menonton
iii. KOMSAS dan “kk” - Mendengar
- Pengenalan Novel MAKLUMAT iii. Sebutan dan Rakaman
- Ciri-ciri HPU Intonasi - Melagukan
- Kepentingan 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang Puisi
- Biodata Pengarang didengar, dibaca, dan ditonton iv. Kosa Kata - Meramal
- Pemahaman Novel - Pinjaman kosa - Melengkapkan
HPK Kata Asing Borang LPG
iv. Pemahaman Umum 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat - Main Peranan
v. 10 Peribahasa - Menulis Iklan
daripada sesuatu bahan
- Permainan
Bahasa
Aras 1
- Membina
v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk
Soalan
mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta
- Bacaan
mesej yang ingin disampaikan.
Senyap
- Bacaan Pantas
ESTETIK
HPU
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang
karya sastera

HPK
10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik
dalam sesebuah karya.

Aras 1
iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

11 MALAYSIA ALAF BARU INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks
HPU - Sains dan Teknologi
i. Pemahaman 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan Sintaksis - Sastera Cadangan Aktiviti:
- Petikan Umum mempererat hubungan mesra - Sesi
a. Jenis Frasa ii. NILAI Perbincangan
ii. Sistem Bahasa HPK - Frasa Nama, - Berani Kumpulan Kecil
- Tatabahasa 1.2 Mendengar dan memberikan respons Frasa Kerja, Frasa - Sabar - Mencatat
- Kosa kata secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang Adjektif dan Frasa refleksi kendiri
diperihalkan oleh orang lain. Sendi iii. KEMAHIRAN - Perbahasan
iii. KOMSAS BERNILAI TAMBAH Ala Parlimen

12
- Novel “Papa” Aras 1 - Kemahiran Berfikir - Simulasi
ii. Berbual tentang perkembangan terbaru rakan dan ii. Sistem Ejaan - Kontekstual - Lakonan
- Sinopsis (Bab 1-5)
peristiwa semasa. - Sumbangsaran
- Pemahaman Novel
iii. Sebutan dan - Wawancara
MAKLUMAT Intonasi - Menonton
iv. Rumusan
HPU - Mendengar
- Latihan Merumus
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang iv. Kosa Kata Rakaman
Lengkap
didengar, dibaca, dan ditonton - Melagukan
- Tajuk Cadangan –
v. 10 Peribahasa Puisi
Kepentingan Pelaburan Asing
HPK - Meramal
dan Kekangannya.
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk - Melengkapkan
membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan Borang LPG
elektronik. - Main Peranan
- Menulis Iklan
Aras 1 - Permainan
iv. Membaca dengan menggunakan teknik luncuran dan Bahasa
imbasan untuk mendapatkan fakta yang diperlukan. - Membina
Soalan
ESTETIK - Bacaan
HPU Senyap
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang - Bacaan Pantas
karya sastera

HPK
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara
keseluruhan.

Aras 1
iii. Menulis sinopsis.

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

12 BUDAYA TEKNOLOGI INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks
MAKLUMAT DAN HPU - Kemasyarakatan
TELEKOMUNIKASI 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan Sintaksis - Sastera Cadangan Aktiviti:
mempererat hubungan mesra - Sesi
i. Penulisan Karangan a. Binaan Ayat ii. NILAI Perbincangan
- Bentuk Wawancara HPK b. Ayat FN + FN - Patriotisme Kumpulan Kecil
- Menerangkan Format 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat c. Ayat FN + FK - Bertanggungjawab - Mencatat
- Mengembang Soalan berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan d. Ayat FN + FA refleksi kendiri
dan Jawapan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. e. Ayat FN + FS iii. KEMAHIRAN - Perbahasan
- Menulis Karangan BERNILAI TAMBAH Ala Parlimen
- Tajuk Cadangan – Aras 2 ii. Sistem Ejaan - Kemahiran Berfikir - Simulasi

13
Baik Buruknya ii. Berkongsi idea yang bernas dengan menokok tambah - Belajar Cara Belajar - Lakonan
Internet dan mengukuhkan idea dengan menggunakan variasi iii. Sebutan dan - Sumbangsaran
ayat yang gramatis dan jelas maksudnya. Intonasi - Wawancara
ii. Sistem Bahasa - Menonton
- Tatabahasa MAKLUMAT iv. Kosa Kata - Mendengar
- Kosa kata HPU Rakaman
8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu v. 10 Peribahasa - Melagukan
iii. KOMSAS Puisi
- Novel “Papa” HPK - Meramal
8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. - Melengkapkan
- Sinopsis (6-11)
Borang LPG
- Pemahaman Novel
Aras 3 - Main Peranan
i. Menyimpulkan maklumat dengan mengemukakan - Menulis Iklan
iv. Pemahaman Umum
fakta, bukti, dan dengan alasan yang wajar. - Permainan
Bahasa
ESTETIK - Membina
HPU Soalan
10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang - Bacaan
karya sastera Senyap
- Bacaan Pantas
HPK - Whodunnit
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara - Komentar
keseluruhan. - Melukis
- Bina Garis Plot
Aras 1 - Pemetaan
iii. Menulis sinopsis. - Menukar Teks
- Rujukan
Perpustakaan
- Projek Kompilasi
- Mengedit

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

13 KUALITI UDARA INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks
HPU - Alam Sekitar
i. Pemahaman 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan Sintaksis - Sastera Cadangan Aktiviti:
- Petikan Umum mempererat hubungan mesra - Sesi
a. Ayat Aktif ii. NILAI Perbincangan
ii. Sistem Bahasa HPK b. Ayat Pasif - Prihatin Kumpulan Kecil
- Tatabahasa 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan c. Menukarkan - Bertanggungjawab - Mencatat
- Kosa kata dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, Ayat Aktif Kepada refleksi kendiri
keluarga, rakan, dan masyarakat dengan Ayat Pasif iii. KEMAHIRAN - Perbahasan
iii. KOMSAS menggunakan kata, sebutan, dan intonasi, serta nada BERNILAI TAMBAH Ala Parlimen

14
- Novel “Papa” yang sesuai. ii. Sistem Ejaan - Kemahiran Berfikir - Simulasi
- Konstruktivisme - Lakonan
- Tema dan Persoalan
Aras 2 iii. Sebutan dan - Sumbangsaran
- Watak dan
i. Berbincang dengan menggunakan soalan bercapah Intonasi - Wawancara
Perwatakan
aras tinggi dan memberikan jawapan yang tepat - Menonton
secara bertatasusila. iv. Kosa Kata - Mendengar
iv. Rumusan
Rakaman
- Menulis Rumusan
MAKLUMAT v. 10 Peribahasa - Melagukan
- Tajuk Cadangan –
HPU Puisi
Pemanasan Global: Punca
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang - Meramal
dan langkah mengatasi.
didengar, dibaca, dan ditonton - Melengkapkan
Borang LPG
HPK - Main Peranan
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk - Menulis Iklan
membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan - Permainan
elektronik. Bahasa
- Membina
Aras 1 Soalan
iv. Membaca dengan menggunakan teknik luncuran dan - Bacaan
imbasan untuk mendapatkan fakta yang diperlukan. Senyap
- Bacaan Pantas
ESTETIK
HPU
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang
karya sastera

HPK
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema, dan persoalan,
pemikiran, nilai dan pengajaran.

Aras 2
i. Membanding beza watak dan perwatakan serta
latar dalam karya yang sama atau karya yang
berlainan.

HPK
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan
perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut
pandangan.

Aras 1
iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

14 PENDIDIKAN ALAM INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks
SEKITAR HPU - Alam Sekitar
1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan Sintaksis - Sastera Cadangan Aktiviti:
i. Rumusan mempererat hubungan mesra - Sesi
- Rumusan Lengkap a. Ayat Aktif ii. NILAI Perbincangan
HPK b. Ayat Pasif - Prihatin Kumpulan Kecil
- Tajuk Cadangan –
1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan c. Menukar Ayat - Bertanggungjawab - Mencatat
Kepentingan

15
Pendidikan Alam tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan Pasif Menjadi Ayat refleksi kendiri
Sekitar dan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang Aktif iii. KEMAHIRAN - Perbahasan
Kekangannya. sesuai. BERNILAI TAMBAH Ala Parlimen
ii. Sistem Ejaan - Kemahiran Berfikir - Simulasi
ii. Sistem Bahasa Aras 2 - Sistem Ejaan - Konstruktivisme - Lakonan
- Tatabahasa i. Berkongsi idea yang bernas dengan menokok tambah Pinjaman Bahasa - Sumbangsaran
- Kosa kata dan mengukuhkan idea dengan menggunakan variasi Inggeris - Wawancara
ayat yang gramatis dan jelas maksudnya. - Menonton
iii. KOMSAS iii. Sebutan dan - Mendengar
- Novel Papa MAKLUMAT Intonasi Rakaman
HPU - Melagukan
- Binaan Plot 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang iv. Kosa Kata Puisi
- Teknik Plot didengar, dibaca, dan ditonton - Meramal
v. 10 Peribahasa - Melengkapkan
HPK Borang LPG
iv. Pemahaman Umum
7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat - Main Peranan
daripada sesuatu bahan. - Menulis Iklan
- Permainan
Aras 1 Bahasa
vi. Mengenal pasti pernyataan fakta dan penaksiran - Membina
dalam teks. Soalan
- Bacaan
ESTETIK Senyap
HPU - Bacaan Pantas
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang
karya sastera

HPK
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan
perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut
pandangan.

Aras 3
ii. Menganalisis nilai dan pengajaran dalam karya.

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

15 PENDIDIKAN ALAM INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks
SEKITAR HPU - Alam Sekitar
2.0 Memberikan pendapat yang bernas Sintaksis - Sastera Cadangan Aktiviti:
i. Penulisan sebagai sumbangan dalam perbincangan. - Sesi
- Karangan Laporan a. Ayat Cakap ii. NILAI Perbincangan
- Tajuk Cadangan – HPK Ajuk - Prihatin Kumpulan Kecil
Laporan Penyakit 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan - Bertanggungjawab - Mencatat

16
Berjangkit pendapat dalam perbincangan. b. Ayat Cakap refleksi kendiri
Pindah iii. KEMAHIRAN - Perbahasan
ii. Sistem Bahasa Aras 1 c. Menukarkan BERNILAI TAMBAH Ala Parlimen
- Tatabahasa i. Menghubungkaitkan topik dengan pengalaman dan Ayat Cakap - Kemahiran Berfikir - Simulasi
- Kosa kata pemerhatian untuk mengemukakan idea yang bernas. Ajuk Kepada - Kajian Masa Depan - Lakonan
Ayat Cakap - Sumbangsaran
iii. KOMSAS MAKLUMAT Pindah - Wawancara
- Novel “Papa” HPU - Menonton
9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu ii. Sistem Ejaan - Mendengar
- Latar
Rakaman
- Bahasa
HPK iii. Sebutan dan - Melagukan
9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan Intonasi Puisi
iv. Pemahaman Umum
yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. - Meramal
Aras 1 iv. Kosa Kata - Melengkapkan
i. Menentukan kata, istilah, frasa, rangkai kata, pepatah, Borang LPG
dan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk v. 10 Peribahasa - Main Peranan
menyampaikan maklumat. - Menulis Iklan
- Permainan
ESTETIK Bahasa
HPU - Membina
10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang Soalan
karya sastera - Bacaan
Senyap
HPK - Bacaan Pantas
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan
perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut
pandangan.
Aras 1
v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan, latar, plot,
gaya bahasa, dan sudut pandangan dalam karya.

ESTETIK
HPU
12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.

HPK
12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara secara
terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan
bahasa yang tepat, indah, dan menarik.
Aras 1
i. Menentukan dan menganalisis idea dan isi yang
bernas untuk menghasilkan karya prosa dan puisi.

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

16 SUKAN DAN REKREASI INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks
HPU - Kesihatan
i. Pemahaman 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan Sintaksis - Sastera Cadangan Aktiviti:
- Petikan Umum mempererat hubungan mesra - Sesi
a. Ayat Cakap ii. NILAI Perbincangan
ii. Sistem Bahasa HPK: Ajuk dan Ayat - Bertanggungjawab Kumpulan Kecil

17
- Tatabahasa 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan Cakap - Rajin - Mencatat
- Kosa kata dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh Pindah. refleksi kendiri
orang lain. b. Menukarkan iii. KEMAHIRAN - Perbahasan
iii. KOMSAS Ayat Cakap BERNILAI TAMBAH Ala Parlimen
- Novel “Papa” Aras 1 Pindah - Kemahiran Berfikir - Simulasi
i. Berbual tentang perkembangan terbaru rakan dan Kepada Ayat - Kecerdasan Pelbagai - Lakonan
- Nilai
peristiwa semasa. Cakap Ajuk. - Belajar Cara Belajar - Sumbangsaran
- Pengajaran
- Wawancara
- Contoh Soalan Novel
MAKLUMAT ii. Sistem Ejaan - Menonton
“Papa”
HPU - Mendengar
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang iii. Sebutan dan Rakaman
iv. Rumusan
didengar, dibaca, dan ditonton Intonasi - Melagukan
- Rumusan Lengkap
Puisi
- Tajuk Cadangan –
HPK iv. Kosa Kata - Meramal
Kekangan Kokurikulum dan
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk - Melengkapkan
Langkah Mengatasi
membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan v. 10 Peribahasa Borang LPG
elektronik. - Main Peranan
- Menulis Iklan
Aras 1 - Permainan
iv. Membaca dengan menggunakan teknik luncuran dan Bahasa
imbasan untuk mendapatkan fakta yang diperlukan. - Membina
Soalan
ESTETIK - Bacaan
HPU Senyap
10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang - Bacaan Pantas
karya sastera

HPK
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan,
pemikiran, nilai, dan pengajaran.

Aras 2
ii. Mengenal pasti sudut pandangan dan teknik yang
digunakan oleh penulis.

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

17 SUKAN DAN REKREASI INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks
HPU - Sains dan
i. Penulisan 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan Sintaksis Teknologi Cadangan Aktiviti:
- Karangan Ceramah mempererat hubungan mesra - Sastera - Sesi Perbincangan
- Tajuk Cadangan – a. Ayat Tunggal Kumpulan Kecil
Masalah Sukan dan HPK Dan Ayat ii. NILAI - Mencatat refleksi
Langkah Memajukan 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan Majmuk -Bertanggungjawab kendiri
dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, - Rajin - Perbahasan Ala

18
ii. Sistem Bahasa keluarga, rakan, dan masyarakat dengan b. Menyambung Parlimen
- Tatabahasa menggunakan kata, sebutan, dan intonasi, serta nada Ayat Tunggal iii. KEMAHIRAN - Simulasi
- Kosa kata yang sesuai. Menjadi Ayat BERNILAI TAMBAH - Lakonan
Majmuk -Kemahiran Berfikir - Sumbangsaran
iii. KOMSAS Aras 1 -Kontekstual - Wawancara
- Cerpen “ Israk” i. Berbual mengenai diri sendiri berkaitan dengan hal ii. Sistem Ejaan - Menonton
peribadi dan perkembangan diri yang terbaru. - Mendengar Rakaman
iii. Sebutan dan - Melagukan Puisi
iv. Pemahaman Cerpen
MAKLUMAT Intonasi - Meramal
HPU - Melengkapkan
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang iv. Kosa Kata Borang LPG
didengar, dibaca didengar, dibaca, dan ditonton - Perkataan - Main Peranan
berlainan imbuhan - Menulis Iklan
HPK - Permainan Bahasa
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran v. 10 Peribahasa - Membina Soalan
keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi - Bacaan Senyap
relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan - Bacaan Pantas
ditonton.

Aras 1
iii. Membina dan mengajukan soalan bercapah aras
rendah dan tinggi untuk mendapat penjelasan lanjut.

ESTETIK
HPU
12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

HPK
12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang,
tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang
tepat, indah, dan menarik.

Aras 2
i. Membina ayat topik, ayat huraian, ayat contoh secara
eklektik dengan menggunakan bahasa yang tepat dan
indah.

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

18 WAWASAN GENERASI INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks
KITA HPU v. Pendidikan
1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan Sintaksis vi. Sastera Cadangan Aktiviti:
i. Rumusan mempererat hubungan mesra - Sesi Perbincangan
- Merumus petikan isi a. Ayat Tunggal ii. NILAI Kumpulan Kecil
Wawasan 2020 HPK Dan Ayat vii. Bertanggungjawab - Mencatat refleksi
1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan Majmuk viii. Bekerjasama kendiri

19
ii. Sistem Bahasa tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan b. Memisahkan - Perbahasan Ala
- Tatabahasa dengan menggunakan kata dan ungkapan yang Ayat Majmuk iii. KEMAHIRAN Parlimen
- Kosa kata sesuai. Menjadi Ayat BERNILAI TAMBAH - Simulasi
Tunggal ix. Kemahiran Berfikir - Lakonan
iii. KOMSAS Aras 1 x. Kajian Masa Depan - Sumbangsaran
- Puisi Tradisional ii. Berbual tentang perkembangan terbaru rakan dan ii. Sistem Ejaan Kontekstual - Wawancara
peristiwa semasa. - Menonton
“Syair Definisi orang
iii. Sebutan dan - Mendengar Rakaman
Berfikir”
MAKLUMAT Intonasi - Melagukan Puisi
HPU - Meramal
iv. Pemahaman
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang iv. Kosa Kata - Melengkapkan
- Prosa Tradisional
didengar, dibaca, dan ditonton - Perkataan hampir Borang LPG
sama bunyi - Main Peranan
HPK - Menulis Iklan
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran v. 10 Peribahasa - Permainan Bahasa
keseluruhan dan isi penting tentang bahan yang - Membina Soalan
didengar, dibaca, dan ditonton. - Bacaan Senyap
- Bacaan Pantas
Aras 2
i. Membaca pantas secara luncuran dan imbasan untuk
menghubungkan idea.

ESTETIK
HPU
10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang
karya sastera

HPK
10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi
puisi.

Aras 1
ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi
menggunakan perkataan sendiri.

Aras 3
i. Menganalisis penggunaan gaya bahasa yang lebih
mencabar.

MINGGU TARIKH AKTIVITI

19 17. 5. 2010 – 21. 5. 2010 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010

20 24. 5. 2010 – 28. 5. 2010 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010

20
21 31. 5. 2010 – 4. 6. 2010 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

22 PATRIOTISME DAN INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks
GENERASI MODEN HPU - Sains dan Teknologi
1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan Sintaksis - Sastera Cadangan Aktiviti:
i. Penulisan Karangan mempererat hubungan mesra -Sesi Perbincangan
- Bentuk Ucapan a. Mengesan dan ii. NILAI Kumpulan Kecil
- Bincang Format HPK Membetulkan - Bersungguh-sungguh - Mencatat refleksi
- Tajuk Cadangan – 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu kesalahan - Bekerjasama kendiri
Ucapan Minggu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Kesalahan -Perbahasan Ala
Patriotisme Sekolah imbuhan dan ejaan iii. KEMAHIRAN Parlimen
Aras 2 BERNILAI TAMBAH -Simulasi
ii. Sistem Bahasa i. Berbincang dengan menggunakan soalan bercapah ii. Sistem Ejaan - Kemahiran Berfikir -Lakonan
- Tatabahasa aras tinggi dan memberikan jawapan yang tepat - Kajian Masa Depan -Sumbangsaran
- Kosa kata secara bertatasusila. iii. Sebutan dan - Teknologi Maklumat -Wawancara
Intonasi dan Komunikasi -Menonton
iii. KOMSAS MAKLUMAT - Perkataan -Mendengar Rakaman
- Prosa Tradisional HPU banyak maksud -Melagukan Puisi
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang - Meramal
“Hikayat Indera Nata”
didengar, dibaca didengar, dibaca, dan ditonton iv. Kosa Kata - Melengkapkan borang
LPG
iv. Pemahaman
HPK v. 10 Peribahasa -Main Peranan
- Prosa Tradisional
7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar - Menulis Iklan
berdasarkan konteks. - Permainan Bahasa
- Membina Soalan
Aras 1 - Bacaan Senyap
ii. Memahami dan menyatakan makna perkataan dan - Bacaan Pantas
rangkai kata berdasarkan konteks.

HPK
7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat
daripada sesuatu bahan.

Aras 1
iv. Membaca dengan menggunakan teknik luncuran dan
imbasan untuk mendapatkan fakta yang diperlukan.

ESTETIK
HPU
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang
karya sastera

HPK
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara
keseluruhan.

21
Aras 1
ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi
menggunakan perkataan sendiri.

HPK
10.3 Menyatakan jenis, ciri, tema, dan
persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

Aras 3
ii. Menganalisis nilai dan pengajaran dalam karya.

HPK
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan
perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut
pandangan.

Aras 1
v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan, latar, plot,
gaya bahasa dan sudut pandangan dalam karya.

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

23 REMAJA DAN KESIHATAN INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks
HPU - Kesihatan
i. Rumusan Petikan 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan Sintaksis - Perubatan Cadangan Aktiviti:
- Tajuk Cadangan – mempererat hubungan mesra - Sastera -Sesi Perbincangan
Langkah Membentuk a. Mengesan dan Kumpulan Kecil
Gaya Hidup Sihat HPK Membetulkan ii. NILAI -Mencatat refleksi
1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat Kesalahan Istilah - Kesyukuran kendiri
ii. Sistem Bahasa berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan dan Tatabahasa - Menghargai -Perbahasan Ala
- Tatabahasa menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. - Bertanggungjawab Parlimen
- Kosa kata ii. Sistem Ejaan - Rasional -Simulasi
Aras 2 - Lakonan
iii. KOMSAS i. Berbincang dengan menggunakan soalan bercapah iii. Sebutan dan iii. KEMAHIRAN -Sumbangsaran
- Cerpen “Pemain aras tinggi dan memberikan jawapan yang tepat Intonasi BERNILAI TAMBAH -Wawancara
secara bertatasusila. - Kemahiran Berfikir -Menonton
Catur”
iv. Kosa Kata - Belajar Cara Belajar - Mendengar Rakaman
MAKLUMAT - Perkataan - Kajian Masa Depan - Melagukan Puisi
iv. Pemahaman Cerpen
HPU Berganda - Kontuktivisme - Meramal
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang - Kontekstual -Melengkapkan Borang
v. 10 Peribahasa
didengar, dibaca didengar, dibaca, dan ditonton LPG
-Main Peranan
HPK - Menulis Iklan
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran - Permainan Bahasa
keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi -Membina Soalan
relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan -Bacaan Senyap
ditonton. -Bacaan Pantas

22
Aras 1
i. Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi
penting dan kurang penting dalam pelbagai bahan.

HPK
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk
membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan
elektronik.

Aras 2
i. Membaca pantas secara luncuran dan imbasan untuk
menghubungkaitkan idea.

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

24 CITA-CITA DAN KERJAYA INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks (m.s 211 &
HPU - Kaunseling 212)
i. Pemahaman 2.0 Berinteraksi untuk menjalin dan Morfologi - Sastera
- Petikan Umum mempererat hubungan mesra Cadangan Aktiviti:
a. Mengesan ii. NILAI -Sesi Perbincangan
ii. Sistem Bahasa HPK Kesalahan - Kerajinan Kumpulan Kecil
- Tatabahasa 2.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat Tatabahasa dalam - Rasional -Mencatat refleksi
- Kosa kata berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan Ayat - Keadilan kendiri
menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. - Perbahasan Ala
iii. KOMSAS ii. Sistem Ejaan iii. KEMAHIRAN Parlimen
- Prosa Tradisional MAKLUMAT BERNILAI TAMBAH - Simulasi
HPU iii. Sebutan dan - Kemahiran Berfikir -Lakonan
“Hikayat Khoja
7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber Intonasi - Teknologi Maklumat -Sumbangsaran
Maimun”
yang didengar, dibaca dan ditonton dan Komunikasi -Wawancara
- Pemahaman Prosa
iv. Kosa Kata - Belajar Cara Belajar -Menonton
Tradisional
HPK - Kata dan frasa - Konstruktivisme -Mendengar Rakaman
7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan hampir sama -Melagukan Puisi
iv. Rumusan
penjelasan lanjut. - Contoh : -Meramal
- Tajuk Cadangan – -Melengkapkan Borang
Peranan Kaunseling di Aras 1 v. 10 Peribahasa LPG
Sekolah kekangannya v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk -Main Peranan
mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta -Menulis Iklan
mesej yang ingin disampaikan. -Permainan Bahasa
-Membina Soalan
HPU -Bacaan Senyap
8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu -Bacaan Pantas

HPK
8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

Aras 1
i. Meneliti kesesuaian dan kemunasabahan maklumat
sama ada teks atau grafik dengan tugasan.

ESTETIK

23
HPU
10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang
karya sastera.

HPK
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan,
pemikiran, nilai, dan pengajaran.

Aras 1
iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

25 CITA-CITA DAN KERJAYA INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks (m.s 220 &
HPU - Kaunseling 222)
i. Penulisan Karangan 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain melakukan Sintaksis - Kemahiran Hidup
- Bentuk Pidato sesuatu - Frasa inverse - Sastera Cadangan Aktiviti:
- Tajuk Cadangan – - Contoh: Telur -Sesi Perbincangan
Bekerja Sendiri Lebih HPK ayam / Ayam ii. NILAI Kumpulan Kecil
Baik Daripada Makan 5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan telur - Hemah Tinggi -Mencatat refleksi
Gaji untuk mempengaruhi pihak lain dalam pelbagai - Keyakinan kendiri
situasi. ii. Sistem Ejaan - Tanggungjawab - Perbahasan Ala
ii. Sistem Bahasa Parlimen
- Tatabahasa Aras 2 iii. Sebutan dan iii. KEMAHIRAN - Simulasi
- Kosa kata i. Menyusun dan mengemukakan hujah dan alasan Intonasi BERNILAI TAMBAH -Lakonan
yang kukuh untuk mempengaruhi seseorang. - Belajar Cara Belajar -Sumbangsaran
iii. KOMSAS iv. Kosa Kata - Teknologi Maklumat -Wawancara
- Sajak “Mengintai MAKLUMAT dan Komunikasi -Menonton
HPU v. Peribahasa - Kontekstual -Mendengar Rakaman
Ruang Insaf”
9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu - Memberi peribahasa - Kecerdasan Pelbagai -Melagukan Puisi
daripada situasi -Meramal
iv. Pemahaman
HPK dalam ayat. -Melengkapkan Borang
- Sajak
9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan LPG
yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. -Main Peranan
-Menulis Iklan
Aras 3 -Permainan Bahasa
i. Mengemukakan hujah dan alasan yang kukuh -Membina Soalan
daripada dapatan kajian yang diperakukan dan gaya -Bacaan Senyap
yang berkesan. -Bacaan Pantas

ESTETIK
HPU
11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam
karya penulisan kreatif dan bukan kreatif

HPK
11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam
karya sastera serta menggunakannya dalam

24
penulisan kreatif.

Aras 2
ii. Mentafsirkan maksud puisi dengan membuat inferens.

ESTETIK
HPU
12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.

HPK
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah
dihasilkan.

Aras 1
v. Menyemak dan membuat pengeditan yang mudah.

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

26 WARISAN BANGSA – SENI INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks (m.s 232 &
BANGSA HPU - Sejarah 234)
1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan Morfologi - Sosiologi
i. Rumusan mesra - Sastera Cadangan Aktiviti:
- Tajuk Cadangan – - Mengesan dan -Sesi Perbincangan
Faedah Pemuliharaan HPK Membetulkan ii. NILAI Kumpulan Kecil
Bangunan Bersejarah 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat Kesalahan - Rasional -Mencatat refleksi
berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan Tatabahasa - Menghargai kendiri
ii. Sistem Bahasa menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Dalam Ayat - Semangat Masyarakat - Perbahasan Ala
- Tatabahasa Parlimen
- Kosa kata Aras 2 ii. Sistem Ejaan iii. KEMAHIRAN - Simulasi
ii. Berkongsi idea yang bernas dengan menokok tambah BERNILAI TAMBAH -Lakonan
iii. KOMSAS dan mengukuhkan idea dengan menggunakan variasi iii. Sebutan dan - Kajian Masa Depan -Sumbangsaran
- Pengenalan Drama ayat yang gramatis dan jelas maksudnya. Intonasi - Belajar Cara Belajar -Wawancara
- Ciri-ciri - Kontekstual -Menonton
- Tajuk “Gelanggang MAKLUMAT iv. Kosa Kata -Mendengar Rakaman
HPU -Melagukan Puisi
Tuk Wali”
7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber v. Peribahasa -Meramal
yang didengar, dibaca dan ditonton - Memberi peribahasa -Melengkapkan Borang
iv. Pemahaman Umum
berdasarkan cerita LPG
- Warisan seni bangsa
HPK dalam perenggan -Main Peranan
7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan -Menulis Iklan
penjelasan lanjut. -Permainan Bahasa

Aras 1 -Membina Soalan
v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk -Bacaan Senyap
mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta -Bacaan Pantas
mesej yang ingin disampaikan.

MAKLUMAT
HPU
9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

25
HPK
9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan
edaran untuk membuat pembentangan.

Aras 1
i. Menentukan kata, istilah, frasa, rangkai kata, pepatah
dan pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk
menyampaikan maklumat.

ESTETIK
HPU
10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang
karya sastera

HPK
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan,
pemikiran, nilai dan pengajaran.

Aras 1
iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.

MINGGU TARIKH AKTIVITI

27 26. 7. 2010 – 30. 7. 2010 UJIAN 2

28 2. 8. 2010 – 6. 8. 2010 UJIAN 2

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

29 WARISAN BANGSA INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks (m.s 240 &
(KEBUDAYAAN) HPU - Sejarah 244)
2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai Sintaksis - Sastera
i. Penulisan Karangan sumbangan dalam perbincangan Cadangan Aktiviti:
- Bentuk Perbincangan a. Cakap Pindah ii. NILAI -Sesi Perbincangan
- Tajuk Cadangan – HPK Cakap Ajuk - Rasional Kumpulan Kecil

26
Sekolah Tempat Memupuk 2.2 Menghuraikan idea bernas secara kritis dan rapi. - Keberanian -Mencatat refleksi
Kebudayaan Bangsa ii. Sistem Ejaan - Kesederhanaan kendiri
Aras 1 - Perbahasan Ala
ii. KOMSAS ii. Menjelaskan idea secara deduktif. iii. Sebutan dan iii. KEMAHIRAN Parlimen
- Drama “Forum Intonasi BERNILAI TAMBAH - Simulasi
MAKLUMAT - Kemahiran Berfikir -Lakonan
Remaja”
HPU iv. Kosa Kata - Teknologi Maklumat -Sumbangsaran
- Pemahaman Drama 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu dan Komunikasi -Wawancara
v. Peribahasa - Kajian Masa Depan -Menonton
iv. Sistem Bahasa HPK - Memberi peribahasa -Mendengar Rakaman
- Tatabahasa 8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat berdasarkan cerita -Melagukan Puisi
- Kosa kata dengan memberikan alasan yang kukuh. dalam perenggan -Meramal
-Melengkapkan Borang
Aras 1 LPG
v. Menyusun semula idea mengikut urutan yang logik -Main Peranan
dan mengemukakan rasionalnya. -Menulis Iklan
-Permainan Bahasa
HPU -Membina Soalan
9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu -Bacaan Senyap
-Bacaan Pantas
HPK
9.4 Menyediakan hujah dan alasan serta menyampaikan
maklumat untuk sesuatu pembentangan.

Aras 1
iv. Mengemukakan format penyampaian lisan dalam
bentuk perbahasan, forum, laporan dan ulasan.

ESTETIK
HPU
10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang
karya sastera

HPK
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak,
perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut
pandangan.

Aras 3
ii. Menganalisis nilai dan pengajaran dalam karya.

ESTETIK
HPU
12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

HPK
12.3 Membina ayat topic dan ayat huraian untuk membina
perenggan yang kohesif.

Aras 1

27
ii. Mengemukakan isi mengikuti keutamaan dengan
menggunakan penanda wacana yang tepat untuk
menghasilkan perenggan yang utuh.

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

30 PEMULIHARAAN WARISAN INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Bahan Edaran
SEJARAH HPU - Sejarah
2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai Sintaksis - Sastera Cadangan Aktiviti:
i. Rumusan sumbangan dalam perbincangan -Sesi Perbincangan
- Tajuk Cadangan – a. Analisis Ayat ii. NILAI Kumpulan Kecil
Peranan Belia Dalam HPK - Patriotisme -Mencatat refleksi
pembangunan Negara 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan ii. Sistem Ejaan - Bekerjasama kendiri
pendapat dalam perbincangan. - Perbahasan Ala
ii. Sistem Bahasa Aras 1 iii. Sebutan dan iii. KEMAHIRAN Parlimen
- Tatabahasa iii. Mendengar pendapat yang dikemukakan untuk Intonasi BERNILAI TAMBAH - Simulasi
- Kosa kata memberikan respons yang sesuai. - Kemahiran Berfikir -Lakonan
iv. Kosa Kata - Belajar Cara Belajar -Sumbangsaran
iii. KOMSAS MAKLUMAT - Kajian Masa Depan -Wawancara
- Drama “Drama HPU v. Peribahasa -Menonton
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang - Membina ayat -Mendengar Rakaman
Cempaka Berdarah”
didengar, dibaca didengar, dibaca, dan ditonton daripada -Melagukan Puisi
peribahasa -Meramal
iv. Pemahaman
HPK -Melengkapkan Borang
- Petikan – “Permainan
7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat LPG
Tradisional”
daripada sesuatu bahan. -Main Peranan
Aras 1 -Menulis Iklan
v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk -Permainan Bahasa
mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta -Membina Soalan
mesej yang ingin disampaikan. -Bacaan Senyap
-Bacaan Pantas
ESTETIK
HPU
10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang
karya sastera

HPK
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema, dan persoalan,
pemikiran, nilai dan pengajaran.

Aras 1
iii. Menulis sinopsis.

HPK
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan
perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut
pandangan.

Aras 1

28
v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan, latar, plot,
gaya bahasa dan sudut pandangan dalam karya.

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

31 INDUSTRI PELANCONGAN INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Bahan Edaran
HPU - Geografi
i. Pemahaman 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan Sintaksis - Ekonomi Cadangan Aktiviti:
- Petikan Umum dan kata sepakat - Sastera -Sesi Perbincangan
a. Menganalisis Kumpulan Kecil
ii. Sistem Bahasa HPK Ayat ii. NILAI -Mencatat refleksi
- Tatabahasa 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan - Cinta Akan Alam kendiri
- Kosa kata orang lain secara terbuka untuk mencapai kata ii. Sistem Ejaan Sekitar - Perbahasan Ala
sepakat. - Kesyukuran Parlimen
iii. KOMSAS iii. Sebutan dan - Simulasi
- Cerpen “Mellisa” Aras 2 Intonasi iii. KEMAHIRAN -Lakonan
ii. Menyatakan pendirian baru dengan mengemukakan BERNILAI TAMBAH -Sumbangsaran
- Pemahaman Cerpen
alasan yang wajar. iv. Kosa Kata - Kemahiran Berfikir -Wawancara
- Belajar Cara Belajar -Menonton
iv. Penulisan Karangan
MAKLUMAT v. 10 Peribahasa - Teknologi Maklumat -Mendengar Rakaman
- Bentuk Perbincangan
HPU dan Komunikasi -Melagukan Puisi
- Faktor dan Langkah
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang -Meramal
Memajukan Industri
didengar, dibaca didengar, dibaca, dan ditonton -Melengkapkan Borang
Pelancongan
LPG
HPK -Main Peranan
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk -Menulis Iklan
membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan -Permainan Bahasa
elektronik. -Membina Soalan
-Bacaan Senyap
Aras 1 -Bacaan Pantas
v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk
mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta
mesej yang ingin disampaikan.

ESTETIK
HPU
10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang
karya sastera

HPK
10.4 Menyatakan jenis, cirri, tema dan persoalan,
pemikiran, nilai dan pengajaran.

Aras 1
iii. Menulis sinopsis.

HPK
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan

29
perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut
pandangan.

Aras 1
v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan, latar, plot,
gaya bahasa dan sudut pandangan dalam karya.

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

32 INDUSTRI PELANCONGAN INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks ms. 251
HPU - Ekonomi
i. Penulisan Karangan 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain Sintaksis - Sastera Cadangan Aktiviti:
- Karangan Berpandu melakukan sesuatu -Sesi Perbincangan
- Tajuk Cadangan – a. Membetulkan ii. NILAI Kumpulan Kecil
Kesan Pelancongan HPK Kata dan Istilah - Bertanggungjawab -Mencatat refleksi
5.1 Berbicara dan merayu dengan menggunakan kata, - Bekerjasama kendiri
ii. Sistem Bahasa ungkapan dan ayat yang dapat memberikan kesan ii. Sistem Ejaan - Perbahasan Ala
- Tatabahasa memujuk untuk mendapatkan sesuatu. iii. KEMAHIRAN Parlimen
- Kosa kata iii. Sebutan dan BERNILAI TAMBAH - Simulasi
Aras 1 Intonasi - Kontekstual -Lakonan
iii. KOMSAS i. Mengutarakan pandangan untuk mempengaruhi - Teknologi Maklumat -Sumbangsaran
- Puisi Tradisional orang lain. iv. Kosa Kata dan Komunikasi -Wawancara
- Tajuk – “Syair Siti -Menonton
MAKLUMAT v. 10 Peribahasa -Mendengar Rakaman
Sianah”
HPU -Melagukan Puisi
- Pemahaman Puisi 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang -Meramal
Tradisional didengar, dibaca didengar, dibaca, dan ditonton -Melengkapkan Borang
LPG
HPK -Main Peranan
7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan -Menulis Iklan
penjelasan lanjut. -Permainan Bahasa
-Membina Soalan
Aras 1 -Bacaan Senyap
iii. Membina dan mengajukan soalan bercapah aras -Bacaan Pantas
rendah dan tinggi untuk mendapat penjelasan lanjut.

ESTETIK
HPU
10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang
karya sastera

HPK
10.4 Menyatakan jenis, cirri, tema dan persoalan,
pemikiran, nilai dan pengajaran.

Aras 1
v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan, latar, plot,
gaya bahasa, dan sudut pandangan dalam karya.

HPK

30
10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi
dalam puisi.

Aras 1
ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi dengan
menggunakan perkataan sendiri.

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam
karya penulisan kreatif dan bukan kreatif

HPK
11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsure bunyi dalam
karya sastera serta menggunakannya dalam
penulisan kreatif.

Aras 2
ii. Mentafsirkan maksud puisi dengan membuat inferens.

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

33 PERPADUAN INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Bahan Edaran
HPU v. Sejarah
i. Pemahaman 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan Sintaksis vi. Sastera Cadangan Aktiviti:
- Petikan Umum dan kata sepakat -Sesi Perbincangan
a. Binaan Ayat ii. NILAI Kumpulan Kecil
ii. Sistem Bahasa HPK vii. Perpaduan -Mencatat refleksi
- Tatabahasa 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan ii. Sistem Ejaan viii. Keadilan kendiri
- Kosa kata orang lain secara terbuka untuk mencapai kata ix. Semangat - Perbahasan Ala
sepakat. iii. Sebutan dan Kemasyarakatan Parlimen
iii. KOMSAS Intonasi - Simulasi
- Puisi Tradisional Aras 1 iii. KEMAHIRAN -Lakonan
iii. Menerima atau menolak pandangan dengan iv. Kosa Kata BERNILAI TAMBAH -Sumbangsaran
- Tajuk – ”Gurindam 12 mengemukakan hujah dan alasan supaya tidak x. Kemahiran Berfikir -Wawancara
Fasal Keenam” dan menyinggung perasaan yang dapat diterima oleh v. 10 Peribahasa xi. Kajian Masa Depan -Menonton
”Seloka Emak Si pihak lain. xii. Kecerdasan Pelbagai -Mendengar Rakaman
Randang” -Melagukan Puisi
MAKLUMAT -Meramal
iv. Rumusan HPU -Melengkapkan Borang
- Tajuk Cadangan – 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang LPG
Langkah dan Cabaran didengar, dibaca, dan ditonton -Main Peranan
Mengekalkan
Perpaduan Kaum HPK -Menulis Iklan
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk -Permainan Bahasa
membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan -Membina Soalan
elektronik. -Bacaan Senyap
-Bacaan Pantas
Aras 1
v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk
merumuskan petikan.

31
ESTETIK
HPU
10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang
karya sastera

HPK
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan
perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut
pandangan.

Aras 1
v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan, latar, plot,
gaya bahasa dan sudut pandangan dalam karya.

ESTETIK
HPU
11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam
karya penulisan kreatif dan bukan kreatif

HPK
11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam
pelbagai genre.

Aras 1
iii. Mengkategorikan diksi, istilah dan pelbagai jenis ayat
dalam karya bukan sastera.

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

34 PENDIDIKAN INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Bahan Edaran
HPU - Pendidikan
i. Penulisan Karangan 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai Sintaksis v. Sastera Cadangan Aktiviti:
- Karangan Berpandu sumbangan dalam perbincangan -Sesi Perbincangan
- Tajuk Cadangan – a. Membetulkan ii. NILAI Kumpulan Kecil
HPK Kesalahan Ayat - Waspada -Mencatat refleksi
Kepentingan Gotong
2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan - Ketelitian kendiri
Royong
pendapat dalam perbincangan. ii. Sistem Ejaan - Keprihatinan - Perbahasan Ala
Parlimen
ii. Sistem Bahasa
Aras 1 iii. Sebutan dan iii. KEMAHIRAN - Simulasi
- Tatabahasa
iii. Mendengar pendapat yang dikemukakan untuk Intonasi BERNILAI TAMBAH -Lakonan
- Kosa kata
memberikan respons yang sesuai. - Kemahiran Berfikir -Sumbangsaran
iv. Kosa Kata - Kajian Masa Depan -Wawancara
iii. KOMSAS
MAKLUMAT - Belajar Cara Belajar -Menonton
- Sajak “Mahsuri” HPU v. 10 Peribahasa -Mendengar Rakaman
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang -Melagukan Puisi
iv. Pemahaman Sajak didengar, dibaca, dan ditonton -Meramal
-Melengkapkan Borang
HPK LPG
7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat -Main Peranan
daripada sesuatu bahan. -Menulis Iklan

32
-Permainan Bahasa
Aras 1 -Membina Soalan
v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk -Bacaan Senyap
mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta -Bacaan Pantas
mesej yang ingin disampaikan.

ESTETIK

HPU
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang
karya sastera

HPK
10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi
dalam puisi.

Aras 1
ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi
menggunakan perkataan sendiri.

ESTETIK
HPU
12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

HPK
12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang,
tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang
tepat, indah, dan menarik.

Aras 2
ii. Menggunakan diksi simile perulangan sinkof dan
personafikasi untuk menghasilkan baris sajak.

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

35 PENDIDIKAN INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Bahan Edaran
HPU - Pendidikan
i. Penulisan Karangan 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai Sintaksis - Sastera Cadangan Aktiviti:
- Karangan Berpandu sumbangan dalam perbincangan -Sesi Perbincangan
- Tajuk Cadangan – a. Membetulkan ii. NILAI Kumpulan Kecil
Gambar Kepentingan HPK Kesalahan Ayat - Kasih sayang -Mencatat refleksi
Pendidikan Luar Bilik 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang - Ketaatan kendiri
Darjah sesuatu perkara terhadap isu yang dikemukakan. ii. Sistem Ejaan - Kerjasama - Perbahasan Ala

33
Parlimen
ii. Sistem Bahasa Aras 1 iii. Sebutan dan iii. KEMAHIRAN - Simulasi
- Tatabahasa iii. Mendengar pendapat yang dikemukakan untuk Intonasi BERNILAI TAMBAH -Lakonan
- Kosa kata memberikan respons yang sesuai. - Kemahiran Berfikir -Sumbangsaran
iv. Kosa Kata - Teknologi Maklumat -Wawancara
iii. KOMSAS MAKLUMAT dan Komunikasi -Menonton
- Sajak “Adat Sezaman” HPU v. 10 Peribahasa - Kajian Masa Depan -Mendengar Rakaman
8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu - Belajar Cara Belajar -Melagukan Puisi
- Pemahaman Sajak
-Meramal
HPK -Melengkapkan Borang
8.5 Mentaksirkan maklumat yang telah dipilih secara LPG
rasional untuk membuat inferens. -Main Peranan
-Menulis Iklan
Aras 1 -Permainan Bahasa
iii. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam -Membina Soalan
maklumat. -Bacaan Senyap
-Bacaan Pantas
ESTETIK
HPU
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang
karya sastera

HPK
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan
perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut
pandangan.

Aras 2
i. Membanding beza watak dan perwatakan dan latar
dalam karya yang sama atau karya yang berlainan.

ESTETIK
HPU
12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

HPK
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana
untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1
ii. Mengemukakan isi mengikut keutamaan dengan
menggunakan penanda wacana yang tepat untuk
menghasilkan perenggan yang utuh.

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

36 KEPENGGUNAAN INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Bahan Edaran
HPU - Kepenggunaan
i. Pemahaman 3.0 Berunding secara santun untuk mendapatkan Sintaksis - Sastera Cadangan Aktiviti:
- Petikan Umum persetujuan dan kata sepakat -Sesi Perbincangan
a. Ayat Tunggal ii. NILAI Kumpulan Kecil
ii. Sistem Bahasa HPK dan Ayat Majmuk - Kasih sayang -Mencatat refleksi

34
- Peribahasa 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan - Hormat menghormati kendiri
- Kosa kata orang lain secara terbuka untuk mencapai kata ii. Sistem Ejaan - Rasional - Perbahasan Ala
sepakat. Parlimen
iii. KOMSAS iii. Sebutan dan iii. KEMAHIRAN - Simulasi
- Cerpen “Biarkan Aras 2 Intonasi BERNILAI TAMBAH -Lakonan
ii. Menyatakan pendirian baru dengan mengemukakan - Kemahiran Berfikir -Sumbangsaran
Samudera”
alasan yang wajar. iv. Kosa Kata - Belajar Cara Belajar -Wawancara
- Pemahaman Cerpen
- Kajian Masa Depan -Menonton
MAKLUMAT v. 10 Peribahasa -Mendengar Rakaman
iv. Rumusan
HPU -Melagukan Puisi
- Tajuk Cadangan –
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang -Meramal
Peranan Persatuan
didengar, dibaca didengar, dibaca, dan ditonton -Melengkapkan Borang
Pengguna dan
LPG
Langkah
HPK -Main Peranan
Menyedarkan
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk -Menulis Iklan
Pengguna
membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan -Permainan Bahasa
elektronik. -Membina Soalan
-Bacaan Senyap
Aras 1 -Bacaan Pantas
i. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk
mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta
mesej yang ingin disampaikan.

ESTETIK
HPU
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang
karya sastera

HPK
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan
perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut
pandangan.

Aras 1
v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan, latar, plot,
gaya bahasa dan sudut pandangan dalam karya.

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

37 SASTERA DAN TANAH AIR INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Bahan Edaran
HPU - Sastera
i. Penulisan Karangan 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan Sintaksis Cadangan Aktiviti:
- Bentuk Pendapat mempererat hubungan mesra ii. NILAI -Sesi Perbincangan
- Tajuk Cadangan – a. Ayat Aktif dan - Berjimat cermat Kumpulan Kecil
Kepentingan HPK: Ayat Pasif - Menghargai -Mencatat refleksi
Mempelajari Sastera 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat kendiri
berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan iii. KEMAHIRAN - Perbahasan Ala

35
ii. Sistem Bahasa menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. ii. Sistem Ejaan BERNILAI TAMBAH Parlimen
- Peribahasa Aras 1 - Kemahiran Berfikir - Simulasi
- Kosa kata ii. Berbual tentang perkembangan terbaru rakan dan iii. Sebutan dan - Belajar Cara Belajar -Lakonan
peristiwa semasa. Intonasi - Kajian Masa Depan -Sumbangsaran
iii. KOMSAS - Kontekstual -Wawancara
- Sajak - “Tiba MAKLUMAT iv. Kosa Kata -Menonton
HPU -Mendengar Rakaman
Waktunya”
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang v. 10 Peribahasa -Melagukan Puisi
didengar, dibaca, dan ditonton -Meramal
iv. Pemahaman
-Melengkapkan Borang
- Sajak
HPK LPG
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran -Main Peranan
keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi -Menulis Iklan
relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan -Permainan Bahasa
ditonton. -Membina Soalan
Aras 2 -Bacaan Senyap
i. Membaca pantas secara luncuran dan imbasan untuk -Bacaan Pantas
menghubungkaitkan idea.

ESTETIK
HPU
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang
karya sastera

HPK
10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi
dalam puisi.
Aras 1
ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi
menggunakan perkataan sendiri.

ESTETIK
HPU
11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam
karya penulisan kreatif dan bukan kreatif

HPK
11.2 Menganalisi gaya bahasa dan unsur bunyi dalam
karya sastera serta menggunakannya dalam
penulisan kreatif.
Aras 2
ii. Mentafsirkan maksud puisi dengan membuat inferens.

MINGGU TARIKH AKTIVITI

38 18. 10. 2010 – 22. 10. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2010
2010

39 25. 10. 2010 – 29. 10. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2010

36
2010

40 1. 11. 2010 – 5. 11. 2010 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2010

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

41 1. Karangan INTERPERSONAL i. Tatabahasa iv. ILMU Bahan Edaran
Peribahasa HPU - Sastera
- Tajuk Cadangan – 3.0 Berunding secara santun untuk mendapatkan Sintaksis Cadangan Aktiviti:
“Yang dikendong persetujuan dan kata sepakat v. NILAI -Sesi Perbincangan
keciciran, yang dikejar -Membina - Berjimat cermat Kumpulan Kecil
tak dapat” HPK Pelbagai Jenis - Menghargai -Mencatat refleksi
3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan Ayat kendiri
2. Tatabahasa orang lain secara terbuka untuk mencapai kata vi. KEMAHIRAN - Simulasi
sepakat. BERNILAI TAMBAH -Lakonan
- Latihan Membina
- Kemahiran Berfikir -Sumbangsaran
Pelbagai Ayat
Aras 2 - Belajar Cara Belajar -Wawancara
ii. Menyatakan pendirian baru dengan mengemukakan - Kajian Masa Depan -Menonton
3. Komsas
alasan yang wajar. - Kontekstual -Mendengar Rakaman
- Fungsi Klimaks dalam
-Melagukan Puisi
sesebuah novel
MAKLUMAT -Meramal
HPU -Main Peranan
4. Perbincangan Isu
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang
Semasa
didengar, dibaca, dan ditonton

HPK
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran
keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi
relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan
ditonton.
Aras 2
i. Membaca pantas secara luncuran dan imbasan untuk
menghubungkaitkan idea.

ESTETIK
HPU
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang
karya sastera

HPK
10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi
dalam puisi.
Aras 1
ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi
menggunakan perkataan sendiri.

ESTETIK
HPU

37
11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam
karya penulisan kreatif dan bukan kreatif

HPK
11.2 Menganalisi gaya bahasa dan unsur bunyi dalam
karya sastera serta menggunakannya dalam
penulisan kreatif.
Aras 2
ii. Mentafsirkan maksud puisi dengan membuat inferens.

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

42 1. Karangan INTERPERSONAL i. Tatabahasa vii. ILMU Bahan Edaran
- Membina Frasa HPU - Sastera
Gramatis Dalam 3.0 Berunding secara santun untuk mendapatkan Sintaksis Cadangan Aktiviti:
Karangan persetujuan dan kata sepakat viii. NILAI -Sesi Perbincangan
-Membina - Berjimat cermat Kumpulan Kecil
2. Tatabahasa HPK Pelbagai Jenis - Menghargai -Mencatat refleksi
- Latihan Membina 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan Ayat kendiri
Pelbagai Ayat orang lain secara terbuka untuk mencapai kata ix. KEMAHIRAN - Perbahasan Ala
sepakat. ii. Sistem Ejaan BERNILAI TAMBAH Parlimen
3. Komsas - Kemahiran Berfikir - Simulasi
- Kritikan sosial Dalam Aras 2 - Belajar Cara Belajar -Lakonan
Novel ii. Menyatakan pendirian baru dengan mengemukakan - Kajian Masa Depan -Sumbangsaran
alasan yang wajar. - Kontekstual -Wawancara
4. Perbincangan Isu -Menonton
Semasa MAKLUMAT -Mendengar Rakaman
HPU -Melagukan Puisi
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang -Meramal
didengar, dibaca, dan ditonton -Melengkapkan Borang
LPG
HPK -Main Peranan
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran -Menulis Iklan
keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi -Permainan Bahasa
relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan -Membina Soalan
ditonton. -Bacaan Senyap
Aras 2 -Bacaan Pantas
i. Membaca pantas secara luncuran dan imbasan untuk
menghubungkaitkan idea.

ESTETIK
HPU
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang
karya sastera

HPK
10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi

38
dalam puisi.
Aras 1
ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi
menggunakan perkataan sendiri.

ESTETIK
HPU
11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam
karya penulisan kreatif dan bukan kreatif

HPK
11.2 Menganalisi gaya bahasa dan unsur bunyi dalam
karya sastera serta menggunakannya dalam
penulisan kreatif.
Aras 2
ii. Mentafsirkan maksud puisi dengan membuat inferens.

Disediakan oleh
Panitia Bahasa Melayu
SMK Seri Mutiara, Kuala Lumpur
Sesi 2010

39