You are on page 1of 19

Bincangkan Asal-usul Alam Dalam Kosmologi Islam

Raziman Bin Mohamed
Akademi Pengajian Melayu
Universiti Malaya

Konsep Kosmologi

Kosmologi atau dalam bahasa Inggerisnya ‘cosmology’, adalah gabungan

daripada dua kata iaitu ‘cosmos’ dan ‘logos’ yang berasal dari bahasa Yunani. ‘Cosmos’

bererti ‘alam semesta atau dunia yang teratur’ manakala ‘logos’ bermaksud

‘penyelidikan tentang’ atau ‘asas-asas rasional daripada’. Dengan demikian kosmologi

adalah satu kajian berkenaan evolusi dan struktur alam semesta yang teratur yang ada

masa kini. Kajian mengenai kosmos juga merangkumi kosmogoni (teori tentang asal

usul kosmos) dan kosmografi (penggambaran struktur kosmos) (Abdul Rahman, 1995:

1). Kamus Webster pula mentakrifkan kosmolgi sebagai teori atau falsafah mengenai

kewujudan dan prinsip2 alam semesta, manakala kamus Oxford dengan ringkas

menyebutnya sebagai sains dan teori alam semesta.

Kosmologi berkait rapat dengan pandangan dunia atau “world view”. Hal ini,

kerana kajian mengenai pandangnan dunia merupakan suatu percubaan untuk

mengkaji bagaimana suatu kelompok manusia memandang alam ‘natural’ dan alam

‘supernatural’, serta masyarakatnya dan juga diri mereka sendiri ( Abdul Rahman,1995:

1). Jika di Barat pemikiran mengenai kosmologi bermula di Yunani, maka di Timur,

China, India dan Persia mempunyai saham yang besar dalam mencirikan kosmologi

Timur. Perbincangan seterusnya akan dihadkan kepada pengaruh kosmologi sebelum

1
kedatangan Islam; dengan perkataan lain kosmologi islam yang berdasarkan wahyu

adalah di luar skop kertas ini. Di kepulauan Melayu, boleh dikatakan tiap-tiap suku

bangsa mempunyai konsep kosmologi aslinya masing-masing, yang dapat dikaji melalui

sumbernya yang terpenting iaitu kisah-kisah mitos dan legenda berdasarkan tradisi

lisan.

Menurut Abdul Rahman (1995: 12), kosmologi Melayu asli pada umumnya

bertolak daripada premis dualisme kosmik antara alam-atas dan alam-bawah, yang

dilambangkan pada matahari dan bumi, dan sebagainya. Waterson (1991: 93) pula,

membuat kesimpulan bahawa daripada kebanyakan sistem kepercayaan asli di

nusantara, terdapat satu unsur bersama yang menonjol, iaitu konsep kosmos berlapis

tiga.

Alam–atas yang dianggap suci adalah tempat bersemayam para dewa; alam-

tengah tempat manusia hidup, manakala alam-bawah adalah untuk haiwan dan

makhluk rendah lainnya. Ada kemungkinan kepercayaan itu telah mempengaruhi oleh

sistem kosmologi Hindu yang membahagi alam kosmos kepada ‘Triloka’ (tiga alam),

iaitu: ‘Ilavrita’ (alam langit/syurga), ‘Bhumi’ (alam bumi) dan ‘Tala’ (alam bawah bumi).

Khusus tentang alam bumi, terdapat tujuh susunan wilayah atau ‘dvipa’ yang boleh

bererti pulau, benua atau semenanjung. ‘Jambu-dvipa’ yang menjadi pusat susunan

kosmos itu di kelilingi oleh dvipa-dvipa lain; di situlah terletak Gunung Mahameru,

tempat bersemayam Sang Penjaga Alam.

Konsep gunung kosmos ini ternyata bukan sahaja wujud dalam agama Hindu,

tetapi juga dalam agama Buddha-Mahayana (Abdul Rahman, 1995: 28). Dalam

1
‘Sejarah Melayu’ pula, diceritakan bahawa ketiga-ketiga putera Raja Suran sebagai

keturunan dewa turun dari Bukit Siguntang Mahameru. Banyak lagi mitos-mitos di

seluruh nusantara yang menonjolkan peranan bukit dan gunung sebagai tempat-tempat

istimewa yang menghubungkan alam Syurga dan alam bumi.

Titik-titik kardinal merupakan satu lagi aspek kosmologi yang penting dalam

warisan nenek moyang kita. Waterson (1991: 94) menyebut tentang analisis pola Hindu

4/5 yang pertama kali dikemukakan oleh Van Ossenbruggen(1997). Menurut Van

Ossenbruggen, susur atur kampung-kampung asli di Jawa melambangkan konsep

kosmologi Hindu yang mempunyai empat titik cardinal dan satu titik pusat.

Walaubagaimanapun, setelah meneliti hasil kajian pengkaji-pengkaji lain, Waterson

(1991: 95) berpendapat kemungkinan besar pola 4/5 itu bukanlah sesuatu yang datang

dari luar, tetapi merupakan pertindihan konsep Hindu ke atas konsep asli sedia ada.

Kedudukan raja/penguasa di ‘pusat’ alam dianggap sebagai salah satu pengaruh

Hindu, walhal penggunaan kata ‘pusat’ dengan dwi-makna(pusat alam dan pusat perut)

tersebar luas di seluruh dunia bahasa Austronesia, termasuk kawasan di mana

pengaruh Hindu tidak sampai.

Di dalam agama Islam sebenarnya banyak fahaman tentang kosmologi ini,

antaranya ialah kosmologi Masysyai (peripatetik) yang dikembangkan oleh Al Kindi dan

Al Farabi, dan mencapai puncaknya melalui Ibn Sinna. Orang barat menyebutnya

"filsafat Wujud". Dalam kosmologi Syiah Ismailiya, ia lebih popular dengan dunia korpus

Jabir, Ikhwan al Safa popular dengan Nuansa Phytagoras, korelasi kosmologi ini

berhubungan dengan siklus kenabian dan imamah (keimaman), pembahasan

kosmologisnya rumit. Terakhir, ada juga yang dikelompokkan dengan kosmologi sufi,

1
diantaranya adalah Muhyi Al din Ibnu Arabi, yang mengintegrasikan unsur-unsur

Hermenetik, Phytagorean dan Neoplatonik ke dalam ajaran-ajaran yang bersumber

pada makna Al Quran.

Firman Allah :

" Kami tidak menurunkan Al Quran kepadamu agar menjadi susah, tetapi

sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut (kepada Allah). Al Quran

diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit-langit yang tinggi,

yaitu (Tuhan) Yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas

Singgasana (al Arsy). Kepunyaan-Nya lah semua yang ada di langit dan

di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah

tanah .

( Surah Thaha [ 20 ], ayat 2-6)

• Penciptaan Alam Semesta

Terdapat dalil yang jelas didalam al-Quran tentang penciptaan alam semesta. Hal ini di

jelaskan oleh Allah dalam Surah Fushshilat ( 41 ). Antara gambaran penciptaan alam di

dalam Al-Quran adalah seperti berikut:

“ Katakanlah: "Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Yang

menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu

bagiNya? (Yang bersifat) demikian itu adalah Rabb semesta alam." Dan

dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia

1
memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan

(penghuni)nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi

orang-orang yang bertanya. Kemudian Dia menuju kepada penciptaan

langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya

dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku

dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab: "Kami datang

dengan suka hati." Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua

masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan Kami hiasi

langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami

memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Yang

Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

( Surah Fushshilat [ 41 ], Ayat 9-12 )

Kesimpulan daripada ayat yang disampaikan oleh Allah kepada hambanya, terdapat

enam tahap kejadian alam sebagaimana yang terdapat dalam surah Fushshilat.

Tepat pada Waktu Nol, dengan perintah Allah “ Kun ” ( Jadilah ), pada masa yang sama

terciptalah ruang dan bermulalah waktu melalui proses Big Bang. Dalam al-Quran, Allah

S.W.T selalu memakai kalimah “ Kun Fa Yakun ” ( Jadilah, maka jadilah ). Dalam hal ini

beerti bahawa Allah menciptakan alam ini melaui satu proses evolusi atau tahap yang

berkeseimbangan, malahan sampai sekarang:

1
“ Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan

malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam

urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan

empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-

Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

( Surah Faathir [ 35 ], Ayat 1 )

Pada tahap ini, alam semesta masih mempunyai tenaga dengan sebuah “ gaya

tunggal ”. Bere_spansinya alam menyebabkan suhu menjadi turun. Tahap

pertama berakhir pada saat 10-43 detik sesudah Waktu Nol1, iaitu ketika

rawasinya gravity muncul sebagai gaya tersendiri.

( The Big Bang ) 10-43 detik – 10-34 detik
– Alam semesta masih sebesar zarah.

– Isinya: foton, partikel dan antipartikel elementer yang saling
berinteraksi.
– Jumlah partikel dan antipartikel seimbang.

– Inflasionari: pembengkakkan 1020 – 1030 kali
10-34 detik - 10-10 detik
– Beberapa partikel “hilang”, tinggal quark, foton, dan elektron.

– Neutrino lepas dari interaksi antar-partikel

10-10 detik - 10-5 detik

1
( Alam Semesta berdiameter 10-28c cm dengan kekerapan 1096 gram/ml dan suhu 1032 K )

1
– Kombinasi quark membentuk proton/neutron (inti atom) à atom
Hidrogen prematur lahir.

– Antipartikel menghilang dalam jumlah banyak.

3 menit

– Inti atom-atom logam terbentuk à cikal-bakal bintang dan galaksi

– Alam semesta “bernyawa” à “kehidupan” dimulai
• 300.000 tahun

– Foton lepas dari interaksi antar-partikel à Alam semesta “terang”
• 1000 juta tahun
– Pembentukan galaksi-galaksi dan isinya

• 15.000 juta tahun

1
– Kehidupan di Bumi dimulai, Adam dan Hawa diturunkan ke Bumi.

• Penciptaan Langit dan Bumi

Penciptaan alam semesta tidak disebut secara langsung di dalam al-Quran dan hadis.

Tetapi ada pernyataan umum yang menceritakan tentang penciptaan ini yang

menujukkan bahawa Allah menciptakan makhluk pada permulaannya dan

menambahkan dalam penciptaan apa pun yang dikehendaki-Nya.

“ Hanya kepadaNyalah kamu semuanya akan kembali; sebagai janji yang

benar daripada Allah, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada

permulaannya kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali

(sesudah berbangkit), agar Dia memberi pembalasan kepada orang-

orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh dengan adil. Dan

untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab

yang pedih disebabkan kekafiran mereka.”

( Surah Yunus [ 10 ], Ayat 4 )

“ Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan

malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam

urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan

1
empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-

Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

( Surah Faathir [ 35 ], Ayat 1

Dari bahagian-bahagian alam semesta yang banyak dinyatakan dalam al-Quran

adalah penciptaan langit dan bumi serta segala hal yang ada antara kedua-

duanya iaitu antara langit dan bumi. Ketika langit dan bumi diciptakan, telah

wujud bahan-bahan penciptaan seperti asap.

“ Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih

merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi:

"Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau

terpaksa." Keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati."

( Surah Fushshilat [ 4 ], Ayat 11 )

Kemudian ketika langit dan bumi di ciptakan, sudah terdapat Arsy yang berada di atas

air.

“ Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan

adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air, agar Dia menguji

siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan jika kamu berkata

1
(kepada penduduk Mekah): "Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan

sesudah mati", niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata: "Ini tidak

lain hanyalah sihir yang nyata."

( Surah Huud [11], ayat 7 )

“ Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit

dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami

pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu

yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? ”.

( Surah Al Anbiyaa' [ 21], ayat 30 )

Langit dan bumi adalah dijadikan daripada asap kerana disebut dalam al-Quran akan

kesepaduan langit dan bumi. Selepas kesepaduan itu, ia dipisahkan. Penyebutan air

sebagai alas Arsy-Nya dapat memperkuatkan bahawa penciptaan itu air yang berupa

wap. Al-Quran secara tersurat menyebut penciptaan langit dan bumi dalam masa enam

hari atau masa.

“ Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit

dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia

menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan

(diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-

1
masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan

memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.”

( Surah Al A'raaf [ 7 ], ayat 54 )

“ Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya

dalam enam masa, kemudian dia bersemayam di atas Arsy, (Dialah) Yang

Maha Pemurah, maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih

mengetahui (Muhammad) tentang Dia. ”

( Surah Al Furqaan [ 59 ], ayat 59 )

“ Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa. Dia mewahyukan

pada tiap-tiap langit urusannya. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan

bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan

sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Yang Maha Perkasa lagi Maha

Mengetahui. ”

( Surah Fushshilat [ 41 ], ayat 12 )

Di dalam al-Quran, tahap-tahap penciptaan tidak disebtkan dengan terperinci melainkan

dinyataakan didalam ayat-ayat. Contohnya, disebutkan bahawa langit dan bumi bersatu

semula dan kemudian dipisahkan. Disamping itu, dinyatakan juga bahawa Allah

1
menciptakan bumi dalam masa dua hari dan setelah itu, di pancangkan gunung-gunung

agar bumi menjadi stabil, barulah Allah menciptakan langit sebelum berasap. Di dalam

sebuah hadis juga disebut bahawa ketika diciptakan,bumi mulai bergoyang-goyang.

Oleh itu Allah mencptakan gunung-gunung, setelah itu bumi berada dalam keadaan

baik.

Rasulullah memegang tangan Abu Hurairah, lalu bersabda, “ Allah telah

menciptakan bumi pada hari Sabtu, menciptakan gunung itu pada hari

Ahad, menciptakan pohon pada hari Isnin, menciptakan hal-hal yang tidak

disukai pada hari Selasa, menciptakan cahaya pada hari Rabu,

menyebarkan bintang-bintang di bumi pada hari Khamis dan menciptakan

Adam pada hari Jum’at setelah Asar, sebagai penciptaan terakhir pada

saat terakhir hari Jum’at antara Asar dan malam ” ( Hadis Muslim dan

Ahmad )

( Zainal Abidin Bagir,

2006 )

• Penciptaan Manusia

Antara persoalan penting apabila membicarkan aka nasal kejadian manusia ialah cerita

mengenai Adam sebagai manusia pertama dengan pasangannya Hawa. Harus

diingatkan bahawa kata Adam dan Hawa tidak disebutkan secara eksplisit di dalam

ayat-ayat al-Quran. Walaupun ada ayat-ayat yang dengan agak tegas menyebut Adam

sebagai peribadi tertentu atau secara samar-samar tetapi ada kemungkinan juga

1
bahawa yang dimaksudkan dengan istilah itu adalah manusia secara keseluruhan atau

lebih tepatnya ialah konsep manusia.

“ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-

laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang

dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama

lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu

menjaga dan mengawasi kamu.”

( Surah AN NISAA' [ 4 ], ayat

1)

“ Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan

daripadanya isterinya dan Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor

yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam

perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat)

demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan Yang mempunyai

kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia; maka bagaimana kamu dapat

dipalingkan? ”

1
( Surah Az Zumar [ 36 ], ayat

6)

“ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya

orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Mengenal. ”

( Surah Al Hujuraat [ 49 ], ayat 13 )

“ Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan

keluarga 'Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing),”

( surah Ali 'Imran [ 3 ], ayat 33 )

Di dalam al-Quran banyak disebutkan bahawa manusia diciptakan Allah dari bahan

tanah ;

“ Kawannya (yang mukmin) berkata kepadanya - sedang dia bercakap-

cakap dengannya: "Apakah kamu kafir kepada (Tuhan) yang menciptakan

1
kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan

kamu seorang laki-laki yang sempurna? ”

( Surah Al Kahfi [ 18 ], ayat 37 )

tanah liat ;

“ Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati

(berasal) dari tanah. ”

( Surah Al Mu'minuun [ 23 ], ayat

12 )

tanah kering yang dibentuk dari lumpur hitam ;

“ Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, ”

( Surah Ar

Rahmaan [ 55 ], ayat 14 )

Selain itu juga disebutka bahawa manusia diciptakan dari air, baik disebut khusus

mahupun penyebutan umum. Sekilas pernyataan-pernyataan ini memberikan kesan

bahawa penciptaan manusia dimulai dengan iar dan tanah ;

1
“ Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan

manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu

Maha Kuasa ”.

( Surah Al Furqaan [ 25 ], ayat 54 )

Di tempat lain dalam al-Quran juga dinyatakan bahawa manusia diciptakan dari air

benih yang dipancarkan atau disebutkan air yang hina “ air yang memancarkan dari

antara tulang punggung dan tulang dada. Hal ini menunjukkan bahawa manusia disini

bukanlah manusia pertama, melainkan ras manusia yang “ tercipta ” melalui proses

pertemuan benih manusia leleki dengan telur perempuan, walaupun al-Quran tidak

menyebutnya.

“ Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina.”

( Surah As Sajdah [ 32 ], ayat 8 )

1
Kesimpulan

Islam merupakan struktur terpenting dalam masyarakat Melayu. Ia merupakan

sebahagian daripada persoalan metafizik Melayu. Al-Quran merupakan sumber utama

dalam memahami kosmologi Melayu dan al-Quran itu sendiri merupakan pelengkap

kepada 3 buah kitab yang pernah di wahyukan iaitu Zabur, Taurat dan Injil. Dengan

berpandukan al-Quran manusia boleh memahami akan asal usul kejadian alam

termasuklah penciptaan alam semesta, langit dan bumi dan penciptaan manusia

sendiri. Unsur-unsur ini perlu dihayati oleh umat Islam demi meneguhkan tahap

keimanan kepada pencipta iaitu Allah S.W.T.

1
Bibliografi

Ahmad Daudy, N. A, 1983, Allah dan Manusia dalam Konsepsi Syeikh Nuruddin Ar-

Raniri: Jakarta.

Haidar Bagir, 2004, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Islam, Jakarta: Al-Huda

Kamus Dewan Edisi Keempat, 2007, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Seyyed Hossein Nars,1993, Pengenalan Doktrin Kosmologi Islam, Kuala Lumpur :

Dewan Bahasa dan Pustaka.

1
Singaravelu, S., 1994, “ Kosmogani dan Kosmografi India dan kesannya Di Alam

Melayu ”, kertas kerja Seminar Antarabangsa Kosmologi Melayu, anjuran

Akademi Pengajian Melayu, 24-26 Januari 1994.

Warner, Roland, 1973, Mah-Meri, Kuala Lumpur: Muzium Negara.

Yaakob Harun, 2001, Kosmologi Melayu, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu,

Universiti Malaya.

Zainal Abidin Borhan, 1991, “ Jampi Pengasih : Pengucapan Kosmologikal Melayu ”,

kertas kerja Seminar Antarabangsa Kosmologi Melayu, anjuran Akademi

Pengajian Melayu, 24-26 Januari 1994.

Zainal Abidin Bagir, Like Wilardjo, Arqam Kuswanjono, Muhamad Yusof, 2006, Ilmu,

Etika dan Agama Menyingkap Tabir Alam dan Manusia, Jogjakarta: Center for

Religious & Cross-centural Studies Graduate Scholl, Gajah Mada University.

1