Đề cương môn học

KỸ THUẬT SIÊU CAO TẦN
(02 đvht)
1. Đối tượng: dành cho Sinh viên ngành Kỹ thuật và Công nghệ.
2. Môn học trước: Hàm phức toán tử, Mạch điện tử.
3. Mục đích và nội dung tóm tắt
3.1. Mục đích:
3.2. Nội dung tóm tắt:
- Chương 1: Đường dây truyền sóng.
- Chương 2: Đồ thị Smith
4. Nội dung chi tiết
Chương 1: Đường dây truyền sóng.
1.1.
Khái niệm.
1.2.
Phương trình truyền sóng trên đường dây.
1.2.1 Mô hình vật lý. Các thông số sơ cấp.
1.2.2 Phương trình truyền sóng.
1.2.3 Nghiệm của phương trình truyền sóng. Sóng tới và sóng phản xạ.
1.2.4 Các thông số thứ cấp.
1.3.
Hiện tượng phản xạ sóng trên đường dây. Hệ số phản xạ.
1.4.
Trở kháng đường dây. Dẫn nạp đường dây.
1.4.1 Định nghĩa.
1.4.2 Công thức tính trở kháng đường dây.
1.4.3 Các trường hợp đặc biệt.
1.4.4 Trở kháng đường dây chuẩn hóa.
1.4.5 Quan hệ giữa trở kháng đường dây và hệ số phản xạ.
1.4.6 Dẫn nạp đường dây.
1.5.
Hiện tượng sóng đứng. Hệ số sóng đứng.
1.5.1 Hiện tượng sóng đứng.
1.5.2 Hệ số sóng đứng.
Chương 2: Đồ thị Smith
2.1.
Giới thiệu.
2.2.
Các đồ thị vòng tròn.
2.2.1 Phép biểu diễn z trong mặt phẳng phức Г.
2.2.2 Phép biểu diễn Г trong mặt phẳng phức z.
2.3.
Đồ thị Smith.
2.3.1 Mô tả.
2.3.2 Đặc tính.
2.4.
Ứng dụng cơ bản của đồ thị Smith.
2.4.1 Vẽ vectơ điện áp và dòng điện trên đồ thị Smith.
2.4.2 Tính hệ số sóng đứng, hệ số phản xạ và trở kháng đường dây.
2.4.3 Tính trở kháng mạch phức hợp.
2.5.
Phối hợp trở kháng trên đường dây truyền sóng.
2.5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Г hoặc ‫ד‬.
2.5.2 Phối hợp trở kháng bằng đường dây nối tiếp.
1/2

Phối hợp trở kháng bằng một dây chêm
Phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm
5. Phân phối thời gian
2.5.3
2.5.4

Chương
Chương 1
Chương 2
Tổng

Tiết lý thuyết
Tiết bài tập
12
6
8
4
20
10
Tổng cộng : 30 tiết

Ghi chú

6. Giáo trình, tài liệu tham khảo:
6.1. Tài liệu chính:
- [1] Vũ Đình Thành, Lý thuyết cơ sở kỹ thuật siêu cao tần, NXB Khoa học Kỹ
thuật, 1997.
6.2. Tài liệu tham khảo:
- [2] David M. Pozar, Microwave Engineering, Addison – Wesley Publishing
Co., 1993.
- [3] Samuel Y. Liao, Microwave Circuit Analysis and Amplifier Design,
Prentice Hall, 1987.
7. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
8. Thang điểm :

2/2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful