Joboë`m _mJm©Zo àH$Q> ñWmZmdéZ nwÝhm A¸$_hmXodr JwhoV `mdo bmJVo. VoWo _w¸$m_ H$aVm `oVmo. `m Q>ßß`mdarb nd©Vm§Mo ISo> (C^o) MT>U Amho. {H$_mZ 15 {Xdg AmYr H$idë`mg VmaIm§Mr AXbm~Xb H$aVm `oB©b. XwV\$m© C§M dméio AmhoV. EHy$U A§Va Imbrbà_mUo Amho. VgoM AmOy~mOybm O§Jb Amho. gmYmaUnUo 300 _rQ>a AmV ~°Q>ar qH$dm _oU~ÎmrÀ`m àH$memV MmbV Joë`mda VoWo EH$ N>moQo> {edqbJ Amho. n[aH«$_o_Ü`o gh^mJrH$moUË`mhr H$maUmZo Zm|XUr aÔ H$aVm `oUma Zmhr. Am{U Zm|XUr aŠH$_ naV {_iUma Zmhr. gmYmaU MmbrZo gwÑT> ì`º$sbm 3 Vo 4 VmgmV ho A§Va nma H$aVm `oVo. `m_Ü`o OmÊ`mgmR>r XJS>Ym|S>çmZr ^abobr nm`dmQ> Amho. (5) d|H$Qo>e {H$Zmam Vo lr A∏$_hmXodr _ß{Xa 3 {H$. VoWoM ~mhoa lr A¸$_hmXodrMr XJS>r {eio_Ü`o H$moabobr Aà{V_ _yVu Amho. _r._r. (4) _mH™$So>` G$fr Vnmo^y_r Vo A∏$_hmXodr Jwhm 9 {H$._r. {d. d`ñH$a ì`º$s¨Zm hiyhiy Joë`mg OmñVrV OmñV 5 Vo 6 Vmg bmJy eH$VmV.H$X©irdZmV EHy$U 5 à_wI {R>H$mUo AmhoV {VWo Xe©Z KoVë`mdaM Amnbr n§M-n[aH«$_m nyU© hmoUma Amho. (2) A∏$_hmXodr Jwhm Vo ‡H$Q> ÒWmZ 5 {H$. `m~Ôb Amnbo _Z:nyd©H$ A{^Z§XZ! ""H$X©irdZ : EH$ AZw^yVr'' `m nwñVH$m_Ü`o AmnU H$X©irdZmg§~§Yr gd© _m{hVr dmMbr AmhoM. XmQ> d¥jdobtZr doT>bobr Amho. (3) ‡H$Q>ÒWmZ Vo _mH™$So>` F$fr Vnmo^y_r 3 {H$. XoemVyZ Am{U {dXoemVyZ H$X©irdZ n[aH«$_ogmR>r ^m{dH$ _moR>çm à_mUmda Zm|XUr H$arV AmhoV Ë`m_wio `mnwT>rb n[aH«$_m§gmR>r ""‡W_ Zm|XUr ‡W_ ‡doe'' `m VÎdmda Zmd Zm|XUr gwê$ Amho. (1) d|H$Qo>e {H$Zmam Vo A∏$_hmXodr Jwhm 9 {H$. Ë`mMdoir Cd©[aV aŠH$_ ^amdr bmJob. Zm|XUr H$aVmZm ê$.ü&& lr JwÈXod XŒm && lr Òdm_r g_W© && H$X©irdZ n§M-n[aH«$_m g‡o_ Z_ÒH$ma {d. hm _mJ© VwbZoZo gai Amho. ney. `m {R>H$mUr A¸$_hmXodr JwhonmgyZ gmYmaUnUo 2 Vo 3 VmgmV nmohmoMVm `oVo. ZmJ. _r.EdT>r aŠH$_ ^amdr bmJob. EH$ N>moQ>r Jwhm Am{U Ë`m_Ü`o {edqbJ Am{U ñdm_tMr _yVu Amho. Ë`m_wio Amnë`mbm H$X©irdZ n§M n[aH«$_oMr H$ënZm `oB©b. nm`dmQ> ZmJ_moS>r diUmdiUm§Mr Am{U ImMIi½`m§Zr ^abobr Amho. hm EH$ AX²^yV AZw^d Amho. hr nm`dmQ> XoIrb KZXmQ> O§JbmZo. gJù`mV OmñV X_N>mH$ `m Q>ßß`m_Ü`o hmoVo. AmVm VoWo àË`j OmD$Z AmnU H$X©irdZmMr {Xì` AZw^yVr KoUma AmhmV. AmnU H$X©irdZ n§M-n[aH«$_o_Ü`o gh^mJr hmoUma AmhmV. `m_Ü`o H$moRo>hr nmÊ`mMr qH$dm H$gbrhr gmo` Zmhr. _mÌ `m_Ü`o A{Ve` KZXmQ> O§Jb Amho. AZoH$Xm nm`dmQo>da nS>boë`m d¥jdobr ~mOybm gmê$Z nwTo> dmQ> H$mT>V Omdo bmJVo. 3000/. n[aH«$_oÀ`m VmaIoAmYr 15 {Xdg d¡ÚH$s` à_mUnÌ Úmdo bmJob. \$mago MT>U dm CVaU Zmhr. njr. gn© `m§Mohr dmñVì` Amho. ho _§{Xa nd©Vmbm Z¡g{J©H$ {N>Ð nSy>Z ho _§{Xa V`ma Pmbo Amho. _r. `oWo ñZmZ H$ê$Z nyOm H$aVm `oVo. _yi ñWmZr nmÊ`mMm N>moQ>m Y~Y~m. H$X©irdZ n§M-n[aH«$_o{df`r WmoS>Š`mV _m{hVr nwT>rbà_mUo :. H$X©irdZ {~ëddZ n§M n[aH«$_m / 2 . O§Jbm~amo~aM dÝ` àmUr. VoWo OmÊ`mg àH$Q> ñWmZmhÿZ EH$ Vmg bmJVmo. d|H$Qo>e {H$Zm-`mÀ`m S>mì`m ~mOybm nmVmiJ§Jm ZXr nma H$éZ A¸$_hmXodr _§{XamH$So> Omdo bmJVo. n[aH«$_o_Ü`o gh^mJr hmoÊ`mnydu ""H$X©irdZ : EH$ AZw^yVr'' ho nwñVH$ dmMmdo Am{U ""pÏhS>rAmo {S>ÏhrS>r nhmdr''. Ë`m_wio AZw^dr _mJ©Xe©H$m~amo~aM hr n[aH«$_m nyU© H$aUo {hVmMo R>aVo.

`m gd© àH$maÀ`m n[apñWVr_Ü`o Á`m§Zm A°S>Oño Q> hmoUo eŠ` Agob Ë`m§ZrM `m n[aH«$_o_Ü`o gh^mJr ìhmdo. EdT>o A§Va Mmbmdo bmJob. MmXa. g§n. Ë`m§Mg o mR>r godm ^mdZoZo Amåhr ho H$m`© H$arV AmhmoV. ñdV:Mr g°H$ ñdV: CMbyZ Ý`mdr bmJob. AZoH$ g_ñ`m§Mm gm_Zm H$ê$Z Amåhr ^m{dH$m§gmR>r H$X©irdZ n[aH«$_m Am`mo{OV H$arV AmhmoV. (5) nyU©V: {Z_©Zwî` n[aga Agë`m_wio 5 Vo 6 Vmgm§{edm` H$moUVrhr d¡ÚH$s` _XV {_iUo eŠ` Zmhr. gaH$mar AZmñWm. AmVm Amåhmbm gd© gmo`r gw{dYm doiÀ`m doir {_im`bmM hì`mV Am{U ^aboë`m n¡em§Mr dgwbr PmbrM nm{hOo. n[aH«$_obm Z {_iUmar nadmZJr. H$X©irdZmV d|H$Q>eo {H$Zmam Vo AŠH$m_hmXodr Jwhm ._r. `oWo S>m|JaMT>UrMm _mJ© Agë`mZo hmVmV H$mR>rMr ì`dñWm Ho$br Amho. v v v {deof _hÎdmÀ`m gyMZm (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) X§V_OZ. (1) H$X©irdZ n§M-n[aH«$_o_Ü`o X{jU ^maVr` nÕVrÀ`m ^moOZm_Ü`o ^mV. ^mfoMm AS>Wim. Ë`m~m~V ""H$X©irdZ : EH$ AZw^Vy r'' `m nwñVH$mV g{dñVa _m{hVr {Xbr Amho. n[aH«$_oXaå`mZ J¡agmo`r A{YH$ à_mUmda ìhm`Mr eŠ`Vm Amho. H$maU AZoH$Xm n[apñWVr_wio Zmï>m qH$dm OodUmMr doi _mJonTw >o hmoD$ eH$Vo. ZjbdmXr H$madm`m. VmQ>. ^mOr. MQ>Ur. VoWo OmVmZm \$m°año Q> {S>nmQ>_© Q| >Mo OmMH$ {Z`_. AmVm Amåhmbm gd© {b{hboë`m gw{dYm nwadm`bmM hì`mV. Ë`m_wio n[aH«$_oMr \$s ^abr Amho. (3) n§M-n[aH«$_o_Ü`o \$ñQ©> ES> VgoM H$mhr Zoh_r bmJUm-`m Am¡fYm§Mr ì`dñWm Ho$br Amho. ^m{dH$mßMr A{YH$m{YH$ gmo` Ïhmdr Am{U À`mßZm H$_rV H$_r H$Ô>m_‹`o hr nßMn[aH´$_m nyU© H$aVm `mdr. Q>mno r. nmoho B. `mgmR>r H$X©irdZ godm gßKmZo `m nßM-n[aH´$_oMr AmIUr Ho$br Amho. Aem àH$maMm Ñï>rH$moZ AgUmè`m ì`ŠVtZr H¥$n`m `m n[aH«$_oV gh^mJr hmoD$ Z`o. Á`m§Zm H$X©irdZmV Om`Mr Vrd« BÀN>m Amho. Ë`mdoir A°S>Oño Q>_Q| > H$amdr bmJob. H$mhr AMmZH$ AS>MUr `oD$ eH$VmV. Amnë`m Hw$Qw>§{~`m§Zm nyU© H$ënZm XoD$ZM gh^mJr ìhm.àH$Q> ñWmZ Am{U nwÝhm d|H$Q>eo {H$Zmam `m Xaå`mZ Zmï>m qH$dm OodUmMr doi _mJonTw >o hmoD$ eH$Vo. Ë`m_wio Ë`mMm AmJ«h Yê$ Z`o. {VÀ`mda {Z`§ÌU H$aUo Iyn AdKS> Amho. Ë`m ^mJmV nmoir/ MnmVr {_iV Zmhr. dmQ>r. ^moOZmMo gm_mZ dmhÿZ ZoÊ`mgmR>r h_mbm§Mr AZwnbãYVm Aem AZoH$ àH$maÀ`m AS>MUr AMmZH$ {Z_m©U hmoVmV. Á`m§Zm doido a Am¡fYo ¿`mdr bmJVmV Am{U Ë`mAmYr Imdo bmJVo. ñdV:bm bmJUmè`m Jmoù`m Am¡fYo ~amo~a ¿`mdrV. H$X©irdZ godm g§K åhUOo Q´>ì° hb EOÝgr qH$dm \°${g{bQ>r/ gpìh©g àmoìhm`S>a Zmhr. _{hbm§gmR>r ñZmZmMr / g§S>mgMr doJir ì`dñWm Zmhr. ñWm{ZH$ bmoH$m§Mo AmR>_Rw >o dmJUo. nmÊ`mMr ~mQ>br. BVa Y{_©`m§Mm {damoY. VgoM Ë`mM~amo~a MhmMr ì`dñWm Amho. (4) H$X©irdZ n§M-n[aH«$_ogmR>r ór Am{U nwéf `m gdmªZm _wº$ àdoe Amho. àË`oH$ n[aH«$_oVrb H$mhr ^mJ hm Ë`mgmR>r IM© Ho$bm OmUma Amho. (6) H$X©irdZ godm g§K H$X©irdZm_Ü`o {H$_mZ nm`m^yV gmo`r CnbãY ìhmì`mV `mgmR>r à`ËZerb Amho. hmoS>rdmë`m§Mr Am{U hmoS>rMr CnbãYVm. `mMr H¥$n`m Zm|X ¿`mdr hr {dZ§Vr. {db§~. `mMm {dMma H$éZM `m n[aH«$_oV gh^mJr ìhm.H$X©irdZ godm gßKmV\}$ nßM-n[aH´$_ogmR>rMr Ï`dÒWm Imbrb‡_mUo H$a€`mV Ambr Amho. B. Agm AmJ«h YaVm `oUma Zmhr. `m n[aH«$_oV CndmgmgmR>r Am{U {~Z H$m§Xm bgUmÀ`m AmhmamMr H$moUVrhr ì`dñWm Zmhr. VoWo H$moUVmhr h_mb {_iUma Zmhr. bmoUMo B. hr {dZ§Vr. AQ>r. nm{U Am{U MhmgmR>r \w$bnmÌ. H$maU VoWrb n[apñWVr hr gVV ~XbV AgVo. hr {dZ§Vr. N>mQo >r ~°Q>ar. Amåhr \$s åhUyZ EdT>r aŠH$_ ^abr Amho. H$X©irdZ {~ëddZ n§M n[aH«$_m / 3 . gmYmaUnUo EHy$U 40 {H$. Zmï>çm_Ü`o Cn_m. (2) H$X©irdZm_Ü`o _w¸$m_m§À`m {R>H$mUr H°$ar_°Q>Mo A§WéU `m§Mr ì`dñWm Ho$br Amho. ZmîQ>çmgmR>r gwŠ`m ñdê$nmÀ`m nXmWmªMm Am{U {~ñH$sQ>o `m§Mm AmYma ¿`mdm bmJVmo. ~oS>erQ> àË`oH$mZo ñdV: ~amo~a ¿`mdo. Ë`mdoir AZoH$Xm ZmB©bmO hmoVmo. Vo dOZmZo hbHo$ AgyZ àË`oH$mbm H$X©irdZmV d|H$Q>oe {H$Zmam Vo AŠH$m _hmXodr Jwhm ~amo~a KoD$Z Omdo bmJob Am{U naV d|H$Q>oe {H$Zmar AmUmdo bmJob. n[aH«$_o_Ü`o gh^mJr hmoÊ`mMr d¡`{ŠVH$ O~m~Xmar àË`oH$mMr amhrb. Aem ì`ŠVtZr Ë`mgmR>r gwH$o ImÚ nXmW© ñdV:~amo~a ¿`mdoV.

Ë`mgmR>r AmnUmbm gd©Vmonar ghmæ` H$amdo Agm Am_Mm `m {Z`moOZmMm hoVy Amho. Ë`m_wio nwT>rb gd© n[aH«$_m aÔ hmoÊ`mMr eŠ`Vm Amho. Ë`mM~amo~a Amnbr AmÜ`mpË_H$ CÞVr hmoB©b. VoWrb n{dÌ Am{U _§Jb n[agamV Am`moOH$ Am{U BVa H$moUm~amo~a H$moUË`mhr àH$maMo dmX KmbyZ Z`o. H$maU Vmo gd© ^mJ ZjbdmXr Am{U g§a{jV Q>m`Ja àmoOoŠQ> H$m`ÚmA§VJ©V `oVmo. OrdZmV EH$ Anyd© AmZ§X {Z_m©U hmoB©b. Ago ImÌrnyd©H$ g_OyZ C_OyZ `m gdmªer gm_Zm H$am`Mr _mZ{gH$ Am{U emar[aH$ j_Vm AgUmè`m ì`ŠVtZrM n[aH«$_o_Ü`o gh^mJr ìhmdo hr {dZ§Vr. (10) J¡agmo` hrM _w»` gmo` AgÊ`mMr eŠ`Vm Amho. `mMr àË`oH$mZo Zm|X ¿`mdr. nm`mV ~yQ> (ñnmoQ>© eyO) AgmdoV. {nedr qH$dm àdmgr ~°J KoD$ Z`o. `m n[aH«$_oZo Amnbr àmn§{MH$. H$X©irdZ hr H$moUVrhr {nH${ZH$ Zmhr qH$dm Q´o>{H$§J Zmhr. Ë`mgmR>r CËH$Q> BÀN>o~amo~aM gd© àH$maÀ`m emar[aH$ Am{U _mZ{gH$ AS>MUt~amo~a gm_Zm H$amdm bmJob Aer IyUJmR> àË`oH$mZo _ZmV ~miJmdr. H$X©irdZ {~ëddZ n§M n[aH«$_m / 4 . ñdV:bm A§V~m©ø àJë^ H$aUmam EH$ àdmg åhUyZM H$X©irdZ n§M-n[aH«$_oH$So> àË`oH$mZo nm{hbo nm{hOo. Hw$adnya. A¸$bH$moQ> Aer H$moUVrhr VrW©ñWmZo g§b¾ H$aVm `oV ZmhrV. Amnbr gmYZm ~iH$Q> hmoB©b. gm_mZmgmR>r nmR>rdaMr g°H$ ¿`mdr. JmUJmnya. Eo{hH$ g§H$Qo> Xya hmoÊ`mg Va _XV hmoB©bM. v v v H$X©irdZ n§M-n[aH«$_m H$aUogmR>r Amdí`H$ ~m~r (1) (2) (3) (4) (5) H$X©irdZ n§M n[aH«$_m Zm|XUr AO© ^ê$Z XoUo. (7) H$X©irdZ n§M-n[aH«$_o~amo~a nrR>mnya. àË`oH$ n[aH«$_mWuZo H$X©irdZmMr ^a^ê$Z AZw^yVr ¿`mdr. `mMr àË`oH$mZo Zm|X ¿`mdr Aer {dZ§Vr Amho. Ë`m§Zm lre¡ë`. (6) H$X©irdZ n§M-n[aH«$_m hm EH$ CËH$Q>. lrXÎmà^y§À`m JwáñWmZmMo Am{U lrñdm_r g_WmªÀ`m àH$Q> ñWmZmMo Xe©Z ghOgmÜ` Zmhr. Amnbo _Zmo~b C§MmdUmam Am{U H$Xm{MV g§nyU© Am`wî` ~XbyZ Q>mH$Umam Agob Ago dmQ>Vo. (9) Amnë`mbm n[aH«$_og§~§Yr Á`m H$mhr gyMZm H$am`À`m AgVrb Ë`m n[aH«$_m g§në`mda boIr ñdê$nmV H$amì`mV.(8) Joë`m df©^amV hOmamo ^m{dH$m§Zm H$X©irdZmV OmVm Ambobo Zmhr. amÌr PmonVmZm bmJUmao H$nSo> MmXa Am{U ~oS>erQ> ~amo~a ¿`mdoV. X¡dr AZw^yVr XoUmam. (Z_wZm OmoS>bm Amho) 1 \$moQ>mo Am`S|>{Q> gmB©O ñdV:Mo g§_VrnÌ Am{U h_rnÌ (Z_wZm OmoS>bm Amho) d` df} 60 Mo nwTo> S>m°ŠQ>am§Mo _o{S>H$b {\$Q>Zog à_mUnÌ (Z_wZm OmoS>bm Amho) ñdV:Mo H$nSo> EH$ A§Jmda-A{YH$ 2 H$nSo> OmoS>. `mhr n[apñWVr_Ü`o H$X©irdZ godm g§K {Zð>oZo Am{U gd© àH$maÀ`m g§H$Q>m§Mm gm_Zm H$ê$Z H$X©irdZ n[aH«$_m Am`mo{OV H$arV Amho. lr XÎmà^y§Mr Am{U lr ñdm_r g_WmªMr Amnë`mda {ZpíMVM H¥$nm hmoB©b. VgoM H$_rV H$_r H$nSo> Am{U gm_mZ ¿`mdo. Ë`m§ZrM gh^mJr ìhmdo. M¡VÝ`Xm`r Am{U X¡dr AmÜ`mpË_H$ AZw^d Agë`mZo Á`m§Zm nwaogm doi H$mT>Vm `oB©b. Zoh_r bmJUmar Am¡fYo. Aer {dZ_« {dZ§Vr ^m{dH$m§Zm Amho. hm\$ n±Q> qH$dm ~_w©S>m KoD$ Z`oV. _m¡ë`dmZ dñVy KoD$ Z`oV. `mMr AZw^yVr `m n§M-n[aH«$_o Xaå`mZ àË`oH$mZo ¿`mdr. Ë`m_wio \$m°aoñQ> Am{U nmobrg H$madmB© hmoÊ`mMr eŠ`Vm Amho. nmVmiJ§Jm qH$dm _YyZM naV `mdo bmJbo Amho. Aem nÕVrZo `m n§M-n[aH«$_oMo {Z`moOZ Ho$bo Amho. BVa dñVy Amnë`m ~amo~a ¿`mì`mV. H$maU H$X©irdZ ho {R>H$mU EH$m ~mOybm XwJ©_ {R>H$mUr dgbobo Amho. H$S>J§Mr. H$X©irdZmV n{hë`m§Xm Joë`mda nwÝhm H$Yr OmVm `oB©b ho lr XÎmà^y§À`m Am{U lr ñdm_r g_WmªÀ`m BÀNo>daM Adb§~yZ Amho. hm AZw^d Amnbo Aï> gmpËdH$ ^md OmJ¥V H$aUmam.

H$moUË`mhr agm`Zm§Mm dmna VoWo H$ê$ Z`o. :. VgoM Xmê$ Am{U BVa A§_br nXmWmªÀ`m godZmbm gº$ _ZmB© Amho. MoH$Zo. Mmby ImVo H´$. v v v H$X©irdZ {~ëddZ n§M n[aH«$_m / 5 . gmo~V ~°Q>ar hmVr KoD$ZM Omdo. B©_ob Ûmao. Am°ZbmB©Z Q´>mÝg\$a H$éZ ^aVm `oB©b. àmUr `m§Zm Ìmg hmoB©b Ago dV©Z H$ê$ Z`o. Eg.~±H$ Am∞\$ _hmamÔ¥>. (9) n[aH«$_o_Yrb J«wnMr {H$_mZ g^mgX g§»`m 30 Am{U H$_mb g§»`m 50 EdT>r Agob. H$moUVrhr _m{hVr. Ë`m_wio VoWrb n{dÌVobm ~mYm `oVo ho Ü`mZmV ¿`mdo. XmoZ-VrZ OUm§Zm ~amo~a KoD$ZM Omdo.lre¡ë`-nwUo . JwQ>Im. H$mhr Pmbo Var Vr H$X©irdZmV Q>mHy$ Z`o.lre¡ë` . Ë`m gdmªMr _m{hVr Zm|XUr AJmoXaM H$éZ ¿`mdr hr {dZ§Vr. (6) H$X©irdZ n[aH«$_o_Ü`o ßb°pñQ>H$À`m dmnambm nyU©nUo ~§Xr Amho. Ë`mhÿZ H$_r g§»`m Agë`mg nwT>rb n[aH«$_o_Ü`o A°S>OoñQ> Ho$bo OmB©b. VgoM O§JbmVrb H$moUË`mhr ney. Eg. Xmdo `mgmR>r Ý`m`mb`rZ à{H«$`oMr gr_m. e§H$m. Zm|XUr AO©. VgoM e°ånyMo g°eo.H$X©irdZ n§Mn[aH«$_m .H$X©irdZ n§Mn[aH«$_m .lre¡ë` (2) é. H$mhr An[ahm`© H$maUm_wio ßb°pñQ>H$Mr dñVy ¿`mdr bmJë`mg Vr `oVmZm naV AmUmdr. gwnmar ImÊ`mg ~§Xr Amho. Ûmao Zmd Zm|XUr Ho$br OmUma Zmhr. H$moUVrhr ì`º$s ì`gZ H$aVmZm AmT>ië`mg O~a X§S> Am{U Vwé§Jdmg Aer {ejm hmoD$ eH$Vo. H$moUVrhr ßb°pñQ>H$Mr dñVy ~amo~a KoD$ Z`o. n[aH«$_ogmR>rMr a¸$_ Am_À`m H$m`m©b`mV amoIrZo. MoH$Zo qH$dm Am_À`m ~±H$ Am°\$ _hmamï´>À`m ImË`mda amoIrZo. (2) n[aH«$_m§À`m doimnÌH$mà_mUo Zm|XUr H$ê$Z Amnbr OmJm n¸$s H$amdr.H$X©irdZ n§M-n[aH«$_ogmR>r ì`dñWm godm. (7) H$X©irdZ n[agamV H$moUË`mhr àH$mao V§~mIy . {gJmaoQ>.60138462361 IFS code :-MAHB0000003 {Z`_ d AQ>r (1) n[aH«$_ogmR>r _`m©{XV OmJm CnbãY Agë`mZo ""‡W_ AmboÎ`mßZm ‡W_ ‡doe'' `m VÎdmda àdoe {Xbm OmB©b.001/. lrnmX lrd„^ M[aÌ Am{U Amnë`m AmdS>Ë`m J«§WmMo dmMZ H$amdo.dmX Kmby Z`o.nwUo .EH$m ì`ŠVrgmR>r . 10.lre¡ë` .501/. H$X©irdZ n§M-n[aH«$_m H$arV AgVmZm dmQo>V {XgUmè`m dméim§Zm. njr. AS>MU {dZmg§H$moM. EH$Q>çm XwH$Q>çmZo nwTo> OmD$ Z`o qH$dm _mJo amhÿ Z`o. _moH$ionUmZo Am{U àm§OinUo AmYrM {dMmê$Z Am{U g_OyZ ¿`mdr. VobmÀ`m ~mQ>ë`m. (4) H$X©irdZ n§M-n[aH«$_m H$arV AgVmZm OmVm-`oVm g_yhm~amo~aM Agmdo. Amnë`m JQ>mnmgyZ hmHo$À`m A§Vamda ahmdo. (8) H$X©irdZmV A¸$_hmXodr Jwhm Am{U ñdm_r g_WmªMo _yi ñWmZ `m {R>H$mUr g³mZ H$aVmZm H$moUË`mhr àH$mao A§Jmbm gm~U. (5) H$X©irdZ n[aH«$_o_Ü`o lrJwéM[aÌ.~g n[aH«$_m ImÀ`mMo Zmd :. nmD$M VoWo ZoD$ Z`oV. `mMr Zm|X ¿`mdr. H$X©irdZ n[aH«$_oXaå`mZ amOH$s`. S>oäH$Z {O_ImZm nwUo emIm.EH$m ì`º$sgmR>r . 5.gh`moJ amer Imbrbà_mUo (1) é.nmZ_gmbm. Ë`m§Zm _maÊ`mMm à`ËZ H$ê$ Z`o. E_. EoZdoir n[apñWVrZwê$n n[aH«$_oÀ`m H$m`©H«$_mV ~Xb H$aÊ`mMm A{YH$ma H$X©irdZ godm g§KmZo amIyZ Ro>dbobm Amho. {dS>r. amÌrÀ`m _w¸$m_mV EH$Qo> ~mhoa OmD$ Z`o. _ZmMo g_mYmZ Pmë`mdaM n[aH«$_ogmR>r ZmdZm|XUr H$amdr hr {dZ§Vr. ^m¡{VH$ d KaJwVr {df`m§darb MMm© H$Q>mjmZo Q>mimì`mV.H$X©irdZ n[aH´$_m gßK ~±Ho$Mo Zmd :. nwUo eha Ý`m`mb`rZ joÌ ho amhrb. (3) n[aH«$_o_Ü`o H$X©irdZ godm g§KmZo V`ma Ho$bobo {Z`_ Am{U {eñV H$gmoerZo nmimdo bmJVrb. Ë`m~m~V Z§Va VH«$ma MmbUma Zmhr. H$nS>çm§Mm gm~U dmnaÊ`mbm ~§Xr Amho. d¥jm§Zm H$mR>r _mê$ Z`o. \$moZdéZ. g§_Vr / h_r nÌ Am{U a¸$_ ^aë`mdaM Zm|XUr Z¸$s hmoB©b. (10) gd© àH$maÀ`m VH«$mar.

VoWo amhÊ`mMr ì`dñWm Ho$bobr AgVo.lre¡ë` `oWo AmXë`m {Xder S>m`aoŠQ> nmoMmdo bmJVo.nw U o `o W y Z bŠPar. h¡Xam~mX Am{U {gH§$Xam~mX hr XmoZ _w»` aoëdo ñWmZHo$ AgyZ h¡Xam~mX `oWrb _hmË_m Jm§Yr ~g ñWmZH$ `m _w»` ~g ñWmZH$mdê$Z gH$mir 6 dmOë`mnmgyZ Xa 30 {_{ZQ>m§Zr lre¡ë` `oWo OmÊ`mgmR>r ~gog CnbãY AmhoV._r.ê$. aoëdo Am{U {d_mZgodo_m\©$V h¡Xam~mX OmoS>bo Jobo Amho.lre¡ë` . EdT>o AgyZ Ë`mMo {VH$sQ> gmYmaU 250/.14 aMZm Am{U Am`moOZ n[aH«$_m§Mo Am`moOZ XmoZ àH$mamZo Ho$bobo Amho 1) nw U o `o W y Z ~gZo : 6 {Xdg .lre¡ë` `oWo `oÊ`mgmR>r h¡Xam~mX `oWo `mdo bmJVo. h¡Xam~mX Vo lre¡ë` ho A§Va 210 [H$. aoëdoZo gwÕm h¡Xam~mX `oWo nmohmoMVm `oVo. lre¡ë` . 5501/. Xoe^amVyZ gd© _w»` {R>H$mUmhÿZ añVm.H$X©irdZ n§M-n[aH«$_m 2013 . À`m Xaå`mZ Amho. é. H$X©irdZ {~ëddZ n§M n[aH«$_m / 6 . VoWyZ nwT>o 3 amÌr Am{U 4 {Xdg H$X©irdZ n[aH«$_m Am{U lre¡ë` `oWo naV Amë`mda n[aH«$_m g§nVo.001/2) lre°Î` `oWyZ : 4 {Xdg .nwUo. é. 10. _hmamï´>mVrb ~hþVoH$ gd© {OëømÀ`m {R>H$mUmhÿZ h¡Xam~mX `oWo gaH$mar Am{U ImOJr bŠPar ~gog godm CnbãY Amho.H$X©irdZ n§M n[aH«$_m .nw e ~° H $ Zm° Z Egr ~gZo .

AS>MUr. nyU©V: ñdV:À`m O~m~Xmarda gh^mJr hmoD$ BpÀN>Vmo. (2) nyU© nÎmm:\$moZ Z§:(3) _mo~mB©b:. {Z`_.lr/gm¡/lr_Vr/Hw$. _r `m n[aH«$_o{df`r.(1) (2) (4) B©_ob:(5) OÝ_VmarI:- d` qbJ : ór / nwê$f (6) ì`dgm`:(7) `mnydu _moR>çm n[aH«$_m/`mÌm Ho$ë`m AmhoV H$m? H$moUË`m? (8) lr XÎm g§àXm` . Ë`mVrb àdmg. AQ>r AmnU g_OmdyZ KoVë`m AmhoV H$m? _r H$X©irdZ n[aH«$_o_Ü`o ñdV:À`m BÀNo>Zo. H$imdo.lr ñdm_r g§àXm` `mMo ^º$.H$X©irdZ n§M-n[aH«$_m Zm|XUr AO© n[aH«$_m {XZm§H$ : H$m`m©b`rZ Cn`moJmgmR>r O_m Ho$bobr aŠH$_ : ~mH$s aŠH$_ : Zm|XUr {XZm§H$ : (1) Zmd:. AZw`m`r AmhmV H$m? (9) H$moUVr CnmgZm H$aVm? (10) `mnydu H$moUË`m XÎmñWmZr Jobm AmhmV? (11) Amnbo Hw$Qw§>~r` Am{U OdiMo ZmVodmB©H$ `m§Zm AmnU H$X©irdZ n§M-n[aH«$_oV gh^mJr hmoUma AmhmV `mMr nyU© H$ënZm {Xbr Amho H$m? (12) H$X©irdZ n§M-n[aH«$_oMr gd© _m{hVr. H¥$n`m _bm `m_Ü`o gh^mJr H$éZ ¿`mdo. hr {dZ§Vr. _mJ© `m§~m~V gd© _m{hVr KoVbr Amho. {R>H$mU {XZm§H$ - ghr Zmd - H$X©irdZ {~ëddZ n§M n[aH«$_m / 7 .

`m n[aH«$_o_Ü`o amoO 10 Vo 15 {H$_r MmbÊ`mMr Ë`m§Mr j_Vm Amho. hr g§nyU© n[aH«$_m _r _mPo ñdV:Mo qh_Vrda Am{U O~m~Xmarda nyU© H$arZ. n[aH«$_oXaå`mZMo {Z`_ Am{U {eñV `m§Mo _r n[aH«$_m `eñdr hmoÊ`mgmR>r _Z:nyd©H$ nmbZ H$arZ Am{U H$X©irdZ godm g§Kmbm gd© àH$maMo gmhmæ` H$arZ. hr n[aH«$_m AdKS> AgyZ 40 Vo 50 {H$_r n`ªV O§JbmVyZ MmbV àdmg H$amdm bmJVmo. ømMr _r h_r XoV Amho./gm¡. {R>H$mU - ghr {XZm§H$ gmjrXma Zmd d nÎmm Zmd ghr (1) S>m°ŠQ>am§Mo boQ>ahoS> (60 dfmªdarb ì`ŠVtgmR>r) lr.H$X©irdZ {~ëddZ n§M-n[aH«$_m ñdV:Mo h_rnÌ / g§_VrnÌ H$X©irdZ godm g§KmV\}$ Am`mo{OV H$aÊ`mV `oUmè`m H$X©irdZ {~ëddZ n§Mn[aH«$_oMr g§nyU© _m{hVr _r H$ê$Z KoVbr Amho Am{U Vr _bm nyU©V: g_Obr Amho. `m§Mr _r VnmgUr Ho$br AgyZ Vo / Ë`m H$X©irdZ n§Mn[aH«$_o_Ü`o gh^mJr hmoÊ`mgmR>r emar[aH$Ñï>çm Am{U d¡ÚH$s`Ñï>çm V§XwéñV Am{U gj_ AmhoV. _r `m n[aH«$_oV gh^mJr hmoÊ`m~m~V _mPo AË`§V OdiMo Hw$Qw§>~r` Am{U ZmVodmB©H$ `m§Zm H$ënZm {Xbr Amho. H$imdo. ho _bm H$ibo Amho. d` am. {XZm§H$:- ghr {R>H$mU:- {e¸$m . Ë`mVrb OmoIr_ Am{U AS>MUr _r g_OyZ KoVë`m AmhoV. lr XÎmà^y§À`m Am{U lr ñdm_r g_WmªÀ`m H¥$noZo Am{U Amerdm©XmZo hr n[aH«$_m gwIê$nnUo nma nmS>Ê`mg _r gd© àH$maMo ghH$m`© H$arZ.