Proiectarea reţelei de comunicaţii mobile

§ Scopurile proiectării
La proiectarea unei reţelei de comunicaţii mobile este necesar de efectuat
următoarele proceduri:
1) divizarea teritoriului care este necesar de „acoperit” şi aflarea locului
amplasării staţiilor de bază a fiecării celule
2) repartizarea canalelor sistemei între celulele
3) optimizarea parametrilor sistemei în timpul proiectării şi epluatării
!) calculul infrastructurii reţelei
"tapele proiectării unei reţelei de comunicaţii mobile pot fi prezentate astfel:
1# $ %lanificarea acoperirii
2# $ %lanificarea capacităţii
3# $ %lanul de frecvenţe
!# $ &naliza şi optimizarea
La planificarea acoperirii se efectuează calculul cîmpului pe teritoriul fiecărei
celule' posibilitatea interferenţei pe celule şi posibilitatea înlăturării lor#
La planificarea capacităţii se efectuează calculul numărului de celule şi
posibilitatea realizării canalelor reeşind din numărul total de abonaţi' traficul
pro(nozat şi probabilitatea de refuz a c)emării a sistemei*în sisteme de comunicaţii
mobile probabilitatea de refuz de obicei nu depăşeşte 2+)#
§ Repartizarea seturilor de canale între celulele sistemului
,et de canal utilizat într-o celulă reprezintă un număr de canale nevecine*nu sunt
amplasate pe frecvenţe alături)#
.om studia procedura de repartizare a seturilor de canale în celule de forma
)ea(onală utilizînd 2 factori: i şi /' care se mai numesc factori*parametri) de
deplasare#
%rocedura constă din:
1# ,e ale(e o celulă oarecare de pe teritoriul ce trebuie acoperit şi acestei celule
iniţiale i se atribuie un oarecare set de canale#
2# 0ele mai apropiate 1 celule care vor utiliza acelaşi set de canale se determină
deplasîndu-se din centru celulei iniţiale perpendicular pe fiecare din laturile
celulei iniţiale cu i unităţi *sub unitate se subînţele(e distanţa dintre 2 celule
vecine)#
1
1
2
3 !
3# ,ub un un()i pozitiv în sens (eometric*de la o linie contra acelor de
ceasornic) de 123 se deplasează cu / celule# 0elulei obţinute i se atribui setul
iniţial de canale 1#
!# ,e ale(e o oarecare celulă ce se află între celulele ce au primit de/a un set de
canale şi se repetă 143#
5# %rocedura se termină atunci cînd toate celulele cuprinse între celulele cu
setului 1 au primit cîte 1 set de canale *toate seturile trebuie să fie diferite6
diferite seturi de canale nu pot utiliza unul şi acelaşi canal)#
7e eemplu: i826 /81 *i9/6 i:/)
%e teritoriul acoperit se formează (rupul de celule numite clustere *ce constă din ;
celule' şi se indică cu o linie mai (roasă)
<umărul de celule în cluster se calculează conform următoarei formule=
>8 i
2
? i/ ? /
2
8 2
2
? 2@1 ? 1
2
8 ; *pentru cazul dat)
7istanţa minimă dintre centrele a 2 celule ce utilizează acelaşi set de canale este
numită distanţa de reutilizare şi se notează prin D' se calculează conform formulei:
R D = k 3
Ande B este raza celulei
7istanţa de reutilizare D dintre celulele ce utilizează acelaşi set de canale mai
poate fi calculată după formula:
R D = 3 ) ) * ) )* * ) * *
2 2
2 1 2 1 2 1 2
1
y y y y x x x x − + − − + +
2 1 2 1 ' ' ' y y x x
- sunt coordonatele punctelor între care dorim să aflăm distanţa de
reutilizare#
0el mai des utilizate sunt valorile > 8 !' ;' 12 şi D 8 3'!1B6 !'5CB6 1B#
.alorile mici a lui > se utilizează în zonele rurale şi posibil suburbane' iar > cu
valorile mari*12'1D) în zonele urbane cu trafic intens#
7acă toate celulele emit semnale de aceeaşi putere în timp ce creşterea lui > dice
la creşterea D' pe de altă parte creşterea luui > reduce probabilitatea apariţiei
interferenţei izocanal#
%entru mărirea valorii D este necesar de a minimiza distanţa de reutilizare a
frecvenţei din acest punct de vedere se cere (ăsirea celei mai mici valori lui > ce
corespunde cerinţelor de capacitate în lipsa interferenţei#
2
1
2
3
!
5
1
; 1
2
3
!
5
1
;
1
2
3
!
5
1
;
1
2
3
!
5
1
;
1
2
3
!
5
1
;
1
2
3
!
5
1
;
1
2
3
!
5
1
;
§ Algoritme de repartizarea a canalelor între staţiile de bază
"istă un număr mare de al(oritme de repartizare a canalelor în calulele sau E,6
cele mai des aplicate sunt următoarele:
1# Algoritmul de alocare fixă a canalelor între BS $ în acest caz numărul total de
canale se calculează după formula:
c
f F M ∆ ∆ = F
F ∆ este spectrul de frecvenţe alocat sistemei
c
f ∆
este banda unui canal*cînd nu eistă benzi de (ardă între canale)
Goate acestea canalese reparizează uniform între toate E,#
%entru aceasta nimărul total de canale se împarte la numărul total de celule din
cluster şi se află numărul de canale ce revine fiecărei E,#
BS
n
k
M
=
0înd BS
n
nu este un număr între( primile celule din E, vor avea cu un canal mai
mult
7e eemplu: dacă în sistem se utilizează 52 canale: H852' >8D atunci repartizarea
canalelor este dată de următorul tabel:

55 # 5 D F 52 F = = k M
1 ! " # $ % & '
1 2 3 ! 5 1 ; C D
1
2
1
1
1
2
1
3
1
!
1
5
1
1
1
;
1C
1
D
2
2
2
1
2
2
2
3
2
!
2
5
2
1
2;
2
C
2
D
3
2
3
1
3
2
3
3
3
!
3
5
31
3
;
3
C
3
D
!
2
!
1
!
2
!
3
!
!
!5
!
1
!
;
!
C
!
D
5
2
3
 La prima celulă se referă setul ce constă din canalele 1'12'1D'2C'3;'!1
 La a doua celulă se referă setul ce constă din canalele 2'11'22'2D'3C'!;
 La a treia' a patra şi a cincea celulele se refer seturile ce conţin cîte 1 canale
 La a şasa' a şaptea' a opta şi a noua celule se refer seturile ce conţin cîte 5
canale
<ea/unsul al(oritmului constă în faptul că banda de frecvenţă a canalelor nu se
utilizează efectiv#
7e eemplu' dacă într-o celulă sunt ocupate toate canalele şi mai apare un apel'
acest apel ve primi un refuz necătînd la faptul că în celule vecine eistă canale
libere#
&vanta/ul acestui al(oritm constă în faptul că alocarea canaului la apariţia
apelului este cea mai rapidă#
2# Distri(uirea dinamică a canalelor $ constă în faptul că toate canalele se află
într-un fond de rezervă a sistemei şi la apariţia unui apel în orice celulă se alocă un
canal din fondul de canale după terminarea comunicaţiei cu canalul dat el este
returnat în fondul de canale şi poate fi utilizat pentru convorbiri la alte celule#
&vanta/ul acestui al(oritm constă în faptul că se utilizează efectiv canalele' însă
alocarea unui canal pentru un apel necesită un timp mai mare#
%entru a mări eficienţa utilizării canalelor şi posibilităţii apariţiei între canale'
această procedură utilizează un mecanism de comutare permanentă a convorbirilor
de pe un canal pe altu pentru a respecta valoarea D#
3# Algoritmul de re)artizare im)usă a canalelor $ aici fiecare celulă utilizează 2
tipuri de canale:
a) 0anale de bază*nominale) şi la apariţia apelului în celulă se utilizează la
început toate canalele nominale
b) 0anale secundare care pot fi utilizate doar cînd sunt ocupate cele
nominale
&locarea canalelor secundare în celula dată se efectuează controlînd lipsa
apariţiei interferenţei între canaşeşe secundare şi cele nominale*din celula dată
secundară şi celula vecină nominală)
In cazul utilizării canalelor la apariţia canalelor nominale libere se efectuează
transferul le(ătura de pe canal secundar ocupat pe cel nominal liber#
!# Algoritmul de re)artizare *i(ridă $ fiecare celulă are cîte un număr mic de
canale repartizate fi şi aceste canale pot fi utilizate dar în celula dată şi eistă o
rezervă de canale' fiecare din aceste canale poate fi utilizată în orice celulă#
!
&*E'0)
E*&'0)
0*&'E)
E*&'0)
0*&'E)
& $ canale nominale *se utilizează prioritar)
E'0 $ canale secundare *se utilizează cînd sunt
utilizate toate canalele nominale)
Un nou portal informaţional!
Dacă deţii informaţie interesantă si doreşti să te imparţi cu noi
atunci scrie la adresa de email ! support"sursa#md
5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful