ΕΜΒΟΛΗ ΟΧΙ ΑΝΑΙΤΙΑΤΗ

1. Οἱ  ἀγκιτάτορες  στὴν  Οὐκρανία,  ὑποκινούμενοι  ἀπὸ  τὸ  ἰουδαιαριὸ  τῆς 
Ἀμερικῆς, τὸν οὑνιτισμὸ τῆς ʺἉγίαςʺ Ἔδρας, τὸν ναζισμὸ τοῦ ἰσραήλ, τὴν 
πορτοκαλὶ  ἐχθροπάθεια  τῆς  νανώδους  Εὐρώπης,  τὴ  λυσσομανία  τῆς  χη‐
ρευούσης  μωχαμετανίας,  κατέλαβαν  πραξικοπηματικῶς  τὴν  ἐξουσία, 
σχηματίζοντας μία χούντα μαφιόζικης γιούλια. Καὶ προβαίνουν σὲ δολο‐
φονίες  καὶ  βιασμοὺς  Ρώσων  καὶ  ρωσοφίλων  πολιτῶν,  ἐνῶ  ἡ  σιωνιστικὴ 
προπαγάνδα  ποὺ  ξέρει  νὰ  ἐμφανίζει  τὸ  σκότος  φῶς,  διαστρεβλώνει  τὶς 
εἰδήσεις,  ἢ  τὶς  ἀποσιωπᾶ,  ὅπως  πράττει  καὶ  στὴ  Συρία.  Παρακαλοῦμε  τὰ 
ἐλεύθερα πνεύματα, Νὰ μὴ συνταυτίζονται μὲ τὴν ἰουδαιοσύνθετη χούν‐
τα τοῦ Κιέβου (μὲ ἐπικεφαλῆς τὸ ἰουδαιοκάθαρμα Γιατσενιούκ, τὸν πραξι‐
κοπηματία), τὴ συναρτημένη μὲ τὴ δολοφόνο τῶν ἐθνῶν Ἀμερική, οὔτε νὰ 
πιστεύουν  ὅ,τι  τοὺς  σερβίρουν  τὰ  ἰουδαιοκάναλα.  Ὑποστηρίζουμε  τὴ  Ρω‐
σία  ὁλοψύχως,  διότι  ἐκφράζει  τὸ  Ὀρθόδοξο  ἦθος  καὶ  φέρει  ἐναργῆ  τὰ 
στίγματα τῆς ὑπερεβδομηκονταετοῦς ἰουδαιομπολσεβικῆς τυραννίας.  
 
 
2. Ἐκπλήττομαι ὀργιζόμενος, μὲ τὶς Η.Π.Α., τούτη τὴν ἀθλία Βαβυλῶνα, 
ποὺ  αἱματοκύλισε  λαούς,  καὶ  τώρα  χώνει  τὴν  οὐρά  της  στὴν  Οὐκρανία. 
Θέλει γὰρ νὰ τὴν προστατεύσει ἀπὸ τὴν ʺἀπειλὴ τῆς Ὀρθοδοξίαςʺ. Αὐτό, 
τοὐλάχιστον,  ἰσχυρίζεται  ἐκεῖνο  τὸ  παραλυμένο  σκιάχτρο,  ὁ  κερατοϊου‐
δαῖος  Daniel  Bildt.  Νὰ  δικαιολογία,  νὰ  ἐκκινήσουν  διωγμὸ  κατὰ  τῆς 
ἀφθόρου Πίστεώς μας. Ὅμως ἔρχεται ἡ ὥρα σου, αἱματόεσσα, ἀφοῦ ʺἐκολ‐
λήθησαν αἱ ἁμαρτίαι σου ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐμνημόνευσεν ὁ Θεὸς τὰ 
ἀδικήματά  σουʺ  (Ἀπ.  ιηʹ  5).  Ἔχει  προγραφεῖ  καὶ  ἡ  συντριβή  σου,  ποὺ  ἡ 
οἴησή σου δὲν σοῦ ἐπιτρέπει νὰ τὴν ὑποψιαστεῖς κἄν, ἀφοῦ διακηρύττεις, 
ʺὅτι κάθημαι ὡς βασίλισσα καὶ χήρα οὐκ εἰμιʺ (Ἀπ. ιηʹ 7), καὶ πιστεύεις ὅτι 
δὲν  ἔχεις  ἀνάγκη  οὐδενός.  Ἡ  συντριβή  σου,  ποὺ  ἔρχεται  ταχέως,  θὰ  σὲ 
βυθίσει στὸ μηδέν. Καὶ τότε θὰ ἀκουστεῖ βαρυηχὴς καὶ βροντοκέραυνος ἡ 
Ἀγγελικὴ  ἰαχή:  ʺἜπεσεν,  ἔπεσε  Βαβυλὼν  ἡ  μεγάληʺ,  ἥτις  ʺἐκ  τοῦ  οἴνου 
τοῦ  θυμοῦ  τῆς  πορνείας  αὐτῆς  πεπότικε  πάντα τὰ ἔθνηʺ  (Ἀπ. ιδʹ  8· ιηʹ 2). 
Τότε θὰ κληθοῦν τὰ ἔθνη ποὺ ἀδικήθηκαν ἀπὸ αὐτήν, νὰ τῆς ἀποδώσουν 
ʺδιπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆςʺ, ὅτι ʺἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς, 
θάνατος  καὶ  πένθος  καὶ  λιμὸς  καὶ  ἐν  πυρὶ  κατακαυθήσεταιʺ,  ὅτι  ʺἐν  τῇ 
φαρμακείᾳ αὐτῆς ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνηʺ (Ἀπ. ιηʹ 5, 8, 23). 
 
3. Ἀμερικὴ τῆς ἀπειλῆς, τῆς τρομοκρατίας καὶ τῆς βίας προστάτιδα, ἐπέρ‐
χεται  καταπάνω  σου  βαρὺς  ὁ  πέλεκυς  τοῦ  δικαιοκρίτου  Θεοῦ.  Πρὶν  ὑπο‐
χρεωθεῖς  νὰ  καταβάλεις  τὸ  τίμημα  τῶν  ἀδικημάτων  σου,  θὰ  δέχεσαι 
συχνά‐πυκνὰ  πρόδρομα  χτυπήματα  (κάτι  ποὺ  ἤδη  ἀρχίζει  νὰ  γίνεται 
ὁρατό),  μέχρι  τὸ  τελειωτικὸ  ποὺ  θὰ  σὲ  ἀχρηστεύσει.  Συνακόλουθα  θὰ 
καταστεῖ ἀνίσχυρος καὶ ὁ ταλμοῦδος πάτρων, ὁ διεθνής, λέγω, σιωνισμός, 

καὶ  τὰ  ἔθνη  θὰ  δυνηθοῦν  νὰ  ἀποτινάξουν  τὴν  παντοδαπῆ  καταδυνά‐
στευσή τους.  
 
4. Στρεφόμαστε  καὶ  πρὸς  τοὺς  Οὐκρανούς,  τοὺς  πατριῶτες  καὶ  ὄχι  τοὺς 
ἰουδαιοπαθεῖς,  τοὺς  εὐρωπαιοπλήκτους,  τοὺς  ἀμερικανολεῖκτες:  Κολλη‐
θῆτε  στὴ  Ρωσία,  τὸ  ἀδελφό  (θρησκειακῶς,  αἱματικῶς,  γλωσσικῶς)  ἔθνος 
πανσλαβικό. Μὴ στρέφεστε πρὸς τὴν ἰουδαιογλύφα Εὐρώπη, ποὺ γέρασε 
στὴν  αἵρεση,  τὴν  ἐκπόρνευση,  τὸν  κονφορμισμό.  Διὰ  τῆς  Εὐρώπης  θὰ 
χάσετε τὴν ἀξιοπρέπειά σας καὶ θὰ καταντήσετε δουλοπρεπεῖς. Μὴ ὑπο‐
τάσσεσθε  στὴν  ἐθνοπροδοτικὴ  χούντα  τῶν  ἰουδαίων  καὶ  τῶν  πρακτόρων 
τους. Κρεμάστε τους, γιὰ νὰ κερδίσετε τὴν ἐλευθερία σας. Συγκρίνετε αὐ‐
τοὺς μὲ τὸν Ποῦτιν: ἡ ἰουδαία Μέρκελ, ποὺ σᾶς ἐπεσκέφθη, σᾶς ἔταξε 600 
ἑκατομμύρια  euros·  ὁ  Ποῦτιν  σᾶς  δώρησε  15  δισεκατομμύρια!  Θὰ  ὑποτα‐
χθῆτε  σʹ  αὐτὴ  τὴ  βρώμα;  Ἡ  χούντα  τοῦ  Γιάτσενιοὺκ  εἶναι  ποὺ  σᾶς 
ἀφαίρεσε  τοὺς  42  τόννους  χρυσοῦ  ἀπὸ  τὸ  κρατικὸ  θησαυροφυλάκιο  καὶ 
τοὺς  ἔκρυψε  στὶς  Η.Π.Α..  Θὰ  ὑποταχθῆτε  σʹ  αὐτὰ  τὰ  ναζιστικὰ  ταλμου‐
δόσκυλα; 
 
5. Τὰ  ἐν  Ἑλλάδι  πράγματα  βαίνουν  ʺκαλῶςʺ.  Ἡ  μαφία  τοῦ  πολιτικοῦ  ‐ 
δικαστικοῦ  ‐  δημοσιογραφικοῦ  ‐  τραπεζοκρατικοῦ  συστήματος  δουλεύει 
ʺφιλότιμαʺ  στὴν  κατάλυση  τοῦ  Ἑλληνισμοῦ.  Πολλὰ  τὰ  προκαλοῦντα τὸν 
Ἕλληνα. Τὸ τελευταῖο ποὺ ἐρεθίζει εἶναι τὸ ʺμέρισμαʺ, κάποια ψιχία ποὺ 
δίδονται σὲ Ἕλληνες, λόγῳ ἐκλογῶν. Τὰ πολλὰ δόθηκαν στοὺς λαθρομε‐
τανάστες,  ὅπως  ἀπεκάλυψαν  ὑπεύθυνοι  δημοσιογράφοι.  ʺΔῶραʺ  μοιρά‐
ζουν καὶ τὰ νέα ἀφεντικὰ τοῦ Ο.Π.Α.Π., ποὺ ἀγόρασαν δωρεὰν τὸν ὀργα‐
νισμὸ καὶ εἶπαν νὰ μοιράσουν στοὺς ἀβοριγῖνες καθρεφτάκια. 
 
6. Πολλάκις  ὁ  ἐξουσιαστικὸς  μηχανισμὸς  ἄνοιξε  πόλεμο  κατὰ  τῶν  Λαϊ‐
κῶν  ἀγορῶν,  μὲ  ἐπιδιωκόμενο  σκοπὸ  νὰ  τὶς  καταργήσει,  ὥστε  νὰ  εὐνοη‐
θοῦν  οἱ  ἁλυσίδες  τῶν  super  markets    ποὺ  ὅλα  τους,  παρὰ  τὰ  ἑλληνικὰ 
ὀνόματα  (Μαρινόπουλος,  Βερόπουλος,  Μασούτης,  Κοτσόβολος…)  ἀνή‐
κουν  σὲ  ἰουδαίους.  Ἡ  ἐξουσία  προβαίνει  σὲ  συνεχεῖς  ἐλέγχους  τῶν 
ʺμπάγκωνʺ  τῶν  Λαϊκῶν,  ἐνῶ  τὰ  super  markets  ποὺ  πουλοῦν  τὰ  εἰσα‐
γόμενα ὑποπροϊόντα τους στὸ τριπλάσιο τῆς ἀξίας, δὲν τὰ θίγουν! Πολλὲς 
ἄλλες  μισελληνικὲς  ἀράχνες  δὲν  θίγουν:  τὶς  τράπεζες,  τοὺς  χιλιάδες 
τοκογλύφους  ἀχυρανθρώπους,  τὰ  καζίνο,  τὴ  συναγωγὴ  ποὺ  προμηθεύε‐
ται  τὰ  πάντα  ἀφορολόγητα,  τὸ  ʺΜέγαρο  Μουσικῆςʺ  ποὺ  τοῦ  χαρίζονται 
ἑκατομμύρια, νὰ ἀσκεῖ προστατευμένο τὴν προπαγάνδα τῆς ὑποκουλτού‐
ρας, ἐνῶ τηρεῖ ἀπλήρωτους τοὺς ἐργαζόμενους σʹ αὐτό. 
 
7. Ἔχουμε  νὰ  συστήσουμε  στοὺς  ἀδικημένους  πωλητὲς  τῶν  Λαϊκῶν 
Ἀγορῶν:  Νὰ  μὴ  διαμαρτύρονται  μὲ  διαδηλώσεις  καὶ  πορεῖες,  ποὺ  βλά‐
πτουν  μόνο  τοὺς  συνανθρώπους  μας,  ἐνῶ  οἱ  ἴδιοι  δὲν  κερδίζουν  τίποτε. 

Δεκαετίες τώρα οἱ πορεῖες δὲν ἔφεραν κανένα ἀποτέλεσμα. Ἑπομένως θὰ 
πρέπει  νὰ  ἀκολουθήσετε  ἄλλη  μέθοδο:  νὰ  κυκλώσετε  τὶς  κατοικίες  τῶν 
ἐξουσιαστῶν,  μὲ  βάρδιες  μέρα‐νύχτα,  καὶ  θὰ  δεῖτε  ἀποτελέσματα  ποὺ 
οὔτε  τὰ  φανταστήκατε! Παράλληλα, νὰ ὀργανώσετε συνεχῆ τηλεφωνικὴ 
ἐνόχληση τῶν ἐξουσιαστῶν, στὸ τηλέφωνο τῆς κατοικίας τους, καθὼς καὶ 
στὸν τριψήφιο ἀριθμὸ τοῦ κινητοῦ τους. Τότε μόνο θὰ κυριαρχήσετε. 
 
8. Τὴ  δημοσιότητα  ἀπασχολεῖ  καὶ  ὁ  ʺδυστυχισμένοςʺ  Δήμου.  Ὁ  πανα‐
χρεῖος  τοῦτος  ἰουδαῖος  ἐξ  ἀγχιστείας,  μεταξὺ  πολλῶν  ἄλλων  δυσφημή‐
σεων κατὰ συμπατριωτῶν μας λέει πὼς εἶναι παντογνῶστες καὶ πὼς αὐτὸ 
εἶναι  τὸ  προσόν  τους.  Ὅμως  δὲν  ἔχει  συναίσθηση  τῆς  εὐτελείας  του  ὅτι 
αὐτὸς  εἶναι  ὁ  πολύξερος  καὶ  ἐξ  ἰδίων  κρίνων  τὰ  ἀλλότρια.  Αὐτὸς  δὲν 
αὐτοπροβάλλεται  ὡς  διαφημιστής,  ὡς  μεταφραστής,  ὡς  ἱστορικός,  ὡς 
φιλόσοφος (ταλμοῦδος) καί, ἐσχάτως, ὡς πολιτικός; 
 
9. Ἀσχολούμενοι μὲ τὸν Δήμου, σφυρηλατοῦμε  ἐπὶ  πλέον τὸ ἐπιχείρημα 
ὅτι  ἡ  ἀνίχνευση  τῆς  ἐχθροπαθείας  ἑκάστου  τῶν  μισελλήνων,  στερεώνει 
ἀδιάσειστο  τὸ  συμπέρασμα  πὼς  πίσω  του  βρίσκεται  ἰουδαῖός  τις.  Ὁ  ὡς 
ἄκμων τυπτόμενος νοῦς τοῦ ἀπήμονος ἐρευνητοῦ, ἂς ἀναλάβει νὰ σφυρο‐
κοπᾶ τὸ σημεῖο τοῦτο, τὴν ἰουδαϊκὴ ἐπήρεια δηλονότι. Τότε θὰ διακριβώ‐
σει τὴν πηγὴ τῆς μισελληνίας καὶ θὰ ἐκλογικεύσει τὸ μυστήριο μακάμπι. 
Ἐξ αὐτοῦ συνάγεται ὅρος κεφαλαιώδης: πᾶς μισέλλην ἐστι ἰουδαιοπαθὴς 
οὐράνη  ποὺ  ἀποθηκεύει  τὸ  ἰουδαϊκὸ  μύσος  καὶ  τὸ  διαχέει  μιαίνοντας 
αὐτοὺς ποὺ τὸν ἀνέχονται. 
 
10. Λέγω  ʺτὸν  ἀνέχονταιʺ,  διότι  οἱ  τῆς  Ἐκκλησίας,  εὐγενῶς  φερόμενοι 
ἀντιμετωπίζουν  τοῦτον  τὸν  λυσσοδάκνοντα  κῦνα,  ἢ  Ἀποκαλυπτικὸν 
σκορπίον,  μὲ  τόση  εὐγένεια  ποὺ  ἐγγίζει  τὰ  ὅρια  τῆς  ἀνοχῆς,  ἂν  ὄχι  τῆς 
δειλίας,  τῆς  ἠλιθιότητος,  ἤ,  δὲν  τὸ  πιστεύω,  συνταυτίσεως.  Ἔχουμε  ὑπʹ 
ὄψιν τὴν ἐπιστολὴ τοῦ κοσμήτορος τῆς Θεολογικῆς τοῦ Ἀριστοτελείου ποὺ 
ἀντιμετωπίζει  ʺμετὰ  τιμῆςʺ  τοῦτον  τὸν  βρυκόλακα  τοῦ  μισελληνισμοῦ, 
ἀντὶ  νὰ  τοῦ  βροντήξει:  Οὔστ  ἀπὸ  δῶ,  κάθαρμα!  ʺΨεκάσαμε,  τελειώσα‐
μεʺ…. 
 
11. Ἰσλάμ:  ἡ  θρησκεία  τοῦ  δαιμονισμένου  Ψευδοπροφήτη·  ἡ  βοθρικὴ 
θρησκεία τοῦ μακρύουρου ʺἈλλάχʺ! Τοῦτο τὸ δαιμονιακὸ κατασκεύασμα, 
ποὺ  ἀπειλεῖ  σύμπασα  τὴν  ἀνθρωπότητα,  προβαίνει  σὲ  προκλητικὰ 
ἐγκλήματα,  προστατευόμενο  ἀπὸ  τὸν  παγκοσμιοτυραννικὸ  ἑσμό.  Προ‐
κλητικότατο  εἶναι  τὸ  ἔγκλημα  τῆς  Νιγηρίας,  ὅπου  λεροὶ  μωχαμετάνοι, 
δαιμονισμένοι  σφόδρα,  ἅρπαξαν  ἀπὸ  χριστιανικὸ  σχολεῖο  300  κορίτσια! 
Ποῦ  ἀπέβλεπαν,  ἔγινε  γνωστό:  νὰ  μὴ  μαθαίνουν  οἱ  γυναῖκες  γράμματα, 
γιὰ νὰ γίνονται εὔκολα παλακῖδες τους. Εὐθὺς ἀμέσως τὶς ἀνάγκασαν νὰ 
ἀσπασθοῦν  τὴ  βρωμερὴ  θρησκεία  τῶν  δαιμονίων.  Τὸ  1/3  αὐτῶν,  διὰ  τοῦ 

τρόμου,  προσεχώρησε  στὸν  διαβολικὸ  μωχαμετανισμό!  Τὸ  ἀπερινόητο 
ἔγκλημα τῶν ὑπανθρώπων τῆς ʺΜπόκο Χαρὰμʺ  πολὺ ʺσυγκίνησεʺ τὶς δύο 
χῶρες  τῆς  παγκοσμίου  τρομοκρατίας:  τὶς  Η.Π.Α.  καὶ  τὸ  Ἰσραήλ,  ποὺ 
ἀμέσως  ʺπροθυμοποιήθηκανʺ  νὰ  ἀνακαλύψουν  τοὺς  δαιμονισμένους 
ἰσλαμιστές. Καὶ ἀκόμα ʺἐρευνοῦνʺ, δηλαδὴ συγκαλύπτουν! Σκέφτομαι, τὶ 
μαρτύρια ὑφίστανται οἱ χριστιανὲς κόρες, ἀπὸ τοὺς διαβολόψυχους μωχα‐
μετάνους,  καθὼς  τοὺς  προστατεύουν  οἱ  ἐχθροὶ  τῆς  Ἀληθείας,  μαζὶ  καὶ  ἡ 
ἰσλαμιστικὴ  κυβέρνηση  τῆς  Νιγηρίας.  Ποιοὶ  θὰ  βρεθοῦν  νὰ  τιμωρήσουν 
τοὺς δαιμονοθρήσκους, σὰν τὴν Ἀγκόλα καὶ τὴν Ἑλβετία; 
 
12. Γράφοντας τὴν τελευταία τούτη παράγραφο, ἀναφωνοῦμε: Βαβαί! Σᾶς 
κάνουμε  κοινωνοὺς  τοῦ  σχετλιασμοῦ.  Μία  ἐβδομάδα  πρὸ  τῶν  ἐκλογῶν 
τῆς  4/10/2009,  ποὺ  ὁ  ἀχυράνθρωπος  Βγενόπουλος,  μὲ  τὴ  ʺSingularʺ  του, 
παρουσίασε  τὸν  ἄθλιο  Jeffry  νικητή,  ἐμφανίστηκε  ἕνας  δημοσιογράφος, 
ἐπωνυμούμενος  Ζερβός,  ὅστις  καὶ  ἐκθείαζε  ἐκεῖνο  τὸ  τιποτένιο  κνώδαλο 
ὡς πιστὸ χριστιανό, σχεδὸν ἅγιο! Τὸ τυράκι εἵλκυσε κάποιους χριστιανοὺς 
στὴν  παγίδα:  ψήφισαν  Jeffry!  Ἀφοῦ  ἡ  ἀπάτη  ἀπέδωσε,  δοκιμάστηκε  ἐκ 
νέου·  πρὸ  ὀλίγων  μηνῶν,  ἄλλος  ἐξαγορασμένος  ἐμφάνισε  τὸν  π.  Παΐσιο 
νὰ  ἐγκωμιάζει,  ποιόν;  τὸν  …Τσίπρα!  Ἐσχάτως,  δυὸ  ἑβδομάδες  πρὸ  τῶν 
Εὐρωπαϊκῶν  ἐκλογῶν  τῆς  25/5/2014,  τὸ  χριστιανοφανὲς  blog  ʺΡομφαίαʺ 
ἐμφανίζει  ἄρθρο  ἑνὸς  Δημοσθ.  Φελέκου  ὅπου  προβάλλεται  ὡς  ʺχριστια‐
νόςʺ,  διὰ  στόματος  π.  Πορφυρίου,  ποιὸς  νομίζετε;  ὁ  Σαμαρᾶς!  Ἐὰν  ὁ  π. 
Πορφύριος  χαρακτήρισε  τὸν  Σαμαρᾶ  σωτῆρα  τῆς  Ἑλλάδος  αὐτὸν  τὸν 
θεομπαίχτη,  τότε  εἶναι  πλανεμένος.  Λοιπόν,  προσοχή!  Μὴ  καταπιεῖ  κα‐
νεὶς τὸ δηλητηριῶδες χάπι…. 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful