You are on page 1of 1

กำหนดกำรสัมมนำครั้งที่ 3

เรื่อง “Get Funds, Get Opportunities สร้ำงโอกำส เสริมเงินทุน สนับสนุนธุรกิจซอฟต์แวร์”

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 -16.30 น.
ณ ห้องรายา ชั้น 2, โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จ.ภูเก็ต
08.30 – 09.15
09.15 – 09.30

ลงทะเบียน รับเอกสาร
กล่าวเปิดงานสัมมนา
โดย ผู้บริหารสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

09.30 – 10.45

บรรยายเรื่อง สิทธิประโยชน์และกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำก BOI สำหรับกิจกำรซอฟต์แวร์ 1
(1 ชั่วโมง 15 นาที)
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน
- สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
วิทยากร : คุณวรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชานาญการ
สานักบริหารการลงทุน 3 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

10.45 – 11.00
11.00 – 12.00

พักรับประทานอาหารว่าง (15 นาที)
บรรยายเรื่อง สิทธิประโยชน์และกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำก BOI สำหรับกิจกำรซอฟต์แวร์ 2 (1 ชั่วโมง)
- เอกสารและขั้นตอนการขอเปิดดาเนินการ
- วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน (การตอบรับ/ การขอขยายระยะเวลา/ การนาส่งเอกสารที่
จาเป็น/ การติดต่อรับบัตรส่งเสริม/ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดาเนินการ/ การยกเลิก ฯลฯ)
วิทยากร : คุณนันทนาฏ กฤษณจินดา นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชานาญการ
สานักบริหารการลงทุน 3 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

12.00 – 13.00
13.00 – 14.30

พักรับประทานอาหารกลางวัน (1 ชั่วโมง)
บรรยายเรื่อง Funding Making Opportunities แหล่งเงินทุน เพื่อเริ่มต้นและขยำยธุรกิจ
(1 ชั่วโมง 30 นาที)
- แนะนาแหล่งเงินทุนธุรกิจ
- ทาอย่างไรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนธุรกิจ
- วิธีเขียนแผนธุรกิจพิชิตสินเชื่อ
วิทยากร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

14.30 – 14.45
14.45 – 16.00

พักรับประทานอาหารว่าง (15 นาที)
Workshop และ Clinic ให้คำปรึกษำด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน (1 ชั่วโมง 15 นาที)
- แนะนาเอกสาร และวิธีการกรอกคาขอรับการส่งเสริมการลงทุน
- กรอกและตรวจคาขอรับการส่งเสริมการลงทุน
วิทยากร : คุณวรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชานาญการ
คุณนันทนาฏ กฤษณจินดา นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชานาญการ
สานักบริหารการลงทุน 3 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

16.00 - 16.30

Q & Aเปิดโอกาสให้ซักถามและตอบข้อสงสัย