You are on page 1of 3

M

MMU
UUN
NNI
IIC
CCI
IIP
PPI
IIU
UUL
LL I
IIA
AA
I
II

Centrul de Informaii pentru Ceteni


1

Nr. 45204 / 20.05.2014
A
AAN
NNU
UUN
NN

Aducem la cunotina publicului
PROIECTUL DE HOTRRE
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA BRADULUI NR. 4,
NUMAR CADASTRAL 12308 intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte pe
teren proprietate privata persoana juridicaPentru informaii suplimentare, v rugm s contactai Centrul de Informaii
pentru Ceteni Biroul de Relaii cu Publicul ghieul 6.
n termen de 10 zile calendaristice de la afiare (ncepnd cu data de
20.05.2014), cei interesai pot trimite n scris propuneri, sugestii, opinii cu
valoare de recomandare, pe adresa Primria Municipiului Iai, bd. tefan cel
Mare i Sfnt 11, Iai, 700064.
Propunerile, sugestiile i opiniile cu valoare de recomandare pot fi remise i
Centrului de Informaii pentru Ceteni Biroul de Relaii cu Publicul -
ghieul 6, luni, marti, miercuri i vineri ntre orele 8.30-16.30 si joi ntre orele
8.30-18.30, la telefonul direct 0232 984 sau pe email informatii@primaria-
iasi.ro .Tehnoredactat
cons.Luminita NEAGU


M
MMU
UUN
NNI
IIC
CCI
IIP
PPI
IIU
UUL
LL I
IIA
AA
I
II

Centrul de Informaii pentru Ceteni


2


PROIECT DE HOTRRE
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA BRADULUI NR. 4, NUMAR CADASTRAL 12308 intocmit in
vederea construirii unui bloc de locuinte pe teren proprietate privata persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iai, intrunit in sedinta din :
Avand in vedere iniiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAI prin expunerea de motive la proiectul de hotrre;
Avand in vedere nota de fundamentare ntocmita de Serviciul Urbanism ;
Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 3523 din 13.11.2013;
Avand in vedere cererea nr. 34371 din 11.04.2014 prin care SC EMINEC SRL prin domnul LEFTER CRISTINEL solicita
avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, STRADA BRADULUI NR. 4;
Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara ;
Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 57 din 23.10.2013;
Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si
completarile ulterioare ;
Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de
aplicare a Legii 50/1991 ;
Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;
Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind
metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;
Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si
completarile ulterioare;
Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile
ulterioare ;
In temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 :
HOTRTE:
Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi STRADA BRADULUI NR. 4, intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte
pe teren proprietate privata persoana juridica.
Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 777,00 mp.,conform contractului de vanzare- cumparare nr.2987 din
21.05.2004.
Indicatori urbanistici :
UTR L1 : POT=50%,CUT=2,5; Regim de inaltime D+P+4E, Hmax.20 m;
Anexa P3 (plansa de reglementari urbanistice) face parte integrant din prezentul proiect de hotrre.
Art.2 Copie dupa prezenta hotrre va fi comunicat :
a) Instituiei Prefectului Judeului Iai;
b) Primarului Municipiului Iai;
c) Serviciului Urbanism;
d) Domnului LEFTER CRISTINEL din Iasi, strada Visani nr. 2;
Art.3 Punerea n aplicare a prevederilor prezentei hotrri va fi asigurat de Serviciul Urbanism.
Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

NOTA DE FUNDAMENTARE
1. Certificatul de urbanism nr. 3523 din 13.11.2013 eliberat de Primaria municipiului Iasi in vederea construirii unui bloc de
locuinte pe teren proprietate privata persoana juridica stabileste necesitatea intocmirii unei documentatii de urbanism de tip
Plan Urbanistic Zonal.
2. Planul Urbanistic Zonal Iasi, STRADA BRADULUI NR. 4, a fost avizat de Comisia tehnica de Urbanism in sedinta din
23.10.2013fiind emis avizul de oportunitate nr. 57 din 23.10.2013 De asemenea documentatia contine urmatoarele avize si
studii : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;
3. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 777,00 mp, proprietatea SC EMINEC SRL conform contractului de vanzare-
cumparare nr. 2987 din 21.05.2004.
4. Planul Urbanistic Zonal Iasi, STRADA BRADULUI NR. 4, poate fi utilizat numai cu aprobarea Consiliului Local (conform
Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 176/N/2000).
5. Proiectul de Hotarare intocmit in vederea aprobarii Planului Urbanistic Zonal-Iasi, STRADA BRADULUI NR. 4, a fost afisat
pe site-ul Primariei municipiului Iasi in data de 20.05.2014.

EXPUNERE DE MOTIVE
Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 3523 din 13.11.2013
eliberat de Primaria municipiului Iasi;
Avand in vedere cererea nr. 34371 din 11.04.2014 prin care SC EMINEC SRL prin domnul LEFTER CRISTINEL solicita
avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, STRADA BRADULUI NR. 4;
Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara ;
Avand in vedere avizul de oportunitate nr.57 din 23.10.2013;
Avand in vedere Nota de Fundamentare intocmita de Serviciul Urbanism;
Avand in vedere prevederile legii 50/1991R modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor
Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr.839/2009 cuprinzind Normele metodologice de
aplicare a Legii 50/1991;
Avand in vedere Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismului;
Avand in vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a
Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;
Avand in vedere Hotararea de Guvern nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism;
Avand in vedere Legea 215/2001 reactualizata privind administratia publica locala.
V propunem spre aprobare prezentul proiect de hotrre.

M
MMU
UUN
NNI
IIC
CCI
IIP
PPI
IIU
UUL
LL I
IIA
AA
I
II

Centrul de Informaii pentru Ceteni