You are on page 1of 99

P. G.

Wodehouse
A JÓKEDVŰ JÓTEVŐ
Fordította Révbíró Tamás
A Fedélrajzot és az Illusztrációkat Hegedűs István készítette
uró!a "#n$vkiadó %uda!est& '(() "#tet*nk a k#vetkez+ kiadás ala!ján kész*lt,
-. /. 0ode1ouse, 2ervice 0it1 A 2mile -enguin %ooks& '(33 4o!$rig1t %$ T1e Trustees 56
T1e 0ode1ouse state Hungarian Translation 7 Révbíró Tamás& '(() Hu Issn 8'9(:;8<(
ELSŐ FEJEZET
1
A délel+tti na! sugara les*t#tt a blandingsi kastél$ra= ms>ort1 kilencedik gró6jának&
4larence:nek +si 6észkében a bentlakók a reggelit megemésztvén k*l#n6éle dolgokkal
6oglalatoskodtak. A !ontosság kedvéért akár meg is tart1atjuk a névsorolvasást.
%eac1& a komorn$ik a szobájában Agat1a 41ristie:t olvasott= ?oules& a so6+r a ka!u el+tt
várakozó kocsiban gumit rágott. @unstable 1ercege& aki meg1ívás nélk*l érkezett 1osszabb
látogatásra& és semmi jelét nem adta& 1og$ vala1a is távozni akarna& a sárga szalon el+tt teraszon a
Times 1asábjait silabizálta& Aord ms>ort1 unokája& /eorge !edig a tizenkettedik sz*letésna!jára
ka!ott 6ilm6elvev+gé!!el a kastél$ !arkjában kalandozott. %ár ez en$1e k#zérdekl+désnél t#bbre
nem számít1at& mégis tén$& 1og$ é!! eg$ n$Blcsaládot #r#kített meg a n$ugati erd+nél.
Aord ms>ort1 1Bga& Aad$ 4onstance a budoárjában levelet írt amerikai barátjának& Cames
2c1oonmakernek. Aord ms>ort1 titkárn+je& Aavender %riggs Aord ms>ort1t kereste. Daga Aord
ms>ort1 !edig Dr. 2c1oonmaker leán$a& D$ra kíséretében %landings 4sászárn+jének
6+1adiszállása 6elé tartott. A 4sászárn+ Aord ms>ort1 kimagasló kocája volt, 1áromszoros
ez*stérmes a 21ro!s1ire:i Dez+gazdasági "iállításon a 1ízók versen$ében. Aord ms>ort1 azért
vitte magával a leán$t& mert az utóbbi na!okban kedvetlennek látta& és saját ta!asztalatából tudta&
1og$ a reggeli után a 4sászárn+nél tett látogatás 1el$reállítja az ember kedél$ét& orcájára
visszavarázsolja a rózsákat.
E 5tt az ólja E mondta Aord ms>ort1& mik#zben a boglárkával és százszorszé!!el
teli!ett$egetett mez+n sétáltak át& és *nne!él$es mozdulattal el+remutatott. E Az !edig& aki mellette
áll& az állatgondozóm& 0ellbeloved.
D$ra 2c1oonmaker& aki le1orgasztott 6+vel ment mellette& mint1a eg$ kedves& drága barát
ko!orsóját kísérné& eg$kedvűen a jelzett irán$ba !illantott. 4sinos lán$ volt= a!ró termetű& karcsB és
kecses& és még csinosabb lett volna& 1a valamivel vidámabb. Homlokát ráncolta& ajkát
#sszeszorította& és /eorge 4$ril 0ellbelovedra 6*ggesztett nag$& barna szemében ol$an szomorBság
t*kr#z+d#tt& amil$et a dakszli tekintetében látni& 1a megjelenik az ebédl+asztalnál a szokásos tíz
százalékáért& és azt ta!asztalja& 1og$ senki sem vet neki koncot.
E Fg$ néz ki& mint eg$ martalóc E jelentette ki& miután mérlegre tette /eorge 4$rilt.
E DiG HáG TessékG E mondta Aord ms>ort1& mert nem ismerte ezt a szót.
E Hn ebben az emberben eg$ !illanatig sem bíznék meg.
Aord ms>ort1 megvilágosodást élt át.
E I& szóval már 1allott róla& 1og$ bizon$os id+vel ezel+tt itt 1ag$ott& és elszeg+d#tt a
szomszédom1oz& 2ir /regor$ -arsloe:1oz. Déltatlan és botrán$os viselkedés volt& semmi kétség& de
1át ezekt+l kitelik az il$esmi. Dana!ság 1iába keresné az ember a régi 6eudális szellemet. @e 1át ez
már a mBlté& és én nag$ szerencsémnek tartom& 1og$ vissza tudtam szerezni a 6ickót. Rendkív*l
rátermett ember.
E Hát én addig sem bíznék meg benne& ameddig 6el tudok emelni eg$ ele6ántot.
Aord ms>ort1t bármikor máskor 6#l#ttébb érdekelte volna& vajon meddig bír D$ra 6#lemelni
eg$ ele6ántot& és ennek ki!u1atolása érdekében lelkes kérdez+sk#désbe 6ogott volna. Dost azonban
az Bt végén a 4sászárn+ várta& és a lordot ez jobban 6oglalkoztatta& sem1og$ el akart volna mél$edni
a kérdésben. Amenn$ire ké!es volt sietni& ann$ira siet+sre 6ogta& és szelíd !illantásB szeme csak Bg$
rag$ogott az el+tte álló *nne!i !illanatoktól.
Az ól kerítésének vetve 1átát& /eorge 4$ril 0ellbeloved 6ig$elte a k#zeled+ket& és
megle!etésében 1alk 6*tt$entés 1ag$ta el ajkát.
E T$ű& az árg$élusátJ E mondá& 1al1atatlan lelké1ez címezve szavait. E Hog$ az a 6űz6án
6*t$*l+ rézang$al ne sirassaJ
"i6akadására ama tén$ késztette& 1og$ társadalmi 6eljebbvalója& aki általában igencsak
1an$agul #lt#zk#d#tt& és akit mind k#z#nségesen egész 21ro!s1ire élenjáró szég$en6oltjaként
tartottak számon& ezBttal tet+t+l tal!ig makulátlan eleganciában !om!ázott. Dég az Bri szabók
szakla!jának& Az legáns Fér6i című orgánumnak legélesebb 1angB kritikusa sem talált volna
6an$alognivalót Aord ms>ort1 megjelenésének vissza6ogott nag$szerűségében. A jelenség
megd#bbentette mindazokat& akik 1ozzászoktak& 1og$ a lordot kitérdesedett 6lanelnadrágban és
l$ukas k#n$#kű vadászkabátban lássák& 6ején ol$an kala!!al& amel$et a legkevésbé kén$es ízlésű
csavargó is 6intorogva utasított volna vissza.
Kem 1olmi 1irtelen kit#rt arszlánkodási késztetés idézte el+ a kilencedik gró6 k*ls+
burkolatának megváltozását& kanászká!ráztató látván$ossággá változtatva +t. Diként D$ra
2c1oonmakernek már elmag$arázta& mid+n a 1allban borongó leánn$al #sszetalálkozott, azért viseli
e rémségeket& mert a tíz:1arminc#t#s vonattal Aondonba kész*l. HBga& 4onnie elrendelte ug$anis&
1og$ veg$en részt a !arlamenti *lésszak megn$itásán. Hog$ a !arlamenti *lésszak miért nem ké!es
az + segítsége nélk*l megn$ílni& azt 6el nem 6og1atta.
A visszavonultan él+ 6+rendek k#z#tt is a legvisszábbvonult lévén& Aord ms>ort1 1eves
utálatot érzett Aondon iránt. 2o1asem értette& 1og$ barátja& Aord Icken1am mi #r#mét leli e
rettenetes város meglátogatásában. Az utóbbi azt 1angoztatta ug$an& 1og$ Aondon a legjobbat 1ozza
ki bel+le& 1og$ ez az eg$etlen 1el$& a1ol lelke kitárul& mint a szirmát bontó virág& és eredend+
szívjósága maradéktalanul kiteljesed1et& de Aord ms>ort1t ez mindig zavarba ejtette. L semmi
eg$ébre nem vág$ott& mind a blandingsi kastél$ra& még akkor is& 1a jelen van benne a 1Bga&
4onstance& a titkárn+je& Aavender %riggs és @unstable 1ercege& s+t még akkor is& 1a 4onnie az +
vétóját 6el*lbírálva engedél$ezi& 1og$ a /$*lekezet /$ermekeinek g$lete a tó !artján *ss#n tábort.
2okan kedvelik a /$*lekezet /$ermekeit& de Aord ms>ort1 nem tartozott ezek sorába=
bosszankodott is er+sen& 1og$ 4onnie mil$en 6elel+tlen*l engedett szabadjára a !arkban és ka!csolt
részein vag$ #tszáz !éldán$t k#z*l*k& akik mind eg$szerre visítoznak.
@e ezen a reggelen nem jutott 1el$ elméjében e 6iatalkorB martalócokat illet+ morbid
gondolatoknak. r+sen g$anakodott& 1og$ ezek eg$ike volt az& aki a k#zelmBltbeli iskolai *nne!él$
alkalmával eg$ el1ajított császárzsemlével le*t#tte 6ejér+l a cilinderét= most azonban a
4sászárn+vel való k#zeli találkozás el+érzetében nem volt ideje visszamerengni a mBlt sérelmei
6elé. Az embernek nem rossz gondolatok járnak a 6ejében& 1a ezzel a csodasertéssel kész*l
en$elegni.
A jószág 6+1adiszállásá1oz érve ol$ sugárzó arccal tekintett /eorge 4$ril 0ellbelovedra&
mint1a az valami nag$szabásB& színes szu!er!rodukció volna. z azért volt k*l#n#s& mert a sertések
ura& miként arra D$ra 2c1oonmaker is utalt& nem kínált g$#n$#rk#dtet+ látván$t a szemnek. A
tekintete baljós volt& az orra E a Darket %landings:i ABd és /Bnár kocsmában le6ol$tatott !olitikai
vita k#vetkeztében E t#r#tt& és minden*tt jó sok sár borította. A szaga is megle1et+sen er+snek
min+s*lt. Aord ms>ort1t azonban a 6#ld eme g$ermekére tekintve nem a k*lseje vag$ a
jelenlétében ta!asztal1ató aroma varázsolta el. Az ejtette izgalomba& 1og$ a sertésgondozók
6ejedelme Bjra itt van& ismét + á!olja a 4sászárn+t. Ae1et& 1og$ /eorge 4$ril ol$asvalakire
emlékeztet& akinek kézre kerítésére nag$ er+ket mozgósít a rend+rség& és mi1amarabbi
letartóztatásában remén$kedik& de kiváló te1etségét senki sem vitat1atja. Hrt a disznók1oz.
Aord ms>ort1 te1át sugárzott& és amikor megszólalt& ezt azon a módon tette& a1og$ a
kon6erenciák alkalmával találkozó állam6ér6iak szokták, a legteljesebb szívél$esség jeg$ében.
E MReggelt& 0ellbeloved.
E MReggelt& m$lord.
E A 4sászárn+ jól vanG
E Dint a !int$& m$lord.
E Cól eszikG
E Dint a !arancsolat& m$lord.
E -om!ás. Rendkív*l 6ontos E mag$arázta Aord ms>ort1 D$ra 2c1oonmakernek& aki *res
tekintettel nézte a nemes jószágot :& 1og$ az étvág$a rendben leg$en. Daga is olvasta !ersze 0ol66:
Ae1mannt& jól emlékszik& 1og$ a 0ol66:Ae1mannE 6éle takarmán$ozási el+írások szerint az
egészséges sertésnek a na!i tá!lálékkal #tven1étezer:n$olcszáz kalóriát kell magá1oz vennie& ebb+l
nég$ 6ont #t uncia a 6e1érje és 1uszon#t 6ont a szén1idrát.
E NG E 6elelte D$ra.
E A lenmagban van a titok. Deg a krum!li1éjban.
E NG E 6elelte D$ra.
E Tudtam& 1og$ érdekelni 6ogja E 6ol$tatta Aord ms>ort1 E& és !ersze a le6#l#z#tt tejben. "ét
éjszakát Aondonban kell t#ltenem& 0ellbeloved. A maga gondjaira bízom a 4sászárn+t.
E 2zívemen 6ogom viselni a sorsát& m$lord.
E Kag$szerű& nag$szerű& nag$szerű E mondta Aord ms>ort1& és talán eg$ darabig 6ol$tatta
volna még& mert 1a eg$szer elkezdte azt mondogatni& 1og$ nag$szerű& ne1ezen bírta abba1ag$ni& de
ekkor eg$ Bjonnan érkez+ csatlakozott kis cso!ortjuk1oz, eg$ magas& 6ens+bbséges& 6iatal n+& aki
ijeszt+en csontkeretes szem*veg m#g*l tekintett a világra. Hideg !illantással mérte végig a
kilencedik gró6ot& mint eg$ szigorB nevel+n+& aki illetlenségen ka!ja a gondjaira bízott
ember!alántát.
E %ocsánatot ké1ek E mondta.
A 1angja ug$anol$an 1ideg volt& mint a szeme. Aavender %riggs elítélte Aord ms>ort1t&
mint a1og$ elítélte minden munkaadóját& k*l#n#sen Aord Tilbur$t& a Dammut "iadóvállalat
tulajdonosát& akinél Aord ms>ort1t megel+z+en alkalmazásban állt. Titkárn+ként 1íven elvégezte
teend+it& de g$#trelmes volt számára& 1og$ bérrabszolgaként kell dolgoznia. Daga is vállalkozásba
szeretett volna kezdeni& eg$ gé!íróiroda vezet+jeként. Ae1etetlenségnek látszott azonban& 1og$
vala1a is meg tudja szerezni az e11ez sz*kséges t+két= éjjel ez a tén$ zavarta álmát& na!!al ett+l volt
az elutasítónál is elutasítóbb. L is& akárcsak /eorge 4$ril 0ellbeloved& er+sen kommunisztikus
nézeteket vallott Oaz utóbbinak ezért is t#rték el az orrátP= k#rn$ezetében g#rbe szemmel nézte a
nála gazdagabbakat. Degesett& 1og$ 1en$e !énzeszsáknak nevezte +ket.
Aord ms>ort1& aki séta!álcája végével vakargatta a 4sászárn+ 1átát E az ez*stérmes
6#l#ttébb méltán$olta ezt a 6ig$elmességet :& #sszerezzent& és Bg$ 6ordult meg& a1og$ 21alott Brn+je
6ordul1atott& amikor reá szállott az átok. Titkárn+je 1angjában& 1a váratlanul érte a lordot& mindig
volt valami& amit+l a lord ismét kis6iBnak érezte magát& akit rajtaka!tak& mik#zben lekvárt lo!ott.
E He& miG I& 1elló& Diss %riggs. 2zé! reggel*nk van.
E -ontos:san. Aad$ 4onstance a11a ké1t& 1og$ é1tesítsem, 1ama1osan indulnia kell& Ao1d
ms>o1t1.
E DiG DiG Dég rengeteg id+m van.
E Aad$ 4onstance:nek e11+l elté1+ a vélemén$e.
E Dár becsomagoltam& vag$ nemG
E -ontos:san.
E Ka 1át akkor.
E A kocsi a ka!u el+tt vá1akozik& és Aad$ 4onstance a11a ké1t...
E I& jól van& jól van E mondta Aord ms>ort1 inger*lten& s utána megtetézte még eg$jól
vannal. E Dindig van valami& mindig van valami E mot$ogta& és k#zben Bjra elmondta magában,
#sszes eddigi titkárja k#z*l& beleértve a s#tét emlékezetű "iváló %aQtert is& senki nem tudott Bg$
ki#lni bel+le minden élet#r#met& mint ez a visszataszító némber& akinek alkalmazásá1oz az +
1atározott tiltakozása ellenére 4onnie a szokásos #n6ejűségével ragaszkodott. Dindig a sarkában
van& mindig szekírozza& mindig 6elbukkan vala1ol& és azt akarja& 1og$ csináljon valamit. Aavender
%riggs& 4onnie& a 1erceg és a tó k#r*l visongó& s*v#lt#z+ 6iBcskák lassanként elvisel1etetlenné
tették a blandingsi életet.
A lord még eg$ utolsó& 1osszB !illantást vetett a 4sászárn+re& aztán elbotorkált& és k#zben arra
gondolt E mint már ol$ sokan +el+tte :& 1og$ a -arlament megn$itásának az lenne az eszmén$i
módja& 1a valaki bombát 1el$ezne el alatta& és megn$omná a gombot.
2
@unstable 1ercege& miután mindent elolvasott a Times:ból& amire kíváncsi volt& és 6el1ag$ott
a keresztrejtvén$ meg6ejtésére tett bátortalan kísérlettel& bement a teraszról& és Aad$ 4onstance
lakosztál$a 6elé tartott. %eszélget+!artnert keresett& és jólle1et 4onnie:t 1*l$ének tartotta& mint
minden n+t& a semminél azért + is jobb lett volna.
A 1erceg nag$darab& testes& ko!asz ember volt& az orra el+reugrott& a szeme kid*lledt&
bozontos& 6e1ér bajusza ol$an volt& amil$et 1adseregtábornokok és rozmárok viselnek el+szeretettel.
5l$ankor& 1a é!! nem mások lakába 1ívta meg #nmagát& 0ilts1ire:ben tan$ázott& a1ol távolról sem
#rvendett né!szerűségnek= szomszédai k#r*lbel*l ol$annak tekintették& mint tengeri 6*rd+1el$en a
cá!át, ol$asvalaminek& amit minden k#r*lmén$ek k#z#tt& a le1et+ legs*rg+sebben el kell ker*lni.
-arancsoló modora& zsarnoki természete elejét vette annak& 1og$ barátságokat k#ss#n vag$ 1atást
g$akoroljon másokra.
4éljá1oz érve ko!ogás nélk*l ben$itott. Aad$ 4onstance:t az íróasztalánál találta& s íg$ rivallt
reá, E H+J
Dikor ez az eg$tagB szó 6el1arsant k#zvetlen*l a 1áta m#g#tt& ráadásul ol$an 1angon& amel$et
általában a 6ogat1ajtó szakma n$ugat:amerikai ké!visel+i tartanak 6enn maguknak& Aad$ 4onstance
akkorát ugrott& mint !isztráng a !atakban. @e 1át 1áziasszon$ volt. ?issza6ojtotta bosszBságát E
amire eg$ébként semmi sz*kség nem lett volna& 1iszen látogatója kora g$ermeksége óta so1asem
vette észre& 1a bosszantott valakit E& letette a tollat& és arán$lag derűs mosol$t er+ltetett magára.
E Có reggelt& Alaric.
E Di az& 1og$ jó reggeltG Dint1a ma még nem is beszélt*nk volna E mondta a 1erceg& akiben
tovább er+s#d#tt a lad$ alacson$ szellemi színvonaláról kialakult megg$+z+dés. E A reggelinél már
találkoztunk& nemG H*l$eség il$et mondani. 2emmi értelme. Dit csinálszG
E Aevelet írok.
E "inekG E kérdezte a 1erceg& mert so1asem engedte& 1og$ tudnivág$ásának gátat szabjanak a
konvenciók.
E Cames 2c1oonmakernek.
E "inekG
E D$ra a!jának.
E Ca& az a jenki& akivel a mina! Aondonban találkoztam E mondta a 1erceg& mert eszébe jutott
az az ebéd a Ritzben& amikor kéretlen*l 1el$et 6oglalt az asztaluknál. E Az a !o6a& akinek ol$an a
6eje& mint eg$ Brit#k.
Aad$ 4onstance 1evesen el!irult. Felkavaróan szemrevaló asszon$ lévén arcának jól állt a !ír.
A 1erceg kivételével mindenki más észrevette volna& 1og$ 1olmi Brit#k#k 6elel+tlen emlegetése
nincs ín$ére. Cames 2c1oonmaker igen jó barátja volt= 1ébe:1óba még azzal a gondolattal is
eljátszott& 1og$ 1a az óceán k#zt*k nem állna& Cames 2c1oonmaker ennél t#bb is le1etne számára.
?álasza élesen csattant.
E Kem is ol$an a 6eje& mint eg$ Brit#kJ
E 2zerinted inkább v#r#s1ag$mára 1asonlítG E mérlegelte a 1erceg. E Ae1et& 1og$ igazad van.
Dindeg$& akkor is eg$ idióta.
Aad$ 4onstance arcán 6eler+s#d#tt a !irosság. "ettej*k ka!csolata vag$ neg$ven évre
tekintett vissza= kezdetén a lad$ még co!6ot& a 1erceg !edig E a t#megek er+szakos 6ellé!ését
kockáztatva E a kis Aord Fauntlero$1oz ill+ #lt#zéket viselt= az azóta eltelt id+ alatt Aad$ 4onstance
nem el+sz#r vág$ott arra& vaj1a a jó modor ne akadál$ozná& 1og$ 1ozzávágjon eg$ t#m#r tárg$at e
6ér6iB ko!asz 6ejé1ez. 2Bl$os levélne1ezék 1evert é!! a k#n$#ke mellett= kimagaslóan meg6elelt
volna a céljainak. Az Bri nevel+n+k általi gondos neveltetés azonban gátat szabott a 6izikai
#nki6ejezésnek& ezért a lad$ inkább a 6ens+bbségesség1ez 6ol$amodott.
E N1ajtottál valamit& AlaricG E kérdezte azon a 1ideg 1angon& amell$el bát$ját& 4larence:t ol$
sokszor siker*lt meg6élemlítenie.
@unstable 1ercege azonban Aord ms>ort1nél kevésbé volt 6ogékon$ a dermeszt+
1ang*tésre. A t#bbi ember 1angjából kicsend*l+ 1idegség so1asem zavarta. HosszB élete során sok
mindennek elmondták már& de so1a senki nem nevezte érzéken$ mimózának.
E %eszélgetni akartam valakivel. Fg$ látom& ebben a n$omorult 1ázban senki sincs& akivel el
le1etne beszélgetni. Ae1et& 1og$ nem is j#v#k ide t#bbet. Az imént ms>ort1t !róbáltam szóra
bírni& de csak bámult rám& akár eg$ 6éleszű.
E Talán nem 1allotta& 1og$ szóltál 1ozzá. Tudod& 4larence mil$en álmatag& mil$en
szórakozott.
E IlmatagG 2zórakozottG A n$aval$átJ g$szerűen 1*l$eJ
E z nem igazJ
E @e1og$nem. Azt 1iszed& nem vag$ok ké!es megálla!ítaniG Az a!ám is 1*l$e volt. A
bát$ám& Ru!ert is. Deg az unoka#cséim. Kézd csak meg Rick$t. ?erseket ír& és 1ag$malevessel
kereskedik. Kézd meg Arc1ie:t. Fest+művész. Hs ms>ort1 még rosszabb& mint ezek k#z*l
bármel$ik. 4sak bámult rám& és meg se mukkant& aztán ott1ag$ott. Az a lán$& a 4larissa 2enki1áz$
volt vele.
E D$ra 2c1oonmaker.
E Dindeg$. Az is eg$ 1*l$e.
E Fg$ látszik& szerinted mindenki 1*l$e.
E z az igazság. Dana!ság ritkán le1et ol$annal találkozni& akinek legalább ann$i
intelligenciája lenne& mint eg$ csótán$nak.
Aad$ 4onstance elkínzottan 6elsó1ajtott.
E Ae1et& 1og$ igazad van. "evés csótán$t ismerek. Hs mib+l gondolod& 1og$ D$ra
szellemileg visszamaradottG
E g$ árva szót sem le1et ki1Bzni bel+le. 4sak bámul az emberre.
Aad$ 4onstance #sszevonta szem#ld#két. I6lB vendége magán*g$eit nem akarta ol$an ember
el+tt 6el6edni& aki alig1anem széltében:1osszában terjeszteni 6ogja& de Bg$ érezte& 1og$ a leán$
elmeálla!otának jó 1írét meg kell óvnia.
E D$ra mostanában rosszkedvű. ?olt eg$ szerencsétlen szerelmi *g$e.
z már érdekelte a 1erceget. Dindig is ol$an kíváncsi volt& mint eg$ macska. Fel6Bjta a
bajuszát& a szemét kid*llesztette.
E Di t#rténtG 5tt1ag$ta a 6ickóG
E Kem.
E L 1ag$ta ott a 6ickótG
E Kem.
E Hát valaki csak ott1ag$ott valakitJ
Aad$ 4onstance arra gondolt, 1a már enn$it elmondott& akár elmond1atja az egészet is.
"*l#nben ez az ember itt 6og kérdez+sk#dni egész délel+tt& már!edig a levelet mindenké!!en be
akarta 6ejezni.
E Hn vetettem véget a dolognak E mondta kurtán.
A 1erceg ismét 6el6Bjta bajuszát.
E TeG @e miértG A 6észkes 6enének avatkozol bele ol$asmibe& ami1ez semmi k#z#dJ
E @e1og$ nincs k#z#m. Amikor Cames 2c1oonmaker visszament Amerikába& az én
gondjaimra bízta a lán$át. Hn vag$ok 6elel+s érte. Amikor te1át megtudtam& 1og$ #sszemelegedett
azzal az emberrel& csak eg$ dolgot te1ettem, magammal 1oztam a lán$t %landingsbe& 1og$ a 6ér6i
ne 6ér1essen 1ozzá. 2e !énze& se j#v+je& semmije sincs. Cames sosem bocsátotta volna meg nekem&
1a D$ra 6eleség*l meg$ 1ozzá.
E Aáttad vala1a a 6ickótG
E Kem. Hs nem is akarom.
E Alig1anem eg$ bugris& aki suks*k#lve beszél& és kakaót vacsorázik buktával.
E D$ra szerint nem ol$an. Harro>:ban és 5Q6ordban végzett.
E Ka& ez betett neki E mondta a 1erceg& aki tonba és 4ambridge:be járt. E Harro> a F#ld
s#!redéke& és az oQ6ordiak még annál is rosszabbak. Kag$on jól tetted& 1og$ kiragadtad a karmai
k#z*l.
E 2zerintem is.
E 2zóval ezért császkál mindig Bg$& mint eg$ g$ász1uszárG l kéne terelni a 6ig$elmét a
!asasról. Ha valaki más kezdené érdekelni.
E Kekem ug$anez jutott eszembe. Deg is 1ívtam a kastél$ba Arc1ie:t.
E Di6éle Arc1ie:tG
E Az unoka#csédet.
E 2zűzan$ámJ Azt a n$ik1ajtG
E g$általán nem n$ik1aj. Kag$on jóké!ű& elbájoló 6iB.
E Rg$an kit bájol elG ngem ug$an nem.
E Hn azt remélem& D$rát el 6ogja bájolni. Hiszek a genius loci erejében.
A 1ercegnek az idegen szavak nem ké!ezték er+sségét& de Bg$ gondolta& érti& mir+l van szó.
E 2zerinted& 1a rászáll& esetleg ki*t1eti a n$eregb+l a buktazabálótG A leán$zó !a!ája
milliomos& miG
E 2okszoros& Bg$ tudom.
E Akkor mondd meg a kis Arc1ie g$ereknek& 1og$ 1ajtson rá& mint a szélvész E jelentette ki a
1erceg nag$ n$omatékkal. Rnoka#ccse a Dammut "iadóvállalat alkalmazásában állt E ez a
1atalmas cég Anglia lakosságának cs#kevén$esebb elméjű milliói számára szolgáltatott na!i& 1eti és
1avi olvasnivalót :& de ol$ alacson$ beosztásban& 1og$ a 1ercegnek még mindig a!anázzsal kellett
kiegészíteni a j#vedelmét. Dár!edig 1a eg$ dolog volt a világon& amit e szűkmarkB 6ér6iB szívb+l
utált& az a j#vedelmek a!anázzsal való kiegészítése volt. Aeírni a 6iBt a 6izetési listáról E a szeme is
kid*lledt& a1og$ elké!zelte ezt a rag$ogó le1et+séget. E Dondd meg neki& 1og$ ne kímélje a
6aradságot E lelkesedett. E Dondd meg& 1og$ g$*rk+zz#n neki& és mozgasson meg minden k#vet.
Dondd meg. A 6enébeJ %Bjj be& 1og$ a n$aval$a t#rj#n kiJ
"o!ogtak az ajtón. Aavender %riggs lé!ett be= maga volt a rátermettség és a szem*vegesség.
E Degtaláltam Ao1d ms>o1t1t& Aad$ 4onstance& és szóltam neki& 1og$ a kocsi el+állt1.
E N& k#sz#n#m& Diss %riggs. Hol találta megG
E Az ólnál. "íván még valamitG
E Kem= k#sz#n#m& Diss %riggs.
Alig csukódott be az ajtó& a 1erceg 1angosan ki6akadt.
E Az ólnálJ E 1arsogta. E 2ejt1ett*k volnaJ Akár1ol keresed& mindig lenn van az ólnál& és
ol$an odaadóan bámulja azt a kocát& mint más a sztri!tízt. @irekt beteges& 1og$ valaki íg$ imádjon
eg$ disznót. Kincs valami a %ibliában az izraelitákról& akik eg$ disznót imádtakG Kem& az
aran$borjB volt& de akkor is. Hn mondom neked.
l1allgatott. Ismét megn$ílt az ajtó. Aord ms>ort1 állt a k*sz#b#n& szelíd arcán zaklatottság
t*kr#z+d#tt.
E 4onnie& nem találom az esern$+met.
E Caj& 4larenceJ E só1ajtott 6el Aad$ 4onstance azzal az elkeseredett só1ajjal& amel$et a
család6+ ol$ sokszor váltott ki bel+le& és 6ivérét sietve a 1allban álló szekrén$1ez vezette. Aord
ms>ort1 is jól tud1atta volna& 1og$ esern$+je ebben a szekrén$ben lelt ott1onra.
A 1erceg& 1og$ magára maradt& kis ideig tén6ergett a szobában& rágta a bajuszát& és kid*lledt
szemmel vizslatta k#rn$ezetét. Fiókokat 1Bzgált ki& k#n$veket nézegetett& 6estmén$eket
mustrálgatott& tollakkal& !a!írvágó késekkel vacakolt. "ézbe vette Dr. 2c1oonmaker 6én$ké!ét& és
megálla!ította, igaza volt& amikor a 6ickó 6ejét Brit#k1#z 1asonlította. lolvasta Aad$ 4onstance
6élig megírt levelét. Diután kimerített minden szórakozási le1et+séget& amivel a szoba szolgálni
tudott& le*lt az íróasztal1oz& és átadta magát a Aord ms>ort1t és disznaját célzó gondolatoknak.
E Ka!ról na!ra E álla!ította meg megg$+z+déssel E t#bbet van eg$*tt azzal a 1ájas d#ggel& és
na!ról na!ra 1*l$ébb. Dár!edig a 1erceg megítélése szerint Aord ms>ort1 már a kezdet kezdetén
is é!! elég 1*l$e volt.
3
Dikor a kocsi kig#rd*lt a ka!u el+l& és belsejében& esern$+jét szorongatva& ott *lt Aord
ms>ort1& Aad$ 4onstance 6áradtan& g#rn$edten állt& mint aki eg$ 1adi1ajót bocsátott vízre. %eac1&
a komorn$ik& aki szintén segédkezett gazdája Bti el+kész*leteiben& tiszteletteljes eg$*ttérzéssel
tekintett rá. L is tudatában volt a Aord ms>ort1 Btnak indításával sz*kségszerűen eg$*tt járó
6esz*ltségnek.
Degjelent D$ra 2c1oonmaker& és virággal nem volt ug$an tele& de ett+l eltekintve Bg$ 6estett&
mint 5!1elia a neg$edik 6elvonás #t#dik jelenetében& 21akes!eare Hamlet című& jól ismert
színdarabjában.
E N& jó na!ot E mondta tom!a 1angon.
E Cé& 1át itt van& kedvesem E mondta Aad$ 4onstance& és vi1arvert roncsból eg$szeriben
átvedlett vendéglátóvá. E Dik a tervei ma délel+ttreG
E Kem is tudom. Talán megírok eg$:két levelet.
E g$et még nekem is be kell 6ejeznem. H!! az a!jának írok. @e nem lenne sokkal
kellemesebb kint a szabadban eg$ il$en g$#n$#rű na!onG
E Kem is tudom.
E Diért nemG
E Kem is tudom.
Aad$ 4onstance só1ajtott. A vendéglátónak azonban k#telez+ a derű& íg$ te1át derűsen
6ol$tatta.
E Aord ms>ort1t kísértem ki é!!en. Aondonba utazik.
E Igen& nekem is mondta. Kem nag$on volt boldog.
E Hát nem E mondta Aad$ 4onstance& és arcán s#tét ki6ejezés su1ant át. E @e né1a a Aordok
Házában is adódnak k#telezettségei& mel$eknek eleget kell tenni.
E Hián$ozni 6og neki a disznó.
E "ét na!ig meglesz a társasága nélk*l.
E A virágai is 1ián$ozni 6ognak neki.
E Aondonban is rengeteg a virág. 4sak ki kell... 2zent IstenJ
E Di bajG
E l6elejtettem 6ig$elmeztetni 4larence:t& 1og$ ne szedjen virágot a H$de -arkban. %e 6og
sétálni& és leté!i a virágokat. g$szer már majdnem letartóztatták emiatt. %eac1J
E Dilad$G
E Ha Aord ms>ort1 1olna! tele6onál& 1og$ b#rt#nbe ker*lt és óvadékra van sz*ksége&
mondja meg neki& 1og$ azonnal veg$e 6el a ka!csolatot a 21oesmit1& 21oesmit1& 21oesmit1 és
21oesmit1 *g$védi irodával a AincolnMs Inn Fielden.
E Igenis& milad$.
E Hn nem leszek itt1on.
E Igenis& milad$. -ontosan megértettem.
E %iztos& 1og$ nem emlékszik a cég nevére.
E Fel 6ogom 6rissíteni +lordsága emlékezetét.
E "#sz#n#m& %eac1.
E Sr#m#mre szolgál& asszon$om.
D$ra 2c1oonmaker a 1áziasszon$ra meredt. A 1angja kissé remegett.
E Kem lesz itt1on& Aad$ 4onstanceG
E It kell mennem 21re>sbur$be a 6odrászom1oz& és né1án$ barátommal ott ebédelek. -ersze
vacsorára megj#v#k. Dost viszont be6ejezem végre azt a levelet az édesa!jának. Degírom& 1og$
csókoltatja.
E Aeg$en szíves E mondta D$ra& és eg$enest Aord ms>ort1 dolgozószobájába sietett a
tele6on1oz. A szeretett 6ér6i száma szívébe vésve állt. Az illet+ átmenetileg 5Q6ordban megismert
barátjánál& Aord Icken1am unoka#ccsénél lakott& akinek -ongo T>istleton volt a neve. Az utóbbi
id+ben azonban nem kínálkozott alkalom& 1og$ D$ra 6eltárcsázza e számot.
Ae*lt a kész*lék1ez& aggódó tekintettel az ajtót kémlelve& mert Aord ms>ort1 elutazott
ug$an& de Aavender %riggs minden !illanatban beto!!an1at& és 1allgatta& 1og$ a messzi Aondonban
kicseng a 1ívás& majd megszólal eg$ 1ang.
E @rágámJ E mondta D$ra. E Te vag$ az& drágámG Itt én vag$ok& drágámJ
E @rágámJ E mondta a 1ang rajongva.
E @rágám E 6ol$tatta D$ra :& csodálatos dolog t#rtént& drágám. Aad$ 4onstance 1olna!
6odrász1oz meg$J
E Tén$legG E 6elelte a 1ang kissé tanácstalanul& mint1a gazdája azon tanakodna& jó:e ide az a
megjeg$zés& 1og$ a lad$nek remél1et+leg szé! id+1#z lesz szerencséje.
E Kem 6ogod 6el& bogárszálamG lmeg$ 21re>sbur$be& egész na! távol lesz& Bg$1og$ 6el
tudok surranni Aondonba& és #ssze1ázasod1atunkJ
A vonal tBlsó végén eg$ !illanatra csend támadt. Az ember akár azt is 1i1ette& 1og$ a 1ang
gazdájának elakadt a lélegzete. Diután visszan$erte& imíg$en szólt,
E Hrtem.
E Kem is #r*lszG
E @e1og$nem.
E Kem Bg$ 1angzott. Hallgass ide& drágámJ Amikor Aondonban jártam& jól k#r*lnéztem& 1ol
vannak an$ak#n$vvezet+k& csak a biztonság kedvéért. Találtam eg$et a Dilton 2treeten.
Találkozzunk ott 1olna!& !ontban kett+kor. Dost le kell tennem& drágám. %ej#1et valaki. 4sókollak&
drágám.
E 4sókollak& drágám.
E Akkor 1olna!J
E Có& drágám.
E 4sókollak& drágám.
Ha a Darket %landings:i tele6onk#z!ontban 1allgatózott valaki& gondolta D$ra& mik#zben
letette a kag$lót& 1át legalább lesz mir+l beszélgetnie a tea meg az a!rós*temén$ mellett.
MÁSODK FEJEZET
1
E Dost viszont E jelentette ki -ongo T>istleton& mik#zben eln$omta cigarettáját a
1amutartóban& és 1angjában 1alk #r#m csend*lt E el kell 1Bznom a csíkot. Találkozóm van.
Kag$bát$ját& Aord Icken1amet látta volt vendég*l ebédre a -arazita "lubban& s ezt az
id+t#ltést 6#l#ttébb kellemesnek találta& mert !artnere& akárcsak Aord ms>ort1& jelenlétével
ékesítette a !arlament megn$itását& és ott szerzett élmén$eir+l 6#l#ttébb szórakoztató modorban
számolt be. A rokon maró kritikával ismertette a menetet vezet+ nég$ 6+méltóság& a Rouge 4roiQ& a
%luemantle& a Rouge @ragon és a -ortcullis k*lalakját& de -ongo mégsem emiatt #rvendezett
legjobban& 1anem azért& mert délutáni !rogramja miatt nem 6en$egette az a veszél$& 1og$ vendége
magával ragadja az általa kellemes és tanulságos délutánnak nevezett istenkísértésre. zekt+l a
délutánoktól azel+tt mindig meg1űlt a vér -ongo ereiben. mlékezetében k*l#n#sen eleven maradt
az az alkalom& amikor sok évvel azel+tt agárversen$re mentek eg$*tt.
Frederick Altamont 4orn>allis T>istletonról& Icken1am #t#dik gró6járól eg$ 6elkész*lt
kritikusa eg$szer azt mondta, élete kés+ délutánján is meg+rizte i6lonti derékb+ségét& s ezzel eg$*tt
a derűs lelkesedést& a kissé beszívott diák romlatlan& 6riss világszemléletét. Akik ismerték& so1asem
vonták volna kétségbe e megálla!ítás 1el$ességét. Fiatal korában& miel+tt a családjában
bek#vetkezett 1alálesetek miatt #r#k#lte volna a gró6i címet& Amerikában élt& és k*l#nb#z+
id+szakokban volt co>bo$& csa!os& ri!orter& kutatott aran$ után a Dojave:sivatagban& és nem volt
ol$an 6arm& csa!szék& szerkeszt+ség vag$ !usztaság& amel$et meg ne !róbált volna élettel
megt#lteni. Haja már +szbe csavarodott& de még most is ig$ekezett& amenn$ire erejéb+l telt&
6#leleveníteni k#rn$ezetét. /$akran mondogatta, szeret kedvességet& 6én$t sugározni maga k#r*l&
illetve E a1og$ más alkalmakkor 6ogalmazott E arra t#rekedett& 1og$ jókedvű jótev+ leg$en. Dagas&
el+kel+ megjelenésű 6ér6i volt& vidám bajuszt viselt& élénk szemében kalandvág$ csillogott.
Rnoka#ccsére 6*ggesztett tekintetében most csalódottság és szemre1án$ás volt 6el6edez1et+& mint1a
nem erre számított volna eg$ vérrokontól.
E Itt 1ag$szG @e miértG Azt reméltem& 1og$.
E Tudom E szólt k#zbe -ongo E& eg$ kellemes és tanulságos délutánt reméltél. Hát a kellemes
és tanulságos délutánnak l+ttek. Találkoznom kell valakivel.
E "ut$a*g$benG
E Kem ann$ira agár*g$ben& mint inkább.
E Akkor 1ívd 6el& és mondd le azt a találkozót.
E Azt nem le1et.
E "i az illet+G
E %ill %aile$.
Aord Icken1am lát1atólag megle!+d#tt.
E Hát visszaj#ttG
E TessékG
E Fg$ tudtam& 1og$ el1ag$ta ott1onát. Dint1a még arra is emlékeznék& 1og$ a 6eleségét
eléggé megviselte a dolog.
-ongo látta& 1og$ bácsikája #sszezavarta a dolgokat& a1og$ id+sebb urak szokták.
E N& ennek a srácnak igazából nem %ill a neve. Azt 1iszem& 4ut1bertnek keresztelték. @e 1a
valakit %aile$nek 1ívnak& szinte muszáj %illnek nevezni.
E Hát !ersze. Koblesse oblige. A barátodG
E 2zívbéli. g$*tt voltunk 5Q6ordban.
E Dondd meg neki& 1og$ j#jj#n ide.
E Kem le1et. Azt beszéltem meg vele& 1og$ a Dilton 2treeten találkozunk.
E Az 1ol vanG
E @él:"ensingtonban.
Aord Icken1am #sszeszorította a száját.
E @él:"ensingtonbanG A1ol s#tét sikátorokban mezítlen jár a bűn& s az #k#ljog !arancsolG
"o!tasd le ezt az embert. Rossz Btra 6og vinni.
E Kem 6og + engem rossz Btra vinni. Hs miértG Hát el+sz#r is azért& mert lelkész& másodszor
!edig azért& mert most 1ázasodik. A Dilton 2treet:i an$ak#n$vi 1ivatalban van a találkozónk.
E Te vag$ a tanBG
E Igen.
E Hs ki a men$asszon$G
E Amerikai lán$.
E 4sinosG
E %ill áradozik róla.
E Di a neveG
E 2c1oonmaker.
Aord Icken1am ugrott eg$et a széken.
E Kag$ égJ 4sak nem a kicsi D$ra 2c1oonmakerG
E Hog$ kicsi:e& azt nem tudom. 2osem láttam. @e D$ra a neve& az biztos. Diért& talán
ismeredG
Aord Icken1am jóvágásB arcán g$engéd ki6ejezés jelent meg. lérzéken$*lve meg!#d#rte
bajuszát.
E Hog$ ismerem:eG 2okszor még meg is 6*rdettem. -ersze nem mostanában& 1anem sok évvel
ezel+tt& amikor még Ke> Torkban kerestem a ken$eremet. Cimm$ 2c1oonmaker a cimborám volt
akkoriban. Dostanában nemigen járok át Isten országába& a nag$nénéd nem támogatná& g$akran
t#rtem is a 6ejem& vajon mi le1et Cimm$vel. Amikor még ka!csolatban álltunk& meg6ogadta& 1og$
nag$men+ *zletember lesz bel+le. %ár még arán$lag 6iatal volt& a szájával el tudott ka!ni eg$
6eldobott szivart& a kezével nem is ért 1ozzá& már!edig mindann$ian tudjuk, ez a legels+ lé!és
a11oz& 1og$ valaki megala!ozza !énzmágnási státusát. /ondolom& mostanra már + a 0all 2treet
cá!ája& és sértve érzi magát& 1a legalább két1etenként nem kutakodik nála eg$ szenátusi
vizsgálóbizottság. Hanem azért ez 6urcsa.
E Di 6urcsaG
E Hog$ a lán$a an$ak#n$vi 1ivatalban k#t 1ázasságot. Azt gondoltam volna& 1og$ 1atalmas
!arádét csa!nak& n$oszol$ólán$okkal& !*s!#k#kkel& az #sszes cuge1+rrel.
E Hrtem már& mire gondolsz. E -ongo óvatosan 1átranézett. 2enkit sem látott 1allótávolságon
bel*l. E zt gondoltad volnaG 4sak1og$ %ill 6rig$ét mél$ 1allgatásnak kell #veznie. 2zerelm*k Btját
nem rózsákkal k#vezték ki. A !okol er+i akadál$okat g#rdítettek eléb*k.
E 2 mil$en er+k lég$enek ezekG
E Igazából csak eg$ er+t kellett volna mondanom. Ismered is. Aad$ 4onstance "eeble.
E A drága 4onnieG Dil$ bűv#s emlékeket ébreszt bennem e névJ ?ajon emlékszel:e arra&
amikor te meg én a blandingsi kastél$ba utaztunk& én 2ir Roderick /losso! elmeg$óg$ásznak
adtam ki magam& te !edig %asil voltál& az unoka#csémG
E mlékszem E rázkódott #ssze -ongo. Az említett látogatás miatt 1óna!okon át rémálmai
voltak.
E %oldog& boldog id+kJ Dér1etetlen*l élveztem az ott tartózkodást. %árcsak
megismétel1etném. Az az egészséges leveg+& a kellemes társaság& az a né1án$ *dít+ látogatás
ms>ort1 disznajánál= mindez íg$ eg$*tt mér1etetlen*l jólesett& és elsimította orcám red+it. @e
1og$ ker*l a ké!be 4onnieG
E ltiltotta +ket eg$mástól.
E Dég most sem értem a 6orgatók#n$vet. Hog$ ker*lt ol$an 1el$zetbe& 1og$ ezt megte1esseG
E A k#vetkez+ t#rtént. L és 2c1oonmaker régi 1averok E ezt %illt+l tudom& te1át 1itelt
érdeml+nek 6ogad1atjuk el :& 2c1oonmaker azt akarta& 1og$ a lán$a !ár 1óna!ot Aondonban t#lts#n&
Bg$1og$ ide1ozta& és Aad$ 4. gondjaira bízta.
E ddig világos.
E Dármost a londoni szezon kell+s k#ze!én Aad$ 4. eg$szer csak ráj#tt& 1og$ a madárka %ill:
lel találkozgat. Dikor azt is megtudta& 1og$ %ill lelkész& Bg$ 6elka!ta a vizet& mint eg$ malomkerék.
E Kem kedveli a lelkészeketG
E rre kell gondoljak.
E "*l#n#s. ngem sem kedvelt. Ke1éz ennek a n+nek meg6elelni. Di baja le1et a
lelkészekkelG
E Kem keresnek eleget. %illnek eg$ vasa sincs.
E "ezdem érteni. Alacson$ sorból való a kér+. Hrdekes& mil$en sok embernek vannak
el+ítéletei az alacson$ sorból való kér+k iránt. Az én esetem is ezt !éldázza. Amikor Cane nénédnek
udvaroltam& a sz*lei valóságos csa!ásnak 6ogták 6el a dolgot& de bezzeg 6*lig v#r#s#dtek& amikor
eg$ szé! na!on minden teremtmén$ek legnemesebbje& igazi gró6 lett bel+lem& akinek nég$
keresztneve van& és n$olcágB koronát tart a 6#ldszinti kredencben. Az a!ja mél$en elítélt& mert
italmér+ként dolgoztam akkoriban= csak Bg$ emlegetett& 1og$ Uaz a csavargóV& de menten
megváltozott& amikor bejelentkeztem a lakásán a -ark Avenue:n, a 6ejemen korona& 1ónom alatt a
@ebrett:6éle nemesi almanac1. Degka!tam az áldását& még szivarral is megkínált. /ondolom& %ill
%aile$nek semmi esél$e rá& 1og$ gró6 leg$en bel+le.
E 2emmi& 1acsak le nem mészárol vag$ #tven1ét nag$bácsit és unokatestvért.
E Aelkész lévén& !ersze ne1ezen szánná el magát erre. Hs 4onnie mil$en eljárást k#vetettG
E Dagával rángatta szerencsétlen teremtést %landingsbe& és azóta is ott tartja& g$akorlatilag
1ázi +rizetben= minden lé!ését 6ig$eli. @e ez a D$ra& Bg$ látszik& értelmes& tal!raesett leán$zó&
ug$anis amint megtudta& 1og$ Aad$ 4onstance 21re>sbur$be utazik 6odrász1oz& és vacsoráig nem
is tér vissza& 6el1ívta %illt& 1og$ tudassa, egész na! szabad lesz& te1át 6elruccan Aondonba& és íg$
#ssze1ázasod1atnak. A Dilton 2treet:i an$ak#n$vi 1ivatalban beszélték meg a találkozót& a1ol a
dolgot g$orsan és csekél$ k#ltséggel n$élbe le1et *tni.
E Hrtem. Kag$on ravasz. 2zerintem k*l#nben is ez a lán$sz#ktetéses men$egz+ a legjobb.
2emmi 1ajci1+& semmi 6el1ajtás. "inek van sz*ksége arra& 1og$ eg$ sereg !*s!#k zavarogjon
k#r*l#tteG "*l#nben is& 1a az ember eg$ !*s!#k#t látott& mindet látta. E Aord Icken1am el1allgatott.
E Ko E mondta aztán az órájára !illantva :& azt 1iszem& ideje indulnunk. Kem akarok elkésni.
-ongo #sszerezzent. Hrzéken$ 6*lének ez nag$on Bg$ 1angzott& mint1a eg$ kellemes és
tanulságos délután kezdetét jelentené. Kag$bát$ja né1án$ évvel ezel+tt é!! ezen a 1angon vetette
6#l az #tletet& 1og$ esetleg bekukkant1atnának az agárversen$re& mert az emberek lelk*letének
tanulmán$ozására az a legjobb módszer& 1a eg$szerű kis szórakozásaik k#zben elveg$*l*nk
k#z#tt*k.
E IndulnunkG ?elem akarsz j#nniG
E -ersze. "ét tanB mindig jobb& mint eg$& a kicsi D$ra !edig...
E Kem garantál1atom& 1og$ kicsi.
E D$ra !edig& akármekkora leg$en is& sosem bocsátaná meg nekem& 1a nem állnék mellette&
1og$ 6ogjam a kezét& amikor a kivégz+osztag 6elsorakozik.
-ongo be1ara!ta alsó ajkát& mik#zben 6*rge elméjében 1án$ta:vetette a dolgot.
E Hát nem bánom. @e aztán semmi 1eccJ
E Hdes 6iacskámJ Ilmomban sem jutna eszembe a lé1aság il$en szent alkalommal. -ersze 1a
ez a %ill %aile$ méltatlannak bizon$ul& megálljt !arancsolok az esemén$eknek& a1og$ minden
jóérzésű ember tenné a 1el$emben. Di6éle 6ickó eg$általánG /ondolom& 1alván$ és t#réken$& talán
kissé beteges kinézetű& és éles tenor1angon szokta el+olvasni a mai na!ra rendelt sz#vegrészt.
E A 6enét 1alván$ és t#réken$. 5Q6ordban 1árom évig bokszolt az eg$etemi válogatottban.
E "omol$anG
E Az ellen6elei 1el$ét sóval 1intették be.
E Akkor nem lesz baj. "eblemre 6ogom #lelni a srácot.
?árakozásai teljes*ltek. A tisztelend+ 4ut1bert %aile$ azonnal eln$erte elismerését. Ha már
!a!& leg$en tetemes& ez volt az elve& és %ill családi kiszerelésű változatnak bizon$ult eg$értelműen=
az ember el tudta ké!zelni& amint a g$*lekezet tével$g+jének választási le1et+séget kínál, vag$
1ajlandó meglátni az igazság 6én$ét& vag$ ka!1at eg$et a szeme alá. Ftban a Dilton 2treet 6elé
-ongo& 1og$ el+bbi szavainak n$omatékot adjon& elmesélte nag$bát$jának, %ill %aile$ a
k#zelmBltban a kelet:bottletoni eg$1ázker*letben lelki g$akorlatot tartott& és általános megbecs*lést
vívott ki a 1ívek k#rében= Aord Icken1am azonnal átlátta& mi le1etett ennek az oka. L maga is a
legnag$obb tisztelettel kezelte volna ezt a 6iatalembert& akir+l messzir+l látszott& 1og$ ké!es a
lend*letes bal1orgot er+teljes jobbeg$enessel megtoldani. 2z+rszál1asogató kritikusok talán Bg$
érezték volna %aile$ tiszteletes Br láttán& 1og$ a szent 1ivatás1oz jobban illenék& 1a kevésbé nézne
ki Bg$& mint a ne1ézsBl$B világbajnoki cím trónk#vetel+je& de kemén$ vonásait& dagadozó vállát
nem le1etett 6élelemmel veg$es tisztelet nélk*l nézni. Hs ug$aníg$ nem le1etett nem szeretni
n$ilvánvaló& eg$szerű becs*letességét. Aord Icken1am Bg$ látta, a kis D$ra 1el$esen cselekedett&
amikor leásott a n$ers k*ls+ alá& egészen a g$engéd lélekig.
"ellemes beszélgetésbe eleg$edtek& de az els+ né1án$ szó után Aord Icken1am számára
eg$értelművé vált& 1og$ Isten i6lB szolgája szer6#l#tt ideges. nnek okát sem volt ne1éz 6elderíteni.
?ag$ 1Bsz !erc eltelt& és a men$asszon$nak n$oma sem volt= már!edig az esk*v+ na!ján a v+legén$
lelki n$ugalmát semmi sem tudja Bg$ 6eldBlni& mint 1a arája nem jelenik meg a találkozón.
Tíz !erc mBlva %ill %aile$ 6elállt& darabos arcán mél$ elkeseredés t*kr#z+d#tt.
E Kem j#n elG
Aord Icken1am azzal a teljesen el1ibázott kijelentéssel ig$ekezett megn$ugtatni& 1og$ még
korán van. -ongo& aki szintén szeretett volna segíteni& azt mondta, kimeg$ és k#r*lnéz a járdán&
nem látja:e k#zeledni a lán$t. Távozása id+ben eg$beesett eg$ mél$r+l j#v+ n$#géssel a 6iatalember
részér+l.
E %iztos én riasztottam elJ
Aord Icken1am eg$*ttérz+en& de értetlen*l vonta 6el szem#ld#két.
E lriasztottadG DivelG
E Azzal& a1og$ a tele6onban beszéltem vele. Tudja& kicsit vadnak találtam az #tletet. Fg$
éreztem& nem 1el$es& 1og$ eg$ il$en rendkív*li 6ontosságB lé!ést átgondolatlanul 1atározzon el.
Hiszen én ol$ keveset tudok n$Bjtani neki. Arra gondoltam& talán várnunk kellene addig& míg
vikárius lesz bel+lem.
E Dost már tudlak k#vetni. Fenntartásaid voltakG
E Igen.
E Deg is mondtad nekiG
E Kem& de észreve1etett valami 6urcsát a 1angomban& mert megkérdezte& 1og$ talán nem
#r*l#kG
E Dire te azt 6elelted.
E U@e1og$nemJV
Aord Icken1am megcsóválta a 6ejét.
E nnél azért jobbat is kitalál1attál volna. ?ag$ esetleg azt mondtad, U@e:e:e:1og$nemJV&
n$omatékkal és eln$BjtvaG Dinteg$ #r#mteli 1angon& dallamos lejtést csem!észve beleG
E 2ajnos nem. Tudja.
E Tudom. Fenntartásaid voltak. "it#rt bel+led a lelkész. @e le kell k*zdened ezt a késztetést.
4sak nem ké!zeled& 1og$ az i6jB Aoc1invarnak voltak 6enntartásaiG Ismered az i6jB Aoc1invarról
szóló k#ltemén$tG
E N& 1og$ne. /$erekkoromban még szavaltam is.
E Hn is& és d#rg+ ta!svi1art arattam vele& bár eg$es kritikusaim szerint még jobb teljesítmén$t
n$Bjtottam akkor& amikor azt szavaltam& 1og$ UFelek 6árn$án a He6!eru6 1ajója me66e 6álltV.
Akkoriban 1ián$t szenvedtem metsz+6ogakból. @e a 6enntartásaid ellenére idej#ttél a
1ázasságk#t#débe.
E Ide.
E Aek*zd#tted 6enntartásaidatG
E Ae.
E Degértelek. Dagam is ug$anezt tettem. Ha eg$más m#gé raknánk mindazokat a
6enntartásokat& amel$eket annak idején lek*zd#ttem& Aondontól elérnének /lasgo>:ig. I& -ongo
E mondta Aord Icken1am& mikor unoka#ccse megjelent az ajtóban. E ?an valami jelentenivalódG
E 2emmi a világon. g$etlen n+ sincs& ameddig a szem ellát. @e elmondom& mi jutott
eszembe& amíg a lát1atárt kémleltem& %ill.
E Ae1et& 1og$ ug$anaz& ami nekem E mondta Aord Icken1am. E Hog$ Aad$ 4onstance esetleg
meggondolta magát& és mégsem ment el 21re>sbur$be a 6odrász1oz.
E Fg$ van. Hs 1a a lad$ jelen van& a madárka.
%ill elnag$olt vonásain bosszBság jelent meg.
E Ke nevezd madárkának.
E Hs 1a a lad$ jelen van& sors*ld#z#tt mátkád természetesen nem sz#k1et el. Holna!
alkalmasint levelet ka!sz t+le& mel$ mag$arázatot ad a 1el$zetre& és terveket javasol a k#vetkez+
1asonló alkalomra.
E Igen& talán tén$leg err+l van szó. E %ill kissé 6#lder*lt. E %ár azt gondolná az ember& 1og$
akkor legalább eg$ táviratot azért k*ld1etett volna.
Aord Icken1am at$ailag meg!askolta a vállát.
E Hdes 6iam& 1og$anG A Darket %landings:i !osta1ivatal két mér6#ldre van a kastél$tól& és
-ongo szerint a lán$ minden lé!ését 6ig$elik. Có& 1a a levelet át tudja juttatni a barikádon anélk*l&
1og$ 6elg+z#lnék és elkoboznák. Hn a 1el$edben eg$ !ercig sem aggódnék.
E Deg!róbálom E mondta %ill& és akkorát só1ajtott& 1og$ a 1el$iség beleremegett. E Dindeg$&
nincs értelme& 1og$ itt szobrozzak. Az idegeimre meg$ ez a 1el$. "#sz#n#m& 1og$ elj#ttél& -ongo.
Snnek is k#sz#n#m& Aord Icken1am. 2ajnálom& 1og$ kárba veszett az idej*k.
E "edves 6iam& a kellemes társaságban elt#lt#tt id+ so1asem vész kárba.
E -ersze& !ersze. Az is igaz. Hát akkor én meg$ek.
A1og$ az ajtó becsukódott m#g#tte& Aord Icken1am 6elsó1ajtott& nem ol$ er+teljesen& mint
%ill az imént& de jókora adag eg$*ttérzéssel. Aelkében g$ászolta Isten i6jB szolgáját.
E Rémes E mondta. E A v+legén$ számára mindig sBl$os meg!róbáltatás rá1angolódni az
esk*v+i ceremóniára= ez még a legkemén$ebbeket is igén$be veszi& de 1a már tBljutott ezen& és az
ara nem j#n elébe 6élBton& akkor bizon$ izzó vas 1atol a lélek mél$éig. Hs n$ilván az sem tud1ató&
mikor en$1*l legk#zelebb az +rz+k 6ig$elme& 1a en$1*l eg$általán. A 6ogol$sz#kés nem eg$szerű
vállalkozás& 1a a kulcsokat 4onnie tartja magánál.
-ongo bólintott. L is g$ászolta balsorstól sBjtott barátját.
E Kem bizon$ E 6elelte. E %ill sajnos bajban van. Hs a 1el$zetet tovább sBl$osbítja& 1og$
Arc1ie /il!in is %landingsben tartózkodik.
E "icsodaG
E @unstable 1erceg unoka#ccse.
E Rick$ /il!in testvéreG
E L. Ismered talánG
E Kem. @unstable:t !ersze ismerem& és találkoztam már Rick$vel is& de ez az Arc1ibald
csukott k#n$v számomra. "i mondta neked& 1og$ %landingsben vanG
E L maga& személ$esen. Tegna! #ssze6utottunk& akkor említette& 1og$ a délutáni vonattal
utazik. Dár akkor elég baljós jelnek tartottam.
E Hs!edig miértG
E A 6enébe is& gondolj bele& ott van #sszezárva a lánn$al= ki tudja& nem akar:e átváltani %illr+l
+ráG Arc1ie rém jóké!ű 6ickó. Amit %illr+l nem le1et elmondani.
E Hát nem. %illr+l inkább mondanám& 1og$ érdekes arca van& mint azt& 1og$ szé!. "issé
emlékeztet eg$ volt kollégámra 0$omingból& a1ol i6jabb éveimben eg$ 6armon
te1én6eg$elmez+ként álltam 6izetett alkalmazásban= az említett eg$énr+l eg$ másik kollégám& eg$
te1etséges n$elvBjító azt mondta, ol$an arca van& 1og$ megáll t+le a 6alióra. Kem vitás& 1og$ %ill is
tucatszám állítja meg az órákat. @e biztosra veszem& 1og$ a kis D$ra& akit annak idején t#r*lk#z+be
bug$oláltam és az #lemben ringattam& nem vál1atott ol$an lánn$á& aki a k*lsej*k ala!ján ítéli meg
az embereket.
E 2osem le1et tudni. A lán$ok általában kedvelni szokták a tetszet+s k*ls+t. Hs a k*lsejét+l
eltekintve is, Arc1ie 6est+művész& már!edig a művészekben van valami& ami Bg$ 1at az ellenkez+
nem tagjaira& mint a macskag$#kér a macskákra. Ráadásul Arc1ie:val é!! most szakított a
men$asszon$a& ezt véletlen*l onnan tudom& 1og$ találkoztam eg$ *rgével& aki ismeri a lán$ eg$ik
ismer+sét.
E "omol$anG
E Dillicent Rigb$ a lán$ neve. Arc1ie a Aord Tilbur$ alkalmazottja& a Dammut "iadóvállalat
eg$ik Bjságjánál dolgozik& a lán$ !edig Tilbur$ titkárn+je. z a 6ickó azt mesélte& 1og$ az ismer+se
k#zvetlen*l a Rigb$ lán$tól 1allotta& 1og$ beintett Arc1ie:nak. Hrted már& mit jelent ezG
E Kem teljesen.
E Használd az eszedet& Fred bácsiJ Tudod& mit csinál az ember& 1a ejti a szívszerelme. Fogja
magát és megkéri valaki másnak a kezét& csak azért& 1og$ megmutassa a lán$nak& nem + az eg$etlen
galuska a levesben.
Aord Icken1am bólintott. 2ok év eltelt már azóta& 1og$ a 6ent leírt módon cselekedett& de 1át
Irkádiában élt + is.
E Fiatalok& 6iatalok. E d*nn$#gte maga elé& és #sszerázkódott& amikor eszébe jutott az a
borzadál$os n+személ$ ott /reen>ic1 ?illage:ben& a g$#ng$soraival& a 6it$eg+ivel meg a bodorított
1ajával& akinek szandálba bBjtatott lába elé 1el$ezte a szívét& amikor Cane& -ongo nénikéje
másodízben szakította meg vele a ka!csolatot.
E Dost már értelek. Arc1ibald il$en6ormán valóban 6en$egetést jelent= %ill 1el$zete
csakug$an ad okot némi aggodalomra. Igaz is& 1ol tudnám megtalálniG
E H!! nálam lakik. DiértG
E Arra gondoltam& id+nként meglátogat1atnám& 1og$ kicsit 6elvidítsam. lvi1etném !éldául
eg$ agárversen$re.
-ongo Bg$ megremegett& mint a n$ár6alevél. Dindig Bg$ remegett meg& mint a n$ár6alevél&
vala1án$szor emlékeztették arra a délutánra& amel$et Aord Icken1am társaságában az agárversen$en
t#lt#tt. -edig& mint arra nag$bát$ja g$akran rámutatott& 1a az a rend+r eg$ kicsit értelmesebb& beérte
volna eg$szerű dorgálással is.
2
A minden 1ájjal megkent arisztokraták& 1a a k#telesség arra szólítja +ket& 1og$ jelenlét*kkel
tiszteljék meg a -arlament megn$itó *nne!ségét& #lt#zék*ket és koronájukat a Doss Fivérek nevű&
nélk*l#z1etetlen ru1ázati cégt+l k#lcs#nzik a 4ovent /ardennél= ez a vállalkozás azzal kérkedik&
1og$ ké!es 6el#lt#ztetni bárkit bármivé& ol$ann$ira& 1og$ utána bátran elme1et bár1ová. g$ed*l +k
segít1etnek abban& 1og$ n$akon ne csí!jék. Aord Icken1am& miután elvált unoka#ccsét+l& b+r#nddel
kezében e11ez a cég1ez tért be. ?isszaadta a b+r#nd tartalmát& kieg$enlítette a szerén$ #sszegű
számlát& s ekkor& ug$ancsak b+r#nd#t ci!elve belé!ett eg$ magas& 1ajlott& ern$edt 6igura& akinek
láttán Aord Icken1am #r#mkiáltást 1allatott.
E ms>ort1J "edves barátom& micsoda #r#m& 1og$ Bjra látomJ Daga is vissza1ozza az
álru1ájátG
E HáG E 6elelte Aord ms>ort1& mert 1a váratlanul megszólították& mindig azt mondta, UHáGV
E I& 1elló& Icken1am. Daga is Aondonban vanG
Aord Icken1am biztosította a6el+l& 1og$ igen& mire Aord ms>ort1 k#z#lte& 1og$ + is.
Il$enké!!en ezt megbeszélték.
E Daga is ott volt ma reggelG E kérdezte Aord ms>ort1.
E 5tt bizon$ E 6elelte Aord Icken1am E& és nag$szerűen néztem ki. Kem 1iszem& 1og$ volna
még eg$ lord egész Angliában& aki el+kel+bben 6est ebben a 1osszB izében meg a mókás kala!ban&
mint én. H!! amikor elindult a menet& 1allottam& 1og$ a Rouge 4roiQ odasBgja a %luemantle:nek,
UKe nézz oda& de ki az a 6ickóGV& mire a %luemantle visszasBgja, UHalván$ sejtelmem sincs& de
biztos& 1og$ valami nag$men+.V @e azért ug$e jó kibBjni ebb+l a maskarából& és !láne jó Bjra látni
magát& ms>ort1. Hog$ van a 4sászárn+G
E HáG Remek*l& remek*l& remek*l. A sertésgondozóm& 0ellbeloved gondjaira 1ag$tam= benne
t#kéletesen megbízom.
E Kag$szerű. Akkor g$er*nk& locsoljuk meg a gégénket& és beszélgess*nk. Tudok eg$ jó kis
1el$et itt a sarkon E mondta Aord Icken1am& aki& lett lég$en akár1ol& mindig tudott eg$ jó kis 1el$et
a sarkon. E léggé 6áradtnak néz ki& mint1a ez a ma reggeli cécó kimerítette volna. g$ szódával
megl#tt$intett >1isk$t+l Bjra csillogni 6og a szeme.
A sarki jó kis 1el$en *ld#gélve Aord Icken1am némi aggodalommal szemlélte asztaltársát.
E %izon$ E mondta E igazam volt. Daga nem azonos eg$kori na!sugaras #nmagával. z a
!arlament megn$itás kivesézi az embert. Iltalában ki is szoktam 1ag$ni& a1og$ n$ilván maga is.
Da mi szél 1ozta odaG
E 4onnie rászorított.
E Hrtem. Azt 1iszem& kevés ol$an abszolBt kétkezes rászorító van a világon& mint Aad$
4onstance. @e igen bájos asszon$.
E 4onnieG E 1#kkent meg Aord ms>ort1.
E Ae1et& 1og$ nem mindenkinek a zsánere E mondta Aord Icken1am& megérezvén !artnere
1angjában a 1itetlenkedést. E @e mondja el& 1og$ mennek a dolgok a blandingsi kastél$banJ
/ondolom& simán. Kekem mindig is ol$annak tűnt a maga kis kal$ibája& mint eg$ 6#ldi !aradicsom.
Aord ms>ort1 nem volt ké!es keserű kacajra& de bégetésszerű 1angot 1allatott& amel$ a t+le
tel1et+ legjobban megk#zelítette a keserű kacajt. F#ldi !aradicsomnak nevezni %landings kastél$át&
a1ol a 1Bga& 4onstance& a 1erceg& Aavender %riggs és a /$*lekezet /$ermekeinek g$lete mind
szabadon szaladgál& a lord ezt ironikusnak találta. g$ darabig némán t#!renkedett.
E Kem tudom& mit csináljak& Icken1am E mondta aztán& a s#tét gondolatsor végére érve.
E Fg$ érti& 1og$ mostG Ig$on még eg$et.
E Kem& nem& k#sz#n#m& tén$leg. Részemr+l igencsak szokatlan& 1og$ il$en korai id+!ontban
szesztartalmB serkent+t 6og$asztok. A blandingsi kastél$ban uralkodó álla!otokra utaltam.
E Kem 6enékig tej6#lG
E Iszon$atos. ?an eg$ Bj titkárn+m& ennél sz#rn$etegebb még sosem volt. Dég %aQternél is
rosszabb.
E zt alig tudom el1inni.
E %iztosít1atom. g$ %riggs nevű !erszóna. Wld#z engem.
E 2zabaduljon meg t+le.
E @e 1og$anG 4onnie vette 6el. Ráadásul @unstable 1erceg is nálunk lakik.
E DicsodaG Dár megintG
E Ráadásul a /$*lekezet /$ermekeinek g$lete a !arkban táborozik& állandóan visítoznak&
*v#lt#znek& és szerintem k#z*l*k az eg$ik volt az& aki császárzseml$ével megdobta a cilinderemet.
E A cilinderétG Rg$an mikor volt magán cilinderG
E Az iskolai *nne!él$en. 4onnie az iskolai *nne!él$en mindig rám er+lteti a cilindert.
Teaid+ben bementem a b*6ésátorba& 1og$ megnézzem& minden rendben van:e& és a1og$ ott meg$ek
az asztalok k#z#tt& az eg$ik 6iB eg$ császárzseml$ét vágott a cilinderem1ez& le is verte a 6ejemr+l.
2emmivel nem le1et megg$+zni arról& 1og$ nem a /$*lekezet /$ermekeinek eg$ike volt a tettes.
E @e !ersze nincs ol$an bizon$íték& amel$ a bíróság el+tt is megállná a 1el$ét.
E HáG Kem& nincs.
E Az baj. Kos& ez a 1el$zet élénken emlékeztet az Srd#gszigeten uralkodó k#r*lmén$ekre=
nem le! meg& 1og$ ne1ezen tudja meg+rizni #nuralmát& mint jó !ásztor a n$ájat. E Aord Icken1am
tekintetében k*l#n#s 6én$ lobbant. Rnoka#ccse& -ongo azonnal 6elismerte volna. Az a 6ajta 6én$
volt& amel$ ol$ankor szokott kig$ulladni& mikor Aord Icken1am javaslatot tett eg$ kellemes és
tanulságos délután k#z#s elt#ltésére. E Fg$ látom& magának most leginkább eg$ 1arcedzett
sz#vetségesre van sz*ksége& aki térdre kén$szeríti a titkárn+t& mél$en a szemébe nézve leigázza
4onnie:t& leveszi a válláról a 1erceget& és eg$általán& kedvességet& 6én$t sugároz.
E A1J E só1ajtott 6el Aord ms>ort1& és elmerengett ezen az utó!isztikus ké!en.
E Akarja& 1og$ magával menjek %landingsbeG
Aord ms>ort1 #sszerezzent. 4sí!tet+je& mel$ lelki megrázkódtatások alkalmával mindig
leesett az orráról& adagio tem!ójB táncba kezdett a zsineg végén.
E DegtennéG
E 2emmi nem szerez1etne nag$obb #r#met. Dikor utazik 1azaG
E Holna!. z rém rendes volna magától& Icken1am.
E Rg$an már. Di& gró6ok& tartsunk #ssze. Dár csak eg$etlen dolgot. Rg$e nem bánja& 1a
magammal 1ozom eg$ barátomatG Kem kérném k*l#nben& de az illet+ most tért vissza %razíliából&
és eléggé elveszettnek érezné magát Aondonban nélk*lem.
E %razíliábólG %razíliában élnek emberekG
E Dég1ozzá elég g$akran& azt 1iszem. z a 6ickó jó né1án$ évet le1Bzott odaát. A
!aradiói!arban dolgozott. Azt nem tudom !ontosan& 1og$ tulajdonké!!en mi volt a szakmája& de azt
1iszem& a !résel+ben dolgozott& + adta meg a dióknak azt a jellegzetes alakját. -ersze le1et& 1og$
tévedek. 2zóval magammal vi1etemG
E Hog$ne& 1og$ne& 1og$ne. Sr#mmel& #r#mmel.
E %#lcs d#ntés. "i tudja& le1et& 1og$ még jól is j#n az *g$ szem!ontjából. setleg beleszeret a
titkárn+be& és magával viszi %razíliába.
E Igaz.
E ?ag$ valami titkos ázsiai méreggel elteszi láb alól a 1erceget. @e számtalan eg$éb módon is
segít1et. %iztos vag$ok benne& 1og$ #r#m lesz a jelenléte. Teljesen szobatiszta& és 1ázi koszton is
elél. Del$ik vonattal utazik 1olna!G
E A tizeneg$:neg$ven#t#ssel a -addingtonról.
E 2zámítson rá& 1og$ ott lesz*nk& kedves ms>ort1 E mondta Aord Icken1am. E Hs nemcsak
ott, ami engem illet& ott leszek a gáton& minden viszontagságra készen. Deg$ek is& 6el1ívom a
barátomat& 1og$ kezdjen csomagolni.
3
-ongo T>istleton né1án$ órával ezután a -arazita "lub do1án$zójában é!! eg$ vacsora el+ttM
testsz#vet:regenerálót 6og$asztott& amikor a !incér arról értesítette& 1og$ eg$ Br a 1allban vele
szeretne beszélni& és -ongo lelki békéjét s#tét árn$ék 6el1+zte be. Ha a -arazita "lub tagjait urak
keresték a 1allban& igen g$akran kieg$enlítetlen számlákról& t#rlesztési esedékességekr+l esett szó&
és -ongo tudta& 1og$ az + *g$ei is némiké!! rendezetlenek.
E Alacson$ és k#!c#sG E kérdezte szorongva& mert eszébe jutott& 1og$ Hick és Adrián urak
ké!visel+jér+l& akiknek 6ejedelmi summával tartozott 1olmi ingek& zoknik és eg$éb alsóru1ázat
ellenértékeként& il$en személ$leírás ad1ató.
E Távolról sem. Dagas és szemet g$#n$#rk#dtet+en karcsB E mondta eg$ szívél$es 1ang a
1áta m#g#tt. E 2udár= talán ez az a szó& amel$et keresek.
E I& 1elló& Fred bácsi E k#nn$ebb*lt meg -ongo. E Azt 1ittem& valaki más vag$.
E Degn$ugod1atsz, nem vag$ok valaki más. ls+& utolsó és eg$etlen Icken1am&
szolgálatodraJ ?ettem a bátorságot& 1og$ besétáljak& kedves -ongo& bízván abban& 1og$
unoka#csém szívesen lát. Di& Icken1amek g$űl#l*nk 1allokban várakozni. 2érti b*szkeség*nket.
Dit 6og$asztaszG Rendelj nekem is eg$et. Azt 1iszem& meszesíti az ereimet& de én sok mésszel
szeretem. %ill nem tartott veled ma esteG
E Kem. l kellett mennie "elet:%ottletonba #sszeszedni !ár cuccot.
E Az utóbbi id+ben nem is találkoztál veleG
E Kem. Kem mentem vissza a lakásba. Deg1ív1atlak vacsoráraG
E H!! ezt akartam javasolni. g$ darabig Bg$is ez lesz az utolsó le1et+séged. Holna!
elutazom a blandingsi kastél$ba.
E Hog$ mit csinálszG
E Diután elváltunk eg$mástól& belebotlottam ms>ort1be& és megkért& 1og$ menjek le
né1án$ na!ra& vag$ esetleg 1osszabb id+re. %ajban van szegén$ #rd#g.
E Di a bajaG
E /$akorlatilag minden. ?an eg$ Bj titkárn+je& aki !okollá teszi az életét. @unstable 1ercege
beé!ítette magát a kastél$ba. Aad$ 4onstance elszedte a kedvenc kala!ját& és odaajándékozta a
rászorulóknak= ms>ort1 azóta állandó 6élelemben él& 1og$ mikor ka!arintja meg a l$ukas
k#n$#kű vadászkabátját is. Hs mindennek a tetejébe még a /$*lekezet /$ermekei is megszállták.
E DiG
E Aát1atod& menn$i dolgom lesz& 1a segíteni akarok rajta. "i kell találnom valami módszert&
1og$ megszabadítsam a tBlteng+ titkárn+t+l.
E A /$*lekezet /$ermekeiG
E .vissza kell juttatnom a 1erceget 0ilts1ire:be& a1ova való& meg kell 6eg$elmeznem 4onnie:t&
és el kell 1intenem az isten6élelem magvait a /$*lekezet /$ermekeiben.
E Hog$1og$ a /$*lekezet /$ermekeiG
E Te sosem voltál a /$*lekezet /$ermekeG
E Kem én.
E Hát a 6iatalabb nemzedék tagjai k#z*l sokan azok. %andákba ver+dnek a legt#bb vidéki
eg$1ázker*letben. Fg$ 1ívják magukat, a /$*lekezet /$ermekeinek g$lete. 4onnie megengedte
nekik& 1og$ a tó!arton táborozzanak.
E Hs ms>ort1 nem szereti +ketG
E Az an$jukon kív*l senki sem szereti +ket. Kem& g#rbe szemmel tekint rájuk. léktelenítik a
tájat& bárdolatlan lármájukkal megmérgezik a leveg+t& és& mint mesélte& a legutóbbi iskolai *nne!él$
alkalmával eg$ik*k eg$ császárzseml$ével leverte a cilinderét.
-ongo 1el$telenít+leg csóválta a 6ejét.
E Kem kellett volna iskolai *nne!él$en cilindert viselnie E mondta. mlékezett még arra a két
alkalomra& amikor lelkészek leán$ai& akik bájaikkal 1atottak reá& 1asonló megmozdulásokra
magukkal vitték. Az eg$ik il$en eset a 2omerset meg$ei Daidén gges6ordban t#rtént& amikor a
6alubeli lelkeket !ásztoroló -. -. %riscoe tiszteletes leán$a& Angelica %riscoe iránt érzett nag$
szerelme odáig juttatta& 1og$ a 6ejét zsákba dugta& és 1ag$ta& 1og$ az a!róné! botokkal b#k#dje. z
az emlék so1asem t#rl+d#tt ki emlékezetéb+l. E 4ilindertJ 2zent IstenJ z valóságos !rovokációJ
E "én$szer 1atása alatt cselekedett. 2zívesebben viselt volna sz#vetsa!kát& de 4onnie
ráer+szakolta a cilindert. Tudod& mil$en megg$+z+ ereje van.
E "emén$ teremtés.
E 2zer6#l#tt kemén$. Remélj*k& 1og$ %ill %aile$t megkedveli.
E Dit csinálG
E N& 1át még nem mondtamG %ill is elj#n velem %landingsbe.
E TessékG
E %izon$& ms>ort1 volt ol$an kedves& és +rá is kiterjesztette a meg1ívást. Holna! délel+tt a
tizeneg$:neg$ven#t#ssel kel*nk Btra& s ajkunkon szilaj nóta zeng.
-ongo szemébe ki*lt az iszon$at. Hevesen #sszerándult& és 1ajszál 1íján kiloccsantotta
martiniját& amel$ben !edig citrom1éjdarabka is Bszkált. %ármenn$ire szerette is nag$bát$ját&
so1asem engedett abból a 6el6ogásból& amel$ szerint a 6eln#vekv+ brit 6ér6ilakosság érdekében Fred
bácsit láncon kellene tartani& és csak ritkán engedni szabadon.
E @e 1át az ég szerelméreJ
E ?alami n$ugtalanítG
E @e 1át nem. mit is akarok mondani. nem te1eted ki szerencsétlen %illt il$en rettenetes
tortBránakJ
Aord Icken1am 6elvonta szem#ld#két.
E "omol$an mondom& -ongo& 1a te tortBrának nevezed azt& 1og$ eg$ 6iatalember eg$ 6edél
alá ker*l a lánn$al& akit szeret& akkor kevesebb érzelem szorult beléd& mint gondoltam.
E Addig rendben is van. A szíve cs*cske& D$ra ott lesz a k#zelében. @e mi 1aszna ebb+l& 1a a
megérkezése után két !erccel Aad$ 4onstance elka!ja a grabancát és ki1ajítjaG
E Il$en 6ejlemén$re én nem számítok. Kag$on sajátos elké!zeléseid vannak arról& a1og$ a
blandingsi kastél$ban zajlanak a dolgok& 6iacskám. Fg$ látom& azt a tisztes 1ajlékot #sszetéveszted
1olmi k*ltelki cse1óval& a1ol a leng+ajtón át állandóan 1ajigálják ki6elé az embereket& 1og$ csak
Bg$ !attognak a járdán. 2emmi il$esmi nem 6og t#rténni. 5l$anok lesz*nk& mint eg$ nag$ család.
%éke és jóakarat az egész vonalon. "ár& 1og$ te nem leszel vel*nk.
E Kekem itt is jó& k#sz E rázkódott #ssze -ongo& mert eszébe jutott a kastél$ban tett el+z+
látogatásának né1án$ kiemelked+ mozzanata. E @e akkor is 6enntartom, 1a Aad$ 4onstance
meg1allja a %aile$ nevet.
E Kem 6ogja meg1allani. 4sak nem ké!zeled& 1og$ eg$ magam6ajta csala6inta ember
meg6eledkezik eg$ il$en 6ontos k#r*lmén$r+lG 4ut1bert Deri>et1er néven 6og bemutatkozni.
Degmondtam neki& 1og$ írja 6el és tanulja meg.
E A lad$ rá 6og j#nni.
E Kem létezik. "i mondaná meg nekiG
-ongo 6eladta a k*zdelmet. Tudta& 1iába vitatkozna& és ráj#tt& 1og$ a dolognak van el+n$#s
oldala is E jeles*l& 1og$ 1olna!után már t#bb mint száz mér6#ld választja el nag$bát$jától& akit
szeret ug$an& mégis +szbe csavarodik t+le a 6eje. z a gondolat 6elvidította. A !a!ír6orma azt
diktálta& 1og$ nem sok na!szállta j+ még& mire a vén csibész megint akkora botrán$t kever& 1og$
attól megrend*l az emberi civilizáció& és a Hold is vérben ázik& de neki csak az számított& 1og$ ezt
Aord ms>ort1 vidéki szék1el$én teszi& és nem Aondonban. Denn$ire igaza volt annak a k#lt+nek&
aki az ismert 1imnuszban azt írta, béke& menn$ei béke csak akkor adatik& 1a távol vannak
szeretteink.
E /$er*nk ebédelni E mondta.
!A"MADK FEJEZET
1
Aord ms>ort1 rendkív*l kellemes Btitárs volt= ennek eg$ik okát abban keres1etj*k& 1og$
elindulás után nem sokkal n$ugodalmas álomba mer*lt. A vasBti 1atóságok adott szava ol$an& mint
a szentírás, a vonat& amel$ a lordot és vendégeit Darket %landingsbe vitte& ''.;X:kor indult el a
-addington !ál$audvar !eronja mell+l= '<.'8:kor Aord ms>ort1 már le1un$t szemmel d+lt 1átra
az *lésen& és a!ró 6*tt$#ket 1allatott& mel$eket id+k#z#nként eg$:eg$ 1orkantással egészített ki.
Aord Icken1amnek il$es6ormán alkalma n$ílt szót váltani a társaság legi6labb tagjával& nem kellett
kockáztatnia azt& amit az #sszeesk*v+knek mindig ker*lni*k kell, 1og$ ki1allgatják.
E Izgulsz& %illG E kérdezte& mik#zben eg$*ttérzéssel tekintett 4ut1bert tíszteletes Brra. Dár az
utazás kezdetí szakaszában 6el6ig$elt arra a jelenségre& 1og$ a 6iatalember 6eszeng& mint eg$
galvanizált béka& és tekintete 6át$olos.
%ill mél$ lélegzetet vett.
E Fg$ érzem magam& mint amikor az els+ !rédikációm el+tt 6#lvánszorogtam a szószékre.
E Kag$on meg tudom érteni. Kincs 1asznosabb és tanulságosabb ta!asztalat az életbe kilé!+
6iatalember számára& mint az& 1a álnéven vendégeskedik eg$ vidéki kastél$ban& de tagad1atatlan&
1og$ ez az érzés jelent+s mértékben az ember ina 6elé tereli a bátorságot. -ongo& bár merész
6elmen+kt+l származik& ug$anazt érezte& mint te most& amikor mint 2ir Roderick /losso!
unoka#ccsét& %asilt vittem magammal a blandingsi kastél$ba. mlékszem& azt mondtam neki akkor&
1og$ Hamletre emlékeztet. Rg$anaz a borongós kedél$& ug$anaz a 1atározatlanság& amel$1ez az a
jól érzékel1et+ 1ajlandóság társult& 1og$ kiszálljon a vonatból és visszag$alogoljon Aondonba. Ami
engem illet& én 1ozzá vag$ok szokva az il$esmi1ez= ol$ann$ira& 1og$ nem is érzem s!ortszerűnek&
1a vala1ová a saját nevemen meg$ek 1osszabb vendégségbe. "iveszett már bel+lem a 1ajdani
jellegzetes Umacska a 6orró 1áztet+nV:érzés& de azért el tudom ké!zelni& 1og$ akinek Bjdonság az
e66éle élmén$& bizon$ára nem tartja k#nn$űnek. /ondolom& a !rédikációd sikeres volt.
E Hát a szószéket nem ro1amozták meg.
E TBlontBl szerén$ vag$& %ill %aile$. Ae6ogadom& 1og$ a 1ívek a !adsorok k#z#tt 6etrengtek&
1ordág$on kellett +ket elvinni. Hs azt is tudom& 1og$ ez a %landings kastél$ában tett látogatásod
ug$anil$en sikeresnek bizon$ul majd. Talán 6eltetted már magadban a kérdést, ug$an mit remélek
elér1etni ezzel az egésszel. /$akorlatílag semmi kézzel6og1atót& de azt 1iszem& életbevágó& 1og$
rajta tartsd a szemed ezen az Arc1ibald /il!inen& akir+l már ol$ sokat 1allottam. -ongo azt mondja,
művész az illet+& és te is jól tudod& mil$en veszél$esek ezek. Fig$eld er+sen. ?ala1án$szor azt
javasolja D$rának& 1og$ vacsora után sétáljanak le a tó1oz megnézni a víz t*krén csillogó
1old6én$t E meg !ersze a /$*lekezet /$ermekeinek g$letét& mert Bg$ tudom& a tó !artján most
ezek a g$ermekek táboroznak. 4satlakoznod kell 1ozzájuk.
E Igen.
E z a beszéd. Hs ug$anez érvén$es arra az esetre is& 1a meg!róbálná& a madárkát& ug$e& ezt a
ki6ejezést szoktad 1asználniG
E zt a ki6ejezést nem szoktam 1asználni. zt -ongo szokta 1asználni& már szóvá is kellett
tennem.
E %ocsánat. Ha meg!róbálná& íg$ kellett volna 6ogalmaznom& szíved 1#lg$ét a rózsakertbe
1ívni& annak is ug$anil$en szilárd elt#kéltséggel kell elejét venned. @e ezt rád merem bízni. Dondd
csak& 1og$ ismerkedtetek megG
A kemén$ arc& mint amil$en %illé is volt& nem ké!es 6inom érzelmek ki6ejezésére& de most
valami g$engédség1ez 1asonló vonás jelent meg rajta. Ha vendéglátójuk ebben a !illanatban nem
1allat ol$an 1orkantást& mint amil$et %landings 4sászárn+je szokott a lenmag láttán& akkor Aord
Icken1am ellág$ult só1ajnak le1etett volna 6*ltanBja.
E Ismeri a Aime1ouse %lues című daltG
E /$akran éneklem a 6*rd+kádban. @e nem kan$arodtunk el a témátólG
E Kem= csak azt akartam mondani& 1og$ D$ra odaát Amerikában 1allotta ezt a dalt& és
elolvasta a Aime1ouse:i éjszakák című k#n$vet is& Bg$1og$ kíváncsi lett arra a 1el$re. Fg$1og$ eg$
délután 6ogta magát& és odament. Dármost Aime1ouse szomszédos "elet:%ottletonnal& a1ol
dolgozom& és é!!en arra jártam meglátogatni eg$ barátomat& aki ki6icamította a bokáját& amikor a
kóristag$erekeket tanította cariocát táncolni& és !ont akkor értem oda& amikor valaki ello!ta D$ra
táskáját. -ersze megvertem az illet+t.
E Hol temették el a szerencsétlentG
E N& nem vertem meg ol$an nag$on& é!! csak ann$ira& 1og$ belássa& táskát lo!ni nem való.
E Hs azutánG
E Hát& 1og$ Bg$ mondjam& eg$ik dolog j#tt a másik után.
E Hrtem. Hs 1og$ néz ki D$ra mostanábanG
E IsmeriG
E /$ermekkorában meg1itt ka!csolatban álltunk. Fred bácsinak szólított. Akkoriban
rendkív*l csinos volt. Remélem& még ma is az.
E Igen.
E Hel$es. 5l$ sok vonzó g$ermekkel t#rténik meg& 1og$ 6#lcse!eredvén elveszti a 6onalat& és
teljesen szétesik.
E Igen.
E @e + nemG
E Kem.
E Dég mindig csinosG
E Igen.
E Hs ké!es volnál meg1alni eg$etlen szál rózsáért& mel$et a 1ajába tűz#ttG
E Igen.
E Te1át nem 6en$eget az a veszél$& 1og$ 1a !éldául Aad$ 4onstance "eeble szigorBan rád
néz& meg1átrálszG
E Kem.
E A társalgási stílusod& kedves %ill E mondta Aord Icken1am elismer+leg :& mél$ ben$omást
g$akorol rám& és arra késztet& 1og$ megváltoztassam eredetí elké!zelésemet. Fg$ terveztem& 1og$ a
kastél$ba érkezvén megemlítem %razíliát& mire te mindenkit elvarázsolsz az ott átélt kalandjaid
tár1ázából merített bámulatos t#rténetekkel& és eg$szeriben te leszel a társaság motorja. Dost már
látom& 1og$ nem ez a 1el$es megk#zelítés.
E %razíliátG
E Igaz is& ug$e még nem említettemG ms>ort1 Bg$ tudja& 1og$ onnan j#ttél.
E Diért !ont %razíliábólG
E Kos& az embernek id+nként támadnak il$en #tletei. @e é!! azt voltam mondandó& 1og$
meggondoltam magam& mégsem akarlak szi!orkázóan szellemes társalgóként 6elt*ntetni. Dost&
1og$ részem volt a veled való beszélgetés #r#mében& inkább az er+s& szó6ukar embertí!us1oz
sorollak= azok k#zé& akiknek tekintete a távolba kémlel& és eg$tagB szavaknál 1osszabb
kijelentésekre ritkán ragadtatják magukat. Ha te1át valaki %razíliáról !róbál 6aggatni& csak 1orkants
eg$et. Dint a vendéglátónk E tette 1ozzá Aord Icken1am Aord ms>ort1re mutatva& aki é!!en ezt
cselekedte. E %izon$os értelemben sajnálom& mert volt né1án$ jó t#rténetem a brazíliai
termeszekr+l& amel$eknek jó 1asznát ve1ett*k volna. /ondolom& te is tudod& 1og$ mindent
6#lzabálnak& ami az Btjukba esik& akárcsak %landings 4sászárn+je.
magasztos név át1atol1atott Aord ms>ort1 szendergésén& mert 6el!attant a szeme& és
!islogva ki1Bzta magát.
E Cól 1allottam& 1og$ a 4sászárn+t emlegetteG
E H!! azt mondtam ennek a Deri>et1ernek& mil$en nag$szerű állat az, az eg$etlen sertés&
amel$ zsinórban 1áromszor n$ert ez*stérmet a 21ro!s1ire:i Dez+gazdasági "iállításon. Rg$e&
Deri>et1erG
E Igen.
E Azt mondja, igen. A le1et+ leg1amarabb meg kell mutatnia neki a 4sászárn+t.
E HáG N& !ersze. Igen& 1og$ne& 1og$ne& 1og$ne E mondta Aord ms>ort1 nag$ #r#mmel.
E Daga is vel*nk tart& Icken1amG
E Kem azonnal& 1a nincs ellenére. A 4sászárn+t senki nem becs*li nálam t#bbre& de Bg$
érzem& 1og$ 1a megérkez*nk a vén kuli!int$óba& legel+sz#r eg$ csésze 6rissít+ teát 6ogok
magam1oz venni.
E TeátG E kérdezte Aord ms>ort1& mint1a e szó zavarba ejtette volna. E TeátG N& teátG Igen&
!ersze& teát. Hn a magam részér+l nem élek vele& de 4onnie minden délután teázni szokott a
teraszon. Dajd + gondoskodik magáról.
2
Aad$ 4onstance eg$ed*l *lt a teázó asztalnál& amikor Aord Icken1am odaért. A k#zeled+
láttán a lad$ letette az uborkás szendvicset& és ig$ekezett valami *dv#zl+ mosol$1oz 1asonló
ki6ejezést er+ltetni arcára. TBlzás lenne azt állítani& 1og$ #r*lt volna Aord Icken1am jelenlétének& és
már el is mondta bát$jának& 4larence:nek& micsoda 1ibbant #tletnek tartja& 1og$ meg1ívta a
kastél$ba& ráadásul eg$ barátjával eg$*tt. @e E miként arra @unstable 1ercegével ka!csolatban
g$akran emlékeztette magát E vendéglátó volt& és a vendéglátónak el kell le!leznie érzelmeit.
E 5l$ jó #nt Bjra látni& Aord Icken1am. Fg$ #r*l#k& 1og$ el tudott j#nni E mondta& nem é!!
#sszeszorított 6ogakkal& de távolról sem melegen. E -arancsol eg$ kis teát& vag$ inkább. "eres
valamitG
E Kem 6ontos E 6elelte Aord Icken1am& mik#zben tekintete 6el:alá járt& mint1a valamit
1ián$olna. E Arra számítottam& 1og$ találkozni 6ogok kis barátnémmal& D$ra 2c1oonmakerrel. L
nem szokta délutánonként teával 6el6rissíteni magátG
E D$ra sétálni ment. Ismeri talánG
E /$erekkorában meg1itt ka!csolatban álltunk. Az a!ja jó barátom volt.
Aad$ 4onstance viselkedésében némileg en$1*lt a 6ag$osság. 2o1asem lett volna ké!es
el6elejteni& 1og$ ez az ember eg$etlen látogatás alatt mit művelt a blandingsi kastél$ kolostori
békéjével& mik#zben kedvességet és 6én$t sugározott maga k#r*l& de Cames 2c1oonmaker
barátjának meg kell bocsátani. Dár:már szívél$es 1angon szólalt meg.
E Aátta +t az utóbbi id+benG
E Fájdalom& sok éve nem. Keki is megvan az a kellemetlen szokása& mint ol$ sok
amerikainak, Amerikában él.
Aad$ 4onstance só1ajtott. L is elítélte Cames 2c1oonmakernek ezt a szeszél$ét.
E Divel drága 6eleségemnek E 1og$ igaza van:e ebben vag$ téved& ne 6irtassuk E az a
vélemén$e& 1og$ nem 1el$es& 1a kiteszem magam Ke> Tork kísértéseinek& 1anem inkább cs#ndes
vidéki életet kell élnem Ham!s1ire gró6ságban& Icken1am Hallban& íg$ nag$ bánatomra Btjaink
szétváltak. Akkoriban ismertem +t& amikor még eg$ 0all 2treet:i cég kisebbségi tulajdonosa volt.
/ondolom& ma már a banki világ 6ejedelme& és 6elveti a !énz.
E Igen& nag$on sikeres volt.
E Dindig azt jósoltam neki& 1og$ íg$ lesz. 2o1asem láttam ug$an eg$szerre 1árom tele6onba
beszélni& mert azt a magasságot akkor még nem érte el& de n$ilvánvaló volt& 1og$ eg$szer elj#n
majd a na!& amikor minden ne1ézség nélk*l ké!es lesz rá.
E Kemrégiben itt járt. Akkor 1ag$ta nálam D$rát. Azt akarta& 1og$ a kislán$ a szezont
Aondonban t#ltse.
E z a kedvesség nag$on rá vall. Hs a g$ermek szerette a 6+várostG
Aad$ 4onstance #sszevonta szem#ld#két.
E 2ajnos alig né1án$ 1etet t#lt#tt*nk Aondonban& utána kén$telen voltam el1ozni onnan.
F#l6edeztem& 1og$ ka!csolatba ker*lt eg$ egészen le1etetlen 6iatalemberrel.
Aord Icken1am ciccentett& de ebben az eg$ 1angban ké!es volt d#bbenetet és iszon$atot
ki6ejezni.
E D$ra azt 1ajtogatta& 1og$ eljeg$ezték eg$mást. "é!telenségJ
E Diért ké!telenségG
E Aelkész az illet+.
E Ismertem egészen jóravaló lelkészeket is.
E 5l$at is ismert& akinek volt !énzeG
E Kos& ol$at nem. Kem szoktak sokat keresni& igazG /ondolom& 1a valakinek elég 6*rgék az
ujjai& akkor a vasárna!i !ersel$ezés során csurran:cse!!en valami& de szolid& tartós bevételnél nem
t#bb. D$ra maga alatt voltG
E TessékG
E Hrzelmileg zaklatott álla!otba ker*lt& amikor elszakította választottjátólG
E Aevertnek tűnik.
E Akkor 6iatalok társaságára van sz*ksége. Rendkív*li szerencse& 1og$ magammal 1oztam a
barátomat& Deri>et1ert.
Aad$ 4onstance #sszerezzent. Aord Icken1am barátjáról& Deri>et1err+l egészen el6eledkezett.
E ms>ort1 magával vitte& 1og$ megnézze a 4sászárn+t. Fg$ gondolta& 1og$ ez serkent+
1atást g$akorol rájuk a 1osszB vonatozás után. Sn is kedvelni 6ogja Deri>et1ert.
E /ondoljaG E mormogta Aad$ 4onstance& mert szer6#l#tt vitat1atónak vélte ezt a kijelentést.
r+sen 1ajlott arra a vélemén$re& 1og$ bárki& akit Icken1am #t#dik gró6ja& Frederick a barátjának
nevez& emberi 6og$asztásra ug$anol$an alkalmatlan& mint + maga& az arisztokrácia szég$ene. A
6el6edezés& 1og$ ez az ember eg$kor szívél$es viszon$ban állt azzal& aki számára ol$ sokat jelent&
eg$ villanásn$i barátságos érzést csi1olt bel+le& de a szikra mostanra ki1un$t& és csak Aord
Icken1am legutóbbi látogatásának emléke maradt meg. Aad$ 4onstance nem bánta volna& 1a
valamivel kevésbé tisztán emlékszik erre. Dint ol$ sokan& akiknek életBtja keresztezte Aord
Icken1amét& + is szeretett volna 6át$lat borítani a mBltra. -ongo T>istleton megértette volna& mit
érez.
E Régóta ismeri Dr. Deri>et1ertG E kérdezte a lad$.
E /$erekkori ismeretség. Dár !ersze az + g$erekkoráról van szó& nem az en$émr+l.
E Fg$ 1allom& %razíliából érkezett.
E Fg$ ám& akárcsak 41arle$ nénje. 4sak1og$ E Aord Icken1am 1angja itt els#tét*lt E semmi
szín alatt ne emlegesse el+tte %razíliát. Az az ország élete nag$ tragédiájának szín1el$e volt. I6lB
6elesége beleesett az Amazonasba& és 6el6alta eg$ aligátor.
E Dil$en sz#rn$űJ
E Az asszon$ka számára igen& az aligátornak !ersze nem. /ondoltam& jobb& 1a el+re
6ig$elmeztetem. Aenne kedves továbbadni ezt az in6ormációtG I& *dv#zl#m& @unstable.
A 1erceg botorkált ki a teraszra& és d*lledt szemmel bámult Aord Icken1amre.
E Helló& Icken1am. Dár megint itt vanG
E %izon$.
E Deg#regedett.
E Aelkileg nem. 2zívem ma is ol$an& mint eg$ kisg$ermeké.
E Dil$en in6ormációt kell továbbadniG
E N& 1allotta& amit mondtamG A barátomról& Deri>et1err+l beszéltem& akit Aad$ 4onstance
volt keg$es velem eg$*tt meg1ívni.
Talán tBlzás volna azt állítani& 1og$ Aad$ 4onstance 6el1orkant& amikor %ill jelenlétének ezt a
mag$arázatát kellett 1allania& de 6elszisszenni mindenké!!en 6elszisszent. Kem szólt semmit& de
eléggé sokat mondott az& a1og$an bele1ara!ott az uborkás szendvicsbe. Az járt a 6ejében& 1og$ err+l
a témáról még mindig tudna mit mondani a bát$jának& 4larence:nek.
E Hs mi van veleG
E Arra kértem Aad$ 4onstance:t& 1og$ %razíliáról ne beszélgessen vele. Rg$e nem 6ogja
el6elejteniG
E Diért akarnék én vele %razíliáról beszélniG
E Talán eszébe jutna& amikor megtudja& 1og$ Deri>et1er az élete nag$ részét ott élte le. Hs 1a
szóba 1ozná %razíliát& Deri>et1er 6ájdalmasan 6el1#rd*lne& és tekintete a távolba meredne. A
6elesége beleesett az Amazonasba.
E Cókora 1*l$eség volt& mit mondjak.
E Hs 6el6alta eg$ aligátor.
E Diért& mire számított a 1*l$éjeG 4onnie E mondta a 1erceg& elejtve a témát& amel$nek t#bbé
nem volt vonzereje számára :& ne t#md már a 6ejedet& 1anem g$ere. A kis /eorge 6el akar venni
benn*nket a masinájával. "inn van a kertben Arc1ibalddal. Ismeri az unoka#csémet& Arc1ibaldotG
E Dég nem E 6elelte Aord Icken1am E& de mo1ón várom a !illanatot& amikor szerencsém le1et
1ozzá.
E Hog$ mit csinálG E kérdezte a 1erceg 1itetlenkedve.
E Ha már a maga unoka#ccse.
E I& értem már& mire gondol. @e 1át abból nem le1et kiindulni. L nem ol$an& mint én. L
1*l$e.
E ?alóbanG
E Dég kevesebb esze van& mint ennek a 4onnie:nak itten& és még csak mentsége sincs a
1*l$eségre& mert nem n+nemű. 4onnie azt reméli& 1og$ elveszi azt a 2enki1áz$ lán$t& de 1og$ miért
akarná bármel$ik lán$ #sszek#tni az életét eg$ il$en ag$alág$ulttal& azt el sem tudom ké!zelni.
Dűvész. "é!eket rajzol. Tudja& mil$enek a művészek. Hol az a lán$& 4onnie& az az IzékéG /eorge
azt akarja& 1og$ + is rajta leg$en a 6ilmen.
E Aement a tó1oz.
E Hát 1a azt ké!zeli& 1og$ odáig leca!latok érte& nag$on téved E mondta a 1erceg lovagiasan.
E /eorge:nak ki kell bírnia nélk*le.
3
A tó 6#l#tt dombocskán a!rócska g#r#g tem!lom utánzata állt= még Aord ms>ort1 nag$a!ja
emeltette abban az id+ben& amikor a 6#ldbirtokosok kedvelték az a!rócska g#r#g
tem!lomutánzatokat a birtokukon. l+tte eg$ márván$!adon *lt D$ra 2c1oonmaker& és nézte
ug$an& de nem látta a /$*lekezet /$ermekeit& akik alant a vízben 1ancBroztak. D$ra nem volt
rózsás kedvében. Homlokát ug$anBg$ ráncolta& ajkát ug$anBg$ #sszeszorította& mint 1árom na!!al
azel+tt& amikor Aord ms>ort1t elkísérte a 4sászárn+ óljá1oz.
Derengéséb+l a márván$!adlaton 6el1angzó lé!ések rezzentették 6el. Deg6ordult& és eg$
magas& választékos k*lsejű& +sz*l+ 1ajB& kackiás bajuszB 6ér6it !illantott meg& aki meleg szeretettel
mosol$gott rá.
E Helló& kicsi D$ra E mondta.
Fg$ szólította meg& mint1a régi barátok lennének& de a lán$ nem emlékezett rá& 1og$ vala1a is
találkoztak volna.
E "icsoda magaG E kérdezte. A kérdés kissé kurtán 1angzott= D$ra mindjárt meg is bánta& és
azt kívánta& bárcsak eszébe jutott volna valami udvariasabb.
A 6ér6i szemre1án$ó tekintetet vetett rá.
E Akkor bezzeg nem kérdeztél il$et& amikor a 1átadat sza!!anoztam. U2enki sem tud Bg$
sza!!anozni& mint te& Fred bácsiV& mindig ezt mondogattad& és igazad is volt. Hrtettem a módját.
D$ráról le1ullottak az azóta eltelt évek= kádban *l+ kisg$ermekké vált Bjra.
E Hű1aJ E sikkantotta tBláradó érzelemmel.
E Aátom& most már emlékszel.
E Fred bácsiJ Ka1át& 1og$ enn$i év után Bjra találkozunkJ %ár le1et& 1og$ most már Dr.
T>istletonnak kell 1og$ szólítsalak.
E Azzal sBl$os illetlenséget k#vetnél el. Kag$ utat tettem meg azóta& 1og$ legutóbb láttuk
eg$mást. Derészséggel és kitartással lé!ésr+l lé!ésre 6elka!aszkodtam a ranglétrán& mígnem szédít+
magasságokba emelkedtem. Talán 6*ledbe jutott a na! 6ol$amán& 1og$ a kastél$ Aord Icken1am
látogatására kész*l. Kos& én vag$ok az a Aord Icken1am& akir+l ann$it beszélnek. Kem ám 1olmi
kis !im6 báró vag$ vikomt& 1anem valóságos gró6& !a!írom is van róla.
E Dint Aord ms>ort1G
E Igen& csak okosabb.
E mlékszem is& a!a mondott valamit arról& 1og$ nag$ág$B lettél.
E Kem tBlzott. Hog$ vanG
E Cól.
E Hl& mint 1al a vízbenG
E Igen.
E Kem Bg$& mint te& kislán$om. Fig$eltelek& a1og$ itt *ltél& és Rodin /ondolkodója jutott
rólad eszembe. %ill %aile$ járt a 6ejedbenG
D$ra #sszerezzent.
E 4sak nem.
E Hog$ ismerem:e %ill %aile$tG Hát 1og$ne. %arátja az unoka#csémnek& -ongónak& és az én
szememben + a legk*l#nb lelkész& aki vala1a !rédikált.
A régi& kedves emlékeket idéz+ ismer+ssel való találkozástól D$ra arca megelevenedett& de az
#r#m ki6ejezését most 6ens+bbséges távolságtartás váltotta 6el= il$en arcot vág1at eg$ 1ercegn+& 1a
arra kén$szer*l& 1og$ az alvilág s#!redékének szentelje 6ig$elmét.
E /ondolom& jogod van a vélemén$ed1ez E mondta mereven. E 2zerintem viszont eg$
!atkán$.
Aord Icken1am azt 1itte& nem jól 1allotta. Tudta& 1og$ az i6jB szerelmesek minden6éle
nevekkel szokták becézni eg$mást& de arról sosem 1allott& 1og$ e g$engéd nevek k#z#tt a U!atkán$V
szere!elt volna.
E -atkán$G
E Az.
E Diért mondod eztG
E Azért& amit tett.
E Hs mi volt azG
E ?ag$is amit nem tett.
E Rébuszokban beszélsz. Kem tudnád kicsit ért1et+bbé tenniG
E Có& akkor ért1et+bbé teszem. A 6al1oz állított.
E Dég most sem ka!iskálom.
E Hát jó& 1a az egész sztorira kíváncsi vag$& 1át tessék. Fel1ívtam& 1og$ Aondonba utazom& és
#ssze1ázasod1atunk& és + nem j#tt el az an$ak#n$vvezet+1#z.
E DicsodaG
E /ondolom& beg$ulladt. @e már abból sejt1ettem volna& a1og$ azt a Ude1og$nemV:et
mondta& amikor megkérdeztem& 1og$ talán nem #r*lG Nrákon át vártam rá& és nem ker*lt el+. Hs
még azt mondta& 1og$ szeretJ
Kem g$akran 6ordult el+& 1og$ Aord Icken1am tanácstalanná vált volna& de most Bg$ érezte& a
beszélgetés által rárótt intellektuális n$omás meg1aladja erejét.
E Kem ker*lt el+G Rg$anarról az emberr+l beszél*nkG Akire én gondolok& az eg$ t#rekv+&
6iatal eg$1ázi ember& név szerint %ill %aile$& akinek társaságában tegna! teljes 1áromneg$ed órát
t#lt#ttem el az an$ak#n$vi 1ivatalban. Hn lettem volna az eg$ik tanBja& 1og$ emeljem az esemén$
6én$ét.
D$ra csak bámult.
E Deg+r*ltélG
E Ké1a ér il$en vád& de ala!talanul. 4sak kissé szertelen vag$ok. Diért kérdedG
E Kem le1etett ott. Aáttam volna.
E Hát igaz& ami igaz& ne1éz +t nem észrevenni. Dond1atni& odaka!ja az ember szemét. @e
biztosít1atlak.
E A 0ilton 2treet:i an$ak#n$vi 1ivatalbanG
E Dondd ezt még eg$szer.
E Dit mondjak még eg$szerG
E A 0ilton 2treetet.
E DiértG
E Igazolni akarok eg$ elméletet& amel$ ebben a !illanatban #tl#tt 6el bennem. Azt 1iszem&
megtaláltam a megoldást a benn*nket kínzó !roblémára. Ha valaki& k*l#n#sen akkor& 1a zaklatott
lelkiálla!otban van& a U0iltonV szót 1allja a tele6onban& k#nn$en 6élreért1eti UDiltonV:nak. A66éle
akusztikai csalódás. %ill& az unoka#csém& -ongo és jómagam a Dilton 2treet:i an$ak#n$vi
1ivatalban +rk#dnénk. Hián$oztál nek*nk.
D$ra 2c1oonmaker arcából ki6utott a vér. Aord Icken1amre meredt& és a szeme majdnem
ann$ira kid*lledt& mint a 1ercegé.
E zt komol$an mondodG
E %izon$& 1og$ komol$an. 5tt álltunk az oltár el+tt.
E Istenem& 1og$ én mit Bsztam megJ
Aord Icken1am nem tudta osztani ezt a nézetet.
E bben ellent kell mondanom neked. %ill %aile$vel való ismeretségem r#vid mBltra tekint1et
vissza& de a1og$ mondtam& 1atározottan kedvez+ ben$omást tett rám. Tiszta lelkű embernek láttam.
2zerintem "elet:%ottleton s!irituális igén$einek kielégítése il$en !a!!al jó kezekben van.
E N& én nem ábrándultam ki bel+le.
E Akkor miért mondtad& 1og$ megBsztadG
E Dert rém d*1#sen értem vissza& 1og$ íg$ 6al1oz állított& vag$is 1og$ azt 1ittem& és amikor
Arc1ie /il!in megkérte a kezemet& 1ajszál 1íján igent mondtam.
Aord Icken1am elkomorult. zek a művészek& gondolta& g$orsan dolgoznak.
E @e vég*l nem mondtál igentG
E Kem.
E Hát ne is. Azzal elrontanád %ill látogatását. Dár!edig én azt szeretném& 1a jól érezné magát
a blandingsi kastél$ban. Rg$e ezt még nem említettemG Talán vala1og$ kiment a 6ejemb+l. %illt
ide1oztam magammal. Inkognitóban& természetesen. /ondoltam& talán szívesen találkoznál vele.
2zeretek kedvességet és 6én$t sugározni magam k#r*l. 2ok !anasz ért már emiatt.
#EG$EDK FEJEZET
1
Aord Icken1amnek az volt a szokása& 1og$ 1a vidéki kastél$ban vendégeskedett&
mindenekel+tt keresett vala1ol eg$ 6*gg+ág$at& amel$ben reggeli után mél$ gondolatokba mer*lve
le1ever1et. Cólle1et Abu ben Ad1em1ez 1asonlóan + is szerette 6elebarátait& mégis változ1atatlan
ala!szabáll$á tette& és vasszigorral ragaszkodott 1ozzá& 1og$ reggeli után elker*li +ket& mert abban
az órában eg$ed*l kívánt meditálni. Aki Aord Icken1am társalgási szellemszi!orkáira vág$ott&
annak ebédig várnia kellett& akkor ug$anis mindenki számára 1ozzá6ér1et+vé váltak.
A blandingsi kastél$ !arkjában talált is eg$ il$en 6*gg+ág$at& és az érkezése utáni délel+tt#n
ebben 1everve Bg$ érezte& békében van az egész világgal. A na! lang$osan s*t#tt. K$ugat 6el+l
en$1e szell+ 6Bjdogált. A madarak csiviteltek& a mé1ek d#ngicséltek& a rovarok z*mm#gtek&
mik#zben k*l#n6éle dolgaik után siettek& a1og$ a vidéki tájeg$ségek rovarjai szokták. Az
istállóudvarban& a bokrok által takarva valaki E alkalmasint ?oules& a so6+r E száj1armonikázott. Hs
a távolság által eltom!ítva& 1alván$an ide1allatszó írógé!ko!ogás jelezte, Aavender %riggs& a
k#telesség rabja valami titkárn+i teend+n *g$k#dik& 1og$ megszolgálja a 1eti borítékot. Aord
Icken1am ellazultan& békén átengedte magát az ábrándozásnak.
2ok minden 6oglalkoztatta elméjét. Dint ol$an ember& akinek szakter*lete& 1og$ kedvességet
és 6én$t sugározzon maga k#r*l& g$akorta állt ne1ezen megold1ató !robléma el+tt& de ritka eset
volt& 1og$ eg$szerre il$en sokkal kellett szembenéznie. A1og$ sorra vette Aad$ 4onstance:t&
Aavender %riggst& @unstable 1ercegét és a /$*lekezet /$ermekeit& be kellett látnia& 1og$ E miként
-ongónak mondta is :& b+ven lesz itt tennivalója& és találékon$ságát a végs+kig !róbára kell tennie.
Dindenesetre #r*lt& 1og$ 1a már íg$ áll a 1el$zet& legalább %ill %aile$vel nincs gondja& 1iszen
a 6iatalember 6eloldott minden ellenérzést& és sikeresen beilleszkedett a blandingsi társadalom szűk
k#rébe. ?aló igaz, Aad$ 4onstance en$1én 6ag$os modorban 6ogadta& de 1át ez vár1ató is volt. A
t#bbiek E Aord Icken1am #r#mmel álla!ította meg E szívesen látták& k*l#n#sen Aord ms>ort1=
%ill alig1anem é!! a meg6elel+ szavakkal illet1ette a 4sászárn+t& amikor el+z+ este lak1el$én
meglátogatták. Aord ms>ort1 rokonszenve a blandingsi kastél$ban természetesen nem sokat
n$omott a latban& de azért mégiscsak jelentett valamit.
H!! Aord ms>ort1 személ$én jártatta elméjét& amikor észrevette meditációjának tárg$át&
amint átsétál a g$e!en& és ett+l megle!etten 6el*lt. Kem Aord ms>ort1 jelenléte d#bbentette meg&
1iszen a vidéki kastél$ok tulajdonosainak természetesen korlátlan joguk van birtokukon átvágni a
6*v#n= a megle!+dést az okozta& 1og$ a lord vizes volt. Igazából a UvizesV szó nem is igazán 6elel
meg itt. Aord ms>ort1 tet+t+l tal!ig át volt ázva& és Bg$ műk#d#tt& mint ?ersailles valamel$ik
sz#k+kBtja.
Aord Icken1am elcsodálkozott. Tudott arról& 1og$ vendéglátója ol$kor megmártózik a tóban&
de azt nem sejtette& 1og$ ezt k#zvetlen*l reggeli után teszi& ráadásul ru1ástul. Feladta szokásos
!olitikáját& mel$ szerint a déli koktélig semmil$en 1atalom nem mozdít1atja ki a 6*gg+ág$ból& és a
lord n$omába eredt.
Aord ms>ort1 er+s tem!ót diktált& ol$ann$ira& 1og$ mindvégig 1allótávolságon kív*l
maradt& és el is tűnt a 1ázban& mire Aord Icken1am odaért volna. Az utóbbi ravaszul Bg$
okoskodott& 1og$ a vizes ember alig1anem a 1álószobája 6elé tart& ezért utánament. Aord ms>ort1t
#lt#zetlen*l találta E é!! eg$ t#r*lk#z+vel szárította magát és 1aladéktalanul 6#ltette neki azt a
kérdést& amel$ bárkiben meg6ogalmazódott volna az + 1el$ében.
E "edves barátom& mi t#rténtG %eleesett a tóbaG
Aord ms>ort1 leeresztette a t#r*lk#z+t& és eg$ meg6oltozott ingért n$Blt.
E HáG I& *dv#zl#m& Icken1am. Azt mondja& beleesett a tóbaG
E Azt kérdeztem& 1og$ maga beleesett:e.
E HnG I& nem.
E Ke mondja& 1og$ verítékben Bszott& amikor az el+bb odakint láttam a !arkban.
E HeG Kem& én alig izzadok. @e nem estem bele a tóba. %eleugrottam.
E Ru1ástulG
E Igen& rajtam volt a ru1ám.
E Hs volt valami konkrét oka annak& 1og$ beleugrottG ?ag$ eg$szerűen csak abban a
!illanatban jó #tletnek tűntG
E lvesztettem a szem*vegemet.
E Hs azt gondolta& 1og$ a tóban le1etG
Aord ms>ort1 ráébredt& 1og$ nem siker*lt t#kéletesen világossá tennie mondanivalóját.
Ké1án$ !ercig eg$ nadrággal bajlódott& majd& miután sikeresen belebBjtatta 1osszB lábait&
megmag$arázta.
E Kem arról volt szó. @e 1a nincs rajtam a szem*vegem& ne1ezemre esik a nézés. Hs semmi
okom sem volt g$anakodni& 1og$ az a 6iB téves in6ormációt k#z#lt.
E Dil$en 6iBG
E A /$*lekezet /$ermekeinek eg$ike. Talán emlékszik& beszéltem már róluk.
E mlékszem.
E Có lenne& 1a valaki megsto!!olná a zoknimat E mondta Aord ms>ort1& !illanatra
elkan$arodva a 6+ témától. E Kézze& mekkora l$ukak. Dir+l is beszélt*nkG
E A /$*lekezet /$ermekér+l& az in6ormáció:1ordozóról.
E I& igen. Fg$ van& !ontosan. Kos& az egész *g$ rendkív*l k*l#n#s volt. Aementem a tó1oz&
1og$ megkérjem a g$erekeket& nem tudnának:e eg$ kicsit kevésbé zajongani= eg$szer csak az eg$ik
odaszaladt 1ozzám& és eg$ egészen rendkív*li kijelentést tett. Azt mondta, UCaj& kérem szé!en&
tessék megmenteni 0iDie:tJV
E ?alóban szokatlan dolog ezzel kezdeni a beszélgetést.
E A vízben Bszott valami& arra mutogatott& én meg arra a k#vetkeztetésre jutottam& 1og$ eg$ik
kis !ajtása bizon$ára beleesett a tóba& és most 6uldoklik. Fg$1og$ beugrottam.
Aord Icken1am le volt n$űg#zve.
E Rém rendes magától. 2okan& akik ann$it szenvedtek a kis sz#rn$etegekt+l& megálltak volna
a !arton& és kajánul vig$orognak. Hs 1álás volt a kis6iBG
E Kem találom a ci!+met. I& igen& itt van. Dit is mondottG
E A kis6iB utána megt#rten 1álát rebegettG
E Dil$en kis6iBG
E Akinek megmentette az életét.
E N& é!!en arra akartam rátérni. Kem is kis6iB volt. "ider*lt& 1og$ eg$ Bszó 6at#rzs.
5daBsztam 1ozzá& kiabáltam& 1og$ ne ka!álózzon& és igencsak bosszBs lettem& amikor kider*lt&
1og$ minden er+6eszítésem 1iábavaló volt. Hs tudja& mit gondolok& Icken1amG r+s a g$anBm&
1og$ az a g$erek valójában nem is volt tévedés áldozata. Degg$+z+désem szerint kezdett+l 6ogva
tudta& 1og$ az a dolog ott a vízben nem az eg$ik kis !ajtása& és szántszándékkal rászedett engem.
Igen& biztos vag$ok ebben& és azt is megmondom& 1og$ miért. Dert amikor kij#ttem a vízb+l& t#bb
más 6iBg$ermek is ott állt mellette& és mindeg$ik nevetett.
Aord Icken1am k#nn$en el tudta ké!zelni. 2+t& gondolta& akkor is nevetni 6ognak& amikor
majd az unokáiknak mesélik az esetet.
E Degkérdeztem& 1og$ min nevetnek& és azt 6elelték& 1og$ el+z+ délután t#rtént valami
mulatságos esemén$. Kem ad1attam 1itelt a szavaiknak.
E Kem csodálom.
E 2zer6#l#tt bosszant ez az egész.
E Kem vag$ok megle!ve.
E Teg$ek talán !anaszt 4onstance:nélG
E Azt 1iszem& én ennél elmésebb dolgot csinálnék.
E @e mitG
E N& ez némi 6ejt#rést igén$el. Deg6ontolás tárg$ává teszem az *g$et& és 1a bármi eszembe
jut& értesítéssel leszek. A11oz !éldául mit szólna& 1og$ vadász!uskával kéne leszedni +ketG
E HeG Ke. "étlem& 1og$ az szerencsés volna.
E /ondolja& 1og$ megjeg$zésekre adna okotG E t#!rengett el Aord Icken1am. E Talán igaza
van. @e sebaj. Dajd kitalálok valami mást.
2
Ha eg$ vidéki kastél$ szállóvendége megtudja& 1og$ vendéglátója& akinek szellemi é!sége
6el+l régóta er+s kétel$ei vannak& váratlanul ru1ástul beugrott a tóba& nem 6ojt1at vissza bizon$os
aggodalmat. Degcsóválja a 6ejét. %e1ara!ja ajkát& és szem#ld#két 6elvonja. ?alami #sszero!!ant&
mondja magában& a 6esz*ltség tBl er+snek bizon$ult. @unstable 1ercege is íg$ reagált Aord
ms>ort1 mutatván$ának 1írére.
A t#rténetet a lord unokája& /eorge vitte meg neki. /eorge v#r#s 1ajB& sze!l+s i6lonc volt=
k#zte és a 1erceg k#z#tt k*l#n#s barátság bontakozott ki= el+6ordul ez né1a a legvalószínűtlenebb
!árosításban is. Három meg$ében eg$*ttvéve #sszesen /eorge volt az eg$etlen& aki valóban
szeretett @unstable 1ercegével beszélgetni. Ha megkérdezték volna& mi vonzza a másikban&
bizon$ára azt 6eleli, tetszik neki& a1og$ a 1erceg beszéd k#zben 6Bjkálja a bajuszát. zt a látván$t
eg$szerűen nem tudta megunni.
E Fig$elj E mondta& mikor a teraszon *ld#gél+ 1erceg mellé ért. E Hallottad már a legBjabbatG
A 1erceg é!! azon 6*st#lg#tt magában& 1og$ Bg$ látszik& ebben a n$aval$ás 1ázban senki sem
ké!es ol$anra 6+zni a tojást& a1og$an + szereti& de a kérdésre 6#lrezzent gondolataiból. Amikor
megszólalt& 1angjában bosszBság csend*lt. Ysenge életkorának k#sz#n1et+en /eorge 1angja
megle1et+sen éles volt= a 1erceg a váratlanul 6el1angzó si!ítástól meg1ara!ta a n$elvét.
E Ke *v#lts a 6*lembe& k#l$#k. l+bb dudálj& vag$ valami. Dit mondtálG
E Hog$ 1allottad:e a legBjabbat.
E A legBjabb mitG
E A legBjabb címla!sztorit. Kag$ 1ecc. Kag$a!a beleugrott a tóba.
E Dit beszélszG
E "omol$an. Dindenki err+l beszél. Az eg$ik kertészt+l tudom& aki látta. Kag$a!a a tó !artján
sétált& aztán eg$szer csak megállt& elgondolkodott. Aztán meg 6ejest ugrott E mondta /eorge& és
k#zben várakozásteljesen szemmel tartotta a 1erceg bajuszát.
Kem kellett csalódnia. A bajusz akkorát lebbent& mint az orkánban táncoló +szi 6alevél.
E %eleugrott a tóbaG
E %ele 1át& te !u!ák.
E Ke nevezz !u!áknak.
E 5ké& 6+n#k.
A 1erceg eg$ darabig némán !#6#g#tt.
E Azt mondod& a kertész látta& a1og$ beugrott a vízbeG
E Igenis& uram.
E Ru1ástulG
E %izon$. Azon mód& mint vala& belész#k#tt E tette 1ozzá /eorge& aki az el+z+ tanévben
#tvenszer leírta 21akes!eare Culius 4aesarjának ismert !asszusát& mert eg$ 6e1ér egeret vitt be az
osztál$ba. E lég klassz dolog eg$ il$en vén szivartól& mint nag$a!a& igazG
E Hog$1og$ vén szivarG
E Hát& már majdnem százéves le1et.
E g$id+s velem.
E Cé E mondta /eorge& aki meg volt g$+z+dve arról& 1og$ a 1erceg már rég átlé!te a százas
kor1atárt.
E @e 1át mi az #rd#g ve1ette rá& 1og$ il$et teg$enG
E /ondolom& csak Bg$ eszébe jutott. Hű& bár ott lettem volna a kamerámmalJ E mondta
/eorge& azzal 6ol$tatta Btját. Ké1án$ !erc mBlva& miután ala!osan meg1án$ta:vetette magában a
szenzációs 6ejlemén$eket& a 1erceg maga is 6#lkelt& és elindult& 1og$ megkeresse Aad$ 4onstance:t.
A 1allottak megg$+zték arról& 1og$ a 1el$zet csBcstalálkozót k#vetel.
A lad$t lakosztál$a na!!alijában találta. ?ele volt Aavender %riggs is& állig szem*vegben és
jeg$zet6*zetben. Titkárn+i teend+i1ez tartozott& 1og$ ebben az id+!ontban jelentkezzék
eligazításért.
E H+J E menn$d#r#gte a 1erceg& mint eg$ 1angrobbanás.
E N& AlaricJ E rándult #ssze Aad$ 4onstance bosszBsan. E Có lenne& 1a ko!ognál.
E Hag$juk ezt az óalaricozástJ E mondta a 1erceg& mert az il$esmiben mindig 1atározottan
szokott állást 6oglalni. E "*l#nben is& minek ko!ogniG %eszélni akarok veled& még!edig eg$ +r*lt
6ontos magán*g$ben. Daga ko!jon le E vetette oda Aavender %riggsnek. Az alárendeltekkel mindig
kurtán szokott elbánni. E ms>ort1r+l van szó.
E Di van veleG
E Azonnal megmondom& mi van vele& mi1el$t ez a tésztaké!ű n+személ$ el1ordja az ir1áját.
Kem akarom& 1og$ itt 1eg$ezze a 6*lét& 1át1a ki1allgat1atja& amit mondok.
E "érem& 1ag$jon magunkra& Diss %riggs.
E "é1em E mondta Aavender %riggs& és #ntudatosan visszavonult.
E "omol$an mondom& Alaric E mondta Aad$ 4onstance& mi1el$t az ajtó becsukódott& és
szavaiban az élet1osszB ismeretségb+l 6akadó +szinteség csend*lt E& ol$an a modorod& akár eg$
disznónak.
A 1erceg er+teljes reakcióval válaszolt a bírálatra. 2onkaszerű kezével rácsa!ott az íróasztalra&
amit+l a k#vetkez+ tárg$ak borultak 6el, eg$ tintatartó& két bekeretezett 6én$ké!& valamint eg$
vázába tett rózsacsokor& a 6enti sorrendben.
E @isznóJ z a kulcsszóJ H!! a disznóról akartam beszélni veled.
Aad$ 4onstance inkább a tintatartóról& a két bekeretezett 6én$ké!r+l& valamint a vázába tett
rózsacsokorról beszélt volna& de nem jutott szó1oz. A 1erceget sosem volt k#nn$ű leállítani.
E z van az egész dolog m#g#tt. -okoli rossz 1atást tesz rá. Ke !ancsolj már azzal a tintával&
1anem rám 6ig$elj. A disznó miatt lett ol$an& amil$en lett.
E NJ Hs ki lett ol$an& amil$enG
E Hát ms>ort1& te 1*l$e& ki másG Dit gondoltál& kir+l beszélekG 4onstance E jelentette a
1erceg a maga messze1angzó orgánumával :& már mondtam ezt neked& de most elmondom megint.
Ha azt akarod& 1og$ ms>ort1 ne ker*lj#n dili1ázba& azt a disznót el kell távolítani az életéb+l.
E Ke ordíts& Alaric.
E @e ordítok. Kag$on komol$an beszélek. Az a disznó rosszat tesz az ag$ának& nem& mint1a
eredetileg ol$an sok lett volna neki. mlékszel& amikor azt mondta nekem& 1og$ a disznaját be
akarja nevezni a @erb$reG
E Degbeszéltem vele. Azt mondta& 1og$ nem mondott il$et.
E @e 1a mondomJ Tisztán 1allottam. Hs k*l#nben sem számít. Azt te sem tagad1atod& 1og$
6élig már megbugg$ant& és állítom& 1og$ a disznó az oka. Az áll a szellemi leé!*lése 1átterében.
E 4larence nincs szellemileg leé!*lveJ
E Kincs& miG Azt te csak 1iszed. Hs ami ma reggel t#rténtG Hallottál a tórólG
E -ersze 1og$ 1allottam a tóról.
E 5tt sétált a !arton.
E Diért ne sétált volna a !artonG
E Kem azt mondom& 1og$ ne sétáljon a !arton. Fel+lem addig sétál1at& amíg a n$elve kilóg&
mit bánom én. @e 1a arról van szó& 1og$ beugrik a vízbe ru1ástul& azon már elgondolkodik az
ember.
E DicsodaG
E %izon$ ezt tette& a1og$ a /eorge g$erekt+l 1allom.
E Ru1ástulG
E Azon mód& mint vala.
E Dég il$etJ
E Kem értem& mért vag$ Bg$ elké!edve. Hn meg se le!+dtem. lszomorodtam& nem mondom&
de meg nem le!+dtem. Dár régóta számítottam valami 1asonlóra. -ont il$esmi vár1ató eg$ ol$an
embert+l& akinek az eszét lecsa!olta a disznóval való állandó eg$*ttlét. zért mondom& 1og$ azt a
sz#rn$eteget el kell távolítani. 2zabadulj meg t+le& és még minden rendbe j#1et. Azt nem állítom&
1og$ ms>ort1 vala1a is é!elméjű le1et még& mert csodák ug$e nincsenek& de megg$+z+désem&
1og$ 1a az a disznó nem 6oglalkoztatná állandóan& észreve1et+en javulna az álla!ota. Hlesebb lenne
az esze& enn$ire nem lenne 1*l$e. 2zólalj már meg& asszon$J Ke csak bámulj. 4sinálj valamit&
csinálj valamitJ
E @e mitG
E K$omj oda valakinek két 6iccset& 1og$ rekkentse el vala1ová azt a sz#rn$eteget& ne leg$en
ms>ort1 1atók#rében.
E @e AlaricJ
E z az eg$etlen le1et+ség. ladni nem akarja azt a d#g#t& kértem t+le eg$szer& kértem t+le
százszor. U"á!éban #tszáz 6ontot adok ezért a r#6#g+ 1ájt#megért E mondtam neki :& 1a áll az alku&
már vitetem is ezt a visszataszító 6#rtelmet 1aza 0ilts1ire:be E mondom :& még a szállítás k#ltségét
is átvállalom.V @e visszautasított& még1ozzá eléggé sért+ módon. Az az ember nem normális.
E @e 1át te nem is tartasz disznót.
E Kem 1át. Hn nem vag$ok 1*l$e. @e ezért a sz#rn$etegért mégis kész volnék #tszáz 6ontot
ki6izetni.
Aad$ 4onstance szeme elkerekedett E 4sak azért& 1og$ 4larence:en segítsG E álmélkodott.
2osem gondolta volna vendégér+l& 1og$ enn$i #nzetlenség szorult belé.
E A 6észkes 6enét E mondta a 1erceg sértetten& 1og$ il$esmit 6eltételeznek róla. E "eres1etnék
rajta eg$ keveset. Ismerek valakit& aki megadna kétezret azért az állatért.
E 2zent IstenJ "i. Caj& 4larenceJ
Aord ms>ort1 rontott be a szobába& szemlátomást er+s 6elindultság álla!otában. 2zelíd
tekintetű szeme villámlott a csí!tet+ m#g#tt& és Bg$ remegett& mint eg$ 1angvilla.
E 4onnie E kiáltotta= látni való volt& 1og$ betelt a !o1ár. E 4sinálnod kell valamit azokkal a
kis !okol6ajzatokkalJ
Aad$ 4onstance só1ajtott. Kem volt ez k#nn$ű délel+tt.
E Di6éle !okol6ajzatokkalG 4sak nem a /$*lekezet /$ermekeire gondolszG
E HeG Igen& !ontosan. 2osem lett volna szabad beengedni +ket ide. Tudod& min ka!tam az
el+bb az eg$iketG It1ajolt a 4sászárn+ óljának kerítésén& a1ol k*l#nben sem lett volna semmi
keresnivalója& eg$ zsinegre k#t#tt burgon$át lóbált az állat orra el+tt& és amikor az utánaka!ott&
elrántotta el+le. Ae1et& 1og$ na!okra t#nkretette az emésztését. 4sinálnod kell valamit ez *g$ben&
4onstance. Azt a 6iBt el kell 6ogni és szigorBan megb*ntetni.
E Caj& 4larenceJ
E Ragaszkodom 1ozzá. "omol$ leckét kell adni neki.
E Hog$ témát váltsunk E szólalt meg a 1erceg :& eladná nekem azt az undorító disznajátG
Hatszáz 6ontot adok érte.
Aord ms>ort1 irtózattal meredt rá. 2zeme t*zes sugarakat l#vellt a csí!tet+ m#g*l. Dég
/eorge 4$ril 0ellbeloved sem viszol$og1atott enn$ire a 1ercegekt+l.
E @e1og$ adom el. Dár százszor megmondtam. 2emmi sem ve1et rá& 1og$ a 4sászárn+t
eladjam.
E Hatszáz 6ont. z komol$ ajánlatJ
E Kem kell nekem a maga 1atszáz 6ontja. Rengeteg !énzem van& rengeteg.
E 4larence E váltott témát ezBttal Aad$ 4onstance igaz& 1og$ ma délel+tt ru1ástul beleugrottál
a tóbaG
E HáG DiG Hog$ne& !ersze. Kem volt id+ levenni. @e csak eg$ 6ar#nk volt.
E Di volt 6ar#nkG
E A 6iB.
E Dil$en 6iBG
E A 6ar#nk. @e nem érek rá beszélgetni E mondta Aord ms>ort1 t*relmetlen*l& és elsietett&
de az ajtóból vissza6ordulva még eg$szer 6el1ívta Aad$ 4onstance 6ig$elmét& 1og$ tennie kell
valamit.
A 1erceg jó né1án$ ujjn$ira 6el6Bjta bajuszát.
E AátodG Dit mondtamG Határozottan bugg$ant. Dár a 1ebeg+ szakaszban van& bármel$ik
!illanatban k#zveszél$essé vál1at. @e é!! arról a 6ickóról beszéltem& aki kétezret !engetne ezért a
d#gért. 2ok évvel ezel+tt& még 6iatal koromban ismertem meg Aondonban. Akkor -$ke volt a neve.
Tróger -$ke:nak 1ívtuk. Aztán la!kiadással kezdett 6oglalkozni& keresett eg$ csomó !énzt& és
nemességet ka!ott. Dost Aord Tilbur$nek nevezi magát& le is ismered. Azt állítja& járt itt nálatok.
E Igen& r#vid ideig vendégeskedett itt. A bát$ám& /ala1ad ismer+se volt. Diss %riggs az +
titkárn+je volt& miel+tt 1ozzánk ker*lt volna.
E Kem érdekel Diss %riggs& a 6ene essen a szem*vegébe.
E 4sak megemlítettem.
E Hát ne említsd meg még eg$szer. Dost miattad el6elejtettem& mit akartam mondani. A1a&
igen. A mina! a klubban #ssze6utottam Trógerrel& elbeszélgett*nk& és én mondtam& 1og$ idej#v#k
%landingsbe& mire szóba ker*lt a disznó. Fg$ látszik& disznókat ten$észt a birtokán&
%ucking1ams1ire:ben& és abban a !illanatban szemet vetett ms>ort1 kocájára& amint meglátta.
Határozottan kijelentette& 1og$ ad kétezer 6ontot& 1a az a rémség átmeg$ az + tulajdonába.
E Hát ez 1allatlanJ
E Il$en ajánlat csak eg$szer adódik.
E Hsz1ez kell téríteni 4larence:t.
E @e 1og$anG Hn ké!telen vag$ok. Hallottad az el+bb. Te nem 6ogod elcsórni a d#g#t.
-att1el$zet. 2emmi eg$*ttműk#dés& ez a baj ezen az átkozott 1el$en. r+sen kétlem& 1og$
beteszem:e ide a lábam még eg$szer Fogok majd 1ián$ozni& de nem érdekel. 4sak magatoknak
te1ettek szemre1án$ást. Deg$ek& sétálok eg$et E mondta a 1erceg& és tett k#vette szavait.
3
Aord ms>ort1 lelki alkatában kis 1el$et 6oglalt el az agresszió. Hlni és élni 1ag$ni E ez volt
vezérl+ elve. "evés kivételt+l eltekintve E ezek k#zé tartozott a 1Bga& 4onstance& a titkárn+je&
Aavender %riggs& @unstable 1ercege& valamint saját kisebbik 6ia& Frederick& aki Bjabban szerencsére
Amerikában élt E semmi sem tudta 6eld*1íteni. U%éketűrésV E e szó jut az ember eszébe.
A /$*lekezet /$ermekeinek siker*lt átt#rnie a !áncélzatot= azt vette észre& 1og$ burjánzik
benne a 1arag& mint eg$ Bj& szabadalmazott műtrág$ával kezelt díszn#vén$. 2#tét gondolatai
mindeg$re a 6iatalkorB bűn#z+k k#rében elszenvedett sérelmei k#r*l jártak.
A cilinder esete 6#l#tt 1ajlandó lett volna elsiklani& mert jól tudta, 1a kis6iBk elé il$en 6ej6ed+t
visel+ 6ér6it állítanak& és császárzsemle is van a k#zelben& szinte t#rvén$szerű& 1og$ elveszítsék
józan ítél+ké!esség*ket. A derűs kacaj& amel$ a tóból való kimászás során k#sz#nt#tte& késként
1asított belé& de komol$ er+6eszítés árán még azt is meg tudta volna bocsátani. Az azonban& 1og$
%landings 4sászárn+jének 6inoman be1angolt emésztését 6elborítsa valaki& zsinegre k#t#tt
burgon$át lóbálva az állat orra el+tt& és amikor az utánaka!& elrántva el+le E ez már tBlment minden
1atáron. A1og$ Hamlet 6ogalmazta volna& rBt bűn volt& s az égre bűzl#tt. Hs mivel az ég nem rótta ki
a méltó b*ntetést E ennek semmi jele nem mutatkozott akkor valaki másnak kell gondoskodnia
err+l. Aord ms>ort1nek megg$+z+dése volt& 1og$ ez a valaki csak Icken1am le1et. Icken1amet
azzal 1ag$ta ott& 1og$ az elgondolkodott a 1el$zeten. "i tudja& terméken$ elméje talán máris rátalált
a bosszB meg6elel+ módozatára.
Aad$ 4onstance lakosztál$át el1ag$va a 6*gg+ág$ 6elé vette 1át az irán$t& és vendége 6*lébe
n$a6ogta a t#rténteket. Kem is csalódott. %árdolatlan emberek talán nevettek volna& de Aord
Icken1am maga volt a komol$ság. Ajkának eg$etlen rándulása sem utalt ol$asmire& mint1a bármi
mulatságost találna vendéglátója elbeszélésében.
E g$ burgon$átG E kérdezte.
E g$ jó nag$ burgon$át.
E YsinegenG
E Fg$ van& zsinegen.
E Hs elrántottaG
E Kem is eg$szer. 2Bl$os csalódást okoz1atott a 4sászárn+nek. 2zenvedél$esen kedveli a
burgon$át.
E Hs most megtorláson t#ri a 6ejétG Arra gondol& 1og$ indokolt volna eg$ ellencsa!ás
kivitelezéseG
E HáG Fg$ van& !ontosan.
E Akkor rendkív*li szerencse E mondta Aord Icken1am szívél$esen :& 1og$ módomban áll
ol$an 1el$zetbe 1ozni& 1og$ ezt megvalósít1assa. Cól értse meg, !usztán javaslatként vetem 6el& de
már tudom& én mit tennék a maga 1el$ében.
E DitG
E A kora 1ajnali órákban lelo!akodnék a tó1oz& és elvagdosnám a sátrak k#telét& a1og$
Alders1otban& a k#zé!iskolák táborában tett*k& amikor még valamivel 6iatalabb voltam.
Degítélésem szerint ez lovagi visszavágás volna.
E Rram& teremt+mJ E jelentette ki Aord ms>ort1.
2zavaiban váratlan élénkség csend*lt. Aeg#rd*lt a válláról neg$ven1at esztend+= az a
neg$ven1at& amel$ eltelt azóta& 1og$ az alders1oti táborban etoni diákként maga is részese volt eg$
il$en megmozdulásnak. Akkor ug$an nem az adogató& 1anem a 6ogadó oldalon állott. Ké1án$ i6lB
1aramia& akik allergiásak voltak tonra& elvágták az +rsátor k#teleit& amel$ben !i1ent= élénken
6elidéz+d#tt benne& mit érzett& amikor 1irtelen eg$ vászongubóba csavarodva találta magát. gész
élete E Bg$ tizen#t esztend+s le1etett akkor E le!ergett el+tte. Icken1am a javaslattal& 1og$ a
/$*lekezet /$ermekei 1asonló élmén$ben részes*ljenek& ismét tanBbizon$ságot tett józan&
g$akorlatias észjárásáról.
g$ !illanatig csak Bg$ rag$ogott az arca. Aztán ki1un$t a 6én$. Hel$énvaló:e& kérdezte
magától& ol$an vállalkozásba ártania magát& amel$et 4onnie minden kétséget kizáróan
1el$teleníteneG 4onnie:nak démoni te1etsége van a11oz& 1og$ ráj#jj#n a dolgokra= 1a rábizon$ítja&
1og$ ezt a jogos bosszBtettet + k#vette el.
E Dég meggondolom ezt E mondta. E "#sz#n#m szé!en az #tletet.
E 2zóra sem érdemes E 6elelte Aord Icken1am. E /ondolja csak meg jó ala!osan.
%T%DK FEJEZET
1
A 1erceget sétája a 4sászárn+ óljá1oz vitte= ott szivarra g$Bjtott& és a kerítésre támaszkodva
6ig$elte& amint a jószág elk#lti kései reggelijét.
Telt testalkatuktól eltekintve @unstable 1ercegének és %landings 4sászárn+jének kevés k#z#s
vonása volt. Aelk*k nem eg$es*lt. nnek meg6elel+en a k#vetkez+ tíz !ercben semmi néven
nevez1et+ eszmecserére nem ker*lt sor. A 1erceg cs#ndben szívta szivarját& a 4sászárn+ !edig a reá
jellemz+ odaadással 6og$asztotta na!i tá!lálékát& mel$nek teljes tá!értéke #tven1étezer:n$olcszáz
kalóriát tett ki.
Aord ms>ort1 nem 1itte volna& 1og$ il$esmi le1etséges& de az élvonalbeli sertés látván$a
okozta a 1erceg rosszkedvét. Kem elismeréssel tekintett a jószágra& 1anem eg$re n#vekv+ 1araggal.
Itt E mondta magában E zabál eg$ berks1ire:i disznó& amel$& 1a átszállítanák az + >ilts1ire:i
ott1onába& kétezer 6ontot juttatna simán a bankszámlájára& és semmi remén$ az átszállítására.
gondolat t+rként 1asított szívébe.
2zivarja elért arra a !ontra& a1ol& 1a tovább is kitart mellette& leégette volna a bajuszát.
ldobta& bosszBs 1orkantással 6#leg$enesedett& és már é!!en azon volt& 1og$ magára 1ag$ja a
nemes állatot a 6e1érjékkel és a szén1idrátokkal& amikor eg$ 1ang azt mondta, E %ocsánatot ké1ek
:& és meg6ordulva azt a tésztaké!ű n+személ$t !illantotta meg& akit é!! az imént tett 1el$re
ala!osan.
E Denjen el innen E mondta a 1erceg& szokott& csiszolt modorában. E Kem érek rá.
Celentéktelenebb n+k ett+l #sszero!!anva& megt#rten visszavonultak volna& de Aavender
%riggs szilárdan állva maradt& méltóságteljes n$ugalmából nem z#kkent ki. Kem volt ol$ 6ér6i& lett
lég$en bár kétann$ira ko!asz és +sz bajuszB& aki meg6élemlít1etett eg$ ol$an lán$t& aki Aord
Tilbur$ zászlaja alatt szolgált a Dammut "iadóvállalatnál.
E 2ze1etnék né1án$ szót váltani keg$elmességeddel E mondta 1alk& eg$enletes 1angon&
amel$et eg$ed*l a kensingtoni neveltetést k#vet+ t#bbéves títkárn+ké!z+ tud ki6ejleszteni. E Az
t#1tént ug$anis E 6ol$tatta& tudomást sem véve a 1erceg arcát el#nt+ lilás színárn$alatról :& 1og$
meg1allottam& amit az imént Aad$ 4onstance:nek mondott Ao1d ms>o1t1 disznajá1ól.
A 1erceg >ellingtoni orrá1oz bajuszzu1atag csa!ódott.
E Hallgatózunk& miG F*lel*nk a kulcsl$uknál& 1áG
E -ontos:san E 6elelte Aavender %riggs& meg sem 1+k#lve a 1erceg maró 1ang*tését+l. A
maga idejében igazi szakért+k is beszéltek vele maróan. E Sn i!a1kodott 1ábeszélni Aad$
4onstance:t& 1og$ bé1eljen 6el valakit& aki el1abolná az állatot. Llad$sége válasza íg$ 1angzott.
E Aavender %riggs rá!illantott eg$ g$orsírásos jeg$zetre a 6*zetében E U@e Ala1icJV= jelezve, Aad$
4onstance nem kész*lt 6el a11a& 1og$ 6ontoló1a veg$e az #tletet. Ha javaslatát nekem mondta volna
el& nem ka!ott volna il$ szikkadt választ.
E Dicsodát nem ka!tam volnaG
A csontkeretes szem*veg m#g#tt eg$ !illanatra megvet+ 6én$ csillant. Aavender %riggs ol$an
k#r#kben szokott mozogni& a1ol az irodalmi kitételeket 1el$b+l tudták 6ogadni& a 1erceg azonban rá
sem tudott mozdulni erre az utalásra& s ezzel rászolgált& 1og$ lesajnálja. Tén$szerűen nem nevezte
beszélget+!artnerét műveletlen ta!lónak& de a1og$ ránézett& abból ez volt kiolvas1ató.
E Idézet. UN& mil$ szikkadt válasz1a lel a lélek& 1a lét*nk bizon$osságát 6i1tatja.V /eo1ge
De1edit1, Dode1n sze1elem& neg$venn$olcadik st1ó6a.
A 1ercegnek kissé kóvál$ogni kezdett a 6eje& de az en$1e széd*léssel eg$*tt akaratlan
tíszteletet kezdett érezni a !á!aszemes lán$ iránt. A 6elszínen ez az egész neg$venn$olcadik
stró6ázás csu!án Bjabb bizon$íték volt a másik nemre ala!vet+en jellemz+ 1*l$eségre& de volt
valami a n+ modorában& ami arra utalt& 1og$ van még mondanivalója& és abból vég*l ki 6og s*lni
valami. A1og$ Aavender %riggs 6ol$tatta& az érzés er+s#d#tt.
E Ha meg6elel+ *zletí megálla!odás1a tudunk jutni& én eltávolítom a se1tést& és gondoskodom
1óla& 1og$ eljusson az #n lakcímé1e.
A 1erceg csak !islogott. 2ok mindenre számított& de erre nem. Degnézte a 4sászárn+t&
6#lbecs*lte& 1án$ tonna le1et& aztán Aavender %riggsre !illantott& aki a 1ízóval #ssze1asonlítva ol$
t#réken$nek tetszett.
E DagaG Ke idétlenkedjen már. Daga nem tud ello!ni eg$ disznót.
E Te1mészetesen segítség*l 1ívok valakit& aki majd elvégzi a munka ne1ezebbik 1észét.
E "itG ngem ug$an nem.
E Kem is keg$elmességed1e gondoltam.
E Hát kireG
E zt inkább nem 1atá1oznám meg ennél 1észletesebben.
E Hrtem& mire gondol. Ke szólj szám& nem 6áj 6ejemG
E -ontos:san.
T#!reng+ csend támadt. Aavender %riggs Bg$ állt& mint eg$ szem*veges szobor& a 1erceg
Bjabb szivarra g$Bjtva !#6ékelt. !ercben 6eltűnt Aord ms>ort1= a g$e!en át k#zeledett azzal a
jellegzetes& szaggatott mozgással& amel$ barátait és tisztel+it mindig eg$ nem eléggé 6el1Bzott
játék6igurára emlékeztette.
E A 6enébeJ E mondta a 1erceg. E Itt j#n ms>ort1.
E -ontos:san E 6elelte Aavender %riggs. K$ilvánvalóvá vált számára& 1og$ a megbeszélést
kedvez+bb id+!ontban és 1el$en kell 6ol$tatni. Az #sszeesk*v+knek mindenekel+tt zárt k#rre van
sz*kség*k. E Cavaslom& 1og$ keg$elmességed kés+bb ke1essen 6el a dolgozószobámban.
E Hát az 1ol vanG
E %eac1 majd Btba igazítja& keg$elmes u1am.
A titkárn+ dolgozószobája& a1ová a komorn$ik vag$ neg$edóra mBlva elkísérte a 1erceget& a
6ol$osó legvégén 1el$ezkedett el= kis szoba volt& ablaka a 1olland kertre nézett. Dint a gazdája&
rendezett volt és szigorB& minden lé1aság nélk*l való. g$ íróasztal állt benne& írógé!!el a tetején&
eg$ másik asztal dikta6onnal& a 6alak mentén iratszekrén$ek& az íróasztal m#g#tt eg$ szék& eg$
másik !edig el+tte& mindkett+ kemén$ és tárg$szerű& valamint E a szé!ségnek tett eg$etlen
engedmén$ként E eg$ cseré! virág az ablak mellett. Amikor a 1erceg belé!ett& Aavender %riggs az
asztal m#g#tt széken *lt. A 1erceg eg$ darabig g$anakodva méregette a másik széket& mint1a
kételkedne abban& 1og$ ké!es lesz megtartani a 6+nemesi rend legnag$obb méretű nadrágját& aztán
1el$et 6oglalt rajta.
E /ondolkodtam azon& amit az imént mondott E szólalt meg. E Hog$ ello!ná nekem azt a
disznót. Dármost az a segéder+& akir+l beszélt. %iztos& 1og$ 1ajlandó lesz beszállniG
E Igen. ?oltaké!!en két segítség1e lesz sz*kség.
E DiG
E Az eg$ik 1Bzza& a másik tolja. Kag$on nag$ a se1tés.
E A1a& értem& mire gondol. Fg$ van& nem vitás. A1og$ mondja& nag$on nag$ disznó. Hs tud
szerezni második embert isG
E Igen.
E Hel$es. Hát akkor kábé enn$i& igazG Dindenben megálla!odtunk.
E "ivéve a 6eltételeket.
E DiG
E Ha emlékszik& meg6elel+ *zleti megálla!odás1ól beszéltem. A szolgálataimé1t
te1mészetesen ellenszolgáltatást vá1ok el. Azon i!a1kodom& 1og$ t+két g$űjtsek& amell$el
leí1ói1odát n$it1atok.
A 1erceg k#r*ltekint+ ember volt& szeretett megnézni minden !enn$t& most íg$ szólt, E
Aeíróirodát& miG Ismerem az ol$at. Teli van írógé!!el& és lán$ok ko!ácsolnak rajtuk& mint eg$ 6alka
+r*lt sz#gecsel+. Hát a11oz nem kell ol$an sok !énz E sz#gezte le& de Aavender %riggs kiigazította&
mondván& 1og$ ol$ sok !énzt akar& amenn$it csak le1et.
E Stszáz 6ont ste1linget javasolnék.
A 1erceg bajusza életre kelt. A szeme kid*lledt. 5l$an ember ben$omását keltette& akit
elragadtak az érzelmek.
E St. micsodátG
E nnél alacson$abb #sszeg1e gondoltG
E g$ tízesre.
E Tíz 6ont1aG E Aavender %riggs szánakozva elmosol$odott& mint1a eg$ ismer+se 1ibásan
idézte volna Horatiust. E Akko1 szé! kis !1o6it ma1adna 1ajta& ug$ebá1G
E DiG
E Aad$ 4onstance:nek azt mondta& 1og$ van eg$ ba1átja& aki kéteze1 6ontot 6izetne az
állaté1t.
A 1erceg némán rágta a bajuszát& és bánta már& 1og$ enn$ire belement volt a részletekbe.
E 4sak vicceltem E !róbálkozott.
E N.
E Irtatlan tré6a.
E ?alóbanG Hn au !ied de la lett1e vettem.
E Au micsoda de micsodaG E kérdezte a 1erceg& akinek 6ranciatudása é!!ol$ ingatag lábakon
állott& mint angol irodalmi ismeretei.
E Hn szó sze1int vettem azt a kijelentést.
E Akkor 1*l$e volt. /ondoltam& maga is észrevette& 1og$ csak ugratás az egész& 1og$ aztán
majd nevess*nk eg$ jó nag$ot.
E A szavai nem ezt a ben$omást tették 1ám. Amiko1... E bele!illantott a jeg$zet6*zetbe
E amiko1 a k#vetkez+ket 1allottam, UIsme1ek valakit& aki megadna kétez1et azé1t az állaté1tV&
t#kéletesen megg$+z+dtem a11ól& 1og$ komol$an gondolja minden szavát. 2ajnos é!! abban a
!illanatban megjelent Ao1d ms>o1t1& és el kellett mennem az ajtótól& íg$ nem !u1atol1attam ki a
ba1átja nevét& aki1e 1ivatkozott. "*l#nben k#zvetlen*l vele lé!nék é1intkezésbe& és #n se1ol sem
szere!elne a t1anzakcióban. A dolgok jelen állása sze1int #n eze1#tszáz 6ont1oz jut a semmié1t
E Bg$ gondoltam volna& 1og$ az #n szemsz#géb+l nézve ez igencsak kedvez+ 6o1dulata az
*g$eknek.
l1allgatott. lméjében sBl$os gondolatok kavarogtak Aord ms>ort1t illet+en. Arra gondolt,
menn$ire rávall& 1og$ é!! abban a sorsd#nt+ !illanatban volt ké!es 6elbukkanni. Ha alig 6él !erccel
kés+bbre 1alasztja érkezését& 6én$ der*lt volna a b+kezű disznórajongó kilétére& és + kiiktat1atná a
k#zvetít+t. Aavender %riggs lelki szemei el+tt 6#lmer*lt eg$ ábrándké!& amint eg$ sBl$os
esern$+vel jókora lend*letet vesz& és kettét#ri munkaadója 6ején. Cól tudta ug$an& 1og$ mindez
mer+ ké!zelgés& mégis megn$ugtatta kissé.
A 1erceg *lt& és a szivarját rágta. %e kellett ismernie& 1og$ sok igazság van abban& amit a n+
mond. Ysugori ember lévén a csontja velejéig 1asított a gondolat& 1og$ meg kell válnia #tszáz
6onttól& de vég*l is& amint a n+ rámutatott& a 6ennmaradó ezer#tszáz is szé! summa& és jószerével
er+6eszítés nélk*l jut 1ozzá.
E Hát jó E mondta& bár 6ájtak neki e szavak& és Aavender %riggs ajkának bal cs*cske kissé
megrándult, nála ez jelentette a mosol$t.
E %iztos voltam benne& 1og$ jobb belátás1a té1. I1junk eg$ megálla!odástG
E Ke E 6elelte a 1erceg= emlékezett rá& 1og$ a kevés értelmes megjeg$zés k#z*l& amel$eket
né1ai a!jától vala1a 1allott& ez volt az eg$ik, UAlaric 6iam& so1a semmit ne 6oglalj írásbaJV E Kem&
még csak az kéneJ Dég 1og$ írásbeli megálla!odástJ
Il$en 1*l$e #tletet még életemben nem 1allottam.
E Akko1 ké1em a csekket.
Amenn$ire *l+ ember esetében ez le1etséges& a 1erceg megtántorodott.
E DicsodaG l+reG
E -ontos:san. l1ozta a csekk6*zetétG
E Kem E der*lt 6el a 1erceg. g$ !illanatra Bg$ érezte& 1og$ ez a k#r*lmén$ minden gondját
megoldja.
E Akko1 majd este ideadja E jelentette ki Aavender %riggs. E Addig !edig mondja utánam.
Hn& Ala1ic& @unstable 1e1cege& *nne!él$esen megígé1em #nnek& Aavende1 %1iggs& 1og$ 1a ello!ja
Ao1d ms>o1t1 disznaját& %landings 4sászá1n+jét& és eljuttatja >ilts1i1e:i ott1onomba& akko1
#tszáz 6ontot 6izetek #nnek.
E H*l$én 1angzik.
E nnek ellené1e 1agaszkodom a 6o1mális megálla!odás1oz& akko1 is& 1a az csu!án szóbeli.
E I& 1át leg$en.
A 1erceg elismételte a szavakat& bár változatlanul 1*l$ének tartotta +ket. @e tudta& 1og$
kedvében kell járnia a n+nek.
E "#sz#n#m E mondta Aavender %riggs& és elindult& 1og$ át6és*lje a k#rn$éket& és megtalálja
/eorge 4$ril 0ellbelovedot.
2
/eorge 4$ril é!!en a kon$1akert mellett szerszámoskamrában 6r*st#k#lt& amikor a
k#rn$ezetében állandóan uralkodó& dBs disznószag n$omán Aavender %riggs rátalált. %elé!ett&
becsukta az ajtót maga m#g#tt& mire a disznóá!oló némi megle!etéssel levette szájáról a
s#r#s*veget. Aátta már né1án$szor ezt a n+t& azt is tudta róla& 1og$ kicsoda& de az ismeretségével
nem b*szkélked1etett= tanakodni kezdett& vajon minek is k#sz#n1eti a megtisztel+ látogatást.
Aavender %riggs el is mondta neki& de nem azonnal& mert el+bb bizon$os Bg$nevezett
!our!arler:nak el kellett 1angzania.
E 0ellbeloved E szólt megn$itásként :& é1dekl+dtem maga i1ánt Da1ket %landingsben& és
mindenkit+l& aki el+tt kiejtettem a nevét& azt 1allottam& 1og$ maga t#kéletesen megbíz1atatlan&
semmi6éle gátlása sincs& és !énzé1t minden1e 1ajlandó.
E "iG HnG E !illogott /eorge 4$ril. Azel+tt is sűrűn mondtak már neki 1asonlókat& mert
szókimondó k#r#kben mozgott& de most& 1og$ ezekr+l a kensingtoni ajkakról 1angzottak el&
keg$etlenebbnek& 6ájóbbnak 1allotta e szavakat. g$ !ercig vívódott magában& 1og$ elkenje:e a
száját annak& aki íg$ beszél vele& de aztán Bg$ d#nt#tt& nem teszi. Dit le1et tudni& mil$en be6ol$ásos
barátai vannak a n+nek. Hel$ette beérte ann$ival& 1og$ szenvedél$es mozdulattal széttárta karját&
amit+l a 6észerben még sűrűbb lett a disznószag. E "iG HnG E ismételte meg kérdését.
Aavender %riggs illatos zsebkend+t 1Bzott el+& és arcára szorította.
E A 6oga 6ajG E érdekl+d#tt /eorge 4$ril.
E "issé 6*lledt idebenn E 6elelte Aavender %riggs szerén$en& majd 6ol$tatta a !our!arler:t.
E Az ms>o1t1 4íme1 6ogadóban !éldául azt mondták& 1og$ a nag$an$ját is eladná két !enn$é1t.
/eorge 4$ril azt mondta& nincs is nag$an$ja& és er+s 6el1áborodását 6ejezte ki a 6eltételezés
miatt& 1og$ 1a a megnevezett rokona nem k#lt#z#tt volna már el a menn$bolt csillagai k#zé& il$en
!otom áron ké!es lett volna áruba bocsátani. g$ jó nag$an$a megér1et legalább két 6iccset.
E A Te1én és T*cs#k nevű kocsmában Bg$ é1tes*ltem& 1og$ maga. az elké!zel1et+
legaljasabb tolvaj.
E "iG HnG E 6eszengett /eorge 4$ril. %iztosan a szivarok miatt van ez& gondolta. Kem
számított rá& 1og$ eltűnés*k miatt +rá terel+dik a g$anB. ?ilágos, a kéz nem volt elég 6*rge a11oz&
1og$ becsa!ja a szemet.
E 2i1 /1ego1$ -a1sloe:-a1sloe 1ázánál !edig& a1ol tudomásom sze1int szolgált& miel+tt
visszaté1t volna Ao1d ms>o1t11#z& a komo1n$ik kijelentette, maga mindig lo!ta a ciga1ettáját
meg a >1isk$jét.
E "iG HnG E mondta /eorge 4$ril neg$edszer is& ezBttal 6el1áborodva. 2ir /regor$
komorn$ikja& %instead mindig Bg$ jelent meg gondolataiban& mint cimbora& s+t mint megbíz1ató
cimbora. rre most tessék. Akárcsak Yakariás !ró6éta& + is ezt mondta magában, UAz én barátaim
1ázában *t#ttek rajtam.V
E 1k#lcsi színvonalá1ól te1át bebizon$osodott& 1og$ el1an$agol1ató. zé1t azt aka1om
E mondta Aavender %riggs :& 1og$ lo!ja el Ao1d ms>o1t1 se1tését.
Dás ember e szavak 1allatán megd#bbent volna= kétségkív*l számítani le1etett eg$ #t#dik
U"iG HnGV:re is= csak1og$ a titkárn+ /eorge 4$ril 0ellbeloved személ$ében ol$asvalakivel beszélt&
aki a nem is ol$an távoli mBltban valóban ello!ta Aord ms>ort1 disznaját. HosszB és sz#vevén$es
t#rténet volt ez& rossz 6én$t vetett mindenkire& aki részese volt& e 1el$t nem is érdemes b+vebben
kitérni rá. nn$i említés is csu!án azért esett róla& 1og$ megmag$arázzuk& miért nem 1Bzta ki
magát /eorge 4$ril 0ellbeloved teljes magasságában& és miért nem menn$d#r#gte& 1og$ semmi
áron nem 1ajlandó elárulni azt& ki bizalmát belé 1el$ezte= e1el$ett miért vakarta meg állát a
s#r#s*veggel& és tekintetében miért t*kr#z+d#tt érdekl+dés.
E 4sórjam el a disznótG
E Fg$ van.
E DértG
E 2ose é1dekelje& 1og$ mié1t.
/eorge 4$ril 0ellbelovedot mégis érdekelte& 1og$ miért.
E Használja az eszét& kisasszon$ E érvelt. E Kem le1et valakinek aszondani& 1og$ csórjon
disznót& anélk*l& 1og$ megmondaná& minek csinálja& minek ne. Dost é!!en kinek k#llene a kocaG
Aavender %riggs Bg$ d#nt#tt, +szinte lesz. 2!ortszerű gondolkodásB lévén belátta& 1og$
!artnerének ebben igaza van. Dég a legaljasabb k#zé!kori bérg$ilkos is szerette tudni& miel+tt t+rét
valakinek szívébe mártotta volna& 1og$ kinek az érdekében cselekszik.
E @unstable 1e1cegnek E 6elelte. E Az állatot az + 1ezidenciájá1a kell szállítania 0ilts1i1e:be.
E 0ilts1ire:beG E 1itetlenkedett /eorge 4$ril. E Azt mondta, 0ilts1ire:beG
E A 1e1ceg ott lakik.
E Hs 1og$ jutunk el 0ilts1ire:be& én meg a disznóG /$alogG
Aavender %riggs t*relmetlen*l csettintett.
E F#ltételezem& csak van eg$ 1ossz 1í1ű ba1átja& aki 1endelkezik valamil$en moto1os
já1művel& és ug$anol$an gátlástalan& mint maga. Ha attól ta1tana& 1og$ g$anBba keve1edik& emiatt
nem kell aggódnia. A művelet1e ko1a 1ajnalban ke1*l majd so1= senkinek sem 6og eszébe jutni&
1og$ maga akko1 nem aludt ott1on& az ág$ában.
/eorge 4$ril bólintott. Hrtelmes beszéd.
E ddig rendbe van. @e nem 6eledkezett meg eg$ g$akorlati részletr+lG kkora disznót nem
bírok eg$ed*l ello!ni.
E Aesz eg$ munkatá1sa& majd + segít.
E TéllegG
E -ontos:san.
E Hs +t ki 6izetiG
E L nem ké1 6izetséget.
E Kag$ mar1a le1et. Hát jó& akkor ezt elboronáltuk. Dost térj*nk át az an$agiakra. Hog$
konkrét leg$ek& menn$i esik le nekem ebb+lG
E St 6ont ste1ling.
E StG
E Dondjuk, tíz.
E Akkor már mondjuk inkább azt& 1og$ #tven.
E Az 1engeteg !énz.
E 2zeretem a rengeteg !énzt.
A g$ors d#ntés !illanata volt ez. Aavender %riggs eg$etértett a 1erceggel abban& 1og$ meg
kell nézni minden !enn$t& de realista lévén jól tudta, valamit valamiért.
E Kem bánom. %izon$á1a meg tudom g$+zni a 1e1ceget& 1og$ 1ászánjon enn$it. /azdag
embe1.
E RJ E mondta /eorge 4$ril 0ellbeloved& és ol$ann$ira meg6eledkezett magáról& 1og$
kik#!#tt. E Hs ug$an mit*l lett ol$an gazdagG Hog$ san$argatta a szegén$eket& és megvonta a
ken$eret az #zveg$ek meg az árvák szájától. @e elj#n még a v#r#s 1ajnal E 6ol$tatta& mindjobban
belemelegedve kedvenc témájába. E g$ szé! na!on vér!atak 1#m!#l$#g majd a -ark Aane:en& és a
lám!aoszlo!okon eln$omók 1ulláját 1imbálja majd a szél. z a @unstable 1enceg is ott lesz
k#z#tt*k. Hs ki 6ogja megrántani a n$akán a k#teletG Hn E még1ozzá b*szkénJ
Aavender %riggs e11ez nem 6űz#tt megjeg$zést. %eszélget+!artnere j#v+beli tervei nem
érdekelték& bár elvben eg$etértett a 1ercegek lám!avasra való 6el6*ggesztésével. -illanatn$ilag
azonban csak azzal volt el6oglalva& 1og$ végére ért eg$ sikeres *zleti tárg$alásnak& és mint jó
*zletasszon$& emelkedett 1angulatba ker*lt. Stszáz 6ont 1el$ett ug$an csak nég$száz#tven 6ont
bevételre számít1at& de 1át mindig is tudta& 1og$ a rezsire k#lteni kell.
A megbeszélés végére érvén /eorge 4$ril 0ellbeloved 6eljogosítva érezte magát& 1og$
szájá1oz emelje a s#r#s*veget& és err+l Aavender %riggsnek eszébe jutott& 1og$ 1ozzá kell tennie
valamit.
E Hs van itt még eg$ k#1*lmén$ E jeg$ezte meg. E Dostantól nem 6og$aszt1at szeszes
italokat. A vállalkozás& amel$1e kész*l& 1endkív*l kén$es& és nem kockáztat1atjuk a kuda1cot. Azt
aka1om& 1og$ 6*1ge és ébe1 leg$en. Te1át az ivásnak vége.
E "ivéve !ersze a s#rt.
E 2#1t sem.
Ha /eorge 4$ril nem *lt volna eg$ 6#l6ordított talicskán& bizon$ára megtántorodik.
E 2#rt semG
E 2#1t sem.
E zzel azt akarja mondani& 1og$ s#rt semG
E -ontos:san. Dagán ta1tom a szemem& és megvan a módsze1em& 1og$ mindent kide1ítsek.
Ha 1áj#v#k& 1og$ ivott& elveszít #tven 6ontot. Degé1tetteG
E -ontos:san E 6elelte /eorge 4$ril 0ellbeloved s#téten.
E Akko1 megálla!odtunk E jelentette ki Aavender %riggs. E Cól vésse az eszébe.
"ilé!ett a 6észerb+l= #r*lt& 1og$ maga m#g#tt 1ag$1atja a magas disznótartalmB légk#rt& és
elindult a 1áz 6elé. A k#vetkez+kben Aord Icken1am barátjával& 4ut1bert Deri>et1errel akart
né1án$ szót váltani.
Aord Icken1am a 6*gg+ág$ában 1evert& ajkai k#zt megn$ugtató cigarettával& elméjében
1atalmas gondolatokat 6orgatva& amikor érzelemt+l 6űt#tt szuszogás csa!ott 6*lébe& és ebb+l ráj#tt&
1og$ eg$ed*llétében megzavarta eg$ betolakodó. Aztán a szuszogó beért a látóterébe& és kider*lt&
1og$ 6élelme ala!talannak bizon$ult, nem @unstable 1ercege volt az illet+& 1anem i6lB barátn+je&
D$ra 2c1oonmaker. Az ellen nem volt ki6ogása& 1og$ a D$rával való eszmecsere érdekében
6el6*ggessze a gondolkodást.
Rdvariasan 6elállt& és k#zben Bg$ vette észre& 1og$ a g$ermeket er+sen 6elingerelte valami.
%+sz tekintettel érkezett& és viselkedése az űz#tt szarvaséra emlékeztetett& mid+n a 1íves !atakra
kívánkozik. D$ra els+ szavai igazolták& 1og$ 1el$zet6elmérése 1el$es volt.
E Caj& Fred bácsiJ Rettenetes dolog t#rténtJ
Aord Icken1am bátorítóan megveregette a vállát. Akik bajukban 6elkeresték& mindig
csBcs6ormában találták. ?arázsa ol$ er+s volt& 1og$ némel$kor E az agárversen$en tett látogatás
nem tartozik ide E még unoka#ccse& -ongo té!ett idegzetét is le tudta csilla!ítani.
E Wlj le eg$ 6*gg+ág$ba& kedvesem& és meséld el E mondta. E Ke izgasd 6el magad enn$ire.
%iztos vag$ok benne& 1og$ 1a megbeszélj*k& ami 6elzaklatott& kider*l& 1og$ valami 1étk#zna!i
a!róság& amire el+re 6elkész*l az ember& 1a a blandingsi kastél$ba j#n. Talán már magadtól is
ráj#ttél, a blandingsi kastél$ nem való n$ámn$iláknak. Di bántG
E %illr+l van szóJ
E Dit k#vetett elG
E 2zegén$ bárán$kám& + semmit. ?ele k#vetnek el valamit. Ismered azt a titkárn+tG
E Aavender %riggstG -uszi!ajtások vag$unk. ms>ort1 nincs oda érte& de számomra van
benne valami kísérteties báj. Az els+ óvodai tánctanárn+mre emlékeztet& akibe leg6ogékon$abb
éveimben bele voltam zBgva. A belezBgás nem azt jelenti& mint1a szerelmes lettem volna bele&
inkább tiszteltem és tartottam t+le. Hs most ug$anezt érzem Aavender %riggs iránt. A mina!
1osszasan elbeszélgettem vele. lárulta& 1og$ leíróirodát akar n$itni& de nincs elég t+kéje. Hog$
miért avatott a bizalmába& nem tudom. Talán mert ritka eg$*ttérz+ természetem van& és ezt
megérezte. 4inikus ember talán arra g$anakodott volna& 1og$ meg akart vágni& de én nem 1iszem.
2zerintem eg$szerűen csak. 2védtornázolG E szakította 6élbe #nmagát& mert D$ra szenvedél$es
mozdulattal 6#lemelte mindkét karját.
E Ke beszélj már ann$it& Fred bácsiJ
Aord Icken1am jogosnak érezte a !irongatást. Denteget+zni kezdett.
E %ocsánat. Rossz szokásom& amel$en ig$ekszem majd változtatni. Dit akartál mondani Aa
%riggsszel ka!csolatbanG
E Azt& 1og$ k#z#nséges zsarolóJ
E DicsodaG Degd#bbentesz. "it zsarolG
E %illt& szegén$ kicsi ang$alkámat. Azt mondta neki& 1og$ lo!ja el Aord ms>ort1 disznaját.
Kem kis dolog kellett a11oz& 1og$ Aord Icken1am #sszerezzenjen. szavaknak mégis ez lett
a k#vetkezmén$*k. Ysinórmértéke volt az az ala!elv& 1og$ az ember mindig mindenre leg$en
6elkész*lve& k*l#n#sen& 1a a blandingsi kastél$ban tartózkodik& de erre azért nem számított. %ajusza
nem volt ol$an t#m#tt és bozontos& mint a 1ercegé& de ez a kis bajusz lát1atóan megremegett. Fg$
nézett 6iatal barátn+jére& a1og$ kissé becsí!ett 6iatal barátn+kre szokás nézni.
E Di a csodáról beszélszG
E Hát mondomJ Aavender %riggs azt akarja& 1og$ %ill lo!ja el Aord ms>ort1 disznaját. Kem
tudom& ki áll a 1áttérben& de valaki szemet vetett a disznóra& a n+ neki dolgozik& és most bűntársként
belerángatta az én szegén$& drága %illemet is.
Aord Icken1am 1alkan 6*tt$entett. A blandingsi kastél$ban eg$ !erc sem telik el unalomban&
gondolta. l+sz#r nem akarta 1inni& de mostanra belátta& 1og$ a lán$ meséje 1i1et+. ?alaki& aki
disznólo!ással bíz meg valakit& meg kell 1og$ becs*lje bérencét= bárki lett lég$en e vállalkozás
mozgatója& kétségkív*l dBs jutalomban részesíti Aavender %riggst& aki ennek révén megn$it1atja
majd az á1ított leíróirodát. z elég n$ilvánvaló volt& Aavender %riggs buzgalmát meg is tudta érteni&
akkor is megmaradt azonban a zavarba ejt+ talán$, ug$an miért választotta bűntársául é!! a
tisztelend+ 4ut1bert %aile$tG Hiszen& az #rd#gbe is& alig ismerik eg$mást.
E @e miért %illtG
E Dármint 1og$ miért %illtG
E Fg$ is le1et mondani. Diért + a szerencsés n$ertesG
E Dert az a n+ a markában tartja. Dondjam el az egészetG
E Az sokat segítene.
D$ra azzal az el+zetes megálla!ítással kezdte beszámolóját& miszerint az ol$an n+ket& mint
Aavender %riggs& elevenen kellene megn$Bzni& és 6orró olajba kellene mártogatni& mindjárt
kellemesebb& jobb lenne a világ& majd rátért a t#rténtek ismertetésére.
E %ill az el+bb sétálni indult& és 6elbukkant ez a %riggs. %ill azt mondja, UHellóJ 2zé! id+nk
van.V
E Dire + azt 6elelte, U-ontos:sanVG
E Kem& 1anem azt, U%eszélnem kell magával& Dr. %aile$.V
E Dr. %aile$G Tudta& 1og$ %ill kicsodaG
E Az els+ !illanattól 6ogva& amint megj#ttetek. Fg$ látszik& amikor Aondonban élt& é!! "elet:
%ottletonban n$*zsg#tt& jó cselekedeteket 1ajtott végre a szegén$ek érdekében& meg minden& !ersze
látta ott %illt& és amikor megérkezett a kastél$ba& 6elismerte. %ill arca ol$an& 1og$ 6elismerik.
Aord Icken1am eg$etértett vele, ez az arc valóban mél$ n$omot 1ag$ az emberek lelki
retináján. lkomorodott. "ezdetben csak 1olmi kislán$os elkeseredésre számított& valami
mondvacsinált a!róságra& de ez igazi& komol$ válság1el$zet. Aátta már, 1a szembeszeg*lnek vele&
Aavender %riggs azonnal bizalmába avatja Aad$ 4onstance:t& aminek a le1et+ legrosszabb
k#vetkezmén$ei lesznek. A k#lt+ ezt az asszon$állat vérszomjas tombolásának mondja& és ne1éz
elké!zelni vérszomjasabb tombolást& mint amil$et az az asszon$állat rendez& aki ráj#n& 1og$ csellel
ott1onába csem!észtek eg$ !a!ot& akinek !uszta említését+l is 1etek óta kileli a 1ideg. "étség nem
6ér 1ozzá, Aad$ 4onstance ne1eztelne. 2érelmezné a dolgot& alkalmasint meg is orrolna& és %ill
látogatásának r#vid Bton vége szakadna. R#!ke !ercek le6orgása alatt a szerencséden i6lB
lelki!ásztort Bg$ 1ajítanák ki ebb+l a !aradicsomból& 1og$ a 6*lén csBszna& mint Auci6er& a 1ajnal
g$ermeke.
E Hs aztánG
E A %riggs azt mondta& 1og$ el kell lo!nia a disznót.
E Hs %ill mit 6eleltG
E Azt& 1og$ menjen a !okolba.
E "*l#n#s tanács eg$ lelkészt+l.
E 4sak nag$jából idéztem.
E ?ag$ Bg$.
E ?alójában azt mondta& 1og$ Aord ms>ort1 a vendéglátója& és nag$on rendes volt vele&
nag$on megszerette& száradjon le a keze& 1a a disznaját ello!va bánatot idéz +sz 6ejére& és k*l#nben
is& mit szólna e11ez a !*s!#k& 1a a 6*lébe jutnaG
Aord Icken1am bólintott.
E Hrt1et+& mire gondolt. A lelkészeknek minden lé!és*ket meg kell 6ontolniuk. g$etlen rossz
mozdulat& mint !éldául rajta veszteni eg$ disznólo!áson& és máris l+ttek a 6+!a!i el+lé!tetés
esél$einek. Dire %riggsG
E Cól gondolja meg& azt mondta az a.
Aord Icken1am 6#lemelte a kezét.
E Ismerem a szót& mel$ ajkadon lebeg& g$ermekem& de ne mondd ki. Ig$ekezz*nk e
beszélgetést ol$ magas szinten tartani& mint le1et. Kos& eg$etértek veled abban& 1og$ a 1el$zet
ala!os átgondolást k#vetel. Azon t#r#m a 6ejem& nem az volna:e a legeg$szerűbb& 1a %ill szedné a
sátor6aját& mint a nomádok& és szé! cs#ndben& lo!va eltűnne.
E Fg$ érted& el1ag$ná a kastél$tG l1ag$na engemG
E z tűnik b#lcs megoldásnak.
E Kem létezik& 1og$ eg$szerűen olajra lé!jenJ
E Dégis jobb& 1a + távozik lo!va& mint 1a a disznóJ
E @e én itt meg1alnék nélk*le. Cobbat nem tudsz kitalálniG
E Id+t kell n$ern*nk.
E @e 1og$anG Az a.
E "érlekJ
E Az a n+ 1olna!ra akarja a választJ
E Dár 1olna!raG Kos& akkor %illnek igent kell mondania& 1ozzátéve& 1og$ sz*ksége van két
na!ra& amíg #sszeszedi magát a 6eladat végre1ajtására.
E Hs ennek mi az értelmeG
E Id+t n$er*nk.
E 4sak két na!ot.
E @e e két na! alatt az Icken1am:6éle intellektus minden erejét ráállítom a !roblémára&
már!edig nem sok !robléma bírja il$en sokáig ezt a bánásmódot. Ssszeomlanak.
E Hs 1a letelik a két na!& és semmi sem jut eszedbeG
E Kos& akkor E válaszolta Aord Icken1am E kissé rázós lesz a 1el$zet.
!ATODK FEJEZET
1
g$éb jeles észrevételek k#z#tt& mel$ek számosabbak annál& sem1og$ e 1el$t 6elsoroljuk
+ket& @r$den& a k#lt+ O'39''Z88P eg$szer azt mondta, 1atalmas dolgoknak is kezdet*k kicsin$& és
minden gondolkodó ember eg$etért abban& 1og$ e megálla!ítással 6ején találta a sz#get.
Ha eg$ lég$ nem szabadult volna be 1álószobájába& és nem z*mm#g az orra k#r*l kitartóan&
a1og$ a leg$ek szokták& Aord ms>ort1 valószínűleg nem ébredt volna 6el másna! 1ajnalban 1Bsz
!erccel #t el+tt= általában jó volt az alvókája& ritkán r#vidítette meg a maga n$olc óráját. Dár!edig
1a nem ébredt volna 6el& és nem lett volna ké!telen visszaaludni& nem 1evert volna az ág$ban a
/$*lekezet /$ermekein t#!rengve. Ha nem t#!rengett volna a /$*lekezet /$ermekein& nem is
jutott volna eszébe Aord Icken1am tegna!i tanácsa. Demóriája t#bbn$ire csalóka& volt& de most
mindenre emlékezett.
2urranjon le a kora 1ajnali órákban a tó1oz& és vagdossa el a 6iBk sátork#teleit& mondotta
Icken1am& és minél tovább elemezte e javaslatot& annál inkább megg$+z+désévé vált& 1og$ ez volna
a 6ér6ias cselekedet. Az ol$an meg6ontolt& konzervatív világ6iak& mint Icken1am& mondta magában&
nem 1oznak el1amarkodott d#ntéseket= végiggondolják a dolgokat& miel+tt k#vetkeztetésre jutnak=
1a !edig tetteket indítván$oznak& bízni le1et abban& 1og$ Btmutatásukat k#vetve az ember a jó
*g$et szolgálja.
nnél kora 1ajnalibb óra nem lévén& és Aord ms>ort1 tudta& 1og$ k#n$vtárában van eg$
ol$an tí!usB !a!írvágó kés& amil$ennel bűn*g$i regén$ekben bárókat szoktak 1átba szBrni& mivel
alig két na!!al ezel+tt megvágta vele az ujját& nem volt kétsége a6el+l& 1og$ az eszk#z meg6elel a
neki szánt rendeltetésnek. R#viden, a k#r*lmén$ek alig1a le1ettek volna kedvez+bbek.
4su!án eg$etlen dolog tartotta még vissza, a 1Bga& 4onnie. Aord ms>ort1nél jobban senki
sem tudta& Aad$ 4onstance mil$en magasra teszi a mércét 6ivérei viselkedésének tekintetében= 1a az
irgalmat nem ismer+ na!6én$re ker*lne a bűntén$& amel$re kész*l& 4onnie minden bizonn$al
megn$ilvánulna. A lord Bg$ becs*lte& legalább tízezer szón$i szidalom és 6eddés várna rá&
eg$enletesen elosztva az évek 1osszB során át. ?alójában& mondta magának& mert kedvelte az
eg$szerű ki6ejezéseket& nem lenne se vége& se 1ossza.
Ha erre 4onnie ráj#n& gondolta& és megborzongott.
kkor mint1a eg$ 1ang szólalt volna meg a 6*lében.
UKem 6og ráj#nniV E mondta a 1ang& és + ismét er+snek érezte magát. F#ltámadt benne
keresztes +seinek virtusa& kik ol$ vitéz*l 1arcoltanak Akkó s Ca66a alatt. "ikelt az ág$ból& és
6el#lt#z#tt& már 1a 6el#lt#zésnek nevez1et+& 1og$ magára 1Bzott eg$ #reg !ulóvert meg eg$ l$ukas
térdű 6lanelnadrágot. A k#n$vtárba érve 1angulata már 6élreismer1etetlen*l ol$an volt& mint távoli
6elmen+ié& akik csatabárdot ragadván vitorlát bontottak a !ogán$ok ellen.
A k#n$vtárból kilé!ve& kezében a !a!írvágó kést villogtatva& mint eg$kor Art1ur királ$
villogtatá Qcaliburt& a kardot& a bens+jében ta!asztalt *resség 6ig$elmeztette rá& 1og$ még nem itta
meg a reggeli teáját. %ármil$ szórakozott volt is& arra azért ráj#tt& 1og$ erre a kon$1ában talál1at
g$óg$írt. Dostanában eg$általán nem szokott a kastél$nak abban a részében meg6ordulni& de
g$erekkorában állandóan kis bejárt oda E be& amikor s*temén$t kívánt& és ki& amikor a szakácsn+
rajtaka!ta :& íg$ nem okozott számára ne1ézséget& 1og$ odataláljon. Tisztában volt korlátaival& de
abban azért nem kételkedett& 1og$ vizet 6orralni még tud& ezért a 1a!!$ end remén$ében l#kte be az
ismer+s ajtót.
%elé!ett& és kellemetlen megle!etésként ta!asztalta& 1og$ odabent unokája& /eorge szalonnás
tojást eszik.
E I& 1elló& nag$a!a E mondta /eorge kissé ne1ezen 6orgó n$elvvel& mert a szája tele volt.
E /eorgeJ E mondta Aord ms>ort1& és az + n$elve is ne1ezen 6orgott& de más okból.
E Dil$en korán 6#lkeltél.
/eorge azt 6elelte& 1og$ szeret korán kelni& íg$ két reggeli1ez jut az ember. Abban a korban
volt& amikor a 6iatal g$omornak mindenre sz*ksége van& ami beleker*l.
E Dért vag$ már 6#nt& nag$a!aG
E Hn... izé... nem tudtam aludni.
E 2*ssek neked tojástG
E "#sz#n#m& nem. Arra gondoltam& 1og$ kimeg$ek& sétálok eg$ kicsit. 5l$ kellemes& 6riss a
leveg+. Izé. 2zervusz& /eorge.
E 2zervusz& nag$a!a.
E 2étálok eg$ kicsit E ismételte Aord ms>ort1& 1og$ ne 1ag$jon semmi kétséget& azzal kissé
6elkavartan visszavonult.
2
Az elvágott sátork#telek szenzációja kevéssel reggeli el+tt !attant ki& amikor a /$*lekezet
eg$ik /$ermeke& aki Bg$ nézett ki& mint1a n$ugtalan éjszaka állna m#g#tte& jelentkezett a kastél$
1átsó traktusánál& és %eac1 iránt érdekl+d#tt. A komorn$ikkal ismertette a dolgok állását& mire
%eac1 utasította eg$ alárendeltjét& 1og$ keressen Bj k#telet az elmetszettek 1el$ébe. zután jelentést
tett Aad$ 4onstance:nek& aki elmondta a 1ercegnek& aki továbbadta unoka#ccsének& Arc1ie
/il!innek& aki értesítette Aord Icken1amet& aki mind#ssze enn$it mondott, E Kocsak& nocsak.
Dil$en érdekesJ
E /ondolja& 1og$ eg$ nemzetk#zi banda műveG E kérdezte& mire Arc1ie azt 6elelte&
6elte1et+leg ol$asvalakié& aki nem kedveli a /$*lekezet /$ermekeit& Aord Icken1am rábólintott&
mondván& 1og$ ez alig1anem íg$ van.
Kormális k#r*lmén$ek k#z#tt a na!nak ebben az órájában é!! a 6*gg+ág$ 6elé tartott volna&
de a 6*gg+ág$at íg$ eg$értelműen el kellett 1alasztania. ls+ dolga volt 6elkeresni Aord ms>ort1t&
és gratulálni neki. @erűt+l rag$ogva ment a k#n$vtár 6elé& mert tudta& 1og$ 1ázigazdáját ott találja
meg 01i66le 1ízógondozási kézik#n$vét vag$ valami 1asonló sertéstémájB k#n$vet olvasgatva&
reggeli után mindig ez lévén a legels+ dolga. Cólesett a derék embernek& 1og$ tanácsát
meg6ogadták& még1ozzá il$en kiváló eredménn$el.
Amikor belé!ett& Aord ms>ort1 é!!enséggel nem olvasott. A k#n$vvel az #lében *lt& és csak
meredt maga elé. ?annak ol$an !illanatok& amikor még 01i66le sem ké!es lek#tni az ember
6ig$elmét& és ez is az il$en !illanatok k#zé tartozott. Talán tBlzás lenne azt állítani& 1og$ Aord
ms>ort1t az #nvád marcangolta& de megingott& és azon t#rte a 6ejét& 1og$ vajon jó tanácsra
1allgatva tette:e nag$szabásB gesztusát. Hrzelmeit annak a régivágásB c1icagói *zletembernek az
érzései1ez 1asonlít1atnánk& aki eg$ kukoricagránáttal eltette az Btból a konkurenciát& és a dolognak
ezzel a részével elégedett is& de mégis kén$telen arra gondolni, vajon mit lé! majd az F%I& 1a
megtudjaG
E S##... izé& Icken1am E mondta. E 2zé! id+nk van.
E A maga számára !iros betűs na!& kedves ms>ort1. Dost 1allottam a 1írt.
E HáG
E Az egész 1áz a maga 1+stettét+l vissz1angzik.
E HáG
E Rg$an már E kor1olta Aord Icken1am :& el+ttem nem kell alakoskodnia. Rg$e meg6ogadta
tanácsomat& és kardot rántott a sátoros 6iBk ellenG /ondolom& most tisztább& k*l#nb embernek érzi
magát.
Aord ms>ort1 bűntudatosabbnak& rém*ltebbnek látszott& mint a tisztább& k*l#nb emberek
általában. 4sí!tet+jén át a 6alat bámulta& mint1a azt kutatná& vajon van:e 6*le.
E Có lenne& 1a nem beszélne ol$an 1angosan& Icken1am.
E 2uttogni 6ogok.
E Hel$es E 6elelte Aord ms>ort1 megk#nn$ebb*lten.
Aord Icken1am 1el$et 6oglalt& és vissza6ogta 1angját.
E Desélje elJ
E Hát.
E Hrtem. Daga a tettek embere& nem a szavaké. Akárcsak %ill %aile$.
E %ill %aile$G
E g$ ismer+s#m.
E ?olt eg$szer eg$ dal& az volt a címe& UDiért nem j#ssz 1aza& %ill %aile$GV. /$erekkoromban
még én is elénekeltem.
E 4sodálatos le1etett. @e most ne énekelje el. Az éjszakai cselekedeteir+l akarok 1allani.
E Dár 1ajnalban volt.
E N& csakug$an& ezt az id+!ontot javasoltam& ug$ebárG Did+n a !it$mallat a keleti égboltot
rózsaszínre 6esti& és a korán kel+ madarak é!! csak elkezdenek 1angicsálni a korán kel+ kukacok
láttán. Az volt az érzésem& 1og$ il$en romantikus k#r*lmén$ek k#z#tt maga is jobb 6ormában lesz.
Határtalanul élvezte a dolgot& gondolom.
E Holtra rém*ltem& Icken1am.
E "é!telenség. Annál én jobban ismerem magát.
E @e komol$an. Fol$ton az járt a 6ejemben& 1og$ mit 6og szólni a 1Bgom& 4onstance& 1a
ráj#n.
E Kem 6og ráj#nni.
E Tén$leg ezt gondoljaG
E Hog$ j#1etne ráG
E L ol$an ráj#v+s.
E @e nem ebben az esetben. z 6eliratkozik a t#rténelem nag$ talán$ai k#zé& mint a
?asálarcos vag$ a Dar$ 4eleste rejtél$e.
E Aátta már ma 4onstance:tG
E 4sak eg$ !ercre.
E Hs. ###. ideges voltG
E Dond1atni& 6esledezett a varrásnál.
E tt+l tartottam.
E @e magának nincs oka aggodalomra. A neve 6el sem mer*lt. Azonnal arra a 6iBra terel+d#tt
a g$anB& aki a késeket meg a ci!+ket tisztítja. IsmeriG
E Kem& még so1asem találkoztunk.
E Azt 1iszem& 1el$es 6ickó. -erc$ a neve& és mint 1allom& távolról sem szívél$es a viszon$a a
/$*lekezet /$ermekeivel. Azt 1allom& 1og$ elég érzéken$ az osztál$k*l#nbségekre& s mivel + a
kastél$ alkalmazásában áll& lenézi a /$*lekezet /$ermekeit& mert társadalmilag alacson$abb
szinten 1el$ezkednek el& mint +. z sBrlódások1oz vezetett& k#vek is el1ajítódtak& sért+ ki6ejezések
cseréltek gazdát és íg$ tovább& te1át amikor a 1atóságok tudomást szereztek a t#rténtekr+l&
automatikusan + lett az els+ számB g$anBsított. Rg$an az +rszobán& a vallatólám!ák alatt is kitartott
a sziklaszilárd tagadás mellett& és vég*l bizon$íték 1ián$ában kén$telenek voltak szabadon
bocsátani. A bizon$ítékok teljes 1ián$a miatt a vád1atóság te1etetlen.
E nnek #r*l#k.
E Sr*l1et is.
E @e 6ol$ton 4onstance jár a 6ejemben.
E 4sak nem 6él t+leG
E @e igen. Dagának 6ogalma sincs& menn$it ké!es lovagolni valamin. 4sak mondja& és
mondja& és mondja. mlékszem& eg$szer eg$ nag$ estél$ alkalmával Bg$ j#ttem le a vacsorá1oz&
1og$ az ingmellem eg$ sárgaréz iratka!occsal volt r#gzítve& mert a gombomat sajnálatos módon
len$eltem& 1át 4onstance 1óna!okon át ké!es volt ezt 6#lemlegetni.
E Hrtem. Kos& bizon$os vag$ok abban& 1og$ nincs oka aggodalomra. Diért g$anakodna
magáraG
E Tudja& 1og$ 1aragszom azokra a 6iBkra. Az iskolai *nne!él$en leverték a cilinderemet& és
zsinegre k#t#tt burgon$ával ingerelték a 4sászárn+t. 4onnie:nak csak #ssze kell ka!csolnia ezt a
kett+t.
E 2zó sincs róla E mondta Aord Icken1am lelkesen. E %izon$os vag$ok benne& 1og$ magát
senki sem vádolja. Hs 1a elkezdené is& maga veg$en !éldát -erc$r+l& a rettent1etetlenr+l& és
tagadjon sziklaszilárdan. Kincs annál jobb !olitika. Illandóan ismételgesse magában& 1og$ Aad$
4onstance g$anakvással semmire sem meg$& bizon$ítékra van sz*ksége& és !ontosan tudja& 1og$
nincs ol$an bizon$íték& amel$ megállna a 6+állam*g$ész el+tt. Ha beidézi magát& és vallomást akar
kicsikarni& nézzen eg$enesen a szemébe& és ol$anokat mondjon, U?alóbanGV& meg Uz !usztán
6eltételezésV. %iztos le1et benne& 1og$ so1asem tudja magára 1Bzni a vizes le!ed+t. Ha !edig
gumibottal !róbálkozna& azonnal 6orduljon *g$véd1ez. Dost !edig bBcsBzom. Dár rég esedékes a
6*gg+ág$am.
Aord ms>ort1 magára maradva& bár e bátorító szavaktól jelentéken$ mértékben 6elder*lt&
ann$ira még nem szedte #ssze magát& 1og$ Bjra belekezdjen 01i6ile A sertésgondozásról című
művének tanulmán$ozásába. 4sak *lt maga elé meredve& és ann$ira elmer*lt a meditációban& 1og$
amikor ko!ogtak az ajtón& kiugrott a karosszékb+l& és minden tagja reszketni kezdett.
E Tessék E 1ebegte& bár a józan ész azt sBgta neki& 1og$ ez nem le1et a 1Bga& 4onstance& mert
4onnie nem ko!ogott volna.
Aavender %riggs lé!ett be. Aord ms>ort1 zaklatottabb volt annál& sem1og$ észrevette volna&
de a titkárn+ 6eltűn+en vidoran viselkedett= a vidorság okául azt a tén$t jel#l1etj*k meg& 1og$ el+z+
na! vacsora után a 1erceg átadott neki eg$ #tszáz 6ontról kiállított csekket& és Aavender %riggs
el1atározta& 1og$ ma este 6elutazik Aondonba *nne!elni. "evés dolog k#lcs#n#z ann$i
rugan$osságot a n+ járásának& mint az a tudat& 1og$ a jobb kezében lóbált ridik*lben eg$& az +
nevére kiállított csekk la!ul. Aavender %riggs nem sz#kdécselt é!!en& mint a kecskegida& de már a
mérés1atáron bel*l volt a távolság& amenn$i 1ián$zott& 1og$ azt teg$e. A k#n$vtár 6elé 1aladva eg$
avantgarde zeneszerz+ kis melódiáját dudorászta magában& és el+zetes terveket kovácsolt a
leíróirodával ka!csolatban& amel$1ez megvolt immár a sz*kséges t+kéje.
A le1et+ legderűsebbnek látta #nn#n kilátásait. %aráti k#réb+l is legalább eg$ tucat k#lt+t és
ug$anann$i szorgalmas esszéistát tudott volna megnevezni& akik állandóan írnak valamit& és utána
le akarják gé!eltetni. Az els+ 1óna!ban kissé alacson$ra kell szabni az árakat& és az #sszes Aubre$
és Aionel és Aucián és ustace ott 6og tolongani& n$omukban !edig E mert a jó munkának 1amar
1íre meg$ E a nag$k#z#nség. 2zerte Angliában minden valamirevaló ember E a valamirevaló
asszon$okról nem is beszélve E regén$t ír& és sz*ksége van eg$ eredetire két indigós másolattal.
A 6entieknek k#sz#n1et+en már:már vidáman szólította meg Aord ms>ort1t.
E N& Ao1d ms>o1t1& bocsánat& 1og$ megzava1om& de Aad$ 4onstance elengedett ma esté1e
Aondonba. Azt aka1tam megé1dekl+dni, nem ó1ajtja:e& 1og$ elintézzek valamit& amíg ott vag$okG
Aord ms>ort1 megk#sz#nte& és azt 6elelte& 1og$ nem& semmi sem jut eszébe& majd Aavender
%riggs Btjára indult& eg$ed*l 1ag$ván gazdáját gondolataival. A lord még mindig er+tlennek érezte
magát& és azt a kérdést boncolgatta& 1og$ a barátja& Icken1am vajon jó tanácsot adott:e ezzel a
sziklaszilárd tagadással= meg1oz1atja:e ez a 1a!!$ endetG kkor ismét ko!ogtak az ajtón& és Aord
ms>ort1 megint kiugrott a székb+l.
zBttal %ill %aile$ volt az.
E %eszél1etnék #nnel eg$ !ercet& Aord ms>ort1G E kérdezte.
3
Diután ki1allgatta Aavender %riggst& és engedél$ezte& 1og$ Aondonban t#ltse az estét& Aad$
4onstance visszavonult lakosztál$ába& 1og$ átnézze a reggeli !ostával érkezett leveleit. Az eg$iket
a barátja& Cames 2c1oonmaker írta= a lad$ é!! ezt olvasta a szokásos élvezettel& amikor az ajtó
tBloldalán ol$an zaj támadt& mint a s*v#lt+ szélvi1ar& és Aord ms>ort1 t#rtetett át a k*sz#b#n. A
lad$ már é!!en 6el akart csattanni& 1og$ U@e 4larenceJV& ez lévén a 1ag$omán$os beszéd6ordulat&
amell$el 6ivérét 1el$re szokta tenni& de amikor meglátta Aord ms>ort1 arcát& ajkára 6ag$ott a szó.
Az arc bordó színű volt& s a máskor ol$ szelíd szem!ár k*l#n#s 6énn$el villogott a csí!tet+
m#g#tt. g$etlen !illantás elég volt annak 6elismerésé1ez& 1og$ a lord a ritkán bek#vetkez+
+rj#ngések eg$ikét éli. z na!tári évenként nag$jából kétszer 6ordult el+& és még Aad$ 4onstance
is& aki !edig er+s asszon$ volt& kis 1íján meg1átrált el+tte& mert Aord ms>ort1 il$enkor megszűnt
ember 6ormájB lábt#rl+ lenni, sokkal jobban 1asonlított azok1oz a 1urrikánok1oz& amel$ek "ansas
államon végigs#!#rve arra kén$szerítik a lakosokat& 1og$ Btjukat sebes lé!ésekkel a !ince 6elé
veg$ék. Ha az eln$omott 6#lkél eln$omója ellen& d*1e rettenetes. zt !éldául a 6rancia
6orradalomban le1etett jól meg6ig$elni.
E Hol az az átkozott !erszóna& az a %riggsG E 1arsogta= a szavak Bg$ t#rtek el+ bel+le& mint1a
a beszél+ Br volna az emberek 6#l#tt& nem !edig riadt n$uszi& aki a titkárn+ eg$etlen !illantására
meg1un$ászkodik. E Aáttad vala1ol azt a némbert& 4onstanceG Dár tűvé tettem érte az egész 1ázat.
Aad$ 4onstance eg$ébkor íziben bírálat alá vette volna bát$ja érdes szó1asználatát& de tudta&
1og$ amíg a lord 1arcias kedve el nem vonul& a 1atalmi szónak 1allgatnia kell.
E lengedtem Aondonba ma estére E 6elelte szinte 6élénken.
E Tén$leg E mondta Aord ms>ort1. l6elejtette ezt is& mint ann$i mást. E Igaz& még mondta
is. Aondonba meg$ek& ezt mondta= Bg$ van& most már emlékszem.
E Diért keresed Diss %riggstG
Aord ms>ort1& aki már kezdte a lecsilla!odás jeleit mutatni& e kérdésre ismét 6orr!ontra
1ev*lt. 4sí!tet+je ler#!*lt az orráról& és a zsinór végén 1imbálózott& mint mindig& 1a gazdáján mél$
6elindulás vett er+t.
E "i 6ogom rBgniJ
E DicsodaG
E g$ na!!al sem marad1at tovább. 0ellbelovedot most az el+bb menesztettem.
@urván 6ogalmaznánk& 1a azt mondanánk& 1og$ Aad$ 4onstance bégetett& ám a 1ang& amel$et
kibocsátott& er+sen emlékeztetett eg$ érzéken$ idegrendszerű birkáéra& akit megzavartak legelészés
k#zben. Kem tartozott ug$an /eorge 4$ril 0ellbeloved legelszántabb 1ódolói k#zé& de azt jól tudta&
1og$ bát$ja mil$en magasra értékeli szolgálatait& és 1i1etetlennek tartotta& 1og$ #nként megváljon
t+l*k. "#nn$ebben el tudta volna ké!zelni& 1og$ %eac1et& a !árját ritkító komorn$ikot bocsátja el.
"issé #sszébb 1Bzta magát a karosszékben. Az a ben$omása támadt& 1og$ ez a b+sz*lt tekintetű
ember ámok6utásba kezdett& és 6elbukkantak emlékezetében a 1erceg el+z+ na!i szavai.
UHatározottan bugg$ant E mondotta volt.
E Dár a 1ebeg+ szakaszban van& bármel$ik !illanatban k#zveszél$essé vál1at.V Kem tűnt
er+szakoltnak a 6eltételezés& 1og$ ez a !illanat most elérkezett.
E @e 4larenceJ E kiáltotta Aad$ 4onstance& mire Aord ms>ort1 kézbe ka!ta csí!tet+jét& és
6en$eget+en megrázta 1Bga 6elé& mint gladiátor a római arénában a dobó1álót.
E Hiába mondogatod& 1og$ U@e 4larenceJV E 1arsogta& orrára illesztve a csí!tet+t.
E Degmondtam neki& 1og$ tíz !ercen bel*l takarodjon& k*l#nben vadász!uskával meg$ek rá.
E @e 4larenceJ
E Ke mondogasd már eztJ
E Có& nem mondom& bocsánat. 4sak tudni szerettem volna& 1og$ miért.
Aord ms>ort1 vizsgálat alá vette a kérdést. 2!ortszerűnek látszott.
E Dármint 1og$ miért rBgtam kiG Hát megmondom én& miért rBgtam ki. Dert kíg$ót
melengettem a keblemen. L meg az a %riggs el akarta lo!ni a disznómat.
E TessékG
E 2*ket vag$G Azt mondtam& 1og$ el akarták lo!ni a disznómat.
E @e 4larenceJ
E Hs 1a még eg$szer& csak még eg$etleneg$szer azt mondod& 1og$ U@e 4larenceJV E jelentette
ki Aord ms>ort1 szigorBan :& tudom& mit 6ogok csinálni. /ondolom& azt akarod mondani& 1og$
nem 1iszed el.
E Hog$an 1i1etném elG Diss %riggs a le1et+ legjobb ajánlásokkal érkezett. A Aondoni
/azdasági F+iskolán szerzett di!lomát.
E Fg$ tűnik& disznólo!ás szakon végzett.
E @e 4larenceJ
E Fig$elmeztettelek& 4onstanceJ
E 2ajnálom. Azt akartam mondani& 1og$ biztosan tévedsz.
E Téved az áng$od térg$eJ Icken1am barátja& Deri>et1er mondta el az egész rémséget. Az +
beszámolója szerint valami titkos er+ meg akarja szerezni a 4sászárn+t& és megvesztegette ezt a
%riggset& 1og$ lo!ja el neki. Arra g$anakodnék& 1og$ 2ir /regor$ -arsloe mozgatja a 1áttérb+l a
szálakat& de 1át + @él:Franciaországban van. %ár le1et& 1og$ lelevelezték az el+kész*leteket.
Aad$ 4onstance a 1alántékára szorította a kezét.
E Dr. Deri>et1erG
E Ismered Deri>et1ert. Az a nag$darab 6ickó& ol$an arca van& mint eg$ gorillának.
E @e 1át 1onnan tud1at err+l Dr. Deri>et1erG
E A %riggs elmondta neki.
E lmondta nekiG
E l. Azt akarta& 1og$ leg$en a bűntársa& + és 0ellbeloved műk#djenek eg$*tt. Tegna!
megk#rn$ékezte& és azt mondta, 1a nem 1ajlandó részt venni a 4sászárn+ ello!ásában& akkor
lele!lezi. 2Bl$os megrázkódtatás le1etett a szerencsétlen 6ickónak. Az ember nem il$en elbánásra
számít a n+kt+l.
Aad$ 4onstance az el+bb eg$ !illanatra elengedte a 1alántékát& de most ismét a két ten$ere
k#zé szorította. Az a n$ugtalanító érzése támadt& 1og$ 1a nem teszi ezt& akkor szét1asad a 6eje.
E Aele!leziG E suttogta rekedten. E Hog$1og$ lele!leziG
E Hog$1og$ 1og$1og$G I& már értem. Hog$ 1og$1og$J -ersze& !ersze. l kellett volna
mag$aráznom& igazG Hát arról van szó& 1og$ a neve nem Deri>et1er& 1anem valami más& amit
el6elejtettem. Kem mint1a számítana. Az a lén$eg& 1og$ ez a %riggs valami módon ráj#tt& 1og$ a
6ickó inkognitóban van itt& 1a jó ide ez a ki6ejezés& és a szemére lobbantotta.
E Azt akarod mondani& 1og$ ez az ember csalóG
Aad$ 4onstance kérdésében k*l#n#s érzelemgazdagság volt meg6ig$el1et+. Az utóbbi né1án$
évben a blandingsi kastél$ k*l#n#sen b+velkedett csalókban& a jelesebbek k#zé tartozott Aord
Icken1am és unoka#ccse& -ongo. Aad$ 4onstance telít+d#tt a csalókkal& so1a t#bbé nem ó1ajtott
látni eg$et sem k#z*l*k& amíg csak él. Dinden 1áziasszon$ számára bosszBságot és inger*ltséget
jelent& 1a azt kell ta!asztalnia& 1og$ minden második ember& aki a vendégszeretetét élvezi& 1amis
néven teszi ezt. Ké1a már Bg$ érezte& 1og$ a blandingsi kastél$ban ol$an +s1onosak a csalók& mint
másutt az egerek& és b*szke lelke lázadt ez ellen.
E "i ez az emberG E kérdezte. E Di a valódi neveG
E Hát& azt 1iszem& itt meg6ogtál E 6elelte Aord ms>ort1. E Degmondta& de tudod& mil$en a
memóriám. 4sak arra emlékszem& 1og$ lelkész.
Aad$ 4onstance kikelt székéb+l& és Bg$ bámult& mint1a nem a testvérbát$ját látná& 1anem a
blandingsi kastél$ kísértetét& a !áncélos lovagot& aki 6ejét a kezében tartva szokott megjelenni&
vala1án$szor 1aláleset t#rténik a családban. Amióta megtudta& 1og$ D$ra 2c1oonmaker eg$
4ut1bert %aile$ nevű lelkésszel keveredett szerelembe& a lelkészek !uszta említése is mél$en
érintette.
E DicsodaG Dit mondtálG
E DikorG
E Azt mondtad& 1og$ lelkészG
E "icsodaG
E Aord Icken1am barátja& Dr. Deri>et1er.
E I& igen& !ersze& !ersze. Dr. Deri>et1er& 1át 1og$ne. E Aord ms>ort1 d*1e kimerítette
#nmagát= a lord ismét a régi& barátságos& cseveg+s E eg$esek szerint 1ebeg+s E #nmagává vált.
E Igen& lelkész& azt mondta. Kem Bg$ néz ki& de az. zért is nem volt 1ajlandó részt venni a disznóm
ello!ásában. A !a!i rend tagja& nem engedte a lelkiismerete. Dond1atom& rém rendes t+le& 1og$
el+re 6ig$elmeztetett a %riggs nevű némber alávaló áskálódására& !edig tudta& 1og$ íg$ lele!lez+dik
el+tted& és te jól el 6ogod látni a baját. @e azt mondta& vannak bizon$os elvei& és ezek nem engedik&
1og$ 1allgasson. Kag$szerű 6iatalember& és a disznókkal ka!csolatban is 1el$tállóak a nézetei.
Furcsa= nem is gondoltam volna& 1og$ %razíliában vannak disznók& vag$ akár lelkészek& 1a már itt
tartunk. Ho!!á& eszembe jutott a neve. %aile$. Cól meg kell jeg$ezni& k*l#nben az ember
#sszekeveri. "ét neve van& az eg$ik 1amis& a másik valódi. A 1amis neve Deri>et1er& a valódi
!edig %aile$.
Aad$ 4onstance néma kiáltást 1allatott. Tud1atta volna& gondolta keserűen= Aord Icken1am
más okból nem 1ozta volna magával a barátját a blandingsi kastél$ba. 4sakis valami alattomos
szándék vezérel1ette. zt ol$an biztosra le1et venni& mint1a meg volna írva. @e odáig még az +
g$anBja sem terjedt volna so1a& 1og$ Aord Icken1am eljut az álnokságnak erre a 6okára, 1og$ é!! a
s#tét lelkű %aile$t csem!észi be az + ott1onába. zért van 1át& gondolta& 1og$ D$ra 2c1oonmaker
1irtelen Bg$ megvidámodott az utóbbi id+ben. Aad$ 4onstance #sszeszorította ajkát. Kos& gondolta
keserűen& nincs messze az a !illanat& amikor Aord Icken1amnek és 6elszentelt barátjának Btila!ut
k#tnek a tal!ára a blandingsi kastél$ban.
E Fg$ van& %aile$ E 6ol$atta Aord ms>ort1. E 4ut1bert %aile$ tiszteletes. H!! az el+bb
említettem Icken1amnek& 1og$ volt ez a dal sok évvel ezel+tt& UDiért nem j#ssz 1aza& %ill %aile$GV.
/$erekkoromban még én is énekelgettem. @e 1og$ miért Deri>et1er néven 1ozta ide ezt a 6ickót&
és miért mondta& 1og$ a !aradiói!arban dolgozik& azt 6el nem 6og1atom. 5stobaság& nem gondolodG
Dármint1og$& 1a valakinek %aile$ a neve& akkor miért 1ívja Deri>et1ernekG Hs miért mondja&
1og$ %razíliából j#tt& amikor "elet:%ottletonbólG nnek semmi értelme.
E 4larenceJ
E Annak a dalnak E mondta Aord ms>ort1 E csuda 6*lbemászó melódiája volt. Az eleje nem
jut eszembe& az igazat megvallva azt 1iszem& azt so1a nem is szoktam énekelni& de a re6rén Bg$
kezd+d#tt& 1og$ U/$ere 1aza& %ill %aile$& g$ere 1azaJV. Hog$ is volt a k#vetkez+ sorG ?alami
ol$asmi& 1og$ U?ártam rád& egész na!on át.V& de az& 1og$ UátV& az két szótagra j#tt ki. UA:átV& 1a
tudsz k#vetni.
E 4larenceJ
E HáG
E Denj és keresd meg Aord Icken1amet.
E Aord "icsodátG
E Icken1amet.
E I& vag$ Bg$& Icken1amet. Hát !ersze& 1og$ne& #r#mmel. Azt 1iszem& il$enkor reggeli után
általában a 6*gg+ág$ban szokott lenni.
E Hát akkor kérdezd meg t+le& 1og$ volna:e ol$ keg$es kiszállni a 6*gg+ág$ból& és
méltóztatna:e azonnal idej#nni& 1a nem ter1elem vele tBlságosan E mondta Aad$ 4onstance.
?issza*lt& és lág$an& az orrán át lélegzett. Fag$os n$ugalom lett Brrá rajta. Ajka #sszeszorult&
tekintete megkemén$edett= 1a e !illanatban lé!ett volna a szobába& még a rettent1etetlen Aord
Icken1am is en$1e szorongást érzett volna a láttán. Aad$ 4onstance eg$értelműen ol$an asszon$
ben$omását keltette& aki r#videsen ekké!!en utasítja a 1ázi személ$zetet, U@obják ki ezt a két
embert& és gondoskodjanak róla& 1og$ valami szBrós leg$en ott& a1ol 6#ldet érnek.V
!ETEDK FEJEZET
1
A reggeli végeztével @unstable 1ercege a teraszra ment a terebél$es 6a árn$ékában álló
kén$elmes n$ugág$1oz& 1og$ elszívja azna!i els+ szivarját& és elolvassa a Times:t. Alig 6Bjta ki
azonban az els+ 6*st!amacsot& alig 6ordította tekintetét a n$omtatott sorok 6elé& békéjét máris
6elborította eg$ éles& magas 1ang& amel$ már el+z+ délután is zavarta +t. A 6*lébe si!ító 1ang
elárulta& 1og$ Aord ms>ort1 unokája& /eorge van itt& és mint az el+z+ alkalommal& most is
elmulasztotta érkezését dudálással el+re jelezni.
A 1erceg nem *t#tte le a g$ereket& mert a11oz 6#l kellett volna kelnie a n$ugág$ból& csak
csBn$án nézett rá. A reggeli utáni órák szentségét megzavarók 6elébresztették a benne szunn$adó
6enevadat.
E Denj innen& k#l$#k E ordított rá.
E Azt akarod mondani& 1og$ UTűnésV& 1averG E kérdezte /eorge& mert 1íve volt a
!ontosságnak. E @e én beszélni akarok veled arról a sátor*g$r+l.
E Di6éle sátor*g$r+lG
E Hát amel$ik az éjjel t#rtént.
E Ca& arrólG
E @e nem ám az éjjel volt& 1anem ma 1ajnalban. Rejtél$es& miG ?an már valami
elgondolásodG
A 1erceg idegesen 6észkel+d#tt. %ánta már a meggondolatlan kedvességet& amel$ arra
indította& 1og$ jelenlétével 6#lderítse a blandingsi kastél$t. Dár megint a régi t#rténet. Az ember azt
mondja magának, ms>ort1 és 4onnie meg a t#bbiek ol$ unalmas& sz*rke életet élnek& rászorulnak
1át arra& 1og$ eg$ kiművelt világ6i 6elvidítsa +ket= az ember 6eláldozza magát& ideutazik& és a
k#vetkez+ !illanatban azt kell ta!asztalnia& 1og$ az itteniek minden6éle tavakba ugrálnak& #tszáz
6ontért vállalják a disznólo!ást& a 6*lébe si!ítanak& sat#bbi& sat#bbi E r#viden, !okollá teszik ezt az
egész n$aval$ás 1el$et. A 1erceg vadállati 1orkantást 1allatott= e 1ang még a bajusz 6*gg#n$én
átszűrve is 6élelmetes volt& de /eorge nem rettent meg t+le. L arra gondolt& 1og$ id+s barátjának
alig1anem eg$ rovar szalad1atott le a gégéjén.
E Di az& 1og$ van:e elgondolásomG Te azt 1iszed& 1og$ eg$ il$en el6oglalt ember& mint én&
ráér e66éle a!róságokkal vacakolniG Tűnés& k#l$#k& 1add olvassam el az Bjságot.
Dint a legt#bb kis6iB& /eorge is ol$an kitartó volt& mint a b#g#l$. 2o1asem volt k#nn$ű
6eladat megg$+zni arról& 1og$ jelenléte nem kívánatos. Aetele!edett a k+!adozatra a 1erceg
n$ugág$a mellett& mint aki 1osszabb tartózkodásra rendezkedik be. Dódszeréb+l a !iócák is
tanul1attak volna eg$et:mást.
E 2okkal izgibb 1írem van& mint amit az Bjságban írnak E si!ította. E g$ rém 6ura sztorit
akarok elmesélni.
A 1ercegben akarata ellenére ébredezni kezdett a kíváncsiság.
E /ondolom& ráj#ttél& 1og$ ki tette E mondta gun$orosan.
/eorge vállat vont.
E Ké1án$ n$ilvánvaló tén$en kív*l& miszerint az elk#vet+ szabadk+műves volt& balkezes&
bagót rágott& és korábban a Távol:"eleten járt E 6elelte :& nem jutottam semmil$en k#vetkeztetésre.
E Di a n$aval$áról beszélszG
E 4sak azt akartam& 1og$ eg$ kicsit érdekesebb leg$en. Igaziból nag$a!a volt.
E Di az& 1og$ nag$a!a voltG "i volt nag$a!aG
E Az elk#vet+.
E Azt akarod mondani& 1og$ a nag$a!ád.
A 1erceg1ez 1űtlenné lettek a szavak. Aord ms>ort1 intelligencia 1án$adosáról& mint tudjuk&
lesBjtó vélemén$e volt& de ol$an egetver+ 1*l$eségre mégsem tartotta ké!esnek& mint a szóban
6orgó cselekedet. Aztán& 1og$ Bjra átgondolta& kezdte belátni, le1et valami abban& amit a g$erek
mond. ?égtére is azt& 1og$ valaki eg$ disznóval sut$orog& csak eg$ lé!és választja el attól& 1og$
1ajnalban kilo!ózik& és sátork#teleket vagdos el.
E Dib+l gondolod& 1og$ + voltG E kérdezte immár 1atározott érdekl+déssel.
/eorge szerette volna azt 6elelni, UIsmered a módszereimet& 1át alkalmazd +ketV& de ez
id+!ocsékolás lett volna& már!edig alig várta már& 1og$ el+ad1assa a t#rténetet.
E Dondjam el az elejét+l& nem 1ag$va ki a legcsekél$ebb részletet semG
E Hog$ne& 1og$ne E mondta a 1erceg& és azt is 1ozzátette volna& 1og$ Ucsu!a 6*l vag$okV& 1a
ismeri ezt a ki6ejezést. Kem bánta volna& 1a a g$erek 1angja jóval alacson$abb regiszterben szólal
meg& de a mondanivaló 6ontossága miatt még azt is 1ajlandó volt elviselni& 1og$ si!ítozzanak vele.
/eorge 1adrendbe szedte gondolatait.
E Reggel #t órakor é!!en a kon$1ában tartózkodtam.
E Di az #rd#g#t kerestél ott ol$ankorG
E Hát& csak k#r*lnéztem E 6elelte /eorge tartózkodóan. Cól tudta, létezik eg$ ol$an gondolati
iskola& amel$nek k#vet+i nem 1el$eslik az + du!la reggelijét= semmi jóra sem vezetne& 1a erre
vonatkozó in6ormáció ker*lne n$ilvánosságra& és eljutna Aad$ 4onstance:1ez& e gondolati iskola
vezéralakjá1oz. E H!! csak arra jártam.
E HsG
E Alig voltam ott két szem!illantásn$it& amikor bej#tt nag$a!a. "és volt nála.
E "ésG
E g$ mar1a nag$ jatagán.
E Honnan tudod& 1og$ nála voltG
E Hát 1adonászott vele. Furán viselkedett& és ol$an vadul villogott a szeme. Dire azt mondtam
magamban, UHo1óJV
E Dit mondtálG
E Ho1óJ
E Dért !ont 1o1óG
E Dért& te nem mondtad volna& 1og$ 1o1óG
A 1erceg meg1án$ta:vetette a kérdést& és belátta& 1og$ a k#l$#knek igaza van.
E Kem vitás& 1og$ elcsodálkoztam volna E ismerte be.
E Hát én is. Azért mondtam& 1og$ UHo1óJV.
E DagadbanG
E Kaná. Ha másoknak mondja az ember& 1og$ UHo1óJV& annak semmi értelme. Fg$1og$
amikor távozott& utánamentem.
E DiértG
E Használd a 6ejedet& !u!ák E k#n$#rg#tt /eorge. E Ismered a módszereimet& 1át alkalmazd
+ket E tette 1ozzá& boldogan& 1og$ végre:vala1ára ezt is els*t1eti. E Aátni akartam& miben sántikál.
E -ersze. Igen& nag$on is ért1et+. Hs...G
E A tó 6elé tartott. Rtána lo!akodtam& ki1asználva minden 6edezéket. K$íleg$enesen a sátrak
6elé tartott& és nekilátott elvagdosni a k#teleket.
A 1erceg ag$ában 1irtelen 6el*t#tte 6ejét a g$anB. Fen$eget+en 6el6Bjta bajuszát.
E Ha ez megint valami idióta tré6a& kiskomám...
E sk*sz#m& 1og$ nem. Dondom& 1og$ egész id+ alatt szemmel tartottam. L nem lát1atott&
mert eg$ k#zeli bokor m#g#tt rejt+ztem& de szemtanBja voltam az egésznek. 5lvastad A sátán
kut$ájátG
A 1ercegnek eg$ !illanatra az a ben$omása támadt& 1og$ az unoka is #r#k#lte Aord ms>ort1
1*l$eségét& a kilencedik gró6 id+sebbik 6ia& Aord %os1am k#zvetítésével& akit az ország kevésbé
rag$ogó elméi k#z#tt tartanak számon. Az ember E íg$ gondolkodott E nem olvassa a kut$ákat&
1anem lovagol a n$omukban& és k#zben azt kiabálja, UHali1óJV& esetleg még azt is& 1og$ UHallaliJV.
Aztán eg$szer csak eszébe jutott& 1og$ a g$erek talán valami k#n$vr+l vag$ il$esmir+l beszél.
Degkérdezte& íg$ áll:e a 1el$zet& és igenl+ választ ka!ott.
E Arra a részre gondolok& amikor Holmes és 0atson a k#dben ólálkodik& és várják& 1og$ a
gonosztev+ megteg$e az els+ lé!ést. Hát ez is ug$anol$an volt& csak k#d nélk*l.
E Tisztán láttadG
E 2zabad szemmel.
E Hs a k#teleket vagdostaG
E 2zabad kézzel.
A 1erceg komor 1allgatásba s*!!edt. Dint el+tte ol$ sok gondolkodót& +t is kétségbe ejtette az
a meg6ig$elés& 1og$ so1a semmi nem meg$ simán ezen a ro1adt világon. Dindig 6elbukkan eg$
kát$B az Bton& és mindig ol$ankor& amikor már k#zel a cél.
2zabadelvű nézeteket vallott= Briemberek k#z#tt semmi kivetnivalót nem talált eg$ kis
zsarolásban& itt !edig& vélné az ember& a @unstable:ek szerencséje els+rangB alkalmat kínál számára
a zsarolás1oz. 4sak ann$it kell tennie& 1og$ 6elkeresi Aord ms>ort1t& k#zli vele& 1og$ bűneire
6én$ der*lt& a 1allgatásért a 4sászárn+t k#veteli cserébe& és a n$omorultnak nem marad más
választása& mint el6ogadni a 6eltételeit. 2ima *g$. 2étagalo!!& 1a jól emlékszik a mostanában
divatos ki6ejezésre.
Il$en gondolatok jártak a 6ejében a kis6iB t#rténetét 1allgatva& de most Brrá lett rajta a
cs*ggedés. Ráébredt& 1og$ az egész terv semmis& eg$etlen a!ró k#r*lmén$ miatt, a bűntén$
eg$ed*li szemtanBjának& /eorge:nak a vallomását semmi sem támasztja alá. Ha ms>ort1
ártatlannak vallja magát a vádban& már!edig n$ilván ezt 6ogja tenni& ug$an ki ad 1itelt eg$ v#r#s
1ajB& sze!l+s g$ereknek& akinek szava1i1et+sége so1asem állta ki az ala!os vizsgálat !róbájátG
TanBvallomása k#znevetség tárg$a lesz= #r*l1et& 1a nem k*ldik vacsora nélk*l ág$ba& és nem
vonják meg 1osszB 1óna!okra a zseb!énzét.
Il$ komor gondolatok 1ajszolták eg$mást a 1erceg ag$ában= alig is 6ig$elmezett arra& 1og$ az
a si!ító 1ang tovább si!ítozik& 1olmi 6ilm6elvételt emleget& már!edig ez a téma még 1alván$an sem
érdekelte so1a a 1erceget.
E Fogd be& k#l$#k& és tűnj innét E morogta.
E -edig azt 1ittem& érdekelni 6og E mondta /eorge megbántottan.
E Ha azt 1itted& 1og$ kikent:ki6ent színészekr+l akarok 1allani& akik a vásznon vig$orognak&
nag$on tévedsz.
E @e ez nem kikent:ki6ent& vig$orgó színész volt& 1anem nag$a!aJ
E Di vanG
E Azt mesélem é!!en& 1og$ 6#lvettem nag$a!át a kamerámmal.
A 1erceg Bg$ megrándult& mint a rozmár E amel$re ol$ er+sen emlékeztetett :& 1a
megszigon$ozzák.
E Dik#zben vagdosta a k#teleketG E 1abogta.
E %izon$. F#nt van a 6ilm a szobámban. @élután beviszem Darket %landingsbe el+1ívatni.
A 1erceg ismét megremegett& az érzelmekt+l alig tudott megszólalni.
E szedbe ne jusson. Hs err+l az egészr+l eg$ szót sem szól1atsz senkinek.
E -ersze 1og$ nem szólok. 4sak neked mondtam el& mert azt 1ittem& jót 6ogsz mulatni rajta.
E z távolról sem mulatságos. Rendkív*l komol$. /ondoltál arra& 1og$ mi lesz& 1a az& aki
el+1ívja a 6ilmet& vag$ minek nevezik& 6elismeri a nag$a!ádatG
E HűJ z nem is jutott eszembe. /ondolod& 1og$ eljárna a szájaG %e6Bjná nag$a!átG
Terjesztené a dolgotG
E Hs tudod& mi lenne nag$a!ád nevéb+l az egész meg$ébenG
E Rong$G
E -ontosan. Dindenki azt 1inné& 1og$ 1*l$e.
E Hát elég 1*l$e is.
E @e nem ann$ira 1*l$e& mint amenn$ire gondolnák& 1a az a 6ilm n$ilvánosságra ker*lne. A
6enébe& eg$ szem!illantás alatt bevarrnák.
E "ikG
E Hát az orvosok.
E Azt mondod& dili1ázba csuknákG
E -ontosan.
E HűJ
/eorge értette már& miért mondta a 1erceg& 1og$ komol$ a dolog. Kag$on szerette Aord
ms>ort1t& utálta volna& 1a a gumiszobában k#t ki. Ysebébe n$Blt& és eg$ zacskó savan$B cukrot
1Bzott el+, ez a szer mindig segítette a gondolkodásban. Kémán rágta a cukorkát& t#rte a 6ejét. A
1erceg k#zben lezárta mondanivalóját.
E Degértetted& mit mondokG
E ?ettem& 6+n#k.
E Ke mondd& 1og$ UvettemV& és ne nevezz 6+n#knek. Inkább 1ozd ide azt az izét& majd én
vig$ázok rá. Kincs biztonságban eg$ il$en lurkó kezében& mint te.
E 5ké& !u!ák.
E Hs ne nevezz !u!áknak E mondta a 1erceg.
2
légedett mosol$ játszott Aord Icken1am arcán& amikor Aord ms>ort1t magára 1ag$va a
6*gg+ág$ba tele!edett. Cóles+ érzés volt& 1og$ 6eloldotta 1ázigazdája szorongását& és
megk#nn$ebb*lés1ez segítette. A beszélgetés is le1et g$óg$1atásB& gondolta& és kellemes
ábrándozásba mer*lt& amikor eg$ 1ang a nevén szólította& és 6el!illantván Aord ms>ort1t látta
meg oldalánál& kókadtan& mint a 1ervadt liliom. A blandingsi kastél$ ura mindig 1ervadozó
virágszál ben$omását keltette& 1a é!! nem tudott nekitámaszkodni valaminek. Alig1anem vala1ol a
1áta k#ze!én el1el$ezked+ csukló!ánttal műk#d#tt= 1a valaki mindenáron valami jót akart mondani
róla& Bg$ 6ogalmaz1atott& 1og$ Ug#rn$edt& mint eg$ tudósV. Aord Icken1am már megszokta e
csontatlanságot& már nem várta el barátjától& 1og$ Bg$ teg$en& mint1a rendelkeznék
gerincoszlo!!al& az arcára ki*lt kétségbeesés azonban Bjdonság volt& meg is d#bbentette. F*rge
sz#kkenéssel kikelt a 6*gg+ág$ból& telve eg$*ttérzéssel és aggodalommal.
E Dagasságos ég& ms>ort1J Di t#rténtG ?alami baj vanG
-ercekig Bg$ tűnt& 1og$ a beszéd meg1aladja a kilencedik gró6 erejét& és a továbbiakban csak
eg$ béna s*ketnéma megszemél$esítésére lesz ké!es. ?ég*l azután mégis megszólalt.
E Dost beszéltem @unstable:lel E mondta.
Aord Icken1am továbbra is tanácstalan volt. zek után sem látta világosabban a 1el$zetet. L
maga személ$ szerint szívesebben nem beszélt a 1erceggel& mint igen& csakBg$& mint annak sok
ismer+se 0ilts1ire:ben és másutt& de 1a mégis rákén$szer*lt& az nem okozott számára a
sz*kségesnél nag$obb mértékű kellemetlenséget= k*l#n#snek találta& 1og$ beszélget+!artnerét
enn$ivel !u1ább 6ából 6aragták.
E /ondolom& ez elker*l1etetlen& 1a már itt lakik& nem gondoljaG E kérdezte. E Fg$ értem,
@unstable itt van& íg$ te1át nemigen le1et kivédeni& 1og$ id+nként #ssze6ussanak. ?ag$ talán
mondott valami 6elkavarótG
Aord ms>ort1 kétségbeesett tekintete még kétségbeesettebbé vált. Dint1a ez a kérdés eg$
csu!asz idegvégz+désre ta!intott volna. g$ !ercig csak n$eldekelt= Aord Icken1amnek eg$ik régi&
kedvenc kut$ája jutott róla eszébe, az szokott il$en 1angokat 1allatni& miel+tt visszaadta volna a tBl
mo1ón bekebelezett ennivalót.
E Azt mondta& 1og$ a 4sászárn+ kell neki.
E "inek ne kelleneG
E Hs 1og$ neki kell adnom.
E Hog$ micsodaG
E Irtózatos választási le1et+séget kínált. Azzal 6en$egetett meg& 1og$ 1a visszautasítom&
elmondja 4onnie:nak& 1og$ én vagdostam el azokat a sátork#teleket.
Aord Icken1am en$1e t*relmetlenséget érzett. lmondta volt ennek az embernek& még1ozzá a
legalacson$abb szellemi színvonal1oz igazított szavakkal& 1og$ mi a teend+& 1a rávet*lne a g$anB
árn$éka.
E @e kedves barátom& 1át nem emlékszik& mit mondtam a k#n$vtárbanG 2ziklaszilárd tagadás&
e11ez ragaszkodjon.
E @e bizon$ítéka vanJ
E %izon$ítékaG
E HáG A1a& igen& bizon$ítéka. Az unokám& /eorge le6otogra6ált a gé!ével& és a 6ilm most
@unstable birtokában van. Dég én adtam /eorge:nak azt a masinát a sz*letésna!járaJ mlékszem&
azt mondtam neki, Uzzel legalább kevesebbet 6ogsz rosszalkodni& kis6iam.V Dég 1og$ kevesebbet
rosszalkodniJ E mondta Aord ms>ort1 keserűen& ol$an nag$a!a ben$omását keltve& aki bánja már&
1og$ 6iBg$ermeket nemzett& aki kés+bb szintén 6iBg$ermeket nemzett& s az 6#lcse!eredvén
6ilm6elvev+gé!et ké!es műk#dtetni. Fg$ érezte& tBlontBl sok unoka van a világon& és tBlontBl sok
6ilm6elvev+gé!& mell$el nag$a!jukat 6#lve1etik. Az unokákkal ka!csolatos érzései !illanatn$ilag
el6ogultak voltak& és a1og$ elbotorkált& /eorge:ot majdnem ug$anol$an s#téten ítélte meg& mint
@unstable 1ercegét.
Aord Icken1am ismét el6oglalta 1el$ét a 6*gg+ág$ban. Fekv+ test1el$zetben g$orsabban járt
az esze& már!edig világosan látta& 1og$ most g$ors észjárásra van sz*kség& és nem is kevésre.
T#rekvését& 1og$ kedvességet& 6én$t sugározzon maga k#r*l& és jókedvű jótev+ leg$en&
mindmostanáig eg$#ntetű siker koronázta& ám az ol$an ember& akinek életcélja az eg$enesség&
so1asem éri be a mBlt diadalainak szerén$ b*szkeségével= érzi& 1og$ tekintetét a jelenre kell
6*ggesztenie& íg$ 1át 1atalmas szellemének teljes erejét mindenest*l Aord ms>ort1 !roblémájának
megoldása érdekében mozgósította.
!robléma kétségkív*l 6#lvetett bizon$os érdekes mozzanatokat& és e !ercben be kellett
ismernie magának& 1og$ nem ké!es kieszelni& miként lennének ezek megold1atók. Adottnak véve
Aord ms>ort1 !áni 6élelmét& 1og$ Aad$ 4onstance 6ig$elme az + legutóbbi tevéken$ségére
irán$ul& a szerencsétlen ember számára valóban nem látszott más cselekvési le1et+ség& mint az& 1a
el6ogadja a 1erceg 6eltételeit. g$ike volt ez az ol$an alkalmaknak& amel$ek a való életben
g$akrabban 6ordulnak el+& mint a mozivásznon vag$ a televízió ké!ern$+jén, amikor a rossz ember
kerekedik 6el*l& és a jó ember 1Bzza a r#videbbet. @unstable 1ercege nemigen 1asonlított a
zsoltárban emlegetett gazdag lombozatB vad6ára& Aord Icken1am lelki szemeivel mégis szinte látta
már el1atalmasodni és szétterjeszkedni.
kké!! jártatta elméjét& még a szemét is be1un$ta& 1og$ még jobban jártat1assa& s ekkor eg$
magasztos alak k#zeledett a 6*gg+ág$1oz& majd mellette megállott. Aad$ 4onstance okosan
6elismerte, semmi esél$e annak& 1og$ a bát$ja& 4larence nem 6elejti el átadni Aord Icken1amnek az
*zenetet& mel$ szerint jelenlétére sz*kség van a lad$ lakosztál$ában= cs#ngetett 1át %eac1ért& és
tartalék 1írviv+ként +t is Btra bocsátotta. A komorn$ik tiszteletteljesen k#1intett& és Aord Icken1am
kin$itotta szemét.
E %ocsánatát kérem& 1og$ megzavarom lordságodat...
E 2emmi baj& %eac1& semmi baj E mondta Aord Icken1am szívél$esen. Dindig #r#mmel állt
szóba %landings tartóoszlo!ával& mert el+z+ látogatása alkalmával szoros barátság alakult ki
k#z#tt*k& és ezt a jelenlegi& második vizit tovább szilárdította. E Foglalkoztatja valamiG
E Llad$sége& m$lord.
E Di van veleG
E Ha #nnek is meg6elel& m$lord& +lad$sége #r#mmel venné& 1a eg$ !ercre 6elkeresné +t a
lakosztál$ában.
z mer+ben szokatlannak tűnt Aord Icken1am számára. z volt az els+ eset& 1og$ a
1áziasszon$ ki6ejezetten igén$elte a társaságát& és Aord Icken1amben 6#lmer*lt a kétség& 1og$
#r*l1et:e ennek. 2o1asem gondolta& 1og$ !aranormális ké!ességekkel volna megáldva& de most eg$
1atározott és er+s el+érzet azt sBgta& 1og$ 1amarosan 6el*ti rBt 6ejét a baj.
E ?an bármi 6ogalma arról& 1og$ mit akar1atG
A komorn$ikok ritkán n$ilvánítanak érzelmet= %eac1 viselkedésében semmi sem árulta el&
1og$ eg$*tt érez ezzel az emberrel& aki 1amarosan ol$an tortBrán 6og kereszt*lmenni& mint @ániel
!ró6éta& amikor belé!ett az oroszlánbarlangba.
E Igen valószínűnek tartom&.m$lord& 1og$ +lad$sége Dr. Deri>et1err+l ó1ajt beszélni #nnel.
"*l#n#s tekintettel arra a k#r*lmén$re& 1og$ az említett Br valódi neve 4ut1bert %aile$ tiszteletes.
Aord Icken1am eg$szer& E még co>bo$ korában E vig$ázatlanul megállt eg$ indulatos
természetű #szvér 1áta m#g#tt& és az állat 1asba rBgta. Dost ug$anazt érezte& amit akkor E bár eg$
#nkéntelen rezzenést+l eltekintve semmi sem adta jelét& 1og$ már nem az a k#nn$ed& gondtalan
ember& aki volt.
E NJ E mondta elgondolkodva. E NJ Te1át a lad$ tud err+lG
E Igen& m$lord.
E Daga 1onnan tudja eztG
E Akaratlan 6*ltanBja voltam Aord ms>ort1 és Aad$ 4onstance beszélgetésének. H!! az ajtó
el+tt 1aladtam el& és +lordsága elmulasztotta becsukni.
E Hs maga megállt& lesett& 6*lelt.
E Deg kellett tor!annom a ci!+6űz+m megk#tése végett E mondta %eac1 méltósággal.
E Ae1etetlen volt nem meg1allanom +lordsága szavait.
E Hs mit mondottG
E "#z#lte +lad$ségével& 1og$ Diss %riggs 6#l6edte Dr. Deri>et1er kilétét& és arra ig$ekezett
rávenni az illet+ urat& 1og$ segédkezzen neki +lordsága disznajának eltulajdonításában= Dr.
Deri>et1er azonban elveire 1ivatkozva elutasította& 1og$ részese leg$en e vállalkozásnak.
témában tett kijelentései k#zben említette meg +lordsága azt az in6ormációt& mel$ szerint Dr.
Deri>et1er nem Dr. Deri>et1er& 1anem Dr. %aile$.
Aord Icken1am 6elsó1ajtott. lvileg 1el$eselte 6iatal barátja 1ajlít1atatlan erk#lcsi kódeQét& de
nem le1etett szemet 1un$ni a6#l#tt& 1og$ ez a lelki emelkedettség kén$elmetlenné is tud válni,
cs#kkenti az #sszeesk*v+i ké!ességet. Ssszeesk*vésre inkább a sun$i& rebben+ tekintetű ember
alkalmas& aki 1atéves korában el6ojtja lelkiismeretét& és az elvet akkor sem ismeri meg& 1a kék
szegél$ű kistán$éron teszik elébe béarnaise:mártással.
E Hrtem E mondta. E Hog$an 6ogadta Aad$ 4onstance az izgalmas 1írtG
E A k*ls+ jelek arra utaltak& 1og$ némiké!! 6elkavarta& m$lord.
E z vár1ató is volt. Hs most velem akar né1án$ szót váltaniG
E Igen& m$lord.
E K$ilván azért& 1og$ ala!osan a végére járjon& 1og$ minden szemsz#gb+l megvizsgál1assa.
N& mil$ kusza 1álót sz#v*nk& %eac1& 1a csalárddá válik szív*nkJ
E [g$ igaz& m$lord.
E Hát jól van E emelkedett 6#l Aord Icken1am. E St !ercet rászán1atok.
9
Dire %eac1 megvitte az *zenetet& és Aord Icken1am megtette az utat a 6*gg+ág$ és a
lakosztál$ k#z#tt& k#r*lbel*l tíz !erc telt el& s e !ercek mindeg$ikében Aad$ 4onstance d*1e Bj
magassági rekordot ért el. Dikor vendége belé!ett a szobába& a lad$ é!!en azon gondolkodott& 1og$
mil$en kellemes volna eg$ életlen késsel elevenen megn$Bzni= a Aord Icken1am arcán *l+ szívél$es
mosol$ Bg$ 1asított idegrendszerébe& mint izzó !uskagol$ó a vajba. UHol a tárcám E leírom& 1add
írom le& 1og$ ember Bg$ mosol$og1at s gaz le1et= legalább a blandingsi kastél$ban bizonn$alV
E mondta magában Aad$ 4onstance.
E %eac1 szólt& 1og$ látni kívánt& Aad$ 4onstance E mondta Aord Icken1am& és Bjabb
szeretetteljes mosol$t k*ld#tt a 1áz asszon$a 6elé. gész viselkedése ol$an volt& mint amikor eg$
6ér6i kellemes társalgásra kész*l err+l:amarról eg$ vonzó asszonn$al= Aad$ 4onstance 6rontálisan
*tk#z#tt ezzel a mosoll$al& és az jutott eszébe& 1og$ tBlzottan engedéken$ volt& amikor arra gondolt&
1og$ eg$ éleden késsel kellene megn$Bzni ezt az embert. Kem tom!a késre& 1anem E mint /ilbert&
a k#lt+ írta eg$ 1el$*tt E 6og1íjas 6űrészre volna sz*kség.
E "érem& 6oglaljon 1el$et E mondta 1idegen.
E N& k#sz#n#m E mondta Aord Icken1am& és 1el$et 6oglalt. -illantása az asztalon álló
6én$ké!re esett. E Cé& ez az arc ismer+s. Cimm$ 2c1oonmakerG
E Igen.
E Fjabb id+kb+l való 6elvételG
E Igen.
E Sregebbnek látszik& mint annak idején. -ersze íg$ van ez& a1og$ mBlnak az évek.
/ondolom& velem is íg$ van& bár én nem veszem észre. Kag$szerű 6ickó ez a Cimm$. Tudta& 1og$ a
6elesége 1alála után teljesen eg$ed*l nevelte 6el a kicsi D$rátG -ersze némileg én is besegítettem.
g$ dolog volt& amit+l mindig 6ázott, a 6*rdetés. sténként át1ívott& én sza!!anoztam be a g$erek
1átát& mindig *g$elve a biztonságos vízszintre. "icsit ol$an volt& mint1a eg$ angolnát masszírozna
az ember. Hdes Istenem& mil$en rég volt márJ mlékszem& eg$szer.
E Aord Icken1amJ E Aad$ 4onstance& akinek 1angja már kezdetben is t#bb 6okkal a 6ag$!ont
alatt volt& mostanra még inkább ol$anná vált& mint eg$ 1ókirál$n+. Dár a 6og1íjas 6űrészt sem
tartotta volna elégségesnek. E Kem azért kérettem ide& mert az emlékezéseit szerettem volna
meg1allgatni. Hanem azért& 1og$ k#z#ljem, azonnal el kell 1ag$nia a kastél$t. Dég1ozzá E 6ol$tatta
Aad$ 4onstance #sszeszorított 6ogakkal E a barátjával& Dr. %aile$vel eg$*tt.
l1allgatott= *res csalódottság érzése 6ogta el. Arra számított& 1og$ szavai zavarba ejtik majd
ezt az embert& és !orrá zBzzák bels+ n$ugalmát& de eg$etlen 1ajszál sem rezzent meg Aord
Icken1am szé!en 6és*lt 6ején. g$ másik 6én$ké!et kezdett nézegetni& amel$ Aad$ 4onstance né1ai
6érjét& Cose!1 "eeble:t ábrázolta& de a lad$ nem 1ag$ott id+t arra& 1og$ arról is kérdéseket teg$en
6el.
E Aord Icken1amJ
A megszólított bocsánatkér+en ka!ta 6el a 6ejét.
E lnézést. lkalandoztam. A régi szé! na!okon járt az eszem. ?alami ol$asmit mondott&
1og$ el1ag$ja a kastél$t& nemdeG
E Azt mondtam& 1og$ #n 1ag$ja el a kastél$t.
Aord Icken1am megle!+d#tt.
E Kem terveztem il$esmit. %iztos& 1og$ rólam beszélG
E Hs elviszi innen Dr. %aile$t is. Hog$ merészelte ide1ozni azt a le1etetlen 6rátertG
Aord Icken1am elgondolkodva simogatta bajuszát.
E ?ag$ Bg$& %ill %aile$. Hrtem& mire gondol. Igen& megle1et& 1og$ bal6ogást k#vettem el. @e
gondolja csak meg. Có szándék vezérelt. "ét szeret+ szív elszakadt eg$mástól kikelet idején. nos&
talán nem é!! kikelet idején& de ol$an k#zel 1ozzá& 1og$ az eltérés el1an$agol1ató& és szerettem
volna igazítani a dolgokon. %iztos& 1og$ Cimm$ 1el$eselné ezt az emberbaráti cselekedetet.
E Kem ért*nk eg$et.
E Cimm$ azt szeretné& 1og$ az + kis bárán$kája boldog leg$en.
E Hn is azt szeretném. zért nem engedem& 1og$ 1ozzámenjen eg$ nincstelen lelkész1ez. @e
semmi sz*kség arra& 1og$ ezt megvitassuk. gész na!.
E Deg 6ogja bánni& amikor %illt eg$szer csak kinevezik !*s!#knek.
E .kitűn+ vonatok.
E URg$an miért nem mozdítottam el+ ezt a jó *g$etGV E íg$ té!el+dik majd.
E .járnak Aondonba. A kett+:tizen#t#st ajánlom E mondta Aad$ 4onstance. E Hg #nnel& Aord
Icken1am. Kem tartóztatom tovább.
Cobb ember e szavakban bizon$ára 6#l6edezte volna a jelet& amel$ E burkoltan bár& de
észreve1et+en E arra utalt& 1og$ jelenléte t#bbé nem kívánatos& de Aord Icken1am *lve maradt&
mint1a a szék1ez ragasztották volna. /ondter1eltnek látszott.
E %elátom, le1et& 1og$ igaza van ezzel a kett+:tizen#t#s vonattal E mondta. E "itűn+ járat&
nem vitás. @e vannak bizon$os akadál$ai annak& 1og$ %ill meg én 6elszálljunk rá.
E Hn eg$et sem látok.
E Deg!róbálom világosabban ki6ejezni magam. Degnézte már kicsit ala!osabban %ill
%aile$t& amióta itt vanG Furcsa szerzet. Iltalában a lég$nek sem tudna ártani= ami azt illeti& tudok is
eg$ esetr+l& amikor.
E ngem nem érdekel Dr.
E @e 1a rákén$szerítik& k#n$#rtelenné válik& és nem ismer irgalmat. Sn arra gondol1at& 1og$
!a! lévén esetleg 6élreteszi azokat a 6elvételeket= és természetesen nekem is az a vélemén$em& 1og$
íg$ kellene eljárnia. 4sak1og$ a !a! is kij#1et a sodrából& 1a rákén$szerítik= attól tartok& 1a #n
ragaszkodik a11oz& 1og$ távozzék a kastél$ból& bármil$en luQusk#r*lmén$eket kínál is a kett+:
tizen#t#s vonat& + bizon$ kén$szerítve érezné magát.
E Aord Icken1amJ
E Dondott valamitG
E Irulja el, mir+l beszélG
E Dég nem mag$aráztam elG 2ajnálom. Degvan az a kellemetlen szokásom& 1og$ elébe
vágok a dolgoknak. Azokra a 6elvételekre utaltam& amel$eket %eac1r+l készített& és azt mondtam&
1og$ 1a kivetik %illt a 1óba& ol$an elkeseredés ve1et er+t rajta& 1og$ ké!es a széles n$ilvánosság
elé tárni a ké!eket. %osszB volna ez& valóban= az ember eg$általán nem várna il$esmit a !a!i rend
tagjaitól& de mégis ez 6og t#rténni& err+l biztosít1atom.
Aad$ 4onstance lázas 1omlokára szorította ten$erét. Dég ol$ankor sem érzett il$en er+s
széd*lést& 1a bát$ja& 4larence volt a beszélget+!artnere.
E FelvételekG %eac1r+lG
E Dik#zben elvagdosta a sátork#teleket& s ezáltal a /$*lekezet ol$ sok /$ermekének okozott
ijedelmet és bánatot& 1og$ azt elgondolni is rossz. @e mil$en ostoba is vag$ok. Hiszen még nem
mondtam el& ug$eG [me& a t#rténet dió1éjban. %ill %aile$ ma 1ajnalban nem tudott aludni& talán
mert íg$ 1at rá a szerelem& ezért sétára indult& észrevette a kis /eorge kameráját& amel$ a 1allban
1evert= magá1oz vette& azzal a szándékkal& 1og$ esetleg 6elvételeket készít a 1el$i állatvilágról& és
megle!etésére a tó!arton ott találta %eac1et& aki é!! a k#teleket vagdalta. g$ teljes tekercset
le6orgatott róla& és Bg$ tudom& a 6elvételek remek*l siker*ltek. Rág$Bjt1atokG E kérdezte Aord
Icken1am& el+1Bzva tárcáját.
Aad$ 4onstance nem válaszolt. 2zinte sóbálvánn$á vált& mint Aót 6elesége. gész életét a
blandingsi kastél$ban élte le& és ebben az el+kel+& de némiké!! zaklatott légk#rű angol 1ázban
szinte na!onta t#rtént il$esmi= 6eltételez1et+ lett volna& 1og$ a lad$ immBnissá vált a
megrázkódtatásokra. Az ember azt gondolná& 1og$ semmin sem tudott már megle!+dni. z azonban
nem igaz. Dost !éldául a d#bbenet kerítette 1atalmába.
%eac1J Tizenn$olc évn$i makulátlan komorn$ikoskodás utánJ Ha nem *lt volna& 1át
megtántorodik. Dinden el6eketedett el+tte& beleértve Aord Icken1amet is. Akár1a eg$ 5tellónak
maszkírozott színész lett volna& aki éjszínű cigarettára g$Bjt eg$ g$ász#ng$Bjtóval.
E Természetesen E 6ol$tatta a szerecsen E az ember megért1eti a %eac1 esztelen cselekedete
m#g#tt meg1Bzódó jámbor szándékot. ms>ort1 nég$ na!on kereszt*l 1irdette a szent 1áborBt a
/$*lekezet /$ermekei ellen= a 1íg leveg+ sűrű lett a rémt#rténetekt+l& 1og$ mit kellett szenvednie
t+l*k= k#nn$ű megérteni& 1a %eac1& aki 6eudális ragaszkodással cs*gg urán& Bg$ érezte& t#bbé nem
ké!es vissza6ogni magát. l+ a késsel& és 1ajrá& mond1atta magában. Talán #nben is 6elmer*l a
gondolat& 1og$ a lén$eget tekintve menn$ire 1asonlít ez a né1ai 2zent %ecket Tamás
megg$ilkolására. %izon$ára emlékszik, Henrik királ$ mindeg$re ezt ismételgette, UHát senki sem
szabadít meg engem e zavargó !a!tólGV& mígnem a lovagjai arra az el1atározásra jutottak& 1og$
tenni*k kell valamit az *g$ben. ms>ort1& talán más szavakkal ug$an& de ug$anezt a gondolatot
6ogalmazta meg a /$*lekezet /$ermekeivel ka!csolatban& %eac1 !edig& mivel komorn$iki
k#telességét igen komol$an veszi& arra gondolt& 1og$ e k#telességek k#zé tartozik megtanítani e
6iatalkorB gonosztev+knek& 1og$ a bűn#zés nem ki6izet+d+& 1og$ a megtorlás el+bb:utóbb lesBjt
azokra& akik cilindereket vernek le császárzs#mlével az iskolai *nne!él$en.
Aord Icken1am k#1intett& mert 6élren$elte a 6*st#t. Aad$ 4onstance dermedten 1allgatott.
5l$an volt& mint #nmaga szobra& mel$et barátai és tisztel+i állíttattak.
E Hrti már& mil$en végtelen*l kén$es ez a 1el$zetG Degle1et, ms>ort1 tén$legesen utasította
%eac1et& 1og$ maga veg$e kezébe a t#rvén$t& de az is le1et& 1og$ nem= err+l talán so1asem 6ogunk
tudni bizon$osat& de csekél$ a k*l#nbség. Ha azok a 6elvételek a világ szeme elé tárulnak&
elker*l1etetlen& 1og$ %eac1 a szég$ent nem lesz ké!es elviselni& lemond 1ivataláról& és #n#k
elveszítik 21ro!s1ire legk*l#nb komorn$ikját. Hs van itt még valami. ms>ort1 n$ilván beismeri
majd& 1og$ + t*zelte 6el alkalmazottját& íg$ k#zvetlen*l 6elel+s a t#rténtekért= ké!zel1et+& 1og$ a
meg$ében g#rbe szemmel tekintenek majd reá& az ajkak #sszeszorulnak& a szem#ld#k#k
6elvonódnak= talán még a k#vetkez+ Dez+gazdasági "iállításról is kigol$ózzák. Lszintén mondom&
Aad$ 4onstance& én az #n 1el$ében még eg$szer meggondolnám& 1og$ Btila!ut k#ssek:e %ill %aile$
tal!ára. Hn& 1a kívánja& el1ag$om a kastél$t a kett+:tizen#t#ssel& szomorBan bár& mert kedvelem az
itteni társaságot& %aile$nek azonban& attól tartok& maradnia kell. Id+ mBltával talán a 6iB megn$er+
eg$énisége leg$+zi az #n iránta tá!lált el+ítéleteit. Dagára 1ag$om& 1og$ gondolkodjék E mondta
Aord Icken1am& és jellegzetes& be1ízelg+ mosol$ainak eg$ikével ajkán kiment a szobából.
Távozása után Aad$ 4onstance még jó ideig mozdulatlanul *lt. Aztán& mint amikor a
s#tétségbe 1irtelen 6én$sugár 1asít& #sszerezzent. "in$Bjtotta kezét az íróasztal rekeszei 6elé&
mel$ekben jeg$zetla!ok& borítékok& levelez+la!ok& távirati űrla!ok !i1entek. Az utóbbiak k#z*l
1Bzott ki eg$et& majd tollat vett kezébe& és írni kezdett.
Cames 2c1oonmaker
'888 -ark Avenue
Ke> Tork
g$ !illanatra megállt& elgondolkodott. Aztán 6ol$tatta.
UC#jj#n azonnal. Rendkív*l s*rg+s. Találkoznunk kell...V
&
CóakaratB ember számára mindig kellemetlen& 1a E akár a legtisztább szándéktól vezettetve
E arra kén$szer*l& 1og$ eg$ ártatlan komorn$ik nevét beszenn$ezze& te1át amikor mégis megteszi&
els+ gondolata az& 1og$ kár!ótlást n$Bjtson. Aord Icken1am& amint kilé!ett Aad$ 4onstance
szobájából& azonnal %eac1 rezidenciájára ment& és né1án$ gondosan megválogatott szó kíséretében
eg$ #t6ontos bankjeg$ben megtestes*l+ !enitenciát csBsztatott a komorn$ik kezébe. %eac1
*nne!él$es meg1ajlással bezsebelte a !énzt& arra a kérdésre !edig& 1og$ tud:e valamit 4ut1bert
%aile$ tiszteletes Br 1ollétér+l& azt válaszolta& 1og$ nemrégiben látta Diss 2c1oonmaker
társaságában bemenni a rózsakertbe.
Aord Icken1am te1át erre eg$engette lé!teit. Ala!os ismer+je lévén az emberi természetnek&
tudta& 1og$ 1a két szerelmes eg$*tt van a rózsakertben& nem az órát szokták nézegetni= 6eltételezte
te1át& 1og$ 1a %ill és D$ra nem régiben ott volt& akkor most is ott lesz. Feltételezte, é!! amiatt
keseregnek& 1og$ a 6iatalembernek 1amarosan távoznia kell a blandingsi kastél$ból& és k#nn$íteni
akart a szív*k#n. 2aját szívében ug$anis semmi6éle kétel$ nem maradt az iránt& 1og$ Aad$
4onstance Bjból végiggondolva a dolgokat& továbbra is vendégszeretetében részesíti a 6iatal !a!ot.
Dikor magára 1ag$ta& a lad$ teljesen azt a ben$omást keltette& mint aki a 6e1ér zászló kitűzésén
kív*l nem lát más megoldást.
Alig lé!ett ki azonban a 1ázból& máris be kellett látnia& 1og$ tévedett. D$ra 2c1oonmaker
nem1og$ a rózsakertben lett volna& ott állt a kavics#svén$en a 1áz el+tt& és nem1og$ %ill
társaságában lett volna, @unstable 1erceg unoka#ccsével& Arc1ie /il!innel bBjt #ssze& amenn$ire
eg$más érintése nélk*l #ssze le1et bBjni. Amikor Aord Icken1am megjelent& Arc1ie távolabb
1Bzódott. D$ra Aord Icken1am1ez lé!ett. Az arca komor volt& és már a járásán is látszott& 1og$ itt
ol$an lán$ jár& aki nem talál #r#m#t az *r#mben. Aord Icken1am nem aggódott emiatt. 5l$an 1írt
1oz a tarsol$ában& 1og$ az 6elér eg$ szóbeli injekcióval= 1a meg1allja& táncra 6og !erd*lni& és
rózsákat 1int szerteszét a kala!jából.
E 2zia& kedves E mondta.
E N& szia& Fred bácsi.
E léggé lelombozottnak tűnsz& kicsi D$ra.
E Dert Bg$ is érzem magam.
E Dost már nem sokáig. %ill 1ol vanG
A lán$ vállat vont.
E /ondolom& vala1ol erre6elé. A rózsakertben 1ag$tam.
Aord Icken1am szem#ld#ke 6elszaladt.
E A rózsakertben 1ag$tadG Remélem& nem valami szerelmi civódás.
E Ha akarod& Bg$ is nevez1eted E mondta D$ra. Rosszkedvűen eg$ arra járó bogár 6elé rBgott=
az 1űv#sen végigmérte& és továbbment. E Felbontottam az eljeg$zést.
Aord Icken1am nem volt k#nn$en zavarba 1oz1ató= ezt unoka#ccse& -ongo készséggel
tanBsította volna. ?iselkedése agárversen$ na!ján is 1iggadt maradt& még akkor is& amikor a
T#rvén$ vaskeze már a vállára ne1ezedett. zBttal azonban nem tudta el!alástolni riadalmát.
Hitetlenkedve nézett a lán$ra.
E Felbontottad az eljeg$zéstG
E Igen.
E @e miértG
E Dert nem szeret.
E Hs ezt mib+l gondolodG
E Deg is mondom& 1og$ mib+l E 6elelte D$ra szenvedél$esen. E Degmondta Aord
ms>ort1nek& 1og$ kicsoda& !edig tudta& 1og$ Aord ms>ort1 tovább 6ogja adni Aad$ 4onstance:
nek& Aad$ 4onstance !edig azonnal ki 6ogja rBgni innen. Azt kérdezed& 1og$ miért csinálta eztG
Dert íg$ meglesz az *r*g$e& 1og$ elmenjen mell+lem. 2zerintem van valakije "eletE %ottletonban.
Aord Icken1am szigorBan meg!#d#rte bajuszát. Hlete során g$akran 1allgatott végig
t*relemmel ol$an embereket& akik z#ldségeket beszéltek& de most nem volt t*relmes 1angulatban.
E D$ra E mondta :& neked orvossal kéne megnézetned a 6ejedet.
E N& igazánG
E Kem volna ablakon kidobott !énz. %iztosít1atlak& 1og$ 1a az #sszes lán$ "elet:%ottletonból
#sszeg$űlne& és eljárná el+tte a 1ét6át$oltáncot& %ill %aile$ rájuk sem !illantana. Azért 6edte 6el
kilétét Aord ms>ort1 el+tt& mert a lelkiismerete nem 1ag$ta& 1og$ másként cselekedjék.
lker*l1etetlen volt ez a lele!lezés& 1og$ 1i1et+vé teg$e a %riggs:6éle aljas cselsz#vés t#rténetét& és
+ nem számolgatta& 1og$ mibe 6og ez ker*lni neki. Tudta& 1og$ katasztró6a és végromlás k#vetkezik
majd& de nem volt 1ajlandó megengedni& 1og$ ezt a derék embert meg6osszák disznajától. Deg
kéne 1ajolnod a 6iB sziklaszilárd becs*letessége el+tt& a1el$ett& 1og$ eljeg$zéseket bontogatnál 6el.
Dindig is az volt az elvem& 1og$ az ember a szebbik nem tagjaival való társalgásban válogassa meg
szavait& 1a azt akarja& 1og$ lovagiasnak tartsák& mégsem áll1atom meg& 1og$ megmondjam neked&
kicsi D. 2c1oonmaker& 1og$ 6éleszű módjára viselkedtél.
D$ra Bg$ nézte a bogarat& mint1a azt 6ontolgatná& vajon rBgjon:e belé még eg$et& de ett+l
6elka!ta a 6ejét.
E 2zerinted ez volt az okaG
E Hát !ersze.
E Kem arról volt szó& 1og$ ka!va ka!ott az alkalmon& csak 1og$ el1ag$1assonG
E -ersze 1og$ nem. Hn mondom neked& %ill %aile$ a legmakulátlanabb lovag& akit 1eted1ét
országban csak találni le1et. 5l$an makulátlan& mint a !int$.
Dél$ só1aj szakadt 6el D$ra 2c1oonmaker kebeléb+l. Aord Icken1am ékesszólása végre
megg$+zte.
E Féleszű E mondta E& ez a 1el$es ki6ejezés. Fred bácsi& én rettenetes bolondot csináltam
magamból.
E -ontosan ezt mondom én is.
E Kem %illr+l van szó. Azt eg$ !erc alatt 1el$re tudom 1ozni. @e é!! az el+bb azt mondtam
Arc1ie /il!innek& 1og$ 6eleség*l meg$ek 1ozzá.
E 2emmi rossz nincs abban& 1a a 1ázasodási terveidet megosztod Arc1ie /il!innel. Ae1et&
1og$ még nászajándékot is k*ld.
E Ke lég$ már ol$an ostoba& Fred bácsiJ Azt mondtam Arc1ie:nak& 1og$ 1ozzá meg$ek
6eleség*lJ
E HozzáG
E Igen& 1ozzá.
E Hát az eszem megállJ Di az #rd#g vitt rá& 1og$ il$et mondjG
E Azt 1iszem& csak a66éle gesztus volt. Il$esmiket írtak az értesít+mbe Diss 2!ence
iskolájában. U/$akran meggondolatlanul cselekszikV& azt szokták mondani rólam.
lkeseredett volt a 1angja. Az Arc1ie:val 6ol$tatott r#vid& de végzetes beszélgetés óta
eg$6ol$tában az a kén$elmetlen balsejtelem munkált benne& 1og$ el1amarkodottan elindított
valamit& és sokat adna azért& 1og$ megállít1assa. Hrzéseit némiké!! annak az embernek az
idegességé1ez 1asonlít1atnánk& aki a 1ullámvasBton *lve érzi& 1og$ a kocsi eg$re g$orsul alatta& és
már kés+ kiszállni.
Arc1ie /il!in még csak nem is tetszett neki valami nag$on. Rendes 6iB a maga módján&
kellemes !artner a sétá1oz vag$ a tenisz1ez& de egészen addig& míg ez a sz#rn$űség meg nem
t#rtént& t#kéletesen el6elejt1et+ volt& akárcsak valami ismeretlen an$ag& amel$ vala1ol szanaszét
1ever. Dost meg eljeg$ezte magát vele& a 1ír megjelenik a Times:ban& Aad$ 4onstance elmondja
majd& 1og$ a !a!a menn$ire 6og ennek #r*lni& meg 1og$ mil$en értelmes volt& amikor végre belátta&
1og$ az a másik *g$ csak nevetséges eltével$edés volt& és semmi értelmét nem látta az életnek.
Kag$ kedve lett volna lemenni a tó1oz& és azt mondani a /$*lekezet eg$ik /$ermekének& 1og$ 1a
akar eg$ s1illinget keresni& 6ogja meg a 6ejét& és addig n$omja a víz alá& amíg ki nem 1un$ az élet
szikrája.
E Caj& Fred bácsiJ E mondta.
E Rg$an& ug$anJ E 6elelte Aord Icken1am.
E Caj& Fred bácsiJ
E Ke beszélj& sírj csak. Kincs semmi& ami annál jobbat tenne.
E Dost mit csináljakG
E %ontsd 6el& természetesen. Di mást tennélG Dondd meg neki& 1og$ #r*ltél az ismeretségnek&
és n$omd a kezébe a kala!ját.
E @e 1át azt nem tudom megtenni.
E %utaság. Rém eg$szerű szóba 1ozni. 2étálsz vele a 1old6én$ben. L valami ol$asmit mond&
1og$ mil$en csodálatos lesz& 1a majd berendezkedik veled a kicsi 6észekben& erre te azt mondod,
UN& el is 6elejtettem szólni neked. Az a dolog ugrott.V Dire +, UDicsodaGV Dire te, UCól 1allottad.V
Dire + elv#r#s#dik& és elutazik A6rikába.
E Hn meg Ke> Torkba.
E Diért é!! Ke> TorkbaG
E Dert oda 6ognak szég$enszemre visszazsu!!olni& 1a kider*l& 1og$ 6elbontottam az
eljeg$zést eg$ 1erceg unoka#ccsével.
E Ke mondd& 1og$ Cimm$ k+szívű at$aJ
E tt+l k+szívűvé válna. A brit arisztokraták a g$engéje. lké!eszt+ módon tiszteli +ket.
E Kem 1ibáztatom ezért. Di vag$unk a 6#ld sója.
E Ragaszkodni 6og a11oz& 1og$ 1azavitessen& és so1a t#bbé nem lát1atom az én ang$alomat&
mert nem lesz !énze Btik#ltségre Ke> Torkig.
Aord Icken1am elt#!rengett. zt a bon$odalmat számításon kív*l 1ag$ta.
E Hrtem. Aátom már a ne1ézséget.
E Hn is.
E z Bj gondolat6ol$amot indít meg. Cobb& 1a rám bízod az egészet.
E Kem tudom& mit te1etnél.
E Deggondolatlanság eg$ Icken1amnek il$et mondani. Dint eg$szer eg$ barátomnak
megjeg$eztem& az e66éle 1el$zetek mindig a legjobbat 1ozzák ki bel+lem. Dár!edig Icken1am
#t#dik gró6jából& a jó #reg Frederick Altamont 4orn>allis T>istletonból a legjobb& az aztán már
tén$leg nem semmi.
#$OL'ADK FEJEZET
1
Ha az ember a Fleet 2treetr+l be6ordul a 6ol$ó 6elé vezet+ eg$ik mellékutcába& eg$ 1atalmas
é!*let el+tt találja magát& amel$ eg$szerre emlékeztet meg$ei b#rt#nre és kekszg$ártó *zemre. z a
Tilbur$ -alota& a Dammut "iadóvállalat ott1ona& a n$*zsg+ mé1kas& amel$ben dolgozók raja
robotol éjt na!!allá téve& 1og$ olvasnivalót termeljen a t#megek számára. Aord Tilbur$ számos na!i
és 1etila!ja nem eg$szerűen Isten csa!ása& mint sokan gondolják, szántszándékkal állítják el+ +ket.
Az é!*letnek rengeteg ablaka van& ezek k#z*l *g$et se vess*nk az alsó két emeleten
el1el$ezked+kre E nincs azok m#g#tt semmi érdekes& csak la!szerkeszt+k meg il$enek.
Sssz!ontosítsuk 6ig$elm*nket a 1armadik emelet k#zé!s+ 1árom ablakára. zek Aord Tilbur$
magánirodájá1oz tartoznak= van esél$ rá& 1og$ 1a várakozunk& +t magát is meg!illant1atjuk& amint
ki1ajol 6riss leveg+t szi!!antani= ez minden városnéz+ séta megkoronázása le1et.
zen a délel+tt#n azonban balszerencsénk lett volna& mert Aord Tilbur$ mozdulatlanul *lt
íróasztalánál. 5tt *lt már eg$ id+ óta. 2záz levelet kellett volna lediktálnia Dillicent Rigb$nek& a
titkárn+jének& ám Dillicent ott maradt a k*ls+ szobában& megdiktálatlanul. g$ tucat szerkeszt+vel
kellett volna beszélnie& de ezek mind maradtak& a1ol voltak& megbeszéletlen*l.
Aord Tilbur$ mél$en elmer*lt gondolataiban& és 1a valaki látta volna& okvetlen*l azt kérdezi
magában, ug$an mi6éle gond n$omaszt1atja ezt a gigászi elmétG Deges1etett volna& 1og$ é!!en
n$ilatkozatot 6ogalmaz& amel$ megreszketteti a kancelláriát& vag$ a kabinetben ta!asztal1ató
szét1Bzás *g$ében k#vetend+ eljárások k#z*l választja ki a leginkább célravezet+t& s+t E mivel
személ$es érdekl+dést tanBsított minden kiadván$a iránt E e !ercekben módosít a 4semetéink című
la! szerkesztési !olitikáján= ez az orgánum rendkív*l sokat tett a brit óvodák gondolat6ormálásáért.
A valóságban Aord Tilbur$ %landings 4sászárn+jén mor6ondírozott.
Dinden sikeres ember életében van valami a!róság& amiben 1ián$t szenved. Aord Tilbur$
számára adott volt a vag$on& adott volt a 1atalom& és adott volt a megn$ugtató tudat& 1og$ E mivel
ol$an emberek igén$eit elégíti ki& akik tizenkét éves korukban megrekedtek a szellemi 6ejl+désben
E mindezeket az id+k végezetéig évez1eti= viszont nem volt az #vé %landings 4sászárn+je&
már!edig amióta csak találkozott a kocák nemének díszével& sz*net nélk*l arra vág$ott& 1og$ +t is
besorol1assa bucking1ams1ire:i sertésten$észetébe. A disznócentrikus emberek mind íg$ reagáltak&
1a csak eg$etlen r#!ke !illantást vetettek is a 4sászárn+re. C#ttek& láttak& leveg+ után ka!kodtak& és
mind#r#kre boldogtalanul távoztak& élet*k ett+l kezdve mer+ sóvárgás volt& mint az ol$ 1alandóé& ki
álmában istenn+k csókját érezé.
2#tét gondolatait a tele6on cs#rgése szakította meg. Rosszkedvűen emelte 6el a 1allgatót.
E H+J E ordította 6*lébe eg$ 1ang& és + minden ne1ézség nélk*l 6elismerte a 1ang gazdáját.
2zéles ismeretségi k#rrel rendelkezett& de ebb+l @unstable 1ercege volt az eg$etlen& aki ezzel az
eg$tagB szóval indította a beszélgetést& ol$ 1arsán$an ordítva& mint a g$*m#lcs#sko6a& aki 6riss
vérnarancsaira kívánja 6el1ívni a 6ig$elmet. E Te vag$ az& TrógerG
Aord Tilbur$ #sszeráncolta a 1omlokát. A régi id+kb+l alig né1án$ tBlél+ maradt& aki íg$
szólította. Dár a távoli mBltban is ízléstelennek tartotta ezt a nevet& és most& 1og$
k#zmegbecs*lésnek #rvend+ 6ér6iB lett bel+le& még sokkal jobban bosszantotta. A 1omlokráncolás
mellett még 6el is 6Bjta magát. Alacson$& k#!c#s ember volt& aki ingerlés 1atására 1amar
6el6uvalkodott.
E Itt Aord Tilbur$ beszél E mondta kurtán& k*l#n n$omatékot adva a névnek. E KosG
E Di vanG E 1arsogta a 1erceg. A jobb 6*lére kissé nag$ot 1allott.
E KosG
E %eszélj 1angosabban& Tróger. Ke mot$ogj.
Aord Tilbur$ 6eljebb emelte 1angját= már majdnem Bg$ ordított& mint a 1erceg.
E Azt mondtam, UKosGVJ
E KosG
E Igen.
E Il$et csak a 1*l$ék mondanak E mondta a 1erceg& és Aord Tilbur$ 1omlokán elmél$*ltek a
ráncok.
E Di van& @unstableG
E HeG
E Di vanG
E Divel van miG
E Dit akarszG E csikorogta Aord Tilbur$& és Bg$ markolta a tele6ont& mint aki mindjárt
lecsa!ja.
E Kem én akarom E b#mb#lte a 1erceg :& 1anem te. Kálam van a disznó.
E DiG
E DiG
Aord Tilbur$ nem 6elelt. Degmerevedve *lt székében& és ol$an ben$omást keltett& mint eg$
mesealak& akire a 1el$beli varázsló rábocsátotta varázserejét. Hallgatása sértette a 1erceget& aki
sosem tartozott a t*relmes emberek táborába.
E 5tt vag$ még& TrógerG E menn$d#r#gte= Aord Tilbur$ Bg$ érezte& vége a dob1árt$ájának.
E Itt& itt& itt E 6elelte& !ár !illanatra eltartva magától a kag$lót& 1og$ 6*lét megmasszíroz1assa.
E Akkor mi az Isten 1aragjáért nem szólsz beleG
E lállt a szavam.
E DiG
E Alig tudtam el1inni. ?alóban megg$+zted ms>ort1t& 1og$ adja el neked %landings
4sászárn+jétG
E Degálla!odásra jutottunk. Ill még az ajánlatodG
E -ersze& !ersze.
E "étezer& ká!éG
E Hog$ne.
E DiG
E Azt mondtam, 1og$ne.
E Akkor g$ere& és vidd az állatot.
E Rendben. Dáris.
Aord Tilbur$ el1allgatott. szébe jutott& menn$i levelet kellett volna lediktálnia Dillicent
Rigb$nek. Degte1eti& 1og$ enn$ire 1an$ag leg$enG g$szerre eszébe jutott a megoldás. Dagával
viszi Dillicent Rigb$t is. 4s#ngetett. %elé!ett a titkárn+.
E Hol lakik& Diss Rigb$G
E 21e!1erd Darketben& Aord Tilbur$.
E Fogjon eg$ taQit& menjen 1aza& és csomagoljon be eg$ éjszakára& aztán j#jj#n vissza.
lutazunk 21ro!s1ire:be. E %eleszólt a tele6onba. E 5tt vag$ még& @unstableG
A vonal tBlsó végén mint1a eg$ l+szerraktár robbant volna 6el.
E Te 1ol vag$& a n$aval$a t#rj#n kiGJ Di bajodG g$ szót se le1et bel+led ki1Bzni.
E A titkárn+mmel beszéltem.
E Hát ne vele beszélj. Tudod te& mibe ker*l eg$ il$en interurbánG
E %ocsánat. Azonnal kocsiba *l#k& és indulok. Hol találkoz1atunkG A kastél$ba nem akarok
kimenni.
E Daradj az ms>ort1 4ímer 6ogadóban. 5dameg$ek.
E ?árni 6oglak.
E Di vanG
E Azt mondtam, várni 6oglakJ
E Di vanG
Aord Tilbur$ a 6ogát csikorgatta. "iizzadt& és a kimer*ltség kínozta. @unstable 1erceg
tele6onálási tec1nikája g$akran tett il$en 1atást az emberekre.
2
Aavender %riggs a -addingtonon a 6él eg$kor induló vonatra szállt 6el. Aába nem sokkal nég$
után érintette a Darket %landings:i állomás !eronját.
A na! meleg volt& a vonat zsB6olt& az utazás kissé 6árasztó& de Aavender %riggs a cs#ndes
elégedettség álla!otában leledzett. Hlvezte a 6+városba tett látogatás minden !ercét. Aetétbe
1el$ezte a 1erceg csekkjét. Aelkes barátainak eg$ cso!ortjával ebédelt az lti!ort 2zázszorszé!ben
Oa vendégl+& amel$nek lelke vanP& és az étkezés után mindann$ian megtekintették a Aángoló I6lBság
4so!ortk#z!ont bemutatóját& azt a 6ajta avantgarde el+adást& amel$ben 6+tt ká!oszta szaga Bszik át
a rivaldán& és a kis kemén$kala!osról kider*l& 1og$ + az Isten. Abban is bízott& 1og$ mire Bjra
találkoznak& 4ut1bert %aile$ tiszteletes Br el1atározza magát, inkább vállalja Aord ms>ort1
disznajának eltulajdonítását& mint a lele!lez+dést. Fg$ érezte& 1og$ *nne!elnie kell& és erre eg$
csésze tea volna alkalmas& ezért 1át az ms>ort1 4ímer 6elé tartott. Darket %landingsben voltak
eg$éb vendéglátó intézmén$ek is E nem 6elejt1et+ ki a ABd és /Bnár& A ?idám "rikettez+k& a
%Bzakéve& a "ocsis!i1en+& a %ogár és ke valamint a /ondűz+ :& azonban az ms>ort1 4ímer volt
az eg$etlen& a1ová eg$ 1#lg$ betér1etett eg$ csésze 6inom teára vajas !irítóssal és teas*teménn$el.
A t#bbi létesítmén$ inkább a /eorge 4$ril 0ellbeloved1oz 1asonló vendégek látogatására
számított& és s#rben gondolkodott.
Az ms>ort1 4ímer1ez ráadásul tágas kert1el$iség is tartozott& ez volt Darket %landings
eg$ik 6+ nevezetessége. Rusztikus asztalok álltak benne& és lement egészen a 6ol$óig= kevés ol$an
asztala volt& amel$et ne védett volna eg$:eg$ terebél$es 6a vag$ bokor árn$éka. Aavender %riggs
ol$an asztalt választott magának& amel$et sűrű levélzet takart el a tekintetek el+l= azért választotta
ezt& mert t#kéletes zavartalanságra vág$ott& 1og$ végiggondol1assa dolgainak kedvez+ állását. A
kert eg$éb ter*letein az ember gondolatait sűrűn megzavar1atták a 6el1ev*lt an$ák& akik
6ig$elmeztették 0il6redet& 1og$ ne n$Bzza tovább "atie:t& vag$ óva intették -ercivalt& 1og$
továbbra is !o6ákat vágjon Cane:re.
?égzett már a s*teménn$el és a !irítóssal& és é!!en a 1armadik csésze teáját kort$olgatta&
amikor a bokor m#g#tt& a szomszédos asztalnál megszólalt eg$ 1ang. 4sak ann$it mondott U"ét
s#rtJV& de a titkárn+ már enn$it+l is megdermedt székében= valami 1atodik érzék azt sBgta neki&
1og$ 1a 6*lel& érdekes dolgokat 1all1at. A 1erceg 1angja volt ug$anis& ami 6#lverte a délután
csendjét& és a 1erceget csu!án eg$etlen dolog 1oz1atta ide& Darket %landingsbe, titkos találkozó a
rejtél$es ismeretlennel& aki 1ajlandó kétezer 6ontot 6izetni Aord ms>ort1 !áratlan sertésének
tulajdonlásáért.
g$ !erc mBlva megszólalt eg$ másik 1ang& és 1a Aavender %riggs az el+bb megdermedt&
most megdermedt kétszeresen is. A szavak el1an$agol1atók voltak& valami ol$asmir+l szóltak& 1og$
mil$en meleg van azna!& de enn$i is elég volt a11oz& 1og$ 6elismerje korábbi munkáltatóját& a
Dammut "iadóvállalat 6ejét& Aord Tilbur$t. TBl sok diktálást 1allott ezekr+l a magasztos ajkakról
a11oz& 1og$ 1el$e maradjon a 6élreértésnek.
Dozdulatlanul *lt a széken& és E a 1erceg er+teljes ki6ejezésével E 1eg$ezte a 6*lét.
3
A bokor tBloldalán eg$ darabig !arttalanul kan$argott a beszélgetés. Amíg a !incér minden
!ercben megjelen1et a s#r#kkel& a komol$ megbeszélnivalóval #ssze*l+ 6ér6iak nem vágnak
azonnal a dolgok k#ze!ébe& inkább a!róságokról cserélnek eszmét. Aord Tilbur$ elismételte& 1og$
meleg van& és a 1erceg eg$etértett vele. A 1erceg 1ozzátette& 1og$ Aondonban még melegebb van&
mire Aord Tilbur$ azt 6elelte& 1og$ bizon$& sokkal melegebb. A 1erceg ezután ki6ejtette& 1og$ +t
nem is ann$ira a 1+ség zavarja& mint a !árásság& és Aord Tilbur$ beismerte& 1og$ + is a !árásság
miatt szenved. Aztán megérkezett a s#r& és a 1erceg 1angos 1orkantással rávetette magát.
Felte1et+leg nem tanBsított Bri mértéktartást& amit az ember eg$ s#r#z+ 1ercegt+l elvár& mert Aord
Tilbur$ azt mondta,
E Fg$ látom& szomjas vag$. /$alog j#ttél a kastél$bólG
E Kem& valaki be1ozott kocsival. Dázli. Deleg van.
E Igen& nag$on meleg van.
E -árás is.
E Kag$on !árás.
E Kem bírom a !árásságot.
E Hn sem.
Az intellektuális k#zléseket csend k#vette. A csendet vég*l a 1erceg 1angos kuncogása t#rte
meg.
E HmG E szólt Aord Tilbur$.
E Di vanG E íg$ a 1erceg. E %eszélj 1angosan& Tróger.
E 4sak azt kérdeztem& min mulatsz E mondta Aord Tilbur$ 6ag$osan. E Hs lég$ szíves& ne
nevezz Trógernek. Dég meg1all1atják.
E Hadd 1allják.
E Di a 6enén vi1ogszG E kérdezte Aord Tilbur$& amikor az els+ kuncogást k#vette a második.
2o1a nem szerette @unstable 1ercegét= Bg$ érezte& 1og$ eg$ 6árasztó utazás után az + társaságát
elviselni& ez még %landings 4sászárn+jéért is sBl$os 6izetség.
A 1erceg nem ol$an ember volt& aki magán*g$eit boldog:boldogtalannak az orrára k#ti=
máskor& más k#r*lmén$ek k#z#tt kikérte volna magának& 1og$ ki6aggassa +t 1olmi Tróger -$ke&
vag$ Aord Tilbur$& a1og$ mostanában nevezi magát. Kem bízott ezekben a zsurnalisztákban. Az
ember a legbizalmasabban elmond nekik valamit& és mire észbe ka!& már ott áll az egész kiteregetve
a !let$karovatban& ten$érn$i szalagcímmel& esetleg még eg$ 6otóval is kiegészítve& amel$en az
ember Bg$ néz ki& mint eg$ ol$an személ$& akit a rend+rség keres a @over 2treet:i rablással
ka!csolatban.
4sak1og$ mostanra már kellemesen eltelt az ms>ort1 4ímer s#rével& és aki ki!róbálta már&
az tudja, az ms>ort1 4ímer gazdája& /. 5vens által 1ázilag 6+z#tt seritalnak oldó& lág$ító 1atása
van. Hog$ /. 5vens mit tesz a s#rbe& az az + és a Teremt+ titka marad& de a legzárkózottabb
emberen is varázslatosan műk#dik. Az eliQírb+l eg$ korsón$i l#t$#g#tt a bend+jében= a 1erceg Bg$
ítélte meg& 1og$ gorombaság volna& 1a e rokon lélekkel nem osztaná meg #r#mét.
E Cól kibabráltam azzal a rémes n+személl$el E mondta.
E Aad$ 4onstance:r+l beszélszG E kérdezte Aord Tilbur$& mert számára ez a meg6ejtés tűnt
logikusnak. A blandingsi kastél$ban tett látogatása r#vid volt ug$an& de azalatt is siker*lt ala!osan
megismerkednie a 1áziasszonn$al.
E Kem& nem 4onnie:val. 4onnie:val nincs semmi bajom. "icsit 1*l$e& de jólelkű. ms>ort1
titkárn+jér+l beszélek& eg$ rettenetes !erszónáról. %riggs a neve. Aavender %riggs E tette 1ozzá a
1erceg& mint1a ez 6okozná a szóban 6orgó személ$ rettenetességét.
Aord Tilbur$ ag$ának mél$ rétegeiben megmozdult valami.
E Aavender %riggsG ?olt eg$ %riggs nevű titkárn+m& és Bg$ rémlik& mint1a 1allottam volna&
1og$ valaki Aavendernek szólítja.
E Randa eg$ név.
E Hs nag$on nem illik az il$en n+1#z& 1a eg$általán ug$anarról a n+r+l beszél*nk. Dagas és
n$ársat n$eltG
E Kag$on.
E 4sontkeretes szem*vegG
E Ha Bg$ 1íjják.
E Hatalmas lába vanG
E Nriási.
E A 1aja& mint a 1ínárG
E -ont mint a 1ínár. Hs eg$6ol$tában 1*l$eségeket beszél& minden6éle szikkadt választ
emleget.
E Azt még nem 1allottam t+le& de a személ$leírás ala!ján ug$anaz a n+. "irBgtam.
E Cobbat nem is te1ettél volna.
E Fg$ tudott rám nézni& mint eg$ 1ern$óra& és g$akran 6el1Bzta az orrát. Kem tűr#m az
il$esmit. Ami a munkáját illeti& kitűn+ titkárn+ volt& de megmondtam neki& 1og$ távoznia kell.
2zóval most ms>ort1nél vanG Részvétem. @e mit is mondtál& ###... 1og$ kibabráltál veleG
Hog$anG
E HosszB. Deg!róbált #tszáz 6ontot kivasalni bel+lem.
Aord Tilbur$ eg$ !illanatra zavarba j#tt. Aztán megértette. /$orsan vágott az esze.
E Házassági ígéret megszegése& miG Fura& 1og$ il$en visszataszító n+1#z vonzódtál& mint ez a
Aavender %riggs. Ha csak a szem*vegét vessz*k& az ember azt gondolná& 1og$. -ersze az il$en
1irtelen érzelemro1amokra nincs mag$arázat& bár az ember azt gondolná& 1og$ a te korodban már
t#bb eszed le1etne. Kincs bolondabb& mint a vén bolond& a1og$ mondani szokták. Kos& 1a a n+
bizon$ítani tudja& 1og$ megszegted az ígéretedet& 1a !éldául levelek vannak a birtokában& akkor& azt
1iszem& olcsón megBsztad& és ez értékes tanulság lesz számodra.
/. 5vens 1ázilag 6+z#tt s#rér+l még eg$et el kell mondani. Ha az ember tartósítani szeretné
az ital 1atását& az egész emberiség iránt tá!lált szeretetet& akkor 6ol$amatosan kell innia. A 1erceg
csu!án eg$etlen korsóval 6og$asztott bel+le& ezért nem volt ké!es tovább tá!lálni #nmagában az
érzést& 1og$ Aord Tilbur$ 1űséges barát& aki el+tt nincsenek titkai. Heves ellenszenvet érzett iránta=
el sem tudta ké!zelni& 1og$an adomán$oz1atott a keg$es uralkodó báróságot il$en alaknak. Akkora
1orkantással zBzta szét a kert1el$iség csendjét& 1og$ Aavender %riggs& aki el+red+lve 6*lelt& ne1og$
eg$ szót is elszalasszon& kis 1íján le6ordult a székr+l. Ha @unstable 1ercege 1orkantott& nem 6ogta
vissza magát& 1anem beleadott a!ait:an$ait.
E Kem arról volt szóJ
E Hát akkor mir+lG
E Ha tudni akarod& a n+ azt állította& 1og$ szerezni tud két embert& akik elcsórják nekem
ms>ort1 disznaját& én beleeg$eztem& + meg #tszáz 6ontot k#vetelt a munkáért& még1ozzá el+re
6izetve& Bg$1og$ adtam neki eg$ csekket err+l az #sszegr+l.
E 4sak nemG
E Di az& 1og$ csak nemG "evesebbel nem érte volna be.
E zek szerint + volt az& aki kibabrált veled& 1a már ennél a ki6ejezésnél maradunk.
E L is ezt 1itte& de tévedett. "#zvetlen*l azután& 1og$ ms>ort1 meg én megálla!odtunk&
amir+l meséltem& azonnal 6el1ívtam a bankomat& és letiltottam a csekket. Fel1ívtam azokat a
csibészeket& és megmondtam& 1og$ !uszta kézzel té!em ki a !ejslij*ket& 1a csak eg$ !enn$t is
ki6izetnek bel+le. 2zeretném látni a n+ arcát& amikor visszal#kik neki.
Aord Tilbur$nek Bg$ rémlett& mint1a vala1onnan& talán a mellette álló bokor m#g*l 6uldoklás
1angja *tné meg 6*lét& mint1a eg$ szenved+ lélek 1angja volna& de *g$et sem vetett rá. A maga
gondolatmenetét k#vette.
E Te1át nem is kellett 6izetned a disznóértG
E g$ vasat sem.
E Akkor ad1atnád olcsóbban is.
E 2zeretnéd& miG Hát 1add mondjak valamit& Tróger E mondta a 1erceg& akit mél$en
megsértett a vén bolondokról tett megjeg$zés :& k#zben 6#lment a disznó ára. Dost már 1áromezer.
E DicsodaG
E Ann$i bizon$. Háromezer 6ont.
?áratlan csend borult az ms>ort1 4ímer kert1el$iségére. Dint1a minden eg$szerre elnémult
volna a d#bbenett+l. A madarak abba1ag$ták dalukat. A !illangók megdermedtek két szárn$csa!ás
k#z#tt. Az e!erlekvárban dorbézoló darazsak megálltak mozdulatlanul& mint aki 6én$ké!ezkedik.
Az általános bénultság Aord Tilbur$re is kiterjedt. Kem csekél$ id+ telt el& mire ismét megszólalt.
Hs amikor megszólalt& a 1angja rekedt volt& mint az ol$an emberé& aki nem 1isz a 6*lének.
E Te viccelszJ
E A 6észkes 6enét.
E Arra számítasz& 1og$ 1áromezer 6ontot 6izetek eg$ disznóértG
E Ha kell az a rusn$a disznó.
E Hs mi van a megálla!odásunkkalG
E Teszek a megálla!odásunkra. Ha el6ogadod a 6eltételeimet& a disznó a tied. Ha nem& akkor
eladom ms>ort1nek. Kem vitás& 1og$ visszaveszi& bár az ára borsos. Hs most magadra 1ag$lak&
1og$ eld#ntsd& mit akarsz& Tróger Kekem aztán t#kmindeg$& 1og$an d#ntesz E mondta a 1erceg.
KLE#'EDK FEJEZET
1
Az az ember& aki 1atalmas i!arágat 1ozott létre a semmib+l& sz*kségszerűen ké!es kell leg$en
g$ors d#ntések meg1ozatalára= Aord Tilbur$nek mindmostanáig nem is okozott ez semmi
ne1ézséget. A Fleet 2treeten k#zmondásos volt& mil$en mesteri módon kezeli a Dammut
"iadóvállalatnál na!onta 6elmer*l+ száz és száz !roblémát.
Dost azonban& a1og$ ott *lt az asztalnál& és a 1erceg bBcsBszavainak dilemmája kett+s t+rként
járta át szívét& azt érezte& 1og$ ké!telen eld#nteni& mel$ik utat válassza. r+s volt a vág$& 1og$ a
4sászárn+t saját zászlaja alá sorolja& de ug$anil$en er+s volt benne a viszol$gás attól& 1og$
jelentéken$ !énzmenn$iségt+l megváljon. Ha az a 6eladat állt el+tte& 1og$ nag$ #sszegű csekk alá
írja a nevét& mindig a rosszullét k#rn$ékezte.
Dérlegelte az érveket és ellenérveket& szembeállította a !rókat és kontrákat& amikor árn$ék
vet*lt el+tte a 6#ldre= azt kellett észlelnie& 1og$ merengését megzavarta eg$ betolakodó.
?alami n+személ$ állt az asztal mellett, eg$et:kett+t !islogott& mire 6#lismerte benne volt
titkárn+jét& Aavender %riggst. A n+ s#téten méregette +t a csontkeretes szem*vegen kereszt*l.
Aavender %riggs s#téten tekintett& és erre megvolt minden oka. Kincs az a lán$& aki #r*l& 1a
meg1allja& 1og$ azt mondják róla, magas és n$ársat n$elt& 1atalmas lába van& és a 1aja& mint a 1ínár
E k*l#n#sen& 1a a személ$leírást az az in6ormáció k#veti& 1og$ az #tszáz 6ontot& amel$re a
leíróiroda beindításá1oz ol$ nag$on számított& el6Bjta a szél& és nem tér vissza so1a t#bbé. Ha nem
lett volna *zleti ajánlat a tarsol$ában& so1asem s*ll$edt volna odáig& 1og$ szóba álljon ezzel az
emberrel. 2okkal szívesebben vágta volna 6ejbe a 1erceg által ott 1ag$ott s#r#skorsóval. @e 1a
valaki *zletasszon$& nem válogat1atja meg *zlet6eleit. Fg$ kell el6ogadnia +ket& a1og$ az élet
1ozza.
E Có na!ot& Ao1d Tilbu1$ E mondta 1idegen. E Ha volna szíves 1ám szánni né1án$ !e1cet.
A Dammut "iadóvállalat 6eje bárki mással& aki bejelentés nélk*l t#r rá& kurtán bánt volna el&
de Aord Tilbur$ tudta, ez az a n+& aki 1ajszál 1íján leakasztott #tszáz 6ontot @unstable 1ercegér+l& és
mivel a 1ercegr+l az volt a vélemén$e& ami& a váratlan találkozás okozta megle!etésen tBl némi
akaratlan tiszteletet is érzett iránta. TBlzás lenne azt állítani& 1og$ meg#r*lt neki& mert zavartalanul
akart tovább birkózni az elméjét !róbára tev+ !roblémával& de 1a Aavender %riggs né1án$ !ercet
kíván az idejéb+l& megka!1atja. Aord Tilbur$ még odáig is elment& 1og$ 1ell$el kínálta& amit a
titkárn+ el6ogadott. zután !edig& a1og$ jó *zletasszon$1oz illik& r#gvest a tárg$ra tért.
E Hallottam& amit @unstable 1e1ceg mondott magának E kezdte E Ao1d ms>o1t1 se1tésével
ka!csolatban. A 1áromeze1 6ontos k#vetelés 6el1ábo1ító. "é!telenség. Almában se veg$e 6ontoló1a&
1og$ el6ogadja.
Aord Tilbur$ azt ta!asztalta& 1og$ eg$re melegebb érzéseket tá!lál ez iránt a lán$ iránt. Dég
mindig az volt a vélemén$e& 1og$ a 1aját& a lábát és általános megjelenését jól megválogatott
szavakkal írta le& de 1át ug$e nem le1et mindenki szé!ségkirál$n+& és + e n+i eg$*ttérzésért cserébe
kész volt eltekinteni Diss %riggs 6izikai 6og$atékosságaitól. ?égtére is a szé!ség csu!án 6elszínes
jelenség. Az embernek a másik nem tagjaival ka!csolatban arra kell 6ig$elnie& 1og$ a szív*k a
1el$én van:e& a1og$ Aavender %riggsé kétségkív*l a 1el$én volt. UFel1áborítóV. U"é!telenségV. L
maga is !ontosan ezeket a ki6ejezéseket 1asználta volna.
Dás6el+l viszont Bg$ látta& 1og$ a lán$ meg6eledkezik valamir+l.
E @e nekem kell az a disznó.
E 2ze1t is 6og tenni 1á.
Aord Tilbur$re rát#rt a megvilágosodás.
E Hát !erszeJ Fg$ érti& 1og$ majd maga. S##.
E l1abolom magánakG -ontos:sanJ Dá1 megtettem a sz*kséges el+kész*leteket& az akció
aká1 azonnal indul1at.
Aord Tilbur$ n$omban 6elismerte a rátermettséget& amint a szeme elé ker*lt. Aátta& 1og$
ennek a lán$nak nem ken$ere a 1alogatás. Aelkét bels+ rag$ogás 1atotta át. Hdes volt a tudat& 1og$
birtokába ker*l a 4sászárn+& de majdnem ug$anol$an édes volt az a gondolat is& 1og$ E a saját
ki6ejezését 1asználva E kibabrál1at a 1erceggel.
E Amenn$iben E 6ol$tatta Aavender %riggs :& a 6eltételekben megálla!odunk. Stszáz 6ontot
ké1ek.
E Fg$ érti, kés+bbG
E Fg$ é1tem, most. Tudom& 1og$ állandóan magánál 1o1dja a csekk6*zetét.
Aord Tilbur$ n$elt eg$et. Aztán elmBlt a !illanatn$i 1án$inger. Azt semmi módon nem
le1etett volna elérni& 1og$ élvezze eg$ #tszáz 6ontos csekk kit#ltését& de vannak ol$an 1el$zetek&
amikor a 6ér6inak #ssze kell szorítania a 6ogát& és szembe kell néznie az élet valóságával.
E Hát jó E mondta kicsit rekedten.
E "#sz#n#m E 6elelte Aavender %riggs kicsivel kés+bb& táskájába téve a !a!írszeletet. E Dost
!edig vissza kell té1nem a kastél$ba. Aad$ 4onstance:nek sz*ksége le1et 1ám. Deg$ek& tele6onálok
taQié1t.
A tele6on& amel$ által az ms>ort1 4ímer vendégei ka!csolatot teremt1ettek a taQival Océgtul.
Cno. RobinsonP a bárban *zemelt. Aavender %riggs arra6elé tartott& és é!!en belé!ett volna& amikor
kis 1íján #ssze*tk#z#tt Aord Icken1ammel& aki é!! akkor j#tt ki onnan.
2
Aord Icken1am azért tért be az ms>ort1 4ímer báljába& mert a 1+ség miatt szerette volna
megBjítani ismeretségét /. 5vens 1ázilag 6+z#tt s#rével& amel$r+l ol$ sok kellemes emléket +rz#tt.
Ae1etséges& s+t valószínűbb lett volna& 1og$ a teraszon teázik Aad$ 4onstance társaságában& de
g$engéd lelkű ember volt& és valami azt sBgta neki& 1og$ a 1áziasszon$ a legutóbbi találkozásuk óta
szívesebben eltekintene a vele való békés eg$más mellett élést+l. Tudta, vannak ol$an !ercek a n+k
életében& amikor t#kéletes Icken1am:mentességre van sz*kség*k.
Deg#r*lt Aavender %riggsnek. "#nn$en k#t#tt barátságokat& és a kastél$ban tett látogatása
alatt valami barátság6éle támadt kettej*k k#z#tt. A titkárn+ legutóbbi tevéken$ségét 1el$telenítette
ug$an& de meg tudta érteni& és átérezte a 1átterében meg1Bzódó okokat. 2zéles látók#rű ember lévén
az volt a vélemén$e, 1a eg$ lán$nak #tszáz 6ontra van sz*ksége a11oz& 1og$ beindítsa
vállalkozását& joga van 6eszegetni bizon$os 1atárokat& és átmenetileg el6elejteni azt& amit édesan$ja
szokn$ája mellett megtanult. keg$es gondolatokat gondolva& és tudva& mil$en 6ogadtatás várja a
titkárn+t a blandingsi kastél$ban& #r#mmel 6ogadta a le1et+séget& 1og$ óva intse Aavender %riggst a
visszatérést+l.
E Kicsak& nicsak E mondta. E Dár meg is j#ttG
E mgen. A tizenkett+:1a1mincassal é1keztem.
E "íváncsi vag$ok& 1og$ viszon$lik az a kett+:tizen#t#s1#z.
E TessékG
E lkalandoztam. 4sak arról van szó& 1og$ az utóbbi id+ben nag$on dicsérte valaki a kett+:
tizen#t#st. Cól érezte magát AondonbanG
E "ellemes volt& k#sz#n#m.
E Remélem& nem tartom 6el. /ondolom& a bárba indult& 1og$ beka!jon eg$ ku!icával.
E 4sak taQié1t aka1tam tele6onálni& 1og$ visszavig$en a kastél$ba.
E Hrtem. @e én nem tenném. Ismeri az Qcelsior című k#ltemén$tG
E /$e1mekko1omban olvastam E 6elelte Aavender %riggs& és undorral #sszerázkódott. Kem
tartozott Aong6ello> rajongói k#zé.
E Akkor bizon$ára emlékszik& mit mondott az #regember az i6lBnak. UDaradj& maradj E azt
mondta :& az orkán tombol ott 6#lebb& 1alál les a mél$:mél$ !atakban.V zt mondja most #nnek is
eg$ #reg E !ontosabban eg$ élemedett& de bámulatosan jól konzervált E ember. "er*lje a taQikat.
Tartsa magát távol t+l*k. Hag$ja +ket békén. Cobb magának nélk*l*k.
E Kem é1tem& mi1+l beszélJ
E 2ok mindenr+l nem tud még& Diss %riggs E mondta Aord Icken1am komol$an :& beleértve
azt is& 1og$ eg$ nag$ korom6olt van az orrán.
E N& tén$legG E mondta Aavender %riggs& sietve kin$itotta táskáját& és zsebt*kr#t ka!ott el+&
majd 1asználatba vett eg$ !a!ír zsebkend+t. E Dost má1 jobbG
E /$akorlatilag t#kéletes. %árcsak ug$anezt mond1atnám az #n kastél$beli 1el$zetér+l is.
E Kem é1tem.
E Dindjárt meg 6ogja érteni. Daga csávába ker*lt& Diss %riggs. Ae1ullt a le!el& 6#llebbent a
6át$ol. "íméletlen na!világ vet*lt disznólo!ási terveire. %ill %aile$ mindent bevallott.
E DicsodaG
E %izon$& be6Bjta az egészet az F%I:nak. Daga ott k#vette el a 1ibát& 1og$ nem számolt eléggé
%ill becs*letességével. zeknek a !a!oknak elveik vannak. 4ut1bert %aile$ tiszteletes elvei
k#zszájon 6orognak "elet:%ottleton:szerte. Az ajánlat 6el1áborította& és csak azért nem 1án$t 6itt$et
a maga átkozott aran$ára& mert nem ajánlott neki eg$ vasat sem. g$enesen Aord ms>ort1 elé
járult& és ki!akolt. zért nem javaslom& 1og$ il$en k#nn$edén tele6onáljon taQiért. Cno. Robinson
arán$lag szerén$ #sszegért elvinné Bti céljá1oz& nem vitás& de vajon mi 6ogadná ott& 1a megérkezikG
Aord ms>ort1& akiben 6elkorbácsolódott a szenvedél$& és mindkét orrl$ukából lángot l#vell. Ke
áltassa magát azzal& 1og$ a 1áz ura UIsten 1ozta a blandingsi kastél$banV szavakkal várja a
k*sz#b#n. Celenleg inkább kard6ogB tigrisre 1asonlít& és le1et& 1og$ darabokat 1ara!na ki a
lábszárából. Ritkán láttam embert enn$ire begorombulni.
Aavender %riggs álla leesett. Rjj a i k#z*l kicsBszott és ug$ancsak leesett a táskája is. A 6#ldre
!ott$anva kiszóródott bel+le eg$ !Bderkom!akt& eg$ zsebkend+& eg$ 6ésű& eg$ rBzs& eg$
g$u6ásdoboz& eg$ szem#ld#kceruza& eg$ erszén$& benne né1án$ 6ont kész!énzzel& eg$
a!ró!énztárca !ár s1illinggel& eg$ 6iola emésztést el+segít+ tabletta& Albert 4amus eg$ik k#n$vének
!a!írk#tésű kiadása& valamint a Tilbur$:6éle csekk. A 6eltámadt en$1e szélben az utóbbi légi Btra
kelt& és átlibbent az Bttest 6#l#tt= n$omában 6*rgén ott lo1olt Aord Icken1am. lcsí!te& megnézte& és
6elvont szem#ld#kkel visszaadta.
E Dagas a disznólo!ási tari6ája E mondta. E "i ez a Tilbur$G ?an valami k#ze a Tilbur$
-alotá1ozG
Aavender %riggst kemén$ 6ából 6aragták. Hétk#zna!i n+ az + 1el$ében sírva roskadt volna le&
+ azonban csak 6#lemelte leesett állát& és rendezte arcvonásait.
E Az #vé E 6elelte. E A titká1n+je voltam. L Ao1d Tilbu1$.
E N& 1át + azG 2zent ég& mit művelG
E Ssszeté!em a csekkjét.
Aord Icken1am borzadva állította meg a mozdulatot.
E Hdes g$ermekem& álmában se teg$en il$etJ Arra a !énzre sz*ksége van a vállalkozás1oz.
E @e most má1 nem 6ogad1atom el a !énzét.
E Hog$ne 6ogad1atnáJ Ragadjon rá& mint az en$v. Fg$is tBl sok !énze van& és ez nag$on
rosszat tesz neki. Tartsa meg az #tszáz 6ontot& és tekintse ezt emberbaráti gesztusnak& amel$t+l
k*l#nb& mél$ebb 6ér6ivá válik. Ae1et& 1og$ ez lesz élete 6orduló!ontja. Hn magam is elszednék
#tszáz 6ontot Tilbur$t+l& 1a tudnám a módját. "#telességemnek érezném. @e 1a magának elvei
vannak E amire !ersze semmi oka& 1iszen nem lelkész :& tekintse k#lcs#nnek. Akár még kamatot is
6izet1et. -ersze nem tBl sokat. Azzal csak megrontaná. Hvente eg$ #t#st javasolnék& kedves
gesztusként eg$ csokor 6e1ér viola kíséretében. @e ezt ráér+ idejében maga is kigondol1atja.
Celenleg számomra a !robléma ebben a kérdésben mutatkozik meg, 1ová menjen innenG Fg$
vélem& vissza kívánna térni Aondonba& de nem esne jól Bjból 6elszállnia a zsB6olt vonatra.
Dondok én valamit E lelkes*lt 6el Aord Icken1am. E Autót 6ogunk bérelni. Hn ki6izetem& és
maga megadja majd& 1a beindul a leíróirodája. A 6e1ér violáról meg ne 6eledkezzen.
E N& Ao1d Icken1amJ E t#rt ki Aavender %riggs lelke mél$éb+l. E Hog$ maga menn$i1e
segít+készJ
E 2egítséget n$Bjtani mindig is a legnag$obb #r#m#mre szolgált E 6elelte Aord Icken1am
udvariasan& a1og$ szokta.
Aord Icken1am barátságosan integetett a távolodó autó után& majd nekiindult a kastél$1oz
vezet+& jó 1árom kilométeres g$alogBtnak& és k#zben azt a szelíden melenget+ elégedettséget érezte&
amel$ a jóakaratB embert 6ogja el& 1a tudja& 1og$ az igaz *g$ szolgálatában megtette a t+le tel1et+t.
?olt ug$an eg$ !illanat& amikor +rang$ala& aki szeretett 1atárokat szabni& 1ajlott arra& 1og$
ne1ezmén$ezze legutóbbi tevéken$ségét& és ol$anokat suttogott a 6*lébe& 1og$ nem kellett volna
Aavender %riggsnek segédkezet n$Bjtani abban& ami az +rang$alok 6el6ogása szerint durva dolog& és
g$akorlatilag eg$enértékű a rablással& de Aord Icken1amnél készen állt erre a válasz. Aavender
%riggsnek E ri!osztozott E sz*ksége van a do1án$ra& és 1a az ember szegén$ sorsB lánn$al
találkozik& akinek sz*ksége van a do1án$ra& els+sorban abban kell segítenie& 1og$ 1ozzájusson& nem
amiatt kell aggál$oskodnia& 1og$ mil$en eszk#zt alkalmaz a cél elérésé1ez.
z ráadásul E mutatott rá E k*l#nleges *g$. Diként Aa %riggs számára is ki6ejtette&
elenged1etetlen volt& 1og$ lelki é!*lése érdekében Aord Tilbur$t ol$kor !o6on csa!ják a
bankszámlája révén= 1a elmulasztotta volna ezt a le1et+séget s!irituális g$ara!odásának
el+mozdítására& a 1amis jóság vétkébe esik. Lrang$ala& akivel le1etett beszélni& 1a az ember
ala!osan elmag$arázta neki az érveket& bocsánatot kért& és 1ozzátette& 1og$ erre nem gondolt.
Felejtse el az egészet& kérte az +rang$al.
Az este k#zeledtével er+sen le1űlt a leveg+ a n$omasztó 1+ség után& de Aord Icken1am
komótos sétatem!óban g$alogolt& és id+nként meg:megállt& 1og$ megszemlélje a k#rn$ék 6lóráját
és 6aunáját= é!! eg$ rokonszenves k*lsejű n$uszival nézegették eg$mást& amikor neszét vette& 1og$
van& aki nálánál inkább lé!ést tart a modern kor n$*zsg+ ro1anásával. Futó lábak dobogása 1angzott
6el a 1áta m#g#tt& és eg$ 1ang a nevét szólította. Deg6ordult és meglátta& 1og$ @unstable 1erceg
unoka#ccse& Arc1ie /il!in k#zelít 6elé elég sok km\óra sebességgel.
Arc1ie 6ivérét& a k#lt+t& aki a dalnokok szerén$ j#vedelmét 1ag$maleves árusításával
egészítette ki a Aeicester 2]uare k#zelében& Aord Icken1am már régóta ismerte& de Arc1ie:val az
étkezéseken kív*l alig találkozott. nnek ellenére szívél$es mosoll$al *dv#z#lte. A 6iatalember
viselkedése arra utalt& 1og$ ismét ol$an embertársával áll szemben& akinek s*rg+s sz*ksége van a
tanácsára és javaslataira& s mint mindig& most is kész volt rá& 1og$ #r#mmel álljon rendelkezésre.
Cótetteit so1asem korlátozta barátainak legszűkebb k#rére.
E Helló E mondta. E dzést tart a 6alubeli s!ortna!okraG
Arc1ie li1egve le6ékezett. Rendkív*l csinos 6iatalember volt. -ongo a Dilton 2treet:i
1ázasságk#t+ teremben jóké!ű 6ickónak nevezte& de Aord Icken1am most& 1og$ találkozott vele&
Bg$ ítélte, unoka#ccse ezzel a megjel#léssel alábecs*lte. Arc1ie magas volt& karcsB és elegáns,
ol$an& akár eg$ jobb6ajta 6ilmcsillag. Aord Icken1am sajnálattal észlelte& 1og$ az + arcára is
aggodalom n$omta rá bél$egét& és máris készen állt& 1og$ az életet derűsebbé teg$e számára.
Arc1ie lát1atólag zavarban volt. Rjjaival beletBrt a 1ajába& amel$ 1osszabb volt& mint
amil$ennek Aord Icken1am a 1ajakat szerette. g$ 6odrásznál tett látogatás a vélemén$e szerint
igencsak jót tett volna ennek a /il!innek. A művészek azonban& emlékeztette magát&
1ag$omán$osan idegenkednek az ollótól& és azt is el kellett ismernie& 1og$ a legén$ legalább barkót
nem visel.
E "érem E mondta Arc1ie& miután kili1egte magát. E 2zánna rám eg$ !ercetG
E Tucatszám& kedves barátom. 2zolgálja ki magát.
E Kem szeretném megzavarni& 1a é!!en gondolkodik valamin.
E Hn mindig gondolkodom valamin& de eg$ szem!illantás alatt ki tudom ka!csolni. Di volna a
bajG
E lég nag$ zűrben vag$ok& és Rick$& a bát$ám eg$szer azt mondta& 1og$ 1a bármi6ajta zűrbe
ker*lnék& maga az az ember& aki ki1Bz1at bel+le. Azt mondta& a1og$ maga el tudja intézni a
dolgokat& azt csak az 1iszi el& aki már látta.
Aord Icken1amnek ug$anol$an jólestek e szavak& mint bárki másnak. Az ember mindig
szívesen 1allja a 1ódolók elismer+ szavait.
E Talán arra az esetre gondolt& amikor k#zrejátszottam a 1ag$malevesstandjá1oz sz*kséges
!énz megszerzésében. Furcsa mód azt sem tudtam& mi az a 1ag$malevesstand& amíg az
unoka#csém& -ongo el nem mag$arázta. Az életem vidéken telt el& és mi& 6alusiak 1amar el tudunk
szakadni a 6+sodortól. -ongo azt mondta, ezek a standok a -iccadill$ 4ircus és a Aeicester 2]uare
k#rn$ékén egész éjjel n$itva vannak& és 1ag$malevest szolgálnak 6el a 1ázibulik tBlél+i számára.
szmén$i élet6ormának 1angzik. Rick$ még mindig j#vedelmet 1Bz ebb+l az *zletágbólG
E N& 1og$ne. @e elmond1atnám a zűr#metG
Aord Icken1am bocsánatkér+leg csettintett.
E Hát !ersze. Hog$ne. %ocsásson meg. 2ajnos mi& vidéki #regurak 1ajlamosak vag$unk a
6ecsegésre. Ha beszélni kezdek& bátran állítson le& még akkor is& 1a valami Bjat találnék mondani.
Te1át a zűr. Remélem& nem sBl$os zűr.
Arc1ie /il!in ismét 1ajába tBrt. 5l$an ben$omást keltett& mint akinek kebelét kesel$űk
marcangolják& és 1a 1amarosan nem 1ag$ják abba& a 1aját marokszám 6ogja kité!ni.
E Lr*letes zűr. Kem is tudom& mit csináljak. ?olt már eg$szerre két lán$ jeg$eseG
E mlékezetem szerint nem. 2+t& 1a meggondolom& nem is tudok senkir+l& aki lett volna&
kivéve !ersze 2alamon királ$t és némel$ik mormon eg$1áz6+t.
E Deg engem.
E Hog$anG "ét lánn$al jár jeg$benG Fél !illanat& ezt 6#l kell dolgoznom.
"is sz*net& Aord Icken1am ezalatt mint1a 6ejszámolást végzett volna.
E Kem E mondta vég*l :& nem értem. Azt tudom& 1og$ eljeg$ezte kis barátn+met& D$ra
2c1oonmakert& de akármil$en ala!osan végzem az #sszeadást& ez mindig eg$re j#n ki. %iztos& 1og$
nem tévesztette el vala1ol az adatokatG
Arc1ie /il!in szeme szent +r*letben 6#ldr+l az égre& égb+l 6#ldre villant& 1olott ezt inkább
bát$jától& a k#lt+t+l le1etett volna elvárni.
E Hallgasson ide E mondta. E Kem *l1etnénk le vala1olG z el 6og tartani eg$ ideig.
E Hát 1og$ne. Amott a karám kerítésén kellemes *lés es1et. Hs tartson ann$i ideig& ameddig
csak tetszik.
A kerítésen *ld#gélve Arc1ie /il!in ol$an ben$omást keltett& mint eg$ 6iatal 1indu 6akír& aki
életében el+sz#r 1ever le a 1ag$omán$os sz#ges ág$ra& és gondolatait ne1ezen tudta szavakba
6oglalni. T#bbsz#r megk#sz#r*lte a torkát& és remeg+ kézzel ismét #sszezilálta a 1aját. Aord
Icken1amet arra a díszvacsora után lám!alázasan szólásra emelked+ emberre emlékeztette& aki
1irtelen ráj#n& 1og$ teljesen el6elejtette a két ír at$a6iról& -atr+l és Dike:ról szóló viccet& amell$el
1allgatóságát nevet+g#rcs#kbe akarta kergetni.
E Kem is tudom& 1ol kezdjem.
E Talán az elején& nem gondoljaG /$akran ott a legjobb. 5nnan 1aladjon tovább a k#ze!éig&
majd a maga idejében sort kerít1et a végére is.
z a megk#zelítés ésszerűnek tűnt Arc1ie /il!in számára. "issé le is csilla!odott.
E Az #reg Tilbur$vel kezd+d#tt. Talán tudja& 1og$ az #reg Tilbur$ eg$ik la!jánál voltam
állásban.
E ?oltG
E A mBlt 1éten kirBgott.
E z sajnálatos. Hs miértG
E Kem tetszett neki a karikatBra& amit róla rajzoltam.
E Kem kellett volna megmutatnia neki.
E Kem is mutattam é!!en. Dillicentnek mutattam meg. /ondoltam& jót 6og nevetni rajta.
E DillicentnekG
E Tilbur$ titkárn+je. Dillicent Rigb$. Akivel el voltam jeg$ezve.
E Akivel el volt jeg$ezveG
E Igen. Felbontotta az eljeg$zést.
E -ersze& valóban E mondta Aord Icken1am. E Dár emlékszem, -ongo mesélte& 1og$
találkozott eg$ *rgével& aki ismert eg$ !asast& aki ismeri Diss Rigb$t& aki elmondta neki E mármint
a !asasnak& nem az *rgének :& 1og$ 6elmutatta v+legén$ének a !iros la!ot. Dit k#vetett el& 1og$
kivívta Diss Rigb$ ne1eztelésétG Dint mondja& megmutatta neki a karikatBrát& de mivel bántotta
megG Ha jól értelmeztem a szavait& a rajz Tilbur$t ábrázolta& nem +t.
"*l#n#s morajlás jelezte& 1og$ Arc1ie /il!in tom!án 6el1#rd*lt. A1og$ a keze Bjból a 1ajába
mél$edt& Aord Icken1amnek az jutott eszébe& 1og$ 1a ezt még né1án$szor megismétli& me1et + is a
6odrász1oz 21re>sbur$be& mint Aad$ 4onstance.
E Igen& tudom. [g$ igaz. @e már az el+bb el kellett volna mondanom& 1og$ azt 1ittem& Tilbur$
ebédelni ment& ezért 6#lmentem Dillicent1ez& és Tilbur$ irodájában mutattam meg neki. Aetettem az
íróasztalára& #sszedugtuk a 6ej*nket& és nézegett*k.
E IJ E Aord Icken1am kezdte már érteni. E Tilbur$ viszont nem volt 1ázon kív*lG ?isszaj#ttG
E Igen.
E Deglátta a művetG
E Igen.
E DegorroltG
E Igen.
E Hs t#r#lte a nevét az alkalmazottak névjeg$zékéb+lG
E Igen. Az volt az els+ dolga. "és+bb !edig Dillicent osztott ki irgalmatlanul, mért voltam
ol$an barom& 1og$ odavittem azt a rajzot a vén baldóver irodájába= csak a kom!lett idióták nem
számítanak arra& 1og$ 1oltbiztosan be 6og to!!anni= elment:e a maradék kis eszem is sat#bbi&
sat#bbi. Tudja& mil$en az& 1a eg$ lán$ Bg$ istenigazából beolvas az embernek. g$ik dolog j#tt a
másik után& 1a érti& mire gondolok= nem tartott soká& mire eljutott odáig& 1og$ 6elbontja az
eljeg$zést& és nem akar t#bbé látni ebben az életben& de még a k#vetkez+ben sem. A g$űrűt ug$an
nem adta vissza& mert nem adtam neki g$űrűt& de ett+l eltekintve eléggé véglegesnek látszott a
dolog.
Aord Icken1am 1allgatott. szébe jutott az a 1at alkalom& amikor sok évvel ezel+tt Cane tette
vele ug$anezt& és tudta& mit érez1et Arc1ie.
E Hrtem E szólalt meg vég*l. E Hát vérzik a szívem magáért& kedves 6iatal emberi roncs& de ez
#sszevág azzal& amit az imént megjeg$eztem, a men$asszon$ainak száma vég#sszegben nem kett+&
1anem eg$. Có& 1og$ a végére jártunk ennek.
Fjabb mél$ 1#rgés t#rt el+ Arc1ie /il!in torkából. A keze 6#lemelkedett& de Aord Icken1am
idejében elka!ta.
E Ke teg$e E kérte. E Hozzá se érjen. Kekem íg$ tetszik.
E @e nem tudja& mi t#rtént é!! az imént. Fg$ megd#bbentem& 1og$ eg$ toll!i1ével is 6#l
le1etett volna l#kni. Az ms>ort1 4ímer el+tt mentem el& és találkoztam vele.
E Diss Rigb$velG
E Igen.
E Talán csak délibáb volt.
E Kem= ott volt a maga testi valójában.
E Di a csodát keres Darket %landingsbenG
E Illítólag Aord Tilbur$ ideutazott valami okból.
Aord Icken1am bólintott. Tudta& mil$en okból.
E .és magával 1ozta +t is& 1og$ lediktál1assa a leveleit. Dillicent é!!en kij#tt eg$ kicsit
leveg+zni& amikor arra mentem& és !ont szembetalálkoztunk& a F+ utcán& a jubileumi
emlékitatóvál$B el+tt.
E @rámaiJ
E Hletemben nem le!+dtem meg enn$ire.
E l tudom ké!zelni. Hs mil$en volt Diss Rigb$G Hűv#s& zárkózott& elutasítóG
E 4s#!!et sem. A n$akamba borult. Degbánta& 1og$ szakított velem. Azt mondta& sajnálja&
1og$ Bg$ kiborult& 1og$ rengeteget sírt& és. és azzal& 1og$ Bg$ mondjam& ann$i.
E Daga meg kétségkív*l a keblére #lelte& igazG
E Igen& eléggé& s+t jó nag$on& és aztán az egészb+l az s*lt ki& 1og$ megint eljeg$ezt*k
eg$mást.
E Azt nem említette& 1og$ k#zben D$ra is a jeg$ese lettG
E Kem& azt tulajdonké!!en nem. ?ala1og$ az egész téma nem ker*lt szóba.
E T#kéletesen értem. A vég#sszeg te1át mégiscsak kett+. Teljesen igaza volt& elnézését kérem.
Ka1át& na1átJ
E Kem értem& min vig$orog.
E A szelíd mosol$ !ontosabb ki6ejezés volna. H!! azon járt az eszem& mil$en 1i1etetlen*l
eg$szerűek ezek a !roblémák& 1a az ember belegondol. Itt !éldául teljesen n$ilvánvaló& 1og$ mi a
teend+. Azonnal meg kell mondania D$rának& 1og$ ne veg$e meg a móringot& és ne kérjen
árajánlatot a tortára& mert nem lesz rá sz*kség.
Arc1ie /il!in csak azért nem 6ordult le a kerítésr+l& mert g$orsan megmarkolta a rudat&
amel$en *lt. g$ !illanatig Bg$ látszott& megint beleté! a 1ajába& de aztán csak tátogott& mint eg$
jóké!ű ton1al.
E Fg$ érti, mondjam meg neki& 1og$ végeG
E -ontosan. zzel sok 6#l#sleges kiadástól megkíméli.
E @e 1át azt nem te1etem. Ismerjem be& 1og$ csak azért kértem meg a kezét& mert d*1#s
voltam Dillicentre& és vala1og$ meg akartam mutatni neki& 1og$.
E Hog$ nem + az eg$etlen 1ag$ma a !#rk#ltbenG
E ?ala1og$ Bg$. Hs eléggé meg is k#nn$ebb*ltem& amikor visszautasított. Fg$ éreztem&
1ajszál 1íján bár& de megmenek*ltem. Dost viszont& 1og$ gondolkodott a dolgon& Bg$ d#nt#tt& 1og$
mégis tetszik neki az #tlet. l sem tudom ké!zelni& 1og$ csak Bg$ odamenjek 1ozzá és azt
mondjam& 1og$ meggondoltam magam. Az #rd#gbe is& ez a lé!és nincs benne a szabál$okbanJ
E Azt akarja mondani& 1og$ 1a eg$ /il!in odaígéri valakinek a kezét& akkor az a kéz oda van
ígérveG lismerésre méltó állás!ont& csak az a kár& 1og$ tBl sokszor ígéri oda. Ha viszont attól tart&
1og$ megszakadna a leán$ g$#nge szíve& emiatt ne 6eszengjen. Hitelt érdeml+en kijelent1etem&
1og$ 1a csak t+le 6*ggne& D$ra akkor sem lenne a maga 6elesége& 1a esik& 1a 6Bj.
E Akkor meg miért mondott igentG
E -ontosan azért& amiért maga megkérte. Fesz*ltté vált a viszon$ k#zte és jeg$ese k#z#tt&
é!!Bg$& a1og$ maga és Diss Rigb$ k#z#tt& és + valami jelké!es gesztust akart tenni. Fg$ gondolta&
ez majd móresre tanítja az illet+t.
E Te1át van neki jeg$eseG
E @e még mil$enJ Daga is ismeri. A barátom& Deri>et1er az.
E Kag$ égJ E Arc1ie /il!in Bg$ kivirult& mint a jBniusi rózsa. E Hát ez csodálatos. Kag$ k#vet
vett le a szívemr+l.
E Részemr+l a szerencse.
E Dost már kezdem érteni. Az ember sosem tud1atja& 1án$adán áll. de 1allgasson csak ide&
nem akarok semmit sem. 1og$ is mondják.
E l1irtelen ke dni G
E Igen& meg6ontoltan kell cselekednem. Tudja& azon az ala!on& 1og$ eljeg$eztem eg$
milliomos lán$át& remén$em van arra& 1og$ kivasaljak ezer 6ontot Alaric bácsiból.
Aord Icken1am el1Bzta a száját.
E Lkeg$elmességéb+l& a g*l*szemű @unstable 1ercegb+lG Kem k#nn$ű. g$enirán$ított
zsebe van& ez egész Angliában k#ztudomásB.
Arc1ie bólintott. Kem kend+zte el #nmaga el+tt a tén$t& 1og$ aki !énzt !róbál elvenni
@unstable 1ercegét+l& az ug$anol$an 1el$zetben van& mint aki eg$ t*relmetlen természetű
6arkaskut$ától !róbálja meg elvenni a csontot.
E Tudom. @e az az érzésem& 1og$ siker*lni 6og. Amikor megmondtam neki& 1og$ eljeg$eztem
D$rát& szinte emberi volt. Fg$ érzem& megérett a 1el$zet a megvágására& és nekem muszáj
szereznem ezer 6ontot.
E Diért !ont ann$itG
E Dert enn$it kér Rick$& 1og$ beveg$en a 1ag$maleves*zletbe. Fejleszteni akar& t+kére van
sz*ksége. Azt mondta& 1a beteszek ezer 6ontot& ka!1atok eg$1armad részt a 1aszonból& ami óriási.
E Igen& -ongótól is ezt 1allottam. Az a ben$omásom támadt& 1og$ minden éjjel
1ázibulivendégek sűrű& t#m#tt 1ada zBdul rá Rick$ bárjára& mint bival$csorda az itatóra.
E [g$ igaz. A 1ag$maleves Bg$ vonzza +ket& mint a mágnes. Hn ug$an ki nem áll1atom azt a
kulimászt& de 1át az ízlés magán*g$. A1og$ én elké!zelem& a k#vetkez+ volna a lejátszás
E mag$arázta Arc1ie mindinkább 6#llelkesedve. E g$ darabig elvitorlázunk íg$& a1og$ vag$unk,
D$ra jeg$ben jár velem& én jeg$ben járok D$rával& Alaric bácsi !edig a ten$eremb+l eszik& és
6elajánlja& 1og$ kér1etek t+le bármit& beleértve a 6ele királ$ságát is. Degka!om az ezer 6iccset.
D$ra leko!tat engem. Hn lelé!ek& elveszem Dillicentet& D$ra meg 1ozzámeg$ e11ez a
Deri>et1er1ez& és mindenki jól jár. ?an kérdésG
Aord Icken1am arcán szomorB& szánakozó !illantás jelent meg. Fájt neki& 1og$ a 6ekete 6ag$
szere!ére kén$szer*l a 6iatalember álmainak kertjében& de nem volt más választása.
E D$ra nem ko!tat1atja le magát.
Arc1ie #sszerezzent. Fg$ tűnt neki& 1og$ ez a kedves #regBr& aki mostanáig értelmesnek
mutatkozott& 1irtelen elvesztette a s *tniva lóját.
E Diért nemG
E Dert abban a !illanatban& 1og$ megteszi& azonnal visszatoloncolnák Amerikába& a világ
csB6la lenne bel+le& és so1a t#bbé nem lát1atná %ill %aile$t.
E "i a csoda az a %ill %aile$G
E N& el6elejtettem megmondani& ug$eG z E !ontosabban 4ut1bert %aile$ tiszteletes
E Deri>et1er valódi neve. Rangrejtve j#tt ide& mert Aad$ 4onstance mél$en g$#kerez+ el+ítélettel
viseltetik iránta. %ill nincstelen lelkész& és Aad$ 4onstance nem szereti a nincstelen lelkészeket.
D$rát azért 1ozta el Aondonból& és azért tartja 1ázi +rizetben a blandingsi kastél$ban& 1og$ err+l az
Btról eltérítse. Ha + bontja 6el az eljeg$zést& már me1et is vissza Ke> Torkba& mire azt mondjuk&
6a!a!ucs.
4send lett. A 6én$ ki1un$t az alkon$i égen& és ezzel !ár1uzamosan Arc1ie /il!in arcán is.
Tekintetét k#ze!es távolságra 6*ggesztette a semmiben& és ol$an keserű arcot vágott& mint akit a táj
látván$a eg$ érzéken$ !onton megsebez.
E Rázós 1el$zet E mondta.
E lgondolkodtató E 1el$eselt Aord Icken1am. E Határozottan elgondolkodtató. Id+nként meg
kell 1án$nunk:vetn*nk elménkben.
TZEDK FEJEZET
1
@unstable 1ercege nem volt t*relmes ember. Ha *zleti természetű *g$e volt embertársaival&
megk#vetelte& 1og$ ezek az embertársak azonnal mozduljanak rá a témára& és rendszerint
gondoskodott is arról& 1og$ íg$ cselekedjenek. Aord Tilbur$ és a 4sászárn+ esetében azonban tudta,
engedéken$ebbnek kell lennie. Degértette& 1og$ akinek el kell d#ntenie& akar:e 1áromezer 6ontot
6izetni eg$ mégol$ k#vér disznóért& annak eg$ kis id+re van sz*ksége& 1og$ átgondol1assa. Aord
Tilbur$ már 1árom na!ja visszautazott Aondonba& mire a 1erceg 6#lvette a tele6ont& és
#sszeka!csolódván a sajtómágnással& a megszokott módon kezdte a beszélgetést, E H+J
E 5tt vag$& TrógerG
Ha a 1erceg nem lett volna kissé s*ket a 6él 6*lére& ol$an zajt 1allott volna& mint amikor eg$
g$akorlatlan autóvezet+ eg$ régi tí!usB gé!kocsiban sebességet vált. A Dammut "iadóvállalat
tulajdonosa a 6ogát csikorgatta. 5l$kor& 1a ismer+s 1angot 1all meg az ember& szíve 6elsz#kken&
mint 0ords>ort1& a k#lt+ szíve& mid+n szivárván$t látott az égen. Aord Tilbur$ szíve azonban
távolról sem tette ezt. A sajtócézár ellenezte& 1a délel+tt munkájában megzavarja eg$ ol$an ember&
aki 6elrBgja a megálla!odásokat& és ezer 6ontot rácsa! a disznók árára. A1og$ beleszólt a tele6onba&
a 1angja jeges volt.
E Te vag$ az& @unstableG
E DiG
E Dondom, te vag$ azG
E -ersze 1og$ én. Dit gondoltál& ki vag$okG
E Dit akarszG
E DiG
E Dondom, Dit akarszG Kem érek rá.
E DiG
E Dondom, Kem érek ráJ
E Hn sem. zern$i dolgom van. Kem 6ecseg1etek veled egész na!. A disznóJ
E Di van veleG
E l6ogadod az ajánlatomatG Ha igen& mondd meg. Tem!ó& Tróger& tem!óJ
Aord Tilbur$ mél$ lélegzetet vett. Dil$en szerencse& gondolta& 1og$ a sors #ssze1ozta azt a
találkozást Aavender %riggsszel& és most Bg$ leteremt1eti ezt az embert& a1og$ érdemli. Aavender
%riggsr+l nem ka!ott ug$an 1írt& de 6eltételezte& 1og$ a blandingsi kastél$ban tartózkodik& és az +
érdekében tevéken$kedve ag$a6Brt terveket ko1ol& s e 6eltevésben bízva nemleges választ adott. z
némi id+t vett igén$be& mert a UKemV szó kimondása után még el kellett mondania a 1ercegnek&
1og$ mi a vélemén$e róla& eg$esével 6elsorolva mindazokat a vonásokat& amel$ekben jelleme eltért
az ideálistól. Hog$ joggal nevezte:e a 1erceget el1ízott vén 6le1ósnak& akinek t#bbé eg$etlen szavát
sem 1iszi el& akkor sem& 1a eg$ 1alom %ibliára esk*szik& az vitat1ató& de miután megtette& sokkal
jobban érezte magát& és az eredmén$esen megvívott 1arc érzése uralkodott benne akkor is& amikor
lecsa!ta a kag$lót& és csengetett Dillicent Rigb$nek& 1og$ j#jj#n be& mert diktálni akar.
%árki bármit mondott neki& lett lég$en az akár a legválogatottabb gorombaság& a 1erceget
so1a semmivel nem le1etett megsérteni. ?oltaké!!en a kezdeti UKemV után már nem is 6ig$elt oda.
Tudta& 1og$ csak a szokásos. Amikor letette a tele6ont& csak az járt a 6ejében& 1og$ a 4sászárn+t íg$
Aord ms>ort1 6ogja visszavásárolni& róla !edig tudta& 1og$ kész lesz az eg$*ttműk#désre. H!! +t
kereste& amikor a 1áta m#g#tt 6el1angzó éles si!ítás tudatta vele& 1og$ a kis /eorge már megint ott
van mellette.
E Helló& !u!ák E mondta /eorge.
E Hán$szor mondtam& 1og$ ne 1ívj !u!áknakG
E %ocs& 1aver& mindig el6elejtem. Fig$elj& rém izgi ez a D$ra:*g$& miG
E HeG
E Hát 1og$ eljeg$ezték eg$mást Arc1ie /il!innel.
A Aord Tilbur$vel 6ol$tatott tárg$alás 1atására a 1erceg átmenetileg el is 6elejtette& 1og$
unoka#ccse eljeg$ezte eg$ milliomos eg$etlen leán$át. Dost& 1og$ erre emlékeztették& sugárzott az
#r#mt+l E már amenn$ire ké!es volt sugározni E& és azt 6elelte& 1og$ ez igencsak !ozitív esemén$&
és nag$on #r*l neki.
E D$ra !a!ája 1olna! érkezik.
E Tén$legG
E Ha a 1óE és szélviszon$ok le1et+vé teszik& nég$ óra tízkor ér a Darket %landings:i
állomásra. Kag$a!a elébe ment Aondonba& és nag$on kicsí!te magát. Fg$ nézett ki& mint eg$ városi
6icsBr.
E Kem 6icsBroz1atod le a saját nag$a!ádat E mondta a 1erceg= ann$ira #r*lt *g$ei kedvez+
alakulásának& 1og$ elmulasztotta a szigorBbb dorgálást. g$ 1irtelen eszébe #tl#tt gondolat 1atására
el1allgatott& /eorge:nak !edig& aki é!! meg akarta kérdezni& 1og$ akkor kinek a nag$a!ját
6icsBroz1atja le& torkára 6orrt a szó. E ?ajon miért #lt#z#tt ki ann$ira& és miért utazott Aondonba
ezzel a 6ickóval találkozniG E kérdezte a 1erceg. Cól tudta& menn$ire g$űl#li vendéglátója a 6+várost&
és menn$ire viszol$og attól& 1og$ rendes ru1át 1Bzva magára emberi k*ls+t #lts#n.
E 4onnie néni azt mondta neki& 1og$ muszáj& mert k*l#nben. Kag$a!a ki is volt bukva miatta.
A 1erceg 6el6Bjta bajuszát. 2zenvedél$esen szerette bele*tni az orrát mások dolgaiba= most az
a kérdés 6oglalkoztatta élénken& 1og$ vajon miért rendez 4onnie ennek a jenkinek il$en *nne!él$es
6ogadtatást. z okvetlen*l jelent valamit :
mondta magában. Arról nem le1et szó& 1og$ azért akarja meg!u1ítani a 6ickót& mert meg
akarja vágni eg$ k#lcs#nre& 1iszen neki is tetemes magánvag$ona van, né1ai 6érjét+l& Cose!1
"eeble:t+l #r#k#lte& aki jól megszedte magát "eleten= nem le1et más mag$arázat& mint az& 1og$
Aad$ 4onstance a 1étk#zna!i barátságnál melegebb érzéseket tá!lál a !asas iránt& a1og$ mondani
szokták. 2osem gondolt volna erre& de most eszébe jutott& 1og$ 1a eg$ n+ az íróasztalán tartja eg$
6ér6i 6én$ké!ét& akinek ráadásul ol$an a 6eje& mint eg$ v#r#s1ag$ma& az minden valószínűség
szerint érzelmeket jelez& ráadásul mél$eket. Azután volt az az alkalom& amikor a Ritzben melléj*k
*lt az ebédnél. mlékezett rá& 1og$ akkor is eléggé #sszedugták a 6ej*ket. Dire siker*lt /eorge:ot
leráznia& és el1árítania az invitálást& 1og$ menjen le a tó1oz a /$*lekezet /$ermekeivel
beszélgetni& már biztos volt abban& 1og$ rábukkant a 1el$es meg6ejtésre= neki is indult& 1og$
megkeresse Aord Icken1amet& és 1angot adjon a tárg$ban tett 6el6edezésének. Kem kedvelte Aord
Icken1amet& de nem volt senki más a k#zelben& akit bizalmába avat1atott volna.
A keresettre a 6*gg+ág$ban talált rá& é!! az utóbbi id+ben 6#lmer*lt k*l#n6éle !roblémákon
t#rte a 6ejét. A 1erceg nem vesztegette az id+t azzal& 1og$ mondandóját 1ivatalosan 6elvétesse a
na!irendre.
E Hé& Icken1am& ez a 6ickó& aki 1olna! idej#n. z a 2enki1áz$& vag$ mi a neve.
E 2c1oonmaker. Cimm$ 2c1oonmaker.
E Daga ismeriG
E Az eg$ik legrégibb barátom. Sr*l#k& 1og$ Bjra találkozom vele.
E zzel valaki más is íg$ van.
E Hs ki lenne azG
E Hát 4onnie. Hadd mondok én magának valamit& Icken1am. Tegna! 4onnie szobájában
jártam& k#r*lnéztem& és az íróasztalon ott 1evert eg$ s*rg#n$. UAzonnal indulokV E ez volt benne&
meg eg$ csomó minden más& amire nem emlékszem. 2c1oonmaker volt aláírva& n$ilván válasz volt
eg$ táviratra& amiben 4onnie arra kérte& 1og$ utazzon ide. rre maga azt kérdezi, vajon miért
!edálozik ann$ira 4onnie& 1og$ a !asast idecsábítsa a blandingsi kastél$baG
E ?alóban azt kérdezem. Có& 1og$ emlékeztet.
E Degmondom én& 1og$ miért. A na!nál világosabb. Azért& mert bele1abarodott abba a
6ickóba. Az íróasztalán tartja a 6én$ké!ét& !edig ol$an a 6eje& mint eg$ v#r#s1ag$ma. 2*rg+s
táviratokat k*ld#zget neki& 1og$ azonnal utazzon ide. Hs ami még ennél is 6eltűn+bb, ráveszi
ms>ort1t& 1og$ veg$en tiszta gallért& és menjen eléje egészen Aondonig. Az #rd#gbe is& ezt még
énmiattam se tette megJ 4sinálna vajon ekkora cirkuszt& 1a nem volna belezavarodva a. Daga
menjen innétJ
Az utolsó szavakat %eac11ez intézte& aki diszkrét k#1intéssel a 6*gg+ág$1oz érkezett.
E Dit akarG
E Llad$sége utasított& 1og$ megtudakoljam +lordságától& volna:e szíves 6elkeresni +lad$ségét
+lad$sége lakosztál$ában& keg$elmes uram E 6elelte %eac1 méltósággal. Kem ol$an ember volt& akit
1olmi 1ercegek meg6élemlít1etnek& akármil$en +sz a bajuszuk.
E %eszélni akar vele& miG
E Fg$ van& keg$elmes uram.
E Akkor jobb& 1a meg$& és megkérdezi& mir+l van szó& Icken1am. Ke 6eledje& amit mondtam
E sziszegte a 1erceg. E 2asszemmel 6ig$eljeJ
Aord Icken1am elgondolkodó arcki6ejezéssel sétált át a g$e!en. Hrdekelte ez az Bj 6ejlemén$.
Tudta& mil$en irgalmatlan *ld#ztetésnek van kitéve Aord ms>ort1 a 1Bga által E a sárgaréz
iratka!ocsról szóló t#rténet mél$ n$omokat 1ag$ott benne E& és abban bízott& 1og$ az + jelenléte
en$1ít valamel$est e 6esz*ltségen& annak le1et+ségét azonban so1asem vette 6ontolóra& 1og$ Aad$
4onstance esetleg el is távolít1ató a színr+l. Ha Aad$ 4onstance #ssze1ázasodna Cames
2c1oonmakerrel& és elmenne vele Amerikába& ez volna a legnag$obb esemén$ Aord ms>ort1
életében azóta& 1og$ kisebbik 6ia& Frederick átk#lt#z#tt a Ke> Tork állambeli Aong Island 4it$be&
és a @onaldson:6éle bek Sr#me "ut$akeksz "6t. beltagja lett. Kincs 1at1atósabb módja az emberi
boldogság megteremtésének& mint az& 1a eg$ szelíd embert megszabadítunk eg$ ol$an 1Bgtól& aki
azt mondogatja neki, U@e 4larenceJV& és az életet Bg$ általában a Tamás bát$a kun$1ója
6ilmváltozatának tekinti& amel$ben + maga játssza 2imon Aegree szere!ét& 6ivére !edig Tamás
bát$át alakítja.
A románc1oz !ersze ketten kellenek& és Cames 2c1oonmaker 1ozzáállását még nem ismerte&
de azt& a1og$ régi barátja a lad$ táviratára reagált& Aord Icken1am 1atározottan ígéretesnek tartotta.
Ha valaki ol$an 1el$zetben van& mint Cimm$, a !énzvilág 6ejedelme& aki n$akig mer*l a nag$
*zletekbe& szinte minden !illanatát le6oglalja a 6#ldimog$oró !iac ellen+rzése& vag$ mi& akkor nem
1ag$ ott csa!ot:!a!ot& és nem szeli át 1an$att:1omlok az Atlanti:óceánt& 1acsak a tBlsó !arton nem
várja valami k*l#nlegesen vonzó dolog. 4élirán$os volna E gondolta Aord Icken1am E Cimm$
megérkezésekor elébe menni a Darket %landings:i állomásra& sietve betuszkolni az ms>ort1
4ímerbe& és csordultig telet#lteni /. 5vens 1ázi 6+zésű s#rével. Ha meglág$ítja e csodálatos nedű&
t#bb mint valószínű& 1og$ 6élreteszi minden tartózkodását& kitárulkozik& és E a1og$ /eorge 4$ril
0ellbeloved mondaná E kajakra megro!ogtatja régi cimboráját.
Aad$ 4onstance az íróasztalánál 6oglalt 1el$et& ujjaival dobolt a 6el*leten= Aord Icken1amnek
az a ben$omása támadt& mint1a az id+ vissza6ordult volna r#!!ál$áján& és + megint a régi óvó
nénijével *lne szemk#zt. Akkoriban az ké!ezte az élet nag$ kérdését& 1og$ vajon az óvó néni
ráko!!int:e a k#rmére a vonalzóval= most némi megk#nn$ebb*léssel észlelte& 1og$ vendéglátója
keze *g$ében csu!án eg$ kis ele6ántcsont !a!írvágó kés 1ever az asztalon.
Aad$ 4onstance nem volt szívél$es. Fg$ viselkedett& mint akit az Icken1amek 1idegen
1ag$nak. nnek ellenére mutatós asszon$ volt& az a 6ajta& aki a 2c1oonmaker:kebelben szikrát ké!es
g$Bjtani.
E "érem& *lj#n le& Aord Icken1am.
A 6ér6i 1el$et 6oglalt& Aad$ 4onstance né1án$ !illanatig 1allgatott. Dint1a a szavakat kereste
volna. "isvártatva azonban E mivel + nem ol$an asszon$ volt& aki sokat tétovázik& 1a
mondanivalója van& még akkor sem& 1a mondanivalója zavarba ejt+ E rákezdte.
E D$ra a!ja 1olna! érkezik& Aord Icken1am.
E Hallottam róla. H!! az el+bb mondtam @unstable:nek& menn$ire #r*l#k& 1og$ enn$i év után
Bjra lát1atom.
Aad$ 4onstance 6inom 1omlokráncolása jelezte& 1og$ nem érdeklik a lord érzelmei.
E "íváncsi vag$ok& vajon meg1ízott:e Cimm$. Amikor legutóbb láttam& már kezdett kissé
dudorodni. 2osem számolta a kalóriákat.
Aad$ 4onstance:nek E mondta a 1omlokránc E Dr. 2c1oonmaker terjedelmét sincs kedve
megvitatni.
E Azért utazik ide& mert megkértem rá. 2*rg+s táviratot k*ldtem neki.
E Diután volt az a kis beszélgetés*nkG
E Igen E 6elelte Aad$ 4onstance #sszerázkódva& mert eszébe jutott az a kis beszélgetés. E Az +
kezébe akarom letenni az egész *g$et& és azt 6ogom tanácsolni neki& 1og$ D$rát 1aladéktalanul
vig$e vissza Amerikába.
E Hrtem. zt már meg is mondtaG
E Kem& még nem& és rendkív*l 6ontosnak tartom& 1og$ Dr. 2c1oonmaker ne szerezzen
tudomást err+l a. szerelmi ka!csolatról. Ke1éz volna elmag$arázni& miért 1ag$tam& 1og$ Dr. %aile$
itt tartózkodjék a kastél$ban.
E Ro!!ant ne1éz. Az ember szinte látja& a1og$ Cimm$ 6elvonja a szem#ld#két.
E Dásrészt viszont meg kell indokolnom& miért k*ldtem a táviratot& és azért kérettem #nt ide&
Aord Icken1am& 1og$ megkérdezzem& van:e erre valamil$en javaslata.
Hátrad+lt a karosszékben& mereven tartva minden tagját.
Aord Icken1am sugárzó arccal nézett rá& és jóságos mosol$a Bg$ 1atott Aad$ 4onstance:re&
mint eg$ *tés a rekeszizmára. 2zer6#l#tt 6esz*lt idegálla!otban volt& semmit sem kívánt volna
kevésbé& mint 1og$ az az ember mosol$ogjon rá& akinek a !uszta jelenléte is a legnemesebb
érzéseiben sértette meg.
E @rága Aad$ 4onstance E mondta Aord Icken1am k#nn$edén :& a dolog eg$szerű. A
megoldás teljesen 6riss& szinte még meleg. Azt 6ogja mondani Cimm$nek& 1og$ a leán$a eljeg$ezte
magát Arc1ie /il!innel& és #n azt akarta& 1og$ Cimm$ adja at$ai áldását. Természetes dolog il$et
kívánni eg$ szeret+ at$ától. Talán komol$an meg is bántódott volna& 1a #n elmulasztja& 1og$
s*rg#n$#zz#n neki. Azt 1iszem& ez át1idalja a ne1ézséget.
Aad$ 4onstance 6ellélegzett. A vélemén$e jottán$it sem változott ezzel az emberrel
ka!csolatban= még mindig k#zellenségnek tartotta& a kastél$beli jelenlétét a tiszta k#rn$ezet
beszenn$ezésének& de igazságosan elismerte azt is& 1og$ bármenn$ire s#tét a jelleme& bármenn$ire
utálatos az a sugárzó mosol$a& Aord Icken1am mindenre tudja a megoldást.
2
A tizeneg$:neg$ven#t#s !addingtoni vonat Oels+ megálló, 2>indonP beg#rd*lt a Darket
%landings:i állomásra& és Aord ms>ort1 szállt ki bel+le& n$omában !edig Cames R. 2c1oonmaker
O-ark Avenue& Ke> Tork& valamint T1e @unes villa& 0est1am!ton& Aong IslandP.
Amerikai *zletember minden6éle méretben létezik az a!ró és t#!#r#d#tt változattól egészen a
1atalmas& termetes kivitelig. Dr. 2c1oonmaker az utóbbi 6ajtá1oz tartozott. Stvenes éveinek vége
6elé járó ember volt& 1atalmas 6ejét& jóvágásB arcát k#r*lbel*l k#zé!tájon tekn+c1éj keretes
szem*veg osztotta ketté. I6lBkorában amerikai 6utballista volt& és még ma is ké!esnek látszott arra&
1og$ meg1átrálásra késztesse a véd+ket& bár ma már nem ann$ira a vadbikáéra emlékeztet+
ro1ammal& mint inkább tiszteletet !arancsoló tekintetével 6élemlítette volna meg az ellen6elet.
Amikor kiszállt a vonatból& magán viselte az ol$an ember 6élreismer1etetlen jeg$eit& aki
1osszabb vasBti utazást tett Aord ms>ort1 társaságában& de 1irtelen 6#lder*lt& amikor
meg!illantotta a !eronon álló szikár alakot. Hitetlenkedve bámult reá.
E FreddieJ Ka1át& megáll az eszemJ
E Helló& Cimm$.
E Te ittG
E %izon$.
E Ka1át& na1átJ E mondta Dr. 2c1oonmaker.
E Ka1át& na1át& na1átJ E mondta Aord Icken1am.
E Ka1át& na1át& na1át& na1átJ E mondta Dr. 2c1oonmaker.
Aord ms>ort1 belekot$ogott a baráti találkozóba& még miel+tt az a tet+6okára 1ágott volna.
2zeretett volna eg$ !ercet sem vesztegetve 1álószobája menedékébe jutni& 1og$ megszabadul1asson
végre az #lt#zékt+l& amel$ egész na! kínozta. ls+sorban a ci!+ okozott sok kén$elmetlenséget.
E I& jó na!ot& Icken1am. Itt van a kocsiG
E 5dakint rángatja az istrángot.
E Akkor menj*nk már& jóG
E Kos& mond1atom E szólt Aord Icken1am E nag$on is megértem& 1og$ szeretne s*rg+sen
1azaker*lni& és 6#lvenni valami kén$elmesebbet.
E F+leg a ci!+m.
E Igen tetszet+s.
E Dint1a kut$aszorítóban lennék.
E H!! ezt mondta az unoka#csém& -ongo is az agárversen$en& és igaza lett. %átorság&
ms>ort1J /ondoljon a kínai n+kre. Lk sem siránkoznak állandóan a szűk ci!+j*k miatt. @e é!!en
azt akartam mondani& 1og$ Cimm$ meg én jó tizen#t éve nem találkoztunk& jó sok elejtett szálat kell
6#lvenn*nk. Arra gondoltam& elviszem az ms>ort1 4ímerbe& 1og$ beka!junk eg$ !o1árkával.
%írnál eg$ !o6a s#rt& Cimm$G
E A1aJ E mondta Dr. 2c1oonmaker& és megn$alta szája szélét.
E Akkor csak 1u!!anjon be a kocsiba& ms>ort1& mi majd kés+bb 1azasétálunk.
Aord ms>ort1 autóba való be1u!!anása nem volt eg$szerű 6ol$amat& mert 1osszB lába il$en
alkalmakkor a !oli! csá!jai1oz 1asonló& szinte 6ol$ékon$ 1almazálla!otot vett 6el& de vég*l siker*lt
végre1ajtania a 6eladatot& Aord Icken1am !edig régi barátját eg$ asztal1oz kalauzolta az árn$as
kertben& a1ol ol$ sok *zleti megbeszélés zajlott már Aord Tilbur$& @unstable 1ercege és Aavender
%riggs részvételével.
E IJ E mondta Dr. 2c1oonmaker kicsivel kés+bb& leeresztvén az *res korsót.
E Dég eg$etG
E Azt 1iszem& igen E mondta Dr. 2c1oonmaker azon a kissé megrettent& tiszteletteljes 1angon&
amel$ azokra jellemz+& akik el+sz#r kóstolják /. 5vens 1ázi 6+zésű termékét. Hozzátette még& 1og$
a s#rnek rBgása van. Aord Icken1am 1el$eselt e11ez& mondván, elég nag$ot rBg. "i6ejtette& 1og$
nézete szerint /. 5vens valamil$en er+s robbanóan$agot tesz bele& Dr. 2c1oonmaker !edig
eg$etértésének adott ki6ejezést.
kkorra már jó né1án$ elejtett szál 6elvételére sor ker*lt& Aord Icken1am Bg$ látta& nemsokára
szerét ejt1eti& 1og$ a beszélgetést a mBltból a jelen 6elé kormán$ozza. %izon$os jelekb+l arra
k#vetkeztetett& 1og$ a 1ázi 6+zésű termék kezdi ki6ejteni áldásos 1atását. Dég eg$ korsó elég lesz&
1og$ !artnerét a bizalmas n$íltság álla!otába 1ozza. Aord Icken1am ol$kor elbeszélgetett volt
/eorge 4$ril 0ellbeloveddal& még miel+tt Aord ms>ort1 láng!allossal kiűzte volna a blandingsi
édenkertb+l& és az eg$ik beszélgetés alkalmával a kanász az 5vens:6éle készítmén$ rejtelmes
tulajdonságairól is szót ejtett& nem kevés keserűséggel emlékezve meg arról az esetr+l& amikor
ennek 1atása arra késztette& 1og$ 4laude Dur!1$& a 1el$beli rend+r el+tt 1ét!ecsétes titkokat 6edjen
6el& !edig kés+bb sokért nem adta volna& 1a e tudnivalókat megtartotta volna magának.
Degérkezett a második korsó& és Dr. 2c1oonmaker nag$okat kort$olt. Az utazás 6árasztó volt&
kiszikkadt t+le a torka. lismeréssel nézett k#r*l& meglegeltette szemét a sima g$e!en& az árn$as
lombokon és a k#z#tt*k átvillanó& ez*st#s 6ol$ón.
E 2zé! ez a 1el$ E mondta.
E Hs a jelenléted még szebbé teszi& Cimm$ E 6elelte Aord Icken1am udvariasan. E ?oltaké!!
mi szél 1ozott erreG
E 2*rg+s táviratot ka!tam Aad$ 4onstance:t+l. E Dr. 2c1oonmakernek sz#get *t#tt a 6ejébe
eg$ gondolat. E Remélem& nem Dike ker*lt bajba.
E Tudtommal nem. Hs -at sem. "i az a DikeG
E D$ra.
E Kem tudtam& 1og$ Dike álnéven is ismerik a rend+rségen. %iztosan már az én id+m után
kezdted el íg$ 1ívni. Kem& D$rának semmi baja. Dost jeg$ezte el magát.
Dr 2c1oonmaker 1evesen #sszerándult& ami s#r#zés k#zben mindig veszél$es. Amikor
kik#1#gte magát és megszárítkozott& megkérdezte, E ljeg$ezte magátG Rg$an mi vi1ette rá erreG
E A szerelem& Cimm$ E 6elelte Aord Icken1am en$1e megrovással. E g$ lán$tól sem vár1ató
el& 1og$ il$en romantikus k#rn$ezetben ne szeressen bele valakibe. A blandingsi kastél$
leveg+jében van valami& ami el+1ozza az érzelmeket az emberekb+l. C#ttek már ide komol$ 6ér6iak&
akiknek esz*k ágában sem volt 1ázasodni& de eg$ 1ét mBlva már verseket írtak& és szíveket véstek a
6ák t#rzsébe. Talán az ózon teszi.
Dr 2c1oonmaker a 1omlokát ráncolta. Kem volt biztos benne& 1og$ tetszik neki ez az egész.
Aeán$a 1ebe1urg$asága nem volt titok el+tte.
E Hs ki a 6ickóG E kérdezte= nem !ontosan arra számított& 1og$ ez lesz a válasz, az a 6iB& aki az
ez*st#t meg a ci!+ket szokta 6én$esíteni& de 6elkész*lt a legrosszabbra. E "i az a !asas& akivel
eljeg$ezte magátG
E /il!in a neve& a keresztneve Arc1ibald. @unstable 1erceg unoka#ccse E válaszolta Aord
Icken1am& és Dr. 2c1oonmaker 1omloka minteg$ varázs*tésre kisimult. Cobban #r*lt volna& 1a a
vejének nem Arc1ibald a neve& de tudta& 1og$ il$en *g$ekben az édest eg$*tt kell 6ogadni a
keserűvel& és a 1ercegek iránt nag$ tiszteletet tá!lált.
E j1a& tén$legG Ko& ez szé!.
E /ondoltam& 1og$ #r*lni 6ogsz.
E Hs mikor t#rténtG
E N... mostanában.
E Fura& 1og$ Aad$ 4onstance a táviratában nem említette.
E Talán s!órolni akart. Tudod& menn$it van ké!*k 6elszámítani szavanként a táviratért&
már!edig 1a megs!órolsz eg$ !enn$t& megkerestél eg$ !enn$t. Fg$ 1ívod, Aad$ 4onstanceG
E -ersze. Diért neG
E z ol$an 1ivatalos. Régóta ismeritek eg$mást.
E Igen& jó ideje barátok vag$unk& egészen k#zeli barátok& ami azt illeti. 4sodálatos n+. @e van
benne valami arisztokratikus méltóság. valami távolságtartás. nem tudom& 1og$ mondjam& de az
embernek mindig az az érzése& 1og$ nála sosem le1et eljutni az ala!vonalig.
E Hs szeretnél eljutni az ala!vonaligG E kérdezte Aord Icken1am& és vizsga tekintettel nézte
barátját. Dr. 2c1oonmaker é!! ekkor ért a második korsó végére& és valami azt sBgta neki& 1og$
erre a !illanatra várt. /eorge 4$ril 0ellbeloved is a második korsó után #nt#tte ki szívét 4laude
Dur!1$ k#zrend+rnek& ismertetve saját találmán$B 6ácáncsa!dájának műk#dési elvét is.
g$ !illanatig Bg$ látszott& Dr. 2c1oonmaker meg+rzi zárkózottságát& de az 5vens:6éle 1ázi
készítmén$ 6el*lkerekedett rajta. Arcán rózsás árn$alat ter*lt szét. A 6*le k*l#n#sen élénk színben
t*nd#k#lt.
E Igen& szeretnék E mondta& és er+sen ránézett Aord Icken1amre& mint1a azt akarná kérdezni&
1og$ és akkor mi van. E Diért neG
E Hdes eg$ komám& nem kritizállak én téged. Der+ eg$ megértés és eg$*ttérzés vag$ok.
Dinden normális 6ér6i szeretne eljutni az ala!vonalra 4onnie:val.
Dr. 2c1oonmaker 6elka!ta 6ejét.
E Te 4onnie:nak 1ívodG
E -ersze.
E Hog$ jutottál el idáigG
E z csak Bg$ j#tt.
E %ár nekem is csak Bg$ j#nne. E Dr. 2c1oonmaker a korsó 6enekére nézett& látta& 1og$ *res&
és kebléb+l ne1éz só1aj szakadt 6el. E Fg$ ám. Irig$lem a kurázsidat& Freddie. Ha rá tudnám venni
azt az asszon$t& 1og$ 6eleség*l j#jj#n 1ozzám& én lennék a legboldogabb ember a világon.
"ivéve E gondolta Aord Icken1am& g$engéden barátja karjára téve kezét E a bát$ját& Aord
ms>ort1t.
E z a beszéd& Cimm$. Cuttasd el 1ozzá ezt az in6ormációt. A n+k szívesen 1allanak il$eneket.
E @e 1át mondtam már. Kincs 1ozzá kurázsim.
E 5stobaság. g$ 1atéves g$erek is ké!es rá& 6eltéve& 1og$ nem néma.
Dr 2c1oonmaker ismét 6elsó1ajtott. /. 5vens 1ázi 6+ztje általában elevenséget& vidámságot
idéz el+ E ol$kor& mint !éldául /eorge 4$ril 0ellbeloved esetében& megala!ozatlan vidámságot :&
de látni való volt& 1og$ ezBttal nem t#lt#tte be k*ldetését.
E -ont ez a baj velem. Ha meg!róbálom megkérni a kezét& eg$szerűen nem j#nnek ki a
szavak. Dár eg$ tucatszor megt#rtént. Az a 1űv#s arisztokrata !ro6ilja let#rli +ket a számról.
E -róbáld meg& 1og$ nem nézel rá oldalról.
E Kem tartozom az + osztál$á1oz. z a baj. TBl magasra t#rekszem.
E g$ 2c1oonmaker méltó !árja a legnemesbnek is.
E "i mondta eztG
E Hn.
E Hát én nem. Tudom& mi t#rténne. Kag$on udvarias volna& de meg6ag$asztana.
Aord Icken1am az el+bb már elvette a kezét& de most visszatette Dr. 2c1oonmaker karjára.
E Hát ebben nag$ot tévedsz& Cimm$. %iztos vag$ok benne& 1og$ szeret téged. 4onnie:nak
kevés titka van el+ttem.
Dr. 2c1oonmaker csak bámult.
E zt Bg$ értsem& 1og$ neked bevallottaG
E Hát !ersze nem il$en n$íltan. Azt azért az il$en régi jó barát sem vár1atja el& mint amil$en
én vag$ok. @e az& a1og$ sza!orábban lélegzik& a1og$ 6el6én$lik a tekintete& vala1án$szor szóba
ker*l a neved& számomra beszédesen bizon$ítja& 1og$ s mint áll a 1el$zet. Azt a ben$omást tette
rám& mint eg$ el1ag$ott n+& ki szent és iszon$B vidéken siratja démon:kedvesét a sá!adt 1old alatt.
Hát talán siratni é!! nem siratott& de anélk*l is elég jó alakítást n$Bjtott. A saját szememmel láttam&
amikor Bg$ #k#lbe szorította kezét& 1og$ a b*t$k#k ki6e1éredtek& csak azért& mert a neved
el1angzott eg$ beszélgetésben. Degg$+z+désem& 1og$ 1a meg!róbálod az Icken1am:módszert&
nem vall1atsz kudarcot.
E Az Icken1am:módszertG
E Hn neveztem el íg$. g$ kis szisztéma& még legén$koromban állítottam #ssze. Az a lén$ege&
1og$ az ember magá1oz szorítja a lán$t& ringatja eg$ kicsit& mik#zben 6#l6elé 6ordított orcáját
csókokkal 1inti be& és k#zben ol$asmiket mond& 1og$ UHn édes !áromJV& vag$ 1asonlót.
Ssszeszorított 6ogakkal kell mondani& mert az 6okozza a megg$+z+ er+t.
Dr. 2c1oonmaker szeme még kerekebbre n$ílt.
E Hog$ én ezt teg$em Aad$ 4onstance:szelG
E Kem látom akadál$át.
E Hn látom.
E Fg$mintG
E l se bírnám kezdeni.
E Hol marad a 6ér6iBi bátorságodG
E 2e1ol& 1a +róla van szó.
E Rg$an& ug$an. Hisz + is csak asszon$.
E Kem. L Aad$ 4onstance "eeble& Aord ms>ort1 testvér1Bga& a család6áját az #z#nvízig
vezeti vissza& és én err+l ké!telen vag$ok el6eledkezni.
Aord Icken1am elt#!rengett. Aátta már& 1og$ akadál$ mer*lt 6el& de né1án$ !ercn$i 6ejt#rés
6#l6edte& 1og$ még sincs !att1el$zet.
E Cimm$& neked eg$:két korsó Dájuskirál$n+re van sz*kséged.
E TessékG
E z eg$ ital= bátortalan szerelmeseknek szoktam ajánlani& 1a Bg$ érzik& 1og$ ne1ézségeik
vannak az Icken1am:módszer ki!róbálásában. A teljes neve UHolna! leszen az esztend+
legbolondabb& legvidámabb na!ja& mert leán$od& édesan$ám& Dájus királ$n+jének a koszorBját
ka!jaV= de a k#zna!i szó1asználatban kén$elmi okokból t#bbn$ire le szokták r#vidíteni. Az ala!ját
valamil$en jó6éle száraz !ezsg+ ké!ezi& amel$1ez brand$t& k#mén$t és z#ld c1artreuse:t adunk=
állít1atom& 1og$ varázsként műk#dik. 4sa!ott állB& cvikkeres kis n$Blbélákat segített 1ozzá& 1og$
*nne!elt& b*szke szé!ségeket 1ajtsanak uralmuk alá& és ráveg$ék +ket& 1og$ aláírásukat adják a
1ázassági szerz+désre. 2zólok %eac1nek& 1og$ 1olna! vacsora el+tt és alatt b+ven juttasson neked
bel+le. Aztán ki viszed 4onnie:t a 1old6én$ben 6*rd+ teraszra& és beveted az Icken1amE módszert.
Kag$on meg leszek le!ve& 1a a Times 1asábjain nem bukkanunk 1amarosan érdekes bejelentésre.
E Hm. E Dr. 2c1oonmaker meg6ontolta az indítván$t& de jól látszott& 1og$ nem nag$on
lelkesedik érte. E 2zorítsam magam1ozG
E Fg$ van.
E RingassamG
E rr+l van szó.
E Hs mondjam azt& 1og$ UHn édes !áromJVG
E Hacsak nincs valami eg$éb& általad jobban kedvelt szó6ordulat E mondta Aord Icken1am&
akinek zsinórmértéke volt a rugalmasság. E Kem kell szolgaian ragaszkodnod a sz#vegk#n$v1#z&
1a Bg$ érzed& 1og$ kén$elmetlen& viszont az akció1oz nem szabad 1ozzán$Blni. Abban van a
lén$eg.
3
%arátja érkezésének másna!ján Aord Icken1am a reggeli után é!! el1el$ezkedett a
6*gg+ág$ban& amikor eg$ rekedtes 1ang a nevén szólította& és 6el!illantva Dr. 2c1oonmakert látta
meg maga mellett. Fel*lt& 6*rkész+ !illantással megszemlélte az érkez+t& és nem tetszett neki& amit
látott. Cames 2c1oonmaker sá!adt volt és gondter1elt& viselkedésében semmi sem utalt arra& 1og$ +
lenne a legboldogabb ember a világon. 2okkal inkább a Aord Icken1am által i6lBkorában ol$
sikeresen szavalt Hés!erus nevű szkBnerre 1asonlított& a 1ajónak abból az id+szakából& amikor
le!les kísértetként sodródott KormanMs 0oe záton$ánál. Ha ka!ott volna ka!itán$t& s annak kicsin$
leán$át& kit 1osszB Btjára magával viszen& akkor 6eltartóztatás nélk*l& simán eljutott volna KormanMs
0oe záton$áig.
@e Aord Icken1am tBlságosan jól nevelt volt a11oz& 1og$ érzéseit szavakba #ntse. 1el$ett
inkább 1eves lelkesedést tanBsított& bár ez távol állt attól& amit érzett.
E Cimm$J Reméltem& 1og$ 6#lkeresel. ?annak jó 1íreidG Dinden simán 1aladG "ezd1etek
s!órolni a nászajándékraG
Dr. 2c1oonmaker megrázta 6ejét& és eg$idejűleg a g$#trelem kiáltását 1allatta. Aord Icken1am
1el$esen g$anította, barátja nem volt 6ejrázásra alkalmas álla!otban. A leg6el*letesebb szemlél+
számára is n$ilvánvaló volt& 1og$ a tengerentBli utazó 6ejedelmi méretű másna!osságtól szenved.
E r+s ez a Dájuskirál$n+ E igazolta Aord Icken1am sejtését Dr. 2c1oonmaker.
E Fj na!ra virradva ol$kor megbánás jár n$omában E bólintott Aord Icken1am. E Azt 1iszem&
6+ként a c1artreuse az oka. Dégis, 1a meg1ozta az eredmén$ét.
E @e nem 1ozta.
E Rg$an már& Cimm$. A saját szememmel láttam& 1og$ kivezetted 4onnie:t a teraszra& a 1old
is Bg$ s*t#tt& 1og$ jobban se kell.
E Fg$ van. Hs mi t#rténtG Ami mindig is t#rtént& és ami mindig is t#rténni 6og. Kem mertem.
Aord Icken1am 6elsó1ajtott. z bizon$ kudarc volt& és jól tudta ug$an& 1og$ a csalódások
er+sítik a lelket& mégsem tudta rávenni magát& 1og$ #r*lj#n nekik.
E Kem kérted 6eleség*lG
E A k#zelébe sem jutottam.
E @e 1át akkor mir+l beszéltetekG Az id+járásrólG
E Dike:ról meg a 6iBról& akivel eljeg$ezték eg$mást. Degkérdeztem& miért nem írt err+l a
táviratban.
E rre mit 6eleltG
E Azt mondta, meg akarta várni& amíg én is megnézem magamnak. lég 6ura.
E Kincs ebben semmi 6ura. Azt mégsem mond1atta& 1og$ azért k*ldte a táviratot& mert eg$
!ercig sem bírta tovább nélk*led. zt tiltja a szemérem.
Dr. 2c1oonmaker eg$ !illanatra 6#lder*lt.
E 2zerinted komol$an ez volt az okaG
E Hát !ersze 1og$ ez. gész lén$e minden !orcikájával szeret téged. Deg+r*l érted. Fg$1og$
6el a 6ejjel& Cimm$& és 6uss neki még eg$szer& 1a majd jobban érzed magad. Az a ta!asztalatom&
1og$ a Dájuskirál$n+ utáni másna!osság 1amar elmBlik& 1a az ember szun$ókál eg$ kicsit. ?edd e
6*gg+ág$at.
E Keked nem kellG
E Keked nag$obb sz*kséged van reá.
E Hát& k#sz#n#m E mondta Dr. 2c1oonmaker. A !illanatn$i derű kezdett elszivárogni bel+le=
mire 6#lkecmergett a 6*gg+ág$ba& már Bjból az a borBlátó ember lett& aki volt. Hatalmasat só1ajtott.
E Tévedésben vag$& Freddie. Kincs számomra semmi remén$. Hszre szoktam venni& 1a leg$+znek.
E z nem a 1etven1atosok szelleme.
E g$ !illanatig sem gondolkodna el rajtam. Kem eg$ ligában játszunk. @e mindeg$
E só1ajtott Bjra Dr. 2c1oonmaker :& az embernek akkor is ott van a munkája.
Aord Icken1am szeme váratlanul 6elcsillant. Dint1a eszébe jutott volna valami.
E Din dolgozol mostanában& Cimm$G ?alami nag$ terved van& gondolom.
E lég nag$. Ismer+s vag$ FloridábanG
E Kemigen. Amerikában t#bbn$ire n$ugaton és Ke> Torkban éltem.
E Akkor a Cu!iter:szigetet biztos nem ismered.
E Hallottam róla. Dilliomosok n$araló1el$e& ug$eG
E 5l$asmi. "lubok& gol6!ál$a& tenisz& strand. Házakat le1et bérelni a szezonra.
E Có drágán& nem vitás.
E lég drágán. Amiben benne vag$ok& az eg$ 1asonló vállalkozás kicsit lejjebb a !art mentén.
Fg$ 1ívják, ?énusz:sziget Fejlesztési ?állalkozás. g$ vag$on van benne.
E /ondolom& t+kére nincs sz*kséged.
E Azzal semmi gond. DiértG
E 4sak az jutott eszembe& Cimm$& 1og$ 1a már a lán$od 6eleség*l meg$ az unoka#ccsé1ez&
eg$ kis részben beve1etnéd a 1erceget is. F#lveti a !énz& de mindig #r*l& 1a kicsivel t#bb van. A
!énz valami vonzer+t g$akorol rá.
Dr. 2c1oonmakert már ker*lgette az álom& de ann$ira még ébren volt& 1og$ kijelentse,
#r#mmel megteszi ezt a 1erceg kedvéért. Degk#sz#nte Aord Icken1amnek az #tletet& mire Aord
Icken1am azt 6elelte& 1og$ mindenna! ig$ekszik valami jót cselekedni. Az édesan$ja& tette 1ozzá&
annak idején nag$on rácsodálkozott eg$ cserkész6iBra.
E Az embernek vég*l is csak ez az eg$ élete van& Cimm$. Ha mi kis jót te1etek& 1add teszem
meg most& a1og$ az a 6ickó mondta. Dil$en a 6*gg+ág$G
Dr. 2c1oonmaker 1alkan 1ort$ogott& mire Aord Icken1am elindult& 1og$ beszéljen a
1erceggel.
TZE#EG$EDK FEJEZET
1
@unstable 1ercege a teraszon *lt& és nemcsak a teraszon, a világ tetején& s vállát szivárván$
#vezte. g$esével sorra vette a reá szállt áldást& és arra a vélemén$re jutott& 1og$ enn$ire még
sosem ment jól neki. Aord ms>ort1t még nem k#rn$ékezte meg ug$an a 4sászárn+ *g$ében& de
tudta, 1a majd megteszi& abban a kén$elmes 1el$zetben lesz& 1og$ keresleti !iacon *zletel1et.
Ráadásul megvolt benne az a boldogító tudat is& 1og$ bármekkora lesz is az #sszeg& tiszta 1aszon
lesz az egész& nem ter1eli ízléstelen *g$n#ki jutalék. %eleborzongott& amikor eszébe jutott& mil$en
kevés 1íja volt& 1og$ ki6izessen #tszáz 6ontot Aavender %riggsnek.
Hs mindezeknek a tetejébe& bizon$ítva& 1og$ 1a a /ondviselés eg$szer elkezdi eg$ derék
emberre zá!orozni jótétemén$eit& akkor a 6els+ 1atár az ég& az unoka#ccse& Arc1ibald& aki eddig
szomorB te1erként ne1ezedett !énztárcájára& most eljeg$ezte magát eg$ milliomos eg$etlen
leán$ával. Hog$ csinálta az a kis n$ik1aj& azt 6el nem 6og1atta& de megt#rtént. 5l$ nag$ volt a
1erceg elégedettsége& 1og$ amikor Aord Icken1am lez#kkent mellé eg$ székre& még a bajuszába
sem 6Bjt bele. Kem kedvelte Aord Icken1amet& az volt róla a vélemén$e& 1og$ eg$ 1*l$e& akinek
már rég gumiszobában volna a 1el$e eg$ nem nag$on válogatós elmeg$óg$intézetben& de ma reggel
ki volt bék*lve az egész világgal.
Aord Icken1am komornak látszott.
E Remélem& nem é!! a keresztrejtvén$6ejtésben zavarom& @unstable.
E I& nem& de1og$ E mondta a 1erceg barátságosan :& é!! csak gondolkoztam.
E 2ajnos& azt 1iszem& még eg$ kis gondolkoznivalót 1oztam magának E mondta Aord
Icken1am E& és nem is valami kellemeset. Kag$on szomorB& 1og$ az emberek az évek során a
1átrán$ukra változnak& nem gondoljaG
E "i változik a 1átrán$áraG Hn ug$an nem.
E Kem& maga nem. Daga tartja a saját szintjét. 2zegén$ 2c1oonmakerre gondoltam.
E Di szegén$ rajtaG
Aord Icken1am 6ájdalmas arcot vágott. g$ !ercig 1allgatott& mint aki az élet tragédiáin
borong.
E Dinden E 6elelte. E Amikor tizen#t évvel ezel+tt Ke> Torkban megismertem Cames
2c1oonmakert& ol$an ember volt& aki el+tt 6én$es j#v+ áll& és mint 1allom& eg$ ideig rendkív*l jól is
ment neki. @e ez ma már a mBlté. Dára alámer*lt.
E Di aláG E kérdezte a 1erceg& aki mindig lassan 6ogadta be az in6ormációt.
E "oldusbotra jutott. Harminc centje& 1a maradt. "érem& ne említse ezt senkinek& de az el+bb
!énzt kért t+lem k#lcs#n. Kag$on 6elkavart.
A 1erceg ki1Bzta magát a széken. z alkalommal nem mulasztotta el& 1og$ bele6Bjjon a
bajuszába& amel$ Bg$ r#!!ent 6el& mint eg$ megtévedt vízesés.
E @e 1át milliomosJ
Aord Icken1am szomorBan mosol$gott.
E zt szeretné el1itetni. @e vannak barátaim Ke> Torkban& akik id+nként 1íreket k*ldenek az
ottani ismer+seimr+l& t+l*k tudom ezt az egész t#rténetet. Az utolsó dollárjánál tart& bármel$ik
!illanatban cs+d#t jelent1et. Tudja& 1og$ van ezekkel az amerikai !énzemberekkel. TBln#vekednek.
Kag$obbat 1ara!nak& mint amekkorát meg tudnak rágni& és aztán j#n az elker*l1etetlen bukás.
!ercben 2c1oonmaker számára eg$ #t#s is sokat jelent. Az el+bb eg$ tízest kért k#lcs#n& és oda is
adtam a szegén$ #rd#gnek& Bg$ megesett rajta a szívem. -ersze maradjon ez szigorBan k#zt*nk&
nem szeretném& 1a elterjedne& de arra gondoltam& 1og$ k#telességem 6ig$elmeztetni.
A 1erceg szeme ann$ira kid*lledt& mint eg$ csigáé. A bajusza sz*ntelen mozgásban volt. Dég
a kis /eorge sem látta so1a il$en 1uzamosan csBcsra járatott álla!otban.
E Fig$elmeztetniG Ha a 6ickó arra számít& 1og$ akár csak két !enn$t is ki 6og vasalni bel+lem&
1át nag$ot 6og csalódni.
E T#bbet remél + két !enn$nél. Attól tartok& meg!róbálja majd belerángatni valamel$ik
eszel+s vállalkozásába. Amenn$ire a szavaiból ki tudtam venni& valami6éle ingatlan vag$ é!ítkezési
*g$letr+l van szó Floridában. Fg$ emlegetí, ?énusz:sziget Fejlesztési ?állalkozás. Dár a név is
g$anBs& igazG Dármint ez a ?énusz:sziget. Ae1et& 1og$ il$en nevű 1el$ nem is létezikJ ngem csak
az aggaszt& 1og$ esetleg siker*l1et be1álóznia magát& és a végén be6ektetí a !énzét. Amit
2c1oonmaker mondani 6og& az ug$anis nag$on jól 1angzik. Rendkív*l 1i1et+. @e álmában se jusson
eszébe megtenni. Aeg$en résen.
E Résen leszek E mondta a 1erceg& és ne1ezen vette a leveg+t.
Aord Icken1am várt még eg$ !ercet& 1át1a a 1erceg k#sz#netet akar mondani jótev+jének& de
mivel az továbbra is csak ne1ezen vette a leveg+t& visszament a 6*gg+ág$1oz. Dr. 2c1oonmakert
már *l+ 1el$zetben és derűsebb 1angulatban találta. Sr#mmel 1allotta& 1og$ jót tett a szun$ókálás.
E lmBlt a 6ej6ájásodG
Dr. 2c1oonmaker jól meg6ontolta a választ.
E lmBlni nem mBlt el E mondta vég*l. 5l$an ember volt& aki ig$ekszik !ontosan 6ogalmazni.
E @e sokat en$1*lt.
E Akkor arra kérlek& Cimm$& 1og$ keresd meg a 1erceget& és mondd el neki ezt a ?énusz:
szigetí dolgot. H!! az el+bb beszélgettem vele& és 6urcsamód é!! azt mondta& 1og$ valami *zletí
le1et+ségre vadászik& 1ián$zik neki a vibrálás. Kag$ szerencsejátékos a lelke mél$én.
E 2zerencsejátékosG Di az& 1og$ szerencsejátékosG A ?énusz:sziget Fejlesztési ?állalkozás
ol$an biztonságos& mint a Kemzeti %ankJ
E %iztos vag$ok benne E csitította Aord Icken1am. E Denj& értesd meg vele. Hengereld le az
*zletemberi svádával.
E DiértG E kérdezte Dr. 2c1oonmaker még mindig értetlen*l. E Kincs sz*kségem a !énzére.
E -ersze 1og$ nincs. Kag$ szívességet teszel neki azzal& 1og$ beengeded a vállalkozásba. @e
az isten szerelmére& ezt ne1og$ éreztesd vele. Tudod& mil$en rátartiak ezek a 1ercegek. Rtálják& 1a
bárkivel szemben lek#telezetté válnak. Aég$ inkább megg$+z+.
E Cól van& jól van E morogta Dr. 2c1oonmaker. E %ár azért 6ura& 1og$ Bg$ kelljen valakit
berimánkodni eg$ *zletbe& a1ol a !énze eg$ év alatt a nég$szeresét 6ogja érni.
E "és+bb jót 6ogunk mulatni ezen E n$ugtatgatta Aord Icken1am. E A teraszon megtalálod
E tette 1ozzá. E Dár szóltam neki& 1og$ esetleg megkeresed.
%etele!edett az el1ag$ott 6*gg+ág$ba& és vitába bon$olódott Bj6ent akadékoskodó
+rang$alával= ki6ejtette& 1og$ az igazságtól való en$1e eltérésben nincs semmi rossz& 1a igaz *g$
szolgálatában t#rténik& és 1og$ a @unstable 1ercegével 6ol$tatandó beszélgetés talán sért+ lesz Dr.
2c1oonmaker számára& de a 6ej6ájását bizon$ára el6eledteti= s ekkor arra lett 6ig$elmes& 1og$ Arc1ie
/il!in áll mellette.
Arc1ie szé!séges volt& mint mindig& de aggodalmas.
E Izé E mondta :& láttam& 1og$ Alaric bácsival beszélgetett.
E Fg$ van& elcsevegt*nk.
E Hs mil$en kedvében voltG
E "icsit zaklatottnak láttam. Az bosszantotta 6el& 1og$ valaki !énzt akar kivasalni bel+le.
E Caj& istenemJ
E -ontosabban, arra számít& 1og$ valaki il$en kísérletet 6og tenni. z mindig megviseli e
derék& id+s embert. 5lvasta vala1a az Al!1onse vallomásai című k#n$vet& eg$ 6rancia !incér
emlékirataitG Kem& alig 1iszem= sok éve jelent meg& jóval azel+tt& 1og$ maga megsz*letett. bben
írja Al!1onse eg$ 1el$*tt, UAbban a !illanatban& 1og$ valaki !énzt akar k#lcs#nkérni t+lem& máris
megg$űl#l#m. z az érzés a véremben van. r+sebb& mint én.V A 1erceg is il$en.
Arc1ie /il!in a 1ajá1oz n$Blt& és eg$ darabig a szokásos 6ejb+rmasszázzsal 6oglalta el magát.
Amikor megszólalt& 1angja tom!a volt és színtelen.
E 2zóval nem javasolja& 1og$ most !róbáljam meg elkérni azt az ezrestG
E Kem é!!en. @e minek ez a sietségG
E Degmondom& minek. Da reggel levelet ka!tam Rick$t+l. Azt mondja& még eg$ 1etet tud
adni& 1og$ el+teremtsem a !énzt. Ha addig nem ka!ja meg& kén$telen lesz keresni valaki mást& azt
mondja.
E "ellemetlen& belátom. Az e66éle ultimátum mindig rosszulesik. @e 1át eg$ 1ét alatt ann$i
minden t#rtén1et. 2+t akár eg$ na! alatt is t#rtén1et ann$i minden. Azt tanácsolom& 1og$.
A sors azonban nem akarta& 1og$ Arc1ie megismerkedjék ezzel a 6elte1et+leg nag$on értékes
tanáccsal& mert ebben a !illanatban megjelent Dr. 2c1oonmaker& és a 6iatalember eloldalgott.
Dátkájának édesa!jától& most& 1og$ személ$esen megismerkedett vele& mindig k*l#n#s& ideges
érzés vett er+t rajta& az il$en érzést mindk#z#nségesen sikító6rásznak szokták nevezni= j#vend+beli
a!ósa jelenlétében sosem érezte teljesen 6elszabadultnak magát. Arra gondolt& 1og$ els+sorban a
tekn+ckeretes szem*veg okoz1atja& és a 1atás1oz 1ang$án$it 1ozzájárul1at a sz#gletes állka!ocs is.
Dr. 2c1oonmaker Bg$ komorlott a 6*gg+ág$ 6#l#tt& mint eg$ vi1ar6el1+.
E Degs*t1eted a 1*l$e 1ercegeidetJ E mondta. Aord Icken1am 6elvonta szem#ld#két.
E "edves& jó Cimm$J Ae1et& 1og$ csu!án ké!zel+d#m& de a viselkedésedben volna valami
6élig le!lezett izé& ami arra utal& 1og$ a 1erceggel való megbeszélésed nem volt kellemes. Di
t#rténtG F#lvetetted a ?énusz:sziget Fejlesztési ?állalkozás témájátG
E F#l E 6elelte Dr. 2c1oonmaker akkora 1orkantással& mint eg$ ág$Bl#vés& amel$ megrengette
a világot. E + meg Bg$ reagált& mint1a valami szél1ámos volnék. Azt mondtad neki& 1og$ !énzt
kértem t+led k#lcs#nG
Aord Icken1am szeme tágra n$ílt. A vak is látta& menn$ire elké!edt.
E Hog$ !énzt kértél t+lem k#lcs#nG @e1og$ mondtam.
E L azt állítja.
E Dil$en k*l#n#s. Hs menn$it adtam volna szerinteG
E Tíz 6ontot.
E Dicsoda nevetséges gondolatJ A magad6ajta ember ebéd után enn$i borravalót szokott adni
a !incérnek. ?ajon mi *ltet1ette ezt a 6ejébeG E Aord Icken1am arca 6#lder*lt. E 2ejtem& mi
vezet1ette 6élre& Cimm$. mlékszem& meséltem neki a régi Ke> Tork:i na!okról& amikor még mind
a ketten 6iatalok és szegén$ek voltunk& és né1a én vágtalak meg eg$ kisebb #sszegre téged& né1a te
vágtál meg engem& attól 6*gg+en& 1og$ é!! mel$ik*nknek volt eg$általán valami az erszén$ében.
zt kever1ette #ssze. r+sen zavaros 6ejű ember ez a 1erceg. Fg$ tudom& az a!ja is il$en volt. Deg
a n+vérei& az unokatestvérei& a nénikéi. @e meg kell mondjam& nag$on tetszik az #tlet& 1og$ valaki a
te 1el$zetedben megvág eg$ tizes erejéig. Kem t#rténik meg mindenkivel& 1og$ eg$ milliomos
!um!olja meg. Hs vég*l miben maradtatok a 1erceggelG
E Azt mondtam neki& 1og$ nem normális& és ott1ag$tam.
E Kag$on 1el$énvaló. Hs most mik a terveidG
Dr. 2c1oonmaker arcát en$1e !ír 6utotta be.
E Arra gondoltam& talán megkeresem Aad$ 4onstance:t& 1át1a van kedve sétálni eg$et a
!arkban& vag$ valami.
E 4onnie:t E 1el$esbített Aord Icken1am. E 2emmire sem még$& 1a nem 4onnie:ként
gondolsz rá.
E Akkor sem meg$ek semmire& 1a igen E mondta Dr. 2c1oonmaker rosszkedvűen.
"ellemesen lang$os volt a délel+tt& és megn$ugtató neszekkel volt tele= némel$iket a
k#rn$ékbeli rovarok szolgáltatták& másokat eg$ kertész& aki a távolban 6*vet n$írt= Dr.
2c1oonmaker távozása után nem sokkal Aord Icken1am le1un$ta a szemét& és lélegzése lelassult&
eg$enletessé vált. "ét szusszanásn$ira volt attól& 1og$ elaludjék& amikor megszólalt eg$ 1ang.
E H+J E mondta a 1ang& és Aord Icken1am 6el*lt a 6*gg+ág$ban.
E Có na!ot& @unstable. FeldBltnak látszik.
A 1erceg szeme kimeredt& bajusza vadul táncolt a szélben.
E Icken1am& magának igaza voltJ
E Divel ka!csolatbanG
E Azzal a jenkivel& a 2enki1áz$val. Tíz !erc sem telt el azután& 1og$ 6ig$elmeztetett& már j#tt
is& és meg!róbált rávenni& 1og$ 6ektessem a !énzem abba a Hog$is1íjják:sziget nevű ag$rémbe.
Aord Icken1am 1alkan 6*tt$entett.
E Ke mondjaJ
E -edig.
E Il$en 1amarJ Az ember azt gondolná& legalább addig vár& amíg eg$ kicsit jobban megismerik
eg$mást. Kag$on megg$+z+nek 1angzott& igazG
E Kag$on.
E Fg$ szokta. zek mindig a le1engerl+ *zletemberi svádával o!erálnak. @e ug$e nem d+lt be
nekiG
E HnG
E -ersze 1og$ nem. Daga sokkal józanabb annál.
E Degmondtam neki a magamét& Bg$ éljekJ
E Hrtem. Kem 1ibáztatom érte. @e azért eg$ kicsit mégiscsak kínos.
E "inek kínosG Kekem ug$an nem.
E 4sak arra gondoltam& 1og$ a maga unoka#ccse 6eleség*l veszi az + lán$át.
A 1erceg álla leesett.
E 2zent IstenJ zt el is 6elejtettem.
E Hn bizon$ a maga 1el$ében ezt igencsak 6ejben tartanám& mert magára nézve is komol$
k#vetkezmén$ei lesznek. 2zerencse& 1og$ gazdag ember.
E HáG
E Kos& el kell majd tartania Arc1ie:t meg a lán$t& de nemcsak +ket& 1anem 2c1oonmakert és a
n+véreit is. Fg$ tudom& 1árom n+vére van.
E @e1og$ tartom el +ket.
E Kem 1ag$1atja& 1og$ é1ezzenekJ
E Diért nemG
E Arra gondol& 1og$ mostanában Bg$is mindann$ian tBl sokat esz*nkG z igaz& de az azért
magának sem tenne jót& 1a száraz ken$eret kun$erálnának& és mindenkinek elmondanák& 1og$ ki
juttatta ide +ket. l tudja ké!zelni a Tilbur$:la!ok !let$karovataitG zzel lennének tele.
A 1erceg beleka!aszkodott a 6*gg+ág$ba& amit+l Aord Icken1am 1imbálózni kezdett& és en$1e
tengeribetegség 6ogta el. zt a le1et+séget nem vette számításba& már!edig nála jobban senki nem
tudta& 1og$ azok után& ami k#zt*k t#rtént& a Dammut "iadóvállalat tulajdonosa mil$en 6*rgén
ugrana a le1et+ségre& 1og$ t#rlesszen valamit.
g$ gondolat #tl#tt eszébe.
E Diért kun$erálna Arc1ibald száraz ken$eretG
E Daga nem tenné& 1a az é1ség mardosná bel*lG
E Cól 6izetett állása van.
E Dár nincs.
E DiG
E "itették a szűrét.
E A szűrétG Hog$1og$ a szűrétG
E Dáské!! 6ogalmazva, a 1éten megváltak a szolgálataitól.
E DicsodaG
E T+le magától tudom.
E Kekem err+l eg$ szót sem szólt.
E Talán nem akart aggodalmat okozni. Igen jólelkű 6iatalember.
E 2emmirekell+ n$ik1ajJ
E @e szé! 1aja van& nem ért eg$etG Hát íg$ áll a 1el$zet& és attól tartok& 1og$ ez sok !énzbe
6og ker*lni magának. l sem tudom ké!zelni& 1og$ Bsz1atná meg évi két:1áromezer alatt. 2ok:sok
éven kereszt*l. Cócskán megcsa!!annak majd a tartalékai. Kag$ kár& 1og$ nem le1et eg$szerűen azt
mondani Arc1ie:nak, bontsa 6el az eljeg$zést. z mindent megoldana. @e 1át !ersze nem le1et.
E Dért ne le1etneG Remek #tlet. Dár meg$ek is& megkeresem& és 1a eg$ kicsit is tiltakozik&
kirBgom a 1átgerincét a kala!ján kereszt*l.
E Ke& váljonJ Dég most sem érti a 1el$zetet ann$ira& amenn$ire szeretném& 1og$ értse.
l6eledkezik az ígéretszegési !err+l.
E Di6éle ígéretszegési !err+lG
Aord Icken1am ol$an magatartást vett 6el& mint eg$ t*relmes nevel+n+& aki eg$ számtani
ala!műveletet !róbál elmag$arázni eg$ g$ermeknek& akit csecsem+korában #n1ibáján kív*l a 6ejére
ejtettek.
E Hát nem n$ilvánvalóG Ha Arc1ie 6elbontja az eljeg$zést& D$rának els+ dolga lesz !ert
indítani ellene a 1ázassági ígéret megszegéséért. Ha neki magának nem jutna is eszébe& az il$en
2c1oonmaker:6élék majd gondoskodnak róla& 1og$ megteg$e& és az esk*dtszék Bg$ megítéli neki a
1atalmas #sszegű kártérítést& 1og$ el+tte vissza sem vonul tanácskozni. Arc1ie:tól Bg$ tudom& 1og$
számos levelet írt a lán$nak.
E Di a 6enének írt volna neki leveleket& 1a eg$ 1ázban laknak& az #rd#gbe isG
E Talán a levélke& cédula !ontosabb ki6ejezés. 2zenvedél$es 1angB kis *zeneteket csBsztatott
a kezébe na!!al& az ajtaja alatt éjszaka. Tudja& mil$enek a szerelemesek.
E H*l$én 1angzik.
E @e g$akorta megt#rténik& Bg$ tudom& amíg i6jB a szív.
E Talán 1ázasságot nem említett.
E rre azért nem nag$on é!ítenék. Ann$it tudok& 1og$ eg$szer megkérdezte t+lem& 1án$
szóban kell írni azt& 1og$ Umézes1etekV= ez jelzi& mil$en irán$ban jártak a gondolatai. Ha az ember
mézes1eteket emleget eg$ lán$nak írt levelében& bajt 1oz1at saját 6ejére. Ha meggondolja& mil$en
k#vetkezmén$ekkel járt a !aradicsomszószos mar1as*lt !uszta említése -ick>ick Br számára.
E "i az a -ick>ick BrG
E Hag$juk. 4sak azt akarom mondani& 1og$ 1a azokat a levélkéket 6elolvassák a bíróságon&
maga benne lesz a !ácban.
E Hog$1og$ énG Ha Arc1ie ol$an 1*l$e volt& 1og$ ígéretszegési !erbe keveri magát& 1át Bg$
kell a 1*l$e 6ejének. Kem nekem kell ki6izetni a kártérítést.
E Ha nem 6izeti ki& az igencsak rosszul 6est majd a !let$karovatokban. Arc1ie a maga
unoka#ccse.
A 1erceg keserű átkot mondott minden unoka#csre& Aord Icken1am !edig 1el$eselt& mondván&
1og$ valóban ne1éz az unoka#cs#kkel& bár E tette 1ozzá E az + unoka#ccse& -ongo azt tartja, a világ
minden baját a nag$bácsik okozzák.
E g$ remén$sugarat azért még látok.
E Di azG E kérdezte a 1erceg& mert + azt az eg$et sem látta. "id*lled+ szeme kissé 6elcsillant.
Azt mondta magának, le1et& 1og$ ez az Icken1am 1*l$e& de Bg$ látszik& vannak világos !illanatai.
E Ae1et& 1og$ a lán$ kivásárol1ató. A malmunkra 1ajtja a vizet& 1og$ nem szerelmes Arc1ie:
ba.
E "i lenne szerelmes eg$ il$en n$ik1ajbaG
E A kis D$ra t#rténete szomorB 1istória. Ismeri Deri>et1ertG
E Akinek az az arca vanG
E Kag$on !ontos személ$leírás. ?an neki aran$ szíve is& de az nem látszik.
E Di van veleG
E D$ra +1ozzá akar 6eleség*l menni.
E Deri>et1er1ezG
E Igen.
E Akkor miért jeg$ezte el magát Arc1ibalddalG
E @e kedves @unstableJ Ha eg$ lán$ a!ja a cs+d szélén áll& akkor neki kell gondoskodnia saját
magáról. D$ra nincs abban a 1el$zetben& 1og$ a szíve uralkodjék az esze 6#l#tt. Ha le1et+sége
n$ílik rá& 1og$ 1ázasság Btján ol$an emberrel ker*lj#n rokonságba& mint maga& akkor nem vár1ató
el t+le& 1og$ elszalassza a le1et+séget.
E Az igaz.
E Cobban szeretné& 1a nem kellene érdek1ázasságot k#tnie& de arra nem lát remén$t& 1og$
azzal az emberrel leg$en boldog& akit szeret. g$ akadál$a van annak& 1og$ 1ozzáme1essen
Deri>et1er1ez, a !énz.
E A 6ickónak nincs !énzeG Daga azt mondta& 1og$ %razíliából j#tt. %razíliában sok !énzt
keresnek az emberek.
E L nem. -usztító kór támadta meg a !aradiót& és + minden !énzét elveszítette.
E A mar1ája.
E %ecs*l#m az eg$*ttérzését. %izon$& a !énz1ián$ a baj. D$ra 2c1oonmaker !edig azért
ka!na ka!va minden ésszerű ajánlaton& mert Deri>et1ernek most le1et+sége n$ílt& 1og$ betársuljon
eg$ igen j#vedelmez+ 1ag$malevesstandba.
A 1erceg Bg$ #sszerándult& mint akit b#g#l$ csí!ett meg. Az utolsó szó lén$e legmél$éig
6elkavarta.
E Az unoka#csémnek& Alaricnak 1ag$malevesstandja van.
E 4sak nemG
E @e. ?erseket ír és 1ag$malevest árul. A klubomban mindig kínban vag$ok. 5daj#nnek
1ozzám& és megkérdezik, UDostanában mivel 6oglalkozik az unoka#ccseGV Arra számítanak& 1og$
azt 6elelem& di!lomáciai szolgálatban van& vag$ valami 1asonlót& nekem meg azt kell válaszolnom&
1og$ 1ag$malevest árul. Azt se tudom& 1ova nézzek ol$ankor.
E Deg tudom érteni& mit érez. A szóban 6orgó ennivaló& azt 1iszem& szer6#l#tt tá!láló& de
amenn$ire értes*lve vag$ok& még so1a se1ol sem állítottak szobrot ol$an embernek& aki
1ag$malevessel kereskedett. zzel szemben rengeteg !énz van benne= annak az illet+nek& akir+l
beszéltem& ol$an jól meg$& 1og$ terjeszkedni akar. Azt az ajánlatot tette Deri>et1ernek& 1og$ ezer
6ontért eg$1armad részt ka!1at a 1aszonból. Ha te1át maga odaadná ezt a lán$nak.
E zer 6ontotG
E Deri>et1er enn$it mondott.
E Az rengeteg !énz.
E zért van a 6ickónak sz*ksége rá.
A 1erceg elt#!rengett. AassB volt az észjárása& ezért csak 6okozatosan 6ogta 6el a dolgokat.
Aassan azért kezdte belátni& 1ová akar kil$ukadni ez az Icken1am.
E Arra gondol& 1og$ 1a adnék a lán$nak ezer 6ontot& az továbbadná a sz#rn$!o6ának& aztán
leszállna Arc1ie:ról& és 1ozzámenne a sz#rn$!o6á1ozG
E -ontosan. 2iker*lt dió1éjba 6oglalnia.
g$ 1irtelen 6el#tl+ gondolat g$óg$írként 1atott a 1ercegre. Ha eg$ ezresért kivásárolja ezt az
átkozott leán$zót& és ms>ort1t+l bezsebel 1áromezret azért a rusn$a disznóért& akkor még mindig
elég jó eredménn$el ker*l ki a játszmából. Ha tudta volna& 1og$an kell 1álás !illantást vetni& il$et
vetett volna Aord Icken1amre& mert látta már& 1og$ ez a megoldás.
E Deg$ek& és megírom azt a csekket E mondta.
2
A 1erceg távozása után a 6*gg+ág$ban szenderg+ Aord Icken1amnek Bg$ tűnt& 1og$ eg$
ang$al szólongatja a nevét= eg$ !illanatra meg6ordult a 6ejében annak es1et+sége& 1og$ t*zes
szekéren elragadták az égbe& anélk*l& 1og$ észrevette volna. Aztán a józanész is megszólalt& és azt
mondta& 1og$ az ang$alok !recíz né!ek= nem valószínű& 1og$ il$en r#vid ismeretség után
bármel$ik*k is eg$szerűen csak Fred bácsinak szólítaná. Fel*lt& ki d#rg#l te szeméb+l az álom
k#dét& és D$ra 2c1oonmakert látta a 6*gg+ág$ mellett állani. Dost is ug$anol$an szé! volt& mint
mindig& de Aord Icken1am Bg$ ítélte& 1og$ nem vidéki délel+tt1#z van #lt#zve.
E Helló& kicsi D$ra E mondta. E @e kicsí!ted magadJ
E Aondonba meg$ek. Azért j#ttem& 1og$ megkérdezzem& ne 1ozzak:e neked valami kis
ajándékot.
E 2emmi sem jut eszembe& leg6#ljebb eg$ kis !i!ado1án$. Diért még$ AondonbaG
E -a!ától ka!tam eg$ jókora csekket= azt akarja& 1og$ vásároljak be magamnak.
E "edves gondolat. Dégsem látszol nag$on 6eldobottnak.
E Kem sok okom van a 6eldobottságra mostanában. Dinden ol$an zavaros.
E Dajd kitisztul.
E zt csak te mondod.
E 2zerintem nag$on is biztatóak a kilátások.
E Hát én nem tudom& 1onnan veszed ezt az o!timizmust& de ad1atnál bel+le %illnek is.
2z*ksége van támaszra.
E Daga alatt vanG
E Dél$en. Ideges. Tudod& mil$en érzés& amikor az ember azt várja& 1og$ valami mindjárt
6elrobban.
E 2zorongG
E z a 1el$es ki6ejezés. Kem érti& 1og$ Aad$ 4onstance miért nem szól eg$ szót sem.
E Arra számított& 1og$ elbeszélget majd veleG
E Diért& te nem arra számítanálG Degmondta Aord ms>ort1nek& 1og$ valójában kicsoda&
Aord ms>ort1 !edig n$ilván elmondta Aad$ 4onstance:nek.
E Kem okvetlen*l. Ae1et& 1og$ el6elejtette.
E "é!es il$esmit el6elejteniG
E Kincs 1atára annak& 1og$ ms>ort1 mit ké!es el6elejteni& k*l#n#sen& 1a a disznó miatt
máson jár az esze.
E Di baj van a disznóvalG Amikor legutóbb láttam& nag$on jól nézett ki.
E Az a baj a disznóval& 1og$ a 1erceg elvette ms>ort1t+l.
E Hog$1og$G
E HosszB. Dajd máskor elmesélem. Del$ik vonattal még$G
E A tíz:1arminc#t#ssel. Dondtam %illnek& 1og$ osonjon le + is az állomásra& és utazzon
velem. Arra gondoltam& 1og$ Aondonban #ssze1ázasod1atnánk.
E Kag$on lelemén$es. Hs nem akartG
E Kem. Fenntartásai vannak. Azt mondta& 1og$ ez aljasság volna Arc1ie iránt.
Aord Icken1am só1ajtott.
E Azok a 6enntartások& azok az elvekJ Illandóan 6el*tik a 6ej*ket& igazG Ae kéne cs#ndesíteni
+ket. Arc1ie:nak az a leg1+bb vág$a& 1og$ eg$ Dillicent Rigb$ nevű lán$t veg$en el. ljeg$ezték
eg$mást.
E @e Arc1ie engem jeg$zett el.
E Dind a kett+t#ket. Rendkív*l kínos 1el$zetben van szegén$ 6iB.
E Akkor miért nem bontja 6el az eljeg$zéstG
E Dert szeretne kivasalni a 1ercegb+l ezer 6ontot= enn$ire van sz*ksége& 1og$ betársuljon eg$
1ag$malevesdébe= és attól 6élt& 1og$ 1a ejtené eg$ milliomos leán$át& az esél$ei megcsa!!annának.
Az maradt az eg$etlen le1et+sége& 1og$ veszteg marad& és remén$kedik. Te !edig azért nem
bont1atod 6el az eljeg$zést& mert akkor Cimm$ visszavinne Amerikába. Da reggelig rendkív*l
kén$es volt a 1el$zet.
E Hs ma reggel mi t#rténtG
E A 1erceg valami okból arra a k*l#n#s gondolatra jutott& 1og$ édesa!ád a cs+d szélén áll& és
azzal a !ers!ektívával találta szemben magát& 1og$ nemcsak téged és Arc1ie:t& 1anem az egész
2c1oonmaker családot neki kell majd eltartania. tt+l !edig ann$ira viszol$og& 1og$ é!! e
!ercekben eg$ ezer 6ontról szóló csekket állít ki a te nevedre. zzel akar kivásárolni.
E "ivásárolniG
E Hog$ ne !ereld be Arc1ie:t a 1ázassági ígéret megszegése miatt. Ha találkozol a 1erceggel&
6ogadd el a csekket teljes kártérítésként& írd át Arc1ie nevére& és utald át a bankjába. Ha a vonat nem
késik& é!! elég id+d lesz. zt okvetlen*l még ma intézd el. A 1ercegnek megvan az a csBn$a
szokása& 1og$ letiltatja a csekkjeit. Aztán& 1a mindent elmag$arázol neki& talán %ill is 6elszáll veled
a tíz:1arminc#t#sre& és 1olna! benéz1ettek az an$ak#n$vvezet+1#z& de *g$eljetek rá& 1og$ ezBttal
ug$anabba az irodába menjetek. Dinden szé!en el 6og rendez+dni.
4send lett. D$ra mél$ lélegzetet vett.
E Fred bácsi& ez a te művedG
Aord Icken1am megle!+d#tt.
E Az én művemG
E Te mondtad azt a 1ercegnek& 1og$ !a!a t#nkrementG
Aord Icken1am elgondolkodott.
E Dost& 1og$ mondod E tűn+d#tt :& le1etséges é!!en& 1og$ né1án$ óvatlanul elejtett
szavamból ezt a k#vetkeztetést vonta le. Igen& most& 1og$ visszagondolok& Bg$ rémlik& mond1attam
valami 1asonlót. Fg$ éreztem& 1og$ kedvesség és 6én$sugárzás céljából ez ajánlatos. Arra
gondoltam& 1og$ ez boldoggá te1etne mindenkit& kivéve talán a 1erceget.
E N& Fred bácsiJ
E Cól van& kislán$om.
E Dindjárt megcsókollak.
E Fg$ látom& ennek semmi akadál$a. Dondd csak E 6ol$tatta Aord Icken1am& miután tBlestek
rajta :& gondolod& 1og$ most már le tudod k*zdeni %ill 6enntartásaitG
E Aek*zd#m +ket.
E Akkor talán jobb is& 1a elutazik a blandingsi kastél$ból. Dindig azt tartottam& 1og$ az
ember se1ol se maradjon tovább& mint ameddig szívesen látják. Akkor csak ann$i a teend+& 1og$
írjon eg$ udvarias levelet Aad$ 4onstancenek& amel$ben megk#sz#ni a vendégszeretetét& elé tárja a
tén$eket& és ki6ejezi abbeli remén$ét& 1og$ sorai jó egészségben találják& mi1ez 1asonló jókat kíván
az egész családnak. A levelet adja át %eac1nek& + majd eljuttatja Aad$ 4onstance:1ez. Di ez a
k#nn$ed kacajG
E Inkább csak vi1ogtam. Az jutott eszembe& 1og$ szeretném látni az arcát& amikor elolvassa.
E Dorbid& de ért1et+ kíváncsiság. Attól tartok& nem 6og re!esni az #r#mt+l. Dindig
bek#vetkezik ez a baj& 1a az ember elkezd kedvességet és 6én$t sugározni maga k#r*l. "ider*l&
1og$ nincs bel+le elég& valaki mindig kimarad a szórásból. Ro!!ant ne1éz teljes k#rű ellátást
n$Bjtani.
3
Ha azt gondolta& 1og$ a 1erceg& Dr. 2c1oonmaker& Arc1ie /il!in és D$ra audienciája után
végre része lesz a n$ugalmas magán$ban& amel$re a reggeli szalonnás tojás megemésztésé1ez
sz*ksége volt& Aord Icken1am tévedett.
zBttal nem ang$ali 1ang rezzentette 6#l szendergéséb+l& 1anem eg$ k*l#n#s bégetés& mint1a
eg$ élemedett birka a k#zelben emberi szóra 6akadt volna. Ismer+sei k#z*l csak eg$valaki bégetett
é!!en íg$& nem is le!+d#tt meg& amikor *l+ 1el$zetbe lend*lve azt álla!ította meg& 1og$ Aord
ms>ort1 vonta magára a 6ig$elmét. A kilencedik gró6 ern$edten kókadozott a 6*gg+ág$ mellett&
mint1a eg$ barátságtalan kéz eltávolította volna gerincoszlo!át.
Aord Icken1am mostanra már megbékélt azzal& 1og$ ol$an sors jutott neki& mint eg$ 6rancia
uralkodónak& akinek egész udvartartása jelen volt& mikor kikelt az ág$ból= nem is bosszankodott&
1anem be1ízelg+ mosoll$al k#sz#nt#tte Aord ms>ort1t& és megjeg$ezte& 1og$ szé! az id+.
E 2*t a na! E mutatta.
Aord ms>ort1 megnézte a na!ot& és 1el$ben1ag$ólag bólintott.
E Azért j#ttem& 1og$ adjak magának valamit.
E Remek 6el6ogás. Kem ma van ug$an a sz*letésna!om& de ajándékok el6ogadására mindig
n$itott vag$ok. Di6éle valamir+l volna szóG
E 2ajnos el6elejtettem.
E "ár.
E Azt 1iszem& kés+bb eszembe jut.
E 2zámolni 6ogom a !erceket.
E Hs mondani is akartam valamit.
E @e el6elejtetteG
E Kem& arra emlékszem. A 4sászárn+r+l van szó. Itgondoltam a dolgot& Icken1am& és Bg$
d#nt#ttem& 1og$ megveszem a 4sászárn+t @unstable:t+l. %eismerem& 1og$ eg$ darabig tétováztam&
mert 1allatlan árat szabott. Háromezer 6ontot kér.
Kem volt k#nn$ű Aord Icken1amet kiz#kkenteni n$ugalmából& de e szavak 1allatán nem
tudott nem 1*ledezni.
E Háromezer 6ontotJ g$ disznóértJ
E A 4sászárn+ért E 1el$esbített Aord ms>ort1 tiszteletteljes 1angon.
E Hasba kell rBgniJ
E Kem& nekem sz*kségem van a 4sászárn+re& ker*l& amibe ker*l. lveszett vag$ok nélk*le.
Dost is 1ozzá meg$ek.
E Hs ki !át$olgatja most& 1og$ 0ellbeloved elmentG
E N& visszavettem 0ellbelovedot E mondta Aord ms>ort1 kissé szég$enkezve& mint aki
beismeri g$arlóságát. E Kem volt más választásom. A 4sászárn+ állandó gondoskodást igén$el& és
eg$etlen sertésgondozó sem értette meg +t ann$ira& mint 0ellbeloved. @e jól megmondtam neki a
magamét. Hs tudja& mit mondottG 5l$at mondott& 1og$ mél$en megd#bbentem.
Aord Icken1am bólintott.
E zek a !allérozatlan lelkek nem szokták megválogatni a szavaikat. Hajlamosak ol$kor
s1akes!eare:i ki6ejezésekre ragadtatni magukat. Dinek nevezte magátG
E Kem nevezett engem semminek.
E Akkor mit+l d#bbent megG
E Attól& amit mondott. Azt mondta, az a %riggs nevű n+személ$ @unstable megbízásából
vesztegette meg +t& 1og$ lo!ja el a 4sászárn+t. 2o1a életemben nem d#bbentem meg enn$ire.
/ondolja& 1og$ kérd+re kellene vonnomG
E Abban a remén$ben& 1og$ emiatt talán enged az árbólG E Aord Icken1am megcsóválta a
6ejét. E "étlem& 1og$ sokra menne ezzel. Azt tenné& amit mindenkinek tanácsolok, ragaszkodna a
sziklaszilárd tagadás1oz. Daga csak 0ellbeloved szavát 1oz1atná 6el ellene& és az nem volna eléggé
megg$+z+. "edvelem /eorge 4$ril 0ellbelovedot& mindig #r#mmel cserélek eszmét vele& de a
szavában akkor sem 1innék& 1a tálcán tenné elém salátával k#rítve. Ae1et& 1og$ ez alkalommal
6el1ag$ott eg$ élet megr#gz#tt szokásával& és kivételesen igazat mondott& és akkor mi vanG Daga is
tudja& én is tudom& 1og$ @unstable semmit+l sem riad vissza& 1ajlandó volna tíz mér6#ldet
g$alogolni a 1óban& 1og$ eg$ árvától elszedje az utolsó két !enn$jét& de bizon$íték nélk*l
te1etetlenek vag$unk. Ha esetleg írásbeli utasításokat adott volna& vag$ !a!írra vetette volna
ármán$os terveit& akkor talán.
E NJ E mondta Aord ms>ort1.
E NG E kérdezte Aord Icken1am.
E szembe jutott& mit akartam odaadni magának E mondta Aord ms>ort1& és a zsebébe
n$Blt. E zt a levelet. Az én !ostám k#zé keveredett. Ko& akkor meg$ek is& meglátogatom a
4sászárn+t. Kem akar velem tartaniG
E TartaniG N& értem már& mire gondol. "#sz#n#m& azt 1iszem& inkább nem. Talán majd
kés+bb.
Aord Icken1am szórakozottan válaszolgatott. "ibontotta ug$anis a levelet& és az aláírásra
vetett eg$etlen !illantás elárulta& 1og$ a k*ldemén$ 6#l#ttébb érdekes le1et.
A levél Aavender %riggst+l érkezett.
TZE#KETTEDK FEJEZET
1
Aad$ 4onstance lakosztál$ának ajtaja 6el!attant& és kirobbant m#g*le valami nag$&
szem*veges dolog& de akkora lend*lettel& 1og$ az é!! arra járó %eac1 csak eg$ *g$es és 6*rge
sasszéval tudta elker*lni a !usztító erejű #ssze*tk#zést.
E Ho!!áJ E mondta Dr. 2c1oonmaker& mert + volt az a nag$ szem*veges. E %ocsánatot kérek.
E Hn kérek bocsánatot& uram E íg$ %eac1.
E Kem& nem& én kérek bocsánatot E mondta Dr. 2c1oonmaker.
E Igenis& uram E mondta %eac1.
A komorn$ik megle!etéssel tekintett az amerikaira& aki kis 1íján a tánc!artnerévé vált& bár
1oldvilágké!én ez az érzés nem jelent meg, cé1ének szabál$zata nem engedi meg& 1og$ tagjai
megle!etést tanBsítsanak. A na! korai szakaszában bizon$os eg$*ttérz+ aggodalommal nézte Dr.
2c1oonmakert& mert sá!adtnak és megviseltnek látta& mint akit 6ej6ájás kínoz& most azonban
varázslatos változás jeleit látta rajta& mint1a csodás g$óg$uláson ment volna kereszt*l. 5rcája
rag$ogott& a szeme& amel$ korábban a 6elbomlás utolsó 6ázisában lév+ osztrigára 1asonlított& most
szikrázva rag$ogott. %eac1 UstenkerVE nek nevezte volna a !énzember lelkiálla!otát& 1a t#rténetesen
ismeri ezt a szót. g$szer 1allotta Aord Icken1am szájából a U6elkurblizniV ki6ejezést= gondolatban
íg$ jellemezte most Dr. 2c1oonmakert. E "étségkív*l 6el van kurblizva E íg$ szólt %eac1 ítélete.
E N& %eac1 E mondta Dr. 2c1oonmaker.
E RramG E 6elelte %eac1.
E 2zé! na!unk van.
E Határtalanul kedvez+& uram.
E Aord Icken1amet keresem. Aátta vala1olG
E Alig né1án$ !erccel ezel+tt észleltem& 1og$ +lordsága belé!ett Aord ms>ort1 né1ai
titkárn+jének irodájába.
E Ké1aiG
E Kem el1un$t& uram. Diss %riggs elbocsátást szenvedett.
E A1a& értem. "i1ajították& miG Hol van az az irodaG
E g$ emelettel 6#ljebb& a 6ol$osó legvégén. "alauzoljam el& uramG
E Kem& ne 6áradjon. 5datalálok. N& %eac1.
E RramG
E Tessék E mondta Dr. 2c1oonmaker& eg$ !a!írdarabot n$omott a komorn$ik markába& majd
elsz#kdécselt a 6ol$osón& akár E gondolta %eac1 E eg$ szokatlanul játékos kedvű bárán$ka a tavaszi
mez+n.
%eac1 megnézte a !a!írt& és mivel eg$ed*l lévén& nem kellett attól tartania& 1og$ valaki
jelentést tesz a cé1nek& 6el1#rd*lt a megd#bbenést+l. g$ tíz6ontos bankjeg$et tartott a kezében= az
utóbbi 6él órában ez volt a 1armadik adomán$& amel$ben részes*lt. l+sz#r az a bájos i6lB 1#lg$&
Diss 2c1oonmaker adott át neki eg$ levelet& 1og$ továbbítsa Aad$ 4onstance:nek& és eg$ #t#st
mellékelt 1ozzá& nem sokkal ezután Dr. Deri>et1er n$omott !énzt a markába E ez a gesztus Bg$
1atott& mint1a bBcsBzás lenne& !edig %eac1 nem értes*lt arról& 1og$ az Br távozni szándékozik. z
az egész rendkív*l titokzatosnak tűnt %eac1 számára& bár távolról sem visszatetsz+nek.
Dr 2c1oonmaker ezenk#zben& csak 1el$enként érintve a 6#ldet& elérkezett Aavender %riggs
dolgozószobájá1oz. Aord Icken1amet az íróasztal mellett *lve találta& és azonnal szóáradatban t#rt
ki.
E I& Freddie. A komorn$ik mondta& 1og$ itt vag$.
E Hs igaza lett. Itt is vag$ok& !ontosan Bg$& a1og$ jósolta. Wlj le.
E Kem tudok le*lni. TBl izgatott vag$ok. Rg$e nem baj& 1a íg$ 6el:alá járkálokG %eszélnem
kell veled& Freddie. Azt akartam& 1og$ te lég$ az els+& aki megtudja a 1írt. mlékszel arra& amikor
azt mondtam, 1a rá tudnám venni Aad$ 4onstance:t& 1og$ 6eleség*l j#jj#n 1ozzám& én lennék a
legboldogabb ember a világonG
E mlékszem. zek a te szavaid.
E Ko& 1át én vag$ok.
Aord Icken1am arcán ol$as6ajta elké!edés jelent meg& mint amil$en legutóbb %eac1 arcán
t*kr#z+d#tt. z a 6ejlemén$ teljesen kész*letlen*l érte. "i6inomult érzéken$ségű ítél+bíró volt= arra
számított& 1og$ végtelen t*relemre és léleker+sít+ beszélgetések 1osszB sorozatára lesz sz*kség&
mire ez az ember ann$ira #sszeszedi magát& 1og$ eléri a 6orduló!ontot& és els#!r+ 1atásB udvarlóvá
válik E már!edig a jelek szerint máris azzá vált. %arátja a korábbi beszélgetések során eléggé
kilátástalannak mutatkozott& mint lán$kér+:ala!an$ag= Aord Icken1am már:már 6el is adta a 1a!!$
endbe vetett bizodalmát. Ha a kér+nek minden alkalommal inába száll a bátorsága& vala1án$szor
oldalról látja imádata tárg$át& akkor bizon$ bármi6éle konstruktív célt elérni 6#l#ttébb ne1éz. Dost
viszont eg$értelműen kiviláglott& 1og$ t#rténnie kellett valaminek& amit+l Cames 2c1oonmaker
6élénk n$usziból átváltozott szívtí!róvá& akivel maga @on Cuan is b*szkén szorított volna kezet.
Azonnal az jutott eszébe& 1og$ erre a rejtél$re csak eg$etlen mag$arázat kínálkozik.
E Cimm$& te rájártál a Dájuskirál$n+re.
E @e1og$J
E %iztosG
E -ersze 1og$ biztosJ
E Hát ezt #r#mmel 1allom& mert il$en kora délel+tt még nem ajánlanám. Hs mégis azt
mondod& 1og$ 1ázassági ajánlatot tettél& még1ozzá& #r#mmel 1allom& teljes sikerrel. Hog$an
siker*lt lek*zdened tartózkodásodatG
E Kem kellett lek*zdenem. Amikor megláttam& 1og$ ott *l k#nn$ek k#z#tt& minden
tartózkodásom oda lett. r+snek& védelmez+nek éreztem magam. 5dasiettem 1ozzá.
E Hs magad1oz szorítottadG
E @e1og$is.
E RingattadG
E 2zó sincs róla. F#lé 1ajoltam& és g$engéden kezembe 6ogtam a kezét. U4onnieV E mondtam.
E 4onnieG
E -ersze.
E ?égre:vala1áraJ Tudtam& 1og$ el+bb:utóbb el 6ogsz jutni ide. Hs aztánG
E L azt mondta, UN& CamesJV
E Hát a dialógus eddig nem valami 6én$es& de talán kés+bb 6eljavul. Dit mondtál ezutánG
E Azt mondtam, U@rága 4onnie& mi a bajGV
E Hrt1et+& 1og$ kíváncsi voltál. Hs mi volt a bajG
Dr 2c1oonmaker& aki mostanáig az állatkerti tigrisek által né!szerűsített tec1nikával járt 6el:
alá& most 1irtelen megtor!ant& és a lelkes*ltség Bg$ eltűnt az arcáról& mint1a átváltottak volna eg$
ka!csolót. Fg$ nézett ki& mint eg$ ol$an ember& akinek 1irtelen valami kellemetlenség jutott eszébe&
és valóban ol$an ember is volt.
E "i ez a Deri>et1erG E sz#gezte Aord Icken1amnek a kérdést.
E Deri>et1erG E tűn+d#tt Aord Icken1am& mint aki érzi& 1og$ 1amarosan be 6og ugrani ez a
név. E 4onnie nem mondta elG
E 4sak ann$it mondott& 1og$ te 1oztad ide.
Aord Icken1am meg tudta érteni a szűkszavBságot. Cól emlékezett& 1og$ a lad$ a legutóbbi& e
témában tartott megbeszélés*k#n Bg$ d#nt#tt& 1og$ 1allgatni aran$. Ha a tén$eket j#vend+belije elé
tárta volna& ne1ezen tudta volna megindokolni& miért 1ag$ta& 1og$ %ill továbbra is a kastél$
vendégszeretetét élvezze.
E Fg$ van& én 1oztam ide. At$ai barátja vag$ok. A neve valójában %aile$& de t#bbn$ire
inkognitóban utazik. Aelkész. A lelkek tisztogatásával& 6én$esítésével 6oglalkozik "elet:
%ottletonban& Aondon eg$ik ker*letében& a1ol k#ztiszteletnek #rvend. Dondok valamit %ill
%aile$r+l& Cimm$. Az a ben$omásom& 1og$ er+sen vonzódik a lán$od1oz. -ersze nem k#nn$ű
bizon$osságot szerezni& 1iszen álarc m#gé rejtezik& de eg$általán nem le!+dnék meg& 1a kider*lne&
1og$ szerelmes belé. Fel6ig$eltem eg$:két a!ró jelre. 2zegén$ 6iB& komol$an sokkol1atta a 1ír& 1og$
D$ra Arc1ie /il!in1ez meg$ 6eleség*l.
Dr 2c1oonmaker 1orkantott. %arátjának ez a szokása& 1og$ Bg$ viselkedik& mint az
el!ukkasztott !a!írzacskó& Bj jelenség volt Aord Icken1am számára. Ae1et& 1og$ akkor szokott rá&
amikor már meggazdagodott& gondolta. K$ilván létezik eg$ íratlan t#rvén$& amel$ el+írja a
milliomosoknak& 1og$ ezt teg$ék.
E Kem meg$ E mondta Dr. 2c1oonmaker.
E Hova nem meg$G
E Feleség*l Arc1ie /il!in1ez. Da reggel megsz#k#tt Deri>et1errel.
E Degd#bbentesz. %iztos vag$ benneG Hol 1allottad eztG
E Aevelet írt 4onnie:nak.
E Ka1át& ez csodálatos 1írJ E rag$ogott 6el Aord Icken1am. E Kem is csodálom& 1og$
lábujj1eg$en k#r*ltáncolod a 1ázat. Kag$szerű 6iatalemberJ Három évig bokszolt 5Q6ord
csa!atában& és 1iteles 6orrásból tudom& 1og$ az ellen6elei 1el$ét sóval 1intették be. 2zívb+l
gratulálok& Cimm$J
Dr. 2c1oonmaker lát1atólag nem tudott osztozni ebben a tBláradó lelkesedésben.
E 2zerintem ez katasztró6a. 4onnie szerint is E ezért zokogott ann$ira. Hs azt állítja& 1og$ te
vag$ a 6elel+s mindenért.
E "i& énG E kérdezte Aord Icken1am& nem tudván& 1og$ e szavak szerz+i joga /eorge 4$ril
0ellbelovedot illeti. E Di k#z#m nekem e11ezG
E Te 1oztad ide.
E 4sak azért& mert kissé sá!adtnak láttam& sz*ksége volt az egészséges vidéki leveg+re.
Lszintén mondom& Cimm$ E mondta Aord Icken1am komol$an E& nem is értem& mi a bajod. Ha nem
1oztam volna ide& akkor nem sz#ktette volna meg D$rát& 4onnie nem Bszott volna k#nn$ekben&
neked nem lett volna oda minden tartózkodásod& a kezét nem 6ogtad volna g$engéden a kezedbe& és
nem mondtad volna azt& 1og$ U@rága 4onnieV. Ha ezek a k*ls+ k#r*lmén$ek nem álltak volna el+&
még mindig Aad$ 4onstance:nek szólítanád& és vala1án$szor meglátod a !ro6ilját& Bg$
#sszerándulnál& mint a besózott csiga. Térden állva kéne 1álálkodnod& amíg az íz*leteid el nem
gémberednek. Di a ki6ogásod %ill %aile$ ellenG
E 4onnie azt mondja& 1og$ eg$ vasa sincs.
E Keked viszont ann$i van& 1og$ jut mindenkinek. Kem 1allottál még a javak megosztásárólG
E Kem #r*l#k& 1og$ D$ra eg$ lelkész1ez meg$ 6eleség*l.
E -edig !ont il$en 6érjért kellett volna imádkoznod. A !énzembernek az a leg6ontosabb& 1og$
!a!i személ$ leg$en a családban. Di lesz& 1a legk#zelebb beidéznek a szenátusi vizsgálóbizottság
eléG Azt mond1atod majd, URraim& 6edd1etetlenségem bizon$ítékául megemlít1etem& 1og$ leán$om
6érje lelkész. -a!ok nem 1ázasodnak g$anBs családokbaV& mire rém 1*l$én 6ognak nézni& és sietve
elnézést kérnek t+led. Hs van még valami.
E HeG E mondta Dr. 2c1oonmaker elgondolkodva.
E Dondom, van még valami& amit nem árt& 1a észben tartasz. /ondoltál már arra& mi lett
volna& 1a D$ra @unstable 1erceg unoka#ccsé1ez meg 6eleség*lG 2o1a t#bbé nem vakar1attad volna
le magadról @unstable:t. Dinden évben elvárta volna a karácson$i ajándékot. g$*tt vacsoráz1attál&
ebédel1ettél volna vele& állandóan a társaságodban lett volna. Ke> Torkba utazott volna& 1og$
1osszan vendégeskedjék nálad. Rnokáidnak& 1a sz*letnek& meg kellett volna szokniuk& 1og$ UAlaric
bácsiV:nak szólítsák. 2zerintem rendkív*li szerencséd van& Cimm$. "é!zeld csak el az életedet Bg$&
1og$ @unstable a sziámi ikertestvéred.
Ae1et& 1og$ Dr. 2c1oonmaker sok mindent mondott volna erre válaszul& mert Aord Icken1am
érvelése& bármil$en ravasz volt is& mégsem g$+zte meg arról& 1og$ ez a világ minden létez+ világok
legjobbika& csak1og$ ebben a !illanatban eg$ sztentori UH+JV kurjantás reszkettette meg a leveg+t,
@unstable 1ercege csatlakozott 1ozzájuk.
E I& 1át maga is itt vanG E mondta a 1erceg az ajtóban megtor!anva& és csBn$a !illantással
mérte végig Dr. 2c1oonmakert.
Dr. 2c1oonmaker kamatostul viszonozta a csBn$a !illantást& és azt 6elelte& 1og$ + is ott van.
E Azt reméltem& 1og$ eg$ed*l találom& Icken1am.
E Cimm$ é!!en menni kész*lt& ug$e& Cimm$G YsB6olt na!od van ma& igazG Tengern$i az
elintéznivalód. Kos te1át E mondta Aord Icken1am& miután az ajtó becsukódott E& miben segít1etek&
@unstableG
A 1erceg 1*vel$kujjával az ajtó 6elé b#k#tt.
E Deg!róbálta megvágni magátG
E N& korántsem. 4sak beszélgett*nk.
E NG
A 1erceg k#rbe1ordozta !illantását a szobában& tekintetében undor és viszol$gás volt.
"ellemetlen emlékeket ébresztett benne a 1el$iség. -erzsel+ !illantása sorra végigjárta az asztalt& az
írógé!et& a dikta6ont& a székeket. Kem tudott nem emlékezni, ez volt az a k#rn$ezet& a1ol az a
szem*veges n+ kis 1íján elszedett t+le #tszáz 6ontot.
E Dit keres ittG E kérdezte& mint1a 6el1áborítaná& 1og$ Aord Icken1amet il$en 1el$en találja.
E Diss %riggs irodájábanG Da reggel levelet ka!tam t+le= arra kért benne& 1og$ nézzek be ide&
és intézzek el neki eg$két dolgot. Talán emlékszik& Diss %riggs megle1et+s sietséggel távozott.
E Dért magának írt leveletG
E Azt 1iszem& Bg$ érezte& 1og$ én vag$ok az eg$etlen barátja a blandingsi kastél$ban.
E Daga a barátjaG
E Degle1et+sen #sszemelegedt*nk.
E Akkor azt ajánlom& válogassa meg jobban a barátait& én azt ajánlom. Ssszemelegedtek&
nag$on jóJ
E Daga nem kedveli az isteni %riggstG
E Degveszekedett némberJ
E N& ug$an E mondta Aord Icken1am t*relmesen :& mindenkinek megvannak a maga 1ibái.
5l$kor még engem is ér bírálat. @e é!! azon volt& 1og$ elárulja& miért keres.
A 1erceg& aki #sszevont szem#ld#kkel nézte az írógé!et& mint1a arra számítana& 1og$ az
valami rosszban sántikál& erre #sszeszedte magát& "*l#n#s& gurgulázó 1ang jelezte& 1og$ kuncog.
E A1a& tén$leg. 4sak azt akartam mondani& 1og$ minden rendben.
E Kag$szerű. Di mindenG
E Hát a kis !i!i.
E Dil$en !i!ir+l volna szóG
E Az a 2enki1áz$ lán$. l6ogadta a csekket.
E l:eG
E Teljes végkielégítésként.
E z ám a jó 1írJ
E Kem lesz ígéretszegési !er. l is utazott Aondonba.
E Igen& találkoztam vele& miel+tt elindult. Te1át kivásároltaG
E "i én. UIde nézzenV E mondtam& és meglobogtattam el+tte a csekket. Kem is 1abozott.
lka!ta& mint 6óka a 1alat. Tudtam& 1og$ íg$ lesz. zek a !énznek nem bírnak ellenállni. Dár meg
is mondtam Arc1ibaldnak& 1og$. mil$en ki6ejezést is 1asznált& amikor azt mondta& 1og$ kirBgták az
állásábólG
E "itették a szűrétG
E z az. Degmondtam neki& 1og$ a lán$ kitette a szűrét.
E Kag$on elkeseredettG
E Kem Bg$ nézett ki.
E "#nn$en j#tt& k#nn$en ment= talán íg$ gondolkodik.
E Kem csodálnám. L is 6#lment Aondonba.
E Rg$anazzal a vonattal& amel$ikkel Diss 2c1oonmakerG
E Kem& + azzal a kis kocsijával ment. Azt mondta& eg$ barátjával akar ebédelni. ?alami Rigb$
nevűvel.
E N& igen& nekem is emlegette ezt a Rigb$ nevű barátját. Azt 1iszem& igen jóban vannak
eg$mással.
E H*l$e eg$ alak le1et& 1a il$en n$ik1ajokkal barátkozik& mint Arc1ibald.
E N& a1án$ ember& ann$i6éle ízlés. /ondolom& maga is 1amarosan Btnak indul.
E HnG DértG
E Hát& elég kén$elmetlen volna magának itt E most& 1og$ ms>ort1 is tudja& maga bérelte 6el
Diss %riggst& 1og$ lo!ja el a disznót. Wg$etlen 1el$zeteket sz*l az il$esmi. Feszengést. "ínos
cs#ndeket.
A 1erceg csak tátogott. 2Bl$os volt a megrázkódtatás. Ha eg$ meteor vágódott volna be a
n$itott ablakon át& és eléggé elálló 6*le m#g#tt 6ejbe sBjtja ót& jobban megd#bbent volna& de nem
sokkal. Amikor ismét ké!es volt megszólalni& ami nem azonnal k#vetkezett be& ezt mondta, E Di.
mi a 6enér+l beszélG
E Hát nem igazG
E -ersze 1og$ nem.
Aord Icken1am 6edd+leg csettintett.
E "edves @unstable& mindig lelkes támogatója voltam a sziklaszilárd tagadásnak& de attól
tartok& ezBttal céltalan. /eorge 4$ril 0ellbeloved elmondta az egészet ms>ort1nek.
A 1erceg még mindig messze volt attól& 1og$ visszan$erje csBcs6ormáját& de ann$ira már
#sszeszedte magát& 1og$ azt mondja, E %a1J Hs ki 1iszi el nekiG
E Diss %riggs is alátámasztja a vallomását.
E Hs ki 1iszi el nekiG
E Azt mondanám& 1og$ mindenki. ms>ort1 mindenké!!en& miután meg1allgatta ezt a
6elvételt.
E DiG
E Dondtam magának& 1og$ ma reggel levelet ka!tam az isteni %riggst+l. bben megkért&
1og$ ka!csoljam be a dikta6onját. ez itt a dikta6on. mert& mint írja& a vén csirke6ogó. Bg$ vélem& ez
magát jelenti. 1allani 6og valamit& amin elgondolkod1at. Dost te1át beka!csolom E mondta Aord
Icken1am. Degn$omta a gombot& és a szobát bet#lt#tte eg$ emberi 1ang.
E Hn& Alaric& @unstable 1ercege *nne!él$esen megígérem #nnek& Aavender %riggs.
A 1erceg g$orsan le*lt. Az álla leesett= eg$ !illanat alatt ol$an lett& mint Aord ms>ort1,
mint1a kicsontozták volna.
E .1og$ 1a ello!ja Aord ms>ort1 disznaját& %landings 4sászárn+jét& és eljuttatja >ilts1ire:i
ott1onomba& akkor #tszáz 6ontot 6izetek #nnek.
E z E mondta Aord Icken1am E a maga és Aa %riggs k#z#tt értekezlet 1ang6elvétele. A 1#lg$
volt ann$ira el+vig$ázatos& 1og$ mindvégig műk#dtette ezt a kész*léket. 2zóbeli megálla!odás
esetén íg$ biztonságosabb. Kem tudom& maga 1og$ látja a 1el$zetet& de nekem az a ben$omásom&
1og$ maga és ms>ort1 két co>bo$ra 1asonlít& akik a kocsmában eg$szerre rántanak 6eg$vert
eg$másra. Dagánál ott van a kis /eorge 6ilmje& ms>ort1nél meg ez a !ántlika vag$ szalag& vag$
minek 1ívják. Hn eg$szerű& sima árucserét javasolnék. ?ag$ magának jobban meg6elelne& 1a
be1ívnám ms>ort1t& és lejátszanám neki ezt a 6elvételtG Hn nem ajánlom. Az a ben$omásom& 1og$
ennek rendkív*l kellemetlen k#vetkezmén$ei lennének magára nézve.
A 1erceg dermedten& elké!edve *lt. nnek a 6ickónak igaza van. Ha a dolognak 1íre meg$& a
nevét Bg$ meg1urcolják& 1og$ szitokszóvá válik= 1a ezután meg1ívja magát vala1ová& a 1áziak
sietve el!akolják majd értéktárg$aikat eg$ jó er+s ládába& és rá*lnek a tetejére= ráadásul ms>ort1
kártérítési !ert akaszt1at a n$akába bűnsz#vetkezetben elk#vetett #sszeesk*vés és jelent+s értékű
károkozás miatt. Alig né1án$ !illanatn$i tétovázás után zsebébe n$Blt& és el+1Bzta a 6ilmtekercset&
amel$t+l so1asem vált meg& amióta csak a kis /eorge átadta neki.
E Itt van& 6ogja& a n$aval$a t#rje kiJ
E N& k#sz#n#m. Dost már mindenki elégedett. ms>ort1 megka!ta a disznót& D$ra megka!ta
%illt& Arc1ie megka!ta Dillicent Rigb$t.
A 1erceg #sszerezzent.
E Dil$en Rigb$tG
E -ersze& !ersze. mlítenem kellett volna& igazG Azért utazott Aondonba& 1og$ 6eleség*l
veg$en eg$ nag$on kedves lán$t& név szerint Dillicent Rigb$t= legalábbis azt állítja róla& 1og$
nag$on kedves& és 1át + bizon$ára tudja. Igaz is& err+l jut eszembe. ?an valami& amit tisztázni
szeretnék& miel+tt távozik. ?oltaké!!en miért ellenezte ann$ira& 1og$ Arc1ie elveg$e D$ra
2c1oonmakertG Az els+ !erct+l 6ogva ezen t#r#m a 6ejem. Kag$on bájos leán$& de nemcsak bájos,
ráadásul Amerika eg$ik leggazdagabb emberének az #r#k#se. Talán nem kedveli az #r#k#sn+ketG
A 1erceg bajusza g#rcs#s rángatózásba kezdett. Iltalában nem volt g$ors 6el6ogásB& de kezdte
sejteni& 1og$ valami disznóság van itt. Ha nem ez az Icken1am vezette 6élre szándékosan& akkor
nag$on nag$ot tévedett.
E Daga azt mondta& 1og$ 2c1oonmaker t#nkrementJ
E Rg$an márJ
E Azt mondta& eg$ tízest kért k#lcs#n magától.
E Kem& nem, én kértem k#lcs#n eg$ tízest t+le. Diért kérne k#lcs#n eg$ ol$an ember& mint
Cames 2c1oonmakerG %radstreet is azt mondja róla& 1og$ milliomos.
E "i az a %radstreetG
E A milliomosok els+ számB szakért+je. A got1ai almanac1 amerikai meg6elel+je. %radstreet
nag$on n$íltan 6ogalmaz Cames 2c1oonmakerr+l. Ha jól emlékszem& a U!iszkosul gazdagV
ki6ejezést 1asználja.
A 1erceg továbbra is a !robléma megoldására er+ltette ag$át. g$re inkább megg$+z+désévé
vált& 1og$ rászedték.
E Akkor a lán$a miért 6ogadta el a csekketG
E Kos& azt talán so1asem 6ogjuk megtudni. Talán n+i szeszél$b+l& nem gondoljaG
E Dajd adok én neki n+i szeszél$tJ
E Dondok még eg$ le1etséges mag$arázatot= most jutott eszembe. D$ra tudta& 1og$ Arc1ie
1ázasodni kész*l& és !énzre van sz*ksége. Cószívű leán$ lévén el6ogadta a csekket& és átíratta Arc1ie
nevére. Te1át maga kvázi nászajándékot adott a 6iataloknak. Hova meg$G
A 1erceg az ajtó1oz tántorgott. "ezét a kilincsre téve megállt& és g$ilkos tekintettel nézett
vissza Aord Icken1amre.
E Degmondom& 1ova meg$ek. Deg$ek tele6onálni& letiltom azt a csekket.
Aord Icken1am a 6ejét csóválta.
E Hn nem tenném a maga 1el$ében. Ke 6eledje& a szalag még nálam van. H!! most akartam
odaadni& de 1a maga csekkletiltással 6oglalkozik& akkor bár1og$ 6áj& meg kell másítanom a
szándékomat.
4s#nd lett& már amenn$ire cs#nd le1et eg$ ol$an szobában& a1ol a 1erceg a bajuszát 6Bjkálja.
E Dajd 1olna! este megka!ja& 1a a csekk megjárta a maga Btját. Kem arról van szó& 1og$ nem
bízom magában&
@unstable= eg$szerűen csak nem bízom magában.
A 1erceg 1#r#gve vette a leveg+t. Kem sok ol$an ember volt& akit szeretett& de 1iába kutatott
elméjében ol$asvalaki után& akit kevésbé szeretett volna& mint ezt itt.
E Icken1am E mondta :& maga eg$ alávaló gazemberJ
E Rg$an& maga csak udvarolni akar. Ae6ogadom& 1og$ minden 6iBnak ug$anezt mondja E
leg$intett Aord Icken1am& és elindult& 1og$ Aord ms>ort1 tudomására 1ozza, elveszítette ug$an
Aavender %riggst& és el 6ogja veszíteni a 1Bgát& valamint @unstable 1ercegét& n$er viszont eg$
disznót& amel$ 1áromszor n$ert ez*stérmet a 21ro!s1ire:i Dez+gazdasági "iállításon a 1ízók
versen$ében.
CóvágásB arcán megn$er+ mosol$ játszott& jelezve& 1og$ itt meg$ a jókedvű jótev+.
ELSŐ FEJEZET..................................................................................3
MÁSODIK FEJEZET..........................................................................10
HARMADIK FEJEZET........................................................................19
NEGYEDIK FEJEZET.........................................................................26
ÖTÖDIK FEJEZET.............................................................................33
HATODIK FEJEZET...........................................................................41
HETEDIK FEJEZET...........................................................................47
NYOLADIK FEJEZET.......................................................................!7
KILENEDIK FEJEZET......................................................................62
TIZEDIK FEJEZET............................................................................69
TIZENEGYEDIK FEJEZET...................................................................77
TIZENKETTEDIK FEJEZET................................................................."7