You are on page 1of 1

The Present Simple Tense

Prosto sada{nje vreme


Ovo vreme ozna~ava radnju koja je uobi~ajena, de{ava se ~esto, uvek, ponekad…
Tipi~ne odrednice za ovo vreme su:

always – uvek
often – ~esto
sometimes – ponekad
usually – obi~no
every day/week/month… – svaki dan/nedelje/meseca…


Potvrdan oblik se gradi od infinitiva za sva lica jednine i mno`ine osim tre}eg lica jednine
koje dobija nastavak S ili ES. Ve}ina glagola dobija nastavak S (izuzeci su re~i koje se
zavr{avaju na –ch, -sh, -ss, -o, (-y samo neke re~i) jer se dodaje ES).

1. I watch
2. You watch
He
3. She watches
It


Upitan oblik se gradi od pomo}nih glagola – do, does – i infinitiva glavnog glagola

1. Do I watch 1. Do we watch?
2. Do You watch 2. Do you watch?
he 3. Do they watch?
3. Does she watch
it


Odri~an oblik se gradi dodavanjem re~ce not na pomo}ni glagol pa dobijamo don't, doesn't
dok glavni glagol ostaje u infinitivu.

1. I Don't watch 1. We don't watch
2. You don’t watch 2. You don't watch
He 3. They don't watch
3. She doesn't watch
It