You are on page 1of 16

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Specializarea Finante si Banci
Tema: Impactul impozitării profitului
asupra activităţii întreptrinderii
Disciplina : Finane pu!lice
"rofesor: Adina Dornean

Student: #uruta $oman
%rupa : F& '(
Iasi 2013
Cuprins
1. Scurt istoric privind impozitul pe profit
2. Elemente tehnice ale impozitului
)*' Contri!u!ialii impozitului pe profit
)*) Cotele de impozitare
)*+ &aza de calcul a impozitului pe profit
)*, Facilitai fislcale

3 . IM!"I#$% E &!'I# (MI)%!* +E I,'%$E,-.&E . .*#I/I#0-II
I,#&E&I,+E&I%!&
3.1.Influenţa impozitului pe profit asupra eficienţei cheltuielilor salariale
3.2 Impozitului pe profit 1i impactul sau in procesul investiţional.

*!,*%$"II
)
1. Scurt istoric privind impozitul pe profit
Evoluia im-ozitelor -e -rofit $eforma fiscal./ com-onent. a reformei economice şi
s0ciale/ urm.reşte c0nstruirea unui sistem fiscal c0erent şi eficient pentru a putea face
fa. cerinel0r la ec0nomia de -ia.*
$e1imul c0munist a renunat la clasific.rile şi -rincipiile tradii0nale ale impunerii
pentru a masca c2t mai !ine met0da de c0mand. a prelu.rii f0rate la !u1et a 3ntre1ului
venit net care de-.şea necesit.ile minime ale 3ntreprinderil0r de stat* 4umai 3n cadrul
relaiil0r statului cu sect0rul c0operatist şi cel -articular s5a a-licat 0 anumit. -olitic.
fiscal./ dar av2nd 0 pondere redus. 3n ec0nomia nai0nal./ a-ortul l0r este ne1li6a!il* De
aceea este dificil a 3nc7e1a un n0u sistem fiscal via!il şi eficient* #0tuşi / acest lucru
tre!uie realizat/ de0arece 3n cazul ec0nomiei de -ia. 3n care t0i a1enii ec0nomici sunt
3n ma60ritate auton0mi/ statul nu5şi p0ate realiza veniturile sale prin met0de
administrative 8de c0mand.9/ ci prin -2r17ii fiscale*
"rintre cele mai imp0rtante m.suri de c0nstituire a unui sistem fiscal s5a num.rat şi
ado-tarea :e1ii im-ozitului pe -rofit * ;naintea acestei le1i a1enii ec0nomici erau su-uşi
unui sistem fiscal difereniat* Astfel/ de exem-lu/ unit.ile ec0nomice de stat dat0rau
im-ozitul pe !eneficiu cu c0ta minim. de <,= şi cea maxim. de ><= / co0perativele
meşteşu1.reşti erau impuse cu c0t. intre )'/<= şi >?=/ iar cele de c0nsum şi de credit cu
)<=/ CEC dat0ra (?=/ :0to '??= iar Administraia Asi1ur.ril0r de Stat @?= din
!eneficiu/ s0ciet.ile mixte dat0rau +?= 3ntreprinderile mici şi as0ciaiile cu sc0p lucrativ
pl.teau 3ntre '?= şi <?= din !eneficiu* Imp0zitele dat0rate de pers0anele 6uridice erau
diferite nu numai din punct de vedere al cate10riilor de c0te de impunere/ dar şi 3n ceea
ce priveşte nivelul acest0r c0te/ !aza impoza!il./ calculul im-ozitului şi alte elemente ale
im-unerii* Deci/ cu alte cuvinte/ a1enii ec0nomici din sfere diferite de activitate -l.teau
imp0zite cu sume diferite*
Apariia :e1ii imp0zitului pe pr0fit/ a creat -remisele c0nstituirii unui cadru 6uridic
unitar privind imp0zitul pe pr0fit dat0rat de t0ate -ersoanele 6uridice/ asi1ur2nd
-articiparea tutur0r a1enil0r ec0nomici la f0rmarea venituril0r !u1etului pu!lic 3n rap0rt
cu m.rimea pr0fitului 0!inut/ clasific2nd su!iecii şi !aza de imp0zitare/ sta!ilind unele
+
facilit.i fiscale/ relativ stimulative* ;n aceste c0ndiii/ p0nderea imp0zitului pe pr0fit 3n
pr0dusul intern !rut a sc.zut 3n m0d simit0r de la </+= 3n anul '>>'/ la +/@= 3n anul
'>>+* S5a apreciat c. a fost favorizat. proliferarea scutirilor de impozit 8care s5a acordat
uneori 3n cascad. la aceeaşi contri!ua!ili9/ a lipsit un sistem de a6ustare neutr./ 3n raport
de evoluia inflaiei/ a activelor şi pasivelor societ.ilor comerciale 3n scopuri fiscale/ ceea
ce a dus la erodarea !azei de impunere* $ezultatul acestei politici a fost c./ societ.ile
private şi mixte aproape c. nu au pl.tit impozit/ fapt care a costat !u1etul statului cu
sume reprezent2nd +*?= din produsul intern !rut* :a aceasta s5a ad.u1at şi faptul c. prin
dorina de a atra1e investiiile str.ine s5a acordat un tratament fiscal discriminatoriu fa.
de investitorii auto7toni* Scutirile 3ntre )5< ani acordate acestora 3n comparaie cu @ luni 5
<ani pentru 3ntreprinz.torii rom2ni/ nu au constituit facilit.i pentru atra1erea de capital
str.in/ ci !ariere/ cel puin din dou. motive: 5 pentru profitul scutit 3n $om2nia/
investitorii str.ini pl.tesc impozit 3n ara de reziden./ de re1ul. cu cote mult mai mari/
sau cotele din conveniile de evitare a du!lei impuneriA 5 se transfer. 3n acest fel dreptul
de impunere a statului rom2n/ .rilor de ori1ine ale investitorilor str.ini/ astfel c. fiscul
din aceste .ri 3şi asi1ur. creşterea veniturilor sale pe seama profiturilor realizate in
$om2nia* Consecina acestor facilit.i discriminatorii/ acordate investiiilor str.ine/ a
determinat proliferarea intr5o proporie cov2rşitoare a societ.ilor comerciale cu
participare str.in. av2nd un suport str.in redus la capitalul social/ respectiv 3ntre ) dolari
şi '??? dolari* Aceste societ.i au avut profituri foarte mari care au fost transferate 3n
str.in.tate f.r. a fi impozitate 3n ara noastr./ ceea ce ec7ivaleaz. cu export de produs
naional*
#ranziia la economia de pia. şi do!2ndirea calit.ii de mem!ru asociat al Uniunii
Europene au impus restructurarea sistemului fiscal/ inclusiv a impozitului pe profit şi
armonizarea le1islaiei fiscale cu principiile şi procedurile adoptate de mem!rii Uniunii/
ca o condiie a o!inerii de c.tre $om2nia a calit.ii de mem!ru cu toate drepturile
aferente* Astfel/ 3ncep2nd cu data de '*?'*'>>< s5au f.cut unele modific.ri cu privire la
concepia de impunere a profitului/ !aza de impozitare poate fi corectat. 3n funcie de
nivelul inflaiei/ scutirile de impozit au fost eliminate at2t pentru investitorii str.ini c2t şi
pentru investitorii rom2ni/ se re1lementeaz. amortizarea accelerat. a mi6loacelor fixe*
,
2. Elemente tehnice ale impozitului
Impozitele reprezint. cea mai important. form. de prelevare c.tre stat a unei p.ri din
averea persoanelor fizice sau 6uridice* Ba6oritatea materialelor de specialitate 3n care se
a!ordeaz. pro!lema impozitelor/ acestea sunt definite ca fiind pl.i Ccu titlu definitiv şi
neram!ursa!il”*Impozitele nu reprezint. altceva dec2t costul serviciilor pe care statul şi l5
a asumat s. le presteze mem!rilor s.i/ direct sau indirect/ permanent şi 3n viitorul
apropiat*
"entru sta!ilirea impozitului pe profit realizat de persoanele 6uridice/ 3n unele .ri se
foloseşte acelaşi sistem de impunere ca 3n cazul persoanelor fizice/ iar 3n altele se practic.
un sistem distinct* De exemplu/ 3n &el1ia societ.ile pot opta D cu respectarea unor
condiii5 pentru sistemul de impunere ce se practicE 3n cazul persoanelor fizice* In
sc7im!/ 3n Eri ca Barea &ritanie / Italia/ %ermania / Frana/ etc* / 3nt2lnim un sistem de
impunere distinct pentru profitul realizat de societEile de capital*
2.1 *ontri2u2ialii impozitului pe profit
"ersoanele 8contri!ua!ilii9 o!li1ate la plata impozitului pe profit/ 3n conformitate
cu prevederile :e1ii nr*<('F)??+/ acestea sunt:
I* "ersoanele 6uridice rom2ne / din care fac parte : companiile naionale/ societEile
naionale/ re1ii autonome/ indiferent de su!ordonare/ societEile comerciale/
indiferent de forma 6uridicE de or1anizare şi de forma de proprietate/ inclusive
cele cu participare cu capital strEin sau cu capital inte1ral strEin/ societEile
a1ricole şi alte forme de asociere a1ricolE cu personalitate 6uridicE* In cazul/
persoanelor 6uridice rom2ne care dein participaii 3n capitalul altor societEi
comerciale şi care 3ntocmesc situaii consolidate/ calculul şi plata impozitului pe
profit se fac la nivelul fiecErei persoane 6uridice din 1rupA
II* "ersoanele 6uridice strEine care desfEşoarE activitate prin intermediul unui sediu
permanent 3n $om2nia/ cum sunt: companiile/ fundaiile/ asociaiile/ or1anizaiile
şi orice alte entitEi similare/ 3nfiinate şi or1anizate 3n conformitate cu le1islaia
unei alte Eri dacE 3şi desfEşoarE activitatea inte1ral sau parial prin intermediul
<
unui sediu permanent aşa cum este definit acesta 3n Codul fiscal/ de la 3nceputul
activitEii sediuluiA
III* "ersoanele 6uridice strEine şi persoanele fizice nerezidente care desfEşoarE
activitate 3n $om2nia 3ntr5o asociere fErE personalitate 6uridicEA
IG* "ersoanele 6uridice strEine care realizeazE venituri dinFsau 3n le1EturE cu
proprietEile imo!iliare situate 3n $om2nia sau din v2nzareaFcesionarea titlurilor
de participare deinute la o persoanE 6uridicE rom2nEA
G* "ersoanele fizice rezidente associate cu persoanele 6uridice rom2ne/ pentru
veniturile realizate at2t 3n $om2nia/ c2t şi 3n strEinEtate din asocieri fErE
personalitate 6uridicE/ 3n acest caz impozitul datorat de persoana fizicE se
calculeazE/ se reine şi se varsE de cEtre persoana 6uridicE rom2nE*
Impozitul pe profit se aplicE asupra:
 "rofitului impoza!il o!inut din orice sursE/ at2t 3n $om2nia c2t şi 3n strEinEtate/
3n cazul persoanelor 6uridice rom2neA
 "rofitului impoza!il atri!uit sediului permanent/ 3n cazul persoanelor 6uridice
strEine care desfEşoarE activitate prin intermediul unui sediu permanenr 3n
$om2niaA
 "Erii din profitul impoza!il al asocieriiatri!uite fiecErei personae/ 3n cazul
persoanelor 6uridice strEine şi al persoanelor fizice nerezidente care desfEşoarE
activitate 3n $om2nia 3ntr5o asociere fErE personalitate 6uridicEA
 "rofitului impoza!il realizat de o persoanE 6uridicE strEinE din
v2nzareaFcesionarea titlurilor de participare deinute la o persoanE 6uridicE
rom2nE ori dinFsau 3n le1EturE cu proprietEile imo!iliare situate 3n $om2niaA
 "Erii din profitul impoza!il al asocierii atri!ui!ile persoanei fizice rezidente/ 3n
cazul persoanelor fizice rezidente associate cu persoanele 6urice rom2ne care
realizeazE venituri at2t 3n $om2nia/ c2t şi 3n strEinEtate/ din asocieri fErE
personalitate 6uridicE*
@
2.2 *otele de impozitare
a9 Impozitul pe profit se calculeazE prin aplicarea unei cote de '@= asupra
profitului impoza!il/ cu excepiile prevEzute la art*+H C* fiscal:
!9 C2şti1urile rezultate din v2nzaea5cesionarea proprietEilor imo!iliare
situate 3n $om2nia şi a titlurilor de participare deinute la o persoanE
6uridicE rom2nE/ diminuate cu pierderile rezultate dintr5o astfel de
operaiune/ se impoziteazE cu o cotE de '?=*
c9 Contri!ua!ilii care o!in venituri din activitEi desfEşurate pe !azEde
licenE 3ntr5o zonE li!erE au o!li1aia de a plEti impozit pe profit 3n cotE de
< = pentru profitul impoza!il care corespunde acestor venituri p2nE la +'
dem!rie )??,* Fc excepie de la plata acestui impozit contri!ua!ilii care
3şi desfEşoarE activitatea 3n zona li!erE pe !azE de licenE şi cae p2nE la
data de ' iulie )??) au realizat investiii 3n zona li!erE/ 3n6 active corporale
amortiza!ile utilizate 3n industria prelucrEtoare/ 3n valoare de cel puin
'*???*??? I SUA/ care !eneficiazE de scutire la plata impozitului pe profit
p2nE la +' decem!rie )??@* AceastE prevedere nu se mai aplicE 3n situaia
3n care au survenit modificEriale acionariatului 3n priporie de )<= din
numErul aciunilor/ pe parcursul unui an calendaristic*
d9 Contri!ua!ilii care desfEşoarE activitEi de natura !arurilor de noapte/
discotecilor/ cazinourilor şi pariurilor sportive/ inclusive persoanele
6uridice care realizeazE aceste venituri 3n !aza unui contract de asociere/ şi
la care impozitul pe profit datorat pentru aceste activitEi prevEzute 3n
acest Articol este mai mic de < = din veniturile respective sunt o!li1ai la
plata unui impozit de <= aplicat acestor vnituri realizate*
2.3 3aza de calcul a impozitului pe profit
&aza de calcul o reprezint. profitul impoza!il 8"i9 calculat ca diferen. 3ntre
veniturile realizate din orice surs. 8Gr9 şi c7eltuielile efectuate 3n scopul realiz.rii de
(
venituri 8Cv9/ dintr5un an fiscal/ din care se scad veniturile neimpoza!ile 8Gn9 şi la care
se adau1. c7eltuielile nededucti!ile 8Cn9:
"iJGr 5 Cv 5 Gn K Cn
Geniturile neimpoza!ile luate in calculul profitului impoza!il sunt :
o Dividendele primite de la o persoan. 6uridic. rom2n.A
o Geniturile rezultate din anularea c7eltuielilor pentru care nu s5a acordat
deducere/ veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu
s5a acordat deducere/ precum si veniturile din recuperarea unor c7eltuieli
nededucti!ile A
o Diferenele favora!ile de valoare a titlurilor de participare 3nre1istrate ca
urmare a 3ncorpor.rii rezervelor / a profiturilor sau a primelor de emisiune la
persoanele 6uridice la care se dein titluri de participareA
o Alte venituri neimpoza!ile prev.zute expres 3n acorduri si memorandumuri
apro!ate prin acte normative*
C7eltuielile nededucti!ile la calculul profitului impoza!il sunt:
 C7eltuielile proprii ale contri!ua!ilului cu impozitul pe profit datorat A
 Do!2nzileFma6or.rile de 3nt2rziere/ amenzile/ confisc.rile şi penalit.ile de
3nt2rziere datorate c.tre autorit.ile rom2neA
 C7eltuielile cu serviciile de mana1ement/ consultan./ asisten. sau alte
prest.ri de serviciiA
 C7eltuielile 3nre1istrate in conta!ilitate care nu au la !az. un document
6ustificativA
 C7eltuielile de sponsorizare şiFsau mecenatA
 C7eltuielile 3nre1istrate 3n conta!ilitate / determinate de diferenele
nefavora!ile de valoare ale titlurilor de participare la persoanele 6uridice la
care se dein participaiiA
 C7eltuielile 3nre1istrate de societ.ile a1ricole şi alte forme de asociere 3n
a1ricultur.A
 C7eltuielile aferente veniturilor neimpoza!ile A
 C7eltuielile cu primele de asi1urare care nu privesc activele contri!ua!ilului A
H
2.4 'acilitati fislcale
"otrivit prevederilor Codului fiscal sunt scutii de la plata impozitului pe profit urm.torii
contri!ua!ili:
• #rezoreria statuluiA
• Instituiile pu!lice/ pentru fondurile pu!lice/ inclusiv pentru veniturile proprii si
disponi!ilit.ile realizate şi utilizate / daca le1ea nu prevede altfelA
• "ersoanele 6uridice rom2ne care platesc impozitul pe veniturile
micro3ntreprinderilor/ in conformitate cu prevederile cuprinse in titlul IG din
Codul fiscalA
• Fundaiile rom2neA
• Cultele reli1ioase pentru veniturile o!inute din activit.i economice care
sunt utilizate pentru susinerea activit.ilor cu scop carita!ilA
• Instituiile de 3nv..m2nt particular acreditate/ precum şi cele autorizate
pentru veniturile utilizate 3n anul curent sau 3n anii urm.toriA
• Fondul de 1arantare a depozitelor 3n sistemul !ancar/ constituit potrivit
le1iiA
• Fondul de compensare a investitorilor/ 3nfiinat potrivit le1iiA
• &anca 4aional. a $om2niei*
;ncep2nd cu ' ianuarie )??(/ din cate1oria contri!ua!ililor scutiti de la plata
impozitului pe profit fac parte si Cfondul de 1arantare a pensiilor private/ 3nfiintat potrivit
le1ii.”
Lr1anizaiile nonprofit/ or1anizaiile sindicale şi cele patronale pentru urm.toarele tipuri
de venituri:
5cotizaiile şi taxele de 3nscriere ale mem!rilorA
5contri!uiile !.neşti sau 3n natur. ale mem!rilor si simpatizanilorA
5taxele de 3nre1istrare sta!ilite potrivit le1islaiei 3n vi1oareA
5veniturile o!inute din vize/ taxe si penalit.i sportive sau din participare
>
lacompetiiiA
5donaiile si !anii sau !unurile primite prin sponsorizare*
3. IM!"I#$% E &!'I# (MI)%!* +E I,'%$E,-.&E . .*#I/I#0-II
I,#&E&I,+E&I%!&

Impozitul pe profit nu reprezint. doar o surs. de venit la !u1etul statului/ el este şi un
instrument de intervenie/ de influen. asupra performanei unei firme* Impozitul pe profit
poate fi un factor determinant 3n luarea unor decizii la nivel de 3ntreprindere/ plec2nd de
la influena acesteia asupra unor performane economico5financiare*
3.1 Influenţa impozitului pe profit asupra eficienţei cheltuielilor
salariale
Scopul unei 3ntreprinderi este o!inerea de rezultate/ urm2nd ca pe seama
acestora sa fie remunerate persoanele care investesc 3n capitalul s.u*
"entru a remunera activitatea prestat. de an1a6ai/ societatea comercial. efectueaz.
c7eltuieli de personal* Acestea sunt formate din c7eltuielile cu salariile personalului/
contri!uiile la asi1ur.rile sociale de stat/ contri!uiile pentru diferite fonduri
re1lementate prin le1e/ c7eltuielile de dele1are5detaşare.
"rofitul unei firme este dat de diferena 3ntre veniturile si c7eltuielile firmei* "lec2nd
de la modul de calcul al profitului/ se desprinde concluzia c. pentru a o!ine un profit c2t
mai ridicat este nevoie ca/ 3n condiiile unui anumit nivel al veniturilor/ c7eltuielile s. fie
c2t mai sc.zute* Folosirea prevederilor fiscale 3n favoarea firmei poate face ca la nivelul
acesteia s. se 3nre1istreze o diminuare a c7eltuielilor cu impozitele*
Astfel/ 3n cazul 3n care o parte din veniturile salariale sunt acordate su! form. de
2onuri de masă/ la nivelul 3ntreprinderii se 3nre1istreaz. o diminuare a c7eltuielilor
reprezent2nd contri!uii sociale aferente fondului de salarii*
;n masura 3n care o 3ntreprindere apeleaz. la aceast. posi!ilitate de plat. a unei p.rti
din salariile personalului/ ea va 3nre1istra o creştere a profitului ca urmare a faptului c.
!onurile de mas. nefiind considerate venituri impoza!ile din punctul de vedere al
'?
impozit.rii salariilor şi fondului de salarii / va avea loc o diminuare a c7eltuielilor fa. de
situaia 3n care nu s5ar acorda !onuri de masa*
De asemenea/ tot 3n ceea ce priveşte modalitatea de diminuare a c7eltuielilor cu plata
personalului an1a6at/ o analiz. asupra acestui su!iect pune 3n eviden. faptul c. / pentru
anumite activit.i ale 3ntreprinderii/ se poate apela la plata personalului prin intermediul
micro3ntreprinderilor/ efectul fiind diminuarea c7eltuielilor firmei*
#otuşi/ 3n acest caz/ ca urmare a modific.rilor le1islative din ultima perioad./
modalitatea poate fi folosit. cu succes doar 3n cazul salariailor pentru care venitul
salarial este ridicat*
De asemenea/ folosirea micro3ntreprinderilor pentru plata muncii prestate c.tre
3ntreprindere a fost posi!il. de relizat doar p2na la momentul inte1r.rii $om2niei 3n
Uniunea Europeana/ urm2nd ca din acel moment s. se renune la impozitul pe veniturile
micro3ntreprinderilor si astfel toate societ.ile comerciale sunt supuse impozitului pe
profit*
Apelarea la micro3ntreprinderi pentru plata „serviciilor” salariaiilor este o
modalitate care duce la diminuarea c7eltuielilor unei firme* Diminuare acestor c7eltuieli
reprezint. de fapt o diminuare a o!li1aiilor fiscale datorate c.tre stat 83n cea mai mare
parte a cazurilor reducerea c7eltuielilor este '??= dat. de diminuarea o!li1aiilor
fiscale9* ;n acest caz/ prin diminuarea c7eltuielilor are loc o creştere a profitului
impoza!il/ ceea ce duce la o creştere a impozitului pe profit* Cum impozitul pe profit
suplimentar 8aferent creşterii profitului impoza!il9 este doar un procent su!unitar din
valoarea reducerii/ acesta este mai mic dec2t diminuarea o!li1aiilor fiscale ocazionate de
plata salariilor/ ceea ce face ca pentru firm. s. fie renta!il/ ea reduc2ndu5şi c7eltuielile
prin diminuarea o!li1aiilor fiscale datorate statului.
L alt. analiz. cu privire la influena fiscalit.tii asupra performanelor economico5
financiare ale 3ntreprinderii se refer. la modul 3n care eficiena c7eltuielilor salariale este
influenat. de contri!uiile sociale aferente fondului de salarii* ;n ceea ce priveşte
influenta modific.rii 1radului de impozitare a fondului de salarii asupra eficienei
produciei realizate/ deoarece contri!uiile aferente fondului de salarii reprezint. o
component. a costului/ prin diminuarea acestora se va diminua si ponderea c7eltuielilor
''
cu personalul 3n veniturile o!inute din livrarea produciei/ diminuare ce va duce la o
creştere a profitului*
Ber12nd mai departe cu analiza influenei impozit.rii asupra fondului de salarii !rute/
se cuantific. care ar putea fi soluiile pentru creşterea eficienei c7eltuielilor cu
personalul/ plec2nd de la mecanismele fiscalit.ii*
Astfel/ prin acordarea de !onuri de mas. 3n contul unei p.ri din salariul monetar se
a6un1e la diminuarea c7eltuielilor cu personalul ca urmare a faptului c. acestea nu sunt
supuse impozit.rii/ deci se o!ine o economie de impozit ca urmarea faptului c. asupra
lor nu se calculeaz. contri!uiile sociale* Astfel/ scad c7eltuielile cu personalul şi creşte
eficiena*
Contrar celor prezentate anterior cu privire la necesitatea diminu.rii c7eltuielilor pentru a
se o!ine rezultate pozitive c2t mai ridicate/ 3n cazul c7eltuielilor cu amortizarea fiscal. la
nivelul firmei se poate face un ar!itra6 3ntre metodele de amortizare folosite/ astfel 3nc2t
economia de impozit de care se !eneficiaz. ca urmare a aplic.rii diferitelor metode de
amortizare fiscal. s. fie maxim.* Astfel/ la nivelul unei 3ntreprinderi care 3nre1istreaz.
profit impoza!il/ se recomand. optarea pentru sistemul de amortizare fiscală accelerată/
!eneficiindu5se 3n acest fel de o economie de impozit mult mai mare 3n primul an de
amortizare fa. de cazul 3n care s5ar apela la alte sisteme de amortizare fiscal.* De
asemenea/ 3n ale1erea metodei de amortizare fiscal. se recomand. s. se in. cont de
nivelul profitului sau pierderii 3nre1istrate la nivel de 3ntreprindere/ deoarece ma6orarea
c7eltuielilor cu amortizarea 3n prezent/ 3n situaia 3n care 3ntreprinderea 3nre1istreaz.
pierdere 83n perioada curent. sau 3n perioadele anterioare9 poate duce la situaia
imposi!ilit.ii recuper.rii acestei pierderi 8din punct de vedere fiscal9 3n cazul
ne3nre1istr.rii unor profituri viitoare 3n urm.torii < ani fiscali*
3.2 Impozitului pe profit si impactul sau in procesul investitional.
Concepiile moderne şi preocup.rile practice pentru folosirea impozitelor 3n scopul
influen.rii vieii economice se 3ntemeiaz. pe analiza interaciunii dintre existena şi
')
proporiile impozitelor/ pe de o parte şi manifestarea factorilor de producie/ respectiv
activitatea a1enilor economici/ pe de alta parte *Se evideniaz. astfel infuena
impozitului pe profit asupra consumului şi investiiilor*
;n acest sens / efectul imediat al modific.rilor nivelului impozitului pe profit / exprimat
prin modificarea veniturilor disponi!ile r.mase dup. impozitare se propa1. 3n planul
posi!ilit.ilor de a consuma şi face investiii şi de aici 3n 1radul de ocupare a forei de
munc. şi creşterea economic.*
• ;n masura 3n care firmele compenseaz. impozitul pe profit prin ridicarea
preurilor la produsele lor se poate spune c. incidena impozitului trece asupra
consumatorilor*
• ;n m.sura 3n care profiturile reduse de impozit micşoreaz. salariile/ incidena
impozitului pe profit trece asupra lucr.torilor*
• Impozitele pe profit ce au cote prea pro1resive pot descura6a at2t lucrul c2t şi
investiiile/ prin privarea unei p.ri mai mari din recompens./ afecteaz. 3nclinaia
de a c7eltui/ ceea ce ar reduce ritmul activit.ii economice/ volumul produciei*

"e plan psi7olo1ic/ ca element mana1erial 3ntreprinz.torul are firesc reacia de respin1ere
a impunerii fiscale deoarece el nu 3ntrez.reşte repercutarea favora!il. asupra afacerii lui/
nici indirect a utiliz.rii la nivel macroeconomic a acestor fonduri speciale la formarea
c.rora a contri!uit*Efectul impunerii 3n cote pro1resive ridicate asupra lui este unul
ne1ativ:va 3nre1istra o restr2n1ere a acumul.rii de venituri şi implicit o reducere a
nivelului investiiilor / ceea ce se propa1. mai repede 3n reducerea ofertei de locuri de
munc. şi ritmului creşterii economice*
Impozitul pe profit tre!uie reor1anizat pentru 3ncura6area investiiilor prin diferite
p2r17ii:
5reduceri de impozite pentru p.rile din profit destinate reinvestiriiA
5acordarea posi!ilit.ii de acoperire a pierderilor 3nre1istrate 3n anii anteriori pe seama
veniturilor curenteA
5acceptarea recuper.rii mai rapide a investiiilor efectuate prin amortizarea accelerat.*
'+
*!,*%$"II
'* Im-actul imp0zitului pe -rofit asupra -erformanelor ec0nomico5financiare ale
firmei tre!uie sa fie a1rea!il. şi stimulat0are -entru t0i a1enii ec0nomici*
)* Im-ozitul 3n sine/ ca şi 3nlesnirile care se ac0rd. prin le1e s. nu ai!. elemente
discriminat0rii/ el 0per2nd 3n aceleaşi c0te pentru t0i 3ntre-rinz.torii din
econ0mia reala*
+* ;nlesnirile sau m.rirea fiscalit.ii s. fie strict limitate/ ele -ut2nd -rivi numai
3ntreprinz.t0ri din sfere special delimitate 8de exemplu/ 0 unitate care utilizeaz. 3n
exclusivitate pers0nal nev.z.t0r sau invalizi9*
,* Ca -rincipiu 1eneral/ im-ozitul s. 0pereze numai asupra masei pr0fitului o!inut
3n c0ndiii de com-ara!ilitate şi şanse e1ale oferite şi cun0scute s0cialmente de
t0i 3ntreprinz.t0rii*
<* Indiferent de fact0rii care au c0ntri!uit la 3nre1istrarea de rezultate ne1ative/
realitatea este evident.: peste )?= din s0ciet.ile r0m2ne 3nre1istreaz. an de an
rezultate financiare nefav0ra!ile *S0ciet.ile ce pr0duc pierderi se re1.sesc mai
mult 3n cate10ria cel0r mici şi mi6l0cii şi mai puin la marii c0ntri!ua!ili*
@* ;n ce priveşte micr03ntre-rinderile / 3nce-2nd cu anul )??) / acest0ra le5au f0st
aplicate re1ulile de imp0zitare a venituril0r:o c0t. de '/<= asupra cifrei de afaceri
/ c0t. care a f0st ma60rat. la += 3ncep2nd cu anul )??<*$eferit0r la aceast.
cate10rie de c0ntri!ua!ili / se c0nsider. c. prin instituirea imp0zitului -e venit s5a
3ncercat / dar nu s5a reuşit asi1urarea unei ec7it.i fiscale* Beninerea inec7it.ii la
aceast. cate10rie de c0ntri!ua!ili este -us. 3n le1.tur. cu a!sena deducerilor la
im-0zitarea venituril0r*
(* Av2nd in vedere acestea/ se c0nsider. c./ -entru asi1urarea ec7it.ii fiscale la
aceeaşi cate10rie de c0ntri!ua!ili 8-ersoane 6uridice9 / dar cu rezultate financiare
diferite / s0ciet.ilor c0merciale care 3nre1istreaz. -ierderi li se p0ate aplica
',
re1imul de imp0zitare a micr03ntreprinderil0r *C0ta ce ar putea fi aplicat. p0ate fi
diferit. / 3n funcie de specificul activit.ii:pr0ducie / -rest.ri servicii/ c0mer etc*/
p0rnind de la += pentru c0ntri!ua!ilii cu activitate de -roducie / -2n. la @=
asu-ra ada0sului c0mercial 3ncasat de unit.ile din sfera c0merului cu am.nuntul
sau cu ridicata*
H* "racticarea c0tei micş0rate de imp0zitare a pr0fitului 0!inut 3n industria minier.
este m0tivat. de -articularit.ile acestui sect0r ec0n0mic / dintre care:
 necesitatea fol0sirii un0r 3nsemnate resurse de f0nduri financiare pentru
meninerea capacit.il0r de pr0ducie prin -unerea 3n eviden. şi -re1.tirea 3n
vederea expl0at.rii a n0i fr0nturi de lucru5a!ata6eA -entru asemenea lucr.ri/
investiiile anuale sunt c0nsiderate -ermanent ca investiii iniiale / !un. -arte
din ele -ut2ndu5se aco-eri pe seama -rofitului destinat reinvestiriiA
 c0ndiiile 1e0lo1ice de expl0atare nu 0fer. certitudini unif0rme 3n realizarea
pr01ramelor de pr0ducie cu aceleaşi c7eltuieli de la peri0ad. la peri0ad. / ceea
ce face p0si!il. a-ariia dezec7ili!rel0r financiare şi 3nre1istrarea de
-ierderiAaceast. m0tivaie c0nduce im-licit la acceptarea o-iunii de -unere 3n
rezerv. a unei -.ri din -rofit / separat de cea sta!ilit. -rin le1e*
'<
3I3%I!5&.'IE
'. /intilă 5eor6eta7 Fiscalitate-metode şi tehnici fiscale/ Editura Economic./ &ucureşti/
)??,A
)* 3oulescu Mircea7 Controlul fiscal al agenţilor economici/ Editura #ri!una
Economic., &ucureşti/ )??<A
+* 5heor6he I. .na/ Profitul-concept, norme, politici/ Editura Economic./ &ucureşti/
'>>HA
,* Mihăescu /. Sorin/ Control fiscal/ Editura Sedcom :i!ris/ Iaşi/ )??)A
<* 3ălănescu &*/ Sistemul de impozite/ Editura Economic./ &ucureşti/ '>>,A
@* /8c8rel Iulian7 Finante Publice, Editia a I-a, Editura Didactica si "eda1o1ica/
&ucuresti/ )??+A
(*.n6helache 5a2riela9 3elean avel7 Finante Publice ale !omaniei,Editura
Economica/ &ucuresti/)??+A
H* .v. +r. +umitru .ndreiu etre 'lorescu7 Fiscalitatea in !omania,Editura A::
&ECM/ &ucuresti/ )??<*

'@