P. 1
ghid EXPERTIZA-CONTABILA

ghid EXPERTIZA-CONTABILA

|Views: 0|Likes:
Published by danutza442
contabilitate
contabilitate

More info:

Published by: danutza442 on May 26, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2015

pdf

text

original

EXPERTIZĂ CONTABILĂ, DOCTRINĂ

ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ
Ghid de pregătire
SINTEZĂ
Prof.univ.dr. Horia Cristea
Expert contai! CECC"#
$
INTRODUCERE
%Sinte&a' este de fapt o (u!)i(e de răspunsuri posii!e *i co(entarii !a peste o
sută de +ntreări, de pro!e(e din progra(a verificării aptitudini!or ce!or care au
parcurs stagiu! de pregătire. Cei care doresc să practice !ier sau asociativ, profesia de
contai! autori&at sau expert-contai!, se supun regu!i!or *i nor(e!or organis(u!ui
autori&at a! profesiei *i anu(e Corpu!ui Exper)i!or Contai!i *i Contai!i!or "utori&a)i
din #o(.nia.
Pentru a profesa de (anieră !ieră, un t.năr !icen)iat +n finan)e contai!itate
sau +n econo(ie sus)ine (ai +nt.i un exa(en de acces !a profesie, exa(en co(pus din
discip!ine specifice, după care efectuea&ă un stagiu pe !.ngă un cainet de specia!itate.
/a fe! *i un aca!aureat, dar cu a!te restric)ii.
/a +ncheierea stagiu!ui se su)ine un a!t exa(en, de aptitudini.
Cei care au reu*it sunt coopta)i +n fa(i!ia exper)i!or contai!i sau contai!i!or
autori&a)i. 0e(ri fa(i!iei practică o profesie !ieră, +nsă +n structuri organi&ate,
specifice, cu nor(e *i regu!i recunoscute interna)iona!.
Corpu!ui Exper)i!or Contai!i *i Contai!i!or "utori&a)i din #o(.nia
1CECC"-#o2 prin Co(isia de specia!itate e!aorea&ă anua! o !istă de suiecte de
exa(en *i i!iografia adecvată. "( +ncercat o sinteti&are, +n fo!osu! ce!or ce doresc
să se pregătească. 3n spri4in deoseit !-a( pri(it din partea d-!ui 0. Chivu!escu.
Ca organis( a! profesiei din #o(.nia CECC"-#o ur(ăre*te rea!i&area unor
oiective principa!e cu( sunt5
 Consolidarea integrităţii şi competenţelor profesiei contabile
 Supravegherea respectării inependenţei şi obiectivităţii activităţilor
desfăşurate de membri
 Promovarea intereselor membrilor şi a regulilor privind secretul profesional
 Asigurarea unui nivel înalt de responsabilitate şi profesionalism
 Susţinerea şi promovarea aplicării şi respectării normelor internaţionale de
contabilitate- IAS şi de rportare financiară – I!S
 Afirmarea pe plan internaţional a profesiunii contabile rom"neşti
0ana!u! de fa)ă este un spri4in pentru cei doritori +n a acu(u!a cuno*tin)e +n
te(atica de pregătire continuă. Nu este un tratat ci un ghid de orientare.
6rice co(entariu sau interpretare )ine de persona!itatea fiecăruia, de gradu! *i
nive!u! de pregătire.
Ti(i*oara prof.univ. dr.
0ai 7889 Horia Cristea
7
TEMATICA DE PREGĂTIRE
1. EXPERTIZA CONTABILĂ
$. Conceptu! de
experti&ă contai!ă
7. Experti&a contai!ă 4udiciară5
• :efini)ie
• Co(para)ie cu contro!u! financiar
• 6iective!e
• Nu(irea exper)i!or contai!i
• Procedura de efectuare a experti&ei
contai!e 4udiciare
• "cte!e de experti&ă contai!ă
4udiciară ; con)inut *i va!orificare
<. Experti&a contai!ă
extra4udiciară sau a(iai!ă
2. DOCTRINA PROFESIONALĂ
I. Profesia
contai!ă
- con)inut *i
for(e de
(anifestare
II. Ca!itatea de expert
contai! *i contai!
autori&at
$. :efinirea expertu!ui
contai! *i contai!u!ui
autori&at
7. "ccesu! !a profesie
<. #ăspunderi!e exper)i!or
contai!i *i contai!i!or
autori&a)i
III. 6rgani&area *i
func)ionarea CECC"-#o
$. "triu)ii!e
7. 6rgani&area teritoria!ă
<. 6rgane!e de conducere
a!e Corpu!ui, atriu)ii
=. 6rgani&area internă a
Corpu!ui
>. #e!a)ii!e Corpu!ui cu
"d(inistra)ia 1Guvern2
?. @inan)area activită)i!or
Corpu!ui

IA. Exercitarea
profesiei de
expert contai!
*i contai!
autori&at
A. Contro!u! de
ca!itate +n
activitatea
exper)i!or contai!i
*i contai!i!or
autori&a)i
3. DOCTRINA PROFESIONALĂ ŞI DEONTOLOGIA
I. Profesia !iera!ă de
expert contai! *i de
contai! autori&at
II. Codu! I@"C
$. Bnse(nătatea 1i(portan)a2 existen)ei
unui cod de etică profesiona!ă
7. Interesu! genera!5 con)inut, defini)ii
<. 6iective!e codu!ui etic
=. Principii!e funda(enta!e
a. integritatea
. oiectivitatea
c. co(peten)a profesiona!ă
d. confiden)ia!itatea
e. profesiona!is(
f. respectarea nor(e!or tehnice
profesiona!e
>. Independen)a ; principiu! funda(enta!
*i condi)ia de exercitare a profesiei
!iera!e de EC *i C".
III. Codu! etic na)iona! a!
profesioni*ti!or contai!i
<
ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI
1. Cine !"#e e$e%#&" e'e(#i)" %!n#"*i+,-
!#SP$%S& Nu(ai persoana care a do.ndit ca!itatea de expert contai! +n condi)ii!e
!egii 16G ?>C$DD=2 fiind +nscrisă cu vi&a !a &i +n Ta!ou! EC actua!i&at.
S$!SA& Cartea Ex.C *i Ct. ", Ed. CECC"#, E. 788=, pg. 7DD, pct. $F Standardu!
<>5<>$$.$F Nor(a <>8 pg. D
2. C&. /e %+"/i$i%, e'e(#i)e+e %!n#"*i+e-
!#SP$%S& Experti&e!e contai!e pot fi c!asificate5
I. :upă scopu! principa! +n care au fost so!icitate, +n5
a. experti&e!e contai!e 4udiciare, reg!e(entate de5 Codu! de procedură
civi!ăF Codu! de procedură pena!ăF a!te !egi specia!eF
. experti&e contai!e extra4udiciare ; sunt ce!e efectuate +n afara
proceduri!or reg!e(entate privind re&o!varea unor cau&e supuse
verdictu!ui 4usti)iei. Sunt efectuate +n afara unui proces 4usti)iar. Nu au
ca!itatea de (i4!oc de proă +n 4usti)ie, ci, ce! (u!t, de argu(ente
pentru so!icitarea de către păr)i a ad(inistrării proei cu experti&a
contai!ă 4udiciară sau pentru re&o!varea unor !itigii pe ca!e a(iai!ă.
II. :upă principa!u! oiectiv !a care se referă, experti&e!e contai!e sunt5
a. civi!e
. pena!e
c. co(ercia!e
d. fisca!e
e. a!te categorii dispuse de organe!e +n drept sau extra4udiciare so!icitate
de către c!ien)i
S$!SA& Cartea Ex.C *i Ct. ", Ed. CECC"#, E. 788=, pg. 7DD, pct. 7F Standardu!
<>5<>$$.$F Ghid pentru ap!icarea Standardu!ui <>, pp >G->D
3. In0een0en1" "*/!+&#, 2i in0een0en1" (e+"#i3, " e'e(#&+&i %!n#"*i+-
!#SP$%S& Co(ponente!e independen)ei5
$. Independen)a de spirit 1+n g.ndire25
=
- Stare de g.ndire care per(ite oferirea unei opinii, a unui serviciu
profesiona! fără să fie afectată 4udecata profesiona!ăF
- Ea presupune integritate *i oiectivitate
7. Independen)a +n aparen)ă5
- repre&intă capacitatea de a de(onstra că riscuri!e !a adresa independen)ei
de spirit au fost !i(itate sau e!i(inate, astfe! +nc.t o ter)ă persoană să nu
poată să pună !a +ndoia!ă oiectivitatea profesionistu!ui contai!F
- este co(ponenta funda(enta!ă a independen)ei.
3n func)ionar pu!ic nu poate fi niciodată independent. "ctivitatea de expert
contai! este inco(patii!ă cu orice a!tă activitate curentă.
Cerin)e!e de independen)ă se ap!ică tuturor profesioni*ti!or contai!i cu
practică !iera!ă, cu deoseire auditori!or statutari *i tuturor persoane!or care sunt +n
(ăsură de a inf!uen)a !ucrări!e profesionistu!ui contai!.
4. Ce /e 5n1e+e6e (in %!.e#en1" e'e(#&+&i %!n#"*i+-
!#SP$%S& Co(peten)a profesiona!ă are două co(ponente de a&ă5
- o)inerea
- (en)inerea
Co(peten)a profesiona!ă presupune că profesionistu! contai! treuie să
furni&e&e servicii profesiona!e cu co(peten)ă, gri4ă *i s.rguin)ă *i este o!igat să
(en)ină +n per(anen)ă un nive! de cuno*tin)e *i de co(peten)ă profesiona!ă care să
4ustifice a*teptări!e unui c!ient sau a!e anga4atoru!uiF aceasta presupune ca e! să fie !a
curent cu u!ti(e!e evo!u)ii *i noută)i din practiuca profesiona!ă, din !egis!a)ie *i
tehnici!e de !ucru.
:o.ndirea cere5
- +na!t standard de pregătire genera!ă, ru(ată de una specificăF
- practică *i exa(inare +n suiecte profesiona!e se(nificativeF
- periodă de practică +n do(eniu.
0en)inerea cere5
- cunoa*terea continuă a evo!u)ii!or +n profesia contai!ă 1!a nive! na)iona! *i
interna)iona! +n contai!itate, audit *i a!te reg!e(entări statuare *i cerin)e
re!evante2F
>
- adoptarea unui progra( care să garante&e un contro! de ca!itate +n
+ndep!inirea sarcini!or profesiona!e, +n confor(itate cu nor(e!e na)iona!e
*i interna)iona!e.
3n profesionist contai! sa!ariat care !ucrea&ă +n industrie, co(er), sectoru!
pu!ic sau +n siste(u! educa)iona! poate fi so!icitat pentru re&o!varea unor atriu)ii
i(portante pentru care nu are for(a)ia sau experine) necesară.
Bn ase(enea situa)ii nu treuie să-*i inducă +n eroare anga4atoru!ui cu privire !a
nive!u! rea! a! co(peten)e!or sa!e, cer.nd consu!tan)ă sau asisten)ă unui specia!ist.
7. Ce /e 5n1e+e6e (in %"+i#"#e" e'e(#i)e+!( %!n#"*i+e-
!#SP$%S& Ca!itatea experti&e!or contai!e este o re&u!tantă a co(peten)ei *i
independen)ei expertu!ui contai!. Bnsă (e(ri Corpu!ui treuie să-*i exercite
profesia cu cuno*tin)ă *i devota(ent. /ega!itatea, i(par)ia!itatea *i dorin)a de a fi uti!i
c!ien)i!or +i inspiră +n reco(andări!e pe care !e fac. Ei treuie să se a)ină de !a orice
!ucrări inuti!e efectuate nu(ai din dorin)a de c.*tig.
Ca!itatea experti&ei contai!e treuie argu(entată, 4ustificată, de(onstrată prin
ap!icarea principii!or contai!ită)ii *i a nor(e!or profesiona!e, e!aorate de Corp,
privind exercitarea ca!ită)ii de expert contai! *i efectuarea !ucrări!or de experti&ă
contai!ă.
"precierea ca!ită)ii experti&ei contai!e, +n a&a argu(entării *tiin)ifice a
experti&ei contai!e, se rea!i&ea&ă pe două nive!e5
a. nive!u! individua!, concret a! fiecărei experti&e contai!e, unde
ca!itatea este apreciată de către so!icitant, +n func)ie de uti!itatea
experti&ei +n atingerea scopuri!ot. #espingerea conc!u&ii!or 1tota!
sau par)ia!2 nu +nsea(nă că experti&a nu este de ca!itate.
. Nive!u! de ansa(!u a! !ucrări!or efectuate de profesionistu!
contai!. Bn acest sens CECC"# a e!aorat #egu!a(entu!
privind auditu! de ca!itate +n profesia contai!ă. "uditu! este de
ordin genera! *i nu punctua!.
8. În %e %!n/#, /e%(e#&+ (!$e/i!n"+ 2i %!n$i0en1i"+i#"#e" e'e(#&+&i %!n#"*i+-
!#SP$%S& Expertu! contai! treuie să respecte secretu! *i caracteru! confiden)ia! a!
infor(a)ii!or !a care a avut acces *i de care a !uat !a cuno*tin)ă cu oca&ia efectuării
?
experti&e!or contai!e, treuind să se a)ină de !a divu!garea !or către ter)i, cu excep)ia
ca&uri!or +n care a fost autori&at expres +n acest scop sau dacă are o!iga)ia !ega!ă sau
profesiona!ă să facă o astfe! de divu!gare
Expertu! contai! nu treuie să refere (ai (u!t dec.t se cere. Bn #aportu! său
treuie să invoce nu(ai eveni(ente!e *i tran&ac)ii!e care au !egătură cau&a!ă cu
oiectivu! fixat de ce! +n drept care a dispus experti&a contai!ă *i care sunt proate cu
docu(ente 4ustificative *i eviden)ieri contai!e.
Expertu! contai! treuie să se a)ină de !a divu!garea con)inutu!ui #aportu!ui
de experti&ă contai!ă 4udiciară *i a conc!u&ii!or, direct păr)i!or i(p!icate +n actu!
4usti)iar.
E! treuie să se a)ină de !a contactarea păr)i!or i(p!icate, +n afara proceduri!or
prevă&ute de !ege.
9. C"(e /&n# /i#&"1ii+e 0e in%!."#i*i+i#"#e 5n %")&+ e'e(#i)ei %!n#"*i+e-
!#SP$%S& Ca!itatea de expert contai! este inco(patii!ă cu cea de (artor +n aceea*i
cau&ă, ca!itatea de (artor av.nd +nt.ietate. Expertu! contai! se af!ă +n
inco(patii!itate dacă există +(pre4urări din care re&u!tă că este interesat su orice
for(ă, e!, so)u!1ia2 sau vreo rudă apropiată, +n so!u)ionarea unei cau&e, +ntr-un anu(it
(od, care !-ar deter(ina, pe expertu! contai!, să fie suiectiv.
Pot fi asi(i!ate cu %+(pre4urări din care re&u!tă că este interesat su orice
for(ă', ur(ătoare!e situa)ii +n care s-ar putea găsi expertu! contai!5
I. :acă, +n ca!itate de organ de contro!, co!aorator sau consi!ier a! uneia dintre
păr)i!e +n proces, s-a pronun)at asupra unor aspecte, ori a !uat parte !a +ntoc(irea
acte!or pri(are, a eviden)e!or tehnico-operative sau !a e!aorarea situa)ii!or financiare
care fac oiectu! dosaru!ui supus 4udecă)ii.
II. :acă, +n ca!itatea de expert contai!, *i-a expri(at o pri(ă opinie +n aceea*i
cau&ă supusă 4udecă)ii, deoarece pri(ea&ă pre&u()ia că ar fi interesat +n sus)inerea
pri(ei so!u)ii. Bn particu!ar, expertu! contai!, care a efectuat o experti&ă
extra4udiciară, !a cererea unei păr)i +n proces, se af!ă +n inco(patii!itate cu ca!itatea
de expert nu(it din oficiu. :acă +ndep!ine*te condi)ii!e de independen)ă *i de
co(peten)ă, poate accepta ca!itatea de expert contai! reco(andat de parte.
9
:. Ce #(e*&ie /, %&(in0, 5n%;eie(e" 0e 2e0in1, 0e n&.i(e " e'e(#&+&i %!n#"*i+,
5n#(<! %"&), %i3i+,-
!#SP$%S& Bn +ncheierea de *edin)ă treuie (en)ionată data acesteia, denu(irea *i
ca!itatea procesua!ă a păr)i!or, do(ici!iu! sau sediu! socia! a! acestora, nu(ăru! *i anu!
dosaru!ui *i natura acestuia 1civi!2
=. C!n#("%#"(e" e'e(#i)ei %!n#"*i+e.
!#SP$%S& Efectuarea experti&e!or contai!e se face pe a&ă de contract. 3nu! din
e!e(enete!e funda(enta!e a!e contractu!ui fiind (ări(ea onorariu!ui.
Bncheieri!e de *edin)ă 1+n dosare!e civi!e2 *i 6rdonan)e!e organe!or de ur(ărire
*i cercetare pena!ă 1+n dosare!e pena!e2, acceptate de exper)ii contai!i nu(i)i din
oficiu sau !a reco(andarea păr)i!or, )in !oc de contract pentru efectuarea experti&e!or
contai!e 4udiciare.
1>. E'%e1ii 0e +" 0e+e6"(e" 2i /&("3e6;e(e" +&%(,(i+!( (i3in0 e'e(#i)e+e
%!n#"*i+e.
!#SP$%S& Efectuarea !ucrări!or privind experti&a contai!ă 4udiciară nu poate fi
de!egată, de către exper)ii contai!i nu(i)i din oficiu sau !a reco(andarea păr)i!or,
asisten)i!or sau co!aoratori!or !or. Bn ca&u! experti&e!or contai!e extra4udiciare,
expertu! contai! poate de!ega executarea unor !ucrări, asisten)i!or sau co!aoratori!or
săi, păstr.ndu-*i răspunderea fina!ă asupra con)inut!ui *i conc!u&ii!or raportu!ui de
experti&ă contai!ă extra4udiciară.
11. I.!(#"n1" 0!%&.en#,(ii 2i " /#&0i&+&i 0!%&.en#"(.
!#SP$%S& :ocu(entarea !ucrări!or, privind experti&a contai!ă, are un cracter
particu!ar *i se !i(itea&ă strict !a ce este necesar, pentru a răspunde !a oiective!e
1+ntreări!e, puncte!e2 fixate expertu!ui de către organu! +n drept să dispună experti&a
contai!ă 4udiciară, prin +ncheierea de *edin)ă 1+n dosare!e civi!e2 sau 6rdonan)ă a
organu!ui de ur(ări!e *i cercetare pena!ă 1+n dosare!e pena!e2 sau prin oiective!e
contractu!ui privind experti&a extra4udiciară. Studierea (ateria!u!ui docu(entar,
adecvat, constituie pre(isa *i condi)ia necesară +ntoc(irii unui raport de experti&ă
contai!ă te(einic funda(entat, a&at pe docu(ente 4ustificative *i eviden)ieri
contai!e *i nu pre&u()ii, dec!ara)ii a!e păr)i!or *iCsau a!e (artori!or.
G
12. C"(e e/#e %!n1in&#&+ ."#e(i"+&+&i 0!%&.en#"( 5n %")&+ e'e(#i)e+!( ?&0i%i"(e-
!#SP$%S& 6rientativ, (ateria!u! docu(entar pe care treuie să-! studie&e expertu!
contai!, +n ca&u! experti&e!or 4udiciare, se co(pune din5
I. :osaru! cau&ei, +n care s-a dispus o experti&ă 4udiciară
II. :ocu(ente!e 4ustificative *i registre!e contai!e af!ate +n păstrarea păr)i!or
i(p!icate +n procesu! 4usti)iar sau +n arhive!e ter)e!or persoane, care au !egătură cu
oiective!e experti&ate.
III. Procese!e vera!e +ntoc(ite de organe!e de contro! ai!itate, af!ate at.t +n
posesia acestora c.t *i +n posesia persoane!or 4uridice *iCsau fi&ice contro!ate, care au
!egătură cu oiective!e! experti&ate.
Particu!ari&at, +n ca&u! experti&e!or contai!e dispuse +n dosare!e pena!e,
expertu! contai! are dreptu! să ia cuno*tin)ă de con)inutu! dosaru!ui pena! nu(ai cu
+ncuviin)area organu!ui de ur(ărire pena!ă sau a instan)ei de 4udecată cărora expertu!
contai! este ai!itat să !e ceară !ă(uriri +n !egătură cu fapte!e sau +(pre4urări!e
cau&ei.
13. C"(e e/#e %!n1in&#&+ 0!/"(&+&i e'e(#&+&i %!n#"*i+ (i3in0 0!%&.en#"(e"
e'e(#i)ei %!n#"*i+e-
!#SP$%S& 0ateria!u! docu(entar exa(inat de expertu! contai! nu poate fi ridicat de
către expertu! contai! de !a păr)i!e care +! au +n păstrare. :osaru! de !ucru a!
expertu!ui contai!, +n ce prive*te docu(entarea experti&e!or contai!e, treuie să
cuprindă, după ca&5
I. Bncheierea de *edin)ă 1+n cau&e civi!e2, 6rdonan)a organu!ui de ur(ărire *i
cercetare pena!ă 1+n cau&e!e pena!e2 sau contractu! privind efectuarea
experti&e!or contai!e extra4udicare.
II. #aportu! de experti&ă contai!ă ; exe(p!aru! expertu!ui contai! care
4ustifică +ndep!inirea (isiunii.
III.Eventua!e!e coresponden)e, răspunsuri !a +ntreări sup!i(entare sau
sup!i(ente de experti&ă contai!ă so!icitate de organe!e +n drept, care au
dispus efectuarea experti&ei contai!e.
IA. Eventua!e!e note persona!e a!e axpertu!ui contai! redactate +n ti(pu!
efectuării ecperti&ei contai!e, necesare fie redactării raportu!ui de experti&ă
D
contai!ă, fie ur(ăririi ugetu!uid de ti(p *i decontării !ucrări!or de experti&ă
contai!ă cu eneficiarii acestora.
S$!SA& Cartea Ex.C *i Ct. ", Ed. CECC"#, E. 788=, pg. <8=F Co(entarii <>7=.>.
14. C"(e e/#e %!n1in&#&+ %"i#!+&+&i I "+ ("!(#&+&i 0e e'e(#i), %!n#"*i+, -
@In#(!0&%e(eA
!#SP$%S&
C"PIT6/3/ I ; INT#6:3CE#E ; a! #aportu!ui de experti&ă contai!ă treuie să
cuprindă ce! pu)in ur(ătoare!e paragrafe5
I. Paragrafu! de identificare a expertu!ui contai! no(ina!i&at pentru efectuarea
experti&ei contai!e, care treuie să cuprindă infor(a)ii cu privire !a5 nu(eie *i
prenu(e!e expeetu!ui, do(ici!iu!, nu(ăru! carnetu!ui de expert contai! *i po&i)ia din
Ta!ou! exper)i!or contai!iF
II.Paragrafu! de identificare a organu!ui care a dispus efectuarea experti&ei
contai!e 4udiciare sau a c!ientu!ui care a so!icitat efectuarea experti&ei contai!e
extra4udiare. Bn acest paragraf se (en)ionea&ă5
a. Bn ca&u! experti&e!or contai!e 4udiciare5 actu! care a stat !a a&a nu(irii
expertu!ui, respectiv Bncheiere de *edin)ă 1+n ca&uri!e civi!e2 sau 6rdonan)ă a
organe!or de ur(ărire pena!ă 1+n cau&e!e pena!e2, cu (en)ionarea datei
acestuia, denu(irea *i ca!itatea procesua!ă a păr)i!or, do(ici!iu! sau sediu!
socia! a! acestora, nu(ăru! *i anu! dosaru!ui *i natura acestuia 1civi! sau pena!2F
. Bn ca&u! experti&e!or contai!e extra4udiciare5 denu(irea c!ientu!ui, do(ici!iu!
sau sediu! socia! a! acestuia, nu(ăru! *i data contractu!ui +n a&a căruia se
efectuea&ă experti&a contai!ă so!icitată.
III. Paragrafu! privind identificarea +(pre4urări!or *i circu(stan)e!or +n care a
!uat na*tere !itigiu! +n care s-a dispus efectuarea experti&ei contai!e 4udiciare sau
contextu! +n care a fost contractată experti&a contai!ă extra4udiciară.
IA. Paragrafu! privind identificarea oiective!or experti&ei contai!e. Bn ca&u!
experti&e!or contai!e 4udiciare, for(u!area oiective!or experti&ei contai!e se preia
%ad-!itera(' din for(u!area acestora +n %Bncheierea de *edin)ă' 1cau&e!e civi!e2,
respectiv +n 6rdonan)a organe!or de ur(ărire *i cercetare pena!ă 1cau&e!e pena!e2. Bn
ca&u! experti&e!or contai!e extra4udiciare, for(u!area oiective!or acestora treuie să
fie cea din contract.
$8
A. Paragrafu! privind identificarea datei sau perioadei *i !ocu!ui +n care s-a
efectuat experti&a contai!ă. Bn ca&u! experti&e!or contai!e, dispuse de organe!e +n
drept, +n cau&e civi!e, data *i !ocu! +nceperii !ucrări!or experti&ei contai!e treuie
docu(entată prin citarea păr)i!or prin scrisoare cu avi& de pri(ire.
AI. Paragrafu! privind identificarea (ateria!u!ui docu(entar care are !egătură
cau&a!ă cu oiective!e experti&ei contai!e *i care a stat !a a&a +ntoc(irii raportu!ui
de experti&ă contai!ă. 0ateria!u! docu(entar no(ina!i&at +n acest paragraf treuie să
fie strict adecvat necesită)i!or de docu(entare a oiective!or experti&ei contai!e
4udiciare sau extra4udiciare.
AII. Paragrafu! privind identificarea datei sau perioadei +n care s-a redactat
raportu! de experti&ă contai!ă cu (en)ionarea expresă dacă s-au (ai efectuat sau nu
a!te experti&e contai!e av.nd ace!ea*i oiective. :e ase(enea, +n acest paragraf,
treuie (en)ionat dacă s-au fo!osit !ucrări!e a!tor exper)i 1contai!i, tehnic, etc2,
pro!e(e ridicate de păr)i!e interesate +n experti&ă *i exp!ica)ii!e date de acestea +n
ti(pu! efectuării experti&ei.
AIII. Paragrafu! privind identificarea datei ini)ia!e p.nă !a care raportu! de
experti&ă contai!ă treuia depus !a eneficiar *i indicarea eventua!e!or perioade de
pre!ungire fa)ă de ter(enu! ini)ia!.
S$!SA& Cartea Ex.C *i Ct. ", Ed. CECC"#, E. 788=, pg. <8=-<8>F Co(entarii
<><$.$.
17. C"(e e/#e %!n1in&#&+ %".II "+ R"!(#&+&i 0e e'e(#i), %!n#"*i+,
@De/$,2&("(e" e'e(#i)ei %!n#"*i+eA-
!#SP$%S&
C"PIT6/3/ II, :ES@ĂH3#"#E" EIPE#TIZEI C6NT"EI/E, a! raportu!ui de
experti&ă contai!ă, treuie să con)ină c.te un paragraf distinct pentru fiecare oiectiv
1+ntreare2 a experti&ei contai!e, care să cuprindă o descriere a(ănun)ită a opera)ii!or
efectuate, de către expertu! contai!, cu privire !a structura (ateria!u!ui docu(entar,
acte!e *i fapte!e ana!i&ate, !ocu! producerii eveni(ente!or *i tran&ac)ii!or, surse!e de
infor(a)ii uti!i&ate, dacă păr)i!e interesate, +n experti&a contai!ă, au făcut oiec)ii sau
au dat exp!ica)ii pe care expertu! contai! !e-a !uat sau nu +n considerare +n for(u!area
concu&ii!or sa!e. Bn fiecare paragraf treuie pre&entat ansa(!u! ca!cu!e!or *i
interpretarea re&u!tate!or acestora. :ar, dacă aceste pre&entări ar +ngreuna +n)e!egerea
expunerii de către eneficiaru! raportu!ui de experti&ă contai!ă, este reco(andai! ca
$$
ansa(!u! ca!cu!e!or să se facă +n anexe !a raportu! de experti&ă contai!ă, iar +n textu!
experti&ei contai!e să se pre&inte doar re&u!tate!e ca!cu!e!or *i interpretarea acestora,
cu tri(iteri !a anexe.
@iecare paragraf din C"PIT6/3/ II, :ES@ĂH3#"#E" EIPE#TIZEI
C6NT"EI/E, treuie să se +ncheie cu conc!u&ia 1răspunsu!2 expertu!ui contai!, care
treuie să fie precis, consic, fără echivoc, redactat +ntr-o (anieră ana!itică, ordonată *i
siste(ati&ată fără a face aprecieri asupra ca!ită)ii docu(ente!or 4ustificative,
repre&entări!or 1+nregistrări!or2 contai!e, experti&e!or *i acte!or de contro! 1de orice
fe!2 anterioare *i nici asupra +ncadrări!or !ega!e. "ceasta deoarece expertu! contai!
ana!i&ea&ă eveni(ente *i tran&ac)ii *i nu +ncadrarea 4udiciară a acestora. Bn ca&uri
deoseite +n care expetu! contai!, +n exercitarea (isiunii sa!e, se confruntă cu acte *i
docu(ente care nu +ntrunesc condi)ii!e !ega!e, care expri(ă fic)iuni sau sunt suspecte,
e! nu truie să !e ia +n considerare +n stai!irea re&u!tate!or conc!u&ii!or 1răspunsuri!or2
sa!e !a oiective!e fixate experti&ei contai!e, dar treuie să (en)ione&e aceasta +n
raportu! de experti&ă contai!ă.
:acă raportu! de experti&ă contai!ă este +ntoc(it de (ai (u!)i exper)i care au
opinii diferite, +ntr-un paragraf a! C"PIT6/3/3I II, :ES@ĂH3#"#E"
EIPE#TIZEI C6NT"EI/E, fiecare expert contai! treuie să-*i (otive&e deta!iat *i
docu(entat opinia pe care o sus)ine. :e regu!ă, +n experti&e!e 4udiciare opinia
expertu!ui reco(andat de parte se (en)ionea&ă separat, +n raport cu opinia expertu!ui
nu(it din oficiu.
S$!SA& Cartea Ex.C *i Ct. ", Ed. CECC"#, E. 788=, pg. <88F Co(entarii <><$.7.
18. Ce %&(in0e &n R"!(# 0e e'e(#i), %"+i$i%"# @/"& %& !*/e(3"1iiA-
!#SP$%S& #aportu! de experti&ă contai!ă care cuprinde considera)ii persona!e a!e
expertu!ui contai! este ca!ificat drept raport de experti&ă contai!ă cu oserva)ii.
Bn situa)ia +n care expertu! contai!, pentru de(onstrarea ra)iona(entu!ui său
profesiona!, +*i expri(ă părerea asupra oiectivu!uiCoiective!or experti&ei contai!e,
asupra suficien)ei !or sau cu privire !a a!te aspecte asupra cărora dore*te să re)ină
aten)ia eneficiaru!ui experti&ei, poate face aceasta fie +n fina!u! Capito!u!ui III,
C6NC/3ZII, fie +ntr-un capito! distinct, Capito!u! IA, C6NSI:E#"JII
PE#S6N"/E "/E EIPE#T3/3I C6NT"EI/, dar cu respectarea nor(e!or de
etică *i deonto!ogie a!e profesiei contai!e exercitată !ier 1profesiei !iera!e2. "cest
$7
#aport este ca!ificat drept #aport de experti&ă contai!ă cu oserva)ii 1!i(itate !a
strictu! necesar sau i(puse de !ege, +n ca&u! experti&e!or 4udiciare *i (ai cuprin&ătoare
+n situa)ia experti&e!or contai!e extra4udiciare2.
S$!SA& Cartea Ex.C *i Ct. ", Ed. CECC"#, E. 788=, pg. <8>-<8?F Co(entarii
<><$.=.
19. Si#&"1ii, %")&(i 0e i.!/*i+i#"#e " 5n#!%.i(ii &n&i ("!(# 0e e'e(#i), 2i
%!n1in&#&+ R"!(#&+&i 0e i.!/i*i+i#"#e " e$e%#&,(ii e'e(#i)ei %!n#"*i+e.
!#SP$%S& Bn ca&uri cu totu! deoseite, expertu! contai! se pooate af!a +n
i(posii!itatea +ntoc(irii unui raport de experti&ă contai!ă, datorită inexisten)ei
docu(ente!or 4ustificative *iCsau eviden)e!or contai!e care să ateste eveni(ente!e *i
tran&ac)ii!e supuse experti&ării. Bn astfe! de ca&uri se +ntoc(e*te un %#"P6#T :E
I0P6SIEI/IT"TE " E@ECT3Ă#II EIPE#TIZEI C6NT"EI/E', care are aceea*i
structură ca un raport de experti&ă, oi*nuit 1neca!ificat2 dar care, +n Capito!u! II,
:ES@ĂH3#"#E" EIPE#TIZEI C6NT"EI/E *i Capito!u! III, C6NC/3ZII, va
pre&enta 4ustificat *i funda(entat cau&e!e care conduc !a i(posii!itatea efectuării
experti&ei contai!e %co(andate' de eneficiaru! acesteia.
S$!SA& Cartea Ex.C *i Ct. ", Ed. CECC"#, E. 788=, pg. <8?F Co(entarii <><$.>.
1:. În %e %!n/#, /e.n"(e" 2i 0e&ne(e" ("!(#&+&i 0e e'e(#i), %!n#"*i+,-
!#SP$%S& #aportu! de experti&ă contai!ă se parafea&ă *i se se(nea&ă fi!ă de fi!ă,
inc!usiv anexe!e.
#aportu! de experti&ă contai!ă se depune, eneficiaru!ui acestuia, +n ter(enu!
!ega! sau contractua!.
S$!SA& Cartea Ex.C *i Ct. ", Ed. CECC"#, E. 788=, pg. <8?F Co(entarii <><7.$-
<><7.<.
1=. C"(e e/#e %!n1in&#&+ @%"(e /&n# e+e.en#e+eA %!n#("%#&+&i (i3in0 e'e(#i)"
%!n#"*i+,-
!#SP$%S& 3n Contract pentru executarea de experti&e contai!e extra4udiciare
treuie să cuprindă ur(ătoare!e c!au&e (ini(a!e5
a. 6iectu! contractu!ui 5 care constă +n oiective!e 1+ntreări!e2 !a care expertu!
contai! treuie să for(u!e&e conc!u&ii 1răspunsuri2.
$<
. 0ateria!u! docu(entar (ini(a!, pe care EENE@ICI"#3/ treuie să-! pună !a
dispo&i)ia P#EST"T6#3/3I.
c. /ocu! *i data depunerii #aportu!ui de experti&ă contai!ă extra4udiciară,
+ntoc(it +n confor(itate cu nor(e!e profesiona!e specifice (isiuni!or privind
experti&e!e contai!e.
d. 6norariu! expertu!ui contai! stai!it pe a&a ugetu!ui *i core!at cu tarifu!
profesiona! aproat de Conferin)a Na)iona!ă a CECC"# nr. 8$C=D, Siiu <$
(artie 788$ca orientare +n negociere.
e. C!au&a de confiden)ia!itate care are (enirea de a %+ntări' *i prin contract
prestigiu! profesiei contai!e !iera!e, prin co(porta(entu! etico-profesiona! a!
(e(ri!or săi.
S$!SA& Cartea Ex.C *i Ct. ", Ed. CECC"#, E. 788=, pg. <89.
2>. C"(e /&n# %!n0i1ii+e %e(&#e en#(& !%&"(e" !/#&+&i 0e e'e(# 3e(i$i%"#!(-
!#SP$%S& Condi)ii!e ce treuie +ndep!inite pentru ocuparea postu!ui de expert
verificator sunt5
a. să fie expert contai! activF să aiă o practică +n experti&e contai!e d (ini( >
ani de &i!eF
. să fie cu p!ata coti&a)iei !a &iF
c. să eneficie&e de pregătire profesiona!ă desăv.r*ităF
d. să eneficie&e de capacitate de (uncă sporită *i să se poată adapta condi)ii!or
de stresF
e. să se ucure de o (ora!itate irepro*ai!ăF
f. să facă dovada, prin ce! pu)in două reco(andări, că a avut un co(porta(ent
persona! *i profesiona! irepro*ai!, de !a +nscrierea +n Corp p.nă +n pre&ent *i
răspunde cerin)e!or din punct de vedere a! independen)ei, a! conf!ictu!ui de
interese *i a ce!or!a!te aspecte etice *i deonto!ogiceF
g. cunoa*te *i ap!ică, +n !ucrări!e profesiona!e, prevederi!e Codului etic naţional
al profesioniştilor contabili din !om"nia *i %ormele profesionale emise de
C'CCA!F
h. a efectuat p.nă !a so!icitarea anga4ării ca expert contai! verificator ce! pu)in
78 de experti&e contai!e 4udiciare.
S$!SA& Cartea Ex.C *i Ct. ", Ed. CECC"#, E. 788=, pg. <$$
$=
21. Ce "#(i*&1ii "(e e'e(#&+ %!n#"*i+ 3e(i$i%"#!(-
!#SP$%S& Exper)ii contai!i verificatori au ur(ătoare!e atriu)ii5
a. verificarea !ucrări!or de experti&ă contai!ă 4udiciară +nainte de depunertea
acestora !a organe!e care !e-au so!icitatF
. +ntoc(irea referate!or de verificare tehnică-profesiona!ă asupra !ucrări!or de
experti&ă cointai!ă af!ate, pe ro! !a co(isii!e de discip!ină a!e fi!ia!e!or, !a
cererea acestor co(isiiF
c. e!aorarea docu(ente!or de eviden)ă a activită)i!or desfă*urate *i raportarea.
S$!SA& Cartea Ex.C *i Ct. ", Ed. CECC"#, E. 788=, pg. <$7 art. D.
22. C&. (!%e0e"), e'e(#&+ %!n#"*i+ 3e(i$i%"#!( (i3in0 5n0e+ini(e"
"#(i*&1ii+!( /"+e-
!#SP$%S& Bn activitatea !or de verificare a rapoarte!or de experti&ă contai!ă
4udiciară, exper)ii contai!i verificatori treuie să ur(ărească dacă5
- +n e!aorarea !ucrării, exper)ii contai!i autori au respectat +n tota!itate
prevederi!e %ormei profesionale nr( )*+,---F
- oiective!e stai!ite au fost tratate corespun&ător, iar răspunsuri!e date au
fost sus)inute prin acte *i docu(ente care au !egătură cu cau&aF
- autorii !ucrării nu s-au +ndepărtat de *tiin)a contai!ită)ii, proced.nd !a
+ncadrări 4uridice a!e fapte!or sau !a efectuarea de opera)iuni *i !ucrări care
presupun a!te cuno*tin)e dec.t ce!e contai!eF
- autorii !ucrării au respectat prevederi!e Codului etic naţional al
profesioniştilot contabili.
:e ase(enea treuie să ana!i&e&e opinii!e separate sau rapoarte!e exper)i!or
contai!i ; consi!ieri ai păr)i!or, ur(ărind ace!ea*i oiective ca +n ca&u! raportu!ui de
experti&ă contai!ă propriu-&isă.
@o!osind exc!usiv !egea, *tiin)a contai!ită)ii *i Nor(e!e profesiona!e, expertu!
contai! verificator so!icită autori!or !ucrări!or de experti&ă contai!ă să *i !e revadă, +n
func)ie de oserva)ii!e făcute, proced.nd diferit5
a. dacă nu sunt oserva)ii sau dacă !ucrări!e sunt refăcute, expertu! contai!
verificator va ap!ica pe pri(a pagină a !ucrări!or ana!i&ate *ta(pi!a
dreptunghiu!ară de verificare, va se(na *i va ap!ica *ta(pi!a fi!ia!ei.
$>
. :acă sunt oserva)ii, iar rapoarte!e de experti&ă contai!ă 4udiciară nu sunt
refăcute +n spiritu! oserva)ii!or expertu!ui contai! verificator, acesta
treuie să +ntoc(ească un referat cu constatări!e *i oserva)ii!e sa!e, pe
care să-! ata*e&e, +n origina!, raportu!ui de experti&ă 4udiciară ce ur(ea&ă a
fi depus organu!ui 4udiciar care a so!icitat experti&a, spre infor(area *i
deci&ia acestuia.
S$!SA& Cartea Ex.C *i Ct. ", Ed. CECC"#, E. 788=, pg. <$7 art. $8,$7
23. C"(e e/#e %!n1in&#&+ (e$e("#&+&i 5n#!%.i# 0e e'e(#&+ %!n#"*i+ 3e(i$i%"#!(-
!#SP$%S& #eferatu! +ntoc(it de exepertu! verificator cuprinde5
- data pri(irii dosaru!ui
- exper)ii contai!i ; nu(e, prenu(e *i ca!itatea
- oserva)ii cu privire !a5
o Concordan)a dintre oiective, constatări *i conc!u&ii
o #espectarea Nor(ei profesiona!e nr. <> *i a Ghidu!ui de ap!icare
o #espectarea Codu!ui etic na)iona! a! profesioni*ti!or contai!i
o "!te oserva)ii
- Se(nea&ă expert verificator *i *ta(pi!a.
S$!SA& Cartea Ex.C *i Ct. ", Ed. CECC"#, E. 788=, pg. <$<.
24. Ce %e e/#e e'e(#i)" %!n#"*i+,-
!#SP$%S& Experti&a contai!ă este o activitate depusă de o persoană autori.ată de
lege pentru reconstituirea realităţii unei operaţii de natură economică şi+sau
financiară/ pe ba.a cercetării documentelor/ datelor şi informaţiilor de contabilitate.
Persoana specia!i&ată este, +n #o(.nia, expertu! contai!, (e(ru activ a! CECC"#.
Experti&a este prin exce!en)ă o !ucrare persona!ă *i critică, cuprin&.nd nu(ai
re&u!tatu! exa(inării fapte!or din pucntu! de vedere a! exactită)ii for(a!e *i (ateria!e
*i părerea expertu!ui asupra cau&e!or *i efecte!or +n !egătură cu oiectu! supus
cercetării sa!e.
S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E,
788<, pg. 9.
$?
27. C"(e /&n# (e3e0e(i+e (e6+e.en#,(i+!( +e6"+e (i3in0 e'e(#i)e+e %!n#"*i+e
?&0i%i"(e 2i e'#("?&0i%i"(e-
!#SP$%S& Experti&e!e 4udiciare sunt (i4!oace de proă +n 4usti)ie. Scopu! principa! a!
experti&e!or contai!e 4udiciare, +n ca!itate de proă +n 4usti)ie, este contriu)ia
adcestora !a stai!irea adevăru!ui (ateria! *i 4usta so!u)ionare a !itigii!or sau a cau&e!or
af!ate +n fa&a de cercetare sau 4udecată.
Caracteru! *tiin)ific *i for)a proantă a experti&ei contai!e 4udiciare este că
aceasta are ca obiect cercetarea unor fapte şi situaţii de natură economico-
financiară0 cuprinde în sfera sa de acţiune activitatea economică a unui agent
economic pentru problemele şi obiectivele stabilite de organul 1udiciar0 cercetea.ă
situaţiile şi împre1urările de fapt/ pe ba.a informaţiilor furni.ate de evidenţa
economică şi a suporţilor ei materiali0 interpretea.ă datele de evidenţă şi furni.ea.ă
opinii cu privire la problemele investigate pe ba.a legilor şi a actelor normative care
reglementea.ă domeniul de activitate respectiv( 'laborea.ă conclu.ii/ pe ba.a
constatărilor făcute/ care servesc ca mi1loc de probă pentru organul 1udicar care a
dispus efectuarea e2perti.ei(
Sediul reglementărilor legale privind e2perti.ele contabile 1udiciare şi
e2tra1udiciare se află în 3rdonanţa 4uvernului nr( 5*+6778 privind organi.area
activităţii de e2perti.ă contabilă şi a contabililor autori.aţi( Potrivit acestor
reglementări legale/ efectuarea de e2perti.e contabile 1udiciare şi e2tra1udiciare este
dreptul e2clusiv al e2perţilor contabili în Codul civil/ în Codul penal şi Codurile de
procedură penală şi civilă
S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E,
788<, pg. $7-$<.
28. C"(e e/#e /e0i&+ (e6+e.en#,(i+!( (!$e/i!n"+e (i3in0 e'e(#i)" %!n#"*i+,-
!#SP$%S& Sediu! reg!e(entări!or !ega!e privind experti&e!e contai!e 4udiciare *i
extra4udiciare se af!ă +n5
a. #egu!a(entu! de organi&are *i func)ionare a CECC"# care stipu!ea&ă că
exper)ii contai!i, +n exercitarea profesiei, pot efectua experti&e contai!e
dispuse de organe!e 4udiciare sau so!icitate de persoane fi&ice sau 4uridice,
cu( ar fi5
i. Experti&e a(iai!e 1!a cerere2
ii. Experti&e contai!-financiare
$9
iii. "ritra4e +n cau&e civi!e
iv. Experti&e de gestiune
. Nor(a profesiona!ă CECC"# nr. <> privind experti&e!e contai!e, care
stipu!ea&ă că acestea pot fi efectuate nu(ai de către persoane!e care au
do.ndit ca!itatea de expert contai! +n condi)ii!e !egii, fiind +nscrise, cu vi&a !a
&i, +n partea activă a Ta!ou!ui Exper)i!or Contai!i *i Contai!i!or "utori&a)i
din #o(.nia 1CECC"#2.
S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E,
788<, pg. $G-$D.
29. Cine /&n# 0e/#in"#"(ii e'e(#i)e+!( %!n#"*i+e-
!#SP$%S& Experti&e!e contai!e 4udiciare *i extra4udiciare sunt !ucrări de specia!itate
cu oiective preci&ate, so!icitate exper)i!or contai!i +nscri*i +n partea activă a
Ta!ou!ui Corpu!ui. So!icitan)ii experti&e!or contai!e 4udiciare sunt *i destinatarii
acestora5
a. 6rgane!e de instru(entare 1ur(ărire *i cercetare2 a cau&e!or care fac
oiectu! dosare!or pena!e5 Po!i)ie *i Parchet.
. Instan)e!e de 4udecată a cau&e!or pena!e *i civi!e. Indiferent că experti&e!e
contai!e 4udiciare sunt dispuse din oficiu sau sunt acceptate !a cererea
+nvinui)i!or sau păr)i!or, i(p!icate +n procesu! 4udiciar, ace*tia 1+nvinui)ii
sau păr)i!e i(p!icate +n proces2 sunt, de ase(eni, uti!i&atori principa!i ai
experti&e!or contai!e 4udiciare.
So!icitan)ii experti&e!or contai!e extra4udiciare pot fi oricare dintre persoane!e
fi&ice sau 4uridice interesate +n contractarea unor astfe! de !ucrări cu exper)ii
contai!i, +nscri*i +n partea activă a Ta!ou!ui Corpu!ui. Bn (od indirect, atunci
c.nd so!icitan)ii experti&e!or contai!e extra4udiciare fo!osesc aceste !ucrări, +n
conci!ierea interes!or !or +n re!a)ii!e cu partenerii co(ercia!i *i de afaceri,
organis(e ad(inistrative etc., pot fi *i ace*tia considera)i destinatari ai
experti&e!or contai!e extra4udiciare.
S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E,
788<, pg. $G-$D.
$G
2:. C"(e e/#e $in"+i#"#e" e'e(#i)e+!( %!n#"*i+e-
!#SP$%S& Caracteristica esen)ia!ă a experti&e!or contai!e 4udiciare *i extra4udiciare
este că acestea au un scop definit +n (o(entu! so!icitării *i acceptării !or de către
exper)i. "cest scop definit se concreti&ea&ă +n oiective!e, respectiv +ntreări!e !a care
treuie să răspundă expertu! contai!.
Scopu! experti&e!or contai!e 4udiciare *i extra4udiciare (ai este *i uti!i&area
acestora dar nu(ai +n contextu! +n care au fost so!icitate. Bntruc.t expertu! contai! +*i
expri(ă funda(entat răspunsu! !a fiecare oiectiv 1+ntreare2 stai!it1ă2, +naintea
efectuării experti&ei contai!e, aceste răspunsuri nu pot fi extrapo!ate 1genera!i&ate2
nici +n ti(p *i nici +n spa)iu. E!e sunt specifice experti&ei respective.
6 consecin)ă a faptu!ui că răspunsuri!e for(u!ate de expertu! contai! +n
experti&e!e 4udiciare *i extra4udiciare nu constituie opinii ci doar !ă(uriri, consu!tan)e
de specia!itate, experti&e!e contai!e nu au ca fina!itate 1scop2 pu!icitatea !or. E!e
sunt ce! (u!t transparente +n fo!osu! ce!or care 4ustifică un interes (ateria! *iCsau
(ora! +n consu!tarea *i uti!i&area !or.
S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E,
788<, pg. 78-7$.
2=. C"(e /&n# (in%iii+e 0e!n#!+!6i%e 0&, %"(e /e 6;i0e"), e'e(#&+ %!n#"*i+ 5n
e$e%#&"(e" e'e(#i)e+!( %!n#"*i+e ?&0i%i"(e 2i e'#("?&0i%i"(e-
!#SP$%S& Principii!e deonto!ogice funda(enta!e, cărora treuie să !i se supună
profesionistu! contai!, inc!usiv expertu! contai!, sunt exp!icit definite +n C!0&+
(i3in0 %!n0&i#" e#i%, 2i (!$e/i!n"+, " e'e(1i+!( %!n#"*i+i 2i " %!n#"*i+i+!(
"&#!(i)"1i 0in R!.Bni" 1aproat prin Hotăr.rea nr. $C$DD> a Conferin)ei Na)iona!e a
Exper)i!or Contai!i *i Contai!i!or "utori&a)i2.E!e sunt5
- Integritate,
- 6iectivitate,
- Independen)ă,
- secretu! profesiona!,
- respectarea nor(e!or tehnice *i profesiona!e,
- co(peten)ă profesiona!ă,
- co(portare deonto!ogică.
$D
N!(." (!$e/i!n"+, CECCAR n(. 37 (i3in0 e'e(#i)e+e %!n#"*i+e, re)ine
*i co(entea&ă exp!icit ur(ătoare!e principii deonto!ogice, după care expertu! contai!
treuie să se ghide&e +n efectuarea experti&e!or contai!e 4udiciare *i extra4udiciare5
- independen)a expertu!ui contai!,
- co(peten)a expertu!ui contai!,
- ca!itatea experti&e!or contai!e
- secretu! profesiona! *i confiden)ia!itatea experti&e!or contai!e
- acceptarea experti&e!or contai!e
- responsai!itatea efectuării experti&e!or contai!e.
S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E,
788<, pg. 7$-77.

3>. C"(e /&n# %"+i#,1i+e e/en1i"+e %e %!n$e(, "&#!(i#"#e 2#iin1i$i%!<(!$e/i!n"+,
+&%(,(i+!( e'e(#&+&i %!n#"*i+ 2i %&. +e 0e)3!+#,-
!#SP$%S& Experti&e!e contai!e 4udiciare *i extra4udiciare sunt !ucrări cu caracter
*tiin)ific. Prin ur(are, ca!itatea !or este pre&u(ată. Totu*i, argu(entarea *tiin)ifică are
ca!itatea ei. "precierea argu(entării *tiin)ifice a experti&e!or contai!e se rea!i&ea&ă
pe două pa!iere5
$. P"+ie(&+ in0i3i0&"+, %!n%(e# "+ $ie%,(ei e'e(#i)e %!n#"*i+e 5n "(#e. Pe
acest pa!ier, aprecierea ca!ită)ii experti&e!or se face de către so!icitant care, de
regu!ă, 4udecă ca!itatea experti&e!or contai!e +n func)ie de uti!itatea acestora
+n atingerea scopuri!or pentru care au fost so!icitate.
7. P"+ie(&+ 0e "n/".*+& "+ +&%(,(i+!( e$e%#&"#e 0e (!$e/i!ni/#&+ %!n#"*i+. Pe
acest pa!ier se organi&ea&ă *i se deru!ea&ă contro!u! de ca!itate +n cadru!
profesiei contai!e axat pe aprecierea (odu!ui de ap!icare a nor(e!or
profesiona!e.
S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E,
788<, pg. <7.
31. C"(e e/#e .!0&+ 0e %!.&ni%"(#e " %!n%+&)ii+!( e'e(#i)e+!( %!n#"*i+e-
!#SP$%S& 0odu! de co(unicare a con)inutu!ui *i a conc!u&ii!or experti&e!or
contai!e intră +n &ona confiden)ia!ită)ii5
78
a. Bn ca&u! experti&e!or contai!e 4udiciare, at.t exper)ii contai!i, nu(i)i din
oficiu, c.t *i !a reco(andarea păr)i!or sunt o!iga)i să depună raportu! de
experti&ă contai!ă !a organu! 4udiciar care a dispus experti&a contai!ă, unde
to)i cei interesa)i, inc!usiv păr)i!e i(p!icate +n proces, pot să-! consu!te.
Expertu! este dator să-*i depună !ucrarea cu ce! pu)in > &i!e +nainte de ter(enu!
stai!it pentru 4udecată. Pe ca!e i(p!icită re&u!tă că experti&a contai!ă treuie
depusă !a instan)a de 4udecată care a dispus-o, respectiv !a dosaru! cau&ei. Prin
această procedură se evită co(unicarea 1infor(area2 preferen)ia!ă a
con)inutu!ui *i conc!u&ii!or experti&e!or contai!e 4udiciare către unii uti!i&atori
ai acestora.
. Bn ca&u! experti&e!or contai!e extra4udicare !ocu! *i data depunerii !ucrării
treuie să re&u!te din contractu! +ncheiat +ntre so!icitant *i expert. :acă !ocu!
depunerii expeeti&ei extra4udiciare nu re&u!tă cu c!aritate din contract, acesta
treuie să fie registratura genera!ă de !a sediu! so!icitantu!ui.
Nerespectarea proceduri!or de co(unicare a con)inutu!ui *i a conc!u&ii!or
experti&e!or contai!e constituie o +ncă!care a o!iga)ii!or expertu!ui contai!
privind secretu! *i confiden)ia!itatea +n experti&a contai!ă *i poate atrage
răspunderea discip!inară, civi!ă *iCsau pena!ă a expeetu!ui contai!, după ca&.
S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E,
788<, pg. ==.
32. C&. /e n&.e/% e'e(1ii %!n#"*i+i 5n 0!/"(e+e %i3i+e-
!#SP$%S& "rt. 787 din Codu! de procedură civi!ă prevede că5 '2perţii se vor numi
de către instanţă/ dacă părţile nu se învoiesc asupra numirii lor( 9ncheierea de
numire va statornici şi plata e2perţilor. :e regu!ă, păr)i!e nu se +nvoiesc cu privire !a
nu(irea exper)i!or contai!i. "tunci instan)e!e civi!e procedea&ă !a nu(irea exper)i!or
contai!i reco(anda)i. Indiferent dacă păr)i!e din procese!e civi!e cad sau nu %!a
+nvoia!ă' asupra nu(e!ui expertu!ui, nu(irea acestuia se face prin +ncheiere de
*edin)ă care treuie să cuprindă ce! pu)in = paragrafe5
$. un paragraf din care să re&u!te nu(e!e expertu!ui nu(it din oficiu *iCsau !a
cererea păr)i!orF
7. un paragraf cu oiective!e 1+ntreări!e2 !a care expertu! treuie să răspundăF
7$
<. un paragraf din care să re&u!te ter(enu! 1data2 !a care treuie depus raportu! de
experti&ă contai!ăF
=. onorariu! 1p!ata2 statornicit1ă2 expertu!ui, după ce, de regu!ă, instan)a a
consu!tat păr)i!e asupra acestui aspect.
:acă unu! din paragrafe!e 7-= !ipse*te din Bncheierea de *edin)ă, expertu! contai!
este +ndreptă)it, iar profesiona!is(u! său +! o!igă, să ceară instan)ei introducerea,
+n Bncheierea de *edin)ă, a paragrafe!or !ipsă.
S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E,
788<, pg. >>->?.
33. N&.i(e" e'e(1i+!( %!n#"*i+i 5n 0!/"(e+e en"+e.
!#SP$%S& Potrivit Codu!ui de procedură pena!ă, expertu! contai! este nu(it de către
organu! de ur(ărire pena!ă sau de către instan)a de 4udecată, fiecare dintre păr)i av.nd
dreptu! să ceară ca un expert contai!, reco(andat de ea, care să participe !a
efectuarea experti&ei contai!e. Bn dosare!e pena!e, pre&en)a expertu!ui contai!, cu
oca&ia nu(irii sa!e, este o!igatorie.
S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E,
788<, pg. >?->9.
34. C&. /e n&.e/% e'e(1ii %!n#"*i+i en#(& e$e%#&"(e" 0e e'e(#i)e
e'#("?&0i%i"(e-
!#SP$%S& Nu(irea exper)i!or contai!i pentru efectuarea experti&e!or contai!e
extra4udiciare se face prin contract, +ncheiat +ntre so!icitant *i expertu! contai! sau
cainetu! de experti&ă contai!ă contactat. @iind act i!atera!, acest contract treuie să
cuprindă un dispo&itiv +n care să fie identificate păr)i!e contractante, respectiv,
expertu! contai! sau cainetu! de experti&ă contai!ă, pe de o parte, *i so!icitantu!
experti&ei contai!e extra4udiciare, pe de a!tă parte
S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E,
788<, pg. ?G-?D.
37. C"(e /&n# %+"&)e+e .ini."+e "+e %!n#("%#&+&i en#(& e$e%#&"(e" 0e e'e(#i)e
e'#("?&0i%i"(e-
!#SP$%S& Contractu! treuie să cuprindă ur(ătoare!e c!au&e (ini(a!e5
77
a. 6iective!e 1+ntreări!e2 !a care treuie să se for(u!e&e conc!u&ii 1răspunsuri2
profesiona!eF
. Ter(enu! 1data2 *i !ocu! depunerii raportu!ui de experti&ă contai!ă
extra4udiciarăF
c. 6norariu! expertu!ui contai! sau cainetu!ui de experti&ă contai!ă, ca!cu!at
pe a&a Tarifu!ui profesiona! 1orientativ2.
Toate aceste c!au&e contractua!e treuie să fie re&u!tatu! negocieri!or directe
dintre păr)i!e contractante. /ipsa oricăreia din aceste c!au&e contractua!e
(ini(a!e, poate constitui (otiv de nu!itate re!ativă sau de re&i!iere a
contractu!ui de către oricare dintre păr)i.
S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E,
788<, pg. 9<.
38. C"(e /&n# !e("1i&ni+e C e#"e+e 0e +&%(& +&"#e 5n %"+%&+"(e" *&6e#&+&i 0e
#i., ne%e/"( e$e%#&,(ii e'e(#i)e+!( %!n#"*i+e-
!#SP$%S& Bn a&a art. 77-7< din 6G 7C7887, Eirouri!e !oca!e de experti&e 4udiciare
tehnice *i contai!e uti!i&ea&ă un (ode! de %Notă de eva!uare' unde se stai!esc
opera)iuni!eCetape!e de !ucru, !uate +n ca!cu!area ugetu!ui de ti(p necesar efectuării
experti&e!or contai!e *i care cuprinde5
:reptu! pentru (unca prestată5
- studierea dosaru!ui cau&ei .......................................................ore
- docu(entarea pentru efectuarea experti&ei ........................... ore
- dep!asare !a fa)a !ocu!ui ..........................................................ore
- pre!ucrarea *i siste(ati&area (ateria!u!ui docu(entar...........ore
- redactarea raportu!ui de experti&ă ..........................................ore
- a!te opera)iuni .........................................................................ore
S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E,
788<, pg. 9=.
39. În %e %!n/#, (,/&n0e(e" 0i/%i+in"(, " e'e(#&+&i %!n#"*i+-
!#SP$%S& Exper)ii contai!i răspund discip!inar +n desfă*urarea activită)ii !or, +n
ca&u! +n care au săv.r*it una din fapte!e 1aateri de !a nor(e, regu!a(ent2 care atrag
sanc)iuni discip!inare.
7<
Sanc)iuni!e discip!inare ce se ap!ică exper)i!or contai!i 1*i contai!i!or
autori&a)i2, +n raport cu gravitatea aateri!or săv.r*ite, sunt ur(ătoare!K5
- (ustrare
- avertis(ent scris
- suspendarea dreptu!ui de a exercita profesia de expert contai! 1sau de
contai! autori&at2 pe o perioadă de ti(p de !a trei !uni !a un anF
- inter&icerea dreptu!ui de a exercita profesia de expert contai! 1sau de
contai! autori&at2.
"ateri!e, +n func)ie de care se ap!ică sanc)iuni!e discip!inare, se stai!esc prin
#egu!a(entu! de organi&are *i func)ionare.
S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E,
788<, pg. $=>.
3:. C"(e /&n# $"#e+e %"(e !# "#("6e (,/&n0e(e" 0i/%i+in"(, " e'e(1i+!(
%!n#"*i+i-
!#SP$%S& @apte!e care atrag răspunderea discip!inară a exper)i!or contai!i
sunt ur(ătoare!e5
- aateri de co(porta(ent sanc)ionate cu (ustrareF
- asen)a ne(otivată de !a +ntrunirea ".G. a fi!ia!ei sau de !a Conferin)a
Na)iona!ă, sanc)ionată cu avertis(entF
- asen)a ne(otivată de !a două *edin)e consecutive a!e ".G. a!e fi!ia!ei sau
C.N.F
- nep!ata coti&a)iei anua!e *iCsau a ce!or!a!te o!iga)ii ăne*ti, !a ter(ene!e
stai!ite de #egu!a(ent, pe durata unui an ca!endristicF
- nerespectarea nor(e!or privind apărarea *i păstrarea secretu!ui profesiona!
sanc)ionate cu suspendarea dreptu!ui de exercitare a profesiei pe o
perioadă de !a $ !a < !uni.
"ateri discip!inare sanc)ionate cu inter&icerea dreptu!ui de exercitare a
profesiei5
- asen)a ne(otivată de !a trei reuniuni consecutive a!e ".G. a!e @i!ia!ei sau
a!e C.N.F
- pu!icitatea fără respectarea Codu!ui privind conduita etică *i profesiona!ă
a exper)i!or contai!i *i a contai!i!or autori&a)i din #o(.niaF
7=
- nep!ata coti&a)iei anua!e *iCsau a ce!or!a!te o!iga)ii ăne*ti, !a ter(ene!e
stai!ite de #egu!a(ent, pe durata unui an ca!endristicF
- executarea unei pedepse private de !iertate pentru săv.r*irea unei fapte
care nu inter&ice dreptu! de gestiune *i de ad(inistrare a societă)i!or
co(enrcia!e de profi!F
- nep!ata !a uget, +n ter(enu! *i cuantu(u! prevă&ut de !ege a i(po&ite!or
cuvenite statu!ui asupra onorarii!or +ncasate de către persoane!e fi&iceF
- +ncă!carea nor(e!or de !ucru privind exercitarea profesieiF
- refu&u! de a pune !a dispo&i)ia organe!or de contro! a!e Corpu!ui,
docu(ente!e priind activitatea profesiona!ăF
- practicarea profesiei de expert contai! sau contai! autori&at fără vi&a
anua!ă pentru exercitarea profesiei.
S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E,
788<, pg. $=>-$=?.
3=. În %e %!n/#, (,/&n0e(e" %!n#("3en1i!n"+, /"& "0.ini/#("#i3, " e'e(#&+&i
%!n#"*i+-
!#SP$%S& Exper)ii contai!i *i contai!ii autori&a)i răspund, +n exercitarea profesiei,
discip!inar, ad(inistrativ, civi!, pena!, după ca&, potrivit !egii.
Pentru stai!irea răspunderii ad(inistrative sau contraven)iona!e treuie avute
+n vedere ur(ătoare!e5
- fapta să fie săv.r*ită cu vinovă)ieF
- fapta să fie prevă&ută de !ege sau a!t act nor(ativ ca fiind contraven)ie *i
se sanc)ionea&ă chiar dacă este săv.r*ită fără inten)ie.
S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E,
788<, pg. $=?-$=9.
4>. În %e /i#&"1ii e'e(#&+ %!n#"*i+ (,/&n0e en"+-
!#SP$%S& Bn situa)ia +n care a săv.r*it o faptă 1infrac)iune2, cu perico! socia!, cu
vinovă)ie, faptă prevă&ută de !egea pena!ă.
S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E,
788<, pg. $=9-$=G.
7>
41. În %e %!n/#, (,/&n0e(e" %i3i+, " e'e(#&+&i %!n#"*i+-
!#SP$%S& Pentru stai!irea răspunderii civi!e a exper)i!or contai!i treuie avute +n
vedere ur(ătoare!e aspecte5
- contractu!
- fapta
- pre4udiciu!
- cau&a!itatea
- vinovă)ia.
S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E,
788<, pg. $=D-$>8.
42. Cine !"#e e'e(%i#" (!$e/i" 0e e'e(# %!n#"*i+ 2i 0e %!n#"*i+ "&#!(i)"#-
!#SP$%S& Profesia de expert contai! *i de contai! autori&at se exercită de către
persoane!e care au această ca!itate, +n condi)ii!e prevă&ute de 6rdonan)a Guvernu!ui
nr. ?>C$DD=, cu respectarea principiu!ui independen)ei profesiona!e *i a cerin)e!or de
pregătire i(puse de nor(e
43. În %e %!n/#, 0i$e(en1" 0in#(e e'e(#&+ %!n#"*i+ 2i e%!n!.i/#&+ /"+"(i"#D 0in#(e
%!n#"*i+&+ "&#!(i)"# 2i %!n#"*i+&+ /"+"(i"#-
!#SP$%S& Expertu! contai! este persoana care a do.ndit această ca!itate, +n
condi)ii!e 6.G. nr. ?>C$DD=, av.nd co(peten)a profesiona!ă de a verifica *i de a
aprecia (odu! de organi&are *i de conducere a activită)ii econo(ico-financiare *i de
contai!itate, de a supraveghea gestiunea societă)i!or co(ercia!e *i de a verifica
!ega!itatea i!an)u!ui contai! *i a contu!ui de profit *i pierdere.
Prin ur(are, ne găsi( +n fa)a unei arii de co(peten)e (u!t (ai !argi fa)ă de
cea a unui econo(istF econo(istu! fiindsuordonat unui *ef ierarhic *i execut.nd
atriu)ii!e specifice fi*ei postu!ui său. :e ase(eni, econo(istu! este specia!i&at +n
(u!te do(enii5 turis(, servicii, (arLeting, (anage(ent, p!anificare, sa!ari&are,
financiar-contai!, etc.
Expertu! contai! este un econo(ist, aso!vent a! specia!&ării financiar-
contai!e, independent fa)ă de societatea co(ercia!ă. E! nu pri(e*te, pentru !ucrări!e
executate, un sa!ariu, ci un 6N6#"#I3 prevă&ut prin contractu! +ncheiat cu referire
!a (isiunea sa. Contai!u! autori&at este persoana care a do.ndit această ca!itate +n
condi)ii!e 6.G. nr. ?>C$DD= *i are capacitatea de a )ine contai!itatea *i de apregăti
7?
!ucrări!e necesare +ntoc(irii situa)ii!or financiare. Contai!u! autori&at, ca *i expertu!
contai!, este un profesionist independent, nesa!ari&at de o entitate econo(ică.
Contai!u! sa!ari&at este suordonat *efu!ui ierarhic *i execută sarcini!e ce +i
revin din fi*a individua!ă a postu!ui. #areori, +n ca&u! unei +ntreprinderi (ari, (i4!ocii,
execută toate !ucrări!e contai!e. :e regu!ă, este specia!i&at pe un sector a!
contai!ită)ii.
Ca *i econo(istu! sa!ariat, contai!u! sa!ariat răspunde fa)ă de ca!itatea
!ucrări!or executate, put.nd fi sti(u!at ori pena!i&at de *efu! ierarhic sau !a propunerea
acestuia. Expertu! contai!, contai!u! autori&at, chiar dacă sunt independen)i, răspund
civi! *i pena! fa)ă de +ntreprindere. :e ase(enea, ei pot pierde +ntreprinderea de c!ient
*i, prin aceasta, sursa de venit.
Bn schi(, econo(istu! *i contai!u!, sa!aria)i, pierd cu greu postu! +n ur(a
unor proceduri anevoioase.
- Este +n discu)ie starea de sa!ariat a! unei fir(e a! unui cainet de exper)i
contai!i sau de contai!i autori&a)iF
- Treuie făcută distinc)ia +ntre auditorii interni *i cei externi, prin pris(a
independen)eiF
- Econo(istu!, contai!u! profesionist sa!ariat sunt anga4a)i +n industrie,
co(er), sectoru! pu!ic, +nvă)ă(.nt *.a.F
- Contai!u! profesionist !ucrea&ă independent 1inc!usiv practicieni
individua!i, parteneri sau corpora)ie2 +n industrie, co(er), sectoru! pu!ic,
+nvă)ă(.nt *.a. *i este (e(ru a! unei orgni&a)ii afi!iate I@"C.
44. Cine e'e(#&+ %!n#"*i+-
!#SP$%S& Expertu! contai! este persoana care a do.ndit această ca!itate +n
condi)ii!e 6rdonan)ei 16.G. nr. ?>C$DD=2 *i are co(peten)a profesiona!ă de a verifica
*i de a aprecia (odu! de organi&are *i de conducere a activită)ii econo(ico-financiare
*i de contai!itate, de a supraveghea gestiunea societă)i!or co(ercia!e *i de a +ntoc(i
situa)ii!e financiare *i de a efectua experti&e contai!e 1art. 7. a!. $2.
Expertu! contai! este specia!istu! care a do.ndit cea (ai +na!tă ca!ificare +n
do(eniu! contai!ită)ii *i care are acces ne+ngrădit !a efectuarea tuturor !ucrări!or
profesiona!e, inc!usiv verificare *i certificarea situa)ii!or financiare 1+n condi)ii!e
reg!e(entări!or specifice.
79
• Ca!itatea de expert contai! *i de contai! autori&at se do.nde*te pe a&ă de
exa(en.
• Pentru a do.ndi ca!itatea, se cer +ndep!inite cu(u!ativ (ai (u!te condi)ii.
• Pot fi, !a cerere, exper)i contai!i, persoane!e care au tit!u! de acade(ician,
profesori *i conferen)iari universitari, doctori +n econo(ie *i doctori docen)i cu
specia!itatea finan)e sau contai!itate, +nsă cu +ndep!inirea condi)ii!or *i
sus)inerea unui interviu privind Nor(e!e de organi&are *i func)ionare a!e
CECC"#.
47. Cine e/#e %!n#"*i+&+ "&#!(i)"#-
!#SP$%S& Contai!u! autori&at este persoana care a do.ndit această ca!itate +n
condi)ii!e 6G nr. ?=C$DD= *i are co(peten)a profesiona!ă de a executa !ucrări de
contai!itate *i opera)ii pregătitoare +ntoc(irii situa)ii!or financiare a!e +ntreprinderii.
48. C&. /e !*1ine %"+i#"#e" 0e e'e(# %!n#"*i+-
!#SP$%S& Prin exa(en. Exa(enu! se desfă*oară +n a&a Nor(e!or Corpu!ui *i a
regu!a(entu!ui pentru efectuarea stagiu!ui *i prin exa(enu! de aptitudini, +n vederea
accesu!ui !a ca!itatea de expert contai! *i contai! autori&at5
- exa(en de ad(itere privind accesu!F
- stagiu de < ani 1tutoreCsiste( co!ectiv, 788 oreCse(estru M pregătire
deonto!ogică *i doctrină profesiona!ă2F
- exa(en de aptitudini 1exa(en scris, proă ora!ă2.
49. C&. /e !*1ine %"+i#"#e" 0e %!n#"*i+ "&#!(i)"#-
!#SP$%S& Prin exa(en +n trepte5 acces, stagiu, exa(en privind pregătirea
deonto!ogică *i doctrina profesiona!ă, exa(en de aptitudini. Ca *i expertu! contai!,
dar cu te(atică specifică. Pentru accesu! !a exa(en se cer +ndep!inite anu(ite condi)ii
specifice de studii *i capacitatea exercitării.
4:. C&. /e .en1ine %"+i#"#e" 0e e'e(# %!n#"*i+ 2i %"+i#"#e" 0e %!n#"*i+ "&#!(i)"#-
!#SP$%S& Prin +nscrierea +n Ta!ou! Corpu!ui. Bnscrierea se rea!i&ea&ă +n a&a
+ndep!inirii condi)ii!or privind acordarea ca!ită)ii de expert contai! sau de contai!
7G
autori&at. Bnscrierea +n Ta!ou! Corpu!ui conferă dreptu! exercitării profesiunii pe
+ntreg teritoriu! )ării.
"nua! se o)ine !icen)a de exercitare a profesiei 1vi&a2. /ipsa !icen)ei sau
ne!icen)ierea atrage radierea din Ta!ou sau suspendarea exercită)ii profesiei, a
dreptu!ui de a exercita.
"cordarea vi&ei anua!e se dă dacă sunt +ndep!inite cu(u!ativ condi)ii!e5
- achitarea +n +ntregi(e a o!iga)ii!or fa)ă de CorpF
- p!ata !a uget, !a ter(en *i +n cunatu(u! prevă&ut, a i(po&ite!or cuvenite
statu!uiF
- asigurarea pentru riscu! profesiona!F
- dovada că nu a suferit nici o conda(nare care, potrivit !egis!a)iei +n
vigoare, inter&ice dreptu! de gestiune *i de ad(inistrare a societă)i!or
co(ercia!e 1ca&ier 4udiciar2F
- nu a săv.r*it fapte care să +nca!ce regu!a(entu! privind conduita
profesiona!ă, pentru care a fost sanc)ionat de Co(isia de :iscip!inăF
- depunerea fi*ei individua!eF
Treuie respectate *i prevederi!e referitoare !a !iera practică5 exper)ii
contai!i *i contai!i autori&a)i nu pot să +*i exercite atriu)iuni!e conferite de această
ca!itate de durata +n care desfă*oară o activitate sa!ari&ată +n afara Corpu!ui Exper)i!or
Contai!i *i Contai!i!or "utori&a)i sau activitate co(ercia!ă, cu excep)ia activită)i!or
didactice, !iterare, pu!icistice +n do(eniu *i cea de par!a(entar, consi!ier !oca! sau
4ude)ean, pe durata (andatu!ui.
4=. C"(e /&n# +&%(,(i+e %e !# $i e'e%&#"#e 0e e'e(1ii %!n#"*i+i-
!#SP$%S&
a. Jinerea sau supravegherea contai!ită)ii *i +ntoc(irii situa)ii!or financiare5
 acordarea asisten)ei privind organi&area *i )inerea contai!ită)ii, inc!uiv
+n ca&u! siste(e!or infor(aticeF
 e!aorarea *i punerea +n ap!icare a procedee!or contai!e a p!anu!ui de
conturi adaptat unită)ii, a contai!ită)ii de gestiune, a ta!ou!ui de ord,
a contro!u!ui de gestiune *i contro!u!ui prin uget, +n a&a *i cu
respectarea nor(e!or genera!e.
. Efectuarea de ana!i&e econo(ico-financiare
7D
 ana!i&a structuri!or financiareF
 ana!i&a gestiunii financiare *i a rentai!ită)ii capita!u!ui investitF
 tehnici de ana!i&ă *i de gestiune a fondu!ui de ru!(entF
 siste( de credit !easing, factoring etc.F
 deter(inarea situa)iei financiare *i de gestiune prin rapoarte
procentua!eF
 e!aorarea de ta!ouri de finan)are *i p!anuri de tre&orerieF
 e!aorarea de ta!ouri de uti!i&ări *i resurseF
 asisten)a +n prevenirea *i +n!ăturarea dificu!tă)i!or unită)ii.
c. Efectuarea de audit financiar contai! +n condi)ii!e respectării reg!e(entări!or
specifice acestei activită)i
 cre*terea, rentai!itatea, echi!iru! *i riscuri!e financiareF
 audit intern, organi&area sau contro!u! regu!arită)ii *i sincerită)ii
siste(u!uiF
 studii, asisten)ă pentru rea!i&area de investi)ii financiareF
d. Efectuarea de eva!uări patri(onia!e
 eva!uări de unuri *i active patri(onia!eF
 eva!uări de +ntreprinderi *i de va!ori (oi!iare pentru v.n&ări,
succesiuni, parta4e, dona)ii sau !a cererea ce!or interesa)iF
 eva!uări de e!e(ente intangii!e.
e. Efectuarea de experti&e contai!e
 a(iai!e 1!a cerere2F
 contai! ; 4udiciareF
 aritra4e +n cau&e civi!eF
 experti&e de gestiune.
f. Executarea de !ucrări cu caracter financiar-contai!, ca5
 +ntoc(irea de situa)ii periodiceF
 conso!idarea conturi!or *i i!an)u!uiF
 +ntoc(irea de p!anuri de finan)are pe ter(en (ediu *i !ungF
g. Executarea de !ucrări cu caracter fisca!, +n condi)ii!e reg!e(entări!or specifice
a!e do(eniu!ui5
 studii *i consu!ta)ii pe pro!e(e de ordin fisca!F
<8
 participarea !a +ntoc(irea *i depunerea dec!ara)ii!or fisca!eF
 asisten)ă +n pro!e(e de TA" *i i(po&iteF
 fisca!itate i(oi!iarăF
 asisten)ă +n ap!icarea tarifu!ui va(a!F
 asistarea contriuai!u!ui cu oca&ia verificări!orF
h. Efectuarea de !ucrări de organi&are ad(inistrativă *i infor(atică5
 organigra(e, structuri, definiri de func)iiF
 !egături +ntre servicii, curcu!a)ia docu(ente!or *i infor(a)ii!orF
 ana!i&a *i organi&area f!uxu!ui infor(a)iona!F
 for(area profesiona!ă continuăF
 contriu)ii !a protec)ia patri(oniu!ui unită)iiF
 (ecani&area *i auto(ati&area pre!ucrării infor(a)ii!or, a!egerea
echipa(ente!orF
 a!egerea softuri!or necesare
i. "ctivitatea de cen&or.
7>. C"(e /&n# +&%(,(i+e %e !# $i e'e%&#"#e 0e %!n#"*i+ii "&#!(i)"1i-
!#SP$%S& Contai!u! autori&at poate executa !ucrări 1Sec)iunea II, art. D, din 6G
?>C$DD= repu!icată +n feruarie 78892 pe a&ă de contract, perosane!or fi&ice *i
4uridice !egate de )inerea contai!ită)ii opera)iuni!or econo(ico-financiare *i
pregătirea !ucrări!or +n vederea e!aorării situa)ii!or financiare.
71. C&. /e e'e(%i#, (!$e/i" 0e e'e(# %!n#"*i+ 2i 0e %!n#"*i+ "&#!(i)"#-
!#SP$%S& Exercitare individua!ă sau +n cadru! societă)i!or.
Societă)i!e de experti&ă contai!ă au5
- ce! pu)in >$N ac)ionari exper)i contai!i sau contai!i autori&a)iF
- ce! pu)in >$N din nu(ăru! (e(ri!or Consi!iu!ui de "d(inistra)ie sunt
exper)i contai!i sau contai!i autori&a)i, (e(ri ai Corpu!ui.
Societă)i!e de experti&ă contai!ă nu pot avea participări financiare +n unită)i
patri(onia!e industria!e, co(ercia!e, agrico!e, ancare sau de asigurări *i nici +n
societă)i civi!e.
<$
0e(ri Corpu!ui nu pot fi asocia)i sau ac)ionari !a (ai (u!te societă)i
co(ercia!e de experti&ă contai!ă.
Societă)i!e de experti&ă pot fi ro(.ne, străine sau (ixte.
Societă)i!e de experti&ă se ucură de ace!ea*i drepturi *i au ace!ea*i o!iga)ii
i(puse (e(ri!or Corpu!ui. Excep)ie5 dreptu! de a a!ege sau de a fi a!es +n organe!e
de conducere a!e Corpu!ui.
"nga4area răspunderii societă)i!or co(ercia!e de experti&ă contai!ă *i a
(e(ri!or care !e a!cătuiesc se rea!i&ea&ă prin exercitarea drepturi!or ad(inistrative *i
a ce!or de natură tehnică de către5
- conducătoru! 1ad(inistratoru!2 societă)ii5 drepturi!e ad(inistrative *i
socia!e 1de exe(p!u5 fa)ă de ancă, repre&entarea societă)ii +n fa)a ter)i!or
*i a ad(inistra)iei pu!ice etc.2, acesta dispun.nd de se(nătură socia!ă a
societă)iiF
- exper)ii contai!i, contai!ii autori&a)i *i cei!a!)i asocia)i sau ac)ionari ai
societă)ii, care asigură cerin)e!e de natură tehnică a!e proprii!or !or !ucrări
executate, prin se(narea acestora, a!ături de se(nătura autori&ată a
conducerii societă)ii.
72. In%!."#i*i+i#,1i 5n e'e(%i#"(e" (!$e/iei.
!#SP$%S& "t.t 6.G. nr. ?>C$DD= actua!i&ată, c.t *i #egu!a(entu! de 6rgani&are *i
@unc)ionare *i Codu! privind conduita etică *i profesiona!ă a exper)i!or contai!i *i
contai!i!or autori&a)i din #o(.nia, se referă !a situa)ii!e de inco(patii!itate.
Profesionistu! contai! se a&ea&ă, +n conduita sa, pe (ai (u!te principii5
a. integritate ; să fie drept, cinstit *i sincer +n executarea !ucrări!or sa!eF
. oiectivitate ; profesionistu! contai! treuie să nu cede&e unor pre4udecă)i sau
concepte apriorice, care să-i +(piedice oiectivitateaF să aiă o co(portare
i(par)ia!ă atunci c.nd +ntoc(e*te un raport privind executarea !ucrări!or sa!eF
c. independen)a ; să se (anifeste !ier de orice interes care ar putea fi avut +n
vedere, ca inco(patii! cu integritatea *i oiectivitate sa, cu( ar fi5
 i(p!icare financiară directă sau indirectăF
 i(p!icarea +n activită)i!e unui c!ient 1(e(ru a! executivu!ui sau anga4at
su contro!u! direc)iunii2F
<7
 acte de co(er) sau s!u4e asigurate +n ace!a)i ti(p cu exercitarea unei
profesii !iera!e, ce pot genera conf!ict de interese, +n contradic)ie cu
exercitarea !iera!ă a profesieiF
 inciden)a re!a)ii!or fa(i!ia!e *i persona!e asupra independen)eiF
 condi)ii!e +n care onorarii!e, pri(ite de !a un c!ient, constituie un procenta4
neacceptai! de ridicatF
 acceptarea executării de !ucrări +n a&a unuor onorarii eventua!e,
nepreci&ate anticipat
d. secretu! profesiona! ; să fie respectat secretu!, caracteru! confiden)ia! a!
infor(a)ii!or o)inute cu oca&ia executării !ucrări!or sa!eF
e. nor(e tehnice *i profesiona!e ; să efectue&e !ucrări!e sa!e +n confor(itate cu
nor(e!e tehnice *i profesiona!e care-i sunt ap!icateF
f. co(peten)a profesiona!ă ; să fie +ntre)inut nive!u! de co(peten)ă pe tot
parcursu! carierei profesiona!e, să execute !ucrări pe care !e poate rea!i&a cu
co(peten)ă profesiona!ăF
g. co(portare deonto!ogică ; să se co(porte co(patii! cu una reputa)ie a
profesiunii.
Bncă!carea principii!or +nsea(nă tot at.tea inco(patii!ită)i +n exercitarea
profesiei.
"!te situa)ii de inco(patii!itate confor( regu!a(entu!ui5
a. exper)i!or contai!i *i contai!i!or autori&a)i !e este inter&is să efectue&e !ucrări
pentru egen)ii econo(ici sau pentru institu)ii!e !a care sunt sa!aria)i *i pentru
cei cu care anga4atorii !or sunt +n raporturi contractua!e ori se af!ă +n
concuren)ă. :e ase(enea, !e este inter&is să efectue&e !ucrări pentru rude sau
afini p.nă !a gradu! a! patru!ea inc!usiv, sau so)i ai ad(inistratori!orF
. de ase(enea, nu pot exercita !ucrări!e prevă&ute +n situa)ia +n care există
e!e(ente care atestă starea de conf!ict de interese sau de inco(patii!itateF
c. Exper)ii contai!i *i contai!ii autori&a)i nu pot să-*i exercite atriu)ii!e
conferite de această ca!itate pe durata c.t ocupă func)ii +n cadru! 0inisteru!ui
@inan)e!or.
73. Re+"1ii+e (!$e/i!ni2#i+!( %!n#"*i+i %& %+ien1ii.
<<
!#SP$%S& #e!a)ii!e (e(ri!or Corpu!ui cu c!ien)ii se stai!esc prin contract scris de
prestări de servicii, se(nat de a(e!e păr)i.
Bn afara onorarii!or pentru !ucrări!e executate, orice a!tă re!a)ie financiară cu
un c!ient ca5 participa)ii !a capita!, dareC!uare de +(pru(ut de unuri, servicii sau ani,
etc este susceptii!ă de a afecta oiectivitatea *i de a deter(ina ter)ii să considere că
oiectivitatea este co(pro(isă.
Bn cadru! +ndep!inirii !ucrări!or !or, (e(ri Corpu!ui treuie să se re&u(e
nu(ai !a acordarea de avi&e de consu!tan)ă profesiona!ă *i să nu +(piete&e activitatea
de ad(inistrare, care este un atriut exc!usiv a! c!ientu!ui.
6 aten)ie aparte se acordă re!a)ii!or persona!e sau fa(i!ia!e a!e !or sau a!e
co!aoratori!or !or cu c!ien)ii, asigur.ndu-se că aceste re!a)ii nu aduc atingere
independen)ei !or.
Stai!irea sau +ntre)inerea re!a)ii!or profesiona!e cu c!ien)ii pot antrena
răspunderea pentru un pre4udiciu financiar sau (ora!, pentru (e(ri Corpu!ui.
Se i(pune o se!ectare a c!ien)i!or *i aprecierea situa)iei (e(ri!or Corpu!ui +n
raport cu respectarea principii!or independen)ei *i co(peten)ei.
6rice nou c!ient *i orice nouă !ucrare so!icitată de vechii c!ien)i treuie să facă
oiectu! acceptării *i +ncheierii contractu!ui după5
a. eva!uarea riscuri!orF
. o eva!uare, respectiv o verificare privind respectarea principiu!ui
independen)ei profesieiF
c. o apreciere a eficien)ei executării !ucrări!or +n raport cu co(peten)a *i cu
(i4!oace!e societă)ii.
:eci&ia fina!ă apar)ine expertu!ui sau contai!u!ui autori&at.
Periodic se eva!uea&ă, aprecia&ă eventua!e!e schi(ări apărute +n situa)ia
c!ien)i!or sau cainetu!uiCsocietă)i!or !or *i dacă acestea generea&ă noi riscuri.
Eviden)ierea sau (odificarea !ucrări!or nu se poate face dec.t +n a&a unui act
adi)iona! !a contract.
Profesioni*tii pot expri(a +n scris c!ien)i!or reco(andări sau re&erve. Bn ca&u!
contestării !or, scrise, vor putea constitui proe exoneratoare de responsai!itate a
profesioni*ti!or contai!i.
Bn situa)ia i(posii!ită)ii executării !ucrări!or so!icitate, din cau&a c!ientu!ui,
contractu! se re&i!iea&ă.
<=
74. C"(e /&n# (,/&n0e(i+e (!$e/i!ni2#i+!( %!n#"*i+i-
!#SP$%S& #ăspunderea poate fi5
a. :iscip!inară. Condi)ii5
 #aport de (uncă concreti&at printr-un contract de (uncăF
 Existen)a unui regu!a(entF
 "aterea discip!inară.
. "d(inistrativă 1contraven)iona!ă2. Condi)ii5
 @apta săv.r*ită cu vinovă)ieF
 Sanc)iune prin avertis(entF
 @apta prevă&ută de !ege sau a!t act nor(ativ, ca fiind contraven)ie, se
sanc)ionea&ă, chiar dacă e săv.r*ită fără inten)ie.
c. Civi!ă. Condi)ii5
 Contractu!F
 @aptaF
 Pre4udiciu!F
 Cau&a!itateaF
 Ainovă)iaF
d. Pena!ă. Condi)ii5
 @or(a răspunderii 4uridiceF
 @apte!e 1infrac)iuni!e2 perico! socia!, cu vinovă)ie, prevă&ute de !egea
pena!ă.
77. Ce e/#e CECCA R!.Bni"-
!#SP$%S& C.E.C.C.".#. este o persoană 4uridică de uti!itate pu!ică *i autono(ă din
care fac parte exper)ii contai!i *i contai!i autori&a)i, +n condi)ii!e prevă&ute de 6.G.
?>C$DD= (odificată.
78. Ce /e 5n1e+e6e (in %"+i#"#e" 0e e(/!"n, ?&(i0i%, " C!(&+&i-
!#SP$%S& Corpu! este +nfiin)at cu statut de persoană 4uridică *i, prin ur(are,
+ndep!ine*te sau are atriute!e unei persoane 4uridice. :upă "drian Aar!an +n !ucrarea
%:rept co(ercia! *i econo(ic ro(.nesc', 1cartea de curs nr. > a! cursu!ui %@or(are
profesiona!ă +n do(eniu! co(ercia!', Editura 0irton, Ti(i*oara, $DDG2, !a pag. $=, se
<>
arată, +n !egătură cu persoana 4uridică, ur(ătoare!e5 :Persona 1uridică e o
colectivitate de oameni/ constituită în condiţiile legii/ care capătă anumite drepturi şi
anumite obligaţii necesare atingerii scopului lor;.
E!e(ente!e constituive a!e persoane!or 4uridice sunt 1ace!a*i autor25
- organi&area de sine-stătătoareF
- patri(oniu! propriuF
- scopu! deter(inat.
"ceste e!e(ente !e are *i CECC"#, av.nd, de ase(eni, capacitatea de
fo!osin)ă care se referă !a drepturi!e *i o!iga)ii!e care corespund scopu!ui pentru care
a fost +nfiin)ată 1persoana 4uridică2 *i capacitatea de exerci)iu.
"re capacitatea de exerci)iu din (o(entu! constituirii organe!or sa!e de
conducere.
Corpu! repre&intă profesia +n raport cu a!te institu)ii din #o(.nia *i din afara
)ării.
- re!a)ii!e cu ugetu!, directeF
- are cont +n ancăF
- +ntoc(e*te .v.c.F
- organi&ea&ă contai!itate proprie, +ntoc(e*te i!an) propriu, potrivit !egiiF
- gestionea&ă +ntregu! patri(oniu a! Corpu!ui, inc!usiv pe ce! dat +n
ad(inistrare operativă fi!ia!e!orF
- con)inutu! capacită)ii de fo!osin)ă *i de exerci)iu este dat de atriu)ii!e ce !e
are Corpu! 1interne *i externe2.
79. Ce /e 5n1e+e6e (in "&#!n!.i" C!(&+&i-
!#SP$%S& "utono(ia este +n genera! situa)ia ce!ui care nu depinde de ni(eni, care
are dep!ină !iertate +n ac)iuni!e sa!e 1:EI2. "utono(ia Corpu!ui face din acesta un
oganis( de autoreg!e(entare +n profesieF aceasta presupune nesuordonarea vreunei
autorită)i.
Corpu!, prin regu!a(entu! său, prin statutu! său, nu este suordonat vreunui
organis( stata!. :i(potrivă, prin de!ega)ia pri(ită din partea autorită)i!or pu!ice,
acordă *i retrage dreptu! de exercitare a profesiei de expert contai! *i de contai!
autori&at *i are dreptu! să contro!e&e co(peten)a *i (ora!itatea (e(ri!or săi. Prin
oragene!e a!ese, Corpu! este repre&entat +n fa)a autorită)i!or pu!ice, precu( *i +n
<?
raporturi!e cu persoane!e fi&ice *i 4uridice din )ară *i din străinătate. Corpu!
co!aorea&ă cu organe!e de specia!itate a!e statu!ui +n e!aorarea de nor(e !egate de
profesia contai!ă, +nsă nor(e!e de !ucru, specifice profesiei sunt re&u!tatu! activită)ii
Corpu!ui.
7:. C"(e e/#e !(6"ni)"(e" CECCAR-
!#SP$%S& Sediu! centra! a! Corpu!ui este +n (unicipiu!ui Eucure*ti. CECC"# are
fi!i!e fără persona!itate 4uridică +n fiecare re*edin)ă de 4ude) *i +n (unicipiu! Eucure*ti.
Este astfe! organi&at +nc.t să +*i poată +ndep!ini atriu)ii!e de organis( de
autoreg!e(entare.
/a nive! centra!5
- 6rgane de deci&ie5
o Conferin)a Na)iona!ă
o Consi!iu! Superior
o Eirou! Per(anent
o Pre*edinte!e Corpu!ui
- 6rgane!e de execu)ie5
o :irector genera! executiv
o Sectoare 1departa(ente, servicii2
/a nive! de fi!ia!ă5
- 6rgane de deci&ie
o "dunarea genera!ă
o Consi!iu! fi!ia!ei
o Eirou! Per(anent
o Pre*edinte!e fi!ia!ei
- 6rgane de execu)ie5
o :irectoru! executiv
o Sectoare 1departa(ente, servicii2
7=. C"(e /&n# "#(i*&1ii+e C!(&+&i-
!#SP$%S& Bn art. $D din 6G ?>C$DD> sunt enu(erate atriu)ii!e Corpu!ui. Bntre e!e
+nt.!ni(5
<9
a. organi&ea&ă exa(enu! de ad(itere5
 organi&ea&ă efectuarea stagiu!uiF
 organi&ea&ă sus)inerea exa(enu!ui de aptitudini pentru accesu! !a profesia
de expert contai! *i de contai! autori&atF
 e!aorea&ă progra(e!e de exa(en privind stagiu! *i exa(enu! de
aptitudini, care se avi&ea&ă de 0@, ur(ărindu-se ar(oni&area cu
prevederi!e :irective!or Europene +n do(eniu.
. organi&ea&ă eviden)a exper)i!or contai!i, a contai!i!or autori&a)i *i a
societă)i!or co(ercia!e de profi!, prin +nscrierea acestora +n Ta!ou! Corpu!uiF
c. asigură una desfă*urare a activită)ii exper)i!or contai!i *i a contai!i!or
autori&a)iF
d. e!aorea&ă *i pu!ică nor(e!e privind activitatea profesiona!ă *i conduita
exper)i!or contai!i *i a contai!i!or autori&a)i, e!aorea&ă ghiduri!e
profesiona!e +n do(eniu! financiar-contai!F
e. asigură una desfă*urare a activită)ii de eva!uare, pe a&a standarde!or
interna)iona!e de eva!uareF
f. spri4ină for(area *i de&vo!tarea profesiona!ă continuăF
g. apără prestigiu! *i independen)a profesiona!ă a (e(ri!or săiF
h. e!aorea&ă cu asocia)ii!e profesiona!e de profi! din )ară *i din afara eiF
i. editea&ă pu!ica)ii!e de specia!itateF
4. a!te atriu)ii stai!ite prin !ege sau regu!a(enteF
8>. Ce "#(i*&1ii "(e C!n$e(in1" N"1i!n"+, O(0in"(,-
!#SP$%S& Conferin)a Na)iona!ă are ur(ătoare!e atriu)ii5
a. stai!e*te direc)ii!e de a&ă pentru asigurarea unei exercitări a profesiei de
expert contai! *i de contai! autori&atF
. aproă #egu!a(entu! de organi&are *i func)ionare a Corpu!ui Exper)i!or
Contai!i *i Contai!i!or "utori&a)i, (odificări!e *i co(p!etări!e acestuia,
avi&ate de 0inisteru! @inan)e!or *i de 0inisteru! Ousti)iei, precu( *i Codu!
privind conduita etică *i profesiona!ă a exper)i!or contai!i *i a contai!i!or
autori&a)iF
c. aproă ugetu! de venituri *i che!tuie!i *i i!an)u! contai! a! Corpu!ui
Exper)i!or Contai!i *i Contai!i!or "utori&a)iF
<G
d. aproă siste(u! de sa!ari&are pentru conducerea Corpu!ui Exper)i!or Contai!i
*i Contai!i!or "utori&a)i *i a fi!ia!e!or acestuia, precu( *i pentru aparatu!
propriu a! acestoraF
e. a!ege *i revocă (e(ri Corpu!ui superior a! Corpu!ui Exper)i!or Contai!i *i
Contai!i!or "utori&a)i, ai co(isiei de cen&ori ai acestuiaF
f. exa(inea&ă activitatea desfă*urată de Consi!iu! superior *i de consi!ii!e
fi!ia!e!or Corpu!ui Exper)i!or Contai!i *i Contai!i!or "utori&a)i *i dispune
(ăsuri!e necesareF
g. hotără*te sanc)ionarea discip!inară a (e(ri!or Consi!iu!ui superior *i ai
consi!ii!or fi!ia!e!or Corpu!ui Exper)i!or Contai!i *i Contai!i!or "utori&a)i +n
confor(itate cu prevederi!e art. $? din 6G ?>C$DD=, !a propunerea co(isiei
superioare de discip!ină. Contestarea sanc)iuni!or hotăr.te de Conferin)a
Na)iona!ă poate fi făcută !a Sec)ia contencios ad(inistrativ a! Cur)ii de "pe!,
+n ter(en de <8 de &i!e de !a data +n*tiin)ării oficia!e. Hotăr.ri!e Cur)ii de "pe!
sunt definitive.
h. "proă p!anuri!e anua!e de activitate a!e Consi!iu!ui superior *i consi!ii!or
fi!ia!e!or Corpu!ui Exper)i!or Contai!i *i Contai!i!or "utori&a)iF
i. "!ege *i revocă pre*edinte!e *i doi (e(ri ai co(isiei superioare de
discip!inăF
4. Bndep!ine*te orice a!te atriu)ii prevă&ute de !ege.
81. Ce "#(i*&1ii "(e C!n/i+i&+ S&e(i!(-
!#SP$%S& Consi!iu! Superior are ur(ătoare!e atriu)ii5
a. a!ege dintre (e(riii săi vicepre*edin)ii Consi!iu!ui Superior 1>25 = dintre
ace*tia sunt a!e*i dintre exper)ii contai!i, iar unu!, dintre contai!ii atori&a)iF
. asigură e!aorarea *i co(p!etarea #egu!a(entu!ui de organi&are *i func)ionare
a Corpu!ui, so!icit.nd avi&e!e 0inisteru!ui @inan)e!or *i 0inisteru!ui Ousti)ieiF
regu!a(entu! de organi&are *i func)ionare nu va fi +naintat pentru aproare fără
avi&e!e favorai!e a!e ce!or două (inistereF
c. asigură e!aorarea *i co(p!etarea Codu!ui privind conduita etică *i
profesiona!ă a exper)i!or contai!i *i contai!i!or autori&a)iF
d. asigură ad(inistrarea *i gestionarea patri(oniu!ui Corpu!uiF
<D
e. de!ierea&ă asupra tuturor pro!e(e!or privind profesia de expert contai! *i
de contai! autori&atF
f. veghea&ă ca #egu!a(entu! privind do.ndirea ca!ită)ii de expert contai! *i
contai! autori&at să fie strict ap!icatF
g. asigură coordonarea activită)ii consi!ii!or fi!ia!e!orF stai!e*te (etodo!ogia de
e!aorare a ugetu!ui de venitu!ui *i che!tuie!i a! Corpu!uiF
h. aproă state!e de func)ii a!e Corpu!ui *i fi!ia!e!orF
i. asigură participarea (e(ri!or săi +n cadru! unor co(isii de studii *i cercetări,
destinate a face să progrese&e profesia *i *tiin)a contai!ă sau +n diverse
grupuri de !ucru din cadru! institu)ii!or guverna(enta!e *i neguverna(enta!e,
!a so!icitarea acestoraF
4. decide +n ter(en de <8 de &i!e asupra contesta)ii!or făcute +(potriva hotăr.ri!or
!uate de Co(isia superioară de discip!inăF
L. aproă nor(e!e privind desfă*urarea activită)ii curente a co(parti(ente!or *i
verigi!or organi&atorice a!e Corpu!uiF
!. ia toate (ăsuri!e necesare pentru desfă*urarea +n une condi)ii a activită)ii de
acordare a vi&ei anua!e pentru exercitarea profesiei *i a ce!ei de asigurare a
riscu!ui profesiona! de către to)i (e(rii Corpu!uiF
(. +ndep!ine*te a!te atriu)ii prevă&ute de !ege, regu!a(ent *i hotăr.ri!e
Conferin)ei Na)iona!e a exper)i!or contai!i *i contai!i!or autori&a)i.
82. C"(e /&n# "#(i*&1ii+e P(e2e0in#e+&i C!n/i+i&+&i S&e(i!( "+ C!(&+&i-
!#SP$%S&
a. Convoacă *i conduce *edin)e!e C.S. *i a!e E.P.F
. Conduce *i coordonea&ă de&ateri!eF
c. Pre&intă anua! C.S. spre adoptare, proiectu! de uget pentru exerci)iu! viitorF
d. "proă anga4area *i efectuarea che!tuie!i!or +n cadru! ugetu!ui aproat de
Conferin)a Na)iona!ăF
e. Pre&intă i!an)u! contai!, spre adoptare, C.S. *i spre aproare, Conferin)ei
Na)iona!eF
f. Nu(e*te *i revocă, cu respectarea state!or de func)iuni aproate de Consi!iu!F
g. Na)iona!, persona!u! propriu a! Consi!iu!ui *i stai!e*te sa!arii!e, cu aproarea
E.P.F
=8
h. #epre&intă Corpu! +n fa)a autorită)i!or pu!ice, a ter)i!or sau a organi&a)ii!or
na)iona!e *i interna)iona!e, apăr.nd prestigiu! *i independen)a (e(ri!or săiF
i. Bndep!ine*te orice a!te atriu)ii stai!ite de C.N., C.S. *i E.P.
83. O(6"ni)"(e" 2i %!n/#i#&i(e" %!.i/ii+!( 0e 0i/%i+in,
!#SP$%S&
$. Co(isia Superioară de discip!ină ; pe !.ngă Consi!iu! Superior a! Corpu!ui
-este o co(isie de sanc)ionare +n (aterie discip!inară pentru aateri de !a
conduita etică *i profesiona!ă a (e(ri!or Consi!iu!ui Superior a! Corpu!ui *i
so!u)ionea&ă contesta)ii!e !a hotăr.ri!e co(isii!or de discip!ină a!e fi!ia!e!or
Constituire 1788925
- 9 (e(ri titu!ari
- 9 (e(ri sup!ean)i
- $ pre*edinte
- 7 (e(ri EC a!e*i de CN dintre (e(ri CECC"#
- 7 (e(ri dese(na)i de 0@
- 7 (e(ri dese(na)i de 0inisteru! Ousti)iei.
7. Co(isia de discip!ină a @i!ia!ei
- veghea&ă !a respectarea Codu!ui etic *i a regu!a(ente!or *i nor(e!or
Corpu!ui
Constituire 1788925
- > (e(ri titu!ari
- > sup!ean)i
- $ pre*edinte *i = (e(ri a!e*i dintre (e(ri fi!ia!ei, EC care se ucură de
autoritate *i respect co!egia!.
0andat = ani.
84. C!.e#en1e+e C!.i/iei S&e(i!"(e 0e Di/%i+in,-
!#SP$%S&
a. "na!i&ea&ă p!.ngeri!e referitoare !a aateri!e de !a conduita etică *i
profesiona!ă a!e (e(ri!or CS *i C@, făc.nd propuneri de sanc)ionare
a acestora CN care hotără*te.
=$
. So!u)ionea&ă p!.ngeri!e referitoare !a aateri!e de !a conduita etică *i
profesiona!ă a pre*edin)i!or CS *i C@, precu( *i a profesioni*ti!or
străini care au do.ndit dreptu! de a exercita profesia de expert contai!
*i de contai! autori&at +n #o(.nia *i ap!ică, după ca&, prevederi!e art.
$? din 6G ?>C$DD= cu (odificări!e u!terioare.
 (ustrareF
 avertis(entF
 suspendarea dreptu!ui de a exercita profesia de expert
contai! sau de contai! autori&at, pe o poerioadă de trei
!uni !a un anF
 inter&icerea dreptu!ui de a exercita profesia de expert
contai! sau de contai! autori&atF
 aateri!e +n func)ie de care se stai!esc sanc)iuni!e
discip!inare, pronun)ate de co(isii!e de discip!ină a!e
fi!ia!e!or.
c. #e&o!vă contesta)ii!e for(u!ate +(potriva hotăr.ri!or discip!inare
pronun)ate de co(isii!e de discip!ină a!e fi!ia!e!or.
d. "p!ică sanc)iuni!e inter&icerii dreptu!ui de a exercita profesia de EC
sau C" (e(ri!or Corpu!ui care au săv.r*it aateri grave prevă&ute +n
regu!a(ent.
87. C!.e#en1e+e C!.i/iei 0e Di/%i+in, " Fi+i"+ei-
!#SP$%S&
- Aeghea&ă !a respectarea Codu!ui etic *i a regu!a(entu!ui *i nor(e!or
Corpu!ui. Sanc)iuni!e se ap!ică +n func)ie de aateri!e discip!inare, de
gravitatea +ncă!cării *i ur(ări!e acestor, precu( *i de persoana +n cau&ăF
- Sanc)ionea&ă aateri!e discip!inare săv.r*ite de EC, C", (e(ri ai fi!ia!ei,
cu do(ici!iu! +n ra&a teritoria!ă a acesteia, chiar dacă aateri!e au fost
săv.r*ite +n ra&a teritoria!ă a a!tei fi!ia!e.
- Bn*tiin)ea&ă pre*edinte!e C@ *i pe repre&entantu! 0@ despre rec!a(a)ii!e
pri(ite 1excep)ie, rec!a(a)ii!e +ndreptate +(potriva (e(ri!or EP, a!e
profesioni*ti!or societă)i!or străine care se adresea&ă Co(isiei Superioare
de :iscip!ină2.
=7
88. C&. $&n%1i!ne"), C!.i/ii+e 0e Di/%i+in,-
!#SP$%S& Co(isia func)ionea&ă +n p!enu! său. Cea superioară re&o!vă contesta)ii!e
făcute +(potriva hotăr.ri!or Co(isii!or de discip!ină a!e fi!ia!e!or. Ter(enu! de
contestare este de <8 de &i!e, iar raportoru! dispune de ce! (u!t <8 de &i!e pentru a
pregăti raportu! *i pentru a-! putea sus)ine +n fa)a Co(isiei Superioare.
89. C"(e e/#e +!%&+ 2i (!+&+ (e(e)en#"n#&+&i MFP-
!#SP$%S& Este persoana dese(nată de autoritatea pu!ică, pe !.ngă Consi!iu!
Superior a! Corpu!ui *i a! @i!ia!ei care sesi&ea&ă 0inisteru! @inan)e!or Pu!ice ori de
c.te ori hotăr.ri!e *i (ăsuri!e adoptate de Corp contravin reg!e(entări!or !ega!e *i
tri(ite, spre *tiin)ă, E.P. o copie a sesi&ării. Este repre&entantu! autorită)ii de
supraveghere pu!ică a activită)i!or CECC"#.
8:. C"(e /&n# "#(&*&1ii+e (e(e)en#"n#&+&i MF-
!#SP$%S& #epre&entantu! 0@ de pe !.ngă Consi!iu! Superior5
- participă , fără drept de vot, !a !ucrări!e C.N., !a *edin)e!e C.S.
- pri(e*te (ateria!e!e *i convocatoru! cu 9 &i!e +nainte
- sesi&ea&ă 0@P de c.te ori hotăr.ri!e *i (ăsuri!e !uate de Corp contravin
reg!e(entări!or !ega!e *i tri(ite spre *tiin)ă copia după sesi&are.
#epre&entantu! 0@P de pe !.ngă Consi!iu! @i!ia!ei5
- participă, fără drept de vot, !a !ucrări!e ".G., C.@., E.P., C.:.F
- sesi&ea&ă EP a! CS a! Corpu!ui cu privire !a aproarea sau refu&u! de
+nscriere +n Ta!ou! Corpu!ui de către C@, pe care !e consideră ne!ega!eF
- sesi&ea&ă CS: cu privire !a hotăr.ri!e C: a!e fi!ia!ei, pe care !e consideră
ne!ega!eF
- sesi&ea&ă persoane!e dese(nate de 0@P să efectue&e supravegherea
pu!ică ori de c.te ori hotăr.ri!e *i (ăsuri!e !uate de C@ contravin
reg!e(entări!or !ega!e *i tri(ite spre *tiin)ă, copie după sesi&are.
8=. C"(e /&n# (in%i"+e+e $"#e %e %!n/#i#&ie "*"#e(i 0i/%i+in"(e "+e &n&i
.e.*(& "+ C!(&+&i-
!#SP$%S&
=<
a. Co(porta(ent necuviincios fa)ă de (e(ri Corpu!ui, de repre&entantu! 0@P
sau de a!)i participan)i !a reuniuni!e de !ucru a!e organe!or de conducere *i
contro! a!e Corpu!ui.
. "sen)a ne(otivată de !a +ntrunirea "G a fi!ia!ei sau de !a CN.
c. Nerespectarea dispo&i)ii!or Codu!ui, privind conduita etică *i profesiona!ă a
exper)i!or contai!i *i contai!i!or autori&a)i din #o(.nia, referitoare !a
pu!icitate.
d. "sen)a ne4ustificată de !a cursuri!e de pregătire *i perfec)ionare profesiona!ă,
reg!e(entate prin nor(e!e e(ise de Corp.
e. Prestarea de servicii de contai!itate fără contract scris +ncheiat cu c!ientu! sau
pe a&a unui contract, +n care nu a fost +nscrisă ca!itatea profesiona!ă a ce!ui
care +! +ncheie5 EC, C".
f. Nerespectarea o!iga)ii!or de păstrare a secretu!ui profesiona!.
g. Nedec!ararea sau dec!ararea par)ia!ă a venituri!or, +n scopu! sustargerii de !a
p!ata coti&a)iei stai!ite de #egu!a(ent.
h. @apta (e(ru!ui Corpu!ui de a nu depune, +n ter(enu! stai!it, !a fi!ia!a de
care apar)ine, fi*a pentru persoane fi&ice sau 4uridicice 1pentru persoane!e
4uridice răspunderea incu(ă pre*edinte!ui consi!iu!ui de ad(inistra)ie, sau
ad(inistratoru!ui, după ca&2.
i. Bncă!carea dispo&i)ii!or privind exercitarea profesiei *i răspunderea
discip!inară, ad(inistrativă, civi!ă sau pena!ă, potrivit /egii *i
#egu!a(entu!ui. Este inter&isă efectuarea de !ucrări pentru entită)i!e unde sunt
sa!aria)i sau sunt rude sau afini p.nă !a gr. IA cu ad(inistratorii sau sa!aria)ii,
+n afara Corpu!ui sau activitate co(ercia!ă.
4. #efu&u! de a pune !a dispo&i)ia organe!or de contro! a!e Corpu!ui a
docu(ente!or privind activitatea profesiona!ă.
L. :ec!ara)ii neconfor(e rea!ită)ii +n re!a)ii!e cu Corpu! sau cu ter)ii, cu
producerea de consecin)e 4uridice, precu( *i orice a!te +ncă!cări a!e conduitei
etice *i profesiona!e.
9>. C&. /e $"%e "+e6e(e" 5n C!n/i+i&+ S&e(i!( "+ C!(&+&i-
!#SP$%S& Prin vot secret, pe o perioadă de = ani, cu re+nnoirea iena!ă a 4u(ătate
dintre (e(ri a!e*i. Pre*edinte!e Consi!iu!ui Superior este a!es de Conferin)a
==
Na)iona!ă, iar a! @i!ia!ei de "dunarea Genera!ă. #ea!egerea după o perioadă ega!ă, cu
cea +n care a de)inut func)ia respectivă 1pre*edinte!e care a de)inut func)ia = ani sau G
ani2, put.nddepune candudatura după = ani, respectiv G ani de !a +ncetarea func)iei.
:ec!ara)ii!e de candidatură cuprind5
- nu(e!e, prenu(e!e, adresa candidatu!uiF
- categoria profesiona!ă ECCC"F
- (odu! de exercitare a profesieiF
- func)ii!e de)inute anterior +n cadru! Corpu!ui *i perioada respectivăF
- func)ia pentru care candidea&ă5 (e(ru a! unui Consi!iu a! Corpu!ui,
Eirou! Per(anent a! Consi!iu!ui Superior sau a! Consi!iu!ui @i!ia!ei.
- oiective!e *i strategia pe care !e propune candidatu! dacă va fi a!esF
- :ec!ara)ie pe proprie răspundere, +n sensu! că +ndep!ine*te cerin)e!e de
e!igii!itate din regu!a(ent.
91. Ce e/#e E#i%"-
!#SP$%S& Etica este *tiin)a care se ocupă cu studiu! teoretic a! va!orii *i condi)ii!or
u(ane din perspectiva principii!or (ora!ei *i ro!u! !or +n via)a socia!ăF tota!itatea
nor(e!or de conduită (ora!ă, corespun&ătoare unui do(eniu, unei activită)i sau unei
co!ectivită)i.
Etica este străină dictaturii *i centra!is(u!uiF ea este specifică de(ocra)iei,
deoarece de(ocra)ia presupune dereg!e(entare, !ocu! !egi!or fiind !uat de principii
etice, fără de care se a!unecă +n anarhie *i de&ordine.
92. Ce /&n# /e(3i%ii+e (!$e/i!n"+e-
!#SP$%S& 6rice serviciu care cere aptitudini contai!e +nrudite, prestat de un
contai! profesionist5
- servicii de contai!itateF
- audit 1dar cu respectarea nor(e!or specifice2F
- fisca!itate 1cu respectarea nor(e!or specifice2F
- consu!tan)ă (anageria!ăF
- (anage(ent financiar.
Serviciu ; o (uncă prestată +n fo!osu! sau +n interesu! cuiva, dar potrivit
nor(e!or *i regu!i!or profesiei prestatoru!uiF +ndep!inirea unei +ndatoriri fa)ă de cineva.
=>
93. C"(e /&n# %"("%#e(i/#i%i+e e/en1i"+e "+e &nei (!$e/ii %!n#"*i+e-
!#SP$%S& Caracteristici!e esen)ia!e a!e unei profesii contai!e sunt5
- de)inerea unei co(peten)e inte!ectua!e specifice, o)inută prin for(are *i
+nvă)ă(.ntF
- respectarea de către (e(ri a unui ansa(!u de va!ori *i de regu!i stai!ite
de organis(u! profesiona!, cu deoseire ce!e care se referă !a oiectivitate.
- recunoa*terea unei datorii fa)ă de pu!ic.
3neori, datoria (e(ri!or, privind profesiunea !or *i pu!icu!, poate fi +n
contradic)ie cu interesu! !or persona! pe ter(en scurt sau cu o!iga)ii!e !or de !oia!itate
fa)ă de anga4ator.
Jin.nd sea(a de re(arci!e precedente este de datoria organis(e!or
profesiona!e na)iona!e să definească regu!i de etică pentru (e(ri !or, +nc.t să
garante&e o ca!itate opti(ă a servicii!or *i să păstre&e +ncrederea pu!icu!ui +n
profesie.
Profesia contai!ă !iera!ă este a&ată pe (ora!itate irepro*ai!ă, pe
independen)ă, pe *tiin)ă +n profesie, pe co(peten)ă 1SI02.
94. Ce /e.ni$i%"1ie "(e in#e(e/&+ 6ene("+ @in#e(e/&+ &*+i%A-
!#SP$%S& Profesia contai!ă se distinge prin acceptarea responsai!ită)ii sa!e fa)ă de
pu!ic5 prin pu!ic +n)e!eg.ndu-se5
- c!ien)iiF
- guvernu!F
- anga4atoriiF
- investitoriiF
- oa(enii de afaceriF
- co(unită)i!e financiareF
- donatorii de fonduriF
- orice a!tă persoană,
care dau +ncredere +n oiectivitatea *i integritatea profesioni*ti!or contai!i pentru
una func)ionare a econo(iei.
"ceastă +ncredere, acordată de pu!ic, i(pune profesiei contai!e o
responsai!itate +n (aterie de interes genera!. Interesu! genera! se(nifică satisfac)ia
=?
co!ectivă a persoane!or *i institu)ii!or pentru care !ucrea&ă profesioni*tii contai!i, +n
s!u4a cărora se af!ă.
Păstrarea acestui statut, privi!egiat, a! profesioni*ti!or contai!i presupune
oferirea de servicii potrivit unor criterii care să 4ustifice +ncrederea pu!icu!ui.
97. C"(e /&n# i.e("#i3e+e $&n0".en#"+e en#(& (e"+i)"(e" !*ie%#i3&+&i (!$e/iei
%!n#"*i+e-
!#SP$%S& #ea!i&area oiectivu!ui profesiei contai!e const.nd +n satisfacerea
exigen)e!or pu!icu!ui, i(pun (ai (u!te i(perative *i anu(e5
- credii!itatea ; pu!icu! are nevoie de infor(a)ii credii!eF
- profesiona!is(u! ; profesiunea contai!ă are nevoie de persoane
recunoscute de c!ien)i, anga4atori *i ter)i ca profesioni*ti +n do(eniuF
- ca!itatea servicii!or ; toate servicii!e furni&ate de un profesionist contai!
treuie să satisfacă criterii!e precise de apreciere, standarde!e de ca!itateF
- +ncredere ; uti!i&atorii servicii!or profesioni*ti!or contai!i treuie să fie
asigura)i că aceste servicii sunt suordonate unui ansa(!u de regu!i de
etică profesiona!ă.
98. C"(e /&n# (in%iii+e $&n0".en#"+e %"(e #(e*&ie (e/e%#"#e en#(& (e"+i)"(e"
!*ie%#i3e+!( (!$e/iei %!n#"*i+e-
!#SP$%S& Principii!e funda(enta!e privesc5
- INTEG#IT"TE ; drept, cinstit, sincer
- 6EIECTIAIT"TE ; corect, fără idei preconcepute
- C60PETENJĂ P#6@ESI6N"/Ă ; !ucrări efectuate cu gri4ă *i
s.rguin)ă, păstrarea !a &i a nive!u!ui de pregătireF
- C6N@I:ENJI"/IT"TE ; păstrarea secretu!ui profesiona!F
- P#6@ESI6N"/IS0 ; co(porta(ent corespun&ător exigen)e!or profesiei
contai!eF
- #ESPECT"#E" N6#0E/6# TEHNICE HI P#6@ESI6N"/E ;
executarea !ucrări!or confor( nor(e!or tehnice *i profesiona!e ap!icai!e,
pentru satisfacerea cerin)e!or c!ientu!ui sau anga4atoru!ui *i
co(patii!itatea cu exigen)e!e integrită)ii, oiectivită)ii *i independen)ei.
=9
99. C&. e/#e 0e$ini#, in#e6(i#"#e" 5n (!$e/i" %!n#"*i+,-
!#SP$%S& Integritatea este o re&u!tantă. 3n contai! treuie să fie drept, sincer *i
corect +n rea!i&area sarcini!or profesiona!e.
9:. Ce /e 5n1e+e6e (in !*ie%#i3i#"#e" 5n (!$e/i" %!n#"*i+,-
!#SP$%S& 6iectivitatea presupune ca profesionistu! contai!, +n +ndep!inirea
(isiunii sa!e, să fie i(par)ia!, fără pre4udecă)i, să nu se af!e +n situa)ii de
i(co(patii!itate, de conf!ict de interese de natură a deter(ina un ter) să pună !a
+ndoia!ă oiectivitatea profesionistu!ui contai!.
9=. În %e %!n/#, %!.e#en1" (!$e/i!n"+,-
!#SP$%S& Co(peten)a profesiona!ă are două co(ponente de a&ă5
- o)inerea
- (en)inerea.
Co(peten)a profesiona!ă presupune că profesionistu! contai! treuie să
furni&e&e servicii profesiona!e cu gri4ă *i s.rguin)ă *i este o!igat să se (en)ină +n
per(anen)ă !a un nive! de cuno*tin)e *i de recunoa*tere profesiona!ă care să 4ustifice
a*teptări!e unui c!ient sau a! anga4atoru!ui. "ceasta presupune ca e! să fie !a curent cu
u!ti(e!e evo!u)ii *i noută)i din practica profesiona!ă, din !egis!a)ie *i tehnci!e de !ucru.
:o.ndirea cere5
- +na!t standard de pregătire genera!ă, ur(ată de una specifică,
- practică *i experien)ă +n suiecte profesiona!e se(nificative,
- perioade de practică +n do(eniu.
0en)inerea cere5
- cunoa*tere continuă a evo!u)ii!or +n profesia contai!ă 1!a nive! na)iona! *i
interna)iona! +n contai!itate, audit *i a!te reg!e(entări statutare *i cerin)e
re!evante2.
- adoptarea unui progra( care să garante&e un contro! de ca!itate +n
+ndep!inirea sarcini!or profesiona!e, +n confor(itate cu nor(e!e na)iona!e
*i interna)iona!e.
=G
:>. În %e %!n/#, %!n$i0en1i"+i#"#e"-
!#SP$%S& Confiden)ia!itatea presupune ca profesionistu! contai! să respecte
caracteru! privat a! infor(a)ii!or o)inute +n ti(pu! (isiuni!or sa!e *i să nu !e uti!i&e&e
sau să !e divu!ge, fără autori&a)ie scrisă, +n afară de ca&uri!e +n care o!iga)ia
divu!gării este prevă&ută de !ege sau prin acte nor(tive i(perative
:1. Ce /e 5n1e+e6e (in (!$e/i!n"+i/.-
!#SP$%S& Profesiona!is(u! presupune că profesionistu! contai! nu treuie să facă
ceva care ar aduce atingere reputa)iei profesiunii contai!e sau ar putea conduce !a
discreditarea eiF aceasta o!igă institute!e (e(re a!e I@"C ca, !a e!aorarea regu!i!or
de tică, să prevadă responsai!ită)i c!are a!e profesionistu!ui contai! fa)ă de c!ien)i,
ter)i, anga4atori, a!)i (e(ri ai profesiei, pu!ic +n genera!.
:2. C"(e e/#e /#(&%#&(" %!0&+&i E#i% "+ IFAC-
!#SP$%S& Codu! cuprinde oiective!e *i principii!e funda(enta!e, redate genera! *i
nu pentru a re&o!va pro!e(e!e etice a!e contai!i!or profesioni*ti +ntr-un ca& ine
deter(inat. Codu! oferă anu(ite !inii directoare +n ceea ce prive*te ap!icarea +n
practică a oiective!or *i principii!or funda(enta!e cu privire !a nu(ăru! situa)ii!or
tipice care se +nt.!nesc +n profesiunea contai!ă.
Codu! etic are trei păr)i5
- Partea " se ap!ică tuturor profesioni*ti!or contai!i, +n afară de ca&u! +n
care a!tceva este specificatF
- Partea E se ap!ică nu(ai contai!i!or !ier-profesioni*tiF
- Partea C se ap!ică contai!i!or profesioni*ti sa!aria)i *i de ase(eni poate fi
ap!icată, +n circu(stan)e si(i!are, contai!i!or sa!aria)i din cainete!e cu
!ieră practică .
:3. C!n$+i%#e 0e in#e(e/e E Ci(%&./#"n1e 0e %"(e #(e*&ie 1in&# /e".". De/%(ie(e -
!#SP$%S& Profesioni*tii contai!i sunt deseori confrunta)i cu situa)ii care i(p!ică
conf!icte de ordin profesiona!F nu se poate stai!i o !istă co(p!etă de situa)ii
=D
susceptii!e de a genera conf!icte de interese +nsă profesioni*tii treuie să descopere
factorii care dau na*tere !a astfe! de conf!icte.
Există *i une!e circu(stan)e particu!are +n care responsai!itatea
profesionistu!ui contai! poate fi +n conf!ict cu une!e cerin)e interne *i externe5
- un superior, director, ad(inistrator sau asociat poate face presiuni. Treuie
descura4ată orice re!a)ie sau orice interes susceptii! de a pune +n perico!,
de a inf!uen)a negativ integritatea profesionistu!ui contai!F
- profesionistu!ui contai! i se poate cere să !ucre&e contra nro(e!or
profesiona!e *i tehniceF
- un conf!ict de interese se poate produce *i c.nd pu!icarea unor infor(a)ii
eronate poate avanta4a anga4atoru! sau c!ientu! *i favori&a sau de&avanta4a
profesionistu! contai!.
:4. C"(e e/#e (!%e0&(" 0e &(."# %Bn0 e/#e 0i$i%i+ 0e /e/i)"# &n %!.!(#".en#
%!n#("( e#i%ii /"& en#(& " (e)!+3" &n %!n$+i%# 0e !(0in e(/!n"+-
!#SP$%S& C.nd este difici! de sesi&at un co(porta(ent contrar eticii sau pentru a
re&o!va un conf!ict de ordin profesiona!, dacă po!itici!e stai!ite de organis(u!
profesiona! nu sunt suficiente, profesionistu! contai! poate recurge !a ur(ătoare!e5
- exa(inarea conf!ictu!ui cu superioru! direct. :acă interven)ia superioru!ui
direct nu este suficientă *i profesionistu! contai! decide să se adrese&e
nive!u!ui superior ur(ător, superioru! direct treuie notificat +n acest sensF
- dacă superioru! este presupus i(p!icat +n conf!ict, profesionistu! treuie să
supună pro!e(a nive!u!ui ierarhic ce! (ai ridicatF
- so!icitarea avi&u!ui confiden)ia! a! unui consi!ier independent sau a!
organis(u!ui profesiona!F
- dacă toate recursuri!e interne nu sunt suficiente, profesionistu! contai!
poate, pentru chestiuni grave, să de(isione&e *i să tri(ită o scrisoare +n
acest sens conducerii entită)ii care !-a anga4atF
6rice profesionist contai! care ocupă un post de conducere treuie să se
asigure că, +n cadru! entită)ii respective, sunt stai!ite regu!i +n (aterie de re&o!vare a
conf!icte!or profesiona!e.
:7. E'+i%"1i (in%ii&+ %!n$i0en1i"+i#,1ii-
>8
!#SP$%S& Confiden)ia!itatea este strictă, +n afară de ca&uri!e +n care a pri(it o
autori&a)iei specia!ă de a divu!ga infor(a)ii!e sau +n ca& de o!iga)ii !ega!e sau
profesiona!e.
Profesioni*tii contai!i treuie să se asigure că persoane!e anga4ate, su orice
for(ă, sua!terni sau co!aoratori, respectă ace!ea*i regu!i de confiden)ia!itate.
Confiden)ia!itatea (ai i(p!ică de ase(enea faptu! că, infor(a)ii!e pri(ite nu
sunt fo!osite de profesionistu! contai! +n eneficiu! persona! sau a! unui ter).
"cest principiu nu se ap!ică divu!gării infor(a)ii!or care per(it
profesionistu!ui contai! să +ndep!inească o!iga)ii!e sa!e, stai!ite prin nor(e!e
profesiona!e.
Bn interesu! pu!ic *i a! profesiunii, nor(e!e profesiona!e treuie să definească
conceptu! de confiden)ia!itate *i să furni&e&e o orientare asupra naturii *i +ntinderii
o!iga)ii!or !egate de confiden)ia!itate *i asupra circu(stan)e!or +n care divu!garea de
infor(a)ii pri(ite +n cursu! exercitării unei (isini, treuie autori&ată sau cerută.
6!iga)ii!e de confiden)ia!itate sau secret profesiona! sunt +nscrise +n !egis!a)ia
fiecărei )ări.
Pentru a stai!i dacă infor(a)ii!e confiden)ia!e pot fi divu!gate, treuie avute +n
vedere (ai (u!te aspecte, *i anu(e5
a. c.nd divu!garea este autori&ată de c!ient5 dacă interese!e tuturor păr)i!or 1cu
deoseire ter)i2 pot fi !e&ateF
. c.nd divu!garea este cerută de !ege sau c.nd există o!iga)ii profesiona!e de
divu!gare5
- profesionistu! treuie să facă ape! !a 4udecata sa pentru a deter(ina tipu! de
infor(a)ii care pot fi divu!gateF treuie să se evite situa)ii!e care i(p!ică
fapte sau opinii ne4ustificate sau ne4ustificai!eF
- profesionistu! treuie să se asigure că persoane!e care pri(esc infor(a)ii!e
sunt destinatarii corec)i ai unor astfe! de infor(a)ii, adică cu ai!ită)i să
pri(ească astfe! de infor(a)iiF
- profesionistu! treuie să stai!ească dacă divu!garea *i consecin)e!e
acesteia i(p!ică responsai!itatea sa.
Bn toate aceste ca&uri se reco(andă consu!tarea organis(u!ui profesiona!
*iCsau a unui avocat.
>$
:8. C"(e e/#e %!.!(#".en#&+ (!$e/i!n"+i/.&+&i %!n#"*i+ 5n#(<! "%#i3i#"#e 0e
%!n/i+ie( $i/%"+-
!#SP$%S& Contai!u! care prestea&ă servicii profesiona!e +n do(eniu! fisca!ită)ii este
+ndreptă)it să se situe&e +n cea (ai ună po&i)ie +n favoarea unui c!ient sau a unui
patron, cu condi)ia ca presta)ia să fie efectuată cu co(peten)ă.
Integritatea *i oiectivitatea nu treuie di(inuate, iar opinia contai!u!ui
profesionist treuie să fie confor( !egii.
:uii!e pot fi re&o!vate +n favoarea c!ientu!ui dacă există suport re&onai!
pentru po&i)ia respectivă. Există reg!e(entări specifice +n (aterie
:9. C"(e /&n# %!.!nen#e+e in0een0en1ei-
!#SP$%S& Independen)a are două !aturi5 de spirit *i +n aparen)ă
Independen)a de spirit 1+n g.ndire25
- stare de g.ndire care per(ite oferirea unei opinii, a unui seviciu
profesiona! fără să fie afectată 4udecata profesiona!ăF
- presupune integritate *i oiectivitate.
Independen)a +n aparen)ă constă +n capacitatea profesionistu!ui contai! de a
de(osntra că riscuri!e !a adresa independen)ei +n g.ndire au fost e!i(inate sau
!i(itate, astfe! ca o ter)ă persoană să nu pună !a +ndoia!ă integritatea *i oiectivitatea
profesionistu!ui contai!.
::. En&.e("1i ".enin1,(i 2i (i/%&(i %"(e "$e%#e"), in0een0en1".
!#SP$%S&
- "(enin)ări !egate de interesu! propriu5
o financiar5 direct 1dependen)a de onorarii, onorarii restante, tea(a
de a pierde c!ientu!2,
- "(enin)ări !egate de autocontro! 1i(p!icarea auditoru!ui +n a!te !ucrări +n
cadru! ace!eia*i fir(e2,
- @a(i!iaris( sau +ncredere prea (are +n c!ient 1testarea insuficientă a
infor(a)iei furni&ate de c!ient2,
- Cunoa*terea de prea (u!tă vre(e a c!ientu!ui,
>7
- Persona!itatea *i ca!itatea c!ientu!ui,
- Inti(idarea de către un c!ient prea do(inant, ceea ce i(pune expertu!ui
contai! să ac)ione&e +n (anieră suiectivă.
:=. Ri/%&(i +e6"#e 0e in#e(e/&+ (!(i& E 0e/%(ie(e.
!#SP$%S& Interes financiar direct sau indirect, dependen)a de onorarii, dorin)a de a
+ncasa onorarii restante, tea(a de a pierde c!ientu! etc.
=>. A.enin1,(i +e6"#e 0e $".i+i"(i/. /"& 5n%(e0e(e E 0e/%(ie(e.
!#SP$%S& #iscu! ca expertu! contai! să fie inf!uen)at de persona!itatea *i ca!ită)i!e
c!ientu!uiF să fie prea atent !a interese!e c!ientu!uiF afectarea aten)iei expertu!ui de
cunoa*terea de (u!t ti(p a tuturor pro!e(e!or c!ientu!ui, ceea ce poate conduce !a
+ncredere excesivă +n c!ient *i !a testarea insuficientă a infor(a)ii!or pre&entate de
acesta.
=1. A.enin1,(i +e6"#e 0e in#i.i0"(e E 0e/%(ie(e.
!#SP$%S& Posii!itatea ca expertu! să fie inti(idat de o a(enin)are sau de un c!ient
do(inant *i să se tea(ă de consecin)e!e ce decurg din ac)ionarea de o (anieră
oiectivă. Există o !egătură de cau&a!itate5 inti(idare ; oiectivitate.
=2. Re+"1ii+e e(/!n"+e, $".i+i"+e 2i in0een0en1" E 0e/%(ie(e.
!#SP$%S& #e!a)ii!e persona!e *i fa(i!ia!e pot pre4udicia independen)a. Treuie să ne
asigură( că nici o re!a)ie persona!ă sau fa(i!ia!ă nu pune +n perico! independen)a
profesionistu!ui, +n +nep!inirea (isiunii sa!e. Este i(posii! de codificat +n (od precis
regu!i!e confor( cărora o re!a)ie persona!ă sau fa(i!ia!ă +ntre un profesionist de
practivă !ieră *i un c!ient este acceptai!ă 1prin c!ient +n)e!eg.ndu-se proprietaru!
+ntreprinderii, ac)ionarii principa!i, directori genera!ei, directori financiari,
ad(inistrator sau posturi echiva!ente2.
Institute!e (e(re a!e I@"C treuie să-*i infor(e&e (e(ri de tipu! de
situa)ii susceptii!e de a-i expune !a presiuni.
:e exe(p!u, astfe! de presiuni pot apărea atunci c.nd profesionistu! are
interese financiare co(une cu un cadru sau anga4at a! c!ientu!ui sau c.nd de)in
+(preună interese se(nificative +ntr-o societate +n participa)iune cu un c!ient.
><
=3. On!("(ii+e 2i in0een0en1" E 0e/%(ie(e.
!#SP$%S& C.nd onorarii!e pri(ite de !a un c!ient sau de !a un grup de care apar)ine
ace! c!ient, repre&intă o parte i(portan)ă din onorarii!e rute tota!e a!e cainetu!ui +n
ansa(!u, dependen)a fa)ă de acest c!ient sau grup treuie exa(inată cu aten)ie, căci
independen)a poate fi pusă +n perico!.
6rganis(e!e (e(re a!e I@"C stai!esc regu!i *i furni&ea&ă instruc)iuni
(e(ri!or !or referitoare !a acest suiectF acestea treuie să fie +n concordan)ă cu
nive!u! de de&vo!tare a profesiei contai!e, cu situa)ia econo(ică a fiecărei )ări.
Servicii!e profesiona!e nu treuie să fie propuse sau efectuate, unui c!ient, pe
a&ă de acorduri sau contracte confor( cărora facturarea onorarii!or este condi)ionată
de i(portan)a pro!e(e!or descoperite sau de re&u!tate!e acestor servicii.
Bn )ări!e +n care facturarea onorarii!or este condi)ionată de re&u!tat, este
autori&ată de !egis!a)ie sau de nor(e!e organis(u!ui, aceste (isiuni treuie !i(itate !a
ace!ea pentru care independen)a nu este o!igatorie.
6norarii!e fixate de triuna! sau de a!tă autoritate pu!ică nu sunt considerate
ca intr.nd +n această categorie. :i(potrivă, onorarii!e facturate procentua! sau a!te
(etode si(i!are sunt considerate ca intr.nd +n această categorie.
=4. C!.e#en1" (!$e/i!n"+, 2i (e/!n/"*i+i#"#e" %Bn0 /e &#i+i)e"), +&%(,(i+e "+#&i
e'e(#.
!#SP$%S& /ier profesioni*tii contai!i treuie să evite să preste&e servicii
profesiona!e fără o co(peten)ă adecvată, +n afară de ca&u! +n care eneficia&ă de
sfaturi avi&ate *i de o asisten)ă care să !e per(ită să preste&e servicii de ca!itate.
:acă un profesionist contai! nu posedă co(peten)a necesară +ntr-un do(eniu
specific +n cadru! (isiunii sa!e, acesta poate so!icita sfaturi tehnice de !a un specia!ist
1a!)i profesioni*ti contai!i, avoca)i, ingineri, geo!ogi sau a!)i exper)i2. Bn acest ca&,
de*i profesionistu! contai! se spri4ină pe co(peten)e tehnice a!e specia!istu!ui
consu!tat, acesta din ur(ă nu cunoa*te +n (od necesar regu!i!e de etică a!e profesiunii.
Bntruc.t profesionistu!ui contai! +i revine +ntreaga responsai!itate pentru serviciu!
prestat, e! treuie să se asigure că regu!i!e de etică au fost respectate de către expertu!
consu!tant. E! treuie să se asigure că expertu! consu!tat este !a curent cu regu!i!e de
>=
etică, (ai a!es principii!e funda(enta!e a!e profesieiF aceste principii se ap!ică !a orice
(isiune !a care participă ace*ti exper)i.
"ceastă asigurare se poate o)ine5
- fie cer.nd exper)i!or respectivi să citească regu!i!e de eticăF
- fie cer.nd exper)i!or o confir(are scrisă asupra unei +n)e!egeri a regu!i!or
de eticăF
- fie d.nd sfaturi dacă apar conf!icte poten)ia!e.
C.nd profesionistu! contai! nu are asigurarea că regu!i!e de etică sunt cunoscute *i
respectate, e! treuie să refu&e +ncredin)area (isiunii sau să o +ntrerupă 1dacă a
+nceput2.
=7. C(i#e(ii 0e /#"*i+i(e " !n!("(ii+!(.
!#SP$%S& 6norarii!e facturate treuie să ref!ecte +n (od fide! va!oarea servicii!or
prestate, )ăn.nd cont de ur(ătoare!e e!e(ente5
$. co(peten)a *i cuno*tin)e!e o)inute pentru tipu! de serviciu prestatF
7. nive!u! de instruire *i experien)a persoanei care participă !a !ucrareF
<. ti(pu! afectat de fiecare persoană efectuării !ucrăriiF
=. gradu! de responsai!itate a! (isiunii respectiveF
6norarii!e se ca!cu!ea&ă +n func)ie de tarife!e orare sau &i!nice +n vigoare,
pentru fiecare participant !a (isiune, !a nive!u! fiecărei fir(e, fiecărui profesionist.
3n profesionist contai! nu treuie să propună servicii profesiona!e pentru
onorarii suesti(ate.
C.nd se propune un onorariu unui c!ient, profesionistu! contai! treuie să se
asigure că nu este sacrificată ca!itatea sa *i că se respectă nor(e!e organis(u!ui
interna)iona! cu privire !a ca!itate.
Che!tuie!i!e *i diverse!e ra(ursări ; dep!asări de exe(p!u ; se +nregistrea&ă
distinct. Perceperea de co(isioane sau p!ata de către un profesionist contai! ca !ier
profesionist, este strict inter&isă.
Criterii!e de care se )ine sea(a +n stai!irea onorarii!or sunt5
a. co(peten)a *i cuno*tin)e!e necasare serviciu!ui prestatF
. nive!u! de for(are, instruire *i experien)ă a persoanei participante !a
(isiuneF
>>
c. ti(pu! afectat 1ore, &i!e2F
d. riscuri!e *i gradu! de responsai!itate a (isiunii.
=8. A%#i3i#,1i in%!."#i*i+e %& e'e(%i#"(e" (!$e/iei +i*e(e.
!#SP$%S& Nu treuie să exercite +n para!e! activită)i care afectea&ă sau sunt
susceptii!e de a afecta integritatea, oiectivitatea, independen)a, una reputa)ie a
profesiei, care sunt inco(patii!e cu exercitarea profesiei !iere.
Ca!itatea de expert contai! este inco(patii!ă cu orice activitate sa!ariată +n
afara Corpu!ui sau orice activitate co(ercia!ă.
Bn une!e situa)ii, !ier profesionistu! contai! poate pri(i spre conservare *i
uti!i&are, potrivit !egii, fonduri a!e c!ien)i!or, e! treuind5
- să păstre&e aceste fonduri, separat de fonduri!e sa!eF
- să !e uti!i&e&e confor( destina)ii!or stai!iteF
- să aiă posii!itatea să 4ustifice existen)a *i uti!i&area fonduri!or respective.
=9. Re+"1ii+e %& %ei+"+1i .e.*(i E A%%e#"(e" 0e n!i .i/i&ni.
!#SP$%S& Servicii!e sau sfaturi!e unui !ier profesionist contai! care posedă
co(peten)e particu!are pot fi so!icitate5
a. de către c!ient5
- după discu)ii *i consu!tări prea!ai!e cu profesionistu! contai! +n func)ie
1existent2F
- !a cererea sau reco(andarea expresă a profesionistu!ui contai! +n func)ie
1existent2F
- fără consu!tarea profesionistu!ui contai! +n func)ie.
. de către profesionistu! contai! +n func)ie 1existent2, su re&erva respectării
stricte a secretu!ui profesiona!
3neori c!ientu! cere ; !a contactarea unui !ier profesionist contai! ; să nu fie
infor(at profesionistu! contai! +n func)ie 1existent2F +n astfe! de ca&uri, profesionistu!
contai! treuie să decidă dacă (otive!e c!ientu!ui sunt acceptai!e.
Profesionistu! contai! contactat treuie5
- să se confor(e&e instruc)iuni!or pri(ite de !a profesionistu! contai! +n
func)ie sau de !a c!ient, +n (ăsura +n care e!e nu sunt contradictorii cu
o!iga)ii!e !ega!e sau profesiona!eF
>?
- să garante&e, pe c.t posii!, că profesionistu! contai! +n func)ie este ine
infor(at de natura genera!ă a servicii!or profesiona!e prestate.
C.nd opinia unui profesionist contai! +n func)ie 1existent2 este so!icitată +n
ceea ce prive*te ap!icarea principii!or contai!e, nor(e!or de audit, nor(e!or de
raportare, profesionistu! contai! +n func)ie treuie să aiă gri4ă ca opinia sa să nu
inf!uen)e&e +n (od exagerat 4udecata *i oiectivitatea profesionistu!ui contai!
contactat.
=:. Re+"1ii+e %& %ei+"+1i .e.*(i E 5n+!%&i(e" %& &n "+# +i*e( (!$e/i!ni/# %!n#"*i+.
!#SP$%S& Bntreprinderea are dreptu! de a-*i a!ege consi!ierii *i de a-i +n!ocui c.nd
dore*te. :acă este i(portantă apărarea interese!or !egiti(e a!e +ntreprinderii, este !a
fe! de i(portant ca un !ier profesionist contai! să poată decide, dacă există (otive
profesiona!e care să 4ustifice, neacceptarea (isiuniiF aceasta presupune o co(unicare
directă cu profesionistu! contai! +n func)ie. Bn asen)a unei cereri specifice,
profesionistu! contai! +n func)ie nu treuie să furni&e&e spontan infor(a)ii despre
afaceri!e c!ientu!ui său.
3r(ătorii factori stai!esc, +n ce (ăsură, un profesionist +n func)ie poate
discuta despre afaceri!e c!ientu!ui său cu un profesionist contactat5
- dacă c!ientu! a autori&at acest !ucruF
- dacă nor(e !ega!e sau regu!i de etică, referitoare !a această divu!gare,
per(it acest !ucru.
Co(unicarea +ntre cei doi profesioni*ti contai!i are scop5
- de a +(piedica un !ier profesionist contai! să accepte no(ina!i&area sa,
dacă toate e!e(ente!e pertinente nu sunt cunoscuteF
- de a prote4a ac)ionarii (inoritari care nu sunt de regu!ă infor(a)i de
+(pre4urări!e +n!ocuirii profesionistu!ui contai! +n func)ieF
- de a apăra interese!e profesionistu!ui contai! +n func)ie, atunci c.nd
propunerea de +n!ocuire se datorea&ă caracteru!ui său scrupu!os de a
ac)iona ca profesionist independent.
Bnainte de a accepta o no(ina!i&are pentru a presta servicii profesiona!e care
p.nă atunci au fost prestate de către un a!t !ier profesionist contai!, profesionistu!
contai! treuie5
>9
- să stai!ească dacă c!ientu! poten)ia! a infor(at profesionistu! +n func)ie de
inten)ia sa de a-! +n!ocui *i !-a autori&at, +n scris, să discute !ier *i fără
!i(ite despre afaceri!e sa!e cu nou! profesionist contai!F
- să so!icite autori&area de co(unicare cu profesionistu! contai! +n func)ie.
:acă această autori&are este refu&ată, profesionistu! contai! treuie, +n
asen)a a!tor (i4!oace a!ternative de a o)ine asigurări!e necesare, să rfu&e
no(ina!i&area sa. :acă autori&area este dată, treuie să ceară
profesionistu!ui +n func)ie5
- - să furni&e&e toate infor(a)ii!e care i-ar inter&ice să accepte (isiuneaF
- să furni&e&e toate infor(a)ii!e necesare care să-i per(ită să ia o deci&ie.
Profesionistu! +n func)ie, !a pri(irea autori&a)iei din partea c!ientu!ui, treuie5
- să răspundă 1+nscris2, arăt.nd dacă există (otive profesiona!e care ar
inter&ice profesionistu!ui să accepte no(ina!i&area saF
- să asigure că c!ientu! a autori&at, divu!garea infor(a)ii!or, profesionistu!ui
dese(natF
- să co(unice orice infor(a)ie de care are nevoie profesionistu! dese(nat,
pentru a putea să decidă dacă acceptă sau nu (isiunea *i să aorde&e !ier,
cu profesionistu! dese(nat, toate pro!e(e!e i(portante, privind
no(ina!i&area sa.
==. Ce /e 5n1e+e6e (in &*+i%i#"#e 5n (!$e/i" %!n#"*i+,-
!#SP$%S& Pu!icitatea, +n practica contai!ă se face +n !i(ite!e stricte prevă&ute de
Codu! etic *i fără a fi afectate interese!e ce!or!a!)i (e(ri ai CECC"#. Ea treuie să
+ndep!inească (ai (u!te atriute5
- infor(area oiectivă a pu!icu!uiF
- decen)aF
- cinsteaF
- +ncredereaF
- unu! gust.
1>>. En&.e("1i /i#&"1ii+e %"(e n& (,/&n0 %(i#e(ii+!( 0e !*ie%#i3i#"#e, 5n%(e0e(e,
%in/#e, 0e%en1, 2i *&n 6&/# en#(& ! "%1i&ne 0e (!.!3"(e.
>G
!#SP$%S& Bntre situa)ii!e care nu +ndep!inesc criterii!e de oiectivitate, +ncredere,
cinste, decen)ă *i un gust a(inti(5
- ce!e care creea&ă speran)e fa!se, induc +n eroare sau creea&ă speran)e
ne4ustificate de posii!e re&o!vări favorai!eF
- i(p!ică posii!itatea de a inf!uen)a orice instan)ă triuna!, agen)ie de
reg!e(entareF
- fac co(para)ii cu a!)iiF
- con)in (ărturii sau aproări scriseF
- care con)in orice a!te preci&ări ce ar putea să producă unei persoane
re&onai!e o ne+n)e!egere sau o decep)ieF
- care pretind, ne4ustificat că persoana respectivă este expert sau specia!ist
+ntr-un anu(e do(eniu a! contai!ită)ii.
1>>. C"(e /&n# %!n0i1ii+e %e(&#e &nei "%1i&ni 0e (!.!3"(e "#&n%i %Bn0
&*+i%i#"#e" n& e/#e "&#!(i)"#,-
- !#SP$%S& Există o pa!etă a condi)ii!or *i anu(e5
- să aiă ca oiect aducerea !a cuno*tin)a pu!icu!ui sau a ace!or sectoare a!e
pu!icu!ui care sunt interesate, a fapte!or, +ntr-un (od care să nu fie fa!s, să
nu inducă +n eroare *i să nu producă decep)iiF
- să fie de un si()F
- să fie de(nă din punct de vedere profesiona!F
- să evite repetarea frecventă, ostentativă a nu(e!ui contai!u!ui profesionist
independentF
- să evite pro(ovarea persona!ă excesivă.
1>2. C"(e /&n# (e6&+i+e 0e e#i%, "+i%"*i+e %!n#"*i+i+!( /"+"(i"1i 5n in0&/#(i,
%!.e(1, #("n/!(#, /e%#!( &*+i%-
!#SP$%S& Profesioni*tii contai!i treuie să fie !oia!i at.t fa)ă de anga4ator c.t *i fa)ă
de profesie. "ceste două exigen)e fiind uneori +n contradic)ie.
Pri(a condi)ie a unui anga4at este de a sus)ine oiective!e etice *i !egiti(e a!e
organi&a)iei profesiona!e. Totodată un anga4at nu poate fi o!igat5
- să vio!e&e !egis!a)iaF
- să +nca!ce regu!i!e *i nor(e!e profesieiF
- să (intă auditorii anga4atoru!ui săuF
>D
- să se(ne&e o dec!ara)ie care să con)ină distorsiuni a!e rea!ită)ii. :acă
profesionistu! sa!ariat nu reu*e*te să re&o!ve o pro!e(ă i(portantă care
constituie un conf!ict +ntre anga4a)i *i exigen)e!e profesiona!e, după ce au
fost epui&ate toate! e*a!oane!e 1p.nă !a ad(inistrator2, e! nu are a!tă a!egere
dec.t să de(isione&eF (otive!e unei astfe! de deci&ii sunt notificate
anga4atoru!ui, dar o!iga)ii!e de confiden)ia!itate +i inter&ic să infor(e&e o
a!tă persoană 1+n afară de ca&u! +n care !egea sau o nor(ă profesiona!ă
prevede această o!iga)ie.
- să inducă +n eroare patronu! despre gradu! său de pregătire sau experien)a
sa.
1>3. P(in%iii+e $&n0".en#"+e (i3in0 %!n0&i#" e#i%, 2i (!$e/i!n"+,.
!#SP$%S& "cestea privesc5
- integritateaF
- oiectivitateaF
- independen)aF
- secretu! profesiona!F
- respectarea nor(e!or tehnice *i profesiona!eF
- co(peten)a profesiona!ăF
- co(porta(entu! deonto!ogic.
1>4. C"+i#,1i+e .e.*(i+!(, %!n0i1ii en#(& .en1ine(e" "%e/#!(".
!#SP$%S& "ctivitatea (e(ri!or Corpu!ui se caracteri&ea&ă prin5
- Htiin)ă, co(peten)ă *i con*tiin)ăF
- Independen)ă de spirit *i de interes (ateria!F
- 0ora!itate, proitate *i de(nitate.
Pentru (en)inerea acestor ca!ită)i, fiecare (e(ru treuie5
- să-*i de&vo!te necontenit cu!turaF
- să acorde toată aten)ia pentru orice pro!e(ă exa(inatăF
- să +*i expri(e opinia fără nici o e&itareF să se expri(e c!ar, categoric *i
fer(F
- să nu dea niciodată oca&ia de a se af!a +n situa)ia să nu poată să +*i exercite
!ier profesia, să nu-*i exercite !iertatea de g.ndireF
?8
- să considere că independen)a sa treuie circu(scrisă, +n orice +(pre4urare,
regu!i!or stai!ite de Corp.
?$
BIBLIOGRAFIE SELECTIFĂ
$. Eoi)an, N., Experti&a contai!ă +n #o(.nia, Ed. 0irton, Ti(i*oara, 788?
7. Eou!escu, 0. *i Ghi)ă, 0. Experti&ă contai!ă, Ed. :P, E, 788$
<. Eou!escu, 0., Contai!itate *i experti&ă contai!ă, Ed. @unda)iei %#o(.nia de
(.ine', E., 7888
=. Eou!escu, 0., Ghi)ă 0., Contro! financiar *i experti&ă contai!ă, Ed. Eficient,
E., $DD?
>. Eou!escu, 0., Ghi)ă 0., Experti&ă contai!ă *i audit financiar contai!, Ed.
:E, E. $DDD
?. Eunget, 6., Experti&a contai!ă, Ed. 0irton, Ti(i*oara, 788<
9. Cristea, H., To(a 0., :octrina *i deonto!ogie +n profesia contai!ă +n
#o(.nia, Ed. CECC"#, E., 788$
G. 6.G. nr. ?>C$DD= privind organi&area activită)ii de experti&ă contai!ă *i a
contai!i!or autori&a)i, aproată prin !egea nr. =7C$DD>, cu (odificări!e
u!terioare *i #egu!a(entu! de organi&are *i func)ionare a! CECC" #o(.nia.
D. Codu! de procedură pena!ă *i Codu! de procedură civi!ă, dispo&i)ii!e
referitoare !a experti&e!e 4udiciare.
$8. Nor(a profesiona!ă nr. <> pentru efectuarea experti&e!or contai!e.
CECC"#, E.
$$. Codu! etic a! profesioni*ti!or contai!i, Ed. CECC"#, E
$7. 6.G. nr. 7C7888 privind organi&area activită)ii de experti&ă tehnică 4udiciară,
0.6. nr. 7?C7>.8$.7888
$<. #.6.@. a! CECC"#
$=. #.6. a exa(enu!ui pentru accest !a profesie
$>. Codu! etic na)iona! e(is de CECC"#
$?. Codu! etic a! I@"C
$9. Co!ec)ia revistei CECC"#, %Contai!itatea, experti&a *i auditu! afaceri!or'
$G. Nor(e profesiona!e, Ed. CECC"#, E.
?7
Ane'" 1
NORME GENERALE
11. DE COMPORTAMENT PROFESIONAL 12. NORME DE LUCRU 13. NORMA DE RAPORTARE
$$.$ Independen)a
$$.7 Co(penten)a
$$.< Ca!itatea !ucrări!or
$$.= Secretu! profesiona! *i confiden)ia!itatea
$$.> "cceptarea *i (en)inerea (isiuni!or
$7.$ Progra(area !ucrări!or
$7.7. Contractarea !ucrări!or
$7.< :e!egarea *i supravegherea !ucrări!or
$7.= 3ti!i&area !ucrări!or a!tor profeioni*ti
?<
Ane'" 2
NORME PRIFIND EXPERTIZELE CONTABILE
N37
<>8 Codu! de referin)ă a!
(isiuni!or privind experti&e!e
contai!e
<>$ Nor(e de co(porta(ent
specifice (isiuni!or privind
experti&e!e contai!e
<>7 Nor(e de !ucru specifice
(isiuni!or privind experti&e!e
contai!e
<>< Nor(e de raport specifice
experti&e!or contai!e
<>$$ Independen)a
<>$7 Co(peten)a
<>$< Ca!itatea experti&ei
<>$= Secretu! profesiona! *i
confiden)ia!itatea expertu!ui
<>$> "cceptarea expeti&e!or
contai!e
<>$? #esponsai!itatea efectuării
experti&e!or contai!e
Ane'" 3
?=
CODUL ETIC NAGIONAL AL PROFESIEI CONTABILE
Edi)ia a III-a 1revi&uită2 788?
A1
In#(!0&%e(e
e'+i%"#i3,
A2 De%+"("1i" CS "+
CECCAR (i3in0
&ne(e" 5n "+i%"(e 2i
5n/&2i(#e" %e(in1e+!( e#i%e
P.A. APLICAREA GENERALĂ A
CODULUI
P.B. PROF.CT.
INDEPENDENGI
PCH P(!$e/i!ni2#i
%!n#"*i+i "n6"?"1i
S$88 Introducere *i principii
funda(enta!e. "ordarea cadru!ui
conceptua!
S$$8 Integritatea
S$78 6iectivitate
S$<8 Co(peten)ă profesiona!ă
S$=8 Confiden)ia!itate
$>8 Co(porta(ent profesiona!
S788 Introducere
S7$8 "cceptarea unui
c!ient
S778 Conf!ict de interese
S7<8 6pinii sup!i(entare
S7=8 6norarii *i a!te tipuri
de re(unera)ii
S7>8 0arLetingu!
servicii!or prof.
S7?8 Cadouri *i ospita!.
S798
S7G8 Independen)ă
S7D8
<88 Introducere
<$8 Conf!ict
<78
<<8
?>
Ane'" 4
CALITATEA PĂRGILOR ÎN EXPERTIZELE CONTABILE
IUDICIARE
FAZELE PROCESUALE DENUMIREA PĂRGILOR
PROCESUALE
1. În (!%e/&+ %i3i+
$.$ Oudecare +nCpe fond
$.7 "pe!
$.< #ecurs
$.= Contesta)ie +n anu!are
$.> #evi&uire
$.? Executare si!ită
#ec!a(ant *i p.r.t
"pe!ant *i inti(at
#ecurent *i inti(at
Contestator *i inti(at
#evi&uient *i inti(at
Creditor *i deitor
2. În (!%e/&+ en"+
7.$. Sesi&area organe!or de ur(ărire
pena!ă
7.$. Procesu! pena!
Peti)ionar 1denun)ător2 *i +nvinuit
Incu!pat, parte vătă(ată, parte
responsai!ă civi!(ente, după ca&
??
Ane'" 7
STUDIU DE CAZ
P(i3in0 e$e%#&"(e" e'e(#i)ei %!n#"*i+e ?&0i%i"(e
P"HII :E P"#C3#S 1C6NJIN3T3#I2
$. Pre&entarea !itigiu!ui privind pe .............................................. +n ca!itate de
rec!a(ant *i pe .............................................. +n ca!itate de p.r.t.
<e2t& (((((((((((((((((((((((((((((((
7. "cceptarea de către instan)ă a proei cu experti&a contai!ă *i efectuarea procedurii
de ur(ărire a expertu!ui contai!5
<e2t& =a solicitarea reclamantului ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( instanţa
>((((((((((((((((((((((((((((((((((((? din >localitatea? emite 9ncheierea nr( ((((((((((((((((((((( în şedinţa
publică din data ((((((((((((((((((((((((((((( prin care dispune efectuarea unei e2perti.e
contabile 1udiciare(
<. Bntoc(irea adresei către E/ETC din cadru! Triuna!u!ui ..........................................
pentru a co(unica o !istă cu nu(e!e a < exper)i contai!i.
=. E/ETC +ntoc(e*te /ista pe care o depune registraturii instan)ei.
>. Instan)a e(ite Bncheierea nr. .......................... din *edin)a pu!ică din data ................
prin care nu(e*te pe expertu! contai! .................................... pentru efectuarea
experti&ei contai!e care ur(ea&ă a fi citat pentru a se pre&enta +n vederea depunerii
4ură(.ntu!ui.
?. Bn a&a Bncheierii se +ntoc(e*te CIT"JIE către expertu! contai! prin care este
che(at +n instan)ă.
9. Efectuarea experti&ei
9.$. #aport de experti&ă contai!ă 4udiciară 1con)inut2
9.$.$ Cap.I Introducere 1cuprinde25
<e2t& @ate despre e2pert/ cau.a şi părţile
". B(pre4urări!e ce au deter(inat cau&a
Text5 :escrierea cau&ei *i scopu!
E. 6iective!e experti&ei contai!e 4udiciare
6iective cerute de păr)i
?9
P.r.tu!5
$. 6iectivu!5 ................
7. 6iectivu!5 ................
..
..
n. 6iectivu!5 ................
#ec!a(antu!5
$. 6iectivu!5 ................
7. 6iectivu!5 ................
..
..
n. 6iectivu!5 ................
C. 0ateria! docu(entar
Experti&a s-a a&at pe ur(ătoru! (nateria! docu(entar5
$. :osaru! cau&ei
7. :ocu(ente contai!e
<. Hotăr.ri de Guvern
=. /egi
>. 6G
Bn cau&a ce for(ea&ă oiectu! pre&entu!ui contract nu s-a (ai efectuat nici o
experti&ă contai!ă
Ter(enu! de depunere a #aportu!ui de experti&ă contai!ă a fost stai!it pentru
..................................
9.$.7 Cap. II :esfă*urarea experti&ei contai!e
 Sunt re!uate oiective!e !a care expertu! contai! a for(u!at
răspunsuri!e docu(entate, cu re&u!tate!e !a care a4unge 1va!oric2
 Bntreări!e sunt succedate de răspunsuri cu tri(iteri !a ca!cu!e!e
ana!itice 1+n text sau +n anexe2.
9.$.< Cap. III Conc!u&ii
 #e!uarea sinteti&ată a constatări!or din Cap. II, pentru fiecare oiectiv.
?G

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->