You are on page 1of 4

B GIO DC V O TO CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

------c lp - T do - Hnh phc


--------------S: 1537/CT-BGDT

H Ni, ngy 05 thng 5 nm 2014


CH TH

V TNG CNG V NNG CAO HIU QU MT S HOT NG GIO


DC CHO HC SINH, SINH VIN TRONG CC C S GIO DC, O TO
Thc hin Ngh quyt s 29/NQ-TW ngy 04 thng 11 nm 2013 ca Hi ngh
ln th 8 Ban chp hnh Trung ng ng (Kha XI) v i mi cn bn, ton din
gio dc v o to, p ng yu cu cng nghip ha, hin i ha trong iu kin
kinh t th trng nh hng x hi ch ngha v hi nhp quc t; nhm pht huy v
nng cao hiu qu mt s hot ng gio dc trong nh trng, gp phn gio dc o
c, li sng, nng cao cht lng gio dc ton din cho hc sinh, sinh vin, B
trng B Gio dc v o to yu cu cc c s gio dc mm non, ph thng; cc
i hc, hc vin, trng i hc, cao ng v trung cp chuyn nghip v dy
ngh (sau y gi chung l cc c s gio dc, o to) trin khai thc hin nghim tc
mt s ni dung sau:
I. Ni dung:
1. Ti L cho C T quc cc c s gio dc, o to, ton th cn b, nh
gio, hc sinh, sinh vin ht Quc ca. ng thi, nhm gio dc tinh thn yu nc,
lng t ho dn tc cho hc sinh, sinh vin, i Thiu nin Tin phong H Ch Minh,
on Thanh nin Cng sn H Ch Minh, Hi Sinh vin v cc t chc on th khc
trong cc c s gio dc, o to t chc cho hc sinh, sinh vin tp ht Quc ca, m
bo 100% hc sinh, sinh vin ht ng nhc v li Quc ca. To iu kin cho tr Mm
non c nghe Quc ca thng xuyn.
2. Tip tc thc hin cc ni dung xy dng trng hc thn thin, hc sinh tch
cc tr thnh cc hot ng thng xuyn trong cc nh trng. T chc cho hc sinh,
sinh vin trc nht lp, chm sc cy xanh, khun vin, gi gn cnh quan, v sinh mi
trng, phng hc, k tc x xanh - sch - p - thn thin - vn minh; t chc cho hc
sinh, sinh vin thng xuyn tham gia cc hot ng lao ng tp th ph hp vi tng
la tui v iu kin ca tng a phng nhm hnh thnh thc bo v mi trng,
gio dc tnh yu lao ng, tinh thn t nguyn v chia s v cng ng.
3. Xy dng v thc hin quy tc ng x vn ha trong nh trng, quy nh c
th mi quan h, ng x ng mc, thn thin gia cc cn b, nh gio v hc sinh,
sinh vin.

To iu kin thun li v mi mt duy tr v m bo hiu qu cc hot ng


ngoi kha tp th c tnh cng ng - x hi hc sinh, sinh vin c hot ng tri
nghim thc t, gp phn gio dc nhn cch, k nng sng v nh hng thm m
lnh mnh cho hc sinh, sinh vin.
4. Cc c s gio dc t mm non n trung hc ph thng thng xuyn gio
dc hc sinh thc hin 5 iu Bc H dy thiu nin, nhi ng; tt c cc phng hc
u c 5 iu Bc H dy v tr trang trng nhc nh hc sinh hiu, ghi nh v
lm theo.
Duy tr nn np tp th dc bui sng, tp th dc gia gi vo tt c cc ngy
hc chnh kha; s dng cc bi tp th dc bui sng v gia gi hin c hoc bin
son mi ph hp vi tui ca hc sinh.
5. Tng cng i mi cng tc gio dc, ph bin php lut, t vn tm l, i
thoi vi sinh vin, bi dng chuyn mn, nghip v nhm h tr v gio dc cho ton
th cn b, gio vin, hc sinh, sinh vin thc tn trng v chp hnh php lut, thc
hin vn ha giao thng; trang b cc k nng ng x ph hp, khng xy ra bo lc
trong nh trng; m bo an ton v th cht, tinh thn v ti sn ca cn b, nh gio
v hc sinh, sinh vin, c bit l i vi cc hc sinh, sinh vin n.
6. Tng cng tuyn truyn, gio dc v trang b cho hc sinh, sinh vin cc k
nng phng trnh ui nc, tai nn giao thng v tai nn thng tch.
7. V t chc mc ng phc ca hc sinh, sinh vin: Nu c nhu cu th c s
gio dc, o to ch quy nh v mu m gia nh hc sinh t may, sm; Khng
thay i quy nh ng phc thc hin tit kim, trnh lng ph.
8. Thc hin nghim tc phong tro thi ua lm theo li Bc H dy: D kh
khn n u cng phi tip tc thi ua dy tt v hc tt. Pht huy tnh gng mu,
tinh thn t hc, sng to ca cn b, nh gio; m bo k cng trong nh trng,
khi dy v pht huy tinh thn trch nhim, tnh thng ca thy gio, c gio i vi
hc tr.
II. T chc thc hin:
1. i vi cc c s gio dc, o to:
Ch o, ph bin Ch th n ton th cn b, nh gio, hc sinh, sinh vin v
hng dn cc c s gio dc, o to nghim tc trin khai thc hin; tng cng vai
tr gio vin ch nhim, gio vin tng ph trch i, c vn hc tp v cc t chc
on th trong cng tc gio dc o c, li sng, t vn tm l, hng nghip cho
hc sinh, sinh vin; ng thi lng ghp cc ni dung xy dng trng hc thn thin,
hc sinh tch cc v cc hot ng ngoi kha ph hp vi iu kin thc t ca a
phng v cc trng.

Tng cng ch o, quan tm to iu kin v ngun lc on Thanh nin


Cng sn H Ch Minh, Hi Sinh vin, Hi ng i duy tr hot ng, xy dng v h
tr hot ng cho cc cu lc b k nng trong iu kin o to theo hc ch tn ch;
2. Gim c s gio dc v o to v Th trng c s o to c trch nhim
ch o vic t chc, trin khai thc hin nghim tc Ch th ny, bo co kt qu thc
hin v B Gio dc v o to (qua V Cng tc hc sinh, sinh vin) trc ngy 15/6
hng nm.
3. V Cng tc hc sinh, sinh vin ch tr phi hp vi cc v bc hc v cc n
v lin quan xy dng k hoch ch o, kim tra, gim st vic trin khai thc hin Ch
th ca cc a phng v c s o to, tng hp bo co B trng kt qu trin khai
Ch th trong c nc ti hi ngh tng kt nm hc hng nm.
4. Cc V: Gio dc Mm non, Gio dc Tiu hc, Gio dc Trung hc, Gio
dc Thng xuyn, Gio dc i hc, Gio dc Chuyn nghip, Gio dc Dn tc,
Php ch v Cc Nh gio v Cn b qun l c s gio dc theo di, n c vic thc
hin Ch th trong phm vi qun l ca n v.
Ch th ny c ph bin n tt c cn b cng chc, vin chc cc cp qun
l gio dc, cc c s gio dc, o to trong c nc v cc n v lin quan t
chc qun trit v thc hin. Bi b nhng quy nh trc y tri vi Ch th ny.
Ni nhn:
- Vn phng Ch tch nc; ( bo co)
- Vn phng Quc hi; ( bo co)
- Vn phng Chnh ph; ( bo co)
- y ban VHGDTNTN&N ca Quc hi; (
bo co)
- Ban Tuyn gio TW; ( bo co)
- B trng; ( bo co)
- Cc Th trng ( ch o);
- TW on TNCS H Ch Minh ( phi hp);
- UBND tnh, TP trc thuc TW; ( thc hin)
- Cc s GDT; ( thc hin)
- Cc H, trng H, HV, C, TCCN&DN;
( thc hin)
- Website Chnh ph;
- Website B GDT;
- Lu : VT, V CTHSSV.

KT. B TRNG
TH TRNG

Trn Quang Qu