You are on page 1of 8

08 Statistieken

activiteitenverslag 2008

Rijksdienst voor sociale zekerheid
van de provinciale
en plaatselijke overheidsdiensten
inhoud
1 Aantal werkgevers per gewest en type werkgever
2 Aantal werkgevers per gewest en
tewerkstellingsklasse
3 Aantal werkgevers per gewest en pensioenstelsel
4 Aantal werknemers per gewest en type werkgever
5 Aantal werknemers per type werkgever en

08
statuut
6 Aantal werknemers per geslacht
7 Tewerkstelling tijdens het 4e kwartaal van 2008
volgens kenmerk werknemer en type prestatie
8 Aantal werknemers per statuut en leeftijdsklasse
9 Aantal werknemers per gewest en statuut
10 Evolutie van het aantal werknemers van 2005
tot 2008
11 Aantal vastbenoemden per pensioenstelsel en
gewest
12 Aantal vastbenoemden per pensioenstelsel en
leeftijdsklasse
13 Het aantal vrijwillige brandweerlieden tijdens
het 4e kwartaal van 2008 per gewest - al dan niet
onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen

Verantwoordelijke uitgever
Jan Gysen
Jozef II-straat 47, 1000 Brussel

Voor meer info, contacteer
Godelieve Moreels of Vanessa Bosseman
info@rszppo.fgov.be
stat@rszppo.fgov.be

Ontwerp & realisatie
Erik Hubin, www.erikhubin.be
RSZPPO Statistieken Activiteitenverslag 2008
1 Aantal werkgevers per gewest en type werkgever
Type werkgever BRUSSELS H. GEWEST VLAAMS GEWEST WAALS GEWEST TOTAAL
Gemeente en autonome gemeentelijke regie 19 347 288 654
OCMW 19 307 263 589
Vereniging Hoofdstuk 12 OCMW-wet 11 42 27 80
Intercommunale 10 85 82 177
Provincie en autonome provinciale regie 1 13 9 23
Politiezone 6 118 72 196
Diversen* 7 7 1 15
TOTAAL 73 919 742 1.734
* Bevat onder andere het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Commission Communautaire Française, …

2 Aantal werkgevers per gewest en tewerkstellingsklasse
aantal werknemers BRUSSELS H. GEWEST VLAAMS GEWEST WAALS GEWEST TOTAAL
van 1 tot 4 4 51 48 103
van 5 tot 9 1 23 53 77
van 10 tot 19 3 37 49 89
van 20 tot 49 5 138 137 280
van 50 tot 99 2 222 193 417
van 100 tot 199 8 244 133 385
van 200 tot 499 15 154 82 251
van 500 tot 999 20 27 22 69
1000 en meer 15 23 25 63
TOTAAL 73 919 742 1.734

3 Aantal werkgevers per gewest en pensioenstelsel
Pensioenstelsel BRUSSELS H. GEWEST VLAAMS GEWEST WAALS GEWEST TOTAAL
Pool 1 Vastbenoemden Gemeenschappelijk pensioenstelsel 13 646 559 1.218
Pool 2 Vastbenoemden nieuw aangeslotenen 10 18 12 40
Pool 3 Vastbenoemden voorzorgsinstelling 28 56 19 103
Pool 4 Vastbenoemden eigen kas 9 8 6 23
Pool 5 Vastbenoemden politie 6 118 72 196
Geen vastbenoemden 7 73 74 154
TOTAAL 73 919 742 1.734
4 Aantal werknemers per gewest en type werkgever
Type werkgever BRUSSELS H. GEWEST VLAAMS GEWEST WAALS GEWEST TOTAAL
gemeente en autonome gemeentelijke regie 17.883 74.729 49.172 141.784
OCMW 8.617 54.070 25.905 88.592
Vereniging hfdst 12 8.125 13.655 1.993 23.773
intercommunale 2.026 8.557 26.595 37.178
provincie en autonome provinciale regie 0 6.507 11.572 18.079
politie 5.707 16.513 10.746 32.966
diversen* 5.308 134 62 5.504
TOTAAL 47.666 174.165 126.045 347.876
* Bevat onder andere het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Commission Communautaire Française, …

5 Aantal werknemers per type werkgever en statuut
Type werkgever Vastbenoemden Gesubsidieerde Andere TOTAAL
contractuelen contractuelen
Plaatselijke besturen 128.172 58.167 143.457 329.796
Provinciale besturen 10.925 655 6.500 18.080
TOTAAL 139.097 58.822 149.957 347.876

6 Aantal werknemers per geslacht 7 Tewerkstelling tijdens het
4e kwartaal van 2008 volgens
Geslacht Aantal
Mannen 138.930
kenmerk werknemer en
Vrouwen 208.946 type prestatie
TOTAAL 347.876
kenmerk werknemer belangrijkste tewerkstellingslijn
| | Aantal werknemers per geslacht procentueel in dienst |1| 347.876
uit dienst |2| 14.453
sociale zekerheid nvt |3| 10.328
geen prestaties |4| 14.265
1 De werknemers die op 31-12-2008 in dienst zijn en prestaties geleverd
hebben in het 4e kwartaal 2008.
MANNEN 2 De werknemers die niet meer in dienst zijn op 31-12-2008 maar die toch
39,94% prestaties geleverd hebben tijdens het 4e kwartaal 2008.
3 De werknemers die niet onder het toepassingsgebied van de sociale zekerheid
vallen (vrijwillige brandweerlieden, studenten, monitoren, geneesheren,
deeltijds leerplichtigen).
4 De werknemers met een verbrekingsvergoeding, in voltijdse
loopbaanonderbreking of met onbezoldigd verlof.
VROUWEN
60,06%
8 Aantal werknemers per statuut en leeftijdsklasse
| | Aantal werknemers per leeftijdsklasse
149.957
150.000 139.097

120.000

90.000

58.822
60.000

30.000

0
VASTBENOEMDEN GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN ANDERE CONTRACTUELEN

Leeftijd 18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

9 Aantal werknemers per gewest en statuut
Type werkgever BRUSSELS H. GEWEST VLAAMS GEWEST WAALS GEWEST TOTAAL
Vastbenoemden 19.901 74.568 44.628 139.097
Gesubsidieerde contractuelen 2.530 29.248 27.044 58.822
Andere contractuelen 25.235 70.349 54.373 149.957
TOTAAL 47.666 174.165 126.045 347.876

| | Aantal werknemers per gewest en statuut procentueel

100% Vastbenoemden

Gesubsidieerde
40,39% 43,14% 43,11% contractuelen
75% 52,94%
Andere contractuelen

50% 16,79% 16,91%
5,31% 21,46%

25%
41,75% 42,81% 39,98%
35,4%

0%
BRUSSELS H. GEWEST VLAAMS GEWEST WAALS GEWEST TOTAAL
10 Evolutie van het aantal werknemers van 2005 tot 2008
| | Evolutie van het totaal aantal werknemers per kwartaal

350.000 Werknemers

345.000

340.000

335.000

330.000
2005-1 2005-2 2005-3 2005-4 2006-1 2006-2 2006-3 2006-4 2007-1 2007-2 2007-3 2007-4 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4

| | Evolutie van het totaal aantal werknemers per statuut per kwartaal

150.000 Vastbenoemden

Gesubsidieerde
contractuelen
112.500 Andere
contractuelen

75.000

37.500

0
2005-1 2005-2 2005-3 2005-4 2006-1 2006-2 2006-3 2006-4 2007-1 2007-2 2007-3 2007-4 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4

RSZPPO Statistieken Activiteitenverslag 2008
11 Aantal vastbenoemden per pensioenstelsel en gewest

BRUSSELS H. GEWEST VLAAMS GEWEST WAALS GEWEST TOTAAL
Pool 1 Vastbenoemden Gemeenschappelijk pensioenstelsel 1.021 33.653 14.244 48.918
Pool 2 Vastbenoemden nieuw aangeslotenen 4.416 15.861 6.090 26.367
Pool 3 Vastbenoemden voorzorgsinstelling 7.661 8.487 12.985 29.133
Pool 4 Vastbenoemden eigen kas 1.367 1.125 1.254 3.746
Pool 5 Vastbenoemden politie 5.436 15.442 10.055 30.933
TOTAAL 19.901 74.568 44.628 139.097

BRUSSELS H. GEWEST VLAAMS GEWEST WAALS GEWEST TOTAAL
Pool 1 Vastbenoemden Gemeenschappelijk pensioenstelsel 5,13% 45,13% 31,92% 35,17%
Pool 2 Vastbenoemden nieuw aangeslotenen 22,19% 21,27% 13,65% 18,96%
Pool 3 Vastbenoemden voorzorgsinstelling 38,50% 11,38% 29,10% 20,94%
Pool 4 Vastbenoemden eigen kas 6,87% 1,51% 2,81% 2,69%
Pool 5 Vastbenoemden politie 27,32% 20,71% 22,53% 22,24%
TOTAAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

| | Het aantal vastbenoemden per pensioenstelsel | | Ter vergelijking: het aantal werkgevers met vastbenoemden
per pensioenstelsel

POOL 5
22,24%

POOL 1
35,17%
POOL 5
12,51%
POOL 4
2,69% POOL 1
77,02%
POOL 4
1,66%

POOL 3
6,45%

POOL 3 POOL 2
20,94% 2,36%

POOL 2
18,96%
12 Aantal vastbenoemden per pensioenstelsel en leeftijdsklasse

| | Het aantal vastbenoemden per pensioenstelsel en leeftijdsklasse

50.000 48.918

37.500

30.933
29.133
26.367
25.000

12.500

3.746

0
POOL 1 POOL 2 POOL 3 POOL 4 POOL 5

Leeftijd 18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

13 Het aantal vrijwillige brandweerlieden tijdens het 4e kwartaal van 2008
per gewest - al dan niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen*

GEWEST* Aantal werknemers 2008-4
VLAAMS GEWEST Aantal vrijgestelde werknemers 6.699
Aantal onderworpen werknemers 1.764
Totaal aantal werknemers 8.463
WAALS GEWEST Aantal vrijgestelde werknemers 2.455
Aantal onderworpen werknemers 1.303
Totaal aantal werknemers 3.758
RIJK Aantal vrijgestelde werknemers 9.154
Aantal onderworpen werknemers 3.067
Totaal aantal werknemers 12.221
* Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt enkel professionele brandweerlieden tewerk.