Pla per a la llengua i la cohesió social

Pla educatiu d’entorn

Projecte educatiu de ciutat

ZONA EDUCATIVA
Pla educatiu d’entorn
Inspecció i Inspecció i Serveis educatius Centres educatius Serveis educatius

Ajuntament

Centres educatius
Entitats i Associacions

Zona d’actuació
mínim
IES
EAP
CdA CREDA

1 Zona Educativa (0/18)
CEIP

CEIP
LIC

Inspecció
CRDV

CRP

centre Concertat

Llar d’infants

Adults

Plans educatius d’entorn un treball de col.laboració

Treball en xarxa Treball en xarxa
Característiques Característiques
Compartir un projecte Compartir un projecte Passar d’uns interessos Passar d’uns interessos particulars a uns objectius comuns particulars a uns objectius comuns Crear un espai d’intercanvi Crear un espai d’intercanvi Entendre l’acord com Entendre l’acord com a eina de decisió a eina de decisió Establir una millora constant a partir Establir una millora constant a partir de l’acció la reflexió de l’acció i ila reflexió

Actituds Actituds
•Dialogant •Positiva •Amb voluntat de compartir • Implicació • Coresponsabilització

Escenaris de la xarxa: xarxa de centre
Professorat Professorat

PAS PAS

Alumnat Alumnat

Famílies Famílies

Altres Altres

Garantir la xarxa interna per assegurar la coherència educativa

Escenaris de la xarxa: xarxa escolar
Professorat

Garantir la xarxa escolar per a una educació coherent, integral i contínua
Famílies Professorat

PAS Professorat

Alumnat

Altres PAS Alumnat Famílies

PAS

Alumnat

Famílies

Altres

EAP
Altres

Professorat

LIC
Famílies

Inspecció

CRP
PAS

Professorat

PAS

Alumnat

Alumnat

Famílies

Professorat Altres Altres PAS Alumnat Famílies

Altres

Escenaris de la xarxa: xarxa local
T e io x t s c a l
Comissió local

X a r x a d m ir n s t c ó o l c a

Xarxa escolar

Garantir la xarxa local per assegurar la continuïtat educativa

Suport institucional

X a r x a d m ir n s t c ó o l c a

l

e x iX t o c a i l aT s r ax i sn t uit oc Garantir els mitjans ni a

Comissió local

amb el suport institucional

X a r x e s c o l

Recursos

Humans Humans

Blocs Blocs d'actuació d'actuació

Professionals amb Professionals amb coneixement coneixement del territori, amb implicació del territori, amb implicació i i formació formació

Recursos per donar Recursos per donar resposta a les diferents resposta a les diferents necessitats dels Plans necessitats dels Plans

Recursos Humans
Departament d’Educació

EAP EAP Inspecció CRP Inspecció CRP LIC LIC

Implicació i coresponsabilització

Inspecció Inspecció
••Representacióinstitucional Representació institucional ••Coordinacióamb l’Ajuntament Coordinació amb l’Ajuntament ••Promociódels plans educatius d’entorn Promoció dels plans educatius d’entorn ••Escolaritzacióque afavoreixi la cohesió social Escolarització que afavoreixi la cohesió social ••Coordinaciódels sectors educatius Coordinació dels sectors educatius

CRP CRP
••Difusióiiassessorament de recursos ja existents Difusió assessorament de recursos ja existents ••Recercade nous recursos Recerca de nous recursos ••Col.laboraren la sensibilització iiformació Col.laborar en la sensibilització formació (Organització de jornades de reflexió iiintercanvi...) (Organització de jornades de reflexió intercanvi...) •• Facilitar la infrastructura necessària Facilitar la infrastructura necessària

EAP EAP
••Participacióen les comissions d’escolarització Participació en les comissions d’escolarització ••Coordinacióamb serveis socials, salut mental i ialtres Coordinació amb serveis socials, salut mental altres ••Assessoramenten l'àmbit de les seves Assessorament en l'àmbit de les seves competències competències ••Col.laboracióen el mapa d’actuació del territoris Col.laboració en el mapa d’actuació del territoris

LIC LIC
•• Dinamització de les actuacions dels plans Dinamització de les actuacions dels plans educatius d'entorn educatius d'entorn ••Assessoramenten l'àmbit de les seves Assessorament en l'àmbit de les seves competències competències ••Organitzaciói igestió dels recursos Organització gestió dels recursos

BLOCS D’ACTUACIÓ
Incentivació Convivència Resposta demandes socials

Orientació

Necessitats

Acollida

Escolarització

Activitats

r e ctius uc je sr b so O

Sensibilització i formació

Pla d’actuació local

Necessitats de l’alumnat
Per a tot l’alumnat

Alumnat nouvingut Alumnat amb risc de marginació

Necessitats de centre
7
E ps i sa ed rt bo a i ad oc n i vv è cn i a

8
e S s n b i t l a z ó c o f I m r a ó i c
Es co la òp ritza tim ció eq ai uil ibr ad a

1

Professorat Professorat

Acollida

6
i t i ó ca ne r O f r i l a no sse o p

PAS PAS

Alumnat Alumnat

Famílies Famílies

2

Altres Altres
Inc e nti v ac es ió co lar

A tc i tv ai t s

oc m p

rl sa

l e em t àn

i er

s o p s e R e l a a t s

n a m e d s

5

i xe t ear s oc

s l a i c o s

3 4

El centre necessita: El centre necessita:

1 1

Mantenir la pluralitat l'equilibri de l'alumnat Mantenir la pluralitat iil'equilibri de l'alumnat Respostes les dificultats derivades de Respostes aales dificultats derivades de l'escolarització de l'alumnat socioculturalment l'escolarització de l'alumnat socioculturalment desfavorit desfavorit

El centre necessita: El centre necessita:

2 2

Una informació adequada les famílies Una informació adequada aales famílies Una diagnosi prèvia de les diferents necessitats Una diagnosi prèvia de les diferents necessitats Un acompanyament de les famílies amb Un acompanyament de les famílies amb dificultats especials dificultats especials

El centre necessita: El centre necessita:

3 3

Mitjans per desenvolupar Mitjans per desenvolupar projectes d’innovació pedagògica que projectes d’innovació pedagògica que ajudin aconseguir l’èxit escolar ajudin aaaconseguir l’èxit escolar de tots els seus alumnes de tots els seus alumnes

4 4 El centre necessita: El centre necessita: Donar resposta les demandes educatives Donar resposta aales demandes educatives que la societat li adreça contínuament que la societat li adreça contínuament

5 5 El centre necessita: El centre necessita: Coherència educativa entre l’educació Coherència educativa entre l’educació formal la no -formal formal iila no -formal

6 6 El centre necessita: El centre necessita: Mitjans per poder fer un pont entre Mitjans per poder fer un pont entre una adequada orientació acadèmico-professional una adequada orientació acadèmico-professional una bona inserció laboral iiuna bona inserció laboral

7 7 El centre necessita: El centre necessita: Espais de trobada de diàleg per afavorir Espais de trobada iide diàleg per afavorir la convivència la convivència

8 8 El centre necessita El centre necessita Implicar tota la comunitat educativa en la Implicar tota la comunitat educativa en la promoció: promoció: De l’ús del català ••De l’ús del català Dels valors de la interculturalitat ••Dels valors de la interculturalitat (equitat dret la diferència) (equitat iidret aala diferència) Dels valors de la convivència ••Dels valors de la convivència

Necessitats socials
Ús de la llengua catalana

oh C

sió e

so

ial c

ua Ig

td lt a

po ’o

n tu r

s at it

Dret a la diferència

Sensibilització i formació

Escolarització

Orientació Espais de trobada i convivència

Incentivació

Activitats

Acollida

Resposta a les demandes socials

Pla d’actuació local
Comissió local
Programa Programa Programa Programa

Actuació

Actuació

Actuació

Actuació

Actuació

Situació inicial dels Plans educatius d’entorn

Manlleu Vic Sant Pere de Ribes Mataró Badalona Lleida
   

Banyoles Salt Girona
 

Cervera

Sant Adrià de B. Terrassa Barberà del Vallès El Vendrell
            

Reus

Badia del Vallès Ripollet Cerdanyola

Tarragona Tortosa Amposta
 

Viladecans Barcelona

Cornellà de L. El Prat de L.

Situació Inicial dels Plans educatius d’entorn
X a r x T e x i t s o c a i l a d m ir n s t c ó o l c a

Variable 2

X a r x e s c o l

Variable 1

Inici dels Plans educatius d’entorn
variable 1: coordinació de la xarxa escolar

• Sensibilització • Coordinació de la xarxa:
• Unitat educativa • Serveis educatius integrats •Coordinació centres

X a r x e s c o l s e n c o r d ió a

Inici dels Plans educatius d’entorn
variable 2a: existència del treball en xarxa amb l’implicació o dinamització de l’Ajuntament
X a r x T e x i t s o c a i l a d m ir n s t c ó o l c a

•Coordinació amb l’Ajuntament •Mapa recursos
X a r x e s c o l

•Contacte entitats

Inici dels Plans educatius d’entorn:
variable 2b Hi ha un Projecte educatiu de ciutat
X a r x a d m ir n s t c ó o l c a

T e x i t

s o c a i l

• Sumar-se al treball fet • Dissenyar els objectius i el Pla d’actuació de manera coordinada • Aportar noves necessitats

X a r x e s c o l

Inici dels Plans educatius d’entorn
variable 2c: existència de treball en xarxa sense implicació institucional
T e x i t s o c a i l a d m ir n s t c ó o l c a X a r x

•Crear la comissió local
Hi ha treball en xarxa des d’alguna entitat
X a r x e s c o l

•Valorar la feina feta •Convidar-los a la participació

Línies d’intervenció dels agents del Departament d’Educació

Línies d’intervenció
INSPECCIÓ
 Representació i implicació institucional  Coordinació Ajuntament  Promoció del treball en xarxa  Sensibilització i formació Serveis Educatius i equips directius  Facilitació desconcentració alumnat  Implicació sectors educatius  Potenciació funcions coordinador LIC  Facilitació negociació i acords  Obertura del centre a l'entorn  Optimització dels recursos  Assessorament temes normatius  Foment del caràcter socialitzador i integrador dels centres educatius  Facilitació d'espais i recursos  Estímul participació de l'alumnat  Inclusió en el PGAC actuacions Pla d’entorn  Cooperació serveis educatius i centres  Promoció de l’ús de la llengua catalana, l’educació intercultural i la cohesió social

CENTRES
 Adequació PEC al projecte comú d'entorn

Línies d’intervenció
EAP (assessorament )
   Cooperació Mapa actuació del territori Coordinació i col·laboració altres serveis educatius Coresponsabilització promoció ús llengua catalana, l’educació intercultural i la cohesió social Col·laboració amb inspecció   

CRP (suport)
Cooperació Mapa actuació del territori Coordinació i col·laboració altres serveis educatius Coresponsabilització promoció ús llengua catalana, l’educació intercultural i la cohesió social Col·laboració amb inspecció Promoció sensibilització i formació professionals i agents educatius Organització Jornades de reflexió i intercanvi Facilitació infraestructura necessària Difusió i assessorament recursos existents i recerca nous recursos Altres tasques     

LIC (dinamització)
Cooperació Mapa actuació del territori Coordinació i col·laboració altres serveis educatius Coresponsabilització promoció ús llengua catalana, l’educació intercultural i la cohesió social Col·laboració amb inspecció Dinamització del treball en xarxa Gestió de recursos en l’àmbit de la seva competència

     

  

Valoració alumnes NEE i específiques  i elaboració informes  Participació comissions escolarització Coordinació serveis socials, salut mental i altres Assessorament comissió local aspectes seu àmbit competències Altres tasques   

Assessorament comissió local aspectes seu àmbit competències Altres tasques

Línies d’intervenció: inspecció
Representació i implicació institucional del Departament d'Educació Coordinació i col·laboració amb l’Administració Local Promoció del treball en xarxa:
Potenciar el treball coordinat dels serveis educatius Promoure la cooperació entre centres Impulsar actuacions de cooperació centres-entorn Promoure trobades multiprofessionals Potenciar accions coordinades en actuacions concretes: escolarització, prevenció, absentisme, extraescolars, etc. Impulsar la difusió de bones pràctiques

Impuls de la sensibilització i la formació dels serveis educatius i dels equips directius dels centres de la zona per a un treball cooperatiu amb l’entorn escolar per promoure l’ús de la llengua catalana, l’educació intercultural i la cohesió social •Facilitació, amb flexibilitat i amb una acurada acollida dels alumnes, de la desconcentració d’alumnat en el procés de preinscripció i matriculació Impuls de la representació, participació i implicació dels sectors educatius Facilitació de la negociació i els acords Optimització dels recursos Assessorament en temes normatius i de l’àmbit de la seva competència

Línies d’intervenció: direcció de centres
Adequació del projecte educatiu de centre al projecte comú d'entorn Inclusió en el Pla anual de centre de les actuacions previstes en el Pla educatiu d’entorn Cooperació amb els serveis educatius i amb els altres centres escolars de la zona Promoció de l’ús de la llengua catalana, l’educació intercultural i la cohesió social en coresponsabilització amb l’entorn escolar Potenciació de les funcions del coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre Obertura del centre educatiu a l'entorn Foment del caràcter socialitzador i integrador dels centres educatius Facilitació d’espais i recursos del centre per al desenvolupament del treball d’entorn Estímul per a la participació de l’alumnat en les activitats del Pla educatiu d’entorn

Línies d’intervenció: EAP
Col·laboració en l’elaboració del mapa d’actuació del territori (diagnosi de la zona, recursos existents, actuacions que es porten a terme, xarxa de relacions, etc.) aportant-hi el seu coneixement local pel que fa a l’àmbit de les seves competències Valoració d’alumnes amb necessitats educatives especials i específiques i elaboració dels informes i dictàmens corresponents Participació en les comissions d’escolarització Coordinació i col·laboració amb els serveis socials municipals, amb el servei de salut mental local i amb altres entitats de l’àmbit de les seves competències Coordinació i col·laboració amb els altres serveis educatius Assessorament a la comissió local del Pla educatiu d’entorn pel que fa a aspectes relacionats amb el seu àmbit de competències Coresponsabilització i implicació amb els altres agents educatius de la zona en la promoció de l’ús de la llengua catalana, l’educació intercultural i la cohesió social Altres tasques, de l’àmbit de les seves competències, derivades del Pla d’actuació local

Línies d’intervenció: CRP
Col·laboració en l’elaboració del mapa del territori (diagnosi de la zona, recursos existents, actuacions que es porten a terme, xarxa de relacions, etc.) aportant-hi el seu coneixement local pel que fa a l’àmbit de les seves competències Promoció, dins el Pla de formació de zona, d’elements de sensibilització i formació dels professionals i agents educatius que actuen a la zona pel que fa a un treball cooperatiu per incentivar l’ús de la llengua catalana, l’educació intercultural i la cohesió social Organització de Jornades de reflexió i intercanvi entre els professionals i els diversos agents educatius que actuen a la zona Facilitació de la infraestructura necessària (locals, eines, materials, etc.) per a la coordinació dels agents educatius de la zona Coordinació i col·laboració amb els altres serveis educatius Difusió i assessorament sobre els recursos existents Recerca de nous recursos Coresponsabilització i implicació amb els altres agents educatius de la zona en la promoció de l’ús de la llengua catalana, l’educació intercultural i la cohesió social Altres tasques, de l’àmbit de les seves competències, derivades del Pla d’actuació local

Línies d’intervenció: Assessor/a LIC
Cooperació amb els altres serveis educatius i amb els professionals de l’ajuntament per a l’elaboració del mapa d’actuació del territori: diagnosi de la zona, recursos existents, actuacions que es porten a terme, xarxa de relacions, etc. Col·laboració amb inspecció en la realització de les actuacions previstes Coordinació i col·laboració amb els altres serveis educatius Dinamització del treball en xarxa: Fer aflorar les necessitats d’ajuda mútua entre centres i centres-entorn
Facilitar les actuacions de cooperació centres-entorn Recerca de línies de col·laboració entre els diversos agents educatius Accions facilitadores dels espais d’intercanvi i les trobades multiprofessionals Facilitar la creació i el bon funcionament d’estructures de treball compartit Potenciar la participació facilitant processos, acostant actituds, desenvolupant la confiança mútua, fent confluir iniciatives… Ajudar a gestionar i a positivar els conflictes Fer difusió de bones pràctiques

Assessorament a la comissió local del Pla educatiu d’entorn pel que fa a aspectes relacionats amb el seu àmbit de competències Coresponsabilització i implicació amb els altres agents educatius de la zona en la promoció de l’ús de la llengua catalana, l’educació intercultural i la cohesió social Gestió de recursos en l’àmbit de la seva competència Altres tasques, de l’àmbit de les seves competències, derivades del Pla d’actuació local

COMISSIÓ LOCAL REPRESENTATIVA

Inspector/a Representants associacions i entitats Representants Serveis Educatius
Assessor/a LIC

Regidor/ a Educació Representants Tècnic/a Municipals
Tècnic/a

Representants dels directors de centres

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful