You are on page 1of 335

~

ARHEOLOSKI LEKSIKON
BOSNE I HERCEGOVINE
TOM 3.
~ ~
ARHEOLOSKA NALAZIST A
REGIJA 14 - 5 ~
SARAJEVO 1988.
Redakcioni odbor:
Dr BASLER, AKADEMIK Dr BORIVOJ NADA
Dr VELJKO PASKVALIN
Odgovorni urednik:
AKADEMIK Dr BORIVOJ
ZEMALJSKI MUZEJ BOSNE I HERCEGOVINE, SARAJEVO
Vojvode Putnika br. 7, tel. (071) 35-322
Tira: 1.000 primjeraka
urednik: /Julijan.a SUNIK/ Mevludin
obrada: Nedad CMAJCANIN
Lektor: Slobodanka MARKOVIC
Stampa: GORENJSKA - BIRO ZA PUBLICISTIKU SARAJEVO
Za tampu: Dragoljub JOV ANOVIC
PREDGOVOR
REGIJA 14.
REGIJA 15.
REGIJA 16.
REGIJA 17.
REGIJA 18.
REGIJA 19.
REGIJA 20.
REGIJA 21.
REGIJA 22.
REGIJA 23.
REGIJA 24.
REGIJA 25.
SADRZAJ
: . .
'
5
9-28
39-58
61-82
85-109
113-1'32
135-154
157-197
201-226
229-250
253-279
283-309
313-3:38
PREDGOVOR
Kako je u uvodu toma 1. Arheolokog leksikona Bosne i Hercego-
vine detaljno objanjeno, leksikografske jedinice iz grupe Arheo-
loka nalazita podijeljene su po regijama, a unutar regija po abecednom
redu. Teritorij SR Bosne i Hercegovine podijeljen je na 25 regija, od
kojih obuhvata po nekoliko optina. Tom 3. Arheolokog leksikona
sadri 12 regija iz centralne i june Bosne i iz Hercegovine i to:
Regija 14. optine: Kakanj, Vare, Visoko, Breza, Fojnica, Kiseljak,
Kreevo
Regija 15. optine: Ilija, Sarajev10-Centar, Sarajevo-Sta-
ri Grad, Sarajevo-Novi Grad, Novo Sarajevo,
Ilida, Pale, Trnovo
Regija 16. optine: Olovo, Kladanj, Vlasenica, Han Pijesak,
Bra tunac, Srebrenica
Regija 17. optine: Rogatica, Rudo, Sokolac, Viegrad
Regija 18. optine: Gorade, Kalinovik
Regija 19. optine: Nevesinje, Gacko
Regija 20. optine: Ljubinje, Stolac, Trebinje
Regija 21. optine: Prozor, Jablanica, Konjic
Regija 22. optine: Livno
Regija 23. optine: Duvno, Posuje
Regija 24. optine: Litica, Mostar,
Regija 25. optine: Grude, Ljubuki, Neurri
Arheoloka karta Bosne i Hercegovine koja je sastavni dio ovog
Leksikona je po istom principu, po kojem i leksikografske jedi-
nice iz grupe Arheoloka nalazita. Teritorij Bosne i. Hercegovine pri-
kazan je po gore navedenim regijama na kartama razmjera 1 :100.000.
Za svaku regiju su po tri karte: za praistorijsko doba, za doba
rimske vladavine i za srednji vijek. Broj arheolokog nalazita na karti
odgovara broju koji u okviru iste regije nosi to nalazite kao leksiko-
grafska jedinica. Radi lakeg manipulisanja karte rn sloene u
mape, od kojih ovom tomu odgovaraju mape 3. i 4. Mapa 3. sadri 18
arheolokih karata, za regije 14-19, Mapa 4. - 18 arheolokih karata,
za regije 20-25.
Za pronalaenje arheolokog nalazita na karti slue ozna-
ke pozicije nalazita u okviru koordinatnog sistema, date u spiskovima
nalazita po periodima uz svaki lokalitet, u zagradi, npr.: 14.77 GRADAC,
Gromiljak, Kiseljak (D 4).
za literaturu upotrebljene u leksikografskim jedinicama
deifrovane su u bibliografiji, objavljenoj u Tomu 1. ovog
Leksikona
REDAKCIONI ODBOR
REGIJA 14.
REGIJA 14: OPSTI POPIS NALAZISTA
1. ARNAUTOVICI, Visoko
2. BABINA VODA, Kiseljak
3. BAN-BRDO, Kulije, Kiseljak
4. BANJA, Kakanj
5. BARENJAK, Tulica, Kiseljak
6. BEDEM, Grajani, Visoko
7. BEDEM, Kreeva
8. BIJELE VODE, Gornja Vinjica, Kiseljak
9. BIJELE VODE, Podastinje, Kiseljak
10. BIJELI GREB, Kakanj
11. BJELA VICI, Kakanj
12. BISKUPICI, Visoko
13. BOBO V AC, Vare
14. BOBOVIK, Kulije, Kiseljak
15. BRDA, Brda, Vare
16. BRDANJAK, Kiseljak
17. BRDO, Gornja Breza-Lopate, Breza
18. BRDO, Vare
19. BREZA, Breza
20. BREZIK, Vare
21. BRGULE, Brgule, Vare
22. BRIJEST, Visoko
23. BRNJACI, Brnjaci, Kiseljak
24. BUDOELJ 1, Budoelj, Vare
25. BUDOELJ 2, Budoelj, Vare
26. BUKOVICA, Bukovica, Kiseljak
27. BUNAR; Podastinje, Kiseljak
2:8. BUZICI, Visoko
29. CRKVENJAK, Kakanj
30. CRKVINA, Bilalovac-Rastovi, Kiseljak
31. CRKVINA, Breza
32. CRKVINA groblje), Donja
Kakanj
33. CRKVINA, Gromiljak, Kiseljak
34. CRKVINA, Mahala, Visoko
35. CRKVINA, Podastinje, Kiseljak
36. CRKVINE, Slivna, Breza
37. CAJAN-GRAD, Malo Visoko
38. CAKINA NJIVA, Bijele Vode, Visoko
39. Visoko
40. CIFLUK 1, Visoko
41. 2, Visoko
42. CATICI, Kakanj
43. DIDORADA, Blaa, Vare
44. DOBRINJAC, Dobrinje, Visoko
45. DONJA BOROVICA, Donja Borovica, Vare
46. DONJA ZGOSCA, Donja Kakanj
47. DONJE MOSTRE, Donje Motre, Visoko
48. DONJE EELOVO, Donje eelovo, Kiseljak
49. DRAGI KAMEN, Kakanj
50. DUB, Pale, Kiseljak
51. DUGE NJIVE (Kaursko groblje), Doboj, Kakanj
52. DUSINA, Dusina, Fojnica
53. DVOR, Dvor, Visoko
54. DVORI, Kraljeva Sutjeska, Kakanj
55. DVORISTA, Luine, Fojnica
56. FOJNICA 1, Fojnica
57. FDJNICA 2, Fojnica
58. GAJ, Pale, Kiseljak
59. GAJ, Sikulje, Vare
2 - Arheoloki leksikon
60. GINJE, Visoko
61. GLAVICA, Biljeevo, Kakanj
62. GLAVICA, Budoelj, Vare
63. GLAVICA, Ginje-Goranica, Visoko
64. GLAVICA, Kiseljak
65. GOJEVICI, Fojnica
66. GORANI, Gorani, Visoko
67. GORASNICA, Ginje-Dvor, Visoko
fi8. GORNJE EELOVO, Gornje eelovo,
Kiseljak
69. GRABOSIC, Visoko
70. Malo Visoko
71. GRAD, Dobrinje, Visoko
72. GRAD, Gornja Koprivnica, Kakanj
73. GRAD (Sebinjski grad}, Sebinje, Kakanj
74. GRAD, Vinjica, Kiseljak
75. GRADAC, Donji Pale, Kiseljak
76. GRADAC, Fojnica
77. GRADAC, Gromiljak, Kiseljak
78. GRADAC, Homolj, Kiseljak
79. GRADAC, Visoko
80. GRADAC, Podgora, Breza
81. GRADAC, Vinjica, Kiseljak
82. GRADAC, Kiseljak
83. GRADINA, Brestovsko, Kiseljak
84. GRADINA, Breani, Kakanj
85. GRADINA, Kakanj
86. GRADINA, Dabravine, Vare
87. GRADINA, Duhri, Kiseljak
88. GRADINA, Fojnica
89. GRADINA, Gornja Visoko
90. GRADINA, Visoko
91. GRADINA (Gradac), Karaula, Kakanj
92. GRADINA, Visoko
93. GRADINA, Ljetovik, Kiseljak
94. GRADINA, Zagrade, Kakanj
95. GRADINA LAGUMI, Fojnica
96. GRADISTE, Pale, Kiseljak
97. GROBLJE, Brestovsko, Kiseljak
98. GROBLJE, Podastinje, Kiseljak
99. GRCKO GROBLJE, Ratanj, Kakanj
100. GRCKO GROBLJE, Kakanj
101. GREBAC, Visoko
102. GREBCI, Greibci, Vare
103. GREBLJICE, Visoko
104. Kakanj
105. GROMILE, Kakanj
106. GROMILE, Karaula, Kakanj
107. GROMILJAK, Gromiljak, Kiseljak
108. HAMBARINE, Podastinje, Kiseljak
109. HAN 1, Han Kiseljak
110. HAN PLOCA 2, Han Kiseljak
111. HENDEK, Duhri, Kiseljak
112. HRASNO, Hrasno, Kakanj
113. HRASNO, Slivna, Breza
114. HRASTOVINA, Kakanj
115. HRASCE, Kakanj
116. HUMAC, Podastinje, Kiseljak
117. IGRISTE, Orahovo, Breza
118. ISPOD GRADINE, Duhri, Kiseljak
9
IU
119. IVICA, Ivica, Kiseljak
120. J APIJE, Brgule, Vare
121. JASIKOVA, Nabilj, Kakanj
122. Visoko
123. KAMEN, Budoelj, Vare
124. KAMENJACA, Breza
125. KARAULA, Donji Kakanj, Kakanj
126. KARAULA, Gornja J ehovina, Kakanj
127. KARINJACA, Donji Kiseljak
128. KASTELA (Pridala), Fojnica
129. KAURIN, Breza
130. KAURSKO GREBLJE, Oglavak, Kiseljak
131. KAURSKO GROBLJE, Kreeva
132. KAURSKO GROBLJE, Koritnik, Breza
133. KAURSKO GROBLJE, Mramor, Kakanj
134. KISELJAK, Kiseljak
135. KISELJAK 1, Kiseljak
136. KISEL!AK 2, Kiseljak
137. KISELJAK 3, Kiseljak
138. KLISA, Visoko
139. KLUPE, Crkvenjak, Kreevo
140. KOKOCICI, Vare
141. KOSA, Kiseljak
142. KOSA, Kakanj
143. KOZOGRAD, Fojnica
144. Orahovo, Breza
145. Dusina-Vrtla, Fojnica
146. KRCEVINE, Kiseljak
147. KRESEVO 1, Kreeva
148. KRESEVO 2, Kreevo
149. KRIVACA 1, Kiseljak
150. KRIV 2, Kiseljak
151. KRIZ, Deevice, Kreeva
152. KRST, Kraljeva Sutjeska, Kakanj
153. KRSTAC, Zbilje, Visoko
154. KULIJES, Kulije, Kiseljak
155. KUNDRUCI, Visoko
136. KUZNO GROBLJE, Kraljeva Sutjeska, Kakanj
157. LETOVISTE, Seoce, Kakanj
158. LIPNICA, Lipnica, Kakanj
159. LOPATA, Rakova Noga, Kreevo
160. LOPATE, Gorani, Visoko
161. LJESKOVICE, Vinjica, Kiseljak
162. Breza
163. MALI OKRUGLIC, Pale, Kiseljak
164. MAUROVICI, Visoko
165. MOTKE, Brnj, Kakanj
166. MRAMORJE, Vare
167. MRAMOROVI, Kiseljak
168. MRAVNJACE 1, Vinjica, Kiseljak
169. MRAVNJACE 2, Vinjica, Kiseljak
170. NJIVA, Zloku6e, Kakanj
171. OBRE 1 Obre, Kakanj
172. OBRE 2 (Gornje Polje), Obre, Kakanj
173. OBRE 3, Obre, Kakanj
174. OCRKA VKA, Homolj, Kiseljak
175. Vare
176. OKOLISTE, Donje Visoko
177. OR.RET, Potkraj, Kiseljak
178. OMEJAK, Visoko
179. ORLOV ACA, Kiseljak
180. O STROG A, Cizma, Kiseljak
181. OSTRUZNICA 1, Ostrunica, Fojnica
182. OSTRUZNICA 2, Ostrunica, Fojnica
183. OSTRIK, Kulije, Kiseljak
184. OTIGOSCE, Fojnica
185. PAJTOV HAN, Pajtov Han, Vare
186. PARIZEVICI, Kiseljak
187. PLANDISTE, Kakanj
188. POD, Dabravine, Vare
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
201.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
321.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
PODASTINJE, Podastinje, Kiseljak
PODGAJ, Kiseljak
POD GRACEM, Gornja
Kiseljak
PODGRADAC, Homolj, Kiseljak
PODVINJCI, Podvinjci, Visoko
POLJE, Ginje, Visoko
POLJE, Polje, Kreevo
PORIJECANI, Visoko
POVRATNICA, Podastinje, Kiseljak
PUHOVAC, Bukovlje, Kakanj
RADONJICI, Vare
RAKOVI, Seoce, Kakanj
RASKRSCE, Visoko
RAT, Kiseljak
REPUH, Breza
Kakanj
SARACEVO BRDO,
Kakanj
SLIVNO, Slivna, Breza
Breza
SRIJETEZ, Bukovlje, Kakanj
STRAHOV AC, Donje eelovo, Kiseljak
STRANA, Biljeevo, Kakanj
STRANA, Visoko
STRASIVE STIJENE, Borina, Kiseljak
STREZEVICA, Teevo, Kakanj
STUP, Slapnica, Kakanj
SUBOTICI, Breza
SVATOVSK.O GROBLJE, Lisovo-Baskije,
Visoko
SVIBE, Gornje Motre, Visoko
SIROKA SUMA, Gomionica, Kiseljak
SKARINE, Rakova Noga, Kreevo
TISOVIK, Pirin, Kreevo
TURBICA GROBLJE, Kakanj
TUSNJICI, Visoko
UKUCEVCI, Podastinje, Kiseljak
VARES, Vare
VARES-DROSKOVAC, Vare
VARES-MA.JDAN,
Vare
VELIKI GRAD (Gradina),
Visoko
VELIKI GRADAC, Gornje Zeelovo, Kiseljak
VELIKI GRADAC, Ramadanovci-Godua,
Visoko
VELIKI GRADAC, Fojnica
VINA, Breza
VISOKI, Grad, Visoko
VISOKO, Visoko
VISNJICA POLJE, Donja Vinjica, Kiseljak
VISNJICI, Vare
VRATNICA, Vratnica, Visoko
VRBICA, Podastinje, Kiseljak
VRBICA, Vare
VUKANOVICI, Kakanj
1, Kiseljak
2, Kiseljak
ZABUCE, Mlade, Visoko
ZAGONI, Breza
ZAGORICE, Zagorice, Visoko
ZAGREBNICE, Papratnica, Kak.anj
ZAGREBNJACA 1, Han Kiseljak
ZAGREBNJACA 2, Han Kiseljak
ZBILJE, Zbilje, Visoko
ZGONOVI, Kiseljak
ZGONOVI, Malo Cajno, Visoko
ZLOKUCE, Kakanj
ZVONIGRAD, Fojnica
11
REGIJA 14: POPIS NALAZISTA PRAISTORIJSKOG DOBA
1. ARNAUTOVICI, Visoko (E 4)
3. BAN-BRDO, Kulije, Kiseljak (E 6)
9. BIJELE VODE, Podastinje, Kiseljak (D 5)
13. BOBOVAC, Vare (E 3)
21. BRGULE, Brgule, Vare (G 3)
35. CRKVINA, Podastinje, Kiseljak (D 5)
40. CIFLUK 1, Ciifluk, Visoko (E 5)
42. CATICI, Kakanj (D 3)
47. DONJE MOSTRE, Donje Motre, Visoko (E 4)
49. DRAGI KAMEN, Kakanj (D 3)
53. DVOR, Dvor, Visoko (E 5)
56. FOJNICA 1, Fojnica (C 5)
60. GINJE, Visoko (E 5)
70. GRACANICA, Malo Cajno, Visoko (E 4)
72. GRAD, Gornja Koprivnica, Kakanj (D 3)
76. GRADAC, Fojnica (C 5)
77. GRADAC, Gromiljak, Kiseljak (D 4)
78. GRADAC, Homolj, Kiseljak (E 6)
79. GRADAC, Visoko (D 4)
80. GRADAC, Podgora, Breza (F 4)
81. GRADAC, Vinjica, Kiseljak (D 5)
82. GRADAC, Kiseljak (D 6)
83. GRADINA, Brestovsko, Kiseljak (D 4)
84. GRADINA, Breani, Kakanj (E 3)
85. GRADINA, Kakanj (E 2)
86. GRADINA, Dabravine, Vare (F 4)
87. GRADINA, Duhri, Kiseljak (D 5)
88. GRADINA, Fojnica (C 5)
89. GRADINA, Gornja (D 4)
90. GRADINA, Visoko (D 4)
91. GRADINA (Gradac), Karaula, Kakanj (D 3)
92. GRADINA, Visoko (E 4)
93. GRADINA, Ljetovik, Kiseljak (D 5)
94. GRADINA, Zagrade, Kakanj (E 2)
96. GRADISTE, Pale, Kiseljak (D 5)
104. GRMACE, Kakanj (E 3)
105. GROMILE, Kakanj (E 3)
109. RAN PLOCA 1, Han Kiseljak (E 5)
123. KAMEN, Budoelj, Vare (F 3)
124. KAMENJACA, Breza (F 4)
127. KARINJACA, Donji Kiseljak (E 5)
135. KISELJAK 1, Kiseljak (D 5)
141. KOSA, Kiseljak (E 5)
149. KRIVACA 1, Kiseljak (D 5)
152. KRST, Kraljeva Sutjeska, Kakanj (E 3)
153. KRSTAC, Zbilje, Visoko (E 5)
155. KUNDRUCI, Visoko (D 4)
156. KUZNO GROBLJE, Kraljeva Sutjeska,
Kakanj (E 3)
160. LOPATE, Gorani, Visoko (E 5)
163. MALI OKRUGLIC, Pale, Kiseljak (D 5)
165. MOTKE, Brnj, Kakanj (D 2)
171. OBRE 1 Obre, Kakanj (E 3)
172. OBRE 2 (Gornje Polje), Obre, Kakanj (E 3)
176. OKOLISTE, Donje
Visoko (E 4)
177. OKRET, Potkraj, Kiseljak (D 5)
179. ORLOV ACA, Kiseljak (E 5)
183. OSTRIK, Kulije, Kiseljak (E 6)
187. PLANDISTE, Kakanj (D 3)
202. RAT, Kiseljak (E 5)
208. SRIJETE, Bukovlje, Kakanj (E 3)
212. STRASIVE STIJENE, Borina, Kiseljak (D 5)
213. STREZEVICA, Teevo, Kakanj (E 3)
223. UKUCEVCI, Podastinje, Kiseljak (D 5)
228. VELIKI GRADAC, Gornje Zeelovo,
Kiseljak (D 6)
229. VELIKI GRADAC, Rarnadanovci-Godua,
Visoko (E 5)
230. VELIKI GRADAC, Fojnica (C 4)
232. VISOKI, Grad, Visoko (E 4)
236. VRATNICA, Vratnica, Visoko (E 4)
245. ZAGREBNICE, Papratnica, Kakanj (D 3)
246. ZAGREBNJACA 1, Han Kiseljak (E 5)
252. ZVONIGRAD, Fojnica (C 5)
REGIJA 14: POPIS NALAZITA IZ DOBA RIMSKE VLADAVINE

1. ARNAUTOVICI, Visoko (E 4)
8. BIJELE VODE, Gornja Vinjica, Kiseljak (D 5)
11. BJELAVICI, Kakanj (E 3)
13. BOBOVAC, Vare (E 3)
29. CRKVENJAK, Kakanj (E 3)
31. CRKVINA, Breza (F 4)
32. CRKVINA groblje), Donja
Kakanj (E 3)
33. CRKVINA, Gromiljak, Kiseljak (D 4)
34. CRKVINA, Mahala,
Visoko (D 4)
25. CRKVINA, Podastinje, Kiseljak (D 5)
51. DUGE NJIVE (Kaursko groblje), Doboj,
Kakanj (D 3)
52. DUSINA, Dusina, Fojnica (C 6)
56. FOJNICA 1, Fojnica (C 5)
57. FOJNICA 2, Fojnica (C 5)
64. GLAVICA, Kiseljak (D 5)
72. GRAD, Gornja Koprivnica, Kakanj (D 3)
78. GRADAC, Homolj, Kiseljak (E 6)
79. GRADAC, Visoko (D 4)
80. GRADAC, Podgora, Breza (F 4)
81. GRADAC, Vinjica, Kiseljak (D 5)
84. GRADINA, Breani, Kakanj (E 3)
86. GRADINA, Dabravine, Vare (F 4)
91. GRADINA (Gradac), Karaula, Kakanj (D 3)
106. GROMILE, Karaula, Kakanj (D 3)
107. GROMILJAK, Gromiljak, Kiseljak (D 4)
108. HAMBARINE, Podastinje, Kiseljak (D 5)
110. HAN 2, Han Kiseljak (E 5)
116. HUMAC, Podastinje, Kiseljak (D 5)
118. ISPOD GRADINE, Duhri, Kiseljak (D 5)
124. KAMENJACA, Breza (F 4)
135. KISELJAK 1, Kiseljak (D 5)
146. KRCEVINE, Kiseljak (D 5)
14 7. KRESEVO 1, Kreeva (D 6)
150. KRIVACA 2, Kiseljak (D 5)
154. KULIJES, Kulije, Kiseljak (E 6)
161. LJESKOVICE, Vinjica, Kiseljak (D 5)
168. MRAVNJACE 1, Vinjica, Kiseljak (D 5)
174. OCRKA VKA, Homolj, Kiseljak (E 5)
178. OMEJAK, Visoko (D 4)
181. OSTRUZNICA 1, Ostrunica, Fojnica (C 5)
189. PODASTINJE, Podastinje, Kiseljak (D 5)
191. POD GRACEM, Gornja
Kiseljak (D 5)
197. POVRATNICA, Podastinje, Kiseljak (D 5)
201. RASKRSCE, Visoko (D 4)
207. B11eza (F 4)
210. STRANA, Biljeevo, Kakanj (D 3)
12
216. SVATOVSKO GROBLJE, Lisovo-Baskije,
Visoko (D 4)
217. SVIBE, Gornje Motre, Visoko (E 4)
227. VELIKI GRAD (Gradina),
Visoko (D 3)
229. VELIKI GRADAC, Ramadanovci-Godua,
Visoko (E 5) .
231. VINA, Breza (F 4)
232. VISOKI, Grad, Visoko (E 4)
234. VISNJICA POLJE, Donja Vinjica,
Kiseljak (D 5)
236. VRATNICA, Vratnica, Visoko (E 4)
240. 1, Kiseljak (D 6)
249. ZGONOVI, Kiseljak (E 6)
252. ZVONIGRAD, Fojnica (C 5)
REGIJA 14: POPIS NALAZITA IZ SREDNJEG VIJEKA
1. ARNAUTOVICI, Visoko (E 4)
2. BABINA VODA, Kiseljak (E 5)
4. BANJA, Kakanj (D 3)
5. BARENJAK, Tulica, Kiseljak (E 6)
6. BEDEM, Grajani, Visoko (E 5)
7. BEDEM, Kreevo (D 6)
10. BIJELI GREB, Kakanj (E 3)
12. BISKUPICI, Visoko (E 4)
13. BOBOVAC, Vare (E 3)
14. BOBOVIK, Kulije, Kiseljak (E 6)
15. BRDA, Brda, Vare (F 3)
16. BRDANJAK, Kiseljak (D 6)
17. BRDO, Gornja Breza-Lopate, Breza (F 4)
18. BRDO, Vare (F 3)
19. BREZA, Breza (F 4)
20. B'REZIK, Vare (F 3)
22. BRIJEST, Visoko (D 4)
23. BRNJACI, Brnjaci, Kiseljak (E 5)
24. BUDOZELJ 1, Budoelj, Vare (F 3) .
25. BUDOELJ 2, Budoelj, Vare (F 3)
26. BUKOVICA, Bukovica, Kiseljak (E 6)
27. BUNAR, Podastinje, Kiseljak (D 5)
28. BUZICI, Visoko (E 4)
29. CRKVENJAK, Kakanj (E 3)
30. CRKVINA, Bilalovac-Rastovi, Kiseljak (D 4)
32. CRKVINA groblje), Donja
Kakanj (E 3)
35. CRKVINA, Podastinje, Kiseljak (D 5)
36. CRKVINE, Slivno, Breza (F 4)
37. CAJAN-GRAD, Malo Cajno, Visoko (E 4)
38. CAKINA NJIVA, Bijele Vode, Visoko (D 5)
39. CEKRCICI, Visoko (E 4)
41. CIFLUK 2, Cifluk, Visoko (E 5)
43. DJDORADA, Blaa, Vare (G 3)
44. DOBRINJAC, Dobrinje, Visoko (E 4)
45. DONJA BOROVICA, Donja Borovica,
Vare (E 2)
46. DONJA ZGOSCA, Donja Kakanj (E 3)
48. DONJE EZELOVO, Donje Zeelovo,
Kiseljak (E 6)
50. DUB, Pale, Kiseljak (D 5)
51. DUGE NJIVE (Kaursko groblje), Doboj,
Kakanj (D 3)
52. DUSINA, Dusina, Fojnica (C 6)
54. DVORI, Kraljeva Sutjeska, Kakanj (E 3)
55. DVORISTA, Luine, Fojnica (C 5)
58. GAJ, Pale, Kiseljak (D 5)
59. GAJ, Sikulje, Vare (G 3)
61. GLAVICA, Biljeevo, Kakanj (D 3)
62. GLAVICA, Budoelj, Vare (F 3)
63. GLAVICA, Ginje-Goranica, Visoko (E 5)
64. GLAVICA, Kiseljak (D 5)
65. GOJEVICI, Fojnica (C 5)
66. GORANI, Gorani, Visoko (E 5)
67. GORASNICA, Visoko (E 5)
68. GORNJE EZELOVO, Gornje Zeelovo,
Kiseljak (E 6) .
69. GRABOSIC, Visoko (D 4) .
71. GRAD, Dobrinje, Visoko (E 4)
73. GRAD (Sebinjski grad), Sebinje, Kakanj (D 3)
74. GRAD, Vinjica, Kiseljak (D 5)
75. GRADAC, Donji Pale, Kiseljak (D 5)
73. GRADAC, Homolj, Kiseljak (E 6)
32. GRADAC, Kiseljak (D 6)
86. GRADINA, Dabravine, Vare (F 4)
fl2. GRADINA, Visoko (E 4)
95. GRADINA LAGUMI, Fojnica (C 4)
\17. GRCKO GROBLJE, Brestovsko, Kiseljak (D 4)
98. GRCKO GROBLJE, Podastinje, Kiseljak (D 5)
99. GRCKO GROBLJE, Ratanj, Kakanj (E 3)
100. GRCKO GROBLJE, Kakanj (D 3)
101. GREBAC, Visoko (E 4)
102. GREBCI, Grebci, Vare3 (G 3)
103. GREBLJICE, Visoko (E 5)
111. HENDEK, Duhri, Kiseljak (D 5)
112. HRASNO, Hrasno, K:::kanj (D 3)
113. HRASNO, Slivna, Breza (F 4)
114. HRASTOVINA, Kakanj (E 3)
J 15. HRASCE, Kakanj (E 3)
117. IGRISTE, Orahovo, Breza (F 4)
119. IVICA, Ivica, Kiseljak (D 6)
l ?O. JA PIJE, Brgule, Vare (G 3)
121. JASIXOVA, Nabilj, Kakanj (E 2)
122. Visoko (E 4)
125. KARP .... ULA, Donji Kakanj, Kakanj (D 3)
126. KARAULA, Gornja Jehovina, Kakanj (C 3)
128. KASTELA (Pridala), Fojnica (C 4)
129. KA URIN, Breza (F 4)
130. KAURSKO GREBLJE, Oglavak, Kiseljak (D 4)
131. KAURSKO GROBLJE, Kreeva (D 6)
132. KAURSKO GROBLJE, Koritnik, Breza (F 4)
133. KAURSKO GROBLJE, Mramor, Kakanj (D 2)
134. KT.SELJAK, Kiseljak (E 5)
136. KISELJAK 2, Kiseljak (D 5)
137. KISELJAK 3, Kiseljak (D 5)
138. KLISA, Visoko (E 4)
139. KLUPE, Crkvenjak, Kreevo (D 5)
140. KOKOSCICI, Vare (F 3)
142. KOSA, Kakanj (E 2)
143. KOZOGRAD, Fojnica (C 5)
144. KRCEVINA, Orahovo, Breza (F 4)
145. Dusina-Vrtla, Fojnica (C 6)
14 7. KRESEVO 1, Kreeva (D 6)
148. KRESEVO 2, Kreevo (D 6)
151. KRIZ, Deevice, Kreeva (C 6)
157. LETOVISTE, Seoce, Kakanj (E 3)
158. LIPNICA, Lipnica, Kakanj (E 2)
159. LOPATA, Rakova Noga, Kreevo (D 5)
162. LJESCAR, Breza (F 4)
164. MAUROVICI, Visoko (D 4)
166. MRAMORJE, Camovine, Vare (G 3)
167. MRAMOROVI, Kiseljak (D 5)
159. MRAVNJACE 2, Vinjica, Kiseljak (D 5)
170. NJIVA, Kakanj (E 2)
173. OBRE 3, Obre, Kakanj (E 3)
174. OCRKAVKA, Homolj, Kiseljak (E 5)

175. OCEVLJA, Vare (G 2)
180. OSTROGA, Cizma, Kiseljak (D 5)
182. OSTRUNICA 2, Ostrunica, Fojnica (C 5)
134. OT'IGOSCE, Fojnica (C 5)
185. PAJTOV HAN, Pajtov Han, Vare (F 3)
186. PARiEVICI, Kiseljak (D 5)
188. POD, Dabravine, Vare (F 4)
190. PODGAJ, Kiseljak (D 5)
192. PODGRADAC, Homolj, Kiseljak (E 6)
193. PODVINJC'I, Podvinjci, Visoko (E 4)
194. POLJE, Ginje, Visoko (E 5)
195. POLJE, Polje, Kreeva (D 6)
196. PORIJECANI, Visoko (E 4)
HJ8. PUHOV AC, Bukovlje, Kakanj (E 3) .
2-99. RADONJICI, Vare (F 3)
200. RAKOVI, Seoce, Kakanj (E 3)
203. REPUH, Breza (F 4)
204. RICICA, Kakanj (E 3)
203. SARACEVO BRDO,
Kakanj (E 3)
SLIVNO, Slivna, Breza (F 4)
207. Breza (F 4)
'209. STRAHOVAC, Donje eelovo, Kiseljak (E 6)
211. STRANA, Visoko (D 4)
214. STUP, Slapnica, Kakanj (E 3)
13
215. SUBOTICI, Breza (E 4)
218. SIROKA SUMA, Gomionica, Kiseljak (D 4)
219. SKARINE, Rakova Noga, Kreeva (D 5)
220. TISOVIK, Pirin, Kreeva (D 6)
221. TURBICA GROBLJE, Kakanj (D 3)
222. TUSNJICI, Visoko (D 5)
224. VARES, Vare (F 2)
225. V ARES-DROSKOV AC, Vare (F 3)
226. V ARE-MAJDAN,
Vare (F 3)
231. VINA, Breza (F 4)
232. VISOKI, Grad, Visoko (E 4)
233. VISOKO, Visoko (E 4)
235. VISNJICI, Vare (F 3)
237. VRBICA, Podastinje, Kiseljak (D 5)
238. VRBICA, Vare (F 3)
239. VUKANOVICI, Kakanj (E 2)
241. 2, Kiseljak (D 6)
242. ZUBACE, Mlade, Visoko (D 3)
243. ZAGONI, Breza (F 4)
244. ZAGORICE, Zagorice, Visoko (E 5)
247. ZAGREBNJACA 2, Han Kiseljak (E 5)
248. ZBILJE, Zbilje, Visoko (E 4)
250. ZGONOVI, Malo Cajno, Visoko (E 4)
251. ZLOKUCE, Kakanj (E 2)
14
REGIJA 14: NALAZITA
14.1 ARNAUTOVICI, Visoko. Praisto-
rijsko naselje, rimska vila, srednjovjekovna crkva
i groblje. Naselje lei na potoka Gorue u
Bosnu. Probno iskopavanje obavio A. Benac 1958.
i 1959. Kulturni sloj je debeo 0,50-0,60 m. U sondi
H otkriveno je 6 jama od stupova (ugao
dva ognjita i jedna jama za
otpatke. alatkama su najbrojniji kremeni, gru-
bo i strelice, dok su kamene
sjekire rijetke. nalazi pokazuju da se
radi o jednoslojnom neolitskom naselju, sa izvjes-
nim unutarnjim razvojem. Zapaeni su ke-
oblici: grublje posude na nozi,
grube trbuaste i poluloptaste posude dimen-
zija, plitki tanjiri, te kuglaste i poluloptaste olje
bolje obrade i vaze na noge - ritoni. Na
grubo posudama se barbotinski i pla-
ukrasi, na bolje keramici jednostavno
urezani geometrijski motivi, a samo na ritonima
ornamenti bodljikave ice. Na vrhu kulturnog
sloja je nekoliko primjeraka
keramike i jedan primjerak ukraen spi-
ralom.
Naselje u pripada fazi
kakanjske kulture, sa nekim elementima butmirske
kulture na kraju razvoja. S obzirom na pojavu ri-
tona, jasno je da se naselje u mora
staviti u veliki neolitski kulturni kompleks Danilo-
-Kakanj-Cakran-Elateia. Srednji neolit.
Tragovi riiru:ke vjerovatno vile, za-
paeni su u supstrukcijama srednjovjekovne crkve,
a sastoje se od dijelova zida i ufomaka krovnoga cri-
jepa. Rimsko doba.
Srednjovjekovno naselje na mjestu dananjih
nosilo je naziv MILE. To je bilo mjesto
u kojem su se odravali sabori, gdje su se krunisali
bosanski kraljevi i gdje su pokopani neki od bosan-
skih vladara. Arheoloko iskopavanje crkve i jednog
dijela groblja u vrio je 1909-1910.
K. Patsch, a reviziono istraivanje obavio je P. An-
1976-1978. rezultati iskopavanja po-
kazali su temelje jedne crkve 11-12. st.
i velike crkve u dvije faze u 14.
st. Po rijetkim ostacima moglo se zapaziti da je go-
crkva bila opremljena kamenom
dekoracijom i zidnim freskama. U crkvi je otkri-
vena grobnica Tvrtka I, te veliki broj drugih gro-
bova. grobnim nalazima zanimljivi su
prstenovi i ostaci brokata sa oznakama.
Neke kronike tvrde da je ovdje u Mila-
ma pokopan i ban Stjepan II koji je os-
novao samostan sv. Nikole oko 1340.
Srednji vijek.
LIT.: A. Benac 1965, 261-275; P. 1980, 183-247.
A. Benac-P.
14.2 BABINA VODA, Kiseljak. Srednjo-
vjekovni nadgrobni spomenici. 3 u
obliku Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 166. N.
14.3 BAN-BRDO, Kulije, Kiseljak. Prethistorij
ska gradina. Smjetena na brijegu nad rijekom Le-
penicom. Nalazi: ulomci grube, slabo kera-
mike debelih zidova, boje, te dobro
tankih zidova, boje i
povrine, kao i lijepa. Vje-
rojatno rano doba.
LIT.:P. 1963, 155 P.
14.4 BANJA, Kakanj. Srednjovjekovno gro-
blje. 4 u obliku sanduka i
.sarkofaga; na jednom sarkofagu natpis. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 147. N.
14.5 BARENJAK, Tulica, Kiseljak. Srednjovjekov-
ni nadgrobni spomenici. 2 u obliku
sanduka. Kasni srednji vijek.
LIT.: P. 1963, 182. N.
14.6 BEDEM, Grajani, Visoko. Srednjovjekovni
grad. je smjetena na istaknutoj krnkoj
gromadi nad Goduke Rijeke u Fojnicu. Da-
nas se jo raspoznaju temelji glavne kule i konture
perimetralnog zida koji je opasivao izdueni obor
u duini preko 100 m. Kasni srednji vijek.
LIT.: P. 1984, 186-187. P.
14.7 BEDEM, Kreeva. Srednjovjekovno
Na strmom brijegu povie groblja nalaze se ostaci
zidova koji su sa pristupne strane sa dva
duboka prokopa nad kojima stoji glavrii toranj. Na
padinama brijega nalazi se nekoliko ruevina isto-
vremenih zgrada, moda ostaci srednjovjekovnog
Kasni srednji vijek, 14-15. st.
LIT.: Basle1 1954, 303. Basler
14.8 BIJELE VODE, Gornja Vinjica, Kiseljak. Os-
taci rimskog naselja. Uz potok Rikavac otkriveni tra-
govi rimskog naselja i vie rimskih stela. Posebno
je i vaan ulomak baze s dijelom
natpisa: ... c/ol(oniae) Sa/1/o/nitanae .. ./. Ostaci
rimske i navedeni ulomak s natpisom za-
jedno s onim iz Gromiljaka govore o postojanju
jednog rudarskog sredita s municipalnim karakte-
rom. Rimsko doba, 2-4. st.
LIT.: K. Misilo 1936, 15-26; D. Sergejevski 1957, 121-123.
V. Pakvalin
14.9 BIJELE VODE, Podastinje, Kiseljak. Prethi-
storijska gradina. Smjetena na jednoj glavici iznad
korita rijeke Fojnice; povrinski nalazi: fragmenti
keramike. Neto nii greben kojim se prilazi glavici,
je na tri mjesta. Bronzano ili eljezno
doba.
LIT.: P. 1963, 156, 159. P.
14.10 BIJELI GREB, Kakanj. Srednjovje-
kovna nekropola. oko 70 u obliku
sanduka, u dvije grupe, orijentiranih Z-I i S-J.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971; 150. N.
14.11 BJELAVICI, Kakanj. Rimsko na-
selje. Gomile od ruevina nalaze se u polju ispod
sela uz potok Rimsko doba.
LIT.: C. Patsch 1911, 208. I. C,remonik
14.12 BISKUPICI, Visoko. Srednjovje-
kovna kamena sa natpisom i nekropola. Son-
diranje 1963. g. obavili P. i Lj. a
1976. Lj. i H. U predjelu iku-
lje, na lijevoj obali Bosne, 1898. g. je
ktitorska sa natpisom o gradnji crk-
ve, poznate kao Kulina bana. U tekstu natpisa,
osim Kulinova imena, zabiljeena je i ime njegove
ene Vojislave. Pretpostavlja se da je gradnja crkve
dovrena i postavljena 1193-1194. godine.
Kasniji zapisi na spominju i bana Stjepana,
nekog upana Krilu, krstjanina Radosava i dr. Ot-
kriveno vie grobova, orijentiranih Z-I;
u jednom naro.sbm.a naunica, dalmatinsko-
-hrvatske grupe. i fragmenti ka-
mena (dio stupa i luk.a). Srednji vijiek, kraj 12-14.
st.
LIT.: C. Truhelka 18fl8, 617-622; P. 1961 a, 287-308;
P. 1984, 270-271. P.
14.D BOBOVAC, Vare.
Prethistorijska gradina, kastel i sred-
njovjekovni grad.
Nalazite je smjetena na uskom kamenitom
grebenu iznad sastavaka Bukovice i Mijakovske ri-
jeke. Iskopavanje Bobovca obavio P. od
1959. do 1969.
Po padinama dvaju istaknutih visova unutar
grada razasuti su ulomci prethistorijskog zemljanog
koji pokazuju karakteristike keramike bron-
i eljeznog doba. po rijetkim ulomcima
kremenog ovaj poloaj je bio naseljen u
eneolitu.
Od kastela je samo jedan
zid koji je kasnije ukomponiran u glavnu kulu Bo-
bovca. Sitni arheoloki predmeti rimske provenijen-
cije su: ulomci krovnog crijepa i jedan
rac.
otaci srednjovjekovnoga grada pokazuju urba-
nu aglomeraciju, za burgove srednjega vi-
jeka. Osnovne komponente ove aglomeracije
njavaju: bedemi sa sistmom isturenih kula, glavna
kula sa kompleksom vladarskog dvora, koji vre
ulogu gradske akropole, kompleks sakralnih obje-
kata na zaravanku Crkvici, mali trg is-
pred crkve sa cisternom u sredini, stambeno naselje
sa zanatskim radionicama unutar bedema, dva ma-
nja naselja izvan gradskih zidina, groblje i dr. Po-
sebno j:.: zanimljiv kompleks vladarskog dvora izgra-
den na tri nivelirane terase, sa dvije pa-
zgradama, zanatskim radionicama,
cisternom i dvorskom kapelom. - Obje i ka-
pija u predvorju imale su majstorski izvedenu ka-
menu dekoraciju stila. U predjelu Crkvice
otkriveni su temelji jedne tek troap-
sidalne crkve, samostana i kraljevske
grobne kapele. Kapela je bila oslikana freskama i
ukraena bogatom kamenom dekoracijom. Od spo-
nwnika kraljevske obitelji su dijelovi
nadgrobne Dvije od ovih - one kralja
Tvrtka II i kralja Tomaa - po obradi,
spadaju najbolja ostvarenja srednjoevropskog
kulturnog kruga 15. st. Od pokretnih arheolokih
predmeta vana su tri zvona, ulomci kera-
dijelovi svjetiljki, te
brojni ulomci zemljanog predmeti od eljeza
i dr. - Bobovac je, bar jednim svojim dijelom, iz-
u prvoj polovini 14. st. dok se vladarski dvor
gradio sukcesivno, od druge polovine 14, pa sve do
sredine 15. st. Suvremenici su ga smatrali
bosanskim gradom; tu se i kraljevska kruna,
a vladari ga nazivaju svojim stolnim mjestom. U
15
pisanim izvorima Bobovac se prvi put spominje
1350. godine.
Turci su osvojili Bobovac 1463. sa vojskom koju
je predvodio sultan Mehmed el Fatih.
LIT.: P. 1973, 23-150. P.
14.14 BOBOVIK, Kulije, Kiseljak. Srednjovjekov-
na nekropola. 12 u obliku sanduka,
orijentiranih Z-I i S-J. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 166. N.
14.15 BRDA, Brda, Vare. Srednjovjekovna nekro-
pola. 42 u obliku sanduka i
sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J; ukras jednog
spomenika: tordirana traka, krst, spirale i ruka s
Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 153-154. N.
14.16 BRDAN.JAK, Kiseljak. Srednjovje-
kovna nekropola. Uz groblje je
13 u obliku sanduka i sarkofaga, orijentira-
nih Z-I i S-J; ukras sarkofaga: tordirana vrpca,
motiv, rozete; na ovom spomeniku je i
natpis (velikog kneza Radoja). Kasni srednji vijek,
15. v.
LIT.: S. 1971, 167. N.
14.17 BRDO, Gornja Breza-Lopate, Breza. Sred-
njovjekovno groblje. 8 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 157. N.
14.18 BRDO, Vare. Srednjovjekovno
groblje. est u obliku sanduka i
sarkofaga, orijentiranih S'Z-JI. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 152-153. N.
14.19 BREZA, Breza. Srednjovjekovni nadgrobni
spomenik. Usamljeni u obliku sarkofaga, dis-
lociran; ukras: dvostruke spirale. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 157. N.
14.20 BREZIK, Vare. Srednjovjekovno gro-
blj. Uz groblje je devet
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I;
ukras: tordirana traka, spirale, rozete. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 151. N.
1'1.21 BRGULE, Brgule, Vare. Praistorijska ostava.
Otkrivena u pukotini stijene, a sastoji se od
bronzane fibule tipa Golinjevo, dvije bronzane na-
rukvice i dva ulomka dijademe od bronzanog lima.
Pripada kasnom bronzanom dobu (kraj Ha Bl -
Ha B2, oko 900 g. st. e.).
LIT.: B. 1980 a, 44-48; B. 1983, 439-444. B.
14.22 BRIJEST, Visoko. Sred-
njovjekovno groblje. tri u obliku
sanduka, orijentirana S-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 168. N.
14.23 BRNJACI, Brnjaci, Kiseljak. Srednjovjekov-
na nekropola. 22 u obliku sanduka,
orijentirana Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 166. N.
14.24 BUDOZELJ 1, Budoelj, Vare. Srednjovje-
kovna nekropola. 13 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J; ukras
jednog spomenika: polumjesec i ruka s Ka-
sni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 153. N.
16
14.25 BUDOZELJ 2, Budoelj, Vare. Srednjovje-
kovna nekropola. Uz muslimansko groblje
21 u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih
Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT: S. 1971, 153. N.
14.26 BUKOVICA, Bukovica, Kiseljak. Srednjovje-
kovna nekropola. 25 u obliiku san-'-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 166- 167. N.
14.27 BUNAR, Podastinje, Kiseljak. Srednjovjekov-
na nekropola. oko 40 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-I. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 165. N.
14.28 BUZICI, Visoko. Srednjovjekovna ne-
kropola. 27 u obliku sanduka i
sarkofaga, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 168. N.
14.29 CRKVENJAK, Kakanj. Rimsko na-
selje i srednjovjekovna crkva i nekropola
Iskopavanje crkve obavila M. 1974-1975.
Lokalitet je smjeten na ivici terase po-
lja. Od rimskog naselja su mnogobrojni
ulomci materijala. Na ruevinama ovog
naselja, u srednjem vijeku, podignuta je jednobrod-
na crkva s polukrunom apsidom na istoku (dimen-
zije 4,90 x 8 m). Imala je kamenu dekoraciju. Nalaz:
bronzani enkolpion, 9-11. st. Oko crkve prostirala
se nekropola sa 14 spomenika.
Srednji vijek.
LIT.: C. Patsch 1911, 208; N . 1980 a, 43-50. T. Glava
14.30 CRKVINA, Bilalovac-Rastovi, Kiseljak. Sred-
njovjekovno groblje. otkriveno vie grobo-
va, o nalazima nema podataka. Vjerovatno
kasni srednji vijek. N.
14.31 CRKVINA, Breza. kompleks.
Iskopavanje obavio G. 1930, a reviziono
iskopavanje D. Sergejevski 1958-1961. Na prostoru
iznad desne obale Stavnje nalaze se dvije
od njih predstavlja dvorana koja se prema
jugu zavrava apsidom, s narteksom
na sjeveru iz prostorije koje su nosili kameni
stupovi. Ulaz se nalazio sa strane, a njemu
se pristupalo iz dvorita na se kraju
nalazila pravokutna sa dvije prostorije i
portikom, to je vjerojatno bio hospitium.
Zidovi su bili izvedeni u tehnici opus incertum
kombiniranim sa opus spicatum. Stupovi su bili ra-
na tokarskom kolu, pa dekorirani turusima i
trohilima, a entaza se nalazila na sredini korpusa.
Kapiteli svojim oblikom na imposte, a
sal':toje se od dva plinta kojima se nalaze
ocri lukovi. Uz zidove apside su protomi
veprova i ovnova. Portici su bili pokriveni tegula-
ma, a dvorana nekim organskim materijalom. Na
jednom stupu bio je ugraviran potpuni germanski
futhark, a na drugom abeceda. U prostoru
crkve otkriven grob u kome je umbo
tita, bizantijski rad datiran u esto
ruevinama, u narteksu, otkriveno je
mnotvo fragmenata slovenske keramike. Postoji
pretpostavka da je objekat na Crkvini sluio kao
aula regia komesa u vrijeme njihove
vladavine 490. do 535, nakon je bila unitena
poarom. U narteksu otkriveni tragovi naseljavanja
u ranom srednjem vijeku.
U objekat je bilo nekoliko spomenika
iz rimskog carskog doba, a u suhozidu oko crkve
se osobito cipus Valensa sina Varonova, prin-
cepsa Desitijata.
Pitanje karaktera stilske pripadnosti i datacije
u Brezi i njene arhitektonske dekoracije
jo uvijek je predmet uz miljenje da je
nastala u srednjem vjeku, tj. u vrijeme
romanike.
LIT. G. Cremonik-D. Sergejevski 1930; D. Sergejevski 1943,
14-19; I. 1967, 95-119; Basler 1975, 259-264.
Basler
14.32 CRKVINA groblje), Donja
Kakanj. Rimska zgrada, nadgrobni spomenici, sred-
njovjekovna crkva i nekropola. Iskopavanje obavili
D. Sergejevski i I. Cremonik 1948. Na malenom
uzvienju Kri uz potok, su 03-
taci vjerojatno hrama, da-
tirane u 1. st. Oko otkriveno je nekoliko
fragmenata rimskih stela iz 3-4. st. U srednjem
vijeku podignuta je manja vjerovatno
crkva, uz upotrebu rimskih spolija. Od nekropole
su samo dva u obliku sarkofaga
i obeliska, bogato ornamentirana; nalazi u grobu:
ostaci brokata, fragmenti staklenih posuda i klinovi;
ostali uniteni. Rimsko doba i srednji vijek.
LIT.: V. 1891 b, 122; 1926,
45-46; D. Sergejevski 1948, 170-172; I. Ctemonik 1950, 411-416;
D. Sergejevski 1951 a, 308-309. Basler
14.33 CRKVINA, Gromiljak, Kiseljak. Rimsko na-
selje. Na irokom prostoru brojni ostaci
skog materijala. Rimsko doba.
LIT.; Basler 1954, 303. Basler
14.34 CRKVINA, Mahala, Viso-
ko. Rimsko naselje. Ostaci na irokom
prostoru parcele (Sipovi, Gromile, Selite). Vidljive
substrukcije zgrada i rimski materijal
(opeke, crijep, tubulusi, oble opeke od
lomljeni i tesani kamen, ulomci kaneliranog stupa,
novci, troska itd.), te fragmenti keramike. Objekat
je uniten. Rimsko doba 2-3. st.
LIT.: I. Bojanovski 1973 b, 402; I. Bojanovski 1984 a, 69-70.
I. Bojanovski
14.35 CRKVINA, Podastinje, Kiseljak. Prethistorij-
ska gradina, rimski i refugij i srednjo-
vjekovna nekropola. Prethistorijsko naselje smjete-
no je na zaravni visoko na stijenama iznad sastava
Lepenice i Rijeke. Znatan dio kulturnih
slojeva je uniten, ali se prema fragmen-
tima keramike moe datirati u bronzano i eljezno
doba. refugij sastoji se od nekoliko
zidova i okruglih tornjeva. Za njegovu gradnju upo-
trebljeni su kao spolija rimski nadgrobni spomenici,
njima i nadgrobnik Gaja Manlija Honezima
iz 1-2. st. Povrinski nalazi: ulomci tegula i drugog
materijala rimske provenijencije.
ruevinama starijih
je sedam orijentiranih S-J. Pretraena jed-
na grobnica. Kasni srednji vijek.
LIT.: C. Patsch 1894 b, 344-345; M. 1925, 64; Basler
1954, 302, 305. Basler
14.36 CRKVINE, Slivna, Breza. Srednjovjekovna
nekropola i ostaci temelja crkve. 10 ste-
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih
Z-I. U blizini vidljivi ostaci temelja stare crkve
s polukrunom apsidom. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 157. N.
14.37 CAJAN-GRAD, Malo Cajno, Visoko. Sred-
njovjekovni grad. Visoko iznad korita rijeke
nice, na zavretku kose Grad, nalaze se ruevine
omanjeg koje se u literaturi naziva
Cajan-grad. Od ruevina jo se mogu zapaziti i za-
titni usjek, supstrukcija jedne kule i dijelov:t peri-
metralnog zida. Kasni srednji vijek.
LIT.: M. Vego 1957 a, 28. P.
14.38 CAKINA NJIVA, Bijele Vode, Visoko. Sred-
njovjekovno groblje. Usamljeni u obliku san-
duka, orijentiran Z-I; ostali uniteni. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 168. N.
14.39 CEKRCICI, Visoko. Srednjovjekov-
na nekropola. U pravoslavnom groblju tri
u obliku sanduka; orijentacija Z-1. Kasni
srednji vijek. s.
14.40 CIFLUK 1, Cifluk, Visoko. Praistorijsko na-
selje. Na desnoj obali potoka konstatovani
su nalazi lijepa, kremeni artefakti i gruba
neolitska keramika. Neolit. s.
14.41 CIFLUK 2, Cifluk, Visoko. Srednjovjekovna
nekropola. U pravoslavnom groblju 32
ka u obliku sanduka, orijentirana Z-I. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971,169. N.
14.42 CATICI, Kakanj. Praistorijska nekro-
pola ravnih grobova. Locirana uz desnu obalu Trs-
tionice. Grobovi, pokriveni od muljike, sa-
dravali su skelete orijentirane J-S, te bronzani
nakit: dvije fibule, dvije spiralne narukvice,
raste privjeske i ukrasno dugme. Kraj kasnog bron-
zanog doba (Ha B2 - B3, 9. i 8. st. st. e.).
LIT.: V. Radimsky 1890, 373-375; B. 1971, 323-326;
B. 1983e, 439-44 B.
14.43 DIDORADA, Blaa, Vare. Srednjovjekovna
nekropola. oko 40 u obliku sandu-
ka i sarkofaga, orijentiranih Z-1 i S-J; ukras
nekoliko spomenika: tordirana traka, spirale, ljiljan
i rozeta, predstava ruke s kopljem. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 153. N.
14.44 DOBRINJAC, Dobrinje, Visoko. Srednjovje-
kovno groblje. osam u obliku plo-
i sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras: spirala,
tordirana traka, rozeta. Kasni srednji vijek.
LIT : S. 1971, 167. N.
14.45 DONJA BOROVICA, Donja Borovica, Vare.
Srednjovjekovno groblje. U groblju sa-
u obliku sarkofaga, orijentirana
SI-JZ; ukras: tordirane trake. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 151. N.
14.46 DONJA ZGOSCA, Donja Kakanj.
Srennjovjekovno groblje. 10 u ob-
liku sanduka, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 149. N.
14.47 DONJE MOSTRE, Donje Motre, Visoko. Pra-
istorijsko naselje. Na neznatno uzdignutom platou,
seoskih i lijeve obale Bosne, konsta-
tovani su komadi lijepa, kameno i kremeno
i fragmenti keramike. Nalazi keramike nago-
vjetavaju da je o manjem naselju s kraja
kakanjske ili s butmirske kulture. Srednji
neolit. s.
14.48 DONJE ZEZELOVO, Donje Zeelovo, Kise-
ljak. Srednjovjekovni nadgrobni spomenici.
3 - Arheoloki leksikon
17
no 15 u obliku sanduka; jedan spomenik
ukraen motivom krsta. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 166. N.
14.49 DRAGI KAMEN, Kakanj. Praistorijsko grob-
lje. Ravni grob (ili grobovi). otkriveni: Na-
je bronzani nakit: dvije fibule, dvije narukvice,
tri svitka od tanke ice, privjesak, dugme
i Kraj kasnog bronzanog doba (Ha B2 -
B3, 9. ili 8. v. st. e.).
LIT: M. 1933, 1-2; B. 1975 b, 29-33; B.
198'.3e, 'Bfl-44,4. B.
14.50 DUB, Pale, Kiseljak. Srednjovjekovna ne-
kropola. 15 u obliku sanduka i
sarkofaga; ostali uniteni ili uzidani u kapelicu ka-
groblja u kome se nalaze. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 165. N.
14.51 DUGE NJIVE (Kaursko groblje), Doboj, Ka-
kanj. Rimsko naselje, crkva i srednjo-
vjekovna nekropola. Ostaci temelja zgrada i rimski
materijal, najvie crijep i opeka; ulomci
stupova, kapitela i protoma; s natpisima, novci
itd. Konstatirani ostaci crkve. Na dijelu
naselja prostire se nekropola sa Rim-
sko doba i kasni srednji vijek.
LIT.: D. Sergejevski 1948, 177-180; I. Bojanovski 1984 a, 85.
I. Bojanovski
14.52 DUSINA, Dusina, F-0jnica. Tragovi eksploa-
tacije srebra. Rimski kopovi su dijelom
uniteni kasnijom srednjovjekovnom eksploatacijom.
U Dusini je konstatirano nekoliko solidnijih i irih
rimskih kopova. Rimsko doba i kasni srednji vijek.
LIT.: E. 1972, 194. I.
14.53 DVOR, Dvor, Visoko. Praistorijsko naselje.
Na lijevoj obali potoka Kraljunice konstatovani su
komadi lijepa, grube i fine neolitske kera-
mike. S obzirom na konfiguraciju terena, po svoj
prilici radi se o manjem naselju butmirske kulture.
neolit. S.
14.54 DVORI, Kraljeva Sutjeska, Kakanj. Srednjo-
vjekovni dvor. Iskopavanja obavio P. 1964
-1970. U podnoju Teevskog brda, s desne strane
rijeke Trstionice, smjeten je kompleks vladarskog
dvora koji se sastoji od tri i jedne crkvice
- dvorske kapele. U iskopu su ulomci ka-
mene dekoracije stila, zatim ulomci stakla
i keramike, sitniji predmeti od eljeza i drugo. Uz
dvor se razvilo i manje varoko naselje, a podignut
je i samostan sa crkvom sv. Ivana. Dvor
je krajem prve polovine 14. st., a od vre-
meria kralja Tvrtka I to je najvanije stolno mjesto
bosanskih vladara u kojemu je izdato najvie vladar-
skih javnih isprava. Kasni srednji vijek, 14-15. st.
LIT.: P. 1973, 151-210. P.
14.55 DVORISTA, Luine, Fojnica. Srednjovjekov-
ni nadgrobni spomenici. dva u ob-
liku sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras: krug, ro-
zeta. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 164. N.
14.56 FOJNICA 1, Fojnica. Skupni i
nalazi novca i arheolokih predmeta.
novac gradova: Apollonia (229-100. g. st. e.) i
Dyrrhachion (229-100. g. st. e.). Makedonski novac:
Philippus 2 (359-336. g. st. e.) i Alexander Magnus
(356-323. g. st. e.); rimski novac: Augustus (27. g.
st. e. - 14. g. n. e.), Traianus (98-117) i Alexander
18
Severus (222-235), ''kupni nalaz: Gordianus 3 (238
-244) - Gallienus (253-268). Bronzana statueta
Atisa i geme. eljezno doba 3-1. v. st. e, i
rimsko doba 1-3. v.
LIT.: C. Patsch 1895 c, 237; E. 1972, 195.
I.
14.57 FOJNICA 2, Fojnica. Rimski novac.
62 antoninijana iz 3. st. i jedan rimski se-
stertius kovnice Viminacium, iz 251. g.
LIT.: C. Patsch 1897, 523. G.
14.58 GA.J, Pale, Kiseljak. Srednjovjekovna nekro-
pola. 15 u obliku sanduka; ostali
uniteni. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 165. N.
14.59 GAJ, Sikulje, Vare. Srednjovjekovno grob-
lje. est u obliku sanduka. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 152. N.
14.60 GINJE, Vi.soko. Prai..storijsko naselje. Na lije-
voj obali potoka Kraljunice, u podnoju manjeg
uzvienja zv. Glavica, konstatovani su komadi
nog lijepa, kremeni artefakti i gruba neolitska ke-
ramika. Neolit. s
14.61 GLAVICA, Biljeevo, Kakanj. Srednjovjekov
no groblje. Uz pravoslavnu crkvu i groblje
su dva u obliku i krsta, ostali uniteni.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 147. N.
14.62 GLAVICA, Budoelj, Vare. Srednjovjekovna
nekropola. 37 u ob1iku sanduka
i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J; ukras jednog
spomenika: polumjesec i figuralna predstava. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 153. N.
14.63 GLAVICA, Ginje-Goranica, Visoko. Sred-
njovjekovna nekropola. 10 u obliku
sanduka, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 169. N.
14.64 GLAVICA, Kiseljak. Rimsko naselje i sred-
njovjekovna nekropola. Na junim padinama ovog
uzvienja, kao i na prostoru prema rijeci
i brdu Paljike, nalazi se dosta ulomaka rimske ope-
ke. Prilikom izgradnje crkve unitena je
nekropola i grobovi ispod njih u kojima je
bilo i nalaza nakita, sada izgubljenog. Oko 1920, na
padini, otkopan je grob sa ljudskim skele-
tom i dijelovima skeleta konja. Rani (?) i kasni sred-
nji vijek.
LIT.: Basler 1954, 301-305. Basler-N.
14.65 GOJEVICI, Fojnica. Srednjovjekov-
no groblje. est u obliku i
srlnduka. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 164. N.
14.66 GORANI, Gorani, Visoko. Srednjovjekovna
nekropola. Uz pravoslavno groblje su 82
u obliku sanduka, orijentirana Z-I. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 169. N.
14.67 GORASNICA, Ginje-Dvor, Visoko. Srednjo-
vjekovna nekropola. 20 u obliku
s:mduka, u dvije grupe. Kasni srednji
vijek.
LlT.: S. 1971, 169. N.
14.68 GORNJE ZEZELOVO, Gornje Zeelovo, Ki-
seljak. Srednjovjekovni nadgrobni spomenici. Uz
muslimansko groblje su tri u obliku
sanduka i. sarkofaga. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 166. N.
14.69 GRABOS!C, Visoko. Srednjovjekov-
no groblje. pet u obliku sanduka.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 167. N.
14.70 GRACANICA, Malo Visoko. Praisto-
rijska nekropola ravnih grobova. otkrivena
prilikom pripremnih rudarskih radova i, preteno,
unitena. Moglo se konstatovati da je bilo vie in-
humacija iz dvije faze: starije, s prilozima nakita
{masivne bronzane narukvice, fibula, igla, dijelovi
dijadema) iz kraja 8. ili 7. v. st. e. i
s rebrastim fibulama, irokim narukvi-
cama od bronzanog lima i eljeznim kopljem, iz 5.
ili ranog 4. v. st. e.
' 11'.: B. 1984 a, :31-37; B. 1987 b. B.
14.71 GRAD, Dobrinje, Visoko. Srednjovjekovni
grad. Ruevine nalaze se na planinskom
obronku. Perimetralni zidovi (vjerovatno zemljano-
-kameni nasipi) zatvaraju izdueni pravougaonik, ve-
oko 60 x 30 m. Unutar tog prostora nazire se
vie pregradnih zidova i terasa. Kasni
srednji vijek.
LIT.: P. 1984, 186. P.
14.72 GRAD, Gornja Koprivnica, Kakanj. Praisto-
rijska gradina i rimsko Smjetena na
brdu Vrana. Plato oko 100 x 60 m,
kameno-zemljanim bedemom. Neto nie, na padini,
se tragovi jo jednog, vanjskog, bedema.
Pored praistorijske, dosta su brojni i nalazi rimske
keramike, kao i opeke. Kasno bronzano i eljezno
doba, rimsko doba.
LIT.: I. Bojanovski 1984 a, 67. B.
14.73 GRAD (Sebinjski grad), Kakanj. Srednjovje-
!rnvni gl'ad. Na sastavku dvaju potoka, na zaravnje-
nom grebenu, smjetena oko 120
x 60 m. Perimetralni bedemi su, jednim
dijelom, od nasute zemlje, a u unutranjosti naziru
se konture nekoliko manjih objekata. Juno od grad-
skih bedema, na znatno niem poloaju, jedan iri
zaravanRk nosi naziv Gradska ravan. Kasni srednji
vijek.
UT.: P. 1984, 184-185. P.
14.74 GRAD, Vinjica, Kiseljak. Srednjovjekovni
grad. Omanje smjetena na grebenu koji
se- sa planine strmo sputa u prodolinu
potoka Rikavca. Vrh grebena prelazi u iri ?;arava-
nak koji nosi naziv Ravni grad. Ispod grada, u selu
Vinjici, nalaze se lokaliteti Carina
i Dvorite. Kasni srednji vijek.
UT.: P. 1963, 175. P.
14.75 GRADAC, Donji Pale, Kiseljak. Srednjovje-
kovno groblje. dva u obliku sarko-
faga, orijentirana Z-1; ukras: polumjesec, rozeta,
disk. Ostali spomenici uniteni. Kasni srednji vijek.
LIT. P. 1963, 179-180; S. 1971, 165. N.
14.76 GRADAC, Fojnica. Prethistorijska
gradina. Na isturenom brijega potoka
Kojevca i eljeznice, podignuti zemljani nasip i ve-
liki zemljani tumulus. Povrinski nalazi: brojni ulom-
ci posuda. Bronzano ili eljezno doba.
LIT.: Basler 1954, 301. Basler
14.77 GRADAC, Gromiljak, Kiseljak. Praistorijska
gradina. Na omanjem platou koji je zauzimalo na-
selje nalazi se jedan kameni tumulus, moda ostatak
bedema. Kulturni sloj erodiran, a rijetki povrinski
nalazi keramike se samo na padinama pre-
ma podnoju Gradine. Bronzano ili eljezno doba.
B.
14.78 GRADAC, Homolj, Kiseljak. Praistorijska gra-
dina i refugij sa bazilikom i srednjo-
vjekovno groblje. Iskopavanja obavio V.
1931-1932.
Prethistorijsko naselje smjeteno je na izd11e-
nom zaravanku, ali je uniteno prilikom izgradnje
objekata. materijal otkriven
na padini brijega ukazuje na naseljavanje u doba
eneolitika kultura), te u kasno bronzano
i starije eljezno doba.
U doba je ovdje bazilika
i uz nju refugij. Crkva je imala narteks i sa
prezbiterijem koji se zavravao prema istoku polu-
krunom apsidom na osnovi. Uz sje-
verni i juni bok nalazi se po jedna izduena
prostorija nepoznate namjene. Zapadno od narteksa
nalazio se baptisterij sa duboko ukopanom piscinom
krinog tlocrta. Kameni namjetaj, osobito oltarska
pregrada, bio je bogato ukraen ornamentima u re-
ljefu. i refugij datirani su u 5. i 6. st.
Pitanje datacije arhitektonske plastike ostaje i dalje
otvoreno uz pretpostavku da je nastala u srednjem
vijeku. U prostorijama otkrivena su
srednjovjekovna groba orijentacije, bez pri-
loga. U prostoru refugija otkrivena srednjovjekovna
posuda.
LIT.: V. 1932, 1-22; I. 1958, 111-123.
Basler-N.
14.79 GRADAC, Visoko. Pret-
historijska gradina i refugij. Nad lije-
vom obalom Radovljanske rijeke izdie se plato sa
stranama na karpu, oko 300x100
m. Zapadni dio, koji je na viem nivou, je
zemljanim tumulom. Povrinski nalazi: fragmenti
keramike. Vjerovatno eljezno doba i
doba.
LIT.: I. Bojanovski 1984 a, 61. I. Bojanovski
14.80 GRADAC, Podgora, Breza. Prethistorijska gra-
dina i rimska utvrda. Smjetena na istaknutom uz-
vienju nad potokom Spilja. N aiazi: praistol'ijsko
eljezno koplje i ulomci keramike. Od rimskog ob-
jekta na iljku brda (25 x 10 m) ostaci zidova
iz\'edeni u lomljenom kamenu i malteru. Nalazi:
ulomci keramike i Bronzano eljezno dobit
i rimsko doba.
LIT.: I. Bojanovski 1984 a, 65-66. I. Bojanovski
14.81 GRADAC, Vinjica, Kiseljak. Praistorijska
gradina i rimska utvrda. Zaravnjeni plato n&<:elja
zauzima povrinu od nekoliko hektara, uz vidljive
ostatke Bronzano i eljezno doba,
rimsko doba.
LIT.: P. 1963, 156. B.
14.82 GRADAC, Kiseljak. Prethistorijska
gradina i srednjovjekovni nalaz. Arheo-
loki tragovi iz prethistorije sastoje se od
odbrambenih usjeka u grebenu, ulomaka keramike
i eljezne troske, koji, vjerojatno, pripa-
daju bronzanom i eljeznom dobu. je i jedna
eljezna strijela, koja tipoloki pripada periodu ranog
srednjeg vijeka.
LIT.: P. 1963, 158-159. P.
14.83 GRADINA, Brestovsko, Kiseljak. Praistorij-
ska gradina. naselje strmih padina sa

zemljanim tumulom kao odbrambenim objektom na
strani. Bronzano ili eljezno doba.
B.
14.84 GRADINA, Breani, Kakanj. Prethistorijska
gradina i rimska utvrda. Smjetena na ulazu u do-
linu Trstionice na dominantnom uzvienju na lije-
voj obali rijeke. Plato gradinskog naselja (dimenzija
oko 100 x 35 m) branjen je ovalnim tumulom (Gra-
dinica) i odvojen manjim usjekom. Uz tumulus vid-
ljivi tragovi zida od sedre, oblutaka i maltera. Na-
lazi: obilje prethistorijske i rijetki komadi rimske
keramike. Bronzano i eljezno doba i rimsko doba.
I. Bojanovski
14.85 GRADINA, Kakanj. Praistorijska gra-
dina. Naselje je sa tri, prirodno strane
kameno-zemljanim bedemom. Osim
ovog, podignut je jo jedan bedem neto nie na
padini. Kulturni sloj slabo dok su na padi-
nama brojni nalazi keramike. Bronzano ili eljezno
doba. B.
14.86 GRADINA, Dabravine, Vare. Praistorijska
gradina, rimska utvrda, refugij, grob-
nica i crkva i srednjovjekovni nalaz.
Prva iskopavanja obavio K. Fitzinger 1891, druga
reviziona D. Sergejevski 1954. Nalazi se na istaknu-
tom grebenu nad lijevom obalom Stavnje. Nalazi:
fragmenti praistorijske keramike datirane u bronza-
no doba. Vidljivi ostaci temelja rimskih i kasnoan-
fortifikacionih substrukcija. Nalazi: fragment
rimskog rtvenika, kao spolija u crkvu
i ulomci keramike. Na manjem platou
ispod samog vrha kamenog grebena Gradine, nad
grobnicom, podignuta
je crkvena u vidu jednobrodne bazilike
s apsidom i narteksom, uz
prostorije, od kojih je sjeverna, s baptisterijem za-
vrtena polukrunom apsidom. Nad
apsidom je, vjerojatno, bio podignut zvonik. Orijen-
tacija SI-JZ; dimenzije 15,90 x 11,28 m. Crkva je
bila bogato ukraena arhitektonskom kamenom pla-
stikom, njena oltarna pregrada (septum).
Osim nekoliko eljeznih predmeta je i jedna
trobridna strelica, datirana u rani srednji vijek. Da-
tiranje bazilike na relaciji kasna antika - srednji
vijek, jo uvijek je pitanje diskusije.
LIT.: V. Ra,dmsky 1892 a, 372-387; D. Sergejevski 1956, 1-49;
I. 1969 a, 223-227; I. 1970, 91-112.
V. Pakvalin- N.
14,87 GRADINA, Duhri, Kiseljak. Prethistorijska
gradina. Smjetena na terasastoj krakoj grudi. Na-
lazi: brojni fragmenti keramike i zemljanih grijali-
ca. Bronzano ili eljezno doba.
LI'!'.: P. 1963, 157, 159. P.
14.88 GRADINA, Fojnica. Prethistorijska gradina.
Iznad sastava Cemernice i rijeke (Draga-
stoje na isturenom breuljku ostaci
naselja. Nalazi: brojni ulomci prethistorijske kera-
mike. Bronzano ili eljezno doba.
LIT.: Basler 1954, 300-301. Basler
14.89 GRADINA, Gornja Visoko. Prethisto-
rijska gradina. Smjetena na izdanku Tutnjevog br-
da. Bronzano i eljezno doba.
LIT.: Basler 1954, 300. Basler
14.90 GRADINA, Visoko. Prethistorijska
gradina. naselje obuhvata dvije glavice:
Veliki grad, s nasipom, i Mali grad; nasip
na sjevernoj i junoj strani, i vanjskim na-
sipom. Nalazi:. brojni fragmenti keramike, rijetko
s ukrasom, i eljezne troske. eljezno doba.
I. Bojanovski
14.91 GRADINA (Gradac), Karaula, Kakanj. Prafato-
rijska gradina i Smjetena na
dominantnom platou iznad desne obale Bosne. Zatit-
na iskopavanja obavio 1980. V. Pakvalin. Prvobitno
praistorijsko naselje je du rubova platoa
i posluilo kao refugij. Unutar odbram-
benog zida konstatirani su i zidovi koji su
zatvarali odvojene prostorije. Nalazi: brojni ulomci
praistorijske keramike. Bronzano i starije eljezno
doba i doba. v. Pakvaliln
14.92 GRADINA, Visoko. Prethistorijska
gradina i srednjovjekovni grad. Smjetena na obron-
ku brdskog masiva nad rijekom Bosnom. Po padi-
nama obronka rasuti fragmenti prethistorijske ke-
ramike koja pripada i eljeznom dobu.
Ruevine srednjovjekovnog
40 x 30 m, sastojale su se od temelja jedne kule i
perimetralnih zidova, u malteru,
koji su danas U iskopu su zapaeni ulomci
srednjovjekovne keramike zelenkastom
glazurom. Kasni srednji vijek.
LIT.: P. 1984, 184. P.
14.93 - GRADINA, Ljetovik, Kiseljak. Prethistorij-
ska gradina. Smjetena na obronku
kose Berberue nad rijekom Lepenicom. Vidljivi os-
taci dva odbrambena nasipa oko platoa
80 x 40 m i zatitni usjek: fragmenti kera-
mike. Bronzano ili eljezno doba.
LIT.: P. 1963, 157, 159. P.
14.94 GRADINA, Zagrade, Kakanj. Praistorijska
gradina. Smjetena na istaknutom brdu nad sasta-
vom rijeke i Zagrajskog potoka. Na platou
naselja cca 80 x 50 m za:paa se
terasiranje, a i tragovi bede-
ma. Kulturni sloj erodiran, dok se na padinama uo-
brojni ulomci praistorijske keramike. Kasno
bronzano i eljezno doba. B.
14.95 GRADINA LAGUMI, Fojnica. Srednjovjekov-
ni grad. Na istaknutom zaravanku iznad sastava rje-
i nalaze se ostaci relativno
velikog koje je bilo okrueno
sistemom zemljanih nasipa i jaraka. U unutranjo-
sti naziru se konture i brojni
ulomci troske. Sredinja utvrda - citadela, bila je
zidana kamenom u malteru. Kasni srednji
vijek.
LIT.: Basler 1954, 301; V. Palavestra 1974, 127-128.
P.
14.96 GRADISTE, Pale, Kiseljak. Prethistorijska
gradina. Na najviem vrhu Palekog brda nalaze se
ostaci gradinskog naselja razmjera. Na povr-
ini se vide tragovi perimetralnih bedema u vidu
dva bedema. Povrinski nalazi: sitni
ulomci keramike. Bronzano ili eljezno doba.
LIT.: P. 1963, 156-157, 159. P.
14.97 GRCKO GROBLJE, Brestovsko, Kiseljak.
Srednjovjekovno groblje. nekoliko
u obliku Kasni srednji vijek. N.
14.98 GRCKO GROBLJE, Podastinje, Kiseljak.
Srednjovjekovna nekropola. oko 25
ka u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I;
jedan spomenik ukraen motivom krsta. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.:P. 1963, 178; S. 1971, 165. N.
14.99 GRCKO GROBLJE, Ratanj, Kakanj. SrednJo-
vjekovna nekropola. 21 u obliku san-
duka, preteno orijentirani Z-1. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 149. N.
14.100 GRCKO GROBLJE, Kakanj. Srednjo-
vjekovna nekropola. oko 20 u ob-
liku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-1.
Kasni srednji vijek. N.
14.101 GREBAC, Visoko. Srednjovjeko-
vno groblje. pet u obliku sanduka
i sarkofaga, orijentiranih S-J. Kasni srednji vijek.
LIT. :S. 1971, 167. N.
14.102 GREBCI, Grebci, Vare. Srednjovjekovno
groblje. Pored groblja je 18
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih
Z-I i S-J; ukras: tordirana traka, spirala, rozeta.
Kasni srednji vijek.
LrT.: S. 1971, 151-152. N.
14.103 GREBLJICE, Visoko. Sred-
njovjekovno groblje. sedam u ob-
liku sanduka, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 169. N.
14.104 GRMACE, Kakanj. Praistorijski zem-
ljani tumulus promjera cca 20, a visine cca 2 m.
Bronzano doba. B.
14.105 GROMILE, Kakanj. Praistorijski
tumuli. Skupina od 17 praistorijskih tumula smje-
tenih du doline rijeke Trstionice u razmacima od
50 do 200 m. Tumuli su promjera (5 do
20 m), i visine (1 do 2 m). U jednom od njih, ote-
konstatovano je da se radi o zemljanom tu-
mulu s kamenim platom. Bronzano doba.
B.
14.106 GROMILE, Karaula, Kakanj. Ostaci rimskog
naselja. Substrukcije zgrada ire se na prostoru oko
seoskih Zatitnim iskopavanjem
koje je 1979. obavio V. Pakvalin, je po-
stojanje koja je na uglovima imala
po jednu kulu. (Vjerojatno vila rustika).
Nalazi: materijal, fragmenti keramike,
miljokaz i novac (Constantius, 346-350). Rimsko i
doba.
LIT.: J. Bojanovski 1984 a, 85. V. Pakvalin
14.107 GROMILJAK, Gromiljak, Kiseljak. Rimsko
naselje, tragovi pogona za ispiranje zlata i nekropola.
Tragovi naselja konstatirani na irem prostoru. Z.a
gomile uz rijeku, od Gromiljaka do Ostru-
nice, dri se da su nastale ispiranjem zlata. Od neka-
danje nekropole je ulomak sarkofaga sa diJe-
lom natpisa: EQ(uiti) R(omano) DEC(urioni) C[o/(loni-
ae) ... ] RUM, PATRO[no collegii] FABRUM [in
civi]TATE IADER[tina ... ], to da je na
ovom bilo sjedite rudarske vlasti. Rimsko
doba, 2-4. st.
LIT.: C. Patsch 1902, 394; D. Sergejevski 1957, 121; P.
1963, 160-165. V. Pakvali:R
14.108 HAMBARINE, Podastinje, Kasno-
granariji. Pored puta prema Kruevskoj kosi
nalaze se dvije jame za ostavu ita izdubljene u
tercijarnom Jednu jamu istraio M. Man-
1923. (dubina 1,90 m; promjer 1,60 m). Kasno-
doba.
LIT.: M. 1925, 62. Basler
14.109 HAN PLOCA 1, Han Kiseljak. Pra-
istorijsko naselje. Naselje se protee na povr:ini od
cca 2.000 m
2
, a kulturni sloj debeo je oko 1 m. Pri-
kupljeni materijal ukazuje na neolitsko naselje but-
mirske kulture.
LIT.: P. 1963, 154. B.
14.110 HAN PLOCA 2, Han Kiseljak. Rim-
sko naselje. Na prostoru puta za Gornju
Lepenicu i koji sa nalazi se
velika ulomaka rimskog crijepa. Rimsko
doba.
LIT.: P. 1963, 163. . P.
14.111 HENDEK, Duhri, Kiseljak. Srednjovjekovna
nekropola. 24 u obliku i san-
duka, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: P. 1963, 180; S. 1971, 165. N.
14.112 HRASNO, Hrasno, Kakanj. Srednjovjekov-
no groblje. dva u obliku sanduka.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 150. N.
14.113 HRASNO, Slivno, Breza. Srednjovjekovno
groblje. est u obliku sanduka i
sarkofaga, orijentiranih Z-1 i S-J; ukras: polu-
mjesec i rozeta. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 157. l'Y.
14.114 HRASTOVINA, Kakanj. Srednjo-
vjekovna nekropola. 21 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J. Ka-
sni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 149-150. N.
14.115 HRASCE, Kakanj. Srednjovjekovna
nekropola. oko 50 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 150. N.
14.116 HUMAC, Podastinje, Kiseljak. Ostava rim-
skog novca. Skupni nalaz od 75 rimskih antoninijana
iz 3. st. Zastupljeni carevi: Gordianus 3, Philippus 1,
Philippus 2, Volusianus, Valerianus i Gallienus.
LIT.: C. Patsch 1902 391. G.
14.117 IGRISTE, Orahovo, Breza. Srednjovjekovni
nadgrobni spomenik. Usamljeni u obliku sar-
kofaga, orijentiran Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 157. N.
14.118 ISPOD GRADINE, Duhri, Kiseljak. Rimsko
naselj2. Na njivama ispod Gradine, nailazi se na
ulomke rimskog crijepa i temelje zgrada. Rimsko
doba.
LIT.: P. 1963, 163. P.
14.119 IVICA, Ivica, Kiseljak. Srednjovjekovna ne-
kropola. est u obliku san-
duka i sarkofaga, dislocirani. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 166. N.
14.120 JAPIJE, Brgule, Vare. Srednjovjekovna ne-
kropola. oko 100 manji broj ukra-
en. Kasni srednji vijek. s.
14.121 JASIKOVA, Nabilj, Kakanj. Srednjovjeko-
vna nekropola. 58 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J; ukras
jednog spomenika: polumjesec. Kasni srednji
LIT.: S. 1971, 147. N. Mrletic
14.122 KADINJACA, Visoko. Srednjovje-
kovno groblje. est u obliku san-
duka, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek. . . ,
LIT. :S. 1971, 168. N. M.i.lert1c
21
14.123 KAMEN, Budoelj, Vare. Praistorijska gra-
dina. Smjetena na prirodno uzvienju;
kulturni sloj erodiran, ali se na pagini i malim te-
rasama ispod naselja nalazi mnotvo fragmenata ke-
ramike. Zeljezno doba. B.
14.124 KAMENJACA, Breza. Nekropola plemena
Desitijata. Smjetena na prostoru na desnoj
obali Stavnje. Zatitna arheoloka iskopavanja obavio
V. Pakvalin 1975, 1978-19i80, (ukupno istraena po-
vrina 1148 m
2
). Konstatirana su dva kronoloki raz-
sahranjivanja, ali oba uz spalji-
vanja (uz 1 inhumacije). Stariji obred pri-
mjenjuje posipanje pepela po kamenim kon-
strukcijama oblika i dimenzija, uz
koje rn polagani grobni prilozi (koplje, no,
konjske vale, mahaira ili datirani u
eljezno doba. obred sastoji se od polaganja
pepela spaljenih pokojnika u iskopane jame u obli-
ku posude i pokraj jame, a nakon to je jama bila
zatrpana zemljom i pokrivena kamenim oblucima,
polagani su prilozi, eljezna koplja. Otkri-
veno je i mjesto spaljivanja (ustrinum publicum) i
obreda libacije. Nekropola je pripadala plemenu De-
sitij.ata. Konstatiran je utjecaj kulture
sa jadranske obale. Sa ove nekropole po-
znati epitaf porodice Batona u sekundarnom
poloaju na Vini u kao i cipus Valensa Varro-
nova sina, desitijatskog princepsa, kao i drugi
nalazi sepulkralnog karaktera. eljezno doba
i rimsko doba, 3. v. st. e. - 3. v.
LIT.: G. Cremonik-D. Sergejevski 1930, 8-9, D. Sergejevski
1944, 14-19; V. Pakvalin 1975, 57-62. V. Pakvalin
14.125 KARAULA, Donji Kakanj, Kakanj. Sred-
njovjekovna nekropola. Prilikom kopanja. rova ote-
groba uokvirena od muljike. U
jednom od njih dijelovi tekstila. Kasni
srednji vijek, 14-15. v.
LIT.: Rad Zavoda u 1954. god. 1956, 316. Ba\Sler
14.126 KARAULA, Gornja Jehovina, Kakanj. Sred-
njovjekovni nadgrobni spomenici. dva
u obliku sanduka, orijentirana Z-I; ostali
uniteni. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 147. N.
14.127 KARINJACA, Donji Kiseljak. Pra-
istorijski tumuli. Dva zemljana tumula promjera oko
15 m i visine do 1,5 m zapaena su uz obalu rijeke
Lepenice. Bronzano doba.
LIT.: P. 1963, 155-156. P.
14.128 KASTELA (Pridola), Fojnica. Sred-
njovjekovni grad. Visoko na obronku planine Zaho-
ra, u jedan obronak je manje
sa dvije kule koje nose naziv Bijeli i Crni
grad. Kasni srednji vijek.
LIT. :V. Palavestra 1974, 134-136. P.
14.129 KAURIN, Breza. Srednjovjekovni
nadgrobni spomenici. dva u obliku
sanduka i sarkofaga. Kasni svednji vijek.
LIT.: S. 1971, 157. N.
14.130 KAURSKO GREBLJE, Oglavak, Kiseljak.
Srednjovjekovno groblje. tri u ob-
liku Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 164 F'ojlilica). N.
14.131 KAURSKO GROBLJE, Kreevo.
Srednjovjekovni nadgrobni spomenici. tri
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentirani
Z-I; ost;ili uniteni. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 170. N.
22
14.132 KAURSKO GROBLJE, Koritnik, Breza. Sre-
dnjovjekovna nekropola. oko 114
u obliku sanduka, sarkofaga i stele, orijentiranih
Z-I; nekoliko spomenika ukraeno motivom krsta,
polumjeseca i ruke. Mnogi ili dislocirani.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 157. N.
14.133 KAURSKO GROBLJE, Mramor, Kakanj.
Srednjovjekovna nekropola. dva
ostali uniteni. Pokojnici su sahranjivani u rake
obloene kamenim Kasni srednji vijek.
S.
14.134 KISELJAK, Kiseljak. Srednjovje-
kovni nadgrobni spomenik. Usamljeni u ob-
liku sanduka. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 166. N.
14.135 KISELJAK 1, Kiseljak. Praistorijsko nase-
lje, grobni tumuli i grobnica. Na is-
periferiji otkriveni ostaci neolitskog naselja
butmirske kulture, sa keramikom, ulomcima kreme-
nog i lijepa. Otkrivena su
i tri zemljana, vjerojatno grobna, tumula, promjera
oko 15 m. Jedan od njih smjeten je u ravnici uz
rijeku tumulus na sjevernoj pe-
riferiji grada u kome su i ljudske kosti ra-
zoren je.
Na istom prostoru otkrivene su zidane grobnice
sa ljudskim kostima, navodno, o.olikane. Kasno-
doba. neolit, bronzano doba i kasno-
doba.
LIT.: P. 1963, 153-154, 155, 169. P.
14.136 KISELJAK 2, Kiseljak. Nalaz srednjovje-
kovnog novca. dio srednjovjekovnih nov-
(13-19. st.) kao stipem jecere. (Na izvo-
ru mineralne vode). Kasni srednji vijek.
G.
14.137 KISELJAK 3, Kiseljak. Srednjovjekovna ne-
kropola. oko 100 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J; ukras
nekoliko spomenika: svastika, stilizirani antropo-
morfni ornament, Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 165. N.
14.138 KLISA, Visoko. Srednjovjekovno groblje. Uz
pravoslavnu crkvu je sedam u ob-
liku sanduka, Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 168. N.
14.139 KLUPE, Crkvenjak, Kreevo. Srednjovjekov-
na nekropola. Uz groblje 25 ste-
u obliku sanduka, orijentiranih Z-I. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 170. N.
14.140 KOKOSCICI, Vare. Srednjovje-
kovni spomenik. Usamljeni u obliku sarko-
faga, orijentiran Z-1; ostali uniteni. Kasni srednji
vijek.
LIT.: . 1971, 154. N.
14.141 KOSA, Kiseljak. Prethistorijska
gradina. naselje odvojeno je
usjekom od masiva planine Cubren. Odbrambeni na-
sip raspoznaje se samo povrinski nala-
zi: rijetki ulomci keramike. Bronzano ili eljezno
doba.
LIT.: P. 1963, 157. P.
14.142 KOSA, Kakanj. Srednjovjekovni
nadgrobni spomenici. tri u obliku
orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 147. N.
14.143 KOZOGRAD, Fojnica. Srednjo-
vjekovni grad. Visoko na obronku planine Matorae
u umovitom i nenaseljenom predjelu nalaze se ru-
evine grada koji se u pisanim izvorima 15. st. na-
ziva Kazao. Danas se raspoznaju temelji glavne kule
zv. Kraljeva kula, omanjeg obora, cisterne, zatit-
nog usjeka i nekada naseljenog koje se i
danas zove Varo. Bar jedan objekat u gradu bio
je ukraen dekoracijom stilizacije
u kamenu. Tragovi natpisa uklesanog u stijenu. U
pisanim izvorima grad se rijetko spominje (1444. i
1449. g.). Juni plato nosi naziv Kasni
srednji vijek, 15. st.
LIT.: Basler 1954, 304; V. Palavestra 1974, 119-122.
P.
14.144 KRCEVINA, Orahovo, Breza. Srednjovjeko-
vna nekropola. 11 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J. Kasni
srednji vijek.
LIT.: .<::. 1971, 156- 157. N.
14.145 KRCEVINE, Dusina-Vrtla, Fojnica. Sred-
njovjekovni nadgrobni spomenik. Usamljeni
u obliku sanduka, orijentiran Z-I. Kasni srednji
vijek.
l 11'.: S. 1971, 164. N.
14.146 KRCEVINE, Kiseljak. Rimske zgrade. Na
zaravanku iznad vrela nalaze se fragmenti rimske
opeke, osobito tegula. Rimsko doba.
LIT.: M. 1925, 64; Baslei 1954, 301. Basler
14.147 KRESEVO 1, Kreevo. Fragment kasnoan-
vijenca i srednjovjekovna crkva. Profilirani
vijenac nalazi se danas u sekundarnoj upotrebi, da-
tiran je u 4-5. st.
Prilikom ruenja crkve samostana
1964. otkriveni su temelji srednjovjeko'vne crkve
s osnovom u vidu jednobrodne s pravokutnim
izduenim svetitem. Kasni srednji vijek, 15. st.
Ll'l'.: Basler 1954, 303. I.
14.148 KRESEVO 2, Kreeva. Srednjovjekovni grad.
Juno od dananje varoi, na kosi Grad, lee rue-
vine srednje Danas se jo raspo-
znaju perimetraini zidovi obora, zatitni jarak i jed-
na detairana kula. Zna se da je u gradu postojao
i kraljevski dvor. Na bazi intenzivnog rudarstva u
se razvila zana tsko- i rudarska
varo, koja je imala i svoju posebnu organizaciju
sa knezom na Varo je imala crkvu i franje-:
samostan koji jo i danas funkcioniraju. U
pisanim izvorima grad se spominje u prvoj polovini
15. st. Kasni srednji vijek.
LIT: M. Veuo 1957 a, 64-65. P.
14.149 KRIVACA 1, Kiseljak. Praistorijski zemljani
tumulus, devastiran. Bronzano doba.
B.
14.150 KRIVACA 2, Kiseljak. Rimsko naselje. Na
omanjem breuljku, na prostoru 70 x 40 m,
nalaze se ulomci rimskog materijala.
U zapadnom dijelu tog prostora vide se temelji tor-
nja (dimenzije osnove 6 x 6 m);
materijalom ima i ulomaka zidnih slikarija. Rimsko
doba, 2-3. st.
LIT.: C. Patsch 1902, 394; M. 1925, 64; Basler 1954,
301. Basler
14.151 KRIZ, Deevice, Kreeva. Srednjovjekovna
nekropola. 58 u obliku sanduka
i sarkofaga, orijentiranih SZ-JI i SI-JZ; ukras:
polumjesec, krst, rozeta. Mnogi uniteni i
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 170-171. N.
14.152 KRST, Kraljeva Sutjeska, Kakanj. Praisto-
rijska gradina. naselje, sa sjeverne pri-'tu-
strane branjeno usjekom i limit-
nim tumulom. Zeljezno doba. B.
14.153 KRSTAC, Zbilje, Visoko. Prethistorijska gra-
dina. Dva nasipa nalaze se visoko iz-
nad desne obale Fojnice. Vidljivi. Unutarnji
nasip duine 68 m i promjera 8-10 m, a vanjski
cca 200 m duine, promjera oko 40 m. Ostaci gra-
dine su u novije vrijeme znatno uniteni. Povrinski
nalazi: brojni fragmenti keramike, od kojih neki
pripadaju fazi butmirske kulture. Neolit,
bronzano i eljezno doba. I.
14.154 KULIJES, Kulije, Kiseljak. Rimsko naselje
i nekropola. Na irem prostoru nailazi se na rimsku
ciglu i Odatle i rimska stela. Rimsko
doba.
LIT.: C. Patsch 1897, 521; P. 1963, 163. I.
14.155 KUNDRUCI, Visoko. Praistorijsko
naselje. Na prostoru na desnoj obali Radovaljke na-
laze se fragmenti lijepa, grube i fine prais-
torijske keramike. N eolit. s.
14.156 KUZNO GROBLJE, Kraljeva Sutjeska, Ka-
kanj. Praistorijski nalaz. Bronzana fi-
bula tipa Kakanj, vjerovatno iz razorenog groba,
pripada kraju kasnog bronzanog doba (Ha B2-B3,
9. ili 8. st. st. e.).
LIT.: B. 1971, 323-326. B.
14.157 LETOVISTE, Seoce, Kakanj. Srednjovjekov-
na nekropola. 17 u obliku sandu-
ka, orijentiranih Z-I i S-J. Kasni srednji vijek.
!,IT.: S. 1971, 151. N.
14.158 LIPNICA, Lipnica, Kakanj. Srednjovjekovna
nekropola. 17 u obliku sanduka
i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 147. N.
14.159 LOPATA, Rakova Noga, Kreeva. Srednjo-
vjekovni nadgrobni spomenici. Uz muslimansko gro-
blje tri u obliku sanduka, orijenti-
rana Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 170. N.
14.160 LOPATE, Gorani, Visoko. Praistorijsko na-
eslje. Na manjem trougaonom platou nad lijevom
obalom rijeke Fojnice, konstatovani su komadi
nog lijepa, kamene sjekire i gruba kera-
mika. Neolit. s.
1'1.161 LJESKOVICE, Vinjica, Kiseljak. Nalaz rim-
skog novca. Jedan denar (M. Aurelije 161-180).
Rimsko doba, 2. st. G.
14.162 LJESCAR, Breza. Srednjovjekov-
na nekropola. 13 u obliku sandu-
ka, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S._ 1971, 158. N.
14.163 MALI OKRUGLIC, Pale, Kiseljak. Prethi-
storijska gradina. Na breuljku koji se izdie iznad
Lepenice, raspoznaju se konture odbrambenog nasipa
u obliku vijenca, te zatitni usjek i odbrambeni tu-
mulus. Sitni ulomci prethistorijske keramike raza-
sute su po platou i padinama breuljka. Bronzano
ili doba.
LIT.: P. 1963, 157, 159. P.
14.164 MAUROVICI, Visoko. Srednjovje-
kovna nekropola. Uz muslimansko groblje
13 u obliku sanduka i sarkofaga, ori-
jentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 168. N.
14.165 MOTKE, Brnj, Kakanj. Praistorijska ostava.
Sastoji se od dva bronzana srpa i 21 bronzane sje-
kire-kelta. Pripada fazi kasnog bronzanog
doba (Ha B).
LIT.: F. Fiala 1896 a, 346. B.
14.166 MRAMORJE, Camovine, Vare. Srednjovje-
kovno groblje. est u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J; ukras:
tordirana traka, spirale, rozete, biljni motivi, pred-
stava tita, i ruke s kopljem. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 152, Sl. 16. N.
14.167 MRAMOROVI, Kiseljak. Srednjovje-
kovno groblje. Grupa od est u obliku
Kasni srednji vijek.
LIT.: Basler 1954, 306. N.
14.168 MRAVNJACE 1, Vinjica, Kiseljak. Rimsko
naselje, nekropola i grobnica. Na pro-
storu od oko 600 m nailazi se na zidove zgra-
da, tragove hipokausta i mozaika, to ukazuje na
ostatke naselja (moda vila rustika). Ot-
kriveni su i ulomci nadgrobnih spomenika, kasno-
grobnica na svod, kao i dosta sitnih nalaza.
Rimsko doba, 2-4. st. i doba, 5-6. st.
LIT.: E. 1972, 199; S. 1967, 41.
I.
14.169 MRAVNJACE 2, Vinjica, Kiseljak. Sred-
njovjekovno groblje. u obliku
sanduk.a i sarkofaga, orijentirana Z-;J; ukras sarko-
faga: polumjesec, jabuka, krunica. Kasni srednji
vijek.
LIT.: . 1971, 165. / N.
14.170 NJIVA, Kilkanj. Srednjovjekovno
groblje. u obliku ori-
jentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LJT.: 8. 1971, 147. N.
14.171 OBRE 1 Obre, Kakanj. Praisto-
rijsko naselje. Istraivanja su izvedena 1967, 1968. i
1970. godine pod rukovodstvom A. Benca i M. Gim-
butas.
Naselje je bilo podignuta uz desnu obalu rijeke
Trstionice, zauzimalo je povrinu od oko
275 x 90 m, odnosno povrinu od 22.000-25.000 m
2

Debljina kulturnog sloja se kretala u sredinjem
dijelu naselja od 1,60 do 2,80 m, dok su stratigraf-
ska opaanja, a analiza materijala,
indicirali kulturna stratuma ili faze: dva donja
pripadaju dva gornja kakanj-
skoj kulturnoj grupi.
Izgradnja u sve faze se odvijala po
istim principima; sve su to
njene uz upotrebu kamena, drv;eta i gline, uglav-
nom sa jednom prostorijom i ognjitem u
Uz su konstatovana vanjska ognjita i
vatrita, mjesta i jame za ostave. Ispod
podnice jedne su kosti i ovce
i dijelovi od nekoliko posuda radi se o rtva-
ma pred samu gradnju).
U okviru istraenog prostora otkriveno je deset
ljudskih ukopa: osam ukopa pripada drugom, a dva
stratumu. Svi stariji ukopi su sadravali ko-
. sti manje djece, od kojih u polo-
aju, jedan u poloaju, a tri samo pojedi-
kosti. Poseban interes izazivaju tri posljednja
ukopa, jer su kosti u sklopu poseb-
nih kultnih postrojenja, sa, ponekad, brojnim pri-
lozima. Radi se o rtvama. ukopi su
sadravali samo kosti neto starijih in-
dividua.
Pored kamenog i kamenog alata,
sakupljene su raznovrsne od kosti, kao
i predmeti od morske koljke i
Veoma bogati nalazi robe su, u sutini,
razvoja pojedinih kulturnih faza
u ovom naselju:
1. faza: dominira barbotinska, gruba i bojena kera-
mika tipa a uz njih dolazi jadranska im-
presso keramika sa tremolo motivima;
2. faza: iako se radi o istim osnovnim tipovima, u
obje grupe je dolo do izvjesnih karakte-
promjena;
3. faza: nastavljena je upotreba barbotinske i grube
keramike, nema vie bojene i impresso keramike,
je monohromna keramika i kultni
ritoni;
4. faza: nestaje postepeno barbotinska keramika, do-
miniraju gruba i monohromna keramika (ova
sa urezanim, udubljenim i ornamentima),
nastavlja se izrada kultnih ritona, pojavljuje se crno-
roba.
Naselje Obre 1 su osnovali doseljenici iz okvira
nosilaca kulture, a njima su se, u ma-
njoj mjeri, pridruili doseljenici sa Jadrana. Tako
je ovdje nastala jedna kombinovana
presso kulturna grupa (1. i 2. faza). U 3. fazi se
uticaj kulturnog kompleksa Danilo-
-Cakr&n, sa kultnim ritonima, dok se na mono-
hromnoj keramici odraavaju kulturni uticaji iz Po-
dunavlja. Dolazi do formiranja protoka.kanjske faze,
da bi se u 4. fazi definitivno oblikovala poznata ka-
kanjska kultura.
Prve dvije faze u naselju Obre 1. pripadaju
kasnoj fazi starijeg i srednjeg neoHtskog
doba, dok druge dvije faze ulaze u cjelini u srednji
neolit. je vano razrjeenje geneze kakanj-
ske kulture.
LIT.: A. Benac 1973, 327-431; M. Gimbutas 1974, 17-24;
? . Benac 1979 a, 372-412. A. Benac
14.172 OBRE 2 (Gornje Polje), Obre, Kakanj. Pra-
istorijsko naselje. Sondana istraivanja obavljena
1963-1965. pod rukovodstvom A. Benca, a siste-
matska iskopavanja 1967. i 1968. pod rukovodstvom
A. Benca i M. Gimbutas.
Naselje je bilo formirana na pogodnoj terasi uz
rijeku Trstionicu; mu je iznosila oko 180 x
120 m (19.000-20.000 m
2
), a po gustini naseljenosti
se dijelila, od sredita prema periferiji, na tri zone.
Iskopavanja su izvedena u sredinjoj zoni. Debljina
kulturnog sloja u ovoj zoni iznosila je od 3,30 do
4,10 m, dok se dubina prema periferiji naselja po-
stepeno smanjivala.
Zivot na neolitskom naselju Obre 2 tekao je
bez ikakvog prekida, i u takvom kontinuitetu kon-
statovano je osam stambenih horizonata. Posebno su
bili nalazi od 3 do 7 stambenog horizonta,
jer se u tim horizontima mogao ustanoviti
raspored nastambi i dobar uvid u njiho-
ve izgradnje. U naselju, tipa zbijenog sela, su
bile podignute u redovima, a na tri na-
od kamena, drveta i gline, od drveta i gline
i samo od drveta. su dvodjelne
u 3. i 4. horizontu, od kojih se mogao rekonstruisati
unutarnji sa kalotnim i svim
objektima i predmetima. Na slobodnim pro-
storima su otkrivena ognjita, kalotne vatrita,
pepelita, rvnjita, mjesta, jame za ot-
patke i spremanje zaliha hrane, itd.
Prilikom istraivanja otkriveno je 11 ukopa,
odnosno grobova. Kod svih ukopa radi se o ostacima
ili o cijelim kosturima male djece. Radi se o
cima, ali sam ritus ukopavanja nije bio istovetan.
Poto su svi ukopi u najdonjem stratumu,
nema nikakv;e sumnje da su djeca bila rtvovana na
ivota u naselju radi njegovog prosperiteta.
Pored ogromne mase ivotinjskih kostiju i kar-
boniziranih itarica, u svim slojevima je sakupljena
velika kamenog, kremenog i kotanog
i oruja, kao i kotanih ukrasnih nakitnih predmeta.
se izvanredno i dekorisane ukrasne
igle i broj privjesaka od morske kolj-
ke tipa spondylus. Bilo je prisutno i drveno
Na osnovu nalaza ustanovljene su
tri faze kulturnog razvoja u ovom naselju:
1. faza: pored grubo robe dolaze kakanjski,
danilski, lengyelski elementi i
ka roba;
2. faza: pored grube keramike zastupljena je crno-
spiralno-trakasta i keramika jadranskog
tipa;
3. faza: dolazi do degeneracije spiralno-trakaste ke-
ramike, a je prisutna keramika
tipa.
U naselju Obre 2. prvi put su ustanovljene ge-
neza i razvojne faze butmirske kulture, jer ovo na-
selje u cjelini pripada butmirskoj kulturnoj grupi.
Ta kultura je nastala na autohtonoj bazi (kakanjska
kultura), a u njenom formiranju su jad-
ranski i panonska-srednjobosanski kulturni elementi.
Ova kombinacija je stvorila za posmatra-
nje drutvenih odnosa u neolitskom svijetu. Neki
nalazi bojene keramike i uvid u neke
ekonomske veze u ovom periodu. U drugoj fazi je
dolo do stapanja ovih elemenata i do formiranja
butmirske kulture, kojoj pripada i sam
Butmir. u fazi se umno-
ila keramika tipa i veoma su
veze sa dolinom Neretve.
Treba naglasiti da je butmirska kultura obilno
prihvatila tehniku izrade robe, se
u veliki kulturni kompleks u
Evropi, ali osnovni dekorativni elementi na
tradiciji danilske keramike sa Jadrana i trakaste
keramike iz Podunavlja i srednje Evrope.
Butmirska kultura u Obrima 2. krajem
nednJeg neolita i razvija se takom neolit-
skog doba. Iznad slojeva butmirske kulture
su ostaci eneolitske kulture.
LIT.: A. Benac 1971, 5-178; M. Gimbutas 1974, 24-35; A.
Benac 1979 a ,415-455; A. Benac 1979, 15-26; B.
1980, 27-33. A. Benac
14.173 OBRE 3, Obre, Kakanj. Srednjovjekovni spo-
menik. Usamljeni u obliku sarkofaga, orijen-
tiran Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 150. N.
14.174 OCRKAVKA, Homolj, Kiseljak. Rimske gra-
i srednjovjekovno groblje. Prostor
oko 100 x 100 m posut je ulomcima opeka,
maltera i eljezne troske. materijal se-
kundarno upotrebljen. Na ruevinama vile rustike
prostirala se nekropola od oko 30 koji su u
uniteni. Rimsko doba, 1--4. st. i ka:-
sni srednji vijek.
LIT.: P. 1963, 163, 130. I.
14.175 OCEVLJA, Vare. Srednjovjekovno
groblje. Uz groblje sedam
ka u obliku sarkofaga, orijentiranih SZ-JI; ukras:
traka, polumjesec, rozeta Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 151. N.
14.176 OKOLISTE, Donje Vi.-
soko. Prnistorijsko naselje. Manje sondano istrai-
vanje izveo 1966. A. Benac, a drugo 1983. S.
Smjetena na uzvienoj krunoj terasi iznad rijeke
Bosne, promjera oko 400 m. Otkriveni bogati ostaci
butmirske kulture. Debljina kulturnog sloja na peri-
feriji nmelja iznosi do 2 m., a u sredinjem dijelu je
sigurno sloj znatno deblji. Brojni nalazi keramike
pokazuju osobine butmirske keramografije, ali i neka
posebna svojstva. neolit. A. Benac
14.177 OH.RET, Potkraj, Kiseljak. Prethistorijska
gradina. Povrinski nalazi: rijetki ulomci keramike
po padinama brda. Bronzano ili eljezno doba.
Ll'l'.: P. 1963, 157, 159. P.
14,178 OMEJAK, Visoko. Rimsko nase-
lje. Na prostoru uz desnu obalu Radovljanske rijeke
vidljivi ostaci kompleksa zgrada (substrukcije, gra-
materijal, opeke, hipokaust, troska): moda
vila rustika.
LIT.: I. Bojanovski 1984 a, 72--73. I. Bojanovski
14J_7n ORLOV ACA, Kiseljak. Prethisto-
rijska gradina .. materijal razasut svuda
po padinama obronka planinskog visa Cub-
ren. Pripada bronzanom ili eljeznom dobu.
LIT. P . 1963, 157, 159. . P.
14.180 OSTROGA, Kiseljak. Srednjovjekov-
ni nadgrobni spomenik. Usamljeni ukras: po-
lumjesec i rozeta (uniten). Kasni srednji vijek. ..
LIT.: Basler 1954, 305; P. 1963, 179. N.
14.181 OSTRUZNICA 1, Ostrunica, Fojnica. Tra-
govi rimske eksploatacije srebra. Konstatirani solid-
ni i iroki, rimski kopovi. Rimsko doba.
LIT.: E. 1972, 194. I.
14.182 OSTRUZNICA 2, Ostrunica, Fojnica. Sred-
njovjekovna nekropola. U groblju
vano 50 u obliku sanduka, orijenti-
ranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 164. N.
14.183 OTRIK, Kulije, Kiseljak. Prethist01ijska
gradina. Prostor na kojemu se zapaaju tragovi ar-
hitekture zauzima povrinu od cca 500 x 200 m i
spada prostorno gradinska naselja u
Bosni i Hercegovini. Naselje je branjena sa vie
bedema, a sa strane i du-
bokim usjekom i limitnim tumulom. Neki
primjerci proizvoda pokazuju karakteris-
tike kasnog doba keramika, sive
boje), ali pripada periodu starijeg
eljeznog doba.
LIT.: P. 1963, 158; B. 1987 b. P.
14.184 OTIGOSCE, Fojnica. Srednjovje-
kovna nekropola. 46 u obliku san-
duka, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 164. N.
14.185 PAJTOV HAN, Pajtov Han, Vare. Srednjo-
vjekovna nekropola. 32 u obliku
4 - Arheoloki leksikon
ll .
25
sanduka i sarkofaga, orijentiranih z:_I; ukos: spi-
rala, rozeta. Kasni srednji vijek.
LIT. :S. 1971, 153. . N.
"J''
14.186 PARIZEVICI, Kiseljak. Srednjfr-
vjekovno groblje. pet u obliku
sanduka i sarkofaga. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 165. ' N.
14.187 PLANDISTE, Kakanj. Praistorijsko naselje.
U prvobitnom stanju ovo naselje je obuhvatal0
povrinu od oko 20.000 m
2
Prilikom izgradnje pruge
i ceste za rudnik, starn.benih zgrada i gimnazije naj-
dio kulturnog sloja je uniten i za istraivanje
je ostala samo povrina od ok{) 1200 m
2
, na kojoj
je i izvreno sondano istraivanje (25 m
2
). Kulturni
sloj je na ovom mjestu iao i do dubine od 1,80 m,
a bez ikakvog prekida je sadravao jedinstvene kul-
turne ostatke. Neka zapaanja kod iskopavanja te-
melja gimnazije su navodila na pretpostavku da je
na Planditu moglo biti u upotrebi jedno veoma du-
postrojenje, podijeljena na niz na-
stambi, a da su sa strane bile ljevkaste
jame za ostave. U otkopanoj sondi nisu zabiljeeni
neki kompaktni ostaci
nalazima se kremeno
vine od kosti (spatule, ila i dr.) i obilje
materijala. Od nalaza treba spomenuti:
neke barbotinske primjerke grube keramike, pla-
ukrase na polugruboj robi, finije
nom. keramikom vaze na visokoj nozi, olje i tanjire,
te urezane geometrijske motive. su i brojni
primjerci kulturnih vaza - ritona, sa urezanim geo:.C.
metrijskim motivima bodljikave ice. Ovim nala-
zima se Kakanj svrstava u veliki kulturni kompleks
Danilo-:Cakran-Elateia, a na ovom prostoru je dao
ime kakanjskoj kulturi, koja pripada srednjem neo-
litskom dobu. U jugoslavenskoj literaturi je usvojen
termin Danilo - Kakanj kultura.
LI'l'.: M. 1933, 2-3; A. Benac 1956 a, 167-182; .A.
Benac UJG4 a ,43-47; A. Benac 1979 a, 392-394. A. Benac
14.188 POD, Dabravine, Vare. Srednjovjekovno
groblje. devet u obliku sanduka
i sarkofaga, dislocirani. Ostali uniteni. Kasni srednji
vijek.
LIT.: .'i. 1971, 154. N.
14.189 PODASTINJE, Podastinje, Kiseljak. Rimski
nadgrobni spomenik. Cipus od crvenkastog
ka sa natpisom. Rimsko doba.
LIT.: D. Sergejevski 1938 a, 111. Basler
14.190 PODGAJ, Kiseljak. Srednjovjekovna nekro-
pola. Na uzviici nad sastavom i Lepenice
nalazila se nekropola od kojih je
nekoliko spomenika; ostali uniteni. Kasni srednji
vijek.
LIT.: Basler 1954, 305. .N.
14.191 POD GRACEM, Gornja
Kiseljak. crkva i grobnica. Na manjem
platou konstatirane su substrukcije
vjerovatno crkve. Sondana istraivanja
obavio V. Pakvalin 1972. su i ulomci rim-
skih spomenika u sekundarnoj upotrebi;
uz crkvu otkrivena i zidana grobnica na svod. Rim-
sko doba, 2-3. st. i doba, 5-6. st.
LIT.: V. Pakvalin 1983, 118-121. V. Pakvalin
14.192 PODGRADAC, Homolj, Kiseljak. Srednjo-
vjekovni nadgrobni spomenik. jedan
ostali uniteni. Kasni srednji vijek.
LIT.: P. 1963, 180. N.
-
14.193 PODVINJCI, Podvinjci, Visoko. Srednjovje-
kovna nekropola. U muslimanskom groblju sa da-
mijom nekropola od 22 u obliku
sljemenjaka i sanduka; dislocirani. Kasni srednji
vijek. s.
14.194 POLJE, Ginje, Visoko. Srednjovjekovni nad-
grobni spomenici. dva u obliku
sanduka, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 169. N.
14.195 POLJE, Polje, Kreevo. Srednjovjekovna ne-
kropola. 25 u obliku sanduka, ori-
jentiranih Z-I; velika unitena. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 170. N.
14.196 PORIJECANI, Visoko.
Srednjovjekovno groblje. u
obliku i sarkofaga, orijentiranih S-J. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 167. N.
14.197 POVRATNICA, Podastinje, Kiseljak. Rimska
zgrada. Temelji zgrade uz koje je i frag-
ment natpisa. Rimsko doba.
LIT.: M. 1925, 64. I.
14.198 PUHOVAC, Bukovlje, Kakanj. Srednjovje-
kovno groblje. osam u obliku san-
duka i stuba, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 149. N.
14.199 RADONJICI, Vare. Srednjovje-
kovno groblje. Uz pravoslavno groblje
tiri u obliku sarkofaga, orijentirana Z-I;
ukras: spirala, rozeta, tordirana traka. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 153. N.
14.200 RAKOVI, Seoce, Kakanj. Srednjovjekovno
groblje. Uz groblje devet
u obliku sanduka, orijentiranih Z-I i S-J. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 150. N.
14.201 RASKRSCE, Visoko.
Rimska vila rustika. Uz desnu obalu Radovljanske
rijeke na prostoru Tomaevac, otkriveni temelji rim-
ske zgrade sa brojnim ulomcima krovne opeke. Rim-
sko doba.
LIT.: I. Bojanovski 1984 a, 72. I. Bojainovski
14.202 RAT, Kiseljak. Prethistorijska
gradina. Na omanjem uzvienju, na platou otkriveni
ulomci dobro i finije keramike, te
lijepa. Rano doba.
LIT.: P. 1963, 155. P.
14.203 REPUH, Breza. Srednjovjekovna
'nekropola. 14 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J; ukras
nekoliko spomenika: tordirane trake, spirale, rozete
i tap. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 157. N.
14.204 RICICA, Kakanj. sred-
njovjekovni spomenik. otkrivena kamena
s natpisom. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 150. N.
14.205 SARACEVO BRDO, Ka-
kanj. Srednjovjekovna nekropola. 14 ste-
u obliku sanduka, orijentiranih S--J. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 150. N.
14.201 SLIVNO, Slivna, Breza. Srednjovjekovno
groblje. est u obliku sanduka i
sarkofaga; ukras: polumjesec, rozete, sunce. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 157. N.
14.207 Breza. Rimska i srednjovje-
kovna nekropola. Iskopavanje obavio V.
1913. Otkopan je manji dio neke profane
moda monasterija ili rezidencije nekog dravnog
slubenika, u se sklopu nalazila i crkva.
dio zidova bio je fakture uz upotrebu
spolija rimskog kamenja iz 2. i 3. st., ali
su vidljive i naknadne pregradnje grubo izvedene.
Otkriveno je nekoliko fragmenata crkvenog namje-
taja u reljefu, njima i dijelovi protoma. Pi-
tanje datacije objekta (kasna antika-srednji vijek)
jo uvijek je predmet diskusije. U ruevine ukopani
su srednjovjekovni grobovi, od kojih su neki sadra-
vali priloge (naunice) dalmatinskohrvatske grupe.
Datirane u 10-12. v. Oko ruevina prualo se grob-
lje sa u vidu jednostavnih Rimsko
doba. doba i srednji vijek.
LIT.: V. 1913, 409-420; I. 1958, 116-117;
I. 1970, 91-112. Basler-N.
14.208 SRIJETEZ, Bukovlje, Kakanj. Praistorijska
nekropola ravnih grobova. Pet grobova sa skeletima,
orijentiranih Z-I. Prilozi: spiralne bronzane naruk-
vice, kolutovi, tutulus, tropetljasta fibula
s tordiranim lukom, fragmenti keramike. Kraj kas-
nog bronzanog doba (Ha B2-B3, 9. ili 8. st.).
LIT.: V. Radimsky 1890, 368-373; B. 1983 e, 439-444.
B.
14.209 STRAHOVAC, Donje Zeelovo, Kiseljak.
Srednjovjekovna nekropola. samo dva
veliki broj ostalih uniten. Kasni srednji vijek.
LIT.: P. 1963, 182. N.
14.210 STRANA, Biljeevo, Kakanj. Rimska stela.
Stela sa reljefnim prikazom i natpisom, datirana u
3-4. st.
14.211 STRANA, Visoko. Srednjovjeko-
vno groblje. pet u obliku sanduka,
orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 168. N.
14.212 STRASIVE STIJENE, Borina, Kiseljak. Pra-
historijska gradina. To je obronak kose na
kraju kanjona Dera. U grebenu kojim je gruda ve-
zana za planinski masiv naziru se usjeci
koji su titili prilaz Gradini. Povrinski nalazi: ulom-
ci keramike. Bronzano ili eljezno doba.
LIT.: P. 1963, 157, 159. P.
14.213 STREZEVICA, Teevo, Kakanj. Praistorijska
gradina. Smjetena na uzvienju dominantnog polo-
aja, s tragovima terasiranja. tragova for-
tifikacija nema. Povrinski nalazi: fragmenti prais-
torijske keramike. Zeljezno doba. B.
14.214 STUP, Slapnica, Kakanj. Srednjovjekovno
groblJe. Uz groblje est
u obliku orijentiranih Z-I. Kasni srednji
. vijek.
LIT.: S. 1971, 151. N.
14.215 SUBOTICI, Breza. Srednjovjekov-
na nekropola. U pravoslavnom groblju est
u obliku sanduka, orijentiranih Z-I. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 157. N.
14.216 SVATOVSKO GROBLJE, Lisovo-Baskije,
Visoko. Rimski rtvenik. u sekundarnoj upo-
trebi (dimenzije oko 1,30 x 0,57 x 0,25 m). Streha i
baza su bogato profilirane. Na stranama re-
ljefni likovi Silvana i Dijane. Rimsko doba, 3. st.
LIT.: J. Bojanovski 1984 a, 73-74. I. Bojanovski
14.217 SVIBE, Gornje Motre, Visoko. Rimsko na-
selje. Prostire se na arealu od 350-200 m uz potok
Zimanicu. Nalazi: temelji zgrada, kamen, malter,
crijep i opeka, ulomci fresko-slika, keramike i dr.
Rimsko doba, 2-4. st.
LIT.: I. Bojanovski 1973 b, 402-404; I. Bojanovski 1984 a,
70-71. I. Bojanovsiki
14.218 SIROKA SUMA, Gomionica, Kiseljak. Sred-
njovjekovna nekropola. oko 40 u
obliku nepravilnih sanduka, orijentiranih Z-I. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 164. N.
14.219 SKARINE, Rakova Noga, Kreeva. Srednjo-
vjekovna nekropola. 15 u obliku
sanduka, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT. S. 1971, 170. N.
14.220 TISOVIK, Pirin,
nekropola. 11
i sarkofaga, orijentiranih
LIT. S. 1971, 170.
Kreevo. Srednjovjekovna
u obliku sanduka
S-J. Kasni srednji vijek.
N.
14.221 TURBICA GROBLJE, Kakanj. Sred-
njovjekovna nekropola i na-
mjene (moda hospicijum). Nekropola je locirana uz
lijevu obalu Trstivnice. Zatitna iskopavanja
obavila Z. 1982. Ukupno je istraena 75
grobova, od kojih je 10 imalo slobodan ukop, dok
su ostali grobovi imali kamenu konstrukciju. Od
priloga je samo nekoliko bronzanih i srebr-
nih dugmeta za nekropole 14. i 15.
v. Zgrada je bila 14,5 x 8 m i jednim dije-
lom je pokrivala nekropolu. Kasni srednji vijek,
14-15. st. Z.
14.222 TUSNJICI, Visoko. Srednjovjekov-
na nekropola. 69 u obliku sandu-
ka i sarkofaga, orijentiranih Z-I. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 169. N.
14.223 UKUCEVCI, Podastinje, Kiseljak. Prethisto-
rijska gradina. Na padini brijega prema Lepenici
nalaze se fragmenti praistorijske keramike i troske.
U podnoju je 1908. bronzani ljem
-ilirskog tipa. eljezno doba.
LIT.: M. 1925, 62. Basler
14.224 VARES, Vare. Srednjovjekovni novac. Je-
dan bosanskog kralja Stjepana
(1461-1463). Kasni srednji vijek, 15. v.
LIT.: A. Makanec 1906, 110. P.
14.225 VARES-DROSKOVAC, Vare. Ostava Hed-
njovjekovnog novca. Sadri 400 komada
dinara. Kasni srednji vijek, 14-15. v.
LIT.: M. Vego 1955 a, 211--215. G.
14.226 VARES-MAJDAN,
Vare. Srednjovjekovna nekropola. Uz
ko groblje 19 u obliku sanduka i
sarkofaga, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 151. N.
14.227 VELIKI GRAD (Gradina),
Visoko. Rimski kastel. Smjeten na duguljastoj lin-
guli koja se odvaja od masiva Gradine usjekom
*
27
smne do 4 m. Vidljivi temelji manje rimske utvrde
(duine oko 30 m) sa 4 prostorije i tornjem. Rimsko
doba, 1-3. st.
LIT.: I. Bojanovski 1984 a, 59--60. I. Bojanov1>ki.
14.228 VELIKI GRADAC, Gornje eelovo, Kise-
ljak. Prahistorijska gradina. To je obronak
planinskog visa Volujak na kome se vide konture
odbrambenog nasipa u vidu terase. Brojni ulomci
keramike i eljezne troske nalaze se po
platou (dimenzije 100 x 70 m), i padinama obronka.
Starije eljezno doba.
LIT.: P. 1963, 158,159. P.
14.229 VELIKI GltADAC, Ramadanovci-Godua,
Visoko. Prethistorijska gradina i rimski katel. Na-
lazi se na istaknutom brdu Gradina, doline
Kraljunice i Na najviem dijelu Gradine
je Vis, E. izduenim platoom (cca 40 x 30 m), s june
strane branjen sa dva nasipa. Vidljive
ruevine utvrde s oborom i tornjem. Bronzano ili
eljezno doba i rimsko doba.
LIT.: J. Bojanovski 1984, a, 63-64. I. Bojanovski
14.230 VELIKI GRADAC, Fojnica. Prethi-
storijska gradina. Smjetena na isturenom
na lijevoj obali rijeke. Kulturni sloj je
erodiran i samo u kripovima stijena nai-
lazi se na fragmente posuda. Na vrhu
se nalazi veliki zemljani tumulus, a ispred njega
prokopana su dva usjeka kao dio odbrambenog si-
stema. Bronzano ili eljezno doba.
LIT.: Basler 1954, 300. Basler
14.231 VINA, Breza. Rimska stela i sred-
njovjekovna nekropola. Sondana iskopavanja oba-
vio 1973. V. Pakvalin. Smjetena na dominantnom
platou. U sonde istraeno je 18 skeleta, bez
priloga, izuzev para bronzanih naunica ketlake
grupe, datiranih u 10-11. st. Ranije je ovdje bio
poznati titul obitelji desitijatskog Bato-
na, u sekundarnoj upotrebi. Rimsko doba, 1. st. i
rani srednji vijek.
LIT.: N. Miletia 1975, 98; V. Pakvalin 1975, 61. V. Pakvalin
14.232 VISOKI, Grad, Visoko. Prethistorijska gra-
dina, rimski kastel i srednjovjekovni grad. Sondano
iskopavanje obavio 1976. P.
Tragovi naselja doba sa-
stoje se od ulomaka zemljanog koje je raza-
suto po padinama grada.
Rimsko je samo rijet-
kim ulomcima rimske cigle, na koje se nailo ispred
srednjovjekovnih zidina.
Srednjovjekovni grad spada svakako sta-
rija ove vrste u Bosni i Hercegovini. Da-
nas se jo raspoznaju ruevine glavne kule, perime-
tralni zidovi obora, konture nekoliko
objekata i zatitni jarak. Zapaene su tri
ske faze u gradu, te prikupljen zanimljiv sitni arhe-
oloki materijal - keramika, staklo, eljezo i dr.
U pisanim izvorima grad se prvi put spominje 1356.
Sluio je kao povremena rezidencija bosanskih vla-
dara, a u njemu je bilo i sjedite velikog kneza bo-
sanskog - vane funkcije u sistemu drbvne orga-
nizacije srednjovjekovne Bosne. Ispod grada se raz-
vilo jedno od najstarijih i varokih
naselja u Bosni (Podvisoki). Kasni srednji vijek,
14-15. V.
LIT.: 1954, 227-253; P. 1984, 158-184.
P.
14.233 VISOKO, Visoko. Ostava srednjovjekovnog
novca. U temeljima jedne zgrade blizu
damije u Visokom je oko 500 komada sred-
njovjekovnog novca. njima dinari Stjepana
(1461-1463), i novci.
LIT.: P. 1984, 274-276. P.
14.234 VISNJICA POLJE, Donja Vinjica, Kiseljak.
Rirp.sko naselje i nekropola. Na prostoru oko
potoka Rika vac, na irokom prostoru, nailazi se na
temelje zgrada zidanih i malterom, te na
ulomke rimskih tegula. Otkriveno je i nekoliko frag-
menata nadgrobnih spomenika. Rimsko doba, 1-4. st.
LIT.: P. 1963, 160-161. V. Pakvalin
14.235 VISNJICI, Vare. Srednjovjekovna
nekropola. U groblju 25
ka u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih S-J
i Z-I; ukras: motiv spirale. Kasni srednji vijek.
LIT.: '. 1971, 151. N.
14.236 VRATNICA, Vratnica, Visoko. Praistorijski
grob s vie ukopa i rimska
U selu, na samom rubu doline,
vinskim radovima otkrivena grobnica. Zatitno isko-
pavanje obavila Lj. 1966. godine. Grobna
konstrukcija izvedena je u suhozi<lnoj tehnici, iz-
vana je ovalnog, a iznutra pravougaonog oblika
(3,5 x 2 m). Najvjerovatnije grobnica vie
ratnika (16 do 20 individua). Nalazi: 19 kopalja,
ulomci kratkih i noeva, te brojan nakit:
fibule, igle, dugmad, prstenje, perle. Druga polovina
4. v. st. e.
Zapadno od sela, uz desnu obalu Bosne tragovi
rimske ostaci zidova i opeka. Rimsko
doba, 1-3. v.
LIT.: B. 1984 a, 37-48. B.
14.237 VRBICA, Podastinje, Kiseljak. Srednjovje-
kovna nekropola. sedam u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: $. 1971, 41. N.
14.238 VRBICA, Vare. Srednjovjekovni
spomenik. Usamljeni u obliku sarkofaga, ori-
jentiran Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 153. N.
14.239 VUKANOVICI, Kakanj. Sred-
njovjekovna nekropola. U groblju
vano 36 u obliku sanduka i sarkofaga, ori-
jentiranih Z-I; ukras: polumjesec. Kasni srednji
vijek.
LIT.: . 1971, 146. N.
14.240 1, Kiseljak. Rimsko nase-
lje. Na njivama uz rijeku Lepenicu ulomci rimskih
opeka, crijepa i eljezne troske.
LIT.: P. 1963, 164. P.
14.241 2, Kiseljak. Srednjovje-
kovno groblje. dva u obliku sandu-
ka, u muslimanskom groblju; ostali uniteni. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 167. N.
14.242 ZABUCE, Mlade, Visoko. Srednjovjekovno
groblje. u obliku sanduka,
orijentirana Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 167. N.
14.243 ZAGONI, Breza. Srednjovjekovno
groblje. U pravoslavnom groblju
ka u obliku sarkofaga, orijentirana Z-I i S-J;
ukras: tordirana traka, spirale, ljiljan, rozete, polu-
mjesec, pijetao, arkade i figuralna predstava. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 158. N.
14.244 ZAGORICE, Zagorice, Visoko. Srednjovje-
kovna nekropola. U pravoslavnom groblju nalaze se
u obliku sanduka i sljemenjaka, orijen-
tirana Z-I. Kasni srednji vijek. s.
14.245 ZAGREBNICE, Papratnica, Kakanj. Praisto-
rijsko naselje. Ostaci naselja kasne faze kakanjske
kulture i butmirske kulture. Probna iskopavanje
obavio Basler 1972. Srednji i neolit.
LlT.: Basler 1973 a, 13-14. B.
14.246 ZAGREBNJACA 1, Han Kiseljak. Pra-
istorijsko naselje. Ulomci keramike i
nog lijepa. Neolit.
Lrr.: P. 1963, 154. P.
14.247 ZAGREBNJACA 2, Han Kiseljak.
Srednjovjekovno groblje. Uz muslimansko groblje
jedan u obliku sanduka, orijentiran
Z-I. Pored damije fragmentiran u
obliku sanduka, s natpisom.
LIT.: S. 1967, 41-42, 96. N.
14.248 ZBILJE, Zbilje, Visoko. Srednjovjekovno
groblje. U pravoslavnom groblju
u obliku sanduka, orijentirana Z-1. Kasni
srednji vijek.
LIT.: . 1971, 169. N.
14.249 ZGONOVI, Kiseljak. Rimsko na-
selje. Na prosforu uz rijeku Lepenicu, na povrsm1
od priblino jednog hektara, nalazi se mnotvo rim-
skog crijepa i eljezne troske i navodno ostaci te-
melja zgrada. Rimsko doba, 2-4. st.
LIT.: P. 1963, 163. P.
14.250 ZGONOVI, Malo Cajno, Visoko. Srednjovje-
kovna nekropola. s natpisom velikog kaznaca
Nespine bila je u manji objekat, od kojeg
su samo ostaci temelja. Oko zgrade u starom
pravoslavnom groblju 11 u obliku
sanduka, orijentiranih Z-I; ispod jednog pro-
par zlatnih naunica sa tri jagode. Kasni sred-
nji vijek, 13-15. st.
LIT.: P. 1984, 188, 190,271-274. P.
14.251 ZLOKUCE, Kakanj. Srednjovj-ekov-
no groblje. sedam u obliku
orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 147. N.
14.252 ZVONIGRAD, Fojnica. Prethistorij-
ska gradina i rimska utvrda. Na prvobitnoj gradini
od koje su primjetni malobrojni fragmenti kerami-
ke, vidljivi ostaci zidova izvedenih od kame-
nih blokova. :Zeljezno doba i rimsko doba.
LIT.: E. 1972, 193. Basler
REGIJA 15.
REGIJA 15: OPSTI POPIS NALAZISTA
1. BANDIJERA, Ozren, Ilija
2. BARA, Rakovi:ca-Koelji, Ilida
3. BARA, Saice-Odak, Pale
4. BARE, Donja Presjenica-Odak, Trnovo
59. CESMICE-TOCILA, Pale
60.
61. (Svetosavlje), Trnovo
62. GREBLJE,
5. BARE, Pribanj, Pale 63. CITLUK 1, Pale
6. BARICE, Ilija
7. BASACKA GRADINA, Trnovo
8. BATALOVICI, Ilida
9. BERJANOVICEVO GUMNO, Ilida
64. 2. Pale
65. Gornje Pale, Pale
66. Pale
67. DO,
10. BEZISTAN, Sarajevo-Novi grad
11. BIJ AMBARE, Ilija
68. DEBELO BRDO, Sarajevo-Centar
69. DEJCICI, Trnovo
12. BIJELA TABIJA, Sarajevo-Stari grad
13. BIJELI KAMEN (Savnjak), Sarajevo-
-Novi grad
70. DESAV A, Stupa, Ilija
71. NJIVE, Rakovica, Ilida
72. GROBLJE, Vihari, Pale
14. BIKATINA KOSA, Rosulje, Pale 73. DOLINA, Vinograd, Pale
15. BJELOTINE, Gornji Ilija
16. BJELUSE, Rakovica, Ilida
17. BLAUJ, Blauj, Ilida
74. DOLOVI, Umoljani-Dolovi, Trnovo
75. DONJA TRLICA, Srednje, Ilija
76. DRINA, Donji Ilija
18. BORAK, Sarajevo-Centar 77. DRUM, Podgrab, Pa}e
19. BORAK, 78. DUB 1, Dub,
20. BRADICI, Ilovice, Trnovo
21. BRAJA, Braja, Pale
79. DUB 2, Dub,
80. Lokve-Crepljani,
22. BRDO, Donja Tuila-Pervizi, Trnovo 81. DUBOVIK (Sirovo drijelo, Velike stijene),
23. BRDO, Gornji Pribanj-Brdo, Pale Gornja Sjetlina, Pale
24. BRDO, Mokro, Pale
25. BRDO, Rakova Noga, Ilija
26. BRDO, Vinograd, Pale
27. BREZIK, Kasindo, Ilida
28. BREZOV RAT, Zagor, Trnovo
29. BRIJEG, Vode
82. DUBROVNIK, Ilija
83. DVORITA 1, Pale
84. DVORIST A 2, N Pale
85. DZELAP;SKA TORINA, Donji Grab, Trnovo
86. F ALETICI, Sarajevo-Stari grad
87. FEJZUA (Brije.g), Tilava, Sarajevo-
Vode), Pale -Novo Sarajevo
30. BRIJEG, Gornja Pale 88. FORTICA, S:arajevo-Stari grad
31. BRIJEG, Radava, Sarajevo-Centar
32. BRJJEKO BRDO, Sarajevo--
89. GAJ, Pale
90. GLAVICA, Gornja Pale
-Novi grad 91. GLAVICA, Podlugovi, Ilija
33. BRNJICA, Brnjica, Pale 92. GLAVOGODINA, Glavo.godina, Ilida
34. BRUS, Ilija
35. BUCINE, Gornja Pal
36. BULOZI, Bulozi, Sarajevo-Stari grad
93. GOMILA, Krivoglavci,
94. GOMJE.NICA, Gradac,
95. GORNJA JOSANICA,
37. BUTILA, Butila, Ilida Joanica
38. BUTMIR, Butmir, Ilida
39. CENTAR 1, Sarajevo-Centar
96. GORNJA S.TETLINA, Gornja Sjetlina, Pale
97. Pale
40. CENTAR 2, Sarajevo-Centar
41. CENTAR 3, Sarajevo-Centar
98. GRABOVICA, Grabovica, Pale
99. GRACAN BR.DO, Pale
42. CENTAR 4, Sarajevo-Centar 100. GRAD, Svrake,
43. CENTAR 5, Sarajevo-Centar 101. GRADAC, Bistrik, Sarajevo-Stari grad
44. GROBLJE, Saice-Rastovac, Pale 102. GRADAC, Trnovo
45. CRKVICA, Vela, Ilida 103. GRADAC, Brutusi, Trnovo
46. CRKVICE, Milje, Trnovo 104. GRADAC, Dvor, Sarajevo-Novi grad
47. ORKVINA, Donji Kotorac, Ilida 105. GRADAC Gornji Kotorac, Ilida
48. CRKVINA (Krst), Gora, 106. GIRADAC, Gradac,
49. CRKVINA, Gornji Ilija 107. GRADAC, Hodidjed, Sarajevo-Stari grad
50. CRKVINA, Ilida 108. GRADAC, Nahorevo, Sarajevo-Centar
51. CRKVINA, Umoljani-Dolovi, Trnovo 109. GRADAC, Trnovo
52. CRKVINA, Vruci, IHda
53. ORi'KVINE, Rakovica-Samin gaj, Ilida
54. CRKVISTE, Blauj, Ilida
5fi. CRKVISTE, Gornji Pribanj-Brdo, Pale
56. CRNAC, Donji Kotorac, Ilida
57. Pale
58. CEPILJ Ilija
110. GRADINA, Blauj, Ilida
111. GRADINA, Delija, Trnovo
112. GRADINA, Donje Biosko, Sarajevo-
-Stari grad
113. GRADINA, Pale
114. GRADINA, Gradina, Pale
115. GRADINA, Hrasnica-:-Lasica, Ilida
32
116. GRADINA, Ilija
117. GRADINA, Ilija
118. GRADINA, Lokve,
119. GRADINA, Trnovo
120. GRADINA, Pale
121. GRADINA, Sarajevo-Centar
122. GRADINA, Pale
123. GRADINA, Trnovo
124. GRADINA, Pale
125. GRADINA, Strane, Pale
126. GRADINA, Svrake,
127. GRADINA, Trnovo
128. GRADINA, Umoljani, Trnovo
129. GRADINA, Vidotina, Ilija
130. GRADINA, Vitez, Pale
131. GRADINA CAVLJAK, Hrea, Sarajevo-
-Stari grad
132. GRADINA LOZNIK, Podloznik, Pale
133. GRADITE, Sarajevo- Stari grad
134. MRAMOR, Sarajevo-Centar
135. GROBLJE 1 (Gaj), Trnovo
136. GROBLJE 2 (Kamen),
Trnovo
137. GROBLJE,
138. GROBLJE (Hvaljenski potok),
Donje Svrake,
139. GROBLJE (Svatovska groblje, Greblje),
Donji Sarajevo-Centar
140. GROBLJE, Ferhatlije,
141. GROBLJE, Garovci,
142. GROBLJE, Grab,
143. GROBLJE (Kaursko groblje),

144. GROBLJE,
145. GROBLJE (Gaj), Kasindo, Ilida
146. GRCKO GROBLJE; Ilija
147. GROBLJE, Medvjedice,
148. GROBLJE
S.arajevo-Novi grad
149. GROBLJE, Svrake,
150. GROBLJE, Tilava, Sarajevo-
-Novo Sarajevo
151. GROBLJE (Duino brdo), Vidotina-
Ilija .H<>
152. GREBAK, Vite:z, Pale
153. GREBEN, Vinjica-Kotica, Ilija
154. GREBLJE, Donja Presjenica, Trnovo
155. GREBLJE, Sarajevo-Novi grad
156. GREBNICE, Trnovo
157. GREBNICE, Trnovo
158. GREBNICE. Trnovo
159. Lokve,
160. GRIVICI,
161. GRKARICA, Igman planina, Trnovo
162. GROBLJAJA, Komrani, Pale
163. GROBLJE (Vitica), Delija, Trnovo
164. GROMILE, Trnovo
165. GROMILE. Trnovo
166. GROMILJ ACE, Ratelica,
167. GROMIONICA, Gornja Ilija
168. GUBAVAC, Vrelo Bosne, Ilida
169. GUVNITA, Ceina strana, Trnovo
170. GUVNITE, Podmjedenik, Pale
171. HANOVI (Hanina), Pale-Ubojite
172. HRASNICA, Hrasnica, Ilida
173. HRASTNIK, Gornji Pribanj-Barakovac, Pak
174. HREA, Hrea, Sarajevo-Stari grad
175. IGMAN PLANINA, Vrelo Bosne, Ilida
176. ILIDZA, Ilida
177. ILIJ AK, Gornja Ili jak, Pale
178. ILIJA, Ilija
179. lVANCICI, Tiija
180. IVENSKI BRIJEG, Dragoradi, Ilija
181. JAHIN DO (Hauzma, Mramorje), Pale
182. JASIKE (Kretalicine bare), Gornji
Sarajevo-Novo Sarajevo
183. JAVORNIK korita),
Sarajevo-Centar
184. JELICA, Ilija
185. JERKICA GROBLJE, Bare,
186. Gornji Lukavac, Trnovo
187. KADICA GROBLJE, Trnovo
188. KAKANJ, Alipaino polje, Sarajevo-
-Novi grad
189. KALDRMA, Gornja Pale
190. KALJANI, Kaljani, Pale
191. KAMEN,
192. KAMENOVI, Ilida
193. KAMENJACA 1, Trnovo
194. 2, Trnovo
195.
196. KAPOVA SELITA (Borija), Trnovo
197. KATICA BRDO, Toplik, Sarajevo-Novo
Sarajevo
198. KAURLA, Vinjica, Ilija
199. KAURSKO GROBLJE,
Pale
'.1.00. KAURSKO GROBLJE, Sarajevc
-Stari grad
201. KAURSKO GROBLJE, Ilija
202. Kl\.URSKO GROBLJE, Pale
203. KAURSKO GROBLJE, Trno:vo
204. KAURSKO GROBLJE, Pale
:205. KAURSKO GROBLJE (Kam'2i),
Trnovo
206. KLANAC, Lokve-Crepljani,
207. KLANICA, Donji Sarajevo-:Centar
208. KLEK, Sarajevo-Novo Sarajevo
209. KOBILJA GLAVA, Kobilja glava,
210. KOBILJA GLAVA, Njem.anica, Sarajevo-
-Stari grad
211. Donji Gr.ab, Trnovo
212: KOD KAMENA, Ferhatlije,
213. KOKOREV AC, Nahorevo, Sarajevo-Centar
214. KONJIC, Podloznik, Pale
215. KOPOIC, Ilija
216. KOSA, Podmjedenik, Pale
217. KOSA, Ravne Njive, Pale
218. KOSA, Sjetlina, Pale
219. KOSA-MRAMORJE, Sjetlina, Pale
220. KOTICE, Zovik,
221. KOV ACEVINA, Krupac, Ilida
222. Sarajevo-Centar
223. Gornja Pale
224. KOZJA STIJENA, Gornje Sinjevo-Dubrava,
Pale
225.
226. Sarajevo-Stari grad
227. KRIV Brnjica-Suva Pale
228.
229. KRIVNJA Gornja Tuila, Trnovo
230. KRIEV AC, Donja
Trnovo
231. KROMOLJSKI PUT, Slatina, Sarajevo-Centar
232. KRSTAC, abanci, Trnovo
233. KR, Gradina, Pale
234. KUMJENOV AC, Trnovo
235. LALICA GROBLJE, Sarajevo-
-Novo Sarajevo
236. LASICA 1, Hrarnica-Lasic.a, Ilida
237. LASICA 2, Hrasnica-Lasica, Ilida
238. LAUOV AC 1 (Kipar), Prutine-Lauovac,
Pale
239. LAUOV AC 2, Prutine-Lauovac, Pale
240. Mali Krivoglavci,
241. LUKA, Luka, Ilija
242. LJETOVIK, Ljetovir,
243. MACA BRDO, Gukavac, Trnovo
244. MAJDANI, Majdani, Pale
245. MALA GRADINA, Zenik, Iiida
246. MALI KRI, Kasindo, Ilida
247. MALO MRAMORJE, Jelovci, Pale
248. MALO MRAMORJE, Ilija
249. MANDRA, Ilija
250. MANDRA, Ilija
2:51. MARGETINO GROBLJE,
252. MARIJE, Krivoglavci,
253. MARI.JIN DVOi.R 1, Sarajevo-Centar
254. MARIJIN DVOR 2 (Carina), Sarajevo-Centar
255. MARINO V A PECINA, Pale
256. Pale
257. MEKOTE, Osijek, Ilida
258. MIJAJLOVA NJIVA, Pale
259. MLINAREVAC, Bulozi, Sarajevo-Stari grad
260. Baci-Na Javorku, Trnovo
261. Podvitez, Pale
262. Sarajevo-Stari grad
263. Brda, Trnovo
264. MOLBA, Pale
265. MORA VCI, Vranje, Sarajevo-Novo Sarajevo
266. MRAMOR (Brijest), Klek, Ilija
267. MRAMORAC, Pale
268. MRAMORJE, Bulozi, Sarajevo-Stari grad
269. MRAMORJE, Sarajevo-Stari grad
270. MRAMORJE, Vode
(Oru6eve Vode), Paie
271. MRAMORJE, Donji Ilija
272. MRAMORJE, Donji Sarajevo-
-Novo Sarajevo
273. MRAMORJE, Gornja Ljubogota-Toplik, Pale
274. MRAMORJE (iljevina), Hrea, Sarajevo-
-Stari grad
275. MRAMORJE, Sarajevo -
-Novo Sarajevo
276. MRAMORJE, uma, Ilija
277. MRAMORJE 1 (Milotine),
Pale
278. MRAMORJE 2, Pale
279. MRAMORJE, Njemanica-Luke, Sarajevo-
-Stari grad
280. MRAMORJE, Sokolina, Pale
281. MRAMORJE (Pastorak), Srednje, Pale
282. MRAMORJE (Igrite), Stajna, Pale
283. MRAMORJE, Pale
284. MRAMORJE, Vode, Pale
285. MRAMORJE, Trnovo
286. MRAMORJE, Pale
287. MRAMORJE NA LASQ'VI, Sarajevo
-Novo Sarajevo
288. MREZGA, Rakova Noga, Ilija
289. NA DUBLJU, Mrakova, Ilija
290. NA GAJU, Sarajevo-Novo
Sarajevo
Wl. NA HANU, Trnovo
292. NA JAVORU, Donja Ilija
293. NAKLO, Ilida
294. NAPLAVAK, Donji Pribanj, Pale
295. NEDARICI, Sarajevo- Novi grad
296. NIKOLICI, Pale
297. NIANI, Ilovice, Trnovo
298. NOVO SARAJEVO 1, Sarajevo-Novo Sarajevo
299. NOVO S.ARAJEVO 2, Sarajevo-Novo Sarajevo
300. NJEMANICA, Njemanica, Sarajevo-Stari grad
301. Sarajevo-Stari grad
302. ODAK, Kamenica-Odak, Ilija
303. ODZAK, Saice-Odak, Pale
5 - leksikon
33
304. OGLAVAK, Oglavak, Trnovo
305. ORAAK, Lokve,
306. ORLOV AC, Hrea, Sarajevo-Stari grad
307. OSENIK, Osenik,
308. OSJEK, Osjek, Ilida
309. OS.REDCI, Trnovo
310. OT'JEEVO, Donja Presjenica-Odak, Trnovo
311. PALJIKE, Sarajevo-Novo Sarajevo
312. PASATTNA, Krivoglavci-Pasatina,
313. PA VLOV AC, Kasindo, Ilida
314. PAVLOVAC, Pale
315. PAZAHIC,
316. PISKAVAC 1, Pale
317. PISKAVAC 2, Pale
318. Ceina Strana, Trnovo
319. POCRKAVLJE, Ilija
320. POD BRIJEGOM, Vode
Vode), Pale
331. PREKACA, Gornja Pale
322. PODGREBNI DO (Podanica), Sarajevo-
-Novi grad
323. PODLIPA, Gora,
324. PODLOZNIK, Podloznik, Pale
325. PODMJEDENTK, Podmjedenik, Pale
326. PODSOKOLINA, Derventa-Podsokolina, Pale
327. PODSTRANE, Strane-Podstrane, Pale
328. POTKUCNICA, Ilida
329. PRACA, Pale
330. POLJE, Trnovo
331. PREKACA, Gornja Pale
332. PRIBOJ, Ugorsko-Priboj,
333. PRIJEMET, Gornja Ilija
334. PRLE, Perca, Sarajevo-Centar
335. PROSJEKA, Gornja Sjetlina, Pale
336. RAHOVICI, Trnovo
337. RAJINO BRDO, Gornja Pale
338. RAKITNICA, Rakitnica, Trnovo
339. RAKOV KAMEN, Ilija
340. RAKOVA NOGA, Rakova Noga, Ilija
341. RAVAN,
342. RA VANICA, Donja Ljubogota, Pale
343. RAVNE,
344. RECICA, Sarajevo-Novi grad
345. RIMSKI BUNAR, Ilida
346. RIMSKO GROBLJE, Kasindo, Ilida
347. RIMSKO GROBLJE groblje),
Ilida
348. ROGIN POTOK, Ce6e,
349. ROGO, Blauj, Ilida
350. ROGOUICI, Pale
351. ROVE-PROSJEKA, Pale
352. RUDA GLAVICA, Trnovo
3'53. SARACEVE NJIVE, Pale
3'54. SARAJEVO, Sarajevo
35,5. SA VICA BRDO, Sarajevo-Stari grad
356. SEMIZOV AC, Semizovac,
357. SIHOTINJ KAMEN, Pale
358. SIT'NIK, Bjelanica planina,
3'59. SLANA BRDA Blauj, Ilida
360. SREDNJE, Srednje, Pale
361. (Baskija), Gornja Korita,
Ilija
362. Srr'ARI GRAD, Dragulje, Pale
363. STARI GRAD 1, Sarajevo-Stari grad
3'64. STARI GRAD 2, Sarajevo-Stari grad
365. STARO GREBLJE,
366. STRAITE, Brnjica-Velike Bukve, Pale
367. Sarajevo-
-Stari grad
368. STUPSKO BRDO, Stup, Ilida
369. SUV A Brnjica-Suva Pale
370. SVATINE, Trnovo
371. SVATOVSKO GROBLJE (Niani), Donja
Pale
372. SV ATOVSKO GROBLJE, Sarajevo
-Novo Sarajevo
373. SVATOVSKO GROBLJE, Ilida
374. IROKA LUKA, Podliipnik, Ilija
375. GUVNO, Hrea-Mali Orlovac,
Sarajevo-Stari grad
376. TABAKOVAC, Donje Svrake,
377. 1,
378. 2,
379. Krupac, Ilida
380. TEKIJA, Podlugovi, Ilija
381. TILAVA, Tilava, Sarajevo-Novo Sarajevo
382. TOV ARNICA, Datelji, Pale
383. TRAVNJAK, Ozren, Ilija
384. TREBECAJ, Trnovo
385. TRLICA, Srednje, Ilija
386. TRNOVO 1, Trnovo
387. TRNOVO 2, Trnovo
388. TROJ AN,
389. TUHELJ,
390. U POLJU, Pale
391. UVRAT, Trnovo
392. V ARDITE,
393. VAR.OITE, Sarajevo--Novi grad
394. VELIKA GRADINA, Sarajevo-
-Stari grad
395. VELIKA GRADINA, Kadino Selo-Velika
Strana, Pale
396. VELIKA GRADINA, Zenik, Ilida
397. VELIKE BUKVE 1, Brnjica-Velike Bukve,
Pale
398. VELIKE BUKVE 2, Brnjica-Velike Bukve,
Pale
399. VELIKE BUKVE 3, Brnjica-Velike Bukve,
Pale
400. VELIKI KRIVOGLA VCI, Veliki Krivoglavci,

401. VELIKO MRAMORJE, Jelovci, Pale
402. VELIKO MRAMORJE, Ilija
403. VIDOVICA, Derventa-Vidovica, Pale
404. VINITE, Gora,
40.5. VLAKO GROBLJE (Krst), Gradac,
406. VONJACA, Dragoradi, Ilija
407. VRH SELO, Gornja Ljubogota-Vrh Selo, Pale
408. VtRTACA (Skuzmadanj), Mokrine,
409. BRDA, Komrani, Pale
410. GROBLJE, Donje Sinjevo, Pale
411. ZA GREBLJEM, Ilija
4:12. ZAGREBNICA, Ilija
413. ZAKUTNICA, Zakutnic.a, Ilija
414. ZALONICA, Kamenica-Odak, Ilija
415. ZLATARIC, Trnovo
416. ZMIJSKE STTJENE, Ilida
417. Gornja Pale
REGIJA 15: POPIS NALAZITA PRAISTORIJSKOG DUBA
7. BAACKA GRADINA, Trnovo (D 6)
11. BIJAMBARE, Ilija (D 1)
19. BORAK, (A 4)
32. BRIJEKO BRDO, Sarajevo--
-Novi grad (C 4)
38. BUTMIR, Butmir, Ilida (C 4)
68. DEBELO BRDO, Sar.ajevo-Centar (D 4)
88. FORTICA, Sarajevo-Stari grad (D 4)
93. GOMILA, Krivoglavci, (C 3)
100. GRAD, Svrake, (C 3)
101. GRADAC, Bi.strik, Sarajevo-Stari grad (D 4)
103. GRADAC, Brutusi, Trnovo (D 6)
104. GRADAC, Dvor, Sarajevo-Novi grad {C 3)
105. GRADAC Gornji Kotorac, Ilida (C 4)
108. GRADAC, Gradac, (B 4)
107. GRADAC, Hodidjed, S.arajevo-Stari grad (E 4)
108. GRADAC, Nahorevo, Sarajevo-Centar (D 3)
110. GRADINA, Blauj, Ilida (C 4)
111. GRADINA, Delija, Trnovo (E 6)
112. GRADINA, Donje Biosko, Sarajevo-
-Stari grad (D 3)
114. GRADINA, Gradina, Pale (E_5)
115. GRADINA, Hrasnica-Lasic.a, Ilida (C 5)
116. GRADINA, Ilija (D 2)
117. GRADINA, Ilija (D 1)
118. GRADINA, Lokve, (C 3)
119. GRADINA, Trnovo (C 6)
120. GRADINA, Pale (G 4)
121. GRADINA, Sarajevo-Centar (D 3)
122. GRADINA, Pale (G 5)
123. GRADINA, Trnovo (C 5)
124. GRADINA, Pale (E 4)
125. GRADINA, Strane, Pale (G 5)
127. GRADINA, Trnovo (E 6)
128. GRADINA, Umoljani, Trnovo (B 6)
129. GRADINA, Vidotina, Ilija (E 2)
130. GRADINA, Vitez, Pale (F 4)
131. GRADINA VLJAK, Hrea, Sarajevo-
-Stari grad (E 4)
132. GRADINA LOZNIK, Podloznik, Pale (G 4)
161. GRKARICA, Igrnan planina, Trnovo (C 5)
164. GROMILE, Trnovo {D 6)
165. GROMILE, Trnovo (D 6)
168. GUBAVAC, Vrelo Bosne, Ilida (C 4)
175. IGMAN PLANINA, Vrelo Bosne, Ilida (C 4)
177. ILIJAK, Gornj.a Pale (G 4)
195. (C 3)
213. KOKOREV AC, Nahorevo, Sarajevo-
-Centar (D 3)
221. Krupac, Ilida (C 5)
226. Sarajevo-Stari grad (D 4)
245. MALA GRADINA, Zenik, Ilida (B 3)
255. lVIARINOV A Pale (E 4)
262. MOCILA, Sarajevo-Stari grnd {D 4)
293. NAKLO, Ilida (C 4)
301. Sarajevo-Stari grad (D 4)
306. ORLOVAC, Hrea, Saraj-evo-Stari grad (D 4)
312. PASATINA, Krivoglavci-Pasatina,
(C 3)
327. PODSTRANE, Strane-Podstrane, Pale (G 5)
329. Pale (G 5)
336. Trnovo (C 5)
337. RAJINO BR.DO, Vinograd-PrekaM., Pale (G 4)
344. RECICA, Sarajevo-Novi grad (C 3)
349. ROGO, Blauj, Ilida (C 4)
352. RUDA GLAVICA, Trnovo (D 6)
356. SEMIZOVAC, Semizovac, (C 3)
337. RAJINO BRDO, Go:rnja
Pale (G 4)
388. TROJAN, (B 4)
394. VELIKA GRADINA, Sarajevo-
-Stari grad (D 3)
395. VELIKA GRADINA, Kadino Selo-Velika
Strana, Pale (E 3)
396. VELJKA GRADINA, Zenik, Ilida (B 3)
35
REGIJA 15: POPIS NALAZITA IZ DOBA RIMSKE VLADAVINE
2. BARA, Rakovica-Koelji, Ilida (B 4)
16. BJELUE, Rakovica, Ilida (B 4)
17. BLAUJ, Blauj, Ilida (C 4)
37. BUTILA, Butila, Ilida (C 4)
39. CENTAR 1, Sarajevo-Centar (D 4)
40. CENTkR 2, Sarajevo-Centar (D 4)
41. CENTAR 3, (D 4)
42. CENTAR 4, Sarajevo-Centar (D 4)
47. CRKVINA, Donji Kotorac, Ilida (C 4)
50. CRKVINA, Ilida (C 4)
52. CRKVINA, Vruci, Ilida (C 4)
53. CRKVINE, Rakovica-amin gaj, Ilida (B 4)
54. CRKVITE, Blauj, Ilida (C 4)
55. CRKVITE, Gornji Pribanj-Brdo, Pale (E 4)
56. CRNAC, Donji Kotorac, Ilida (C 4)
68. DEBELO BRDO, Sarajevo-Centar (D 4)
69. Trnovo (C 6)
71. NJIVE, Rakovica, Ilida (B 4)
86. F Sarajevo-Stari grad (D 3)
95. GORNJA JOANICA,
Joanica (C 3)
100. GRAD, Svrake, (C 3)
104. GRADAC, Dvor, Sarajevo-Novi grad (C 3)
105. GRADAC Gornji Kotorac, Ilida (C 4)
106. GRADAC, Gradac, (B 4)
107. GRADAC, Hodidjed, Sarnjevo-Stari g'.tad (E 4)
114. GRADINA, Gradina, Pale (E 5)
126. GRADINA, Svrake, (C 3)
149. GROBLJE, Svrake, (C 3)
166. Ratelica, (A 5)
172. HRASNICA, Hrasnica, Ilida (C 4)
176. ILIDA, Ilida (C 4)
178. ILIJ A, Ilija (C 3)
195. KAMENJACA, (C 3)
222. Sarajevo-Centar (D 4)
252. MARIJE, Krivoglavci, (C 3)
253. MARIJIN DVOR 1, Sarajevo-Centar (D 4)
254. MARIJIN DVOR 2 (Carina), Sarajevo-
-Centar (D 4)
257. MEKOTE, Os jek, Ilida (C 4)
293. NAKLO, Ilida (C 4)
298. NOVO SARAJEVO 1, Sarajevo-
-Novo Sarajevo (D 4)
299. NOVO SARAJEVO 2, Sarajevo-
-Novo Sarajevo (C 4)
308. OSJEK, Osjek, Ilida (C 4)
315. (B 5)
337. RAJINO BRDO, Gornja
Pale (G 4)
354. SARAJEVO, Sarajevo (D 4)
363. STARI GRAD 1, Sarajevo-Stari grad (D 4)
368. STUPSKO BRDO, Stup, Ilida (C 4)
380. TEKIJA, Podlugovi, Ilija (B 2)
386. TRNOVO 1, Trnovo (D 6)
388. TROJAN, (B 4)
393. V AROITE, Sarajevo-
-Novi grad (C 4)
396. VELIKA GRADINA, Zenik, Ilida (B 3)
416. ZMIJSKE STIJENE, Ilida (C 4)
REGIJA 15: POPIS NALAZITA IZ SREDNJEG VIJEKA
*
1. BANDIJERA, Ozren, Ilija (E 2)
3. BARA, Saice-Odak, Pale (F 5)
4. BARE, Donja Presjenica--Odak, Trnovo (D 5)
5. BARE, Pribanj, Pale (E 4)
6. BARICE, Ilija (D 2)
8. Rakovica-Koelji, Ilida (B 4)
9. GUMNO, Ilida (C 4)
10. BEZISTAN, Sarajevo-Novi grad (C 3)
12. BIJELA TABIJA, Sarajevo-Stari grad (D 4)
13. BIJELI KAMEN (Savnjak), Sarajevo-
-Novi grad (C 4)
14. BIKATINA KOSA, Rosulje, Pale (E 4)
15. BJELOTINE, Gornji Ilija (C 3)
18. BORAK, Sarajevo-Centar (D 4)
19. BORAK, (A 4)
20. BRADICI, Ilovice, Trnovo (D 5)
21. BRAJA, Braja, Pale (E 4)
22. BRDO, Donja Tuila-Pervizi, Trnovo (C 6)
23. BRDO, Gornji Pribanj-Brdo, Pale (E 4)
24. BRDO, Mokro, Pale (F 4)
25. BRDO, Rakova Noga, Ilija (E 2)
26. BRDO, Vin.ograd, Pale (G 4)
27. BREZIK, Kasindo, Ilida (D 4)
28. BREZOV RAT, Zagor, Trnovo (E 6)
29. BRIJEG, Vode
Vode), Pale (E 4)
30. BRIJEG, Gornja Pale (G 5)
31. BRIJEG, Radava, Sarajevo-Centar (D 3)
33. BRNJICA, Brnjica, Pale (G 4)
34. BRUS, Ilija (E 2)
35. Gornja Pale (E 5)
36. BULOZI, Bulozi, Sarajevo-Stari grad (E 4)
43. CENTAR 5, Sarajevo-Centar (D 4)
44. GROBLJE, Saice-Rastovac,
Pale (F 5)
45. CRKVICA, Vela, Ilida (B 3)
46. ORKVICE, Milje, Trnovo (D 6)
48. CRKVINA (Krst), Gora, (C 3)
49. CRKVINA, Gornji Ilija (B 2)
50. CRKVINA, Ilida (C 4)
51. CRKVINA, Umoljani-Dolovi, Trnovo (B 6)
52. CRKVINA, Vruci, Ilida (C 4)
55. CRKVITE, Gornji Pribanj-Brdo, Pale (E 4)
56. Donji Kotorac, Ilida (C 4)
57. Pale (F 5)
58. Ilija (D 2)
59. Pale (F 4)
60. (A 5)
61. (Svetosavlje),
Trnovo (D 6)
62. GREBLJE, (A 5)
63. 1, Pale (G 4)
64. 2, Pale (G 4)
65. Gornje Pale, Pale (E 4)
66. Pale (F 4)
67. DO, (B 4)
68. DEBELO BRDO, Sarajevo-Centar (D 4)
70. DESAVA, Stupa, Ilija (D 2)
72. GROBLJE, Vihari, Pale (F 5)
73. DOLINA, Vinograd, Pale (G 5)
74. DOLOVI, Umoljani-Dolovi, Trnovo (B 6)
75. DONJA TRLICA, Srednje, Ilija (D 2)
76. DRINA, Donji Ilija (D 2)
77. DRUM, Podgrab, Pale (F 5)
78. DUB 1, Dub, (B 5)
79. DUB 2, Dub, (B 5)
80. Lokve-Crepljani, (B 5)
36
81. DUBOVIK (Sirovo drijelo, Velike stijene),
Gornja Sjetlina, Pale (F 5)
82. DUBROVNIK, Ilija (C 2)
83. DVORITA 1, Pale (F 5)
84. DVORITA 2, Pale (F 5)
85. DELAPSKA TORINA, Donji Grab,
Trnovo (D 5)
87. FEJZUA (Brijeg), Tilava, Saraj.evo-
-Novo SarajeV"o (D 4)
89. GAJ, Pale (F 4)
90. GLAVICA, Gornja Pale (G 5)
91. GLAVICA, Podlugovi, Ilija (C 3)
92. GLA VOGODINA, Glavogodina, Ilida (C 4)
94. GOMJENICA, Gradac, (B 4)
96. GORNJA SJETLINA, Gornja Sjetlina,
Pale (F 5)
97. Pale (F 4)
98. GRABOVICA, Grabovica, Pale (F 5)
99. GRACAN BRDO, Pale (F 4)
102. GRADAC, Trnovo (D 5)
106. GRADAC, Gradac, (B 4)
108. GRADAC, Nahorevo, Sarajevo-Cent.ar (D 3)
109. GRADAC, Trnovo (D 6)
113. GRADINA, Pale (E 4)
114. GRADINA, Gradina, Pale (E 5)
115. GRADINA, Hrasnica-Lasica, IHda (C 5)
122. GRADINA, Pale (G 5)
123. GRADINA, Trnovo (C 5)
127. GRADINA, Trnovo (E 6)
133. GRADiTE, Sarajevo-
-Stari grad (D 4)
134. MRAMOR, Sarajevo-
-Centar (D 3)
135. GROBLJE 1 (Gaj),
Trnovo (D 6)
136. GROBLJE 2 (Kamen),
Trnovo (D 6)
137. GROBLJE, (A 5)
138. GROBLJE (Hvaljenski potok),
Donje Svrake, V o (C 3)
139. GRCKO GROBLJE (Svat>0vsko groblj-e, Greblje),
Donji Sarajevo-Centar (D 3)
140. GROBLJE, Ferhatlije, (B 5)
141. GROBLJE, Garovci, (B 4)
142. GROBLJE, Grab, (A 4)
143. GROBLJE (Kaursko groblje),
(B 4)
144. GROBLJE,
(B 5)
145. GROBLJE (Gaj), Kasindo, Ilida (D 4)
146. GROBLJE, Ilida (D 2)
147. GRCKO GROBLJE, Medvjedice, (A 4)
148. GROBLJE
Sarajevo-Novi grad (C 4)
149. GROBLJE, Svrake, (C 3)
150. GROBLJE, Tilava, Sarajevo-
-Novo Sarajevo (D 4)
151. GROBLJE (Duino brdo), Vidotina-
Ilija (D 2)
152. GREBAK, Vitez, Pale (F 4)
153. GREBEN, Vinjica-Kotica, Ilija (D 2)
1'54. GREBLJE, Donja Presjenica, Trnovo (D 5)
155. GREBLJE, Sarajevo-Novi grad (C 3)
156. GREBNICE, Trnovo (E 6)
157. GREBNICE, Trnovo (E 6)
158. GREBNICE, Trnovo (D 6)
159. Lokve, (B 5)
160. (B 4)
162. GROBLJAJA, Komrani, Pale (G 5)
163. GROBLJE (Vitica), Delija, Trnovo (E 6)
167. GROMIONICA, Gornja Ilija (C 3)
169. GUVNITA, Strana, Trnovo (E 6)
170. GUVNiTE, Podmjedenik, Pale (F 4)
171. HANOVI (Hanina), Pale-Ubojite (E 4)
173. HRASTIK, Gornji Pribanj-Barakovac,
Pale (E 4)
174. HREA, Hrea, Sarajevo-Stari grad (E 4)
176. ILIDA, Ilida (C 4)
179. Ilija (D 2)
180. IVENSiKI BRIJEG, Dragoradi, Ilija (E 2)
181. JAHIN DO (Hauzma, Mramorje),
Pale (F 4)
182. JASIKE (Kr
1
etalicine bare), Gornji
Sarajevo-Novo Sarajevo (D 4)
183. JAVORNIK korita),
Sarajevo-Cntar (D 3)
184. JELICA, Ilija (D 2)
185. GROBLJE, Bare, (B 4)
186. JEZERO, Gornji Lukavac, Trnovo (C 6)
187. GROBLJE,
Trnovo (D 6)
188. KAKANJ, Ahpaino polje, Sarajevo-
-Novi grad (C 4)
189. KALDRMA, Gornja Pale (G 5)
190. KALJANI, Kaljani, Pale (G 5)
191. KAMEN, (B 4)
192. KAMENOVI, Iltda (C 4)
193. KAMENJACA 1, Trnovo (D 6)
194. 2, Trnovo (D 6)
195. (C 3)
196. KAPOVA SELITA (Borija),
Trnovo (C 6)
197. BRDO, Toplik, Sarajevo-
-Novo Sarajevo (D 4)
198. KAURLA, Vinjica, Ilija (D 2)
199. KAURSKO GROBLJE,
Pale (F 4)
200. KAURSKO GROiBLJE,
Sarajevo-Stari grad (D 4)
201. KAURSKO GROBLJE, Ilija (D 2)
202. KAURSKO GROBLJE, Pale (E 4)
203. KAURSKO GROBLJE, Trnovo (C 5)
204. KAURSKO GROBLJE, Pale (E 4)
205. KAURSKO GROBLJE (Kaurai),
Trnovo (D 6)
206. KLANAC, Lokve--Crepljani, (B 5)
207. KLANICA, Donji S.arajvo-
-Centar (D 3)
208. KLEK, Sarajevo-NoV"o Sarajevo (D 4)
209. KOBILJA GLAVA, Kobilja Glava,
(D 4)
210. KOBILJA GLAVA, Njemanica, Sarajevo-
-Stari grad (E 4)
211. Donji Grab, Trnovo (D 5)
212. KOD KAMENA, Ferhatlije, (B 5)
213. KOKOREV AC, Nahor.evco, Sar.ajevo-
-Centar (D 3)
214. KONJIC, Podloznik, Pale (F 4)
215. Ilija (C 2) '
216. KOSA, Podmjedenik, Pale (F 4)
217. KOSA, Ravne Njive, Pale (F 4)
218. KOSA, Sjetlin.a, Pale (F 5)
219. KOSA-MRAMORJE, Sjetlina, Pale (F 5)
220. KOTICE, Zovik, (B 5)
221. Krupac, Ilida, (C 5)
223. Gornja
Pale (G 5)
224. KOZJA STIJENA, Gornje Sinjevo-Dubrava,
Pale (E 3)
225. (C 3)
227. Brnjica-Suva Pale (G 4)
228. KRIV (C 3)
229. KRIVNJA Gornja Tuila,
Trnovo (C 7)
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
23r9.
240.
241.
242.
243.
244.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
254.
256.
258.
259.
260.
261.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
KRIEVAC, Donja
Trnovo (D 5)
KROMOLJ:SKI PUT, Slatina, Sarajevo-
Centar (D 4)
KiRSTAC, abanci, Trnovo (C 5)
KR, Gradina, Pale (E 5)
KUMJENOV AC, Trnovo (C 6)
GROBLJE, Sarajevo-
-N ovo Sarajevo (D 4)
LASICA 1, Hrasnica-Lasica, Ilida (C 5)
LASICA 2, Hrasnica-Lasica, Ilida (C 4)
LAUSOVAC 1 (Kipar), Prutine-Lauovac,
Pale (F 4)
LAUSOV AC 2, Prutine-Lauovac, Pale (F 4)
Mali Krivoglavci, (C 3)
LUKA, Luka, Ilija (D 3)
LJETOVIK, Ljetovik, (C 3)
MACA BRDO, Gukavac, Trnovo (E 6)
MAJDANI, Majdani, Pale (F 4)
MALI KRI, Kasindo, Ilida (D 4)
MALO MRAMORJE, Jelovci, Pale (E 4)
MALO MRAMOHJE, Ilija (D 2)
MANDRA, Ilija (D 1)
MANDRA, Ilija (D 2)
MARGETINO GROBLJE, (B 4)
MARIJIN DVOR 2 (Carina), Sarajevo-
-Centar (D 4)
Pale (F 5)
MIJAJLOVA NJIVA,
Pale (F 4)
MLINAREVAC, Bulozi, Sarajevo-
Stari grad (E 4)
Baci-Na Javorku,
Trnovo (D 6)
Podvitez, Pale (F 4)
Brda, Trnovo (C 6)
MOLBA, Pale (F 4)
MORA VCI, Vranje, Sarajevo-
-Novo Sarajevo (C 4)
MRAMOR (Brijest), Klek, Ilija (D 2)
MRAMORAC, Pale (F 5)
MRAMORJE, Bulozi, Sarajevo-Stari
grad (E 4)
MRAMORJE, Sarajevo -
-Stari grad (D 4)
MRAMORJE, Vode
Vode), Pale (E 4)
MRAMORJE, Donji Ilija (D 2)
MRAMORJE, Donji Sarajevo-
-N ovo Sarajevo (D 4)
MRAMORJE, Gornja Ljubogota-Toplik,
Pale (E 4)
MRAMORJE (iljevina), Hrea, Sarajevo-
-Stari grad (E 4)
MRAMORJE, Sarajevo-
-Novo Sarajevo (D 4)
MRAMORJE, ela Suma,
Ilija (E 1)
MRAMORJE 1 (Milotine),
Dvorita, Pale (F 5)
MRAMORJE 2, N Pale (F 5)
MRAMORJE, Njemanica-Luke, Sarajevo-
-Stari grad (E 3)
MRAMORJE, Sokolina, Pale (E 4)
MRAMORJE (Pastorak), Srednje, Pale (F 5)
MRAMORJE (Igrite), Stajna, Pale (F 4)
MRAMORJE, Pale (G 5)
MRAMORJE, Vode,
Pale (E 4)
MRAMORJE, Trnovo (E 6)
MRAMORJE,
Pale (E 5)
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
307.
309.
310.
311.
313.
314.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
328.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
345.
346.
347.
348.
350.
351.
353.
355.
357.
358.
MRAMORJE NA LASTVI,
Sarajevo-Novo Sarajevo (D 4)
MREZGA, Rakova Noga, Ilija (E 2)
NA DUBLJU, Mrakovo, Ilija (C 3)
NA GAJU, Sarajevo-
Novo Sarajevo (D 4) \
NA HANU, Trnovo (C 6)
NA JAVORU, Donja Ilija (C 3)
NAKLO, Ilida (C 4)
NAPLA V AK, Donji Pribanj, Pale (E 4)
Sarajevo-
-Novi grad (C 4)
Pale (F 5)
NIANI, Ilovice, Trnovo (D 6)
NJEMANICA, Njemanica, Sarajevo-
-Stari grad (E 3)
Sarajevo-Stari grad (D 4)
ODZAK, Kamenica-Odak, Ilija (D 1)
ODAK, Saice--Odak, Pale (F 5)
OGLAVAK, Oglavak, Trnovo (D 5)
ORASAK, Lokve, (B 5)
OSENIK, Osenik, (B 4)
OS'REDCI, Trnovo (C 6)
OTJEEVO, Donja Presjenica-Odak,
Trnovo (D 5)
PALJIKE, Sarajevo-
-N ovo Sarajevo (D 4)
37
PA VLOV AC, Kasindo, Ilida (D 4)
PA VLOV AC, Pale (G 5)
PISKA VAC 1, Pale (F 4)
PISKA V AC 2, Pale (F 4)
Ceina Strana, Trnovo (E 6)
POCRKA VLJE, Ilija (C 3)
POD BRIJEGOM, Vode
Vode), Pale (F 4)
POD GRADOM (Okruglica),
PODGREBNI DO (Podanica),
Sarajevo-Novi grad (C 3)
PODLIPA, Gora, (C 3)
PODLOZNIK, Podloznik, Pale (F 4)
PODMJEDENIK, Podmjedenik, Pale (F 4)
PODSOKOLINA, Derventa-Podsokolina,
Pale (E 4)
POTKUCNICA, Ilida (C 5)
POLJE, Trnovo (C 5)
Gornja Pale (G 4)
Pale, (G 5)
PRIBOJ, Ugorsko-Pri:boj, (C 3)
PRIJEMET, Gornja Ilija (C 3)
PRLE, Perca, Sarajevo-Centar (D 3)
PROSJEKA, Gornja Sjetlina, Pale (F 5)
RAJINO BRDO, Gornja
Pale (G 4)
RAKITNICA, Rakitnica, Trnovo (C 6)
RAKOV KAMEN,
Ilija (D 1)
RAKOVA NOGA, Rakova Noga, Ilija (E 2)
RAVAN, (C 3)
RA V ANICA, Donja Ljubogota, Pale (E 4)
RAVNE, (A 5)
RIMSKI BUNAR, Ilida (C 4)
RIMSKO GROBLJE, Kasindo, Ilida (D 4)
RIMSKO GROBLJE (Kaursko groblje),
mda (C 4)
ROGIN POTOK, (A 5)
Pale (E 4)
ROVE-PROSJEKA, Pale (F 5)
NJIVE, Pale (F 4)
SA BRDO, Sarajevo-
-Stari grad (D 3)
SIROTINJ KAMEN, Pale (F 4)
SITNIK, Bjelanica planina, (B 5)
38
359. SLANA BARA, Blauj, Ilida (C 4)
360. SRE!DNJE, Srednje, Pale (F 5)
361. STARICEVINA (Baskija), Gornja Korita,
Ilija (D 2)
362. STARI GRA!D, !Dragulje, Pale (E 4)
363. STARI GRA!D 1, Sarajevo- Stari grad (D 4)
364. STARI GRAD 2, Sarajevo--Stari grad (D 4)
365. STARO GREBLJE, (A 5)
366. STRAITE, Brnjica-Velike Bukve,
Pale (G 5)
367. STUDENKOVICI, Sarajevo-
-Stari grad (D 4)
369. SUV A CESMA, Brnjica-Suva Cesma,
Pale (G 4)
370. SVATINE, Trnovo (D 6)
371. SVATOVSKO GROBLJE (Niani), Donja
Pale (E 4)
372. SVATOVSKO GROBLJE,
Sarajevo-Novo Sarajevo (D 4)
373. SV ATOVSKO GROBLJE,
Ilida (C 5)
374. IROKA LUKA, Podlipnik, Ilija (D 2)
375. TABACKO GUVNO, Hrea--Mali Orlovac,
Sarajevo-Stari grad (D 4)
376. TABAKOVAC, Donje Svrake, (C 3)
378. TARCIN 2, (A 4)
379. TEFERIC, Krupac, Ilida (C 5)
381. TILAVA, Tilava, Sarajevo-Novo Sarajevo
(D 4)
382. TOV kRNICA, Dat21ji, Pale (G 5)
383. TRAVNJAK, Ozre:1, Ilija (E 2)
384. TREBECAJ, Trno;ro (D 6)
385. TRLICA, Svednje, Ilija (D 2)
387. TRNOVO 2, Trnovo (D 6)
389. TUHELJ, (A 4)
390. U POLJU, Pale (F 5)
391. UVRAT, Trnovo (D 6)
392. VARDITE, (B 5)
39'3. V AROSISTE, Sarajevo-
-Novi grad (C 4)
397. VELIKE BUKVE 1, Brnjica-Velike Bu::\'e,
Pale (G 5)
398. VELIKE BUKVE 2, Brnjica-Velike BukV2,
Pale (G 4)
399. VELIKE BUKVE 3, Brnjica-Velike Bukve,
Pale (G 5)
400. VELIKI KRIVOGLAVCI, Veliki Krivoglavci,
(C 3)
401. VELIKO MRAMORJE, Jelovci, Pale (E 4)
402. VELIKO MRAMORJE, Ilija (D :2)
403. VIDOVICA, Derventa-Vidovica, Pale (E 4)
404. VINITE, Gora, (C 3)
405. VLAKO GROBLJE (Krst), Gradac,
(B 4)
406. Dragoradi, Ilija (E 2)
407. VRH SELO, Gornja Ljubogota-Vrh Selo,
Pale (E 4)
408. (Skuzmadanj), Mokrine,
(B 4)
Ll09. BRDA, Komrani, Pale (G 5)
410. VUKOVICA GROBLJE, Donje Sinjevo,
Pale (E 4)
411. ZA GREBLJEM, Ilija (C 2)
412. ZAGREBNICA, Ilija (D 2)
413. ZAKUTNICA, Zakutnica, Ilija (D 2)
414. ZALONICA, Kamenica-Odak, Ilija (D 1)
415. ZLATARIC, Trnovo (C 6)
417. ZDRALOVICI, Gornja
Pale (G 5)
39
REGIJA 15: NALAZITA
15.1 BANDIJERA, Ozren, Ilija. Srednjovjekovna
nekropola. 26 u obliku sanduka i
sarkofaga, orijentiranih Z--I i S-J. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 16J. S.
15.2 BARA, Rakovica-Koelji, Ilida. Rimski vo-
dovod. 0-'taci rimske vodovodne cijevi.
Rimsko doba, 1-3. v.
L' '.' : I. Bojanc1y;Jci 1931 c, H2. K. T()Jpolovac
15.3 BARA, Saice-Odak, Pale. dva
ka u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I.
Kasni srednji vijek.
LIT.: 8. 1971, 266. S.
15.4 BARE, Donja Presjenica-Odak, Trnovo. Sred-
njovjekovna nekropola. 13 u obli-
ku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J;
ukras: krunica. Kasni srednji vijek.
LIT.: $. 1971, 177-178. S.
15.5 BARE, Pribanj, Pale. Usamljeni u obli-
ku oriJentiran JZ-SI. Kasni srednji vijek.
S.
15.6 BARICE, Ilija. Sred-
njovj-ekovni .spomenik. U blizini muslimanskog gro-
blja na Vlasenicama usamljeni u ob-
liku sarkofaga, orijentiran S-J; dislociran, ote-
ukrasi: spirala i rozeta. Kasni srednji vijek.
S.
15.7 BAACKA GRADINA, Trnovo. Pra-
istorijska. gradina. Na istaknutom brijegu vidljivi
tragovi gradin.skog naselja. Nalazi: fragmenti kera-
mike na padinama. Bronzano i eljezno doba.
K. Topolovac
15.8 Rakovica-Koelji, Ilida. Sred-
njovjekovna nekropola. Kod pravoslavnog groblja
oko 30 u obliku sanduka i sarko-
faga, ol'ijentiranih Z-1. Kasni srednji vijek.
S. i V. 1908, 206. S.
15.9 BERJANOVICEVO GUMNO, Ilida.
Sr,ednjovjekovna nekropola. dva u
obliku sanduka, orijentirani Z-I; ote-
6eni i dislocirani. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. i V. 1903, 134. S.
15.10 BEZISTAN, Sarajevo-Novi grad.
Srednjovjekovna nekropola. est u
o:bliku sanduka i stubova, orijentiranih Z-I.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. i V. 1908, 230. S.
15.11 BIJAMBARE, Ilija. Pa-
leolitska stanica. Probno iskopavanje u Gornjoj pe-
obavio M. Malez 1967. Na dubini od 8 do 25 cm
otkriveni: ivotinjske kosti, ugljeno trunje i kremeni
artefakti neizdiferenciranih oblika, koji su zbog po-
loaja u sloju opredijeljeni kao epigravettien. Istom
pri.likom je i keramika doba. Mla-
paleolitik.
LIT.: M. Maiez 11!68, 150-180. Basler
15.12 BIJELA TABIJA, Sarajevo-Stari grad. Sred-
njovjekovni nalaz. Uz bedeme
na Vratniku su tri eljezne kacige. Pretpo-
stavlja se da se na mjestu dananje Bijele tabije
nalazilo ranije srednjovjekovno Kasni
srednji vijek, 14-15. v.
LIT.: C. Truhelka 1914 a, 238; V. 1937, 33-34; H.
1953, 15-16. K. Topolovac
15.13 BIJELI KAMEN (Savnjak), Sarajevo-
-Novi grad. S11ednjovjekovni spomenik.
jedan u obliku sarkofaga; dislociran; ostali
uniteni. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. i V. 1908, 101. S.
15.14 BIKATINA KOSA, Rosulje, Pale. Srednjovje-
kovna nekropola. pet u obliku sar-
kofaga, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 262. S.
15.15 BJELOTINE, Gomji Ilija. Srednjo-
vjekovna nekropola. U pravoslavnom groblju
vano pet u obliku sanduka, orijentiranih
S-J; Kasni srednji vij1ek.
LIT.: IYI. S. 1930, 688-592. S.
15.16 BJELUSE, Rakovica, Ilida. Rimsko naselje.
Otkriveni ostaci stare kaldrme, fragmenti rimskog
materijala i keramik,e. Rimsko doba,
1-3. V.
LIT.: I. 1981 c, 142. .K. Topolovac
15.17 BLAUJ, Blauj, Ilida. Rimski kameni spo-
menici. Nedaleko od mosta na Planditu otkriven je
u sekundarnoj upotrebi reljef sa predstavom Me-
nade; nestao. u sekundarnom poloaju kon-
sta tiran i reljef s predstavom Kupida; nestao. Rim-
;::ko doba, 1-3. v.
LIT.: NI. Haernes 1880, 42--44; A. J. Evans 1965, 212-213.
K. Topolovac
15.18 BORAK, Sarajevo-Centar. Srednjovjekovna
nekropola. U starom jevr-ejskom groblju na Kova-
nekoliko u obliku sandu-
k.a; ukras: polumjesec, jalbuka. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1934, 89. S.
15.19 BORAK, Praistorijska gra-
dina i srednjovjekovna nekropola. Na osamljenom
breuljku, uz lijevu obalu Bijele Rijeke, blizu sasta-
va sa vidljivi tragovi praistorijskog nase-
lja. Na gradini je u tri skupine osam ste-
u obliku sanduka i .sarkofaga, orijentiranih
S-J; Bronzano i eljezno doba
i kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 172; I. Bojanavski 1978, 104, 103.
S.
15.20 BRADICI, Ilovice, Trnovo. Srednjovjekovna
nekropola. u obliku sanduka
i sarkofaga, orijentirana Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 180. S.
15.21 BRAJA, Braja, Pale. Srednjovjekovn:t nekro-
pola. U pravoslavnom groblju dvana2st
u obliku orijentiranih Z-I. Kasni
srednji vijek; S.
40
15.22 BRDO, Donja Tuila-Pervizi, Trnovo. Sr2d-
njovjekovna nekrorpola. 25 u obli-
ku sanduka, orijentiranih Z-I i S-J; ukras: line-
arni motiv, rozeta. Kasni srednji vijek. s.
15.23 BRDO, Gornji Pribanj-Brdo, Pale. Srednjo-
vjekovna nekropola. U pravoslavnom groblju
vano
1
est u obliku sanduka, orijentiranih
Z-I. Karni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 263. S.
15.24 BRDO, Mokro, Pale. Srednjovjekovna nekro-
pola. U dvije skupine 80 u obliku
i sarkofaga. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 260. S.
15.25 BRDO, Rakova Noga, Ilija. Srednjovj2kov-
na nekropola. Uz muslimansko groblje 26
u obliku sanduka i sarkofaga, orij2n-
tiranih SZ-JI i 81-JZ; Karni srednji vi-
jek.
LIT.: S. 1971, 159. S.
15.26 BRDO, Vinograd, Pale. Srednjovjekovna ne-
kropola. 16 u obliku sanduka i
sarkofaga, orijentiranih Z-I; Kasni sred-
nji vijek.
LIT. :S. 1971, 268. S.
15.27 BREZIK, Kasindo, Ilida. Srednjovjekovna
nekropola. U pravoslavnom groblju 10 ste-
u obliku sanduka, orijentiranih Z-I. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1Q71, 177. S.
15.28 BREZOV RAT, Zagor, Trnovo. Srednjovje-
kovna nekropola. 56 u obliku plo-
i sanduka, orijentiranih Z-I i S-J. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 181. S.
15.29 BRIJEG, vode
:ve vode), Pale. Srednjovjekovna nekropola.
na u obliku sanduka, orijentiranih Z-I;
Ukras: kirst-roz.eta i polumjesec. Kasni sred-
nji vijek. s.
15.30 BRIJEG, Gornja Pale. Sred-
nj.ovjekovna nekropla. osam u ob-
liku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I;
ni; ukras: dvostruka i tordirana v11pca. Ka-
sni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 264. S.
15.31 BRIJEG, Badava, Sarajevo-Centar. Srednjo-
vjekovna niek:ropola. U pravoslavnom groblju
vano nekoliko ostili unrteni. Kasni srednji
vijek. S.
15.32 BRIJESKO BRDO, Sarajevo-Novi
grad. Praistorijsko naselje. Oskudni ostaci naselja;
nalazi: fragmenti keramike. neolit.
K. Topolovac
15.33 BRNJICA, Brnjica, Pale. Srednjovjekovna ne-
kropola. tri u obliku sanduka. Ka-
sni srednji vijek. s.
15.34 BRUS, Ilija. Srednjovjekov-
na nekropola. U blizini muslimanskog grob-
lja nalazi se 28 u obliku .sanduka i sarkofa-
ga, orijentiranih Z-I i S-J; Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 159. S.
15.35 BUCINE, Gornja Pale. SrednJOVje-
kovna nekropola. U blizini muslimanskog i pravo-
slavnog groblja lei nekropola u pravoslav-
nom groblju u obliku krsta; ukrHs:
zastava, polumjesec, rozete. Kasni srednji vi-
jek.
LIT.: M. 1977, 91. S.
15.36 BULOZI, Bulozi, Sarajevo-Stari grad. Sred-
njovjekovni spomenik. Usamljeni u obliku
sanduka, orijentiran Z-I Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 175. S.
15.37 BUTILA, Butila, Ilida. Rimska
otkriveni blokovi kamena, vje-
rovatno od rimske zgrade. Rimsko doba.
K. Topolovac
15.38 BUTMIR, Butmir, Ilida. Praistorijsko nase-
lje. Istraivanje izvrili W. HadimskY, M. Hoernes i
F. Fiala 1893-1896. godine. Naselje je zauzimalo
povrinu od oko 20.0'00 m
2
, a kulturni sloj je dosti-
zao debljinu od oko 3 m. podatke o naj-
starijem stambenom horizontu okarakterisanom ze-
nastambama, podaci o dje-
latnosti u stambenim horizontima potpuno
nedostaju.
Butmir je dao bogat fond
kamenog i kremenog alata, nasuprot kotanim
koje sasvim nedostaju.
Kulturna fizionomija Butmira odr2dena je na-
lazima keramike i figuralne plastike. Tipoloke ka-
rakteristike se unutc.r
keramo.grafskih odlika butmirske kulture u cjelini,
to se moe i za ornamentalni sistem. Medutim,
u isto vrijeme ornamentalni sistem predstavlj:t i vr-
hunac ukraavanja ostvare:10g u
voj butmirskoj kulturi. Ta konstatacija se odnosi
prvenstveno na spiralne i trakaste motive, kao stan-
dardnu vrstu ukrasa, mada ni drugi motivi nimalo
ne zaostaju za njima.
Kada je o figuralnoj plastici mora se naj-
prije da je Butmir jedino butmirsko i neo-
litska naselje u Bosni i Hercegovini uopte koje je
dalo tako bogat i raznovrstan fond ovih nalaza. Da-
leko broj figurina pripada antropomorfnim,
a znatno manji broj zoomorfnim predstavama.
antropomorfnim predstavama apsolutnu dominaciju
imaju predstave iene, to, s obzirom na nesumnjivi
matrijarhalni drutveni pore<laik u neolitu, da
ove figurine ulaze u krug kultnih predstava enskih
boanstava-. Modeliranje antropomorfnih figurina
se od stiliziranih, preko do
sasvim predstava. ovim posljed-
njim posebno se figurine kod kojih je
armenoidne i europeidne (alpske) rasne, od-
nosno antropoloke karakteristiike. ovih fi.gu-
rina potrebno je pomenuti i tzv. adorante i maske
koje imaju kultn<J-magijsko
U periodizaciji butmirske kulture, nalazite u
Butmiru pripada njenoj fazi i ujedno je
njen najizrazitiji predstavnik. neolit.
LIT.: V. Radimsky-M. Hoernes 1895 b, 1-46; F. Fiala-M.
Hoernes 1898, 1-42; A. Benac 1952, B.
15.39 CENTAR 1, Sarajevo-Oentar. Rimski
nalaz. U Vrtu Zemaljskog muzeja
je bronzana rimska fibula ti:pa Sidro-. Rimsko do-
ba, 2-3.
LIT.: D. Sergejovski 1947, 38-39. V. Pakvalin
15.40 CENTAR 2, Sarajevo-Centar. Rimska zgra-
da. U Ulici Danijela Ozme otkriveni fragment: rim-
skog materijala. Rimsko doba, 1-4. v.
LIT: V. Radimsky 1896, 110. K. Topolovac
15.41 CENTAR 3, Sarajevo-Centar. Rimska lon-
radionica. Uz Koevski potok, kod Alipaine
damije, na dubini od 2 m otkriveni su ostaci velike
oko koje su leal1e gomile gline. Na-
je i mnogo fragmenata rimskog
materijala, ostalog z.idnog lijepa s
pompejanskom bojom. Rimsko do-
ba, 1-3. V.
U'I.: F. Radimsky 1896, 110-112. K. Topolovac
15.42 CENTAR 4, Sarajevo-Centar. Rimski poje-
nalaz. Na prostoru nove stanice
otkriven kameni spomenik kultnog karakte-
ra u obliku medaljona sa predstavom konjanika
(tzv. konjanik). Rimsko doba, 3. v.
LIT.: D. Sergejevski 1948, 167-187; B. 1954,
41-rn. K. To:;:iofovac
15.43 CENTAR 5, Sarajevo-Centar. Srednjovjeko-
vni nalaz. bronzana
narukvica, ukraena zmijskim glavama, karakteri-
za nalaze iz vremena seobe naroda. Rani sred-
nji vijek, 5-6. v.
LiT.: D. Ser,-;ejev:;ki 1947, 42-43; JY. 383.
N.
15.44 CICOVICA GROBLJE, Saice-Rastovac, Pa-
le. Srednjovjekovna nekropola. U starom pravoslav-
nom groblju 14 u obliku sanduka
i sarkofaga, orijentiranih u pravcu Z-I j S-J;
ukras:_ bordure, spirala. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. Belagi.r! 1971, 266. S.
15.45 CRKVICA, Vela, Ilida. Srednjovjekovna cr-
kva. Na platou istaknutog breuljka nalaze se ostaci
crkvene Srednji vijek. L.
15.46 CRKVICE, Milje, Trnovo. Srednjovjekovna
crikva i nekropola. Ruevine jednobrodne crkve s
polukrunom apsidom, duine 12 m, irine 6 m; ori-
jentacija I-Z. Zidovi do v.IBine od 1 m.
Oko crkve leala je nekropola od koje je
samo fragmentirani ostali uniteni. Kasni
srednji vijek. L. Fekea
15.47 CRKVINA, Donji Kotorac, Ilida. Rimska
opeka. Rimsko doba, 1-4. v. K. Topolovac
15.48 CRKVINA (Krst), Gora, Srednjovje-
kovna crkva i nekropola. Na platou uz :::taro mu-
slimansko groblje nalaze se ostaci srednjovjekovne
crkve, duine oko 15 m; oko nje prualo se groblje,
u uniteno. Kasni srednji vijek.
LIT.: 1950 a, 409. L. Fekea
15.49 CRKVINA, Gornji Ilija. Srednjo-
vjekovna crkva i nekropola. Na lijevoj obali Bosne
na savremenom pravoslavnom groblju nalazila se
srednjovjekovna crkva koja je prtpadala srednjovje-
kovnoj upi a spominje se u pov'2lji iz
1244. devet u obliku sanduka, ori-
jentiranih I-Z; ostali uniteni. Kasni srednji vij-ek.
LIT.: P. 1971, 337-346; S. 1971, 163.
L. Fekea
15.50 CRKVINA, Ilida. Rimska stela,
srednjovjekovna crkva i groblje. IstraivanJa vrila
I. Cremonik 1950. i 1'951. Stela, vjerovatno spolium,
na kojoj se nazire figuralna predstava, ot-
krivena na istaknutom breuljku. Rimsko doba,
2-3. V.
Otkrivena crkva imala Je krunu osnovu sa 6
apsida, od koje su bili samo ukopani teme-
lji i dio podnice. Oko crkve prostiralo se groblje,
uveliko naknadnim kasnijim ukopavanjem
u ruevinama crkve i oko nj1e. U starijim grobovi-
6 - Arheoloki leksikon
ma je po.<:uda i nekoliko nam.m-
ca bjelobrdske, odnosno dalmatinskohrvatske grup.
Fragmenti slavenske k
1
eramike, otikriveni su na
vom prostoru, pa i oko kvadratne osnove. Na-
vedena sa tri prostodje, otkopana je u blizini
crkve, a po materijalu, bila je s
njom. Od crkvenog namjetaja, uz ranije
dva fragmenta ciborija, otkriven je i
fragment luka, kao i fragmenti ostalih dijeiova ar-
hitektonske plastike, ukraeni pleterom. Srednji vi-
jek, 11-12. st.
Uz dananje pravoslavno groblje, je
jedan u obliku sarkofaga, dislociran. Kasni
uednji vijek.
L,IT.: D. Sergejevski 1947, 33; I. Cremonik 1953 a, 303-315.
I.
15.51 CRKVINA, Umoljani-Dolovi, Trnovo. Sred-
njovjekovna crkva i nadgrobni spomenik. Na bre-
uljku iznad potoka Rakitnice nalaze se ostaci te-
melja srednjovjekovne crkve i jedan usamljeni ste-
u obliku sarkofaga, orijentiran Z-I; ukras bor-
dura. Kasni srednji vijek.
LIT.: C. Patsch 1902 b, 331; . 1971, 179.
L. Fekea
15.52 CRKVINA, Vruci, Ilida. Rimski rtvenik,
srednjovjekovna crkva i nekropola Probno
istraivanje ostataka crkVoe i, jednog dijela nekro-
pole obavio . 19i60. i 1961, a sistematska
M. 1975. Prilikom istraivanja je
pod rimski rtvenik rimskoj Tri-
jadi, najvjerojatnije porijeklom iz poznatog rimskog
nalazita Ilide.
Crkva je podignuta u drugoj polovini 9. Ji u
prvim decenijama 10. st. Pripada tipu jednobrodnih
longitudinalnih sa korom i prezbiteri.jem
i sa neto izduenom ,pravokutnom apsidom u sta-
rijoj fazi, a unutar zaobljenom u obnovljenoj gra-
Bila je sv. Stefanu i spominje se
u dokumentu iz 1244. Izgleda da je sruena
14. st nakon vie nije obnovljena. Oltarna
pregrada i ciborij, a moda i jo neki dijelovi unu-
tranjosti bili su ukraeni troplet-
nom ornamentikom. Ova je poruena, a
zatim obnovljena. Novopodignuta crkva imala je
drveni strop i drvenu krovnu konstrukciju. Osnov-
ne dimenzije unutranjosti u starijoj fazi su 17 ,25 X
X6,40 m, a u 17,40X8,20 m.
Nekropola broji 80 preteno u obliku
sanduka, uz veliki broj grobova bez spomenika. U
istraenim grobovima je nekoliko srebrnih
koje su kovali gradovi sjeverne Italije, tri
fragmentirane naunice i jedan prsten. Rimsko do-
ba, 1-2. :ot rani i kasni srednji vijek.
LIT.: T. Glava 1982, 93-118. T. Gla'Va
15.53 CRKVINE, Rakovica-amin gaj, Ilida. Rim-
ska Ostaci temelja zgrade i fragmenti
rimske ciigle. Rimsko doba, 1-4. v.
LIT.: I. Bojanovski 1981, 142. K. Topolovac
15.54 CRKVITE, Blauj, Ilida. Ostaci rimskih
Na lijevoj obali Bosne, nizvodno od nje-
nog izvora otkriven je koffiiPleks rimskih zgra-
da. Odavde reljefna s prikazom SiJ-
vije (Dijane), uz natpis. Rimsko doba, 1-4. v.
LIT.: C. Patsch 1894, 342-343; D. Sergejevski 1947, 33; A.
Bena::: i954 b, 32. L. Fekea
15.55 CRKVITE, Gornji Pribanj-Brdo, Pale. An-
fortifikacioni olbjekat i srednjovjekovna crkva.
Na vrhu istaknutog brijega koji ima gradinski polo-
aj vide se obrisi neke suhozidne arhitekture kvad-
ratne osnove, su stranice duge oko 45 m. Iznad
42
Crkvita nalazi se uzv1senje od nasutog kamena is-
pred kojeg je nasip. Po tradiciji je ovdje bila crkva.
Rimsko doba, 4-6. v. i kasni srednji vijek.
LIT : 1940, 18; S. 1971, 263. L. Fekef.ai
15.56 CRNAC, Donji Kotorac, Ilida. Rimska gra-
i srednjovjekovna nekropola. Ostaci rimskcg
materijala. Na ostacima rimske gra-
prostirala se nekropola sa 59 u obli-
ku sanduka i 15arkofaga, dislociranih j
radvojenih u tri skupine i orijentiranih Z-I; natpis.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 177. K. Topolovnc-:S.
15.57 CAKMALI-GAJ, Pale. SrA.dnjovje-
kovna nekropola. 13 u obliku san-
duka, orijentiranih Z-I. Kasni srednji
LIT.: . 1971, 207. S.
15.58 Ilija. Sred-
njovjekovna nekropola. Razoflena nekropola od di-
setak u obliku sanduka i sarkofaga. Kasni
srednji vijek.
LIT.: 1957, 98; S. 1971, 162.
S.
15.59 Pale. Sred-
njovjekovna nekropola. tri u obli-
ku sanduka, orijentirana Z-I i S-J; utonuli. Ka-
sni srednji vijek.
LIT.: S. J.971, 265. S.
15.60 CESCE, Srednjovjekovni spo-
menici. u obllkll
sanduka; dislocirani. Karni srednji vijek.
S.
15.61 CETOSELJE (Svetosavlje), Trno-
vo. Srednjovjekovna nekropola. Uz pravoslavno gro-
blje 90 u obliku sanduku j scirko-
faga, orijentiranih Z-I i S-J; utonuli;
ukras: vrpca i krst-rozeta. Kasni srednJi vijek.
LIT.: . 1971, 180. S.
15.62 GREBLJE, Sred-
njovjekovna nekropola. tri u obliku
sanduka, orijentirana Z-I. Kasni srednji vijek.
S.
15.63 CITLUK 1, Pale. Srednjovjekovna ne-
kropola. U starom i aktivnom pravoslavnom groblju
i na okolnom prostoru 13 u obliku
sanduka i sljemenjaka, orijentiranih Z-I i S-J;
ukras: znaci. Kami srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 263-264. S.
15.64 CITLUK 2, Pale. Srednjovjekovna ne-
kropola. osam u obliku sanduka
i sarkofaga, orijentiranih JZ-SI i S'Z-JI; ukras:
jatbuke, jeleni, polumjesec i dr. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 264. S.
15.65 CITLUK, Gornje Pale, Pale. Srednjovjekovna
nekropola. 17 u obliku sanduka i
sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J. Ukras: krst i
polumjesec. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 265. S.
15.66 CEMANOVICI, Pale. Srednjovje-
kovna nekropola. U blizini pravoslavnog groblja sa-
46 u obliku sanduka i sarkofaga,
orijentiranih Z-I i ukras: polumjes3C. Ka-
sni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 262. S.
15.67 00, Srednjovje-
kovni spomenici. dva u obliku san-
duka, orijentiranih JZ-SI. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. l 971, 172. S.
15.68 DEBELO BRDO, Sarajevo-Centar. Praisto-
rijsko, rimsko i srednjovjekovno naselje s
nim dijelovima. Nalazite Je istraivao F. Fiala iz-
1888. i 1896, .a manje reviziono iskopavanje
izveli su 1983. L. Fekea i B. Govedarica. Smje-
tena na niskim zapadnim obroncima U
praistorijsko doba to je iri naseobinski kompleks
s otvDrenim dijelovima i koj !
obuhvata visove Debelo bl'do i Zlatite, kotlinu iz-
njih, te zaravanak pod strmim stijenama iz-
nad Soukbunara. Najstariji tragovi na:oeljavanja pri-
padaju manjim grupama kasnoneolitskog ili eneo-
litskog stanovnitva i ne mogu se kulturno blie
opredijeliti. U kasnom eneolitu to j2 naselje
grupe kultLP.'<\ s
kim centrom za izradu bakrenog oruja i Tu
populaciju u rano bronzano doba Emjenjuje novo
stanovnitvo, srodno onom koje u isto doba osniva
Pod kod Bugojna (sloj A). Nejasna je situacijci :;a
srednjim bronzanim dobom jer se nalazi
tog vremena ne mogu sa dlferencir.ati.
Tom dobu hl pripadao, ukoliko je frag-
ment mikenske keramike (14. v. st. e.). U kasno
bronzano doba razvija s-e na ovom lokalitetu ponovo
aglomeracija, po kulturi srodna s Va:varom C
i grupom. To naselje kontinuirano ivi
i tokom starijeg i eljeznog doba, razv[jaju-
se u vaan i zanatski centar (obrada
metala). Pouzdani tragovi ivota postoje i iz doba
rimske vladavine, sve do kraja antike, odnosno po-
ranog srednjeg vijeka (Justinijanovo doba),
o ostaci fortifikacionih zidova
na platou Debelog brda, kao i nalaz po-
sude s natpisom i imenom majstora.
LIT.: F. Fiala 1894 a, 107-140; F. Fiala. 1896 b, 97-107;
D. Se1gejevski 1947, 39-40; J. A. Sakellarakis-Z.
1975, 153-lf:il'i; B. 1976 a, 105-115; B. 1983 c,
:390-412; B. 1983 d, 170-182. B.
15.69 DEJCICI, Trnovo. RimEki
ni nalazi. Srebrna fibula i dio otrice noa. Rimsko
doba, 4. v.
LI'I'.: F. Fiala 151-15'.C. K. Topolovac
15.70 DESAVA, Stupa, Ilija. Srednjovjek:Jvna ne-
kropola. U groblju usamljen;
u obliku sanduka: dislociran. Kasni srednji
vijek.
LIT.: .. 1971, 1!32. S.
15.71 DESPICA NJIVE, Rakovica, Ilid.!.a. Rimska
Ostaci stare kaldrme, fragmenti rimskog
materijala i keramike. Rimsko doba,
1-4. V.
LIT.: 1. Bojanovski 1981 c, 142. K. Topolovac
15.72 DJEVOJACKO GROBLJE, Vihari, Pale. Sred-
njovjekovna nekropola. est u ob-
liku sanduka; Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 19'71, 267. S.
15.73 DOLINA, Vinograd, Pale. Srednjovjekovni
s:pomenik. Usamljeni u obliku sanduka. Ori-
jentacija Z-I. Karni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 265. S.
15.74 DOLOVI, Urnoljani-Dolovi, Trnovo. Srednjo-
vjekovna nekropola. 47 u obliku
.sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J;
ukras: vrpca, krst, tit, figuralna scena. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 179. S.
15.75 DONJA TRLICA, Srednje, Ilija. Srednjovje-
kovna nekropola. U dvije skupine 12 ste-
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih
S-J. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 16'.l. S
15.?6 DUINA, Donji Ilija. Srednjo-
vjekovna nekropola. est u obliku
sarkofaga; utonuli, Kasni srednji vijek.
LI'I'.: S. Belc:ti-:3 1971, Hll. ,'>.
15.77 DRUM, Podgrab, Pale. Srednjovjekovna ne-
kropola. u obliku sanduka,
orijentirana Z-I; ostali uniteni. Kasni srednji vi-
jek.
LI'!'.: . R:nagi.(: 1971, 266. s.
15.78 DUB 1, Dub, Srednjovjekovno gro-
lje. est Kasni srednji vijek.
S. \Tuta:>'.:i<:'.
15.79 DUB 2, Dub, Srednjovjekovni Epo-
menici. S obje strane potoka nalazi se
po jedan utonuli u obliku sanduka, o!'ijenti-
ran S-J. Kasni srednji vijek. s ..
15.80 DUBIC, Lokve-Crepljani, Sre<lnjo-
vjekovna nekropola. oko 30 u ob-
liku sanduka i sarkofaga, orijentiranih S-J i JZ-SI;
ukras: urezana linija. Kasni srednji vijek.
LT'l'.: 8. BdLaryir' l\l71, 172. S.
15.81 DUBOVIK (Sirovo drijelo, Velike stijene),
Gornja Sjetlina, Pale. Srednjovjekovni kamenolom
i spomenik. Nedovreni u obliku za-
ostao u kamenolomu. Kasni sre<lnji vijek. s.
15.82 DUBROVNIK, Ilija. Srednjo-
vjekovni grad. Podignut na strmom i uskom iz<lan-
lm Huma koji se die iznad sastava rijeke
i potoka Zenika. Gornji dio dug je 50 m,
irok 5-8 m. Prua se u pravcu I-Z. Na
kraju ima kulu krune osnove, a na sjevernom zidu
dvije kule, jednu van pla-
ta zida, a drugu podignutu na najvioj koti grada.
Uz juni zid sa spoljne strane bile su prizidane spo-
redne prostorije. Uz zapadni zid gornjeg, nalazi se
donji obor, koji je vjerovatno .poravnan i pretvoren
u tabiju. Ispod ruevina ovog grada nalaze se tra-
govi na1:elja varokog tipa. U istorijskim izvorima
Dubrovnik se prvi put spominje 1404. Kasni srednji
vijek.
LIT.: 1940, 31-35; H. Hl53, Hi:
P. 1971, 342-343; P. 1973, 240.
K. Topolovac-L. Fekefa
15.83 DVORITA 1, Pale. Sred-
njovjekovna nekropola. 10 u obli-
lm sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I. Ka::ni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 255. S.
15.84 DVORITA 2, N Pale. Sred-
njovjekovna nekropola. 15 u obli-
ku sanduka; Kasni s11ednji vijek.
LIT.: S. 1971, 266-267. S.
15.85 DZELAPSKA TORINA, Donji Grab, Trnovo.
Srednjovjekovna nekropola. 10 u
obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih JZ-SI i
S-J. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 178. S.
15.86 FALETICI, Sarajevo-Stari grad.
Rimske Temelji rimskih zgrada sa broj-
nim ostacima rimskog materijala. Rim-
sko doba, 1-4. v.
LIT.: I. Bojanovski 1981 c, 144. K. Topolovac
*
15.87 FEJZUA (Brijeg), Tilava, Sarajevo-Novo
Sarajevo. Srednjovjekovna nekropola. Uz pravoslav-
no groblje dvije skupine sa vie od 40
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih
Z-I i S-J. Kasni srednji vijek.
LI'L .'i. 1971, 176 (Klek). S.
15.88 FORTICA, Sarajevo-Stari grad. Praistorij-
ska gradina. Manja istraivanja obavio V.
20. v. Smjetena na Ravnim Bakijama,
na istaknutom uzvienju strmih padina. Na junoj
strani, koja je lake otkriveni su os-
taci suhozida. je nekoliko predmeta od bron-
ze, nekoliko kotanih artefakata, te mnogo ke:-a-
mike. Najstariji nalaz je fragment kera-
mike. EneDlit i kasno bronzano doba.
LlT.: V. 1908 a, :375--378; B. 1965 a, 34, W-82.
K. To1;:iolova:
15.89 GAJ, Pale. Srednjovjekovni spo-
menik. Usamljeni u obliku sanduka, orijen-
tiran S-J. Kasni srednji viJek. s.
15.90 GLAVICA, Gornja Pale. Srednjovje-
kovna nekropola i crkva. 114 u
obliku sanduka, sarkofaga i stubova, orijentiranih
Z-I i S-J; Po predanju ovdje nalazila
crkva. Kasni srednji vijek.
L!T : S. 1971, 264. S.
15.91 GLAVICA, Podlugovi, Ilija. Srednjovjekovna
nekropola. 17 u obliku sanduk.a,
orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LI'l'.: S. 1971, 164. S.
15.92 GLAVOGODINA, Glavogodina, Ilida. Sred-
njovjekovni spomenik. Usamljeni u obliku
sanduka, orijentiran Z-I; ukras: jabuka. Kasni sred-
nji vijek. S.
15.93 GOMILA, Krivoglavci, Praistorijski
tumulus. Bronzano doba. K. Topolovac
15.94 GOM.JENICA, Gradac, SrednjovJ2ko-.
vna nekropola. osam u obliku sm1-
duka i sarkofaga, orij:entiranih Z-I i S-J;
ni; ukras: Kasni srednji vijek.
LI'l'.: . 1971, 171. S.
15.95 GORNJA JOANICA, Joa-
nica. Rimska zgrada. Na desnoj obali potoka Gradi-
na, u blizini sumpornog vrela, otkriveni su ostaci
zidova rimske i brojni fragmenti opeke.
Rimsko doba, 1-3. v.
LIT.: C. Pa.tsch 1902 a, 16. K. Topolov:ac
15.96 GORNJA SJETLINA, Gornja Sjetlina, Pale.
Srednjovjekovna nekropola. Uz savremeno pravo-
slavno groblje 20 u obliku sandu-
ka i sljemenjaka, orijentiranih S-J; ukras:
linija. Kasni s:riednji vijek.
LIT.: S. 1971, 265-266. S.
15.97 GOROVICI, Pale. Srednjovjekovna
nekropola. 20 u obliku sanduka
i sarkofaga, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
Ll'r.: S. Befo.gic 1971, 263. N.

15.98 GRABOVICA, Grabovica, Pale. Srednjovje-
kovni spomenik. jedan u obliku slje-
menjaka; ukras: spirale. Kasni srednji vijek.
LIT.: Jlll. Wenzel 1965, 184-185. S.
15.99 GRACAN BRDO, Pale. Srednjovje-
kovna nekropola. pet u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-I; ostali uni.te-
ni; ukras: figuralna scena, pas. Kami srednji vijek.
LIT.: . 1971, 261. S.
44
15.100 GRAD, Svrake, Praistorijska gra-
dina i grob i rimska utvrda. Manja istraivanja vr-
io M. 1933. Na platou ovalnog oblika, na
kome se nalazila gradina, su se
O-' taci zida, odnosno nasipa; na platou i padinama
je obilje fragmenata keramike, privjesak od
kosti, zatim koplje, fibule, narukvice, grivne
i dr.
Na junoj padini brijega, neposredno ispod gra-
dine, otkriven je jedan grob koji pripada
is'coim vremenu. Na glavi skeleta nalazila se dijad::ma
od bronz.e. nalazima konstatirani su i fragmenti
rimske keramike i jedna aucisa-fi:bula s natpisom.
Starije eljezno doba i rimsko doba, 1-2. v.
LlT.: M. 1933, 3-4; J. Koroec 1943, 56-59; B.
l9G5 a, 87-89; B. 1987 b, K. Topolovac
15.101 GRADAC, Bistrik, Sarajevo-Stari grad.
Praistorijska gradina. Manj smjeteno na
stjenovitom breuljku na ulazu u dolinu
potoka na krajnjim obroncima Bronzano
i eljezno doba.
LIT.: V. 1908 a, 365. L. Fekea
15.102 GRADAC, Trnovo. Srednjovjekov-
na utvl'da. Na brdu neznatni os-
taci manjeg Kasni srednji vijek.
L. Fek::;:.c
15.103 GRADAC, Brutusi, Trnovo. Praistorijska gra-
dina. Na istaknutom brijegu pri rubu visoravni sa-
neznatni ostaci odbrambene arhitekture i si-
tni fragmenti keramike. Bronzano i eljezno doba.
L. Fekel<t
15.104 GRADAC, Dvor, Sarajevo-Novi grad. Pra-
istorij\ska gradina i rimska utvrda. Ostaci praistorij-
skog naselja i rirmke utvrde. Bronzano
i elj-ezno doba i rimsko doba.
LIT.: V. 1937, 22, 26. K. T:J:;YJlovac
15.105 GRADAC Gornji Kotorac, Ilida.
Praistorijska gradina i tumuli, refugij
i crkva. Istraivanja vrili V. 1912, V.
1926-28. i L. Fekea i B. Govedarica 1984-1986.
Na krajnjem obronku pobreja nad desnom obalom
eljeznice, uz rub Saraj,evskog polja, bi-
lo je smjeteno naselje koje je trajalo od
eneolitskog do eljeznog doba. Prema novijim istra-
ivanjima arheoloki materijal iz kasnog
bronzanog i i:tarijeg eljeznog doba, dok su prilikom
ranijeg istraivanja otkriveni fragmenti
i cetinske kulture.
Na junoj polovini gradine je kasno-
refugij sa crkvom. Zidovi refugija obuhvuta-
ju cijeli gornji gradinski plato. Crkva je imala nar-
naos sa apsidom, a orijentisana
je u pravcu I-Z. Njen sjevrni zid ujedno je i spolj-
ni zid refugija. materijal je na-
laen na cijeloj povrini gradine izmijean sa prais-
torijskim materijalom, a u sekundarnom poloaju
u crkvi je jedna stela iz 2-3. v.
Na gredi od gradine nalazi se
skupina od nekoliko manjih kamenih tumula neod-
u,e kulturne pripadnosti. U literaturi se ovaj
lokalitet ponekad identifikuje sa Katerom iz
Spisa o narodima Konstantina Porfirogeneta, to
je teko dokazati, jr je arheoloki materijal rano-
slovenskog perioda veoma rijedak, a cijeli lokalitet
u velikoj mjeri uniten. Eneolit, rano i kasno bron-
zano doba, starije eljezno doba, kasno doba.
LIT.: V. 1908 a, 364; J. Koroec 19-41, 77-71; A. Benac
1963, 25-31; B. 1965 a, 73, 79, 84; B. 1966, 9-17;
B. 1959, 58. K. Topolovac-L. Fekea
r
15.106 GRADAC, Gradac, Praistorijska gra-
dina, rimski spomenici, srednjovjekovni grad, crkva,
nekropola i kamenolom. Istraivanja vrila L. Fe-
kea 1981-1983. Na prvobitnoj gra-
dini, smjetenoj na krajnjem izdanku Ormanja, ko-
ji se sputa prema Zujevini, podignuto je srednjo-
vjekovno Na najisturenijem vrhu nalazi
se elipsoidna kula, uz koju je zid sa otvo-
rima za topovske cijevi. Prostor uz kulu,
opasan je bedemima, unutar kojih su konstatovani
ostaci praistorijske gradine. Na izdvojenoj, erodira-
noj stijeni, Grebenu, nalaz,e s,e kula,
cisterna i osno'\"e u ivu stijenu.
Grad se prvi put spominje 1355. Ispod grada, na pro-
Orah, otkriveni su ostaci jednobrodne crkve
sa pravougaonom apsidom izvana, a polukrunom
iznutra, i grobovi uz njene zidove. Oko crkve pru-
ala se nekropola sa 65 u obliku Gan-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras: hordu -
ra, polumjesec, spirala, jabuka. Uz ruevine
otkriveni su dij.elovi arhitekture, a uz
rimski rtvenik. U blizini se nalazio kamenolom
za Bronzano ili eljezno doba, rimsko dob.a,
2-3. v., doba, 5-6. v. i kasni srednji
vijek.
LIT.: 1JL1:3, 193-206; B. 1971. 171;
1972. L. Fekea
15.107 GRADAC, Hodidjed, Sarajevo-Stari grad.
Praistorijska gradina i rimska utvrda. Smje.tena
na istaknutom uzvienju. Povrinski nalazi: frag-
menti praistorijske i riID-'ke keramike. Bronzano i
eljezno doba i rimsko doba.
LIT.: M. 1928 a, 10-11. K. Topolovac
15.108 GRADAC, Nahorevo, Sarajevo-Centar. Pra-
istorijska gradina i srednjovjekovno Na
lijeve pritoke Koevskog potoka,
na prvobitnoj praistorijskoj gradini, smjetenoj na
stjenovitom, dominantnom i izoliranom breuljku,
koji je rn sjeverozapadne strane, na
platou 70X20 m, nalaze se ostaci srednjo-
vjekovnog zida duine oko 20 m. Na sredini vidljivi
ostaci kule. Povrinski nalazi: fragmenti praistorjj-
ske keramike na padinama. Bronzano i e1jezn
1
J dc-
ba i kasni srednji vijek.
LIT.: 1908 a, 367. L. Fekea
15.109 GRADAC, Trnovo. Srednjovjekovno utvrcie-
nje. 0.r,taci smjeteni na vrhu strmog bri-
jega. Oblik je nepravilan, te-
renu; zidovi su od kamen.a vezanog malterom Ka-
sni sriednji vijek, 14-15. V. K. To;:iolovac
15.110 GRADINA, Blauj, Ilida. Praistorijska gra-
dina. Na krajnjim obroncima fgma-
na, iznad vrela rijeke Bosne, na jednom izbreku.
nalaze se ostaci praistorijske gradine; nalazi: frag-
rrienti keramike po padinama. Bronzano i eljezne
doba. L. Fekefa
15.111 GRADINA, Delija, Trnovo. Praistorijska
gradina. Na istaknutom brijegu vidljivi tragcvi pra-
istorijskog nalazi: fragmenti praistorij-
ske keramike na padinama. Bronzano i eljezno do-
ba. K. Topolovac
15.112 GRADINA, Donje Biosko, Sarajevo--Sfari
grad. Prai1;torijska gradina. Smjetena na krajnj1?m
junom stjenovitom i:oduenom platou nad dol'.nom
kulturni slojevi erodirani. Bronzan0 i e-
ljezno doba. L. Fekea
15.113 GRADINA, Pale. Sred-
njovjekovna utvrda. Na stjenovitom uzvienju iz-
nad lijeve obale Paljanske Miljacke, na sjevernim
obroncima nalaze se slabi ostaci srednjo-
vjekovne utvrde. Kasni srednji vijek.
LIT.: 1940, 18. L. Fekea
15.114 GRADINA, Gradina, Pale. Praistorijska gra-
dina, rimska utvrda, srednjovjekovni grad i nekro-
pola. Na vrhu istaknuto;g brijega iznad vrela Miljac-
ke, na prvobitnoj praistorijskoj gradini i kasnijoj
rimskoj utvrdi, podignut j.e sr-ednjovjekovni
grad su ruevine vidljive na padinama brijega.
Pod gradom, u pravoslavnom groblju, 13
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih
Z-I. Povrinski nalazi: fragmenti praistorijske i
rimske keramike, cigle i metalnih predmeta. Bron-
zano i eljezno doba, rimsko doba i kasni srednji
vijek, 14. v.
LI . : 1940, 25-:28; S. Belagi{' 1971, 265.
K. Topolovac
15.115 GRADINA, Hrasnica-Lasica, Ilida. Prais-
torijska gradina i srednjovjekovno Na
prvobitnoj praistorijskoj gradini, od koje su na po-
vrini otkriveni fragmenti keramike vidljivi su os-
taci manje srednjovj.ekovne utvrde. Bronzano i e-
ljezno doba i kasni srednji vijek.
LIT.: I. Bajo 1974, 45, 57, 60 i 65. K. Topolovac
15.116 GRADINA, Ilija. Praistorijska gra-
dina. Na elipsoidnom uzvienju smjeteno
naselje opasano dvojnim bedemom. Bronzano i e-
ljezno doba. L. Feke:'.:2.
15.117 GRADINA, Ilija. Pra-
istorijska gradina. Na krajnjem sjevernom obronku
visoravni, na junoj strani izduenog platoa,
nalazi se gradina branjena suhozidnim bedemom,
oko 50 m. Kulturni sloj erodiran. Bron-
zano i eljezno doba.
LIT.: M. Male.z 1968, 179-180. L. Fekea
15.118 GRADINA, Lokve, Praistorijska
gradina. Na vrhu stepenastog, stjenovitog brijega
nalazi se plato duine oko 40 m, opasan suhozidnim
bedemom. Bronizano i eljezno doba.
LIT.: 1930 a, 409. L. Fekea
15.119 GRADINA, Trnovo. Praistorijska
gradina. Na Bijelog potoka, desne pritoke Bi-
jele Rijeke, na stjenovitom izbreku nalaze se sla:bi
ostaci praistorijske gradine; nalazi: fragmenti kera-
mike. Bronzano i eljezno doba. L. Fekea
15.120 GRADINA, Pale. Praistorijska gra-
dina. Smjetena na lingulastom zavretku brda u
jugozapadnom dijelu Stjenoviti
plato gradine nepravilnog je oblika, 50 X 50
m. Slabo kameni bedem titi pristup sa
sjevera, odnosno sa masiva brda. Na drugim stra-
nama teren se strmo obruava, te nije bila potrebna
zatita. Bronzano i eljezno doba.
LIT.: F. Fiala 189:3 b, 737; B. Govedarica 1985, 15-27.
B. Govedarica
15.121 GRADINA, Sarajevo-Centar. Pra-
istorijska gradina. Na vrhu usamljenog stjenovitog
uzvienja, odvojenog sedlom od b:rda, na-
lazi se plato sa dva zemljana bedema, na
sjevernom i dijelu odakle je najlaki
prilaz gradini; povrinski nalazi: fragmenti praisto-
rijske keramike na padinama. Bronzano i eljezno
doba.
LIT.: V. 1908 a, 367. L. Fekea
15.122 GRADINA, Pale. Praistorijska gra-
dina i srednjovjekovno Gradina se nalazi
45
blizu usca potoka Rujevca u Prilaz na plato
elipsoidnog oblika je sa strane. Ostaci ka-
menja i maltera ukazuju na postojanje isturene kule
za zatitu oblinjeg grada Pavlovca. Kasni srednji
vijek.
LIT.: I. Bojanovski 1972. 71. L. Fekea
15.123 GRADINA, Trnovo. Praistorij.ska
gradina i tumuli i srednjovjekovni kamenolom. Na
dijelu stjenovitog uzvienja nalazi se plato
sa ostacima suhozida, dok se sa sjeverne i zapadne
strane obruavaju strme litice u dolinu potoka Pre-
sjenioe. Kulturni sloj erodiran. Vidljivi ostaci ka-
menDloma i fragmenti nedovrenih Na
brijegu od Gradine nalazi se veliki kameni
tumulrus, a jo jedan na sedlu juno od platoa. U
okolini lei nekoliko tumula srednje Bron-
zano i eljezno doba i kasni srednji vijek.
LIT.: M. Vego 1981, 39. L. Fekea
15.124 GRADINA, Pale. Praistorijska
gradina. Smjetena na stjenovitom uzvienju iznad
desne obale Mokranjske Miljacke. Pristup na elipso-
idni plato j<e samo sa sjeveroistoka. Bronza-
no i eljezno doba. L. Fekea
15.125 GRADINA, Strane, Pale. Praistorijska gra-
dina. Locirana na vrhu junog obronka planine Go-
sinje. Veoma je malih dimenzija, pa je, po .svoj pri-
lici, imala samo strateki karakter. Kameni bedem
zatvara nepravilnu trapezoidnu povrinu od oko
150 m
2
Bronzano i eljezno doba.
LIT.: F. Fiala 1894 f, 754-755. B.
15.126 GRADINA, Svrake, Rimska utvr-
da. Na jugozapadnoj strani proplanka, koji se nalaz:
na vrhu breuljka Gradina, je dosta frag-
menata rimskog materijala i nekoliko
prjmjeraka grube keramike. Rimsko doba, 1-3. v.
K. Topolovac
15.127 GRADINA, Trnovo. Praistorij.o:ka gra-
dina i srednjovjekovni spomenici. U brdovitom kra-
ju na lijevoj obali Crne Rijeke nalazi se velika za-
ravan zv. Bubo. Sa strane je stjeno-
vita, a sa june strane je sedlo i pristup na plato
na kome nema vidljivih ostataka odJbrambene arhi-
tekture, ali se nailazi na fragmente praistorijske ke-
ramike. Na dijelu uzdie se uzvie-
nje zv. Grad ili J erinina kula. U podnoju Grada
nalaze se dv.a u obliku sanduka i sarkofaga,
orijentirana Z-I; ukras: figuralna scena. Bronzano
i eljezno doba i kami srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 181. L. Fek?fa
15.128 GRADINA, Umolj.ani, Trnovo. Praistorijska
gradina. Smjetena na strmom, kupastom grebenu
iznad visoravni nad desnom obalom Rakitnice. Isto-
i juna strana su nasipom od zemlje,
a prilaz na zapadnoj strani jednim zemljanim nasi-
pom i rnhozidnim bedemom. Bronzano i elj-ezno do-
ba.
LIT.: C. Patsch 1902 b, 331. L. Fekea
15.129 GRADINA, Vidotina, Ilija. Praistorijska
gradina. Na istaknutom uzvienju nad desnom oba-
lom Vidotinskog potoka, lijeve pritoke Ljubine, na-
lazi se trougaoni plato, oko 50 X 30 m. Su-
hozidni na junoj strani gradine.
Bronzano i eljezno doba. L. Fekea
15.130 GRADINA, Vitez, Pale. Praistorijska gradi-
na. Smjetena na dominantnom brijegu na krajnjem
jugozapadnom dijelu Gradin-
ski plato bio je kamenim bedemom, ali je
46
dio fortifikacije i kulturnog potpuno uni-
ten. Bronzano i eljezno doba.
LIT.: B. Gooedarica 1985, 15-27. B. Govedarica
15.131 GRADINA CAVLJAK, Hrea, Sarajevo-Sta-
ri gra?. V gradina. Smjetena na kraj-
njem JUznom d1Jelu dugog platoa koji se stjenovita
rui u dolinu Lapinice. Bronzano i eljezno doba.
L. Fekcia
15.132 GRADINA LOZNIK, Podh,zn.ik, Pale. Prais-
torijska gradina. Sondana istraivanja izveli su B.
Govedarica i V. 1979. Smjetena na domi-
nantnom vrhu .. izdvojenog ogranka Romanije u ju-
gozapadnom dlJelu Zauzima
prostor nepravilnog oblika 90 x 60 m na
se jugozapadnom kraju uzdiu visoke .::tijene.
U tom dijelu gradine nalaze se dvije, vjerovatno
turske, kule. Gradina je kamenim bedemom
sa svih strana, osim sa june, gdje je otra prirodn2
strmina. Na padinama i na niim
nalaze se fragmenti praistorijske keramike,
te Je na tom prostoru vjerovatno bilo
Ulaz u gradinu formiran je kao ispust u bedemu
na strani, a tite ga dvije kule su tragovi
dobro vidljivi. Iz do platoa vodi put djeii--
u stijenu. Prilikom iskopavanja ot-
knven Je bogat sloj sa stambenih objekata
i nalazima eneolitskog perioda (kulture Boleraz i Vu-
kao i kulture kasnog bronzanog i
e1jznog doba. , -
LIT.: F. Fiala 1893 b, 736-737; B. Govedarica 1985, 15-27.
B. Govedar:ica
15.133 GRADITE, Sarajevo-Stari
grad. Srednjovjekovni kamenolom i spomenik. U
srednjovjekovnom kamenolomu jedan za-
ostali obliku sanduka. Karni srednji vijek.
LIT.: . Beslagic 1971, 175. S.
15.134 GRCKI MRAMOR, Sarajevo-Cen-
tar. Srednjovjekovni spomenik. Uz muslimansko gro-
blje je usamljeni u obliku sarko-
faga, orijentiran Z-I. Kasni ffednji vijek.
LIT.: . 1971, 175. S.
15.135 GRCKO GROBLJE 1 (Gaj), Trno-
vo. Srednjovjekovno groblje. U dvije skupine
vano 10 u obliku sanduka, orijentiranih
Z-1; Kasni vijek.
LIT.: S. 1971, 181. S.
15.136 GRCKO GROBLJE 2 (Kamen), Tr-
novo. Srenjovjekovna nekropola. 20 ste-
u obliku i sanduka, orijentiranih Z-1;
Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 181. S.
15.137 GRCKO GROBLJE,
Srednjovjekovna nekropola. tri u
obliku sanduka orijentirana Z-I. Ukras: krug, po-
lumjesec. Kasni srednji vijek.
LIT.: M. 1947, 81. S.
GRCKO GROBLJE (Hvaljenski potok), Do-
nJe Svrake, Srednjovjekovna nekropola. U
blizini muslimanskog groblja 10
O-".tali uniteni. Kasni srednji vijek.
LIT.: 1950 a, 4'06. . S.
15.139 GRCKO GROBLJE (Svatovsko groblje, Gre-
blje), Donji Sarajevo-Centar. Srednjovje-
kovna nekropola. 67 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih JZ-SI; uk-
ras: rozete, polumjesec, jabuka, krst, svastika, ruka,
pas. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 174. S.
GROBLJE, Ferhatlije, Sred-
IlJOVJekovna nekropola. tri u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentirana S-J; ukras: spi-
rale, krugovi, polumjesec. Kasni srednji vijek.
S.
15.141 GRCKO GROBLJE, GarDvci S1ed-
njovjekovni spomenik. Usamljeni u obliku
sarkofaga, orijentiran S-J; ukras: jabuke,
Kasni srednji vijek. s.
15.142 GROBLJE, Grab, Srd-
njovjekovni spomenik. jedan utonuli
u obliku sanduka, orijentiran Z-I; ostali uniteni.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 172. to.
15.143 GROBLJE (Kaursko groblje), Gri-
Srednjovjekovna nekropola.
42 u obliku sanduka i sarkofaga, orijentira-
na Z-I i S-J; Kasni srednji vijek.
::;.
15.144 GRCKO GROBLJE, Hadi-
Srednjovjekmma nekropola. U pravoslavnom gro-
blju nalazi se oko 80 u obliku sanduka i 8ar-
kofaga, orijentiranih Z-I i S-J; ukras:
krstovi. Kasni srednji vijek.
LIT.: NI. Wenzel 1965, 103; S. 1971, i.'i2.
S.
15.145 GRCKO GROBLJE (Gaj), Kasindo, Ilida.
Srednjovjekovna nekropola.
u obliku sanduka, orijentirana Z-I. srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 177. S.
15.146 GROBLJE, Ilija. Sred-
njovjekovna nekropola. U blizini muslimanskog gro-
blja nalazi se 71 u obliku sanduka i sarkofa-
g.a, orijentiranih; ukras: rozeta, spirale, tra-
ke. Kasni srednji vijek.
LIT.: 8. 1D71, 161. S.
15.147 GRCKO GROBLJE, Medvjedice,
Srednjovjekovna nekropola. oko 85
ka u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I
i S-J. Kasni srednji vijek.
LlT.: S. 1971, 171. S.
15.148 GROBLJE Sa-
rajevo- Novi grad. Srednjovjekovna nekropola. Os-
talo samo nekoliko fragmenata ostali uni-
teni. Kasni srednji vijoek. ::;.
15.149 GRCKO GROBLJE, Svrake, Rim-
ska i srednjovjekovna nekropola. Na pro-
storu na kome su otkriveni o.staci rimskog
vinskog materijala u dvije skupine devet
u obliku sanduka orijentiranih Z-1 i S-J.
Rimsko doba i kasni srednji vijek.
LIT.: .. 1950 a, 405-406. K. Topolovac-8.
15.150 GRCKO GROBLJE, Tilava, Sarajevo-Novo
Sarajevo. Srednjovjekovna nekropola. 14
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih
SI-JZ. Kasni srednji vijek.
LIT.; S. 1971, 176. S.
15.151 GRCKO GROBLJE .(Duino brdo), Vidotina
Ilija. Srednjovjekovna nekropola. Kod
starog muslimanskog groblja nalaze se tri u
obliku i sarkofaga, orijentirana Z-1 i S-J;
Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 162-163. S.
15.152 GREBAK, Vitez, Pale. Srednjovjekovni
menik. Usamljeni u obliku sanduka orijenti-
ran S-J. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 263. S.
15.153 GREBEN, Vinjica-Kotica, Ilija. Srednjo-
vjekovna nekropola. Uz muslimansko groblje
vano nekoliko Kasni srednji vijek.
LIT.: Nf. S. 1928 a, 340. S.
15.154 GREBLJE, Donja Presjenica, Trnovo. Sred-
njovjekovna nekropola. Uz savremeno pravoslavno
groblje 11 u obliku sanduka i kr-
sta, orijentiranih Z-I i 8'--J; ukras: polumjesec,
sunce, predstave ivotinja. Kasni Hednji vijek.
LlT.: S. Be!tt,TL; 1971, l 'ifl. 6.
15.155 GREBLJE, Sarajevo-Novi grad.
Srednjovjekovna nekropola. 13 u
obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J;
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. i V. 1908, 230. S.
15.156 GREBNICE, Trnovo. Srednjo-
vjekovna nekropola. Uz muslimansko groblje
vana 123 u obliku rnnduka i sarkofa-
ga, orijentiranih Z-I i S--J; Kasni sred-
nji vij.ek.
LlT.: S. rn7l, 130. S.
15.157 GREBNICE, Trnovo. Srednjo-
vjekovna nekropola. 21 u obliku san-
duka, sarkofaga i krsta, orijentiranih Z-I i S-J;
ukras: jabuka. Kasni srednji vijoek.
LIT.: 8. 1971, 180. S.
15.158 GREBNICE, Trnovo. Srednjovje-
kovna nekropola. Uz savremeno pravoslavno groblje
69 u obliku sanduka i sarkofaga,
orijentiranih Z-I i 'S-J; ukras: linija, krunica.
Kasni srednji vijek.
Ll'T.: S. 1971, 119. S.
15.159 GREPCINE, Lokve, Srednjovjekov-
na nekropola. 40 u obliku sandu-
ka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J; ukras: vi-
jenac, polumjesec, spirale. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 172. S.
15.160 GRIVICI, Srednjovjekovna
nekropola. U blizini groblja
15 u obliku sanduka, orijentiranih Z-I; uk-
ras: krst. Kasni srednji vijek.
,_xr.: S. 1971, 171. (Drozgometva). S.
15.161 GRKARICA, Igman planina, Trnovo. Prais-
torijski tumuli. Na padinama Igmana na Gornjoj i
Donjoj Grkarici, nalazi se nekoliko praistorijskih tu-
mula. Bronz.ano ili eljezno doba. L. Fekea
15.162 GROBLJAJA, Komrani, Pale. Srednjovje-
kovna nekropola. 83 u obliku plo-
sanduka i sarkofaga. Kasni s:riednji vijek.
LIT.: $. 1971, 267. S.
15.163 GROBLJE (Vitica), Delija, Trnovo. Srednjo-
vjekovna nekropola. U savremenom pravoslavnom
groblju nalaze se 243 u obliku sanduka i sar-
kofaga, orijentiranih Z-I; ukras: krug,
jabuka, polumjesec, ljud"'ka figura, figuralne scene.
Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 180-181. S.
15.164 GROMILE, Trnovo. Praistorijski
tumuli. Grupa od 10 tumula smjetena na zaravan-
ku. Bronzano ili eljezno doba. L. Fekeal
47
15.165 GROMILE, Trnovo. Praistorijski tu-
muli. Na dij,elu visoravni koja se protee
ka dolini Crne Rijeke, u podnoju brda nalazi
Ee 20 kamenih tumula. Bronzano ili eljezno doba.
L. Fekea1
15.166 GROMILJACE, Ratelica, Ostaci
rimske Na irem prostoru nailazi se na
fragmente rimske cigle. Rimsko doba, 1-3. v.
K. Topolovac
15.167 GROMIONICA, Gornja Ilija. Sred-
njovjekovna nekropola. U pravoslavnom groblju sa-
jedan u obliku sanduka, orijentiran
Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: lVI. S. 1930, 692-695. S.
15.168 GUBAVAC, Vrelo Bosne, Ilida. Praistorij-
ska gradina. Smjetena na krajnjim
obroncima Igmana koji se sputaju prema Vrelu
Bosne. Bronzano i foljezno doba. L. Fekea
15.169 GUVNITA, Cein.a strana, Trnovo. Sred-
njovjekovna nekropola. 11 u obli-
ku, sanduka, orijentiranih S-J i Z-I. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 181. S.
15.l'lO GUVNISTE, Podmjedenik, Pale. Srednjovje-
kovna nekropola. Uz pravoslavno groblje
oko 40 u obliku sanduka i sljemenjaka, ori-
jentiranih Z-I i S-J; Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 262. S.
15.171 HANOVI (Hanina), Pale-Ubojite. Srednjo-
vjekovna nekropola. u obliku
sanduka, orijentirana Z-I i S-J; Kasni
srednji vijek .
LIT.: .. 1971, 265. S.
15.172 HRASNICA, Hrasnica, Ilida. Rimska gra-
0Etaci rimske zgrade. Rimsko doba, 1-3. v.
LIT.: A. Bcnac ;ci;i4 b, 33. K. Topolovac
15.173 HRASTIK, Gornji Pribanj-Barakovac, Pa-
le. Srednjovjekovna nekropola i kamenolom.
vano 15 u obliku sanduka i sarkofaga, ori-
jentiranih Z-I. U blizini, u Halugama, nalazio se
kamenolom u kome Je zaostao jedan nedovreni
srednji vijek.
UT.: . 19'11, 263. S.
15.174 HRESA, Hrea, Sarajevo-Stari grad. Sred-
njovjekovna nekropola. Uz muslimansko i pravo-
slavno groblje 24 u obliku sanduka
i sarkofaga, orijentirana Z-I; ukras: polumjesec,
jabuka, krst, biljni i antropomorfni motivi; os-
tali uniteni. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 174. S.
15.175 IGMAN PLANINA, Vrelo Bosne, Ilida. Pra-
istorijski nalaz. Na padinama Igmana,
oko Vr,ela Bosne, je kamena
ra. Kasni neolit.
LIT.: A. Benac 1954 b, 10. K. Topolovac
15.176 ILIDZA, Ilida. Rimsko naselje i srednjo-
vjekovna nekropola. Iskopavanje obavili J. Kellner
1893, N. 1949-rn50. i E. 1955-
-1958. Na lijevoj obali rijeke Zeljeznice u
termalnog vrela nalaze se ostaci rimskog naselja
(u rangu municipija, a i kolonije). S ovog
mjesta i nekoliko epigrafakih spomenika, me-
njima i rtvenik Apolonu Tadenu, pa
posvetna baza, koju j-e res publica Aquae S ... , po-
digla Dioklecijanu {284-305). Posebno mjesto zauzi-
maju objekti arhitekture koji isto tako govore o
vanosti i naselja. To je arhitk-
tonski kompleks, na se prostoru nalo neko-
liko stambenih zgrada, kupalite i (hospi-
tium). Osobito su vrijedni nalazi mozaika s likov-
nim prikazima i geometrijskim motivima.
je i broj rimskih novaca, koji pripadaju vremenu
od 1. do 4. st. (Tib. Claudius, 41-54; Vespasianus,
69-79; Hadrianus, 117-138; Aurelianus, 270-275;
Probus, 276-282; Diocletianus, 284-305; Valenti-
ni.anus I, 364-375). Naselje se
u 1. st., a uspon d<:livljava u 3. st., od
kada i najvie mozaika.
U ranom Hednjem vijeku ovi objekti posluili
su za dalje naseljavanje i sahranjivanje, o svje-
nalazi slavenske keramike i nakita, uglavnom
dalmatinsko-hrvatske grupe. je i 17 sada
dislociranih u obliku sanduka. Rimsko do-
ba, 1-4. st., rani i kasni srednji vijek.
LIT.: C. Patsch 1894 b, 342-343; I. Kellner 1895, 161-197;
V. 1926, 101-104; D. Sergejevski Hl36, 1-3; I. Cre-
monil.; 1950 a, 385-386; I. Cremonik 1951 a, 259; E.
1959 a, 113-136. V. PakvaJin-N. '.L:taix<,
15.177 ILIJAK, Gornja Pale. Pra-
istorijska gradina i tumuli. Manje sondano istraiv2-
nje obavio1 je F. Fiala 1893, a sistematska iskopavanje
u dijelu uz bedem izveli su B. Govedarica i V.
1979. i 1981. Gradina je smjetena na pro-
stranom zaobljenom vrhu brda koje dominira nad i-
rokom okolinom u jugozapadnom dijelu
Sjeverna, i juna strana hranjene su
snanim kamenim bedemom duine 356 m, dok n?
strmoj zapadnoj i jugozapadnoj strani nema forti-
fikacije. Plato na1'elja je nepravilnog oblika, blago
zaobljen i dijelom stjenovit. Zauzima po-
vrinu od oko 16.000 m
2
i predstavlja utvr-
na prostoru. Bogat kulturni sloj
sa ostacima stambenih objekata i sHnim nalazima,
za kulturu, pripada kasnom bron-
zanom, starijem i eljeznom dobu. Na i-
rem oko gradine Ilijak, prilikom istrai-
vanja koja je obavio F. Fiala 1893. i 1894. otkrivena
23 praistorijska tumula sa ukupno 58 grobova.
nalaze dala je grupa od pet tumula, smje-
tenih blizu ulaza u gradinu. To je rodovska nekro-
pola iz 7. st., a pripadala je nekom ro-
du. Pored broja i nekoliko dobro
opremljenih enskih i grobova, ta grupa
je sadravala i dva kneevska groba koji se
p<:>sebnim prilozima (ofanzivno i defanzivno oruje,
ezlo, bronzano ili italske pTOvenijen-
ci.!e). dio grobova pripada starijem eljez-
nom dobu i to 7. v. st. e. J.edan grob je jo iz sred-
njeg bronzanog doba, a nekoliko ih pripada
eljeznom dobu (5. i 4. v. st. e.).
LIT.: F. Fiala 1893 b, 718-730; F. Fiala 1894 f, 750-751; A.
Benac-B. 1957, 7-18; B. 1979, 143-169; B.
Govedarica 1985. 15-27; B. 1987 c.
B. Govedarica-B.
15.178 ILIJA, Ilija. nalaz. U
muslimanskom groblju, na lijevoj obali Misooe, na-
fragment reljefa s prikazom Atisa. Rimsko do-
ba, 3. st. V. Pakvalin
15.179 IVANCICI, Ilija. -Srednjovjekovna
nekropola. 11 u obliku sanduka
i sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras: bordure, spi-
rala. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 158. S.
15.180 IVENSKI BRIJEG, Dragoradi, Ilija. Sred-
njovjekovna nekropola. oko 10 u
obliku sanduka i sarkofaga; ukras: spirale, rozeta,
bo!'dure. Kasni srednji vijek. S.
15.181 JAHIN DO (Hauzma Mramorje),
Pale. Srednjovjekovna nekropola i kamenolom. S
220 u obliku sanduka i sarkofa
orijentiranih Z-I i S,-J; ukras: krst, r
zeta, polumjesec, spirala, koplje sa zastavicar
i dr. Na Metaljci u stijenama nalaz
Ee kamenolom za Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 262. S. i\Iuta
15.182 JASIKE (Kretalicine bare), Gornji Miljevi1
Sarajevo-Novo Sarajevo. Srednjovjekovna nekrop
Ja. U pravoslavnom groblju dva
Dbliku sanduka i sarkofaga. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. i V. 1908, 107-110. S.
15.183 JAVORNIK korita), Sar;
jevo-Centar. Srednjovjekovni spomenici. Nekolill
u sekundarnoj upotrebi. Ka<=ni srednji vije]
1
S.
15.184 JELICA, Ilija. Srednjovjekovna n-i:
kropola. 11 u obliku sanduka
Mrkofaga, orijentiranih Z-I i S-J; ukras: rozet<
polumjesec, ruka. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. Bclagi:: HJ71, 163. S
15.185 JERKICA GROBLJE, Bare, Sred
njovjekovna nekropola. U pravoslavnom groblju sa
oko 10 u obliku sanduka i sarko
faga. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 171. S.
15.186 JEZERO, Gornji Lukavac, Trnovo. Srednjo-
vjekovna nekropola. 20 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-.J:
ukras: bordura. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 179. S.
15.187 KADICA GROBLJE, Trnovo.
Srednjovjekovna nekropola. U blizini muslimanskog
groblja nekoliko Kasni srednji
vijek. S.
15.188 KAKANJ, Alipaino polje, Sarajevo-Novi
grad. Srednjovjekovni spomenici. dva
ka u obliku sarkofaga, orijentiranih Z-I. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 175. S.
15.189 KALDRMA, Gornja Pale. Srednjo-
vjekovna nekrnp<:>la. tri u obliku
sanduka, orijentirana Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 264-265. S.
15.190 KALJANI, Kaljani, Pale. Srednjovjekovna
nekropola. devet u obliku sanduka
i .sarkofaga, orijentiranih Z-I; Kasni sred-
nji vijek.
Ll'I'.: S. 1982, 269. S.
15.191 KAMEN, Srednjovjeko-
vni spomenik. Usamljeni u obliku sarkofaga,
orijentiran Z-I; Kasni srednji vijek.
S.
15.192 KAMENOVI, Ilida. Srednjovje-
kovna nekropola. tri u obliku sar-
kofaga i krsta, orijentirana Z-I; ukras: polumjesec.
Kasni isrednji vijek.
LIT.: S. 1971, 171. S.
15.193 l{AMENJACA 1, Trnovo. Srednjo-
vjekovna nekropola. 25 u obliku
sanduka, orijentiranih SZ-JI; ukras: vr:pce, krst,
figuralna soena. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, ISO. s.
15.194 KAMENJACA 2, Trnovo. Srednjo-
vjekovna nekropola. 12 u obliku
sanduka i sarkofaga; orijentiranih Z-I i S--J; ote-
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 180. ('>.
15.195 KAMENJACA, Praistorijski poje-
nalaz, rimsko naselje i srednjovjekovna ne-
kropola. Istraivanja vrio C. Patsch 1901, a manje
zatitno iskopavanje obavila I. Bajo 1973.
Najstariji nalaz predstavlja kamena strelica, ot-
krivena ostacima rimskog mate-
rijala (cigla, crijep, hipokaust), fragmentima kerami-
ke i predmetima od bronze, eljeza i stakla, uz ne-
koliko rimskih
Na istom prostoru konstatirani su ostaci sred-
njovj ekovnog groblja i nekoliko utonulih Go-
dine 1973. otkopana je sooam grobova,
kamenim orijentiranih uglavnom JZ-SI;
prilog: srebrna i dugmad. Neolit ili eneo-
lit, rimsko doba i ka.mi srednji vijek.
LI'T'.: C. Patsch 1002 a, 16; I. Bajo 1973, 120-121.
K. To;:>0lo,ac
15.196 KAPOVA SELITA (Borija), Trnovo.
Srednjovjekovna nekropola. U pravoslavnom grob-
lju 116 u obliku sanduka, sarko-
faga i krsta, orijentiranih Z-I i uk-
ras: jabuka, krst, sablja, to.puz, luk sa strije-
lom, bordure, floralni motivi, ljudski
likovi. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 179. S.
15.197 BRDO, Toplik, Sarajevo-Novo Sa-
rajevo. Srednjovjekovna nekropola. U pravoslavnom
groblju dva u obliku sanduka i sar-
kofaga, orijentirana Z-I; ukras: polumje-
sec. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 176. S.
15.198 KAURLAS, Vinjica, Ilija. Srdnjovjekovna
nekropola. 28 u obliku sanduka i
sarkofaga, orijentirana Z-I i S-J; Kasni
srednji vijek.
LIT.: . Hl71, 162. S.
15.199 KAURSKO GROBLJE,
Pale. Srednjovjekovna nekropola. 42
ka u obliku sanduka i sarkofaga, orijentirana SZ-JI;
ukras: tap. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 261. S.
15.200 KAURSKO GROBLJE, Sara-
jevo-Stari grad. Srednjovjekovna nekropola i ka-
menolom. devet u obliku sanduka
i sarkofaga, orijentirana Z-I; ostali uni-
teni. Kasni srednji vijek. S druge strane
potoka nalazio se kamenolom za Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 175. S.
15.201 KAURSKO GROBLJE, Ilija.
Srednjovjekovna nekropola. U blizini muslimanskog
groblja 21 u obliku sanduka i
sarkofaga, orijentirani Z-I; Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 158-159. S.
15.202 KAURSKO GROBLJE, Pale. Sred-
njovjekovna nekropola. 29 u ob-
liku sanduka, orijentirana Z-1; ostali uni-
teni; ukras: polumjesec. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 265. S.
15.203 KAURSKO GROBLJE, Trnovo.
Srednjovjekovna nekropola. Uz muslimaru:ko grob-
7 - Arheoloki leksikon
49
lje na polju 184 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentirana Z-I i S-J; ote-
ukras: bordura, traka, krst, rozeta, krug, tit
s ljudska figura; natpis (pisar Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 178; M. Vego 1981, 39-40.
S.
15.204 KAURSKO GROBLJE, Pale. Sred-
njovjekovna nekropola. 33 u obli-
ku sanduka, orijentirana Z-I; ukras: polumjesec.
Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 263. S.
15.205 KAURSKO GROBLJE (Kaurai),
Trnovo. Srednjovjekovna nekropola. 11
u obliku sanduka i sarkofaga; dislocirani.
Kasni srednji vijek. S.
15.206 KLANAC, Lokve-Crepljani, Sred-
njovjekovni .opomenici. dva u ob-
liku sanduka, orijentirana Z-I. Kasni srednji vijek.
S.
15.207 KLANICA, Donji Sarajevo-Cen-
tar. Srednjovjekovni spomenik. Usamljeni u
obliku sarkofaga, orijentiran JZ-SI; ukras: spirala,
vijenci, b1ljna stilizacija i dr. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971 1971, 174. S.
15.208 KLEK, Sarajevo-Novo Sarajevo. Srednjo-
vjekovna nekropola. U pravoslavnom groblju
no 27 u obliku sanduka i sarkofaga, orijen-
tiranih Z-I i S-J; ukras: jabuka,
Mit, krst. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 176. S.
15.209 KOBILJA GLAVA, Kobilja glava,
Srednjovjekovna nekropola. U pravoslavnom groblju
dva u obliku sanduka, orijentirana
S-J; Kasni srednji vijek. s.
15.210 KOBILJA GLAVA, Njemanica, Sarajevo-
-Stari grad. Srednjovjekovni spomenik. Usamljeni
u obliku sarkofaga orijentiran Z-I. Kasni
srednji vijek.
LIT.: .5. 1971, 174. S.
15.211 KOBILJACA, Donji Grab, Trnovo. Srednjo-
vjekovna nekropla. Uz pravoslavno groblje
30 u obliku sanduka i sljemenjaka, orijen-
tiranih JZ-SI. Kami srednji vijek.
LIT.: . 1971, 178. S.
15.212 KOD KAMENA, Ferhatlije, Sred-
njovjekovni spomenik. Usamljeni u obliku
sanduka, orijentiran S-J; ukras: kamenica, biljni
motiv. Kasni srednji vijek. s.
15.213 KOKOREVAC, Nahorevo, Sarajevo-Centar.
Praistorijska gradina i srednjovjekovno
Smjetena na desnoj obali Koevskog potoka, na
obronku Rudina. Povrimki nalazi: fragmenti pra-
istorijske keramike. Du sjevernog ruba su
i ostaci zida vezanog malterom, koji vjerovatno po-
od kasnijeg Bronzano i eljezno do-
ba i kasni srednji vijek.
LIT.: V. 1908 a, 367-368. K. Topolovac
15.214 KONJIC, Podloznik, Pale. Srednjovjekovna
nekropola. 89 u obliku sanduka,
orijentiranih Z-1; ukras: krst. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 263. S.
15.215 KOPOSIC, Ilija. Srednjovje-
kovna nekropla. U groblju 10
50
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentirana
Z-I i S-J; ukras: bo11dura, spirala, rozeta, jabuka,
grozd, arhitektonski motiv; natpis (knez Ka-
sni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 161-162. S.
15.216 KOSA, Podmjedenik, Pale. Srednjovjekovni
spomenici. Uz muoclimansko groblje dva
u obliku sanduka, orijentiranih Z-I. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. Belagi(; 1971, 262. S.
15.217 KOSA, Ravne njive, Pale. Usamljeni
u obliku sanduka, orijentiran S-J. Kasni srednji
vijek.
S.
15.218 KOSA, Sjetlina, Pale. Srednjovjekovna ne-
kropola. osam u obliku sanduka,
orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 266. S.
15.229 KRIVNJA Gornja Tuila, Tr-
njovjekovna nekropola. dva u obli-
ku sanduka, orijentirana Z-I. Kasni srednji vijek.
S.
15.220 KOTICE, Zovik, Srednjovjekovna
nekropola. U dvije skupine 12 u
obliku sanduka, orijentiranih Z-I i JZ-SI;
ni. Kasni .srednji vijek.
LIT.: M. 1974, 81. S.
15.221 KOVACEVINA, Krupac, Ilida. Praistorijski
tumuli i srednjovjekovna nekropola. Kameni tumu-
li uniteni, a 33 u obliku sanduka i sarkofa-
ga dislocirana. Bronzano ili eljezno doba i kasni
srednji vijek.
LIT.: . Belagi6 1971, 177. S.
15.222 Sarajevo-Centar. Rimska cig-
Jana. Man_ja probna iskopavanja vrio V. Radimioky
1893. Na lijevoj obali Miljacke, u Ulici Sokolo-
(ranije lokalitet atorija), otkriveni su ostaci
rimske ciglane. je sloj debljine 0,30 cm, sa-
stavljen od rimskog crijepa. Na dva frag-
menta nalazio se s natpisom: CONSTA ... i
00 ... Rimsko doba, 1-3. v.
LIT.: V. fiadimsky 1896, 109-110; D. Sergejevski 1947, 10-20.
K. Topiolovac,
15.223 Gornja Pale.
Srednjovjekovna nekropola. 17 u
obliku sanduka i sarkofaga, ori.j.entir.anih Z-I; uk-
ras: spirale, linearni motivi. Kami srednji vij-ek.
LIT.: S. 1971, 264-268. S.
15.224 KOZJA STIJENA, Gornje Sinjevo- Dubra-
va, Pale. Srednjovjekovna nekropola.
tiri u obliku sanduka, orijentirana Z-I; uk-
ras: polumjesec. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 261. S.
15.225 Srednjo1jekovna nekro-
pola. osam u obliku sanduka i sar-
kofaga, orijentiranih Z-I i S-J; ostali ili
uniteni. Kasni srednji vijek. s.
15.226 Sarajevo-Stari grad.
Praistorijski tumuli. Gru;pa zemljano-kamenih tu-
mula. U raskopanoj \nelikoj gomili fragmen-
ti keramike. Bronzano ili eljezno doba.
LIT.: D. 1940, 24. K. Topolovac
15.227 KRIV ACE, Brnjica-Suva Cesma, Pale. Sred-
njovjekovna nekropola. u ob-
liku sanduka i sarkofaga, orijentirana SZ-JI; ukras:
bordura, krst, Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 264. . S.
15.228 Srednjovjeko-
vna nekropola. Prvobitna nekropola sa 11
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I,
u unitena. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 17'!. S.
15.229 KRIVNJA Gornja Tuila, Tr-
novo. Srednjovjekovni spomenik. usamlje-
ni u obliku sanduka. Kasni srednji vijek.
S.
15.230 KRIZEV AC, Donja
Trnovo. Srednjovjekovna nekropola. 62
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentirana
Z-I; ukras: krst. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 178. S.
15.231 KROMOLJSKI PUT, Slatina, Sarajevo-Cen-
tar. Srednjovjekovna nekropola. U pravoslav!1om gro-
blju jedan u obliku sanduka, ori-
jentiran Z-I; Kasni srednji vijek.
S.
15.232 KRSTAC, abanci, Trnovo. Srednjovjekov-
na nekropola. U blizini pravoslavnog i muslimanskog
groblja 50 u obliku sanduka, sar-
kofaga i krsta, orijentiranih Z-I i S-J; ukras: ja-
buka, tit s arkade, topuz,
Kasni .srednji vijek.
LIT.: . 1971, 178. S.
15.233 KR, Gradina, Pale. Srednjovjekovni kame-
nolom i spomenik. U predjelu Malog Zdrijela
vani tragovi kamenoloma i zaostali nedovreni ste-
u obliku sarkofaga. Kasni srednji vijek.
LIT.: 1940. 23. S.
15.234 KUMJENOV AC, Trnovo. Sred-
njovjekovna nekropola. U blizini musliman-'kog gro-
blja oko 20 u obliku sandukR i
sarkofa,ga, orijentiranih S-J; Uz
vidljivi ostaci kamenih ograda od kru-
nih grobnica. Kasni srednji vijek. s.
15.235 LALICA GROBLJE, Sarajevo-No-
vo Sarajevo. Sriednjovjekovni spomenici.
dva u obliku sanduka, orijentirana Z-I. Ka-
mi srednji vijek.
LIT.: . 1971, 176. S.
15.236 LASICA 1, Hrasnica-Lasica, Ilida. Sred-
njovjekovna nekropola. Kod muslimanskog groblja
devet u obliku sanduka. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. i V. 1908, 149. S.
15.237 LASICA 2, Hrasnica-Lasica, Ilida. Sred-
njovjekovni dva u obli-
ku sanduka, oriJentirana Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 176. S.
15.238 LAUOVAC 1 (Kipar), Prutine-Lauovac,
Pale. Srednjovjekovna nekropola. 17 ste-
u obliku sanduka, orijentiranih Z-I. Kasni
srednji vijek.
LIT .. : . 1971, 266. S.
15.239 LAUOVAC 2, Prutine-Lauovac, Pale.
Srednjovjekovni spomenici. U pravoslavnom groblju
dva u obliku sanduka i
orijentirana Z-I. Kasni srednji vijek. s.
15.240 LUCICA, Mali Krivoglavci, Sred-
njovjekovna nekropola. U starom pravoslavnom gro-
blju tri Kasni srednji vijek.
LIT.: M. S. 1930, 630. S.
15.241 LUKA, Luka, Ilija. Srednjovjekovna nekro-
pola j grad. 69 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras: krunica,
polumjesec,
Na brdu iznad nekropole
njovjekovnog grada.
LIT.: S. 1971, 173.
vidljivi ostaci sred-
Kasni srednji vijek.
K. Topolovac
15.242 LJETOVIK, Ljetovik, Srednjovje-
kovna nekropola. u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentirana Z-I. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 173. S.
15.243 MACA BRDO, Gukavac, Trnovo. Srednjo-
vjekovna nekropola. 69 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z--I i S-J; o-
ukras: krst, polumjesec, kanelure, ruka. Ka-
sni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 181. S.
15.244 MAJDANI, Majdani, Pale. Srednjovjekovna
nekropola. tri u obliku rnnduka,
orijentirana Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 262. . S.
15.245 MALA GRADINA, Zenik, Ilida. Praistorij-
ska gradina. Smjetena na manjem brdu na lijevoj
obali p0toka. Plato, dug oko 50 m i veoma
uzak, branjen je sa tri strane strmim padinama. U
tankom sloju na platou i padinama: fragmenti ke-
ramike. Kasno bronzano i eljezno doba. .B.
15.246 MALI KRI, Kasindo, Ilida. Srednjovjeko-
vni kamenolom. Na brdu Mali Kri, krajnjem izdan-
ku masiva u dijelu Sara-
jevskog polja, nalazio se kamenolom za Ka-
sni srednji vijek.
LIT.: S. 1982, 172. L. Fekea
15.247 MALO MRAMORJE, Jelovci, Pale. Srednjo-
vjekovna nekropola. 12 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras: krst,
linearni motiv. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 261. S.
15.248 MALO MRAMORJE, Ilija. Sred-
njovjekovna nekropola. Uz staro muslimansko grob-
lje dva u obliku sarkofaga, orijen-
tirana Z-I; ukras: krst. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 163. S.
15.249 MANDRA, Ilija. Sred-
njovjekovna nekropola. 13 u obliku
rnnduka i sarkofaga, orijentiranih S-J;
ukras: tordirana traka, rozeta, spirala, polumjesec.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. Be.lagic 1971, 158. S.
15.250 MANDRA, Visojevica- Ilija.
Srednjovjekovna nekropola. tri u
obliku sanduka i sarkofaga, orijentirana Z-I; ukras:
polumjesec. Kasni ffednji vijek.
LIT.: S. 1971, 163.. S.
15.251 MARGETINO GROBLJE, Srednjo-
vjekovna nekropola. Uz staro pravoslavno groblje i
crkvu nalazilo se 26 u obliku sanduka i sar-
kofaga, orijentiranih Z-I. Spomenici dislocirani, a
grobovi istraeni 1'982. (I. Bajo). U neposrednoj bli-
zini, na prostoru zv. Rimsko groblje, dva
u obliku sanduka. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 171. S.
15.252 MARIJE, Krivoglavci, Rimsko na-
selje nadgrobni spomenik. Ostaci rimskog
*
51
vinskog materijala, dijelovi hipokausta i brojni frag-
menti keramike; dijelovi reljefa i nadgrobne
upotre'bljeni i kao Epolija. Rimsko doba, 1-4. v.
K. Topofovac
15.253 MARIJIN DVOR 1, Sarajevo-Centar. Rim-
ska nekropola. U Ulici Branimira
otkriveno nekoliko rimskih grobova konstruisanih
od opeka. Rimsko doba, 3-4. v.
; IT.: C. Patsch 1895 f, 94-95; D. Sergejevski 1947, 28.
K. Topolovac
15.254 MARIJIN DVOR 2 (Carina), Sarajevo-Cen-
tar. Rimsko naselje, groblje i srednjovjekovna ne-
kropola. Prilikom eki'humacije starog
groblja na Marijin Dvoru, nekadanjoj Carini, 1939.
i zatitnih radova 1971. (M. usta-
novljeno je nekoliko grobova ispod rimske zgrade,
velika rimskog materijala, kao
i temelji tri rimske zgrade, do te mjere
da se nije mogao utvrditi njihov plan i
Jedna od zgrada imala je pod ukraen jednostavnim
mozaicima za doba.
Zgrade su podignute, vjerovatno, u 4. i 5. st ali
kako je tokom vremena pro."tor bio vie puta pre-
kopavan, kulturni slojevi su bili uveliko
Fragmenti materijala bili su izmijeani
s ostacima skeleta, koji su i pod temeljima
rimskih zgrada. su i dvije fibule koje su
datirane u 1-3. v. kao i novac (Traianus, 98-117
i Diocletianu.", 284-305).
Iz srednjeg vijeka dva kamena sarkofaga
ovalnog oblika koji su bili pokriveni kamenim plo-
U jednom od njih je staklena
datirana u 15. v.
U toku manjeg zatitnog iskopavanja 1971. ot-
kopana je 37 grobova, kojima je bilo i onih
iz 17. i 18. v. Srednjovjekovni grobovi nalazili su
se na dubini od 1 do 1,30 m. Na prostoru
grobova je fragmenata srednjo-
vjekovne keramike, kao i dva srebrna
iz 15. v. sa ove nekropole dislocirani
;:, u i uniteni.
LIT.: D. Sergejevski 1947, 14-29; M. 1971,
89. K. Topolovac
15.255 MARINOV A Pale. Pe-
naselje. Manja istraivanja vrio F. Fiala
1892. U dnu otkriven kulturni sloj sa frag-
mentima grube keramike, kostima i zubima, raznih,
dijelom pleistocenskih, ivotinja, nekoliko primjeraka
kremenog i odbitaka. Neolit i eneolit.
LIT.: F. Fiala 1892 a, 237-240. K. Topolovac
15.256 N Pale. Srednjovjekov-
na nekropola. 11 u obliku sandu-
ka. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 267. S.
15.257 MEKOTE, O.:ijek, Ilida. Rimska
Ostaci materijala. Rimsko doba, 1-3. v.
L. Fekefa.
15.258 MIJAJLOV A NJIVA, Pa-
le. Srednjovjekovna nekropola. osam ste-
u obliku sanduka, orijentiranih Z-I. Kasni
srednji vijek.
L1IT.: S. 1971, 262. S.
15.259 MLINAREVAC, Bulozi, Sarajevo-Stari grad.
Srednjovjekovna nekropola. Kod pravoslavnog grob-
lja 14 u obliku sanduka i isarko-
fa,ga, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 175. S.
15.260 MOCEVICA, Baci-Na Javorku, Trnovo.
Srednjovjekovna nekropola. devet
52
u obliku i sanduka, orijentiranih Z-I. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 181. S.
15.261 MOCILA, Podvitez, Pale. Srednjovjekovna
nekropola. 10 u obliku i san-
duka, orijentiranih S-J; ukras: rozeta, polumje:.:ec.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 26:3. S.
15.262 MOCILA, Sarajevo-Stari grad. Praistorij-
ski tumuli. Kameno-zemljani tumuli smjeteni na
dominantnom uzvienju nad lijevom obalom Miljac-
kle. Prilikom manjih istraivanja obavljenih oko
1890. dvije bronzane narukvice, dva bron-
zana privjeska i perla od Starije eljezno
doba.
LIT.: V. 1908 a, 378. K. Topolovac
15.263 MOCIOCI, Brda, Trnovo. Srednjovjekovna
nekropola. u obliku sanduka,
orijentirana Z-1; ukras: bordura, vitica. sred-
nji vijek. S.
15.264 MOLBA, Pale. Sred-
njovjekovni spomenici. dva u ob-
liku i sanduka, orijentirana S-J. Kasni sred-
nji vijek. S.
15.265 MORAVCI, Vranje, Sarajevo-Novo Sara-
jevo. Srednjovjekovni spomenik. usamljeni
u obliku sarkofaga, orijentiran Z-I; ukras:
polumjesec; ostali uniteni. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. i V. 1903, 118; . 1971, 175 (Lu-
kavica) S.
15.266 MRAMOR (Brijest), Klek, Ilija. Srednjo-
vjekovna nekropola. osam u obli-
ku sanduka i sarkofaga; orijentiranih Z-I; ukras:
rozte, spirale, polumjeseci, vijenac, Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 163. S.
15.267 MRAMORAC, Pal. Srednjovjekov-
ni spomenici. dva u obliku sandu-
ka i sarkofaga. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 267. S.
15.268 MRAMORJE, Bulozi, Sarajevo-Stari grad.
Srednjovjekovna nekropola. 13 u
obliku sanduka, orijentiranih Z-I i S-.J; ukras:
Karni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 175. S.
15.269 MRAMORJE, Sarajevo-Stari
grad. Srednjovjekovna nekropola. Uz pravoslavno
groblje 13 u obliku ::anduka, ori-
jentiranih Z-I; ostali uniteni. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 175. S.
15.270 MRAMORJE, Vode (0-
Vode), Pale. Srednjovjekovni spomenici. Uz
savremeno pravoslavno groblje dva
J..t obliku rnnduka, orijentirana S-J. Kasni srednji
vijek. s.
15.271 MRAMORJE, Donji Ilija. Sre-
dnjovjekovna nekropola. oko 40
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentirani Z-I; uk-
ras: tordirana traka, spirale, grozdovi, krstovi, ruka
s kopljem. Dislocirani. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 161. S.
15.272 MRAMORJE, Donji Sarajevo-
-Novo Sarajevo. Srednjovjekovni spomenici.
vana dva u obliku i sarkofaga, ori-
jentirana Z--I. Kasni srednji vijek. s.
15.273 MRAMORJE, Gornja Ljubogota-Toplik,
Pale. Srednjovjekovna nekropola. 32
ka u obliku sanduka i orijentirana JZ-SI.
Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 261. S.
15.274 MRAMORJE (iljev.ina), Hrea, Sarajevo-
-Stari grad. Srednjovjekovna nekropola.
21 u obliku sanduka i sarkofaga, orijentirani
Z-I. J(asni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 174. S.
15.275 MRAMORJE, Sarajevo-Novo
Sarajevo. Srednjovjekovna nekropola. tri
u obliku sanduka, orijentirana Z-I. Kasni
s1ednji vijek. s.
15.276 MRAMORJE, Jela uma, Ilija.
S1,ednjovjekovna nekropola. tri u
obliku sarkofaga, orijentirana Z-I; ukras: spirale,
biljni motivi, arhitektonski detalji, rozete, ruka. Ka-
sni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 231. N.
15.277 MRAMORJE 1 (Milotine},
ta, Pale. Srednjovj.ekovna nekropola. Uz musliman-
sko groblje 15 ote-
Karni srednji vijek. s.
15.278 MRAMORJE 2, Pale. Srednjovje-
kovna nekro.pola. sedam u obliku
sanduka i orijentiranih S-J. Kasni srednji
vijek. s.
15.279 MRAMORJE, Njemanica-Luke, Sarajvo-
-Stari grad. Srednjovjekovna nekropola. U pravo-
slavnom groblju tri u obliku san-
orijentirana Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. Hl71, 174. S.
15.280 l\rn.AMORJE, Sokolina, Pale. Srednjovjekov-
na nekropola. pet u obliku rnn-
duka i sackofaga, orijentiranih Z-I. Kasni srednji
vijek.
LlT.: ::). Hlil, 261. S.
15.281 MRAMORJE (Pastorak), Srednje, Pale. Sred-
njovjekovna nekropola. 81 u obliku
sanduka i sljemenjaka, orijentirani preteno Z-I i
S-J. Kasni srednji vijek.
LIT, : . 1971, 267. S.
15.282 MRAMOR.JE (Igrite), Stajna, Pale. Srednjo-
vjekovna nekropola. 105 u obliku ,
sanduka, orijentiranih Z-I; ukraE: luk i strijela,
Kasni srednji vijek.
LIT.: . l!l71, 262. S.
15.283 MRAMORJE, Pale. Sred-
njovjekovna nekropola. U blizini ruevina srednjo-
vjekovnog grada Pavlovca osam
u obliku sanduka i sljemenjaka; orijentiranih Z-I.
Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 266; I. Bojanovski 1972, 76.
L. Fekea
15.284 MRAMORJE, Vode, Pale.
Srednjovjekovna nekropola. Uz pravoslavno groblje
38 u obliku sanduka i sarkofaga,
orijentiranih Z-I i S-J; ukras: jabuke, rozete,
krunice, polumjesec. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 262. S.
15.285 MRAMORJE, Trnovo. Srednjovjekov-
na nekropola. U blizini muslimanskog groblja
vano 45 u obliku sanduka i sarkofaga, ori-
I
I
I
jentiranih Z-I i S-J; ukras: polumjesec, krug,
bordura. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 181. S.
15.286 MRAMORJE, Pale.
Srednjovjekovna nekropola. 10 u
obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J.
Kasni srednji vijek.
LI'l'.: S. 1971, 265. S.
15.287 MRAMOUJE NA LASTVI, Sara-
jevo--Novo Sarajevo. Srednjovjekovna nekropola. U
dvije skupine 47 u obliku sanduka
i sarkofaga, orijentiranih Z-I i Kami srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 176. S.
15.288 MREZGA, Rakova Noga, Ilija. Srednjovje-
ko1ma nekropola. U blizini pravoslavnog groblja sa-
oko 50 u obliku sanduka i sar-
knfaga, orijentiranih SZ-JI; ukras: polumjesec, krst,
bordura. Kasni srednji vijek.
LlT.: . 1971, 159-160. S.
15.289 NA DUBLJU, Mrakovo, Ilija. Srednjovje-
kovna nekropola. i grobovi; u
vremenu uniteni. Kasni vijek.
LIT.: I\1. S. 1928 a, 356-358. S.
15.290 NA GAJU, Sarajevo-Novo Sa-
rajevo. Srednjovjekovna nekropola. U pravoslavnom
groblju orijentirana Z-I.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. i V. 1908, 112. S.
15.291 NA HANU, Trnovo. Srednjovjekovna
nekropola. Uz muslimansko groblje 58 ste-
u obliku sanduka i sarkofaga, orijenti-
ranih S-J i Z-I; ukras: tap, bordure.
Kasni srednji vijek.
LlT.: 8. 1971, 179. S.
15.292 NA JAVORU, Donja Ilija. Srednjo-
vjekovna nekropola. U pravoslavnom groblju
van usamljeni u obliku sanduka. Kasni sred-
nji vijek. S.
15.293 NAKLO, Ilida. Praistmijsko, rim-
sko i n-ednjovjekovno naselje. Smjetena na niem,
ali dominantnom breuljku nad lijevom obalom Ze-
ljeznice. Kulturni sloj je erodiran i uniten. Povrin-
ski nalazi: kameni artefakti, noevi, strelica, rimski
prnten, i fragmenti rimske i ranosrednjovje-
kovne Neolit ili eneolit, rimsko doba i
rani srednji vijek.
LIT.: F. Fiala 1889 a, 92; F. Fiala 1892, 212-214; I. Cremonik
1950 a, 387. B.
15.294 NAPLA V AK, Donji Pribanj, Pale. Srednjo-
vjekovni spomenici. U pravoslavnom groblju
\'ana u obliku sanduka, orijentirana
JZ-SI i Z-I. Kasni srednji vij.ek.
LIT.: S. 1971, 263. S.
15.295 NEDZARICI, Sarajevo-Novi, grad.
Srednjovjekovni spomenik. Usamljeni u ob-
liku sanduka, orijentiran Z-I. Kasni srednji vijek.
S.
15.296 NIKOLICI, Pale. Srednjovjekovna
nekropola. u obliku sanduka,
orijentirana Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 266. S.
15.297 NISANI, Ilovice, Trnovo. Srednjovjekovna
nekropola. 32 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentirana S-J i Z-I; ukras:
krstovi, Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 130. S.
53
15.298 NOVO SARAJEVO 1, SaraJevo-Novo Sa-
rajevo. Rimski grobovi. U Ulici vojvode Radomira
Putnika otkrivena tri groba od kojih su dva bila u
grobnicama konstruisanim od opeka. U jednom gro-
bu rimski novac (Constantius I Chlorus, 293-
-306). Rimsko doba, 2-4. v.
LIT.: D. Sergejevski 1947, 28-29. K. Topolovac
15.299 NOVO SARAJEVO 2, Saraj,evo-Novo Sa-
rajevo. Rimske i kultni spomenik. :.'la pro-
storu nekadanjeg vrakinog sela (sada naselJe Pavla
Goranina) otkriveni su fragmenti rimske cigle i ob-
kamena, a i ara Jupitru,
je dedikant veteran leg. VIII Aug. Rimsko doba,
2-3. V.
LIT.: C. Patsch 1894 b, 341. K. Topolovac
15.300 NJEMANICA, Njemanica, Sarajevo-Stari
grad. Srednjovjekovni spomenik. jedan ste-
u obliku sanduka, orijentiran Z-I. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 174. S.
15.301 Sarajevo-Stari grad. F i'aistorij-
ska gradina i srednjovjekovno Smjetena
na desnoj obali Miljacke, u blizini
Povrinski nalazi : fragmenti keramike.
Na sjevernoj i strani, gdje je prilaz jedino
su ostaci srednjovjekovnog
nja. Starije eljezno doba i kasni srednji vijek.
LIT.: V. 1908 a, 36:3-367. K. Topolovac
15.302 ODZAK, Kamenica-Odak, Ilija. Srednjo-
vjekovna nekropola. U dvije skupine tri
u obliku sarkofaga, orijentirana Z-I. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 158. S.
15.303 ODZAK, Saice-Odak, Pale. Srednjovjekov-
ni spomenik. Uz pravoslavno groblje usam-
ljeni u obliku sanduka, orijentiran Z-I. Ka-
sni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 266. S.
15.304 OGLAVAK, Oglavak, Trnovo. Srednjovjeko-
vni spomenici. tri u obliku sandu-
ka i sarkofaga, orijentirana Z-I. Kasni srednji
LIT.: S. 1971, 178. S. lVIutapc1c
15.305 ORAAK, Lokve, Srednjovjekovna
nekropola. U pravoslavnom groblju 20 ste-
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih
S-J i Z-I; ukras: tordirana traka, jabuke. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 172. S.
15.306 ORLOVAC, Hrea, Sarajevo-Stari grad. Pra-
istorijski tumuli. Na istaknutoj prostranoj visoravni
lei velik broj kameno-zemljanih humki. Bronzano
ili eljezno doba.
LIT.: V. 1908 a, 365. K. Topolovac
15.307 OSENIK, Osenik, Srednjovjekovna
nekropola. U pravoslavnom groblju est
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih
Z-I ukras: bordure, jabuke. Kasni srednji vijek.
LIT.:' M. 1974, 81. S.
15.308 OSJEK, Osjek, Ilida. Rimska i
kameni spomenici. Pored ostataka rimske zgrade kraj
Zujevine fragment rimskog stupa od
bijelog mramora u sekundarnom poloaju;
u sekundarnoj otkrivena je i rimska stela.
Rimsko doba, 1-3. v.
LIT.: A. Makanec-C. Truhelka 1890, 95; D. Sergejevski
1947, 32. K. Topolovac
15.309 OSREDCI, Trnovo. Srednjovjekovni
kamenolom. Kamenolom za Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 179. S.
15.310 OTJEEVO, Donja Presjenica-Odak, Trno-
vo. dva u obliku sarkofaga, orijen-
tirana Z-I; ukras: vrpca, vitica, svastika; natpis.
Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 178. S.
15.311 PALJIKE, Sarajevo-Novo Sara-
jevo. Srednjovjekovna nekropola. 13 ste-
u obliku .sanduka i sarkofaga, orijentiranih
Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 176. S.
15.312 PASATINA, Krivoglavci-Pasatina,
Praistorijski tumulus. Na gredi iznad rijeke Bosne
nalazi se veliki zemljani tumulus. Bronzano doba.
K. Topolovac
15.313 PAVLOVAC, Kasindo, Ilida. Srednjovjekov-
na nekropola. Dislociranje izvrila S. Mu-
a istraivanje grobova L. Fekea 1980.
Smjetena na krajnjem izdanku masiva Trebe-
na istaknutom uzvienju nad dolinom Tilave
j Lukavice. 36 u dvi-
je skupine, u oibliku sanduka i sljemenjaka, orijen-
tiranih Z-I i S-J. Ispod otkriveno je 25
grobova u kamenim i drvenim sarkofazima, od kojih
su neki bili izdubljeni u obliku tijela. Iz-
dvaja se grobnica u obliku drvenog sarkofaga s po-
klopcem na dvije vode, za koju se pretpostavlja da
je u njoj sahranjen knez Pavle poginuo
1415. Prilozi: srebrni novci, ostaci po-
filigranske ice, pojasne i dugmad.
Kasni srednji vijek, 14-15. v.
LIT.: S. 1982, 167-177; L. Zeravica 1982, 179-205.
L. Feke;a
15.314 PAVLOVAC, Pale. Srednjovje-
kovni grad. Smjeten na visu Grad, nad lijevom
obalom U ruevinama vidljivi ostaci citadele
.sa vie polubastiona i prostranog obora koji se prua
niz padinu brda. Dio ruevina u citadeli nosi naziv
Crkvina. Po svome planu Pavlovac spada raz-
vijenije gradove srednjovjekovne Bosne. U pisanim
izvorima spomenut je samo 1423. kao Novi u
a nema sumnje da je imao funkciju zatite staroga
trgovita Krajem 14. i u 15. st. pripadao je
velikakom rodu Kasni srednji vijek.
IJIT.: I. Bojanovski 1972, 71-77. P.
15.315 PAZARIC, Rimske zgrade
i spomenici. Kod potoka u Zuje-
vinu, uz tragove zidova i obilje fragmenata rimskog
crijepa su i dva rimska nadgrobna spomeni-
ka. Jedan ima natpis i figuralne predstave, dok je
na drugom spomeniku natpis izlizan. Rimsko doba,
1-4. V.
UT.: C. Patsch 1894 b, 345; CIL III 1902, 13863; I. Boja-
novski 1978, 104. K. Topolovac
15.316 PISKAV AC 1, Pale. Srednjovj e-
kmma nekropola. 30 u obliku san-
duka i sarkofaga, u dvije skupine, ori-
jentiranih JZ-SI. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 263. S.
15.317 PISKAVAC 2, Pale. Srednjovje-
kovni spomenik. Usamljeni u obliku sanduka;
ukras: krst. Kasni srednji vijek.
LIT.: $. 1971, 263. S.
15.318 PLOCE, Ceina Strana, Trnovo. Srednjovje-
kovna nekropola. pet u obliku
sanduka, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 181. S.
15.319 POCRKAVLJE, Ilija3. Srednjovje-
kovna crkva. Na oniem zaravanku otkriveni ostaci
crkve. Kasni srednji vijek.
LIT.: M. S. 1930, 689. L.
15.320 POD BRIJEGOM, Vode
Vode), Pale. Srednjovjekovna nekropola.
14 u obliku sanduka, orijentiranih
Z-I. Kami srednji vijek. s.
15.321 POD GRADOM (Okruglica), Pale.
Sl:iednjovjekovna nekropola. Ispod ruevina grada
Pavlovca, u dolini uz put koji sa stra-
ne vodi na Grad, 20 u obliku plo-
sanduka i sljemenjaka, orijentisanih Z-I. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 266; I. Bojanovski 1972, 76.
L. Fekefa
15.322 PODGREBNI DO (Podanica), Sara-
jevo-Novi grad. Srednjovj,ekovna nekropola.
vana u obliku :sanduka, orijentiranih
Z-I. Kasni srednji vijek. s
15.323 PODLIPA, Gora, Srednjovjekovna
nekropola. est u obliku sanduka
i sljemenjaka, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 173. L. Fekea
15.324 PODLOZNIK, Podloznik, Pale. Srednjovje-
kovna nekropola. 10 u obliku rnn-
duka orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT : . 1971, 263. S.
15.325 PODMJEDENIK, Podmjedenik, Pale. Sred-
njovjekovna nekropola. U blizini pravoslavnog grob-
lja oko 80 u obliku sanduka i sar-
kofaga, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 262. S.
15.326 PODSOKOLINA, Derventa-Podsokolina, Pa-
1e. Srednjovjekovni &pomenik. uwmljeni
u obliku sanduka, orijentiran S-J. Kasni
srednji vijek. s.
15.327 PODSTRANE, Strane-Podstrane, Pale. Pra-
istorijski tumulus. Istraivanja obavio F. Fiala 1896.
U praistorijskom tumulu1:u otkriven grob sa spalje-
nim pokojnikom; prilog: fragmenti keramike i ne-
koliko bronzanih predmeta. eljezno doba.
LIT.: F. Fiala 1896 d, 457. B.
15.328 POTKUCNICA, Ilida. Srednjo-
vjekovna nekropola. tri u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentirana Z-I i S-J. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 177. S.
15.329 PRACA, Pale. Ostava novca.
otkrivena ostava sa oko 2.000 primjeraka
novca. eljezno doba, 2. v. st. e.
LIT.: A. Makanec 1906, 109. K. Topobvac
_ 15.330 PRECKO POLJE, Trnovo. Srednjo-
vjekovni :spomenik. U blizini muslimanskog groblja
u obliku krsta, orijentiran S-J. Ka-
sni srednji vijek.
LIT.: M. Vego 1981, 39. S.
15.331 PREKACA, Gornja Pale.
Srednjovjekovna nekropola. pet u
obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 264. S.
15.332 PRIBOJ, Ugorsko-Priboj, Srednjo-
vjekovna nekropola. U pravoElavnom groblju
vano devet u obliku sanduka i sarkofaga,
orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. i V. 1908, 232-233. S.
15.333 PRIJEMET, Gornja Ilija. Srednjo-
vjekovna nekropola. nkoliko i
fragmenata u unitene nekropole. Ka-
sni srednji vijek.
LIT.: M. S. 1930, 692-695. S.
15.334 PRLE, Perca, Sarajevo-Centar. Srednjovje-
kovna nekropola. 11 u obliku san-
duka i sarkofaga. Kasni srednji vijek.
LIT.: ::O. 1971, 173. S.
15.335 PROSJEKA, Gornja Sjetlina, Pale. Srednjo-
vjekovna nekropola. sedam u ob-
liku sanduka, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. Be!c:;L 266. S.
RAHOVIC!, Trnovo. Pra-
istorijski tumuli. Dva velika kamena tumula, a na
okolnom prostoru nekoliko manjih tumula. Bronza-
no ili eljezno doba. K. Topolovac
15.337 RAJINO BRDO, Gornja
Pale. Praistorijski tumuli i srednjovjekovna nekropo-
la. Nekoliko lei na prai.<otor<ijskirn. tumulima.
Istraivanja 13 tumula (tumuli br. 13-25 pod ozna-
kom Ilijak) obavio F. Fiala 1893. Otkriveno oko 20
grobova od kojih nekoliko srednjovjekovnih. Prais-
torijski grobovi pripadaju rasponu od 8. do kraja
6. v. st. e. Najvaniji nalaz je kneevski grob I!
kraja 7. ili 6. st. iz tumula br. 13 s bogatim
prilozima nakita, ofanzivnog i defanzivnqg oruja,
ezlom i jednom bronzanom posudicom. Starije e-
ljezno doba i kasni srednji vijek.
L-IT.: F. Piala 189:3 b, 730-736; B. 1979, 146-152;
B. 1987 c. B.
15.338 RAKITNICA, Rakitnica, Trnovo. Srednjovje-
kovna neforopola. pet u obliku
sanduka; dislocirani. Kasni sr,ednji vijek.
S.
15.339 RAKOV KAMEN, Ili-
ja. Srednjovjekovna nekropola. 16
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I;
ukras: tordirana traka, krst, polumjesec.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 158. S.
15.340 RAKOVA NOGA, Rakova Noga, Ilija. Sred-
njovjekovni spomenik. Uz damiju i muslimansko
groblje usamljeni u olbliku sanduka,
orijentiran Z-I. Kasni srednji vijek. s.
15.341 RAVAN, Srednjovjekovna ne-
kropola. U blizini muslimanskog groblja
dva u obliku sarkofaga, orijentirana Z-I;
ukras: rozete, spirale. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 173. S.
15.342 RA V ANICA, Donja Ljubogota, Pale. Sred-
njovjekovni spomenik. Urnmljeni u obliku
sanduka, orijentiran JZ-SI. Kasni S!'ednji vijek.
LIT.: . 1971, 261. S.
15.343 RAVNE, Srednjovjekovna
nekropola. U pravoslavnom groblju 10 ste-
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih
S-:--J i Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.:S. 1971, 173. S.
55
15.344 RECICA, Sarajevo-Novi grad. Pra-
istorijska gradina. Ostaci praistorijske gradine. Bron-
zano i eljezno dob.a.
LIT.: V. 1937, 22. K. Topolovac
15.345 RIMSKI BUNAR, Ilida. Srednjovje-
kovni spomenik. fragmenti i buna-
ra. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. i V. 1908, 184. S.
15.346 RIMSKO GROBLJE, Kasindo, Ilida. Sred-
njovjekovna nekropola. 10 u ob-
liku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I. Kasni
srednji vijek. s.
15.347 RIMSKO GROBLJE (Kaursko groblje), Ko-
Ilida. Srednjovjekovna nekropola.
40 u obliku sanduka i sarkofaga, orijentira-
nih Z-I; Kasni srednji vijek.
LIT.: S. i V. 1908, 157. S
15.348 ROGIN POTOK, Srednjo-
vjekovna nekropola. 30 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih S-Ji Z-I;
dislocirani; ukras: bordure, polumjesec,
ljudska figura. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 172-173. S.
15.349 ROGO, Blauj, Ilida. Praistorijska gradina.
Manja probna iskopavanja obavio V. Radimsky 1891.
Ostaci su se na zapadnoj strani
platoa 90 x 40 i 25 m), koja nije prirodno
se sastojalo od nasipa i jarka
ispod njega. Na vie mjesta su tragovi
nastambi. Nalazi: fragmenti keramike, lijepa
i drvenog ugljena, ivotinjski zubi i kosti i dr. Bron-
zano i eljezno doba.
LIT.: V. Radimsky 1892, 225-226. K. Topolovac
15.350 ROGOUICI, Pale. Srednjovjeko-
vna nekropola. U pravoslavnom groblju 11
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih
Z-I i S-J; ukras: tordirana traka. Kasni srednji
vijek.
LIT.: . 1971, 260-261. S.
15.351 ROVE-PROSJEKA, Pale. Sred-
njovjekovna nekropola. u ob-
liku rnnduka, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
L1T.: . 1971, 265. S.
15.352 RUDA GLAVICA, Trnovo. Paleolitska sta-
nica. Na jugozapadnoj strani masivnog brda nad li-
jevom obalom Zeljeznice nalazi se u kome
je nekoliko kremenih Srednji
i paleolitik.
LIT.: Basler 1981, 8-9; J. 1984, 1-10.
K. Topolovac
15.353 SARACEVE NJIVE, Pale. Sred-
njovjekovna nekropola. tri u obliku
i sanduka, orijentiranih Z-I i SZ-JI. Kasni
srednji vijek. s.
15.354 SARAJEVO, Sarajevo. Nalazi rimskih nova-
ca. Na vie mjesta na grada (Podhrastovi,
Centar, Gorica, korito Miljacke, Marijin dvor, Grba-
vica, je broj primjeraka rim-
skog novca (Tiberius, 14-37, Valens, 364-378). Rim-
sko doba, 1-4. st.
LIT.: D. Sergejevslci 1947, 40-42. V. Pakvalin
15.355 SA VICA BRDO, Sarajevo:._Stari
grad. Srednjovjekovna nekropola. Uz muslimansko
groblje oko 50 u obliku sanduka,
sarkofaga, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 174. S.
15.356 SEMIZOVAC, Semizovac, Praisto-
rijski grob. Prilikom radova
otkriven kostur u grobnici formiranoj od pet
kamenih prilog: fino kamena sjeki-
pored glave skeleta. Eneolit ili
rano bronzano doba.
LIT.: B. 1957, 141-255. K. Topolovac
15.357 SIROTINJ KAMEN, Pale. Sred-
njovjekovna nekropola. devet u
obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J;
ukras: krst, tap. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 261. S.
15.358 SITNIK, Bjelanica planina, Sred-
njovjek<wna nekropola. tri u obliku
sanduka. Kasni srednji vijek. s.
15.359 SLANA BARA Blauj, Ilida. Sred-
njovjekovna nekropola. Nekropola koja je
u unitena. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. i V. 1908, 167. S.
15.360 SREDNJE, Srednje, Pale. Srednjovjekovna
nekropola. devet u obliku sandu-
ka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 267. S.
15.361 STARICEVINA (Baskija), Gornja Korita, Ili-
ja. Srednjovjekovna nekropola. oko 30
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih
Z-I; ukras: tordirana traka, spirale, rozete, luk sa
strijelom, sjekira. Kasni srednji viJek.
LIT.: M. s. 1928 a, 373-375. s.
15.362 STARI GRAD, Dragulje, Pale. Srednjovje-
kovni grad. Ruevine grada nalaze se na brdu Lipo-
vac, iznad sastava Paljanske i Mokranjske Miljacke.
Grad je podignut vjerovatno u 14. v a pojedini
zidoVi i kule su, odnosno neto
kasnije. Ime grada nije poznato. Neki
traju da ovdje treba traiti ostatke grada Hodidjeda,
ali ta pretpostavka nije dokazana. Kasni srednji
vijek, 14-15. v.
LIT.: 1940, 16-22. K. Topolovac
15.363 STARI GRAD 1, Sarajevo-Stari grad. Rim-
ski spomenici i srednjovjekovni natpis. U ruev.i-
nama Kemaludinove damije su dva ulomka
rimskih epigrafokih spomenika. Jedan je fragment
okruglog rtvenika (are), koji pominje
italsku obitelj Catiu.s i neke funkcije njenih
a drugi, cipus sa ostacima natpisa ULPIA PAULA.
Na pljosnatoj povrini osnovice okrugle are na-
knadno je uklesan latinski srednjovjekovni
apost (OLI PETRI VERE ... , itd ... . U srednjem
vijeku posluio je za potrebe crkve, a kasnije upo-
trebljen kao spolija za damiju. Rimsko doba, 3. st.
i vijek.
LIT.: D. Sergejevski 1940, 15-18; D. Sergejevslci 1947, 36-37,
45-46. V. PakvaUn
15.364 STARI GRAD 2, Sarajevo-Stari grad. Po-
srednjovjekovni nalaz. U Logavinoj ulici
otkrivena Jedna abraksas-gema,
od ahata; natpis. Srednji vijek.
LIT.: C. Truhelka 1895, 215-216. K. Topolovac
15.365 STARO GREBLJE, Sred-
njovjekovna nekropola. U muslimanskom groblju sa-
est u obliku sanduka i sarkofaga,
orijentiranih Z-I i S-J; Kasni srednji
Vijek.
LIT.: M. 1974, 81. S.
15.366 STRAITE, Brnjica-Velike Bukve, Pale.
Srednjovjekovni spomenik. Usamljeni u ob-
liku sanduka. Kasni sriednji vijek.
LIT.: S. 1971, 264. S.
15.367 STUDENKOVICI, Sarajevo-
-Stari grad. Srednjovjekovna nekropola. Kod pra-
voslavnog groblja na Surdupu nalazi nekropola
Kasni srednji vijek. s.
15.368 STUPSKO BRDO, Stup, Ilida. Rimsko po-
ljopr,ivredno dobro i groblje. Istraivanja obavio G.
Cremonik 1929. Otkriveni su temeijni zidovi jedne
15,5 x 11 m, koja se sastojala iz dvije
prostorije. Pod je bio izveden u nekoj vrst.i kaldrme.
Uz fasadu nalazio se prostor
sa 4 groba od kojih su 2 bila Pokojnici
rn, izgleda, bili stavljeni u drvene sanduke, a zat,im
spaljeni. U grabovima je vie priloga,
kojima ima i vrijednih, npr. zlatna i vie
predmeta od stakla. U neposrednoj blizini na
zapadnoj strani, je ostava poljoprivrednih
alatki i kuhinjskog pribora.
Ranije su na ovom lokalitetu 2 rimska
(Carinus, 283-285; Maximianus, 307-310);
rimsko doba, 1-4. v.
:: . JT : G. Cremonik 1930 a, 211-225. K. TopoloV<'\C
15.369 SUVA CESMA, Brnjica-Suva Pale.
Srednjovjekovni .spomenici. dva u
obliku sanduka; ostali uniteni. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 264. S.
15.370 SV ATINE, Trnovo. Srednjovjeko-
vna nekropola. U pravoslavnom grnblju
sedam u obliku sanduka i sarkofaga, orijen-
tiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 180. S.
15.371 SVATOVSKO GROBLJE (Niani), Donja Lju-
Pale. Srednjovjekovni
U starom muslimanskom groblju usamljeni
u obliku sanduka, orijentiran Z-I; ukras:
krst, bordura, rozeta. Kasni srednji vijek.
S.
15.372 SVATOVSKO GROBLJE, Sara-
jevo-Novo Sarajevo. Srdnjovjekovna nekropola.
samo fragment u obliku
sanduka; ostali uniteni. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. i V. 1908, 112. S.
15.373 SVATOVSKO GROBLJE, Ilida.
Srednjovjekovna nekropola. osam
u obliku sanduka, sarkofaga i krsta, orijentiranih
Z-I; natpis. Kasni uednji vijek.
LIT: S. 1971, 177. S.
15.374 IROKA LUKA, Podlipnik, Ilija. Srednjo-
vjekovna nekropola. 25 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih SZ-JI; ukras:
ruka s kopljem. Kasni sriednji Vijek.
LIT.: M. Wenzel 1965, 299, Tbl. LXXVII, Sl. 18; .
1971, 158. S.
15.375 TABACKO GUVNO, Hrea-Mali Orlovac,
Sarajevo-Stari grad. Srednjovjekovni
nalaz. Na jednoj gomili vie fragmenata
grube keramike s ukrasom. Rani i;:riednji vijek,
9-10. V. N.
15.376 TABAKOVAC, Donje Svrake, Sred-
njovj1ekovna nekropola. jedan u ob-
liku sanduka; ostali uniteni ili sekundarno upo-
trebljeni. Kasni srednji vijek.
LIT.: 1950, 406. S.
15.377 TARCIN 1, Praistodjska
ostava. Sadri osam eljeznih kopalja di-
menzija. Starije eljezno doba (oko 500. g. st. e.).
LIT.: I. Bojanovski 1964, 195-196. K. Topolovac
15.378 TARCIN 2, Taroin, Srednjovjekov-
na nekropola. U pravoslavnom groblju ste-
u obliku sanduka, orijentiran S-J. Kasni sred-
nji vijek. s.
15.379 TEFERIC, Krupac, Ilida. Srednjovjekovni
grad. Podignut na stjenovitom uzvienju koje do-
minira dolinom rijeke eljeznice. samo os-
taci odbrambenih zidova i tri kule. Prvobitno ime
grada nij,e poznato. Kasni srednji vijek.
LTT.: D. Sergejevski 1947, 46-48. K. Topo1ovac
15.380 TEKIJA, Podlugovi, Ilija. ka-
nalazi. otkrivena rimska cigla
i kapitel sa abakom, valutama i listo-
vima. doba, 4-5. v.
LIT.: D. Sergejevski 1948, 182. L. Fekea
15.381 TILAV A, Tilava, Saraj-evo-Novo S.arajevo.
Srednjovjekovni spomenici. dva u
obliku sanduka, orijentirana JZ-SI. Kasni srednji
vijek.
LIT : S. i V. 1908, 110-115. S.
15.382 TOV ARNICA, Datelji, Pale. Srednjovjekov-
na nekropola. u obliku sandu-
ka i sarkofaga. Ka.mi srednji vijek.
LIT.: . 1971, 267. \S.
15.38:j TRAVNJAK, Ozren, Ilija. Srednjovjekovna
nekropola. Uz muslimansko groblje osam
u obliku sanduka i sarkofaga. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 163. S.
15.384 TREBECAJ, Trnovo. Srednjovje-
kovna nekropola. U pravoslavnom groblju i oko nje-
ga 69 u obliku sanduka i sljeme-
nj.aka, orijentiranih Z-I i S-J; ukras: linija, kru-
nica. Kasni srednji vijek. s.
15.385 TRLICA, faednje, Ilija. Srednjovjekovna ne-
kropola. est u obliku sanduka i
sarkofaga, orijentiranih S--J. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 162. S.
15.386 TRNOVO 1, Trnovo. Rimska nekropola. Slu-
otkrivena kamena urna s poklopcem. Uz pe-
peo i kalcificirane kosti djeteta u urni su
fragmenti stakla, 4 eljezna eksera i 2
bronzan.a (M. Aurelius, 161-169; Faustina
II, 125/130-175). Ispod urne nalazili su se fragmen-
ti nekoliko posuda.
Ranije su ovdje fragmenti od oko dva-
desetak rimskih posuda i 5 eljeznih kopalja. Pre-
cizniji podaci o mjestu nalaza nisu zabiljeeni. Rim-
sko doba, 2-3. v.
LIT.: C. Patsch 1902 a, 10-11. K. Topolov.ac
15.387 TRNOVO 2, Trnovo. Srednjovjekovno gro-
blje. U pravoslavnom groblju tri u
obliku sanduka, orijentirana Z-I i S-J; ukras: sim-
znaci, tit, ljudske figure. Kasni srednji vi-

15.388 TROJAN, Praistorijsko i
rimsko kultno mjesto. Manja istraivanja obavio M.
1937. i 1'938. U sedlu ispod brda ian, kao
i pri samom vrhu brda je frag-
menata keramike. eljezno i rimsko doba.
LIT.: M. 1940, 1-6. K. Topolovac
8 - Arheoloki leksikon
.
51
15.389 TUHELJ, Srednjovjekovni
grad. Podignut na istaknutom uzvienju nad desnom
obalom Bij1ele r.ijeke. Konture pribline
50 x 20 m, naziru se na jednoj stijeni sa de-
sne strane Bijele rijeke, na junom obronku planin-
ske Sarde. U ruevinama se raspoznaju kontu-
re manjih objekata, kao i zatitni usjek.
Sa lijeve strane rijek1e, priblino na istoj visini, ra-
spoznaju se temelji neke manje utvrde. U pisanim
izvorima srednjeg vijeka ovaj grad se nikada ne
spominje. Kasni srednji vijek.
Ll T.: P. 1963, 175-176, 189-191. P.
15.390 U POLJU, Pale. Srednjovjeko-
vna nekropola. 32 u obliku sandu-
ka i sarkofaga, orijentirana Z-I i S-J. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: :i. 1971, 267. S.
15.391 UVRAT, Trnovo. Srednjovjekov-
na nekropola. pet u obliku sarko-
faga, orijentiranih Z-I i S-J. Kasni srednji vijek.
LI'i'.: S. 1971, 180. S.
15.392 V ARDITE, Svednjovje-
kovna nekropola. est u obliku
sanduka, orijentiranih S-J; ukras: bor-
dura. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 172. S.
15.393 V AROITE, Sarajevo-Novi
grad. Rimski grobovi i srednjovjekovna nekropola.
Zatitna iskopavanja obavljena 1954-1956. i 1958.
(N. U svemu je otkriveno 160 grobova, ali
je veliki dio prethodno bio uniten. Dubina grobova
i orijentacija su veoma i poloaj
ruku. Pokojnici su sahranjeni u ispruenom polo-
aju na osim u jednom dvojnog gro-
ba sa skeletima u poloaju. U
broju grobova pokojnici su sputeni u
prostu zemlju, ali su konstatirani i zatitni okviri
u vidu kamenih drvenih ili sandu-
ka; grobovi su okvirom od kamenih
sloenim u vidu krova. nalaza
dijelovi nakita, naunice i prstenje, ogrlice od per-
li i privjesci, kao i dijelovi nonje, fibule i
to uz nalaze posuda,
ostataka tekstila i novaca. Prema ovim nalazima
grobovi su datirani u vremenski period od 2. do 16.
v. Posebno se par fibula, pri-
mjerci vizantijskog tipa, naunice dalmatinsko-
-hrvatske grupe i prstenovi kasnog srednjeg
vijeka. Rimsko doba, rani i kasni srednji vijek.
LIT.: N. 1955, 151-155, Sl. 1-2, Tbl. I; N.
1936, N. 1961, 249-257. N.
15.394 VELIKA GRADINA, Sarajevo-Sta-
ri grad. Praistorijska gradina. Iznad vrela
ce, na jednoj velikoj zaklonjenoj stijeni, koja str-
mo pada prema Dubokom potoku, nalaze se Velika
i Mala gradina. Ispod Gradine, na vrelu
je praistorijsko koplje. Bronzano i eljezno
doba. L. Fekea
15.395 VELIKA GRADINA, Kadino Selo-Velika
Strana, Pale. Praistorijska gradina. Na sjevernom
kraju udolice, na dva istaknuta uzvienja nad izvo-
rom Mokranjske Miljacke, odvojene dubokim sed-
lom smjetene su Velika i Mala gradina. Bronzano
i doba. L. Fekea
15.396 VELIKA GRADINA, Zenik, Ilida. Praisto-
rijska gradina, rimska utvrda i nekropola. Smjete-
na nad lijevom obalom potoka. Uski, dugi
plato brda (oko 100X20 m) vezan je za ostali dio
58
masiva sa strane, dok su ostale stra-
ne prirodno hranjene strmim padinama. Po poVlri-
ni i na padinama: ulomci praistorijske kffamike.
Na vie mjesta otkriveni su ostaci zidova
s malterom mijeanim sa tucanom opekom. Na jed-
nom kosom platou od brda nalaze Ee
ostaci vangradinskog naseljenog prostora,
oko 4.000 m
2
U podnoju gradine otkrivena su tri
groba sa spaljenim pokojnicima. U jednom su na-
fragmenti kaserole, koplje, no i dio
ke presude, datirani u 2. st. Kamo bronzano i eljez-
no doba i rimsko doba.
LIT.: V. 1937, 26; B. 1983 c, 392, 396; I. Mari-
1984, 89-96. L. Fekea-I.
15.397 VELIKE BUKVE 1, Brnjica-V dike Bukve,
Pale. Srednjovjekovna nekropola. sedam
u obliku sanduka, orijentiranih Z-I. Kasni
srednji vijek.
LIT.: . 1971, 264. S.
15.398 VELIKE BUKVE 2, Brnjica-Velike Bukve,
Pale. Srednjovjekovna nekropola.
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentirana
Z-I. _!(asni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 264. S.
15.399 VELIKE BUKVE 3, Brnjica-Velike Bukve,
Pale. Srednjovjekovna nekropola. 33
ka u obliku sanduka i sarkofaga, orijentirana Z-I;
ukras: urezana linija, krstovi. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 264. S.
15.400 VELIKI KRIVOGLAVCI, Veliki Krivoglavci,
Srednjovjekovna nekropola. U pravoslav-
nom groblju nekoliko Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: M. S. 1930, 630. S.
15.401 VELIKO MRAMORJE, Jelovci, Pale. Srnd-
njovjekovna nekropola. 19 u ob-
liku rnnduka i sljemenjaka, orijentiranih Z-I. Ka-
sni srednjL vijek.
LIT.: S. 1971, 261. S.
15.402 VELIKO MRAMORJE, Ilija.
Srednjovjekovna nekropola. tri u
obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I. Ka-
sni srednji vijek.
LIT : S. 1971, 163. S.
15.403 VIDOVICA, Derventa-Vidovica, Pale. Sred-
njovjekovna nekropola. U savremenom pravoslav-
nom groblju 14 u obliku i
sarkofaga, orijentiranih Z-I. Karni srednji vijek.
S.
15.404 VINISTE, Gora, Srednjovjekovna
nekropola. 15 u obliku sanduka
i sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras: rozeta, spi-
rala, luk i ljudska figura. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 173. S.
15.405 VLAKO GROBLJE (Krst), Gradac,
Srednjovjekovna nekropola. tri u
obliku rnnduka, orijentirana S-J; ukras: floralni
motivi, svastika. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 171-172. S.
15.406 Dragoradi, Ilija. Srednjovjekov-
na nekropola. oko 20 u obliku san-
duka i sarkofaga; ukras: rozete, spirale, vrpC. Ka-
sni srednji vijek. s.
15.407 VRH SELO, Gornja Ljubogota-Vrh Selo,
Pale. Srednjovjekovni spomenik. jedan ste-
u obliku sanduka; dislociran. Kasni srednji vi-
jek. S.
15.408 (Skuzmadanj), Mokrine,
Srednjovjekovna nekropola. tri u
obliku sanduka. Kasni srednji vijek.
.xr.: P. 1963, 182; M. 1971, 77-78.
S.
15.409 BRDA, Komrani, Pale. Srednjovje-
kovna nekropola. 10 u obliku plo-
i sanduka. Kasni E1rednji vijek.
LIT : . 1971, 267. S.
15.410 VUKOVICA GROBLJE, Donje Sinjevo, Pa-
1. Srednjovjekovna nekropola. U pravoslavnom gro-
blju i na okolnom prostoru 46 u
obliku sanduka i sarkofaga orijentiranih;
ukras: rozete, polumjesec, krug, ljudska figu-
ra. Kasni :srednji vijek.
LIT.: . 1971, 261. S.
15.411 ZA GREBLJEM, Ilija. Sred-
njovjekovna nek;ropola. sedam u
obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih S-J i
Z-I; i dislocirani; ukras: polu-
m}esec, rozeta. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 162. S.
15.412 ZAGREBNICA, Ilija. Srednjo-
vjekovna nekropola. osam u obliku
rnnduka i sarkofag.a, orijentiranih Z-I; ukras: spi-
rala. Kasni srednji vijek.
LIT.: M. S. 1928 a, 34; S. 1971. 162
S.
15.413 ZAKUTNICA, Zakutnica, Ilija. Srednjovje-
kovna nekropola. U pravoslavnom groblju
usamljeni u obliku sarkofaga. Kasni s11ednji
vijek. s.
15.414 ZALOZNICA, Kamenica-Odak, Ilija. Sred-
njovjekovna nekropola. Tri u obliku sarkofa-
ga, u sekundarnoj upotrebi; KaEni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 158. S.
15.415 ZLATARIC, Trnovo. Srednjovjekov-
na nekropola. 74 u obliku sanduka
i sarkofaga, orijentirana Z-I i S-J; ukras: krsto-
vi. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 179. S.
15.416 ZMIJSKE STIJENE, Ilida. Rimski spome-
nik. Na desnoj obali Zeljeznice rimska ste1a
koju podie ULP(i)A SUCCESSA. Rimsko doba, 2. st.
LIT.: E. 1979, 127-131. V. Pakvalin
15.417 ZDRALOVICI, Gornja
Pale. Srednjovjekovna nekropola.
u obliku sanduka, orijentirana Z-I i S-J.
Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 264. S.
REGIJA 16.
61
REGIJA 16: OPSTI POPIS NALAZISTA
1. Srebrenica
2. BANJEVICI, Bratunac
3. B.A:RAKOVICI, Srebrenica
4. BARE, Podravno, Srebrenica
5. BARE, Vlasenica
6. BARE, Zaluje, Bratunac
7. BARICE, Tupanari,
8. Fojhar, Srebrenica
9. BECANI,
10. BEGINA ZAGLA VICA, Vrsinje, Vlasenica
11. BEGOVICA POLJE,
12. BIJELA DZAMIJA, Srebrenica
13. BIJELI HRID, Tuholj, Kladanj
14. BIJELI PUT,
15. BILJACA, Bratunac
16. BILJEG, Biljeg, Srebrenica
17. Vlasenica
18. BJELOVAC 1, Bjelovac, Bratunac
19. BJELOVAC 2, Bjelovac, Bratunac
20. Bratunac
21. BORAK, Knezovi, Srebrenica
22. Srebrenica
23. Kladanj
24. BRATUNAC 1, Bratunac
25. BRATUNAC 2, Bratunac
26. BRATUNAC 3, Bratunac
27. BRDO (Brod), Tuholj-Brdo, Kladanj
28. BREGOVI, Vlasenica
29. BREZE, Kladanj
30. BRIJEG,
31. BRLONIK, Brlonik, Han Pijesak
32. BUBANJ,
33. POLJE, Srebrenica
34. CERANSKO BRDO, Cerska, Vlasenica
35. CERSKA, Cerska, Vlasenica
36. CRKVA RUICA (Potkunjica), TegarP
Bratunac
37. CRKVENI GAJ, Crvice, Srebrenica
38. CRKVICA, Staroglavice, Srebrenica
39. CRKVINA, Glogova, Bratunac
40. CRKVINA, Podcrkvina, Vlasenica
41. CRKVINA, Vlasenica
42. CRKVINE, Jasenova, Srebrenica
43. CRKVITE, Brezak, Bratunac
44. CRKVITE, Srebrenica
45. CRKVITE, Bratunac
46. CRVENA NJIVA, Podravno, Srebrenica
4 7. CRVICA, Crvica, Srebrenica
48. CURA, Srebrenica
49. CADORITE, Gradina-Sase, Srebrenica
50. GORNJI, Kram-Capori Gornji,
Ran Pijesak
51. CETENITE, Orahovica, Srebrenica
52. Bratunac
53. DJEVOJKA, Kladanj
54. DOLOVI, Bobari,
55. DOMA VIA, Gradina-Sase, Srebrenica
56. DONJI Donji Bratunac
57. DONJI DRECELJ, Donji Drecelj, Olovo
58. DONJI Donji Bratunac
59. DRAGIN RAN, Mratinci-Prisoje, Bratunac
60. AC 1 (Gradina),
Srebrenica
61. 2, Srebrenica
62. GROBOVI, Bratunac
63. DELEPI, Grabovica-Delepi, Vlasenica
64. F Bratunac
65. GAJ, Donji Bratunac
66. GAJ, Gornji Bratunac
67. GAJ, Poljak, Srebrenica
68. GAJ, Vlasenica
69. GAJEVI, Kladanj
70. Vlasenica
71. GLAVICA, Vrelo,
72. GLAVNA groblje), Kljetani,
Vlasenica
73. Kladanj
74. GOLIJANSKO GROBLJE, eravice-Porode,
Ran Pijesak
75. GOLI BRIJEG, Jelake, Olovo
76. GORNJA OSICA, Tuholj, Kladanj
77. GORNJI ZALUKOVIK 1, Gornji Zalukovik,
Vlasenica
78. GORNJI ZALUKOVIK 2, Gornji Zalukovik,
Vlasenica
79. GORNJI ZALUKOVIK 3, Gornji Zalukovik,
Vlasenica
80. GORNJI ZALUKOVIK 4, Gornji Zalukovik,
Vlasenica
81. GORNJI ZALUKOVIK 5, Gornji Zalukovik,
Vlasenica
82. GORNJI ZALUKOVIK 6, Gornji Zalukovik,
Vlasenica
33. GORNJI ZALUKOVIK 7, Gornji Zalukovik,
Vlasenica
84. GORNJI ZALUKOVIK 8, Gornji Zalukovik,
Vlasenica
85. GRACIC, Srebrenica
86. GRAD, Mrkov, Ran Pijesak
87. GRADINA, Olovo
88. GRADINA (Crkvina), Bratunac
89. GRADINA,
90. GRADINA,
91. GRADOVI, Voljevica, Bratunac
92. GRAGIR, Srebrenica
93. AC, Nova Kasaba, Vlasenica
94. GREBEN, Srebrenica
95. GREBLJICE, Donji Olovo
96. GROBNICE, Glogova, Bratunac
97. GROBNICE, Srebrenica
98. GUVNINE (Strnjaci), Udbina,
99. Kla,q<tDi
100. HADROVINE, Han


101. 1,
111
102. 2 ekovid!i.1\II S\ r
103. HANIC, Do,loV'l,:..:;mevtV ,Al.idI3:M .&'\ r
104 ,ipri'M:ioviclv'I K!1'.(d'WVIA VOJIM .HI
' .T ' 01c1 TIM - MI
105. BratuhattS ... ' \ ..J .li\
106. HUM, PustQ.'<f," Vlasenicl:slM ,OVOQAJM .o'i' I
107. HUMKA, /,JU80M .\\'I
62
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
IGRITE, Orahovica, Srebrenica
ILINO BRDO, Vlasenica
JAGODNJA, Jagodnja, Bratunac
JAKOVICE, Jakovice,
JASEN, Jasen, Vlasenica
JATINA-DOLINCE, Vrsinje, Vlasenica
JAZOVI,
JELASI, Bratunac
JELAKE, J elake, Olovo
JEREMICI, J Vlasenica
JERININ GRAD, Korijen,
KAMENJACI,
Bratunac
KAMENJAK, Bratunac
KAMENJE, Sulice, Srebrenica
KARAULA (Rudine), Kotanovci, Srebrenica
KARAULA,
KARAULE, Bratunac
KAURSKI GROB, Kozjaci, Olovo
KIK, Nova Kasaba, Vlasenica
KLADANJ, Kladanj
KLANAC,
AC, Srebrenica
KLIS, Klis, Olovo
KLISA, Donji Olovo
KLISA, Srebrenica
KLOTIJEVAC 1, Klotijevac, Srebrenica
KLOTIJEV AC 2, Klotijevac, Srebrenica
KLJETANI, Kljetani, Vlasenica
KNEIJ A, Gradina-Sase, Srebrenica
KOLUDRA, Zaluje, Bratunac
Zagrade, Vlasenica
Koprivno, Vlasenica
KOSA, Poljak, Srebrenica
Vlasenica
GROBLJE,
Bratunac
KOV ACICI, Kladanj
KOV ANLUK, Tupanari,
KOVINJ,
Vlasenica
KRATINA, Tegare, Bratunac

Tupanari,
Tegare, Bratunac
KUSELJ, Kuselj, Vlasenica
KUTUZERO, Kutuzero, Srebrenica
LEDINE, Bjelovac, Bratunac
Bratunac
LUBARDiTA, Gostilj, Srebrenica
BRDO, Lubnice, Srebrenica
Vlasenica
LUDMERAC, Radeljevac, Bratunac
LUG, Polje, Bratunac
LUG, Tegare, Bratunac
LUKE, N Han Pijesak
LUKE, Selite,
LUKE (Mramorje), lijebac, Bratunac
LUKICI 1, Vlasenica
LUKICI 2, Vlasenica
LJUTO BRDO, Srednji Dopasci, Kladanj
MAKOV AC, Bratunac
MANASTIRITE, Bratunac
MARICA, Olovo
MATARUZI, Osatica, Srebrenica
Bratunac

MERAJ A, Miari, VJ.q.eyriica
MILOV
MILOVO, .I'.)I'.)VfJIH .GOL
MLADOVO, )VIUB .oOC
MOULJ, ,A)!,MUH .\'OI
178. MRAMOR, Donji Drecelj, Olovo
179. MRAMOR, Kladanj
180. MRAMOR, Olovo
181. MRAMOR, Kladanj
182. MRAMORCIC, Donji Drecelj, Olovo
183. MRAMORICA, Kravica-Brana
Bratunac
184. MRAMORJE, Bratunac
185. MRAMORJE, Olovo
186. MRAMORJE, Vlasenica
187. MRAMORJE, Bratunac
188. MRAMORJE,
189. MRAMORJE, J elah, Bratunac
190. MRAMORJE,
191. MRAMORJE, Kamensko-Gradina, Olovo
192. MRAMORJE,
193. MRAMORJE, Kladanj
194. MRAMORJE, Srebrenica
195. MRAMORJE groblje), Loznica,
Bratunac
196. MRAMORJE, Ljeskovik, Srebrenica
197. MRAMORJE, Miari, Vlasenica
198. MRAMORJE, Mogue, Olovo
199. MRAMORJE, Olovci, Kladanj
200. MRAMORJE, Srebrenica
201. MRAMORJE, Srebrenica
202. MRAMORJE, Vlasenica
203. MRAMORJE, Voljevica, Bratunac
204. MRAMORJE (Gaj),
205. MRAMORJE, Vlasenica
206. MRAMORJE, eravice, Han Pijesak
207. MRAMORJE, ioci,
208. MRAMORJE-POLJE, Strmica,
209. MRICA BRDO, Vlasenica
210. MUIKICI, Vlasenica
211. NABOJINE (Mramorje), Pelemii, Kladanj
212. BRDO, Vlasenica
213. NASICI, Vlasenica
214. NAVITAK, Olovo
215. OBORI 1, Donji Dopasci, Kladanj
216. OBORI 2, Donji Dopasci, Kladanj
217. VODA, Bratunac
218. OLOV AC, Olovo
219. OLOVCI 1, Olovci, Kladanj
220. OLOVCI 2, Olovci, Kladanj
221. OLOVCI 3, Olovci, Kladanj
222. OLOVO, Olovo
223. Kladanj
224. OPRA VDICI, Bratunac
225. ORAHOVICA, Orahovica, Srebrenica
226. OSOJE, Vlasenica
227. Gostilj, Srebrenica
228. OSTROV AS, Srebrenica
229. PADALITA, Srebrenica
230. 1,
231. 2,
232. PA VLOVICI,
233. PELEMiI 1, Pelemii, Kladanj
234. PELEMII 2, Pelemii, Kladanj
235. PERIN,
236. PERIN GRAD,
237. Dubnica, Vlasenica
238. PISKAVICE, Betanj,
239. Vlasenica
240. 1,
241. 2,
242. PODCRKVINA
Bratunac
243. Vlasenica
244. Han Pijesak
i L
1
"'J
246. PODRENOVCI,
Ran Pijesak
247. PODRID, Bratunac
248. PODVIS, Vlasenica
249. POKOJNICA (Mramorje), Ran Pijesak
250. POMOL, Pomol, Vlasenica
251.
252. POIJAK, Pjenovac, Han Pijesak
253. Tupanari,
254. Bratunac
255. PREKA NJIVA, Voljevica, Bratunac
256. PRESEDO, Cerska, Vlasenica
257. PREVILICA, Strmica-Gornji Dopasci,

258. 1, Kladanj
259. 2, Kladanj
260. 3, Kladanj
261. Vlasenica
262. Crvica, Srebrenica
263. GAJ, Vlasenica
264. RAVAN, Gornji Zalukovik, Vlasenica
265. RAVAN, Srebrenica
266. RAVAN-GRADINA, Vlasenica-Gradina
267. RAVNE, Ravne, Kladanj
268. Srebrenica
269. RIJEKE (Podglavica), Han Pijesak
270. ROGAJLIJA,
271. RUDITA, Vrelo,
272. RUPOVO BRDO, Rupovo Brdo, Vlasenica
273. SAC, Dubnica, Vlasenica
274. SEGNA, Loznica (Voljevica), Bratunac
275. 1, Bratunac
276. 2, Bratunac
277. GROBLJE, Rogojevina,
278. SIMIN KR, Tarevo, Kladanj
279. SJEDALJKA, Bastahovine, Srebrenica
280. SKELANI, Skelani, Srebrenica
281. Srebrenica
282. SLA V ANJ, Slavanj, Olovo
283. SOFRE, Srebrenica
284. SREBRENA LUKA, Srebrenica
285. SREBRNIK (Stari Grad), Srebrenica
286. Kladanj
287. STAROGLAVICA, Staroglavica, Srebrenica
288. STOLICE, Bratunac
289. STRANA, Rovai, Vlasenica
290. STRMICA, Strmica,
291. STUPARI, Stupari, Kladanj
292. STUPARSKI KR, Stupari, Kladanj
293. 1, Kladanj
294. 2, Kladanj
295. ARAMPOVO, Srebrenica
296.
297. GROBLJE,
298. LJIVOV A, Pale, Srebrenica
299. UBIN, ubin, Srebrenica
300. TABAHANA, Tabahana, Vlasenica
201. TAREVO 1, Tarevo, Kladanj
302. TAREVO 2, Tarevo, Kladanj
303. TEGARE, Tegare, Bratunac
304. TEKIJA, Tekija, Bratunac
305. TEPEN, Tepen,
306. TOLIA, Kladanj
307. Vlasenica
308.
309. TRLO, Donji Drecelj, Olovo
310. TRNIC, Postolje, Srebrenica
311. TRNJACI, Prijanovi6i, Kladanj
312. TRNOVO 1, Trnovo,
313. TRNOVO 2, Trnovo,
314. TROLIZ, Srebrenica
315. TRUBAR, Trubar, Srebrenica
316. TUHOLJ 1, Tuholj, Kladanj
317. TUHOLJ 2, Tuholj, Kladanj
318. TURALICI, Vlasenica
319. UGAICE, Tegare, Bratunac
320. USJENOV Krasan polje, Bratunac
321. VAGANI 1, Kladanj
322. VAGANI 2, Kladanj
323. V AGANJ, Srebrenica
324. VAKUF, Vlasenica
63
325. VARO, eravice, Han Pijesak
326. V AROITE, Donji Olovo
327. VELEDIN (Veletin), Vlasenica
328. VELIKA GRADINA, Rupovo, Brdo, Vlasenica
329. VELIKI PLATO, Gradina-Sase, Srebrenica
330. VIJENAC, Kladanj
331. VIJENAC, Vlasenica
332. VIS, Bobari,
333. VIS, Vlasenica
334. VINJICA, Vinjica, Vlasenica
335. VITEZ, Sulice, Srebrenica
336. Vlasenica
337. VLASENICA, Vlasenica
338. VLAKO V AC, Gornji Olovo
339. VRANOVINA, Nova Kasaba, Vlasenica
340. VRELO, Vrelo,
341. ZAELISIJE, Ljeskovik, Srebrenica
342. ZAKLOP Vlasenica
343. ZALAZJE, Zalazje, Srebrenica
344. ZGUNJA 1, Zgunja, Srebrenica
345. ZGUNJA 2, Zgunja, Srebrenica
346. ZGUNJEVSKO POLJE, Zgunja, Srebrenica
347. ZLATOVO, Ljeskovik, Srebrenica
348. ZLOKOSA, Olovo
349. ZMAJEV AC, Kladanj
350. ZUKICA STRANA, Zagaj, Srebrenica
351. BATA, Voljevica, Bratunac
352. DRIJELO, Voljevica, Bratunac
RECI.JA 16: POPIS NALAZITA PRAISTORIJSKOG DOBA
24. BRATUNAC 1, Bratunac (I 4) 107. HUMKA, Srebrenica (K 6)
37. CRKVENI GAJ, Crvice, Srebrenica (K 6) 124. KARAULE, Bratunac (J 5)
45. CRKVITE, Bratunac (J 5) 126. KIK, Nova Kasaba, Vlasenica (G 4)
46. CRVENA NJIVA, Podravno, Srebrenica (I 6) 147. KRATINA, Tegare, Bratunac (J 5)
65. GAJ, Donji Bratunac (H 4) 150. Tegare, Bratunac (J 4)
77. GORNJI ZALUKOVIK 1, Gornji Zalukovik,
153. LEDINE, Bjelovac, Bratunac (J 4)
Vlasenica (F 4)
159. LUG, Polje, Bratunac (G 3)
88. GRADINA (Crkvina),
160. LUG, Tegare, Bratunac (J 5)
Bratunac (I 4)
89. GRADINA, (E 3)
171. Bratunac (I 4)
90. GRADINA, (E 3) 218. OLOV AC, Olovo (C 5)
64
236. PERIN GRAD, (F 3)
242. PODCRKVINA
Bratunac (I 4)
247. PODRID, Bratunac (J 5)
273. SAC, Dubnica, Vlasenica (G 4)
323. VAGANJ, Srebrenica (I 3)
328. VELIKA GRADINA, Rupovo, Brdo,
Vlasenica (H 5)
REGIJA 16: POPIS NALAZISTA IZ DOBA RIMSKE VLADAVINE
6. BARE, Zaluje, Bratunac (I 4)
15. BILJACA, Bratunac (J 4)
18. BJELOVAC 1, Bjelovac, Bratunac (J 4)
19. BJE.LOVAC 2, Bjelovac, Bratunac (J 4)
25. BRATUNAC 2, Bratunac (I 4)
36. CRKVA RUICA (Potkunjica), Tegare,
Bratunac (J 5)
38. CRKVICA, Staroglavice, Srebrenica (H 5)
40. CRKVINA, Podcrkvina, Vlasenica (F 3)
41. CRKVINA,
Vlasenica (G 4)
43. CRKVISTE, Brezak, Bratunac (J 5)
44. CRKVITE, Srebrenica (K 6)
47. CRVICA, Crvica, Srebrenica (K 6)
49. CADORITE, Gradina-Sase, Srebrenica (I 5)
55. DOMA VIA, Gradina-Sase, Srebrenica (I 5)
58. DONJI Donji
Bratunac (I 4)
88. GRADINA (Crkvina),
Bratunac (I 4)
91. GRADOVI, Voljevica, Bratunac (J 4)
120. KAMENJAK, Bratunac (I 4)
122. KARAULA (Rudine), Kotanovci,
Srebrenica (J 4)
124. KARAULE, Bratunac (J 5)
127. KLADANJ, Kladanj (D 4)
132. KLISA, Srebrenica (I 5)
134. KLOTIJEVAC 2, Klotijevac, Srebrenica (I fi)
136. KNEZIJA, Gradina-Sase, Sr2brenica (I 5)
137. KOLUDRA, Zaluje, Bratunac (J 4)
158. LUDMERAC, Radeljevac, Bratunac (H 4)
170. MATARUZI, Osatica, Srebrenica (J 6)
193. MRAMORJE (Rimsko groblje), Loznica,
Bratunac (J 5)
200. MRAMORJE, Srebrenica (I 4)
203. MRAMORJE, Voljevica, Bratunac (J 4)
1, (F 2)
245. Bratunac (I 4)
254. POTPUTNJACA, Bratunac (K 5)
262. RACE-LJUBINA, Crvica, Srebrenica (K 6)
27'1. SEGNA, Loznica (Voljevica), Bratunac (J 5)
275. 1, Bratunac (J 5)
276. 2, Bratunac (J 5)
280. SKELANI, Skelani, Srebrenica (K 6)
284. SREBRENA LUKA, Srebrenica (K 6)
296. (E 3)
;-:03. TEGA.RE, Tegare, Bratunac (J 5)
319. UG.AICE, Tegare, Bratunac (J 5)
329. VELIKI PLATO, Gradina-Sase,
Srebrenica (I 5)
3:39. VRANOVINA, Nova Kasaba, Vlasenica (G 4)
:346. ZGUNJEVSKO POLJE, Zgunja, Srebrenica (J 7)
:150. STRANA, Zagaj, Srebrenica (I 6)
351. ANJEVACKA BATA, Voljevica,
Bratunac (J 4)
;r)2. ZDRIJELO, Voljevica, Bratunac (J 4)
REGIJA 16: POPIS NALAZITA IZ SREDNJEG VIJEKA
1.
Srebrenica (I 6)
2. Bratunac (H 3)
3. BARAKOVICI, Srebrenica (J 7)
4. BARE, Podravno, Srebrenica (I 6)
5. BARE, Vlasenica (F 3)
7. BARICE, Tupanari, (E 3)
8. Fojhar, Srebrenica (I 5)
9. BECANI, (E 3)
10. BEGINA ZAGLAVICA, Vrsinje, Vlasenica (G 5)
11. POLJE, (F 3)
12. BIJELA DAMIJA, Srebrenica (I 5)
13. BIJELI HRID, Tuholj, Kladanj (D 3)
14. BIJELI PUT, (E 3)
16. BILJEG, Biljeg, Srebrenica (I 5)
17. Pod Vlasenica (G 4)
20. BOLJEVICI, Bratunac (K 5)
21. BORAK, Knezovi, Srebrenica (I 6)
22. Srebrenica (I 5)
23. BRATELJEVICI, Kladanj (D 4)
24. BRATUNAC 1, Bratunac (I 4)
26. BRATUNAC 3, Bratunac (I 4)
27. BRDO (Brod), Tuholj-Brdo, Kladanj (D 3)
28. BREGOVI, Vlasenica (G 4)
29. BREZE, Kladanj (E 4)
30. BRIJEG, (E 3)
31. BRLONIK, Brlonik, Han Pijesak (G 6)
32. BUBANJ, (E 3)
33. POLJE,
Srebrenica (K 6)
34. CERANSKO BRDO, Cerska, Vlasenica (G 3)
35. CERSKA, Cerska, Vlasenica (G 3)
:1G. CRKVA RUICA (Potkunjica), Tegare,
Bratunac (J 5)
39. CRKVINA, Glogova, Bratunac (I 4)
40. CRKVINA, Podcrkvina, Vlasenica (F 3)
42. CRKVINE, Jasenova, Srebrenica (I 6)
44. CRKVISTE, Srebrenica (K 6)
45. CRKVITE, Bratunac (J 5)
46. CRVENA NJIVA, Podravno, Srebrenica (I 6)
48. CURA, Srebrenica (I 6)
50. CAPORI GORNJI, Kram-Capori Gornji,
Han Pijesak (F 6)
51. CETENISTE, Orahovica, Srebrenica (I 5)
52. OOLAKOVICI, Bratunac (H 3)
53. DJEVOJKA,
Kladanj (D 3)
54. DOLOVI, Bobari, (F 3)
55. DOMAVIA, Gradina-Sase, Srebrenica (I 5)
56. DONJI Donji Bratunac (H 4)
57. DONJI DRECELJ, Donji Drecelj, Olovo (D 4)
58. DONJI Donji
Bratunac (I 4)
59. DRAGIN HAN. Mratinci-Prisoje,
Bratunac (H 4)
60. AC 1 (Gradina),
Srebrenica (J 7)
61. AC 2, Srebrenica (J 6)
62. GROBOVI, Bratunac (I 4)
63. DZELEPI, Grabovica-Delepi, Vlasenica (E 4)
64. F Bratunac (K 5)
66. GAJ, Gornji Bratunac (H 3)
67. GAJ, Poljak, Srebrenica (J 6)
68. GAJ, Vlasenica (F 3)
69. GAJEVI, Kladanj (D 2)
70. Vlasenica (E 4)
71. GLAVICA, Vrelo, (F 3)
72. GLAVNA (Cifutsko groblje), Kljetani,
Vlasenica (E 4)
73. GOJSALICI, Kladanj (D 4)
74. GOLIJANSKO GROBLJE, Zeravice-Porode,
Han Pijesak (E 5)
75. GOLI BRIJEG, Jelake, Olovo (B 3)
76. GORNJA OSICA, Tuholj, Kladanj (D 3)
78. GORNJI ZALUKOVIK 2, Gornji Zalukovik,
Vlasenica (F 4)
79. GORNJI ZALUKOVIK 3, Gornji Zalukovik,
Vlasenica (F 5)
80. GORNJI ZALUKOVIK 4, Gornji Zalukovik,
Vluscnica (F 5)
81. GORNJI ZALUKOVIK 5, Gorr:ji Za:uko ik,
Vlasenica (F 4)
82. GORNJI ZALUKOVIK 6, Gornji Zalukovik,
Vlasenica (F 4)
83. GORNJI ZALUKOVIK 7, Gornji Zalukovik,
Vlasenica (F 4)
34. GORNJI ZALUKOVIK 8, Gornji Zalukovik.
Vlasenica (F 4)
85. GRACIC, Srebrenica (I 4)
86. GRAD, Mrkov, Han Pijesak (E 5)
87. GRADINA, Olovo (C 5)
88. GRADINA (Crkvina), Bratunac (I 4)
91. GRADOVI, Voljevica, Bratunac (J 4)
92. GRAGIR, Srebrenica (I 6)
93. GREBACEV AC, Nova Kasaba, Vlasenica (G 4)
94. GREBEN, Srebrenica (I 6)
95. GREBLJICE, Donji Olovo (C 5)
96. GROBNICE, Glogova, Bratunac (I 4)
97. GROBNICE, (K 6)
98. GUVNINE (Strnjaci), Udbina, (F 3)
99. Kladanj (D 2)
100. HADROVINE, Han Pijesak (E 5)
101. HADICI 1, (E 4)
102. 2, (E 4)
103. HANIC, Dolovi, Olovo (C 5)
104. Kladanj (D 3)
105. HRNCICI, Bratunac (H 3)
106. HUM, Pustoe, Vlasenica (F 4)
108. IGRiTE, Orahovica, Srebrenica (I 5)
109. ILINO BRDO, Vlasenica (G 4)
110. JAGODNJA, Jagodnja, Bratunac (K 6)
111. J AKOVICE, J akovice, (E 3)
112. JASEN, Jasen, Vlasenica (E 4)
113. JATINA-DOLINCE, Vrsinje, Vlasenica (G 5)
114. JAZOVI, (F 4)
115. JELASI, Bratunac (J 5)
116. JELAKE, Jelake, Olovo (B 3)
117. J Vlasenica (H 4)
118. JERININ GRAD, Korijen, (F 3)
119. KAMENJACI,
Bratunac (I 3)
121. KAMENJE, Sulice, Srebrenica (J 6)
123. KARAULA, (E 3)
125. KAURSKI GROB, Kozjaci, Olovo (C 5)
128. KLANAC, (E 3)
129. KLICEV AC, Srebrenica (H 5)
130. KLIS, Klis, Olovo (D 5)
9 - Arheoloki leksi,kon
131.
133.
134.
135.
136.
U3.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
148.
149.
151.
152.
154.
155.
156.
157.
158.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
o;J
KLISA, Donji Olovo (C 5)
KLOTIJEV AC 1, Klotijevac, Srebrenica (I 6)
KLOTIJEV AC 2, Klotijevac, Srebrenica (I 6)
KLJETANI, Kljetani, Vlasenica (E 4)
KNEIJA, Gradina--'Sase, Srebrenica (I 5)
KOMIC, Zagrade, Vlasenica (G 5)
KOPRIVNO, Koprivno, Vlasenica (H 5)
KOSA, Poljak, Srebrenica (J 6)
KOS'TICI, Vlasenica (H 4)
GROBLJE,
Bratunac (I 4)
Kladanj (D 4)
KOV ANLUK, Tupanari, (E 3)
KOVINJ, (F 3)
Vlasenica (G 4)
KRCEVINA, (F 3)
KRCEVINA, Tupanari, (E 3)
KUSELJ, Kuselj, Vlasenica (F 4)
KUTUZERO, Kutuzero, Srebrenica (H 5)
Bratunac (H 4)
LUBARDISTA, Gostilj, Srebrenica (I 5)
LUBNICKO BRDO, Lubnice, Srebrenica (I 6)
LUCICA, Vlasenica (G 5)
LUDMERAC, Radeljevac, Bratunac (H 4)
LUKE, Han Pijesak (E 5)
LUKE, Selite, (F 3)
LUKE (Mramorje), lijebac, Bratunac (K 6)
1, Vlasenica (G 5)
2, Vlasenica (G 5)
LJUTO BRDO, Srednji Dopasci, Kladanj (E 3)
MAKOV AC, Bratunac (H 3)
MANASTIRITE, Bratunac (K 5)
MARICA, Olovo (C 5)
MELJEN, (E 3)
MERAJA, Miari, Vlasenica (E 4)
MILO V (F 3)
MILOVO, (E 3)
MLADOVO, Mladovo, Kladanj (D 3)
MOSULJ, Stanovi, Kladanj (D 3)
MRAMOR, Donji Drecelj, Olovo (D 4)
MRAMOR, Kladanj (D 4)
MRAMOR, Olovo (C 5)
MRAMOR, Kladanj (D 3)
MRAMORCIC, Donji Drecelj, Olovo (D 5)
MRAMORICA, Kravica-Brana
Bra tunac (H 4)
MRAMORJE, Bratunac (H 3)
MRAMOR.JE, Olovo (D 5)
MRAMORJE, Vlasenica (H 5)
MRAMORJE, Bratunac (I 4)
MRAMORJE, (F 3)
MRAMORJE, Jelah, Bratunac (I 4)
MRAMORJE, (F 3)
MRAMORJE, Kamensko-Gradina, Olovo (B 3)
MRAMORJE, (E 3)
MRAMORJE, Kladanj (D 4)
MRAMORJE, Srebrenica (K 6)
MRAMORJE (Rimsko groblje), Loznica,
Bratunac (J 5)
MRAMORJE, Ljeskovik, Srebrenica (I 6)
MRAMORJE, Miari, Vlasenica (F 4)
MRAMORJE, Mogue, Olovo (C 5)
MRAMORJE, Olovci, Kladanj (D 3)
MRAMORJE, Srebrenica (I 4)
MRAMORJE, Srebrenica (H 5)
MRAMORJE, Vlasenica (F 4)
MRAMORJE, Voljevica, Bratunac (J 4)
MRAMORJE (Gaj), (F 2)
MRAMORJE, Vlasenica (G 4)
MRAMORJE, eravice, Han Pijesak (E 4)
MRAMORJE, Zioci, (E 3)
MRAMORJE-POLJE, Strmica, (E 3)
209. BRDO, Vla.senica (F 4)
210. Vlasenica (G 3)
211. NABOJINE (Mramorje), Pelemii, Kladanj (E 3)
212. BRDO, Vlasenica (H 5)
213. NASICI, Vlasenica (H 5)
214. NA VITAK, Olovo (C 5)
215. OBORI 1, Donji Dopasci, Kladanj (E 3)
216. OBORI 2, Donji Dopasci, Kladanj (E 3)
217. VODA, Bratunac (H 4)
218. OLOV AC, Olovo (C 5)
219. OLOVCI 1, Olovci, Kladanj (D 3)
220. OLOVCI 2, Olovci, Kladanj (D 3)
221. OLOVCI 3, Olovci, Kladanj (D 3)
222. OLOVO, Olovo (C 5)
223. Kladanj (D 3)
224. OPRA Bratunac (H 4)
225. ORAHOVICA, Orahovica, Srebrenica (I 5)
226. OSOJE, Vlasenica (F 4)
227. Gostilj, Srebrenica (I 5)
228. OSTROV A, Srebrenica (K 6)
229. PADALITA, Srebrenica (J 5)
231. 2, (F 2)
232. PA (F 2)
233. PELEMII 1, Pelemii, Kladanj (E 3)
234. PELEMII 2, Pelemii, Kladanj (F 3)
235. PERIN, (F 3)
237. PETROV Dubnica, Vlasenica (G 4)
238. PISKAVICE, Betanj, (E 4)
239. Vlasenica (F 3)
240. 1, (E 3)
241. 2, (E 3)
242. PODCRKVINA
Bratunac (I 4)
243. PODGORA, Podgora, Vlasenica (G 4)
244. PODGROBLJE, Ran Pijesak (E 5)
245. Bratunac (I 4)
246. PODRENOVCI,
Han Pijesak (G 6)
248. PODVIS, Vlasenica (E 4)
249. POKOJNICA (Mramorje),
Ran Pijesak (E 5)
250. POMOL, Pomol, Vlasenica (H 5)
251. POPOVICI, (E 3)
252. POIJAK, Pjenovac, Ran Pijesak (E 5)
253. Tupanari, (E 3)
255. PREKA NJIVA, Voljevica, Bratunac (J 4)
256. PRESEDO, Cerska, Vlasenica (G 3)
257. PREVILICA, Strmica-Gornji Dopasci,
(E 3)
258. 1, Kladanj (D 3)
259. 2, Kladanj (D 3)
260. PRIJANOVICI 3, Kladanj (D 3)
261. RAJICI, Vlasenica (G 4)
262. Crvica, Srebrenica (K 6)
263. RAICA GAJ, Vlasenica (F 4)
264. RAVAN, Gornji Zalukovik, Vlasenica (F 4)
265. RAVAN, Srebrenica (I 5)
266. RAVAN-GRADINA, Vlasenica-Gradina (F 4)
267. RAVNE, Ravne, Kladanj (E 4)
268. RIDIC, Srebrenica (J 6) .
269. RIJEKE (Podglavica), Han Pijesak (G 6)
270. ROGAJLIJA, (E 3)
271. RUDITA, Vrelo, (F 3) .
272. RUPOVO BRDO, Rupovo Brdo, Vlasenica (H 5)
273. Dubnica, Vlasenica (G 4)
277. GROBLJE, Rogojevina, (F 4)
278. SIMIN KR, Tarevo, Kladanj (D 3)
279. SJEDALJKA, Bastahovine, Srebrenica (H 5)
280. SKELANI, Skelani, Srebrenica (K 6)
281. Srebrenica (I 5)
282. SLAVANJ, Slavanj, Olovo (C 5)
283. SOFRE, Srebrenica (I 5)
285. S:REBRNIK (Stari Grad), Srebrenica (I 5)
286. STARIC, Kladanj (E 4)
287. STAROGLA VICA, Staroglavica,
Srebrenica (H 5)
288. STOLICE, Bratunac (I 4)
289. ST;RANA, Rovai, Vlasenica (G 3)
290. STRMICA, Strmica, (E 3)
291. STUPARI, Stupari, Kladanj (D 3)
292. STUPARSKI KR, Stupari, Kladanj (D 3)
293. 1, Kladanj (D 3)
294. 2, Kladanj (D 3)
295. ARAMPOVO, Srebr2nica (I 5)
297. IJAKOVICA GROBLJE, (F 2)
298. LJIVOV A, Pale, Srebrenica (H 5)
299. UBIN, ubin, Srebrenica (J 5)
300. TABAHANA, Tabahana, Vlasenica (F 4)
301. TAREVO 1, Tarevo, Kladanj (D 3)
302. T AREVO 2, Tarevo, Kladanj (D 3)
304. TEKIJA, Tekija, Bratunac (G 3)
305. TEPEN, Tepen, (E 3)
306. TQLISA, Kladanj (D 3)
307. Vlasenica (R 4)
308. (F 3)
309. TRLO, Donji Drecelj, Olovo (D 4)
310. TRNIC, Postolje, Srebrenica (J 6)
311. TRNJACI, Kladanj (D 3)
312. TRNOVO 1, Trnovo, (E 3)
313. TRNOVO 2, Trnovo, (E 3)
314. TROLIZ, Srebrenica (I 4)
315. TRUBAR, Tru.bar, Srebrenica {J 6)
316. TUHOLJ 1, Tuholj, Kladanj (C 3)
317. TUHOL.J 2, Tuholj, Kladanj (D 3)
318. TURALICI, Vlasenica (E 4)
320. USJENOV Krasan polje, Bratunac {I 3).
321. VAGANI 1, Kladanj (D 3)
322. VAGANI 2, Kladanj (D 3)
324. VAKUF, Vlasenica (F 4)
325. V ARO, Zeravioe, Han Pijesak (E 5)
326. V AROITE, Donji
.
327. VELEDIN (Veletin), Vlasenica (E! 4)
330. VIJENAC, Kladanj (D 3)
331. VIJENAC, Vlasenica (F 3)
332. VIS, Bobari, (F 3)
333. VIS, Vlasenica (E 4)
334. VINJICA, Vinjica, Vlasenica (G 5)
335. VITEZ, Sulice, Srebrenica (J 6)
336. Vlasenica (H 4)
337. VLASENICA, Vlasenica {F 4)
338. Gornji Olovo (C 5)
340. VRELO, Vrelo, (F 3)
341. ZAELISIJE, Ljeskovik, Srebrenica (I 6)
342. ZAKLOPACA, Vlasenica (G 4)
343. ZALAZ.JE, Zalazje, Srebrenica (I 5)
344. ZGUNJA 1, Zgunja, Srebrenica (J 7)
345. ZGUNJA 2, Zgunja, Srebrenica (J 7)
347. ZLATOVO, Ljeskovik, Srebrenica (I 6)
348. ZLOKOSA, Olovo (D 5)
349. ZMAJEV AC, Kladanj (D 4)
352. ZDRIJELO, Voljevica, Bratunac (J 4)
I
67
REGIJA 16: NALAZITA
16.1 BABAJICI, Srebrenica.
Srednjovjekovna nekropola. 35 u
obliku sanduka i sarkofaga i amorfnih bloko-
va, orijentiranih Z-I; ukras: polumjesec, krunice,
ljudska figura. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 237. N.
16.2 BANJEVICI, Bratunac. Srednjovje-
kovna nekropola. Uz pravoslavno groblje
je 14 u obliku i stela; ukras: linearni
motivi, krst, polumjesec, oruje, predstava ivotinje
i ljudske figure. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 225. N.
16.3 BARAKOVICI, Srebrenica. Sred-
njovjekovni spomenici. Kamenolom sa nekoliko ne-
dovrenih Kasni srednji vijek.
LIT.: C. Patsch 1907, N.
16.4 BARE, Podravno, Srebrenica. Srednjovjekovno
naselje i grob. tragovi od Unq-
tar ruevina je jedan u obliku
ukras: polumjesec i kri. Ispod je ostatak zida
koji je vjerovatno sluio kao ograda ovom naselju.
Kasni srednji vijek. T. Glava
16.5 BARE, Vlasenica. Srednjovjekovna ne-
kropola. 10 u obliku sandu-
ka, sarkofaga i stele. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 219. N.
16.6 BARE, Zaluje, Bratunac. Rimska vila. Na
prostoru oko 3000 m
2
na podnoju brijega
Krastaa nailazi se na rimsku ciglu i ka-
menje rimske zgrade. Rimsko doba. r. Cremonik
16.7 BARICE, Tupanari, Srednjovjekovna
nekropola. 17 u obliku san-
duka, sarkofaga i stela. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 218. . N.
16.8 BASCA, Fojhar, SrebreniCa. Srednjovjekovna
nekropola. 32 u obliku san-
duka i sarkofaga. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 235. N.
16.9 BECANI, Srednjovjekovna
nekropola. 179 u obliku
sanduka i sarkofaga i stela, orijentiranih Z-I i S-J;
ukras: spirale, krst, veliki broj fragmentiran.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 215. N.
16.10 BEGINA ZAGLAVICA, Vrsinje, Vlasenica.
Srednjovjekovna nekropola. U dvije grupe
je 17 u obliku i sarkofaga; ukras:
polumjesec. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 224 N.
16.11 BEGOVICA POLJE, Srednjo
vjekovna nekropola. 13 u obliku
sanduka i sarkofaga. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 219. !'i
16.12 BIJELA DZAMIJA, Srebrenica. Srednjpvje-
kovna crkva. Od prvobitne
samo u duini oko 12 m sa otro
stropom i dio Vjen:iv,atn,g

ovu odno.si podatak o gradnji
crk'.ve sv. Nikole iz 1394. Kasni srednji vijek, 14. st.
LIT.: .T. 1968, 236-242. Basler
16.13 BIJELI HRID, Tuholj, Kladanj. Srednjovje-
kovna nekropola. 18 u obliku sar-,
kofaga i stela, orijentiranih Z-I; ukras: bordura,
rebra; mnogi uniteni. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 212. N.
16.14 BIJELI PUT, Srednjovjekov-
na nekropola. 34 u obliku sanduka,
.sarkofaga i stela, orijentiranih Z-I i S-J; ukras:
polumjesec, tap. Nekoliko fragmentirana. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 216. N.
16.15 BILJACA, Bratunac. Rimski nadgro-
bni spomenii{. Spomenik sa natpisom na
jeziku. Rimsko doba, 3. st.
LIT.: C. Patsch 1895 a, 584. I.
16.16 BILJEG, Biljeg, Srebrenica. Srednjovjekovni
spomenik. Usamljeni u obliku sarkofaga;
ukras: disk. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 235. N.
16.17 BIRAC, Vlasenica. Srednjovjekovni
grad. Na istaknutom visu vide se slabi tragovi nekog
starog za koje se pretpostavlja da je to
grad Kasni srednji vijek.
LIT.: M. S. 1939, 212-214. P.
16.18 BJELOVAC 1, Bjelovac, Bratunac. Rimski
nadgrobni spomenik. Titul s tabulom ansatom, s nat-
pisom. Rimsko doba, 3:_4, st:
LIT.: C. Truhelka 1891 a, 240. V. Pakvalin
16.19 BJELOVAC 2, Bjelovac, Bratunac. Rimski
novci. Prilikom gradnje puta Bjelovac-Gradina pro-
je 10 rimskih iz 3. st. Rimsko doba.
G.
16.20 BOLJEVICI, Bratunac. Srednjovje-
kovna nekropola. U pravoslavnom groblju
oko 30 u obliku sanduka, sarkofaga
i stubova, orijentiranih preteno Z-I; ukras: oruje
i ljudska figura. Ostali uniteni. Kami srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 229. N.
16.21 BORAK, Knezovi, Srebrenica. Srednjovjekov-
na nekropola. oko 20 u obliku
sanduka. Kasni srednji
LIT.: S. 1971, 236. N.
16.22 BORICI, Srebrenica. Srednjovjekovno grob-
lje. u obliku sanduka, orijen-
tiranih Z-I i S-J; ukras: polumjesec, rozeta, sab-
lja, ruka. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 235: N.
16.23 BRATELJEVICI, Kladanj. Sred-
njovjekovn,o groblje. u oblikl.1
sarkofaga; ukras: tit s i natpis. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: M. Vego 1981, 63, Sl. 21. N.
I
68
16.24 BRATUNAC 1, Bratunac. Praistorij.ski tumu-
lu.s i srednjovjekovno groblje. Istraivanje vrila M.
1971. Tumulus smjeten u samom gradu
(promjer 14 m, visina oko 1,80 m); je od
zemlje. Prvobitni praistorij.ski grobovi uniteni nak-
nadnim ukopavanjima. Otkrivena 24 srednjovjekov-
na groba; prilog: bronzano i srebrno dugme i du-
dinar s kraja 14. i 15. v. U centru
grada lociran veliki i zaravnjen tumulus.
Vjerovatno bronzano doba i kasni srednji vijek.
LIT.: i'd. 1972 b, 75-78. M.
16.25 BRATUNAC 2, Bratunac. Rimska zgrada. Os-
taci materijala i kameni blo-
kovi. Rimsko doba.
LIT.: Basler 1965, 93. M.
16.26 BRATUNAC 3, Bratunac. Srednjovjekovna
oko 124 u obliku sandu-
ka, sarkofaga i stuba, orijentiranih Z-I i S-J;
ukras: krst, spirala, biljni motivi. Na jednom spo-
meniku natpis. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 228. N.
16.27 BRDO (Brod), Tuholj-Brdo, Kladanj. Sred-
njovjekovni spomenik. Usamljeni u obliku
sarkofaga, orijentiran Z-1; ukras: bordura, spirale
i vegetabilni motiv. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 212. N.
16.28 BREGOVI, Vlasenica. Srednjovje-
kovno groblje. u obliku
sanduka i sarkofaga. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1972 a, 67. N.
16.?9 BREZE, Kladanj. Srednjovjekovno
groblje. u obliku sanduka i
sarkofaga, orijentirana Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 214. N.
16.30 BRIJEG, Srednjovjekovna
nekropola. 32 u obliku sarkofaga,
orijentirana S-J i Z-I; ukras: traka.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 216. N.
16.31 BRLOZNIK, Brlonik, Han Pijesak. Srednjo-
vjekovno groblje. osam u obliku
sanduka, orijentiranih Z-I i S-J. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 233-234. N.
16.32 BUBANJ, Srednjovjeko-
vna nekropola. 28 u obliku sarko-
faga i s tele, orijentiranih Z-1; ukras: polumjesec,
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 213. N.
16.33 BUJAKOVICA POLJE, Srebreni-
ca. Srednjovjekovna nekropola. Uniteno oko 10 ste-
u obliku sanduka. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 237. N.
16.34 CERANSKO BRDO, Cerska, Vlasenica. Sred-
njovjekovna nekropola. 88 u ob-
liku sanduka, sarkofaga i stela, orijentiranih Z-I,
ostali fragmentirani; ukras: rebra, krst,
polumjesec, spirale, vegetabilni motivi. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 220. N.
16.35 CERSKA, Cerska, Vlasenica. Srednjovjekovna
nekropola. 14 u obliku stela (stu-
bova), orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 220. N.
16.36 CRKVA RUZICA (Potkunjica), Tegare, Bra-
tunac. Rimska i srednjovjekovna nekropola i ostaci
zgrade. Na omanjem uzvienju uz pravoslavno grob-
lje est rimskih nadgrobnih spomenika
u sekundarnoj upotrebi i tri u obliku stuba.
U sredini uzvienja nalaze se ostaci temelja neke
zgrade, vjerovatno crkve. Rimsko doba, 3-4. st. i
kasni srednji vijek.
LIT.: C. Patsch 1893, 135, 137-138; D. Sergejevski 1934, 14-
-15; I. Bo:ianGv1ki 1967, 47; . 1971, 229.
I.
16.37 CRKVENI GA.I, Crvice, Srebrenica. Prai.sto-
rijska nekropola sa tumulima. est humki smjete-
na je na visokom platou uz crkvu. Humke su znatno
a u n.0ke su ukopani recentni grobovi (di-
menzije: oko 14 do 20 m, visina oko 0,40-
-1,60 m). Bronzano :ili eljezno doba. M.
16.38 CRKVICA, Staroglavice, Srebrenica. Rimski
nadgrobni spomenik. crkv:1 i grobnica
na svod. dio apside i grobnicn na svod. U
ruevinama je ulomak stele s reljefom i nat-
pisom. Rimsko doba, 2-3. st. i doba,
5-6. st.
UT.: I. Bojanovs!;.i 1982 a, 146-149.
16.39 CRKVINA, Glogova, Bratunac. Srednjovje-
kovno groblje. Unitena nekropola Kasni
srednji vijek. N.
16.40 CRKVINA, Podcrkvina, Vlasenica. Ostaci rim-
skog naselja, rimska stela i srednjovjekovna nekro-
pola. Na humku je bila smjetena i nekropola sa
oko 300 Rimsko doba, 2-3. st. i kasni sred-
nji vijek.
LIT.: C. Patsch 1902 a, 5-6. V. Pakvalin
16.41 CRKVINA, Vlasenica,
bazilika. Probno iskopavanje izvrio
!vI. 1971. Otkrivena je apsida, dio junog
zida i nartekrn bazilike (duina oko 20,30 m). U ap-
sidi je vidljiv subselium, ostaci cathedre i temelja
oltarne pregrade, kao i pod od maltera i
Dstaci fresko maltera na zidu sa crveno bojenim or-
namentom u obliku trake i malih krieva. Bazilika
je imala episkopalnri. karakter. doba
kraj 5. i 6. st.
LIT.: M. 1973, 73-75. I.
16.42 CRKVINE, Jasenova, Srebrenica. Srednjovje
kovna crkva. Na prostoru obraslom umom raspo-
znaju se ruevine neke vjerovatno crkve.
Kasni srednji vijek. T. Glava
16.43 CRKVITE, Brezak, Bratunac. Rimsko nase-
lje. Na prostoru uz Drinu nalaze se tragovi rimskih
zidova i cigle, a je i fragmenat korintskog
kapitela. Rimsko doba, 1-3. v. I. Cremonik
l.6.44 CRKVITE, Srebrenica. Rimsko na-
selje i srednjovjekovno groblje. Otkriveni ostaci rim-
skog materijala (kamen i cigla) i ljud-
ske kosti, ostaci srednjovjekovnog groblja. Rimsko
doba i srednji vijek. I. Cremonik
16.45 CRKVITE, Bratunac. Praisto-
rijsko naselje i srednjovjekovna nekropola. Probna
istraivanja obavila M. 1975. Smjetena na
visokoj terasi iznad usjeka rijeke, sa
strmim padom na dijelu prema Drini. Kul-
turni sloj, debljine oko 0,80 m, sadri nalaze koji
pripadaju kulturi. Na krajnjem
dijelu platoa nekoliko neo-
lit i kasni srednji vijek.
LIT.: M. 1979, 196-197. M.
16.46 CRVENA NJIVA, Podravno, Srebrenica. Pra-
istorijska nekropola i srednjovjekovno groblje. Uz
kamene tumule 10 u obliku sa..n-
duka; ukras: polumjesec, rozete. Bronzano ili eljez-
no doba i kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 236. B.
16.47 CRVlCA, Crvica, Srebrenica. Rimski nadgrob-
ni spomenici. Cipus s prikazom tri osobe na
i dva konjanika, po jedan n1 svakoj strani
(uniten) i fragmentirana stela s prikazom
Rimsko doba, 3. st.
L!T.: C. Patscli 1907, 463-464. I.
16.48 CURA, Srebrenica. Srednjovjekovna
nekropola. 27 u obliku sanduka,
sarkofaga i stuba, orijentiranih Z-I. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 236. N.
16.49 CADORISTE, Gradina-Sase, Srebrenica.
Rimska nekropola. Jedan od sektora velike doma-
vijske nekropole je i nekropola s ritusom incinera-
cije na Zatitna istraivanja obavili M.
Baum i D. 1959. i 1960. Smjetena na str-
mom terenu. Mnogi grobovi uniteni. Konstatirana
su tri tipa grobnih jama, odnosno grobova: a)
jama, b) grobna jama sa opaljenim stranama
i c) etani tip groba. Prilozi: posude raznih oblika,
zemljane svjetiljke (rudarske), staklene posudice (bal-
samariji), fibule i dr. Rimsko doba, 2-3. st.
LIT.: M. Baum-D. 1960, 3-29. V. Pakvalin
16.50 CAPORI GORNJI, Gornji, Han
Pijesak. Srednjovjekovna nekropola. oko
40 u obliku sanduka. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 233. N.
16.51 CETENITE, Orahovica, Srebrenica. Sred-
njovjekovna nekropola. 31 u obliku
sanduka, sarkofaga i stuba, orijentiran Z-I; ukras:
rozete. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 235. N.
16.52 COLAKOVICI, Bratunac. Srednjo-
vjekovno groblje. tri u obliku sar-
kofaga i stela, orijentiranih Z-I; ukras: polumjesec,
koplje. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 225. N.
16.53 DJEVOJKA, Kladanj.
Srednjovjekovna nekropola. 27 u
obliku sarkofaga i stela, orijentiranih Z-I; ukras:
krst.
LIT.: S. 1971, 211. N.
16.54 DOLOVI, Bobari, Srednjovjekovno
groblje. est u obliku sanduka i
sarkofaga, orijentiranih S-J. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 217. N.
16.55 DOMAVIA, * Gradina-Sase, Srebrenica. Rim-
sko rudarska naselje i metalurki centar, kasnoan-
refugiji, tragovi srednjovjekovne rudarske dje-
latnosti.
naselje lealo je Saskog potoka i
Majdanske rijeke. Prva iskopavanja obavio je L. Po-
gatschnig 1884-1885. Tad je otkrio gradsku kuriju
broj pos,ve unitenih nalazita na irem
nekadanjeg. sela Gradine.
69
(curia urbana) i gradsko kupatilo (balneum publi-
cum). U ruevinama ovih substrukcija su
natpisi. Najvaniji su oni koji su zabiljeili
naziv naselja Domav(ia) i njegov status municipija
(municipium) i kolonije (colonia), te oni koji svje-
o Domaviji kao sreditu rudarske uprave za
Panoniju i Dalmaciju (procurator metallorum Pan-
noniorum et Dalmatiorum), i o centru rudarskog
distrikta (procurator argentariarum). i jedan
za rude.
Domavija je, uz izrazito rudarsko naselje, bila
i metalurki centar. Na to ukazuju slubeni nazivi
u natpisima i arheoloki nalazi, kao to su olovni
sarkofazi i olovni odlijevi, jer se ovdje eksploatirala
olovo, a iz njega dobivala srebro. Nalazi: kultni i
sepulkralni spomenici, bronzana ruka Sabazija i ara
Jupitera, Imp. Caes Parthicus Brita-
nicus C. Predmeti od stakla i keramike. Rimsko i
doba, 1-6. st.
Grad na Gradini predstavlja utvr-
Konstatirani rn i ostaci rudarske dje-
latnosti u periodu srednjeg vijeka.
LIT.: L. Pogatschnig 1890, 125-130; V. Radimsky 1891 e,
1-19; F. 1891, 387-390; V. Radimsky 1892 e, 1-24;
C. Patsch 1911, 192-195; D. Sergejevski 1930, 162-163; D.
Sergejevski 1940 a, 144; I. Bojanovski 1964, 193; I. Bojanov-
0ki 1965, 103; V. Pakvalin 1961, 203-209; CIL 1902, 12728,
12729, 12732, 8363=12733, 12734, 12736. V. Pakvalin
16.56 DONJI BACIC, Donji Bratunac. Sred-
njovjekovna nekropola. U pravoslavnom groblju sa-
43 u obliku sanduka, sarkofaga i ste-
la, orijentiranih Z-I; ukras: krst, polumjesec, vije-
nac, bordura, oruje, spirala, rebro. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 227. N.
16.57 DONJI DRECELJ, Donji Drecelj. Olovo. Sred-
njovjekovno groblje. Uz pravoslavno groblje
vano je sedam u obliku sanduka i sarkofaga,
orijentiranih Z-I; ukras: spirale, rozeta, vegetabilni
motiv. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 230. N.
16.58 DONJI MAGAICI, Donji Bratunac.
Rimski spomenik i srednjovjekovna nekropola. Na
rimskom spomeniku prikaz ljudske figure.
jedan u obliku stuba, ostali uniteni. Rimsko
doba i kasni srednji vijek.
LIT.: I. Bojanovski 1963, 101-102; S. 1971, 227.
N.
16.59 DRAGIN HAN, Mratinci-Prisoje, Bratunac.
Srednjovjekovno groblje. osam u
obliku stuba. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 227. N.
16.60 1 (Gradina), Srebre-
nica. Srednjovjekovni grad. Na istaknutom visu iz-
nad lijeve obale Drine vidljivi ostaci kvadratne kule
i dvorita (30,5 x 7 m), visoki do 3 m.
Na padinama prema Drini ima ostataka i vanjskog
bedema (duine oko 25 m). U izvorima se spominje
1444. zajedno s Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 237-238. I. Bojanovsiki
16.61 2, Srebrenica. Sred-
njovjekovno groblje. est u obliku
sanduka, sarkofaga i stuba, orijentiranih Z-I; uk-
ras: polumjesec, rozeta, oruje, a na stubu i natpis.
Kasni srednji vijek, kraj 15. v.
LIT.; S. 1971, 237-238. N.
16.62 GROBOVI, Bratunac. Sred-
njovjekovna nekropola. Uniteni Kasni sred-
nji vijek. N.
70
16.63 DZELEPI, Grabovica-Delepi,
Srednjovjekovna nekropola. 12
obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih
ras: tordirana traka. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 221.
Vlasenica.
u
Z-I; uk-
N.
16.64 FAKOVICI, Bratunac. Srednjovje-
kovno groblje. Uz pravoslavnu crkvu je
pet u 9bliku sanduka i sarkofaga, orijenti-
ranih Z-I. K;:i.sni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 229. N.
16.65 GAJ, Donji Bratunac. Praistorijska ne-
krnpola sa tumulima. Istraivanje vrila M.
1976. i 1977. Na uzvienom platou lei 10 humki
preteno od 4 do 16 m, visine
oko 0,50-0,90 m). U jednoj od istraenih humki
otkriveni grobovi sa spaljenim ostacima pokojnika;
sve humke sadravale su fragmente keramike. Bron-
zano i eljezno doba.
LIT.: M. 1979, 173. M.
16.66 GAJ, Gornji Bratunac. Srednjovjekov-
no groblje. 10 u obliku sanduka,
sarkofaga i Etela, orijentiranih Z-I. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 227. N.
16.67 GAJ, Poljak, Srebrenica. Srednjovjekovna
nekropola. 44 u obliku san-
duka i .sarkofaga, orijentiranih Z-I. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 238. N.
16.68 GAJ, Vlasenica. gro-
blje. u obliku sanduka
i stela; ukras: polumjesec; ostali uniteni. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 220. N.
16.69 GAJEVI, Kladanj. Srednjovjekovni
spomenici. dva u obliku sarkofaga
i stele, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 210. N.
16.70 Vlasenica. Sred-
njovjekovna nekropola. 17 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S 1971, 221. N.
16.71 GLAVICA, Vrelo, Srednjovjekovni
1;pomenici. dva u obliku
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 218. N.
16.72 GLAVNA (Cifutsko groblje), Kljetani, Vla-
senica. Srednjovjekovna nekropola. U dvije grupe
72 u obliku sanduka, sarkofaga i
stela, orijentiranih Z-I i S-J; ukras:
traka, polumjesec, vijenac. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 221. N.
16.73 GOJSALICI, Kladanj. Srednjovje-
kovna nekropola. 46 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J; ukras:
tordirana traka, polumjesec, Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 213. N.
16.74 GOLIJANSKO GROBLJE, eravicfr-'-Porode,
Ran Pijesak. Srednjovjekovna nekropola. Uz pravo-
slavno groblje 13 u 9pliku
i sarkofaga, orijentiranih l{asaj. srednji vijek.
LIT,: S. 1971, 233.
16.75 GOLI BRIJEG, Jelake, Olovo. Srednjovje-
kovno groblje. pet u obliku stuba
i amorfnih blokova. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 229. N.
16.76 GORNJA OSICA, Tuholj, Kladanj. Srednjo-
vjekovno groblje. pet u obliku
sarkofaga, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 212. N.
16.77 GORNJI ZALUKOVIK 1, Gornji Zalukovik,
Vlasenica. Praistorijska ostava. Sadri bronzane pr2d-
mete otkrivene na dubini od oko 1,40 m.
Kamo bronzano doba (Br. D-HaAl).
LIT.: M. 1978, 19-21. M.
16.78 GORNJI ZALUKOVIK 2, Gornji Zalukovik,
Vlasenica. Srednjovjekovna nekropola. 40
u obliku sanduka, sark9faga i stele, orijen-
tiranih Z-I; ukras: spirale, krst, vijenac, Kasni
.c:rednji vijek.
LIT.: S. 1971, 223. N.
16.79 GORNJI ZALUKOVIK 3, Gornji Zalukovik,
Vlasenica. Srednjovjekovno groblje. pet
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih
S-J; ukras: polumjesec. Kasni srednji vijek.
LIT.: s. 1971, 223. N.
16.80 GORNJI ZALUKOVIK 4, Gornji Zalukovik,
Vlasenica. Srednjovjekovni spomenici. dva
u obliku sarkofaga, orijentirana Z-I. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 223. N.
16.81 GORNJI ZALUKOVIK 5, Gornji Zalukovik,
Vlasenica. Srednjovjekovna nekropola. 17
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih
Z-I i S-J; ukras: ruka s Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 223. N.
16.82 GORNJI ZALUKOVIK 6, Gornji Zalukovik,
Vla.senica. Srednjovjekovna nekropola. U pravoslav-
nom groblju je 80 u obliku sandu-
ka, sarkofaga i stela., orijentiranih Z-I i S-J; uk-
ras: polumjesec, spirale vegetabilni motivi.
Kas'.1.i srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 223. N.
16.83 GORNJI ZALUKOVIK 7, Gornji Zalukovik,
Vlasenica. Srednjovjekovna nekropola. 17
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih
Z-I i S-J. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 223. N.
16.84 GORNJI ZALUKOVIK 8, Gornji Zalukovik,
Vlasenica. Srednjovjekovno groblje. seda111
u obliku sanduka, sarkofaga i stele,
orijentiranih uglavnom Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 223. N.
16.85 GRACIC, Srebrenica. Srednjovje-
kovna nekropola. 20 u obliku san-
duka, sarkofaga i stela, orijentiranih Z-I. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, N.
16.86 GRAD, Mrkov, Ran Pijesak. Srednjovjekovna
nekropola. Na junom rubu platoa, u grupe,
je 19 u obliku sanduka i
sarkofag.a, orijentiranih Z-I; ukras: jabuka. Na
vernom rubu, u prostoru u ivu stijenu
(dimenzija cca 6 x 5 m), smjetena tri u obliku
sanduka i ispod sanduka, prilikom prekopa-
vanja, otkrivena kamena konstrukcija i skelet. Ka-
sni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 233. N.
16.87 GRADINA, Olovo. Sred-
njovjekovna nekropola. 42 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih uglavnom
SZ-JI; ukras: tordirana traka, spirale i rozete, ar-
hitektonski motivi, ruka s orujem, krst, polumjesec,
krug, figuralna predstava; nekoliko uniteno. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 230. N.
16.88 GRADINA (Crkvina), Bratunac.
Praistorijska gradina, rimska utvrda, ulomci stela,
rimski novac i srednjovjekovne rudarske jame. Pla-
to brda cca 30 x 50 m, okruen je nepravil-
nixn,' elipsastim zidom u kojem se, uz ciglu i estrih
nalazi i lijep to na ostatke praistorijskog
naselja. Neto nie zapaeni su ostaci
zida koji pripada rimskoj utvrdi, podignutog na pr-
vobitnoj praistorijskoj gradini. Nalazi:
materijal, dva fragmenta stela (od njih jedan
u sekundarnom poloaju), baza stupa i novac (Con-
stantinus 2, 337-340); kamen s prikazom kria vje-
rojatno uniten. Na junoj padini brda ostaci starih,
vjerojatno srednjovjekovnih, rudarskih jama. Bron-
zano doba, rimsko doba, 3-6. st. i srednji vijek.
LIT.: V. Radimsky 1889, 45-46; V. Radimsky 1895 a, 227_:_
-228; C. Patsch 1900 a, B.
16.89 GRADlNA, Prais-
torijska gradina. Smjetena na dominantnom brdu.
Istraivanja obavila M. 1977-1979. Na
zapadnoj, strani, je sa tri ma-
sivna zida, od lomljenog nepravilno nasla-
ganog kamena i zemlje. Na unutranjem
zidu je stepenasti prilaz ulazu od koga je,
ka drugom zidu, vodila staza od sitnog
kamena. Debljina kulturnog sloja se
1,70-2,10 m. Pornd brojnog materijala
i ivotinjskih kostiju su ostaci zidova
zgrada, ognjita, tragovi koca, lijep. Na naselju su
postojala tri horizonta, kulturni in-
ventar pokazuje postojanje kontinuiteta u ivotu na-
selja, od ranog bronzanog do doba.
LIT.: M. 1978 c, 25; M. 1983 a, 73-94.
M.
16.90 GRADINA, Praistorijska gradina.
Smjetena na istaknutom brdu na ulazu u kanjon
Lomnice. Na padinama fragmenti praistorij-
ske keramike. Bronzano ili eljezno doba. M.
16.91 GRADOVI, Voljevica, Bratunac. Rimski ka--
sti-um, naselje i srednjovjekovno groblje. Uz Drinu
i na desnoj obali rijeke, na prostoru od
25 ha iri se kompleks. Na njemu
se nalazi mnogo ostataka rimskog ma-
terijala, posebno fragmenata arhitekture. Prostor je
s tri strane bedemom. Odavde rt-
venik Jupiteru s natpisom ... LE/G XI
CI . .. ( ... )/ koji na logor jedne
veksilacije. Uz logor je postojalo i naselje. Ovdje je
smjetena i nekropola Rimsko doba, 1-4.
st. i kasni srednji vijek.
LIT.: C. Truhelka 1891 a, 239; V. Radimsky 1895 a, 228; D.
Sergejevski 1934 a, 12; D. Sergejevski 1935, 19-20; 1. Boja-
novski 1965, 105-107; I. Bojanovski 1982, 139-141.
V. Pakvalin
15.92 . GRAGlR, Srebrenica. Srednjovjeko,..
vna nekropola. pet u obliku san-
71
duka, orijentiranih Z-I; dva ostali uni-
teni. Kasni srednji vijek.
LIT.: 1971, 236.
16.93 GREBACEVAC, Nova Kasaba, Vlasenica.
Srednjovjekovna nekropola. 10 u
obliku sanduka i stela. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1972 a, 68. N.
16.94 GREBEN, Srebrenica. Sred-
njovjekovna nekropola. 70 u ob-
liku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras:
rozete. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 236. N.
16.95 GREBLJICE, Donji Olovo. Srednjo-
vjekovna nekropola. 14 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih SZ-JI;
ukras: motiv krsta. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 232. N.
16.96 GROBNICE, Glogova, Bratunac. Srednjovje-
kovna nekropola. 29 u obliku san-
duka, sarkofaga i stuba. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 227. N.
16.97 GROBNICE, Srebrenica. Srednjovje-
kovno groblje. samo pet fragmentiranih
u obliku sanduka; ostali uniteni. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 237. N.
16.98 GUVNINE (Strnjaci), Udbina, Sred-
njovjekovna nekropola. oko 20 u
obliku stela, orijentiranih Z-I; ostali spomenici uni-
teni; ukras: spirala, rozeta, vegetabilni i floralni
motivi. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 216. N.
16.99 GVOZDENOVICI, Kladanj.
Srednjovjekovna nekropola. 28 u
obliku sanduka, sarkofaga i stela, orijentiranih Z-I;
ukras: polumjesec, krst, ljudska figura. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 210. N.
16.100 HADROVINE, Han Pijesak. Sred-
njovjekovni spomenici. dva u obli-
ku sanduka i sarkofaga, orijentirana Z-I; ukras:
polumjesec. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 233. . N.
16.101 HAD.ICI 1, Sre-
dnjovjekovna nekropola. 15 u ob-
liku sarkofaga. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 218. N.
16.102 HADZICI 2, Sre-
dnjovjekovni spomenici. dva u ob-
liku sarkofaga, orijentirana. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 218. N.
16.103 HANIC, Dolovi, Olovo. Srednjovjekovna ne-
kropola. 14 u obliku sanduka i sar-
kofaga, o rij en tiranih Z-I; ukras: traka,
spirala. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 231. N.
16.104 HRASTIC, Kladanj. Srednjovje-
kovna nekropola. 11 u obliku sar-
kofaga i stela, orijentiranih SZ-JI; ukras: simbo-
znaci i floralni motivi. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 211. N.
16.105 HRNCICI, Bratunac. Srednjovjekov-
na nekropola. 27 u obliku
sarkofaga i stela, orijentiranih SI--JZ i Z-I; ukras:
arhitektonski motivi, linearni ornament, krst, polu-
mjesec, rozeta, vegetabilni motivi, ljudska figura.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 226. N.
16.106 HUM, Pustoe, Vlasenica. Srednjovjekovno
groblje. sedam u obliku sanduka.
sarkofaga i stele, orijentiranih Z-I. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 223. N.
16.107 HUMKA, Srebrenica. Praistorijski
tumulus. osnove oko 20 m. Bronzano ili
eljezno doba. B.
16.108 IGRITE, Orahovica, Srebrenica. Srednjo-
vjekovna nekropola. 23 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I; est spome-
nika u na Jadru. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 235. N.
16.109 ILINO BRDO, Vlasenica. Srednjo-
vjekovno groblje. est u obliku
sanduka, sarkofaga i stele. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1972 a, 67. N.
16.110 JAGODNJA, Jagodnja, Bratunac. Srednjo-
vjekovna nekropola. 15 u o;)liku
sanduka. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 229. N.
16.111 JAKOVICE, Jakovice, Srednjovje-
kovna nekropola. 32 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih preteno Z-I;
ukras: polumjesec, vijenac, figuralna scena.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 219. N.
16.112 JASEN, Jasen, Vlasenica. Srednjovjeko,mo
groblje. U pravoslavnom groblju est ste-
u obliku i sarkofaga. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 221. . N.
16.113 JATINA-DOLINCE, Vrsinje, Vlasenica.
Srednjovjekovna nekropola. 44 u
obliku sanduka, sarkofaga i stele. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 224. N.
16.114 JAZOVI, Srednjovjekovna
nekropola. tri u obliku san
duka i sarkofaga; ostali uniteni. Kasni srednji vijek.
L!T.: S. 1971, 219. N.
16.115 JELASI, Bratunac. Srednjovjekovno
groblje. 49 u obliku sarko-
faga i stubova. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 229. N.
18.116 JELASKE, Jelake, Olovo. Srednjovjekovno
groblje. Uz groblje osam
u obliku sarkofaga i stuba, orijentiranih Z-I;
ukras: krst, disk, polumjesec, uz natp!i.se. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 229. N.
16.117 JEREMICI, J Vlasenica. Srednjovje-
kovna nekropola. 28 u obliku san-
duka. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 224. N.
16.118 JERININ GRAD, Korijen, Sred-
njovjekovni grad. Podignut na jednoj stijeni na des-
noj obali samo ruevine. Kasni
srednji vijek.
LIT.: F. Fiala 1894 c. 329. T. Glava
16.119 KAMENJACI,
Bratunac. Srednjovjekovna nekropola. 29
u obliku sanduka, sarkofaga i stela, orijen-
tiranih SZ-JI; ukras: vitica, krst, polumjesec, biljni
motiv. Kao spolija upotrebljen fragment rimskog
stuba. Rimsko doba i kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 226. N.
16.120 KAMENJAK, Bratunac. Rimska stela. Stela
je pripadala tumulusu s ritusom incineracije o
govore i fragmenti keramike. Rimsko doba,
3. V.
LIT.: I. Bojanovski 1982 a, 141-143. V. Pakvalin
16.121 KAMENJE, Sulice, Srebrenica. Srednjovje-
kovna nekropola. 21 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J. Kasni
rednji vijek.
LIT.: S. 1971, 238. N.
16.122 KARAULA (Rudine), Kotanovci, Srebre:<i-
ca. Rimska nekropola s incineracijom. Istraivanja
obavili M. Baum i D. 1961. i 1962. Ova
kropola predstavlja tzv. sjevernu nekropolu
Domavije. Istraena 42 groba.
Unutar konstatiranih grobnih parcela osnovne
grobne forme vezane su za predrimske kulturne tra-
dicije. Grobne jame obiljeavane su vijencem od
kamenih oblutaka, kao i sredite jame. Grobovi su
orijentirani a grobne parcele I-Z. Grobni
prilozi: zemljane posude formi, zemljane
lampe, balsamarija, kaserole i nakit. Rimsko doba,
1-3. st.
LIT.: D. 1965, 7-27. V. Pakvalin
16.123 KARAULA, Srednjovje-
kovno groblje. 10 u obliku sandu-
ka, sarkofaga i stela, orijentiranih uglavnom Z-I;
ukras: polumjesec, krunice. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 216-217. N.
16.124 KARAULE, Bratunac. Tragovi pra-
istorijskog i rimskog naselja. Na prostoru uz Drinu,
na dubini od 1,20 m, fragmenti praistodjske
keramike. Kultura Na istom prostoru
otkriveni ostaci zidova s nalazima sive keramike i
komadom olova to indicira na tragove naselja iz
rimskog doba. Praistorijsko i rimsko doba, 1-4. st.
V. Pakvalin
16.125 KAURSKI GROB, Kozjaci, Olovo. Srednjo-
vjekovna nekropola. Uz muslimansko groblje, u dvi-
je grupe, 11 u obliku san--
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-1; ukras: tordira-
na traka, spirale, krst i vijenac, koplje i figuralna
predstava. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 231. N.
16.126 KIK, Nova Kasaba, Vlasenica. Praistorijska
ostava. Nalaz bronzanih predmeta sadri tri ukrasne
i 434 dugmeta. fragmenti
posude u kojoj je ostava leala. Starija faza kasnog
bronzanog doba (Br. D-Ha Al).
LIT.: B. 1975, 11-14. M.
16.127 KLADANJ, Kladanj. Bizantijski novac. Na-
bizantski zlatnik (Pulcheria, prva polovina 5. st.).
LIT.: C. Patsch 1900, 562. G.
16.128 KLANAC, Srednjovjekov-
no groblje. u obliku sarkofaga
i stele, orijentirana Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 215. N.
16.129 I\:LICEVAC, SrebrrnicCl. Srednjo-
vjekovni grad. Duboko u kanjonu rijeke Zelenog
Jadra, na krakoj stijeni koju obavija rijeka, nalaze
se ruevine s kulama, kojR
je sredinom 15. st. imala i svoj upravni kotar, koji
se zvao U pisanim izvorima spomenut je
samo u turskim defterima iz 1468/69. i 1485. godine.
Kasni srednji vijek.
LIT.: P. 1977, 243-247. P.
16.130 KLIS, Klis, Olovo. Srednjovjekovno groblje.
nekoliko u obliku sarkofaga; uk-
ras: tordirnna traka, krst, spirale. Kasni srednji vijek.
N.
16.131. KLISA, Donji Olovo. Srednjovje-
kovna crkva i nekropola. Uz ostatke crkve u vidu
jednobrodne s pravougaonim oltarnim
prostorom, orijentirane 1-Z. (Iskopavanja obavio K.
Misilo 1968. i 1969). 25 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I; uk-
ras: tordirane trake, spirale, rozete, krst, vijenac,
rebra, ruka, ruka s Kasni srednji
vijek.
LIT.: M. 1928, 72-73; S. 1971; 232; P. An-
1973 b, 20::1-204. N.
16.132 KLISA, Srebrenica. Ostaci rimske zgrade.
Na prostoru ispod brda Bojno, uz
nailazi se na obilje ostataka rimske cigle. Rimsko
doba. T. Glava
16.133 KLOTIJEV AC 1, Klotijevac, Srebrenica.
Srednjovjekovni grad i nekropola. Smjeten na str-
moj stijeni iznad Drine. Zauzima areal od 100 x 20
m. Objekti su kosi. Dobro su
obje kule i platno koje ih povezuje, kao i objekat
na tt:rasi (tzv. konjunice) koji se rui u Gradski
potok. Na brijegu zv. Jatara, u arealu grada,
vano desetak
LIT.: D. J. Deroko 1939, 203-204. I. Bojainovski
16.134 KLOTIJEVAC 2, Klotijevac, Srebrenica.
Rimski spomenici i srednjovjekovna nekropola. Dva
rimska spomenika, od kojih jedna stela ukraena
figuralnim motivima, upotrebljeni su kao spomenici
na nekropoli od 52 u obliku sanduka,
sarkofaga, orijentiranih Z-1; ukras: vitica, polumje-
sec, figuralne scene. Rimsko doba, 3. v. i kasni sred-
nji vijek.
LIT.: I. Bojanovski 1964 d, 189-192; S. 1971, 237.
N.
16.135 KLJESTANI, Kljetani, Vlasenica. Srednjo-
vjekovni spomenici. dva u obliku
sarkofaga, orijentirana Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 221. N.
16.136 KNEZIJA, Gradina-Sase, Srebrenica. Rim-
sko naselje i nekropola i srednjovjekovna nekropo-
la. Na prostoru uz obalu Saske rijeke prostiru se
nalazi rimske cigle i keramike, kao i ostaci arhitek-
ture i mozaika. je nekoliko olovnih sarko-
faga u kojima je zlatni nakit i novac (A..
Severus, 222-235), ulomci stakla i svjetiljke. Olovni
sanduci na nekropolu s inhumadjom.
10 - Arheoloki leksikon
73
vana i u obliku i ostaci zidane
grobnice. Rimsko doba, 3-4. st. i kasni srednji vijek.
LIT.: C. Patsch 1911, 194-195; 1. Bojanovski 1982 a, 143-
-145. V. Pakvalin
16.137 KOLUDBA, Zaluje, Bratunac. Rimsko na-
selje. Uz potok Koludra, ispod stijena Koludra na-
ilazi se na ostatke rimskih zidova i ciglu na prostoru
od oko 2.000 m
2
Rimsko doba. I. Cremonik
16.138 KOMIC, Zagrade, Vlasenica. Srednjovjekov-
ni grad. Ruevine se nalaze na vrlo istaknutom visu
koji dominira dolinom potoka Lukavice. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1974, 108. P.
16.139 KOPRIVNO, Koprivno, Vlasenica. Srednjo-
vjekovna nekropola. U dvije grupe 14 ste-
u obliku sanduka. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 224. N.
16.140 KOSA, Poljak, Srebrenica. Srednjovjekovna
nekropola. 13 u obliku sanduka,
ostali uniteni. Kasni srednji vijek.
LlT.: S. 1971, 238. N.
16.141 KOSTICI, Vlasenica, Srednjovjekov-
na nekropola. 11 u obliku sandu-
ka. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 224. N.
16.142 KOTANOV ACKO GROBLJE,
soje, Bratunac. Srednjovjekovna nekropola.
no 25 u obliku sanduka, sarkofaga i stuba,
orijentiranih Z-I; ukras: spirala, krst, vijenac. Ka-
sni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 228. N.
16.143 KOVACICI, Kladanj. Srednjovje-
kovni spomenici. dva u obliku sar-
kofaga ukras: motiv spirale. Kasni srednji vijek.
LIT.: s.' 1971, 214. N.
16.144 KOVANLUK, Tupanari, Srednjo-
vjekovni spomenici. dva u obliku
sarkofaga, orijentirana Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 217. N.
16.145 KOVINJ, Uz pravoslavno
groblje devet u obliku i sar-
kofaga. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 217. N.
16.146 KRAJCINOVICI, Vlasenica.
Srednjovjekovna nekropola. 17 u
obliku sanduka, sarkofaga i stele, orijentiranih Z-I.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 224. N.
16.147 KBATINA, Tegare, Bratunac. Praistorijski
tumuli. Nekropola obuhvata i dosta
humke. Vjerovatno bronzano doba.
M.
16.148 KRCEVINA, Srednjovjeko-
vno groblje. u obliku sandu-
ka, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 215. N.
16.149 KRCEVINA, Tupanari, Srednjovje-
kovna nekropola. 42 u obliku
sanduka, sarkofaga i stela, orijentiranih;
ukras: polumjesec. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 217. N.
74
16.150 Tegare, Bratunac. Praistorijska
nekropola sa tumulima. Sastoji se od pet humki
od 10 do 20 m, visine oko 0,80 m. Vjero-
vatno bronzano doba. M.
16.151 KUSELJ, Kuselj, Vlasenica. Srednjovjekov-
no groblje. est u obliku sarkofaga.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 220. N.
16.152 KUTUZERO, Kutuzero, Srebrenica. Srednjo-
vjekovna nekropola. 23 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I; mnogi ote-
ili dislocirani; ukras: rebro, ruka s
Kasni srednji vijek.
LIT.: .. 1971, 236. N.
16.153 LEDINE, Bjelovac, Bratunac. Praistorijski
tumuli. U polju uz Drinu nalaze se dvije
humke, oko 15 m, visine oko 0,80 m. Vje-
rovatno bronzano doba. M.
16.154 LIPENOVICI, Bratunac. Srednjo-
vjekovna nekropola. oko 100 u ob-
liku stubova, u tri grupe, orijentiranih
preteno Z-I; ukras: rebra,
znaci, biljni motivi, figuralna scena. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 228. N.
16.155 LUBARDITA, Gostilj, Srebrenica. Radioni-
ca (deponija) srednjovjekovnih topovskih kugli od
kamena, otkrivena. U blizini je Kamenolom
pod Gracem sa nekoliko stotina kugli (promjera
6,5-9,5 cm). Nedaleko su i dva velika sljemenjaka.
Kasni srednji vijek. I. Bojanovski
16.156 LUBNICKO BRDO, Lubnice, Srebrenica.
Srednjovjekovna nekropola. 27
u dvije grupe, u obliku sanduka i sar-
kofaga, orijentiranih Z-I; ukras: krst. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 236. N.
16.157 LUCICA, Vlasenica. Srednjovjekovna
nekropola. U dvije grupe 33 u ob-
liku sanduka i sarkofaga; ukras: polumjesec. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 225. N.
16.158 LUDMERAC, Radeljevac, Bratunac. Rimski
spomenici i srednjovjekovna nekropola.
spolija s tragovima figuralnih predsta-
va i 18 u obliku i sanduka i stela;
ukr:as: vegetabilni motivi, ljudska figura, krst. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 226. N.
16.159 LUG, Polje, Bratunac.
ski tumulus. Ostaci raskopane humke. Vjero-
vatno bronzano doba. M.
16.160 LUG, Tegare, Bratunac. Praistorijska nekro-
pola s tumulima. Istraivanja vrila M. 1973.
U tegarskom polju, smjetena sedam hum-
ki, oko .10 i 14 m, visine oko 0,50-1 m.
Nasute su zemljanim nasipom. Sahranjivanje je dvo-
jako: skeletno i spaljivanje. Bronzano doba.
LIT.: M. 1975 a, 5-9. M.
16.161 LUKE, Han Pijesak. Srednjovje-
kovna nekropola. 34 u obliku
sanduka i sarkofaga; ukras: polumjesec. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 233. N.
16.162 LUKE, Selite, Srednjovjekovna
nekropola. 48 u obliku sanduka
i stela. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 219. N.
16.163 LUKE (Mramorje), lijebac, Bratunac. Sred-
njovjekovna nekropola. 16 u obli-
ku sanduka, u dvije grupe, orijentiranih Z-I. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 229. N.
16.164 l, Vlasenica. Srednjovjekov-
na nekropola. 37 u obliku
sanduka, sarkofaga i stele, orijentiranih Z-I i S-J.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 224. N.
16.165 LUKICI 2, Vlasenica. Srednjovjekov-
no groblje. sedam u obliku sarko-
faga, orijentiranih SZ-JI. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 225. N.
16.166 LJUTO BRDO, Srednji Dopasci, Kladanj.
Srednjovjekovna nekropola. 25 u
obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I; osta-
li uniteni; natpis. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 213. N.
16.167 MAKOVAC, Bratunac. Srednjovje-
kovna nekropola. 15 u obliku plo-
sanduka, sarkofaga, stela i amorfnih blokova;
ukras: polumjesec, krug, jabuka. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 225-226. N.
16.168 MANASTIRISTE, Bratunac. Sred-
njovjekovno groblje i ostaci crkve. Oko
temelja vjerovatno crkvene est
u obliku Kasni srednji vijek.
N.
16.169 MARICA, Olovo. Srednjovje-
kovna nekropola. 14 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J; ukras:
jabuka. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 231. N.
16.170 MATARUZI, Osatica, Srebrenica. Rimski
nadgrobni spomenici. Dvije stele s figuralnim pred-
stavama; jedna s natpisom. Rimsko doba, 3. st.
LIT.: C. Patsch 1907, 465-466. I.
16.171 Bratunac. Praistorijska ne-
kropola sa tumulima. Istraivanja vrila M.
1970. i 1971. Nekropola sa 14 humki izme-
9 i 16 m, visine oko 0,30-1,30 m. Nalaz iz jedne
humke: bronzana igla, narukvica i Srednje
bronzano doba.
LIT.: M. 1972, 336. M.
16.172 MELJEN, Srednjovje-
kovno groblje. 10 u obliku sarko-
faga, orijentiranih Z-I; ukras: bordure, spirale. Ka-
sni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 215. N.
16.173 MERAJA, Miari, Vlasenica. Srednjovjekov-
na nekropola. 34 u obliku sanduka,
sarkofaga i stela, o rij en tiranih Z-I i S-J; ukras:
bordura, polumjesec, vegetabilni motivi. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 221. N.
16.174 MILOVANOVICI,
Srednjovjekovna nekropola. 14 u
obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I. Ka-
sni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 217. N.
16.175 MILOVO, Srednjovjekovni spome-
nici. tri u obliku sarkofaga, orijen-
tirana Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 216. N.
16.176 MLADOVO, Mladovo, Kladanj. Srednjovje-
kovna nekropola. 17 u obliku san-
duka i sarkofaga orijentiranih Z-I i S-J. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 213. N.
16.177 MOSULJ, Stanovi, Kladanj. Srednjovjekov-
no groblje. osam u obliku sanduka
i sarkofaga, orijentiranih S-J. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 213. N.
16.178 MRAMOR, Donji Drecelj, Olovo. Srednjo-
vjekovno groblje. pet u obliku
sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras: tordirana tra-
ka, spirale, rozeta; nekoliko spomenika uniteno.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 230. N.
16.179 MRAMOR, Kladanj. Srednjovjeko-
vni spomenici. dva u obliku sarko-
faga, orijentirana SZ-JI; ukras: tordirana traka,
spirale, ruka sa sjekirom, srp. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 214. N.
16.180 MRAMOR, Olovo. Srednjovjekovna
nekropola. 80 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-1 i S-J; ukras:
tordirana traka, spirala, rozeta, krst. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 231. N.
16.181 MRAMOR, Kladanj. Srednjovje-
kovni spomenici. dva u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentirana S-J. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 213. N.
16.182 MRAMORCIC, Donji Drecelj, Olovo. Sred-
njovjekovna nekropola. 56 u obli-
ku sanduka, sarkofaga, orijentacije; ukras:
tordirana traka, krst, polumjesec, rozeta; veliki broj
ili uniten. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 230. N.
16.183 MRAMORICA, Kravica-Brana Bra-
tunac. Srednjovjekovna nekropola. 15 ste-
u obliku sarkofaga i stela, orijentiranih Z-I;
ukras: vegetabilni i floralni motivi. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 227. N.
16.184 MRAMORJE, Bratunac. Srednjovje-
kovna nekropola. 34 u obliku
sanduka, sarkofaga i stela, orijentiranih;
ukras: vegetabilni motivi, polumjesec, ruka.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 226. N.
16.185 MRAMORJE, Olovo. Srednjovje-
kovna nekropola. oko 34 u obliku
sarkofaga; ukras: spirala, krst, polumjesec,
*
75
natpis. Kasni srednji vijek, vjerovatno kraj 14. ili
15. st.
LIT.: M. Vego 1981, 48, Sl. 10. N.
16.186 MRAMORJE, Vlasenica. Srednjovje-
kovna nekropola. oko 20 Kasni
srednji vijek. N.
16.187 MRAMORJE, Bratunac. Srednjovjekovno
groblje. Uz pravoslavno groblje osam ste-
u obliku sarkofaga i stuba, orijentiranih
Z-I i S-J; Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 228. N.
16.188 MRAMORJE, Srednjo-
vjekovni spomenici. dva u obliku
sarkofaga, orijentirana S-J. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 218. N.
16.189 MRAMORJE, Jelah, Bratunac. Srednjovje-
kovna nekropola. 16 u obliku san-
duka i stuba, orijentiranih Z-1; ukras:
znaci, biljni motiv, zastava, ljudske figure. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 228. N.
16.190 MRAMORJE, Srednjovje-
kovni spomenici. tri u obliku
sanduka i sarkofaga. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 217. N.
16.191 MRAMORJE, Kamensko-Gradina, Olovo.
Srednjovjekovna nekropola. 31 u
obliku sanduka i sarkofaga, ori}entiranih Z-I; uk-
ras: tordirana traka, arhitektonski motiv, spirale,
rozete, polumjesec, tap, ruka s figuralna
predstava; na jednom spomeniku natpis. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 230. N.
16.192 MRAMORJE, Srednjovje-
kovna nekropola. 35 u obliku plo-
sanduka, sarkofaga i stela, orijentiranih Z-I i
S-J; mnogi fragmentirani; ukras: bordura, spirale,
polumjesec, rozete, figuralna scena. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 216. N.
16.193 MRAMORJE, Kladanj. Srednjo-
vjekovni spomenici. tri u obliku
i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J. Kasni
srednji vijek.
LIT,: S. 1971, 214. N.
16.194 MRAMORJE, Srebrenica. Srednjo-
vjekovno groblje. oko 10 u obliku
sarkofaga i stubova. Kasni srednji vijek.
N.
16.195 MRAMORJE (Rimsko groblje), Loznica, Bra-
tunac. spolija i srednjovjekovna nekropola.
Prilikom zatitnih radova 1975 (S. na nekrn-
poli sa dislocirana su 33 u obliku
sanduka, sarkofaga i stubova, ostali uniteni;
njima ostaci rimskih spomenika: cipus s prikazom
Atisa, kvaderi, kapiteli, fragmenti stubova. Istrae-
na je i 27 grobova, ukopanih u prostu zemlju, po-
vremeno uz drveni ili kameni zatitni okvir, orijen-
tiranih Z-I. Nalaz iz dva groba: i naunica.
Rimsko doba, 2-3. v. i kasni srednji vijek, 14-15. v.
LIT.: C. Truhelka 1891 a, 242; V. Radimsky 1892, 119; S.
1971, 228-229; S. 1980, 139-149. N.
16.196 MRAMORJE, Ljeskovik, Srebrenica. Sred-
njovjekovna nekropola. 18 stefaka u ob-
liku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I. Kasni
srednji vijek.
LIT: S. 1971, 236-237. N.
76
16.197 MRAMORJE, Miari, Vlasenica. Srednjovje-
kovna nekropola. 23 u obliku san-
duka, sarkofaga i stela, orijentirana Z-I i S-J;
ukras: polumjesec, Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 221. N.
16.198 MRAMORJE, Mogue, Olovo. Srednjovjeko-
vno groblje. u obliku
i sarkofaga; ukras: tordirana traka, spirala, rozeta,
ruka s i kopljem. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 230. N.
16.199 MRAMORJE, Olovci, Kladanj. Srednjovje-
kovna nekropola. 22 u obliku san-
duka, sarkofaga i stela, orijentiranih SZ-JI;
ukras: bordura, znaci. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 212. N.
16.200 MRAMORJE, Srebrenica. Rimski
spomenici i srednjovjekovno groblje. S ovog mjesta
dislocirane dvije rimske stele s figuralnim ukrasom:
nekoliko u obliku sanduka, ostali
uniteni. Rimsko doba i kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 234. N.
16.201 MRAMORJE, Srebrenica. Srednjo-
vjekovno groblje. Uz muslimansko groblje, u dvije
grupe, je oko 50 u obliku sanduka,
sarkofaga i stuba, orijentiranih uglavnom Z-I; uk-
ras dva spomenika: polumjesec, jabuka, tordirana
traka, prikaz drveta i psa. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 234-235. N.
16.202 MRAMORJE, Vlasenica. Srednjovjekovna ne-
kropola. 12 u obliku sanduka, sar-
kofaga i stela, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 222. N.
16.203 MRAMORJE, Voljevica, Bratunac. Srednjo-
vjekovna nekropola uz spolija arhitekture.
60 u obliku sanduka i stubova,
orijentiranih preteno Z-I. Rimsko doba i kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 228. N.
16.204 MRAMORJE (Gaj), Sred-
njovjekovno groblje. est u obliku
sarkofaga i stuba, orijentiranih Z-I. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 214. N.
16.205 MRAMORJE, Vlasenica. Srednjo-
vjekovna nekropola. 31 u obliku plo-
sanduka i sarkofaga. Kasni srednji vijek.
LIT.: ,<:;, 1971, 223. N.
16.206 MRAMORJE, eravice, Han Pijesak. Sred-
njovjekovna nekropola. 27 u ob-
liku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I;
ukras: polumjesec. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 233. N.
16.207 MRAMORJE, ioci, Srednjovjeko-
vna nekropola. oko 35 u obliku
sanduka, sarkofaga i stela, orijentiranih Z-I; ukras:
bordura, simboli, spirale, figuralna scena. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 216. N.
16.208 MRAMORJE-POLJE, Strmica,
Srednjovjekovni spomenici. dva u
obliku sarkofaga, orijentirana Z-I. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 217. N.
16.209 MRICA BRDO, Vlasenica. Srednjo-
vjekovno groblje: pet u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-1 i S---'J; uk...;
ns: motiv ljiljana; natpis Divca zlatara. Kasni sred-
nji vijek.
LTT.: S. 1971, 220. N.
16.210 i.\'IUIKICI, Vlasenica.
Srednjovjekovna nekropola. 24 u
ohliku sanduka, sarkofaga i stela, orijentiranih Z-1;
ukras: rebro, krst, polumjesec, vegetabilni
motivi i spirale. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 220. N.
16.211 NABOJINE (Mramorje), Pelemii, Kladanj.
Srednjovjekovna nekropola. 22 u
obliku sarkofaga i stela, orijentirana; ukras:
spirale, vegetabilni motivi, polumjesec, ruka s
Kasni srednji vijek.
T_ 'T.: S. Belagi1.'.: 1971, 213. N.
16.212 NASICA BRDO, N Vlasenica. Srednjo-
vjekovna nekropola. oko 10 Kasni
srednji vijek. N.
16.213 NASICI, Vlasenica. Srednjovjekovno
groblje. oko est Kasni srednji
vijek. N.
16.214 NAVITAK, Olovo. Srednjovje-
kovna nekropola. 38 u obliku plo-
i sarkofaga, orijentirani Z-I i S-J; ukras: tor-
dirana traka, spirale, krst, rozete. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 230-231. N.
16.215 OBORI 1, Donji Dopasci, Kladanj. Srednjo-
vjekovna nekropola. 17 u obliku
sanduka, sarkofaga i stela, orijentiranih Z-I;
ukras: vijenac, polumjesec, ruka s floralni
n10tiv. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 212-213. N.
16.216 OBORI 2, Donji Dopasci, Kladanj. Srednjo-
vjekovna nekropola. 14 u obliku
sanduka, sarkofaga i stela, orijentiranih Z-I; ukras:
motiv spirala. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 212-213. N.
16.217 VODA, Pobude, Bratunac. Sre-
dnjovjekovno groblje. est u obli-
ku stela. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 227. N.
16.218 OLOVAC, Olovo, Praistorijska gradina i
srednjovjekovni grad. Ruevine srednjovjekovnog
nalaze se na kamenitom obronku Gradine,
jugozapadna od dananjeg grada. Na praistorijskoj
gradini, sa koje koplje, raspoznaju
se temelji glavne kule i junog perimetralnog zida
sa zatitnim jarkom. Neposredno ispod gradskih ut-
nalazio se samostan sa crkvom,
a dalje prema sastavcima rijeke Biotice i
nice, prualo se srednjovjekovno Olovo, jedno od
najrazvijenijih varokih naselja stare Bosne. Varo
je izrasla na bazi rudarenja i trgovine olovom. Kasno
bronzano i eljezno doba i kasni srednji vijek.
LIT.: K. Hormann 1889 a, 65-73; P. 1978, 340.
P.
16.219 OLOVCI 1, Olovci, Kladanj. Srednjovjekov-
na nekropola. 17 u obliku sandu-
ka, sarkofaga i stele, orijentiranih Z-I; ukras: tor-
dirana traka, krstovi, spirale; natpis.
LIT.: S. 1971, 211. N.
16.220 OLOVCI 2, Olovci, Kladanj. Srednjovjekov-
no groblje. tri u obliku sarkofaga,
orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 212. N.
16.221 OI;...OVCI 3, Olovci, Kladanj. Srednjovjekov-
no groblje. lJ,. 9blikU: sarko-

I
faga, orijentiranih Z-I; ukras: spirala. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 212. N.
16.222 OLOVO, Olovo. Srednjovjekovna nekropola,
16 u obliku sanduka i sarkofaga.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 231. N.
16.223 OPASIC!, Kladanj. Srednjovjekovni spome-
nici. dva u obliku sarkofaga, orijen-
tirana Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 214. N.
16.224 Bratunac. Srednjo-
vjekovna nekropola. U pravoslavnom groblju
,cana su 63 u obliku sanduka, stele i
.amorfnih blokova, orijentirana SI-JZ i S-J; ukras:
vcg2tabilni motivi, ljudska figura. Kasni srednji vijek.
S. 1971, 227. N.
lG.225 ORAHOVICA, Orahovica, Srebrenica. Sred-
njovjekovna nekropola. 10 u obli-
ku sanduka, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 235. N.
16.226 OSOJE, Vlasenica. Srednjovjeko-
vna n2kropola. 58 u obliku san-
duka, sarkofaga i stela, orijentiranih Z-I; ukras:
polumjesec, buzdovan. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 221. N.
16.227 OSOJNACA, Gostilj, Srebrenica. Srednjovje-
kovna nekropola. 38 u obliku plo-
sanduka, sarkofaga i stuba; ukras dva spomenika
ljudska figura .i Kasni srednji vijek.
UT.: S. 1971, 234. N.
16.228 OSTROV AS, Srebrenica. Sred.-
njovj.3kovna nekropola. U dvije grupe 10
Kasni srednji vijek. N.
16.229 PADALITA, Srebrenica. Sred-
njovjekovna nekropola. U blizini muslimanskog gro-
blja 40 u obliku sanduka,
sarkofaga i stubova. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 237. N.
rn.230 1, Rimski nov-
ci. tri rimska M. Aurelius (161-
-180), Licinius (308-324), Constantinus 2 (337-
-340). Rimsko doba 2. i 4. st.
LIT.: D. Sergejevski 1932, 29. G.
16.231 2, Srednjo-
vjekovni spomenici. U temeljima manastirske crkve
preostalo pet u obliku sanduka; ukras: line-
arni motivi i ostali spomenici uniteni. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 215. N.
16.232 Srednjo-
vjekovno groblje. osam uz pra-
voslavno groblje, u obliku sanduka i stela, orijenti-
ranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 215. N.
16.233 PELEMII 1, Pelemii, Kladanj. Srednjovje-
kovni spomenici. tri u obliku
i stele. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 213. N.
16.234 PELEMII 2, Pelemii, Kladanj. Srednjovje-
kovno groblje. Uz pravoslavno groblje pet
u obliku sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras:
motiv_ spirala. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 213. N.
16.235 PERIN, Srednjovjekovni
grad. Ruevine stoje na padinama Viegrada, iznad
77
zaseoka Perin Grad, na lijevoj strani rijeke Drinja-
U pisanim izvorima spominje se 1444. kao grad
usorskog vojvode Tvrtka Kasni srednji
vijek.
LIT.: P. 1977, 261. P.
16.236 PERIN GRAD, Praisto-
rijska ostava bronzanih predmeta u podnoju
grada Perina. Sastoji se od jedne sjekire-kelta s
proirenim jedne igle, pet srpova i ulo-
maka dvaju Pripada faze
kasnog bronzanog doba (Ha Bl, cca 10. v. st. e.).
LIT.: F. Fiala 1894 c, 329-332; K. Vinski-Gasparini 1983,
662. B.
16.237 PETROVACA, Dubnica, Vlasenica. Srednjo-
vjekovna nekropola. 16 u obliku
sarkofaga i stela. Kasni srednji vijek.
LIT.: $. 1972 a, 67. N.
16.238 PISKAVICE, Betanj, Srednjovje-
kovna nekropola. 10 u obliku sar-
kofaga u blizini pravoslavnog groblja. Kasni srednji
vijek.
UT.: S. 1971, 219. N.
16.239 PLAKALOVICI, Vlasenica. Sred-
njovjekovna nekropola. Uz pravoslavno groblje sa-
34 u obliku sanduka, sarkofaga
i stela, orijentiranih Z-I; ukras: vegetabilni motivi,
krst. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 219. N.
16.240 PLAZACE l, Srednjovje-
kovna nekropola. 13 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 218. N.
16.241 PLAZACE 2, Srednjovje-
kovni spomenici. Grupa od u obliku
sarkofaga, orijentirana Z-I; dva dislocirana; ukras:
p0lumjesec, ruka s spirala. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 218. N.
16.242 PODCRKVINA Bra-
tunac. Praistorijsko naselje i ostaci srednjovjekovne
zgrade. Probna istraivanja obavila M. 1975.
Smjetena na brdu Na strani platoa
otkriven dio temelja vjerovatno crkve.
Na padinama i u podnoju brojni fragmenti
raistorijske i sre<lnjovjekovne keramike, datovane
od neolita do eljeznog doba i u srednji vijek.
LIT.: M. 1979, 197. M.
16.243 PODGORA, Podgora, Vlasenica. Srednjovje-
kovna nekropola. 12 u obliku san-
duka i sarkofaga. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 224. N.
16.244 PODGROBLJE, Han Pijesak. Sred-
njovjekovna nekropola. 31 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I. Kasni
srednji vijek.
LIT.: . 1971, 233. N.
16.245 PODLIJESCE, Bratunac. Ostaci
rimske arhitekture i srednjovjekovno groblje.
van jedan ostali uniteni: kao spolija upo-
trebljen fragment ukraenog arhitrava gra-
dislociran. Rimsko doba i kasni srednji vijek.
N.
16.246 PODRENOVCI, Ran
Pijesak. Srednjovjekovna nekropola. 46
u obliku sanduka i sarkofaga, orijen-
tiranih Z-1 i S-J. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 234. N.
78

16.247 PODRID, Bratunac. Praistorij-
ski tumuli. Dvije humke oko 15 m, visine
0,80 m. Vjerovatno bronzano doba. M.
16.248 PODVIS, Vlasenica. Srednjovjekov-
no groblje. est u obliku
sanduka i sarkofaga. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 220. N.
16.249 POKOJNICA (Mramorje), Ran Pi-
jesak. Srednjovjekovno groblje.
ka u obliku sanduka, orijentirana; ukras:
rozeta u krugu. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 233. N.
16.250 POMOL, Pomol, Vlasenica. Srednjovjekovna
nekropola. 24 u nekoliko grupa,
u obliku sanduka i sarkofaga. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 225. N.
16.251 POPOVICI, Srednjovje-
kovno groblje. sedam u obliku
sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras: polumjesec,
buzdovan. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 215-216. N.
16.252 POIJAK, Pjenovac, Ran Pijesak. Srednjo-
vjekovni grad. Smjeten na brijegu strmih padina
koji kao klin lei iznad potoka Pitice i Bjesnice.
Od masiva je odvojen rasjelinom dubokom oko 15 m,
na strani, dok se ostale tri strane strmo
obruavaju. Vrh brijega je formiran kao
uski plato (oko 50 x 10 m) du ivica se vide
ostaci gradskih bedema. Na i zapadnoj stra-
ni su hrpe kamena, koje od ruevin::i
kula. U unutranjosti su vidljive konture jedne gra-
prislonjene uz ivu stijenu, a uz sjeverni
bedem, jedna jama zatrpana kamenjem, vjero-
vatno cisterna. Povrinski nalazi: fragmenti srednjo-
vjekovne keramike i eljezne troske na padinama.
Kasni srednji vijek. T. Glava
16.253 POTKUCA, Tupanari, Srednjovje-
kovno groblje. pet u obliku sar-
kofaga, orijentiranih Z-I. Kasni SJ.'lednji vijek.. . ,
LIT.: S. 1971, 218, N. M1letic
16.254 POTPUTNJACA, Bratunac. Rim-
sko naselje. Na prostoru uz Drinu otkriveni temeljni
zidovi sa apsidom i ulomci rimske cigle, keramike
i zidnog maltera s tragovima boje. Rimsko doba,
1-4. st.
LIT.: I. Bojanovski 1981 c, 149. V. Pakvalin
16.255 PREKA NJIVA, Voljevica, Bratunac. Sred-
njovjekovna nekropola. 16 u obli-
ku sarkofaga i stuba. Kasni srednji vijek.
' N.
16.256 PRESEDO, Cerska, Vlasenica. Srednjovje-
kovna nekropola. 54 u obliku san-
duka, sarkofaga i stela, orijentiranih Z-I;
rebro, znaci, vitica, vegetab1lm
motivi, ruka. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 220. N.
16.257 PREVILICA, Strmica-Gornji Dopasci, Se-
sedam u obliku sarkofaga,
orijentiranih Z-I ukras: spirala. Kasni srednji vijek.
' N.
16.258 PRIJANO\TICI 1, Kladanj. Sred-
njovjekovno groblje. u obliku
sarkofaga, orijentirana Z-I. Kasni srednji .. ,
LIT.: S. 1971, 211. N. M1lehc
16.259 PRIJANOVICI 2, Kladanj. Sred-
njovjekovno groblje. pet u obliku
sanduka. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 211. N.
16.260 PRIJANOVICI 3, Kladanj. Sred-
njovjekovni spomenici. dva u obli-
ku i s tele, orijentirana Z-I; ukras: floralni
motiv, krst. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 211. N.
16.261 RAJICI, Vlasenica. Srednjovjekovni
spomenici. tri u obliku sanduka i
stele. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1972 a, 68. N.
16.262 RASCE-LJUBINA, Crvica, Srebrenica. Rim-
ska vila i nekropola i srednjovjekovno groblje. Na
njivi uz ostatke zidova i dijelova arhitekton-
skog ukrasa, i tri nadgrobna spomenika s
likom Atisa i figuralnim scenama i natpisom. Ka-
snije upotrebljeni kao spolija. Na susjednim njivama
zv. Ljubina obilno se izorava rimska opeka, a na
i ostaci skeleta. Vjerovatno se radi o vili i
groblju uz nju. i jedan u obliku
sanduka. Rimsko doba, 3-4. st. i kasni srednji vijek.
LIT.: C. Patsch 1907, 464; I. Bojanovski 1967, 42-44.
I. Bojanovski
16.263 RAICA GAJ, Vlasenica. Srednjo-
vjekovno groblje. u obliku
sarkofaga, dislocirani. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 220. N.
16.264 RAVAN, Gornji Zalukovik, Vlasenica. Sred-
njovjekovna nekropola. 16 u ob-
liku sanduka, sarkofaga i stele, orijentiranih
preteno SZ-JI. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 223. N.
16.265 RAVAN, Srebrenica. Srednjovjekovno grob-
lje. Uz m.uslimansko groblje pet
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i
S-J; ukras: spirale, Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 235. N.
16.266 RAVAN-GRADINA, Vlasenica-Gradina.
Srednjovjekovna nekropola. U blizini muslimanskog
groblja, u dvije grupe, 19 u obliku
sanduka, sarkofaga i stela, orijentiranih Z-I i S-J;
ukras: znaci, s rukom. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 222-223. N.
16.267 RAVNE, Ravne, Kladanj. Srednjovjekovno
groblje. u obliku sanduka,
orijentirani Z-I i S-J. Kasni srednji vijek. .
LIT.: . 1971, 214. N. M1letic
16.268 RIDIC, Srebrenica. Srednjovjekovna
nekropola. 19 u obliku sanduka
i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J; ukras: rozeta.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 238. N.
16.269 RIJEKE (Podglavica), Ran Pijesak.
Srednjovjekovna nekropola. 12 u
obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I; neki
dislocirani. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 233. N.
16.270 ROGAJLIJA, Sred-
njovjekovno groblje. sedam u ob-
liku sanduka i sarkofaga. Kasni srednji
LIT.: S. 1971, 216. N. M1letic
16.271 RUDISTA, Vrelo, Srednjovjekovna
nekropola. 28 u obliku sanduka,
sarkofaga i stela, orijentiranih Z-I. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 218. N.
16.272 RUPOVO BRDO, Rupovo Brdo, Vlasenica.
Srednjovjekovna nekropola. U dvije grupe
17 u obliku sanduka. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 225. N.
16.273 SAC, Dubnica, Vlasenica. Praistorijska hum-
ka i srednjovjekovni grobovi. Istraivanja vrila M.
1975. Humka (dimenzija 30 x 30 m, visine
oko 2,50 m) nasuta je zemljom. Na periferiji je imala
kameni vijenac. Sahranjivanje je dvojako: skeletno
i sa spaljivanjem. Otkriveno je i spalite. Grobni
prilozi: kremene alatke, kamene sjekire, fragmenti
keramike i fragmentirana statueta. Eneolit i srednje
bronzano doba. Humka je znatno naknad-
nim ukopavanjem grobova koji, najvjerovatnije po-
iz kasnog srednjeg vijeka.
LIT.: M. 1979, 183-187. M.
16.274 SEGNA, Loznica (Voljevica), Bratunac. Osta-
ci zgrade i rimski nadgrobni spomenik.
otkriveni kameni kvaderi; rimski spomenik ukraen
figuralnim motivima. Rimsko doba, 3. st.
LIT.: V. Radimsky 1889, 44-45; D. Sergejevski 1935, 19-20.
I.
16.275 1, Bratunac. Ostava rim-
skog novca. 790 sestertiusa kovanih u kov-
nici VIMINACIUM (Kostolac): (Gordianus 3, 238-
-244; Philippus 1, 244-249; Decius, 249-251;
Trebonianus Gallus, 251-253; Volusianus, 2'51-253;
Aemilianus, 253; Hostilianus, 251). Rimsko doba, 3. st.
LIT.: C. Truhelka 1891 a, 240-242. G.
16.276 SIKIRIC 2, Bratunac. Rimski kultni
spomenik. rtvenik boanstvu Silvana.
Rimsko doba, 3. st.
LIT.: E. 1977, 322. V. Pakvalin
16.277 SIMICA GROBLJE, Rogojevina, U
pravoslavnom groblju 32 u obliku
sanduka i sarkofaga. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 219. N.
16.278 SIMIN KR, Tarevo, Kladanj. Srednjovje-
kovni spomenici. dva u obliku stela.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 210. N.
16.279 SJEDALJKA, Bastahovine, Srebrenica. Sred-
njovjekovna nekropola. 48 u ob-
liku sanduka, sarkofaga i stubova, orijentiranih Z-I;
ukras: polumjesec. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 234. N.
16.280 SKELANI, Skelani, Srebrenica. Rimsko na-
selje, crkve i nekropola i srednjovje-
kovno groblje. Iskopavanja obavio C. Patsch 1896--
-1898. Ovdje se locira M(unicipium) MAL(vesiati-
um). U rimsko doba kraj se vrlo rano kolonizira
italskim doseljenicima s obale Ja-
drana. U municipiju se podiu baze care-
vima (Antonius Pius, Septimius, Severus, Karakala).
rtvenike podiu beneficijari iz legije I ADIUT(rix),
X G(eminae), XI CL(audiae) P(iae) F(idelis) i V MA-
CEDON(icae), a ih rimskoj Trijadi (Jupi-
teru, Minervi i Junoni), te Silvanu, Marsu, Liberu
i Mitrasu, a jedan kultovima, Eskulapu i Hi-
giji. brojnim nadgrobnim spomenicima
se cipus s imenom grada u natpisu M(unicipium)
MAL(vesiatium) i drugi s imenom princepsa CIV(ita-
tis) DINDA[rior(um)]. Na irokom prostoru uz Drim1
zapaeni su ulomci arhitekture kao i podni mozaici,
uz nalaze keramike, stakla i novca. Otkrivene su i
1::1
dvije jednobrodne crkve s polu-
kruni apsidama i prostorijama i nar-
teksom, orijentirane I-Z, odnosno SI-JZ. Oko
njih prostiralo se groblje; grobovi s drvenim
zima, bez priloga, uglavnom orijentirani I-Z. Ru-
evine jedne od bazilika posluile su za srednjovje-
kovno groblje. Nalaz: par naunica dalmatinsko-hr-
vatske grupe, 11-12. st. Rimsko i do-
ba, 1-6. st. i srednji vijek.
LIT.: C. Truhelka 1891 a, 243-244; C. Patsch 1907, 431-463;
D. Sergejevski 1930, 164; D. Sergejevski 1938 a, 112; D. Ser-
gejevski 1940 a, 147; D. Sergejevski 1951 a, 307-308; 1. Cre-
monik 1951 a, 259; 1. Bojanovski 1967, 44-46; 1. Bojanovski
1968 a, 241; V. Pakvalin 1983 a, 103-106. V. Pakvalia
16.281 SKENDEROVICI, Srebrenica.
Srednjovjekovni spomenik. Usamljeni u ob-
liku sarkofaga; ukras: disk. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 236. N.
16.282 SLAVANJ, Slavanj, Olovo. Srednjovjekovna
nekropola. 43 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih SZ-JI i SI-JZ;
ukras: tordirane trake, spirale, krst, polumjesec, pla-
rebra. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 231. N.
16.283 SOFRE, Srebrenica. Srednjovjekovni spome-
nici. Uz pravoslavno groblje dva u
obliku sanduka, ostalih devet uniteno 1963. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 235. N.
16.284 SREBRENA LUKA, Srebrenica.
Rimsko naselje i grobnica. Probna iskopavanje oba-
vfo C. Patsch 1898. Tragovi rimskog naselja vidljivi
na kosim padinama uz Srebreni potok (ulomci crije-
pa, cigle, keramike i rtvenici beneficijara) i zidana
grobnica. Rimsko doba, 1--4. st.
LIT.: C. Truhelka 1891 a, 244; C. Patsch 1907, 431-444.
V. Pakvalin
16.285 SREBRNIK (Stari Grad), Srebrenica. Sred-
njovjekovni grad. Na planinskoj kosi koja se sa
strane stepenasto sputa prema glavnini na-
selja, na odvojenim terasama nalaze se ostaci dviju
Na Donjem gradu dominira bolje
arhitektura turskog doba, dok je Gornji ili Stari
grad sav u ruevinama: raspoznaju se jo torzo
glavne kule i konture nekoliko manjih
Tehnika gradnje je nesumnjivo srednjovjekovna. U
pisanim izvorima ne spominje se tako ali se
zna da je sluio kao zatita varoi koja
je u 14. i 15. st. bila najrazvijenije gradsko naselje
u Bosni. Kasni srednji vijek.
LIT.: M. 1934, 186-196. P.
16.286 STARIC, Kladanj. Srednjovjekovni
spomenici. dva u obliku sarkofaga,
orijentirana Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 214. N.
16.287 STAROGLAVICA, Staroglavica, Srebrenica.
Srednjovjekovna nekropola. 18 u
obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih SZ-JI;
ukras: predstave oruja i ljudskih figura. Kasni sre-
dnji vijek.
LIT.: S. 1971, 234. N.
16.288 STOLICE, Bratunac. Srednjovje-
kovna nekropola. 43 u obliku plo-
sanduka, sarkofaga i stubova. Kasni srednji vijek.
LIT.:. S. 1971, 228. N.
16.289 STRANA, Rovai, Vlasenica. Srednjovjekov-
na nekropola. 10 u obliku sarko-
80
faga i stela, orijentiranih Z-I; ukras: reb-
ro, znaci. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 220. N.
16.290 STRMICA, Strmica, Srednjovjeko-
vna nekropola. U pravoslavnom groblju
37 u obliku sanduka, sarkofaga i stela ori-
jentiranih Z-I i S-J; ukras: traka, polu-
mjesec, rozeta. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 217. N.
16.2fil S1'UPARI, Stupari, Kladanj. Srednjovjekov-
ni spomenici. dva u obliku sarko-
faga. srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 210. N.
16.292 STUPARSKI KR, Stupari, Kladanj.
njovjekovno groblje. est u obliku
sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J; arhitektonski
motivi, simboli, spirale, sjekira, tap. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 210. N.
16.293 1, Kladacij.
no groblje. osam u obliku sandu-
ka, sarkofaga i stela, orijentiranih Z-I i S-J: uk-
ras: bordura, polumjesec, biljni motiv. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 212. N.
16.294 SUL.JICI 2, Kladanj. Srednjovjekov-
na nekropola. 10 u obliku sarko-
faga, orijentiranih Z-I; ukras: tap i biljni motiv.
Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 212. N.
16.295 SARAMPOVO, Srebrenica. Sred-
njovjekovna nekropola. 23 u obliku
sanduka i sarkofaga; ukras: disk. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 235. N.
16.29_6 SEKOVICI, rimski na-
laz. Zeljezno ralo. Rimsko doba. B. M8Jrijan
16.297 IJAKOVICA GROBLJE,
Uz pravoslavno groblje 10 u obliku
stela. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 219. N.
16.298 SLJIVOVA, Pale, Srebrenica. Srednjovje-
kovna nekropola. 10 u obliku san-
duka i sarkofaga. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 236. N.
16.299 SUBIN, ubin, Srebrenica. Srednjovjekovni
grad i nekropola. '.Ruevine omanjeg stoje
na otrom kamenitom visu. Ispod grada nalazi se
groblje sa nekoliko a postoji i tradicija o
crkvi. Zna se da je grad imao i manje
-zanatska i svoj upravni kotar. U pisanim
izvorima poznat je samo po turskom defteru iz
1_468/69. Kasni srednji vijek.
LIT.: P. 1977, 256-257. P.
16.300 TABAHANA, Tabahana, Vlasenica. Srednjo-
vjekovni spomenik. Usamljeni u obliku sar-
kofaga, orijentiran Z-I; ukras: antropomorfni krst
i srp. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 222. N.
16.301 TAREVO 1, Tarevo, Kladanj. Srednjovje-
kovno groblje. devet u obliku plo-
i sanduka, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 210. N.
16.302 TAREVO 2, Tarevo, Kladanj. Srednjovje-
kovni spomenici. tri u obliku sar-
kofaga, orijentirana Z-I i S-J; ukras: polumjesec,
prikaz ivotinjskih figura. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 210. N.
16.303 TEGARE, Tegare, Bratunac. Ostaci mauzo-
leja. Fragmenti natpisa palimpsesta. Jedan dio na-
je u Tegarama, a drugi kod Lutvina hana. Pri-
padaju jednom natpisu mauzoleja u Tcgarama. Rim-
sko doba, 3. st.
LIT.: C. Patsch 1893, 135; D. Sergejevski 1941, 23-26.
V. Pakvalin
16.304 TEKIJA, Tekija, Bratunac. Srednjovjekovni
spomenik. Usamljeni u obliku stele; ukras:
vegetabilni motivi, ljudska figura. Kasni srednji 'l.'ijek.
LIT.: S. 1971, 226. N.
16.305 TEPEN, Tepen, Srednjovjekovna
nekropola. oko 70 u obliku sandu-
ka i stela, orijentiranih Z-I; ukras: polumjesec.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 217. N.
16.306 TOLISA, Kladanj. Sred-
njovjekovno groblje. devet u obli-
ku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras:
spirale, grozd, ruka i zastava. Kasni srednji vijek.
L!T.: S. 1971, 211. N.
16.307 TOLJEVICI, Vlasenica. Srednjo-
vjekovna nekropola. 14 u obliku
sanduka. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 224. N.
.16.308 TRISICI, Srednjovjekovna
nekropola. Uz pravoslavno groblje 17 ste-
u obliku stela, orijentiranih Z-I. Kasni srednji
vijek.
LIT.: '. 1971, 215. N.
16.309 TRLO, Donji Drecelj, Olovo. Srednjovjekov-
no groblje. est u obliku sanduka
i sarkofaga, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LlT.: S. 1971, 230. N.
16.310 Postolje, Srebrenica. Srednjovjekov-
na nekropola. Grupa Kasni srednji vijek.
N.
16.311 TRNJACI, Kladanj. Srednjovje-
kovno groblje. u obliku sar-
kofaga, orijentirana Z-I; ukras: tordirana traka,
rebra. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 211. N.
16.312 TRNOVO 1, Trnovo, Srednjovje-
kovna nekropola. 29 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras:
na rebra, znaci, Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 218. N.
16.313 TRNOVO 2, Trnovo, Srednjovje-
kovno groblje. u obliku sar-
kofaga, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vjek.
LIT.: S. 1971, 218. N.
16.314 TROLIZ, Srebrenica. Srednjovje-
kovni spomenici. dva u obliku sar-
kofaga, orijentirana Z-I; ostali uniteni. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 234. N.
16.315 TRUBAR, Trubar, Srebrenica. Srednjovje-
kovno groblje. pet u obliku sarko-
faga, orijentiranih Z-I i S-J; ukras: rozeta. Kasni
srednji vijek.
LiT.: S. 1971, 238. N.
16.316 TUHOLJ l, Tuholj, Kladanj. Srednjovjekov-
ni spomenik. Usamljeni u obliku sarkofaga,
razbijen; ukras: ruka sa titom. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 212. N.
16.317 TUHOLJ 2, Tuholj, Kladanj. Srednjovjekov-
na nekropola. 10 u obliku sarko-
faga i stela; ukras: bordura, spirala, floralni motiv.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 212. N.
16.318 TURALICI, Vlasenica. Srednjovje-
kovna nekropola. 45 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 221. N.
16.319 UGASICE, Tegare, Bratunac. Rimsko nase-
lje. Tragovi naselja (ulomci cigle i kamenja) zapa-
e:1i su na prostoru od oko 10 dunuma. Rimsko
doba, 1-4. st. V. Pakvalia
16.320 USJENOV ACA, Krasanpolje, Bratunac. Sre-
dnjovjekovna nekropola. 15 Kasni
srednji vijek. N.
16.321 VAGANI 1, Kladanj. Srednjovjekovno gro-
blje. est u obliku sanduka, ori-
jentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 213-214. N.
16.322 VAGANI 2, Kladanj. Srednjovjekovno gro-
blje. u obliku stela, orijenti-
ranih Z-I; ukras: znaci. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 214. N.
16.323 VAGANJ, Srebrenica. Praistorijski
tumulus. tumulus, 25 m, visine cca
4 m, i ukopan. Bronzano ili e-
ljezno doba. V. Pakvalin
16.324 VAKUF, Vlasenica. Srednjovje-
kovna nekropola. 23 u obliku san-
duka, sarkofaga i stela; orijentirana Z-I; ukras:
rebra, polumjesec, vegetabilni detalji, figu-
ralna scena. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 222. N.
16.325 VARO, eravice, Han Pijesak. Srednjovje-
kovni metalurki pogon. Stare talionice eljeza ras-
poznaju se uz donji tok potoka Varonice, desne
pritoke Krivaje. Pisani izvori spominju ovo mjesto
kao rudnik tek 1469, ali sam naziv Varo govori o
srednjovjekovnom porijeklu. Kasni srednji vijek.
LIT.: P. 1978, 341. P.
16.326 VAROITE, Donji Olo-
vo. Srednjovjekovni spomenici. dva
u obliku sanduka, orijentirana SZ-JI; ukras: pla-
rebra, krst, krunica. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 231-232. N.
16.327 VELEDIN (Veletin), Vlasenica. Sred-
njovjekovni grad. Ruevine srednjovjekovnog utvr-

LIT.: S. 1974, 108, 112. P.
16.328 VELIKA GRADINA, Rupovo Brdo, Vlase-
nica. Praistorijska gradina. naselje s
vanim dijelom suhozidnog bedema. Kulturni sloj
erodiran. Povrinski nalazi vrlo rijetki. Bronzano ili
eljezno doba. B.
16.329 VELIKI PLATO, Gradina-Sase, Srebrenica.
Rimska nekropola. Prostirala se na pla-
tou gornjeg dijela Gradine, na se sjevernom,
11 - Arheoloki leksikon
81
naJmzem kraju, nalazio refugium. Nekropolu su is-
traivali M. Baum i D. 1958-1960. Na os-
novu otkrivenih grobova (ukupno 70), moe se pret-
postaviti da se sredite, a moda i najstariji dio
nekropole, nalazio na najravnijem dijelu platoa.
Na ovoj nekropoli konstatirano je sahranjivanje
sa incineracijom, s grobnim jamama, ukopanim u
zdravicu. Zastupljena su tri tipa: prvi u vidu jama
jednostavnog oblika, malih dimenzija i plitko uko-
panih u sloj glinaste zemlje; drugi, sa jamama pra-
vougaonog oblika, dimenzija i dublje ukopa-
nim; etani tip, odnosno spaljivanje na licu
mjesta. brojnim nalazima dominiraju zemljane
posude formi, zemljane rudarske lampice
i staklene Rimsko doba, 2-3. st.
LIT.: M. Baum-D. 1959, 23-51; M. Baum-D. Sre-
1960, 3-29. V. Pakvalin
16.330 VIJENAC, Kladanj. Srednjovje-
kovna nekropola. 15 u obliku plo- .
sanduka, sarkofaga i stela, orijentiranih Z-I.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 212. N.
16.331 VIJENAC, Vlasenica. Srednjovjekov-
na nekropola. 29 u obliku
sanduka, sarkofaga i stela. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 219. N.
16.332 VIS, Bobari, Srednjovjekovno gro-
blje. u obliku sarkofaga.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 217. N.
16.333 VIS, Vlasenica. Srednjovjekovno gro-
blje. U blizini grada Veledina pet
u obliku i sarkofaga. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 220. N.
16.334 VINJICA, Vinjica, Vlasenica. Srednjovje-
kovna nekropola. U nekoliko grupa 114 ste-
u obliku sanduka. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 225. N.
16.335 VITEZ, Sulice, Srebrenica. Srednjovjekovno
groblje. est u obliku sarkofaga,
orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 238. N.
16.336 VITICI, Vlasenica. Srednjovjekovni
grobovi. tri u obliku sanduka. Ka-
sni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 224. N.
16.337 VLASENICA, Vlasenica. Srednjovjekovni
spomenici. Uz staru, poruenu damiju se-
dam u obliku sanduka, dislocirani. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 223. N.
16.338 VLAKOV AC, Gornji Olovo. Sred-
njovjekovni spomenik. Usamljeni u obliku
obeliska (niana); ukras: spiralni i vegetabilni mo-
tivi, tordirana traka, motiv. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 232. N.
16.339 VRANOVINA, Nova Kasaba, Vlasenica. Os-
taci rimske zgrade i stele. Iznad desne obale Jadra
je rimska opeka i kvaderi, te gor-
nji dio rimske stele s prikazom ene i mua u relje-
fu. Rimsko doba, 1-4. st.
LIT.: I. Bojanovski 1981 c, 146-147. V. Pakvalin
16.340 VRELO, Vrelo, Srednjovjekovna
nekropola. 21 u obliku sanduka i
sarkofaga. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 218. N.

16.341 ZAELISIJE, LjeskQvik, Srebrenica. Srd.njo-
vjekovno groblje. u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J; uk-
ras: krst. Kasni srednji vijek.
LIT.: .5'. 1971, 237. N.
16.342 ZAKLOPACA, Vlasenica. Sred-
njovjekovna nekropola. 12 u ob-
liku sanduka, sarkofaga i stela, orijentiranih Z-I.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 223. N.
16.343 ZALAZJE, Zalazje, Srebrenica. Srednjovje-
kovna nekropola. U pravoslavnom groblju
20 u obliku sanduka i stubova. Kasni
srednji vijek. N.
16.344 ZGUNJA l, Zgunja, Srebrenica. Srednjovje-
kovno groblje. devet u obliku
sanduka, sarkofaga i stuba, orijentiranih Z-I i S-J.
Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 238. N.
16.345 ZGUNJA 2, Zgunja, Srebrenica. Srednjovje-
kovno groblje. osam u obliku plo-
sanduka, sarkofaga i stuba, orijentiranih Z-I
i S-J; ukras: rozete i tap, uz natpis na dva spo-
menika. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 238. N.
16.346 ZGUNJEVSKO POLJE, Zgunja, Srebrenica.
Rimsko naselje. Ostaci kamena i jedan
rtvenik Jupitru. Rimsko doba, 3-4. st.
LIT.: D. Sergejevski 1930, 164. I.
16.347 ZLATOVO, Ljeskovik, Srebrenica. Srdnjo-
vjekovno groblje. oko osam u ob-
liku sanduka. Kasni srednji vijek. N.
16.348 ZLOKOSA, Olovo. Srednjovje-
kovni spomenici. dva u obliku sar-
kofaga, orijentirana Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 233. N.
16.349 ZMAJEVAC, Kladanj. Srednjovje-
kovna nekropola. 12 u obliku sar-
bfa.ga, orijentirana Z-I i S-J; ukras:
znaci. Kasni srednji vijek.
L.lT.: S. 1971, 214. N.
16.350 ZUKICA STRANA, Zagaj, Srebrenica. Osta-
ci rimske zgrade i grobnice. Zatitno
iskopavanje obavio V. Pakvalin 1964. Na omanjem
platou zv. Uzgajnica, otkrivene dvij grobnice na
s vod, s ukopima. Nalazi: fragmenti
keramike i eljezni klin. Rimsko i do-
3-6. st.
LIT.: I. Bojanovski 1964, 193; V. Pakvalin 1983, 109-110.
V. PakvaLin.
16.351 ZANJEVACKA BATA, Voljevica, Bratunac.
Tragovi rimske zgrade (vila rustika). Na oniem
platou iznad sela nailazi se na tragove zidova i frag-
mente keramike. Rimsko doba, 1-4. v. V. Pakval.in
16.352 DRl.JELO, Voljevica, Bratunac. Fragment
rimske arhitekture i srednjovjekovna nekropola. Sa-
25 u obliku sanduka i sarkofaga,
orijentiranih Z-I i S-J; kao spolija upotrebljen
fragment rimskog arhitrava. Rimsko doba i kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971. 228. N.
REGIJA 17 .

REGIJA 17: OPTI POPIS NALAZITA
1. ALIBEGOVCI 1, Kruevci, Sokolac
2. ALIBEGOVCI 2, Kruevci, Sokolac
3. AMOVICA GRADINA,
So kolac
4. ARAREV A GROMILA, Sokolac
5. BANDIN ODAK, Bandin Odak, Sokolac
6. BARE, Koutica, Sokolac
7. BATOVO, Rogatica
8. BEGOV GAJ, Presjeka, Viegrad
9. BEGOVINA, Varoite, Rogatica
10. BERKOVICI, Rogatica
11. BIJELI PUT, Rogatica
12. BILJEG, Rogatica
13. BILJEG, Sokolac
14. BILJEZI, Sokolac
15. BJEGOVICI, Viegrad
16. BJELOSAVLJEVICI, Sokolac
17. BLACE, Blace, Viegrad
18. BOR, Stari Brod, Rogatica
19. BORAC, Varoite, Rogatica
20. BORCI, Vrlazje, Rogatica
21. BOROV AC, Kaljina, Sokolac
22. BOROVSKO, Borovsko, Rogatica
23. BRADVA, Kramer Selo, Rogatica
24. BRANKOVICI, Rogatica
25. BRDA, Brda, Rogatica
26. BRDO, Rogatica
27. BRDO, Rogatica
28. BREGOVI, Slap, Rogatica
29. B:REZJE, Brezje, Rogatica
30. BREZJE, Rogatica
31. BRIJEG, Lepenica, Rogatica
32. BRIJEG, Rogatica
33. BRODAR, Viegrad
34. BUDACI, Budaci, Rogatica
35. CARINE, Presjeka, Viegrad
36. CIGANSKA SOKOLOVINA, Rogatica
37. CIGLE, trpci, Rudo
38. CRKVICE, Greben, Viegrad
39. CRKVINA, Sokolac
40. CRKVINA, Sokolac
41. CRKVINA, Obrveni, Rudo
42. CRKVINA, Pljeivica, Rogatica
43. CRKVINA, Podromanija, Sokolac
44. CRKVINA, Pribidoli, Rudo
45. CRKVINA, Sjeversko, Rogatica
46. CRKVINA-GREBNICE, Klanik, Viegrad
47. CRVENA LOKVA, Citluci, Sokolac
48. CADOVINA, Cadovina, Rogatica
49. CAPLJ A, Kaotice, Viegrad
50. Citluci, Sokolac
51. CAVARINE, Cavarine, Sokolac
52. CA VKE, Sjeversko, Rogatica
53. CITLUCI, Citluci, Sokolac
54. Rogatica
55. DJEDOVCI, Djedovci, Sokolac
56. DOBRUN 1, Dobrun, Viegrad
57. DOBRUN 2, Dobrun, Viegrad
58. DOCEVI, Ljubomilje, Rogatica
59. DONJE TITAREVO, Donje Stitarevo, Vi.egrad
60. DRCALICA, Kneina-Jasik, Sokolac
61. DRIJENJAK, Vragolovi, Rogatica
62. DRV AREVO, Sokolac
63. DUB, Meremilje, Viegrad
64. DUB, Okolita, Viegrad
65. DUB, Veletovo, Viegrad
66. DUBACKO BRDO, Dubac, Rudo
67. DUBOKI DO, Sokolac
68. DUBOKI POTOK, Kneina-Jasik, Sokolac
69. DULUM, Orahovci, Viegrad
70. BRDO, Presjeka, Viegrad
71. 1, Viegrad
72. 2, Viegrad
73. GAJ, Mievina, Rogatica
74. GAJEVINE, Donje titarevo, Viegrad
75. GERUA, Sokolac
76. GTRSKI GRAD, Gire, Sokolac
77. GLASINACKO POLJE,
Sokolac
78. GLAVICA, Barnik, Sokolac
79. GLAVICA, Gornje titarevo, Viegrad
80. GLUHOVINA, Rogatica
81. GODOMILJE, Godomilje, Rogatica
82. GOLA GLAVICA, Vranei, Sokolac
83. GOLUBOVICI, Rogatica
84. GORNJE KUKAVICE, Gornje Kukavice,
Rogatica
85. GORNJI MESICI, Gornji Rogatica
86. GOSINJA PLANINA, Gosinja planina,
Rogatica
87. GRABENICE, Kruevci, Sokolac
88. GRABOVIK, Rudo
89. GRAD, Bukovik, Sokolac
9'0. GRAD, Kovanj, Rogatica
91. GRAD (Ilijak), Sjeversko, Rogatica
92. GRAD, Sokolac
93. GRAD (Ilijak), Zagrade, Sokolac
94. GRAD NA RUJNIKU, Rogatica
95. GRAD POD LAZNICOM, Rogatica
96. GRAD PRISOJE, Trubava, Sokolac
97. GRAD VITANJ, Kula, Sokolac
98. GRADAC (Gradac Okoplje),
Rogatica
99. GRADAC, Rogatica
100. GRADAC, Rogatica
101. G'RADAC, Kramer Selo, Rogatica
102. GRADAC, Kruevci, Sokolac
103. GRADAC (Gujin Gradac), Sokolac
iU4. GRADAC 1, Osovo, Rogatica
105. GRADAC 2, Osovo, Rogatica
106. GRADAC, Sokolac
107. GRADAC (Lijepi grad), Ustibare, Rudo
108. GRADIC, Sokolac
109. GRADIC, Bijele Vode, Sokolac
110. GRADIC PRISOJE, Trubava, Sokolac
111. GRADINA, Buljukovina, Sokolac
112. GRADINA, Dolovi, Rudo
113. GRADINA, Dolovi, Sokolac
114. GRADINA, Gulije, Rogatica
8!
86
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
GRADINA (Klisura), Brdo,
Sokolac
GRADINA, Rogatica
GRADINA (Marinkov Grad), Koutica, Sokolac
GRADINA (Kotorite), Koutica, Sokolac
GRADINA (Nenad Grad), Sokolac
GRADINA (Stolica), Mievina, Rogatica
GRADINA (Kik), Osovo, Rogatica
GRADINA (Komina), Sokolac
GRADINA (Mlad), Sokolac
GRADINA, Pedie, Sokolac
GRADINA (Plije), Podromanija, Sokolac
GRADINA, Sokolac
GRADINA, Sokolac
GRADINA, Vrhbarje, Sokolac
GRADINA, Vrlazje, Rogatica
GRADINA, Zagrade, Rudo
GRADINA, Zagrade, Sokolac
GROBLJE, Jezernice, Viegrad
GREBNICE, Drinsko, Viegrad
GREBNICE, Jasenice, Rogatica
GREBNICE, Orahovci, Viegrad
GREBNICE, Velika Gostilja, Viegrad
GROBLJE, Viegrad
GROBLJE, Zakomo, Rogatica
Rogatica
GUVNO, Pokrivenik, Rogatica
GUZDELJSKO POLJE, Gudelji, Rogatica
Viegrad
HAN LJECICE, Vragolovi, Rogatica
HAN OSOVO, Osovo, Rogatica
HO<;:IMERI 1, Sokolac
HOCIMERI 2, Sokolac
HRASTOV Kula, Sokolac
HRASTOVI (Mramorje), Greben, Viegrad
HRELJIN GRAD, Sokolac
HRID, Sokolac
HRTAR, Hrtar, Viegr.ad
Sokolac
IZBORINE, Rogatica
JAKIN DO, Ponor, Sokolac
JANJOI, Janjoi, Rogatica
Rogatica
JASIK, Vratar, Rogatica
JASIKOVICA, Kruevci-Grabenice, Sokolac
JEVREJSKO GROBLJE, Crni Vrh, Viegrad
JEZERO, Sase, Viegrad
1, Sokolac
2, Sokolac
KALEN GREBLJE, Kaljina, Sokolac
Rogatica
Sokolac
KAURSKO GROBLJE, Hrtar, Viegrad
KILER, Sokolac
KLEOKOV AC, Sokolac
KOBILJ-BRDO, Rogatica
KOMINA, Sokolac
KONOGOVO, Brezje, Rogatica
KORITA, Rogatica
KOSOVO, Kosovo, Rogatica
KOSOVO POLJE, Kosovo Polje, Viegrad
DO 1, Kula, Sokolac
KOV DO 2, Kula, Sokolac
Viegrad
KRIEVAC, Jezernice, Viegrad
KRiEV AC, Zagrade, Sokolac
Viegrad
KRST, Sokolac
Sokolac
Sokolac
LASTRE, Viegrad
LAZE (Podlaze), Laze, Sokolac
186. LIPOV DO, ahdani, Rudo
187. LOZNIK 1, Sokolac
188. LOZNIK 2, Sokolac
189. POLJE 1, Koutica, Sokolac
190. LUBURIC POLJE 2, Koutica, Sokolac
191. POLJE 3, Koutica, Sokolac
192. LUKA, Selita, Sokolac
193. LUKE, ahdani, Rudo
194. LJUBANJ, Setihovo, Rudo
195. LJUBOVINE, Sokolac
196. LJUTA STRANA, Sokolac
197. Sokolac
198. MALA GRADINA, Sokolac
l99. MALA GRADINA, Sokolac
200. MALA GRADINA, Sokolac
201. MALI GRADAC, Rogatica
202. MALI GRADAC, Sokolac
203. MALJEVICI, Rogatica
204. MANDRA, Borike-Mandra, Rogatica
205. MANDRA, Mandra, Sokolac
206. MANGALIN HAN, Donji Dubovik, Viegrad
207. MARAVICI, Rogatica
203. Viegrad
209. MEHAGIN DO, Sokolac
210. MEJDAN, Brezje, Rogatica .,;
211. MEREMILJE, Meremilje, Viegrad
212. MIEVINA, Mievina-Lunjevac, Rogatica
213. Sokolac
214. MRAMOR, Kabernik, Viegrad
215. MRAMOR, Selita, Sokolac
216. MRAMOR, Stop, Rogatica
217. MRAMOR, Sip, Viegrad
218. Vraalice, Rogatica
219. MRAMORJE, Sokolac
220. MRAMORJE, Beheci, Rogatica
221. MRAMORJE, Hrtar, Viegrad
222. MRAMORJE, Jabuka, Sokolac
223. MRAMORJE,
Sokolac
224. MRAMORJE, Kamenica-Podhrid, Viegrad
225. MRAMORJE, Kneina, Sokolac
226. MRAMORJE, Kruevci, Sokolac
227. MRAMORJE, Okruglo, Rogatica
228. MRAMORJE, Osovo-Dolovi, Rogatica
229. MRAMORJE, Pazalje, Rudo
230. MRAMORJE, Pihlice, Sokolac
231. MRAMORJE, Rogatica
232. MRAMORJE, Poratak, Sokolac
233. MRAMORJE, Viegrad
234. MRAMORJE, Rohci, Viegrad
235. MRAMORJE, polje, Sokolac
236. MRAMORJE, Stara Gora, Rogatica
237. MRAMORJE, Rudo
238. MRAMORJE, ahdani, Rudo
239. MRAMORJE, Vagan, Rudo
240. MRAMORJE grobnice), Vraalice-
Rogatica
241. MRAMORJE Zavrblje, Viegrad
242. NAHOTA, Nahota, Rogatica
243. NA VSAN, Rogatica
244. NELJESKE, Sokolac
245. NJIVICA, Mievina, Rogatica
246. OGLAVAK, Bijelo Brdo, Rudo
247. OKOLITA, trpci, Rudo
248. OKRUGLO, Rogatica
249. OPRAICI, Rogatica
250. OSOVO, Osovo, Rogatica
251. OTAVA, Gornje titarevo, Viegrad
252. OVLAGIJA, Sokolac
253. OVLAGIJA, Seljani, Rogatica
254. OVRCJE-MILETCI, Sokolac
255. PALE, Brezje, Viegrad
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
'.286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
PANJEVI, Rogatica
PAPRATNICE, Osovo, Rogatica
PAPRATNICE, Rogatica
P Kruevci, Sokolac

PEJDAHOVO GROBLJE, Gornje titarevo,
Viegrad
1, Rogatica
2, Rogatica
PETROVO POLJE (Petripolje),
Rogatica
PLANJE, Planje, Rogatica
PLOCE, Vranei, Sokolac
PLJEIVICA 1, Plj ei vica, Rogatica
PLJEIVICA 2, Plje:ivica, Rogatica
POBRDALJE, Rogatica
PODGAJ, Podgaj, Rogatica
PODGA.JEVI, Buc1aci, Rogatica
PODGRADAC, Sokolac
PODILIJAK 1, Sj2versko, Rogatica
PODILIJAK 2, Sjeversko, Rogatica
PODOMAR, Sokolac
PODSTRANJE, Rogatica
PODZID, Ribioci, Rogatica
POHOV AC (Puhovac), Sokolac
POLJE, Velika Gostilja, Viegrad
Sokolac
PREVIJA, Kula, Sokolac
RADOV AN HAN, Vragolovi, Rogatica
ljebovi, Sokolac
RASKRCE, Dolovi, Rogatica
RASOV Sokolac
RAZDOLJE, Razdolje, Rogatica
RAEVO BRDO, Sokolac
REPUSEVCI, Repuevci, Viegrad
ROGATICA, Rogatica
RUDINE, Rogatica
RUDINE, Sokolac
RUDINE-IV ANPOLJE, Sokolac
RUJITA, Rujita, Viegrad
RUSANOVICI, Rogatica
SELITE, Okruglo, Rogatica
SELJANI 1, Seljani, Rogatica
SELJANI 2, Seljani, Rogatica
SJEVERSKO 1, Sjeversko, Rogatica
SJEVERSKO 2, Sjeversko, Rogatica
SLAP, Slap, Rogatica
SMREKE, Sokolac
SOKOLAOKO POLJE (Poljak), Gornji Odak,
Sokolac
Rogatica
SOLILA, Varoite, Rogatica
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
I --- - '" ..
STARI BROD, Stari Brod, Rogatica
STIJENA POD PISMOM, lijeb, Viegrad
STUPINE (Mramorovi), Jabuka, Sokolac
AHINSKI GRAD, Sokolac
SARENCEVE Sokolac
Sokolac
TRPCI 1, trpci, Rudo
STRPCI 2, trpci, Rudo
T ALINE, Sokolac
TATINICA, Tatinica, Viegrad
TINJAG-DO, Sokolac
TIRIN HAN, Osovo-Halije, Rogatica
Lepenica, Rogatica
TRNOVIK, Okruglo, Rogatica
TROJAN, Stop, Rogatica
TRUEN KAMEN, Vrhbarje, Sokolac
TRU'TOVO BRDO (Brdace), Mala Gostilja,
Vie grad
TULE, Stop, Rogatica
TURSKA VODA, Seljani, Rogatica
VAROITE, Varoite, Rogatica
8'T"'
VELIKA GRADINA, Sokolac
VELIKA GRADINA, Staro Selo, Sokolac
VELIKA NJIVA, Sokolac
VELIKI CAIR, Sokolac
VELIKI GRAD, Rogatica
VELIKI VRH, Romanija, Sokolac
Sokolac
VILINO KOLO (Vrelo), Rogatica
VISEGRAD 1, Viegrad
VISEGRAD 2, Viegrad
VITANJ, Kula, Sokolac
VLASULJE, Rogatica
VRATAR, Vratar, Rogatica
VRATNICA-RADA V A, Sokolac
VRAALICE, Vraalice, Rogatica
Sokolac
VRELCE, Sokolac
VRHSELITE, Selita, Sokolac
VRLAZJE, Vrlazje-Podgradina, Rogatica
VRTANJAK, Rogatica
Zagrade, Sokolac
ZAKOMO 1, Zakomo, Rogatica
ZAKOMO 2, Zakomo, Rogatica
ZARBOVINA, Zarbovina, Rudo
ZA VRH, Stijenice, Rogatica
EPA, epa, Rogatica
IV
Rogatica
UNOVI, unovi, Sokolac
UPANOVICI, Rogatica
REGIJA 17: POPIS NALAZISTA PRAISTORIJSKOG DOBA
3. GRADINA,
Sokolac (C 3)
4. ARAREV A GROMILA, Sokolac (C 3)
5. BANDIN ODAK, Bandin Odak, Sokolac (C 3)
20. BORCI, Vrlazje, Rogatica (C 4)
21. BOROVAC, Kaljina, Sokolac (B 2)
22. BOROVSKO, Borovsko, Rogatica (D 4)
23. BRADVA, Kramer Selo, Rogatica (D 4)
24. Rogatica (E 4)
27. BRDO, Rogatica (D 4)
29. BREZJE, Brezje, Rogatica (D 4)
37. CIGLE, Strpci, Rudo (H 6)
43. CRKVINA, Podromanija, Sokolac (C 3)
45. CRKVINA, Sjeversko, Rogatica (E 3)
47. CRVENA LOKVA, Sokolac (C 3)
50. Sokolac (C 3)
51. V ARINE, Sokolac (C 3}
52. CA VKE, Sjeversko, Rogatica (E 3)
53. CITLUCI, Sokolac (C 3)
55. DJEDOVCI, Djedovci, Sokolac (C 4)
57. DUBOKI DO, Sokolac (C 4)
76. GIRSKI GRAD, Gire, Sokolac (B 2)
77. POLJE,
Sokolac (C 3)
81. GODOMILJE, Godomilje, Rogatica (E 3)
83. GOLUBOVICI, Rogatica (D 5)
85. GORNJI Gornji Rogatica (D 5)
86. GOSINJA PLANINA, Gosinja planina,
Rogatica (C 5)
89. GRAD, Bukovik, Sokolac (B 2)
88
90. GRAD, Kovanj, Rogatica (D 4) 191. POLJE 3, Koutica, Sokolac (C 3)
91. GRAD (Ilijak), Sjeversko, Rogatica (E 3) 195. LJUBOVINE, Sokolac (D 3)
92. GRAD, Sokolac (D 3) 197. Sokolac (C 3)
93. GRAD (Ilijak), Zagrade, Sokolac (B 2) 198. MALA GRADINA, Sokolac (C 3)
94. GRAD NA RUJNIKU, 199. MALA GRADINA, Sokolac (C 3)
Rogatica (E 4) 200. MALA GRADINA, Sokolac (C 3)
95. GRAD POD LAZNICOM, 201. MALI GRADAC, Rogatica (D 5)
Rogatica (E 3) 202. MALI GRADAC, Sokolac (C 3)
96. GRAD PRISOJE, Trubava, Sokolac (C 2) 204. MANDRA, Borike-Mandra, Rogatica (F 4)
97. GRAD VITANJ, Kula, Sokolac (C 4) 206. MANGALIN HAN, Donji Dubovik,
98. GRADAC (Gradac Okoplje), Viegrad (G 4)
Rogatica (E 3) 207. MARA VICI, Rogatica (D 4)
99. GRADAC, Rogatica (D 4) 209. MEHAGIN DO, Sokolac (C 3)
100. GRADAC, Rogatica (D 5) 210. MEJDAN, Brezje, Rogatica (D 4)
101. GRADAC, Kramer Selo, Rogatica (D 4) 213. Sokolac (C 3)
102. GRADAC, Kruevci, Sokolac (B 2) 224. MRAMORJE, Kamenica-Podhrid,
103. GRADAC (Gujin Gradac), Sokolac (C 3) Viegrad (G 3)
104. GRADAC 1, Osovo, Rogatica (E 4) 227. MRAMORJE, Okruglo, Rogatica (E 4)
105. GRADAC 2, Osovo, Rogatica (E 4) 243. NA VSAN, Rogatica (E 4)
106. GRADAC, Sokolac (C 3) 248. OKRUGLO, Rogatica (E 4)
108. Sokolac (C 2) 249. Rogatica (F '1)
109. Bijele Vode, Sokolac (B 3) 250. OSOVO, Osovo, Rogatica (E 4)
110. PRISOJE, Trubava, Sokolac (C 2) 253. OVLAGIJA, Seljani, Rogatica (E 4)
111. GRADINA, Buljukovina, Sokolac (C 4) 254. Sokolac (D 2)
113. GRADINA, Dolovi, Sokolac (D 3) 257. PAPRATNICE, Osovo, Rogatica (E 4)
114. GRADINA, Gulije, Rogatica (E 4) 264. PLANJE, Planje, Rogatica (C 4)
115. GRADINA (Klisura), Brdo, 266. PLJEIVICA 1, Pljeivica, Rogatica (E 4)
Sokolac (B 2) 271. PODGRADAC, Sokolac (C 3)
116. GRADINA, Rogatica (E 5) 272. PODILIJAK 1, Sjeversko, Rogatica (E 3)
117. GRADINA (Marinkov Grad), Koutica, 274. PODOMAR, Sokolac (D 2)
Sokolac (C 3) 277. POHOVAC (Puhovac), Sokolac (C 3)
118. GRADINA (Kotorite), Koutica, Sokolac (C 2) 279. Sokolac (C 3)
119. GRADINA (Nenad Grad), Sokolac (C 2) 280. PREVIJA, Kula, Sokolac (C 3)
121. GRADINA (Kik), Osovo, Rogatica (E 4) 283. Dolovi, Rogatica (D 5)
122. GRADINA (Komina), Sokolac (D 3) 284. RASOV ACA, Sokolac (C 3)
123. GRADINA (Mlad), Sokolac (C 4) 285. RAZDOLJE, Razdolje, Rogatica (F 3)
124. GRADINA, Pedie, Sokolac (C 3) 289. RUDINE, Rogatica (D 4)
125. GRADINA (Plije), Podromanija, Sokolac (C 3) 290. RUDINE, Sokolac (B 1)
126. GRADINA, Sokolac (C 2) 291. RUDINE-IV ANPOLJE, Sokolac (C 4)
127. GRADINA, Sokolac (D 3) 293. Rogatica (D 4)
128. GRADINA, Vrhbarje, Sokolac (C 4) 297. SJEVERSKO 1, Sjeversko, Rogatica (E 3)
129. GRADINA, Vrlazje, Rogatica (D 4) 300. SMREKE, Sokolac (C 3)
131. GRADINA, Zagrade, Sokolac (B 2) 301. SOKOLACKO POLJE (Poljak), Gornji Odak,
132. GROBLJE, Jezernice, Viegrad (G 5) Sokolac (C 3)
139. Rogatica (D 4) 305. STIJENA POD PISMOM, lijeb, Viegrad (G 3)
144. HAN OSOVO, Osovo, Rogatica (E 4) 307. SAHINSKI GRAD, Sokolac (B 3)
145. 1, 308. Sokolac (C 3)
Sokolac (D 3) 309. Sokolac (D 3)
147. HRASTOVACA, Kula, Sokolac (C 4) 310. STRPCI 1, trpci, Rudo (H 6)
149. HRELJIN GRAD, Sokolac (C 3) TRPCI 2, Strpci, Rudo (I 6)
154. JAKSIN DO, Ponor, Sokolac (C 4) 312. TALINE, Sokolac (C 3)
156. JAREVICI, Rogatica (D 5) 313. TATINICA, Tatinica, Viegrad (F 3)
159. JEVREJSKO GROBLJE, Crni Vrh, 324. VELIKA GRADINA,
Viegrad (F 4) Sokolac (C 3)
160. JEZERO, Sase, Viegrad (G 4) 325. VELIKA GRADINA, Staro Selo, Sokolac (C 3)
170. KOMINA, Sokolac (D 3) 328. VELIKI GRAD, Rogatica (D 5)
171. KONOGOVO, Brezje, Rogatica (D 4) 329. VELIKI VRH, Romanij a, So kolac (B 3)
173. KOSOVO, Kosovo, Rogatica (E 5) 334. VITANJ, Kula, Sokolac (C 4)
175. DO 1, Kula, Sokolac (C 3) 335. VLASULJE, Cadovina, Rogatica (E 5)
179. KRIEV AC, Zagrade, Sokolac (B 2) 337. VRATNICA-RADA V A, Sokolac (C 3)
182. Sokolac (C 3) 339. VRAICI, Sokolac (C 3)
183. Sokolac (C 3) 343. VRTANJAK, Rogatica (D 4)
185. LAZE (Podlaze), Laze, Sokolac (C 3)
344. Zagrade, Sokolac (B 2)
187. LOZNIK 1, Sokolac (C 4)
350. IVALJEVICI
188. LOZNIK 2, Sokolac (C 4) Rogatica (F 3)
189. POLJE 1, Koutica, Sokolac (C 3) 352. Rogatica (F 3)
89
REGIJA l 7: POPIS NALAZITA IZ DOBA RIMSKE VLADA VINE
8. BEGOV GAJ, Presjeka, Viegrad (G 4)
18. BOR, Stari Brod, Rogatica (F 3)
22. BOROVSKO, Borovsko, Rogatica (D 4)
23. BRADVA, Kramer Selo, Rogatica (D 4)
24. Rogatica (E 4)
36. CIGANSKA SOKOLOVINA, Rogatica (E 4)
38. CRKVICE, Greben, Viegrad (G 1)
40. CRKVINA, Sokolac (D 3)
42. CRKVINA, Pljeivica, Rogatica (E 4)
44. CRKVINA, Pribidoli, Rudo (H 6)
46. CRKVINA-GREBNICE, Klanik, Viegrad (F 3)
53. Sokolac (C 3)
61. DRIJENJAK, Vragolovi, Rogatica (D 4)
74. GAJEVINE, Donje Stitarevo, Viegrad (F 3)
136. GREBNICE, Velika Gostilja, Viegrad (G 4)
138. GROBLJE, Zakomo, Rogatica (D 4)
147. HRASTOV ACA, Kula, Sokolac (C 4)
149. HRELJIN GRAD, Sokolac (C 3)
174. KOSOVO POLJE, Kosovo Polje, Viegrad (G 4)
180. Viegrad (G 4)
227. MRAMORJE, Okruglo, Rogatica (E 4)
239. MRAMORJE, Vagan, Rudo (H 5)
264. PLAN JE, Planje, Rogatica (C 4)
267. PLJESIVICA 2, Pljeivica, Rogatica (E 4)
277. POHOVAC (Puhovac), Sokolac (C 3)
279. Sokolac (C 3)
288. ROGATICA, Rogatica (E 4)
293. Rogatica (D 4)
304. STARI BROD, Stari Brod, Rogatica (F 4)
332. VISEGRAD 1, Viegrad (G 5)
339. Sokolac (C 3)
350.
Rogatica (E 3)
REGIJA 17: POPIS NALAZlSTA IZ SREDNJEG VIJEKA
1. ALIBEGOVCI 1, Kruevci, Sokolac (B 2)
2. ALIBEGOVCI 2, Kruevci, Sokolac (B 2)
6. BARE, Koutica, Sokolac (C 3)
7. BATOVO, Rogatica (D 4)
8. BEGOV GAJ, Presjeka, Viegrad (G 4)
9. BEGOVINA, Varoite, Rogatica (D 5)
10. Rogatica (E 3)
11. BIJELI PUT, Rogatica (E 5)
12. BILJEG, Rogatica (E 4)
13. BILJEG, Sokolac (D 3)
14. BILJEZI, Sokolac (A 2)
15. Viegrad (G 6)
16.
Sokolac (C 3)
17. BLACE, Blace, Viegrad (F 3)
18. BOR, Stari Brod, Rogatica (F 4)
19. BORAC, Varoite, Rogatica (D 5)
20. BORCI, Vrlazje, Rogatica (C 4)
24. BRANKOVICI, Rogatica (E 4)
25. BRDA, Brda, Rogatica (F 6)
26. BRDO, Rogatica (E 3)
27. BRDO, Rogatica (D 4)
28. BREGOVI, Slap, Rogatica (F 3)
30. BREZJE, Rogatica (D 5)
31. BRIJEG, Lepenica, Rogatica (D 4)
32. BRIJEG, Rogatica (F 3)
33. BRODAR, Viegrad (F 5)
34. BUDACI, Budaci, Rogatica (C 4)
35. CARINE, Presjeka, Viegrad (G 3)
38. CRKVICE, Greben, Viegrad (G 4)
39. CRKVINA, Sokolac (C 3)
40. CRKVINA, Sokolac (D 3)
41. CRKVINA, Obrveni, Rudo (G 6)
45. CRKVINA, Sjeversko, Rogatica (E 3)
46. CRKVINA-GREBNICE, Klanik, Viegrad (F 3)
48. CADOVINA, Cadovina, Rogatica (E 5)
49. A, Kaotice, Viegrad (F 5)
52. CA VKE. Sjeversko, Rogatica (E 3)
53. CITLUCI, Citluci, Sokolac (C 3)
54. Rogatica (E 5)
56. DOBRUN 1, Dobrun, Viegrad (H 5)
57. DOBRUN 2, Dobrun, Viegrad (H 5)
58. DOCEVI, Ljubomilje, Rogatica (E 3)
59. DONJE TITAREVO, Donje titarevo,
Viegrad (F 3)
60. Kneina-Jasik, Sokolac (B 2)
61. DRIJENJAK, Vragolovi, Rogatica (D 4)
12 - Arheoloki leksi,kon
62. DRV AREVO, Sokolac (B 1)
63. DUB, Meremilje, Viegrad (F 5)
64. DUB, Okolita, Viegrad (G 4)
65. DUB, Veletovo, Viegrad (H 4)
66. DUBACKO BRDO, Dubac, Rudo (F 6)
68. DUBOKI POTOK, Kneina-Jasik, Sokolac (B 2)
69. DULUM, Orahovci, Viegrad (F 5)
70. BRDO, Presjeka, Viegrad (G 4)
71. 1, Viegrad (F 3)
72. 2, Viegrad (F 3)
73. GAJ, Mievina, Rogatica (E 5)
74. GAJEVINE, Donje Stitarevo, Viegrad (F 3)
75. GERUSA, Sokolac (D 2)
76. GIRSKI GRAD, Gire, Sokolac (B 2)
78. GLAVICA, Barnik, Sokolac (D 3)
79. GLAVICA, Gornje Stitarevo, Viegrad (F 3)
80. GLUHOVINA, Rogatica (E 3)
82. GOLA GLAVICA, Vranei, Sokolac (D 3)
84. GORNJE KUKAVICE, Gornje Kukavice,
Rogatica (E 5)
87. GRABENICE, Kruevci, Sokolac (B 2)
88. GRABOVIK, Rudo (F 6)
97, GRAD VITANJ, Kula, Sokolac (C 4)
107. GRADAC (Lijepi grad), Ustibare, Rudo (H 7)
112. GRADINA, Dolovi, Rudo (G 6)
120. GRADINA (Stolica), Mievina, Rogatica (E 5)
127. GRADINA, Sokolac (D 3)
130. GRADINA, Zagrade, Rudo (G 6)
133. GREBNICE, Drinsko, Viegrad (G 5)
134. GREBNICE, Jasenice, Rogatica (E 3)
135. GREBNICE, Orahovci, Viegrad (F 5)
136. GREBNICE, Velika Gostilja, Viegrad (G 4)
137. GROBLJE, Viegrad (G 3)
138. GROBLJE, Zakomo, Rogatica (D 4)
139. Rogatica (D 4)
140. GUVNO, Pokrivenik, Rogatica (F 5)
141. GUDELJSKO POLJE, Gudelji, Rogatica (D 4)
142. Viegrad (F 5)
143. HAN LJESCICE, Vragolovi, Rogatica (D 4)
146. 2,
Sokolac (D 3)
148. HRASTOVI (Mramorje), Greben, Viegrad (G 4)
150. HRID, Sokolac (C 2)
151. HRTAR, Hrtar, Viegrad (F 4)
152. Sokolac (B 2)
153. IZBORINE, Rogatica (E 5)
155. JANJOI, Janjoi, Rogatica (D 4)
90
157. JASIK, Vratar, Rogatica (F 3)
158. JASIKOVICA, Kruevci-Grabenice,
Sokolac (B 2)
161. 1, Sokolac (A 3)
162. 2, Kalauzovi6i, Sokolac (A 3)
163. KALEN GREIBLJE, Kaljina, Sokolac (B 2)
164. Rogatica (E 4)
165. KARETICI, Sokolac (B 2)
166. KAURSKO GROBLJE, Hrtar, Viegrad (F 4)
167. KILER, Sokolac (B 2)
168. KLECKOVAC, Sokolac (D 3)
169. KOBILJ-BRDO, Rogatica (F 4)
172. KORITA, Rogatica (E 4)
175. KOV DO 1, Kula, Sokolac (C 3)
176. KOV DO 2, Kula, Sokolac (C 3)
177. Viegrad (G 4)
178. KRIZEVAC, Jezernice, Viegrad (G 5)
180. Viegrad (G 4)
181. KRST, Sokolac (D 3)
184. LASTRE, Viegrad (F 5)
186. LIPOV DO, ahdani, Rudo (F 6)
189. LUBURIC POLJE 1, Koutica, Sokolac (C 3)
190. LUBURIC POLJE 2, Koutica, Sokolac (C 3)
192. LUKA, Selita, Sokolac (D 3)
193. LUKE, Sahdani, Rudo (F 6)
194. LJUBANJ, Sehitovo, Rudo (G 6)
196. LJUTA STRANA, Sokolac (B 1)
203. Rogatica (D 5)
205. MANDRA, Mandra, Sokolac (D 2)
208. Viegrad (F 5)
211. MEREMISLJE, Meremilje, Viegrad (F 5)
212. MISEVINA, Mievina-Lunjevac, Rogatica (E 5)
214. MRAMOR, Kabernik, Viegrad (G 5)
215. MRAMOR, Selita, Sokolac (D 3)
216. MRAMOR, Stop, Rogatica (F 3)
217. MRAMOR, ip, Viegrad (G 5)
218. MRAMORIC, Vraalice, Rogatica (D 5)
219. MRAMORJE, Sokolac (B 2)
220. MRAMORJE, Beheci, Rogatica (E 3)
221. MRAMORJE, Hrtar, Viegrad (F 4)
222. MRAMORJE, Ja buka, Sokolac (B 2)
223. MRAMORJE,
Sokolac (A 3)
224. MRAMORJE, Kamenica-Podhrid,
Viegrad (G 3)
225. MRAMORJE, Kneina, Sokolac (C 2)
226. MRAMORJE, Kruevci, Sokolac (B 2)
227. MRAMORJE, Okruglo, Rogatica (E 4)
228. MRAMORJE, Osovo-Dolovi, Rogatica (E 4)
229. MRAMORJE, Pazalje, Rudo (F 6)
230. MRAMORJE, Pihlice, Sokolac (B 1)
231. MRAMORJE, Rogatica (E 5)
232. MRAMORJE, Poratak, Sokolac (A 2)
233. MRAMORJE, Viegrad (G 3)
234. MRAMORJE. Rohci, Viegrad (F 5)
235. MRAMORJE, polje, Sokolac (C 3)
236. MRAMORJE, Stara Gora, Rogatica (F 3)
237. MRAMORJE, Rudo (F 6)
238. MRAMORJE, Sahdani, Rudo (F 6)
2319. MRAMORJE, Vagart, Rudo (H 5)
240. MAMORJE grobnice), Vraalice-
Rogatica (D 5)
241. MRAMORJE Zavrblje, Viegrad (F 5)
242. NAHOTA, Nahota, Rogatica (F 5)
244. NELJESKE, Sokolac (B 1)
245. NJIVICA, Mievina, Rogatica (E 5)
246. OGLAVAK, Bijelo Brdo, Rudo (H 6)
247. OKOLISTA, trpci, Rudo (H 6)
251. OTAVA, Gornje titarevo, Viegrad (F 3)
252. OVLAGIJA, Sokolac (D 3)
253. OVLAGIJA, Seljani, Rogatica (E 4)
254. OVRCJE-MILETCI, Sokolac (D 2)
255. PALE, Brezje, Viegrad (G 5)
256. PANJEVI, Rogatica (C 4)
258. PAPRATNICE, Rogatica (F 3)
259. PAZARIC, Kruevci, Sokolac (B 2)
260. PEJDAHOVO GROBLJE, Gornje titarevo,
Viegrad (F 3)
261. PESURICI 1, Rogatica (F 4)
262. PESURICI 2, Rogatica (F 4)
263. PETROVO POLJE (Petripolje),
Rogatica (E 4)
265. Vranei, Sokolac (D 3)
266. PLJESIVICA 1, Pljeivica, Rogatica (E 4)
PLJESIVICA 2, Pl}eivica, Rogatica (E 4)
268. POBRDALJE, Rogatica (F 2)
269. PODGAJ, Podgaj, Rogatica (D 4)
270. PODGAJEVI, Budaci, Rogatica (C 4)
272. PODILIJAK 1, Sjeversko, Rogatica (E 3)
27T PODILIJAK 2, Sjeversko, Rogatica (E 3)
274. PODOMAR, Sokolac (D 2)
275. PODSTRANJE, Rogdtica (E 3)
276. PODZID, Ribioci, Rogatica (F 3)
278. POLJE, Velika Gostilja, Viegrad (G 4)
280. PREVIJA, Kula, Sokolac (C 3)
281. RADO VAN HAN, Vragolovi, Rogatica (D 4)
282. Zljebovi, Sokolac (D 2)
283. Dolovi, Rogatica (D 5)
286. RAZEVO BRDO, Sokolac (C 3)
287. REPUSEVCI, Repuevci, Viegrad (G 5)
288. ROGATICA, Rogatica (E 4)
290. RUDINE, Sokolac (B 1)
292. RUJI,TA, Rujita, Viegrad (F 3)
293. Rogatica (D 4)
294. SELITE, Okruglo, Rogatica (E 4)
295. SELJANI 1, Seljani, Rogatica (E 4)
29'6. SELJANI 2, Seljani, Rogatica (E 4)
W8. SJEVERSKO 2, Rogatica (E 3)
299. SLAP, Slap, Rogatica (F 3)
302. Rogatica (E 5)
303. SOLILA, Varoite, Rogatica (D 5)
306. STUPINE (Mramorovi), Ja buka, So kolac (B 2)
314. TINJAG-DO, Sokolac (A 2)
315. TIRIN HAN, Osovo-Halije, Roga tic.a (E 4)
316. TORIC, Lepenica, Rogatica (D 4)
317. TRNOVIK, Okruglo, Rogatica (E 4)
318. TROJAN, Stop, Rogatica (F 3)
319. TRUSEN KAMEN, Vrhbarje, Sokolac (C 4)
320. TRUTOVO BRDO (Brdace), Mala Gostilja,
Viegrad (G 4)
321. TULEZ, Stop, Rogatica (F 3)
322. TURSKA VODA, Seljani, Rogatica (E 4)
323. VAROSISTE, Varoite, Rogatica (D 5)
326. VELIKA NJIVA, Citluci, Sokolac (C 3)
327. VELIKI CAIR, Sokolac (D 3)
330. VIDRICI, Sokolac (C 3)
331. VILINO KOLO (Vrelo), Rogatica (D 5)
333. VISEGRAD 2, Viegrad (G 4)
335. VLASULJE, Rogatica (E 5)
336. VRATAR, Vratar, Rogatica (F 3)
338. VRAALICE, Vraalice, Rogatica (D 5)
340. VRELCE, Sokolac (A 3)
341. VRHSELISTE, Selita, Sokolac (D 3)
342. VRLAZJE, Vrlazje-Podgradina, Rogatica (O 4)
345. ZAKOMO 1, Zakomo, Rogatica (D 4)
346. ZAKOMO 2, Zakomo, Rogatica (D 4)
347. ZARBOVINA, Zarbovina, Rudo (F 6)
348. ZA VRH, Stijenice, Rogatica (D 4)
349. EPA, epa, Rogatica (F 3)
350. IVALJEVICI
Rogatica (F 3)
351. ZUNOVI, unovi, Sokolac (B 2)
91
REGIJA 17: NALAZITA
17.l ALIBEGOVCI 1, Kruevci, Sokolac. Srednjo-
vjekovna nekropola. 50 u obliku
.'i'lnduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras: tor-
dirana traka. Kasni srednjj vijek.
LIT.: S. 1971, 240. N.
17 .2 ALIBEGOVCI 2, Kruevci, Sokolac. Srednjo-
vjekovna nekropola. 17 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras: mo-
tiv krsta. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 240 N.
17.3 GRADINA, So-
kolac. Praistorijska gradina. Locirana j.e na niskom
bee2.L1ljku u dolini. Plato izdueno-ovalnog oblika,
dimenzija 75 x 50 m, u cjelini je okruen kamenim
bedemom. Sondano ispitivanj2 izveo je B. GrL2:1:=i-
r.:.sa 1978. je da su bedemi spolja zidani
velikim kamenim blokovima, a unutranjost je po-
punjena sitnim lornljenirn. kamenjem.
kultura; kasDO brnnzano i starije eljezno doba.
LIT.: F. Fiala 1392 b, 425; B. Goveda1i:;a 1985, 15-27.
B. Govedari.ca
17.4 ARAREVA GROMILA, Sokolac. Pra-
istorijski tumulus. Osamljeni tumulus, van nekropo-
le, po i sadraju pripada grupi kneevskih
tumula Na krunoj kamenoj
platformi, visine 1,20 m, spaljena je tijelo kneza, a
naknadno stavljeni prilozi: bronzani ljem korintskog
tipa, toke, pojas od astragalnih ipki, narukvice, fi-
bule, igle i dr. Nekoliko metara dalje, na
povrini platforme, poloeno tijelo s neto bronzanog
nakita, tri eljezna koplja i eljeznom bojnom sje-
kirom - po svoj prilici rob ili sluga rtvovan prili-
kom sahrane kneza. Iznad platforme nasut kameni
tumulus oko 2.2 m, visine oko 1,80 m. Gla-
kultura, druga polovina 6. v. st. e.
LIT.: C. Truhelka 1890 a, 70-72; .-1. Benac-B. 1957,
20-21; B. 1979, 159-163; B. 1987 c. B.
17.5 BANDIN OD.ZAK, Bandin Odak, Sokolac. Na
Bandinog Odaka istraili su Brudl i Glos-
sauer (1866), C. Truhelka (1889. i 1890), Strati-
(1891) i F. Fiala (1892) vie od
tumula sa preko sto grobova. Tri groba pripadaju
jednoj od ranijih faza kasnog bronzanog doba (Ha
Al), a ostali uglavnom eljezn<:im dobu, u rasponu
od 7. do 4. v. st. e.
LIT.: M. Hornes 1889, 135-149; F. Fialci Ulf.12 b, 425-.429;
A. Benac-B. 1956, 14, 17;B. 1981, 101, 105-106,
120-121; B. 1983 g, 418, 424-425; B. 1987 c,
B.
17.6 BARE, Koutica, Sokolac. Srednjovjekovna ne-
kropola u polju. 80 u ob-
liku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras:
linearni motivi, polumjesec, rozeta,. krst, oruje. Ka-
sni srednji vijek.
LIT.: S. HJ71, 242. N.
BATOVO, Rogatica. SrBdnjovjekovna
nekropola, 16 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih ukras: polumje-
sec. Kasni srednji vijek;
LIT.: S. 1971, 251. N.

17.8 BEGOV GAJ, Presjeka, Viegrad. Rimski sp-0-
menik i .srednjovjekovni grobovi. Rimska stela-cipus
s likom Atisa, uz dva u obliku sanduka, ori-
jentirarw. Z-I. Rimsko doba i kasni srednji vijek.
LF.: . l!l71, 257. N.
17.9 BEGOVINA, Varoite, Rogatica. Srednjovje-
kovno groblje. est u obliku
i sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras: ruka s
predstave ivotinja, figuralne scene. Kasni s;cdnji
vijek.
LIT.: . 1971, 253. N.
17.10 BERKOVICI, Rogatica. Srednjovje-
kovna nekropola. Uz pravoslavno groblje
35 u obliku sanduka i stela, orijentiranih
ukras: znaci, ljudska figura.
Kasn.i SPednji vijek.
LIT.: S. 1971, 247. N.
17.11 BIJELI PU'f, Rogatica. Srednjovjeko-
vno groblje. est u obliku sanduka,
orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 254 N.
17 .12 BILJEG, Rogatica. Srednjovjekovno
groblje. devet u obliku sanduka,
sarkofaga i stuba, orijentiranih Z-I; stub (nian) s
natpisom vojvode prenesen u Zemaljski
muzej, Sarajevo. Kasni srednji vijek, sredina 15. v.
LIT.: S. 1971, 250; M. Vego 1981, 47-48, Sl. 9.
N.
17.13 BILJEG, Sokolac. Sred-
njovjekovni spomenik. Usamljeni u obliku
sanduka; ukras: znaci, ljudska figura.
Kasni srednji vijek.
LIT.: F. Fial.a 1894 e, 319, Sl. 9. N.
17.14 BILJEZI, Sokolac. Srednjovjeko-
vna nekropola. 24 u obliku sandu-
ka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-Ji; ukras:
tordirana traka, spirale, rozete, vijenac. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: s. 197l, 239. N.
17.15 BJEGOVICI, Vi,egrad. Srednjovje-
kovno groblje. pet u obliku san-
duka. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 260. N.
17.16 BJELOSAVLJEVICI, Sokolac.
Srednjovjekovni nadgrobni spomenik. Usamljeni ste-
u obliku sarkofaga, oll'ijentiran Z-I. Kasni sred-
nji vijek,
LIT.: . 1971, 244. N.
17.17 BLACE, Blace, Srednjovjekovna ne-
kropola. osam u obliku sanduka.
Kasni srednji vij:ek.
LIT.: . 1971, 256: N.
17.lS BOR, Stari Brod, Rogatica. Rimski spomenici
i srednjovjekovna nekropola. Lokalitet je smjeten:
uz pravoslavno groblje. Rimski spomenici u sekun-
darnoj upotrebi, 105. U' obliku san'-
92
duka, orijentiranih Z-I. Rimsko doba kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 255. N.
17.19 BORAC, Varoite, Rogatica. Srednjovjekovni
grad. Jedan od gradova srednjovjekovne
Bosne i sjedite velikakog roda
Prvi pouzdan spomen u izvorima je iz 139,3.
Njegove ruevine se prostiru na izduenom krakom
grebenu sa lijeve strane rijeke iznad dana-
njeg sela a sastoji se od dvije (Ve-
like i Male gradine) i ostataka gradskog naselja koje
je bilo opasano bedemima. Danas se jo raspoznaju
brojna su temelji bili uklesani u ivu
stijenu. od grada prualo se
natsko naselje koje se zvalo - dananje
Varoite. Manje probno iskopavanje na oba-
vio je P. 1961. Kasni srednji vijek.
LIT.: 1942, 31-94; P. 1962, 159-164.
P.
17.20 BORCI, Vrlazje, Rogatica. Praistorijska ne-
kropola sa tumulima i . srednjovjekovna nekropola
sa Smjetena je na blago nagetoj kosi ispod
gradine na jednom od obronaka Gosinje. F.
Fiala je istraio 13 tumula, sa ukupno 27 praistorij-
skih i vie srednjovjekovnih grobova. Fiala
konstatuje i srednjovjekovnu nekropolu sa 43
ka, od kojih dio na praistorijskim tumulima. Najsta-
riji nalazi pripadaju eneolitu (tumulus IX), dva na-
laza ranom bronzanom dobu, od kojih jedan pouz-
dano cetinskoj kulturi (tumuli II i IV), dva groba
su iz zavrne faze kasnog bronzanog doba (Glasinac
IIIc = Ha B2), dok ostali pripadaju starijem eljez-
nom dobu, u rasponu od 7. do 5. v. st. e. Jedan grob
je pouzdano ranosrednjovjekovni, dok je kasnosred-
njovjekovnih, bez priloga, znatno vie.
LIT.: F. Fiala 1894 f, 722-729; A. Benac-B. 1956,
H-10; S. 1971, 251; B. 198:3 d, 184; 186; B.
Covi(; 1987 c. B.
17 .21 BOROV AC, Kalj ina, Sokolac. Praistorijska
gradina. Smjetena je na zaravnjenom vrhu brda
iznad Zutog potoka u rijeku Kaljinu. Plato je
izdueno-ovalnog oblika, dimenzija 90 x 80 m i sa
svih strana je snanim kamenim bedemom.
U jugozapadnom dijelu nalazi se nekoliko
kamenih i zemljanih gromila. Vjerovatno bronzano
i (ili) eljezno doba.
LIT.: B. Govedarica 1985, 15-27. B. Govedarica
17.22 BOROVSKO, Borovsko, Rogatica. Na pod-
tog sela F. Fiala je istraio (1892. i 1893. go-
dine) 20 praistorijskih tumula sa ukupno 56 grobova.
Dio grobova pripada kasnom bronzanom dobu (13.
do 11. v. st. e.), a pretean starijem eljeznom dobu
(uglavnom 6. v. st. e.). Otkriven je i jedan naknadni
ukop iz kasnijeg rimskog doba (4. st.).
LIT.: F. Fiala 1892 b, 438-440; F. Fiala 1893 b,
A. Benac-B. 1956, 19-20; B. 1981,
B. 1987 c.
748-752;
113-117;
B.
17 .23 BRADVA, Kramer Selo, Rogatica. Praistorij-
ska nekropola s tumulima. Truhelka otkopao est
tumula sa vie sahrana, od kojih je jedna iz srednjeg
bronzanog doba, a ostali iz eljeznog doba, uz jednu
naknadnu sahranu iz rimskog doba (4. v.).
LIT.: C. Truhelka 1890, 390-391; B. 1981, 109.
B.
17 .24 BRANKOVICI, Rogatica. Praisto-
rijska nekropola, rimski i srednjovjekovni grobovi.
Na tog sela ispitao je F. Fiala 1896. i 189
1
7.
godine 30 praistorijskih tumula sa 66 grobova. Od
tih, jedan pripada srednjem, a dva kasnom bronza-
nom dobu, dio je iz starijeg eljeznog doba
(uglavnom 6. v. st. e.), a nekoliko
eljeznog doba (5. i 4. v. st. e.). Otkrivena su i dva
naknadna ukopa iz rimskog doba (kasno carstvo), a
na tumula i kasnosrednjovjekovni grobovi pod

LIT.: F. Fiala 1896 d, 453-457; F. Fiala 1897 c, 586-591.
B. 1987 c. B.
17.25 BRDA, Brda, Rogatica. Srednjovjekovno gro-
blje. u obliku sanduka, ori-
jentirani Z-I i S-J; ukras: Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 255. N.
17.26 BRDO, Rogatica. Srednjovjekovna
nekropola sa 80 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras:
biljni motiv, vodenica; mnogi dislocirani. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 247. N.
17 .27 BRDO, Rogatica. Praistorijski tu-
muli i srednjovjekovna nekropola. Na nekoliko tu-
mula 32 u obliku S2.nduka i
sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras: tordirana traka,
spirale, biljni motivi, ptice, krst; (tri
od njih dva s natpisom Vlatka i vojvode
Miotoa preneseni u Zemaljski muzej). Bronzano ili
eljezno doba i kasni srednji vijek, 15. st.
LIT.: . 1971, 252-253, Sl. 32; M. Vego 1981, 51-
-53, Sl. 12-13. N.
17.28 BREGOVI, Slap, Rogatica. Srednjovjekovna
nekropola sa sedam u
obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i
SZ-JI. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 241. N.
17 .29 BREZJE, Brezje, Rogatica. Praistorijski tu-
muli. U okolini Gradine u Brezju ispitao je F. Fiala
1896. pet praistorijskih tumula sa ukupno 32 groba.
Dio grobova pripada kasnom bronzanom dobu (pre-
teno 10. i 9. v. st. e.), a dio starijem eljeznom
dobu (uglavnom 6. v. st. e.).
LIT.: F. Fiala 1896 d, 439-Hl; A. Benac-B. 1956,
:z:l-24; B. 1931, 114, 127; B. 1983 g, 418, 426-428.
B.
17.30 BREZJE, Rogatica. Srednjovjekovna
nekropola. Uz pravoslavno groblje 12 ste-
u obliku sanduka, orijentiranih Z-I; neki dis-
locirani. Kasni srednji vijek.
LIT.: $. 1971, 251. N.
17.31 BRIJEG, Lepenica, Rogatica. Srednjovjekovni
spomenici. dva u obliku sanduka,
orijentirana Z-I; ukras: vitica, Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 249. N.
17 .32 BRIJEG, Rogatica. Srednjo-
vjekovna nekropola. 12 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih SZ-JI.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 246. N.
17 .33 BRODAR, Viegrad. Srednjo-
vjekovni grad. Njegove ruevine stoje na jednom
krakom grebenu, koji se strmo rui u kanjon Drine,
vis-a-vis rijeke Lima. Nedaleko od ruevine,
jedan mali zaselak nosi naziv Varo, to o
Brodara. U pisanim
izvorima Grad se spominje 1442, kao posjed vojvode
Ivania i 1446, kao mjesto iz koga se izvo-
zilo olovo. po imenu, grad je osiguravao i
priJelaz preko rijeke.
LIT.: H. 1953, 11-12; M. Vego 1957 a, 21-22.
P.
17.34 BUDACI, Budaci, Rogatica. Srednjovjekovna
nekropola. 11 u obliku sanduka,
orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 249. N.
17.35 CARINE, Presjeka, Viegrad. Srednjovjekovna
nekropola. 14 u obliku sanduka
i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J. Kasni svednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 257. N.
17.36 CIGANSKA SOKOLOVINA, Rogatica. Rimski
grobovi. U sloju paljevine, 1,5 m ispod povrine
zemlje, su ostaci dvaju spaljenih pokoj-
nika s prilozima. Nalazi:
fibula, pojasna prsten, ogrlica, dvije eljezne
sjekire, no, dlijeto, nekoliko posuda i dr.
Rimsko doba, 3-4. st.
LIT.: F. Fiala 1895 b, 199. I.
17 .37 CIGLE, trpci, Rudo. Praistorijska nekropola
s tumulima. Na ulazu u staro mjesno groblje lei
jedna humka, oko 15 m, visine oko 0,80 m,
a ostaci drugih raskopanih humki zapaaju se na
pojedinim dijelovima groblja i na prostoru susjednih
M.
17 .38 CRKVICE, Greben, Viegrad. Rimski spome-
nik, srednjovjekovna crkva i nekropola. Rimska stela
bogato ukraena s pre<lsta,vom i konjanika u
lovu. Ostaci temelja srednjovjekovne crkve s pravo-
ugaonom apsidom i fragmenti arhitekture uz koje
je osam u obliku amorfnih blokova
i sarkofaga, orijentiranih Z-I. Rimsko doba i kasni
srednji vijek.
LIT.: I. Bojanovski 1964, 197; I. 1970 a, 50-52;
S. 1971, 258. N. Cremoinik
17 .39 CRKVINA, Sokolac. Srednjo-
vjekovna nekropola. Uz pravoslavno groblje
n<J je prek<J 340 u obliku sanduka i
sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras nekoliko spome-
nika: bordura, krst, tap, ruka s kopljem, ljud-
ska figura; spomenik s natpisom uniten. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 244, Sl. 31. N.
17 .40 CRKVINA, Sokolac. Rimski nad-
grobni spomenik i srednjovjekovna nekropola.
vano 30 u obliku sanduka, orijentiranih Z-I;
nekoliko dislocirana; rimski spomenik s prikazom
konjanika. Rimsko doba i kasni srednji vijek.
UT.: D. Sergejev5ki 1944, 10; S. 1971, 24:3.
N.
17.41 CRKVINA, Obrveni, Rudo. Srednjovjekovna
nekropola od oko 120 uglavnom amorfnih
i sanduka, orijentacije Z-I. Ukrasa nema. .
je lokalitet naveo pod sa 37

LIT.: S. 1971, 271. V. Palaves1Jra
17.42 CRKVINA, Pljeivica, Rogatica. Rimsko na-
selje. Na desnoj obali Rakitnice, na manjem breulj-
ku se temelji orijentirane I-Z,
a jugozapadna, na njivama, brojni fragmenti rimsk0
opeke. Odavde i ulomci stele i cipusa. Rimsko
doba, 1-4. st.
LIT.: D. Sergejevski 1936 a, 13; I. Bojanovski 1967 e, 157-
-158. V. Pakvalin
17.43 CRKVINA, Podromanija, Sokolac. Praistorij-
ski tumulus. F. Fiala je na ovom lokalitetu istraio
jedan tumulus sa skromnim nalazima iz eljeznog
doba.
LIT:: F. Fiala 1895 a, 552-553. B.
93
17 .44 CRKVINA, Pribidoli, Rudo. Rimsko naselje.
Povrinski fragmenti rimske opeke i temelji pravo-
ugaonog zdanja, duine oko 12 m. Rimsko doba.
V. Palavestra
17.45 CRKVINA, Sjeversko, Rogatica. Praistorijski
tumuli i srednjovjekovni grobovi. Dva tumula
dimenzija, od kojih je jedan, moda, pretraio F.
Fiala 1896, a drugi B. 1'957. Taj drugi je bio
rodovskog tipa, vjerovatno sa centralnim grobom i
vie radijalno postavljenih naknadnih ukopa iz rani-
jih faza eljeznog doba (7. v. st. e.). U centru tumula
je pet srednjovjekovnih grobova (12-13. v.).
LIT.: B. 1959, 70-85; N. 1959, 217-219.
B.
17.46 CRKVINA-GREBNICE, Klanik, Viegrad.
Rimsko naselje, rimski grobovi i srednjovjekovna
nekropola sa Lokaliteti se prostiru u plod-
noj dolini potoka Klanik. Rimsko nalazite nosi
naziv Crkvina, a srednjovjekovno (sa Greb-
nice. Povrinski nalazi ukazuju na rimsko naselje,
a cipusi i (vjerovatno) grobnica na svod
na rimsku i nekropolu. Srednjovjekov-
na nekropola se sastoji od 359 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih uglavnom Z-I; ukras:
znaci, ljudska figura. Rimsko doba 1-4.
st. i doba 4-6. st. te kasni srednji vijek.
LIT.: D. Sergejevski 1934, 18-19; I. Bojanovski 1964 c, 113;
S. 1971, 256. V. PakvaUn-N.
17.47 CRVENA LOKVA, Citluci, Sokolac. Praisto-
rijska nekropola s tumulima. Istraivali Glossauer
i Brudl 1886, Truhelka 1890. i
1891. Ukupno 31 tumulus s brojem grobova,
od kojih je nekoliko s izrazito bogatim nalazima.
Jedan grob pripada starijoj fazi kasnog bronzanog
doba (Br D-Ha Al, 13-12. v. st. e.), a ostali raznim
fazama eljeznog doba, od 7. do 5. v. st. e.
LIT.: C. Truhelka 1890, 388-389; 1891 a,
::\45; B. 1981, 120; B. 1987 c. B.
17 .48 CADOVINA, Cadovina, Rogatica. Srednjovje-
kovni spomenici. Usamljeni u obliku sanduka,
orijentiran Z-I; u neposrednoj blizini nian s nat-
pisom Kasni srednji vijek, druga
polovina 15. v.
LIT.: S. 1971. 254; M. Vego 1981, 46. N.
17.49 CAPLJA, Kaotice, Viegrad. Srednjovjekov-
na nekropola. 15 osam sanduka i
sedam sljemenjaka. Na jednom kamenom sanduku
je natpis koji spominje Jurajka Radoja.
LIT.: S. 1971, 259; M. Vego 1981, 55, Sl. 14.
V. Pa1aves1Jra
17.50 CARDAK, Citluci, Sokolac. Praistorijska ne-
kropola sa tumulima. C. Truhelka (1890) istraio
sedam, a (1891) jedan tumulus. Na-
lazi pripadaju starijem eljeznom dobu (7. do 5. v.
st. e.).
LIT.: C. Truhelka 1890, 388. B.
17.51 CAVARINE, Cavarine, Sokolac. Praistorijska
nekropola sa tumulima. C. Truhelka (1889) istraio
dva, a F. Fiala 1892. trinaest tumula, sa dvanaest
grobova, preteno iz kraja starijeg i iz eljez-
nog doba (5. i 4. v. st. e.).
LIT.: C. Truhelka 1889 a, 28; F. Fiala 1892 b, 411-414; B.
1987 c. B.
17.52 CAVKE, Sjeversko, Rogatica. Praistorijski tu-
mulus i srednjovjekovno groblje. Na praistorijskom
tumulusu pet u obliku sanduka i sarkofaga,
orijentiranih Z-I. Bronzano ili eljezno doba. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 248. N.
1, CitI;iUC. Citluci, Sokolac. Praistorijska ne-
k;rQpol s t-mulima, rimski i srednjovjekovni gro-
bovi. F. Fi.gla. je 18.92 . .istraio osam tumula sa ukup-
no 34 praistorijska groba, tri naknadna ukopa iz
rimskog doba i dva iz srednjeg vijeka. Praistorijski
grooovi pripadaju raspo1:m od 6; <fo 4. v. st. e., a
njima se kneevski grob iz tumula I sa
bogatim prilozima koji se sastoje oruja i nakita
izrade, dijelova bojne opreme pori-
jekla (knemide, tit), bronzanog ili
italske provenijencije, te brol)zanog nakib i ostale
opreme konja. U tumulu su
konja i pasa. Nekropola u Citluku dala je i vane
podatke za antropologiju Ilira. eljezno
rimsko doba, rani srednji vijek.
LIT.: F. Fiala 1892 b, 399-406; .4.. Benac-B. 1-057,
15-17; B. 1973, 29-92; B. 1979,
143-160; R. 1983, 2(j3; B. 1987. c ..
B.
17".54. DIVCl-KAMEN, Rogatica. Sred-
njovjekov'lli spomenici. Dva usamljena u ob-
liku sarkofaga, orijentirani Z-I i S-J; natpis (Jme-
za Radoja Kasni srednji vijek, 15. v.
LIT.: S. 1971, 255. N.
17 .55, DJEDQVCI, Djeqovci,, Sokolac. Praistorijski tu-
muli. Dva tumula. istraio F. Fiala 189'6. su
dva groba koja pripaqaju eljeznom dobu.
LIT.: F. Fiala 1896 ci, 437. B.
17 .. 56 DOBRUN Dobrun, Viegrad. Srednjovje-
kovni grad. Ruevine glavnog nalaze se
na grebenu Grad u okuci
Rz:pra, sa desne strane. triju de-
tairapih kufa su po visovima sa. lijeve
strane Rzava, Kpsni srednji vijek.
LIT.: l!l42 a, 101-123; Z. 1971,
iOl.:_110. .. . P.
15.57 DOBRUN 2, Dobrun, Viegrad. Srednjovje-
kovna crkva. U blizini srednjovjekovnog grada, na
mjestu gdje R?<tv. iz uskog kanjona, nalaze
se ostaci mapastira i pravoslavne crkve sa freskama
iz sredine st. svakako spomenik
z.idnog slik.;:u-stva u Bosni (portreti
ktitora, srpske vladarske porodice,. slike
crkvenog Sabora). Kasni srednji vijek (14. st.).
LIT.: 1942 a, 101-123; Z. 1971,
101..,...,110. P.
17.58 DOCEVI, I.,,jubomilje, Rogatica. Srednjovje-
kovna nekropola, 48 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J; ukras:
ruka, oruje, figuralna scena. U grobu ispod ukrae-
nog otkrjve:n 1963. skelet pokriven izduJ:ilje-
nim deblom (V. Palavestra i M. Kamenolom
se nalazio na brdu liriclu. Ka$ni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 246. N.
17.59 DONJE TITAREVO; Donje Stitarevo, Vie-
grad. Srednjovjek9vna A.kmf.llaciQnim
jez.erom potopljeno est u obliku sanduka.
Kasni srednji vijek.
LIT:: S: 1971, 256. N.
17 .60 DRCALICA, Kneina-:---Jasik, Sokol&c. Sre4-
n.jovjekovna nekropola. 54 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentirana Z-I; ukras: ruka
s tit, tap., srednji vijek.
LIT.: S; Belagi4 19,71, 241. N ..
17 .61 V.ragolo:,Vi, Roga,ticq. spo-
menik i srednjovjekovna nekropola. Rim,,ska stela, sa.
Atjsa 1619 u obliku
saIJ,duka i sarkofaga; u);:ras: motiv oruja. Rimsko
doba i kasni 5red.nji vijek.
LIT.: S. 1971, 252. N.
17.62 DRVAREVO, Sokolac.
kovna nekropola. oko 80 u obhku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I; u.kras: tol'-
dirana traka, krst, polumjesec. Kasni srednji vijek.
LIT.: . Belagic' 1971, 239. N.
l'(.63 DUB, Meremilje, Srednjovjckomi
spomenici. tri u obliku sa,ndulrn,
orijentirana Z-I; ukras: tit (?). Kasni srednji vijek.
LIT.: . UJ7l, 259. N.
17.64 DUB, Okolita, Viegrad. Srednjovjekovna ne-
kropola. 11 u obliku sanduka i
:oarkofag, orijentirani Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 258. N.
DlUB, Veletovo, Viegrad. Srednjovjekovna
nekroRQla. Uz pravoslavno groblje, u dvije grupe,
46 stefaka u obliku &anduka i sarkofaga,
orijentiranih Z-I i S-J. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 258.
17.66 DUBACKO BRDO, Dubac, Rudo. Srednjovje-
kovni spomenici. Sapuvana dva u obli'.rn san-
duka i sarkpfaga, orijentirana Z-I. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1.971, 271. N.
17.67 DO; Sokolac. Praistorijska
nekropola s Nii ovom lokalitetu F. Fiala
je 1892. godine istraio 22 tumula sa 43 groba. Dva
groba pripadaju 7, 6. v. a nekoliko 5. ili
ranom 4. v. st. e.
LIT.: F. Fiala 1892 b, 406-414; B. 1987 c. B.
17 .68 DUBOKI POTOK, Kneina-J So kolac.
Sr-ednjovjekovni spomenik. Usamljeni u. ob-
liku sarkof.q.ga, Z-I. Rasni srEtdnji vij-ek.
LIT.: S: 1971, 241. N.
17.69 DULUM, Orahovci, Viegrad, Srednjovjekov-
no groblje. Uz sami kamenolom
ka u obliku sanduka i sarkofaga, orijenti'rana Z-I.
Kasni srednji vijek.
LI1'\.: $: 1971, 259. N:
17.70. BRDO, Pre)Sjek.a, Viegrad.
njovjekovna nekropola. 60 u ob-
liku sanduka, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 257. N.
17.71 1, Viegrad. Srednjovje-
kovno groblje. sedam u obliku
sanduka. Kasni. vijek.
LIT.: S. 1971, 256. N.
17;72 2, Viegrad. Srednjovje-
kovni spomenici. tri u obliku sar-
kofaga. Kasni srednji vijek.
LIT.: S .. 1971, 256. N.
1-7:73 GAJ, Mievina, Rogatica. Srednjovjekovna,
nekropola. Oko 20 spomenika, uglavnom plore, dobro
i jedan sljemenjak. Lee kod Obra-
uz put, sjeverno od Gradine. r. Bojanorvski
17;74 Donje Stitarevo, ViSegrad. Rim-
ski nadgrobni spomenici i SI"dnjovjekovna nekro-
pola. Na SI"dnjov:jekovnoj nekropoli sa (uni-
tenoj) su dijelovi rimskih. nadgfol:)mh.
menika (yjerovatno spoUja); od toga tri sa natpiSJma.
Rimsko doba i kasni srednji' vijek.
T ... IT.: D. Sergejevski 1934, 19; D. S.ergejevski 1934 a, br. 15,
i. 16.; E. 1960, 72. 1. Cremomk
17.75 Sokolac. Srednjovjekov-
no groblje. tri u obliku ostali,
neki s ukrasom, uniteni .. Kasni srednji vijek.
LIT.: C. Truhleka 1891 b, 375, 380 Sl. 19; S. 1971
243. N.
17.76 GIRSKI GRAD, Gire, Sokolac. Praistotijska
gradina i srednjovjekovni grad. Lokalitet se nalazi
na dominantnom grebenu iznad rijeke Kaljine.
taci praistorijske fortifikacije uniteni su gradnjom
kula. Vjerovatno bronzano i (ili)
zelJezno doba, te kasni srednji vijek.
LIT.: P. 1978, 341; 1. Bojanovski 1981 c, 176, br. 2;
B. Govedarica 1985, B. Govedarica
17 .77 ,GLASINACKO POLJE, Soko-
lac. Grupa praistori:jskih tumula, preteno di-
menzija, ratrkanih u polju na znatnoj udaljenosti
jedan od drugog, izuzev najjunija, koja obra-
zuju pt>sebnu grupicu pored desne obale Reetn:ice,
ispod dio tumula uniten je
prilikom gradnje ceste 1879-1880, a dva je istraio
F. Fiala. U jednom od tumula iz grupice kraj Reet-
nice naao je J. Lexa bronzana kultna kolica. Ostali
grobovi pripadaju uglavnom starijem eljeznom do-
bu, izuzev jednog koji se datira u srednje bronzano
doba.
LIT.: F. v. Hoch.>tiitter 1881, 289-298; M. Hi:Frnes 1889 135-
-149; F. Fiala 1896 d, 437; A. Benac-B. 1956,' 15.
J;. 1984 a, LH-155.. B.
17.78 GLAVICA, Barnik, Sokolac. Srednjovjekovna
nekropola. 18 u obliku sanduka
orijentiranih Z-I; nekoliko dislocirano. Kasni
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 243. N.
17.79 ;, GLAVICA, Gornje titarevo, Viegrad. Sred-
njovjekovna nekropola. 49 u obli-
ku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-'-J.
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 256. N.
17.80 GLUHOVINA, Rogatica. Srednjo-
vjekovno groblje. U pravoslavnom groblju
devet u obliku sanduka, orijentiranih Z-I.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 247. N.
11.81 GODOMILJE, Godomilje, Rogatica. Praistotij-
ski tutnuli. Na tog sela istraio je F. Fiala
l8M. godine tumula sa ukupn'O 14 grobova
koji uglavnom pripadaju starijem eljeznom dobu
(7. i 6. v. st. e.).
LIT.: F. Fialci 1896 d, 458-460. B.
17 .82 GOLA GLAVICA, Vrartei, Sokolac. Stedhjo-
vjekovno groblje. est u obliku
sanduka, orijentiranih Z-I i S--J. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 243. N.
17.83 GOLUBOVICI, Rogatica. Praisto'-
rijski tumuli. Na istraio je
F. Fiala 1894. godine tri tumula. Nalazi se mogu
samo okvirno datirati u bronzano doba.
LIT.: F. Fiala 1894 f, 748. B.
17.84 GORNJE KUKAVICE, Gornje Kukavice; Ro""
gatica. Srednjovjekovni spomenik. Fragmenti
s natpisom. Kasni srednji vijek.
t.IT.: M. Vego 1981, 42, Sl. 2. N.
17.85 GORNJI MESICI, Gornji Rogatica.
Nekroi;>ola s tumulima. Lei pored puta
bu.ka. Sastoji se od humki,
oko io i 15 m, visine <:lko 0,80 m. Jedan dio humki
95
na nekr?J?01i uniten je radovima na nivelaciji terena.
Tom pnhkom :su kosti i fragmenti kera-
mike. Bronzano ili eljezno doba. M.
PLANINA, Gosinja planina, Roga-
Llca. Na sirem prostoru ove planine nalazi se vie
g'rupa praistorijskih tumula, od kojih je F. Fiala
(1895) istraio 40, a dalja tri C. Truhelka (1909. i
1912). Ukupan broj grobova iznosi preko stotinu,
a od toga najstarija pripadaju eneolitu, jedan
je iz bronzanog doba, dok ostali pripadaju starijem
i eljeznom dobu (od 8. do 3. v. st. 'e.). Tu-
muli sa Gosinje :su od znatne vanosti za hronologiju

LIT.: F. Fiala 1895 a, 553_:554; .4 .. Benac-B. 1957
7-iO, 23; B. 1983 d, 186; B. 1987 c. B.
17.81 GRABENICE, Kruevci, Sokolac. Srednjovje-
kovna nekropola. Pored muslimanskog groblja
vano je oko 200 u obliku sanduka i sarko-
faga, Z-I i S-J. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. Beslagic 1971, 239. N.
17 .88 GRABOVIK, Rudo. Srednjovjekov-
na nekropola. oko 30 Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: V. 1956, 133. N.
17 .89 GRAD, Bukovik, okolac. Praistorijska gra-
dina .. Smjetena je na dominantnom brdu iznad pro-
stranog polja. Snani kameni bedem duine 230 m
i irine do. 8 m titi grad u polukrugu sa sjeverne,
zapadne i JUne strane, dok je rub prirodno
padom terena. Sondana i.Spitivanja izveli
su B .. Govedarica i V. 1977. godine. Otkriven
je bogat kulturni sloj sa vie stambenih horizonata
ostacima arhitekture i brojnim pokretnim
kulture. Kasno bronzano i starije eljezno
doba.
LIT.: Truhelka 1891, 308; B. Govedarica 1985, 15-27.
B. Govedarica
17 .90 GRAD, Kovanj, Rogatica. Praistorijska gra-
dina. Smjetena je na istaknutom brdu koje sa za-
pada dominira dolinom Rakitnice. Stjeno-
viti plato izdueno-ovalnog oblika 50 x 34 m
u cjelihi je okruen snanim kamenim bedemom.
Vjerovatno bronzailo i eljezno doba.
LIT.: C. Truhelka 1891, 308. B. Govedarica
I7.9i GRAD (Ilijak), Sjeversko, Rogatica. Praisto-
r'ijska gradina. Smjetena je na izduenom platou
brda Ilijaka, kao i na njegovim, terasira-
nini, junim padinama. Na prelazu u masiv brda
snaan kameni bedem. Vjerovatno bronzano i eljez-
no doba.
LIT.: 13. 1959, 54; B. Govedarica 19B5, 15-27.
B. Govedarica
17 .92 GRAD, Sokolac. Praistorijska gra-
dina. Smjetena je na niskom breuljku u blizini seo-
skog groblja. Unutranji prostor izdueno-ovalnog
oblika dimenzija 48 x 38 m okruen je kamenim be-
demom. Vjerovatno bronzano ili eljezno doba.
LIT.: C. Truhelka 1891, 308, 311. B. Govedarica
i 7 .93 ' GRAD (Ilijak), Zagrade, Sokolac. Praistorij-
ska gradina. Smjetena je na malom platou brda
Ilijaka. Polukruni kameni bedem titi plato sa sje-
verne, zapadne i june strane, povrinu
od oko 1.600 m
2
Ulaz je na sjeverozapadnoj strani.
Vjerovatno eljezne doba.
LIT.: Fiala 1897 c, 605.' B.
i7.94 GRAD NA BUJNlKU, Rogatica.
Ptaistorijska gradina. Smjetena je na vrhu brda
Rujnika koje dominira nad irom okolinom. Stjeno-
viti plato dimenzija 53 x 45 m u cjelini je okruen
snanim kamenim bedemom. Na zapadnoj strani
ulaz irine 3 m. Na sjevernoj i sjeverozapadnoj stra-
ni je dodatni spoljni bedem koji je najvjerovatnije
ulaz. Vjerovatno bronzano i eljezno
doha.
LIT.: F. Fiala 1896 d, 453. B. Govedarica
17 .95 GRAD POD LAZNICOM, Rogatica.
Praistorijska gradina. Smjetena je nisko, na padini
istoimenog brda. Moda istom sistemu pripada i
mala gradina na vrhu brda. Vjerovatno bronzano
i (ili) eljezno doba.
LIT.: C. Truhelka 1891, 308, 311. B.
17.96 GRAD PRISOJE, Trubava, Sokolac. Praisto-
rijska gradina. Smjetena je na sjeverozapadnom
vrhu broa koje dominira irokom dolinom Kneine
Izdueno-ovalni plato dimenzija 115 x 95 m okruen
je kamenim bedemom koji je samo u teme-
ljima. Vjerovatno bronzano i (ili) eljezno doba.
LIT.: C. Truhelka 1891, 308. B. Govedarica
17.97 GRAD VITANJ, Kula, Sokolac. Praistorijska
gradina i srednjovjekovni grad. Lokalitet zauzima
strategijski vrlo pogodan poloaj na
izdanku brda Vitanj, na junom pri'lazu
polju. Praistorijska fortifikacija je unitena grad-
njom srednjovjekovnih zidova. Vjerovatno bronzano
i (ili) eljezno doba, te kasni srednji vijek.
LIT.: C. Truhelka 1891, 315. B. Govedatica
17 .98 GRADAC (Gradac Okoplje), Ro-
gatica. Praistorijska gradina. Smjetena je na domi-
nantnom brdu u dijelu
Gradinski plato nepravilnog oblika,
ne 62 x 54 m, s june strane kamenim be-
demom, a s ostalih strana prirodnom strminom. Son-
dano ispitivanje izveli su B. Govedarica i V. Leko-
1980. godine. Otkriven je veoma bogat sloj gla-
kulture sa ostacima arhitekture i brojnim
pokretnim nalazima. eljezno doba.
LIT.: C. Truhelka 1891, 308. B. Govedarica
17.99 GRADAC, Rogatica. Praistorijska gra-
dina. Locirana je na jednom izduenom obronku
brida Martinovice. Dva bedema od kamena
presjecaju plato, hranjenu povrinu od
cca 60 x 30 m. Vjerovatno bronzano i eljezno doba.
B.
17.100 GRADAC, Rogatica. Pr:aistorijska
gradina. Smjetena je na jednom od obronaka. brda
Rudinice. Bedem od krupnog kamena zatvara elip-
sasti prostor dimenzija oko 120 x 40 m. Vjerovatno
eljezno doba.
LIT.: F. Fiala 1894 f, 729. B.
17 .101 GRADAC, Kramer Selo Rogatica. Praisto-
rijska gradina. Zauzima zaravnjeni plato oblika ne-
pravilne elipse 80 x 64 m na niskom breulj-
ku u samom selu. Fortifikacija je dijelom
unitena, jedini jasni tragovi bedema vidljivi su uz
rub naselja. Sondano ispitivanje izveli
su B. Govedarica i V. 1'978. godine. Otkriven
je bogat sloj kulture kasnog bronzanog
i starijeg eljeznog doba.
LIT.: B. Govedarica 1985, 15-27. B. Govedarica
17 .102 GRADAC, Kruevci, Sokolac. Praistorijska
gradina, smjetena na brdu, neposredno iznad Bio-
tice. S sjeverne strane podignut je ka-
meni bedem, visok do 4 m, koji se povija prema
zapadu i gubi nad strminom prema rijeci. Ostaci
fortifikacije s strane nisu zapaeni. Plato j(
oko 100 x 50 m, sa vie malih terasa. Vje-
rovatno bronzano i (ili) eljezno doba. B. Covi<
17.103 GRADAC (Gujin Gradac), Sokolac
Praistorijska gradina na vrhu izdvojenog brijega
Kameni bedem zatvara gotovo pravilan kruni pro-
stor oko 70 m. Na zapadnoj strani ulaz, m
vanjski bedem na duini od oke
70 m. Lokalitet je istraivao 1891
te B. Govedarica i V. 1980. godine. Ima
dvije faze naseljavanja: prvu, u rano bronzano i
drugu u kasno bronzano i u eljezno doba.
LIT.: 1891 a, 338-349; B. Govedarica 1985.
15-27. B.
17.104 GRADAC 1, Osovo, Rogatica. Praistorijska
gradina. Smjetena je na junom kraju dosta iro-
kog i zaravnjenog vrha brda nad poljem. Kruni,
stjenoviti, plato 42 m u cjelini je
kamenim bedemom. Na strani podignut
je jo jedan vanjski bedem koji je ulaz.
Vjerovatno bronzano i eljezno doba.
LIT.: F. Fiala 1896 d, 442. B. Govedarica
17.105 GRADAC 2, Osovo, Rogatica. P13istorijsk<t
gradina. Locirana je na dominantnom breuljku nad
poljem. Bedemi su dijelom Gr:1-
dinski plato je stjenovit i neravan. Vjerovatno bron-
zano i (ili) eljezno doba.
LIT.: B. Go1;edarica 1985, 15-27. B. Govedarica
17.106 GRADAC, Sokolac. Praistorijska gradina i
nekropola s tumulima. Na malom platou i obronci-
ma manjeg brijega u dananjem Sokocu bila je loci-
rana praistoTijska gradina manjih dimenzija,
sa zapadne i' sjeverozapadne, strane
kamenim bedemom. Gradina je unitena
jo sredinom 19. v. gradnjom crkve, a moe se samo
okvirna datirati isto kao i tumuli u njenoj blizini.
Na sjevernom obronku istog brda bila je smjetena
nekropola od oko 20 tumula, uglavnom manjih di-
menzija. Tumule su istraivali Brudl (1886), Truhel-
ka (1889) i (1891). Kasno bronzano doba
(13. do 9. v. st. e.) i eljezno: doba (8, 7. i, 6. v. st. e.).
LIT.: B. 1965, 57; B. 1987 c. B.
17.107 GRADAC (Lijepi grad), Ustibare, Rudo.
Srednjovjekovni grad. Ruevine grada smjetene su
u uglu Lima i njegove lijeve pritoke Sutjeske.
LIT.: A. 1976, 101. T. Glava
17.108 GRADIC, Sokolac. Praistorijska
gradina. Smjetena je na niskom breuljku. Plato
je ovalnog oblika, dimenzija 32 x 25 m i u cjelini je
kamenim bedemom. Sondano istraivanje
izveli su B. Govedarica i V. 1977. Otkriven
je relativno bogat kulturni sloj debljine do 0,60 m.
kultura, kasno bronzano i starije eljezno
doba.
LIT.: Truhelka 1891, 311; B. Govedarica 1985. 15-27.
B. Govedarica
17.109 GRADIC, B,ijele Vode, Sokolac. Praistorijska
gradina. Smjetena je na dominantnom platou na
obroncima Romanije. Snani kameni bedem
titi unutranji prostor sa svih strana, izuzev sjeve-
roistoka, gdje Je provalija. Ulaz u je na sje-
vernoj strani, a dimenzije branjenog prostora su
70 x 45 m. Vjerovatno bronzano i (ili) eljezno doba.
LIT.: F. Fiala 1892 b, 390. B. Goveoorica
17.110 GRADIC PRISOJE, Trubava, Sokolac. Pra-
istorijska gradina. Locirana je na jugozapadnoj pa-
dini istoimenog brda. Slabo kameni bedem
zatvara plato gotovo krunog oblika, promjera 30 m.
Vjerovatno bronzano i (ili) eljezno doba.
LIT.: C. Truhelka 1891, 308. B. GovedarLca
17.111 GRADINA, Buljukovina, Sokolac. Praistorij-
ska gradina. Podignuta je na visokom ravnom platou
uz juni rub polja. Unutranji prostor
gradine je dvojnim kamenim bedemom sa
svih strana izuzev sjeverne, gdje je pristup najtei,
te je na tom dijelu samo jedan bedem. Ulaz
u obliku koridora sa tragovima zatitnih kula je na
junoj strani. Vjerovatno bronzano i (ili) eljezno
doba.
LIT.: C. Truhelka 1891, 311. B. Govedaiica
17.112 GRADINA, Dolovi, Rudo. Srednjovjekovni
grad. Ruevine grada na visokom brijegu, na desnoj
obali Lima. Ime grada se spominje u povelji kralja
Alfonsa iz 1444. godine kao Revancha Ubrisinio u
povelji kralja Fridriha 3 iz 1448. godine kao Raben-
sky (Revanjski).
LIT.: A. 1976, 106-107. T. Glava
17 .113 GRADINA, Dolovi, Sokolac. Praistorijska
Smjetena je na najviem platou dominant-
nog brda. Prostor 50 x 35 m je sna-
nim kamenim bedemom u obliku polukruga.
strana branjena je prirodnom strminom. Vjerovatno
bronzano i (ili) eljezno doba. B. Govedarica
17.114 GRADINA, Gulije, Rogatica. Praistorijska
gradina. Smjetena na istaknutom vrhu tako da sa
strane dominira dolinom Rakitnice. Na za-
padnom rubu vidljiv dio snanog kamenog bedema.
Vjerovatno bronzano i (ili) eljezno doba.
LIT.: B. Govedarica 1985, 15-27. B. Govedarka
17 .115 GRADINA (Klisura), Br-
do, Sokolac. Praistorijska gradina. Smjetena je na
isturenoj stijeni koja se prema jugoistoku strmo
rui, nad dolinom Kneine. Sa sjevero-
zapadne mnogo strane formiran je be-
dem koji u polukrugu titi plato gradine dimenzija
73 x 25 m. Ulaz u gradinu je na junoj strani, a su-
po velikoj gomili od kamena i zemlje koja ga
nadvisuje, bio je kulom. Sondano ispitiva-
nje izveli su B. Govedarica i V. 1980. godine.
Otkriven je izuzetno bogat kulturni sloj debljine
2,80 m sa pet sukcesivnih stratuma. U svim stratu-
mima konstatovano je vie stambenih horizonata sa
podovima i zidovima kao i brojnim pokretnim
nalazima. Prvi i drugi stratum (2,80-1,70 m) pripa-
daju eneolitskom' periodu i okarakterisani su nalazi-
ma kultura Ezero, Kostolac i stratum
(1,70-1,00 m) je obiljeen nalazima bronzanog doba
tipa. Cetvrti stratum (1,00-0,40 m) iz-
dvojen je od prethodnog slojem paljevine i okarakte-
risan nalazima starijeg eljeznog doba
tipa. Peti stratum (0,40-0,00 m) odgovara
kom eljeznom dobu.
LIT.: B. Govedarica 1985, 15-27. B. Govedaiica
17.116 GRADINA, Rogatica. Praistorij-
ska gradina. Nalazi se na iljatom vrhu i na Etrana-
ma kupastog brda u dijelu
Nema platoa pogodnog za stanovanje, niti
fortifikacije, ali je na vrhu i na padinama brda na-
mnotvo praistorijske keramike za gla-
kulturu. Moda je u pitanju i kultno mjesto.
Kasno bronzano i eljezno doba.
LIT.: B. Govedarica 1985, 15-27. B. Govedarica
17 .117 GRADINA (Marinkov grad), Koutica, Soko-
lac. Praistorijska gradina. Locirana je na padini brda
iznad polja. Malih je di'lnenzija (povrine
13 - Arheoloki leksikor:
97
oko 1.200 m
2
) i trapezastog oblika. dio bedema
je produen napolje i povijen, tako da njegov zavr-
etak titi ulaz irine oko 2,5 m, smjeten u jugois-
uglu. Gradinu je istraivao
1891. Ima dvije faze naseljavanja: jedna pripada
ranom bronzanom, a druga kasnom bronzanom i sta-
rijem eljeznom dobu.
LIT.: 1891 a, 343-344. B.
17.118 GRADINA (Kotorite), Koutica, Sokolac.
Praistocrijska gradina. Podignuta je na
zavretku brda Vjetrenik, nad poljem. Dvojni kameni
bedem titi gradinu na sjeverozapadnoj strani, prema
masivu brda, dok su ostale strane hranjene prirod-
nim strminama. Unutranji gradinski plato je tro-
uglastog oblika, dimenzija 100 x 90 m. Ulaz je u ju-
gozapadnom uglu gradine. Sondano ispitivanje izveli
su B. Govedarica i V. 1980. godine. Otkri-
ven je wlo siromaan kulturni sloj iz okvira bron-
zanog i eljeznog doba.
C. Truhelka 1891, 314; B. Got,edarica 1985, 15-27.
B. Govedadca
17.119 GRADINA (Nenad Grad), Sokolac.
Manje praistorijsko smjeteno na breulj-
ku iznad bedem
od kamenih blokova okruuje ovalni plato dimenzija
37 x 27 m. Vjerovatno bronzano i (ili) eljezno doba.
LIT.: 1891 a, 341. B. Govedarica
17 .120 GRADINA (Stolica), Mievina, Rogatica.
Srednjovjekovni grad u literaturi nepo-
znat. Objekti grada su vjeto vrletnom
terenu. Junu stranu grada, okrenutu prema dolini
titi visoka litica (stijena) zv. Stolica. Sa unu-
tarnje (sjeverne) strane je podignut bedem u malte-
1u, dug otprilike 200 m (irina zida je 1,20 m). Naj-
irina grada je 30 i 40 m. Kasni srednji
vijek. I. Bojanovski
17.121 GRADINA (Kik), Osovo, Rogatica. Praisto-
rijska gradina. Smjetena je na dominantnom brdu.
Stjenoviti gradinski plato krunog oblika,
90 m, u cjelini je bio okruen snanim kamenim be-
demom. Vjerovatno bronzano i (ili) eljezno doba.
LIT.: B. Govedarica 1985, 15-27. B. Govedarica
17 .122 GRADINA (Komina), Sokolac. Pra-
istorijska gradina. Plato, dimenzija 338 x 75 m, bio
je branjen jednostrukim kamenim bedemom. Dosta
iroki ulaz na zapadnoj strani, bio je
podijeljen s dva kratka suhozida tako da su se for-
mirala trostruka vrata. Lokalitet je u novije vrijeme
posve uniten radovima. Vjerovatno
kasno bronzano i starije eljezno doba.
LIT.: F. Fiala 1892 b, 414 i d. B.
17 .123 GRADINA (Mlad), Sokolac. Pra-
istorijska gradina. Smjetena je na vrhu istoimenog
brda. Ovalni prostor, promjera oko 45 m branjen je
kamenim bedemom. Fortifikacija je potpuno unite-
na prilikom gradnje puta 1976. godine. Vjerovatno
bronzano i (ili) eljezno doba.
LIT.: 1891 a, 341. B. Govedarica
17 .124 GRADINA, Pedie, Sokolac. Praistorijska
gradina. Smjetena je na izdvojenom platou brda.
Snani kameni bedem, irine do 3 m, prostire se
polukruno, prostor gradine sa svih strana,
osim sa sjeveroistoka, gdje je prirodno branjena str-
mim ponorom. Unutranje dimenzije su 35 x 25 m.
Vjerovatno bronzano i (ili) eljezno doba.
LIT.: F. Fiala 1892 b, 390. B. Govedarica
17.125 GRADINA (Plije), Podromanija, Sokolac.
Praistorijska gradina. Lodrana je na istoimenom br-
du. Kameni bedem titi plato obli.ka nepravilnog kru-
ga, 62 x 60 m. Vjerovatno bronzano i (ili)
eljezno doba.
LIT.: C. Truhelka 1891, 308. B. Govedarlca
17.126 GRADINA, Sokolac. Prethisto-
rijska gradina. Na brijegu od naselja zapa-
aju se potezi suhozidina, nesumnjivo iz prethistorij-
skog doba. Vjerovatno bronzano i (ili) eljezno doba.
Basiler
17.127 GRADINA, Sokolac. Praistorijska
gradina i srednjovjekovno Lokalitet se
nalazi na dominantnom brdu nad kanjonom Rakit-
nice. Sa zapadne strane prostor gradine je
dvojnim bedemima i jarkom njih. Na tom
dijelu vidljivi su srednjovjekovni zidovi sa malte-
rom. Na suprotnoj strani teren se strmo sputa sve
do rijeke i tu nema zatite. Unutranjost
gradine je neravna i Vjerovatno bron-
zano i (ili) eljezno doba, te kasni srednji vijek.
LIT.: C. Truhelka 1891, 308, 311. B. Govedarlc.a
17.128 GRADINA, V;rhbarje, Sokolac. Praistorijska
gradina. Smjetena je na blagoj padini brda. Bedemi
su dijelom uniteni, te se oblik ne moe
utvrditi. Vjerovatno bronzano i (ili) eljezno doba.
LIT.: B. Govedarica 1985, 15-27. B. Govedarica
17.129 GRADINA, Vrlazje, Rogatica. Praistorijska
gradina. Nalazi se na brijegu iznad zaseoka Podgra-
dina. Gradinski prostor u obliku nepravilnog kruga
60 x 50 m je kamenim bedemom.
Sondano isprtivanje obavili B. Govedarica i V. Le-
1978. godine. Otkriven je relativno siromaan
sloj kulture. Kasno bronzano i eljezno
doba.
LIT.: F. Fiala 1894 f, 729; B. Govedarica 1985, 15-27.
B. Goveda!'ica
17.130 GRADINA, Zagrade, Rudo. Ruevine sred-
njovjekovnog grada uz vaan put koji Je u srednjem
vijeku iz Polimlja, preko gornjeg Podrinja vodio u
Dubrovnik. Sada se vide ostaci: gradskih zidova.
LIT.: A. 1976, 103. T. Glava
17 .131 GRADINA, Zagrade, Praistorijska
gradina. Locirana je na brdu Krievcu. Unutranji
kameni bedem zatvara manju, elipsastu povrinu na
vrhu brda, dimenzija cca 54 x 48 m. Na udaljenosti
od 15 do 20 m je vanjski bedem, je
pruanje nepravilnoj konfiguraciji te-
rena. Vjerovatno eljezno doba.
LIT.: F. Fiala 1897 c, 605. B.
17.132 GRCKO GROBLJE, Jezernice, Viegrad. Pra-
istorijska nekropola s tumulima. Na platou brda lei
oko 50 humki nasutih kamenom i zemljom. Dimen-
zija su Bronzano i (ili) elj'ezno doba.
M.
17.133 GREBNICE, Drinsko, Viegrad. Srednjovje-
kovna nekropola. 80 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras: motiv
krsta. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 260. N.
17.134 GREBNICE, Jasenice, Rogatica. Srednjovje-
kovna nekropola. 20 u obliku san-
duka, orijentiranih Z-I. Kasni svednji vijek.
LIT.: S. 1971, 247. N.
17 .135 GREBNICE, Orahovci, Viegrad. Srednjovje-
kovno groblje. 47 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-1, mnogi disloci-
rani; ukras: bordura, spirala, tap i obrisi ljudskih
figura; ostaci natpisa. Kamenolom u oblinjem Ru-
gopeku. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 259. N.
17.136 GREBNICE, Velika Gostilja, Viegrad. Rim-
ski spomenici i srednjovjekovno groblje. Uz pravo-
slavno i muslimansko groblje tri u obliku
sanduka, kao i kameni spomenici upotrebljeni, vje-
rovatno, u funkciji srednjovjekovnih nadgrobnih
spomenika (vie cipusa i arhitekturni ulomci). Rim-
sko doba i kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 258. N.
17 .137 GROBLJE, Viegrad. Srednjo-
vjekovni spomenik. Uz muslimansko groblje
u obliku sankofaga, orijentiran Z-I. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 256. N.
17.138 GROBLJE, Zakomo, Rogatica. Rimski spo-
menik i srednjovjekovna nekropola. Rimski nad-
grobni spomenik s prikazom ljudskih figura
je 100 u obliku sanduka i sarkofaga,
orijentiranih Z-I; ukras: motiv spirale i Rim-
sko doba (3. st.) i kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 248. N.
17.139 GUCEVO, Rogatica. Praistorijski
tumuli i srednjovjekovni grob. F. Fiala je 1895.
godine istraio est tumula sa ukupno osam grobova
koji pripadaju srednjem bronzanom dobu. Jedan na-
knadni ukop moe se datirati u raniji srednji vijek.
LIT.: F. F'iala 1895 a, 539-540; A. Benac-B. 1956, 10;
R. 1983, 261-264. B.
17.140 GUVNO, Pokrivenik, Rogatica. Srednjovje-
kovni spomenici. tri u obliku san-
duka, orijentirana Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 255. N.
17.141 GUDELJSKO POL.JE, Gudelji, Rogatica.
Srednjovjekovna nekropola. U dvije grupe
30 u obliku sanduka i sarkofaga, orijentira-
nih Z-I; ukras: tit s Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 249. N.
17.142 HADROVICI, Viegrad. Srndnjo-
vjekovna nekropola. U pravoslavnom groblju
vano 20 u obliku sanduka i sarkofaga, ori-
jentiranih Z-I i S-J; ukras: krst, vijenac. Kasni
svednji vijek.
LIT.: . 1971, 258. N.
17.143 HAN LJESCICE, Vragolovi, Rogatica. Sred-
njovjekovna nekropola. 80 u obliku
sanduka i ukras: polumjesec. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 251-252. N.
17 .144 HAN OSOVO, Osovo, Rogatica. Praistorij-
ska nekropola s tumulima. Smjetena je na padini
bl'da, ispod gradine Gradac. F. Fiala je 1896. go-
dine istraio osam tumula sa 11 grobova. Srednje
bronzano i eljezno doba.
LIT.: F. Fiala 1896 d, 447-448; H. Benac-B. 1956,
11; R. 1983, 261-264. B.
17.145 HOCIMERI 1, Soko-
lac. Praistorijska nekropola s tumulima. F. Fiala je
1897. godine istraio sedam tumula sa osam grobova,
od kojih se jedan moe datirati u srednje bronzano,
a jedan u starije eljezno doba.
LIT.: F. Fiala 1897 c, 603-604; A. Benac-B. 1956, 12.
R. 1983, 261-264. B.
17 .146 HOCIMERI 2, Soko-
lac. Srednjovjekovna nekropola. Uz muslimansko
groblje 24 u obliku sanduka
i msana, orijentirana Z-I; ukras: bordura, krst,
polumjesec, ptica. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 243-244. N.
17.147 HRASTOVACA, Kula, Sokolac. Praistorijska
nekropola sa tumulima. Smjetena na jugozapadnom
obronku brda F. Fiala je 1892. godine
istraio 21 tumulus sa 42 groba, uz jednu naknadnu
sahranu iz rimskog doba (kasno carstvo). Praistorij-
ski grobovi pripadaju starijem i
eljeznog doba dijelom 6. v. st. e.).
LIT.: F. Fiala 1392 b, 395-399; A. Benac-B. 1957, 19.
B.
17.148 HRASTOVI (Mramorje), Greben, Viegrad.
Srednjovjekovni spomenici. dva u
obliku sarkofaga, orijentirana Z-I; ukras: Ka-
sni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 258. N.
17.149 HRELJIN GRAD, Citluci, Sokolac. Praisto-
ri:jsko gradinsko naselje i
Smjetena je na niskom breuljku od domi-
nantnog brda Plije. je dvojnim bedemima
od kamena koji se prostiru polukruno. Sjeverni rub
nije fortificiTan jer je strmom padinom U
zapadnom i jugozapadnom dijelu gradinskog platoa
je masivni zid
Sondano ispitivanje izveo je B. Govedarica 1978.
godine. Otkriven je bedem i dosta si-
romaan sloj. Kasno bronzano i eljezno doba.
LIT.: Truhelka 1891, 313-314; B. Govedarica 1985, 15-
-27. B. Govedarica
17 .150 HRID, Sokolac. Srednjovjekov-
na nekropola. 13 u obliku sanduka
i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J; ukras: ljiljan,
rozeta, Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 242. N.
17.151 HRTAR, Hrtar, Viegrad. Srednjovjekovni
grad. Ruevine se nalaze u istoimenom selu, na
desnoj obali Drine, sjeverno od Viegrada. Na te-
melju najranijih turskih popisa moe se
da je Hrtar imao i svoj upravni kotar jo u doba
bosanske samostalnosti, kada se nalazio u posjedu
feudalnih gospodara Na tzv. Malom gradu
uklesana je kamena stolica.
LIT.: V. 1930, 22-34; H. 1959, 131; .
1971, 257. P.
17.152 IMAMOVICI, Sokolac. Srednjo-
vjekovna nekropola. U muslimanskom groblju
vana 63 u obliku sanduka, sarkofaga i stela,
o:rijentiranih Z-I; ukras: spirale, krst, polumjesec,
tap, predstava oruja i ljudske figure. Kasni srednji
vijek.
LIT.: . 1971, 240. N.
17.153 IZBORINE, Rogatica. Srednjovje-
kovna nekropola. Uz pravoslavno groblje
121 u obliku sanduka i sarkofaga, orijentira-
nih Z-I; ukras: spirale, polumjesec, krst, brad-
va, zmija. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 254. N.
17 .154 JAKIN DO, Ponor, Sokolac. Praistorijski
tumuli. F. Fiala je 1896. godine istraio pet tumula
sa skromnim nalazima iz eljeznog doba samo u
jednom.
LIT.: F. Fiala 1896 d, 438-439. B.
17.155 JANJOI, Janjoi, Rogatica. Srednjovjekov-
na nekropola. 15 u obliku sandu-
ka. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 253. N.

99
17.156 JAREVICI, Rogatica. Praistorijski
tumuli. Na irem sela F. Fiala je
1894. godine istraio 10 praistorijskih tumula sa
preko 30 grobova. Dio grobova pripada srednjem
i kasnom bronzanom dobu, a dio eljeznom dobu.
LIT.: F. Fiala 1894 f, 748-749; B. 1981, 108-109.
R. 1983, 263. B.
17.157 JASIK, Vratar, Rogatica. Srednjovjekovna
nekropola. 10 u obliku sanduka
i sarkofaga, dislocirani; ukras: polumjesec, spirale,
floralni motivi. (U bli2:ini grad Vratar). Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 246. N.
17 .158 JASIKOVICA, Kruevci-Grabenice, Soko-
lac. Srednjovjekovna nekropola. pet ste-
u obliku sarkofaga. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 239. N.
17 .159. JEVREJSKO GROBLJE, Crni Vrh, Viegrad.
Praistorijski tumuli. U zaseoku Zakrsnici, na jednoj
zaravni, lei oko 30 humki, dimenzija. Bron-
zano i (ili) eljezno doba. M.
17 .160 JEZERO, Sase, Viegrad. Praistorijska ne-
kropola s tumulima. Nalazi se blizu obale Drine. Od
osam humki bolje su su
15-20 m, visine 0,80 do 1,50 m. Jednu humku istra-
ila je M. 1983. Sahranjivanje je skeletno.
Grobovi su loe fragmentima kerami-
ke nalaze se primjeri keltsko-latenskog ti:pa.
eljezno doba. M.
17 .161 KALAUZOVICI 1, Sokolac.
Srednjovjekovni spomenik. U pravoslavnom groblju
usamljeni u obliku sarkofaga, orijen-
tiran Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 241. N.
17.162 KALAUZOVICI 2, Sokolac.
Srednjovjekovna nekropola. Uniteno oko 80
u obliku sanduka i! sarkofaga u zgradu
osnovne kole); po jo vidljivim leitima orijenta-
cija je bila Z-I. Kasni svednji vijek.
LIT.: S. 1971, 241. N.
17 .163 KALEN GREBLJE, Kaljina, Sokolac. Sred-
njovjekovno groblje. osam u
liku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I; natpis
(popa Pribislava). Ka.mi srednji vijek.
LIT.: . 1971, 241. N.
17.164 KARACEVINA, Rogatica.
Srednjovjekovna nekropola. 84 u
obliku sanduka i sarkofaga, orijentirana Z-I; ukras:
linearni motiv krst, Kasni vijek.
LIT.: . 1971, 250. N.
17.165 KARETICI, Sokolac. Srednjo-
vjekovna nekropola. 15 u obliku
sarkofaga; ukras: motiv spirala. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 239. N.
17.166 KAURSKO GROBLJE, Hrtar, Viegrnd. Sre-
dnjovjekovni spomenici. dva u ob-
liku sanduka, orijentirana Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 257. N.
17.167 KILER, Sokolac. Srednjovjekov-
ni spomenik. Usamljeni u obliku sarkofaga;
ukras: motiv Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 239. N.
17.168 KLECKOVAC, Sokolac. Srednjo-
vjekovna nekropola. 10 u obliku
sanduka, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 243. N.
,.J.VV
17.169 KOBILJ-BRDO, Rogatica. Sred-
njovjekovno groblje. u obliku
sanduka, orijentirana Z-I; ukras: polumjesec,
tit. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 248. N.
17.170 KOMINA, Sokolac.
tumuli. Na brdu Komini istraio je F. Fiala 1892.
godine grupu od 16 tumula
nasipom bedema gradine. Otkriveno je svega 12 gro-
bova, uglavnom sa skromnim prilozima. Neki nalazi
mogu se datirati u srednje i kasno bronzano doba.
!JT : F. Fiala 1892 b, 414-417; A. Benac-B. 1956. 11;
R. 1983, 261-264. N.
17.171 KONOGOVO, Brezje, Rogatica. Praistorijska
nekropola sa tumulima. Locirana je na platou jed-
nog breuljka. F. Fiala je 1896. godine dva
tumula s dva groba koji pripadaju kraju starijeg
eljeznog doba (kraj 6. ili 5. v. st. e.).
LIT.: F. Fiala 1896 d, 441-442; A. Benac-B. 1957, 23;
B. 1987 c. B.
17 .172 KORITA, Rogatica. Praistorijski
tumulus (?) i srednjovjekovna nekropola. Na glavi-
22 u obliku sanduka, orijenti-
rana Z-I. Praistori:jsko doba (?) i kaimi srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 250. N.
17.173 KOSOVO, Kosovo, Rogatica. Nalazi iz siste-
matski prekopanog tumula, svakako s brojem
grobova. Stariji grob (ili grobovi) pripada jednoj od
ranijih faza kasnog bronzanog doba (kraj 13. ili 12.
st.), dok ostali nalazi pripadaju kasnijim .sahranama
iz eljeznog doba (7. st.). Grobni nalazi starije faze
vani su za hronologiju bronzanog doba ovog pod-

LIT.: A. Benac-B. 1956, 13; B. 1981, 104-105,
118; B. 1987 c. B.
17.174 KOSOVO POLJE, Kosovo Polje, Viegrad.
Rimska Na njivama uz Drinu nalaze se
komadi rimske opeke.
LIT.: D. Sergejevski 1934, 15-16; E. 1960, 72.
I.
17.175 KOVACEV DO l, Kula, Sokolac. Praistorij-
ska nekropola tumuli.ma i srednjovjekovni grob.
Stnjetena je u maloj udolini, ispod gradine Hre-
ljin grad. je 1891. godine istraio
dva, a F. Fiala 1892. i 1896. 23 tumula sa oko 30
grobova. Najstariji grobovi pripadaju ranom bron""
zanom dobu, a sadre bronzane bodee i kameni
nadak. Jedan grob je iz kasnog bronzanog doba
(13. ili 12. st.), a dio grobova pripada eljez-
nom dobu (uglavnom 7. i 6. st.). Jedan grob je iz
ranog srednjeg vijeka.
LIT.: F. Fiala 1892 b, 392-395; F. Fiala 1896 d, 438; A.
Benac-B. 1956, 9-10; B. 1983 d, 187-188; B.
1987 c. B.
17.176 KOVACEV DO 2, Kula, Sokolac. Srednjo-
vjekovna nekropola. 45 u obliku
rnnduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I; nekoliko
dislocirana. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 244. N.
17.177 KRCEVINE, Viegrad. Sred-
njovjekovni spomenici. dva u ob-
liku i sanduka, orijentirana Z-J. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 256. N.
17.17g KRIZEVAC, Jezernice, Viegrad. Srednjovje-
kovna nekropola. 25 u obliku plo-
orijenti:ranih Z-:-1. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 260. . . . N.
17.179 KRIZEVAC, Zagrade, Sokolac. Zapadno od
gradine na brdu Krievcu je F. Fiala 1897.
godine pet praistorijskih tumula sa 12 grobova. Hro-
noloki raspon nekropole je od 7. do 5. v. st. e.
LIT.: F. Fiala 1897 c, 606-607; A. Benac-B. 1957, 21.
EJ. Covk HJ87 c. B.
17.180 KRSCE, Viegrad. Rimske vile, na-
stambe iz doba seobe naroda, ranoslavenske n2.stam-
be. fatraivanja je vodila I. Cremonik. Rimska na-
seobina smjetena je na jednoj od terasa uz Drinu.
Otkrivene dvije vile i jedno malo svetite. Jedna
vila je tipa portikus-vile sa jednim rizalitom, a
druga tip sa sre::1injim koridorom. l\falo svetite
ima u sredini kameni blok, vjerovatno po.:tolje neke
statue; u njemu je i skromni natpis ex-voto
na opeci. Rimsko doba, 2-4. v.
U ruevine ovih zgrada ukopane su kolibe iz
doba seobe naroda, od na podnici
rimskih vila.
Ranoslavenskom dobu pripadaju poluzemunice
ukopane izvan rimskih objekata. Elip.:astog su obli-
ka a jedna, na terasi uz samu Drinu, je,
a. u njoj su dva ognjita. U poluzemunicama
je slavenska keramika druge polovine 6. v.
kao i do 8. v.
LIT.: I. Cremonik 1970 a, 45-83. I. CremoJ1)k
17.181 KRST, Sokolac. Srednjo-
vjekovna nekropola. U pravoslavnom groblju
vano o.:am u obliku sanduka, orijentiranih
Z-I; ukras: motiv jabuke. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 241. N.
17.182 KUSACE, Sokolac. Na brdu iznad
Kusafa istraio je B. Govedarica 1974. godine devet
tumula, sa priblino istim brojem grobova. Relativno
skromni, uglavnom nalazi, mogu se ok-
virno datirati u kasno bronzano doba.
LIT.: B. Govedarica 1978, 16-20, 25-26 B.
17.183 Sokolac. Jedan
tumulus raskopan je 1950. u dvoritu M.
Suke, a drugi, na istom lokalitetu, istraio je B.
Govedarica. Grobovi pripadaju kraju srednjeg ili po-
kasnog bronzanog doba (14-13. st.).
LIT.: A. Benac 1954, 169; B. Govedarica 1978, 20, 27.
B.
17 .184 LASTRE, Viegrad. Srednjo-
vjekovna nekropola. 82 u obhku
sanduka i sarkofaga; mnogi dislocirani; orijentacija:
Z-I i S-J; ukras: polumjesec. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 259. N.
17 .185 LAZE (Podlaze), Laze, Sokolac. Na lokalitetu
Laze, Podlaze i Borik istraili su Truhelka (1888.
i 1889), te (1891) ukupno 23 prais-
torijska tumula. Najstariji grobovi pripadaju
noj fazi ka1mog bronzanog doba (13. st.), a pretean
dio starijem eljeznom dobu.
LIT.: C. Truhelka 1889 a, 31; C. Truhelka 1889 b 38-41
A. Benac-B. 1956, 18; B. 1983 g; B. 1987 c'.
B.
17 .186 LIPOV DO, ahdani, Rudo. Srednjovjekov-
na nekropola. oko 110 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih preteno Z-I;
ukras: znaci. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 271. N.
17.187 LOZNIK I, Sokolac. Praistorij-
ska gradina, smjetena na platou osamljenog, virn-
kog brda, branjena polukrunim bedemom; kameno-
-zemljane konstrukcije. Lokalitet je evidentirao F.
F'.iala, a sondano iskopavanje izveo B. Govedarica.
Najstariji sloj naseobine pripada eneolitu, a gradina
je bila u upotrebi i tokom kasnog bronzanog i eljez-
nog doba.
LIT.: F. Fiala 1893 b, 736-737; B. Govedarica 1985, 15-25.
B.
17 .188 LOZNIK 2, N Sokolac. U blizini
gradine Loznik istraio je F. Fiala 1893. godine tri
tumula sa oi:am grobova. Nalazi pripadaju prelazu
iz bronzanog u starije eljezno doba (9. i 8. v. st. e.).
LIT.: F. Fiala 1893 b, 736-737; A. Benac-B. 1956, 21.
B.
17 .189 LUBURIC POLJE 1, Koutica, Sokolac. Pra-
istorijski tumulus i srednjovjekovna nekropola. Na
tumulu smjetena grupa od 42 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih; ukras: bor-
kr"t, krunica; osLtli spomenici, kao i crkva
uniteni. Praistorijsko doba i kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 242. N.
17.190 POLJE 2, Koutica, Sokolac. Sre-
dnjovjekovna nekropola. 103 u ob"-
liku sanduka i sarkofaga, orijentirani Z-I i S-J;
ukras: predstave krsta, mjeseca. Kasni 1:rednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 242. N.
17.191 LUBURIC POLJE 3, Koutica, Sokolac.
je na ovom polju 1891. godine istraio
nekoliko tumula. Jedan grob pripada srednjem bron-
zanom dobu, a ostali eljeznom dobu.
LIT.: A. Benac-B. 1956, 12; B. 1981, 108; R.
1983, 439-444; B. 1987 c. B.
17 .192 LUKA, Selita, Sokolac. Srednjovjekovno
groblje. u obliku sanduka.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 243. N.
17 .193 LUKE, ahdani, Rudo. Srednjovjekovni spo-
menik. Usamljeni u obliku sarkofaga; ukras:
tap. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 270-271. N.
17.194 LJUBANJ, Setihovo, Rudo. Srednjovjekovni
grad. Ruevine grada smjetene su na Velikom i
Malom Ljubnju. Zidova ima i na niem dijelu, pre-
ma selu Setihovu, na lokalitetu Turatovac. Kasni
srednji vijek.
LIT.: A. 1976, 105-106. T. Glava
17.195 LJUBOVINE, Sokolac. F. Fiala
je 1893. godine i.straio 24 tumula, od kojih je 10
bilo praznih, dok su u 14 samo kosturi i
fragmenti Bronzano ili eljezno doba.
LIT.: F. Fiala 1893 b, 758-759. B.
17.196 LJUTA STRANA, Sokolac. Sred-
njovjekovna nekropola. 14 u ob-
liku sanduka i sarkofaga, orijentiranih S-J; ukras
jednog sarkofaga: afrontirane ptice, ruka s kopljem.
Kasni srednji 1ijek.
LIT.: S. 1971, 239. N.
17.197 MACI, Sokolac. Lokalitet je evi-
dentirao C. Truhelka, a 1891. go-
dine otkopao dva tumula i:a skromnim nalazima iz
eljeznog doba.
LIT.: C. Truhelka 1889 a, 28. B.
17.198 MALA GRADINA, Sokolac.
Praistorijska gradina. Locirana je na vrhu jednog
nieg brda. Dvostruki kameni bedem titi ovalni pla-
to oko 54 x 42 m. Na junoj strani ulaz, sa
kratkim, prema unutranjosti povijenim
bedemima. Na sjeverozapadnom uglu for-
101
tifikacije, moda ostaci kula. Lokalitet nije poblie
istraivan i moe se okvirna datirati u bronzano ili
eljezno doba.
LIT.: C. Truhelka 1891, 313. B.
17 .199 MALA GRADINA, Sokolac. Prais-
torijska gradina. Smjetena je na dominantnom brdu
iznad zaseoka uke. je kamenim
bedemom sa i sjeverne strane. Na prostoru
gradine, dimenzija 80 x 43 m nalazi se 16 gromila
od zemlje i kamena. Istraivanje tumula izveli rn
B. Govedarica i . 1974. godine.
kultura, kasno bronzano i eljezno doba.
LIT.: B. Govedarica 1978, 18-20. B. Govedarica
17.200 MALA GRADINA, Sokolac. Pra-
istorijska gradina. Smjetena je na dominantnom,
zapadnom vrku krajnjeg obronka planine Kopito,
na rubu polja. od
prostire se prostrani plato tzv. Velika
gradina, koji je mogao sluiti za "tanovanje.
Na ovoj strani Mala gradina je snanim
kamenim bedemom duine 46 m, irine 6-7 m i
visine do 2,5 m. Sa spoljne strane tog
bedema je usjek, jednim manjim bedemom.
Od glavnog nasipa prema sjeveru i zapadu pruaju
se uzduni bedemi koji se na zapadnom rubu .o:pajaju
plato nepravilnog oblika, dimenzija
DO x 60 m. Ulaz u gradinu u sjeverozapadnom uglu
je na principu koridora. Sondano ispitiva-
nje izveo je B. Govedarica 1978. godine. Otkriven
je relativno bogat sloj kulture kasnog
bronzanog i starijeg eljeznog doba.
LIT.: Truhelka 1891, 315; B. 1985, 15-27.
B. Govedarica
17.201 MALI GRADAC, Rogatica. Pra-
istorijska gradina. Podignuta je na niskom brijegu
iznad zaseoka Sjeverna brijega je
vl"lo strma, te sa te strane nema fortifikacije. S
ostalih strana unutranji prostor gradine, dimenzija
57 x 54 m, je kamenim bedemom. Ulaz je
u uglu, u obliku koridora. Vjerovatno
bponz;mo i (ili) eljezno doba.
LIT.: F. Fiala 1394 f, 729. B. Govedarica
17 .202 MALI GRADAC, Sokolac. Praisto-
rijska gradina. Smjetena je na padini
brda Veliki Gradac. Snani kameni bedem okruuje
kameniti neravni proi:tor 30 m. Vjerovatno
bronzano i eljezno doba.
LIT.: C. Truhelka 1891, 310-311. B. Govedarica
17.203 .MALJEVICI, Rogatica. Srednjo-
vjekovna nekropola. 15 u obliku
(?). Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 253. N.
11.204 MANDRA, Borike-Mandra, Rogatica. F. Fi-
ala je 18i96. godine ha tom istraio dva
tumula koja pripadaju starijem eljeznom dobu.
LIT.: F. Fiala 1896 d, 458. B.
17 .205 MANDRA, Mandra, Sokolac. Srednjovjekov-
no groblje. U pravoslavnom groblju est
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih
Z-I; ukras: .<=pirala, polumjesec. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 242. N.
17 .206 MANGALIN HAN, Donji Dubovik, Viegrad.
Praistorijska nekropola sa tumulima. Lokalitet lei
pored puta Viegrad-Dobrun. je pet hum-
ki, 10 i 15 m, visine od 0,50 do
1 m. Radom na nivelaciji terena raskopane su neke
humke pa su kosti i predmeti od
Vjernvatno eljezno 'doba. l,\iI.
102
17.207 MARAVICI, Rogatica. Na
ju istraio je Truhelka 1890. godine
sedam tumula koji su dali nalaze iz ka.<:nog bronza-
nog doba, veoma za hronologiju
kih nalaza tog perioda. kasnog bronzanog
doba (Br. D, 13. v. st. e.).
LIT.: C. Truhelka 1890, 389; A. Benac-B. 1956, 21,
23; B. 1981, 111-117; B. 1983 g, 418, 423-424;
R. 1983, 261. B.
17.208 Viegrad. Srednjovjeko-
vni spomenik. Usamljeni u obliku sanduka-
-sarkofaga, orijentiran S-J, ostali uniteni, kao i
oni kod damije. Kasni ffednji vijek.
LIT.: S. 1971, 259. N.
17.209 MEHAGIN DO, Sokolac. U dolu
ispod gradine Gradac u istraio je
1891. godine 13 tumula s dosta boga-
tim nalazima, preteno iz kraja starijeg, te iz
eljeznog doba (6. do 4. v. st. e.).
LIT.: 1891 a, 342; B. 1987 c. B.
17.210 MEJDAN, Brezje, Rogatica. Praistorijski tu-
mulus. Usamljena g.robna humka, jedna od
na Istraio je F. Fiala 1895.
godine. su dva bogato opremljena groba koji
se po nekim nalazima (uvozno bronzano
ezlo), pribliavaju kategoriji kneevskih grobova,
mada ne sadre oruje. Starije eljezno doba (kraj
7. v. st. e.).
LIT.: F. Fiala 1895 a, 546-547; A. Benac-B. 1957, 13;
B. 1979, 151-154; B. 1987 c. B.
17.211 MEREMISLJE, Meremilje, Viegrad. Sred-
njovjekovno groblje. Uz muslimamko groblje
vano sedam u obliku sarkofaga, orijentiranih
Z-I; ukras: znaci, motiv spirala, koplje.
U blizini kamenolom sa preostalim Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 260. N.
17.212 MISEVINA, Mievina-Lunjevac, Rogatica.
Srednjovjekovno groblje. 10 u ob-
liku sanduka. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 255. N.
17 .213 Sokolac. Praistorijska ne-
kropola sa tumulima. Locirana je na platou brda
Istra.io ju je F. Fiala 1892. godine. Sastoji se
od dvije grupe, sa ukupno 38 tumula i oko 60 gro-
bova. Dva tumula bila su posebne konstrukcije: u
obHku minijaturne gradine. Najstariji sloj grobova
u nekoliko tumula pripada kasnog bronza-
nog doba (preteno Br. D., 13. v. st. e.), a zatim
slijedi faza sahranjivanja u starije eljezno doba
(7. i 6. v. st. e.) kojoj pripada grobova. Gro-
bovi iz tumula br. III, X i XXIX dali su nalaze
vane za hronologiju bronzanog doba na
kom
LIT.: F. Fiala 1892 b, 417-425; A. Benac-B. 1956,
20; B. 1981, 111-117; B. 1983 g 418, 423-424;
B. 1987 c. B.
17.214 MRAMOR, Kabernik, Viegrad. Srednjovje-
kovni dva u obliku sar-
kofaga, orijentirana Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 258. N.
17.215 MRAMOR, Selita, Sokolac. Srednjovjekovni
spomenici. tri u obliku sarkofaga,
orijentirana Z-I; ukras: bordura. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 243. N.
17 .216 MRAMOR, Stop, Rogatica. Srednjovjekovni
spomenik. Usamljeni u obliku rnrkofaga, ori-
jentiran Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 246. N.
17.217 MRAMOR, ip, Viegrad. Srednjovjekovno
groblje. est u obliku sanduka i
sarkofaga, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 260. N.
17 .218 l\'IRAMORIC, Vraalice, Rogatica. Srednjo-
vjekovna nekropola. 14 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 251. N.
17.219 MRAMORJE, Sokolac. Srednjo-
vj.ekovna nekropola. 12 u obliku
sanduka i sarkofaga; ukras: spirale, rozeta. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 239. N.
17.220 MRAMORJE, Beheci, Rogatica. Srednjovje-
kovna nekropola. Uz pravoslavno groblje prostire se
grupa od 178 u obliku sanduka i sarkofaga,
orijentiranih Z-I i S-J; ukras: spirale, krst, polu-
mjesec, biljni motiv. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 247. N.
17.221 MRAMORJE, Hrtar, Vtegrad. Srednjovje-
kovna nekropola. Locirana u blizini grada
Hrtara. u obliku sanduka i
sarkofaga, orijentiranih Z-I.
LIT.: S. 1971, 257. N.
17.222 MRAMORJE, Jabuka, Sokolac. Srednjovje-
kovna nekropola. 102 u obliku plo-
sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J;
ukras: tordirana traka, krst, spirale, vijenac. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 240-241. N.
17.223 MRAMORJE, So-
kolac. Srednjovjekovno groblje. tri
u obHku sanduka i sarkofaga, orijentirani S-J. Ka-
sni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 241. N.
17.224 MRAMORJE, Kamenica-Podhrid, Viegrad.
Srednjovjekovno groblje i praistorijski tumulus (?).
Na glavici u obliku sanduka
i rnrkofaga, orijentirana Z-I. Praistorijsko doba (?)
i kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 255. N.
17 .225 MRAMORJE, Kneina, So kolac. Srednjovje-
kovno groblje. Uz seoska groblja tri
u obliku sankofaga, orijentirani Z-I. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 242. N.
17 .226 MRAMORJE, Kruevci, Sokolac. Srednjovje-
kovna nekropola. U tri grupe oko 40 ste-
u obliku sanduka i earkofaga; ukras: tordirana
traka, spirale, rozete, tap, polumjesec, ruka i pred-
stave ivotinja. Kasni srednji vijek. N.
17 .Z27 MRAMORJE, Okruglo, Rogatica. Praistorij-
ski tumuli, rimski grobovi i srednjovjekovno groblje.
F. Fiala je rn96. godine istrai() pet tumula sa ukup-
no dvadesetak grobova. Jedan od grobova pripada
vjerovatno jo srednjem bronzanom dobu, dva su iz
ranije faze kasnog bronzanog doba (Br. D - Ha Al
- kraj 13. ili 12. v. st. e.), dok ostali praistorijski
grobovi pripadaju raznim fazama starijeg i
eljeznog doba. Dva groba su naknadni ukopi iz
kasnog rimskog doba (4. st.}, a pet je grobova pod
u tumulu IV iz kasnog srednjeg vijeka.
LIT.: F. Fiala 1896 d, 448-449; B. 1981, 119; B. Covk
1983 g, 424-425. B.
17.228 MRAMORJE, Osovo-Dolovi, Rogatica. Sre-
dnjovjekovna nekropola. Uz pravoslavno groblje sa-
63 u obliku sanduka i sarkofaga, ori-
jentirana Z-I i S-J; ukras: linearni motiv, luk,
i nakovanj. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 250. N.
17.229 MRAMORJE, Pazalje, Rudo. Srednjovjekov-
na nekropola. oko 188 u obliku
sanduka i sarkofaga; ukras: bordura, zna-
ci; natpis. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 271. N.
17.230 MRAMOR.JE, Pihlice, Sokolac. Srednjovje-
kovna nekropola. est u obliku
sarkofaga. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 239. N.
17.231 MRAMORJE, Rogatica.
Srednjovjekovna nekropola. 14 u
obliku sanduka, orijentiranih Z-I i S-J. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 254. N.
17 .232 MRAMORJE, Poratak, Sokolac. Srednjovje-
kovna nekropola. 65 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras: polu-
mjesec, krug. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 240. N.
17 .233 MRAMORJE, Viegrad. Srednjo-
vjekovna nekropola. 23 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J; uk-
ras: spirala, rozeta, krst, ruka s Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 257. N.
17 .234 MRAMORJE, Rohci, Viegrad. Srednjovje-
kovna nekropola. 10 u obliku san-
duka; ukras: znaci, Kasni Erednji
vijek.
LIT.: . 1971, 258. N.
17 .235 MRAMORJE, polje, Sokolac. Sred-
njovj.ekovni spomenici. dva u obli-
ku sarkofaga, orijentirana SZ-JI. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 244. N.
17.236 MRAMORJE, Stara Gora, Rogatica. Srednjo-
vjekovna nekropola. Uz pravoslavno groblje
no 142 u obliku sanduka i :sarkofaga, orijen-
tiranih Z-I i S-J; ukras: linearni motivi, spirale,
krst, Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 248. N.
17.237 MRAMORJE, Rudo. Srednjovje-
kovna nekropola. 61 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiran Z-I; ukras:
znaci, ruka, ruka :s natpisi. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 270. N.
17.238 MRAMORJE, Sahdani, Rudo. Srednjovjeko-
vna nekropola. 11 uz pravoslavno
groblje, u obliku sanduka, sarkofaga i stele, orijen-
tiranih Z-I i S-J; ukras: znaci, buzdo-
van. Kasni: srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 271. N.
17.239 MRAMORJE, Vagan, Rudo. Rimski spome-
nici i srednjovjekovna nekropola. Dva rimska cipusa
uz pravoslavno groblje 60
u obliku sanduka, orijentiranih Z-I. Rimsko doba
i kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 270. N.
103
11.240 MRAMORJE grobnice), Vraalice-
Rogatica. 66 u obli-
ku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J.
Kasni :srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 251. N.
17.241 MRAMORJE Zavrblje, Viegrad.
S1ednjovjekovni spomenici. dva u
obliku sanduka, orijentirana Z-I; natpis (Radovana
s bratom krstjaninom Radainom). Kasni :srednji
vijek, sredina 15. v.
LIT.: S. 1971, 259; M. Vego 1981, 41-42, i:l. la.
N.
17.242 NAHOTA, Nahota, Rogatica. Srednjovjekov-
na nekropola. 50 u obliku sanduka
i stubova; ukras: sablja. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 255. N.
17.243 NAVSAN, Rogatica. Na platou brda Vsan
(u izvjetaju F. Fiala pogreno kao ffaf-
rnne) istraena su dva tumula, od kojih je jedan
dao nalaze iz starije faze kasnog bronzanog doba.
(Br. D ili Ha Al, kraj 13. ili 12. st.).
LIT.: F. Fiala 1896 d, 460; B. 1981, 119. B.
17.244 NELJESKE, Sokolac. Srednjovje-
kovna nekropola. 13 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras: polu-
mjeseci. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 239. N.
17 .245 NJIVICA, Mievina, Rogatica. Srednjovje-
kovna nekropola: pet u obliku sanduka, do-
bra obrada, kvalitetan kamen. I. Bojanovs!ki
17.246 OGLAVAK, Bijelo Brdo, Rudo. Srednjovje-
kovni spomenici. dva u obliku sar-
kofaga, orijentirani; ukras: figuralna scena.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 271. N.
17.247 OKOLISTA, Strpci, Rudo. Srednjovjekovni
spomenik. Usamljeni u obliku sarkofaga, dis-
lociran; ostali uniteni. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 271-272. N.
17 .248 OKRUGLO, Rogatica. Praistorijski tumulus
i srednjovjekovna nekropola. Na dva manja tumula
smjetena 13 u obliku sanduka. Kasni sred-
nji vijek, bronzano i (ili) eljezno doba.
LIT.: S. 1971, 251. N.
17 .249 O PRASICI, Rogatica. Na
sela istraio je F. Fiala 1897. godine tri tumula sa
.svega tri groba i malobrojnim prilozima koji pripa-
daju bronzanom dobu.
LIT.: F. Fiala 1897 c, 598-599; B. 1981, 124. B.
17.250 OSOVO, Osovo, Rogatica. Praistorijski tu-
muli i rimski grobovi. Na vie mjesta na
Osova istraio je F. Fiala 1895. i 1896. godine 12
tumula sa ukupno 36 grobova. Najstariji nalaz je
kremena strelica koja, najvjerovatnije, pripada ra-
nom bronzanom dobu. Nekoliko grobova je kasnog
bronzanog doba (kraj 13. ili 12. v. st. e.), a
je iz ranog i razvijenog doba (7-4. v. e.).
Dva naknadna ukopa pripadaju rimskom robu.
LIT.: F. Fiala 1895 a, 538-539; F. Fiala 1896 d, 442-446;
A. Benac-B. 1956, 18; A. Benac-B. 1957, 12;
B. 1981, 100, 117-124; B. 1983 g; 416-418;
424-425; R. 1983, 261-264. B.
11.251 OTAVA, Gornje Stitarevo, Viegrad. Sred-
njovjekovna nekropola. 23 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentirana; mnogi
'. -; _
dislocirani; ukras: znaci, tap, ruka. I{asni
srednji vijek.
LIT.: . 1971, 256. N.
17.252 OVLAGIJA, Sokolac. Sre-
dnjovjekovno groblje. est u obli-
ku sanduka, orijentiranih Z-I i S-J; prikaz
Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 243. N.
17.253 OVLAGIJA, Seljani, Rogatica. Praistorijski
tumulus i srednjovjekovno groblje. Na tumulusu
smjetena est u obliku sanduka i sarkofaga,
orijentiranih; ukras: motiv spirale. Kasni
srednji vijek i praistorijsko doba.
LIT.: S. 1971, 254. N.
17.254 OVRCJE-MILETCI, Sokolac. Praistorijski
tumulusi i srednjovjekovna nekropola. Na dva tu-
mula smjeteno je oko 62 u obliku sanduka
i sarkofaga, orijentirana Z-I i S-J; .ukras: vitica,
krst, rozeta, ruka. Bronzano i (ili) eljezno
doba i kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 242. N.
17.255 PALE, Brezje, Viegrad. Srednjovjekovno
groblje. Uz muslimansko groblje sedam
u obliku sanduka. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 260. N.
17.256 PANJEVI, Rogatica. Srednjovjeko-
vno groblje. pet u obliku sanduka,
orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 249. N.
17.257 PAPRATNICE, Osovo, Rogatica. Praistorij-
ska nekropola. s tumulima. F. Fic1la je 1897. godine
istraio tri tumula sa ukupno 18 grobova. Najstariji
grobovi pripadaju srednjem bronzanom dobu i zna-
rn za hronologiju Glasinca. Zatim slijede sa-
hrane iz kasnog bronzanog doba (kraj 13. ili 12. v.
st. e.), te iz eljeznog doba (uglavnom 6. v. st. e.).
Najvaniji nalaz je kneevski grob ranog 6. st. iz
tumula II, sa raznovrsn1m nakitom, eljeznim oru-
jem (eljezna koplja izuzetne duine, noeVi), ezlom,
bronzanim ili italske provenijencije,
te bogatom opremom konja.
LIT.: F. Fiala 1897 c, 592-598; A. Benac-B. 1956,
10-11; A. 1957, 14-15; 8. 1979. 154-
-156: B. 1987 c. B.
17 .258 PAPRATNICE, Rogatica. Srednjo-
vjekovna nekropola. 14 u obliku
sanduka i rnrkofaga, orijentiranih SZ-JI.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 247. N.
17.259 Kruevci, Sokolac. Srednjovjeko-
vna nekropola. 17 u obliku sandu-
ka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J; ukras: tor-
dirana traka i rebra. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 239. N.
17.260 PEJDAHOVO GROBLJE, Gornje titarevo,
Viegrad. U muslimanskom groblju est
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih
ukras: polumjesec; Kasni sried.nji vijek.
LIT.: S. 1971, 256. N.
17.261 PESURICI 1, Ro.gatica. Srednjovje-
kovni spomenik. Usamljeni u obliku dvostru-
kog sarkofaga. Kasni srednji: vijek.
LIT.: S. 1971, 254. N.
17.262 PESUR!CI 2, Rogatica. Srednjovj(
kovno groblje. U pravoslavnom. groblju J
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentirani
Z-I i S-J. Kasni ffednji vijek.
LIT.: S. 1971, 254. N. Milet
17.263 PETROVO POLJE (Petripolje), Brankovi<
Rogatica. Srednjovjekovna nekropola. ok
60 u obliku sanduka i sarkofaga, orijentire
nih Z-I i S-J. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 254. N. Milet
17.264 PLANJE, Planje, Rogatica. Praistorijski tl
muli i rimski grob. Na sela Planja, istrai
F. Fiala 1895. godine 15 tumula. Od ukupno 37 gr<:
bova dio pripada pojedinim fazama srednje
i, kasnog bronzanog doba, dok je samo je
dan grob iz eljeznog doba, a jedan iz rimskog
Lokalitet je posebno vaan za hronologiju bronzano,
doba
LIT.: F. Fiala 1895 a, 542-546; A. Benac-B. 195t
22; B. 1931, 101; 124-129; B. 1983 g, 418, 426-
-428 B.
17.265 PLOCE, Vranei, Sokolac. Srednjovjekovrn
nekropola. 11 u obliku sanduk:
i sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras: tit, krunica
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 243. N. MJ.letic
17.266 PLJEIVICA 1, Pljeivica, Rogatic2 .. Prais-
torijski tumuli i srednjovjekovni grob. F. Fiala je
1895. godine istraio est tumula s bro-
jem grobova. Najstariji nalaz pripada srednj<=rci bron-
zanom dobu, nekoliko grobova je iz kasnog bronza-
nog doba (kraj 13. ili 12. v. st. e.), a nekoliko iz e-
ljeznog doba (7, 6. i 5. v. st. e.), Jedan naknadni
ukop pripada ranom srednjem vijeku.
LIT.: F. Fiala 1895 a, 540-542; A. 1956,
17; B. 1931. 110-117; B. 1933, 424-425. B.
17.267 PLJESIVICA 2, Pljeivica, Rogatica. Rirmki
spomenic.i, srednjovjekovna nekropola i crkva. U pra-
voslavnom groblju 89 u obliku sanduka i
sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras: linearni motivi,
spirala, ruka, kosijer. Ostaci temelja crkve s p-0lu-
krunom apsidom. Nekoliko rimskih kamenih spo-
menika u sekundarnoj upotrebi nad sriednjovjekov-
nim grobovima. Rimsko doba i kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 251. N.
17.268 POBRDALJE, Rogatica. Srednjovje-
kovna nekropola. U dvije grupe 35
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih
preteno SZ-JI; ukras: kanelure, polumjesec. Karni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 245. N.
17.269 PODGAJ, Podgaj, Rogatica. Srednjovjekovni
spomenici. tri u obliku sanduka.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 249. N.
17.270 PODGAJEVI, Budaci, Rogatica. Srednjovje-
kovno groblje. u obliku s.an-
duka, orijentirana uglavnom Z-I; ukras: jabuke,
prikaz jelena i psa. Ka.mi srednji vijek.
LIT.: . 1971, 249. N.
17 .271 PODGRADAC, Sokolac. Praistorij
ski tumuli. C. Truhelka je na ovom lokalitetu 1890.
istraio tri tumula. Nalazi pripadaju starijem eljez-
nom dobu, uglavnom 6. i 5. st.
LIT.: C. Truhelka 1890, 388. B.
17.272 PODILIJAK l, Sjeversko, Rogatica. Praisto-
rijska nekropola sa tumulima i srednjovjekovni gro-
bovi. Smjetena je u kotliniei fopod gradine Ilijak.
Sastoji se od i est manjih tumula. Jedan
tumulus je, vjerovatno, istraio F. Fiala 1896. (Sje-
versko), dva (A i B) B. 1957, te jo jedan
(C) B. Govedarica 1975. To su rodovski tumuli,
s centralnim grobom i brojem tangencijalno
postavljenih naknadnih sahrana, sve iz ranije faze
tarijeg eljeznog doba (uglavnom 7. v. st. e.). Kon-
statovane su i naknadne sahrane iz eljeznog
doba (5. do 3. v. st. e.), kao i grobovi iz ranog sred-
njeg vijeka.
LIT.: B. 1959, 53-85; N. 1959, 218; B. Gove.
darica 1978, 21-28; B. 1987. B.
17.273 PODILIJAK 2, Sjeversko, Rogatica. Srednjo-
vjekovno groblje. est u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J; uk-
ras: krst. Karni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 248. N.
17.274 PODOMAR, Sokolac. Praistorijski
tumulus i srednjovjekovno groblje. Na tumulusu
osam u obliku sanduka i sarkofa-
ga, orijentiranih Z-I. Kami srednji vijek i praisto-
rijsko doba.
LIT.: S. 1971, 241. N.
1'7.275 PODSTRANJE, Rogatica. Sred-
njovjekovni spomenici. U pravoslavnom groblju sa-
dva u obliku sarkofaga, orijentirana
S-J. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 248. N.
17 .276 PODZID, Ribioci, Rogatica. Srednjovjekov-
na nekropola. 31 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiran SZ-JI; ostali uni-
teni. Karni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 246. N.
17 .277 POHOV AC (Puhovac), Sokolac. Pra-
istorijska gradina i Smjete-
na je na prostranom zaravnjenom vrhu brda koje
dominira irom okolinom polja. Izdue-
na-ovalni plato dimenzija 100 x 70 m, je
bedemom od zemlje je povrina ka-
menim i blokovima. Sondano iskopavanje
izveli su 1977. B. Govedarica i V. Otkriven
je relativno bogat kulturni sloj kasnog bronzanog i
eljeznog doba, kao i zid
LIT.: C. Truhleka 1891, 313; B. Govedarica 1985, 15-27.
B. Govedarica
17 .278 POLJE, Velika Gostilja, Viegrad. Srednjo-
vjekovno groblje. u obliku
sarkofaga, orijentirana Z-I; ukras: spirala, simbo-
znaci, ruka s Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 257-258. N.
17.279 POTPECINE, Sokolac. Praistorijski
tumuli i rimski grob. Na Graca
u i istraio je Truhelka 1890.
godine 29, 1891. godine a F.
Fiala 1892. i 1893. godine 61 tumulus sa preko 100
grobova. Jedan ili dva groba (tumulus I/1893) mogli
bi pripadati kasnom bronzanom dobu, a dio
je iz eljeznog doba i to preteno iz 6, 5. i 4. v. st. e,
pa je ova nekropola upravo vana za taj dio hronolo-
gije kulture. Jedan grob iz rimskog doba.
LIT.: C. Truhelka 1890, 387-388; F. Fiala 1892 b, 430-435;
F. Fiala 1893 b, 752-758; A. Benac-B. 1957, 19-22;
B. 1983 b, 149-150; B. 1987. B.
14 - Arheoloki leksikon
105
17.280 PREVIJA, Kula, Sokolac. Praistorijski tu-
muli i grob. je
1891. godine istraio dva tumula. Praistorijski gro-
bovi pripadaju eljeznom dobu, a konstatovan je i
jedan naknadni ukop iz srednjeg vijeka. B.
17.281 RADOVAN HAN, Vragolovi, Rogatica. Sred-
njovjekovni spomenici. tri u obliku
sanduka i sarkofaga. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 252. N.
17.282 RANCICI, ljebovi, Sokolac. Srednjovjekov-
na nekropola. U pravoslavnom groblju 12
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih
Z-I i S-J. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 242. N.
17 .283 RASKRSCE, Dolovi, Rogatica. Praistorijska
nekropola s tumulima i srednjovjekovno groblje. Na
u umi oko 15 tumula podignutih u redovima,
u pravcu S-J. su 10-20 m, visine 0,5-2
m. Na istom prostoru je i srednjovjekovno groblje
sa oko 50 neki su na tumulima. Bron-
zano i (ili) eljezno doba, kasni srednji vijek.
M.
17.284 RASOV ACA, Sokolac.
tumuli. Iskopavanja dvaju tumula Truhelka 1890)
dala je vrlo skromne nalaze iz eljeznog doba.
LIT.: C. Truhelka 1889 a, 27. B.
17.285 RAZDOLJE, Razdolje, Rogatica. Praistorijski
tumuli. Na Razdolja F. Fiala je 1897. go-
dine istraio sedam tumula sa ukupno 10 grobova.
Najstariji nalaz je kremena strelica koja, najvjero-
vatnije, pripada ranom bronzanom dobu. Ostali gro-
bovi su iz eljeznog doba (uglavnom 6. v. e.).
LIT.: F. Fiala 1897 c, 602-603; A. Benac-B. 1956, 8.
B.
17 .286 RAZEVO BRDO, Sokolac. Srednjovjekovna
nekropola. 25 u obliku sanduka,
orijentiranih SZ-JI. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 244. N.
17.287 REPUSEVCI, Repuevci, Viegrad. Srednjo-
vjekovno groblje. u obliku
sanduka, orijentiranih uglavnom Z-I. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 260. N.
17.288 ROGATICA, Rogatica. Rimsko urbano na-
selje (colonia Ris. ?), srednjovjekovni spomenik. An-
aglomeracija u Rogatici lei na ravnom prosto-
ru brda Ljuna i potoka Rakitnice. C. Patsch
je, na osnovu ostataka substrukcija,
materijala i novca, odredio prostiranje ove urbane
rimske naseobine na kojoj danas razvija Rogatica.
Sa areala grada u Rogatici brojni
kameni spomenici. njima su najbrojniji kultni
spomenici Jupitru, zatim Liberu (Bacchus)
i Mitri, a podiu ih funkcioneri kolonije duumviri
itd. Posebno su sepulkralni spomenici, a
cipus nazivom grada /DEC (urioni) C(olo-
niae) RIS .. ./. Zanimljivi su cipusi s prikazom Atisa,
kao i ulomak stele sa ostacima prikaza grobnih vrata
(porta inferiorum) itd. Iz Rogatice ima i drugih arhe-
olokih ostataka kao (tragova vodovoda i dr.). Roga-
ticu koloniziraju veterani i to iz sastava VII legije.
Colonia Ris u Rogatici datira u 1-4. 8t. u
obliku sanduka uzidan u zid pravoslavne
crkve; natpis. Kasni srednji vijek.
LIT.: C. Patsch 1907, 467-469; I. Bojanovski 1967 e, 143-
-164; I. Bojanovski 1967, 41-51; S. 1971, 253; M.
Vego 1981, 42--43, Sl. 3. V. Pakvalin
106
17.289 RUDINE, Rogatica. Na lokalite-
tu Rudine F. Fiala je 1894. godine istraio osam
tumula sa preko 30 grobova. Najstariji nalazi (tumuli
I, IV i, vjerovatno VII) pripadaju eneolitu, a ostali
ukopi su iz starijeg i, preteno, eljeznog
doba (od 5. do 3. v. st. e.).
LIT.: F. Fiala 1894 f, 752-754; A. Benac-B. 1956,
10-25; B. 1983 d, 186; B. 1987. B.
17.290 RUDINE, Sokolac. Pra:istodjski tumulus (?)
i srednjovjekovna nekropola. Na tumulusu grupa cd
12 u obliku sanduka i sarkofaga,
orijentacije; ukras: trake, polumjesec Kasni sre<lnji
vijek.
LIT.: . 1971, 238. N.
17 .291 RUDINE-IV ANPOLJE, Sokolac.
Praistorijski tumuli. Od dva tumula koja je 1894.
godine istraio F. Fiala, nalaze je dao samo jedan.
Pripada kraju srednjeg ili kasnog bronza-
nog doba.
LIT.: F. Fiala 1894 f, 750; B. 1981, 106-108. B.
17.292 RUJISTA, Rujita, Viegrad. Srednjovj.ekov-
no groblje. dva u obliku sarkofaga,
orijentirana Z-I i S-J, ostali uniteni. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 256. N.
17 .293 RUSANOVICI, Rogatica. Prais-
torijski tumuli, rimski i srednjovjekovni grobovi. Na
irem bilo je locirano nekoliko
grupa tumula, od kojih je F. Fiala 1892, 1894, 1895.
i 1896. godine istraio 176 tumula sa preko 300 gro-
bova. Najstariji nalazi pripadaju ranom bronzanom
dobu (cetinska kultura), zatim slijedi nekoliko gro-
bova :Lz srednjeg bronzanog doba, a praisto-
rijskih grobova pripada eljeznom dobu, u rasponu
od 8. do 3. v. st. e. Pored pra:ilstorijskih, je
i nekoliko naknadnih ukopa iz rimskog doba, iz ra-
nog s.vednjeg vijeka (grobovi pod u praisto-
rijskim tumulima).
LIT.: F. Fiala 1892 b, 437-438; F. Fiala 1894 f, 729-743;
F. Fiala 1895 a, 533-538; F. Fiala 1896 d, 426-435; A.
Benac-B. 1956, 12; A. Benac-B. 1957, 7; B.
1983 d, 187; R. 1983, 261-264; B.
1987. B.
17 .294 SELISTE, Okruglo, Rogatica. Srednjovjeko-
vna nekropola. Uz pravoslavno groblje je
55 u obliku sanduka i sarkofaga, orijentira-
nih Z-1; ukras: znaci, ruka,
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 250. N.
17.295 SELJANI l, Seljani, Rogatica. Srednjovje-
kovna nekropola. 20 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-1; ukras: bordu-
ra, krst. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 253-254. N.
17.296 SELJANI 2, Seljani, Rogatica. Srednjovje-
kovno groblje. U pravoslavnom groblju pet
u obliku sanduka, orijentiranih Z-I. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 253. N.
17 .297 SJEVERSKO 1, Sjev;ersko, Rogatica. Prais-
torijski tumuli. Na vie mjesta F. Fiala je 1896.
godine istraio osam tumula, sa ukupno 16 grobova.
Jedan grob pripada ranijoj fazi kasnog bronzanog
doba (kraj 13. ili 12. v. st. e.), a ostali uglavnom
starijem eljeznom dobu (7. i 6. v. st. e.).
LIT.: F. Fiala 1896 d, 449-452; B. 1981, 102-104,
117-124; B. 1983 g, 416-418, 424-425. B.
17.298 SJEVERSKO 2, Rogatka. Srednjovjekovn
groblje. pet u obliku sanduka
sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras: Kasn
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 248. N. Mileti
17.299 SLAP, Slap, Rogatica. Srednjovjekovni ka
menolom i spomenik. U kamenolomu
u obliku sarkofaga. Karni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 247. N. Mileti
17.300 SMREKE, Sokolac. Praistorijski tumuli.
je 1891. godine istraio tri tumula :
nekoliko grobova, od kojih dva pripadaju srednjen
bronzanom, a ostali eljeznom dobu.
LIT.: B. 1981, 108. B.
17 .301 SOKOLACKO POLJE (Poljak), Gornji Odak
So kolac. Nekropola od devet tumula koju je istrak
F. Fiala dala je petnaestak grobova s dosta bogatim
nalazima eljeznog doba (7. do 5. v. Et. e.).
LIT.: F. Fiala 1893 b, 741-745. B.
17.302 SOLAKOVICI, Rogatica. Srednjo-
vjekovni spcmienici. tri u obliku
sanduka. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 255. N.
17.303 SOLILA, Varoite, Rogatica. Srednjovjekov-
na nekropola. 28 u obliku
i sarkofaga, orijentiranih Z-I (u blizini pravoslav-
nog groblja). Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 253. N.
17.304 STARI BROD, Stari Brod, Rogatica. Rimska
nekropola i vila rustika. Na starom groblju 3 km
uzvodno od titareva, na lijevoj obali Drine,
odlomci spomenika. Tu su rtvenik,
ci pusa i dva fragmenta vijenca. Nedaleko od
ovag lokaliteta su ukopane u obronak breuljka dvije
zidane grobnice. Navodno da se tu nalaze
i tragovi rimske vile. Rimsko doba, 104. v.
LIT.: D. Sergejevski 1934, 21; D. Sergejevski 1934 a, 16; E.
1960, 72; I. Bojanovski 1964 c, 113; I. Bojanovski
1967 e, 162. I.
17.305 STIJENA POD PISMOM, Zlijeb, Viegrad.
Grupa stilizovanih ljud;0kih likova, znakova svastike
i drugih, neodredivih znakova, urezana u ivu stije-
nu. Vjerovatno kasno bronzano ili starijeg
eljeznog doba.
LIT.: 1891, 285-286. B.
17.306 STUPINE (Mramorovi), Jabuka, Sokolac.
Srednjovjekovna nekropola. 16 u
ob}iku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J.
Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 241. N.
17 .307 SAHINSKI GRAD, Sokolac.
Praistorijska gradina. Smjetena je na dominantnom
vrku u dijelu Romanije, a kontrolie skoro
Fortifikacija i kulturni
sloj uniteni su gradnjom relejne stanice
1974. godine. Vjerovatno bronzano i (ili) eljezno
doba.
LIT.: C. Truhelka 1891, 308. B. Govedarica
17 .308 SARENCEVE VRTACE, Sokolac.
Praistorijska nekropola sa tumulima. Manja nekro-
pola sa 15 tumula koju je istraio C. Truhelka 1890.
godine. Oko 40 grobova pripada fazama
starijeg i eljeznog doba, od ranog 7. do 4.
v. st. e.
LIT.: C. Truhelka 1890, 388; A. Benac-B. 1957, 7-8;
B. 1987, B.
17 .309 SENKOVICI, Sokolac. Praistorij-
ski tumuli. F. Fiala je 1892. godine istraio 10 tu-
mula. Najstariji nalaz pripada jedno1 od ranijih faza
kasnog bronzanog doba (kraj 13. ili 12. st.), ostali
grobovi dali rn veoma oskudne nalaze; neki od njih
mogli bi se datirati u eljezno doba.
LIT.: F. Fiala 1892 b, 440-441; B. 1981, 119-120.
B.
17.310 STRPCI 1, Strpci, Rudo. Praistorijski tu-
muli. Na livadama oko trbaca istraio je F. Fiala
1897. godine devet od oko 30 evidentiranih tumula.
Od ukupno oko 30 grobova, jedan pripada srednjem
bronzanom dobu, jedan ranijoj fazi kasnog bronza-
nog doba (kraj 13. ili 12. v. st. e.), pretean dio sta-
rijem eljeznom dobu (7. i 6. v. st. e.), te jedan mla-
eljeznom dobu (4. v. st. e.). Nekropola je va-
na, kako kao indikator raspro.stiranja kul-
ture, tako i za hronologiju bronzanog doba ove ob-
lasti (posebno grob s fibulom u obliku violinskog
luka iz tumula I, te narukvice iz tumula VIII).
LIT.: F. Fiala 1897 c, 610-618; A. Benac-B. 1956,
11, 16, 37-38; B. 1981, 111-112, 117-124; B.
1983 418, 424-425; R. 1983, 261-264.
B.
17.311 STRPCI 2, trpci, Rudo. Praistorijska osta-
va. Sastoji se od luksuznog Hebrnog nakita u bron-
zanoj zdjeli: osam fibula, dvadesetak bolje i slabije
aplika u obliku rozete, jedne apli:ke u ob-
liku enskog poprsja, jedne male perle i neto frag-
menata srebrnog nakita. Objekti su, najvjerovatnije,
proizvodi neke makedonske ili radio-
nice 4. v. st. e.
LIT.: M. Hornes 1901, 527-536; R. 1985, 121-155.
B.
17.312 TALINE, Sokolac. Praistorijski tumuli, raz-
bijeni u vie grupa na niskom platou od ko-
rita Reetnice. C. Truhelka je 1888. i 1889. godine
istraio 18, a F. Fiala 1893. i 1895. godine jo 41
tumulus. Dio grobova pripada kasnom bronzanom
dobu i to kako ranijim fazama (grob s fibulom u ob-
liku violinskog luka, kraj 13. ili 12. v. st. e.), tako
i kraju tog doba. Ostali grobovi pripadaju pojedinim
fazama eljeznog doba, od 3. do 4. v. st. e.
LIT.: C. Truhelka 1889 a, 28; C. Truhelka 1889 b, 29-35;
F. Fiala 1893 b, 745-746; F. Fiala 1895 a, 547-552; A. Be-
nac-B. 1956, 15, 22, 24; A. Benac-B. 1957 b,
6, 19; B. 1981, 120; B. 1983, 418-428; B.
1987. B.
17 .313 TATINICA, Tatinica, Viegrad. Praistorijska
nekropola s ravnim grobovima. F. Fiala ili V. Cur-
istraili su 1897. godine tri groba. To su urne
s pougljenisanim ljudo5kim kostima i sitnijim prilo-
zima od kosti i kamena (perle, igla, kremeni
Grobovi pripadaju eneolitu, a za sada se ne mogu
kulturno blie odrediti.
LIT.: B. 1983, 187. B.
17 .314 TINJAG-DO, Sokolac. Sre-
dnjovjekovna nekropola. 25 ras-
u dvije grupe, u obliku sanduka i sarko-
faga, orijentiranih Z-I i S-J; ukras: tordirana
traka, rozete, i5pirale, predstava ivotinje. Mnogi uni-
teni. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 239-240. N.
17.315 TIRIN HAN, Osovo-Halije, Rogatica. Sred-
njovjekovni spomenici. dva u obli:-
ku sanduka i sarkofaga, ostali uniteni. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 250. N.
*
107
17 .316 TORIC, Lepenica, Rogatica. Srednjovjekovni
spomenik. Ui5amljeni u obliku sarkofaga, ori-
jentiran Z-I; natpis: Kasni srednji vijek, sredina
15. v.
LIT.: . 1971, 249; M. Vego 1981, 43, Sl. 4.
N.
17 .317 TRNOVIK, Okruglo, Rogatica. Srednjovje-
kovna nekropola. U dvije grupe 60
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 250. N.
17 .318 TROJAN, Stop, Rogatica. Srednjovjekovni
i5pomenik. Usamljeni u obliku sarkofaga, ori-
jentiran Z-I; ukras: krunica, prikaz psa. Kasni
srednji vijek.
LIT.: . 1971, 246. N.
11 .319 TRUSEN KAMEN, Vrhbarje, Sokolac. Sred-
njovjekovno groblje. pet u obliku
sanduka. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 245. N.
17.320 TRUTOVO BRDO (Brdace), Mala Gostilja,
Viegrad. Srednjovjekovna nekropola. Uz pravoo5laV-
no groblje 43 u obliku sanduka i
sarkofaga, orijentiranih Z-1 i S-J; ukras: simbo-
znaci, oruje, spirala, biljni motivi, ruka s ma-
i kopljem; natpis (Vukaina s maj-
kom Ruom). Kami srednji vijek, prva polovina
15. V.
LIT.: . 1971, 257; M. Vego 1981, 45. N.
17 .321 TULEZ, Stop, Rogatica. Srednjovjekovno
groblj,e. est u obliku sru:i-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-I (1 spomenik,
ostali dislocirani); ukras: predstava konja. Kasni
srednji vijek.
LIT.: . 1971, 246. N.
17.322 TURSKA VODA, Seljani, Rogatica. Sred-
njovjekovna nekropola. U dvije grupe 32
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentirana
Z-I; ukras: krst, ljudska figura; natpis. Kasni sred-
nji vijek, druga polovina 15. v.
LIT.: . 1971, 254; M. Vego 1981, 44, Sl. 5.
N.
17.323 VAROSISTE, Varoite, Rogatica. Srednjo-
vjekovno groblje. sedam u obliku
Earkofaga, orijentiranih Z-I; ukras: vitica, spirale,
ruke, figuralna scena; sarkofag s natpisom vojvode
Ozrisava Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 253; M. Vego 1981, 53-55. N.
17.324 VELIKA GRADINA, Soko-
lac. Praistorijska gradina. Locirana je na dominant-
nom brdu nad jugozapadnim rubom
polja. je rnanim kamenim bedemom. Unu-
tranji prostor je oblika nepravilne elipse. Sjevero-
zapadno i od gradine su neto nie te-
rase sa tragovima naseljavanja, vjerovatno podgra-
Bronzano i (ili) eljezno cfoba.
LIT.: C. Truhelka 1891, 308-309. B. Govedarica
17 .325 VELIKA GRADINA, Staro Selo, Sokolac.
Praistorijska gradina. Smjetena je na izduenom
breuljku sa koga se dobro kontrolie
polje i dio kotline oko Obuhvata stjenoviti
plato dimenzija 60 x 30 m, koji je sa sjeverne stnne
snanim kamenim bedemom oblika;
juni rub branjen je strmom padinom. Bronzano i
(ili) eljezno doba.
LIT.: C. Truhelka 1891, 314. B. Govedarica
108
17.326 VELIKA NJIVA, Citluci, Sokolac. Srednjo-
vjekovna nekropola. Uz pravoslavno groblje
vano 100 u obliku sanduka i sarkofaga, ori-
jentiranih Z-I; mnogi uniteni. Kasni !Srednji vijek.
LIT.: . 1971, 244. N.
17.327 VELIKI CAIR, Sokolac. Sred-
njovjekovna nekropola. 106 u ob-
liku sanduka, orijentiranih Z-I; ukras: bordura,
polumjesec, ruka s tit s Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 244. N.
17 .328 VELIKI GRAD, Rogatica. Pra-
istorijska gradina na vrhu brijega. Kameni
bedem zatvara ovalni pro:stor oko 120 x 90
m. Ulaz je u obliku koridora, na sjeverozapadnom
rubu. Vjerovatno bronzano i (ili) eljezno doba.
LIT.: F. Fiala 1892 b, 437. B. Govedarica
17.329 VELIKI VRH, Romanija, Sokolac. Praisto-
rijska gradina. Na ovom lokalitetu konstatovao je C.
Truhelka ostatke prai:storijske gradine, posv2 uni-
tene kasnijim gradnjama. Bronzano i (W) eljezno
doba.
LIT.: C. Truhelka 1891, 306-307. B.
17 .330 VIDRICI, S<:>kolac. Srednjovjekovna
nekropola. Uz pravoslavno groblje 11 iste-
u obliku sanduka, orijentiranih Z-I i S-J.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 244. N.
17 .331 VILINO KOLO (Vrelo), Rogatica.
23 u obliku sanduka i sarkofaga,
orijentirana Z-I i S-J; ukras: pijetao i figuralne
predstave (sarkofag pren6'en u Zemaljski muzej).
Kasni srednji vijek.
LIT.; S. 1971, 251. N.
17.332 VISEGRAD 1, Viegrad. Rimski novci. Pri.
gradnji ceste kod Viegrada je 11 rimskih
bronzanih iz 4. v.
LIT.: C. Patsch 1897, 527. G.
17.333 VISEGRAD 2, Vi,egrad. Srednjovjekovni
grad. Neznatni ostaci grada nalaze se na krakoj
stijeni iznad desne obale Drine, na sjevernoj peri-
feriji dananjeg naselja. Uz grad se bilo razvilo i
malo trgovite, a po situaciji iz turskih vre-
mena, ovdje se jo u srednjem vijeku formirao i
poseban upravni distrikt. Osnovna funkcija grada
bila je osiguranje prijelaza preko rijeke Drine. U
pisanim izvorima spominje se tek 1449, i tada je
pripadao feudalnoj oblasti
LIT.: H. 1953, 12; M. Vego 1957 a, 127.
P.
17 .334 VITANJ, Kula, S<:>kolac. Praistorijska nekro-
pola sa tumulima. Locirana je u podnoje grada
Vitnja. F. Fiala je istraio 14 tumula sa ukupno vie
od 20 grobova. Preteno kraj starijeg eljeznog doba
(6. i 5. v. st. e.).
LIT.: F. Fiala 1892 b, 435-437. B.
17 .335 VLASULJE, Cadovina, Rogatica. Praistorij-
ski tumulus i groblje. Na glavici
devet u obliku sanduka, orijenti-
ranih Z-I. Praistorijsko doba (?) i kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 254. N.
17.336 VRATAR, Vratar, Rogatica. Srednjovjekovn
grad i Ruevine grada se nalaze na strmorr.
grebenu, iznad desne obale rijeke epe. Danas
jo raspoznaju temeljni zidovi od okrugle kulE
i usjeci u ivoj stijeni. Ispod grebena, to-
ponim govori o nekadanjem
-zanatskom suburbiju. U pisanim izvorima grad S(
spominje tek u najranijirn turskim popisima 1469
i 1485. godine. Po njima se vidi da je grad bio i
centar upravnog distrikta i da je spadao u domenu
velikakoga roda Kraj grada
dva u obliku sanduka i sarkofaga,
orijentirana S-J. Kasni srednji vijek.
LIT.: V. Palavestra-M. 1964, 141; . 1971,
246-247. P.
17.337 VRATNICA-RADAVA, Sokolac. Praistorij-
ska nekropola sa tumulima. Na kosi koja se od
Sokoca sputa u ravni Glasinac C. Truhelka je
1889. godine istraio broj malih i jedan veliki,
centralni< tumulus, 21 m. Nalazi pripa-
daju starijem i eljeznog doba.
LIT.; C. Truhelka 1889 a, 29; C. Truhelka 1889 b, 35-36.
B.
17.338 VRAZALICE, Vraalice, Rogatica. Srednjo-
vjekovni .spomenici. Uz pravoslavno groblje
tri u obliku sanduka i sarkofaga. Kasni srd-
nji vijek.
LIT.; S. 1971, 251. N.
17 .339 VRAZI CI, Sokolac. Praisto:rijska ne-
kropola s tumulima i rimski grob. Na zapadnoj pa-
dini brda Puhovca istraio je F. Fiala 1893. godine
11 tumula. Otkriveno je dvadesetak grobova, pre-
teno .: paljevinom. Kraj starijeg i
eljeznog doba. Jedan naknadni ukop je iz rimskog
doba, 4. v.
LIT.: F. Fiala 1893 b, 733--741; B. 1987. B.
17 .340 VRELCE, So kolac. Srednjovje-
kovni spomenik. Usamljeni u obliku sarkofa-
ga, orijentiran Z-1. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 241. N.
17 .341 VRHSELISTE, Selita, Sokolac. Srednjovj e-
kovni spomenici. dva u obliku san-
duka, orijentir:ana Z-1. Kasni vijek.
LIT.: S. 1971, 242. N.
17 .342 VRLAZJE, Vrlazje-Podgradina, Rogatica.
Srednjovjekovni spomenici. u
obliku sanduka, orijentirana Z-I, ostali uniteni.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 251. N.
17.343 VRTANJAK, Rogatica. Praistorij-
ska nekropola sa tumulima. Sastoji .se od pet tumula,
za velikih dimenzija
do 30 m, visine do 4 m). Jedan od grobova pripada
ranom bronzanom dobu (cetinska kultura), a ostali
kasnom bronzanom dobu.
LIT.: C. Truhelka 1890, 389; B. 1983 d, 187. B.
17 .344 ZAGRADE, Zagrade, Sokolac. Praistorijska
nekropola sa tumulima. Smjetena je u udolini iz-
brda Krievca i Ilijaka. F. Fiala je 1897. go-
dine i.straio pet tumula, sa ukupno devet grobova;
u jednom od tumula su fragmenti importi-
rane ili italske posude i srebrna aplika - lik
vepra, rad iz druge polovine 6. v. st. e. Gro-
bovi pripadaju starijem i eljeznog
doba.
LIT.: F. Fiala 1897 c, 607-609; B. 1983 b, 150-151;
B. Covi6 1987. B.
17 .345 ZAKOMO 1, Zakomo, Rogatica. Srednjovje-
kovni spomenici. Dislocirani (10) u obliku san-
duka; ukras: bordura, spkala, znaci. Ka-
sni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 248. N.
17.346 ZAKOMO 2, Zakomo, Rogatica. Srednjovje-
kovno groblje. U pravoslavnom groblju pet
u obliku sanduka, orijentiranih Z-1. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 248. N.
17.347 ZARBOVINA, Zarbovina, Rudo. Srednjovje-
kovna nekropola. 10 u obliku san-
duka, sarkofaga i stela, orijentiranih Z-1 i S-J;
ukras: polumjesec, ruka s kanelure. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 271. N.
17 .348 ZA VRH, Stijenice, Rogatica. Srednjovjekov-
na nekropola. oko 150 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras: po-
lumjesec, rozeta, ruka s prikaz psa i figu-
ralna scena. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 249. N.
17.349 EPA, epa, Rogatica. Srednjovjekovni spo-
menici. 10 uzidanih u damiju i
zid; motiv krsta. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 246. N.
109
17.350 IVALJEVICI Ro-
gatica. Praistorijska nekropola sa tumulima, rimski
spomenik i srednjovjekovna nekropola sa
F. Fiala je 1897. godine evidentirao 207 od
kojih dva na praistorijskom tumulu, a istraio je
tri grupe sa ukupno 10 tumula, te vie od 20 sa-
hrana. Najstariji grob pripada ranom bronzanom
dobu (cetinska kultura), dva su iz srednjeg, a neko-
liko iz ranijih faza kasnog bronzanog doba (13-12.
st.). praistorijske sahrane su iz eljeznog
doba. Nekropola tumula je posebno vana za hrono-
logiju bronzanog doba Glasinca.
Ara Junoni upotrebljena kao sred-
njovjekovni nadgrobni spomenik.
su u obliku sanduka i sarkofaga, orijen-
tirani Z-I i S-J; ukras: spirale, znaci,
oruje, likovi ivotinja. Oko 20 ih je u
kulu i jedan sa znakom krsta.
LIT.: F. Fiala 1897 c, 599-601; A. Benac-B. 1956,
21; B. 1981, 109-110, 113-117; 129;B. 1983, 418,
423-424; R. 1983, 261-264; S. 1971,
248 B.
17 .351 UNOVI, Zunovi, Sokolac. Srednjovjekovno
groblje. Uz pravoslavno groblje est ste-
u obliku sanduka, sarkofaga i niana,
orijentiranih Z-I; ukras: krst, luk i strijela. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 245. N.
17 .352 UPANOVI CI, Rogatica. Prais-
torijska nekropola s tumulima. F. Fiala je 1897.
godine istraio dva od dvadesetak tumula, preteno
dimenzija. Vie grobova, od kojih jedan pri-
pada ranom, jedan srednjem bronzanom dobu, a
ostali starijem eljeznom dobu.
LIT.: F. Fiala 1897 c, 603; B. 1983 d, 188. B.
REGIJA 18.
113
REGIJA 18: OPSTI POPIS NALAZITA
1. AHARINE,
2. ARINE, ivolje, Kailinovik
3. BADANJ (Vranovina), Obalj, Kalinovik
4. BARAKOV AC, Pa unci,
5. BARAKOV AC (Prijemet), Prijemet,
6. BARE,
7. BATOVO,
8. BELENI, Beleni,
9. BILJEG, Bujakovina,
10. BJELAN, Modro Polje,
11. BORJ ANICE, Vlaholje, Kalinovik:
12. BOENOV A GLAVA, Bukvica, Kalinovik
13. BRAVENJAK, Jabuka, Fofa
14.
15. BRDO, Donji Budanj,
16. BRDO, Obalj, Kalinovik
17. BRIJEG, (Mramorje-Glavica), Zavait-Mali
Korlat,
18. BRIJEST, groblje),
19. BUKOVICA,
20. CIGLANA, Slatina, Gorade
21. CRKVICE,
22. CRKVINA, Borje,
23. CRKVINA, Kalac-Crkvina, Gorade
24. CRKVINA, Kunovo,
25. CRKVINA, Mjehovine, Kalinovik
26. CRKVINA, Modro Polje,
27. CRKVINA,
28. CRKVINA,
29. CRKVINA,
30. CVILIN, Cvilin,
31. Sivolje, Kalinovik
32. Gornja Kuta,
33. BARA, Obalj-Kladovo Polje,
Kalinovik
34. GROMILE, Borija, Kalinovik
35. CIFUTSKO (Gromiljak), Miljeno,

36. CELIJE, Ustikolina,
37.
38. DEROLOVI, Derolovi,
39. DILJKA, Ustikolina,
40. DJEDOVO BRDO,
41. GREBLJE,
42. DJEVOJ VRELO, Kuta, Kalinovik
43. DO,
44. DOBRO BRDO, Bukvica, Kalinovik
45. DOBRO,
46. Ocrkavlje,
47.
48. GAJ, Sela, Kalinovik
49. GAJEVI, Borajna,
50. GAJEVI,
51. GLAVICA,
52. GLAVICA,
53. GLAVICA,
54. GLAVI CICA,
55. GLA VICINE, Kalinovik
56. GORAZDE 1, Gorade
57. GORADE 2, Gorade
15 - Arheoloki leksikon
58. GORNJA Donje Papr-atno-Dolovi,

59. GORNJE OCRKA VLJE, Miljevina,
60. GORNJE SUHO POLJE, Obalj, Kalinovik
61. GORNJE ECE, Gornje l'ok
o2. GRAB,
613. GRAD,
64. GRAD (Gradina),
Gorade
65. GRAD, Kalinovik
66. GRAD, Obalj, Kalinovik
67. GRAD NA GUJNAKU, Osija, Kalinovik
68. GRADAC, Budo,
69. GRADAC, Cvilin,
70. GRADAC, Curevo-Pusto polje,
71. GRADAC, Gvozno, Kalinovik
72. GRADAC, Kalinovik
73. GRADAC,
74. GRADAC, Zakmur,
75. GRADINA, Bunovi,
76. GRADINA, Donja Sopotnica, Gorade
77. GRADINA,
78. GRADINA, Kalinovik
79. GRADINA, Hotovlje, Kalinovik
80. GRADINA, Jelaca, Kalinovik
81. GRADINA,
82. GRADINA, Kalinovik
83. GRADINA,
84. GRADINA, Luke,
85. GRADINA, Pjelovac,
86. GRADINA, Previla,
87. GRADINA, Skravnik,
88. GRADINA, Sivolje, Kalinovik
89. GRADINA, Vrhovine, Kalinovik
90. GRADINA ISPOD RUCNIKA, ivolje,
Kalinovik
91. GRADINA NA KOZLOGRADSKIM
STIJENAMA, Kunovo,
92. GRADINA NA PIVNICI, Vlaholje, Kalinovik
93. GRADINA NA RAVNIMA, Si volje, Kalinovik
94. GRCKO GREBLJE,
95. GRCKO GREBLJE, Zavait,
96. GRCKO GROBLJE,
97. GRCKO GROBLJE,
98. GRCKO GROBLJE, Kosman,
99. GRCKO GROBLJE, Koetin, Gorade
100. GROBLJE, do,
Kalinovik
101. GRCKO GROBLJE,
102. GRCKI MRAMOROVI, Trtoevo,
103. GREDA, Kalinovik
104. GREDE, Borija, Kalinovik
105. GRIVICICA, Jelaca, Kalinovik
106. GROBLJE, Kolovarice, Gor-ade
107. GROBNICE, Krbljine, Kalinovik
108. GROMILA, Vrbnica,
109. GROMILE, Cvilin,
1\10. GROMILE,
111. GROMILE 1, Kalinovik
112. GROMILE 2, Kalinovik
114
113. GROMILE, Hubjeri, Gorade 185. LUCKI RAT, Derolovi,
114. GROMILE, 186. LUG, Gorade
115. GROMILE, 187. LUKO, Luko, Kalin()vik
116. GROMILE, Krbljine, Kalinovik 188. LJEBORI, Slatina, Gorade
117. GROMILE, Kunovo, 189. LJULJEVISTA,
118. GROMILE, Mrkalje, 190. LJUSICI, Kalinovik
119. GROMILE, Obalj, Kalinovik 191. MAHREVI I,
120. GROMILE, Odak Gorade 192. MALA LUKA, Slatina,
121. GROMILE, Romani, Kalinovik 193. MALI PODJEZ, Slatina,
122. GROMILE, Stolac, 194. MAZLINA, Mazlina,
123. GROMILE, Suha, 195.
124. GROMILE, 196. METALJKA, Kunovo,
125. GROMILE, Sivolje, Kalinovik
'. 19'7. MILAREVO, Kalinovik
,._s':_,
126. GROMILE, Zakmur, 198. MIRKOVA KOSA 1, Kalinovik
127. GUCA GREB, Bujakovina, 199. MIRKOV A KOSA 2, Kalinovik
128. HERCEGOV GRAD, Kalinovik 200. MJEHOVINE 1, Mjehovine, Kalinovik
129. HLADILJSKO BRDO, Hladilji, Gorade .'t 201. MJEHOVINE 2, Mjehovine, Kalinovik
130. HODA, Gornja Kuta-Hoda, ;J 202. MODRO POLJE, Modro Polje,
131. HOTOVLJE, Hotovlje, Kalinovik . l: 203 . MRAMOR (Crkvina), Vrbica,
132. HUMSKO, Humsko-Odak, . .} 204. MRAMORJE,
133. JABLANICI, Kalinovik 205. MRAMORJE,
134. JABUKA, Jabuka, Gorade 206. MRAMORJE, Hladilji, Gorade
135. JARCINA, 207. MRAMORJE,
136. JASEN, Kuta, Kalinovik 208. MRAMORJE,
137. JASEN KOSA, Gorade 209. MRAMORJE, Marevci, Gorade
138. JASIK, Donji Budanj-Sljivovci, 210. MRAMORJE, Prijedraje,
139. JASIKE, Donje Paprntno, ' :;,_: 211. MRAMORJE, ahbazi,
140. JAZICI, Kalinovik 212. MRAMORJE, Toholji,
141. JEJ ACA, Kalinovik : 213. MRAMORJE,
142. JELASACK:O POLJE, Jelaca, Kalinovik 214. MRAMORJE, Zakmur,
143. JEZERO, Jezero, Kalinovik 215. MRAMORJE, Zavait,
144. KADIJINA GROMILA, Zavait-Kulat, 216. MRAMORJE, Zavait-Podi,
145. KALDRMA, 217. MUSIN GRAD, Trnavica, Kalinovik
146. KAMENJE, Donje Papratno, 218. OCRKA VLJE, Ocrkavlje,
147. KARAULA, Vlaholje, Kalinovik 219. ODACINE, Kalinovik
148. KATARIN GROB, Kalinovik 220. OSIJ A, Osi ja, Kalinovik
149. KAURINE, Slatina, '."l21. OSJECENIK, Sivolje, Kalinovik
150. KAURSKA GLAVICA, !3ukvica, Kalinovik 222. PALUCI, Humsko,
151. KAURSKO GROBLJE, 223. PEOV AC, Slatina,
152. KLINJA, Klinja, Kalinovik 224. PIJESAK,
153. KLOBUCICA, Donje 225. PIVNICA, Vlaholje, Kalinovik
154. KO!KOJA RAVAN, Foa& 220. PLOCE, Batovo,
155. KOMIN, Kalinovik 227. PLOCE, Zakmur,
156. KOPLJEVIC KAMEN, Kamen, 228. POBRNJACA, Mjehovine, Kalinovik
157. KORILJEV A, Mjehovine, Kalinovik PODA, Poda,
158. KORITA, 230. POD CRKVOM, Kutine, Kalinovik
159. KOSTRENISTE, Gorade JJG 231. PODGRAD,
160. KOSURAC, Kalinovik 232. POD KLEKOM, Stirine, Kalinovik
161. KiOTACA, Zakmur, 233. Miljevina,
162. KOZLOGRADSKE STIJENE, Kunovo, 234. POLJANA groblje),
163. KOETIN, Ustikolina, Mjehovine-Selit.a, Kalinovik
164. Gorade 235. PONORI 1, Kalinovik
165. KREMENJE, Borak Brdo, Gorade 236. PONORI 2, Kalinovik
166. KRIVODOLI, Sivolje, Kalinovik 237. PONORI 3, Kalinovik
167. KRiEVAC (Ledine), Gorade 238. POPOV DO, Popov Do, Gorade
168. KRSTAC-KALUFI, Kratine, 239. PRESJEKA, Donje
169. KRS, Donji Budanj-ljivovice, 240. PREVIC, Kalinovik
170. KRS, Toholj, 241. PREVIJA, Donje Papratno,
17.1. KULINA, Donji Budanj, , 242. PRGOSE, Kalinovik
172. KUNOVO, Kunovo, 243. PRIBILOVO BRDO, Vlaholje, Kalinovik
173. KUTINE, Kutine, Kalinovik 244 . PRIJEKLADE, Prijeklade,
174. KUNO BRDO (elec) Sivolje, Kalinovik 245. PRVNICI,
175. LACEVINE (Kalufi), Varo, Kalinovik 246. RASKRSCE,
176. LANIST A, Kunovo, 247. RASCE, Kalinovik
177. LEDENJACA, Donji Budanj, 248. RATAJI 1, Rataji,
178. LELIJ A, Stirine, Kalinovik 249. RATAJI 2, Rataji,
179. LIVADE, Petrovice, Gorade 250. RAVNICA, Obalj, Kalinovik
180. LOKVA, Obalj-Kladovo Polje, Kalinovik 251. RAVNO GROBLJE (anac), Kunovo, 1'o&
18'1. LUCICA, Borje, 252. RUDINE, (Kunovo),
182. LUCILA, 253. Rudice, Kalinovik
183. LUCINO BRDO, Gorade 254. SAMOBOR,
184. LUCKE KOLIBE, Trebova planina, 255. SASICA, Donje Kruevo,
115
256. SELISTE, Miljeno, 279. TRNA VICA 2, Trnavica, K.alinovik
257. SLADOJEVCI, Borje,
258. SOMINE, Somine, K.alinovik
280. TRPINJE, Trpinje,
281. TURBE, Somuni,
259. SOPOTNICA, Donja Sopotnica, Gorade 282. USTIKOLINA, Ustikolina,
260. STANKOV AC,
261. STIJENE,
283. Gorade
284. VELOVO GROBLJE (Kr), Kratine,
262. STJEPANGRAD, Varo, Kalinovik
263. GLAVICA, Vlaholje, Kalinovik
264. STUDENO VRELO, Gornje Bare, Kalinovik
285. VIHOVICI, Kalinovik
286. VISEVINA,
287. VITLO BARA, Stirine, Kalinovik:
265. SUHO POLJE, Obalj, Kalinovik 288. VLAHINJA, Zagoni, Kalinovik
266. SURDUK, Zidine, Gorade
267. SVATOVSKO (DJEVOJACKO) GROBLJE,
289. VLAHOLJE, Vlaholje, Kalinovik
290. VLAKO POLJE, Trnavica, Kalinovik
Donji Kopilovi, 291. VRATAR (Sutiska), Suha,
268. SCEPOV GROB, Donji Budanj,
269. SEHITLUCI, Ustikolina,
270. SILJEVAC, Sivolje, Kalinovik
271. SIVOLJAC, Kalinovik
272. TINJAK, Trudanj,
273. TJENTISTE, Tjentite,
274.
275. TOPALOV KAMEN, Vlaholje, Kalinovik
276. TRENJIN KRST, Trenjevica, Kalinovik
277. TRESTENICA, Kostenik, Gorade
292. VRATNICE, Varo, Kalinovik
293. VRBNICA, V11bnica,
294. VRHOVINA, Vrhovina, Kalinovik
295. ZABORAK, Zaborak,
296'. ZAK.RSNICE, Vlaholje, Kalinovik
297. ZAPLJEV AC, Gornde
298. ZA V AIT, Zavait,
2'99. ZAVOJN1CA,
300. ZBORNA GROMILA, Obalj, Kalinovik
301. ZBORNA GROMILA,
278. TRN A VICA 1, Trna vica, K.alinovik 302. ZDRIJELO, Borak Brdo, Gorade
REGIT 18: POPIS NALAZITA PRAISTORIJSKOG DOBA
2. ARINE, Sivolje, Kalinovik (D 3)
3. BADANJ (Vranovina), Obalj, Kalinovik (B 4)
4. BARAKOVAC, Paunci, (F 3)
5. BARAKOV AC (Prijemet), Prijemet, (F 4)
12. BOENOV A GLAVICA, Bukvica,
Kalinovik (C 4)
' 16. BRDO, Obalj, Kalinovik (B 4)
26. CRKVINA, Modro Polje, (E 2)
31. CADORISTE, Si volje, Kalinovik (D 3)
34. CESTE GROMILE, Borija, Kalinovik (D 4)
42. VREIJO, Kuta, Kalinovik (C 3)
44. DOBRO BRDO, Bukvica, Kalinovik (C 4)
45. DOBROS, (H 3)
49. GAJEVI, Borajna, (H 3)
51. GLAVICA, (G 5)
55. GLA Kalinovik (B 4)
66. GRAD, Obalj, Kalinovik (B 4)
68. GRADAC, Budo, (F 5)
69. GRADAC, Cvilin, (F 3)
71. GRADAC, Gvozno, Kalinovik (C 3)
72. GRADAC, Kalinovik (C 4)
73. GRADAC, (F 5)
74. GRADAC, Zakmur, (E 4)
77. GRADINA, (F4)
78. GRADINA, Kalinovik (C 4)
79. GRADINA, Hotovlje, K.alinovik (B 4)
80. GRADINA, Jelaca, Kalinovik (C 4)
82. GRADINA, Kalinovik (C 4)
83. GRADINA, (F 3)
84. GRADINA, Luke, (H 3)
85. GRADINA, Pjelovac, (G 5)
86. GRADINA, Previla, (E 2)
87. GRADINA, Skravnik, (F 2)
88. GRADINA, Sivolje, Kalinovik (D 3)
89. GRADINA, Vrhovine, Kalinovik (B 3)
90. GRADINA ISPOD
Sivolje, K.alinovik (D 3)
91. GRADINA NA KOZLOGRADSKIM
STIJENAMA, Kunovo, (H 5)
92. GRADINA NA PIVNICI, Vlaholje,
Kalinovik (C 3)
93. GRADINA NA RAVNIMA, Sivolje,
Kalinovik (D 3)
104. GREDE, Bo:r:ija, Kalinovik (D 4)
105. Jelaca, Kalinovik (C 4)
108. GROMILA, Vrbnica, (E 5)
1:10. GROMILE, (D 3)
111. GROMILE 1, Kalinovik (C 4)
112. GROMILE 2, Kalinovik (C 4)
114. GROMILE, (G 5)
115. GROMILE, (G 5)
116. GROMILE, Krbljine, Kalinovik (D 3)
117. GROMILE, Kunovo, (H 5)
118. GROMILE, Mrkalje, (E 5)
119. GROMILE, Obalj, Kalinovik (B 4)
121. GROMILE, Romani, Kalinovik (C 4)
122. GROMILE, Stolac, (F 2)
123. GROMILE, Suha, (E 6)
124. GROMILE, (F 5)
125. GROMILE, Si volje, Kalinovik (D 3)
126. GROMILE, Zakmur, (E 4)
134. JABUKA, Jabuka, Gorade (G 1)
135. (F 5)
136. JASEN, Kuta, Kalinovik (C 4)
138. JASIK, Donji Budanj-Sljivovci, (E 3)
142. JELASACKO POLJE, Jelaca, Kalinovik (D 4)
143. JEZERO, Jezero, Kalinovik (B 5)
144. KADIJINA GROMILA, Zavait-Kulat,
(G 4)
145. KALDRMA, (F 5)
150. KAURSKA GLAVICA, Bukvica
Kalinovik (C 4)
157. KORILJEVA, Mjehovine, Kalinovik (C 4)
160. KOSURAC, Kalinovik (C 4)
162. KOZLOGRADSKE STIJENE, Kunovo,
(H 5)
164. Gorade (F 2)
165. KREMENJE, Borak Brdo, Gorade (H 1)
1'66. KRIVODOLI, Si volje, Kalinovik (D 4)
167 . KRIZEV AC (Ledine), Gorade (F 2)
169. KRS, Donji Budanj-Sljivovice, (E 3)
170. KRS, Toholj, (G 5)
1'74. KUZNO BRDO (Selec), Sivolje,
Kalinovik (D 3)
176. LANiTA, Kunovo, (H 5)
177. LEDENJACA, Donji Budanj, (E4)
178. LELIJA, Stirine, Kalinovik (D 4)
179. LIVADE, Petrovice, Gorade (G 2)
180. WKV A, Obalj-Kladovo Polje
Kalinoviik (C 5)
186. LUG, Gorade (G 2)
191. MAHREVICI, (I 3)
198. MIRKOVA KOSA 1, Kalinovik (C 4)
221. OSJECENIK, ivolje, Kalinovik (D 3)
225. PIVNICA, Vlaholje, Kalinovik (C 3)
235. PONORI 1, Kalinovik (C 4)
236. PONORI 2, Kalinovik (C 4)
238. POPOV DO, Popov Do, Gorade (G 2)
241. PREVIJA, Donje Papratno, (G 4)
242. PRGOSE, Kalinovik (C 4)
243. PRIBIWVO BRDO, Vlaholje, Kalinovik (C 3)
246. RASKRSCE, (G 3)
247. RASCE, Kalinovik (C 4)
252. RUDINE, (Kunovo), (H 5)
256. SELITE, Miljeno, (H 3)
259. SOPOTNICA, Donja Sopotnica,
Gorade (H 2)
263. STRUCINA GLAVICA, Vlaholj-e,
Kalinovik (C 3)
265. SUHO POLJE, Obalj, Kalinovik (B 4)
266. SURDUK, Zidine, Gorade (H 2)
269. SEHITLUCI, Ustikolina, (F 3)
270. ILJEV AC, ivolje, Kalinovik (D 3)
272. TINJAK, Trudanj, (F 2)
277. TRESTENICA, Kostenik, Gorade (H 2)
278. TRNAVICA 1, Trnavica, Kalinovik (C 6)
285. VIHOVICI, Kalinovik (D 4)
236. VISEVINA, (G 5)
283. VLAHINJA, Zagoni, Kalinovik (D 3)
299. ZA VOJNICA, (F 5)
300. ZBORNA GIROMILA, Obalj, Kalinovik (B 4)
301. ZBORNA GROMILA, (E 5)
302. ZDRIJELO, Borak Brdo, Gorade (H 2)
REGIJA 18: POPIS NALAZITA IZ DOBA RIMSKE VLADAVINE
11. BORJ ANICE, Vlaholje, Kalinovik (C 3)
19. BUKOVICA, (F 4)
20. CIGLANA, Slatina, Gorade (H 2)
211. CRKVICE, (F 2)
23. CRKVINA, Kalac-Crkvina, Gor,ade (G 2)
30. CVILIN, Cvilin, (F 3)
36. CELIJE, Ustikolina, (F 3)
39. DILJKA, Ustikolina, (F 3)
4!6. Ocrkavlje, (E 4)
59. GORNJE OCRKAVLJE, Miljevina, (E 4)
105. GRIVICICA, Jelaca, Kalinovik (C 4)
109. GROMILE, Cvilin, (F 3)
113. GROMILE, Hubjeti, Gorade (H 2)
120. GROMILE, Odak Gorade (H 2)
157. KORILJEVA, Mjehovine, Kalinovik (C 4)
172. KUNOVO, Kunovo, (H 5)
181. LUCICA, Borje, (G 5)
188. LJEBORI, Slatina, Gorade (H 2)
200. MJEHOVINE 1, Mjehovine, Kalinovik (C 4)
203. MRAMOR (Crkvina), Vrbica, (G 5)
228. POBRNJACA, Mjehovine, Kalinovik (C4)
243. RATAJI 1, Rataji, (E 4)
259. SOPOTNICA, Donja Sopotnica, Gora.Me (H 2)
266. SURDUK, ZIDINE, Gorade, (H 2)
271. SIVOLJAC, Kalinovik (D 4)
282. USTIKOLlNA, Ustikolina, (F 3)
REGIJA 18: POPIS NALAZISTA IZ SREDNJEG VIJEKA
1. AHARINE, (F 4)
6. BARE, (E 4)
T. BATOVO, (H 2)
8. BELENI, Beleni, (F 5)
9. BILJEG, Bujakovina, (D 3)
10. BJELAN, Modro Polje, (E 2)
13. BRAVENJAK, Jabuka, (E 2)
:,t4. BRCINA, (D 3)
15. BRDO, Donji Budanj, (E 3)
16. BRDO, Obalj, Kalinovik (B 4)
17. BRIJEG (Mramorje-Glavica), Zavait-Mali
Korlat, (G 5)
18. BRIJEST grobljie), (E 2)
21. CRKVICE, (F 2)
22. CRKVINA, Borje, (G 5)
23. CRKVINA, Kalac-Crkvina, Gora!de (G 2)
24. CRKVINA, Kunovo, (H 5)
25. CRKVINA, Mjehovine, Kalinovik (C 4)
27. CRKVINA, (G 4)
28. CRKVINA, (F 5)
29. CRKVINA, (G 4)
32. CARSIJA, Gornja Kuta, (E 4)
33. CENGIC BARA, Obal}-Kladovo Polje,
Kalinovik (C 5)
35. CIFUTSKO GROBLJE (Gromiljak), Miljeno,
(H 3)
37. DANICICI, (E 3)
38. DEROLOVI, Derolovi, (E 3)
40. DJEDOVO BRDO, Potpe6e, (G 4)
41. GREBLJE,
(E 4)
43. DO, (G 3)
45. DOBRO, (H 3)
47. (F 5)
48. GAJ, Sela, Kalinovik (B 5)
50. GAJEVI, Trbu6e, (E 4)
52. GLAVICA, (E 4)
53. GLAVICA, (E 2)
54. GLAVICICA, (E 2)
55. GLA VICINE, Kalinovik (B 4)
56. GORADE 1, Gorade (G 2)
57. GORAZDE 2, Gorade (G 2)
58. GORNJA BASCA, Donje Papratno-Dolovi,
(G 4)
60. GORNJE SUHO POLJE, Obalj, Kalinovik (C 4)
61. GORNJE ZESCE, Gornje (E 2)
62. GRAB, (G 5)
63. GRAD, (G 4)
64. GRAD (Gradina),
Gorade (F 2)
65. GRAD, Kalinovik (B 4)
66. GRAD, Obalj, Kalinovik (B 4)
67. GRAD NA GUJNAKU, Osija, Kalinovik (D 3)
70. GRADAC, Curevo-Pusto polje, (F 5)
71. GRADAC, Gvozno, Kalinovik (C 3)
75. GRADINA, Bunovi, (F 4)
7o. GRADINA, Donja Sopotnica, Gorade (H 2)
81. GRADINA, (E 4)
94. GRCKO GREBLJE, (G 5)
95. GRCKO GREBLJE, Zavait, (G 4)
96. GRCKO GROBLJE, (F 5)
97. GR9KO GROBLJE, (G 5)
98. GRCKO GROBLJE, Kosman, (F 5)
99. GRCKO GROBLJE, Koetin, Gorade (F 3)
100. GRCKO GROBLJE, do,
Kalinovik (C 3)
101. GR9KO GROBLJE, (F 5)
102. GRCKI MRAMOROVI, Trtoevo, (G 4)
103. GREDA, Kalinovik (D 4)
106. GROBLJE, Kolovarice, Gorade (G 2)
107. GROBNICE, Krbljine, Kalinovik (C 3)
113. GROMILE, Hubjeri, Gorade (H 2)
127. GUCA GREB, Bujakovina, (D 3)
128. HERCEGOV GRAD, Kalinovik (B 4)
129. HLADILJSKO BRDO, Hladilji, Gorade (I 2)
130. HODA, Gornja Kuta-Hoda, (E 4)
131. HOTOVLJE, Hotovlje, Kalinovik (B 4)
132. HUMSKO, Humsko-Odak, (G 4)
133. JABLANICI, Kalinovik (B 5)
134. JABUKA, Jabuka, Gorade (G 1)
137. JASEN KOSA, Gorade (F 2)
139. JASIKE, Donje Papcratno, (G 4)
140. JAZICI, Kalinovik (C 4)
141. JEJACA, Kalinovik (B 4)
143. JEZERO, Jezero, Kalinovik (B 5)
146. KAMENJE, Donje Papratno, (G 4)
147. KARAULA, Vlaholje, Kalinovik (C 3)
148. KATARIN GROB, Kalinovik (C 4)
149. KAURINE, Slatina, (H 3)
150. KAURSKA GLAVICA, Bukvica, Kalinovik (C 4)
151. KAURSKO GROBLJE, (F 5)
152. KLINJA, Klinja, Kalinovik (B 5)
153. KLOBUCICA, Donje (E 3)
154. KOKOSJA RAVAN, (G 4)
155. KOMIN, Kalinovik (C 4)
156. KOPLJEVIC KAMEN, Kamen,
(E 2)
15'7. KORILJEVA, Mjehovine, Kalinovik (C 4)
158. KORITA, (E 2)
159. KOSTRENISTE, Gorade (F 2)
161. KOTACA, Zakmur, (E 4)
163. KOZETIN, Ustikolina, (F 3)
167. KRiEVAC (Ledine), Gorade (F 2)
168. KRSTAC-KALUFI, Kratine, (D 3)
171. KULINA, Donji Budanj, (E 4)
173. Kutine, Kalinovik (B 4)
174. KUNO BRDO (Selec}, ivolje, Kalinovik (D 3)
175. LACEVINE (Kalufi), Varo, Kalinovik (D 3)
180. LOKVA, Polje, Kalinovik (C 5)
182. (E 2)
183. LUCINO BRDO, Gorade (H 2)
184. LUCKE KOLIBE, Trebova planink':l, (E 5)
185. LUCKI RAT, Derolovi, (E 3)
187. LUKO, Luko, Kalinovik (C 3)
189. LJULJEVISTA, (E 2)
190. LJUSICI, Kalinovik (B 4)
192. MALA LUKA, Slatina, (G 3)
193. MALI PODJEZ, Slatina, (G 3)
194. MAZLINA, Mazlina, (E 2)
195. (H 2)
196. METALJKA, Kunovo, (H 5)
197. MILAREVO,
Kalinovik (B 5)
198. MIRKOVA KOSA 1, Kalinovik (C4)
117
199. MIRKOVA KOSA 2, Kalinovik (C 4)
201. MJEHOVINE 2, Mjehovine, Kalinovik (C 4)
202. MODRO POLJE, Modro Polje, (E 2)
203. MRAMOR (Crkvina), Vrbica, (G 5)
204. MRAMORJE, (I 3)
205. MRAMORJE, (F 4)
206. MRAMORJE, Hladilji, Gorade (H 2)
207. MRAMORJE, (E 2)
208. MRAMORJE, (I 3)
209. MRAMORJE, Marevci, Gorade (F 2)
210. MRAMORJE, Prijedraje, (F 4)
211. MRAMORJE, Sa:hbazi, (H 5)
212. MRAMORJE, Toholji, (G 5)
213. MRAMORJE, (E 2)
214. MRAMORJE, Zakmur, (E 4)
215. MRAMORJE, Zavait, (G 4)
216. MRAMORJE, Zavait-Podi, (G 4)
217. MUSIN GRAD, Trnavica, Kalinovik (C 5)
218. OCRKA VLJE, Ocrkavlje, (E 4)
219. ODACINE, Kalinovik (B 4)
220. OSIJA, Osija, Kalinovik (D 3)
222. PALUCI, Humska, (G 4)
223. PEOV AC, Slatina, (H 2)
224. PIJESAK, J (D 4)
226. Batovo, (H 2)
227. PLOCE, Zakmur, (E 4)
229. PODA, Poda, (E 5)
230. POD CRKVOM, Kutine, Kalinovik (B 4)
231. PODGRAD, (G 5)
232. POD KLEKOM, Stirine, Kalinovik (D 5)
233. Miljevina, (E 4)
234. POLJANA groblje),
Mjehovine-Selita, Kalinovik (C 4)
235. PONORI 1, Kalinovik (C 4)
236. PONORI 2, Kalinovik (C 4)
237. PONORI 3, Kalinovik (C 4)
239. PRESJEKA, Donje (F 3/
240. PREVIC, Kalinovik (D 3)
241. PREVIJA, Donje Papratno, (G 4)
242. PRGOCE, Kalinovik (C 4)
243. PRIBILOVO BRDO, Vlaholje, Kalinovik (C 3;
244. PRIJEKLADE, Prijeklade, (E 2)
245. (G 4)
247. RASCE, Kalinovik (C 4)
249. RATAJI 2, Rataji, (E 4)
250. RAVNICA, Obalj, Kalinovik (B 4)
251. RAVNO GROBLJE (anac), K11novo,
(H 5)
253. Rudice, Kalinovik (D 3)
254. SAMOBOR, (I 2)
255. SASICA, Donje Kruevo, (F 6)
257. SLADOJEVCI, Borje, (G 5)
258. SOMINE, Somine, Kalinovik (B 5)
259. SOPOTNICA, Donja Sopotnica, Gorade (H 2)
260. STANKOVAC, (E 2)
261. STIJENE, (I 3)
262. STJEPANGRAD, Varo, Kalinovik (D 3)
263. STRUCINA GLAVICA, Vlaholje,
Kalinovik (C 3)
264. STUDENO VRELO, Gornje Bare,
Kalinovik (B 3)
265. SUHO POLJE, Obalj, Kalinovik (B 4)
267. SVATOVSKO (DJEVOJACKO) GROBLJE,
Donji Kopilovi, (F 4)
268. SCEPOV GROB, Donji Budanj, (E 4)
273. TJENTITE, Tjentite, (E 5)
274. (E 5)
275. TOPALOV KAMEN, Vlaholje, Kalinovik (C 4)
276. TRESNJIN KRST, Trenjevica,
Kalinovik (B 4)
278. TRNAVICA 1, Trnavica, Kalinovik (C 6)
279. TRNA VICA 2, Trnavica, Kalinovik (C 6)
118
280. TRPINJE, Trpinje, (H 3)
281. TURBE, Somuni, (G 3)
283. Gorade (H 2)
284. VELOVO GROBLJE (Kr), Kratine, (D 3)
285. VIHOVICI, Kalinovik (C 4)
287. VITLO BARA, Stirine, Kalinovik (C 5)
288. VLAHINJA, Zagoni, Kalinovik (D 3)
289. VLAHOWE, Vlaholje, Kalinovik (C 3)
290. VLASKO POWE, Trnavica, Kalinovik (C 5)
l""."''.
".: ..
291. VRATAR (Sutiska), Suha, (E 6)
292. VRATNICE, Varo, Kalinovik (D 3)
293. VRBNICA, Vrbnica, (E 5)
294. VRHOVINA, Vrhovina, Kalinovik (B 3)
295. ZABORAK, Zaborak, (I 3)
296. ZAKRSNICE, Vlaholje, Kalinovik (C 3)
297. ZAPWEV AC, Gorade (H 2)
298. ZA V AIT, Zav:ait, (F 5)
119
REGIJA 18: NALAZITA
18.1 AHARINE, Srednjovjekovno
groblje. U blizini muslimanskog groblja
u obliku i sanduka. Kasni srednji
vijek. N.
18.2 ARINE, Sivolje, Kalinovik. Prethistorijski tu-
muli. Na blagom zaravanku nalazi se skupina od
oko 50 kamenih 1rumula. Bronzano ili eljezno doba.
LIT.: Basler 1956, 251. Basler
18.3 BADANJ Obalj, Kalinovik. Pret-
historijska gradina. Na zaravanku i padinama bri-
jega nailazi se na veliki broj ufom.aka keramike.
Bronzano i eljezno doba.
LIT.: S. 1962, 70. Basler
18.4 BARAKOVAC, Paunci, Praistorijski tu-
muli. Istraivanja wila M. 1981. godine.
Na donjoj rijeke Drine lei osam humki od
kamena i zemlje. Skeleti u grobnicama pravougaonog
oblika, konstruisanim od kamena. Bronzano doba.
M.
18.5 BARAKOV AC (Prijemet), Prijemet, Pra-
istorijski tumuli. Istraivanja vrio Truhelka
1889. godine. Nad desnom obalom zapa-
eni ostaci ra"3kopanih fumula. U jednom sistemat-
ski istraenom tumulu, od zemlje i ka-
mena, otkrivena cista sa ostacima (spaljenog) pokoj-
nika i skelet u zgreenom poloaju. Prilog:
kremeni no. Nalaz iz ranije unitenog tumula: bron-
zana tumulus je 20 m,
visine oko 2,50 m. Eneolit ili rano bronzano doba
i starije eljezno doba.
LIT.: C. Truhelka 1889 b, 104-109 (Bairafuovac). M.
18.6 BARE, Srednjovjekovno grob-
lje. Uz mul'ilimansko groblje oko 10 ste-
u obliku i sanduka. Kasni s!t'ednji vijek.
N.
18.7 BATOVO, Srednjovjekov-
ni spomenik. U blizini muslimanskog groblja
van jedan Orijentiran S-J. Kasni srednji
vijek. V. PalaveSitra
18.8 BELENI, Beleni, Srednjovjekovna ne-
kropola. U pravoslavnom groblju 13 ste-
u oblilru sanduka i sarkofaga, orijentiranih
Z-I i S-J; ukras: bordura i motiv krsta. Kasni
srednji vijek.
LIT.: . 1971, 276. N.
18.9 BILJEG, Bujakovina, Srednjovjekovni
spomenik. Usamljeni u obliku stuba; ukraE:
vitica, figuralne predstave, natpis. Kasni srednji
vijek, 15. V.
LIT.: M. Wenzel 1962, 133, Sl. 13; M. Vego 1964 a, 203.
N.
18.10 BJELAN, Modro Polje, Srednjovjekov-
na nekropola. 79 u obliku sandu-
ka i sljemenjaka: ukrral'i: znaci, bordure,
pas, zmija. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 272. V. Palavestra
18.11 BORJANICE, Vlaholje, Kalinovik. Rimska
zgrada. Na zaravanku ispod gradine nalaze se tra-
govi ostaci tegula i ulomci ke:ramike.
Rimsko doba.
LIT.: Basler 1956, 252. Basler
18.12 BOZENOV A GLAVA, Bukvica, Kalinovik.
Prethistorijska gradina. Na vrhu brijega nad Graj-
potokom vidljiv.i ostaci suhozida ispred koga
je rov. U sredini gradine nalazi se veliki
kameni tumulus. Povrinski nalazi: ulomci keramike.
Bronzano i eljezno doba.
LIT.: Basler 1956, 248. Basler
18.13 BRAVENJAK, Jabuka, Srednjovjekovna
nekropola. 14 u obliku sanduka
i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J; ukras: jabu-
ka. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 273. N.
18.14 BRCINA, Srednjovjekovna
nekropola. 37 u obliku ori-
jentiranih Z-I. Kasni s!l"ednji vijek.
LIT.: . 1971, 274. N.
18.15 BRDO, Donji Budanj, Srednjovjekovna
nekropola. tri spomenika u obliku sandu-
ka i sarkofaga, orijentirana Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT : . 1971, 275. N.
18.16 BRDO, Obalj, Kalinovik. Praistorijski tumuli
i srednjovjekovna nekropola. Uz pravoslavno grob-
lje na tumulima, 34 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijenti:rana Z-I; ukras: vitica,
ljiljani, tit s jelen. Bronzano ili eljezno
doba i kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 187-188. N.
18.17 BRIJEG (Mramorje-Glavica), Zavait-Mali
Korlat, Srednjovjekovni spomenici.
dva u obliku visokih sanduka, orijcentirana
Z-I; ostali uniteni. Kasni i;,rednji vijek.
LIT.: S. 1971, 275. N.
18.18 BRIJEST groblje), Sre-
dnjovjekovna nekropola. 20 u ob-
liku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-1
i S-J; ukras: polumjesec, srp. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 273. N.
18.19 BUKOVICA, Frag-
ment rim"ke stele. Na kosi koja se sputa prema
Drini i Bijelavi otkrirven je fragment stele na
kome su prikazani genije koji hvata zeca za noge
i pune koare il"eljef Tritona i morske ne-
mani. Rimsko doba, 2-3. st.
LIT.: D. Sergejevski 1944, 1-5. V. PakvaliJI.
18.20 CIGLANA, Slatina, Gorade. Tragovi rim-
skog naselja.. Ol'itaci materijala (tesani
kamen, blokovi sedre, ulomci tegula, malter). Rinl-
sko doba, 2-3. st.
LIT.: I. Bojanovski 1964, 197-198. V. Pakvalin
18.21 CRKVICE, Rimski spo-
menik, crkva i grobnica i srednjovje-
kovna nekro,pola. Istraivanja obavio Z. Kajmako-
1976. Trobrodna bazilika e nar-
teksom (dimenzije 24 x 17 m), orijentirana I-Z. Me-
ostacima temelja otkriveni su brojni :fTagmenti
kamene plastike (kapiteli, doprozornici i dr.),
prozorska stakla i rimski spomenik s nat-
pieom u sekundarnoj upotrebi. U centralnoj apsidi,
ispod prostora za mensu, je tzv. palestinski
bronzani krst - enkolpion, datiran u 9-11. v. Iz-
centralne i june apside otkopana je grobnica
na svod. Uz ruevine crkve prostirala se nekropola
na kojoj je 214 u obliku
sanduka i sljemenjaka, orijentiiI'anih Z-1 i S-J.
doba, rani i kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 273; N. 1930 a, 49.
V. Palav0tra
18.22 CRKVINA, Borje, Srednjovjekovna
crkva i groblje. Istraivanja obavio V. Palavestra
1978. Jednobrodna crkva s polukrunom apsidom na
istoku (dimenzije 10 x 5,5 m). Kamena oltarna pre-
grada imala je centralni i ejeverni u1az u oltarnj
prostor, dok je ulaz u crkvu bio na zapadnoj strani.
U iskopu naosa je vie fragmenata grube
srednjovjekovne kei!'amike.
Oko crkve se nalazilo staro groblje s grobovima
vijencima krupnijeg kamena. Jedan ste-
u obliku koji se nalazio pri ulazu u crkvu,
dislociran i uniten. Karni srednji vijek.
LIT.: D. Sergejevski 1934, 24. V. Palavestria
18.23 CRKVINA, Kalac-Crkvina, Gorade. Rimska
spolija, srednjovjekovna crkva i nekropola. Iskopa-
vanja obavio Z. 1973. Manja jednobrod-
na orkva sa apsidom na istoku (di-
menzije: 8,6 x 5,6 m). Pod je bio od ulomaka
rimskih opeka, dok je trpezu nosio profilirani
stup od rimskog fragmenta ukraenog akro-
terijima, na kome su slova Hr. Na
zidovima konstatiTani ostaci fresaka. U sredini naosa
otkrivene su tit'i grobnice, pokrivene poliranim pfo-
s tragovima drvenog sanduka i ostacima ske-
leta. (Prilog: srebrna dugmad). predstav-
lja mauzolej.sku crkvu 14. v.
LIT.: Z. 1981, 147-154. V. Palaivestra
18.24 CRKVINA, Kunovo, Srednjovjekovna
nekropola. Blizu muslimansk<Jg groblja je
est u obliku sanduka; ukras: kirst. Prilikom
prekopavanja ispod otkrivena zida-
na grobnica i drveni u njoj. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 275. N.
18.25 CRKVINA, Mjehov:ine, Kalinovik. Srednjovje-
kovna Na putu od sela prema Kalinoviku
stoji manja glavica na kojoj stoje ostaci neke
vine, vjerovatno crkve. Kasni srednji vijek.
LIT.: Basler 1956, 252 Basler
18.26 CRKVINA, Modro Polje, Praistorijski
tumulus. Smjeten na lijevoj obali rijeke Kolune.
Bronzano ili eljezno doba. V. Palavestra
18.27 CRKVINA, Srednjovjekovna
crkva. U podnoju brijega nalaze se ruevine
vine kvadratne 6 x 6 m; prostor se
prema :istoku proiruje u plitku pravokutnu apsidu.
Vjerovatno kasni srednji vijek. Basler
18.28 CRKVINA, Srednjovjekovn
crkva i nekropola. Arheoloko istraivanje izvri
1973 (J. Fine) i 1975 (I. Otkrivena crll
vena u vidu dvojne izduene s pDlu
krunim apsidama na istoku i narteksom na zapadt
neto nepravilne konture. Uz i june dij
love ostaci arhitektonske plastike, stubi<
i kapiteli, uz ostatke ukrasa u vidu tzv. zu
ba; nekoliko tordirano, a kapiteli su u.kra
eni krstom, biljnim motivima, iI"Ozetama i figural
nim predstavama, dok je na jednoj bazi predstavljei
lav. Preliminarno datiranje: 6. ili 12. v. na osnovi
karakteristika Epomenika ili na
romanike. Na prostoru sjevernog brod
prostiire se dio nekropole sa (17) u oblik1
i sanduka, s ostacima garn
fragmenata grube keramike. Istraena dva groba
jedan orijentiran J-S, drugi JZ-SI, kame
nim skelet s prekrtenim rukama; bez pri
loga. U svemu, nekropola broji oko 100 ve-
u vidu amorfnih blokova. Rani i kasni srednj
vijek.
LIT.: I. 1975, 192-202; Z. 1981,
167-174. N.
18.29 CRKVINA, Srednjovje-
kovna crkva. Ruevine zgrade, vjerovatno crkve.
Srednji vijek. Basler
18.30 CVILIN, Cvilin, Rimski novci. Dva rim-
.s ka carska novca. Rimsko doba, 3. v. G.
18.31 CADORITE, ivolje, Kalinovik. Prethistorij-
ski tumuli. Na manjem zaravanku nalazi se oko 20
kamenih tumula. Bronzano ili eljezno doba.
LIT.: Basler 1956, 251. Basler
18.32 CARIJA, Gornja Kuta, Srednjovjekov-
na nekTopola. U podnDju grada
est u obliku sljemenjaka. Kasni srednji
vijek. V. Palavestra
18.33 CENGIC BARA, Obalj-Kladovo Polje, Kali-
novik. Srednjovjekovna nekropola. 52
ka u obliku sanduka i rnrkofaga, orijentira-
nih Z-I; ukras: tordirana traka, vitica, floralni i
vegetabilni motivi, tit s i pticama, krst,
jelen, figuralne scene; natpis. Kasni sl'ednji
LIT.: S. 1971, 188. N. Milet1c
18.34 CESTE GROMILE, Borija, Kalinovik. Pret-
historijski tumuli. Na velikom prostoru nalazi i:e
skupina od blizu 300 kamenih tumula manjih raz-
mjera. Na jugozapadnom rubu tog
kameni tumulus zvan gomila, a pored nJe
jo dvije gomile srednje Bronzano ili e-
ljezno doba.
LIT.: Basler 1956, 251. Basler
18.35 CIFUTSKO GROBLJE (Gromiljak), Miljeno,
Srednjovjekovna nekropola. 10
u obliku sanduka, orijentiranih Z-I; ostali
uniteni. Kasni srndnji vijek.
LIT.: S. 1971, 269-270. N.
18.36 CELIJE, Ustikolina, Rimski spomenik
i bazilika. Istraivanja obavio Z. Kaj-
1978. i 1979. Otkriveni su ostaci trobrodne
bazilike duine 21 m, orijentirane
I-Z, sa grobnicom uz oltarski prostor. U
ciji su brojni fragmenti
rimskih tegula i stakla, te girobmca sa bacvastun
evodom. Kao spolija upotrebljen rimski nadgrobni
spomenik 2-3. v. Rimsko doba, 2-3. v. i kasnoan-
doba.
LIT.: D. Sergejevski 1936 a, 3-14. V. Palavestra
18.37 DANICICI, Srednjovjekovna
nekropola. U pravoslavnom groblju 27 ste-
u obliku sanduka i sarkofaga,
orijentiranih; ukras: Kasni srednji vijek.
N.
18.38 DEROLOVI, Derolovi, Srednjovjekovna
nekiropola. 22 u obliku i san-
duka, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LlT.: . 1971, 274 N.
18.39 DILJKA, Ustikolina, Rimsko groblje.
Na lijevoj obali rijeke Kolune, nedaleko od u
Drinu u razorenim grobovima nekoliko bron-
zanih predmeta zdjela, kaserola, fibula i ulomak
kopljaste fibule). Ostaci kostiju ukazuju na ritus dje-
incineracije. Rimsko doba, 1-3. st.
LIT.: V. Pakvalin 1962, 141-151 V. PakvaUn
18.40 DJEDOVO BRDO, Srednjovje-
kovno groblje. pet u obliku san-
duka. Kasni srednji vijek. N.
18.41 DJEVOJACKO GREBLJE,
Srednjovjekovna nek1ropola. oko 20
ka. Kasni Hednji vijek. N.
18.42 DJEVOJACKO VRELO, Kuta, Kalinovik. Pret-
historijski tumuli. Dva velika kamena tumula. Bron-
zano ili eljezno doba.
LIT.: BasLer 1956, 251. Basler
18.43 DO, Srednjovjekov-
na nekropola. 46 u obliku sanduka
i sljemenjaka, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
V. Palavestra
18.44 DOBRO BRDO, Bukvica, Kalinovik. Prethi-
storijska gradina. Smjetena na uzvienju nad Graj-
potokom. Plato rn 3 strane suho-
zidom. Povrinski nalazi: veliki broj ulomaka kera-
mike kojima se posebno primje1rci !a-
tenskih oblika. Starije i eljezno doba.
LIT.: Basler 1956, 248. Bajsler
18.45 DOBROS, Praistorijski
tumrulus i srednjovjekovna nekropola. Na tumulu
promjera osnove oko 30 m, visine oko 6 m, smjete-
na srednjovjekovna nekropola; grobovi pri rubu tu-
mulusa bili su konstruisani od kamenih Bron-
zano ili eljezno doba i kasni srednji vijek.
N.
18.46 Ocrkavlje, Rimsko na-
selje. Na prostoru iznad potoka Govze, nedaleko od
u Bistricu, nalaze ise gomile kamena i ulomci
rimske opeke i tegula, kao i ostaci temeljnih zidova.
Rimsko doba, 2-4. st. Basler
18.47 Srednjovjekov-
na crkva i grob. Istraivanja obavio Z.
1973. Jednobrodna (10 x 6,3 m), orijenti-
rana I-Z, sa plitkom, ali irokom apsidom, bila je
zidana od nepravilnih blokova grubo pritesanog ka-
menja, vezanog malterom. Pod u apsidi, iz-
od sedre i sloja maltera, bio je oko
8-10 cm vii od poda u naosu. Zidovi
bili su spolja i iznutra omalterisani i Ispod
poda je mnogo sitnih fragmenata fresaka,
koje stilski pripadaju zapadnom krugu. U
jugozapadnom unutranjem prostoru ispod poda pro-
je ozidani grob s ostacima drvenog sanduka
i dislociranim skeletom; prilog: dio eljeznog noa,
eljezne makaze i klin. Kasni srednji vijek.
LIT.: M. Vego 1957 a, 38-39; Z. 1981, 161-167.
V. Palavest["a
16 - Arheoloki leksikon
121
18.48 GAJ, Sela, Kalinovik. Srednjovjekovna ne-
kropola. oko 120 u obliku
sanduka i sarkofaga; ukras: bordure, vitice, simbo-
znaci, arkade, ljudSka figura i figuralna
scena. Kasni SiI"ednji vijek. N.
18.49 GAJEVI, Borajna, Praistorijski tu-
mulus. Znatno tumulus kameno-zemljane
konstrukcije, osnove cca 10 m. U sjevero-
zapadnom dijelu tumula su tri eljezna kop-
lja, dva eljezna noa, bronzani nakit, konjska op-
rema, vjerovatno prilozi nekog groba. Nalazi pripa-
daju kulturi eljeznog doba, s uom da-
tacijom oko 550. g. st. e.
LIT.: B. 1980, 177-122; B. 1987 c, 576.
B.
18.50 GAJEVI, Srednjovjekovna ne-
kiropola. oko 15 u obliku
Kasni srednji vijek. N.
18.51 GLAVICA, Prethistorijski tu-
mulus. Na istaknutoj glavici brijega nalazi se veliki
zemljani tumulus. Bronzano ili eljezno doba.
Basler
18.52 GLAVICA, Srednjovjekovni spo-
menici. dva kamena sarkofaga s poklop-
cem i u vidu amorfnog bloka. Kasni srednji
vijek. N.
18.53 GLAVICA, Srednjovjekovna ne-
kropola. 19 u obliku sandu-
ka i sarkofaga, orijentiranih S-J. Kasni srednji
vijek.
LIT.: . 1971, 272. N.
18.54 GLAVICICA, Srednjovjekov-
no groblje. est u obliku i
sanduka, orijentiranih Z-I; ukras: vitica. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 272. N.
18.55 GLAVI CINE, Kalinovik. Prethistorij-
ski tumuli i srednjovjekovna nekropola. U blizini
dva kamena tumula 26 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-1; ukras: po-
lumjesec. Bronzano ili eljezno doba i kasni srednji
vijek.
LIT.: . 1971, 187. N.
18.56 GORAZDE 1, Gorade. Bizantsld novac. Bron-
zani novac (carica Theodora, 1054-1056). Srednji
vijek, 11. st.
LIT.: H. 1980, 298. G.
18.57 GORAZDE 2, Gorade. Srednjovjekovni spo-
menik. Fragment s natpisom uzidan u most;
vjerovatno s oblinje, davno unitene nekropole. Ka-
sni srednji vijek.
LIT : . 1971, 268. N.
18.58 GORNJA BASCA, Donje Papratno-Dolovi,
Srednjovjekovni spomenik. Usamljeni
u obliku sanduka; ukras: znaci, floralno-
-antropomorfna predstava s orujem; natpis. Kasni
srednji vijek.
LIT.: V. PaLavestra 1981, 138 N.
18.59 GORNJE OCBKA VLJE, Miljevina, Tra-
govi rimskog naselja i rtvenik. Ostaci rimskog gra-
materijala i rtvenik Jupitru
(C/onservatori ili C/apitolini). Rimsko doba, 2-3. st.
LIT.: V. Pakvalin 1958, 154-155. V. Pakvalin
18.60 GORNJE SUHO POLJE, Obalj, Kalinovik.
Srednjovjekovna nekropola. 23 u
obliku sanduka i visokih sanduka, orijentiranih Z-I;
ukras: tordi:rana traka, vitica, arkade, ljiljani, ltit
s ruka s kopljem, ljudska figura, figuralne
scene. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1962, 71-76, Sl. 101-111. N.
18.61 GORNJE ZECE, Gornje Sred-
njovjekovna nekropola. 41 u obliku
i sanduka; ukiras: palmeta. Kasni srednji vijek.
V. Palavesllra
18.62 GRAB, Srednjovjekovna ne-
kropola. 15 u obliku sanduka i
sarkofaga. Kasni srednji vijek. N.
18.63 GRAD, Srednjovje-
kovni grad. Na isturenoj .stijeni nad lijevom obalom
Cehotine oskudni ostaci utvrde s osnovom
u vidu ravnostranog trokuta sa stranama duine
55-60 m. Pripadao porodici Ka.mi srednji
vijek, 14-15. v. V. Pabvestra
18.64 GRAD (Gradina), Gorade.
Srednjovjekovni grad. Smjeten nad desnom obalom
Osanice. Ruevine zatvaraju prostor u obliku izdu-
enog nepravilnog pravokutnika, 115 x 30 m.
Grad se sastojao iz tri dijela, od kojih je zapadni,
trokutnog oblika, branjen kulom i dononom krune
osnove. Kasni srednji vijek, 11-15. v.
LIT.: D. 1941, 42. V. Palavestra
18.65 GRAD, Kalinovik. Srednjovjekovni
grad. Smjeten na strmim i teko sti-
jenama iznad N eretve. Na omanjem platou zatvara
prostor nepravilnog pravougaonika oko
20 x 10 m. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1962, 86. T. Glava
18.66 GRAD, Obalj, Kalinovik. Prahistorijska gra-
dina i srednjovjekovni grad. Na platou (30 X 80 m)
smjetenom na kamenoj ,gromadi se strane str-
mo spuitaju, na prvobitnoj prahistorij.skoj gra-
dini, ostaci zidova i ka-
mena koji zatvaraju prostor 23 X 15 m. U
sjeverozapadnom uglu grada, u ivac kamen
na je prostorija (3 x 5 m), sa zidom u mal-
teru. Prilaz Gradu vodio je u kamenu
stepenicama. Povrinski nalazi: ulomci keramike.
Bronzano i eljezno doba i kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1962, 70-71. T. Glava
18.67 GRAD NA GUJNAKU, Osija, Kalinovik. Sre-
dnjovjekovni grad i nekropola. Na strmoj
iznad kanjona Bistrice nalaze se ruevine zidova
koje zatvaraju prostor trokutnog oblika. Sa pristup-
ne strane, izvan zidova, je duboki rov, a od
zemlje je zatitni nasip koji je,
vjerojatno, bio palisadama. Grad je
datirati u 12. ili 13. st. Karni srednji vijek.
Basler
18.68 GRADAC, Budo, Prahistorijska gradi-
na. Ostaci manje prahistorijske gradine, oko
50 x 50 m, sa odbrambenim jarkom na zapadnoj stra-
ni, smJetena na dominantnom uzvienju nad doli-
nom Drine. Bronzano i eljezno doba. v. Palavestra
18.69 GRADAC, Cvilin, Praistorijski tumuli.
Na periferiji uzvienog platoa lee humke na-
rnte kamenom i zemljom. Bronzano ili eljezno doba.
M.
18.70 GRADAC, Curevo-Pusto polje, Sred-
njovjekovni grad i nekropola. Istraivanja izwena
1973 (Z. Otkriveni temelji manjeg ut-
odnosno dvorca Kosmana, kako
ga naziva izvor 1430, smjetenog nad
uscem Sutjeske u Drinu. Donon kula kvadratne
osnove, na junom kraju utvrde oblika
(duina 109 m), bila je ujedno ulazna kula u grad.
Na sjevernom dijelu platoa, su platforme
sa tragovima zidova i zgrade (10,8 x 5 m), koje su
sa dononom povezivali bedemi, uglavnom uniteni.
Utvrda j,e u 15. v. pripadala porodici Pored
grada se nalaze tri u obliku sanduka. Kasni
srednji vijek.
LIT.: M. Vego 1957 a, 63; S. 1971, 276; Z.
1981, 144-147. V. Palavestra - N.
18. 71 GRADAC, Gvozno, Kalin0:vik. Prethistorijska
gradina i srednjovjekovna nekropola. U podnoju
gradine smjetene na platou krevitog brijega, sa
koje rijetki ulomci prethi.storijske keramike,
lei nekropola sa 87 u obliku sanduka,
sarkofaga i krsta, orij<entiranih Z-I i SZ-JI; uk-
ras: vegetabilni motivi, predstave ivotinja, heral-
motivi, znaci, ljudske figure i figu-
ralne scene. Vidljivi i grobovi
od nepravilnog kamenja jedan grob i; ka-
menim zatitnim okvirima; bez priloga). B:ronzano
i eljezno doba i kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 183-184; Sl. 22-23.
Basler-N.
18.72 GRADAC, Kalinovik. Prethisforijska gradina.
Smjetena na omanjem breuljku i suho-
zidom koji zatvara prostor krunog oblika, promjera
oko 50 m. Bronzano i eljezno doba.
LIT.: D. Basler 1956, 248. Basler
18.73 GRADAC, Praistorijska gra-
dina. Na istaknutoj uzvisini iznad Drine vidljivi tra-
govi naselja; u podnoju frag-
menti grube keramike i lijepa. Bronzano i
eljezno doba. N.
18.74 GRADAC, Zakmur, Prethistorijska gra-
dina. Smjetena na izduenoj kamenoj kosi pristu-
sa strane. Povrinski nalazi: rijetki
nalazi keramike. Brronzano i eljezno doba.
D. Basler
18.75 GRADINA, Bunovi, Srednjovjekovni
grad. Na vrhu kamenitog brijega nalaze se ostaci
arhitekture, vjerov.atno manje ruevine grada. Kasni
ffednji vijek. T. Glava
18.76 GRADINA, Donja Sopotnica, Gorade. Sred-
njovjekovni grad. osnove (cca
70 x 40 m), smjetena nad Skakavac; u is-
dijelu su ostaci donon-kule. Kasni
s;rednji vijek, kraj 14. 15. v.
LIT : 1941, 27-29. V. Palavestra
18.77 GRADINA, Prai.sto-
rijska gradina. Smjetena na zaravnjenom platou
visoke litice i branjena limitnim tumulom. Bronza-
no i eljezno doba.
V. Palavestra
18.78 GRADINA, Kalinovik. Prethisto-
rijska gradina. Na stijenama iznad potoka Tatinca
nalazi se suhozidom prostor oko
80 x 40 m. Povrinski nalazi: brojni firagmenti kera-
mike. Bronzano i eljezno doba.
LIT.: D. Basler 1956, 248. Basler
18.79 GRADINA, Hotovlje, Kalinovik.
ski tumuli. Na uzvienom zaravanku lei skupina
od oko 50 tumula. Bronzano ili eljezno doba.
LIT.: Basler 1956, 248 i 252. Basler
18.80 GRADINA, J elaca, Ka1inovik. Prethistorijska
gradina. Ostaci omanjeg naselja sa tri
strane suhQzidom, dok je juna strana, bila
prirodno strminom E tijena. Tanki kulturni
sloj sadri fragmente prethistorijske keramike. Ze-
ljezno doba.
LIT.: Basler 1956, 250. Basler
18.81 GRADINA, S:vednjovjekovni grad,
kamene stolice i nadgrobni spomenici. U ruevina-
ma na krevitom visu iznad lijeve obale Govze, pri
Krupice, raspoznaju se temelji
a na prilaznoj strani i jedna eliIJEoidna kula. Prilaz
gradu je jarkom irokim 5 m,
u ivu stijenu. U historijskim izvorima grad se prvi
put spominje 1420. odnosno 1444. Prostor ispred
grada nosi ime Stolovi i na njemu su tri stolice
u ivu stijenu. Ispod grada dva
u obliku slJemenjaka. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1985, 29-31. T. Glava
18.82 GRADINA, Kalinovik. Prethistorijska gradina
i tumuli. Smjetena na etrmom bJ:'euljku; povrin-
ski nalazi: brojni ulomci prethistorijske keramike
na padinama. Na sjeverozapadnim pristrancima na-
lazi se nekoliko kamenih tumula. Bronzano i elj ez-
no doba.
LIT.: Basler 1956, 247. Basler
18.83 GRADINA, Praistoriijska gradi-
na i nekropola. Istraivanja vrila M. 1982.
i 1983. Gradina smjetena na visokom brdu na pre-
djelu Presjeci, je plato sa strane
bedemom od kamena i zemlje. Na za-
padnoj strani lei manji plato, koji je prema
podnoju kameno-zemljanim bedemom. De-
bljina kulturnog sloja se do 1,30 m u kome su
otkriveni ostaci stambenih objekata (zidovi zgrada,
ostaci ognjita, tragovi kolja i grumenje lijepa), frag-
menti keramike i ivotinjskih kostiju. Na zapadnom
i jugozapadnom podnoju Gradine zv. Smreka na-
lazi se desetak tumula od zemlje ili zemlje
i kamena, oko 8-12 m, visine oko 0,50-1
m. Sahranjivanje skeletno i spaljivanjem. Srednje
i kasno bronzano doba. M.
18.84 GRADINA, Luke, Praistorijska gra-
dina. Na platou brda iznad rijeke Janjine vidljivi
ostaci zidova (bedema). Bronzano i teljezno doba.
M.
18.85 GRADINA, Pjelovac, Prethistorijski tu-
muli. Skupina od devet tumula,
kojima ima promjer osnove 25 m.
Bronzano ili eljezno doba. Basler
18.86 GRADINA, PreviLa, Prethistorijska gra-
dina. Lanac brijega zavrava prema sjeveru prosto-
rom na kojem se zapaaju manje deformacije tla,
vjerovatno ostaci odbrambenih nasipa. Bronzano i
eljezno doba. Basler
18.87 GRADINA, Skravnik, Prethistorijska
gradina. Izbreak ovalnog oblika je sa pri-
lazne strane s dva limitna tumula, a na samom pla-
tou nalazi se nekoliko manjih nasipa izduenog ob-
lika. Povrinski nalaz: fragment po.sude.
Kasno bronzano doba. Basler
18.88 GRADINA, ivolj.e, Kalinovik. Prethistorijska
gradina. Smjetena na breuljku, na je vrhu
plato krunog oblika, promjera oko 30 m. Bronzano
i eljezno doba. Basler
18.89 GRADINA, Vrhovine, Kalinovik. Prethisto-
rijska gradina. Smjetena na istaknutom breuljku;
123
tanki kulturni sloj sadri fragmente keramike. Bron-
zano i eljezno doba.
LIT.: Basler 1956, 248. Basler
18.90 GRADINA ISPOD RUCNIKA, ivolje, Kali-
novik. Prethistodjska gradina. Smjetena na istak-
nutom brijegu. Bronzano i eljezno doba.
LIT.: Basler 1956, 250. Ba.sler
18.91 GRADINA NA KOZLOGRADSKIM STIJE-
NAMA,. Kunovo, Prethistorijska gradina. Smje-
tena na vrhu stijena, na platou je vidljivo
udubljenje ostacima cisterne. Povrinski na-
lazi: veliki broj ulomaka keramike na padinama.
Bronzano i eljezno doba. Basler
18.92 GRADINA NA PIVNICI, Vlaholje, Kalino-
vik. Prethistorijska gradina. Smjetena na breuljku
pri obroncima Malog i Ilijinog Brda; prema
jugu prirodnom strminom, a prema osta-
lim stranama suhozidom. Povrinski nalazi: na padi-
nama velika ulomaka posuda,
kojima se posebno latenski oblici. Sta-
rije i eljezno doba.
LIT.: Basler 1956, 250. Basler
18.93 GRADINA NA RAVNIMA, Sivolje, Kalino-
vik. Prethistorijska gradina. Smjetena na breuljku,
na se platou nailazi na ulomke keramike.
Bronzano i eljezno doba.
LIT.: Basler 1956, 250. Basler
18.94 GRCKO GREBLJE, Sred-
njovjekovna nekropola. oko 60
Kasni srednji vijek. N.
18.95 GRCKO GREBLJE, Zavait, Srednjovje-
kovna nekropola. pet u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih I-Z; ukras: vi-
tica, krst, predstave ivotinjskih i ljudskih figura,
figuralna scena; ostali uniteni. Kasni Sirednji vijek.
LIT.: S. 1971, 275. N.
18.96 GRCKO GROBLJE, Srednjovje-
kovno groblje. pet u obliku san-
duka. Kasni srednji vijek. N.
18.97 GRCKO GROBLJE, J Srednjo-
vjekovna nekropola. 11 u obliku
rnnduka i sarkofaga. Kasni srednji vijek. N.
18.98 GRCKO GROBLJE, Kosman, Srednjo-
vjekovna nekropola. 50 u obliku
i sanduka, orijentiranih Z-1. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 276. N.
18.99 GRCKO GROBLJE, Koetin, Gorade. Sred-
njovjekovni spomenici. dva u ob-
liku sarkofaga, orijentirani Z-I; grobovi iz neto
perioda. Kasni srednji vijek.
LIT : S. 1971, 269. N.
18.100 GRCKO GROBLJE, do,
Kalinovik. Srednjovjekovno groblje. Vidljive ome-
od nepravilnog kamena oko 10 grobova, orijen-
tiranih SZ-JI. Vjerovatno kasni erednji vijek.
LIT.: S. 1962, 32. N.
18.101 GRCKO GROBLJE, Sred-
njovjekovno groblje. nekoliko u
vidu sanduka i niana, ukraenog lukom i topuz9m.
Kasni srednji vijek. N.
18.102 GRCKI MRAMOROVI, Trtoevo, Sred-
njovjekovna nekropola. Saeuvano est u ob-
l:l4
liku sanduka i sarkofaga, orij1entiranih Z-I. Kasni
srednji vijek. N.
18.103 GREDA, Kalinovik. Srednjovjekov-
na nekropola. tri u obliku i
sanduka, orijentirana Z-I; ukras: vitica,
znaci, fi.guralna scena. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1962, 27-28, Sl. 26-27. N.
18.104 GREDE, Bo["j.ja, Kalino:vik. PrethiEtorijski
tumuli. Na velikom prostoru nalazi se skupina od
oko 50 velikih kamenih tumula. Bronzano ili eljez-
no doba.
LIT.: Ba,sler 1956, 251. Basler
18.105 GRIVICICA, Jelaca, Kalinovik. Prethistorij-
sko i rimsko naselje. Na irem prostoru na povrini
nailazi se na ulomke prethistorijske i kera-
mike. Zeljezno doba, rimsko doba, 1. do 4. st.
LIT : Basler 1956, 250. D. D'1sler
18.106 GROBLJE, Kolovadce, GoraMe. Srednjovje-
kovna nekropola. 15 u obliku plo-
i sljemenjaka, orijentiranih Z-I; ostali
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 269. V. Palavestra
18.107 GROBNICE, Krbljine, Kalinovik. Srednjovje-
kovna nekropola. 15 u obliku san-
duha i sarkofaga, orijentiranih SZ-JI. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 183. N.
18.108 GROMILA, Vrbnica, Prethistorijski tu-
mulus. Kamena gomila promjera osnove oko 15 m,
vfaine 1,5 m. Bronzano ili eljezno doba. Basler
18.109 GROMILE, Cvilin, Rimska vila. Uz
Drinu, na prostoru 60 x 60 m otkriveni os-
taci zidova i podni mozaici. Rimsko doba, 1-4. st.
LIT.: M. Zarzycki 1891, 209. V. Pakvalin
18.110 GROMILE, Prethistorijski
tumuli. Na junim padinama krevitog brijega na-
lazi se 11 kamenih tumula, u dvije skupine,
kojima dva dominiraju okolnim prostorom.
Bronzano ili eljezno doba. 9. B::tsler
18.111 GROMILE 1, Kalinovik. Prethi-
storijski tumuli. Na platou uzvienja nalazi se sku-
pina od oko 200 kamenih tumula. Bronzano ili e-
lj,ezno doba.
LIT : Basler 1956, 252. Bai ler
18.112 GROMILE 2, Kalinovik. Prethi-
storijski tumuli. Juno od Gradine na zaravanku
nalazi se manja skupina tumula. Bronzano ili eljez-
no doba.
LIT : Basler 1956, 252. Bariler
18.113 GROMILE, Hubjeri, Gorade. Riimko nase-
lje i srednjovjekovna nekropola. Ostaci rimske gra-
na }e ruevinama smjetena nekropola
Rimsko doba i kasni srednji vijek.
LIT.: I. Bojanovski 1964, 198. V. Pakvalin
18.114 GROMILE, Prethi-
storijski tumuli. Skupina od oko 20 kamenih tumula
srednje Bronzano ili eljezno doba.
Basler
18.115 GROMILE, Pret-
tumuli. Skupina od 14 kamenih turnula,
promjera osnove oko 10 m. Bronzano ili eljezno
doba. Basler
18.116 GROMILE, Krbljine, Kalinovik. Prethistorij-
ski tumuli. Skupina od oko 30 kamenih tu.mula.
Bronzano ili eljezno doba.
LIT.: Basler 1956, 251. Basler
18.117 GROMILE, Kunovo, Prethistorijski tu-
muli. Na proplanku sjeverno od sela rasuto je na
velikom prostoru oko 15 kamenih tumula, a na irem
arealu nalazi se jo po jedan veliki kameni tumulus.
Bronzano ili eljezno doba. Basler
18.118 GROMILE, Mrkalje, Prethi.storijski tu-
muli. Na irem prostoru lei skupina od osam ka-
menih tumula, Bronzano ili eljez-
no doba. Basler
18.119 GROMILE, Obalj, Kalinovik. Prethistoriji;:ki
tumuli. Juno od Badnja skupina kamenih tumula.
Bronzano ili foljezno doba.
LIT.: . 1962, 70. Basler
18.120 GROMILE, Odak Gorade, Rim-
ska vila. Ostaci rimskog materijala,
vjerovatno vile rustike. Rimsko doba, 1-4. st.
LIT.: I. Bojanovski 1964, 197. V. PakvaJin
18.121 GROMILE, Romani, Kalinovik. Prethistorij-
ski tumuli. Uz pravoslavno groblje nalaze se dva
kamena tumula. Bronzano ili eljezno doba.
LIT.: Basler 1956, 252. Basler
18.122 GROMILE, Stolac, Prethistorijski tu-
muli. Na padinama brda nalazi se skupina od 10
kamenih tumula. Bronzano ili eljezno doba.
Basler
18.123 GROMILE, Suha, Prethistorijski tu-
muli. U dolini Sukog potoka nalazi se skupina od
pet tumula. Bronzano ili eljezno doba. Basler
18.124 GROMILE, Prethistorijski tu-
muli. Na glavici uz desnu obalu Sutjeske nalazi se
est kamenih tumula. Bronzano ili eljezno doba.
Basler
18,125 GROMILE, Sivolje, Kalinovik. Prethistorij-
ski tumuli. Skupina od preko 100 kamenih tumula,
kojima ima vrlo impozantnih. U
tumulima otkriveni su grobovi sa okvirima od ka-
menih prilog: posude. Bronzano
ili eljezno doba.
T.TT.: Bacler 1956, 251. Basler
18.126 GROMILE, Zakmur, Prethistorijski tu-
muli. Na zaravanku ispod Graca nalaze se ka-
mena tumula srednje Bronzano ili eljez-
:io doba. Basler
18.127 GUCA GREB, Bujakovina, Srednjo-
vjekovna nekropola. Uz pravodavno groblje
vano 47 u obliku sanduka i sarkofaga, ori-
jentiranih Z-I i S-J; ukras: polumjesec. Kasni
srednji vijek.
Ll'T'.: . 1971, 273-274. N.
18.128 HERCEGOV GRAD, Kalinovik. Sred-
njovjekovni grad. Ruevine lee na kra-
kom visu na lijevoj obali potoka Vrhovine.
nje Je u kamenitu podlogu, a po
tehnici gradnje raspoznaju se dvij>e faze.
Kasni srednji vijek.
LIT.: 1956, 252. P.
18.129 HLADILJSKO BRDO, Hladilji, Gorade.
Srednjovjekovna nekropola. 55 u
obliku sanduka i sljemenjaka; ukras: polu-
mjesec. Kasni SJ:'ednji vijek. V. Palavestra
18.130 HODZA, Gornja Kuta-Hoda, Sred-
njovjekovni grad i grobnica. Smjeten visoko nad
dolinom Bistrice. Kompleks ima pravokutnu osnovu
(oko 35 x 34 m). S strane su dva poteza
odbrambenog bedema, sa tri stepenasto locirane kule
kvadratne osnove. U je konstatovana razru-
ena kamena grobnica, isklesana u ivoj stijeni. Ka-
sni srednji vijek. V. Palavestra
18.131 HOTOVLJE, Hotovlje, Kalinovik. Srednjo-
vjekovna nekropola. 40 u obliku
sanduka, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 186-187. N.
18.132 HUMSKO, Humsko-Odak, Srednjo-
vjekovni spomenik. Usamljeni u obliku stu-
ba; ukras: tordirana traka, znaci, ljudska
figura; natpis (gosta Milutina). Grob ispod
orijentiran Z-I, raskopan je i pored zatitnog ok-
vira od kamenih su eljezni klinovi
s ostacima drveta i fragmenti brokata. Kai:ni srednji
vijek, 15. v.
;:..rT.: S. 1971, 275. N.
18.133 JABLANICI, Kalinovik. Srednjo-
vjekovna nekropola. 15 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras: vi-
tica. Kasni srednji vijek.
LlT.: S. 1971, 188. N.
18.134 JABUKA, Jabuka, Gorade. PraistoTijski tu-
muli i srednjovjekovna nekropola. U blizini prais-
torijsikih tumula 20 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-I; mnogi unite-
ni. Bronzano ili eljezno doba i kasni srednji vijek.
L1T.: S. 1971, 268. N.
18.135 JARCINA, Prethistorijski tu-
muli. Pored velikog tumula zv. Zborna gomila na-
lazi se jo est kamenih tumula
Bronzano ili eljezno doba. Basler
18.136 JASEN, Kuta, Kalinovik. Prethistorijska gra-
dina. Na jednoj od padina Kutskog grada nalazi se
veliki kameni limitni tumulus, ispred kojeg je sa
pristupne i<:=trane prokopan usjek. U tankom kultur-
nom sloju nalaze se ulomci prethistorijske keramike.
Bronzano ili eljezno doba.
LIT.: Basler 1936, 248. 3asler
18.137 JASEN KOSA, Gorade. Srdnjo-
vjekovna nekrnpola. 23 u obliku
sanduka i sljemenjaka, orijentirana Z-I. Ka-
sni srednji vijek. V. Palavestra
18.138 JASIK, Donji Budanj-ljivovci, Pra-
istorij1=ki tumuli. Skupina od sedam hum.ki
osnove oko 10-20 m, visine 1-1,50 m. Bronzano
ili eljezno doba. M
18.139 JASIKE, Donje Papratno, Srednjovje-
kovna nekropola. oko 130 prete-
no u obliku sanduka; ukras: motiv krsta. Kasni
srednji vijek.
LIT.: V. Palavestra 1981, 138. N.
18.140 JAZICI, Kalinovik. Srednjovjekovna
nekropola. U pravoslavnom groblju 17 ste-
u obliku sanduka i sarkofaga, orijenti-
ranih SZ-JI; ukras: vitica, znaci, luk,
figuralne scene. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 186. N.
18.141 JEJACA, Kalinovik. Srednjovjekovni
kamenolom i spomenici. Nekoliko
u samom kamenolomu. Kasni srednji vijek.
N.
18.142 JELASACKO POLJE, Jelaca, Kalinovik. Pret-
historijski tumuli. Skupina od oko 100 kamenih tu-
mula. Bronzano ili eljezno doba.
LIT.: Basler 1956, 250. Basler
125
18.143 JEZERO, Jezero, Kalinovi.k. Praistorijski tu-
mulus i srednjovjekovno groblje. Na humci u mu-
slimanskom groblju u obliku
sanduka; ukras: tordirana traka, rozete, figu-
ralne scene; ostali dislocirani ili uniteni. Bronzano
ili eljezno doba i kasni srednji vijek. N.
18.144 KADIJINA GROMILA, Zavait-Kulat, Fo-
Prethistorijski tumulus. Veliki kameni tumulus,
sa promjerom osnove oko 15 m. Bronzano ili eljez-
no doba. Basler
18.145 KALDRMA, Praistorijiski tu-
muli. kameno-zemljane humke, oko
10-12 m, visine oko 0,80 m. Jedna Bron-
zano ili eljezno doba. M.
18.146 KAMENJE, Donje Papratno, Srednjo-
vjekovno groblje. sedam u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I. Ka-
sni srednji vijek. N.
18.147 KARAULA, Vlaholje, Kalinovik. Srednjovje-
kovno groblje. osam u obliku san-
duka, dislocirani; ostali ili uniteni; ukras:
krst. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1962, 24 N.
18.148 KATARIN GROB, Kalinovik. Sred-
njovjekovni spomenici. dva u ob-
liku sanduka i visokog sanduka. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 186. N.
18.149 KAURINE, Slatina, Srednjovjekov-
na nekropola. 14 u obliku
sanduka, stele, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 269 N.
18.150 KAURSKA GLAVICA, Bukvica, Kalinovik.
Praistorijski tumulus i srednjovjekovno groblje. U
blizini praii:torijskog tumulusa i pravoslavnog grob-
lja sedam u obliku i sandu-
ka, orijentiranih Z-I; ukras: arkade. Bronzano ili
eljezno doba i kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 185. N.
18.151 KAURSKO GROBLJE, Sred-
njovjkovna nekropola. Uz muslimansko groblje sa-
200 u obliku sanduka i sar-
kofaga, orijentiranih Z-I i S-J; ukras: motiv kr-
sta, figuralna scena. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 276. N
18.152 KLINJA, Klinja, Kalinovik. Srednjovjekov-
na nekropola. 85 u obliku
i sanduka, orijentiranih Z-I; ukras: motiv krsta.
Kasni SI'ednji vijek.
LIT.: . 1971, 189. N.
18.153 KLOBUCICA, Donje Srednjo-
vjekovna nekropola. oko 30 u ob-
liku sanduka i sljemenjaka, orijentiranih Z-1.
Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 274 (Strmac). V. Palavestra
18.154 KOKOJA RAVAN, Srednjo-
vjekovno groblje. Uz muslimansko groblje
10 Kasni srednji vijek. N.
18.155 KOMIN, Kalinovik. Srednjovje-
kovna nekropola. Uz pravoslavno groblje
22 u obliku sanduka i sarkofaga, orijentira-
nih Z-1; ukras: vitica, znaci, arkade,
tordirana traka, floralni motiv, ljudeke figure. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 185. N.
126
18.156 KOPLJEVIC KAMEN, Kamen,
Srednjovjekovno groblje. 12
ka u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I
i S-J. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 273. N.
18.157 KORILJEVA, Mjehovine, Kalinovik. Prethi-
storijska gradina, rimska spolija i srednjovjekovna
nekropola. Smjeteni na uzvienju nad
potokom. Na platou vidljivi tragovi suhozida; povr-
inski nalazi: ulomci keramike. eljezno doba.
Pored gracline 25 u obliku
i sanduka, orijentiranih Z-I; kao spolija upo-
trebljen fragment rimske arhitekture. Rimsko doba
i kasni srednji vijek.
LIT.: Basler 1956, 248-252; . 1971, 185.
Basler-N.
18.158 KORITA, Srednjovjekovno
groblje. osam u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J. Kasni
srednji vijek.
LIT.: . 1971, 272. N.
18.159 KOSTRENITE, Gorade. Sred-
njovjekovna nekropola. Uz muslimansko groblje sa-
je 14 u obliku sanduka i sar-
kofaga, orijentiranih Z-I i S-J. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 269. N.
18.160 KOSURAC, Kalinovik. Prethisto-
rijski tumuli. Na irokom zaravanku nalazi se oko
100 tumula. Bronzano ili eljezno doba.
LIT.: Basler 1956, 251. Basler
18.161 KOTACA, Zakmur, Srednjovjekovna
nekropola. Uz pravoslavno groblje 19 ste-
u obliku sanduka i visokih sanduka.
Kasni srednji vijek. N.
18.162 KOZLOGRADSKE STIJENE, Kunovo,
Prethistorijsko naselje i crtei na stijeni. U strmo
poloenim stijenama iznad Rijeke i Kozjeg potoka,
nalazi se desetak i vodoravno na-
nizanih jedno do drugog. Na nekoliko mjesta stijene
su oslikane terakota bojom, a kao teme javljaju se
prikazi biljaka, ivotinja, ljudsko lice i sl. U blizini
slikarija otkriveni su ulomci prethistorijske kera-
mike. Bronzano doba. Basler
18.163 KOZETIN, Ustikolina, Srednjovjekov-
ni grad. Nad desnom obalom Drine, na vrhu strme
piramidalne kose vidljiva ruevina grada. Utvrda je
bila duga oko 80 m, orijentirana pravcem I-Z i
sastavljena od cjeline (kule?) koje su povezi-
vali danas gotovo uniteni bedemi od mal-
tera i lomljenog kamenja. Kasni srednji vijek.
V. Palavestra
18.164 KRCEVINE, Gorade. Praistorijski
tumuli. Iznad potoka Osanice lee humke,
nika oko 10 m, visine oko 0,80 m. Bronzano ili e-
ljezno doba. M.
18.165 KREMENJE, Borak Brdo, Gorade. Praisto-
rijska gradina. Probna istraivanja vrila M. Koso-
1984. godine. Smjetena na stjenovitom brdu,
iznad Na povrini june i padine,
su fragmenti praistorijske keramike i
nog lijepa. Na niem platou, ustanovljen
je kulturni sloj sa malobrojnim
fragmentima praistorijske keramike i lijepa.
Bronzano i eljezno doba. M.
18.166 KRIVODOLI, Sivolje, Kalinovik. Prethisto-
rijski tumuli. Skupina od dvade:oetak kamenih tu-
mula. Bronzano ili eljezno doba.
LIT.: Basler 1956, 251. Basler
18.167 KRIZEV AC (Ledine1, Gorade. Pra-
istorijsiki tumuli i scrednjovjekovna nekropola. Na
tumulima smjeteno 35 u obliku i san-
duka, orijentiranih Z-I i SZ-JI; ukras: motiv kr-
sta; ostali spomenici uniteni. Bronzano ili eljezno
doba i kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 268. N.
18.168 KRSTAC-KALUFI, Kratine, Srednjo-
vjekovna nekropola. 55 u obliku
sanduka i sljemenjaka. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 274. V. Palavestra
18.169 KRS, Donji Budanj-Sljivovice, Pra-
fatorijski tumuli. Na kosi lei pet kamenih tumula
oko 10-15 m, visine oko 0,70-1,30 m.
Bronzano ili eljezno doba.
M.
18.170 KR, Toholj, Prethistorijski tumuli.
Tri kamena tumula. Bronzano ili eljezno doba.
Basler
18.171 KULINA, Donji Budanj, Srednjovje-
kovni grad. osnovu bedemi koji
zatvaraju plato duine oko 65 m, smjeteno je nad
kanjonom Bistrice. U sjeverozapadnom zidnom pla-
tnu otkriveni su temelji polukrune kule, unu-
tranjeg 2,5 m. Istaknute stijene nad pro-
valijom rn povezane zidovima. Konsta-
tovani su tragovi dvije pravokutne
(4 x 9 m) i ostaci cisterne. je vje-
rovatno u 14-15. v. Kasni srednji vijek.
V. Palavestra
18.172 KUNOVO, Kunovo, Rimska stela. Ste-
la sa tri poprsja u reljefu i natpisom koji je pot-
puno izlizan otkrivena u sekundarnom poloaju.
Rimsko doba, 3-4. st.
LI'I'.: D. Sergejevski 1934, 23; A. 1956, 26.
I.
18.173 KUTINE, Kutine, Kalinovik. Srednjovjekov-
na nekropola. 38 u obliku sandu ...
ka, sarkofaga i krsta, orijentiranih Z-I; ukras: bor-
dura, vitica, znaci. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 187. N.
18.174 KUZNO BRDO (elec), Sivolje, Kalinovik.
Praistorijski tumuli i srednjovjekovna nekropola. U
blizini praistorijskih tumula, i na njima,
i pravoslavnog groblja, 40 u obliku
sanduka, orijentiranih Z-I, osim grupe na jednom
tumulu, s orijentacijom; ukras: bordura,
znaci, biljni motiv, ljudska figura. Bron-
zano ili eljezno doba i kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 184-185. N.
18.175 LACEVINE (Kalufi), Varo, Kalinovik. Sred-
njovjekovna nekropola. U dvije skupine
33 u obliku sanduka i sarkofaga, orijentira-
nih Z-I; ukras: znaci, bo!'dure, vitice,
ljudske figure, figuralne scene. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 182 N.
18.176 LANITA, Kunovo, Prethistorijski tu-
muli. Na irokom prostoru nalazi se oko 100 kame-
nih tumula. Bronzano ili eljezno doba. Basler
18.177 LEDENJACA, Donji Budanj, Prethi-
storijsko naselje i crtei. Pred ulazom u ma-
nja probna istraivanja obavio B. 1978. Otkri-
ven je tanak kulturni sloj s ulomcima keramike
(eneolit ili bronzano doba). Na ulazu u ne-
identifikovni likovi urezani u ivu stijenu (moda
kultno mjesto).
V. Palavestra
18.178 LELIJA, Stirine, Kalinovik. Prethistorijski
tumuli. Pored Stirinskog jezera nalazi se skupina
kamenih tumula. Bronzano ili eljezno doba.
Basler
18.179 LIVADE, Petrovice, Gorade. Praistorijski
tumuli. U sadanjem muslimanskom groblju lei
humka, naknadnim ukopima. Bronzano ili
eljezno doba. M. Kosori6
18.180 LOKVA, Obalj-Kladovo Polje, Kalinovik.
Praistorijski tumuli i srednjovjekovna nekropola. Na
dvije humke smjeteno 10 u obliku sandu-
ka, orijentiranih Z-1; ukras: bordura, vitica, polu-
mjesec, rozeta; ostali utonuli. Bronzano ili eljezno
doba i kasni srednj.i vijek.
LIT.: S. 1971, 188. N.
18.181 LUCICA, Borje, Rimsko naselje. Os-
taci rimskog materijala, te-
gula. Rimsko doba, 1-4. st. I.
18.182 LUCILA, Srednjo-
vjekovna nekropola. Uz pravoslavno groblje
vano 10 u obliku sanduka, orijentiranih Z-1
i S-J. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 272. N.
18.183 LUCINO BRDO, Gorade. Sred-
njovjekovno groblje. pet u obliku
sanduka, orijentiranih Z-1. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 268. N.
18.184 LUCKE KOLIBE, Trebova planina,
Srednjovjekovna nekropola. 23 u
obliku i sanduka, orijentiranih SZ-JI; ukras:
krst. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 276. N.
18.185 LUCKI RAT, Derolovi, Srednjovjekov-
no groblje. Uz staro muslimansko groblje
devet u obliku sanduka i sarkofaga,
orijentiranih Z-1 i S-J. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 274. N.
18.186 LUG, Gorade. Praistorijsko
naselje. otkriveno i potpuno uniteno. Pre-
ma tipolokim i ornamentalnim karakteristikama ke-
materijala, u kojem je otkrivena i enska
figurina, naselje pripada kraju
faze kulture. Srednji neolit.
LIT.: A. Benac 1959, 55-61, Tbl. I, Sl. 1-4
B.
18.187 LUKO, Luko, Kalinovik. Srednjovjekovna
nekropola. 11 u obliku sanduka,
dislocirani; ukras: tordirana traka, vitica. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 187. N.
18.188 LJEBORI, Slatina, Gorade. Rimsko naselje.
Ostaci materijala (tegule, se-
dra, pritesani kamen i malter). Rimsko doba, 1-4. st.
LIT.: I. Bojanovski 1964, 197. V. Pakvalin
18.189 LJULJEVISTA, Srednjovje-
kovno groblje. est u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-1. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 272 N.
18.190 LJUSICI, Kalinovik. Srednjovjekov-
na nekropola. 76 u obliku
i sanduka, orijentiranih Z-1; natpis. Kasni srednji
vijek, sredina 14. v.
LIT.: S. 1971, 187. N.
12'1
18.191 MAHREVICI, Praistorij-
ski tumulus. Osnova tumula je od nabijene i zape-
gline, na koju su postavljane od kriljev-
ca. Na sloj garotine i ugljenisanih kostiju
broja spaljenih individua, te velika
priloga: keramika, noevi, koplja, jedna sjekira i
mnotvo nakita od bronze, stakla i staklene paste:
narukvice, fibule, igle, privjesci i perle. Vjerovatno
se radi o kolektivnoj grobnici. Kameni nai:ip tumula
je pomjeren djelovanjem erozije.
eljezno doba, 1. v. st. e.
LIT.: C. Truhelka 1909, 425-441. B.
18.192 MALA LUKA, Slatina, Srednjovjekov-
ni nadgrobni spomenik. u obliku sljemenja-
ka. Kasni srednji vijek. V. Palavestra
18.193 MALI PODJEZ, Slatina, Srednjovje-
kovni nadgrobni spomenik. u obliku sljeme-
njaka. Kasni srednji vijek. V. Palavestra
18.194 MAZLINA, Mazlina, Srednjovjekovna
nekropola. 17 u obliku rnn-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-1 i S-J. Kasni
srednji vijek.
LIT.: . 1971, 273. N.
18.195 Sred-
njovjekovna nekropola. oko 100
u obliku sanduka, visokog sanduka i sarkofaga, ori-
jentiranih Z-1; ukras: bordura, arkade, krst. Kasni
srednji vijek, 15. v.
LIT.: C. Truhelka 1891 b, 373, SI. 12; S. 1971, 269.
N.
18.196 METALJKA, Kunovo, Srednjovjekov-
ni spomenik. Usamljeni u obliku sanduka;
ukras: arkade. Kasni srednji vijek. N.
18.197 MILAREVO, Kalinovik.
Srednjovjekovna nekropola i kamenolom.
35 u obliku sanduka i sarkofaga, orijentira-
nih Z-I i S-J; ukras: vitica, vegetabilni i spiralni
motivi; natpisi. Kamenolom u neposrednoj blizini.
Kasni srednji vijek, 15. st.
LIT.: . 1971, 188. N.
18.198 MIRKOV A KOSA 1, Kalinovik. Praistorij-
ski tumuli i srednjovjekovna nekropola. Na jednom
od tumula smjeteno 47 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J; ukras:
vitica, znaci, srna. Bronzano ili eljezno
doba i kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 186. N.
18.199 MIRKOVA KOSA 2, Kalinovik. Srednjovje-
kovna nekropola. 20 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-1; uk-
ras: tordirana traka, vitica, znaci, tit s
ivotinjske figure, figuralne scene; natpis.
Istraivanje grobova ispod obavio S. Bela-
1954-1956. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1962, 98-99; S. 1971, 186.
N.
18.200 MJEHOVINE 1, Mjehovine, Kalinovik. Rim-
ski cipui:. Cipus sa poljima za natpis. Rimsko doba,
2-3. st.
LIT.: Basler 1956, 252. [.
18.201 MJEHOVINE 2, Mjehovine, Kalinovik. Sred-
njovjekovna nekropola. U pravoslavnom groblju sa-
sedam u obliku i sanduka,
orijentiranih Z-1; ukras: znaci. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 185-186. N.
128
18.202 MODRO POLJE, Modro Polje, Sred-
njovjekovna nekropola. Uz muslimansko groblje sa-
41 u obliku i sanduka, orijenti-
ranih Z-I i S-J; ukras: znaci, arhitek-
tonski motiv, ptica, figuralne predstave. Kasni sred-
nji vijek.
LIT.: S. 1971, 272. N.
18.203 MRAMOR (Crkvina), Vrbica, Rimski
.spomenici i srednjovjekovna nekropola.
oko 120 u obliku i sanduka, orijenti-
ranih Z-I; ukras: ruka, polumjesec, krst: kao
spolija bilo je upotrebljeno pet rimskih nadgrobnih
tri, ostale unitene, kao i mnogi
Rimsko doba, 3-4. v. i kami srednji vijek.
LIT.: D. Sergejevski 1934, 24-27; S. 1971, 275.
V. Palavestra
18.204 MRAMORJE, Srednjovje-
kovna nekropola. 10 u obliku san-
duka, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT,.: S. 1971, 270. N.
18.205 MRAMORJE, Srednjovje-
kovno groblje. dva u obliku san-
duka; ukras: bordura; ostali uniteni. Kami srednji
vijek. N.
18.206 MRAMORJE, Hladilji, Gorade. Srednjovje-
kovna nekropola. 22 u obliku plo-
sanduka i sarkofaga. Kasni srednji vijek.
V. Palavestra
18.207 MRAMORJE, Srednjovje-
kovna nekpropola. Uz pravoslavno groblj.e
62 u obliku sanduka i Earkofaga, ori-
jentiranih Z-I; ukras: polumjesec. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. 1971, 272-273. N.
12.208 MRAMORJE,
Srednjovjekovna nekropola. Uz pravoslavno i staro
muslimansko groblje oko 300 u
obliku sanduka i sarkofaga, odjentiranih Z-1 i S-J;
uhas: Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 270. N.
18.209 MRAMORJE, Marevci, Gorade. Srednjovje-
kovna nekropola. 10 u obliku san-
duka i sljemenjaka. Kami srednji vijek.
V. Palavestra
18.210 MRAMORJE, Prij,edraje, Srednjovje-
kovna nekropola. nekoliko Kasni
srednji vijek. N
18.211 MRAMORJE, Sahbazi, Srednjovjekov-
na nek:oopola. oko 30 u obliku
sanduka i, sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras:
polumjesec, oruj.e. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 270. N.
18.212 MRAMORJE, Toholji, Srednjovjekov-
na nehopola. 17 u obliku sanduka,
visokog sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I. Ka-
sni srednji vijek. N.
18.213 MRAMORJE, Srednjovjekovna
nekropola. Uz pravoslavno groblje 40 ste-
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih
SZ-JI i Sl-JZ. Kasni El'ednji vijek.
LIT.: S. 1971, 273. N.
18.214 MRAMORJE, Zakmur, Srednjovjekov-
no groblje. Kasni srednji
vijek. N.
18.215 MRAMORJE, Zavait, Srednjovjoekovni
spomenici. tri u obliku sanduka,
orijentirana Z-I. Kasni sred.nji vijek.
LIT.: . 1971, 275. N.
18.216 MRAMORJE, Zavait-Podi, Srednjo-
vjekovna nekropola. 10 u obliku
sanduka i orijentiranih Z-1; ukras: tor-
dirana traka, ruka, zastava, krst; natpis; ostali uni-
teni. Kasni srednji vijek, prve decenije 15. v .
LIT.: . 19'71, 275. N.
18.217 MUSIN GRAD, Trnavica, Kalinovik. Sred-
njovjekovna nekropola. osam u
obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I; uk-
ra.o: vitica, znaci, vegetabilni motiv s kr-
stom; natpis. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 189-190. N.
18.218 OCRKA VLJE, Ocrkavlje, Srednjovje-
kovna nekropola. U pravoslavnom groblju
u obliku sanduka, oriJentiran Z-I; natpis.
Kasni srednji vijek, kraj 14. ili 15. v.
V. Palavestra
18.219 Kalinovik. O"taci
vine i srednjovjekovna nekropola. 83
ka u obliku sanduka i sarkofaga, orijentira-
nih SZ-JI; ukras: vitica, znaci, ruka.
Vidljivi ostaci temelja manje zgrade, po predanju
crkve. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 185. N.
18.220 OSIJA, Osija, Kalinovik. Srednjovjekovna
nekropola. Uz pravoslavno i u blizini mUElimanskog
groblja 115 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-I i S-J; ukras:
spirale, vegetabilni motiv, znaci. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 182. N.
18.221 ivolje, Kalinovik. Prethisto-
rijEki tumuli. Manja skupina kamenih tumula. Bron-
zano ili eljezno doba.
LIT.: Basler 1956, 251. Basler
18.222 PALUCI, Humsko, Srednjovjekovna
nekropola. 18 u obliku san-
duka i stupa, orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
V. Palavestra
18.223 PEOV AC, Slatina, Srednjovjekovna
nekropola. 10 u obliku stela. Kasni
srednji vijek.
LIT : S. 1971, 269. N.
18.224 PIJESAK, Srednjovjekovna ne-
kropola. 12 u obliku rnnduka i
sarkofaga. Kasni srednji vijek. N.
18.225 PIVNICA. Vlaholje, Kalinovik. Prethistorij-
ski tumuli. Na kamenitoj kosi ispod Gradine nalazi
se oko 100 kamenih tumula dimenzija.
Bronzano ili eljezno doba.
LIT.: Basler 1956, 251. Basler
18.226 Batovo, Srednjovjekovna
nekropola. oko 60 preteno u ob-
liku sanduka, od kojih su neki u obliku dvostrukog
sanduka. Kasni srednji vijek. v. Palavestra
18.227 Zakmur, Srednjovjekovna ne-
kropola. oko 20 Kasni srednji
vij.ek. N.
18.228 POBRNJACA, Mjehovine, Kalinovik. Rimski
grob. posude s bojenim ornamentom,
u sloju s paljevinom i pepelom. U jednoj porndi
su bili i novci, od kojih je samo jedan
(Constans iz 345). Rimsko doba, 3-5. v.
LIT.: I. 1961, 192. I. Cremonik
18.229 PODA, Poda, Srednjovjekovno groblje.
osam u obliku i sanduka,
ostali uniteni. Kasni srednji vijek. N.
18.230 POD CRKVOM, Kutine, Kalinovik. Srednjo-
vjekovna nekropola. oko 100 ori-
jentiranih SZ-JI, u obliku isanduka; ukras: motiv
krsta. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 187. N.
18.231 PODGRAD, Srednjovjekovna
crkva. dimenzija 9,5 x 5,6 m, bez apside
na istoku, zidana je od pritesanih blo-
kova, a umjesto maltera upotrebljena je crvena gli-
na. ukopana u zemlju. Kasni srednji vijek.
V. Palavestra
18.232 POD KLEKOM, tirine, Kalinovik. Srednjo-
vjekovni spomenici. nekoliko Ka-
sni srednji vijek. N.
18.233 Miljevina, Srednjovjekovni
grob. Istraen 1978. Na desnoj obali Bistrice, juno
od starog kamenog mosta, otkriven je kameni sar-
kofag s dislociranim o.stacima skeleta. Kasni srednji
vijek, 14-15. V. V. Palavestra
18.234 POLJANA groblje), Mjehovine-Se-
lita, Kalinovik. osam u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras: vi-
tica, tordirana traka, biljni motiv, znaci,
jelen; ostali uniteni. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 185. N.
18.235 PONORI 1, Kalinovik. Praistorijski tumulus
i srednjovjekovna nekropola, dijelom smjetena na
praistorijskom tumulu. 83 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentirana Z-I; ukras:
motiv krsta. Ispod otkriveni skeleti
u drvenim a naknadno zatitno iskopa-
vanje 1954. obavio . Otkriveno est gro-
bova, bez priloga. Bronzano ili eljezno doba i kasni
srednji vijek.
LIT.: . 1962, 18, 99-101. N.
18.236 PONORI 2, Kalinovik. Praistorijski tumulus
i srednjovjekovna nekropola. 22
dijelom smjetena na manjem tumulu, u obliku san-
duka i visokih sanduka, orijentirana Z-1. Bronzano
ili eljezno doba i kasni srednji vijek.
LIT.: . 1962, 18. N.
18.237 PONORI 3, Kalinovik. Srednjovjekovna ne-
kropola. 14 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras: bordure,
figuralne scene; nekoliko uniteno. Kasni srednji
vijek.
LIT.: . 1962, 18. N.
18.238 POPOV DO, Popov Do, Gorade. Praistorij-
sko naselje. Tanki kulturni sloj s fragmentima kera-
mike; uniten. Prema odlikama materi-
jala naselje u Popovom Dolu pripada hvarsko-lisi-
kulturi i vee se za nalazite u
neolit.
LIT.: A. Benac 1959, 61-64, Tbl. II. B.
18.239 PRESJEKA, Donje
Srednjovjekovna nekropola. Uz pravoslavno groblje
234 u tri grupe, u obliku
17 - Arheolo"I leksikon
129
sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras: sim-
znaci, v.egetabilni motiv. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 274. N.
18.240 PREVIC, Kalinovik. Srednjovjekov-
na nekropola. 10 u obliku sanduka
i sarkofaga, orijentiranih Z-1. Kasni srednji vijek.
LIT : . 1971, 182. N.
18.241 PREVIJA, Donje Papratno, Praisto-
rijski tumuli i srednjovjekovni spomenik. Na jednom
od tri kameno-zemljana tumula jedan ste-
u obliku sanduka. Bronzano ili eljezno doba i
kasni srednji vijek. V. Palavestra
18.242 PRGOSE, Kalinovik. Praistorijski
tumulus i srednjovjekovna nekropola. Na omanjem
humku 68 u obliku sanduka
i sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras: polumjesec,
Bronzano ili eljezno doba i kasni srednji vijek.
LIT.: . 1962, 20. N.
18.243 PRIBILOVO BRDO, Vlaholje, Kalinovik.
Praistorijski tumulusi i s:riednjovjekovna nekropola.
Na dva praistorijska tumula i oko njih smjetena
29 u obliku i sanduka, orijentiranih
Z-I i S-J; ukras: Bronzano i eljezno doba
i kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1962, 24-25. N.
18.244 PRIJEKLADE, Prijeklade, Srednjovje-
kovna nekropola. U pravoslavnom groblju
14 u obliku sanduka i sarkofaga,
orijentiranih. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 274. N.
18.245 PRVNICI, Srednjo-
vjekovna nekropola. 12 u obliku
sanduka i sljemenjaka, orijentiranih preteno Z-I;
ukras: tap. Kasni srednji vijek.
V. Palavest:a
18.246 RASKRSCE,
gradina. Bedem zatvara prostor krunog oblika, pro-
mjera oko 120 m. Oko ovog zida opkop dubok
3 m i irok 5 m. Bronzano i eljezno doba.
Basler
18.247 RASCE, Kalinovik. Praistorijski
tumuli i srednjovjekovna nekropola. Na dva praisto-
rijska tumula i smjetena 47
u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih
Z-I; ukras: motiv krista. Bronzano ili eljezno doba
i kasni srednji vij1ek.
LIT : . 1962, 26-28; M. Vego 1964 a, 201.
N.
18.248 RATAJI 1, Rataji, Rimski novci. U
selu rn tri rimska novca. Rimsko doba, 3. st.
G.
18.249 RATAJI 2, Rataji, Srednjovjekovna
grobnica. Istraena 1976-1977. (V. Palavestra). S
june strane hridi izdubljena je manja
komora u su podu vidljivi tragovi uklesane
grobnice, sa profiliranim bridom za uklapanje po-
klopnice. Nad ulazom u komoru ugraviran je natpis.
Kasni srednji vijek, 15-16. st.
LIT.: J. 1889, 75-77; M. Vego 1964 a, 203.
V. Palavestra
18.250 RAVNICA, Obalj, Kalinovik. Srednjovjekov-
no groblje. pet u obliku sanduka,
orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 188. N.
18.251 RAVNO GROBLJE (anac), Kunovo,
Srednjovjekovna nekropola. U dvije grupe
130 .
40 u obliku sanduka i sljemenjaka,
orijentiranih Z-I. Kasni srednji vijek.
LiL.: S. 1971, 275. V. Palavestra
18.252 RUDINE, (Kunovo), Prethisto-
rijski tumuli. Na kosoj padini nalazi se skupina
od oko 50 kamenih tumula. Bronzano ili eljezne
doba. Basler
18.253 RUDICE, Rudice, Kalinovik. Srednjovje-
kovni spomenici. tri u obliku i;an-
duka, orijentirana Z-I; ukras: znPci. Ka-
sni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 182. N.
18.254 SAMOBOR, Srednjo-
vj,ekovni grad. Na strmoj litici nad kanjonom rijeke
Janjine, u blizini njenog u Drinu, nalaze se
ostaci najprostranije srednjovjekovne u Gor-
njem Podrinju (koja je u 15. v. bila u posjedu Ko-
Od njenog starog jezgra je vie gra-
i bedema. Ostaci se mogu grupisati u pet
kompleksa: donja zapadna oko ulazne kule
na zapadu, donja ispod centralnog platoa na
jugu., srednja sa ostacima
recentne damije i gornja sa dononom.
Kasni srednji vijek.
LIT.: Jil!aza1i'.3 1941, 42. V. Palavestra
18.255 SASICA, Donje Kruevo, Srednjovje-
kovna nekropola. est u obliku
sanduka. Kasni srednji vij1ek.
LIT : .<;. 1971, 276. N.
18.256 SELITE, Miljeno, Prethistorijski
tumuli. Tri humke, 8-10 m, visine oko
0,80 m. Bronzano ili eljezno doba. M.
18.257 SLADOJEVCI, Borje, Srednjovjekovni
kamenolom i nadgrobni spomenici. U majdanu ka-
mena dva zaostala u obliku
i sanduka. Kasni srednji vijek. \f. Palavesibra
18.258 SOMINE, Somine, Kalinovik. Srednjovjekov-
na nekropola. 87 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih; ukras:
vitica, znaci, biljni motiv sa spiralama,
tit s ruka, ljudska figura i figuralna scena.
Mnogi uniteni. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 355-356. N.
18.259 SOPOTNICA, Donja Sopotnica, Gorade.
naselje, rimsko naselje i spomenici,
srednjovjekovna crkva i grobljie. Crkva sv.
zadubina Hercega Stefana podignuta je
1454. na ostacima praistorijskog i rimskog naselja,
a kasnije i srednjovjekovnog groblja, o tragovi-
ma materijal otkriven prilikom sondanog is-
kopavanja 1973. (Z. Prvobitna crkva
ima mtoobraznu osnovu s polukrunom apsidom na
istoku i naknadno dozidanom pripratom na zapadu
(dimenzija 10,60 x 4,5 m); svod u vidu iljastog luka
i ostali detalji starijeg dijela crkve pripadaju kas-
i oblicima, dok je dio
podignut na za male crkve. Ostaci
prvobitne fresko-dekoracije su zakopani uz
ogradni zid porte; standardni motivi i tehnika srp-
sko-vizantijkog slikarstva ne pruaju
preciznijeg datiranja.
Rimski spomenici, s figuralnim ukrasom, uzi-
dani su u crkvu kao spolija. nekoliko ste-
u obliku (jedna sa natpisom - kneza
Radoslava i sarkofaga; o.tali uniteni ili
dislocirani. Praistorijsko doba, rimsko doba i kasni
srednji vijek, sredina 15. v.
LIT.: C. Patsch 1894 d, 53-54; C. Patsch 1907, 467;
1941, 27-43; Z. 1981, 154-161. N.
18.260 STANKOVAC, Srednjovje-
kovna nekropola. u obliku
i sanduka, orijentiranih Z-I i S-J. Kasni
Erednji vijek.
LIT.: . 1971, 272. N.
18.261 STIJENE, Srednjovjekov-
na nekropola. 45 u obliku sandu-
ka i sarkofaga, orijentiranih Z-I; ukras: linearni
motiv i znaci. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 269. N.
18.262 STJEPANGRAD, Varo, Kalinovik. Srednjo-
vjekovni grad. Smjeten na krakoj grudi nad poto-
kom Troglavom. Predstavlja razvijeniji tip
nja koji osim i obora i kule
na bedemima. Kasni srednji vijek, 15. st.
LIT.: S. 1967 a, 124-125. T. Glava
18.263 STRUCINA GLAVICA, Vlaholje, Kalinovik.
Praistorijski tumulus i srednjovjekovna nekropola.
Uz pravoslavno groblje na praistorijskom tumulu
10 u obliku sanduka, orijentiranih
SI-JZ i SZ-JI; ukras: krst, ostali uniteni. Istra-
ena dva groba, orijentirana Z-I; ruke prekrtene
na grudima; bez priloga. Bronzano ili eljezno doba
i kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1962, 25, 103. N.
18.264 STUDENO VRELO, Gornje Bare, Kalinovik.
Sriednjovjekovna nekropola. 52 u
obliku sanduka i sarkofaga, orijen-
tiranih, p11eteno SZ-JI; ukras: bordure,
znaci, arkade, tit s predstave ivotinja, fi-
guralne scene. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 182-183, Sl. 21. N.
18.265 SUHO POLJE, Obalj, Kalinovik. Praistorrj-
ski tumuli i srednjovjekovna nekropola. Na velikom
tumulu .smj
1
eteno 13 u obliku sanduka, ori-
jentiranih Z-I. U blizini skupina od oko 50 manjih
tumula. Bronzano ili eljezno doba i kasni srednji
vijek.
Ll1'.: Btla:;'ic 1962, 71. r:. Basler-N
18.266 SURDUK, Zidine, Gorawe. Praistorijski tu-
muli, rimsko naselje i grobovi. U dvije velike humke
(raskopane), od kojih je jedna promjera 40 m, visine
oko 2 m, otkrivena su 24 skeletna groba. U blizini
fragmenti. k
1
eramike. Bronzano doba.
Na istom otkriveni ostaci rimskog gra-
materijala, ali i drugi nalazi: novci, oruje
i fibule, koji iz grobova. Rimsko doba, 1-4. st.
LIT.: 1. Bojanovski 1964, 197. M. Pak-;alin
18.267 SV ATOVSKO (DJEVOJACKO) GROBLJE,
Donji Kopilovi, oko 20 Ka-
sni srednji vijek. N.
18.268 SCEPOV GROB, Donji Budanj, Sred-
njovjekovni spomenici. U pravoslavnom groblju sa-
dva u obliku sanduka, orijentiranih
Z-L Karni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 275. N.
18.269 SEHITLUCI, Ustikolina, Prethistorij-
ski tumulus. Na brijegu lei veliki zemljani tumu-
lus. Bronzano ili eljezno doba. B<>.sler
18.270 SILJEVAC, ivolje, Kalinovik. Prethistorij-
ski tumuli. Na zaravanku smjetena skupina od oko
20 kamenih tumula. Bronzano ili eljezno doba.
:SIT.: Basler 1956, 251. Basler
18.271 SIVOLJAC, Kalinovik. Rimska spo-
lija. Blokovi kamenja rimske provenijencije u se-
kundarnoj upotrebi. Rimsko doba.
LIT.: Basler 1956, 252. Basler
18.272 TINJAK, Trudanj, Prethistorijski tu-
muli. Na hrbatu brijega dva tumula. Bronzano
ili eljezno doba. B. Ba.:;ler
18.273 TJENTISTE, Tjentite, Srednjovjekov-
ni spomenici. tri u obliku sanduka;
ostali uniteni. Kasni srednji vijek. N.
18.27 4 AC, SI"ednjovjekovni
grad. Smjeten iznad lijeve obale
je u tri nivoa, u vidu istepenasto pove-
zanih platformi. Kula pravougaone osnove (8 x 6,3
m) branila je utvrdu s istoka, dok je na zapadnoj
litici bila izdvojena polukruna donon-kula. U gra-
du su i tri kamene stolice, uklesane u sti-
jenu. Prvi put se spominje 1398. a pripadao je po-
rodici Kasni 1:rednji vijek, 14-15. st.
LIT.: M. Vego 1957 a, 116; . 1985, 32-34.
V. Palavestra
18.275 TOPALOV KAMEN, Vlaholje, Kalinovik..
S11ednjovjekovna nekropola. 14 u
obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-1, ostali
uniteni ili dislocirani. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1962, 24 N.
18.276 TRESNnN KRST, Trenjevica, Kalinovik..
Srednjovjekovna nekropola. 19 u
obliku sanduka i krsta; ukrais: vitica, motiv
krsta; natpis. Kasni srednji vijek.
L!T.: S. 1971, 187. N.
18.277 TRESTENICA, Kostenik, Gorade. Praisto-
rijski tumuli. Nekoliko kamenih humki.
U jednoj razorenoj humci otkriven skeletni grob sa
prilozima (koplje, fragment suda). e-
ljezno doba. M.
18.278 TRNA VICA 1, Trna vica, Kalinovik. Praiisto-
rij:ski tumulus i srednjovjekovna nekropola.
vano 56 u tri grupe, pred da-
mijom i na glavici, orijentiranih Z-I, u obliku san-
duka i sarkofaga; ukras: tordirana traka, vitica,
vegetabilni motiv s krstom. Bronzano ili eljezno
doba i kasni srednji vijek.
LIT.: . 1871, 189 N.
18.279 TRNAVICA 2, Trnavica, Kalinovik. Sred-
njovjekovna nekropola. 66 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-1 i S-J; uk-
ras: vitica, vijenac. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 190. N.
18.280 TRPINJE, Trpinje, Srednjovjekovna
nekropola. 13 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-1. Kasni srednji
vijek.
LIT.: S. l971, 270 N.
18.281 TURBE, Somuni, Srednjovjekovna
nekropola. 17 u obliku i
sanduka; ukras: vijenac. Kasni srednji vij.ek.
V. Palavestra
18.282 USTIKOLINA, Ustikolina, Ostava rim-
skog novca. Sadri 18 komada rimskog bronzanog
novca. Rimsko doba, 3. i 4. st. G.
18.283 USTIPRACA, Gorade. Srednjo-
vjekovna nekropola. 40 u obliku
sanduka, orijentiranih Z-I; ukras: biljni motiv,
Kasni srednji vijek
LIT.: . 1971, 268. N.
18.284 VELOVO GROBLJE (Kr), Kratine,
Srednjovjekovna nekropola. osam
u obliku sanduka i sljemenjaka, orijentiranih

I lllY gr. , 31
Z-1; ostali ukras: bord.ura, tap. Kasni
srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 274. V. Palavestra
18.285 VIHOVICI, Kalinovik.. Praistorijski
tumulus i srednjovjekovna nekropola. Na
tumulu smjetena 18 u obliku i san-
duka, te grob s orijentiranih Z-1. Bron-
zano ili eljezno doba i kasni srednji vijek.
LIT.: . 1962, 27. -"'f.
18.286 VISEVINA, Prethistorijiski
tumuli. Na vrhu brijega nalazi se skupina od 10
kamenih tumula. Bronzano ili eljezno doba.
Basle:.-
18.287 VITLO BARA, Stirine, Kalinovik. Srednjo-
vjekovno groblje. nekoliko Kasni
srednji vijek. N.
18.288 VLAHINJA, Zagoni, Kalinovik. Praistorijski
tumuli i srednjovjekovna nekropola. Pored tumula
est u obliku ::anduka. Bronzano
ili eljezno doba i kasni srednji vijek.
LG.: S. 1971, 182. N.
18.289 VLAHOLJE, Vlaholje, Kalinovik. Srednjo-
vjekovna nekropola. U pravoslavnom groblju
vano 25 u obliku sanduka i sarkofaga,
orijentiranih Z-1; ukras: krst. Kami srednji vijek.
LIT.: . 1962, 24. N.
18.290 VLAKO POLJE, Trnavica, Kalinovik. Sred-
njovj.ekovna nekropola. 18 u ob-
liku sanduka, orijentiranih Z-1; ukras: vitica, ro-
zeta. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 190. N.
18.291 VRATAR (Sutiska), Suha, Srednjovje-
kovni grad. U najuem dijelu dugog klanca to ga
zatvaraju gotovo okomiti obronci Volujaka i Zelen-
gore nalaze se ruevine grada koji je bio u vlasti
Hercega Stjepana. Historijski izvori ispominju ga
prvi put 1435. Kasni srednji vijek, 15. st.
LIT.: H. 1954, 21. T. Glava
18.292 VRATNICE, Varo, Kalinovik. Srednjovje-
kovna nekropola. 28 u obliku san-
duka i sarkofaga, orijentiranih Z-1 i S-J; ukras:
krst, pehar. Kasni srednji Vijek.
LIT.: . 1971, 182. N
18.293 VRBNICA, Vrbnica, Srednjovjekovna
nekropola. Uz pravoelavno groblje 20 ste-
u obliku sanduka i sarkofaga, orijenti-
ranih Sl-JZ i SZ-JI; ukras: arkade, tit s
krst, pehar. Kasni srednji vijek.
LIT: S. 1971, 276. N. Miletk
18.294 VRHOVINA, Vrhovina, Kalinovik. Srednj'7
vj.ekovna nekropola. 23 u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentirana Z-1; ukras:
znaci, ptice. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 184. N.
18.295 ZABORAK, Zaborak, Srednjovje-
kovna nekropola. U pravoslavnom groblju
14 u obliku sanduka i sarkofaga, orijentira-
nih Z-1 i S-J. Kasni srednji vijek.
LIT.: . 1971, 270 N.
18.296 ZAKRSNICE, Vlaholje, Kalinovik.. Srednjo-
vjekovno groblje. est u obliku
sanduka i sarkofaga, orijentiranih Z-1; nat-
I
132
pis. Pretraivanje grobova ispod pet obavio
S. Samo u jednom grobu otkriveni tragovi
drvenog sanduka; orijentacija Z-I; poloaj ruku
bez priloga. Kasni srednji vijek, kraj 14-
-15. V.
LIT.: S. 1962, 22-24, Sl. 18-20; M. Vego 1964 a,
201-202. N.
18.297 ZAPLJEV AC, Gorade. Srednjovje-
kovna nekropola. pet u obliku
i sanduka; nekoliko dislocirane. Kasni srednji
vijek. V. Palaveska
18.298 ZAV AIT, Zavait, Srednjovj,ekovno gro-
blje. u obliku orijen-
tirana Z-I. Kasni srednji vijek.
LIT.: S. 1971, 275. N.
18.299 ZA VOJNICA, Praistorijski
tumuli. Na strmoj kosi lei oko 15 humki,
oko 8-10 m, visine oko 1-1,50 m. Bronzano ili
eljezno doba. M.
18.300 ZBORNA GROMILA, Obalj, Kalinovik. Pret-
historijski tumuli. Na istaknutom mjestu nalazi se
veliki kameni tumulus, a u okolnom prostoru jo
nekoliko tumuJa. Bronzano ili eljezno doba.
Basler
18.301 ZBORNA GROMILA, Prethisto-
rijski tumulus. Na padini brijega nalazi se velika
kamena gomila, promjera osnove oko 20 m. Bronza-
no ili eljezno doba. Basler
18.302 ZDRIJELO, Borak Brdo, Gorade. Praisto-
rijski tumuli. Istraivanja vrila M. 1983.
i 1984. est kameno-zemljanih humki od kojih su
dvi}e znatno a jedna je raskopana.
im se oko 6-10 m, a visina oko 0,60-1,20 m.
Sahranjivanje je bilo skeletno. Starije eljezno doba.
M.
REGIJA 19.
135
REGIJA 19: OPSTI POPIS NALAZISTA
1. ATLICA GROBLJ; Udrenje, Nevesinje
2. BABLJA GLAVA, Nevesinje
3. BABOV GREB, Gacko
4. BADZALICA, Nevesinje
5. BAHORI, Bahori, Gacko
6. BALABAN!, Balabani, Nevesinj,e
7. BANJ-DO (Stolovi), Zovi
Nevesinje
8. BARICE, Gacko
9. BASCICA (Debeli Gaj, Crkvina), Postoljani,
Nevesinje
10. BAICA BRIJEG, Sopilji, Nevesinje
11. BAICA DO, Donji Kazanci, Gacko
12. BERUICA, Beruica, Gacko
13. 1, Nevesinje
14. 2, Nevesinje
15. BIJELA STIJENA, Canje, Nevesinje
16. BIOGRAD, Udrenje-Ponori, Nevesinje
17. BOGDANCI, Donji Nevesinje
18. BOJITA 1, Bojita, Nevesinje
19. BOJITA 2, Bojita, Nevei:inje
20. BOROVNO, Izgori, Gacko
21. BRALJEVICA, Hruta, Nevesinje
22. BRATICEV AC, Donji Nevesinje
23. BRDO, Presjeka, Nevesinje
24. BRESTOVIK, Gornji N evesinje
25. BREZINE, Gornja Bodeita, Gacko
26. BRIJEG, Gornji Nevesinje
27. BRIJEG, Odak, Nevesinje
28. BRIJEG, Rast, Nevesinje
29. BRL.JEVSKA GLAVICA, Donji Kazanci,
Gacko
30. BUKLICI, Nevesinj,e
31. BUKOVICA, Ziljevo, Nevesinje
32. BUKVE, Gornja Bodeita, Gacko
33. CERNICA, Cernica, Gacko
34. CRGOVO, Rilja-Crgovo, Nevesinje
35. CRKOVNJACI (Crkvina), Gacko
36. CRKVINA, Avtovac, Gacko
37. CRKVINA, Cernica-Begluk, Gacko
38. CRKVINA, Cernica-Sumet, Gacko
39. CRKVINA, Gareva, Gacko
40. CRKVINA, Gornje Ravni, Gacko
41. CRKVINE, Dinova Mahala,
42. CVRKOV AC, Gornji Nevesinje
43. CA VLA VICA, Gacko
44. CENGICA VJEALA, Lipnik, Gacko
45. CITLUK 1, Citluk, Nevesinje
46. CITLUK 2, Citluk, Nevesinje
47. CEREMIT, Presjeka, Nevesinje
48. CUCANICA (Grebnice), Gacko
49. DERNJAK, Pusto Polje, Gacko
50. DESIVOJE (Greblje), Donje Ulinje, Gacko
51. DJEVIC-KAMEN, Gacko
52. DJEVOJACKO GROBLJE, Marine, Nevesinje
53. DOMRKE, Domrke, Gacko
54. DONJE SELO, Slivlja-Donje Selo, Gacko
55. DONJI BRATAC, Donji Nevesinje
56. DONJI LUKAVAC, Donji Lukavac, Nevesinje
57. DRAMESINA, Drameina, Gacko
58. DRENOVIK (Ceremit), Kifino Selo, Nevesinje
59. DRUM, Drameina, Gacko
60. DUBINE, Nevesinje
61. DUGA GLAVICA, Gacko
62. DUGE NJIVE, Lakat, Nevesinje
63. FOJNICA 1, Fojnica, Gacko
64. FOJNICA 2, Fojnica, Gacko
65. GACKO 1, Gacko
66. GACKO 2, Gacko
67. GAJ, Gacko
68. GAT, Novi Gacko
69. GELJA LJUT, Kula, Gacko
70. GLAVICA, Donje Ravni, Gacko
71. GLAVICA, Gornje Ravni, Gacko
72. GLAVICA (Crkvina), Gacko
73. GLAVICE, Gacko
74. GLAVICE, Gacko
75. GLAVICE, Platice, Gacko
76. GOMILA, Gornje Ulinje, Gacko
77. GOMILE, Gacko
78. GORNJA BODEZiTA 1, Gornja Bodeita,
Gacko
79. GORNJA BODEZISTA 2, Gornja Bodeita,
Gacko
80. GORNJE SELO, Slivlja-Gornje Selo, Gacko
81. GORNJI 1, Gornji Gacko
82. GORNJI 2, Gornji Gacko
83. GRABI, Ziljevo, Nevesinje
84. GRABOVICA, Grabovica, Nevesinje
85. GRACANICA, i Mala
Gacko
86. GRAD (Zapodci, Hercegov grad), Zovi Do-
Nevesinje
87. GRADAC, Dramievo, Nevesinje
88. GRADAC, Kifino Selo, Nevesinje
89. GRADAC, Klinje, Gacko
90. GRADINA, Donji Kazanci, Gacko
91. GRADINA, Fojnica, Gacko
9:2. GRADINA, Gacko
93. GRADINA, Gareva, Gacko
94. GRADINA, Gacko
95. GRADINA 1, Gradina-Dobropolje, Gacko
96. GRADINA 2, Gradina, Gacko
97. GRADINA 3, Gradina, Gacko
98. GRADINA (Crni vrh), Jasena, Nevesinje
99. GRADINA, Jasenik, Gacko
100. GRADINA (Strmenja), Gacko
101. GRADINA, Kokorina-Poda, Gacko
102. GRADINA, Kravarevo, Gacko
103. GRADINA (Bobanova gradina), I:..uka,
Nevesinje
104. GRADINA, Gacko
105. GRADINA, Rabina, Nevesinje
106. GRADINA, Udrenje, Nevesinje
107. GRADINA, Zuberin,
108. GRADINA POD IVICOM, Gradina, Gacko
109. GRADINE, Gacko
110. GRCKA GLAVICA, Gornji Lukavac,
Nevesinje
111. GRCKI GRAD, Slivlja, Gacko
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.-
176.
GRCKO GROBLJE (Duburov brijeg),
Kneak, Nevesinje
GROBLJE (Brdo), Gacko
GROBLJE, Platice-Lokve, Gacko
GRCKO GROBLJE, Gacko
GREBAK, Odak, Nevesinje
GREBAK, iljevo, Nevesinje
GREBLJE, Cernica, Gacko
GREBNICE, Nevesinje
GREBNO BRDO,
Nevsinje
GRGUREVE BARE, Lipnik, Gacko
GRUDE, Pluine-Rijeka, Nevesinje
GUBERAS, Udrenje-Gubera, Nevesinje
GUBINOV DO, Cernica, Gacko
GUMNITA, Nevesinje
HALILUA, Postoljani, Nevesinje
HENKOV ACA, Nevesinje
HANSKA GLAVICA, Cernica, Gacko
HERCEGOVO VRELO, Fojnica, Gacko
HRST-VRELO, Jasenik, Gacko
Nevesinje
IGRISTE, Hruta, Nevesinj
ILINO BRDO, Gornja Bijenja, Nevesinje
IVE1ZICA GROBLJE, Zovi Do-Podkula,
Nevesinje
IZGORJELINA, Zaborani-Vitice, Bare,
Nevesinje
.
JAKOMIR, Morine-Paina Livada, Nevesinje
JASENA, Jasena, Nevesinje
JASENIK, Jasenik, Gacko
JELICA, Gacko
JOV ANOVO BRDO, Gacko
KALUFI, Gornja Bodeita-Prisoje, Gacko
KALUFI, Mijatovci, Nevesinje
KALUPI, Donje Ravni, Gacko
KALUPI, Donji Gacko
KAZANCI 1, Kazanci, Gacko
KAZANCI 2, Kazanci, Gacko
Nevesinje
KLINJE Klinje, Gacko
KLUPCA, Kravarevo, Gacko
Gacko
KLJUNI, Kljuni, Nevesinje
KOKORINA, Kokorina, Gacko
KONJSKA GLAVA, Gacko
KOSA, Trusina-Kouta, Nevesinje
DO, Kneak, Nevesinje
KOV Nevesinje
KRST, Do, Gacko 1
KRST, Hruta, Nevesinje
KRST, Laz, Gacko
KRST, Slato-Nekudina, Nevesinje
Gacko
KRUSEVLJANI, Kruevljani, Nevesinje
KUJANOVA GOMILA, Donja Bijenja,
Nevesinje
KULA, Udrenje--Kula, Nevesinje
LADOJEV GROB, Dobrelji, Gacko
LALOVO BRDO groblj,e),
-Kraljev Do, Gacko
LAZARICI, Gacko
LIPNICKE GLAVICE,
glavice, Gacko
LIPNIK 1, Lipnik, Gacko
LIPNIK 2, Lipnik, Gacko
LOKVE, Kravarevo, Gacko
Gornji Nevesinje
LUKA, Luka, Nevesinje
LUKA, Nevesinje
LUKA, Nevesinje
LUMER groblje), Gacko
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196 .
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
LJESKOV DUB, Ljeskov Dub, Gacko
LJUBICIN DO, Gornji Nevesinje
LJUBINICA, Cernica, Gacko
Hruta, Nevesinje
MAGARECA GLAVICA 1,
Nevesinje
MAGARECA GLAVICA 2,
Nevesinje
MAKOVITE, Nevesinje
MALA GOMILA, Rabina, Nevesinje
MALA GRACANICA 1,
Gacko
MALA 2, Mala
Gacko
MALO lPACNO, Nevesinje
MANDICA GROBLJE (Klanac), Novi
Gacko
MARINA GOMILA, Vrba-Vrela, Gacko
MAZLUMI (Galeine), NoVi
Gacko
MEDANICI, Gacko
Vinjevo, Gacko
Gacko
MEJDAN, Donji Dreanj, NevesinJe
MIHOLJ Gacko
MILJANOVAC, Nevesinje
MILJ ANOVICA GROBLJE, Gornji Dreanj,
Neve1'inje
GROBLJE, iljevo, NevesinjE
Vinjeva, Gacko
MORINE, Morine, Nevesinje
GROBLJE, Biograd,
Nevesinje
MUKLJEV AC, Rabina, Nevesinje
MULJE, Mulje, Gacko
NECIGRAD, Rabina, Nevesinje
NOV AKUSA, Grebak, Nevesinje
OBODINA, Donji
torine, Nevesinje
OCRKA VLJE groblje), Luka, Nevesinje
OCRKA VLJE, Zovi Do, Nevesin}e
OKILJEVO GROBLJE, Donj.e Ulinje--
-Kalipolje, Gacko
OKRUGLI DO, Kravarevo, Gacko
ORASNICE (Du:bravica), Donja Bijenja,
Nevesinje
ORLJE, Gacko
OSREDAK (Pod Stolom), Zovi Do-
-M Nevesinje
OSTRA GOMILA, Ljeskov Dub, Gacko
Prine, Gacko
PASJA JABUKA, Gornji Dreanj, Nevesinje
PAINA GOMILA, Presjeka, Nevesinje
PETIGOMILE, Udrenje-Kula, Nevesinje
Donji Dreanj, Nevesinje
Bahori, Gacko
Jasena, Nevesinje
PODA, Kokorina-Poda, Gacko
POLJE, Rabina, Nevesinje
POLJICE, Nevesinje
PONIKVE, Ponikve, Gacko
POSTOLJANI 1, Postoljani, Nevesinje
POSTOLJ ANI 2, Postoljani, Nevesinje
POTKUCNICA, Laz, Gacko
Mekavci, Gacko
PRESJEKA, Presjeka, Nevesinje
PRIDVORCI, Pridvorci, Nevesinje
PRIJEPUTNICA, Jasena, Nevesinje
PRIMET, Zalom, Nevesinje
PRISADI, Nevesinje
PUPO, Donji Nevesinje
PUSTO POLJE, Pusto Polje, Gacko
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
RABINA 1, Rabina, Nevesinje
RABINA 2, Rabina, Nevesinje
RADOJEV KAMEN, Nevesinje
RAJKOV KAMEN, Krekovi, Nevesinje
RAT, Gornja Bodeita, Gacko
RAVNI, Seljani, Nevesinje
RIJEKA 1, Pluine--Rijeka, Nevesinje
RIJEKA 2, Pluine-Rijeka, Nevesinje
ROGATINA GLAVICA, Novi Gacko
RUDO POLJE 1, Rudo Polje, Gacko
RUDO POWE 2, Rudo Polje, Gacko
RUINA Pusto
Gacko
SAMOBOR, Samobor, Gacko
SA VICA GLAVICA, Dobrelji, Gacko
SEREZOV DO, Grabovica, Nevesinje
SLATO 1, Slato, Nevesinje
SLATO 2, Slato, Nevesinje
SLIVLJA, Slivlja, Gacko
SODERI, Soderi, Gacko
Gacko
GROBLJE, Slato, Nevesinje
Seljani, N evesinje
STEPEN, Stepen, Gacko
Gacko
STRAITE (Crkvina),
Gacko
STRUGE, Zalom-Misaonik, Nevesinje
STUBANJ (Bunar), Donji Kazanci, Gacko
STUBLINA (Do), Gacko
..
"'
;:::u:
STUPA, Gornji Nevesinje
SVATOVSKO GROBLJE, Marine, Nevesinje
IRIN GREB (Brijeg), Rast, Nevesinje
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
2'91.
292.
293.
294.
295.
137
GREB, Donji Nevesinje
USTER!, Pridvorica-usteri, Gacko
TAMINDINA GRADINA,
Nevesinje
TRGOVITA (Uzdolja},
Gacko
UDBINA, Udbina, Nevesinje
UDRENJE, Udrenje, Nevesinje
VAL, Donji Lukavac, Nevesinje
VELIKA GRADINA, Gacko
VELIKE GOMILE, Domrke, Gacko
VELIKI GRADAC,
Nev;esinje
VELIKO GROBLJE, Avtovac-Zborna Gomila,
Gacko
VINJEVO, Vinjeva, Gacko
Zovi Do, N evesinje
VRATLO, Vratlo, Gacko
VRBA, Donji Nevesinje
VRELO, Jasenik, Gacko
VRTINE, Izgori, Gacko
VRTINE, Gacko
VUJADINSKA GRADINA, Biograd-Ponor,
Nevesinje
ZAGRADCI, Zag;radci, Gacko
ZAGREBNICE, Slivlja-Donje Selo, Gacko
ZALOM, Zalom,
ZBORNA GOMILA (Glavica), Avtovac, Gacko
Kula-Duburi, Gacko
ABLJ AK, Gacko
DRIJELO 1, Sopilji-drijelo, Nevesinje
DRIJELO 2, Sopilji-drijelo, Nevesinje
IV ANJ, ivanj, Nevesinje
REGIJA 19: POPIS NALAZITA PRAISTORIJSKOG DOBA
5. BAHORI, Bahori, Gacko (F 4)
9. (Debeli gaj, Crkvina), Postoljani,
Nevesinje (C 3)
12. BERUICA, Beruica, Gacko (G 4)
24. BRESTOVIK, Gornji Nevesinje (C 4)
34. CRGOVO, Rilja-Crgovo, Nevesinje (D 3)
39. CRKVINA, Gareva, Gacko (F 5)
48. (Grebnice), Gacko (F 5)
49. DERNJAK, Pusto Polje, Gacko (F 5)
52. DJEVOJACKO GROBWE, Marine,
Nevesinje (D 2)
55. DONJI BRATAC, Donji Nevesinje (C 3)
65. GACKO 1, Gacko (F 4)
66. GACKO 2, Gacko (F 4)
68. GAT, Novi Gacko (F 6)
69. GELJA LJUT, Kula, Gacko (F 5)
72. GLAVICA (Crkvina), Gacko (F 5)
76. GOMILA, Gornje Ulinje, Gacko (F 4)
77. GOMILE, Gacko (F 5)
85. GRACANICA, i Mala
Gacko (F 4)
87. GRADAC, Dramievo, Nevesinje (C 1)
89. GRADAC, Klinje, Gacko (F 4)
90. GRADINA, Donji Kazanci, Gacko (G 6)
91. GRADINA, Fojnica, Gacko (E 4)
92. GRADINA, Gacko (F 4)
93. GRADINA, Gareva, Gacko (F 5)
94. GRADINA,
Gacko (F 4)
95. GRADINA 1, Gradina-Dobropolje,
Gacko (E 4)
98. GRADINA (Crni vrh), Jasena, Nevesinje (B 4)
99. GRADINA, Jasenik, Gacko (G 4)
18 - Arheolol<i leksikon
100. GRADINA (Strmenja), Gacko (E 3)
101. GRADINA, Kokorina-Poda, Gacko (E 3)
102. GRADINA, Kravarevo, Gacko (F 4)
103. GRADINA (Bobanova gradina), Luka,
Nevesinje (C 1)
104. GRADINA, Gacko (F 5)
105. GRADINA, Rabina, Nevesinje (B 4)
106. GRADINA, Udruenje, Nevesinje (B 4)
107. GRADINA, Zuberin, Nevesinje (A 4)
108. GRADINA POD IVICOM, Gradina, Gacko (E 4)
109. GRADINE, Gacko (E 5)
110. GRCKA GLAVICA, Gornji Lukavac,
Nevesinje (D 5)
111. GRCKI GRAD, Slivlja, Gacko (E 3)
118. GREBLJE, Cernica, Gacko (F 5)
120. GREBNO BRDO,
N evesinje (C 4)
126. HALILUA, Postoljani, Nevesinje (C 3)
127. HENKOVACA, Nevesinje (B 2)
128. HANSKA GLAVICA, Cernica, Gacko (F 5)
145. KAZANCI 1, Kazanci, Gacko (G 6)
157. KRST, Do, Gacko (F 5)
163. KUJANOVA GOMILA, Donja Bijenja,
Nevesinje (C 3)
168. LIPNICKE GLAVICE,
glavice, Gacko (F 5)
169. LIPNIK 1, Lipnik, Gacko (F 5)
173. LUKA, Luka Nevesinje (B 1)
181. GLAVICA 1,
Nevesinje (C 2)
182. GLAVICA 2,
Nevesinje (C 2)
184. MALA GOMILA, Rabina, Nevesinje (B 4)
185.
189.
190.
193.
199.
200.
201.
203.
204.
205.
206.
210.
212.
214.
216.
217.
218.
223.
224.
225.
237.
MALA GRACANICA 1,
Gacko (F 4)
MARINA GOMILA, Vrba-Vrela, Gacko (F 4)
MAZLUMI (Galine), Novi
Gacko (F 6)
Gacko (F 5)
MOCILA, Vinjeva, Gacko (F 4)
MORINE, Marine, Ne"V"esinje (D 2)
GROBLJE, Biograd,
Nevesinje (C 4)
MULJE, Mulje, Gacko (F 5)
NECIGRAD, Rabina, Nevesinje (B 4)
NOV AKUA, Grebak, Nevesinje (B 4)
OBODINA, Donji
torine, Nevesinje (D 5)
OKRUGLI DO, Kravarevo, Gacko (F 4)
ORLJE, Gacko (E 4)
OTRA GOMILA, Ljeskov Dub, Gacko (D 4)
PASJA GOMILA, Gornji Dreanj,
Nevesinje (D 4)
PAINA GOMILA, Presjeka,
Nevesinje (C 2)
PETIGOMILE, Udrenje-Kula,
Nevesinj,e (B 4)
POLJE, Rabina, Nevesinje (B 4)
POLJICE, Nevesinje (D 4)
PONIKVE, Ponikve, Gacko (F 4)
RABINA 1, Rabina, Nevesinje (B 4)
--i-:
239.
248.
250.
252.
255.
259.
267.
268.
270.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
283.
286.
287.
290.
291.
RADOJEV KAMEN,
N ev:esinje (C 2)
RUINA Pusto
Gacko (F 5)
SA VICA GLAVICA, Dobrelji, Gacko (F 5)
SLATO 1, Slato, Nevesinje (D 5)
SODERI, Soderi, Gacko (F 3)
STEPEN, Stepen, Gacko (F 5)
IRIN GREB (Brijeg) Rast, Nevesinje (C 4)
GREB, Donji Nevesinje (C 3
TAMINDINA GRADINA,
Nevesinje (D 5)
UDRENJE, Udrenje, Nevesinje (B 4)
VAL, Donji Lukavac, Nevesinje (D 5)
VELIKA GRADINA, Gacko (F 5)
VELIKE GOMILE, Domrke, Gacko (E 4)
VELIKI GRADAC,
Nevesinje (C 2)
VELIKO GROBLJE, Avtovac-Zborna
Gomila, Gacko (F 5)
VRELO, Jasenik, Gacko (F 4)
VUJ ADINSKA GRADINA, Biograd-Ponor,
Nevesinje (B 4)
ZAG RADCI, Zagradci, Gacko (E 5)
ZBORNA GOMILA (Glavica), Avtovac,
Gacko (F 5)
ZULOVICA Kula-Duburi,
Gacko (F 5)
REGUA 19: POPIS NALAZITA IZ DOBA RIMSKE VLADA VINE
9. BACICA (Debeli gaj, Crkvina), Postoljani,
Nevesinje (C 3)
15. BIJELA STIJENA, Canje, Nevesinje (C 4)
18. BOJITA 1, Bojita, Nevesinje (B 3)
19. BOJITA 2, Bojita, Nevesinje (B 3)
29. BRLJEVSKA GLAVICA, Donji Kazanci,
Gacko (G 6)
36. CRKVINA, Avtovac, Gacko (F 5)
39. CRKVINA, Gareva, Gacko (F 5)
41. CRKVINE, Dinova Mahala, Nevesinje (C 4)
47. CEREMIT, Presjeka, Neve.sinje (C 2)
58. DRENOVIK Kifino Selo,
Nevesinje (C 3)
63. FOJNICA 1, Fojnica, Gacko (E 4)
65. GACKO 1, Gacko (F 4)
66. GACKO 2, Gacko (F 4)
68. GAT, Novi Gacko (F 6)
84. GRABOVICA, Grabovica, Nevesinje (D 4)
87. GRADAC, Dramievo, Nevesinje (C 1)
88. GRADAC, Kifino Selo, Nevesinje (C 3)
91. GRADINA, Fojnica, Gacko (E 4)
98. GRADINA (Crni vrh), Jasena,
Nevesinje (B 4)
99.
100.
102.
120.
125.
131.
133.
GRADINA, Jasenik, Gacko (G 4)
GRADINA (Strmenja), Gacko (E 3)
GRADINA, Krav.arevo, Gacko (E 4)
GREBNO BRDO,
Nevesinje (C 4)
GUMNISTA, Nevesinje (B 1)
HUMCANI, Nevesinje (B 2)
ILINO BRDO, Gornja Bijenja, Nevesinje (C 3)
135. IZGORJELINA, Zaborani-Vitice, Bare
Nevesinje (B 1)
142. KALUFI, Mijatovci, Nevesinje (C 3)
145. KAZANCI 1, Kazanci, Gacko (G 6)
147. KLACINE,
Nevesinje (B 4)
148. KLINJE, Klinje, Gacko (F 4)
162. KRUEVLJANI, Kruevljani,
Nevesinje (C 1)
181. MAGARECA GLAVICA 1,
Nevesinje (C 2)
183. MAKOVITE,
Nevesinje (C 4)
185. MALA GRACANICA 1,
Gacko (F 4)
207. OCRKAVLJE groblje), Luka,
Nevesinje (C 1)
208. OCRKA VLJE, Zovi Do, Nevesinje (C 5)
226. POSTOLJANI 1, Postoljani, Nevesinje (C 3)
227. POSTOLJANI 2, Postoljani, Nevesinje (C 3)
235. PUPO, Donji Nevesinje (C 3)
257. GROBLJE, Slato, Nevesinje (D 4)
261. STRAiTE (Crkvina),
Gacko (F 4)
265. STUPA, Gornji Nevesinje (D 4)
271. TRGOVITA (Uzdolja),
Gacko (G 6)
272. UDBINA, Udbina, Nevesillje (D 6)
277. VELIKI GRADAC,
Nevesinje (C 2)
280. VRANIKUCE, Zovi Do, Nevesinje (C 4)
REGIJA 19: POPIS NALAZISTA IZ SREDNJEG VIJEKA
1. ATLICA GROBLJE, Udrenje
Nevesinje (B 4)
2. BABLJA GLAVA, Nevesinje (C 3)
3. BABOV GREB, Gacko (E 4)
4. BAD2ALICA, Nevesinje (C 5)
5. BAHORI, Bahori, Gacko (F 4)
6. BALABAN!, Balabani, Nevesinje (D 3)
7. BANJ-DO (Stolovi), Zovi
Nevesinje {C 5)
8. BARICE, Gacko {F 6)
9. (Debeli Gaj, Crkvina), Postoljani,
Nevesinje (C 3)
10. BRIJEG Sopilji, Nevesinje (B 3)
11. DO, Donji Kazanci, Gacko (G 6)
13. 1, Nevesinje {C 5)
14. 2, Nevesinje (C 5)
15. BIJELA STIJENA, Canje, Nevesinje (C 4)
16. BIOGRAD, Udrenje-Ponori,
Nevesinje {B 4)
17. BOGDANCI, Donji Nevesinje (C 3)
19. BOJITA 2, Bojita, Nevesinje {B 3)
20. BOROVNO, Izgori, Gacko (G 3)
21. BRALJEVICA, Hruta, (B 2)
22. Donji Nevesinje (C 3)
23. BRDO, Presjeka, Nevesinje (C 2)
24. BRESTOVIK, Gornji Nevesinje (C 4)
25. BREINE, Gornja Bodeita, Gacko (F 3)
26. BRIJEG, Gornji Nevesinje (C 3)
27. BRIJEG, Odak, Nevesinje (C 4)
28. BRIJEG, Rast, Nevesinje (C 4)
30. Nevesinje (C 4)
31. BUKOVICA, iljevo, Nevesinje {B 4)
32. BUKVE, Gornja Bodeita, Gacko (F 3)
33. CERNICA, Cernica, Gacko (F 5)
35. CRKOVNJACI (Crkvina), Gacko (F 5)
37. CRKVINA, Cernica-Begluk, Gacko (F 5)
38. CRKVINA, Cernica-umet, Gacko (F 5)
39. CRKVINA, Gareva, Gacko (F 5)
40. CRKVINA, Gornje Ravni, Gacko (E 4)
42. CVRKOVAC, Gornji Nevesinje (C 4)
43. VICA, Gacko (F 5)
44. VJEALA, Lipnik, Gacko (F 5)
45. 1, Nevesinje (B 3)
46. 2, (B 3)
48. (Grebnice), Gacko (F 5)
49. DERNJAK, Pusto Polje, Gacko (F 5)
50. DESIVOJE (Greblje), Donje Ulinje,
Gacko (F 4)
51. Gacko (F 5)
52. GROBLJE, Morine,
Nevesinje (D 2)
53. DOMRKE, Domrke, Gacko (E 4)
54. DONJE SELO, Slivlja-Donje Selo,
Gacko (D 3)
55. DONJI BRATAC, Donji
N evesinje (C3)
56. DONJI LUKAVAC, Donji Lukavac,
Nevesinje (D 5)
57. DRAMEINA, Drameina, Gacko (F 4)
58. DRENOVIK Kifino Selo,
Nevesinje (C 3)
59. DRUM, Drameina, Gacko (F 4)
60. DUBINE, Nevesinje (C 4)
61. DUGA GLAVICA, Gacko (E 5)
62. DUGE NJIVE, Lakat, Nevesinje (B 2)
64. FOJNICA 2, Fojnica, Gacko (E 4)
66. GACKO 2, Gacko (F 4)
67. GAJ, Jasenik, Gacko (F 4)
68. GAT, Novi Gacko (F 6)
70. GLAVICA, Donje Ravni, Gacko (E 4)
71. GLAVICA, Gornje Ravni, Gacko (E 4)
72. GLAVICA (Crkvina), Gacko (F 5)
73. GLAVICE, Gacko (F 5)
74. GLAVICE, Gacko (E 4)
75. GLAVICE, Platice, Gacko (F 4)

78. GORNJA BODEZiTA 1, Gornja Bodeita,
Gacko (F 3)
79. GORNJA BODEZiTA 2, Gornja Bodeita,
Gacko (F 3)
80. GORNJE SELO, Slivlja-Gornje Selo,
Gacko (D 3)
81. GORNJI JUGOVICI 1, Gornji
Gacko (E 3)
82. GORNJI 2, Gornji
Gacko (E 3)
83. GRABI, iljevo, Nevesinje (C 4)
86. GRAD (Zapodci, Hercegov grad), Zovi
Nevesinje (C 5)
95. GRADINA 1, Gradina-Dobropolje,
Gacko (E 4)
96. GRADINA 2, Gradina, Gacko (E 4)
97. GRADINA 3, Gradina, Gacko (E 4)
110. GLAVICA, Gornji Lukavac,
Nevesinje (D 5)
112. GROBLJE (Duburov brijeg),
Kneak, Nevesinje (D 4)
113. GROBLJE {Brdo),
Gacko (F 4)
114. GROBLJE, Platice-Lokve,
Gacko (G 4)
115. GROBLJE,
Gacko (F 4)
116. GREBAK, Odak, Nevesinje (C 4)
117. GREBAK, iljevo, Nevesinje (C 4)
118. GREBLJE, Cernica, Gacko (F 5)
119. GREBNICE,
Nevesinje {B 4)
120. GREBNO BRDO,
Nevesinje (C 4)
121. GRGUREVE BARE, Lipnik, Gacko (G 5)
122. GRUDE, Pluine-Rijeka, Nevesinje (D 3)
123. GUBERA, Udrenje-Gubera,
Nevesinje (B 4)
124. GUBINOV DO, Cernica, Gacko (F 5)
126. HALILUA, Postoljani, Nevesinje (C 3)
127. HENKOV Nevesinje {B 2)
128. HANSKA GLAVICA, Cernica, Gacko (F 5)
139
129. HERCEGOVO VRELO, Fojnica, Gacko (E 4)
130. HRST-VRELO, Jasenik, Gacko (F 4)
132. IGRITE, Hruta, Nevesinje (B 2)
133. ILINO BRDO, Gornja Bijenja,
N evesinje (C 3)
134. !VEZICA GROBLJE, Zovi Do-Podkula,
Nevesinje (C 5)
136. JAKOMIR, Morine-Paina Livada,
Nevesinje (D 2)
137. JASENA, Jasena, Nevesinje {B 4)
138. JASENIK, Jasenik, Gacko (G 5)
139. JELICA, Gacko (E 4)
140. JOVANOVO BRDO, Gacko (F 5)
141. KALUFI, Gornja Bodeita-Prisoje,
Gacko (F 3)
142. KALUFI, Mijatovci, Nevesinje (C 3)
143. KALUPI, Donje Ravni, Gacko (E 4)
144. KALUPI, Donji Gacko (E 3)
146. KAZANCI 2, Kazanci, Gacko (G 6)
149. KLUPCA, Kravarevo, Gacko (F 4)
150. Gacko (E 5)
151. KLJUN!, Kljuni, Nevesinje (C 2)
152. KOKORINA, Kokorina, Gacko (E 3)
153. KONJSKA GLAVA, Gacko (F 5)
154. KOSA, Trusina-Kouta, Nevesinje (C 5)
155. DO, Kneak, Nevesinje (D 4)
156. Nevesinje (C 2)
157. KRST, Do, Gacko (F 5)
158. KRST, Hruta, Nevesinje {B 2)
159. KRST, Laz, Gacko (G 4)
160. KRST, Slato-Nekudina, Nevesinje (D 4)
161. KRUCICE, Gacko (F 5)
164. KULA, Udrenje-Kula, Nevesinje {B 4)
165. LADOJE.V GROB, Dobrelji, Gacko (F 5)
140
166. LALOVO BRDO groblje),
Do, Gacko (F 5)
167. LAZARICI, Gacko (F 5)
168. LIPNICKE GLAVICE,
glavice, Gacko (F 5)
169. LIPNIK 1, Lipnik, Gacko (F 5)
170. LIPNIK 2, Lipnik, Gacko (G 5)
171. LOKVE, Kravarevo, Gacko (F 4)
172. Gornji Navesinje (C 3)
173. LUKA, Luka, Nevesinje (B 1)
174. LUKA, Nevesinje (B 3)
175. LUKA, Nevesinje (C 4)
176. LUMER groblje),
Gacko (E 4)
177. LJESKOV DUB, Ljeskov Dub, Gacko (E 4)
178. LJUBICIN DO, Gornji Nevesinje (C 3)
179. LJUBiNICA, Cernica, Gacko (F 5)
180. Hruta, Nevesinje (B 2)
181. GLAVICA 1,
N evesinje (C 2) i. , t
182. MAGARECA GLAVICA 2,
Nevesinj,e (C 2)
185. MALA 1,
Gacko (F 4)
186. MALA 2,
Gacko (F 4)
187. MALO Nevesinje (D 4)
188. MANDICA GROBLJE (Klanac), Novi
Gacko (F6)
191. MEDANICI, Gacko (E 4)
192. Vinjevo, Gacko (F 4)
193. Gacko (F 5)
194. MEJDAN, Donji Drea.nj, (C 4)
195. MIHOLJ ACE, Gacko (F 5)
196. MILJANOVAC, Nevesinje (D 4)
197. GROBLJE, Gornji Dreanj,
Nevesinje (D 4)
198. MILJEV ACKO GROBLJE, Ziljevo,
Nevesinje (C 4)
199. MOCILA, Vinjevo, Gacko (F 4)
200. MORINE, Morine, Nevesinje (D 2)
201. MUCIBABICA GROBLJE, Biograd,
Nevesinje (C 4)
202. MUKLJEV AC, Rabina, Nevesinje (B 4)
203. MULJE, Mulje, Gacko (F 5)
204. NECIGRAD, Rabina, Nevesinje (B 4)
207. OCRKAVLJE groblje), Luka,
Nevesinje (C 1)
209. OKILJEVO GROBLJE, Donje Ulinje-
-Kalipolje, Gacko (F 4)
210. OKRUGLI DO, Kravarevo, Gacko (F 4)
211. ORANICE (Dubravica), Donja Bijenja,
Nevesinje (C 3)
212. ORLJE, Gacko (E 4)
213. OSREDAK (Pod Stolom), Zovi
N evesinje (C 5)
215. Prine, Gacko (F 5)
216. PASJA JABUKA, Gornji Dreanj,
Nevesinje (D 4)
219. PLECE, Donji Dreanj, Nevesinje (C 4)
220. Bahori, Gacko (F 4)
221. Nevesinje (B 4)
222. PODA, Kokorina-Poda, Gacko (E 3)
223. POLJE, Rabina, Nevesinje (B 4)
224. POLJICE, Nevesinje (D 4)
228. POTKUCNICA, Laz,
Gacko (G4)
229. PRECICA, Mekavci, Gacko (F 5)
230. PRESJEKA, Presjeka, Nevesinje (C 2)
231. PRIDVORCI, Pridvorci, Nevesinje (B 2)
232. PRIJEPUTNICA, Jasena, Nevesinje (B 4)