You are on page 1of 3

Kako je pisac SF romana L.

Ron Hubbard iznaao novu znanost


o mentalnom zdravlju? Kako je izaao na kraj s bankrotom i
optubama nacionalnih asocijacija psiholoa i lije!nika? "ato je
#$%&. odlu!io 'ormirati malu 'lotu i otisnuti se na more? "ato
je #$&&. Scientoloka crkva postala predmetom F() istrae?
*to je to +,peratin -hetan+?
Scientoloka crkva L. Rona Hubbarda
Potkraj 1953. godine Amerikanac Lafayette Ron Hubbard utemeljio je novu religiju, navav!i
je "#cientologija$. %vo je vjerojatno najna&ajnija od religija na#tali' u (). #tolje*u+ njeini
#ljedbenici i#ti&u kako je ovo najbr,e ra#tu*a religija na #vijetu, # neki' 1) milijuna vjernika.
-cientologija je .o#ve #.ecifi&na u odno#u na ono, !to uobi&ajeno .odraumijevamo .od
.ojmom religije. %na je, naime, vi!e nalik nekoj #uvremenoj nano#ti o mentalnom dravlju, #
.rimje#ama budi#ti&ki' u&enja. /lavne .o#tavke ove religije je#u0 mi #mo a.ravo be#mrtno
bi*e 12'etan3, koje .o#jeduje .otencijalno neograni&ene mo*i+ na.redujemo kro ni
inkarnacija, k #ve ve*oj #avr!eno#ti+ do #.a#enja #e dolai kro o#obno .ro#vjetljenje, koje #e
.o#ti,e o#obnim na.orom.
%#niva& #cientologije, L. Ron Hubbard ro4en je 1911. godine u mje#tu 2ilden u dr,avi
5ebra#ka. %tac mu je bio mornari&ki &a#nik, a majka na#tavnica u #rednjoj !koli. 6ada #u
Ronu bile dvije godine, obitelj #e .re#elila u 7ontanu. 8 1(. godini .onovno #e #eli, ovaj .ut
u -eattle, glavni grad dr,ave 9a#'inton, gdje mu je otac bio #tacioniran u mornari&koj bai.
2ijekom 19(:. i 19(;. godine, kao #rednjo!kolac, dva.ut je .o#jetio oca na .acifi&koj
ameri&koj bai, na otoku /uam. <a vrijeme jednog od ti' .utovanja .reko oceana, nakratko je
.o#jetio 6inu, ajedno #a #ku.inom djece &a#nika #tacionirani' na Pacifiku. /odine 19(9.
Hubbard je dovr!io #rednjo!kol#ko obraovanje u glavnom gradu -A=, a nakon toga !kolu
reervni' mornari&ki' oficira.
/odine 193). u.i#uje renomirani univeritet /eorge 9a#'ington, gdje je #tudirao atom#ku
fiiku, no, na drugoj je godini #tudija odu#tao, te #e i glavnog grada 9a#'intona vratio u
i#toimenu dr,avu, na #jeveroa.adu -A=. 8 #lijede*em je radoblju Hubbard .rionuo na
.i#anje, objaviv!i tijekom 3)>ti' godina ve*i broj -? .ri&a u ranim &a#o.i#ima. 7alo .o
malo, u#.io je .o#tati renomirani .i#ac nan#tvene fanta#tike. 6riti&ari #u najboljima ocijenili
njegove -? romane Final Blackout i Fear. @edno neobjavljeno djelo i 193;. godine,
na#lovljeno Excalibur, #adr,avalo je odre4ene konce.te i ideje, koje *e ka#nije raraditi u
#vojem nauku #cientologije 1n.r. .ojam survival, .re,ivljavanje3.
Hubbard je 3)>ti' godina ,ivio #a #u.rugom 7argaret u mje#tu Aremerton, nedaleko od
-eattlea. Po ibijanju =rugog #vjet#kog rata .ridru,io #e ameri&koj mornarici+ imao je &in
.ot.oru&nika. 5aj.rvo je bio .o#lan u Au#traliju, no nakon nekoliko #e mje#eci vratio u -A=.
/odine 19B(. akratko je bio a.ovjednik .atrolnog &amca, namijenjenog a!titi bo#ton#ke
luke, a #lijede*e godine a.ovjednik .rotu.odmorni&kog broda, na a.adnoj obali, # baom u
%regonu. 6ada je brod na #vom .utu .rema jugu #tigao do -an =iega, grada na granici #
7ek#ikom, .oru&nik Hubbard je naredio .aljbu 1a vje,bu3 .o obli,njem otoku, mi#le*i da je
nena#tanjen. 7e4utim, otok ne #amo !to je bio na#tanjen, ve* je tako4er .ri.adao dr,avi
7ek#iko, tako da je Hubbard, ne'otice iavav!i .ograni&ni incident, bio li!en
a.ovjedni!tva. Aio je ka#nije dodijeljen jednom brodu a .rijevo tereta, kao navigacij#ki
&a#nik. 6rajem 19B5. .oru&nik Hubbard je na.u#tio aktivnu vojnu #lu,bu.
/odine 19BC. Hubbard je u Pa#adeni u.onao .rofe#ora aeronautike @acka Par#on#a,
#uradnika Alei#tera DroEleya. 8 to je vrijeme Par#on# bio na &elu lokalne lo,e %.2.%.
organiacije. Hubbard je bio vrlo aintere#iran a u&enja %.2.%., .a je neke od nji'ovi' ideja
ka#nije ugradio u vla#titi religij#ko>filoof#ki #u#tav #cientologije. 5o, # Par#on#om je tako4er
ravio i .o#lovnu #uradnju. =o!ao je tako na ideju o bini#u ja'tama, .a je .redlo,io da nji'
dvojica ajedni&ki ulo,e novac u .o#ao. Hubbard je # novcem oti!ao na ?loridu, ku.io je tri
ja'te, me4utim u#koro je bini# .ro.ao. Par#on# #e o#jetio .revarenim, budu*i je ulo,io
kudikamo ve*u #votu novca. 2u,io je Hubbarda, me4utim u#.io je .ovratiti tek .olovicu
ulo,ene #vote.
Potkraj B)>ti' Hubbard je .o&eo ravijati #voju teoriju uma, koju je #matrao revolucionarnom.
Po&eo je ramatrati ljud#ki moak kao #u#tav #rodan digitalnom ra&unalu. Fjerovao je da #e
kod &ovjeka mo,e .o#ti*i o.timiacija kao kod kom.jutor#ke defragmentacije, jedno#tavno
bri#anjem .ro#tora u dugoro&noj memoriji o#obe. %vim bi #e .oni!tavali efekti negativne
memorije, tj. eliminacijom .#i'olo!ki' i #omat#ki' i#ku#tava i .ro!lo#ti. 5ovu je nano#t
Hubbard navao dijanetika. 2e'niku je .rvi .uta .red#tavio na #tranicama -? &a#o.i#a
Astounding, u #vibnju 195). godine, a nekoliko tjedana ka#nije objavio je i knjigu, .od
na#lovom Dianetics: The Modern Science of Mental ealth.
<ajedno # urednikom &a#o.i#a Astounding @o'nom Dam.bellom i lije&nikom endokrinologom
dr @o#e.'om 9interom, Hubbard je utemeljio =ianetic Re#earc' ?oundation. -jedi!te ove
organiacije bilo je u gradu Gliabet' u 5eE @er#eyu. Fe* 195(. godine Hubbard #e na!ao u
neavidnoj #ituaciji H oba #u ga #uradnika na.u#tila, o.tu,iv!i ga a autoritarno .ona!anje i
#tvaranje kulta+ o#im toga, nalaio #e .red bankrotom. 6 tomu, aredali #u i na.adi na
Hubbarda od #trane nacionalni' udruga .#i'ijatara i .#i'ologa, te Ameri&ke lije&ni&ke
a#ocijacije
1
. I #veg mete,a, Hubbard je i.ak .rona!ao ila. -redinom 195(. dolai na
genijalnu ideju da dijanetiku .ro!iri na #vojevr#ni religioni #u#tav, koji je navao
#cientologija. 1<a raliku od dijanetike, gdje #e govori o umu, u #cientologiji je nagla#ak na
be#mrtnom du'ovnom bi*u.3 5akon !to je krajem #lijede*e godine .rogla#io #cientologiju
religijom, bila je o#novana i .rva -cientolo!ka crkva, u mje#tu Damden, u 5eE @er#eyu.
5edugo .otom, Hubbard #e #eli u Gngle#ku. 2ijekom 5)>ti' u.ravljao je #cientolo!kim
.okretom i #vog ureda u Londonu. /odine 1959. ku.io je dorac -aint Hill u -u##eJu, koji je
.o#tao #vjet#ko #jedi!te #cientologije.
-redinom !ede#eti' godina #cientologija .o#taje .redmetom brojni' kontroveri, diljem
emalja engle#kog govornog .odru&ja 1Felika Aritanija, 5ovi <eland, @u,noafri&ka re.ublika,
Au#tralija, 6anada3. 6ako bi ibjegao ne,eljeni .ublicitet, Hubbard #e 19CC. godine .re#elio u
Rodeiju
(
. Audu*i je u to vrijeme -cientolo!ka crkva ve* financij#ki jako dobro #tojala,
Hubbard je rodeij#koj vladi 1tada .od udarom 85>ovi' #ankcija3 .onudio .omo*, 'tiju*i
ulo,iti ve*e #ume novca u rodeij#ku ekonomiju. 5o, u#koro je bio amoljen da na.u#ti
emlju. /odine 19C:., kako #e kontrovere oko #cientologije ni#u #ti!avale, Hubbard je
1
-cientologija i dandana# KratujeK #a #lu,benom, akadem#kom .#i'ijatrijom. Primjerice, mo,emo &itati u knjii
ameri&kog .#i'ijatra =. Pa.olo#a !verco"ing De#ression0 "... #ekta #cientologije ... .oduela je jednu kam.anju
.rotiv .#i'ijatrije, i o#obito .rotiv Gly Lilly Dom.any, farmaceut#ke tvrtke koja je ravila i .roivela Proac.$
=alje #e veli da je #ekta i#tu.ila # vrlo negativnim .rio.*enjima u javno#ti, te &ak ivr!ila .riti#ak na 6ongre# i
?=A 1?ood and =rug Admini#tration3 da #e Proac 1lijek .rotiv de.re#ije3 abrani. Pa.olo# i#ti&e da je krajnji
cilj #cientologije "uni!titi .#i'ijatriju$.
(
=ana# <imbabEe
odlu&io oti#nuti #e na more. Progla#io #e komodorom male flote od nekoliko brodova 1#
.o#adom #a#tavljenom i#klju&ivo od &lanova -cientolo!ke crkve3, te .roveo #lijede*i' o#am
godina kr#tare*i 7editeranom. 5a ovim #u .utovanjima Hubbarda i njegovu "mornaricu$
#nalaile i kojekakve nevolje, .o.ut .rimjerice #umnji i o.tu,bi da #u !.ijuni. %va &udna
religij#ka mornarica 1"-ea %rg$3 .o#tala je dijelom Hubbardovog car#tva, on je bio na
njenom &elu #ve do #redine :)>ti', kada #e i#krcao i neko vrijeme ,ivio na ?loridi.
/odine 19::. uredi -cientolo!ke crkve .o#tali #u .redmetom ?AI i#trage. Agenti #u
.riku.ljali dokae u vei tv. o.eracije -noEy 9'ite 1"-njeguljica$3, odno#no !.ijun#ke
mre,e koju je Drkva bila ravila. =vije godine ka#nije Hubbardova #u.ruga 7ary -ue i
nekoliko vi#oki' du,no#nika Drkve .rogla!eni #u krivima a avjeru .rotiv vlade -A=>a.
Hubbard, iako #am nije bio o.tu,en, naivan je #uradnikom u kon#.iraciji, te #e .onovo na!ao
na meti intere#a medija, te ilo,en novom ne,eljenom .ublicitetu. 2ada #e .ovukao na ran& u
malom mje#u Dre#ton u Daliforniji. 2ijekom o#amde#eti' godina Hubbard #e vratio .i#anju
nan#tvene fanta#tike, te je objavio romane Battlefield Earth i Mission Earth. 8 .o#ljednji'
.et godina uo.*e #e nije .ojavljivao u javno#ti. 8mro je na #vom ran&u, u #ije&nju 19;C.
godine, od #r&anog udara.
L. Ron Hubbard je a ,ivota objavio velik broj djela. Pored navedenog djela Dianetics, tu #u
jo! .rimjerice $"n of Asia, istor$ of Man, Scientolog$: The Funda"entals of Thought,
ave %ou &ived Before This &ife, 'urification (undo)n, The *a$ to a##iness i mnoga
druga. -voje je filoof#ke #tavove .oja#nio u djelu M$ 'hiloso#h$ i 19C5. godine. 8 njemu
veli da cjeloku.no nanje koje imamo i kori#timo .o&iva na filoofiji. 6ao !to je .rotivnik
akadem#ke .#i'ijatrije i .#i'ologije, i#to je tako i .rotiv akadem#ke filoofije, te veli da je ona
do#ad bila reervirana a .rivilegiranu manjinu, a u i#to vrijeme u&injena nedo#tu.nom
obi&nom &ovjeku. Prema Hubbardu, mudro#t je namijenjena #vakome tko joj te,i+ filoofija
mora biti .rimjenjiva u .rak#i+ #ukladno tomu filoof#ko nanje vrijedi onoliko koliko je
i#tinito ili koliko funkcionira. 6ao .oitivan .rimjer, Hubbard i#ti&e ameri&kog filoofa 9illa
=uranta, autora .o.ularne knjige The !utline of 'hiloso#h$.
Prema Hubbardu, krajnji cilj je#t .o#ti*i da #e du!a 1thetan+ vrati u .rirodno #tanje .ot.une
#lobode, #tje&u*i time kontrolu nad materijom, energijom, .ro#torom, vremenom, mi#lima,
formama i nad ,ivotom #amim. %vo o#lobo4eno #tanje ove #e "%.erating 2'etan$ 1%23. I
mada Hubbard amjera akadem#koj filoofiji nedo#tu.no#t, njegovo je #cientolo!ko u&enje
vi!e, %2 raine, jednako tako nedo#tu.no, reervirano #amo a u#ki unutarnji krug inicirani'
3
.
%d noviji' religija #cientologija #vakako no#i e.itet najkontrovernije+ do #ada je abilje,eno
mnogo konflikata # drugim religij#kim ajednicama, ime4u o#tali' # Anglikan#kom crkvom,
Ru#kom .ravo#lavnom crkvom, Luteran#kom crkvom i drugima. 5eke od ti' ajednica
#matraju #cientologiju agno#tici#ti&kom, .a &ak i #otoni#ti&kom religijom. I.ak, ove #u
o.tu,be vjerojatno .retjerane. Fe* u djelu Science of Survival Hubbard je i#taknuo kako je
"na.redak .rema vi!im rainama ujedno i na.redak .rema Aogu$+ .o#tojanje Aoga i du'ovno
o&itovanje on .oi#tovje*uje # t'eta univerumom.
3
@edno od tajni' u&enja ove vi!e raine je#t da je "I#u# #amo im.lant u kolektivnoj memoriji &ovje&an#tva$, o
&emu je .i#ao i =rago Ple&ko 1tako da ono nije a.ravo vi!e ni tajna3.