You are on page 1of 5

to sadri Hubbardovo uenje o Isusu kao implantu?

Je li u
pravu on ili krani, koji tvrde da je Isus jedinoroeni sin Boga?
ako i!gleda raj prema vidovitom "ilo!o"u #$edenbergu? %ato
biolog #&eldrake nije u pravu kad mor"ogenetska polja
poistovjeuje s misaonim "ormama? Jesu li ar&etipovi samo
obras'i u kolektivnom nesvjesnom odgovorni !a organi!a'iju
nesvjesni& psi&iki& pro'esa?
IMPLANTI, MISAONE FORME I ARHETIPOVI
Implanti
U prolom postu, o L. Ronu Hubbaru i s!i"ntolo#i$i, bilo $" na%""no $"no o ta$ni& u'"n$a
(%i", t)%. OT ra)in"* o%" r"li#i$", onosno a $" +Isus samo implant u ,ol",ti%no$ m"mori$i
'o%$"'anst%a-. .uu/i a o%o mo0" n"," o%"sti u n"oumi!u, to to )apra%o )na'i, t"
ta,o1"r i n"oumi!u, t,o $" u pra%u 2 ,r/anst%o, sa s%o$im postulatom ,ao 3ristom 4
.o#o'o%$",om, ili pa, s!i"ntolo#i$a, potr"bna su or"1"na, n"pristrana ra)$an$"n$a, b")
t"0n$" a s" apriori an" )a pra%o $"no$ o %i$u suprotsta%l$"ni& strana.
Pr"ma tuma'"n$u 5. Pl"',a, ,o$i $" in6orma!i$u o 3ristu ,ao implantu na%ono obio o
$"n" Rumun$," ,o$a $" os"#la OT ra)inu 7, o%a tuma'"n$a %i" ra)in" n"#ira$u i a $" 3rist
bio &istori$s,a li'nost. M"1utim, i) trans,ripata Hubbaro%i& pr"a%an$a i) 89:;. #oin"
proi)la)i a on ni$" n"#irao bora%a, i $"lo%an$" Isusa na <"ml$i (+O%$" na <"ml$i $"
n"sumn$i%o 0i%io 3rist. ="an o ra)lo#a )ato $" ta,o na#lo ul"tio i nasta%io ta,o olu'no i
uporno, $"st a $" imao obru potporu i)a s"b" u %iu implanta-*. A po >implantom>
s!i"ntolo#i$a pora)umi$"%a +bolno i nasilno na%laa%an$" bi/a s um$"tnim !il$"%ima ili
la0nim ,on!"ptima u )lonam$"rnom po,ua$u ,ontrol" i pot'in$a%an$a-.
5a,l", po tuma'"n$u Hubbara Isus 3rist bio $" samo 'o%$",, ,o$i $" st%aran$"m la0n"
pr"o0b" u ,ol",ti%no$ s%i$"sti postao ono to ni$" ni,a bio 4 $"inoro1"ni sin .o#a
St%orit"l$a uni%"r)uma, u oslo%nom smislu ri$"'i. 5o%$" bi s" i mo#li slo0iti s
ut"m"l$it"l$"m s!i"ntolo#i$", naim" No%i )a%$"t oista n" onosi u%$"rl$i%" o,a)", ,o$i bi
#o%orili u prilo# ,r/anst%u, onosno Isusu ,ao .o#o'o%$",u
8
(ni n$"#o%o$ ma$!i ,ao
.o#oroi!i*. S ru#" stran", 'ita$u/i pr%a Hubbaro%a $"la, Dianetics (89:?* i Science of
Survival (89:8*, ,o$a ust%ari pr"sta%l$a$u t"m"l$n" spis" no%" r"li#i$" 4 s!i"ntolo#i$", mo0"
s" ust%riti a ona sar0" r"lati%no pri&%atl$i%a u'"n$a (maa op"t ni ona nisu b") ,ontro%"r)i,
to /" biti pr"m"tom n",o# o sli$""/i& posto%a*.
Ono to $" na$man$" pri&%atl$i%o, i #oto%o n"%$"ro$atno, nisu )apra%o t"m"l$ni spisi
s!i"ntolo#i$", %"/ n$i&o%a >na#ran$a>, u %iu o,um"nata t)%. OT ra)in" (o I o VIII*,
nastala ti$",om @?2ti& i A?2ti& #oina prolo# stol$"/a. 5a,l", )#rau s!i"ntolo#i$" mo#li bi
opisati ,ao #ra1"%inu solini& t"m"l$a, ali lo" nao#ra1"nu. Ili, ,on,r"tni$", L. Ron Hubbar
8
Po#l"ati post +3ontro%"r)" No%o# )a%$"ta- o ?;.88.;??A. Lin,B &ttpBCCmD"E"r!is"s.mo$blo#.&rCar&i%a2882
;??A.&tml
ni$" u'inio nita ru#o n"#o n"," o s%o$i& SF ima#ina!i$a $"nosta%no u#raio u s%o$
r"li#i$s,i sist"m, pritom i& 'a, pro#lasi%i u'"n$ima n",a,%" %i" ra)in"
;
.
N",oli,o prim$"ra bit /" o%ol$no. Pr"ma Hubbaru, Isus 3rist $" ,ao implant R@ bio u#ra1"n
u l$us,i um $o pri$" A: mili$una #oina, o stran" mali#no# s%"mirs,o# "ntit"ta )%ano#
>F"nu>. <ato $" toli,o mili$una #oina bio >&ib"rniran>, n" )na s". T",, ,a,o na%oi Hubbar,
+N"t,o $", n"#$" na o%om plan"tu, o,o @??. #oin" pr.n.". pronaao n"," i$"lo%" R@- GO%o
$"lu$" %rlo %$"roosto$no, n"ma toH. +I n" )nam ,a,o su ot,rili, bilo promatran$"m lu1a,a
ili ta,%o to, no o to#a oba, po'"li su #a ,oristiti- G<animl$i%o, po,lapa s" upra%o s
usponom %"li,i& r"li#i$aH +3r/ans,a !r,%a ,oristila $" implantiran$". O%i ra)bo$ni!i bili su
Ni,omii$an!i i) on$"# E#ipta, ,o$i su bili #on$"ni )bo# s%o$i& ,riminalni& pra,si- Sli'no
)%u'i i sli$""/i !itat. +="na s%"mirs,a or#ani)a!i$a %"n)"mal$a!a, )%ana >Mar,abi$s,a
,on6""ra!i$a>implantirala $" n$i&o%" %lastit" trup", pri$" n"#o bi i& poslala u misi$"-. U OT
VIII o,um"ntu Hubbar 3rista opisu$" ,ao Mar,abi$s,o# a#"nta, o, $" on sam bio (%al$a u
s%o$o$ n",o$ a%no$ in,arna!i$i* %iso,o po)i!ionirani o6i!ir Iala,ti'," 6""ra!i$". 5oista, na
bu$no$ ima#ina!i$i Hubbaru bi mo#li po)a%i$"ti i autori TV s"ri$" ><%$")an" sta)">. Juno
$" ipa, ,a,o $" sa s%o$im )nanst%"no26antasti'nim tlapn$ama uspio pri%u/i toli,i bro$
sl$"b"ni,a.
Misaon" 6orm"
5a,l", Isus 3rist )asi#urno ni$" bio implant u ,ol",ti%no$ s%i$"sti 'o%$"'anst%a, bar"m n" u
onom smislu, ,a,%im #a $" smatrao osni%a' s!i"ntolo#i$" L. Ron Hubbar. Ipa,, a,o 3rist
ni$" bio implant, a ,a,o s" mo0" )a,l$u'iti i) +3ontro%"r)i No%o# )a%$"ta-, ni$" bio ni
$"inoro1"ni .o0$i sin, to $" ona bioK Ili, a ru#im ri$"'ima posta%imo pitan$", $" li mo#u/"
a obi'ni l$ui mo#u s%o$im mislima ,r"irati n",u %rstu um$"tno#, u&o%no# bi/a, ,o$" bi
ona sa n"," suptiln" ra)in" $"lo%alo na s%i$"st l$ui (u o%om slu'a$u ,on,r"tno na r"li#i$s,u
s%i$"st*K
Su%r"m"ni i)u'a%at"l$i ")ot"ri'ni& poru'$a smatra$u a $" o%o mo#u/". U lit"raturi s" o%a,o
st%or"ni u&o%ni "ntit"ti na)i%a$u misaon" 6orm" ili "#r"#ori
L
. Po o%im" s" ra)umi$"%a
"ntit"t st%or"n o "n"r#i$" bo0ans," i l$us," s%i$"sti na suptilni$o$ astralno$ ra)ini, i ta$ "ntit"t
ona pr"sta%l$a ora) %ii& i ni0i& "mana!i$a ra)ina posto$an$a. Prin!ip ,r"iran$a misaoni&
6ormi mo0"mo sa#l"ati $o u primiti%nom to%an$u pal"olits,i&
7
pl"m"na. Pl"m"na su ta,o
imala obi'a$ pra%iti sli,o%n" pri,a)" bo0anst%a, ili u obli,u ra)ni& statua, o r%"ta, ,am"na
ili ru#o# mat"ri$ala. Tim su iolima potom is,a)i%ali to%an$" ra)nim ritualima, pl"som,
p$"%an$"m i ru#im obli!ima r"li#io)no# to%an$a. Na o%a$ su na'in osti)ali stan$a
i)mi$"n$"n" s%i$"sti, t" poi)ali ni%o psi&i'," "n"r#i$". O%a bi "n"r#i$a impr"#nirala astralnu
;
Usputno #o%or"/i, Hubbaro% natalni &oros,op (ro1"n $" 8L.?L.8988.* upra%o #o%ori o%om" u prilo#. Sun'ani
)na, Rib" in,linira 0i%otu %an r"alnosti, oiru s pos%i$"/u i ru#im im"n)i$ama, a nap"ti onos V"n"r" i
N"ptuna po!rta%a 0"l$u )a bi$"#om o st%arnosti.
L
Ri$"' "#r"#or ola)i o #r'. "#r"#oroi, to )na'i >promatra'i>. Ri$"' s" susr"/" u staro)a%$"tnim apo,ri6nim
spisima, 3n$i#a $ubil"$a i Eno&o%a ,n$i#a. U no%i$" oba ,oristio $u $" Elip&as L"%i ($"lo >V"li," ta$n">*. Poto
s" ona i)%orno u#la%nom onosi na )na'"n$" u smislu pali& an1"la, %$"ro$atno $" pri,lani$i t"rmin >misaon"
6orm">. L"%i u s%o$o$ ,n$i)i %"liB +U apo,ri6no$ ,n$i)i Eno&a 'itamo a su ti !rni "#r"#ori napast%o%ali )"mal$s,"
0"n" i a su roit"l$i i%o%a. Pra%i "#r"#ori, to $"st Ju%ari no/i, u ,o$" %olimo %$"ro%ati, )%i$")" su n"ba sa
s%o$im u%i$", tr"p/u/im o'ima. Oni su an1"li ,o$i ,ontrolira$u )%i$")" i ,o$i su ,ao pastiri )a u" ,o$" i&
nastan$u$u.-
7
Pal"oliti, 4 ra)obl$" otprili," i)m"1u @?? i 8? tisu/a #oina pr.n."., o,o :? tisu/a #oina pr.n."., u mla1"m
pal"oliti,u, $a%l$a s" &omo sapi"ns
;
mat"ri$u, t" bi s" na to$, astralno$ ra)ini, stalnim pona%l$an$"m rituala proi)%"l" ,on,r"tn"
misaon" 6orm". Smatra s" naim", a $" misaona 6orma tim $a'a, to s" '"/" pona%l$a.
Su,lano o%om", mo#u s" promatrati u&o%ni "ntit"ti ,o$i su nastali %i"stol$"tnom (saa %"/
%i"mil"ni$s,om* pra,som to%an$a r"!imo li,o%a i) ,r/anst%a, Isusa 3rista i .o#oroi!". I)
.ibli$" n" proi)la)i a su o%a %a li,a st%arna bo0anst%a, m"1utim upornim pra,ti!iran$"m
r"li#i$s,i& rituala ,ro) o%o %rlo u#o ra)obl$", t" o stran" o#romn" mas" ,r/ans,i&
%$"rni,a, st%or"n" su n"obi'no sna0n" u&o%n" 6orm", pro0"t" o#romnom "n"r#i$om. 5a,l",
upra%o s" na o%a$ na'in mo#u ob$asniti ona 'u"sna is!$"l$"n$a u 3risto%o im", t" r"!imo
ra)na >'u"sa> %")ana )a .o#oroi!u. S ru#" stran", po#ans,a bo0anst%a ,o$a su s" to%ala u
anti',o oba, i ona su imala s%o$" "ntit"t" na %io$ ra)ini, no na,on to su bila naput"na u
oba pr"las,a na ,r/ans,u r"li#i$u, ostala su na n",i na'in uspa%ana ili &ib"rnirana na to$
ra)ini. U no%i$" %ri$"m", m"1utim, pono%nim bu1"n$"m po#ans,i& r"li#i$a, i ona s" bu", pa
ta,o i %$"rni!i ra)ni& n"opo#ans,i& r"li#i$a o0i%l$a%a$u n$i&o%" "n"r#i$" ,ao %rlo r"aln" i
,on,r"tn".
O misaonim 6ormama su pisali t"o)o6i Anni" ."sant i M&arl"s N. L"ab"at"r u )a$"ni',om
$"lu Thought Forms (89?8*. U n$"mu oni opisu$u "6",t" u "t"ri'no$ mat"ri$i, onosno obli,"
,o$" st%ara$u %ibra!i$" i)a)%an" misaonim sli,ama. U o%om $"lu su opisan" ,ara,t"risti,"
misaoni& 6ormi, usli$" is,a)i%an$a ra)li'iti& "mo!i$a, ,ao i stan$a uma. Prim$"ri!"
"mo!ionaln" prom$"n" u 'o%$",u s" r"6l",tira$u na prom$"ni bo$" aur", omota'a ,o$i oba%i$a
s%a 0i%a bi/a. ."sant i L"ab"at"r i$"l" misaon" 6orm" na tri ,las"B on" ,o$" poprima$u
pr"o0bu osob" ,o$a misli, on" ,o$" poprima$u pr"o0bu n",o# ob$",ta, t" on" ,o$"
poprima$u n$i&o%u %lastitu 6ormu.
O%a tr"/a %rst misaoni& 6ormi $"st na$%a0ni$a, $"r u n$o$ s" astralna mat"ri$a obli,u$" po u)oru
na 6orm" ,o$" pripaa$u 6i)i',o$ ra)ini. ."sant i L"ab"at"r ta,o na%o" r"!imo a $" mil$u
l$uba%i i 0"l$" )a )atitom mo#u/" st%oriti oista st%arno# an1"la 'u%ara u bli)ini osob" ,o$u
%olimo. M"1utim, n$i& %o$" (,ao ni Elip&as L"%i pri$" n$i&* nisu smatrali a su 3rist i
.o#oroi!a ust%ari isto ta,o (samo* mo/n" misaon" 6orm" na %io$ ra)ini posto$an$a.
Naproti%, oni su i& sa#l"a%ali ,ao st%arna bo0anst%a. Juno $" ,a,o ta,o ra)%i$"n" u&o%n"
osob" nisu bil" u stan$u ra)%i$"ti st%arnu mo/ misaoni& 6ormi. Isto ta,o 'ui mil$"n$" $o
$"no# u%$"r"no# ,r/anina, biolo#a Rup"rta S&"lra,"a, ,o$i misaon" 6orm" prispoobl$u$"
n$"#o%im mor6o#"n"ts,im pol$ima. 5a na%""m n$"#o% !itat, i) $"no# int"r%$uaB
+Viim m"1usobnu po%")anost u&o%n", onosno r"li#io)n" pra,s" s $"n" stran" i mor6o#"n"ts,o# pol$a s
ru#"-, ob$an$a%a S&"lra,". +S%a,a r"li#i$a, s%a,i u&o%ni susta% st",ao $" %lastitim $"lo%an$"m, %lastitom
pra,som or"1"no mor6o#"n"ts,o pol$". 5$"lo%an$" i )na'a$ r"li#io)n" pra,s" $" u s%")i s tim pol$"m. Ono $"
)natno %"/" o nai& s%$"sni& i n"s%$"sni& is,usta%a. Upra%o s" o tom" i rai u r"li#i$ama. 5a,l", s ,on!"ptom
mor6i'," r")onan!i$", mo0" s" )apra%o bol$" ra)um$"ti to $" %$"rs,a pra,sa. Naal$", s%a,i u&o%ni sist"m ima
i"$u %oil$u ,o$u sli$"i. On $" put, a u po$mu put $" sar0ana i"$a a $" n"t,o %"/ n$im" ,ro'io. Osobito oni
,o$i su #a na n",i na'in or"ili. Ona$ t,o $" proao ,ro) or"1"nu ini!i$a!i$u i ,o$i pra,ti!ira or"1"n" ritual" i
%$"rs,u pra,su, ola)i u >r")onan!i$u s 3ristom i )a$"ni!om s%"ta!a> i na ta$ s" na'in po%")u$" s
transp"rsonalnom sna#om to# puta-
5a,l", s $"n" stran", S&"lra," u%i1a a $" ,r/anst%o st%orilo ta$ um$"tni obli, na %io$
ra)ini $"nosta%no +%lastitim $"lo%an$"m i pra,som-, a ta$ obli, ni$" impli!itno ob$",ti%no
%"/ sar0an u to$ %io$ s6"ri. .uu/i a +s%a,i u&o%ni sist"m ima i"$u %oil$u ,o$u sli$"i-,
a s%a,a r"li#i$a ima %lastito, nara%no sub$",ti%no +mor6o#"n"ts,o pol$"
:
-, po o%om" ispaa
:
O%a$ mi $" po$am u o%om ,ont",stu n"pri,laan, $"na,o ,ao i po$am "#r"#or, buu/i a n" ora0a%a bit st%ari.
Mor6o#"n"ts,o $" pol$" naim" in&"r"tno po$am %")an )a %i" "ntit"t", ,o$i $"ini i ima$u mo/ obli,o%an$a 0i%i&
st%oro%a na <"ml$i. Obi'an 'o%$", mo0" obli,o%ati "ntit"t" samo na astralno$ ra)ini (prim$"ri!" u lu!inom
L
a ia,o su r"li#i$s,i susta%i m"1usobno opr"'ni i ,ontrai,torni, ust%ari samim tim" to "to
st%ara$u n"," obli," na suptilni$im ra)inama, s%i oni na n",i na'in ispra%ni. Mo$ bi ,om"ntar
na o%o bio %rlo ,rata, (buu/i $" "tal$ni$" ob$an$"n u ni)u pri$an$i& posto%a*, a to $" a
tr"bamo nau'iti ra)li,o%ati st%arn" u&o%n" "ntit"t" %i" ra)in", u n$i&o%om st%arnom
$"lo%an$u, i m$"sto u n$i&o%o$ st%arno$ &i$"rar&i$i, ,o$" u por"t,u uni%"r)uma )au)ima$u.
=o $"an prim$"r ilu)orno# ,r/ans,o# promil$an$a u %")i misaoni& 6ormi bio bi ona$
6ilo)o6a Emanu"la SO""bor#a. 3ao to $" po)nato, SO""nbor# $" bio obar"n or"1"nim
%io%itim mo/ima, pa $" ta,o u obi o :@ #oina uao u or"1"nu u&o%nu 6a)u, u ,o$o$ $"
imao r"li#io)n" sno%" i %i)i$". T%rio $" a mu sam Iospo ot%orio o'i, pa $" ta,o mo#ao
slobono pos$"/i%ati ra$ i pa,ao, t" ,omuni!irati s an1"lima, "monima i ru#im u&o%nim
bi/ima na onom" s%i$"tu.
SO""nbor# $" ta,o1"r t%rio (u $"lu Heaven and Hell i) 8A:P. #oin"* a $" u s%o$im
i)l"tima na ona$ s%i$"t sa#l"ao a su on$", osim nara%no ,r/ana, ta,o1"r i 0io%i,
muslimani, t" #r',o2rims,i po#ani, i) pr",r/ans,i& %r"m"na. 3r/ani su po SO""nbor#u
nara%no u sr"itu ra$a, )ato $"r ima$u Qna$%i" u&o%no#a s%$"tlaR, a ono s" ona iri
unao,olo. M"1utim, n" 0i%" s%" na!i$" )a$"no. Na prim$"r, En#l")i ima$u s%o$a %a #raa,
,o$a s", )animl$i%o, oba )o%u Lonon. U $"nom" 0i%" mura!i, s%"/"ni!i i ostali pra%"ni!i,
o, $" ru#i na%ono s$"%"rno o ,r/ans,o#a sr"ita, i u n$"mu 0i%" oni )li. U o%om"
ru#om" ima i i)ra%na ,omuni,a!i$a s pa,lom, pa ta,o s %r"m"na na %ri$"m" u tom pra%!u
So$")iT pon",i o stano%ni,a o%o# #raa. Ni$"m!i su op"t po SO""nbor#u poi$"l$"ni na
onom" s%i$"tu na n",oli,o %o$%osta%a i ,n"0"%ina, t" Qn"ma$u ta,o%u slobou #o%ora ,ao
Ni)o)"m!i i En#l")iR. Mu&am"an!i op"t 0i%" na n",a,%om S)apauT, t" #rani'" s
rimo,atoli!ima. Pra%i Mu&am" (na 0alost n$"#o%i& pristaa* %i" ni$" %il$i% onima ,o$i
sti#nu u n"bo. 3a,o $" SO""nbor#u bilo priop/"no, on $" na$pr%o bio na '"lu s%o$i& %$"rni,a,
no potom $" %al$a umislio a $" .o#, pa $" bio prot$"ran n"#$" na $u#. Po#ani ,o$i su 0i%$"li
u pr",r/ans,o oba, a obo0a%ali su Sun!" i M$"s"!, nala)" s" na samom rubu ra$a, a t", oni
,o$i su pri)na%ali $"no#a .o#a, n"to su bli0" sr"itu i ,r/anima. Na%ono o po#ana
na$%"/u bla#oat u0i%a$u A6ri,an!i, poto su Qra)umni$iR o ru#i& po#ana. SO""nbor#
na%oi a $" %i" puta ,omuni!irao sa s%. Au#ustinom. Na%ono, on i na ru#om s%i$"tu
nasto$i proiriti "%an1"l$" na sus$"na poru'$a. <animl$i%o $" a su %$"rni!i 0io%s," r"li#i$"
bili o 8P. stol$"/a sus$"i ,r/anima, no ona su, i) ra)lo#a ,o$" SO""nbor# n" na%oi, bili
pr"s"l$"ni Qn"#$" na s$"%"rR. I ta,o al$". 5a,l", o'ito $" a $" %"s,i 6ilo)o6 (,o$i ni$"
po)na%ao ni &inui)am, ni bui)am, ni taoi)am, ni ,on6u!i$ani)am* st%ario s%o$u %lastitu,
sub$",ti%nu %i)i$u ra$a, t" $" %$"rno opisao. O%a$ mo0a malo pou0i opis i) $"la Heaven and
Hell slu0i ,ao )orna pr"o0ba mo#u/nosti obli,o%an$a 'ita%i& o#romni& r"li#i$s,o2
na!ionalni& ,on#lom"rata na onom" s%i$"tu. Eto, ta,%u mo/ imamo.
Ar&"tipo%i
Na ,ra$u, a s" os%rn"m i na 3arla I. =un#a i n$"#o% po$am ar&"tipa, buu/i a $" sroan
po$mo%ima misaoni& 6ormi i "#r"#ora. Pr"ma =un#u, ar&"tipo%i su uni%"r)aln" misaon" 6orm"
u ,ol",ti%nom n"s%$"snom, ,o$" s" mani6"stira$u u primori$alnim pr"o0bama i t"mama
prisutnima s%ua, u s%im %r"m"ns,im "po&ama, npr. u mito%ima, ba$,ama, r"li#i$s,im
moti%ima, t" s%a,on"%nom 0i%otu. I o, s" ar&"tip )aoi$"%a u pr"o0b" pr"po)natl$i%" u
%r"m"nu i m$"stu #$" s" o#a1a$u, )na'"n$" im $" isto u s%im ,ulturama. Por" o%o#, ,ao
uni%"r)aln" misaon" 6orm", ar&"tipo%i su ta,o1"r i or#ani)a!i$s,i prin!ipi sam" r"alnosti.
san$an$u, #$" $" o%ol$no a pomislimo na n"to, i to s" oista st%ori*.
7
Osobno smatram a oni to nisu samo u prim$"ri!" po$a%ama sin,roni!it"ta, %"/ i u n$i&o%om
osno%nom anti',om )na'"n$u
@
i"alni& 6ormi. Platono%" i"$" bil" su 'ist", n"2st%or"n" i
%$"'n" m"ntaln" 6orm", in&"r"ntno sa%r"n", pri$" no to su utisnut" na buu/u uu. O%$" $"
malo n"$asno ,a,o mo0" $"an op/i po$am biti sa%r"n, a,o n"ma ra)ra1"n" "tal$". No, o%a$
s" po#l" sa%r"no pouara s n"oplatons,om s&"mom, u ,o$o$ s" "mana!i$" pr"li$"%a$u o
%ii& i sa%r"ni$i& "ntit"ta pr"ma ni0im i man$" sa%r"nim. Pr"ma t"o)o6s,o$ s&"mi, to bi
)na'ilo a s" ti sa%r"ni prin!ipi pr"li$"%a$u s%" o ni0" m"ntaln" ra)in"
A
, #$" posta$u
polo0ni ,armi',im prom$"nama.
Ar&"tip a,l" $"lu$" poput n"%il$i%o# obras!a "n"r#i$", pr"ma ,o$"m s" obli,u$" 6orma i
ponaan$" mat"ri$" na 6i)i',o$ ra)ini. Na astralno$ ra)ini a,a,o $"lu$u astrolo,i ar&"tipo%i.
Po$mo%i poput )na,a, plan"ta, ,u/" i asp",ta su samo mno#a li!a $"no# astrolo,o# ar&"tipa.
<na, pr"sta%l$a ar&"tip na moti%a!i$s,i na'in, plan"t na a,!i$s,i, ,u/a na ,ont",stualni,
aasp",t na r"la!i$s,i na'in. To /" )na'iti prim$"ri!" a $" )na, Va#" potr"ba )a l$uba%l$u,
V"n"ra a,!i$a u !il$u ost%ar"n$a l$"pot", s"ma ,u/a ,ont",st u ,o$"m $" l$"pota primarna, a
onos V"n"r" s ru#om plan"tom i$alo# plan"ta ,o$i )a&ti$"%a ost%ar"n$" l$"pot". 3ao
or#ani)a!i$s,i prin!ipi r"alnosti, astrolo,i ar&"tipo%i su ob$",ti%ni i sub$",ti%ni, %an$s,i i
unutarn$i i pr"sta%l$a$u nara% priro" sam".


@
Ar&"tip 4 (#r'. ar&"tipon 2 u)or, pr"ma ,o$"m s" i)%oi n",o $"lo* u Platono%o$ 6ilo)o6i$i i"$", ,ao %$"'n"
prasli," st%ari.
A
Il"ano oo)#o pr"ma ol", pr"ma o%o$ s&"mi ola)" r"om n"b"s,a, monai',a, nir%ani',a, bui',a,
m"ntalna, astralna i na ,ra$u 6i)i',a ra)ina.
: