You are on page 1of 2

Prvi put izdvojen i identificiran prije 65 godina, autistini poremeaj i

dandanas predstavlja zagonetku. Ima li doista autista poput Raymonda


iz Rain !ana, koji u trenu mogu iz"rojati "roj rasuti# $i"ica na podu%
dautista ko&akvo "i moglo "iti njegovo o"ja$njenje na ru"u znanosti, uz
pomo teozofski# uenja% &ako autistika djeca mogu imati izvanredne
matematike sposo"nosti, usporedive jedino s kompjuterima%
Autistini poremeaj ima odreenih slinosti sa shizofrenijom, no ipak dovoljno vlastitih obiljeja da
bi se smatrao samosvojnim. Poremeaj karakterizira ekstremna osamljenost i ignoriranje bilo kakvih
izvanjskih utjecaja, poetak u vrlo ranom djetinjstvu i istovremenu pojavu mentalne retardacije i
epileptikih napadaja. vaj sindrom prvi je identificirao ameriki psihijatar !eo "anner #$%&. godine
kod skupine od jedanaestero djece, koja su imala pona'anje atipino za srodne poremeaje
mentalne retardacije i shizofrenije. (sprkos ranim opisima "annera i drugih psihijatara poremeaj nije
u'ao u slubenu dijagnostiku nomenklaturu sve do #$)*. godine. +o tada se koristila dijagnoza
,djeja shizofrenija-, koja je sugerirala da se radi jednostavno o obliku shizofrenije s ranim poetkom.
.aime, smatralo se da su simptomi autizma tek mala varijacija negativnih simptoma shizofrenije. .o,
tijekom vremena do'lo se do spoznaje da autistina djeca kad odrastu nee pokazivati primjerice
simptome halucinacija i deluzija.
Autizam je vrlo specifini poremeaj i autori udbenika klinike psihologije ,Psihologija
abnormalnog doivljavanja i pona'anja-, +avison i .eale vele da je od kad je prvi puta zapaen, ,kao
da ima neku mistinu auru-. /adi se doista o iznimno zagonetnom i zanimljivom poremeaju, a u
prvom redu pojedine izdvojene intelektualne sposobnosti autistinih osoba i pored njihovog niskog
koeficijenta inteligencije, naprosto zapanjuju. 0ako je primjerice relativno esto prisutan matematiki
talent, poput brzog mnoenja etveroznamenkastih brojeva ili pamenje brojeva sa mnogo znamenaka.
1edan takav osebujan primjer navode +avison i .eale, citirajui psihijatra livera 2acksa i njegov rad
,03ins-. ( njemu je 2acks opisao sluaj autistinih blizanaca 1ohna i 4ichaela koji su unato niskom
koeficijentu inteligencije 5svega 6*7 pokazivali nekoliko vrsta intelektualnih sposobnosti usporedivih
valjda jedino s raunalima. ( vi'e su navrata tako nastupali na amerikoj televiziji demonstrirajui
svoju vje'tinu brzog odgovora na pitanje kojeg e dana u tjednu pasti odreeni datum u dalekoj
budunosti, a isto tako i za daleku pro'lost. .adalje, oni su mogli opisati tono kakvo je bilo vrijeme
ili koja su bila dogaanja u bilo kojem danu njihova ivota, od njihove etvrte godine na dalje. 2acks
opisuje takoer jednu scenu, vrlo slinu onoj iz filma ,"i'ni ovjek-, kada je sa stola pala kutija 'ibica
i rasula se po podu. 8lizanci su u jedan glas uskliknuli ,###-, i ne samo to, ve su nakon toga
naizmjenino izgovorili tri puta broj ,&9-, 'to je bio faktorirani broj 'ibica. .o to nije sve. ni su
imali jo' jednu zaudnu sposobnost. .aime, meusobno su vodili takve numerike razgovore u kojima
su izmjenjivali tzv. primarne brojeve 5brojevi koji se mogu podijeliti samo sa jedan ili samo sa samim
sobom7, i to brojeve od 'est pa sve do dvadeset znamenaka.
+avison i .eale vele da autistini poremeaj usmjerava postojee mentalne sposobnosti prema
unutarnjim mentalnim igrama koje zaokupljaju vrijeme i usmjeravaju koncentraciju. .o, na koji nain
,autistini uenjaci- dolaze do fantastinih podataka za svoje matematike igre, velika je zagonetka.
:brajanjem i mnoenjem zacijelo ne, jer oni nisu u stanju obaviti ni najjednostavniju raunsku
operaciju. .a 2acksovo pitanje blizancima kako su uspjeli tako brzo prebrojiti 'ibice, oni su
jednostavno odgovorili da su to ; vidjeli. 4alim induktivnim korakom moglo bi se zakljuiti kako
autistinim savantima njihovo stanje svijesti u stvari omoguava 1ednu posebnu vrst vidovitosti, koja
prodire do njihovog vlastitog, a i kolektivnog nesvjesnog. A kolektivno nesvjesno, jednostavno ; zna
sve, pa tako i broj rasutih 'ibica, datum, pro'li ili budui ili bilo koji drugi broj.
"olektivno nesvjesno je po <. =. 1ungu, spremi'te svih iskustava koje su ljudi imali do sada kroz
povijest i 'iri je pojam >reudovog nesvjesnog, koje obuhvaa impulse i energiju ida, kojih ego nije
svjestan. .aravno da se sada postavlja i pitanje mehanizma prijenosa informacija sa suptilnih razina,
mentalnog tijela 5koje je istovjetno individualnom nesvjesnom, a u najizravnijoj vezi s kolektivnim
nesvjesnim, jer na toj razini vlada jedinstvo i razlike izmeu individualnog i kolektivnog nestaju7 na
razinu fizikog mozga, odnosno strukture limbikog sustava zvane hipokampus, zaduene za proces
pamenja.
Poznata je injenica da su autistine osobe emocionalno daleke i ignoriraju oitovanje privrenosti.
ni tako i svoje doivljaje iznose jednolinim i monotonim tonom, bez i najmanje primjese emocija.
2linu emocionalnu ravnodu'nost pokazuju i osobe kojima je odstranjena bademasta tvorba u mozgu,
amigdala, zaduena za emocionalno pamenje. .o, autistinim je osobama amigdala uglavnom
neo'teena. 4ogli bi daljom analogijom zakljuiti kako je upravo preko amigdale fiziki mozak
povezan s astralnim tijelom, tijelom emocija. "ako je autistima na neki nain omoguen direktan uvid
u informacije iz mentalnog tijela, odnosno nesvjesnog, ne radi li se zapravo o o'teenju na astralnom
tijelu, odnosno pukotinama u njemu koje dopu'taju takoreku kompjuterski dotok informacija? <. @.
!eadbeater u djelu ,Aidovitost- navodi kako ,najnie astralne razine ulaze u izravan dodir s najvi'im
fizikim razinama, jednako kao 'to i najnie mentalne stvaraju izravnu vezu s najvi'im astralnim
razinama-. Po njemu, sve vi'e emocije, poput ljubavi, devocije, simpatije, koriste finije djelie
astralnog tijela, i shodno tomu, moglo bi se hipotetiki pretpostaviti da kod autistinih osoba dolazi do
o'teenja vi'ih astralnih razina.
Prema <.@. !eadbeateru, svaka iznimno jaka emocija moe nanijeti povredu astralnom tijelu.
Pojedini psihijatri, primjerice 8runo 8ettelheim pretpostavili su da dijete ve u najranijem djetinjstvu,
aki svega nekoliko tjedana po roenju, moe percipirati neprihvaanje i openito negativne emocije
roditelja. vakvi rani emocionalni 'okovi, ini se o'teuju suptilne razine i konzektivno uzrokuju
disfunkciju amigdala na razini fiziologije. +akako, do o'teenja dolazi i na druge naine, primjerice
bole'u majke. +avison i .eale tako navode da je ,zastupljenost autizma kod djece ije su majke
prebolijevale rubeolu tijekom trudnoe oko deset puta vi'a u odnosu na opu populaciju djece-. pa
je karakteristika svih psihikih poremeaja, pa tako i autizma, poremeaj u radu neurotransmitorskog
sustava. 0ako je kod autistinih osoba primijeena povezana razina serotonina u krvi. "ao i kod
shizofrenije moe se pretpostaviti da je neurotransmitorska aktivnost tek posljedica, a ne primarni
uzrok poremeaja.
( posljednje vrijeme, s razvojem interneta, sve se vi'e uje glas autistinih osoba, koji svoje stanje
vi'e vole vidjeti kao jednu neurolo'ku osobenost 5poput recimo homoseksualnosti7, a ne nuno kao
bolest koju je potrebno po svaku cijenu lijeiti medikamentima. .eki od aktivista, koji imaju
ogranienu mo uobiajenog naina komuniciranja u dru'tvu, pomou interneta su iskoristili svoju
sposobnost pismenog iskazivanja, te predstavili autistine osobe u jednom movom svjetlu
#
. ni se
zalau za veu prihvaenost autistinih osoba u dru'tvu, i za mogunost njihova kreativnog
izraavanja. Pokret za prava autistinih osoba smatra da lijeenje osobe pod svaku cijenu moe razoriti
njihovu izvornu osobenost. .eki aktivisti ovog pokreta, poput 4ichelle +a3son, koja je i sama
istraiva na polju autizma, izazvala je psihologe bihevioristike 'kole, prvenstveno u pogledu
obiljeavanja autizma opisima koji su prema njoj uvredljivi i nekorektni.
#
0reba istaknuti da sve autistine osobe nisu ujedno i psihotine. Postoje tako i granini sluajevi, te blai,
umjereni suajevi autizma. ( @ikipediji je mogue vidjeti popis poznatih osoba s autizmom, kao i srodnim
Aspergerovim sindromom. Bzmeu ostalih, tu su recimo glumica +arCll Dannah, glumac +an ACkroCd,
matematiar /ichard 8orcherds, ko'arka' /afer Alston, slikar Aasilij "andinski, pjeva =arC .uman i drugi.