अभिय ांभिकी व तांिश स्र अभ्य सक्रम ांची समकक्षत

भिभचचत करणे

मह र ष्ट्र श सि

उच्च व तांि भशक्षण भवि ग,

शासन ननर्णय क्रमाांक सांनकर्ण-2013/ (45/13)/ताां.नश-2
मांि लय भवस्त र िवि, मांबई 400 032
भिि ांक : 23 मे, 2014

सांदर्ण :

1. अभिल ि रतीय तांिभशक्षण पभरषिे ची अभिसूचि क्र. 37-3/Legal/2010, भि. 5/3/2010

2. श सि अभिसचि , उच्च व तांि भशक्षण भवि ग क्रम ांक से.प्र.भि.- 2010/ (264/10)/ त ां.भश-2,
भि. 10 सप्टें बर 2012

3. श सि भिणणय, उच्च व तांि भशक्षण भवि ग क्रम क
ां सांभकणण-2013/ (45/13) /त ां.भश-2,
4. भिि ांक 6/5/2013

5. श सि भिणणय, उच्च व तांि भशक्षण भवि ग क्रम ांक सांभकणण-2013/ (45/13) भिि ांक 9/7/2013
6. श सि भिणणय, उच्च व तांि भशक्षण भवि ग क्रम ांक सांभकणण-2013/ (45/13) भिि ांक
11/7/2013

7. सांच लक, तांि भशक्षण, मह र ष्ट्र र ज्य य ांचे पि क्र. 4अ/आस्थ /2013/451, भि.19/9/2013

8. सांच लक, तांि भशक्षण, मह र ष्ट्र र ज्य य ांचे पि क्र. 4अ/आस्थ /2014/109, भि.24/2/2014

9. सांच लक, तांि भशक्षण, मह र ष्ट्र र ज्य य ांचे पि क्र. 4अ/आस्थ /2014/189, भि.10/4/2014
10. सांच लक, तांि भशक्षण, मह र ष्ट्र र ज्य य ांचे पि क्र. 4अ/आस्थ /2014/204, भि.22/4/2014

प्रस्तावना :

अभिल ि रतीय तांिभशक्षण पभरषिे च्य सांििण -1 मिील अभिसूचिेन्वये य पभरषिे च्य

अित्य भरतील अभ्य सक्रम र बभवण ऱ्य पिव्यत्तर पिवी, पिवी तथ पिभवक स्तर वरील शैक्षभणक

सांस्थ ांत भियक्त कर वय च्य भशक्षकीय पि ांचे सि भरत सेव शती व य पि ांवर भियक्तीस ठी आवचयक
शैक्षभणक अहण त तथ अििव भिभचचत करण्य त आल आहे . सिर अभिसूचिेच्य अिषांग िे श सकीय

अभिय ांभिकी मह भवद्य लय व तांिभिकेतिे य ांत क यणरत भशक्षकीय पि ांचे सेव प्रवेश भियम सांििण -2

मिील अभिसूचिेन्वये सि भरत करण्य त आले आहे त. सिर अभिसूचिेिस र श सकीय अभिय ांभिकी
मह भवद्य लये व तांिभिकेतिे य ांत क यणरत भशक्षकीय पि ांवर भियक्तीस ठी अभिल ि रतीय तांिभशक्षण

पभरषिे िे ठरभवल्य प्रम णे शैक्षभणक अहण त व अििव भििाभरत करण्य त आल आहे . अभिल ि रतीय

तांिभशक्षण पभरषिे िे सिर पि ांवर भियक्तीस ठी शैक्षभणक अहण त भिभचचत करत ि सांबांभित अभिय ांभिकी
श िेतील पिवी / पिव्यत्तर पिवी अथव समकक्ष अहण त असे िमूि केले असूि Ph. D य अहण तेशी

समकक्ष अहण त भििाभरत करण्य ची क यणपध्ितीही सांििण-1 मिील अभिसूचिेत िमूि केली आहे . सिर
ब ब भवच र त घे त अभिय ांभिकी मह भवद्य लये तथ तां िभिकेति त भशक्षकीय पि ांवर भियक्तीस ठी

श सि भिणणय क्रम ांकः सांनकर्ण-2013/ (45/13)/ताां.नश-2

भवभवि अभिय ांभिकी श िेतील समकक्षत र ज्य त क यणरत सवण भवद्य पीठ ांच्य सहमतीिे भिि भरत करणे

आवचयक होते. य स्तव सांििण -2 मिील अभिसूचिेच्य पिवी स्तर वरील सांस्थ ांत भियक्तीसांििातील

भियम -7 तथ पिभवक सांस्थ तील भियक्तीसांििातील भियम-6 अन्वये भवभवि अभिय ांभिकी श िेतील
पिवी व पिव्यत्तर पिवी स्तर वरील समकक्षत भिभचचत करण्य ची ब ब श सि च्य भवच र िीि होती.

त्य िस र सांििाभिि क्रम ांक 3 व 5 येथील अिक्रमे श सि भिणणय, उच्च व तांि भशक्षण भवि ग क्रम ांक

सांभकणण-2013/(45/13)/त ां.भश-2, भिि ांक 6/5/2013 व भिि ांक 11/7/2013 अन्वये अभिय ांभिकी
अभ्य सक्रम ांच्य भवभवि श ि ांतगणत व अभिय ांभिकी अभ्य सक्रम शी भिगभित इतर अभ्य सक्रम ांची पिवी

व पिव्यत्तर पिवी स्तर वरील समकक्षत भििाभरत करण्य त आली होती. तथ भप श सि च्य भि .6 मे ,
2013 रोजीच्य श सि भिणणय िस र ठरभवण्य त आलेल्य समकक्षतेिस र अध्य पकीय पि ांवर
भियक्तीस ठी लोकसेव आयोग म र्णत ज भहर त िे ण्य त आली होती. सिर ज भहर तीिस र समकक्षत

िमूि िसल्य मळे ज्य उमेिव र ांि आयोग किे अजण करत आले ि हीत त्य ांची भिवेििे श सि स प्र प्त
झ ली होती. अभ्य सक्रम ांच्य समकक्षतेब बत अभिक अभिक सम वेशक भिणणय भि. 6 मे, 2013 रोजीच्य

श सि भिणणय िस र जरी घे ण्य त असल तरीही िे श ांतगणत क यणरत स्व यत्त सांस्थ ांत व भविय पीठ त
िरवषी िवीि क्षेि तील व िवीि ि व िे भवभवि भविय श ि ांचे अभ्य सक्रम सरु होत आहे त. अश

पभरस्स्थतीत ज्य भवद्य श ि भि. 6 मे , 2013 रोजीच्य श सि भिणणय त िमूि िसतील त्य मूळ

अभिय ांभिकी श िेशी समकक्ष आहे ककव कसे य ब बत तज् ांच्य सहमतीिे भिणणय घे णे घे ण्य करीत तसेच
सांििाभिि श सि भिणणय त सहि गी िसलेल्य व व ि िीत असलेल्य अहण त सांबांि त र ज्य त क यणरत
सवण भवद्य पीठ ांचे प्रभतभििी व भवषयतज् य ांचे अभिप्र य घे ऊि सि रीत अहव ल स िर करण्य च्य सूचि

सांच लक ांि िे ण्य त आल्य होत्य . त्य िस र सांच लि च्य स्तर वर अभिय ांभिकी मह भवद्य लय तील

भवद्य श ि ांची समकक्षत भिभचचती करण्य ब बत भि. 4/12/2013 रोजी बैठक घे ऊि भवद्य श ि ांतील
समकक्षत ठरभवण्य त आली व सिर समकक्षत म न्यतेकरीत सवण अकृषी भवद्य भपठे व स्व यत्त सांस्थ ांच्य
सहमतीकरीत

सांच लक ांिी प ठभवली होती. र ज्य तील भवद्य पीठ ांिी व स्व यत्त सांस्थ ांिी

सचभवल्य प्रम णे व त्य ांिी िशणभवलेल्य सहमतीिस र अभिय ांभिकी व तांिश ्र, त, तांिभिकेति व
औषिभिमाणश ्र, त मह भवद्य लय ांत अध्य पक ांच्य भवभवि पि वर भियक्तीस ठी शैक्षभणक अहण तेच्य

समकक्षतेच प्रस्त व सांच लक, तांि भशक्षण य ांिी सांििण क्र. 7, 8 व 9 येथील अिक्रमे भि. 24 र्ेब्रव री,

2014, भिि ांक 10 एभप्रल,2014 व भिि ांक 22 एभप्रल,2014 च्य पि िस र श सि स स िर केल आहे .
तसेच शैक्षभणक अहण तेच्य समकक्षतेब बत भवसांगती भिमाण होऊ िये म्हणूि सांििण क्र. 3 व 5 येथील

अिक्रमे भिि ांक 6/5/2013 व भिि ांक 11/7/2013 चे श सि भिणणय अभिक्रमीत करुि श सि स्तर वरुि
भिणणय घे ण्य त य व असे सांच लि लय िे कळभवले आहे . त्य िस र सांििण -2 मिील अभिसूचिेच्य पिवी
स्तर वरील सांस्थ ांत भियक्तीसांििातील भियम -7 तथ पिभवक सांस्थ तील भियक्तीसांििातील भियम6 अन्वये भवभवि अभिय ांभिकी श िेतील पिवी व पिव्यत्तर पिवी स्तर वरील समकक्षत भिभचचत
करण्य ची ब ब श सि च्य भवच र िीि होती.

पृष्ट्ठ 12 पैकी 2

श सि भिणणय क्रम ांकः सांनकर्ण-2013/ (45/13)/ताां.नश-2

शासन ननर्णय :-

शैक्षभणक अहण तेच्य समकक्षतेब बत भवसांगती भिमाण होऊ िये म्हणूि य प्रकरणी भिगणभमत

करण्य त आलेले सांििण क्र. 3 व 5 येथील अिक्रमे भिि ांक 6/5/2013 व भिि क
ां 11/7/2013 चे श सि
भिणणय अभिक्रमीत करण्य त येत आहे .

सांििण -2 मिील अभिसूचिेच्य पिवी स्तर वरील सांस्थ ांत भियक्तीसांििातील भियम -7 तथ

पिभवक सांस्थ तील भियक्तीसांििातील भियम - 6 मिील तरतिीिस र सांििण -7, 8 व 9 मध्ये िमूि
केलेल्य पि न्वये सांच लक, तांिभशक्षण य ांिी अभिय ांभिकी श ि ांतगणत समकक्षत भिभचचत करण्य स ठी

भिि ांक 4/12/2013 रोजी आयोभजत केलेली बैठक, र ज्य तील भवद्य पीठ ांिी व स्व यत्त सांस्थ ांिी
सचभवल्य प्रम णे व त्य ांिी िशणभवलेल्य सहमतीिस र अभिय ांभिकी व तांिश ्र, त, तांिभिकेति व
औषिभिमाणश ्र, त मह भवद्य लय ांत अध्य पक ांच्य भवभवि पि वर भियक्तीस ठी शैक्षभणक अहण तेच्य

समकक्षतेच प्रस्त व सांच लि लय िे श सि स स िर केल आहे . सिर अहव ल भवच र त घे ऊि

अभिय ांभिकी व तांिश ्र, त, तांिभिकेति व औषिभिमाणश ्र, त अभ्य सक्रम ांच्य भवभवि श ि ांतगणत व
अभिय ांभिकी अभ्य सक्रम शी भिगभित इतर अभ्य सक्रम ांची पिवी व पिव्यत्तर पिवी स्तर वरील
समकक्षत ि लीलप्रम णे भििाभरत करण्य त येत आहे .
अ.क्र.

अभिय ांभिकी श ि /

पिवी स्तर वरील समकक्षत

पिव्यत्तर पिवी स्तर वरील समकक्षत

(I)

(II)

(III)

(IV)

1

इतर अभ्य सक्रम

Civil Engineering

Civil Engineering

Structural Engineering

Engineering

Geotech Engineering

Civil and Water Management
Environmental Engineering
Structural Engineering

Construction Engineering /
Technology

Civil Engineering

Transportation Engineering

Town and Country Planning
Hydraulic Engineering
Remote sensing

Environmental Engineering
Water Management

Water Resources & Environmental
Engineering

Building Science & Technology
Infrastructure Engineering &
Construction Management

Building Construction & Technology
Structural Dynamics & Earthquake
Engineering

Earthquake Engineering

Water Resources Engineering
पृष्ट्ठ 12 पैकी 3

श सि भिणणय क्रम ांकः सांनकर्ण-2013/ (45/13)/ताां.नश-2
Soil Engineering

2

Mechanical/Automobile
Engineering

Mechanical Engineering

Mechanical

Production Engineering

CAD/CAM

Automobile Engineering
Industrial Engineering

Automobile
Aerospace

Aeronautical
M/C Design

Heat Power Engineering
Thermal Engineering
Design Engineering
Manufacturing

Computational Fluid Dynamics
Mechatronics

Mechanical Design Thermal Power
Production Engineering

Manufacturing Engineering
Robotics & Automation

Metallurgy & Material Science
Robotics

Industrial Engineering
3

Production Engineering/
Industrial Engineering

Production Engineering
Industrial Engineering

Mechanical Engineering

Automobile Engineering

Product Lifecycle Management
Production

CAD/CAM

Thermal Engineering
Aerospace

Manufacturing
Aeronautical

Industrial Engineering
Product Life Cycle
Management

(Mechanical/Production)

Computer Aided Engineering (CAE)
Metallurgy & Material Science

पृष्ट्ठ 12 पैकी 4

श सि भिणणय क्रम ांकः सांनकर्ण-2013/ (45/13)/ताां.नश-2
4

Electronics Engineering

Electronics Engineering

Electronics

Telecommunication

Digital Electronics

Digital System

And Electronics &
Engineering

Electronics & Telecommunication
Electronics & Communication
Industrial Electronics

Communication Engineering

Electronics and Power Engineering
Electronics Technology

Electronics & Communication
Technology

VLSI & Embedded SYS
Signal Processing

Communication Network
Microwave

Power Electronics

Communication Engineering
Electronics Design & Tech
Electronics & Telecom
Digital Electronics

Digital Communication
Software System

Electronic Instrumentation
VLSI Design

Radio Frequency Design &
Technology

Embedded System Technology
Sensor System Technology
Computer Technology

Microwave & Millimetre Engineering
Automotive Electronics

Power Electronics & Drives
Biomedical Engineering

Wired & Wireless Communication
Electrical-Control System
VLSI Design
5

Electrical Engineering

Electrical Engineering
Electrical & Power

Electrical Electronics & Power
Power System Engineering

Electrical & Electronics Engineering
Electronics & Power

Electronics & Technology
Electrical Engineering
Power System

Electrical Communication
Power Electronics

Power Electronics & Drives
Control System

System & Control

Electrical Machine Drives
Electrical Power System

Instrumentation Engineering

Electrical Machines and Drives
पृष्ट्ठ 12 पैकी 5

श सि भिणणय क्रम ांकः सांनकर्ण-2013/ (45/13)/ताां.नश-2
6

Computer Engineering /
Information Technology

Computer Science & Engineering

Computer Engineering

Computer Technology

Computer Technology

Computer Engineering

Information Technology
Computer Science and
Technology

Computer Science and Information
Technology

Computer Science & Engineering
Information Technology
Software Engineering
Computer Network
Web Technology
Data Bases

Information Security
Cyber Security

Computer & Information Technology
Computer & Communication
Engineering

Computer System Engineering
Hardware Design

Sensor Network Engineering

System Software Engineering
Computer & Communication

Advanced Programming Logic

Artifical Integillence and Robotics
Embedded System

Computer Technology and

Application

Computer Science & Technology
Computer Science & Technology
Computer Network & Information
Security

Electronics Engineering

Electronics & Telecommunication
7

Instrumentation
Engineering

Instrumentation Engineering
Instrumentation & Control
Control Engineering

Bio Medical Engineering
Bio Electronics

Electronic Instrumentation

Bio Medical Instrumentation

Engineering

Instrumentation Engineering
Instrumentation & Control
Control Engineering

Bio Medical Engineering
Bio Electronics

Analytical Instrumentation
Electronic Instrumentation

Bio Medical Instrumentation
Electronics

पृष्ट्ठ 12 पैकी 6

श सि भिणणय क्रम ांकः सांनकर्ण-2013/ (45/13)/ताां.नश-2
8

Metallurgy Engineering

Metallurgical Engineering

Metallurgical Engineering

Material Technology

Material Technology

Material Engineering

Material Science and Metallurgy

Material Engineering

Metal Coating Technology
Mechanical Engineering
Production Engineering
Industrial Engineering
Process Metallurgy

Physical Metallurgy

Powder Technology
9

Chemical Engineering /
Chemical Technology

Chemical Engineering

Chemical Technology

Petrochemical Engineering
Petroleum Engineering

Petrochemical Technology

10

Bio-Medical Engineering

Bio-Medical Engineering
Instrumentation

Medical Electronics
11

Food Technology

Bio-Medical Instrumentation
Food Technology

Food Engineering & Technology

12

Mining Engineering

Mining Engineering

13

Paint Engineering /

Paint Engineering

Engineering

Oil Engineering

14

15

Technology Oil

Paper Technology

Plastic Engineering

Paint Technology
Paper Technology & Pulp
Technology

Paper Technology

Plastic Engineering / Technology
Plastic & Polymer Engineering
Polymer

Engineering / Technology

Material Science

Chemical Engineering

Chemical Technology

Petrochemical Engineering

Petroleum Engineering Polymer
Petrochemical Technology
Environmental Engineering

Environmental Science & Engineering
Bio-Medical Engineering
Instrumentation

Medical Electronics

Bio-Medical Instrumentation
Food Technology

Food Craft Engineering
Food Engineering

Mining Engineering

Mine Safety Engineering
Paint Engineering
Oil Engineering

Surface Coating

Paper Technology & Pulp
Technology

Paper Technology

Plastic Engineering / Technology
Plastic & Polymer Engineering
Polymer Engineering/ Tech

पृष्ट्ठ 12 पैकी 7

श सि भिणणय क्रम ांकः सांनकर्ण-2013/ (45/13)/ताां.नश-2
16

Printing Engineering
/Technology

Printing Engineering /Technology

Printing Engineering /Technology

Printing & Packaging Technology

Packaging Technology

Printing Engineering & Graphics
Printing Engineering &
Communication Tech

17

Textile Engineering

Textile Engineering / Tech
Textile Plant Engineering
Textile Chemistry

Man Made Textile Tech
Fashion Technology

Textile Engineering/Tech./ Textile
Plant Engineering/Textile

Chemical/Man Made Textile /
Textile Technology/Fashion
18

Sugar Technology

Technology

Sugar Technology

Printing Engineering & Graphics

Printing & Packaging Technology
Printing Engineering &
Communication Tech

Textile Engineering / Technology
Textile Plant Engineering
Textile Chemistry

Man Made Textile Tech
Fashion Technology

Textile Engineering /Tech./Plant

Engineering /Textile Chemical/Man
Made Textile/Textile Technology/
Fashion Technology

Garment Technology
Sugar Technology

Sugar Plant Engineering Chemical
Plant Technology

19

20

Geological Engineering

MCA

Applied Geology

Applied Geology

Geology

Geology

Engineering Geology
Computer Science & Engineering
Information Technology

Computer Science & Technology
21

22

23

24

Aerospace /
Aeronautical
Engineering

Bio-Technology

Marine Engineering

Packaging Technology

Aerospace / Aeronautical
Engineering

Engineering Geology
Computer Application

Computer Science & Engineering
Computer Technology

Information Technology

Computer Science & Technology
Aerospace / Aeronautical
Engineering

Bio-Technology

Bio-Technology

Chemical Technology

Chemical Technology

Chemical Engineering
Marine Engineering

Packaging Technology

Mechanical Engineering

Chemical Engineering
Marine Engineering

Mechanical Engineering
Melding Technology

Packaging Technology
Printing Technology

पृष्ट्ठ 12 पैकी 8

श सि भिणणय क्रम ांकः सांनकर्ण-2013/ (45/13)/ताां.नश-2
Printing and Packing Technology
25

Refrigeration And Air
Conditioning

26

Leather Technology

27

Textiles Chemistry /

28

29

Manmade Textiles
Technology

Surface Coating
Technology

Polymer Engineering Or

Polymer Technology Or

Polymer Engineering and
30

Technology
Chemistry

Mechanical Engineering

Thermal Power Engineering
Thermal Engineering

Leather Technology

Textiles Chemistry Or Manmade

Chemical Engineering Or any Branch

Chemical Engineering Or any

Surface Coating Technology

Surface Coating Technology

Metallurgy/Powder Metallurgy

Textiles Technology

Branch of Chemical Technology
Chemical Engineering Chemical
Technology Polymer

Technology/ Engineering
Chemistry

Organic Chemistry

Physical Chemistry

Analytical Chemistry
Applied Chemistry

Polymer Chemistry
Drug Chemistry

Pharmaceuticals Chemistry

pesticides & Agro Chemistry
Mathematics

Mathematics

Computational Mathematics
Applied Mathematics

General Mathematics
32

Physics

Thermal Power Engineering

Leather Technology

Inorganic Chemistry

31

Refrigeration And Air Conditioning

Mathematics & Statistic

of Chemical Technology

Chemical Engineering / Technology
Polymer Engineering Or Polymer

Technology Or Polymer Engineering
and Technology Or

Chemical Technology
Chemistry

Organic Chemistry

Inorganic Chemistry
Physical Chemistry

Analytical Chemistry
Applied Chemistry

Polymer Chemistry
Drug Chemistry

Pharmaceuticals Chemistry

pesticides & Agro Chemistry
Mechanical Chemistry
Mathematics

Computational Mathematics
Applied Mathematics

General mathematics Statistics

Applied Physics

Applied Physics

Modem Physics

Modem Physics

Theoretical Physics
Physics

Theoretical Physics
Solid State Physics

पृष्ट्ठ 12 पैकी 9

श सि भिणणय क्रम ांकः सांनकर्ण-2013/ (45/13)/ताां.नश-2
33

Geology Or Geo
Chemistry

Geology

Geology

Engineering Geology

Engineering Geology

Applied Geology

Applied Geology

Geo Informatics
34

35

36

English or

Communication Skills

Hotel Management &
Catering Technology

Dress Designing &

Garment Manufacturing

Geo Informatics
Geo Chemistry

English Literature Functional

English

English

English Literature

English

Functional English

Hotel Management and Catering
Technology

Dress Designing and Garment
Manufacturing

or

Apparel

Manufacturing and Design

or

Technology
Travel & Tourism

Travel and Tourism
Hospitality

management
38

Pharmacy

39

Pharmaceutics

40

41

Pharmaceutical
Chemistry

Pharmacology

technology
Pharmacy
Pharmacy

Pharmacy

Technology,Hospitality Management
Management

Garment Manufacturing or Fashion

37

Hotel Management and Catering
2

year

Post

Graduate Diploma in above field.

Master's degree in Dress Designing
and

Garment

Manufacturing

or

Apparel Manufacturing and Design or

Garment Manufacturing or Fashion
Technology or 2 year Post Graduate
Diploma In above field.

Management
and

Or

Hotel

Catering

Travel and Tourism

Hospitality Management, Food and

Craft or Post Graduate Diploma at
least 2 year duration in above filed.
Pharmacy

In any specialisation

Pharmaceutics Bio Pharmaceutics
Pharmaceutics Technology
Industrial Pharmacy

Pharmaceutical Chemistry Medicinal
Chemistry

Medicinal and Natural Products
Pharmacy

Pharmaceutical Medicinal Chemistry
Pharmacology

Pharmacy Practice

Clinical Pharmacology
Clinical Pharmacy
42

Pharmacognosy

Pharmacy

Pharmacognosy

पृष्ट्ठ 12 पैकी 10

श सि भिणणय क्रम ांकः सांनकर्ण-2013/ (45/13)/ताां.नश-2
Pharmacognosy and

Photochemistry
43

44

Pharmaceutical Analysis

Pharmacy Practice

Medicinal Natural Product

Pharmacy

Pharmaceutical Analysis
Quality Assurance

Quality Assurance Technology

Pharmacy

Pharmacy Practice
Clinical Pharmacy
Pharmacology

र ज्य ांतगणत क यणरत व्य वस भयक अभ्य सक्रम तील पिवी व पिभवक स्तर वरील सांस्थ त

भियक्त्य करत ि उपरोक्तप्रम णे समकक्षत भवच र त घे ऊि भियक्त्य करण्य त य व्य .
आहे .

सिर श सि भिणणय र ज्य ांतगणत क यणरत सवण भवद्य पीठ ांच्य सहमतीिे भिगणभमत करण्य त येत
सिर श सि भिणणय मह र ष्ट्र श सि च्य www.maharashtra.gov.in य सांकेतस्थळ वर उपलब्ि

करण्य त आल असूि त्य च सांकेत क 201405261711224608अस आहे . ह आिे श भिजीटल
स्व क्षरीिे स क्ष ांभकत करुि क ढण्य त येत आहे .

मह र ष्ट्र चे र ज्यप ल य ांच्य आिे श िस र व ि व िे .

AVHAD
PRAKASH B

Digitally signed by AVHAD PRAKASH B
DN: c=IN, o=Govt Of Maharashtra,
ou=HIGHER AND TECHNICAL
EDUCATION DEPARTMENT,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=AVHAD PRAKASH B
Date: 2014.05.27 17:04:40 +05'30'

(प्रक श आव्ह ि)
प्रभत,

क यासि अभिक री, मह र ष्ट्र श सि

1. म . र ज्यप ल तथ कलपती य ांचे प्रि ि सभचव, र जिवि, मलब र भहल, मांबई
2. म . मख्यमांिी / उपमख्यमांिी य ांचे प्रि ि सभचव ,मांि लय, मांबई.

3. म . मांिी, उच्च व तांि भशक्षण य ांचे ि जगी सभचव, मांि लय, मांबई.

4. म . र ज्यमांिी, उच्च व तांि भशक्षण य ांचे ि जगी सभचव, मांि लय, मांबई.
5. प्रि ि सभचव, उच्च व तांि भशक्षण, मांि लय, मांबई.
6. सभचव, भवद्य पीठ अिि ि आयोग, िवी भिल्ली.

7. सभचव, मह र ष्ट्र भवि िमांिळ सभचव लय, मांबई

8. सांच लक, अभिल ि रतीय तांि भशक्ष पभरषि, िवी भिल्ली
पृष्ट्ठ 12 पैकी 11

श सि भिणणय क्रम ांकः सांनकर्ण-2013/ (45/13)/ताां.नश-2

9. सभचव, मह र ष्ट्र लोकसेव आयोग, मांबई

10. सांच लक, तांि भशक्षण, मह र ष्ट्र र ज्य, मांबई
11. कलसभचव, सवण भवद्य पीठे

12. सांच लक, इभन्स्टटयूट ऑर् केभमकल टे क्िॉलॉजी, मांबई,

13. सांच लक, वीरम त भजज ब ई टे स्क्िकल इभन्स्टटयूट, म टां ग , मांबई,
14. सांच लक, अभिय ांभिकी मह भवद्य लय, पणे,

15. सांच लक, श्री. गरुगोकविकसग अभिय ांभिकी मह भवद्य लय, ि ांिेि
16. सवण भवि गीय सहसांच लक, तांिभशक्षण

17. प्र च यण, सवण श सकीय अभिय ांभिकी मह भवद्य लये/ तांि भिकेतिे

18. प्र च यण, सवण श सि अिि भित अभिय ांभिकी मह भवद्य लये/ तांिभिकेतिे
19. सभचव, मह र ष्ट्र र ज्य तांि भशक्षण मांिळ, मांबई

20. मह लेि प ल (लेि व अिज्ेयत ) मह र ष्ट्र 1/2, मांबई/ि गपूर
21. मह लेि प ल (लेि परीक्ष ) मह र ष्ट्र 1/2, मांबई / ि गपूर

22. अभिि ि व लेि अभिक री मांबई/ भिव सी लेि परीक्ष अभिक री
23. उच्च व तांिभशक्षण भवि ग तील सवण क यासिे

24. मह सांच लक, म भहती व जिसांपकण मांि लय, मांबई
25. भिवि िस्ती त ांभश-2

पृष्ट्ठ 12 पैकी 12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful