DUMITRU CONSTANTIN - DULCAN

IN CĂUTAREA SENSULUI PIERDUT
CREIERUL ŞI NOUA SPIRITUALITATE
Cuvânt înainte de Stela-Maria Ivaneş
Ediia a Ii-a rev!"ut! şi ad!u#it!
$i%&
Clu'-Na(%)a* +,,-

. Du$itru C%n/tantin-Dul)an
Editura EI0ON* +,,- Clu'-Na(%)a* /tr1 Me)ani)il%r* nr1 2- Reda)ia3
tel45a6 ,782-99:+28; ,:+--,-2-,9 e-$ail3
edituraei<%n=>a?%%1)%$ Di5u"are3 tel45a6 ,782-99:+28; ,:+--
,-2-,7 e-$ail3 ei<%ndi5u"are=>a?%%1)%$ @eA3
@@@1edituraei<%n1r%
De/)rierea CIP a BiAli%te)ii Nai%nale a R%$âniei CONSTANTIN-
DULCAN* DUMITRU
In )!utarea /en/ului (ierdut 4 Du$itru C%n/tantin-Dul)an1 - Clu'-
Na(%)a
3 Ei<%n* +,,-1
+ v%i1
ISBN C:--C:7-:D:-988-7
E%i1 +3 Creierul şi n%ua /(iritualitate1 - +,,-1 -ISBN C:--C:7-:D:-
98--:
89D1-D9
C%(ert!3 Cri/tian C?eşu Edit%r3 Ea/ile Fe%r#e Dân)u
Te?n%reda)tare3 Cri/tina Brait

CUPRINS
Cuvânt înainte de Stela-Maria Ivaneş :
Cuvântul aut%rului 1111+7
Capitolul 1
N%ile i(%/ta"e ale )reierului u$an +C
Cu$ #ândi$77
In5luena 5a)t%ril%r (/i?i)i a/u(ra
neur%#ene"ei şi neur%(la/ti)it!ii D7
Capitolul 2
I$(li)aii %nt%l%#i)e şi 5inalitate în
neur%#ene"! şi neur%(la/ti)itate 87
Capitolul 3
Creierul şi )%nştiina -C
Neur%5i"i%l%#ia )%nştiinei C7
E6i/t! % e6ten/ie a )%nştiinei din)%l%
de )reierul u$anG 9,9
S(re % n%u! ştiin! a )%nştiinei 9,2
Capitolul 4
Creierul şi e$%iile 99D
SuA/tratul Ai%)?i$i) al e$%iil%r 9++
Senti$entul de e$(atie 9+7
P/i?%l%#ia $uli$il%r 9+D
Addi)ia şi /en"aiile HtariI 9+-
Râ/ul 9+-
Jri)a K L 9+C
C?i$ia iuAirii 977
E$%ia $u"i)ii 97:
Si$ul $%ral în )%n)e(ia ştiini5i)! a)tual! 929
Capitolul 5
C%nştiina de din)%l% de $%arte92:
Capitolul 6
Le)iile (/i?%l%#iei tran/(er/%nale 9:9
Capitolul 7
St!rile $%di5i)ate ale )%nştiinei 9-9
A(%/t%lul Pavel i 9-+
MeannedNAr) 9-D
Ma<%AB%?$e 9-D
Ei/ul anti)i(ativ O(redi)tivP 9C+
Capitolul 8
O$ul în 5aa reli#iei +,9
Pre/iunea H)ulturiiI (%(ulare a/u(ra $inii +,8
întâlnire )u ne)un%/)utul +,C
Einde)!rile (rin Sa)ru +9:
Einde)!rile de la L%urde/ +9-
Mira)%lul de la Jati$a +++
Ma% deDeu/ 11-1 ++8
într-un a/?ra$ din India ++C
Mari t!$!duit%ri în i/t%rie +77
Ii/u/C?ri/t%/+72
Mart%ri ai $ira)%lel%r +2+
S5ântul Ne)tarie de la E#?ina +27
Un $are $i/ter3 Ar/enie B%)a +D+
C%n)lu"ii a/u(ra vinde)!rii (rin Sa)ru +87
Lu$ina de la S5ântul M%r$ânt din Ieru/ali$ +8:
Capitolul 9
Creai%ni/$ul şi ev%luia +::
Capitolul 10
Cri"a /(iritual! a %$ului $%dern +CD
Capitolul 11
Averti/$ente din HeterI (entru % n%u!
/(iritualitate7,D
Capitolul 12
Neur%te%l%#ia - % ştiin! a viit%ruluiG 79:
Capitolul 13
S%)ietatea* a/t!"i 779
Capitolul 14
L%n#evitatea în n%ua /(iritualitate 72C
E/te (%/iAil! întinerireaG 7DD
Capitolul 15
Su#e/tii (entru ali$entaia viit%rului 7:7
Ce /! $ân)!$ 7:8
Relaia dintre ali$entaie şi )an)er 7-C
Capitolul 16
S(iritualitatea şi /%)ietatea de $âine 7CC
Bibliografie 411


CU!N" #N$IN"%
C%n#re/ul $%ndial de P/i?%/%$ati)! de la 0%Ae-Ma(%nia* din +,,D*
)are a reunit /%$it!i ştiini5i)e ale lu$ii a )%n)?i/3 5!r! iuAire şi
iertare O#ândire (%"itiv!* autenti)!* de)iQP (a)ientul nu /e (%ate
vinde)a1 E/te ne)e/ar! aA%rdarea ?%li/ti)! a %$ului şi a A%lil%r
/ale1
Ş%)ant1
Ş%)ant!* )ate#%ri)* e/te şi )artea (r%5e/%rului Du$itru C%n/tantin-
Dul)an* re(utat neur%l%# şi (/i-?iatru r%$ân* )u a(le)!ri )lare /(re
5a/)inantul d%$eniu al Jil%/%5iei Ştiinei* Jil%/%5iei vieii* Jil%/%5iei
$%rii şi Jil%/%5iei devenirii H5iinei întru 5iin!I* )u$ ar 5i "i/
C%n/tantin N%i)a1
Ş%)ant! e/te* în/!* )ul$ea a'un/! în Cun%aştere de % /erie de
ştiine (arti)ulare de vâr5* între )are Ji"i)a )uanti)!* Feneti)a de
ulti$a %r!* P/i?%l%#ia de /u))e/ /au A/tr%5i"i)a* şi t%ate te (un
/eri%/ (e #ânduri1 C!)i )e ne /(un ele a)u$* (rin )er)et!t%ri şi
(r%5e/%ri de $ar)!* de la Univer/it!i )eleAre ale lu$ii* )%ntravine*
(ur şi /i$(lu* #ândirii ve)?i )u )are a$ 5%/t %Aişnuii atâta vre$e1
S)?i$A!rile /-au (etre)ut în )âiva ani d%ar1 P%i /! nu ad$ii*
aA/%lut )ate#%ri) a/t!"i* )! da)! a)u$ ni /e (ar SJ /au realit!i
virtuale /traniet!ile de )are /e l%ve/) (e )â$(urile Ştiinei şi ale
Fândirii* inteli#enele lu$ii* $âine v%r avea % e6(li)aie )lar!* iar
(%i$âine v%r 5i* (%ate* lu)ruri )%$uneG Sau nuG Adev!rul*
înt%tdeauna* /e naşte din )%ntradi)ie* )%ntea"! d%ar )a el /! 5ie
elul1 Dar dru$ul )!tre el e/te* /! re)un%aşte$* 5a/)inantQ
Din/(re Ştiin! e6i/t! a/t!"i (e Ma(a$%nd % de/)?idere n%u!*
lar#!* )uri%a/! şi re/(%n/aAil! /(re (r%Ale$ati)a e/enial! a
%$ului* alt5el de)ât ve)?ea )%n)e(ie - re)t%r de #ândire* /tri)t
)arte"ian! şi d%ar ne@t%nian!1 Aler#ând din %ri"%nt în %ri"%nt %$ul
)are #ândeşte (%ate avea a/t!"i* )u /i#uran!* alt! %(ti)!* alt!
de/)?idere şi alte )uri%"it!i1
Pr%5e/%rul Du$itru C%n/tantin-Dul)an e/te unul din /(iritele
lu$inate ale a)e/tui )urent $%dern din #ânRdirea Ma(a$%ndului
ştiini5i) )are #raie Aa#a'ului /!u e6tra%rdinar de in5%r$aii din
ştiinele (arti)ulare* in5%rR$aii de ulti$! %r!* te%reti)e dar şi
e6(eri$entale* #raie )un%aşterii I/t%riei ştiinei şi a I/t%riei
Jil%/%5iei* #ratie de/)?iderii $intii /ale* dar şi a /u5letului /!u
5ru$%/ neliniştit* #!/eşte $%dalit!i 5%arte intere/ante* inedite
)?iar* (entru a #ândi )u de$nitatea )elui )are Hştie )! ştieI
OT?eillard de C?ardinP şi )u înele/ -Neînele/ul1
A(le)area tran/di/)i(linar! şi tran/)ultural! O)!)i D-/a /t!(âneşte
)%n5%rtaAil atât )ultura %))idental! )ât şi )ea %riental!P /(re
ve)?ile (r%Ale$e ale %$ului şi ale u$anit!ii în an/a$Alu*
e/eniale de alt5el* e/te un $are )âşti#1 C!)i* )ui a a'utat #ândirea
5ra#$entar!* i#n%rat! re)i(r%) /au )%nte/tat! re)i(r%) şi
in)a(aAil! /! trea)! la un alt (alier* $ai înalt* de Cun%aştere şi de
FândireG
Aşa )u$ Rev%luia Ilu$ini/$ului avea nev%ie de ar#u$ente din
(artea Ştiinei vre$ii (entru a-l detr%na (e Du$ne"eu* aşa a)u$
$arile de/)%(eriri din ştiinele (arti)ulare şi* $ai ale/* )ele de
ulti$! %r!* vin şi arat! )u$ ve)?ile ar#u$ente /unt şuArede*
5ra#$entare şi aşe"ate (e un (alier t%tuşi $%de/t de Cun%aştere*
în )are )%n)e(tul de Hin5%r$aieI şi H(r%#ra$areI ni)i )! e6i/tau1
Or* din)%l% de ev%luia din Natur! şi din)%l% de ev%luia lui ?%$$%
/a(ien/ r!$!/e/e HCevaI1
Cine /unte$G Cu$ a$ venit (e lu$e şi de )eG Cu$ /-a 5!)ut
ev%luia* /(%ntan /au diri'atG Unde ne duR)e$G Ce /en/ au t%ate
a/tea* re)te* )are e/te /en/ul vieiiG Care e/te* de 5a(t* %ri#inea
vieiiG Dar a Univer/uluiG Ce e/te du(! via!* t%tul /au ni$i)G Un
lait$%tiv /tr!ve)?i* întreA!ri (e/te întreA!ri* reluate )u 5ie)are 5elie
de )uRn%aştere )u)erit!* )!)i %$ul are nev%ie de ştiini5i) )a /!
înelea#!* (rea l-a u$ilit ve)?iul ada#iu $edieval H)rede şi nu
)er)etaI şi (rea /-a (relin/ în/(re ne)%nvin#ere r%lul e6)lu/iv al
întâ$(l!rii în ev%luie* )el )are l-a 5er$e)at atât (e Dar@in1 Un
lu)ru era )ert3 $ai era HCevaI (u/ în $aterie1 Ba )?iar şi în )â$( -
Hulti$a )!r!$id!I1
HT%tul e/te viAraieQI - a "i/ Ji"i)a )uanti)! şi a luat nişte Pre$ii
N%Ael* (unându-ne /eri%/ (e #ânduri1 E dre(t )! ne-a luat un (i)
de ti$( /! ne de"$eti)i$ şi t%t ne $ai vine /! #ândi$ ne@t%nian*
ade/ea1
Te%riile n%iG
Se na/) /uA %)?ii n%ştri (rea ui$ii ade/ea )a /! (%at! )rede* %ri
(%ate ne /(erie înaltul l%r %ri (%ate n%ul %ri (%ate /)?i$Aarea aşa
)u$ /-a întâ$(lat* înt%tdeauna de alt5el* în I/t%ria Ştiinei şi în
I/t%ria Jil%/%5iei1
Dar* )ât! n%utate (%ate aA/%rAi un %$G Şi )ât de de(arte /e (%ate
a'un#eG - te (%i întreAa* )%ntrariat* uluit şi de/)u$(!nit* )?iar în
a)e/te vre$uri )ând a$ 5%/t A%$Aardai e6(%nenial )u n%u* )u
n%ul )el $ai in/%lit* )el $ai in)rediAil* de )!tre $inile )ele $ai
/tr!lu)it%are ale %$enirii1
I$(%rtant! e/te de/)?iderea $inii n%a/tre )!tre a)e/te t%rente de
n%u1 I$(%rtant! e/te )uri%"itatea* ve)?iul şi a)tualul $%t%r al
Cun%aşterii ştiini5i)e* a)ea H$irare în 5aa lu)ruril%rI în /en/ul în
)are v%rAea Lu)ian Bla#a1 I$(%rtant e/te )a Ji"i)a )uanti)!*
Neur%l%#ia* Feneti)a A/tr%5i"i)a* P/i?%)iAerneti)a şi alte ştiine
(arti)ulare de $are e5erve/)en! a"i /! reverAere"e )%re)t în
Jil%/%5ia Ştiinei* în )%n)e(ia n%a/tr! de/(re lu$e şi viat! triAutar!
în)!* e dre(t* ar?eti(uril%r $e)ani)i/te de #ândire1 I$(%rtant e/te*
5ireşte* şi /! nu ne l!/!$ (rea 5urai de entu"ia/$ul* aA/%lut
e6(li)aAil* )are /! ne a(rinRd! într-atât i$a#inaia în)ât /! vede$
)ul%rile e6(l%dând în 'erAe şi a)%l% unde e #ri /au alA1 Dar* t%t
5i"i)a ne înva! )!-n 5%nd t%ate )ul%rile la un l%) nu-n/ea$n! de)ât
lu$ina alA!1
Tr!i$ a)u$ un $%$ent în )are $ulte din )%$(eRtenele
$a(a$%ndului ştiini5i)* )ele $ai Ariante* /e a(lea)! /! înelea#!
şi /! e6(li)e )uri%"it!i şi /traniet!i )e* )ate#%ri)* ui$e/)* uluie/)*
ş%)?ea"!3 e6(erienele (/iR?%l%#i)e tran/(er/%nale* e6(erienele
$%ril%r )lini)e* ale vinde)!ril%r (rin $i'l%a)e (/i?%l%#i)e /au (rin
Sa)ru1 Si#ur* (ri$ul #ând )are îi (%ate a(!rea vi"ea"!
i$(%rRtana de a de)ela )%re)t între (%ve/te şi realitate* )!)i
/uRAie)ii (%t avea* )ât )u(rinde* 5ante"ii* i$a#inaie* e5e)t
(la)eA%* A%li (/i?i)e* e6?iAii%ni/$* v%r /! atra#! atenia /au* (ur
şi /i$(lu* /e '%a)!1 Şi a)e/t lu)ru nu e/te del%) /i$(lu (entru
)er)et!t%ri1
Se v%rAeşte a"i în lu$e* t%t $ai $ult* de (eri)%lul în)!r)!rii
e6)e/ive )u ener#ie ne#ativ! a (er/%anei* dar şi a (lanetei* d%vedit
a"i )a )el $ai #rav /tre/1 Or* al!turi de $arile şi /tu(idele n%a/tre
#reşeli* (%lu!rile de t%t 5elul3 )?i$i)e* 5i"i)e* radi%a)tive* (%luarea
)u ne#ativ a )reierului n%/tru O/tre/uri* ur!* /enti$ente ne#ative
diRver/eP e/te en%r$!* )a şi (%luarea )u ne#ativ a Terrei*
%r#ani/$ viu şi vulneraAil* )u$ ni)i nu )redea$1 E6i/t! te$eri* t%t
$ai e6(ri$ate* )! (ra#ul de /u(%rtaAilitate e/te (e )ale /! 5ie
atin/1 O$ - P!$ânt - C%/$%/ S % le#!tur! intrin/e)! (uterni)!*
e/enial! şi )u 5eed-Aa)<1 De )e ne $ir!$G Marii iniiai şi Reli#ia
v%rAeau de $ult de HO$ - P!$ânt - CerI1 Nu ne $ai $ir!$1
I$(%rtant e/te /! #ândi$ /i/te$i)* #l%Aal* (re-di)tiv* dar şi ?%li/ti)
- )%re)t adi)!* )%$(le6itatea vieii* Natura )ea ne)u(rin/! şi
HO$ul* a)e/t ne)un%/)utI* )!)i* în)! e/te din (!)ate adev!rat!
'ude)ata de val%are a lui Ale6i/ CarreL
Şi* D%$nul (r%5e/%r univer/itar d%)t%r Du$itru C%n/tantin-Dul)an*
re(utatul neur%l%# şi (/i?iatru* )u de/)?ideri a$(le de 5il%/%5ia
ştiinei* a/ta 5a)e1 Cu % %ne/t! a)uratee ştiini5i)!* )u
re/(%n/aAilitate şi de/i#ur* )u 5%arte $ult )ura'1 Iar in/tru$entele
ştiini5i)e adu/e /unt de e6)e(ie şi a(arin* )lar* l%#i)ii ?%li/ti)e*
#ândirii /u(eri%are* elevate* /i/te$i)e* ?%l%#ra5i)e* inte#rat%are şi
5!urit%are - )u$ /(une E(i/te$%l%#ia - de Adev!r1 Setul
ar#u$entel%r ştiini5i)e (u/ la di/(%"iie $inii n%a/tre e/te A%#at*
variat* de ulti$! %r!* a(arinând di5eritel%r ştiine (arti)ulare* $ai
ale/ de vâr5* şi (r%venind din a$Aele )ulturi3 %))idental! OEur%(a*
SUA* Canada* Ru/iaP şi %riental! OC?ina* IndiaP1 C!i di5erite* ai "i)e*
dar nu di/'un)te întru Adev!r* )!)i ele* )ul$ea* a/t!"i în)e( /! /e
a(r%(ie (rin )eea )e a5ir$!1
Marile întreA!ri )%ntinu! )a un lait$%tiv3 de )e ne naşte$G De )e
$uri$G De unde veni$ şi în)%tr% ne du)e$G Marile e/ene /unt
/u(u/e inter%#aiei şi a"i* )a-nt%tdeauna* de $arile /(irite din
Ştiin! /au din Jil%/%5ie %ri de )%(ii1 C!)i şi unii şi alii /unt li(/ii de
in?iAiii* e6tre$ de )uri%şi şi 5%arte de/)?işi (entru a)el* $ereu*
Hde )eGI1
Nu ştiu )ât! Cun%aştere ne e/te în#!duit!* )!)i /-a v!"ut )e a 5!)ut
%$ul de/)?i"ând De/a#a U)eni)ului Er!'it%r* )ând a (u/ $âna (e
at%$1 Se vede )e 5a)e* de'a* în #eneti)!* /e vede )u$ ştie şi nu
ştie #e/ti%na (uterea Ştiinei Mari )e-i )%n5er!* )ate#%ri)* % uriaş!
5%r!* )e-$Aat!* #âdil! vanit!i şi a(rinde (ati$i1
C?inte/ena di/)ur/ului (r%5e/%rului Du$itru C%n/tantin-Dul)an*
a6ul )ru)ial al 5%arte intere/antei D-/ale )!ri )are* )u /i#uran!* va
/târni vii di/)uii OAdev!rul /e naşte din $aieuti)!QP e/te %$ul* dar
%$ul între#* %$ul /i/te$ de /i/te$e* %$ul ?%li/ti)* %$ul
/(irituali"at* v!"ut )u t%ate valenele /ale intrin/e)i* de le#!tur!3
P!$ântul S Natur!* $ediu* /%)ietate* ali$entaie* ?aAitat* 5a$ilie
şi alte nev%i 5unda$entale şi Cerul S Univer/ul şi a)el HCevaI*
HCinevaI* a)ea Inteli#en! )%/$i)! re#!/it! în 5ie)are 5iin! vie1
A)el HCevaI* HCinevaI* a dat )%nştiinei n%a/tre un )reier şi
)reierului un )%r( - /(une Du$itru C%n/tantin-Dul)an - şi el )reierul
şi ea )%nştiina O)are nu e/te d%ar % e$anaie a )reieruluiQP
)%ntr%lea"! 5ie)are $%le)ul! şi at%$* 5ie)are )uant!* 5ie)are
viAraie1
Se 5a) re5eriri )u ar#u$ente /%lide la re/ur/ele n%a/tre latente
adân) în#r%(ate în n%i* )are "a) neutili"ate O5%l%/i$ d%ar 9,T din
)reierul n%/truQ Iar alte )er)et!ri v%rAe/) de d%ar +TP1 Prin
i$a#erie $ental! a)e/tea (%t 5a)e H$inuniI în vinde)!rile
/(e)ta)ul%a/e* )?iar şi în A%lile in)uraAile1 I$a#eria $ental!
de)lanşat! şi (u/! la treaA! (rin intenia v%inei* (rin (er/everenta
re(et!rii şi în)rederea de(lin! a reuşitei* deAl%)?ea"! a)e/te
re/ur/e a/)un/e3 )alit!i* (%tente* #ene /au (!ri de ADN )e nu
erau utili"ate şi ar 5i (utut r!$âne a/t5el (ân! la $%arte1
Du$itru C%n/tantin-Dul)an v%rAeşte de A%#!ia şi (uterea $arelui
ne)un%/)ut )are e/te SuA)%nştientul şi )are de la Jreud* Mun# şi
Adler în)%a)e a 5%/t ne#at aiurea* de (rea $ulte %ri1 E%ina e/te
HRe#inaI* )!)i* v%rAa D%$nului Adler devenit! le#e* 5iind)! era de
5a(t le#e3 HIntre d%tare şi v%in! învin#e* înt%tdeauna* v%inaQI De
)eG Pentru )! v%ina* /u/inut! de % $%tivaie 5er$!* )lar!*
(er$anent! şi vie* deAl%)?ea"! t%)$ai a)e/te 5%re latente* )e "a)
în n%i* în 5ie)are1
Dar )en"ura )%nştiinei nu e/te înt%tdeauna AeneR5i)! 5iind)! e/te
?r!nit! de $entalitatea e(%)ii şi nivelul din )li(a a)eea a
de"v%lt!rii Cun%aşterii şi a)u$ e/te )lar - /(une (r%5e/%rul Du$itru
C%n/tantin-Dul)an )u$ (%t 5i Al%)ate a)e/te re/ur/e1 E/te Al%)at
a))e/ul la /5era e6tra%rdinar! a SuA)%nştientului )are /t%)?ea"!
atât de $ulte in5%r$aii )e n-au 5%/t în)! (r%)e/ate de C%nştient şi
unele ni)i nu v%r 5i a))e/ate vre%dat!1 A)%l% /unt în/)ri/e şi
(r%#ra$ele )u )are a$ venit (e lu$e* re/ur/ele* 5%rele şi )alit!ile
n%a/tre latente de )are* evident* nu şti$ ni$i)1 A)%l% /unt şan/e
reale (entru vinde)!ri* /%luii la (r%Ale$e* )!i /(re Su))e/1 Din
(!)ate un intele)tual (rea /%5i/ti)at şi (rea /)e(ti)* )u #ândire
d%ar )arte"ian%-ne@t%nian!* nu are )u$ )rede a/ta* nu (%ate şi*
de)i* îşi anulea"! din /tart şan/ele de vinde)are* de aut%de(!şire
şi* (%ate* de /u))e/1 E/te Al%)at* în a)elaşi 5el* şi a))e/ul /(re
Câ$(ul in5%r$ai%nal Univer/al şi a/ta în/ea$n!* iar!şi* % (a#uA!
i$en/!1 C!)i 5iina e/te le#at! de HSur/a (ri$ar!I* nu de#eaAa /-
au e6ta"iat (%eii )ei #eniali )ând au /)ri/ )! %$ul e/te /)ul(tura
S%arelui şi a P!$ântului111 Univer/ - P!$ânt - Cer 111 Cer - P!$ânt şi
tu 111 A/t!"i ni)i un %$ de ştiin! )are )un%aşte 5i"i)a )uanti)!*
#eneti)a de ulti$! %r!* P/i?%)iAerneti)a şi alte ştiine* nu /e (%ate
înd%i de deter$inarea n%a/tr! )%/R$i)!1 Medi)ina tradii%nal!
)?ine"! şi 5il%/%5iile %rientale ştiau a/ta de D,,, de ani* dar a(%i şi
un 5il%n al 5il%/%5iei %))identale* şi* evident* Reli#ia1
HCeea )e #ândi$* a)el )eva deveni$QI - enun! Du$itru
C%n/tantin-Dul)an un $are Adev!r1 C!)i 5%)aRli"area (e )eva*
adu)e întrea#a ener#ie a)%l% şi* la nev%ie* % ia din Câ$(ul
in5%r$ai%nal Univer/al1 HUnde e/te #ândul* a)%l% e/te ener#iaQI S!
$ai )%$ent!$ )ât #reşi$ a/t!"i )ând ne (re%)u(!* (er$anent*
$ai $ult #ândul
C?inte/ena di/)ur/ului (r%5e/%rului Du$itru C%n/tantin-Dul)an*
a6ul )ru)ial al 5%arte intere/antei D-/ale )!ri )are* )u /i#uran!* va
/târni vii di/)uii OAdev!rul /e naşte din $aieuti)!QP e/te %$ul* dar
%$ul între#* %$ul /i/te$ de /i/te$e* %$ul ?%li/ti)* %$ul
/(irituali"at* v!"ut )u t%ate valenele /ale intrin/e)i* de le#!tur!3
P!$ântul - Natur!* $ediu* /%)ietate* ali$entaie* ?aAitat* 5a$ilie şi
alte nev%i 5unda$entale şi Cerul S Univer/ul şi a)el HCevaI*
HCinevaI* a)ea Inteli#en! )%/$i)! re#!/it! în 5ie)are 5iin! vie1
A)el HCevaI* HCinevaI* a dat )%nştiinei n%a/tre un )reier şi
)reierului un )%r( - /(une Du$itru C%n/tantin-Dul)an - şi el )reierul
şi ea )%nştiina O)are nu e/te d%ar % e$anaie a )reieruluiQP
)%ntr%lea"! 5ie)are $%le)ul! şi at%$* 5ie)are )uant!* 5ie)are
viAraie1
Se 5a) re5eriri )u ar#u$ente /%lide la re/ur/ele n%a/tre latente
adân) în#r%(ate în n%i* )are "a) neutili"ate O5%l%/i$ d%ar 9,T din
)reierul n%/truQ Iar alte )er)et!ri v%rAe/) de d%ar +TP1 Prin
i$a#erie $ental! a)e/tea (%t 5a)e H$inuniI în vinde)!rile
/(e)ta)ul%a/e* )?iar şi în A%lile in)uraAile1 I$a#eria $ental!
de)lanşat! şi (u/! la treaA! (rin intenia v%inei* (rin (er/everena
re(et!rii şi în)rederea de(lin! a reuşitei* deAl%)?ea"! a)e/te
re/ur/e a/)un/e3 )alit!i* (%tente* #ene /au (!ri de ADN )e nu
erau utili"ate şi ar 5i (utut r!$âne a/t5el (ân! la $%arte1
Du$itru C%n/tantin-Dul)an v%rAeşte de A%#!ia şi (uterea $arelui
ne)un%/)ut )are e/te SuA)%nştientul şi )are de la Jreud* Mun# şi
Adler în)%a)e a 5%/t ne#at aiurea* de (rea $ulte %ri1 E%ina e/te
HRe#inaI* )!)i* v%rAa D%$nului Adler devenit! le#e* 5iind)! era de
5a(t le#e3 HIntre d%tare şi v%in! învin#e* înt%tdeauna* v%inaQI De
)eG Pentru )! v%ina* /u/inut! de % $%tivaie 5er$!* )lar!*
(er$anent! şi vie* deAl%)?ea"! t%)$ai a)e/te 5%re latente* )e "a)
în n%i* în 5ie)are1
Dar )en"ura )%nştiinei nu e/te înt%tdeauna AeneR5i)! 5iind)! e/te
?r!nit! de $entalitatea e(%)ii şi nivelul din )li(a a)eea a
de"v%lt!rii Cun%aşterii şi a)u$ e/te )lar - /(une (r%5e/%rul Du$itru
C%n/tantin-Dul)an )u$ (%t 5i Al%)ate a)e/te re/ur/e1 E/te Al%)at
a))e/ul la /5era e6tra%rdinar! a SuA)%nştientului )are /t%)?ea"!
atât de $ulte in5%r$aii )e n-au 5%/t în)! (r%)e/ate de C%nştient şi
unele ni)i nu v%r 5i a))e/ate vre%dat!1 A)%l% /unt în/)ri/e şi
(r%#ra$ele )u )are a$ venit (e lu$e* re/ur/ele* 5%rele şi )alit!ile
n%a/tre latente de )are* evident* nu şti$ ni$i)1 A)%l% /unt şan/e
reale (entru vinde)!ri* /%luii la (r%Ale$e* )!i /(re Su))e/1 Din
(!)ate un intele)tual (rea /%5i/ti)at şi (rea /)e(ti)* )u #ândire
d%ar )arte"ian%-ne@t%nian!* nu are )u$ )rede a/ta* nu (%ate şi*
de)i* îşi anulea"! din /tart şan/ele de vinde)are* de aut%de(!şire
şi* (%ate* de /u))e/1 E/te Al%)at* în a)elaşi 5el* şi a))e/ul /(re
Câ$(ul in5%r$ai%nal Univer/al şi a/ta în/ea$n!* iar!şi* % (a#uA!
i$en/!1 C!)i 5iina e/te le#at! de HSur/a (ri$ar!I* nu de#eaAa /-
au e6ta"iat (%eii )ei #eniali )ând au /)ri/ )! %$ul e/te /)ul(tura
S%arelui şi a P!$ântului111 Univer/ - P!$ânt - Cer 111 Cer - P!$ânt şi
tu 111 A/t!"i ni)i un %$ de ştiin! )are )un%aşte 5i"i)a )uanti)!*
#eneti)a de ulti$! %r!* P/i?%)iAerneti)a şi alte ştiine* nu /e (%ate
înd%i de deter$inarea n%a/tr! )%/R$i)!1 Medi)ina tradii%nal!
)?ine"! şi 5il%/%5iile %rientale ştiau a/ta de D,,, de ani* dar a(%i şi
un 5il%n al 5il%/%5iei %))identale* şi* evident* Reli#ia1
HCeea )e #ândi$* a)el )eva deveni$QI - enun! Du$itru
C%n/tantin-Dul)an un $are Adev!r1 C!)i 5%)aRli"area (e )eva*
adu)e întrea#a ener#ie a)%l% şi* la nev%ie* % ia din Câ$(ul
in5%r$ai%nal Univer/al1 HUnde e/te #ândul* a)%l% e/te ener#iaQI S!
$ai )%$ent!$ )ât #reşi$ a/t!"i )ând ne (re%)u(!* (er$anent*
$ai $ult #ândul
)el r!u - an#%a/e* r!"Aun!ri* $e/)?in!rii* #ri'i* ti)!l%şii de-a
dre(tulG Ulti$ul #ând înainte de a ad%r$i e/te )el )e tre)e în
SuA)%nştient* )are-l e6e)ut!* aut%$at )a (e % )%$and!
i$(la)aAil!* )! e/te Aine /au nu (entru e$itent1 Or* )are e/te
a)e/t #ândG Fri'a 5a)turil%r #rele* a nereuşitei OH(re)i/ nu-$i
ie/eQIP* 5ri)a de (r%Ale$ele a(!/!t%are la )are* (ar)!* nu le d!$
de )a(!t O)!)i H(re)i/ nu-$i ie/eQIP* #el%"ii* r!"Aun!ri* invidii*
ran)?iuni* 5ru/tr!ri* r!"Aun!ri* $e/)?in!rii* ti)!l%şii* 5ri)i - 5ri)i - 5ri)i
şi ne5eri)iriQ 111 un )aru/el de 5ri)i* neîn)redere şi ne5eri)ireQ HCeea
)e #ândi$* a)el )eva deveni$I - /(une Du$itru C%n/tantin-
Dul)an1 P%ate înele()iunea (%(ular!* de a)eea a şi /t%)at de
/e)%le3 HUn ne)a" nu vine ni)i%dat! /in#urQI1 Da* /unte$ nişte
an#%a/ai şi nişte ne5eri)iiQ Sau* (%ate* nu ne-a /(u/ ni$eni (ân!
a)u$* )%nvin#!t%r )ât #reşi$G Şi de )e #reşi$G O$ul are nev%ie
de e6(li)aii* a/ta eQ Sau a$ 5%/t de (rea $ulte %ri de"a$!#ii de
şarlatanii )are )red Ştiina un Aulevard şi (e n%i nişte tre)!t%ri $ai
uş%r de (!)!litG Sau i-a$ )re"ut (rea $ult (e 5il%/%5ii )are ne-au
/(u/ )! nu$!rul n%/tru )r%$%"%$i) e/te an#%a/a şi nu S(eranaG
S(erana ne vine* de/i#ur* de la )%ne6iunea )u a)el HCevaI -
HCinevaI )are /e re#!/eşte şi-n n%i* (rin /)ânteia a)ea divin!1 Iar
n%ile de/)%(eriri (rivind (r%(riet!ile )reierului* la )are (r%5e/%rul
Du$itru C%n/tantin-Dul)an /e re5er! (e lar#* )u )%n/e)ine de
neA!nuit* (%t 5i ar#u$ente (ere$(t%rii1 Oa$enii au )reierul
(r%#ra$at )a /! )read!* /(un re)entele )er)et!ri în Neur%Ai%l%#ie
din Suedia* Jrana şi Canada* )!)i di/(un de $i)r%$%le)ule*
/tru)turi şi (%/iAilit!i de re)e(tare a in5%r$aiei tran/)endentale1
E )lar! şi /tati/ti)a a)tual!* la nivel $%ndial3 )redin)i%şi S -DT*
atei S 9DT* )reştini S 7DT* $u/ul$ani

S +,T* ?induşi S 92T* )%n5u)ianişti S 8T* Audişti S 8T* iudai)i S
9T1
Clar şi )! ru#!)iunea şi )redina /unt re$edii $ira)ul%a/e )!di
a)i%nea"! în )reier )a un an6i%liti) (uRterni) de"v%ltând a)elaşi
)?i$i/$ )%ntra an6iet!ii - /(un Ni)%la/ Rev%> şi I/aAelle B%urdial*
re(utai neur%Ai%l%#i* )are în +,,D au 5!)ut v%#!* de/)%(erind )!
/(iritualitatea e/te (re"ent! în )reierul n%/tru (rin în/!şi
/tru)turarea lui1
J%arte )lar şi 5a(tul3 H)%nştiina nu $ai (%ate 5i reRdu/! nu$ai la
)ir)uitele neur%naleQI - /(une (r%5e/%rul Du$itru C%n/tantin-
Dul)an1
Sunt)un%/)ute*a"i*e6(eri$enteletran/)endentale - ni /e /(une -
tr!ite de %a$eni în /t!ri tran/(er/%nale* de )%nştiin! $%di5i)at!*
de $%arte )lini)!* /ituaii aA/%Rlut )uri%a/e de a))e/ la in5%r$aii
e6tra/en"%riale1 A)e/te e6(eriene (ar in)rediAile* (ar irai%nale*
ina))e(taAile da)! le (riveşti din un#?iul de vedere al #ândirii
)arteR"iene şi ne@t%niene* Aa* une%ri* )?iar şi alt5el1 Dar ele*
a5l!$* /unt t%t $ai $ulte*; /e (etre) (e di5erite $eridiane ale
#l%Aului* la (er/%ane de di5erite )ulturi* $edii /%)iale şi
edu)ai%nale* de di5erite vâr/te şi /e6e1 SuAie)ii /unt )%$uni)ai şi
/tudiai de /(e)ialişti de $are )rediAilitate* #raie #irului
)%$(etenei l%r (r%5e/i%nale - (re)i"ea"! (r%5e/%rul Du$itru
C%n/tantin-Dul)an* %r a/ta e/te şi $ai intere/ant1 Ce (%i /! /(uiG
S! ne reînt%ar)e$* )a /! ne /alv!$ la înele()iunea şi "â$Aetul
/tr!$%şil%r latiniG OHUui/ )u/t%diet )u/t%de/GIG HŞi )ine îi va (!"i
(e (a"ni)iGIP1 Nu* $ai Aine la HAdev!rul e/te )%(ilul ti$(uluiI1
Şi a(%i* e dre(t )! e6(eriene )iudate /unt /e$nalate (e
t%tV(ar)ur/ul I/t%riei %$enirii şi nu au 5%/t elu)idate ni)i (ân! a"i3
Ale6andru )el Mare avea vi/e (re)%#nitive* in)lu/iv de/(re a/ediul*
de $ai a(%i* al T>rului* la 77+ î1 C?ri/t%/; $ira)%lele din ti$(ul
)ru)iaRdel%r* )adavrele inta)te du(! ani ale un%r /5ini*
(re"i)eRrile )e i /-au 5!)ut lui Na(%le%n B%na(arte* )iud!eniile
(aran%r$ale ale lui C?arle/ Di)<en/* )eleArul vi/ (re$%-nit%r al lui
AAra?a$ Lin)%ln* e6(erienele (aran%r$ale Oin)lu/iv
de)%r(%rali"areP a/u$ate )?iar de Cari Mun#* $e/a'ul
e6tra/en"%rial re)e(tat de W3 C?ur)?ill în ti$(ul
A%$Aarda$entului L%ndrei* şi )are i-a /alvat viaa* rea)iile
(lantel%r la #ândurile %$ului Oe5e)tul Ba)</terP* /traniet!ile
(%ve/tite de %a$eni în re#re/ie (r%#re/iv! ?i(n%ti)!* dete)tivii
(aran%r$ali )are a'ut! (%liiile un%r !ri* )u$ a 5%/t )eleArul
)larv!"!t%r %lande" Ferard Cr%i/et Oanii 9C:,P* /%li)itat (e/te t%t în
lu$e* anu$ite )%in)idene /tranii et)1 et)1 et)* li/ta ar (utea 5i
lun#!* într-adev!r* $ai ale/ în ulti$ele de)enii1
în)! % dat! - HAdev!rul e/te )%(ilul ti$(uluiI1
V
V V
Du$itru C%n/tantin-Dul)an e/te (re"ent în a)ea/t! )arte nu d%ar
)a %$ de ştiin! de e6)elen!* neur%l%# şi (/i?iatru* /(irit elevat*
$inte i/)%dit%are şi )uri%"itate te$erar!* aşa )u$ l-a$ )un%/)ut
)u t%ii şi în v%lu$ul /!u Inteli#ena $ateriei* )are a 5!)ut v%#!1
II #!/i$ în (ri$ele )a(it%le )u )%ndeiul de /)riiRt%r* (lin de iuAire*
re/(e)t şi #ratitudine (entru Ma$a /a* Tat!l /!u şi /atul /!u dintre
dealuri* (re"entat )u 5ar$e) şi talent* aşa )u$ era (e-atun)i*
/i$A%lul /atului r%$âne/)* de 5a(t* din )are t%i ne tra#e$ /eva*
)!)i* v%rAa lui Bla#a* t%i veni$* (ân! la ur$!* dintr-un /at1
Satul a)ela* )u $%rala /a r%Au/t!* )u inteli#enele /ale
ne(relu)rate* dar autenti)e şi a/)uite* )u A%#!ia tradiiil%r şi
)utu$el%r aA/%lut /(lendide* )u vi/ele şi /(eranele %a$enil%r
Ale/te$ate /! nu /e î$(linea/)! de)ât* eventual rari//i$* (rin
)%(iii )u n%r%)* iuAii de Ur/it%arele Bune şi )are i-au du/ la %raş* la
univer/it!i şi în AiAli%te)ile lu$ii1 Ce )ur!ie /u5letea/)! (%ate 5i în
/!tu)ul r%$âne/) (ierdut în ne#uri* )âi! 5ru$u/ee* )ât! trud!*
)ât! renunare şi )ât /a)ri5i)iuQ P%i /! nu 5a)i % (le)!)iune /5i%a/!*
(lin! de re/(e)t şi real! ad$iraieG
Ei* da 111 HCerul în/telat dea/u(ra şi Le#ea M%ral! în n%iI - /(unea
0ant* (ar)! anu$e (entru %$ul /atului de atun)i1 C!)i %$ul de la
%raş a"i* de $ulte %ri $a?ala#iu n%t%riu )?iar da)! l%)uieşte în
)entru* "i)e rân'ind3 HCerul în/telat dea/u(ra* ei şiGI
V V V
De/tinul de )er)et!t%r* de /)riit%r* de 5il%/%5* )a de alt5el de )reat%r
în %ri)are d%$eniu* nu iX9 ale#i* te ale#e el1 Şi ni)i nu te (%i %(ri
/! nu de/)?i"i uşi )ând le ve"i în)?i/e în 5a!1 Nu (%i ni)i eluda
di$en/iunile* deşi nu t%ate-/ ale %$ului* ni)i nu (%i %(ri ti$(ul în
l%)1 Fândirea )a şi Cun%aşterea treAuie /! /e $işte* /! /e înale şi
t%t nu-i de/tul de /u/1
Du$itru C%n/tantin-Dul)an /i$te* (er5e)t* a)e/te )?e$!ri şi le
%n%rea"! 5ru$%/* î$(linindu-le )u %ne/tiRtatea ştiinei de )are
di/(une* )u )uri%"itatea #ândirii /ale înalte şi )u d%rina de a ur$a
)alea drea(t!1 La% Yi /(unea3 HCând %a$enii (ierd )alea
adev!rat!* îşi (ierd virtutea* a(%i îşi (ierd drea(ta 'ude)at! 111I1
A(%iG &a%/ul1 Or* a)u$* t%i avere i$(re/ia de ?a%/ $%ral în lu$e*
de )!i în)ur)ate* deşi şti$ a"i* atâtea1
Şi t%tuşi* nu şti$ $ulte3 din n%u lait$%tivul )e e/te viaa şi )e e/te
$%arteaG Ce e/te a(aG De unde veRni$ şi unde ne du)e$G Care
e/te /en/ul n%/tru în lu$eG Ce-n/ea$n! e6(erienele /tranii
de/)ri/e de atâtea (er/%aneG
Şi t%tuşi* şti$ $ulte3 şti$ 5i"i)! )uanti)!* şti$ )! t%tul e )â$(*
)uant!* viAraie* şti$ #eneti)! (ân! la #en%$* şti$ )! ti$(ul e/te
Ai%l%#i)* 5i"i)* (/i?%l%#i) şi )%/$i)* şti$ /i/te$e /%lare*
#ala6ii*NUniver/ entr%(ie şi Univer/ ne#entr%(i)1 Şti$ r!/(unde* în
/5ârşit )%re)t* (rin Pa/teur şi ali Aa)teri%l%#i şi viru/%l%#i* $ai n%i*
ve)?ii întreA!ri $edievale de /u)it $ini şi )are (!rea i$Ae)il! de-
a dre(tul3 H)âi dra)i (%t /ta (e % #!$!lie de a)GI Şti$ de/(re
?%l%#ra$e şi L%#i)a ?%li/ti)!* şti$ de/(re )reier )! e 5%l%/it 5%arte
redundant* )! neur%nii (%t /! /e na/)! $ereu* şti$1111 E $ultG E
(utinG S)ient%l%#ii /(un3 HA/t!"i /e ştie $ai $ult şi $ai $ulte
de)ât /-a ştiut vre%dat!QI OareG C!)i* (e )!i revelate Reli#ia şi
$arii iniiai* $arile /(irite din Orient şi O))ident* /e (are )! ştiau*
de$ult* nişte e/ene de )aliAru* (e )are a)u$ n%i le de/)%(eri$*
(e rând* ui$ii1
HDa)! t%i $%r* în/ea$n! )! a/ta /e (%ate 5a)eQI -"â$Ai$ )u
5il%/%5ul )el )u u$%r* )a /! ne înl!tur!$ 5ri)a* )!)i* deşi /e t%t
$%are de $ii de ani nu ne-a$ %Aişnuit )u a/ta1 Şi %ri)ât ar 5i %$ul
de ateu* 5iind)! /unt de/tui (e (lanet! O9DTP* t%at! lu$ea* dar
aA/%lut t%at! lu$ea* )rede /au $!)ar /(er!* în /e)ret* )! lu)rurile
nu /e terR$in! ai)i1 P%ate )a /! (ute$ /u(%rta viaa* )a /! (ute$
tr!i liniştii* )a /! (ute$ 5i 5eri)iiG Sau* v%rAa D-lui Jreud*
SuA)%nştientul n%/tru ştie $ai $ulte şi $ai $ult de/(re $%arteG Şi
5iind)! t%i vre$ /! şti$ de/(re Eiit%Rrul viit%rului )e vine
i$(la)aAil* ne $ir!$ )! în)er)!$ /! 5a)e$ (aşi /au )?iar /alturi*
/! de/)?ide$ uşi* /! 5%r!$ tainie /e)rete* /! intr!$ (e #ea$* (e
?%rn* (e #aura )?eii /(re a l!$uri )eva şi )! (entru a/ta (une$ la
A!taie t%t )e ne vine-n a'ut%r de/(re ŞtiineG
Cât de/(re Reli#ie* ea ne-a %Aişnuit )u #ândul )! $%artea e/te )ea
$ai i$(%rtant!* e tre)ere )!tre HCevaI1 De a)eea )ei $ai trişti*
$ai an#%a/ai şi $ai ne5eri)ii /unt )ei )are nu )red1 Ei /e vinde)!
$ai #reu şi tr!ie/) $ai (uin* /(un /tati/ti)ile /eri%a/e1
De/i#ur* aler#ând din %ri"%nt în %ri"%nt* %$ul (%ate de/)?ide a"i
n%i (%ri de Cun%aştere* a(ar n%i întreRA!ri* r!$ân în)! şi din )ele
ve)?i de/tule1 De )e %a$enil%r Auni (are /! li /e întâ$(le t%t 5elul
de lu)ruri rele* /u5eRrine* u$iliri şi ne5eri)iriG - /e-ntreaA! şi %$ul
/i$(lu şi /avantul* aA/%lut )%ntrariai1 De )e /(re E6itu/ %$ului îi
e/te dat /! /u5ere u$ilina ne(utinel%r de t%t 5elul* inR)lu/iv a
de$enel%r /enile* de di5erite #rade* )are-l tran/R5%r$! nu d%ar
într-% 'alni)! vi)ti$!* dar îi şi 5a)e !nd!ri de$nitatea (e )are a
)%n/truit-% )u #ri'! % via!* Aa $ai $ult* )?inuindu-i (e )ei din 'ur*
de %Ai)ei (e )ei )are îi iuAeşte $ai $ultG De )e ura e/te $ai
/tat%rni)! şi $ai (re"ent! de)ât iuAirea* deşi t%i a$ venit (e lu$e
într-% )li(! de iuAireG Şi* /e (are* "i)e re(utatul neur%l%# Du$itru
C%n/tantin-Dul)an )reierul n%/tru aşa şi e/te /tru)turat (entru
iuAiRre - ar$%nie - (a)e1 Par)! ni)i%dat! în devenirea 5iinei n-a
e6i/tat un a/e$enea Au#et uriaş şi $%n/tru%/ de ur!* ur!
(er$anent!* ur! #r%a/!* ur! )rân)en!* )u /au 5!r! $%tivaie* ur!
la t%ate nivelurile /%)iale* in)lu/iv în )elula /%)ial! - 5a$ilia1
In/tituia )!/!t%riei e/te a/t!"i în )!dere liAer!* tinerii nu $ai v%r
/! /e )!/!t%rea/)!* )ei )are % 5a) div%rea"! )ât ai "i)e HiuAire
etern!I* )%(iii devin $ar)ai* ne/u(rave#?eai şi la di/(%"iia
Aunului (la) a a#re/iunii $edia* )ea )are a luat-% r!u ra"na* /au a
/tr!"ii )are-i Hedu)!I* adu)ând la lu$in! in/tin)te (ri$are de %
vi%len! dra$ati)! de$ult în#r%(ate în under#r%undul /(e)iei1 De
)e ne A!l!)i$* in)%nştient* în t%t 5elul de )ri"e3 de ener#ie* de
$aterii (ri$e* de a(! dul)e* de ti$(* de /)%( et)* et)1 şi* (e/te
t%ate* )ea $ai #rav! - )ri"a $%ral!G Banii (lanetei* inteli#enele
(lanetei* ti$(ul %a$enil%r ei* /e /)ur# /(re %ri)e alt)eva1 De )eG
înl%)ui$ )ivili"aia n%a/tr!* la (r%(riu şi la 5i#urat )u % )ivili"aie de
(la/ti)* v%rAa re#retatului (r%51 Fe%r#e Palade - laureatul N%Ael*
urât! şi (eri)ul%a/!* )!)i* /tri)t% /en/u* /(unea D-/a* anual a(ar
D,, de A%li n%i )au"ate de /tre/uri* in)lu/iv de $a/ele (la/ti)e1 Ce
r%/t au "â$Aetul Hde (la/ti)I şi /enti$entele Hde (la/ti)IG Intr-%
e(%)! rev%lui%nar! a )%$uni)!rii /unte$ (e (un)tul de a eşua
t%)$ai în )%$uni)are1 E5e)t* (arad%6al şi )u$(lit* al $%dernit!ii*
a#l%$er!rii şi #l%Aali"!rii* Sin#ur!tatea* şi în/in#urarea /unt
re/i$ite a"i (e #l%A* 5%arte durer%/ )a şi alienarea (er/%anei* )e
5a)e rava#ii1 Sin#ur* în 5aa la(t%(ului /!u %$ul /e /i$te i"%lat într-
% lu$e virtual! (e e)ran şi* (ar)!* t%t $ai virtual! al!turi* la
/ervi)iu* în /%)ietate* a)a/!* A%$Aardat de un n%ian de in5%r$aii*
$a'%ritatea ne#ative şi 5%arte $ulte inutile* )are-l n!u)e/)1 Ni$eni
nu înele#e (e ni$eni* ni$eni nu are ti$( (entru ni$eni* ni$eni
nu iuAeşte (e ni$eni* ai "i)e* ni$eni nu )%$uni)! /in)er )u
ni$eni* )%l%rat* 5ru$%/* /en/iAil* )u în)!r)!tur! a5e)tiv! real!* atât
de ne)e/ar! 5iinei1 Stre/ul e/te )el )are )%ntea"! şi AanulQ Se6ul e
d%ar un /(%rt* (rea ade/ea* de)%(ertat de (%e"ie* r%$anti/$ şi
5i%r* )!)i în#erul nu te $ai (%ate atin#e )u % ari(! şi ni)i % 5!râ$!
de Cer nu $ai )%A%ar! (e (!$ânt1 Ni$eni nu d! ni$i)* ni$i) real*
ni$i) #rati/* ni$i) Aun* ni$i) 5ru$%/1 Or* Le%n Bl%> are a)eeaşi
dre(Rtate3 HNi)i%dat! nu /e ştie )ine d! şi )ine (ri$eşteQI1
Cri"a $%ral! de )%$uni)are* de iuAire* de (rietenie* de tandree*
de înele#ere* de )%$(a/iune* de re/(e)t* de /%lidaritate real! (e
(rin)i(ii şi idei şi nu (e intere/e de $%$ent /au (e Aani* )ri"a de
%$ene/) - /unt realit!i dure )are-i l%ve/) ne)ru!t%r Univer/ul
t!u interi%r1 C!)i t%ate /unt nev%i 5unda$entale ale %$ului nu
de#eaAa în/)ri/e în Pira$ida lui Ma/l%@ şi 5!r! de )are 5iina
/u5er!* /e 5ru/trea"!* Su(ereul /e rev%lt!* /e întri/tea"! şi /e
ne5eri)eşte - /(une P/i?%l%#ia de ulti$! %r! şi realitatea la "i1 Din
n%u3 la )e Aun t%ate a/teaG Când )e )%ntea"!* )u adev!rat Oşi a/ta
% /i$te %ri)ine în (rea'$a $%riiP /unt iuAirea* înele#erea* (a)ea
/u5letea/)! şi S(erana1
Da* e/te nev%ie* )?iar $are nev%ie* de % )%n-ştiin! n%u!
/u(eri%ar!* a %$ului şi a lu$ii* % )%nştiin! /(irituali"at!* şi (ute$
5a)e a/ta da)! vre$1 A$ avea 5%ra şi-a(%i ni)i nu /unte$* din
5eri)ire* /in#uri )u$ ne-a$ te$ut1
Stela-Maria Ivaneş D%)t%r în 5il%/%5ie
CUEZNTUL AUTORULUI
A$ (urtat în $inte a)ea/t! )arte )âiva ani* 5!r! /! îndr!"ne/) /!
% /)riu1 Era$ )%nştient de ş%)ul (e )are îl va (r%du)e* într-% lu$e
)are nu e/te în)! (re#!tit! /! a))e(te uş%r un alt adev!r de/(re
/ine* în a5ara )elui (e )are şi l-a în/uşit tradii%nal* )ultivat de
reli#iile )la/i)e* de in/tru)ia ş)%lar! şi i$(u/ de e6(eriena
)%$un!1
A v%rAi de/(re reli#ie* dar alt5el de)ât /e )iteşte în )!rile
)%n/a)rate* în/ea$n! /! /târneşti nedu$erirea a )el (uin d%u!
)ate#%rii de )itit%ri3 şi (e )ei )e )red la $%dul tradii%nal şi (e )ei
)e nu )red1
Cei )e )red la $%dul tradii%nal v%r 5i /ur(rinşi /! #!/ea/)!
de/)ri/! % alt! i$a#ine a Divinit!ii* aşa )u$ e/te /u#erat! de
ulti$ele e6(eriene şi %A/ervaii venite din laA%rat%arele %a$enil%r
de ştiin!1 Du(! )u$ v%$ vedea* e/te i$a#inea unui Du$ne"eu al
(!)ii* al ar$%Rniei* al iert!rii* al iuAirii (entru întrea#a %$enire*
indiR5erent de ra/!* reli#ie* /e6* /tare /%)ial! şi nu al
di/)ri$iRn!rii* al r!"Aun!rii şi al %/tilit!ii î$(%triva )el%r )are nu
)red /au î$(!rt!şe/) alte $%dalit!i de e6(ri$are /(iriRtual!1 E/te
un Du$ne"eu /ituat din)%l% de t%ate di/(uRtele te%l%#i)e* de
t%ate )%ntradi)iile ve)?il%r te6te )are au 5%/t ade/ea inter(retate
(!ti$aş şi (!rtinit%r de)lanRşând 5urii )are nu % dat! /-au /%ldat
)u r!"A%aie şi linşa' %riAil a $ii de %a$eni1 In )artea /a* Juri%şii
D%$nului* aut%rul* Fe%r#e/ Bl%nd* /)rie de/(re di/(utele aA/urde
dintre )at%li)i şi ?u#?en%i )are au )%ndu/ la )arna'ul din
HN%a(tea S5ântului Bart%l%$euI1 O /i$(l! di5eren! de ritual /au
de %(inie a 5%/t /u5i)ient! (entru a 5a)e /! )ur#! /ân#ele a $ii de
%a$eni* ne /(une aut%rul )itat1
A)eiaşi %a$eni v%r 5i (r%AaAil la 5el de $irai /! )itea/)! de/(re
eternitatea vieii la nivel de Univer/* $aniR5e/tat! în in5inite 5%r$e
de re$ateriaii"are* aşa du(! )u$ e/te /u#erat! în de/)rierile
5!)ute de /uAie)ii a5lai într-% /tare de )%nştiin! $%di5i)at! şi
)%n5ir$at! (rin d%)uR$entare* a)%l% unde a 5%/t (%/iAilK )a
realitate i/t%ri)! tr!it!1
Alii v%r 5i /ur(rinşi )! eu* %$ de )un%aştere ştiinRi5i)!* (r%5e/%r
univer/itar* ad$it /! v%rAe/) de/(re un Du$ne"eu (e )are ştiina
%5i)ial! îl nea#! )u ve?e$en!1
TreAuie /! (re)i"e" )! (er)e(ia $ea a/u(ra Divinit!ii e/te a)eea
a unei inteli#ene v!"ut! şi )a /ur/! şi )a %r#ani"at%are şi
)%%rd%nat%are de Univer/* aşa )u$ a$ de/)ri/-% în Inteli#ena
$ateriei1 Mai $ult /au $ai (uin* şi ştiina a)ade$i)! ad$ite
e6i/tena unei inteliR#ene în 5un)i%nalitatea lu$ii vii* dar e/te
v!"ut! )a e5e)t al ev%luiei* aşa )u$ a 5%/t de/)ri/! de Dar@in* şi
nu )a % /ur/! a a)e/tei ev%luii1
Eu /unt #ata /! a))e(t* ad littera$* t%ate )%n)e(Riile $ateriali/te
de/(re lu$e ale ştiinei %5i)iale da)! (%aRte %5eri un r!/(un/
(ertinent* )%nvin#!t%r* 5ie şi nu$ai la e6(erienele de/)ri/e în
a)ea/t! )arte1 Nu a$ (retenie $ai $ult1 îl a/i#ur (e )itit%r )! $i-
a$ în/uşit )%nştiin)i%/ t%ate n%iunile ştiini5i)e (redate în ş)%lile
(rin )are a$ tre)ut1 înd%iala $ea a în)e(ut în )li(a în )are a$ 5%/t
(u/ în 5aa un%r e6(eriene şi eveni$ente )are nu $ai (uteau 5i
e6(li)ate (rin (ri/$a datel%r ştiini5i)e ve?i)ulate %5iR)ial1 Atun)i
a$ înele/ )! S?a<e/(eare avea dre(tate )ând (rin v%)ea lui
&a$let îi /(unea lui &%raiu )! în Cer şi (e P!$ânt e/te )u $ult
$ai $ult de)ât $intea n%a/tr! (%ate )u(rinde1
Da)! aş 5i 5%/t /in#urul $art%r al un%r e6(eriene* /! le nu$e/)
/tranii* (entru )! nu /unt )%$une* $-aş 5i re/e$nat înd%indu-$!*
(r%AaAil* de /!n!tatea $ea $enRtal!* dar a/t5el de e6(eriene le-
au avut %a$eni de ştiin! )u un /tatut univer/itar in)%nte/taAil* din
âri )u un nivel de de"v%ltare ştiini5i)! Aine)un%/)ut* )u$ /unt
SUA* An#lia* Dane$ar)a* Ru/ia et)1
A)eşti %a$eni* $edi)i şi (r%5e/%ri univer/itari* tr!ie/) şi /unt %
$!rturie vie a )eea au e6(eri$entat şi au v!"ut1 Din $%tive )e nu
le detalie" a)u$* )%n)lu"iile l%r /unt i#n%rate şi neluate în /ea$!
de ştiina a)ade$i)!1 De%)a$dat!1
C%nştieni de i$(%rtana 5unda$ental! a )%n)luR"iil%r l%r (entru
înele#erea $%$entului i/t%ri) (e )are îl traver/ea"! %$enirea şi
în $%d de%/eAit (entru îneleR#erea viit%rului /!u* ei şi-au
î$(!rt!şit %(iniile în lu)r!Rrile ştiini5i)e şi în %(erele (uAli)ate
a/u$ându-şi ri/)ul de a a(are* )el (uin Ai"ari* da)! nu şi de a 5i
rene#ai de )!tre a(!r!t%rii 5erveni ai )%n)e(iei $ateriali/te
de/(re lu$e1
Pentru a 5i $ai )lar în )eea )e d%re/) /! e6(ri$ a)u$* v%i (re"enta
ai)i d%ar un /in#ur e6e$(lu* )el al (r%5e/%rului univer/itar de
(/i?iatrie* Brian L1 Wei//* )are lu)rea"! la un )entru $edi)al din
Mia$i OSUAP1
In )artea /a* Sa$e S%ni* Man> B%die/ OUn /in#ur /u5let* $ai $ulte
)%r(uriP* (uAli)at! în anul +,,2* de)i de/tul de re)ent* tradu/! şi la
n%i de editura J%r [%u O+,,8P* Brian L1 Wei// relatea"! deruta (e
)are a avut-% la în)e(utul )arierei /ale )a $edi) (/i?iatru )ând %
(a)ient! 5!r! tulAur!ri (/i?%ti)e* a5lat! într-% /tare de )%nştiin!
$%di5i)at! (rin ?i(n%"! indu/!* i-a relatat de/(re le#!Rtura
)au"al! dintre /u5erina )are a adu/-% la )%n/ult şi vieile /ale
anteri%are1 Sur(rin/ de )eea )e aude* realiR"ea"! )! ni$i) din
ştiina în/uşit! la univer/it!ile [ale
şi C%lu$Aia nu îl (%t a'uta în înele#erea a)e/tui )a"1 Re(etarea
ulteri%ar! a şedinel%r de tera(ie îi adu)e în)%ntinuu date de/(re
lu$i de/(re )are nu $ai au"i/e ni)i%dat!1
I$(re/i%nat de a)ea/t! întâ$(lare dat%rit! )!reia are /enti$entul
)! (!trunde într-un univer/ al $i/tereRl%r* utili"ea"! )a $et%d! de
inve/ti#aie a (a)ienil%r ?i(Rn%"a atât în /en/ re#re/iv* (entru a
le e6(l%ra tre)utul* )ât şi (r%#re/iv* din )uri%"itatea de a te/ta
(%/iAilitatea de (!trundere în viit%r1
Studiile (e )are le între(rinde îl )%ndu) la )%n)luR"ia )! $ulte din
A%lile a)tuale îşi au )au"ele în e6(eriene (e )are A%lnavii le /ituau
în alte viei* iar adu)erea l%r în $e$%ria a)tual! )%nştient! le
%5erea şi $i'l%)ul de vinRde)are1 Cu alte )uvinte $%dul de
)%$(%rta$ent (re"ent )%ndii%nea"! e6i/tena din viit%r* du(!
)u$ (re"entul e/te )%ndii%nat de )%$(%rta$entul din tre)ut1
P!/tr!$ în /uA)%nştientul n%/tru a$(renta tutur%r er%ril%r din
tre)ut (ân! în $%$entul în )are le )%nştienti"!$ şi le înl%)ui$ )u
/enti$ente de re#ret şi )%$(a/iune 5a! de )ei )!r%ra le-a$ #reşit*
ne /(une Wei//1 E/te )ert )! în /uA)%nştienetul n%/tru /unt
de(%"itate a$intiri* e6(e-riene* en#ra$e )are ne )%ndii%nea"!
#ândirea* )%$(%rRta$entul şi rea)iile în diver/e /ituaii de )are
nu /unte$ )%nştieni* nu şti$ înt%tdeauna în )e î$(re'ur!ri au
a'un/ a)%l%1 Prin indu)erea unei /t!ri de )%nştiin! $%di5i)at!* aşa
du(! )u$ (r%)edea"! Wei//* /e (er$ite adu)erea a)e/t%r
en#ra$e din $e$%ria in)%nştient! în lu$ina )%nştiinei1 Fene"a
a)e/t%r en#ra$e în ti$(ul un%r viei din tre)ut e/te d%ar %
alternativ! de r!/(un/1 O alt! alternativ! ar (utea 5i a)eea a
inv%)!rii )%n)e(tului de ar?eti( 5%r$ulat de C1F1 Mun#* în virtutea
)!ruia (!/tr!$ în /uA)%nştientul n%/tru ur$a tutur%r
eveni$entel%r tr!ite de #eneraiile )are ne-au (re)edat1 Are $ai
(uin! i$(%rtan! )e inter(retare %5eri$ a)e/t%r 5en%$ene1
C%nR/e)ina l%r tera(euti)! e/te )ea )are e/te de reinut* r%lul l%r
în vinde)area unei /u5erine (re"ente şi /e$ni5i)aia (e )are % au
în edi5i)area viit%rului1 Ştiind )! (rin (re"ent ne )%ndii%n!$
viit%rul* ni /e %5er! (%/iAilitatea de a-l $%dela (rin aut%)%ntr%lul
)%$(%rta$entului a)tual1 HEra$ entu"ia/$at* ui$it şi în5ri)%şat*
ne /(une Brian L1 Wei//1 Cine %are $! va )redeG Oare )redea$ eu
în/u$iG Era$ neAunGI
Mai de(arte* (%ve/teşte )! i-au treAuit (atru ani (ân! )e a avut
)ura'ul de a /)rie de/(re a)e/t /uAie)t1 HMi-era tea$!* /(une el* )!
v%i 5i e6)lu/ din )%$unitatea (/i?iatri)!* dar era$ din )e în )e $ai
/i#ur )! )eea )e /)riu era adev!rat1I
P%ve/tea (r%5e/%rului univer/itar Brian L1 Wei// nu e/te /in#ular!1
E/te şi (%ve/tea alt%r $edi)i şi univerR/itari )a David R1 &a@<in/*
Stani/lav Fr%5* Carl%/ Warter şi $uli alii* in)lu/iv a $ea1 A)eleaşi
e6(eriene venite /! r!/t%arne )%n)e(ii 5%r$ate (rin in/tru)ie
univer/itar!* a)eleaşi e"it!ri* întreA!ri* înd%ieli şi ri/)uri de a v%rAi1
J!r! e6)e(ie* $e/a'ele* in5%r$aiile (ri$ite (e a)e/te )!i de )!tre
t%i $edi)ii a$intii şi evident* nu nu$ai de )!tre ei* dar re5erina
n%a/tr! îi vi"ea"! în (riR$ul rând (e ei* ne v%rAe/) de/(re %ri#inile
%$ului şi ale Univer/ului* de/(re /tarea lu$ii a)tuale* de/(re
)%n/eR)inele /%)iale şi (lanetare ale )%$(%rta$entului u$an*
a)u$ şi în (er/(e)tiva 5%arte a(r%(iat!1
Când % $ultitudine de date* venite în a)elaşi ti$( şi în a)elaşi $%d
din )%luri atât de înde(!rtate ale lu$ii şi )ând t%ate )%nver#
)%ndu)ând /(re a)eleaşi )%nR)lu"ii* $ai (%t 5i %are i#n%rate nu$ai
(entru )! /unt în de"a)%rd )u )eea )e şti$G Şi a(%i* % e6(unere de
5a(te de %A/ervaie nu %Ali#! (e ni$eni /!-şi în/uşea/)! şi $%du
de inter(retare al aut%rului1 Ave$ a)u$ liAertatea de i #ândi )u
(r%(ria n%a/tr! $inte1 Cu a)e/t #ând* şi în a)e/ /(irit* a$ /)ri/
)ele )e ur$ea"!1 Dar şi )u /(erana de a 5 înele/ de )ineva1
Sunt (e de(lin )%nştient de i$(er5e)iunea 'udeR)!ii u$ane şi de
a)eea $! /u(un raiunii Univer/ului1 Sunt /i#ur )! a)eea e/te $ai
în#!duit%are1

CAPITOLUL 9
NOILE IPOSTAYE ALE CREIERULUI UMAN
Sunte$ 5iine d%tate )u raiune* )u % )%nştiin! a )!rei e6ten/ie ne-
a (er$i/ /! ne de/(rinde$ de /tri)ta de(enden! a naturii şi /! ne
edi5i)!$ % )ultur! şi % )iviRli"aie1 Creierul u$an e/te /in#ura
n%a/tr! /tru)tur! (er5%r$ant!* în ra(%rt )u )el al tutur%r )el%rlalte
5iine* )are ne (re)ed (e 5irul ev%luiei1 Nu$ai (rin )reier a$ 5!)ut
/altul /(re 5iina u$an! şi nu (rin t%talitatea )reieRrului n%/tru* )i
d%ar (rin )âteva ele$ente din anat%$ia /a3 nu$!rul de neur%ni*
înde%/eAi )ei de a/%)iaie din /tru)tura /)%arei )ereArale O)%rte6P
- /u(%rt al )a(a)it!ii n%a/tre de a rai%na1 In re/t a$ (utea /(une
)! nu /unRte$ (er5%r$ani la ni)i un )a(it%l1 Nu ave$ ni)i
vederea vulturului* ni)i au"ul del5inului* ni)i %l5a)ia 5elinel%r1 Ni)i
di#e/tia* ni)i i$unitatea nu atin# (er5%r$anele înRtâlnite la alte
niveluri Ai%l%#i)e1 Şi e/te un /en/ adân) ai)i1 Jie)!rei /(e)ii
ev%luia i-a adu/ a)ele /tru)turi anat%$i)e )a(aAile /!
înde(linea/)! 5un)iile i$(u/e de $ediul în )are a 5%/t %Ali#at! /!-
şi înde(linea/)! 5inalitatea şi /aRşi )%n/u$e e6i/tena1 De )e
a)elaşi $ediu a i$(u/* în 5un)ie de /(e)ie* /tru)turi di5erite* )ând
era de aşte(tat )a* a)eleaşi )au"e /! #enere"e a)eleaşi e5e)te*
e/te % alt! întreAare )e /e (%ate (une ştiinei1
E6(eriena )%$un! şi t%ate /ur/ele ştiini5i)e (leRdea"! (entru
ideea /u(re$aiei )reierului în )%ndiia
u$an!* în /taAilirea ra(%rtului dintre n%i şi /e$eni şi i (ri$ul rând
în (r%(ria n%a/tr! 5i"i%l%#ie1
C%n/ider ne)e/ar /! aA%rde" a)ea/t! /tru)tur* v!"ut! )a )ea $ai
)%$(le6! din Univer/* dintr-% alil (er/(e)tiv! de)ât )ea )la/i)!*
una din )are /! (utei de/(rinde )%n)lu"ia e6i/tenei /au aA/entei
unui /en/ î i/t%ria n%a/tr! )a şi a C%/$%/ului a )!rui )reaie /unten
Pân! în 9CC+ )reierul era v!"ut )a % $a/! ane t%$i)! în#?eat! la
5%r$a i$(u/! de de"v%ltarea / #eneti)!1 In )ei 98 ani )are /-au
/)ur/ de atun)i /-a (r% du/ % adev!rat! rev%luie ştiini5i)! în
)un%aşterea )reie rului1 Unii % )%$(ar! )u rev%luia (r%du/! de
Ein/tein îr 5i"i)!1
Şti$ a/t!"i* #ratie a)tualel%r $i'l%a)e de inve/tiR#aie )!
neur%nul* )elula de Aa"! a )reierului* nu e/te data la naştere %dat!
(entru t%at! viaa )i )! în (er$anen! /e na/) n%i neur%ni* )el
(utin în d%u! "%ne din )reier Aine (re)i"ate1
Şti$ de a/e$enea )! e6i/t! % relaie de deter-$inare între
)%ninutul )%#nitiv şi a5e)tiv al #ânduril%r n%a/tre şi între
$%delarea )reierului1 în (er$anen! )reieRrul n%/tru /e
$%delea"! anat%$i) şi Ai%)?i$i) în 5un)ie de )eea )e #ândi$* de
)eea )e /i$i$1 în)e(e$ /! îneRle#e$ $e)ani/$ele e)%ului
Aene5i) /au n%)iv al #ândirii n%a/tre a/u(ra )reierului şi i$(li)it
a/u(ra /!n!t!ii* nu nu$ai la nivel de individ* )i şi de univer/
în)%n'ur!t%r1 Ple)ând de la a)e/te %A/ervaii* )reierul ne a(are* în
$%d /ur(rin"!t%r* )a /u(%rt* )a Aa"a Ai%l%#i)! 5unda$ental! a unei
n%i /(iritualit!i* a unei n%i )%nştiine1 Da)! (ân! a)u$ )%dul de
)%$(%rta$ent /%)ial era di)tat d%ar de )%n/e)ine eti)e
)%nveni%nale şi de reli#ii - re(ere )el $ai ade/ea i#n%rate* $ai
ale/ a/t!"i* (entru viit%r /e întrevede % n%u! lu$in!* % n%u!
/(eran! venit! din (artea neur%-ştiinel%r )%#nitive şi a (/i?%l%#iei
)%#nitive1
Bulver/at!* derutat! de eveni$ente* )are % A%$RAardea"!
în)%ntinuu şi (e t%ate )analele* )%ntrariat! /au atra/! de $%de*
)are v%r /! d!râ$e t%ate $iturile )ulturii şi )ivili"aiei )la/i)e*
lu$ea (are /!-şi 5i (ierdut /en/ul* /! /)%at! din /uAteranele
inde)enei t%ate an%$aliile* (entru a le ridi)a la ran# de
n%r$alitate1
Şi în a)e/t #ali$atia/ al unei lu$i r!t!)ite* de/)%R(eri$ )! e6i/t!
în n%i % /tru)tur! )are ne /(une3 HŞi t%tuşi* viaa are un /en/QI1
î$i (r%(un /! aA%rde"* din a)ea/t! (er/(e)tiv!* n%ile date de/(re
)reierul n%/tru* aşa )u$ ne a(ar ele în lu$ina ulti$el%r )er)et!ri1
E%$ 5a)e % (ri$! %A/ervaie1 întrea#a /tru)tur! şi 5i"i%l%#ie (are
/! 5ie )reaia unei alte $ini* a unui ar?ite)t nev!"ut1 Ri/) /!-$i
/u(!r t%i )%n5raii şi Ai%l%#ii a5ir$ând )lar )! ev%luia nu a ur$!rit
(er5e)i%narea anat%$iei* din )are a re"ultat ulteri%r % 5un)ie* )i
inver/* din nev%ia de a /ati/5a)e % 5un)ie /-a )reat un /u(%rt
anat%$i)1
E%i aA%rda nu$ai din a)ea/t! (er/(e)tiv! di/)uRia* (entru )!
nu$ai a/t5el (ute$ avea % înele#ere a realit!ii )%$(lete1
Pe /)urt* în ter$eni de in5%r$ati)!* r%lul )reierului e/te a)ela de a
(r%)e/a* (relu)ra in5%r$aii venite atât din interi%rul %r#ani/$ului*
)ât şi din a5ara /a1 Pentru a (utea înde(lini a)ea/t! 5un)ie*
)%n/i/tena /a nu e/te a)eea a )ir)uitel%r inte#rate dintr-un
)%$(uter 5aAri)at de n%i* )i una 5%arte $aleaAil!1 La nev%ia /a de
/%5t i /-a i$(u/ % a/t5el de )%ndiie a ?ardului1 Pra)ti)* $a/a
)ereAral! (%ate 5i /trivit! d%ar )u 5%ra de a(!/are a unui de#et1
E/te uş%r de înele/ )e /-ar 5i întâ$(lat )u % /tru)tur! al t de
vulneraAil! da)! HnaturaI nu i-ar 5i H)%n/truitI )ui i )ranian! în )are
e/te în)?i/!1 Dar ni)i a)ea/ta n-ar 5i 5) t /u5i)ient!1 Miş)area Aru/)!
a )a(ului* i$(a)tul )u diver;3 %Aie)te ar 5i 5%/t /u5i)iente )a /! ne
trau$ati"e"e )reieri1 Şi atun)i* Har?ite)tulI nev!"ut l-a i$er/at* l-a
/)u5und;; într-% $a/! de li)?id nu$it în ter$eni ştiini5i)i li)?i
)e5al%ra?idian1 Şi a luat în)! % $!/ur! de (revederi a )reat
ventri)%lii )ereArali* )are /unt /(aii (line* d a/e$enea* )u a)e/t
li)?id )e5al%ra?idian1 Şi de )e a(! Pentru )! a(a e/te ela/ti)! la
i$(a)tul dintre )reier \ )utia %/%a/! a )raniului în ti$(ul $iş)!ril%r
Aruşte al )a(ului şi în a)e/t $%d )reierul e/te a(!rat1
Da)! a$ 5i rai%nat inver/* du(! )an%anele ev%lu i%ni/$ului în
(er)e(ia a)tual! ar 5i treAuit /! /(unerr )!* din $ultitudinea de
$utaii întâ$(l!t%are* a a(!rui un )%$(le6 de #ene )are a reali"at
a)ea/t! /tru)tur! anaRt%$i)!1 A)ea/ta /-a d%vedit util! )a 5un)ie
ada(tativ! )erinel%r Ai%l%#i)e ale /(e)iil%r (urt!t%are şi a 5%/t
(!/trat!1
Ele$entul e/enial din anat%$ia )reierului 5l )%n/tituie )elula
neur%nal! /au neur%nul1 Stru)tura /a e/te /i$ilar! la t%ate /(e)iile
d%tate )u /i/te$ nerv%/1 Ceea )e îl di5erenia"! (e %$ e/te
nu$!rul i$en/ de neur%ni de )ir)a 9,, $iliarde şi de a/e$enea
nu$!rul i$en/ al neur%nil%r de a/%)iaie* inter)alai între HintrareI
şi HieşireI* adi)! între neur%nii )are adu) in5%r$aia la )reier şi )ei
de e$itere a de)i"iei ade)vate1
Jie)are neur%n /e (%ate )%ne)ta )u ali 91,,, -9,1,,, neur%ni1
Da)! a$ în$uli nu$!rul de 9,, $iliarde de neur%ni )u nu$!rul
e6(%nenial de 9,1,,, (entru )%ne6iRunile reali"ate a$ a'un#e la
un nu$!r uriaş* de %rdin
a/tr%n%$i) (rivind $%Ailitatea şi )a(a)itatea )reierului u$an1
CUM FZNDIM
Ori)e #ând /au /enti$ent* e/te e6(re/ia a)tivit!ii )reierului*
a)tivitate )are /e de/5!ş%ar! în trei re#i/tre3
- ele)tri)
- Ai%)?i$i)
- $%le)ular 4 anat%$i)1
Jie)are dintre a)e/te re#i/tre are % 5i"i%l%#ie (r%(rie şi /e în/%eşte
de e5e)te )are /e re5le)t! a/u(ra /t!rii de /!n!tate $ental!*
e$%i%nal! şi 5i"i)! a n%a/tr!* dar nu nu$ai* du(! )u$ v%$ vedea
în )%ntinuare1 SuA ra(%rt ele)tri)* /au $ai e6a)t Ai%ele)tri)* %ri)e
i$(ul/ nerv%/ e/te de)lanşat $ai întâi )a % a)tivitate ele)tri)!1
Me$Arana neur%nal! are % /tru)tur! /(e)ial! )are (er$ite tre)eri
/ele)tive între interi%rul )elulei şi e6teri%rul /!u i%nil%r de Na]* 0]*
Ca]] şi C9-1 Se reali"ea"! a/t5el un )urent i%ni)* e6(ri$at (rintr-
un (%tenial de a)iune* )are /e va (r%(a#a de-a lun#ul 5iArel%r
nerv%a/e1 La nivelul )%ne6iunil%r dintre neur%ni* nu$ite /ina(/e*
are l%) % )%nvertire a )urentului i%ni) din 5%r$a ele)tri)! într-una
)?i$i)! (rin inter$ediul /uA/tanel%r )u r%l de neur%$ediat%ri
eliAerate de neur%ni1 In5lu6ul nerv%/ /e )%n/tituie a/t5el dintr-%
/u))e/iune de )%nvertiri ele)tri)e şi )?i$i)e de-alun#ul traie)tel%r
nerv%a/e1
Sunt d%u! /t!ri ale $e$Aranei neur%nale3 una de re(au/ şi % alta
de a)tivitate* 5ie)!reia )%re/(un"ându-i un (%tenial de re(au/ şi
un (%tenial de a)iune1 A$ adu/ în di/)uie a)e/ta n%iuni (entru
a /uAlinia )! nu e6i/t! (r%(riu-"i/ un re(au/ aA/%lut atâta vre$e
)ât % )elul! e/te vie1 E6i/t! % a)tivitate $ini$! a )elulei şi în )eea
nu$i$ /tare de re(au/ şi* în $%d )ert* a)ea/ta e/te O )are di/(are
ulti$a în $%$entul e6(ierii1
în)! de la Oer/ted şti$ )! în 'urul unui )%ndu)i (rin )are tre)e un
)urent ele)tri) /e naşte un )â$( ele)ti $a#neti)1 De alt5el* t%ate
)%r(urile a )!r%r te$(er tur! /e /ituea"! dea/u(ra lui "er% aA/%lut
e$it radia ele)tr%$a#neti)e )are au 5re)vene şi lun#i$i de un)
(r%(rii1 Şi %r#ani/$ul u$an )a (lantele şi t%ate )elelal 5iine e$it
radiaii ele)tr%$a#neti)e* în 'urul tutur%r /i/t^ $el%r vii e6i/tând
un )â$( ener#eti)* )are le în5!ş%ar! ) % anvel%(!1
Având % /tru)tur! (r%(rie* (arti)ular!* 5ie)ar %r#ani/$ va avea şi %
e$i/iune de )â$( /(e)i5i)! şi )ar_ va 5i )%relat! dire)t )u /tarea
de /!n!tate 5i"i)!* e$%i% nal! şi $ental!1 Ca ur$are a a)e/tui
/uA/trat Ai%le)tri) şi ele)tr%$a#neti) %ri)e /tare $ental!* %ri)e
#ând are )9 duAl! )%n%taie - una )%#nitiv! )u val%are /e$anti)!*
în/)ri/! în univer/ul #ândirii (r%(rii şi % alta de )â$( ener#eti) )u
% inelu)taAil! (r%(a#are în /(aiu a/e$enea %ri)!rui )â$(
ele)tr%$a#neti)1
Ori)e #ând are de a/e$enea şi un )%ninut a5e)tiv )are (%ate 5i
neutru* (%"itiv /au ne#ativ1
E/te de %rdinul e6(erienei )%$une 5a(tul )! în )li(a în )are a5l!$
% ve/te tri/t!* tr!i$ % a$eninare /au ne )%n5runt!$ )u % in/ult!*
în $%d in/tantaneu /e tran/R$ite tutur%r )elulel%r n%a/tre e)%ul
l%r a5e)tiv - 5ie )a un 5i%r* )a % )utre$urare /au % /tare de r!u* )are
(%ate a'un#e (ân! la un leşin şi nu rare%ri /e (%ate /%lda )u un
in5ar)t $i%)ardi) /au a))ident va/)ular )ereAral1 In a)eeaşi
$anier!* dar )u un e5e)t di5erit v%$ tr!i % Au)urie /au un
/enti$ent de 5eri)ire1 C%n)%$itent )u a)e/te /t!ri re5le)tate în (lan
5i"i) are l%) şi % inevitaAil! e$itere în
/(aiu a #ânduril%r şi /enti$entel%r n%a/tre /uA 5%r$a unui )â$(
$%dulat în /e$nale (urt!t%are de in5%r$aie* de $e/a'1
Du(! )u$ vede$* #ândul nu e/te e6(re/ia aA/tra)t! a unui
/uA/trat )%n)ret )%n/tituit de )reier* aşa )u$ /-a /(u/* )i (r%du/ul
/!u $aterial* % e$i/ie de )â$( ener#eti)* % 5%r! $aterial!* aşa
)u$ a reieşit şi din (r%(riile n%a/tre e6(eriene e5e)tuate (e un
/uAie)t d%tat )u )a(a)itatea de a re)e(ta #ânduri de la di/tan!1
C%n)%$itent )u /)?i$Aul verAal de in5%r$aie are l%) şi un tran/5er
de ener#ie (urt!t%are a a)e/tei in5%r$aii1 Un #ând* un /enti$ent*
)?iar ne$!rturi/it* nee6(ri$at în )uvinte e/te /u5i)ient /!
(r%v%a)e % a)iune la di/tan! (rin re)e(tarea de )!tre alt )reier1
în )li(a în )are #ândi$ %dat! )u 5%r$ularea în $intea n%a/tr! a
/i$A%luril%r verAale - )uvintele - e$ite$ şi un )â$( ener#eti)*
/uR(%rt al #ânduril%r n%a/tre )are e/te e$i/ în eter1 P%t 5i
re)e(i%nate de )reierul )!ruia d%ri$ /! ne adre/!$ /au de un
altul1 Aşa ne-a$ (utea e6(li)a 5en%$enul tele(ati)* (er)e(ia la
(lante* /i$ultaneitatea a)el%raşi idei în ştiin!* a un%r de/)%(eriri*
/ur/a un%r idei /tr!ine de inteniile şi (re%)u(!rile n%a/tre* unele
in5luene n%)ive şi )eea )e e/te )el $ai #rav* taAl%ul lu$ii în )are
tr!i$1 Lu$ea e/te )u$ % #ândi$ n%i* iar n%i #ândi$ )a lu$ea în
)are tr!i$1 Sunt )?iar %(inii )! P!$ântul în/uşi rea)i%nea"! )a %
5iin! vie şi )a ur$are nu e/te indi5erent la $%dul în )are #ândi$*
)i di$(%triv! /e în)ar)! )u Aala/tul 5ru/tr!ril%r şi re/enti$entel%r
n%a/tre1 Cata/tr%5ele #e%l%#i)e şi )li$ati)e la )are a/i/t!$* (e
lân#! )au"ele de %rdin 5i"i)* ar 5i şi e6(re/ia de/)!r)!rii de
ne#ativitatea a)u$ulat! din $inile n%a/tre1 Si#ur )! $iş)!rile
teluri)e şi )li$ati)e au e6i/tat şi înainte de a(ariia %$ului* dar
e/te (%/iAil )a şi $%dul n%/tru de $ani5e/tare /! nu 5ie /tr!in de
)eea )e /e întâ$(l! /uA %)?ii n%ştri1

E/te nev%ie de în)! % n%iune (entru a înelA i$(a)tul #ândirii
n%a/tre a/u(ra lu$ii )e ne în)%n'%r şi nu nu$ai a/u(ra n%a/tr!
înşine1
SuA)%nştientul e/te )%n/iderat a 5i ante)a$^r; )%nştientului*
/ediul (re#ândirii în )are /e H5er$entea"i între#ul n%/tru univer/
de #ânduri şi /enti$ente* t /ati/5a)ii şi in/ati/5a)ii* de 5ru/tr!ri şi
d%rine1 La a)\i nivel $ai (r%5und şi 5il%#eneti) $ai ve)?i /-ar
)%n/ti?l în %(inia $ea* un (reli$Aa'* ne$ediat de )uvinte* i d%ar
/uA 5%r$! de )â$( ener#eti) $%dulat în /e$nat (urt!t%are de
in5%r$aie1 A$ nu$it a)e/t (reli$Ai - li$Aa'ul univer/al* (e )are îl
v!d )a 5iind a))e/iAil întrt #ii lu$i vii* de la )elulele i"%late (ân! la
(lante şi %$1 I3 /(ri'inul a)e/tei i(%te"e vin % /erie de e6(eriene
e5e)tuat într-% $uli$e de laA%rat%are şi de/(re )are a$ a$inti în
lu)rarea HInteli#ena $aterieiI O9CC+P1
Da)! a$ în)er)a /! 5a)e$ % ierar?i"are a $%daliRt!il%r de
)%$uni)are în lu$ea vie* a$ di/tin#e un nive` (ri$ar al
)%$uni)!rii (rin )%di5i)area in5%r$aiei în /e$Rnale Ai%ele)tri)e* al
d%ilea nivel e/te dat de )%di5i)area Ai%)?i$i)!* iar ulti$ul ar 5i a)el
/e$anti)* al )%$uni)!rii (rin li$Aa' arti)ulat* (rin #e/turi* $i$i)!*
(rivire1
La nivelul (ri$ar ener#eti) ne inter/e)t!$ şi )%$uni)!$ )u
întrea#a lu$e vie1 A/t!"i n%i nu ave$ de)ât (r%Ae indire)te*
$ediate (rin e6(eriene de laA%-rat%r (rivind )%$uni)area )u
întrea#a lu$e vie* )are ne (re)ede 5il%#eneti)* (entru )! n%i a$
(ierdut )%nta)tul iniial )u terit%riul /uA)%nştientului )are e/te
)%ne)tat la )eea )e eu nu$e/) )â$(ul in5%r$ai%nal 5unda$ental
/au univer/al1 E6i/t! în/! şi (er/%ane )are au % arie de (er)e(ie
$ai e6tin/! şi )%n5ir$! in5%r$aiile venite din e6(erienele de
laA%rat%r1
Li$Aa'ul arti)ulat e/te atriAutul )reierului u$an* dar nev%ia de
)%$uni)are a i$(u/ şi la )elelalte niveluri de e6i/ten! ale lu$ii vii
alte $%dalit!i de /)?i$A de in5%r$aie* in)lu/iv a)%l% unde nu
)un%aşte$ (re"ena un%r /tru)turi nerv%a/e* aşa )u$ )%n/tat!$
la (lante şi la 5iinele $%n%)elulare1
La nivel Ai%)?i$i) în (r%)e/ul de #ândire /e i$(li)! % $uli$e de
/uA/tane )ar e au r%l în tran/$iterea in5lu6ului nerv%/ la nivelul
/ina(/el%r - nu$ite neur%$ediat%ri* neur%tran/$i!t%ri*
neur%?%r$%ni - Cit!$ d%ar )âteRva dintre a)e/tea3 a)etil)%lina
OA)?P* adrenalina OAP* n%r-adrenalina ONAP* d%(a$ina ODAP*
/er%t%nina OD&TP ş1a1
Sunte$ aşadar în (re"ena şi a unui /uA/trat Ai%R)?i$i) al
#ânduril%r şi /enti$entel%r n%a/tre1 In 5un)ie de )eea )e #ândi$ şi
/i$i$ v%$ avea )a /uA/trat un )%$(u/ Ai%)?i$i) Aene5i) /au
n%)iv* du(! )u$ /unt şi /enti$entele n%a/tre (%"itive /au
ne#ative1 în )%n/e)in!* /tarea n%a/tr! de /!n!tate (/i?i)! şi 5i"i)!
e/te 5un)ie de $%dul în )are #ândi$1 Otrava /au Hne)tarulI
#ânduril%r şi /enti$entel%r n%a/tre )ir)ul! (rin va/ele n%a/tre /(re
t%ate )elulele n%a/tre1 E5e)tele 5av%raAile /au n%)ive ale #ânduril%r
/e re5le)t! a/u(ra )elulel%r )%r(ului n%/tru şi a/u(ra neur%nil%r din
)reierul n%/tru1
Ura* invidia* 5uria* d%rina de revanş!* ru$inaiile ne#ative au
)%n/e)ine* şti$ a/t!"i #raie ulti$el%r )er)et!ri* (e % $uli$e de
(lanuri* in)rediAile (ân! nu )u $ult! vre$e în ur$!1
S! enu$er!$ )âteva3
De/)!r)area inte$(e/tiv! a in5lu6ului nerv%/ în ti$(ul 5uriei* al
urii* al d%rinei de r!"Aunare* al 5ri)ii* al tri/teii e/te în/%it! de
/uA/tanele Ai%)?i$i)e /(e)i5i)e a)e/t%r /t!ri şi v%r deter$ina $ai
întâi în )reierul )are le
#enerea"! $%artea unei $a/e i$en/e de neur%ni* (tl) % (arte* iar
(e de alt! (arte* (%t avea dre(t )%n/e)in5) $uli$e de A%li )a
?i(erten/iunea arterial!* )ardi%(5) i/)?e$i)!* in5ar)tul $i%)ardi)*
diver/e A%li di#e/tive* lA de#enerative* A%li (/i?i)e şi neur%l%#i)e
(ân! la de$el Al"?ei$er1
E/te #reu (entru % $inte neavi"at! şi in/truit! d^( )u /ur%#ate de
)ultur!* )u$ e/te tendina în (re"ent* a1 (ri)ea(! de )e ura )%ntra
ve)inului /!u /au d%rina de; /e r!"Auna (e ina$i)i i$a#inari*
adver/ari ide%l%#i)i e( îi (%t )au"a aşa de $ulte ne(l!)eri1 Du(!
)u$ veder nu e/te nev%ie ni)i )el (uin /!-l i$(li)!$ în e)ua't (e
Du$ne"eu1 E/te /u5i)ient /! ave$ d%ar % $inini )un%aştere
ştiini5i)!1
Din)%l% în/! de e5e)tele de"a/tru%a/e ale #ândiri a/u(ra (r%(riei
/ale /!n!t!i* )%n/e)inele /e e6tind 3 a/u(ra univer/ului
în)%n'ur!t%r* %tr!vind a/e$enea a(el%' (%luante* t%t )e întâlneşte
în )ale - %a$eni* (lante* ani$alei (!$ânt - atât )a e$i/ie de )â$(*
du(! )u$ a$ di/)utai dar $ai ale/ )u i$(a)t dire)t (rin
(r%(a#are î? $ediu1 Ş-lu$ea în )are tr!i$ e/te )ea a #ânduril%r
n%a/tre1 Nu ne' (la)eG Nu lu$ea treAuie /-% /)?i$A!$* )i (e n%i
înşine1
D%u! %A/ervaii aş vrea /! rein ai)i1 Unele` )%n/e)ine /unt
i$ediate1 A(ariia Aru/)! a unui in5ar)t* a unui a))ident va/)ular
)ereAral1 Alte e5e)te )u$ /unt A%lile )r%ni)e nu a(ar i$ediat şi la/!
i$(re/ia )! t%ate a)e/te di/)uii n-au ni)i % val%are1 TreAuie în/!
/(u/ ai)i )! 5ie)are iritare* 5ie)are in5lu6 nerv%/ )are traver/ea"!
reelele de neur%ni la/! % ur$! )?i$i)! şi (rin re(etare /e
a)u$ulea"! în ti$( (ân! )e deter$in! undeva % A%al!1 Cu$ /e
/(une în (%(%r* aa /e ru(e înt%tdeauna unde e/te $ai /uAire1
Adi)! a)%l% unde a$ $%ştenit (rin #ene /au a$ /%li)itat $ai $ult
de-a lun#ul ti$(ului1 Plata e/te în/!
inevitaAil!1 în a)e/t univer/ al 5iinei u$ane în )are t%ate
$e)ani/$ele /ale 5un)i%nale /unt de % e6tra%rdinar! (reR)i"ie şi
interde(enden!* ni$i) nu /)a(!* ni$i) nu r!$âne 5!r! )%n/e)ine1
Revin la înde$nul latin )are /(une )! (ute$ 5a)e în via! t%t )e
vre$* dar (entru t%ate e6i/t! % (lat!1 Pla/a naturii e/te rar!* /(une
înele()iunea %riental!* dar ni$i) nu /)a(! (rin ea1
E6i/t! % le#e a atra)iei )are /(une )! )eea )e #ândi$* a)el )eva
atra#e$* întru)ât în ideea )! #ândul are un /uA/trat $%r5%#eneti)*
% $atri)e ener#eti)!* aşa )u$ a$ di/)utat* (rin %rientarea #ândirii
/(re a)el )eva* n%i îl inve/ti$ )u ener#ie1 Jen%$enul are şi un
rever/ (l!)ut3 )%n)entrarea inten/! şi în $%d re(etat (e % d%rin!*
are $ari şan/e /! /e î$(linea/)!1 Evident nu-i (%i (r%(une
d%rine Ai"are* aA/urde /au )are ar (r%v%)a un r!u alt%r (er/%ane1
Univer/ul le re5u"!1
Cer)et!rile a)tuale în d%$eniul neur%ştiinel%r au adu/ % /erie de
date n%i (rivind /tatutul anat%$i) şi 5un)i%nal al )reierului1
S(unea$ $ai /u/ )! (ân! în 9CC+ /e )redea )! neur%nii ne /unt
dai %dat! (entru t%tdeauna* )! (%t $uri în de)ur/ul vieii* dar nu
$ai au (%tenial de re5a)ere1
In 9C8+* M1 Alt$an (uAli)! un arti)%l în revi/ta S)ien)e în )are
v%rAeşte de/(re a(ariia de neur%ni n%i în )reierul de ş%A%lan* dar
ni$eni nu îl ia în /ea$!1 P!rea l%#i) /! nu 5ie aşa i$a#inându-ne
)! in5%r$aia a)u$uRlat! de-a lun#ul vieii în neur%nii din )reier ar
treAui /! 5ie (!/trat! %dat! )u a)eştia1
în 9C-,* M1 0a(lan OUniver/itatea B%/t%nP )%n5ir$! (rin /tudii de
laA%rat%r lu)r!rile lui Alt$an1
în 9CC+ B1 Re>n%ld/ şi S1 Wei//* #!/e/) )elule /uş!* /tern /au /ur/!
OCSP (entru )elulele din )reier* la ş%are)ele adult* )are aveau
(%tenial de de"v%ltare în neur%ni /au a/tr%)ite1 în 5ine* ideea e/te
a))e(tat! de întrea#a ştiini5i)!1
Pân! în (re"ent /e )un%/) d%u! "%ne din )reie $ite şi Hnişe
#er$inativeI în )are /e #!/e/) )elule / "%na /uAventri)ular!* a5lat!
la nivelul (ereil%r laten "%na /uA#ranular! din #iru/ul dentat al
?i(%)a$(ulu
Celulele /tern au %ri#ine e$Ari%nar! şi /unt )e (re)ur/%are*
nedi5ereniate aşa în)ât (%t /ervi )a /i (entru de"v%ltarea 5ie de
neur%ni* 5ie de )elule #liale* ) au r%l şi de /u/inere a $a/ei
neur%nale* dar şi alte 5un i$(%rtante (entru )reier1
O(arte din )elulele /tern $i#rea"! /(re AulAii %l5 tivi (entru a /e
tran/5%r$a în neur%ni* iar )ele din "%na /i #ranular! a #iru/ului
dentat $i#rea"! d%ar l%)al* în a "%n! a a)eluiaşi #iru/1
In )ir)a 7, de "ile din )elula /tern /e de"v%lt! n neur%ni - unii de ti(
FABA-er#i)* iar alii de ti( #luta$* ter#i) - )%re/(un"!t%r )el%r
d%u! (r%)e/e 5unda$enta din )reier - e6)itaia şi in?iAiia1
Maturarea l%r )%$(let durea"! în/! )ir)a 2 luni1
Cele d%u! "%ne în )are /-au %A/ervat 5en%$eneQ_ de a(ariie a n%i
neur%ni /unt /tru)turi 5%arte i$(%rtante (entru $e$%rie şi
înv!are1 Pr%AaAil de ai)i şi a)ea/ta $!/ur! de (revedere a naturii
(rin adu)erea la a)e/t nivel de n%i neur%ni în (er$anen!* având
în vedere i$(%rtana )el%r d%u! 5un)ii în viaa unui individ* deşi
nu /e ştie (rea Aine $%dalitatea în )are n%ii neur%ni /e i$(li)!1 F1
F?eu/i ş1a1 O+,,,P* C R%)?e5%rt ş1a1 O+,,+P au a))entuat a/u(ra
relaiei dintre neur%#ene"! din AulAii %l5a)tivi şi )a(a)itatea
$e$%riei %l5a)tive* de%/eAit de i$(%rtant!* du(! )u$ şti$* (entru
ada(tarea la $ediu1
Ali aut%ri* E1 F%uld ş1a1 O9CCCP* TM1 S?%r/ ş1a1 O+,,9P v%rAe/) de
e6i/tena (r%)e/el%r de neur%#ene"! şi în trei arii de a/%)iaie
ne%)%rti)al! - (re5r%ntal* te$(%ral in5eri%r şi (arietal (%/teri%r -
/tru)turi i$(li)ate în $%dularea
I )%$(%rta$entului1
Şi /! ave$ a$intiri înre#i/trate în $%$ente di5erite şi /! ne
$enine$ )%n/tant! (r%(ria identitate O/ei5P* da)! ?ardul*
/uA/tratul n%/tru anat%$i)* /e a5l! în )%ntinu! /)?i$Aare1 Pr%AaAil*
)red eu* (entru )! /ei5ul n%/tru nu îşi are /ediul a)%l%111
R!$ân în)! de re"%lvat $ulte di5i)ult!i (ân! )e v%$ a'un#e /!
(r%v%)!$ în /)%( tera(euti) re5a)erea de neur%ni în l%)ul )el%r
(ierdui1 în)e(uturile /unt în/! (r%$i!t%are1
Sunt d%i ter$eni )are* (rin ulti$ele )er)et!ri* au %Ainut în (re"ent
% aut%ritate a(arte3 neur%#ene"a şi neur%(la/ti)itatea1
Neur%#ene"a - (re/u(une 5%r$area de n%i neur%ni din )elula /tern1
Neur%(la/ti)itatea - e6(ri$! )a(a)itatea )reieruRlui de a de"v%lta
n%i )%ne6iuni* de a re%r#ani"a n%i reele neur%nale )a r!/(un/ la
n%i e6(eriene /au la diverşi 5a)t%ri de /tre/* de a (relua n%i 5un)ii
ale un%r neur%ni le"ai1
Dintre )ele d%u! )%n)e(te )el $ai i$(%rtant r!-$âne* în /tadiul
a)tual de )un%aştere* )el al neur%(la/ti-)it!ii* (entru )! ne %5er!
)ertitudinea )a(a)it!ii de re%r#ani"are a )reierului - e6(l%ataAil!
în /)%( tera(euRti)* de înv!are* de $%delare a )%$(%rta$entului
u$an1 Neur%#ene"a e/te un 5en%$en de nu$ai )âiva ani
de/)%R(erit şi din a)e/t $%tiv /unt în)! $ulte întreA!ri 5!r!
r!/R(un/ (entru a i /e %5eri % val%are (ra)ti)! )ert!1 în)er)!rile
a)tuale de trata$ent (rin tran/(lant de )elule /tern /unt la în)e(ut
de dru$ şi ti$(ul viit%r va 5i )el $ai Aun evaluat%r1
Deşi nu d%re/) /! u"e" de un li$Aa' (rea te?li^ $i /e (are util de a
%5eri )âteva detalii în (lu/ de/(re a )itatea de neur%(la/ti)itate a
)reierului* (entru a în'IL (ân! unde şi la )e nivel ne (ute$ i$(li)a
în e5%rtul nl/ de a ne $%dela* şi da)! vre$* de a ne înn%Aila )reierii
Neur%(la/ti)itatea i$(li)! $%di5i)!ri indu/e llt niveluri3 anat%$i)*
$%le)ular şi 5un)i%nal
La nivel anat%$i) /-a %A/ervat )! neur%nii in5)i tri$it n%i ter$inaii
/(re a6%nii ale )!r%r ter$inaii au ( le"ate1 A)eaşi neur%ni inta)i
/e )%ne)tea"! )u alii /i$( (entru a )rea n%i reele neur%nale )u
r%l de înde(linit 5un)iei )%$(r%$i/e1 De/(re n%ile reele neur%nale
vA $ai di/)uta Ia alt )a(it%l şi în alt )%nte6t1
La nivel $%le)ular /e indu) $%di5i)!ri I /uA/tanel%r )u r%l de
neur%$ediat%ri* neur%?%r$%ni* ^b^ /tru)turil%r de /u(%rt #eneti)
OADN şi #eneP1 E%$ %5^r $ai $ulte detalii $ai de(arte de/(re
a)e/t /uAie)t /en/il în ştiina a)tual!1
în (lan 5un)i%nal* neur%(la/ti)itatea )reierul_ (er$ite ada(tarea
de )!tre )elula nerv%a/! a un%r r%lu n%i* (entru )are nu a 5%/t
de/tinat! iniial în înde(linireP un%r 5un)ii* )are a(arineau alt%r
neur%ni a'unşi în i$(%i /iAilitatea de a $ai 5un)i%na1 E%i da ai)i un
e6e$(lu Da)! un )%(il /uA vâr/ta de 9, ani* (rintr-un a))ident cŞM
(ierde )a(a)itatea de a v%rAi - (r%)e/ nu$it a5a"ie - aria
)%re/(un"!t%are din e$i/5era )ereAral! %(u/! îi va (relua 5un)ia
şi a/t5el îşi va re)!(!ta v%rAirea1 Şi la adult e/te (%/iAil 5en%$enul*
dar nu$ai (rin a)tivarea neur%nil%r re/tani la nivelul le"iunii şi a
)el%r /ituai (erile"i%nal1 A)e/ta e/te $%tivul (entru )are une%ri %
5un)ie re)u(erat! du(! % A%al! nu $ai are a)urateea iniial!1 N%ii
neur%ni a)tivai nu au a)eeaşi /(e)iali"are )a )ei (ierdui1
Ada(tarea )elulei nerv%a/e la n%i 5un)ii /e 5a)e atât /(%ntan* )ât
şi )a re"ultat al înv!!rii şi al e6(erienei1 Dedu)e$ de ai)i )!
(ute$ 5i ar?ite)ii (r%(riului n%/tru )reier* )! (rin intenie şi e5%rt
de înv!are ne (ute$ $%dela în /en/ul d%rit (r%(riul n%/tru )reier1
A)ea/ta e/te $area le)ie (e )are ne-% %5er! Ai%l%#ia )reierului
n%/tru* (rin ştiinele neur%)%#nitive1
E/te de(endent 5en%$enul de vâr/t!G Ca re#ul! #eneral! da* )u
)ât vâr/ta e/te $ai tân!r!* )u atât (%/iAiliRtatea de re)u(erare
e/te $ai Aun!1 Dar nu e/te %Ali#at%riu aşa1 A$ avut A%lnavi tineri
(e )are nu i-a$ (utut re)u(era şi A%lnavi )u vâr/t! înaintat! )are
/-au a$eli%rat ne/(erat de Aine1
Aş 5a)e ai)i % %A/ervaie reinut! din (ra)ti)a $ea la (atul
A%lnavului1 înt%tdeauna /-au re)u(erat $ai re(ede şi $ai Aine a)ei
A%lnavi )are erau )al$i* %(ti$işti* î$(!)ai )u /ine )?iar şi în
/u5erin!* (rintr-% 5il%/%5ie de via! /teni)! şi înelea(t!1 B%lnavii
a#itai şi rev%ltai (entru )eea )e li /-a întâ$(lat* iritai* )%ntinuu
ne$ulu$ii* /u/(i)i%şi în 5aa %ri)!rui #e/t $edi)al* /e re)u(erau
#reu /au del%)1
An6ietatea şi de(re/ia - 5ie )a rea)ii la A%al!* 5ie )a /t!ri
(ree6i/tente* /unt un %A/ta)%l în )alea re)u(er!rii1 De a)eea într-
un trata$ent* indi5erent de )e natur! şi la )e nivel al %r#ani/$ului
ar 5i % A%al!* în /)?e$a de trata$ent treAuie %Ali#at%riu in)lu/e şi
a)e/te /u5erine de %rdin (/i?iatri)1
în)! % %A/ervaie1 E6i/t! % )%relaie dire)t! între )eea )e /e
(etre)e în )reier şi re5le)tarea /a în 5i"i%n%$ia A%lnavului1 Une%ri
ni)i nu $ai era nev%ie /! e6a$ine" neur%l%#i) A%lnavul (entru a-i
)%n/tata ev%luia A%lii* (entru )! % dedu)ea$ d%ar (rivindu-i
$i$i)a1 Şi nu $-a$ înşelat ni)i%dat!* iar A%lnavul î$i )%n5ir$a el
în/uşi /tarea /a /uAie)tiv!1
Deşi nu d%re/) /! u"e" de un li$Aa' (rea te?ni)i/t* $i /e (are util
de a %5eri )âteva detalii în (lu/ de/(re )a(aR)itatea de
neur%(la/ti)itate a )reierului* (entru a înele#e (ân! unde şi la )e
nivel ne (ute$ i$(li)a în e5%rtul n%/tru de a ne $%dela* şi da)!
vre$ de a ne înn%Aila )reierul1
Neur%(la/ti)itatea i$(li)! $%di5i)!ri indu/e la trei niveluri3
anat%$i)* $%le)ular şi 5un)i%nal
La nivel anat%$i) /-a %A/ervat )! neur%nii inta)i tri$it n%i
ter$inaii /(re a6%nii ale )!r%r ter$inaii au 5%/t le"ate1 A)eaşi
neur%ni inta)i /e )%ne)tea"! )u alii /i$ilari (entru a )rea n%i
reele neur%nale )u r%l de înde(linire a 5un)iei )%$(r%$i/e1
De/(re n%ile reele neur%nale v%$ $ai di/)uta la alt )a(it%l şi în alt
)%nte6t1
La nivel $%le)ular /e indu) $%di5i)!ri ale /uA/tanel%r )u r%l de
neur%$ediat%ri* neur%?%r$%ni* ale /tru)turil%r de /u(%rt #eneti)
OADN şi #eneP1 E%$ %5eri $ai $ulte detalii $ai de(arte de/(re
a)e/t /uAie)t /en/iAil în ştiina a)tual!1
în (lan 5un)i%nal* neur%(la/ti)itatea )reierului (er$ite ada(tarea
de )!tre )elula nerv%a/! a un%r r%luri n%i* (entru )are nu a 5%/t
de/tinat! iniial în înde(linirea un%r 5un)ii* )are a(arineau alt%r
neur%ni a'unşi în i$(%R/iAilitatea de a $ai 5un)i%na1 E%i da ai)i un
e6e$(lu1 Da)! un )%(il /uA vâr/ta de 9, ani* (rintr-un a))ident îşi
(ierde )a(a)itatea de a v%rAi - (r%)e/ nu$it a5a"ie - aria
)%re/(un"!t%are din e$i/5era )ereAral! %(u/! îi va (relua 5un)ia
şi a/t5el îşi va re)!(!ta v%rAirea1 Şi la adult e/te (%/iAil 5en%$enul*
dar nu$ai (rin a)tivarea neur%nil%r re/tani la nivelul le"iunii şi a
)el%r /ituai (erile"i%nal1 A)e/ta e/te $%tivul (entru )are une%ri %
5un)ie re)u(erat! du(! % A%al! nu $ai are a)urateea iniial!1 N%ii
neur%ni a)tivai nu au a)eeaşi /(e)iali"are )a )ei (ierdui1
Ada(tarea )elulei nerv%a/e la n%i 5un)ii /e 5a)e atât /(%ntan* )ât
şi )a re"ultat al înv!!rii şi al e6(erienei1 Dedu)e$ de ai)i )!
(ute$ 5i ar?ite)ii (r%(riului n%/tru )reier* )! (rin intenie şi e5%rt
de înv!are ne (ute$ $%dela în /en/ul d%rit (r%(riul n%/tru )reier1
A)ea/ta e/te $area le)ie (e )are ne-% %5er! Ai%l%#ia )reierului
n%/tru* (rin ştiinele neur%)%#nitive1
E/te de(endent 5en%$enul de vâr/t!G Ca re#ul! #eneral! da* )u
)ât vâr/ta e/te $ai tân!r!* )u atât (%/iAiliRtatea de re)u(erare
e/te $ai Aun!1 Dar nu e/te %Ali#at%riu aşa1 A$ avut A%lnavi tineri
(e )are nu i-a$ (utut re)u(era şi A%lnavi )u vâr/t! înaintat! )are
/-au a$eli%rat ne/(erat de Aine1
Aş 5a)e ai)i % %A/ervaie reinut! din (ra)ti)a $ea la (atul
A%lnavului1 cnt%tdeauna /-au re)u(erat $ai re(ede şi $ai Aine a)ei
A%lnavi )are erau )al$i* %(ti$işti* î$(!)ai )u /ine )?iar şi în
/u5erin!* (rintr-% 5il%/%5ie de via! /teni)! şi înelea(t!1 B%lnavii
a#itai şi rev%ltai (entru )eea )e li /-a întâ$(lat* iritai* )%ntinuu
ne$ulu$ii* /u/(i)i%şi în 5aa %ri)!rui #e/t $edi)al* /e re)u(erau
#reu /au del%)1
An6ietatea şi de(re/ia - 5ie )a rea)ii la A%al!* 5ie )a /t!ri
(ree6i/tente* /unt un %A/ta)%l în )alea re)u(er!rii1 De a)eea într-
un trata$ent* indi5erent de )e natur! şi la )e nivel al %r#ani/$ului
ar 5i % A%al!* în /)?e$a de trata$ent treAuie %Ali#at%riu in)lu/e şi
a)e/te /u5erine de %rdin (/i?iatri)1
în)! % %A/ervaie1 E6i/t! % )%relaie dire)t! între )eea )e /e
(etre)e în )reier şi re5le)tarea /a în 5i"i%n%$ia A%lnavului1 Une%ri
ni)i nu $ai era nev%ie /! e6a$ine" neur%l%#i) A%lnavul (entru a-i
)%n/tata ev%luia A%lii* (entru )! % dedu)ea$ d%ar (rivindu-i
$i$i)a1 Şi nu $-a$ înşelat ni)i%dat!* iar A%lnavul î$i )%n5ir$a el
în/uşi /tarea /a /uAie)tiv!1
Pentru a 5a)ilita înele#erea v%i adu)e în di/)uie )âteva n%iuni
Aine )un%/)ute în de/)rierea )reierului1
T%ate /e#$entele )%r(ului n%/tru îşi au % re(re"entare la nivelul
)reierului1 J%r$a l%r de (r%ie)ie (e )%rte6 /au la nivel de tala$u/
re(r%du)e #r%//%-$%d% 5%r$a )%r(ului* de unde şi denu$irea de
?%$un)uL
Aş re$ar)a şi ai)i un (rin)i(iu de %r#ani"are anaRt%$i)!* în )are
inteli#ena şi l%#i)a Har?ite)tuluiI nev!"ut /unt vi"iAile1 Stru)turile
)are au de înde(linit 5un)ii de $are 5inee )u$ /unt (%li)ele )are
intervine în t%ate a)tele $%t%rii ale $âinii şi li$Aa* a )!rei 5un)ie
e/te inutil /-% a$inte/)* au ariile de re(re"entare în )reier )ele $ai
e6tin/e1 Ce în/ea$n! la $%dul )%n)ret a)ea/t! invenie a naturiiG
Cu )ât aria de re(re"entare e/te $ai $are* )u atât nu$!rul de
neur%ni i$(li)ai în a)ea a)iune e/te $ai $are1 Prin)i(iul e/te
a(li)at şi la alte 5un)ii1 Muş)?ii )are au de e6e)utat $iş)!ri de
$are (re)i"ie* )u$ /unt )ei )are $%Aili"ea"! #l%Aii %)ulari* au
re(arti"at un )%ntin#ent de 5iAre nerv%a/e $ai $are de)ât la alte
niveluri1
Prin)i(iul )are a$inteşte (e )el al re(re"ent!rii ?%l%#ra5i)e din
5i"i)a )uanti)! 5un)i%nea"! nu nu$ai la nivelul )reierului1 Medi)ina
tradii%nal! )?ine"! de/)rie arii de re(re"entare a )%r(ului la
nivelul te#u$entului în #eneral* la nivelul iri/ului* al (al$el%r* al
t!l(il%r* al ureR)?il%r* al /)al(ului1 Ji"i)a )uanti)! v%rAeşte de/(re
re(reR"entarea ?%l%#ra5i)! la niveluri (r%5unde ale $ateriei* unde
5ie)are (arte re5le)t! între#ul şi inver/* între#ul e/te (re"ent în
5ie)are (arte* în aşa 5el în)ât %ri)e a)iune e6eR)utat! la nivelul
unei (!ri /e re(er)utea"! a/u(ra întreR#ului1 E%$ $ai reveni
a/u(ra a)e/tui (rin)i(iu1
Ur$!rind )eea )e /e întâ$(l! la nivelul )reierului* )%n5%r$
ulti$el%r date de )er)etare* /e (%ate /(une )! între aria de
(r%ie)ie din )reier şi /e#$entul re(re"entat din (eri5erie /e
/taAileşte un Hdial%#I* % relaie de re)i(r%R)itate aşa )u$ e6i/t!
între un $uş)?i şi nervul /!u1 într-% a$(utaie a unui $e$Aru /au
într-% (arali"ie a unui $e$Aru* indi5erent de )au"!* aria de
(r%ie)ie din )reier /e e/t%$(ea"! )u ti$(ul în/e$nând )!
neur%nii de la nivelul /!u intr! în ina)tivitate /au $i#rea"! /(re %
arie adia)ent! a)tiv!1
Creierul (%ate* de a/e$enea* utili"a )ir)uite neur%nale n%i (entru a
înl%)ui (e )ele )are au 5%/t le"ate1 La )ei )e /e na/) )u /urditate*
aria a)u/ti)! din )reier va (relu)ra in5%r$aii vi"uale e6(li)ând de
)e ei (%t înele#e uş%r li$Aa'ul /e$nel%r1 La )ei )e /e na/) 5!r!
vedere* ariile %))i(itale /unt re)%ne)tate* (entru a (relu)ra /ti$uli
ta)tili Oal5aAetul BrailleP la ariile (arietale* )re/)ându-le )a(a)itatea
de (er)e(ie ta)til!1
în (r%)e/ul de re)u(erare 5un)i%nal! (%t 5i )%%(Rtate şi arii
)%rti)ale /ituate la di/tan!1 In )a"ul unei $âini )u (arali"ie (rintr-
un a))ident va/)ular* /(re e6e$(lu* în (r%)e/ul de re)u(erare (%t
)%laA%ra )ele d%u! arii )%rtiR)ale $%t%rii din a$Aele e$i/5ere
)ereArale1 Pân! la vâr/ta de D ani* da)! a))idental % e$i/5er!
)ereAral! e/te e6)lu/!* e$i/5era re/tant! (%ate (relua )%$(let
5un)iile )eleilalte1
I$a#inea %Ainut! (rin RMN5 la un A%lnav )u a5a"ie* a5lat în (r%)e/
de re)u(erare* arat! )u$ /unt a)tiRvate în a)elaşi ti$( )u ariile
v%rAirii din e$i/5era %(u/! şi )ele de a)eeaşi (arte* de$%n/trând
t%)$ai 5en%$enul de )%$(en/are de )!tre )reier a 5un)iei
)%$(r%$i/e* 5!)ând a(el la %ri)e re/ur/! (%/iAil!1
Pân! a)u$ ştia$ )! un $uş)?i al )!rui nerv e/te )%$(let di/tru/
/e atr%5ia"!1 Marele n%/tru neur%l%#* F?e%r#?e Marine/)u* a e$i/
i(%te"a )! nervul tri$ite /(re $uş)?iul* (e )are îl inervea"! % /erie
de /uA/tane )u r%l tr%5i)* nutritiv1 Ne#at! % vre$e în Aa"a alt%r
date de )er)etare* a/t!"i /-a revenit la idee* t%t în Aa"a alt%r date
de )er)etare111
Cred )! în dial%#ul dintre )reier şi (eri5erie /e reali"ea"!* /e 5a)e
un (er$anent /)?i$A de in5%r$aie* )are $enine t%nu/ul
5un)i%nal al a$Ail%r ter$eni1 Mi#raRrea ariei li(/ite de
)%re/(%ndent la (eri5erie* /(re ariile ve)ine* ar (utea e6(ri$a
t%)$ai a)ea/t! nev%ie de dial%#* de in5%r$aie1
Pr%te"area $e$Arului a$(utat /au re)u(erarea 5un)i%nal! a
/e#$entului (arali"at rea)tivea"! aria de (r%ie)ie din )reier şi
deter$in! % n%u! $i#rare /(re /ediul de %ri#ine1
A)tivarea a)e/tei arii de (r%ie)ie /%$ati)! /e (r%du)e /(%ntan* în
$%d natural* da)! le"iunea nu e/te (rea $ult e6tin/!* /au (rin
trainin#* (rin #i$na/ti)! $edi)al! )are în/ea$n! % înv!are
re(etat!1 D%i )er)eRt!t%ri* Mer"eni)? şi Men<in/ O9CC,P au
)%n/tatat* (rin /tudii de laA%rat%r* )! real$ente % înv!are
re(etat! şi $%tivat! a)tivea"! şi e6tinde a)ea/t! arie de (r%ie)ie
)%rti)al!1
Reveni$ la $%di5i)!rile )are au l%) în )reier la nivel Ai%)?i$i) şi
$%le)ular1
Studiile e5e)tuate în d%$eniu au vi"at )?i$ia ADN-ului şi i$(li)it
$%di5i)area e6(re/iei #eni)e /uA (re/iunea e6(erienei şi a
înv!!rii1
C%n5%r$ datel%r %5erite de R1 M1 David/%n şi W1 Ma$e/
OUniver/itatea Wi/)%n/in-Madi/%n* +,,2P* e6(eRriena*
)%$(%rta$entul şi înde%/eAi )%ninutul a5e)tiv al #ândirii şi al
eveni$entel%r tr!ite deter$in! $%di5i)!ri Ai%)?i$i)e şi $%le)ulare
la nivelul reelel%r neur%nale1 E%$ /uAlinia $ai târ"iu r%lul şi
e5e)tul deter$inant al /enti$entel%r n%a/tre (entru $%delarea
)reierului )a şi a $ediului a$Aiant1
E6(eriena /%li)ita )%r(ul şi )reierul %(erând (ân! la nivelul
#en%$ului )u re5le)tare în $%r5%l%#ia )elulei* în )a"ul de 5a! a
neur%nului1
Se /taAileşte a/t5el % relaie re)i(r%)!3
#ena ^-] e6(erien!
In ali ter$eni* n%i ave$ % deter$inare #eneti)! a
)%$(%rta$entului* dar şi e6(eriena are un r%l în $%duRlarea
a)e/tuia e6er)itându-şi in5luena la nivelul #en%R$ului1 în a)e/t 5el
/e r!/(unde )%re)t la întreAarea n!/)ut /au 5!)utG Şi* şi* e/te
r!/(un/ul* du(! )u$ vede$1
Şti$ Aine a/t!"i )! (a/ul de la ADN* )are e/te ti(arul #eneti) al
(r%teinei* (ân! la /inte"a a)e/teia* tre)e (rin ARN$ OARN
$e/a#erP )are îi tran/5er! $%delul în riA%"%$ii )elulei unde e/te
5%r$at!1 Creşterea /au de/)reşterea ARN$ )%n/tituie un 5el de
)%$utat%r ON 4 OJJ al #enei* în/e$nând $e)ani/$ul de
de)lanşare /au de în)etare a /inte"ei de (r%teine O01 Mura<a$i*
+,,2P1
A)e/t H)%$utat%rI ON 4 OJJ e/te in5luenat de K5a)t%ri 5i"i)i )u$
/unt te$(eratura* (re/iunea at$%/5eRri)!* e6er)iiul 5i"i) şi 5a)t%ri
)?i$i)i )a al)%%lul* 5u$atul* )%$(%"iia ?ranei* unele de"e)?iliAre
end%)rine1
Mai /i$(lu e6(ri$at* t%ate )%$(%nentele )%r(ului n%/tru* in)lu/iv
)ele ale )reierului* /e /inteti"ea"! (rin a)e/t $e)ani/$ ON 4 OJJ*
$ediat de ra(%rtul ADN 4 ARN* iar 5a)t%rii $eni%nai )%ndii%nea"!
a)ea/t! /inte"!1
P1 S1 Eri</%n ş1a1 O9CC-P v%rAe/) de/(re ali 5a)t%ri (/i?%/%)iali )are
%(ti$i"ea"! e6(re/ia #eni)! şi de)i neur%#ene"a şi
neur%(la/ti)itatea3 n%utatea )a %(u/ al $%n%t%niei* )%ndiiile
5av%raAile de $ediu şi e6er)iiul 5i"i) şi intele)tual
A)tivitatea 5i"i)! şi intele)tual! 5a)ilitea"! e6(re/ia #enei
re/(%n/aAil! de #ene"a de n%i neur%ni în ?i(%)a$( - 5%r$aiune
)ereAral! i$(li)at! în )%darea $e$%riei* a )%$(%rta$entului şi a
înv!!rii* du(! )u$ /e $eni%nea"! în literatura de /(e)ialitate1
Mai /i$(lu /(u/* n%ii neur%ni a(!rui îşi $enin e6i/tena da)! /unt
5%l%/ii* întreinui (rintr-% )%ntinu! înv!are* utili"are1
01 Mura<a$i O+,,2P şi-a (r%(u/ /! /tudie"e r%lul un%r 5a)t%ri )u
i$(a)t $ental a/u(ra a)e/tui $e)ani/$ #eneti)1 El a in)lu/ )a
5a)t%ri $entali - /tre/ul )a e$%ie ne#ativ!* entu"ia/$ul* Au)uria*
re)un%ştina* a5e)iunea* )redina* %(ti$i/$ul* /enti$entul de
#ratitudine /(iritual!1
Pentru a vedea e5e)tul e$%iei (%"itive a/u(ra )%R$utat%rului
#eneti) /-a a6at (e di/(%"iia $ani5e/tat! (rin râ/ şi a )%n/tatat )!
/-a (r%du/ % /)!dere a nivelului ridi)at al#li)e$iei(%/t(randiale la
A%lnavii )u diaAet "a?arat ti( II; /-a in5luenat* de a/e$enea*
5av%raAil )%ntr%lul #li)e$iei în )a"ul dere#l!ril%r (r%du/e de
e$%iile ne#ative1
Dedu)e$ de ai)i r%lul e$%iil%r (%"itive* în /(e)ial al Aunei
di/(%"iii* în ev%luia 5av%raAil! a A%lil%r* aşa )u$ a$ /e/i"at n%i
înşine în )lini)!1
M1 M1 Mean> O+,,2P ne /(une )! ni)i % #en! nu (%ate deter$ina
de"v%ltarea inde(endent! de )%nte6tul vieii unui individ1 E6i/t! %
)%relaie )ert! între $ediul a$Aiant* a5lat $ereu în /)?i$Aare şi
#ena /taAil! )are )%ndu)e în 5inal la % ada(tare 5un)i%nal! şi a
a)e/teia1
T%ate /tudiile e5e)tuate (ân! în (re"ent )%ndu) la )%n)lu"ia )ert!
)! ave$ un )reier )are nu e/te /tati)* )i /e a5l! într-% dina$i)!
/)?i$Aare t%at! viaa1 Studii e5e)tuate la nivel $%le)ular* de ADN*
au relevat date de % i$(%rtan! )%vârşit%are (rivind in5luena
$ediului /%)ial a/u(ra individului* (rivind r%lul edu)aiei* al
in/tru)iei în 5%r$area şi în $%dularea )%$(%rta$entului1 E6(re/ia
#enel%r n%a/tre e/te in5luenat! de e6(eriena (er/%nal! şi /%)ial!*
$er#ând (ân! la /)?i$Aarea )?i$iei ADN-ului1 C?i$ia ADN-ului*
şti$ Aine a)u$* în/ea$n! ti(arul du(! )are /unte$ )%n/truii*
ti(ar )are e/te în)%ntinuu /u(u/* în Aine /au în r!u* (re/iunii
$ediului1 M! întreA atun)i* nu ar 5i $ai Aine )a /%)ietatea u$an!*
în nu$ele liAert!ii de )are 5a)e atâta )a"* /! inve/tea/)! $ai $ult
în edu)aie de)ât în (uş)!riiG Da)! e6i/t! în )reierul n%/tru
)a(a)itatea de $%delare Aene5i)! atât (entru %$* )ât şi (entru
/%)ietate* de )e /! rat!$ a)ea/t! şan/!G
Ori)e a5ir$aie are nev%ie de nuanare (entru a nu #enera er%ri de
înele#ere1 Ni)i în 5aa eredit!ii nu /unte$ t%i e#ali1 Ca(a)itatea
de a ne $%dela /uA in5luena $ediului e/te di5erit! de la %$ la %$1
I$(%rtant e/te în/! )! nu e/te aA/ent!1
Maşin!ria )ereAral! u$an! e/te (la/ti)!* ne /(une Mer"eni)?* şi
treAuie /-% (une$ la lu)ru1 Ave$ de'a )%nRturat! % (arte din
)%ndiiile )are 5av%ri"ea"! neur%#ene"a şi neur%(la/ti)itatea* )ât şi
)%ndiiile (e )are le de5av%Rri"ea"!1 Un "iar )itit (e "i* ne /(une un
/tudiu a$eri)an* ine în l%) A%ala Al"?ei$er % lun#! vre$e1
Me$%ria /e (!/trea"! şi /e e6er/ea"! )ând reelele neur%nale /unt
utili"ate în $%d re(etitiv1 Re(etiia* $a$a înv!!rii* (e )are % şti$
din anii de ş)%al!* e/te valaAil! şi a/t!"i1
E/te intere/ant de ur$!rit $%dul în )are /e 5%r$ea"!* (rin înv!are
/au (rin e6er/are* % reea neur%nal!* )a /u(%rt ne)e/ar (relu)r!rii
in5%r$aiei1 Ori)e #ând (re/u(une a)tivarea unei reele neur%nale1
Rai%naR$entele laA%ri%a/e /%li)it! a)tivarea şi inter)%ne)tarea
$ai $ult%r reele neur%nale1 O e6(erien! n%u! (re/uR(une
re%r#ani"area şi a)tivarea unei reele neur%nale
(r%(rii* )a /u(%rt al /!u1 Se v%r 5%r$a n%i /ina(/e /au /e v%r a)tiva
%ri )?iar anula altele (ree6i/tente* /e v%r )rea n%i ra$uri #raie
)a(a)it!ii de neur%(la/ti)itate a )reie-rului1 C%$(araia )reierului
)u % $edu"! )are îşi $%Aili-"ea"! în)%ntinuu tenta)ulele $i /e
(are a 5i 5%arte /u#e/ti-v!* (entru )!* în e5%rtul /!u de ada(tare
(er$anent!* neur%nii /unt )%ne)tai şi de)%ne)tai (rin 5a)erea şi
de/5a)erea de n%i /ina(/e în )!utarea )elei $ai ade)vate /)?e$e1
înv!area (re/u(une* de)i* atât a)tivarea reelel%r neur%nale
e6i/tente* )ât şi )rearea de n%i )ir)uite1
S! (re/u(une$ )! ave$ de înv!at % n%iune n%u! /au un )uvânt
n%u1 Intr-un ti$( 5%arte /)urt* de )âteva $ili-/e)unde /e a)tivea"!
% /ina(/!1 Ea 5i )u atât $ai e5i)a)e )u )ât inten/itatea /ti$ul!rii şi
$%tivaia* intere/ul de a 5i reinut! v%r 5i $ai $ari1
Pentru )a % in5%r$aie /! 5ie Aine $e$%rat! e/te nev%ie de
re(etarea (eri%di)! a înv!!rii1 Jie)are utili"are a )reierului în
(r%)e/ul de înv!are la/!* du(! )u$ a$ v!"ut* % ur$! )?i$i)!*
/ti$ulea"! eliAerarea de /uA/tane )u r%l neur%tr%5i) (entru
neur%ni* )%n/%lidea"! şi 5a)ili-tea"! )%ndu)tiAilitatea în )ir)uitele
neur%nale i$(li)ate* reali"ând )eea )e a 5%/t nu$it (%tenarea de
lun#! durat! OL%n# Ter$ P%tentiati%n - LTPP1
Neutili"area unei reele neur%nale un ti$( $ai îndelun#at
deter$in! 5en%$enul inver/ - de(re/ia de lun#! durat! OLDTP
)are 1în/ea$n! di$inuarea (ân! la di/(ariie a 5un)iei /ina(ti)e1
E/te e6(li)aia 5en%$enului de uitare v!"ut (rin (ri/$a datel%r
ştiini5i)e a)tuale1
Stre/ul* de(re/ia* %A%/eala (/i?i)!* înde%/eAi (rin (ierderea
/%$nului de n%a(te - #reşeala (e )are % 5a) 5re)vent $ai ale/
/tudenii - /)ad )a(a)itatea )reierului de $e$%rare (rin de(re/ie
/ina(ti)!* )?iar da)! e5%rtul de re(etare e/te a/iduu1 Randa$entul
înv!!rii e/te di$inuat1 De a/e$enea* v%lu$ul $a/iv de in5%r$aie
)e treAuie în/uşit! /)ade randa$entul /ina(ti)1 De a)eea
(re#!tirea unui e6a$en nu$ai în /e/iune (%ate avea % e5i)a)itate
redu/!1
în )ir)a l-2 luni în reeaua neur%nal! a ?i(%)a$R(ului /e v%r
ad!u#a şi n%i neur%ni (r%venii din )elulele /tern1 E/te intere/ant
)! n%ii neur%ni /unt i$aturi şi $%r înainte de a a'un#e la
$aturitate da)! nu /unt /ti$ulai (rin înv!are1 A)e/t 5en%$en al
#ene"ei neur%nale /au de neur%#ene"a a 5%/t ur$!rit în laA%rat%r
d%ar la ş%are)i (ân! în (re"ent1
Mi /e (are 5a/)inant $e)ani/$ul de 5%r$are a n%i neur%ni1
Din Hnişa #er$inativ!I OH(e(inieraIP de CS /uA-ventri)ular!*
a)eştia $i#rea"! (rin )eea )e e/te nu$it H)ul%ar de $i#raieI
(ân! la nivelul AulAil%r %l5a)tivi1 într-un ti$( )u durata între 7, "ile
şi 2 luni D, T din CS devin n%i neur%ni1
A)elaşi 5en%$en are l%) şi la nivelul #iru/ului ?i(%-)a$(i)* "%na /a
/uA#ranular!* )u di5erena )! neur%nii n%i r!$ân (e l%) (entru
nev%ile 5un)i%nale ale a)e/tei /tru)turi* du(! )u$ a$ $eni%nat
$ai înainte1
Me)ani/$ele neur%#ene"ei (%t 5i (r%v%)ate în laA%rat%r (e ani$ale
de e6(erien! utili"ând /uA/tane neur%tr%5i)e ONFJP* aşa )u$ l-a$
v!"ut lu)rând (e David L%ve'%> O+,,DP în laA%rat%rul de "%%l%#ie al
Univer/it!ii de Medi)in! din T%r%nt%1 Alte e)?i(e de lu)ru )a a)eea
a lui Pierre-Marie lied% /au a lui J1 &1 Fa#e ş1a1 utili"ea"! /uA/tane
)are /ti$ulea"! %l5a)ia la ş%are)i /au le diver/i5i)! )u %Aie)te n%i
şi atra)tive a$Aiana in)intei în )are /unt inui1 Se ur$!reşte*
du(! un ti$( a(re)iat )a ne)e/ar (entru $aturarea CS* rata de
tran/5%r$are în neur%ni1 Du(! (atru"e)i de "ile* /(re e6e$(lu*
a)ea/t! rat! de neur%ni n%i /-a duAlat în AulAul %l5a)tiv1 Nişa de CS
din #iru/ul ?i(%)a$(ului e/te de/)%(erit! şi la %$ de
)!tre Jred &1 Fa#e şi Peter Eri<//%n O9CC-P* la % (er/%an! în vâr/t!
în 'ur de -, de ani1 Nu$!rul de neur%ni n%i 5%r$ai e/te $i)* )ea
D,, 4 "i* in/u5i)ient (entru a (utea re(ara le"iunile e6tin/e ale
)reierului du(! trau$ati/$e #rave /au a))idente va/)ulare $ari1
Re(araiile /(%ntane /unt de di$e/iuni redu/e* dar /-a de$%n/trat
e6(eri$enRtal )! a#re/iunea ur$at! de le"area )reierului
/ti$ulea"! neur%#ene"a şi neur%(la/ti)itatea în1 /)%(ul re5a)erii
reeRlei neur%nale di/tru/e1 Oa$enii de ştiin! /(er! /! %Ain! în
viit%r (%/iAilitatea de a diri'a n%ile )elule neur%nale /(re "%nele
le"ate din )reier într-un nu$!r /u5i)ient de $are (entru %
re)u(erare )ât $ai Aene5i)!1 De'a* du(! )u$ a %A/ervat Eli"aAet?
F%uld* neur%ni n%i /e #!/e/) şi în diver/e arii )%rti)ale /ervind
(r%AaAil re(ar!rii un%r le"iuni de $i)i di$en/iuni1 OA/ervaia /a $i
/e (are a avea % /u/inere l%#i)!3 HJa(tul )! /unt atât de $uli
neur%ni n%i /u#erea"! ideea )! ei treAuie /! '%a)e un r%l
i$(%rtant* alt5el n-ar avea /en/ /! /e )?eltuie atât de $ult!
ener#ie de )!tre )reier* (entru a-i #enera* 5!r! /!-i utili"e"e1I1
Du(! )u$ /-a $ai $eni%nat* )ele d%u! "%ne* a$ (utea /(une* )u
r%l de )reş! (entru n%ii neur%ni* (er$it % /(e)iali"are di5erit! a
a)e/t%ra3 neur%Ala/tii din AulAul %l5a)tiv devin în $a'%ritatea l%r
neur%nii FABA-er#i)i* iar )ei din #iru/ul dinat ev%luea"! /(re
neur%ni #luta$at-er#i)i1 E/te de)i % di/triAuie a neur%nil%r
%rientat! /(re 5un)iile l%r e6)itat%rii şi in?iAit%rii1 Aid%$na )a
(entru neur%(la/ti)itate* şi neur%#ene"a e/te de(endent! de
e6(erien!* de înv!are* de e6er)iiul 5i"i) şi $ai ale/ de /tarea
a5e)tiv!1 Intr-% e6(ri$are $ai 5i#urativ! /-ar (utea /(une )!
de(re/ia le de(ri$!* 5eri)irea le e6(ri$!1
J%r$area unei n%i reele neur%nale ne)e/it! un ti$( )u % durat!
de la )âteva $inute la )âteva %re (entru )a /ti-$ulul re)e(tat de
)reier /! deter$ine a)tivarea şi a #enei din nu)leul )elulei
nerv%a/e re/(%n/aAil! de 5%r$area n%il%r )%ne6iuni1
Din )ele /(u/e $ai /u/ reine$ )! neur%#ene"a şi
neur%(la/ti)itatea /unt d%u! atriAute ale )reierului )are intervin 5ri
5en%$enul de întreinere a $e$%riei* de )%ntr%l şi vinde)are a unei
le"iuni* de re)u(erare a 5un)Riil%r $%t%rii şi de e6(ri$are*
(ierdute din diver/e )au"e1 Intervin* de a/e$enea* în $%delarea
)%$(%rta$entului şi a )ara)terului* în $eninerea /!n!t!ii (/i?i)e
şi a )a(a)it!ii $entale1
Creierul n%/tru e/te )a(aAil /! /e $%dele"e* /! /e %r#ani"e"e /uA
(re/iunea in5%r$aiei* a e6er)iiului 5i"i)* a /enti$entului de
5eri)ire* de Au)urie* de %(ti$i/$ şi /(eran!* de Aun! di/(%"iie* de
rela6are du(! un e5%rt 5i"i) şi intele)tual /u/inut* şi de a/e$enea
(%ate inv%lua (rin neutili"are* (rin lene intele)tual!* (rin
$%n%t%nia unei e6i/tene terne* (rin /tre/* an6ietate* de(re/ie*
5urie* ur!* $alii%"itate* ru$inatii )u d%rin! de revanş!* de
r!"Aunare* de 5ru/trare* de in/ati/5a)ie* al)%%l* dr%#uri* u"ura
e6)e/iv! de %ri)e alt %rdin1
E%$ in/i/ta /u5i)ient de $ult a/u(ra a)e/tui )a(it%l (entru a
înele#e )%n/e)inele (e $ulti(le (lanuri ale $%dului n%/tru de
#ândire şi de )%$(%rta$ent1
INJLUENTA JACTORILOR PSI&ICI
ASUPRA NEUROFENEYEI ŞI
NEUROPLASTICITĂdII
Stre/ul şi de(re/ia
Din)%l% de e6(erien!* înv!are* $%tivare* n%utate* e6er)iiu 5i"i)
5%r$area de n%i neur%ni în )reier )a /u(%rt al )a(a)it!ii n%a/tre
$entale şi /%$ati)e* intervin 5av%raAil /au de5av%raAil şi % /erie de
ali 5a)t%ri )u i$(a)t a/u(ra vieii n%a/tre (/i?i)e1
Studii re)ente au evideniat e5e)tul ne5av%raAil al /tre/ului* al un%r
/t!ri (/i?%(at%l%#i)e )a de(re/ia* an6ieRtatea* in/ati/5a)ia*
/enti$entul de 5ru/trare* ru$inaiile ş1a1 a/u(ra neur%#ene"ei şi
neur%(la/ti)it!tii OE1 F%uld ş1a1* 9CCC; Lee ş1a1* +,,+P1
Prin (at%#enia şi tera(ia )%$un!* P/i?iatria în)e(e /! /e rea(r%(ie
de Neur%l%#ie* %dini%ar! ele 5!)ând un )%r( )%$un1
Au l%) $utaii )%n)e(tuale neaşte(tate1 P/i?%"a /)?i"%5reni)! e/te
v!"ut! a)u$ )a % re%r#ani"are (e $%del (at%l%#i) a /ina(/el%r1
De(re/ia e/te )%relat! )u un de5e)t al neur%#ene"ei la nivelul
#iru/ului dentat al ?i(%)a$(ului1 Se na/) n%i /trate#ii tera(euti)e
în A%lile neur%de#enerative* în a))identele va/)ulare )ereArale* în
le"iunile $edulare şi )ereArale1 Intre /tre/ şi de$ena Al"?ei$er /e
întrevede % (%/iAil! relaie de deter$inare1
In n%ua vi"iune i$(u/! de a)e/te de/)%(eriri e/te (%/iAil!* de
a/e$enea* % inve/tire a relaiil%r /%)iale şi inter-u$ane )u % alt!
/e$ni5i)aie1 Intr-un arti)%l (uAli)at de M%na? Le?rer O+,,8P )u titlul
HReinventarea Eu-luiI OHT?e Reinventi%n %5 t?e Sei5IP /e a5ir$!3
HStru)tura )reierului n%/tru* de la 5%r$a dendritel%r la den/itatea
/tru)turii ?i(%)a$(ului e/te in)rediAil in5luenat! de $ediul n%/tru
$ental1 Pune un $a$i5er în )%ndiii de /tre/ şi )reierul /!u în)e(e
/! $%ar!1 S-a %(rit 5%r$area de n%i )elule1 Ele /unt de'a $%arte1
Creierul e/te de/5i#urat1I1
Ani$alele de laA%rat%r /u(u/e la /tre/ au (re"entat % /)!dere
evident! a )a(a)it!ii de neur%#ene"! şi neur%-(la/ti)itate1
E1 F%uld O+,,2P a i"%lat (uii n%u n!/)ui de r%"!t%are de $a$a l%r
ti$( de trei %re (e "i şi a )%n/tatat )li$inuarea /e$ni5i)ativ! a
5en%$enului de neur%(la/ti)itate1
într-% alt! e6(erien!* a)eeaşi aut%are a /u(u/ %A/erRvaiei d%u!
#ru(uri de $ar$%te1 Unui #ru( i /-au )reat )%ndiii de $ediu
5av%raAile* iar )eluilalt vitre#e1 C%n/tat!* la l%tul de $ar$%te )u
)%ndiii 5av%raAile de $ediu* % )reştere /e$ni5i)ativ! a nu$!rului
de n%i /ina(/e şi % rat! $ai )re/R)ut! a neur%#ene"ei de)ât la
l%tul )u )%ndiii de $ediu ne5aRv%raAile1 Când e6(eriena /e
)%ntinua )u adu)erea a$Ael%r l%turi de $ar$%te în )%ndiii
%(ti$e* (ara$etrii /tudiai devin e#ali1
Cele d%u! e6(eriene )itate de$%n/trea"! )! /tre/ul i"%l!rii (uil%r
de $a$a l%r şi al )%ndiiil%r de via! vitre#e ar e un e5e)t d!un!t%r
)ert a/u(ra Ai%l%#iei )reierului şi* du(! )u$ v%$ vedea* şi la
nivelul între#ii n%a/tre 5i"i%l%#ii1
C%n)lu"i%nând a/u(ra e6(erienel%r /ale* Eli/aAet? F%uld ne /(une
)! /tre/ul deAilitea"! dendritele* )are /unt ra$i5i)aii ale )elulei
nerv%a/e* Al%)?ea"! (r%li5erarea de n%i neur%ni în ?i(%)a$(*
neur%nii )are /unt /u(%rtul $e$%riei şi al înv!!rii1 în a)e/t
)%nte6t* )u re"erva e6tra(%l!rii )%n)luR"iil%r de la ani$alele de
laA%rat%r la %$* nu (ute$ /! nu 5a)e$ )%ne6iunea )u atr%5ia
?i(%)a$(ului (rin di/tru)ia de neur%ni în A%ala Al"?ei$er* )are
5a)e a/t!"i rava#ii în întrea#a lu$e* 5iind într-% )%ntinu! )reştere1
C%ndiiile 5av%raAile de $ediu* ne /(une E1 F%uld* de"v%lt! şi
$enin /!n!tatea* 5a)ilitea"! re%r#ani"area 5un)i%nal! şi
/tru)tural! Aene5i)! a )reierului* 5av%ri"ea"! vinde)area1
Mi /e (are intere/ant! al%)uiunea inut! de Eli/aAet? F%uld
OUniver/itatea Prin)et%nP la C%nvenia anual! a A/%)iaiei
A$eri)ane de P/i?%l%#ie (e +,,+ /uA titlul HNeur%#ene"a3
S)?i$Aarea $inii taleI1 Red!$ d%ar )âteva (a/a'e3 H111Puterea
(%"itiv! a dra#%/tei şi )%nvin#erii (%trivit )!reia Creat%rul ne-a
)%n)e(ut /! e6(eri$ent!$ şi /! 5i$ e6e$(le* ar (utea /!
re#enere"e )reierul u$an1 C%n/ider în (lu/ )! S)ri(turile Evreil%r şi
S)rierile A(%/t%li)e /unt (line de înde$nuri )a %a$enii /!-şi
revi"uia/)! atitudinile şi a)iunile l%r d!un!t%are111 Cu /i#uran!
a)e/ta e/te $e/a'ul S51 A(1 Pavel )ând /)rie în R%$ani 9+3+ )! n%i
treAuie \/! ne tran/5%r$!$ (rin reînn%irea $inii _1I1
Când a/eriunea vine din (artea unei a/e$enea aut%rit!i ştiini5i)e
)red )! alte )%$entarii /unt de (ri/%/1
S-a 5%r$ulat întreAarea inver/3 da)! /tre/ul #enerat de un a$Aient
%/til* de"a#reaAil* are e5e)te ne#ative a/u(ra $%del!rii )reierului*
)rearea un%r )%ndiii de $ediu atra)tive* (l!)ute nu ar avea e5e)t
de (revenire şi de tratare a deteri%r!rii )reieruluiG
Jred &1 Ca#e (are /! 5i #!/it r!/(un/ul a5ir$ativ1 Du(! )u$ a$
$ai /(u/* el a )reat în laA%rat%r a/t5el de )%ndiii (entru un l%t de
ş%are)i1 Le-a adu/ di/(%"itive $e)aRni)e şi (ie/e de)%rative )are
e6er)itau un e5e)t de atra)ie (entru ş%are)i1 C%n)%$itent* un alt
l%t de ş%are)i a 5%/t $eninut în )%ndiii de a$Aient $%n%t%n1
Re"ultatul e6(erienei a ar!tat )! la l%tul )u a$Aient atra)tiv*
?i(%)a$(ul a )re/)ut /e$ni5i)ativ în #reutate* în ra(%rt de l%tul )u
a$Aient $%n%t%n1 E6i/t! în (re"ent (%/iAiRlitatea de a $!/ura
#reutatea şi di$en/iunile ?i(%)a$(ului (rin RMN* 5!r! /! 5ie
nev%ie /! /e /a)ri5i)e ani$alul1
A(r%(% de re"erva e6tra(%l!rii )%n)lu"iil%r e6tra/e din e6(eriene
e5e)tuate (e ani$ale la %$1 Nu /i$i$ şi n%i a)eeaşi Au)urie )ând
ieşi$ din $%n%t%nie* )ând a)?i"ii%n!$ )eva n%uG Ple)ând de la
a)e/te e6(eriene /-a /u#erat şi Aene5i)iul (entru /!n!tatea
n%a/tr! al /)?i$A!rii (eri%di)e* da)! nu a între#ului $%Ailier* )el
(utin al aran'a$entului /!u în a$Aient1 O /)?i$Aare a e/teti)ii
a$Aientale ar (utea /! 5ie* eventual* util! în e5%rtul de (revenire a
deteri%r!rii $entale din A%ala Al"?ei$er1
C%n5%r$ /tudiil%r a)tuale* în ?i(%)a$(ul unui ş%are)e adult a(ar
D1,,, - 9,1,,, neur%ni n%i (e "i1 A$ a$intit de r%lul neur%nil%r din
?i(%)a$( în înv!are şi $e$%rie şi de/(re 5a(tul )! /u(ravieuirea
l%r e/te $eninut! (rin înv!are1
Intre 5a)t%rii )are au un e5e)t ne#ativ a/u(ra /u(raRvieuirii
neur%nil%r /unt in)luşi şi ?%r$%nii #lu)%)%rti)%i"i - )are* (rin
e6)e/ul l%r în %r#ani/$* in?iA! ev%luia )elulel%r /tern /(re n%i
)elule nerv%a/e1 Or /tre/ul t%)$ai (rin a)e/t $e)ani/$ a)i%nea"!
ne5av%raAil a/u(ra %r#ani/$ului1
Din (un)t de vedere Ai%)?i$i) /tre/ul a)i%nea"! ne5av%raAil (rin
$ai $ulte $e)ani/$e a/u(ra neur%#ene"ei şi neur%(la/ti)it!ii1
Mai întâi de)lanşea"! % /e)reie e6)e/iv! de ?%rR$%ni
#lu)%)%rti)%i"i O)%rti"%lP la nivelul #landei )%rti)%-/u(rarenale*
a$%r/ând a6ul ?i(%tala$%-?i(%5i"%-)%rti)%/u-(rarenal1
Flu)%)%rti)%i"ii în e6)e/ de(ri$! eliAerarea de 5a)t%ri neur%tr%5iei
ne)e/ari di5erenierii şi $eninerii neu-r%nil%r* /)ade )a ur$are
neur%#ene"a* /)ad )antitatea şi lun#i$ea dendritel%r la nivelul
neur%nil%r (ira$idali din ?i(%)a$(1
E6i/t!* du(! )u$ şti$* d%u! )!i (rin )are %r#ani/R$ul îşi /)?i$A!
(eri%di) )elulele3 $%artea l%r (rin ne)r%"! şi (rin a(%(t%"!* ulti$a
(re/u(unând (unerea în a)iune a un%r $e)ani/$e )elulare
interne de aut%di/tru#ere1 DeR(re/ia şi /tre/ul a))entuea"!
a$Aele )!i1 De la eliAerarea în e6)e/ a ?%r$%nil%r #lu)%)%rti)%i"i
/e a'un#e la e6)e/ de )al)iu în )elule )are deter$in! 5en%$enele
de ne)r%"! şi a(%(t%"!1
De(re/ia e/te % tulAurare (/i?i)! )u e5e)te deva/taRt%are a/u(ra
/!n!t!ii1 C%n/tituie % )au"! $a'%r! de /ui)id1
O /tati/ti)a )itat! de A1 0lein$an O+,,2P ne (%ate l!/a % i$a#ine
)%n)ludent! a/u(ra )%n/e)inel%r de(re/iei evaluate în SUA3
+,,1,,, %a$eni /e /inu)id ai)i într-un an* :D %a$eni /e /inu)id (e
"i* din )are 7, T /unt /tudeni1 E/te a d%ua )au"! de de)e/ la
/tudeni1
Ca deter$inare* /tre/ul )%n/tituie )au"a $a'%r! a de(re/iei*
(redi/(%"iia #eneti)! 5iind )ea de a d%ua )au"!1
De(re/ia /e în/%eşte de atr%5ia ?i(%)a$(ului )are e/te %
)%n/e)in! a Al%)!rii neur%#ene"ei1 Da)! /e ad$ini/Rtrea"! %
$edi)aie antide(re/iv!* )el (uin trei /!(t!$âni* neur%#ene"a /e
reia )%n)%$itent )u in/talarea e5e)tel%r antide(re/ive1 C%in)iden!
/au realitate* şi di5erenierea unei )elule /tern într-un neur%n
ne)e/it! un ti$( $ini$ /i$ilar1 Medi)aia antide(re/iv! te/tat! )u
Tiane(tine şi Jen%6etin (are /! aiAe un e5e)t neur%tr%5i)1
E1 F%uld O9CCCP d%"ea"! în /aliv! /e)reia de )%rti"%l )a te/t al
(redi/(%"iiei la de(re/ie1 Ea /u/ine )! /uAie)ii la )are (rin te/t
/e #!/eşte di$ineaa )%rti"%lul )re/)ut* da)! au şi neşan/a unui
eveni$ent ne#ativ* v%r 5a)e de(re/ie1 In a)e/t 5el (%ate între(rinde
$!/uri (reventive1
Carr%l DNSa ş1a1 şi R%nald Du$an O+,,+P /u/in )! $edi)aia
antide(re/iv! ar avea e5e)t nu atât a/u(ra /er%t%-ninei* )ât a/u(ra
BDNJ O5a)t%r de )reştere nerv%a/! derivat din )reierP1 Stre/ul şi
de(re/ia ar /u(ri$a )a(a)itatea )elulei nerv%a/e de a /e)reta
5a)t%rii neur%tr%5i)i ne)e/ari di5erenierii* de"v%lt!rii şi
/u(ravieuirii neur%nil%r* iar (rin tratarea de(re/iei )u % $edi)aie
ade)vat!* e5e)tele ei /unt Al%)ate1
De(re/ia e/te una dintre /t!rile a5e)tive )u e5e)tul )el $ai
de"a/tru%/ a/u(ra %r#ani/$ului şi în (ri$ul rând a/u(ra )reierului1
T%ate 5un)iile %r#ani/$ului /unt in?iAate de )!tre de(re/ie1 A$
%A/ervat ade/ea )u$* nu$ai du(! un an de la di/(%niAili"area unui
%$ (rin ş%$a' şi* $ai ale/* (rin (en/i%narea )el%r $ai vâr/tni)i*
/e$nele deteri%r!rii (/i?i)e în)e( /! /e in/tale"e1 Nu e/te* 5!r!
înd%ial!* % re#ul! (entru t%at! lu$ea* dar în $%d )ert (entru $uli
e/te % )au"!1 Senti$entul de e6)ludere dintr-% a)tivitate şi dintr-un
)%le)tiv în )are îşi #!/eau un re/%rt $%ral e6i/tenei* /enti$entul
de inutilitate a între#ii l%r (re#!tiri (r%5e/i%nale îi (%ate u)ide (e
)ei /en/iAili1 S%)ietatea n%a/tr! nu are /tru)turi a)tive şi e5i)iente
(entru a)ea/t! )ate#%rie /%)ial!* aşa )u$ a$ v!"ut în alte !ri )a
SUA* unde li /e a)%rd! % real! atenie1 C%/turile trata$entului şi
în#ri'irii )el%r )u deteri%rare $ental! /unt în/! $ult $ai $ari1
întâlnindu-$! ade/ea )u a/t5el de /ituaii în in/tituia în )are a$
lu)rat şi v%ind /! #!/e/) % re"%lvare* a$ avut d%ar e)%urile t!)erii1
Şi nu aA/ena (%/iAilit!il%r $ateriale a 5%/t )au"a* )i li(/a v%inei
de i$(li)are într-% a)iune de % a/e$enea anver#ur! şi t%tuşi atât
de util! /%)ial1 Ni)i ar#u$entul )! în SUA un )%n/ilier al
Preşedintelui /e %)u(! /(e)ial de a)e/t re/%rt nu i-a (utut
)%nvin#e1 Da)! ne t%t l!ud!$ )! ave$ relaii )u SUA atât de Aune*
$! întreA* )e lu!$ Aun de a)%l%111G
în %ri)e A%al! 5i"i)!* de(re/ia )a rea)ie la A%al! )%n/tituie )el $ai
$are %A/ta)%l în )alea vinde)!rii1 T%ate /tru)turile )reierului - atât
)ele )%rti)ale )u 5un)ie )%#nitiv!* )ât şi )ele li$Ai)e )u 5un)ie
a5e)tiv! /unt a5e)tate de de(re/ie1
E6i/t! % relaie de deter$inare între /tre/ şi de(re/ie1 De ai)i
de)ur# an6ietatea* 5ri)a $%tivat! şi ne$%Rtivat!* ru$inatiile1
E)%ul l%r Ai%)?i$i) e/te a)elaşi a/u(ra %r#ani/$ului1 A)eeaşi
Ai%)?i$ie îi e/te (r%(rie 5uriei* urii* d%rinei de r!"Aunare* vi%lenei1
Creierul nu 5a)e % di/tin)ie net! între realitatea tr!it! şi )ea d%ar
i$a#inat!1 Inve/ti#aiile )itate au relevat 5a(tul )! în a$Aele
/ituatii - realitate /au d%ar i$a#inaie - /unt a)tivate în )reier
a)eleaşi arii )%rti)ale* a)eleaşi /tru)turi şi în )%n/e)in! v%r avea
a)elaşi e)%u Ai)^W$i)1 Fândurile şi /enti$entele ne#ative - ura*
a#re/ivitatea* /(ai$a - )ir)ul! (rin arterele
n%a/tre /uA 5%r$a /uA/tanel%r de)lanşate )%n)%$itent )u e5e)tul
de /tre/1 De ai)i re"ult! e5e)tul n%)iv e6er)itat a/u(ra tutur%r
)elulel%r n%a/tre* )au"! a A%lil%r de /tre/ )are au lar#! r!/(ândire
în lu$ea $%dern!1
Da)! e6tra(%l!$ de la individ la )%le)tivitate e5e)tele /tre/ului şi
ale de(re/iei i$(li)ite* $! întreA da)! are )ineva intere/ /! e6i/te
% lu$e A%lnav! şi de$ent!G Or 5i )itind a)e/te )rude adev!ruri*
)are vin dire)t de la ştiinele "ilel%r n%a/tre şi a)ei )%ndu)!t%ri ai
lu$ii* (%liti)ienii şi a(%l%#eii l%r* )are întrein /enti$entul de 5ri)!*
de r!"A%i al tutur%r )%ntra tutur%r* de revanş!* )are deni#rea"!
i$a#inea (uAli)! a un%r %a$eni înainte de a /e e6(ri$a 'u/tiia în
nu$ele un%r (rin)i(ii neru$e#ate ale aşa-"i/ei de$%)raii* nu$ai
din d%rina de a $enine un r!"A%i î$(%triva (r%(riului (%(%rG
S! le 5ie indi5erente )%/turile /%)iale ale a)e/t%r )%n-/e)ine )ând
nu (ierd ni)i % %)a"ie de a /e ar!ta în#ri'%rai de /%arta Aanului
(uAli)G
într-un )%n#re/ internai%nal de neur%ştiine a$ întreAat un
(r%5e/%r de (/i?iatrie* )are de"v%lta/e a)ea/t! te$!* )e
(er/(e)tiv! are un (%(%r $eninut în (er$anen! /uA /tre/G Nu
$i-a r!/(un/1 Se te$ea (r%AaAil el în/uşi de /tre/ul de a 5i au"it111
V V V
E1 M1 Rai)?le OLa Re)?er)?e* +,,:P a adu/ în di/)uie un a/(e)t
n%u şi )iudat* /e/i"at* de a/e$enea* în ulti$ii ani )are* nu nu$ai
)! nu lu$inea"!* )i adân)eşte şi $ai $ult univer/ul (lin de $i/ter
al )reierului n%/tru1
Se )%n/tat! )!* din)%l% de a)tivitatea )ereAral! de)lanşat! de
/ti$uli e6terni* e6i/t! şi % a)tivitate /(%ntan! al )!rei /)%( nu /e
)un%aşte1 E/te )a şi )u$ )reierul /-ar a5la în dial%# )u /ine în/uşi1
Studiile de laA%rat%r au )%n)?i/ )! )el $ai $are )%n/u$ de
ener#ie e/te /%li)itat de a)tivitatea /(%ntan! şi nu de a)eea de
r!/(un/ la /ti$ulii e6terni1 Şi $ai )uri%a/! e/te )%n/tatarea )! )el
$ai $are nu$!r de /ina(/e e/te a(!rut /(%ntan şi nu )a ur$are a
/ti$ulil%r e6terni1
Ar$e de E%lder şi )%l1 O9CC:P au reuşit /! vad!* (rin $et%de
ade)vate OPETP* )! în )reierul )el%r nev!"!Rt%ri e/te a)eeaşi
a)tivitate )a şi în )el al )el%r v!"!t%ri1 A)e/te date /u#erea"! ideea
)! a)tivitatea /(%ntan! a )reierului e/te $ai $are de)ât )ea de
r!/(un/ la /ti$uli e6terni1 A)ea/t! a)tivitate /(%ntan! a )reierului
(are /! 5ie 5unda$ental!* dar nu şti$ în)! la )e /erveşte1 Mai $ult
în)!* ea nu în)etea"! în ti$(ul ane/te"iei #enerale* du(! )u$ /-a
%A/ervat în /tudiul e5e)tuat (e $a)a)i de )!tre L1 Ein)ent şi )%l1
O+,,:P1
Ni)i una din i(%te"ele e$i/e (rivind r%lul a)e/tei a)tivit!i
/(%ntane a )reierului nu %5er! un r!/(un/ /ati/R5!)!t%r1 Cea $ai
(lau"iAil! era i(%te"a $eninerii )%erenRei )%ntinui a (r%)e/ului
de #ândire* inter)%ne)tând în (er$anen! t%ate ariile )reierului*
e$i/! de B1 Ol/?au/en OUniver/itatea C%rneli* SUA* +,,7P1
Ane/te"ia #eneral! ar treAui în/! /! % Al%)?e"e* )eea )e nu /e
întâ$(l!1 D%ar da)! ad$ite$ )! e/te )eva în )reierul n%/tru )are
/e $ani5e/t! şi inde(endent de 5un)i%narea )reierului* aşa )u$
(are /! e6i/te şi în e6(eriena $%rii )lini)e1

CAPITOLUL +
IMPLICAdII ONTOLOFICE ŞI JINALITATE cN NEUROFENEYĂ ŞI
NEUROPLASTICITATE
E6i/t! % $ultitudine de i$(li)aii ale )a(a)it!ii de neur%#ene"! şi
de neur%(la/ti)itate a )reierului* dintre )are adu) în di/)uie în
(ri$ul rând* (e )ele de %rdin %nt%l%#i) şi al 5inalit!ii a)e/t%r
atriAute Ai%l%#i)e1
I$(li)aia %nt%l%#i)! 5a)e re5erire la înele#erea He6i/tenei )a
e6i/ten!I* )u$ /e e6(ri$a Ari/t%tel* la /tudiul 5iinei* în /(e! al
)reierului )a 5en%$en %Aie)tiv* (rivit dintr-% (er/(e)tiv!
)%#nitivi/t!1
în )%ndiii 5i"i%l%#i)e neur%#ene"! e/te /ti$ulat! şi întreinut! de
înv!are OEli"aAet? F%uld ş1a1*9CCCP* aşa du(! )u$ /-a $eni%nat
de'a în )a(it%lul (re)edent1
Meninerea %(ti$! a )reierului (rin înv!are îl e6(ri$! )a /tru)tur!
)u 5un)ie* (rin e6)elen!* in5%r$ai%nal!1 Da)! /t%$a)ul ne-a 5%/t
dat (entru di#e/tie* )reierul are % /tru)tur! ade)vat! (relu)r!rii de
in5%r$aie ne)e/ar! re)e(t!rii a)e/teia* (e de % (arte din $ediul
a$Aiant şi )%/$i)* iar (e de alt! (arte de la t%ate ele$entele
)%$(%nente ale )%r(ului (e )are îl are în /ar)in!* în /)%(ul de a le
)%$anda şi #e/ti%na1 Creierul are + T din #reutatea )%r(ului şi
)%n/u$! +, T din ener#ia /a1 Tr!ieşte e6)lu/iv (e /ea$a ener#iei
5urni"ate de )%r( şi* în $%$entul în )are în)etea"! /! % $ai
(ri$ea/)!* %(reşte viaa în 7 $inute1 Neavând ni)i % re"erv! de
ener#ie (are )%n/truit e6)lu/iv (entru 5un)ia de H)%ndu)ereI* de
(relu)rare a in5%r$aiei ne)e/ar! )%r(ului* )are îi (l!teşte triAut
(rin ener#ia (e )are i-% 5urni"ea"!1 R!$ân ui$it )u$* la vre$ea
)ând în Eur%(a ni)i nu /e ştia (rea Aine )u )e %r#an /e #ândeşte* în
)ivili"aia C?inei anti)e r%lul )reierului era 5%arte e6a)t intuit1 Mai
$ult* )reierul era in)lu/ în a)eeaşi l%'! /au #ru(are de %r#ane )u
)%rdul1 Ca 5un)ie i /e atriAuia a)eea a S?en-ului )are în/e$na
)un%aştere* inteli#en!* )%nştiin!1 Ca /i$A%l )%re/(undea
ele$entului 5%) şi )ul%rii de r%şu1
E/te /ur(rin"!t%are in)luderea )reierului în a)eeaşi l%'! ener#eti)!
)u )%rdul1 Unele tradiii /(irituale atriAuie /i$A%li) )reierului
raiunea* iar )%rdului a5e)tivitatea1 în a)eeaşi %rdine de idei /unt
%A/ervaii venite de la /uAie)ii la )are /-au 5!)ut tran/(lant!ri de
)%rd1 La (urt!t%rii n%ii ini$i au a(!rut $ani5e/t!ri de
)%$(%rta$ent şi tr!/!turi de )ara)ter (e )are /-a )%n/tatat )! le-
au avut d%nat%rii1 S-au /)ri/ de'a $ai $ulte lu)r!ri (e a)ea/t!
te$! OSilvia Claire* 9CC:; Paul P1 Pear/all* 9CC-P1
Iat! )u$ )%n)e(eau )?ine"ii anti)i r%lul )reierului în
5un)i%nalitatea %r#ani/$ului1 Creierul )%%rd%na t%ate vi/)erele şi
5un)iile )%r(ului #ru(ate în D l%'i ener#eti)e1 La rândul l%r* l%'ile
ener#eti)e )are (r%du)eau ener#ia nutritiv!* ne)e/ar! )%r(ului* îi
tri$iteau îna(%i )reierului (artea )ea $ai /uAtil!* )ea $ai ra5inat!
din ener#ia l%r1 Re)un%şteau a/t5el )! ener#ia )reierului e/te de %
alt! e/en!1 Şi $ai /(uneau în)! )eva )u a(li)aAilitate tera(euti)!1
Jie)are ti( de ener#ie %5erit! )reierului de )!tre l%'ile ener#eti)e
)%re/(undea unui )%$(arti$ent din /5era vieii (/i?%$entale1
TulAur!rile uneia din )%$(%nentele vieii (/i?i)e şi $entale erau
tratate în )%nR/e)in! )u (un)te de lanivelul l%'ei)%re/(un"!t%are
a)e/tui /e#$ent1 S(re e6e$(lu (rin (un)te )%re/(un"!t%are l%'ei
Ji)at 4 Ee"i)! Biliar! /e tratea"! $i#rena* tulAur!rile de vedere* 5
ati#aAilitatea (/i?i)!* tulAur!rile de ti( $etaA%li)* in)lu/iv
(at%l%#ia $u/)ular!1 Cu (un)te )%re/(un"!t%are l%'ei Rini)?i 4
Ee"i)! /e tratea"! între altele şi )ri"ele de (ierdere a )un%ştinei
de ti( li(%ti$i)* 5iind de a'un/ îne(area unui /in#ur (un)t1 Şi t%ate
a)e/te indi)aii de trata$ent 5a) (arte din te%ria şi (ra)ti)a
a)u(un)turii şi 5un)i%nea"!* în )iuda rai%na$entel%r ar?ai)e şi a
)el%r )are % nea#! 5!r! /! % )un%a/)!1
Pentru a înele#e )! t%ate reli#iile au un (un)t )%$un de (le)are*
v%i de/)rie /u))int un alt )%n)e(t al 5il%/%5iei ta%i/te1 Du(!
e6(ierea vieii* S?en-ul nu $%are %dat! )u )%r(ul* )i /e înt%ar)e în
$arele S&EN univer/al din )are a venit1 S(une alt)eva vreuna din
reli#iile lu$iiG
Da)! a$ 5a)e % ierar?i"are a 5un)iil%r de la nivelul )%r(ului n%/tru*
5un)ia )reierului e/te de de(arte e/enial!1 Prin /ine în/uşi )reierul
e6(ri$! /en/ul şi 5inalitatea e6i/tenei1 Se (%ate /(une )!
Univer/ul v%rAeşte* /e e6(ri$! la nivel u$an (rin )reierul n%/tru1
Tr!i$ (/i?i)* #ândi$ şi /i$i$ nu$ai (rin )reier1 El re(re"int!
/u$tnu$-vl tutur%r val%ril%r n%a/tre1 Privit a/t5el /e i$(une ideea
)! %Aie)tivul )reaiei /au al ev%luiei %$ului a 5%/t )reierul ne)e/ar
înv!!rii (rin e6(erien! şi e6(ri$!rii v!"ut! )a 5inalitate1 C%r(ul
(are /! aiAe d%ar r%lul de a 5i un ve?i)ul (entru )reier şi de a
re(r%du)e un alt )reier1 Pute$ dedu)e de ai)i )! în e)uaia )reier-
)%r(* )reierul e/te )el )e are în (ri$ire un )%r( şi nu inver/1
F!/e/) de a/e$enea )! e/te un /en/ şi % 5inalitate şi în a)ea/t!
$%Ailitate anat%$i)!* a)ea/t! (la/ti)itate a )reierului în )%ntra/t
)u relativa /taAilitate a )el%rlalte %r#ane ale )%r(ului1 Jiind i$(li)at
în $edierea vieii de relaie* )reierul avea nev%ie de a)ea/t!
$%Ailitate* (entru a /e ada(ta unei viei a5lat! în )%ntinu!
/)?i$Aare* (entru a-şi (utea în/uşi $ereu alte şi alte e6(eriene*
alte
in5%r$aii1 E/te )iudat )!* deşi (!rea l%#i) /! ave$ un )reier d%tat
)u a/e$enea (r%(rietate* (ân! la re)entele de/)%(eriri din
neur%ştiine* ni$eni n-a e$i/ % a/t5el de i(%te"!1 Ar 5i treAuit /! ne
#ândi$ )! un )reier ri#id /tru)turat nu era )a(aAil de înv!are* de
a e$ite de)i"ii în /ituaii n%i* de a )%ntr%la şi re#la întrea#a
5un)i%nalitate a %r#ani/$ului* (e )are îl are în (ri$ire1 Univer/ul
nu şi-ar 5i (utut 5a)e )un%/)ute HinteniileI ev%lutive* iar %$ul nu ar
5i (utut (r%#re/a1
Cea $ai evident! d%vad! de (re"en! a unui /en/ în e6i/tena
a)e/tei )a(a)it!i a )reierului e/te a)eea )! reelele neur%nale din
trun)?iul )ereAral nu /unt /u(u/e a)e/tei re$%del!ri* de%are)e ai)i
îşi au /ediul )entrii de )%ntr%l ai 5un)iil%r vitale - )ir)ulaia şi
re/(iraia - )are treAuie $eninute /uA % )%n/tant! /u(rave#?ere1
Pe lân#! a(%rtul )%ntinuu de in5%r$aie* de înv!are* e/te de
reinut şi )alitatea înv!!rii* #radul de )%$(le6itate al )%ninutului
/!u* /e$ni5i)aia )%#nitiv! şi a5e)tiv!* $%tivaia în /en/ul
)%e5i)ientului de (l!)ere i$(li)at* /tilul şi )alitatea di/)ur/ului1 Un
)ur/ univer/itar* /(re e6e$(lu* % )%n5erin!* v%r 5i $ult $ai uş%r
în/uşite* da)! /unt e6(u/e )%l%rat* )lar* /u#e/tiv* nuanat* )u
)%ne)tarea n%iunil%r şi în alte d%$enii ale )ulturii de)ât un di/)ur/
/e)* re)e* (r%li6 şi tern1 Pri$ul va 5i $e$%rat 5!r! e5%rt* (entru )!
din)%l% de (alierul rai%nal a 5!)ut a(el şi la )el a5e)tiv* )el de al
d%ilea va 5i reinut în/! )u $ult $ai $ult e5%rt şi (%ate 5i re(ede
uitat1 A)ea/t! e6(erien! % ave$ )u t%ii* înde%/eAi din anii de
5a)ultate* )ând a$ avut alt nivel de înele#ere a /tilului unui
di/)ur/1
Aş re$ar)a ai)i )! nu nu$ai re(etarea in5%r$aiei )%ndu)e la %
$e$%rare de lun#! durat!* )i şi intere/ul /u/-)itat1 Se întâ$(l!
une%ri )a un /in#ur i$(a)t al )reierului )u in5%r$aia /! 5ie
/u5i)ient (entru a nu % $ai uita
ni)i%dat!1 întâ$(l!rile ne%Aişnuite* )are au 5%/t în/%ite de %
/ti$ulare 5%arte inten/! a /tru)turil%r a5e)tive /au a i$(li)at un
$are #rad de ri/)* /unt $e$%rate de5initiv 5!r! /! 5ie* evident*
re(etate1
In #eneral* % in5%r$aie e/te )u atât $ai Aine în/uşit! )u )ât în
(er)e(ia /a /%li)it! un nu$!r $ai $are de re)e(t%ri /en"%riali -
auditiv* %(ti) et)1
E/te val%area unui %$ e6(ri$at! nu$ai de )eea )e a $e$%ratG Se
/(une de/(re )el )!ruia 5i"i)a ele)tri)it!i )a şi )?i$ia îi dat%rea"!
i$en/* Mi)?ael Jarada>* )! avea în (er$anen! )u /ine un )arnet
de n%te (e (%/t de aide $e$%ire1 Me$%ria e/te ne)e/ar!* dar
)reaia în)e(e din)%l% de $e$%rie* a)%l% unde /e a5l! in/(iraia*
#ândirea )are (re/u(un în (ri$ul rând % $are (la/ti)itate a
/ina(/el%r (entru a )%ne)ta un nu$!r )ât $ai $are de neur%ni1
A)ea/t! neur%5i"i%l%#ie a reelel%r neur%nale* re)ent a)?i"ii%nat!*
nu î$i e6(li)! în/! de )e %a$enii au în)linaii de%/eAite* talente
di5erite* )a(a)itatea de a înele#e un d%$eniu /au altul al )ulturii şi
#ândirii* )ând ar 5i n%r$al* )a indi5erent de #enul de in5%r$aie*
reelele neur%nale /! aiA! a)eeaşi 5i"i%l%#ie (entru %ri)e ti( de
)un%aştere1 Nu t%at! lu$ea are a(etit (entru 5il%/%5ie* nu are
de/)?idere /(re /(iritualitate* /(re înele#erea şi a alt%r alternative
)%n)e(tuale* în a5ara )el%r a))e(tate )%nveni%nal1 N%i /(une$ la
$%dul 5i#urativ )! )ei )e nu (%t ieşi dintr-% #ândire d%#$ati)! n-au
reele neur%nale )u )are /! (r%)e/e"e % alt! in5%r$aie1 Dar*
#ândind anat%$i)* e6(li)aia e/te er%nat!1 Neur%nii /unt* dar e/te
% alt! in/tan! )are nu îi $%Aili"ea"!1 Pentru a e6(li)a ave$ nev%ie
/! #ândi$ de'a %$ul din)%l% de anat%$ia )reierului /!u* /!1
di/)ut!$ în ali ter$eni relaia dintre )reier* )%nştiin! şi
(r%#ra$are* a/u(ra )!reia v%$ reveni în alt )a(it%l1 O$ul )itit
(%ate d%ar /! re(r%du)! )eea )e şi-a în/uşit1 O$ul /(irituali"at
)%ndu)e di/)ur/ul intele)tual din)%l% de le)tur!* )!utând şi alte
alternative1 Şi a'un#e$ /! de5ini$ )ultura )a 5iind nu )eea )e )iti$*
)i )eea )e )re!$ (le)ând de la )eea )e a$ )itit1
E6er)iiul 5i"i) e/te % alt! )%ndiie 5av%ri"ant! a neur%#ene"ei şi
neur%(la/ti)it!ii* /tudiat! în )%ndiii de laA%rat%r de v%n Praa#*
0e$(er$ann şi alii O+,,+P1 în )ir)a % /!(t!$ân!* în )%ndiiile
e6er)iiului 5i"i)* neur%nii ur$!rii la (!/!ri şi r%"!t%are în)e( /! /e
)%nture"e* iar du(! )ir)a 7, de "ile în)e( /! 5ie inte#rai în )ir)uitul
?i(%)a$(i) )u a5erente şi e5erene 5un)i%nale1
C%n/tat!$ )! e6er)iiul 5i"i) e/te /%li)itat )a % )%ndiie ne)e/ar!
(entru vitalitatea tutur%r /i/te$el%r 5un)i%nale ale %r#ani/$ului*
in)lu/iv )reierul1
R%lul 5a)t%ril%r (/i?i)i* al tr!iril%r e$%i%nale* in5luena l%r a/u(ra
neur%#ene"ei şi neur%(la/ti)it!ii % v%$ di/)uta la )a(it%lul dedi)at
)reierului li$Ai)1 A$ ad!u#a ai)i* d%ar )!* atât de $ult r!/(ândita
lene intele)tual! e/te un 5a)t%r de r!u au#ur (entru )reier1 A)elaşi
e5e)t ned%rit îl au lu$ina /tr%A%/)%(i)! (e % durat! îndelun#at!*
"#%$%tul* e6)e/ul de al)%%l* nere/(e)tarea %rarului de /%$n* )?iar
da)! e/te (relun#it )%$(en/at%r "iua1 Intervalul ++ - +2 îşi are
i$(%rtana /a 5i"i%l%#i)! şi Aene5i)!1
De-a lun#ul i/t%riei /-au ve?i)ulat d%u! %(inii re5erit%are la %ri#inea
)un%aşterii3 )%n)e(ia inei/t! a lui Plat%n* )%n5%r$ )!reia ne
naşte$ )u % (re)un%aştere şi )%n)e(ia e$(iri/t! a lui Ari/t%tel
)are )%n/ider! )! înv!area şi e6(eriena /unt /in#urele /ur/e
)%#nitive1
Di/(uta a )%ntinuat $ai târ"iu între &elvetiu/* )are era e$(iri/t şi
vedea )reierul )a 5iind la naştere % taAula ra/a* % 5%aie alA! şi
Dider%t* )are ad$itea )!* (e
lân#! e6(eriena în/uşit!* /unt şi ele$ente înn!/)ute în /5era
)un%aşterii1 Mai a(r%a(e de n%i* a)eeaşi di/(ut! /-a (urtat între
Pia#et şi C?%$/<>1
Intervenind în a)ea/t! di/(ut!* $i /e (are evident )! nu ne (ute$
naşte )u un )reier li(/it de %ri)e in5%r$aie (realaAil!1 Ave$
nev%ie de un $ini$ de )un%aştere (entru a /u(ravieui înainte de
a în)e(e /! ne în/uşi$ e6(erienele de via!1
Ave$ reele neur%nale* unele de'a a)tivate (entru /u(%rtul
5un)iil%r vitale* altele ur$ând /! 5ie a)tivate în )%nta)t )u
e6(erienele venite* du(! )e ne-a$ n!/)ut1 Re5le6ul de /u(t*
re)un%aşterea v%)ii şi a 5i#urii $a$ei* ataşa$entul 5a! de $a$!
/au* du(! )u$ a de$%n/trat et%l%#ul 0%nrad L%rent"* 5a! de
(ri$a 5iin! (e )are % )un%aşte* /unt ele$ente %Ali#at%rii
/u(ravieuirii (entru un n%u n!/)ut în /(e)ia u$an!1 C%(ilul /e
%Aişnuieşte )u v%)ea $a$ei în)! din uter* iar (uii (!/!ril%r de
)ând /unt în)! în %u1 Te $inune"i de inteli#ena naturii1 Da)! un
(ui de $a$i5er n%u n!/)ut în 'un#l! n-ar 5i )a(aAil /! 5u#! la /)urt
ti$( du(! naştere* ar deveni % vi)ti$! uş%ar! (entru (r!d!t%rii
/!i1
Puii de )an#ur /unt e6(ul"ai din uter la vâr/ta de 7 luni şi* 5!r! /!
vad!* /e )a!r! (e (i)i%rul $a$ei (ân! a'un# în $ar/u(iul* în )are
îşi )%ntinu! de"v%ltarea (ân! la ter$enul de naştere1 A$ v!"ut
/)ena 5il$at! şi a$ 5%/t atent la #e/tul $a$ei aşte(tându-$! /!-şi
a'ute (uiul în #!/irea $ar/u(iului* dar a r!$a/ (a/iv!1 Se înele#e
)! a)e/t (ui treAuie /! HştieI )u$ /! a'un#! a)%l%1 Dedu) de ai)i
)! natura nu ale#e înt%tdeauna /%luiile )ele $ai /i$(le (entru a-şi
re"%lva (r%Ale$ele* )i une%ri a)e/tea /unt )?iar 5%arte )%$(li)ate1
Celelalte 5un)ii de un %rdin $ai elaA%rat )a li$Aa'ul* %rientarea în
$ediu* /e$ni5i)aia %Aie)tel%r et)1 /unt în/uşite (rin înv!are1
Su(%rtul l%r neur%5i"i%l%#i)* )a(a)itatea )reierului de ade)vare la
e6(erien! /unt în/! )ate#%ri) înn!/)ute1 In ter$eni de in5%r$aie
ave$ (r%#ra$e înn!/)ute şi (r%#ra$e 5%r$ate (rin înv!are1
A)ea/t! )a(a)itate de a ne 5%r$a (r%#ra$e n%i* )are la %$ e/te
$ult $ai e6tin/! de)ât la t%ate )elelalte /(e)ii* ne-a (er$i/ /! ne
de/(rinde$ de natur! şi /! ne )re!$ % )ivili"aie1
Antr%(%idele au de'a $a'%ritatea )%ne6iunil%r neur%nale /taAilite la
naştere* dar nu t%ate* (entru )! şi ele au )eva de înv!at* treAuind
/! /e ada(te"e la un $ediu )u )%ndiii de via! nu în t%talitate
(revi"iAile1
Ca(a)itatea )reierului de a /e ada(ta la % varietate de )%ndiii*
in)lu/iv de a#re/iune* e/te de a/e$enea e6(re/ia un%r (r%#ra$e
înn!/)ute şi e/te un /en/ adân) ai)i* e/te % 5inalitate şi nu (%ate 5i
re"ultatul întâ$(l!t%r al unei /ele)ii naturale* (entru )! nu e/te în
intere/ul a)e/tei /ele)ii /! H)âr(ea/)!I un )reier (entru a
/u(ravieui )u % invaliditate )e l-ar e6)lude în )%n)urena )u
/e$enii1 A$ v!"ut )u$* în )a"ul unei le"iuni )ereArale* /unt
antrenate arii ve)ine /au )?iar din e$i/5era )ereAral! %(u/! în
/)%(ul re)u(er!rii 5un)i%nale* 5ie şi (ariale1 E/te ai)i e5e)tul unei
inteli#ene intrin/e)i a /tru)turil%r Ai%l%#i)e* indi5erent )u$ a$ d%ri
/! inter(ret!$1 Cu$ /! (rivi$ alt5el )%$(en/area li(/ei de vedere
(rin le"iuni %)ulare Oşi nu )ereAraleP unde ariile %))i(itale de(rivate
de in5%r$aia vi"ual! /e )%ne)tea"! )u ariile auditive şi )u )ele de
(er)e(ie a /ti$ulil%r ta)tili* (entru a )reşte a)uitatea de (er)e(ie
la a)e/t nivelG SuAie)tul va Aene5i)ia a/t5el de )a(a)itatea de
(er)e(ere a /unetel%r şi a /ti$ulil%r ta)tili )u (er5%r$ane
)re/)ute* (entru a )%$(en/a li(/a de vedere1 A)e/ta e/te şi
$%tivul (entru )are )ei )u de5i)iente de vedere /unt )%n/iderauN a
5i )ei $ai Auni $a/euri1 Ei au % )a(a)itate de (er)e(ie ta)til! $ult
$ai a$(l! (entru )! e/te )%%rd%nat! de d%u! arii )%rti)ale în l%)
de una1 T%)$ai a)ea/t! (er)e(ie a$(li5i)at! le (er$ite )el%r
nev!"!t%ri /! )itea/)! (rin al5aAetul Braille1 A)elaşi 5en%$en le
(er$ite )el%r )u /urditate de tran/$itere /! (er)ea(! aşa de ra(id
li$Aa'ul (rin /e$ne* ariile vi"uale %))i(itale )%$(en/ând aA/ena
au"ului* du(! )u$ /-a $ai /(u/1
Un alt e6e$(lu de ada(tare inteli#ent! a naturii îl )%n/tituie
e6ten/ia ariei de )%ntr%l al $iş)!rii de#etel%r la vi%l%niştii )are
e6er/ea"! )%ntinuu1
Se ad$ite în #eneral )! în 'urul vâr/tei de 9- - +, de ani /e ter$in!
(r%)e/ul de $aturare a )reierului1 Sunt* evident* şi $ulte e6)e(ii1
Din e6(erienele )%(iil%r-lu(i* #!/ii în (!dure şi aduşi în /%)ietate*
/-a )%n/tatat )! (e/te vâr/ta de 8 - : ani nu /e $ai (%ate înv!a
v%rAirea* )el (uin una )%erent!1 O li$A! /tr!in! ar (utea 5i
în/uşit! %(ti$ (ân! în 'urul vâr/tei de 7, de ani1 Se (%ate înv!a şi
$ai târ"iu* dar /e a(re)ia"! )! d%ar )u a))entul li$Aii $aterne*
(entru )! nu /e $ai (%t /e/i"a )%ntra/tele 5%neti)e1 înv!area unei
li$Ai /tr!ine* la vâr/te $ai $ari* i$(li)! un e5%rt $ai $are (entru
)reier* )are va 5i nev%it /! an#a'e"e $ai $ulte arii )%rti)ale1
Din )%n/tatarea )! ne naşte$ )u reele neur%nale /(e)iale*
de/tinate v%rAirii* şi de)i (r%#ra$ate #eneti)* dedu)e$ )! ne
naşte$ )u t%ate atriAutele ne)e/are 5iin!rii u$ane1 în %ri)e (arte
a lu$ii ar 5i )re/)ut un )%(il* di/l%)at din l%)ul /!u natal* îşi va
în/uşi li$Aa re/(e)tiv! )u a)eeaşi uşurin! )a şi )ei indi#eni1
Se a(re)ia"! )! a)ei )%(ii )u )are /e v%rAeşte $ult* )are di/(un de
% edu)aie Aine )%ndu/!* )u un $ediu d%tat )u % arie lar#! de
$i'l%a)e in5%r$ai%nale - '%)uri*
%Aie)te* )are (un (r%Ale$e de înv!are et)* v%r avea $ai $ari
(%/iAilit!i de %r#ani"are a li$Aa'ului* de de"v%ltare a un%r
de(rinderi utile şi* nu în ulti$ul rând* a inteli#enei1 Eu nu /unt
ade(tul ideii de )%ndii%nare e6)lu/iv! a de"v%lt!rii inteli#enei de
$ediu1 M-a$ e6(ri$at şi în alte lu)r!ri )!* da)! nu$ai )alitatea
?ranei şi $ediul în )are )reşte un )%(il* ar 5i 5a)t%rii de)ideni ai
inteli#enei* atun)i %$enirea nu l-ar $ai 5i avut (e DNAla$Aert* (e
Pe/tal%""i* (e R%Aert Burn/* (e Lin)%ln* iar n%i nu i-a$ 5i avut (e
E$ine/)u şi Crean#!* (e F?e%r#?e Marine/)u şi (e $uli alii1 Ai)i
a v%rAit d%ar #ena1 Nu ave$ )u$ e6(li)a alt5el de )e* în a)eeaşi
5a$ilie* )u a)eleaşi )%ndiii de )reştere* /e %Ain une%ri re"ultate
ine#ale1
Sunt de luat în di/)uie ai)i d%i (ara$etri3 inteli#ena şi
)%$(%rta$entul1 Inteli#ena e/te e6(re/ia #enel%r1 C%re)tivele ei
/%)iale /unt $in%re* nu e/eniale1 C%$(%rta$entul e/te în $ult
$ai $are $!/ur! de(endent de edu)aie şi %5erta a$Aientului1
E6(eriena a)u$ulat! în )%ndiiile /(e)i5i)e (r%5e/iei $ele* (rin
%A/ervarea $ult%r #eneraii de tineri* $i-a 5%r$at )%nvin#erea )!
e6i/t! /tru)turi re)e(tive la un )%$(%rta$ent )ivili"at şi /tru)turi
di5i)ile* re"i/tene la e5%rtul edu)ativ1 Re(r%şurile* (e )are
/%)ietatea le 5a)e (!rinil%r şi edu)at%ril%r* /unt ade/ea
ne$%tivate1 Ni)i un (!rinte şi ni)i un edu)at%r nu tri$it % 5at! /! /e
(r%/titue"e1 De vin! e/te %5erta /%)ial! şi re)e(tivitatea
individual!* e6(ri$at! (rin in)a(a)itatea de )en"urare a
(ul/iunil%r1
M1 M1 R%u//eau /(unea )! %$ul /e naşte Aun de la natur!* dar
/%)ietatea e/te )ea )are îl (erverteşte1 Su/inea de a/e$enea )!
%ri)e %$ nein/truit (%ate deveni un E%ltaire* da)! Aene5i)ia"! de %
edu)aie ade)vat!1 Nu* ni)i%dat! nu_va 5i aşa1 D%ar da)! are #ena*
)a /! nu /(un #eniul lui E%ltaire1 Nu e/te $ai (uin adev!rat în/!
)! şi $ediul /%)ial şi 5a$ilial are % (%ndere i$(%rtant! în ev%luia
unui tân!r1 T%ate a)e/te di/)uii (rivind "e/trea intele)tual!*
şan/ele ev%luiei /%)iale ale unui %$ şi in5luRena e6er)itat! de
)%ndiiile de $ediu /unt triAutare n%iunil%r (/i?%(eda#%#i)e şi
e6(erienei* de )are di/(une$ în virtutea #ândirii* )ultivat! de
ştiinele )la/i)e1 Fândind în ali ter$eni* eu )red )! 5ie)are dintre
n%i vine (e lu$e )u d%tarea ne)e/ar! (entru a înde(lini un r%l şi
(entrua-şiîn/uşi%anu$it! e6(erien!1 Marile$ini* $arile #enii vin
(e lu$e )u a)ele în/uşiri (/i?i)e şi intele)tuale* ne)e/are reali"!rii
un%r (er5%r$ane e6)e(i%nale $enite /! /)?i$Ae /au /!
înte$eie"e un n%u d%$eniu î? )un%aştere* în ev%luia lu$ii* în
(r%(ul/area i/t%riei1 Prin ei* (r%AaAil* Univer/ul îşi 5a)e )un%/)ute
inteniile1 Când a 5%/t nev%ie )a %$ul /!-şi )i"ele"e a/(erit!ile
$%ştenite din (eri%ada vieii /ale rudi$entare* au venit $arii
#ândit%ri ai lu$ii* #eneraia de aur* re(re"entat! de Pita#%ra*
Buda* La% T"i* C%n5u)iu/ ş1a1 )are ne-au revelat )%$%rile /(iritului -
$ulte 5iind a)tuale şi a/t!"i1 A(ariia (leiadei $aril%r artişti ai
Renaşterii % (ute$ e6(li)a în a)elaşi $%d1 Când 5i"i)a )la/i)! şi-a
e(ui"at (%/iAilit!ile de a r!/(unde n%il%r întreA!ri ridi)ate de
ştiin!* a venit Ein/tein şi ne-a dat te%ria relativit!ii1 Ji"i)a
)uanti)! /-a edi5i)at de a/e$enea (rin )âteva nu$e $ari de )%ri5ei
- Ma6 Plan)<* Niel/ B%?r* Werner &ei/enAer#* Dira)* Er@in
S)?r%din#er* Enri)% Jer$i ş1a1 E$ine/)u a venit în (%e"ia n%a/tr!
atun)i )ând îşi #!/i/e 5%r$a şi era nev%ie de )%ninutul $aril%r idei
5il%/%5i)e1
Da)! (entru n%i )eilali ave$ % e6(li)aie natural!* (entru #eniine
li(/eşte1 Ni)i (!rinii lui E$ine/)u şi ni)i )ei ai lui Ein/tein nu erau
#enii1 Une%ri )?iar au avut $ari tare 5i"i)e şi (/i?i)e* )u$ a 5%/t
)a"ul (!rinil%r lu_Beet?%ven1
D%ar da)! ad$ite$ )%n)e(ia reîntru(!rii* a unui )u$u de )alit!i
din viei anteri%are* le-a$ (utea e6(li)a1 Sau în 5ine* ad$iând
ideea (rede/tin!rii a$intit! $ai /u/ Raritatea l%r $-a 5!)ut /!-$i
i$a#ine"* du(! )u$ a$ $a /(u/* )! în/uşi Univer/ul e/te
(ar)i$%ni%/ )u )?eltuire_ ener#iei* un #eniu în/e$nând* evident* %
$are inve/tiie Sunt şi #enii ale r!ului* dar deviaia l%r /(re
$%n/trul dir ei a 5%/t nu$ai liAera l%r ale#ere-* %(iunea liAerului
l%i arAitru şi nu Univer/ului treAuie i$(utat!1 Sur/a r!ulu /t! nu$ai
în n%i* în %(iunile n%a/tre şi în in/tin)tele (e )are %ri nu le (ute$
)en"ura dat%rit! le"iunii ariil%` )%rti)ale* )are au a)e/t r%l* aşa
du(! )u$ v%$ di/)uta $a3 de(arte* %ri /unt e6altate într-un $ediu
n%)iv1 E%ltaire /e întreAa de )e Divinitatea* da)! e6i/t! şi e/te
at%t(uterni)!* nu /e %(une r!ului din lu$e1 Pentru )! ni /e
re/(e)ta liAerul arAitru* 5!r! de )are nu a$ 5i (utut ev%lua* nu ne-
a$ 5i )reat % )ivili"aie1 în /%)iet!ile (er$i/ive şi e6altate* $ai ale/
du(! ani de re(ri$are a liAert!ii de $ani5e/tare* /e )%n5und! la
un anu$it nivel de înele#ere liAertatea )u liAertina'ul Sunte$*
indi/)utaAil* şi re"ultatul unei )%$Ainaii dintre #enele n%a/tre*
dintre edu)aia (ri$it! şi re)e(tivitatea la in5luena e6er)itat! de
$ediu a/u(ra n%a/tr!1 Ne )%n/trui$ din )eea )e ave$ )a "e/tre
ereditar! şi din )eea )e ne în/uşi$ din tre)erea (rin lu$e1 E%$
deveni* a/t5el* e5i)ieni /au ine5i)ieni* val%r%şi /au $edi%)ri*
ar%#ani /au n%r$ali* ada(taAili /au vi%leni1 Reveni$ la di/)uia
a/u(ra /e$ni5i)aiei înv!!rii1 A$ v%rAit de/(re e6(erienele de
laA%rat%r* )are au evideniat )reşterea neur%#ene"ei* $ateriali"at!
(rin v%lu$ul $!rit al ?i(%)a$(ului /uA a)iunea înv!!rii1
Iat!* în)! un e6e$(lu* 5%arte )%n)ludent* (entru înele#erea
relaiei dintre înv!are şi neur%#ene"!1 &erve Ratei OYOOTK)itea"!
un /tudiu e5e)tuat (e ş%5erii l%nd%ne"i*
)are au 5%/t e6a$inai du(! d%i ani de antrena$ent în $e$%rarea
tutur%r tra/eel%r şi nu$el%r de /tr!"i din L%ndra1 &i(%)a$(ul l%r a
5%/t #!/it $ult $ai $ult $!rit de)ât era anteri%r de antrena$ent*
în /e#$entul /!u (%/teri%r* i$(li)at în %rientarea /(aial!1
O e)?i(! internai%nal! de $edi)i a ur$!rit A%lnavii )u Al"?ei$er
în (eri%ada 9CCD - +,,8 şi au 5%r$ulat )âteva re)%$and!ri utile în
(revenirea /au întâr"ierea a)e/tei A%li3 #r!din!rit* '%)uri* $u"i)!*
le)tur!* e6)ur/ii* înv!area unei li$Ai /tr!ine* a)iuni )are )er
iniiativ! şi (lani5i)are1
Un (uterni) /ti$ulent* (entru $%tivarea a5e)tiv!* /)%aterea din
(a/ivitate şi /enti$entul de (li)ti/eal!* de rutin!* )are îndea$n! la
% via! (a/iv!* înde%/eAi la (er/%anele $ai vâr/tni)e* îl )%n/tituie
ele$entul de n%utate* de inedit intr%du/ în viaa l%r1 Ele$entul
/ur(ri"!* evident* (l!)ut!* e/te 5%arte i$(%rtant* )a de alt5el (entru
n%i t%i* indi5erent de vâr/t!1 S-a (r%(u/* /(unea$ între altele*
)?iar /)?i$Aarea (eri%di)!* da)! nu a între#ului $%Ailier* )are
în/ea$n! )%/turi* )el (uin a $%dului /!u de aran'are1 O $inte
i$a#inativ! va #!/i %ri)ând un %Aie)t* un $i) aran'a$ent* )are /!
)ree"e % i$(re/ie e/teti)!* (entru a ne Au)ura /u5letul1 A$ v%rAit
de/(re e6(eri$entele de laA%rat%r* )are au ar!tat )!* (ân! şi (e
ş%ri)ei îi $iş)!* îi $%Aili"ea"! şi de)i* )u atât $ai $ult (e n%i
%a$enii* )are ave$ /au ar treAui /! ave$* la alte di$en/iuni*
re(re"entat /i$ul e/teti)1
Revin la ideea de (revenire a A%lii Al"?ei$er1 E6(eRriena $i-a
d%vedit )! un e5e)t )ata/tr%5al a/u(ra /!n!t!ii (/i?i)e şi
intele)tuale îl are de(re/ia dat! de aAand%narea vâr/tni)il%r* $ai
Mntâi de )!tre /%)ietate* (rin (en/i%nare şi i#n%rare )%$(let! a
eta(ei /ale ur$!t%are de viat!* (rin aA/ena (r%#ra$el%r de
antrenare în )%ntinuare a l%r într-% alt! a)tivitate* aşa )u$ /e
întâ$(l! în $ulte !ri )ivili"ate1 AAand%narea /au ne#li'area
(!rinil%r de )!tre )%(ii )%n/tituie alt! )au"! a de(re/iei1 E/te #rev
de i$a#inat )ât! tri/tee e/te în /u5letul unui (!rinte (!r!/it de
)%(ii1 Şi inelu)taAil* )!derea (/i?i)! ur$ea"! Su/inerea $%ral! a
vâr/tni)il%r şi antrenarea într-) a)tivitate (e $!/ura )a(a)it!il%r
l%r li$itate* )%n/tituie nu nu$ai un Aene5i)iu (entru /!n!tatea l%r*
)i şi % dat%rie a /%)iet!ii (e )are au /ervit-%1
Re$ar)a$ )u$ intr%du)erea RMN5 a de)lanşai % adev!rat!
rev%luie în neur%ştiine1 RMN5 evidenia"! "%na din )reier )are /e
a)tivea"!* de)i (rin )are )reierul r!/(unde la un /ti$ul /au %
utili"ea"! în ti$(ul de/5!şur!rii unei a)tivit!i1 Pân! la a(ariia
a)e/tui $i'l%) de inve/ti#aie* (re)i"area r%lului 5ie)!rei "%ne din
)reier era 5%arte di5i)il!1 Un e6e$(lu e/te edi5i)at%r1 în /e)%lul al
ele-lea* )ând /e ştia 5%arte (uin de/(re )reier* Br%)a a avut un
A%lnav )u a5a"ie $%t%rie1 Nu (utea /! 5%r$ule"e )uvintele din
)au"a unui a))ident va/)ular* )are $ai a(%i /-a şi /%ldat )u de)e/1
Studiind (%/t-$%rtetn )reierul a)e/tui A%lnav* Br%)a a #!/it unde
era l%)ali"at! le"iunea dat! de a))identul va/)ular şi a de/)ri/-%1
De atun)i /e v%rAeşte în literatura ştiini5i)! de a5a"ia de ti( Br%)a1
RMN5 ne %5er! în/! (%/iAilitatea de a /tudia )reierul (e viu* a5lat în
(lin! a)tivitate* (utând /!-i ur$!ri$ întrea#a dina$i)! a
5un)i%nalit!ii /ale )eea )e ne )%n5er! un i$en/ avanta'1
Una din $arile /ur(ri"e %5erite de a)e/te /tudii a )%n/tat în
/e/i"area $%dalit!ii de i$(li)are a )reierului în ti$(ul (r%)e/ului
de i$a#inaie1 A/t!"i aAund! a/t5el de /tudii în t%ate )entrele )are
au d%tarea ade)vat!1
E%i lua un e6e$(lu* la întâ$(lare* din $ultele )are /e (%t da1
Studiind relaia dintre i$a#inea $ental! şi e5e)tul a/u(ra )reierului
(rin %Aie)tivarea RMN5* Ste(?en 0%//l>n %A/erv!* )a şi ali
)er)et!t%ri* )! /i$(la i$a#inare a unei a)iuni a)tivea"! )ea $ai
$are (arte din ariile )ereArale i$(li)ate în (r%)e/area a)iunii
reale1
C%n)lu"ie3 Creierul nu (are /! 5a)! di5erena între )eea )e e/te
i$a#inat şi realitate1 Dar )%n/tatarea nu /e %(reşte ai)i1 Creierul
de)lanşea"!* la /i$(la i$a#inare a unei a)iuni* % (arte a(re)iaAil!
din )%rte#iul de rea)ii )e au l%) în (er)e(ia realit!ii1 Se întâ$(l!
înt%)$ai )a în ti$(ul tr!irii unui vi/1 Da)!* /(re e6e$(lu* vi/!$ un
ani$al* )are vine /(re n%i a$enin!t%r* v%$ avea in/tantaneu
t%ate rea)iile ve#etative de)lanşate de a)e/t /tre/* in)lu/iv
/en"aia 5i"i)! a 5i%ril%r de 5ri)!1 Ne tre"i$ tran/(irai şi /(eriai şi
/unte$ a(%i 5eri)ii )! nu a 5%/t de)ât un vi/ şi nu realitatea1
Creierul n%/tru n-a 5!)ut di5erena dintre vi/ şi realitate )ând şi-a
(u/ în 5un)iune /)?e$a rea)iil%r la /tre/1
C%n/e)inele a)e/tui $e)ani/$ de a)iune a )reierului n%/tru* deşi
au 5%/t utili"ate în)! din anti)?itatea înde(!rtat!* înde%/eAi în
tradiiile /(irituale %rientale* în lu$ea $%dern! ne a5l!$ aAia la
în)e(utul e6(l%at!rii l%r1
E/te ai)i un e6e$(lu de er%are a ştiinei1 TriAutar! vi"iunii unui
redu)i%ni/$ li$itat la )%n)reteea 5i"i)! a $ateriei* valaAil!
(entru /e)%lul al eDC-lea* nu avea in/tru$entul ne)e/ar
%Aie)tiv!rii (er5%r$anel%r %Ainute (rin te?ni)ile (/i?%/%$ati)e
venite din Orientul anti) şi* )a ur$are* le-a ne#at1 AAia a)u$* (rin
RMN5 )%n/tat!$ )! a)e/te te?ni)i îşi au un /u(%rt Ai%l%#i) şi* de)i*
% e6(li)aie ştiini5i)!1
C%n/e)inele de/)%(eririi e5e)tel%r (e )are le (%ate avea
i$a#inaia a/u(ra )reierului şi %r#ani/$ului u$an /unt atât 5a/te*
)ât şi ne5a/te1
D%$eniul a(li)!rii a)e/tei te?ni)i a 5%/t nu$it itna#erie $ental! -
)are* în 5un)ie de )%n/e)ine* (%ate 5i (%"itiv! /au ne#ativ!1
E6(li)aia 5un)i%n!rii i$a#eriei $entale a$ aA%rdat-% şi în alte
lu)r!ri1 Eu )red )! întrea#a n%a/tr! 5i"i%l%#ie are la Aa"! $%dele
5un)i%nale /au (attern-uri* )are )%$(%rt!* evident* şi rea)ii de
%rdin Ai%)?i$i)1 I$a#inaia n%a/tr! a)tivea"! şi a)e/te (attern-uri*
iar % dat! )u a)e/tea şi reelele neur%nale ne)e/are1 In 5un)ie de
)%ninutul )%#nitiv şi a5e)tiv* de /e$ni5i)aia /e$anti)!* i$a#eria
$ental! va de)lanşa e5e)te Aene5i)e /au n%)ive* (rin rea)iile
Ai%)?i$i)e şi $%le)ulare )%re/(un"!t%are /!n!t!ii /au A%lii1
Ave$ în/)ri/e în )elulele n%a/tre t%ate (r%#ra$ele* in)lu/iv )ele de
vinde)are1 A)e/tea /e (%t de)lanşa /(%ntan /au (%t 5i )%ntr%late
(rin v%in!1
Denni/ Ma55e O9C-9P e6(li)a e5e)tul i$a#eriei $entale (rin
intervenia e$i/5erei )ereArale dre(te* )are e/te /ediul li$Aa'ului
/i$A%li)* al #ândirii intuitive* al tr!iril%r arti/ti)e şi i$a#inative1
C1 F1 Mun# )%n/idera e$i/5era )ereAral! drea(t! )a 5iind /ediul
li$Aa'ului /i$A%li) şi intuitiv* (rin )are /e e6(ri$! /uA)%nştientul
n%/tru1 I$a#eria $ental! devine % )%nştiin! interi%ar!* )are
/%ndea"! adân)urile in)%nştientului şi a)tivea"! 5%rele latente -
(relun#irea 5%rei )%/$i)e din n%i1 A$ (utea /(une )! ai)i #!/i$
Cartea Univer/ului în/)ri/! în n%i* AiAli%te)a* în )are /unt
de(%"itate t%ate datele re5erit%are la $%tivarea n%a/tr! )a /i$A%l*
/en/ şi devenire1 F!/i$* $ai ale/* t%ate )au"ele A%lil%r n%a/tre şi
)!ile de vinde)are a l%r1 Din ne5eri)ire* ştiina %5i)ial! a i#n%rat
a)ea/t! /ur/!1 Ea e/te )itit! d%ar de $arii iniiai* )are nu /-au
in/truit de)ât la univer/itatea naturii şi a in/(iraiei din alte
di$en/iuni* du(! )u$ re"ult! şi din e6e$(lele )%$entate de n%i
$ai de(arte1
Bene5i)iul )el $ai i$(%rtant al i$a#eriei $entale $i /e (are a5i
a)ela al (%/iAilit!ii de aut%vinde)are* une%ri* în 5un)ie de
)a(a)itatea de aut%)%ntr%l a A%lnavului* %Ainându-/e vinde)!ri
)?iar în A%li nere"%lvate în)! de $edi)ina a)tual!1
Bernie Sie#el e/te un )?irur# %n)%l%# a$eri)an1 El a în)er)at /!-şi
trate"e (a)ienii /!i* nu nu$ai )u Ai/turiul* )i şi )u H/u5letulI1 A
ur$!rit un l%t de A%lnavi %n)%l%#i)i a5lai în diver/e 5a"e de
ev%luie a A%lii* (e )are i-a in/truit în te?ni)a i$a#eriei $entale* )u
/)%( de aut%vinde)are1 I$a#inile /u#erate erau di5erite /au 5un)ie
de in/(iraia liAer! a 5ie)!ruia1 Se (utea i$a#ina un 5%) )are arde
)elula )an)er%a/! /au % )elul! li$5%)itar! antr%(%$%r5i"at!
in#erând )elulele A%lnave et)1 Bernie Sie#el a5ir$! )! 2, T din
A%lnavi au reuşit /! /u(ravieuia/)! A%lii* unii a5lai )?iar în /tadiul
ulti$ de ev%luie1 A avut ideea /! /%li)ite un /(e)iali/t* (entru a
/taAili (r%5ilul (/i?%l%#i) al )el%r )are /-au vinde)at1 Cele $ai Aune
re"ultate au avut A%lnavii d%tai )u % $are v%in! de vinde)are* )ei
#ener%şi* )u un t%nu/ 5%arte %(ti$i/t1 T%nu/ul (/i?i) e/te ai)i un
5a)t%r e/enial1 în)rederea în vinde)are e/te ne)e/ar! în (ri$ul
rând (entru a înl!tura )en"ura )%nştiinei* ?r!nit! de $entalitatea
ti$(ului* )are $enine în $inte ideea i$(%/iAilit!ii de a /e trata
a)ea/t! A%al!1 Ji6area $inii (e a)ea/t! idee nu (er$ite a))e/ul la
/5era in)%nştientului* în )are* a$ /(u/ $ai /u/* /unt în/)ri/e
(r%#ra$ele* re/ur/ele* 5%rele latente ne)e/are vinde)!rii1 Un
intele)tual /%5i/ti)at şi /)e(ti) are $ult $ai (uine şan/e de
vinde)are de)ât unul )u de/)?idere şi /(re alte %(iuni1 în a)eeaşi
%rdine de idei* )redina e/te de a/e$enea un ele$ent de nei#n%rat
(entru a)tuali"area (r%(riil%r re/ur/e de vinde)are1
E6(ri$ându-ne d%ar în ter$enii Ai%l%#it* a)tuale* înele#e$ (rin
$%Aili"area re/ur/el%r (r%(rii di vinde)are a unei A%li* /ti$ularea*
a)tivarea /i/te$ulu' n%/tru i$unitar* )are (rin li$5%)itele <iller
Ou)i#aşe înl!tur! )elulele A%lnave1 I$a#eria $ental!* (e )are ar
v!"ut-% )! e/te )a(aAil! /! de)lanşe"e % /erie de rea)i Ai%l%#i)e
în %r#ani/$* (%ate $%Aili"a în a)elaşi $%d f /i/te$ul i$unitar1 A$
veri5i)at e6(eri$ental 5en%$ene şi (%t de(une $!rturie (entru
realitatea /a1
Medi)ul Martin Br%5$an ne î$(!rt!şeşte (rii )artea /a HOri)e %$
(%ate 5i vinde)atI* tradu/! şi în li$A r%$ân!* e6(eriena /a în
vinde)area (rin v%in! a unu )an)er* la nivelul $!duvei )ervi)ale1
Din e6(eriena /a / (%t #!/i $ulte /5aturi de$ne de reinut1 M! v%i
5%l%/i d /inte"a ad$iraAil! a )!rii* (uAli)at! de (/i?%l%#ul Mari
Ti$u)1
Aut%rul ne relatea"! )! a 5%/t /u(u/ unei interveni )?irur#i)ale
(entru a)ea/t! A%al! /%ldat! )u (arali"i tutur%r $e$Arel%r şi
dureri atr%)e1 Dat! 5iind în/ natura A%lii* şan/ele de vinde)are erau
redu/e1 Pre%)u(a de dra$a /a îşi 5a)e % anali"! (/i?%l%#i)!
intr%/(e)tiv (entru a înele#e )au"ele /u5erinei /ale şi
)%nştienti"ea" )! %ri#inea A%lii treAuie /! 5ie )!utat! în /ituaia
/tre/ant din viaa 5a$ilial!* )are îl 5a)e ne5eri)it1 S-a ?%t!rât î
)%n/e)in! /! eli$ine )au"a a)e/tei ne5eri)iri1 SuAlat )au/a* t%littur
e55e)?i/* /(une$ n%i în $edi)in!1 Da) /e înl!tur! )au"a di/(are
e5e)tul1 Şi Br%5$an a (r%)ede înt%)$ai1 S-a ?%t!rât /! /e vinde)e
/in#ur şi /-a vinde)a In l%) /! 5ie ne5eri)it* /-a ?%t!rât /! /e /i$t!
5eri)it* / #ândea/)! şi /! între(rind! nu$ai )eea )e îl (%ate 5a)
5eri)it1
Iat! e6(li)aia* (e )are ne-% %5er! Br%5$an* (entr /u))e/ul /!u1 El
)%n/ider! )%nştiina )a având e6ten/ie t%ate )elulele n%a/tre* idee
)are nu e/te /in#ular!1 A$ $ai aA%rdat şi n%i a)e/t /uAie)t1 B%ala
în/ea$n! nu nu$ai % (erturAare Ai%)?i$i)! şi anat%$i)!* )i şi un
)%n5li)t la nivelul )%nştiinei1 Jie)are A%al!* "i)e Br%5$an*
în/ea$n! % (r%Ale$! de via! nere"%lvat!1 S%luia3 re"%lvarea
)%n5li)tului1
Ori)e a)iune de vinde)are treAuie în)e(ut! la nivelul )%nştiinei
e6(ri$ându-/e intenia de a 5i 5eri)ii* evitând %ri)e #ând* a)iune
/au #e/t )are ne (%ate 5a)e ne5eri)ii1 E/te de)i % de)i"ie $ental!*
% diet! $ental!* )u$ % nu$eşte el1 Ne5eri)irea în/ea$n! /tre/* iar
/tre/ul în/ea$n! A%al!1 TreAuie de)i eli$inat din $inte %ri)e #ând
de ne5eri)ire1
Bine d%)u$entat* Br%5$an (re)i"ea"! şi /u))e/iuRnea %(eraiil%r
$entale1 TreAuie luat! $ai întâi de)i"ia de vinde)are la nivelul
)%nştiinei (rin e6(ri$area inteniei* 5a)t%r e/enial* în $%Aili"area
re/ur/el%r (r%(rii de vinde)are1 Ur$!t%area de)i"ie e/te a)eea de
a 5i 5eri)it1 Br%5$an /ituea"! ne)e/itatea )%nvin#erii )! vinde)area
e/te (%/iAil! ulti$a* deşi* du(! )u$ a$ $eni%nat* eu )red )!
treAuie /! 5ie (ri$a )%ndiie1
Rea)ia de re/(in#ere şi /u5erina la inve)tivele )el%r din 'urul
n%/tru /unt un %A/ta)%l în )alea vinde)!rii1 Din a)e/t $%tiv* "i)e
Br%5$an* treAuie /! ave$ % atitudine de a))e(tare* )reându-ne %
realitate (r%(rie* 5ie şi ilu"%rie* dar util! )a e)%u a5e)tiv (entru
(r%(ria n%a/tr! vinde)are şi nu nu$ai* )i şi (entru (revenirea
î$A%ln!virii* du(! )u$ dedu)e$ uş%r* #ândindu-ne la )au"ele A%lii1
O ulti$! )%ndiie* )are (%ate (!rea Ai"ar!* ar 5i a)eea de a ne
i$a#ina )! vinde)area a avut de'a l%)* t%t aşa )u$* du(! %
ru#!)iune treAuie /! )rede$ )! de'a /-a î$(linit )eea )e a$
/%li)itat1 Per/%nal )red )! /uA/tratul a)e/tei )%ndiii îl )%n/tituie
)rearea unei )?i$ii la nivelul
E6(ri$ându-ne d%ar în ter$enii Ai%l%#iiQ a)tuale* înele#e$ (rin
$%Aili"area re/ur/el%r (r%(rii )b vinde)are a unei A%li* /ti$ularea*
a)tivarea /i/te$u?i n%/tru i$unitar* )are (rin li$5%)itele <iller
Ou)i#aşiP înl!tur! )elulele A%lnave1 I$a#eria $ental!* (e )are aii
v!"ut-% )! e/te )a(aAil! /! de)lanşe"e % /erie de rea)'l Ai%l%#i)e în
%r#ani/$* (%ate $%Aili"a în a)elaşi $%d b /i/te$ul i$unitar1 A$
veri5i)at e6(eri$ental 5en%$e$l şi (%t de(une $!rturie (entru
realitatea /a1
Medi)ul Martin Br%5$an ne î$(!rt!şeşte (rii )artea /a HOri)e %$
(%ate 5i vinde)atI* tradu/! şi în li$Ai r%$ân!* e6(eriena /a în
vinde)area (rin v%in! a unii )an)er* la nivelul $!duvei )ervi)ale1
Din e6(eriena /a / (%t #!/i $ulte /5aturi de$ne de reinut1 M! v%i
5%l%/i ) /inte"a ad$iraAil! a )!rii* (uAli)at! de (/i?%l%#ul Mar
Ti$u)1
Aut%rul ne relatea"! )! a 5%/t /u(u/ unei interven'' )?irur#i)ale
(entru a)ea/t! A%al! /%ldat! )u (arali"3 tutur%r $e$Arel%r şi
dureri atr%)e1 Dat! 5iind în/ natura A%lii* şan/ele de vinde)are erau
redu/e1 Pre%)u(; de dra$a /a îşi 5a)e % anali"! (/i?%l%#i)!
intr%/(e)tiv (entru a înele#e )au"ele /u5erinei /ale şi
)%nştienti"ead )! %ri#inea A%lii treAuie /! 5ie )!utat! în /ituaia
/tre/anl din viaa 5a$ilial!* )are îl 5a)e ne5eri)it1 S-a ?%t!rât lb
)%n/e)in! /! eli$ine )au"a a)e/tei ne5eri)iri1 SaAlai )au/a* t%littur
e55e)tu/* /(une$ n%i în $edi)in!1 Da)i /e înl!tur! )au"a di/(are
e5e)tul1 Şi Br%5$an a (r%)ed'' înt%)$ai1 S-a ?%t!rât /! /e vinde)e
/in#ur şi /-a vinde)ai în l%) /! 5ie ne5eri)it* /-a ?%t!rât /! /e /i$t!
5eri)it* i #ândea/)! şi /! între(rind! nu$ai )eea )e îl (%ate 5a)
5eri)it1
Iat! e6(li)aia* (e )are ne-% %5er! Br%5$an* (entr /u))e/ul /!u1 El
)%n/ider! )%nştiina )a având e6ten/ie in t%ate )elulele n%a/tre*
idee )are nu e/te /in#ular!1 A$ $ai aA%rdat şi n%i a)e/t /uAie)t1
B%ala în/ea$n! nu nu$ai % (erturAare Ai))?i$i)! şi anat%$i)!* )i
şi un )%n5li)t la nivelul )%nştiinei1 Jie)are A%al!* "i)e Br%5$an*
în/ea$n! % (r%Ale$! de viaa nere"%lvat!1 S%luia3 re"%lvarea
)%n5li)tului1
Ori)e a)iune de vinde)are treAuie în)e(ut! la nivelul )%nştiinei
e6(ri$ându-/e intenia de a 5i 5eri)ii* evitând %ri)e #ând* a)iune
/au #e/t )are ne (%ate 5a)e ne5eri)ii1 E/te de)i % de)i"ie $ental!*
% diet! $ental!* )u$ % nu$eşte el1 Ne5eri)irea în/ea$n! /tre/* iar
/tre/ul în/ea$n! A%al!1 TreAuie de)i eli$inat din $inte %ri)e #ând
de ne5eri)ire1
Bine d%)u$entat* Br%5$an (re)i"ea"! şi /u))e/iuRnea %(eraiil%r
$entale1 TreAuie luat! $ai întâi de)i"ia de vinde)are la nivelul
)%nştiinei (rin e6(ri$area inteniei* 5a)t%r e/enial* în $%Aili"area
re/ur/el%r (r%(rii de vinde)are1 Ur$!t%area de)i"ie e/te a)eea de
a 5i 5eri)it1 Br%5$an /ituea"! ne)e/itatea )%nvin#erii )! vinde)area
e/te (%/iAil! ulti$a* deşi* du(! )u$ a$ $eni%nat* eu )red )!
treAuie /! 5ie (ri$a )%ndiie1
Rea)ia de re/(in#ere şi /u5erina la inve)tivele )el%r din 'urul
n%/tru /unt un %A/ta)%l în )alea vinde)!rii1 Din a)e/t $%tiv* "i)e
Br%5$an* treAuie /! ave$ % atitudine de a))e(tare* )reându-ne %
realitate (r%(rie* 5ie şi ilu"%rie* dar util! )a e)%u a5e)tiv (entru
(r%(ria n%a/tr! vinde)are şi nu nu$ai* )i şi (entru (revenirea
î$A%ln!virii* du(! )u$ dedu)e$ uş%r* #ândindu-ne la )au"ele A%lii1
O ulti$! )%ndiie* )are (%ate (!rea Ai"ar!* ar 5i a)eea de a ne
i$a#ina )! vinde)area a avut de'a l%)* t%t aşa )u$* du(! %
ru#!)iune treAuie /! )rede$ )! de'a /-a î$(linit )eea )e a$
/%li)itat1 Per/%nal )red )! /uA/tratul a)e/tei )%ndiii îl )%n/tituie
)rearea unei )?i$ii la nivelul )elulel%r (r%(i)e vinde)!rii1 Dar de )e
a)eeaşi )%ndiie e/te )erut! şi du(! % ru#!)iuneG Pentru a înl!ture
înd%iala* )are )%n/tituie un %A/ta)%l în )alea î$(liniri3 %ri)!rei
d%rine1 A$ re(r%du/ ai)i nu$ai %(iniile a)e/tu3 aut%r1 E%i anali"a
în alt )a(it%l al#%rit$ul a)e/t%r te?ni)i (/i?%$entale* )are în)e( /!
5ie din n%u în v%#! şi în lu$ea $%dern!* d%vedind )! şi alii erau
inteli#eni şi )! şi dir tre)utul* )?iar 5%arte înde(!rtat* ave$ )eva
de înv!at1
O alt! )ale util! în /(e)ial (entru (er/%anele )are /unt (r%(i)e
(entru a)e/t #en de te?ni)i de vinde)are )%n/t! în re)%$andarea
de a /e a6a (e % a)tivitate /u/inut!* )are /! le aAat! #ândul de la
A%al!1 Fândul A%lii în/ea$n! )?i$ia A%lii* )are va lu)ra î$(%triva
n%a/tr!1
Un alt d%$eniu în )are e/te (r%(u/! i$a#eria $enRtal! e/te a)ela
al re)u(er!rii 5un)iil%r )ereArale a5e)tate (rin le"iuni1 Mulien D%>%n
OUniver/itatea din M%ntrealP a i$a#inat (r%#ra$e (entru
re)u(erarea A%lnavil%r )u ?e$i(le#ii1 B%lnavul /e )%n)entrea"! (e
ideea de re5a)ere a ariei $%t%rii din )reier )are )%ntr%lea"!
$e$Arele (arali"ate* t%t aşa )u$ în alte A%li* /e (%ate )%n)entra
a/u(ra i$a#inii n%r$ale a %r#anului a5lat în /u5erin!1 E/te nev%ie*
de/i#ur* ai)i de a /e %5eri A%lnavului $ini$e n%iuni de anat%$ia şi
5i"i%l%#ia %r#anului* )are 5a)e %Aie)tul re)u(er!rii1 C?ri/t%(?er
deC?ar$/ OCali5%rniaP 5%l%/eşte în a)elaşi /)%( te?ni)a
Ai%5eedAa)<-ului1 Pe un e)ran e/te (r%ie)tat! aria $%t%rie a
)reierului A%lnavului* )!ruia i /e )ere /! % a)tive"e i$a#inându-şi
$iş)area /e#$entel%r (arali"ate1 A)eeaşi te?ni)! e/te
re)%$andat! şi (entru redre/area un%r tulAur!ri )%#nitive /au în
(/i?%tera(ie1 B%lnavul /e )%n)entrea"! $ental /! /)ad! a)tivitatea
la nivelul /tru)turii )ereArale )are #e/ti%nea"! 5ri)a* ideile 5%Aie
%A/e/ive )u )%$(ul/ii1
Te?ni)a i$a#eriei $entale a 5%/t e6(eri$entat! nu nu$ai în /)%(
tera(euti)* )i şi (entru revitali"area %r#ani/$ului /au (entru
$%di5i)area v%luntar! a un%r (ara$etri 5un)i%nali1
A5lat în /tr!in!tate în )%ndiii în )are % in5e)ie viral! inter)urent!
$i-ar 5i )reat $ari di5i)ult!i* a$ reuşit (rin )%n)entrarea $ental!*
e5e)tuat! în $ai $ulte re(ri"e* /! % eli$in d%ar în )âteva %re*
n%r$ali"ând 5!r! alt trata$ent % 5eAr! de 7C de #rade1 Ce5aleea* %
durere vi/)eral!* (%t 5i înl!turate în a)eeaşi $anier!1 C?iar şi
e5e)tul unei )antit!i de(!şite de al)%%l (%ate 5i eli$inat în +,-7,
$inute* da)! /e adau#! re/(iraia (r%5und!1
Cun%/) !ri din A/ia în )are /e a(li)! i$a#eria $ental! în /)%(ul
reali"!rii de (er5%r$ane /(%rtive1
E6(erienele e5e)tuate de #eneti)ianul 'a(%ne" 01 Mura<a$i şi
de/)ri/e în alt )a(it%l* de$%n/trea"! )! în/!şi )?i$ia ADN-ului
(%ate 5i /u(u/! in5luenei (/i?i)ului n%/tru1 El re)%$and! )?iar /!
iniie$ "ilni) un dial%# )u #enele n%a/tre Aune in5luenându-le în
/en/ul d%rit1 Se )rede* de a/e$enea* )! (ute$ a)tiva (rin v%in!
)el (uin % $i)! (arte din (atri$%niul de C, T #ene ina)tive1
E6tra(%lând de ai)i* nu $i /e $ai (are % /i$(l! ut%(ie utili"area
5%rei $entale (entru revitali"are şi de )e nu* (entru întinerirea
%r#ani/$ului1 Şi ni)i ideea ve?i)ulat! în unele )er)uri /(irituale de
in5luenare a ADN nu ar $ai (!rea )?iar li(/it! de %ri)e /u(%rt
Ai%l%#i)1
Dr1 M1 A1 Sa#e a adre/at % adev!rat! (r%v%)are lu$ii $edi)ale
(uAli)ându-şi e6(eriena /a într-% )arte intitulat! HCu$ /! ai % /ut!
de ani şi /! te Au)uri de eiI* în )are /5!tuia )u$ /! te înt%r)i la
vâr/ta tinereii1 La vâr/ta de :8 de ani a )reat un /i/te$ de /u#e/tii
(%"itive şi e6er)iii (entru a-şi reîntineri )%r(ul1 El re)%$anda
)u$(!tare* %(ti$i/$* e6er)iiu 5i"i) uş%r (ra)ti)at "ilni)* (entru a
da '%/ )elulele î$A!trânite şi a (une altele n%i1 A in)lu/* de
a/e$enea* în /i/te$ul /!u e6er)iii de re/(iraie aAd%$inal!
(r%5und!1
Cu %)?ii în)?işi* )u $intea #%lit! de #ânduriQ /e indu)e /u#e/tia de
întinerire* )are treAuie 5!)ut! $l $e)ani)* )i )u )%nvin#ere şi
H5erv%areI1 Şedinele treAui_Q 5!)ute "ilni)1 In /u#e/tiile date nu
/unt (er$i/e de)â a5ir$aiile* e6)lu"ându-/e ne#aiile1
La vâr/ta de C8 de ani avea în)! % /!n!tat%' în5l%rit%are* /(un
)%$entat%rii /i/te$ului i$a#inat d^ el1
In ali ter$eni* Dr1 M1 A1 Sa#e )a şi dr1 Bru)e Li(t%il ne /(un )! )ea
)are %(erea"! în n%i tran/5%r$!rile e/t\ )redina (e )are % ave$ în
$inte1 Credina H)! /e (%ateN /au )redina )! Hnu /e (%ateI /unt
)ei d%i 5a)t%ri )artQ de)id re"ultatul 5inal1 Credina 5a)e $inuni* /-a
/(u/ ş a)u$ +,,, de ani* dar /e (are )! nu a$ 5%/t /u5i)ien` de
)%nvinşi devre$e )e e/te nev%ie /! reveni$ a/u(r)l a)e/tui
/uAie)t111
O $uli$e de /tudii au a'un/ la )%n)lu"ia )! )?i$iLM ADN-ului (%ate
5i /)?i$Aat! (rin e6(eriene )are in5luenM ea"!* du(! )u$ a$
v!"ut* e6(re/ia #enel%r1 Trainin#uQ $ental* in)lu"ând şi te?ni)i de
)%nte$(laie /e în/)rie` de a/e$enea* în e6(erienele )are (%t
$%di5i)a )?i$i) ADN-ului şi %(ti$i"a în )%n/e)in! 5un)i%nalitatea
Sil vitalitatea )%r(ului n%/tru1
Re"ultatele )%n)rete %Ainute de )!tre ş)%lileQ /(irituale %rientale
/unt % d%vad! în a)e/t /en/1
A$ $eni%nat la în)e(utul a)e/tui )a(it%l )! r!/-' (un/ul Ai%l%#i) al
)reierului la /i$(la tr!ire a i$a#inaiei nu e/te nu$ai 5a/t!* )i şi
ne5a/t!* din ne5eri)ire1
Ste(?en 0%//l>n e/te (re%)u(at de e5e)teleQ e$%iil%r ne#ative
/ti$ulate de i$a#inaie1 A$ /uAliniai` de'a )! în/uşi )reierul 5a)e %
/ele)ie a e$%iil%r n%a/treM du(! /e$ni5i)aia l%r (%"itiv! /au
ne#ativ!* tri$iându-le (entru a 5i (r%)e/ate* în arii di5erite din
)reier1
S1 0%//l>n /uAlinia"! )! l%Aul %))i(ital e/te i$(li)at în i$a#eria
$ental! vi"ual!* 5iind a)tivat! )ea $ai $are (arte din ariile )e
(r%)e/ea"! (er)e(ia vi"ual!1 Ei"uali"area eveni$entel%r ne#ative
)u )%ninut teri5iant O5il$e* )!ri* revi/te* /i$(l! i$a#inaieP
a)tivea"! )reierul* )%n/tat! S1 0%//l>n* $ult $ai inten/ de)ât %
i$a#ine neutr!1 în a)elaşi ti$(* % dat! )u vi"uali"area* /unt
de)lanşate în )%r( rea)iile Ai%l%#i)e ale /tre/ului1
Peri)%lul i$a#inil%r )u )%ninut vi%lent nu e/te nu$ai a)ela al
e5e)tului n%)iv al rea)iei de /tre/ (e )are % (r%v%a)!* )i e/te )u
$ult $ai $are1 A$ v!"ut )! reelele neur%nale /e re%r#ani"ea"!
(entru 5ie)are #en de in5%r$aie* (e )are % re)e(tea"! şi
(relu)rea"!1 A$ v!"ut* de a/e$enea* )! (e $!/ur! )e /e re(et!
a)eeaşi in5%r$aie în reeaua neur%nal! are l%) un 5en%$en de
a)tivare /ina(ti)! ur$ate de 5i6area în $e$%ria de lun#! durat!
OLTPP1 Re"ultatul 5inal e/te % $%delare a )reierului (e a)e/t
)%ninut vi%lent* )eea )e* (entru )reierul în 5%r$are al )%(iil%r şi al
tineril%r are un e5e)t )ata/tr%5al1 A$ /uAliniat* )red îndea'un/* în
a)e/t )a(it%l )! )eea )e #ândi$* a)el )eva şi deveni$* )! /unte$
)u$ #ândi$1 Nu e/te /ur(rin"!t%r* aşadar* )!* în lu$ea în )are
tr!i$* vi%lena* $ai ale/ la tineret* a luat (r%(%rii în#ri'%r!t%are*
)! tineri /tudeni şi elevi au a'un/ /!-şi eli$ine )%le#ii şi (r%5e/%rii1
E/te re"ultatul )ultiv!rii e6)e/ive a vi%lenei (rin t%ate )!ile de
r!/(ândire în $a/! în /)%( )%$er)ial* dintre )are (r%(a#area (rin
televi"iune a i$a#inii vi"uale are )el $ai $are i$(a)t1 Cu atât $ai
$ult )u )ât televi"%rul a devenit /ur/a $a'%r! de in5%r$are şi de
di/tra)ie în lu$ea $%dern!1
Ei%lena i$a#inat! (rin literatur! şi $a//-$edia in5luenea"!
)ara)terul şi deter$in! a)te vi%lente la indivi"ii re)e(tivi1 Şi nu
nu$ai (rin e5e)tul de $%delare
a )reierului (e $%delul vi%lenei* )i şi (rin /u#e/tia %5erit! )el%r
în)linai /(re a)te anti/%)iale1 Aut%rii unui ata) ar$at în (lin! "i
într-un %raş din SUA au a5ir$at )! au a(li)at e6a)t (r%)edeele
v!"ute într-un 5il$ (r%du/ la &%ll>@%d1
Du(! tran/$iterea televi"at! a e6e)ut!rii (rin /(ân"urare a lui
Sadda$ &u//ein /-au /inu)i/ D /au 8 )%(ii (rin a)elaşi (r%)edeu1
E!"ând a)e/t /(e)ta)%l /ini/tru* de$n de Evul Mediu* a$ avut
i$(re/ia )! i/t%ria a /tat (e l%) şi )! %$enirea /-a înt%r/ la
$entalitatea (!#ân!1 Studii re)ente au ar!tat )!* du(! 5ie)are
)%$entariu )u detalii în $edia a unui /ui)id* ur$ea"! % avalanş!
de a)te /ui)idare )%$i/e în a)eeaşi $anier!1 E/te de'a Aanal /!
$ai a$inte/) de e(ide$ia de /inu)ideri de)lanşate în Eur%(a du(!
a(ariia )!rii lui F%et?e HSu5erinele tân!rului Wert?erI1 A 5%/t
i$itat! (ân! şi uni5%r$a (e )are % avea er%ul lui F%et?e1 De
a)eea* )ând aud (e unii )%$entat%ri /au $ai ale/ (e unele
)%$entat%are )%nte/tând e5e)tul n%)iv al ştiril%r )u )%ninut
vi%lent şi ne#ativ )are /e tran/$it în e6)e/ d%ar de dra#ul
audienei la TE* $! întreA da)! a)eşti %a$eni /unt )%nştieni de
r!ul (e )are îl 5a) atun)i )ând v%rAe/) 5!r! /! 5i re)ur/ la un
$ini$u$ de in5%r$are în d%$eniul re/(e)tiv1
V V V
R!$ân nel!$urite d%u! întreA!ri le#ate de 5i"i%l%#ia înv!!rii1 Sunt
)ir)u$/tane în )are %a$enii 5a) u" de in5%r$aii* (e )are nu le-au
înv!at ni)i%dat!* înt%)$ai )a şi talentele* )are nu-şi #!/e/)
e6(li)aii în )%$Ainaia de #ene a (rede)e/%ril%r1 în ter$enii
Ai%l%#iei )la/i)e* )are 5a)e %Aie)tul ştiinei a)tuale* nu /e (%ate
e6(li)a
de )e une%ri ave$ $ai $ult în $intea n%a/tr! de)ât a$ înv!at1
A$ avut şi în ar! şi în /tr!in!tate* du(! )u$ a$ $ai /(u/* $t!lniri
)u (er/%ane ne)un%/)ute (ân! în a)ea )li(!* dar (e )are avea$
/enti$entul )! le )un%/)* 5!r! /! ştiu de unde1 Şi da)! /enti$entul
ar 5i 5%/t unilateral ar 5i 5%/t uş%r de în)adrat în 5en%$enele
(at%l%#i)e de Hde'a vuI* Hde'a ve)uI1 Dar* )ând d%u! (er/%ane au
a)eeaşi /t!ruit%are i$(re/ie* e6(li)aia r!$âne 5!r! r!/(un/1
Se ştie* de a/e$enea* )! (%ate 5i a)tivat! (rin ?i(n%"! $e$%ria
un%r eveni$ente şter/e )%$(let din )â$(ul $e$%riei a)tive1 în
)iuda a )eea )e şti$ de/(re n%i* /-ar (!rea )! ni$i) nu uit!$ din
)eea )e intr! în )â$(ul ateniei n%a/tre1 Cred )! )eea )e (ierde$*
)ând uit!$* e/te d%ar )a(a)itatea n%a/tr! de ev%)are* de e)5%rare
a eveni$entel%r tre)ute1 C?iar şi în A%ala Al"?ei$er întâlni$
$%$ente )u rea$intirea /(%ntan! a un%r eveni$ente* neev%)ate
în v%rAirea )urent!1
în relaia )reier - )%nştiin! /e ridi)! în)! % întreAare1 P%ate 5i
redu/! )%nştiina nu$ai la )ir)uitele neur%naleG Da)! da* )u$
(ute$ e6(li)a )%nştiina de #ru( /au H/(iritul de #ru(I* )u$ /e
e6(ri$! Maeterlin)<* la alAine şi 5urni)i* unde* în )iuda 5a(tului )!
di/(un d%ar de #an#li%ni nerv%şi HştiuI /!-şi %r#ani"e"e % /%)ietate
(er5e)t!* /! a(li)e le#i ale 5i"i)ii* )?i$iei* #eneti)ii* /trate#ii de
ada(tare /au de ata) într-un $%d aA/%lut in#eni%/1 Cu alte )uvinte
alAinele* 5urni)ile* ter$itele înde(line/) a)eleaşi /ar)ini (e )are le
reali"!$ şi n%i )u )reierul n%/tru1 Ori)ât ni /-ar /(une )! e/te %
inteli#en! a /(e)iei* )%ninut! în #en%$* )%$(%rta$entul l%r va
)%ntinua /! r!$ân! un $i/ter neelu)idat1
R!/(un/ul la a)e/te întreA!ri nu (%ate veni de)ât dintr-% alt!
(er/(e)tiv! de inter(retare* de)ât )ea a)tual!1

în )%n)lu"ie la )ele di/)utate* n%ile (r%(riet!i ale )reierului n%/tru*
de/)%(erite în ulti$ii ani* nu nu$ai )! ne relev! % (arte din
$i/terul e6i/tenei n%a/tre* dar ne %5er! şi un )â$( lar# de
(%/iAilit!i de %rdin (ra#$ati)* din )are e/enial! $i /e (are a)eea
de a (utea a)i%na a/u(ra (r%(riei n%a/tre Ai%l%#ii1 A #!/i )!ile de
%(ti$i"are a (r%(riei n%a/tre Ai%l%#ii în/ea$n! a deveni (r%(riul
n%/tru De$iur#1

CAPITOLUL 7
CREIERUL ŞI CONŞTIINdA
î$(reun! )u (/i?%l%#ul I%nel M%?âr! a/i/t la un 5il$ ştiini5i)1
O 5e$eie de +D de ani* li(/it! din naştere de vedere* a /u5erit un
#rav a))ident de )ir)ulaie* )u le"iuni la nivelul )reierului1 I /e
i$(une intervenia neur%)?irur#i)al!1
Are şan/a /!-şi revin! şi iat! )e (%ve/teşte1 A)ea/t! 5e$eie 5!r!
vedere* )are nu ştie )e e/te lu$ina şi )e e/te întuneri)ul relatea"!
întrea#a /)en! din /ala de %(eraie la )are a a/i/tat dintr-un (un)t
/u/(endat dea/u(ra )%r(ului /!u1 De/)rie in/tru$entele Hv!"uteI
(e $a/a de %(eraie şi (er/%nalul din /al!1 A(%i H(lea)!I1 O 5%r!
ne)un%/)ut! % atra#e în eter /(re % lu$in! înde(!rtat!1 O
întâ$(in! 5ratele /!u (le)at )u $ult înainte în a)ea di$en/iune1 îi
/(une )! Hti$(ulI ei nu /-a e(ui"at şi va treAui /! /e înt%ar)!1 Şi
e/te (r%ie)tat! din n%u în )%r(ul 5i"i) din /ala de %(eraie* unde
$edi)ii /e /tr!duiau /-% reani$e"e1
Ce e/te a)ea/t! H)un%aştereI 5!r! )%nştiin!* 5!r! )reierul )are
e/te /u(u/ în a)e/t )a" interveniei neur%)?i-rur#i)ale* 5!r! li$ite
de /(aiu 5i"i) şi de ti$(G Ea %5er! detalii vi"uale* (e )are nu le-a
v!"ut ni)i%dat! în /tare n%r$al!1
E/te % )%nştiin! detaşat! de )reierG Da)! da* nu în/ea$n! )! vine
dintr-% alt! realitateG E6i/t! $ai $ulte realit!iG Iat! )âte întreA!ri
ne (%ate (une anali"a unul /in#ur )a" din $iile de'a de/)ri/e şi
5il$ate de $edi)ii (/i?%l%#i şi (/i?iatri1 Sunt )a"urile de H$%arte
)lini)!N /au He6(eriene din a(r%(ierea $%riiI )u$ /unt nu$i5el în
li$Aa en#le"! ONDE - Near Deat? E6(erien)e/P de/)ri/ul de
Ra>$%nd M%%d>* 0ennet? Rin#* Bru)e Fre>/%n şl alii1
E6(li)aia /i$(li/t! şi ne/u/inut! de realitatea Ai%l%#i)! )%n5%r$
)!reia li(/a de %6i#en a )reierului îrl a)el $%$ent ar /ti$ula
/e)reia de end%r5ine şi a)e/tea ar 5i re/(%n/aAile de între#ul
taAl%u de/)ri/ în NDE e/tt' in5ir$at! de ti$(ul îndelun#at al
a)e/t%r e6(eriene Pe/te - /e)unde 5!r! %6i#en*
ele)tr%en)e5al%#ra5ia* $et%de (rin )are /e înre#i/trea"! a)tivitatea
ele)tri)! a )reieruluiQ arat! % linie de "er%* în/e$nând % a)tivitate
)ereAralei aA%lit!1 Cu alte )uvinte )reierul nu $ai (%ate 5un)i%n)
(e/te a)e/t ti$(1 Nu are )u$ /! $ai (r%du)! end%r5ine ş /!
(er)ea(! )eea )e /e relatea"! în a)e/te )a"uri1
Per/%nal* a$ avut %)a"ia /! di/)ut )u d%ua (er/%ane* )are au
tre)ut (rin e6(eriena $%rii )lini)e Una dintre a)e/te (er/%ane
e/te (r%51dr1 Fe%r#e Litar)"e) % /%$itate ştiini5i)! re)un%/)ut!* )u
% )rediAilitate 5!r! duAiu1 Mi-a (%ve/tit )!* în ur$a unei ?e$%ra#ii
interne a intrat în )%$! şi a treAuit /! 5ie %(erat de ur#en! într-)
/al! de %(eraie* în )are nu a'un/e/e ni)i%dat! (ân! la a)e/i
in)ident1 în ti$(ul %(eraiei )?irur#i)ale /-a vi"uali"ai de dea/u(ra
)%r(ului /!u şi* la 5el* a (utut %5eri detalii (e )are nu le re)e(ta/e
)%nştient1 Pi$ van L%$$el1l )?irur# )ardi%l%#* î$(reun! )u ali
)%laA%rat%ri (uAli))' în (re/ti#i%a/a revi/t! de $edi)in! T?e Lan)et
O+,,9P uri arti)%l )u % /tati/ti)! (e 727 de A%lnavi reani$ai du(l'
/t%( )ardia)1 Cite" %(inia 5%r$ulat! în a)e/t arti)%l` HC%n)e(tul
ad$i/* 5!r! /! 5ie d%vedit* du(! )are )%nştiina şi $e$%ria /unt
l%)ali"ate în )reier* treAuie /! 5ie (u/ în di/)uie1 Cu$ /-ar (utea
$ani5e/ta % )%nştiin! )lar!* în a5ara )%r(ului* în $%$entul în )are
)reierul nu $ai 5un)i%nea"! şi EEF e/te (latGI E%i reveni a/u(ra
te$ei în alt )a(it%l1
Pr%Ale$ati)a )%nştiinei a (re%)u(at %$ul din )li(a în )are /-a
)%nştienti"at (e /ine )a 5iin! #ândit%are1 De la (i)turile ru(e/tre
de la Ta//ili* Alta$ira şi La/)au6* tre)ând (rin /)rierile anti)il%r şi
a'un#ând la (re%)u(!rile lu$ii $%derne* ave$ d%vada $aterial! a
a)e/tui intere/1
S! în)er)!$ % de5inire a )%nştiinei1
Eti$%l%#i)* )%nştiina în/ea$n! )u$ /)ientia* )u ştiin!1
Nu ave$ în)! % de5iniie uni)! (entru )%nştiin!* )u$ de alt5el nu
ave$ ni)i (entru inteli#en!1
Marele (/i?iatru 5ran)e" &enr> E> de5inea )%nştiina )a 5iind
a)tuali"area e6(erienei* în )are /unt re(re"entai (r%(riul eu şi
lu$ea în)%n'ur!t%are1
TreAuie /! 5ie 5!)ut! %Ali#at%riu di/tin)ia între )%nştient! şi
)%nştiin!1
C%nştienta e6(ri$! /tarea de re)e(tivitate* de ve#?e a )reierului şi
are un /en/ 5i"i%l%#i)1
C%nştiina e6(ri$! nivelul de )%n)e(tuali"are* i$(li)ând in)lu/iv
valene de %rdin eti)1
Mi/terul )%nştiinei* )a re5le)tare /uAie)tiv! a unei lu$i %Aie)tive*
)a(a)itatea $ateriei de a /e #ândi (e /ine* de a v%rAi (rin )reierul
n%/tru a in)itat dint%tdeauna )un%aşterea1 îi /unt dedi)ate
nu$er%a/e $tâlniri ştiini5i)e şi /unt (uAli)ate % /erie de lu)r!ri*
)are % aA%rdea"! dintr-% $ultitudine de un#?iuri - al ştiinel%r
)%#nitive* al 5il%/%5iei* al 5i"i)ii )uanti)e et)
In v%lu$ul S(re % ştiin! a C%nştiinei* (r%5e/%rul C?ri/tian de
Uuin/e> OSUAP a )%$entat )%n)lu"iile unei a/t5el de întâlniri a
%a$enil%r de ştiin! din diver/ d%$enii de /(e)ialitate )are a avut
l%) la Tu)/%n - SUi O9CC8P1 E6i/tena )%nştiinei ridi)! d%u! $ari
întreA!r ne /(une Uuin/e>3 de %rdin %nt%l%#i)* 5!)ând re5erire 9
natura 5unda$ental! a lu$ii şi de %rdin e(i/te$%l%#ii vi"ând $%dul
în )are (ute$ )un%aşte lu$ea1 E6i/tent )%nştiinei e/te % $are
(r%v%)are adre/at! ştiinei* )ar treAuie /! e6(li)e )u$ (%ate #ândi
% $aterie 5%r$at! dii at%$i* $%le)ule et)1 5!r! )%nştiin!1
Sar)ina ştiinei n%a/tre $ateriali/te e/te de ; e6(li)a )u$ )eva 5!r!
$a/! (%ate /! a(ar! din )eva )ar %)u(! un l%) în /(aiu1 A %Aine
H$inte din $aterieI /(une Uuin/e>* )itând (e C%lin M)Finn*
în/ea$n! M reali"a $ira)%lul de a Htran/5%r$a a(a din )reierul 5i"i^
în vinul )%nştiineiI1
Ni)i una din te%riile )are /e re5er! la relaii )%nştiin!-$aterie nu
%5er! % e6(li)aie /ati/5!)!t%are l!/ând )â$( liAer e6(ri$!rii
tutur%r %(iniil%r1
Sunte$ în (re"ent )%n5runtai )u )el (uin d%ui' $%dalit!i de a
)%n)e(e )%nştiina1 Una e/te )ea neur%5i "i%l%#i)!* (rin )are
)%nştiina e/te v!"ut! )a % H/e)reieI ^ )reierului* re"ultatul
(r%)e/el%r neur%)?i$i)e şi neur%ele) tri)e* )are au l%) în reeaua
n%a/tr! de neur%ni1 T%i )%$en tat%rii /unt de a)%rd )!* în /tadiul
a)tual de )un%aştere a)ea/t! )%n)e(ie nu l!$ureşte t%ate
întreA!rile ridi)ate d^3 e6i/tena )%nştiinei1
O alt! )%n)e(ie de/(re )%nştiin!* )are (rinde t%b $ai $ult teren*
e/te a)eea a unei vi"iuni adu/! din 5i"iai )uanti)! şi în a)%rd )u
unele $%dele /(irituale a/u(rii lu$ii1 E/te )%n)e(ia unei )%nştiine
e6tin/e )are %5er! )i (er/(e)tiv! n%u! a/u(ra )%nştiinei )a
5en%$en în /ine şl a/u(ra relaiei dintre )%nştiin! şi Univer/1
Cele d%u! )%n)e(ii nu /e )%ntra"i) )i* în 5un)ie de )eea )e şti$
a/t!"i de/(re n%i* în)ear)! /! e6(li)e )u$ /e (etre) lu)rurile la
d%u! niveluri di5erite de $ani5e/tare a l%r1 Le v%$ e6(une în
%rdinea enunat!1
NEUROJIYIOLOFIA CONŞTIINdEI
Prelu)rarea in5%r$aiei în)e(e de'a de la nivelul re)e(t%ril%r /ituai
în (eri5erie* unde e/te /u(u/! unui (r%)e/ de )%di5i)are în
5re)ven! şi de $%dulare1 La nivelul )reierului e6i/t! % (er)e(ie
)%nştient! şi % alta in)%nştient!1 Pentru a deveni )%nştient!*
(er)e(ia treAuie /! atin#! un anu$it (ra#* % anu$it! inten/itate a
in5lu6ului nerv%/ a'un/ la )reier şi /! )%ne)te"e )%rte6ul 5r%ntal*
)in#ular anteri%r şi (ariet%-te$(%raL A)e/tea /unt ariile i$(li)ate
în (r%)e/ul )%nştiinei* du(! datele de )are di/(une$ la %ra
a)tual!1
S! ilu/tr!$ )ele de $ai /u/ (rintr-un e6e$(lu1 O i$a#ine vi"ual!
/e tran/$ite (rin nervii %(ti)i la ariile )%rti)ale %))i(itale* unde are
l%) de)%di5i)area a)e/t%ra1 Da)! are % anu$it! /e$ni5i)aie (entru
n%i e/te tran/$i/! /(re )%rte6ul 5r%ntal* de ai)i la )%rte6ul (arietal
şi te$(%ral1 A)e/ta e/te $e)ani/$ul (er)e(iei )%nştiente1 Da)!
in5%r$aia nu a)tivea"! de)ât )%rte6ul vi"ual din l%Aii %))i(itali*
(er)e(ia ei r!$âne ne)%nştienti"at! de n%i1 E/te d%ar % (er)e(ie
in)%nştient!* ne /(une Claire Ser#ent O+,,2P1
Iat! un e6e$(lu de )%nştienti"are a unui #e/t $%t%r1
9 Centrii $%t%ri ai $iş)!rii
C%n5ir$! %rdinul de e6e)uie a $iş)!rii
Da)! în (er)e(ie /unt i$(li)ate $ai $ulte ti(ul de in5%r$aie* v%r
5i )%ne)tate şi alte arii de a/%)iai )%re/(un"!t%are a)e/t%ra1
HC%nver/aiaI dintre a)e/i arii )%n/tituie (r%)e/ul de #ândire* ne
/(une O1 J1 Cri)' şi C1 0%)? O+,,7P1
Mean-Pierre C?an#eu6* )a şi ali )er)et!t%ri* v%rAe3Q de/(re un
/(aiu de lu)ru #l%Aal )%nştient* )are in)lud /tru)turile )ereArale
de/)ri/e $ai /u/1 In a)e/t /(atii )%nştient îşi tri$it )%ne6iunile
(r%)e/%rii /en"%rie )u (er)e(ie aut%n%$!* in)%nştient!1 Pentru a
devei )%nştient* un /ti$ul treAuie /! a))ead! în /(aiul ) a)tivitate
)%nştient!1 Prelu)r!$ )%nştient in5i$ de (u în ra(%rt )u )eea )e
re)e(t!$3 )%nştiina e/te d%ar un vâ de ai/Aer#1
Per)e(ia in)%nştient! e/te /ur/a a )eea )e e/ nu$it H(er)e(ia
/uAli$inal!I1 Da)! /ti$ulii nu a'un#3 /(aiul de (er)e(ie
)%nştient! r!$ân i$(ri$ai d%ar i $e$%rie şi* de a)%l%* /unt
(r%ie)tai în )%nştiina n%a/t a)i%nând 5!r! /! reali"!$ $%dul în
)are i-a$ (er)e(i Pe a)e/t $e)ani/$ /e Aa"ea"! re)la$ele
)%$er)ial /uAli$inale /tre)urate în ti$(ul derul!rii unui 5il$* /(
e6e$(lu1 A)elaşi $e)ani/$* /e /(une* ar e6(li)a de unele /ituaii
/au (er/%ane ne)un%/)ute ne (%t de)lara
Aru/) /t!ri de (ani)! /au di$(%triv! /enti$entul de )eva )are ne
(are )un%/)ut1 J%Aiile şi %A/e/iile ar (utea avea de a/e$enea
a)elaşi $%d de e6(li)are1
Ca(a)itatea )reierului u$an de a (relu)ra )%nştient şi in)%nştient
nu e/te d%ar un /i$(lu (r%)e/ neur%5i"i%l%#i)* )i are % i$(%rtan!
)a(ital! în viaa n%a/tr!1 M! re5er d%ar la a)tele de utilitate în viaa
n%a/tr! (ra)ti)!1
Ne în/uşi$* $ai întâi* )%nştient % /erie de de(rinderi3 /)ri/ul*
v%rAitul* )%ndu/ul unui aut%ve?i)ul* $er/ul et)1 Pe $!/ur! )e
înv!!$ )eva* (entru a deveni e5i)ieni* )reierul îl tran/5er! din
re#i/trul )%nştient în )el in)%nştient1 De(rinderile n%a/tre devin
Haut%$ateI* în ti$( )e v%rAi$* $er#e$* e6e)ut!$ a)tivit!i
$anuale et)1 Creierul are % e6tra%rdinar! )a(a)itate şi $%Ailitate
de a tre)e ra(id de (e un re#i/tru (e altul* în Aene5i)iul
randa$entului a)tivit!ii n%a/tre1
Sunt i$en/ de $ulte (r%Ale$ele ridi)ate de natura )%nştiinei
n%a/tre1 Cu $ult $ai $ulte )?iar de)ât )ele ridi)ate de
neur%5i"i%l%#ia )%nştientei* în (lin! de"v%ltare a/t!"i (rin
neur%ştiinele )%#nitive1
Şi a)ea/ta /e întâ$(l! (entru )! nu ave$ în)! % te%rie #eneral!
/ati/5!)!t%are (rivind 5un)i%narea )reierului1 Una din (r%Ale$ele
aA%rdate de neur%-Ai%l%#ie* dar )u i$(a)t şi în 5il%/%5ie şi $ai ale/
în ştiinele 'uridi)e* e/te a)eea a relaiei dintre (ul/iunile
in)%nştiente ale )reierului şi liAerul arAitru* i$(li)area )%nştient!*
re/(%n/aAil! a individului în #e/ti%narea )%$(%rta$entului /!u1
De)i"ia de e6e)uie a unei $iş)!ri ar 5i luat! de )reier înainte de a
5i in5%r$at! )%riştiina* /(une An#ela Siri#u1 Centrul $%t%r e/te )el
)are va /ele)ta şi /ti$ula $uş)?ii ne)e/ari e6e)ut!rii unui #e/t
$%t%r şi* în a)e/t
9 Centrii $%t%n ai $iş)!rii
C%n5ir$! %rdinul de e6e)uie a $iş)!rii
Da)! în (er)e(ie /unt i$(li)ate $ai $ulte ti(u de in5%r$aie* v%r
5i )%ne)tate şi alte arii de a/%)iai )%re/(un"!t%are a)e/t%ra1
HC%nver/aiaI dintre a)e/l arii )%n/tituie (r%)e/ul de #ândire* ne
/(une O1 J1 Cri)l şi C1 0%)? O+,,7P1
Mean-Pierre C?an#eu6* )a şi ali )er)et!t%ri* v%rAe; I de/(re un
/(aiu de lu)ru #l%Aal )%nştient* )are in)lud /tru)turile )ereArale
de/)ri/e $ai /u/1 în a)e/t /(ai )%nştient îşi tri$it )%ne6iunile
(r%)e/%rii /en"%ria )u (er)e(ie aut%n%$!* in)%nştient!1 Pentru a
devei` )%nştient* un /ti$ul treAuie /! a))ead! în /(aiul )
a)tivitate )%nştient!1 Prelu)r!$ )%nştient in5i$ de (u în ra(%rt )u
)eea )e re)e(t!$3 )%nştiina e/te d%ar un vâ de ai/Aer#1
Per)e(ia in)%nştient! e/te /ur/a a )eea )e e/ nu$it H(er)e(ia
/uAli$inal!NN1 Da)! /ti$ulii nu a'un#3 /(aiul de (er)e(ie
)%nştient! r!$ân i$(ri$ai d%ar $e$%rie şi* de a)%l%* /unt
(r%ie)tai în )%nştiina n%a/tQ a)i%nând 5!r! /! reali"!$ $%dul în
)are i-a$ (er)e(i Pe a)e/t $e)ani/$ /e Aa"ea"! re)la$ele
)%$er)ia /uAli$inale /tre)urate în ti$(ul derul!rii unui 5il$* /(
e6e$(lu1 A)elaşi $e)ani/$* /e /(une* ar e6(li)a de unele /ituaii
/au (er/%ane ne)un%/)ute ne (%t de)lara
Aru/) /t!ri de (ani)! /au di$(%triv! /enti$entul de )eva )are ne
(are )un%/)ut1 J%Aiile şi %A/e/iile ar (utea avea de a/e$enea
a)elaşi $%d de e6(li)are1
Ca(a)itatea )reierului u$an de a (relu)ra )%nştient şi in)%nştient
nu e/te d%ar un /i$(lu (r%)e/ neur%5i"i%l%#i)* )i are % i$(%rtan!
)a(ital! în viaa n%a/tr!1 M! re5er d%ar la a)tele de utilitate în viaa
n%a/tr! (ra)ti)!1
Ne în/uşi$* $ai întâi* )%nştient % /erie de de(rinderi3 /)ri/ul*
v%rAitul* )%ndu/ul unui aut%ve?i)ul* $er/ul et)1 Pe $!/ur! )e
înv!!$ )eva* (entru a deveni e5i)ieni* )reierul îl tran/5er! din
re#i/trul )%nştient în )el in)%nştient1 De(rinderile n%a/tre devin
Haut%$ateI* în ti$( )e v%rAi$* $er#e$* e6e)ut!$ a)tivit!i
$anuale et)1 Creierul are % e6tra%rdinar! )a(a)itate şi $%Ailitate
de a tre)e ra(id de (e un re#i/tru (e altul* în Aene5i)iul
randa$entului a)tivit!ii n%a/tre1
Sunt i$en/ de $ulte (r%Ale$ele ridi)ate de natura )%nştiinei
n%a/tre1 Cu $ult $ai $ulte )?iar de)ât )ele ridi)ate de
neur%5i"i%l%#ia )%nştientei* în (lin! de"v%ltare a/t!"i (rin
neur%ştiinele )%#nitive1
Şi a)ea/ta /e întâ$(l! (entru )! nu ave$ în)! % te%rie #eneral!
/ati/5!)!t%are (rivind 5un)i%narea )reierului1 Una din (r%Ale$ele
aA%rdate de neur%-Ai%l%#ie* dar )u i$(a)t şi în 5il%/%5ie şi $ai ale/
în ştiinele 'uridi)e* e/te a)eea a relaiei dintre (ul/iunile
in)%nştiente ale )reierului şi liAerul arAitru* i$(li)area )%nştient!*
re/(%n/aAil! a individului în #e/ti%narea )%$(%rta$entului /!u1
De)i"ia de e6e)uie a unei $iş)!ri ar 5i luat! de )reier înainte de a
5i in5%r$at! )%nştiina* /(une An#ela Siri#u1 Centrul $%t%r e/te )el
)are va /ele)ta şi /ti$ula $uş)?ii ne)e/ari e6e)ut!rii unui #e/t
$%t%r şi* în a)e/t /)%(* va $%di5i)a (%tenialul ele)tri) al
neur%/ti$ul!ril în $%$entul )ând e/te (re#!tit (entru e6e)utarea
a)e/ta a)iuni* )entrul $%t%r in5%r$ea"! )%rte6ul (arietal de 9 )are
a (ri$it %rdinul* iar a)e/ta la rândul /!u va in5%r$ )%rte6ul
(re5r%ntal de intenia $iş)!rii1 A)u$ de)i"ia d $iş)are devine
)%nştient! şi din a)e/t $%$ent liAeri arAitru /au )%nştiina $ai are
la di/(%"iie d%ar )âtea $ii$i de /e)und! (entru a /(une HdaI /au
HnuI1
HN%i di/(une$ de % liAertate3 a)eea de a re5u+ )eea )e )reierul
vrea /! de)id!I /(une aut%area )itat!1
In a)elaşi /en/* 5il%/%5ul a$eri)an M%?n Searle* v% Aeşte de/(re
Hintenia (realaAil!I şi Hintenia de a)iuneN ulti$a 5iind
e)?ivalentul liAerului n%/tru arAitru1
Pentru % $ai uş%ar! înele#ere a a)e/t%r 5en%$er neur%l%#i)e*
An#ela Siri#u ne %5er! un e6e$(lu1 Cân )ineva ne arun)! în 5a! %
$in#e* 5!r! /! 5i$ (reveni` ave$ i$(ul/ul inv%luntar /! întinde$
$âna /(re a (rinde1 A)e/t i$(ul/ e/te în/! d%ar de)i"ia )entri<
$%t%ri )are )%$and! $u/)ulatura $âinil%r1 Devenii )%nştieni de
)e /e întâ$(l! du(! 7D, de $ili/e)und Da)! de)ide$ /-% (rinde$*
/au nu* treAuie /! deliAerai d%ar în +,, de $ili/e)unde1 E/te
i$(%rtant în/! )! de)i" a(arine )%nştiinei n%a/tre1
A)elaşi lu)ru ne /(une şi Patri)< &a##ard O+,, de/(re liAerul
n%/tru arAitru1 în (r%Ale$ele e$%i%na (entru via!* liAerul n%/tru
arAitru are de)i"ia1 Di/)ut e/te a6at! (e ideea )! iniiativa
)reierului ar (re)ede ^ ti$( v%ina n%a/tr! de a a)i%na* )a şi )u$
un Hde$%r ar 5i a/)un/ în $aşina )reierului n%/tru1 Intr!$ de'a '
terenul 5i)iunii şi iar ne întreA!$ da)! H#ândi$I /" /unte$
H#ândiiI1
Relaia dintre neur%5i"i%l%#ie şi )%nştiin! r e/te uş%r de tranşat*
5iind)! ridi)! $ai $ulte întreA! de)ât re"%lv!1 Da)! )%nştiina e/te
e6(re/ia 5un)i%n!rii )reierului* de )e a(are a)ea/t! inde(enden!
în de)i"ia /aG E/te )a şi )u$ in/tana )are ?%t!r!şte e/te di5erit!
de )reierul n%/tru1 Cel )e de)ide (are /! 5ie un HeuI /e(arat de
)reier1 Şi atun)i* eu a$ în (ri$ire un )reier /au )reierul $! are în
(ri$ire (e $ineG Da)! HeuI de)id /! $er#* $er#1 Da)! de)id /!
$! %(re/)* $! %(re/)1 Creierul $! a/)ult!1 De)i eu a$
/u(re$aia1 Dar )ine /unt HeuIG N-ar treAui /! 5iu )reierul $euG Şi
$ai ale/* unde e/te /ediul eului $euG
Cred )! în (er$anen! n%i %/)il!$ între )%nştient Şi in)%nştient*
între rai%nal şi aut%$ati/$1 Ma'%ritatea a)iunil%r n%a/tre le
e6e)ut!$ $ai $ult $e)ani) de)ât rai%nal1 Şi a)e/t $%d de
)%$(%rta$ent e/te (r%AaAil % e6(re/ie a ada(t!rii )reierului
(entru e5i)ienti"area 5un)i%n!rii /ale1 Ar 5i % dra$! şi un )%n/u$
i$en/ de ener#ie da)! ne-a$ i$(li)a (e de(lin )%nştieni în t%ate
#e/turile n%a/tre1 Eite"a n%a/tr! de lu)ru ar 5i en%r$ de $ult
în)etinit!3 în /)ri/* )itit* $er/* ?r!nit et)1
Pe de alt! (arte* /i/te$ele de antrena$ent (/i?%/%$ati)* venite
din /(iritualitatea %riental!* atin# (er5%r$ane 5i"i%l%#i)e
in)rediAile 5!)ând re)%$and!ri )%$(let %(u/e3 (reluarea
)%nştient! a % /erie de #e/turi şi a)iuni e6e)utate $e)ani)1
Dial%#ul $ental )u %r#anele n%a/tre* /(un ade(ii a)e/t%r /i/te$e*
)%ndu)e la % inte#rare 5i"i%l%#i)! $ult $ai Aene5i)! (rin ener#ia
inve/tit!1 Ener#ia n%a/tr! e/te a)%l% unde ne tri$ite$ #ândul* ni
/e /(une1
O întreAare3 da)! (rivi$ )%nştiina d%ar în ter$eni de )ir)uite
nerv%a/e* /e (%ate )%n/trui un )%$(uter )u )%nştiin!G
Daniel Dennett* dire)t%r de /tudii neur%)%#nitive în Ma//a)?u/ett/
şi-a (r%(u/ din anul +,,, /!-l )%n/truia/)!* dar în )iuda
%(ti$i/$ului /!u* e/te în) aşte(tat1111
în %(inia $ea* în )%ninutul unui a)t )%#niti şi* de)i* al unei
)%nştiine /e i$(li)! % întrea#! i/t%rii #eneti)!* edugai%nal!*
)ultural!* e6(erienial! şi n d%ar in5%r$aii re)e(tate ad-?%) şi
inter(retate* )u$ / întâ$(l! la un )%$(uter* )are nu (%ate avea
e6(erienl a5e)tive şi )ulturale1
A)e/ta e/te $%tivul (entru )are )%$(uterul r%l va e#ala ni)i%dat!
%$ul la nivel de )%$(le6itate a vie /ale (/i?i)e1 In v%lu$ul
O#linda )%nştiinei O+,,7P an )%$entat $ai (e lar# (r%Ale$ati)a
a)tual! a )%nştiinei1
Ştiina redu)e )%nştiina e6)lu/iv la )reierul u$!r Da)! da* la )e
nivel de inte#rareG At%$i) - $%le)ular într-un an ni)i un at%$ )u
)are a$ în$a#a"inat ^ in5%r$aie nu $ai e/te a)elaşi1 La nivel
neur%nalG Jiinei $%n%)elulare şi (lantele au )%nduite de ada(tare*
)are L (er$it /! e6i/te* 5!r! /! di/(un! de un /i/te$ nerv%/1
P%ate 5i redu/! )%nştiina u$an! la rea)iile Ai%)?i $i)e* )are /e
(etre) în )reierG Ca %ri)e rea)ie )?i$i)! ş' a)e/tea ar treAui /! 5ie
univ%)e* unive)t%riale şi liniarei adi)! /! )ur#! într-un /in#ur /en/1
C%$Ainând % Aa"îl )u un a)id v%$ %Aine înt%tdeauna un /in#ur
re"ultat; % /are1 Ori* )%nştiina e/te (lurive)t%rial! şi neliniar!
Fândul n%/tru /e (%ate %(ri* /e (%ate înt%ar)e* (%att lua %ri)e
dire)ie vrea1 A)eeaşi $iş)are % v%r avea ş neur%tran/$i!t%rii de
la nivelul /ina(/el%rG A$ i$(re/ie )! 5en%$enele /e (etre) inver/1
C%nştiina e/te )ea )are îş ale#e /u(%rtul Ai%)?i$i) şi reelele
neur%nale (rin )art HvreaI /! /e e6(ri$e1 E%i reveni a/u(ra a)e/tui
a/(e)t1
E6i/t! % )%relaie dire)t! între v%lu$ul )reierulu3 şi (er5%r$anele
reali"ateG
Nu1 In/e)tele #re#are au d%ar #an#li%ni nerv%şi îr l%) de )reier* dar
(ar /! aiAe % H)%nştiin! de #ru(I /au un H/(irit de #ru(I )u )are
%Ain (er5%r$ane ui$it%are (entru $intea u$an!1
A$ )itit de )urând )! )er)et!t%rii elveieni au %A/ervat )!
Aa)teriile e$it /e$nale )?i$i)e (entru a )%$uni)a între ele în
)li(a )ând atin# un anu$it nu$!r* % anu$it! den/itate (e
$ili$etrul (!trat1 B%nnier Ba//ler OSUAP a %A/ervat )! ele 5%l%/e/)
/e$nale )?i$i)e (entru a )%$uni)a atât )u )%n#enerele /(e)iei*
)ât şi )u )ele din alte /(e)ii1 Pentru a /e a(!ra* /e adun! în #ru( şi
îşi )%n/truie/) un HAi%5il$I )u$ e/te nu$it* % )uti)ul! de (r%te)ie
(rev!"ut! )u )anale (entru ?r!nire* re"i/tent! la antiAi%ti)e* 5i6at!
(e diver/e %Aie)te* in)lu/iv in/tru-$entele )?irur#i)ale1 Eiit%arele
antiAi%ti)e* /(un )er)eRt!t%rii* v%r treAui /! 5ie Hinteli#enteI*
e$iând /e$nale )a(aAile /! Aruie"e (e )ele ale Aa)teriil%r* înainte
de a-şi 5%r$a Ai%5il$ul de (r%te)ie1
în 5en%$enul )%nştiinei nu 5un)i%nea"! înt%tdeauna un /in#ur
#ând* )i /unte$ ade/ea a/altai )%n)%$itent de #ânduri /tr!ine
%ri)!rei intenii1 Dedu)e$ )! /unt a)tivate )%n)%$itent $ai $ulte
reele neur%nale1 De )ineG Din a)e/t $%tiv $i/terul )%nştiinei nu
(%ate 5i redu/ la % /i$(l! relaie3 /ti$ul-r!/(un/1 Şi în a)e/t /en/
(!re$ /! 5i$ $ai $ult #ândii* de)ât )! /unte$ înt%tdeauna
#ândit%ri (rin (r%(ria v%in!1
Ave$ % e6(li)aie* 5ie şi )%n'un)tural!* li$itat! la )eea )e şti$
de/(re neur%5i"i%l%#ia )reierului n%/tru şi a)tiv!rii unei reele
neur%nale* atun)i )ând #ândi$ inteni%nat1 Intenia $ea e/te
/ti$ulul* iar #ândul un r!/(un/1 Dar atun)i )ând #ândurile*
a$intirile de $ult uitate* ne a/altea"! 5!r! intenia n%a/tr!* )ine
/ti$ulea"! neur%nii* )ine r!/)%leşte )i$itirul a$intiril%r de $ult
în$%r$ântateG Unde e/te )au"a )are ne a)tivea"! #ândurileG
Eu )red )! în $%d indi/)utaAil* la nivel n" )%nştiina /e e6(ri$!
(rin )reier* dar nu /e (%ate redu e6)lu/iv la )reier1 E/te )u $ult
$ai $ult de)ât )eea ^ H/e)ret!I )reierul1
Rai%nând /tri)t neur%5i"i%l%#i)* nu (ute3 e6(li)a de )e ave$ %
#ândire interi%ar! şi nu una li$ita d%ar la rea)ia /ti$ul - r!/(un/1
în de5initiv* nu a)e $%del îl atriAui$ n%i )el%rlalte ani$aleG Nu
/(une$ O rea)i%nea"! d%ar la /ti$uli interi%ri /au e6teri%ri #enera
de in/tin)tele de 5%a$e* a(!rare şi de re(r%du)ere şi ^ nu
#ânde/)* 5iind d%ar nişte d%Ait%a)eG N-ar 5i de $ira` )a atun)i )ând
nu le înele#e$ /! #ândea/)! şi ele a)ela lu)ru de/(re n%i111
Re(et le#at de /uAie)t3 în ni)i un (%tenial ) a)iune de la nivelul
$e$Aranei neur%nale* în unde` a)tivit!ii ele)tri)e a )reierului* în
)?i$ia /au anat%$ia /; nu /e v!d /enti$ente* idei* (a/iuni /au
/u5erine1 Şi t%tu3 din)%l% de ele e/te % #ândire* % )%nştiin!* un
univer/ d 5r!$ânt!ri (%ate de a)eeaşi inten/itate )a şi a)eea di
)entrul P!$ântului /au al S%arelui111
Tr!i$ )%n)%$itent în d%u! lu$i - una )%nştiente a %rient!rii
rai%nale şi alta in)%nştient!* din )are n vin (ul/iuni* /enti$ente*
intuiii* tri/tei /au e6alt!` neînele/e1 E/te "%na n%a/tr! %A/)ur!*
ar?eti(al!* în )ar "a) Ha$intiriI din n%a(tea ti$(ului* (%/iAila /ur/!
d $it%l%#ii* reli#ii* invenii* )reaii1
Per)e(e$ )%nştient d%ar % in5i$! (arte din )el )âteva $iliarde de
Aii )are ne traver/ea"! )reierul îi 5ie)are /e)und!1
In 5un)ie de (redi/(%"iii* edu)aie* )ultura /u#e/tia )%$un!*
5ie)are dintre n%i )%nştienti"!$ dii a)e/t i$en/ n%ian de in5%r$aii
d%ar )eea )e )%re/(undN #u/turil%r şi intere/el%r n%a/tre1 Din a)e/t
$%tiv 5ie)ari dintre n%i (er)e(e % alt! 5aet! a realit!ii şi #ândiri
di5erit* deşi (rivi$ a)elaşi lu)ru1
Purt!$ în (er$anen! în $inte* în )%nştiin!* )ertitudinea
e6(erienel%r (e )are le-a$ tr!it şi in)ertitudinea )el%r (e )are le
anti)i(!$1 Cu$ (ute$ /! ne i$a#in!$ lu$i (e )are nu le-a$ tr!it
în)!G
C%nştiina ar (utea 5i )%$(arat! )u un (un)t de $ir!* )are
/ele)tea"! în (er$anen! reeaua de neur%ni şi )?i$ia (rin )are /e
(%ate e6(ri$a1
C%nştiina e/te in/tru$entul )are inte#rea"! en#ra-$ele în
)%n)e(te* idei* %(ere et)1
C%nştiina ne d! )%eren! #ânduril%r n%a/tre atât de r!"lee* atât
de reAele şi de in/i/tente1 E/te $%t%rul (r%(riei n%a/tre e6i/tene1
în)! % întreAare l%#i)!3 Da)! )%nştiina e/te d%ar (r%du/ul
)reierului n%/tru* )!ruia ştiina a)tual! îi atriAuie a)elaşi /uA/trat
5un)i%nal* anat%$i) şi Ai%)?i$i)* de )e la a)elaşi /uA/trat
inter(ret!$ în $%d di5erit a)eeaşi realitateG Şi du(! )e )riterii /!
/taAili$ adev!rulG Al i/t%rieiG I/t%ria e/te /)ri/! înt%tdeauna de
învin#!t%ri1 Cei învinşi nu $ai (%t v%rAi1
EeISTĂ O EeTENSIE A CONŞTIINdEI DINCOLO DE CREIERUL UMANG
Multe dintre %A/ervaiile di/)utate $ai /u/ /u#erea"! ideea d%ar a
unei relative de(endene a )%nştiinei de )reier1 A$ /(une )! /e
e6(ri$! (rin )reier* dar nu /e re"u$! e6)lu/iv la 5un)ia /a1 Pe de
alt! (arte* % /erie de alte %A/ervaii (ar /! /u#ere"e % e6ten/ie a
)%nştiinei* din)%l% de )reierul n%/tru1
R1 Penr%/e O9CC-P* (r%5e/%r de $ate$ati)! la O65%rd* în lu)rarea
/a HMintea %$enea/)! între )la/i) şi )uanti)I* e$ite i(%te"a
e6i/tenei unui (r%t%$ental )%/$i)*- din
)are /-ar de/(rinde )%nştiina de la nivelul lu$ii vii1 Intr^
(r%t%$entalul )%/$i) ar?eti(al şi )%nştiina u$an! a e6i/ta %
(unte de )%$uni)are (rin in)%nştient1
Fn%"a de la Prin)et%n /u/ine ideea unei )%nştiin )%/$i)e1 S!
ave$ în vedere )! a)ea/t! n%u! Fn%"!* e/t % re(li)! dat! ve)?ii
Fn%"e din /e)%lul al II-lea Od1C?1 de )!tre un #ru( de %a$eni de
ştiin! de la Univer/itate Prin)et%n O9C8CP1
Eu în/u$i a$ )reat /inta#$a de inteli#en! i $ateriei O9C-9P v%ind
/! /uAlinie" )ara)terul )%erent ş )%%rd%nat al între#ii lu$i vii şi
nevii1
I1 Mân"at* (r%5e/%r de (/i?%l%#ie şi un (r%5u$ #ândit%r* v%rAeşte
de/(re tran/)%nştiin!1 Ji"i)a )uanti) atriAuie r%lul de )%%rd%nare
şi de %r#ani"are a tutur% (lanuril%r realit!ii unei H/av%ir aA/%luI
OMun#P /ai3 H$in! %5 Univer/eI1
E6(eriena $%rii )lini)e* du(! )u$ v%$ detali în alt )a(it%l*
/u#erea"! ideea e6ten/iei )%nştiinei din)%l de )reier* e6(ri$at!
(rin )reier* dar inde(endent! d )reier OPi$ van L%$$el* +,,9P1
Se v%rAeşte aşadar* de % e6ten/ie a )%nştiinei 9 nivelul între#ului
Univer/1 C%nştiina u$an! nu ar ' de)ât un /e#$ent al )%nştiinei
)%/$i)e1
D a vid B%?$* 5%/t (r%5e/%r de 5i"i)! $%dern!* )%n/3 der! )! în
(r%5un"i$ea $ateriei /e a5l! un nivel 5unde $ental* )are
deter$in! t%ate 5%r$ele lu$ii e6i/tente ş )%n/tituie /uA/tana
între#ului Univer/1 C%n/ider! a)e/ nivel )a 5iind % %rdine i$(li)it!*
)are d! naştere %rdi$ e6(li)ite* adi)! lu$ii )%n)rete1
Lu$ea e/te un veşni) râu )are )ur#e din %rdine i$(li)it! /(re
%rdinea e6(li)it! şi a(%i di/(are din n%u î %rdinea din )are a venit1
Se(ararea în )ele d%u! lu$i e/t d%ar a(arena la nivel $ani5e/t* în
(r%5un"i$e* la nivO 5unda$ental* e6i/t! )%ntinuu %
n%n/e(araAilitate1
între )%nştiin! şi /tru)tura (r%5und! a $ateriei e6i/t! % relaie
)iudat!1 Când inter5erea"! )u )%nştiina )uantele /e $ani5e/t! )a
(arti)ule1 In a5ara /a /e )%$(%rt! )a unde* %A/erv! Mi)?ael TalA%t
în lu)rarea /a HT?e ?%l%#ra(?i) Univer/eI OHUniver/ul ?%l%#ra5i)IP1
Cun%/) %(iniile )riti)e vi"avi de anal%#iile dintre )%nştiin! şi
univer/ul )uanti)* dar /unt $ulte alte ar#u$ente )are (ledea"!
(entru un /u(%rt al unei inteli#iAilit!i şi din)%l% de )reierul u$an*
(e )are le v%$ anali"a în alte )a(it%le1
0ennet? Rin# OUniver/itatea C%nne)ti)ut* 9C-,P )%n/ider! $%artea
)a 5ind d%ar % tre)ere a )%nştiinei de (e un nivel de realitate* (e
altul1
0arl PriAra$* neur%)?irur#* e$ite )%n)e(ia 5un)i%nalit!ii
?%l%#ra5i)e a )reierului* e6tra(%lat! din 5i"i)a $%dern!1 Eede$
%Aie)tele re5le)tate )a i$a#ine în $intea n%a/tr!* dar le /e/i"!$
#raie )%nştiinei în /(aiul în )are /unt aşe"ate1 De)%di5i)!$
durerea în )reier* dar % /itu!$ )u $intea la de#etul )are ne d%are1
Ei"iunea ?%l%#ra5i)! a lu$ii nu e/te n%u!1 HT%t )eea )e e/te /u/
e/te şi '%/* iar t%t )eea )e e/te '%/ e/te şi /u/I - /unt )uvinte )are i
/e atriAuie lui &er$e/ Tri/$e#i/tul1 Jie)are )elul! din )%r(ul n%/tru
)%nine între#ul C%/$%/* a5ir$! du(! 2,,, de ani şi 5i"i)ianul
David B%?$1 De a)eeaşi %(inie e/te şi re#retatul n%/tru
)%$(atri%t* Fe%r#e E$il Palade* laureat al Pre$iului N%Ael (entru
#eneti)!1 în )aAinetul /!u de la Univer/itatea San Die#% OSUAP /e
a5l! e6(u/e i$a#inile $!rite ale )elulei şi ale C%/$%/ului111
Se ridi)! $ereu alte întreA!ri1 Da)! )%nştiina î$RAr!işea"!
între#ul C%/$%/* )u$ e6(li)!$ individuaRlitatea* (er/%nalitatea şi
#ândirea di5erit! a 5ie)!ruia dintre n%i* )ând in/tru$entul (rin )are
/e e6(ri$! )reierul u$an* are a)eeaşi /tru)tur!* la $%dul #eneral
v%rAina )a /uA/trat neur%nal şi Ai%)?i$i)G S-ar (utea r!/(undQ
(rivind #ene"a lu$ii* dintr-% alt! (er/(e)tiv!1 Eeni$ rQ lu$e )u un
de/tin (r%(riu* un /en/ (r%(riu şi )u a)ei (arti)ularit!i de
(er/%nalitate şi în/uşiri )are ne /uit ne)e/are (entru a ne î$(lini
5inalitatea1 în /uA)%nştientil n%/tru ave$ în/)ri/! întrea#a
in5%r$aie şi în)!r)atulh an)e/tral!* la nivel de ar?eti(1 C%nştiina
ar 5i $enii /! ne deter$ine ev%luia (ân! la /e/i"area /ur/ei şi 9
/en/ului a/u$at1 A)ea/ta e/te )%nştiina ridi)at! de5inii de
&a@<in#* )%nştiina /(irituali"at! /au $%ral! - uni)i (rin )are %$ul
îşi (%ate #!/i /en/ul e6i/tenei /ale1
SPRE O NOUĂ ŞTIINdĂ A CONŞTIINdEI
Ori)u$ a$ (rivi Univer/ul şi viaa* 5ie )a re"ulte al unei )reaii /au
)a re"ultat al unei ev%luii /(%ntane $ateriei* nu /e (%ate ne#a
e6i/tena unei )%erene* a unt interde(endene 5un)i%nale şi a
un%r 5en%$ene* )are (rin $%dul de de/5!şurare* e6(ri$! ideea de
inteli#ena de )un%aştere1
Indi5erent da)! ad$ite$ inteli#ena )a 5iind )au"* /au e5e)t* e6i/t!
% $uli$e de ar#u$ente* )are ne tri$it 9 )%n)e(tul de )%nştiin!1
C%nştiina (are $ai $ult un )â$( )u % întinder va/t!* 5!r! li$ite
(re)i/e* de)ât % 5un)ie Aine deter$inat a %r#ani/$ului u$an1
C%nştiina e/te un )â$( de )un%aştere* % inteli#eni în /ine*
di/(unând de )a(a)itatea de a )un%aşte şi de a /i )un%aşte*
înt%)$ai )a în de5iniia dat! de Ma<%A B%runb Divinit!ii3 H%)?iul
)are vede şi /e vedeI1
S(unea$ )! n%iunea de )%nştiin! nu (%ate 5i redu/! d%ar la un
/uA/trat neur%Ai%l%#i)* întreA!rile ridi)ate de a)e/t /uAie)t venind
din $ai $ulte dire)ii de /tudii şi )!ut!ri de %rdin /(iritual1
Atât in5%r$aiile venite din aria (/i?%l%#iei tran/-(er/%nale* )u un
a(%rt $a'%r i$(u/ de /tudiile lui Stani/lav Fr%5* )ât şi /u#e/tiile
%5erite de /tudiul e6(erienel%r din ti$(ul $%rii )lini)e* e5e)tuate
într-un )adru ştiini5i)* $edi)al* (ledea"! (entru e6ten/ia
)%nştiinei )u $ult din)%l% de li$itele )reierului u$an1
I/t%ria C%/$%/ului şi a %$ului (ar /! 5ie /)ri/e de % /in#ur! $ân!*
/e/i"ea"! Pr%51 univ1 dr1 Stani/lav Fr%51 Indi5erent de )eea )e
5a)e$* (rin )%nştiina n%a/tr!*5ie)are dintre n%i 'u)!$ un r%l în
i/t%ria lu$ii şi a C%/$%/ului1
C%nştiina u$an! (are /! 5ie % e6ten/ie a C%nştiinei C%/$i)e
)%n5erind un /en/ e6i/tenei n%a/tre* un de/tin* % 5inalitate1 T%ate
e6(erienele tran/(er/%5iale* )a şi )ele din ti$(ul $%rii )lini)e*
)%ndu) la )%n)lu"ia )! /(iritualitatea e/te un atriAut al (/i?i)ului
u$an şi al %rdinii univer/ale* du(! )u$ /e e6(ri$! S1 Fr%51
Du(! de/(rinderea de /u(%rtul anat%$i)* )%nştiina (are /! aiA!
a))e/ la alte nivele ale realit!ii1
Ei"iunea )%nştiinei individuale* )a un )â$( in5%r$ai%nal* (arte a
)â$(ului univer/al de in5%r$aie* î$i %5er! % alt! inter(retare a
/en/ului /au a $%dului de $ani5e/tare a /a1 Pentru a avea %
înele#ere $ai )%$(let!* treAuie in/i/tat $ai întâi a/u(ra un%r
date a)tuale din 5i"i)a )uanti)!1
Şti$ a)u$ )!* în (r%5un"i$ea /a* )eea )e nu$i$ $aterie nu e/te
de)ât un )â$( )uanti)* un )â$( de ener#ie univer/al! 5%r$at din
)uante /au (a)?ete de ener#ie1 Du(! M1 S)?@art" şi M1 Freen
O9C-2P )uantele ar 5i /uA 5%r$! de )%r"i /au /u(er/trin#uri şi /unt
într-% )%ntinu! u$an* are a)eeaşi /tru)tur!* la $%dul #eneral
v%rAin^* )a /uA/trat neur%nal şi Ai%)?i$i)G S-ar (utea r!/(und l
(rivind #ene"a lu$ii* dintr-% alt! (er/(e)tiv!1 Eeni$ (i lu$e )u un
de/tin (r%(riu* un /en/ (r%(riu şi )u a)e' (arti)ularit!i de
(er/%nalitate şi în/uşiri )are ne ŞUII ne)e/are (entru a ne î$(lini
5inalitatea1 în /uA)%nştientu n%/tru ave$ în/)ri/! întrea#a
in5%r$aie şi în)!r)atul b an)e/tral!* la nivel de ar?eti(1 C%nştiina
ar 5i $eniu /! ne deter$ine ev%luia (ân! la /e/i"area /ur/ei şi 9
/en/ului a/u$at1 A)ea/ta e/te )%nştiina ridi)at! dennill de
&a@<in#* )%nştiina /(irituali"at! /au $%ral! - uni)i (rin )are %$ul
îşi (%ate #!/i /en/ul e6i/tenei /ale1
SPRE O NOUĂ ŞTIINdĂ A CONŞTIINdEI
Ori)u$ a$ (rivi Univer/ul şi viaa* 5ie )a re"ulte al unei )reaii /au
)a re"ultat al unei ev%luii /(%ntane $ateriei* nu /e (%ate ne#a
e6i/tena unei )%erene* a unt` interde(endene 5un)i%nale şi a
un%r 5en%$ene* )ar\b (rin $%dul de de/5!şurare* e6(ri$! ideea de
inteli#eni de )un%aştere1
Indi5erent da)! ad$ite$ inteli#ena )a 5iind )au"l /au e5e)t* e6i/t!
% $uli$e de ar#u$ente* )are ne tri$it 9 )%n)e(tul de )%nştiin!1
C%nştiina (are $ai $ult un )â$( )u % întinder va/t!* 5!r! li$ite
(re)i/e* de)ât % 5un)ie Aine deter$inat a %r#ani/$ului u$an1
C%nştiina e/te un )â$( de )un%aştere* % inteli#ent în /ine*
di/(unând de )a(a)itatea de a )un%aşte şi de a /i )un%aşte*
înt%)$ai )a în de5iniia dat! de Ma<%A B%?$' Divinit!ii3 H%)?iul )are
vede şi /e vedeI1
S(unea$ )! n%iunea de )%nştiin! nu (%ate 5i redu/! d%ar la un
/uA/trat neur%Ai%l%#i)* întreA!rile ridi)ate de a)e/t /uAie)t venind
din $ai $ulte dire)ii de /tudii şi )!ut!ri de %rdin /(iritual1
Atât in5%r$aiile venite din aria (/i?%l%#iei tran/-(er/%nale* )u un
a(%rt $a'%r i$(u/ de /tudiile lui Stani/lav Fr%5* )ât şi /u#e/tiile
%5erite de /tudiul e6(erienel%r din ti$(ul $%rii )lini)e* e5e)tuate
într-un )adru ştiini5i)* $edi)al* (ledea"! (entru e6ten/ia
)%nştiinei )u $ult din)%l% de li$itele )reierului u$an1
I/t%ria C%/$%/ului şi a %$ului (ar /! 5ie /)ri/e de % /in#ur! $ân!*
/e/i"ea"! Pr%51 univ1 dr1 Stani/lav Fr%51 Indi5erent de )eea )e
5a)e$* (rin )%nştiina n%a/tr!* 5ie)are dintre n%i 'u)!$ un r%l în
i/t%ria lu$ii şi a C%/$%/ului1
C%nştiina u$an! (are /! 5ie % e6ten/ie a C%nştiinei C%/$i)e
)%n5erind un /en/ e6i/tenei n%a/tre* un de/tin* % 5inalitate1 T%ate
e6(erienele tran/(er/%rtale* )a şi )ele din ti$(ul $%rii )lini)e*
)%ndu) la )%n)lu"ia )! /(iritualitatea e/te un atriAut al (/i?i)ului
u$an şi al %rdinii univer/ale* du(! )u$ /e e6(ri$! S1 Fr%51
Du(! de/(rinderea de /u(%rtul anat%$i)* )%nştiina (are /! aiA!
a))e/ la alte nivele ale realit!ii1
Ei"iunea )%nştiinei individuale* )a un )â$( in5%r$ai%nal* (arte a
)â$(ului univer/al de in5%r$aie* î$i %5er! % alt! inter(retare a
/en/ului /au a $%dului de $ani5e/tare a /a1 Pentru a avea %
înele#ere $ai )%$(let!* treAuie in/i/tat $ai întâi a/u(ra un%r
date a)tuale din 5i"i)a )uanti)!1
Şti$ a)u$ )!* în (r%5un"i$ea /a* )eea )e nu$i$ $aterie nu e/te
de)ât un )â$( )uanti)* un )â$( de ener#ie univer/al! 5%r$at din
)uante /au (a)?ete de ener#ie1 Du(! M1 S)?@art" şi M1 Freen
O9C-2P )uantele ar 5i /uA 5%r$! de )%r"i /au /u(er/trin#uri şi /unt
într-% )%ntinu! $iş)are /uA 5%r$! de viAraie1 întrea#a $aterie îşi
a /ur/a în a)e/te )uante de ener#ie a5late într-un /(al )uanti) /au
?i(er/(aiu1 Cu )ât un )%r( e/te $ai den )u atât /(e)trul /!u de
5re)ven! e/te $ai '%/ şi inveil Câ$(ul )uanti) e/te* evident* şi
/ur/a tutur%r )el%rlall )â$(uri - ele)tr%$a#neti)* #ravitai%nal*
Ai%l%#i)* dar ^ % 5re)ven! $ult $ai înalt!1
E/te intere/ant de re$ar)at )! i$a#inea de )î$( ^b ener#ie*
#enerat%r de 5%re şi de in5%r$aie e/te /u#era nu nu$ai de 5i"i)a
)uanti)!* )i şi de alte /ur/e /(iritual E/te un )â$( in5init de
ener#ie a5lat! în )%ntinu! viArai )u den/i5i)!ri a)%l% unde /e a5l!
)%r(urile vii şi nevii* ^i % '%a/! 5re)ven!* #raie )!reia devin
vi"iAile în /(e)tr n%/tru de (er)e(ie1 în )%n/e)in!* în 'urul tutun
)%r(uril%r e6i/tente e6i/t! un )â$( de ener#ie (urt!t%a de
in5%r$aie $%r5%#eneti)!* )u % 5re)ven! $ai înal' de)ât a )%r(ului
5i"i)* )are îl 5a)e /! 5ie invi"iAil (enal $a'%ritatea dintre n%i* dar nu
şi (entru t%at! lu$^ vie1 E/te (%/iAil )a unele ani$ale /! aiA! alte
)a(a)itE de (er)e(ie1 Ar (utea 5i % e6(li)aie a /e/i"!rii de $ari
di/tane a /t!(ânil%r de )!tre )âinii de )a/!* /(3 e6e$(lu1
Ne inter)%ne)t!$* aşadar* la nivel de )â$( 5und $ental* )u
întrea#a lu$e vie şi )u între#ul Univer 5%r$ând % /in#ur! unitate1
A)ea/ta e/te e6(li)at )%$uni)!rii in/tantanee /uA diver/e 5%r$e*
in)lu/iv nivel de #ând şi a)iune )u între#ul Univer/1 Prin)i(ii
(arad%6ului Ein/tein - P%d%l/<i - R%/en e/te u ar#u$ent1
De )e ne a(ar )%r(urile vi"iAile )a 5iind /%lide /a li)?ide* da)! /unt
5%r$ate d%ar din ener#ie di5u"! şi invi" Ail!G Pentru )! /unt
e6(re/ia $ani5e/t! a un%r (arti)uli und! )are* având un /(e)tru de
5re)ven! 5%arte înalt* ne (er$it /! /e/i"!$ /(aiul dintre ele1
Ave$ ilu"ia unei $aterii den/e şi )%ntinue1
Sunte$ tentai /! )rede$ )! nu e6i/t! )eva $ai $i) de)ât (ute$
n%i vedea )u %)?iul liAer1 Dar un $i)r%/)%(* $ai ale/ $%de$* ne
arat! a)%l% unde n%i nu vede$ ni$i)* nu nu$ai )! e6i/t! în)!
)eva* dar a(ar /tru)turi Aine %r#ani"ate* unele )u ar?ite)turi )?iar
5%arte )%$(le6e* )u /(aii 5%arte lar#i între ele* i$(%/iAil de
i$a#inat la nivelul (er)e(iei n%a/tre1 Eiru/urile* Aa)teriile* at%$ii
et)1 /e în/)riu în a)ea/t! )ate#%rie1
între (arti)ulele at%$ului /unt /(aii #%ale uriaşe* da)! /unt (rivite
la /)ara l%r de $!ri$e1 Parti)ulele /uAat%-$i)e vin dintr-un /(aiu
vid* ne la/! ilu"ia 5%r$el%r (rin )are tre) şi di/(ar )u a)eeaşi vite"!
în vidul* din )are au venit1 De unde vinG Cine le tri$iteG Unde /e
du)G TulAur!t%are întreA!ri1
Ceea )e vede$ nu e/te de)ât 5%r$a de $ani5e/tare a unei ener#ii
(urt!t%are de in5%r$aie a5lat! în )!l!t%ria /a )%/$i)! (rin
?i(er/(aiu1
Pentru % înele#ere $ai )lar! a$ (utea /)?e$ati"a a)e/te idei
a/t5el3
II1 Realitatea )uanti)!
II1 Realitatea 5i"i)!
La inter5erena dintre (ri$ele d%u! realit!i* virtual şi )uanti)* /-ar
/itua lea#!nul $ateriei1 Ai)i ar 5i /ituate )a (%tenialitate
in5%r$aiile* $%delele $%r5%#eneti)e ale lu$ii în devenire* Ideile*
de/(re )are v%rAea Plat%n* ar?eti(urile lui Mun#1 A)%l% e/te în/! şi
/ur/a inteli#ent!* )are %rd%nea"! t%ate 5%r$ele $ateriei
)un%/)ute ne)un%/)ute1 E/te $intea (ri$%rdial! a Univer/uri
)au"a (ri$! a tutur%r lu)ruril%r1
Mintea n%a/tr! în/!şi* )a (arte a $arii $ir )%/$i)e* (are /!-şi aiA!
%ri#inea ai)i1 Mintea )%/$i) e/te un )â$( nel%)ali"at de
in5%r$aie* ne /(une Dee(e C?%(ra şi )â$(ul )%nştiinei n%a/tre
(are a 5i d%ar (relun#ire la nivel individual a )%nştiinei )%/$i)e1
Avei a)u$ e6(li)aia de )e în (re"ena )%nştiinei n%a/ta )uantele
iau 5%r$! de (arti)ule* iar în a5ara )%nştiin u$ane* ele /e
)%$(%rt! )a unde1
Ple)ând de la ideea /itu!rii la a)e/t nivel* a )au"i e/eniale a lu$ii
5i"i)e* i /-a atriAuit r%lul de /(a(a /(iritual* /ur/! a între#ului
e6i/tent OC?%(ra* Ru//e Cetin ş1a1P1
O 5%r$ulare a a)e/tui $are /(irit* )are e/l a$eri)anul de %ri#ine
?indu/! Dee(a< C?%(ra* $-K 5ra(at (rin /i$ilitudinea )u )eleArele
ver/uri e$ine/)ien din S)ri/%area I* în )are de/)rie* )u$ nu$ai el a
(utut /-5a)!* I$nul )%/$%#%ni) din Ri#-Eeda1 A)%l%* în /(aii
/(iritual* /(une C?%(ra* e/te El* /in#ur* )u între#i (r%ie)t al lu$ii*
în)! ne"!$i/lit* în /tadiul de idee* aş )u$ d%i (!rini 5!r! )%(ii îi
(%art! în $inte în)! înaint de a-i avea1
Iar (%etul n%/tru aA/%lut /(une3
La-n)e(ut* (e )ând 5iina nu era* ni)i ne5iin!* Pe )ând t%tul era
li(/! de via! şi v%in!* Când nu /-a/)undea ni$i)a* deşi t%t era
a/)un/11 Când (!trun/ de /ine în/uşi* %di?nea )el ne(!trun/1 Ju
(r!(a/tieG FenuneG Ju n%ian întin/ de a(!G
Se (%ate v%rAi* aşadar* de un )â$( al )%nştiinei l%)ali"ate*
e6(re/ie a $arii )%nştiine )%/$i)e* )are are în (ri$ire un )%r( (e
)are îl )%n/truieşte şi îl d%tea"! )u un )reier (rin )are v%rAeşte1
Sunt % $uli$e de ar#u$ente* e/te adev!rat* d%ar intuitive* )are
$! deter$in! /! a5ir$ )! $%delul n%/tru $%r5%#eneti) e/te
(re"ent $ai întâi în )â$(ul )%nştiinei* )are în)%n'%ar! )%r(ul )a %
$atri)e ener#%-in5%r$ai%nal! şi îl tran/$ite (rin #ene la )elule1
S)?e$a (ri$ar! a tutur%r 5iinel%r* in)lu/iv a (lantel%r* )red )! /e
a5l! $ai întâi /uA 5%r$a de )â$( în )are e/te de(%"itat! t%at!
in5%r$aia $%r5%l%#i)! şi 5un)i%nal! ne)e/ar! în #ene"a l%r1
Feneti)a a)tual! ne e6(li)! d%ar $e)ani/$ul de )reştere la nivel
de )elul!* dar nu ne /(une ni$i) de/(re $%dul în )are /unt
aşe"ate într-% /i$etrie (er5e)t! /tru)turile (ere)?i )u$ /unt %)?ii*
$e$Arele* e$i/5erele )ereArale* )%r(ul in/e)tel%r (luri/e#$entare
- t%ate a)e/te ele$ente )%n/truindu-/e )%n)%$itent din a$Aele
laturi1
Nu ni /e e6(li)!* de a/e$enea* )u$ /e )%ne)tea"! %r#anele* )are
/e )%n/truie/) iniial inde(endent* )! d%ar n-% /! )rede$ )! % #en!
ia nervul va# de un )a(!t şi-l )%ndu)e (rintre t%ate /tru)turile din
t%ra)e (ân! la )%rd /au )! ar )%ndu)e nervul 5reni) (ân! la
dia5ra#$Q Când )%rdul e/te )%n/truit* du(! trei /!(t!$âni de la
)%n)e(ie* )reierul e/te de aAia în 5%r$are1 Ea 5un)i%na $ai întâi
(e )%nt (r%(riu* )u un rit$ (r%(riu* (ân! )ând )reierul îl va lua $ai
târ"iu în (ri$ire şi-i va i$(une un rit$ (r%(riu de a)tivitate #raie
)%ne)t!rii nerv%a/e1
Alain Pr%)?iant" î$(reun! )u )%le)tivul /!u de )%laA%rat%ri
OJranaP au de/)ri/ % 5a$ilie de 5a)t%ri de tran/)ri(ie )u r%l de
#?ida'e ale (r%#ra$el%r $%r5%(at%#eneti)e din)%l% de )elule1 Unul
dintre a)eşti 5a)t%ri EN -+ tre)e în )%nul de )reştere de la
e6tre$itatea a6%nului şi îl #?idea"! în dru$ul /(re întâlnirea )u un
alt neur%n1 Un 5el de FPS ONature* 7 n%ie$Arie +,,D9 A)ea/t!
in5%r$aie nu $! l!$ureşte )u ni$i) în (lu/1 Eli - + nu e/te %
(er/%an!* e/te d%ar % (r%tein!1 Cu$ ştie el dru$ulG
Şi a(%i* într-% $a/! de li)?id a$ni%ti)* de)i 5!li )%ne6iuni nerv%a/e*
)ine d! (ri$ul i$(ul/ de $iş)!ri )ând /-a ter$inat e$Ari%#ene"a
şi 5!tul devine % 5iini )%$(let!G
Iat! de)i* de )e )red )! i(%te"a )%n/truirii uni e$Ari%n* du(! %
/)?e$! a5lat! într-un )â$( ener#et )%nştient de /ine $i /e (are
$ult $ai 5e"aAil! de) e6(li)aiile a)tuale1
Nu ave$ ni)i )el (uin % e6(li)aie )u$ Hştii )elulele )e r%l di5erit li
/e re"erv! în #ene"a unui e$Ari% )ând (r%#ra$ul #eneti) e/te
a)elaşi (entru t%ate1 E/i t%tuşi % di5eren! între )elulele )are devin
)reier şi )e )are devin d%ar nişte un#?ii111 Cine şi unde di/triAui
a)e/te r%luriG
Mie $i /e (are $ult $ai l%#i) /! ad$it )!* înt )elulele e$Ari%nului
şi )â$(ul )%nştiinei* )are e/te de5initiv un )â$( de 5%re )u
)a(a)itate %r#ani"at%are* /taAileşte un dial%#* % )%$uni)are şi în
a)e/t $%d 5ie)a )elul! Ha5l!I )e are de 5!)ut1
Creaia unui 5!t e/te unul dintre )ele $ai $L $ira)%le şi e/te #reu
de ad$i/ )! /e (etre)e în a5ara un (lan inteli#ent* )are de(!şeşte
nivelul in5%r$aiei din )e d%u! )elule #er$inative1
I$ediat du(! întâlnirea l%r au l%) $ili%ane rea)ii (e /e)und!1
TreAuie /! 5%r$e"e % 5iin! )u $ii $iliarde de )elule1 E/te un
univer/ în e6(l%"ie* a/e$en în)e(uturil%r Univer/ului* )ând ni$i)
nu era în)! de) in nu)e* în (r%ie)t* dar 5ie)are ele$ent HştiaI )e
de/tin avea111
Ca /! /e (%at! a'un#e la naştere* la )ele 9,, $iliarde de )elule
neur%nale din )reier* din luna a E-a în 5ie)are $inut /e (r%du) +*D
$ili%ane de neur%ni (e $inut OQP1 Un a/e$enea nu$!r de )elule
într-un ti$( atât de /)urt de(!şeşte (uterea n%a/tr! de i$a#inaie
şi înele#ere1
în virtutea a)e/tei vi"iuni de/(re )%nştiin!* $i /e (are a 5i $ai
l%#i) de ad$i/ )! ea e/te in/tana )are are în (ri$ire un )reier*
(entru a /e e6(ri$a la nivelul unui de/tin individual1 Multe din
întreA!rile a)tuale* ridi)ate de /tatutul )%nştiinei* şi-ar #!/i un
r!/(un/ $ai inteli#iAil1
M%dul )%ntinuu de 5un)i%nare al )%nştiinei (are a 5i $ai $ult
e6(re/ia unui )â$( de)ât a unei reele neur%nale individuali"ate1
Diver/e ti(uri de in5%r$aie au )ir)uite neur%nale di5erite1 Fraie
)%nştiinei (er)e(e$ % lu$e )%ntinu!* re(r%du/! )a % (eli)ul! de
)ine$a şi nu /e)venialitatea )adrel%r 5i6e din )are e/te )%n/tituit
5il$ul1
N%i nu vede$ lu$ea la nivel de at%$i şi $%le)ule* de /ina(/e şi
)ir)uite neur%nale* )i d%ar a)el a/(e)t )are )%n5er! $inii n%a/tre %
)%eren!* un /en/ în a)%rd )u ideile n%a/tre de/(re lu$e şi nu )u
realitatea /a ulti$!1 Per)e(e$ lu$ea în a)%rd )u re(re"ent!rile
în/uşite (rin edu)aie şi )are ade/ea e/te d%ar % ilu"ie1 Ni)i
P!$ântul nu-l vede$ r%tund* ni)i ev%luia şi di$en/iunile a/trel%r
nu le /e/i"!$ aşa )u$ /unt în realitate* )a /! nu $! re5er de)ât la
a)e/te e6e$(le1
Ei"iunea di5erit! a/u(ra realit!ii /%)iale e/te )el $ai ti(i) e6e$(lu
de $%tiv de di/)%rdie de-a lun#ul între#ii i/t%rii u$ane1 Da)!
neur%5i"i%l%#i) nu 5a)e$ ni)i % di5ereniere a/u(ra $%dului în )are
e/te (relu)rat! % in5%r$aie* )ine )%n5er! un /en/ di5erit
in5%r$aiei* da)! nu )%nştiinaG
C%nştiinei îi revine de a/e$enea r%lul de I inte#ra in5%r$aiile
(re"ente în en#ra$ele din )reier I idei* )%n)e(te* %(ere* i$a#ini
et)1
Deşi )%ntinu! /! vad! )%nştiina )a 5iind e6(re/' (r%)e/el%r
neur%Ai%l%#i)e* /tudiile din d%$enii ştiinel%r neur%)%#nitive
/u#erea"! $ai de#raA! )!* )el )e a)tivea"! )reierul* e/te
)%nştiina )!reia i-ar a(arir atât iniiativa a$%r/!rii a)e/tuia în
a)iune* )ât şi r%l de 5iltru în /ele)tarea reelel%r neur%nale
ne)e/are (enti (r%)e/area unei in5%r$aii1 A/t5el* )a e6e$(lu*
indu)er unei e$%ii (%"itive deter$in! % e6)itare e6(ri$at! (r
unde a/)uite în re#iunea /e(tal! anteri%ar!* iar indu)er unei
e$%ii ne#ative deter$in! unde a$(le în a$i#da şi ?i(%)a$(
OP?ili(/%n ş1a1P1
Rea$inti$ /tudiul între(rin/ de (r%51 dr1 Ri)?al David/%n în
(eri%ada +,,,-+,,+ la Univer/it!i Wi/)%n/in-Madi/%n* (e d%u!
l%turi de )!lu#!ri tiAetai Studiul (rin RMN5 a evideniat % a)tivare
inten/! şi e6tin în l%Aul 5r%ntal /tân# la l%tul )are a $editat (e
ideea )%$(a/iune* de iuAire (entru %$enire şi % a)tivare l%Aului
5r%ntal dre(t la l%tul )are şi-a a6at #ândirea an6ietate şi
re/enti$ente1
Ste(?en 0%//l>n a 5%l%/it i$a#i/ti)a )ereAn (entru a /tudia e5e)tul
e$%iil%r )u în)!r)!tur! ne#ai şi a )%n/tatat )! i$a#inile teri5iante
/unt (relu)rate "%ne di5erite de i$a#inile neutre /au (%"itive1
A)ea/t! /ele)tare de reele neur%nale* în 5un)ie )%ninutul
)%#nitiv şi de /e$ni5i)aia (%"itiv! /au ne#ai a in5%r$aiil%r
(r%)e/ate* r!/(un/ul neur%end%)rin Ai%)?i$i) 5av%raAil /au
ne5av%raAil* (entru /tarea /!n!tate a %r#ani/$ului* în 5un)ie de
a)eleaşi )rite3 )%ndu)e la )%n)lu"ia )!* în 5un)i%nalitatea )reierul
/e re/(e)t! un )%d eti)* deter$inat #eneti)* în/)ri/* în un $%d
tulAur!t%r* )el (uin (entru $ine* (e % l%#i)! /i$ilar! )u )ele
e$anate de unele tradiii şi /i/te$e /(irituale ve?i)ulate de-a
lun#ul ti$(ului1
E6i/t! % 5ra(ant! )%in)iden! între $%dul de 5un)i%nare a
)reierului u$an şi )%durile de n%r$e $%rale* indi5erent de %ri#inea
l%r rai%nal! /au reli#i%a/!1
Pute$ vedea în a)ea/t! l%#i)! %nti)! % 5inalitateG Pr%AaAil )! da1
Da)! in/tana )are inte#rea"! t%ate ele$entele )%#nitive du(!
)are /e $%delea"! )reierul u$an e/te )%nştiina* dedu)e$ )!* t%t
ai)i* (ute$ #!/i şi /ur/a şi şan/a unei /(iritualit!i* $%tivat! de
nev%ia de a ieşi din )ri"a $%ral! a lu$ii )%nte$(%rane1
E/te % /ur(rin"!t%are şan/! %5erit! de neur%ştiine )a* (le)ând de
la le#ile /)ul(tate în $ateria )enuşie din )reierul n%/tru* /!
edi5i)!$ a)u$ un /tatut real 5iinei n%a/tre $ereu neliniştit!*
$ereu întreA!t%are111
Mi/terul )reierului a/)unde* )red eu* $i/terul între#ii e6i/tene1 De
ai)i va (le)a* în %(inia $ea* a)ea /(iritualitate a lu$ii în )are
Binele* Jru$%/ul şi Adev!rul* de/(re )are v%rAea Plat%n şi (entru
)are /-a (l!tit % $are 'ert5! (e )are nu $ai vre$ /-% re)un%aşte$*
/!-şi #!/ea/)!* în /5ârşit* vea)ul î$(linirii /uA 5%r$a n%ii
/(iritualit!i1

CAPITOLUL 2
CREIERUL ŞI EMOdIILE
T%at! viaa n%a/tr! %/)il!$ între raiune şi a5e)te /au e$%ii1 Ori)e
$e/a' )%#nitiv i$(li)! şi unul a5e)tiv* )?iar şi atun)i )ând r%/ti$
un )uvânt neutru* 5!r! în)!r)!tur! e$%i%nal!1 E5%rtul de a-l r%/ti
/%li)it! % a))e(tare* % e"itare /au un re5u"* )are ne an#a'ea"! şi
/tru)turile )ereArale )e dau #ânduril%r n%a/tre )%l%ratura
e$%i%nal!1
Stru)tura din )reier* )are (r%)e/ea"! e$%tivitatea* e/te /i/te$ul
li$Ai)* $%ştenire an)e/tral! din /tadiul re(tilian* $%tiv (entru )are
e/te nu$it şi )%$(le6ul re(tilian1 R%lul lui în ev%luie era a)ela de
a lua % de)i"ie ra(id! - a(!rare* ata) /au 5u#! în 5aa unei
a$enin!ri* ni /e /(une de )!tre neur%Ai%l%#ii* )are nu 5a) ni)i un
(a/ 5!r! /! re)ur#! la te%ria dar@ini/t!1 E6(li)aia (are (ertinent!*
da)! ne re5eri$ la /tadiul lu$ii vii d%$inate de )reierul re(tilian
redu/* în i$a#inaia n%a/tr!* d%ar la rea)iile de ata)* a(!rare /au
5u#!1 Da)! a)e/t ti( de )%$(%rta$ent a 5%/t )reat şi (!/trat )a %
ne)e/itate (entru /(e)ie de )!tre /ele)ia natural!* la a)e/t nivel
5il%#eneti)* $! întreA de )e /-a (!/trat şi la %$ul d%tat )u un )reier
)a(aAil de raiune şi nu d%ar de e$%ieG Da)! nu a$ 5i avut
/u(%rtul )ereAral al e$%tivit!ii* ne (ute$ în)?i(ui )e ar 5i
în/e$nat viaa n%a/tr! redu/! d%ar la nivel de r%A%i* 5!r!
/enti$enteG Şi devre$e )e (rin /enti$ente şi iuAi$ şi urâ$* )u
t%ate )%n/e)inele ştiute* de )e ar (!/trat /ele)ia natural! un
in/tru$ent Ai%l%#i)* )are r nu$ai ne )%n/erv!* )i ne şi
de5av%ri"ea"!G Mi-ar (utt %are r!/(unde un 5il%dar@ini/tG
S! de(!şi$ în/!* /tadiul întreA!ril%r şi /! anali"! $ai de(arte
natura n%a/tr! e$%i%nal! în $%$ent a)tual1
Anat%$i) /i/te$ul li$Ai) OSLP e/te 5%r$at din $ $ulte /tru)turi3
- )%$(le6ul atni#dalian - (rin)i(al )%$(%ne i$(li)at în
(r%)e/area /t!ril%r de 5ri)! şi a#re/iune;
- ?i(%)a$(ul - /ediu al $e$%riei a5e)tive;
- ?i(%tala$u/ul - la )are /e adau#! unii nud tala$i)i* % (arte
din )%r(ul /triat şi aria te#$enta $edial! a $e"en)ePNaiului1
T%ate a)e/te /tru)turi /unt )%ne)tate (rin )ir)ui neur%nale )u
?i(%tala$u/ul* )are inte#rea"! şi )%ntr%lea1 in5%r$aiile /%$ati)e*
vi/)erale şi %l5a)tive1
Si/te$ul li$Ai) 5un)i%na"! la %$ )a )el de-d%ilea )reier* al!turi de
/tru)turile )ereArale i$(li)ate (r%)e/ele )%#nitive* având r%lul*
du(! )u$ a$ v!"ut* i a lua % de)i"ie ra(id!* i$ediat! în )a" de
(eri)%l* înair de a lua a)t )%nştient de un a/t5el de eveni$ent1 Eta'
)%rti)al re/(%n/aAil de de)i"iile )%nştiente /-a /u(ra( 5il%#eneti)
ulteri%r* (e/te )reierul re(tilian1 în a)O /)%( are )%ne6iuni )u
ne%)%rte6ul (re5r%ntal* /i/te$ aut%n%$* end%)rin şi /%$ati)1
I$(li)aiile 5un)i%nale ale /i/te$ului li$A nu$it şi )reier
e$%i%nal* /unt $ulti(le* a5e)tivital având un r%l* du(! Daniel
F%le$an* )?iar $ai nu de)ât )a(a)itatea )%#nitiv! în $ani5e/tarea
(er/%nalite u$ane1 O(tând (entru ideea )!* al!turi de )%e5i)ientul
inteli#en! OIUP* treAuie /! 5ie luat în )al)ul şi )%e5i)ien
e$%i%nal OEUP* D1 F%le$an O9CC-P )%n/ider! )! /u))e/ul în
a)tivitate e/te în (r%(%rie de -, T de(endent de EU şi nu$ai de
+,T de IU1
Nu nu$ai randa$entul e/te de(endent de e)?iliArul n%/tru
e$%i%nal* )i şi relaia n%a/tr! /%)ial! )u /e$enii1 Neînele#erile
dintre /%i* /(re e6e$(lu* (re/u(un un /til a5e)tiv di5erit în
$a'%ritatea )a"uril%r1
în 5aa %ri)!rei /ituaii* /i/te$ul li$Ai) deter$in! % atitudine de
a))e(tare* )eea )e în/ea$n! (l!)ere /au de re/(in#ere din $%tive
diver/e - tea$!* re/enti$ent* de(re/ie* li(/! de d%rin! et)1
Atitudinea ne deter$in! şi )%$(%rta$entul ulteri%r a))e(t!rii /au
re/(in#erii1
E/te % (er$anent! %/)ilaie între raiune şi /enti$ent1
Raiune ^-_ Senti$ent
C%rte6 A$i#dal!
C%rte6ul (re5r%ntal e/te in/tana )are )%nştien-ti"ea"! e$%iile şi
le )%n5er! #irul raiunii1 S(e)ialiştii /unt de (!rere )! d%$inarea de
)!tre e$%ie a raiunii /-ar dat%ra e6i/tenei a $ai $ult%r )ir)uite
neur%nale la a)e/t nivel1
Da)! ne d%$in! e$%ia - 5ri)a* $ânia* de(re/ia* tea$a de un
e6a$en* /(re e6e$(lu* l%#i)a şi $e$%ria (%t 5i (erturAate (ân! la
)%$(leta l%r Al%)are1 Din a)e/t $%tiv /unt (er/%ane )are* în )iuda
e5%rtului şi a unei Aune )a(a)it!i intele)tuale* în /ituaii de /tre/*
nu /e (%t e6(ri$a la val%area l%r real!1 Ade/ea în via! reuşe/)
$ai $ult )ei )ura'%şi* )ei )are îşi (%t )%ntr%la $ai Aine e$%iile1 In
5aa unei )%$(etiii* e$%tivii (%t 5i de"avanta'ai* în )iuda val%rii
l%r intele)tuale1 Prin a$i#dal!* e$%iile ne (%t Al%)a1
E$%iile ne dau )%l%ratura )%$(%rta$entuli; )are în#l%Aea"!
)ara)terul şi te$(era$entul1 Rea)tiv tatea n%a/tr! e$%i%nal!
)ara)teri"ea"! )eea )e Ri)?ai3 David/%n a nu$it /tilul a5e)tiv*
/(e)i5i) 5ie)!ruia dinii n%i1 Stilul a5e)tiv e/te )a şi EU e6(re/ia
)%$(%rta$entuli n%/tru a5e)tiv în /%)ietate1 R1 David/%n )%n/ider!
)! /tiliP a5e)tiv (%ate 5i a$endat (rin edu)aie şi )%ntr%l rai%nai
La nivelul /i/te$ului li$Ai) are l%)* în 5un)ie ) )%ninutul a5e)tiv* %
)la/are a e$%iil%r în (%"itive /a ne#ative* (l!)ute /au ne(l!)ute1
D1 F%le$an le nu$eş (e )ele ne#ative e$%ii di/tru)tive1 E$%iile
di/tru)tiv /(une el* /unt a)elea )are ne r!ne/) (e n%i înşine şi a
)eilali1 Paul E<$an* (/i?%l%# la Univer/itatea Cali5%rn din San
Jran)i/)%* )rede )! e$%iile di/tru)tive /unt re$ini/)en!
ana)r%ni)! din /tadiile (ri$itive ale lu(t (entru /u(ravieuire1
Sunt in)lu/e )a e$%ii ne#ative /au di/tru)tive* ) e)%u ne5av%raAil
a/u(ra (r%(riei /!n!t!i - ura* %/tilitate vi%lena* $ânia* e#%i/$ul*
5ri)a* an6ietatea* de(re/ia1
O(u/ul a)e/t%r /t!ri /unt )%n/iderate )a e$%i (%"itive )u un e)%u
5av%raAil a/u(ra %r#ani/$ului3 )al$i Auna di/(%"iie* 5eri)irea*
Alândeea* #ener%"itatea ei Pl!)erea e/te de a/e$enea % e$%ie
(%"itiv! atâta vre$e ) nu î$(ru$ut! un )ara)ter (at%l%#i) (rin
addi)tie /au %Ai nuin!* în /en/ul de a deveni de(endent de tr!irea
a)e/te (rin re)ur#erea la un dr%#1
Jie)!rui ti( de e$%ie îi )%re/(unde % anu$it! "%i din )reier în )are
e/te (relu)rat!* % reea neur%nal! (r%(r şi $ai ale/ % )?i$ie
(r%(rie (rin )are /unt deter$ina e5e)tele 5av%raAile /au n%)ive
a/u(ra %r#ani/$ului1
în e6(eri$entele )itate* e5e)tuate de Ri)?ai David/%n în 'urul anil%r
+,,,* la Univer/itatea Wi/)%n/ din Madi/%n* (e )!lu#!ri tiAetani*
)u % îndelun#at! (ra)tii
în $editaie* /e )%n/tat! )!* din)%l% de % a)tivitate ele)tri)! a
)reierului ne%Aişnuit!* de/(re )are a$ v%rAit de'a* a(are şi %
intere/ant! di/triAuie la nivel )ereAral a /ediului de (relu)rare
di5erit* du(! ti(ul de e$%ie1 Y%na (re5r%ntal! /tân#! e/te a)tivat!
în vi"uali"area (rin RMN 5un)i%nal de e$%iile (%"itive* )u$ /unt
/enti$entele de etn(atie şi )%$(a/iune (entru u$anitate*
re/(e)tul (entru $aeştri* )al$ul* Auna di/(%"iie et)1 Y%na
(re5r%ntal! drea(t! era a)tivat! de /enti$entele ne#ative1
Revin la )%$entariile anteri%are1 Cu$ (%ate HştiI % /tru)tur!
anat%$i)!* 5ie ea şi a )reierului* )are /unt /entiR$entele )u %
anu$it! val%are eti)! şi )are /unt )ele )%ntrare $%ralei* da)! nu
in/tana )%nştiinei e/te )ea )are 5a)e a)ea/t! /ele)ieG E/te în)!
un ar#u$ent )are (ledea"! (entru ideea )! /(iritul* )%nştiina
$%delea"! )reierul1
T%ate e$%iile tr!ite* t%ate /enti$entele n%a/tre au % /e$n!tur!
Ai%)?i$i)!* )u e)%u a/u(ra tutur%r )elulel%r din )%r(ul n%/tru*
du(! )u$ a$ $ai di/)utat1 E/te % e6(erien! )%$un! (entru
5ie)are dintre n%i /en"aia de 5i%r de 5eri)ire /au de #r%a"!* )are ne
invadea"! Aru/)* a(r%a(e in/tantaneu* la a5larea unei veşti Aune
/au a uneia rele /au nu$ai la /i$(la a/i/tare la un /(e)ta)%l )u
vi%len!1
E$%ia deter$in! eliAerarea la nivelul )elulei neur%nale şi a
#landel%r end%)rine a % /erie de /uA/tane* unele )u r%l de
neur%tran/$i!t%ri* altele )u 5un)ie de ?%r$%ni3 A)?* DA* NA* A* D-
&T* end%r5ine* ?%r$%ni #lu)%)%rti)%i"i et)1
A)etie%lina intervine în $edierea (r%)e/el%r )%#nitive* de înv!are
şi $e$%rare - (r%)e/e )are /unt #rav a5e)tate în A%ala Al"?ei$er
(rin di/tru#erea neur%nil%r a)etil)%liner#i)i1
De(re/ia şi in/%$nia au )a /uA/trat &%)?i$i) /)!Rderea (r%(%riei
de /er%t%nin! şi n%radrenalin!1 în ulti$a vre$e* de(re/ia e/te
)%relat! şi )u $%di5i)area 5a)t%ril%; neur%tr%5i)i la nivelul
?i(%)a$(ului1
P/i?%"ele şi a#re/ivitatea /unt a/%)iate )u e6)e/ul d^ DA1 în
$edierea (l!)erii* a Aunei di/(%"iiei* a 5eri)irii* a d% rinei er%ti)e
/au de al)%%l* 5u$at şi dr%#uri intervin atâb DA* )ât şi end%r5inele1
Creierul e$%i%nal e/te /tru)tura )are /e i$(li)! îi r!/(un/ul la
/tre/1
Stre/ul* du(! )u$ /-a $ai /(u/* e/te % e$%ie )i e5e)te (relun#ite
)are de)lanşea"! în ter$eni u"itai a)tua` % )a/)ad! de /e)reii
end%)rine* în /)%( ada(tativ* în/%ii de (erturAarea rever/iAil! /au
irever/iAil! a ?%$e%/ta"iei1
Rea$inti$ r!/(un/ul la /tre/ )are (re/u(une ui lan /u))e/iv de
a)tiv!ri în %r#ani/$1
Stre/ XV C%rte6
I &i(%tala$u/
I &i(%5i"a X► Si/te$ nerv%/ /i$(ati
9 C%rti)%-şi $edul%/u(rarenala
I &%r$%ni #lu)%)%rti)%i"i şi )ate)%la$ine
Stre/ul de /)urt! durat! O$inuteP indu)e $%di5i)ai Ai%)?i$i)e
rever/iAile1
Stre/ul de lun#! durat! O"ileP indu)e $%di5i)!` Ai%)?i$i)e
irever/iAile1
Se a(re)ia"! )! ?%r$%nii #lu)%)%rti)%i"i şi )ate )%la$inele )re/) la
/tre/ de D %ri în 7, de $inute şi / n%r$ali"ea"! într-% %r! şi
'u$!tate1
Iat! şi alte e5e)te n%)ive ale /tre/ului* în (lu/ 5a de )ele
$eni%nate3
- I$un%/u(re/ie )u /)!derea li$5%)itel%r OLT* LBP* )are
intervin în a(!rarea %r#ani/$ului în )a"ul A%lil%r in5la$at%rii1
S)!derea li$5%)itel%r antitu$%rale -li$5%)ite 0iller OL0P* )reând
)%ndiii 5av%raAile de"v%lt!rii tu$%ril%r1
- EliAerarea în e6)e/ a ?%r$%nil%r #lu)%)%rti)%i"i* )u e5e)t
n%)iv a/u(ra de"v%lt!rii de n%i neur%ni în ?i(%)a$(* aşa du(! )u$
a$ $ai $eni%nat* )%ndu)ând la atr%5ia ?i(%)a$(ului* )are (%ate
5i ur$at! de de$ena Al"?ei$er1
- S)ade la nivel /ina(ti) /er%t%nina indu)ând de(re/ia şi
in?iAiia eliAer!rii de 5a)t%ri neur%tr%5i)i ONFJP )u a)elaşi re"ultat
5inal $eni%nat $ai /u/1
- E6)e/ul de ?%r$%ni #lu)%)%rti)%i"i Al%)?ea"! /e)reia de
NFJ* %(unându-/e de"v%lt!rii de n%i neur%ni1
- La nivel vi/)eral deter$in!* de a/e$enea* (erturA!ri
Ai%)?i$i)e* )are (%t indu)e ?i(erten/iune arterial!* tulAur!ri de
rit$ )ardia) )u in/u5i)ien! )ir)ulat%rie )%r%narian! /au la nivel
)ereAral* /%ldate în 5inal )u a))idente va/)ulare1 B%lile di#e/tive de
/tre/ /unt de a/e$enea Aine )un%/)ute (entru a nu le $ai
)%$enta1
Pr%5e/%rul de (/i?iatrie Silla C%n/%li O+,,DP /uAlinia"! in5luena
ne#ativ! )u indu)erea de in5ar)t $i%)ardi) a trei e$%ii di/tru)tive3
$ânia* 5ri)a şi de(re/ia1
Du(! Silla C%n/%li* de(re/ia (%ate avea un r%l ne5a/t în d%u!
)ir)u$/tane* )a 5a)t%r a#ravant (entru unele A%li (re)u$ in5ar)tul
$i%)ardi)* diaAetul "a?arat şi A%lile di/(la"i)e* arun)i )ând /e
$ani5e/t! )%n)%$itent )u a)e/te a5e)iuni şi )a 5a)t%r de indu)ere*
de5av%ri"are a alt%r /u5erine* atun)i )ând /e $ani5e/t! anteri%r I
e6i/tena l%r1 O /i$(l! )eart! O/u(!rare* 5urieP u)i' (%(ulaii între#i
de neur%ni la a$Aii (re%(ineni* (%ate de a/e$enea /%lda )u
in5ar)t $i%)ardi) /au a))ide va/)ular )ereAral1 De a)eea* înainte
de a ne an#a'a în un )%n5li)t* e/te Aine /! $edit!$ şi la a)e/te
)%n/e)ii (%/iAile1 Mai ale/ la vâr/te $ai înaintate1 Când /%)ietal
tra)a/ea"! un %$ la vâr/ta ?i(erten/iunii şi a in/u5i)ienl
)%r%nariene )re"ând )! îi ad$ini/trea"! d%ar % $u/tra în realitate
îl )%nda$n! la $%arte OQP1
O trau$! a5e)tiv! de $are inten/itate* denu$ /tre/ (%/ttrau$ati)*
du(! Deni/ C?arne> ş1a1 O9C^l deter$in! un între# lan de
eveni$ente (at%l%#i)e1
A)tivea"! în)%ntinuu $e$%ria a5e)tiv! la nivel ?i(%)a$( şi
a$i#dal! ur$at! de (erturAarea /e)reiei adrenalin!*
n%radrenalin! şi d%(a$in!* )are deter$i A%li /%$ati)e1
E(ui"ea"! /i/te$ul %(i%id* /u(%rtul /t!rii de Au di/(%"iie*
antrenând /tarea de an?ed%nie Oa(atieP1
A)elaşi e5e)t e/te deter$inat de /)!derea DA* a şti$ )! e/te
/u(%rtul )?i$i) al (l!)erii1
SUBSTRATUL BIOC&IMIC AL EMOdIILOR
Ca şi (r%)e/ele )%#nitive şi )ele a5e)tive i$(li)! #ene"a l%r un
/uA/trat neur%)?i$i)1 E/te di5i)il de atr5A % /tare e$%i%nal! unui
/in#ur ti( de /uA/tan!1 N $ulte /uA/tane (%t 5i i$(li)ate într-%
/tare e$%i%nali
In #eneral în )%ntr%lul e$%tivit!ii inten a$inele Ai%#ene în )are
/unt in)lu/e DA* NA* A şi D-E Sunt de a/e$enea i$(li)ate (e(tidele
%(i%ide Oend%r5u en<e5alineP1
Da)! ad!u#!$ în)! un neur%$ediat%r* A)?* )are intervine între
altele şi în tran/$iterea in5lu6ului nerv%/ /(e)i5i) 5un)iei )%#nitive*
ave$ #a$a a(r%a(e )%$(let! a (rin)i(alel%r tulAur!ri* )are a(ar
în variaia în (lu/ /au în $inu/ a a)e/t%r /uA/tane1
DA în $inu/ în/ea$n! A%ala Par<in/%n1 DA în (lu/ în/ea$n!
(/i?%"!* a#re/ivitate1 A)? în $inu/ în/ea$n! de$en!1 DA e/te
)%n/iderat! $%le)ula (l!)erii1 Intervine în /u(%rtul Ai%)?i$i) al
/t!rii de Aun! di/(%"iie* /ati/5a)ie* în (l!)erea er%ti)!* în (l!)erea
5u$atului* a dr%#uril%r* în d%rina de /en"aii HtariI1
Ni)%tin!* al)%%lul şi /e6ualitatea )re/) )antitatea de DA1
La vul(ile (%lare î$Alân"ite (entru Alana l%r* du(! 7, de ani* /e
)%n/tat! % /)!dere a nu$!rului de re)e(t%ri (entru DA la nivelul
?i(%tala$u/ului* )eea )e (re/u(une % redu)ere a utili"!rii DA şi
de)i % /)!dere a a#re/ivit!ii OP%(%va ş1a19CC9P1
A)e/te %A/ervaii vin )a un ar#u$ent în (lu/ )are /u/ine
$%delarea Ai%l%#i)! a )reierului* (rin intervenia %$ului Odre/a'P1
Creierul şi-a $%di5i)at /tru)tura* în ra(%rt de )%$(%rta$entul
i$(u/* (rin redu)erea nu$!rului de re)e(t%ri (entru DA i$(li)ai
în a#re/ivitatea ani$alel%r1
Neur%)%#nitiviş%i v%rAe/) de/(re e6i/tena a şa/e e$%ii
5unda$entale - Au)urie* tri/tee* $ânie* de"#u/t* 5ri)!* /ur(ri"!1
SENTIMENTUL DE EMPATIE
Cred )! )ea $ai u$an! e6(re/ie a e$%tivit!ii n%a/tre % )%n/tituie
/enti$entul de e$(atie* de înele#ere şi )%$(a/iune* (e )are îl
ave$ 5a! de /u5erina /e$eni` n%ştri1 Ai)i e/te )?eia relaiei
n%a/tre )u lu$ea1 Ca(a)itat de a re"%na )u )elelalte 5iine e/te
de(endent! în (rirr rând de /tru)tura n%a/tr! nativ!1 Edu)aia şi
)ultura r* avea de a/e$enea % )%ntriAuie* dar nu în $%d %Ali#at%r
Aşa ne e6(li)!$ de )e %a$enii 5!r! (rea $ult! )ultu dar având
Aun /i$* /e )%$(%rt! de)ent şi de )e %a$e )%n/iderai a avea
%are)are )ultur! /e )%$(%rt! indea (rin li(/! de Aun /i$1
Nu /e (%ate )%nvieui n%r$al 5!r! a avea % e$(a (entru /e$eni1 O
atitudine $%ral! şi înelea(t! nu (%; 5i între(rin/! de)ât inând
/ea$a de e$%ia şi de raiur )eluilalt* )are nu e/te de)ât un alter
e#% al n%/tru1
HE$(atia (%ate /)?i$Aa lu$eaI a /)ri/* 5%a in/(irat!* (e un a5iş
vi"iAil* (lantat într-% /taie de tra$ din Stra/A%ur#* arti/ta BarAara
0ru#er1
Da)! 5ie)are %$ ar re"%na a5e)tiv )u /u5erii )eluilalt* atun)i /-ar
(r%du)e $inunea di/(ari` /u5erinei1 Pentru )! nu ar $ai 5i
(r%v%)at! de ni$e Oa$enii /-ar /%lidari"a (rin ini$! şi (rin
înele#e3 r%/tului de a 5i a tutur%r )el%rlali1
TreAuie 5!)ut! di/tin)ia dintre e$(atie /i$(atie1 A /i$(ati"a (e
)ineva în/ea$n! a-l a))e )u )alit!i şi de5e)te1 A e$(ati"a )u
)ineva în/ea$n inve/tiie $%ral!* (entru )! i$(li)! % )%$(a/iune*
re# re"%nan! a5e)tiv! şi înele#ere (entru durerea a)eşti
în/ea$n! a )%$uni)a la un nivel (r%5und )u )el!l în/ea$n!
)a(a)itatea de a ne i$a#ina în l%)ul )eluiQ de a-i /i$i durerea /a1
A-i e6(ri$a re#retul (entru /u5erina )eluilal avea e$(atie (entru
a)e/ta nu în/ea$n! % /i$(l! 5%r$ de (%litee* )i (re/u(une
a)tivarea unei "%ne din )ri
/i$ilar! )u a )eluilalt1 în /tudile e5e)tuate în laA%rat%r )u RMN5 /-a
v!"ut )! /enti$entele de iuAire* de )%$(a/iune )!tre între#ul
Univer/ au a)tivat $ereu a)eeaşi "%n! din )reier şi au $%di5i)at
5re)vena a)tivit!ii )ereArale la )%te neatin/e în $%d %Aişnuit*
de$%n/trând Aene5i)iile anat%$i)e* 5un)i%nale şi (/i?%l%#i)e ale
/enti$entului de e$(atie1 D!ruind d%ar un /i$(lu /enti$ent de
e$(atie* /unte$ in5init r!/(l!tii1 De unde /e ştia a)e/t lu)ru a)u$
d%u! $ii de ani111G
Prin RMN5* Mean De)et> a )%n/tatat )! "%nele i$(li)ate în durere /e
a)tivau d%ar la /i$(la i$a#inare Oe$(ati)!P a durerii /i$ite de %
alt! (er/%an!1 A)elaşi lu)ru /e întâ$(l! şi în /ituaia în )are )ineva
ne (%ve/teşte un eveni$ent tr!it în alt ti$(1 Neur%nii n%ştri
r!/(und în H%#lind!I a)tivându-/e /i$ilar )el%r din )reierul
(er/%anei )are a tr!it eveni$entul1
Dedu)e$ de ai)i r%lul i$a#inaiei în $%delarea )reierului şi în
de)lanşarea un%r (r%)e/e de vinde)are /au în antrenarea un%r
5un)ii la nivelul %r#ani/$ului1 A a/)ulta nu în/ea$n! d%ar a au"i*
)i şi a tr!i* a 5i %Aie)tul un%r $%di5i)!ri Ai%l%#i)e şi )?iar anat%$i)e1
PSI&OLOFIA MULdIMILOR - % )%nta#iune e$%i%nal!
în 9-CD* Fu/tave Le B%n a (uAli)at % )arte )are a Aulver/at lu$ea
/%)i%l%#il%r şi a (/i?%l%#il%r* nu nu$ai (rin /tilul a#reaAil şi
a))e/iAil* )i şi (rin %A/ervaiile /ur(rin"!t%are (e )are le-a 5!)ut1
De atun)i şi (ân! a/t!"i a )un%/)ut nu$er%a/e reedit!ri* in)lu/iv în
li$Aa r%$ân!1
Fu/tave Le B%n %A/erva )! un in/ a5lat în $uli$e îşi (ierde
individualitatea şi în)e(e /! /e )%$(%rte )a
)eilali* Aine /au r!u1 In)itat la % /i$(l! in/ti#are de i an%ni$*
(%ate u)ide /au linşa 5!r! ni)i % raiune* dui )u$ /târnirea adulaiei
(%ate )rea re#i1 Aşa /-a întâ$(` în (eri%ada de de)!dere a
I$(eriului R%$an* )ând % /ei de î$(!rai au 5%/t u)işi de #ard! şi
înl%)uii )u inşi ale la întâ$(lare1 Aşa /-a întâ$(lat şi în Jrana
/e)%lul al eEIII-lea )u M!ria Ant%aneta1 Când a 5%/t adu/! d Au/tria
în dru$ /(re Palatul Tuillerie/ $uli$ea /tri entu"ia/t! HEive la
reineI1 Când i-au t!iat )a(ul* a)ee\ $uli$e /tri#a în5ierAântat! de
ur! HM%arte veneti)eiI
Cei )are au ştiut /! $anevre"e $uli$ea au avi înt%tdeauna şan/e
(%liti)e1 Şi de$%)raia e/te % %)ail e6)elent!1
Muli$ea* "i)e Fu/tav Le B%n* are avanta'ul a 5i an%ni$!1 Individul
îşi (%ate de"l!nui in/tin)tV vi%lente /au (a/i%nale a/)un"ându-/e
în $ultin Jreud în lu)rarea HP/i?%l%#ia )%le)tiv! şi anali"a eult
O9C+9P /u/ine a)elaşi lu)ru1 Individul a5lat în $ulii îşi eliAerea"!
tendinele in)%nştiente şi (une în a)iu Ht%t )e e/te $ai r!u în
/u5letul u$anI1 Şi inver/* a)ee; $uli$e* în /ituaie de )ata/tr%5e
e/te )a(aAil! de )ele n de"intere/ate a)te altrui/te şi de /(irit de
/a)ri5i)iu1
Muli$ea e/te in5luenaAil!* i$(ul/iv!* #^ /! trea)! i$ediat la %
a)iune d%ar /u#erat!* 5!r! /! nev%ie de % e6(li)aie rai%nal!1 Ea
nu are înd%ieli* de )ertitudini 5%r$ate ad-?%)1 Pare a 5i $ult $ai (ua
inteli#ent! de)ât /u$a indivi"il%r )are % )%$(un* ere Le B%n
E/te %Ali#at%rie în/uşirea /(iritului unei $uli de )!tre t%i )ei )are
% )%$(unG Nu1 Sunt şi inşi a îşi )%ntr%lea"! e$%tivitatea şi îşi
(!/trea"! nealte /(iritul (r%(riu rai%nal1 Din tea$a de )%n/e)ine
/au ) )%nvin#eri 5er$e* inde(endente de )ir)u$/tane1
E/te de)i"ia $uli$ii nu$ai er%nat!G Ni)ide)u$1 A)eiaşi %a$eni
din $uli$e au /alvat (e alii de la îne) în ti$(ul inundaiil%r* şi-au
(u/ viaa î? (ri$e'die /)%ându-i (e alii de /uA d!râ$!turi la
)utre$ur* au /alvat Aunuri din in)endii şi au 5%/t /%lidari şi în alte
)ir)u$/tane )u )ei a5lai în /u5erin!1 SuAie)tul $erit! adu/ în
di/)uie t%)$ai (entru a avi"a a/u(ra (eri)%lului de a a)i%na /uA
i$A%ldul (ul/iunil%r /târnite de alii* 5!r! /! ne i$(une$ (r%(riul
di/)ern!$ânt1 Pe de alt! (arte* vreau /! /uAlinie" )! $uli dintre
)ei )are /e $ani5e/t! induşi une%ri de $uli$e /unt %a$eni
)a(aAili de a)te )aritaAile de%/eAite1 De a)eea nu treAuie 'ude)at
un %$ du(! % /in#ur! întâ$(lare din viaa lui1 E6i/t! % tentaie
teriAil! a /(iritului de a#re/ivitate de a i#n%ra t%t )e a 5!)ut util un
%$ în via! şi de a-l /ti#$ati"a (entru % /in#ur! er%are1 Eu nu (%t
înele#e a)ea/t! %rAire a urii şi a)ea/t! li(/! de re)un%ştin!1 E/te
% 'ude)at! /uA i$(ul/ul e$%iil%r di/tru)tive* )ând )reierul re(tilian
d%$in! u$anul1
Care e/te $e)ani/$ul a)e/tei r!t!)iri în $uli$eG
Ne v%$ 5%l%/i de e6(li)aiile 5%arte d%)te ale lui F@en - &ael
Deni#%t O+,,DP1
E$%ia* "i)e el* are înt%tdeauna % 5un)ie de )%$uni)are1 E/te
)%nta#i%a/!1 Aş interveni ai)i )u un e6e$(lu1 Sunt (uini )ei )are*
a/i/tând la % în$%r$ântare* reuşe/) /! nu (lân#!1 Prin )%nta#iune
e$%i%nal!* $area $a'%ritate a )el%r (re"eni var/! la)ri$i1
Muli$ea e/te #r!Ait!1 E/te în (lin! a)iune1 Nu are ti$( /!
di/)earn!1 C%n/truieşte 5%arte ra(id un $%del uni) de inter(retare
a realit!ii (e )are t%at! lu$ea îl î$Ar!işea"!* deşi (%ate 5i
)%$(let er%nat1 A)elaşi $%d de inter(retare va de)lanşa a)eeaşi
e$%ie1 Şi a)iunea e/te #ata1
ADDICdIA ŞI SENYAdIILE HTARII
Unui ş%are)e de laA%rat%r i /e intr%du)e un ele)t în (artea lateral!
a ?i(%tala$u/ului vi"ând "%na ^ )%ntr%lea"! (l!)erea1 Ele)tr%dul
e/te )%ne)tat la % (eO )are* în )li(a )ând e/te a(!/at!*
de)lanşea"! un )u3 ele)tri)1 Se /ti$ulea"! a/t5el "%na (l!)erii1 La
în)e ani$alul % atin#e întâ$(l!t%r* şi îşi de)lanşea"! în a $%d
/en"aia de (l!)ere1 înva! i$ediat )! atin#e (edalei îi )%n5er!
(l!)ere1 Şi % va re(eta (ân! la e(ui" S-a 5%r$at 5en%$enul de
addi)ie /au de %Aişnuin!* t /e adau#! a)u$ în )uş)a ani$alului %
(edal! )are îi % ?ran!* ani$alul va (re5era (l!)erea1 Puterea
%Aişnui` Jie)are e6)itaie ele)tri)! îi va de)lanşa eliAerarea de )are
$edia"! /en"aia de (l!)ere1
Jen%$enul e/te /i$ilar la )a/)ad%ri şi la )are )aut! ri/)ul ur)ând
(e Al%)uri şi /tân)i aAru 5a) Aun#ee 'u$(in# et)1 Se nu$e/) H&i#?
Sen/at See<er/I OC!ut!t%ri de /en"aii tariP1
Jie)are /en"aie de ri/) (e )are % )aut! de)lanşi un val de DA )are
îi (r%)ur! (l!)erea şi Au)uria de /in#ular* de a 5i învin#!t%r într-%
a)iune de $are )ui
TreAuie /(u/ )! nu t%at! lu$ea are #ei (r%#ra$e de de)lanşare a
eliAer!rii de DA în /ituat ri/)* şi de)i ni)i (l!)ere în a)e/te
)ir)u$/tane1
RZSUL
Ne a$inti$ de /tudiul lui 01 Mura<a$i O+ )are a de$%n/trat e5e)tul
Aene5i) al râ/ului a/u(ra i de /!n!tate* reuşind în e6(eri$ent /!
%Ain! % re#ii #li)e$iei în diaAetul "a?arat de vâr/t! Oti( IIP1
Mi)?ael Miller de la Centrul Medi)al din Mar>land OSUAP* du(! )e a
/tudiat e5e)tele râ/ului a/u(ra /!n!t!ii* a tre)ut la re)%$and!ri
tera(euti)e1
Râ/ul e/te un Aun re$ediu )%ntra /tre/ului1 A$eli%rea"! )ir)ulaia
/ân#elui1 în /)%( tera(euti) e/te re)%$andat )el (uin 9D $inute
(e "i1
JRICA
Jri)a e/te unul din /enti$entele )u e5e)te di/truR#!t%are $a'%re1
R%lul ei în ev%luie a 5%/t a)ela de aut%)%nR/ervare* de a(!rare1 în
/%)ietatea u$an!* )el (uin a)tual!* 5ri)a n-ar treAui /!
5un)i%ne"e1 Pentru %$ul a)tual* 5ri)a nu e/te un atriAut ev%lutiv* )i
un atavi/$ inv%lutiv1 Mai $ult în)ur)! de)ât de/)ur)!1
Jri)a (%ate /! 5ie atât de (re/ant!* în)ât /! (erturAe de/5!şurarea
%ri)!rei alte a)tivit!i1 P%ate Al%)a în 5aa unui e6a$en* a unui te/t*
(%ate deter$ina (ani)!* in/%$nie şi în 5inal % A%al! /%$ati)!*
înde%/eAi va/)ular! /au di#e/tiv!1
T%ate (uterile di)tat%riale /-au 5%l%/it de e$%ia 5ri)ii (entru a-şi
d%$ina /u(uşii1 E$iterea de le#i )u (ede(/e a/(re (entru %(inii
(r%(rii nu are alt /)%( de)ât în5ri)%şarea %a$enil%r* (entru a 5i
reduşi la t!)ere1
Met%da în/)en!ril%r (%liti)e a$ v!"ut în/! )! /e (%art! în)! (e la
$ulte )a/e* 5!r! înd%ial!* t%t )a e6(re/ie a d%$inaiei e$%i%nale
şi a un%r )al)ule1 Re(tila din n%i )%ntinu! /! $uşte1 Oare (ân!
)ândG Ea veni vre%dat! un ti$( )ând Ai%l%#ia n%a/tr! nu va $ai 5i
/5âşiat!* )el (uin la nivel /%)ialG
Un e5e)t di#tru)tiv al 5ri)ii* întreinut! (rin $a//-$edia* îl
)%n/tituie şi adu)erea* din d%rina de )âşti#* a t%t /%iul de indivi"i
A%lnavi (/i?i) /au anal5aAei (e (%/t de
Ca//andre* )are (reve/te/) )utre$ure* )ata/tr%5e şi a nen%r%)iri
a(%)ali(ti)e1 A$ )un%/)ut $uli indivi"i a/t5el de (retenii şi )are
delirau din )au"a A%lil%r (/i? de )are /u5ereau1 S(re $area $ea
/ur(ri"! a$ v!"ut e? %a$eni )u (retenii* )are le a)%rdau )redit1
Ca $edi) a$ tratat $uli %a$eni )are* ) )au"a anun!rii )u
trâ$Aie $ediati)e a )utre$ure )ata/tr%5ale în Bu)ureşti* au 5!)ut
de(re/ii* in/%$nii şi (le)at de a)a/! de la Al%) /! d%ar$! la ar!*
(e (!$ân
Nu înele# de )e a)eşti %a$eni nu /unt )%ndi $ai întâi la un $edi)
(/i?iatru /!-i e6a$ine"e şi aAia du a)eea /! 5ie a/)ultai1 Intr-%
de$%)raie* /! nu intere/e (e ni$eni )el (uin din )al)ul e)%n%$i)*
î$A%ln!vii un%r %a$eni de )!tre alii d%rni)i de 5ai$! şi de ratin#
Stru)turile )ereArale* în )are /e (relu)rea"! e$% de 5ri)!* /unt
)%n/tituite din a$i#dal! şi ariile vi"ua A)e/tea /unt a)tivate la
RMN5 în ti$(ul tr!irii a)e/ e$%ii1
Da)! /e di/tru#e e6(eri$ental a$i#dal!* arii vi"uale nu $ai /unt
a)tivate* )eea )e /u#erea"! * a$i#dal! era )ea )are tri$itea
i$a#inea an6ietant! /t ariile vi"uale1
E/te intere/ant* )a $e)ani/$e de 5un)i%nare )reierului* $%dul în
)are (r%)e/ea"! in5%r$aia a$i#da M1 LeD%u6 O9CC,P de/)rie d%u!
)!i de r!/(un/ al a$i#dal un r!/(u/ /)urt* ra(id* utili"at în )a" de
(eri)%l* )u /eu )ir)uitarea )%rte6ului (re5r%ntal şi altul $ai lent*
intr%du)erea în )ir)uit şi a ariil%r (re5r%ntale1
I1 Sti$ul XV Tala$u/ Onu)leu (ulvinarP XV A$i#dal!
R!/(un/ ra(id in)%nştient
II1 Sti$ul -2 Tala$u/ X_ C%rte6 5r%ntal XV A$i#dal!
R!/(un/ $ai lent )%nştient
Calea ra(id! e/te in)%nştient!* (entru )! nu a'un#e în aria de
de)%di5i)are a in5%r$aiei* )are e/te )%rte6ul (re5r%ntal1 E/te de
reinut ai)i )!* deşi a$i#dala tri$ite in5%r$aia în ariile vi"uale* n%i
vede$ (eri)%lul şi ne retra#e$ din 5aa /a şi lu!$ atitudinea de
a(!rare înainte de a deveni )%nştieni de (re"ena /a1 E/te %
vedere $ediat! nu$ai (rin a$i#dala (entru a lua atitudinea ra(id!
de a(!rare1 AAia în ti$(ul d%i deveni$ )%nştieni de )eea )e /e
(etre)e (rin tran/$iterea in5%r$aiei* la )%rte6ul (re5r%ntal1
LeD%u6 )rede )! $ulte in5%r$aii de )are nu /unte$ )%nştieni*
/unt de(%"itate în $e$%ria a5e)tiv! a )reierului e$%i%nal1
A$i#dala )%n5er! /e$ni5i)aie a5e)tiv! eveni$entel%r î$(!rtindu-
le în (l!)ute şi ne(l!)ute* (eri)ul%a/e /au neutre1 De a)eea i /e
/(une şi $i) )reier e$%i%nal1 Di/tru#erea a$i#dalei e/te ur$at!
de indi5eren! a5e)tiv!1
In /tare de Aun! 5un)i%nalitate* a$i#dala e/te )ea )are
)%ntr%lea"! (a/iunea1 Aşa ne-a$ (utea e6(li)a de )e $arile
(a/iuni /unt tr!ite de )ei )u % e$%tivitate $ai e6(ri$at!1 Marile
talente în $u"i)!* art!* (%e"ie (%t avea şi % $are a)uitate a5e)tiv!1
H&i(%)a$(ul re)un%aşte 5aa unui ve)in* dar a$i#dala de)ide da)!
ne (la)e /au nuI* /(une LeD%u6* v%ind /! /uAlinie"e i$(%rtana
a$i#dalei )a )entru al a5e)tivit!ii1
In )a" de (eri)%l /au de 5urie* a$i#dala e/te )ea )are indu)e
rea)ia de ti( /i$(ati)%t%n* )are e/te util de ur$!rit* (entru a
înele#e (araleli/$ul dintre dru$ul /tr!A!tut de in5lu6ul nerv%/ şi
rea)iile Ai%)?i$i)e1
Cir)uitul nerv%/ (lea)! de la a$i#dala la ?i(%tala$u/* trun)?i
)ereAral şi ariile )%rti)ale1
T%ate a)e/te 5%r$aiuni /unt (u/e în /tare de alarrr &i(%tala$u/ul
a)tivea"! a6ul ?i(%tala$%-?i(%5i" )%rti)%/u(rarenal )u eliAerare de
A* NA şi ?%r$% )%rti)%i"i1 Trun)?iul )ereAral (une în a)iune /i/te$
nerv%/ /i$(ati) (eri5eri)1 Se eliAerea"! şi la a)e/t nia A şi NA -* (rin
)are e/te )%ntr%lat! )ir)ulaia* re/(irat $u/)ulatura neted! din
va/e şi din iri/1
Re"ultatul va 5i reali"area a(r%a(e in/tantanee (%/turii de a(!rare
a %r#ani/$ului3 $idria"!* în/e$nai $!rirea (u(ilel%r* (entru a
vedea )ât $ai Aine (eri)%li intrarea în a)iune a $u/)ulaturii*
(entru a 5i #ata i ri(%/t!* )reşterea (ul/ului şi a (re/iunii arteriale*
a rit$ul re/(irat%r* (entru a adu)e $ai $ult %6i#en în /tru)tur de
r!/(un/ la ata) /au a(!rare* a)tivarea $etaA%li/$ul $u/)ular (rin
?%r$%nii )%ti)%/u(rarenali1
Un /tre/ /au % 5ri)! de lun#! durat! (%t 5i ur$î de )%n/e)ine
(at%l%#i)e la $a'%ritatea dintre a)eQ /tru)turi /%li)itate1
SerAat la etatea de 9,: ani şi întreAat a/u( /e)retului a)e/tei
(er5%r$ane* un i$(%rtant (er/%i en#le" din ierar?ia Ai/eri)ii a
r!/(un/ /i$(lu )! dat%rea"! vâr/ta 5a(tului )! ni)i%dat! nu i-a 5%/t
5ri)!1
De 5un)i%nalitatea a$i#dalei şi a ?i(%)a$(u e/te le#at! şi
(r%)e/area $e$%riei1
în %ri)e (r%)e/ de înv!are v%$ reine )u atât n uş%r* )u )ât
inve/ti$ $ai $ult! e$%ie* )ul%are a5e)ti în )eea )e înv!!$1 în
ali ter$eni* înv!!$ $ai uş%r de ne $%tiv!$ )%nştient )eea )e
înv!!$1
A$i#dala #irea"! $e$%ria a5e)tiv! in)%nştien iar ?i(%)a$(ul
$e$%ria )%nştient!1
Se )rede )! eveni$entele trau$ati"ante ) )%(il!rie /unt (!/trate
în $e$%ria in)%nştient! a$i#dalei t%at! viaa1 A)ea/ta ar 5i
e6(li)aia rea) inv%luntare ulteri%are la % /erie de 5a)t%ri
)%ndii%nai de en#ra$ele din $e$%ria n%a/tr! a5e)tiv!1 Jri)a de
şer(i* de (!ian'eni* ş%are)i et)1 ar avea a)e/t $e)ani/$1 Mun#
/u/inea )! $ulte din a)e/te 5%Aii îşi au %ri#inea în ar?eti(ul n%/tru
individual şi )%le)tiv* ar tran/)ende de)i* e6(eriena (er/%nal! şi ar
ine de una an)e/tral!* a /(e)iei şi (%ate )?iar $ai $ult1
Evaluarea a5e)tiv! a tutur%r in5%r$aiil%r venite din interi%rul şi din
a5ara %r#ani/$ului are l%) la nivelul )%rte6ului %rAit%5r%ntal unde
e/te "%na de )%nver#en! a a)e/t%ra1 C%rte6ul (re5r%ntal e6er)it!
a/t5el un )%ntr%l rai%nal a/u(ra e$%tivit!ii n%a/tre1 O le"iune la
a)e/t nivel e/te ur$at! de un )%$(%rta$ent de"in?iAat şi vi%lent1
Se (%art! îndelun#i di/)uii a/u(ra ra(%rtului dintre v%in! /au
)%ntr%lul rai%nal şi a5e)te1 Unele /t!ri )a tri/teea* indi/(%"iia
a5e)tiv! nu (%t 5i uş%r )%ntr%late* dar ni)i i$(%/iAil1 Aut%edu)area
e$%tivit!ii e/te (%/iAil!1
Aut%)%ntr%lul la )are a'un# )ei antrenai* (rin diver/e /i/te$e de
%ri#ine %riental!* e/te % d%vad! )%n)ret! a (%/iAilit!il%r de a ne
d%$ina (ul/iunile a5e)tive1
C?iar şi % indi/(%"iie (/i?i)! (%ate 5i înl!turat! (rin adu)erea în
$inte a unei i$a#ini (l!)ute* a unei a$intiri 5eri)ite* (rintr-%
le)tur! (l!)ut!* un /(e)ta)%l* re)ur#erea la /(%rt /au ieşirea în aer
liAer1
C&IMIA IUBIRII
Dra#%/tea e/te unul dintre )ele $ai )%$entate /enti$ente şi a
5!)ut %Aie)tul artei şi al literaturii* )u $ult înainte )a ştiinele
neur%)%#nitive /!-i a)%rde atenie1
în e6er)itarea 5un)iei er%ti)e a(ar $ulte ele$en )are nu (%t 5i
e6(li)ate din (er/(e)tiva ev%lui%ni/ E6i/tena a d%u! %r#ane
#enitale di5erite* 5ie)are la * (urt!t%r şi t%tuşi )%n#ruente* ade)vate
nu nu$ai 5%r$!* )i şi )u % 5un)i%nalitate di5erit!* dar a5lat! dire)t!
)%re/(%nden! )u a )eluilalt /e6* î$i e/te 5%ai #reu /-% înele#
nu$ai )a re"ultat al /ele)iei natura Câte Eve treAuie /! 5i (ierit
(ân! /-a #!/it una (%triv3 (entru Ada$G Dar /! derul!$ ti$(ul şi
/!-l (rivi (e Ada$ )u Eva /ele)i%nat! de ev%luie du(! d%rir ini$ii
lui1 Du(! )e )riteriu % ale#eG Jie)are dintre r are %(iuni di5erite* în
(arte de(endente #eneti)* alte )ultivate de a$Aian!1 Jie)are
dintre n%i (urt!$ $inte* $ai $ult /au $ai (uin )lar )%nturat!*
i$a#in (artenerului (re5erat1 Nu$ai la $%dul ideal (%ate 5i /in#ur!
i$a#ine* (entru )! în realitate /unt % $ultitudi de i$a#ini* )are au
)eva )%$un şi )are )%n/tituie aria d )are /uA)%nştientul n%/tru
ale#e* $ai e6a)t a$i#da /e$nalându-ne Aru/) (rintr-un i$(ul/* (e
)are îl /i$i $ai $ult la nivelul ini$ii de)ât în )reier1 E/te e$%
dra#%/tei1 Cu )ât i$a#inea (artenerului e/te $ai a(r%a de )ea
ideal!* )u atât inten/itatea e$%iei e/te $ai îna $er#ând (ân! la
a)el H)%u( de 5%udreI 5eri)it1
De)i $ai întâi e/te i$a#inea* vederea ur (artener (%tenial (entru
% tr!ire în d%i1 Ne (%ate atra i$a#inea de an/a$Alu /au d%ar un
a$!nunt - v%)^ (ar5u$ul* /ilueta* r%tun'i$ea 5%r$el%r* adân)i$ea
e6(re/ivitatea (rivirii* /en"ualitatea de#a'at! de $iş) ş1a1 T%ate
a/tea /au )eva din an/a$Alul în/uşiril%r ui (er/%ane re"%nea"! )u
(r%t%ti(ul din $e$%ria n%a/l a5e)tiv! şi de)lanşea"!* )u$ /(une*
Mean-Ba(ti/te F%>) % )a/)ad! de eveni$ente ?%r$%nale şi
neur%nale1
A)ea/t! (ri$! eta(! în )are a(are e$%ia dra#%/tei /e în/%eşte în
(lan 5un)i%nal de % /erie de $%di5i)!ri ve#etative )a ta?i)ardie*
?i(er(nee* )%n#e/tia 5eei et)1
în ti$(ul ur$!t%r /e naşte d%rina de )u)erire a (artenerei /au
(artenerului1
T%ate 5iinele verteArate au 5%/t #rati5i)ate (rin (l!)ere de )!tre
ev%luie în /)%( de re(r%du)ere1 O$ul* ne$ai5iind /tri)t de(endent
de natur!* îşi )reea"! un )%n5%rt (r%(riu* % diver/i5i)are a /ur/el%r
de (l!)ere* în )are /e6ualitatea 5!r! re(r%du)ere devine %
d%$inant!1
D%rina er%ti)! 5iind % )%nduit! de )!utare a (l!)erii e/te $ediat!
Ai%)?i$i) t%t de DA1
Dra#%/tea* /(re de%/eAire de alte /enti$ente* devine %
(re%)u(are $%n%$an!* % %A/e/ie )are are )a %Aie)t (e )el!lalt
(artener (entru un ti$( variaAil1 Da)! ar $ai 5i $%da e6(ri$!rii în
li$Aa' )iAerneti)* a$ /(une )! dra#%/tea durea"! (ân! )ând
in5%r$aia er%ti)!* %5erit! de (artener* devine redundant!* nu $ai
de)lanşea"! (r%#ra$ul er%ti)* (entru )! nu $ai are )ara)ter de
n%utate1 De vre$e )e /i/te$ul d%(a$iner#i) de /u/inere
Ai%)?i$i)! (%ate 5i rea)tivat de % n%u! in5%r$aie er%ti)!*
în/ea$n! )! nu e(ui"area /a e/te )au"a u"!rii d%rinei er%ti)e1
Care /unt "%nele din )reier )u )are iuAi$G Studiile e5e)tuate de
)er)et!t%ri (rin $i'l%a)e a)tuale au )%n/tatat % a)tivare în ti$(ul
e6)itaiei er%ti)e în nu)leul (uta$en* )%n/iderat un re"erv%r
i$(%rtant de d%(a$in! şi la nivelul ariei )in#ulare anteri%are1
Sti$ularea a)e/tei arii )in#ulare la %$ şi la $ai$u! de)lanşea"!
un )%$(%rta$ent er%ti)1
In e6er)itarea 5un)iei er%ti)e intervine de a/e$enea un )%$(le6
'%) ?%r$%nal1 Se ştie )! la $a'%ritatea /(e)iil%r e6i/t! şi %
)%$uni)are )?i$i)! (rin 5er%tn%ni1 Pri$ul 5er%$%n a 5%/t i"%lat la
5luturi de )!tre Butenandt şi 0arl/%n1 Şi în atra)ia /e6ual!* i nivel
u$an* /-a )%n/tatat intervenia 5er%$%nil%r1 Meal Ba(ti/te F%u>%n
O+,,DP )itea"! % e6(erien! e5e)tuat! i In/titutul B%l"$an din
Eiena1 Unui #ru( de A!rAai i cI dat /! in?ale"e 5er%$%nul )%(ulin!
(relevat din va#in_ unei 5e$ei a5lat! în (eri%ada de %vulatie1
Re"ultatul a 5el )reşterea titrului de te/t%/ter%n la t%i A!rAaii1
E6i/t! % )?i$ie (arti)ular! în e6er)itarea (r%(il "i/! a 5un)iei
er%ti)e1 Lu)> Ein)ent O+,,DP 5a)e % /inte"i5 %(iniil%r a5late în u" la
%ra a)tual!1
Ar e6i/ta un tri(ti) ?%r$%nal al (l!)erii de"v%lll în ti$(ul
%r#a/$ului* )ând atin#e % inten/it)l in)%$(araAil! )u ni)i % alt!
)ir)u$/tan! 5i"i%l%#i)!1 $%$entul )ul$inant al (l!)erii er%ti)e în
)are* )u$ /(u Jau/ta Ant%nini în alt )%nte6t* /unte$ )u(rinşi de
tretnl şi )utre$ur* /unt /e)retate din aAunden! d%(a$in %)it%)ina
şi end%r5inele1
O)it%)ina ar 5i re/(%n/aAil! de t%ate e$%iile tr! în )%$un de )ei
d%i (arteneri* de ataşa$entul dintre de (l!)erea (r%)urat! (rin
/!rut* atin#eri şi $ân#âia E)%ul (/i?i)* în5l!)!rarea* /en"aia
inedit! de evada din )%tidian în univer/ul v%lu(t!ii* al tr!irii
/i$uril r!v!şite în )are şi re/(iraia (are a /e %(ri (entru a l!b l%)
/avur!rii la $a6i$ a (l!)erii* ar 5i re"ultatul a)tiv!b de )!tre
%)it%)ina a un%r )ir)uite nerv%a/e din )reier3 invitat /! (arti)i(e la
5e/tin1
Mi-a$ e6(ri$at $ult $ai (e lar# %(iniile de/( /e6ualitate în alte
lu)r!ri1 Ai)i /unt %Ali#at /! $! li$it d%ar la e)%ul /!u e$%i%nal1
Câteva 5ra"e în (lu/ /u t%tuşi de ad!u#at1
în $ani5e/tarea (r%(riu-"i/! a /e6ualit!ii* (a /! 5i 5%/t inve/tit!
t%at! inteli#ena naturii şi )ele $ /uAtile 5%r$e de ener#ie1 Pentru
î$(linirea unit!ii în d nu /-a (re)u(eit ni$i)1 Intere/ul $a'%r al
naturii (a /! /e 5i )%n)entrat în /tru)tura )el%r d%i (%li ai 5iinei
u$ane3 )ereAral şi /e6ual Jie)are 5a"! a a)tului er%ti) e/te
)%%rd%nat! şi )%ndu/! (a/ )u (a/ (rin $e)ani/$e de %
e6tra%rdinar! 5inee (entru a a'un#e în 5inal la e$%ia %r#a/$ului1
Re(r%du)erea e/te Aene5i)iul /e)undar* e/te )ur/a întin/! /(e)iei
şi nu e/te de)ât re"ultatul unei /in#ure întâlniri er%ti)e1 Re/tul e/te
d%ar #rati5i)aie* (rin )are 5ie)are )elul! e/te (u/! în viAraie* iar
(/i?i)ul e/te )%tr%(it de % /en"aie de e6altare* de Au)urie şi de
rela6are1 Ori)e a$intire a dureril%r* )are în)%r/etea"! /u5letul* e/te
în a)ea )li(! dat! uit!rii1 A)e/ta e/te $arele $ira)%l al e$%iei
er%ti)e1
Pentru a)e/t $%tiv* %ri de )âte %ri a$ avut %)a"ia /! $! re5er în
lu)r!rile $ele la a)e/t /uAie)t* $-a$ /tr!duit /! înal un i$n iuAirii*
/! % ridi) (e un (iede/tal de 5ru$u/ee* /-% de/(rind de "#ura unei
(er)e(ii )%$une* atât de in/i/tent )ultivat! a/t!"i (rin $edia*
redu/! la un /i$(lu in/tin)t ani$ali)1
In )artea /a* HMart%rul eternit!iiI* (uAli)at! $ai întâi în Jrana*
&enriette [v%nne Sta?l de/)rie % a/t5el de tr!ire în )are e$%ia a
atin/ inten/itatea e6ta"ului $i/ti)* (er$iându-i întâlnirea )u
Sa)rul1
EMOdIA MUYICII
Puini %a$eni nu /unt /en/iAili la $u"i)!1 A#re!$* în (ri$ul rând*
$u"i)a în )are a$ )re/)ut1 Ea )%n/tituie /e$nalul la )are /-au
/en/iAili"at (r%#ra$ele n%a/tre de (er)e(ere şi de /avurare a
$u"i)ii1 Evident şi edu)aia ulteri%ar! în alte #enuri $u"i)ale e/te
?%t!rât%are1 A$ )un%/)ut şi (er/%ane )are aveau % (redi/(%"iie
(arti)ular! (entru $u"i)a )ult!* de la (ri$ul )%nta)t )u a)ea/ta*
5!r! /! 5i avut % edu)aie (realaAil!1
Cer)et!t%rii nu /-au ?%t!rât în)! da)! $u"i); avut un r%l în ev%luie
/au nu1 Unii /(un )! da1 Alii )! i Iar Dar@in "i)e )! înainte de a
(utea /! 5a)! % de)lara de dra#%/te* (entru )! nu înv!a/er! în)!
/! v%rAea/ /tr!$%şii n%ştri ş%(teau la ure)?ea (artenerel%r )e
de"arti)ulat )are v%iau a 5i n%te $u"i)ale1 Ce /edu)!t treAuie /! 5i
5%/tQ Şi )e i$a#inaie (uteau aveaQ Şi dar $ai ale/ Dar@inQ Mu"i)a
e6(ri$! a5e)tele )ele n (r%5unde şi $ai )%l%rate dintre t%ate
5%r$ele de ai /(une (iani/tul Mean-P?ili((e C%lard1
L!/ând la % (arte %ri)e di/)uie inutil!* $u"i)a e/te invenia
%$ului* )i a Univer/ului1 Ar$%niile $u"3 /unt ar$%niile Univer/ului1
Prin $u"i)! Univer/ul e6(ri$! nev%ia de 5ru$%/* de e/teti)1
Sinta#$a de C%/$%/ )reat! de Pita#%ra în/ea$ ar$%nie1 Jie)are
(lanet! îşi are $u"i)a /a* $u"i)a /5erei în )are anti)ii )?iar
)redeau1
T%ate )%r(urile 5i"i)e au )â$(uri de 5re)vei (r%(rie1 Se (%ate
/(une )! au % $u"i)! (r%(rie1 Y#%$% (l%ii* (e a)%(erişul unei )a/e
de la /at* e/te % $u"i)! şi % dat! în )%(il!ria $ea a$ ad%r$it
a/)ultând-%1 Eân t%a$nei* )are /e n!(u/teşte Aru/) a/u(ra 5run"e
în#!lAenite* (are /! le )ânte ele#ia de/(!ririi (ân! (ri$!vara
viit%are1 P!durea* în $ie" de var!* are $u"i)! aAia ş%(tit! (lin! de-
un $i/ter* )are $!-n5i^ înt%tdeauna )ând % a/)ulta$ în
/in#ur!tate1 Şi )e 5i%ri #?ea! ne /tr!Aat )ând au"i$ vi/)%lul iernii
/(ulAera "!(adaQ
Jie)are (a/!re îşi are $u"i)a /a )u r%l atât re(r%du)ere - şi ai)i îl
)red (e Dar@in* da)! 5a)e re5er nu$ai la (!/!ri - )ât şi în
anunarea )!tre alte /urat terit%riului l%r1
Mu"i)a ne 5a)e $ai Auni* $ai u$ani* (unâ )reierul e$%i%nal /!
viAre"e în re"%nant! )u rit$ul /
Şi (rin )?i$ia /a $i/teri%a/! ne (i)ur! în 5ie)are )elul! ar$%nia*
Au)uria vieii* /enti$entul de /ati/5a)ie* de î$(linire şi d%rul de
ne)un%/)ut1 De ai)i a venit şi /u#e/tia utili"!rii $u"i)ii în /)%(
tera(euti)* 5iind a(li)at! în $ulte )lini)i din lu$e1
De la C?andra B%/e (ân! a/t!"i /-au e5e)tuat % $uli$e de /tudii*
in)lu/iv la n%i* )are de$%n/trea"! )! şi (lantele /unt /en/iAile la
$u"i)!1 Şi nu la %ri)e $u"i)!1 S-a v!"ut e5e)tul Aene5i) al $u"i)ii
)la/i)e* ar$%ni%a/! a/u(ra (lantel%r* nu nu$ai în e6(eri$ent de
laA%rat%r* dar 5en%R$enul a 5%/t e6(l%atat şi în %Ainerea de
re)%lte d%rite (e l%turi $ari de (lante )ultivate1 Mu"i)a
"#%$%t%a/!* di"ar$%ni)!* a#reat! a/t!"i de anu$ite vâr/te*
e6er)it! un e5e)t n%)iv a/u(ra (lantel%r* )are (%ate $er#e (ân! la
u)iderea l%r1
Creierul n%/tru re)e(tea"! $u"i)a a)tivându-şi )%rte6ul (re5r%ntal*
)are % )%nştienti"ea"!* a$i#dala )are ne #e/ti%nea"! e$%iile şi
alte "%ne* în 5un)ie de #enul de $u"i)! a/)ultat1
în)?ei (rin a /(une )!* 5!r! e$%ia in/(irat! de $u"i)!* lu$ea ar 5i
)u $ult $ai tri/t!1
în )%n)lu"ie la a)e/t )a(it%l* /e (%ate /(une )! %$ul di/(une de
d%u! )reiere - unul )u )are #ândi$ şi v%rAi$ şi altul )u )are
/i$i$* )u )are ne )%l%r!$ 5eri)it e6i/tena /au ne u)ide$ neur%nii
şi ne di/tru#e$ /!n!tatea în 5un)ie de )ara)terul (%"itiv /au
ne#ativ i$(ri$at e$%iil%r şi #ânduril%r n%a/tre1
A$ anali"at (e lar#* )u /)%( (reventiv şi in/tru)tiv* e5e)tele n%)ive
ale e$%iil%r di/tru)tive* /tudiate a/t!"i în )ele $ai $ari
laA%rat%are din lu$e1 E5e)te )are* du(! )u$ a$ $eni%nat* nu /e
r!/5rân# nu$ai a/u(ra )elui (e )are îl r!ni$* )i şi a/u(ra )elui )e
r!neşte1 Şi inteni%nat a$ /! re(et )! a)ea/t! de5iniie şi
de$%n/traia nu e/te a $ea* )i a unui %$ 5%arte avi"at în d%$eniu*
(/i?%l%# 9 /)riit%rul a$eri)an Daniel F%le$an )are a adu/ în attaa
lu$ii ştiini5i)e i$(%rtana vital! a e$%iil%r n%a/tre
Cu e$%iile n%a/tre (ute$ /alva lu$ea /au (t /-% u)ide$1 Lu$ea
a)tual! e/te aşa )u$ /unt şi e$) i3 n%a/tre* (entru )! e/te
re"ultatul e$%iil%r n%a/tre1 I a nu ne (la)e* treAuie /! ne
/)?i$A!$ $%dul în )ar #e/ti%n!$ e$%iile1
In/en/iAilitatea e$%i%nal! /au di$(%iîi e$%iile (ri$are*
$%ştenite an)e/tral* din /tadiul %$l` - vân!t%r de ani$ale* e6alt!
în n%i /(iritul r!"t6'i $ani5e/tat (rin r!"A%aie şi vi%len! î$(%triva
/e$erli E/te )el $ai $are (arad%6 al %$ului* )are tr!ieşll )ivili"aia
ti$(ului n%/tru1
Se)%lul al ee-lea a 5%/t de)larat /e)%lul ştiinei 'i raiunii1 Şi )u
a)ea/t! ştiin! şi a)ea/t! raiune au 5%/t t în )ele d%u! r!"A%aie
$%ndiale $ai $uli %a$eni de) it t%ate r!"A%aiele (re)edente
înre#i/trate de i/t%rieQ Si3 5ie ni)i % di5eren! între i$a#inea %$ului
a)%(erit )uA de ani$ale ar!tându-şi 5%ra (rintr-% Aât! inut! în nâ
şi între )el î$Ar!)at în )%/tu$ $%dern ele#ant inârl $ân!
/i$A%lul A%$Aei at%$i)e111G
Studiile a)tuale evidenia"! d%u! /i/te$e di5 i de evaluare a
e$%iil%r1 Unul )%ntr%lea"! enui (%"itive* iar altul (e )ele ne#ative1
Creierul n%/tru t de d%u! %ri $ai re(ede a)tivat de e$%iile
ne#ative )i de )ele (%"itive1 A)ea/ta e/te e6(li)aia r!ului dinii Ai)i
e/te de dat A!t!lia )u n%i înşine1 S! nu r!/(unl la (ri$ul i$(ul/*
atun)i )ând /unte$ tentai /! d!$ unei e$%ii di/tru)tive1 Un
adver/ar nu (%ate 5i de"al (rin a#re/ivitatea )are in)it! la alt!
a#re/ivitate* )i I )%$(a/iune* e$(atie* înele#ere1
Atât e6(eriena individual!* )ât şi )ele din div laA%rat%are ne /(un
)! e/te (%/iAil )a ?iena din (%at! 5i învin/!* )! (ute$ (relua
)%ntr%lul )%nştient* lu)id al e$%tivit!ii* )%ndiie inelu)taAil! a
/u(ravieuirii n%a/tre1
SIMdUL MORAL cN CONCEPdIA ŞTIINdIJICĂ ACTUALĂ
Cer)et!t%rii în d%$eniul ştiinel%r neur%)%#nitive şi-au (u/
întreAarea de unde vine /i$ul $%ral - din )ultur! /au de la
Ai%l%#ieG Sti$ularea un%r "%ne (re)i/e din )reier în ti$(ul (re/t!rii
de )!tre /uAie)ii te/tai a un%r a)tivit!i )e ne)e/it! i$(li)area
unei atitudini $%rale* a )%ndu/ la )%n)lu"ia )! e6i/t! % Aa"!
Ai%l%#i)! înn!/)ut! (entru /i$ul $%ral1
în /tudiul a/u(ra a)e/tui /uAie)t M%/?ua Freene O+,,9P(re)i"ea"!
)! ne naşte$ )u /i$ul e)?it!ii şi al aver/iunii de a 5a)e r!u )uiva1
SuAie)ii )are au 5%/t %Ali#ai /! ia % de)i"ie $%ral! în )ir)u$/tane
(/i?%l%#i)e e6(eri$entale şi-au a)tivat $ai $ulte arii din )reier
a/%)iate e$%iil%r3 )%rte6ul )in#ular (%/teri%r* #iru/ul 5r%ntal
$edian* şanul te$(%ral /u(eri%r1 La a)e/t nivel al )reierului /-ar
e6er)ita un )%ntr%l in?iAitiv a/u(ra de)i"iil%r a#re/ive1
Da)! una din a)e/te arii din )reier e/te le"at!* )%ntr%lul a/u(ra
atitudinii $%rale ar 5i di$inuat1 Si$ul $%ral ar de(inde de)i de
)alitatea e$%iil%r n%a/tre /%)iale şi anu$e - )%$(a/iunea* ruşinea
şi )ul(aAilitatea1
Ant%ni% Da$a/i%* Mi)?ael 0%eni#/ şi Mere &au/er au )%n/tatat (rin
/tudii (/i?%l%#i)e de laA%rat%r )! /uAie)ii )are luau de)i"ia de a
/a)ri5i)a % vi)ti$! aveau le"iuni la nivelul )%rte6ului (re5r%ntal1
Alte /tudii au 5%/t a6ate (e /i$ul e)?it!ii OPrin)et%n* +,,7P1
I$a#eria )ereAral! a a)tivat alte "%ne din )reier - şi anu$e in/ula
anteri%ar! şi % arie din "% (re5r%ntal! d%r/%lateral! drea(t!1
OA/ervaiile a/u(ra )%(iil%r $i)i* )are în)! au înv!at /! v%rAea/)!
(ledea"! (entru ideea )!* îr la a)ea vâr/t!* %$ul ar avea aver/iune
(entru /u5eriii /e$enil%r1
Prin #!/irea a)e/tui /u(%rt Ai%l%#i) al atitudi $%rale în )reierul
u$an* neur%Ai%l%#ii e$it )%n)lu"ia #enele )are )%ntr%lea"! a)e/te
e$%ii au 5%/t /ele)tate O a lun#ul ev%luiei* dar nu )u /)%(ul )a n%i
/! 5i$ 5ii` $%rale* #ener%a/e* )i d%ar din nev%ia de a /e/i"a e$%
)%n#eneril%r* de a le (revedea )%$(%rta$entul a#re şi a lua
$!/uri în )%n/e)in! în lu(ta de /u(ravieuire* /(une Mean De)et>
OUniver/itatea Wa/?in#t%nP1
Ma$e/ Blair Oneur%l%#* SUAP a5ir$a şi el )! a) )%$(%rta$ent de a
nu /u(%rta /u5erinele alt%ra nu i $%tive altrui/te Od%ar a$ di/)utat
)! /ele)ia natur nu are $%ral!QP* )i e/te a))e(tat (entru a-şi )rua
/e$en )ând a)e/ta d! /e$ne de /u(unere1 Pr%)edând i
e)%n%$i/eşte (r%(riile e5%rturi şi /e (%ate 5%l%/i de )e îi devine
dat%r1
Ni)i /i$ul de e)?itate nu are )%n%taii altrui )i d%ar de a /e/i"a
/e$enii di/(uşi /! )%%(ere"e (en avanta' re)i(r%)1 S(iritul de
)%laA%rare e/te întâlni la alte niveluri* la unele antr%(%ide* la
$i)r%Ai* alAi 5urni)i* lei* lu(i Oîn ti$(ul vân!t%rii )%$uneP* et)1
Se re$ar)! în a)elaşi ti$( e6i/tena atitudinii )%laA%rare şi în
lu$ea n%a/tr!* în )are )%$(%rta$er altrui/t şi $%ral e/te )el $ai
ade/ea )%ntrar ideii $%ştenire #eneti)! din vre$ea (r%)e/ului de
u$ani"'
Intre $%ral! şi vi%len!* re)un%/) neur%Ai%l) /e in/era #ra$ati)a
li$Aa'ului şi a )ulturii1 Se /u/ine* )!tre (r%$%t%rii (/i?%l%#iei
ev%lutive )!* din (un)t
vedere i/t%ri)* )reierul u$an /-a 5%r$at în (rei/t%rie într-% (eri%ad!
de 9*- $ili%ane de ani (ân! în ur$! )u C1,,, de ani* )ând a a(!rut
a#ri)ultura1 In a)ea/t! (eri%ad! /-ar 5i 5%r$at #enele vi%lenei* (e
)ând %$ul era d%ar vân!t%r şi )ule#!t%r de 5ru)te1 Atun)i* în
Plei/t%)en* /-ar 5i de"v%ltat )ir)uitele d%(a$iner#i)e )are
(r%)e/ea"! d%rina de ri/) şi de (l!)ere1 Deşi tr!i$ în %raşe* /(une
Bu//* ave$ un )reier de /!lAati)1
Ed@ard &a#en a5ir$! )!* (entru a /e (r%du)e % $utaie 5av%raAil!*
)are /! /e $ani5e/te în (%(ulaie* e/te nev%ie de +,1,,,-+,,1,,,
de ani1 Or* de la 5%r$area )reierului )u #enele vi%lenei* n-au tre)ut
de)ât C1,,, de ani1 Ne-ar $ai treAui în)! )el (uin 9,1,,, de ani
ti$( ne)e/ar (entru )a* (rintr-% $utaie 5eri)it!* /! di/(ar! #enele
vi%lenei şi /! vede$* în /5ârşit* (a)ea (e P!$ântQ Jru$%a/!
(er/(e)tiv!Q
E/te* de/i#ur* d%ar % %(inie* dar )are e/te )%ntra"i/! de
%A/ervaiile ulti$e ale #eneti)ii* (e )are le-a$ )%$entat şi n%i ai)i1
Cu$ /e e6(li)! H$%ralaI u)i#aşil%r în /erieG Prin tulAurarea
a))entuat! a (er/%nalit!ii de ti( (/i?%(at1 Individul nu are ni)i %
re$uş)are* deşi e/te )%nştient de r!ul (e )are îl deter$in!1
Studiile a)e/t%r indivi"i* arat! Ma$e/ Blair* au relevat e6i/tena unui
de5i)it e$%i%nal1 A$i#dala l%r* )are r!/(unde la e$%ia de tea$!*
(re"int! % /laA! a)tivare1 Pr%AaAil* /(un analiştii 5en%$enului*
)%ndiiile de $ediu şi % (redi/(%"iie #eneti)! ar (utea /! e6(li)e
de"v%ltarea l%r (/i?%(ati)!1
Neur%Ai%l%#ia* neur%eti)a* /%)i%l%#ia* 5il%/%5ia di/)ut! inten/ în
(re"ent de/(re Aa"ele naturale ale $%ralei1
Ein)ent De/)%$Ae/* )er)et!t%r în ştiine /%)iale* - ne /(une )!
$%rala nu e/te de)ât re5u"ul de a 5a)e %a$enii /! /u5ere1 O
/%)ietate u$an! nu /e (%ate )%n% de)ât da)! %a$enii îşi
)%ntr%lea"! (a/iunile1
J!)ând % tre)ere în revi/t! a %(iniil%r e6(ri$* )%n/tat!$ % tendin!
net! de %rientare dar@ini Aşa du(! )u$ %$ul nu /-a n!/)ut )a
ur$are a u ne)e/it!i ev%lutive* )i d%ar )a un a))ident al ev%lui ni)i
5un)iile $%rale nu au vi"at vreun /en/ eti)* de #e )elui /uAliniat de
t%ate )%durile $%rale* )are au $%i $ai t%ate reli#iile* )i au 5%/t
)reate de /ele)ia natui )u /)%( de )%%(erare* de )%ndii%nare a
unui /u))e; /u(ravieuire1
M%rala Ai%l%#i)! ar anti)i(a de)i $%rala )reşt )u )are nu ar avea
ni$i) )%$un1
în t%t a)e/t Ai%l%#i/$ redu)i%ni/t de /e)%l al j lea a(are şi v%)ea
unui /%)i%l%# )are /ituea"! la %ri#i un%r )%$anda$ente $%rale nu
nu$ai /ele)ia natural şi /ele)ia rai%nal! ORa>$%nd B%ud%nP1
E/te inad$i/ /! redu)e$ 5iina u$an! e6)lu/iv la )%ndiia /a Ai%l%#
i#n%rând t%tal )%ndiia /a /(iritual!1 De/5iin!$ în n%iunea de %$1
Ce (%ate înele#e un tân!r )are e/te in/t du(! )riteriile unei
$%rale dar@ini/teG C! $%rala ^ atitudinea de în#!duin!
)%ndii%nat! de (r%(a intere/e1 Când intere/ele $ele nu /unt în '%)*
$%rala inutil!1 C%nvieuirea /%)ial! e/te a/i#urat! (rin le#e* nu
(rin $%ral!1
Nu /unt* /uA ni)i % 5%r$!* e6a#erat în a) dedu)ii1 Din %(iniile
e6(ri$ate ai)i re"ult! )! $%ral* are % Aa"! )ultural!* )i d%ar
Ai%l%#i)!* inând de inter de a /u(ravieui şi nu de )%$(a/iune* de
edu)aie /ai Aun /i$1 Eu înele# de unde vine a)ea/t! H$%ral!I
dei de 5il$ele )u )%@A%>* ad%rate la vâr/ta teriAili/$ 'uvenil* dar
î$i e/te #reu /-% înele# la nivel univer/il
Un alt un#?i de vedere a/u(ra $%ralei* în lu$ea $%dern!* nu $ai
e6i/t!* (entru )! ştiina nu ia în )%n/ideraie $%rala )reştin!* /au
)el (uin a Aunului /i$* )i di$(%triv!* din intere/e Aine111
5inanate*I/e )%n/tat! în (re"ent* în unele "%ne ale lu$ii* % net!
tendin! /)ienti/t! $ani5e/tat! (rintr-un r!"A%i dur de)lanşat
î$(%triva reli#iei* r!"A%i a )!rui $%tivare e/te uş%r de înele/ din
a)e/t )%nte6t1
Nu e/te de $irare )! %$ul a )%ntinuat /! /e $ani5e/te )a % 5iin!
vi%lent!* evident* /uA diver/e 5%r$e şi în #rade di5erite* de la
int%lerana 5a! de )ei )u )are /e )i%)neşte (e /trad!* (ân! la
delin)venta $a'%r!1
în alt! %rdine de idei* t%ate %(iniile /e )%ntra"i) în (r%(riile
a5ir$aii şi /unt în )%ntradi)ie )u ulti$ele de/)%R(eriri* în $aterie
de neur%#ene"! şi neur%(la/ti)itate1
Pe de alt! (arte* ni /e /(une )! /unte$ în"e/trai de la natur! )u
/i$ul e)?it!ii* )! ave$ % aver/iune (entru /u5erina /e$enil%r*
dar în a)elaşi ti$( ni /e /(une )! întrea#a n%a/tr! $%ral! nu
/erveşte de)ât intere/ul de a /u(ravieui1 Cu alte )uvinte î$i (%t
(er$ite /! 5a) %ri)e e/te d%ar în intere/ul $eu1 Sin#ura tea$!
treAuie /! 5ie d%ar de a nu intra în vi"%rul 'u/tiiei1
M! întreA )ine are intere/ul /! #%lea/)! de %ri)e )%ninut /(iritual
)%$(%rta$entul u$anG Nu e6i/t! /u5i)ient de $ult! vi%len! în
/%)ietatea u$an!G D%ri$ )u %ri)e (re /! ave$ % 'u/ti5i)are
Ai%l%#i)! (er(etu! (entru r!"A%aiele (e )are le (r%v%)!$G E/te
ştiina* $%ral!G M! întreA1 Nişte %a$eni* )are /e d%vede/) atât de
inteli#eni în d%$eniul l%r de a)tivitate* /! nu 5ie del%) )%nştieni
de )%n/e)inele /%)iale ale te%riil%r l%rG Sau /unt 5%arte )%nştieni*
dar îşi re/(e)t! (r%(ria l%r )%n)e(ie3 $%rala nu e/te de)ât
(ul/iunea unui intere/1
Da)! Aa"a (re/taiei n%a/tre $%rale /e /(ri'in! dl (e #ene* atun)i
e6)lude$ r%lul $ediului* al edu)ate A$ di/)utat (e lar# de/(re
)a(a)itatea de $%delai; )reierului* în 5un)ie de înv!are şi de
edu)aie1 De%ail n%ile de/)%(eriri în neur%5i"i%l%#ia )reierului aii
)%n/e)in! (ra#$ati)! de %rdin /%)ial* în (ri$ul rând i /e (are )!
e/te în intere/ul u$anit!ii /! (r%$%v!$ ) )e % (%ate a'uta1
Du(! %(inia $ea* e6i/t! % (arte a lu$ii ştiintil )u % net! tendin!
Ai%l%#i"ant!1 O$ul nu e/te de)ât )e şi #ene i$(u/e de ev%luie* ni
/e /(une1 Ori)ât ar (â de ne5%ndat! % e6(li)aie %5erit! unui
5en%$en* e/te (re5erat %ri)!rei alta* )are ie/e din ri#%rile în#u/te
$ateriali/$ului din /e)%lul al ele-lea1 Adu) un /in e6e$(lu eludat
de a)e/te te%rii1 C%n5%r$ ulti$ )%n)e(te din 5i"i)a )uanti)!*
)%nştiina n%a/tr! (e a)i%na în /en/ul d%rit a/u(ra $ateriei* de)i
a/u` (r%(riei n%a/tre /tru)turi* a)tivând /au rea)tivând ui #ene
du(! )u$ a de$%n/trat în e6e$(lul )%$entat #t ti)ianul 01
Mura<a$i1
Nu /unte$* aşadar* /tri)t de(endeni de da n%a/tre #eneti)e1
I#n%rarea laturii n%a/tre /(irituale (%ate adu)e de)ât i$en/e
(a#uAe în $ulti(lele (lai ale e6i/tenei n%a/tre1
C%n/tat )u $are nedu$erire )!* în l%) /! /e 'u) )u )reierul (r%(riu*
/e 5a)e u" d%ar de )reierul #l% a)ela al $%dei* al tendinei Otrend-
uluiP* indi5erent adev!r1 O a/e$enea atitudine nu (%ate 5i de)ât
e6(r unei )%n)e(ii ri/)ante şi ana)r%ni)e de/(re via!* /i$te de
a)eea nev%ia (re#nant! )a %$enirea /! a))e la % alt! )%nştiin!* %
alt! /(iritualitate* )are /-% urnei din a)e/t (un)t e6tre$ de
(eri)ul%/ (entru e6i/tena

CAPITOLUL D
CONŞTIINdA DE DINCOLO DE MOARTE
A$ 5%l%/it inteni%nat a)e/t titlu* )are /u#erea"! ideea )%ntinuit!ii
)%nştiinei şi din)%l% de li$itele )%r(ului n%/tru 5i"i)1
E/te $%artea d%ar un 5en%$en 5i"i) (ur* de în)etare a tutur%r
(r%)e/el%r /(e)i5i)e vieii* /au /unt i$(li)ate şi % $ultitudine de
5en%$ene* )e in de % alt! )un%aştere* aşa )u$ /u/in t%ate
tradiiile $i/ti)e* 5il%/%5iile /(irituale %rientale şi t%ate reli#iileG
Ideea /u(ravieuirii /(iritului* $ai e6a)t a )eea )e în li$Aa'ul
)%$un a 5%/t nu$it H/u5letI* du(! în)etarea vieii tere/tre* /-a
(er(etuat $ai $ult )a % )redin! de)ât )a % )%nvin#ere 5er$!*
$%tivat! de a5ir$aia )!111 ni$eni nu /-a înt%r/ de (e lu$ea
)ealalt! )a /! ne /(un! )e e/te a)%l%111
A)e/t ulti$ ar#u$ent în)e(e /! 5ie )l!tinat a)u$ la tre)erea dintre
$ilenii1 Re#re/ia ?i(n%ti)!* re#re/ia tran/(er/%nal! indu/!*
re/(iraia ?%l%tr%(i)! /au alte te?ni)i* /tudiile (rin $i'l%a)e
ştiini5i)e ale $%rii )lini)e* )are /unt e5e)tuate în (re"ent* (ar /!
ne adu)! in5%r$aii \)?iar de (e lu$ea )ealalt!I )a /! 5%l%/i$ %
e6(re/ie )%n/a)rat!1
C%n)e(ia $ateriali/t! de/(re lu$e a de(la/at ideea eternit!ii* )a
/tare de /(irit* în terit%riul /u(er/tiiei şi )a ur$are* (re%)u(area
(entru % a/t5el de te$! nu
(!rea a 5i % de)%raie (e Ala"%nul %$ului de ştiin!* t%ate a)e/tea*
în)er)!ri /(%radi)e* )u intenii $ai $ ane)d%ti)e* de)ât de
i$(li)are ştiini5i)!* au e6i/tat îi de la /5ârşitul /e)%lului al eDC-lea
OAlAert &eine* 9- Sid#e@i)* 9-C2 ş1a1P1
Breşa* în t!)erea (!/trat! în /an)tuarul $edi)ii a/u(ra un%r
5en%$ene ne%Aişnuite din ti$(ul $% )lini)e* % 5a)e (/i?iatrul şi
(/i?%l%#ul Ra>$%nd M%) )u )artea /a HEiaa du(! via!I OHLi5e
A5ter Li5eI* 9C> înre#i/trând un r!/un!t%r e)%u internai%nal nu nur
(entru lu$ea $edi)al!* )i şi (entru )ea din a5ara /a1
Cartea lui R1 M%%d> e/te re"ultatul unei )er)el e5e)tuate (e 9D, de
/uAie)i )are au traver/at e6(erie3 unei $%ri )lini)e* nu$it! de
atun)i şi e6(eriena i a(r%(ierea $%rii* (re/)urtat NDE1
In)itai de $!rturiile )ule/e de R1 M%%d>* % /k de $edi)i* înde%/eAi
/(e)ialişti în )?irur#ia )%rdu )are vin $ai uş%r în )%nta)t )u a/t5el
de )a"uri* dai )er)et!t%ri de alte (r%5e/ii O0ennet? Rin#* Mi)?ael
SaA Bru)e Fre>/%n ş1a1P au (uAli)at re"ultatele (r%(riil%r )er)et!ri1
C%n)lu"iile a)e/t%r /tudii (ledea"! (entru id e6i/tenei a d%u!
re#i/tre de $ani5e/tare a )%nştiine )%nştiin!5i"i)â* e6(ri$at! în
)%ndiiile de 5un)i%nalit n%r$al! a )%r(ului n%/tru şi % )%nştiin!
?%l%tr%(6 )u$ % nu$eşte Stani/lav Fr%5* /au in5inita* $ani5e/t
e6tra)%r(%ral* inde(endent de )%r(ul 5i"i)* într-% \ di$en/iune a
e6i/tenei* /-% nu$i$ /(iritual!* /au ter$eni )%$uni* în a)el
Hdin)%l%I1
A$ (utea /(une )! în NDE 5a)e$ )un%şti )u % alt! 5aet! a
)%nştiinei* )a(aAil! de (er5%r$a in5%r$ai%nale (e )are )reierul nu
le (%ate reali"a1 N
(are* aşadar* % aventur! a )%nştiinei în terit%rii )ele/te1 Nu$ai )!
a)ea/t! aventur!* da)! /e (%ate irev%)aAil )%n5ir$a* re(re"int!
5unda$entul între#ii e6i/tene în univer/1
Da)! ştiini5i) nu /e (%ate de$%n/tra )! NDE e/te e6(li)aAil (rin
re/%rturi )e in de 5i"i%l%#ia )un%/)ut! a %r#ani/$ului u$an* atun)i
(re"ena /a e/te % (led%arie (entru e6i/tena a d%u! realit!i
(aralele şi inter)%ne)tate1 Una e/te a lu$ii 5i"i)e* )%n)ret!*
e5e$er!* a5lat! în )%ntinu! tran/5%r$are1 Cealalt! e/te % realitate
invi"iAil!* (ri$%rdial! şi etern!* a))e/iAil! /en"%riali taii n%a/tre*
nu$ai în )%ndiiile unei )%nştiine $%di5i)ate1 E/te % realitate
e/enial!* a)au"al!* ea în/!şi a5lat! într-% )%ntinu! tran/5%r$are*
evident* la /)ara ti$(ului )%/$i)* )au"! 5inal! a lu$ii )%n)rete*
i$(li)at! într-un in5init (u""le )%/$i)1
La n%i în ar! 5en%$enul NDE e/te /tudiat de (/i?%/%)i%l%#ul I%nel
M%?âr!1 J!)ând a(el la e6(li)aiile /uAtile ale 5i"i)ii a)tuale* I%nel
M%?âr! e$ite în +,,2 te%ria (ul/aiil%r )%nştiente
/%n%lu$ini/)ente - în )are vede #ândirea O)%nştiinaP )a 5iind
5%r$at! din H?%l%#ra$e /%n%lu$in/)ente învelite de % und!
/%lit%ni)!I1 SuAlinia"!* de a/e$enea* relaia )%nştiinei )u
ar?eti(urile* in)lu/iv )el al $%rii1
Pr%51 I%n Mân"at )reea"! )%n)e(tul de (/i?%l%#ie /iner#eti)!
O9CCCP* (entru a e6(li)a dina$i)a ener#iil%r /(irituale* )are
Hlu)rea"! î$(reun! şi )%n)%$itent unele (rin altele şi nu unele
du(! alteleI1 Pute$ vedea* în /en/ul a)e/t%r %(inii i$(li)area
)%nştiinei în di$en/iunea /(iritual! /u#erat! de NDE1
Prin )reşterea 5re)venei A%lnavil%r )u /t%( )ardia) re/u/)itat*
#raie $i'l%a)el%r $%derne e6i/tente* )reşte şi 5re)vena NDE iar*
)a ur$are* şi i$(a)tul (r%v%)at%r
(entru )%n)e(iile ştiini5i)e a)tuale* /târnind un t%t n; $are
intere/ (entru )er)etare1
Cea $ai re)ent! iniiativ! e/te a)eea a Univer/it! S%ut?a$(t%n*
din +,,:* )are şi-a (r%(u/ un /tudiu ştiini al )reierului şi
)%nştiinei* in)lu/iv al NDE $ani5e/tat ti$(ul /t%(ului )ardia)*
Aene5i)iind de )%laA%rarea (e/te "e)e /(itale1
Dat! 5iind /en/iAilitateaV d%$eniului di/)utat* /)e(ti)i/$ului
întâ$(inat şi a un%r rea)ii /uAie)tive* i /e (are a 5i util /!
$eni%ne" )%$(%nena C%$itetul
ştiini5i)5%r$at(entrua)e/t/tudiu32(r%5e/%ri univer/it! în (/i?iatrie
din An#lia şi SUA* ali 2 $edi)i /(e)ialiş în Tera(ie Inten/iv!* B%li
re/(irat%rii* Neur%ştiine* d An#lia şi Canada1
Un alt /tudiu* de'a $eni%nat* )u un )%nini in5%r$ai%nal 5%arte
d%)t* e5e)tuat du(! ri#%rile ştiinele $%derne e/te re"ultatul
)%laA%r!rii )u $edi)i /(e)ialiş în )?irur#ie )ardi%va/)ular! din
An#lia şi SUA* de )!t Pi$ van L%$$el î$(reun! )u ali )%le#i din
Oland* C%n)lu"iile /tudiului au 5%/t (uAli)ate în revi/ta Lâna O+,,9P
şi reluate )u un )%$entariu $ai e6tin/ într-u alt arti)%l intitulat
HM%artea )reierului şi tulAur!rii )%nştiineiI OAdv1 E6(1 Med1 Bi%l1*
+,,2; DD,399D-97+P1
L%tul re(re"entativ de /uAie)i /u(uşi /tudiulu $et%d%l%#ia
ştiini5i)! a(li)at!* /in)eritatea real$enl %ne/t! a )%$entariil%r*
)are tre) în revi/t! 5!r! (ar (ri/ i(%te"ele )e ar (utea e6(li)a NDE
şi )%n)lu"iil intere/ante ale arti)%lului* îi %5er!* în %(inia n%a/tr!*
de%/eAit! val%are şi )rediAilitate1
Du(! )u$ a$ $ai /(u/* au 5%/t /tudiai 77 A%lnavi )u /t%(
)ardi%re/(irat%r )are au 5%/t re/u/)ita Oreaduşi la via!P1
Din a)e/t l%t 8+* re(re"entând un (r%)ent de 9- T au ra(%rtat
tr!irea de e6(eriene de ti( NDE1 In )eea )e (riveşte inten/itatea şi
)%ninutul e6(erienei* nu$ai : T au avut tr!iri (r%5unde* re/tul*
d%ar în #rade variaAile1
Cau"ele /t%(ului )ardia) au 5%/t $ulti(le3 in5ar)t $i%)ardi)* ş%)
ana5ila)ti)* ele)tr%)utare* tentative de /ui)id* trau$ati/$e
)ereArale* ?e$%ra#ii )ereArale /au in5ar)te )ereArale* intervenii
(entru tu$%ri şi anevri/$e )ereArale et)1
Aş reine atenia a/u(ra invalid!rii #rave a )reierului (rin
trau$ati/$e* tu$%ri* ?e$%ra#ii* (entru )!* în)iuda a)e/t%r
)ir)u$/tane* A%lnavii au avut $ani5e/t!ri de )%nştiin! dar!*
$e$%rie (!/trat! şi (er)e(ie )%re)t! a a$Aianei în ti$(ul $%rii
)lini)e1
In lu)rarea n%a/tr!* )itat! $ai /u/* a$ (re"entat % /inte"! a
$ani5e/t!ril%r )are au 5%/t ra(%rtate în /t!rile de )%nştiin!
$%di5i)at!* in)lu/iv în $%artea )lini)!* 5%l%/indu-ne de date )ule/e
din literatura în d%$eniu* )ât şi din /tudiul (r%(riu al )a"uril%r
întâlnite în (ra)ti)a n%a/tr! $edi)al!1
Mai întâi e/te ra(%rtat! % e6tra)%r(%rali"are* % ieşire din (r%(riul
)%r( 5i"i)* (e )are îl v!d )u t%ate detaliile )%n5ir$ate ulteri%r* 5ie de
dea/u(ra /a* 5ie de undeva din /(aiul re/(e)tiv şi /unt $irai )!
%a$enii tre) (rin Hu$AraI l%r 5!r! /!-i /e/i"e"e1 Rea$inte/) ai)i
$!rturia di/tin/ului (r%51 dr1 Fe%r#e Litar)"e< )are îşi vede )%r(ul
întin/ (e $a/a de %(eraie şi a/i/t! la intervenia la )are a 5%/t
/u(u/* %5erind ulteri%r t%ate detaliile1
Ceea )e e/te )uri%/ e/te 5a(tul )! /uAie)ii (ar /! nu /e vad! )u
%)?ii anat%$i)i* naturali1 A$ relatat $ai înainte )a"ul unei 5e$ei
nev!"!t%are din naştere* )are a /u5erit % intervenie )?irur#i)al! (e
)reierul 5%arte #rav avariat1 N-a ştiut ni)i%dat! )u$ arat! lu$ina
/au întuneri)ul1 Cu t%ate a)e/tea* în ti$(ul interveniei
)?irur#i)ale* intr! în $%arte )lini)! şi de/)rie* la tre"ire* lu$ina din
/ala de %(eraie* in/tru$entele )?irur#i)ale şi ?alatele
(er/%nalului1 Rin# şi Ealarin% O9CC-P* RtA C%%(er O9CCCP )%n5ir$! şi
ei (rin (r%(riile /tudii at/ date1
Şi da)! HvedereaI* 5!r! vederea $ediaii O )%r(ul 5i"i)* ine6i/tent!
la a)e/te )a"uri* e/te r<P )%n5ir$at! (rin $!rturiile /u(er(%"aAile
reali 5t atun)i )%n/e)inele* în (lanul )un%aşterii te%rei) /unt
de$ne de reinut1 în/ea$n! )! intervine % al in/tan!* )are
$edia"! vederea1 Unde /e inte#ra; vedereaG In )%nştiin!1 Pe )ale
de )%n/e)in! /e de)tn )!* deşi )reierul nu $ai 5un)i%nea"!*
)%nştiina e/te $ (re"ent!1 Prin )e $ira)%l* da)!* aşa )u$ ne
înva! ştiit $edi)al!* )%nştiina* #ândirea re(re"int! H/e)re(
(r%du/ul e6)lu/iv al )reieruluiG Sunt %Ali#at /! revii %A/edanta
întreAare3 )%nştiina are în (ri$ire un )ilii )a in/tru$ent de
e6(ri$are ?i) et nune* adi)! a)tul ai)i* /au )reierul e/te H/t!(ânulI
)%nştiineiG Aşa dr) )u$ a$ $ai /uAliniat* NDE nu e/te /in#urul
ar#un( )are (ledea"! (entru /u(re$aia )%nştiinei şi )are 'li /! 5ie
/in#ura n%a/tr! in/tan! 5un)i%nal! în )ele dl di$en/iuni ale
realit!ii - vi"iAil! şi invi"iAil!1
Eederea e6tra)%r(%ral! nu /e li$itea"! îlî la /(aiul în )are /e a5l!
)%r(ul di/(u/* )i /tr!Aate 'bi )%r(urile /%lide întâlnite1 HS(iritulI
A%lnavului )!l!t%riiQ liAer %riunde vrea /au unde e/te atra/ OSaA%$*
Ei1 9CC-P1
Stani/lav Fr%5 5a)e %A/ervaia )! a)ea/t! $%dali 99 de de(la/are
şi Hde vedere (an%ra$i)!I e/te de/)ri/! ş5e Bard% T?%d%l OCartea
tiAetan! a $%ril%rP* )are v%r?6lt de H)a(a)itatea de $iş)are
neîn#r!dit! şi )a(a)itatea )i tre)e (rin %A/ta)%le /%lideI1
A)eleaşi (%/iAilit!i de de(la/are /unt $eni%n şi în alte /t!ri
$%di5i)ate ale )%nştiinei* )u$ ar 5i ) indu/e (rin <etalar* /uA/tane
(/i?edeli)e* re/(iraie ?%l%tr%(i)!* )ri"e /(irituale de)lanşate
/(%ntan1 Fr%5 îl )itea"! (e R%Aert M%nr%e )are şi-a de/)ri/ în $ulte
)!ri e6(eri$entele (r%(rii de )!l!t%rie e6tra)%r(%ral! O9C:9*
9C-D*9CC2P1
Ma'%ritatea )el%r revenii la via! du(! NDE relatea"! de/(re
i$a#inea de tunel A(are )a un /(aiu în#u/t* )are de/(arte )ele
d%u! lu$i - )ea real! şi )ea de Hdin)%l%I1 A$ (utea /!-l
)%n/ider!$ un 5el de tunel al ti$(ului1
Pa)ienta )are $i-a relatat tr!irea unei e6(eriene de ti( NDE* du(!
)!derea în #%lul unui li5t* a de/)ri/ tunelul v!"ut )a un tuA lun#* de
5%r$! tr%n)%ni)!* )u )a(!tul $ai în#u/t /(re (un)tul de (le)are1
HAvea$ în $inte ideea )! treAuie /! $! )?inui /! traver/e" a)el
tuA1 La )a(!tul %(u/ a$ a'un/ într-un l%) )u % lu$in! 5%arte
(l!)ut! şi un (ei/a' )u iarA!* 5l%ri şi (!/!ri )are )ântau1 Era$ 5%arte
5eri)it! a)%l%* (ân! )ând % v%)e $i-a /(u/ de $ai $ulte %ri /! $!
înt%r)1 HCe )aui ai)iG îna(%iQ N-a /%/it în)! ti$(ul t!uQI1 Şi*
/u(!rat!* a 5!)ut e5%rtul de a /tr!Aate din n%u tunelul în /en/
inver/1 A'un/! a)u$ la )a(!tul /!u în#u/t* /-a tre"it de/)?i"ând
%)?ii (e $%"ai)ul /al%nului unde a 5%/t internat!1
De %Ai)ei* la )a(!tul tunelului /unt întâ$(inai de , HJiin! de
lu$in!I* (e )are % /e/i"ea"! )! e/te HJiina Su(re$!I1 Ii (ri$eşte
)u % i$en/! iuAire şi îi î$Aie /!-şi revad! viaa (rintr-% )%$uni)are
5!r! )uvinte1 E/te #reu de înele/ )%$uni)area 5!r! )uvinte* dar
(er/%nal a$ avut % a/t5el de e6(erien! /urvenit! /(%ntan* în
de(lin! /tare de lu)iditate şi ştiu )! e/te (%/iAil!1 într-% 5ra)iune
de /e)und! înele#i )%ninutul Hunui r%$anI1 Da)! în v%rAirea
%Aişnuit! /e $ai întâ$(l! /! nu înele#i t%t )e i /e /(une* ai)i
t%tul e/te )lar şi e/te în/%it de /enti$entul de $are )ertitudine1
A)e/t Hdial%# $ental e/te v!"ut )a % invitel la % Hevaluare $%ral!I
OS1 Fr%5* +,,8P a vieii* (!rânM 5i e)?ivalentul H'ude)!ii de a(%iI (e
)are /uAie)tul a 5a)e /in#ur* a/i/tând la între#ul 5il$ al vieii )u detl
in)rediAile ale un%r eveni$ente* în )are a 5%/t i$(li) )u er%rile (e
)are le-a /!vârşit* )u #ândurile* (e )are 9 avut atât el* )ât şi
(re%(inenii /!i1 HEra )a şi )u$ eu a avut în $inte în a)elaşi ti$( şi
#ândurile $ele şi (e )el%rlaliI a5ir$! un /uAie)t )are a traver/at %
a/t5el e6(erien!1
îşi v!d î$(linirile şi neî$(linirile din ti$(ul E& tere/tre* înele# )e
a $ai r!$a/ de 5!)ut din (r%#ra$ i $i/iunea* )u )are au venit (e
lu$e la naştere şi de treAuie /! /e înt%ar)!1 T%i )ei )e tr!ie/)
5en%$enul Nlb )a(!t! )%nvin#erea )ert! )! viaa are un r%/t* un /%l
în )iuda 5il%/%5iei (ra)ti)e de via! )ultivat! în lu$' $%dern!1
Reiau din lu)rarea Inteli#ena $ateriei O9CS )âteva $!rturii )itate
de Pierre Weil O9C-CP* ale un (er/%ane )are au traver/at %
e6(erien! tran/(er/%na Iat! % relatare a $edi)ului (/i?iatru
)anadian Ri)?a Mauri)e Bu)<e* )are îşi de/)rie (r%(ria e6(erien!3
HA v!"ut )! t%i %a$enii /unt ne$urit%ri* )! %rdinea )%/$i e6i/t!
într-% a/e$enea $anier!* în)ât* neînd%ielni)* t%a lu)rurile
a)i%nea"! î$(reun! (entru Ainele 5ie)!ruia al tutur%r* )! (rin)i(iul
5unda$ental al lu$ii* al tutur lu$il%r e/te )eea )e n%i nu$i$ iuAire
şi )!* în 5in; 5eri)irea 5ie)!ruia şi a tutur%r e/te aA/%lut )ert!I1
De/(rinde$ din a)ea/t! $!rturie )âteva din (ri )i(iile tutur%r
reli#iil%r şi anu$e ideea de eternitate 5iin!rii /uA diver/e 5%r$e
re#i"ate de alte le#i )%/$ii de)ât )ele de /%r#inte u$an!* le)ia de
iuAire (e )are te H)!l!t%riiI t!râ$uril%r )ele/te % (ri$e/) şi* în 5ine*
idee )! inteli#ena )%/$i)! nu are de)ât un /in#ur el - Ainele
5ie)!ruia şi al tutur%r1
Da)! ne a$inti$* a)elaşi )re" îl (r%(%v!duia şi Ii/u/* )a şi )u$111 ar
5i venit de a)%l%111 Dar )âi l-au a/)ultatG
M%dul în )are /uAie)ii /unt tri$işi îna(%i e/te 5%arte di5erit1 E%i
reda (entru ilu/trare un )a" relatat (e Di/)%ver>1
FilAert e/te un $edi) dintr-% )lini)! de Cardi%l%#ie1 într-% /â$A!t!*
du(!-a$ia"a* are Aru/) dureri atr%)e (re)%rdiale1 Se/i"ând )! /-a
(r%du/ un in5ar)t $i%)ardi) e6)la$!3 HD%a$ne* nu $! lua* a$ d%i
)%(ii $i)i de )re/)utI1 îşi (ierde )un%ştina şi e/te internat de
ur#en! în (r%(ria /a )lini)!1 I /e 5a) inve/ti#aii* i /e #!/e/)
a5e)t!ri #rave ale arterel%r )%r%nare şi /e de)ide intervenia
)?irur#i)al! i$ediat!1 în a)e/t ti$(* FilAert /e vede tran/(%rtat
într-% alt! di$en/iune* unde îşi întâlneşte $ulte )un%ştine* )are îl
întreaA! )e $ai e/te (e P!$ânt1 Se /i$te e6)elent şi nu $ai are
ni)i % durere1 Şi a(%i îi a(are în 5a! Ii/u/ )are îi /(une3
- FilAert* treAuie /! te înt%r)i a)a/!* (entru a /(une lu$ii
(reul /a)ri5i)iului $eu (rin r!/ti#nire1
- D%a$ne* eu te-a$ ru#at $ai întâi /! nu $! iei (entru )! a$
d%i )%(ii de )re/)ut* dar a)u$ $! /i$t ai)i aşa de Aine )! nu $ai
vreau /! $! înt%r)1
- FilAert* treAuie /! te înt%r)i1
- D%a$ne* nu $ai vreau /! $! înt%r)1
- FilAert* te-a$ vinde)at* eşti )%$(let /!n!t%/ şi treRAuie /!
te înt%r)i (entru a v%rAi lu$ii de /a)ri5i)iul $eu şi al 5ratelui $eu
Ia)%A1
Şi atun)i* j)u $are re#ret* /e tre"eşte în (atul de /(ital1 Ai)i are
în/! alte dial%#uri* nu $ai (uin intere/ante1
C?ea$! % /%r! şi-i /(une )! treAuie /! (le)e a)i (entru )!111 Ii/u/ l-
a vinde)at1 S%ra /e /(erie* )rede ) în)e(ut /! delire"e şi % )?ea$!
(e şe5a /a1 Ii re(et! a)ee (%ve/te1 S%ra şe5! anun! un $edi) şi
iat! dial%#ul3
- Jrate* vreau /! (le) a)a/!* Ii/u/ $-a vinde)at1
- FilAert* i-a$ 5!)ut inve/ti#aii şi i-a$ #!/it )% narele #rav
a5e)tate1 TreAuie /! te %(er!$ de ur#er alt5el $%ri1 Ini$a ta e/te
5!)ut! (ra51
- Nu* nu $ai a$ ni$i)1 M-a vinde)at Ii/u/1
Şi în 5ata a)e/tei /ituaii* )ad la % înv%ial!1
$edi)ii* /!-i 5a)! din n%u inve/ti#aiile* re/(e) )%r%nar%#ra5ia* şi
da)! /e #!/e/) a)eleaşi le"iuni* atui el e/te de a)%rd /!-l %(ere"e*
da)! nu* /! 5ie ei de a)%rd 5ie e6ternat1
Şi* $ira)%l1 La n%ua e6a$inare )%rdul e/te )%$( n%r$al1 Şi*
Aineînele/* a (le)at a)a/!1
S! n%t!$ )! n%r$ali"area )%r%narel%r /-a 5!) )%ntrar %ri)!rei le#i
5i"i)e şi re#uli $edi)ale în ti$( )âteva $inute1
Şi (%ve/teşte $ai de(arte er%ul n%/tru* dr1 FilAe HDe atun)i a$
/(u/ tutur%r (%ve/tea $ea1 Bu)uria de ) v%rAit )u Ii/u/ e/te )u
$ult $ai $are de)ât reinerea dO nu v%rAiI1
Pa/t%rul M%/e I#na)ia Jara?* )itat de Pierre Weil* a de a/e$enea un
in5ar)t $i%)ardi)* a'un#e într-un terit%i de lu$in!* /e /i$te 5eri)it*
5!r! durerile in/u(%rtaAile; )are le-a avut $ai înainte1 A(are un
)%n5rate )a(u)in i AarAa lun#!1 Se a(lea)! /(re el (ân! )e îi /i$te
AarAa ` 5a! şi-i /(une3 HSunt 5ratele Le%(%ld* vin /!-i adu) i $e/a'3
5ratele $eu* e6ilul t!u nu /-a /5ârşit* tu vei $ai ti în)! $ult ti$(*
(entru a )%ntinua %(era $ea (e P!$âi dar vei $ai avea în)! de
/u5erit1 Ai în)redere şi )ura'I1
Re"ult! din a)e/te $!rturii )! înt%ar)erea în )%3 e/te tr!it! %(re/iv*
ned%rit1 Când /e tre"e/) în )%r( 5%ai

trişti* t%i /unt /u(!rai )! n-au r!$a/ Hdin)%l%I1 TreAuie /! 5ie un
$%tiv 5%arte /eri%/ )a )ineva /! re#rete )! n-a $uritQ
în a)e/t )%nte6t )%n/tat!$ )! tea$a de $%arte di/(are* a)ea/ta
5iind v!"ut! în ali ter$eni de)ât )ei tereştri* )a % )%ntinuare a
e6i/tenei /uA % alt! 5%r$!* in5init $ai a#reaAil! de)ât )ea
anteri%ar!1
Un%r /uAie)i li /-a (re"entat şi 5il$ul vieii nu nu$ai tre)ute* )i şi111
viit%are1 Iat! % $!rturie din /tudiul lui Pi$ van L%$$el3 HA$
întâlnit nişte %)?i 5ru$%şi )are $! (riveau )u % i$en/! iuAire1 Mi /-
a ar!tat atun)i % $are (arte şi din viaa $ea viit%are )u #ri'a
(entru )%(ilul $eu* % A%al! ter$inal! a /%iei $ele* î$(re'ur!rile
(rin )are v%i avea ne(l!)eri din vina $ea* la /lu'A! şi altele111I1
Nu (%t /! nu )%rele" a)ea/t! $!rturie )u in5%r$aiile (e )are le
%Aine de la (a)ienii /!i (r%5e/%rul de (/i?iatrie Brian L1 Wei//
OSUAP în ti$(ul şedinel%r de tera(ie (rin re#re/ia şi (r%#re/ia
(/i?i)! O+,,2P1 Eveni$ente din vieile tre)ute /unt (re$i/ele
vieil%r viit%are şi a)ea/t! averti"are ar 5i util /! % reine$ 5ie)are
dintre n%i* da)! în /)e(ti)i/$ul n%/tru $ateriali/t* % v%$ a))e(ta
vre%dat!1
Sunt $!rturii şi de/(re $u"i)a an#eli)!* ne /(une Fr%5* dia5an!*
)u)erit%are* % adev!rat! H$u"i)! a /5erel%rI* )u$ % nu$ea
Pita#%ra1 Pei/a'ul $iri5i)* în )ul%ri vii* /edu)!t%are* iuAirea )u )are
/unt (ri$ii* i$(un % /tare de linişte adân)!* de (a)e* (e )are $i-%
i$a#ine" a 5i a/e$enea )elei de/(re )are v%rAea Ii/u/ )ând /(unea
Hv! dau (a)ea $ea )a /! nu vi /e tulAure ini$a şi ni)i /! /e
în/(!i$ânteI1 Si$t de a/e$enea % 5eri)ire )are atin#e inten/itatea
e6ta"ului tr!it în e6(eri$entele $i/ti)e* % adev!rat! Aeatitudine1
Starea de Aeatitudine* ne /(une Fr%5* e/te dat! de /enti$entul de
a tr!i într-% inde/tru)tiAil! unire )u %$enirea întrea#! şi C%/$%/ul*
)u Du$ne"eu1
Iat! e6(ri$at ai)i ter$enul de Du$ne"eu1 întâlni$ în NDE* în t%ate
e6(erienele $i/ti)e )a şi e6(eriena tr!it! de Blai/e Pa/)al în +7
n%ie$Arie 989 Rea$inte/) relatarea /a (r%(rie /)ri/! într-un Ailet
#! du(! $%artea /a* )u/ut în reverul ?ainei3 HTat! dre lu$ea nu
Te-a )un%/)ut* dar eu Te-a$ )un%/)utQ Bu)ui Au)urie* Au)urie şi
(lân# de Au)urieQI1
TreAuie /! (re)i"!$ ai)i )! /tudiul a)e/t%r /uAie i$(li)ai în NDE a
)%n/tatat )! tr!irile l%r nu aveau ni) relaie )au"al! )u ideile şi
/enti$entele l%r reli#i%a/e an ri%are /au )u ad$ini/trarea vreunei
/uA/tane 5ar$a) )?i$i)e* )are ar 5i (utut in5luena /i/te$ul
nerv%/1
Sen"aia de 5eri)ire şi de i"A!vire de %ri)e dure 5i"i)! avut! anteri%r
e/te atriAuit!* în în)er)area de a #; % e6(li)aie 5i"i%(at%l%#)!
an%6iei* li(/ei de %6i#en )reierului (rin %(rirea )%rdului şi a
re/(iraiei în ti$( $%rii )lini)e OS1 Bla)<$%re* 9CC7P1 Când /)riu
a)e/ rânduri î$i vine în $inte % )%$(araie3 )ei )e au tr;
5en%$enul NDE ne arat! un tranda5ir /u(erA )u (ete )%l%rate şi
(ar5u$ate* în ti$( )e %$ul de ştiin! îi /$ul t%ate (etalele şi ne
arat! d%ar ti'a )u /(ini /(unându-r HA)e/ta e/te adev!rul* nu )eea
)e ve"iI1
Re)un%/)* da)! intenia e/te %ne/t!* a)ea/ta eî /ar)ina %$ului de
ştiin!3 /! )aute adev!rul1 Şi )u a)ea/ intenie v%$ )%$enta şi n%i
i(%te"a de $ai /u/1
Pe /ea$a eliAer!rii de end%r5ine* en<e5alir d%(a$in!* /er%t%nin!
et)1 /-a în)er)at /! 5ie e6(li)e $a'%ritatea 5en%$enel%r din NDE1
A)ea/t! i(%te"! eî în %(inia $ea )%$(let ne5%ndat!1 în ti$(ul
$%rii )lini şi* de)i* al NDE* du(! )u$ /-a )%n/tatat (rin inve/ti#ai
de laA%rat%r a)tuale* )reierul e/te li(/it de a)tivita ele)tri)! şi
$etaA%li)!1 Tra/eul ele)tr%en)e5al%#ra OEEFP în ti$(ul $%rii
)lini)e e/te (lat* % linie i"%ele)tri)! - e6(re/ie a ina)tivit!ii
)%rti)ale1 P%tenialele ev%)ate la nivelul trun)?iului )ereAral* în
)are /unt /ituai )entrii de )%ntr%l ai )ir)ulaiei şi re/(iraiei* /unt
de a/e$enea aA/ente1 Deşi a$ ur$!rit a)e/te a/(e)te în $ai
$ulte /ur/e* v%i lua dre(t #arant /tudiul ştiini5i) a$intit al NDE
e5e)tuat de Pi$ van L%$$el* (uAli)at* a$ $ai /(u/* în Lan)et
O+,,9P - revi/t! $edi)al! en#le"! )u (re/ti#iu ştiini5i)
internai%nal re)un%/)ut şi de)i* )u )ea $ai $are şan/! de
)rediAilitate1
Tra/eul EEF (lat şi (%tenialele ev%)ate aA/ente la nivelul
trun)?iului )ereAral 5a) (arte dintre )riteriile /tri)te* /taAilite (rin
le#i internai%nale (entru de)lararea $%rii unui %r#ani/$ u$an în
/ituaiile de re)%ltare a %r#anel%r (entru tran/(lant1
In )%n/e)in!* da)! te/tele e5e)tuate evidenia"! aAR/ena
a)tivit!ii )reierului în ti$(ul NDE* )ine $ai /e)ret! end%r5ineG Şi
ad$iând* (rin aA/urd* )! t%tuşi /-ar $ai de)ela % (re"en! a l%r*
de )ând a)e/te /uA/tane $%r5ini)e (r%du/e de %r#ani/$ (entru a
/e a(!ra de durere* au )a e5e)t şi vederea de lu$ini Hv%rAit%areI*
de tunele* de re$e$%rare a vieii tre)ute* Aa )?iar şi viit%areG
î$i (un şi $ie % întreAare )a şi )el%r )are atriAuie NDE
end%r5inel%r3 a)e/te /uA/tane /unt eliAerate în)%ntinuu în
%r#ani/$ de )!tre /ti$uli* )are (r%du) durerea1 De )e nu
#enerea"! e5e)te de ti( NDE de)ât în )%ndiiile $%rii )lini)eG
TreAuie nea(!rat /! tre)e$ (rintr-% $%arte )a /! ne #rati5i)e )u
e5e)tele l%rGQ
Şi* )ând )reierul a /u5erit le"iuni #rave* atât la nivel de )%rte6* )ât
şi de trun)?i )ereAral* )u$ /e întâ$(l! în trau$ati/$ele #rave* în
?e$%ra#ii* tu$%ri et)* )e /u(%rt neur%l%#i) $ai au )%nştiina şi
$e$%ria de )are /e 5a)e u" în NDEG
Jen%$enele din NDE /unt redate şi tr!ite în )%nI )in! $ult (rea
nuanat )a /! 5ie re"ultatul unei /i$`l /e)reii de end%r5ine1 Muli
/uAie)i a5ir$! )! li(/ii )uvintele (entru a e6(ri$a t%at! A%#!ia
de i$(re/ii I )are % tr!ie/)1
Multe din $!rturiile din NDE /e a(r%(ie I )%n)e(tele 5i"i)ii )uanti)e1
Ti$(ul şi /(aiul îşi (iei a))e(iunea )%$un!1 Lu$ea (âre t%at!
adunat! într-/in#ur (un)t1 T%tul e/te (re"ent în a)elaşi l%) şi în
a)el ti$(1 O /in#ur! (rivire înre#i/trea"! un )%ninut* )a ne)e/it!
%re (entru a 5i redat1 De(la/area în /(aiu e/te (r%(riu-"i/ %
de(la/are3 eşti a)%l% unde #ândeşti (%i vedea )eea )e îi
i$a#ine"i1 T%tul /e întâ$(l! du (rin)i(iul n%n-l%)ali"!rii din 5i"i)a
)uanti)!1 Fândi` e/te de a/e$enea )%n)%$itent! în $ai $ulte
(lan9 de%dat!1 Ee"i a)iunile din viaa ta tre)ut! )%n)%$itent
#ândurile şi )uvintele le#ate de a)ea a)iune* atât (r%(b )ât şi ale
)el%r )are au 5%/t i$(li)ai )%n)%$itent* a)elaşi ti$(* înele#i şi
tr!ieşti )%n/e)inele* nu nu$ai* a)iunil%r /!vârşite* dar şi ale
#ânduril%r şi )uvintel%r i (ri$ate în a)ele )ir)u$/tane1 Ee"i da)!
ai tratat /e$e )u dra#%/te* )u indi5eren! /au )u ur!1 C%n)%$itei
a)e/t%r tr!iri* ale (r%(riului eu )u )ele ale )el%rla in)lu"ând şi
(re"ena ta în a$intirile l%r e/te e6(li); de Pi$ van L%$$el (rin
inter)%ne6iunea )â$(uri )%nştiinei1
Cu a)e/te inter)%ne6iuni şi )u /enti$entul tr!it NDE )! t%tul nu
e/te de)ât un )â$( de ener#ie în )are e in)lu/ şi )are te
in5luenea"! atât (e tine* )ât şi (e )eila /unte$ în (lin! 5i"i)!
)uanti)!1 în (r%5un"i$ea /a* $ate nu e/te de)ât ener#ie* un va/t
)â$( de ener#ie în a t%tul e/te inter)%ne)tat1 Lu$ea e/te %
unitate )%erent!*
)are 5ie)are (arte e/te )%ne)tat! )u t%ate )elelalte şi %ri)e a)iune
e6er)itat! a/u(ra unei (!ri /e re5le)t! a/u(ra tutur%r1
în )iuda )%n)e(iil%r 5i"i)ii ne@t%niene* valaAil! (ân! în /e)%lul al
ele-lea* în virtutea )!r%ra lu$ea era 5%r$at! din entit!i /e(arate*
5i"i)a )uanti)! ne relev! % lu$e )%ntinu!* inter)%ne)tat! )au"al* în
/en/ul in5luentei re)i(r%)e* Aene5i)e /au d!un!t%are a tutur%r
(!ril%r )%$(%nente1 La nivel 5unda$ental e6i/t! % n%n-
/e(araAilitate1 Sunte$ )u t%ii (rinşi în (la/a Univer/ului* liAeri şi
interde(endeni în a)elaşi ti$(1 LiAeri /! 5a)e$ )eea )e vre$ şi
de(endeni de )%n/e)inele a )eea )e 5a)e$1 Ni$eni şi ni$i) nu
(%ate e6i/ta nu$ai (rin /ine1 E6i/t!$ )a deter$inare atât (r%(rie*
)ât şi a )el%rlali1 Du(! )u$ a$ $ai /(u/* de ai)i de)ur#e $area
n%a/tr! re/(%n/aAilitate 5a! de /e$eni* 5a! de $ediul a$Aiant şi
)%/$i)1 A)ea/ta (are /! /(un! şi le)ia (e )are ne-% d! NDE (rin
$!rturiile )el%r )e le-au tr!it1
T%ate /ur/ele v%rAe/) de /enti$entul de renaştere /(iritual!*
ieşind din NDE )u % n%u! vi"iune de/(re lu$e şi via!* du(! )u$
a$ di/)utat de'a1 Su(ravieuit%rii a)e/t%r eveni$ente /e înt%r) )u
% n%u! înele()iune* )u % n%u! Au)urie de a tr!i1 Jiina de lu$in!
/au rude* (!rini %ri (rieteni de)edai le relev! /en/ul e6i/tenei
l%r* )%n/e)inele urii şi vi%lenei* ale d%rinei de r!"Aunare 5a! de
/e$eni şi /e$ni5i)aia trat!rii )u iuAire a între#ului e6i/tent )a le#e
5unda$ental! a 5iin!rii Univer/ului1
Iat! % $!rturie a unui /u(ravieuit%r du(! % în)er)are de /ui)id -
înre#i/trat! de (/i?iatrul David R%/en O9C:DP3 HA$ re#!/it % n%u!
/(eran! şi un n%u /en/ al vieii1 A/ta de(!şeşte (uterea de
înele#ere a $a'%rit!ii %a$enil%r111 A$ tr!it un /enti$ent de
unitate )u t%ate lu)rurile şi de identi5i)are )u t%i %a$enii1 Du
renaşterea $ea /(iritual! e$(ati"e" )u /u5erinele tu tui 9
Su(ravieuirea $i-a înt!rit )redina )! viaa $ea are I r%/t111 a$
devenit )%nştient de relaia $ea )u Creat%rul
Pi$ van L%$$el ne /(une )! a ree6a$inat /u(l vieuit%rii $%rii
)lini)e )u NDE la di/tane de + şi - ari a )%n/tatat % (er/i/ten! a
n%ului )%$(%rta$ent în/uşi
Un e5e)t )iudat* dar inteli#iAil în )%nte6tul ui 5il%/%5ii /(irituale* îl
)%n/tituie /enti$entul )! Hdin)% e6i/t! % )un%aştere a %rdinii
univer/ale* a /en/ului viea (e )are %$enirea (are /!-l5i (ierdut
$er#ând (e % ) aut%di/tru)tiv!* a unui )%$(%rta$ent e#%i/t* a#rel
şi vi%lent* nu nu$ai 5a! de /ine* )i şi 5a! de natur!* a)eea
di$en/iune invi"iAil! (are /! 5ie în/)ri/! t% %di/eea %$enirii*
in)lu/iv $arile /ale )ata/tr%5e det $inate de înl!nuirea un%r
)au"e* (e )are* în virtui liAerului arAitru* nu vrea /! le evite1 S1 Fr%5
)itea"! )a3 lui Danni%n Brin<le> )%$uni)at de el în/uşi î$(reun!
Perr> şi M%%d> O9CCDP1
în /e(te$Arie 9C:D Brin<le> v%rAea la telei )ând* din )au"a unei
5urtuni* e/te ele)tr%)utat şi (ierde )un%ştina1 îşi revine du(! +- de
$inute la $%r în a)e/t ti$( i /-au 5!)ut 99: revelaii (rivind viit%i
A5ir$! Oîn 9CCDP )! CD T dintre a)e/tea i /-au adeverit*
$eni%nea"! )âteva eveni$ente de'a î$(linite3 )ata/tn de la
Cern%Aâl* r!"A%iul din Orientul Mi'l%)iu* )âşti#a ale#eril%r (entru
(reşedinte în SUA de )!tre Hun a)t%r* % i$a#ine de )%@A%> şi
iniialele RRI OR%nald Rea#an
Un /enti$ent întâlnit atât în NDE* dar şi în a /t!ri $%di5i)ate ale
)%nştiinei* e/te )el de )ertitudine* realitate a e6(erienei tr!ite1
E/te /enti$entul dat de de/)%(erirea* in)rediAil! (entru $intea
n%a/tr!* )! (%ate e6i/ta într-% alt! di$en/iune % lu$e de lu$in!*
de 5ru$u/ee* de (a)e* de 5eri)ire* (e )are nu le-a tr!it ni)i%dat! la
a)eeaşi inten/itate în )%r(ul 5i"i)* de de/)%(erire a $i/terului lu$ii*
v!"ut! din)%l% de învelişul e5e$er* de re#!/irea /en/ului vieii şi a
)%$uni)!rii Sinelui /!u )u Lu$ina Su(re$!* )u Sur/a1
Din relatarea de $ai /u/ a e6(erienel%r a(!rute în ti$(ul $%rii
)lini)e* )are la %ra a)tual! a devenit %Aie)t de /tudiu în )lini)i din
!ri )u in)%nte/taAil (re/ti#iu ştiini5i)* /e de/(rind % /erie de date
)are* )?iar da)! nu /unt /u5i)iente (entru a )%ndu)e la )%n)lu"ii
de5initive* %5er! t%tuşi % Aa"! lar#! de di/)uii şi i(%te"e de lu)ru1
E/te NDEe6(re/ia 5un)i%nalit!ii )reierului în)%n-diii li$it! de
via! i$(u/e de /t%(ul )ardi%re/(irat%rG
A$ v!"ut )! i(%te"a eliAer!rii de end%r5ine (rin an%6ie nu
întruneşte )%ndiiile (entru a 5i validat!1
S-a /(u/ )! NDE ar (utea a(!rea în 5a"a de tre)ere /(re (ierderea
)un%ştinei /au de revenire a )un%ştinei* de)i atun)i )ând ar
(er/i/ta în)! 5ra#$ente de )%nştiin! şi $e$%rie )a /u(%rt Ai%l%#i)
al a)e/t%r e6(eriene1
S-a veri5i)at (rin te/te )la/i)e )! NDE a(are )ând a)tivitatea
)reierului a în)etat* de)i ni)i la în)e(utul şi ni)i la /5ârşitul
$%$entului de (ierdere a )un%ştinei OS1 Parnia şi )%l1* +,,9; B1
Fre>/%n* +,,7; Pi$ van L%$$el* +,,2P1
într-% /)?e$! 5i#urativ! )red )! a$ (utea avea % înele#ere $ai
)%n)ret!1

Peri%ada de (ierdere a )%nştientei
Peri%ada de NDE
I$ediat du(! %(rirea )%$(let! a )%rdul I %(reşte şi )ir)ulaia
/ân#elui )u in/talarea unei i/)l( #l%Aale a )reierului1 M%nit%ri"area
a)tivit!ii eletr )%rti)ale /e 5a)e (rin EEF* )are îşi $ani5e/t! alu(
$edie du(! 8*D /e)unde şi a'un#e la linia de "er% în j /e)unde O&1
Ciute ş1a1* 9CC,; T1 M1 L%//a/%* 9CC+ )iti'i Pi$ van L%$$eL +,,9*
+,,2P1
Ca ur$are a a)e/t%r deter$in!ri /tudiate_ $i'l%a)e $%derne /e
(%ate )%n)?ide )!* în $%$ri i$(li)!rii )%nştiinei şi $e$%riei în
NDE* )reierii $ai e/te 5un)i%nal1 Arat! )a un )%$(uter /)%ilt (ri"!*
/(une in/(irat Pi$ van L%$$el şi 5%r$u( $ai de(arte )%n)lu"ii
/ur(rin"!t%are (entru )%n)e' ştiini5i)e a)tuale de/(re n%i1
Da)! )reierul e/te $%rt* du(! )u$ re"uli ^ a)e/te /tudii*
în/ea$n! )! e6(eriena din ti$(ul n$ )lini)e nu $ai e/te a
)reierului* )i a )%nştiinei1 A)'e %(inie % î$(!rt!şeşte şi S1 Fr%5
O+,,8P şi $ulii )%$entat%ri1
Cu$ (%ate )ineva /! 5ie )%nştient* )ând )rt5) e/te $%rt* /e
întreaA! L%$$elG Pentru a avea % e6(li5t /(une el* )u un $are
)ura' şi de$nitate (r%5e/i%nal! (entru un %$ de ştiin!* treAuie /!
renun!$ la )%n)e(ia tradii%nal! a ştiinei a)tuale )%n5%r$ )!reia
)%nştiina şi $e$%ria îşi au /ediul în )reier1 E/te % )%n)e(ie
nede$%n/trat! ştiini5i)* )i dedu/! (rin ar#u$ente indire)te1 Şi din
n%u* a)eleaşi %(inii /unt /u/inute şi de Stani/lav Fr%5 du(! D, de
ani de e6(eriene tran/(er/%nale* în )are /-au ve?i)ulat in5%r$aii
de/(re eveni$ente (etre)ute în alte (eri%ade i/t%ri)e* )%n5ir$ate
ulteri%r d%)u$entar şi a5late în relaie )au"al! )u /u5erina a)tual!
a (er/%anel%r i$(li)ate1
C%nştiina lu)rea"! inde(endent de )%r( şi e/te )a(aAil! /!
reali"e"e (er5%r$ane de )are )reierul nu e/te a(t1 Şi e/te
e6(li)aAil /! 5ie aşa1 Creierul e/te li$itat în ti$( şi /(aiu în ti$(
)e )%nştiina (are /! 5ie e6tin/! la Univer/* 5!r! li$ite de ti$( şi
/(aiu* aş ad!u#a eu1
C%nştiina* /(une Pi$ van L%$$el* (%ate lu)ra în alt! di$en/iune*
)%ntrar )%n)e(iil%r n%a/tre )%nveni%nale1 In a)ea di$en/iune /e
(%ate )%ne)ta )u )â$(ul )%nştiinei (r%(rii )a şi al alt%r entit!i1
Sunt inter)%ne6iunile univer/ale ale )%nştiinei1
C%ntinuându-şi di/)ur/ul anteri%r* L%$$el )rede )! a)tivitatea
reelei neur%nale în $%$entul #ândirii -5en%$en evideniat
înde%/eAi #raie RMN5* nu e/te % d%vad! %Ali#at%rie )! #ândirea
e/te şi (r%du/! la a)e/t nivel1 Nu e/te % de$%n/traie ştiini5i)!
5!)ut! în a)e/t /en/1 Şi )%ntinuând a)ea/t! idee* (entru a 5i $ai
)lar* v%i ad!u#a )! n%i nu )ule#e$ (rin ele)tr%"ii din )reier de)ât
nişte (%teniale ele)tri)e* )are )ir)ul! (rin 5iArele nerv%a/e* a'un#
la )reier şi /unt de)%di5i)ate în /en"aii de )ald* re)e* /unet* lu$in!
et)1 întrea#a lu$e de /ti$uli /e %(reşte la (%rile re)e(t%ril%r
/ituai la di/tan! 5a! de )reier1 Sti$ulii /unt )%di5i)ai în )urent
ele)tri) $%dulat în 5re)ven!* 5%r$! /uA )are* în /5ârşit* a'un# la
)r^b unde /unt de)%di5i)ai în )eea )e au 5%/t iniial - )uvi /unete*
i$a#ine et)1 In linia 5rânt!* )are e/te e6(r a)tivit!ii ele)tri)e a
)reierului* nu e/te ni)i % şan/a a /e/i"a un #ând* un )uvânt* %
i$(re/ie* da)! vreri 5a)e$ u" de $intea n%a/tr!1 Şi t%tuşi*
)%nştiina Hştie tradu)! a)e/te /e$nale ele)tri)e în A%#!ia de
in5%r$ /enti$ente* i$(re/ii* )are de5ine/) univer/ul n% (/i?i) şi
intele)tual1 Şti$ şi )u$ /e (r%du) a)eşti )un )are traver/ea"!
în)%ntinuu /i/te$ul n%/tru ner Şti$ $ulte de/(re )?i$ia /a*
de/(re /u(%rtul anat%i de/(re #ene"a /a e$Ari%nar!1 Dar nu şti$
la )e nivt inte#rea"! )%nştiina3 at%$i)* $%le)ular* )elular1 Şi at) şi
$%le)ulele şi )elulele /unt în )%ntinu! /)?i$Aare1 9 un an ave$
de'a în n%i % #arnitur! )%$(let n%u! de at) $%le)ule şi )elule1
C%nştiina n%a/tr! (are /! r!$ân! a)eeaşi1 Cu$ /e 5a)e tran/5erul
de in5%r$aie de la at%$ la altul* de la % $%le)ul! la alta* de la %
)elul! veRla una n%u!* da)! )ea n%u! nu /-a n!/)ut* )ând )ea vt
de'a a $uritGQ Şi-% la/! (rin te/ta$entGQ întreAarea i e/te valaAil!
şi (entru neur%nii din ?i(%)a$(* )are c /u(%rtul $e$%riei1
Ni)i )u )?i$ia )reierului nu /t!$ $ai Aine1 $ai /(u/* %ri)e rea)ie
)?i$i)! e/te unive)t%rial!* ar^ /en/ unidire)i%nal* dar #ândirea
e/te (lurive)t%r şi )?iar )%n)%$itent! ade/e%ri1 Sunt antrenate
/i$u $ai $ulte )ir)uite nerv%a/eG Pr%AaAil* dar nu$ai de i ave$
nev%ie* )el al ideii (e )are % ur$!ri$1
E/te 5!r! înd%ial! )! în )ea $ai $are (ar ti$(ului ne $%Aili"!$
5i"i) şi $ental din (r% iniiativ!* la % intenie1 A )ui e/te intenia* a
$ea SM )reieruluiG Cu$ (%ate )reierul /! aiA! % iniiativ! )a eu /!
vreauG Şi atun)i unde e/te /ediul inteniei
eului $euG Şi )ine /unt euG TreAuie /! ad$it )! eu nu (%t 5i de)ât
)%nştiina $ea* )are #uvernea"! )reierul $eu* /e e6(ri$! (rin el*
dar nu /e identi5i)! )u el şi nu /e li$itea"! la el1 C%nştiina* )red
eu* e/te in/tana )are diri'ea"! a)tivitatea )reierului atât
)%nştient!* )ât şi in)%nştient!1 C%nştiina îşi /ele)tea"! reelele
neur%nale* (rin )are treAuie /! /e e6(ri$e şi )red )! ale#e şi
)?i$ia* de )are are nev%ie (entru a /e e6(ri$a1 Aşa ne-a$ (utea
e6(li)a* /(re e6e$(lu* $edi)aia di5erit! din de(re/ie1 E/te în)!
%A/)ur! e6(li)aia anti)i(!rii r!/(un/ului reelei neur%nale a)tivat!
de intenie /au /ti$ul e$%i%nal* )a şi )u$ ar avea un
H(re/enti$entI OD1 M1 Bier$an* +,,+P* )a şi )u$ /-ar )%n5runta
d%u! in/tane3 )%nştiina şi reeaua neur%nal! a)tivat!111
Fraie )%nştiinei ave$ % i$a#ine a lu$ii )%erent!* liniar! şi nu
/e)venial!* aşa )u$ e/te (er)e(ia* nu /in)%(at!* înt%rt%)?eat! şi
întreru(t!* aşa )u$ e/te /u(%rtul /!u anat%$i)1 Ave$ % i$a#ine
)%l%rat! a lu$ii* deşi at%$ii n-au )ul%are* nu /unt ni)i )al"i* ni)i
re)i* nu (r%du) ni)i #ânduri* ni)i /enti$ente* )i d%ar )%n5i#uraii
anat%$i)e1 E6(li)aia 5%r$!rii de /i/te$e* a )!r%r 5un)i%nalitate
re(re"int! $ai $ult de)ât în/u$area (!ril%r )%$(%nente* nu
(%ate e6(li)a #ândirea1 E/te % /i$(l! a5ir$aie* 5!r! /u/inere
)%n)ret!1 Stru)tura nu e/te % )%ndiie /u5i)ient! (entru a e6(ri$a
viaa şi #ândirea1 Ti$( de 7 $inute* du(! în)etarea vieii* t%ate
)elulele n%a/tre* in)lu/iv neur%nii /unt în)! vii1 Ce li(/eşte (entru a
adu)e viaa îna(%iG T%)$ai viaaQ
Or#ani/$ul n%/tru e/te un an/a$Alu de $ulte $iliarde de )elule
)u şi $ai $ulte $iliarde de rea)ii (e /e)und!* du(! )u$ /-a $ai
/(u/1 Iar în t!)erea re(au/ului $eu* nu a/)ult de)ât111 t!)erea* nu
aud şi nu /i$t* /au )el (uin* în $%d n%r$al nu ar treAui /! /i$t
ni)i una din $iliardele de $iliarde de rea)ii I )elulele $ele1
C%nştiina e/te )ea )are )%n5er! )%erel 5un)i%nal! a a)e/tui i$en/
an#rena' 5un)i%nal1 L%$' )rede )! rea)iile )?i$i)e şi in5lu6ul
nerv%/ nu )%n/trl de)ât H)!r!uşiiI )%nştiinei şi ai $e$%riei1
C%nştiini $e$%ria* /e întreaA! el* /unt (r%du/ul /au re(re"l
$%di5i)!rile )%ntinuie ale )â$(uril%r de 5%t%niG Pe 5%t%nii H)!r!uşiiI
)%nştiineiG R%#er Penr%/e O9CC8P ^ de (!rere* (rivit%r la )reier* )!
e/te in/u5i)ient (entu e6(li)a )%nştiina1 A)eeaşi %(inie % are şi
Si$%n Ber<%9 O9CC:P* )are a5ir$! )! întrea#a $e$%rie a unei vie`
)%nştiina nu (%t 5i /t%)ate nu$ai în )reier1
E6(erienele din ti$(ul $%rii )lini)e* /(un )%$entat%rii* (un în
$are di5i)ultate ştiinele a)ru da)! v%r /! e6(li)e )%ne6iunile
)%nştiinei )u )ea a u (er/%ane de)edate* )are (%t tran/$ite
in5%r$aii* al )î' )%ninut e/te )%n5ir$at de NDE1 E/te di5i)il de a
e6(lb în ulti$a in/tan!* (re"ena %ri)!rei in5%r$aii re)e(9 în
)%nştiin!* într-un $%$ent în )are )reierul nu 5un)i%nea"!1 Un
/)urt e6e$(lu1
în ti$(ul NDE un /uAie)t din l%tul lui Pi$ L%$$el /e întâlneşte )u
un ne)un%/)ut )are a venit întâ$(ine1 îi /(une )! e/te tat!l /!u*
)are $uri/e în r!î înainte )a /uAie)tul /! /e na/)!1 I /e arat! $ai
tâi 5%t%#ra5ia a)e/tuia şi % identi5i)! )u (er/%ana întâlnit NDE1
In5%r$aia era de)i )%re)t!1
Ştiina treAuie* $ai $ult* are %Ali#aia /! e6( )u$ /e înre#i/trea"!
a)e/te in5%r$aii într-% $e$%ri % )%nştiin! 5!r! )reier şi de unde
vin a)e/te in5%r$ Cea $ai /i$(l! e6(li)aie )%n/t! în ne#area
5en%$en în )iuda tutur%r evidenel%r /au în eludarea l%r1 $are
?âtru a re)en"at într-% )arte t%ate de/)%(er şi inveniile )a avi%nul
şi altele* )are au 5%/t ne#ate a)ade$iile )!r%ra le-au 5%/t (r%(u/e1
Şi (entru a cn)?eia %(ti$i/t a)e/t )a(it%l )u i$(li)aii
e6tra%rdinare* nu nu$ai de %rdin )%#nitiv* )i şi ştiini5i)* /%)ial şi
/(iritual* /e (%ate /(une )! /e %A/erv! % tendin! %(ti$i/t! de
a(r%(iere a un%r %a$eni de ştiin! de terit%riul /en/iAil şi /uAtil al
ulti$ei n%a/tre )!l!t%rii1
A$ )ertitudinea )! a)u$ularea 5a(tel%r* a datel%r de %A/ervaie
din a)e/t /(aiu invi"iAil* va 5%ra în )ele din ur$! (%rile
)un%aşterii /! /e de/)?id! /(re di$en/iunea /(iritual!* ne)e/ar!
rede/)%(eririi de )!tre 5iina u$an! a Sur/ei /ale şi a /en/ului
e6i/tenei /ale1

CAPITOLUL 8
LECdIILE PSI&OLOFIEI TRANSPERSONALE
P/i?%l%#ia )la/i)! /e %)u(! de /tatutul (re"ent al unei (er/%ane*
evideniind (rin te/tele de )are di/(une IU-ul* EU-ul*
te$(era$entul* tendinele* (redi/(%R"iiile* $e$%ria* atenia et)1
E6a$inarea (er/%anei /e 5a)e în )%ndiiile unei )%nştiine n%r$ale1
E6i/t! în/! şi % $%dalitate de e6a$inare în )%ndiii de /tare
$%di5i)at! a )%nştiinei1
Stani/lav Fr%5* (r%5e/%r* )er)et!t%r în d%$eniul (/i?iatriei* /taAilit
în SUA* unul din 5%ndat%rii A/%)iaiei Internai%nale Tran/(er/%nale*
şi-a dedi)at întrea#a a)tivitate de (e/te D, de ani /tudiului )lini) şi
de laA%rat%r al $ani5e/t!ril%r* )are a(ar în ti$(ul /t!ril%r
$%di5i)ate ale )%nştiinei1 E/te )reat%rul $et%dei de indu)ie a
a)e/t%r /t!ri (rin re/(iraia ?%l%tr%(i)! O9CC+P de unde şi
denu$irea de /t!ri ?%l%tr%(i)e1 Nu$er%a/ele lu)r!ri ştiini5i)e şi
$%n%#ra5ii* în )are îşi (re"int! re"ultatele şi )%n)lu"iile /ale* /unt
)%ntriAuii $a'%re şi %ri#inale în i$(unerea şi de"v%ltarea
(/i?%l%#iei tran/(er/%nale1
Te?ni)a re/(iraiei ?%l%tr%(i)e* în/%it! de % $u"i)! /(e)ial
/ele)tat!* e/te lar# utili"at! în )%ndiii de laA%rat%r în întrea#a
lu$e* in)lu/iv la n%i în ar!1
Da)! e6a$enul (/i?%l%#i) )la/i) re(re"int! % $et%d! de e6(l%rare
(rintr-% /e)iune verti)al! a /tatutului (/i?i) a)tual* $et%dele
(/i?%l%#iei tran/(er/%nale
re(re"int! % in)ur/iune (e %ri"%ntal!* )are tran/ali a)tualitatea
(er/%anei re/(e)tive re#re/ând întli tre)ut an)e/tral înre#i/trat
(r%AaAil* )u$ /(unea Muni ar?eti(urile din in)%nştient1
Cu %)a"ia trainin#ului e5e)tuat la n%i în ar! la a/i/tat la
$ani5e/t!ri in)rediAile tr!ite de unele (er/^bi în /tare de )%nştiin!
$%di5i)at!1
Ceea )e 5ra(a era în (ri$ul rând )ara)terul` ne%Aişnuit3 #e/turi*
$iş)!ri* )%nt%r/i%n!ri şi atitvi anti#ravitai%nale ale )%r(ului* tr!iri
%niri)e /au e6t) în/%ite de % $i$i)! ade)vat!1 T%ate a)e/tea au
)!i un /en/ aAia la /5ârşitul şedinel%r )ând* 5ie)are dinar i$(li)ai*
au detaliat e6(erienele tr!ite1 S(re e6e$(l (er/%an! )are şi-a
d%rit* dar nu a (utut avea )%(ii* a r /i$A%li) % naştere )u $ulte din
$ani5e/t!rile )un%/i ale travaliuluiQ Jru/trarea de a nu avea )%(ii*
re5ii în in)%nştient a 5%/t (ur'at!* derulat!* eli$inat! M deter$inarea
unei naşteri /i$A%li)e1 Ali /uAie)i ii v!"ut (!rinii /au Auni)ii
de)edai venind /(re ei şi dâi i le /5aturi utile (entru via!* alii au
5%/t întâ$(inai 9 entitate de lu$in! şi în 5aa )!reia au avut tr!iri
e6ti /au #e/turi de /$erenie şi de în)?inare1
în %(era /a* Stani/lav Fr%5 relatea"! ev%)i de /)ene Htr!iteI de
elevii /!i în ali ti$(i i/t%ri)i* I tran/#re/ea"! Ai%l%#ia l%r a)tual!1
Eveni$entele ev)l şi )are au 5%/t înre#i/trate d%)u$entar* au (uti
)%n5ir$ate* altele vi"au în/! e(%)i rev%lute din i/l Terrei1 E/te
intere/ant )! $ulte din eveni$entele t' atun)i aveau % relaie de
ti( )au"â-e5e)t )u a5e)tul a)tuale ale (er/%anel%r şi a)e/te
)%n/tat!ri i-au (e' lui Fr%5 /! %Ain! vinde)!ri ale un%r A%li (/i?i)e
#rai /! e$it! i(%te"e (r%(rii (rivind i/t%ria %$ului în diil )%ne6iune
)u )ea a C%/$%/ului şi )u Ai%l%#ia /a1 Eveni$entele )u i$(a)t
a/u(ra (/i?i)ului u$an (ar /! la/e en#ra$e indeleAile în
/tru)turile ar?eti(ale în/)ri/e în /uA)%nştientul n%/tru şi /!
#enere"e % (at%l%#ie a )!rei %ri#ine e/te di5i)il de /e/i"at de
$edi)ina )la/i)!1 Ştiina a)ade$i)! nu are in/tru$entele ne)e/are
)uanti5i)!rii l%r şi* în )%n/e)in!* ad%(t! % atitudine de i#n%rare /au
de ne#are1 Dar e6i/tena l%r* du(! )u$ vede$* e/te relevat! /uA %
5%r$! /i$A%li)! la nivelul )%nştiinei ?%l%tr%(i)e* du(! )u$ %
nu$eşte Stani/lav Fr%51
Sunt 5%arte i$(%rtante de reinut tr!irile relatate de $uli /uAie)i
a5lai în re#re/ie (/i?i)!* tr!iri )are a$inte/) de e6(erienele
$i/ti)e* de e6(eri$entele din ti$(ul /t!ril%r $%di5i)ate ale
)%nştiinei indu/e 5ar$a)%)?i$i) şi de e6(erienele din ti$(ul
$%rii )lini)e ONDEP1 în t%ate a)e/te e6(eriene /unt (re"ente
/enti$entul de unitate* de )%nt%(ire )%nştient! )u întrea#a
ener#ie a Univer/ului* întâlnirea )u % 5iin! de lu$in!* /enti$entul
de Aeatitudine* de )ertitudine a e6i/tenei unei alte realit!i de)ât
)ea $aterial!* % realitate /(iritual!1
E/te /e$ni5i)ativ* (entru inter(retarea a)e/t%r relat!ri* 5a(tul )!
nu /-a re$ar)at ni)i % in5luen! a )%n)e(iil%r reli#i%a/e ale a)e/t%r
/uAie)i a/u(ra )%ninutului tr!iril%r l%r1 De alt5el* da)! e/te
adev!rat )! $uli /uAie)i )u % $%tivaie (r%5und reli#i%a/!* au
avut e6(eriene $i/ti)e* a)ea/ta nu e/te % )%ndiie %Ali#at%rie*
5iind a))e/iAile în )%ndiiile )%nştiinei $%di5i)ate* 5!r! i$(li)area
reli#i%a/!* aşa du(! )u$ v%$ vedea $ai de(arte1
C%n)lu"iile /tudiil%r lui Fr%5 /unt )%n5ir$ate de $uli ali
)er)et!t%ri )a 0ennet? Rin# O9CCCP* Bru)e Fre>/%n O9CC-P* Stanle>
0ri((ner O9CC8P ş1a1
A/e$enea tutur%r )el%r )are /-au )%n5runtat )u di5i)ultatea de a
e6(li)a re"ultatele a)e/t%r e6(eriene* (rin )%n)e(tele a)tuale ale
ştiinei* S1 Fr%5 /uAlinl ne)e/itatea de revi"uire a $%dului n%/tru de
înele#e_ naturii )%nştiinei* a relaiei )u )reierul şi $ateria1
Se ştie )! n%i 'u)!$ un r%l în i/t%ria lu$ii 5al )are* )el (uin a)u$*
di/(unând de % alt! )un%aşterii treAui /! ne a/u$!$
re/(%n/aAilitatea1
Ei"iunea /i$(li/t!* de /e)%l al ele-lea a/ii $ateriei (are /! 5ie
de(!şit!1 Studii* )are vin din /ur/l % ate/tare ştiini5i)!* în)e( /!
dea )âşti# de )au"! /(iritQ în di/(uta )u $ateria1
Du(! )u$ a$ e6(li)at în )a(it%lul (re)edent a5ara e6(erienel%r
din ti$(ul re#re/iei (/i?i)e indl e6(erienele din ti$(ul $%rii
)lini)e (ledea"! în a%l /en/* (entru e6i/tena unei di$en/iuni
/(irituale ete' )are tran/)ende e5e$eritatea )%ndiiei tere/tre1
Brian L1 Wei// e/te (r%5e/%r de (/i?iatrii Centrul Medi)al M%unt
Sinai din Mia$i1 El e/te auti' $ai $ult%r lu)r!ri în )are de/)rie
e6(eriena şi re"uli ne%Aişnuite %Ainute în (ra)ti)a tera(euti)!
(rin $ei de re#re/ie şi de (r%#re/ie tran/(er/%nal!1
Ple)ând de la (re$i/a )!* în eternitatea ti$( %$ul tr!ieşte %
/u))e/iune de viei* în )are /e (!/tr e6(eriena a)u$ulat! de la %
via! la alta* în)!r)a in5%r$ai%nal! a uneia )%ndii%nând (e
)elelalte* nu$ai )a de/tin Ai%l%#i) şi /%)ial şi )a ev%luie /(irit dar
şi )a (at%l%#ie* B1 L1 Wei// 5%l%/eşte re#re/ia (/i (entru a a'un#e la
)au"ele din tre)ut ale /u5er a)tuale1
Si$(la ev%)are* adu)ere în )%nştiina a)i a a)e/t%r )au"e* /(une
Wei//* e/te /u5i)ient! (ent indu)e vinde)area1 Mai $ult* (r%#re/ia
în vieile viii ale (a)ienil%r /!i îi (er$ite lui Wei// /! Hvad!I variai'
e6i/teniale* )are /unt deter$inate de )%nduita din 9 a)tual!1
A)ea/t! aA%rdare t%tal ne%rt%d%6! în ra(%rt de $edi)ina )la/i)! şi
de ştiina %5i)ial! ne adu)e în atenie a)tivitatea )%n)ret! a unui
$edi)* %$ de ştiin! şi (ra)ti)ian )u re"ultate (al(aAile )e nu (%t 5i
ni)i ne#ate şi ni)i i#n%rate1 Ştiina a)tual! îi r!$âne )a şi lui
Stani/lav Fr%5* indi/)utaAil dat%are )u % e6(li)aie la )are % %Ali#!
re/(e)tul (entru /ine şi adev!r1
De alt5el* (r%5e/%rul Wei// în/uşi a 5%/t în#ri'%rat de i$(a)tul (e
)are îl v%r avea de/)%(eririle /ale a/u(ra ştiinei a)ade$i)e1 Reiau
$!rturi/irea /a3 HEra$ entu"ia/t* ui$it şi în5ri)%şat1 Cine %are $!
va )redeG Oare )redea$ eu în/u$iG Era$ neAunG111 Mi-era tea$!
)! v%i 5i e6)lu/ din )%$unitatea (/i?iatri)!* dar era$ din )e în )e
$ai /i#ur )! )eea )e /)ria$ era adev!rat1I OSa$e S%ul* Man>
B%die/* +,,2* tradu/! la editura J%r [%u* în +,,8 - A)elaşi /u5let*
$ai $ulte tru(uriP1
Per/%nal* /unt )%nştient* )! t%t )eea )e nu /e în/)rie în d%#$a
ştiinel%r a)ade$i)e* /unt )%n/iderate /i$(le aAeraii* 5ante"ii1 Şi
(entru $ine /unt de înele/1 Ni$eni nu (%ate înele#e % n%iune*
un )%n)e(t* nu (%ate e5e)tua % %(eraie $ental!* da)! nu di/(une
de #ena ne)e/ar!1 E/te indi/)utaAil )! in5%r$aia în d%$eniul
/u(u/ di/)uiei e/te % )%ndiie ne)e/ar!* dar nu /in#ura1
Predi/(%"iia (entru un d%$eniu /au altul de )un%aştere
(re/u(une şi un /u(%rt Ai%l%#i)* e6(ri$at (rin reelele neur%nale
ne)e/are1 în)linaiile /(re literatur!* 5il%/%5ie* $ate$ati)! et)1 /unt
de(endente de a)e/te reele neur%nale a(te /! (r%)e/e"e a)e/te
in5%r$aii1
Şi (entru )! #!/e/) în )artea lui Wei// % $inunat! )%ne6iune )u
5en%$enul Ii/u/ )%$entat şi ai)i* v%i reda )%ninutul unei re#re/ii
(/i?i)e la )are /-a /u(u/ el în/uşi şi al altei şedine de re#re/ie
indu/! unei (a)iente r%l%/indu-$!* de lu)rarea a$intit! $ai
înainte1
Cu +,,, de ani în ur$! era 5iul unei 5a$ilii A%t din Ale6andria1 îi
(l!)ea /! 5re)vente"e (e e/enieni şi< #ru(uri /(irituale* )are tr!iau
(rin #r%tele deşerll dintre E#i(t şi Iudeea1 Intr-% a/t5el de )!l!t%rie
întâir< un tân!r )u % vâr/t! $ai $i)! de)ât a /a şi 5%arte inteli'5e
Au $er/ î$(reun! în vi"it! la a)e/te #ru(uri /(iriti ti$( de % lun!
d%r$ind /uA )erul liAer1 Tân!rul înt'l şi-a în/uşit $ult $ai re(ede
înv!!turile a)el%r #ruA /(irituale de)ât )el )e îl întru)?i(ea"! (e
aut%rul a/t!"i1
Ti$(ul a tre)ut1 Aut%rul a devenit un înv!l (rin $%ştenirea de la
(!rini* un %$ A%#at1 A'unşi târ"iu )u treAuri în Ieru/ali$* a5l! de
un raAin )are a2 $are in5luen! a/u(ra %a$enil%r1 L-a v!"ut a(%i
)%l (e dru$ul /(re F%l#%ta1 A reali"at )! e/te ve)?iul (rieten1 Era
(rea târ"iu )a /!-l $ai (%at! a'uta1 Di/(u ' în/! de (%/iAilit!i
$ateriale i-a a'utat ulteri%r (e di/) i /!i şi 5a$ilia lui li/u/1
E/te intere/ant )! a)elaşi e(i/%d e/te v!"ui re#re/ie ?i(n%ti)! atât
de Wei//* )ât şi de % (a)ie' /a* Ei)t%ria* )are e/te 5i"i)ian* $e$Aru
al A)ad` de Ştiine şi l%)uieşte în Man?atan1 Ea are % (%
/ur(rin"!t%are1
Are vâr/ta de D, de ani şi e/te #rav A%lnav! d $uli ani de un
)an)er al )%l%anei verteArale )u ) $ari* (e )are le a$eli%rea"! )u
/uA/tane $%r5ini)e
Re)ur#e şi la trata$entul (rin $et%da de re; ?i(n%ti)! a dr1 Wei//1
Şi iat! )e relatea"! în ti$(ul /t!rii de re* indu/!3
Tr!ia lân#! Ieru/ali$ (e ti$(ul lui li/u/1 E !ran /!ra)* vân'%/* dar
Alând* /en/iAil 5a! de anini (!/!ri1 Avea % )a/! de le$n la
$ar#inea unui drui 5a$ilie )%$(u/! din el* /%ie şi % 5ii)!1 Jii)a de
atun)i e/te (r%(ria 5ii)! de a)u$ a Ei)t%riei1
într-% "i #!/eşte în dru$ % turturea )u ari(a r!nit!1 Se aşea"! în
#enun)?i (entru a-i veni în a'ut%r* dar în a)elaşi ti$( (e dru$ul
re/(e)tiv tre)ea un )ar r%$an din #arda (alatului* iar )ei )e
)%ndu)eau )arul au 5%/t deran'ai de 5a(tul )! a)el %$ /i$(lu
/t!tea în dru$ul l%r1 L-au l%vit )u 5urie 5ra)turându-i $ai $ulte
verteAre* i-au dat 5%) )a/ei şi i-au u)i/ /%ia şi 5ii)a1
R!$âne un in5ir$ )are /e de(la/a #reu d%ar )u /(ri'inul unui
Aa/t%n1 în5rânt $%ral şi 5i"i) /e a)iuea"! (e lân#! te$(lul din
Ieru/ali$* ?r!nindu-/e )u le#u$ele (e )are şi le )ultiva /in#ur1
într-% "i aude de/(re un raAin* )are v%rAeşte $uli$il%r şi vinde)!
A%li #rele1 Deşi /e de(la/a #reu* a 5!)ut t%tuşi un dru$ lun# (entru
a a/i/ta la Predi)a de (e Munte1
Ar!ta 5i"i) atât de r!u în)ât )ei de lân#! raAin l-au alun#at1 S-a
a/)un/ du(! un tu5iş1 Ii/u/ O/au [e/?ua )u$ i /e /(unea în li$Aa
ara$ai)!P îl vede şi )u % $are )%$(a/iune l-a (rivit în %)?i
/(unându-i3 HNu (le)a de(arteQI1 Du(! a/)ultarea (redi)ii /e
înt%ar)e în )alea lui )u /u5letul $ân#âiat de (rivirea (lin! de iuAire
a lui Ii/u/1
A d%ua %ar! l-a "!rit (e Ii/u/ ur)ând dealul F%l#%tei )?inuit şi
în/etat /uA (%vara #rea a )ru)ii de le$n1 îndurerat* în)ear)! /!-i
%5ere % Aati/t! î$AiAat! în a(! (entru a-şi u$e"i Au"ele1 Dar Ii/u/
tre)u/e de'a de el )ând l-a (rivit (e a)e/t Aiet !ran )u % Hin5init!
)%$(a/iune in (rivireI1 J!r! )a Ii/u/ /!-i /(un! un )uvânt* !ranul
i-a înele/ $e/a'ul3 HAşa treAuie /! /e întâ$(leI1
Se vede a(%i (lân#ând în ?%?%te /uA % (l%aie t%renial! la /)urt
ti$( du(! r!/ti#nirea lui Ii/u/1 Ju/e/e /in#urul %$ )are îl
înele/e/eQ111
Şi dintr-%dat!* în ti$( )e (%ve/tea* Ei)t%ria5e /en"aia de H)urent
ele)tri)I )are /e (r%(a#! din vel )a(ului de-a lun#ul )%l%anei
verteArale1 îşi /i$te Al /(atele dre(t1 Nu $ai e/te in5ir$! ni)i ea
şi111 ni)i Ai'i !ran )are a a/i/tat la r!/ti#nirea lui li/u/1 A)e/ta a 3^
darul lui li/u/ (entru a)e/t ne5eri)it întâlnit în )aii (entru 5iina )e
/e nu$ea a)u$ Ei)t%ria* du(! +,,O9 aniQ
HUiteQ UiteQI i(! ea în)e(ând /!-şi $%Ailii /(atele şi /! dan/e"e
5!r! ni)i % durere1 Şi /(une I de(arte (r%5e/%rul Wei//* $art%r la
eveni$ent3 H I (lân#eau1 Şi eu în/u$i avea$ %)?ii (lini de la)ril
Wei// adu)e )a $!rturie a a)e/tei vinde)!ri ine6(li)al du(!
)an%anele ştiinei n%a/tre $edi)ale* t%$%#r)l şi alte inve/ti#aii*
)are ar!tau % di/tru)ie #raab verteArel%r1 HCu$ va e6(li)a a)e/t
5i"i)ian* %$ de şti )eea )e t%)$ai /-a întâ$(lat în viaa eiGI A
#ândit W' în a)el $%$ent şi in)lu/iv n%i* )itit%rii /!i1
Jil$ul vieii tr!it de Ei)t%ria în ti$(ul re#r a $ai revelat în)! un
ele$ent e6tre$ de i$(re/i%r )%n5ir$area (entru Wei// a
e(i/%dului întâlnirii )u ` în ur$! )u +,,, de ani* aşa )u$ îl tr!i/e şi
în (r%(ri re#re/ie1
HTe-a$ v!"ut a)%l%1I îi /(une Ei)t%ria lui We
HUndeGI
Hîn Ieru/ali$1 Când li/u/ $er#ea /(re )ru)e* % (er/%an! de va"!I1

HCe (urta$GI
HO r%A!I1 Şi $ai de(arte îi de/)rie a$!nunt` identi5i)are* )are i-au
(er$i/ lui Wei// /!-şi )%n5ii vi"iunea /a din (r%(ria re#re/ie1
Şi de )e nu ar (utea 5i a)ea/t! )%in)iden! a d%u! tr!iri din ti$(ul
re#re/iei şi un ar#u$ent (ledant (entru i/t%ria atât de $ult
di/)utat! a/t!"i a lui Ii/u/GQ
în )%n)lu"ie la )ele e6(u/e* e6(eri$entele tran/(er-/%nale tr!ite în
ti$(ul un%r /t!ri $%di5i)ate ale )%nştiinei* indu/e (rintr-%
diver/itate de $i'l%a)e )u$ /unt )ele 5ar$a-)%)?i$i)e* re/(iraia
?%l%tr%(i)!* ?i(n%"a* inv%)!rile /au )?iar in/talarea /(%ntan!* ne
/u#erea"! (re"ena unui terit%riu din 5iina n%a/tr! )are (ledea"!
(entru e6i/tena unei di$en/iuni /(irituale* )%$(re?en/iAil!* la %
alt! /)ar! a ti$(ului şi i/t%riei şi (rintr-% alt! de5inire de )%n)e(te
i#n%rate de ştiina %5i)ial!1 A % ne#a )u ve?e$en! a/e$enea lui
Ri)?ard Da@<in/ OT?e F%d Delu/i%n* +,,8P şi a $ult%r alt%ra
în/ea$n! a l!/a un /(aiu în )are /e v%r e6er/a în )%ntinuare
al!turi de reli#iile )la/i)e şi % $uli$e de idei şi $entalit!i
di"idente )u )%n/e)ine (entru %$ din )ele $ai ne5eri)ite1
S! ne adu)e$ a$inte )! ni)i Falilei şi ni)i De/)arte/* 5%ndat%rii
$et%d%l%#iei ştiinel%r* nu au e6)lu/ di$en/iunea /(iritual!* )i
d%ar au 5!)ut %A/ervaia )! nu (%ate 5i $!/urat!* )uanti5i)at!
(entru a /e /u(une ri#%ril%r )erute de $et%d%l%#ia ştiini5i)!1
De/)arte/ la/! ştiinei /ar)ina de a /e %)u(a nu$ai de $aşin!ria
n%a/tr! 5i"i)!* în )ei (e/te 2,, de ani )are au tre)ut de atun)i*
%)u(ându-/e nu$ai de /uA/tratul )%n)ret al e6i/tenei* ştiinele au
i#n%rat tre(tat /(iritul (ân! la ne#area /a t%tal!1 Ai)i ne a5l!$
a/t!"i* dar în $%d (arad%6al în)e(e$ /! 5i$ (re/ai de a)u$ularea
a % /erie de date* )are ne a$inte/) t%t $ai (re#nant de e6i/tena
în Univer/ şi a alt)eva* )are nu (%ate 5i redu/ d%ar la 5i"i)a şi
)?i$ia /uA/tanei1
A i#n%ra rau în/ea$n! şi a nu e6i/ta1
CAPITOLUL :
STĂRILE MODIJICATE ALE CONŞTIINdEI
St!rile $%di5i)ate ale )%nştiineiV* nu$ite şi /t!ri inter$ediare /au
(arti)ulare* (%t 5i de5inite a)ele i(%/ta"e în )are )%ntr%lul rai%nal
al )%nştiinei e/te )%$utat (e un alt re#i/tru de (er)e(ie* de)ât
)el )%$un1
Pe terenul l%r /-a e6er/at % întrea#! i/t%rie* de la )redinele
$a#i)e* (ra)ti)ile şa$ani)e* tradiiile /(irituale %rientale (ân! la
tr!irile $i/ti)e1 Ne%(lat%ni)ienii şi al)?i$iştii nu erau ni)i ei /tr!ini
de Aene5i)iul (entru )un%aştere a a)e/t%r /t!ri $%di5i)ate ale
)%nştiinei1
In lu$ea $%dern!* /t!rile $%di5i)ate ale )%nştiinei 5a) %Aie)tul
(re%)u(!ril%r univer/itare şi /unt /tudiate în laA%rat%r du(!
)riteriile $et%d%l%#iei ştiini5i)e* înde%/eAi du(! de"v%ltarea (e
)are au )un%/)ut-% (rin )er)et!rile lui Stani/lav Fr%51
Cu t%ate a)e/tea d%$eniul nu e/te /u5i)ient )un%/)ut* )%di5i)at*
)lari5i)at de )!tre ştiinele a)tuale* $%tiv (entru )are a(ar $ulte
er%ri în inter(ret!rile )e i /e dau1
Ca şi de5inirea )%nştiinei în /ine* şi /t!rile $%di5i)ate ale a)e/teia
/unt % (r%v%)are (entru ştiina a)ade$i)!* de%are)e nu li /e (%t
/taAili )%relaii ştiini5i)e (re)i/e1 Mai e6a)t* deşi (%t 5i re(r%du/e în
laA%rat%r* nu /e (%ate d(5ini îa ter$eni ştiini5i)i /ur/a
$ani5e/t!ril%r
J%l%/irea )el%r d%i ter$eni de )%nştiin! şi )%nştient! în a)elaşi
te6t e/te de(endent! de /%li)itarea )%ninutului e6(ri$at1
)are a(ar în ti$(ul a)e/t%r /t!ri1 A$ $ai /(u/* a 99 )eea )e nu ne
(ute$ în)! e6(li)a nu în/ea$n! )! u H)evaI nu e6i/t!1
In)lud în /t!rile $%di5i)ate ale )%nştiini vi/ul* vi/ul anti)i(ativ*
tr!irea tran/(er/%nal!* /in /%5r%l%#i)!* ?i(n%"a* /tarea de e6ta"* de
in/(iratiel/ de revelaie )ând /e a))ede la in5%r$aii (entru )ari /e
(%ate identi5i)a % /ur/! )%#n%/)iAil! Otr!irea $ii'i unele intuiii
ştiini5i)e* (ri$irea de in5%r$aii în /)%l îndru$are în a)iuni )e
ur$ea"! a 5i /!vârşite în vi5) et)1
Din lun#a /erie a $ani5e/t!ril%r )e 5a) (arteV /t!rile $%di5i)ate ale
)%nştiinei* î$i (r%(un /! )%$ti ai)i )âteva e6e$(le )la/i5i)ate
er%nat de neur%P a)tual! )a 5iind )ri"e de e(ile(/ie1
Cri"a de e(ile(/ie (re/u(une /u/(en)l (arial! /au t%tal! a
)%nştientei )u $ani5e/t!ri* )ar au ni)i % 5inalitate )%erent!* nu
/erve/) ni)i unui /)%` re(re"int! ni)i % in5%r$aie util! şi )are nu
/unt ide în )a"urile (e )are le /u(une$ di/)uiei1
A(%/t%lul Pavel O8-8: d1C1P
Lui Saul din Tar/* )are avea /! devin! JM du(! )%nvertirea (e
dru$ul Da$a/)ului* i /e atri' du(! %(inia $ea* în $%d er%nat
/u5erirea unei )ria e(ile(/ie în a)el $%$ent1
In Ja(tele A(%/t%lil%r din BiAlie* )iti$ )! )are era 5%arte (%rnit
î$(%triva ade(il%r lui Ii/u/* rr la ar?iereu şi îi )ere /)ri/%ri )!tre
/ina#%#ile din DarI (entru )a a)e/ta /!-i (redea /(re a 5i (ede(/ii1
D;b dru$ /(re Da$a/)* el tr!ieşte % e6(erien! ne%Aiş M (e )are %
red!$ aşa )u$ a(are de/)ri/! în BiAlie3
H111% lu$in! din )er )a un 5ul#er l-a înv!luit de%dat!1 Şi )!"ând la
(!$ânt a au"it un #la/ "i)ându-i3 Saule* Saule* de )e M!
(ri#%neştiG Iar el a "i/3 Cine eşti* D%a$neG Şi D%$nul a "i/3 Eu /unt
Ii/u/ (e )are tu îl (ri#%neşti111 Şi el OSaulP* tre$urând şi
în/(!i$ântat 5iind* a "i/3 D%a$ne* )e v%ieşti /! 5a)G Iar D%$nul i-a
"i/3 Ridi)!-te* intr! în )etate şi i /e va /(une )e treAuie /! 5a)i1 Iar
A!rAaii )are erau )u el (e )ale /t!teau în$!r$urii au"ind #la/ul*
dar nev!"ând (e ni$eni1I
Mai de(arte ni /e (%ve/teşte )! Saul n-a $ai v!"ut trei "ile du(!
a(ariia lu$inii %rAit%are* n-a $ai (utut $ân)a şi Aea a(! (ân!
)ând u)eni)ul Anania a venit la el /!-i tran/$it! $e/a'ul de la
Ii/u/* de a-i deveni de a)u$ (r%(%v!duit%r /uA nu$ele de Pavel1 Şi
t%t a)e/t u)eni)* Anania* l-a vinde)at de %rAire1
E%$ /u(une anali"ei ele$entele e(i/%dului tr!it de Pavel (e
dru$ul Da$a/)ului* (entru a )%n)?ide da)! de/)rierea tran/$i/!
(rin te6tul AiAli) întruneşte )%ndiiile unei e(ile(/ii te$(%rale* aşa
du(! )u$ e/te eti)?etat! în (re"ent OM1 WeAer* 9CTP1
- I$a#inea lu$inii )a un 5ul#er e/te a/i$ilat! )u
/)intilaii /au 5l!)!ri din )%ninutul un%r aure e(ile(ti)e1
- E%)ea au"it! e/te a/i$ilat! )u ?alu)inaiile
auditive din e(ile(/ia te$(%ral! )%$(le6!1
Ca ur$are* deAutul )u /)intilaii* )%ntinuarea )ri"ei )u ?alu)inaii
auditive /unt )%n/iderate de )!tre neur%l%#ia a)tual!* du(! +,,,
de ani* )a 5iind /e$ne /(e)i5i)e ale unei e(ile(/ii te$(%rale1
C%ntraar#u$ente3
Da)! a)%rd!$ te6tului AiAli) aut%ritate de /ur/! real! de
in5%r$aie* (entru a /u/ine dia#n%/ti)ul de e(ile(/ie te$(%ral!*
/unte$ %Ali#ai /! e6tinde$ a)eeaşi
a(re)iere a/u(ra tutur%r in5%r$aiil%r )%ninute de a el1 te6t1
E%)ea* )are îi v%rAeşte lui Pavel* e/te au"ii* /e /(une şi de
în/%it%rii /!i OHA!rAaii )are erau )u5)l )ale /t!teau în$!r$urii
au"ind #la/ul* dar nevaâ (e ni$eniIP1 S! 5i avut şi ei % )ri"!
e(ile(ti)! în aa? ti$(G Ne întreA!$ n%i1
Eveni$entul tr!it de-Pavel a)%l% are un /tl/ 5inalitate )u ur$!ri
Aine $%tivate1 Ceea )e i /e )%nuri în ti$(ul a)e/tui eveni$ent* /e
(etre)e înt%)rrli ur$!t%arele trei "ile1 Pri$eşte /%lul anunat în aşl"
)ri"!* venit în nu$ele lui Ii/u/ şi îşi re)a(!t! vederea ti $! întreA3
/-a $ai înre#i/trat undeva % aA%lire (%/t)tt de trei "ile a vederiiG
P%ate dura % aur! trei "ileG Nu lv^ a/t5el de date1 Şi )e e(ile(/ie
)%ne)tea"! într-un nrb% eveni$ente )u a/e$enea durat! de ti$( şi
)u ur$!l a de $ar)ante (entru i/t%rie111G
Nu e/te e6)lu/ )a Pavel /! 5i avut şi e(ile(/ii ^ în $%d )ert* )eea
)e /-a întâ$(lat (e dru$ul Da$a3 Iu nu a 5%/t % )ri"! de e(ile(/ie*
)i % e6(erien! de Mr $i/ti)* % re)e(tare de $e/a' )%erent* )u$ de
alt5el ai<N $uli )reat%ri de reli#ii1 Nu e/te de)i* )%re)t* din (uiet
vedere ştiini5i) /!-i (une$ eti)?eta de e(ile(/ie1 L avea e6(li)aie*
în a)%rd )u )%n)e(iile n%a/tre a)'i' nu 'u/ti5i)! dre(tul de a ne#a
a/t5el de e6(eriene 3i i de a le eti)?eta )a e(ile(/ie1
Ni)i Pa/)al* în +7 n%ie$Arie 98D2* nu a a Iu )ri"! de e(ile(/ie* )u$
/e a5ir$! a"i1 Ar 5i* de altei /in#ura $eniune a unei a/t5el de )ri"e1
C%ninutul lâ e/te de/)ri/ du(! )u$ a$ (re)i"at de'a* de Pa/)al îrr
Aileel (e )are îl )%a/e în reverul ?ainei unde a 5%/l# de valet du(!
$%artea 5il%/%5ului1 întâlni$ şi ai)i a5e $%del de H)ri"!I3 )%nştiina
e/te (!/trat!* având dOr; în de/)rierea l!/at! ulteri%r )ri"ei de
)!tre Pa/)al1
Meanne dNAr) O929+-9279P
S-a n!/)ut într-un /at din Jrana $edieval!1
Deşi 5!r! in/tru)ie ş)%lar!* ui$eşte (rin vi)t%riile $ilitare
î$(%triva en#le"il%r1
De la vâr/ta de 97 ani are e6(eriene în )are vede i$a#inile şi
aude v%)ile un%r (er/%na'e )are % îndea$n! /! devin! er%in! a
Jranei în lu(ta (entru eliAerarea de /uA %)u(aia en#le"!1
Ur$ând H/5aturileI (ri$ite în ti$(ul )ri"el%r* re(urtea"! vi)t%rie
du(! vi)t%rie în ur$a a nenu$!rate eşe)uri ale tru(el%r 5ran)e"e şi
a/ta în )iuda i#n%r!rii t%tale a %ri)!rei idei de /trate#ie /au ta)ti)!
$ilitar!1 E/te v!"ut! )a % $are er%in! a Jranei* dar în )ele din
ur$!* r!nit!* )ade (ri"%niera taAerei 5ran)e"e adver/e* )are %
(red! en#le"il%r1 A)eştia % )%nda$n! la $%arte (rin ardere (e ru#*
)a ereti)!1
L>dia Ba>ne* neur%l%#* /u/ine )! Meanne dNAr) a avut e(ile(/ie
te$(%ral! )u aur! e6tati)! şi de)lanşare re5le6! $u"i)%#en! Ola
/unetul )l%(%tel%r de la Ai/eri)!P1
E/te 5%arte (r%AaAil )a eti)?eta /! 5ie )%re)t! dar* din n%u* nu /e
e6(li)! vi)t%riile $ilitare ale unei )%(ile anal5aAete de 98 ani )are
ur$ea"! H/5aturileI un%r H5ant%$eI a(!rute în ti$(ul )ri"el%r /ale1
Or* eludarea r!/(un/ului la $ultitudinea de întreA!ri ridi)ate de
5en%$enul dNAr)* la/! duAii a/u(raîntre#uluirai%na$ent ştiini5i)
a(li)at* )a şi în )a"ul A(%/t%lului Pavel1
Ma<%A BA?$e O9D:D-98+2P
In /eria )el%r )are au tr!it He6(eriene de uu$inareI M )are* du(!
)riteriile di/)utate* ar (utea 8 eti)?etate dre(t )ri"e e(ile(ti)e e/te
şi Ma<%A B%?$e1
La vâr/ta de +D de ani O98,,P* Ma<%A B%?$e tiu % e6(erien! din
)are îşi va ?r!ni $ai târ"iu %(rE 5il%/%5i)!* )?iar da)! avea d%ar
in/tru)ie de )i"$al
E%$ Aene5i)ia de lu)rarea lui Ba/araA Ni) #ener%a/! în detalii
ne)e/are a)e/tei di/)uii ini HŞtiina* /en/ul şi ev%luiaI* )are e/te
un e/eu lui Ma<%A B%?$e1 lat! ter$enii în )are e/te de/)ri "i/a
)ri"!3 H111)u %)?ii la /tr!lu)irea unui va/ de ^ /e /i$te dinlr%dat!
/tr!A!tut de un 5lu6 e6tra%rdi in5%r$aii a/u(ra naturii a/)un/e a
lu)ruril%r111I
E6(eriena ti $ar)?ea"! (r%5und şi du( 5le)tare de 9+ ani* B%?$e
/e de)ide /! de/)rie 3) nulul H)%$uni)!riiI /au du(! e(ile(t%l%#ia
a? )%ninutul ?alu)inaiil%r OHvi"iunil%rIP1 Re"ultatul un Hte6t
$a#ni5i)I O)%n5%r$ Ai%#ra5ului )itatP iili HAur%ra /au r!/!ritul "ileiI
Oîn %ri#inal - Aur%r* %u M%r#enr%te i$ Au/#$t#P1
S!-i a/)ult!$ (r%(ria de/)riere a H)ri"eiI b^ într-% /)ri/%are din
98+93 H111(%arta $i-a 5%/t d/l (ân! într-atâta* în)ât într-un /5ert de
)ea/ a$ v!"u; înv!at $ai $ult de)ât $-aş5i du/ la univer/it!ii
ani; a$ 5%/t /ur(rin/* nu ştia$ )e /e întâ$(l! )i şi ini$a $ea
în)e(u /!-i adu)! laude lui Du$niEi O/uAlinierea n%a/tr!P1
M!rturi/irea lui B%?$e )%n5ir$! (îîbtb )%nştiinei )u
(%/iAilitatea de în$a#a"inare ^b in5%r$aii /u5i)iente /!
ali$ente"e % %(er! 5il%/il virtutea )!reia &e#el îl nu$eşte H(ri$ul
5il%/%5 #e O(erei /ale îi /unt dedi)ate % /erie de lu)r!ri* in) "ilele
n%a/tre OPierre De#?a>e* 9C-D; Ale6andre 9C:9 - )%n51 %(1 )itP1
Du(! )riteriile a)tuale de dia#n%/ti) e6( tr!it! de B%?$e /e în/)rie
în )ri"a de e(ile(/ie ir* G1 lu$in!1
Ne a5l!$ şi ai)i )a şi în )a"urile de/)ri/e $ai /u/ în 5ata un%r
H)ri"eI* )are au #enerat a)iuni* 5a(te* %(ere - $eni%nate din
aAunden! de i/t%rie şi de)i )rediAile* )el (uin* atât )ât (%ate 5i
)rediAil! i/t%ria1 Cara)terul l%r l%#i)* i$(li)area (r%5und! a
)%nştiinei în /!vârşirea l%r de$%n/trea"! 5!r! duAiu (re"ena unei
)%nştiine )lare în $%$entul aşa-"i/el%r )ri"e* /u/inute şi de
aA/ena a$ne"iei (%/t)riti)e1
Ji"i)ianul* 5il%/%5ul şi /)riit%rul 5ran)e" de %ri#ine r%$ân! Ba/araA
Ni)%le/)u /e arat! şi el $irat de /ur/a a)e/t%r Hin5%r$aiiI1 Ne
/(une )! B%?$e era aşa )u$ /-a şi de/)ri/ Hun %$ /i$(luI*
/ur(rin/ el în/uşi de )%ninutul %(erei /ale1 HDe unde îi vine a)el
e6tra%rdinar 5lu6 de in5%r$aii* (e )are )u )ertitudine nu şi le-a
e6tra/ din )ele )âteva )!ri (e )are le avea în )a/!G Care e/te
$e)ani/$ul (rin )are raiunea i"Auteşte /! de/)i5re"e datele unei
e6(eriene în de5initiv irai%nale* 5!r! a % tr!daGI - /e întreaA!
le#iti$* %dat! )u n%i* Ba/araA Ni)%le/)u1
în )eea )e ne (riveşte* )%n/ider!$ şi a)e/t ulti$ e6e$(lu* reinut
dintr-% $uli$e de altele* )a în/)riindu-/e în )eea )e nu$i$
e6(eriene intuitive /au e6(eriene )%#nitive )u /ur/e
nedeter$inate1
Pentru a înele#e în ter$eni )el (uin )%nven-i%nali* da)! nu în)!
Aine )uanti5i)ai ştiini5i)* treAuie /! 5a)e$ % di5ereniere )lar! între
/t!rile alterate ale )%nştientei şi între )eea )e n%i )%n/ider!$ a 5i
d%ar /t!ri (arti)ulare /au $%di5i)ate ale )%nştiinei* aşa )u$
)rede$ )! /-a întâ$(lat în t%ate )ele trei )a"uri /u(u/e di/)uiei1
A$ /i$it nev%ia* (entru a (utea în)adra % /erie de eveni$ente*
)itate în literatura atât ştiini5i)!* dar Şi de alt #en* /! adu)e$
unele (re)i"!ri (rivind % lar#! diver/itate de $ani5e/t!ri (etre)ute
în )â$(ul )%nştiinei* in/u5i)ient )%di5i)ate1
în ter$in%l%#ia utili"at! în (/i?iatrie în (i( /e 5a)e % di/tin)ie net!
între n%iunea de deliriu$K de delir /au idee delirant!1
91 N%iunea de deliriu$ - (re/u(ile
de"%rientare în ti$( şi /(aiu* aut% şi all%(lr
?alu)inaii (red%$inant vi"uale* in)%eren! idealv
a#itaie (/i?%$%t%rie1
Cara)teri/ti) (entru a)ea/t! /tare e/te a?$ )%nştientei* )are (%ate
5i a5e)tat! în #rade di5erite at /au d%ar (arial1
Când )%nştienta e/te a5e)tat! t%tal /uAie)i a$ne"ie (%/t)riti)!
)%$(let!1 Nu (%ate reda $ai( iile tr!ite în ti$(ul )ri"ei1
Când )%nştienta e/te d%ar (arial a5e)tat! /u( (%ate (!/tra unele
a$intiri din ti$(ul )ri"ei1
Jen%$enul de deliriu$ (%ate 5i întâlnit $ i în de$ene* )ri"e de
e(ile(/ie* a5e)iuni %r#an e )reierului Otrau$ati)e* in5e)i%a/e*
t%6i)e et)P1
+1 Delirul /au ideea delirant! e/te % tulAuai
5%nd a #ândirii* /u/inut! )u 5er$itate* iredu)tli
ar#u$ente rai%nale1
C%nştiina în delir e/te (!/trat!* dar )%r i delirant e/te in)rediAil*
nu are % /u/inere rai%na (%ate )%nvin#e (e ni$eni1
Ideea delirant! e/te ine5i)ient!* 5!r! % 5i i )%n)ret!* Aa"ându-/e (e
% (re$i/! 5al/!1 Ideea de i nu du)e ni)!ieri1
Şi* 5iind)! /unte$* a)u$ şi ai)i* 5!)ând )%nV i )u )ele trei (er/%na'e
di/)utate $ai /u/* v%$ 5a)e %A/ r )! A(%/t%lul Pavel* )a ur$are a
eveni$entului i dru$ul Da$a/)ului a )reat % n%u! reli#ie nu$ai
a/t!"i de 9 4 7 din (%(ulaia #l%Aului* dar de-a lun#ul a +,,, de
aniG S! 5i 5%/t t%i vi)ti$a unei er%ri de #ândireG I%ana dNAr) a
)%$andat ar$ate* )are au re(urtat vi)t%rii induAitaAile* la vâr/ta
de 98 ani şi 5!r! ni)i % in/tru)ie ş)%lar!* )%ndu/! d%ar de Hideile
tran/$i/eI în )ri"ele de aşa-"i/! He(ile(/ieI1 Ma<%A B%?$e a /)ri/ %
%(er! 5il%/%5i)! a(re)iat! de nu$eN)%n/a)rate )a &e#el* in/(irat!
din H)%$uni)areaI avut! la vâr/ta de +D de ani1
0arl Ma/(er/ v%rAeşte* în )a"ul delirului* de di/t%rR/iunea ra(%rtului
)u realitatea1 Or in )a"urile di/)utate t%i /uAie)ii* erau 5%arte Aine
în/erai în realitate 5inali"ându-şi ideile în a)iuni )%n)rete şi
e5i)iente1
Delirul (%ate a(!rea în (/i?%"e )a (aran%ia* aşa du(! )u$ îl (ute$
întâlni şi în e(ile(/ie1
C%l%ratura delirului e/te diver/!3 $i/ti)!* er%ti)!* de (er/e)uie
et)1
Delirul $i/ti)* înde%/eAi* treAuie di5ereniat de )eea )e n%i a$
nu$i e6(eriena $i/ti)!1
71 E6(eriena $i/ti)! re(re"int! tr!irea )%n)%-$itent! a in/ului*
atât în (lanul realit!ii* )ât şi în )el al $ani5e/t!rii reli#i%a/e1
C%nştienta nu e/te alterat!* /e (!/trea"! $e$%ria eveni$entului*
nu e6i/t! de)i a$ne"ia (%/t)riti)! întâlnit! în )ri"a de e(ile(/ie1
Ra(%rtul )u realitatea nu e/te di/t%r/i%nat* iar )%ninutul
e6(erienei e/te de %Ai)ei în relaie dire)t! )u (re%)u(!rile
e/eniale ale /uAie)tului1
A)e/t ulti$ )riteriu nu a 5%/t valaAil ni)i (entru A(%/t%lul Pa vel*
ni)i (entru Meanne dNAr) şi ni)i (entru Ma<%A B%?$e - )are aveau )u
t%tul alte (re%)u(!ri anteri%r eveni$entel%r tr!ite de ei1
F!/i$ în literatur! de/)ri/e % $uli$e de tr!iri de a)e/t #en1
)%nştient de )eii /e întâ$(l!1 Beatitudinea şi 5eri)irea invadea"!
/uAi ) )u % inten/itate ne)un%/)ut! în ni)i % alt! )ir)u$/t i E6altat*
Pa/)al e6)la$!3 HBu)urie* Au)urie* Au)ii Pute$ v%rAi în a)e/te
)a"uri de % /tare (arti)tl $%di5i)at! a )%nştiinei* dar nu la $%dul
(at%l%#i)* I /tarea de deliriu$1
TreAuie $eni%nat )!* deşi in/ul (are )%ne)tl ti$(ul tr!irii e6tati)e
la % realitate e6teri%ar! )u (rii 5i6at! undeva într-un %ri"%nt
invi"iAil* )el $ai ade/l /u/* /(re )er* )u % $i$i)! ade)vat! a/i/t!rii
la un /(e) )%(leşit%r* atent şi ne$iş)at* )?e$at (ar)! de alte vM
alte t!râ$uri* )%nştienta /uAie)tului nu e/te aA%lit vre$e )e
$e$%ria eveni$entel%r e/te )%$(let (a/ta
HE6ta"ul $i/ti) veritaAil /e (%ate a/%)ia )i nivel $%ral /u(eri%r şi
(%ate antrena reali"area de $!reeI* ne /(une N1 Silla$>1
21 E6(eriena e6tati)! - în Di)i%narul de 5ile Lar%u//e O9CC9P Mulia
Didier de5ineşte e6ta"ul )a a)iu b a 5i în a5ara /inelui O#r1 e</ta/i/P1
S(iritul (are /! (ari la % realitate /u(eri%ar! şi univer/al! )are
(%ate av %Aie)t Divinitatea Oîn )a"ul e6(erienei $i/ti)eP* ni /au
in5%r$aii re5erit%are la (re%)u(!rile /uAie)tului
Mai $ult* )a şi în )a"ul lui Pa/)al* Lut?er* `b B%?$e* a)e/te
e6(eriene (%t deveni /ur/a un%r % )reaii arti/ti)e /au )?iar reli#ii1
Alain Watt/ O9C:,P* /uA /u(rave#?erea lui Dit$an OClini)a de
Neur%(/i?iatrie a Univer/it!ii Cali5%rniaP* Sterlin# Bunnell şi
Mi)?ael A#r%n OC Lan#le> P%rter din San Jran)i/)%P* a între(rin/ %
de e6(erien! (r%v%)at! 5ar$a)%-)?i$i) în laA%
Iat! )ara)teri/ti)ile /e/i"ate ale a)e/tei e6(eriene3 $%di5i)area
(er)e(iei ti$(ului şi /(aiului* /enti$entul de Hrelativitate a
lu$iiI1 HM! (er)e( )a % veri#! în lanul )are 5%r$ea"! % ierar?ie
Aine de5init! a (r%)e/el%r şi 5iinel%r* $er#ând de la $%le)ule la
5iine u$ane* tre)ând (rin Aa)terii şi in/e)te111 t%ate 5%r$ele de
via! nu /unt de)ât variatiuni (e a)eeaşi te$!3 nu /unte$ de)ât %
5iin! uni)! )e nu înde(lineşte de)ât a)elaşi lu)ru în )el $ai $are
nu$!r de $aniere (%/iAilI1
D1 E6(eriena intuitiv! /au )%#nitiv! )u % /ur/! neidenti5i)at!*
/inta#$! (e )are % (r%(un ai)i* )%n/t! în re)e(tarea /(%ntan! de
in5%r$aii )e vi"ea"! un a/(e)t ne)un%/)ut al realit!ii le#at în
#eneral de (re%)u(!rile /uAie)tului1 Ele$ente de %rdin )%#nitiv
(ute$ întâlni şi în tr!irea e6tati)!* dar ai)i e5e)tul e$%i%nal*
)ul%area taAl%ului tr!it /unt ele$entele (re#nante* d%$inante1 In
e6(eriena intuitiv! /au )%#nitiv! )u /ur/! nedeter$inat!
)%$uni)area in5%r$aiil%r (%ate 5i re)e* redu/! la % i$a#ine* %
5ra"!* un te6t /au % re(re"entare n%nverAali"at! a unei idei*
)%n)e(ii* înv!!turi* r!/(un/ la întreA!ri et)1 0e<ule a v!"ut în vi/
$%delul ?a6a#%nal al Aen"enului1 In a)elaşi $%d* Mendeleev a
v!"ut )eleArul /!u taAl%u al ele$entel%r )?i$i)e1
Când aveau (r%Ale$e #rave de re"%lvat* ni /e /(une* )%ndu)!t%rii
)et!il%r anti)e #re)eşti $er#eau la te$(lu /! d%ar$! (entru )a
"eii /! le arate* (rin vi/* $%dul de re"%lvare1
E%rAind $eta5%ri)* n%i nu şti$ a/t!"i da)! "eii le v%rAeau (rin vi/
/au nu* dar şti$ din e6(eriena (r%(rie )! 5ie)are dintre n%i a avut*
)el (uin % dat! în viaa /a* un vi/ (re$%nit%r* eti)?etat de ştiina
a)tual! )a /i$(l! )%in)iden!1
Fa/taut* )a şi diverşi ali %a$eni de ştiin!* ^6 rienele de
(/i?%l%#ie tran/(er/%nal!* e6(eriena n)i (r%(rie* /u/in ideea
e6i/tenei un%r )ir)u$/tane înl (rin vi/* in/(iraie /au intuiie /-ar
(utea avea a)el in5%r$aii (rivind eveni$ente )e ur$ea"! a /e
(etrii viit%r1
în )%n)lu"ie* /unte$ de (!rere )!* în )a"ul rr' (er/%nalit!i* )are au
$ar)at la ti$(ul tre)ut i/l nu e6i/t! la %ra a)tual! /u5i)iente
ar#u$ente at%l d%)u$entar (entru a eti)?eta unele din
$ani5e/t!rii (/i?i)e /au neur%l%#i)e )a 5iind e(ile(/ie1
Cel (uin în d%u! )a"uri /u(u/e di/)uiei de n%i - A(%/t%lul Pavel şi
Ma<%A B%?$e eveni$t $eri$inate nu întrune/) ele$entele
)ara)teri/ti)e )ri"e de e(ile(/ie1 Se /i$te a)ut nev%ia în litei
ştiini5i)! /! /e 5a)! % di/tin)ie net! între de?a ideile delirante*
e6(erienele $i/ti)e* e6(eriA e6tati)e şi e6(erienele )%#nitive
intuitive /au )u neindenti5i)at!* /inta#$e (e )are le (r%(une$
luate în di/)uie în )%di5i)area un%r $ani5e/t!ri ( in/u5i)ient
)lari5i)ate1

EISUL ANTICIPATIE OPREDICTIEP
B6i/teita vi/ului anti)i(ativ* (redi)tiv* (n /au (re$%nit%riu*
)%n/tituie nu nu$ai unul din ii $i/tere ale )reierului u$an dar*
)%n/ider eu* şi ui )ele $ai #rele (ietre de urnit* de e6(li)at de
)!tre şti a)tuale1 A$ (utea /(une* (ara5ra"ându-l (e Lai )! da)!
vi/ul (re$%nit%r n-ar e6i/ta* atun)i n-a$ nev%ie de Du$ne"eu
(entru a e6(li)a lu$ea1
Per)e(erea tridi$en/i%nal! a lu$ii )a un an/a$Alu de 5en%$ene
)ir)u$/)ri/e în ti$( şi /(aiu şi )a ur$are a un%r )au"e
#enerat%are de e5e)te* nu ne (er$ite /! înele#e$ anunarea un%r
eveni$ente înainte de a /e $ani5e/ta1
Ei/ul e/te (urt!t%rul de )uvânt al in)%nştientului1 Jie)are dintre
)ele d%u! /5ere ale vieii n%a/tre (/i?i)e* are un $%d de e6(ri$are*
un li$Aa'1 C%nştientului îi e/te /(e)i5i)! #ândirea l%#i)! $ediat! de
)uvinte1 In)%nştientului i /e atriAuie )a $%dalitate (rin)i(al! de
e6(re/ie* vi/ul /au #ândirea %niri)!1 A)ea/t! 5%r$! de #ândire în
i$a#ini e/te )%n/iderat! a 5i anteri%ar! în ev%luia #ândirii l%#i)e
e6(ri$ate (rin )uvinte1 E/te % #ândire a /i$A%lului* a i$(re)i"iei* a
a(arenei* )are /5idea"! l%#i)a 5!r! /! %5en/e"e /(iritul1 In a)elaşi
ti$(* şi în a)elaşi /(aiu ne a(are i$a#inea unui %$* /(re
e6e$(lu* dar i$ediat vede$ )! %$ul e/te un )âine* dar nu ne
rev%lt!$* )i a))e(t!$ in5%r$aia )a 5iind n%r$al!1 Eede$ un
A!rAat* dar în a)elaşi ti$( /e/i"!$ )! e/te şi 5e$eie et)1 Ne vi/!$
adult* dar /unte$ în a)elaşi ti$( (r%ie)tai în tre)ut la vâr/ta
)%(il!riei retr!ind e$%ia unei întâ$(l!ri şi t%ate a)e/te Ai"arerii
neînele/e ni /e (ar (line de înele/1 A$ (utea nu$i vi/ul % #ândire
(rel%#i)!1
Ei/ul e/te /(e)i5i) /t!rii de e/t%$(are a )%nştientei /au de
/u(ri$are a a)e/teia în ti$(ul /%$nului1 Sti$uli e6terni /au interni
(%t #enera în ti$(ul /%$nului /tarea de vi/1
în $%d n%r$al în /tarea de ve#?e )ând t%ate (%rile /(re lu$ea de
a5ar!* re(re"entate (rin /i$urile n%a/tre* /unt de/)?i/e* %ri)e
/ti$ul intern /au e6tern e/te (er)e(ut într-un )%nte6t de a/%)iaii1
S! (re/u(une$ )! ne-a$ atin/ din #reşeal! de 5la)!ra de la
ara#a"1 Sini $ai întâi ar/ura şi retra#e$ Aru/) $âna1 A(r%a(l
a)elaşi ti$( (rivi$ /(re /ur/a )are ne-a (r%v%)at ari şi reali"!$
$ental şi )lar t%t )eea )e ni /-a întâ$il C%nştiina inte#rea"! şi
inter(retea"! )%re)t eveni$eil S! (re/u(une$ a(%i )! d%r$i$ şi
)ineva 5a)e % #lii )u n%i atin#ându-ne uş%r )u un %Aie)t 5ierAinte1
Crei' )elui )e d%ar$e (ri$eşte in5%r$aia de )ald* dai a)ea/t!
/tare* la (er)e(ie nu $ai (arti)i(! şi alte /i$l în )reier /e v%r 5a)e
în )%n/e)in! a/%)iaii Aa"ate d%e in5%r$aia /edi$entat! în
$e$%rie şi %$ul va vi/a e6e$(lu* )! i-a luat 5%) )a/a1 E/te
intere/ant de %A/e )!* din a)eleaşi $%tive ale /u(ri$!rii
rai%na$enl )%nştient* /(iritul n%/tru e/te înşelat şi n%i tr!i$ real$
% dat! )u /en"aia de ar/ur! şi an#%a/a în 5aa i$a#ii derulate în
vi/ şi t%t )%rte#iul a5erent de 5en%n ve#etative )a tran/(iraie*
ta?i)ardie et)1
De 5i"i%l%#ia /%$nului /unt le#ate nu$e 3 )a Jreud* Mun#* Adler* iar
la n%i (r%5e/%rul dr1 I P%(%vi)iu a dedi)at* î$(reun! )u (r%51 dr1 a
J%iş%reanu* % /(lendid! şi e6?au/tiv! $%n%#ra5ie a)i /uAie)t
O9CC2P1
Du(! )u$ /e ştie* (rin )itarea 5re)vent!* J )%n/idera vi/ul )a 5iind
)alea re#al! de de/)i5ra in)%nştientului* în )are "a)e % lu$e de
re5ul!ri )e-ş #!/i deAuşeul* derularea şi în a)e/t $%d1 Ei/ul (%;
e6(re/ia l%r /i$A%li)!* dar de/)i5rarea /e$ni5i)aie (%ate 5i redu/!
la % /)?e$! )%$un! având un )ar* /tri)t individual1 Cu alte
)uvinte* 5ie)are %$ îşi (r%(riul /!u /i$A%l şi de ai)i a(are şi
di5i)ultatea #!/i un )%d #eneral valaAil1
Pentru Mun# vi/ul e/te un $e/a#er* )are a in5%r$aii din
in)%nştient* e/te % )%$uni)are dire) (er/%nal! (lin! de /en/*
adre/at! )elui )e vi/ea"!* )u r%lul de a inte#ra şi ar$%ni"a
(/i?i/$ul in)%nştient - de(%"itar al lu$ii n%a/tre ar?eti(ale* )are
ne-a (re)edat în)! din (un)tul iniial de (le)are al vieii - )u )el
)%nştient1
E/te uş%r de înele/ din )ele /(u/e $ai /u/ )! e6i/t! vi/e 5!r! ni)i %
/e$ni5i)aie* deter$inate )ir)u$/tanial de 5a)t%rii /ti$ulani din
$ediu şi e6i/t! vi/e )are (%art! în /ine % /e$ni5i)aie* )are au r%l
)%n)ret (entru viaa n%a/tr! (/i?i)!1
în Aa"a unei e6(eriene i/t%ri)e* )are nu înt%tdeauna ine de
le#end!* a un%r e6(eriene tr!ite de )!tre 5ie)are dintre n%i*
treAuie /! /e ad$it! )! e6i/t! şi vi/e )are ne anun!* în a5ara
%ri)!rei e6(li)aii l%#i)e* eveni$ente )e /e v%r (etre)e într-un
viit%r $ai a(r%(iat de )ele $ai $ulte %ri /au $ai înde(!rtat* $ai
rar* dar nu e6)lu/e1 A)e/tea /unt vi/ele (re$%nit%rii /au (r%5eti)e1
Le #!/i$ $eni%nate de la /)rierile AiAli)e (ân! la i/t%ria lu$ii
anti)e )a şi a )elei (re"ente1 E/te % realitate (e )are 5ie)are dintre
n%i a tr!it-% )el (uin % dat!* aşa în)ât a % ne#a în/ea$n! /!
)%ntinu!$ a)eeaşi ta)ti)! a /truului1 E6i/t! )?iar (er/%ane )are
vi/ea"! 5re)vent eveni$entele (e )are ur$ea"! /! le (ar)ur#! în
"ilele ulteri%are vi/ului1 E6)lude$ de/i#ur din a)ea/t! )ate#%rie*
vi/ele )are (%t avea % e6(li)aie 5i"i%l%#i)! )u$ ar 5i a)eea de a
anti)i(a (rin vi/ % A%al! (r%(rie #enerat! de )au"e interne* în)!
ne$ani5e/tate în (lan )lini)1
In anti)?itate* vi/ele (re$%nit%rii nu nu$ai )! @au luate în /eri%/*
dar le şi e6(l%atau* )%n/iderându-/e a 5i e6(re/ia Hv%ineiI "eil%r1
Pre%te/ele %ra)%lului din Del5i H)%n/ultau (e "ei t%t într-% 5%i$! de
vi/* da)! ave$ în vedere )! /e a5lau într-% /tare (/i?i)!
inter$ediar!* )re(u/)ular! O)u )en"ura )%nştiinei di$inuat!P 5ie
aut%indu/!* 5ie (r%v%)at! de e$anaia un%r #a"e din (!$ânt1 E9+
)et!ile Fre)iei anti)e de (e $alul M!rii Mediterane vedea )!
$a'%ritatea te$(lel%r /e )%n/truiau a)%l% e6i/ta şi % /ur/! de #a"e
)u r%l (r%AaAil ?i(n%indu)
Nu v%$ re)ur#e la e6e$(le îndelun# )u$ ar 5i vi/ul /i$A%li) al lui
NaAu)ud%n%/%r SE al Cal(urniei* /%ia lui Ce"ar* )are îşi vede în vi/
a/a/inat în J%r* (urtându-l a(%i (e Arae1 Eveni$t ulteri%are aveau
/! /e (etrea)! aid%$a1
E%i lua un e6e$(lu în)! ne)itat* (ân! i undeva1 Un di/tin/ )%le#
(/i?iatru şi Aalne%l%#* dr1 Dinu* ştiindu-$i (re%)u(!rile (entru
$i/terele /(iril î$i relatea"! % lun#! şi 5ru$%a/! (%ve/te tr!it! 5
(er/%nal1
Pe )ând era )%(il şi tr!ia la ar!* în 'urul vâr/ 8 ani* are un vi/
)iudat şi re(etat )a % %A/e/ie* % înde vre$e1 Eedea un A!rAat
adult* a)elaşi de 5ie)are` )are îi a(!rea în 5a! şi îi /(unea3 HTu vei
/alva viaa $eleI1 Re(etarea vi/ului îl /(erie (e )%(ilul* )a3 (utea
înele#e de/(re )e /alvare (utea 5i v%rAa1 Da au tre)ut* )%(ilul a
devenit el în/uşi adult* devine i (/i?iatru şi în 'urul vâr/tei de 2D de
ani 5a)e % )!l!t) I/rael1 într-% "i* (li$Aându-/e (e /tr!"ile din IeniQ
r!t!)eşte adre/a ?%telului1 AA%rdea"! un %$ de (e e3 şi îl întreaA!
de ?%tel1 A)e/ta îi indi)! a$aAil adre/ /(une /! ia un aut%Au"*
)eea )e şi 5a)e1 Ur)! în aut%A aşea"! (e % Aan)?et! şi în 5aa /a îl
vede (e %$ul at (e /trad! )are-l (riveşte in/i/tent1 Şi iat! )e dial)l
l%)3
- Du$neav%a/tr! /untei $edi)* nu-i aşaG
- DaQ* r!/(unde $irat )%$(atri%tul n%/tru1
- Suntei (/i?iatru* nu e/te aşaG
- Da* vine r!/(un/ul şi $ai $irat1
- Suntei din R%$âniaG
- Da111
- O* D%a$ne* /tri#! %$ul* )%(leşit de e$%ie* du$neav%a/tr!
vei /alva viaa 5ii)ei $ele1
în a)ea )li(!* Aru/)* )%le#ul n%/tru are în $inte re(re"entarea
%A/edantului vi/ din )%(il!rie1 în 5aa /a /e a5l! e6a)t %$ul (e )are
îl vi/a/e1
- De unde ştii a)e/te date de/(re $ineG
- E-a$ vi/at înt%)$ai* d%$nule d%)t%r* i /e
r!/(un/e1 Jii)a n%a/tr! are 9C ani* e/te uni)ul n%/tru
)%(il şi a 5!)ut % A%al! (/i?i)! #rea1 M-a$ ru#at di/(erat
(entru a'ut%r şi atun)i v-a$ vi/at (e du$neav%a/tr! )!-
$i vei )ere adre/a unui ?%tel* întâlnindu-v! (e /trad!1
, v%)e $i-a /(u/3 HA)ela va 5i un $edi) (/i?iatru din
R%$ânia* )are va /alva viaa 5ii)ei taleI1 E/te t%t )eea )e /-
a şi întâ$(lat1 S! n%t!$ )! $edi)ul r%$ân avu/e/e vi/ul*
)are îi anuna/e a)e/t )%n/ult* )u +, de ani înainte )a
(a)ienta /! /e na/)! şi la % vâr/t! )ând un )%(il de 8 ani nu
(%ate /!-şi 5i6e"e idealul de a deveni $edi) (/i?iatru111
Sunt $ulte )%$entarii )e de)ur# de ai)i1
E%$ dedu)e* în (ri$ul rând* )! HundevaI era (r%#ra$at )u $ult
ti$( înainte )a )eva /! (%at! /u#era de/tinul a d%i %a$eni3 unul
aAia )%(il* altul nen!/)ut în)!1 în )a"ul dat* )u +, de ani înainte1
în (re"ena unei a/e$enea )un%aşteri* a unui H/av%ir aA/%luI* a
unei )%ntaAilit!i )%/$i)e de % a/e$enea anver#ur! şi (re)i"ie*
$intea n%a/tr! r!$âne $ut! şi re5u"! în $!r#inirea ei /! ad$it!
)eea )e nu (%ate )%n)e(e1 Şi )u t%ate a)e/tea* întâ$(larea de $ai
/u/ e/te aA/%lut autenti)!111 Er%ul a)e/tei întâ$(l!ri e6tra%rdinare
@te un di/tin/ şi 5%arte )un%/)ut $edi) (/i?iatru şi Aalne%l%# )are
lu)rea"! la P%li)lini)a Balnear! din Sinaia1 A$ avut în)uviinarea
d%$niei /ale )a /! 5a) a)ea/t! de"v!luire* $%tiv (entru )are îi /unt
(r%5und îndat%rat1
Dar $e/a'e de/(re viit%r ne /unt tran/$i/ii nu$ai (rin vi/* )i şi în
/tare de ve#?e1 E/te % /tai ?i(erlu)iditate în )are* Aru/)* /unte$
(r%ie)tai în ^ (lanuri (aralele1 Per)e(e$ )lar realitatea (re"ent!Q
a)elaşi ti$( % alta la 5el de )lar!* îi e/te tran/$i/! EI une%ri )u
detalii de)%n)ertante1 Ca şi vi/ul (re$%il a)e/te revelaii a(ar $ai
$ult în î$(re'ur!ri drarrl din e6i/tena n%a/tr!3 $%artea unei
(er/%ane a(r%'l (eri)%lul unei (r!Auşiri /%)iale* un )utre$ur et)1
Ceea )e e/te în)! şi $ai 5ra(ant e/te 5a(ti' )are l-a$ veri5i)at
(er/%nal* )!* deşi ştii anti)i(at )el ur$ea"! /! /e întâ$(le şi deşi
eşti dire)t i$(li)at* nu evita ni$i) din )eea )e ai d%ri /! 5ie evitat1
Şi* da)! ` (%ate evita ni$i)* la )e Aun atun)i /! $ai 5i$ (revt
P%ate d%ar )a /! /e a$intea/)!* din )ând în )ând* ) /unte$ /in#uri
şi )! t%tul H/e ştieI )! e6i/t! un 5atu )are nu (ute$ /)!(a1 E/te un
5el de $e$ent% $%ri1 O a i$a#inat dra$a lui Oedi( re#e* S%5%)le a
înele/ ^ 5%ra %arA! a de/tinului1
Bulver/at în 5aa a)e/tei realit!i* vreau /! )! de/tinul nu a)%(er!
întrea#a n%a/tr! via!* )i )el (uin (arial* v%inei deliAerative
re/(%n/aAili (r%(riil%r a)te111
S(unea$ la în)e(ut )!* da)! vi/ul (re$%niti ar e6i/ta - şi /unt (rea
$ulte /ur/e )a /! le (ute$ -* a(r%a(e a$ 5i tentai /! a)redit!$
r%lul întâ$(l! a(ariia şi ev%luia lu$ii /u/inut! de ştiinele a)t
Dar* din )ele )%$entate* a(are )lar! e6i/tena intenii* a unei
v%ine de din)%l% de n%i* a unei (r%#ra anti)i(ate (r%AaAil aA
%ri#ine a vieii n%a/tre1 Şi al %ri)e e6(li)aie 5a)il!* naiv-%(tirni/t!*
)ade1
Pentru a e6(li)a vi/ul (re$%nit%riu (uter a(el!$ la HIdeileI lui
Plat%n* la )%n)e(tele de ari al5j lui Mun#* la unele e6(eriene
e5e)tuate în la A%ra ' )u$ ar 5i )ele re5erit%are la (/i?%l%#ia
tran/(er/%nal! 1(iele 5i"i)ii )uanti)e $%derne* ar#u$ente inv%) de
n%i ai)i* dar )are d%ar ne a(r%(ie de /uAie)t* 5!r! %(ui "a
C%nştienti"area unei realit!i* a unui eveni$' Situate într-un ti$(
)e nu a 5%/t )%n/u$at în)!* nu (%' i$(une de)ât %/in#ur!
)%n)lu"ie3 tr!i$ în d%u! uni ver/ (aralele* unul e/enial* în )are
viaa n%a/tr! (are /! ii iii (r%#ra$at! în $are (arte şi un altul
/e)undar* )eb realit!ii )%n)rete* e5e)t al (ri$ului1 Da)! are alternV
e6(li)aie $ai (lau"iAil! /unt #ata /-% a/)ult1 D da)! in l%) de
e6(li)aie /e %5er! d%ar % ne#are a vi/u anti)i(ativ* nu$ai (entru
)! (une într-% din)ult in/ur$%ntaAil! t%ate )%n)e(tele $ateriali/te*
atun)i treAui /! ne#e % întrea#! i/t%rie* $art%r! a a)e/t%r %%
)idene /tranii* % dat! )u (r%(ria $ea e6(erien! tr!ita viu In
$%$entele $ele de $are i$(a/ e6i/tenial
On)e e6(li)aie i-a$ %5eri vi/ului (re$%nit%riu* (ute$ eluda ideea
de e6i/ten! a unei Sur/e $te?#er ta )are e/te în/)ri/! anti)i(at
in5%r$aia* )el (uin (en eveni$entele anunate în a)e/t $%d

CAPITOLUL -
OMUL cN JAdA RELIFIEI
Nu t%i )ei )are $er# la Bi/eri)! /unt )redin)i%şi şi nu t%i %ri )e nu
$er# la Bi/eri)! /unt atei1
în )iuda n%t%riet!ii ştiinei* i$(u/! înde%/eAi de (r%#re/ul
te?n%l%#i)* reli#ia )%ntinu! /! (er/i/te şi In lu$ea $%dern!1
M%tivele a)e/tei (er/i/tene /unt $ulti(le şi nu (%ate 5i in)ri$inat!
/i$(la naivitate* de)ât 5!)ând u" de a)eeaşi naivitate a)u"at!1
î$i (r%(un* în )ele )e ur$ea"!* /! /u(un unei di/)uii* (rivit! dintr-
% $ultitudine de un#?iuri* (r%Ale$ati)a reli#iei în lu$ea a)tual!1
Iniial* du(! )u$ /(une Mir)ea Eliade* %$ul a tr!it în /a)ru1 E/te
(eri%ada $a#i)! a #ândirii1 O dat! )u (r%#re/ul )un%aşterii*
terit%riul /a)rului /e în#u/tea"! în 5av%area (r%5anului1 Ştiina a
)u)erit t%t $ai $ult /(aiul (re%)u(!ril%r u$ane* devenind a/t!"i
(rin)i(ala /ur/! de )un%aştere1 Edu)aia ştiini5i)!* a)eeaşi în E/t
)a şi în Ee/t* i-a înt%r/ (e )ei $ai $uli din dru$ul /(re Ai/eri)!1
Ideea de reli#ie e/te în)! întreinut! (rin Ai/eri)!* la )are unii
%a$eni $er# din )%nvin#ere* alii $er# $ai $ult (entru i$(re/ia*
(e )are treAuie /-% la/e )%$unit!ii* in )are tr!ie/)1
Bi/eri)a are* indi/)utaAil* şi un r%l /%)ial1 Oa$enii V întâlne/) a)%l%*
di/)ut!* între(rind a)iuni )%$une de 5%l%/ %Aşte/)1
în ulti$a vre$e* /e %A/erv! )! Ai/eri); 5re)ventat! de $uli tineri*
/e$n al unui n%u i înt%ar)ere /(re /(iritualitate* /e/i"at la nivelul
$ai in /traturi /%)iale* in)lu/iv intele)tuale1
M%dul* în )are e/te (er)e(ut! reli#ia* e/te l de la %$ la %$ şi nu
e/te %Ali#at%rie de(endeii )ultur! /au in/tru)ie* )i $ai de#raA! de
% )%ndil #eneti)!1 Ja) a)ea/t! a5ir$aie (entru )! /unt %i de $are
(r%5un"i$e ştiini5i)!* )u % %(er! ştiib i$(%rtant! şi )are /unt
ade(i ai reli#iei* nu ne' una d%#$ati)!* )i $ai $ult una $%tivat!
de )ri într-% raiune )%/$i)!1 A)eşti %a$eni nu (%t 5i a)u3i naivitate
de )!tre )%n5raii l%r atei1 Per/%nal )red ^l ei )! di/(un #eneti) de
a)ele reele neur%nale* )u al )%ndu)e di/)ur/ul l%#i) din)%l% de
r!/(un/urile 5el şi în#?eate de (e/te 9D, de ani* adi)! de (e vren
Dar@in* la $arile întreA!ri e6i/teniale3 )ine /untd unde veni$ şi
unde $er#e$G
L%ui/ Pa/teur* /avantul )are a rev%< $edi)ina (rin de/)%(erirea
$i)r%Ail%r* a /(u/ un i (r%5und3 HPuin! ştiin! în/ea$n! atei/$*
$ult! i în/ea$n! reli#ieI1
Atitudinea e)?iv%)! 5a! de )redin! intele)tualitatea1 Ma'%ritatea
e/te triAutar! n%i ştiini5i)e în/uşite în ş)%al!* dar /unt în a)elaş3
derutai de (er/i/tena ideii de reli#ie* )are are % îndelun#at!1
Cel $ai derutat e/te %$ul de )ultur! $edie* 9 ni)i nu ştie /u5i)ient
de $ult* )a /!-şi (%at! e6(li)a ` şi ni)i atât de (uin* în)ât /! nu-şi
(un! întreA!ri1 I
Muli %a$eni /unt de"a$!#ii de i/t%ria ' n%a/! a Ai/eri)ii şi de unii
/lu'it%ri ai ei* )%n5uQ in/tituia )u %a$enii1 E/te (%/tura )ea $ai 5ii
întâlnit!1 Nu (%t 5a)e di/tin)ia între in/tituie şi %a$enii )are %
)%$(r%$it (rin li$itele l%r1
E/te ne)e/ar! în)! % (re)i"are1 TreAuie /! 5a)e$ di5erenierea
între )redina a5işat! din $%tive /%)iale şi )%nvin#erea inti$! )are
)%n/tituie /uAie)tul a)e/tei di/)uii1
în rândurile de $ai '%/ î$i (r%(un /! 5a) % anali"! ludd! şi %ne/t! a
$%dului în )are $i-a$ 5!)ut eu (er/%nal % %(inie de/(re reli#ie1 Nu
%(inia $ea )a (er/%an! (arti)ular! e/te i$(%rtant! în a)ea/t!
di/)uie* )i %(inia $ea )a %$ de ştiin!* intere/at /! #!/ea/)! un
/en/ în de$er/ul lu$ii1 Pr%Ale$a e6i/tenei unui /en/ în Univer/
e/te le#at! dire)t de a)eea a e6i/tenei unei raiuni tran/)endente
/au )eea )e %a$enii nu$e/) Du$ne"eu1 A #!/i /au nu un /en/ în
e/!tura lu$ii* i$(li)! % atitudine şi un )%$(%rta$ent
5unda$ental di5erite1 Iar (entru $ine era vital /! a'un# la un
adev!r* indi5erent )are ar 5i 5%/t a)ela1 E%ia$ /! ştiu adev!rul (ur*
(entru a-$i (utea 5i6a re(erele dru$ului (e )are treAuia /! $er#1
A$ 5%/t $ult! vre$e în (%"iia intele)tualului )are %/)ilea"! între
)redina şi ştiina în/uşite în ş)%al!1
în )%(il!rie a$ 5%/t )re/)ut de % $a$! (r%5und reli#i%a/!1 Pân! la
vâr/ta ş)%lii* era$ )%ndu/ în 5ie)are an la Ai/eri)! (entru a lua
HPaşte $areI )u$ /e /(unea în lu$ea /atului $eu1 C%(iii /unt
)%n/iderai a 5i in%)eni* 5!r! (!)ate* şi li /e d!dea de )!tre (re%t
HPaşte $areI* iar adulil%r* (entru )! inerent* aveau H(!)ateI* li /e
d!dea \Paşte $i)I1
Jiind /uA in5luena $a$ei* era 5ire/) /! )red în Du$ne"eu1 La
iniiativa (re%tului N<%lae Eene/)u din /at* $ai $uli )%(ii a$ şi
5%/t /ele)tai /! )ânt!$ în )%rul Ai/eri)ii1 De atun)i a$ r!$a/ )u
$ulte )ânte)e Ai/eri)eşti înv!ate (e )are din (l!)ere le )ânta$
ade/ea1 Mu"i)a Ai/eri)ii %rt%d%6e* )ântat! de % v%)e )u ?ar* e/te
(li % (i%a/! 5ru$u/ee1
în)ântarea n%a/tr! nu a durat $ult* (ent % /e)retar! de (artid i-a
inter"i/ (re%tului /! )%r a)ea/t! a)tivitate1
Adev!rata (r%(a#and! î$(%triva reli#iei aîn în li)eu1 înv!!t%rii de
la /at erau ei înşişi )redin)i evitau /uAie)tul1
Atât în li)eu* )ât şi în 5a)ultate* a$ a/)ultat aii re/(e)tu%/
e6(li)aiile (e )are le d!deau (r%5e/%rii la din $ultele $ele
întreA!ri e6i/teniale1 Nu i-a$ )%n ni)i%dat!* (entru )! atr!#ea
du(! /ine e6)ludere ş)%al! (entru H(r%(a#and! duş$!n%a/!I* dar
ni)i reuşit /! $! )%nvin#!1
Mi-a$ /(u/ d%ar )! î$i re"erv dre(tul /a r!/(un/ la întreA!rile
$ele* du(! ter$inarea /tuu )ând nu v%i $ai 5i %Ali#at /! a))e(t t%t
)e $i /e /(uM
A$)%n/tatata(%i)!t%ateştiinele*de(retutir nu ie/ din d%#$a
%5i)ial!1 în E/t* Du$ne"eu era (e ^ Pavl%v* )are nu avea ni)i % vin!
5iind)! de/)%(erir' /erveau aşa de Aine un /i/te$ (%liti)* )u )are
el* /e şt' /-a î$(!)at ni)i%dat!1 în Ee/t* n%ul Du$ne"eu /e n
Dar@in1 în %ri)e lu)rare de Ai%l%#ie* 5i"i%l%#ie* (/i?d Dar@in e/te
re(erul1 El e6(li)! t%t* 5iind )itat $ai OI O))ident de)ât erau (e
vre$uri Lenin şi Stalin în II nu $-ar 5i deran'at* da)! în $intea $ea
nu /-ar 5i r in/tantaneu un n%ian de )%ntraar#u$ente1
Ce (%/iAilitate de a-şi 5a)e % %(inie are )inev) vrând /! înelea#!
%ri#inea lu)ruril%r e/te ne$ulu de ştiin! şi de reli#ieG
Ştiina e6(li)! nu$ai )e ştie* iar re/tul îl tre) t!)ere* /au îi nea#!
e6i/tena1 Când ai d%ve"i 5err e6i/tena a )eva* )are e/te ne#at de
ştiin!* )are % la/! e/te* nu nu$ai de li$ite în )un%aştere* )are
/unt 5ireşti* )i $ult $ai #rav* de 5al/ şi ne/in)eritate1
E%i da )âteva e6e$(le (entru a 5i $ai )lar1 Ştiina a ne#at $ult!
vre$e 5en%$enul de tele(atie1 E6(eriene e5e)tuate în 5%/ta
Uniune S%vieti)!* în SUA* in)lu/iv de n%i* de$%n/trau )! e6i/t!
a)e/t 5en%$en1 Ştiina tre)e /uA t!)ere /au nea#! in5%r$aiile
%Ainute (rin re#re/ie (/i?i)! tran/(er/%nal!1 Şi* nu nu$ai )!
e6i/t! a/t!"i % (uterni)! ş)%al! în lu$e* )u a)e/t %Aie)t de /tudiu
şi (ra)ti)!* dar eu în/u$i a$ 5%/t $art%r la 5en%$ene de
$ani5e/tare a /uA)%nştientului* in)%nte/taAile* indu/e (rin
re/(iraie ?%l%tr%(i)!1 Nea#! e6(erienele $%rii )lini)e /au le
e6(li)! aAerant )a e6(re/ii ale an%6iei )reierului* )ând a)e/ta şi-a
în)etat de'a a)tivitatea $etaA%li)!1 Şi din n%u* a$ di/)utat )u
(er/%ane )are au tr!it a/t5el de eveni$ente* unele având % înalt!
(re#!tire univer/itar!* 5iind de)i )rediAile1
Reli#ia /e redu)e la a5ir$aii* (e )are nu le (%ate (r%Aa* )u$* de
alt5el* ni)i Dar@in nu (utea /!-şi (r%Ae"e te%riile1 I/t%ria
)reştini/$ului* )a şi a alt%r reli#ii* nu (%ate )%n5ir$a )u ri#%area
d%)u$entel%r i/t%ri)e e6i/tena eveni$entel%r iniiale* )are /tau la
Aa"a între#ii de"v%lt!ri d%)trinare de $ai târ"iu1 Neavând (entru
)%nte$(%rani i$(%rtana )are li /-a a)%rdat ulteri%r* e/te (r%AaAil
/! nu 5i tre"it intere/ul i/t%riei )a /! le înre#i/tre"e la $%$entul
re/(e)tiv1 Şi a'un#e$ la )eea )e /(une $ai t%at! lu$ea3 reli#ia /e
/(ri'in! d%ar (e )redin!1 Şi da)! eşti a/e$enea lui T%$a* )are a
)erut /! /e )%nvin#! de (re"ena lui Ii/u/ )erând v%ie /!-l atin#!
)u $âna* r!$âi într-un /(aiu )%n5u"* 5!r! (%/iAilitatea de a-i
5%r$a % )%nvin#ere 5er$!1
E%i în)er)a /! de/(rind adev!rul din $uli$ea de date devenite
H5%l)l%rI în )are* din nev%ia de a i$(re/i%na* de a deveni Hvedet!I*
de a e/)r%)a* de a $anevra % (eil) /au un (uAli) naiv* /e intri)!
5ra#$ente de realitate* na r şi 5ante"ie1
E/te #reu /! /e di/tin#! adev!rul de nealt )ând nu e6i/t!
d%)u$entaia ne)e/ar!* dar nev)5) adev!r ne %Ali#!1 Nu a$
a))e(tat ni)i%dat! i(%/tei; a-$i în/uşi naiv t%t )eea )e $i /-a /(u/*
în)e(ând ) nivelul di/)uiil%r Aanale (ân! la înd%)trinarea %53 A$
5%/t şi r!$ân /)e(ti) în 5aa /l%#anuril%r tre)i )a şi a )el%r ale
(re"entului1
Pre/iunea H)ulturiiI (%(ulare a/u(ra $in
Pretutindeni în lu$e e6i/t! /u(er/tiii* da $ai $ulte /unt în
)%$unit!ile /taAile în )are %a /e )un%/) şi )%$uni)! $ai uş%r
între ei )u$ e/te 9 /atului1
I/t%ri) v%rAind* /u(er/tiiile au % înde' tradiie1 In anti)?itate
/e$nele )ereşti şi întâ$`` ne%Aişnuite erau un adev!rat #?id în
%rientarea (uAli)e1 Din a)e/t $%tiv erau la $%d! %ra)%lele1 9
?%t!râre i$(%rtant! nu era luat! 5!r! )%n/ultarea H"ii )are
Hv%rAeauI (rin %ra)%le şi % $uli$e de alte /e3
în )iuda ev%luiei ştiinei )are a devenit un re lu$ea $%dern!*
/u(er/tiiile )%ntinu! /! e6i/te1 Nu3 97 e/te evitat în !ri )u
(retenii $ari a/t!"i în lu$e dau nu$ai un e6e$(lu1
C%n5runtat în)! din )%(il!rie )u /u(er/tiii lu$ea /atului $eu* le-
a$ v!"ut înt%tdeauna )a e6(re/ia naivit!ii şi a $entalit!ii
retr%#rade şi )a $i-a$ (r%(u/ /! le /5ide" în)!l)ând înt%tdeaun
%/tentaie interdi)iile l%r* (entru a le d%vedi aA/urdQ
Şi ni)i%dat! nu $i /-a întâ$(lat )eva r!u din a)e/t $%tiv1 C?iar şi
%a$eni )u /tudii /u(eri%are /unt une%ri în)linai /! le atriAuie
)redit1
A(%#eul /u(er/tiiil%r* al (/i?%"ei (%/e/iunil%r de$%ni)e şi al
vr!'it%arel%r )are îi ter%ri"au (e %a$eni a 5%/t atin/ în Evul Mediu1
Se (uAli)au )!rulii şi 5%i v%lante )u )ri$e* )utre$ure şi întâ$(l!ri
Aanale î$(!nate )u i$a#inaie )a /! (r%du)! e5e)te1 Bine a "i/
E)le"ia/tul3 HNi$i) nu-i n%u /uA /%are1 T%t )e a 5%/t* e/te şi va $ai
5i1I E/te % întâlnire )iudat! (e/te ti$(1 A/t!"i* în /e)%lul al eeI-lea*
a/i/t!$ la % revenire a a)e/t%r $entalit!i (rin $a//-$edia* la 5el
)a şi în Evul Mediu1 Era şi atun)i % #%an! du(! )âşti# (rin HştiriI
/en"ai%nale* )a şi a/t!"i1
Culi /au Hde/-)ultiI* v%rAa lui Ar#?e"i* %a$enii /unt în)linai /!
e6a#ere"e atun)i )ând tran/$it )eva au"it /au tr!it în /)%(ul de a
i$(re/i%na interl%)ut%rul1 Inventea"! )ând uit! a$!nuntele*
adau#! (entru a 5i $ai intere/ani* (entru a i$(re/i%na $ai $ult1
Alii inventea"! H$inuniI* (entru a arta#e atenia (uAli)ului a/u(ra
l%r şi a deveni vedete /au (entru a e/)r%)a lu$ea )u $inunile l%r1
M-a$ întreAat înt%tdeauna de )e /e (une Aa"! în 'u/tiie (e
$!rturiile $art%ril%r* )ând /e ştie (e Aa"! de e6(eri$ente
(/i?%l%#i)e* )ât de $are e/te $ar'a l%r de er%areG M%tivele /unt şi
ai)i $ulti(le1 Se uit! a$!nuntele* /unt in5luenai de %(inia (uAli)!*
/unt vi)ti$ele (r%(riil%r /u#e/tii* /unt intere/ai /! nu /(un!
adev!rul /au altii /e eri'ea"! inv%luntar în 'ude)!t%ri a(!/ând
(artea (e )are n-% a#reea"! şi 5av%ri"ând-% (e )ea )are* în /(iritul
l%r H'u/tiiarI* are dre(tate1 Ni)i aşa-"i/ul Hdete)t%r de $in)iuniI nu
e/te % (r%A! %Aie)tiv!* in5ailiAil!1 Mai uitai )! nu dete)tea"!
$in)iuni* î? al d%ilea rând e)%ul #ândirii la nivelul /i/te$ului
nerv%/ ve#etativ* a )!rui rea)ie /e te/tea"!* e/te di5erit! de la %$
la %$1 AaKa /ur(rinde #radul de e$%tivitate* )are /e ştie Aine )i*
antrena$ent* (%ate 5i )%ntr%lat!* în /en/ul d%rit &i /u(u/ te/tului1
De a)eea* )ând aud (e )âte un il) v%rAind )u a(l%$A şi in)?i"it%rial
(e )âte un (%/IC /-a Hde$%n/tratI vin%v!ia unui a)u"at (rin a)e t
a$ )el (uin % rea)ie de $irare în 5aa i#n%ranei i /! nu /(un $ai
$ult1
Din)%l% de /u(er/tiii* a )!r%r %ri#ine /e A une%ri în n%a(tea
ti$(ului* $ulte din in5%r( tran/$i/e* (e )ale %ral!* (lea)! de la
întâ$(l!rii )?iar da)! (%t 5i )u ti$(ul tran/$i/e de5%r$l $%tivele
(e )are le-a$ $eni%nat1 în )%(il!ria ne au"it în lu$ea /atului
(%ve/tite $ulte întâ$(l!ri i? a )!r%r natur! avea$ /-% înele# $ult
$ai târ"ii /tudiul $edi)inei1 Altele au r!$a/ în/)ri/e în $inll) la
)a(it%lul Curi%"it!i* )are (un în di5i)ultate e6il ştiini5i)!1
A$ devenit )ir)u$/(e)t şi re"ervat în eti)i )a ireale a tutur%r
întâ$(l!ril%r tr!ite de diver/e (^i aAia atun)i )ând eu în/u$i a$
traver/at eveni$ei nu (uteau 5i e6(li)ate în %rdinea natural! a
luatul
Da)!* în re(etate rânduri* ai #ândit la uni de )are ai nev%ie şi du(!
un ti$(* )ineva )%$(ld de d%rina ta* i-l %5er!* în)e(i /! #ândeşti
)! ejl ştiini5i)! a 5un)i%n!rii )reierului nu e/te )%$(let!5
nevrând* te întreAi )e alt! di$en/iune )%nta)tea"!Q n%/tru1 Şi
a)ea/t! e6(erien! a$ avut-% în)! din )^b P%i $ini (e t%at!
lu$ea* dar (e tine în/ui* nu1 Şl treAuie /! ad$ii )! e/te % $tâlnire
)u ne)un%/)uii t%t )eea )e /e întâ$(l! în viaa unui %$ (%ate 5i
eti)i 5iind naivitate* /u(er/tiie* /u#e/tie /au 5ante"ie1 El înd%ial!*
nev%ie de %ne/titate şi $ult di/)ern!$ânt a di/tin#e realul de ireal1
î$i (r%(un /! adu) în di/)uie* în )ele )e ur$ea"!* % /erie de
întâ$(l!ri* 5en%$ene şi vinde)!ri ine6(li)aAile în ter$enii ştiinei
a)tuale1
cNTZLNIRE CU NECUNOSCUTUL
A$ (%ve/tit în )a(it%lele anteri%are )u$ $i-au venit unele )!ri
rare* de )are avea$ nea(!rat! nev%ie în d%)u$entarea $ea* (rin
(er/%ane la )are nu a(ela/e$ ni)i%dat! şi )are au venit dire)t la
$ine /(unându-$i3 HŞtiu )! îi treAuieI1 E/te adev!rat )! unele
(er/%ane î$i )un%şteau (re%)u(!rile* dar în ni)i un )a" nu ştiau )e
anu$e titlu de )arte î$i treAuia1
Iat! % a/t5el de întâ$(lare )uri%a/!1
Intri#at de (er5%r$anele de %rdin (/i?%l%#i)* %Ainute în lu$ea
anti)! (rin unele ritualuri iniiati)e* (ra)ti)ate înde%/eAi* în E#i(t şi
Fre)ia* a$ d%rit /! #!/e/) /ur/ele i/t%ri)e ne)e/are edi5i)!rii în
a)e/t /en/1 Dar nu v%ia$ /! 5ie % literatur! tre)ut! (rin 5iltrul
)riti)ii $ar6i/te /au atee (entru )! ştia$ 5%arte Aine un#?iul l%r de
vedere1 D%rea$ /! #!/e/) d%ar % i/t%rie )%n)ret!* real! a
ritualuril%r re/(e)tive* în /(erana )! aş (utea /e/i"a* în Aa"a
(re#!tirii $ele* unde /e (%ate a/)unde $i/terul1 A$ întreAat $uli
%a$eni de )ultur!* in)lu/iv (e (r%5e/%rul E1 S!?leanu* da)! e6i/t!
undeva % a/t5el de d%)u$entaie şi $i-au r!/(un/ )! nu )un%/)1
într-% "i era$ în vi"it! la re#retatul (rieten Mi?ai Dia)%ne/)u* (%et
şi re#i"%r* )u )are era$ în relaii a(r%(iate1 Nu di/)uta/e$ )u el
ni)i%dat! a)e/t /uAie)t (entru a avea dial%#ul )e a ur$at3
- A$ #!/it la un (rieten % )arte )are ştiu /i#ur )! îi treAuie1 Şi
ia de (e ra5tul AiAli%te)ii /ale )artea1
- De unde ştii )! î$i treAuie G
- A$ avut a)e/t /enti$ent în )li(a în )ar v!"ut-%1 I-a$ şi /(u/
(rietenului $eu* )! nu$ai treAuie a)ea/t! )arte şi $i-a dat-%1
Sur(ri"a e/te în/! şi $ai $are1 Cartea a 5%/t edi Pari/ în 9C29 şi
avea 5%ile în#!lAenite de vre$e şi nede/` una de alta1 Era )%ala
$are de ?ârtie d%ar (liat!1 Pa' (utea 5i )itit! a treAuit /! 5ie t!iat!
(e $ar#ini* #e/t (e I treAuit /!-l 5a) eu (ri$ul1 M-aIaşte(tat*
aşadar* a)ea/ta (e )are % )!uta$ de $ult! vre$e* ti$( de
a(r%a(e ani* ne)itit! într-% AiAli%te)!* (entru a a'un#e în /5â' $ine
)are a$ 5%/t (ri$ul ei )itit%r1 Iar titlul era /ur(ri $ai $are3 Le/
/%)iete/ /e)rete/ de $>/tere/* de ,19 adi)! e6a)t )eea )e eu
)!uta$* 5!r! /! ştiu da)! e6i/t! ) de i/t%rie1
S! /(une$ t%tuşi )! nu e/te % $inune )a ^ /!-i %5ere % )arte1 &ai
/! di/)ut!$ alt #en de întâii (er/%nale* )are /u#erea"!
(!trunderea n%a/tr! /(%ni în alt! di$en/iune* de)ât )ea a lu$ii
$ateriale reale1
Pri$a e6(erien! ne%Aişnuit! /-a (etre)ut îr într-% du(! a$ia"!*
/(re %ra 9:* în ti$(ul unei d )u % alt! (er/%an!* a$ avut Aru/)
revelaia a )ee+ va întâ$(la a d%ua "i la % anu$it! %r!1 Şi lu)ruri``
(etre)ut înt%)$ai* )u % (re)i"ie derutant!1 Şi 5ie)ai (er/%anele
(rev!"ute rntrau în /)en! e6a)t la ti$'' )are eu îl anti)i(a/e$1
E%ind /! ştiu )e le-a deter$* 5ie (re"ente a)%l%* 5ie)are a inv%)at
$%tive Aanale3 şi-atun)i a$inte )! are de întreAat /au de /(u/
)eva e a$ dat /ea$a )! a)eeaşi H$ân! nev!"ut!I re#i"a/ )u un
/)%(* (e )are l-a$ înele/ $ult $ai târ"iu* i 5inalitate $de(linirea
de )!tre $ine a unei /ar)ini* d i$(%rtan! (entru Hre#i"%rI1
A d%ua întâ$(lare a$ tr!it-% în 9C:D1 M! aM (ri$a $ea )ur/! )u
aut%$%Ailul Da)ia (e )are reuşişi )u$(!r în rate1 Du(! tre)erea
unei linii 5erate $-a$ an#a'at în de(!şirea unui aut%turi/$
HM%/)vi)iI )u % vite"! în 'ur de 9,, <$ 4 %r!1 E6a)t în )li(a în )are
era$ în de(!şire din 5at! a a(!rut un $i)r%Au" ieşind în vite"! din
/(atele unui )ar1 Era$ de)i Al%)at între d%u! ve?i)ule* în (lin!
vite"!1 T%tul /-a (etre)ut în 5ra)iuni de /e)und!1 Nu /e (utea ni)i
%(ri* (entru )! venea )el din 5a! dire)t în $ine* ni)i vira în /tân#a
(entru )! a)%l% aş 5i inter5erat )u )arul* ni)i în drea(ta* a)%l% 5iind
M%/)vi)iul1 M! a5la$ (ri$a %ar! într-% a/t5el de /ituaie şi treAuia
/! iau % de)i"ie ra(id!1
Ce era de 5!)ut în a5ar! de a te (ierde şi a a))e(ta un a))ident
#rav având în vedere vite"ele )el%r trei ve?i)uleG Ple)a/e$ la
dru$ )u % Aun! )un%ştin! din Piteşti* ver/at! în )%ndu)erea aut%*
(e (%/t de îndru$!t%r şi )are era aşe"at! (e Aan)?eta din 5a! în
drea(ta $ea1 N-a avut ti$( /! /(un! de)ât atât3 HD%)t%re*
$uri$QI1 Ei Aine* în )li(a a)eea* în l%) de )ri/(are* a$ /i$it Aru/)
% /tare de )al$ ne%Aişnuit şi $i-a venit )lar în a)elaşi ti$( în
$inte ideea de a $!ri vite"a (entru a $! /tre)ura (rin /(aiul
în#u/t dintre )ele d%u! aut%ve?i)ule1 Nu ideea /%luiei e/te
ne%Aişnuit!1 Pr%AaAil )! %ri)e ş%5er ver/at ar 5i (r%)edat la 5el* deşi
eu nu avea$ ni)i % e6(erien! în )%ndu/ $aşina1 Ne%Aişnuit! a
5%/t in/talarea Aru/)! a )al$ului* )ând ar 5i treAuit /! 5iu ten/i%nat
şi )ertitudinea de % e6tra%rdinar! inten/itate )! e/te /in#ura
/%luie /alvat%are şi )! v%i tre)e (rintre )ele d%u! aut%ve?i)ule
5!r! ni)i un in)ident1 A)ea/t! )ertitudine* venit! Aru/) din
ne)un%/)ut* $-a deter$inat /! a))elere" şi /! tre) într-% (er5e)t!
/i#uran!1 A$ înt%r/ i$ediat )a(ul /(re în/%it%rul $eu şi l-a$
întreAat "â$Aind3 HDe )e v-ai /(eriatGI1 HLa/!-$!* d%)t%re* )! 5a)
in5ar)tQI* $i-a r!/(un/ el în#r%"it1
HCâr)%taşiiI v%r /(une )! )ertitudinea a(are la %ri)e %$ )u % Aun!
/t!(ânire de /ine1 Eu le v%i r!/(unde )! a)e/t /enti$ent a(are în
t%ate e6(erienele e6tra)%r(%rall /uAie)ii )are au avut a)e/te
e6(eriene relatea"! )! al % ne%Aişnuit! )ertitudine (rivind
realitatea /)enel%r( S! a$inti$ )!* în vi/* reali"!$ ade/ea )!
vi/!$ şi )< ave$ )ertitudinea eveni$entului vi/at1
De unde a venit a)ea/t! )ertitudineG Din et t e/te în eterG A/ta
vreau şi eu /! ştiu1
In $artie 9CC+ a$ (le)at )u Pr%51 C1 I3 Târ#%vişte şi )u dr1 Fe%r#e
Fearavela )u un aut 31 Da)ia 97,, la un )%n#re/ la Stra/A%ur#1
C%ndu)e Fearavela* 5iind aut%$%Ailul lui1 In a(r%(iere de Mul (e
aut%/trad!* /-a de5e)tat $aşina1 A$ reuşit /! % ti (ân! la % /taie
de Aen"in!1 A)%l%* a$ d%r$it în ri A în)e(ut /! nin#!* iar n%i nu
era$ (re#!tii de ^ de vre$e1 Ne-a$ a)%(erit )u "iare1 A d%ua "i
ar un /ârA )are )%ntra 9,, de $!r)i ne-a tra)tat (ân! i )â$( i"%lat
de lu$e şi ne-a l!/at Aalt! a)%l%1 Nu M Aani (entru tren* ni)i (entru
re(araia $aşinii1 Eran' /ituaie di/(erat!1
Ere$ea /-a înr!ut!it1 Deşi era "iu!* /-a înturi n%a(tea şi a în)e(ut
/! )ad! la(%via1 Ne uita$ unii 5!r! /! şti$ )e /! 5a)e$1
In/tin)tiv* $-a$ )%n)entrat într-un dial%# I )u HeterulI1 I-a$ /(u/
)! ni /-a avariat $aşina* )! ni ni)i Aani /-% re(ar!$ şi ni)i )u )e /-%
$%Aili"!$ de' Ave$ nev%ie ur#ent! de a'ut%r1 J!r! înd%ial! )! un
dial%# Aanal1 E/te % anu$it! $%dalitate de c a )%nta)tului )u
Ne)un%/)utul* la )are a$ re)ur/ i 5!r! ni)i % in5%r$aie în (lu/ în
d%$eniu1 E/te în/! e6(li)at în )uvinte1
în ur$!t%arele D $inute a %(rit lân#! aut%$%Ail de $i) litra'1 A
)%A%rât % d%a$n! $i /tatur! )u vâr/ta în 'ur de 8, de ani* 5%arte
di/tin/!1
Ne-a /(u/ )eva în li$Aa #er$an!1 N%i nu ştia$ ni)i unul un )uvânt
în #er$an!1 E!"ând )! nu /e (%ate înele#e )u n%i* a inteni%nat /!
(le)e1 în a)el $%$ent (r%51 dr1 Târ#%vişte a întreAat-% da)! nu ştie
5ran)e"a1 HA* %ui*I OA* daQP r!/(unde ea1 Şi în)e(e* 5!r! /! ne
întreAe ni$i)* /! ne /(un! în 5ran)e"! e6a)t* dar aA/%lut e6a)t*
)%ninutul )%nv%rAirii $ele )u111 eterul1
HŞtiu )e vi /-a întâ$(lat* a /(u/ ea1 Suntei trei /tr!ini din E/t* ai
r!$a/ )u $aşina în (an! şi nu avei Aani /-% re(arai şi ni)i nu ştii
unde /! $er#eiI1
- Oui* %ui* )Ne/t a* a$ r!/(un/ n%i1 ODa* da* a/ta e/teP1
- Suntei din Un#ariaG
- Nu* i-a$ r!/(un/ n%i* din R%$ânia1
A 5%/t /in#ura ei er%are1
Şi în#erul /alvat%r tri$i/* a 5!)ut* din (r%(rie iniiaRtiv!* (e %
vre$e în )are ni)i )âinele nu l-ai 5i l!/at a5ar!* % /uit! de #e/turi
in)rediAile1
- R!$ânei ai)i şi aşte(tai1 Eu /tau a(r%a(e1 A$ /!
$er# a)a/! şi a$ /! /un la un Servi)e aut% /! v! a'ute1 Şi a
(le)at1
Du(! +, de $inute /-a înt%r/1
- A$ /unat* dar $i /-a /(u/ )! v%i r%$ânii avei
$aşini Renault şi ei nu re(ar! de)ât $!r)i #er$ane1 M!
înt%r) /! #!/e/) un Servi)e (entru Renault1 Şi iar a (le)at1
Pe/te alte +, de $inute a revenit1
- A$ #!/it la vre% +, <$ un Servi)e )are a a))e(tat
/! vin! )u % (lat5%r$! /! v! tra)te"e1 Le-a$ /(u/ )! nu avei
Aani şi /! nu v! )ear! (rea $ult1 Şi a(%i a (le)at $ulu$it!
)! ne-a (utut a'uta1
Pe/te % 'u$!tate de %r! a venit % (lat5%r$! aut% Ş_ ne-a )%ndu/ la
Servi)e-ul l%r1 A)u$ (l%ua t%renial1 Au )%n/tatat )! Aateria $aşinii
nu $ai d!dea )urent şi ne-a
înl%)uit-% )u alta1 CaAlul de a$Areia' şi a$Areia'ul ere a/e$enea
di/tru/e1 Le-au /)?i$Aat (e t%ate1 In /5ârşit I n%a/tr! învia/e1
A ur$at n%ta de (lat!3 -,, de $!r)i1
Ne-a$ uitat unii la alii /tu(e5iai1 Era % avei atun)i (entru n%i %
a/e$enea /u$!1 N%i a$ (le)1 Aen"ina de a)a/! în )ani/tre )a t%i
r%$ânii* iar )a"arei 5!)ut (e /ea$a )el%r )are ne-au invitat1
Ple)a/e$ de a)a/! )u /u$e in/u5i)iente (entru a/t5el de /ituaii1
- A* /(une el* v!"ând 5i#urile n%a/tre (ierite a /(u/ d%a$na )are
$-a /unat )! nu avei Aani1 Bine* )eva a)%l%* da)! nu avei nev%ie
de )?itan!1
Şi a$ (le)at* în /5ârşit* 5eri)ii #raie a)e/tei d%e -în#er1
A 5%/t a)%l% % /i$(l! )%in)iden!G Da* da)! a) d%a$n! /-ar 5i %(rit
întâ$(l!t%r v!"ând (e un )a$ ve?i)ul /tr!in* )u nişte %a$eni
neliniştii în 'ur şi (e % v )a(ri)i%a/!1 Ori)e %$ #ener%/ ar (utea
5a)e un a/e$ #e/t1 Dar a)ea d%a$n! /-a %(rit* a )%A%rât şi înainte
) /(une n%i )eva* a re(etat e6a)t 5ra"ele din $intea $ea3* )e vi /-a
întâ$(lat et)111I1
A$ dat nu$ele )%le#il%r* )u )are era$ a)%l%* t% )a /! d%vede/) )!
la a)ea întâ$(lare au 5%/t şi $art%ri1
Ein/tein a de5init 5%arte in/(irat întâ$(lare 5iind a)ea )%in)iden!
în )are Du$ne"eu (re5er! /! r!r* ne)un%/)ut1
C1F1 Mun# nu$eşte a)e/te întâ$(l!ri /in)r%ni) Aa"ându-şi te%ria (e
$ai $ulte întâ$(l!ri de a)e/t #ei
Sin)r%ni)itatea e/te de5init! )a H% )%in)i) te$(%ral! a d%u!
/au $ai $ulte eveni$ente* le#!turi )au"ale între ele* dar )are
au un /en/ identi) %$%l%#I1 E/te a/%)ierea dintre un eveni$ent de
) (/i?i) /uAie)tiv şi un altul %Aie)tiv* e6teri%r1 E/te idenl
întâ$(larea de/)ri/! $ai /u/1 E/te % a/%)iere între un #ând şi un
eveni$ent )%n)ret* )are a(arent nu au ni)i % le#!tur!* 'ude)ând
du(! datele a)tuale ale ştiinei1
A$ avut )âteva )ir)u$/tane în )are* da)! le-aş 5i dat )ur/* viaa
$ea /-ar 5i /)?i$Aat t%tal şi ar 5i 5%/t )u t%tul alta de)ât )ea (e
)are a$ avut-%1 O 5%r! taini)!* venit! din alte di$en/iuni* %arA! în
5aa raiunii $! )?e$a /! r!$ân a)%l%1 Dar de 5ie)are dat! au
a(!rut din /enin şi 5!r! ni)i % l%#i)!* a(arent )u t%tul întâ$(l!t%r*
5a)t%ri )are au "!d!rni)it %ri)e iniiativ! (r%(rie în a)ea )li(!1 A$
/i$it atun)i şi v!d şi a/t!"i* )a % $ân! a De/tinului* )are a de)i/ în
l%)ul $eu1 Mi-a 5luturat d%ar* (rin 5aa %)?il%r* una din variantele
vieii (e )are aş 5i (utut /! % a$ şi n-a 5%/t /! 5ie1 De/tinul avea
alte )al)ule )u viaa $ea1
A/i/t!$ în 5il$e la /)ene )u întâlniri între (er/%ane )are au
i$(re/ia )! /-au )un%/)ut în alte di$en/iuni e6i/teniale şi )rede$
)! /unt d%ar r%dul i$a#inaiei1 A$ avut $ai $ulte întâlniri de a)e/t
#en1 Când d%ar una dintre (er/%ane are /entirnentul )! întâlneşte
% (er/%an! (e )are a $ai )un%/)ut-%* (%ate 5i re"ultatul unei 5al/e
re)un%aşteri* ale unei er%ri de $e$%rie /au e6(re/ia unei 5%r$e de
e(ile(/ie1 Dar )ând a$Aele (er/%ane tr!ie/) Aru/) a)eleaşi
/enti$ente de re)un%aştere* $ai $ult )?iar* au )%nvin#erea )! 5a)
(arte 5ie)are din 5iina )eluilalt* %ri)e alte e6(li)aii /e e6)lud1 E/te
un /enti$ent re)i(r%)* /(%ntan şi ire(re/iAil de a te )un%aşte
dint%tdeauna* de a 5a)e (arte din a)eeaşi 5a$ilie* deşi ai în a)elaşi
ti$( raiunea (!/trat!* a/i/tând Şi ea $irat! la $ira)%lul (e )are îl
tr!ieşte1 Senti$entul de 5a$iliaritate e/te atât de viu în)ât dial%#ul
)are are l%) /e de/5!ş%ar! 5!r! (r%nu$ele de (%litee utili"at
în$%d n%r$al Mre d%i %a$eni )are /e v!d (ri$a %ar!1 I$(re/ia
re)i(r%)! Kte de )un%aştere anteri%ar! )a şi )u$ /-ar 5i de/(!rit
în ur$! )u d%ar )âteva )li(e1 Nu e/te $%dul Aanal al ilu"iei de
re)un%aştere în virtutea )!ruia nu ne adu)e$ ailin )e î$(re'ur!ri
a$ )un%/)ut (e a)el )ineva $ai de5iu e/te )ertitudinea re)i(r%)! a
unei )un%aşteri a)%(rit $i/ter1
Pentru a e6)lude r%lul atra)iei 5i"i)e )are ^b ( 5i $)rirninat de )ei
$ai /)e(ti)i* treAuie /! /(un d i dintre (er/%na'ele întâlnite în
a)e/t $%d in/%lit ni aN ni$i) în în5!işarea l%r )are ar 5i (utut 5i
%Aie)tul urli i de atra)ii1 E/te % $are di5eren! între /enti$entul
deltr 5i"i)! şi a)el de 5a$iliaritate* de )eva a(r%(iat /u5leuN $inii1
Unele dintre a)e/te întâlniri n-au ni)i % 5ii<li R!$ân d%ar în a$intire
)a întâ$(l!ri ne%Aişnuiii P /unt )%ntinuate )u (rietenii de /u5let în
)are intervine 5i% de )%laA%rare şi de a'ut%r re)i(r%) în diver/ele
)%ndill < ne /u(une viaa1 Cele $ai $ulte /unt )%laA%r!ri )i ^
/(iritual1 Cei d%i /e re#!/e/) în a)eeaşi lu$e de (retu In
/tr!in!tate a$ întâlnit )?iar un (%lii/t )are $i-a 'a) t%ate
5%r$alit!ile de va$!* din)%l% de %Ali#atiill? /ervi)iu* tr!ind
re)i(r%) i$(re/ia de a ne şti de (e t!râ$uri1
A$ avut de a/e$enea /en"aia )! % $ân! ir ti/ $-a a(!rat
înt%tdeauna intervenind 5!r! ni)i un le din (artea $ea* în
$%$entele )ele $ai di5i)ile )a e i 5i (utut /)?i$Aa dra$ati)
de/tinul1
Nu a$ 5%/t un r!/5!at al /%rii1 în)e(n /!n!tatea şi traver/ând %
$uli$e de )ir)u$/tant%5)) ned%rite din )are a$ avut din (lin
(arte* în $%nv?t dinaintea (r!Auşirii*dar nu$ai atun)i* du(! )e
er;( /! Aeau (ân! la ulti$a (i)!tur! H(a?arul de a$arI i un Hîn#er
/alvat%rI1 De %Ai)ei /alvarea î$i era a u (rintr-un vi/ anti)i(ativ1
Au 5%/t (rea $ulte eveni e de a)e/t #en )a /! le )%n/ider /i$(le
întâ$(l!ri1

SACRU
Einde)!rile (rin /a)ru /au $ira)ul%a/e /unt eveniR$ente )are*
da)! /unt reale* (un (r%Ale$a e6i/tenei unei )au"e re/(%n/aAile
de a)e/t e5e)t1
A$ avut (ri$a in5%r$aie de$n! de în)redere de/(re a/t5el de
vinde)!ri din )artea )elui )are a 5%/t un $are %$ de ştiin! )u
)ert! re)un%aştere internai%nal!* F?1 Marine/)u1 El a 5%/t
în/!r)inat de Fuvernul R%$âniei /! )er)ete"e 5en%$enul Ma#lavit
la vre$ea )ând a in)e(ut /! 5a)! $are vâlv! şi /! $ear#! a)%l%
$a/e $ari de %a$eni* în )%ndiii de i#ien! 5%arte (re)ar!1 Având în
vedere ri/)urile de e(ide$ii* /-a ?%t!rât a)ea/t! an)?et!1
Ca ur$are a a)e/tei )er)et!ri* F?e%r#?e Marine/)u a (uAli)at %
)arte de/(re L%urde/ şi Ma#lavit1
Au"i/e$ şi (ân! atun)i (rin in5%r$aie %ral! de/(re a/t5el de
vinde)!ri* dar* 5!r! % d%)u$entare ştiini5i)!* r!$âneau la nivel de
/i$(lu "v%n1
în )artea /a* Pr%51 F?e%r#?e Marine/)u /)ria te6tual )! (r%Aitatea
(r%5e/i%nal! îl %Ali#! /! a5ir$e )! )eea )e a v!"ut vinde)ându-/e la
L%urde/ şi Ma#lavit nu /e (%ate vinde)a la uşa unui $edi)* dar ni)i
)eea )e vinde)! un $edi) nu /e %Aine la L%urde/ şi Ma#lavit1
De/(re L%urde/* /avantul r%$ân a5ir$a )! au r%/t )erti5i)ate
$edi)al )averne (rin TBC (ul$%nar şi 5ra)turi de $e$Are* ve)?i şi
ne)%n/%lidate* )are la ieşirea din a(a i"v%rului de a)%l%* erau
vinde)ate* unele )?iar in/tantaneu* altele în $ai $ulte eta(e1
Pentru a e6)lude r%lul atra)iei 5i"i)e )are ai 5i $)rirninat de )ei
$ai /)e(ti)i* treAuie /! /(un d dintre (er/%na'ele întâlnite în a)e/t
$%d in/%lit nu ni$i) în în5!işarea l%r )are ar 5i (utut 5i %Aie)tul unt
de atra)ii1 E/te % $are di5eren! între /enti$entul de ^ 5i"i)! şi
a)el de 5a$iliaritate; de )eva a(r%(iat /u5le ii $inii1
Unele dintre a)e/te $tâlniri n-au ni)i % 5in; R!$ân d%ar în a$intire
)a întâ$(l!ri ne%Aişnuite* /unt )%ntinuate )u (rietenii de /u5let în
)are intervine OAi de )%laA%rare şi de a'ut%r re)i(r%) în diver/ele
)%ndiii ne /u(une viaa1 Cele $ai $ulte /unt )%laA%r!ri dtl%
/(iritual1 Cei d%i /e re#!/e/) în a)eeaşi lu$e de (rea In /tr!in!tate
a$ întâlnit )?iar un (%lii/t )are $i-a 5 t%ate 5%r$alit!ile de va$!*
din)%l% de %Ali#aiile /ervi)iu* tr!ind re)i(r%) i$(re/ia de a ne şti
de `5e t!râ$uri1
A$ avut de a/e$enea /en"aia )! % $ân! inv $-a a(!rat
înt%tdeauna intervenind 5!r! ni)i un d din (artea $ea* în
$%$entele )ele $ai di5i)ile )are i 5i (utut /)?i$Aa dra$ati)
de/tinul1
Nu a$ 5%/t un r!/5!at al /%rii1 In)e(â /!n!tatea şi traver/ând %
$uli$e de )ir)u$/tane iii ned%rite din )are a$ avut din (lin
(arte* în $%$er'i dinaintea (r!Auşirii*dar nu$ai atun)i* du(! )e
erar 99 /! Aeau (ân! la ulti$a (i)!tur! H(a?arul de a$arI* ;A un
Hîn#er /alvat%rI1 De %Ai)ei /alvarea î$i era ani (rintr-un vi/
anti)i(ativ1 Au 5%/t (rea $ulte eveni$'i de a)e/t #en )a /! le
)%n/ider /i$(le întâ$(l!ri1

EINDECĂRILE PRIN SACRU
Einde)!rile (rin /a)ru /au $ira)ul%a/e /unt eveniR$ente )are*
da)! /unt reale* (un (r%Ale$a e6i/tenei unei )au"e re/(%n/aAile
de a)e/t e5e)t
A$ avut (ri$a in5%r$aie de$n! de în)redere de/(re a/t5el de
vinde)!ri din )artea )elui )are a 5%/t un $are %$ de ştiin! )u
)ert! re)un%aştere internai%nal!* F? Marine/)u1 El a 5%/t
în/!r)inat de Fuvernul R%$âniei /! )er)ete"e 5en%$enul Ma#ia vit
la vre$ea )ând a în)e(ut /! 5a)! $are vâlv! şi /! $ear#! a)%l%
$a/e $ari de %a$eni* tn )%ndiii de i#ien! 5%arte (re)ar!1 Având
tn vedere ri/)urile de e(ide$ii* /-a ?%t!rât a)ea/ta an)?et!1
Ca ur$area a)e/tei )er)et!ri* F?e%r#?e Marine/)u a (uAli)at %
)arte de/(re L%urde/ şi Ma#ia vit
Au"i/e$ şi (ân! atun)i (rin in5%r$aie %ral! de/(re a/t5el de
vinde)!ri* dar* 5!r! % d%)u$entare ştiini5i)!* r!$âneau la nivel de
/i$(lu "v%n1
In )artea /a* Pr%51 F?e%r#?e Marine/)u /)ria te6tual )! (r%Aitatea
(r%5e/i%nal! îl %Ali#! /! a5ir$e )! )eea )e a v!"ut vinde)ându-/e la
L%urde/ şi Ma#lavit nu /e (%ate vinde)a la uşa unui $edi)* dar rii)i
)eea )e vinde)! un $edi) nu /e %Aine la L%urde/ şi Ma#lavit
De/(re L%urde/* /avantul r%$ân a5ir$a )! au 5%/t )erti5i)ate
$edi)al )averne (rin TBC (ul$%nar şi 5ra)turi de $e$Are* ve)?i şi
ne)%n/%lidate* )are la ieşirea din a(a i"v%rului de a)%l%* erau
vinde)ate* unele )?iar in/tantaneu* altele în $ai $ulte eta(e1
A5ir$aiile unui %$ de % a/e$enea anver#ur! Ştiini5i)! de(!şeau
)a(a)itatea $ea de înele#ere1 E%ia$ /â v!d )u %)?ii $ei la 5aa
l%)ului 5en%$enul1 Şi* du(! $uli ani* a$ avut a)ea/t! şan/!1 Şi nu
nu$ai la L%urde/* U Şj la Pati$a* A//i/i* E#ina1 A$ 5%/t a(%i In
Bra"ilia de re)un%aştere în virtutea )!ruia nu ne adu)e$ a$inte în
)e î$(re'ur!ri a$ )un%/)ut (e a)el )ineva $ai de$ult* d e/te
)ertitudinea re)i(r%)! a unei )un%aşteri a)%(erit! de $i/ter1
Pentru a e6)lude r%lul atra)iei 5i"i)e )are ar (utea 5i in)ri$inat de
)ei $ai /)e(ti)i* treAuie /! /(un )! unele dintre (er/%na'ele
întâlnite în a)e/t $%d in/%lit nu aveau ni$i) în în5!işarea l%r )are
ar 5i (utut 5i %Aie)tul unei a/t5el de atra)ii1 E/te % $are di5eren!
între /enti$entul de atra)ie 5i"i)! şi a)el de 5a$iliaritate* de )eva
a(r%(iat /u5letului şi $intii1
Unele dintre a)e/te $tâlniri n-au ni)i % 5inali"are1 R!$ân d%ar în
a$intire )a întâ$(l!ri ne%Aişnuite1 Altele /unt )%ntinuate )u
(rietenii de /u5let în )are intervine d%rina de )%laA%rare şi de
a'ut%r re)i(r%) în diver/ele )%ndiii la )are ne /u(une viaa1 Cele
$ai $ulte /unt )%laA%r!ri de %rdin /(iritual1 Cei d%i /e re#!/e/) în
a)eeaşi lu$e de (re%)u(!ri1 In /tr!in!tate a$ întâlnit )?iar un
(%lii/t )are $i-a 5a)ilitat t%ate 5%r$alit!ile de va$!* din)%l% de
%Ali#aiile lui de /ervi)iu* tr!ind re)i(r%) i$(re/ia de a ne şti de (e
alte t!râ$uri1
A$ avut de a/e$enea /en"aia )! % $ân! invi"iAil! $-a a(!rat
înt%tdeauna intervenind 5!r! ni)i un de$er/ din (artea $ea* în
$%$entele )ele $ai di5i)ile )are $i-ar 5i (utut /)?i$Aa dra$ati)
de/tinul1
Nu a$ 5%/t un r!/5!at al /%rii1 în)e(ând )u /!n!tatea şi
traver/ând % $uli$e de )ir)u$/tane /%)iale ned%rite din )are a$
avut din (lin (arte* în $%$entul de dinaintea (r!Auşirii*dar nu$ai
atun)i* du(! )e era$ l!/at /! Aeau (ân! la ulti$a (i)!tur!
H(a?arul de a$arI* a(!rea un Hîn#er /alvat%rI1 De %Ai)ei /alvarea
î$i era anunat! (rintr-un vi/ anti)i(ativ1 Au 5%/t (rea $ulte
eveni$entele de a)e/t #en )a /! le )%n/ider /i$(le întâ$(l!ri1

SACRU
Einde)!rile (rin /a)ru /au $ira)ul%a/e /unt eveniR$ente )are*
da)! /unt reale* (un (r%Ale$a e6i/tenei unei )au"e re/(%n/aAile
de a)e/t e5e)t1
A$ avut (ri$a in5%r$aie de$n! de în)redere de/(re a/t5el de
vinde)!ri din )artea )elui )are a 5%/t un $are %$ de ştiin! )u
)ert! re)un%aştere internai%nal!* F?1 Marine/)u1 El a 5%/t
în/!r)inat de Fuvernul R%$âniei /! )er)ete"e 5en%$enul Ma#lavit
la vre$ea )ând a în)e(ut /! 5a)! $are vâlv! şi /! $ear#! a)%l%
$a/e $ari de %a$eni* în )%ndiii de i#ien! 5%arte (re)ar!1 Având în
vedere ri/)urile de e(ide$ii* /-a ?%t!rât a)ea/t! an)?et!1
Ca ur$are a a)e/tei )er)et!ri* F?e%r#?e Marine/)u a (uAli)at %
)arte de/(re L%urde/ şi Ma#lavit1
Au"i/e$ şi (ân! atun)i (rin in5%r$aie %ral! de/(re a/t5el de
vinde)!ri* dar* 5!r! % d%)u$entare ştiini5i)!* r!$âneau la nivel de
/i$(lu "v%n1
In )artea /a* Pr%51 F?e%r#?e Marine/)u /)ria
te6tual )! (r%Aitatea (r%5e/i%nal! îl %Ali#! /! a5ir$e )!
)eea )e a v!"ut vinde)ându-/e la L%urde/ şi Ma#lavit
nu /e (%ate vinde)a la uşa unui $edi)* dar ni)i )eea )e
b vinde)! un $edi) nu /e %Aine la L%urde/ şi Ma#lavit1
De/(re L%urde/* /avantul r%$ân a5ir$a )! au 5%/t )erti5i)ate
$edi)al )averne (rin TBC (ul$%nar şi 5ra)turi de $e$Are* ve)?i şi
ne)%n/%lidate* )are la ieşirea din a(a i"v%rului de a)%l%* erau
vinde)ate* unele )?iar in/tantaneu* altele în $ai $ulte eta(e1
(entru 5en%$enul HMa% de Deu/I* a$ 5%/t* de a/e$enea* în India
intr-% )lini)! de trata$ent unde /e a(li)au te?ni)i tradii%nale1 A$
v!"ut $!rturiile de(u/e de )ei )e /-au vinde)at de A%li #rele la
Catedrala San Ant%ni% din Pad%va* la Catedrala )u Mad%na din
Şu$uleu OR%$âniaP1 Dar nu $-a$ du/ a)%l% )a (elerin* )i )a %$ de
ştiin! )!utând d%)u$ent!ri $edi)ale ale )a"uril%r vinde)ate1
La L%urde/ şi Jati$a au avut l%) a(ariii $ariane in (re"ena un%r
)%(ii* (r%venii din 5a$ilii /!ra)e* a5lai )u vitele (e )â$(* /-a
ar!tat Je)i%ara M!ria1 Jen%$enul e/te (lin de înv!!$inte*
r!/(un"ând $ult%r intreA!n )are /e ridi)! in a/t5el de /ituaii şi de
a)eea î$i (r%(un /! in/i/t a/u(ra un%r detalii1
L-a$ au"it %dat! (e S%rin Du$itre/)u /(unând )! Du$ne"eu nu a
a(!rut ni)i%dat! într-un (alat* a înt%tdeauna într-un A%rdei* v%ind
/! /(un! )! Du$ne"eu /-a ar!tat d%ar /!ra)il%r1 E/te intere/ant de
reinut )! şi Petra)?e Lu(u şi Bernadette S%uAir%u şi )ei trei )%(t
a5lai (e )â$( la Jati$a a(arineau un%r 5a$ilii 5%arte /!ra)e1
cntru)ât de/(re )eea )e /-a întâ$(lat la Ma#lavit ni a$ ni)i %
in5%r$aie (e )are /-% (%t /u/ine )u ar#u$enU )rediAile* v%i
)%$enta d%ar a)ele /ituaii in )are /e (% adu)e a/t5el de (r%Ae1
Einde)!rile de la L%urde/
Eveni$entele de la L%urde/ în)e( în 9-D- )ând Je)i%ara M!ria i /-a
ar!tat de $ai $ulte %ri 5etie Bernadette S%uAir%u1 l-a a(!rut in
5aa unei #r%te* de (_ $alul unui râu1 în a)el l%) a âşnit un i"v%r a
)!rui a(!* i-; /(u/ Je)i%ara 5etiei* va 5i t!$!duit%are (entru
%a$eni1
în 9D, de ani de e6i/ten!* )%$i/iile $edi)ale /(e)ial in/tituite
(re)u$ şi Bi/eri)a Cat%li)! au )%n5ir$at d%ar 8: de A%lnavi )are /-
au vinde)at $ira)ul%/* 5!r! % e6(li)aie $edi)al!* din )ele :,9+
)ereri de(u/e la Bir%ul $edi)al (entru a 5i )erti5i)ate* dre(t
vinde)!ri $ira)ul%a/e1 Ja) (re)i"area )! a)ea/t! d%)u$entare a
avut l%) în anul +,,,1
Pentru a vedea )ât de (rudent /e 5a) a)e/te )%n5ir$!ri v%i de/)rie
i/t%ria unui )a"1 Aş d%ri /! /(un în/!* $ai întâi* )! în )ele d%u!
Ai/eri)i /u(ra(u/e (e/te #r%ta de la L%urde/ )a şi la E#ina* la
Pad%va şi la Şu$uleu a$ v!"ut $ii şi $ii de (l!)ue )u $ulu$iri
de vinde)are a5işate (e "iduri* unde era v%rAa de/(re t%at! #a$a
de %r#ane vinde)ate şi )are a(!reau re(r%du/e în aur* în alte
$etale /au din $ateriale (la/ti)e1 A)e/tea în/!* neavând %
d%)u$entare ştiini5i)!* (%t 5i )%n/iderate )a 5iind /uAie)tive* deşi
$! întreA de )e nu ar 5i şi $ulu$irile l%r un )riteriu de$n de luat
în /ea$!* % d%vad! de vinde)are /au de a$eli%rare1
Iat! şi de/)rierea $ai detaliat! a unui )a" de vinde)are
ine6(li)aAil!1
E v%rAa de % 5e$eie în vâr/t! de CD de ani* la data )ând i /-a luat
interviul şi )are l%)uia în Italia* "%na Nea(%le1
La 29 de ani e/te #rav A%lnav!* i$%Aili"at! în (at )u dia#n%/ti)ul
/ten%"! $itral! de)%$(en/at!1
Ca /i$(t%$e* are di/(nee de re(au/* nu (%ate v%rAi* de)ât )u
$are di5i)ultate şi ni)i nu (%ate $er#e1 Are ta?i)ardie )u (ul/ de
9+,4$in* )ian%"a 5eei şi Au"el%r* ede$e la $e$Arele in5eri%are1
In 9CD+ /tarea /a de /!n!tate era şi $ai $ult a#ravat!*
dia#n%/ti)ul (re)i"at la a)ea dat! 5iind de in/u5i)ien! )ardia)!
de)%$(en/at!1
La 98 au#u/t 9CD+ e/te adu/! la L%urde/1 Bran)ardierii % intr%du)
în a(a re)e a i"v%rului1 Şi iat! $!rturia A%lnavei3 HA$ /i$it Aru/)
% )!ldur! inten/! în (ie(t )a şi )u$ $i /-ar 5i dat via!1 Câteva
/e)unde du(! a)eea* eu* )are de $ult! vre$e nu $ai (utea$ /!
5a) ni)i un (a/* $-a$ ridi)at /in#ur! şi a$ în)e(ut /! $er#I1
Se )%$(%rt! a(%i /(re ui$irea tutur%r* )a un %$ n%r$al1 Seara* (e
(r%(riile /ale (i)i%are* a (arti)i(at la )ere$%nia reli#i%a/! în )are
era in)lu/ şi în)%n'urul Ai/eri)ii1
E/te e6a$inat! du(! a)eea de % )%$i/ie $edi)al!* )are
)%n/e$nea"! într-un (r%)e/ verAal* )%n/tatând ur$!t%arele3
- (ul/ C, 4 $in1* /taAil;
- )ian%"a aA/ent!;
- ede$ele în /)!dere ra(id!;
- d%ar$e Aine şi are a(etit1
Du(! un an* în +9 au#u/t 9CD7* e/te ree6a$inat! de % )%$i/ie
5%r$at! din 9, $edi)i 5ran)e"i1 Nu /e )%n/tat! $%di5i)!ri
(at%l%#i)e1
în 9- iulie 9C8,* are l%) % n%u! e6(erti"!1 Eerdi)t dat de un $edi)
din Ne@ [%r<3 HNi)i un /e$n )lini)* radi%l%#ie* ele)tr%)ardi%#ra5ie
de )ardi%(atie %r#ani)!I1
AAia în 99 a(rilie 9C82 $edi)ii )%n)?id )! a avut l%) % vinde)are
$ira)ul%a/!* /)riind3 HB%ala a 5%/t Arutal $%di5i)at! în ev%luia /a
la 98 au#u/t 9CD+* )a ur$are a unei A!i în (i/)in!1 Se$nele de
in/u5i)ien! )ardia)! au )edat Aru/) şi 5!r! $edi)a$ente1 Du(! 99
ani* a)e/te /e$ne de in/u5i)ien! )ardia)! nu au rea(!rut1 Ca"ul
nu (%ate 5i e6(li)at $edi)alI1
Au treAuit e5e)tuate (atru e6a$in!ri $edi)ale* de )!tre /(e)ialişti
în d%$eniul A%lii /ale* ti$( de 9+ ani* )a /! /e )%n5ir$e vinde)area
/(%ntan! (rin a)ea î$A!iere 5!)ut! la L%urde/1
A)ea/t! 5e$eie* a'un/! în (ra#ul $%rii* îşi revine /(e)ta)ul%/* îşi
ia Arevet de )%ndu)ere aut% şi /e dedi)! în#ri'irii )%(iil%r /!ra)i1
Du(! t%ate a)e/te e6a$in!ri $edi)ale* $ai (%ate 5i )%nte/tat!
vinde)areaG Cred )! nu1 De alt5el de la L%urde/ $i-a$ adu/ şi %
)a/et! )u A%lnavi 5il$ai a)%l%1 Şi da)! nu e/te )%nte/taAil* )u$ /e
e6(li)!G J!r! re(li)!1
Ştiu 5%arte Aine )!* du(! )riteriile ştiinei* a)e/t )a" e/te
ine6(li)aAil1 Ja)e (arte din /in#ularit!ile în ştiin!1 Eu )red în/! )!*
da)! un /in#ur %$ ar (utea tre)e (rintr-un "id* de/)%$(unându-/e
v%luntar în at%$ii din )%r(ul /!u* (e )are i-ar /tre)ura (rintre
at%$ii "idului* ştiina ar treAui /! /e întreAe )u$ e/te (%/iAil şi nu
/! ne#e* (entru )! nu (%ate 5i )%n5ir$at /tati/ti)1
Jiind un )a" de vinde)are $ira)ul%/* îl v%$ )%n/idera )a un
ar#u$ent în 5av%area e6i/tenei unei 5%re )e (%ate în5!(tui a/t5el
de $ira)%le1
S! e6e$(li5i)!$ şi (rin alte )a"uri3
Du(! un $%rA P%tt* )are în/ea$n! in5e)ie
TBC la nivelul )%l%anei verteArale* % in5ir$ier! $ilitar!
r!$âne )u (ara(le#ie şi in)%ntinen! /5in)terian!1 Du(! 8
ani de i$%Aili"are* în 97 iulie 9C+2 e/te adu/! la L%urde/1
A5lat! în )!ru)i%r* în 5aa #r%tei* )u %)?ii 5i6ai a/u(ra /tatuii
Je)i%arei* în atitudine de ru#!)iune* /i$te Aru/) % 5urtun!
interi%ar!* a(%i un H)ra)$ent #eneral durer%/I1 Se /i$te vinde)at!
şi /e ridi)! în (i)i%are* du(! )e 8 ani nu a 5%/t tran/(%rtat! de)ât în
)!ru)i%r1
Un )%(il de 7 ani şi 9, luni )u /e)?ele #rave de
$enin#it! )%n/tând în tetra(le#ie şi (ierderea vederii şi
au"ului e/te adu/ la L%urde/1 Du(! a d%ua Aaie a)%l%* în
79 au#u/t 9C7-* e/te )%$(let vinde)at1
Da)! la aduli /e (%ate inv%)a e5e)tul /u#e/tiei* la a)e/t )%(il de 2
ani e/te e6)lu/1 El nu au"ea şi nu vedea din )au"a A%lii a$intite1
O 5e$eie de +C de ani* )u #an#rena la #a$Aa drea(t!* du(!
d%u! A!i la L%urde/* în 9+ /e(te$Arie 9-:-* e/te vinde)at!1 în
(ri$ele "ile tend%anele re5!)ute /e v!d în)! (rin tran/(arena
(ielii r%"e1
Iat! şi un )a" $ai re)ent intere/ant (rin /en"aiile avute în
ti$(ul vinde)!rii1
Mean Salaiin OC?artre/P )u dia#n%/ti)ul /)ler%"! $ulti(l! )u
(ara(le#ie* la 9 /e(te$Arie 9CC7* e/te adu/ în )!ru)i%r la L%urde/1
Du(! D "ile /e înt%ar)e a)a/! 5!r! ni)i un re"ultat Aene5i)1
Şi a(%i* Aru/)* $ira)%lul3
HA$ /i$it un 5ri# #la)ial în /(ate* #ât şi $e$Are )u un $ir%/
(uterni)* ur$at de % /en"aie de )!ldur!111 A(%i $e$Arele şi-au
re#!/it 5%ra1 M-a$ ridi)at şi a$ în)e(ut /! $er#1 O n%u! via! /-a
n!/)ut în $ineI1
Mira)%lul de la Jati$a
In 9C9D* la vre$ea )ând aveau l%) a)e/te eveniR$ente* Jati$a
era un /at $%de/t din P%rtu#alia1 S! re$ar)!$* în)! % dat!* relaia
dintre (au(eritatea (er/%na'el%r i$(li)ate în a(ariiile $ariane şi
$ani5e/tarea 5en%$enului /a)ru1
Trei )%(ii din Jati$a* 5!r! in/tru)ie ş)%lar!* dar )u dev%iunea
reli#i%a/! /(e)i5i)! vâr/tei in%)ente* îşi (!"eau vitele (e )%lina de
lân#! /atul l%r1 J!r! v%ia l%r* ei aveau /! 5ie $art%rii un%r
eveni$ente e6)e(i%nale* )are au 5!)ut )a /! /e v%rAea/)! $ult
de/(re )ele tr!ite de ei1
Da)! la L%urde/ în 9-D-* Bernadette S%uAir%u avea 92 ani* vâr/ta
)ând )%(iii în)e( /! de/luşea/)! unele /en/uri ale eveni$entel%r
tr!ite* la Jati$a )%(iii erau )u $ult $ai $i)i1 Lu)ia d%/ Sant%/
avea - ani* veriş%rul /!u Jran)i/)% era de a)eeaşi vâr/t!* iar /%ra
lui* Ma)inta avea d%ar 8 ani1
Lu)ia a 5%/t /in#ura dintre )%(ii )are a /u(ravieuit* )eilali $urind
în ti$(ul e(ide$iei de #ri(! /(ani%l! în ur$!t%rii 7 ani* aşa )u$
Je)i%ara le şi (reve/ti/e13 HTu vei r!$âne ai)i (entru % vre$e1 Ii/u/
vrea /! /e 5%l%/ea/)! de tine (entru a $! 5a)e )un%/)ut! şi iuAit!I1
Ii /(une* de a/e$enea* Lu)iei /! învee )arte (entru a (utea
de(une $!rturie /)ri/! în le#!tur! )u t%t )eea )e /-a întâ$(lat
a)%l%1
Le)tura )!rii (e )are a$ #!/it-% )?iar la Jati$a* /)ri/! de /%ra
Lu)ia - HMe$%ire/ de S%eur Lu)ieI Oediia din +,,7P* $i-a r!/(un/
la $ulte din întreA!rile (rivind $%dul de Hrai%na$entI în terit%riul
ine5aAil* de din)%l% de n%i* de unde re(et!$ la in5init )! ni$eni nu
/-a înt%r/* )a /! ne /(un! )e e/te a)%l%1
în)e(ând din 9C9D* /%ra Lu)ia (%ve/teşte )!* în ti$( )e /e a5lau )u
vitele (e )â$( şi /e ru#au* $ai întâi )u ali )%(ii* a(%i )u )ei d%i
5rai veriş%ri* le-a a(!rut % 5i#ur! de tân!r înv!luit! într-% (ân"!
alA! şi )are le-a /(u/3
- Nu v! 5ie tea$!Q Eu /unt în#erul P!)ii1 Ru#ai-v! )u $ineQ
Şi în#erul* relatea"! /%ra Lu)ia* /e aşea"! în #enun)?i* îşi în)lin!
)a(ul şi le )ere )el%r trei )%(ii /! re(ete de trei %ri du(! el3
HD%a$ne* eu )red* te venere"* /(er şi te iuAe/)1 Ii )er iertare
(entru t%i )ei )are nu )red* )are nu te venerea"!* nu /(er! şi nu
te iuAe/)I1 A(%i /e ridi)! şi /(une3 HAşa /! v! ru#ai1 Ini$ile lui
Ii/u/ şi a M!riei /unt atente la v%)ea ru#!)iunil%r v%a/treI1
în)e(ând din 9C9: a(are i$a#inea Je)i%arei* în a)eleaşi )%ndiii*
(e )%lina de la Jati$a1
Iat! de/)rierea Lu)iei3 H111(e la 'u$!tatea (antei111 a$ v!"ut un111
5ul#er şi* du(! )e a$ $ai 5!)ut )âiva (aşi* a$ "!rit dea/u(ra unui
$i) /te'ar verde* % 5e$eie c$Ar!)at!111 în alA* $ai /tr!lu)it%are
de)ât S%arele* iradiind % lu$in!111 li$(ede şi inten/!111 /tr!A!tut!
de )ele $ai ar"!t%are ra"e de /%areI1
Je)i%ara le /(une )%(iil%r )! va veni la întâlnirea )u ei în 5ie)are "i
de 97* ti$( de 8 luni1 Le )ere )%(iil%r /! invite la a)e/te întâlniri şi
alte (er/%ane* (entru )! are intenia de a î$(lini un $ira)%l
H(entru )a t%at! lu$ea /! )read!I1
A)e/t $%$ent /e va (etre)e (e 97 %)t%$Arie 9C9:* în (re"ena a
(e/te :,1,,, de (er/%ane1 E/te "iua $arelui H$ira)%lI a/u(ra
)!ruia aş 5i 5%/t )uri%/ /! ştiu %(iniile %a$enil%r de ştiin!1
Aşa du(! )u$ le /(u/e/e Je)i%ara )%(iil%r* eveni$entele anunate
în)e( /(re %rele a$ie"ii* în 5aa unei $uli$i a#itat!* e6altat! de
e$%ie* de aşte(tare* unii (r%5und )redin)i%şi* alii ir%ni)i şi
ner!Ad!t%ri /! e6(l%ate"e de"a$!#irea )el%r (re"eni* du(! )u$
a5l!$ din unele $!rturii1
HPriviiQI* /tri#! /%ra Lu)ia )u %)?ii 5i6ai (e )er1 Du(! în!larea în
lu$in! a Je)i%arei* S%arele ia 5%r$a unui di/) /ide5iu )are* $ai
întâi /e )latin!* a(%i în)e(e /! /e r%tea/)! î$(r!ştiind (e/te
$uli$ea adunat! % /i$5%nie de )ul%ri1 Şi Aru/)* în /tri#!tele de
/(ai$! ale )el%r (re"eni* S%arele în)e(e /! )ad! venind
a$enin!t%r /(re P!$ânt1 HYdr%Ait*111 a$ aler#at în $i'l%)ul
%a$enil%r1 Plân#ea$ şi aşte(ta$ dintr-% )li(! în alta /! vin!
/5ârşitul lu$iiI* va /(une ulteri%r un $art%r %)ular1 A)e/ta de/)rie
)?iar atitudinea unui in/* )are /e a$u"a/e (e /ea$a naivit!ii )el%r
)e /e îndre(tau într-un nu$!r i$en/ /(re Jati$a* (entru a a/i/ta la
a)e/t $ira)%l1 C!"ut în #enun)?i* )u $âinile întin/e /(re )er* în
/e$n de ru#! şi tre$urând /(eriat* % inv%)a (e Je)i%ar! /!-l ierte1
Du(! )âteva $inute S%arele îşi %)u(! din n%u l%)ul (e A%lta
)erea/)!1
S)ena a)ea/ta ulti$! î$i a$inteşte de % alta* la 5el de real!* la
)are a$ a/i/tat în in)inta S5ântului M%r$ânt de la Ieru/ali$ în
$%$entul a(rinderii /(%ntane a Lu$inii în /â$A!ta )are (re)ede
Paştelui %rt%d%61
în /tân#a $ea era % 5e$eie în vâr/t! venit! din Ru/ia1 Se vedea (e
)?i(ul ei /i$(litatea* $%de/tia* Aunul /i$ şi )redina în
Du$ne"eu1
Când a i"Au)nit Aru/) lu$ina din S5ântul M%r$ânt* a)ea/t! 5e$eie
a )!"ut în #enun)?i* a în)e(ut /! /e în)?ine şi /! e6)la$e îne)at!
în la)ri$i3
HB%'e* B%'e* ia vi'u teAiaQ OHD%a$ne* D%a$ne* te v!dQIP1 A 5%/t )ea
$ai (uterni)! i$(re/ie* (e )are a$ tr!it-% în a)ea )li(!1 Eedea$
adev!rata rea)ie a %$ului a5lat în 5aa $ani5e/t!rii divine1
Din)%l% de adeverirea tutur%r eveni$entel%r (r%5eite de Je)i%ar!*
(e )are nu le (ute$ ni)i)u$ e6(li)a în ter$enii rai%nali/$ului
ştiini5i)* eveni$entul de/)ri/ $ai /u/ (rivit%r la Hdan/ulI S%arelui
e/te )u atât $ai in)itant1 S! 5i 5%/t $ii de %a$eni vi)ti$a unei ilu"ii
)%le)tiveG Şi da)! da* (rin )e $e)ani/$G In $%d )ert S%arele Hnu a
)!"ut de (e )erI1 Ce a 5%/t a)%l%GQ Cu$ /-a (utut (r%du)e a)e/t
5en%$enG Cine ne-ar (utea /(uneG
Iat! )e a5l!$ în )%ntinuare din )artea S%rei Lu)ia1 In 'urul a)e/t%r
)%(ii* )are tr!iau în lu$ea /atului* /-a /târnit* )u$ era şi 5ire/)* %
$are a#itaie1 Erau %(rii (e dru$ de aduli* )are le )ereau /! %
r%a#e (e Je)i%ar! /!-i vinde)e de di5erite A%li /au /! le
înde(linea/)! diver/e d%rini1 Cu titlu de )uri%"itate* a$inteşte
5a(tul )! Ma)inta* un )%(il de 8-: ani* e/te %(rit! (e dru$ de %
A!trân!1 A)ea/ta )ade în #enun)?i în 5aa ei* /e în)?in! şi % r%a#!
/!-i tran/$it! Je)i%arei din (artea /a* % )erere de vinde)are1
C%(ila /e /(erie în 5aa a)e/tei /ituaii ne%Aişnuite şi % a/i#ur! )!
va în)er)a /! % a'ute1 Şi iat! dial%#ul )u Je)i%ara3
- J%arte $uli %a$eni î$i )er )a tu /!-i vinde)i de
A%li1 Ce /! le /(unG
R!/(un/ul S5intei Je)i%are3
- Nu t%i /e v%r vinde)a1 Nu$ai unii1
Cine are \dre(tul /! /e vinde)e* e/te inutil /! întreA!$1 TriAunalul
de de)i"ie e/te $ult $ai /u/111
Când Ma)inta /-a î$A%ln!vit în 9C+,* )%(ila % r%a#! (e Je)i%ar! /!
% vinde)e1 E%ia /! /e înt%ar)! $ai re(ede a)a/! din /(ital* 5iindu-i
d%r de 5a$ilie1 Je)i%ara îi d! în/! un r!/(un/ de)%n)ertant (entru
n%i3 HNu (%t /! te vinde)* dar îi (r%$it )! a)%l% unde vei $er#e
vei 5i 5%arte 5eri)it!I1 Şi îi )%$uni)! a(%i "iua şi %ra e6a)t! în )are
va (le)a în lu$ea în#eril%r1
Şi Ma)inta H(lea)!I e6a)t în "iua şi la %ra anunat! de Je)i%ar!1 In
a5ar! de data $%rii i /e v%rAeşte* de a/e$enea* de $%$entul
i"Au)nirii r!"A%iului din S(ania* a )elui de-al d%ilea r!"A%i $%ndial
şi de atentatul )%ntra unui Pa(!1
Da)! $ir%/ul de 5l%ri al )%r(ului )%(ilei de)edate (utea 5i e5e)tul
unei /i$(le i$(re/ii* nu a)elaşi e5e)t (%ate 5i inv%)at )ând* în
9C7D* a 5%/t de/?u$at! şi i /-a v!"ut )%r(ul (!/trat )%$(let
nealterat1 A$Aii )%(ii au 5%/t* )a ur$are a tutur%r a)e/t%r
eveni$ente* /an)ti5i)ai1
Şi din n%u (un a)ea/t! întreAare ştiinei a)tuale3 au 5%/t atât de
#eniali a)eşti )%(ii* /(re a intui )u e6a)titate eveni$ente )e ur$au
/! /e (etrea)! la $ult ti$( du(! $%artea l%rG S! (re/u(une$ )!
a(ariiile $ariane erau /u#e/tii indu/e de 5%l)l%rul l%)al* dar şi
derularea tutur%r eveni$entel%r ulteri%are era r%dul un%r /i$(le
/u#e/tiiG Ne a'ut! )u )eva ştiina Aa"at! (e d%ve"iGQ Sau e/te $ai
/i$(lu /! de)ret!$ )! ni$i) nu /-a întâ$(lat şi atun)i re#atul
ştiinei va r!$âne111 inte#ru1
Ma% de Deu/
în Bra"ilia l-a$ v!"ut ti$( de 2 "ile (e )el )!ruia i /e /(une HM%?n
%5 F%dI /au HMa% de Deu/I în (%rtu#?e"!1 Aşe"!$ântul în )are
lu)ra /e )?e$a HCa/a dNI#na)i%I1 Erau a)%l% /ute de %a$eni venii
din t%ate )%lurile lu$ii* in)lu/iv din A$eri)a1 Şi )ul$ea
)%in)idenei* a$ întâlnit )?iar şi )un%ştine* % d%)t%ri! r%$ân)!
(le)at! în SUA1 Eeni/e la $ine în ur$! )u un an* (entru A%ala
Par<in/%n1 îşi )!uta şi a)%l% /!n!tatea1
Strada (e )are /e a5la aşe"!$ântul era lun#! şi drea(t!1 Când
veneau A%lnavii di$ineaa la trata$ent* î$Ar!)ai t%i în alA* aşa
)u$ era re#ula* re/5irai (e % lun#i$e de )ir)a 9 <$* în )!ru)i%are
/au (e (i)i%are* era un /(e)ta)%l rar şi (it%re/)1 Printre ei erau şi
$uli $edi)i* unii 5%arte tineri )u A%li neur%l%#i)e #rele )u$ ar 5i
/)ler%"a lateral! a$i%tr%5i)!1 T%i erau %(ti$işti /(erând în
a$eli%rare1
Oa$enii erau î$(!rii (e #ru(uri )%ndu/e de )âte un a/i/tent din
e)?i(a lui Ma%1 Pân! a'un#eau la el* /e /u(uneau la ritualuri
reli#i%a/e )u )ânte)e şi ru#!)iuni )e ineau de Ai/eri)a l%r )at%li)!1
Ji#uri /i$A%li)e de/enate (e (erei /erveau (entru alte ritualuri1 Se
lu)ra )%n)%$itent în 2 /!li (line de %a$eni1 Se /t!tea $ulte %re în
$editaie1 In )ele din ur$! /e a'un#ea la Ma% )are era aşe"at în
)a(!tul unei /!li $ult $ai lun#! de)ât lat!1 Pereii a)e/tei /!li
aveau (e ei (e/te 7, de taAl%uri )u 5i#urile un%r (er/%ane* )are
tr!i/er! în tre)ut şi ale )!r%r /(irite (retindea )! îl #?idea"! în
trata$entele (e )are le 5a)e1
Când a'un#eai în 5aa lui* a/i/tentul #ru(ului* )are era în (realaAil
in5%r$at* îi (re"enta )a"ul1 Nu /e /ta în 5aa lui $ai $ult de +
$inute1 Ma% îi )%$uni)a (e l%) de)i"ia re/(%n/aAilului de #ru(3
H%(eraieI /au $editaie )%ndu/! de el1
Şedina de $editaie )%n/ta în in)antaii )u )ara)ter reli#i%/ şi
/u#e/tii de vinde)are* în ti$( )e A%lnavii /e a5lau aşe"ai (e
/)aune* )u %)?ii în)?işi1
A$ 5%/t 5%arte atent /! v!d da)!* în de)i"iile luate* era lu)id /au în
/tare de )%nştiin! $%di5i)at!* (r%(i)e a/)ult!rii #?i"il%r* )are
(retindea el )! îl )%ndu)1 Era în /tare de (er5e)t! lu)iditate1 M!
aşte(ta$ /!-l v!d )u $intea tran/(u/!* în a/)ultarea vreunuia din
)ei (e/te 7, de #?i"i* )are i-ar 5i dat /%luia tera(euti)!* (entru
5ie)are din A%lnavii a5lai în 5aa /a1 Şi a/ta 5iind)! de $ulte %ri în
(au"e* venea (rintre %a$eni şi /(unea 5%arte n%nşalant )! el nu
ştie ni$i)* )! are nu$ai d%u! )la/e de ş)%al! şi )! t%t )eea )e 5a)e
i /e di)tea"! de )!tre #?i"iQ Ca (re"en! nu ar!ta de l%) a un %$
/!ra) )u du?ul* )u$ (retindea el1 La a(r%a(e 8, de ani ar!ta
5%arte i$(%"ant* înalt* Arunet* )u 5aa de $eti/* )u (!r #ri"%nat*
A%#at şi dat (e /(ate* )u % )?i)! (r%e$inent! /(re )ea5!1 Lu$ea*
)are ştia a$!nunte de/(re el* /(unea )! e/te 5%arte A%#at* )! are
/u(ra5ee $ari de (!$ânt în /t!(ânire şi $ine de (ietre (rei%a/e1
Ceea )e vede$ n%i (e unele taraAe* )ând nu /unt (ietrele n%a/tre
v%(/ite în di5erite )ul%ri Oatenie* le-a$ v!"ut şi aşaQP* /unt adu/e
din Bra"ilia1 A)%l% erau din aAunden!1 T%at! lu$ea vindea nu$ai
(ietre1 In Bra"ilia /alariile /unt )a ale n%a/tre* dar (reurile /unt
tri(le1
O(eraiile erau tran/$i/e (rin televi"iune )u )ir)uit în)?i/* aşa )!
t%at! lu$ea (utea /! le vad!1
M%dul în )are H%(eraI Ma% era intere/ant1 B%lnavul era atin/ de el
/au de unul din a/i/tenii lui* intra într-un #en de tran/! şi r!$ânea
aşe"at (e un /)aun )u %)?ii în)?işi1 Cu un Ai/turiu* Ma% 5!)ea %
/in#ur! /e)iune în te#u$ent* de %Ai)ei (e aAd%$en /au (e /(ate*
intr%du)ea d%u! de#ete în (la#! şi )!uta % )%nden/are de e/ut
/uA)utanat /uA 5%r$a unei $!r#ele (e )are % e6tr!#ea şi % arun)a1
Se a(li)a a(%i un (an/a$ent şi rana /e în)?idea ra(id1 Ni$eni nu a
a)u"at ni)i % in5e)ie1
Mai )iudat era )u$ H%(eraI (e %)?i1 R!dea )u Ai/turiul )eva de (e
)%rnee1 T%i )ei /u(uşi a)e/tei intervenii /(uneau )! nu aveau
dureri* )i d%ar /en"aia de atin#ere1 T%ate interveniile /ale /e
redu)eau la )eea )e a$ de/)ri/* indi5erent de ti(ul de A%al!1 Se
v%rAea a)%l% )! 5iul unui (reşedinte de /tat* dintr-% ar! ve)in!
Bra"iliei* a avut % tu$%r! )ereAral! $a/iv!* )erti5i)at! în )lini)i de
/(e)ialitate din SUA1 Neavând % /%luie neur%)?irur#i)al! util!* a
a'un/ la Ma%1 El l-a %(erat în /tilul /!u (er/%nal* de/)ri/ $ai /u/1 La
)%ntr%lul e5e)tuat (e/te 9 an în SUA* tu$%area nu a $ai 5%/t
#!/it!1 De atun)i vine la Ma% (entru trata$ent (eri%di)1 E)%ul
a)e/tui )a" a 5%/t atât de r!/un!t%r în)ât relaiile lui Ma% )u
aut%rit!ile /anitare Ara"iliene* )are du(! )u$ era de aşte(tat* nu
erau de l%) Aune* /-au re)%n)iliat în $are $!/ur! du(! a)e/t
eveni$ent1
A$ v!"ut a)%l% un )a" /i$ilar* )u un 'ude)!t%r i$(%rtant din
Bra"ilia )are tre)u/e (rin a)eeaşi dra$! şi veni/e la )%ntr%l în/%it
de d%i )%(ii* un A!iat de )ir)a 9D ani şi /%ra lui* în 'ur de 9+ ani1 Mi-
au atra/ atenia* (entru )!* /(re de%/eAire de t%i )eilali A%lnavi*
)u ei Ma% a )%n/u$at $ult ti$( înv!ându-i % /erie de ritualuri* în
)are î$i adu) a$inte )! erau in)lu/e nişte va"e )u 5l%ri1
Era a)%l% în a)ele "ile şi aut%rul )!rii /)ri/e de/(re Ma%1 A$ /tat de
v%rA! )u el şi $i-a )%n5ir$at t%t )eea )e /e /(unea de/(re el1 Nu
avea$ alte (%/iAilit!i de in5%r$are în a5ara a)e/t%r /ur/e1 In
)%n/e)in!* ni)i nu )%n5ir$* ni)i nu in5ir$ re"ultatele trata$entel%r
a(li)ate a)%l%1
Ma% nu (retindea %n%rariu1 Jie)are de(unea într-% )utie de #enul
)elei (%ştale atât )ât v%ia /au (utea1 La t%i A%lnavii le re)%$anda
/! )u$(ere (e /u$e $%di)e* de )âiva d%lari* nişte )%$(ri$ate
/edative %Ainute din (lante1 Banii erau în/! )%n/u$ai în
$a#a"inele din in)int! unde /e vindeau )!ri* CD-uri* (ietre
)%l%rate* a(! Hener#i"at!I et)1
într-un a/?rant din India
In 9CC8* du(! % di/)uie )u S?ri Mata'i* a$ 5%/t invitat în India* la
B%$Aa>* într-un aşe"!$ânt de trata$ent* #en /(ital )u (aturi*
)%ndu/ de Pr%5e/%rul U$e/? Rai1 Se a(li)au trata$ente du(!
tradiia l%r /(iritual!* (rin te?ni)a Ra'a >%#a* $ult î$Aun!t!it! de
S?ri Mata'i1
A$ întâlnit a)%l% A%lnavi venii din Eur%(a şi SU A )u a5e)iuni
#rele* )a /)ler%"a $ulti(l!* e(ile(/ie* /e)?ele #rave de
en)e5al%(atii in5antile* /e)?ele de a))idente va/)ulare )ereArale
ş1a1
Erau /al%ane )u A%lnavi )a în %ri)e /(ital* )u )%ndiii de via!
a))e(taAil!1 In 5un)ie de (%/iAilit!ile de (lat!* A%lnavii /e (uteau
)a"a şi în /al%ane )u un /in#ur (at1
II în/%ea$ (e (r%5e/%r în 5ie)are di$inea! la vi"it!1 Ca la %ri)e
vi"it!* A%lnavul era întreAat de ev%luia /t!rii de /!n!tate* de la
vi"ita (re)edent!1 Trata$entul )%n/ta în $ulte ritualuri /(e)i5i)e şi
şedine de tran/5er de ener#ie de la di/tan! (rin (al$e1 Şi
dia#n%/ti)ul /e 5!)ea (e a)eeaşi )ale1 Jie)are %r#an din )%r( avea
% re(re"entare la nivelul (al$el%r unde /e (r%ie)ta /tarea de
/!n!tate /au A%al!1 Medi)ii indieni /e/i"au de/tul de (re)i/* (rin
(r%(riile (al$e* 5%)arul (at%l%#i)1 Eu în)er)a$ /! veri5i)
dia#n%/ti)ul (rin $et%dele n%a/tre eur%(ene1 Şi %ne/t v%rAind* atât
)ât (utea$ eu a'un#e la un dia#n%/ti) )%re)t în a)ele )%ndiii* nu
a$ /e/i"at er%ri în dia#n%/ti)ele (u/e de $edi)ii indieni1
M-a$ intere/at $ai $ult de A%lile neur%l%#i)e (entru )! erau în
/(e)ialitatea $ea1 Erau d%u! d%a$ne )u /)ler%"! $ulti(l!* una din
Au/tria şi alta din Jrana* )are veneau în 5ie)are an a)%l%1 Mi-au
/(u/ )! /unt $ulu$ite de trata$entul de a)%l% (entru )! reuşeşte
/! $enin! ev%luia A%lii (e l%)1 Una din d%a$ne era in#iner!*
)ealalt! (/i?%l%#1 A$ $eni%nat (r%5e/iile (entru a /uAlinia )! nu
erau nişte naive1
Seara t%i A%lnavii erau %Ali#ai /! /e adune într-% /al! (re#!tit! )a
un altar* )u (%rtretul lui S?ri Mata'i* )are era de alt5el (re"ent şi în
5ie)are /al%n1 A)%l% /e int%nau )ânte)e dintr-un re(ert%riu /(e)i5i)
şi /e adu)ea un 5el de %$a#iu (atr%anei aşe"!$ântului1 S?ri
Mata'i* deşi în via!* era venerat! )a % /5ânt! O&%l> Mata'iP1
C%n)e(ia l%r de/(re via! aAund! în )redine ve)?i* tradii%nale*
)u )are n%i nu /unte$ %Aişnuii şi din a)e/t $%tiv* un eur%(ean* )u
% edu)aie $ateriali/t! e/te ş%)at de întâlnirea )u % )ultur! a
invi"iAilului (%(ulat de 5%r$e* )are la n%i nu au de)ât % v%)aie
5%l)l%ri)!1 A$ avut $ai $ulte di/)uii )u (r%5e/%rul (e a)ea/t!
te$!1
Indienii /unt %a$eni 5%arte (%liti)%şi1 O (%litee îndat%rat!* $ai
ale/ din (artea 5e$eil%r* )u uş%ara în)linare a )a(ului* )u % nu$i)!
de întâ$(inare şi % (rivire )are e6(ri$! un $are re/(e)t1 T%ate
5e$eile (urtau /âri-ul l%r tradii%nal şi în )ul%ri 5%arte (l!)ute1 S%ia
(r%5e/%rului era % d%a$n! de $are ele#an! şi di/)reie1
Ma'%ritatea (r%5e/%ril%r aveau /tudii în An#lia1
Era$ )u un )%le#* Dr1 Ovidiu P!un şi a$ 5%/t întâ$(inai la
aer%(%rt )u tradii%nalele l%r #?irlande de 5l%ri* (e )are i le (uneau
du(! #ât şi a'un#eau (ân! la (!$ânt1 Jie)are dintre n%i a$ avut
)âte % )a$er! /e(arat!1 A$ /tat a)%l% t%at! luna ianuarie1 La n%i
erau atun)i vi/)%le )u $ult! "!(ad!* iar la B%$Aa> 5!)ea$ (la'!1
Se )?e$a )! a)%l% era /e"%n de iarn!1
M-a$ î$(!)at 5%arte #reu )u $ân)area l%r /(e)i5i)!1 Aveau
)%ndi$ente al )!r%r $ir%/ nu îl /u(%rta$1 S%ia (r%5e/%rului era
di/(erat!* (entru )! nu $ânea$ $ai ni$i)1 Pân! la ur$! a$ a'un/
la un $%du/ vivendi şi a$ a))e(tat iaurtul* )are /e a/e$!na )u al
n%/tru* un 5el de (âine în #enul )elei araAe* %re"* )arne de (ui şi
5ru)te1 Aveau şi )itri)e şi Aanane* dar a/(e)tul l%r e6teri%r era
di5erit de )el )un%/)ut la n%i1 Fu/tul era în/! identi)1
Lân#! )a$era $ea era )a"at! % 5a$ilie de av%)ai din India1 în)!
înainte de a-i )un%aşte* într-% du$ini)!* /%ia av%)atului* % d%a$n!
înalt!* /uAire* inteli#ent! şi di/tin/! a venit la $ine* $-a întreAat*
5%arte (revenit%r* da)! (%ate intra şi $i-a adu/ (e % 5ar5urie )eva
)e avea a/e$!nare )u #!luştile n%a/tre1 Un 5ru)t la $i'l%)
în)%n'urat de % $a/! r%tund! din %re" /au ar(a)aş1 Mi-a /(u/ )! au
venit în vi"it! )%(ii l%r* % 5at! şi un A!iat* şi le-au adu/ )eva de
a)a/!1 M! r%a#! /!1 (ri$e/) şi eu )a dar din (artea l%r1
I-a$ $ulu$it (%liti)%/ şi evident )! nu a$ re5u"at1 Erau )?iar
5%arte Aune la #u/t1
A$ avut a(%i (rile'ul /! /tau de $ulte %ri de v%rA! )u ei1 A$ 5%/t
i$(re/i%nat )ât de a$!nunit îşi )un%şteau $arile l%r e(%(ei
Ra$a>ana şi Ma?aA?arata1 A)eeaşi )ultur! te$eini) în/uşit! a$
întâlnit-% şi la ali aut%?t%ni1 î$i a$inte/) de un A!rAat tân!r* de
)ir)a 2, de ani* )are /e %)u(a )u )%$erul1 L-a$ întâlnit în tren şi
a$ avut % di/)uie )u el la )el $ai elevat nivel /(iritual (%/iAil1
Di/)uta de/(re t%ate /i/te$ele reli#i%a/e )u % e#al! de5erent! şi
)un%aştere )a şi de/(re )ultura )la/i)!1
Str!"ile %raşului erau lu$inate n%a(tea a #i%rn% şi ne (li$Aa$
ade/ea la %re târ"ii1 Oa$enii de (e /trad! erau 5%arte (%liti)%şi şi
nu a e6i/tat ni)i un ri/) (entru /i#urana n%a/tr!1 Sunt 5%arte
(aşni)i şi î$(!)ai )u /%arta1 Sunt $uli %a$eni a)%l%* )are tr!ie/)
în )%ndiii de li$it!1 Dar nu /e rev%lt!* nu /unt a#re/ivi* nu /e Aat şi
nu /e in/ult!1 Sunt re/e$nai )u /%arta l%r* /(unându-şi )!* da)!
a)u$ au venit (e lu$e )a (aria* data viit%are v%r veni )a ra'a?i1
E/te (ri$ul (%(%r* (e )are l-a$ v!"ut tr!ind la $%dul )%n)ret du(!
)an%anele 5il%/%5iei l%r tradii%nale1 A)%l% 5il%/%5ia /e tr!ieşte şi în
/trad!* nu e/te d%ar a(ana'ul univer/it!il%r1
Printre %a$eni* $aşini şi ri)şe întâlneai 5re)vent )âte % va)!*
ani$alul l%r /5ânt1 Era un /(e)ta)%l %Aişnuit şi (entru %a$eni şi
(entru va)i1 Ni$eni nu (!rea /! 5ie deran'at1
Jiind în India* n-a$ /)!(at %)a"ia de a vi"ita Ta' Ma?alul1 Nu /e
(%ate vedea )eva $ai 5ru$%/* $ai $!re* $ai Aine aşe"at în
)adrul natural (e $alul râului [a$una şi (e % /u(ra5a! atât de
$are1 M%"ai)uri* $%dele 5l%rale şi "%%$%r5e în)ru/tate în /ide5*
)%l%ane de $ar$ur!* alei )u 5l%ri şi Aa"ine )u a(!* t%ate a)e/tea
la/! (rivirii ui$ite % %(er! ne$urit%are* "!$i/lit! din dra#%/tea
unui î$(!rat (entru 5ru$%a/a lui /%ie* (le)at! (re$atur în re#atul
u$Arel%r1
MARI TĂMĂDUITORI cN ISTORIE
Pe lân#! $edi)ii )are şi-au $ar)at %(era (rin arta şi ştiina l%r*
tradiia /(iritual! a reinut şi % /erie de nu$e ale un%r %a$eni
în"e/trai )u )a(a)itatea de a vinde)a* venii din terit%riul reli#iei1
I-a$ nu$it t!$!duit%ri (entru a 5a)e di/tin)ia de )ei )u (re#!tire
$edi)al!1
Pri$ul $are t!$!duit%r în i/t%ria reli#iei )reştine a 5%/t Ii/u/
C?ri/t%/1 Literatura )an%ni)! a reinut* de a/e$enea* % /erie de
alte nu$e )a )el al lui Iere$ia Eala?ul* )are a tr!it la Nea(%le în
(eri%ada dintre /e)%lele al eEI-eEII-lea* )el al lui Sera5i$ de Sar%v
O/e)%lul al eIe-leaP* Ne)tarie O/e)%lul al ee-leaP* Ar/enie B%)a
O/e)%lul al ee-leaP şi $uli alii1
Nu-$i (r%(un ai)i /! anali"e" de)ât )âteva e6e$(le de $ari
t!$!duit%ri* )are aveau )a(a)itatea de (re)un%aştere O)larvi"iuneP
şi de vinde)are1
IISUS C&RISTOS
A 5%/t )el $ai $are vinde)!t%r din t%ate ti$(urile1 Şi (entru )%r( şi
(entru /u5let1 Şi (entru 5i"i) şi (entru (/i?i)1
A$ )%n/ultat $ulte din /ur/ele )are ar 5i (utut )%n5ir$a i/t%ri)
e6i/tena lui li/u/1 Nu $! re5er la $a)ulatura $%dern!* )are i-a
î$A%#!it (e unii indivi"i 5anta"ând a/u(ra vieii lui li/u/1 Da)! nu
/-ar )%ntra"i)e 5la#rant* (%ate )! le-aş 5i a)%rdat un $ini$ de
)rediAilitate1 Dar )ând ni /e /(un atâtea variante* )are /e e6)lud
una (e alta* înele#i /eri%"itatea l%r de Aâl)i şi $ai ale/ intere/ele
a/)un/e din)%l% de )%rtin!1
Mai întâi ni /-a /(u/ )! li/u/ n-a e6i/tat1 A(%i a e6i/tat* dar era un
%$ %Aişnuit )a t%i )eilali1 A(%i a 5%/t )!/!t%rit )u M!ria
Ma#dalena şi au avut % 5at!* )are şi-a tri$i/ ur$aşii (ân! în ti$(ul
n%/tru1 In 5ine /e vine )u ulti$a variant! )! /-a #!/it $%r$ântul lui
li/u/ )u /)?eletul /!u* al M!riei Ma#dalena şi al 5etei l%r )are*
'ude)ând du(! $!ri$ea /)?eletului* a de)edat la vâr/ta )%(il!riei1
Da)! 5ii)a l%r a $urit de $i)!* )u$ a $ai avut ur$aşiGQ
Eu (er/%nal îl (rive/) (e li/u/ nu atât )a (er/%an! i/t%ri)!* în/)ri/!
la % dat! anu$it! în vre% 5il! a ti$(ului* )ât îl (er)e( )a 5en%$en1
Or* )?iar da)! nu şti$ )u e6a)titate data )ând /-a n!/)ut* (entru
)! nu ave$ )erti5i)atul /!u de naştere* 5en%$enul li/u/ a e6i/tat )u
)ertitudine1 Ni$eni nu (%ate /!-l ne#e1 Ce i$(%rtan! are da)! /-a
n!/)ut într-un 5el /au altul* aşa )u$ ne /(une literatura )reat! în
'urul (er/%anei /ale* )ând )eea )e a l!/at el lu$ii )a înv!!tur!*
e6e$(lu de )%$(%rta$ent şi de$nitate u$an! (%ate 5i )itit şi
a/t!"i du(! +,,, de ani1 Cu$ /e (%ate /u/ine aAeraia )! li/u/ nu
a e6i/tat* )ând % trei$e din (%(ulaia lu$ii îi ur$ea"! înv!!turaG
Pentru $ine* da)! li/u/ )a Ai%#ra5ie ate/tat! d%)uR$entar (%ate
i/)a di/)uii* a$ )ertitudinea e6i/tenei unui %$ )are a l!/at
înv!!tura )e i /e atriAuie lui1 A)e/ta e/te )eea )e eu nu$e/)
5en%$enul li/u/* /u5i)ient )a /! 'u/ti5i)e între#ul )reştini/$* )a
e/en! a înv!!turii /ale1
Când /(un 5en%$enul li/u/ eu nu a$ în vedere ai)i relaia /a )u
Divinitatea* deşi ni)i a)e/t a/(e)t nu e/te li(/it de i$(%rtan!* nu
a)e/t a/(e)t î$i (r%(un /!-l trate" în/!* )i val%area /a
e6)e(i%nal! (entru %$enire* a $%delului (/i?%l%#i) de
)%$(%rta$ent şi de #ândire (e )are ni l-a tran/$i/ li/u/1 Ave$
a/t!"i d%vada )ea $ai #r!it%are* du(! +,,, de ani* )! înv!!tura
lui li/u/ e/te în t%tal a)%rd )u datele ştiini5i)e a)tuale de/(re
)reier* )! $%delul (/i?%l%#i) ilu/trat de li/u/* (rin t%t )eea )e a
/(u/ şi a de$%n/trat* e/te în $%d )ert Aene5i) (entru /!n!tatea*
(a)ea şi 5eri)irea lu$ii1 li/u/ e/te (entru $ine $%delul (/i?%l%#i)
ideal al )%$(%rta$entului u$an1
într-un )uvânt* i/t%ria ştiinei nu-l (%ate in5ir$a (e li/u/* )i îl
)%n5ir$!1 La )e Aun atun)i t%at! a)ea/t! $a)ulatur! )%nte/tatar!
în a5ar! de î$A%#!irea un%r inşi venaliG Ceea )e a 5!)ut %$ul în
nu$ele lui li/u/ e/te % alt! di/)uie şi nu lui li/u/ treAuie /!-i 5ie
re(r%şat1
Ce a adu/ n%u li/u/G
li/u/ a adu/ n%u în (/i?%l%#ia u$an! )âteva ele$ente - re(er* a
)!r%r val%are % (ute$ înele#e aAia a/t!"i şi nu$ai în (arte* (rin
ulti$ele date ale ştiinel%r a)tuale1
li/u/ adu)e n%u - )redina* iuAirea )a 5%re de )%e"iune u$an! şi
iertarea1
Le v%$ anali"a (e rând1
Credina - (re/u(une /enti$entul de în)redere* nu nu$ai 5a! de %
raiune tran/)endent!* )i 5a! de n%i înşine* de )a(a)itatea n%a/tr!
de a)iune* de /u))e/* de vinde)are1
Ii/u/ ar 5i (utut 5%arte Aine %ri /!-şi ar%#e $eritul (er/%nal* %ri /!
/uAlinie"e 5%ra Divinit!ii atun)i )ând îi vinde)a (e A%lnavi* dar în
l%) de t%ate a/tea el /(une te6tual şi )u $%de/tie* e6(ri$ând un
$are adev!r ştiini5i)3 HCredina ta te-a vinde)atI1 Pentru )! într-
adev!r* % )%ndiie a vinde)!rii % )%n/tituie în)rederea în (r%(riile
5%re de vinde)are ale %r#ani/$ului* )are nu /unt % ilu"ie* )i %
realitate1 Ave$ % $uli$e de e6(eriene de laA%rat%r )are
de$%n/trea"! )a(a)itatea (/i?i)ului u$an de a )%ntr%la şi
$%Aili"a /i/te$ul n%/tru i$unitar în 5en%$enul de vinde)are1 E%$
$ai )%$enta şi în alt )a(it%l1 Intuiia şi i$a#inaia* al!turi de v%ina
de a e5e)tua un antrena$ent /u/inut* /unt )?ei ale $%Aili"!rii
(r%(riil%r re/ur/e de vinde)are* )a şi de înv!are* de de"Rv%ltare şi
de (er5e)tare a anu$it%r în/uşiri1 Creierul* (rin )a(a)itatea de
neur%(la/ti)itate* /e $%delea"! în a)%rd )u #ândurile*
/enti$entele şi i$a#inaia n%a/tr!1
In %ri)e a)iune între(rin/! de n%i e/te nev%ie de în)redere* de
%(ti$i/$1 E/te /in#ura )%ndiie de $%Aili"are a tutur%r re/ur/el%r
interne şi nu nu$ai* de reali"are a /a1 Neîn)rederea* /)e(ti)i/$ul
de$%Aili"ea"!* neutrali"ea"! %ri)e re/ur/e şi )%ndu)e la eşe)1 Aş
vrea /! $! 5a) Aine înele/* din)%l% de %ri)e )uvinte1 S(iritul
n%/tru* )%nştiina )! /e (%ate 5urni"ea"! ener#ia ne)e/ar!
%r#ani/$ului şi )%ne)tea"! (rin (uterea #ândului a)ele 5%re
)a(aAile /! de)lanşe"e (r%)e/ul de vinde)are /au )?iar d%rinele
n%a/tre* da)! a)e/tea nu ie/ din li$itele (r%#ra$el%r (r%(rii*
)%ndii%nate nativ1 A$ e6(eri$entat de nenu$!rate %ri )eea )e
/(un ai)i1 Nu e/te % /i$(l! te%rie de )ultivare a %(ti$i/$ului1
în)rederea tradu/! la nivel de /u#e/tie $%tivea"! întrea#a
indu/trie 5ar$a)euti)! a lu$ii în a)reditarea unui n%u $edi)a$ent
(rin e5e)tul (la)eA%1 Da)! un $edi)a$ent n%u are e5e)te a(re)iate
/tati/ti) )a 5iind /u(eri%are unei /uA/tane neutre* )u r%l de
(la)eA%* atun)i e/te a)reditat )a 5iind util în trata$entul unei A%li1
Ja(tul )! % /uA/tan! neutr! are în anu$ite (r%(%rii un e5e)t
(%"itiv a/u(ra %r#ani/$ului e/te atriAuit $%Aili"!rii re/ur/el%r
(r%(rii de r!/(un/ de )!tre /u#e/tia* i$(re/ia (e )are % ave$
de/(re a)ea /uA/tan!1 Ştiina /e Aa"ea"! a/t5el (e un $e)ani/$
(/i?%l%#i)* a )!rui e6i/ten! /e i$(li)! în $ulte alte laturi ale
/(iritului u$an1
C%n)?i"ând a/u(ra n%iunii de )redin!* v!"ut! de Ii/u/ )a un (ri$
i$(erativ al )%$(%rta$entului u$an* )%n/tat!$ a/t!"i )! are un
/uA/trat real* %Aie)tivat ştiini5i)1
Aşadar* )ând Ii/u/ /(unea3 HCu )redina (%i $uta $uniiI* nu
5%l%/ea % /i$(l! 5i#ur! de /til1
IuAirea e/te un alt i$(erativ al înv!!turii eri/ti)e* 5%l%/it! de Ii/u/
în /inta#$a HIuAii-v! unii (e alii aşa )u$ şi eu v-a$ iuAitI1 Prin
a)e/t înde$n* Ii/u/ anti)i(a )u un avan/ de +,,, de ani
)%n)e(tele 5i"i)ii )uanti)e şi )ele ale neur%5i"i%l%#iei e$%iil%r1 E%$
di/)uta $ai târ"iu şi %ri#inea i$(erativului iuAirii1
Ji"i)a )uanti)! (%/tulea"! ideea )!* la nivel (r%5und* 5unda$ental*
$ateria e/te inter)%ne)tat!1 Nu e6i/t! di/)%ntinuitate* du(! )u$
a$ $ai di/)utat* )i % )%ntinuitate2fi % interde(enden!1 Jie)are
(arte îşi dat%rea"! e6i/tena )el%rlalte1 Ni$i) nu (%ate e6i/ta i"%lat
în Univer/* )?iar da)! la nivel )%nştient nu /e/i"!$ e6(li)it a)ea/t!
de(enden!1 Un alt (rin)i(iu al 5i"i)ii $%derne e/te )el al
re(re"ent!rii ?%l%#ra5i)e1 Jie)are (arte re(re"in! între#ul* iar
între#ul e/te (re"ent în 5ie)are (arte1 Ca 5ii ai Univer/ului*
5un)i%nalitatea )%r(ului u$an nu 5a)e e6)e(ie1 Or#ani/$ul e/te
(re"ent în 5ie)are din )elulele /ale şi 5un)i%nalitatea 5ie)!rei )elule
are e)%uri a/u(ra între#ului %r#ani/$1 In )reier şi (e te#u$ent* )a
şi în alte "%ne* #!/i$ $%delul (r%ie)tat al între#ului %r#ani/$1
Şti$* de a/e$enea* a/t!"i* )! e$%iile n%a/tre /e î$(art în
(%"itive şi di/tru)tive* du(! )u$ le-a denu$it D1 F%le$an1
In virtutea (rin)i(iil%r de 5un)i%nare a Univer/ului şi a
%r#ani/$ului* enunate $ai /u/* v%$ înele#e a)u$ /en/ul (r%5und
al iuAirii (r%)la$ate de Ii/u/1 IuAirea în /en/ eri/ti) e/te % 5%r! de
)%e"iune a lu$ii1 T%t )eea )e #ândi$* )eea )e /i$i$ /e tran/$ite
între#ii lu$i* )u )are /unte$ inter)%ne)tai1 C%n%taia (%"itiv! /au
ne#ativ! a #ânduril%r şi /enti$entel%r n%a/tre va de5ini %Ali#at%riu
şi lu$ea în )are v%$ tr!i1 Ceea )e /e$!n!$* a)eea v%$ )ule#e1
E$%iile şi #ândurile n%a/tre di/tru)tive v%r avea a)elaşi e5e)t la
nivel 5unda$ental al lu$ii1 Iat! /ur/a di/t%r/iunil%r /%)iale* a
/u5erinel%r* a vi%lenei şi a r!"A%aiel%r1 Nu va 5i ni)i%dat! (a)e în
lu$e şi în /u5lete atâta vre$e )ât iuAirii - )%ndiie vital! a
e6i/tenei - n%i îi %(une$ ura1
Nu înv!!turile date de Ii/u/ au eşuat în )ei +,,, de ani* )i
i#n%rarea de )!tre n%i a înele()iunii /ale1 Nu el ne-a tr!dat (e n%i*
)i n%i (e el1 în Mu"eul de art! din Wa/?in#t%n a$ v!"ut HCina )ea
de tain!I în ver/iunea $%dern! a lui Salvad%r Dali1 E/te
)utre$ur!t%are* da)! îi (rin"i /en/ul1 Ii/u/ /(une u)eni)il%r /!i3
HCineva dintre v%i $! va tr!daI1 Şi t%i u)eni)ii /!i* î$Ar!)ai în
?aine $%derne* )u )%/tu$ şi )ravat!* )u (!rul tun/ du(! $%da
lu$ii a)tuale* /tau )u )a(etele (le)ate la )ele /(u/e de Ii/u/1
Si$A%lul3 du(! +,,, de ani* )u t%ii l-a$ tr!dat (e Ii/u/1 U)eni)ii în
?aine $%derne era$ n%i* )ei de a/t!"i* )u )a(ul (le)at de
re$uş)area tr!d!rii lui1
Da)! i-a$ 5i ur$at )alea ar!tat! de el* da)! i-a$ 5i re/(e)tat
)uvântul /(u/ într-% 5ra"! atât de /i$(l!3 HIuAeşte-ti a(r%a(eleI*
lu$ea ar 5i ar!tat )u t%tul alt5el1 S!-$i )%ntra"i)! )ineva a)ea/t!
a5ir$aie* da)! are ar#u$ente1
Şti$ din literatura a(%)ri5! )!* a5lat în )a/a Martei şi a lui La"!r*
Ii/u/ le-a v%rAit de/(re in5luena e6er)itat! de viAraia )uvintel%r1
De la viAraia e6(ri$at! 5i"i)* (rin )â$(ul de 5re)ven! )%ninut şi
(ân! la )?i$ia )uvintel%r e/te di5eren! d%ar de nivel de
$ani5e/tare1 Pân! a)%l% $er#ea ştiina a)e/tui %$ )are /-a )?e$at
Ii/u/ C?ri/t%/1 Mi/terul ştiinei lui r!$âne nede/)i5rat în ter$enii
i/t%riei )%$une1 Dar* a ne#a valenele ştiini5i)e ale )uvintel%r lui*
în/ea$n! a ne#a (r%(ria n%a/tr! ştiin!1
Revenind la /uAie)t* (ute$ /(une )! )?i$ia iuAirii e/te )?i$ia
(!)ii şi a 5eri)irii u$ane1 Iertarea* )a % )%ndiie a )%nvieuirii
u$ane* e/te % alt! ne/te$at! din înv!!tura lui Ii/u/1
R!"Aunarea e/te % reli)v! an)e/tral!* % (%rnire a in/tin)tel%r
(ri$are* re(tiliene* (rin )are indivi"ii unei /(e)ii îşi ar!tau
(ul/iunile de d%$inaie 5a! de )eilali1 E/te (lin! i/t%ria de
vi)ti$ele r!"Aun!rii1 Şi în $%d )iudat* ni$eni nu înele#e )! 5ie)are
#e/t de r!"Aunare deter$in! un alt #e/t /i$ilar* întreinând
vendeta la ne/5ârşit1 Ii/u/ a înele/ 5%arte Aine di$en/iunea r!ului
(r%v%)at* dar )uvintele /ale /-au ir%/it în "adar1 în/!şi
)%nda$narea lui n-a 5%/t de)ât % de)i"ie (%liti)! a (uterii din a)ea
vre$e* )are nu are ni$i) )%$un )u r!"Aunarea (er(etuat! în ti$(
a/u(ra un%r #eneraii între#i de %a$eni aA/%lut nevin%vai1 El
în/uşi* (ar)! anti)i(ând eveni$entele viit%are* )ere iertare (entru
)ei )e l-au $altratat /(unând3 HIart!-i* D%a$ne* )! nu ştiu )e 5a)QI
Sunt v%)i )are /(un )!* de/)riindu-l (e li/u/ )a (e un Jiu de
Du$ne"eu* A(%/t%lul Pavel a i$(u/ ideea de dei)id (rin r!/ti#nirea
lui li/u/ şi de ai)i ar veni )a e5e)t al r!"Aun!rii t%ate (%#r%$urile
î$(%triva (%(%rului evreu1 Du(! )u$ vede$* li/u/ n-a (r%(!vaduit
de)ât iertarea şi (a)ea şi nu (utea A(%/t%lul Pavel* )a 5idel e$ul al
/!u* /! 5%nde"e reli#ia )reştin! (e (il%nul r!"Aun!rii şi nu al
iert!rii1 întrea#a d%)trin! )reştin! e/te traver/at! de ideea iert!rii
şi nu a r!"Aun!rii1 Ar 5i un n%n/en/* )are ai )%ntra"i)e t%t )eea )e
/u/ine înv!!tura )reştin!1 C%n%taia în/!şi a ter$enului de
)reştin /uAlinia"! ideea de iertare1 In li$Aa r%$ân!* )el (uin* )ând
/e /(une HJii )reştinI în/ea$n! HJii iert!t%rI1 Şi a)elaşi /en/ îl d!
ter$enului îr (%ve/tirea HLân#! a(a E%di/laveiI şi (re%tul şi
/)riit%rul Fala Fala)ti%n1
li/u/ nu a/)unde nu$ele )elui (entru )are a venii (e P!$ânt1 El
v%rAeşte în nu$ele /!u şi )a Jiu al Iu3 Du$ne"eu1Când e/te l!udat
de )ei din 'urul /!u (entrt H$inunileI vinde)!ril%r ş1a1 el r!/(unde
înt%tdeaun) $%de/t3 HNu eu a$ 5!)ut t%ate a/tea* )i Tat!l din
$ineI1
în )%n/e)in!* Pavel nu 5a)e de)ât /! )%ntinue Se r!/(ândea/)!
$e/a'ul l!/at de li/u/1 El nu l-a inventat* ) d%ar l-a tran/$i/ $ai
de(arte lu$ii1
Şti$ )u t%ii )!* în realitate* nu $%tivele reli#i%a/V au deter$inat
a)e/te $ari in5a$ii ale i/t%riei* )i l!)%$ie şi neAunia %r#%liului de
ra/! /au de d%$inare1 Juria Iu T%rgue$ada* )ând a (%rnit
In)?i"iia* nu /-a %(rit I) evrei* )i a )%ntinuat )u (r%(rii
)%reli#i%nari* (ân! a a'un a(r%a(e de e6ter$inarea un%r între#i
"%ne l%)uite1
Reveni$ la )%n/e)inele Ai%l%#i)e şi /%)iale al^ a)iunii de
r!"Aunare1
R!"Aunarea (re/u(une % /tare de ra$inaie* de întreinere
îndelun#at! a unui /enti$ent de ur! î$(%triva )uiva1 Ura a$ v!"ut
)! e/te % e$%ie di/tru)tiv!* )are (rin )?i$ia /a i$(li)it! îl
r!neşte* în (ri$ul rând* (e )el )e % nutreşte şi a(%i (e )el vi"at*
5!r! a /e %(ri în/! nu$ai la atât )i %tr!veşte între#ul Univer/ )u
)%n/e)inele a$intite1 P%ate )! a$ (utea /! r!$âne$ indi5ereni
la ura şi r!"Aunarea )are nu ne vi"ea"! dire)t* dar iat! )! nu ne
(%ate 5i indi5erent )e /e întâ$(l! în 'urul n%/tru şi în lu$e1 Sunte$
)u t%ii vulneraAili (rin e5e)tele indire)te1 Cu$ /!-i 5a)e$ (e
%a$eni /! înelea#! )! d%i ve)ini* )are /e )eart! /au d%u! !ri*
)are /e r!"A%ie/)* ne î$A%ln!ve/) (e t%i )ei )are nu /unte$
i$(li)ai şi )! nu au dre(tul /! atente"e la /!n!tatea n%a/tr!G
Iat! % )%n/e)in! a iert!rii* la )are nu ne-a$ aşte(ta* dar (e )are
Ii/u/ % ştia1 In (r%)e/ul de aut%vinde)are a unei /u5erine #rave /au
vinde)are (rin re)ur#erea la $i'l%a)ele Sa)rului* nu /e (%ate
%Aine ni)i un re"ultat 5av%raAil* da)! nu ne (uri5i)!$ )%nştiina de
%ri)e /enti$ent de ur! /au de neiertare1 Iertarea e/te )%ndiia
vinde)!rii1 A)ea/ta a 5%/t $%tivarea şi v%)aia /(%vedirii din
)reştini/$3 a)iunea de )at?ar/i/* de (uri5i)are1 într-un /tudiu
e5e)tuat (e /uAie)i a5lai în /tare de )%nştiin! $%di5i)at!* R%Aert
S)?@art"* în lu)rarea /a* Su5lete )ura'%a/e OEd1 J%r [%u* +,,:P*
(re)i"ea"! )! /unte$ re/(%n/aAili (entru t%t )eea )e 5a)e$*
/(une$ şi #ândi$1 T%t )eea )e r%/ti$* t%t )eea )e #ândi$ )reea"!
un e5e)t de und! )are /e (r%(a#! a5e)tând întrea#a (lanet! şi
între#ul univer/1
C?i$ia r!"Aun!rii /e %(une (r%)e/ului de vinde)are1 J!r! î5id%ial!
)! i$(li)aiile ei /unt )u $ult $ai e6tin/e* dar /ar)ina (e )are $i-
a$ a/u$at-% ai)i* e/te a)eea de a %5eri % inter(retare Ai%l%#i)!
5en%$enel%r1
Fener%"itatea 5a! de )ei a5lai în /u5erin! a )%n/tituit $%Ailul
e/enial al (ri$il%r )reştini şi Ii/u/ a ilu/trat-% (rin t%t )eea )e a
5!)ut (entru /e$eni1 E/te în/! ri/)ant /! di/)ui /uAie)tul într-%
lu$e a indi5erenei 5a! de )ei a5lai la li$ita e6i/tenei $ateriale1
Blândeea e/te /uAliniat! (rin /i$A%lul $ielului1 Cel )e-şi în/uşeşte
atriAutele enunate nu (%ate 5i de)ât Alând1 Şi Alândeea în/ea$n!
)al$P (a)e )u tine în/ui şi )u /e$enii* evitarea e$%iil%r ne#ative
- )%ndiie %Ali#at%rie a (!/tr!rii /!n!t!ii1
Revin la )uvintele lui )are1/un! atât de în!l!t%r3 HE! dau (a)ea
$ea* (entru )a /! nu vi /e tulAure ini$a şi ni)i /! /e în/(!i$ânteI1
E/te e6(li)at! ai)i întrea#a e/en! a ştiinei de a 5i1
MARTORI AI MIRACOLELOR
în )ele de $ai /u/ a$ (re)i"at )! nu d%re/) /! 5a) % (led%arie (r%
d%$%* (entru )erti5i)area unei di$en/iuni /(irituale în e6i/tena
Univer/ului* din)%l% de )ea a lu$ii $ateriale* )i d%ar (entru
adev!r1 A$ avut şan/a* într-un univer/ eni#$ati)* /! 5iu un %$ şi
nu % (lant! /au d%ar % (iatr!1 Ca 5iin! )u#et!t%are a$ /i$it
i$(eri%/* t%at! viaa* nev%ia de adev!r şi de 'u/tiie1 E5%rtul $a'%r
al vieii $ele a 5%/t )%n)entrat a/u(ra a)e/tui el şi atât )ât $i-a
5%/t dat /! ştiu* a$ dat%ria /a)r! şi $%ral! /! de(un $!rturie
(entru )eea )e ştiu1 î$i a/u$ t%ate ri/)urile )%nte/t!rii şi ir%niei1
Mi le-a$ a/u$at şi înainte de 9C-C şi nu $i-a 5%/t uş%r /! 5iu
inter"i/ în (r%(ria $ea ar!1
Ştiu* de a/e$enea* la )e $! e6(un )a %$ de ştiin!* $edi) şi
(r%5e/%r univer/itar1 Dar* du(! )u$ /(uneau latinii* a$i)u/ Plat%*
/ed $a#i/ a$i)a verita/* $i-e (rieten Plat%n* dar $ai (rieten î$i
e/te adev!rul şi (re5er /! r!$ân un (rieten al adev!rului de)ât al
lui Plat%n1
Da)! nu (%t avea )erti5i)atul de naştere /au de de)e/ al lui li/u/*
da)! /)rierile )an%ni)e de/(re el /unt )%nte/tate şi tendeni%/
inter(retate* î$i (r%(un /! re)ur# la i/t%ria un%r (er/%na'e a )!r%r
e6i/ten! e/te ate/tat! )u d%)u$ente şi $!rturii in)%nte/taAile1
A)eşti %a$eni* )%nte$(%rani )u n%i* au î$(!rt!şit* într-%
/e$ni5i)ativ! $!/ur!* în/uşiri )are i /-au atriAuit şi lui li/u/ a)u$
+,,, de ani1 C%n)lu"ia3 un %$ )a li/u/ (utea e6i/ta1
SJZNTUL NECTARIE DE LA EF&INA
S5ântul Ne)tarie* /an)ti5i)at nu )u $uli ani în ur$!* a 5%/t %
le#end! vie* a$ (utea /(une* a "ilel%r n%a/tre1 S-a n!/)ut în Fre)ia
şi a tr!it ulti$a (arte a vieii în in/ula E#?ina1 S-a /!vârşit din via!
în - n%ie$Arie 9C+,1
De nu$ele /!u /unt le#ate % $uli$e de eveni$ente* )are ie/ din
rândul )el%r )%tidiene şi )are au 5%/t )%n5ir$ate atât în
d%)u$entele ti$(ului /!u* )ât şi (rin $art%ri* )e /unt şi a/t!"i în
via!1
S-a n!/)ut la Silivra în Fre)ia* într-% 5a$ilie )u re/ur/e $ateriale
5%arte $%de/te* aşa în)ât* la 92 ani* a 5%/t nev%it /! /e întrein!
/in#ur $un)ind la un (atr%n în C%n/tantin%(%l* )are nu-l (l!tea
de)ât )u ?rana "ilni)!1
Pri$ul $ira)%l din viaa /a e/te n%/ti$1 De/)ul şi 5!r! ?aine )u
)are /! /e a(ere de 5ri#* într-% "i* în naivitatea /a de )%(il* /)rie %
/)ri/%are )!tre li/u/ )erându-i ?aine şi în)!l!ri1 Având nev%ie de
ti$Aru (entru /)ri/%are re)ur#e la a'ut%rul unui ve)in1 A)e/ta îi
/(une /!-i la/e lui /)ri/%area (entru a % tri$ite $ai târ"iu*
î$(reun! )u ale /ale1 Uitându-/e la de/tinatarul /)ri/%rii r!$âne
ui$it de in%)ena )%(ilului* )are îi /)rie lui Du$ne"eu şi % de/)?ide
/(re a-i vedea )%ninutul1 I$(re/i%nat de /%li)itarea a)e/tuia*
de)ide /!-i /)rie el % /)ri/%are în nu$ele lui Ii/u/ şi /!-i tri$it!
/u$a de Aani ne)e/ar!1 Şi aşa i /-a î$(linit* la ru#!)iunea /a*
(ri$a $inune de la Du$ne"euQ
C?e$at din )%(il!rie /(re %rt%d%6ie* tre)e (rin $ulte #reut!i*
unele inerente vteii* altele venite din (artea invidiei şi r!ut!ii
%a$enil%r1 A'un#e în )ele din ur$! /!-şi î$(linea/)! d%rina de a
aA/%lvi /tudiile te%l%#i)e la Atena* intrând în rândul )lerului
%rt%d%61
Pentru a înele#e înele()iunea şi /$erenia a)e/tui %$* v%i a$inti
un e(i/%d din viaa /a )a (eda#%#* în ti$( )e )%ndu)ea Se$inarul
Te%l%#i) Ri"arei%n* e(i/%d relatat în Ai%#ra5ia S51 Ne)tarie de )!tre
N1 M%rl%va O+,,+P1 într-% "i* (atru elevi din /e$inar /-au )ertat şi
au a'un/ la în)!ierare1 Sunt aduşi în 5aa (!rintelui dire)t%r* )are
du(! )e a5l! (ri)ina )%n5li)tului de)ide3 HN-a$ /! v! (ede(/e/) (e
ni)i unul dintre v%i1 A$ /! $! (ede(/e/) (e $ine1 Ti$( de trei "ile
v%i (%/ti* nu v%i $ân)a ni$i) şi $! v%i ru#a (entru )a ura dintre
v%i /! ia /5ârşitI1
Alta dat!* %$ul )are /e în#ri'ea de )ur!enia ş)%lii /-a î$A%ln!vit şi
a li(/it trei "ile1 Era /!ra) şi )u % 5a$ilie #reu de întreinut1 în )ele
trei "ile în )are a li(/it* P!rintele Ne)tarie* dire)t%r al ş)%lii* a 5!)ut
între#ul /ervi)iu de )ur!ire* in)lu/iv /(!larea t%aletel%r* înainte de
tre"irea elevil%r1 F!/it de %$ul de /ervi)iu* du(! în/!n!t%şire* în
a)ea/t! i(%/ta"!* P!rintele Ne)tarie i-a /(u/3 Hdi-a$ inut l%)ul )ât
ai li(/it* (entru )a /! nu $i /e (r%(un! de )ineva înl%)uirea ta1
Ştia$ )! eşti /!ra) şi )u #reut!iI1
Tr!ie/) şi a/t!"i $art%ri* )are au a/i/tat la H$inunileI /!vârşite de
S51 Ne)tarie1 Bi/eri)a de (e in/ula E#?ina e/te un $%nu$ent
/(lendid* in)lu/ a/t!"i în )ir)uitul turi/ti) şi de)i* uş%r de vi"itat1
Mer#ând a)%l% a$ 5%/t i$(re/i%nat de $uli$ea de 5i#urine* unele
din aur* altele din $etale /au (la/ti)* în5!işând %r#anele vinde)ate
(rin ru#!)iuni 5!)ute )!tre S51 Ne)tarie1 Erau de a/e$enea %
$uli$e de /)ri/%ri a5işate (e "id* )u de/)rierea /u5erinei aut%ril%r
şi )uvintele de $ulu$ire1 A)e/te d%ve"i de vinde)are a un%r A%li
#rele* in)uraAile* le-a$ v!"ut şi la L%urde/* la Pad%va în Bi/eri)a
San Ant%ni% şi în Catedrala )at%li)! de la Şu$uleu1
Sunt $ulte $ira)%le atriAuite P!rintelui Ne)tarie în ti$(ul vieii
/ale1 Par în/! a 5i $ult $ai i$(re/i%nante )ele /!vârşite du(!
$%artea /a* în 9C+,1 Nu $! v%i %(ri de)ât a/u(ra unuia dintre )ele
$ai #rave )a"uri ate/tate (rin d%)u$ente /)ri/e* induAitaAile1
E%i relata )a"ul aviat%rului Stavr%/ 0al<andi* (arali"at )%$(let*
tetra(le#i)* în/e$nând i$(%/iAilitatea de a-şi $%Aili"a şi $âinile şi
(i)i%arele1
Stavr%/ era aviat%r şi avea 9- ani )ând a 5%/t tri$i/ în $i/iuni de
"A%r în ti$(ul )elui de al d%ilea r!"A%i $%ndial1 Se vinde)! de %
ran! (r%du/! în lu(tele aeriene* /%ldat! )u % uş%ar! ?e$%ra#ie la
nivelul $!duvei /(inale1 Parti)i(! din n%u la lu(te aeriene şi din
n%u e/te r!nit la )%l%ana verteAral!* de a/t! dat! )u )%n/e)ine
$ult $ai #rave1 în)e( /!-i (arali"e"e tre(tat $e$Arele in5eri%are1
E/te $ai întâi internat la S(italul Militar din Atena* iar de ai)i e/te
tri$i/* în 9C2:* la Ne@ [%r<* la renu$itul $edi) )?irur# &%@ard
Ru/<* $edi)ul (er/%nal al (reşedintelui R%%/velt1 Ca"ul /!u 5iind de
a)u$ 5!r! (%/iAilitate de re"%lvare $edi)al!* /e înt%ar)e la Atena
în )!ru)i%r1 Tre(tat (arali"ea"! )%$(let1 E/te re)?e$at de dr1 Ru/<
în A$eri)a (entru n%i inve/ti#aii şi în)er)!ri de trata$ent1
C%n)lu"ia a)e/tei n%i intern!ri la Ne@ [%r< e/te una tri/t!1 Nu /e
$ai (%ate 5a)e ni$i) (entru vinde)area /a1 Şi* 5ie din )%nvin#ere*
5ie (entru a %5eri % ulti$! )%n/%lare )u$ a$ (r%)edat şi n%i de
$ulte %ri* (r%51 Ru/< îi /(une lui Stavr%/3
- Aş vrea /!-i re)%$and un ulti$ d%)t%r* (e
)el $ai Aun dintre t%i şi )u )are in nea(!rat /! intri în
le#!tur!1
- Care d%)t%r (%ate 5i $ai Aun de)ât )ei (e )are $i i-ati adu/
/! $! e6a$ine"eG
- Stavr%/* a)e/t d%)t%r e/te Du$ne"eu1
- Du$ne"eu111G r!/(un/e $elan)%li) şi de"a$!#it de /5at*
Stavr%/1
Aut%rul $%n%#ra5iei de/(re S51 Ne)tarie* N1 M%rl%va relatea"!
#ândurile (e )are le-a nutrit în a)ea )li(! de adân)! de"a$!#ire*
(r%AaAil $!rturi/ite $ai târ"iu* dintr-% alt! (%/tur!* (e )are nu
vreau /-% anti)i(e"3 H1111Pentru Du$ne"eu a$ venit eu în A$eri)aG
Şi a(%i* )ine l-a v!"ut (e Du$ne"eu* unde e/te el )a /!-l (%t
#!/i111GI1
Du(! % şedere $ai lun#! în /anat%rii din A$eri)a* în 9C89 /e
înt%ar)e în Fre)ia la Centrul Civil de Re)u(erare a Invali"il%r1
Dra$a /a de %$ )%$(let (arali"at* 5!r! (%/iAilitate de a-şi $iş)a
$âinile şi (i)i%arele e/te redat! în t%at! )ru"i$ea /a (rintr-%
di/)uie (e )are a avut-% )u un (rieten1 Stavr%/ îi /uAlinia"!
(rietenului /!u )u$(lita (%var! a ne(utinei de a te (utea a(!ra
de % $u/)! )e /e aşea"! (e 5a!3 H111% l!/ai )âteva )li(e /! /e
(li$Ae în v%ie (e %Ara"* (e na/* (e 5runte111 vei )%n/tata îndat!
)ât de ne(l!)ut e/te1 A)ea/t! $i)! in/e)t! v! (%ate enerva la
)ul$e* v! (%ate 5a)e /! v! $ani5e/tai în 5el şi )?i( 5uria* a(r%a(e
v! /)%ate din $ini111I1
în a)ea/t! dra$ati)! /ituaie* Strav%/ 0al<andi r!rnîne în)! 9, ani
internat în Centrul de Invali"i din Atena1 în a)e/t ti$(* deşi în
)!ru)i%r* /e i$(li)! într-% /erie de a)iuni u$anitare* (entru
î$Aun!t!irea /%rii )%le#il%r /!i de /u5erin! şi )%n/truieşte*
(entru ei* un (ara)li/ )a l%) de ru#!)iune1 Pentru )!* între ti$(* el
(ri$eşte vi"ita a % /erie de /lu'it%ri ai Ai/eri)ii* venii )a din
întâ$(lare dire)t la el şi )are (ar /! aiA! $i/iunea de a-l a(r%(ia
de înele#erea nev%ii de /(iritualitate* de un /(ri'in $ai înalt de)ât
)el al $edi)il%r* )are şi-au e(ui"at (%/iAilit!ile* (!rând /! 5ie
(re#!tit (entru $area lui iniiere şi (ri$irea /!rutului divin1
în 9C:9* a'utat de d%i /%ldai* $er#e la M!n!/tirea S5ânta Trei$e
din E#?ina unde /e a5l! $%aştele S51 Ne)tarie1
Atin#ându-/e de ra)la de ar#int de (e $%r$ântul S5ântului
Ne)tarie* Stavr%/ /e r%a#!3 HS5inte* de a)ea/t! dat! n-a$ venit /!-
i )er ni$i)1 A$ venit /!-i dau1 S!-i dau viaa $ea* /!-i dau t%at!
5iina $ea1 Tu ştii $ai Aine de)ât $ine )e treAuie /!-$i dai1 Da)!
nu treAuie /!-$i dai ni$i)* )el (uin a'ut!-$! /! devin un Aun
%/taş du?%vni)e/) al Mântuit%rului C?ri/t%/1 Invredni)eşte-$! )a*
%riunde $-aş a5la* 5ie în )!ru)i%r* 5ie (e (i)i%arele $ele* /! devin
(ri)in! a /l!virii S5ântului t!u nu$e1 A)ea/ta îi )er1 Arat!-$i )!
a/)uli ru#!)iunea $eaI1
Du(! )âteva "ile de la vi"ita 5!)ut! la $%aştele S51 Ne)tarie* are
/enti$entul )! /e (re#!teşte $%$entul $arii $ântuiri* )a /! ne
e6(ri$!$ în ter$eni ade)vai eveni$entel%r (e )are le tr!ia1 Era
"iua S5inil%r C%/$a şi Da$ian* nu$ii $edi)ii 5!r! ar#ini1 Si$te )!
tru(ul /!u în)e(e /! /e Hde"le#eI* du(! +2 de ani* din )!tuşele
(arali"iei1
Bi%#ra5ul S5ântului Ne)tarie de/)rie într-un /til i$(re/i%nant /)ena3
HSi$ea )! (%ate /! (!şea/)!* dar (entru )! nu $ai $er/e/e
atâia ani* $uş)?ii /!i erau /l!Aii Oatr%5iai* n1 n1P şi în (lu/ uita/e
$iş)!rile )are treAuie 5!)ute1 Era a/e$enea unui )%(il $i) )e aAia
înva! /! 5a)! (ri$ii (aşi111 S(ri'init111 /(re /tu(%area )el%r (re"eni*
a reuşit111 )âiva (aşi1 A(%i a /tri#at (lân#ând3 HM-a$ 5!)ut AineQ
M-a$ 5!)ut AineQ Du$ne"eule* /! 5ii /l!vit în ve)iQ S5inte Ne)tarie*
îi $ulu$e/)QI
C?e$ai* $edi)ii /!i )urani /-au ar!tat /)e(ti)i3 HE! inei de
#lu$eG111 ştii Aine111 )! nu e6i/t! ni)i % şan/! de vinde)are (entru
A%ala dv1I* a r!/(un/ unul dintre $edi)i1 El le 5a)e a(%i d%vada
HreînvieriiI /ale în $i'l%)ul (er/%nalului şi al A%lnavil%r
dinN/anat%riu adunai în (ara)li/ul )%n/truit din iniiativa /a1
M%$entul )ând a în)e(ut /! $ear#! a 5%/t de % îndui%ş!t%are şi
(i%a/! 5ru$u/ee1 Tr!iau )u t%ii in)rediAila )li(! a $inunil%r
/!vârşite de Ii/u/ la în)e(uturile )reştini/$ului1
E/te /u(u/ a(%i unui (r%#ra$ de re)u(erare 5un)i%nal!* du(! )are
/e înt%ar)e a)a/! valid în $i'l%)ul 5a$iliei /ale1 Din 5%t%#ra5ia lui
Stavr%/* 5!)ut! du(! )e a traver/at $ira)%lul vinde)!rii* %ri)e %$
/)e(ti) dar %ne/t* nu $ai (%ate e6(edia a)e/t )a" în $it%l%#ie1
P%"iia )%r(ului şi a $e$Arel%r /ale /unt /u5i)ient de #r!it%are1
Pre/a ti$(ului a a)%rdat % a$(l! atenie a)e/tei vinde)!ri
$ira)ul%a/e şi E#?ina a devenit un l%) de (elerina' intrând în
le#end!1
Stavr%/ îi 5a)e* du(! vinde)are* % n%u! vi"it! în A$eri)a (rietenului
/!u* )are l-a îndat%rat )u Aun!v%in! şi )%$(a/iune 5a! de
/u5erina /a* dr1 &%@ard Ru/<1 Pr%5und i$(re/i%nat* dr1 Ru/< îl
(re"int! în 9C:2 în 5aa unui C%n#re/ Internai%nal de )?irur#ie1
Eiaa /a a devenit a(%i una de $i/i%nariat (ân! în + ianuarie 9CC8
)ând a (le)at /!-i (re"inte S5ântului Ne)tarie re)un%ştina /a
etern! în re#atul de lu$in!* (e )are )ei )e nu v%r /! ia/! din
întuneri) nu îl (%t vedea1
P!rintele Pil%tei Yerva<%/ î$(reun! )u
tetra(araliti)ul vinde)at*
d%$nul Stavr%/ 0al<andi/ Odrea(taP
E6i/t!* de a/e$enea* $!rturii ale 5%arte $ult%r %a-$eni* unii )?iar
atei* de/(re întâlnirea )u S5ântul Ne)tarie* la $ult ti$( du(!
$%artea /a1 A 5%/t v!"ut în diver/e )ir)u$/tane re$ateriali"at*
aşa )u$ şi li/u/ li /-a ar!tat u)eni)il%r /!i1 Da)! a)e/te a(ariii n-ar
5i 5%/t înre#i/trate în diver/e $!rturii /)ri/e* unele a(arinând un%r
/ur/e 5%arte %ne/te* le-a$ 5i )%n/iderat )a (e un /i$(lu 5%l)l%r*
)are /e naşte* du(! )u$ şti$* uş%r în 'urul un%r a/t5el de
(er/%na'e1 Un u)eni) al S5ântului Ne)tarie a5ir$! )! )?iar l-a
î$Ar!işat şi i-a /i$it % )li(! (re"ena 5i"i)! de 5a! 5iind t%i
%a$enii a5lai într-% Ai/eri)! şi a(%i /-a 5!)ut dintr-% dat! nev!"ut1
Iat! şi % întâ$(lare n%/ti$! )u un 'andar$ ateu1
La vre$ea )ând tr!ia* P!rintele Ne)tarie* în (li$A!rile /ale (rin
in/ula E#?ina* în )are /e retr!/e/e du(! $%$entul (en/i%n!rii* /e
întâlnea ade/ea )u un 'andar$ )are (!"ea un de(%"it al ar$atei1
Mandar$ul era ateu şi îşi $!rturi/ea de/)?i/ re#retul )! nu (%ate
)rede în Du$ne"eu1 P!rintele Ne)tarie îi re(li)a liniştit )! va veni şi
a)ea vre$e* )ândva1 Se întâ$(la a(%i )a 'andar$ul /! 5ie $utat )u
/ervi)iul în alt! in/ul!1 Ivindu-/e un (rile'* revine în E#?ina du(!
trei ani /!-şi vad! ve)?ile )un%ştine1 îl întâlneşte $ai întâi (e
P!rintele Ne)tarie* /tau de v%rA! )a d%i ve)?i (rieteni1 La
întreAarea da)! t%t nu )rede în Du$ne"eu* 'andar$ul /-a de)larat
5er$ (e ve)?ea /a (%"iie* a(%i /-au de/(!rit1 Mandar$ul tre)e
a(%i şi (e la )âr)iu$a la )are %Aişnuia /! /e întâlnea/)! şi )u ali
)un%/)ui şi îşi e6(ri$! în 5aa )el%r (re"eni a)%l% ad$iraia
(entru )ât de Aine arat! P!rintele Ne)tarie1 întreAat )ând l-a v!"ut
ulti$a dat!* 5ire/)* r!/(unde )! în ur$! )u )âteva $inute1 A$u"ai
%a$enii îi /(un )! n-avea )u$ /!-l vad! (entru )! a $urit )u trei
ani în ur$!1 Şi aAia atun)i er%ul n%/tru şi-a adu/ a$inte de
)uvintele P!rintelui Ne)tarie )! va veni şi vre$ea /! )read!111 Şi
(r%AaAil )! la)ri$ile re)un%ştinei i-au (e)etluit )redina1 întâlnirea
)u P!rintele Ne)tarie nu 5u/e/e de)ât % $inune111
Revin la )a"ul aviat%rului vinde)at1 Cau"a tetra(le#iei /ale a
)%n/tituit-% di/tru#erea )%$(let! a $!duvei /(inale la nivelul
)%l%anei )ervi)ale (rin rana de r!"A%i1
Ni)i în )li(a de 5a!* în +,,-* nu e6i/t! un trata$ent e5i)a)e în
a/t5el de le"iuni ale $!duvei /(inale şi )u atât $ai (uin în 9C:91
Stavr%/ a tr!it )u (arali"ia )%$(let! ti$( de +2 de ani1 A 5%/t
%(erat şi e6a$inat în A$eri)a de )ei $ai Auni /(e)ialişti* in)lu/iv
în neur%)?irur#ie1 Ni$eni nu i-a dat a/i#ur!ri )! ar e6i/ta % /%luie
de vinde)are (entru /u5erina lui1 S(un t%ate a)e/te a$!nunte*
(entru )are a$ şi d%rit /! /ele)te" a)e/t )a" din $uli$ea )el%r
vinde)ate* 5iind)! î$i şi /un! în ure)?i )%rul (e/)uit%ril%r în a(e
tulAuri inventând % $ie de alte $%tive ale a)e/tei (arali"ii1 Ea 5i
5%/t (%ate v%rAa* ar /(une )ei )e nu v%r /! re)un%a/)! realitatea*
de vre% tulAurare 5un)i%nal!* % laAilitate (/i?i)! /au* şi $ai
/avant* a 5%/t (r%AaAil v%rAa de % en#ra$are re"idual! a unui aAu"
/u5erit în )%(il!rie* )are (rintr-un $e)ani/$ (/i?%dina$i) re5ulat în
aAi/ul in)%nştientului /!u i-a deter$inat % 5%Aie a $er/ului111
Ori)e invenie aA/urd! e/te de (re5erat )ând adev!rul nu ne (la)e1
dine de li$itele )%ndiiei u$ane1
Ori)ât de $ari adver/ari a$ 5i* din $%tive (er/%nale /au din
%Ali#aia de a a(!ra % (%"iie %5i)ial! î$(%triva ad$iterii unei 5%re
)u virtui vinde)!t%are* )are tran/)ende $aterialitatea n%a/tr!
)%n)ret!* în 5aa realit!ii (al(aAile* treAuie /!-i Hd!$ Ce"arului )e
e/te al Ce"aruluiI1
Da)! vinde)!rile 5!)ute de Ii/u/* de/)ri/e în BiAlie* /unte$ tentai
/! le )%n/ider!$ /i$(le le#ende* (ute$ 5a)e a)elaşi lu)ru şi )u
)ele /!vârşite de P!rintele Ne)tarie şi )%n5ir$ate (rin d%)u$ente
şi alte $!rturii* )are /unt )%nte$(%rane )u n%iG Şi da)! nu* da)!
/unt de)i (%/iAile* în )iuda )%n)e(iil%r n%a/tre $ateriali/te şi
ştiini5i)e de/(re lu$e* de )e /! le ne#!$ (e )ele atriAuite lui
Ii/u/G în/ea$n! )! a/e$enea (er5%r$ane* în )%ndiii e6)e(i%nale
/unt (%/iAile de în5!(tuit de )!tre un %$1 Bineînele/* un %$ )u
virtui de%/eAite1
Şi da)! în )a"ul di/)utat ai)i vinde)area e/te în dire)t! relaie )u
)redina* )u reli#ia )reştin!* în nu$ele ideii de Divinitate* în/ea$n!
)! ideea e/te 5un)i%nal!* e5i)a)e şi e5i)ient! şi e6(ri$! % realitate
induAitaAil!1 Mi /e va /(une )! nu e/te % de$%n/traie ştiini5i)!1
Nu* dar e/te % evideniere a unei vinde)!ri* )are nu (%ate 5i
ne#at!* %ri)ât de /)e(ti)i a$ 5i1 P%ate )! ter$enul de Du$ne"eu*
)a /ur/! a vinde)!rii* /un! de/uet (entru 5anii (%/t$%derni/$ului
de$%lat%r al tutur%r val%ril%r )la/i)e1 Au liAertatea /! #!/ea/)!
altul1
UN MARE MISTER3 ARSENIE BOCA
P!rintele Ar/enie B%)a e/te un /5ânt* în)! ne/an)ti5i)at* al Bi/eri)ii
Ort%d%6e R%$âne* având % via! e6)e(i%nal!* în )are $ira)%lul /-
a î$(letit în (er$anen! )u realitatea1
Petre)ând % $are (arte din via! (rintre ardeleni* a)eştia l-au
nu$it HIi/u/ al ArdealuluiI1 Eiaa /a e/te % ui$it%are le#end! )a şi
a)eea a lui Ii/u/1 Dar da)! e6i/tena i/t%ri)! a lui Ii/u/ a #enerat %
$uli$e de di/)uii )%ntra-di)t%rii* Ar/enie B%)a a tr!it lân#! n%i şi
$uli dintre )ei )are l-au )un%/)ut* )are au tr!it % $are (arte din
ti$( lân#! el* tr!ie/) şi în (re"ent şi /unt $!rturii vii a/u(ra vieii
/ale1
Ate/tarea vieii unui %$ )are a 5%/t )a(aAil de $ulte din
(er5%r$anele atriAuite lui Ii/u/ e/te % )erti5i)are indire)t! a
e6i/tenei lui Ii/u/* dar $ai ale/ a 5a(tului )! din)%l% de (artea
5i"i)!* de $ateria (al(aAil!* e6i/t! şi alt)eva1
Iat! de )e e/te ne)e/ar! ev%)area (!rintelui Ar/enie B%)a* în
a)elaşi )%nte6t )u )ea a (!rintelui Ne)tarie de la E#ina1 A)eştia* )a
de alt5el şi $uli alii* /unt d%ve"i )%n)rete ale )a(a)it!ii de a
/!vârşi )eea )e ne#!$ )! era (%/iAil /! /e întâ$(le în ur$! )u
d%u! $ii de ani1
S-a n!/)ut în +C /e(te$Arie 9C9, în inutul Munil%r A(u/eni* în
l%)alitatea Eata de lân#! Brad şi a (le)at /! înde(linea/)! % n%u!
$i/iune* )u$ şi-a denu$it el în/uşi ulti$ul /!u dru$* în +-
n%ie$Arie 9C-C1
M%r$ântul /!u din in)inta M!n!/tirii Pri/l%( e/te în (er$anen!
a)%(erit )u 5l%rile adu/e de )ei )are vin /! /e r%a#e ai)i* al)!tuind
un lin%liu $ulti)%l%r e/ut în /e$n de (i%a/! re)un%ştin!* )a /!-i
5ie (rive#?i la /%$nul /!u de ve)i1
A$ )itit )eea )e /-a /)ri/ de/(re (!rintele Ar/enie B%)a şi a$
a/)ultat avid (e )âiva dintre )ei )are l-au )un%/)ut şi i-au /tat în
(rea'$!1
Nu e6i/t! ni)i un $art%r* )are /! nu relate"e )eva de %rdinul
$ira)%lului1 A/)ultându-i* a$ avut /enti$entul $edi)ului S%tiri%/
Cr%t%/ )are* du(! )u$ (%ve/teşte în )artea /a OMurnalul d%)t%rului
S%tiri%/ Cr%t%/* u)eni)ul lui Ii/u/ C?ri/t%/P* a/i/ta ui$it la
H$inunileNN în5!(tuite de Ii/u/1
In 'urul un%r a/t5el de %a$eni* )are (rin 5a(tele şi viaa l%r au ieşit
din )%$un /-au n!/)ut înt%tdeauna le#ende* e6a#er!ri ale
a)iunil%r l%r* 5ie din d%rina de a i$(re/i%na* de a-şi aure%la şi $ai
$ult er%ul* 5ie din nev%ia de a u$(le )u i$a#inaia l%r #%lurile
$e$%riei1
C%nştient de a)e/t ri/)* a$ în)er)at /! %Ain $!rturii din $ai $ulte
/ur/e şi /! le )%n5runt* în $!/ura în )are $i-a 5%/t (%/iAil1
Din)%l% de a$!nunte* )are (%t 5i uitate /au ad!u#ate* r!$âne %
realitate )%n5ir$at! (rin /ur/e de$ne de în)redere* unele având
)ara)ter %5i)ial1 Jie şi nu$ai i$en/itatea $uli$il%r )are îl ur$au
)a % u$Ar! %riunde /e a5la şi )%n/tituie* (rin /ine* un #r!it%r
ar#u$ent al daruril%r /ale1
P!rintele Ar/enie B%)a a /tudiat te%l%#ia la SiAiu* a(%i Aele-arte la
Bu)ureşti1 A audiat de a/e$enea )ur/urile de anat%$ie ale $arelui
%$ de )ultur! şi de ştiin! )are a 5%/t (r%5e/%rul Jran)i/) Rainer*
de la 5a)ultatea de Medi)in! din Bu)ureşti1
Ar/enie B%)a era un A!rAat 5ru$%/* înalt* /uAire* )u % (rivire
/)rut!t%are (le)at! din %)?ii /!i alAaştri* e6(ri$ând % inteli#en!
/u(eri%ar! )are îi )%n5erea în t%ate )ir)u$/tanele vieii /ale* nu
li(/it! de u$iline şi (eri)%le* % $are /i#uran! de /ine1 Nu l-au
în5rânt ni)i în)?i/%rile (rin )are a tre)utP ni)i (rivaiunile şi
/u(rave#?erea de )are a avut în)%ntinuu (arte1
Un %$ )are a avut şan/a de a /e a5la % lun#! vre$e în a(r%(ierea
(!rintelui Ar/enie B%)a e/te )et!eanul F?e%r#?e Eâl)ea din
C%$arni)1
Intrat Aine în )ei :, de ani ai /!i* (%art! în)! a$(renta tinereii
(lin! de vi#%are* în (!rul aAia #ri"%nat* în )%r(ul Aine )%n/truit şi în
(rivirea a#er! şi atent!1
î$i /(une )! întâlnirea )u (!rintele Ar/enie B%)a a avut l%) la
Sinaia* (e )ând lu)ra la )a/a $ai)il%r /)%a/e 5%rat din $!n!/tiri1
în)er)ând /! de(ene 5irul a$intiril%r* F?e%r#?e Eâl)ea î$i
relatea"! e(i/%ade din viaa (!rintelui* 5ie )un%/)ute de el* 5ie
au"ite de la (rieteni* iar altele au"ite dire)t de la /ur/!1 HA 5%/t de
$ulte %ri ai)i* în )a/a n%a/tr!* la C%$arni)I î$i /(une
interl%)ut%rul $eu şi /%ia /a )%n5ir$! nenu$!ratele %)a"ii în )are
l-a avut )a %a/(ete1
HEra 5ru$%/* )a Ii/u/* î$i /(un a$ând%i1 înalt* /velt* )u %)?i
alAaştri şi vii1 Era 5%arte inteli#ent şi (lin de talente1 De/ena* (i)ta*
5!)ea (r%ie)te de )l!diri* %rna$ente 5l%rale în )are vedeai % $ân!
şi % i$a#inaie /i#ur!* de arti/t1 Dar $ai Aine /! în)e( )u )%(il!ria*
atât )ât rein eu din )eea )e $i-a (%ve/titI* intervine F1 Eâl)ea1
în 'urul vâr/tei de 9+ ani* în ti$( )e $er#ea la ş)%ala (ri$ar!* era
(re%)u(at de viit%rul /(re )are ar 5i treAuit /! /e îndre(te1 Şi în
/tilul %Aişnuit al in%)enei
/(e)i5i)! vâr/tei de )%(il* i /e adrea/ea"! (r%videnei3 HD%a$ne*
/(une )e dru$ /! ale#1111I1 Şi la /)urt ti$(* $er#ând (e a)eeaşi
uli)i%ar! /(re ş)%al!* îi a(are în 5a! un A!trân )are îi /(une3 HTe-ai
ru#at la Du$ne"eu /!-i arate )alea de ur$at1 Eu /unt Du$ne"eu1
Eei $er#e la ş)%al! /! învei )arte (entru a $! a'uta1 Lu$ea e/te
rea şi nu /e $ai (%ate ine în $ân!I1
Era un intele)tual de/!vârşit* )u % va/t! )ultur! şi $ari
di/(%niAilit!i arti/ti)e1 Pi)tura de la Ai/eri)a Dr!#!ne/)u* din
'udeul Il5%v* e/te % el%)vent! ilu/trare1 Având )a (r%5e/%r la Aele-
arte (e C%/tin Petre/)u* )el )e /-a %)u(at de (i)tura de la Ateneul
R%$ân* (!rintele Ar/enie B%)a a 5%/t /%li)itat /! (i)te"e /e#$entul
de/tinat lui Mi?ai Eitea"ul1
Di/(unea de t%ate darurile )u )are /-ar (utea /)rie % )arte de/(re
(aran%r$al1 Avea )larvedere* )laraudiie* )itea #ândurile* avea de
a/e$enea )a(a)itatea e6tre$ de rar! de tele(%rtare1
Cea $ai /%li)itat! )a(a)itate a /a era în/! )ea de vinde)!t%r1 Nu
nu$ai )! (utea vinde)a* d%ar )u % $editaie* % ru#!)iune /au %
atin#ere* dar* du(! )%n5%r$aia )%r(ului* a 5eei* du(! alte /e$ne*
d%ar de el ştiute* îi avi"a (e %a$eni şi )e A%li v%r 5a)e şi )e re$edii
le /unt ne)e/are (entru a le (reveni /au vinde)a1
S%iei lui F?1 Eâl)ea i /-a re)%$andat internarea la %n)%l%#ie
(entru intervenie )?irur#i)al! la un /ân1 Su(!rat* /%ul /e (lân#e
(!rintelui Ar/enie* )are îl /5!tuieşte /! a))e(te internarea şi
intervenia* dar /! /tea liniştit )! nu îi v%r $ai #!/i tu$%area
/u/(e)t! de )an)er1 HD%)t%rii au % linie (ân! unde (%t a'un#e )u
ştiina l%r1 Mai /u/ ei nu $ai (%t $er#e1 Mai de(arte intervine d%ar
Du$ne"euI1 Şi du(! intervenie* t%ate inve/ti#aiile au )%n5ir$at
)ele /(u/e de (!rinte1
Alt! dat! a re)%$andat (!rintelui Ar/enie (e un (rieten )u )an)er
de /t%$a)* a5lat într-% /tare de e$a)iere ter$inal!1 L-a atin/ uş%r
(e aAd%$en* l-a (rivit Alând şi i-a /(u/ /! 5ie în (a)e )! de a)u$
va 5i /!n!t%/1 Şi 5iind)! era $e/eriaş* l-a ru#at /! %5ere a'ut%r la
)a/a $ai)il%r1 Şi %$ul a)e/ta e/te şi a)u$ în via!1
Cu a/e$enea daruri nu e/te de $irare )! la uşa $!n!/tirii era
"ilni) (elerina'* (entru (!rintele Ar/enie Pre"ena a)e/t%r $a/e
$ari de %a$eni nu era a#reata de /e)uritate şi* )a ur$are*
(!rintele Ar/enie a 5%/l tri$i/ la )anal1 A)%l% a )%ntinuat /! irite
/e)uritatea (rir ru#!)iunile la )are îi antrena /ear! de /ear! (e
deinui Pe de alt! (arte* (!rintele le era 5%arte util la treAuri d\
Air%u1
Pe )ând /e a5la la în)?i/%are a $urit $a$a /a1 A ştiut 5!r! /!-i
)%$uni)e ni$eni1 I-a ru#at d%ar (e #ardien3 /!-l la/e d%u! %re /!
/tea liniştit în )elul! între %rele 9+*,C şi 92*,,1 In a)e/t ti$( în/!
(!rintele B%)a a di/(!rut dir )elul!1 S-a dat alar$a* /-a 5!)ut $are
vâlv! şi /-a ra(%rtai evadarea /a (ân! la Bu)ureşti1 E/te #!/it du(!
a)e/te d%ua %re )ul)at în iarA! lân#! #ardul de /âr$! al în)?i/%rii
P!rea )! d%ar$e1 L-au tre"it1 Bui$!)it* de/)?ide %)?ii ş le /(une
)el%r )are l-au #!/it3 HBat!-v! n%r%)ulQ De )e nv $-ai $ai l!/at
(uin1 A$ (arti)i(at la în$%r$ântare) $a$ei $ele1 Dar a)u$ au
în#r%(at-%* #ata1 C?iar a)urr au de(u/-% în #r%a(!I1
E/te de înele/ ui$irea avut! de şe5ii în)?i/%rii I) a)ea/t!
întâ$(lare1 Au /unat la Brad )a/! veri5i)e a5ir$aie (!rintelui şi li
/-a )%n5ir$at (re"ena /a la în$%r$ântare) $a$ei* in)lu/iv %ra
în#r%(!rii )%$uni)at! de (!rinte1
Pre"ena* în /(irit /au )?iar 5i"i) - 5en%$er nu$it Ail%)aie /au
tele(%rtare* adi)! a 5i în $ai $ulta l%)uri de%dat!* e/te 5%arte (uin
a$intit! în literatura dt /(e)ialitate1
A $ai 5%/t de/)ri/! în viata )ât%rva /5ini* in)lu/iv a lui li/u/* dar
du(! $%artea /a1 în $%d /i#ur* 5en%$enul de Ail%)aie nu 5a)e
(arte din le)turile lui F?1 Eâl)ea* )a /! vin! )u % a/t5el de (%ve/te*
da)! (!rintele nu i-ar 5i relatat-%1
într-% "i F?1 Eâl)ea era /u(!rat1 De )eva vre$e era tra)a/at de
$iliie (entru HLe#ea 9-I re5erit%are la venituri ili)ite1 Jiind un
$e/eriaş 5%arte Aun reali"a un venit a(re)iaAil1 îl )?ea$! (!rintele1
îi ia $âna* % a)%(er! )u (al$ele /ale şi-i /(une3 HŞtiu de )e eşti
/u(!rat1 Nu treAuie /!-$i /(ui1 D!-le (a)e r!il%r )! nu te v%r $ai
/u(!ra de a)u$I1 Şi l-au l!/at în (a)e1
în vara lui N-C* F?1 Eâl)ea era internat în /(ital* la A"u#a1 Su5erea
de $ai $uli ani de reu$ati/$ de#enerativ )u #%nartr%"!1
într-% "i a venit la el în /(ital (!rintele Ar/enie )u % )utie de
(r!'ituri şi i-a /(u/3 HUite de )e a$ venit la $ata1 Eu treAuie /! (le)
din)%l% (entru )! a$ % alt! $i/iune1 Ieşi din /(ital* $er#i la Pl%ieşti
şi aran'ea"!-i dre(turile de (en/i%nare1 Du(! )e (le) eu din)%l%*
ti$(urile /e v%r /)?i$Aa şi vei avea alte dre(turi1 Nu (%t /! /(un
eu a)u$ )e vre$uri vin* (entru )! nu vreau /! 5a) (ani)!1 Du(! )e
(le) eu* vii la $ine la $%r$ânt )a /! te a'ut )u A%ala $ata1 A)u$
(%t /! te a'ut* dar nu atât de $ult )a din)%l%1 Şi /! ai #ri'! de
Pri/l%( Oera $!n!/tirea lui de /u5let* iar F?1 Eâl)ea /e %)u(a de
)%n/tru)iile din in)inta $!n!/tiriiP1 Eu v%i /ta $ereu în /(atele
du$itale )ând vei lu)ra a)%l%* dar n-ai /! $! ve"iI1
Ştiind )! i-a venit ti$(ul /! (le)e în lu$ea invi"iAil! (entru n%i*
(!rintele şi-a 5i6at l%)ul de $%r$ânt la Pri/l%( )u (atru !ruşi în5i(i
în (!$ânt şi i-a )%$andat )ru)ea (rietenului /!u F?1 Eâl)ea3 HEu i-
a$ 5!)ut )ru)ea din le$n în#?iindu-$i la)ri$ile* iar el şi-a /)ri/ )u
$âna /a datele de (e )ru)e* ai)i* la $ine a)a/!I1
O dat! F?1 Eâl)ea l-a întreAat (e (!rinte3
- Mai /unt %a$eni aşa )a dv1 în via!G
- Da* a r!/(un/ (!rintele1 Sunte$ $ai $uli )! nu /e (%ate
$enine alt5el e)?iliArul a)e/tei lu$i1
Du(! /!vârşirea din via! a (!rintelui Ar/enia B%)a* în n%ie$Arie
9C-C* a 5%/t de d%u! %ri la $%r$ântul lui şi /-a ru#at (entru
/!n!tate1 Şi reu$ati/$ul /!u nu l-a $ai /u(!rat de atun)i1
P!rintele a (rev!"ut )!derea )%$uni/$ului în R%$ânia* în
de)e$Arie 9C-C1 într-% "i F?1 Eâl)ea /t!tea de v%rA! )u %5ierul de
/e)uritate )are îl /u(rave#?ea1 A)e/ta i-a /(u/ )! are de #ând*
(entru /i#urana Hşe5uluiI de /tat* )are venea la Sinaia* /!-l
are/te"e (e (!rintele Ar/enie B%)a* iar (e $ai)i /! le du)! )u
d%$i)iliu 5%rat Ha)%l% unde nu e/te a(! şi $ân)areI1 P!rintele
Ar/enie a v!"ut întâlnirea )el%r d%i şi l-a întreAat ulteri%r )e au
di/)utat1 F?1 Eâl)ea a e"itat /!-i v%rAea/)! de intenia de a-l
are/ta1
- Ei* 5lea)uri de-ale l%r* a "i/ el1
- Ei* )e v%r ei /! 5a)! nu $ai au ti$( Oera în vara 9C-CP1
Când (!rintele Ar/enie B%)a era ru#at /!-i a'ute (e %a$eni* )u
vinde)area unei A%li #rele /au alt)eva $ai #reu de re"%lvat (e %
)ale %Aişnuit!* )erea un r!#a" de ti$( /! 5ie l!/at /in#ur1 Se (are
)! /e )%n)entra* $edita* /e ru#a /au vi"uali"a )eva )are era $enit
/! intervin! în re"%lvarea /%li)itat!1 S(un )! şi vi"uali"a* în a5ar!
de i$(l%rare* de ru#!)iune* (entru )! erau şi )a"uri )are nu
(uteau 5i /%lui%nate şi-i /(unea )elui )e-i )eru/e a'ut%rul adev!rul1
Sau avea un dial%# )u Hinvi"iAilulI din )are (ri$ea in5%r$aiile de
)are avea nev%ie1 Era )a şi )u$ /-ar 5i )%n/ultat )u )ineva1
Medi)ul Irina Iaş)%v* ne(%at! a lui F?1 Eâl)ea* l-a )un%/)ut de
a/e$enea (e (!rintele Ar/enie B%)a1 Are şi a$intiri de/(re
întâ$(l!ri le#ate de viaa (!rintelui* dar are $ai $ulte in5%r$aii
%Ainute de la )ei )are au tr!it* )a şi un)?iul /!u* în di5erite
(eri%ade ale vieii* în a(r%(ierea (!rintelui1 Mi-a relatat )! a
di/)utat )u (er/%ane )are /-au vinde)at de )an)er* a'un/ în 5a"a
ter$inal!* 5ie d%ar (rin (uterea /a de vinde)are* 5ie une%ri )erând
5a$iliei /! 5a)! un /a)ri5i)iu* un /ervi)iu în 5av%area Divinit!ii1
Ade/e%ri* )el%r )are veneau la el* le /(unea3 HTe-a$ aşte(tat*
ştia$ )! viiI1 Şi le /(unea el /in#ur (ri)ina venirii l%r1
înaintea e6a$enului de ad$itere la 5a)ultate* Irina laş)%v era
5%arte /(eriat! de )%n)urena a)erA! )are era la a)ea vre$e
(entru $edi)in!1 La )%$(etiia de 99 şi )?iar 92 )andidai (e un
l%)* nu era )?iar atât de uş%r /! a'un#i /tudent la $edi)in!1
In n%a(tea )are a (re)edat "iua e6a$enului* în ti$( )e d%r$ea* a
/i$it în vi/ $âna (!rintelui $ân#âind-% (e 5runte şi /(unându-i3
HJii liniştit!1 T%tul va 5i AineI1 Şi a/t!"i e/te $edi)1
O alt! $!rturie* )are ate/t! )a(a)itatea de )larvedere a (!rintelui*
% a$ de la Mai)a /tare! F?iAu Ieru/ali$a* a M!n!/tirii Râ$ei1
E/te % 5e$eie )ult!* din nea$ul ardelene/) al )!rturaril%r F?iAu1
Tri$i/e/e* (e )?eltuiala $!n!/tirii* la 5a)ultate (e t%ate
)!lu#!riele din $!n!/tirea /a1 Mi-a (%ve/tit un e(i/%d întâ$(lat
(e vre$ea )ând (!rintele B%)a /e a5la într-% $!n!/tire din "%na
Bi/tria-N!/!ud1 într-un an* de S5ânta M!ria* aude (e $!tuşile /ale
?%t!rându-/e /! (le)e a d%ua "i* di/-de-di$inea!* la (!rintele
Ar/enie* )ale de vre% +, de <$1 Ea avea (e atun)i 9+ ani dar* în
)iuda vâr/tei* reinu/e $ulte (%veşti şi îrttâ$(l!ri le#ate de
(!rinte1 Aşa )!* 5!r! /! /(un! ni$i) (!rinil%r* /-a ?%t!rât /!
5%l%/ea/)! a)e/t (rile' )a /!-l )un%a/)!1 Cu$ nu avea Aani la
vâr/ta /a* a Hşter(elitI % /u$! $%de/t! din )?i$irul tat!lui şi*
înainte de "%rii "ilei* a luat )alea /(re întâlnirea )u $!tuşile1
Când au a'un/ la $!n!/tire* a)%l% era de'a % $uli$e
i$(re/i%nant! de %a$eni1 S-au aşe"at la rând )a t%at! lu$ea1
Du(! )âteva %re* (r%AaAil )! (!rintele a %A%/it şi a ieşit a5ar! din
Ai/eri)! $er#ând a#ale şi #ândit%r (e lân#! şirul lun# de %a$eni
)are îl aşte(tau1 O vede (e er%ina n%a/tr!* 5etia de 9+ ani* /tând
la rând1 O )?e$! la el* % ia de $ân! şi )%ntinu! /! /e (li$Ae1 Şi în
a)e/t ti$( are l%) ur$!t%rul dial%#3
- Uite ai)i Aanii (e )are i-ai luat tat!lui t!u din
)?i$ir1 S!-i dai îna(%i1 Nu e/te 5ru$%/ /! 5uri1 Dar te iert
(entru )! intenia de a veni ai)i n-a 5%/t rea1
Ea r!$âne $ut! de $irare şi de 'en!* întreAându-/e de unde ştia
(!rintele a)e/t lu)ru1 Şi du(! % t!)ere* (!rintele )%ntinu!1
- S!-i /(ui tat!lui t!u )! da)! nu te la/! (e tine şi (e /%ra ta
/! v! 5a)ei )!lu#!rie* Du$ne"eu i le ia1 Ai înele/G Aşa /!-i /(ui1
- Da* r!/(unde 5etia1
- Ai /!-i $ai /(ui )! îl aştea(t! "ile #rele* de )are nu$ai eu îl
(%t /)!(a da)! vine la $ine1
Şi lu)rurile /-au întâ$(lat înt%)$ai1 Era (eri%ada )%le)tivi"!rii
a#ri)ulturii şi* )u$ !ranii nu erau di/(uşi /!-şi )ede"e de Aun!
v%ie avutul* a în)e(ut (ri#%ana )%ntra l%r1 în a)e/t $ala6%r are
#?ini%nul /! intre şi tat!l 5etiei1 S(eriat de )eea )e îl aşte(ta* /e
du)e la (!rintele Ar/enie1
îi a/)ult! ne)a"ul şi-i /(une1
- Ti-a$ tran/$i/ /!-i laşi )ele d%u! 5ete /! vin! la
$!n!/tire1 Ştiu )! nu vrei* dar aşa le-a rânduit Du$ne"eu*
alt5el i le ia1 Cât (riveşte ne)a"ul t!u* !ştia %r /!-i dea vre%
trei ani1 Eu (%t /! te a'ut /! nu 5a)i ni)i % "i de (uş)!rie* dar $!*
eşti (rea r!u şi ai (rea $ulte (!)ate* aşa )! te la/ /! 5a)i şi tu vre%
trei luni )a /!-i $ai (l!teşti din ele1 Şi lu)rurile /-au întâ$(lat
înt%)$ai1 A 5%/t )%nda$nat trei ani* din )are nu a 5!)ut e5e)tiv
de)ât trei luniQ
A)ea/ta era 5%ra $inii (!rintelui Ar/enie B%)a1 Ştia t%tul de/(re
interl%)ut%rul a5lat în 5aa /a şi nu (utea 5i de ni$eni $init1
P!rintele Ar/enie B%)a nu /t!(ânea în/! nu$ai tainele %a$enil%r şi
ale Cerului )i şi (e )ele ale ani$alel%r /!lAati)e1 Iat! un e(i/%d
(%ve/tit de un )et!ean )are îl tran/(%rta (e (!rinte )u )arul
undeva1 Tre)ând (rintr-% (!dure* i-a )erut /! %(rea/)!1 A )%A%rât
şi /-a du/ dire)t la un lu( )are d%r$ea lân#! un )%(a) de lân#!
dru$1 L-a tre"it şi i-a /(u/ /! (le)e de a)%l% (entru )! /(erie
lu$ea1 Şi lu(ul a (le)atQ A(%i un )%r de (!/!ri a venit dea/u(ra
)arului şi a în)e(ut /!-l (/al$%die"e )u )iri(itul l%r ve/el1 P!rintele
le-a $ulu$it şi le-a /(u/ /! /e înt%ar)! de unde au venit1 Şi
(!/!rile au (r%)edat înt%)$ai1 Alt!dat! era )u un #ru( de %a$eni
)are /-a întâlnit (e )!rare )u un ur/1 Oa$enii /-au /(eriat* dar
(!rintele Ar/enie /-a du/ liniştit la ur/* l-a (rin/ de % ure)?e şi i-a
/(u/ /! /e înt%ar)! în (!dure1 Şi ur/ul /-a e6e)utat şi el înt%)$ai1
A/t5el de (er5%r$ane* de a 5i a/)ultat de ani$alele /!lAati)e şi de
(!/!ri* /unt în/)ri/e şi în i/t%ria lui Jran)i/) din A//i/i* Sera5i$ de
Sar%v şi a $aril%r înele(i ai Indiei1 E6tra# de ai)i % )%n)lu"ie
5er$!3 e6i/t! un (un)t în (er5e)iunea /(iritului* )are %dat! atin/*
indi5erent de )alea ur$at!* %$ul /e )%nt%(eşte )u ener#ia (ri$ar!
a Univer/ului* )!reia t%tul îi e/te (%/iAilQ
Cât de reale /unt t%ate a)e/te $!rturii din viaa (!rintelui Ar/enie
B%)aG Nu ştiu1 Dar ştiu alt)eva* şi anu$e )! 5ie)are din 5a(tele
atriAuite a)e/tui %$* au $ai 5%/t /!vârşite* nu nu$ai de Ii/u/* dar
şi de )!tre alte (er/%na'e ate/tate în i/t%ria Ai/eri)ii )reştine )u$
/unt S51 Ant%ni% de Pad%va* S51 Sera5i$ de Sar%v* S51 Ne)tarie şi
$uli alii1 De )e $-aş înd%i atun)i de )eea )e $i /-a relatat de/(re
(!rintele Ar/enie B%)a* de vre$e )e eu în/u$i (rin (ere#rin!rile
$ele în lu$e /au (rin (r%(rie e6(erien! $-a$ )%nvin/ în $%d
dire)t de realitatea l%rG
Iat! % a5ir$aie /ur(rin"!t%are* (entru n%i )ei )re/)ui la ş)%ala
$ateriali/$ului $%dern1 Sera5i$ de Sar%v şi-a dedi)at de $i) viaa
)inului )!lu#!re/) şi a a'un/ la a)eeaşi )a(a)itate de )larvedere şi
de vinde)are1 In a(r%(ierea $%rii /ale* (e )are şi-a (rev!"ut-% )a
şi (!rintele Ar/enie B%)a* le-a /(u/ )el%r )e îl /%li)itau în
re"%lvarea ne)a"uril%r l%r3 HEenii la $%r$ântul $eu1 E%i )%ntinua
/! v! a'ut* )a şi a)u$ )ând /unt viuI1
E6i/t! /ur(rin"!t%r de $ulte date )%$une în viaa (!rintelui
Ar/enie B%)a şi )ea a lui Ii/u/1 A)e/t #ând e/te /u/inut şi de %
a5ir$aie (e )are (!rintele a 5!)ut-% )u (uin ti$( înainte de a
(le)a* în 5aa $ai)ii /taree de la Pri/l%(3 HEe"i )e 5a)i ai)i du(!
(le)area $ea1 Cu v%ia lui Du$ne"eu eu v%i 5i la drea(ta /a la
'ude)ata de (e ur$! şi $ult te va a'utaI1
Unei alte 5e$ei* )are îl r%a#! /! a'ute % Aiat! 5ata din /atul /!u*
n!/)ut! )u un $are ?andi)a(* îi r!/(unde HDu-te şi /(une-i )! (e
lu$ea a/ta e/te )ea $ai ne5eri)ita 5iin!1 Şi % $ai aştea(t! şi alte
nen%r%)iri* dar (e lu$ea )ealalt! îi (r%$it )! /e va întâlni )u $ine
şi va avea (arte de 5eri)ire1I1
Cine a 5%/t a)e/t %$* n!/)ut a/e$enea n%u!* ai)i lân#! n%i* tr!it%r
lân#! n%i şi )are ştia t%tul de/(re n%i* înainte de a i /e /(une )eva*
)are vinde)a )eea )e $edi)ina nu (%ate în)! /! 5a)!* a)e/t %$
)are ne /(une )a are % H$i/iuneI în HCerulI (e )are îl ne#!$ şi $ai
$ult (r%$ite a'ut%rul /!u a)%l%* a/e$enea lui Du$ne"euG
Pentru $ine* H/5ântI e/te un %$ )are are un )%$(%rta$ent în/)ri/
în )an%anele Ai/eri)ii* dar Ar/enie B%)a are )u $ult $ai $ult1 Ceea
)e ştia /! 5a)! de(!şea )%ndiia e6i/tenei n%a/tre $ateriale* (e
)are % /u/ine$ )u atâta %A/tinaie1 P!rintele Ar/enie a 5%/t şi
)%ntinu! /! 5ie % $are (r%v%)are a ştiinei a)tuale1 El ne-a l!/at*
(r%AaAil* şi dat%rit! vre$uril%r )are i-au i$(u/ t!)ere* (%vara #rea
a $i/terului /!u nede"le#at1 Feneraii du(! #eneraii v%r avea la
)e #ândi1 El va r!$âne un etern $e$ent% $%ri1
CONCLUYII ASUPRA EINDECĂRII PRIN SACRU
P%t 5i vinde)!rile (rin Sa)ru % d%vad! a e6i/tenei Divinit!iiG Da*
atâta vre$e )ât /e (etre) într-% relaie dire)t! )u reli#ia1 Şi Ii/u/
C?ri/t%/ şi S51 Ne)tarie şi S51 Sera5i$ de Sar%v şi P!rintele Ar/enie
B%)a au vinde)at în nu$ele lui Du$ne"eu1 Sin#urele l%r $i'l%a)e
de a atin#e a)e/te (er5%r$ane au 5%/t %Ainute (rin re/(e)tarea
înt%)$ai a le#il%r i$(u/e de $%rala )reştin! în nu$ele ideii de
Divinitate1 C%n)e(tul de Du$ne"eu re5le)t! de)i % realitate* )are
e/te 5un)i%nal! şi (%ate (r%du)e un e5e)t de vinde)are )%n5ir$at!
(rin d%ve"i1 E/te adev!rat )! vinde)!rile (rin Sa)ru /unt rare în
)%$(araie )u )ele %Ainute (rin $edi)ina ştiini5i)!* dar intervin în
/ituaii în )are ştiina nu $ai are ni)i % re/ur/!1 Raritatea nu
în/ea$n! în/! aA/ena şi* de vre$e )e e6i/t!* nu (%t 5i i#n%rate
nu$ai (entru )! nu /e în/)riu în )%n)e(tele n%a/tre ştiini5i)e
de/(re lu$e1
Când a 5%/t întreAat de )e a v%it /! e/)alade"e Evere/tul* Ed$und
&illar> a r!/(un/3 HPentru )! e6i/t!QI1 Pentru a)elaşi $%tiv a$
aA%rdat şi eu /uAie)tul vinde)!ril%r (rin Sa)ru3 (entru )! e6i/t!1
A)elaşi /(irit de %ne/titate )u )are a$ )%$entat )a(a)it!ile
de%/eAite* in)lu/iv de vinde)are* ale un%r %a$eni )are a(arin
reli#iei )reştine* $! %Ali#! /! $eni%ne" )! în (ere#rin!rile $ele
(rin Orient* )a şi din literatura )itit!* a$ )%n/tatat a)eleaşi
(er5%r$ane şi a)%l%1 Marii virtu%şi de a)%l%* (ra)ti)ani ai un%r
/i/te$e /(irituale* au )a /u(%rt $ai $ult % 5il%/%5ie de)ât % reli#ie1
Atenia l%r e/te a6at! nu (e n%iuneaNde Du$ne"eu* )i de 5%r!
)%/$i)! /au de ener#ie )%/$i)! (e )are % nu$e/) $ana* (rana*
t)?i* ta% et)1 M%rden de/)ria* )u $ult! vre$e în ur$!* un /i/te$
de de"v%ltare a un%r )a(a)it!i (/i?%-$entale* de ev%luie
/(iritual!* re)ur#ând d%ar la n%iunea de H5%r! de univer/I* (e
)are % vedea )a 5iind at%t(uterni)!* şi la e6)luderea tutur%r
a)iunil%r* e$%iil%r* #ânduril%r şi /enti$entel%r ne#ative )are /unt
un %A/ta)%l )ate#%ri) în )alea a)e/tei ev%luii1
Sunt* aşadar* $ai $ulte dru$uri )are )%ndu) /(re a)elaşi li$an*
da)! /unt re/(e)tate anu$ite )%ndiii1 De vre$e )e 5un)i%nea"!*
/unt )%nvin/ )! Du$ne"eu nu /e /u(!r! (entru ter$enii 5%l%/ii*
da)! le#ile de 5iinare a Univer/ului /unt re/(e)tate 5iind)! a)e/ta
e/te /e)retul1
In /)e(ti)i/$ul n%/tru /)ienti/t* atriAui$ t%ate a)e/te (er5%r$ane
/u#e/tiei /au e5e)tului (la)eA%* )are a$ v!"ut )! au )u t%tul alte
le#it!i de 5un)i%nare1
Pla)eA% e/te* du(! )u$ /-a $ai $eni%nat* % /uA/tan! neutr! )a
e5e)t (entru %r#ani/$ )are ad$ini/trat! )u titlu de $edi)a$ent
într-% A%al! (%ate avea % a)iune 5av%raAil! în (r%(%rii variaAile la
)ir)a 7DT din A%lnavi1
A)iunea tera(euti)! 5av%raAil! a unei /uA/tane neutre e/te
e6(li)at! (rin e5e)tul de /u#e/tie* A%lnavul aşte(tându-/e la a)e/t
e5e)t1 A)ea/t! aşte(tare* a)ea/t! /u#e/tie de vinde)are ar
$%Aili"a re/ur/ele de vinde)are ale %r#ani/$ului1 Prin a)elaşi e5e)t
de /u#e/tie /e în)ear)! /! /e e6(li)e şi vinde)!rile (rin Sa)ru1
E/te indi/)utaAil )! /u#e/tia (%"itiv! are un r%l 5av%raAil în
$%Aili"area %r#ani/$ului în (r%)e/ul de vinde)are1 Ave$ )u t%ii*
în n%i* din naştere* a/t5el de re/ur/e* de (r%#ra$e de vinde)are1
A$ $eni%nat )! şi Ii/u/ a 5!)ut re5erire la ele )ând /(unea
A%lnavil%r vinde)ai de el3 HCredina ta te-a vinde)atI1 Dar nu (%ate
5i (u/ /e$nul e#alit!ii între /u#e/tie* e5e)t (la)eA% şi între )eea )e
%Ainea* )a vinde)!ri* Ii/u/ O%rAi* invalidit!i #rave et)1P /au
P!rintele Ne)tarie şi P!rintele Ar/enie B%)a1 T%ate /u#e/tiile din
lu$e nu /unt în /tare /! vinde)e in/tantaneu % le"iune )%$(let!
de $!duv! /(inal! OS5ântul Ne)tarieP* % )avern! (ul$%nar!* %
5ra)tur! %/%a/! ve)?e* ul)ere at%ne* /e)?ele #rave de
en)e5al%(atie in5antil! la un )%(il* % in/u5i)ien! )ardia)! #rav!
de)%$(en/at! O)a"uri )erti5i)ate )a vinde)ate la L%urde/P* A%li
ne%(la"i)e OAr/enie B%)aP1 Şi ni)i nu /e (%ate v%rAi de intervenia
unei /u#e/tii la un )%(il de 7 ani şi 9, luni )u tetra(la#ie* /urditate
şi li(/! de vedere - )a /e)?ele #rave ale unei $enin#%en)e5alite*
vinde)at )%$(let în 79 au#u/t 9C7-* du(! )u$ /e $eni%nea"! în
ra(%rtul C%$i/iei $edi)ale in/tituite în a)e/t /)%(1
La adultul a5lat în /tare de )%nştient! /e (%ate v%rAi şi de in5luena
/u#e/tiei* )ând A%lnavii )red în (r%)edeul tera(euti) a(li)at1 Sunt
în/! şi $uli A%lnavi /)e(ti)i şi )are %Ain t%tuşi re"ultate
5av%raAile1 Dar* (e lân#! /u#e/tie în a)e/te vinde)!ri $ai intervine
în)! )eva şi t%)$ai a)e/t H)evaI e/te a)u$ în di/)uie1
Su#e/tia nu are în/! nu$ai e5e)te (%"itive* d%rite* )i (%ate #enera
şi )ata/tr%5e1 A$ di/)utat în alt )a(it%l de )e /u#e/tia ne#ativ! şi
e$%ia ne#ativ! a)i%nea"! $ult $ai inten/ a/u(ra %r#ani/$ului*
de)ât /u#e/tia (%"itiv! şi e$%ia (%"itiv!1 I$(a)tul l%r e/te $ult
$ai $are şi* îr )%n/e)in!* şi e5e)tele l%r1
Di/)utând în a)e/t )%nte6t* al /u#e/tiei* da)! ur $edi) treAuie /!
/(un! /au nu A%lnavului adev!rul de/(re de"n%d!$ântul 5atal al
unei A%li* nu e/te /i$(lu de luat t de)i"ie1 M%da a)tual! venit! din
alte "%ne ale lu$ii* )are /u/ine ideea de a /e /(une A%lnavului
adev!rul )?iar ş atun)i )ând verdi)tul e/te tra#i) $i /e (are %
atitudine )ini)! şi Arutal!1 Se i#n%r! )%$(let r%lul (/i?i)ului u$an
al /u#e/tiei ne#ative a/u(ra /a1 Si#ur )! )ineva din 5a$ilie
A%lnavului treAuie /! )un%a/)!* t%tuşi* adev!rul şi a/ta (entru a
a)%rda atenia ne)e/ar! în#ri'irii* (entru a evite eventualele
)%$(li)aii )are /e (%t ivi1 Şi A%lnavului 3 /e (%ate /(une* dar )u
t%ate $ena'a$entele ne)e/are ş3 nu$ai atât )ât (%ate /u(%rta1
Pr%5e/i%nali/$ul /e) şi re)e )u )are te întâ$(in! unii 5un)i%nari
(uAli)i la n%i* nu ai treAui /! /e $ani5e/te în relaia $edi)-(a)ient1
Nu t%i %a$enii /u(%rt! la 5el un adev!r )rud1 % /entin!1 Unii /e
/inu)id )u "ile* alii 5a) de(re/ie* iar de(re/ia îi u)ide (e )ei $ai
$uli A%lnavi )u A%li in)uraAile1 B%lnavul /e (red! înainte de a $ai
lu(ta1 Şi $ulte lu(te /-au )âşti#at )?iar şi în a)e/te A%li1 î$i adu)
a$inte de % A%lnav! )are avea % a5e)iune renal!1 Medi)ul )are a
e6a$inat-% i-a /(u/ Arutal )! nu are şan/e de tr!it A 5%/t %(erat!
de un alt $edi)1 O(eraia a reuşit* dai A%lnava $i-a /(u/ )!
e5%rturile de a % /alva /unt inutile Ea t%t va $uri1 HAşa $i-a /(u/
$ie (ri$ul $edi) )are $-a e6a$inatI1 Şi* deşi (%/t%(erat%r avea %
/tare #eneral! Aun!* a $urit1 SuA)%nştientul /!u a))e(ta/e
(r%#ra$ul $%rii1
SuAie)tul adu/ în di/)uie )%n/tituie % te$! de adân)! $editaie1
I$(li)aiile /ale /unt $ulti(le şi nu (%t 5a)e %Aie)tul d%ar al unei
aA%rd!ri de %rdin $edi)al* )i* în (ri$ul rând* aş /(une* $%ral1

LUMINA DE LA SJZNTUL MORMZNT DIN IERUSALIM
în anul +,,, /-au )eleArat )ele d%u! $ilenii /)ur/e de la
eveni$entele )are au )%n/a)rat în)e(utul )reştini/$ului1 Cu a)e/t
(rile' /-au %r#ani"at (elerina'e (e ur$ele BiAliei1 Deşi $ai 5u/e/e$
în 9CCD în I/rael* itinerariul a)e/tui (elerina' $i /-a (!rut a 5i util şi
(entru intere/ul i/t%ri) şi ştiini5i)1 Ca ur$are* a$ Aene5i)iat de
/(ri'inul 5inan)iar %5erit H)a (rin $inuneI de d%i (rieteni e6a)t în
a)el ti$( şi a$ (le)at din n%u în I/rael1
Nu $! a5la$* evident* du(! )u$ a$ $ai /(u/* (entru (ri$a %ar!
într-% ar! /tr!in!1 Dar ni)i%dat! )a atun)i n-a$ 5%/t atât de
i$(re/i%nat* de tran/(%rtat (/i?i) într-% lu$e a unei tr!iri ine5aAile
şi uni)e* nee6(eri$entat! (ân! în a)el $%$ent1 Nu era /tarea de
entu"ia/$* de $irare* de în)ântare în 5aa reli)vel%r i/t%riei* nu era
d%ar /enti$entul de reli#i%"itate tr!it într-un te$(lu dedi)at unei
divinit!i1 Era % /en"aie de )%ntinu! /erenitate* de e6ta"* de
i#n%rare a %ri)!rei 5ru/tr!ri (%/iAile1 Avea$ /enti$entul )! $! a5lu
la în)e(uturile lu$ii şi tr!ie/) vi/ul ei )el dintâi1
A$ avut şan/a unui #?id )are a ştiut /! ne 5a)! din (r%"a
inevitaAil! e5%rtului /%li)itat în a/t5el de )ir)u$/tane* % (er(etu!
(%e"ie şi Au)urie1 Se nu$ea T%$er şi era un evreu (ra)ti)ant*
5ire/)* al )ultului $%"ai)* (le)at din R%$ânia* (e )ând avea C ani1
E%rAea $ai #reu r%$âneşte* dar )%$(en/a (rin Aun!v%ina şi
(a/iunea aA/%lut )%nta#i%a/e1 Deşi de reli#ie $%"ai)!* (!/tra %
alea/! de)en! 5a! de )ultul n%/tru %rt%d%61 în 5ie)are l%) i/t%ri)*
le#at de u'i 5a(t de/)ri/ în BiAlie* /e /tr!duia /! ne intr%du)! într-%
at$%/5er! (r%(i)e (rin )itirea ver/etel%r re/(e)tive1 într-un #e/t de
$are ele#an!* întru)ât ne a5la$ a)%l% în (eri%ada /!rA!t%ril%r de
Paşte* ne-a %5erit )%"%na) şi %u! r%şii* du(! tradiia n%a/tr!
%rt%d%6!* într-% 5ru$%a/! #r!din! )u )?i(ar%şi a5lat! la $i)!
di/tan! de #r%ta în )are* /e /(une )!* Ii/u/ l-a înviat (e La"!r1
în (r%#ra$ul e6)ur/iei nu era in)lu/! (arti)i(area la $%$entul de
a(rindere a lu$inii din in)inta S5ântului M%r$ânt1 Du(! )u$ /e
ştie* a)ea/t! Lu$in! a(are nu$ai în (re"iua Paştelui )eleArat de
%rt%d%)şi1 Era$ în/! 5%arte intere/at /! a/i/t la $i/terul a)e/tei
a(ariii1 Cule/e/e$ in5%r$aii de/(re $%dalitatea de a(ariie* dar
%(iniile erau 5%arte di5erite du(! i$(re/ia l!/at! 5ie)!rui $art%r1
A$ ?%t!rât în )%n/e)in! /! $er# (er/%nal a)%l% (entru a-$i
5%r$a (r%(ria %(inie1 A$ intrat în in)inta Ai/eri)ii vineri la %ra 98 şi
a$ ieşit e6a)t du(! +2 de %re* /â$A!t! la %ra 981 Erau a)%l%
adunate $ii de (er/%ane* din t%ate )%lurile lu$ii* ruşi* #re)i*
r%$âni* ade(i ai reli#iei )%(te din E#i(t et)1
Era % adev!rat! aventur! /! #!/eşti un l%)1 M%r$ântul e/te %
)%n/tru)ie (araleli(i(edi)! /ituat! în )entrul Ai/eri)ii1 Pe d%u! din
laturile /ale /unt (rev!"ute nişte 5ere/tre /uA 5%r$! de %ri5i)ii
(ra)ti)ate în "id1 Dea/u(ra /a e/te turla $are a Ai/eri)ii1 Prin A%lta
/a /e vede un )râ$(ei de )er (rintr-un /(aiu r%tund de di$en/iuni
relativ redu/e1
N%i t%i* )ei )e era$ a)%l%* treAuia /! ne #!/i$ un l%) între "idurile
$%r$ântului şi (ereii Ai/eri)ii - /(aiu )are nu era 5%arte e6tin/*
(r%AaAil avea 9,-99 $1 P%liia l%)al! /e lu(ta /! $enin! liAer
/(aiul din 'urul $%r$ântului (entru )! a)%l% ur$au /! /e (etrea)!
)ere$%niile de a d%ua "i* le#ate de a(ariia Lu$inii1 Din a)e/t
$%tiv era % adev!rat! lu(t! între n%i şi (%liie* )are nu avea ni)i %
reinere în 5%l%/irea Arutal! a 5%rei de re/(in#ere a $a/ei de
%a$eni )are (re/a /(re /(aiul din 'urul $%r$ântului1 A$ /tat $ai
$ult în (i)i%are* )ând re"e$at de un )%l de "id* )ând ur)at (e
$ar#inea a/)uit! a )âte unui di/(%"itiv de 5ier #!/it la întâ$(lare1
Aşa a$ (etre)ut +2 de %re* într-% aşte(tare în)%rdat! şi $ereu
atent /! nu 5iu di/l%)at din /(aiul #!/it de )!tre )eilali* )are nu şi-l
#!/i/er! în)!1 Ce în/ea$n! t%aleta la $iile de %a$eni venii de
(retutindeni e/te uş%r de i$a#inat111
Se înele#e )!* de a/t! dat!* nu $ai era v%rAa de ni)i un entu"ia/$
şi ni)i % 5eri)ire* 5iind în (er$anen! Aru/)at şi î$(in/ de $uli$e
dintr-% (arte în alta1 D%rina de a a/i/ta în/! la a)e/t $ira)%l era )u
$ult $ai $are de)ât e5%rtul de a re"i/ta1
M%$entul de a(ariie a Lu$inii e/te di5erit de la un an la altul* de
%Ai)ei în 'urul %rel%r 971 In anul +,,,* )ând era$ eu a)%l%* a venit
la %rele 92*9D1
A$ v!"ut $ai întâi )u$ a 5%/t /i#ilat )u $art%ri $%r$ântul )u
5%arte $ult! )ear! alA! (e )are /-a a(li)at un /i#iliu )u un
dia$etru (r%AaAil de 9, -9D )$1 în 'urul %rel%r 97* a în)e(ut
de5ilarea în 'urul $%r$ântului a un%r ad%le/)eni araAi )reştini*
)are 5!)eau un "#%$%t a/ur"it%r1 B!teau în nişte t%Ae )u 5%r$e
)uri%a/e* /tri#au* /e ur)au unul (e /(atele altuia* (e /)?ele* (e
"idurile $%r$ântului* )ântau* v%)i5erau1 Ea)ar$ul era in5ernal1
Sur(rin/* şi evident 5%arte iritat* a$ )re"ut $ai întâi )! 5a) (arte
din vreun #ru( (r%te/tatar )u intenii (%liti)e1 AAia $ai târ"iu a$
a5lat )! /unt /(e)ial ad$işi /! vin! a)%l%1 Se /(une )! într-un an li
/-a inter"i/* iar )a re"ultat* în a)el an* Lu$ina nu a $ai a(!rut111 Şi
)a ur$are au 5%/t in)luşi din n%u în )ere$%nial1 Neînele/e /unt
)!ile D%$nului111
Şi a venit şi %ra 92*9D1 Mi-a$ i$(u/ /(e)ial /! nu 5%t%#ra5ie"
(entru )a lu$ina de la Aliul a(aratului /! nu % )%n5und )u )ealalt!
şi /! 5iu indu/ în er%are1
Pri$ele /e$ne de lu$in! au )%n/tat în a(ariia de /)intilaii vi%lete
şi alAa/tre în aer* )are /e a/e$!nau )u "A%rul 5luturil%r din
(ri$!vara )%(il!riei $ele )ând a)eştia a(!reau )u $iile /(re
de/5!tarea n%a/tr!* a )el%r )are aler#a$ /!-i (rinde$1 O i$a#ine
$ai e6a)t! ar 5i a)eea a /)intilaiil%r )are a(ar înainte de
a(rinderea unui tuA de ne%n1
Du(! )âteva /e)unde* a i"Au)nit a(%i* (rin %ri5i)iul din "idul
$%r$ântului* % 5la)!r! /uA 5%r$a unui 5a/)i)%l $a#i) de lu$in!
alA!* (ur!* $ult $ai alA! de)ât )ea v!"ut! în ti$(ul (r%)e/ului de
/udur!1 Ceea )e $-a 5ra(at era în/! $%dul nenatural de (r%(a#are
a a)e/tei 5l!)!ri venit! din interi%rul $%r$ântului1 In $%d n%r$al
%ri)e 5la)!r! )are /e (r%(a#! /au e/te $iş)at! Aru/) (rin aer ia
5%r$a unei )%$ete )u % )%ad! l!/at! în ur$a /a1 Lu$ina venit!
în/! din $%r$ânt /e (r%ie)ta )u un 5r%nt a/)uit (rin aer )a şi )u$
ar 5i 5%/t un )%r( dur şi nu % (la/$!* )are /e de5%r$ea"! în 5un)ie
de re"i/tena aerului1
In a)e/t ti$(* dea/u(ra $%r$ântului )erul /-a întune)at1 M-a$
intere/at ulteri%r* da)! la a)ea %r! a 5%/t vreun n%r )are /! a)%(ere
S%arele1 Mi /-a /(u/ )! nu şi* de)i* /en"aia de întuneri) a 5%/t
(re"ent! nu$ai a)%l%1
Al treilea $%d de $ani5e/tare a Lu$inii a 5%/t /uA 5%r$! de
)%l%ane de lu$in! venite de /u/ din A%lta )erea/)! (e dea/u(ra
$%r$ântului1 Se vedeau )a % (l%aie t%renial!1
Au 5%/t de)i trei $%duri de $ani5e/tare a a)e/tei Lu$ini -/uA 5%r$!
de /)intilaii vi%lete* a(%i de 5la)!r! alA! )%n/i/tent!* )are a a(rin/
)âteva lu$ân!ri din $uli$ea (re"ent! a)%l% şi de 'erAe de lu$in!
)u un dia$etru a(re)iaAil* )are )!deau verti)al dea/u(ra S5ântului
M%r$ânt1
A)e/te i$a#ini au 5%/t de alt5el şi 5il$ate de )!tre )ineva din #ru(ul
n%/tru de turişti r%$âni1 Le-a$ rev!"ut ulteri%r înt%)$ai )a şi
iniial1
La ieşirea din interi%rul $%r$ântului* 5a/)i)%lul de lu$in! din
(artea la )are a$ avut eu a))e/ /-% v!d* a a(rin/ in/tantaneu
lu$ân!rile unui )%(il de )ir)a 9, ani1 Şi ai)i a(are % alt! $irare1
Jie)are dintre n%i avea* aşa )u$ /e %Aişnuieşte la Paşte* )âte %
lu$ânare în $ân! (entru Ha lua lu$in!I - du(! )u$ /e /(une1
Aşa-"i/a lu$ânare de Paşte era de 5a(t un $!nun)?i de 77 de
lu$ân!ri* nu$!r e#al )u )el al anil%r lui li/u/1 La )a(!tul la )are
treAuia a(rin/* 5itilele de la t%ate lu$ân!rile erau în#l%Aate într-un
/trat de )ear! alA!1 Pentru a (utea 5i a(rin/e era nev%ie de un
anu$it ti$( e#al )u )el de t%(ire a /tratului de )ear!1 Cu alte
)uvinte* în $%d n%r$al nu (uteau 5i a(rin/e in/tantaneu la
)%nta)tul )u 5la)!ra* )i d%ar du(! )e /e t%(ea )eara )are a)%(erea
5itilele1 Or* la )%nta)tul )u 5la)!ra venit! din interi%rul $%r$ântului*
lu$ânarea )%(ilului $eni%nat $ai /u/ /-a a(rin/ in/tantaneu1
E/te )eea )e a$ (utut eu /! v!d dire)t din (%"iia în )are $!
a5la$1 Ulteri%r a$ a5lat )! au $ai 5%/t a(rin/e* în a)elaşi ti$(* unul
din )andelaArele din 5aa S5ântului M%r$ânt şi )âteva )andele de la
le/(edea )u /$irn! )%n/iderat! )a (r%venind de la $%r$ântul lui
li/u/1 Cu un an în ur$! $i /-a /(u/ )! a 5%/t a(rin/! /(%ntan
lu$ânarea unui )!lu#!r1 Cei aleşi /unt de)i (uini111
în (ri$a 5a"! du(! a(ariia a)e/tei Lu$ini* ti$( de )âteva /e)unde
nu e/te in)ande/)ent! şi ştiind a)e/t lu)ru* %a$enii luau 5la)!ra )u
$âna şi % a(li)au (e 5at! )a /i$A%l (urt!t%r de /!n!tate1 Eu era$
î$Ar!)at )u un tri)%u de Au$Aa)1 în a)ea at$%/5er! de
e5erve/)ent! şi a#itaie* unei (er/%ane din 5aa $ea i-a )!"ut
5la)!ra lu$ân!rii (e tri)%ul $eu1 A$ (u/ i$ediat $âna /! %
înde(!rte" 5iindu-$i tea$! /! nu ia 5%)1 S(re /ur(ri"a $ea în/!*
deşi tri)%ul a venit în )%nta)t )u 5la)!ra* a r!$a/ inta)t1 E/te de)i
adev!rat )! în (ri$ele $inute a)ea 5la)!r! nu e/te in)ande/)ent!*
$ai (re)i/ nu (r%du)e ar/uri1
In a)el $%$ent /-a (etre)ut şi e(i/%dul relatat $ai /u/* )u a)ea
5e$eie în vâr/t! din Ru/ia )are* i$(re/i%nat! de )eea )e vedea* a
)!"ut în #enun)?i în)?inându-/e şi /tri#ând )u % v%)e /5âşiet%are
îne)at! în la)ri$i3 HD%a$ne* D%a$ne* eu te v!dQIA$ v!"ut atun)i
(uterea )redinei la %$ul /i$(lu şi a$ avut ulteri%r $ulte $%tive
de $editaie111
A(ariia Lu$inii în /â$A!ta Paştelui %rt%d%6 a dat naştere la 5%arte
$ulte di/)uii1 E(i/)%(ul An6enti%/ al J%ti)eei a /)ri/ % te"! de
d%)t%rat )u a)ea/t! te$!3 HLu$ina /5ânt! de Paşte de la Ieru/ali$I
O9CC7P tradu/! şi în li$Aa r%$an! la SiAiu O9CC8P1 E/te (rintre
(uinele /ur/e d%)te )are în)ear)! /! /e Ai"uie (e $!rturiile )el%r
)e au a/i/tat la a(ariia a)e/tei Lu$ini* de-a lun#ul ti$(ului1
Pentru a înl!tura %ri)e /u/(i)iune a/u(ra (%/iAilel%r tru)uri (rin
)are /-ar %Aine a)ea/t! lu$in!* v%i reda (e /)urt )ere$%nialul aşa
)u$ /e de/5!ş%ar! în (re"ent1
Cu % "i înainte de a(ariia Lu$inii* adi)! în Einerea Mare*
$%r$ântul e/te )%ntr%lat de (%liişti de %ri#ine tur)!* araA! şi de
)!tre )ineva din (artea I/raelului (entru a nu e6i/ta a)%l% ni)i %
/ur/! de 5%)1 Se /i#ilea"! du(! a)eea $%r$ântul şi /e la/! /uA
(a"!1
Sâ$A!t! di$ineaa vine (atriar?ul în/%it de /lu'it%ri* în)%n'%ar! de
trei %ri $%r$ântul* în ti$( )e /e tra# )l%(%tele1 La al treilea %)%l al
$%r$ântului /e )ânt! HLu$in! lin! a /5intei /laveI1
S(re %rele 99*7, vine de la Beetlee$ #ru(ul nu$er%/ de tineri
ad%le/)eni araAi )reştini* de/(re )are a$ a$intit la în)e(ut şi )are
/tri#! în)%ntinuu3 HD%a$ne* tri$ite-ne din )er Lu$inaI1
C!tre %ra 9+ a(are (atriar?ul /au înl%)uit%rul /!u1 E/te $ai întâi
)%ntr%lat de (%liişti /! nu aiA! vre% /ur/! de 5%) şi a(%i intr! în
in)inta $%r$ântului* (re/ar! vat! (e le/(edea de dea/u(ra
/ar)%5a#ului de (iatr! şi /e r%a#!1 T%ate lu$inile din Ai/eri)! /unt
în a)e/t ti$( /tin/e1
Şi a(%i* într-% aşte(tare în)%rdat! a tutur%r* a(are Aru/) % lu$in!
)are )%A%ar! (e $%r$ântul lui Ii/u/1 Fl%Aul de lu$in! /e /5!râ$!
(e $%r$ânt într-% $uli$e de /5ere $i)i )a r%u!1 P!trunde a(%i în
$%r$ânt* a(rinde vata şi /e (r%du)e % inten/! lu$in%"itate în
interi%r1 Patriar?ul adun! vata în d%u! )u(e de aur* ie/e )u lu$in!
din in)inta $%r$ântului şi a(rinde lu$ân!rile /(unând3 HEenii de
luai lu$in!I1 A)u$ e/te $%$entul )ând % /erie de )andele şi
lu$ân!ri /unt a(rin/e in/tantaneu1 Du(! )e t%at! lu$ea îşi a(rinde
lu$ân!rile (entru )âteva )li(e /e )reea"! un i$(re/i%nant
/(e)ta)%l de lu$in! şi 5u$ şi a(%i /e d! %rdin )a a)e/tea /! 5ie
/tin/e (entru a /e evita un (%/iAil in)endiu1
Cea $ai ve)?e $!rturie de/(re a(ariia a)e/tei lu$ini îi a(arine
unei $ai)i venit! în (elerina'* E#eria* din anul 7-21 M!rturia /a nu
e/te (e de(lin l!$urit%are* dar /u#erea"! t%tuşi %ri#inea Lu$inii*
)ând a5ir$! )! % lu$in! (uterni)! e/te adu/! din interi%rul
$%r$ântului1 Ea % nu$eşte Lu)ernariu$1
In anul -:,* )!lu#!rul Bernard* $art%r la eveni$ent /)rie3 HEine
în#erul şi a(rinde lu$ina în )andelele de dea/u(ra $%r$ântuluiI1
O %A/ervaie veridi)! vine din (artea unei /ur/e i/la$i)e an%ni$e
O/e)%lul al Ie-leaP )are v%rAeşte de/(re H% lu$in! a/e$!n!t%are
unui 5%) alA ieşind din interi%rul $%r$ântuluiI1 Şi $ai de(arte;
HDeşi e a(rin/!* lu$ânarea nu arde1 Când a)ea/t! lu$ânare e/te
tre)ut! la % a treia (er/%an!* în)e(e /! ard! şi /e tran/5%r$! în
5%)I1
Un e#u$en* Daniil din Ru/ia* a 5%/t la S51 M%r$ânt în (eri%ada
99,8-99,: şi ne %5er! % alt! variant! de a(ariie a Lu$inii3 Hun n%r
$i) venind din/(re r!/!rit /-a %(rit dintr-%dat! dea/u(ra )u(%lei
de/)?i/e a Ai/eri)ii şi % (l%aie t%renial! de lu$in! a )!"ut (e/te S51
M%r$ânt şi (e/te n%i111I1
Un alt $%d intere/ant de a(ariie a a)e/tei Lu$ini ne e/te de/)ri/
de un ar?i$andrit* 0alli/t%/1 Ca ur$are a un%r intri#i /târnite din
invidie* în 9D-,* li /-a inter"i/ )reştinil%r %rt%d%)şi /! intre în in)inta
$%r$ântului (entru a lua Lu$in!1 Patriar?ul S%5r%nie al
Ieru/ali$ului î$(reun! )u )eilali (arti)i(ani au r!$a/ în a5ara
"iduril%r şi /-au ru#at (entru a(ariia Lu$inii1 Şi Lu$ina a venit
(rintr-un /tâl( de (iatr! (e )are l-a de/(i)at 5iind şi a/t!"i vi"iAil
a)el l%)1
Iat!* du(! a)eeaşi /ur/!* )âteva $%duri de $ani5e/tare a a)e/tei
Lu$ini3 lu$ina alA!* alAa/tr! /au vi%let!* 5l!)!ri* /)li(iri de lu$in!
%ri 5ul#ere* 5%)* (l%aie* r%u! %ri "!(ad!* n%r de 5u$* în#er*
(%ru$Ael1
în (lu/ /e (%ate în/%i şi de alte e5e)te3 )utre$ur - $eni%nat %
/in#ur! dat!* şuierat* "#%$%t de tunet* i$(re/ie (r%5und! de
/tranietate et)1
Din t%ate a)e/te a/(e)te $eni%nate* eu (er/%nal a$ v!"ut d%ar
'erAele de lu$in!* venite din A%lta de/)?i/! (e/te $%r$ânt*
a/e$enea unei (l%i t%reniale* 5la)!ra alA inten/ ieşit! din
$%r$ânt* (rin %ri5i)iul lateral* )are a a(rin/ in/tantaneu
$!nun)?iul de lu$ân!ri al unui )%(il araA de )ir)a 9, ani şi '%)ul
de lu$ini alAa/tru-$%v* )are au (lutit în aer înainte de a(ariia
(r%(riu-"i/! a Lu$inii1 Ca "#%$%te în/%it%are nu a$ au"it de)ât
/unetul )l%(%tel%r1 M-a$ )%nvin/* de a/e$enea )! a)ea/t! Lu$in!
în (ri$ul $inut de la a(ariie* nu arde1 A$ $ai /e/i"at* )a şi ali
$art%ri* lu$inarea inten/! a $%r$ântului* )a şi )u$ ar 5i 5%/t
e6(u/ Aru/) unei lu$ini uriaşe1
E/te de reinut a$!nuntul )! $%r$ântul e/te )%n/truit dea/u(ra
#r%tei în )are /e /(une )! a 5%/t de(u/ )%r(ul lui Ii/u/* du(! )e a
5%/t )%A%rât de (e )ru)e şi )!* în )%n/e)in!* Lu$ina venit! /uA
diver/e 5%r$e (rin )u(%la Ai/eri)ii* (are /! $ar)?e"e de 5ie)are
dat!* )ând a(are* t%)$ai a)e/t l%)* e6)e(tând $%$entul în )are
intrarea în $%r$ânt (entru Pa/tele din 9D-, a 5%/t inter"i/!1
F!/i$ ai)i % /ur(rin"!t%are idee )%$un! la reli#ia %rt%d%6! şi
a/tr%5i"i)a $%dern!1 Ştiina ne /(une )! la în)e(uturile Univer/ului
a 5%/t % lu$in! in)ande/)ent!* din )are a(%i (rin r!)ire a a(!rut t%t
)eea )e e6i/t!1 In a)elaşi $%d Bi/eri)a )eleArea"! a(ariia Lu$inii
)a /i$A%l al învierii* al în)e(uturil%r $eta5%ri)e ale lu$ii1 Jiat lu6Q
S! 5ie lu$in!* a /(u/ Du$ne"eu la în)e(uturile lu$ii1 Cu $ult
înaintea a/tr%5i"i)ienil%r a)tuali* (ri$ii /tâl(i ai Ai/eri)ii %rt%d%6e au
v%rAit aşadar de % $eta5i"i)! a lu$inii /ituând-% la în)e(uturile
lu$ii1 E/te )itat M%/tein B%rtne/* )are 5a)e un )%$entariu în a)e/t
/en/* du(! Di%ni/ie Are%(a#itul3 HMeta5i"i)a lu$inii e/te
5unda$entat! (e ideea )! lu$ina $aterial! e/te % i$a#ine a
lu$inii (ure111* )are e/te Du$ne"eu în /lava /a tran/)endent!1
Lu$ina* (e )are % (er)e(e$ (rin /i$urile n%a/tre* e/te în/!şi
revelaia Divinit!ii tran/)endente111I1
Nu v%$ intra în t%ate /uAtilit!ile $i/ti)ii (atri/ti)e* neavând ni)i
)%$(etena ne)e/ar! şi ne5iind ni)i în intenia a)e/tei lu)r!ri1 A$
re)ur/ la )itatul de $ai /u/ nu$ai în /)%(ul de a /e/i"a a)ea/t!
/tranie )%in)iden! a a))entului (u/ (e )%n)e(tul de lu$in! în
%rtd%6ie şi ştiin!1
R!$âne un adân) $i/ter* de )e a)ea/t! lu$in! a(are nu$ai la
Pa/tele )eleArat de %rt%d%)şi1 Da)! Pa/tele /-ar /erAa la % dat!
5i6!* /-ar (utea e$ite i(%te"a unui 5en%$en de natur! #e%5i"i)!1
Dar )u$ datele )alendari/ti)e ale Paştelui /unt di5erite de la an la
an a)ea/t! i(%te"! )ade1 Au 5%/t inv%)ate* de a/e$enea % $uli$e
de alte tru)uri1 Dar re(re"entantul Ai/eri)i3 %rt%d%6e din Ieru/ali$
intr! în in)inta $%r$ântului şi /e r%a#! (ân! )e a(are Lu$ina*
în/%it 5iind de $art%ri a alt%r )ulte1
Şi* da)! /-ar 5%l%/i % /uA/tan! %)ult! (entru L (r%v%)a lu$ina (e
le/(edea $%r$ântului lui Ii/u/* )e /ur/! are lu$ina /uA 5%r$! de
/)intilaii şi 5ul#ere (e )are a$ v!"ut-% u$(lând /(aiul interi%rG
Dar lu$in) /uA 5%r$! de 'erAe* )are veneau din /(aiul e6teri%r de
dea/u(ra $%r$ântului* )e /ur/! areG Şi da)! a)u$* )u $i'l%a)e
$%derne* ar (utea 5i uş%r tru)at!* în ur$! )u $ulte /ute de ani*
)u$ a 5%/t (r%v%)at!G A/t!"i )ând %)?i %/tili )reştini/$ului* )a
in/tituie* îi (un /uA lu(! t%ate er%rile* ar tre)e /uA t!)ere t%)$ai
un a/t5el de 5en%$enG
R!$âne în )%n/e)in! şi a)e/t eveni$ent a` a(ariiei Lurninii la
S5ântul M%r$ânt în)! un $i/tei nede"le#at şi indi/)utaAil* in)itant1
Inv%luntar* î$i vine în $inte a/e$!narea )u J%)ul Sa)ru al anti)il%r
(!"it )u /tr!şni)ie de ve/tale1
Se$ni5i)aia /a e/te % (led%arie (entru autenti)iRtatea unei i/t%rii
a )!rei e/en! % vede$ /uA %)?ii n%ştri )?iar da)! 5%r$a /uA )are
/-a tran/$i/* e/te (%/iAil /! 5i /u5erit in5luena ti$(ului şi a
/uAie)tivi/$ului inerent 5iinei u$ane1 Meta5%ri) /au 5%arte e6(li)it*
a)ea/t! lu$in! venit! )a un J%) Sa)ru din înaltul )erului* în 5ie)are
an* şi )are a(are în relaie dire)t! )u )eleArarea eveni$entel%r
le#ate de i/t%ria lui Ii/u/* )!"ând (e le/(edea $%r$ântului /!u*
(are /! ne /(un!3 HE))e ?%tn%l Iat! O$ulQ A)e/ta e/te Jiul $eu*
)are (entru v%i /-a r!/ti#nitQI1

CAPITOLUL C
CREAdIONISMUL ŞI EEOLUdIA
E6i/t!* în (rin)i(al* d%u! ti(uri de a)tivitate /%)ial! )are au /u/)itat
înt%tdeauna di/(ute şi r!"A%aie3 reli#ia şi (%liti)a1 A$Aele /unt
%(era %a$enil%r1 li$itele uneia /unt şi ale )eleilalte1 Di5erena a
)%n/tat d%ar în H/t!(ânulI l%r1 Reli#ia l-a avut în Cer* iar (%liti)a (e
P!$ânt1
Da)!* du(! )u$ îl de5inea Ari/t%tel* %$ul r!$âne un "%%n
(%titi<%n* /e (are )! % alt! /%art! îl aştea(t! (e ?%$% reli#i%/u/1
Sunt t%t $ai in/i/tente v%)ile ridi)ate î$(%triva reli#iei1 Deşi /e
%A/erv! în (re"ent un reviri$ent* % %(iune a intere/ului (entru
Ai/eri)!* în a)elaşi ti$( Aate un vânt (%trivni) în (ân"ele /ale*
de)lanşat )%n)%$itent* din (artea literaturii Aeletri/ti)e şi
ştiini5i)e* a teatrului şi 5il$ului et)1
Ta)ti)a de a de$%la )eva e/te /i$(l!1 Se /)%t în relie5 nu$ai
de5e)tele* vi)iile şi /e i#n%r! inteni%nat eventualele $erite1 Şi
reli#ia* )a şi (%liti)a* are $ulte (!)ate* )are îi (%t 5i re(r%şate în
$ani5e/tarea /a de-a lun#ul i/t%riei $ilenare1
P%t 5i )itate $ulte lu)r!ri a(!rute în O))ident* )are au a)e/t
%Aie)tiv1 Cea $ai re(re"entativ!* )a anali"! şi ar#uR$entaie* $i
/e (are a 5i )artea /)ri/! de Ri)?ard Da@<in/* (r%5e/%r de Ai%l%#ie
la O65%rd* având un titlu /e$ni5i)ativ (entru )%ninut* T?e F%d
Delu/i%n O+,,8P tradu/! şi în li$Aa r%$ân! OtWnera )redinei în
Du$ne"eu* +,,:P1
Nu a$ ni)i % intenie dea $! eri'a în av%)atul reli#iei* )%n/iderând
(e )ineva )a 5iind Hav%)atul diav%luluiI1 în a)ea/t! di/)uie 5a)
e5%rtul de a 5i )ât $ai %Aie)tiv (%/iAil*
venind din (%"iia %$ului de ştiin!1 M! intere/ea"! /tri)t e/ena
reli#iei* ar#u$entele )are (ledea"! (entru e6i/tena /au
ine6i/tena în Univer/ şi a altei di$en/iuni* a altei )au"e i$(li)ate
în de$er/ul lu$ii* în a5ara )elei /u/inute de ştiina a)ade$i)!1
J%r$ele in/titui%nale şi /%)iale de $ani5e/tare ale Bi/eri)ii*
a$e/te)ul /!u 5eri)it /au ne5eri)it în i/t%rie nu 5a) %Aie)tul a)e/tei
di/)uii1
în)er)ând /! 5i$ %Aie)tivi* aşa )u$ ştiinele a)ade$i)e (retind*
r!$ân în a5ara e6(li)aiei l%r $ulte d%$enii nea)%(erite1 Şi nu /unt
re(r%şaAile li$itele ştiinei* într-un $%$ent dat* ev%luia /a având
un )ara)ter i/t%ri)1 Ceea )e nu şti$ a/t!"i /-ar (utea /! şti$
$âine* du(! )u$ a5ir$a De/)arte/1 Di/)utaAil devine d%ar
ni?ili/$ul /!u* ne#area unui 5a(t* )a şi )u$ ar şti* ar avea
)ertitudini* ni)i )el (utin duAii1 Ai)i e/te* în %(inia $ea* (un)tul
vulneraAil al ştiinei şi )are )red )! ar $erita /! 5ie di/)utat1
In )li(a de 5a! /e )%n5runt! d%u! )%n)e(te di/tin)te* )are îşi ar%#!
dre(tul de a e6(li)a e6i/tena lu$ii* )el (utin la nivel Ai%l%#i)3
)reai%ni/t!* )are )%n/ider! )! lu$ea e/te re"ultatul unui (r%ie)t
inteli#ent OIntelli#entDe/i#nP e$anat de la un Creat%r /u(re$ şi
ev%lui%ni/t!* )are vede lu$ea vie )a e6(re/ie a ev%luiei /(e)iil%r
(rin /ele)ie natural!1
Creai%niştii inv%)! ar#u$entul tele%l%#i) /au al 5inalit!ii (re"ente
în natur! )are* deşi elaA%rat )u (e/te d%u! /e)%le în ur$!* e/te
a/t!"i t%t $ai in/i/tent inv%)at1 Ori)e %(er! u$an!* /e /u/ine* are
un ar?ite)t* un (r%ie)tant* de )e nu ar avea şi %(erele naturiiG Şi
da)! da* aut%rul nu (%ate 5i de)ât Du$ne"eu1 Şi )iudat* (ân! la
Dar@in nu /-a #!/it % alternativ! a))e(taAil!1 Dar@in a înl%)uit
ideea )reaiei divine )u a)eea de ev%luie (rin /ele)ie natural!1
Du$ne"eul )reati%niştil%r şi al reli#iei* în /(e!* e/te înl%)uit )u
)%n)e(tul de /ele)ie natural! )are* din 9-DC* )ând a(are Ori#inea
/(e)iil%r* şi (ân! a/t!"i* a r!$a/ /uveran1
Sele)ia natural! a )%n/truit t%t )eea )e vede$ a/t!"i în lu$ea vie*
5!r! ni)i un (r%ie)t H/)rutând )li(! de )li(!* de (e întrea#a
întindere a ?anii* %ri)e variaie (ân! la )ea $ai $i)!* re/(in#ând
(e )ea )are nu e/te Aun!* reinând şi ad!u#ând t%t )eea )e e/te
Aun* a)i%nând în t!)ere* %ri)ând şi %riunde a(are % %)a"ie de
î$Aun!t!ire a 5ie)!rei 5iine %r#ani)eI* ne /(une Dar@in1
Cu$ au a(!rut a)e/te n%i ad!u#iri anat%$i)e* )are au /ervit
/(e)iei /! ev%lue"e /(re 5%r$e din )e în )e $ai )%$(le6e* ne
e6(li)! Ai%l%#ia $%dern!3 (rin $utaii #eneti)e )reat%are de n%i
5%r$e a(!rute întâ$(l!t%r1 Cele )e /-au d%vedit a 5i utile /-au
(!/trat şi tran/$i/ $ai de(arte1 E/te )eea )e a adu/ în (lu/
Ai%l%#ia $%dern!* la te%ria ev%lui%ni/t! a lui Dar@in* de unde şi
denu$irea de ne%dar@ini/$1 Ma)gue/ M%n%d e/te un a(!r!t%r
a)erA al r%lului întâ$(l!rii în ev%luie1 H&a"ardul (ur* /in#ur
?a"ardul* liAertatea aA/%lut!* dar %arA! /e a5l! la Aa"a
(r%di#i%/ului edi5i)iu al ev%luieiI* "i)e M%n%d OLe ?a/ard et la
ne)e/ite* 9C:,P1 întâ$(larea ar %(era $utaii #eneti)e* iar (rin
/ele)ie natural! )ele 5av%raAile ev%luiei /unt (!/trate şi )ele
ne5av%raAile eli$inate1 Aşadar* )%n5%r$ )%n)e(iei lui M%n%d* )are
/e vrea )u %ri)e (re a 5i $ateriali/t* tre)erea de la % 5%r$! la alta
nu /-a 5!)ut (rin ada(tarea a)e/t%ra la n%i )%ndiii de via!* )are ar
5i în/e$nat a(ariia de n%i $%di5i)!ri /tru)turale* )i (rin $utaii
#eneti)e a(!rute )u t%tul întâ$(l!t%r1 N%ua in5%r$aie #eneti)! )e
i$(une % /tru)tur! $%di5i)at! ar a(are (rintr-% H#reşeal!I în
re(li)area ADN1 A)e/te $utaii întâ$(l!t%are /unt nu$ite de
M%n%d Halter!riI1 Er%rile #eneti)e (!/trate de /ele)ia natural! ar
)%n/titui /in#ura /ur/! (%/iAil! de ev%luie1
In %(iniaN$ea* ideea de /ele)ie natural! e/te d%ar un Htr%uvailleI*
% #!/elni! )are a dat %6i#en Ai%l%#il%r* $enit! /! e6(li)e )eea )e
nu (%t e6(li)a1
Sele)ia natural!* v!"ut! )a uni)! /ur/! a ev%luiei în Univer/*
în/ea$n! a (une )!rua înaintea )ail%r şi a (retinde )! nu )aii
tra)tea+! )!rua* )i inver/* )!rua î$(in#e )aiiQ
Rev%luia ilu$ini/t! avea nev%ie de ar#u$ente din (artea ştiinei
(entru a-l detr%na (e Du$ne"eu1 întru)ât Ai/eri)a* (rin i$(li)area
/a* ade/e%ri ne5eri)it!* în viaa %a$enil%r* nu $ai era a#reat!*
ştiinele /e)%lului al eIe-lea )!utau )u di/(erare un /uA/titut lui
Du$ne"eu1 Şi din a)e/t $are i$(a/ i-a /)%/ C?arle/ Dar@in
înl%)uindu-l (e Du$ne"eu )u H/ele)ia natural!I1 Cu a)elaşi
/uA/titut a $ai 5%/t înl%)uit ter$enul de Du$ne"eu )u )el de
natur! şi în vre$ea lui Jran)i/ Ba)%n* )are )erea ştiinei /! %
)%n/trân#! H5!r! $il!I* (entru a-i /t%ar)e t%t )e (%/ed!1
Şi*du(! )u$ vede$* /5atula5%/t ur$at )u (ri/%/in!1 Şi $ai e6i/t!
un ter$en )are ne /alvea"! i#n%ranta3 )el de in/tin)t1 Da)! îi
r!/(unde$ unui )%(il )! (a/!rea HştieI /aRşi )%n/truia/)! un )uiA
din in/tin)t* el e/te (er5e)t l!$urit111
Ni)i una din )ele d%u! )%n)e(ii nu (%t 5i (r%Aate la $%dul )%n)ret1
TreAuie d%ar /! le111 )rede$1 Ar#u$entele /unt d%ar dedu)tive1
Ni$eni n-a 5%/t $art%r la în)e(utul lu$ii111 E/te induAitaAil )! în
natur! e6i/t! ev%luie1 E/te /u5i)ient /! ve"i 5%/ilele ani$alel%r
dintr-un tre)ut 5%arte înde(!rtat1 In Mu"eul de Ştiine Naturale din
T%r%nt%* /(re e6e$(lu* /e (%t vedea 5%r$e - ?iArid1 Aveau /)?ie
de ari(i la $e$Arele anteri%are* )i%) )u dini* /%l"i în l%) de (ene şi
/e în$uleau (rin %u!Q
în 9C--* M1 Cairn/ a (uAli)at în Nature % %A/ervaie de$n! de
reinut în )%nte6tul di/)utat1 O )%l%nie de Aa)terii* deşi avea
de5e)t! en"i$a la)ta"!* ne)e/ar! $etaA%li"!rii la)t%"ei* )u )are
treAuia /! /e ?r!nea/)!* a )%ntinuat /! /e în$ulea/)!1 C%n)lu"ia
lui Cairn/ a 5%/t a)eea )! e6i/t! #ene )are /e ada(tea"! la
)%ndiiile de $ediu re/)riind % alt! #en! util! în a)e/t /)%(1 T%ate
5iinele )%ntin în #en%$ (r%#ra$e )are (er$it ada(tarea la $ediu
şi* de)i* ev%luia
nu /e 5a)e la întâ$(lare1 Aşa ne (ute$ e6(li)a şi ada(tarea
Aa)teriil%r la antiAi%ti)e1 C%nin în #en%$ul l%r (%/iAilitatea a)e/tei
ada(t!ri1
L%#i)a /i$(l! ne /(une de a/e$enea )! ni)i % 5iin! nu (%ate
/u(ravieui venind (e lu$e )u un (r%#ra$ #eneti) ri#id* atâta
vre$e )ât $ediul în )are va tr!i îi va %5eri )%ndiii variaAile1 Ni)i un
(r%#ra$ #eneti) nu (%ate anti)i(a t%ate /)?i$A!rile de $ediu1 De
a)eea e/te nev%ie de a)ea/t! (%/iAilitate de ada(tare #eneti)! la
)%ndiii de $ediu variaAile1
Un alt 5en%$en* )are nu-şi (%ate #!/i e6(li)aie (rin (ri/$a ideii de
/ele)ie natural! în (r%)e/ul de ev%luie* îl )%n/tituie ada(tarea
)reierului u$an în )ir)u$/tanele de invalidare a un%r /e#$ente
din /tru)tura /a1 E%$ e6e$(li5i)a (rin )eea )e /e întâ$(l! la
nev!"!t%rii din naştere1 Nu nu$ai )! nu /unt eli$inai (rin /ele)ia
natural! (entru )! ar 5i vulneraAili în )%$(etiia (entru e6i/ten!
)i* în $%d )%$(en/at%r* în )reier /e v%r (etre)e $%di5i)!ri )are
(er$it ada(tarea la n%ile )%ndiii de via!1 Du(! )u$ a$ $ai
$eni%nat în )a(it%lele anteri%are* 5un)ia auditiv! şi )ea a /i$ului
ta)til /e a$(li5i)! a)%(erind un re#i/tru ne%Aişnuit de e6tin/ în
)%ndiii n%r$ale1 E%i )ita un e6e$(lu )%$entat de R%Aert S)?@art"
O+,,:P* în alt )%nte6t* al unui nev!"!t%r din naştere* )are di/tin#ea
în /)ârâitul unei uşi % n%t! La înalt!* iar în )la6%nul unei $aşini un
Si Ae$%l1 Un nev!"!t%r din naştere nu vi/ea"! i$a#ini* (entru )!
nu le-a (er)e(ut ni)i%dat!* )i d%ar v%)i şi /unete1
Ce )%n)lu"ie /e (%ate e6tra#e din a)e/t e6e$(luG Una 5%arte
i$(%rtant! de reinut (entru $%dul în )are 5un)i%nea"! lu$ea vie
şi i$(li)it* )u$ /e (%ate de/5!şura ev%luia1 T%t )eea )e /e naşte*
e6)lu"ând a))identele* treAuie /! tr!ia/)! şi în a)e/t /)%( ave$
în/)ri/e în #enele n%a/tre t%ate (r%#ra$ele ne)e/are ada(t!rii1
A)e/ta e/te $e)ani/$ul ev%luiei1 Fenele n%a/tre /e (%t )%$Aina*
re)%$Aina* /e (%t
5%r$a altele n%i* /au ina)tiva altele ve)?i /uA (re/iunea )%ndiiil%r
de $ediu adu)ând % n%u! /tru)tur! )u % n%u! 5un)ie ne)e/ar!
ev%luiei1 Ere$ nu vre$ ev%luia e/te $ai $ult la$ar)<ian! de)ât
dar@ini/t!1 Nu întâ$(larea* )i ne)e/itatea (r%(ul/ea"! ev%luia1
Nu ev%luia e/te în di/)uie* )i $%dul în )are /-a 5!)ut - diri'at /au
/(%ntan1
Ade(ii ev%lui%ni/$ului nea#! intervenia unei inteli#ene )are ar
(utea 5i re/(%n/aAil! (entru inteli#ena din natur!1 M! )%n/ider un
%$ de 5%r$aie ştiini5i)! şi nu (%t de)ât /! 5iu de a)%rd )u
(%/tulatele ştiinei* da)! a)e/tea $i /e (ar a 5i )%nvin#!t%are1 In
ni)i un )a" n-a$ /! )red )! tunetele şi (l%aia /unt #enerate de
H)arul S5ântului Die aler#ând (rin n%riI şi ni)i n-a$ /! $! înt%r) din
dru$ da)a % (i/i)! nea#r! a 5%/t $ai iute de (i)i%r şi a traver/at
)alea înaintea $ea1
De )e nu /unt t%tuşi de a)%rd )u aA/%luti"area r%lului /ele)iei
naturaleG
Mai întâi* /ele)ia natural! /e re5er! d%ar la Ai%l%#ie* dar nu e6(li)!
şi %ri#inea vieii şi a Univer/ului1
Ce )%$(etiie )?i$i)! a )%ndu/ la a(ariia 5%r$el%i viiG Şi (rin )e
$ira)%l % $aterie 5!r! via! devine dintr %dat! vie* )a(aAil! de
aut%)%n/ervare şi re(r%du)ereG Arr $ai /(u/ şi în alte lu)r!ri* la
%ri)e (re/iune at$%/5eri)! ş3 te$(eratur! a$ /u(une ele$entele
)?i$i)e e6i/tente* v%rr %Aine t%ate )%$Ainaiile )?i$i)e (%/iAile*
dar nu via! Pentru )! viaa în/ea$n! H)evaI (u/ în $aterie şi
a)e/t )ev) e/te de natur! ne)un%/)ut!1
R1 Da@<in/ tre)e re(ede (e/te a)ea/t! întreAare /(unând )! a 5%/t
nev%ie d%ar % /in#ur! dat! )a /! a(arâ viaa în Univer/ şi a)e/t
eveni$ent /in#ular a 5%/t (%/iAi dat%rit! )%nte6tului )%/$i)
5av%raAil de5init de (rin)i(iuV antr%(i) 5%r$ulat de Brand%n Carter
O9C:2P1
Eiaa a a(!rut (r%AaAil (rin ADN* ni /e /(une* iai ADN ar 5i
re"ultatul unui eveni$ent )?i$i) /in#ular1
Daniel Dennett tre)e şi el )u uşurin! (e/te /uAie)t* )a şi )u$ ar 5i
)eva Aanal* $ult (rea Aine ştiut* )ând ne /(une )! $a)r%$%le)ula
de ADN* )u H/tr!$%şulI /!u ARN* )a(aAile de aut%re(r%du)ere*
/unt HAa"a vieii (e a)ea/t! (lanet!I O0ind %5$ind/1 T%@ard an
under/tandin# %5N )%n/)i%u/ne//* 9CTP1
A(ariia )%nştiinei ar 5i* de a/e$enea* un eveni$ent /in#ular şi
)red )! e/te aşa* dar din )u t%tul alte $%tive de)ât Da@<in/ şi
Dennett1
C%ntinuând )u e6(unerea )ir)u$/tanel%r în )are a a(!rut viaa* ni
/e %5er! in5%r$aii 5%arte d%)te şi utile de/(re (rin)i(iul antr%(i)*
inv%)at de a$Aele taAere* dar în /en/ )%ntrar1
Pentru )a viaa /! a(ar!* era nev%ie )a $a#nitudinea 5%rei HtariI
)are $enine edi5i)iul de (arti)ule din /tru)tura at%$ului /! aiA! %
val%are în 'ur de ,*,,:1 SuA ,*,,: nu ar 5i e6i/tat ?idr%#en şi
)elelalte ele$ente )?i$i)e şi de)i ni)i a(!* iar 5!r! a(! nu era
viat!1 Pe/te ,*,,: $a#nitudine a 5%rei tari ?idr%#enul ar 5i tre)ut
în ele$ente )?i$i)e #rele şi* din n%u* nu era a(!1
Ai)i* în a)ea/t! )%n/tant!* e/te unul din n%durile )ru)iale de
di/(ut!1 Creai%niştii /u/in )! e/te $eninut! la a)ea/t! val%are
de Du$ne"eu1 Dar de unde vine Du$ne"euG* /e întreaA! Da@<in/1
întreAarea de unde vine Du$ne"eu e/te (ertinent!1 în a)elaşi /en/
$! întreA şi eu de unde vine $ateria din Univer/* (entru )!* da)!
ni)i ea n-ar 5i* $aterialiştii n-ar avea a)u$ %Aie)t de di/(ut!1
Da)! ad$ite$ )! $ateria /uA diver/ele ei 5%r$e a e6i/tat
dint%tdeauna în Univer/* 5!r! /! 5i 5%/t nev%ie /! % )ree"e )ineva*
de )e nu a$ a))e(ta a)elaşi )riteriu %nt%l%#i) şi (entru
Du$ne"euG
Sele)ia natural! nu (%ate e6(li)a ni)i de )e şi ni)i )u$ /-a tre)ut
de la viaa în 5%r$! $%n%)elular! la )ea în 5%r$! (luri)elular!1
Pri$ele )elule vii erau identi)e şi /e în$uleau (rin divi"iune* în
)are ni$eni nu $urea1 Dintr-% )elul! re"ultau d%u! $ai $i)i*
a)e/tea )reşteau şi îşi reluau divi"iunea1 Ni$eni nu $urea1 P!rea
/! 5ie % via! (!/trat! etern1 S-a tre)ut a(%i la în$ulirea /e6uat!1
Din unirea a d%u! )elule di5erite re"ult! a treia* H(!riniiI ei
(!r!/ind de5initiv /)ena vieii1 AAia de a)u$ /e (%ate v%rAi de
/ele)ia natural!1 A)ea/ta a 5%/t (re$i/a ev%luiei şi a diver/it!ii
lu$ii vii de a/t!"i1 M%artea a 5%/t (reul (l!tit (entru via!* a$ $ai
/(u/ )itând )uvintele lui Claude Bernard3 HLa vie* )Ne/t la $%rtI1 în
'u/ti5i)area tre)erii la în$ulirea /e6uat! tran/(are )el (uin %
intenie )u 5inalitate ev%lutiv!* dar (rivit! /uA a/(e)t (ur $e)ani)*
$ateria nu are )%nştiin! şi* de)i* nu (%ate avea intenii1 Şi aşa
r!$âne$ )u în)! un /e$n de întreAare (rivind în)e(utul ev%luiei
Ai%l%#i)e1
Pentru $ine* )a neur%l%#* e/te #reu /! înele# )u$ % $aterie
5%r$at! d%ar din at%$i 5!r! via!* 5!r! )%nştiin!* 5!r! )ul%are*
(%ate /! #enere"e via!* /! aiA! 5un)i%nalitate )%%rd%nat! într-un
an#rena' de $iliarde de )elule )u$ e/te )%r(ul u$an* )u $ulte
alte $iliarde de rea)ii (e /e)und! şi )u % )%nştiin! )a(aAil! /!
rai%ne"e* /! vad! şi /! a(re)ie"e )ul%rile* #u/turile* 5ru$u/eea*
5eri)irea şi ne5eri)irea1 î$i (%ate /(une )ineva )u$ arat! un at%$
ne5eri)itGQ Cu$ (%ate #enera % $aterie )u % e6i/ten! %Aie)tiv! %
lu$e /uAie)tiv!G
Cu$ /e a'un#e de la at%$i la )%nştiin!* unde /e (!/trea"!
in5%r$aia ne)e/ar! e6i/tenei* )ând într-un an t%ate )elulele şi t%i
at%$ii /-au /)?i$Aat* nu a$ un r!/(un/ /ati/5!)!t%r* ni)i (rin
/ele)ia natural! şi ni)i (rin alte te%rii în v%#!1
A)e/t redu)i%ni/$ ultra/i$(li/t la re/%rturi* $iş)!ri (ur $e)ani)e*
)u$ le vedea Dar@in în virtutea 5i"i)ii ti$(ului /!u* $i /e (are
i$(%/iAil de )%relat )u univer/ul (/i?i)* /(iritual1 Ce ştia Dar@in din
)eea )e şti$ n%i a/t!"iG Ştia de $ateria /uA 5%r$! de )â$(uri
ele)tr%$a#neti)e invi"iAile )a tran/(%rt%r de in5%r$aie* ştia de
#eneti)!* de in5%r$ati)!* de univer/ul 5i"i)ii )uanti)e* de
e6(erienele (/i?%l%#iei tran/(er/%nale şi de % $ie de alte
de/)%(eriri* )are )er alte e6(li)aii (entru înele#erea )%$(le6it!ii
vieiiG A$ (!/trat înt%tdeauna în $inte )%nvin#erea aA/urdit!ii de
a în)er)a /! )%n/truieşti % lu$e du(! ideile lui Mar6* idei (e )are
le-a e$i/ )u 9D, de ani în ur$!* )ând relaiile /%)iale* nivelul
de"v%lt!rii te?n%l%#i)e* )ultura şi re5le)tarea l%r în )%nştiina
%a$enil%r erau )u t%tul altele de)ât ale )el%r din /e)%lul al ee-lea1
Şi ti$(ul $i-a dat dre(tate1 S! 5iu iertat* dar a$ e6a)t a)eeaşi
i$(re/ie de/(re dar@ini/$ul din /e)%lul al eTe-lea1 Şi ni)i )%a5area
/a $%dern! )u intervenia în ev%luie a $utaiil%r #eneti)e
întâ$(l!t%are nu e/te $ai 5eri)it i$a#inat!1 A$ $ai /(u/ şi $!
re(et %Ali#at de )%nte6t3 Er%area* )a şan/!* nu (%ate 5i de)ât
/in#ular!* iar % /uit! de er%ri n-a )reat ni)i%dat! %rdine* )i
de"%rdine1 în 5un)i%nalitatea unui %r#ani/$ viu treAuie /! e6i/te %
%rdine şi % ar?ite)tur! ada(tate ne)e/it!il%r vitale )ate#%ri)e1
Er%rile din 5un)i%nalitatea )elulel%r şi %r#anel%r n%a/tre în/ea$n!
A%al!* în/ea$n! $%arte şi nu ev%luiei Şi* da)! du) di/)ur/ul $ai
de(arte* v%i $eni%na d%ar )âteva $e)ani/$e de (reîntâ$(inare
a er%ril%r $uta#ene* (eri)ul%a/e (entru %r#ani/$1
Pri$a e/te % (%li$era"! )are Aaleia"! $%nta'ul )%$R(%nentel%r
ADN1 Când /-a /e/i"at % er%are )u e5e)t Ai%l%#i) e/te i$ediat
)%re)tat!1 Feneti)ienii /(un )! /unt şi er%ri 5!r! )%n/e)ine (entru
%r#ani/$* dar nu /unt ni)i utile1
Când % $%le)ul! de ADN* într-% )elul!* e/te alterat! intervine
)%$unitatea )elular! şi de)lanşea"! (r%)e/ul de a(%(t%"! (entru
a-şi a(!ra inte#ritatea1 E%r interveni )eea )e /-au nu$it H#ene ale
vietiiI şi H#ene ale $%rtiiI1 Intr! în a)iune $ai întâi % #en! a vietii
B)l-+ )are Hîn)ear)!I /! Al%)?e"e ADN-ul $utant în 5a"a Fl de
divi"iune (entru re(araie1 O dat! a$endat! le"iunea* divi"iunea
)elular! /e va de/5!şura n%r$al1 Da)! nu /-a reuşit re(ararea (rin
$e)ani/$ul de/)ri/ intervin #enele $%rii (D7 şi Ba6* )are v%r
de)lanşa (r%)e/ul de a(%(t%"! )u /a)ri5i)iul )elulei* adi)!
eli$inarea ei 5!r! ri/) (entru %r#ani/$1 Şi nu$ai in e6tre$i/* da)!
t%ate /%luiile dau #reş* va avea l%) d%narea $ali#n! )u
(r%li5erarea şi u)iderea #a"dei1
A$ detaliat a)e/t e6e$(lu (entru a vedea )ât de (alid e/te r%lul
întâ$(l!rii în 5i"i%l%#ia viului şi de )âte $e)ani/$e de a(!rare
inteli#ente* î$(%triva întâ$(l!rii* di/(une )elula1 Ai)i e/te %
inteli#en! (ur!* nu e/te % $e)ani)! a Hr%il%r dinateI )u$ ar
re"ulta din )%n)e(tele $e)ani)i/te de/(re Ai%l%#ie ale /e)%lului al
eDC-leaQ
Şi* 5iind)! /unte$ la ADN* )u$ e6(li)! /ele)ia natural! (!/trarea
a)eleiaşi $%le)ule (entru tran/$iterea eredit!ii şi la re#nul
ve#etal )a şi la )el ani$al* atâta vre$e )ât unul nu re"ult! din
altul* )a /! /e (%at! tran/$ite (rin /u))e/iune* )i 5un)i%nea"!
inde(endent )a %ri#ine1 E/te )a şi )u$ )ineva l-a (!/trat )u
intenia de a-l 5%l%/i în a$Aele /ituaii1 Şi* da)! a)el )ineva
)%nştient de )eea )e 5a)e nu e6i/t!* )u$ îi e6(li)!$ e6i/tenaG D1
Dennett /(une )! )ele d%u! re#nuri au la %ri#ine un ADN )%$un1
Uş%r de /(u/* #reu de de$%n/trat1
Da)! $ateria 5un)i%nea"! d%ar (rin re/%rturi $e)ani)e* %arAe*
d%ar (rin a)u$ularea tre(tat! de n%i /tru)turi* )u n%i
di/(%niAilit!i* atun)i ar treAui )a viaa 5iinel%r /! aiA! %
de/5!şurare linear! şi nu e/te aşa1 Eiaa %$ului /e de"v%lt!
n%nlinear* (e % )urA! a/)endent! )u un /)urt (lat%u şi (antele
a/)endent! şi de/)endent! $ai lun#i1
Ne naşte$* )reşte$ ur)ând (ân! la vâr/ta $aturit!ii /e6uale*
5i"i)e şi intele)tuale* r!$âne$ ai)i % /)urt! vre$e (e (lat%ul
(er5%r$anel%r %(ti$e (entru re(r%du)ere şi ne în)e(e$ a(%i
(anta de/)endent!* /(re 5inal1 A)ea/t! )urA! a de"v%lt!rii unei
viei are % 5inalitate 5%arte (re)i/!* nu e/te de/enat! la întâ$(lare
şi nu e/te drea(t!* )u$ ar re"ulta dintr-% (r%(ul/are (ur $e)ani)!1
Lu)rurile /e de/5!ş%ar! )a şi )u$ între#ul $%Ail al Ai%l%#iei n%a/tre
n-ar 5i de)ât re(r%du)erea1 T%ate 5%rele* t%ate e/enele*
5ru$u/eea 5i"i)!* (r%/(ei$ea* a)uitatea $inii şi a /i$uril%r*
a5e)tivitatea şi 5un)ia #landel%r end%)rine /unt %(ti$e nu$ai în
a)e/t (lat%u al tinereii (r%(i)e re(r%du)erii1
Eu /(un )! e/te un /en/ (r%5und în a)ea/t! de"v%ltare n%nliniar!
dar în a)elaşi ti$( (er5e)t )%%rd%nat! a %r#ani/R$ului* în
$eninerea în 5râu a %r#anel%r de re(r%du)ere /! nu /e de"v%lte
(ân! la vâr/ta (uAert!ii* iar Dar@in "i)e )! /en/ul* /au r%/tul
a)e/tui $%d de de"v%ltare a tutur%r 5iinel%r vii nu e/te de)ât în
$intea $ea1 Aşa /-a întâ$(lat /! a)i%ne"e /ele)ia natural!1
Sele)ia dar@ini/t! nu (%ate e6(li)a $i/terul #ene"ei %$ului şi
Univer/ului1 De )e ne naşte$G De )e $uri$ de vre$e )e ne-a$
n!/)utG De )e 5ie)are /(e)ie are % durat! de via! di5erit! )ând
$e)ani/$ul #eneti) a5lat la Aa"a vieii e/te a)elaşi la t%ate 5iinele*
5iind di5erit! d%ar vite"a de derulare a /aG Cu )ât ti$(ul de
)reştere a unei /(e)ii e/te $ai lun#* )u atât şi viaa /a are % durat!
$ai lun#!* şi inver/* )u )ât ti$(ul de )reştere e/te $ai /)urt* )u
atât şi viaa e/te $ai /)urt!1
Da)! /ele)ia natural! e/te %arA!* 5!r! ni)i % intenie* /au
inteli#en!* de )e (!/trea"!* )a şi )u$ ar 5i )%nştient! de val%area
l%r* % /erie de ele$ente )%$une la întrea#a lu$e vie* in)lu/iv la
re#nul ve#etalG întrea#a variaAilitate a lu$ii are un /uA/trat
)%$un* (e )are l-a$ anali"at în alte lu)r!ri1
Da)! (entru un %r#ani/$ (rivit )a individ* în)er) /! înele# a)e/t
5il$ de i$a#inaie al ev%luiei* (entru )! e/te nu$ai i$a#inaie*
î$i e/te 5%arte #reu /! (ri)e(* în/!* )u$ a H)reatI /ele)ia natural!
d%i indivi"i de /e6e di5erite dar )%n#ruente $%r5%l%#i) şi 5un)i%nal
(entru a (utea înde(lini a)tul de re(r%du)ere1
Da)! iau ad littera$ Hînv!!turaI lui Dar@in* n-^ #!/e/) ni)i )u$
(e Eva1 C! d%ar n-% /! )red în (%ve/tea )i )%a/ta lui Ada$Q Jie şi
nu$ai (entru )! nu îi li(/eşte ni) una* are a)elaşi nu$!r )a şi Eva1
S! "i)e$* )a în BiAlie* )! $a întâi a a(!rut Ada$1 Pentru )a /!-i
adu)! în a)elaşi ti$( ş (e Eva* ar 5i treAuit )a /ele)ia natural! /!
5ie )%nştient! di nev%ile lui Ada$ şi şti$ )! ea nu are )%nştiin!1
Iar da)i a treAuit /! aşte(te* (ân! )e /ele)ia natural! a reuşit /-^
d%te"e )u t%ate %r#anele treAuit%are (entru re(r%du)ere di5erite
de ale lui Ada$ dar* n-a$ alt! ieşire* treAuie /! ril e6(re/ia* du(!
)ala(%dul lui Ada$* /-a întâ$(lat una du d%u! alternative1 Ori
/ele)ia natural! a HştiutI şi $%r5%l%#ii şi 5i"i%l%#ia lui Ada$ şi i-a
)reat în a)elaşi ti$( (e Eva* %r )u$ ni /e /(une )! /e întâ$(l! în
(r%)e/ul /ele)iei naturale a treAuit /! 5ie aşte(tat! Eva (re de
$ulte viei (ân! % natura i-a ni$erit una (e $!/ura lui1 Intre ti$(*
de atât aşte(tare* Ada$ ar 5i î$A!trânit 5%arte tare şi ar 5i deveni
inutili"aAil (entru EvaQ Câte ne)a"uri (e )a(ul lui Ada$Q
E/te ridi)%l t%t )e /(un* dar nu e vina $ea* e* )a / /(un aşa* HvinulI
lui Dar@in1 Da)! ni /e (are ridi)%l* arun) treAuie /(u/ )!
in#redientul ne e/te /ervit de )%n)e(i ev%lui%ni/t! în vi"iunea lui
Dar@in1
în )artea lui Dan Puri) HCine /unte$I OEd1 Pla>ten +,,-P /)ri/! )u
îndr!"neala şi /)li(irea a)el%r )are /-au n!/)u (entru a 5a)e i/t%rie*
a$ #!/it % #lu$! /u(erA! (entr )%nte6tul di/)utat ai)i1 Jiul /!u de
)in)i ani îl întreaA! de ) unii %a$eni /(un )! vin de la Du$ne"eu*
iar alii /(un )! / tra# din $ai$u!1 Şi r!/(un/ul e/te ad$iraAil3
Cei )e /(n1 )! vin de la Du$ne"eu* vin de a)%l%* iar )ei )e /(un )!
/ tra# din $ai$u!* /e tra# din $ai$u!1 Şi nu are dre(tat d%$nul
Puri)G Jie)are ştie $ai Aine de unde vine1
Jinalitatea din natur!* du(! )u$ a$ v!"ut de'a* e/t un alt )%n)e(t
$ult di/(utat1 E/te (un)tul 5%rte al )reaie ni/$ului1 Ev%lui%niştii îl
)%$Aat )u 5urie* a5ir$ând )%ntr %ri)!rei evidene* )! ni$i) nu are
% 5inalitate în natur!1 T%tul e/te întâ$(lare1 Jinalitatea le-%
a)%rd!$ n%i a (%/teri%ri1 Pa/!rea nu are ari(i )a /! "A%are* )i
"A%ar! (entru )! are ari(i* ni /e /(une Cât! inteli#en!Q Nu ave$
)reier )a /! #ândi$* )i #ândi$ (entru )!* întâ$(l!t%r* ave$ )reier
şi a5ir$aiile aA/urde (%t $er#e la in5init1 Ne întreA!$ în )%nte6t*
la )e /erveşte un 5!t u$an* nu (entru a deveni un %$G Jie)are
/e)ven! din de"v%ltarea unui e$Ari%n e/te % $%nu$ental! le)ie
de inteli#en! a naturii1 Jil$area de"v%lt!rii unui e$Ari%n u$an
derulat! la vite"a n%a/tr! de (er)e(ie* )reea"! )ea $ai 5ra(ant!
i$(re/ie )! e/te de/enat de % $ân! invi"iAil!1 Şi )red )u t%at!
)%nvin#erea )! e/te $ai întâi un $%del (ri$ar* )%ninut într-un
)â$( in5%r$ai%nal (e )are #enele îl ur$ea"!1 Multe /e#$ente din
$%r5%l%#ia n%a/tr! nu /unt )%nturate de la în)e(ut* )i H/)ul(tateI
a/e$enea /tatuil%r1 Ai)i r%lul de dalt! îl are a(%(t%"a1 Celulele )are
/unt în (lu/ /unt înl!turate (rin a)e/t $e)ani/$1 A)e/ta e/te /(re
e6e$(lu (r%)edeul de 5%r$are a de#etel%r1 La în)e(ut de#etele nu
/unt )%nturate di/tin)t* )i au % $e$Aran! între ele1 La ani$alele
)u $e$Are di#itate $e$Arana dintre de#ete di/(are (rin
a(%(t%"a* iar la )ele a)vati)e r!$âne (entru a /ervi la în%t1 Ori)ui i
/-ar ar!ta )%n5%r$aia de#etel%r la rae /au #âşte /(re e6e$(lu*
/au )%ada la vidr! /au )a/t%r ar (utea intui i$ediat ade)varea l%r
(entru $er/ul în a(!* nu$ai 5idelii lui Dar@in v%r /(une inver/* )!
(urt!t%rii l%r le 5%l%/e/) la în%t (r%5itând de 5%r$a l%r anat%$i)!*
a(!rut! întâ$(l!t%rQ
A)e/t /(irit* )are $ie $i /e (are a îi5undainentali/t* e6a#erat şi
aA/urd* (r%5e/at )u % înverşunare )e nu la/! ni)i un l%) de înd%ial!
şi nu ad$ite ni)i % re(li)!* e/te înt%r/ î$(%triva* %ri)!rei raiuni
evidente* /e/i"at! de Aunul /i$1 A /(une* /(re e6e$(lu* )! natura
îşi ia $!/uri de (revedere* e/te % Ala/5e$ie #ratulat! )u t%ate
e(itetele in/ult!t%are de )!tre ade(ii /ele)iei naturale1 Şi t%tuşi*
)u$
/e (%ate 'ude)a de)ât )a % $!/ur! de (revedere 5a(tul )! în
)reierul 5!tului /e 5%r$ea"! un nu$!r duAlu de neur%ni (entru )a*
)el (utin unul* /!-şi atin#! inta* /tru)tura )u )are treAuie /! /e
)%ne)te"eG Din $%$ent )e unul şi-a atin/ inta* )el!lalt $%are1 Ei
Aine* du(! dar@inişti* e6(ri$area $ea e/te vulneraAil!* are
)%n%taii )reai%ni/te* )are nu au )e )!uta într-% ştiin! atee* (!"it!
)a în )%$uni/$ )u Ai)iul e6)%$uni)!rii1 A /(une )! e/te % H$!/ur!
de (revedereI* în/ea$n! în înele#erea 5unda$entali/t! )! ai 5!)ut
% re5erire ne(er$i/! la ideea de Du$ne"eu* (entru )! nu$ai el ar
(utea (revedea )eva1 Nu$!rul duAlu de neur%ni din /tadiul
e$Ari%nar nu ar 5i % $!/ur! de (revedere a naturii* )i $eritul
/ele)iei naturale )are a dat şan/a de /u(ravieuire e$Ari%nil%r
)are au avut întâ$(l!t%r a)ea/t! /tru)tur!1
De )e /unt (atru neur%ni )andidai la % /in#ur! )%ne6iune are %
e6(li)aie l%#i)!1 Pentru )! #!/irea intei* )are une%ri e/te /ituat!
la $are di/tan! de l%)ul de %ri#ine a nervului* nu e/te /i$(l!*
dru$ul (e )are treAuie /!-l /tr!Aat! 5iAra nerv%a/! 5iind %)u(at
une%ri de $ulte alte 5%r$aiuni* (rintre )are treAuie /! /e
/tre)%are1 Din (atru neur%ni )el (utin d%i treAuie /! /e )%ne)te"e1
Sunt ani$ale /!lAati)e a )!r%r $%nt! /e (etre)e t%a$na* iar
(eri%ada de #e/taie e/te $ai /)urt! une%ri de)ât durata iernii1
Da)! iarna e/te lun#! e6i/t! ri/)ul )a (uii n!/)ui /! nu aiAe
)%ndiii (r%(i)e de via! şi /! $%ar!1 Pentru a /e evita % a/t5el de
/ituaie* naşterea e/te a$ânat! Ode )ineGP (rin %(rirea în
de"v%ltarea intrauterin! a e$Ari%nului şi /e va relua atun)i )ând
ter$inarea #e/taiei va )%in)ide )u venirea (ri$!verii1 Un
dar@ini/t )%nvin/ î$i va /(une )! a)ea/ta %(rire de ne)e/itate în
#e/taie nu are un /)%(* % 5inalitate* )i e/te % (ur! întâ$(lare1 Dar
% întâ$(lare )are HştieI /! (revad! vre$eaQ S-au /ele)tat d%ar
e6e$(lare la )are /-a 5%r$at întâ$(l!t%r a)e/t $e)ani/$1 Şi la 5el
$i /e va e6(li)a şi )u înt%ar)erea 5!tului în (%"iia anteri%ar! )u
Araele întin/e (entru a %)u(a )el $ai $i) v%lu$ în $%$entul
tre)erii la naştere (rin /(aiul în#u/t al Aa"inului $a$ei şi )u
dilatarea 5iArel%r $u/)ulare ale va#inului /uA in5luena (r%AaAil! a
?%r$%nului %dt%)in!* e6)lu/iv în $%$entul naşterii1 Nu /unt* du(!
dar@inişti* $!/uri )are au )a 5inalitate naşterea1 Le vede$ d%ar n%i
aşaQ
Sunt (e de(lin de a)%rd )u Aunele intenii ale lui Dar@in* dar de la
vre$ea /a şi (ân! a/t!"i a )ur/ $ult! a(! (e Ta$i/a1 Da)!
Ai%l%#iei a)tuale îi e/te atât de ne)e/ar Dar@in* neavând )e (une
în l%)ul te%riei /ale de/(re ev%luie* atun)i ar treAui )a un alt
HDar@inI* $%dern* /! (un! în a)%rd t%t )eea )e şti$ a/t!"i )u )eea
)e a vrut /! /(un! Dar@in )el %ri#inal1
Când )iteşti lu)r!rile )el%r )are /unt ade(ii 5ideli ai ev%luiei (rin
/ele)ie natural!* ai i$(re/ia )! te a5li în (lin /e)%l al eDC-lea1 De
la un )a(!t la altul al di/)ur/ului ti /e /erveşte % $%/tr! de
autenti) $ateriali/$ vul#ar* $e)ani)i/t* redu)ti%ni/t* de(!şit )?iar
şi de )%n)e(ia $ateriali/t! $%Rdern!1 S(iritul* #ândirea*
a5e)tivitatea ni)i n-au )el (utin %n%area de a 5i a$intite1 A$ $ai
/(u/* Dar@in /e %)u(! de %r#ani/$ul viu v!"ut d%ar )a anat%$ie1
Ne e6(li)! în #enul /!u /i$(li/t şi ne)%nvin#!t%r )u$ a(ar $âinile*
(i)i%arele et)* dar nu ne /(une ni$i)* de (ild!* de )e %a$enii
iuAe/)* /e îndr!#%/te/)* /u5er!* /(er!* /e entu"ia/$ea"!* di/(er!
şi une%ri /e şi /inu)id1 A)tul /ui)idar e/te )%ntrar vieii* nu e/te %
)%nduit! ada(tativ!* util!1 Cu$ l-a )%n/ervat /ele)tia natural!
da)! ei i /e dat%rea"! t%t )e /e întâ$(l! în viaa unui %$G
Ei)ti$ele /ele)iei naturale ar treAui /! $%ar!* eventual* (rin
inaniie* dar nu (rin aut%li"! O/ui)idP1
Şi de )e iuAirea* (a/iunea )u între#ul /!u )%rte#iu de dra$e şi
î$(liniri )are au in/(irat $arile %(ere ale %$enirii* )ând* dar@ini/t
v%rAind* )a /! 5iu în n%t!* (entru re(r%du)ere nu era nev%ie de)ât
de $tâlnirea a d%u! /e6e di5erite* )?iar şi întâ$(l!t%are* )u$
vede$ ade/ea1
Şi de )e (lân/ulG A'ut! )u )eva /(e)ia în ev%luieG Şi râ/ulG Du(!
ştiina dar@ini/t!* %$ul* )a %ri)e alt ani$al* nu ar treAui /! aiA!
nev%ie de)ât de ?ran!* l%)uin! şi /e61 Şi /e (are )! a/t!"i ne şi
)%n5%r$!$1 Sunt de'a /in#urele val%ri )ultivate în lu$ea
(%/t$%derni/t!1 La )e ne $ai treAuie )ulturaG Bi%l%#ia nu are
nev%ie de )ultur!1 Cu a)e/t (ra#$ati/$* i-aş /(une naturi/t* în
/en/ul a))entului )entrat e6)lu/iv (e i$(erativele naturii*
e6)lude$ din i/t%ria %$enirii $ilenii de)ultur! şi /(iritualitate1 De
alt5el* unul din a(re)iaii 5il%/%5i )u lu)r!ri )un%/)ute în d%$eniul
ştiinel%r )%#nitive /e întreAa de )e a 5%/t nev%ie de a(ariia
)%nştiinei1 Bi%l%#i) v%rAind* nu era nev%ie de a)tuala )%nştiin!
(entru a ne ?r!ni şi re(r%du)e1 A(ariia )%nştiinei n-ar 5i de)ât un
a))ident* )are $ai $ult i-a )%$(li)at viaa %$ului* de)ât i-a
/i$(li5i)at-%Q
Dar@in v%rAeşte nu$ai de /ele)ia în/uşiril%r 5i"i)e* dar nu /(une
ni$i) de intele)t1 Da)! inteli#ena ar )%n5eri un avanta' în
/u(ravieuire* ar treAui* )%n5%r$ /ele)iei naturale* /! ave$ nu$ai
#enii1 S! înele#e$ )! înele()iunea nu i-a 5%l%/it la ni$i) %$ului în
ev%luieG D%ar $uş)?iiG Ni)i la a)e/t )a(it%l nu ar!t!$ t%i )a un
&er)ule* )u$ ar treAui /! /e întâ$(le* du(! aşa % /ele)ie1
E/eniali"ând la $a6i$u$ di/)uia de $ai /u/* e5%rtul
/u/in!t%ril%r )%n)e(iei ev%lui%ni/te* în vi"iune dar@ini/t!* e/te
a)ela de a de$%n/tra )! t%ate $e)ani/$ele i$(li)ate în
$ani5e/tarea lu$ii Ai%l%#i)e* de la (ri$ele $a)r%$%le)ule OADNP şi
(ân! la %$* )are ni /e (ar a (urta a$(renta unei inteli#ene şi (e
)are 5il%/%5ul Daniel Dennett le denu$eşte /i/te$e inteni%nale* nu
/unt în realitate de)ât $e)ani/$e in)%nştiente #enerate de
ev%luia (rin /ele)ie natural!1 Ni)i % intenie inteli#ent! nu /-a
i$(li)at vre%dat! în de$er/ul ev%luiei1 T%ate )%nduitele a(arent
inteli#ente* de la )elule (ân! la )ele ale lu$ii ani$ale 5!r! li$Aa'
arti)ulat* nu /unt de)ât a)te aut%$ate* t%tal in)%nştiente* ne
/(une Daniel Dennett în nu$er%a/ele /ale lu)r!ri dedi)ate
)%n)e(tului de )%nştiin! şi* evident* e/te % )%n)e(ie $enit! /!
/alve"e dar@ini/$ul1 E%i da un e6e$(lu* (e )are l-a$ v!"ut 5il$at1
Puiul aAia n!/)ut al unei antil%(e Fnu 5!)ea e5%rturi /! /e ridi)e şi
/! r!$ân! în (i)i%are* #e/t vital în )%ndiiile vieii în 'un#l!1 Dar*
neavând /u5i)ient! 5%r!* )!dea $ereu* )ând într-% (arte* )ând în
alta1 Ma$a /a în)er)a /!-l /(ri'ine )u )a(ul a(le)at în (artea în
)are (uiul /e în)lina (ier"ându-şi e)?iliArul1 Un /i$(lu #e/t al
naturii e/te /u5i)ient /! de$%le"e t%ne de literatur! )are /e
/tr!duie/) /! de$%n/tre"e )%ntrariul Da)! #e/tul antil%(ei era
e5e)tuat $e)ani)* in)%nştient de /ituaie* $ai întâi de )e era )%$i/
şi în al d%ilea rând de )e %5erea /(ri'in e6a)t în (artea în )are (uiul
avea tendina /! )ad!G In a5ar! de d%rina de revanş! a/u(ra
)%n)e(iei )reai%ni/te* $! întreA la )e /erveşte $i/ti5i)area
naturiiG N-ar 5i $ai Aine )a* în l%) /! )?eltui$ atâia Aani şi e5%rt*
/! l!/!$ natura /! ne %5ere $ai $ulte d%ve"i într-un /en/ /au
altulG
Ştiina e/te #r!Ait! în a 5%r$ula )%n)lu"ii de5initive şi a da /entine*
d%ar (e %A/ervaii 5ra#$entare* )are nu e6(ri$! între#ul1 Cite/)
5re)vent lu)r!ri )u )%n)lu"ii )e /un! a $a#i/ter di6it Şi d%ar (e/te
)âteva luni de'a alt)ineva )%n/tat! alt)eva1 Mai ale/ în )%ndiiile
a)tuale de )er)etare* unde (er5%r$anele te?n%l%#i)e /)urtea"!
i$en/ ti$(ul de %A/ervaie1 Când ştiina e6(ri$! /entine* )are
Al%)?ea"! alternativele* nu $ai e/te de)ât (%liti)!1
T%ate%A/ervaiile*unelee$(iri)e*altele$%nit%ri"ate ştiini5i)*
(ledea"! (entru e6i/tena un%r 5en%$ene* )e nu (%t 5i e6(li)ate*
ni)i dar@ini/t* ni)i $ateriali/t* ni)i ştiini5i)1 Se în/)riu )ate#%ri) în
/5era unei /(iritualit!i (e )are ştiina %5i)ial! nu nu$ai )! %
eludea"!* dar % şi nea#! într-% $anier! )are n%u! )el%r din E/t ne
e/te 5%arte )un%/)ut!1 Nu e/te (%/iAil )a t%i )ei )are* Aa"ai (e
(r%(riile /tudii* au %(inii )%ntrare unei vi"iuni $e)ani)i/te şi
redu)i%ni/te a/u(ra lu$ii* /! 5ie eti)?etai )u e(itete inad$i/iAile
de reduşi $intal /au 5!r! in/tru)ie ştiini5i)! et)1 Muli dintre
a)eştia /unt )er)et!t%ri ştiini5i)i* (r%5e/%ri univer/itari )?iar la
in/tituii şi univer/it!i a$eri)ane* )u % %(er! va/t! )u$ /unt
Stani/lav Fr%5* David R1 &a@<in/* Brian L1 Wei/ş* Pi$ van L%$$el
şi $uli* $uli alii1
Pr%51 'a(%ne" 0a"u% Mura<a$i e/te )el )e a de/)i5rat )%dul #eneti)
al reninei* de/)?i"ând dru$ul unei va/te variet!i de /uA/tane
anti?i(erten/ive1 In )artea /a T?e divine )%de %5li5e O9CC:P* tradu/!
şi în li$Aa r%$ân! OC%dul divin al vieii* +,,:P* el /uAlinia"! r%lul
)%vârşit%r al #ândirii (%"itive a/u(ra e6(re/iei #eneti)e* 5%l%/ind
denu$irea de H#ândire #eneti)!I1 Mi /e (are a 5i 5%arte util! şi
%(inia a)e/tui in)%nte/taAil %$ de ştiin! în di/(uta n%a/tr!1 El
/(une )! în i/t%ria ştiinei /-au )%$i/ $ulte #reşeli1 Fândirea
ştiini5i)! u"ea"! d%ar de di/)ur/ul rai%nal şi nu t%t )e ni /e
întâ$(l! în via! e/te raiune1 Din)%l% de raiune r!$âne )eva
ne)un%/)ut (e )are îl nu$eşte HCeva $!reI1
Da)! (re%)u(area de a)e/t HCeva $!reI e/te nu$it! reli#ie*
atun)i (re5er /! 5iu un reli#i%/ în/)riindu-$! (e de(lin )%nştient în
rândul )el%r H5!r! edu)aie ştiinti5i)!I )itai $ai /u/1 E/te )?iar %
$are %n%are1 Ade"iunea $ea e/te % $!rturie vie a veri5i)!rii
(er/%nale a $ult%r dintre 5en%$enele de/)ri/e şi (uAli)ate de
a)eşti )er)et!t%ri ai vieii şi ai /u5letului1
HReli#iaI $ea e/te % )!utare şi % tr!ire a e/enei ulti$e a
Univer/ului şi nu are ni$i) )%$un )u $%dul i/t%ri) în )are /-au
i$(li)at in/tituiile /ale re(re"entative1 Ele (%t (er/i/ta /au (%t /!
di/(ar! în 5un)ie de vântul i/t%riei şi de )a(a)itatea l%r de
ada(tare* de re$%delare* de a)tuali"are* dar e/ena de din)%l% de
$!runtele %r#%lii şi a$Aiii %$eneşti* va 5i etern!1
Plede" (entru eternitatea a)e/tei e/ene1

CAPITOLUL 9,
CRIYA SPIRITUALĂ A OMULUI MODERN
Jie)!rui ti$( i/t%ri) îi )%re/(unde % (aradi#$!* un )%n)e(t* un
$%del de inter(retare a realit!ii* dat de an/a$Alul ideil%r din a)el
$%$ent1
Jun)ia (aradi#$ei e/te a)eea de a %5eri un $%del de #ândire şi de
)%$(%rta$ent )%re/(un"!t%r unui ti$( i/t%ri) deter$inat1 De
a)eea 5ie)are ti$( îşi are % (aradi#$! a /a1
Pân! în /e)%lul al eEI-lea lu$ea era v!"ut! )a re"ultat al )reaiei
divine1 Lu$ea avea un /en/* în/)ri/ în intenia divin! în $%$entul
)reaiei1
în)e(ând )u /e)%lul al eEI-lea* (rin lu)r!rile lui Falile% F!titei*
0e(ler* C%(erni)* De/)arte/* Ne@t%n* Jran)i/ Ba)%n ş1a1* a/i/t!$ la
(ri$ul val al rev%luiei ştiini5i)e1 Pân! atun)i )un%aşterea /e
redu)ea la Ari/t%tel şi Ai/eri)!* raiune şi /(irit1
Ştiina ulti$il%r 2,, de ani în)e(e )u Falile%* )are 5i6ea"! (ri$ele
)an%ane ale )er)et!rii ştiini5i)e1 P%ate )! nu )?iar /tr!in de
atitudinea Ai/eri)ii 5a! de (re%)u(!rile lui ştiini5i)e* Falile%
e6)lude /(iritul din e)uaia ştiinei* îi )ere ştiinei /! aiAe )a %Aie)t
d%ar )eea )e are 5%r$!* nu$!r şi $iş)are şi (%ate 5i )uanti5i)at*
e6(ri$at în 5%r$ule $ate$ati)e1 T%t )eea )e ine de (/i?i)* având
un )ara)ter /uAie)tiv* treAuie e6)lu/ din atenia ştiinei1 R1 D1
Lain#* (/i?iatru en#le"* $eni%nea"! )! /unt a/t5el l!/ate în a5ara
ştiinei /en/iAilitatea* (er)e(ia* val%rile $%rale şi e/teti)e* /(iritul
şi )%nştiina1 O întrea#! e6(erien! u$an! e/te i#n%rat!*
laA%rat%rul r!$ânând /in#urul "eu viaAil al ştiinei1
Jran)i/ Ba)%n înl%)uieşte )uvântul Du$ne"eu )u )el de natur!1
Le#ile lui Du$ne"eu* devin a)u$ Le#ile naturii1 Mai $ult* )ere
ştiinei /! He?inuieI natura (ân! îi va /$ul#e t%ate /e)retele1
Rene De/)arte/ (une Aa"ele $et%d%l%#iei ştiini5i)e $%derne* 5a)e
/e(ararea între /(irit şi $aterie - re/ )%#itan/ şi re/ e6ten/a1 Ade(t
al rai%nali/$ului în )un%aştere* /u/ine )! nu$ai ştiina (%ate /!
a))ead! la adev!ruri e6a)te1 A)ea/t! #raie a)%rdat! ştiinel%r va
5i )ea )are va $%tiva $ai târ"iu atriAutul /)ienti/$ului din ştiina
%))idental!1
Deşi* în )ea $ai $are (arte* ştiina îi e/te triAutar! lui De/)arte/*
%(iniile lui nu /unt in5ailiAile* în ra(%rt de )eea )e şti$ a/t!"i1 HNu
e/te ni$i) în #ândire )are /! a(arin! )%r(ului şi ni$i) în )%r( )are
/! a(arin! #ândiriiI /(unea el1 E/te e6a)t %(u/ la t%t )eea )e au
evideniat ştiinele neur%)%#nitive (e )are le-a$ )%$entat şi n%i
$ai /u/1 A/t!"i i-a$ (utea r!/(unde3 HNu e/te ni$i) în )%r( )are
/! nu a(arin! #ândiriiI1 Şi e/te d%ar una din er%rile lui De/)arte/1
In )eea )e (riveşte )%n)e(ia /a $e)ani)i/t! a/u(ra )%r(ului*
întâlnit! une%ri şi a/t!"i* treAuie /! /(un* )a /(e)iali/t în d%$eniu*
)! e/te % alt! $are er%are a lui Rene De/)arte/3 HNu e/te ni)i %
di5eren! între $aşina 5!)ut! de %$ şi )ea 5!)ut! de natur!I*
/(unea el1 Pr%AaAil )! ar 5i aşa* da)! %$ul ar reuşi /!
H)%n/truia/)!I un alt %$ în laA%rat%r* )%$Ainând d%ar ele$entele
)?i$i)e e6i/tente în /tru)tura %r#ani/$el%r vii1 Dar a/ta nu /e va
întâ$(la ni)i%dat!* %ri)ât de entu"iaşti a$ 5i1
Prin Ne@t%n* vi"iunea $e)ani)i/t! a/u(ra lu$ii %Aine un /tatut
de(lin1 Univer/ul e/te v!"ut a)u$ )a un an/a$Alu de ele$ente
di/(arate* #uvernate de le#ile #ravitaiei* di/(u/ într-un /(aiu şi
un ti$( )u )ara)ter aA/%lut1 E/te un Univer/ )au"al* deter$ini/t*
e5e)t al un%r )au"e l%)ale* i$ediate1 Jiind /u(u/ un%r le#it!i
$ate$ati)e* %ri)e eveni$ent e/te (revi"iAil* )al)ulaAil1
Al d%ilea val al rev%luiei ştiini5i)e în)e(e )!tre /5ârşitul /e)%lului
al eE&I-lea (rin 0ant* La(la)e* La$ar)<* Dar@in* Cuvier* Jarada>*
Ma6@ell şi alii1 Se %5er! un r!/(un/ )%nvenaAil (entru ştiin!*
vi"avi de %ri#inea %$ului* )a şi a între#ii lu$i vii1 A$ (utea /(une
)! )eea )e a 5%/t Ne@t%n (entru 5i"i)!* a 5%/t Dar@in (entru
Ai%l%#ie1 C!tre /5ârşitul /e)%lului al ele-lea* /e (!rea )! $aril%r
întreA!ri ale %$ului li /-a dat r!/(un/1 Entu"ia/$ul ştiinei treAuie
/! 5i 5%/t atun)i de(lin1 De/)arte/ (!rea /! 5i avut dre(tate1 Ştiina
(!rea /! (%at! e6(li)a t%t1 Ni)i un duAiu* "i)ea el 5!)ând % alt!
er%are111
A)e/tea /unt ele$entele )are au deter$inat % )%nR)e(ie
$ateriali/t!* 5ra#$entar! a/u(ra lu$ii1 D%$inând )elelalte ştiine*
5i"i)a )la/i)! şi-a e6tin/ % vi"iune 5i"i)i/t! în t%ate d%$eniile de
)un%aştere1
Intervenia întâ$(l!rii în ev%luie e6)lude ideea de /en/* de r%/t*
de 5inalitate în e6i/tena Univer/ului1 O$ul e/te (rivit* )a %ri)e alt!
/(e)ie* )a 5iind un /i$(lu r%d al întâ$(l!rii1 Nu e6i/t! /en/ în
natur!* a de)retat ştiina1 Nu e6i/t! /en/ în i/t%rie* de)lar! ade(ii
(%/t$%derni/$ului1 Nu e6i/t! /en/ în via! şi* )a ur$are* nu e6i/t!
ni)i % $%ral!* )are /! $%tive"e )%nduita u$an!* /(un t%i )ei )e
(r%5it! din (lin de -, T din Aunurile lu$ii1 Şi* (entru a 5i a/)ultai şi
te$ui* $anevrea"! du(! Aunul (la) le#ile şi îşi )%n/truie/) ar$e
)are /ea$!n! Hş%) şi #r%a"!I1
Sen/ul lu$ii îl )%n5er! /(iritualitatea* dar ea a 5%/t e6)lu/! din
ştiin!1 Şi )a atare lu$ea e/te aA/urd!* vin /! ne /(un! şi 5il%/%5ii1
A)ea/ta e/te i/t%ria a)tului de de)e/ al /(iritualit!ii* )are a
di/(!rut* )a intere/* (entru ştiin!1
în %ri)e %(iune u$an! /unt în/! şi avanta'e şi de"avanta'e1
Care /unt avanta'ele ştiinei (entru %$G I$en/e1 P%((er )%n/idera
ştiina )a 5iind )ea $ai $are $ândrie a %$ului1 A$ 5i (utut /(une
)! e/te )ea $ai $are vi)t%rie a /(iritului u$an* da)! $ili%ane de
%a$eni n-ar 5i 5%/t vi)ti$e t%)$ai ale inveniil%r ei1 TreAuie /!
a5ir$!$ )u re#ret )!* (rin ştiin!* /e /alvea"! şi /e u)id şi a/t!"i
nu$er%a/e viei1
Dar )?iar şi vi"iunea $e)ani)i/t!* redu)ti%ni/t! a/u(ra lu$ii şi-a
avut avanta'ele ei1 în (ri$ul rând aş )ita e$an)i(area* eliAerarea
$inii u$ane de în)!tuşarea %A/)uranti/$ului $edieval* de
ter%area de$%ni/$ului şi a /u(er/tiiil%r la )are )%n/tat )u
/tu(e5a)ie )!* în #%an! du(! )âşti#* reveni$1 Ca//andre* /)?i"%i"i*
5ar/%ri 5a) ratin# la TE readu)ând /(ai$ele Evului Mediu în $ini
nein/truite1
Ştiina a î$A%#!it nu nu$ai )un%aşterea u$an!* )i a devenit şi un
in/tru$ent (entru (r%du)ia Aunuril%r ne)e/are vieii1
C%ndiia u$an! a 5%/t a$eli%rat! la un nivel ne/(erat )u nu$ai un
/e)%l în ur$!1 L%n#evitatea u$an! a Aene5i)iat de a(%rtul
$edi)inii ştiini5i)e şi de a$eli%rarea )%ndiiil%r de i#ien! şi de
via!1 Civili"aia u$an! tinde /(re #l%Aali"are şi /(re e6ten/ie* la
t%ate nivelele /traturil%r /%)iale (rin (re/iunea e6e$(lului* a
$i'l%a)el%r de )%$uni)are şi $ai ale/ de de(la/are* (u/e la
di/(%"iia %$ului de (r%#re/ul te?n%l%#i)1
Te?n%l%#ia in5%r$ai%nal! a)tual! a redu/ Terra la di$en/iunile
unui /at* )u$ /e e6(ri$a M)Lu?an1 O$ul $%dern e/te un %$
in5%r$at* la )urent )u t%t )eea )e /e întâ$(l! în 5ie)are )li(!*
in)lu/iv (e (artea )ealalt! a P!$ântului1
Care /unt li$itele ştiinei a)tuale şi de )e e/te nev%ie de % n%u!
(aradi#$!* a unei )%nştiine elevate* /(irituali"ateG
în %(inia $ea* %$ul a)tual e/te )%n5runtat în )li(a de 5a! )u %
)ri"! $%ral!* /(iritual!* (e )are aş nu$i-% H)ri"a /(iritual! a %$ului
$%dernI1
A)ea/t! )ri"! /e $ani5e/t! în $ulte din laturile vieii /ale1
Ştiini5i)* /unte$ în 5aa dile$ei - ev%lui%ni/$ /au )reai%ni/$1 A$
aA%rdat $ai (e lar# /uAie)tul în )a(it%lul (re)edent1
Din ne5eri)ire* ştiina nu are un )%d eti)1 E/te la di/(%"iia )elui )e
% (l!teşte1
Ar$ele $%derne* )a şi )ele de e6ter$inare în $a/!* /unt )reaia
ştiinei111 Ştiina n-are )%nştiin!* iar ştiina 5!r! )%nştiin! e/te %
ruin! a /u5letului* /(unea în)! Jran)%i/ RaAelai/1
S(iritual - d%$in! $%da anti)ulturii în nu$ele (%/t$%derni/$ului1
Mai e6a)t /5idarea* de)%n/tru)ia* )u$ "i)e Ma)gue/ Derrida* a
aut%rit!ii %ri)!rui /i/te$ de #ândire* )are (ledea"! (entru val%rile
u$ane* 5unda$entale )a raiunea* )ultura* /en/ul* adev!rul şi
5ru$%/ul1 O(u/ul l%r - urâtul* de"%rdinea* i#n%rana* anar?ia /unt
Hn%ile val%riI ridi)ate la ran# de 5il%/%5ie1
E6altarea in/tin)tualit!ii* (rintr-un e6?iAii%-ni/$ )are aAu"ea"!
de t%ate )!ile de e6(ri$are nel!/ând ni$i) nein5e/tat* ni$i)
neş%)at şi Aulver/at* e/te de a/e$enea % e6(re/ie a H)ulturiiI
(%/t$%derni/te1
O )ara)teri/ti)! a (%/t$%derni/$ului )u$ l-M nu$it Mean-Jran%i/
L>%tard* % )%n/tituie (lurali/$ul t%lerarea tutur%r $%del%r* 5!r! ni)i
% di/)ri$inare1 Dai )eea )e )%n/tat!$ a/t!"i* nu e/te % t%lerare a
val%ril% tradii%nale* )i % luare în derâdere şi % evitare a a)e/t%r )a
5iind (eri$ate1 Jil%/%5ia (%/t$%derni/t! ar (!rea /; aiAe % %are)are
'u/ti5i)are şi anu$e a)eea )! t%t )eea % e/te %$ene/) treAuie /!
5ie ad$i/ )u dre(turi e#ale de 5i e6(u/ (uAli)1 Nu$ai )! nu e/te
v%rAa de a /e (er$it a5ir$area tutur%r val%ril%r /(iritului şi )ulturii*
)i şi i /uAteranel%r )%ndiiei u$ane1 Care /unt a)e/teaG Er;
/u5i)ient! % vi"it! la Mu"eul Fu#en?ei$ din Ne@ [%rl^ în +,,2* )a
/! te l!$ureşti1 Sau /! )iteşti unele )!ri1 D la i$a#ine la li$Aa'*
t%tul e/te (er$i/1 Eu /unt de a)%rd $ai ale/ )a $edi)* )u
)%$(le6itatea )%ndiiei u$ane )are nu în/ea$n! nu$ai /(irit* )i şi
inevitaAile )erin 5i"i%l%#i)e* atâta d%ar )! %$enirii i-au treAuit $ii
de an de a /e de/(rinde de )%$(%rta$entul )el%rlalte ani$ale de
a /e(ara şi a 5a)e art! din )ele ale /(iritului şi a tre) la )a(it%lul
inti$itate )ele ale Ai%l%#iei1 Nu t%t )eea % ne Aântuie (rin inte/tine
(%ate 5a)e %Aie)tul artei şi a tran/(arenei* de )are /e 5a)e atâta
)a" în lu$ea a)tual! Era una din $arile vi)t%rii ale )ivili"aiei3
)ivili"arei /i$uril%r1 Şi una din $arile di5erene dintre n%i ş
ne)uvânt!t%are* )are nu au au"it de )ivili"aia /5in)terel%i In ulti$!
in/tan! e/te % )?e/tiune de #u/t1 Un%ra le (lai $ir%/urile
(e/tileniale1 Şi (r%AaAil )! treAuie /! #ândin )a (rede)e/%rii3 de
#u/tiAu/ n%n di/(utandu$1
în )iuda raiunii (e )are ne-% ar%#!$* (er/i/tent; r!"A%aiel%r* a
ter%ri/$ului* )a $i'l%) de re"%lvare a )%n 5li)tel%r interu$ane şi a
a)a(ar!rii de re/ur/e* e/te în)i un /e$n al )ri"ei $%rale a %$ului
$%dern* $%ştenire \ unui tre)ut an)e/tral* de )are nu vrea /! /e
deAara/e"e1
In)%nştiena )u )are (entru Aani /a)ri5i)!$
)ultura* natura* de$nitatea u$an! şi relaia interu$an!
/e în/)rie în a)eeaşi n%t! a aA/urdului1
P/i?%l%#i)
P/i?%l%#ia %5i)ial! e/te în)! triAutar! unei )%n)e(ii
$e)ani)i/te de/(re Ai%l%#ie1 I#n%rarea %/tentativ! a % /erie de
date n%i* )are /e )er inter(retate - )u$ /unt e6(erienele $%rii
)lini)e* e6(eriena (/i?%l%#iei tran/(er/%nale* vinde)area de A%li
#rave (rin $i'l%a)e e6)lu/iv (/i?%l%#i)e* r!$âne 5!r! % e6(li)aie1
Ei%lena )%ntra %$ului şi a ani$alel%r ne înt%ar)e la
in/e)uritatea vieii din Evul Mediu1
Ei%lena )%ntra (lanetei* )are ar treAui /! 5ie v!"ut! ea în/!şi )a %
5iin! vie* % în)ar)! )u ne#ativitate e6)e/iv! de)lanşând
eveni$ente )li$ati)e şi #e%5i"i)e1
P%liti)
De )e (%liti)! şi nu ştiin!* te?n%)raieG S! lu!$ un
e6e$(lu1 De )e )%n/truirea unei ş%/ele ar treAui /! de(ind! de %
de)i"ie (%liti)! şi nu de una e)%n%$i)!G
Se adu) % $uli$e de a)u"e (%liti)il%r tradii%Rnale3
de$a#%#ie* $ani(ulare* $in)iun!* 5raud!* a#re/iRvitate* )rearea
de /)enarii* r!5uial! )u adver/arii în /til de $a?ala* )are (r%v%a)!
re(ul/ie %ri)!rui %$ de Aun /i$1
De )e %ri)e (r%5e/ie (retinde (re#!tire* )%$(eten!* iar a 5a)e
(%liti)!* nuG într-un /e)%l în )are* în )%ndiiile a)tualei ev%luii
/%)iale* relaiile interu$ane au a'un/ la un nivel atât de )%$(le6*
e/te %are uş%r de %rientat 5!r! a avea )%$(etena ne)e/ar!G
în (lan /%)ial e/te % di/'un)ie 5la#rant! între A%#!ia e6)e/iv!* )u
$ult (e/te nev%ile $ateriale ale unui #ru( re/trân/ de indivi"i şi
/!r!)ia u$ilit%are $a'%rit!ii* %A/ervaie (e )are % 5!)ea şi M%?n
L%)<e îi /e)%lul al eEIII-lea1 A/t!"i -, T din Aunurile lu$ii a)tuali
/unt deinute de +, T din (%(ulaia #l%Aului1
E/te $%ralG C%ntra"i)e %ri)e 5%r$! de $%ral*
- )reştin!* lai)! /au a Aunului /i$1 Nu (lede" (entru ui
e#alitari/$* (e )are şi natura îl )%ntra"i)e4 dar ni)i (entn
u$ilina )are nu-i %5er! unui %$ de)ât dre(tul de a $ur
de 5%a$e1
De"v%ltarea e)%n%$i)! şi* $ai ale/* te?n%l%#i)!? rit$ul şi în $%dul
a)tual* )%n5%r$ analiştil%r în d%$eniu va avea % /erie de
)%n/e)ine ne5a/te3 e(ui"area re/ur/el%i (lanetare* de"e)?iliArul
#e%5i"i) şi )li$ati)* (%luarea nu nu$ai )?i$i)!* )i şi radi%a)tiv! şi
ele)tr%$a#neti)!* di/tru#erea 5%ndului 5%re/tier )are e/te a/t!"i
redu/ la +L
- 7, T din /u(ra5aa Terrei1 La în)e(utul /e)%lului al ee-
lea* re(re"enta în)! -, T1
In (lan e)%l%#i)* natura n-a 5%/t ni)i%dat! atât de $ult (!#uAit!*
aşa )u$ a 5!)ut-% %$ul* (r%AaAil )! $ai întâi din i#n%rana )are
a/t!"i nu $ai (%ate 5i inv%)at!1 P%luarea aerului* a(ei* (!$ântului
şi in)lu/iv a (lantel%r şi )erealel%r )u )are ne ?r!ni$* e/te un 5a(t
)un%/)ut de t%at! lu$ea1
Intere/e $e/)?ine /5idea"! t%ate (r%n%/ti)urile de"a/tru%a/e*
re5erit%are la )%n/e)ine* t%ate %(iniile e6(ri$ate (rin $a//-$edia
şi )%ntinu! ta)it* individual /au (rin de)i"ii %5i)iale /! de5rişe"e
(!durile şi /! di/tru#! ve#etaia din %raşe )a şi din 'urul l%r1 HCâinii
latr!* )aravana tre)eI r!$âne % )u#etare (er(etuu valaAil!1
Ni)i % /(e)ie nu /-a i$(li)at atât de vi%lent în di/tru#erea
(r%(riului $ediu )a %$ul1 Sunte$ % /(e)ie /inu)i#aş!Q
Din )au"a (%lu!rii şi a de5riş!ril%r* "ilni) di/(are % /(e)ie1 Planeta
devine "i de "i t%t $ai /!ra)!1 Şi ulti$a /(e)ie* )are va di/(!rea*
/(un analiştii* va 5i %$ul111
Nu înv!!$ ni$i) din i/t%rie1 Munii şi )%linele din 'urul Mediteranei
au r!$a/ )u /tân)ile #%ale )a ur$are a /a)ri5i)!rii (!duril%r (entru
nev%ile )%n/tru)iil%r de nave (entru r!"A%i şi )%$er* ni /e /(une1
Când r%$anii /t!(âneau E5e/ul* a)e/ta a'un/e/e unul din %raşele -
(%rt )ele $ai A%#ate din I$(eriul R%$an1 Era* şi la (r%(riu şi la
5i#urat* un %raş de $ar$ur! alA!* (ur!1 Şi a/t!"i /e $ai v!d
reli)vele /tr!"il%r (avate )u $ar$ur! şi ale )l!diril%r /%$(tu%a/e
din a)ea vre$e1
în in)%nştiena l%r au t!iat (!durile de (e ver/antii $unil%r şi
)%linel%r în)%n'ur!t%are* (entru nev%i de )%n/tru)ie1 S%lul* r!$a/
5!r! re"i/tena (e )are i-% %5ereau r!d!)inile )%(a)il%r şi tul(inile
l%r* a (le)at %dat! )u a(a /(re $are1 Prin de(unere* (%rtul a 5%/t
a)%(erit de $âl* a(a /-a retra/ şi a)tivitatea (%rtuar! a în)etat1
A)u$ $area /e a5l! la di/tan! de $uli <il%$etri de %raş1 E5e/ul*
%raşul în )are Pavel şi-a de/5!şurat % Aun! (arte din a(%/t%latul
/!u* a $urit %dat! )u $area* )are l-a (!r!/it1 A/t!"i vede$ d%ar
ur$ele $!reiei de %dini%ar!1
Ei%lena )%ntra (lanetei (rin de5rişare şi (%luare şi (rin t%ate
deşeurile re"ultate din a)tivitatea u$an! nu e/te li(/it! de ur$!ri1
P!$ântul rea)i%nea"! )a % 5iin! vie1 Ne#ativitatea a)u$ulat! va
de)lanşa* (entru a /e ree)?iliAra* eveni$ente #e%5i"i)e şi
#e%)li$ati)e de ti(ul /ei/$el%r* ura#anel%r /au alt%r )ata/tr%5e1
J!r! % ştiin! a /(iritului e/te #reu de înele/ )! ur$!rile $%dului
n%/tru de #ândire şi de a)iune /e re/5rân# a/u(ra lu$ii între#i*
a/u(ra (lanetei şi C%/$%/ului (rin )%ne6iuni $ult $ai )%$(le6e şi
$ai /uAtile de)ât ne (ute$ i$a#ina1

Da)! întrea#a )ri"! /(iritual!* în )are ne a5l!$* e/te re"ultatul
)%n)e(iei n%a/tre er%nate de/(re %$ şi Univer/* şi da)!
)%n/e)inele a)e/teia )%ndu) lu$ea în (ra#ul unui i$(a/* din)%l%
de )are nu ur$ea"! de)ât (r!Auşirea între#ului edi5i)iu* )l!dit )u
trud! în $ilenii de ev%luie a )ivili"aiei* aşa du(! )u$ ne
averti"ea"! % $uli$e de /ur/e şi du(! )u$ (ute$ %A/erva )u
(r%(ria n%a/tr! $inte* )e ne r!$âne de 5!)utG Pentru )e /!
%(t!$G S(irit /au $aterieG O$ul îndu$ne"eit /au %$ul-ani$alG
S! %(t!$ (entru un $ateriali/$ utilitari/t* )are în )%$(etiia
(entru e6i/ten!* din %r#%lii* din d%rina de d%$inaie şi de
înavuire a #enerat r!"A%aie* a )reat un e)?iliAru internai%nal
in/taAil* 5ra#il* $%nit%ri"at de 5%ra ar$el%r* #ata %ri)ând /! u"e"e
de a)el $inut* un /in#ur $inut în )are (laneta (%ate 5i arun)at!
(rintr-% /i$(l! a(!/are de Aut%n în t!)erea neantului* din )are a
venitG Sau /! %(t!$ (entru alt! )%nştiin! Aa"at! (e % n%u!
/(iritualitate* % n%u! (aradi#$! $enit! /! de/)?id! un alt viit%r
%$eniriiG
Sunte$ liAeri /! ale#e$1

CAPITOLUL 99
AEERTISMENTE DIN HETERI PENTRU O NOUĂ SPIRITUALITATE
O$ul viit%rului va 5i unul iniiati)* /(irituali"at* )%nştient de
%ri#inea /a)r! şi de /en/ul venirii /ale (e lu$e* ne /(une Mean-Paul
Bertrand1
O$ul viit%rului va 5i %Ali#at* )a alternativ! a aut%-e6tin)tiei* /(re
)are $er#e )u (aşi re(e"i* /!-şi edi5i)e % n%u! )%nştiin!* % n%u!
/(iritualitate în a)%rd )u /en/ul /!u %ri#inar1 Cri"a $%ral! a lu$ii
$%derne* la )are a/i/t!$ )u % /tranie şi aş /(une* in)%nştient!
(a/ivitate* e/te e6(re/ia nivelului /)!"ut al )%nştiinei u$ane1
Pentru )! 5a)t%rul 5unda$ental în tr!irea u$an! îl )%n/tituie
)%nştiina /a1
E/te nev%ie de % alt! )%nştiin!* de % ştiin! a )%nştiinei în a)%rd
)u întrea#a )un%aştere în)e(ând de la tradiiile /(irituale ale lu$ii
anti)e* traver/ând i/t%ria reli#iil%r şi a'un#ând la a)?i"iiile )el%r
$ai n%i ştiine de/(re %$ şi Univer/1 Ba/araA Ni)%le/)u* /uAlinia"!
şi el a)e/t i$(erativ a5ir$ând3 Hînele(ii tutur%r ti$(uril%r au
înele/ )! ev%luia %$ului e/te ev%luia )%nştiinei /aleI1
Ja)ilitatea )%$uni)!rii în lu$ea $%dern! (er$ite a))e/ul la
in5%r$aie (entru % i$en/! $a'%ritate a lu$ii* (re#!tind a/t5el
terenul (entru % înele#ere a adev!rului de/(re /ine1 O$ul are
nev%ie de % alt! i/t%rie* (r%(i)e ar$%niei dintre /ine şi Univer/*
dintre /ine şi natur!* dintre %a$enii de (retutindeni* tran/#re/ând
%A/ta)%lele (u/e de a(artenena la % reli#ie* ar!* )ultur! /au
/i/te$ (%liti)1 E#alitatea în 5aa şan/el%r* a))e/ul de$n la re/ur/e*
/e)uritatea şi re/(e)tul (er/%anei* (a)ea şi ar$%nia dintre %a$eni
nu (%t deveni realitate de)ât în )%ndiiile unei $utaii în )%nştiin!*
în #ândire1
E/te neînd%ielni) (entru $ine )! a)e/ta a 5%/t dint%tdeauna un vi/*
)! %$enirea a 5%/t a$!#it! )u $ulte ut%(ii* de-a lun#ul i/t%riei
/ale1 Dar nu nu$ai )! a)e/te (re$i/e H(lute/) în aerI* /unt în/! t%t
$ai (re#nant )%$entate şi de % /erie de alte /ur/e* din )are aş
d%ri /! a$inte/) d%ar )âteva* )are $i /e (ar a 5i $ai )rediAile1
E%i )ita (entru în)e(ut (%ve/tea (lin! de dra$ati/$ şi )u $ulte
ele$ente de )un%aştere utile* tr!it! de S?elle> [ate/ din Canada
O&ali5a6* N%ua S)%ieP* în n%ie$Arie +,,+1
î$(reun! )u 5iul /!u în vâr/t! de 2 ani* în ti$( )e /e de(la/a )u
(r%(riul aut%$%Ail* a)e/ta dera(ea"! (rin a)va(lanare şi /e
/)u5und! într-% $laştin!1 S?elle> în)ear)! /! de/)?id! (%rtierele
$aşinii* dar a)e/tea r!$ân Al%)ate1 O a(! re)e şi întune)at!
invadea"! interi%rul aut%$%Ailului1 E/te di/(erat! /!-şi /alve"e
)%(ilul* dar a(a (!trunde în interi%r şi nu le $ai la/! ni)i un /(aiu
liAer (entru a re/(ira1 înainte de a-şi (ierde )un%ştina* aude %
v%)e )are îi /(une /! r!$ân! )al$!* (ân! )e v%r veni /alvat%rii1
Du(! 9D $inute /alvat%rii % /)%t 5!r! )un%ştin! din aut%$%Ail1
Du(! alte : $inute e/te reani$at!1 în a)ea )li(! reuşeşte /! /(un!
/alvat%ril%r şi de e6i/tena )%(ilului /!u în interi%rul $aşinii1
Tre)u/er! de'a ++ de $inute1 în 5inal e/te /)%/ şi )%(ilul a5ar!* 5iind
de ur#en! e6(ediat* 5!r! )un%ştin!* la un /(ital de )%(ii1 Medi)ii
de a)%l% îi )%$uni)! $a$ei* 'ude)ând du(! n%r$ele $edi)inei
a)tuale* /tarea 5!r! /(erane a )%(ilului /!u1 Creierul era $%rt şi
t%ate %r#anele erau invadate de /ân#e1 E/te /5!tuit! /! îl ia a)a/!*
(entru )!* )?iar da)! ar reuşi /!-l reani$e"e* ar r!$âne d%ar într-%
/tare ve#etativ!1 Dar v%)ea din eter îi /(une alt)eva3 HAi în)redere1
Ur$ea"! )u /tri)tee a)e/te in/tru)iuniI1 Şi % /5!tuieşte /! 5a)!
a(el la $ai $ulte (er/%ane* (entru a-i re5a)e H)â$(ul de ener#ieI
al )%(ilului în şedine de +, de $inute* a(li)ate la interval de %
'u$!tate de %r!* ti$( de 7 "ile în)%ntinuu1 Jie)are (er/%an! venit!
în a)e/t /)%( era ru#at! /!-i %5ere )%(ilului Hener#ia /a (%"itiv! şi
iuAirea /aI1 Pr%AaAil )! $edi)ii au 5%/t şi ei /ur(rinşi şi )uri%şi /!
vad! e5e)tul unui a/t5el de e6(eri$ent* )are eluda t%ate )an%anele
ştiinei $edi)ale şi au a))e(tat (r%(unerea $a$ei )%(ilului1 Du(!
:+ de %re )%(ilul de/)?ide %)?ii şi îşi re)un%aşte $a$a1 Du(! d%u!
/!(t!$âni de re)u(erare era (re"ent (e l%)ul de '%a)! al )%(iil%r1
Era )%$(let re)u(erat1 In)rediAilul /e (r%du/e/e1
înt%ar/! a)a/! )u )%(ilul* v%)ile )%ntinu! /!-i v%rAea/)!*
/(unându-i )! %$enirea şi-a (ierdut )%ntr%lul* şi-a (ierdut le#!tura
)u Du$ne"eu şi )u P!$ântul şi )! între#ul Univer/ e/te deran'at1 O
r%a#! /! tran/$it! un $e/a' de Hdin)%l%I (entru întrea#a %$enire1
Ii /(un )! e/te în (uterea %a$enil%r )a (rin iuAirea tutur%r* (rin
/enti$ente de /%lidaritate şi de )%$(a/iune* /! rena/)! P!$ântul
şi /!-l vinde)e* (re#!tind % n%u! eta(! în i/t%ria lu$ii1 Ea 5i un
ti$( al (!)ii şi al ar$%niei A)ea/ta e/te v%ina e6(ri$at! de
Hdin)%l%I1 Salvarea l%r şi $ai ale/ reani$area i$(%/iAil! în )%ndiii
n%r$ale a )%(ilului* /-au v%it a 5i d%ve"i ale e6i/tenei unei (uteri*
)are ne /u(rave#?ea"! şi ne îndea$n! /! ne tre"i$ /(re Ainele
n%/tru1 E/te nev%ie )a %a$enii din t%ate )%lurile #l%Aului /! /e
unea/)! (entru a a(rinde HSi/te$ul Ener#eti) Divin al (laneteiI şi
a % lua de la )a(!t* aşa )u$ au (r%)edat )u 5iul /!u1
I /-a $ai /(u/* de a/e$enea* )! t%i %a$enii /unt )%ne)tai (rintr-%
reea la Sur/!1 T%ate /(e)iile de ani$ale au (r%(ria reea* )are le
(er$ite )%$uni)area între ele1 De ai)i deriv! )%$(%rta$entul l%r
)%erent* inteli#ent (e )are* în (arante"! 5ie /(u/* n%i îl atriAui$
d%ar in/tin)tel%r1 Aşa* de (ild!* i /-a /(u/* )u$ /unt ani$alele
avi"ate (rin a)ea/t! reea de i$inena )ata/tr%5el%r naturale*
reuşind a/t5el /! evite* du(! )u$ şti$* (eri)%lele1
Şi iat! )e a$!nunt intere/ant* )u tri$itere la te6te )un%/)ute*
ur$ea"! a)u$3 %$ul a ale/ )u $ulte $ii de ani în ur$! /! /e
de)%ne)te"e de la reeaua )%$un! (entru a avea liAer arAitru1
Pentru $ine a)ea/t! a/eriune e/te ui$it%are* în)! în 9C:- /)ria$
în Inteli#ena $ateriei )!* în ti$( )e %$ului i /-a dat liAerul arAitru*
)are îi (er$ite /! di/)earn! realitatea şi /! aiA! %(iuni* re/tul
lu$ii vii e/te de(endent! de inteli#ena naturii1
LiAerul arAitru* /(une $ai de(arte $e/a'ul (ri$it de S?elle>* i-a
(er$i/ %$ului /! di/(un! de /ine în/uşi* dar şi /! )%$it! er%ri*
)are au deva/tat (laneta1 A)u$ )u$ulul de er%ri şi-a atin/ li$ita şi
a )%ntinua (%ate (re)i(ita H/5ârşitul P!$ântuluiI1 De a)eea /unte$
/5!tuii* in/i/tent ru#ai /! ne re)%ne)t!$ la reeaua P!$ântului
(entru a-l vinde)a %5erindu-i un Hval de iuAireI1
I /-a e6(li)at )! aşa du(! )u$ )â$(ul de ener#ie al 5iului /!u a
5%/t #rav deteri%rat* aşa e/te a)u$ şi )el al P!$ântului1 De a)eea
e/te nev%ie de re5a)erea vitalit!ii (lanetei* (rin reîn)!r)area /a )u
ener#ia /enti$entel%r n%a/tre de iuAire* de (a)e şi ar$%nie1
Ave$* (rin a)ea/t! Hîntâ$(lareI* de$%n/traia ideii )!* la nev%ie*
Sur/a renun! la H(il%tulI n%/tru aut%R$at şi (reia iniiativa1 A)e/t
)%(il* )u date identi5i)aAile* nu ar 5i avut ni)i % şan/! de
/u(ravieuire şi $ai ale/* de revenire la n%r$al* 5!r! % intervenie
din HeterI1
Sunt de reinut din a)ea/t! dra$! )âteva ele$ente 5%arte
i$(%rtante (entru )un%aşterea n%a/tr!1
Univer/ul* Sur/a de din)%l% de n%i* nu v%rAeşte )ând vre$ n%i /!-i
te/t!$ e6i/tena* )i d%ar atun)i )ând vrea /! intervin!* du(!
)riterii )e ne /)a(!1 Unul ar 5i a)e/ta* de a ne da un /e$nal de
e6i/tena /a v%ind /! ne tran/$it! )eva1 Un alt $%tiv de
intervenie )%n)ret!* evident! în viaa n%a/tr! ar (utea 5i di)tat de
l%)ul şi r%lul (e )are îl ave$ în 5un)i%narea Univer/ului1 Sunt
/)ri/e v%lu$e între#i )u i/t%rii de a)e/t #en* (e )are lu$ea le
i#n%r!1 Intervenia în dra$a lui S?elle> avea un /)%( (re)i/3 (rin
$ira)%lul /!vârşit /! ate/te veridi)itatea Sur/ei* )are i$(l%r!
%$enirea )a* în intere/ul /!u* /! /e re)%ne)te"e la %ri#ini* la
reeaua P!$ântului şi a Univer/ului adu)ând (a)ea şi ar$%nia* de
)are are % vital! nev%ie1
E/te* aşadar* în)! un /e$nal de alar$!* de a/t! dat! tri$i/ din
eter1 Ave$ în a)elaşi ti$( şi e6(li)aia )ri"el%r )are au Aântuit
%$enirea* a neî$(liniril%r* a /u5erinei şi a nenu$!ratel%r /ale
er%ri (rin de)%ne)tarea de Sur/!* (rin i#n%rarea /au ne#area
a)e/teia şi (rin de)i"iile arAitrare* (e )are şi le-a a/u$at u"ând de
liAerul /!u arAitru1
Şi în)! % )%n)lu"ie* (lin! de a$ar3 (rin a)iunile /ale inte$(e/tive
şi neînele(te* %$ul a deva/tat (laneta a'un#ând la li$ita )are îi
(re)ede /5ârşitul1 E/te (entru $ine de neînele/ in)%nştienta )u
)are ne di/tru#e$ (r%(ria )a/!* (r%(riul lea#!n* ani$ai de
intere/e şi de (%liti)iani/$e aAerante1
Uu% vadi/* unde $er#iG O(reşte-te* %$uleQ ne
/tri#! Univer/ul1 TeriAil! 5iin! (%ate /! 5ie %$ul* da)! şi
Univer/ul /-a în/(!i$ântat de elQ Re(et!$ )u$va $itul
lui Jau/t )u Hu)eni)ulI )are nu $ai (%ate /t!(âni ur#ia
5%rel%r /târniteG In $%d )iudat n%i a$ devenit /in#ura
5iin! )are /-a i$(li)at în di/tru#erea (r%(riului /!u
lea#!n - P!$ântul1
S! a/)ult!$ şi alte v%)i venite din HeterI1 Cine /unt )ei 97 &at?%riG
Nu ştiu )ine /unt* dar %A/erv )! /unt e6)elent in5%r$ai de/(re
treAurile n%a/tre111 5%arte (!$ânteşti1 Ce ne /(un )ei 97 &at?%riG
S! vede$1
Ere$urile )e vin* "i) ei* /unt 5%arte #rele1 Ne îndre(t!$ )u $are
vite"! /(re aut%di/tru#ere1
Credinele n%a/tre* $%delele n%a/tre )ulturale şi (%liti)e*
$entalitatea şi vi)iile n%a/tre )ultiv! idei* )are v%r di/tru#e viaa1
HSt!(ânii lu$iiI O)ine-%r 5i %are a)eştiaGQP având intere/e Aine
intite /e %(un /(irituali"!rii lu$ii1 D%re/) /! )%ntr%le"e şi /!
$anevre"e lu$ea în )%ntinuare1 S! înele# )! a)eşti H/t!(âni in
)u diniiI /! r!$ân! la )%n)e(ia )are )%n/ider! %$ul un /i$(lu
a))ident al naturii* un ani$al* )are (%ate 5i vânat )a %ri)e alt
ani$al din (l!)ere /au (entru a eliAera /(aiul (e )are îl %)u(! în
Aene5i)iul l%rG
Cei 97 &at?%ri* un nu$!r an#%a/ant (rin unele (!ri ale lu$ii* ne
$ai /(un )! ne a5l!$ )a un /andviş* la $i'l%) între (re/iunea
/(iritual! e6er)itat! din C%/$%/ şi între (uterile )are v%r /! ne
)%ntr%le"e1 Ener#ia unei )%nştiine înalte ar veni din adân)ul
Univer/ului* dar 5%rele )are /t!(âne/) lu$ea i /e %(un* şi
re"ultatul e6er)it!rii 5%rel%r )%ntrare unei ev%luii /(irituale e/te
e6(ri$at (rin a$(li5i)area ?a%/ului )li$ati)* di/tru#erea re/ur/el%r
5%re/tiere şi e(ui"area )el%r /uAterane* /ei/$e* vul)ani* (%luare*
A%li* vi%len! şi r!"A%aie1
Ce /e (%ate 5a)e (entru a /u(ravieuiG Iat! /5atul dat de &at?%ri1
în (lan #l%Aal /e i$(une % ev%luie /(iritual! (rin în!larea
)%nştiinei la nivelul între#ii lu$i1
în (lan individual* (entru a 5i (r%te'at de H?a%/ul lu$ii a)tualeI* ni
/e re)%$and! )%ne)tarea $ental!* în 5ie)are "i* )u şinele interi%r
a/u(ra )!ruia /! /e (r%ie)te"e /enti$ente de #ratitudine*
a(re)iere* 5eri)ire1 C?i$ia a)e/t%r /enti$ente* v%$ /(une n%i* ne
va 5i Aene5i)! (entru /!n!tatea 5i"i)! şi (/i?i)!1
O %A/ervaie de$n! de reinut3 ni /e /(une )! a)ea/t! )%$utare a
#ândirii (e un re#i/tru (%"itiv e/te Aene5i)!* nu nu$ai (entru n%i*
)i şi (entru Univer/ul )are le (ri$eşte1 în a)e/t 5el d!rui$ )eva din
n%i şi Univer/ului* )!ruia îi dat%r!$ viaa1
Sunte$ avi"ai de a/e$enea )! /unt 5%re ne#a-tive* )are v%r /!
ne în/(!i$ânte şi nu treAuie /! le d!$ /ati/5a)ie1
Ori)e (re%)u(are $enit! /! ne %5ere un $%tiv de /ati/5a)ie* de
Au)urie - le)tur!* $u"i)!* /(e)ta)%l* (li$Aare în natur! ne înal!
)%nştiina şi ne (er$ite /! /u(ravieui$ în a)ea/t! at$%/5er! de
ne#ativitate a lu$ii $%derne* inteni%nat re#i"at! (rin avalanşa de
ştiri )are 5a) din %r! în %r! Ailanul r!"A%aiel%r* )ri$el%r*
)%n5li)tel%r* vi%luril%r* a))identel%r de (e între#ul $a(a$%ndul*
)are anun! $ereu t%t alte şi alte /)u$(iri şi )reşteri ale in5laiei*
a/e"%nate )u /tr!lu)irea de #aAl%n" a Hdivel%rI de % "i şi %(ulena
/5id!t%are* a5işat! de indivi"i )are au 5%/t $ai iute de $ân! de)ât
alii la î$(!rirea (r!"ii1
S(unea$ )! nu ştiu )ine /unt a)eşti &at?%ri şi nu aş 5i în)linat /!-i
)red (rea $ult* da)! )eva nu $-ar 5ra(a în di/)ur/ul l%r1 E/te %
)%in)iden! )iudat! între )eea )e /(un ei şi )eea )e /(une David R1
&a@<in/* un re(utat (r%5e/%r de (/i?iatrie din SUA* )ând atriAuie
întrea#a re/(%n/aAilitate a Aulver/!rii /(irituale a %$enirii de )!tre
)ei )are îşi ar%#! )u de la /ine (utere r%lul de H/t!(âniI ai lu$ii1 Eu
nu )red în e6i/tena l%r* d%ar ni /e /(une )! tr!i$ într-% lu$e
liAer!1 Eu nu ştiu /! $! 5i întreAat )ineva da)! a$ nev%ie de % alt!
$inte de)ât a $ea* )are /!-$i /(un! )e e/te alA şi )e e/te ne#ru1
M! (%ate eventual %Ali#a (rin 5%r! /! ad$it )%nveni%nal un
Hadev!rI )%n5e)i%nat )%n'un)tural* dar ni$eni nu $-a )%nvin/ şi
nu $! va )%nvin#e vre%dat!* în a5ar! de (r%(ria $ea $inte1
Şi a(%i $! întreA )u$ ar (utea a)i%na şi in5luena din u$Ar!
/%arta lu$ii a)e/te 5%re %)ulteG Ni /e /(une )! (rin )rearea un%r
"%ne de )%n5li)t* )are au r%lul de a $enine % )%ntinu!
in/taAilitatea a lu$ii şi de a ar!ta eventualil%r îndr!"nei )ine /unt
adev!raii /t!(âni (rin /u/inerea un%r in/tituii de/taAili"at%are
)are* neavând ni)i le#e şi ni)i Aun /i$* deni#rea"! t%t )eea )e
e/te val%are )a(aAil! /! "idea/)! şi e6alt! t%t )eea )e e/te
n%nval%are1
E6i/t! t%tuşi în (re"ent % (re%)u(are* la nivelul între#ii lu$i*
(rivind viit%rul /!u1 J!r! e6)e(ie* t%ate /ur/ele (rev!d )a uni)!
/%luie la (r%Ale$ele lu$ii a)tuale /)?i$Aarea a)tualei (aradi#$e*
(r%$%varea unei n%i )%nştiine - idee (entru )are a$ (ledat de
$ult! vre$e în /)rierile $ele* inde(endent de /ur/ele a)tuale1 E/te
l%#i) /! tr!i$ )u$ #ândi$1 Eu nu )red )! r!d!)ina tutur%r relel%r
e/te reli#ia )u$ /u/ine Ri)?ard Da@<in/* )i )%n)e(ia n%a/tr!
de/(re lu$e triAutar! ştiinel%r /e)%lului al ele-lea1 Atâta vre$e
)ât v%$ )%ntinua /! atriAui$ %$ului şi vieii % %ri#ine
întâ$(l!t%are* nu v%$ înv!a ni)i%dat! /! le a)%rd!$ re/(e)tul de
entit!i /a)re1 M! re(et1 I$a#inea er%nat! de ani$al )e (%ate 5i
u)i/ 5!r! $il!* e6i/tent! în $intea n%a/tr!* e/te /ur/a tutur%r
relel%r1
E%$ reda şi %(inia în a)e/t /en/ a lui F1 Braden* #e%l%#* /(e)iali/t
în te?ni)a de tran/$itere a in5%r$aiei* /)riit%r şi val%r%/ 5il%/%5 al
)ulturii1
Braden v%rAeşte de a/e$enea de/(re i$inena venirii unei n%i ere
în e6i/tena %$enirii (le)ând de la %A/ervaii de %rdin #e%5i"i)1
In )%n/%nan! )u $e/a'ele anteri%are* Braden /u/ine şi el )! tr!i$
un ti$( 5!r! (re)edent* al un%r eveni$ente dra$ati)e* )are %Ali#!
la 5%rarea unei n%i (aradi#$e* a unei n%i )%nştiine )u un $%del de
#ândire şi de (er)e(ie nedi/tru)tiv )a )el ve)?i* )i di$(%triv!*
uni)ul în/)ri/ în le#ea divin! a 5iin!rii n%a/tre1 Şi* din n%u* %
5ra(ant! )%in)iden!1 înt%)$ai )a în $e/a'ul (ri$it de S?elle>
[ate/* şi Braden a$inteşte de /5ârşitul e(%)ii de H/e(arareI a
%$ului de Sur/a Creat%are şi de reintrare în (eri$etrul /!u de
(r%te)ie1 în a)elaşi /en/* David R1 &a@<in/ v%rAeşte de/(re un
Du$ne"eu* )are e/te a)u$ şi ai)i* şi nu undeva şi )ândva1
In (re"ent* ne /(une Braden* are l%) % /)!dere ra(id! a
a$(litudinii )â$(ului $a#neti) al (lanetei1 A)e/t 5en%$en va
%(era 5ire/) $%di5i)!ri şi în )â$(urile 5i"i)e $entale şi
in5%r$ai%nale ale )%r(ului u$an* in)lu/iv a/u(ra $%dului n%/tru
de #ândire1
Ti$(ul rea(r%(ierii de Sur/a Creat%are şi al (uri5i)!rii (lanetei a
5%/t anti)i(at* de a/e$enea* de t%ate reli#iile şi tradiiile /(irituale
atriAuindu-i-/e denu$iri diver/e1 Braden utili"ea"! /inta#$a de
H(r%)e/ C?ri/ti)I1
Mi /e (are a 5i intere/ant! /inte"a i/t%riei a)e/tei n%u ti$( 5!)ut!
de Braden* (entru )! anti)i(area /a )%in)ide în $%d /traniu )u
)%n)lu"iile t%tal inde(endente ale $ult%r %a$eni de ştiin! şi )u
ulti$ele date venite din (artea neur%ştiinel%r şi a e6(erienel%r
din ti$(ul $%rii )lini)e1 C%in)iden! (e )are % #!/e/) a 5i $ai
de#raA! /e$ni5i)ativ!* de)ât întâ$(l!t%are1
Tradiiile a$erindiene* înele(ii triAuril%r La<%ta* C?er%<ee şi &%(i
au (reve/tit în)?eierea unui )i)lu )u în)e(erea unui altul n%u în
i/t%ria a)tual! a lu$ii1
Jie)are )i)lu ve)?i /-ar 5i în)?eiat (rintr-un )%la(/ - în#?e* (%t%(*
5%) et)1 Jie)are )i)lu n%u a adu/ % n%u! %rdine* )u re/taAilirea
de"e)?iliArel%r ti$(ului tre)ut1
Calendarul a"te) (re)i"ea"! )! %$enirea /e a5la la /5ârşitul )elui
de al E-lea )i)lu* nu$it S%are1
Du(! )alendarul $a>aş ulti$ul )i)lu /-ar ter$ina în +,9+* an )are
e/te şi ulti$ul în/)ri/ în nu$!r!t%area l%r )alendari/ti)!1
HTaAlele de /$arald ale lui T%t?I* datând de $ai $ulte $ii de ani*
v%rAe/) între altele şi de avi%anele de lu(t! din lu$ea $%dern!Q3
HCând din n%u %$ul va )u)eri %)eanul şi va "Aura (rin aer )u ari(i
(re)u$ (!/!rile111va1 în)e(e vre$ea r!"A%iului111 dintre întuneri) şi
lu$in!1 Un (%(%r /e va ridi)a î$(%triva altui (%(%r 5%l%/ind 5%rele
întune)ate (entru a "#udui P!$ântulI1 OCred )! /e 5a)e re5erire la
ti$(urile $%derne (entru )! nu î$i în)?i(ui )! /e (utea H"#uduiI
P!$ântul )u Aâta şi )u /!#eile (e )are le aveau (e atun)iP1
Ni /e /(une )!* în)e(ând din +,9+* P!$ântul ar intra într-% "%n! de
înalt! 5re)ven!* )are va (re/u(une şi ada(tarea %r#ani/$ului
u$an la n%ua 5re)ven!1 în!larea )%nştiinei )u %Ainerea de n%i
(%/iAilit!i de (er)e(ie* in)lu/iv în (lanuri în)! invi"iAile* va de5ini
lu$ea viit%are )a 5iind una a )%nştiinei şi a /(iritualit!ii1
Braden 5%l%/eşte denu$irea de5re)ven! )?ri/ti)! şi-i atriAuie
(r%(rietatea de (er)e(ie (luridi$en/i%nal! ODDP1 Denu$irea nu a
5%/t alea/! întâ$(l!t%r* )i are % a$(l! $%tivare1 Fândirea
)%re/(un"!t%are a)e/tei n%i 5re)vene e/te identi)! )u înv!!tura
dat! de Ii/u/ u)eni)il%r /!i în ur$! )u +,,, de ani1 Se (%ate /(une
)! e/te % revenire a /a* (e )are Ii/u/ în/uşi a (rev!"ut-% )ând a
/(u/ )! va tre)e % $ie de ani şi a(%i % alt! $ie de ani şi lu$ea va
reveni la înv!!tura /a1 In n%ul $%del de #ândire /unt de(!şite
ti(arele ve)?il%r (aradi#$e* în )are /e )ultiva ura* 5ri)a* vi%lena*
r!"Aunarea* )ri$a şi r!"A%iul1 Purt!t%rii ve)?il%r ti(are de #ândire
v%r deveni in)%$(atiAili )u n%ua 5re)ven!1 Ea 5i % /ele)ie (e
)riterii /(irituale* de(endente de )a(a)itatea de ev%luie /(iritual!1
S)%(ul a)e/tei $ari tre)eri la un n%u )i)lu în ev%luia /(iritual! a
lu$ii îl )%n/ider! He)?iliArarea şi vinde)area /u(re$! a P!$ântului
şi a tutur%r 5%r$el%r de via!I1 E/te )eea )e Braden a nu$it
Htre"irea la (un)tul "er%I1 B%#!ia de in5%r$aii %5erite de Braden
(ledea"! (entru ideea )! tre)erea la % alt! e(%)!* în /)%(ul
ree)?iliAr!rii şi (uri5i)!rii P!$ântului de re"idurile #ândirii şi ale
a)iunil%r u$ane* nu e/te î$(ru$utat! de la S?elle> [ate/ )are*
du(! )u$ a$ v!"ut* a re)e(tat-% în )%ndiii )%$(let inedite* )i
)%n/tituie % alt! /ur/!* )are /e în/)rie în a)elaşi /en/1
Reine$ în)! % %A/ervaie intere/ant! %5erit! de Braden1
Inten/itatea )â$(ului $a#neti) al Terrei /-ar a5la într-% )%ntinu! şi
ra(id! /)!dere )%re/(un"ând (ara$eRtril%r din vre$ea în )are /-
au (etre)ut eveni$entele le#ate de naşterea lui Ii/u/1 A)e/te val%ri
redu/e ale )â$(ului $a#neti) ar 5i (r%(i)e (entru a(ariia de n%i
(aradi#$e* de în)e(ut al unei n%i i/t%rii1
Din a)e/t intere/ant )%$entariu 5!)ut de Braden a/u(ra erei
)%re/(un"!t%are unei n%i )%nştiine a$ /uAlinia )âteva %A/ervaii1
E/te* $ai întâi* % întâlnire )iudat!* (e/te ti$(* a un%r /ur/e )are
/u/in % idee )%$un!3 ve)?i tradiii /(irituale a$erindiene* un %$
de ştiin! şi )ultur! şi %
5e$eie /i$(l!* %Aişnuit!* 5!r! ni)i % (re%)u(are de %rdin /(iritual1
T%ate a)e/te /ur/e ne v%rAe/) de/(re i$inena venirii unui ti$( al
un%r $ari /)?i$A!ri în i/t%ria #ândirii şi a lu$ii1
E6(eriena a ar!tat )! ni)i % (redi)ie nu /e înde-(lineşte 9,,T1 în
)%n/e)in! şi a)e/tea ar (utea r!$âne d%ar /i$(le ilu"ii* dar
treAuie /(u/ )!* da)! %$enirea nu va /)?i$Aa ni$i) în
)%$(%rta$entul /!u şi va )%ntinua /! /e $ani5e/te )u a)eeaşi
a#re/ivitate şi vi%len!* într-un r!"A%i al tutur%r )%ntra tutur%r* în
)%ndiiile a)u$ul!rii a)tualel%r $i'l%a)e de r!"A%i* /-ar (utea )a nu
nu$ai /! nu a'un#! la un n%i )i)lu de ev%luie* )i /!-şi rate"e
de5initiv %ri)e şan/! de a )%ntinua1

CAPITOLUL 9+
NEUROTEOLOFIA -O ŞTIINdĂ A EIITORULUI G
în ulti$ii ani ai /e)%lului )e aAia l-a$ l!/at în ur$!* a a(!rut un
n%u )%n)e(t* )el de Neur%te% l%#ie1 Ni /e /(une )! ter$enul e/te
î$(ru$utat din r%$anul In/ula O9C8+P al lui Ald%u/ &u6le>1 Cel )e
are (re%)u(!ri (r%e$inente în d%$eniu e/te Andre@ Ne@Aer# - şe5
al )lini)ii de $edi)in! nu)lear!* Univer/itatea Pen/ilvania - SUA1 El
ne /(une )! Neur%te%l%#ia are )a %Aie)t identi5i)area
$e)ani/$el%r )%#nitive i$(li)ate în e6(eriena reli#i%a/! şi în
)%di5i)area ideii de )redin!1
O $uli$e de /tudii de laA%rat%r au )a %Aie)t l%turi )%$(arative de
)!lu#!ri şi lai)i (entru a identi5i)a "%nele din )reier i$(li)ate în
a)tul de )redin! şi )?i$ia )%re/(un"!t%are1
în +,,9* A1 Ne@Aer# /tudia"! (rin PET OT%$%#ra5ie )u e$i/ie de
(%"itr%niP un l%t de )!lu#!ri tiAetani în ti$(ul $editaiei (e % te$!
reli#i%a/! şi #!/eşte % i$(li)are a l%Aului (arietal* în /en/ul
/)!derii a)tivit!ii )ereArale la a)e/t nivel* r%lul /!u 5iind a)ela de a
$enine atenia\a6at! (e inte#rarea )%r(ului în /(aiu1 A5lându-/e
în $editaia (rin )are /e )%ne)tau $ental la Sur/a Univer/ului*
/uAie)ii (!reau /! 5ie aA/eni din realitatea i$ediat!1
C%n)lu"ia lui Ne@Aer# a 5%/t a)eea )! 5iin5) u$an! (are
(r%#ra$at! (entru )redin!* (entru )! a3 avea /tru)turile Ai%l%#i)e
ne)e/are1 Ja)e$ de (e a)un )%re)tivul )! %A/ervaia nu e/te
valaAil! (entru t%ata lu$ea1
Ma)gueline B%r# de la Univer/itatea 0ar%lin/<a OSt%)<?%l$* SuediaP
î$(reun! )u )%le)tivul /!u între(rinde* din +,,7* /tudii (e
v%luntari şi a'un# <-)%n)lu"ia )! neur%$ediat%rul i$(li)at în a)tul
)redine3 e/te /er%t%nina1 I /-a /(u/ şi H$%le)ula )redineiI1 Ne
a$inti$ )! a)eeaşi $%le)ul! e/te i$(li)at! şi în alte 5un)ii1
Un /tudiu #er$an din +,,+ i$(li)! /uA/tanele %(i%ide Oend%r5ine*
en<e5alineP înde%/eAi în tr!irea e6ta"ului $i/ti)* unde /e
(re/u(une % )%$uni)are dire)t! )u Divinitatea1 David B1 Lar/%n de
la Univer/itatea Du<e OCar%lina de N%rd* SUAP în Aa"a %A/ervaiil%r
e5e)tuate (e 9+81,,, /uAie)i a5ir$! )! )ei )e )red în Du$ne"eu
tr!ie/) în $edie )u +C T $ai $ult de)ât )ei )e /unt atei1
C%$entariul lui Lar/%n (are )%$(re?en/iAil1 Reli#ia* /(une el* are
un r%l an6i%liti)* înl!tur! an#%a/a $%rii* )are $a)in! 5iina1
O e)?i(! de (/i?%l%#i de la Univer/itatea din M%ntreal a /tudiat )u
$i'l%a)e $%derne 5en%$enele )e /e (etre) în )reier în ti$(ul
ru#!)iunii inten/e* (e l%turi de )!lu#!rie )ar$elite* )!r%ra li /-a
)erut /! /e i$(li)e (e )ât (%/iAil în tr!irea unei e6(eriene $i/ti)e1
S-a )%n/tatat a)tivarea a 9+ re#iuni din )reier în ti$(ul a)e/t%r
e6(eriene1 S-au /e/i"at şi relaii de l%)ali"are dintre )%ninutul
tr!irii şi unele arii din )reier1 C%rte6ul %rAit%-5r%ntal a 5%/t a/%)iat
)u e$%ia $i/ti)!* în ti$( )e % arie din l%Aul te$(%ral dre(t a 5%/t
inten/ a)tivat! de )%n)entrarea (e ideea )%nta)tului )u
Divinitatea1
A)ea/t! "%n! a 5%/t nu$it! HPun)tul lui Du$ne"euI1 în alte
e6(eriene de laA%rat%r /-ar 5i %Ainut de)lanşarea de tr!iri de
%rdin reli#i%/ la /ti$ularea ele)tri)! a a)e/tei "%ne1
TreAuie /! (re)i"!$ în/! )! e6(erienele de a)e/t #en au
)%n/tatat )! nu la t%i /uAie)ii /tudiai /e a)tivea"! a)ea/t! "%n!
)%n/iderat! )a /u(%rt al )redinei reli#i%a/e1 Şi a)ea/t! %A/ervaie
ar (utea e6(li)a (e de(lin de )e nu t%i %a$enii /unt /en/iAili la
e6(erienele reli#i%a/e1 Ei nu au reeaua neur%nal! ne)e/ar!
(entru (r%)e/area a)e/t%r in5%r$aii /au $ai e6a)t* nu au în)!
#ena )redinei1 Iat! de )e a$ /(u/ )! un ateu* )u re/(e)t (entru
le#ile de )%nvieuire /%)ial!* nu treAuie /! 5ie Ala$at (entru
neutralitatea /a în 5aa reli#iei1 E/te % vre$e (entru t%i1 în %(inia
$ea e/te de (re5erat un ateu %ne/t unui )redin)i%/ i(%)rit1 Sunt
)%nvin/ )! şi Du$ne"eu 5a)e a)ea/t! di5ereniere1
Un )%$entariu de ulti$! %r! O+,,-P a/u(ra Neur%te%l%#iei îl #!/i$
la l%na Miller1 Ea ne /(une )! Neur%te%l%#ia şi-a (r%(u/ % aA%rdare
?%li/ti)!* /uA t%ate a/(e)tele* a relaiei dintre ştiin! şi reli#ie
a)%rdând un e#al re/(e)t a$Ail%r ter$eni1
Re5erit%r la )%n)lu"iile a/u(ra Neur%te%l%#iei /unt d%ar (arial de
a)%rd )u a)e/tea1 Ca în $ulte /tudii ştiini5i)e /e aA/%luti"ea"!
)%n)lu"ia la )are /e a'un#e şi /e de)retea"! )u e$5a"!3 HAşa
lu)rea"! Univer/ulI1 Univer/ul (%ate lu)ra şi în a)%rd )u )%n)lu"iile
unui /tudiu* dar nu e/te /in#ura /a $%dalitate de a % 5a)e1
Ni /e /(uge )! /unte$ (r%#ra$ai (entru a tr!i e6(eriena
reli#i%a/!1 E/te )%re)t* dar nu (entru t%at! lu$ea1 Din)%l% de )e ne
/(un /tati/ti)ile* /unt $uli )ei )are nu )red* $ai (uini )ei )are
a'un# d%ar rai%nal la )%n)e(tul de Divinitate şi $ai (uini )ei )are
tr!ie/) )u adev!rat e6(eriena reli#i%a/!* unii d%ar )a (e un
/enti$ent* % )redin!* alii* şi $ai (utini* la nivel de e6(erien!
$i/ti)!* în )are )%$uni)! )u Divinitatea şi /e )%$(%rt! aid%$a
a)e/teia1 A)eştia /unt $arii /5ini* $arii (!rini )a Sera5i$ de
Sar%v* S51 Ne)tarie de la E#?ina /au (!rintele Ar/enie B%)a şi*
de/i#ur* $uli altii* )are şi-au în/)ri/ nu$ele în i/t%ria Bi/eri)ii
)reştine şi nu nu$ai1 Jie)are reli#ie îşi are /5inii /!i şi t%)$ai de
a)eea e/te er%nat!* )a /! /(un Alând* di/)ri$inarea dintre reli#ii*
(retenia de /u(eri%ritate a un%ra 5a! de altele1
A$ $ai /(u/ anteri%r )! a)eeaşi %ne/titate 5a! de adev!r $!
%Ali#! /! a5ir$ )! %a$eni )u )a(a)it!i ne%Aişnuite* /i$ilare )u
)ele de/)ri/e în i/t%ria Ai/eri)ii* /-au întâlnit şi la $arii înele(i
înre#i/trai de i/t%ria tradiiil%r /(irituale %rientale1 Bi/eri)a e/te %
)ale* dar nu /in#ura1 E/te de dedu/ de ai)i )! /unt $ai $ulte )!i
/(re Sur/!* )! (rin dev%iune şi (ra)ti)a /(iritual! ri#ur%/
re/(e)tat!* )reierul (%ate 5i $%delat* (r%#ra$at /! )%ndu)! la
a)eleaşi (er5%r$ane* indi5erent )e dru$ /e /tr!Aate - )el al unei
reli#ii /au d%ar al unei tradiii /(irituale1 Ştiina a)ade$i)! i#n%r!
)%$(let e6i/tena a)e/t%r %a$eni )u (er5%r$ane* )are tran/)end
le#ile naturii1 Neur%te%l%#ia* /(re $eritul /!u* îşi (r%(une /!
/tudie"e de%(%triv! şi 5i"i%l%#ia e6ta"ului $i/ti) şi e6(erienele
/(irituale1
R!$âne în)! % re$ar)! de 5!)ut1 Sunt %a$eni )are nu au ni)i
(re%)u(!ri reli#i%a/e şi ni)i /(irituale* dar /unt* 5!r! v%ia l%r*
i$(li)ai în e6(eriene 5ie )u )%ninut $i/ti)* 5ie d%ar /(iritual1 Au
)%$uni)!ri i$(%rtante de tran/$i/* )u$ ar 5i )a"ul lui S?elle>
[ate/* )are (ân! atun)i era atee şi $ai )uri%/* )el al lui Ma<%A
B%?$e* un $%de/t )i"$ar* (rin )are /-a tran/$i/ % întrea#!
#ândire 5il%/%5i)! de$n! de atenia in)lu/iv a lui &e#el* du(! )u$
/(unea$1 Ne ale#e$ deliAerat )alea (e )are $er#e$* dar ade/ea
/unte$ d%ar aleşi du(! )riterii )are ne /)a(!1
E6i/t! şi alte )!i le#ate de (ritnu$ $%ven/ în e6(erienele $i/ti)e
şi /(irituale1 Pre5er /! nu r!/(und (entru a nu da /u#e/tii
a$at%ril%r de )ir)u$/tan!1
Revenind la ideea de la )are a$ (le)at* (entru a de5ini relaia
%$ului )u Sur/a* treAuie /uAliniat! )%$(le6itatea a)e/tei
(r%Ale$ati)i d%ar în /tadiul a)tual şi nu în viit%r* )ând )%%rd%natele
)%/$i)e şi #e%#ra5i)e v%r 5i )u t%tul altele1
E/te 5!r! înd%ial! )! le#enda AiAli)! a )reaiei %$ului şi
C%/$%/ului are d%ar un /en/ /i$A%li) şi nu (%ate 5i ad$i/! ad
littera$1 E/te adev!rat )! /unte$ )%n/tituii din lut şi /(irit* )!
5%r$a lutului din n%i e/te dat! şi ani$at! de inteli#ena /(iritului*
de/(rin/ dintr-% Sur/! etern! (rin inter$ediul /tru)turil%r #eneti)e*
în)! din (ri$a )li(! a )%n)e(iei1 Dar a (une la în)e(utul lu$ii d%ar
% (ere)?e la/! $ulte întreA!ri 5!r! un r!/(un/ (ertinent1
R!$âne$ de)i într-% 5a"! de întuneri) în )eea )e (riveşte %ri#inile
%$ului* indi5erent )e )%n)e(ie a$ ad$ite - )reai%ni/t! /au
dar@ini/t!1
Jiind în/! Aine intrate în $e$%ria lu$ii nu$ele de Ada$ şi Eva* ale
(ere)?ii %ri#inare* le v%$ 5%l%/i şi ai)i d%ar )u /en/ /i$A%li)1
S-ar (!rea )! la în)e(uturile %$enirii a e6i/tat real$ente )eea )e
eu nu$e/) % e(%)! ada$i)! în )are %a$enii /e a5lau într-un
)%nta)t /trân/ )u Sur/a şi între ei d%$neau (a)ea şi ar$%nia1
Di/(unând de % inteli#en! /u(eri%ar! )el%rlalte 5iine* %$ul e/te
$ânat de )uri%"itatea )!ut!rii şi a d%rinei de a deveni el în/uşi
)reat%r1 Şi* în a)ea/t! i(%/ta"!* /e de/(rinde tre(tat de )%nta)tul
)u Sur/a 5%l%/ind din )e în )e $ai $ult (r%(ria inteli#en! şi liAerul
arAitru1 N%ua )ale (e )are $er#e %$ul îi )%n5er! /enti$entul )!
e/te (r%(riul /!u /t!(ân* )reat%r al unei )ivili"aii şi )ulturi* dar
(ierde )un%aşterea iniial!* )are /e (are )! avea % )a(a)itate de
(er)e(ie e6tin/! (e $ai $ulte re#i/tre* de)ât )ea de )are
di/(une$ a/t!"i şi (ierde de a/e$enea* /enti$entul de /i#uran!
a5e)tiv!* a/e$enea )%(ilului /e(arat de (!rini1 Reli#iile şi
diver/ele /i/te$e /(irituale /-au /tr!duit /! (!/tre"e a)e/t )%nta)t
)u Sur/a* dar durit!ile vieii* (%/iAilitatea de %(iune (rin liAerul
arAitru* de"a$!#irile* venite une%ri )?iar din a)e/t terit%riu* l-au
)%ndu/ unde /e a5l! a)u$1
E/te 5%arte #reu a)u$ /! 5a)i % %rd%nare l%#i)!* % ierar?i"are a
tutur%r in5%r$aiil%r de/(re %di/eea lu$ii* )ând ai în 5a! un
a$al#a$ de date )e /e )%$(letea"! /au /e )%ntra"i)* în a5ir$aii
şi ne#aii* )u relat!ri dintre )are unele in de (%/iAil* /e /u(ra(un
(e/te e6(erienele (r%(rii /au ale alt%ra* iar altele 5ri"ea"!
5anta/ti)ul şi i$(%/iAilul1
Intr-% $a6i$! e/entiali"are a tutur%r datel%r de )are /e (%ate
di/(une /-ar (utea )%ntura un taAl%u a(r%6i$ativ al i/t%riei
/(irituale1
Sen/ul vietii îl )%n/tituie )un%aşterea1 Creierul u$an e/te un
in/tru$ent ade)vat a)e/tui /)%(1 Ceea )e şti$ (rin ştiina de/(re
)reier e/te un $iru$u$ şi r!$ân $ulte întreA!ri 5!r! r!/(un/* )a
şi $ulte din te%riile a)tuale de )%re)tat /au )?iar de aAand%nat1 M!
v%i re5eri* 5!r! a in/i/ta* d%ar la un e6e$(lu1 C%nştiina (are /! nu
5ie (r%du/ul )reierului* )u$ /u/ine$ a)u$* )i in/tana )are*
de/(rin/! (arial din $area )%nştiin! )%/$i)!* ar avea în (ri$ire
)reierul n%/tru1
Di/t%r/iunile* )are a(ar înra(%rtul dintre )%nştiin! şi )reier* le-a$
anali"at şi în unele lu)r!ri (re"entate în 5%ru$uri ştiini5i)e1 Nu e/te
de aşte(tat* de/i#ur* în
a)tualul /tadiu de )un%aştere la % re)e(tare unani$!1 Ori)e idee
)are a /)?i$Aat lu$ea* /e /(une* la în)e(ut a 5%/t re/(in/! )a 5iind
aA/urd!* a(%i a 5%/t a))e(tat! )u re"erve şi* în )ele din ur$!* a
devenit un adev!r Aanal* )un%/)ut de t%at! lu$ea1 Invenia
avi%nului e/te un e6e$(lu (e )are l-a$ a$intit de'a1 Un di/tin/
$e$Aru al unei a)ade$iei eur%(ene a (r%$i/ )! va în#?ii (ri$ul
a(arat )are va reuşi /! "A%are 5iind $ai #reu de)ât aerul1 Şi nu /-a
inut de )uvântQ
Studiile anali"ate în )a(it%lele anteri%are OFr%5* Wei//* van L%$$el
ş1a1P /u#erea"!* de a/e$enea* e6ten/ia )%nştiinei din)%l% de
)reier1
Un alt )%n)e(t )are $i /e (are )! treAuie înele/* alt5el de)ât în
(re"ent* e/te )el re5erit%r la $e$%rie1
O $uli$e de e6(eriene* de eveni$ente traver/ate d e (er/%ane
(e)are le-a$)un%/)ut* $i-au 5%r$at i$(re/ia* în a)%rd )u di/)uia
de/(re )un%aştere )%$entat! $ai /u/* )! n%i nu uit!$ în realitate
ni$i) din )eea )e intr! în )â$(ul )un%aşterii )%nştiente şi
in)%nştiente1 în $%d )iudat 5%arte $ulte (er/%ane au relatat )!* în
)li(a în )are au traver/at % e6(erien! de li$it! a vieii l%r* au avut
5il$ul (r%(riei viei )u a$!nunte* (e )are )redeau )! le-au uitat de
$ult1 A$ /(u/ de'a )!* din v%lu$ul i$en/ de in5%r$aii (e )are îl
re)e(t!$* (relu)r!$ )%nştient d%ar % in5i$! (arte1
Te%reti) era de aşte(tat )a* da)! /)%(ul vieii îl re(re"int!
)un%aşterea* atun)i ar 5i treAuit /! (!/tr!$ în $e$%ria de5initiv!
d%ar e6(erienele utile în a)e/t /en/1 Dar e6(eriena )%n)ret! $i-a
d%vedit )! nu /e uit! ni$i)* ni)i un a$!nunt* )are e/te /tri)t
ne)e/ar (lanului de ai)i1 Rein d%ar (entru $e$%ria $ea a)e/te
e6(eriene d%vedit%are* (e )are nu le (%t )ita* ne5iind t%at! lu$ea
(re#!tit! /! le re)e(te"e1
Cred )! )eea )e /e (ierde* )ând uit!$* nu e/te $e$%ria* )i
)a(a)itatea )reierului de a % ev%)a* de a adu)e la di/(%"iia
)un%aşterii )%nştiente datele de )are ave$ nev%ie la un $%$ent
dat1 Ca(a)itatea de ev%)are* de utili"are a $e$%riei e/te
de(endent! de $a/a neur%nil%r re/tani* (r%AaAil aşa )u$ /e
)rede* având /ediul în ?i(%)a$(1 U"ura )reierului )u vâr/ta şi* )el
$ai (re#nant* în A%ala Al"?ei$er* în/ea$n! d%ar (ierderea
)a(a)it!ii de ev%)are* de redare )%nştient! a datel%r $e$%rate
(rin de#enerarea neur%nil%r de /u(%rt din ?i(%)a$(1 Şi da)!
/u(%rtul /!u neur%nal di/(are (rin de#enere/)enta neur%nal!*
atun)i unde /e (%ate (!/tra $e$%riaG A/e$enea )%nştiinei* )red
)! /e (%ate v%rAi şi de/(re un )â$( al $e$%riei in)lu/* 5%arte
(r%AaAil* în )eea )e (%ate 5i nu$it )â$(ul )%nştiinei* )el )are
treAuie /! dein! întrea#a in5%r$aie i$(li)at! în 5i"i%l%#ia
%r#ani/$el%r vii1
Aş adu)e )a ar#u$ent* în /(ri'inul a)e/tei i(%te"e* 5a(tul )! nu
(%ate 5i înele/ alt5el tran/5erul de in5%r$aii de la neur%nii din
?i(%)a$(* )are $%r* la )ei n%i 5%r$ai din )elula /tern la a)e/t
nivel1 Nu$ai ideea de )â$( al $e$%riei* )are inte#rea"! n%ii
neur%ni din ?i(%)a$(* $i /e (are (lau"iAil!* n-ave$ )u$ /!
înele#e$ alt5el (redarea şta5etei de la un neur%n )are a $urit la
un altul )are /e naşte ulteri%r1
E6(erienele de re#re/ie şi (r%#re/ie tran/(er/%-nal!* )itate ai)i*
(ledea"! (entru ideea )!* în /)%(ul )un%aşterii* într-un Univer/
a5lat în )%ntinu! ev%luie şi de)i* )u adu)erea )%ntinu! de n%i
in5%r$aii* )%nştiina individual! îşi )%n/truieşte din ti$( în ti$( şi
în diver/e e(%)i ve?i)ulul 5i"i) (rin )are (%ate a))ede la n%i
e6(eriene1 Eiaa (are /! aiA! )a /)%( t%)$ai a)ea/t! )%ntinu!
tr!ire de n%i e6(eriene1 Aşa ne-a$ (utea e6(li)a relat!rile din alte
e6i/tene ale /uAie)il%r /tudiai
în )ir)u$/tanele a$intite $ai /u/* dintre )are $ulte au 5%/t
)%n5ir$ate (rin )%n5runtarea )u )r%ni)ile i/t%ri)e* (rin )%in)idena
)u date e6i/tente în viaa real!1
Având în vedere )ara)terul )%ntinuu al )un%aşterii* ar (!rea l%#i)
/! ad$ite$ a)ea/t! i(%te"! re/(in/! de reli#iile )la/i)e1
S-ar (utea* de a/e$enea* re)ur#e la )%n)e(tele lui Mun# de/(re
ar?eti(uri (entru a în)er)a /! e6(li)!$ in5%r$aiile e6i/tente în
$e$%ria unui /uAie)t din alte e6i/tene1 A))e/ul la ar?eti(ul
)%le)tiv (are (lau"iAil* dar de )e au )ara)ter individualG E/te #reu
de înele/ (rin a)ea/t! i(%te"!1 Cert e/te )!* (rin )%n)e(erea
tran/$i#r!rii C%nştiinei C%/$i)e de-a lun#ul unei (luralit!i de
ve?i)ule 5i"i)e )%n/tituite de ea în/!şi* %Aine$ $ai $ulte
r!/(un/uri )%nvenaAile la întreA!rile ridi)ate de e6i/tent!* de)ât
(rin )ea a uni)it!ii n%a/tre 5i"i)e1
Revenind la )%ne6iunea n%a/tr! )u Sur/a (ri$%rdial!* ni /e /(une
)! a)ea/ta /-a di$inuat de-a lun#ul ti$(ului (rin de)i"ia liAerului
arAitru* )are ne-a 5%/t l!/at (entru a (utea ev%lua (rin )!utare*
er%are şi /u))e/ în (r%)e/ul de )un%aştere1 S-ar (!rea )! în (arte
e/te (reul (l!tit (entru )ivili"aia la )are a$ a'un/ /au* $ai e6a)t*
la )are a$ 5%/t l!/ai /! a'un#e$* iar (e de alt! (arte e/te
re"ultatul (re/iunii in/tin)tel%r* )are Aat la (%arta raiunii1 Da)! în
)%nvieuirea u$an! /-ar 5i i$(li)at d%ar raiunea* înele()iunea
)ivili"!rii in/tin)tel%r* )u /i#uran! lu$ea ar 5i ar!tat alt5el şi n-ar
$ai 5i 5%/t Aântuit! de t%t )eea )e % /uA$inea"!1
Atât în $e/a'ul tran/$i/ lu$ii (rin S?elle> [ate/* )ât şi (rin
a5ir$aiile (!rintelui Ar/enie B%)a* dar nu nu$ai* lu$ea (are /! 5i
/)!(at de /uA )%ntr%lul in/tanel%r )%/$i)e i$(li)ate în (!/trarea
e)?iliArului /!u şi /! 5i a'un/ într-un (un)t* )are (une /uA /e$nul
întreA!rii în/!şi e6i/tena /a1 A)e/ta e/te $%tivul (entru )are
/unte$ in/i/tent /5!tuii /! re5a)e$ )%ne6iunea )u Sur/a (rintr-%
)%$utare în #ândire şi )%nştiin!1
Sunt )âteva )%ndiii (e )are ar treAui /! le înde(liRnea/)! %$ul
viit%rului )a /!-şi re#!/ea/)! /en/ul (entru )are /-a n!/)ut ai)i*
/uA a)ea/t! 5%r$!* şi nu în alt Univer/ şi în alt! 5%r$!1
Ma(%ne"ii au % /(iritualitate din )are /e (%t e6tra#e $ulte /5aturi
înele(te1 Când )ineva e/te (e )ale de a /e enerva* ei îl /5!tuie/)
/! nu-şi tulAure ar$%nia1 Au şi )ea $ai $are l%n#evitate dintre
t%ate naiunile lu$ii1 T%)$ai (entru )! ştiu /!-şi (!/tre"e ar$%nia
şi /! aiA! un )%$(%rta$ent* ra(%rtat la $a'%ritatea (%(ulaiei*
e6tre$ de )ivili"at1 Din vi"ita în Ma(%nia a$ r!$a/ )u )ele $ai
5ru$%a/e i$(re/ii1 Inventivitate* %rdine* i#ien!* (%litee1 Ai un real
/enti$ent de )%n5%rt )ând te a5li a)%l%1
Senti$entul de )al$* de (a)e şi de ar$%nie interi%ar! ar treAui /!
5ie (!/trat la 5el )a re/(iraia1 In $%d )%ntinuu1 A)ea/t! /tare e/te
)erut! de )?i$ia n%a/tr! intern! (entru a (!/tra un (& în e)?iliAru
% dat! )u t%ate 5un)iile )%r(ului şi în (ri$ul rând )u /i/te$ul
i$unitar* )are ne a(!r! de A%li1
O/)ilaia în /u/ şi în '%/ a (&-ului /an#vin* din)%l% de li$itele
5i"i%l%#i)e* e/te re"ultatul rea)iil%r de /tre/ )u t%ate )%n/e)inele
e6(u/e şi de a)u$ )un%/)ute de t%at! lu$ea1
Si#ur )! nu e/te uş%r* )! viaa nu e/te d%ar % (li$Aare (e % alee )u
tranda5iri în5l%rii şi a 5i )al$* a nu te enerva e/te % le)ie )e treAuie
înv!at! )%ntinuu1 Are în (ri$ul rând % $are nev%ie de a)ea/t!
le)ie /!n!tatea neur%nil%r* a )reierului n%/tru1 De a)eea )ând*
inevitaAil* (entru lu$ea în )are tr!i$ a)u$* ave$ $%tive de
/u(!rare treAuie /! ne /ur(rinde$ )%nştient în a)ea/t! i(%/ta"! şi
/! înl%)ui$ (rin /i$(la intenie e)%ul (/i?i) al /u(!r!rii )u
/enti$entul de )al$ /au /! ev%)!$ % Au)urie dintr-% e6(erien!
tre)ut! %ri d%ar i$a#inat! ad ?%)1
I$a#eria $ental!* di/)utat! în alte )a(it%le* 5un)Ri%nea"! şi ai)i1
Stre/ul e/te d!un!t%r* #enerând % /u5erin! /%$ati)! şi (/i?i)!* nu
nu$ai (rin inten/itatea /a* )i şi (rin durat!1 E/te % ne)e/itate vital!
(entru /!n!tatea n%a/tr! /! nu (urt!$ e)%ul /!u (/i?i) (rea $ult!
vre$e )u n%i* )i /!-l eli$in!$ (rin e6er)iii )are ne adu) %(u/ul
e5e)tului de /tre/1
Da)! /tre/ul ne a)tivea"! anu$ite "%ne din )reier* (rin $editaie*
(rin e6er)iii de )%n)entrare a ateniei (e /enti$ente de Au)urie*
5eri)ire* )al$ et)1 treAuie /! a)tiv!$ alte arii din )reier )are v%r
)%re)ta de"e)?iliArul )?i$i) anteri%r1
Şti$ a)u$ )! (rin 5%ra #ândului (ute$ 5a)e $inuni1 Ne (ute$
$enine /!n!tatea* ne (ute$ vinde)a A%li #rave du(! )u$ a$
a$intit de'a* ne (ute$ de"v%lta )alit!i şi )a(a)it!i de%/eAite1
Creierul n%/tru e/te )el $ai Aun in/tru$ent (e )are n%i şi
)%nştiina îl ave$ la di/(%"iie1
A$ v%rAit (e lar# de (%/iAilitatea )are ne-a 5%/t dat! de a ne
$%dela )reierul (rin )eea )e #ândi$ nu nu$ai 5un)i%nal* )i şi
anat%$i)* #ratie )a(a)it!ii /ale de neur%(la/ti)itate şi
neur%#ene"!1 Creierul n%/tru e/te )a % (la/tilin!* 5i#urativ v%rAind*
(e )are îl (ute$ $%dela du(! #ândurile şi e$%iile n%a/tre1
C%nştiina e/te* du(! )u$ a$ v!"ut* in/tana )are (une )reierul în
a)iune1 Ea /ele)tea"! reeaua neur%nal! ne)e/ar! (r%)e/!rii
in5%r$aiei* în 5un)ie de )%ninutul )%#nitiv şi a5e)tiv al
#ânduril%r n%a/tre* /taAileşte )%ne6iunile ne)e/are a$%r/ând
(r%)e/ele (rin )are /e 5%r$ea"! ui$it%r de ra(id* (entru /tru)tura
l%r relativ )%$(le6!* n%i /ina(/e1
într-un /en/ $ult $ai lar#* eu v!d )%nştiina )a % $atri)e (ri$ar!*
un )â$( )uanti)* de)i )u /u(%rt ener#eti)* $%dulat în in5%r$aia
)are e6(ri$! t%ate (%tenialit!ile $%r5%#eneti)e şi 5un)i%nale* nu
nu$ai ale )reierului* )i ale între#ului %r#ani/$1 E/te evident )! /e
e6(ri$! la $%dul )%nştient (rin )reier* dar (rin )%$(%nentele /ale*
)are in de )eea )e nu$i$ in)%nştient* e/te (re"ent! la nivelul
tutur%r )elulel%r n%a/tre1 întrea#a n%a/tr! /tru)tur!* de la )elule la
%r#ane şi /i/te$e e/te d%ar anat%$ie1 Ceea )e le ani$!* le
i$(ri$! % 5un)i%nalitate* de)i via!* e/te )â$(ul )%nştiinei
n%a/tre* )are (une )?i$ia /! 5un)i%ne"e* ADN-ul /! /e i$(li)e*
anat%$ia /! /e $%Aili"e"e1
Ave$ a)u$ e6(li)aia* )el (uin i(%teti)!* de )e ne (ute$ $%dela
)reierul şi* (rin el* întrea#a n%a/tr! 5i"i%l%#ie* a(elând la )%nştiin!*
la v%ina de a 5i (r%(riul n%/tru De$iur#1 E/te uş%r de înele/ în
)%nte6t* de )e viit%rul re)la$! % )%nştiin! /(irituali"at!* de/(re a
)!rei ne)e/itate /e v%rAeşte a/t!"i t%t $ai in/i/tent* )a % /%luie a
de(!şirii $%$entului )riti) din a)tuala i/t%rie a %$ului1
Carl%/ Warter* (r%5e/%r univer/itar de (/i?iatrie OC?ile* Mia$i -
SUAP* ai )!rui (!rini* a$!nunt intere/ant* /unt din R%$ânia* are %
vi"iune )u(rin"!t%are şi lu)id! a/u(ra (%tenialului de )un%aştere
al u$anit!ii de-a lun#ul i/t%riei1 E%rAind de/(re $%$entul i/t%ri)
(e )are îl traver/ea"! %$enirea* el a'un#e la a)eeaşi )%n)lu"ie a
ne)e/it!ii unei )%nştiine /(irituali"ate1
De/)%(eririle de ulti$! %r!* în d%$eniul 5i"i)ii )uanti)e şi al
ştiinel%r neur%)%#nitive* (ledea"! (entru ideea )! %$enirea /e
a5l! în 5aa unei rev%luii în )un%aştere )are va $ar)a /5ârşitul
e(%)ii de /e(araie net! între lu$ea /(iritului şi lu$ea $aterial!1
Sunt t%t $ai vi"iAile /e$nele )! /e a(r%(ie $%$entul )ând )ele
d%u! ti(uri de )un%aştere v%r 5u"i%na într-una /in#ur!* %
)un%aştere /inteti)! în )are /e va re)un%aşte )%n)%$itenta* 5ie şi
d%ar a(arent!* a )el%r d%u! realit!i /(re Aene5i)iul între#ii
%$eniri1
C%ndii%narea $aterial! şi (%liti)! a d%$inat /e)%lul al ee-lea
)%ndu)ând la în)e(utul #l%Aali"!rii la a)e/t nivel1 Sunte$ %Ali#ai
de ev%luia lu$ii şi de nev%ia /a de a /u(ravieui $ulti(lel%r ri/)uri
)are % /uA$inea"!* /! 5a)e$ (a/ul ur$!t%r al uni5i)!rii în /(irit*
/in#ura )ale (rin )are %$ul /e (%ate re#!/i (e /ine* /en/ul /!u*
adev!rata $%tivare a e6i/tenei /ale )a 5iin! #ândit%are1
Mai devre$e /au $ai târ"iu* reli#iile v%r înele#e nev%ia de a /e
de/)?ide /(re univer/alitate* /(re % lu$e /(irituali"at! în )are t%i
%a$enii /unt tratai* 5!r! ni)i % di/)ri$inare* )a 5ii ai a)eleaşi
(lanete* ai a)eluiaşi Univer/ şi )u a)eleaşi dre(turi în 5aa Sur/ei
uni)e a între#ului e6i/tent1
Când )%nştiina tutur%r %a$enil%r va 5a)e /altul
la înele()iune* indi5erent de )alea alea/!* a)eea a unei
edu)aii /(irituale /au d%ar )ivi)e şi ştiini5i)e* în virtutea
)!reia v%$ re)un%aşte şi v%$ $ilita (entru dre(tul
tutur%r la 5eri)ire* în lu$e va d%$ni (a)ea* ar$%nia şi
iuAirea de/(re )are de $ii de ani v%rAi$ )%ntinuu şi în van1
Atei /au adereni la % reli#ie* treAuie /! re)un%aşte$ %ne/t )! da)!
/-ar 5i re/(e)tat de"ideratele (r%nunate a)u$ d%u! $ii de ani -
altrui/$ul şi iuAirea* /au )el (uin* )%$(a/iunea )are e6)lude ura
(entru /e$enii n%ştri* tratarea l%r 5ie şi nu$ai )a 5ii ai a)eluiaşi
Univer/* )u a)eleaşi dre(turi - lu$ea ar 5i avut )u t%tul alt!
ev%luie1 P%ate /(une )ineva în virtutea a t%t )eea )e şti$ a/t!"i
de/(re n%i )! a)e/te de"iderate /unt er%nate /au (eri)ul%a/e
(entru a 5i univer/al a))e(tateG Dar (%ate )! în a)ele vre$uri )ând
au 5%/t S(u/e erau (rea $ari di/)re(anele dintre %a$eni )a nivel
de )ivili"aie şi de )un%aştere şi de)i nu (uteau 5i înele/e de t%at!
lu$ea* la 5el* /(une$ n%i* în)er)ând /! #!/i$ % /)u"!1 A/t!"i* în/!*
într-% lu$e #l%Aali"at! nu $ai (%t 5i inv%)ate a/t5el de /)u"e1
Ca % )%n)lu"ie la t%t )eea )e a$ /)ri/ (ân! a)u$* )red )! avariia*
ura şi indi5erena 5a! de viaa /e$enil%r e/te )au"a tutur%r
tra#ediil%r u$ane1 TreAuie* /unte$ %Ali#ai* da)! vre$ /! ne
/)?i$A!$ /%arta* /! #!/i$ înele()iunea de a ne eliAera de a)e/te
(%veri (e )are le (urt!$ de $ii de ani în /u5letele n%a/tre1 Şi )alea
e/te una /in#ur!3 /)?i$Aarea $%dului de a #ândi (rin edi5i)area
unei alte )%nştiine* % )%nştiin! /(irituali"at! /au ?i(er)%nştiin!*
du(! )u$ a $ai 5%/t nu$it!1

CAPITOLUL 97
SOCIETATEA* ASTĂYI
Ni)i % 5iin! u$an! nu /e (%ate î$(lini (e /ine* da)! /%)ietatea nu-
i %5er! (re$i/ele ne)e/are1
Eeni$ (e lu$e /uA /e$nul 5eri)irii şi nu al ne5eri)irii1
Naşterea e/te )el $ai $are $i/ter al Univer/ului* )are /5idea"!
%ri)e (retenie de )un%aştere1 E/te de a'un/ % întâlnire v%it! /au
întâ$(l!t%are a d%u! )elule #er$inative în lu$ea ani$al! /au
întâlnirea unei /e$ine )u un /%l (rielni) şi în )li(ele ur$!t%are /e
de)lanşea"! % 5%r! invi"iAil!* venit! (ar)! din Neant* )are va
antrena % în$ulire de )elule )u % vite"! 5anta/ti)!* in)rediAil! în
ra(%rt )u )ea de în$ulire la adult* (entru a 5%r$a % n%u! 5iin!* un
n%u 5ir de iarA!1
Cred )! ar 5i 5!r! /en/ )a Univer/ul /! /e )%n)entre"e şi /!
de)lanşe"e un a/e$enea an/a$Alu uriaş de eveni$ente (entru a
adu)e (e lu$e % 5iin! de/tinat! ne5eri)irii1 Şi da)! a)e/te /ituaii
/unt t%tuşi întâlnite* )au"ele /unt #enerate de $%dul de5e)tu%/ de
i$(li)are a %$ului în relaiile )u /e$enii /!i şi de ne)un%aştere a
tutur%r 5a)t%ril%r* )are )%n)ur! la (r%)e/ul de în5iri(are a unei
5iine1
I#n%rana şi i$(er5e)iunea n%r$el%r de re#le$entare a relaiil%r
interu$ane /unt )au"ele )are )%ndu) la in/ati/5a)ie şi ne5eri)ire1
Du(! $ii de ani de )!ut!ri* (le)ând de la /i$(la %A/ervaie
e$(iri)!* (ân! la (%/iAilit!ile laA%rat%arel%r $%derne* )red )!
%$ul a)tual e/te )a(aAil /! /e )%nştienti"e"e (e /ine şi /! /e
ra(%rte"e la t%ate re(erele* )are îi deter$in! e6i/tena1
Ne rea$inti$ )! Ari/t%tel /(unea )! %$ul e/te (rin e6)elen! %
5iin! /%)ial!* un "%%n (%liti<%n1 In )%n/e)in!* din)%l% de Ai%l%#ie*
î$(linirea* /ati/5a)ia* 5eri)irea /a nu (%ate 5i de/(rin/! de
)%nte6tul /%)ial1 E/te terenul* (e )are /-au e6er/at $ulte $ini
/tr!lu)ite* $uli 5il%/%5i şi te%reti)ieni în (r%Ale$e e)%n%$i)e şi
/%)iale1
Nu /e (%ate 5%r$ula % )%n)lu"ie în a)e/t /en/ 5!r! % /)urt!
in)ur/iune în i/t%ria 5il%/%5iei (%liti)e şi e)%n%$i)e1
TreAuie /(u/ de la în)e(ut )! t%ate /i/te$ele de #ândire
re5erit%are la e6i/tena /%)ial! au (rivit %$ul )a )entru al tutur%r
(re%)u(!ril%r1
J!)ând % /inte"! a #ândirii 5il%/%5i)e şi (%liti)e de-a lun#ul ti$(ului*
/e (%t di/tin#e )âteva re(ere3
- Relaia %$ului )u /tatul;
- Relaia %$ului )u /ine )a 5iin! rai%nal! /au d%$inat! de
in/tin)te* (e )are a$ aA%rdat-% de'a în alte )a(it%le1
Relaia %$ului )u /tatul e/te una dintre )ele $ai di5i)ile şi deli)ate
(r%Ale$e la )are ni$eni nu a dat % re"%lvare în /tare /! /ati/5a)!
a$Aii ter$eni1
Pân! unde $er#e liAertatea individual! şi unde în)e( intere/ele
/tatuluiG
O$ul /e naşte liAer* şi (rin în/uşi a)e/t a)t* are % /erie de dre(turi
naturale3 dre(tul la via!* dre(tul la liAertate* dre(tul la /i#uran!*
dre(tul la (r%(rietate* dre(tul la e#alitate în 5aa le#ii* a şan/el%r
et)1 T%ate a)e/te dre(turi treAuie #arantate şi a(!rate de /tatul în
)are tr!i$1
Ni /e /(une )! d%ar /tatul de$%)rati) (%ate 5i #arantul l%r1 Dar )e
e/te /tatulG
Statul e/te % )%nvenie* un )%ntra)t între )et!eni )u dre(turi
e#ale* )are* din nev%ia de a-şi (utea e6er/a dre(turile* a))e(t! /!
/e )%n/tituie într-% )%$unitate )!reia îi a)%rd! % anu$it! (utere1
A)ea/t! de5iniie $i /e (are a 5i in)%$(let! şi )u un )ara)ter
evident (%liti)1 E6(li)aAil! în/! (rin %r%area (e )are a in/(irat-%
d%$inaia a/u(ra %$ului* a (uterii aA/%lute1 Sunt /i#ur în/! )!
(ri$ele )%$unit!i u$ane nu /-au în)?e#at (entru )! %a$enii nu
erau liAeri /! Hv%rAea/)!I* )i (entru )! le era 5%a$e1 Era #reu
(entru un /in#ur %$ /! d%A%are un vânat $are* /(re e6e$(lu* un
$a$ut1 J%a$ea a deter$inat şi în)!l)area terit%riului du(! ?ran!
şi atun)i au avut şi nev%ie de a(!rare* de /e)uritate a vierii1
La $%dul )%n)ret* da)! un %$ /in#ur şi-ar (utea /ati/5a)e în (ri$ul
rând )erinele de a tr!i* n-ar avea nev%ie de ni)iun /tat1 Dar a/ta
(re/u(une /!-şi a/i#ure /in#ur ?rana* ?ainele* )a/a* $i'l%a)ele de
tran/(%rt* nev%ile )ulturale* /(irituale et)* )eea )e* evident* nu
e/te (%/iAil1 Din a)e/t $%tiv aş /(une )! în de5iniia /tatului ar
treAui (le)at de la (%/iAilitatea a/i#ur!rii )%ndiiil%r de e6i/ten!
$ai întâi* )elelalte nev%i /ituându-/e în (lanul ur$!t%r1
E/te i$(%rtant a)e/t a$!nuntG Cate#%ri)* da1 Pentru )! de ai)i
de)ur#e în (ri$ul rând* %Ali#aia $ea )!tre )eilali /e$eni1 Nu e/te
n%r$al )a* $ai întâi /! d!$* şi a(%i /! )ere$G Da)! ru$eni nu d!
şi t%i )er* de unde /! ni /e deaG Da)!V(retind* )u$ e/te n%r$al*
)a ve?i)ulul )u )are $er# /! 5ie de Aun! )alitate nu e/te n%r$al )a
şi ?ainele* (e )are eu le )%n5e)i%ne"* /(re e6e$(lu* (entru u"ul
alt%ra /! 5ie de a)eeaşi )alitateG S(un t%ate a/tea (entru )! e6i/t!
la un anu$it nivel /%)ial $entalitatea )! n%i ave$ nu$ai dre(turi*
dar ni)i% %Ali#aie1 Ne adu)e$ a$inte de )uvintele lui M1 J1
0enned>* (rin )are le /(unea )%n)et!enil%r /! nu /e întreAe
nu$ai )e le d! A$eri)a l%r* )i şi )e dau ei A$eri)ii1
Ai)i /e naşte (ri$ul )%n5li)t dintre individ şi /tat* dintre dre(turile
%$ului şi (uterea în /tat* linia de e)?iliAru %/)ilând într-% (arte /au
alta în 5un)ie de )ara)terul (%liti) al unui /tat1
în re#le$entarea relaiei dintre individ şi /tat* /e ridi)! întreAarea3
Ce e/te $ai i$(%rtant - Ainele individului /au al /tatuluiG
E)%urile a)e/tei întreA!ri (u/e în)! din /e)%lul al eEI-lea /unt şi
a/t!"i au"ite în di/)uiile (%lit%l%#il%r de (retutindeni1
T?%$a/ &%AAe/ O9D---98:CP îşi e6(ri$! li$(ede %(inia (rin
de5iniia (e )are % d! /tatului3 Hun )%ntra)t între )et!eni )u
dre(turi şi %Ali#aii e#ale de a /e /u(une unei (uteri de /tat
re)un%/)ute* renunând la dre(turile l%r (entru a (ri$i %)r%tire şi
a/i/ten! 'uridi)!I1
J!r! intervenia /tatului* /(une &%AAe/* %a$enii au tendina* (rin
natura l%r de/(%ti)!* de a deveni )eea )e a 5%/t de5init (rin )eleAra
5%r$ul!3 &%$% ?%$ini lu(u/1 T%t lui &%AAe/ îi a(arine şi )ini)a
5%r$ul! Hr!"A%iul tutur%r )%ntra tutur%rI1
M%?n L%)<e O987+-9:29P - (une a))entul (e dre(turile naturale ale
%$ului1 O$ul e/te liAer de la natur! şi t%i %a$enii /e na/) e#ali*
/(une el1 T%i %a$enii au dre(tul la via! şi la liAertatea )are nu
în)al)! dre(turile altuia1
E/te de reinut şi a)ea/t! 5%r$ul!* )are /e vrea a 5i aA/%lut
'u/tiiar!3 %$ul are dre(tul la (r%(rietate (rivat! dar nu$ai în
li$itele treAuinel%r /ale şi nu în e6)e/1 In %(inia $ea* da)!
/%)ietatea de $ai târ"iu ar 5i inut /ea$a de a)ea/t! )%ndiie*
$ulte din in'u/tiiile /%)iale şi din vi)ti$ele nevin%vate ale
rev%luiil%r /%)iale* (%ate )?iar şi )ele ale r!"A%aiel%r* n-ar $ai 5i
e6i/tat1
HNu %a$enii /unt (entru /tat* )i /tatul (entru %a$eniI /(une L%)<e
devenind a/t5el un (re)ur/%r al liAerali/$ului $%dern1
Prin)i(iile /tatului de dre(t - re5erit%are la /e(ararea (uteril%r
e6e)utiv!* le#i/lativ! şi 'uridi)! în /tat îşi au (!rinii în L%)<e şi
M%nte/guieu1 S-a (u/* a/t5el* (iatra 5unda$ental! a de$%)raiil%r
%))identale Aa"ate (e /tatul de dre(t1 Şi M%?n L%)<e a $ai l!/at
)eva lu$ii $%derne3 te%ria /tatului )%n/titui%nal1
Ment%rii (rin)i(ali ai liAerali/$ului /unt Ale6i/ de T%)gueville şi
M%?n Stuart Mill1
LiAerali/$ul (une a))ent (e individ şi nu (e /tat1 Statul are dat%ria
de a %)r%ti individul* )are are dre(tul de a-şi #e/ti%na viaa aşa
)u$ vrea el1 E/te (led%aria (entru /tatul $ini$al* de/(re )are v%$
$ai di/)uta1
LiAerali/$ul %(tea"! (entru e#alitate în 5aa le#ii* liAertatea
e6(ri$!rii* dar nu e#alitate $aterial!1
în %(%"iie* /%)iali/$ul a %(tat (entru (ri%ritatea /tatului în 5aa
individului şi e#alitatea $aterial!* /in#ura )%ndiie (entru
e#alitatea în 5aa le#ii1
în )eea )e (riveşte liAertatea individului* /%)iali/$ul şi liAerali/$ul
au % (%"iie )%$(let %(u/!3 de la liAertatea t%tal! a liAerali/$ului
la )ea de(endent! de intere/ele /tatului* în /%)iali/$1
I$$anuel -0ant (%/tulea"! )! liAertatea indivi-dual! /e %(reşte
a)%l% unde în)e(e liAertatea )eluilalt* li$itarea /a 5iind ne)e/ar!
)%nvieuirii u$ane1
Ce în/ea$n! % liAertate 5!r! li$ite ne /(une 0arl R1 P%((er*
a5ir$ând )! liAertatea aA/%lut! e/te un n%n/en/* şi a$inteşte de
5%r$ula* de'a )itat! de n%i* a lui 0ant*
du(! )are liAertatea 5ie)!ruia treAuie /! 5ie )%$(atiAil; )u
liAertatea )el%rlali1
J!r! /! re)ur#e$ la 5%r$ul!rile %a$enil%r )eleAr3 )red )! e/te de
)%$(etena Aunului-/i$ /! înele#eri )%ndiiile liAert!ii
individuale* d%ar uitându-ne în 'uru n%/tru1 Ni)i în (!dure nu (%i 5i
)%$(let liAer1 Da)! vt di/tru#e /ur/ele de ?ran! din 'urul t!u vei
$uri de 5%a$ şi vei 5i %Ali#at* din (r%(riu intere/* /! re/(e)i
(!dureV Cu atât $ai $ult într-% /%)ietate )ivili"at!1 Eu )red )
înainte de a /e %5eri unui %$ liAertatea* du(! /i/te$v lu$ii
$%derne* e/te ne)e/ar $ai întâi un $ini$u$ d edu)aie )ivi)!*
(entru a şti )e /! 5a)! )u liAertatea1 Eu a 5%l%/i % alt! 5%r$ul!3 într-
un /tat de$%)rati) şi )ivili"î 5ie)are %$ are dre(tul de a 5i a(!rat
de liAertatea aAu"iv! altuia1 E6i/t!* 5ireşte* le#i* dar )u )%ndiia /!
/e şi a(li)e1
01 R1 P%((er e/te ade(tul /%)iet!ii de/)?i/ la Aa"a )!reia /ituea"!
n%nvi%lena* )a 5unda$ent ; )ivili"aiei1 Pentru eli$inarea vi%lenei
el (r%(une $!/u edu)ative şi )en"ura a/u(ra (r%(a#!rii a)e/teia
(ri $a//-$edia1 HN%i ne edu)!$ )%(iii în /(iritul vi%leni (rin
televi"iune şi alte $i'l%a)e de )%$uni)areI1 E a)eea* /(unea el*
treAuie in/tituit! ai)i )en"ura /tatulu HTelevi"iunea a devenit %
$are nen%r%)ire* deşi ar (utut 5i % $are Aine)uvântareI1
Pr%(a#area vi%lenei e/i % Hedu)aie neAunea/)!I1
Intre /tatul $ini$al al #ândirii liAerale* )are n treAuie /! aiA! ni)i%
intervenie în /%)ietate şi e)%n%$ şi /tatul $a6i$al* (aternali/t*
)are vrea /! )%ntr%ler t%ate liAert!ile* P%((er are % atitudine
a$Ai#u!3 H din (rin)i(iu şi din $%tive $%rale 5!r! (aternali/3
treAurile nu $er#I1 Dar nu treAuie /! ne an6iet!$ di a)ea/t!
a5ir$aie* (entru )! )eea )e îi revin a)e/tui /t3 H(aternali/tI* în
)%n)e(ia /a* /unt d%ar nişte atriAui 5ireşti %ri)!rui /tat )ivili"at
)u$ ar 5i (urtarea )enturii de /i#uran!* a(!rare* ta6e şi i$(%"ite
et)1
P%((er /u/ine t%tuşi )! (rin)i(iul /tatului $ini$al e/te ut%(i)1
Ei"iunea liAerali/$ului 5!r! ni)i % intervenie a /tatului e/te naiv!*
"i)e el* şi v%$ vedea )! nu e/te /in#urul )are e6(ri$! a)ea/t!
%(inie1
Ori)e /)?i$A de (ia! treAuie re#le$entat* alt5el nu e/te )%$er* )i
'a51 Nu ştiu la )e (ia! /e re5er! P%((er* dar în )eea )e (riveşte
(iaa liAer! a (r%du/el%r ali$entare % (%t )%n5ir$a t%i r%$ânii111 în
a5ara unui /i/te$ le#i/lativ nu e/te de)ât ?a%/ul* )%ntinu! el1
P%((er /u(une* de a/e$enea* unui tir Aine intit şi rev%luiile
de$%)rati)e1 HDe$%)raia în /ine nu în/ea$n! ni$i) Aun în $%d
/(e)ialI* dar are r%lul de a Al%)a di)tatura* (rin )reşterea /tatului
de dre(t1
Un (rin)i(iu al /tatului de dre(t îl )%n/tituie e#alitatea în 5aa le#ii*
(e )are /%)iali/$ul nu l-a re/(e)tat ni)i%dat!* (e vre$ea )ând
are/ta )u uşurin! %ri)e in/* d%ar A!nuit* nu d%vedit (rin )eva )! ar
5i duş$anul /%)iet!ii /%)iali/te1 în /tatul de dre(t* de$%)rati)
a)e/t (rin)i(iu (revede )! ni$eni nu (%ate 5i /%)%tit )ri$inal (ân!
)e nu /-a d%vedit )ri$a1 Cu$ /! e6(li)!$ atun)i are/t!rile în
avalanş! ale un%r %a$eni* d%ar A!nuii* dar ned%vedii* (urtai )u
)!tuşe la $âini în 5aa (%/turil%r de televi"iune* /(e)ial in)itateG
La vre$ea a)e/t%r are/t!ri televi"ate era şe5 al #uvernului un
intele)tual /uAire* )u /tudii în dre(t1 S! 5i uitat d%$nia /a a)e/t
a$!nunt de 5il%/%5ie (%liti)! şi 'uridi)!G NuKintr! în (rin)i(iile
/tatului de dre(t şi dre(tul la de$nitateG Ce (%/iAilit!i are un %$
deni#rat (uAli) /!-şi re5a)! (re/ti#iul du(! )e 'u/tiia i-a d%vedit
nevin%v!iaG De unde vine a)ea/t! r!utate #ratuit! şi i$%ral! a
(uterii şi a $ediei )are* în 5%nd* e/te )%ntrar! (rin)i(iil%r /tatului
de dre(tG
De$%)raia* )are are la Aa"! /tatul de dre(t* a 5%/ )reat! t%)$ai
(entru a (reveni aAu"ul (uterii1 Cu )%nditi )a /! şi 5un)i%ne"e1
A$ (utea /(une şi n%i )a % )%n)lu"ie la )ele d $ai /u/ )! re#ula de
aur e/te a)eeaNde a nu )%$ite ni)iui e6)e/ )u$ /(unea Pa/)al şi
ni)iun aAu"* ni)i al (uteri şi ni)i al liAerului arAitru* )u$ /(une
P%((er1 Şi (%t de de e6e$(lu* )a aAu" al (uterii )u )%n/e)ine
dra$ati)e ter%area in/taurat! de di)tatura ia)%Ain!* în )are au
)!"u nu$er%a/e vi)ti$e* une%ri d%ar la un /i$(lu denun* ^
/i$(l! i$(re/ie /au d%ar la % r!utate* )a şi* $ai a(r%a( de n%i*
ter%area /talini/t! întin/! (ân! la !rile /atelite /ai t%ate
(%#r%$urile /!vârşite de-a lun#ul i/t%riei1
Ca aAu" de liAertate (ute$ )ita e6e$(lele lui 01 J P%((er
re5erit%are la e6tinderea (eri)ul%a/! a vi%lenei* i )%n/u$ului de
dr%#uri* a )ri$inalit!ii în#ri'%r!t%are îa rândul $in%ril%r et)1
Jil%/%5iile (%liti)e au avut )a %Aie)t nu nu$a )ara)terul (%liti) al
/tatului )a re5le)tare a/u(ra e6i/tene u$ane* )i şi al %$ului în
ra(%rturile /ale )u /%)ietatea1
Art?ur S)?%(en?auer O9:---9-8,P )%n/idera %$u )a 5iind /t!(ânit
de % Hv%in! de a 5iI de /%r#inte )%/$i) şi dat%rit! )!reia lu$ea
e/te irai%nal!* d%$inat! di in/tin)te şi r!utate1 Din a)e/t $%tiv
e/te % lu$e a /u5erinei vi"iune )are nu era /tr!in! de 5il%/%5ia
?indu/!1
Pe/i$i/$ul /!u re"ida în )%nştiina )! %$ul /i $ani5e/t! (rin
in/tin)te în l%) /!-şi e6(ri$e $!reia (rii raiune* /(irit şi )ultur!1
Şi Niet"/)?e avea /enti$entul tra#ediei u$ane )ând /(unea /! /e
5a)! din di/(erare /ur/a /(eranei* da3 în a)elaşi ti$( (r%/l!vea
v%ina de a 5i* v%ina de a deven un /u(ra%$* )are /5idea"!
(rin)i(iile $%ralei )reştin^ OH% $%ral! de /)laviIP al )%$(a/iunii şi
al /$ereniei HDu$ne"eu a $uritI /(unea el1
O(u/ (e/i$i/$ului lui S)?%(en?auer* ideali/$ul #er$an O&e#el*
Ji)?te* S)?ellin#P )ultiva % 5il%/%5ie %(ti$i/t! în )entrul )!reia /itua
nu in/tin)tele )i raiunea* idee (e )are % î$(!rt!şeau* de
a/e$enea* şi en)i)l%(edi/$ 5ran)e"i1
Prin)i(iul 5unda$ental al lu$ii /t! în /(irit* /(unea &e#el* %$ul* )a
şi lu$ea* în/)riindu-/e în )%%rd%natele raiunii1 Lu$ea e/te v!"ut!
de &e#el )a re"ultat al ev%luiei diale)ti)e a S(iritului /au raiunii
univer/ale1
Mean Ma)gue/ R%u//eau e/te unul dintre #ândit%rii )!ruia Rev%luia
5ran)e"! din 9:-C îi dat%rea"! i$en/1 Din ne5eri)ire nu a(u)! /!-şi
vad! %(era în a)iune* $urind nu$ai )u un an înainte de
i"Au)nirea rev%luiei1
Prin C%ntra)tul /%)ial O9:8+P* R%u//eau )aut! /! %5ere % /%luie
viaAil! relaiei dintre liAert!ile individuale şi (rer%#ativele
/%)iet!ii1
E/te un ade(t al înt%ar)erii la natur!* (unând în )%ntra/t
(er5e)iunea a)e/teia )u )eea )e el nu$ea )ala$it!ile )ivili"aiei1
E6er)it! % in5luen! i$(%rtant! a/u(ra ideali/$uRlui #er$an*
având % )%ntriAuie e/enial! în #ene"a )urentului r%$anti)1
Revenind la de5inirea ra(%rtului dintre %$ şi /%)ietate )a una din
(re$i/ele i$(%rtante ale î$(linirii şi /ati/5a)iei u$ane* ne
(r%(une$ /! $ai adu)e$ în a)ea/t! di/)uie în)! d%u! $ari
aut%rit!i în d%$eniu1
M%?n 0ennet? FalArait? e/te un )un%/)ut %$ de ştiin! a$eri)a5l*
5%/t (r%5e/%r la &arvard* a$Aa/ad%r al SUA în India şi )%n/ilier (e
(r%Ale$e e)%n%$i)e al (reşedintelui M1 J1 0enned>1 E%$ 5a)e %
/)urt! tre)ere în revi/t! a lu)r!rii /ale HS%)ietatea (er5e)t!I O9CC:P
- în )are e/te anali"at! /tarea /%)ial! într-una dintre )ele $ai
)un%/)ute de$%)raii* )ea din SUA1 Du(! )u$ /e e6(ri$! aut%rul*
5iinele u$ane /unt (retutindeni la 5el* indi5erent unde tr!ie/)1 în
)%n/e)in! relaia %$-/%)ietate v!"ut! din SUA e/te un $%del de
re5le)tare valaAil (entru %$ul de (retutindeni1
De la în)e(ut /unte$ avi"ai )! % /%)ietate nu e/te (er5e)t! atâta
vre$e )ât e6i/t! /u5erina (entru )ei (au(eri1
TreAuie /! (re)i"!$ )! M1 01 FalArait? nu e/te î$(%triva /%)iet!ii
de ti( de$%)rati) a$eri)an* )i a i$(er5e)iunii a)e/teia1
I$(er5e)iunea /%)ial! îşi are )au"ele într-% /erie de )%n/trân#eri
)e in de natura u$an!* de i/t%rie* de $%delele de #ândire* de
ri#%rile )%n/titui%nale şi le#i/lative* de (%liti)a de (artid şi )ea a
)%r(%raiil%r1
FalArait? în)ear)! % anali"! lu)id! a /%)iet!ii ti$(ului /!u 5!)ând
net di/tin)ia între )eea )e e/te reali"aAil şi )eea )e e/te d%ar
ut%(i)1
O /%)ietate (er5e)t! în )%n)e(ia aut%rului* treAuie /! )%n5ere
%$ului /ati/5a)ie (rin a/i#urarea liAert!ii individuale* Aun!/tarea
şi e#alitatea ra/ial! şi etni)!1 In a)elaşi /til lu)id* re$ar)! în/! )!
t%ate a)e/te liAert!i individuale /unt anulate de li(/a $i'l%a)el%r
de e6i/ten! şi $ai )%n)ret* a Aanil%r1
Savantul FalArait? re)un%aşte* du(! )u$ vede$* )! (ri$a
aşte(tare a unui %$ de la /%)ietate e/te a/i#urarea $aterial!*
/e)uritatea (er/%anei şi aAia a(%i* )u /t%$a)ul (lin* e/te di/(u/ /!
şi v%te"e1
FalArait? re)un%aşte* de a/e$enea* )!* da)! /%)iaRli/$ul a eşuat
în d%rina de a reali"a % /%)ietate (er5e)t!* ni)i )a(itali/$ul nu
(%ate avea % a/t5el de (retenie1 E6i/t! % de$%)raie* dar )a şi
P%((er* %A/erv! )! )eea )e ar treAui /! în/e$ne de$%/ - <ratein*
#uvernare (rin (%(%r* e/te în $are $!/ur! % )%ndu)ere a )el%r
avui1
O$ul din (%(%r* /(une P%((er* la )are a$ revenit d%ar (entru
)%nte6t* ale#e* dar du(! a)eea (uterea nu e/te a /a* )i a )el%r
aleşi1 OA/erv!$ )u t%ii a(%i )! de )aliltatea )el%r aleşi de(inde şi
)alitatea #uvern!rii1 P%((er are )riti)i şi la adre/a /i/te$ului
ele)t%ral (r%(%ri%nal* în virtutea )!ruia un ale/ /au un #uvern
devine le#iti$1 Şi adu)e )a ar#u$ent venirea la (utere a lui &itler1
Şi el a 5%/t ale/ le#iti$* iar (uterea de(lin! i-a 5%/t a)%rdat! (rin
$a'%ritate (arla$entar!1
Un (un)t de vedere di5erit de (rin)i(iile liAera-li/$ului* (e )are /e
Aa"ea"! de$%)raiile $%derne şi )u atât $ai intere/ant )u )ât vine
din (artea unui e)%n%$i/t )a FalArait?* de $are )%$(eten! şi nu
a unui /i$(lu te%reti)ian ru(t de realitate* e/te %(inia /a )! %
e)%n%$ie $%dern! nu (%ate 5i (er5%r$ant! 5!r! intervenia
/tatului1 E6i/t! d%$enii* /(unea el* în )are 5un)iile şi /ervi)iile
/tatului /unt ne)e/are şi /u(eri%are1 Sunt a)tivit!i e)%n%$i)e*
)are nu treAuie /! 5ie /uA%rd%nate (rin)i(iului )%n)urenei1
C?iar da)! (%t /! nu 5iu )re"ut* d%re/) /! /(un )! a$ 5%/t )%nvin/
)u $ult! vre$e înainte de N-C de eşe)ul /%)iali/$ului* a/i/tând
d%ar la aA/urditatea un%r $!/uri* )are în/e$nau inve/tiii $a/ive*
5!)ute nu$ai (entru a /e re/(e)ta nişte /l%#anuri ide%l%#i)e*
d%)trine )are erau )%$(let ru(te de realitate1 Din ne5eri)ire*
a)ea/t! (ra)ti)! /tu(id! % v!d ade/e%ri )%ntinuat! şi a/t!"i1 Şi iat!
şi %(inia a)e/tui e)%n%$i/t de vâr5 al Statel%r Unite* re5erit%r la
a)e/t /uAie)t1 Prin)i(iul d%$inant al unei /%)iet!i e5i)iente treAuie
/! 5ie raiunea (ra#$ati)! şi nu )ea d%)trinar! O/1n1P1 Şi (entru a 5i
şi $ai )lar revine )u a)ea/t! (re)i"are3 într-% /%)ietate rai%nal! şi
/!n!t%a/! /trate#ia nu treAuie /! 5ie /uA%rd%nat! ide%l%#iei şi
d%)trinei1 Şi (entru a ilu/tra a)ea/t! idee* e6e$(li5i)! (rin
ne)e/itatea /u/inerii 5inan)iare de )!tre /tat a /taiunil%r a#ri)%le
e6(eri$entale* )er)et!rile l%r 5iind de intere/ nai%nal1 Pr%AaAil )!
nu$ai în SUA a)e/te /tru)turi /unt de intere/ e)%n%$i) (entru )!
în alte "!ri* nu nu$ai )! /unt i#n%rate* dar au devenit 5%arte
atra)tive (entru terenurile (e )are le deinQ
Un alt e6e$(lu ilu/trativ dat de FalArait? e/te a)ela al Ma(%niei*
)are /-a de"v%ltat du(! r!"A%i inve/tind în )er)etare şi /ervi)ii de
utilitate (uAli)!1
Intr-% /%)ietate (er5e)t! /au* aş /(une* $ai re(ede* n%r$al!* t%i
$e$Arii /!i ar treAui /! aiA! % e6i/ten! n%r$al!1 Şi (er/%anele )u
de5i)iene 5i"i)e /au (/i?i)e nu treAuie /! 5a)! e6)e(ie1 Pentru t%i
treAuie /! /e #!/ea/)! /%luii de a/i#urare a unei e6i/tene
n%r$ale1 Ni$i) nu e/te $ai u$ilit%r (entru un (%(%r de)ât /! ve"i
/tr!"ile (line de %a$eni a'unşi în /ituaia de a )erşi* 5ie (entru )!
nu au )a(a)itatea de a /e întreine* 5ie (entru )!* du(! % via! de
$un)!* în l%) de r!/(lat!* treAuie /! a(ele"e la $ila (uAli)!1
Se )rede )! în /%)iet!ile (%/t/%)iali/te )%ndu) %a$eni )u ş)%al!1
S! nu reali"e"e ei )! în lu$ea în )are în)! /unte$ e/te % şan/! de
a te naşte n%r$al* şi % neşan/! (entru )ei )e /e na/) )u de5i)iene
/au a'un# ai)i 5!r! /! aiA! ni)i% vin! şi )! e/te $%ral şi u$an )a
/%)ietatea /!-i (reia (e /ea$a /a* adi)! a )el%r vali"iG
în )%$entariul vi"avi de % /%)ietate n%r$al!* FalArait? a)%rd! un
l%) del%) $in%r /!r!)iei* atr!#ând atenia a/u(ra ri/)ului de a
)%ndu)e la vi)ii* vi%len!* )ri$! şi rev%lt!1 S!r!)ia e/te una din
)au"ele nu nu$ai de /u5erin!* )i şi de de"%rdine /%)ial!1 Dar
treAuie /(u/ )! din)%l% de )%n/e)inele /%)iale inelu)taAile ale
/!r!)iei e/te în a)elaşi ti$( e6(re/ia ne(!/!rii* a e#%i/$ului şi
l!)%$iei )el%r )are /e î$A%#!e/) (e /ea$a alt%ra* atitudine )are
e/te de"avuat! de la M%?n L%)<e (ân! la P%((er şi % $uli$e de ali
)%$entat%ri ai ti$(ului n%/tru1 O d%)trin! )are ad$ite /!r!)ia* )a
(e % /tare 5irea/)!* e/te i$%ral! şi antiu$an!1 O 5i au"ind
)ineva111G
Ive/ Fandra Martin/ e/te (r%5e/%r de Dre(t )%n/Rtitui%nal şi Dre(t
e)%n%$i) OUniver/itatea Ma)<in"ie - Bra"iliaP şi $e$Aru în
nu$er%a/e 5%ruri a)ade$i)e1 în lu)rarea HO vi"iune /u(ra lu$ii
)%nte$(%raneI O+,,9P* e/te (re"entat! % vedere )riti)! a/u(ra
(r%Ale$el%r )u )are /e )%n5runt! /%)ietatea $%dern!1 In5luenat
(r%AaAil şi de (r%Ale$ele /%)iale şi e)%n%$i)e ale !rii /ale -
Bra"ilia -* a))entele )riti)e ale lui Martin/ /unt $ai a(!/ate de)ât
ale lui FalArai5?* vi"ând înde%/eAi )%n/e)inele #l%Aali"!rii (entru
!rile )u e)%n%$ie nede"v%ltat!1
Fru(ul )el%r şa(te ?%t!r!/) %rdinea $%ndial! vi"ând în (ri$ul rând
(r%(riile intere/e1
Cel%rlalte !ri li /e a)%rd! un intere/ în 5un)ie de 5idelitatea
$ani5e/tat!* de nev%ia de (iee de de/5a)ere a (r%(riil%r (r%du/e
şi de (%/iAilitatea de a 5i 5%l%/ite )a /)ut $ilitar în )alea un%r
(%teniali ina$i)i1
HFl%Aali"area e)%n%$iei111 rede/)?ide )alea )a(itaRli/$ului
/!lAati)I (entru )! /unt 5av%ri"ate !rile de"v%ltate ale )!r%r
(r%du/e %Ainute (rin te?n%l%#ie $%dern! le )reea"! un /tatut
(re5erat1
în !rile nede"v%ltate /unt (re5erai la )%ndu)ere HAir%)rai
$edi%)ri şi (%liti)ieni )%ru(i* (re%)u(ai nu$ai de intere/ele )el%r
)are îi /(ri'in! şi indi5ereni 5a! de (r%Ale$ele $a'%re ale !riiI1
Fuvernele a)e/t%r !ri /unt )%n/iderate de Martin/ )a 5iind li(/ite
de %ri)e vi"iune /trate#i)!1
Su(une* de a/e$enea* unei a/)uite )riti)i n%iunea de (%liti)ian*
)!ruia îi 5a)e un (%rtret* aş /(une i/t%ri)* (re"ent în t%ate e(%)ile şi
(retutindeni1
P%liti)ianul vrea (uterea nu$ai (entru /ine1 Nu are ni)i % vi"iune
de %$ de /tat1 E/te % (let%r! de (%liti)ieni* dar li(/e/) %a$enii de
/tat* /(une el1
E5%rtul (rin)i(al al (%liti)ianului e/te intit (entru învin#erea
adver/arului1 Ca /! (%at! r!$âne la (utere va 5%l%/i t%ate
$i'l%a)ele (entru a )%nvin#e ale#!t%rii )! el e/te )el $ai Aun* iar
adver/arul )el $ai r!u1
Având un ti$( /)urt la di/(%"iie* (ân! la n%i ale#eri* )u re"ultat
i$(revi"iAil* îşi 5a) ra(id le#i* )are /!-i 5av%ri"e"e )!utând /!
(r%5ite )ât $ai $ult de (uterea te$(%rar!1
E/te aA/%lut 5ra(ant )ât de a/e$!n!t%are /unt a)e/te %(inii ale lui
I1 F1 Martin/ )u )ele ale lui 0arl R1 P%((er* $er#ând une%ri (ân! la
identitate de )uvinte1 Adver/arii /unt t%tdeauna r!i* iar )ei )are
)%ndu) /unt t%tdeauna Auni* de a)eea ei treAuie /! 5ie )ei aleşi -
/(une P%((er )ara)teri"ând /l%#anurile (%liti)iani/te1 Şi (ar)!
(entru a ne /uAlinia )! ni$i) nu-i n%u /uA /%are* )! 5irea %$ului
e/te a)eeaşi în t%ate ti$(urile şi în t%ate #e%#ra5iile* ne a$inteşte
de Aavarda'ul (r%(a#andei $ar6i/te* în )are )ei Auni erau
)%$uniştii* iar )ei r!i erau )a(italiştii1 T%i* 5!r! e6)e(ie1 Aşa era
(%run)a de (artid1
O a/e$enea atitudine* /(une P%((er* e/te i$%ral!* (entru )!
/târneşte ura şi ura nu )l!deşte ni$i)* )i du)e la ruin!1 Cu$ /-a şi
întâ$(lat şi )u$ /e va întâ$(la şi )u )ei )are )%ntinu! /! )ultive
ura1
P%((er nu /e arat! ni)i el (rea în)ântat de /i/te$ul (artidel%r
(%liti)e /(unând )! Har treAui /! înl%)ui$ a)e/t %riAil /i/te$ al
(artidel%rI re(r%şându-le* )a şi FalArait? şi Martin/* vina de a
)%ndii%na de)i"iile de (%liti)a de (artid1 Intr-% /%)ietate n%r$al! şi
rai%nal! /trate#ia n-ar treAui /! 5ie /uA%rd%nat! ide%l%#iei - /(une
M1 01 FalArait?1
O n%iune întâlnit! şi la P%((er* şi la Martin/3 )ri"a val%ril%r în
/%)ietatea $%dern!1 Di/(ariia l%r )a re(ere de re5erin! în
a(re)ierea val%ril%r )%ndu)e la in/taAilitate* liAertina'* )%ru(ie*
vi%len!* vi)iu* di/(reul 5a! de /e$eni şi li(/a de )%n/ideraie
(entru val%rile autenti)e1 L%)ul val%ril%r e/te luat de vedete de %
"i1
Int%lerana (/i?i)! şi iritarea $ani5e/tat! vi%lent 5a! de /e$eni a
devenit % )ara)teri/ti)! neaşte(tat! a ti$(ului n%/tru1 Li$itele de
re"i/ten! Ai%l%#i)! şi (/i?i)! /unt de(!şite de avalanşa de
eveni$ente şi de /%li)it!ri la )are e/te /u(u/ %$ul de a/t!"i1
C%n/e)ina % )%n/tituie 5re)vena )u )reştere alar$ant! a
(at%l%#iei (/i?i)e Ode(re/ii* /ui)id et)1P
O$ul de a/t!"i Hare %ri"%nturi* dar nu are şi (er/(e)RtiveI* $%tiv
(entru )are devine 5ru/trat şi rev%ltat1
Statul Aun!/t!rii /%)iale a dat 5ali$ent* /(une Ive/ Fandra Martin/1
Dintre in/tituiile (e )are /e /(ri'in! de$%)raia în lu$ea $%dern!*
(re/a re(re"int! un (il%n (rin)i(al1 Ştirea* %A/erv! Martin/* e/te )el
$ai Aun şi )el $ai r!u triAunal al i/t%riei )are 5a)e dre(tate* dar şi
nedre(tate ire(araAil!1
Ştirea 5%r$ea"! şi de5%r$ea"!* $i"ându-/e (e a)ea $a/! de
%a$eni uş%r in5luenaAil!* 5!r! )ultura ne)e/ar! di#er!rii
adev!rului1
Intr-un $%d (rea dur* (%ate )u % anu$it! (arte a (re/ei din "%ne
(e )are le )un%aşte $ai Aine* Martin/ /(une )! (re/a în /%)ietatea
a)tual! e/te $ai $ult Hdenun!t%areI de)ât H5%r$at%are* (e (%/t
de 'andar$i şi nu de )reat%r de $%dele /au de (r%ie)te (entru
ar!I1
In l%) de )!utare a adev!rului* (re/a e/te ani$at! de Hre(%rta'ul -
A%$A!I* )are nu in5%r$ea"!* )i de"in5%r$ea"! %a$enii1 Şi d! un
e6e$(lu din (re/a l%)al!1 Da)! dintr-% /ut! de (re%i )at%li)i* unul
a )%$i/ un deli)t )%ntra (re)e(tel%r Bi/eri)ii Cat%li)e* (re/a nu va
v%rAi de/(re )ei CC de (re%i )%re)i* )i de/(re a)el unul in)%re)t*
)a şi )u$ ar re(re"enta întrea#a in/tituie1 Eiaa %Aişnuit! nu
re(re"int! % ştire* )i d%ar 5a(tul ieşit din )%$un* re$ar)! Martin/1
A (re"enta d%ar (artea H(utred!I a /%)iet!ii* adau#! el* în/ea$n!
a %5eri d%ar $%dele de deviere )%$(%rta$ental!* )are /târne/)
)uri%"itatea (entru vi%larea inti$it!ii )el%rlali* (entru /)andaluri
(uAli)e* (entru t%t )eea )e are lu$ea $ai re/(in#!t%r1
Per/%nal )red )! e/te nev%ie de % $are (ruden! şi
re/(%n/aAilitate a lu)r!t%ril%r din $a//-$edia (entru )! une%ri
HştirileI (%t avea dre(t )%n/e)ine nu nu$ai % /i$(l! deni#rare a
un%r (er/%ane* )i (%t )%ndu)e la a)iuni de linşa' (uAli) aşa )u$
era /! /e întâ$(le )u )!lu#!rii de la M!n!/tirea Tana)u1 S! re)iti$
)e /(une Fu/tave Le B%n vi"avi de uşurina )u )are (%ate 5i
/târnit! % $uli$e1
Iat! un e6e$(lu de Ala$are a unei între#i )ate#%rii /%)iale şi
anu$e a $edi)il%r1 în iunie +,,: /-a di/)utat (e un (%/t de
televi"iune al )!rui nu$e vreau /!-l tre) în t!)ere* )a"ul unei 5etie
de 9+ ani )are a de)edat într-un /(ital1 M%dul în )are a 5%/t în/!
di/)utat a #enerat % $uli$e de $e/a'e* /)ri/e (e $anşeta
e)ranului1 Le re(r%du) înt%)$ai* aşa )u$ le-a$ înre#i/trat3
HMa'%ritatea $edi)il%r /unt )ri$inali )u di(l%$!1 TreAuie /! 5ie
%$%râiI1 HRuşine (entru $edi)ii din R%$ânia1 Sunt nişte
in)%$(eteniI1 HPedea(/a )u $%artea (entru $edi)iI1
Sunt t%tal de a)%rd )u a)ea/t! atitudine da)! /-a d%vedit de )!tre
'u/tiie )! a)el $edi) a )%$i/ inteni%nat % )ri$!1 Ni$eni nu
treAuie /! 5ie $ai (re/u/ de le#e1 Dar /-a adu/ vreun ar#u$ent în
a)e/t /en/G Şi da)! nu* e/te )%nvin/O!P re(%rterul a)elei e$i/iuni
)! $erit! % a/t5el de Hre)un%ştin!I t%t )%r(ul de $edi)i din
R%$ânia* aşa du(! )u$ a (er$i/ /! /e /)rie (e e)ranG Ştie d%$nul
Od%a$naP )âi ani /tudia"! un $edi) (ân! a'un#e /! lu)re"e într-un
/(ital şi )âte e6a$ene are de dat t%at! viaa /aG Nu /(une ni$!nui
ni$i) 5a(tul )! în a)tualele )%ndiii 5a)ult!ile de $edi)in! nu $ai
/unt a#reate de tineri* )! /unt $ai $ulte l%)uri de)ât )andidai* iar
$edi)ii e6i/teni (!r!/e/)* t%t $ai $uli* araG C?iar nu
intere/ea"! (e ni$eni )ine va $ai Hîndr!"niI /! 5ie $edi) şi )ine /e
va $ai %)u(a t%tuşi de /!n!tatea n%a/tr!G
La )a(it%lul dedi)at /i/te$ului nerv%/* a$ )itat % /erie de
)er)et!t%ri )a Ste(?en 0%//l>n ş1a1* )are au /uAliniat n%)ivitatea
(entru )reier* $ai ale/ la vâr/te tinere* a /)enel%r de vi%len!1
Creierul /e $%delea"! anat%$i) şi 5un)i%nal (e #enul (revalent de
in5%r$aie )are i /e %5er!1 Per/%nalitatea* )ara)terul şi
)%$(%rta$entul v%r (urta a$(renta in5%r$aiei (e )are %
(relu)r!$1 Deveni$ )eea )e #ândi$ şi /i$i$1 T%ate )!rile de
(/i?%l%#ie /)riu de/(re $%delarea )ara)terului şi
)%$(%rta$entului în 5un)ie de $%delul /%)ial %5erit1 Ni)i nu
treAuie $er/ $ai de(arte în )!utarea de e6e$(le1 E/te /u5i)ient /!
(rivi$ )e /e întâ$(l! în ş)%lile din întrea#a lu$e1 Ave$ )eea )e
)ultiv!$1 Pr%AaAil )! aşa /e vrea de )!tre H/t!(âniiI lu$ii1
Re)un%aşte t%tuşi r%lul (re/ei şi 'u/tiiei de a Hte$(era şi )%ntr%la
#uverneleI1 De/(re )ri"a val%ril%r în /%)ietatea a)tual!* Martin/ ne
/(une )! i/t%ria arat! )!* a)%l% unde val%rile /e de#radea"!*
)ivili"aiile de)ad1 Li(/a val%ril%r îl tran/5%r$! (e %$ într-un individ
n%)iv (entru /%)ietate* (entru )! nu are un re(er în e6er)itarea
liAert!ii1 Individul 5!r! val%ri eti)e îşi va i$(une d%$inaia a/u(ra
)elui $ai /laA1 De a)eea )ultul val%ril%r* dar a )el%r reale* nu
/ur%#ate* treAuie /! 5ie % te$! de înv!!$ânt în ş)%al! (entru a 5i
în/uşit %dat! )u 5%r$area (er/%nalit!ii1
Re5erindu-/e la liAertate* I1 F1 Martin/ are % e6(re/ie 5eri)it!3
HliAertatea e/te un dre(t re)i(r%)I1 Pentru a re/(e)ta liAertatea
)eluilalt e/te nev%ie de edu)aie* )ultur! şi le#i )are /-% #arante"e
şi )are $ai ale/ /! 5ie a(li)ate1 J!r! % le#e )are /! a/i#ure
liAertatea* r!$âne$ )u % /i$(l! ilu"ie1
In de$%)raiile $%derne nu /-a #!/it în)! e)?iliArul între liAertate
şi %rdine1 Şi v%i 5i ai)i de a)%rd )u Daniel Dennet* )are ne /(une )!*
5!r! %rdine* /-ar (utea )a nu (e/te $ult ti$( /! 5i$ aşte(tai la
)%lul /tr!"ii de un in/ înar$at )u un (i/t%l at%$i)111
în )%n)lu"ie la a)e/t )a(it%l* v%$ %A/erva )! ra(%rtul dintre %$ şi
/%)ietate e/te % e)uaie de a )!rei re"%lvare de(inde reali"area
n%a/tr! )a 5iin! Ai%l%#i)! şi /(iritual!* î$(linirea* /ati/5a)ia şi
5eri)irea1 S%)ietatea viit%rului va treAui* în )%n/e)in!* /!
re/taAilea/)! ra(%rturile dintre %$ şi /%)ietate (e un alt
5unda$ent* în a)%rd )u le#ea 5iin!rii /ale* a 5inalit!ii* (entru )are
/e a5l! ai)i* )reând )%ndiiile ne)e/are de/!vârşirii /ale /(irituale şi
edi5i)!rii unui /tatut* )are /!-i (er$it! )%nvieuirea )u /e$enii în
(a)e şi ar$%nie1
Ni)iunul din $%delele /%)iale în)er)ate de-a lun#ul i/t%riei n-a dat
/ati/5a)ia aşte(tat!1 T%ate au de"a$!#it1 O /%)ietate )are ad$ite
(au(eritatea (entru -, T din $e$Arii /!i nu e/te de a))e(tat*
5iind %ri )ini)!* %ri in)a(aAil! /! le re"%lve nev%ile în virtutea
dre(tului l%r natural1
Sunt de (!rere )! /in#ura /ur/! de in/(iraie (entru un $%del
/%)ial 'u/tiiar îl )%n/tituie d%ar (unerea în a)%rd a le#il%r u$ane
)u )ele ale Univer/ului1 Ereau /! /(er )! %$enirea va #!/i în viit%r
înele()iunea ne)e/ar! în5!(tuirii a)e/tui de"iderat1

CAPITOLUL 92
LONFEEITATEA cN NOUA SPIRITUALITATE
Se e/ti$ea"! )! % dat! )u /)?i$Aarea 5re)ventei )â$(ului
#e%$a#neti)* /e v%r $%di5i)a t%i (ara$etrii 5un)i%nali ai
%r#ani/$ului* in)lu/iv durata vieii1
Şi #e%5i"i)ianul Braden* şi alte /ur/e v%rAe/) de/(re e6ten/ia
)a(a)it!ii de (er)e(ie a )%nştiinei de la un re#i/tru
tridi$en/i%nal la unul $ultidi$en/i%nal1 A)ea/ta ar 5i % er! a
)%nştiinei )are va (er$ite /altul de la )%$(%rta$entul* ade/ea
re(tilian* i$(ul/iv şi a#re/iv* la unul /(irituali"at1 De la % )%nştiin!
redu/! d%ar la treAuinele Ai%l%#iei la una /(irituali"at!* a
$%tivaiil%r /u(eri%are1
Re5erit%r la l%n#evitatea %$ului din n%ul )i)lu )%/$i) anunat
in/i/tent de % $uli$e de /ur/e a$intite* /e a(re)ia"! )! %
in5luen! $a'%r! /e va e6er)ita la nivelul ADN-ului u$an - /u(%rt al
in5%r$aiei n%a/tre #eneti)e1
Reeaua* #rila $a#neti)! a P!$ântului* a5lat! într-% )%ntinu!
dina$i)!* /e /(une )! va a5e)ta )%nştiina* /(iritualitatea şi )%dul
#eneti) al )elulel%r n%a/tre1
Din)%l% de )ele d%u! /(irale Ai%l%#i)e )un%/)ute ale ADN-ului* /e
v%rAeşte de (re"ena în viit%r a în)! "e)e /(irale* în/! în (lan
)uanti)* al $atri)ei ener#eti)e1 La nivel (r%5und de)i* ADN-ul )a şi
$ateria /-ar $ani5e/ta $ultidi$en/i%nal* 5ie)are din a)e/te
di$en/iuni având )a atriAute (r%(riet!i )are v%r i$(li)a /)?i$A!ri
la nivelul )%nştiinei* al )a(a)it!ii /ale de (er)e(ie* de /t%)are şi
de ev%)are a in5%r$aiei* de re5le)tare a realit!ii din)%l% de
)%ntin#enele )%$une1
Prin n%ul /tatut al )%nştiinei )a(a)itatea (/i?i)ului u$an de a-şi
)%ntr%la (r%(riile 5un)ii Ai%l%#i)e* in)lu/iv /!n!tatea şi
l%n#evitatea* va 5i e6tin/! la un nivel (e )are nu l-au atin/ de)ât
(ra)ti)anii un%r te?ni)i %rientale )e şi-au e6tra/ /eva dintr-% alt!
)un%aştere /(iritual! şi )are* /ur(rin"!t%r (entru $ine* n-au 5!)ut
de)ât /(%radi) %Aie)tul un%r /tudii ştiini5i)e1
De"v%ltarea )%nştiinei de /ine* ni /e /(une* va (erR$ite a))e/ul
la divinitatea l!untri)!* la (er)e(erea (r%(riei realit!i )u )are va
/taAili n%i ra(%rturi ar$%ni%a/e* #enerat%are ale /enti$entului de
5eri)ire* de î$(linire* de înele#ere a (r%(riului /en/1
Su(u/ a)eluiaşi )â$( de 5re)ven! şi ADN-ul din )elulele n%a/tre
va /u(%rta* de a/e$enea* tran/5%r$!ri ev%lutive1
Feneti)ienii a(re)ia"! )! d%ar 7-9,T din #enele n%a/tre /unt
a)tive* i$(li)ate în (r%)e/ele de $%delare şi 5un)i%nare a
/tru)turil%r din %r#ani/$1 Re/tul* /unt eti)?etate )a 5iind HAND-
deşeuI* HADN inutilI* %(inie (e )are nu t%i )%$entat%rii
5en%$enului % î$(!rt!şe/)1 Cer)et!t%rii ruşi şi alte /ur/e
ne)%nveni%nale atriAuie* i(%teti)* a)e/tui ADN un r%l de re"erv!*
de(%"it (entru întrea#a in5%r$aie a)u$ulat! de-a lun#ul tutur%r
e6(erienel%r (er/%nale şi tran/(er/%nale1 Ai)i ar 5i /ediul H/etului
de in/tru)iuniI ne)e/ar (ere#rin!ril%r n%a/tre )%/$i)e1
Se#$entul )%/$i) al )%nştiinei n%a/tre* de/(re )are /-a v%rAit în
5en%$enul NDE* )%ne6iunile )u lu$ea /uAtil! a /(iritului şi-ar avea
/ur/a în /tru)turile invi"iAile şi de re"erv! ale ADN-ului1
Aşa du(! )u$ a5ir$! #eneti)ianul 01 Mura<a$i* % $uli$e din
#enele n%a/tre ina)tive aştea(t! /! 5ie a)tivate1 Sunt de'a
a)u$ulate $ulte date* )are d%vede/) (%/iAilitatea dial%#ului
)%nştient )u (r%(riile n%a/tre #ene şi H)are aAia aştea(t! /! 5ie
a)tivateI* )u$ /e e6(ri$! Mura<a$i1 în )%ndiiile în )are (uterea
)%nştiinei n%a/tre va 5i $ult $ai a$(l! în viit%r şi re#i/trul
(%/iAilit!il%r n%a/tre de )%ntr%l a/u(ra (r%(riei Ai%l%#ii va 5i e6tin/1
Se a5ir$! )! )er)et!t%rii ruşi /unt în (%/tura de a )rea % n%u!
$edi)in! în )are ADN-ul (%ate 5i re(r%#ra$at (rin )uvinte şi
5re)vene radi%1 A/e$enea şi alt%r )%$entat%ri şi ei /unt de (!rere
)! ADN-ul ne5%l%/it* i5)vl1 ei în (r%(%rie de C,T* ar /ervi )a
de(%"it de in5%r$are şi în )%$uni)are1 A)e/t ADN* /u/in ei* ar
re/(e)ta % anu$it! #ra$ati)! a/e$enea %ri)!rui li$Aa'1 De ai)i /-
ar dedu)e )! li$Aa'ul u$an ar (utea 5i % re5le)tare a li$Aa'ului
ADN1 C%n/e)ina i$ediat! ar 5i rea)ia ADN-ului la )uvintele din
li$Aa'ul n%/tru* %5erind (%/iAilitatea de a a)i%na* de)i* a/u(ra /a
(rin )%ntr%l )%nştient1 Ar 5i reuşit* ni /e /(une* /! )%ntr%le"e
de5e)tele ADN-ului (rin 5re)vene radi% şi la/er $%dulat în /e$nale
(urt!t%are de in5%r$aie /e$anti)!1
C%ntr%lul ADN (rin li$Aa' ar ne)e/ita $%dularea (e % anu$it!
5re)ven! şi % )%nştiin! elevat!1 Stre/ul şi an6ietatea ar Al%)a
a)ea/t! ?i(er)%$uni)are )u$ % nu$e/) )er)et!t%rii ruşi1 Se )rede
)! 5iinele #re#are )u$ /unt in/e)tele ar 5%l%/i % a/t5el de
?i(er)%$uni)are1 Tele(atia* ?i(n%"a* vi/ul* in/(iraia* /e/i"area de
la $are di/tan! a înt%ar)erii /t!(ânil%r a)a/! de )!tre )âini et)1 ar
5i (%/iAile e6e$(le de ?i(er)%$uni)are1
Alte /ur/e a5ir$! )! ADN-ul e$ite 5%t%ni (e 5re)vente de
$e#a?ert"i1
în /tudiul (rivind e6(erienele din ti$(ul $%rii )lini)e* (uAli)at în
revi/ta en#le"! de $edi)in! Lan)et O+,,9P* Pi$ van L%$$el /e
întreaA! da)! i$en/ele re"erve de ADN* )are nu e/te utili"at în
)%r(* nu ar avea un r%l în )%di5i)area )%nştiinei1
E6i/t! % relaie de deter$inare între $inte şi #ene* ne /(une
#eneti)ianul 01 Mura<a$i1 B%ala /e naşte din $inte şi (%ate 5i
vinde)at! (rin $inte1 Ave$ din n%u % )%n5ir$are venit! din (artea
un%r /(e)ialişti in)%nte/taAili în d%$eniu a/u(ra )a(a)it!ii n%a/tre
(/i?i)e de a )%ntr%la* (rin intenie* ADN-ul1
Şi Mura<a$i e/te de (!rere )! nu 5%l%/i$ de)ât 9,T din
(atri$%niul n%/tru #eneti)1 Ne naşte$ )u #ene a)tive )are
diri'ea"! în 5ie)are /e)und! $ii de rea)ii şi de)id de/tinul )elulel%r
n%a/tre1 Ave$ în a)elaşi ti$( #ene ina)tive* )are (%t 5i Aene5i)e
/au (at%#ene1 Da)! #enele (at%#ene nu /unt a)tivate ni)i%dat!*
v%$ 5i t%tdeauna /!n!t%şi1 Sunt % $uli$e de 5a)t%ri )are (%t
a)tiva a)e/te #ene (at%#ene* în)e(ând de la )%ndiiile de $ediu*
ali$entaie* (%luare* /tre/* a)u$ularea de radi)ali liAeri* (e )are
%r#ani/$ul nu-i $ai (%ate neutrali"a1
Ja)t%rii de %rdin (/i?i) au* de a/e$enea* % in5luen! $a'%r! a/u(ra
#enel%r n%a/tre1 Ave$ în )elulele n%a/tre #enele ne)e/are (entru
a 5i 5eri)ii1 Nu aştea(t! de)ât /! 5ie a)tivate (rin e6(ri$area
d%rinei* a inteniei de a 5i 5eri)ii1 A$ (re)i"at )! a)ea/t! atitudine
(%"itiv! 5a! de via! a 5%/t nu$it! de 01 Mura<a$i H#ândire
#eneti)!I1
Pentru )ei neavi"ai % a/t5el de a5ir$aie (are $ult (rea /i$(li/t!
(entru a 5i şi 5un)i%nal!1 E/te 5%arte i$(%rtant (entru (ra)ti)a
vieii n%a/tre /! înele#e$ 5en%$enul şi de a)eea v%i în)er)a /!
adu) $ai $ulte ar#u$ente1 A$ (re)i"at în $%d in/i/tent )!
5ie)!rei /t!ri (/i?i)e - a5e)tive şi )%#nitive* în 5un)ie de )%ninutul
/!u /e$anti) - (%"itiv /au ne#ativ* îi )%re/(unde* la nivelul tutur%r
)elulel%r şi % anu$it! )?i$ie /(e)i5i)!* un anu$it
(&* 5av%raAil /au ne5av%raAil /!n!t!ii şi de)i i$(li)it #enel%r
n%a/tre1 O )?i$ie )%re/(un"!t%are /enti$entului de 5eri)ire va
a)tiva #enele (r%(i)e a)e/tei /t!ri* (%"itive* şi va ina)tiva #enele
ne#ative #enerat%are de tri/tee şi A%al!1
Pe de alt! (arte* a$ di/)utat la )a(it%lul dedi)at )%nştiinei de/(re
r%lul /!u în )%ntr%lul (r%)e/el%r $entale în a$%r/area reelel%r
neur%nale ne)e/are (entru a e6(ri$a % /tare (/i?i)! /au alta şi
(rin a)e/tea )a(a)itatea /a de a in5luena întrea#a n%a/tr!
5i"i%l%#ie şi 5i"i%(at%l%#ie1
Aşadar* )u rarele e6)e(ii ale un%r a))idente /urvenite din)%l% de
v%ina n%a/tr!* /t! în (uterea $inii n%a/tre de a ne $%dela
)reierul* $intea şi /!n!tatea )%r(ului n%a/tru şi i$(li)it* durata
vieii1
HA şti şi a vreaI /unt )ele d%u! verAe ne)e/are (entru a 5i î$(linii1
A$ )%$entat în )a(it%lele anteri%are e6e$(le )%n)rete de
readu)ere (rin )%n)entrare $ental!* de)i (rin v%in!* a un%r
(ara$etri Ai%l%#i)i la vâr/te )u 9,-9D ani $ai tineri* e6e$(le de
vinde)are (rin v%in! a un%r A%li #rele OMartin Br%5$an* Bernie
Sie#elP1 Marii $aeştri ai un%r tradiii /(irituale %rientale au d%vedit*
in)lu/iv (rin e6(eri$ente $%nit%ri"ate* în )%ndiiile laA%rat%arel%r
$%derne* )! (rin v%in! şi % (ra)ti)! îndelun#at! şi /u/inut! (%t
reali"a (er5%r$ane in)rediAile )u (r%(riul l%r %r#ani/$1 Multe
dintre a)e/te (er5%r$ane* e6(l%atate ade/ea d%ar în S)%(uri
lu)rative* ar treAui /! devin! Aunuri )%$une* inte#rate în
)un%aşterea ştiini5i)! şi nu nu$ai e$(iri)!* aşa )u$ /unt a/t!"i1
Ave$ în )elulele n%a/tre t%ate #enele ne)e/are (entru a ne
tran/5%r$a du(! (r%(ria v%in!1 în/!şi ev%luia lu$ii vii a 5%/t
(%/iAil! #raie )a(a)it!ii #enel%r n%a/tre de a /e re)%$Aina şi
ada(ta la )%ndiiile variaAile ale $ediului de via!1 Ave$ în/)ri/e în
)elulele n%a/tre (r%#ra$ele )are ne (er$it % )%ntinu! ada(tare*
5a(t )e (re/u(une a)tiv!ri şi ina)tiv!ri de1 #ene* )%$Ain!ri şi
)%%(er!ri de #ene şi 5un)ii* /inte"e* 5a)eri şi de/5a)eri de reele
neur%nale* )rearea de n%i /ina(/e şi neur%ni )a şi di/(ariia alt%ra
şi nu nu$ai /ele)ie* )%$(etiie şi ani?ilare a un%r indivi"i $ai
(uin d%tai1 E/te /ur(rin"!t%r (entru $ine )u$* a5lai în (lin!
de"v%ltare a #eneti)ii* ne (ute$ )ant%na şi li$ita la nişte )%n)e(te
(ur $e)ani)i/te ale /e)%lului al eDC-lea1
Da)! la Aa"a lu$ii a$ /ituat (ân! a)u$ )%n5li)tul* lu(ta în
interi%rul /(e)iil%r )a şi între ele* )a (re$i/! a ev%luiei* a /%/it
$%$entul /! renun!$ la vi%len! şi /! ne utili"!$ )a(a)it!ile
(/i?i)e* )are ne-au 5%/t date t%)$ai (entru a ne (utea tran/5%r$a*
(entru a (utea ev%lua1 A5l!$ a)u$* şi e6(eriena a d%vedit* )!
di/(une$ de t%ate re/ur/ele ne)e/are (entru a /!vârşi adev!rate
$ira)%le )u n%i înşine1 Re/ur/ele au 5%/t în n%i* la înde$âna
n%a/tr!* ne-au aşte(tat* dar i#n%rana şi dru$ul #reşit* (e )are a$
$er/ ade/ea* au 5!)ut din n%i /)lavii şi nu /t!(ânii vieii1 A$ $ulte
$%tive /! )red )! nu a)ea/ta a 5%/t intenia Sur/ei (ri$%rdiale
)ând ne-a (u/ la di/(%"iie t%ate $i'l%a)ele de a ev%lua1 Ni /-au
dat* dar n%i n-a$ (ri)e(ut* %ri a$ re5u"at1
Având şan/a de a )%ntr%la în viit%r ADN-ul* în/ea$n! )! v%$
deveni ne$urit%riG Nu1 Dar $%di5i)area )a(a)it!ii n%a/tre de a
(er)e(e realitatea de Hdin)%l% de v!lI şi de a % inter(reta în )u
t%tul alt )%nte6t* de)ât )el a)tual* ne /)?i$A! şi )%n)e(ia n%a/tr!
de/(re e6i/ten! şi (%/iAilitatea de a )%$uta la v%in! (lanurile
realit!ii1 A /(une $ai $ult e/te d%ar i$a#inaie1
E/te (%/iAil! întinerirea G
Readu)erea /au )%n/ervarea tinereii a 5%/t din t%tdeauna vi/ul de
aur al %$enirii1 O)ultiştii Evului Mediu şi-au învârtit la ne/5ârşit şi în
"adar ret%rtele din laA%rat%are în )!utarea Pietrei Jil%/%5ale* a
Eli6irului Tinereii veşni)e1
Tradii%nal v%rAind* d%rina l%r (!rea aA/urd!1 Dar da)! ne
ra(%rt!$ la Ai%l%#ia )un%/)ut!* de vre$e )e e6i/t! 5iine )u durat!
de via! 5%arte /)urt! şi altele )u viaa in)%$(araAil $ai lun#!*
în/ea$n! )! în/!şi natura ne %5er! e6e$(le de l%n#evitate1
Un alt e6e$(lu el%)vent e/te a)ela al )reşterii l%n#evit!ii de la
)ir)a +D de ani* )ât /e )rede )! ar 5i tr!it %$ul din )averne* la
(e/te :, de ani* în (re"ent1 Un /avant de a/t!"i* da)! ar 5i tr!it în
a)ele vre$uri de în)e(ut ale )ivili"aiei* ar 5i /(u/ 5%arte /i#ur (e
/ine* )a şi a/t!"i* )! e/te i$(%/iAil /! /e de(!şea/)! li$ita de via!
de +D de ani111 Şi t%tuşi* a 5%/t alt5el1
Da)! viaa nu în/ea$n! de)ât un aran'a$ent de at%$i în 5%r$e
Ai%l%#i)e )a(aAile de aut%)%n/ervare şi re(r%du)ere* du(! un
(r%#ra$ #eneti) )%ninut în ADN* de )e a)elaşi in/tru$ent i$(ri$!
% durat! de via! di5erit! de la % /(e)ie la alta şi de la un individ la
altulG Du(! )e )riteriiG Cine di)tea"! rit$ul di5erit de de/5!şurare a
tutur%r (r%)e/el%r Ai%l%#i)eG T%t /ele)ia natural!G
Şi de )e $%arteaG E6i/tena $%rii )%ntra"i)e d%#$a te%riei
ev%lui%ni/te du(! )are nu e6i/t! /en/ în natur! şi în ev%luie* )i
d%ar ada(tare1 M%artea are un /en/1 Şi în)! unul i$(la)aAil1 T%ate
/(e)iile inv%luea"! du(! )e şi-au în)etat re(r%du)erea1 în/ea$n!
)! şi re(r%du)erea are un /en/1 Are ev%luia intere/ /! de#enere"e
% #eneraie a'un/! la $aturitate (entru a adu)e % alta la a)eeaşi
/tareG
Ni /e /(une )! /ene/)ena în/ea$n! e(ui"area re/ur/el%r
ener#eti)e şi u"ura %r#ani/$ului1 Dar Univer/ul are re/ur/e in5inite
şi de at%$i şi de ener#ie* (e )are le inve/teşte în alte 5%r$e de
via! aAand%nându-le (e )ele ve)?i1 De )e /e întâ$(l! aşa da)! nu
e/te un /en/ în Univer/G
Ce /e ştie a/t!"i /uA ra(%rt ştiini5i) de/(re l%n#eRvitateG
Durata vieii e/te di)tat! de nu$!rul divi"iunil%r )elulare1 Jie)are
/(e)ie are un nu$!r de divi"iuni )elulare di5erit* )%re/(un"!t%r )u
durata /a de via!1 E/te un (r%#ra$ în/)ri/ în $%le)ula de ADN din
)elulele tutur%r /(e)iil%r1 Sunt şi te%rii )are nea#! e6i/tena unui
(r%#ra$ #eneti) (entru /ene/)ena* ad$iând )! a)ea/ta ar 5i d%ar
re"ultatul un%r er%ri #eneti)e a(!rute întâ$(l!t%r şi a)u$ulate în
ti$(1
E/te evident )! 5en%$enul l%n#evit!ii intr! în (re%)u(!rile $ult%r
%a$eni de ştiin!1 Martin &%l"enAer#er OS(italul Saint-Ant%ine*
Pari/P î$(reun! )u )%laA%rat%rii /!i a reuşit /! (relun#ea/)! )u un
/5ert durata vieii unui ş%are)e $%di5i)at #eneti) OS)ien)e et
Avenir* nrN8:+*+,,7P1
Pr%)edeul utili"at /-a Aa"at (e e5e)tul de )reştere şi de (r%du)ere a
/ene/)enei de )!tre ?%r$%nul /%$at%tr%( O&STP eliAerat de
?i(%5i"!1 SuA a)iunea a)e/tui ?%r$%n* la nivelul 5i)atului* /e
/e)ret! un alt ?%r$%n IFJ-l OIn/ulin-li<e Fr%@t? Ja)t%rP* )are îşi
e6er)it! a)iunea a/u(ra tutur%r e/uturil%r de)lanşând % )a/)ad!
de rea)ii* al )!r%r re"ultat îl )%n/tituie 5en%$enele de )reştere şi
de /ene/)ena1 C%le)tivul $eni%nat a redu/ e6(eri$ental nu$!rul
de re)e(t%ri (entru IFJ-l şi* ne$aiavând /uA/trat re)e(t%r* /-a
(r%du/* (rin retr%-rea)ie* % in?iAiie în eliAerarea &ST1 Ca re"ultat*
5en%$enele de î$A!trânire a e/uturil%r /-au di$inuat* (relun#ind
)u un /5ert viaa ani$alului de e6(eri$ent1
C>nt?ia 0en>%n OUniver/itatea Cali5%rnia1 San Jran)i/)%P a reuşit /!
)rea/)! de şa/e %ri viaa )eleArului vier$e Caen%r?aAditi/ ele#an/*
)u )are /-a $ai luat un (re$iu N%Ael (entru a(%(t%"!1 S-a 5%l%/it
de a)elaşi IFJ-l (rin $anevrare #eneti)!1
O alt! #en! nu$it! 0l%t?%* de/)%(erit! în 9CC: în SUA* şi-ar 5i
de$%n/trat* de a/e$enea* i$(li)area în l%n#evitatea ani$alel%r
de laA%rat%r1 Bl%)at!* #ena deter$ina î$A!trânirea (re$atur!*
/u(rae6(ri$at!* )reşte l%n#evitatea OS)ien)e et Avenir nr1
:9+*+,,8P1
A)e/tea /unt (ân! în (re"ent (re$i/ele ştiini5i)e ale l%n#evit!ii şi
)%n/erv!rii tinereii1 E/te 5!r! înd%ial! )! $i"a % )%n/tituie
$eninerea vi#ur%"it!ii 5i"i)e şi intele)tuale şi nu (relun#irea unei
viei larvare* (e )are t%at! lu$ea % re5u"!1
Ce /(erane %5 er! în a)e/t /en/ e6(eriena e$(iri)!* de din)%l% de
$i)r%/)%a(ele laA%rat%arel%rG
E/te în a5ara %ri)!rei di/)uii )! /tarea n%a/tr! 5i"i)! şi intele)tual!*
)a şi L%n#evitatea* /unt de(endente* în (ri$ul rând* de /u(%rtul
#eneti) $%ştenit1
A$ v!"ut în/!* (e (ar)ur/ul a)e/t%r (a#ini* )! #ena nu $ai
în/ea$n! %Ali#at%riu 5atalitate1 O $uli$e de 5a)t%ri de $ediu şi
de %rdin (/i?%l%#i) i$(un )a % #en! /! /e e6(ri$# /au /! r!$ân!
ina)tiv!1
S%li)it!rile 5i"i)e şi (/i?i)e* /tre/ul* /tarea (/i?i)! d%$inant! de
Aun! di/(%"iie /au de indi/(%"iie* de an6ietate şi de(re/ie*
/ati/5a)ia /au in/ati/5a)ia (r%5e/i%nal!* )alitatea şi )antitatea
?ranei* $%dul (r%(riu-"i/ de ?r!nire* )%ndiiile $ediului în )are
tr!i$* )li$atul /%)ial - de /ti$ulare* %(ti$i/t /au unul de(ri$ant*
de ne/i#uran! /%)ial! şi (er/%nal!* de vi%len!* de /(ai$!*
de i$(li)are inv%luntar! (rin $edia în t%ate dra$ele lu$ii - t%ate
a)e/te )ir)u$/tane /unt /u5i)iente $%tive )a #enele n%a/tre /! ne
deter$ine % ev%luie 5eri)it! /au ne5eri)it!1 E/te % interrelaie
/trân/! între )eea )e $%şteRni$ ereditar* )%ndiiile /%)iale* în
)are ne de"v%lt!$ şi i$(li)area n%a/tr! (/i?%l%#i)! în via!1
T%ate $arile /i/te$e de #ândire* )are vi"ea"! 5il%/%5ia /(iritului*
(un a))entul* în (ri$ul rând* (e )%nduita n%a/tr! (/i?%l%#i)!*
în)e(ând de la Pita#%ra* Buda* C%n5u)iu/* La%-Yi şi a'un#ând la
Ii/u/1
Nu /t! în (uterea n%a/tr! /! ne )re!$ lu$ea în )are vre$ /!
tr!i$* dar $%dul în )are rea)i%n!$ în t%ate )ir)u$/tanele vieii
de(inde de înele()iunea şi )a(a)itatea de )%ntr%l a
te$(era$entului1 S! reine$ )! de)i"iile 5ie)!rei )li(e în/ea$n!
un (a/ /(re via! şi /!n!tate /au /(re A%al! şi $%arte1 Ii/u/ /(une
undeva )! înele#e in)a(a)itatea n%a/tr! de a re/(e)ta înt%)$ai
t%ate i$(erativele înv!!turii /ale* dar e/te 5%arte i$(%rtant e5%rtul
de a în)er)a în 5ie)are )li(! /! le re/(e)t!$1
In vre$urile 5!r! ştiin! t%ate er%rile de )%$(%rta$ent erau (u/e
/uA interdi)ie divin!1 Nu e6i/ta un alt $i'l%) de )%nvin#ere1 A)u$
şti$ 5%arte Aine )!* da)! e6i/t! % Divinitate* a)ea/ta v%rAeşte (rin
n%i* (rin )reierul n%/tru* (rin )?i$ia n%a/tr!1 Fândurile şi e$%iile
n%a/tre (%"itive /au ne#ative nu /unt de)ât % )?i$ie în a)%rd )u
)ara)terul a)e/t%ra* 5av%raAile /au n%)ive /!n!t!ii1 E)%ul l%r /e
r!/5rân#e a/u(ra tutur%r )elulel%r n%a/tre in)lu/iv a/u(ra #enel%r
n%a/tre1
A$ in/i/tat /u5i)ient )red* a/u(ra tutur%r )%n-/e)inel%r (e )are le
(%ate avea $%dul n%/tru de #ândire a/u(ra n%a/tr!* a/u(ra
/e$enil%r şi a/u(ra $ediului a$Aiant şi )%/$i)1 E%i /u(une a)u$
di/)uiei virtuile $inii* în )%ntr%lul vitalit!ii şi al l%n#evit!ii1
Se (%ate $enine /au redu)e vi#%area tinereii (rin )%ntr%lul
$iniiG Iat! )âteva ar#u$ente în 5av%area a)e/tei idei1
Marii $aeştri antrenai du(! /i/te$e tradii%nale din /(iritualitatea
%riental! /unt re)un%/)ui (entru a/(e)tul l%r tân!r şi (entru
vitalitatea l%r intele)tual!1 Liu Y?en#)ai v%rAeşte în )artea /a Le/
/e)ret/ de la l%n#evite O9CC8P* de/(re vâr/tele $atu/ale$i)e ale
un%r (ra)ti)ani ai ta%i/$ului1 în /e)%lul al EUI-lea d1C?1* )ând
/(erana de via! era în 'ur de 77 de ani* $arii înele(i ta%işti
tr!iau (e/te :, de ani şi /e $eni%nea"! )?iar un de)an de vâr/t!*
Li [uan/?uan# de 978 de aniQ
Iat!* de )uri%"itate* % $%/tr! de (r%#ra$ ur$at de )entenarii
ta%işti )?ine"i de/)ri/! de Lin Y?en#)ai în )artea /a Le/ /e)ret/ de
la l%n#evite* )itat! $ai /u/1
Tre"irea era 5%arte $atinal!* în 'ur de %ra D1 A5lai în)! în (at* îi
)l!n!neau dinii de 7,, de %ri şi îşi în#?ieau de $ai $ulte %ri
/aliva - #e/turi $enite /! le înt!rea/)! dantura şi )%ntaAili"ate* de
a/e$enea* în (relun#irea vieii1 Se $%Aili"au a(%i u$erii* $uş)?ii*
/e $a/a 5aa )u (al$ele în)!l"ite (rin 5re)are* /e rulau uş%r
ure)?ile )u de#etele1 Cu (al$ele aşe"ate (e ure)?i /e l%vea uş%r
)u inde6ul "%na %))i(ital! de +2 de %ri1 Ieşeau a(%i în aer în liAer
(entru e6er)iiile de re/(iraie rit$i)!1
Ur$a )%n/u$ul unei )!ni )u )eai /au )u a(! )ald!1 Se tre)ea a(%i
uş%r )u de#etele (rin (!r în /til (ie(t!nat de 9,, de %ri* e6er)iiu
$enit /! re5rişe"e $intea şi vederea1 In 5ine* ur$a /(!larea dinil%r
şi a 5eei1
La $i)ul de'un /e )%n/u$a (uin! /u(! şi (entru % Aun! di#e/tie
5!)eau 9,, de (aşi în rit$ lent în ti$( )e /e $a/a uş%r aAd%$enul1
S(re %rele 97 /e lua de'unul la )are /e /5!tuia /! nu /e /ati/5a)!
$ai $ult de -, T din /en"aia de /aietate1 Ne a$inti$ )! a)eeaşi
re)%$andare % 5!)ea şi &i(%)rate1
Re(au/ul /au /ie/ta du(! de'un erau* de a/e$enea* indi)ate1
Cina /e lua devre$e* (ân! laN%ra 9C1
Yiua /e ter$ina )u /(!larea dinil%r şi )el (uin a (i)i%arel%r )u a(!
)ald!1
Fi$na/ti)a re/(irat%rie îşi avea din n%u indi)aia de a 5i 5!)ut!
înainte de %ra +91
A$ $eni%nat $ai /u/ )! ave$ a/t!"i e6(eriene ate/tate ştiini5i)*
(rin )are ni /e %5er! % /u#e/tie a (%/iAilit!ii de a în)etini rit$ul
%r%l%#iului Ai%l%#i) /au )?iar de a-l înt%ar)e1
Ellen Lan#er* (/i?%l%# la &arvard* a )erut unui #ru( de (er/%ane în
etate de :,--, de ani /!-şi )%n)entre"e atenia şi /! /e tran/5ere
)u $intea la % vâr/t! $ai $i)! )u +, de ani ti$( de D "ile1 Du(!
a)e/t interval li /-au e5e)tuat inve/ti#aii* )are au evideniat
(ara$etri 5un)i%nali )%re/(un"!t%ri vâr/tel%r i$a#inate1
C%nvin#erea )! e/te (%/iAil a 5un)i%nat1 Pr%#ra$ul din $intea
)%nştient! e/te tran/5erat tutur%r )elulel%r n%a/tre1
Pute$ v%rAi de % vâr/t! )r%n%l%#i)! $!/urat! în nu$!rul anil%r
tr!ii; % vâr/t! Ai%l%#i)! e6(ri$at! (rin (ara$etri 5un)i%nali şi %
vâr/t! (/i?%l%#i)! e6(ri$at! (rin /tarea (e )are % /e/i"!$ (/i?i)1
Ave$ anii (e )are îi /i$i$1
Eâr/ta (/i?%l%#i)! (%ate )%in)ide )u )ea Ai%l%#i)!* dar (%ate /! şi
5ie în de"a)%rd )u )ea )r%n%l%#i)!1 Ne (ute$ /i$i $ai tineri /au
$ai în vâr/t! în 5un)ie de u"ura %r#ani/$ului* de A%lile )r%ni)e* (e
)are le ave$* de #reutatea )%r(%ral!* (e )are % ve?i)ul!$ în
(er$anen! du(! n%i* de )%n5%rtul (/i?i) #enerat de
di/(%niAilitatea de ener#ie* (e )are % ave$ la un $%$ent dat1
E/eniale (entru randa$ent şi vitalitate r!$ân în ulti$a in/tan!
vâr/ta Ai%l%#i)! şi (/i?%l%#i)!1
Când a$ /)ri/ în 9C-9 de/(re inteli#ena )elular!* idee )are $i /-a
i$(u/ din l%#i)a 5i"i%l%#iei lu$ii vii* a$ avut % $are tea$! de
rea)ia ştiinei %5i)iale1 A/t!"i* ideea e/te t%t $ai 5er$ a5ir$at!1
Bru)e &1 Li(t%n O+,,:P ine un între# di/)ur/ (e a)ea/t! te$!1
Celula e/te % unitate 5un)i%nal!* )are (%ate avea /tatut de /ine
/t!t!t%r la nivelul 5iinel%r $%n%)elulare /au un alt /tatut în )adrul
%r#ani/$el%r (luri)elulare1 In %ri)are dintre a)e/te i(%/ta"e* )elula
di/(une de % inteli#en! ne)e/ar! (r%(riil%r nev%i 5un)i%nale* %
inteli#en! inve/tit! în )%%rd%narea 5un)i%nal! )u )elelalte )elule
ve)ine dintr-un e/ut* %r#an* /i/te$ şi %r#ani/$ )a t%talitate1 La
nivel de %r#an şi /i/te$ va 5un)i%na % inteli#en! de %r#an /au
/i/te$1 Celulele ?e(ati)e au /ar)ini /e)ret%rii şi de laA%rat%r
Ai%)?i$i) al %r#ani/$ului; )elulele renale au /ar)ini e6)ret%rii* )ele
ale #landel%r end%)rine treAuie /! eliAere"e ?%r$%ni* ale
/i/te$ului i$unitar au /ar)ini )%$(le6e de a(!rare ş1a1$1d1
într-% )elul! /e (etre) $ii de rea)ii (e /e)und! şi t%ate a)e/tea
treAuie /! 5ie )%relate în )%n)%rdan! 5un)i%nal! )u )ele ale
$iliardel%r de )elule din %r#ani/$ul n%/tru1 E/te un univer/ uriaş
de rea)ii )are e/te )%%rd%nat de % a/e$enea $anier!* în)ât n%i
nu /e/i"!$ la $%dul n%r$al de)ât )! /unte$ vii şi )! 5un)i%n!$1
în $%d %Aişnuit şi din 5eri)ire (entru n%i* t%t a)e/t univer/ de
rea)ii e/te diri'at $ate$ati) (entru a)%(erirea tutur%r nev%il%r
n%a/tre 5un)i%nale* 5!r! (arti)i(area )%nştientei n%a/tre1 E6i/t! )a
ur$are şi % inteli#en! a /uA)%nştientului n%/tru1 Jun)i%nea"! )a
% $aşin! aut%$at! diri'ând t%ate 5un)iile n%a/tre vi/)erale*
(reluând 5re)vent $ulte din /ar)inile inteli#enei )%nştiente )u$ ar
5i $er/ul* v%rAitul li$Aii $aterne ş1a1* dar şi )%ndii%nând (rin
în)!r)!tura tr!iril%r re5ulate )%$(%rta$entul )%nştient1
A$ )%$(arat* în alt )a(it%l* 5un)i%nalitatea )reierului n%/tru )u
a)eea a unui aviat%r )are (%ate l!/a nava /a (e /ea$a (il%tului
aut%$at /au /! (reia el )%$anda1 La 5el /e întâ$(l! şi )u $intea
n%a/tr! )%nştient!* (%ate (relua )%$anda 5un)iil%r in)%nştiente
/au % la/! în /ea$a /uA)%nştientului n%/tru1
Inteli#ena n%a/tr! )%nştient! (%ate intra în dial%# Aene5i) )u
inteli#ena )elulel%r n%a/tre* (%ate /taAili* de)i* un )%nta)t
inteli#ent )u )elulele n%a/tre1 A)e/ta e/te $e)ani/$ul diri'!rii
)%nştiente a (r%(riei n%a/tre 5un)i%nalit!i1 OA/ervaii e$(iri)e
5%arte ve)?i* /e/i"ate în)! din anti)?itate* în)e( /! 5ie adu/e în
a)tualitate Aene5i)iind de e6(li)aiile %5erite de ştiinele $%derne1
Jen%$enul (la)eA% îşi #!/eşte e6(li)aia în )%%rd%Rnarea )el%r
d%u! inteli#ene - )elular! şi )ea a )%nştiinei n%a/tre1
Inteli#ena )elulei )a şi )ea din /uA)%nştientul n%/tru nu au
(%/iAilitatea de a veri5i)a veridi)itatea unei di/(%"iii* a unei
a5ir$aii /au i$a#ini (ri$ite /au indu/e şi v%r a))e(ta )eea )e le
tran/$ite inteli#enta n%a/tr! )%nştient! a)i%nând în )%n/e)in!1
A$ $ai /(u/* /uA)%nştientul n%/tru nu (%ate 5a)e di5erena între %
a)iune real! şi i$a#inarea /a rea)i%nând )a şi )u$ /-ar a5la în
5aa realit!ii1
în a)elaşi $%d* /uA)%nştientul (%ate (relua % /u#e/tie ne#ativ!*
de)lanşând de"a/tre Ai%l%#i)e în %r#ani/$* 5en%$en nu$it
n%)eA%1 Sunt )itate în literatur! )a"uri de )%ndii%nare (rin
/u#e/tie nu nu$ai a un%r A%li* )i şi a $%rii1
în $%d )iudat* % )redin! în/uşit! în /uA)%nştient e/te $ult $ai
(uterni)! de)ât e5%rtul de a % anula )%nştient1
înd%iala /tre)urat! în )elulele n%a/tre e/te )ea $ai $are Aarier! în
)alea tutur%r e5%rturil%r n%a/tre de a)i%nare )%nştient!1 E/te
(ri$ul %A/ta)%l )e treAuie învin/ în t%ate în)er)!rile n%a/tre de a
ne reali"a1 Nu nu$ai )! ne de$%RAili"ea"!* dar ne Al%)?ea"!
re/ur/ele n%a/tre interne de intervenie în )eea )e ne (r%(une$1
într-un (r%)e/ de aut%vinde)are* (ri$ul #e/t )are treAuie 5!)ut
e/te e6)luderea înd%ielii1 O(u/ul înd%ielii e/te )redina*
)%nvin#erea )! )eea )e ne (r%(une$ e/te (%/iAil1 Nu$ai în a)e/te
)%ndiii ideea de vinde)are şi i$a#inea tran/$i/! în "%na /u5erind!
v%r $%Aili"a #enele 5av%raAile re)%n/tru)iei anat%$i)e şi
5un)i%nale1
Dial%#ul )%nştient )u #enele n%a/tre /e (%ate a6a şi (e a)tivarea
)el%r )are au )a(a)itatea de a re(ri$a A%ala şi (e de"a)tivarea
)el%r )are au deter$inat-%1
Rea$inte/)* %Ali#at de )%nte6t* %(iniile a)e/tui $are #eneti)ian
'a(%ne" )are e/te 01 Mura<a$i3 B%ala /e naşte din $inte şi (%ate 5i
)%ntr%lat! (rin $inte1 Prin )%n)e(tul de H#ândire #eneti)!I a$intit*
el de/)?ide % (er/(e)tiv! lar#! (entru (%/iAilitatea $inii n%a/tre
)%nştiente de a intra în dial%# )u #enele n%a/tre şi de a le
deter$ina /! a)i%ne"e în /u/inerea l%n#evit!ii şi a vitalit!ii1
Ave$ ai)i în)! un ar#u$ent în 5av%area (%/iAiRlit!ii de a )%ntr%la
)%nştient şi în /en/ul v%it (r%(riul n%/tru ADN1 Ceea )e (!rea a 5i
d%ar /)ien)e 5i)ti%n* în)e(e /! devin! realitate1
Ni /e /(une )! e6i/t! )?iar şi #ene latente )are )%ntr%lea"!
5eri)irea şi aştea(t! /! 5ie a)tivate* tran/$iându-le /enti$ente de
re)un%ştin!1
O dat! /taAilit! e6i/tena a)e/t%r $e)ani/$e de )%ntr%l )%nştient
al %r#ani/$ului la nivele )e ni /-ar (ar a 5i in)rediAile* treAuie
/!lii/)ut!$ şi )âteva ele$ente de %rdin te?ni)1
Tran/5%r$area unei d%rine* idei /au i$a#inaii în realitate ne)e/it!
)a ele$ente de %rdin te?ni) /tarea a5e)tiv!* )%nvin#erea în
(%/iAilitatea de reali"are a )eea )e ne (r%(une$* intenia*
)%n)entrarea 5er$! (e %Aie)tivul (r%(u/ un anu$it ti$( şi
re(etarea /u5i)ient! (entru a /e reali"a1
Starea a5e)tiv! e/te ele$entul )el $ai i$(%rtant şi )el $ai di5i)il
de %Ainut la d%rin!* da)! nu /-a $ani5e/tat /(%ntan1
Bene5i) (entru /!n!tatea n%a/tr!* )a şi (entru %ri)e alt! reali"are
e/te /tarea de HAien etreI* de )al$* de 5eri)ire* de re)un%ştin!*
(entru )! e6i/t!$* )?iar da)! în 'urul n%/tru e/te Hr!"A%iI1 La"arev
)are are (er5%r$ane ne%Aişnuite în tera(ia un%r /u5erine #rele*
ne /5!tuieşte /! 5i$ re)un%/)!t%ri şi (entru ne)a"urile (e )are le
întâ$(in!$* (entru )! ne /unt date /(re a înv!a )eva din ele /au
(entru a e)?iliAra )eva din viaa n%a/tr!1 I$(%rtant e/te* /(une el*
/! le re)e(t!$ )u $intea şi /! nu le l!/!$ /! )%A%are în ini$!* în
tr!irea /u5letea/)!* a5e)tiv!* (entru )! a)%l% /e $ani5e/t! e)%ul l%r
n%)iv1
Starea /u5letea/)! de Aun! di/(%"iie e/te /tri)t ne)e/ar!* (entru
)! ave$ nev%ie de )?i$ia /a 5av%raAil! /)%(ului (r%(u/1 Ori)e alt
/enti$ent* )are are )%ninut ne#ativ - de iritare* de(re/ie* tea$!*
înd%ial! -* are % )?i$ie ne5av%raAil! /!n!t!ii şi Al%)?ea"! e5e)tul
ur$!rit* aşa du(! )u$ a$ $ai /(u/1
Pentru a 5i /!n!t%şi şi a avea % via! lun#!* î$(linit!* e/te ne)e/ar
)a a)ea/t! tr!ire (%"itiv! /! % ave$ în (er$anen! )a %Aie)tiv1 Ar
treAui /! ne tre"i$ di$ineaa )u "â$Aetul (e 5a! şi /enti$ente de
$ulu$ire şi re)un%ştin! şi /! ne )ul)!$ /eara în a)eeaşi /tare1
Se va /(une )! v%rAe/) de (ar)! nu aş tr!i în a)ea/t! lu$e1 Ba da*
ştiu* dar eu vreau /! (re)i"e" )! a)e/ta e/te (reul* $%neda 5!r!
de )are nu (ute$ H)u$(!raI )eea )e vre$1 In )%n/e)in!* da)! n-%
ave$ treAuie /! ne-% (r%)ur!$* adi)! /! ne-% i$(une$ (rin v%in!
re)ur#ând la %ri)e arti5i)iu util1
A'unşi în a)e/t /tadiu al e6(unerii treAuie 5!)ut! % (re)i"are1
E%rAi$ ai)i de d%u! #enuri de e6er)iii1 Unul e/te utili"at (entru
)%ntr%lul $ental O)%nştientP al /t!rii de /!n!tate în /)%( de
vinde)are a unei A%li /au /u5erine* de de"v%ltare a unei )alit!i
/au )a(a)it!i* in)lu/iv de in5luenare a l%n#evit!ii şi vitalit!ii1
Cel!lalt e6er)iiu /au te?ni)! are )a /)%( d%ar rela6area* adi)!
re)u(erarea ra(id! a /t!rii de %A%/eal! du(! un e5%rt 5i"i) /au
intele)tual1
în a$Aele e6er)iii e/te ne)e/ar! %Ainerea rela6!rii )are indu)e %
/tare de uş%ar! $%di5i)are a (er)e(iei )%nRştiente1 O )%n/ider a
5i* du(! (r%(ria $ea e6(erien!* % /tare inter$ediar! a )%nştientei*
/ituat! între ve#?e şi /%$n1 A)ea/t! /tare inter$ediar! a
)%nştientei e/te $ult $ai (r%(i)e reali"!rii unui )%ntr%l e5i)ient al
)%r(ului de)ât /tarea de ve#?e n%r$al!1
Sunt $ai $ulte te?ni)i de indu)ie a rela6!rii* în 5un)ie de
e6(eriena aut%ril%r )%n/ultai1 Unii re)%$and! )%n)entrarea
ateniei (e rit$ul re/(irat%r* alii (e ideea de "er%* de #%l $ental1
I$(%rtant e/te )a atenia /! nu "A%are* /! nu r!t!)ea/)! (le)ând
(e 5irul unei idei* )i /! revin! $ereu la (un)tul de (le)are* )eea )e*
5!r! înd%ial!* nu e/te uş%r* dar ni)i i$(%/iAil1 în (arante"! 5ie /(u/*
a)e/ta a 5%/t $%tivul (entru )are în a)ea ne5eri)it! Meditaie
Tran/)endental! /-au re)%$andat )âteva )uvinte din li$Aa
/an/)rit!* nu$ite $antre* )u /)%(ul de a /e 5i6a atenia a/u(ra l%r1
Ne)un%/)ându-le /en/ul* /e (re/u(unea )! e/te $ai #reu /! 5ie
(ierdute din atenie (rin a/%)iaia de idei1 A)e/t e5e)t a 5%/t /tudiat
în laA%rat%r (rin )%n)entrarea (e )uvinte )are aveau % /e$ni5i)aie
(entru /uAie)tul /u(u/ /tudiului şi (e )uvinte 5!r! /en/1 Aşa /-a
a'un/ la %(iunea (entru a)e/tea ulti$e1 Dând d%vad! de %
i#n%ran! )ra/! şi de % i$a#inaie A%lnav!* an)?etat%rii le-au
$)ri$inat )a 5iind un )%d /e)ret (rin )are* )?i(urile* /e vindeau
/e)rete de /tat111 în e6(eriena $ea* e6er)iiile de rela6are rni-au
reuşit d%ar utili"ând )%n)entrarea (e /en"aia de #%l $ental- /au*
$ult $ai e5i)ient* (rin )%n)entrarea (e /en"aia de di/)%n5%rt (e
)are % avea$ în $%$entul re/(e)tiv1 A)ea/ta (%ate 5i de %A%/eal!*
da)! era$ du(! un e5%rt* de a$eeal!* )e5alee et)1
Meninerea ti$( de +-7 $inute (e % a/t5el de /en"aie î$i indu)ea
la un $%$ent dat* inv%luntar* % in/(iraie (r%5und! şi (relun#it!*
ur$at! de % e6(iraie /i$ilar!1 Atun)i* în intervalul dintre in/(ir şi
e6(ir* a(are şi /en"aia de rela6are* de )!ldur! în (al$e* t!l(i şi
trun)?i1 Cu )âteva re/(iraii (r%5unde* (e )are le aşte(t /! a(ar!
inv%luntar* nei$(u/e* rela6area e/te %Ainut!1 Ori)e /en"aie de
di/)%n5%rt di/(are* iar )reierul e/te #ata (entru a în)e(e % alt!
a)tivitate1 Ti$(ul în )are /e %Aine a)e/t e5e)t nu e/te $ai $are
de 9,-9D $inute1
Indi5erent de $et%da de rela6are a(li)at!* în )ele din ur$! 5ie)are
(ra)ti)ant a'un#e la % te?ni)! (r%(rie* (er/%nal!* (entru )! ai)i
i$(li)area /uAie)tiv! e/te $a'%r!1 Un /in#ur lu)ru e/te )ert3
rela6area e/te (%/iAil! şi nu are i$(%rtan! du(! )âte în)er)!ri
reuşi$ /! a'un#e$ la re"ultatul d%rit1 TreAuie d%ar /! (er/ever!$1
Rela6area e/te % real! )ur! de reîn)!r)are )u ener#ie a HAaterieiI
de/)!r)ate (rin e5%rtul de(u/ în a)tivitatea de "i )u "i1 De a)eea
e6er)iiul e/te util în %ri)e /ituaie în )are ne /i$i$ e(ui"ai* du(!
un /%$n ne%di?nit%r* du(! un e5%rt 5i"i) /au intele)tual şi
înde%/eAi la 'u$!tatea "ilei de lu)ru1 Nu treAuie /! r!$âne$ )u
ener#ia nere)u(erat! de (e % "i (e alta1 E/te )a % dat%rie ne(l!tit!*
)are* (e $!/ur! )e /e a)u$ulea"!* % v%$ (l!ti t%t $ai #reu1
Medi)ina anti)! )?ine"! v%rAea de d%u! ti(uri de ener#ie 5i"i)!3
una e/te )ea Aa"al!* )%n/titui%nal! /au /tru)tural!* ne)e/ar!
5un)i%n!rii %r#ani/$ului* iar )ealalt! e/te )ea (e )are %
)%n/u$!$ în ti$(ul a)tivit!ii1 Când ulti$a ener#ie /e e(ui"ea"!*
%r#ani/$ul re)ur#e la )ea /tru)tural!* de )are nu ave$ v%ie /! ne
atin#e$* (entru )! a)ea/ta e/te re"ervat! nev%il%r vitale1
C%n/u$ul /!u în/ea$n! invalidare* î$A!trânire (re$atur! şi
/)urtarea vieii1 Or* (rin rela6are n%i ne re)u(er!$ ener#ia
de/tinat! a)tivit!ii 5!r! /! a(el!$ la )ea )%n/titui%nal!1 A)e/ta
e/te $%tivul (entru )are nu treAuie /! lu)r!$ %A%/ii* e(ui"ai 5!r!
/! ne rela6!$ în (realaAil1 înele#e$ a)u$ şi de )e e6er)iiile de
rela6are /unt un in/tru$ent ne)e/ar (entru întreinerea
vi#ur%"it!ii 5i"i)e şi (/i?i)e* a unui Aun randa$ent în a)tivitate1
A$ /i$it nev%ia %r#ani)! de rela6are de la vâr/ta de 7, de ani*
)ând "iua $ea de a)tivitate (r%5e/i%nal! /e ter$ina /(re %rele +91
La 'u$!tatea "ilei* în 'ur de %rele 92-92*7,* un /5ert de %r! de
rela6are $! re$%nta $ai $ult de)ât % n%a(te de /%$n /u(er5i)ial1
C%le)tivul în )are a$ lu)rat /e %Aişnui/e-)u HtaAieturileI $ele1
La /5ârşitul e6er)iiului $i$i)a a(are )%$(let alta* de/tin/!*
în5ru$u/eat!* (rivirea e/te li$(ede* (l!)ut! şi $intea /e
$ani5e/t! în a)eeaşi n%t!1 Una dintre a/i/tentele )lini)ii* )are avea
% $inte d%tat! nativ )u )a(a)it!i de /e/i"are a /uAtilit!il%r* a
nuanel%r* v!"ându-$! /)?i$Aat* $! întreAa )e H/e)reteI a$1
Dee(a< C?%(ra* % $are (er/%nalitate în $edi)ina a>urvedi)!* )u
un )entru renu$it de a)e/t #en în Cali5%rnia* )itea"! în )artea /a*
Sur/e de vitalitate OEditura Curtea Ee)?e* +,,DP* tran/5%r$!rile
Ai%l%#i)e )are /e (etre) în ti$(ul /t!rii de rela6are3 (ul/ul şi
ten/iunea arterial! /e n%r$ali"ea"!* /i/te$ul i$unitar /e t%ni5i)!*
/e redu) /e)reiile de )%rti"%n* adrenalin! şi n%radrenalin!* )are
/unt )%n/u$at%are de ener#ie (rin (r%)e/ele $etaA%li)e în )are /e
i$(li)!1 Se %Aine de a/eR$enea )reşterea /e)reiei de ?%r$%ni
/%$at%tr%(i şi di?i-dr%e(iandr%/ter%n OD&EAP* )are în)etine/)
(r%)e/ele de î$A!trânire1
In alte lu)r!ri dedi)ate /uAie)tului a$ v%rAit şi de/(re alte
$%di5i)!ri Ai))?irni)e* )are au l%) în ti$(ul /t!ril%r de rela6are1
S(unea$ $ai /u/ )! )ele d%u! ti(uri de e6er)iii a$intite au )a
(un)t )%$un rela6area $inii şi )%r(ului /au* alt5el /(u/* rela6area
(/i?i)! şi /%$ati)!1
Din $%$entul %Ainerii /t!rii de rela6are /e (%ate )%ntinua
e6er)iiul de aut%)%ntr%l $ental $eni%nat1
Medi)i )a Martin Br%5$an* de/(re )are a$ v%rAit de'a* şi David
Servan-S)?reiAer au 5%l%/it )u /u))e/ a)ea/t! te?ni)! în
vinde)area (r%(riil%r l%r tu$%ri )an)er%a/e* având )a /ediu
)reierul şi $!duva /(inal! în (%riunea /a )ervi)al!1 în a$Aele
)a"uri nu e6i/t!* la %ra a)tual!* /%luii de vinde)are (rin $edi)ina
)la/i)!1 A)e/ta a şi 5%/t $%tivul (entru )are au a(elat* în di/(erare
de )au"!* la $et%de alternative1 A$Aii $edi)i şi-au (uAli)at a)e/te
e6(eriene dra$ati)e în )âte % )arte* tradu/e şi în li$Aa r%$ân! OA
/e vedea (entru d%)u$entare )a(it%lul de BiAli%#ra5ieP1
A$ $eni%nat* de'a* %Ainerea şi a alt%r (er5%r$ane de %rdin
Ai%l%#i) (rin 5%l%/irea a)e/tei te?ni)i a/u(ra )!r%ra nu v%i reveni1
Aş /uAlinia în/!* în)! % dat!* )! % i$(%rtan! )a(ital! în %Ainerea
de re"ultate (%"itive (e a)ea/t! )ale % are ti(ul de te$(era$ent*
di/(%"iia a5e)tiv! $eninut! în)%ntinuu (e un re#i/tru (%"itiv*
)%nvin#erea 5er$! )! )eea )e d%ri$ v%$ %Aine (entru a eli$ina
din /uA)%nştient ideea de înd%ial! şi din /ân#e )?i$ia )are
inevitaAil % în/%eşte1 Şi /uA)%nştientul şi )?i$ia n%a/tr! intern!
treAuie /! )%n)%rde în %Ainerea re"ultatului d%rit e6(ri$ând )lar*
în ter$eni inteli#iAili* )eea )e vre$3 Hî$i vinde) A%ala eI; Hî$i
t%ni5i) $uş)?iiI; Hî$i înt!re/) $e$%riaI; Hî$i redu) )i5rele ten/iunii
$ele arteriale la n%r$alI; Hî$i readu) #li)e$ia la n%r$alI* /au
)%le/ter%lul et)1 Pentru )rşterea vitalit!ii* a l%n#evit!ii* %Aie)tivul
(r%(u/ e/te redu)erea tutur%r (ara$etril%r Ai%l%#i)i la vâr/ta
d%rit!* i$a#inându-ne în ti$(ul e6er)iiului )u$ ar!ta$ 5i"i) şi
(/i?i) la a)ea vâr/t!1 Ideal ar 5i )a a)ea/t! i$a#ine a unei vâr/te
tinere /! 5ie (urtat! în (er$anen! în $inte1
Jie)are 5ra"! r%/tit! treAuie în/%it! de un in5lu6 de ener#ie )are
(%ate 5i* în 5un)ie de i$a#inaie - de lu$in!* de )!ldur!* de /i$(l!
ener#ie - in5lu6 )are e/te tri$i/ $ental în "%na din )%r( la nivelul
)!reia d%ri$ /! %Aine$ un e5e)t1 S(re e6e$(lu* (entru t%ni5ierea
$uş)?il%r (ute$ /!-i antren!$ (rivindu-ne în %#lind! în ti$( )e îi
)%ntra)t!$1 Marii $aeştri %rientali în a)e/te te?ni)i intr! într-un
dial%# verAal )u %r#anele )%r(ului l%r1 M%dul de adre/are e/te
di5erit (entru 5ie)are %r#an* în 5un)ie de l%)ul )are li /-a dat într-%
ierar?ie /taAilit! de dl du(! n%r$ele /i/te$ului (ra)ti)at1
Si#ur )! (ute$ "â$Ai în 5aa tutur%r a)e/t%r idei )e (ar de/(rin/e
dintr-% (%ve/te SJ* dar* în $%d )ert* a)e/tea /unt şi 5un)i%nale* de
vre$e )e /unt ate/tate de /tudiile între(rin/e în laA%rat%arele
$%derne1 M!rturiile de vinde)are a un%r A%li #rave* de/)ri/e $ai
/u/* (%art! #irul un%r $edi)i )are /unt în via! şi )are a(arin un%r
in/tituii de (re/ti#iu ştiini5i) in)%nte/taAil1
&erAert Ben/%n* (r%5e/%r la &arvard Medi)al S)?%%l* a /tudiat în
laA%rat%r e5e)tele Ai%l%#i)e ale te?ni)il%r de rela6are* nu$ite şi de
Meditaie1
Si$(la /)?i$Aare a #ândirii (rin în)er)area de )%nR)entrare* du(!
)u$ a 5%/t de/)ri/! $ai înainte* a indu/* du(! % %r!* $%di5i)area
/e$ni5i)ativ! şi Aene5i)! a $etaRA%li/$ului1
C%n)entraia %6i#enului în /ân#ele arterial era n%r$al! şi a/i#ura
un a(%rt n%r$al tutur%r )elulel%r* dar )%n/u$ul de %6i#en la a)e/t
nivel era $ai redu/1 Nivelul a)idului la)ti) în /ân#e a /)!"ut* de
a/e$enea* /e$ni5i)ativ* )eea )e în/e$na % redu)ere i$(%rtant! a
/t!rii de an6ietate* )antitatea de a)id la)ti) în /ân#e 5iind )%relat!
)u inten/itatea an6iet!ii1 A)ea/t! $%di5i)are Ai%)l%i$i)! e6(ri$!
în (lan (/i?i) % /tare de )al$* de linişte1
&1 Ben/%n a nu$it a)e/te $%di5i)!ri Hr!/(un/ la rela6areI şi a 5%/t
#!/it a)elaşi la t%ate 5%r$ele de )%n)entrare a ateniei (e un
)uvânt* un #ând* % i$a#ine* % ru#!)iune et)1
Bene5i)iile a)e/tei $editaii* )are )%$Aat e5e)tele Ai%)?i$i)e ale
/tre/ului* au i$(u/ utili"area /a în unele /(itale (entru trata$entul
?i(erten/iunii arteriale* al arit$iil%r )ardia)e* al de(re/iei şi al
an6iet!ii et)1
E/te 5!r! înd%ial! )!* deşi a)e/te te?ni)i /unt la înde$âna tutur%r*
(entru a 5i (ra)ti)ate* (retind un $are e5%rt de v%in!* % anu$it!
)a(a)itate de înele#ere şi de aut%$%delare (/i?%l%#i)! de )are nu
t%at! lu$ea di/(une în $%d e#al1 Din a)e/t $%tiv şi re"ultatele
%Ainute /unt di5erite1
I$(%rtant e/te în/! )! a)e/te te?ni)i de )%ntr%l $ental al (r%(riei
n%/tre Ai%l%#ii /unt 5un)i%nale* /unt e5i)iente şi nu )er de)ât
e5%rtul n%/tru de v%in!1 Jun)i%nalitatea l%r* )iudat!* )%ntrar!
le#il%r /tatuate de $edi)ina )la/i)!* (e )are* i$(r%(riu* % nu$i$
%))idental!* (entru )! Aa"ele ei /unt (u/e de &i(%)rate* )are a
tr!it în Fre)ia şi nu în O))ident* ne v%rAeşte de/(re (%/iAilitatea
real! a )%nştiinei de a lua în (ri$ire şi a diri'a* du(! v%in!*
univer/ul n%/tru in)%nştient în /ar)ina )!ruia natura a l!/at
a(r%a(e întrea#a n%a/tr! Ai%l%#ie1 Ereau /! /(er )! $edi)ina
viit%rului nu va i#n%ra* )a (ân! a)u$* % /ur/! de /!n!tate şi de
via! a5lat! în n%i t%i şi % va adu)e în in/tituiile $edi)ale*
/tandardi"ate du(! n%r$e ştiini5i)e* )u tera(eui )%$(eteni /(re
Ainele tutur%r1 In unele /(itale din SUA a)e/te te?ni)i au 5%/t
intr%du/e de'a în /)%(ul (revenirii e5e)tel%r /tre/ului1
Cred* din $ulte (un)te de vedere* in)lu/iv al un%r (%/iAile ri/)uri*
)! a)e/te te?ni)i de aut%)%ntr%l $ental treAuie /! de(!şea/)!
/tadiul de /i$(le )uri%"it!i* e6(l%atate $ai $ult (entru n%ta l%r de
/en"ai%nal* la )el de )un%aştere ştiini5i)!1

CAPITOLUL 9D
SUFESTII PENTRU ALIMENTAdIA EIITORULUI
E%$ (le)a de la % a5ir$aie anteri%ar!1 Unul dintre 5a)t%rii )are (%t
a)tiva #enele (at%#ene* (urt!t%are ale A%lii )an)er%a/e* îl
)%n/tituie şi ti(ul de ali$entaie1
E/te % lun#! di/)uie* nu rare%ri (a/i%nal!* )u nu$er%şi (arti"ani
de % (arte şi de alta1
Pentru a /e a'un#e la % )%n)lu"ie* )u % val%are %rientativ!
a))e(taAil!* a$ re)ur/ la % $uli$e de /ur/e* Aa"ate (e /tudii
e5e)tuate în diver/e "%ne ale lu$ii )u %Ai)eiuri di5erite* )u $%duri
de ali$entaie şi de via! di5erite1 A$ /tudiat $eniurile un%r )lini)i
)are tratea"! )an)erul nu$ai (rin diete ali$entare* a$ )itit
%A/ervaiile e$(iri)e ale un%r (er/%ane i"%late şi a$ e6(eri$entat
dire)t ali$entaia e6)lu/iv ve#etarian!1
Pri$a $ea )%n)lu"ie a 5%/t una a$ar!1 Adev!rul nu e/te /(u/
nu$ai (entru )! nu /e )un%aşte /au (entru )! nu e/te a))e/iAil* )i
şi din $%tive $e/)?ine* din d%rina de )âşti#uri %ner%a/e1
Pre5erina )ulinar! Aa"at! (e tradiii îndelun# )ultivate e/te* de
a/e$enea* unul din $%tivele de re5u" a alt%r %(iuni1 Pare aA/urd
şi in)%$%d /! /e renune la )eva adân) înr!d!)inat în $intea
n%a/tr!1 Ali$entaia e/te în de5initiv una din )%$(%nentele
(rin)i(ale ale $%dului de e6i/ten!1 &rana e6)lu/iv ve#etarian!*
/(re e6e$(lu* e/te $ai $ult % e6(erien! individual! OFer/%n*
Ca$(Aell ş1a1P*
dar nu 5a)e (arte din re)%$and!rile $edi)inii )la/i)e şi* )a atare*
)ei $ai $uli $edi)i nu au ni)i % e6(erien! şi ni)i % 'u/ti5i)are
ştiini5i)! (entru a)e/t #en de ali$entaie1 în 5a)ult!ile de
$edi)in!* la $ateria de i#iena ali$entaiei* /e înva! )!
%r#ani/$ul are %Ali#at%riu nev%ie de )%n/u$ul de )arne* (entru a-
şi e6tra#e unele (rin)i(ii ali$entare1 Se va $arşa în )%n/e)in! (e
a)ea/t! idee1 Dar $%tivul )el $ai deran'ant îl )%n/tituie
$i/ti5i)area adev!rului* (entru a a(!ra intere/ele 5inan)iare ale
un%r 5ir$e* )%$(anii* tru/turi et)1 )are /unt (r%du)!t%are în
indu/tria ali$entar! şi de/5a) (e (iee )arne* la)tate /au alte
(r%du/e ali$entare %Ainute (e )ale indu/trial!1
T1 C%lin Ca$(Aell* )er)et!t%r de $are (r%5un"i$e şi 5%/t $e$Aru
în $ulte din )%$i/iile in/tituite de Senatul a$eri)an (entru
le#i5erarea un%r (r%du/e ali$entare* îşi $!rturi/eşte de"a$!#irile
avute în )%n5runtarea )u intere/ele )%ntrarii )%n)lu"iil%r ştiini5i)e
ale /tudiil%r (e )are le-a între(rin/ de-a lun#ul între#ii /ale )ariere*
venite din (artea un%r %a$eni de ştiin!1
Nu nu$ai în (r%$%varea unei ali$entaii )%re)te /e $ani5e/t!
a/t5el de intere/e a/)un/e* )i şi în alte d%$enii* )u$ e/te de (ild!
indu/tria 5ar$a)euti)!1 Ri)?ard M1 R%Aert/* laureat al (re$iului
N%Ael (entru $edi)in! (e 9CC7* într-un interviu a)%rdat unui "iar*
a5ir$! )! (r%du)ia 5ar$a)euti)! )u 5%nduri (rivate nu e/te
înt%tdeauna intere/at! /! )ree"e $edi)a$ente )are /! vinde)e %
A%al!* )i d%ar /-% întrein! în /)%(ul a/i#ur!rii un%r (r%5ituri
(er$anente1 E/te uş%r de înele/ )e di$en/iuni tra#i)e ar avea
re5u"ul de a #!/i un $eRdi)a$ent )are /! vinde)e A%ala
)an)er%a/! nu$ai din intere/ul de a avea (r%5iturile (e )are le
adu)e e6i/tena a)e/teia din tera(ia în u"1
Din)%l% de a)e/te %A/ta)%le* în )alea un%r )%n)lu"ii 5er$e* (e )are
le (ute$ )%n/idera )a 5iind d%ar e6)e(ii* )red )! /e (%ate
di/tin#e* din $uli$ea de %(inii a/u(ra ali$entaiei* unele dire)ii
)e /e )%nturea"! (entru viit%r1
La $%dul n%r$al* în înele()iunea /a* natura ne-a (rev!"ut )u un
#ardian Aine înar$at* d%tat )u % $uli$e de ar$e de a(!rare
)%ntra tutur%r A%lil%r1 Purt!$ în )elulele n%a/tre* /(une Mura<a$i*
şi #ena %n)%#en! şi (e )ea anti%n)%#en!1 Atâta vre$e )ât
/i/te$ul n%/tru i$unitar /e (%ate a(!ra* nu v%$ 5a)e A%ala1
Stre/ul* radi)alii liAeri în e6)e/* de(re/ia* an6ietatea* e(ui"area
5i"i)! şi intele)tual!* diverşi 5a)t%ri t%6i)i şi radi%a)tivi* $%dul de
ali$entaie (%t deter$ina un de"e)?iliAru al /i/te$el%r n%a/tre de
a(!rare r!$ânând e6(uşi %ri)!rui #en de î$A%ln!vire1
Sunte$ 5iine vii şi )a ur$are /unte$ în (er$a-nen! re)%n/truii1
T%ate %r#anele din )%r(ul n%/tru îşi /)?i$A! )elulele din /tru)tura
l%r1 în de)ur/ de un an ave$ un )%r( )%$(let n%u1 Re5a)erea
tutur%r /tru)turil%r )%r(ului n%/tru /e 5a)e (e /ea$a ali$entel%r (e
)are le in#er!$1
E/te uş%r de înele/ )! în 5un)ie de )alitatea ali$entaiei la )are
ave$ a))e/ va 5i şi )alitatea tutur%r /tru)turil%r )%r(ului n%/tru şi*
evident* şi a)eea a 5i"i%l%#iei n%a/tre1 A)e/ta e/te $%tivul* (entru
)are e/te i$(%rtant )%ninutul ali$entaiei* din)%l% de /ati/5a)ia
l%r %r#an%le(ti)!Q în relaia /!n!tate - A%al! - vinde)are*
ali$entaia are de)i* un r%l e/enial1
Se in/i/t! la %ra a)tual! a/u(ra ideii de înde(!r-tare a %$ului
$%dern de ali$entaia (entru )are au 5%/t 5%r$ate iniial #enele
n%a/tre1 S1 B%>d Eat%n e/te de (!rere )! #enele )are )%nin
(r%#ra$ele du(! )are /unte$ )%n/truii /-au ada(tat la
ali$entaia %$ului din )%$una (ri$itiv!* anteri%ar! $%$entului
de a(ariie a a#ri)ulturii în ur$! )u C-9,1,,, de ani1 O$ul vân!t%r
şi )ule#!t%r de 5ru)te de (!dure /e ?r!nea )u ierAuri )%$e/tiAile*
)arne /laA! de vânat* %u!* (eşte* $%luşte* r!d!)in%a/e* 5ru)te1
T%ate a)e/te ele$ente erau A%#ate în /uA/tane anti%6idante )u
r%l det%6i5iant1
Fenele n%a/tre au r!$a/ de-a lun#ul ti$(ului a)eleaşi* dar ?rana
/-a /)?i$Aat înde%/eAi în ulti$ii D, de ani % dat! )u a(ariia
indu/triei ali$entare* )u t%ate (r%)e/!rile /inteti)e de ali$ente1
între %$ şi natur! /-a inter5erat un univer/ arti5i)ial (l!tit )u (reul
unei (at%l%#ii e6tin/! de la )reier la între#ul %r#ani/$1 La
ali$entaia arti5i)ial! /-au ad!u#at /tre/ul* /%li)it!rile în de"a)%rd
)u (%/iAilit!ile Ai%l%#i)e de ada(tare şi a/t5el* în $%d (arad%6al*
?rana (%ate deveni ea în/!şi un 5a)t%r (at%#en1
O ali$entaie (r%(i)e unei a/i$il!ri 5i"i%l%#i)e treAuie /!
)%re/(und! un%r (rin)i(ii (rivind )alitatea* )antitatea şi $%dul de
?r!nire1 Mai e6a)t* treAuie /! r!/(und! la întreAarea )e* )ât şi )u$
/! $ân)!$1
CE SĂ MZNCĂM
Un r!/(un/ /i$(lu ar 5i3 t%t )eea )e ne (la)e1 Dar t%t )eea )e ne
(la)e e/te şi utilG Cu$ (ute$ avea un r!/(un/ )%re)tG Prin /tudii
)%ndu/e )u %ne/titate şi )%$(eten!1 A)e/tea /unt )alit!ile )are
tran/(ar din lu)r!rile lui T* C%lin Ca$(Aell1 El are şan/a* )a du(!
de/)?iderea (%liti)! reali"at! de Ri)?ard Ni6%n în relaiile )u C?ina
)%ntinental!* /! /tudie"e î$(reun! )u )er)et!t%rii )?ine"i O9C:7-
9C:DP e5e)tele ali$entaiei tradii%nale (e l%turi $ari de %a$eni1
Re"ultatele /tudiil%r /ale /unt (uAli)ate şi în li$Aa r%$ân! în
)artea Studiul C?ina OEditura Advent* Râ$ni)u Eâl)ea* +,,:P1
Studiul C?ina i-a dat (%/iAilitatea /! di/tin#! )eea )e el şi #ru(ul
/!u de )er)et!t%ri din SUA OUniver/itatea C%rneliP* din An#lia
OUniver/itatea O65%rdP* din C?ina OA)ade$ia C?ine"!P* au nu$it
A%lile A%#!iei şi ale /!r!)iei1
Au )%n/tatat )! (%(ulaia )are )%n/u$a e6)e/iv )arne* la)tate*
%u!* dul)iuri* ali$ente )u )%ninut )re/)ut de #r!/i$i /aturate
avea % 5re)ven! $ult $ai $are a )an)erului* diaAetului "a?arat de
$aturitate şi a A%lil%r va/)ulare* în ra(%rt )u (%(ulaia )are
)%n/u$a (revalent ali$entaie ve#etarian!1
T1 C1 Ca$(Aell şi-a în)e(ut /tudiile (le)ând de la %A/ervaia un%r
)er)et!t%ri indieni1 L%tul de ş%are)i la )are li /e ad$ini/tra
a5lat%6in!* % /uA/tan! )an)eri#en! şi un re#i$ )u +,T (r%teine
din )arne* de"v%ltau A%ala )an)er%a/!1 L%tul de ş%are)i la )are în
l%) de ?rana )u (r%teine din )arne i /e d!deau )ele $ai $ulte
(r%teine de %ri#ine ve#etal!* în a)eleaşi )%ndiii în )are i /e
ad$ini/tra/e şi a5lat%6in!* #enerat%are de )an)er* A%ala nu $ai
a(!rea1 E6tra#e )%n)lu"ia )! (r%teinele ve#etale (%t Al%)a a(ariia
A%lii )?iar da)! e6i/t! un 5a)t%r )an)eri#en1 A)eleaşi )%n)lu"ii
aveau /! 5ie e6tin/e şi în #ene"a )an)erului de /ân la 5e$ei şi a
alt%r 5%r$e ale a)e/tei A%li şi* de a/e$enea* (entru A%lile
$etaA%li)e şi )ardi%va/)ulare1
Studiul )u di5erite )ate#%rii de (r%teine a )%ndu/ şi la )%n)lu"ia )!
riu t%ate (r%teinele au a)e/t e5e)t ne5a/t* )i d%ar unele* )u$ ar 5i
)a"eina din la(tele de va)!1 Pr%teinele din #râu şi /%ia în/!*
indi5erent de )antitatea l%r* nu au un e5e)t %n)%#en1
C%n)lu"iile 5inale ale Studiului C?ina au (ledat (entru ideea )! %
?ran! )u )%ninut )re/)ut de (r%teine ani$ale deter$in! A%li
)r%ni)e într-un (r%)ent $ult $ai $are de)ât un re#i$ ve#etarian1
O alt! )%n)lu"ie )u )%n/e)ine 5%arte utile de reinut* era a)eea )!
a)e/te A%li )r%ni)e (%t re#re/a (rintr-% diet! ve#etarian!1 Lu$ea
e/te de"in5%r$at! a/u(ra a)e/tui adev!r* /(une Ca$(Aell1
Pr%teinele ani$ale (r%$%vea"! )an)erul* (r%teinele ve#etale îl
in?iA!1 C?iar şi #ena %n)%#en! (%ate 5i Al%)at! (rintr-% ali$entaie
ade)vat! şi (rintr-% atitudine (/i?i)! %(ti$i/t!* idee (e )are* du(!
)u$ a$ v!"ut* au /uAliniat-% 5%arte $uli ali )er)et!t%ri OBernie
Sie#el* Martin Br%5$an* 01 Mura<a$i* ş1a1P1
O alt! %A/ervaie a /tudiil%r e5e)tuate (e l%turi $ari de /uAie)i a
5%/t a)eea )! % /)!dere a )%le/ter%lului )u den/itate '%a/! OLDLP
/uA C, $# 4 dl redu)e /e$ni5i)ativ rata A%lii )an)er%a/e )u
l%)ali"are la 5i)at* (ul$%ni* )%l%n* /âni* a A%lil%r de /t%$a)* de
ini$! şi a )el%r $intale1
E6i/t! d%u! /ur/e de )%le/ter%l3 una e/te de a(%rt ali$entar şi %
alta end%#en1 A)e/ta ulti$ e/te (r%du/ de %r#ani/$ (entru nev%ile
/ale $etaA%li)e şi /tru)turale1 A))entul în ali$entaie /e (une (e
)%le/ter%lul de %ri#ine ali$entar! adu/ (rin #r!/i$ile /aturate din
)arne* %u!* la(te1 Iat! % %A/ervaie averti"ant!3 e6i/t! % )%relaie
net! între )an)erul de /ân şi )%n/u$ul de #r!/i$i adu/ de )arne1
Ee#etalele nu au a)e/t ri/)Q
C?i(/urile de )art%5i şi )art%5ii (r!'ii* ne /(une şi Mean Car(er* au
a)elaşi ri/) )re/)ut de )an)er1
Nivelul )re/)ut de e/tr%#eni* ad!u#at unui )%n/u$ de #r!/i$i
ani$ale din )arne şi la(te* ar i$(li)a un ri/) (entru )an)er* în ti$(
)e re#i$ul ve#etarian l-ar (utea evita* /e a5ir$! în /tudiul )itat $ai
/u/1
Di/)uia de $ai /u/ a vi"at (ân! ai)i r%lul (r%teinel%r şi al li(idel%r
în ali$entaie1 Un alt )%$(%nent i$(%rtant al ?ranei îl )%n/tituie
?idraii de )arA%n1
E6i/t! d%u! ti(uri de ?idrai de )arA%n3 )%$(le)şi* )ei a5lai în /tare
natural! şi /i$(li* /au ra5inai* %Ainui (e )ale indu/trial!1
Cei )%$(le)şi (r%vin din 5ru)te* le#u$e şi )ereale inte#rale1 Sunt
în#l%Aai î?tr-% 5%r$! )%$(le6! la un l%) )u vita$ine* $inerale şi
5iAre ali$entare1 Sunt #lu)idele (r%(i)e /t!rii n%a/tre de /!n!tate1
&idraii de )arA%n* ra5inai (rin (r%)e/are indu/trial!* nu au
vita$ine* $inerale şi 5iAre ali$entare1 Se #!/e/) în (âinea alA!*
Ai/)uii* A%$A%ane* )?i(/uri* (ateuri* A!uturi r!)%rit%are1 E5e)tele
l%r a/u(ra /!n!t!ii /unt )%n/iderate a 5i ne5av%raAile* de%are)e
/unt uş%r a/i$ilate de %r#ani/$ şi )re/) nivelul #li)e$iei la un
nivel (e )are in/ulina nu îl (%ate )%ntr%la1 Din a)elaşi $%tiv devin
/ur/! (entru de(unerile li(idi)e )%ndu)ând la %Ae"itate1
JiArele ali$entare /unt un alt )%$(%nent ali$entar ne)e/ar (entru
(!/trarea /!n!t!ii1 R%lul l%r e/te a)ela de a /ti$ula (eri/talti)a
inte/tinului #r%/ în (r%)e/ul de eva)uare - (revenind a/t5el
)%n/ti(aia* )are (%ate antrena du(! /ine ?e$%r%i"ii şi A%ala
di/(la"i)! de )%l%n1
JiArele ali$entare /e #!/e/) în #râu* 5a/%le* $a"!re şi "ar"avaturi
ş1a1
T1 C%lin Ca$(Aell re)%$and! 9,-97 # 5iAre (e "i )are /unt
)%ninute într-% )an! de "$eur!* % )an! de $a"!re* % )an! de
(!/t!i /au % (ar!1
De/(re radi)alii liAeri /-a v%rAit (ri$a %ar! în 9CD8 de )!tre
$edi)ul Den?a$ &ar$an OUniver/itatea NeAra/<a - SUAP1
Radi)alii liAeri /unt $%le)ule de %6i#en )u un ele)tr%n r!$a/ i$(ar
(e %rAita e6tern! a unui at%$1 In a)ea/t! i(%/ta"! $%le)ula devine
in/taAil! ele)tr%dina$i) şi va avea tendina /! )a(te"e un ele)tr%n
de la % alt! $%le)ul!* )are la rândul /!u va deveni un alt radi)al
liAer şi lanul de 5%r$are a a)e/t%r radi)ali )%ntinu! a5e)tând
/tru)turile (r%teini)e* li(idi)e şi ADN-ul* /u(%rtul #eneti) al
%r#ani/$ului1 Jie)are /tru)tur! a5e)tat! a/t5el îşi va $%di5i)a* la
$%dul (at%l%#i)* )ara)teri/ti)ile /ale 5un)i%nale1 C%n/e)inele /e
v%r $ani5e/ta (e $ulti(le (lanuri - de la )an)er* ater%/)ler%"!* A%li
)ardi%-va/)ulare* A%li neur%de#enerative OAl"?ei$er* Par<in/%n
et)1P la (r%)e/e de î$A!trânire (re$atur!1
In $%d n%r$al* radi)alii liAeri* )are iau naştere în $it%)%ndrii* în
ti$(ul (r%)e/el%r de %6idare $etaA%li)!* /unt )%ntr%lai (rin
en"i$e anti%6idante1 EliAerai la nivelul )elulel%r leu)%)itare*
radi)alii liAeri intervin în a(!rarea )%ntra viru/uril%r şi $i)r%Ail%r*
având de)i în a)e/t )a" % 5un)ie de a(!rare* util! %r#ani/$ului1
Dar* )ând )antitatea l%r e/te în e6)e/* /unt de(!şite (%/iAilit!ile
de )%ntr%l ale %r#ani/$ului şi atun)i v%r #enera e5e)tele n%)ive
$eni%nate1 In era )ivili"aiei te?n%l%#i)e /unte$ invadai de %
$uli$e de alte /ur/e indu/triale de /uA/tane t%6i)e* )are (un în
di5i)ultate re/ur/ele naturale de a(!rare ale %r#ani/$ului1 Li/ta l%r
e/te i$en/!3 uleiuri ve#etale ?idr%#enate* aditivii ali$entari*
ele$ente )?i$i)e #rele )a (lu$Aul* )ad$iul* alu$iniul din a(! şi
?ran!* #a"ele de eşa(a$ent* radiaiile* in)lu/iv /%lare* )arnea
5ri(t! şi a5u$at!* #r!/i$ile ?idr%#enate* $i)r%undele* 5u$ul de
i#ar! et)1 T%ate a)e/te /ur/e )%n/tituie )eea )e a 5%/t nu$it /tre/
%6idativ1
S! ad!u#!$ la a)ea/t! li/t! /tre/ul (/i?i) la )are e/te /u(u/!
lu$ea $%dern!* /edentari/$ul* )%n/u$ul de al)%%l şi dr%#uri et)1
şi v%$ avea % i$a#ine /in%(ti)! a (at%l%#iei a)tuale1
Stru)turile )ele $ai vulneraAile la a)iunea radi)alil%r liAeri /unt
)%n/tituite de $e$Aranele )elulel%r neur%nale şi de ADN1 De ai)i
de)ur#e in)ri$inarea l%r în A%lile neur%de#enerative* în a)tivarea
#enel%r %n)%#ene şi în a))elerarea (r%)e/el%r de î$A!trânire1
Ca /%luii* re)%$andate în (re"ent (entru neutrali"area radi)alil%r
liAeri n%)ivi* /unt /uA/tanele anti%6idante* (re"ente în 5ru)tele şi
le#u$ele înde%/eAi )%l%rate1 Or#ani/$ul n%/tru* )u e6)e(ia
#lutati%nului* nu (r%du)e anti%6idani şi de a)eea treAuie /! 5ie
aduşi din ali$entaie1 Iat! )âteva /uA/tane anti%6idante3 li)%(enu
l* de )ul%are r%şie* (re"ent în t%$ate; )ar%ten%i"ii OAeta-)ar%tenul
de )ul%are #alAen!* (re"ent în d%vlea)P; )rit%6antina O(%rt%)alie*
(re"ent! în (%rt%)aleP ş1a1
Sur/e A%#ate de anti%6idani #!/i$ în (runele u/)ate* a5ine*
"$eur!* 5ra#i* )!(şuni* var"! r%şie* /5e)l! r%şie* ridi)?i* /(ana)*
u/tur%i* /ta5idele de )ul%are aurie* )%a)!"ele ne#re* $ure* )eaiul
verde* )%a'a şi /â$Aurii de /tru#uri ne#ri* în vinul r%şu* în $ere*
(ere* #re5uri şi (%rt%)ale1
Mean Car(er re)%$and! )âte % )eaş)! de )%a)!"e ne#re* una de
)!(şuni şi % (%rie de /(ana) luate (e "i (entru revi#%rarea
5un)i%nalit!ii )reierului1
Un anti%6idant Hla $%d!I în unele "%ne ale lu$ii e/te re/veratr%lul*
un (%li5en%l )%ninut în vinul r%şu* )eea )e în/ea$n! )! (r%vine din
/tru#urii )are dau a)e/t vin1
Se a(re)ia"! )! (entru % Aun! a/i$ilare a anti%6i-danil%r e/te
ne)e/ar şi un a(%rt de vita$inele E* C şi /eleniu1
Sinteti"ândVa)e/t /uAie)t /e (%ate /(une )! radi)alii liAeri* )are nu
(%t 5i neutrali"ai de %r#ani/$* /unt re/(%nR/aAili de a)tivarea
#enel%r %n)%#ene* de a))elerarea (r%)e/el%r de î$A!trânire şi de
5av%ri"area un%r A%li )r%ni)e şi de#enerative1 S%luia (revenirii
a)e/t%r e5e)te n%)ive % )%n/tituie şi % ali$entaie A%#at! în 5ru)te
şi le#u$e (r%a/(ete* )ereale inte#rale1
Fr!/i$ile /aturate /unt* de a/e$enea* %Aie)tul di/)uiil%r
re5erit%are la )alitatea ?ranei1
Se a(re)ia"! )! în (r%(%rie tle 8,T* )reierul e/te 5%r$at din li(ide1
Celula neur%nal! are în /tru)tura $e$RAranei /ale un /trat
Aili(idi)* )are îi )%n5er! )a(a)itatea de a 5i (er$eaAil! nu$ai
(entru anu$ii i%ni din $ediul e6tra)elular1 îşi (!/trea"! a/t5el un
#radient ele)tr%)?i$ie di5erit în interi%rul /!u 5a! de e6teri%r*
/tare ne)e/ar! 5en%$enel%r ele)tri)e de la nivelul $e$Aranei
neur%nale1
Fr!/i$ile /aturate (re)i(it!* devin /%lide* ri#ide la te$(eratura
$ediului a$Aiant i$(ri$ând % lent%are între#ii )%ndu)tiAilit!i
/ina(ti)e1 Fr!/i$ile ne/aturate* la te$(eratura din a$Aient* îşi
$enin în/! /tarea de 5luiditate şi a/t5el (r%)e/ele de )%ndu)ere
nerv%a/! v%r Aene5i)ia de un /tatut %(ti$1 Pentru a)e/t $%tiv e/te
nev%ie )a* în /tru)tura )reierului* )a şi a )el%rlalte %r#ane* /!
e6i/te un anu$it ra(%rt între li(idele /aturate şi )ele ne/aturate1
în (re"ent /e %(erea"! )u d%u! #ru(e de a)i"i #raşi O$e#a - 8 şi
O$e#a - 71 Sunt a)i"i #raşi e/eniali* (e )are %r#ani/$ul nu îi
(r%du)e şi de a)eea treAuie /!-i %Aine$ (rin a(%rt ali$entar1
E6i/t! un ra(%rt )e treAuie (!/trat între a(%rtul de O$e#a - 8 şi
O$e#a - 71 Cei $ai $uli )%$entat%ri îl /ituea"! la val%rile de 2 4l*
adi)! 2 (!ri O$e#a - 8 şi 9 (arte O$e#a - 71 Se )rede )! în
ali$entaia %$ului din /tadiul de vân!t%r şi )ule#!t%r de 5ru)te
a)ea/t! (r%(%rie ar 5i 5%/t de 949* dar ali$entaia ulteri%ar! l-a
$%di5i)at1 Se a(re)ia"! )! în ali$entaia a)tual! din lu$ea
$%dern!* ra(%rtul O$e#a - 8 4 O$e#a - 7 e/te de 9D-+, 4l1 O$e#a
- 8 e/te (r%in5la$at%r şi de a)eea treAuie e)?iliArat )u O$e#a - 71
Ra(%rtul de"e)?iliArat al )el%r d%u! #ru(e de a)i"i #raşi e/eniali /e
(re/u(une a antrena (at%l%#ia a)tual! şi înde%/eAi )ea a
/i/te$ului nerv%/* dat 5iind r%lul l%r în /tru)tura şi 5i"i%l%#ia /a1
B%lile )r%ni)e - )ardi%va/)ulare Oin5ar)t
$i)^3ardi)*a))identeva/)ulare)ereAraleP*)an)erul* artritele* A%ala
Al"?ei$er* alte A%li neur%de#enerative* a5e)iunile (/i?i)e şi în
(ri$ul rând de(re/ia /-ar dat%ra şi e6)e/ului de O$e#a - 8* e/te de
(!rere (/i?iatrul David Servan-S)?reiAer1 De ai)i de)ur#e şi
indi)aia /a )a şi a $ult%r alt%r aut%ri de a /e in/titui trata$entul
)u O$e#a - 7 al!turi de $edi)aia antide(re/iv!1
S)?reiAer re)%$and! de a/e$enea /! /e ia )%n)%R$itent )u
O$e#a - 7 şi vita$ina E O-,, u1i 4 "iP* vita$ina C Ol# 4 "iP* /eleniu
O+,, u# 4 "iP şi "in) în /)%(ul unei $etaA%li"!ri e5i)iente1
O$e#a - 7 e/te 5%r$at din ali d%i a)i"i #raşi3 d%)%/a?e6an%i)
OD&AP şi ei)%/a(entaen%i) OEPAP1
D&A e/te 5%arte i$(%rtant )a a(%rt (entru %r#ani/$* (entru )!
intr! în /tru)tura $e$Aranel%r neur%nale* a /ina(/el%r* a
$it%)%ndriil%r şi a re)e(t%ril%r retinieni1 In aA/ena /a* dendritele
neur%nale de#enerea"!* /ina(/ele di/(ar* iar neur%nii /e (ierd (rin
de)lanşarea 5en%$enului de a(%(t%"!1
D&A 5av%ri"ea"! şi /tarea de Aun! di/(%"iie* (rin )reşterea
nivelului /er%t%ninei1 în aA/ena /a a(ar de(re/ia* )u ri/) de /ui)id*
$ani5e/t!ri de a#re/ivitate şi vi%len!1
Fr!/i$ile /aturate deter$in! de)linul $e$%riei* ateniei*
)a(a)it!ii de înv!are* )reşterea re"i/tenei la in/ulina* diaAet
"a?arat* ?i(erten/iune arterial!* )reşterea tri#li)eridel%r1 Prin
eliAerarea de (r%/ta#landine* leu)%triene şi )it%<ine* O$e#a - 8
întreine (r%)e/e in5la$at%rii la nivelul va/el%r /an#uine şi a
e/utului )ereAral )reând şi (atul ne)e/ar #re5!rii )an)erului1
O$e#a - 7 /e #!/eşte în (ri$ul rând în )arnea de (eşte #ra/ -
/%$%n* ?erin#* $a)r%u* /ardele1 Alte /ur/e /unt uleiul de $!/line
şi de /eN$ine de in* alunele ne/!rate* nu)ile* verdeurile* )erealele
inte#rale* al#e* (lante $arine* 5ru)te de $are1
în )artea /a* Cu$ /!-i (!/tre"i /!n!tatea )reierului* Mean Car(er
reuşeşte (er5%r$ana de a aduna )u $are )%$(eten! %
i$en/itate de in5%r$aii de la 5%arte $ulte /ur/e ştiini5i)e* de/(re
ali$entaia ne)e/ar! )reierului1 Red!$ du(! Car(er* % li/t! a
ali$entel%r indi)ate şi neindi)ate (entru )%ninutul l%r în #r!/i$i
/aturate şi ne/aturate1 Sunt neindi)ate ali$ente )a - uleiul de
(%ru$A* de 5l%area /%arelui* $ar#arina* /%/urile* $ai%ne"a #!tit!
)u a)e/te uleiuri* )art%5ii (r!'ii* 5l%ri)elele de (%ru$A 5!)ute )u
a)e/te uleiuri1
Se re)%$and! uleiul de $!/line (re/at la re)e* uleiul de /e$ine
de in* (eştele #ra/ $eni%nat $ai /u/1
în )artea )itat! #!/i$* de a/e$enea* d%u! re$ar)i intere/ante1
Mi)?ael Cra@5%rd Ode la In/titutul (entru C?i$ia Creierului şi
Nutriia u$an! - Univer/itatea de N%ed - L%ndraP a(re)ia"! )!
de"v%ltarea )reierului u$an a Aene5i)iat de ?rana #!/it! în 'urul
la)uril%r din A5ri)a de E/t* de )!tre %$ul (rei/t%ri)1 Şi* de
a/e$enea* $arile )ivili"aii /-ar 5i de"v%ltat din a)elaşi $%tiv (e
$alul un%r a(e )a Nilul* TiArul* Eu5ratul* Fan#ele şi [an#t"e1
Ne reine atenia* de a/e$enea* % alt! a5ir$aie lui Ri)?ard L>nn
de la Univer/itatea Ul/ter - An#lia3 HC%$(%nenta #eneti)! a
inteli#enei în Marea Britanie e/te în /)!dere )u )ir)a % 'u$!tate
de (un)t (e #eneraieI din )au"a ?ranei de5i)itare în O$e#a - 71
C%n)lu"ia tutur%r aut%ril%r )%n/ultai e/te a)eea )! O$e#a - 7 e/te
/tri)t ne)e/ar )reierului* atât în de"v%ltarea* )ât şi în
5un)i%nalitatea /a1 De a)eea /e re)%$and! /! /e )%n/u$e (eşte
#ra/ de +-7 %ri 4 /!(t!$ân! /au /! /e ad$ini/tre"e O$e#a - 7 )ir)a
+# 4 "i (entru 5e$ei atât în (eri%ada /ar)inii* )ât şi în )ea de
al!(tare* util (entru de"v%ltarea )reierului la )%(il1 Da)! nu e/te
?r!nit la /ân /e re)%$and! intr%du)erea de O$e#a - 7 în la(tele
(ra51
Care e/te r%lul aşa-"i/el%r /u(li$ente nutritiveG
Pentru R%$ânia e/te un 5en%$en n%u* ine6i/tent înainte de 9C-C1
A)u$ (iaa e/te /u(ra/aturat! de % $uli$e de 5ir$e* )are vând
a)elaşi (r%du/ /uA denu$iri di5erite* )u$ de alt5el /e (r%)edea"! şi
)u $edi)a$entele1
Sunt )âteva /u(li$ente a/u(ra )!r%ra $a'%ritatea )%$entat%ril%r
îşi e6(ri$! a)%rdul1
A)idul 5%lie 5a)e (arte din )%$(le6ul vita$inel%r B1
E/te în (ri$ul rând indi)at în (revenirea $al5%rR$aiil%r
)%n#enitale la 5e$eia #ravid! şi înde%/eAi la 5e$eile )are /e a5l! în
trata$ent (entru e(ile(/ie1
Alte indi)aii $ai (uin intrate în u" ar 5i a/%)ierea în trata$entul
de(re/iei şi în (revenirea e6)e/ului de ?%$%)i/tein!* )are (%ate
#enera a))idente va/)ulare1
D%"a util! de a)id 5%lie e/te în 'ur de 9 $# 4 "i1
Eita$ina E e/te 5re)vent indi)at! )a Al%)ant al radi)alil%r liAeri
(revenind (er%6idarea li(idel%r la nivel $it%)%ndrial1 Sunt )itate şi
e5e)te de (revenire a /ten%"ei de arter! )ar%tid!* OM1 BierenAau$P1
D%"a util! di5er! du(! aut%ri de la 7,, - -,, u1i1 4 "i1
Seleniul e/te re)%$andat înde%/eAi în (revenirea re)idivel%r de
)an)er1 E/te i$(li)at în (r%du)erea de neurtran/$i!t%ri )a
/er%t%nina* d%(a$ina* adrenalina - aA/ena /aN#enerând tulAur!ri
de ti( de(re/iv* )ardia) şi di/(la"i)1
E/te )%ninut în (eşte* 5ru)te de $are* /tridii şi u/tur%i1
D%"a util! - +,, u# 4 "i1
C%en"i$a ULO e/te ne)e/ar! de/5!şur!rii (r%)e/el%r ener#eti)e
din $it%)r%ndrie )u 5%r$area $%le)ulel%r de ATP1 Jiind /u(%rtul (e
)are /e de(%"itea"! ener#ia re"ultat! din (r%)e/area $etaA%li)! a
#lu)%"ei* ATP e/te /tri)t ne)e/ar 5un)i%n!rii )elulei neur%nale1 E/te
indi)at! în t%ate A%lile de#enerative ale /i/te$ului nerv%/
OAl"?ei$er* Par<in/%n et)1P în A%lile )ardi%va/)ulare* în diaAet
"a?arat ş1a1
Cu vâr/ta* )%en"i$a U9, în)e(e /! /)ad! )antitativ şi de a)eea
e/te nev%ie de a(%rt e6tern1 D%"ele /unt în 5un)ie de /)%(ul
ad$ini/tr!rii* de (revenire /au de trata$ent* de la 7, $# la +,,
$# 4 "i1
A)idul al5a-li(%i) e/te )%n/iderat a 5i )el $ai Aun anti%6idant (entru
)reier (utând neutrali"a in)lu/iv radi)alii liAeri ai a"%tului1
E/te indi)at în A%ala diaAeti)! (entru Al%)area (r%duşil%r de
#li)%"ilare1
In /)%( (reventiv /e (%t lua 9,, $# 4 "i1
în /)%( tera(euti) 7,, - 8,, $# 4 "i1
Alte 5%r$e de adu)ere în %r#ani/$ a anti%6idan-il%r* )are vede$
)! /unt utili în (revenirea tutur%r A%lil%r* /unt (>)n%#en%lul* )are
e/te un e6tra/ din )%a'! de (in* (re"ent şi (e (iaa r%$ânea/)! şi
de a/e$enea )eaiul verde1 A)e/te variet!i de )eai /unt re(utate
)a având e5e)te (reventive în A%ala )an)er%a/!1
Re)a(itulând )ele de $ai /u/* )%n/ider!$ )!* e/enial (entru
/!n!tatea %r#ani/$ului n%/tru* /unt O$e#a - 7* vita$inele E* C*
)%en"i$a U9,* a)idul al5a-li(%i)* a)idul 5%lie şi /eleniul1
Revenind la r%lul /u(li$entel%r nutritive* aş $eni%na $ai întâi
nev%ia de /i#uran! )! 5ir$a (r%du)!t%are nu utili"ea"! (r%)edee
indu/triale in)ri$inate a)u$ )a 5iind (eri)ul%a/e (entru /!n!tate1
Alt5el* v%r avea a)elaşi ri/) (e )are îl au şi ali$entele (r%)e/ate
indu/trial1
Od a t! )e a)e/t ri/) e/te eli$inat* /u(li$entele nutriRtive /unt
utile (entru adu)erea în %r#ani/$ a /uA/tanel%r 5it%)?i$i)e* )u r%l
antiin5la$at%r şi anti)an)eri#ene* )%ninute în 5ru)tele şi le#u$ele
(e )are* da)! nu le (ute$ avea "ilni) în ali$entaie* aşa )u$ ar 5i
ideal* $ai ale/ la %raş* le înl%)ui$ în a)e/t $%d1 A)eeaşi %A/ervaie
e/te valaAil! şi (entru nev%ia de O$e#a - 7 din (eşte /au de alte
/uA/tane (e )are nu le (ute$ avea la di/(%"iie în alt $%d1
Ba"ai (e virtuile dietei ve#etariene* % /erie de $edi)i )a M%ni/%n*
E//el/t>n şi Orni/? au a(le)at-% )u /u))e/ în trata$entul A%lil%r
)ardi%va/)ulare1
Dr1 Orni/? are % e6(erien! (%"itiv! şi intere/ant! a(li)ând dieta
ve#et!ri an! la A%lnavii )%r%na rieni în l%)ul interveniei
)?irur#i)ale1
Ce )antitate de ali$ente e/te Aine /! $ân)!$G
în)e(ând )u (!rintele $edi)inii eur%(ene* &i(%)rate* şi (ân! la
)%$entat%rii $%derni* )u t%tii (ledea"! (entru )u$(!tare1 E/te de
(re5erat /! nu /e atin#! /en"aia de #aietate )u i$(re/ia de
aAd%$en #reu* )i /! ne %(ri$ din $ân)at (uin înainte de a a'un#e
la a)e/t /tadiu1 Me/ele )%(i%a/e* )u $ulte )al%rii* în )%ndiiile
/edentari/$ului i$(u/ de a)tualele (r%5e/ii* )%ndu) la %Ae"itate*
/u(ra(%nderalitate* )are antrenea"! du(! /ine diaAetul "a?arat şi
?i(erten/iunea arterial!1 C%n/e)inele $ai târ"ii le )%n/tituie
a))identele va/)ulare )ereArale* )ardia)e* (%lineur%(atiile*
î$A!trânirea (re)%)e et)1
în vara lui 9C-C a$ inteni%nat /! /)riu % )arte de/(re l%n#evitate1
T%ate /ur/ele )%n/ultate de $ine )%ndu)eau la % /in#ur! şi )iudat!
)%n)lu"ie (entru #ândirea $ea de atun)i3 tr!ie/) $ult )ei )e
$!nân)! (uin şi111 (r%/t1 Adi)! 5!r! )arne şi la)tate1 Cu$ în
R%$ânia a)elui ti$( a)e/t $%d de ?r!nire era i$(u/ (rin
)%n/trân#erea /%)ial!* dat! de (re)aritatea e)%n%$iei n%a/tre* $-
a$ #ândit i$ediat )! t%at! lu$ea va )rede )! 5a) (r%(a#and!
(%liti)! şi în )%n/e)in! a$ renunat /! $ai (uAli) a)ea )arte* deşi
era 5inali"at!1 Reali"e" a)u$ )! a'un/e/e$ la % 5%r$ul! /u/inut!
de % e6(erien! e$(iri)!1 A/t!"i ave$ de'a % e6(erien!
de$%n/trat! ştiini5i) şi 5%r$ula l%n#evit!ii treAuie re5%r$ulat!3
HTr!ie/) $ult )ei )e $!nân)! (uin şi /!n!t%/I1 Re/tri)ia )al%ri)!
e/te a/t!"i t%t $ai in/i/tent re)%$andat! (entru (!/trarea
/!n!t!ii* deter$inând $%di5i)!ri )u e5e)t Aene5i) ale
$etaA%li/$ului înde%/eAi #lu)idi)1
Cu$ /! $ân)!$G Aşa )u$ nu 5a)e$ $a'%ritatea dintre n%i /au
alt5el /(u/* )u$ )?iar (uini % 5a)e$1
OAişnuina de a $ân)a #r!Ait e/te (ri$ul (!)at1 Celui $ai
i$(%rtant #e/t - $a/a -* îi a)%rd!$ )el $ai $i) /(aiu de ti$(1
N%r$al ar 5i /! nu în#?ii$ ni)i%dat! (ân! )e nu a$ $e/te)at
/u5i)ient )eea )e ave$ în #ur!1 I$AiAarea )u /u5i)ient! /aliv! e/te
de'a (ri$a 5a"! a di#e/tiei (entru )! ave$ şi ai)i 5er$eni* )are
în)e( a)iunea de di#erare a ali$entel%r1
în $edi)ina tradii%nal! )?ine"! e6i/t! % a/eriune )are /(une )!
un ali$ent are d%u! )%$(%nente3 una %r#an%le(ti)! e6(ri$at!
(rin #u/t şi ar%$!* a )!rei de/tinaie e/te de a ?r!ni /(iritul şi %
alta* dat! de $a/a ?ranei (r%(riu-"i/e* )are /e adre/ea"! /tru)turii
n%a/tre /%$ati)e /au 5i"i)e1 Pentru )a a)e/te d%u! 5inalit!i /! 5ie
înde(linite* e/te nev%ie )a în ti$( )e $ân)!$ /! 5i$ )%n)entrai
(e a)ea/t! idee* /! /avur!$ ar%$a şi #u/tul $ân)!rii şi /! le
tri$ite$ )u i$a#inaia /(re )reier1 Iat! de )e în ti$(ul $e/ei nu
e/te indi)at ni)i /! )iti$ "iarul* ni)i /! ne uit!$ la televi"%r /au /!
5a)e$ alt)eva1 Di/)uiile )%ntradi)t%rii din ti$(ul $e/ei* a$Aiana
ne(l!)ut!* tran/5%r$! )eea )e $ân)!$ în %trav! (entru )! in?iA!
t%ate /e)reiile de 5er$eni şi de /u) #a/tri) ne)e/are di#e/tiei1
Ma/a ar treAui /! 5ie % /!rA!t%are* dar $ân)!$ ade/ea atât de
re(ede şi neateni la a)e/t #e/t în /ine* în)ât da)! i$ediat du(!
$a/! ne întreaA! )ineva )e a$ $ân)at* nu şti$ /!-i r!/(unde$111
Ca % )%n)lu"ie la di/)uiile (urtate în 'urul ali$enRtaiei a)tuale şi
în (er/(e)tiv!* /e (%ate /(une )!* de vre$e )e %$ul a a(!rut în
)%ndiiile unei %5erte a naturii în )are /-a n!/)ut* în $%d 5ire/)*
a)eea treAuie /!-i 5ie şi )ea $ai (r%(i)e1 B%lile a)tuale /unt ale
unei )ivili"aii )are şi-a de(!şit 5inalitatea %5erind % ali$entaie
arti5i)ial!* înde(!rtat! de natur!* 5!r! ni)i % )alitate %r#an%le(ti)!*
5!r! ni)i un #u/t* adu)ând în /)?i$A (%vara (%tenialului (at%#en1
în )iuda tutur%r averti/R$entel%r* /e (are )! /!n!tatea e/te
i#n%rat! şi /a)ri5i)at! în nu$ele alt%r intere/e1 M! întreA3 e/te
i#n%rana $inii un%ra /au i#n%rarea n%a/tr!G
RELAdIA DINTRE ALIMENTAdIE ŞI CANCER
B%ala )an)er%a/! a a'un/ a/t!"i unul dintre (eri)%lele )ele $ai de
te$ut în (at%l%#ia lu$ii $%derne1 Jre)vena /a )reşte într-un $%d
alar$ant* )ele $ai a5e)tate 5iind !rile )are /unt şi )ele $ai
indu/triali"ate* (e (ri$ul l%) /ituându-/e SUA1 A)e/ta e/te $%tivul
(entru )are i-a$ dedi)at un )a(it%l a(arte* d%rind /! adu) în
di/)uie şi alte $i'l%a)e de trata$ent de)ât )ele e6i/tente în
$edi)ina )la/i)!* $i'l%a)e )are în e6(eriena un%r A%lnavi* in)lu/iv
$edi)i* /-a d%vedit a 5i utile1
în )ele de $ai /u/ a$ in/i/tat atât a/u(ra relaiei dintre ti(ul de
ali$entaie şi A%ala )an)er%a/! - /uAliniat! înde%/eAi de /tudiile lui
Ca$(Aell* )ât şi a/u(ra relaiei dintre ali$entaie şi A%lile
%r#ani/$ului în #eneral1
Bene5i)iind de % evaluare 5%arte a$(l!* 5!)ut! de un #ru(
internai%nal de e6(eri (e ++1,,, de /tudii* dintre )are au 5%/t
)%n/iderate )a având % val%are /e$ni5i)ativ! (entru inta ur$!rit!
d%ar :1,,, ORevi/ta HS)ien)e et AvenirI nr1 :72 4 +,,-P* ne-a$
#ândit )! ar 5i 5%arte util /! $eni%ne" %(iniile la )are /-a a'un/ în
(re"ent* du(! )u$ /(unea$* într-% (r%Ale$! de $are intere/ în
întrea#a lu$e1
Studiul e5e)tuat a ur$at atât e5e)tul (reventiv* )ât şi )el )urativ al
ti(ului de ali$entaie a/u(ra )an)erului1
în /tilul reinut şi $ai de#raA! /)e(ti) al %a$enil%r de ştiin!*
e6(ri$area e/te (rudent!* (entru a nu )rea ilu"ii şi /e re"u$! d%ar
la re)%$and!ri şi nu la )%n)lu"ii 5er$e1
între )%n)lu"iile %(ti$i/te ale lui T1 C%lin Ca$(Aell* )are şi-a
dedi)at t%at! viaa a)e/tei idei* şi /)e(ti)i/$ul a(r%a(e
de/)ura'at%r al #ru(ului internai%nal de e6(eri* r!$âne de)i"ia în
/in#ur!tate a %$ului în /u5erin!1 O(iunea $ea e/te %(ti$i/t!*
da)! la a)e/t ti( de ali$entaie /e adau#! şi i$(li)area )%nştient!
în (r%)e/ul de (revenire şi de trata$ent luând )a $%del
e6(erienele )%$entate în $are (arte şi de )!tre n%i1
într-un /til (ra#$ati)* uş%r de reinut /-au 5%r$ulat 9,
re)%$and!ri3
91 1S! /e li$ite"e )%n/u$ul ali$entel%r ?i(er)al%-ri)e* )u un
)%ninut )re/)ut în li(ide şi "a?aruri1
+1 S! /e )%n/u$e )el (uin 2,, # ve#etale (e "i1
71 S! /e 5a)! e5%rtul de a r!$âne )u % talie )ât $ai $i)!*
a)ea/ta 5iind un indi)at%r al #radului de %Ae"itate /au de
/u(ra(%nderalitate1
21 E5%rtul 5i"i) e/te 5%arte i$(%rtant în (revenirea A%lii
)an)er%a/e* 5iind re)%$andat "ilni)* în 'ur de 7, $inute /uA di5erite
5%r$e )u$ ar 5i* /(re e6e$(lu* $er/ul $ai ener#i)1
D1 S! /e evite $e"elurile* iar )arnea r%şie /! 5ie li$itat! la D,,
# $a6i$u$ (e /!(t!$ân!1
Se $eni%nea"! )! #ru(ul de e6(eri nu /5!tuie/) e6)luderea t%tal!
a )!rnii1
81 Se re)%$and! e6)luderea /au li$itarea )%n/u$ului de
al)%%l la 9 (a?ar de vin (e "i /au a alt%r al)%%luri la 9,-9D # (entru
5e$ei şi la +,-7, # (entru A!rAai (e "i1
:1 S! /e evite ali$entele /!rate* )%n/ervate (rin /!rare /au
le#u$ele în /ara$ur!1 Su(li$entel%r ali$entare li /e (re5er!
ali$entele naturale1
-1 Re)%$andare intere/ant!3 al!(tarea la /ân (ân!
la 8 luni e/te util! şi (entru (revenirea A%lil%r $a$ei şi a
%Ae"it!ii )%(ilului1
C1 între /u(li$entele nutritive şi ali$entele naturale /unt
(re5erate ulti$ele1
9,1 A)e/te re)%$and!ri /unt utile şi în (revenirea reî$A%ln!virii
(entru t%i )ei )e au traver/at % dat! A%ala /au /unt /u/(e)tai de
a % avea1
Se $eni%na"! t%tuşi )a % )%n)lu"ie )! ali$entaia re)%$andat! ar
(utea redu)e ri/)ul A%lii )an)er%a/e d%ar )u 7, T* )eea )e ar
în/e$na la nivel $%ndial % /alvare a 7 $ili%ane de %a$eni1
T%at! lu$ea e/te de a)%rd )! atât de a(eti/anta 5ri(tur!* $ai ale/
în /til )â$(ene/) OAarAe)ueP* i$(li)! ri/)uri %n)%#ene1 La 5el
a5u$!turile* $ur!turile* (a/tra$a )a şi /area $ult! (u/! în
$ân)are1
Un /tudiu 'a(%ne" (e D,1,,, de (er/%ane a i$(u/ )%n)lu"ia )! D
)!ni de )eai verde (e "i (%ate (reveni )an)erul de (r%/tat!1
Ardeiul #ra/ )%nine )ar%ten%i"i* )are î$(reun! )u /eleniul (%t
(reveni şi %(ri )an)erul de (ul$%n1
T%ate )erealele* le#u$ele* 5ru)tele u/)ate* )are /unt )%nta$inate
)u $u)e#aiuri* adi)! de %Ai)ei ?rana %$ului /!ra)* )%nin
/uA/tana a5lat%6in!* )are e/te )an)eri#en!1
Un alt /tudiu (e (%(ulaii* )are )%n/u$! A!uturi 5ierAini în e6)e/ a
evideniat un (r%)ent $ai $are al )an)erului de e/%5a#1
Şi iat!* a(r%(% de )%n/u$ul de )arne* % $eniune ve)?e de D1,,,
de ani* (e )are a$ #!/it-% în /)rierile atriAuite lui &er$e/
Tri/$e#i/tul3 H)arnea e/te un t%6i) (entru %r#ani/$I1 J!r!
)%$entarii1
O %(inie %(ti$i/t! e/te e6(ri$at! de dr1 Ri)?ard Beliveau Oşe5 al
)atedrei de (revenire şi trata$ent al )an)erului* Univer/itatea
UueAe)* M%ntrealP şi de )%le)tivul /!u de )er)etare a 5a)t%ril%r
)%ninui de ali$ente i$(li)ai în (revenirea şi trata$entul
)an)erului1 Ali$entele* /(un a)eşti )er)et!t%ri* /unt /ur/e de
a#eni anti)an)eri#eni (rin 5ru)tele şi le#u$ele (r%a/(ete1
Utili"area l%r într-un /tadiu (re)%)e al A%lii* (%ate 5i de 5%arte Aun
au#ur1
O e6(erien! dra$ati)!* i$(re/i%nant! şi de un reali/$
)utre$ur!t%r* a avut-% $edi)ul David Servan-S)?reiAer* (r%5e/%r
(/i?iatru la Univer/itatea din Pitt/Aur#* de/(re )are a$ a$intit
de'a în (a#inile anteri%are1
Jiind 5er$ )%nvin/ )! e6(eriena /a (e )are a de/)ri/-% în )artea
Anti)an)er* tradu/! şi în li$Aa r%$ân! de )!tre editura Elena
Jran)i/) O+,,-P* e/te util! şi )el%r A%lnavi şi )el%r /!n!t%şi* % v%i
re"u$a şi ai)i dat! 5iind i$(%rtana /a1
La vâr/ta de 79 de ani* David Servan-S)?reiAer de/)%(er!
întâ$(l!t%r )! în )reierul /!u a a(!rut % tu$%r! )are /-a d%vedit a
5i de %ri#ine )an)er%a/!1 E/te %(erat* 5a)e trata$entul )la/i)
)un%/)ut* dar la /)urt ti$( tu$%ra re)idivea"!1 Di/(erat* )aut! şi
alte $et%de de trata$ent* /tudia"! t%at! literatura în d%$eniu
)are i-ar (utea 5i util!* în5iinea"! un )entru de $edi)in!
inte#rativ! (e lân#! Univer/itatea din Pitt/Aur#* re)ur#e la )!i de
trata$ent )%$(le$entare $edi)inii )la/i)e şi* du(! 9D ani* /)rie
a)ea/t! )arte (entru a î$(!rt!şi tutur%r e6(eriena /a (%"itiv! şi*
$ai ale/* )%n)lu"iile /ale a/u(ra A%lii )an)er%a/e1
TreAuie (re)i"at )lar )! /unt e6)e(i%nale )a"urile de A%lnavi )u
dia#n%/ti)ul /!u )are au /u(ravieuit $ai $ult de l-+ ani1
Iat! )%n)lu"iile /ale a/u(ra A%lii )an)er%a/e3
91 Ave$ )u t%ii în )%r(ul n%/tru "e)i de $ii de )elule
)an)er%a/e* dar /tau ina)tive (ân! )ând )eva le a)tivea"!1
+1 Cel )are ne a(!r! de a nu 5a)e )an)er /au alte (r%)e/e
(at%l%#i)e e/te /i/te$ul itnunitar1 A)e/ta e/te H#ardianulI )are îşi
tri$ite )elulele /ale (e (%/t de (a"ni)i în între#ul %r#ani/$
a(arându-ne de viruşi* $i)r%Ai* )elule di/(la"i)e O)an)er%a/eP et)1
71 Ja)e$ )an)er /au alte A%li )ând H#arda /a e/te '%/I* adi)!
nu ne $ai (%ate a(!ra1
21 Care /unt 5a)t%rii )are i$%Aili"ea"! /i/te$ul i$unitar3
aP Stilul de via! al lu$ii $%derne* (e )ari
S)?reiAer îl nu$eşte H/til de via! %))identalI* 5!)ân^
re5erire* )red* la de"v%ltarea indu/trial!1
AP Ali$entaia de ti( %))idental1
)P Stre/ul1
dP Sedentari/$ul1
E%$ 5a)e % /)urt! (re"entare a a)e/t%r 5a)t%i %n)%#eni1
Stilul vieii %))identale 5a)e re5erire la ali$entai (relu)rat!
indu/trial* la (%luarea )?i$i)! şi la /tre/ A$inteşte de/(re "%ne din
C?ina* India* C%reea unde )an)erul are % 5re)ven! redu/! /au e/te
aA/enl A)eeaşi %a$eni* da)! /unt aduşi /! tr!ia/)! la C?i)a#) /(re
e6e$(lu* v%r 5a)e A%ala )u a)eeaşi 5re)ven! )a f a$eri)anii1 Ce
şi-au /)?i$Aat a)eşti %a$eniG Stilul d via!* /(une S)?reiAer1
Du(! )el de al d%ilea r!"A%i $%ndial* 5re)vent )an)erului a )re/)ut
de trei %ri şi a )%A%rât la vâr/te tineri în 'urul a 7, de ani* )a şi la
vâr/ta )%(ilului1
Tr!i$ (e % (lanet! %tr!vit!* ne /(une S)?reiAei Din C,, de
/uA/tane )ni$i)e anali"ate* la iniiativi A#eniei Internai%nale
(entru Studiul Can)erului* d%a una nu avea e5e)te %n)%#ene1
Un alt /tudiu e5e)tuat în Atlanta - SUA O+,,DP* ( un eşanti%n de
(%(ulaie de t%ate vâr/tele* a evidenia 9-2 /uA/tane )?i$i)e
t%6i)e în /ân#ele şi urina )el% inve/ti#ai1
Ali$entaia a)tual! e/te $)ri$inat! îi #ene"a )an)erului* )a şi a
alt%r A%li* )u$ /unt )e? neur%de#enerative* )ardi%va/)ulare şi
)ereAr%va/)ulare (entru )! /e Aa"ea"! în )ea $ai $are (arte (e
ali$enti (r%)e/ate indu/trial /au %Ainute în )%ndiii de )?i$i"ar^
e6)e/iv!1 In#r!ş!$intele )?i$i)e* (e/ti)idele et)1 tra în /%l* a(! şi
în (lante* )!r%ra le alterea"! (r%(riet!ile %r#an%le(ti)e Odevin
5ade* nu $ai au ni)i #u/t* ni)i $ir%/P1 Pe de alt! (arte* )%ninutul
l%r în /uA/tane )?i$i)e le 5a) /! devin! t%6i)e (entru %r#ani/$1
Ya?!rul alA* ra5inat* (re"ent în t%ate (r%du/ele de )%5et!rie*
/ti$ulea"! /e)reia de in/ulina şi de 5a)t%ri de )reştere )are
5av%ri"ea"! şi de"v%ltarea )elulei )an)er%a/e1
Mar#arina* #r!/i$e %Ainut! (e )ale te?n%l%#i)!* intr! în
)%$(%"iia tutur%r (r%du/el%r de (ati/erie şi (re"int!* de
a/e$enea* un ri/) (at%#en (entru %r#ani/$1
Pr%51 dr1 S)?reiAer $eni%nea"!* de a/e$enea* e5e)tul n%)iv
a/u(ra %r#ani/$ului (e )are îl au )arnea* %u!le şi (r%du/ele
la)tate venite din 5er$ele în )are* în /)%(ul )reşterii (r%du)iei* în
?rana ani$alel%r şi a (!/!ril%r /e intr%du) ?%r$%ni şi /uA/tane )u
r%l de /ti$ulare a )reşterii )elulare1 Re"ultatul* ne /(une S)?reiAer*
îl )%n/tituie 5av%ri"area unui teren in5la$at%r* (r%(i)e de"v%lt!rii
)an)erului* de"v%ltarea %Ae"it!ii la tineri şi* $ai n%u* şi la )%(iii
/uA un an )are /unt ?r!nii )u la(te (ra5 în )are /e #!/e/) a)e/te
/uA/tane )u r%l de )reştere nu$ite şi 5a)t%ri de )reştere1
Fr!/i$ea (re"ent! în %Ae"itatea )%(ilului $i) (%ate 5i (eri)ul%a/!
(entru )!* (e de % (arte* /e $eni%nea"! de"v%ltarea (re)%)e* la
vâr/ta de adult* a diaAetului şi a A%lil%r )ardi%va/)ulare* iar (e de
alt! (arte* )elula adi(%a/! (%ate deveni un de(%"it (entru
/uA/tanele %n)%#ene1
Stre/ul din lu$ea $%dern! e/te $)ri$inat nu nu$ai în
%n)%#ene"!* )i în întrea#a (at%l%#ie1
A$ anali"at în alt )a(it%l e5e)tele n%)ive ale /tre/ului
a/u(raN%r#ani/$ului1 Ai)i v%$ reveni d%ar )u )âteva e6(li)aii în
(lu/* i$(u/e de )%nte6t1
Ceea )e re"ult! în 5inal din rea)iile Ai%)?i$i)e de)lanşate de /tre/
/unt )%rti"%lul şi n%radrenalina1
A)e/tea 5av%ri"ea"! terenul in5la$at%r (e )are /e de"v%lt! A%ala
)an)er%a/!* )a şi A%lile neur%de#enerative şi va/)ulare $eni%nate
de'a1
De /tre/ /unt* de a/e$enea* le#ate în $are $!/ur! şi de)lanşarea
e$%iil%r şi /enti$entel%r )u )%ninut ne#ativ* )u$ /unt (ani)a*
5ri)a* de(re/ia* indi/(%"iia a5e)tiv! et)1 A$ di/)utat în alt )a(it%l
)! t%ate )elulele n%a/tre 5un)i%nea"! de'a du(! un (r%#ra$
inteli#ent* (!rând /! di/(un! de )eea )e eu a$ nu$it inteli#en!
)elular! O9C-9P1
Si/te$ul i$unitar di/(une* în )%n/e)in!* de a/e$enea* de un
(r%#ra$ inteli#ent* $%tiv (entru )are a şi 5%/t nu$it )reierul $%Ail
de )!tre Canda)e Pert1 în )adrul /tudiil%r de neur%-(/i?%-
i$un%l%#ie* $eni%nate de Pr%51 dr1 S)?reiAer* /-au 5!)ut %A/ervaii
de%/eAite (rivind r!/(un/ul la e$%ii a /i/te$ului i$unitar1
Canda)e Pert a )%n/tatat )! r!/(un/ul la e$%ii /e )%n)reti"ea"!
(rintr-un dial%# )?i$i) între )reier şi /i/te$ul i$unitar* un /)?i$A
de in5%r$aii )are /u/ine i$(li)area /i/te$ului i$unitar*
%A/ervaie n%u! şi intere/ant!* în $edierea r!/(un/ului (/i?%l%#i)
la e$%ie1 Ca ur$are* /tudiile e5e)tuate au (u/ în eviden! e)%ul
e$%iil%r ne#ative şi (%"itive a/u(ra )elulel%r N0* al )!r%r r%l a$
v!"ut )! e/te a)ela de a di/tru#e )elulele )an)er%a/e1
Studiile de laA%rat%r au ar!tat )! de/)ura'area* de(re/ia* li(/a
d%rinei de a tr!i* înd%iala în (r%)e/ul de vinde)are* )%$uni)area
Arutal! a dia#n%/ti)ului de )an)er* au Al%)at $%Aili"area
li$5%)itel%r T şi B )a şi a )elulel%r N0 Pur şi /i$(lu r!$ân
i$%Aili"ate lân#! (eretele va/)ular1 O(u/ul l%r* în)rederea în
vinde)are* în)ura'area* /(erana* Auna di/(%"iie* d%rina de a tr!i
au (u/ în eviden! a)tivarea a)e/t%r )elule de a(!rare1
Pe lân#! a)tivarea )elulel%r N0* e$%iile (%"itive au /)!"ut şi
nivelul din /ân#e al tutur%r /uA/tanel%r (r%du)!t%are ale
in5la$aiei (re$er#!t%are )an)erului şi alt%r A%li de ti( )%rti"%n*
)it%<ine* TNJ a şi >* iar )ele antiin5la$at%rii* )a Interleu<ina-9,* au
)re/)ut1 S-ar (utea /(une* )a ur$are a a)e/t%r %A/ervaii* )! A%ala
)an)er%a/! (are a 5i şi % A%al! a ne5eri)irii1 Pr%)entul %n)%#ene"ei
ereditare e/te 5%arte $i) în ra(%rt )u )el al deter$in!rii (rin 5a)t%ri
e6traeredidari1 Şi )red )! da)! a$ avea % ştiin! a tr!irii %(ti$e
într-% /%)ietate drea(t! şi 5a)t%rii ereditari ar (utea 5i învinşi1
Cred )! a)ea/t! le)ie* înv!at! )u (reul unei $ari /u5erine de
)!tre David Servan-S)?reiAer* ar treAui /! 5ie în/uşit! de t%i
$edi)ii din lu$e )are tratea"! (e a)eşti ne5eri)ii A%lnavi* )u %
atitudine re)e* di/tant! /au* $ult $ai #rav* )u )ini/$* în nu$ele
ideii de )%$uni)are a adev!rului de/(re A%al!1 Bernie Sie#el are %
e6(re/ie $inunat! în )are ne /(une )! da)! n%i* $edi)ii* nu (ute$
/! d!$ a)e/t%r A%lnavi "ile de via! în (lu/* )el (uin /! le d!$
via! "ilel%r )are le-au $ai r!$a/1
In a)ea/t! /)riere* (e )are aş (utea /! % nu$e/) % en)i)l%(edie a
/u5erinei şi /(eranei* David Servan-S)?reiAer* n-a uitat /!
a$intea/)! de/(re nev%ia de Au)urie* de $ân#âiere* a tutur%r
5iinel%r lu$i* de la (uii de %$ la )ei ai ş%are)il%r* şi* aş ad!u#a*
(ân! la (lante1 Studiile (re"entate e6(li)! nev%ia n%a/tr! de
atin#ere* de % (rivire )ald!* de un "â$Aet* de % Au)urie (e )are /!
ni le d!rui$ re)i(r%)* da)! d%ri$ /! ne (!/tr!$ /!n!tatea1 Ne
treAuie atât de (uin )a /! 5i$ 5eri)ii în)ât nu (ute$ avea ni)i %
/)u"!1
Cu$ nu $i-a$ (r%(u/ /! e(ui"e" in5%r$aiile de % e6tra%rdinar!
utilitate %5erite de )%n5ratele S)?reiAer* v%i l!/a a)ea/t! şan/!
)itit%ril%r intere/ai1
Adre/ându-$!* în $%d /(e)ial* a)el%r /e$eni )are /e /i$t a(!/ai
de (%vara $)ertitudinii (rin A%al!* a$ d%rit /! le adu)* (rin t%ate
/tudiile (re"entate ai)i*
/(erana de )are )u t%ii ave$ nev%ie* )redina )! e6i/t! % )ale
/(re lu$in!1
S(erana e/te în)e(utul 5eri)irii1 cnd%iala e/te în)e(utul ne5eri)irii1
S(erana e/te )redina )! /e (%ate1 înd%iala e/te )redina )! nu /e
(%ate1
înl!turarea înd%ielii e )alea /(re 5eri)ire1

CAPITOLUL 98
SPIRITUALITATEA ŞI SOCIETATEA DE MZINE
într-un dial%# )u 5iul /!u Matt?ieu Ri)ard* )!lu#!r Audi/t* de/(re
)%ndiia 5eri)irii în /%)ietatea $%dern!* 5il%/%5ul 5ran)e" Mean-
Jran#%i/ Revel* îl )ita (e Er@in S)?r%din#er )are a(re)ia )! ştiina
nu vi"ea"! 5eri)irea %$ului1 A)ea/t! /ar)in! şi-a a/u$at-% $ai întâi
reli#ia* a(%i 5il%/%5ia* înde%/eAi )ea a Fre)iei anti)e* iar în lu$ea
$%dern! )%n/tituie %Aie)tul ştiinel%r (%liti)e1 El )%n/ider! )ri"a
$%ral! a)tual! a lu$ii $%derne )a 5iind un eşe) al 5ii%/%5iei
%))identale )are a renunat la $i/iunea de a #!/i un /en/ vieii1 La
rândul l%r* ştiinele (%liti)e au eşuat* de a/e$enea* în a)elaşi
de$er/1 Jil%/%5ia (%liti)! %))idental! a )reat % lu$e (%lari"at!* în
)are )ei A%#ai /unt % $in%ritate* iar )ei /!ra)i % $a'%ritate*
(re$i/! (entru ne$ulu$iri* (entru re/enti$ente şi r!/)%lire a
/(iritului 'u/tiiar la un /e#$ent $a'%ritar al (%(ulaiei1 Cel (uin
unul dintre (rin)i(iile $%delului de$%)rati)* )el al dre(tului la
de$nitate* r!$âne )adu)1 Prin /ine în/!şi* /!r!)ia e/te % u$ilin!1
Şi ni)i dre(tul la liAertate nu $ai e/te % 5av%are în )%ndiiile
)%n/trân#erii $ateriale1
Pre%)u(area (entru % /%)ietate (er5e)t! nu e/te n%u!1 Deşi*
te%reti)* a 5%/t $%tivat! de )!tre $inile )ele $ai lu$inate ale
Jranei* )are au d%rit /!-i %5ere %$ului un /tatut /%)ial în a)%rd )u
dre(turile /ale naturale* Rev%luia 5ran)e"! din 9:-C a eşuat (rin
ter%area ia)%Ain! /%ldat! )u inventarea #?il%tinei1
Rev%luiile $ar6i/te şi-au (r%(u/ /! edi5i)e % H/%)ietate n%u!I
(entru un H%$ n%uI 5%l%/ind Ai)iul Hdi)taturii (r%letariatuluiI1
Ei%lena )u )are au 5%/t eli$inate $ili%ane de %a$eni a )reat
#er$enii rev%ltel%r )are au /)?i$Aat a/t!"i i/t%ria1
Se i$(une % /in#ur! )%n)lu"ie3 ni)i un /i/te$ /%)ial (e )are
%$enirea l-a e6(eri$entat (ân! a)u$ nu a reuşit în de$er/ul de a
)rea % /%)ietate* /! nu /(une$ (er5e)t!* dar )el (uin )u a(aren!
de )%re)titudine* % /%)ietate în )are %$ul /! /e (%at! re#!/i (e
/ine1
Se ridi)! întreAarea3 )e ele$ent )%$un a deter$inat eşe)ul tutur%r
$%delel%r /%)iale i$a#inate de-a lun#ul i/t%rieiG In %(inia $ea*
)au"a in/u))e/ului tutur%r /i/te$el%r /%)iale )un%/)ute %
)%n/tituie în/uşi %$ul (entru )are au 5%/t )reate* din)%l% de
li$itele de %rdin )%n)e(tual şi de $%dul )u$ au 5%/t tradu/e în
realitate1 A5ir$ )u t%at! )%nvin#erea )! ni)i un /i/te$ /%)ial
i$a#inat vre%dat! nu (%ate 5i ideal atâta vre$e )ât %$ul* 5a)t%rul
e/enial )!ruia i /e adre/ea"!* e/te )el de a)u$* )u % )%n)e(ie
de/(re /ine r!$a/! la nivelul /e)%lului al ele-lea şi )u un
)%$(%rta$ent aid%$a )elui (e )are îl avea )ând l%)uia în )averne1
Ce /%)ietate (%ate 5un)i%na (er5e)t )u %a$eni i$(er5e)iG T%ate
/i/te$ele /%-)iale (%art! în 5un)i%nalitatea l%r a$(renta şi a )el%r
)are le )%ndu) şi a )el%r )are /unt )%nduşi1 A)eeaşi )%ndiie $%ral!
e/te ne)e/ar! şi de % (arte şi de alta1
E6i/t! % e6(erien! /u5i)ient! în i/t%ria tre)ut! (entru a înele#e
)ât r!u (%ate #enera la un )%ndu)!t%r* indi5erent la )e nivel
ierar?i) ar 5i /ituat* aA/ena unei )ulturi ade)vate* )el (uin
d%$eniului a )!rui re/(%n/aAilitate % are* şi de5e)tele de )ara)ter
şi te$(era$ent1 In a)eeaşi $!/ur!* re/(%n/aAilitatea şi )%nştiina
)ivi)! /unt la 5el de ne)e/are (entru $e$Arii unei )%$unit!i1
Plat%n /(unea )! indi5erent de le#ile /ale* % )%$unitate nu (%ate 5i
5un)i%nal! da)! unii dintre $e$Arii /!i nu 5a) de)ât /! /e
di/tre"e1 Eede$* de)i* )! /%)ietatea a avut de lu)ru )u a)eleaşi
tare şi (e vre$ea lui Plat%n1
J!r! înd%ial! )! $a//-$edia a 5%/t )reat! t%)$ai (entru a (reveni
şi /e$nala aAu"urile dintr-% /%)ietate de$%)rati)!1 Re"ultatele
a)tivit!ii (re/tate la a)e/t nivel le vede$ "ilni)1 Dar şi )ei )are
lu)rea"! în d%$eniu /unt %a$eni )a n%i t%i* )u a)eleaşi
deter$in!ri1
E%rAi$ )%ntinuu de $%rala dre(turil%r %$ului dar nu /(une$ ni$i)
de/(re dre(tul $%ralei1
Natura ne d! dre(tul la t%ate Aunurile lu$ii* dar nee6i/tând un
dre(t al $%ralei* (utini au a))e/ la ele1 Nu e6i/t! % $%ral!* % le#e
)are /! li$ite"e în/uşirea e6)e/iv!* din)%l% de ne)e/arul (entru %
e6i/ten! de$n! şi %n%raAil!1 Şi (entru a nu $i /e 5a)e (r%)e/e de
intenii* ne%rt%d%6e (entru "ilele n%a/tre* îl v%i )ita (e Matt?ieu
Ri)ard* a)e/t %$ )are a renunat la şan/ele unei )ariere ştiini5i)e
/tr!lu)ite* (entru a /e dedi)a /(iritualit!ii %rientale1 El /u/ine %
idee (e )are a$ întâlnit-% şi la M%?n L%)<e şi la T?%$a/ &%AAe/1
Pentru )a a)tuala de$%)raie %))idental! /! 5un)i%ne"e la nivelul
unui /i/te$ /%)ial )%re)t* /(une el* ar treAui )a /%)ietatea /! aiA!
% (re%)u(are (er$anent! (entru Aun!/tarea tutur%r1 într-%
/%)ietate )u adev!rat de$%)rati)! treAuie /! /e $entin! un
e)?iliAru între d%rina un%r indivi"i de a /e î$A%#!i în detri$entul
)el%rlali şi )%n/en/ul #eneral din)%l% de )are a)ea/t! tendin! nu
$ai treAuie t%lerat!* devenind i$%ral!1
Idee de$%)rati)! e6)elent!* dar )are nu are ni)i % şan/! de a 5i
a(li)at! în a)e/ta lu$e1 D%vada )%n)ret! % ave$ în nea))e(tarea
/i/t!rii indu/triil%r (%luante* a de/5a)erii (e (ia! a ali$entel%r
n%)ive (entru /!n!tate* a )%ntinu!rii

de5riş!ril%r $a/ive et)* et)1 Du(! )%n)e(ia (%liti)! a
liAeraRli/$ului* d%$inant! a/t!"i în lu$e* nu nu$ai )! nu /e
li$itea"! e6)e/ul în/uşirii de Aunuri (entru a /e (!/tra un e)?iliAru
/%)ial* dar* da)! /-ar #!/i un )u$(!r!t%r* şi Fl%Aul P!$ânte/) /-ar
vinde /uA (rete6tul )! /tatul e/te )el $ai (r%/t adrnini/trat%r în
ra(%rt )u (arti)ularul1 E/te adev!rat* dar un (arti)ular )are e/te
5!)ut re/(%n/aAil 5a! de )%$unitate şi nu unul )are îşi ur$!reşte
e6)lu/iv (r%(riile intere/e1
Mean-Jran#%i/ Revel re$ar)! di/)re(ana dintre (er5%r$ana
individului în /%)iet!ile avan/ate şi #%lul /!u $%ral* dintre
a5ir$aiile (%liti)ienil%r şi a)iunile l%r de$a#%#i)e1 Pe de % (arte
tri$it )âteva a'ut%are vi)ti$el%r un%r r!"A%aie l%)ale interetni)e*
iar (e de alt! (arte le vând ar$a$ent* #enerat%r de alte vi)ti$e1
Un alt nea'un/ al de$%)raiil%r %))identale îl )%n/tiRtuie a))entul
(u/ nu$ai (e ideea de dre(turi ale %$ului* dar nu şi de
re/(%n/aAilitate a individului 5a! de /%)ietatea de la )are are
(retenii1 J!r! % re/(%n/aAili"are a individului într-% /%)ietate*
a5ir$! t%t Revel* nu e/te de)ât anar?ie* li(/! de e5i)a)itate şi
/u5erin! (rin în)!l)area dre(turil%r )el%rlai1 De$%)raia e/te un
/i/te$ (%liti) ideal nu$ai da)! de /u/ (ân! '%/* t%i $e$Arii
/%)iet!ii /unt re/(%n/aAili"ai în nu$ele dre(tului tutur%r la %
via! de$n!1 Nu (%ate* de a/e$enea* /! 5ie /ati/5!)ut dre(tul la
liAertate da)! /%)ietatea îl re)un%aşte* dar nu îl şi a(!r!1
Un )%ndu)!t%r %r#%li%/* d%rni) de laude* va alune)a /i#ur /(re
)ultul (er/%nalit!ii şi /e va în)%n'ura de % )a$aril! de 5av%rii
lin#uşit%ri1 De$%)raia /e 5a)e !nd!ri (entru )! a)eleaşi /l!Ai)iuni
u$ane v%r Aântui şi % (arte a $ediei )are* în l%) /!-l adu)! la
realitate* îl va )!delnia (e Hv%ini)ul v%ini)il%rI1 Ad$iând a(%i )! %
le#e e/te #ândit! în /(irit %Aie)tiv şi nu d%ar în 5av%area aut%ril%r
ei* nu va avea ni)i un e5e)t da)! ni$eni nu % re/(e)t! din li(/a
unei edu)aii )ivi)e* a )%nştienti"!rii intere/ului tutur%r )el%r )e
5%r$ea"! )%$unitatea şi a un%r in/tru$ente viaAile* )are /!
a/i#ure i$(unerea le#ii1 Eede$ )u t%ii )ât! /u5erin! e/te
(r%v%)at! în lu$e* un%r %a$eni nevin%vai* de )!tre )ei )are /unt
)ertai )u re#ulile Aunei )%nvieuiri /%)iale1
Un )%ndu)!t%r 5er%)e într-un /tat t%talitar va 5i % )ata/tr%5!1 Un
)%ndu)!t%r înele(t şi aut%ritar (%ate 5i % ne)e/itate tran"it%rie în
vre$uri tulAuri1 Cun%/) şi )riti)ile )are îi )%n/ider! (e t%i %a$enii
în#eri )are nu au nev%ie de ni)i % aut%ritate1 Si#ur )! e/te ideal )a
/tatul /! nu aiAe de)ât % 5un)ie ad$ini/trativ!1 Dar a/ta /e va
întâ$(la )ând t%i %a$enii v%r avea un )%$(%rta$ent ideal111
Sunt t%tal de a)%rd )! t%ate a)e/te tare ale )ara)terului u$an* din
)au"a )!r%ra ni)i % /%)ietate u$an! nu (%ate 5i ideal!* )%re)t! şi
drea(t!* nu (%t 5i eradi)ate (rin le#i dure1 Nu /e (%ate i$(une %
%rdine /%)ial! (rin vi%len!1 E6(eriena re#i$uril%r t%talitare e/te
tri/t!* iar (edea(/a )u $%artea* a)%l% unde în)! /e $ai a(li)!* nu
a )%ndu/ la di/(ariia deli)tel%r de )ri$e1
Ce alt $i'l%) are /%)ietatea a)tual! la di/(%"iie (entru )ivili"area
(ul/iunil%r in/tin)tiveG Edu)aia )ivi)! /u/inut! (rin t%ate
$i'l%a)ele /(une M1 J1 Revel1 O5erirea de $%dele de )%$(%rta$ent
/%)ial (%"itive* $ai ale/ la vâr/ta de 5%r$are a (er/%nalit!ii* /(un
eu* în l%)ul )el%r ne#ative )are devin $%dele de ur$at* e/te
adev!rat )! nu (entru t%i %a$enii* )i d%ar (entru )ei $ai
vulneraAili* aşa )u$ a$ şi e6(li)at în alte )a(it%le1 Dar $%delele
(%"itive nu adu) Aani* nu /unt intere/ante (entru $edia* ni /e
/(une1 M1 J1 Revel vine )u un e6e$(lu )are n-ar treAui /! la/e
/%)ietatea indi5erent!1 Pân! la vâr/ta de 9C ani* un ad%le/)ent
a$eri)an vi"i%nea"! 2,1,,, de )ri$e şi +,,1,,, de vi%luri1 Ne $ai
(%ate $ira )eea )e /e întâ$(l!G Nu e/te % /%)ietate A%lnav! a)eea
în )are /(e)ta)%lul )ri$el%r e/te %5erit )a $i'l%) de di/tra)ieG
Fi%vanni Sart%ri e/te (r%5e/%r de 5il%/%5ie $%dern! şi ştiine
(%liti)e )u un A%#at (al$are/ univer/itar - Jl%rena* Stan5%rd*
&arvard şi [ale1 In )artea /a &%$% viden/ tradu/! şi în li$Aa
r%$ân! la editura &u$anita/ O+,,8P* a5ir$! )! TE nu ur$!reşte
i$(a)tul in5%r$ai%nal* )i d%ar e$%i%nal - )ri$e* vi%luri* are/t!ri*
/)ene teri5iante* vedete de % "i* e6)entri)it!i - )are adu) audien!*
l!/ând i$(re/ia 5al/! )! a)ea/ta e/te /in#ura realitate a lu$ii1
E)%ul l%r (/i?%l%#i) nu e/te de)ât unul ne#ativ şi nu (%"itiv1 Pentru
%$ul /!n!t%/ e/te un /tre/ (e )are îl /u(%rt! )%nştient /au
in)%nştient* iar (entru )ei re)e(tivi (%ate a)i%na )a % /u#e/tie1
E/te din)%l% de %ri)e duAiu )! tendina $ediei în lu$e e/te de a
)ultiva nu Aunul #u/t* )i )%ntrariul a)e/tuia (rin a(elul la
/uA)ultur! şi vul#aritate1 Cun%aşterea e/te l%#%/* nu (at?%/* ne
/(une Fi%vanni Sart%ri )itând )a e6e$(lu (entru )%ninutul de)ent
şi re/(%n/aAil Auletinele de ştiri din An#lia şi Jrana1 &%$% /a(ien/*
$ai /(une el* are t%ate (re$i/ele în )%ndiiile unei )ulturi* e6)lu/iv
vi"uale* /! devin! un ?%$% in/i(ien/ adi)! un %$ net%t* in)ult*
ideal (entru /%)ietatea de )%n/u$ în )are treAuie /! tr!ia/)!1
Nu e/te de $irare )! /e v%rAeşte t%t $ai in/i/tent de/(re )!utarea
unui $i'l%) de $ani(ulare* de )%ntr%l al $inii u$ane de )!tre )ei
intere/ai /! redu)! %$ul la un /i$(lu r%A%t OH/)lavI $anevraAil
du(! d%rina H/t!(ânil%rIP (rin )rearea unui ?iArid între )reier şi
te?n%Rl%#ie 1 Nu utilitatea înl%%iirii (rin $i'l%a)e te?n%l%#i)e a
un%r "%ne din )reier di/tru/e Oe6e$(lu* (r%te"e (entru vedere*
au"* $e$Are et)1P e/te ai)i (u/! în di/)uie* )i intenia de a )rea
$i'l%a)e te?n%l%#i)e (rin )are $intea %a$enil%r /! 5ie )%$andat!
de la di/tan! în /)%(uri $ilitare* (%liti)e şi de i$(unere a unei
v%ine /tr!ine1 Cât (riveşte H$%ralaI )el%r )are ar (utea di/(une
de a/t5el de (%/iAilit!i* ave$ în 5ie)are "i111 $%/trele a)e/teia* )a
/! nu /(un alt5el1
în Manualul de (/i?%l%#ie /%)ial! de S1 B%n)u* C1 Din* C1 Sulea
OEditura Univer/itatea de Ee/t* +,,:* Ti$iş%araP /e $eni%nea"! )!
du(! un /ui)id $ediati"at* în SU A nu$!rul /inu)ideril%r )reşte )u
7C T în ur$!t%area lun!1 îşi a/u$! )ineva re/(%n/aAilitatea
(entru a)e/te n%i vi)ti$eG
E%$ )%n)?ide la )ele de $ai /u/ )! i#n%rarea înde%/eAi în
)ivili"aia %))idental! a univer/ului interi%r al 5iinei u$ane*
a)%rdându-/e atenie d%ar de"v%lt!rii univer/ului /!u e6teri%r* a
)reat un i$en/ de)ala' între )ivili"aia $aterial! a'un/! la vâr5 şi
nivelul /(iritual 5%arte /)!"ut* )are e/te in)ri$inat )a /ur/! a
tutur%r nea'un/uril%r din lu$ea a)tual!1 In duda )%ndiiil%r
$ateriale )reate de )ivili"aia $%dern!* %$ul )%ntinu! /! 5ie (rad!
a alien!rii* a în/in#ur!rii* a )%n5li)tel%r )u /e$enii şi a r!"A%aiel%r1
In )iuda (er5%r$anel%r intele)tuale )are l-au (r%(ul/at în )%/$%/*
%$ul /%)iet!ii $%derne (are /! 5ie % 5iin! derutat!* in)a(aAil! /!
înelea#! şi /! înl!ture )%n/e)inele (r%(riei /ale %(ere1 într-un
)uvânt* %$ul $%dern a5lat $ai a(r%a(e /au $ai de(arte de
Aunurile (e )are şi le-a )reat* nu-şi #!/eşte r%/tul* /en/ul* (entru
)! nu are )un%aşterea ne)e/ar! (entru a (rivi în (r%5un"i$ile
/u5letului /!u* a)%l% unde /e a5l! 5iina /a autenti)!1 în $%d
(arad%6al* %$ul $%dern /-a ur)at în )%/$%/* dar nu (%ate )%A%rî
în /ine (entru a-şi re"%lva )%n5li)tele intra(/i?i)e din (r%(riul /!u
univer/ )are )%n/tituie /ur/a tutur%r )%n5li)tel%r /ale )u lu$ea* a
tutur%r 5ru/tr!ril%r* a neî$(liniil%r şi a ne5eri)iril%r1
înainte de a tran/5%r$a lu$ea* %$ul are nev%ie de a /e tran/5%r$a
în (ri$ul rând (e /ine* de a-şi re#!/i /en/ul (ierdut al (r%(riei
e6i/tene (rin renunarea la )%n)e(tele ana)r%ni)e de/(re via! şi
a))e(tarea unei n%i (aradi#$e )a 5unda$ent al unei n%i
/(iritualit!i* al unei n%i )%nştiine1
E/te /%luia (e )are % /u/in t%i )%$entat%rii în#ri'%rai de ev%luia
lu$ii a)tuale1
D%u! /ur/e îi /tau la di/(%"iie în )li(a de 5a! 5iinei u$ane (entru
a-şi în!la /(iritul d!t!t%r de /en/ şi înele()iune la nivelul
)ivili"aiei te?n%l%#i)e de )are di/(une3 )ea %5erit! de ulti$ele
date* venite din laA%rat%arele ştiini5i)e de/(re natura /(iritual! a
univer/ului şi )ea /u#erat! de ştiinele neur%)%#nitive1 înNali
ter$eni* (ute$ v%rAi de/(re % /ur/! /(iritual! )are vi"ea"! e/ena
tutur%r reli#iil%r şi de/(re % /ur/! /tri)t ştiini5i)!1 Le-a$ anali"at în
detaliu (e a$Aele (e (ar)ur/ul a)e/tui $aterial1 Nu revin de)ât la
ele$entele /tri)t ne)e/are înele#erii în )%nte6t a a)e/tei di/)uii1
E6(erienele a$intite e5e)tuate într-un )adru ştiin-i5i)* 5ie )ele
a/u(ra NDE* 5ie )ele de re#re/ie tran/(er/%nal!* alte e6(eriene
din viaa un%r (er/%ane reale şi alte )ir)u$/tane (e )are nu le
$ai a$inti$* (ledea"! (entru ideea e6i/tenei unei /ur/e /(irituale
inteli#ente a5late la Aa"a între#ii lu$i1 Da)! /unte$ 5iine rai%nale*
e$anaie a unei raiuni (ri$%rdiale* în/ea$n! în $%d i$(li)it )!
ave$ şi un /en/* % $enire* un r%/t1
A rai%na în/ea$n! a da un /en/* % raiune tutur%r lu)ruril%r*
in)lu/iv n%u! înşine1 A 5i în/ea$n! a avea un /en/1 Univer/ul (are
a 5i un $are #ând în )are e/te in)lu/! şi 5irava şi neliniştita n%a/tr!
5iin!* al )!rei /en/* )ei $ai $uli dintre n%i* l-a$ (ierdut1
Da)! /en/ul Univer/ului e/te % )%ntinu! )reaie de n%i 5%r$e în
)are (!re$ /! 5i$ i$(li)ai (rin e6(eriena în/uşit! ai)i* atun)i
(ute$ 5i 5eri)ii* dar şi re/(%n/aAili )! $arele ar?ite)t* Sur/a de
Univer/ ne-a 5!)ut %n%area de a ne invita /! (arti)i(!$ la
în5!(tuirea %(erei /ale1
Reitere" (entru a evita %ri)e )%n5u"ie* )! (rin re5erirea la e/ena
tutur%r reli#iil%r i/t%ri)e* a$ în vedere % /ur/! inteli#ent! a
Univer/ului* aşa )u$ a(are în
vi"iunea )%nturat! de e6(erienele anali"ate şi ai)i şi nu a)eea
tran/$i/! de-a lun#ul unei i/t%rii /inu%a/e în )are a$(renta u$an!
nu a (utut 5i evitat!1
Re5erit%r la )ea de a d%ua /ur/! de )un%aştere* )are vine din
terit%riul ştiinel%r neur%)%#nitive* î$i a/u$ inter(retarea /ui
#eneri/ a un%r a/(e)te ale 5un)i%nalit!ii )reierului u$an1
J!r! a (relua a$!nuntele de'a )%$entate* v%i (re)i"a d%ar )!
utili"area de )!tre )reier a un%r reele neur%nale şi a un%r "%ne
t%(%#ra5i)e din )reier di5erite (entru (r%)e/area #ândirii şi
e$%iil%r (%"itive 5a! de )ea a (r%)e/!rii #ânduril%r şi e$%iil%r
ne#ative şi* de a/e$enea* e)%ul Aene5i) /au n%)iv (entru %r#ani/$
al #ânduril%r şi e$%iil%r n%a/tre în 5un)ie de )%ninutul l%r
)%#nitiv /u#erea"! ideea )! în 5un)i%nalitatea /a* )reierul (are /!
re/(e)te un )%d eti) )e ev%)! atât $%rala de /%r#inte reli#i%a/!*
)ât şi (e )ea lai)!1 Mai )%n)ret* în e6(erienele de laA%rat%r (e
)are le-a$ )%$entat în alte )a(it%le /-a evideniat )! #ândurile de
)%$(a/iune şi /enti$entele de iuAire (entru /e$eni a)tivau %
"%n! din l%Aul 5r%ntal /tân#* iar #ândurile de indi5eren! 5a! de
/e$eni a)tivau % "%n! din l%Aul 5r%ntal dre(t1 Creierul n%/tru 5a)e
în )%n/e)in! % /ele)ie a #ânduril%r n%a/tre în 5un)ie de
)%ninutul )%#nitiv şi a5e)tiv* $ai /i$(lu e6(ri$at* în #ânduri Aune
şi rele* (e )are le )la/ea"! şi le tratea"! di5erit1
Ave$* de)i* în/)ri/e în )reierul* în #enele n%a/tre* t%ate (re$i/ele
re)e(t!rii a)e/tei $ari le)ii de /(iritualitate1 M%dul /!u de
5un)i%nare* )a(a)itatea de a di/tin#e Ainele de r!u* de a r!/(unde
(rin /!n!tate şi Au)urie la #ândul $ân#âiet%r al /e$enil%r* )a şi al
n%/tru şi (rin A%al! şi de(ri$are la #ântlul ne#ativ* di/tru)tiv* nu
re(re"int! de)ât % le)ie (e )are ne-% dau şi $arile )%duri eti)e
l!/ate lu$ii /(re Ainele /!u* atât de )!tre $arii înele(i* )ât şi*
iat!* de )!tre în/uşi Univer/1 Ne-au treAuit* din ne5eri)ire* )a$
$ulte $ii de ani )a /! înele#e$ a)ea/t! le)ie1
A)e/te ar#u$ente $-au deter$inat /! intitule" )el de al d%ilea
v%lu$ HCreierul şi n%ua /(iritualitateI* )%n/iRderând )! a)e/t $%d
de 5un)i%nare al )reierului u$an ne %5er! 5unda$entul unei n%i
/(iritualit!i1 Da)! e6i/t! un Du$ne"eu )are /i$A%li"ea"! Binele*
atun)i )reierul n%/tru e/te in/tru$entul (rin )are el ne v%rAeşte*
(rin )are îşi tran/$ite de"ideratele /ale1
Par)! anu$e* inteni%nat* ne a5l!$ în 5aa a d%u! /ur/e )are
)%n5er! un /u(%rt (entru înele#erea /en/ului e6i/tenei n%a/tre*
una de natur! /(iritual!* de/tinat! )el%r )are au #ena (urt!t%are a
a5init!ii (entru a)e/t terit%riu şi una de %rdin ştiini5i)* de/tinat!
)el%r )e /e li$itea"! la )%ndiia n%a/tr! Ai%l%#i)!1 Indi5erent )e
alternativ! a#re!$* i$(%rtant! r!$âne re/(e)tarea a)e/tui )%d
eti) în/)ri/ în #enele n%a/tre* în univer/ul (lin de $i/ter şi de
5a/)inaie al )reierului n%/tru1
Sar)ina de elevare /(iritual! şi-% (r%(un a)u$ ştiinele
neur%)%#nitive* v%rAindu-/e de'a de nev%ia de a )%ntura %
adev!rat! ştiin! a $inii1 Su))e/ele re(urtate de /(iritualitatea
%riental! în /%ndarea aAi/uril%r n%a/tre (/i?%l%#i)e au atra/ $inile
lu)ide din O))ident )are* (rin dial%#urile (e a)ea/t! te$! şi (rin
/tudiile e5e)tuate în laA%rat%are* du(! ri#%rile ştiinei a)tuale*
în)ear)! /! a'un#! la % )un%aştere /inteti)! şi Aene5i)! între
tradii%nal şi $%dern* între a)ea/t! /(iritualitate şi ştiinele
$%derne1 E/te nev%ie* /(un %a$enii de ştiin! a$eri)ani* )a Diana
E)<* de un dial%# între ştiin! şi /(iritualitate $enit /! /taAilea/)!
(un)tul de inter/e)ie dintre e6(l%rarea %))idental! a lu$ii
e6teri%are şi )ea %riental! a lu$ii interi%are1 E/te nev%ie de %
înt%ar)ere la /ine* e/te nev%ie )a a))entul (re%)u(!ril%r u$ane /!
in)lud! şi univer/ul /!u interi%r* aAi/urile i#n%rate ale 5iinei
n%a/tre în )are

In )!utarea /en/ului (ierdut3 Creierul şi n%ua /(iritualitate 2,C
ne #!/i$ /en/ul* /i$A%lul şi raiunea de a 5i1 A)u$* $ai $ult de)ât
%ri)ând* ave$ nev%ie de a)ea/t! n%u! ştiin! a $inii )are /! ia în
di/)uie t%ate alternativele e6(li)ative ale e6i/tenei* 5!r! re/tri)ii
i$(u/e de %r#%lii şi intere/e /uAterane1
E/te /in#ura alternativ! la in)%nştiena )u )are ne %tr!vi$ şi /ilui$
(laneta* la a$(l%area (e )are % ia $%rtaRlitatea (rin )an)er* A%li
va/)ulare şi neur%de#enerative #eRnerate de /tilul a)tual de via!*
de /tre/ şi de ali$entaia /tr!in! de )%ndiia n%a/tr! Ai%l%#i)!1
E/te aşa de #reu de înele/ )e /-ar întâ$(la )u %$enirea da)!
a)tualul ar/enal nu)lear ar a(u)a (e $âna un%r indivi"i a$%rali*
5anati)i* 5!r! % )%nştiin! /(irituali"at!G Pute$ )%n/idera )a 5iind
de d%$eniu (%e"iei* al $it%l%#iei* t%ate averti/$entele )%$entate*
indi5erent )! /unt atriAuite un%r )ivili"aii a(u/e* un%r /ur/e
He6tratere/treI 5ante"i/te şi ana)r%ni)e )u rai%nalitatea lu$ii
a)tuale /au d%ar an6iet!ii n%a/tre e6a#erate* dar realitatea l%r
dur! nu (%ate 5i i#n%rat!1
Ce ne r!$âne de 5!)utG Se va (r%du)e /(%ntan $ira)%lul
Htran/5%r$!rii a(ei în vinI* al nete"irii tutur%r a/(erit!il%r din
)%$(%rta$entul u$an* )are îl 5a) (e %$ /! 5ie atât de vulneraAil şi
ne5eri)it* )are nu-i (er$it /! )%a#ule"e % /%)ietate )%re)t!* )u %
5un)i%nalitate ar$%ni%a/!* în /tare /!-i %5ere /enti$entul î$(linirii
de /ine* nu$ai (entru )! în)e(e /! aiA! a))e/ la % alt!
)un%aştereG Ut%(i)! /(eran!1 Ori /e întâ$(l! H$inunile venite din
)erI /u/inute de )!tre )ei )are* )a şi Fre## Braden* )red )!
P!$ântul va intra %dat! )u între#ul /i/te$ /%lar într-% "%n! de
înalt! 5re)ven! i$(ri$ând a)elaşi )ara)ter* in)lu/iv )%nştiinei
u$ane* în!lând-%* /(irituaRli"ând-%* %ri* /(eriat! de /(e)trul
aut%di/tru#erii* )%$uRnitatea internai%nal! va re)ur#e la $!/uri
înele(te de %(rire a (r!v!lirii /(re Neant1 I$(%rtant! e/te
re)ur#erea la % alternativ! de /alvare )ât în)! nu e/te (rea târ"iu1
E/te în (uterea $inii n%a/tre /! ale#e$ alt! )ale înn%Ailând-% )u %
)%nştiin! )a(aAil! /! ne redea /en/ul şi Au)uria de a 5i Sen/ul n%ii
/(iritualit!i nu $ai e/te )el al durerii şi ne5eri)irii )i al î$(lirtirii1
A)e/ta e/te $e/a'ul a)e/tei )!ri1
înt%ar)erea la (%rile /(iritului va în/e$na în)e(utul unei n%i i/t%rii
în )are )%nştiina /inelui /e va în!la /(re Lu$ina din )are a$ venit
şi în )are ne v%$ înt%ar)e1
Nu )a lut* )i )a #ând1 Nu )a !rân!* )i )a /(irit1

BIBLIOFRAJIE
91 ADLER* A1* Sen/ul vieii* Ed1 Iri* 9CCD1
+1 ANDRU* E1* E6%r)i/$ele* Ed1 Paralela 2D*+,,81
71 AS0ENAS[*P1* Creierul şi Univer/ul /!u* Ed1 &a/e5er* +,,:1
21 AUSTIN* N1* `1* Yen and t?e Brain* T?e MIT Pre//* 9CC-1
D1 BARBOUR* L* F1* Când ştiina întâlneşte reli#ia* Ed1 Curtea
ve)?e* +,,81
81 BARROW*h1* D1* TIPLER* J1*h1* Prin)i(iul antr%(i) )%/$%l%#i)*
Ed1 Te?ni)!* +,,91
:1 BECCARIA* C* De/(re in5ra)iuni şi (ede(/e* Ed1 &u$anita/*
+,,:1
-1 BEDU1 `1* `1* C%dul da Ein)i1 Sur/e /e)rete* Ed1 Paralela 2D*
+,,D1
C1 BENSON* &1* Intera)iunile Minte4C%r(* Ed1 Cartea Daat?*
+,,81
9,1 BERFIER* `1* St!(ânii %)uli ai ti$(ului* Pr%Editur! şi
Ti(%#ra5ie* +,,81
991 BESNIER* `1* M1* C%n)e(tele u$anit!ii* Ed1 Lider* 9CC:1
9+1 BETTA[EB* 01* Jri//%n $u/i)al* une ele ?%r/ de (%rtee*
S)ien)e et Eie* +7+*:2*+,,D1
971 BLOOM* &1* Creierul #l%Aal* Ed1 Te?ni)!* +,,:1
921 BOTNARIUC* N1* Ev%lui%ni/$ul în i$(a/* Ed1 A)ade$iei
R%$âne* 9CC+1
9D1 BRIEM* O1* E1* Le/ /%)iete/ /e)rete/ de $>/tere/* Pa>%t*
Pari/* 9C291
981 BRADEN* F1* Tre"irea la (un)tul "er%* Ed1 J%r [%u* +,,D1
9:1 BROJMAN* M1* Ori)e (%ate 5i vinde)at* Ed1 Cartea Daat?*
+,,21
9-1 CAMPBELL* C* T1* Studiul C?ina* Ed1 Advent* +,,:1
9C1 CASTELOT* A1* Na(%le%n* Ed1 P%liti)!* 9C:,1
+,1 CALEIN* &1* W1* Cu$ #ândeşte )reierul* Ed1 &u$anita/*
9CC-1
+91 CAYAN* F1* A1* Intr%du)ere în5il%/%5ie* Ed1 A)tani* 9CC:1
++1 C&ANFEUe* M1* P1* Jaut-il )?an#er n%tre re#ard /ur la $%raleG
S)ien)e et Eie* 9,::* 8+*+,,:1
+71 C&ANFEUe* M1* P1* LNindividualite nait de la /%u(le//
neur%nale* La Re)?er)?e* 29,*:-*+,,:1
+21 C&OPRA* D1* SIMON* D1* întinereşte şi tr!ieşte $ult1 Ed1 J%r
[%u* +,,21
+D1 C&OPRA* D1* Sur/e de vitalitate* Ed1 Curtea ve)?e* +,,D1
+81 CONSTANTIN* D1* Inteli#ena $ateriei* ediia I-a* Ed1 Militar!*
9C-91
+:1 CONSTANTIN-DULCAN* D1* Inteli#ena $ateriei* revi"uit! şi
ad!u#it!* Ed1 Te%ra* 9CC+1
+-1 CONSTANTIN-DULCAN* D1* S%$nul raiunii* Ed1 Sin%(/i/*
+,,91
+C1 CONSTANTIN-DULCAN* D1* N%te/ /ur la $eta(?>/igue de
Mauri)e Care$e* Ed1 Militaire/* +,,+1
7,1 CONSTANTIN-DULCAN* D1* C%nştiin! şi )un%aştere1 Date
a)tuale şi li$ite1 In v%i1 O#linda )%nştiinei* )%%rd1 F1
C%n/tanda)?e* Ed1 P%lite?ni)a Pre//* +,,71
791 CONSTANTIN-DULCAN* D1* Fândirea %$ului $%dern -)ul$i şi
li$ite* în v%i1 Jil%/%5i)i lui Ba* )%%rd1 F1F1 C%/tanda)?e* Ed1
Al$atea* +,,:1
7+1 CONSTANDAC&E* F1* F1* E6i/t! %are )%nştiin!G Ed1 AII*
+,,,1
771 DANIEL* C* Orientalia $iraAili/* Ed1 Ştiini5i)! şi
en)i)l%(edi)!* 9C:81
721 DAW0INS* R1* Fena e#%i/t!* Ed1 Te?ni)!* +,,81
7D1 DAW0INS* R1* &i$era )redinei în Du$ne"eu* Ed1 Curtea
ve)?e* +,,:1
781 DENIFOT* F-M1* LNe$(at?ie* %u )%$$ent etre ?u$ain*
S)ien)e et Eie +7+*7,* +,,D1
7:1 DENIFOT* F-M1* E$%ti%n/ en5%ule* S)ien)e et Eie* +7+*7-*
+,,D1
7-1 DENNETT* D1* C* Ti(uri $entale* Ed1 &u$anita/* 9CC-1
7C1 DOROBANTU* A1* Ji"i)a - #eneraia ur$!t%are* Ed1 Cartea de
Au"unar* +,,81
2,1 DRĂF&ICESCU* D1* Din (/i?%l%#ia (%(%rului r%$ân* Ed1
AlAatr%/* 9CCD1
291 DROUOT* P1* Eieile tre)ute* viei viit%are* Ed1 Lu)$an* 9CCC1
2+1 DNSA* C* DUMAN* S1* R1* Antide(re//ant/ and neur%(la/ti)it>*
Bi(%lar Di/%rd* 2*9-7*+,,+1
271 EC0 DIANA* Dial%#3 Budi/$ul (/i?%l%#ia şi Ştiinele
)%#nitive* în v%i1 Ştiina $intii* Ed1 Cartea Daat?* +,,81
221 EWANS* D1* Pla)eA%* (uterea #ândului* Ed1 R%@i$ed
PuAli/?er/* +,,81
2D1 JAURE* E1* Na(%le%n* Ed1 Den%el 4F%nt?ier Pari/* 9C-71
281 JICEAC* B1* Ter$i)i de $ani(ulare* Ed1 05e$ira* +,,21
2:1 JLAWS* B1* Se)retele i$(eriale ale /!n!t!ii şi l%n#evit!ii*
Ed1 Antet1
2-1 JLEW* A1* Di)i%nar de Jil%/%5ie şi L%#i)!* Ed1 &u$anita/*
+,,81
2C1 JROM1 E1* Jri)a de liAertate* Ed1 Te%ra* 9CC-1
D,1 FALBRAIT&* M1* 01* S%)ietatea (er5e)t!* Ed1 Eur%/%n# and
B%%<* 9CC:1
D91 F&INOTU* I1* OAi)eiuri (%(ulare de (e/te an* Ed1 Jundaiei
Culturale R%$âne* Bu)ureşti* 9CC:1
D+1 FIMBUTAS MARIMA* T?e F%dde//e/ and F%de/ %5Old Eur%(e*
L%/ An#ele/* 9C:21
D71 FOLEMAN* D1* E$%iile di/tru)tive* Ed1 Curtea ve)?e* +,,D1
D21 FOULD ELIYABET& et al1* Bi%l1 P/>)?iatr>* 28*99*92:+* 9CCC1
DD1 FREFERSEN* N1* &1* Du$ne"eu într-% lu$e ev%lui%ni/t!* Ed1
Curtea Ee)?e* +,,:1
D81 FROJ* S1* C!l!t%ria ulti$!1 C%nştiina şi $i/terul $%rii* Ed1
Elena Jran)i/) PuAli/?in#* +,,:1
D:1 FROJ* S1* &u$an Survival and C%n/)i%u/ne// Ev%luti%n*
AlAan>* Ne@ [%r< OSUN[P Pre//* 9C-D1
D-1 FROJ* S1* T?e Tran/(er/%nal Ei/i%n3 T?e &ealin# P%tenial %5
N%n%rdinar> State/ %5 C%n/)i%u/ne//* B%ulder* C%l%rad%* 9CC-1
DC1 FROJ* S1* P/>)?%l%#> %5t?e Juture3 Le//%n/5r%$ M%dern
C%n/)i%u/ne// Re/ear)?* AlAan>* Ne@ [%r<3 State Univer/itar> %5
Ne@ [%r< OSUN[P Pre//* +,,,1
8,1 FROJ* C* Setea de intre#ire* Ed1 Elena Jran)i/) PuAli/?in#*
+,,:1
891 &AW0INS* D1* R1* O)?iul /inelui de )are ni$i) nu /e (%ate
a/)unde* Ed1 Cartea Daat?* +,,D1
8+1 &AW0INS* D1* R1* Şinele3 realitate şi /uAie)tivitate* Ed1
Cartea Daat?* +,,81
871 &A [ARD* S1* Bi%(/i?%l%#ie* Ed1 Te?ni)!* 9CCC1
821 &ERMES TRISMEFISTUS* C%r(u/ &er$eneuti)u$* Ed1 &erald*
+,,91
8D1 &OPC0E* R1* &* Ni$i) nu e/te întâ$(l!t%r* Ed1 &u$anita/*
+,,+1
881 &UNTINFTON* R1* S! tr!i$ /!n!t%/ 5!r! t%6ine* Ed1 Paralela
2D*+,,D1
8:1 &UNTINFTON* S1* P1* Ci%)nirea )ivili"aiil%r* Ed1 Antet* 9CC-1
8-1 IEANCIU-EĂLEANU* N1* Cureni de #ândire e)%n%$i)!* Ed1
Jundaiei R%$ânia de $âine* 9CC81
8C1 0IM* `1*h1* Ser%t%nin1 Stre// and C%nditi%nin#* Bi%1 P/>)?1
87*-9C*+,,-1
:,1 LASSAFNE* J1* DN%u vient n%tre /en/ $%ralG S)ien)e et Eie*
9,::*D,*+,,:1
:91 LASSAFNE* J1* &%r$%ne/* #ene/ et v%lu(te* S)ien)e et Eie*
+7+*--*+,,D1
:+1 LAYAREE* S1* N* 0ar$a (ur!* Ed1 P%lir%$* 9CC-1
:71 LE BON* F1* P/i?%l%#ia $uli$il%r* Ed1 Antet1
:21 LLEDO* P-M1* Neur%ne/ neu5/ ! Ea#e adulte* La Re)?er)?e*
29,*D,*+,,:1
:D1 LORENY* 0* Cele %(t (!)ate ale %$enirii )ivili"ate* Ed1
&u$anita/* 9CC81
:81 LONFSTAJJ* A1* Neur%/)ien)e* Ed1 Ta>l%r and Jran)i/* +,,D1
::1 LOMMEL* E1* P1* Near-deat? e6(erien)e in /urviv%r/ %5
)ardia) arre/t3 a (r%/(e)tive /tud> in t?e Net?erland* T?e Lan)et*
+,,91
:-1 LUDWIF* E1* Na(%le%n* Ed1 Sae)ulu$* I1 ,*9CCC1
:C1 LUPAŞCU* S1* L%#i)a şi )%ntradi)ie* Ed1 Şte5an Lu(aş)u* Iaşi*
+,,D1
-,1 MA[ER&OJER* F1* Se)retele vieii* Ed1 E>dia* +,,71
-91 MZNYAT* I1* I/t%ria (/i?%l%#iei univer/ale* Ed1 Univer/
en)i)l%(edi)* Bu)ureşti* +,,:1
-+1 MONNIER* J1* Le/ $%t de n%tre )%r(/* S)ien)e et Eie +7+*8*
+,,D1
-71 MOOD[* R1* Lu$ina vieii de din)%l%* Ed1 Y*9CCD1
-21 MO&cRdĂ* I1* Calea /u5letului*% in)ur/iune în realitatea
(r%5und!* Ed1 P/>)?e* +,,D1
-D1 MO&cRdĂ* I1* Pr%Ale$a H#reaI a )%nştiinei* în Murnal de
P/i?%l%#ie Tran/(er/%nal!* nr1 D4+,,81
-81 MORLOEA* N1* S5ântul Ne)tarie tau$atur#ul* Ed1 Buna
Ee/tire* +,,+1
-:1 MORSE* R1* S! tr!i$ /!n!t%/ 5!r! t%6ine* Ed1 Paralela 2D*
+,,D1
--1 MORTON* C* T&OMAS* C1 L1* Eni#$ele )raniil%r de )ri/tal*
Pr%Editur! şi Ti(%#ra5ie* +,,81
-C1 MURA0AMI* 01* C%dul Divin al Eieii* Ed1 Da</?a* +,,:1
C,1 MURP&[*h1* Pra)ti)a #ândirii (%"itive* Ed1 De)eneu* +,,:1
C91 MURP&[* M1* P1* ONNEILL* A1*h1* L1* Ce e/te viaaG Ed1 Te?ni)!*
9CCC1
C+1 MUSOLINO* M1* Al lll-lea /e)ret de la Pati$a* Pr%Editur! şi
Ti(%#ra5ie* +,,81
C71 NICOLESCU* B1* CAMUS* M1* Le/ ra)ine/ de la liAerte* Ed1
A))aria/* +,,91
C21 NICOLESCU* B1* La tran/di/)i(linarite - Mani5e/te* Editi%n/ du
R%)?er* M%na)%* 9CC81
CD1 NICOLESCU* B1* Aa /)ien)e* le /en/ et lNev%luti%n - E//ai /ur
Ma<%A B%e?$e* Editi%n/ du Jelin* Pari/* 9C--1
C81 NICOLESCU* B1* N%u/* la (arti)ule et le $%nde* Le Mail* Pari/*
9C-D1
C:1 NIETYSC&E* J1* Aşa #r!it-a Yarat?u/tra* Ed1 Antet1
C-1 NOYIC0* R1* Anar?ie* /tat şi ut%(ie* Ed1 &u$anita/* 9CC:1
CC1 OANCEA* D1* Ti(%l%#ia dan/uril%r (%(ulare din Ar#eş-Mu/)el*
Ed1 Paralela 2D* +,,D1
9,,1 OLINESCU* R1* Ştiina )%ntra (aran%r$alG Ed1 A$altea* +,,71
9,91 ONS&EA* M1* T?e Brain1 A ver> /?%rt Intr%du)ti%n* O65%rd
Univer/it> Pre//* +,,D1
9,+1 PELLEFRINNO-ESTRIC&* R1* T?e $ira)< $an1 T?e Li5e St%r>
%5'a% de Deu/* Ed1 Nati%nal LiArar> %5 Bra"ii* +,,91
9,71 PELLEFRINNO-ESTRIC&* R* T?e P%@er t%?eal* Ed1 Fra5i)a
Terra* +,,71
9,21 PENROSE* R1* Mintea %$enea/)! între )la/i) şi )uanti)* Ed1
Te?ni)!* 9CCC1
9,D1 PERRICONE* N1* Tineree 5ur! A!trânee în trei (aşi /i$(li*
Ed1 Paralela 2D*+,,D1
9,81 POPESCU* E1* A1* Raiune şi )redin!* Ed1 Fn%/i/* +,,,1
9,:1 POPPER* R* 01* Le)ia a)e/tui /e)%l* Ed1 Ne$ira* 9CC-1
9,-1 POPPS* F1* BLA0E* A1* Jil%/%5ia #rea)!* Ed1 Sena#et1
9,C1 PROC&IANTY* A1* La )%n/tru)ti%n du )erveau* Ed1 &a)?ette*
9C-C1
99,1 PURIC* D1* Cine /unte$* Ed1 Pla>tera* +,,-1
9991 PUTNAM* &1* Raiune* adev!r şi i/t%rie* Ed1 Te?ni)!* +,,D1
99+1 RADU* L1* Mani(ularea $a/el%r* Ed1 Cartea de Au"unar*
+,,,1
9971 RAIC&LE* M1* E1* Uue5ait le )erveau ina)ti5G La Re)?er)?e*
29,*27* +,,:1
9921 REEEL*h1* J1* RICARD* M1* C!lu#!rul şi 5il%/%5ul* Ed1 Ire)/%n*
+,,D1
99D1 RUSS* MACUUELINE* I/t%ria5il%/%5iei II1 Inventarea lu$ii
$%drne* Ed1 Univer/ en)i)l%(edi)* +,,,1
9981 SALAMAN MARIE-JRANCOISE* Le A%n /en/ de la vie* Ed1
Saint-Au#u/tin* +,,D1
99:1 SARTORI* F1* &%$% viden/1 I$Ae)ili"area (rin televi"iune şi
(%/t-#ândirea* Ed1 &u$anita/* +,,81
99-1 SC&ELDRA0E* R1* Re"%nana $%r5i)! % n%u! ştiin! a vieii*
Ed1 Jirul Ariadnei* +,,D1
99C1 SC&RAF* O1* C* Re/ur/ele rai%nalit!ii* Ed1 Ştiini5i)!* 9CCC1
9+,1 SC&URE* E1* San)tuarele Orientului* Ed1 Prin)e(/* 9CC21
9+91 SC&WARTY* `1* M1* BEFLE[* S1* T?e Mind and T?e Brain*
Re#an B%%</* +,,+1
9++1 SEREAN-SC&REIBER* D1* Fuerir* Ed1 R%Aert La55%nt* +,,71
9+71 S&URTLEJJ* &1* E1* Ştiina $intii* Ed1 A<ti/* +,,D1
9+21 STANCU* C* C!luşul1 Ant%l%#ie de /tudii* Ed1 Ti(ar#* Piteşti*
9CC:1
9+D1 STEJAN-SCALAT* L1* Di)i%nar de /)rieri (%liti)e
5unda$entale* Ed1 &u$anita/* +,,,1
9+81 STOLL* A1* L1* Ja)t%rul O$e#a 7* Ed1 Elena Jran)i/)-
PuAli/?in#* +,,71
9+:1 SURDU* A1* Fândirea /(e)ulativ!* Ed1 Paideia* +,,,1
9+-1 TALBOT* M1* Univer/ul ?%l%#ra5i)* Ed1 Cartea Daat?* +,,21
9+C1 TESTARD-EAILLANT* P?1* De L%urde/ au Eati)an* S)ien)e et
Eie* +78*+,,81
97,1 T&URMAN* R1* A1* J1* P/i?%l%#ia tiAetan!3 un (r%#ra$
/%5i/ti)at (entru $intea u$an!* în v%i1 Ştiina $inii* Ed1 Cartea
Daat?* +,,81
9791 TIETYE* &1* W1* întinerirea* Ed1 Mi6* +,,D1
97+1 TIPLER* `1* J1* Ji"i)a ne$uririi* Ed1 Te?ni)!* +,,:1
9771 URS* DANA SORANA* Puterea li$Aa'ului* Ed1 O/)ar Pint*
+,,:1
9721 EAN LOON* &1* I/t%ria AiAliei* Ed1 Milva* 9CC71
97D1 EIEILLARD-BARON* M-L1* Pr%Ale$ele ti$(ului* Ed1 Paideia*
+,,,1
9781 WANT* C* 0LIMOES0I* A1* 0ant* Ed1 Curtea ve)?e* +,,21
97:1 WAPNIC0* 01* Cur/ul de $ira)%le* Ed1 J%r [%u* +,,81
97-1 WARTER* C* Reînt%ar)erea la /a)ru* Ed1 J%r [%u* +,,21
97C1 WEISS* B1* L1* A)elaşi /u5let* $ulte tru(uri* Ed1 J%r [%u* +,,81
92,1 WELWOOD* `1* P/i?%l%#ia tre"irii* Ed1 Elena Jran)i/)
PuAli/?in#* +,,81
9291 WILBER* 01* J!r! #ranie1 AA%rd!ri %rientale şi %))identale
ale de"v%lt!rii (er/%nale* Ed1 Elena Jran)i/) PuAli/?in#* +,,D1
92+1 YAMONCE* A1* N%ua 5i"i)! şi )%/$%l%#ie1 Dial%#uri )u Dalai
La$a* Ed1 Te?ni)!* +,,81
9271 YENFCAI* L1* Le/ /e)ret/ de la l%n#evite* Editi%n/ en lan#ue
etran#ere/* 9CC81
Pr%5e/%rul univ1 dr* Du$itru C%n/tantin-Dul)an e/te $edi)
neur%l%# şi (/i?iatru* aut%r a nu$er%a/e $%n%#ra5ii* tratate*
lu)r!ri şi )!ri de )ert! val%are ştiini5i)! dar şi e/ei/ti)!* )u a$(le
de/)?ideri /(re 5a/)inantele d%$enii ale Jil%/%5iei Ştiinei1 Cartea
/a Inteli#ena $ateriei* un Ae/t /eller )!utat şi a/t!"i* a 5%/t
di/tin/! )u (re$iul (entru 5il%/%5îe HEa/ile C%ntaI al A)ade$iei
R%$âne O9CC+P1 1
5'$îN0 A)ea/ta )arte va ş%)a1
Draî3 Pentru )! t%t )e nu )un%aşte$* evident* ne ş%)?ea"! (e n%i
%a$enii )are ne l!/a$ ş%)ai )?iar şi de )eea )e şti$1 P%ate )!
%$ului îi (la)e /! /e ui$ea/)!* (%ate de a)eea îl ş%)?ea"! şi
)ul$ea a'un/! a/t!"i de Ştiin! şi Cun%aştere1 L-a ş%)at* nu-i
v%rA!* şi Ştiina Ee)?e* )u$ îl ş%)?ea"! şti Ştiina N%u!* dar şi
E5l%/%5ia Ştiinei /au Meta5i"i)a1 îl ş%)?ea"! Univer/ul Mare* îl
ş%)?ea"! şi Univer/ul )el $i)* din el1 îl ş%)?ea"! iuAirea* îl
ş%)?ea"! ura* îl ş%)?ea"! t!)erea* îl ş%)?ea"! )%$uni)area* într-
atât în)ât $ereu /e @leur)! în eaK )?iar şi a)u$* în era
)%$uni)!rii* deviind-8 şi )(l%rand-%urât1 t5a'(
A-i (une întreA!ri nu-n/ea$n! a şi r!/(unde la t%ate*Q dar
re(re"int! mtât de $ult în Cun%aşterea )e-şi $ut! în 5ie)are )li(!
%ri"%ntuL Pe %$ l-a ş%)at )ând nu (utea (une întreA!i'K?
ş%)?ea"! şi a)u$ )ând (%ate1
A)ea/t! )arte e/te % )arte de/(re întreA!ri şi /(eran!1
S(erana e/te* )u adev!rat* un î$(ru$ut dar nu$ai nn î$(ru$ut
5!)ut 5er5)irii1 Or* nu a)e/ta e/te /e(/ulG
Stela-Maria Ivaneş
C:--C:7W 4C:-KC:17-:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful