You are on page 1of 13

Gii thiu M Hnh TMDT B2B

Alibaba.com

Mc lc:

I - Gii thiu M Hnh TMDT B2B .................................................................................... 1
Alibaba.com ............................................................................................................................. 1
1 Lich su hinh thanh: .................................................................................................... 3
2 Nng luc t chuc. ...................................................................................................... 3
3. H thng lnh dao: .................................................................................................... 4
4. Loi ich tu Alibaba.com mang lai cho Doanh Nghip - ................................... 4
II - Phuong Thc Hot Dng: ............................................................................................... 5
1.Gioi thiu v hinh thuc B2B ...................................................................................... 5
2.Alibaba.com va hinh thuc hoat dng ......................................................................... 5
III - Qui trnh giao d|ch .......................................................................................................... 7
1. Tao Company ProIile ............................................................................................... 7
Lam sao d thu hut su quan tm cua ng uoi mua? .................................................. 7
Customer views:...................................................................................................... 7
Customers Clicks: ................................................................................................... 7
Inquiries: ................................................................................................................. 8
Tim kim nguoi mua trn Alibaba.com nhu th nao? ........................................... 9
2. .TradeManager .......................................................................................................... 9
3. Trade Alert ............................................................................................................... 10
4. Biz Trends................................................................................................................ 10
IV/ M hnh Kinh Doanh TMDT B2B ti Vit Nam ......................................................... 12
Mo hinh kinh doanh tiu biu B2B ......................................................................................... 13


I - Gii Thiu Tng Quan v Website Alibaba.com

1. Qua trinh thanh lp.Duoc thanh lp va hoat dng nm 1999, Alibaba.com la mt trong nhung san giao dich
thuong mai Th gioi lon nht noi cung cp cac dich vu Marketing trn mang hang du cho
nhung nha xut khu va nhp khu.
Alibaba.com cung la dim dn du tin va cui cung cho nhung cng ty xut nhp khu
mun nm bt co hi Kinh Doanh va xuc tin vic kinh doanh trn mang
Trang web Alibaba.com hin nay co hon 4.830.000 thanh vin dng ki dn tu hon 240
nuoc khac nhau. Tinh trung binh mi ngay Alibaba co hon 1870 thanh vin tham gia. Trang
web Alibaba.com cho phep nguoi su dung tim kim thng tin va huong dn kinh doanh
thng qua danh muc cua hon 27 linh vuc va hon 1300 san phm tu nhung san phm may mc
dn d din tu.
Nhung nha du tu vao Alibaba.com bao gm cac cng ty, tp doan lon va ni ting o
Chu A va th gioi.
Mt s thanh tich ni bt :
- Tap chi Forbes cua M danh gia Alibaba.com la website B2B tt nht th gioi
trong sut 7 nm qua.
- Alexa cng ty danh gia website uy tin cua th gioi xac nhn Alibaba.com la
website thuong mai din tu s 1, la website giao thuong quc t s 1.
- Tap chi Entrepreneur bu chon Alibaba.com la website tt nht danh cho doanh
nghip.
- Tap chi Far Eastern Economic Review danh gia Alibaba.com la website B2B uy
tin va ph bin nht th gioi.
Alibaba.com d, dang va se ho tro doanh nghip mot cach hiu qua trong vic quang ba,
tim doi tac, va giao dich truc tuvn.
1.1 - Lich su hinh thanh:

Jack Ma, chu tich HDQT va tng giam dc cng ty, luc nay dang la truong phong thng tin
cua Trung Tm Thuong Mai Din Tu Quc T Trung Quc (CIECC) nhn thy rng: m
hinh thuong mai din tu cua cac cng ty nuoc ngoai chu yu chi nhm phuc vu nhung cng
ty lon, voi khi luong va gia tri giao dich cao. Tuy nhin nhu cu giao dich cac cng ty cua
Chu A, phn lon la nhung cng ty vua va nho (SMEs), lai khng phu hop voi nhung m
hinh nay.

Vi th thang 4/1999, Jack Ma quyt dinh roi CIECC d thanh lp Alibaba.com nhm toi khuc
thi truong tim nng dang duoc bo ngo nay. Jack Ma quan nim rng cac cng ty chu A
khng nn rp khun cac m hinh kinh doanh thuong mai din tu cua cng ty M, nhung ma
cac cng ty chu A co th hoc duoc rt nhiu tu ho. Trinh d may tinh va cng ngh cua cac
cng ty M do di truoc Th gioi mt buoc. Hon nua thi truong cho thuong mai din tu o M
lon va phat trin chu khng nhu o chu A. Tai M va cac nuoc chu u khac, mt loat
nhung tin d co ban cho thuong mai din tu nhu la co so ha tng, h thng ngn hang va tin
dung do sn sang cho thuong mai din tu, con chu A thi chua

Alibaba.com la cng ty Dot.com du tin cua Trung Quc thanh lp mt san giao dich
thuong mai din tu B2B. Do do, Alibaba.com tro thanh nguoi dn du thi truong.

Jack Ma chu tich tp doan d dua ra tm nhin chin luoc cho Alibaba.com ' Tro giup cac
Doanh Nghip vua va nho thuc hin giao dich thng qua Alibaba.com
Giai doan 1: Alibaba hoat dng nhu mt trung tm trao di thng tin ( inIormation
exchange platIorm). Cac Doanh Nghip tim dn Alibaba d tim kim thng tin v
hanh hoa cng ty...
Giai doan 2: Alibaba s h tro vic trao di cac chung tu ( document exchange ) , h
tro cac dich vu nhu: chung thuc cac hop dng din tu.
Giai doan cui: Hoat dng nhu san giao dich cua Chu u, Chu M ( tt ca giao
dich truc tuyn )
Hin nay Alibaba dang phat trin o giai doan 1 va 2

1.2 Nng luc t chuc.

www.alibaba.com: trang alibaba quc t - la trang web su dung Ting Anh danh cho cng
dng thuong mai quc t voi s luong thanh vin dng dao tu 240 quc gia
www.china.alibaba.com: trang Alibaba Trung Quc la san giao dich lon nht Trung Quc
trong linh vuc bun ban ni dia.
www.japan.alibaba.com: trang Alibaba Nht Ban la trang web su dung ting Nht nhm
tao dung mi quan h giao thuong qua lai giua cac Doanh Nhn TQ & NB voi nhau
www.taobao.com: la dia chi moi quen thuc trong linh vuc C2C o TQ cho phep nguoi tiu
dung qua mang co th du gia nhm mua nhung mon d cht luong cao, tin cy.
2. H thng lnh dao:

Jack Ma: Chu tich HDQT kim Tng Giam Dc tp doan
Savio Khan: Giam dc nhn su
John Vu: Giam dc cng ngh
Joe Tsai: Giam dc tai chinh
Ban giam dc gm nhung nguoi co tn tui & kinh nghim trong linh vuc giao thuong quc
t va kinh doanh trn mang. Peter Sutherlan, sang lp dng thoi nguyn la tng thu ky cua t
chuc Thuong Mai Th Gioi va Masayoshi chu tich va TGD tp doan SoItBank
Cac dich vu Alibaba dem toi cho khach hang
Cung cap cac thong tin v hang hoa thi truong.
Luong hang hoa, dich vu trn Alibaba v cung phong phu. Hin tai, nguoi ta giao dich hon
400 000 mt hang, duoc phn loai trong 27 danh muc. Mi danh muc lai duoc chia nho thm
thanh cac tiu muc ri moi dn thung tin v hang hoa.

Cung cap thong tin v cac cong tv co mt trn cho.
Tuong tu nhu hang hoa, thung tin v cac cng ty cung duoc phn loai trong 27 danh muc va
cac tiu muc nho.

Cung cap cac dich vu ho tro giao dich.
Cac dich vu h tro cua Alibaba nhm giup cac cng ty mua ban trn thi truong co th d
dang tim duoc hang hoa, di tac minh cn. Cac dich vu v cung phong phu.

Cung cap dich vu thanh vin.
Hu ht vic dng ky thanh vin du min phi. Cac cng ty co th lua chon khng dng ky
thanh vin. Tuy nhin khi tro thanh thanh vin cua Alibaba.com cac cung ty co duoc thm rt
nhiu cung cu tin ich h tro.


2.1- Loi ich tu Alibaba.com mang lai cho Doanh Nghip

- Co hi giao thuong, xut khu tt nht: Tip cn toi hon 38 triu thanh vin tai hon
240 quc gia trn toan th gioi.
- Tham gia vao giao dich, giao thuong si dng trn th gioi: Hang ngay co hang
ngan thanh vin moi, voi hang chuc ngan hoi hang giua cac thanh vin. S luong thanh
vin tng truong hang nm la 80.
- Tit kim thoi gian va chi phi kinh doanh khi tham gia vao mi truong thuong mai
din tu toan cu hiu qua nht voi cac cng cu truc tuyn cho nguoi mua va nguoi ban
nhu: trung bay san phm, chao hang, quan ly hoi hang, ban tin thuong mai.
- Giao dich an toan hon voi cac thanh vin uy tin, thng qua dich vu xac thuc doanh
nghip toan cu cua Alibaba.com.
- Vuot qua di thu canh tranh nho cac dich vu cao cp cua Alibaba.com nhu uu tin
hin thi, gian hang uu tin, logo uy tin, website chuyn nghip,...
- Duoc h tro dy du trong ca hai mi truong tip thi truyn thng va truc tuyn.
- Khach hang tai Vit Nam duoc cng ty OSB dai din kinh doanh duy nht cua
Alibaba tai Vit Nam h tro va tu vn trong sut qua trinh giao dich, su dung dich vu
(www.osbholding.com/alibaba)

Voi 10 nm kinh nghim thanh cng trong vic trin khai TMDT, Alibaba.com s la mt
cng cu dc luc cho Doanh nghip trong vic giao thuong, xut khu, tim di tac, ban
hang


II - Phuong Thc Hot Dng:

1. Gioi thiu v hinh thuc B2B
.
TMDT giua cac doanh nghip (business-to-business hay B2B e-commerce) la loai hinh giao
dich quan trong nht, chim ti trong lon nht trn Internet

Thuong mai din tu B2B duoc dinh nghia don gian la thuong mai din tu giua cac cng ty.
Dy la loai hinh thuong mai din tu gn voi mi quan h giua cac cng ty voi nhau. Khoang
80 thuong mai din tu theo loai hinh nay va phn lon cac chuyn gia du doan rng thuong
mai din tu B2B s tip tuc phat trin nhanh hon B2C. Gm 5 m hinh chinh:
Thi truong so giao dich:La mt khoang khng thi truong din tu s hoa noi cac nha cung
ung va cac DN TMDT tin hanh cac hanh vi thuong mai
M hinh doanh thu: Phi giao dich
Co hi thi truong: Phu thuc vao qui m cua linh vuc kinh doanh va s luong
nguoi su dung dng ky tham gia thi truong
Bi thay th dn boi cac giao dich ngang hang truc tip

Nha phan phoi din tu: Thuc hin phn phi truc tip san phm, dich vu cho cac t chuc kinh
doanh ca th trong TMDT Ban hang theo hinh thuc one-stop shopping
M hinh doanh thu: Ban hang hoa
Co hi thi truong: Phu thuc vao uy tin cua DN trn thi truong va tinh chuyn
nghip trong linh vuc phn phi. Thi du: Grainger.com, GE AircraIt Engines.

Nha cung cap dich vu B2B: Cung cp cac dich vu kinh doanh cho cac DN nhu: k toan, kim
toan, dich vu tai chinh, quan tri ngun nhn luc, dich vu xut ban, in n...
- Cung cp dich vu ung dung (Application Service Provider - ASP)
- M hinh doanh thu: Ban dich vu
- Co hi thi truong: Nhiu tim nng vi di voi nguoi su dung, vic chi mt khoan tin phi d
su dung dich vu tu cac nha cung cp dich vu B2B vn kinh t va kha thi hon so voi vic bo
tin du tu xy dung h thng dich vu ring.
- 2 loai: Nha cung cp dich vu truyn thng (Employeematters.com )
Nha cung cp dich vu ung dung (ASP) (SalesIorce.com, Corio.com )

Nha moi gioi giao dich B2B Giup cac doanh nghip tim duoc cac hang hoa va dich vu ma ho
cn
M hinh doanh thu: Phi giao dich .Thi du: iShip.com

Trung gian thong tin: Tp hop thng tin v khach hang, tip thi va ban nhung thng tin thu
thp duoc cho cac doanh nghip, dng thoi bao v tinh ring tu cua cac thng tin do.
M hinh doanh thu: Ban thng tin, phi tham khao hoc lin kt
Cac dang thuc: - Mi gioi quang cao: DoubleClick.net
Dinh huong kinh doanh: AutoByTel.com
2. Alibaba.com v hnh thc hot dng

Duoc danh gia nhu mt dia chi 'mi gioi hn nhn trong linh vuc thuong mai, mang
Alibaba.com la mt trong nhung mang thuong mai din tu lon nht th gioi hin nay.
'Aliaba thanh cong nho noi kt cac cong tv tin toi cac cuoc hon nhan thuong mai, theo
nhu cach nhn xet cua Stephen McKay, giam dc thuong mai din tu, cng ty tu vn
Adersen Cosulting o Hng Kng.

Luc ban du Alibaba chi la cng ty Internet nho, tru so chinh dt tai Trung Quc. Nhung sau
do, trong khi cac cng ty dot.com vn lao dao va chua tim li thoat cho minh trong cuc
khung hoang dot.com thi Alibaba d nhanh chong phat trin thanh h thng mang din tu rt
thanh cng. Alibaba.com kt ni hang nghin cng ty nho va vua o khp moi noi trn th gioi,
giup ho ban duoc hang hoa tu thit bi cng nghip nng dn qun ao, giay dep thoi trang,
may vi tinh, thit bi din gia dung, d choi,.cho cac tp doan lon nhu Kmart, Toys 'R Us,
Hoem Depot, Tandy Radio Shack hay Texas Instrument.

Gio dy, voi Alibaba.com, ngi trong vn phong cua minh tai London, Paris hay NewYork,
mt giam dc cng ty d dng ky lam thanh vin Alibaba.com co th su dung may vi tinh
truy nhp vao mang Alibaba d thuc hin mt cuc 'ving thm ao co so san xut cua nhiu
cng ty nho va vua rai rac khp chu A. Qua man hinh, vi giam dc y co th xem xet mu
m nhiu loai mt hang, gia ca, thu tuc thanh toan, xut cang va thoi gian vn chuyn. Bot
tn kem chi phi di lai, n o tai khach san va d tn cng suc ln thoi gian ma hiu qua nhanh,
do la mt trong nhung loi th ma Alibaba mang lai cho khach hang cua minh.

Voi s vn ban du chi von ven 12 triu USD va h thng duoc xy dung trn database do
Oracle thit k, phat trin va duoc truyn di qua mt server Sun Microsystem dt tai
Singapore, nm 2004 tng doanh thu cua Alibaba la 2,1 ty USD trong do co 780 triu USD
dn tu ngun Alibaba thuong mai din tu.
Hin tai Alibaba.com co 4 website hoat dong chinh

www.alibaba.com Trang web Alibaba quc t la trang su dung ting anh danh cho cng
dng thuong mai quc t voi s luong thanh vin dng dao hon 240 nuoc khac nhau.
www.china.alibaba.com Trang Alibaba Trung Quc la san giao dich lon nht TQ trong linh
vuc bun ban ni dia. Trang nay su dung ting TQ ph thng nhm dap ung nhu cu Kinh
Doanh cua cac cng ty TQ
www.japan.alibaba.com La trang web su dung ting Nht nhm tao dung mi giao thuong
qua lai giua cac doanh nhn hai nuoc
www.taobao.com la dia chi moi va quen thuc trong linh vuc C2C o TQ. Dia chi nay cho
phep nguoi tiu dung du gia qua mang.

III - Qui trnh giao d|ch

1. Tao Company ProIile

Thng tin v doanh nghip s d uoc hin thi trn website cua doanh nghip tr n alibaba.com
nhm gioi thiu cho khach h ang tim nng bit v tn cng ty, loai hinh kinh doanh, loai
hinh dich vu, san phm kinh doanh v a cac thng tin chi tit khac. Nhung nguoi truy cp vao
website cng ty r t co th nhung khach hang tim nng, do vy m a h so thng tin cng t y
ma cang dy du, chinh xac va chn thuc bao nhiu thi cang tng d tin cy by nhiu.1. S nm tham gia l am thanh vin Gold Supplier
2. Biu tuong cng ty
3. H so thng tin cng ty
4. San phm/ Cac chao mua
5. Cac nhom san phm
6. Tinh trang Trade Manager

Lm sao d thu ht s quan tm cua ng ui mua?

Hiu r hanh vi tim kim thng tin cua khach hang
Nhm ti uu hoa muc d hin thi di voi nguoi mua, doanh nghip cn phai hiu r cach
thuc tim kim cua nguoi mua
Customer views:
S ln nguoi mua nhin thy san phm cua ban trong cac kt qua tim kim.

Cac yu t anh huong:
1. Luong san phm
2. Cac yu t lin quan nhu tu khoa, tn san phm.
3. Dich vu gia tri gia tng nh u xp hang
tu khoa.

Customers Clicks:
S ln nguoi mua click vao san phm cua ban trong cac
kt qua tim kim.

Cac yu t anh huong:
1. Hinh anh san phm
2. Tn san phm
3.M ta ngn gon v san phm
Inquiries:
Thng dip cua nguoi mua
Cac yu t anh huong:
1. M ta chi tit v san phm
2. Nhom san phm
3. Thng tin v doanh nghip
4. Dng nhp vao TradeManager hay khng?

Cong cu tim kim.

Thng thuong, khi tim kim san phm trn Alibaba.com nguoi mua co th tim kim theo
Category hoc nhp Keyword trn muc Search o Alibaba.com. Ho cung co th tim kim
thng qua Products, Selling Leads hay Suppliers hay cac kt qua tim kim thng qua
Categories, Region, Business Type, Main Export Markets va Contract ManuIacturing.
Dng san phm moi

D tip cn nguoi mua, tt nhin ban phai co san phm d uoc trung bay trn website cua
Alibaba.com. Voi luong san phm c ang nhiu, thi co hi nguoi mua tim dn ban cang lon.
La Gold Supplier, ban co quyn dng khng gioi han luong san phm voi cp d uu tin hin
thi du tin, tu do ti da hoa co hi kinh doanh va quang ba trn san
Hu ht nguoi mua trn Alibaba chi ua thich nhung san phm co hinh anh va ho chi hoi hang
voi nhung san phm do, the o nhu bang thng k sau:
Tm kim ngui mua trn Alibaba.com nhu th no?

Ngoai vic tao gian hang hp dn d thu hut nguoi mua tim dn ban, hy chu dng tim
kim nguoi mua trn Alibaba.com d mo rng co hi kinh doanh. Co ba cach chinh d
tim kim nguoi mua:
Tu danh muc san pham (Categorv )
Tu trang chu alibaba.com v ao thu muc 'Sell (http://importer.alibaba.com) sau do lua chon
'Buying lead theo danh muc san phm nh u 'Apparel, Chemicals, Energ. . Ban co th
tim kim danh nhung chao mua lin quan nhiu nht toi nhung g i ban dang mong mun t im.
Bng tu khoa
Tu trang chu alibaba.com. chon muc 'Buyers, dy la noi ban co th nhp tu khoa v ao
thanh tim kim d tim nhung chao mua (Buying Leads) moi nht. Ban cung co th chon loc
kt qua t im kim theo danh muc, quc gia, ngay dng va hinh thuc mua.
Tu cac chao mua 'Buving Leads`
Trn thanh cng cu 'sell o trang chu alibaba.com, ban co th tim kim nhung chao mua
moi nht o goc phia trn bn tay phai cua trang.
Gui chao hang
Ban co th lin lac truc tip voi nguoi mua tu cac kt qua tim kim 'Buying Lead, bng
cach su dung TradeManager (Ban co th xem chi tit o chuong 6), cng cu h tro truc tuyn
cua Alibaba, hoc bng cach chon 'Contact now va gui chao hang cho ngu oi mua qua mail.
Lin h voi nguoi mua qua TradeManager
Dy la cach t t nht d thao lun v san phm cua ban voi nhung ng uoi mua va la cung la
cach nhanh nh t d kt thuc giao dich
Thong qua e-mail
Sau khi nhp vao phn Contact Now, cua s nhu sau s hin ra va ban hoan thanh mu d
gui thu chao hang dn nguoi mua.2. .TradeManager
TradeManager la cng cu giao dich truc tuyn cua Alibaba.com cho phep cac d i tac
thuong mai tim nng bit ban dang truc tuyn va sn sang d giao dich. Bn canh vic
nhn tin , video hi nghi, va cac chuc nng gui tai liu khac, TradeManager cung tich hop
cac cng cu dich thut tuc thoi d lam cho vic giao tip d dang ma khng gp bt cu rao
can ngn ngu n ao, do do co th tin toi thoa thun nhanh hon.
Hy dng nhp vao TradeManager ngay d nhn duoc:
Nhiu thu hoi hng hon: Theo thng k cho thy cac thanh vin thuong xuyn dng
nhp vao TradeManager s nhn duoc nhiu yu cu hon tu phia nguoi mua.
Lin h nhanh chng vi Ng ui mua: Khng con rao can v vn d thoi gian, khng
gian, ban co th tro chuyn vho truc tip bng cach sd Trade manager


s.


TradeManager l a c ng c u gi ao d i ch min phi cho tt ca cac th anh vin trn Alibaba.com
3. Trade Alert
Trade Alert la mt cng cu min phi cho phep ban cp nht thng tin v san phm moi nht,
cac thng tin v nguoi mua, nguoi ban trn Alibaba.com nh o vic gui thu thng bao truc tip
vao dia chi e-mail dng ky cua ban.Ban co th lua chon cac thng tin sau d nhn thng bao : thng tin v San phm ( Products),
thng tin v Cng ty (Companies), va thng tin v cac Chao mua (Buying Leads).
4. Biz Trends

Biz Trends la mt cng cu phn tich danh gia hoat dng giao thuong truc tuyn cua doanh
nghip so voi muc trung b inh cua toan nganh thng qua vi c thng k s luong truy cp cua
khach h ang, s luong trang duoc xem, s luong hoi hang tu nguoi mua.Bng cach n ay,
doanh nghip co th hiu r hon hanh vi cua nguoi mua hang d tu do co th ti da hoa loi
nhun thu d uoc tu ngun vn du tu va vuot qua di thu canh tranh.

D thi chi tit, nhung xu huong phat trin , trung binh nganh va cac chi dn, tt ca s giup ban
thu hut duoc su quan tm c ua nguoi mua nhiu h on bao gio ht. Biz Trends duoc cp nht
hang tun, vi th ban s lun lun co thng tin cp nht moi nht.

D truy cp Biz Trends, click vao thanh BIZ TRENDS sau khi vao My Alibaba.

IV/ M hnh Kinh Doanh TMDT B2B ti Vit Nam

Bt du xut hin vao nm 2003, s luong san B2B tai Vit Nam tng truong nhanh trong hai
nm 2005-2006. Tuy nhin, dn nm 2007 tc d tng truong co xu huong chung lai va dn
nm 2008, s luong san B2B bt du co xu huong giam di.20 Nhung san thuong mai din tu
dang tn tai va hoat dng cung di mt voi thach thuc lon v yu cu cai tin cht luong, mo
rng tinh nng va nng cao tinh chuyn nghip cua dich vu d co th tru vung trong bi canh
canh tranh ngay cang gay gt.
Cho dn nay tin ich cua phn lon cac san B2B Vit Nam vn chi dung o vic dng tai thng
tin doanh nghip va nhu cu mua ban. Hu nhu chua san nao co nhung tin ich huu dung d
h tro doanh nghip dam phan, giao kt hop dng truc tuyn va theo di tin trinh thuc hin
hop dng. Tuy nhin, truoc suc ep canh tranh trong bi canh hi nhp quc t ngay cang su
rng, quy trinh vn hanh va hoat dng cua cac san thuong mai din tu B2B Vit Nam trong
nm 2008 d co nhiu chuyn bin v cht luong. Truoc tin la n luc cua cac don vi quan ly
san nhm cai tin giao din, da dang hoa dich vu va tao diu kin cho doanh nghip thanh vin
co nhiu co hi hon trong vic tip xuc voi thi truong cung nhu gia tng khi luong giao dich.

Ngoai ra, mt s san B2B cung tin thm mt buoc trong vic ca bit hoa dich vu trn co so
sp xp va phn loai lai thanh vin. Cng Thuong mai din tu quc gia (ECVN) trong nm
2008 d thuc hin phn loai cac doanh nghip thanh vin thanh bn nhom: Kim cuong, Vang,
Bac, Tu do, voi muc tiu la xy dung va cung cp cac goi dich vu h tro phu hop voi tung
nhom di tuong khi tham gia kinh doanh trn ECVN.


Nhu trn d noi, trong nm 2008, s luong cac san thuong mai din tu B2B co xu huong giam
di so voi cac nm truoc dy. Truoc thuc t nay, cac san B2B dang hoat dng d cai tin va
thay di trong phuong thuc kinh doanh va phuong thuc cung cp dich vu cua minh. Nhung
thay di kip thoi do d mang lai kt qua kinh doanh tich cuc cho cac san trong bi canh kinh t
th gioi va trong nuoc kho khn. Mt trong nhung kt qua do la trong nm 2008, truoc su suy
thoai kinh t toan cu, cac hoat dng thuong mai co xu huong chung lai nhung s luong thanh
vin va s luong truy cp vao cac san B2B vn tng ln so voi cac nm truoc.
Mo hinh kinh doanh tiu biu B2B
Gophatdat.com (http://www.gophatdat.com) hoat dng duoc 2 nm, hin tai trn
website nay co gn 30.000 doanh nghip trong va ngoai nuoc, voi hon 30.000 san phm va
50.000 co hi giao thuong, va xp hang thu 15.519 trong tng s cac website trn toan th
gioi. Voi thu hang nay, cac doanh nghip thanh vin trn Gophatdat.com d dang duoc xut
hin trong cng cu tim kim cua Google.
Vietnamb2b.com (http://vietnamb2b.com/) truoc dy la website B2B products-oI-
vietnam.com, hoat dng cung khoang duoc 2 nm, hin gio co hon 26.000 co hi giao
thuong va xp hang 155.814 trn tng s cac website toan cu. Vietnamb2b.com cung co
chuc nng nhu bt ky mt san giao dich truc tuyn B2B khac, la cu ni cho nguoi ban va
nguoi mua.