You are on page 1of 35

!"#$% !!!

" #$%&"'()
*
MUC LUC

A-Tng Quan V Ebay .......................................................................... 2
1/ Ljch S ..................................................................................... 2
2/ cc mt hng v djch vu ........................................................... 4
B- Cch Tao Mt Ti Khon Trn Ebay .............................................. 4
C- iu Kin Mua Bn Hng Trn Ebay ........................................ 7
1/Tao mt ti khon trn eBay( phn trn) ................................... 7
2/Xc thuc mt credit card mua bn trang nuc ngoi ............. 7
3/M mt ti khon Paypal ........................................................... 7
4/ Thng tin ti khon PayPal ca ban v eBay ........................... 8
D- Mua Hng Trn Ebay ....................................................................... 8
1. iu kin ca item .................................................................... 9
2. Item location ............................................................................. 9
3. Ship to ....................................................................................... 9
4. Phuong thc thanh ton ........................................................... 9
5. Hnh thc bn hang .................................................................. 9
6. Mua hang .................................................................................. 9
E- Bn hng trn eBay ........................................................................ 15
1/ Xc minh ti khon ca ngui bn ........................................... 16
2/Cch tr ph bn hng ca ban ................................................. 17
3/ Chon phuong thc thanh ton ban s chp nhn t ngui mua
17
F - Tng Kt nh Gi ................................................................... 33


!"#$% !!!" #$%&"'()
+
Ebay.com
A- Tng Quan V Ebay:
Ebay Inc do mt cng ty M qun l eBay.com, l mt website mua v
bn du gi truc tuyn nhiu hng ho v djch vu da dang trn khp th
gii.
Ebay trao cho ban ca s nhn ra th gii Cho mng ban dn vi eBay
Thj trung truc tuyn ton cu mua bn hng ho v djch vu cho mt
cng dng c dn s gn 200 triu ngui dng k trn ton th gii. Vo
bt c moi lc, hng chuc triu hng ho dang duoc rao bn trn eBay. Moi
ngui dnh thi gian cho eBay nhiu hon cc trang truc tuyn khc, tham
gia mua bn hon 50,000 loai hng v diu ny lm cho eBay tr thnh
trang mua sm ni ting nht trn nternet! Ban c bit,
Trn eBay, ngui s dung mua bn hng trj gi 1.600 d mi giy?
Trn eBay mt my bay truc thng tu nhn duoc bn vi gi k luc
4,9 triu d
Trn eBay, c hon 300,000 ca hng eBay truc tuyn?
Trn eBay, khong mt na cc giao djch l giao djch quc t?
Trn eBay, hon mt triu ngui bn hng chuyn nghip dng trang
web d kim sng hoc kim thu nhp phu v hng van ngui
dang sng Chu ?

Hin nay eBay kt ni website dn 30 quc gia trn ton th gii v eBay
cng s hu PayPal, Skype, Stubhub v nhiu doanh nghip khc.
1/ L[ch S
Ebay duoc thnh lp vo ngy 3 thng 9 nm 1995 bi Pierre
Omidyar, mt chuyn gia lp trnh my tnh. Ban du, eBay chi l mt
muc trong mt trang web c nhn ca Omidyar. Tuy nhin chi sau 1 thi
gian ngn, anh nhn ra tim nng ln lao ca eBay nn d cng Chis
Agarpao v Jeff Skoll xy dung n thnh mt thuong vu nghim tc. Vo
nm 1996, eBay chnh thc k hop dng du tin vi mt cng ty chuyn
bn v my bay v cc sn phm du ljch tn l Electronic Travel Auction.
n thng 9 nm 1997 ci tn eBay chnh5c ra di. Thuc ra du djnh
ban du ca Omidyar l ly tn min EchoBay.com, nhung tn ny d
duoc mt cng ty khai thc m vng dng k mt nn anh quay sang lua
chon th 2 l eBay.com.
!"#$% !!!" #$%&"'()
,
Ngy nay tru s chnh ca eBay dt San Jose, California. Meg
Whitman hin l ch tjch eBay v CEO t nm 1998. eBay l mt trong
nhng cng ty pht trin nhanh nht trong moi thi dai.

Mt vi thng tin v eBay:
Loai hnh : C phn
Thnh lp: 3/9/1995
Tru s chnh: San Jose ,
California, United States
Ch tjch eBay: Pierre Omidyar
Phuong thc kinh doanh: Bn
du gi truc tuyn
Sn phm: web eBay.com,
thuong mai din t, ca hng
nh, PayPal, Skype,.
Loi nhun: 8.541 triu USD
(2008)
Loi nhun sau thu: 1.779 triu
USD (Q1 2008)
Sluong nhn vin: 15.500 (Q1
2008)
Khu hiu: Bt k l th g ban
c th ly n trn eBay, mua ,
bn v su thch th
Website: eBay.com v h tro
nhiu ngn ng khc trn ton
th gii trong d c Vit Nam.

Ebay phn chia 2 di tuong chnh l: ngui mua (buyer) v ngui
bn (seIIer). Tuy nhin, khi s dung ti khon ngui mua, ban vn c
th rao bn hng ca mnh hoc nguoc lai.
Vic dng k ti khon trn eBay l hon ton min ph v cng duoc
chia theo 2 loai ti khon: c nhn (inviduaI) v doanh nghip
(business). Tuy nhin, cho c 2 loai ti khon, ch s hu vn phi
nhp thng s th tn dung d eBay c th xc nhn thng tin.!"#$% !!!" #$%&"'()
-
2/ Cc Mt Hng V D[ch V
Hng triu cc dung cu, thit bj, my tnh, d g, v hng triu mt
hng khc duoc dua ln, mua v bn mi ngy. Mt s mt hng rt him
v c gi trj, tuy nhin cng c rt nhiu mt hng m chng ta khng th
tung tuong ni, mt ci rng gi chng han, cng duoc hng ngn dn
cu trn mang tr gi rt si ni. iu d chng t eBay l mt ci cho rt
ln, noi m ta thy moi ngui c gng bn bt c th g. Cng bng m
ni, eBay d lm mt cuc cch mang v cho mua bn, tp trung ngui
mua v ngui bn trn ton cu lai vi nhau, thnh mt ci cho khng l,
noi bun bn v du gi khng bao gi kt thc.
Cc cng ty ln tm c th gii, chng han nhu BM, bn nhng djch
vu v sn phm mi nht ca ho trn eBay bng cch du gi vi gi c
djnh ban du. Vic tm kim cc vng trn th gii bng phn mm gip
cho vic vn chuyn nhanh chng vi gi r hon. Cc chuyn gia pht
trin phn mm c th tao cc ng dung tuong tc vi eBay thng qua
thu vin lp trnh eBay AP bng cch gia nhp vo eBay Developers
Program. n thng 6 nm 2005, eBay Developers Program d c 15,000
thnh vin, tao ra cc phn mm h tro ngui mua v bn trn eBay v
cho cc chi nhnh ca eBay.
i th chnh ca eBay l h thng du gi Marketplace ca
Amazon.com v Yahoo! Auctions.
B- Cch Tao Mt Ti Khon Trn Ebay:
Truy cp vo trang web: ebay.com, tip theo tin hnh din cc thng
tin theo yu cu. Luu l thng tin ny cn duoc din vo bng ting Anh
hoc ting Vit khng du v ban s c co hi giao djch vi nhiu di tc,
khch hng t nuc ngoi nn ngn ng chnh vn l ting Anh.


Click chon Register nu ban chua c ti khon dng k trn eBay .
!"#$% !!!" #$%&"'()
.
Ban cn chun bj mt s thng tin sau:
First Name: Tn
Last Name: Ho. V du: Baby_2006 (cho c First ln Last Name)
Street Address: ja chi dy d bao gm: s nh, tn dung. (C th thm
khu ph, qun)
City: Thnh ph
State/Province/Region: din tn tinh, huyn.
Postal Code: m s buu chnh. V du TP.HCM l: 70000, H Ni: 10000
Country or Region: Mc djnh phn ny khng bao gm Vit Nam, ban cn
chon vo "See all countries.. d hin thj dy d danh sch cc quc gia
m Ebay h tro.
Primary Telephone: S din thoai ca ban, nn km theo m quc gia v
m vng. V du: (84) 08.912.3456 Email Address / re-enter Email
address: nhp dja chi email v g lai ln na.
Your Username ID v Password: din thng tin dng k ti khon. Create
an eBay User ID: dt 1 tn ti khon ty . V du: tuoitreonline-ebay.
Tips: Chon mt D ngui bn m khch hng c th d dng nhn ra
v lin tung dn sn phm m ban bn. Ban c th di D bt c lc no
trong tuong lai v vn gi duoc dim phn hi.
Create password & re-enter password: Tao mt khu cho ti khon.
Secret question & Secret answer: y l phn cu hi ring tu. Ban
nn luu phn ny v n quyt djnh vic khi phuc lai ti khon, mt khu
khi bj mt. Chon cc cu hi phn "question v tu din cu tr li
"answer.
Date of birth: ngy thng nm sinh.
!"#$% !!!" #$%&"'()
/

Ban din dy d cc thng tin trn vo hnh trn .Ch ban dja chi
email dy phi l email tht .V sau khi ban din dy d cc thng tin v
chp nhn tt c cc diu khon ca ebay v s phi kch hoat ti khon
qua email.Cui cng l din m an ton v chon " agree that ri nhn
Continue.

Sau khi din dy d thng tin v click continue s hin ra bng sau:

!"#$% !!!" #$%&"'()
0
K tip, thng tin ban cn din vo l s th tn dung. Luu th tn
dung ca ban phi l th tn dung c kh nng thanh ton quc t nhu:
Visa, Mastercard. Mc d vic dng k l min ph nhung eBay cn
nhng thng tin ny d xc djnh r thng tin ngui dng.
Cc loai th tn dung duoc h tro l: Mastercard, Visa, American
Express v Discover. in s serial vo, c s nhn dang (Card
Identification Number) v thi han ht han. Ring phn "Cardholder
information, eBay s gi lai phn thng tin d dng k truc d nhung
ban nn sa lai cho chnh xc vi thng tin th tn dung d kt thc vic
nhn dang ngui dng.
Sau cng, eBay s gi dn email d dng k ti khon mt lin kt yu
cu kch hoat ti khon. Ban cn m email ny v tin hnh kch hoat
bng cch nhn vo lin kt v hon tt vic dng k.

Nu ban dng k thnh cng th sau khi confirm email s hin ra bng
nhu trn.
C- iu Kin Mua Bn Hng Trn Ebay:
1/Tao mt ti khon trn eBay( phn trn)
2/Xc thc mt credit card mua bn trang nuc ngoi
Hin tai Vit Nam ban nn m mt ti khon Visa Debit hoc Master
Debit v gi vo d mt t tin nhm kch hoat ti khon ca th tn dung.
Luu l chi sau khi xc thuc mt credit card, ban mi c th chon chc
nng "Hi ngui bn" (ask seller a question) d hi ngui bn.
3/M mt ti khon PaypaI
- M mt ti khon Paypal (Paypal.com) cuc ky quan trong, v ban
s giao djch qua Paypal, cuc ky an ton khi mua bn online. Sau khi ban
dng k Acc Paypal, paypal cng s yu cu ban s dung Credit Card,
nn ban phi nhp d thng tin. PaypaI s rt ca ban khong 1.5USD
!"#$% !!!" #$%&"'()
1
giao djch ny s thng tin dn ti khon ca ban Ngn hng sau vi ngy
(ty ngn hng), ban c th kim tra ti khon ngn hng online hoc qua
ngn hng, ly 4 s du tin ca giao djch (duoc ghi trong giao djch) v
quay lai Paypal Acc ca ban d Verify (xc thuc), sau d PaypaI s tr Iai
cho ban s tin d rt.
Ban luu l: Ti khon Paypal ca ban c th gi tin di nhung ko rt tin
duoc. V du, Paypal rt ca ban 1.5USD th sau khi xc thuc, Paypal s tr
lai ban 1.5USD th s tin d KHNG duoc cng vo ti khon ca ban
Ngn hng. N s tr khi trong giao djch ca ban.
V d: ban mua mt mn hng A gi 10USD th s tin ban tr cho
item s I 10USD - 1.5USD (paypaI tr Iai) = 8.5USD, ti khon ca ban
s b[ tr 8.5USD.

4/ Thng tin ti khon PayPaI ca ban v eBay
- Trong ti khon ca ban eBay, ban chon kt ni vi Paypal Acc. Sau
khi qu trnh ny hon tt (chi vi giy) l ban d sn sng cho vic mua v
bn.
Cc cng c tim kim trn eBay
Find items: tm kim theo t kho hay s
muc.nh mt t kho m t tn hng hay
muc hng m ban mun tm.
On eBay Motors:Tm mt th g lin quan dn
bnh xe hay dng co
By seller: Mi ngui trn eBay c mt ti
khon c nhn user D ( tn ban s dung d
giao djch).S dung muc ny d tm kim nu
ban thch hng ho ca ngui bn ny v ban
s thy tt c nhng g ngui ny dang bn.
By bidder: s dung chc nng ny ban s tm
thy ngui dang tham gia du gi.
By item number: Mi muc hng trn eBay
duoc gn cho 1 m s.
Items in Stores : Tm kim theo tn muc hng.
Th du ban dnh t kho " Cars " web s hin
!"#$% !!!" #$%&"'()
2
thj cho ban mt list danh sch gm nhiu loai xe.
Find in Stores: tm theo danh muc sn phm.Th du nhu l ban tm theo xe
hay my tnh chng han.
D- Mua Hng Trn Ebay
- Phuong thc mua bn chnh trn eBay l du gi. Tuy vy, lm quen vi cch thc ny
d thu v loi nhun l mt vic khng don gin. Nhng thng tin co bn sau s gip ban
c th bt du m gian hng du gi ca mnh trn ebay.
Ngui bn (seller) s ra mt mc gi khi dim tuong ng cho mt hng ca mnh
cng nhu dt 1 khon thi han du gi, v du: 3, 7 ngy, 1 thng, 3 thng
Ngui mua (buyer) th du gi (bid) tng dn ln. Ngui mua no tr gi
cao nht vo thi dim kt thc thi han du gi th s ginh duoc mt
hng vi gi thng trong cuc du gi. Nu trong thi han du gi m
khng c ai ra gi th mt hng vn nm trong kho hng ca ngui bn trn
eBay. Vi ti khon eBay m ban d dng k du c th dng d mua hoc
bn.
Cc thng tin sau ban cn quan tm:
1. iu kin ca item: mi, d dng, hay hng
2.Item Iocation: Noi bn
3. Ship to: Ngui bn s ship item dn du. v du c mt s ngui bn
khng ship dn Vit Nam. Nu ban thy item khng ship dn Vit Nam
(Asia), ban hy s dung chc nng "Hi ngui bn" d trao di thm. l
l do vic thm mt Credit card lai quan trong. Nu ban khng hi m mua
ri sau d khng mua duoc, ban c th mt thi gian.
4. Phuong thc thanh ton: Ban kim tra xem ngui bn thch cch
thanh ton no, Sec, money order, Paypal hay Credit Card, cch ph bin
nht l Paypal. l l do ban nn m mt ti khon Paypal.
5. Hnh thc bn hng Trn eBay c 2 hnh thc bn hng, thng qua Bid
(ngha l du gi) v qua "Buy it now" ngha l mua ngay. Khi ngui bn rao
bn mt item n lun dang du gi. Mt s sn phm c thm ty chon
"Buy it now" d ban c th mua ngay, gi s cao hon mt cht hoc c th
bng gi du gi khi dim. Ban c th cn nhc v chon "Buy it now"
6. Mua hng: Sau khi mua, item s bj xem l ht han (Expired). Trong
trung hop du gi, nu ban l ngui tr gi cao nht cui cng dn thi
dim ht thi gian du gi, item s thuc v ban. Hoc ban chon "Buy it
now", item s expired. Buc tip theo l tr tin hoc lin lac vi ngui bn
v tng tin (mt s ngui bn c chnh sch gim gi tin vn chuyn), ..
hoc ban ch ngui bn lin lac vi ban v chuyn tin.
!"#$% !!!" #$%&"'()
*3
Cc luu
a. Nguyn tc ca eBay:
- Ban phi tr tin truc th ngui bn mi giao hng. V vy dng nghi ng
hay email hoc gi mt tin nhn dn ngui bn v chuyn gi mt s tin
truc ri mi chuyn nt s hng cn lai. Tuy nhin, nu ban bit chc l
ngui bn v ban cng vng,
v du Cng H Ni, ban c th gp mt truc tip. Khi d trong phn giao
djch, ngui bn s khi r "Gp mt tr tin" (Cash on delivery).
- Hng d mua xin min tr lai. Ban phi doc k cc m t v hng ha
truc khi quyt djnh mua. Cch tt nht l hi ngui bn nu ban c bn
khon. Mt ngui bn chu do chc chn s tr li thc mc. V ci ny
don gin nhung cc ban dng qun, hy cm on v ho d tr li ci d s
dm bo d tin tung cho ngui bn vo ban.


b. Ci g quan trng nht trn eBay: l feedback (hay phn hi) ca
cc ban.
Tt nht hy lun tm nim l lm sao d mnh c 100% Positive
Feedback l tt nht: beauty. Th nht, nu ban khng c nhiu co hi
mua bn trn eBay vy th hy c gng mua bn chnh d kim Positive
feedback. V du trong ln mua bn du, ngui bn d lai feedback cho
cc ban l Positive l 100% positive. Nu ln th 2, ngui bn d
feedback l Negative, vy cc ban c 2 ln giao djch, 1 ln tt, mt ln
xu,
vy % Positive chi cn lai l 50%.
T ch ny suy ra cc ban c mua hng vi ai c Positive feedback
cao, cng cao cng tt, tt nht l trn 95%. Cc ban cng phi xem
ngui bn no bn nhiu, v nu mt ngui bn ti vi chuc item (hoc
mua) ti vi chuc ngn items th ho phi cuc ky tin cy v c uy tn mi
dm bo feedback cao nhu th. C vi ngui ti 100% Positive mc d
ho bn ti vi chuc ngn item.
Kinh nghim na l mnh mua hng nn doc qua cc Postive v c
Negative feedback. Nu cc negative feedback dai loai: slow shipment,
liar, give me wrong item, ... th cc ban phi cn thn vi nhng ngui
ny. Nu cc ban xem thy cc negative feedback dang nhu item dn
mun, tin vn chuyn cao, ... th cc ban khng nn qu lo lng.

c. C an ton khi mua bn trn eBay:
!"#$% !!!" #$%&"'()
**
- Vi cc trung hop mua bn thng qua Credit Card th c th khng yn
tm v phi l thng tin Credit card nhung qua Paypal th yn tm. Vi lai
Debit card th cng ch lo lm. :baffle: Mua bao nhiu cc ban gi by
nhiu. Vn d dy khng phi t credit card m ci chnh ngui bn
quyt tin , c ngha l nhn tin m khng giao hng hng th lm sao.
Cc ban khng nn lo lng mt s giao djch, eBay dng ra bo lnh cho
cc ban, dai loai nhu bo him vi s tin ln hon gi trj hng ha. V du
mt sn phm gi 50USD c th bo him ti 200USD. Nu cc ban thy
ngui bn lu chuyn hng hoc hng khng ti, cc ban c th nh
eBay di tin lai. Nu ngui bn khng chng minh duoc ho d gi hng,
t nht cc ban ly duoc 1/2 s tin d b ra
e. Nhn hng:
- Hng ship v Vit Nam hnh nhu dui 65USD th khng mt thu (vi
diu kin gi hng cho c nhn). Nn khi mua hng cc ban cn nhc thm
vu thu nh cc ban. Khng c va chju tin ship, va chju thu th th
mua lun nh cho nhanh.

f. u gi: Nhiu hng trn eBay gi r bt ng nhung nhiu sn phm lai
l du gi (Bid) ch khng bn truc tip ( Buy it now)
Cch mua hng trn eBay

Chon Register.
Trn eBay c mt Categories cha nhiu chng loai mt hng khc nhau
Ban lm cch no d mua hng trn eBay?
!"#$% !!!" #$%&"'()
*+


Ban c th tm thy moi th trn eBay. Nu ban quan tm v mun mua
chng trn eBay hy bt du theo nhng buc sau:
1/ Tm muc sn phm ban mun mua. Nhp t kha vo hp tm kim vj tr
trn cng ca trang bt ky hoc duyt qua danh sch cc loai sn phm
trn trang ch.
2/ Tm hiu v mt hng cc ban tm. oc bn m t sn phm cn thn.
Nu ban c bt ky cu hi no v mt hng d ban c th yu cu ngui
bn bng cch nhn vo "Hi ngui bn"
3/ Xem cc "Thng tin phn hi" v ngui bn. em danh ting ngui bn
kinh doanh bng cch xem s dim t thng tin phn hi ca mnh v doc
nhng kin phn hi ca ngui mua truc d d dm bo rng dy l mt
ngui bn ban cm thy ban c th tin tung
4/ Tr gi hoc mua ngay "Buy It Now". Kim tra trang muc d xem cc ty
chon mua nhng g c sn. Ban c th dt mt gi trn mt muc hoc mua
n ngay lp tc bng cch s dung Buy t Now. Hy nh rng, tt c gi
du duoc kch hoat cho dn khi phin du gi kt thc. Nu ban thng trong
cuc du gi, ban phi c ngha vu phi hon thnh vic giao djch v mua
sn phm.
5/ Tr tin cho mt hng d. Sau khi ban d ginh phn thng hoc mua
hng hy gi thanh ton ca ban cho ngui bn trong vng ba ngy. Nu
ban mun tr vi mt trong nhng phuong thc thanh ton din t duoc
Ebay c 3 hnh thc chnh d
mt seIIer bn mt hng ca
mnh trn eBay I:
1. Tao gi khi dim v gi
bn d moi ngui tham gia du
gi.
2. Tao mc gi m ngui mua
c th mua ngay vi mt mc
gi c djnh khng di v kt
thc giao djch ngay.
3. Tuong tu nhu cch 2 nhung
s luong bn v thi han bn
c th ko di dn 3 thng.
y l hnh thc bn vi mc
gi c djnh (Dutch Auction) v
cc mt hng nm trong
"store" ca seller.
!"#$% !!!" #$%&"'()
*,
cung cp bi nhng ngui bn, hy nhp vo nt Pay Now trn trang tin
hoc thng bo email. Nu khng, ngui bn s cho ban bit cch ban
thanh ton tin cho ho. Nu ban chon, ban c th tr bng bt c phuong
php no m ngui bn chp nhn (bao gm tin mt).
Ban l ngui thng cuc trong phin du gi, nhung nu ban khng mun
mua ?
u gi hoc mua hng trn eBay duoc coi l mt hop dng v ban
c ngha vu phi mua chng. Tuy nhin, nu ban cm thy rng ban c
l do chnh dng d khng mua mn hng, ban c th lin lac vi ngui
bn v gii thch tnh hnh ca ban. Nhiu ngui bn hng sn sng lm
vic vi ban nu ban giao tip vi ho cng khai v trung thuc. Nu ban
khng lm nhu vy, yu cu thng tin lin lac vi ngui bn v goi cho
ho. C th, nhng th c th duoc lm ra lm hi lng ca moi ngui.
Hy nh rng nu ban trung hop trn ban c th bj gii han hoc bj
treo ti khon.
Cch ban lin lac vi ngui bn:
Nu ban c cu hi v mt diu khon chua r, ban c th lin lac
vi ngui bn bng cch lick lin kt " Anwser a question trong muc
danh sch.
Sau khi ban ginh phn thng trong muc sn phm eBay s gi cho
ban dja chi email ca ngui bn.
Nu ban d lin lac vi ngui bn qua email nhung khng nhn
duoc phn hi .Ban c th yu cu s din thoai ca ngui bn v goi
cho ho.
Luu : Ngui mua chi c duoc thng tin ca ngui bn khi ho tham gia
du gi hoc mua sn phm ca ngui bn.Cn ngui bn chi c th c
thng ca cc ngui tham gia du gi hay mua sn phm trong danh
sch ca ho.
Ngui mua phi doi ngui bn lin lac vi ho khong bao lu?
- Ngui mua v ngui bn nn lin lac vi nhau trong vng ba ngy lm
vic sau khi danh sch kt thc. Tht l chuyn hon ton tt khi ban
lin h truc vi ngui bn, bng cch s dung "Lin h vi ngui bn"
lin kt phn cui ca trang web tai muc ca ngui bn.
!"#$% !!!" #$%&"'()
*-
- Hy nh rng ngui bn nhiu eBay lun lm vic thung xuyn, v
mt s khng tr li email vi ban trong sut bui ti, ngy nghi cui
tun hoc ngy l.
- Nu ban khng th lin lac vi ngui bn qua email sau khi ban mua
mt mn hng ca ho hoc ban khng nhn duoc phn hi, ban nn yu
cu thng tin lin lac ca cc thnh vin v goi cho ho.
Ch : Chnh sch thng tin lin lac ca chng ti yu cu tt c cc
thnh vin d cp nht thng tin lin lac trong h so ca chng ti tai
moi thi dim. Nu ban yu cu thng tin lin lac vi ngui bn v thy
rng n khng dng, xin vui lng cho chng ti bit.
Th du : ban cn mua mt my tinh ban trong categories ban chon muc
Computers & Networking. Sau d eBay s gii thiu cho ban mt list
danh sch gm nhiu my tnh khc nhau d ban c th lua chon.Chng ta cn quan tm dn mt s thng tin sau:
- Gi khi dim (Starting price): l mc gi sn thp nht m ngui mua
buc phi dt gi t mc ny tr ln. (Tham kho mc ph m eBay thu ca
ban khi dt gi tai dy).
!"#$% !!!" #$%&"'()
*.
- Gi bn (Reserve price): khi ngui mua dt gi trng khp hoc vuot qua
mc gi ny trong thi han du gi th s thng cuc. Ngha l mc gi m
ban mun bn ra.
Thng thung, cc seller trong eBay hay c khuynh hung dt Starting
Price l 1 USD d thu ht duoc su quan tm ca moi ngui v cho ngui
tham gia du gi c th tu do dt mc gi ty .Trn eBay c nhiu mt hng ban c th mua truc tip hoc don thun l
tham gia du gi.
!"#$% !!!" #$%&"'()
*/

Th du: ban c th chon l tham gia du gi cun sch trn vi mc gi
khi dim l 22.99 USD hay ban c th mua truc tip m khng cn phi
tham gia du gi bng cch chon Buy it now.
E- Bn hng trn eBay
Tai sao bn hng trn eBay?
- V thj trung c hng triu ngui mua tim nng Khi bn trn eBay,
ban s c co hi kinh doanh vi gn 200 triu thnh vin chnh thc trn
ton th gii.
V an ninh - trang eBay rt an ton v an ninh cc nhm chng gian ln
v thi hnh chnh sch ca chng ti kim tra thj trung truc tuyn 24/24
d ban an tm d bn hng.
V du tu ban du thp Ban khng cn du tu nhiu d khi nghip bn
hng trn eBay, dng thi ban cng ch dng quyt djnh tc d pht trin
vic kinh doanh ca ban trn eBay.
V trang web dng tin cy - eBay l cu ni cho hng triu ngui mua v
ngui bn t 1995. eBay d tr thnh trang web bn hng truc tuyn s 1
trn th gii v d s dung v dng tin cy.
Bn hng gi? Hu ht moi ngui mua truc tuyn du mua v mt hay nhiu
"l do quan trong sau:
Gi hng truc tuyn r hon
C hng v hng khng tm thy tai cc ca hng trong nuc
Tin loi v c th mua hng tai nh v nhn hng tn nh
!"#$% !!!" #$%&"'()
*0
Bn hng dn du? eBay hon 30 trang v ngui mua dn t hon 100
quc gia Nhng diu thnh cng tai thj trung ny c th khng thnh cng
tai thj trung khc. Khi ban tr thnh ngui bn chnh thc trn eBay, ban
c th d dng xm nhp cc thj trung v pht hin ra hng no bn chay
v hng no th khng.
Sau dy l mt s meo nh :
Hy bt du bn trn cc trang eBay ting Anh (nhu cc trang ebay.com,
ebay.com.au , ebay.co.uk, e bay.in ) truc khi ban th dng bng ngn ng
khc.
Sn phm ca ban c th duoc gi hon nu bn cc thj trung t ngui
khai thc ( nhu thj trung ca mt s nuc Chu u nh ) S dung cng cu
djch thut min ph ph thp ( www.freetranslation.com,
www.babelfish.altavista.com) v cc djch vu c sn d dng hng ca ban
bng ngn ng khc.
Hy nh kim tra quy djnh hi quan tai ch, chnh sch ca eBay chi ph
vn chuyn khi ban mun bn tai mt thj trung mi.
Cc thi quen mua sm v ma mua sm thay di tuy theo quc gia chinh
di trang dng hng ca ban cho ph hop.

Tao mt ti khon ngui bn:
c minh ti khon ca ngui bn
Cch tr ph bn hng ca ban khi ban bn hng trn ebay.
Chon phuong thc thanh ton ban s chp nhn t ngui mua.
1/ Xc minh ti khon ca ngui bn:
- cung cp mi trung an ton cho cng dng eBay, ban cn phi cung
cp thng tin th tn dung hay th ghi no. Trong mt s trung hop, ban
cn cng phi cung cp thng tin kim tra ti khon ca ban. Thng tin c
nhn ca ban duoc bo v bi chnh sch bo mt ca eBay.Nu ban
khng c th tn dung hoc ti khon kim tra, hoc khng mun gi thng
tin ny , ban c th xc minh danh tnh ca ban bng D dentify
Xc minh danh tnh ca ban cn c vo thng tin trn th tn dung ca ban.
Th ca ban s khng bj tnh ph, tr khi ban cho php ca eBay d s
dung n d thanh ton ph bn, m chi duoc tnh khi ban duoc ghi vo
danh sch hoc bn cc mt hng.
dm bo th ca ban duoc chp nhn:
Hy dm bo s th tn dung ca ban l chnh xc.
Kim tra dja chi ca ban - n phi ph hop vi dja chi thanh ton trn
bng k khai hng thng ca ban.
!"#$% !!!" #$%&"'()
*1
c nhn rng ti khon ca ban d duoc kch hoat.
Hy chc chn rng th tn dung hay th ghi no ti khon l tht tt.
Hy chc chn rng ti khon ca ban khng c nternet hoc din thoai
d chn.
i vi th ghi no, chi s dung nhng loai c biu tuong Visa hay
MasterCard.
Nu ban cn gip d nhiu hon vi th tn dung hay th ghi no, lin lac
vi cng ty pht hnh th ca ban.
c minh danh tnh ca ban vi vic kim tra thng tin ti khon ca
ban.
Thng tin ti khon ca ban duoc chi s dung cho muc dch nhn din.
eBay tr chi ph t ti khon ca ban chi khi ban cho php ca eBay d
s dung n d thanh ton ph bn ca ban.
2/Cch tr ph bn hng ca ban
Khi tr thnh mt ngui bn, ban cn phi chon cch m ban phi tr l
ph eBay.com. Ban c th phi tr l ph bn ca ban bng cch s dung
bt ky phuong thc thanh ton sau dy:
PayPal (hng thng v mt thi dimhanh ton).
Th tn dung (hng thng v mt thi dim thanh ton).
Truc tip tr tin t ti khon kim tra ca ban (hng thng v mt thi
dim thanh ton).
3/ Chon phuong thc thanh ton ban s chp nhn t ngui mua
PayPal
ProPay
Moneybookers
Paymate
Credit card through an nternet merchant account
Payment upon pickup
Ch :
Thanh ton bng sc c nhn, kim tra ca th qu, chuyn tin t
ngn hng, hoc tin mt hu nhu khng duoc php mua hng eBay.
!"#$% !!!" #$%&"'()
*2
iu ny khng p dung di vi: mt s loai Motors, Bt dng sn v
cc loai chi dnh cho ngui ln, v trang thit bj vn. C mt danh
sch cc muc bj loai tr, xem chnh sch thanh ton duoc chp nhn.Mt s loai th thung s dung thanh ton trn eBay:
PayPaI ProPay Moneybooke
rs
Paymat
e
Cch thc lm vic ?
Ban c cn dng k? es es es es
Ban c phi tr ph khng? es es es es
Ngui mua c phi dng k khng? No No No No
Ngui mua c phi tr ph khng? No No No No
Ban thanh ton bao lu? Ngay Ngay Ngay Ngay
C bo v ngui mua khng? es No/E No/E No/E
C bo v ngui bn khng? es No No No
Phuong php thanh ton eBay l
Checkout
es es
Ban c duoc h tro khi giao djch gp vn
d?
es es es es

Bt du bn hng trn ebay
Cho d ban dang bt du mt doanh nghip hoc chi mun kim thm tin ,
bn hng trn eBay l mt cch th vj d lm diu d. y l cch lm:
1/Tao mt ti khon ngui bn
2/Thit lp Q&A:(Questions and Answers)
- Nhiu ngui mua thung thc mc khi mua hng ca ban , c th l
cc thi dim khc nhau( truc, trong, sau) khi mua hng ca ban.Ho lm
diu ny bng cch lick " Ask a question trong danh sch hng ca ban.
Khi l ngui bn, diu quan trong vi ban l tr li thng tin mt cch
nhanh chng v r rng. iu ny s gip ngui mua quan tm dn danh
sch hng ca ban, gip ban tit kim thi gian, v ban s c nhiu kh
nng nhn duoc tin phn hi tch cuc khi giao djch hon tt. Q & A ca ban
c th duoc tao ra t cc cu tr li tu dng tao ra t danh sch cc cu
tr li ca ban, cu tr li do ban tao nn.
!"#$% !!!" #$%&"'()
+3
thit Ip Q & A:
1.Vo muc My eBay. Ban c th duoc yu cu dng nhp
2.t con tr trn tab Ti khon, v sau d nhp vo lin kt Preferences.
3.Dui bn Preferences, nhp vo lin kt hin thj bn canh Qun l
truyn thng (Manage your communications) ca ban vi phn nhng
ngui mua.
4. Tip dn Qun l cc cu hi v cu tr li ca ban (Manage your
questions and answers (Q&A)), nhp vo lin kt Chinh sa (Edit).
Trang Qun l ca ban Q & A vi ngui mua s xut hin.
5. Chon hin thj (Show) Q & A trong hp kim tra. Khi ban chon hin thj (
Show) Q & A, ngui mua thy cu tr li tu dng v bt ky Q & A do ban
tao ra..
Nu ban s dung mt ng dung ca bn th ba d qun l ca ban Q &
A, ban s c hai ty chon b sung:
S dung Q & A m ban qun l trn eBay
S dung Q & A m ban qun l t mt trang web ca bn th ba
6. Chon mt ch d d xem cu tr li tu dng.
Cu tr li tu dng duoc tao ra cho mi danh sch cu th ca ban, do d
ban s khng thy cu tr li trn trang ny. V vy sau khi ban tao mt
danh sch ban c th thy cu tr li tu dng ca ban bng cch nhn
vo lin kt Hi mt cu hi. Ban s thy ban Q & A vi cc cu tr li
tuong ng vi danh sch d.
7. Nu ban khng c thng tin cho mt cu hi no d, loai b n t Q & A
hoc trong tnh hung ny ban s khng cung cp cu tr li. loai b
cc cu hi, click " Don't show to buyers" bn dui cu hi.
8. tao ring ca cu hi v cu tr li ca ban hy nhp vo lin kt "
thm mt cu hi (Add a question) . Nhp vo cu hi, chon ch d t
trnh don th xung, nhp cu tr li ca ban v sau d nhn nt Save.
Luu : Ban cng c th luu cc cu hi ca ban trong mt ch d khc
nhau. (V du, ban c th bt du mt cu hi trn trang Vn chuyn
(Shipping) v luu n trong ch d thanh ton (Payments) .)
9. chinh sa hoc loai b cc cu hi v cu tr li, hy nhp vo cu
hi, v sau d nhp vo lin kt Chinh sa (Edit) hoc a (Remove).
10. luu Hi & p (Q&A), ban nhn vo nt Gi (Submit).
V du v cc cu tr li tu dng
y l mt s v du v cc cu tr li tu dng tao ra t danh sch ca ban:
Hi: cc diu kin ca mt hng ny l g?
A: ngui bn ny d duoc lit k mt hng ny l duoc s dung.
Hi: Ban d nhn duoc khon thanh ton ca ti?
!"#$% !!!" #$%&"'()
+*
A: C, theo h so ca chng ti, nhng ngui bn nhn thanh ton ca ban
vo ngy 07 thng ba nm 2009.
Hi: Lm th no tr lai hng v duoc hon ph?
p: iu ny ngui bn khng chp nhn tr lai hng.
3/Nghin cu muc hng ca ban v cc quy tc bn

Do mt s nghin cu, dc bit l v thit lp mt mc gi bt du, danh
sch djnh dang, v th loai. Nghin cu ny s gip ban tao mt danh sch
tt v c duoc gi tt nht cho muc ca ban. So snh sn phm ca ban
vi danh sch dang hoat dng v hon thnh trn eBay dua theo th loai,
djnh dang v gi bn. Lua chon mt th loai gii thch cch d tm kim v
lua chon mt th loai. Chon mt djnh dang bn cho ban bit thm v su lua
chon djnh dang.
Ngui mua hng cm thy bt buc phi tr gi v mua khi ho bit duoc
chi ph vn chuyn truc. ng gi, cn nng, v do mt ca ban d ban c
th s dung tnh vn chuyn. Nu dy l ln du tin ban bn mt muc, ban
c th phi chi djnh vn chuyn. Tnh ton chi ph vn chuyn cho ban bit
lm th no d xc djnh chi ph vn chuyn. Khm ph Thng eBay
Essentials Trung tm d tm hiu thm v cch ship hng ca ban.
Bit cc quy tc cho ngui bn v cc chnh sch ca eBay vo cc mt
hng cm v bj gii han, v nhng g khng okay okay hoc khi danh sch
v hon thnh vic bn hng.

4/Tao danh sch ca ban

Ty thuc vo loai hng ca ban v mu danh sch m ban s dung, ban
s c nhiu ty chon danh sch. Nu ban bn mt muc lin kt vi mt sn
phm m trong ca hng ca chng ti, ban c th thm chi tit sn phm
t catalog ca chng ti vo danh sch ca ban. Ban c th bn bng cch
s dung mt kiu du gi hoc gi mt djnh dang c djnh. Nng cp danh
muc nhu font hoc ci tin lm cho hnh nh mt ca ban ni bt. Ban thm
ch c th bn d hung loi mt t chc phi loi nhun m ban chon bng
cch s dung eBay Giving Works.
S dung nhiu danh sch s luong mt hng vi o so mi variations.f ban
bn nhiu phin bn ca sn phm - ging nhu T- mu sc khc nhau v
kch c - ban c th lit k tt c cc bin th trong mt da s luong, danh
sch c djnh gi theo danh sch ghi vi cc bin th .
Tm hiu thm v qu trnh danh sch v cc ty chon. Nu khng ban chi
c th bt du bn bng cch s dung mu ca chng ti Bn khon ca
ban. dat duoc diu d, hy nhp vo nt Bn du ca hu ht cc
trang eBay.
L ph bn hng trn eBay p dung cho hu ht cc danh sch.

5/ Qun l danh sch ca ban
- Khi ban d c danh sch ca ban v chay, ban c th kim tra n d xem
!"#$% !!!" #$%&"'()
++
cch du thu l di bng cch vo phn Bn My eBay. Trong My eBay ban
cng c th:
- S thch giao tip Set d cho chng ti bit lm th no v khi no ban
mun nhn duoc cnh bo hoc thng bo.
- t bn uu di v hnh nh luu tr, tip nhn cc khon thanh ton, vn
chuyn, v nhiu hon na.
- t thnh vin d thnh vin s thch giao tip d ni nhu th no ngui
mua c th kt ni vi ban.
- t chung s thch cho cc tm kim v s thch My eBay.
- Tm hiu lm th no d thay di danh sch ca ban.
- Hy chc chn cu tr li bt c cu hi m ban nhn duoc v danh sch
ca ban. Giao tip vi ngui mua tim nng s gip ban bn hng ca ban
bng cch thit lp mi quan h tt v tin tung. Tm hiu cch Thng tin
phn hi hoat dng d tr thnh mt ngui bn manh hon trn eBay.

6/ Wrap vi ngui mua ca ban
- Cch ban x l cc buc cui cng s di mt chng dung di hung ti
su hi lng c nhn ca ban v nhn duoc tin phn hi tt nht t ngui
mua ca ban.
- Giao tip vi khch hng ca ban: Nu ban s dung kim ti khon trn
eBay, ban s duoc thng bo qua email khi ti khon bn mua d duoc
kim tra.
- Quan trong: lin h vi ngui mua truc tip , nu ban khng c bit thm
thng tin t ngui mua ca ban trong vng ba ngy k t ngy kt thc
danh sch ca ban.
- Nhn duoc thanh ton: Hy chc chn ban nhn duoc thanh ton truc
khi ban giao hng. Hy chc chn rng th tn dung hoc thanh ton din
t d duoc chp nhn v ghi c vo ti khon ca ban truc khi gi hng.
- Vn chuyn hng cho ngui mua mt cch an ton v dng han.
- ngui mua phn hi: H thng Thng tin phn hi ca chng ti s
gip tao ra mt cng dng dng tin cy cho moi ngui. Thng tin phn hi
ca ban v ngui mua l rt thng tin quan trong cho ngui bn hng khc.
Cc buc co bn d bn hng trn eBay
1. M Mt Ti Khon Bn Hng
khi nghip bn hng trn eBay, ban cn dng k mt ti khon bn
hng eBay. m mt ti khon bn hng, hy bm vo dung dn Bn
trn du mi trang eBay v chon dung dn ng k ngay!
bo dm eBay l mt thj trung an ton cho ngui mua v ngui bn,
c th ban s duoc yu cu cung cp thng tin v th tn dung v th debit
hoc c mt m xc nhn dja chi ca ban. Vic ny chi nhm muc dch
kim tra, ti khon ca ban s khng bj tr ph..
!"#$% !!!" #$%&"'()
+,

2. Chun Bj Hng Ho
- C hai cch d tm thy nhng g ban mun tm trn trn eBay:
Chun b[ I cha kho thnh cng! Hy chc chn ban nghin cu truc
khi bn hng.S dung chc nng tm ton b trang web bn hng d tm
cc mt hng tuong tu d bn rt chay trn eBay. Chi cn bm vo dung
dn gc trn bn phi ca mi trang eBay.
- Ban c th c thu hiu v gi m ngui bn djnh ra ban du, cch thc
bn hng m ho s dung (bn du gi hoc bn gi c djnh), cch ho m t
hng ho v ho dng hng vo muc hng ho no. Vic ny cung cp cho
ban sng kin d dng hng cho ring ban d dat duoc mc gi cao nht.

3. ng Hng Ca Ban
!"#$% !!!" #$%&"'()
+-
Gi dy ban d sn sng dng hng trn eBay. Mu Bn Hng ca ban c
hung dn d hiu dn dt ban tng buc d dng hng thnh cng.
Cch thc bn hng Quyt djnh cc bn hng m ban mun (bn
du gi hoc bn gi c djnh hay cn goi l Mua ngay).. c th s
dung tnh nng Mua ngay ban phi c dim phn hi t nht l 5.
Loai hng Chon loai hng d dng hng ca ban. Nu ban khng
chc? Hy d eBay gip ban s dung cc chc nng phn loai hng
trong mu bn hng.
Tiu d - Hp dn khch hng bng cch vit tiu d r rng, dc t
v s dung cc t kho c lin quan dn mt hng ban bn.
M t - M t ca ban phi cung cp cho ngui mua tt c cc thng
tin m ho cn. Cn cung cp cc thng tin nhu nhn hiu, tnh trang,
dc dim, thng tin cng hon chinh cng tt. Hy bo dm rng ban
c km theo thng tin v thanh ton v cuc vn chuyn.
Thi han - Ban c th dng hng trong vng 1, 3, 5, 7 hoc 10 ngy.
Nhiu ngui bn dng hng trong 7 ngy d c th thu ht duoc
khch mua hng vo djp cui tun.
Hinh nh - Hnh nh c gi trj nhu nghn li ni, v vy chup hnh mt
hng r nt v t nhiu gc canh. S dung chc nng Thu vin eBay
d bo dm ban thu ht duoc su quan tm ca khch hng.

!"#$% !!!" #$%&"'()
+.


Khung "What are you seIIing?" s gip ban tm kim lnh vuc thch hop
cho mt hng ca ban bng cch g vo mt hng mun bn. V du:
clothes (qun o). Tuy nhin, d chnh xc ca chc nng ny cng chi
mc tuong di. Do d, nn dng "Browse for categories".
!"#$% !!!" #$%&"'()
+/
Browse for categories: tm lnh vuc hng ha thch hop. Ban ln luot chon
theo tng cp. Cng hiu r mt hng mnh mun bn, ban cng d dng
chon cp cho lnh vuc hng. Vic ny kh quan trong v n s h tro ngui
mua d tm ra mt hng ca mnh hon khi tm kim m d l vn d chnh
d cc seller trn eBay canh tranh nhau.
RecentIy used categories: Chc nng ny dng khi ban d rao bn nhiu
mt hng truc d v mun s dung lai cng lnh vuc hng cho cc mt
hng k tip.
Luu nu ban mun bn cc linh kin, my mc lin quan dn xe hoi, xe
gn my th nhn vo "SeII your Car, Part, or Other VehicIe" d mt hng
s duoc dua vo eBay Motors.
Sau khi chon xong lnh vuc hng thch hop qua "Browse for categories",
nu ban mun tng kh nng tm kim ca ngui mua th c th nhp thm
mt lnh vuc phu na cho mt hng nhung s thm mt khon ph.
n phn khai bo chi tit thng tin mt hng, ban cn luu tng phn khai bo
d trnh nhng truc trc hoc thay di v sau.
Phn du tin ban bt gp l "Show / Hide Options". Khi click vo dy s hin
ra mt ca s bao gm 5 phn: Item details, Format, Payment, Shipping v
Additional. Trong mi phn, s c cc thit lp nh nhu: luu tr hnh nh hng
trn my ch ca ban thay v my ch eBay, mt hng thuc nhm cho php
download, chon lua thanh ton ngay qua Paypal khi dng "Buy it now", dng
check, tin mt ... Tuy "Show / Hide Options" nm gc khim tn nhung n
kh quan trong. Ban nn tham kho qua tt c nhng ty chon ca 5 phn ny v
chon lua phn thch hop.

Bt du phn khai bo thng tin v thao tc cn lm du tin l kim tra lai
lnh vuc hng (Categories) mt ln na, nu mun thay di th nhn vo
"Change category".
Phn "Describe your item" l phn chnh khi dua hng ln eBay. Cc muc
phi khai bo nhu sau:
TitIe: Tiu d ca mt hng. Ban cn dua thng tin co bn nhung phi dy
d, dc t duoc tnh cht, nhn hiu hoc model hng vo tiu d, v ngui
!"#$% !!!" #$%&"'()
+0
mua s tm ra mt hng ca ban hay khng dua trn nhng t kha nm
trong tiu d ny. Tng s k tu cho php tiu d l 55. Ebay cho php
ngui bn dng thm mt tiu d phu (SubtitIe) vi chi ph l 0.50 USD.
Condition: Chi c 2 chon lua l: New (hng mi 100%) v Used (Hng d
dng) d nu r tnh trang hng.

Add Picture: Ebay h tro ngui bn nhp 1 hnh nh min ph vi d phn
gii tt nht l 1024x768. Hnh th 2 tr di s bj tnh 0.15 USD/hnh. Ti da
s luong hnh c th nhp vo l 12.
nhp hnh ban nhn vo "Add Pictures" chon Browse ri tm dn tp tin
luu trn my. Nu d ti ln website no d, ban c th chon th Self-
hosting d cung cp dung dn. Hai ty chon cn lai l 2 ch d hin thj
hnh nh v du c ph.
GaIIery Picture: Mt nh nh s xut hin k tiu d (Title) mt hng khi
ngui mua tm kim. Phn ny c chi ph l 0.35 USD.
Description: Phn m t hng. Nu khng am hiu v ngn ng HTML v
chuong trnh Microsoft Frontpage, ban c th soan tho trong Microsoft
Word ri "Save for Web" d luu lai. Sau d, dng Notepad m tp tin d
sao chp m HTML, dn (paste) vo trong th HTML (mc djnh l th
Standard) phn Description.
Visitor Counter: B dm cho trang gii thiu. Nu mt hng nng thu ht
nhiu ngui mua vo xem, n s lm tng hiu qu kinh doanh. Nguoc lai
n s dua mc du gi xung thp hon du djnh.

Trong phn khai bo dng hng, ban cn din thng tin gi c cho mt
hng, bao gm:
- Gi khi dim (Starting price): l mc gi sn thp nht m ngui mua
buc phi dt gi t mc ny tr ln. (Tham kho mc ph m eBay thu ca
ban khi dt gi tai dy)
- Gi bn (Reserve price): khi ngui mua dt gi trng khp hoc vuot
qua mc gi ny trong thi han du gi th s thng cuc. Ngha l mc gi
m ban mun bn ra.
Thng thung, cc seller trong eBay hay c khuynh hung dt Starting
!"#$% !!!" #$%&"'()
+1
Price l 1 USD d thu ht duoc su quan tm ca moi ngui v cho ngui
tham gia du gi c th tu do dt mc gi ty .
Nu ban chi thy khung Starting price m khng c Reserve price th lm
nhu sau: Chon lai phn "Show / Hide Options" pha trn, chon "Format"
bn tri v "Set a minimum selling price for your item" bn phi. Nhn
Save d luu lai thit lp ri tr lai phn "Selling Format" s thy c nt
"Change" d nhp gi Reserve Price.
Quantity: s luong hng mun bn. Nu s luong dua ln nhiu hon 2 th
gi ban thit lp l gi cho mi mn hng.
Duration: l thi han du gi, ty thuc vo hnh thc du gi.
Payment methods you accept: Mc djnh phuong thc thanh ton chi tr
trong eBay l Paypal. Tuy nhin, ban c th s dung cc phuong thc
thanh ton khc nhu: dng check, tin mt.
Shipping (Chi ph vn chuyn): Ban cn tham kho k mc thu xut
khu ca loai hng cn bn, chi ph gi hng cho tng vng v phi chnh
xc. Nu c nhng phu ph hay mc ph no th phi ghi r v tm l chung
ngui mua s khng cn mun mua mt mt hng khi phi tr thm qu
nhiu phu ph m khng duoc bit r t truc.
- Ban phi ghi r mc thi gian giao hng cho tng khu vuc d ngui mua
c th bit v phi lm theo mc thi gian ny mt cch tuyt di nu ban
khng mun bj hy b vic mua hng.
Domestic cost: gi vn chuyn ni hat. Gi ny c lin quan dn phn bn
dui l "tem location". Ta c th dng trnh "Shipping wiard" d thuc hin
vic chon lua kch c gi hng s giao, khai bo trong luong... d c mc
gi chnh xc.
Item Iocation: Mc djnh s trng vi dja chi ca ti khon. Ban c th thay
di bng cch nhn "Change location" d chi r vj tr ca mt hng dang rao
du gi.
Sau khi hon tt tt c thit lp trong phn khai bo dng hng, eBay s
chuyn ban dn 1 trang k tip bao gm cc djch vu phu tri d trang tr cho
thng tin mt hng thm ni bt. Ban c th chon lua ty theo nhu cu v
mc chi ph cho php. Tng s tin phi tr cho ln dng hng s duoc
hin thj bn dui cng. Kim tra lai v nhn "Continue" d hon tt dng
hng.
4. jnh Gi, Thanh Ton V Cuc Vn Chuyn
jnh gi: Gi khi dim phi nhm muc dch thu ht cng nhiu
khch hng cng tt. Nhiu ngui djnh gi khi dim thp, (v du
0.99 d) v dat kt qu bn duoc gi sau cng cao hon.
!"#$% !!!" #$%&"'()
+2
Thanh ton: Cch thc khch hng thanh ton l tuy vo ban.
Ngui mua mun mt phuong thc thanh ton an ton v d
dng cho hng ca ban.
Cuc ph vn chuyn: ban nn nu gi vn chuyn v dng gi
trn trang dng hng, ngui mua thung mun bit tt c cc chi
ph truc khi du gi.

5. Qun L V Hon Tt Bn Hng

Dng trange My eBay d theo di cc hoat dng bn hng ca ban, diu
ny dc bit hu ch khi ban va bn v mua nhiu mt hng trn eBay.
Tin nhn l noi an ton d ban nhn cc thu bo khuyn mi v thng tin
eBay.
Khi kt thc vic dng hng, dy l thi dim d ban thu tin t ngui mua
v gi hng. Hy nh vi diu sau:
Sau khi kt thc dng hng, hy lin lac vi ngui mua d thu xp
thanh ton v cc thng tin lin quan dn giao hng.
!"#$% !!!" #$%&"'()
,3
Hy nh chi gi hng khi nhn duoc tin.
ng gi hng ca ban cn thn d han ch nguy co hu hng.
Gi phn hi cho ngui bn, khuyn khch ho cng lm diu tuong tu vi
ban.

Qun l ti khon ca ban trong muc My eBay.
Chi ph dng hng trn eBay:
Ph dng bn ln eBay.com
Khi ban mun dng bn sn phm theo hnh thc mua ngay, du gi,
hoc va du gi va mua ngay In eBay.com, ban s phi tr ph
ng bn.

Ph ny duoc phn thnh cc 2 loai sau:
- Ph dng bn ban du
- Ph cho gi trj cui cng

!"#$% !!!" #$%&"'()
,*
A - Ph dng bn ban du
Ph dng bn ban du ca hnh thc chi Mua ngay
Ph ny duoc tnh dua vo gi trj ca sn phm dng bn

Ph dng bn ban du ca hnh thc chi du gi, hoc va du gi
va mua ngay
Ph dng bn ban du = Ph dng bn ban du du gi + Ph dng
bn ban du mua ngay (nu c) Ph dt gi sn du gi (nu c)
Trong d:
Ph dng bn ban du u gi:

Ch : Khi dng bn sn phm theo hnh thc du gi c gi sn, ph dng
bn ban du cho hnh thc du gi s tnh theo mc gi Gi sn duoc ly
theo "Gi khi dim / Gi sn" bng trn m ban dua ra.
Ph dng bn ban du Mua ngay:

Ph dng bn bn du ny duoc tnh cho trung hop khi ngui bn chon
hnh thc du gi c mua ngay. Sn phm dng bn c th duoc mua vi
hnh thc du gi hoc mua ngay. Sau dy l bng ph mua ngay trong
trung hop ny:
!"#$% !!!" #$%&"'()
,+

Ph dt gi sn du gi:
a. Gi sn I g?
Gi sn l mc gi thp nht m ban sn sng bn sn phm ca mnh.
Nu ban khng mun bn sn phm ca ban dui mt s gi no d, ban
c th ci dt mt mc gi. Mc gi sn ban dt ra ny s khng duoc hin
thj cho ngui du gi bit nhung ho s thy rng ho s khng thng du
gi nu gi ca ho khng dat dn mc gi sn quy djnh. Nu ngui du gi
khng dp ng yu cu gi sn dua ra, ban khng bt buc phi bn sn
phm ca ban. Sau khi dt gi d duoc dp ng, cc vn bn v gi sn s
khng cn hin thj.
b. Tai sao nn dt gi sn?
Ngui mua rt nhay cm vi gi khi dim. Nhiu ngui bn d nhn
thy rng mt gi khi dim thp s hp dn ngui mua.
Nu ban dt gi khi dim qu thp so vi gi trj sn phm ca ban v
nu chi c mt ngui du gi sn phm ca ban th ban bt buc phi bn
sn phm ca mnh vi gi d dt ra. Phn thit s thuc vo ban.
Hy tung tuong rng ban mun bn mt sn phm vi gi t nht l
100, nhung ban lo lng rng gi khi dim 100 s kh thu ht duoc ch
ca khch hng. Nu ban s dung chc nng dt gi sn, ban c th dt
gi khi dim l content,99, 5, 10, hoc bt ky gi no dui gi ban
mun bn. Sau d ban c th nhp v mt s tin l 100. u gi
s bt du gi thp hon, nhung ban s khng bj bt buc phi bn sn
phm, tr khi ngui du gi chp nhn tr trn 100 (gi sn ban d dt).
c. Bng ph dt gi sn:!"#$% !!!" #$%&"'()
,,
B - Ph cho gi tr[ bn cui cng

+ Ph dng bn bn cui cng cho hnh thc chi mua ngay
Ph cho gi trj bn cui cng l ph duoc thu khi ban bn duc sn
phm. Nu sn phm khng duoc bn s khng mt ph. Ph ny duoc
tnh theo gi bn cui cng ca sn phm. V l hnh thc bn ngay nn gi
bn cui cng ca sn phm chnh l gi ban dng bn lc du.


+ Ph dng bn cui cng cho hnh thc chi du gi, hoc va du
gi va mua ngay
!"#$% !!!" #$%&"'()
,-
Ph cho gi trj bn cui cng l ph duoc tnh khi sn phm c ngui
mua. Nu sn phm khng duoc bn, ban s khng mt ph. Ph ny duoc
tnh theo gi bn cui cng ca sn phm.

Cc ri ro ngui bn:
- Nu nhu khch hng thng trong phin du gi m khng mua th
eBay s chuyn cho ngui c gi du cao tip theo.
- Nu nhu khch hng dng mua nhung khng thanh ton dng thi
han th ngui bn s phn hi lai l negative feedback di vi ti khon
ny. Lp tc, ban s bj mt uy tn v sau ny s rt kh khn cho ban trong
vic mua sn phm v du gi trn eBay.

F - Tng Kt nh Gi:
By gi, ngui Vit Nam s d dng tham gia mua v bn hng vi
hon 200 triu ngui dang s dung eBay trn ton th gii. chnh l thj
trung khng bin gii v v cng rng ln ca TMT. i vi ngui bn,
eBay gip ho m rng phn phi hng ha nhanh nht, ti da ha gi bn
v tao ra nhiu khch hng mi. i vi ngui mua, ho c th truy nhp v
mua duoc hng vi gi hop l.. Do d, vic thnh lp trang web vi dao
din ting Vit l mt dng thi chng t eBay d v dang hung ti mt
mnh dt mu m mi, ngui tiu dng Vit Nam. Cng vi vic Vit Nam
!"#$% !!!" #$%&"'()
,.
gia nhp t chc thuong mai th gii WTO, vic eBay buc chn vo Vit
Nam s tao ra nhiu co hi mi cho ngui tiu dng mt d vn cn mt s
han ch nht djnh trong thanh ton, giao nhn ..v.v. ng thi cng tao ra
nhiu thch thc cho cc website TMT trong nuc, di hi chng ta lun
phi ci tin d c th canh tranh vi nhng " ng ln trn th gii.
Bn hng trn eBay cn l mt khi nim kh mi m di vi ngui
Vit Nam, tuy nhin dy l mt co hi m ban khng nn b qua nu mun
th sc mt khu vuc thj trung mi v dy tim nng nhu vy. Song lm
th no d c th tao duoc thuong vu thnh cng bng cch bn hng du
gi trn mang?
i vi mt doanh nhn nghim tc, bn hng trn eBay c th l mt
cch tt d bt du mt cng vic kinh doanh mi nu ban quyt tm dt
thi gian v cng sc cn thit d bin kinh doanh thnh su thng loi. eBay
cng l mt lua chon tt cho cc cng ty hin nay d m rng tm hoat
dng bng cch bn hng trn mang.
Tt c moi ngui, t ngui bun bn xe hoi c cho ti nhng cng ty
khng l nhu cng ty my tnh Dell d pht hin ra rng eBay l mt dja
dim tuyt vi d gii thiu hng ho ti mt s luong ngui khng l trn
mang. Khng noi no khc trn Tri dt ban c th tm thy mt khi
luong khch hng tim nng ln nhu th.
Tuy nhin cn phi bit rng eBay khng phi l mt cng cu thn k.
Bt c mt ngui kinh doanh thnh cng no trn eBay cng s ni vi ban
rng xy dung mt cng vic kinh doanh thnh cng trn eBay di hi phi
lao dng nng nhoc v nhiu thi gian, dng thi phn thung ti chnh
thung xuyn khng xng dng vi cng sc b ra.