You are on page 1of 23

Nama : Tarikh :

011
B
a
h
a
s
a

M
e
l
a
y
u

J
U
S
A

2
0
0
9
Set 1
50 minit
J
A
B
A
T
A
N

P
E
L
A
J
A
R
A
N

P
E
R
A
K

K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N

P
E
L
A
J
A
R
A
N

M
A
L
A
_
MOD
UL
JUS
A
2009
01
1

BA
HA
SA
ME
LA
U
SK
Lima puluh
minit
JAN!AN BUKA
KERTAS SOALAN INI
SEHIN!!A
DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini
mengandungi "0
soalan.
2. Jawab se#ua
soalan.
3. Tiap-tiap soalan
diikuti oleh empat
pilihan jawapan,
iaitu A, B, $ dan
D. Bagi setiap
soalan, pilih satu
jawapan sahaja.
H%ta#&a'
jawapan kamu
pada kertas
jawapan objektif
yang disediakan.
4. Jika kamu hendak
menukar jawapan,
padamkan tanda yang
telah dibuat.
Kemudian h%ta#&a'
jawapan yang baru.
Kertas
soalan
ini
mengand
ungi 13
halaman
beretak
.
011 200 !ak "ipta
#ektor $engurusan
%kademik, J$& $erak
!odul "#$% $et 1
A(aha'
A#
Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A , B , C dan D.
%ntaranya, ada satu jawapan yang betul. $ilih jawapan kamu, hitamkan
ruangan yang mempunyai huruf yang sama dengan jawapan yang telah kamu
pilih.
S)ala' 1 h%'**a
S)ala' 20
&si tempat kosong dalam a'at(a'at di ba)ah dengan +a,a-a' 'ang
-al%'* sesua%.
1 *arus dan &ntan bersahabat karib. tinggal
sekampung.
A
*ia
B Kita
$ Kami
D !ereka
2 +a,ah perempuan tua itu men,adi - setelah
mengetahui anakn'a terselamat dalam tragedi tanah runtuh di
.ua Tempurung.
A
manis B
eria $
riang D
puat
S)ala' / berdasarkan gambar 1
.ambar
4
!odul "#$% $et 1
1
/
%ir sungai itu - kerana sampah sarap dibuang ke dalamn'a.
A
,ernih
B
hitam
$
kotor
D
bersih
5
!odul "#$% $et 1
S)ala' " berdasarkan gambar 2
.ambar
2
"
$eo) Lin buku erita 'ang dipin,amn'a kepada /arid.
A
memberikan
B
men'erahkan
$
memulangkan D
menghulurkan
S)ala' 0 berdasarkan gambar 3
.ambar
3
0
%minuddin sebaik saha,a dia ter,aga daripada tidur.
A
mendengkur
B
mendepang $
menggeliat
D
menganga
6
!odul "#$% $et 1
1
0enuri memasuki rumah itu - penghunin'a sedang tidur.
A
agar
B
ketika
$
hingga
D
setelah
7
!odul "#$% $et 1
2
$almiah tinggal serumah dengan %mirah suatu ketika
dahulu.
A
sudah
B
sedang
$
pernah
D
masih
3 1angunan lama peninggalan 1ritish di pekan itu dibaiki - -
dikekalkan sebagai kha2anah generasi akan datang.
A lalu 3 untuk
B serta 3 untuk
$ dan 3 kepada
D untuk 3 kepada
9
&bu -kelapa 'ang telah diparut untuk mendapatkan santann'a.
A
memiit
B
melen'ek
$
memerah D
menindih
S)ala' 10 berdasarkan gambar 4
.ambar
4
8
!odul "#$% $et 1
10
%mirul - buku hingga larut malam )alaupun tiada bekalan elektrik.
A
membaa
B
pembaa $
terbaa
D
dibaa
9
!odul "#$% $et 1
S)ala' 11 berdasarkan gambar 5
.ambar
5
11 Tidak pernah aku melihat pemandangan seantik ini. #dara
- ,uga sungguh n'aman.
A di dalam
B di sana
$ di situ
D di sini
12 !uhammad /akrulra2i telah - semua harta peninggalan
bapan'a kerana dia anak tunggal.
A me)aris
B me)arisi
$ me)ariskan
D ber)ariskan
1/ !urid(murid Tahun 4 !a)ar berada di untuk
mela'ari internet.
A makmal
perubatan B
makmal komputer $
makmal biologi
D makmal sains
10
!odul "#$% $et 1
S)ala' 1" berdasarkan gambar 4
.ambar
4
1" 0uan 5a2lina membimbing 6a2man membuat ker,a sekolah sambil
-
anak
keiln'a.
A
mendukung
B
membelai $
mengelek D
meriba
10 0en,ual ikan di pasar borong - beberapa baldi air bersih ke
lantai simen 'ang kotor itu.
A
menimba B
menuang $
men'iram
D
men'imbah
S)ala' 11 berdasarkan
gambar 7
11
!odul "#$% $et 1
.ambar
7
11
0erkhidmatan - ke .enting 5ighlands ditutup
selama seminggu akibat ke,adian tanah runtuh.
A kapal
terbang
B kereta
kabel $
kereta kuda D
kereta api
12
!odul "#$% $et 1
S)ala' 12 berdasarkan gambar 8
.ambar
8
12 0uan "amilah menggunakan - pisau khas untuk mengukir
beberapa
ba)ang besar untuk di,adikan hiasan
makanan.
A sebilah 3
bi,i
B sebatang 3
bi,i $ sepuuk
3 ulas D
sebilah 3 buku
S)ala' 13 berdasarkan gambar 9
.ambar
9
13
Lampu itu terletak di atas - di hadapan rumah 0ak :ik !alek.
A ,e,ari
B sesiku
$ kekuda
D bebatang
13
!odul "#$% $et 1
19 :ikgu &brahim ke sekolah dengan menaiki bot
penambang se,ak lima tahun 'ang lalu.
A
lalu(lalang
B bolak(balik
$ hu'ung(ha'ang
D tunggang(langgang
14
!odul "#$% $et 1
S)ala' 20
$ilih +a,a-a' yang betul bagi ayat tanya yang diberikan.
20
$udahkah kamu memulangkan buku erita 'ang kamu pin,am di
pusat sumber kelmarin;
A Nantilah. $a'a akan memulangkan buku erita itu.
B %lamak, sa'a lupa di mana buku erita itu sa'a simpan<
$ $udah tentu sa'a akan memulangkan buku erita itu nanti.
D 1elum. $a'a baru membaa tiga perempat daripada buku erita itu.
S)ala' 21
$ilih ayat ta'ya yang betul bagi jawapan yang diberikan.
21
%mira sudah men'erahkan buku kedatangan itu kepada :ikgu %2ura.
A $iapakah 'ang mengambil buku kedatangan itu;
B 1ilakah %mira men'erahkan buku kedatangan itu;
$ *i manakah %mira meletakkan buku kedatangan itu;
D %pakah 'ang dilakukan oleh %mira pada buku kedatangan itu;
22 $ikap /arid 'ang begitu kedekut men'ebabkan dia kurang disenangi
oleh rakan( rakann'a.
Pe(&ataa' see(t% bagi kedekut ialah
A liat
B lokek
$ ulas
D pemurah
2/ 0uan 6ohani akan berhi,rah ke "ohor 1ahru pada bulan hadapan.
Pe(&ataa' 4e(la,a' bagi berhi,rah ialah
A
beralih
B bertukar
$ berpindah
D bermastautin
15
!odul "#$% $et 1
S)ala' 2" 5a' S)ala' 20
$ilih ayat6ayat yang menggunakan -e(&ataa' 4e(*a(%s dengan 4etul.
2"
I 0ara pesa)ah memetik hasil padi mereka dengan gembira.
I
I
I
"erem' turut memetik kata(kata $astera)an Negara 'ang terkenal itu.
%risa memetik keapi sambil men'an'ikan lagu =1udi 1ahasa %malan Kita>.
I
7
6a'mond memetik minatn'a dalam seni lukis semen,ak dia di bangku
sekolah.
A
& dan && saha,a
B && dan &&& saha,a
$ &, && dan &&& saha,a
D ll, lll dan l? saha,a
20
I
I
I
0emberontakan itu kian melarat ke daerah(daerah lain.
*ia melarat melihat mangsa penderaan itu diba)a ke hospital.
I
I
0en'akit kulit di mukan'a semakin melarat kerana tidak dira)at segera.
I
7
0endidikan 'ang sempurna mengelakkan manusia daripada hidup melarat.
A
& dan && saha,a
B & dan &? saha,a
$ &, && dan &&& saha,a
D &, &&& dan &? saha,a
S)ala' 21 5a' S)ala' 22
$ilih ayat yang sa#a #a&su5 dengan ayat ya'* 5%4e(%.
21 ="emputlah ke ma,lis hari ,adi sa'a pada minggu hadapan,> kata /aridah kepada
Nora.
A /aridah mempela)a Nora ke ma,lis hari ,adin'a pada minggu hadapan.
B /aridah mera'u Nora agar datang ke ma,lis hari ,adin'a pada minggu
hadapan.
$ /aridah meminta Nora bertandang ke ma,lis hari ,adin'a pada minggu
hadapan.
D /aridah mengarahkan Nora datang ke ma,lis hari ,adin'a pada minggu
hadapan.
22 No@el baharu penulis terkenal itu akan dipasarkan sebelum "ulai.
A $ebelum "ulai, no@el terkenal penulis baharu itu akan dipasarkan.
B $ebelum "ulai, penulis baharu terkenal itu akan memasarkan no@eln'a.
$ $ebelum "ulai, no@el baharu penulis terkenal itu akan memasuki pasaran.
D $ebelum "ulai, penulis terkenal no@el baharu itu akan memasuki pasaran.
1616
!odul "#$% $et 1
S)ala' 23 h%'**a S)ala' /0
$ilih ayat yang 4etul.
23 A !arlia seolah(olah kandar patah setelah diberhentikan ker,a.
B Kamal baru pertama kali men'ertai aara boling padang.
$ 6antai tangann'a itu diperbuat daripada putih emas dan batu mutiara.
D Nur %nisa mata sakit melihat sampah bersepah(sepah di perhentian bas itu.
29
I 6osdi mempun'ai ban'ak rakan(rakan 'ang tinggal di kampung itu.
II Lebuh ra'a itu sedang diperlebar oleh peker,a Lebuh 6a'a !ala'sia.
III Aleh sebab dia berkelulusan tinggi, dia diterima beker,a di Birma itu.
I7 $emua anai(anai itu mati bila 0ak *in membubuh raun di pangkal
pokok durian itu.
A & dan &&
saha,a B & dan
&&& saha,a $ &&
dan &&& saha,a D
&& dan &? saha,a
/0
I $hahrul tidak pemain pasukan bola sepak sekolahn'a.
II !ak :ik %na memasukkan sedikit sos ili ke dalam mi goreng.
III $almi masih sedang bersiap(siap ketika rombongan pengantin lelaki
tiba.
I7 0usat pulih baik kereta Kenari telah mula beroperasi pada tahun
lepas.
A & dan &&
saha,a B & dan
&&& saha,a $ &&
dan &&& saha,a D
&& dan &? saha,a
S)ala' /1 h%'**a S)ala' /0
Ba'a petikan di bawah dan kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.
TELUK INTAN, 12 /ebruari C %2min bin %dnan murid Tahun Dnam
1estari, $ekolah
Kebangsaan $eri !utiara, ibarat permata 'ang berharga kepada sekolah dan
guru(gurun'a.
5al ini kerana dia bukan saha,a emerlang dalam akademik, malah turut
1717
!odul "#$% $et 1
memiliki pelbagai bakat 'ang terpendam. %2min aktiB berpersatuan dan
sering mendapat tempat pertama dalam peperiksaan. *ia mula me)akili
sekolah dalam pelbagai pertandingan se,ak tahun satu lagi.
%ntara ke,a'aan 'ang diapain'a, men,adi ,ohan 0ertandingan
1ererita 1ahasa !ela'u 0eringkat *aerah 5ilir 0erak dan 0eringkat
Negeri. *ia ,uga mendapat tempat pertama dalam 0ertandingan 6eka :ipta
peringkat negeri dan men,adi ,ohan dalam 0ertandingan :atur peringkat
daerah. %2min ,uga dipilih men,adi ketua kumpulan =:horal $peaking> 'ang
ber,a'a mendapat tempat kedua dalam pertandingan peringkat negeri.
1818
!odul "#$% $et 1
1ukan itu saha,a, %2min ,uga berbakat dalam bidang seni. *ia mahir
dalam tarian tradisional !ela'u dan bermain piano. 1akatn'a terserlah dalam
persembahan sempena 5ari %nugerah :emerlang di sekolahn'a tahun lalu.
$ikapn'a 'ang peramah dan periang disenangi seluruh )arga sekolah.
+alaupun sibuk, dia ,uga masih mempun'ai masa untuk melakukan dua lagi
akti@iti kegemarann'a, bermain tenis dan berenang. %2min berita(ita
men,adi seorang ,uruterbang 'ang ber,a'a.
/1 !engapakah %2min bin %dnan diibaratkan sebagai permata
berharga di sekolahn'a;
% !endapat tempat pertama dalam peperiksaan
akhir tahun. 1 :emerlang dalam bidang kurikulum
dan kokurikulum.
: !e)akili sekolah dalam pelbagai
pertandingan. * :emerlang dalam
ke,ohanan olahraga.
/2 %pakah bidang 'ang paling diminati
%2man;
A
$eni
B
!u2ik $
$ains D
$ukan
// 1erikut merupakan ke,a'aan 'ang pernah diapai oleh %2man, &e8ual%
A Tempat kedua pertandingan
atur.
B "ohan pertandingan bererita peringkat daerah
dan negeri.
$ "ohan pertandingan mereka ipta bahan sains
peringkat negeri.
D Tempat kedua dalam pertandingan E:horal $peakingF
peringkat negeri.
/" !engapakah %2man disenangi oleh guru(guru dan ka)an(ka)ann'a;
A !ahir dalam tarian tradisional
1919
!odul "#$% $et 1
!ela'u .
B 0andai bergaul dan epat
mesra.
$ Terserlah dalam bidang
sukan.
D 0andai bermain
piano.
/0 #ntuk men,adi pela,ar 'ang emerlang, apakah perkara utama
perlu diberi perhatian;
A 1i,ak membahagikan
masa.
B %ktiB dalam semua
kegiatan.
$ 1erlatih dengan bersungguh(
sungguh.
D !engambil bahagian dalam semua
pertandingan.
2020
!odul "#$% $et 1
S)ala' /1 h%'**a
S)ala' "0
Ba'a petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang
berikutnya.
3900
-a*%
$emua murid $ekolah Kebangsaan $impang Tiga berkumpul di tapak
perhimpunan. $eorang guru $ains iaitu :ikgu /airu22abadi men'ampaikan
taklimat tentang 5ari $ains dan Teknologi. 5ari $ains dan Teknologi diadakan
untuk menarik minat mereka menerokai alam sains dan Teknologi.
39/0
-a*%
!urid(murid beredar menu,u ke de)an besar sekolah. !ereka dapat melihat
pelbagai reka ipta 'ang dihasilkan oleh murid(murid Tahun Dnam Terbilang
seperti kinir angin daripada terbuang 'ang dikitar semula, ba,a daripada
bahan kitar semula dan sebagain'a.
10900
-a*%
*i makmal sains diadakan pertandingan Kui2 $ains bagi murid(murid 'ang
berminat. 0ertandingan ini dian,urkan oleh persatuan sains. $eramai lima
orang peserta 'ang mendapat markah tertinggi akan menerima hadiah.
0ertandingan kui2 sains iniberlan,utan sehingga pukul 12.30 tengah hari.
12900 te'*ah
ha(%
0ertandingan 6eka :ipta $ains bermula. !urid(murid 'ang berminat boleh
men'ertai pertandingan ini dengan menghasilkan pelbagai iptaan daripada
sumber(sumber 'ang diba)a sendiri. 0ertandingan ini sungguh menarik sekali
kerana ada pelbagai iptaan 'ang kreatiB. !isaln'a, iptaan kereta mainan 'ang
telah diubah suai menggunakan kuasa tenaga air untuk bergerak, iptaan kinir
angin moden dan sebagain'a.
1900 te'*ah
ha(%
#paara penutup 5ari $ains dan Teknologi. .uru 1esar $ekolah
Kebangsaan $impang Tiga, Dnik %nu)ar bin %mir 5assan men'ampaikan
uapan perasmian penutup dan seterusn'a men'ampaikan hadiah kepada para
pemenang.
/1 1erapa lamakah tempoh 5ari $ains dan Teknologi
diadakan;
2121
!odul "#$% $et 1
A lima ,am
B sehari suntuk
$ setengah hari
D tidak ditetapkan
/2 %pakah aara 'ang berlangsung pada pukul
11.00 pagi;
A Taklimat 5ari $ains dan Teknologi serta men,a)ab soalan sains
B !ela)at pameran sains
$ 6eka :ipta $ains
D Kui2 $ains
2222
!odul "#$% $et 1
/3 Tu,uan 5ari $ains dan Teknologi diadakan adalah untuk
A menambah pengetahuan murid tentang sains.
B menggiatkan murid menghasilkan iptaan(iptaan baru.
$ mempromosikan mata pela,aran $ains kepada murid(murid.
D mengenalkan murid(murid $K $impang Tiga kepada guru(guru
sains.
/9 :iptaan murid Tahun Dnam Terbilang ialah
A ba,a dan kinir angin daripada kuasa hidro.
B sistem penggera lampu menggunakan bahan terbuang.
$ sistem penggera kereta dan tenaga daripada arus elektrik.
D kereta mainan 'ang diubah suai, ba,a dan kuasa tenaga air.
"0. 0ilih pern'ataan 'ang 4etul tentang petikan.
A
5ari $ains dan Teknologi dapat men'emai minat murid
terhadap mata pela,aran$ains
B Dnik %nu)ar bin %mir 5assan men'ampaikan uapan
perasmian pembukaan
$ 6eka :ipta $ains bererti meniru sesuatu 'ang berunsur sains
D 5ari $ains dan Teknologi berlangsung selama seminggu
2323