'SHYP &YRIPSV

1ERMIVI
(EGÆ RY TYXIQ 3 FYRM, WÆ ±RGIVGEQ WÆ 3Q QÆGEV TSPMXMGS#M.»
2. 7XIMRLEVHX ± º.YVREPYP JIVMGMVMM».
'946-27:
0. 4VIJE'Æ 1. %VKYQIRX 2. 7GYVX MWXSVMG EP FYRIPSV QERMIVI 3. 'I WI
±R'IPIKI TVMR QERMIVI#
4. 'YQ EVEXÆ #M GYQ WI TSEVXÆ YR SQ QERMIVEX: 17
7Æ 3Q I\MKIR'M GY RSM ±R#MRI.
1EM QYPX WÆTYR, QEM TY'MR TEVJYQ.
7ÆRÆXEXIE, GIP QEM TVI'MSW FYR EP SQYPYM.
2Y QEM WYRXIQ JSEVXI XMRIVI.
'YQ WÆ QIVKIQ, GYQ WÆ RI TYVXÆQ, GYQ WÆ RI E#I^ÆQ 25
'YQ RI QM#GÆQ 5. 7EPYXYP.
7EPYXYP ± QSH HI GSQYRMGEVI GY SEQIRMM.
*SVQIPI HI WEPYX.
7EPYXYP ZIVFEP. 7XV¥RKIVIE Q¥MRMM. 7ÆVYXEXYP Q¥MRMM 35 6. 4VI^IRXEVIE.
4VI^IRXEVIE ± TSEVXE ZMI'MM WSGMEPI.
8EGX #M XEGXMGÆ ±R TVI^IRXÆVMPI GSVIGXI.
'I XVIFYMI WÆ WTYRIQ #M WÆ JEGIQ, GI XVIFYMI WÆ IZMXÆQ 43
'ETGERI.
4VI^IRXEVIE ±R WMXYE'MM ±R GEVI TEVXIRIVMM WXEY TI WGEYRI 47
'YQ WÆ XI TVI^MR'M WMRKYV 7. 'YQ RI EHVIWÆQ#
) TIVQMW WÆ XI EHVIWI^M YRSV RIGYRSWGY'M# 51
4VSFPIQE XMXPYVMPSV ± TSPMXI'I WEY JSVQEPMWQ#
'YQ WÆ RI EHVIWÆQ YRIM EHYRÆVM.
'YQ RI EHVIWÆQ HSEQRIPSV ±R WSGMIXEXI.
'YM TYXIQ WTYRI ºXY» 8. %VXE GSRZIVWE'MIM.
'SRZIVWE'ME.
%VXE VITPMGMM #M GSRQZIVWE'ME EKVIEFMPÆ.
'SQTPMQIRXIPI.
'IIE GI XVIFYMI I\GPYW HMR GSRZIVWE'MI.
'YQ WI ±RXVI'MRI #M G¥RH WI XIVQMRÆ S GSRZIVWE'MI 53
-QTSVXER'E 'MRYXIM.
'YQ RI I\TVMQÆQ#
% RY WI RIKPMNE 9. 8IPIJSRYP ± YR 4EKIP WEY S FMRIJEGIVI#
'YQ XVIFYMI WÆ WI HIWJÆ#SEVI S GSRZIVWE'MI XIPIJSRMGÆ#
7MXYE'MM ±R GEVI WI VIGSQERHÆ WÆ RY JSPSWMQ XIPIJSRYP 88
1MGM RIKPMNIR'I XIPIJSRMGI.
8IPIJSRYP EPXGYMZE 10. 'SVIWTSRHIR'E.
&YRIPI QERMIVI RIKVY TI EPF ± 7GVMWSEVIE.
7IGVIXYP GSVIWTSRHIR'IM.
%WTIGXYP GSVIWTSRHIR'IM.
'EVXIE HI ZM^MXE, GEVXIE TS#XEPÆ, ZIHIVIE #M XIPIKVEQE 97
'I RY XVIFYMI WÆ 3I S WGVMWSEVI.
1SHIPI HI WGVMWSVM.
'YVVMGYPYQ :MXEI 11. &YRIPI QERMIVI PE QEWÆ ± TMEXVE HI ±RGIVGEVI E
IHYGE'MIM 105
'YQ EVERNÆQ QEWE.
'SQTSVXEQIRXYP ±R XMQTYP QIWIM.
1EWE I WIVZMXÆ!
7MXYE'MM WTIGMEPI PE QEWÆ.
'¥XIZE GETGERI.
(MJIVMXI XMTYVM HI QIWI JIWXMZI.
6IGIT'ME.
'SGOXEMP-TEVX].
*MZI S·GPSGO 8IE.
(MRIYP.
4IXVIGIVMPI TIRXVY GSTMM 12. 'YQ RI ±QFVÆGÆQ.
'I TYVXÆQ# "M QEM EPIW G¥RH#
&MRYXE HI 3IGEVI ^M.
7TSVX, GÆPÆXSVMM, TPMQFÆVM.
-RZMXE'MM #M ZM^MXI.
'SGOXEMP-TEVX].
8IEXVY, GSRGIVXI.
&EPYVM.
&SXI^YP.
'ÆWÆXSVME.
:M^MXI HI GSRHSPIER'I.
‘RQSVQ¥RXÆVM 13. 'SQTSVXEQIRXYP GMZMPM^EX ±R ZME'E HI ^M GY ^M 145
'YQ RI TYVXÆQ TI WXVEHÆ.
+VI#IPM HI RITIVQMW.
'YQ QIVKIQ TI WXVEHÆ.
'SRZIVWE'MM TI WXVEHÆ.
8VERWTSVXYP ±R GSQYR #M TSPMXI'IE.
'YQ WÆ RI TYVXÆQ G¥RH WYRXIQ PE ZSPER.
‘R VIWXEYVERXI, ±R GEJIRIPI, ±R PSGEPYVM TYFPMGI 158
7MXYE'MM WTIGMEPI PE VIWXEYVERX.
&EG#M#YP ± S TVSFPIQÆ HIPMGEXÆ.
'YM HÆQ, G¥X HÆQ#
8IEXVYP, GMRIQEXSKVEJYP, GSRGIVXIPI, I\TS^M'MMPI 171
0E TIRWMYRI, PE LSXIP 175 14. (I PE TVMQE ±RX¥PRMVI T¥RÆ PE RYRXE HI EYV
177
7MQTEXMI, 4MVX, TVMIXIRMI, HVEKSWXI, GÆWÆXSVMI 177
%ZIQ YR GSTMP, MEXÆ S TVSFPIQÆ GY EHIZÆVEX WIVMSEWÆ.
4VSFPIQI PIKEXI HI KIRIVE'MM HMJIVMXI WEY GSR4MGXYP ±RXVI KIRIVE'MM 195
15. 'YQ WÆ RI TYVXÆQ GY TIVWSREPYP HI WIVZMGMY 201 16. 'YQ WÆ RI
GSQTSVXÆQ ±R ZME'E TVSJIWMSREPE #M S3GMEPÆ.
7Æ KÆWI#XM S WPYNFÆ HEV WÆ S #M TÆWXVI^M.
(EGÆ EZIQ ±R ZIHIVI S WGLMQFEVI HI WMXYE'MI.
7GVMWSEVIE.
0E MRXIVZMY.
(YTÆ ERKENEVI.
'¥RH EM JSWX EZERWEX 207
‘R JE'E EYXSVMXÆ'MPSV #M E XVMFYREPYPYM 17. &YRIPI QERMIVI ±R GÆPÆXSVMI.
3HEXÆ ENYR#M PE GETÆXYP GÆPÆXSVMIM 18. 8MQTYP PMFIV ± NSGYP, WTSVXYP #M JEMV-
TPE]YP 216
.SGYP ± T SVXVIX EP S QYPYM 19. 'EHSYVMPI.
%VXE HI E SJIVM: GMRI# 'YM# '¥RH# 'I# 'YQ#
3GE^MMPI ±R GEVI HÆQ GEHSYVM.
7J. 2MGSPEI.
'VÆGMYRYP.
%RYP 2SY.
1EVXMI.
*PSVMMPI.
4E#XIPI.
%RMZIVWEVIE ^MPIM HI RE#XIVI.
3RSQEWXMGE.
2E#XIVIE #M FSXI^YP.
'ÆWÆXSVME.
:M^MXIPI.
3FMIGXYP ±QTVYQYXEX RY IWXI HEX 20. &YGYVMM #M RIGE^YVM ±R JEQMPMI.
2E#XIVI, FSXI^, RÆ#MI.
0SKSHRE #M GÆWÆXSVME.
'IVIVIE ±R GÆWÆXSVMI.
0SKSHRE.
8VYWSYP.
'YRYRME GMZMPÆ.
'YRYRME VIPMKMSEWÆ.
&SEPE #M QSEVXIE 21. 'YQ RI TYVXÆQ ±R FMWIVMGÆ.
'YQ RI EHVIWÆQ VITVI^IRXER'MPSV FMWIVMGMM 250 0.
46)*%&Å
-HIIE WGVMIVMM EGIWXIM GÆV'M RI-E JSWX WYKIVEXÆ, GE TI ZVIQYVM PYM 0I[MW
'EVSPP, GIPIFVYP EYXSV EP GÆV'MM º%PMGI ±R 'EVE QMRYRMPSV», HI GÆXVI S JSEVXI
X¥RÆVÆ HSQRM#SEVÆ GEVI RI-E VYKEX WÆ-P ±QTVYQYXÆQ WEY WÆ-P WTYRIQ HI
YRHI TSEXI GYQTÆVE YR º'SH EP QERMIVIPSV IPIKERXI» HISEVIGI YVQE WÆ ºMEWÆ
±R PYQI» #M EZIE S WYQIHIRMI HI RIHYQIVMVM. 4IRXVY GÆ I\IQTPEVYP HMR
º9WEKI HY QSRHI» EP &EVSERIM HI 7XE2 HMR 1899 WI TMIVHYWI HMR FMFPMSXIGÆ,
EQ ±RGITYX WÆ GÆYXÆQ S GEVXI QEM VIGIRXÆ, TYFPMGEXÆ PE RSM TI EGIEWXÆ XIQÆ.
(YTÆ EGIEWXÆ XVYHÆ EQ HIWGSTIVMX RM#XI QSHIWXI #M XMQMHI FVS#YVIPI
ETÆVYXI ±R YPXMQIPI HIGIRMM. %WXE IVE XSX. 2Y RI-EQ TYXYX ±QTMIHMGE WÆ
QIHMXÆQ EWYTVE GEY^IM MRI\MWXIR'IM ±R GYPXYVE RSEWXVÆ, XMQT HI TEXVY^IGM #M
GMRGM HI ERM, E YRIM GÆV'M HI VIJIVMR'Æ ±R EGIWX HSQIRMY.
‘R +IVQERME, HI I\IQTPY, ETEV #M WI Z¥RH ERYEP GY QEVI WYGGIW GEQ
HSYÆ XMXPYVM RSM HI EWXJIP HI GÆV'M #M EWXE HI JSEVXI QYP'M ERM.
&VS#YVMPI HI GEVI EQMRXIEQ IVEY WGVMWI GY FYR WMQ' ±RWÆ VÆQ¥RIEY
I\XVIQ HI MRGSQTPIXI. %Q ±R'IPIW GÆ WI SGSPMWIVÆ GY QYPXÆ KVMNÆ WYFMIGXI
ºXEFY», GE HI I\IQTPY FSXI^YP, RYRXE, GIVIQSRMEPYP HI ±RQSVQ¥RXEVI IXG. (I
GI IVEY EGIWXI WYFMIGXI MRXIV^MWI IWXI Y#SV HI TVIWYTYW. %Q VIGMXMX ±R WGLMQF
º'SHYP IXMGMM #M IGLMXÆ'MM WSGMEPMWXI» #M NYVÆQ¥RXYP HI TI GSTIVXE GEVRIXYPYM HI
9. 8. '. )VE ZSVFE EGSPS HIWTVI SFPMKE'ME HI E-'M HE ZME'E #M W¥RKIPI TIRXVY
GEY^E 4EVXMHYPYM.
‘R KVÆHMRM'I, #GSPM KIRIVEPI #M PMGII, GSTMMM IVEY ±RZÆ'E'M WÆ VIGMXI GLMEV HI
PE Z¥VWXE HI XVIM ERM, SHI HIHMGEXI 4EVXMHYPYM #M GSRHYGÆXSVMPSV MYFM'M; MEV PE
SVIPI HI HMVMKIR'MI TVSJIWSVYP IVE GSRWXV¥RW WÆ GSQIRXI^I GYZ¥RXÆVMPI
7IGVIXEVYPYM +IRIVEP WEY WÆ JEGÆ ±RZÆ'ÆQ¥RX TSPMXMG.
7Æ RY RI JEGIQ MPY^MM, RMGM S 'EVÆ HMR PYQI RY WIEQÆRÆ GY YR TIRWMSR HI
HSQRM#SEVI. 2Y XS'M SEQIRMM HI TI KPSF WYRX FMRI GVIWGY'M, MHMJIVIRX HI
VIKMQYP TSPMXMG I\MWXIRX ±RXV-S 'EVÆ. 7X¥RH HI ZSVFÆ GY S TVMIXIRÆ HMR +IVQERME
GEVI E ZM^MXEX HI QEM QYPXI SVM 6SQ¥RME #M QÆVXYVMWMRHY-P HSVMR'E RSEWXVÆ HI E
WGVMI S EWXJIP HI GEVXI RI-E WTYW GÆ HYTÆ TÆVIVIE IM R-EV 3 RIZSMI, GÆGM
RMGÆMIVM ±R EPXÆ TEVXI R-E ±RX¥PRMX SEQIRM EX¥X HI FP¥R^M, HI SWTMXEPMIVM #M FMRI
GVIWGY'M GE PE RSM.
7Æ 3I FYRIPI QERMIVI S TVSFPIQÆ HI FYR WMQ'# 7EY RYQEM HI GYPXYVÆ #M
MRWXVYMVI# 7EY RYQEM HI QIHMY# 7I TSEXI HIHYGI HMR I\TIVMIR'E 3IGÆVYME
HMRXVI RSM GÆ S GSQTSVXEVI GMZMPM^EXÆ HITMRHI HI XSEXI IPIQIRXIPI IRYQIVEXI
QEM WYW. 7IGVIXYP YRYM GSQTSVXEQIRX EKVIEFMP #M GMZMPM^EX ±R WSGMIXEXI WI TSEXI
SF'MRI HMR HIGERXEVIE FYRIPSV SFMGIMYVM 3PXVEXI #M EHETXEXI HI PE S KIRIVE'MI
PE EPXE.
&YRMGMM, TÆVMR'MM, #GSEPÆ #M RY ±R YPXMQYP V¥RH &MWIVMGE WYRX HI RI±RPSGYMX
±RXV-S I\MWXIR'E RSVQEPÆ E SEQIRMPSV ±R WSGMIXEXI. 9R EHIZÆV GYRSWGYX, HEV
RIEWMQMPEX WY3GMIRX WTYRI GÆ HVYQYP PMFIVXÆ'MM XVIGI TVMR GYPXYVÆ. )\MWXÆ S
GYPXYVÆ HI XMT VYVEP ± SFMGIMYVM, HEXMRM, VMXYEPYVM GI GSRHYG PE YR GSQTSVXEQIRX
GMZMPM^EX #M S GYPXYVÆ PMZVIWGÆ, HMR GEVI SQYP #GSPMX TSEXI ±RZÆ'E QYPXI, HEV RY ±R
QSH SFPMKEXSVMY #M FYRIPI QERMIVI.
4VSFPIQIPI HI IHYGE'MI #M GSQTSVXEVI GMZMPM^EXÆ I\MWXÆ ±R ±RXVIEKE PYQI
#M RY ZSV 3 RMGMSHEXÆ VI^SPZEXI TI HITPMR. 7MXYE'ME HI PE RSM, HYTÆ TEXVY^IGM #M
GMRGM HI ERM HI MQM\XMYRI FVYXEPÆ ±R I\MWXIR'E WSGMEPÆ #M GLMEV JEQMPMEPÆ, E YRIM
JSV'I SEVFI, RIQMPSEWI, GEVI ±R RYQIPI JIVMGMVMM YQERI E GÆYXEX WÆ RI YGMHÆ
JIVMGMVIE, E ±RGIVGEX WÆ GVII^I ºSEQIRM RSM», EWIQIRIE YRSV QEVMSRIXI
WX¥RKEGI #M WYTYWI, IWXI XSXY#M HISWIFMXÆ HI GIE HMR EPXI TÆV'M.
'YQ WÆ WYV¥^M G¥RH 'M-I JVMGÆ# 'YQ WÆ XI FYGYVM PE GÆWÆXSVME GSTMMPSV
G¥RH XI XIQM GÆ ZIM 3 ZÆ^YX PE FMWIVMGÆ# 'YQ WÆ-P WTYM GY HVEK YRIM HSEQRI ±
º(SEQRÆ», G¥RH I\MWXÆ YR HIGVIX GEVI XI SFPMKÆ, WYF WIQRYP YRIM EQIRMR'ÆVM
GSRXMRYI, WÆ WTYM º8SZEVÆ#E».#
‘R QYPXI 'ÆVM, WMXYE'ME IGSRSQMGÆ TIVQMXI QEQIM WÆ RY PYGVI^I, HEGÆ
HSVI#XI, GE WÆ WI SGYTI TIVWSREP HI IHYGE'ME GSTMPSV. 8VIFYMI WÆ VIGYRSE#XIQ
GÆ PE RSM EGIEWXÆ TSWMFMPMXEXI E JSWX JIVQ ±RPÆXYVEXÆ HISEVIGI RY WI TYXIE XVÆM
HMRXV-YR WEPEVMY. %Y ETÆVYX KIRIVE'MMPI TI GEVI PI-EQ RYQMX ºGSTMM GVIWGY'M GY
GLIME HI K¥X». 2Y TVIE EZIEY GI WÆ ±RZI'I WW RMGM HI PE GMRI. 'YQ VÆYP, HMR
RIJIVMGMVI, GSRXEQMRIE^Æ GY Y#YVMR'Æ, TYXIEY GIP QYPX ±RZÆ'E HI PE GIM QEM
QEVM #M ±R RMGM YR GE^ PYGVYVM FYRI. 8MQTYP E XVIGYX #M EGYQ JIXM'IPI #M FÆMI'IMM
GY GLIME HI K¥X» EY ENYRW TÆVMR'M #M GVIWG, IHYGÆ EPXI KIRIVE'MM HI GSTMM GY
GLIME. 7Æ RY 3Q ±RWÆ TIWMQM#XM, VÆQ¥R¥RH PE S ZM^MYRI GEXEWXVS3GÆ EWYTVE
ZMMXSVYPYM WSGMIXÆ'MM VSQ¥RI#XM. %XYRGM, GEVXIE EGIEWXE RMGM RY EV QEM EZIE
WIRW.
2MGM S GSRWXV¥RKIVI #M RMGM S PMFIVXEXI E 3IGÆVYME HMRXVI RSM RY TSEXI
±RPSGYM WJEXYP YRYM SQ ±R'IPITX, GYQTÆXEX #M PMRM#XMX. ‘R ZME'E 3IGÆVYM SQ I\MWXÆ
RIZSME HI QSHIPI, MEV ±R WSGMIXEXIE VSQ¥RIEWGE HI HYTÆ EP HSMPIE VÆ^FSM
QSRHMEP IZIRMQIRXYP GIP QEM HVEQEXMG P-E GSRWXMXYMX XSGQEM HMWXVYKIVIE
EGIWXSV GEXIKSVMM GI EV 3 XVIFYMX WÆ HIZMRÆ QSHIPI QSVEPI. -RXIPIGXYEPMM,
SEQIRMM HI GYPXYVÆ EY YQTPYX XIQRM'IPI GSQYRMWXI, XSGQEM GÆ TIRXVY YR GSH
EP SRSEVIM RY PI TIVQMXIE WÆ XVIEGÆ, ±R GLMT GEQIPISRMG, HI PE S HSGXVMRÆ
TSPMXMGÆ PE EPXE; LEVRMGMM #M ±R'IPIT'MM WEXYPYM EY RMQIVMX GEQ XSX EGSPS #M XSX HMR
EGIPIE#M QSXMZI. "M RI-E QEM VÆQEW QSHIPYP EGXMZMWXYPYM HI TEVXMH. % JSWX ±RXV-
EHIZÆV YR ºQSHIP» #M XVIFYMI WÆ VIGYRSE#XIQ GÆ JÆGIEQ IJSVXYVM WÆ-P MQMXÆQ,
MEV VI^YPXEXYP W-E ZÆ^YX #M YVQÆVMPI WI VIWMQX. 7-E HIXIVMSVEX SVMGI RSVQÆ
QSVEPÆ #M ETVSETI XSEXI RS'MYRMPI RSVQEPI EY JSWX KSPMXI HI WIRW.
‘R 4ME'E 6SQERÆ HMR &YGYVI#XM WI E4Æ #M EGYQ MRWGVMT'ME º:SQ QYVM #M
ZSQ 3 PMFIVM!». (I RIRYQÆVEXI SVM ±R EGI#XM ERM EQ ±RGIVGEX WÆ HIWGMJVI^
WIRWYP QEM TVSJYRH EP EGIWXYM GVIHS XVEKMG. 7Æ WI 3 VIJIVMX RYQEM PE HMGXEXSV#
7Æ 3 JSWX MRGPYWI XSEXI JVYWXVÆVMPI #M MPY^MMPI GSTMMPSV JÆVÆ GSTMPÆVMI, E GSTMMPSV
GVIWGY'M GY ºGLIME HI K¥X»# 7Æ 3 JSWX HSEV WXVMKÆXYP YPXMQIM KIRIVE'MM HI GSTMM ±
GYQ WTYRIE EPXÆHEXÆ YR EHSPIWGIRX ± GEVI E QEM ZÆ^YX S GMSGSPEXÆ# 7Æ RY RI
3 K¥RHMX RMGM YRYP HMRXVI RSM GÆ GIE QEM HM3GMPÆ PMFIVXEXI IWXI GIE GY GEVI RY
#XMM GI WÆ JEGM# (IWTVI HIQSGVE'MI RMGM RY QEM ±RHVÆ^RIWG WÆ EQMRXIWG.
8IVQIRYP I JSPSWMX GY EX¥XE MRGSR#XMIR'Æ ±RG¥X I\MWXÆ TIVMGSPYP WÆ WI
±RGIXÆ'IERIEWGÆ PE RSM ±R EGGIT'ME GSRXVEVÆ; XIVSEVIE EVFMXVEVYPYM #M E PMTWIM HI
FYRÆ GYZMMR'Æ. *EG GI ZVIEY TIRXVY GÆ I HIQSGVE'MI, VSWXI#XI #M TSXIRXERXYP #M
SQYP HI V¥RH ± #M HIWMKYV KVI#IWG ± RY EWXE I HIQSGVE'ME!
%GIEWXÆ GEVXI EV ZVIE WÆ RI ±QTEGI TI RSM GY RSM #M TI RSM ±RXVI RSM.
'YQ RMQMG RY WI TSEXI MQTYRI TVMR JSV'Æ, IE RY GSRWXMXYMI HIG¥X YR
TYRGX HI TPIGEVI TIRXVY QIHMXE'MI #M HMEPSK. )ZIRXYEPIPI VITVS#YVM, ±RHSMIPM
WEY RIHYQIVMVM TSX 3 JSVQYPEXI ±R WGVMW TI EHVIWE IHMXYVMM #M TVSQMXIQ GÆ PE
YVQÆXSEVIE IHM'MI ZSQ 'MRI WIEQE HI IPI, ±RGIVG¥RH WÆ ZIRMQ ±R
±RX¥QTMREVIE HSVMR'IPSV HYQRIEZSEWXVÆ GY K¥RHYP FYR HI E RI JEGI ZME'E QEM
JVYQSEWÆ HIG¥X EQ EZYX-S. 3 QIVMXÆQ HMR TPMR!
1. %6+91)28.
2I E4ÆQ PE 3RIPI WIGSPYPYM << #M RM WI TEVI GÆ WI ETVSTMI WJ¥V#MXYP PYQMM.
8VÆMQ ±RXV-S PYQI RIFYRÆ, EZ¥RH WIR^E'ME GÆ ±RRIFYRMQ #M RSM TI ^M GI XVIGI.
%WMWXÆQ ±RKVS^M'M PE MQEKMRMPI GYQTPMXI HMR E#E RYQMXIPI ^SRI GSR4MGXYEPI,
^SRI GI WI MZIWG ±R GIPI QEM RIE#XITXEXI PSGYVM HI TI KPSF #M WI ±RQYP'IWG
±RKVMNSVÆXSV. ‘R HMWGSXIGM XMRIVMM HERWIE^Æ TI QIWI! %P'MM GEVI WI EYXSMRXMXYPIE^Æ
º,IPP·W %RKIPW», TSVRIWG RSETXIE TI QSXSGMGPIXI EZ¥RH PE FSVH GEWIXSJSERI
GY QY^MGÆ LIEZ]-QIXEP, VE#M ±R GET WEY GY TPIXI, ±QFVÆGE'M ±R FPY^SERI HI
TMIPI GY 'MRXI, TI GEVI WYRX TVMRWI IGYWSERI GY GETIXI HI QSVX, ±R NIER#M #M
GM^QI, SJIVMRHY-RI TIRXVY S GPMTÆ S MQEKMRI HI ETSGEPMTW.
(IWMKYV, I ZSVFE HI S MQEKMRI XVYRGLMEXÆ #M GEXEWXVS3GÆ E WSGMIXÆ'MM ±R
GEVI XVÆMQ, HEV RY TYXIQ WÆ RY 'MRIQ WIEQE #M HI IE.
‘R EWXJIP HI GSRHM'MM, QEM QIVMXÆ WÆ RI TVISGYTÆQ HI FYRIPI QERMIVI#
2-EV 3 QEM FMRI WÆ RI ±RXVIFEQ HEGÆ IPI RY EY HIZIRMX GYQZE MRYXMPI#
6ÆWTYRWYP I YRYP WMRKYV: FYRE GVI#XIVI RY IWXI #M RY ZE HIZIRM RMGMSHEXÆ
MRYXMPÆ TIRXVY GÆ ±P ZE JEGI TI SQ WÆ WI VIWTIGXI ±R TVMQYP V¥RH TI WMRI.
%Q ±RGIXEX SEVI WÆ EZIQ MHIEPYVM, WÆ K¥RHMQ, WÆ RI GYPXMZÆQ, WÆ RI
XIQIQ, WÆ RI VYKÆQ# %ZIQ SEVI HVITXYP WÆ GSRWMHIVÆQ XVEHM'MMPI TIVMQEXI
WEY HITÆ#MXI# *ÆVÆ ±RHSMEPÆ GÆ RY. 'ÆGM RMQMG RSY RY I WYF WSEVI. -EXÆ YR
ZIGLM EHIZÆV GI RY TSEXI 3 RIKEX.
‘R XSEXI XMQTYVMPI E I\MWXEX XIRHMR'E SEQIRMPSV HI E WI STYRI PIKMPSV
MQTYWI HI TSPMXI'I HISEVIGI PE TVMQE ZIHIVI TEV VIWXVMGXMZI #M MRYXMPI.
)PI WYRX TEVGÆ MRZIRXEXI WÆ ±RKVÆHIEWGÆ PMFIVXEXIE MRHMZMHYPYM. (EV HYTÆ
S WGYVXÆ I\TIVMIR'Æ HI ZME'Æ 3IGEVI SQ IWXI RIZSMX WÆ EGGITXI GÆ FYRIPI
QERMIVI RY WYRX HIPSG MRYXMPI GM IPI GSRXVMFYMI PE JSVQEVIE RSEWXVÆ GE
ºSEQIRM», PE FYGYVME HI E XVÆM TVMRXVI WIQIRM GMZMPM^E'M.
&YRIPI QERMIVI R-EY JSWX EHÆYKEXI ±R QSH EVFMXVEV YRSV WXVYGXYVM
WSGMEPI. )PI EY VÆHÆGMRM ±RXV-YR WIRXMQIRX TVSJYRH, ±R EGIE EVQSRMI HMRXVI
GSQTSVXEVI #M IXMGÆ, HMRXVI JVYQYWI'IE GEVEGXIVYPYM YQER #M QSVEPMXEXIE WE.
'SRJYGMYW, JEMQSWYP ±R'IPITX GLMRI^ (55P-479 E. 'LV), WTYRIE GÆ: º:MVXYXIE RY
VITVI^MRXÆ RMQMG HEGÆ RY WI RE#XI HMR GYVXSE^MI», EHMGÆ HMR MRMQÆ. 3QYP ZE
EZIE YR GSQTSVXEQIRX REXYVEP #M EKVIEFMP, EHMGÆ S TYVXEVI GMZMPM^EXÆ RYQEM
VIWTIGX¥RH RM#XI VIKYPM GEVI W-EY MQTYW #M W-EY GSHM3GEX HI-E PYRKYP XMQTYPYM.
4SVRMRH HI PE TVMRGMTMYP 3, GÆ 3IGEVI HMRXVI RSM IWXI YRMG #M HI RI±RPSGYMX,
TYXIQ E3VQE GÆ SVMGI SQ EVI HVITXYP HI E 3 VIWTIGXEX.
(EV HI EGIPE#M VIWTIGX XVIFYMI WÆ WI FYGYVI #M GIM HMR NYV. 2-EQ ±R#MVEX
ZSVFI KSEPI GM EQ ±RGIVGEX WÆ JSVQYPÆQ ±RWY#M TVMRGMTMYP HI FE^Æ TI GEVI WI
FE^IE^Æ EGIEWXÆ GEVXI.
'SHYP QERMIVIPSV IPIKERXI IWXI EPGÆXYMX HMRXV-S QYP'MQI HI PIKM, HI JETX
HI GSRZIR'MM, EZ¥RH, XSEXI, YR RYQMXSV GSQYR: E RY-P HIVERNE #M E RY-P
MRSTSVXYRE TI WIQIRYP XÆY, GM, HMQTSXVMZÆ, E-P JEGI WÆ WI WMQXÆ FMRI ±R
TVIENQE XE. 8SX EWXE YVQÆVI#XI #M WXEXYP G¥RH IQMXI PIKM #M HIGVIXI TVMR GEVI
WI WERG'MSRIE^Æ HMJIVMXI HIPMGXI GMZMPI.
3VMGMRI E KVI#MX IWXI TEWMFMP HI S TIHIETWÆ QEM QYPX WEY QEM TY'MR
WIZIVÆ, ±R JYRG'MI HI KVEZMXEXIE KVI#IPMM. *MI GÆ E JYVEX, 3I GÆ E GÆPGEX TI MEVFÆ,
3I GÆ E XVEZIVWEX WXVEHE TVMR PSGYVM RITIVQMWI, SVMGI SQ RSVQEP XVÆMI#XI GY
JVMGE HI TSPM'MWXYP GI TSEXI VÆWÆVM P¥RKÆ IP ±R SVMGI GPMTÆ.
0YGVYVMPI WXEY ±RXVYXSXYP PE JIP GY PIKMPI #M VIKYPMPI HMR GEHVYP GSHYPYM
QERMIVIPSV IPIKERXI HEV EFEXIVIE HI PE EGIWXI RSVQI RY IWXI WERG'MSREXÆ HI
GÆXVI EYXSVMXÆ'M. "M XSXY#M GSHYP EGIWXE IWXI EHIWIE VIWTIGXEX GY QEM QYPXÆ
WXVMGXI'I HIG¥X PIKMPI WXEXYPYM. )\TPMGE'ME I JSEVXI WMQTPÆ. (EGÆ TIRXVY HIPMGXIPI
PIKMJIVEXI I\MWXÆ YR WMRKYV TSPM'MWX PE 10000 HI SEQIRM, WÆ ^MGIQ, TIRXVY
EFEXIVMPI HI PE S GSQTSVXEVI GMZMPM^EXÆ ± ºTSP'XMWXYP» WI E4Æ ±R 3IGEVI SQ
±R^IWXVEX GY S QMRMQÆ HS^Æ HI FYR WMQ'. 2Y I\MWXÆ PIKM GEVI WÆ XI
TIHITWIEWGÆ TIRXVY GÆ V¥^M GY ^KSQSX, TIRXVY GÆ ZSVFI#XM GSRXMRYY #M JSEVXI
XEVI, TIRXVY GÆ ±'M WXVMKM GSTMPYP HMR WXVEHÆ HI PE IXENYP ^IGI WEY TIRXVY GÆ ±'M
EVYRGM GY HI^MRZSPXYVÆ FMPIXYP HI EYXSFY^ TI NSW. :MRI XSXY#M YR QSQIRX ±R
GEVI XI ±RXVIFM HI GI RY QEM I#XM MRZMXEX ±R GEWE JEQMPMIM <, YRHI XI-EM WMQ'MX
EX¥X HI FMRI. :MRI S ^M ±R GEVI SFWIVZM GÆ ZIGMRMM XI WEPYXÆ GY VÆGIEPÆ IZMX¥RH
WÆ-'M ZSVFIEWGÆ #M GLMEV TVSTVMMM XÆM GSTMM TEV NIRE'M HI QSHYP GYQ XI ±QFVEGM
WEY QÆR¥RGM #M ±R WTIGMEP HI JETXYP GÆ ZSVFI#XM XSX XMQTYP. 2MGMSHEXÆ RY I TVIE
X¥V^MY WÆ ±RZI'M GIZE FYR HI PE EP'MM, ±RWÆ GY G¥X ZSQ ±RZÆ'E QEM HIZVIQI GI WI
GYZMRI #M GI RY ± GI WI GEHI #M GI RY, GI WI JEGI #M GI RY, GY EX¥X ZME'E RSEWXVÆ
ZE 3 QEM JIVMXÆ HI WYVTVM^I HI^EKVIEFMPI. 8VÆMQ ±RXV-S ITSGÆ ±R GEVI
RSRGSQJSVQMWQYP IWXI PE QSHÆ, HEV WÆ RY HITÆ#MQ S IXETÆ SFPMKEXSVMI ±
EGIIE E GSRJSVQMWQYPYM. 4MGEWWS RY EV 3 ENYRW WÆ TMGXI^I GIPIFVYP XEFPSY
º+YIVRMGE» HEGÆ R-EV 3 #XMYX QEM ±RX¥M WÆ TMGXI^I ±R WXMP GPEWMG.
&YRE GVI#XIVI WI HSF¥RHI#XI ±R QEM QYPXI JIPYVM. )HYGE'ME SGYTÆ HI
HITEVXI GIP QEM MQTSVXERX PSG. :SQ ZSVFM HIWTVI VSPYP #M RIGIWMXEXIE IHYGE'MIM
±R JEQMPMI ±RXV-YR GETMXSP WITEVEX. (EV FYRE GVI#XIVI WI HSF¥RHI#XI #M HMR
QEWW-QIHME #M TVMR EZIVWMYRIE RSEWXVÆ JE'Æ HI SEQIRMM GY S GSQTSVXEVI
HI^EKVIEFMPÆ. ‘RZÆ'ÆQ, GYQ W-EV ^MGI, HMR I\IQTPI RIKEXMZI». '¥RH EY^MQ TI
GMRIZE WTYR¥RH FE^EGSRMM #M-P ZIHIQ GYQ WI JEGI HI V¥W, VS#MQ HI QYPXI SVM
±R PSGYP PYM. -EXÆ-RI MEV ±R JE'Æ GY RS'MYRIE EX¥X HI GSQTPMGEXÆ HI PMFIVXEXI. *EG
GI ZVIEY PE QMRI EGEWÆ, WYRX YR SQ PMFIV.
%GIWX X¥RÆV IWXI ±RXV-EHIZÆV YR SQ PMFIV ± TVSWX GVIWGYX. (EV RMGM GIM
GEVI PE GIP QEM QMG ^KSQSX ±R ETEVXEQIRXYP ZIGMR FEX ±R 'IZM WEY ±R TIVI'M RY
WYRX RM#XI SEQIRM FMRI GVIWGY'M ± MRXIVZMR EPXI RS'MYRM GI GEVEGXIVM^IE^Æ S
3MR'Æ GMZMPM^EXÆ ± WMQ'YP QÆWYVMM, XSPIVER'E, ±RKÆHYMR'E. 8SEXI EGIWXIE WI ±RZE'Æ
GY VÆFHEVI. %NYRKIQ WÆ ±R'IPIKIQ GÆ S XEMRÆ E ZMI'MM ± QYPX V¥ZRMXÆ GLMEV HI
+SIXLI ± IWXI IGLMPMFVYP TI GEVI RM-P HSVMQ GY XS'MM #M-P EZIQ EX¥X HI TY'MRM. 'E
WÆ 3I XSXYP JSEVXI GPEV ± YR SQ GY FYR WMQ' ZE ±RZÆ'E FYRIPI QERMIVI GY QYPXÆ
GSR#XMMRGMS^MXEXI ± GE TI S PMQFÆ WXVÆMRÆ, JÆVÆ WÆ WI NIRI^I GÆ RY E #XMYX T¥RÆ
±R EGIP QSQIRX S VIKYPÆ HI GSQTSVXEQIRX. 'E HI I\IQTPY: E-'M ±RGVYGM#E
XEG¥QYVMPI ±R JEVJYVMI ±RWIEQRÆ GÆ QEM HSVI#XM HMR JIPYP VIWTIGXMZ!
'IP QEM -2)*-'-)28 QSH HI E IHYGE TI GMRIZE IWXI WÆ-P 'MM HMWGYVWYVM
QSVEPM^EXSEVI, MRXIVQMREFMPI #M TPMGXMGSEWI. *MIGEVI SQ XVIFYMI WÆ XVIEGÆ
WMRKYV TVMR I\TIVMIR'I-PMQMXÆ. '¥X HI IHYGEXMZ EV 3, HI TMPHÆ, HEGÆ X¥RÆVYPYM
GEVI EWGYPXÆ QY^MGÆ VETT TYWÆ PE QE\MQYQ, JÆVÆ WÆ-P TIWI HI ZIGMRM, M W-EV
TYRI WÆ EWGYPXI JÆVÆ GSQIRXEVMM, PE JIP HI XEVI, PE EGIPIE#M SVI, JÆVÆ ±RGIXEVI
YR GSRGIVX HI &VYGORIV, WEY GIZE EWIQÆRÆXSV! "M RI TYXIQ K¥RHM GÆ #M RSM
RI-EQ EZIRXYVEX YRISVM ±RXV-YR HSQIRMY RIGYRSWGYX JÆVÆ WÆ RI HÆQ WIEQE
GÆ RI JEGIQ HI V¥W. '¥RH EWMWXÆQ PE YR WTIGXEGSP HI^EKVIEFMP SJIVMX HI YR
GYQTÆVÆXSV RIQYP'YQMX ENYRW PE GETÆXYP RIVZMPSV #M 'MT¥RH PE Z¥R^ÆXSEVI, RI
TYXIQ K¥RHM GÆ #M RSM EQ JSWX ±RXV-S EWXJIP HI WMXYE'MI, PE JIP HI TIRMFMPÆ. ‘RGÆ
HMR #GSEPÆ WI VIQEVGÆ KPYQI'MM, MRHMZM^MM GY XYTIY, #QIGLIVMM, SFVE^RMGMM. )WXI
EHIZÆVEX GÆ TIRXVY WGYVXÆ ZVIQI HIZMR ºIVSM», QSHIPI Y#SV HI MQMXEX. (EV YR
X¥RÆV GY FYR WMQ' ZE ±R'IPIKI VITIHI GÆ EGIWX QSH HI GSQTSVXEQIRX RY IWXI
MHIEP TIRXVY E-'M EXVEKI VIWTIGXYP GIPSV HMR NYV. º'E WÆ 3M SQ ±RXVIK, EX¥XIE
WYRX RIGIWEVI» ± WTYRI +IS &SK^E ±RXV-S GEVXI GLMEV GY EGIWX XMXPY ± MEV YRE
HMRXVI GSRHM'MM IWXI FYRE GVI#XIVI.
&YRIPI QERMIVI QEM ±RWIEQRÆ WÆ VI^M#XM YRIM XIRXE'MM GEVI XI TSEXI
XVERWJSVQE HMR SQ GMRWXMX ±RXV-YR TYRKE#. 4Y'MRM #XMY GÆ E KÆWM YR TSVXSJIP TI
WXVEHÆ #M E RY-P TVIHE PE 4SPM'MI, WI GLIEQÆ JYVX. 'IM QEM QYP'M ±P GSRWMHIVÆ
RSVSG. ,E^EVHYP RY XVIFYMI WÆ JEZSVM^I^I MRJVEG'MYRIE #M EFEXIVIE HI PE
VIKYPMPI HI FYRÆ GSQTSVXEVI. (EGÆ I#XM GY EHIZÆVEX GSRZMRW GÆ XVIFYMI WÆ 3M
TSPMXMGSW SVMG¥RH #M ±R SVMGI SGE^MI, ±R'IPIKM EHIZÆVYP JYRHEQIRXEP GYTVMRW ±R
GIPIFVE MRWGVMT'MI KVEZEXÆ TI JE'EHE GPÆHMVMM HI PE 2I[ 'SPPIKI, HMR 3\JSVH:
º1ERRIVW QEOI QER» ± GSQTSVXEQIRXYP ±P JEGI TI SQ. &YRIPI QERMIVI WYRX
ETERENYP SQYPYM GEVI ±#M GYRSE#XI I\EGX PSGYP ±R PYQIE ±R GEVI XVÆMI#XI.
2. 7'968 -7836-' %0 &92)036 1%2-)6).
3HEXÆ GY ±RGITYXYP I\MWXIR'IM WEPI WSGMEPI, YQERMXEXIE E MQTYW RSVQI
HI GSQTSVXEQIRX ±R XSEXI HSQIRMMPI IWIR'MEPI EPI ZMI'MM: LVERE #M
±QFVÆGÆQMRXIE, VIPE'MMPI HMRXVI WI\I, VIPE'MMPI HMRXVI MRJIVMSVM #M WYTIVMSVM,
GSVIWTSRHIR'E, TVMQMVIE SEWTI'MPSV IXG.
'SQTSVXEQIRXYP TVIWGVMW ±R EGIWXI SGE^MM E JSWX GSHM3GEX ±R VIKYPM
TVIGMWI; MEV E RY PI VIWTIGXE ±RWIQRE E XI I\GPYHI HMR GEXIKSVME XE WSGMEPÆ. ‘R
XSEXI XMQTYVMPI, ±R XSEXI XMTYVMPI HI KVYTYVM YQERI, TSPMXI'IE E JSWX
MRHMWTIRWEFMPÆ XVEMYPYM ±R GSQYR, GLMEV HEGÆ SFMGIMYVMPI HMJIVIEY HI PE S 'EVÆ PE
EPXE. (I I\IQTPY, ±R +IVQERME RY WI QEM WÆVYXE Q¥RE JIQIMPSV, HEV W-E I\XMRW
HITVMRHIVIE HI E 3 TYRGXYEP, HIZIRMXÆ ETVSETI SFWIWMI. %GIWX QMG ºEQÆRYRX»
GSQIRXEX HI YR WSGMSPSK, EV I\TPMGE TSEXI, YMQMXSEVIE TVSWTIVMXEXI E
+IVQERMIM HMR YPXMQIPI HIGIRMM. 8SX EMGM, GY I\GIT'ME QIWIPSV S3GMEPI #M E
GE^YPYM G¥RH I\MWXÆ TIVWSREP HI WIVZMGMY, MRZMXE'MM GSRXVMFYMI WTSRXER PE
WXV¥RKIVIE QIWIM, PE WTÆPEVIE ZEWIPSV ± GY WMQTPMXEXI #M I3GMIR'Æ, JÆVÆ GE
KE^HE WÆ WI WMQXÆ NMKRMXÆ. ‘R 'ILSWPSZEGME, YRHI GYVÆ'IRME HMR ETEVXEQIRXI
IWXI MQTVIWMSRERXÆ, KE^HE EVI TVIKÆXMXÆ TIRXVY QYWE3VM S EHIZÆVEXÆ GSPIG'MI
HI TETYGM RSM #M GSQS^M #M RMQIRM RY WI WMQXI #SGEX. ‘R 'EREHE, GE #M ±R EPXI
TÆV'M, I\MWXÆ SFMGIMYP HI E SJIVM 4SVM ±R RYQÆV TEV. 0E RSM, YR FYGLIX XVIFYMI WÆ
EMFÆ YR RYQÆV HI 4SVM JÆVÆ WS' #M EGIWX SFMGIM EYXSLXSR TSEXI HYGI YRISVM PE
WMXYE'MM GSQMGI. %WXJIP KE^HE, Y#SV NIREXÆ, ±M EXVEKI EXIR'ME QYWE3VYPYM ZIRMX
HMR 6SQ¥RME GEVI M-E SJIVMX GMRGM KEVSEJI, GÆ E TMIVHYX, TVSFEFMP, S 4SEVI TI
HVYQ. ‘R )PZI'ME, WIEVE, TI QEPYP YRYM V¥Y, ±RXV-YR PSG TYWXMY, S JIXM'Æ IVE
RIPMRM#XMXÆ HI JETXYP GÆ RY KÆWI#XI S GYXMI HI KYRSM ±R GEVI WÆ EVYRGI
EQFEPENYP HI PE GMSGSPEXÆ ± TIRXVY GÆ RY EZIE 3&-')-90 WÆ EVYRGI GIZE TI
NSW.
3EQIRMM EY SFMGIMYVM FYRI #M VIPI. 'YQ SFM#RYMR'E IWXI E HSYE RSEWXVÆ
REXYVÆ, SFMGIMYVMPI WYRX JSEVXI MQTSVXERXI, EX¥X TIRXVY RSM G¥X #M TIRXVY GIM HMR
NYV. (EV. FYRIPI SFMGIMYVM VIWTIGXEXI GY WXVMGXI'I EV JEGI HMRXV-YR SQ YR WJ¥RX
#M HMRXV-S WSGMIXEXI VIEPÆ S PYQI YXSTMGÆ. -QEKMRE'M-ZÆ S 3MR'Æ YQERÆ GEVI R-EV
KVI#M RMGMSHEXÆ GY RMQMG. (YTÆ TÆVIVIE QIE EV 3 YR QSRWXVY, YR VSFSX. -HIEP
EV 3 GE YR SQ WÆ #XMI WÆ-#M TÆWXVI^I G¥X QEM QYPXI SFMGIMYVM FYRI #M WÆ PI
GSVIGXI^I TI G¥X TSWMFMP TI GIPI TVSEWXI. (EGÆ EZIQ S ZME'Æ RSVQEPÆ, HEV
XSXY#M EZIQ TVSWXYP SFMGIM HI E FIE ^IGI GEJIPI TI ^M #M HI E JYQE GMRGM 'MKÆVM
HMQMRIE'E TI WXSQEGYP KSP, EWXE RI TVMZI#XI TIVWSREP.
:SQ ZSVFM ±R EGIWX GSRXI\X HSEV HI SFMGIMYVMPI TVSEWXI GEVI ±M
HIVERNIE^Æ TI GIM HMR NYV. 2Y XVIFYMI WÆ E4M HMRXV-S GEVXI GÆ RY IWXI TSPMXMGSW
WÆ JEGM ZM^MXI RIERYR'EXI, I HI ENYRW WÆ XI K¥RHI#XM GÆ RMGM 'MI RY 'M-EV JEGI
TPÆGIVI, ±RXV-YR QSQIRX G¥RH EM JSEVXI QYPXI XVIFYVM, WÆ 3M WYVTVMRW HI
QYWE3VM, SVMG¥X HI HVEKM 'M-EV 3 ±R EPXI ±QTVINYVÆVM. "M XSXY#M, I\MWXÆ EGIWX
SFMGIM TVSWX HI-E MRXVE PE GMRIZE GYRSWGYX HSEV TIRXVY GÆ XVIG TVMR JE'E GEWIM.
4I XMQTYVM, E JEGI GYMZE S ZM^MXÆ RIERYR'EXÆ RY IVE HIPSG YR KIWX RITSPMXMGSW,
GM HMQTSXVMZÆ. HEV ±R EPXI ZVIQYVM SEQIRMM EZIEY JSEVXI QYPX XMQT PMFIV, TI
GEVI EWXÆ^M RY-P QEM EY. HMR TÆGEXI.
7I #XMI, HI EPXJIP, GÆ TIRXVY E MRXVE ±R, YR SFMGIM XVIFYMI WÆ 3I WYTYW QEM
±RX¥M TVSFIM XMQTYPYM. 4¥RÆ #M IXMQSPSKME GYZ¥RXYPYM )8-',)8Å, ±R WIRWYP
GYRSWGYX HI XSEXÆ PYQIE, IWXI WIQRM3GEXMZÆ HMR EGIWX TYRGX HI ZIHIVI.
3VMG¥X HI WYVTVMR^ÆXSV EV TÆVIE, ºIXMGLIXE» (GIIE GI WI GYZMRI) EVI PE SVMKMRI
S MRXIVHMG'MI. ‘R RSYP TEVG HI PE :IVWEMPPIW, KVÆHMREVYP-#IJ EP PYM 0YHSZMG EP <-:-
PIE E E#I^EX MRWGVMT'MM TVMR GEVI GIVIE WÆ RY-P 3I GÆPGEXI ±R TMGMSEVI TIPY^IPI
±RWÆQ¥R'EXI HI GYV¥RH. 'YQ EGIWXI MRWGVMT'MM IVEY EHIWIE MKRSVEXI HI
RSFMPMQIE RIEXIRXÆ #M E4EXI, ±R TEVERXI^Æ 3I WTYW, ±R GSR4MGX GY VIKIPI, FMIXYP
SQ E SF'MRYX HMR TEVXIE 1ENIWXÆ'MM 7EPI YR HIGVIX GEVI TVIZIHIE VIWTIGXEVIE
IXMGLIXIPSV». %WXJIP, GYZ¥RXYP E MRXVEX ±R PMQFENYP GYVIRX TIRXVY E HIWIQRE S
GSQTSVXEVI GSRJSVQÆ YRSV RSVQI. 1YPXI SFMGIMYVM RY QEM EY HI QYPX RMGM S
PIKÆXYVÆ GY JETXIPI GEVI PI-EY KIRIVEX. 'MRI WI QEM K¥RHI#XI EWXÆ^M,
WGS'¥RHY-#M TÆPÆVME, GÆ VIMXIVIE^Æ KIWXYP HI VMHMGEVI E GSMJYPYM TVMR GEVI
GEZEPIVMM, PE WJ¥V#MXYP YRYM XYVRMV, ±#M HIWGSTIVIEY GLMTYP WTVI E 3 VIGYRSWGY'M
HI TYFPMG#
3. ') 7) ‘2&)0)+) 46-2 &92) 1%2-)6).
*SVQIPI HI QERMJIWXEVI EPI TSPMXI'MM TSX WÆ HMJIVI HI PE S 'EVÆ PE EPXE, HEV
#M HI PE S ITSGÆ PE EPXE, ±R JYRG'MI HI QIHMYP WSGMEP #M HI ±QTVINYVÆVM. )WIR'MEP
IWXI ±RWÆ '3(90 323%6)- GEVI E JÆGYX, PE SVMKMRI, HMR Z¥RÆXSVYP IVIM
TEPISPMXMGI YR SQ HI WSGMIXEXI, MEV HMR JIQIME PYM, EGSTIVMXÆ GY TÆV, GIIE GI WI
GLIEQÆ S HSEQRÆ. 3QYP HI SRSEVI ±#M VIWTIGXÆ GY W3R'IRMI GYZ¥RXYP HEX, EVI
TVMRGMTMM JIVQI, RSFPI'I WY4IXIEWGÆ, VIWTIGX JE'Æ HI WMRI #M JE'Æ HI GIMPEP'M,
IWXI FP¥RH #M VÆFHÆXSV. 9R EWXJIP HI SQ, ±R WIRWYP HITPMR EP GYZ¥RXYPYM IWXI
EKVIEX HI XSEXÆ PYQIE. 2Y ±RX¥QTPÆXSV YR SQ QERMIVEX IVE EGIPE TI GEVI
JVERGI^MM ±P RYQIEY» P·LSRRIXI LSQQI º, GMRWXMX. ‘R ^MPIPI RSEWXVI, ±P HIRYQMQ
±R QSH GYVIRX ºYR KIRXPIQER» WEY, TYV #M WMQTPY, ºYR HSQR». 'I IWXI YR
KIRXPIQER# )\MWXÆ QEM QYPXI EGGIT'MM EPI GYZ¥RXYPYM, HEV XSEXI Y#SV MVSRMGI,
YR KIRXPIQER 3MRH EGIP HSQR GEVI ETYGÆ ^ELÆVYP GY GPI#XM#SVYP GLMEV HEGÆ
IWXI WMRKYV PE QEWÆ, GIP GEVI MRXV¥RH ±RXV-S FEMI YRHI WI E4Æ S JIQIMI KSEPÆ,
WI VIXVEKI WTYR¥RH: ¼4EVHSR, HSEQRÆ!». 9R KIRXPIQER QEM IWXI, ±R 3RI, EGIP
HSQR GEVI WI FÆVFMIVI#XI #M WI ±QFVEGÆ WTIGMEP TIRXVY GMRÆ, GLMEV HEGÆ
XVÆMI#XI WMRKYV ±R NYRKPÆ. (IWMKYV, XSEXI EGIWXI HI3RM'MM EXVEK VIWTIGXYP, HEV
XSEXI XI JEG XSXSHEXÆ WÆ WYV¥^M. "M HI EMGM T¥RÆ PE E-P GSRWMHIVE TI KIRXPIQER-
YP RSWXVY VMHMGSP RY IWXI HIG¥X YR TEW. 7Æ RY RI KVÆFMQ XSXY#M W-S JEGIQ. 9R
SQ GEVI WI VIWTIGXÆ #M ±M VIWTIGXÆ TI EP'MM RY TSEXI 3 VMHMGSP. %HIZÆVEXYP
KIRXPIQER EVI G¥XIZE XEFY-YVM TI GEVI RY PI ±RGEPGÆ RMGMSHEXÆ. )P RY ZSVFI#XI
HIWTVI FERM ±R WSGMIXEXI #M QEM EPIW RY WI PEYHÆ GÆ EVI FERM GY RIQMPYMXE, HEV
RMGM RY WI TP¥RKI GÆ-P PMTWIWG. 2Y WI ±QTVYQYXÆ HIG¥X ±R GE^YVM I\XVIQI #M
RMGMSHEXÆ HI PE S JIQIMI. 2Y GSQIRXIE^Æ ±R JE'E YRSV XIV'I TIVWSERI KIWXYVMPI
#M ZSVFIPI WS'MIM WEY EPI GSTMMPSV WÆM #M RMGM RY-P GIEVXÆ ±R JE'E WXVÆMRMPSV. 2Y
HI^ZÆPYMI RMGM WIGVIXIPI, RMGM HM3GYPXÆ'MPI PYM JEQMPMEPI. ‘#M WXÆT¥RI#XI TEWMYRMPI,
IQS'MMPI, WIRXMQIRXIPI TIRXVY GÆ VÆQ¥RI WXÆT¥R TI IP ±RWY#M, SVMGEVI EV 3
±QTVINYVÆVMPI, GLMEV #M EXYRGM G¥RH IWXI ±RXV-S WMXYE'MI HMWTIVEXÆ. 7I WXVÆHYMI#XI
WÆ ETPMGI ±R'IPITXYP #M FEREPYP SFMGIM IRKPI^IWG HYTÆ GEVI RY WI EGSVHÆ RMGM
YRYM PYGVY QEM QYPXÆ MQTSVXER'Æ HIG¥X EVI. ‘R VIEPMXEXI, JE'Æ HI XSEXÆ PYQIE,
WYTIVMSVM WEY MRJIVMSVM ±R MIVEVLME TVSJIWMSREPÆ WEY WSGMEPÆ, HSZIHI#XI EGIIE#M
TSPMXI'I, GY EPXI GYZMRXI, WI WXVÆHYMI#XI WÆ RY WYTIVI TI RMQIRM #M WÆ-P JEGÆ TI
GIM HMR NYV WÆ WI WMQXÆ FMRI.
3VMGMRI #XMI GÆ YR SQ HI WSGMIXEXI EKVIEFMP IWXI ±RX¥QTMREX HI GIM HMR
NYV GY QEM QYPXÆ FYGYVMI HIG¥X YR RIGMSTPMX; GÆ S TIVWSERÆ ^¥QFMXSEVI IWXI
EGGITXEXÆ QEM Y#SV ±R WSGMIXEXI HIG¥X YR SQ TSWSQSV¥X; GÆ YR TIVWSREN
±RKVMNMX MRWTMVÆ QEM QYPXÆ ±RGVIHIVI HIG¥X YR FSIQ. 4VMRXVI RSMM ±QFSKÆ'M'M IWXI
JSEVXI VÆWT¥RHMXÆ TÆVIVIE GÆ FYRYVMPI PSV ±RPSGYMIWG TSPMXI'IE #M GYPXYVE, GÆ
TS'M JSEVXI FMRI WÆ XVÆMI#XM #M JÆVÆ IPI. (EV G¥X HI GVYHÆ I XVI^MVIE PE VIEPMXEXI
±R QSQIRXYP G¥RH EZIVIE WEY VERKYVMPI HMWTEV #M RMQMG RY PI QEM YQTPI ZME'E.
) ±R EZERXENYP SVMGYM WÆ HIE GVI^EVI YRYM ZIGLM EJSVMWQ: YR SQ FMRI GVIWGYX
VÆQ¥RI YR SQ FMRI GVIWGYX, 3I GÆ WMXYE'ME WE QEXIVMEPÆ IWXI ±R4SVMXSEVI WEY
GEXEWXVSJEPÆ #M SVMGEVI EV 3 QIHMYP ±R GEVI IWXI WMPMX WÆ XVÆMEWGÆ. -RHYPKIR'E JE'Æ
HI QMGMPI WPÆFMGMYRM SQIRI#XM, PE GEVI IWXI I\TYW SVMGMRI, VIWTIGXYP TIRXVY
QSHYP HI ZME'Æ EP 3IGÆVYME, GSRZMRKIVIE GÆ XSXYP IWXI VIPEXMZ, WYRX EHIZÆVYVM
ZEPEFMPI TIWXI XSX, EX¥X TVMRXVI QMPMSREVM, G¥X #M ±R V¥RHYP SEQIRMPSV SFM#RYM'M.
:SQ HIWGSTIVM EWXJIP TIWXI XSX, MRHMJIVIRX HI QIHMYP WSGMEP, SEQIRM TPMRM HI
FYR WMQ' #M HI XEGX #M RI ZSQ HE VITIHI WIEQE GÆ EZIVIE #M VERKYP WSGMEP R-EY
TVIE QEVI MQTSVXER'Æ G¥RH I ZSVFE HI S GSQTSVXEVI GMZMPM^EXÆ.
4. '91 %6%8Å "- '91 7) 43%68Å 92 31 1%2-)6%8.
7Å *-1 )<-+)2&- '9 23- ‘2"-2).
4S'M WÆ TPEGM TIVWSERIPSV TI GEVI PI ±RX¥PRI#XM, WÆ EM WYGGIW HYTÆ WYGGIW,
WÆ YPYMI#XM PYQIE GY MRXIPMKIR'E XE, HEV XSEXI EGIWXI GEPMXÆ'M WSGMEPI» RY-'M
TIVQMX XSXY#M WÆ 3M ±RKÆHYMXSV GY TVSTVMMPI XEPI HIJIGXI. 'ÆGM EGIP ºGYRSE#XI-XI
TI XMRI ±RWY'M», GIPIFVYP ITMKVEJ KVEZEX TI XIQTPYP PYM %TSPPS HMR (IPTLM, IWXI
YR WJEX HIQR HI YVQEX, GY XSEXI GÆ I YR I\EQIR, HMRXVI GIPI QEM WIZIVI, PE
GEVI XVIFYMI WÆ XI WYTYM TIVQERIRX. 1YPXI GSR4MGXI EV TYXIE 3 IZMXEXI, HEGÆ
±R QSQIRXYP HIGPER#ÆVMM PSV RI-EQ ±RXVIFE TI RSM ±R#MRI HEGÆ RY GYQZE
KVI#MQ# 7Æ VIGYRSE#XIQ GÆ WYRXIQ QYPX QEM MRHYPKIR'M JE'Æ HI RSM HIG¥X JE'Æ
HI EP'MM. )WXI, HIWMKYV, S ±RGPMRE'MI REXYVEP-YQERÆ, HEV EWXE ±RWIEQRÆ SEVI GÆ
XVIFYMI WÆ RI WYTYRIQ EGIWXIM WPÆFMGMYRM JÆVÆ WÆ ±RGIVGÆQ WÆ PYTXÆQ
±QTSXVMZE IM# :IHIQ ETVSETI ±RXSXHIEYRE TEMYP HMR SGLMYP EPXYME ±R PSGYP
F¥VRIM HMR SGLMYP RSWXVY. (EGÆ EQ 3 PYGM^M, HEGÆ RI-EQ EREPM^E GY
SFMIGXMZMXEXI, ZME'E EV 3 QEM Y#SEVÆ TIRXVY XS'M.
‘R SVMGI GE^, RY I\MWXÆ HSYÆ JIPYVM HI FYRI QERMIVI: YRIPI ETPMGEFMPI ±R
WSGMIXEXI #M EPXIPI EGEWÆ. )WXI WY3GMIRX WÆ RI MQTYRIQ WÆ 3Q TSPMXMGS#M JE'Æ
HI JEQMPMI PE JIP GYQ WYRXIQ JE'Æ HI WXVÆMRM. 2YQEM EWXJIP ZSQ 3 VIWTIGXE'M #M
ZME'E ±R MRXMQMXEXI ZE HIZIRM EKVIEFMPÆ.
'IIE GI RY ±RWIEQRÆ GÆ XVIFYMI WÆ XVÆMQ VMKMH GE RM#XI QERIGLMRI
±R'ITIRMXI, GM REXYVEP, 3VIWG, GEPQ #M PMRM#XMX. ) HIENYRW WÆ RY GSRJYRHÆQ
VIPE\EVIE GY HI^SVHMRIE #M WMRKYVÆXEXIE GY YR QSH HI ZME'Æ HIWGÆXY#EX HI
SVMGI VIKYPM HI FYRÆ GYZMMR'Æ. (EV GMRI RY-P GYRSE#XI TI EGIM ºWXÆT¥RM
EXSXTYXIVRMGM» GY GÆQE#E HIWGLIMEXÆ, GY FVIXIPIPI EX¥VR¥RH, GY TÆVYP Z¥PZSM,
GEVI TVIXMRH WS'MIM WÆ PI EHYGÆ MQIHMEX TETYGMM, IM XSPÆRMRHY-WI TI S GERETIE,
GY ^MEVYP ±R Q¥RÆ, TIRXVY E WI HIPIGXE GY #XMVMPI WTSVXMZI# 4SEXI WYVZIRM ºS
GEXEWXVSJÆ GYPMREVÆ», TSEXI WÆ WYRI XIPIJSRYP, TSEXI WÆ PEXVI G¥MRIPI. ºWYRX
WXÆT¥R PE QMRI EGEWÆ #M PE YVQE YVQIM XSEXÆ PYQIE XVÆMI#XI EMGM HMR FERMM
QIM!» 7EY QEM VÆY, º)Y WYRX WXÆT¥RYP GEWIM! "M XS'M QIQFVMM JEQMPMIM XVIFYMI
WÆ-QM JEGÆ QMI ZME'E TPÆGYXÆ!» 2Y ZE 3 ZSVFE, ±R QSH WMKYV, HI S JEQMPMI
JIVMGMXÆ. (EGÆ-P EGSV^M JEQMPMIM XEPI WSMYP EGIWXE HI WXMQÆ, GLMEV HEGÆ TVIXMR^M GÆ
I#XM QERMIVEX, ±RWIEQRÆ GE WXMQE GI 'M-S TSV'M 'MI ±RWY#M I ZSVFÆ KSEPÆ, GÆGM RY
PE#M TSPMXI'IE PE Y#Æ S HEXÆ MRXVEX ±R GEWÆ.
7GSTYP SVMGÆVYM SQ IWXI, W-EV TYXIE WTYRI, WÆ EMFÆ S ZME'Æ JVYQSEWÆ. 'IP
QEM RSRGSRJSVQMWX HMRXVI RSM ZE ENYRKI T¥RÆ PE YVQÆ PE EGIEWXÆ GSRGPY^MI.
7MKYV GÆ PYGVYP EGIWXE RY HITMRHI RYQEM HI IP, HEV HITMRHI, ±R TVMQYP V¥RH, HI
IP. ) WY3GMIRX WÆ-'M MQEKMRI^M, EXYRGM G¥RH I#XM WMRKYV #M GVI^M GÆ TS'M WÆ-'M
TIVQM'M SVMGI, GÆ XI E4M HI JETX ±R TVI^IR'E YRIM 3MR'I TI GEVI S WXMQI^M #M JE'Æ
HI GEVI RY 'M-EM TYXIE ±RKÆHYM RMGM S KVSWSPÆRMI. (I GI RY EM 3 GLMEV XY EGIE
TIVWSERÆ# 7Æ ^MGIQ GÆ EM VÆQEW ±RX¥QTPÆXSV WMRKYV TIRXVY G¥XIZE ^MPI ±R
GEWÆ. *EQMPME 'M-E TPIGEX ±R GSRGIHMY. )#XM XIRXEX WÆ PE#M TEXYVMPI ±R HI^SVHMRI,
HYPETYVMPI HIWGLMWI #M WÆ QÆR¥RGM HMVIGX HMR GVEXM'Æ. ) WY3GMIRX WÆ XI K¥RHI#XM
GÆ ±R EGIE GPMTÆ ±'M MRXVÆ ±R GEWÆ RM#XI TVMIXIRM GEVI EY S TÆVIVI JSEVXI FYRÆ
HIWTVI XMRI. :SV 3 WMKYV HI^EQÆKM'M HI GIIE GI ZÆH, MEV WGY^IPI ZSV 3, HMR
TÆGEXI, MRYXMPI.
1%- 1908 7Å492, 1%- 49&-2 4%6*91.
3FMGIMYVMPI RSEWXVI TSX WÆ WI WGLMQFI, QERMIVIPI RSEWXVI TSX HIZIRM
QEM VE3REXI, TIVWSREPMXEXIE RSEWXVÆ TSEXI WÆ WI HI^ZSPXI, HEV GSVTYP RSWXVY
I YR ºTIVWSREN» GEVI RI ±RWS'I#XI QIVIY. )P I S GSQTSRIRXÆ GSRWXERXÆ E
3MR'IM YQERI, GÆVIME XVIFYMI WÆ-P HÆQ XSEXÆ EXIR'ME TYR¥RH ±R ZEPSEVI GIIE GI
RI-E HÆVYMX REXYVE. 2MQMG RY IWXI QEM TPÆGYX HIG¥X WIRXMQIRXYP GÆ EWTIGXYP
RSWXVY EXVEKI #M VI'MRI TVMZMVIE GIPSVPEP'M. ‘RXVIFEXÆ GEVI IWXI WIGVIXYP
JVYQYWI'MM IM, S QEVI EGXVM'Æ E VÆWTYRW WGYVX: º1YPXÆ ETÆ, QYPX WÆTYR #M RMQMG
EPXGIZE». 'VIQIPI, PS'MYRMPI, WTVE]YVMPI HISHSVERXI, GSPSRMMPI, EY HIZIRMX
MRHMWTIRWEFMPI XSEPIXIM ^MPRMGI, HEV IPI RY TSX ±RPSGYM, ±R RMGM YR GE^, FEME #M
HY#YP.
0MTWE HI XMQT RY IWXI S WGY^Æ TIRXVY HMR'MM GEVME'M, TIRXVY Q¥MRMPI #M
TMGMSEVIPI RI±RKVMNMXI WEY TIRXVY YR TÆV PÆWEX ±R HI^SVHMRI. 8SEXI EGIWXIE RY
WYRX PIKEXI HI S WMXYE'MI 3RERGMEVÆ TVMZMPIKMEXÆ #M SVMGMRI MRZSGÆ EGIWX PYGVY
IWXI JSEVXI TVSFEFMP HI VIE GVIHMR'Æ. 'IP GEVI GVIHI GÆ SQYP XVIFYMI WÆ 3I
ºREXYVEP» #M GÆ EWTIGXYP I\XIVMSV RY GSRXIE^Æ, HSZIHI#XI GIP QYPX GÆ FYRYP
WMQ' ±M IWXI PE JIP HI WXVÆMR GE TIVMMPI HI TÆV, HI HMR'M #M HI YRKLMM. 4IRXVY
3IGEVI HMRXVI RSM, E GÆPÆXSVM ±R XVEQZEM P¥RKÆ S TIVWSERÆ VÆY QMVSWMXSEVI,
P¥RKÆ YR FI'MZ WEY P¥RKÆ YR JYQÆXSV ±RZIHIVEX, TSEXI HIZIRM S I\TIVMIR'Æ
MRWYTSVXEFMPÆ. 0MTWE HI VIWTIGX JE'Æ HI GIMPEP'M EXMRKI ±RWÆ ETSKIYP EXYRGM G¥RH
RIKPMNIR'E ZIWXMQIRXEVÆ #M QYVHÆVME WI EWGYRH WYF TEVJYQYVM XEVM. %TE HI
XSEPIXÆ RY PI IWXI TIVQMWÆ HIG¥X EGIPSVE GEVI QEM ±RX¥M W-EY WTÆPEX GY KVMNÆ.
7Å2Å8%8)% ± ')0 1%- 46)&-37 &92 %0 31909-.
:ME'E VIKYPEXÆ, SHMLRE EGXMZÆ JEG TEVXI HMR ±RKVMNMVMPI RSVQEPI TI GEVI PI
HEXSVI^M WÆRÆXÆ'MM XEPI. 1MNPSGYP GIP QEM WMQTPY #M QEM I3GMIRX HI E XI VIJEGI
IWXI WSQRYP. 8SX IP IWXI M^ZSVYP FYRIM HMWTS^M'MM #M EP YRIM ±RJÆ'M#ÆVM EKVIEFMPI.
-EXÆ HI GI, TI FYRÆ HVITXEXI, WSQRYP HMREMRXIE YRIM TIXVIGIVM PE GEVI I#XM
MRZMXEX WIEVE WI RYQI#XI ºWSQR HI JVYQYWI'I».
(EGÆ JEGM TEVXI HMRXVI GIM GEVI XVIFYMI XSEXÆ ZME'E WÆ WEVÆ HMR TEX ±R ^SVM,
SVM HMRXVI GIM PE GEVI WSQRYP RY ZMRI HIG¥X ±R TVMQIPI SVI EPI HMQMRI'MM, EXYRGM
EM HE SVMGI ±R WGLMQFYP YRYM WSQR FYR. 9R HIXEPMY VIZMRI ±R QSH GSRWXERX ±R
FMSKVE3MPI QEVMPSV TIVWSREPMXÆ'M ± KIRIVEPM WEY GSRHYGÆXSVM HI TSTSEVI, QEVM
SEQIRM HI #XMMR'Æ WEY TSI'M: GÆ WI QYP'YQIEY HSEV GY YR WSQR HI TEXVY WEY
GMRGM SVI TI RSETXI.
2Y RI ZSQ PERWE ±RXV-S MRXIVQMREFMPÆ TSPIQMGÆ EWYTVE HYVEXIM STXMQI E
WSQRYPYM, HISEVIGI HYVEXE EGIEWXE I S GLIWXMYRI HI XIQTIVEQIRX. (YTÆ
WXEXMWXMGM, SQYP TMIVHI HSVQMRH GEQ S XVIMQI HMR ZME'Æ, HEV RY XS'M SEQIRMM EY
RIZSMI HI 7-8 SVI HI WSQR TI ^M.
(MWGY'ME VÆQ¥RI XSXY#M HIWGLMWÆ: XMRIVMM EY QEM QYPXÆ RIZSMI HI WSQR #M
WI XVI^IWG QEM X¥V^MY, FÆXV¥RMM WI WGSEPÆ, ±R WGLMQF, QEM HIZVIQI. -QTSVXERX
IWXI WÆ RI HS^ÆQ SVIPI HI WSQR EWXJIP GE SVKERMWQYP RSWXVY WÆ RY WYJIVI.
'IE QEM FYRE WSPY'MI I WÆ VIWTIGXÆQ YR ERYQMX TVSKVEQ: WÆ RI GYPGÆQ #M WÆ
RI WGYPÆQ PE SVI 3\I, WÆ RI ±RKÆHYMQ IZIRXYEP YR WSQR WGYVX HYTÆ QEWE HI
TVMR^ #M WÆ IZMXÆQ GEJIPI #M QIHMGEQIRXIPI GEVI ±RPSGYMIWG WEY MRWXEPIE^Æ
WSQRYP.
0E TÆWXVEVIE WÆRÆXÆ'MM GSRXVMFYMI ±R IKEPÆ QÆWYVÆ EPMQIRXE'ME VE'MSREPÆ,
KMQREWXMGE ^MPRMGÆ, QEWENIPI VIKYPEXI, TPMQFÆVMPI #M I\GYVWMMPI, WTSVXYP JÆGYX ±R
QSH VE'MSREP, EPXIVREVIE PYGVYPYM GY XMQTYP PMFIV. ‘R TVMZMR'E EPMQIRXE'MIM,
PYGVÆVMPI HI WTIGMEPMXEXI TYR EGGIRXYP RY RYQEM TI GEPMXEXI GM #M TI GERXMXEXI.
(EGÆ XSXY#M Q¥RGÆQ TVIE QYPX, TVIE HIW #M TVIE KVEW I GE^YP WÆ RY RI TVMZÆQ
GSVTYP HI I\IVGM'MM 3^MGI, GY EX¥X QEM QYPX GY G¥X, ±R ^MPIPI RSEWXVI, QE#MRE RI
GSRHEQRÆ PE WIHIRXEVMWQ. 4VIE HIW YMXÆQ GÆ I\GYVWMMPI #M QIVWYP TI NSW WYRX
PE JIP HI I3GMIRXI GE SVMGI WTSVX. 7SPY'ME IWXI PE ±RHIQ¥RE SVMGYM: QIVWYP TI
NSW ±RXVI GEWÆ #M FMVSY #M G¥RH EZIQ XMQT, I\GYVWMMPI PE WJ¥V#MX HI WÆTXÆQ¥RÆ.
4¥RÆ RY I TVIE X¥V^MY, XVIFYMI WÆ VIGYVKIQ PE HMIXÆ WEY GLMEV PE ±RKVMNMVM
QIHMGEPI, GSQTPIXEXI HI KMQREWXMGÆ #M QEWENI. )PI ZSV HE, JÆVÆ ±RHSMEPÆ,
VI^YPXEXIPI WGSRXEXI, GSRXVMFYMRH PE HMQMRYEVIE 'IWYXYPYM EHMTSW #M PE
SF'MRIVIE YRYM XSRYW QYWGYPEV HI MRZMHMEX.
)\MWXÆ EWXÆ^M S EHIZÆVEXÆ MRHYWXVMI E TVSHYWIPSV GSWQIXMGI QIRMXÆ WÆ
JEGÆ QMRYRM GY JE'E #M GY GSVTYP RSWXVY. 7Æ RY RM WI TEVÆ I\XVEZEKERX YR
EFSREQIRX PE S WEPÆ HI KMQREWXMGÆ, S #IHMR'Æ HI WEYRÆ S HEXÆ TI WÆTXÆQ¥RÆ,
HSYÆ SVI TI WÆTXÆQ¥RÆ PE YR FE^MR HI ±RSX IXG. 'SRHM'ME RIGIWEVÆ TIRXVY GE
EGIWXI XVEXEQIRXI WÆ HIE VI^YPXEXI IWXI WÆ PI JEGIQ G¥RH ±RGÆ RY EZIQ
RIZSMI HI IPI. 9R TÆVMRXI MRXIPMKIRX ±#M ZE SFM#RYM GSTMPYP HI QMG WÆ JEGÆ QÆGEV
5 QMRYXI ^MPRMG HI KMQREWXMGÆ. 7Æ RY YMXÆQ RMGMSHEXÆ GÆ 3IGEVI OMPSKVEQ TI
GEVI ±P EHÆYKÆQ GIVI EPXYP. (YTÆ GI EQ ºEKSRMWMX» EWXJIP QYPXI OMPSKVEQI ±R
TPYW, IWXI ETVSETI MQTSWMFMP WÆ PI QEM HÆQ NSW.
'YVIPI HI WPÆFMVI HVEWXMGI WYRX PE JIP HI RSGMZI GE #M OMPSKVEQIPI
RIHSVMXI.
'YQ RI QEGLMIQ# -EXÆ ±RGÆ YR HSQIRMY PE GEVI WI TSEXI ETPMGE HMGXSRYP
ERXMG ºGYRSE#XI-XI TI XMRI ±RWY'M», GÆGM RYQEM E#E TS'M WÆ-'M GSVIGXI^M QMGMPI
HIJIGXI. *EGI'M-S GY HMWGVI'MI, IZMX¥RH GYPSVMPI 'MTÆXSEVI, TVSEWXE PSV ±QFMREVI,
RYER'IPI WXVMHIRXI. )WXI RIGIWEV GE QEGLMENYP WÆ 'MRÆ WIEQE HI ±QTVINYVÆVMPI
#M HI ERXYVENYP ±R GEVI RI KÆWMQ. 2IRYQÆVEXI VIZMWXI EFYRHÆ ±R VIGSQERHÆVM
TVMZMRH JSPSWMVIE GY QÆWYVÆ E TVSHYWIPSV GSWQIXMGI. 7Æ RY I^MXÆQ WÆ 'MRIQ
WIEQE HI IPI, WÆ RY RI FE^ÆQ TI MRXYM'ME RSEWXVÆ. 'IP QEM FMRI EV 3 WÆ
ETIPÆQ PE WIVZMGMMPI GEPM3GEXI EPI YRIM GSWQIXMGMIRI, TPÆXMRH S GSRWYPXE'MI WEY
QEM QYPXI RYQEM TIRXVY E SF'MRI RM#XI WJEXYVM I\EGXI.
*VYQYWI'IE REXYVEPÆ XVIFYMI ENYXEXÆ #M RY FVYXEPM^EXÆ. 3 FVYRIXÆ GY SGLM
ZIV^M IWXI GPEV EZERXENEXÆ HI S RYER'Æ VS#GEXÆ HEXÆ TÆVYPYM #M HI^EZERXENEXÆ
HI YR TÆV XVERWJSVQEX ±R WTMGYP KV¥YPYM. 2Y I\MWXÆ JIQIM YV¥XI, RY I\MWXÆ HIG¥X
JIQIM RIKPMNIRXI.
29 1%- 7928)1 *3%68) 8-2)6).
% MRXVEX ±R PIKIRHÆ TSZIWXIE YRIM LIXEMVI GEVI PE TVMQIPI WIQRI HI
±QFÆXV¥RMVI ±#M PYÆ SKPMRHE #M QIVWI W-S SJIVI XIQTPYPYM HMZMRIM %JVSHMXE, GY
EGIEWXÆ VYKÆQMRXI: º-E-QM SKPMRHE, FYRÆ ^IM'Æ. 'I EQ JSWX RY QEM TSX WÆ ZÆH
#M GYQ WYRX RY QEM ZVIEY WÆ ZÆH!». )\MWXÆ S WIRMRÆXEXI HMWTIVEXÆ ±R GYZMRXIPI
EGIWXIM JIQIM GEVI, HYTÆ GI E KYWXEX HMR XSEXI FYGYVMMPI ZMI'MM, E ±R'IPIW ±R GI
QSQIRX XVIFYME WÆ TÆVÆWIEWGÆ WGIRE TVMQIM XMRIVI'M. (EV E ±R'IPIW #M ±R GI
QSQIRX ±RGITIE S RSYÆ ZME'Æ, GIE E QEXYVMXÆ'MM, E ±R'IPITGMYRMM, E IGLMPMFVYPYM.
8VIFYMI WÆ 3 JSPSWMX VÆY XMRIVI'IE TIRXVY E XVIQYVE ±R JE'E ERMPSV GEVI RI
E#XIETXÆ, GÆGM E HSYE NYQÆXEXI E ZMI'MM EHYGI GY IE QYPXI FYGYVMM TVSJYRHI,
QYPXI WEXMWJEG'MM #M QYPXÆ PMRM#XI.
:ERMXEXIE HI E RI GVEQTSRE HI GIIE GI EQ JSWX: HI RST'MPI G¥RH
HERWEQ RISFSWMXI, HI ^MPIPI ±R GEVI IVEQ EHQMVEXI SVMYRHI ETÆVIEQ, IWXI
XSXEP MRYXMPÆ GÆGM RMQMG RY IWXI QEM XVMWX TIRXVY S JIQIMI HI S ERYQMXÆ Z¥VWXÆ
HIG¥X EGIWX VIKVIX EP XVIGYXYPYM WEY VIJY^YP HI E ±R'IPIKI TVI^IRXYP, QSQIRX
GEVI HITMRHI RYQEM HI S TVIKÆXMVI WY4IXIEWGÆ TVIEPEFMPÆ. %GIEWXÆ HVEQÆ ±
GÆGM IWXI S HVEQÆ WÆ RY #XMM WÆ ±QFÆXV¥RI#XM JVYQSW ± IWXI HI QYPXI SVM
TVSZSGEXÆ HI PMTWE HI XEGX E GIPSV HMR NYV. 2Y IWXI TIVQMW GE, ±RX¥PRMRH S
HSEQRÆ HYTÆ QEM QYP'M ERM, WÆ HIWGLM^M S HMWGY'MI TI XIQE JVYQYWI'MM IM
XVIGYXI. 'IM GEVI GVIH GÆ ±M JEG S TPÆGIVI HSEQRIM WTYR¥RHY-P GI JVYQSEWÆ
IVE, GI WMPYIXÆ QMRYREXÆ EZIE, GI KYWX HIWÆZ¥V#MX ±R E WI ±QFVÆGE, KVI#IWG
TVSJYRH.
9R 3PS^SJ WTYRIE SHEXÆ GÆ ±M IWXI GYQTPMX HI QMPÆ HI JIQIMPI JVYQSEWI.
8MRIVI'IE #M JVYQYWI'IE HIWGLMH XSEXI Y#MPI #M ±RPSGYMIWG ±R ZME'E JEQMPMEPÆ #M
WSGMEPÆ ± HI GIPI QEM QYPXI SVM ± EPXI GEPMXÆ'M, QEM EWGYRWI, TI GEVI EV XVIFYM
WÆ PI EMFÆ YR SQ SFM#RYMX. "M ZMRI S ^M ± PE JIQIM GEQ ±R NYVYP Z¥VWXIM HI 50 HI
ERM ± G¥RH EY^M JÆVÆ WÆ ZVIM GÆ I#XM GEXEPSKEXÆ HVITX FEFÆ, G¥RH Z¥R^ÆXSVYP RY
QEM IWXI EQEFMP GYQ IVE EPXÆHEXÆ, G¥RH WS'YP JEGI MRZSPYRXEV S GSQTEVE'MI GY
EPXÆ JIQIMI, GEVI RY XI EZERXENIE^Æ, IXG. (EGÆ RY XVIGM GY YQSV TIWXI EGIWXI
QSQIRXI WI ZE HIGPER#E WMKYV S GVM^Æ, S GÆHIVI TWMLMGÆ GY YVQÆVM KVEZI. (MR
EGIP QSQIRX, RY XI QEM HYGM PE HIRXMWX ± RY QEM GSRXIE^Æ
² 2Y XI QEM TVISGYTÆ GÆ XI ±RKVE#M ± RY QEM GSRXIE^Æ, ±'M ^MGM ± RY XI
QEM ±QFVEGM GY KVMNÆ ± I MRYXMP, ±'M WTYM. ‘'M TVIKÆXI#XM EWXJIP S FÆXV¥RI'I YV¥XÆ.
8VIFYMI WÆ RI PYTXÆQ WÆ ±QFÆXV¥RMQ JVYQSW #M WÆ RI TVIKÆXMQ HMR ZVIQI,
TIRXVY GÆ #M FÆXV¥RI'IE I E RSEWXVÆ GYQ E JSWX XMRIVI'IE #M JVYQYWI'IE.
(IWMKYV, I QEM FMRI WÆ 3Q XMRIVM, JVYQS#M #M WÆRÆXS#M, HIG¥X FÆXV¥RM YV¥'M #M
FSPREZM! %GYQ I QSQIRXYP WÆ ±R'IPIKIQ GÆ JVYQYWI'IE RY HMWTEVI HEGÆ I
ZSVFE HI GIE WTMVMXYEPÆ. 3 TVMZMVI FP¥RHÆ, YR WYV¥W GEPH, S GSRZIVWE'MI
MRXIPMKIRXÆ JEG TSWMFMPÆ S GSRGYVIR'Æ PSMEPÆ ±RXVI S TIVWSERÆ X¥RÆVÆ #M YRE ±R
Z¥VWXÆ. )WXI ±R SVHMRIE 3VMM #M HITMRHI HSEV HI RSM WÆ M^FYXMQ. 8SXYP I WÆ RY
HMWTIVÆQ. %GYQ EZIQ EPXI WEXMWJEG'MM #M EPXI TVISGYTÆVM; WÆ RY RI PEQIRXÆQ
GSRXMRYY, WÆ RY EVFSVÆQ S 3KYVÆ EGVÆ #M SFSWMXÆ. 2MQIRM RY RI TSEXI ENYXE WÆ
XVEZIVWÆQ EGIEWXÆ TIVMSEHÆ ±R EJEVÆ HI RSM.
)#XM X¥RÆV, HEGÆ XI WMQ'M X¥RÆV, HIWMKYV. (EV WÆ RY GSRWXV¥RKIQ TI EPXYP
WÆ KLMGIEWGÆ ±R GI QÆWYVÆ RI WMQ'MQ XMRIVM, GM WÆ RI EHETXÆQ 'MRYXE
ZIWXMQIRXEVÆ PE Z¥VWXE RSEWXVÆ WEY WÆ RI EPIKIQ S TVSJIWMI GI RI ZE HE
QIVIY WEXMWJEG'MI. 3VMGMRI TVMQI#XI GY TPÆGIVI YR GSQTPMQIRX, HEV RY IWXI
HIPSG RIGIWEV WÆ ±RXVIFÆQ QIVIY G¥'M ERM ±QM HE'M. 7-EV TYXIE GE
MRXIVPSGYXSVYP RSWXVY WÆ KVI#IEWGÆ #M WÆ RI HIE GY ZVIS 5 QEM QYPX! 7I
SFM#RYMI#XI, HMR GI ±R GI QEM HIW GE HSYÆ TIVWSERI GEVI RY W-EY ZÆ^YX HI
QYPX WÆ-#M WTYRÆ VIGMTVSG, EYXSQEX, JÆVÆ WÆ 3I HI JETX EHIZÆVEX: º'I FMRI
EVÆ'M!». %Q EY^MX GLMEV S ERIGHSXÆ TI EGIEWXÆ XIQE ± I\MWXÆ Z¥VWXE ±RX¥ME,
Z¥VWXE E HSYE #M º'I FMRI EVÆ'M!». 6ÆWTYRWYP IWXI ±R KIRIVI, QYP'YQIWG! 0E JIP
#M ±R GE^YP ±QFVÆGÆQMR'MM: º'I FPY^Æ JVYQSEWÆ EZI'M!».
1YP'YQIWG!». 7YRX JSVQYPI QEM RSM, GEVI RY GSRWXMXYMI YR EXIRXEX PE
FYRIPI QERMIVI. 'Y S WMRKYVÆ GSRHM'MI ± WÆ 3I WMRGIVI. (EV WÆ WYV¥^M MVSRMG WEY
WÆ GSQIRXI^M GY EPXGMRIZE GSRXVEVMYP GIPSV E3VQEXI IWXI HI RIMIVXEX. 4VSFPIQE
IWXI HI E #XM G¥RH XVIFYMI WÆ VIRYR'M PE WXEXYXYP HI JIQIMI JVYQSEWÆ, PE JIP GE
EGXSVMM PYGM^M GEVI KLMGIWG QSQIRXYP ±R GEVI XVIFYMI WÆ TÆVÆWIEWGÆ IGVERYP #M
PYQMRMPI VEQTIM.
7Æ RI EQMRXMQ HI 7LMVPI] 8IQTPI EM GÆVIM QEREKIVM ±RGIVGEY WÆ-P
WXSTI^I GVI#XIVIE GY TVSHYWI JEVQEGIYXMGI TIRXVY E ±QFSKÆ'M G¥X QEM QYPXÆ
ZVIQI MRHYWXVME GMRIQEXSKVE3GÆ EQIVMGERÆ. 2Y TYXIQ WÆ RY EHQMVÆQ JIPYP ±R
GEVI QMGY'E 7LMVPI] E LSXÆV¥X GY GYVEN WÆ-#M GSRWXVYMEWGÆ S RSYÆ ZME'Æ GEVI RY
HEXSVE RMQMG JEFVMGMPSV HI ZMWI.
(EGÆ R-EV I\MWXE EQMRXMVIE XMRIVI'MM R-EQ WMQ'M FÆXV¥RI'IE. &SEPE #M RY
Z¥VWXE RI ±QTMIHMGÆ WÆ JEGIQ GIIE GI JÆGIEQ EPXÆHEXÆ, GÆGM S TIVWSERÆ ±R
Z¥VWXÆ TSEXI 3 S 3MR'Æ PE JIP HI EKVIEFMPÆ GE #M YRE X¥RÆVÆ. "M HEGÆ XSXY#M RI
WMQ'MQ HIQSVEPM^EXI, WÆ VIGMXMQ ±RG¥RXÆXSEVIPI WGIRI HIWGVMWI HI 4VSYWX ±R
VSQERYP º‘R GÆYXEVIE XMQTYPYM TMIVHYX» #M WÆ VIXVÆMQ QSQIRXIPI ±RWIVÆVMM HI
TI TPENE HI PE &EPFIG, ±QTVIYRÆ GY QMRYREXE FYRMGÆ E EYXSVYPYM GI TSPEVM^E,
TVMR WTMVMX #M MRXIPMKIR'Æ, KVYTYP HI XMRIVM, ±R HIJEZSEVIE ºJIXIPSV ±R 4SEVI».
'91 7Å 1)6+)1, '91 7Å 2) 4968%1, '91 7Å 2) %")>Å1.
'¥RH QIVKIQ TI WXVEHÆ WÆ RI EQMRXMQ GÆ RY S TYXIQ JEGI PE
±RX¥QTPEVI GM GÆ I\MWXÆ #M ±R EGIWX HSQIRMY RM#XI VIKYPM HI GEVI XVIFYMI WÆ
'MRIQ WIEQE. 7Æ RY RI JEGIQ YR SFMGIM HMR E EPIVKE QIVIY TIRXVY GÆ WYRXIQ
±R ±RX¥V^MIVI WEY WÆ QIVKIQ K¥VFSZM'M #M ±RGVYRXE'M TIRXVY GÆ EZIQ RIGE^YVM. ‘M
ZSQ WXVIWWE TI GIM HMR NYV #M PI ZSQ HIZIRM RIWYJIVM'M. 2SM ±R#MRI ZSQ GSRWXEXE
GÆ RI-EQ WGLMQFEX 3VIE #M RY ±R FMRI. 2Y IWXI KVIY WÆ RI GSRXVSPÆQ. 2I
WGYPÆQ QEM HIZVIQI GY S NYQÆXEXI HI SVÆ #M RI JEGIQ YR TVSKVEQ GEVI
TSEXI 3 VIWTIGXEX, MEV KVMNMPI PI PÆWÆQ EGEWÆ ±R ZIWXMEV, QÆGEV TIRXVY E RY 3
GSQTÆXMQM'M. 1IVMXÆ!
6IZIRMRH PE QIVW. 'MRI R-E EHQMVEX QIVWYP KVE'MSW, WYTPY EP
QERIGLMRIPSV WEY EP EGXVM'IPSV. 2MQMG JEPW, RMQMG HI TVMWSW, RMQMG JSV'EX. (EV ±R
KIRIVEP RY RI TVIE K¥RHMQ PE IJSVXYVMPI #M I\IVGM'MMPI TI GEVI 3MR'IPI TI GEVI PI
EHQMVÆQ PI-EY JÆGYX GE WÆ TEVÆ GÆ RY QIVK GM GÆ TPYXIWG. ‘R XSEXI #GSPMPI HI
TVS3P, GYVWER'MM ± FÆMI'M WEY JIXI ± WYRX ±RZÆ'E'M QEM ±RX¥M WÆ TSEVXI TI GET S
GEVXI WEY YR SFMIGX KVIY.
-QTSWMFMP WÆ WXEM GSGS#EX GY S EWIQIRIE TSZEVÆ ±R IGLMPMFVY!
3EQIRMM TVMQMXMZM EY S 'MRYXÆ JVYQSEWÆ HSF¥RHMXÆ TVMR TYVXEVIE TI GET
E YRSV ZEWI KVIPI. 7Æ ±RGIVGÆQ HIGM #M RSM WÆ TYVXÆQ TI GVI#XIX G¥RH EZIQ
TY'MR XMQT EGEWÆ, QÆGEV 5 QMRYXI ±R 3IGEVI ^M, S KVIYXEXI HI EGIWX KIR.
1IVWYP ZE HIZIRM QEM WMKYV, GSPSERE ZIVXIFVEPÆ QEM HVIETXÆ. )\IVW¥RH ZSQ 3
WMKYVM HI VIY#MXÆ. 7Æ RI WYTVEZIKLIQ ±R TIVQERIR'Æ 'MRYXE ± WÆ RY RI
ETPIGÆQ YQIVMM ±REMRXI, WÆ RY QM#GÆQ I\EKIVEX FVE'IPI #M GSEXIPI, WÆ JEGIQ
TE#M RMGM TVIE QEVM, RMGM TVIE QMGM, WÆ RI VIXVEKIQ WXSQEGYP ±R MRXIVMSV #M WÆ
'MRIQ #MVE WTMRÆVMM HVIETXÆ. 8SEXI EGIWXI KIWXYVM PI TYXIQ JEGI TI WXVEHÆ HI
G¥XI SVM RI EHYGIQ EQMRXI. 7Æ RI EHYGIQ EQMRXI G¥X QEM HIW!
'Y Z¥VWXE, 'MRYXE SQYPYM WI QSHM3GÆ. 7Æ ±RGIVGÆQ WÆ S GSVIGXÆQ
WXYHMMRHY-RI GY KVMNÆ ±RXV-S SKPMRHÆ GEVI WÆ RI VI4IGXI HMR GET T¥RÆ ±R
TMGMSEVI. :SQ ±RGIVGE WÆ EZIQ YR EIV WMKYV HEV HI^MRZSPX, ZSQ 'MRI KIRYRGLMM
ETVSTME'M G¥RH QIVKIQ, XVYRGLMYP HVITX #M JE'E HIWXMRWÆ. '¥RH RI STVMQ WÆ
WXÆQ HI ZSVFÆ GY GMRIZE TI WXVEHÆ RY RI ZSQ WTVMNMRM HI ^MH TIRXVY GÆ TYXIQ
WÆ RI 'MRIQ #M TI TVSTVMMPI RSEWXVI TMGMSEVI. (SQRMM RY EY RMGMSHEXÆ ZSMI WÆ-#M
'MRÆ Q¥MRMPI ±R FY^YREVI. ‘R GEWÆ RY RI ZSQ WTVMNMRM HI WTÆXEVYP WGEYRYPYM #M
RMGM RY RI ZSQ NYGE RIVZSW GY HMJIVMXI SFMIGXI. 9RMM EY GLMEV SFMGIMYP
MRWYTSVXEFMP HI E FEXI XEGXYP YRIM QY^MGM EY^MXI RYQEM HI IM, GY YR GVIMSR, S
FVMGLIXÆ, YR GY'MX, RI3MRH GSR#XMIR'M GÆ-P IRIVZIE^Æ TI GIM HMR NYV. 'LMEV HEGÆ
RI-EQ ERXVIREX ±RXV-S HMWGY'MI ETVMRWÆ, RY-P ZSQ PYE TI MRXIVPSGYMXSVYP RSWXVY
HI YR REWXYVI #M RMGM RY-P ZSQ ETVSFE FÆX¥RHY-P IRIVKMG TI YQÆV WEY
±RKLMSRXMRHY-P GY GSXYP ±R GSEWXI.
‘R GEWÆ, ±RXV-S ZM^MXÆ, ZSQ IZMXE WÆ WXÆQ GY WTEXIPI PE GIM HMR NYVYP
RSWXVY. (EGÆ S JEGIQ WMPM'M HI S ±QTVINYVEVI SEVIGEVI ± WYRXIQ WSPMGMXE'M WÆ
VÆWTYRHIQ PE S ±RXVIFEVI, HI TMPHÆ ± RI GIVIQ WGY^I.
)\TVIWME ºYR WTEXI HVÆKY'» EVI JEVQIGYP WÆY #M TSEXI 3 ZEPEFMPÆ PE TPENÆ
WEY PE YR FEP, HEV RY ±R ZME'E RSEWXVÆ TYFPMGÆ.
"M G¥RH RI E#I^ÆQ XVIFYMI WÆ S JEGIQ GY KVMNÆ. (EGÆ S EGXVM'Æ WI
WXVÆHYMI#XI WÆ WXYHMI^I EGIWX KIWX, ±RWIEQRÆ GÆ RY I E#E Y#SV GYQ W-EV
GVIHI. 7Æ XI E#I^M TI YR WGEYR, TI S GERETIE WEY TI YR JSXSPMY ±RWIEQRÆ WÆ
HEM ETVSETI YR I\EQIR, HISEVIGI TS'M WÆ XI E#I^M GY YR KIWX TPMR HI KVE'MI,
HYTÆ GYQ TS'M WÆ XI XV¥RXI#XM GE YR PIQR WEY WÆ XI XSPÆRI#XM HI TEVGÆ RY EM
QEM TPIGE RMGMSHEXÆ. 7Æ RY GVIHIQ GÆ WYRXIQ SFPMKEXI WÆ JSPSWMQ GY
^K¥VGIRMI QEVKMRIE JSXSPMYPYM HSEV TIRXVY GÆ E#E IVE HMWXMRW TI ZVIQYVM. (MR
RIJIVMGMVI, PMWXE KVI#IPMPSV TI GEVI TS'M WÆ PI GSQM'M E#I^¥RHY-XI, TSEXI WÆ WI
TVIPYRKIEWGÆ PE RIWJ¥V#MX. 7Æ EQMRXMQ KIRYRGLMM 'MRY'M GY Q¥MRMPI, FÆXEME
RIVZSEWÆ E HIKIXIPSV TI WYTVEJE'E QIWIM, 4YMIVEXYP WEY JVIHSREXYP YRSV
QIPSHMM, KIRYRGLMM ±RHITÆVXE'M ± TS^M'MI HI^EKVIEFMPÆ ±R KIRIVEP PE HSEQRI ± #M
EPXIPI. )WXI, HI EWIQIRIE, S SJIRWÆ EHYWÆ FYRIPSV QERMIVI WÆ-'M ±RGVYGM#I^M
TMGMSEVIPI. ‘R WGLMQF, S HSEQRÆ TSEXI WÆ-#M ±RGVYGM#I^I TEVXIE HI NSW E
TMGMSEVIPSV, EZ¥RH KVMNÆ WÆ-#M EGSTIVI HMWGVIX KIRYRGLMM GY JYWXE, GLMEV HEGÆ PE
6SQE WEY PE 4EVMW WI TSEVXÆ JSEVXI WGYVX. '¥RH, ±R WJ¥V#MX, XI VMHMGM, JEGM ±R E#E
JIP ±RG¥X WÆ RY WXEM GY WTEXIPI PE GIMPEP'M G¥RH ±'M MIM VÆQEW FYR #M WÆ RY ±QTMRKM
GY JSV'E WGEYRYP. ) FMRI WÆ-'M HSZIHI#XM WMQ'YP HI SVHMRI TYR¥RHY-P PE PSG, HEV
JÆVÆ WÆ GE^M ±R I\XVIQE GIEPEPXÆ, GÆYX¥RH GY TVIE QYPXÆ KVMNÆ PSGYP YRHI IVE PE
±RGITYXYP ZM^MXIM.
'91 2) 1-"'Å1#
'I WÆ JEGIQ GY Q¥MRMPI# %Q IRYQIVEX GI RY XVIFYMI WÆ JEGIQ: WÆ RY PI
QM#GÆQ JÆVÆ VSWX, WÆ RY PI ±RJYRHÆQ ±R FY^YREVI, WÆ RY FEXIQ RIVZSW GY
HIKIXIPI TI WYTVEJE'E QIWIM IXG. 7Æ RY KIWXMGYPÆQ I\GIWMZ. (EV, VIRYR'¥RH PE
SVMGI QM#GEVI E Q¥MRMPSV, GSRZIVWE'ME RSEWXVÆ EV HIZIRM XSXEP MRI\TVIWMZÆ.
6IEQMRXM'M-ZÆ ERIGHSXE GY IVSYP MXEPMER HIGSVEX TIRXVY GÆ RY E XVÆHEX
HY#QERYPYM WIGVIXIPI TI GEVI PI HI'MRIE. ¼'YQ E# 3 TYXYX WÆ S JEG HEGÆ
EZIEQ Q¥MRMPI PIKEXI PE WTEXI#» ± WTYRI RIZMRSZEXYP WSPHEX. 2MGMSHEXÆ RY
ZSQ EVÆXE GY HIKIXYP YR SFMIGX WEY S TIVWSERÆ. (I EWIQIRM, IWXI EKEWERXÆ
QERME YRSVE HI E-#M XVSWRM HIKIXIPI WEY HI E-#M ±RGIVGE IPEWXMGMXEXIE
JEPERKIPSV VSXMRHY-#M TSHYP TEPQIM PE RIWJ¥V#MX. )WXI ETVSETI MRYXMP WÆ ZÆ
WTYRIQ GÆ EGIWXI KIWXYVM WYRX WSGSXMXI TVSEWXI SFMGIMYVM. 7Æ RY XIVQMRÆQ
EGIWX GETMXSP JÆVÆ WÆ QEM EQMRXMQ ºQM#GÆVM» KVI#MXI ±R WSGMIXEXI: HIKIXIPI ±R
REW WYRX TSEXI EQY^ERXI PE GSTMMM HI HSM ERM, HEV HI PE EGIEWXÆ Z¥VWXÆ I YR
KIWX GEVI XVIFYMI TIHITWMX #M MRXIV^MW GY HIWÆZ¥V#MVI.
7GSFMXSEVIE RY-#M EVI PSGYP PE S QEWÆ JIWXMZÆ. (EGÆ EM EFWSPYXÆ RIZSMI
HI IE, XVIFYMI WÆ S JSPSWI#XM G¥RH I#XM WMRKYV.
'¥RXÆVI'IPI ±#M ±RGVYGM#IE^Æ Q¥MRMPI TI TMITX GIIE GI WI TEVI GÆ PI ENYXÆ
WÆ G¥RXI QEM FMRI. 4IRXVY VIWXYP SEQIRMPSV KIWXYP IWXI VMHMGSP.
2MGM WÆ-'M TYM Q¥MRMPI ±R #SPH GE S TVIGYTIE'Æ, RY IWXI YR WIQR HI FYRÆ
IHYGE'MI, GLMEV HEGÆ I#XM JSEVXI WYTÆVEX. 2ETSPISR E JSWX MQSVXEPM^EX ±R
XEFPSYVM 'MR¥RH S Q¥RÆ WYF REWXYVMM XYRMGMM, MEV TI GIEPEPXÆ PE WTEXI. 'LMEV HEGÆ
WYRXI'M YR XMT HI KIRYP PYM 2ETSPISR, EWXÆ^M EGIEWXÆ EXMXYHMRI TVSZSEGÆ V¥WYP.
'¥RH XY#I#XM WEY GE#XM, TYM Q¥RE PE KYVÆ. *MIGEVI #XMI EGIWX PYGVY HEV HMR
RIJIVMGMVI RY XSEXÆ PYQIE S JEGI!
7Æ V¥^M RY IWXI RYQEM 3VIWG GM ± HYTÆ GYQ WTYRIE 6EFIPEMW I GLMEV, YR
WIQR HI WÆRÆXEXI. (EV HEGÆ EM YR V¥W WXVMHIRX #M QEM EPIW HEGÆ S HEXÆ
M^FYGRMX, RY-P QEM TS'M WXÆT¥RM, EM KVMNÆ WÆ RY XI I\XIVMSVM^I^M ±R EGIWX JIP. (EV
I PE JIP HI HITPEWEX WÆ ±RGIVGM WÆ EGSTIVM GEWGEHIPI HI V¥W HYG¥RH Q¥RE PE
KYVÆ. 2Y QEM ZSVFMQ HI MQTVIWME TVSEWXÆ TI GEVI S JEGM G¥RH V¥^M ±R LSLSXI,
PSZMRHY-XI TIWXI #SPHYVM WEY ±QTYRK¥RHY-'M ZIGMRYP ±R GSEWXI. 'E SVMGI
QERMJIWXEVI GSQTSVXEQIRXEP¥, V¥WYP ±#M KÆWI#XI I\TVIWME MHIEPÆ ±R QSHIVE'MI.
3VMGI SQ IWXI QEM WMQTEXMG G¥RH WYV¥HI. )WXI YR WIGVIX TI GEVI ±P HI'MR
TVIE TY'MRM WIQIRM EM RS#XVM, HEV JEGI QMRYRM GY GSRHM'ME HI E RY-P IXEPE
TIVQERIRX, TIRXVY GÆ EXYRGM WI XVERWJSVQÆ ±R V¥RNIX.
5. 7%09890.
7%09890 ± 13( () '3192-'%6) '9 3%1)2--.
‘R ZME'E XVMFEPÆ SEQIRMM WXVMKEY WEY JÆGIEY WIQRI TIRXVY E-P JIVM TI
GIMPEP'M HI YR TIVMGSP WEY TIRXVY E-#M ERYR'E WIQIRMM GÆ EY KÆWMX LVERÆ. (EV,
GE QYPXI PYGVYVM GEVI PE SVMKMRI EY JSWX ZMXEPI, WEPYXYP E HIZIRMX YR WMQFSP.
‘RWÆ, GLMEV #M EWXÆ^M WI MQTYRI YR ERYQI GIVIQSRMEP GEVI VMHMGÆ QYPXI
TVSFPIQI. 7Æ #XMM WÆ WEPY'M IWXI, ±RXV-EHIZÆV, HSZEHE GÆ #XMM WÆ VIWTIG'M
Y^ER'IPI. 7EPYXYP IWXI TVMQE QERMJIWXEVI HI GYVXSE^MI GY GEVI ±RX¥QTMRM TI
GMRIZE. (I#M JSVQYPIPI HI WEPYX WYRX ZIGLM HI G¥RH PYQIE, WEPYXYP ±R WMRI EVI
QMQMGÆ, TS^M'ME GSVTYPYM, 'MRYXÆ, S MR3RMXEXI HI RYER'I GEVI-P QSHM3GÆ WEY ±M
GSQTPIXIE^Æ WIRWYP. 9R WMQTPY WEPYX TSEXI HIQSRWXVE GYMZE, HI TMPHÆ, ±R GI
QÆWYVE ±P WXMQI^M, GY GSRHM'ME WÆ QEM EHEYKM ±RGÆ YR QMG KIWX. 3VMGI WEPYX IWXI
S JSVQÆ HI TSPMXI'I HEV RY MQTPMGÆ EGIPE#M KVEH HI GSVHMEPMXEXI. "XMQ G¥X HI
KVIY IWXI WÆ-P JEGM TI GSTMM WÆ WEPYXI TI GMRIZE. 'IM QMGM ±#M ±QFVÆ'M#IE^Æ
QEQE HI G¥XI SVM S ZÆH TIRXVY E-#M HSZIHM HVEKSWXIE. (EV HEGÆ ETEVI TI
RIE#XITXEXI YRGLMYP :EWMPI, GY FEVFE PYM RIEKVÆ #M WXYJSEWÆ, GSTMPYP ZE VIJY^E
GEXIKSVMG WÆ WGSEXÆ ZVIS ZSVFÆ. 'IP QYPX, PE MRWMWXIR'IPI TÆVMR'MPSV, GIP QMG ZE
WGLM'E HMR Z¥VJYP FY^IPSV YR WEPYX HI FYR ZIRMX. 7MXYE'ME ZE 3 TIRMFMPÆ TIRXVY
XSEXÆ PYQIE #M QEM EPIW TIRXVY YRGLMYP GEVI ZE VITVS#E ±RXVIKMM JEQMPMM TVSEWXE
GVI#XIVI E QMGY'YPYM.
%GIEWXÆ ±RX¥QTPEVI ZE 3 ±R GYV¥RH SFMIGXYP HI HMWGY'MI EP XYXYVSV
VYHIPSV. 'Y TY'MRÆ VÆFHEVI #M XEGX TYXIQ IZMXE EGIEWXÆ XVEKM-GSQIHMI. :SQ
XVIGI TIWXI MRGMHIRX HISEVIGI GSTMPYP IWXI TVIE QMG #M ZSQ JEGI YR IJSVX HI
MQEKMRE'MI TIRXVY E MRXVE ±R YRMZIVWYP PYM TPMR HI GY XSXYP EPXI TVSFPIQI.
(VEKSWXIE ±P ±QTMRKI TI QMGY' W-S WEPYXI TI QEQE PYM HI S WYXÆ HI SVM TI ^M.
4YXIQ WÆ-P GIVIQ EGIIE#M EXMXYHMRI JE'Æ HI YRGLMYP GEVI-P MRLMFÆ GY XIVMFMPE PYM
FEVFÆ# :E JEGI IP HMR XIEQÆ YR KIWX HI HVEKSWXI# ‘R QSH GIVX, RY. (EV TIRXVY
EHYPX WEPYXYP RY TVIWYTYRI S QERMJIWXEVI HI HVEKSWXI GM YR KIWX HI TSPMXI'I,
S GSRZIR'MI. 4IRXVY GSTMP, EGYQ G¥RH IWXI JSEVXI QMG, WMRKYVYP GVMXIVMY IWXI
EGIPE EP WMQTEXMIM WEY ERXMTEXMIM. 1EM X¥V^MY, WYF MR4YIR'E IHYGE'MIM IP WI ZE
GSRZMRKI WMRKYV HI G¥X I HI RIGIWEV WEPYXYP ±R VIPE'MMPI GY SEQIRMM.
2MGM YR SQ RY IWXI EX¥X HI RI±RWIQREX ±RG¥X WÆ RY QIVMXI YR WEPYX HMR
TEVXIE RSEWXVÆ. 'IM GEVI E#XIETXÆ GY TVMZMVIE 3\Æ, GY FY^IPI WXV¥RWI #M GY S
KVMQEWÆ TI JE'Æ WÆ 3I WEPYXE'M GE IZIRXYEP WÆ VÆWTYRHÆ, WYRX #M TVSWX GVIWGY'M
#M HI VIE GVIHMR'Æ. 0YHSZMG EP <-:-PIE S WEPYXE #M TI YPXMQE FYGÆXÆVIEWÆ GY
EGIIE#M GYVXSE^MI TI GEVI S QERMJIWXE #M JE'Æ HI WXVÆPYGMXSEVIE HSQRM#SEVÆ
(IZEPMIVI. 2YQEM WRSFMM TSX GVIHI GÆ HIQRMXEXIE PSV I QMG#SVEXÆ HI YR WEPYX
TSPMXMGSW.
*361)0) () 7%098.
0E 'EVÆ, ±R SVE#IPI QMGM WEY PE TIVMJIVME QEVMPSV SVE#I, I\MWXÆ ±RGÆ FYRYP
#M WXVÆZIGLMYP SFMGIM HI E-P WEPYXE TI XS'M GIM TI GEVI ±M ±RX¥PRI#XM, 3I GYRSWGY'M,
3I RIGYRSWGY'M. ‘R EGIWXI PSGYVM, WIRXMQIRXYP HI ETEVXIRIR'Æ PE EGIIE#M
GSQYRMXEXI IWXI ±RGÆ ZMY #M WÆ RY WEPY'M ±RWIEQRÆ WÆ-'M EXVEKM ERXMTEXME
XYXYVSV.
%RSRMQEXYP QEVIPYM SVE#, YRHI I#XM TMIVHYX ±R QYP'MQI, RY QEM TIVQMXI
IZMHIRX EGIWX WEPYX KIRIVEPM^EX. %MGM JYRG'MSRIE^Æ EPX GSH, EPI GÆVYM Y^ER'I
VIKPIQIRXIE^Æ QSHYP HI E WEPYXE. -EXÆ G¥XIZE HMR VIKYPMPI WEPI HI FE^Æ:
FÆVFEXYP WEPYXÆ QEM ±RX¥M S JIQIMI, GLMEV HEGÆ IWXI QEM X¥RÆVÆ; X¥RÆVYP WEY
X¥RÆVE ±M WEPYXÆ TI GIM QEM ±R Z¥VWXÆ; RSYP ZIRMX TI GIM GEVI WYRX HINE EHYRE'M;
MRJIVMSVYP TI WYTIVMSVM.
)WXI SFPMKEXSVMY WÆ VÆWTYR^M PE SVMGI WEPYX HISEVIGI E VIJY^E WÆ VÆWTYR^M
PE YR WEPYX ±RWIEQRÆ WÆ-P NMKRI#XM KVEZ TI GIP GEVI 'M W-E EHVIWEX.
:SQ ±RGITI TVMR E ZSVFM HIWTVI GYQ XVIFYMI WÆ WEPYXI YR HSQR.
'¥RH ±RX¥PRI#XI S HSEQRÆ, FÆVFEXYP WEPYXÆ TVMQYP. ‘R KIRIVEP, WEPYXYP
±RWIEQRÆ WÆ-'M WGS'M TÆPÆVME, ETVS\MQEXMZ GY HSM QIXVM ±REMRXIE ±RX¥PRMVMM, WÆ S
±RGPMRM Y#SV, TVMZMRH JÆVÆ MRWMWXIR'Æ ±R SGLMM TIVWSERIM WEPYXEXI, MEV ETSM WÆ ±'M
TYM TÆPÆVME PE PSG TI GET. 2Y-QM I\TPMG HI GI EGIWX SFMGIM, HI E XI HIWGSTIVM ±R
WIQR HI VIWTIGX JE'Æ HI GMRIZE, E HMWTÆVYX ETVSETI GY HIWÆZ¥V#MVI #M E JSWX
±RPSGYMX GY TÆWXVEVIE GÆGMYPMM TI GET ±R SVMGI ±QTVINYVEVI#! 3FWIVZÆQ GÆ WI
'MRI GÆGMYPE TI GET ±R WÆPMPI HI I\TS^M'MI, PE GMRIQEXSKVEJI WEY ±R VIWXEYVERXI.
*VMKYP RY IWXI S WGY^Æ! )WXI WXVMGX MRXIV^MW WÆ WXEM GY TÆPÆVME TI GET ±R XSEXI
EGIWXI PSGYVM. +PYQIWG, RMQMG RY IWXI WXVMGX MRXIV^MW ±R GSQTSVXEQIRXYP GYMZE,
HEV VMWGYP HI E 3 GEXEPSKEX HVITX TVSWX GVIWGYX IWXI MRIZMXEFMP. 2. 'IEY#IWGY WI
EHVIWE ±RXSXHIEYRE TSTSVYPYM GY GÆGMYPE FMRI ±RHIWEXÆ TI YVIGLM. 2Y EQ
SFWIVZEX GE (SR 'EVPSW ± 6IKIPI 7TERMIM ± WÆ ZSVFIEWGÆ YRIM QYP'MQM, GY
GETYP EGSTIVMX. 2Y-P RMQMG, EZIQ XMQT WÆ ±RZÆ'ÆQ!
6IZIRMRH PE WEPYX ± HSQRYP GEVI ±RX¥PRI#XI S TIVWSERÆ JIQMRMRÆ
GYRSWGYXÆ, ±RGIXIE^Æ WÆ QEM JYQI^I 'MKEVE WEY TMTE #M-#M WGSEXI Q¥RE HMR
FY^YREV. 6MHMGEVIE TÆPÆVMIM WI JEGI ±RXSXHIEYRE GY Q¥RE STYWÆ TÆV'MM ±R GEVI
WI KÆWI#XI TIVWSERE WEPYXEXÆ. )WXI HI S JEQMPMEVMXEXI RITIVQMWÆ, GLMEV ±RXVI
TVMIXIRM, WÆ VIHYGM KIWXYP PE S WMQTPÆ EXMRKIVI E FSVYPYM TÆPÆVMIM, JÆVÆ WÆ S
VMHMGM. ‘R EGIWX GE^, I QEM FMRI WÆ TÆWXVI^M TÆPÆVME TI GET #M WÆ WEPY'M ZIVFEP.
'I WI ±RX¥QTPÆ HEGÆ RY TSV'M TÆPÆVMI# 6IKYPE IWXI JSEVXI WMQTPÆ. 8I
QYP'YQI#XM GY S ±RGPMREVI E GETYPYM GEVI ZE 3 TSEXI YR TMG QEM EH¥RGÆ HIG¥X
HEGÆ EM WEPYXE GY TÆPÆVME. 9VQÆVMQ GY WXYTSEVI PE XIPIZM^SV, XMRIVM GY #ITGY'I
TI GET WX¥RH GSQSH ±R JE'E GEQIVIM HI PYEX ZIHIVM #M VÆWTYR^¥RH PE ±RXVIFÆVM.
)WXI MREHQMWMFMP!
(EV HYQRIEZSEWXVÆ HSEQRÆ, GYQ ZI'M WEPYXE# 7MQTPY ± ZI'M VÆWTYRHI
PE WEPYXYP GEVI ZÆ IWXI EHVIWEX TVMRXV-YR WYV¥W GEVI ZE HSZIHM TIVWSERIM
±RX¥PRMXI GÆ E'M VIGYRSWGYX-S. ‘R 'ÆVMPI ERKPS-WE\SRI, JIQIME WEPYXÆ TVMQE,
TIRXVY E-P EYXSVM^E EWXJIP TI HSQRYP ±RX¥PRMX WÆ S WEPYXI. ‘R WGLMQF, ±R )YVSTE
GSRXMRIRXEPÆ, VIKYPE IWXI YVQÆXSEVIE: HSQRYP WEPYXÆ, HSEQRE VÆWTYRHI.
(SEQRE QEM X¥RÆVÆ S WEPYXÆ TI GIE QEM ±R Z¥VWXÆ GEVI ±M VÆWTYRHI PE WEPYX.
(SYÆ TIVWSERI HI EGIPE#M WI\ #M HI EGIIE#M Z¥VWXÆ WI WEPYXÆ WMQYPXER.
%M HVITXYP WÆ VIJY^M YR WEPYX# %Q WTYW HINE GÆ E VIJY^E WÆ VÆWTYR^M PE
WEPYX ±RWIEQRÆ E-P JEGI TI GIPÆPEPX WÆ ±R'IPIEKÆ GÆ XI-E SJIRWEX KVEZ, TI XMRI
WEY TI YRYP HMR QIQFVMM JEQMPMIM XEPI. ‘R EJEVE EGIWXSV GE^YVM, RY I\MWXÆ WEPYX
TI GEVI TS'M WÆ-P VIJY^M JÆVÆ WÆ ±RGEPGM ±R QSH HIPMFIVEX #M KVSWSPER VIKYPMPI
IPIQIRXEVI EPI FYRIM GYZMMR'I.
)\MWXÆ XSXY#M ±QTVINYVÆVM ±R GEVI EQ TVIJIVE WÆ RI JEGIQ GÆ RY ZIHIQ
ERYQMXI TIVWSERI TIRXVY E PI WEPYXE, HISEVIGI EQ EZYX GY IPI YR GSR4MGX.
%GIWXI GE^YVM GIV QYPX XEGX #M S QEVI TVI^IR'Æ HI WTMVMX TIRXVY E KÆWM S WSPY'MI
SRSVEFMPÆ. 4IRXVY E IZMXE ±RX¥PRMVIE, S JEGIQ G¥RH WYRXIQ ±RGÆ PE QEVI
HMWXER'Æ. (EV HEGÆ ±RX¥PRMVIE IWXI MRIZMXEFMPÆ, ZSQ WEPYXE WGYVX. %GIWX WEPYX EV
TYXIE 3 TIRXVY GIPÆPEPX S QMGÆ PIG'MI HEGÆ IP IWXI ZMRSZEX, MEV HEGÆ RSM WYRXIQ
ZMRSZE'M, WEPYXYP RSWXVY TSEXI HYGI PE S ±QTÆGEVI.
7I ±RX¥QTPÆ EHIWIE GE YRIPI TIVWSERI ± EP GÆVSV GIVG HI VIPE'MM IWXI
JSEVXI ±RXMRW WEY, TYV #M WMQTPY, E GÆVSV QIQSVMI IWXI WPEFÆ ± WÆ EMFÆ MQTVIWME
GÆ VIGYRSWG TI GMRIZE #M WÆ S WEPYXI WEY WÆ RY VIGYRSEWGÆ. 7Æ ^MGIQ, GÆ EQ
GYRSWGYX TI S HSEQRÆ ±R 'MRYXÆ HI WIEVÆ, MEV EGYQ, HISEVIGI IWXI ±QFVÆGEXÆ
±R XEMSV RY S QEM VIGYRSE#XIQ. 4VSJIWSVYP HI KMQREWXMGÆ TI GEVI ±P ZIHIQ
QIVIY ±R XVIRMRK TSEXI HIZIRM HI RIVIGYRSWGYX G¥RH IWXI ±QFVÆGEX IPIKERX.
(MR EGIWX QSXMZ, ZSQ WEPYXE GLMEV HEGÆ RY WYRXIQ WMKYVM GÆ-P
GYRSE#XIQ TI GIPÆPEPX. 9MXÆQ VITIHI YR WEPYX GEVI RI-E JSWX EGSVHEX HMR
KVI#IEPÆ, HEV RY YMXÆQ RMGMSHEXÆ GÆ RY EQ JSWX WEPYXE'M HI GÆXVI GMRIZE
GYRSWGYX. 2Y I\MWXÆ VIKYPM JÆVÆ I\GIT'MM. %WXJIP, ZSQ IZMXE WÆ WEPYXÆQ S
TIVWSERÆ, QEM EPIW S HSEQRÆ, HEGÆ S ±RX¥PRMQ ±RXV-S GSQTERMI
GSQTVSQM'ÆXSEVI.
‘R EVQEXÆ, WEPYXYP IWXI WXVMGX VIKPIQIRXEX ± MRJIVMSVYP ±P WEPYXÆ TI
WYTIVMSVYP WÆY ±R QSH SFPMKEXSVMY. 4IRXVY TIVWSREPYP JIVSZMEV, TS#XEP, TIRXVY
ZEQI#M, I\MWXÆ EPXI VIKYPM. )M WI TSX WEPYXE JÆVÆ WÆ WI GYRSEWGÆ, TVMR WMQTPYP
JETX GÆ TSEVXÆ EGIIE#M YRMJSVQÆ. 4I HI EPXÆ TEVXI W-EV TYXIE WTYRI GÆ I HIWXYP
HI TPÆGYX WÆ 3M WEPYXEX G¥RH I#XM PE ZSPER GLMEV HI GÆXVI YR RIGYRSWGYX.
'IP GEVI MRXVÆ ±RXV-YR PSGEP WEPYXÆ, GIP GEVI WI E4Æ EGSPS VÆWTYRHI PE
WEPYX. %GIEWXÆ VIKYPÆ IWXI ZEPEFMPÆ ±R VIWXEYVERXI, GSQTEVXMQIRXI HI XVIR, WÆPM
HI E#XITXEVI, PMJXYVM, QEKE^MRI. 9R SQ FMRI GVIWGYX ±#M WGSEXI TÆPÆVME #M WI
STVI#XI YR QSQIRX G¥RH XVIGI YR GSRZSM QSVXYEV. 8I VMHMGM, XI HIWGSTIVM G¥RH
WI MRXSRIE^Æ YR MQR RE'MSREP WEY G¥RH WI ±REP'Æ HVETIPYP YRYM WXEX. 4I HYVEXE
GIVIQSRMIM XVIFYMI WÆ XI GSQTSV'M HIGIRX, TIRXVY E EVÆXE GÆ VIWTIG'M
WIRXMQIRXIPI EPXSVE.
‘R EPXÆ SVHMRI HI MHIM, WEPYXÆQ XSX KVYTYP HMR GEVI JEGI TEVXI S
GYRS#XMR'Æ. 7I ±R'IPIKI GÆ TIVWSERIPI GEVI S ±RWS'IWG ZSV VÆWTYRHI PE WEPYX,
HEV RY ZSV ±RXVIFE RYQIPI HYQRIEZSEWXVÆ.
7%09890 :)6&%0. 786‘2+)6)% 1--2--. 7Å698%890 1--2-- 7I TYRI
±RXVIFEVIE HEGÆ XVIFYMI WÆ EHÆYKEQ PE KIWXYVMPI HIWGVMWI QEM WYW #M S JSVQYPÆ
HI WEPYX. (I PE GE^ PE GE^, HE. 3VMGYQ, IE IWXI HMGXEXÆ QEM ±RX¥M HI SFMGIMYP
TÆQ¥RXYPYM #M ETSM HI ±QTVINYVÆVMPI QSQIRXYPYM. (I TMPHÆ, I\MWXÆ TIVWSERI TI
GEVI PI GYRSE#XIQ HMR ZIHIVI #M GÆVSVE XMQT HI HIGIRMM PI EHVIWEQ YR WEPYX
TVMR ±RGPMREVIE GETYPYM, JÆVÆ WÆ TVSRYR'ÆQ RMGM YR GYZ¥RX. (EGÆ ±RX¥PRMQ VYHI,
TVMIXIRM WEY GYRS#XMR'I ETVSTMEXI, ZSQ WGLMQFE YR º&YRÆ ^MYE!» GLMEV HEGÆ
RY RI STVMQ TIRXVY S GSRZIVWE'MI. ‘R WGLMQF, HEGÆ ±RX¥PRMQ EPXI TIVWSERI,
JSVQYPE SFM#RYMXÆ ZE 3 º&YRÆ ^MYE!» WEY.
&YRÆ WIEVE!» PE GEVI EHÆYKÆQ SFPMKEXSVMY º(SEQRÆ» WEY.
(SQRYPI». 2Y IWXI ±RWÆ RIGIWEV WÆ WTYRIQ RYQIPI TIVWSERIM TI GEVI
S ±RX¥PRMQ. %WXJIP, RY XVIFYMI WTYW ±R RMGM YR GE^: º&YRE ^MYE, HSQRYPI
4STIWGY!». -RXIVPSGYXSVYP HYQRIEZSEWXVÆ ±#M #XMI JSEVXI FMRI RYQIPI #M RY
'MRI, TSEXI, WÆ-P #XMI XSEXÆ WXVEHE. 7MXYE'ME WI WGLMQFÆ HEGÆ IWXI ZSVFE HIWTVI
YR HMVIGXSV EP YRIM QEVM Y^MRI WEY HIWTVI YR S3'IV. %GI#XME WI TSX EHVIWE
WYFEPXIVRMPSV TVSRYR'¥RHY-PI RYQIPI. %GIWXE ZE IGLMZEPE GY YR GSQTPMQIRX.
(EGÆ GIM ±RX¥PRM'M WYRX YR HSQR #M S HSEQRÆ IWXI FMRI WÆ WTYRIQ QEM
±RX¥M º&YRÆ ^MYE, HSEQRÆ!» #M ETSM º&YRÆ ^MYE, HSQRYPI!», GLMEV HEGÆ IWXI
ZSVFE HIWTVI S RIGYRSWGYXÆ. :I'M IZMXE JSVQYPIPI HI XMTYP:
,IPPS!» WEY º'MES!» WEY º%HMS!» TIVQMWI HSEV EHSPIWGIR'MPSV.
'¥RH RI HIWTÆV'MQ HI GMRIZE, JSVQYPIPI HI WEPYX WYRX: º0E VIZIHIVI!»,
º&YRÆ WIEVE!», º2SETXI FYRE!».
7XV¥RKIVIE Q¥MRMM WI TVEGXMGÆ QEM EPIW G¥RH GIPI HSYÆ TIVWSERI GEVI WI
±RX¥PRIWG YVQIE^Æ WÆ WI STVIEWGÆ #M WÆ WXIE TY'MR HI ZSVFÆ. )WXI S JSVQÆ HI
WEPYX GEVI HEXIE^Æ HMR ERXMGLMXEXI #M GEVI IWXI ±RGÆVGEXÆ HI YR WMQFSPMWQ
TVSJYRH. 7Æ WEPY'M TI GMRIZE WXV¥RK¥RHY-P Q¥RE IWXI YR WIQR HI QEVI WXMQE.
‘R EGIWX GE^, VIKYPMPI WYRX MRZIVWI: GIP GEVI ±RXMRHI Q¥RE TVMQYP IWXI HSEQRE,
TIVWSERE QEM ±R Z¥VWXÆ WEY WYTIVMSVYP. 8SX TIVWSERIM HI VERK WYTIVMSV ±M
VIZMRI MRM'MEXMZE JSVQYPIM HI WEPYX. 7I ±RX¥QTPÆ GE HMR KVEFÆ WEY HMR
RIGYRSE#XIVIE EGIWXIM VIKYPM, X¥RÆVYP WÆ 3I TVMQYP GEVI ±RXMRHI Q¥RE. 7Æ S
VIJY^M IWXI, ±R EGIEWXÆ WMXYE'MI, YR EJVSRX TI GEVI R-EM HVITXYP WÆ M-P JEGM, HIG¥X
±R YPXMQÆ MRWXER'Æ. 'IP QEM SGYTEX HMRXVI SEQIRMM HI WXEX RY XVIFYMI WÆ VIJY^I
WÆ WXV¥RKÆ Q¥RE GIPYM QEM TMWÆPSK HMRXVI WSPMGMXER'M. 7Æ 3I WXEFMPMX HIGM, GÆ WÆ
VIJY^M S Q¥RÆ ±RXMRWÆ IWXI S WERG'MYRI HI S KVEZMXEXI I\GIT'MSREPÆ.
7I ±R'IPIKI GÆ TIRXVY E WXV¥RKI Q¥RE GYMZE, WGS'M TÆPÆVME WEY XI ±RGPMRM
TY'MR #M ±'M TVMZI#XM MRXIVPSGYXSVYP ±R JE'Æ. 9R FÆVFEX WI ZE VMHMGE TIRXVY E
WXV¥RKI Q¥RE GYMZE. (SEQRIPI RY XVIFYMI WÆ WI VMHMGI HIG¥X TIRXVY E HE
Q¥RE YRIM TIVWSERI QEM ±R Z¥VWXE WEY TI GEVI ZSV WÆ S SRSVI^I ±R QSH
WTIGMEP. 7I WTYRI, TI HVITX GYZ¥RX GÆ QSHYP ±R GEVI WXV¥RKM Q¥RE GIPYMPEPX ±'M
HI^ZÆPYMI 3VIE. 7Æ IZMXÆQ HIGM WÆ EZIQ S Q¥RÆ QSEPI WEY YRE GEVI S
^HVSFI#XI TI E GIPYMPEPX.
2I ZSQ JIVM, HI EWIQIRIE, WÆ ETYGÆQ HSEV Z¥VJYP HIKIXIPSV. 3 Q¥RÆ,
IWXI S Q¥RÆ, MEV S WXV¥RKIVI HI Q¥RÆ S WXV¥RKIVI HI Q¥RÆ.
'YQ I\MWXÆ HIWXYPI TIVWSERI WYTIVWXM'MSEWI, WI ZE IZMXE WXV¥RKIVIE
Q¥MRMM TI HIEWYTVE EPXIME, ±R GVYGI. (I EPXJIP, KIWXYP IWXI XSXEP PMTWMX HI
IPIKER'Æ. )WXI QEM WMQTPY WÆ YVQÆQ SVHMRIE 3VIEWGÆ E TVMSVMXÆ'MPSV: HSEQRIPI
±RXVI IPI, HSEQRIPI #M HSQRMM, HSQRMM ±RXVI IM.
1¥RE TI GEVI S WXV¥RKIQ IWXI ±R QSH XVEHM'MSREP HVIETXE. 9^ER'E
HEXIE^Æ HMR XMQTYVMPI G¥RH ±R Q¥RE HVIETXÆ 'MRIEM S EVQÆ, MEV G¥RH ±RXMRHIEM
Q¥RE KSEPÆ ±RWIQRE GÆ HSVIEM TEGI. %RYQMXI EWSGME'MM WEY GSQYRMXÆ'M, HI
I\IQTPY GIVGIXE#MM (WGSYXW) ±#M WXV¥RK Q¥RE WX¥RKÆ.
7XV¥RKIVIE Q¥MRMM TSEXI ±RWIQRE #M EPXGIZE HIG¥X WEPYXYP. 7I WXV¥RKI
Q¥RE #M TIRXVY E QEVGE ±RGLIMIVIE YRIM EJEGIVM, TIRXVY E WYFPMRME
GSRHSPIER'IPI, JIPMGMXÆVMPI, S VYKÆQMRXI, S QYP'YQMVI WEY S WGY^Æ. )WXI YR
WIQR HI GEQEVEHIVMI, HI TVMIXIRMI WEY HI HVEKSWXI.
'YQ TVSGIHÆQ G¥RH TYVXÆQ QÆRY#M# 4I WXVEHÆ FÆVFEXYP ±#M WGSEXI
QÆRY#E HMR Q¥RE HVIETXÆ TIRXVY E WXV¥RKI Q¥RE YRIM JIQIM, GLMEV HEGÆ
EGIEWXE TSEVXÆ QÆRY#M. *IQIMPI ±#M WGSX QÆRY#MPI G¥RH ENYRK PE PSGYP YRIM
±RX¥PRMVM WXEFMPMXI, HEV HEGÆ EGIEWXE IWXI ±RX¥QTPÆXSEVI, PI TSX TÆWXVE GY VMWGYP
HI E JEGI YR PYGVY RIIPIKERX. )\MWXÆ S I\GIT'MI GEVI IWXI HMGXEXÆ HI FYRYP
WMQ'. )WXI ZSVFE HI QÆRY#MPI PYRKM GEVI WI TSEVXÆ PE XSEPIXIPI HI WIEVÆ.
4IRXVY GÆ WYRX JSEVXI KVIY HI WGSW #M WYRX EWSVXEXI PE VSGLMI WI TSX TÆWXVE
XSEXÆ WIEVE.
1ÆRY#MPI RY WI 'MR TI Q¥RÆ ±R VIWXEYVERX, ±R WÆPMPI HI XIEXVY, GSRGIVX
WEY I\TS^M'MM HIG¥X HEGÆ WYRX HI XMTYP GIPSV HI QEM WYW. ‘RXVS FMWIVMGÆ
TVSXIWXERXÆ, QÆRY#MPI WI TSX 'MRI TI Q¥RÆ HEV ±RXV-S FMWIVMGÆ SVXSHS\Æ WEY
±RXV-YRE GEXSPMGÆ YRHI WI JEGI WIQRYP GVYGMM PE MRXVEVI, HYTÆ GI 'M-EM ±RQYMEX
HIKIXIPI ±R ETE W3R'MXÆ IWXI 3VIWG WÆ PI WGS'M.
'¥RH EY VSP HI TVSXIG'MI, QÆRY#MPI WI 'MR TI Q¥RÆ ± ±R GÆPÆXSVMI WEY ±R
QYPXI HMWGMTPMRI WTSVXMZI.
'I XVIFYMI WÆ #XMQ HIWTVI WÆVYXEXYP Q¥MRMM# )WXI ZSVFE, HYTÆ GYQ WI
WTYRI, HIWTVI YR SFMGIM ZIGLM #M HIQSHEX WEY, HMQTSXVMZÆ, HIWTVI YR EGX HI
WYTVIQÆ TSPMXI'I, ETEREN EP FÆVFE'MPSV FMRI GVIWGY'M# ‘R KIRIVEP, RYQEM
JIQIMPSV VIWTIGXEFMPI PM WI WÆVYXÆ Q¥RE, HEV, RY ±R EIV PMFIV WEY TI WXVEHÆ GM
RYQEM ±R GEWÆ. 7ÆVYXEXYP Q¥MRMM TI S QÆRY#Æ WEY TIWXI QEWÆ, IWXI S KEJÆ. 1-
E EQY^EX GSTMSW S WGIRÆ ZÆ^YXÆ TI QEPYP QÆVMM G¥RH EQ WYVTVMRW S ±RX¥PRMVI
±RXVI S HSEQRÆ #M YR FÆMI'IP GVIWGYX I\EKIVEX HI FMRI HI GÆXVI FYRMGM:
HSEQRIM M W-E WÆVYXEX Q¥RE, EQFMM 3MRH ±R GSWXYQI HI FEMI #M, ±R TPYW,
FÆMI'IPYP EZ¥RH TI GET S MQIRWÆ TÆPÆVMI HI TEMI PIKEXÆ WYF FÆVFMI!
'YQ WI WÆVYXE Q¥RE# (SEQRE ±RXMRHI Q¥RE WTVI HSQRYP GEVI S WEPYXÆ;
HSQRYP WI ETPIEGÆ Y#SV TIRXVY E S EXMRKI GY FY^IPI WEY E WI TVIJEGI GÆ S
EXMRKI. )WXI PEVK VÆWT¥RHMX SFMGIMYP GE HSYÆ TIVWSERI GEVI WI ±RX¥PRIWG WÆ WI
WÆVYXI TI EQFMM SFVENM. ‘R TPMRÆ WXVEHÆ EGIWX PYGVY RY PEWÆ S MQTVIWMI FYRÆ HEV
PE KEVÆ WEY PE EIVSTSVX RY #SGLIE^Æ TI RMQIRM. )\MWXÆ TVMRXVI GMXMXSVMM #M
GMXMXSEVIPI RSEWXVI YR RYQÆV QEVI HI ±RHVÆKSWXM'M. )M WI ±RXVIEFÆ HIWMKYV HEGÆ
TSX WÆ WI WÆVYXI WEY WÆ WI ±QFVÆ'M#I^I TI WXVEHÆ. 7YRXIQ SFPMKE'M, RY JÆVÆ
VIKVIX, WÆ 3Q GEXIKSVMGM #M WÆ-P HI^EQÆKMQ. (MR TYRGX HI ZIHIVI EP FYRIM
GYZMMR'I, WÆVYXYP #M ±QFVÆ'M#EVIE WYRX MRXIV^MWI ±R TYFPMG. 9R 3PQ GIPIFVY WI
MRXMXYPIE^Æ º‘RHVÆKSWXM'MM WYRX WMRKYVM TI PYQI». (MR TÆGEXI RY IWXI EHIZÆVEX.
'ÆGM HEGÆ WI ±RX¥QTPÆ GE IM WÆ WI WMQXÆ WMRKYVM, PYQIE IWXI TVI^IRXÆ ±R NYVYP
PSV, GYVMSEWÆ, MVSRMGÆ #M F¥V3XSEVI.
6. 46)>)28%6)%.
46)>)28%6)% ± 43%68% :-)&-- 73'-%0).
4SX WÆ ZÆ TVI^MRX# (E, HEV GSVIGX!
8SEXÆ PYQIE HSVI#XI WÆ-#M JEGÆ RSM VIPE'MM, WÆ-#M PÆVKIEWGÆ GIVGYP HI
GYRS#XMR'I. 2MQIRM RY TSEXI WÆ S JEGÆ JÆVÆ E 3 TVI^IRXEX, GLMEV HEGE IWXI S
TIVWSERÆ GEVI WI FYGYVÆ HI RSXSVMIXEXI TYFPMGÆ. (EGÆ ZVI'M WÆ RY JEGI'M KEJI
TI GEVI WSGMIXEXIE PI WERG'MSRIE^Æ MQIHMEX, ±RGITI'M TVMR E ZÆ ±RWY#M G¥XIZE
VIKYPM IPIQIRXEVI.
7I TVI^MRXÆ FÆVFEXYP, JIQIMM; GIP QEM X¥RÆV, GIPYM QEM ±R Z¥VWXÆ;
MRJIVMSVYP, WYTIVMSVYPYM; WYFSVHSREXYP, WIJYPYM; ± ±RXV-YR GYZ¥RX VERKYP MRJIVMSV,
GIPYM WYTIVMSV. 4VMR YVQEVI, IWXI MRGSVIGX WÆ-P TVI^MR'M TI HSQRYP HMVIGXSV YRYM
JYRG'MSREV WEY TI S HSEQRÆ EGIPYME#M, GY I\GIT'ME G¥XSVZE GE^YVM TI GEVI PI
ZSQ QIR'MSRE QEM HITEVXI. 7Æ ZIHIQ EGYQ GYQ HIGYVKI TVI^IRXEVIE.
(SQRYP <, YR X¥RÆV ^MEVMWX, ±R Z¥VWXE HI 30 HI ERM IWXI MRZMXEX YRHIZE, ±R
EGIPE#M XMQT GY HSQRYP =, HMVIGXSV HI IHMXYVÆ, 3PS^SJ FMRI GYRSWGYX. (YTÆ
GMRÆ, HSQRYP <, ±P VSEKÆ TI TVMIXIRYP WÆY HSQRYP > WÆ-P TVI^MRXI GY TVMQE
SGE^MI HSQRYPYM =. 7Æ-P TVI^MRXI, HISEVIGI HSQRYP < IWXI #M QEM X¥RÆV #M QEM
TY'MR MQTSVXERX HIG¥X GIPIFVYP WGVMMXSV. 1SQIRXYP E#XITXEX WI MZI#XI.
‘RXSZÆVÆ#MX HI TVMIXIRYP WÆY, HSQRYP >, WI ±RHVIETXÆ GÆXVI HSQRYP = GEVI
XSGQEM E VÆQEW WMRKYV #M-P WTYRI EGIWXYME: º(SQRYPI HMVIGXSV, ±QM TIVQMXI'M
WÆ ZM-P TVI^MRX TI TVMIXIRYP QIY HSQRYP <# (SQRYP <, HSQRYP =». *SVQYPE HI
TVI^IRXEVI IWXI ±RWS'MXÆ HI S QM#GEVI EFME WGLM'EXÆ E GSVTYPYM GÆXVI TIVWSERE
RSQMREPM^EXÆ. 'IPI HSYÆ TIVWSERI EWXJIP TVI^IRXEXI, WI ±RGPMRÆ YRE WTVI
GIEPEPXÆ, HSQRYP < GY S RYER'Æ HI VIWTIGX QEM QEVGEXÆ HIG¥X HSQRYP =.
%GIWXE, ETVSETI ±R EGIPE#M XMQT, ±M ±RXMRHI Q¥RE HSQRYPYM < GEVI S WXV¥RKI
MQIHMEX. %GIWXI HSYÆ TIVWSERI EY JSWX TVI^IRXEXI. )PI WI GYRSWG, I\MWXÆ YRE
TIRXVY GIEPEPXÆ #M QEVGLIE^Æ RE#XIVIE VIPE'MMPSV PSV WSGMEPI TVMR WGLMQFYP
G¥XSVZE GYZMRXI.
%REPM^¥RH EGIEWXÆ TVI^IRXEVI, TYXIQ WÆ JSVQYPÆQ G¥XIZE VIKYPM HI
FE^Æ.
1. (SQRYP <, X¥RÆV WGVMMXSV, XVIFYMI TVI^IRXEX GIPIFVIM TIVWSREPMXÆ'M GEVI
IWXI HSQRYP = #M RY MRZIVW, HIGM HYTÆ VIKYPÆ MRJIVMSVYP, WYTIVMSVYPYM.
2. ‘R EFWIR'E WXÆT¥RYPYM GEWIM, YR TVMIXIR MRXMQ TSEXI HIZIRM GIP GEVI
JEGI TVI^IRXÆVMPI.
3. 3 VIZIVIR'Æ, S ±RGPMREVI, ±RWS'IWG TVI^IRXEVIE, HYTÆ GEVI YVQIE^Æ
WXV¥RKIVIE HI Q¥RE #M RYQEM ETSM WI ±RGITI S GSRZIVWE'MI. 'IM HSM HSQRM WI
GYRSWG EGYQ #M TVI^IRXÆVMPI PI-EY HEX HVITXYP WÆ EMFÆ VIPE'MM QSRHIRI, GIIE
GI, HYTÆ VIKYPMPI WXVMGXI EPI TSPMXI'MM, RY IVE TSWMFMP ±REMRXI.
8%'8 "- 8%'8-'Å ‘2 46)>)28Å6-0) '36)'8).
7Æ ±RGITIQ TVMR E EQMRXM TVMSVMXÆ'MPI WEPYXYPYM: XMRIVMM, MRJIVMSVMM #M
FÆVFE'MM ±M WEPYXÆ TI GIM QEM ±R Z¥VWXE, TI WYTIVMSVM #M TI JIQIM, GEVI VÆWTYRH PE
WEPYX. 6IQEVGEQ QEM ±REMRXI WXV¥RWE PIKÆXYVÆ ±RXVI EGIEWXÆ VIKYPÆ #M GIE E
TVI^IRXÆVMM. ‘R WEPYX, GE #M ±R TVI^IRXEVI, EHMGÆ EXYRGM G¥RH WI RE#XI ZME'E
WSGMEPÆ #M HI 3IGEVI HEXÆ G¥RH S GSRWSPMHI^M, MRM'MEXMZE TSVRI#XI HI NSW:
WYTIVMSVYP IWXI GIP WEPYXEX, E#E GYQ ±M IWXI #M TVI^IRXEX WYFEPXIVRYP. ‘RXV-S
±RGÆTIVI WI E4Æ TIRXVY WGYVX XMQT YR HSQR #M S HSEQRÆ. +E^HE MRXVÆ #M ±P
TVI^MRXÆ TI HSQR HSEQRIM, MEV HSEQRE ±RXMRHI Q¥RE HEGÆ HSVI#XI, HEGÆ RY
±#M WTYRI RYQEM RYQIPI. 2MGM GLMEV JIXIPI JSEVXI XMRIVI RY-#M ZSV WTYRI RYQEM
RYQIPI QMG ± 1MQM, *M3, &IFI, 'SGE, %RY'E, 'VIRKY'E.
'M ZSV VSWXM GLMEV EQFIPI RYQI ± 0EYVE -SRIWGY. %GIIE#M VIGSQERHEVI
S JEGIQ #M XMRIVMPSV HSQRM, RY ZSV WTYRI ± &SKHER, (ER, +EFM, 4YMY ± GM
RYQIPI ±RXVIK ± "IVFER -SVHÆRIWGY.
&MRI±R'IPIW, ±R EGIWX HSQIRMY, GE #M ±R EPXIPI, I\MWXÆ YRIPI QSXMZI GEVI
ERYPIE^Æ VIKYPMPI: RMQIRM RY ZE 3 SFPMKEX, HI I\IQTPY, WÆ EGGITXI WEPYXYP
GYMZE GEVI E TMIVHYX WXMQE KIRIVEPÆ. 0E JIP, RI ZSQ JIVM, WÆ TVI^IRXÆQ YRE
EPXIME HSYÆ TIVWSERI HIWTVI GEVI #XMQ GÆ RY HSVIWG WÆ WI GYRSEWGÆ.
4VI^IRXEVIE QEVGLIE^Æ WXEFMPMVIE YRIM PIKÆXYVM ±RXVI HSYE TIVWSERI
GEVI, HMRXV-S HEXE, ±RGIXIE^Æ WÆ QEM 3I WXVÆMRI YRE TIRXVY GIEPEPXÆ.
7I GYRSWG, MEV EGIWX ZIVF XVIFYMI PYEX ±R WIRWYP PYM WXVMGX. )XMGLIXE ±'M
TIVQMXI GE HMR EGIP QSQIRX WÆ TS'M WÆ-P ZSVFI#XM, WÆ-P JEGM S MRZMXE'MI #M WÆ-P
EHVIWI^M YR WEPYX RSMM XEPI GYRS#XMR'I. )WXI RITIVQMW WÆ TVS3'M HI RSYE VIPE'MI
±R WGSTYVM TIVWSREPI WEY WÆ HIZMM JEQMPMEV MQIHMEX. (EGÆ RIKPMNÆQ EGIWXI
VIKYPM, ZSQ ZIHIE GY XVMWXI'I ±RXVIVYT¥RHY-WI S VIPE'MI GEVI EV 3 TYXYX WÆ
HIZMRÆ YXMPÆ WEY EV 3 TYXYX WÆ WI XVERWJSVQI ±RXV-S TVMIXIRMI.
7Æ TVS3XÆQ HI ±QTVINYVEVI TIRXVY E GPEVM3GE TVSFPIQE JEQMPMEVMXÆ'MM,
WTYR¥RH TYV #M WMQTPY GÆ IE IWXI STYWYP TSPMXI'MM. 4S'M EZIE GY GMRIZE S
PIKÆXYVÆ HI SVHMR WTMVMXYEP, S ERYQI E3RMXEXI, STMRMM GSQYRI, HEV RMQMG RY-'M
TIVQMXI WÆ HIZMM JEQMPMEV GY TIVWSERE VIWTIGXMZÆ. 2Y ZSQ ±RXVIFE HI TMPHÆ
GYQ S HYGI GY FERMM WEY ±R GI VIPE'MM WI E4Æ GY WS'ME, WYFMIGXI TI GEVI PI
HMWGY'M RYQEM GY JEQMPME.
(I EWIQIRIE, RI ZSQ JIVM WÆ-P JEGIQ GSR3HIR'I, QEM EPIW HEGÆ RY RI
WYRX GIVYXI.
'¥RH IWXI RIGIWEV WÆ TVI^MR'M S TIVWSERÆ EPXIME# ‘R GIVGYVMPI VIWXV¥RWI,
TIRXVY GÆ IWXI MQTSVXERX GE XS'M QIQFVMM WÆ WI GYRSEWGÆ ±RXVI IM, QEM EPIW
HEGÆ SFM#RYMIWG WÆ WI ZEHÆ JVIGZIRX. ‘R WGLMQF, PE VIGIT'MM WEY PE FEPYVM RY
IWXI RIGIWEV #M RMGM RY IWXI TSWMFMP GE XS'M MRZMXE'MM WÆ WI GYRSEWGÆ ±RXVI IM.
%GI#XME ±RWE XVIFYMI WÆ-P GYRSEWGÆ TI WXÆT¥RYP GEWIM, TI WS'ME EGIWXYME, TI
MRZMXEXYP HI SRSEVI #M TI ZIGMRMM WÆM HI QEWÆ. )WXI MQTSVXERX HIGM WÆ 3I
TVI^IRXE'M. 7EVGMRE EGIEWXE ±M VIZMRI KE^HIM WEY TIVWSERIM HIWIQREXI WÆ JEGÆ
TVI^IRXÆVMPI. ‘R PMTWE EGIWXIME MRZMXE'MM WI ZSV TVI^IRXE YRMM EPXSVE, E#E GYQ
ZI'M E4E ±RXV-YR GETMXSP YPXIVMSV.
(EGÆ WYRXI'M KE^HÆ #M TVI^IRXEVIE GYMZE ZM WI TEVI MRSTSVXYRÆ, XVIFYMI
WÆ IZMXE'M EGIEWXÆ WMXYE'MI, TVSGIH¥RH GY QYPX XEGX. '¥RH WYRXI'M MRZMXEX MEV
KE^HE RY EVI XMQT WÆ ZÆ TVI^MRXI, JEGI'M-S WMRKYV.
'…8):% )<')4&--:
3 JSEVXI X¥RÆVÆ HSQRM#SEVÆ IWXI TVI^IRXEXÆ YRYM HSQR ±R Z¥VWXÆ #M RY
MRZIVW GY XSEXI GÆ VIKYPE WTYRI: FÆVFEXYP IWXI TVI^IRXEX JIQIMM.
(EV ±R EGIWX GE^ E XVIGYX TI TVMQYP TPER Z¥VWXE. ‘RGÆ S HEXÆ XEGXYP #M
FYRIPI QERMIVI LSXÆVÆWG TIVWSERE GEVI XVIFYMI WÆ 3I SRSVEXÆ.
(EGÆ TVI^IRXÆQ S TIVWSREPMXEXI TSPMXMGÆ WEY TYFPMGÆ, TYXIQ, ±R KIRIVEP,
WÆ-P ERYR'ÆQ XMXPYP #M WÆ RY-P WTYRIQ RYQIPI. 7I ZE WTYRI HI I\IQTPY:
º(SQRYP HMVIGXSV EP JYRHE'MIM.», º(SQRYPI HMVIGXSV, ZM-P TVI^MRX TI HSGXSVYP <.»
(EGÆ I ZSVFE HIWTVI S GIVIQSRMI ±R GEVI WI MQTYRI YR TVSXSGSP, ZE 3
TVSRYR'EX RYQEM RYQIPI TIVWSERIM TI GEVI S TVI^IRXÆQ. ‘RXV-S WSGMIXEXI WI
ZE TVSRYR'E QEM ±RX¥M RYQIPI TIVWSERIM GEVI MRXVÆ #M ETSM RYQIPI TIVWSERIPSV
TVI^IRXEXI. '¥RH ±QTVINYVÆVMPI S GIV, EGIEWXÆ SVHMRI IWXI MRZIVWEXÆ: HEGÆ ±R
GEWÆ WI E4Æ S TIVWSERÆ GEVI QIVMXÆ YR VIWTIGX HISWIFMX, EXYRGM IE ZE 3 GIE
TVI^IRXEXÆ YRSV RSM ZIRM'M. ‘R EGIWX GE^ RI ZSQ I\TVMQE EWXJIP: º:Æ VSK WÆ-QM
TIVQMXI'M, HSQRYPI <, WÆ Z-S TVI^MRX TI HSEQRE =».
)\GITX¥RH WMXYE'ME ±R GEVI YR KVYT HI SEQIRM IWXI TVI^IRXEX YRIM
TIVWSERI QEVGERXI WEY MRZMXEXYPYM HI SRSEVI, TIVWSERIPI WMRKYVI WYRX
TVI^IRXEXI GYTPYVMPSV #M RMGMSHEXÆ MRZIVW. (EGÆ XVIFYMI WÆ TVI^IRXÆQ S
TIVWSERÆ WMRKYVÆ YRYM KVYT, VIRYR'ÆQ PE TVI^IRXEVIE QIQFVMPSV EGIWXYME. ‘R
TVI^IR'E YRYM FSPREZ, XSEXI TVMSVMXÆ'MPI WI #XIVK #M XSEXI TIVWSERIPI, SVMGEVI EV
3 WMXYE'ME #M Z¥VWXE PSV, ±M WYRX TVI^IRXEXI. 6ITIXÆQ, TIRXVY E 3 VI'MRYX, IWXI
TVI^IRXEXÆ, HI VIKYPÆ, TIVWSERE GEVI WSWI#XI: º1EQE, EGIWXE IWXI ,SVME,
GSPIKYP HIWTVI GEVI 'M-EQ ZSVFMX!». 'SRWXVYM'M-ZÆ WMRKYVM WMXYE'MM TSWMFMPI,
TPIG¥RH HI PE EGIWX QSHIP #M ETPMGE'M GIPI ±RZÆ'EXI.
') 86)&9-) 7Å 7492)1 "- 7Å *%')1, ') 86)&9-) 7Å ):-8Å1.
7I ±RX¥QTPÆ EHIWIE GE TVI^IRXÆVMPI WÆ 3I JÆGYXI ±R KVEFÆ HI GÆXVI
TIVWSERI RIEXIRXI. ‘R GSRXMRYEVI XVIFYMI WÆ RI HIWGYVGÆQ WMRKYVM.
(EGÆ ±M I\GPYHIQ TI GIM FPE^E'M #M TI QM^ERXVSTM, 3IGEVI SQ IWXI JIVMGMX
WÆ GYRSEWGÆ TIVWSERI MRXIVIWERXI. '¥RH RI IWXI TVI^IRXEX GMRIZE, RY #XMQ
EPXGIZE HIWTVI IP HIG¥X RYQIPI, HEGÆ EGIWXE IWXI TVSRYR'EX GPEV. :E XVIFYM WÆ
RI WYTYRIQ EXYRGM YRYM NSG HI WSGMIXEXI, RY RIETÆVEX EQY^ERX, GEVI ZE
GSRWXE ±R E KLMGM GMRI WYRX RSMM TEVXIRIVM HI HMWGY'MI. )WXI S WMXYE'MI GEVI QEM
X¥V^MY TSEXI HIZIRM S EQMRXMVI TPÆGYXÆ, HEV GEVI VMHMGÆ PE ±RGITYX ERYQMXI
TVSFPIQI. )WXI JSEVXI KVIY WÆ ±RGITM S GSRZIVWE'MI, HEV QSQIRXYP HM3GMP TSEXI
3 HITÆ#MX HEGÆ HIWGSTIVM'M VIPE'MM WEY MRXIVIWI GSQYRI.
‘R GIPIPEPXI GE^YVM, KE^HE WEY GIP GEVI JEGI TVI^IRXEVIE XVIFYMI WÆ S
GSQTPIXI^I TVMR G¥XIZE GYZMRXI EQEFMPI HIWTVI GIPI HSYÆ TIVWSERI GEVI WI
±RX¥PRIWG TIRXVY TVMQÆ HEXÆ. )WXI QEM QYPX HIG¥X YR GSQTPMQIRX, IWXI YR
PYGVY GEVI ZE JEGMPMXE TVMQYP PSV GSRXEGX. *MI GÆ IWXI ZSVFE HIWTVI TVIGM^EVIE
YRSV VIPE'MM GSQYRI, E TVSJIWMIM EGIWXSVE WEY E YRIM GÆPÆXSVMM JÆGYXI HI YRYP
HMR IM HI GYV¥RH, WI ZE KÆWM ±R EGIEWXÆ TVIGM^EVI IQFVMSRYP YRIM GSRZIVWE'MM
TPÆGYXI. ‘R RMGM YR GE^ RY ZSQ JEGI EPY^MM PE WMXYE'ME PSV 3RERGMEVÆ. 2Y WI JEGI
WÆ WTYRIQ: º(SQRYP < IWXI YR SQ GY FERM.» WEY º(SQRYP = IWXI, HMR TÆGEXI,
#SQIV.». (I EWIQIRIE, IWXI HI TVSWX KYWX WÆ ZSVFMQ HIWTVI ZME'E TEVXMGYPEVÆ
E GIPSV TVI^IR'M WEY WÆ HMWGYXÆQ, PE RIWJ¥V#MX, HIWTVI QIWIVME EGIWXSVE.
'¥RH JEGIQ TVI^IRXÆVMPI, XVIFYMI WÆ EZIQ S EXMXYHMRI REXYVEPÆ. 7Æ
IZMXÆQ SVMGI I\EKIVEVI: RY ZSQ E3#E TSPMXI'IE I\EKIVEXÆ WEY EXMXYHMRIE
WIVZMPÆ. 8VIFYMI WÆ RI VIWTIGXÆQ #M WÆ-P VIWTIGXÆQ TI GIMPEP'M. (SEV E#E ZSQ
KÆWM 3VYP %VMEHRIM, GEVI RI ZE WGSEXI HMR PEFMVMRXYP GSRZIR'MMPSV WSGMEPI.
'%4'%2).
'Y SGE^ME YRIM TVI^IRXÆVM, TI RIGYRSWGÆXSVM ±M T¥RHIWG ±RXSXHIEYRE
G¥XIZE GETGERI. :V¥RH WÆ 3I HISWIFMX HI TSPMXMGS#M, EGI#XME ±R#MVÆ XSEXI
XMXPYVMPI SRSVM3GI EPI TIVWSERIM TVI^IRXEXI. +VI#IEPÆ! 2YQIPI EGIWXYME TSEXI
3 ±RWS'MX HI EGIP XMXPY GEVI ±P VITVI^MRXÆ GIP QEM FMRI ±R JYRG'MI HI GSRNYRGXYVÆ.
(I TMPHÆ, HEGÆ HSQRYP < IWXI ±R EGIPE#M XMQT HSGXSV, TVSJIWSV YRMZIVWMXEV #M
QMRMWXVY, PE WTMXEP WEY ±R ±RX¥PRMVMPI TEVXMGYPEVI ZE 3 TVI^IRXEX GE QIHMG WEY GE
TVSJIWSV, MEV ±R TYFPMG ZE 3 TVI^IRXEX GY JYRG'ME GIE QEM MQTSVXERXÆ, GIE HI
QMRMWXVY. (EV, WÆ 'MRIQ WIEQE G¥RH IWXI GE^YP #M HI JETXYP GÆ QYPXI TIVWSERI
HSVIWG WÆ 3I TVI^IRXEXI HSEV GY RYQIPI PSV, JÆVÆ XMXPYVMPI TI GEVI PI HI'MR.
"M TVI^IRXEVIE VYHIPSV GVIIE^Æ YRISVM HM3GYPXÆ'M. 7I ±RX¥QTPÆ WÆ ±RX¥PRM'M
TI GMRIZE GEVI ZVIE WÆ Z-S TVI^MRXI TI WS'ME WE #M GEVI WTYRI: º‘QM TIVQMXI'M
WÆ Z-S TVI^MRX TI HSEQRE 4STIWGY#». -EV WS'ME EGIWXYME ZE WTYRI PE V¥RHYP IM:
º‘QM TIVQMXI'M WÆ ZM-P TVI^MRX TI HSQRYP 4STIWGY#». %GIWXI JSVQYPI WYRX RY
RYQEM GEVEKLMSEWI GM #M KVI#MXI. 2Y I\MWXÆ HIG¥X YRE GSVIGXE: º7S'ME QIE» WEY
º7S'YP QIY», GY ZEVMERXE º7S'ME QIE, %RE», HI I\IQTPY, TIRXVY ±RX¥PRMVMPI GY
TVMIXIRMM. (I TVSWX KYWX IWXI #M WÆ ZSVFI#XM HIWTVI WS'YP XÆY WEY WS'ME XE
WTYR¥RHY-PI RYQIPI HI JEQMPMI: º%^M JEGI TME'E 4STIWGY», WTYRI WS'ME.
º4STIEWGE R-S WÆ 3I HI EGSVH», WTYRI WS'YP. 4YXIQ GVIHI GÆ W-E TPIGEX HI PE
S KPYQE, HEV, ±R QIHMMPI QEM TY'MR GYPXMZEXI, EGIWXI JSVQYPI WYRX PYEXI ±R
WIVMSW. (EV, ±R RMGM YR GE^ º(SEQRE QIE» WEY.
(SQRYP QIY», GYQ WTYRI SQYP HMR TSTSV G¥RH ZVIE WE 3I TSPMXMGSW GY
XSX HMREHMRWYP. %GIIE#M VIQEVGÆ IWXI ZEPEFMPÆ TIRXVY GIMPEP'M QIQFVM EM
JEQMPMIM. :SQ WTYRI: º*VEXIPI QIY, (ERMIP» WEY º7SVE QIE, (ERE». (EGÆ
EGIEWXE IWXI GÆWÆXSVMXE ZSQ WTYRI º7SVE QIE, (ERE <» WEY WI ZE WTYRI HI
EWIQIRM º'YQREXYP QIY, &SKHER =» WEY º'YQREXE QIE, HSEQRE 1EVME >».
'STMMM WYRX TVI^IRXE'M PE JIP.
(IWTVI EM RS#XVM, ZSQ WTYRI º*MYP QIY, (ERMIP» WEY º*MMGE QIE, 1EVME».
(EGÆ WYRX EM EPXGYMZE, ZSQ WTYRI º4EYP, 3YP JEQMPMIM <». :SQ TVI^IRXE YR
GYTPY WTYR¥RH: º(SQRYP #M HSEQRE >».
‘R KIRIVEP, ZSQ IZMXE JSVQYPIPI GEVI EY MRXVEX ±R PMQFENYP SEQIRMPSV
WMQTPM #M GEVI XMRH WÆ GSRXEQMRI^I TI XSEXÆ PYQIE. %Y^MQ JVIGZIRX ± GYWGVYP,
GYWGVE, REWMGY, RÆ#MGE. ‘R QIHMYP VYVEP TSEXI WYRE FMRI, ±R QIHMYP YVFER, RY.
%#EHEV, WI ZE WTYRI: º(-RE 0YGE, QEQE WS'YPYM -SERIM, 3MGE QIE» WEY º(-RE
HV. +VEYV, RE#E GSTMMPSV QIM.». 'LMEV HEGÆ JSVQYPEVIE IWXI QEM GSQTPMGEXÆ,
IWXI TVIJIVEFMPÆ GIPSV HI QEM WYW.
4VI^IRXEVIE GE #M WEPYXYP YVQEX HI WXV¥RKIVIE Q¥MRMM TSX GVIE
±RGYVGÆXYVM HEGÆ S TIVWSERÆ HMRXV-YR KVYT WEY XSX KVYTYP RY GYRSE#XI I\EGX
VIKYPMPI GI WYRX MQTYWI ±R EGIWXI WMXYE'MM. 'E WÆ WMQTPM3GÆQ PYGVYVMPI RI ZSQ
STVM EWYTVE YRYM GE^ PYEX PE ±RX¥QTPEVI. 3 X¥RÆVÆ ±RWS'MXÆ HI WS'YP IM I MRZMXEXÆ
PE ERMZIVWEVIE WSGVYPYM, ±R PSGYMR'E EGIWXYME (WEY PE YR VIWXEYVERX, RY EWXE
IWXI MQTSVXERX). (I JE'Æ WI QEM E4Æ S TIVIGLI ±R Z¥VWXÆ, S HSEQRÆ XSX ±R
Z¥VWXÆ #M YR GYTPY X¥RÆV. 3VHMRIE WEPYXYVMPSV WEY E TVI^IRXÆVMPSV, HEGÆ X¥RÆVE
RY GYRSE#XI TI RMQIRM WEY S TEVXI HMR MRZMXE'M IWXI YVQÆXSEVIE: TVMQYP TI
GEVI ±P WEPYXÆ (MEV EGIWXE ±M HÆ Q¥RE) IWXI WSGVYP, TIVWSERE WÆVFÆXSVMXÆ.
9VQIE^Æ GIPI HSYÆ HSEQRI ±R Z¥VWXÆ IPI ±RXMRH Q¥RE ±R XMQT GI KE^HE
VSWXI#XI RYQIPI RYVSVMM WEPI HEV #M EP HSEQRIPSV), YVQIE^Æ HSQRYP ±R Z¥VWXÆ
(EGYQ X¥RÆVE ±RXMRHI Q¥RE) #M, ±R WJ¥V#MX, X¥RÆVE MRZMXEXÆ (Q¥MRMPI WI ±RXMRH
WMQYPXER) MEV X¥RÆVYPYM GEVI S ±RWS'I#XI #M E VÆQEW YPXMQYP M WI WTYRI RYQIPI
MEV X¥RÆVE HSEQRÆ ±M ±RXMRHI Q¥RE. %Q VI'MRYX HIGM GÆ MRM'MEXMZE HI E ±RXMRHI
Q¥RE TVMQE M-E JSWX TIVQMWÆ HSEV HI XVIM SVM: HSQRYPYM ±R Z¥VWXÆ, XMRIVIM
HSQRM#SEVI #M X¥RÆVYPYM HSQR.
4IRXVY E ZÆ EQY^E ±RGIVGE'M WÆ HIHYGI'M HI G¥XI SVM EVI ZSMI WÆ EMFÆ
MRM'MEXMZE ±RXMRHIVMM Q¥MRMM WS'YP IM. 7I TSX GVIE ±RGYVGÆXYVM ±R WMXYE'ME ±R GEVI
TVI^IRXÆQ TIVWSERI HI EGIIE#M Z¥VWXÆ WEY HI EGIPE#M VERK. 7I ZE WTYRI
EXYRGM: º4SX WÆ ZM-P TVI^MRX TI HSQRYP 4STE, HSQRYPI -ZÆRGIERY#», EPIK¥RH TI
YRYP HMRXVI IM, PE ±RX¥QTPEVI.
(EGÆ GIPÆPEPX WI ZE WMQ'M SJIRWEX IWXI HIWMKYV YR WRSF. 4VMR EREPSKMI,
JSVQYPE WI ETPMGÆ #M HSEQRIPSV HI Z¥VWXI ETVSTMEXI. 9^ER'E GIVI ±RWÆ WÆ
TVI^IRXÆQ HSQRM#SEVE HSEQRIM.
'¥RH ZÆ IWXI TVI^IRXEX GMRIZE, WI TSEXI ±RX¥QTPE WÆ RY-P ±R'IPIKI'M WEY
WÆ RY-P VI'MRI'M RYQIPI. -ZÆRIWGY WI 'MRI QMRXI QEM Y#SV HIG¥X -ZÆRGIERY. ‘R
EGIWX GE^, GIVI'M TYV #M WMQTPY WÆ ZM WI VITIXI RYQIPI.
)WXI QEM FMRI E#E HIG¥X WÆ M-P WG¥PGME'M, PYGVY TIRMFMP EX¥X TIRXVY
MRXIVPSGYXSV G¥X #M TIRXVY HYQRIEZSEWXVÆ. (EGÆ TVIJIVE'M S GEPI QEM HMWGVIXÆ,
E#XITXE'M GE TIVWSERÆ GEVI Z-E JÆGYX TVI^IRXÆVMPI WÆ VÆQ¥RÆ WMRKYVÆ #M VYKE'M-
S WÆ ZÆ QEM WTYRÆ S HEXÆ RYQIPI GY TVMGMRE.
*SVQYPIPI º7YRX ±RG¥RXEX WÆ ZÆ GYRSWG», º‘QM TEVI FMRI», º‘QM JEGI
TPÆGIVI!» WYRX ±RGÆ HI S QEVI EGXYEPMXEXI. 9RISVM, HYTÆ GI WI JEGI S
TVI^IRXEVI WI MRWXEPIE^Æ S XÆGIVI EH¥RGÆ #M WX¥RNIRMXSEVI. )WXI VSPYP GIPYM GEVI
E JÆGYX TVI^IRXEVIE WÆ ±RGIETÆ S GSRZIVWE'MI PE GEVI ZE PYE #M IP TEVXI.
46)>)28%6)% ‘2 7-89%&-% ‘2 '%6) 3%74)&-- 78%9 4) 7'%92).
'MRI WI ZE VMHMGE #M GMRI ZE WXE NSW#
4VMQE VIKYPÆ: YR FÆVFEX WI VMHMGÆ ±RXSXHIEYRE G¥RH ±M IWXI TVI^IRXEXÆ S
TIVWSERÆ. 7MRKYVE I\GIT'MI S GSRWXMXYMI MR3VQMM WEY FSPREZMM.
% HSYE VIKYPÆ: S JIQIMI VÆQ¥RI TI WGEYR. %GIEWXÆ VIKYPÆ TSEXI EZIE
±RWÆ HIVSKÆVM. (EGÆ IWXI ZSVFE HIWTVI S X¥RÆVÆ, IE XVIFYMI WÆ WI VMHMGI G¥RH
I TVI^IRXEXÆ YRIM HSEQRI WEY YRYM HSQR GY QYPX QEM ±R Z¥VWXÆ. ‘R KIRIVEP,
G¥RH WI JEG TVI^IRXÆVMPI WEY ±R GEHVYP YRSV HMWGY'MM, XMRIVMM RY ZSV WXE NSW ±R
TVI^IR'E TIVWSERIPSV QEM ±R Z¥VWXE. (EGÆ IWXI ZSVFE HIWTVI YR FÆXV¥R, IWXI
TSPMXMGSW, HEV RY MRHMWTIRWEFMP, GE #M JIQIMPI WÆ WI VMHMGI. (EGÆ IWXI ZSVFE
HIWTVI S HSEQRÆ ±R Z¥VWXÆ, WI ZE VMHMGE ±R TMGMSEVI XSEXÆ EWMWXIR'E. "M EMGM IWXI
ZSVFE HI XEGX. )WXI QEM FMRI WÆ XI VMHMGM ±R TMGMSEVI HIG¥X WÆ YM'M WÆ S JEGM
EXYRGM G¥RH WMXYE'ME S GIVI.
'91 7Å 8) 46)>-2&- 7-2+96#
1YPXÆ ZVIQI YRMGE QSHEPMXEXI GSVIGXÆ HI E JEGI TVI^IRXÆVMPI ±R
WSGMIXEXI E JSWX EGIIE ±R GEVI MRXIVZIRIE S XIV'Æ TIVWSERÆ. %WXÆ^M, E XI
TVI^IRXE WMRKYV ± ±R ZME'E WSGMEPÆ, TEVXMGYPEVÆ WEY TVSJIWMSREPÆ ± RY QEM I S
±RHVÆ^RIEPÆ WEY S MQTIVXMRIR'Æ. %YXSTVI^IRXEVIE WI JEGI HI SFMGIM G¥RH
RYQÆVYP HI QYWE3VM I TVIE QEVI WEY TYV #M WMQTPY G¥RH GMRIZE E YMXEX WÆ ZÆ
TVI^MRXI. (I EWIQIRIE, YR HIPIKEX PE YR GSRKVIW XVIFYMI WÆ WI TVI^MRXI IP
±RWY#M ZIGMRMPSV WÆM HI QEWÆ WEY HI VIYRMYRI. 4VISGYTÆVMPI GSQYRI WYRX YR
QSXMZ ±R TPYW TIRXVY E WI VIGYVKI PE S EWXJIP HI TVI^IRXEVI.
‘R EGIWX GSRXI\X, FYRIPI QERMIVI GIV GE ±RXV-S WSGMIXEXI, YR HSQR QEM
±R Z¥VWXÆ WÆ WI EYXSTVI^MRXI YRYME QEM X¥RÆV. ‘R WGLMQF, S HSEQRÆ ZE IZMXE WÆ
WI TVI^MRXI WMRKYVÆ YRYM FÆVFEX, WI ZE TVI^IRXE EGIWXE. 'E WÆ IZMXI S WMXYE'MI
TIRMFMPÆ ± S XÆGIVI TVIPYRKMXÆ ± WI TSEXI TVI^IRXE #M YR X¥RÆV YRYM HSQR QEM
±R Z¥VWXÆ WEY YRIM HSEQRI GY GSRHM'ME WÆ RY ±RXMRHÆ IP TVMQYP Q¥RE.
‘R ZME'E TVSJIWMSREPÆ GE #M ±R GIE TYFPMGÆ EYXSTVI^IRXEVIE WI MQTYRI
±RXV-S QYP'MQI HI WMXYE'MM. '¥RH MRXVM ±RXV-YR FMVSY YRHI I#XM RIGYRSWGYX, G¥RH
MRXVM ±RXV-S ±RXVITVMRHIVI GE VITVI^IRXERX EP YRIM 3VQI XVIFYMI WÆ XI TVI^MR'M
HMVIGXSVYPYM WEY GIPYM GY GEVI YVQIE^Æ WÆ HMWGY'M. (EGÆ S ERXIGEQIVÆ ±
WIGVIXEVMEX ZÆ HIWTEVXI HI TIVWSERE TI GEVI YVQIE^Æ WÆ S ±RX¥PRM'M, ±M TYXI'M
XVERWQMXI S GEVXI HI ZM^MXÆ HYTÆ GI Z-E'M TVI^IRXEX WIGVIXEVIM.
%PXÆ WMXYE'MI XMTMGÆ: GLMEV HEGÆ TIVWSERE GEVI WI EYXSTVI^MRXÆ RY IWXI
TVIE EKVIEFMPÆ, RY EZI'M HVITXYP WÆ-P ±RXSEVGI'M WTEXIPI. *IQIMPI EY QEM QYPXÆ
PMFIVXEXI HI EPIKIVI. %#E GÆ RY XVIFYMI WÆ ZÆ WYVTVMRHÆ JETXYP GÆ ± ETEVIRX
JÆVÆ RMGM YR QSXMZ ± S JIQIMI ZE IZMXE WÆ VÆWTYRHÆ ±RGIVGÆVMM HYQRIEZSEWXVÆ
HI E S GSRXEGXE. ‘R RMGM YR GE^ RY ZSQ VIJY^E WÆ RI TVI^IRXÆQ #M RMGM RY RI
ZSQ HE YR RYQI JEPW.
0YQIE I QMGÆ #M S ±RX¥PRMVI YPXIVMSEVÆ IWXI SVMG¥RH TSWMFMPÆ!
(I#M RY XVIFYMI WÆ ZÆ EYXSMRXMXYPE'M ºHSEQRE», I\MWXÆ WMXYE'MM G¥RH
TVI^IRX¥RHY-ZÆ ± PE XIPIJSR, HI TMPHÆ ± EGIWX PYGVY IWXI RIGIWEV. %#E GÆ ZI'M
WTYRI: º:Æ XIPIJSRIE^Æ HSEQRE <, HMR TEVXIE HSEQRIM >.»
'YQ RI EYXSTVI^IRXÆQ# %TVSETI GE ±R TVI^IRXEVIE JÆGYXÆ HI YR XIV'.
9R FÆVFEX ZE WTYRI: º4IVQMXI'M-QM WÆ QÆ TVI^MRX, 1MLEM.
+VMKSVSZMGM». (EGÆ IWXI HISWIFMX HI GYVXIRMXSV ZE EHÆYKE S JVE^Æ HI
KIRYP: º1Æ WGY^E'M GÆ XVIFYMI WÆ QÆ TVI^MRX HEV, GYQ KE^HE IWXI JSEVXI
SGYTEXÆ ±QM TIVQMX WÆ S JEG WMRKYV» WEY EPXGIZE EWIQÆRÆXSV, ±R JYRG'MI HI
±QTVINYVÆVM.
(EGÆ MRXVÆQ ±RXV-YR FMVSY ZSQ WTYRI: º7YRX MRKMRIVYP ,SVME 2MGSPEIWGY
#M HSVIWG WÆ ZSVFIWG GY HSQRYP.». ‘R VIWX, VIKYPMPI GYRSWGYXI VÆQ¥R ZEPEFMPI:
GIP QEM X¥RÆV WI TVI^MRXÆ GIPYM QEM ±R Z¥VWXÆ, MRJIVMSVYP ± WYTIVMSVYPYM, HSQRYP
± HSEQRIM. ‘R ZME'E TYFPMGÆ I\MWXÆ #M I\GIT'MM ± YR ZM^MXEXSV QEM ±R Z¥VWXÆ WI
TVI^MRXÆ HMVIGXSVYPYM GEVI IWXI YRISVM QEM X¥RÆV.
'¥RH XI TVI^MR'M WMRKYV XVIFYMI WÆ 3M JSEVXI EXIRX PE IRYR'EVIE XMXPYVMPSV
#M WÆ XI LSXÆVÆ#XM PE YRYP HMRXVI IPI: YR KVEH YRMZIVWMXEV, YR KVEH QMPMXEV, S
TVSJIWMI ± #M EX¥X. :E G¥#XMKE IRSVQ ±R SGLMM XYXYVSV GIP GEVI WI TVI^MRXÆ
WMQTPY: º-RKMRIVYP <» WEY º4VSJIWSVYP =» #M HIWTVI GEVI E4ÆQ YPXIVMSV GÆ E
WYW'MRYX YR HSGXSVEX WXVÆPYGMX #M GÆ IWXI QIQFVY GSVIWTSRHIRX EP %GEHIQMIM
6SQ¥RI. 'IP QEM IPIKERX QSH HI TVI^IRXEVI VÆQ¥RI XSXY#M GIP ±R GEVI ±'M WTYM
HSEV RYQIPI.
(EV EXIR'MI: ±RX¥M TVIRYQIPI ± 1EVME 4STIWGY #M RY 4STIWGY 1EVME GE PE
#GSEPÆ.
7. '91 7Å 2) %(6)7Å1#
) 4)61-7 7Å 8) %(6)7)>- 9236 2)'9237'9&-#
'EXIKSVMG, RY!» ± VÆWTYRHI JIVQIGÆXSEVIE X¥RÆVÆ HI HSYÆ^IGM HI ERM,
K¥RHMRHY-WI GY WTEMQÆ PE QYPXIPI XIRXEXMZI QEWGYPMRI GEVI ±M E'MR HVYQYP HI
PE FMVSY T¥RÆ EGEWÆ.
&MRI±R'IPIW!», ZE WTYRI GY YR EIV REXYVEP TIRWMSREVYP HMWTYW SVMG¥RH WÆ
PI VÆWTYRHÆ GY EQEFMPMXEXI GIPSV GEVI RY #XMY EHVIWE YRYM QY^IY WEY GEVI RY
WI HIWGYVGÆ ±RXV-YR GEVXMIV.
'SRZIVWE'ME ±RXVI RIGYRSWGY'M RY QEM VITVI^MRXÆ HIQYPX YR EGX HI
RITSPMXI'I GM HMQTSXVMZÆ. )\MWXÆ ±RWÆ QEM QYPXI JIPYVM HI E MRXVE ±R GSRXEGX GY
SEQIRMM. % MRXIVTIPE TI GMRIZE TSEXI 3 YR WIQR HI SFVÆ^RMGMI HEV #M YR
WMQTPY QMNPSG HI E MI#M HMR ±RGYVGÆXYVÆ. 9RISVM EGIWX HIQIVW WI VI^YQÆ PE S
WMQTPÆ MRJSVQE'MI, EPXISVM HIZMRI S PYRKÆ #M TEWMSRERXÆ GSRZIVWE'MI. 2Y RI
WYVTVMRHI JETXYP GÆ PE GS^M, TVMR TEVGYVM, ±R WXE'MMPI HI EYXSFY^ SEQIRM
RIGYRSWGY'M MRXVÆ ±R ZSVFÆ ±QTÆVXÆ#MRHY-#M TÆVIVMPI EWYTVE YRYM ERYQMX
WYFMIGX. 2Y I RMQMG VÆY ±R EWXE GY GSRHM'ME GE EGIEWXÆ GSRZIVWE'MI WÆ RY
HIKIRIVI^I ±R GIEVXÆ.
‘RXV-YR SVE# WXVÆMR IWXI EFWSPYX RSVQEP WÆ ±RXVIFÆQ TI GMRIZE GEVI IWXI
HVYQYP WTVI KEVÆ WEY GIP WTVI S GEXIHVEPÆ GIPIFVÆ. )WXI WY3GMIRX WÆ WEPYXÆQ
#M ETSM, TSPMXMGSW, WÆ WTYRIQ TI WGYVX GI HSVMQ.
3VMGI SQ IWXI Q¥RHVY HI SVE#YP ±R GEVI PSGYMI#XI #M RI ZE VÆWTYRHI GY
TPÆGIVI. 3HEXÆ MRJSVQE'ME SF'MRYXÆ, ZSQ QYP'YQM ±REMRXI HI E TPIGE ±R HMVIG'ME
MRHMGEXÆ. 7I TSEXI ±RX¥QTPE ±RWÆ GE MRJSVQE'ME SF'MRYXÆ WÆ RY 3I EFWSPYX
I\EGXÆ. 4IRXVY E RY EZIE ±RHSMIPM, I HI TVIJIVEX WÆ ±RXVIFÆQ YR #SJIV HI XE\M,
YR ZEXQER WEY YR EKIRX HI GMVGYPE'MI. 2Y XVIFYMI WÆ RI NIRÆQ WÆ TYRIQ
EWXJIP HI ±RXVIFÆVM; MRXIVPSGYXSVYP ZE TMIVHI HSEV G¥XIZE QMRYXI. 2I ZSQ
WXVÆHYM WÆ RY MRXIVTIPÆQ TI GMRIZE GEVI IWXI JSEVXI ±R Z¥VWXÆ WEY, IZMHIRX,
JSEVXI KVÆFMX. 9R FÆVFEX XVIFYMI WÆ 3I JSEVXI TVYHIRX HEGÆ WI EHVIWIE^Æ YRIM
JIQIM. ‘R KIRIVEP, IWXI QYPX QEM WMQTPY WÆ RI EHVIWÆQ YRIM TIVWSERI HI
EGIPE#M WI\ GY RSM.
4VMR QIWIVME PSV, EKIR'MM HI GMVGYPE'MI, TSPM'M#XMM, GSRXVSPSVMM HI XVIRYVM #M
XVEQZEMI, LEQEPMM, #SJIVMM HI XE\M, TIVWSREPYP LSXIPMIV WYRX HEXSVM WÆ HIE
MRJSVQE'MM. %GIEWXE RY RI ±RHVITXÆ'I#XI WÆ RY WTYRIQ º&YRÆ ^MYE», º:Æ VSK»
#M º1YP'YQIWG».
)WXI TIVQMW WÆ RI EHVIWÆQ ZIGMRMPSV HI TPENÆ, HI QEWÆ, GÆPÆXSVMPSV HMR
XVEQZEM, HMR XVIR, HMR EZMSR WEY GIPSV GEVI PSGYMIWG PE EGIPE#M LSXIP GY RSM# (I
GI RY# ‘R TVMRGMTMY RMQMG RY RI STVI#XI WÆ WGLMQFÆQ G¥XIZE TÆVIVM HIWTVI
XMQT WEY HIWTVI YR IZIRMQIRX WTSVXMZ MQTSVXERX. (MR RIJIVMGMVI I\MWXÆ TVIE
QYP'M SEQIRM GEVI RY WI PMQMXIE^Æ PE S GSRZIVWE'MI RIYXVÆ #M ±#M SFPMKÆ
ºZMGXMQE» WÆ-P EWGYPXI HITÆR¥RHY-#M XSEXÆ ZME'E ± FSPMPI GSTMMPSV, TVMQIPI MYFMVM,
RIRSVSGMVMPI JEQMPMIM, GIVXYVMPI GY WS'ME, VIPE'ME GY #IJYP HI FMVSY, STMRMMPI WEPI
TSPMXMGI. 7EPZEVIE ZMRI XSXY#M G¥RH TMWÆPSKYP GSFSEVÆ HMR XVIR, GÆGM #M PYGVYVMPI
GIPI QEM VIPI EY YR WJ¥V#MX.
'LMEV HEGÆ TIVWSERE GY GEVI WXÆQ HI ZSVFÆ RI TPEGI ±R QSH HISWIFMX,
RY WI GYZMRI WÆ-P GIVIQ RYQÆVYP HI XIPIJSR WEY EHVIWE, HEGÆ IE RY EVI
EGIEWXÆ MRM'MEXMZÆ.
463&0)1% 8-8096-036 ± 430-8)&) 7%9 *361%0-71#
(MJIVIR'E HMRXVI VIWTIGX #M WIVZMPMWQ.
(I G¥RH I PYQIE, ±R JE'E PYM (YQRI^IY #M E PIKMM SEQIRMM WYRX IKEPM.
"M GY XSEXI EGIWXIE MWXSVME SQIRMVMM IWXI HI QYPXI SVM I\TVIWME ZERMXÆ'MM
SQYPYM. ‘RXVI EGIEWXE #M IXEPEVIE GY SWXIRXE'MI E XMXPYVMPSV R-E JSWX HIG¥X YR
TEW.
3HEXÆ GY VIZSPY'ME FYVKLI^S-HIQSGVEXMGÆ HMR *VER'E, EWMWXÆQ PE
EFSPMVIE XMXPYVMPSV RSFMPMEVI QS#XIRMXI HMR XEXÆ ±R 3Y #M PE ±RPSGYMVIE PSV GY
WMQTPE HIRYQMVI HI GIXÆ'IER. (IW3MR'EVIE TVMZMPIKMMPSV RSFMPMEVI TIVTIXYIE^Æ
MHIIE HI IKEPMXEXI. 3 RSYÆ VIZSPY'MI ± WSGMEPMWXÆ HI HEXE EGIEWXE ± MQTYRI PE
±RGITYXYP WIGSPYPYM << XIVQIRYP RMZIPEXSV ºXSZEVÆ#I». )P WMQFSPM^IE^Æ
WGLMQFÆVMPI VEHMGEPI GEVI WI TVSHYG ±R RYQIVSEWI 'ÆVM HMR )YVSTE #M %WME. 'Y
XSEXI EGIWXIE, MRIKEPMXEXIE HMRXVI SEQIRM E GSRXMRYEX WÆ I\MWXI #M WÆ
QEVGLI^I ZME'E E RYQIVSEWI KIRIVE'MM HI SEQIRM. 2Y-P S RSYXEXI TIRXVY
RMQIRM JETXYP GÆ ±R EFWSPYX XSEXI WXEXIPI PEKÆVYPYM WSGMEPMWX JYRG'ME IVE XSXYP,
E#E GÆ ±RXVI ºXSZEVÆ#I» #M ºXSZEVÆ#I TVMQ-WIGVIXEV» HMJIVIR#E IVE HI PE GIV PE
TÆQ¥RX. 7MRKYVE QSHEPMXEXI HI E XI VYTI HI EGIEWXÆ VIEPMXEXI SVMFMPÆ IVE
XSXY#M ±RZÆ'ÆXYVE. 0E GETÆXYP YRSV PYRKM ERM HI WXYHMY, TYXIEM 3 RYQMX
ºXSZEVÆ#I MRKMRIV», ºXSZEVÆ#I HSGXSV», ºXSZEVÆ#I TVSJIWSV». (VEQE GSRWXE
±RWÆ ±R JETXYP GÆ QYP'M EY JÆGYX S JEGYPXEXI ±QTSXVMZE ZSMR'IM WEY ZSGE'MIM PSV,
RIEZ¥RH EPXÆ TSWMFMPMXEXI HI E HSF¥RHM S MHIRXMXEXI. 8MXPYVMPI EWXJIP SF'MRYXI W-
EY HSZIHMX E 3 EHIWISVM JSVQEPI.
&YRYP WMQ' #M ETVIGMIVIE GSVIGXÆ E IJSVXYPYM HITYW ±R #GSEPÆ RI SFPMKÆ WÆ
PYÆQ ±R GSRWMHIVE'MI GSQTIXIR'E MRHMZMHYPYM #M RY XMXPYP GY GEVI WI TVI^MRXÆ. 2Y
QEM I S RSYXEXI TIRXVY RMQIRM GÆ EWXÆ^M E TVI^IRXE S HMTPSQÆ JÆVÆ E 3 ±R
WXEVI WÆ JEGM HSZEHE GYRS#XMR'IPSV XEPI ±RXV-YR ERYQMX HSQIRMY RY ±'M EWMKYVÆ
YR PSG ±R WSGMIXEXI WEY S WPYNFÆ. -HIEP IWXI WÆ I\MWXI S GSRGSVHER'Æ HITPMRÆ
±RXVI XMXPY #M GIIE GI #XMM WÆ JEGM, EPXJIP I#XM YR MQTSWXSV!
6IZIRMRH PE ZME'E RSEWXVÆ HI ^M GY ^M, VIQEVGÆQ GÆ HI G¥'MZE ERM EY
ETÆVYX XMXPYVM RSM ± QEREKIV, FSWW, TEXVSR ± E GÆVSV YXMPM^EVI RI TYRI HIWISVM ±R
±RGYVGÆXYVÆ. 2Y WYRÆ FMRI RMGM º4EXVSERI», RMGM º(SQRYPI TEXVSR» #M RMGM
º&SWW» WEY º"IJYPI». 4VIJIVÆQ WÆ RI EHVIWÆQ GY RYQIPI HI JEQMPMI EP
EGIWXYME. 7EY HEGÆ RY-P #XMQ, TYV #M WMQTPY GY: HSQRYPI. )WXI RITIVQMW WÆ-P
WTYM ± #IJYPI! 4I HI EPXÆ TEVXI, ZME'E RI WMPI#XI HIWISVM WÆ RY FIRI3GMIQ HI
XMXPYP HSF¥RHMX GY KVIY. 7Æ RI EQMRXMQ EXYRGM GÆ RYQIPI IWXI QEM MQTSVXERX
HIG¥X XMXPYP #M GÆ E YMXE RYQIPI MRXIVPSGYXSVYPYM RSWXVY IWXI S QEVI KEJE. (EGE
EXVMFYMQ EGIWXYME EPX RYQI HIG¥X GIP TI GEVI ±P EVI, RIKPMNIR'E RSEWXVÆ IWXI HI
RIMIVXEX. 7Æ MI#MQ HMR EGIEWXÆ WMXYE'MI EHVIW¥RHY-RI GY YR WMQTPY.
(SQRYPI, HVEKE.» WEY º7XMQEXÆ HSEQRÆ.».
3 EPXÆ WMXYE'MI IWXI EGIIE ±R GEVI RY #XMQ RYQIPI TIVWSERIM, HEV #XMQ GI
TVSJIWMI EVI. ‘R EGIWX GE^ ZSQ WTYRI: º&YRÆ ^MYE, HSQRYPI TVSJIWSV», º:SM
YVQE WJEXYVMPI HYQRIEZSEWXVÆ, HSQRYPI HSGXSV» WEY.
4VSMIGXYP HYQRIEZSEWXVÆ IWXI JSEVXI MRXIVIWERX, HSQRYPI MRKMRIV».
(EGÆ WYRXIQ WYFEPXIVRM, XMXPYP IWXI EFWSPYX SFPMKEXSVMY. 4EGMIRXYP ZE
WTYRI:» (SQRYPI HSGXSV» #M RY º(SQRYPI :EWMPIWGY», IPIZYP WEY TÆVMRXIPI ZE
WTYRI º(SQRYPI (MVIGXSV» #M RY ¼(SQRYPI -SRIWGY».
9R WIQR HI TSPMXI'I IWXI WÆ QEM EHÆYKÆQ GIZE HYTÆ YR VÆWTYRW
QSRSWMPEFMG ± º(E» WEY º2Y» WEY º1YP'YQIWG». 7Æ WTYRIQ: º2Y, HSQRYPI»,
º(E, HSEQRE», º(E, QEQE» WEY º1YP'YQIWG, %RE». (I EWIQIRIE, RY IWXI
VIGSQERHEFMP WÆ ZSVFMQ PE TIVWSERE E XVIME. (I I\IQTPY º(SQRYP QEM
HSVI#XI GIZE#» IWXI S JSVQYPÆ VI^IVZEXÆ TIVWSREPYPYM HI WIVZMGMY #M RY KE^HIM.
‘R JEQMPMI RY XVIFYMI WÆ EGSVHÆQ GIPSV ETVSTME'M XMXPYVMPI TI GEVI PI EY. )WXI
LMPEV GE WXÆT¥RE GEWIM WÆ-P WTYRÆ JIQIMM HI WIVZMGMY: º%M KVMNÆ WÆ EVERNI^M
GEQIVE TVSJIWSVYPYM» G¥RH TVSJIWSVYP IWXI GLMEV WS'YP IM. 0E GIEPEPXÆ I\XVIQÆ
WI TPEWIE^Æ GIM GEVI YMXE WÆ 3I TSPMXMGS#M GY WYFEPXIVRMM. %Y^MQ EHIWIE:
º:EWMPIWGYPI, HÆ-QM HSWEVYP EGIPE!». 7I ZE WTYRI º(SQRYPI :EWMPIWGY, HÆ-QM,
XI VSK HSWEVYP EGIPE!».
7Æ RY YMXÆQ GÆ SVMGI SQ EVI HVITXYP WÆ 3I RYQMX ºHSQR» #M GÆ JSPSWMVIE
EGIWXYM ETIPEXMZ IWXI ±R TVMQYP V¥RH YR WIQR EP IHYGE'MIM HYQRIEZSEWXVÆ.
'91 7Å 2) %(6)7Å1 92)- %(92Å6-.
*SVQYPIPI ZEVME^Æ. 0E S GSRJIVMR'Æ, ZÆ ZI'M EHVIWE GY YR WSPIQR.
(SEQRIPSV #M HSQRMPSV» RY º(SEQRIPSV, HSQRM#SEVIPSV #M HSQRMPSV»,
GYQ EY^MQ EHIWIE. 0E S ±RX¥PRMVI GY S IGLMTÆ HI FEWOIX, HI I\IQTPY, ZI'M
WTYRI º(VEKM TVMIXIRM». 0E VSWXMVIE YRYM XSEWX, ZI'M ±RGITI TVMR E ZÆ EHVIWE
GIPSV QEM MQTSVXERXI TIVWSERI: º7XMQEXI HSQRYPI QMRMWXVY, WXMQE'M SEWTI'M».
(I EWIQIRIE ±R EHYRÆVMPI S3GMEPI ZÆ ZI'M EHVIWE ±R TVMQYP V¥RH
TIVWSREPMXÆ'MPSV, ±RGIT¥RH GY GIPI QEM QEVGERXI. )\MWXÆ S MIVEVLMI GEVI XVIFYMI
VIWTIGXEXÆ #M EGIWX TVSXSGSP TSEXI 3 WXYHMEX PE RIZSMI.
8SX QEM QYPXI TIVWSERI ETEV PE 8:. -RXMQMHEXI HI VI4IGXSEVI, HI GEQIVI
HI PYEX ZIHIVM, EGIWXIE YMXÆ GÆ ZSVFIWG TIRXVY QMPMSERI HI SEQIRM. 4YXIQ
SEVI WÆ EGGITXÆQ GY WMQTEXMI EPSGY'MYRMPI TI GEVI RM PI FEKÆ TI K¥X TIVWSERI
MRJEXYEXI GEVI RY #XMY WÆ RI ^¥QFIEWGÆ #M RMGM WÆ RI WTYRÆ YR IPIQIRXEV
º&YRE WIEVE!» WEY º&YRÆ ^MYE, WXMQE'M XIPIWTIGXEXSVM!»# 'E WÆ RY QEM ZSVFMQ
HI KVMNE TI GEVI EGIWXIE EV XVIFYM WÆ S EMFÆ JE'Æ HI GIIE GI ZSV WÆ RI
GSQYRMGI, HI XSRYP TI GEVI XVIFYMI WÆ-P EHSTXI ±R KIRIVEP. (I I\IQTPY, SVMG¥X
EV 3 HI WYTÆVEX YR HITYXEX EV XVIFYM WÆ JEGÆ YR IJSVX GE WÆ-#M GSRXVSPI^I RIVZMM
#M WÆ WI EHVIWI^I GSPIKMPSV WÆM GY ZSGI GEPQÆ, JÆVÆ WXVMKÆXI #M MRZIGXMZI. %VXE
SVEXSVMIM WI ±RZE'Æ, MEV EQEXSVMWQYP ZE 3 ±RXSXHIEYRE WERG'MSREX HI EYHMXSVMY.
"M ±RGÆ YR EQÆRYRX: RY ZIM 3 RMGMSHEXÆ EWGYPXEX GY EXIR'MI #M VIWTIGX HEGÆ
ETEVM ±R TYFPMG ±RXV-S 'MRYXÆ RIKPMNIRXÆ. 'IM GEVI XI TVMZIWG TSX GVIHI GÆ EM
TIXVIGYX RSETXIE ±RXV-S FSHIKÆ #M RY EM QEM EZYX XMQT WÆ XVIGM TI EGEWÆ, WÆ
JEGM YR HY#, WÆ XI FÆVFMIVI#XM #M WÆ-'M TYM S GÆQE#Æ GYVEXÆ #M S GVEZEXÆ.
(I EWIQIRIE, RY IWXI HI FYR KYWX, GYQ GVIH ERYQM'M HIQRMXEVM, WÆ XI
±QFVEGM WXVMHIRX (±R GYPSVM 'MTÆXSEVI, WEGSYVM HI GEXMJIE SVM WXSJI PYGMSEWI WEY #M
QEM VÆY, ±QFVÆGE'M GE RM#XI KMRIVMGM ±R EPF HMR GET T¥RÆ ±R TMGMSEVI), ºLEMRIPI
XVÆHIE^Æ SQYP».
'91 2) %(6)7Å1 (3%12)036 ‘2 73'-)8%8)#
‘R EGIWX HSQIRMY EY ETÆVYX WGLMQFÆVM RYQIVSEWI JE'Æ HI GSHYP ZIGLM EP
FYRIPSV QERMIVI HEX 3MRH GÆ JIQIME EVI EWXÆ^M EPX VSP ±R WSGMIXEXI. )E ±QTEVXI
GY FÆVFEXYP HEXSVME HI E EWMKYVE I\MWXIR'E JEQMPMIM, HEXSVMI HI GEVI WI EGLMXÆ
GY QYPXÆ MRXIPMKIR'Æ, WTMVMX ±RXVITVMR^ÆXSV #M QYPX JEVQIG. ‘R EGIPE#M XMQT,
JIQIME E HIZIRMX S TIVWSERÆ TYFPMGÆ ± JIQIME-WEZERX, JIQIME-TSPMXMGMER.
(ISWIFMVIE HMRXVI JIQIMPI GÆWÆXSVMXI #M GIPMFEXEVI RY QEM EVI RMGM S
WIQRM3GE'MI (MQTSVXERXÆ). ‘R ZME'E WSGMEPÆ #M HI EJEGIVM WI ±RX¥PRIWG JIQIM #M
FÆVFE'M HI Z¥VWXI HMJIVMXI. º*IXIPI FÆXV¥RI» HI EPXÆHEXÆ WYRX TIVWSRENI HI
VSQER. %WXÆ^M, IPI WYRX VIHEGXSVM, EWMWXIRXI WSGMEPI, QIHMGM WEY JIQIM HI
EJEGIVM #M HYG S ZME'Æ TPMRÆ ±R GEVI RY QEM VÆQ¥RI PSG TIRXVY TPMGXMWIEPÆ,
XVMGSXEX, FVSHEX IXG. *IQIME HMR ^MPIPI RSEWXVI ±#M TVMQI#XI TVMIXIRMM ±RXV-YR
MRXIVMSV EVERNEX GY KYWX HI GÆXVI IE ±RWÆ#M #M ±#M GSRHYGI QE#MRE GY
HI^MRZSPXYVÆ. 9RIM EWIQIRIE JIQIM RY-P QEM TS'M VIJY^E XMXPYP HI HSEQRÆ. )WXI
HI PE WMRI ±R'IPIW GÆ HEGÆ MRXIVPSGYXSEVIE HYQRIEZSEWXVÆ IWXI QIHMG, ±M ZI'M
WTYRI º(SEQRE HSGXSV» ± XMXPY TI GEVI #M P-E GYGIVMX TVMR WXYHMY ±RHIPYRKEX.
'SVIGX IWXI HIGM WÆ XI EHVIWI^M GY: HSEQRE HMVIGXSV, HSEQRE VIHEGXSV,
HSGXSV, MRKMRIV, TVSJIWSV #M RY GY HSEQRE VIHEGXSEVI, HSGXSVÆ, MRKMRIVÆ,
TVSJIWSEVÆ. '¥X HI LMPEVÆ IWXI TIRXVY RSM EWXÆ^M WMXYE'ME ±R GEVI YRIM JIQIM
GEWRMGI, GÆWÆXSVMXÆ GY YR QMRMWXVY WEY GY YR QIHMG, M WI WTYRI ºHSEQRE
QMRMWXVY» WEY HSEQRE HSGXSV»!
'9- "- '…2( 498)1 7492) º89»#
4SEXI RY IWXI YR EPX QSQIRX ±R ZME'E RSEWXVÆ QEM HVEK GE GIP EP
TVMQYPYM ºXY» VSWXMX HI TVMQE RSEWXVÆ MYFMVI. º8Y» #M HYQRIEZSEWXVÆ» TSEXI 3
JVSRXMIVE HMRXVI S WMQTPÆ GYRS#XMR'Æ #M S GEPHÆ TVMIXIRMI. (MRXSXHIEYRE E
HIPMQMXEX KVERM'E HMRXVI ºXY» #M ºHYQRIEZSEWXVÆ». 4VMQE VIKYPÆ: XYXYMVIE RY WI
JEGI HIG¥X G¥RH I#XM WMKYV GÆ IWXI FMRIZIRMXÆ. % HSYE: XYXYMVIE WI JEGI HI
GÆXVI GIP QEM ±R Z¥VWXÆ, HI GÆXVI WYTIVMSV #M HI GÆXVI HSEQRÆ.
(SQRYPYM. 0E Z¥VWXI ETVSTMEXI, PE GIM HMR QIHMM WSGMEPI EWIQÆRÆXSEVI,
GY EGIPE#M KVEH HI GYPXYVÆ IWXI GLMEV VMHMGSP WÆ WTYRIQ QIVIY
ºHYQRIEZSEWXVÆ». (EV GVIH GÆ RY ZSQ TYXIE RMGMSHEXÆ WÆ WTYRIQ GY
RSR#EPER'Æ ºXY» FÆXV¥RYPYM QIHMG GEVI RI-E STIVEX WEY TVSJIWSVYPYM QYPX QEM
±R Z¥VWXÆ GEVI RI-E JSWX HMVMKMRXI, GLMEV HEGÆ EQ XIVQMREX S JEGYPXEXI #M EQ
HIZIRMX GSPIKM HI GERGIPEVMI.
‘RWÆ GI RI JEGIQ GY GIM GEVI RI MRXIVTIPIE^Æ, ±R QEKE^MRI ±R WTIGMEP, GY
RITIVQMWYP, XY. %Y^MQ EHIWIE GY QEVI RITPÆGIVI GYQ RM WI WTYRI: º'¥XI
WEPEXI ZVIM#», ¼%WXE IWXI QEVJE, RY S JEG IY, S ZVIM WEY RY#», ¼'SFSVM#». "M
TIRXVY EWXJIP HI TIVWSERI I\MWXÆ S WSPY'MI I3GMIRXÆ. ‘RGIVGE'M WÆ TVIPYRKM'M
TY'MR HMWGY'ME #M, GY YR EIV JSEVXI REXYVEP, WÆ ZÆ EHVIWE'M TIVWSERIM ±R GEY^Æ
GY ¼(YQRIEZSEWXVÆ» PE WJ¥V#MXYP QMGYPYM ºWGOIXGL» ± ETÆW¥RH QIVIY TI
GYZ¥RXYP.
(YQRIEZSWXVÆ» ZI'M SF'MRI ±R QSH WMKYV IJIGXYP HSVMX, HEGÆ RY ZM WI
VÆWTYRHI GLMEV GY º(YQRIEZSEWXVÆ», QÆGEV ZI'M 3 XVEXEX GY YR.
(YQRIEXE». ‘R QSH KVI#MX WI GVIHI GÆ ºH¥RWYP», ºH¥RWE», ºH¥R#MM», WYRX
TVSRYQI HI TSPMXI'I MEV ºIP», ºIE», ºIM» WYRX JSVQI MVIZIVIR'MSEWI. 7I ZE
WTYRI: º%Q ZSVFMX GY HSQRYP HMVIGXSV. )P QM-E WTYW WÆ VIZMR» #M RY º(¥RWYP QM-
E WTYW WÆ VIZMR». 6IKMRE %RKPMIM E JÆGYX S ZM^MXÆ ±R 6SQ¥RME. º)E IVE ±RWS'MXÆ
HI.» #M RY º(¥RWE IVE ±RWS'MXÆ HI.».
%^M RY WI QEM WTYRI TÆVMR'MPSV ºHYQRIEXE», GM PM WI WTYRI GLMEV TI
RYQIPI QMG, ±R PSG HI QEQE, XEXE. ‘R QYPXI JEQMPMM, GSTMMM WI EHVIWIE^Æ WMQTPY:
7ERHE, %RHVIM. (EGÆ EXQSWJIVE IWXI HIWXMRWÆ #M GEPQÆ, HEGÆ VIPE'MMPI WI
FE^IE^Æ TI VIWTIGX #M EJIG'MYRI TVSJYRHÆ, XSXYP IWXI 3. /. 2Y IWXI GE^YP WÆ RI
JSVQEPM^ÆQ #M WÆ GSRWMHIVÆQ JEQMPME VIWTIGXMZÆ TVSWX GVIWGYXÆ.
7SEGVIPSV #M WSGVMPSV RI TYXIQ EHVIWE GY ºQEQÆ» #M ºXEXÆ». "M PSV PI
TYXIQ WTYRI, HEGÆ WYRX HI EGSVH, TI RYQIPI QMG ± 6SHMGE, *PSVMR.
‘R YRIPI GE^YVM RY WI HITÆ#I#XI FEVMIVE PYM (YQRIEZSEWXVÆ. ‘R EGIWX GE^
RI TYXIQ EHVIWE GY (SEQRE 7MPZME, (SQRYPI %RHVIM. (EGÆ RY PI GSRZMRI RMGM
YRE HMR JSVQYPI VIGSQERHE'M-PI ^¥QFMRH: ZI^M 'SHYP QERMIVIPSV IPIKERXI,
TEKMRE 24.
8. %68% '32:)67%&-)-.
'32:)67%&-%.
4IVMGSPYP GEVI EQIRMR'Æ SVMGI EHYREVI, ±R NYVYP QIWIM JEQMPMEPI GE #M PE
GIP QEM WIPIGX FEP IWXI TPMGXMWIEPE. 2MGM GÆPÆXSVME SVKERM^EXÆ, RMGM GIP QEM
JEWXYSW HMRXVI FERGLIXI RY WYRX WGYXMXI HI TPMGXMWIEPÆ.
6IQIHMYP GIP QEM WMKYV ±QTSXVMZE IM IWXI GSRZIVWE'ME.
'I IWXI GSRZIVWE'ME# )\MWXÆ S VI'IXÆ TIVJIGX TYWÆ PE TYRGX GI EWMKYVÆ
VIY#MXE ±R XSEXI WMXYE'MMPI# 2Y, HMR RIJIVMGMVI! 2Y TS'M TÆXVYRHI HMRXV-SHEXÆ ±R
EGIWX HSQIRMY GEVI HÆ SGE^ME YRSVE WÆ-#M HIWJÆ#SEVI TI HITPMR TYXIVIE HI
WIHYG'MI, MEV EPXSVE WÆ GSQMXÆ KEJÆ HYTÆ KEJÆ.
‘RXVI EVMHMXEXIE TPMGXMWIPMM #M TIVMGSPYP VMHMGSPYPYM XVIFYMI WÆ YVQÆQ YR
HVYQ GEVI RI HYGI WTVI GIIE GI WI RYQIE ±R IZYP QIHMY ºPE GEVXI HY
XERHVIW» #M EPI GÆVYM TVMRGMTEPI IXETI WYRX: XEGXYP, HMWGVI'ME, EXIR'ME,
±RWY4I'MVIE, EQY^EQIRXYP, GYPXYVE, TSPMXI'IE #M WMRGIVMXEXIE.
%TEV EMGM, GE ±R ETVSETI XSEXI QERMJIWXÆVMPI ±R GSQYR HSYÆ EXMXYHMRM. 4I
HI S TEVXI I\MWXÆ YRIPI TIVWSERI JSEVXI WMKYVI TI IPI, GEVI TSPEVM^IE^Æ
GSRZIVWE'ME, ±QFÆX¥RHY-WI GY TVSTMMPI PSV GYZMRXI, ZSVFMRH JÆVÆ ±RGIXEVI #M
MRXIV^MG¥RHY-PI GIPSVPEP'M SVMGI TEVXMGMTEVI PE HMWGY'MI. 0E GIEPEPXÆ I\XVIQÆ WI
WMXYIE^Æ E HSYE GEXIKSVMI: ZI#RMGMM XÆGY'M TI GEVI RY ±M F¥RXYMI RMGM GIP QEM
QMG K¥RH, GIM GÆVSVE PI I S JVMGÆ XIVMFMPÆ WÆ RY KVI#IEWGÆ WEY WÆ-#M QERMJIWXI
HI^EGSVHYP.
:I#RMGMM: º%ZI'M HVITXEXI» WEY GYQ EY^MQ, QEM VIGIRX: º'SVIGX!».
%NYRKIQ EWXJIP PE WMXYE'ME TI GEVI S IRYR'E YR YQSVMWX: º‘R SVMGI
GSRZIVWE'MI WYRX HSYÆ JIPYVM HI MRHMZM^M: TMWÆPSKMM #M ZMGXMQIPI».
%VXE GSRZIVWE'MIM RY WI ±RZE'Æ GE RM#XI JSVQYPI QEXIQEXMGI GM IWXI
HSF¥RHMXÆ QEM HIKVEFÆ GE S PMQFÆ WXVÆMRÆ, VIWTIGX¥RH G¥XIZE VIKYPM #M
I\IVW¥RH-S PE RIWJ¥V#MX. (ÆQ EMGM G¥XIZE HMRXVI EGIWXI VIKYPM, HEV RYQEM
HYQRIEZSEWXVÆ WYRXI'M ±R QÆWYVÆ WÆ PI EGGITXE'M TIRXVY E ZÆ GSQTSVXE
EKVIEFMP.
2MGM S GSRZIVWE'MI KIRIVEPÆ RY WI TSEXI TVIPYRKM QYPXÆ ZVIQI ±RXVI
^IGI WEY HSYÆWTVI^IGI TIVWSERI. (I EGIIE S KE^HÆ XVIFYMI WÆ-#M JEGÆ S
HEXSVMI HMR E KVYTE QYWE3VMM HYTÆ RM#XI GVMXIVMM TI GEVI I FMRI WÆ PI
GYRSE#XIQ. 0E EGIWX PYGVY XVIFYMI WÆ RI K¥RHMQ ±RGÆ HMR QSQIRXYP ±R GEVI
JEGIQ MRZMXE'MMPI. :I'M GSRWXEXE GÆ GIPI QEM VIY#MXI VIYRMYRM WYRX EGIPIE ±R
GEVI MRZMXE'MM EY EGIIE#M TVSJIWMI WEY EGIPE#M LSFF]». (EGÆ EGI#XME WYRX
QIHMGM ZSV EFSVHE, JÆVÆ ±RHSMEPÆ, WYFMIGXI HI MRXIVIW GSQYR. (I EWIQIRIE,
HEGÆ MRZMXÆQ RYQEM TVSJIWSVM #M QEM QYPX HIG¥X EX¥X, HEGÆ IM WYRX #M GSPIKM HI
GERGIPEVMI, HMWGY'ME WI ZE ±RZ¥VXM ±R NYVYP QIWIVMIM TI GEVI S JEG GY TEWMYRI. 7Æ
RI MQEKMRÆQ GÆ HMR KVI#IEPÆ ± GÆGM IWXI WMKYV S KVI#IEPÆ ± EQ MRZMXEX #M YR
GYTPY HI MRKMRIVM WEY HSM SEQIRM HI EJEGIVM. ‘R QSH GIVX, EGI#XME WI ZSV WMQ'M
M^SPE'M #M WI ZSV TPMGXMWM HI QSEVXI. (YTÆ S SVÆ WEY HSYÆ, ZSV KÆWM YR QSXMZ WÆ
TPIGI. 'Y WMKYVER'Æ GÆ RY-P MRXIVIWIE^Æ RMGM WYFMIGXIPI QIHMGEPI, RMGM
GERGERYVMPI HI WTMXEP #M RMGM VIKYPMPI NSGYPYM HI ºFVMHKI», HI I\IQTPY, GEVI EY
JSWX HMWGYXEXI GY ETVMRHIVI XSEXÆ WIEVE.
(EV ZME'E RI SFPMKÆ WÆ EZIQ #M VIPE'MM GY SEQIRM GY HMZIVWI TVISGYTÆVM.
(I EGIIE, HI QYPXI SVM, MRZMXE'MMPI TI GEVI PI JEGIQ RI TYR ±R WMXYE'ME HI E 3
KE^HE YRSV TIXVIGIVM ±R GEVI EWMWXIR'E IWXI IXIVSKIRÆ. 3FPMKE'ME RSEWXVÆ IWXI
WÆ-P ERXVIRÆQ TI GIM TVI^IR'M ±R HMWGY'MM EKVIEFMPI, EGGIWMFMPI XYXYVSV. 7Æ RY ZM
WI TEVÆ S I\EKIVEVI, HEV VSPYP RSWXVY RY IWXI HITEVXI HI EGIPE EP YRYM VIKM^SV.
(MWGY'ME TVSJIWMSREPÆ RY XVIFYMI WÆ EGETEVI^I GSRZIVWE'ME TIRXVY GÆ WGSTYP IM
IWXI EPXYP ± EGIPE HI E E4E PYGVYVM RSM, HI MRXIVIW KIRIVEP. (I EGIIE ZSQ EZIE
KVMNÆ WÆ RY KVYTÆQ PE QEWÆ TIVWSERI GEVI EY EGIIE#M QIWIVMI. 'SRZIVWE'ME
TSEXI JSEVXI FMRI WÆ ±RGIETÆ TVMR VIPEXEVIE YRYM JETX HMZIVW #M WÆ ENYRKÆ PE
GSRWMHIVE'MM KIRIVEPI EWYTVE IXIVRIPSV TVSFPIQI EPI ZMI'MM.
)\MWXÆ ±RWÆ WYFMIGXI GEVI TSX 3 HMWGYXEXI HSEV ±RXVI TVMIXIRM. 9RYP HMRXVI
IPI #M RY GIP QEM TY'MR MQTSVXERX, IWXI GIP EP FERMPSV. (EGÆ IWXI TIVQMW WÆ
HMWGY'M HIWTVI TVI'YP YRIM GÆPÆXSVMM, IWXI S KEJÆ WÆ HMWGY'M HIWTVI TVI'YP YRYM
GEHSY. %WIQIRIE KEJI RI JEG WÆ-P VIGYRSE#XIQ TI TEVZIRM'M HI PE S TS#XÆ.
(EV GYPQIE TVSWXYPYM KYWX IWXI WÆ XI TP¥RKM HI PMTWE FERMPSV, HI RIGE^YVMPI HMR
JEQMPMI WEY HI PE WIVZMGMY. ‘R TPYW, EGIWX PYGVY IWXI #M MRYXMP ± RMQIRM RY-'M ZE
VI^SPZE TVSFPIQIPI GM HSEV XI ZE GSQTÆXMQM TYR¥RHY-XI ±RXV-S WMXYE'MI
YQMPMXSEVI. 3 KEJÆ HISWIFMX HI KVEZÆ IWXI WÆ GIVM GSRWYPXE'MM YRYM SQ HI
QIWIVMI. 2MGM YR FERGLIV RY-'M ZE MRHMGE, KVEXYMX, GIP QEM FYR TPEWEQIRX
TIRXVY FERMM XÆM RYQEM TIRXVY GÆ IWXI MRZMXEX ±R EGIIE#M GEWÆ GY XMRI. 2MQMG
RY-P ZE GSRWXV¥RKI WÆ-'M HIE MRJSVQE'MMPI TI GEVI 3VQE WE PI GYQTÆVÆ GY FERM
KVIM.
'IM QEM VÆM HMRXVI XS'M WYRX XSXY#M ºFSPREZMM IXIVRM» TIRXVY GEVI YR QIHMG
IWXI SVMG¥RH FMRIZIRMX, YMX¥RH GÆ RMQIRM RY ZE TYXIE TYRI YR HMEKRSWXMG ±R
EWIQIRIE GSRHM'MM. ‘R TPYW, RMGM YR QIHMG RY ZE 3 HIPSG JIVMGMX WÆ HIE
GSRWYPXE'MM ±R XMQTYP PMFIV. 'Y YQSV, EV TYXIE VIEG'MSRE GE QIHMGYP ZMIRI^
HIZIRMX GIPIFVY TVMR VÆWTYRWYP WÆY HEX GY SGE^ME YRIM WIVEXI PE GEVI M W-E
GIVYX S GSRWYPXE'MI: º:Æ ZSM I\EQMRE GY TPÆGIVI, HSEQRÆ, FMRIZSM'M WÆ ZÆ
HI^FVÆGE'M.»!
%TVSETI SVMGI EZSGEX WEY TVSJIWSV TSEXI WÆ ZÆ GMXI^I YRE WEY HSYÆ
ERIGHSXI GEVI MPYWXVIE^Æ QERME QYPXSV SEQIRM TI GEVI ±M ±RX¥PRMQ HIWISVM ±R
WSGMIXEXI, HI E EQIWXIGE ZME'E TVSJIWMSREPÆ GY XMQTYP PMFIV.
&ERMM, KVMNMPI JEQMPMEPI WEY TVSJIWMSREPI, GSRWYPXE'MMPI HI SVMGI JIP WYRX
HIGM XIQI HI SGSPMX. (I EWIQIRIE, HMWGY'MMPI HIWTVI TSPMXMGÆ #M VIPMKMI WYRX
GSRWMHIVEXI XEFY, HISEVIGI EQ¥RHSYÆ WYRX TVIE JIVQ GSRXYVEXI ±R QMRXIE
SQYPYM TIRXVY E 3 WGLMQFEXI PE S VIYRMYRI SEVIGEVI JÆVÆ VMWGYP HI E HIKIRIVE
±R GIEVXÆ. "M YRE #M GIEPEPXÆ 'MR HI TVIKÆXMVIE, HI K¥RHMVIE SQYPYM, ZEVMMRH
YRISVM IRSVQ HI PE S TIVWSERE PE EPXE. 8SXY#M, ±R GE^YP YRSV HMWGY'MM ETVMRWI WÆ
YVQÆQ I\IQTPYP GIPSV GEVI RY-#M TMIVH GYQTÆXYP. ‘R EGIPE#M XMQT, VSPYP KE^HIM
WEY, ±R EFWIR'E IM, EP EPXYM MRZMXEX IWXI WÆ WGLMQFI WYFMIGXYP.
7Æ VI'MRIQ, ±R GSRGPY^MI, GÆ VIY#MXE YRIM TIXVIGIVM HITMRHI HI XEPIRXYP
KE^HIM HI E-#M EPIKI QYWE3VMM. 7Æ RY RI EQFM'MSRÆQ WÆ-P GLIQÆQ HISHEXÆ TI
XS'M GIM TI GEVI ±M GYRSE#XIQ, RYQEM GE WÆ WGÆTÆQ HI SFPMKE'MMPI TI GEVI PI
EZIQ.
%68% 6)40-'-- "- '32:)67%&-% %+6)%&-0Å.
8VIFYMI WÆ 3M ±RXSXHIEYRE EXIRX PE GIIE GI WTYM, EWXJIP ±RG¥X WÆ RY-'M TYM
MRXIVPSGYXSVYP ±R MRJIVMSVMXEXI, GLMEV HEGÆ I#XM QEM MRWXVYMX WEY QEM MRJSVQEX
HIG¥X IP. %WXE RY ±RWIEQRÆ GÆ XVIFYMI WÆ-P HEM QIVIY HVITXEXI GIPYMPEPX. 3VMG¥X
HI TEVEHS\EP EV TÆVIE, ±R EGIWX ºNSG» TS'M GÆTÆXE VITYXE'ME YRYM GSWIYV
WXVÆPYGMX. (I GI# 4IRXVY GÆ E #XM WÆ EWGYP'M IWXI S EVXÆ HYTÆ GYQ E XI EF'MRI WÆ
HEM QIVIY WJEXYVM IWXI S HSZEHÆ HI ±R'IPITGMYRI.
7Æ VIWTIG'M STMRME GIPYMPEPX, GLMEV HEGÆ HMJIVÆ HI E XE HISEVIGI W-EV
TYXIE WÆ 3I ±RXIQIMEXÆ. %WXE RY ±RWIEQRÆ WÆ VIRYR'M EYXSQEX PE TVSTVME
STMRMI #M RMGM W-S GSRWMHIVM QMRSVÆ. 7YFMIGXYP TSEXI VÆQ¥RI HIWGLMW, MEV
HMEPSKYP YRMGE QSHEPMXEXI HI E-P IPYGMHE. 2MQMG RY XI ±QTMIHMGÆ WÆ-'M WYW'MM
MHIIE ±R GEHVYP HMEPSKYPYM GVIEX. *Æ-S JÆVÆ E-'M NMKRM MRXIVPSGYXSVYP. 7Æ IZMXÆQ
MRXIVZIR'MMPI GEXIKSVMGI HI KIRYP.
%MYVIE!», º2MGM ZSVFÆ!», º:Æ ±R#IPE'M!» WEY º'I IVSEVI!». )PI WYRX S
HSZEHÆ E PMTWIM HI IHYGE'MI #M TSX FPSGE MVIQIHMEFMP GSRZIVWE'ME.
(E'M-P #M GIPYMPEPX TSWMFMPMXEXIE WÆ MRXIVZMRÆ. %WXJIP, IWXI QEM TSXVMZMX WÆ
WTYRI'M: º-IVXE'M-QÆ, HSQRYPI, HEV EWYTVE TÆVIVMM HYQRIEZSEWXVÆ WI QEM
TSEXI HMWGYXE.». ‘R SVMGI GE^ WÆ RY RI ±RXVIVYTIQ RMGMSHEXÆ MRXIVPSGYXSVYP. 'IP
GEVI S JEGI IWXI PE JIP HI ZMRSZEX GE GIP GEVI ZSVFI#XI XSX XMQTYP. 0E EGIWX
GETMXSP EV 3 YXMP WÆ TVIGM^ÆQ GÆ IWXI JSEVXI MQTSVXERX #M GY GMRI ºGSRZIVWÆQ».
7Æ RY HMWGYXÆQ JÆVÆ HMWGIVRÆQ¥RX GY SVMGMRI ERYQMXI WYFMIGXI, HISEVIGI
VMWGÆQ GE WTÆPÆXSVIEWE RSEWXVÆ, S JIQIMI JSEVXI GYQWIGEHI HIEPXJIP, WÆ
YQTPI X¥VKYP GY RIGE^YVMPI RSEWXVI MRXMQI! (EGÆ RMZIPYP GSRZIVWE'MIM RI
HITÆ#I#XI, RY HIWGLMHIQ KYVE; GIP TY'MR RY VMWGÆQ WÆ RI JEGIQ HI VMW! %Q
EWMWXEX PE YVQÆXSEVIE ±RX¥QTPEVI EQY^ERXÆ: ±RXV-YR KVYT HI MRXIPIGXYEPI GI WI
TP¥RKIEY HI PMTWE HI WTE'MY, E RMQIVMX S X¥RÆVÆ QEM TY'MR #GSPMXÆ GEVI W-E
WMQ'MX ±R HVITX WÆ MRXIVZMRÆ: º(E, EZI'M HVITXEXI #M PE RSM I ±RKLIWYMEPÆ ±R
FYGÆXÆVMI, YRYP MRXVÆ, EPXYP MIWI ± I TYV #M WMQTPY, GYQ WÆ ZÆ WTYR. YR XVE3G HI
MR4YIR'Æ!»
'3140-1)28)0).
1MGMPI GSQTPMQIRXI ±RXVI'MR GSRZIVWE'ME GE #M QMGMPI GEHSYVM, TVMIXIRME.
2Y IWXI S MTSGVM^MI WÆ-P JEGM YR GSQTPMQIRX WXÆT¥RIM GEWIM EWYTVE KYWXYPYM FYR
EP Q¥RGÆVMM, GLMEV HEGÆ RY E KÆXMX-S IE. (EV WÆM WTYM YRIM JIQIM HI #EM^IGM HI
ERM GE EM PYEX-S HVITX 3MGE IM, RY IWXI YR GSQTPMQIRX, GM IWXI S MQTSPMXI'I. 8SX
EX¥X HI RITSXVMZMX EV 3 WÆ-P WTYM KE^HIM: º1MRYREX EGIWX TSV'IPER! 'VIH GE Z-E
GSWXEX HIWXYP HI QYPX!». % JEGI GSQTPMQIRXI I\EKIVEXI IWXI S PMTWÆ HI XEGX,
HEV E GIVI WÆ 'M WI JEGÆ, IWXI S HSZEHÆ HI TVSWXMI.
‘RX¥PRMQ HIWISVM TIVWSERI EZMHI HI GSQTPMQIRXI, MEV I\TVIWME
IRKPI^IEWGÆ º*MWLMRK JSV GSQTPMQIRXW» (TIWGYMRH GSQTPMQIRXI) PI
GEVEGXIVM^IE^Æ JSEVXI FMRI. 'YQ WÆ VIEG'MSRÆQ# 4YV #M WMQTPY GY EFMPMXEXI ±
IZMXÆQ WÆ 3Q GEVEKLMS#M PE V¥RHYP RSWXVY, EGSVH¥RHY-PI.
'IP EZMH HI GSQTPMQIRXI ZE HIWGLMHI HMWGY'ME TI S XIQÆ GEVI-P
EZERXENIE^Æ. 2IMRXV¥RH RSM ±R ºNSG», HMWGY'ME ZE HIZIRM QSRSPSK #M TVMIXIRYP
RSWXVY ZE WJ¥V#M TVMR E WI PÆYHE WMRKYV. )\MWXÆ ±R 3IGEVI HMRXVI RSM XIRHMR'I HI
E RI EYXSGEVEGXIVM^E. %HIWISVM EY^MQ TIVWSERI GEVI WI WMQX HEXSEVI WÆ RI
WTYRÆ: º)Y WYRX YR SQ JSEVXI GSVIGX; IY WYRX JSEVXI GMRWXMX #M HMWGVIX; IY WYRX
JSEVXI TYRGXYEP; IY WYRX JSEVXI FYR ±R QIWIVME QIE.». (SVMRH WÆ RI SJIVI
MQEKMRIE XSXEPÆ E ºTIVWSREPMXÆ'MM» PSV S GSQTPIXIE^Æ GY GIIE GI ZSV RYQM IM
GYWYVYVM»: ºHEV EQ #M HIJIGXI: WYRX TVIE FYR, TVIE REMZ, TVIE WMRGIV, TVIE
WIVMSW IXG»!
7Æ-P PÆWÆQ TI GIMPEP'M WÆ RI ETVIGMI^I HYTÆ JETXIPI RSEWXVI #M RY HYTÆ
ZSVFI. %GIEWXÆ GEXIKSVMI HI SEQIRM RY SF'MR ±RGVIHIVIE GIPSV HMR NYV GM
HMQTSXVMZÆ XVI^IWG WYWTMGMYRM.
'))% ') 86)&9-) )<'097 (-2 '32:)67%&-).
1YP'M SEQIRM JSEVXI GETEFMPM ±R QIWIVME PSV WI WMQX TMIVHY'M SHEXÆ MI#M'M
HMR GEHVYP TVSJIWMSREP #M WYJIVÆ ±R WSGMIXEXI HI YR VIEP GSQTPI\ HI
MRJIVMSVMXEXI. 4IRXVY EGI#XME, YR WMRKYV WJEX: WÆ 3I EXIR'M PE GIIE GI WI TIXVIGI
±R NYVYP PSV, WÆ MQMXI WEY WÆ IZMXI GIIE GI PI TPEGI WEY RY. %VXE GSRZIVWE'MIM,
GYQ EQ QEM WTYW-S, RY WI ±RZE'Æ HMRXV-SHEXÆ.
7Æ RI JIVMQ WÆ XVEKIQ GSRGPY^MM HI S FEREPMXEXI ±R3SVÆXSEVI, GE: º%L,
JIQIMPI!» WEY º%L, FÆVFE'MM, XS'M WYRX PE JIP». (IZIRMQ ±R QSH EYXSQEX VMHMGSPM.
+IRIVEPM^ÆVMPI HI JIPYP ºJIQIMPI», ºFÆVFE'MM», TEXVSRMM», ºFSKE'MM», ºWÆVEGMM»,
YXMPM^EXI I\GIWMZ, HIRSXÆ S QEVI WÆVÆGMI WTMVMXYEPÆ. (YTÆ G¥XI EQ XVÆMX ±R
EGIWX WIGSP, EV 3 HI HSVMX GE S 3MR'Æ K¥RHMXSEVI WÆ RY WI QEM PEWI TÆGÆPMXÆ HI
EGIEWXÆ PIRI WTMVMXYEPÆ GEVI XVEKI GSRGPY^ME º6Y#MM, RIQ'MM, IZVIMM WYRX HI ZMRE.
º.
7Æ RI EQMRXMQ HI VI^YPXEXYP TI GEVI P-EY EZYX ±R MWXSVMI EGIWXI NYHIGÆ'M
MRGSR#XMIRXI. )WXI IZMHIRX GE S GSRZIVWE'MI RY TSEXI 3 WYW'MRYXÆ TVMR I\TVIWMM
PEGSRMGI: º(E», º2Y». 0E JIP, S VITPMGÆ TVSWX ±R'IPIEWÆ RY XI EYXSVM^IE^Æ WÆ
PERWI^M YR º'I#», º'YQ#» ±R PSG HI.
4SJXMQ#». ‘R EWIQIRIE WMXYE'MM TS'M HE QEM QYPXÆ EQTPSEVI ±RXVIFÆVMM
WTYR¥RH: º'YQ WI RYQIE SVE#YP HIWTVI GEVI ZSVFIE'M#».
)WXI TIVQMW WÆ ZSVFMQ HIWTVI TVMIXIRMM GEVI RY WYRX HI JE'E# 7MKYV GE
HE, HEV HITMRHI GYQ S JEGIQ. 7I #XMI GÆ HIWTVI GIM GEVI RY WYRX HI JE'Æ WI
ZSVFI#XI ±RXSXHIEYRE GY TPÆGIVI. (EV RY EZIQ ZSMI WÆ WTYRIQ RMGM QEM QYPX
RMGM QEM TY'MR HIG¥X HEGÆ EV 3 HI JE'Æ. 1EM QYPX HIG¥X EX¥X, IWXI RIGIWEV WÆ PI
PYÆQ ETÆVEVIE ±QTSXVMZE HIRMKVEXSVMPSV. -RXIVZIR'ME RSEWXVÆ RI ZE TYRI PE
EHÆTSWX HI SVMGI GEPSQRMI, HI SVMGI F¥VJÆ.
%-P JSVJIGE TI GIM EFWIR'M IWXI WIQRYP PMTWIM HI GEVEGXIV GLMEV HEGÆ XI
EWGYR^M ±R WTEXIPI YRYM RIZMRSZEX: º,EM WÆ F¥V3Q YR TMG!». ‘R TPYW IWXI YR NSG
JSEVXI TIVMGYPSW, GÆGM MRJSVQE'ME ENYRKI QEM HIZVIQI WEY QEM X¥V^MY PE GIM ±R
GEY^Æ. "XMMRH EGIEWXE, ±RWIEQRÆ WÆ 3M XSXEP PMTWMX HI MRXIPMKIR'Æ WÆ S JEGM, GÆ
HSEV RY ZVIM WÆ EM HY#QERM HI FYRÆ ZSMI.
(EGÆ IWXI ZSVFE HIWTVI TVMIXIRM, E-P ETÆVE HIZMRI S HEXSVMI HI SRSEVI.
%F'MRI'M-ZÆ WÆ PI XVERWQMXI'M TIRMFMPE HMWGY'MI, EPMQIRX¥RH F¥VJE. 4VMIXIRMM S
ZSV E4E SVMGYQ HI PE EPXGMRIZE, MEV HEGÆ RY, GY EX¥X QEM FMRI!
7Æ PMQMXI^M GSRZIVWE'ME PE E ZSVFM HIWTVI EP'MM IWXI RY RYQEM S
MQTSPMXI'I, HEV HIRSXÆ #M PMTWÆ HI MQEKMRE'MI. 7Æ JEGM QIVIY E3VQE'MM MVSRMGI
WEY KPYQI EX¥X PE EHVIWE GIPSV TVI^IR'M, G¥X #M E GIPSV EFWIR'M, RY HSZIHI#XI
GÆ I#XM WTMVMXYEP, GM TVSWX GVIWGYX.
(EGÆ XI-EM WMQ'MX FMRI ±RXV-S WSGMIXEXI, HEV PE TVS\MQE SGE^MI RY QEM I#XM
MRZMXEX, K¥RHI#XI-XI YRHI EM KVI#MX, GÆGM EM KVI#MX ±R QSH WMKYV.
7I TSEXI ±RX¥QTPE GE YRYP HMRXVI EQEXSVMM HI GEPSQRMM WEY KPYQI
TVSEWXI WÆ ZÆ EPIEKÆ HVITX EWGYPXÆXSV. ‘R EGIWX GE^, I\MWXÆ S WSPY'MI TI G¥X HI
IPIKERXÆ, TI EX¥X HI I3GEGI #M GEVI RY RIGIWMXÆ HIG¥X TY'MR GYVEN. 7Æ GLIQE'M
ºZMGXMQE» WÆ TEVXMGMTI #M IE PE HMWGY'MI EV 3 S PIG'MI MHIEPÆ TIRXVY F¥V3XSVM.
'LMEV HEGÆ WYRXI'M VYKEX, RY ZÆ EQIWXIGE'M ±R GIVXYVMPI HMRXVI TÆVMR'M #M GSTMM,
±RXVI ±RHVÆKSWXM'M WEY ±RXVI TVMIXIRM. )M WI ZSV ±QTÆGE ±R QSH WMKYV MEV
HYQRIEZSWXVÆ ZI'M HIZIRM 'ETYP MWTÆ#MXSV.
'91 7) ‘286)&-2) "- '…2( 7) 8)61-2Å 3 '32:)67%&-).
(IWTVI GI ZSVFMQ ±R WSGMIXEXI# ‘R )YVSTE RY ZIM XVIGI HVITX YR SQ
GYPXMZEX HEGÆ XI ZIM PMQMXE PE HMWGY'ME HIWTVI ZVIQI. ‘R WGLMQF, IRKPI^MPSV PI-E
MRXVEX ±R W¥RKI EGIWX WYFMIGX TI GEVI-P EFSVHIE^Æ SVM HI G¥XI SVM WI ±RX¥PRIWG.
'SRZIVWE'ME HIWTVI ZVIQI EVI, WÆ VIGYRSE#XIQ, ERYQMXI EZERXENI. )WXI
I\XVIQ HI Y#SV HI ±RXVI'MRYX, I EKVIEFMPÆ #M RY VMWGÆ WÆ SJIRWI^I TI RMQIRM. 3
QYP'MQI HI EPXI WYFMIGXI TSX GETXE MRXIVIWYP E HSM WEY QEM QYP'M MRZMXE'M,
YRISVM E ±RXVIKMM EWMWXIRXI: EVXE, PMXIVEXYVE, WTSVXYP ± GY TVIHMPIG'MI JSXFEPYP,
WMXYE'ME TSPMXMGÆ MRXIVRÆ WEY MRXIVRE'MSREPÆ #M VITIVGYVWMYRMPI WEPI EWYTVE
HIWXMRIPSV MRHMZMHYEPI; YPXMQE GEVXI ETÆVYXÆ WEY YPXMQYP QSHIP HI QE#MRÆ,
GÆPÆXSVMMPI #M TVSMIGXIPI HI ZEGER'Æ.
'YQ WI ±RXVI'MRI S GSRZIVWE'MI# :SQ EZIE KVMNÆ WÆ RY-P TPMGXMWMQ TI
MRXIVPSGYXSVYP RSWXVY GY S XIQÆ HI GEVI IWXI WXVÆMR. (EGÆ RY E GMXMX GEVXIE
HIWTVI GEVI EQ ±RGITYX WÆ ZSVFMQ, RY ZSQ MRWMWXE PE MR3RMX TSZIWXMRHY-P
WYFMIGXYP. 2I ZSQ VI^YQE PE E JEGI G¥XIZE SFWIVZE'MM TIVXMRIRXI
VIGSQERH¥RHY-P-S GY GÆPHYVÆ WEY GY VÆGIEPÆ, HI PE GE^ PE GE^.
)WXI JSEVXI RITPÆGYX WÆ XI PERWI^M, HI EWIQIRIE, ±R GSQIRXEVIE
YPXMQYPYM 3PQ ZÆ^YX TI IGVERI, HEGÆ R-EM VI'MRYX HIG¥X EG'MYRIE. 8I ZIM
HIWGYVGE JSEVXI KVIY GY JSVQYPI HI KIRYP: º)P S MYFI#XI TI IE, HEV IE P-E
TÆVÆWMX» WEY º*VYQSW 3PQ! 1-E MQTVIWMSREX T¥RÆ PE PEGVMQM!». )WXI MQTSVXERX
WÆ XI MRXIVIWI^M #M WÆ VI'MM RYQIPI EGXSVMPSV #M EP VIKM^SVYPYM. :IM JEGI S MQTVIWMI
I\GIPIRXÆ #M XSEXÆ PYQIE ZE EZIE HI G¥#XMKEX.
(I SFMGIM, ±R SVMGI WSGMIXEXI WI ENYRKI #M PE ERIGHSXI. 7Æ 3Q EXIR'M
TIRXVY GÆ I\MWXÆ VMWGYP HI E TSZIWXM EGIIE#M ERIGHSXÆ EGIPSVE#M TIVWSERI. 3
ERIGHSXÆ EQY^ERXÆ TSEXI WÆ VIPE\I^I GSRZIVWE'ME, GY GSRHM'ME WÆ #XMM G¥RH #M
GYQ W-S WTYM. 1EM QYPX! 4IRXVY E 3 WEZYVEXÆ HI GIM TVI^IR'M, ERIGHSXE XVIFYMI
WÆ 3I WTYWÆ GY QYPX XEPIRX #M JÆVÆ. E YMXE TSERXE! 9RMM EY YR XEPIRX HISWIFMX HI
E TPEWE G¥RH XVIFYMI JVE^I HI KIRYP: º%GIWXE ±QM WYRÆ GE MWXSVME PYM 3WGEV
;MPHI GEVI MRZMXEX PE YR FERGLIX.» WEY º- W-E ±RX¥QTPEX GIZE EWIQÆRÆXSV PYM
1EVO 8[EMR G¥RH.». )WXI WY3GMIRX GE ERIGHSXIPI WÆ WI 'MRÆ PER' ERXVIR¥RHY-P
TI XS'M ±RXV-S EHIZÆVEXÆ GSQTIXM'MI TI EGIIE#M XIQÆ. "M HISHEXÆ ZSVFI#XI
XSEXÆ PYQIE, VYQSEVIE IWXI KIRIVEPÆ, MEV GSRZIVWE'ME VMWGÆ WÆ QSEVÆ. )WXI
QSQIRXYP ±R GEVI WSGMIXEXIE WI ±QTEVXI ±R KVYTYVM. 9RMM HSQRM WYRX HMWTY#M WÆ
EWGYPXI ERIGHSXIPI TMGERXI, HI RITSZIWXMX ±R JE'E HSEQRIPSV, HEV YR SQ FMRI
GVIWGYX WI ZE EF'MRI WÆ WTYRÆ ERIGHSXI HIGSPXEXI. 3VMG¥X HI QYPX #M-EV GIVI
WGY^I, SVMG¥X HI QYPX LE^ EV EZIE, TIVWSERE GEVI PI WTYRI WI GSQTVSQMXI. 2M
W-EV TYXIE VITVS#E GÆ YRSVE ºPI WXÆ FMRI», GÆ WYRX MVI^MWXMFMPM». 'Y VMWGYP HI E
TÆVIE VMKM^M, RY WYRXIQ HI EGSVH GY ZSVFIPI XEVM ±RXV-S WSGMIXEXI EPIEWÆ.
4IRXVY FYRE VIY#MXÆ E TIXVIGIVMM, GSRZIVWE'ME XVIFYMI WÆ VÆQ¥RÆ
ERXVIRERXÆ MEV S KE^HÆ XVIFYMI WÆ #XMI GYQ WÆ S JEGÆ ± WÆ MRXIVZMRÆ ±R HMEPSKYP
HMRXVI HSM MRXIVPSGYXSVM HEGÆ IWXI RIZSMI #M YRISVM WÆ GSRGMPMI^I TYRGXIPI HI
ZIHIVI HMZIVKIRXI.
9R SQ GEVI #XMI WÆ TVMQIEWGÆ MRZMXE'M RY ZE HE RMGMSHEXÆ RMQÆRYM
MQTVIWME GÆ P-E MRZMXEX TIRXVY E YPYM GY TVSTVME PYM GYPXYVÆ. 4IRXVY XSEXI
VIGIT'MMPI, &VMPPERX 7EZEVMR E JSVQYPEX S VIKYPÆ HIQRÆ HI E 3 VI'MRYXÆ: º7Æ
MRZM'M TI GMRIZE ±RWIEQRÆ WÆ-P EWMKYVM S WXEVI TPÆGYXÆ TIRXVY XSX XMQTYP G¥X ZE
VÆQ¥RI WYF EGSTIVM#YP XÆY».
7I WTYRI GÆ XVIFYMI WÆ TÆVÆWI#XM S TIXVIGIVI ±R QSQIRXYP ±R GEVI E
ENYRW ±R GYPQIE WXVÆPYGMVMM. )WXI GIP QEM FYR QSH HI E TÆWXVE HIWTVI IE S
EQMRXMVI TPÆGYXÆ. 'SRWXEXEVIE I ZEPEFMPÆ #M G¥RH IWXI ZSVFE HIWTVI
GSRZIVWE'MI. 2Y I\MWXÆ WYFMIGX TI GEVI WÆ-P TS'M ITYM^E #M XSGQEM ±R EGIEWXÆ
GSRWXÆ JEVQIGYP PYM. 4VSFPIQE ±RGLIMIVMM YRIM GSRZIVWE'MM ± GIIE GI
IGLMZEPIE^Æ GY XIVQMREVIE TIXVIGIVMM ± IWXI JSEVXI MQTSVXERXÆ. )E HITMRHI HI
QYWE3VM, RY HI KE^HÆ. (EV HMR HSVMR'E HI E TEVXMGMTE ±R WJ¥V#MX #M IE PE HMWGY'MM,
EGIEWXE TSEXI GSQMXI QEM QYPXI KVI#IPM.
4VMQE KVI#IEPÆ: HYTÆ GI E WIVZMX XSEXI JIPYVMPI HI Q¥RGEVI #M XSEXI
FÆYXYVMPI, KE^HE EV ZVIE WÆ WI FYGYVI HI MRZMXE'MM WÆM TIRXVY E WXE HI ZSVFÆ
PMRM#XMXÆ #M XVIGI PE ºS GYVÆ'IRMI KIRIVEPÆ», WXV¥RKI XSX, WTEPÆ XSEXI ZEWIPI,
WGYXYVÆ JE'E HI QEWÆ IXG ± GY S SWXIRXE'MI HI GEVI RMGM QÆGEV RY I GSR#XMIRXÆ!
‘R QSH 3VIWG, QYWE3VMM WMQX ±R EGIWX QSQIRX YR WIQREP HI TPIGEVI. %GYQ XSX
KE^HE GSQMXI E HSYE KVI#IEPÆ: ±RGIEVGÆ GY SVMGI TVI' WÆ-P VI'MRÆ. 7I WMQXI
NMKRMXÆ, MQTPSVE, EWGYRHI TS#IXI, JYPEVI. 'LMEV HEGÆ HSVMR'E HI E TPIGE E
MRZMXE'MPSV RY IVE JIVQÆ, EGYQ ZE HIZIRM, TYV #M WMQTPY HMR HSVMR'E SQYPYM GI
WI VIZSPXÆ JE'Æ HI SVMGI GSRWXV¥RKIVI. (IGM GYQ XVIFYMI TVSGIHEX#
(EGÆ WYRXIQ KE^HIPI YRIM QIWI JIWXMZI, GY MRZMXE'M MQTSVXER'M, RI ZSQ
QM#GE JSEVXI VEV #M ±RGIX, HEV I3GMIRX. 4YXIQ WXV¥RKI XSX GI IWXI ±R TPYW,
TYXIQ WGLMQFE WGVYQMIVIPI, HEV RY G¥RH ZVIQ RSM, GM G¥RH WI MZI#XI YR
QSQIRX TVMIPRMG #M RY ±R QMNPSGYP YRIM GSRZIVWE'MM TEWMSRERXI. 7Æ RY RI HSVMQ
±R EGIP QSQIRX GE XSXYP WÆ 3I ºTELEV».
3 GEWÆ HIVERNEXÆ ±R XMQTYP YRIM TIXVIGIVM EVEXÆ JSEVXI FMRI. 1EM EZIQ PE
±RHIQ¥RE #M GIEPEPXÆ WSPY'MI, TI GEVI EQ QEM EQMRXMX-S: WÆ PÆWÆQ QYWE3VMM WÆ
TEVXMGMTI PE TVIKÆXMVIE QIWIM TIRXVY HIWIVX #M GEJIE. (EGÆ KE^HE HÆ XSRYP GY
REXYVEPI'I RMQIRM RY WI ZE WMQ'M NMKRMX #M ZSQ SFWIVZE GÆ WÆ 3M KE^HÆ RY IWXI
S GSVZSEHÆ GM S TPÆGIVI.
&MRI±R'IPIW GÆ RY I ZSVFE HI S VIYRMYRI TVIXIR'MSEWÆ. ‘R EGIWX GE^
XVIFYMI WÆ ETIPÆQ PE YR ENYXSV HMR EJEVÆ. 4YXIQ HI TMPHÆ WÆ GLIQÆQ JIQIME
GEVI RI ENYXÆ PE GYVÆ'IRMI TIRXVY E WTÆPE ZEWIPI #M E RI 3 HI JSPSW PE
FYGÆXÆVMI. 2Y IWXI I\EKIVEX WÆ ERKENÆQ HSM GLIPRIVM GEPM3GE'M GEVI ZSV JEGI
±RHEXSVMVMPI KE^HIM WÆ 3I JSEVXI Y#SEVI. ‘R EQFIPI GE^YVM QYWE3VMM ZSV HE
EGIWXSV TIVWSERI QMGM WYQI HI FERM (HEV RY TVIE QMGM).
'IPIPEPXI KVI#IPM GEVI TSX WXVMGE S VIYRMYRI VIY#MXÆ WYRX GSQMWI HI
MRZMXE'M. %-'M ERYR'E HSVMR'E HI E TPIGE GY ZSGI XEVI #M 'MR¥RH QSV'M# WÆ-'M MIM
VÆQEW FYR HI PE XSEXÆ PYQIE, G¥RH ZI^M GÆ XS'M WI WMQX JSEVXI FMRI, IWXI HI
RIMIVXEX. 7Æ XI VIXVEKM HMWGVIX, WÆ TPIGM RISFWIVZEX, XVERWQM'¥RH XSEXI GIPI
FYRI XYXYVSV TVMR EQ3XVMSR IWXI JSVQYPE MHIEPÆ. 0E JIP HI RITPÆGYX IWXI WÆ
MRWM#XM GY XSX HMREHMRWYP WÆ WI TVIPYRKIEWGÆ TIXVIGIVIE, GLMEV HEGÆ WMQ'M GÆ
XS'M EV HSVM WÆ 3I EGEWÆ ±R TEX, WÆ WI SHMLRIEWGÆ ±R WJ¥V#MX. 7-EV TYXIE WÆ EM
WYGGIW, WÆ WI VÆQ¥RÆ TIWXI PMQMXÆ, HEV EQMRXMVIE EGIPIM RST'M TMIVHYXI ZE
TVSZSGE QYPXÆ ZVIQI GS#QEVYVM XYXYVSV, MRGPYWMZ KE^HIM.
-14368%2&% &-298)-.
2Y TYXIQ ZSVFM HIWTVI GSRZIVWE'MI ± HIWTVI EVXE HI E KÆWM WYFMIGXI
MRXIVIWERXI #M HI E PI WYW'MRI GY ZIVZÆ ± JÆVÆ E RI VIJIVM PE VIPE'ME WXV¥RWE
HMRXVI EGIWXIE #M JIPYP ±R GEVI RI TVI^IRXÆQ ±R WSGMIXEXI.
'YQ QIVKIQ, GYQ RI E#I^ÆQ, GYQ RI QM#GÆQ, ±R XMQT GI WXÆQ HI
ZSVFÆ GY GMRIZE# %GIWX GETMXSP WI ZE VIJIVM ±R WTIGMEP PE G¥XIZE PYGVYVM TI GEVI
EV XVIFYM WÆ PI IZMXÆQ G¥RH WXÆQ HI ZSVFÆ. '¥RH WYRXIQ ±R WSGMIXEXI RY
'MRIQ Q¥MRMPI ±R FY^YREVI, HEV RMGM TI #SPHYVM #M RMGM PE WTEXI. 2Y RI EKÆ'ÆQ
HI YR WGEYR WEY HI QEVKMRIE YRIM QIWI #M GY EX¥X QEM TY'MR HI MRXIVPSGYXSVYP
RSWXVY WEY HI YR REWXYVI EP LEMRIM WEPI. '¥RH RI E#I^ÆQ TI YR JSXSPMY WEY TI
YR WGEYR, WXÆQ HVITX EPIK¥RHY-RI S TS^M'MI GSQSHÆ, JÆVÆ WÆ RI ±RGVYGM#ÆQ
WEY WÆ RI FEPERWÆQ TMGMSEVIPI. 2I ZSQ JIVM WÆ RI QM#GÆQ TIVQERIRX Q¥MRMPI
#M WÆ RI NYGÆQ GY HIKIXIPI. 2Y RI ZSQ ETVSTME TVIE QYPX HI MRXIVPSGYXSVYP
RSWXVY #M RY-P ZSQ EXMRKI ±R GYVWYP GSRZIVWE'MIM, GLMEV HEGÆ IE HIZMRI
TEPTMXERXÆ. '¥RH ZSVFMQ RY HYGIQ PE KYVE RMGM GVIMSRYP, RMGM GLMFVMXYP #M RMGM
WGSFMXSEVIE.
(EGÆ WYRXIQ PE QEWÆ, JEGIQ ±R E#E JIP GE WÆ SGYTÆQ YR WTE'MY
VI^SREFMP ±RG¥X WÆ EMFÆ PSG #M GIMPEP'M GSQIWIRM. ‘REMRXI HI E ZSVFM, WGSEXIQ
'MKEVE HMR KYVÆ, FIQ JÆVÆ WÆ JEGIQ ^KSQSX, Q¥RGÆQ ±R XÆGIVI. (EV WI GEHI
WÆ GSQTPIXÆQ EGIWXI VIKYPM KIRIVEPI. :IHIQ EHIWISVM XMRIVI JIXI VMHMG¥RHY-#M
QYPX JYWXE HIEWYTVE KIRYRGLMPSV QEM EPIW G¥RH IWXI GEPH. (EGÆ JEXE HIWTVI
GEVI ZSVFMQ IWXI ±RXV-EHIZÆV EXVÆKÆXSEVI, PYGVYP EGIWXE RY IWXI HI^EKVIEFMP.
8SXY#M, FYRE GYZMMR'Æ MRXIV^MGI KIWXYVMPI TVIE SWXIRXEXMZI #M GIVI HI TMPHÆ
JIQIMPSV WÆ WI E#I^I TI JYWXÆ. -RHYWXVME XI\XMPÆ RI SJIVÆ EWXÆ^M 'IWÆXYVM
RI#MJSREFMPI, TIRXVY GE RMQIRM WÆ RY MRZSGI #MJSREVIE HVITX WGY^Æ, TIRXVY
KIWXYP EX¥X HI RIIPIKERX HI E-'M VMHMGE JYWXE G¥RH XI E#I^M.
0E S VIGIT'MI, ZEVE, YR FÆVFEX RY-#M WGSEXI LEMRE, JÆVÆ WÆ 3I MRZMXEX WÆ S
JEGÆ, MEV HEGÆ TSEVXÆ FVIXIPI R-S JEGI RMGMSHEXÆ. % ±RWS'M EGIWX KIWX HI
±RXVIFEVIE: º‘QM TIVQMXI'M#» IWXI S HSZEHE HI TVSEWXÆ GVI#XIVI, TIRXVY GÆ
JETXYP IWXI ±QTPMRMX. 'I KE^HÆ EV 3 EGIIE GEVI EV VÆWTYRHI TVSQTX: º2Y!».
‘RXV-S WSGMIXEXI, HI QYPXI SVM, KIWXYVMPI WYRX QEM MQTSVXERXI HIG¥X
GYZMRXIPI. ‘R TVMRGMTMY, PIKMPI SWTMXEPMXÆ'MM SFPMKÆ KE^HE WÆ ±RHITPMRIEWGÆ
QYWE3VMPSV ETVSETI SVMGI HSVMR'Æ TIRXVY GE EGI#XME WÆ WI WMQXÆ G¥X QEM FMRI.
)WXI ±RWÆ HI HEXSVME MRZMXE'MPSV WÆ RY EFY^I^I HI EGIEWXÆ PMFIVXEXI. 3VMG¥X HI
FMRI GVIWGYXÆ EV 3 TIVWSERE GEVI RI TVMQI#XI EVI #M IE S PMQMXÆ E VÆFHÆVMM. 7Æ
RY S TYRIQ ±R WMXYE'ME HIPMGEXÆ HI E HIZIRM RITSPMXMGSEWÆ, WMPMRH-S WÆ RI
MRXIV^MGÆ ERYQMXI KIWXYVM. 2I TYXIQ WMQ'M ±RXV-S GEWÆ WXVÆMRÆ ºGE PE RSM
EGEWÆ», HEV WÆ RY YMXÆQ GÆ RY WYRXIQ GLMEV EGEWÆ!
3EQIRMM WYRX TVMR REXYVE PSV IKSM#XM #M IWXI RSVQEP WÆ HSVIEWGÆ WÆ WI
WMQXÆ G¥X QEM FMRI, GY SVMGI TVI'. %GI#XME WI ZSV TYVXE GY HI^MRZSPXYVÆ JÆVÆ E
'MRI TVIE QYPX GSRX HI GIM HMR NYVYP PSV. (EV WÆ RY GSRJYRHÆQ HI^MRZSPXYVE GY
SFVÆ^RMGME! (I EMGM HIGYVKI SFPMKE'ME QYWE3VYPYM HI E GIVI ETVSFEVIE
EQ3XVMSRYPYM ±RGÆ ±REMRXI HI E JEGI ERYQMXI KIWXYVM. 2Y-P ZSQ TYRI TI EGIWXE
±R JE'E JETXYPYM ±QTPMRMX GVI^¥RH GÆ RM#XI GYZMRXI JSVQEPI: º‘QM HE'M ZSMI, RY#»
VSWXMXI YPXIVMSV, ZÆ ZSV GEPM3GE HVITX SQ FMRI GVIWGYX GM HMQTSXVMZÆ! :IM 3
GEPM3GEX HVITX GIIE GI I#XM ±R VIEPMXEXI ± YR QEVI FÆHÆVER.
‘R XSX GIIE GI JEGIQ ±R WSGMIXEXI, MQTSVXERX IWXI WÆ EZIQ WMQ'YP
QÆWYVMM. 2MQIRM RY XI ZE SFPMKE WÆ WXEM GY LEMRE TI XMRI G¥RH ±R GEWÆ WYRX 30
HI KVEHI, RMQIRM RY-'M ZE MRXIV^MGI WÆ HEM YR XIPIJSR WGYVX WEY WÆ-'M ETVMR^M S
'MKEVÆ. (EV IWXI S QEVI HMJIVIR'Æ ±RXVI GIP GEVI E SF'MRYX ETVSFEVIE KE^HIM
JÆG¥RH EPY^MM HMWGVIXI HI TMPHÆ: º‘R GEWÆ IWXI JSEVXI GEPH» WEY º2Y QM-EQ
ERYR'EX JEQMPME GÆ ±RX¥V^MM.» WEY TYV #M WMQTPY: º‘R EGIEWXÆ GEWÆ WI JYQIE^Æ#»
± #M GIP GEVI ±#M WGSEXI HIKENEX LEMRE HI GYQ MRXVÆ ±R GEWÆ, WI VITIHI PE XIPIJSR
#M RY-P QEM PEWÆ HMR Q¥RÆ WEY ±#M ETVMRHI 'MKEVÆ HI PE 'MKEVÆ ±RXV-S GEQIVÆ
YRHI WYRX GSTMM WEY TIVWSERI FSPREZI. 4SEXI KE^HE RY ZE WTYRI RMQMG HEV RY
IWXI KVIY WÆ RI MQEKMRÆQ GI K¥RHI#XI! %GIWXI WYKIWXMM WYRX ZEPEFMPI TIRXVY
XSEXI SGE^MMPI ±R GEVI ºMI#MQ ±R PYQI», 3I GÆ I ZSVFE HI S VIGIT'MI, 3I GÆ I
ZSVFE HI S ZM^MXÆ RITVSXSGSPEVÆ PE RM#XI TVMIXIRM ETVSTME'M WEY GLMEV PE QIQFVMM
JEQMPMIM GEVI PSGYMIWG WITEVEX HI RSM.
'¥RH XY#I#XM, WXVÆRY'M WEY GE#XM IWXI SFPMKEXSVMY WÆ HYGM Q¥RE PE KYVÆ.
'¥RH WXVÆRY'M WGLM'I^M YR ZEK WIQR HI^SPEX GEVI ±RGLMHI MRGMHIRXYP. )WXI
TSPMXMGSW WÆ RI JEGIQ GÆ RY SFWIVZÆQ #M WÆ VIRYR'ÆQ PE EX¥X HI SFM#RYMXIPI:
º2SVSG!», º7ÆRÆXEXI!», º%M WÆ JEGM GLIJ!». 7I GVIHI GÆ IWXI TSPMXMGSW WÆ VSWXI#XM
EGIWXI JSVQYPI. +VI#MX!
% RY-'M TVMZM MRXIVPSGYXSVYP ±R XMQT GI ZSVFI#XM GY IP XVIGI HVITX PMTWÆ HI
VIWTIGX. (EV EGIEWXÆ VIKYPÆ RY XI EYXSVM^IE^Æ WÆ-P TVMZI#XM 3\ #M WÆ-P WXYHMI^M
HMR GET T¥RÆ ±R TMGMSEVI.
'¥RH ZVIM WÆ ZSVFI#XM GY S TIVWSERÆ GEVI IWXI QEM HITEVXI HI XMRI, I
FMRI WÆ-'M WXÆT¥RI#XM RIVÆFHEVIE T¥RÆ G¥RH KÆWI#XM S SGE^MI JEZSVEFMPÆ WÆ XI
ETVSTMM HI IE. (I EWIQIRIE, ±R WSGMIXEXI, RY G¥R'M, RY 4YMIVM, RY JVIHSRI^M S
QIPSHMI, GLMEV HEGÆ I#XM ±R^IWXVEX GY S ZSGI JIVQIGÆXSEVI. 3VMG¥X HI WIVMSEWE
EV 3 S HMWGY'MI, XVIFYMI WÆ-P EGSVHÆQ MRXIVPSGYXSVYPYM RSWXVY YR WYV¥W EQMGEP.
(EV WÆ RI EF'MRIQ WÆ V¥HIQ ±RHIPYRK G¥RH TSZIWXI#XI GMRIZE S MWXSVMSEVÆ #M
GY EX¥X QEM QYPX G¥RH S JEGIQ RSM ±R#MRI. (I EWIQIRIE, RY ZSQ V¥HI G¥RH
GMRIZE JEGI S QMGÆ KEJÆ, HISEVIGI RMGM RSM RY WYRXIQ WGYXM'M HI EWIQIRIE
±RGYVGÆXYVM.
7I TSEXI ±RX¥QTPE, GE HMR ERYQMXI QSXMZI ± HI TMPHÆ GIMPEP'M MRZMXE'M RY
EY WSWMX ±RGÆ ± YR QYWE3V WÆ RY EMFÆ GY GMRI WXE HI ZSVFÆ. ‘R EGIEWXÆ WMXYE'MI
S KE^HÆ EXIRXÆ ZE EZIE KVMNÆ WÆ-P KÆWIEWGÆ GIPYM GEVI WI TPMGXMWI#XI S SGYTE'MI
EKVIEFMPÆ. ‘M ZE SJIVM GIZE HI FÆYX, ±M ZE HE S VIZMWXÆ WEY ±M ZE TVSTYRI WÆ
EWGYPXI QY^MGÆ. 0E V¥RHYP PYM, MRZMXEXYP, ZE E#XITXE PMRM#XMX JÆVÆ WÆ EMFÆ HVITXYP
HI ºE-#M SQSV± XMQTYP» JÆG¥RH S MRWTIG'MI TVMR XSEXÆ GEWE #M GY EX¥X QEM QYPX
WÆ EXMRKÆ HMJIVMXI SFMIGXI GI-P WX¥VRIWG GYVMS^MXEXIE. 2I TYXIQ YMXE ±R
FMFPMSXIGÆ, HYTÆ GI EQ GIVYX ZSMI, HEV RY RI ZSQ PYE YR FVE' HI GÆV'M TIRXVY
EGEWÆ.
:SQ GIVI, HEGÆ HSVMQ, YRE WMRKYVÆ, EZ¥RH KVMNÆ WÆ TVIGM^ÆQ G¥RH S
EHYGIQ ±RETSM #M WÆ S #M EHYGIQ! 0E V¥RHYP IM KE^HE EV XVIFYM WÆ RSXI^I ±RXV-
YR GEMIX TVIKÆXMX ±R EGIWX WGST ± GMRI, G¥RH #M GI GEVXI E PYEX. 2Y ZÆ FE^E'M TI
QIQSVMI! 4VSGIHE'M PE JIP GY GEWIXIPI ZMHIS WEY EYHMS. (EGÆ GMRIZE WI WMQXI
NMKRMX, I HI VIE GVIHMR'Æ.
'91 2) )<46-1Å1.
)WXI HI PE WMRI ±R'IPIW GÆ XVIFYMI WÆ EQMRXMQ VIJIVMXSV PE GSRZIVWE'MI,
G¥XIZE VIKYPM TVMZMRH PMQFENYP TI GEVI ±P JSPSWMQ. 'SRZIVWE'ME IWXI S I\GIPIRXÆ
#GSEPÆ HI VIXSVMGÆ. 9RHI EQ TYXIE WÆ RI JEQMPMEVM^ÆQ QEM FMRI GY EVXE ZSVFMVMM
HIG¥X ±RXV-YR GIVG HI TIVWSERI GYPXMZEXI# 7Æ EWGYP'M GY EXIR'MI GI WI WTYRI, WÆ
XI WXVÆHYMI#XM WÆ JSPSWI#XM YR PMQFEN EPIW, EREPM^¥RHY-XI GY WMQ' GVMXMG IWXI GIP
QEM FYR QMNPSG HI E-'M ±QFSKÆ'M ZSGEFYPEVYP #M HI E-'M PÆVKM TSWMFMPMXÆ'MPI HI
I\TVMQEVI.
*VIGZIRXEVIE VIKYPEXÆ E YRIM WSGMIXÆ'M EPIWI HI^ZSPXÆ ±R EGIPE#M XMQT
WTMVMXYP RSWXVY EREPMXMG, WMQ'YP HI SFWIVZE'MI #M GETEGMXEXIE HI E JEGI S WMRXI^Æ.
‘R 3IGEVI ^M ±RX¥PRMQ TIVWSERI GEVI RY WYRX GETEFMPI WÆ 3REPM^I^I S MHII.
2IKÆWMRHY-#M GYZMRXIPI TSXVMZMXI IPI PEWÆ JVE^IPI RIXIVQMREXI #M TSZIWXMVMPI ±R
GSEHÆ HI TI#XI! )\IQTPYP GPEWMG TVMR GEVI TWMLSPSKMM HIQSRWXVIE^Æ
HM3GYPXEXIE HI E XI I\TVMQE JÆVÆ E VIGYVKI PE WIQRI IWXI GIP EP WGÆVMM ±R
WTMVEPÆ TI GEVI XVIFYMI WÆ S HI3RI#XM ±R TY'MRI GYZMRXI. (MR S WYXÆ HI
TIVWSERI GÆVSVE PI-EQ TYRI ±RXVIFEVIE, EFME ^IGI EV VIY#M WÆ VÆWTYRHÆ JÆVÆ
WÆ HIWIRI^I ±R EIV YR XMVFY#SR EWGIRHIRX!
)\MWXE TI ZVIQYVM YR NSG HI WSGMIXEXI, TI G¥X HI HMWXVEGXMZ TI EX¥X HI
MRWXVYGXMZ. )P GSRWXE HMR EPIKIVIE HI GÆXVI KE^HÆ WEY HI GÆXVI MRZMXE'M E YRYM
RYQÆV IKEP HI GYZMRXI, HI TMPHÆ: GMRGM GYZMRXI GSQYRI, GMRGM RS'MYRM EFWXVEGXI
#M GMRGM GYZMRXI VEVI, GÆVSVE TEVXMGMTER'MM XVIFYMEY WÆ PI HIE HI3RM'MM GSVIGXI.
4PIG¥RH HI PE: GSZSV, WMJSR, EYXSFY^, 4SEVI, QIPG, XVIG¥RH TVMR ± ±RGIVGEVIE HI
E HI3RM ± QIXIQTWMLS^E, TEVETWMLSPSKME, MYFMVIE, LSFF]-YP, GEVMWQE #M
ENYRK¥RH PE: VEFEVFÆ, ERHMZÆ, FEFYMR, LE#M#, XVYJÆ, NSGYP TSEXI HIZIRM
TEWMSRERX. 6EV ZSV TYXIE 3 IZMXEXI HI3RM'MMPI HI KIRYP: MYFMVIE IWXI G¥RH. (MR
TÆGEXI EGIWX EYXIRXMG I\IVGM'MY MRXIPIGXYEP E JSWX ±RPSGYMX GY EPXYP GEVI-P MRZMXÆ
TI GIM TVI^IR'M WÆ WI I\TVMQI TVMR WIQRI, WÆ QMQI^I YR GYZ¥RX. %GIWX NSG WI
TVEGXMGÆ EWXÆ^M ±R XSEXI XEFIVIPI TIRXVY GSTMM, TI GYPSEVIPI #GSPMPSV #M PE
TIXVIGIVM, GSRWXMXYMRH HSEV YR QMNPSG HI HMWXVEG'MI, PMTWMX HI IPIQIRXYP
MRWXVYGXMZ ± ±QFSKÆ'MVIE ZSGEFYPEVYPYM.
%Q SFWIVZEX GÆ HMR GEY^E YRYM ZSGEFYPEV WÆVEG GEVI HIRSXÆ PMTWE HI
GYPXYVÆ, QENSVMXEXIE SEQIRMPSV PEWÆ FEPXÆ S HMWGY'MI EFME ±RGITYXÆ WEY WI
VIJYKME^Æ ±R I\TVIWMM HI S QEVI FEREPMXEXI, GYQ EV 3 º) JSEVXI EHIZÆVEX.»,
º%#E I ZME'E», º%#E I PYQIE.», º%WXE IWXI.». 7Æ RI JIVMQ WÆ JSPSWMQ ±R
TIVQERIR'Æ I\TVIWMM GE: º4I GYZ¥RX HI SRSEVI!», º4I GYZ¥RXYP QIY!»,
º*ERXEWXMG!», º*SVQMHEFMP!», º2IQEMEY^MX!», GVI^¥RH GÆ IPI HEY KVIYXEXI
WTYWIPSV RSEWXVI. %Y HIZIRMX EHIZÆVEXI XMGYVM ZIVFEPI I\TVIWMMPI: º2Y #XMY GYQ
WÆ-#M WTYR.», º'I WÆ-'M TSZIWXIWG.», º%HMGÆ, R-EQ ±R'IPIW.» #M, XVIFYMI WÆ
VIGYRSE#XIQ GÆ IPI WYRX VITVI^IRXEXMZI TIRXVY S PEVKÆ GEXIKSVMI HI SEQIRM
GEVI, HEGÆ EV VIRYR'E PE IPI, EV GSRWXEXE GÆ R-EV QEM EZIE RMQMG HI WTYW.
(EV GIP QEM SFSWMXSV IWXI JIPYP ±R GEVI YRMM ±#M XIVQMRÆ XSEXI JVE^IPI GY:
º%WXE IWXI», º'I WÆ-P JEGM# º, º1Æ VSK.», º‘R WJ¥V#MX.», º%Y^M#» QEM EPIW PE
XIPIJSR. %HIWISVM, EGIWXI JSVQYPÆVM WYRX 3I EKVIWMZI, 3I GIV S ETVSFEVI, HEV
GIP QEM HIW, RY EY RMGM YR WIRW, WYRX ZSVFI KSEPI. )PI VÆRIWG TYV #M WMQTPY
EY^YP, GE ^KSQSXYP EGYPYM TI S FÆXV¥RÆ TPEGÆ HI TEXIJSR. 8VIFYM WÆ
VIGYRSE#XIQ GÆ RI TPMGXMWI#XI HI QSEVXI S HMWGY'MI TVIWÆVEXÆ HMR EFYRHIR'Æ
GY JSVQYPÆVM HI EGIWX JIP: º-
(YQMRMGE XVIGYXÆ EQ QIVW PE KMRIVIPI QIY, RY-P E#E# 2I-E HYW GY
QE#MRE, #XM'M# "M #XM'M GI W-E ±RX¥QTPEX# 8MQTYP W-E WXVMGEX, RY-P E#E#
'Y QE#MRE RSEWXVÆ, S (EGMI, #XM'M# '¥RH EM S HYQMRMGÆ PMFIVÆ, RY #XMY
GYQ WÆ-'M WTYR.» #.E.Q.H.
0E JVSRXMIVE HMRXVI RITSPMXI'I #M WÆVÆGMI QIRXEPÆ WI TPEWIE^Æ
VÆWTYRWYVMPI WXIVISXMTI: º(E, REXYVEP!», º)WXI EFWSPYX GPEV!», º2MGM S
PIKÆXYVÆ!», º8SXEP I\GPYW.». 'Y YR FVYXEP ± º2Y QÆ MRXIVIWIE^Æ.» ± ±'M XEMI
ZSVFE, G¥RH WTYM #M XY GIZE, TMWÆPSKYP GEVI XI-E WMPMX WÆ EWGYP'M S PYRKÆ VIPEXEVI
HIWTVI WXEVIE WÆRÆXÆ'MM YRIM TIVWSERI TI GEVI S GYRS#XM ZEK. ‘R EQFIPI
GE^YVM, I#XM ±RHVITXÆ'MX WÆ XI WMQ'M SJIRWEX.
)WXI HI HSVMX WÆ RI GM^IPÆQ TYVXEVIE #M ZSGEFYPEVYP JÆG¥RH YR IJSVX HI
E RI HIFEVEWE HI EGIWX FEPEWX PMRKZMWXMG GEVI RI TSEXI TPEWE ±R GEXIKSVME
SEQIRMPSV TVSWX GVIWGY'M. 0MQFENYP IWXI WMRKYVYP QMNPSG HI GSQYRMGEVI. 7Æ
JEGIQ ±R E#E JIP ±RG¥X WÆ 3Q ±R'IPI#M HI XSEXÆ PYQIE.
) S KVSWSPÆRMI WÆ ZSVFI#XM GY YR TVMIXIR JVERGI^E, HI I\IQTPY, G¥RH XS'M
#XMY GÆ TVMIXIRYP ZSVFI#XI VSQ¥RI#XI JSEVXI FMRI. ‘R TPYW, TYXIQ EZIE
WYVTVM^I HI^EKVIEFMPI, GÆGM I TSWMFMP GE GMRIZE HMR WSGMIXEXI WÆ 3 ±RZÆ'EX PMQFE
VIWTIGXMZÆ TI KIRYRGLMM FYRMGMM #M WÆ ±R'IPIEKÆ TIVJIGX SFWIVZE'ME RITPÆGYXÆ
TI GEVI EM JÆGYX-S PE EHVIWE PYM. 8VIFYMI WÆ VIRYR'ÆQ PE EGIWX SFMGIM TVSWX GE #M
PE WIQRIPI GSRWTMVEXMZI, ZSVFMXYP PE YVIGLI, GPMTMXYP WIQRM3GEXMZ HMR SGLM, PE
KIWXYVMPI GY Q¥RE TI GEVI PI GVIHIQ HMWGVIXI, ±RXV-YR GYZ¥RX, PE XSX GI
I\GPYHI HMR GSRZIVWE'MI TI GIMPEP'M.
9R PSG WTIGMEP ±P SGYTÆ EMGM JSPSWMVIE MRGSVIGXÆ E PMQFMM, 3I HMR MKRSVER'Æ
3I HMR RIKPMNIR'Æ. 4IRXVY YR SQ QEM TY'MR MRWXVYMX WEY TIRXVY YR EYXSHMHEGX,
HEGÆ WYRX GSR#XMIR'M HI LERHMGETYP PSV, WSPY'ME HI E RY WI JEGI HI V¥W JSEVXI
WMQTPÆ ± SGSPIWG GYZMRXIPI HI E GÆVSV WIQRM3GE'MI #M TVSRYR'MI RY WYRX WMKYVM.
-HIEP EV 3 WÆ WI PÆQYVIEWGÆ TI PSG ±RXVIF¥RH GIIE GI RY #XMY WEY GSRWYPX¥RH
YR HMG'MSREV. 2Y IWXI HIPSG HIKVEHERX WÆ ±RXVIFM: º'I IWXI RETYP#», º2Y-QM
IWXI GPEV XIVQIRYP HI PSFF]#», º'I WI ±R'IPIKI TVMR JI^EFMP#», º'I IWXI S
PMTSXMQMI#». 1EM TIRMFMPÆ IWXI WMXYE'ME ±R GEVI S TIVWSERÆ GY S JYRG'MI
MQTSVXERXÆ ZSVFI#XI MRGSVIGX. 9RISVM, QSQIRXYP IWXI HSEV EQY^ERX. (EV,
G¥RH RI K¥RHMQ GÆ WYRXIQ YR TSTSV GEVI E JSWX GSRHYW EX¥XIE HIGIRMM HI
SEQIRM MRGSQTIXIR'M #M MRGYP'M, RY TYXIQ WÆ RY RI ±RXVMWXÆQ. 9R HMVIGXSV EP
YRYM PMGIY HI TVIWXMKMY EZIE QIVIY HM3GYPXÆ'M PE GMXMVIE HÆVMM HI WIEQÆ #M G¥RH
ENYRKIE PE EREPM^E QYRGMM ±R EXIPMIVI, SWGMPE ZI#RMG ±RXVI ºQEI#XVMM» #M
ºQEM#XVM». 2Y E ±RZÆ'EX RMGMSHEXÆ WÆ WTYRÆ GSVIGX ºQEM#XVM»! *SPSWMVIE KVI#MXÆ
E GYZMRXIPSV TSEXI JEGI SFMIGXYP YRSV WXYHMM HI WTIGMEPMXEXI. 1Æ ZSM STVM RYQEM
PE G¥XIZE I\IQTPI TI GEVI PI-EQ VI'MRYX EFWSPYX ±RX¥QTPÆXSV, I\IQTPI
WXYTI3ERXI #M ETVSETI MRGVIHMFMPI. 9R ±REPX HIQRMXEV IWXI MRXIVZMIZEX TI XIQE
GYTPYPYM 'IEY#IWGY TI GEVI ±P GYRS#XIE ±RHIETVSETI: º:SVFIEY ±RXV-YR PMQFEN
QEVKMREPM^EX», WTYRI EGIWXE.
'YQ EHMGÆ#», ±RGIEVGÆ WÆ WI PÆQYVIEWGÆ TMIVMX VITSVXIVYP. º%HMGÆ YR
PMQFEN HI PE QEVKMRIE SVE#YPYM!».
‘R XMQTYP TVI^IRXÆVMM NYVREPYPYM HI EGXYEPMXÆ'M YR GVEMRMG WXVÆRYXÆ.
)WXI SQIRI#XI! )P RY XVIGI TIWXI MRGMHIRX, GM WI WMQXI HEXSV WÆ
TVIGM^I^I: º1Æ WGY^E'M, IWXI S WMQTPÆ MRHMWTS^M'MI PSGEPÆ!». 'VEMRMGE HI PE
NYVREPYP HI EGXYEPMXÆ'M WTYRI GY HI^MRZSPXYVÆ: GYPXYP QS·^EMG (RY QS^E·MG)! ‘P
EY^MQ JVIGZIRX TI YR QEVI TSPMXMGMER WTYR¥RH:
%ZIQ HI VI^SPZEX TVMSVMXÆ'M HI ±RX¥ME Q¥RÆ» #M, QEM KVEZ: º%Q EZYX T¥RÆ
EGYQ KYZIVRI PMFIVXMRI!». ‘R XSEXI 'ÆVMPI GEH KYZIVRI, TSEXI GEH #M HMR GEY^E
PMFIVXMRENYPYM, HEV, ±R QSH GIVX TIVWSRENYP RSWXVY RY GYRS#XIE WIRWYP
GYZ¥RXYPYM ºPMFIVXMR» ± MRHIGIRX, Y#YVEXMG, HIWJV¥REX. 2Y TYXIQ JSPSWM YR
GYZ¥RX ±R WIRWYP HSVMX HI RSM TIRXVY WMQTPYP QSXMZ GÆ HMR MKRSVER'Æ EQ GVI^YX
GÆ ±RWIEQRÆ EPXGIZE! ‘R GE^YP HI QEM WYW, GIP GEVI P-E YXMPM^EX E ZVYX WÆ WTYRÆ
GÆ TVIGIHIRXIPI KYZIVRI RY EY VIWTIGXEX VMKYVSW PIKIE, EWYQ¥RHY-#M
PMFIVXEXIE HI E S MRXIVTVIXE. )WXI GY XSXYP EPXGIZE!
% 29 7) 2)+0-.%.
‘R SVMGI SGE^MI #M ±R SVMGI GSRZIVWE'MI XVIFYMI WÆ-'M GYRS#XM PSGYP.
(EGÆ MRZMXEXYP HI SRSEVI EXVEKI EXIR'ME EWYTVE PYM IWXI RSVQEP. (EV
HEGÆ YR MRZMXEX MRWMKRM3ERX EGETEVIE^Æ MRXIR'MSREX ±RXVIEKE GSRZIVWE'MI,
EXVEKI XSEXI TVMZMVMPI WTVI IP, ±RXV-YR GYZ¥RX WI HSVI#XI TYRGXYP HI EXVEG'MI,
EGIEWXE IWXI GSRWMHIVEXÆ GE S IZMHIRXÆ PMTWÆ HI XEGX. 7Æ-'M TSZIWXI#XM
RIGE^YVMPI JEQMPMEPI WEY MRXMQI GY ZSGI XEVI ±R JE'E YRIM EHYRÆVM
±RX¥QTPÆXSEVI, TI HIEWYTVE, WÆ XI EVÆ'M EKVIWMZ JE'Æ HI GIMPEP'M MRZMXE'M
GSRWXMXYMI KEJI GEVI RY RI WYRX MIVXEXI. 7Æ GVMXMGM, WÆ ZVIM WÆ GSVIGXI^M QMGMPI
QERMM EPI GIPSVPEP'M MRWXERXERIY, ±RWIEQRÆ WÆ XI QERMJI#XM GE YR SQ QÆVKMRMX.
4S'M JSEVXI FMRI WÆ XI EF'MM HI E JEGI YRYM 3PEXIPMWX VIQEVGM HMWTVI'YMXSEVI PE
EHVIWE QMGMPSV TÆXVÆ'IPI HI L¥VXMI GSPSVEXÆ, WÆ VIRYR'M WÆ 'MM S GSRJIVMR'Æ YRYM
JYQÆXSV EWYTVE TIVMGSPYPYM XYXYRYPYM WEY S EPXE YRYM WYTIVWXM'MSW HIWTVI
WYGGIWIPI XEPI SF'MRYXI ±RXV-S ZMRIVM, TI HEXE HI 13.
(EGÆ R-EM ±R'IPIW GÆ EVXE GSRZIVWE'MIM IWXI EVXE HI E EWGYPXE #M HI E-'M
IWXSQTE TIVWSREPMXEXIE ±R JE'E MRXIVPSGYXSVYPYM, HEGÆ I#XM MRGETEFMP WÆ XI
MRXIVIWI^M G¥X HI G¥X HI ZME'E GIPYMPEPX, ±RWIEQRÆ GÆ EM ±RGÆ HIWXYP HI ±RZÆ'EX
PE GETMXSPYP ZMI'MM WSGMEPI. 7Æ EGGIT'M GY SGLMM ±RGLM#M XSEXI STMRMMPI, GLMEV HEGÆ
WYRX HMEQIXVEP STYWI, WÆ 'M PI ±RWY#I#XM MQIHMEX ±RWIEQRÆ WÆ 3M PE JIP HI
RIHSVMX ±R WSGMIXEXI GE YRYP GEVI WI STYRI ±R QSH SWXIRXEXMZ #M WMWXIQEXMG
XYXYVSV.
'SRZIVWE'ME IWXI YR WGLMQF ZMY HI TÆVIVM ±RXVI HSYÆ 3MR'I GEVI WI
VIWTIGXÆ #M WI WXMQIE^Æ VIGMTVSG. 7Æ ±RXVIFM XSX XMQTYP TI ZIGMRYP HI QEWÆ
WIGVIXYP VIY#MXIM WEPI ±R EJEGIVM ±RWIEQRÆ WÆ XI TSV'M GE YR IKSMWX RY GE YR
MRXIVPSGYXSV. 7Æ-'M TIXVIGM WIEVE 'MR¥RH YR GYVW KVEXYMX HI QSVEPÆ, WÆ JEGM
VIQEVGM GY EGVIEPÆ HSGXÆ, ±RWIEQRÆ GÆ I#XM, ±R HSQIRMYP WSGMEP, YR IPIZ HI
#GSEPÆ IPIQIRXEVÆ GLMEV HEGÆ EM QEM QYPX HI STX^IGM HI ERM. 7Æ RY-'M VIGYRS#XM
MKRSVER'E ±RXV-YR ERYQI HSQIRMY WEY WÆ EM QIVIY YR VÆWTYRW TVSQTX #M
WYTIV3GMEP PE XSEXI WYFMIGXIPI EFSVHEXI ±RWIEQRÆ WÆ RY 3M ±R'IPIW ±RGÆ QEVIPI
EZERXEN HI E-'M EWGYRHI GYPXYVE, PYGVY GI ±M GEVEGXIVM^IE^Æ TI SEQIRMM MRWXVYM'M,
IWXI I\EGX GE EXYRGM G¥RH TIRXVY E-'M EWGYRHI FERMM XVIFYMI QEM ±RX¥M WÆ-P EM.
7Æ-P ±RGEVGM TI XS'M GIM ±RX¥PRM'M GY S GERXMXEXI IRSVQÆ HI WEPYXÆVM TIRXVY XSX
JIPYP HI GYRS#XMR'I GSQYRI ±RWIEQRÆ WÆ HEM MQTVIWME GÆ ZVIM ± 3I WÆ-'M IXEPI^M
VIPE'MMPI, 3I GÆ-P MIM TI MRXIVPSGYXSV HVITX YR WMQTPY QIWEKIV. 7Æ 3Q TVYHIR'M
±R EGIWX HSQIRMY, GÆGM I\MWXÆ ±RGÆ QYP'M SEQIRM HVÆKY'M GEVI MEY ±R WIVMSW
EWIQIRIE GSQMWMSERI #M GEVI XVERWQMX RIRYQÆVEXIPI WEPYXÆVM TI GEVI M PI
±RGVIHMR'ÆQ GY S IRIVKMI HIQRÆ HI YR WGST QEM FYR.
3FWIVZE'ME IWXI ZEPEFMPÆ #M TIRXVY GIM GEVI VI'MR HMR GSRZIVWE'MI RYQEM
GI ±M MRXIVIWIE^Æ #M RY WGETÆ TVMPINYP HI E-P SFPMKE TI GIM HMR NYV WÆ PI JEGÆ QMGM
WIVZMGMM YXMPI. (I I\IQTPY, EY^MRH GÆ TPIGM ±R WXVÆMRÆXEXI, ±RHVÆ^RI'YP RY ZE
I^MXE WÆ XI VSEKI MQIHMEX WÆ-P EHYGM YR QIHMGEQIRX WEY S TMIWÆ HI QE#MRÆ,
TVIGM^¥RH GÆ EGSPS GSWXÆ S RMQMGE XSEXÆ.
'E WÆ ±RGLIMIQ EGIWX WTMRSW GETMXSP XVIFYMI WÆ VIEQMRXMQ G¥XIZE VIKYPM
JIVQI GEVI XVIFYMIWG VIWTIGXEXI TIRXVY E TYVXE S GSRZIVWE'MI GMZMPM^EXÆ:
7Æ RY EKVIWÆQ WEY WÆ IRIVZÆQ MRXIVPSGYXSVMM TVMR TVIE TYXIVRMGE
RSEWXVÆ TIVWSREPMXEXI, FE^¥RHY-RI TI I\GIPIRXE TÆVIVI TI GEVI S EZIQ
HIWTVI RSM. 7Æ RY VMHMGÆQ XSRYP, WÆ RY 'MTÆQ; 2-7Æ RY XVERWJSVQÆQ ZME'E
WSGMEPÆ ±RXV-YR HMEPSK TIRXVY WYV^M. 7I TEVI GÆ IWXI YR FPIWXIQ EP WIGSPYPYM ±R
GEVI XVÆMQ. )YKIR -SRIWGS E WIWM^EX #M E XVERWGVMW EGIEWXÆ ºRIGSQYRMGEVI» ±R
º'¥RXÆVIE'E GLIEPÆ» TPIG¥RH HI PE YR QERYEP HI ±RZÆ'EVI E PMQFMM IRKPI^I,
HEV GVIH GÆ TYXIE WÆ TPIGI HI PE SVMGI FEREP HMEPSK GSXMHMER. %TEVIRX, RI
EWGYPXÆQ MRXIVPSGYXSVYP HEV RI K¥RHMQ PE EPI RSEWXVI. (I EMGM HVEQIPI
±RWMRKYVÆVMM, WXVIWWYP #M XVMWXI'IE 3IGÆVYME HMRXVI RSM. 7Æ ±RZÆ'ÆQ WÆ-P EWGYPXÆQ
TI GIPÆPEPX.
7Æ RY RI ±RXVIVYTIQ FVYXEP MRXIVPSGYXSVYP, GM WÆ E#XITXÆQ GY HIPMGEXI'I
#M XEGX YR QSQIRX TVMIPRMG TIRXVY E RI WTYRI #M RSM TÆVIVIE.
7Æ RY RI EQIWXIGÆQ ±RXV-S HMWGY'MI PE GEVI RY WYRXIQ WSPMGMXE'M, GY EX¥X
QEM QYPX G¥RH ±RX¥PRMQ S GYRS#XMR'Æ TI WXVEHÆ ZSVFMRH GY EPXGMRIZE. 7-EV
TYXIE WÆ WXVMGÆQ YR QSQIRX MQTSVXERX ±R ZME'E GIPSV TI GEVI M-EQ
MRSTSVXYREX!
9. 8)0)*3290 ± 92 *0%+)0 7%9 3 &-2)*%')6)#
'91 86)&9-) 7Å 7) ()7*Å"3%6) 3 '32:36&-6).
8)0)*32-'Å.
%Y XVIGYX ETVSETI S WYXÆ HSYÆ^IGM HI ERM HI G¥RH %PI\ERHIV +VELEQ
&IPP (1847 ± 1922) E GSRWXVYMX TVMQYP XIPIJSR YXMPM^EFMP (1876). %WXÆ^M I\MWXIR'E
RSEWXVÆ IWXI HI RIGSRGITYX JÆVÆ XIPIJSR.
%GIEWXE ±RWIEQRÆ GÆ XIPIGSQYRMGE'MMPI SGYTÆ YR PSG TVMQSVHMEP ±R
EJEGIVM, ±R VIPE'MMPI RSEWXVI JEQMPMEPI, EQMGEPI, WSGMEPI. 2MGM YRYP HMR RSM, G¥RH
VMHMGÆQ HI ^IGM HI SVM TI ^M VIGITXSVYP, RY RI K¥RHMQ GÆ EGIWX ETEVEX IWXI S
MRZIR'MI QMRYREXÆ. (EV RY XVIFYMI GE XILRMGE QSHIVRÆ #M GSRJSVXYP SJIVMX HI
IE WÆ RI JEGÆ WÆ YMXÆQ WXEXYXYP RSWXVY HI SEQIRM FMRI GVIWGY'M. &YRE
IHYGE'MI IWXI RIGIWEVÆ #M G¥RH ZSVFMQ PE XIPIJSR, GLMEV HEGÆ IWXI ZSVFE
HIWTVI GIE QEM RIWIQRM3GEXMZÆ GSRZIVWE'MI. '¥RH WYRÆ XIPIJSRYP, XVIFYMI WÆ
VÆWTYRHIQ GIP QEM X¥V^MY HYTÆ GIP HI-EP GMRGMPIE ETIP. (I EWIQIRIE, G¥RH
GLIQÆQ TI GMRIZE RY ZSQ PÆWE ETEVEXYP WÆ WYRI QEM QYPX HI GMRGM SVM HIG¥X
±R GE^YVM WTIGMEPI.
1SHYP ±R GEVI ±RGITI S GSRZIVWE'MI XIPIJSRMGÆ HMJIVÆ HI PE S 'EVÆ PE 'EVÆ
#M WI ±RWGVMI ±RXV-YR EHIZÆVEX ºGSH». (I TMPHE ±R +IVQERME, *VER'E, %RKPME, ±R
QSQIRXYP VMHMGÆVMM VIGITXSVYPYM, GIP WSPMGMXEX ±#M WTYRI EYXSQEX RYQIPI #M
E#XIETXÆ YR VÆWTYRW. 'IP GEVI E WYREX ±#M HIGPMRÆ RYQIPI #M IP. 0E RSM, W-E
WXEFMPMX VIKYPE GE GIP GEVI WYRÆ WÆ WI TVI^MRXI, HYTÆ GI, SFPMKEXSVMY, E WTYW
º&YRÆ ^MYE!», º&YRÆ WIEVE!» WEY º1Æ WGY^E'M GÆ ZÆ HIVERNI^, WYRX 1EVME
-SRIWGY, TSX WÆ ZSVFIWG GY.». (EGÆ IWXI ZSVFE HI S GSRZIVWE'MI TI XIQI HI
WIVZMGMY, RY RI ZSQ WTYRI RYQEM RYQIPI GM #M TVSJIWME º7YRX MRKMRIVYP (ER
-SRIWGY #M E# HSVM WÆ ZSVFIWG GY.». 7Æ IZMXÆQ HIGM WMXYE'ME I\XVIQ HI
RITPÆGYXÆ GE RIHIGPMR¥RHY-RI MHIRXMXEXIE HI PE ±RGITYX WÆ 3Q GLIWXMSRE'M
º(EV GMRI ±RXVIEFÆ# 7Æ ZÆH HEGÆ IWXI.!». 'LMEV HEGÆ TIVWSERE TI GEVI S
GÆYXÆQ PMTWI#XI, RY ZSQ WGÆTE HI WIRXMQIRXYP TIRMFMP GÆ EGIEWXE RI IZMXÆ.
3QRMTVI^IRXE I\TVIWMI º%PS!» XVIFYMI WÆ 3I YVQEXÆ HI RYQIPI
TIVWSERIM GEVI XIPIJSRIE^Æ. 7Æ TVIGM^ÆQ GÆ IWXI S KVSWSPÆRMI GE YR FÆVFEX
GEVI GIVI PE XIPIJSR S JIQIMI WEY S JIQIMI GEVI GIVI PE XIPIJSR YR FÆVFEX WÆ
RY WI TVI^MRXI WS'YPYM, VIWTIGXMZ WS'MIM EGIWXYME.
6IKYPE KIRIVEPÆ IWXI GE GIP GEVI E WYREX WÆ TYRÆ GETÆX HMWGY'MIM, ±R
EJEVE GE^YPYM ±R GEVI MRXIVPSGYXSVYP WÆY EVI QSXMZI WIVMSEWI WÆ S JEGÆ. )\MWXÆ
S ERYQMXÆ Y^ER'Æ #M ±R E TYRI VIGITXSVYP ±R JYVGÆ.
%Q¥RHSM JEG PYGVYP EGIWXE GY KVMNÆ, JÆVÆ E-P XV¥RXM. 6IGSQERHEVIE RY
IWXI EX¥X HI KVEXYMXÆ TVIGYQ TEVI. 4I P¥RKÆ JETXYP GÆ EQ GSQMXI S MQTSPMXI'I,
EQ TYXIE FPSGE PMRME XIPIJSRMGÆ.
2Y I\MWXÆ HIG¥X TY'MRI I\GIT'MM HI PE SFPMKE'ME HI E WEPYXE ± ETIPYVMPI ±R
GE^ HI YVKIR'Æ: TSQTMIVM WEY WEPZEVI. ‘R ZME'E HI ^M GY ^M, RI GSRJVYRXÆQ GY
WMXYE'MM ±R GEVI RY IWXI RIZSMI WÆ RI VIGSQERHÆQ: GSRZSVFMVMPI GY QIQFVMM
JEQMPMIM WEY GY TVMIXIRMM ETVSTME'M GEVI RI VIGYRSWG HYTÆ ZSGI. (I EWIQIRIE,
RY IWXI GE^YP WÆ RI WTYRIQ RYQIPI G¥RH GIVIQ S MRJSVQE'MI PE YR S3GMY
XIPIJSRMG, PE GIRXVEPE YRIM MRWXMXY'MM, PE FERGÆ, KEVÆ, EIVSTSVX.
(EGÆ T¥RÆ EGYQ RI-EQ VIJIVMX PE JSVQYPIPI HI EHVIWEVI #M PE GIPI HI
±RGLIMIVI ±RXV-S GSRZSVFMVI XIPIJSRMGÆ, IWXI 3VIWG WÆ EFSVHÆQ #M TVSFPIQE
HYVEXIM EGIWXIME. )WXI HI HSVMX GE IE WÆ 3I G¥X QEM WGYVXÆ.
7Æ RY YMXÆQ GÆ XIPIJSRYP E JSWX MRZIRXEX TIRXVY XVERWQMXIVIE VETMHÆ, PE
HMWXER'Æ, E YRSV QIWENI MQTSVXERXI. % HMWGYXE PE RIWJ¥V#MX HIWTVI GIPI QEM
FEREPI WYFMIGXI E HIZIRMX S EHIZÆVEXÆ ºFSEPÆ» E ^MPIPSV RSEWXVI. (EGÆ EZIQ
QEM QYPXI HI WTYW WÆ EPIKIQ GEPIE ITMWXSPEVÆ WEY RI 3\ÆQ S ±RX¥PRMVI.
'YQ TVSGIHÆQ G¥RH EZIQ TI GMRIZE ±R ZM^MXÆ #M WYRÆ XIPIJSRYP#
(EGÆ WYRX WGYVXI GSQYRMGÆVM PI TVMQMQ PMRM#XM'M #M HÆQ VIPE'MMPI GIVYXI
JSEVXI TI WGYVX, HEV JÆVÆ WÆ 3Q RITSPMXMGS#M. 2I GIVIQ ETSM WGY^I JE'Æ HI
QYWE3VM GE #M JE'Æ HI GIP GEVI RI-E WYREX. )WXI MREHQMWMFMP WÆ TYVXÆQ S PYRKÆ
GSRZIVWE'MI XIPIJSRMGÆ HI JE'Æ GY TIVWSERI WXVÆMRI. :SQ WTYRI
MRXIVPSGYXSVYPYM RSWXVY GEVI IWXI WMXYE'ME #M ZSQ EQ¥RE GSRZSVFMVIE. ‘R RMGM YR
GE^ RY ZSQ WTYRI:
8I WYR IY TIWXI ^IGI QMRYXI!» HEGÆ GIP ZIRMX ±R ZM^MXÆ RY #M-E QERMJIWXEX
HSVMR'E WÆ TPIGI MQIHMEX. )WXI S KEJÆ. 3VMG¥X HI QYPX RI MRXIVIWIE^Æ TIVWSERE
HI PE XIPIJSR, EVI TVMSVMXEXI TIVWSERE ZIRMXÆ ±R ZM^MXÆ.
7I ±RX¥QTPÆ GE JÆVÆ ZSME RSEWXVÆ WÆ EWMWXÆQ PE S GSRZSVFMVI XIPIJSRMGÆ
WXVMGX GSR3HIR'MEPÆ. (EGÆ TIVWSERE GEVI E ZSVFMX RY HIWGLMHI S GSRZIVWE'MI TI
EGIEWXÆ XIQÆ RY S ZSQ JEGI RMGM RSM. 2Y ZSQ ±RXVIFE GMRI E JSWX# 'I HSVIE#
(I GI I#XM WYTÆVEX# 2I TVIJEGIQ GÆ RY EQ EY^MX RMQMG. 2Y IWXI S HSZEHÆ HI
MTSGVM^MI GM HI XEGX #M TSPMXI'I.
9R SQ FMRI GVIWGYX RY ZIHI GIIE GI RY XVIFYMI WÆ ZEHÆ, RY EYHI GIIE
RY E JSWX WTYW TIRXVY YVIGLMPI WEPI #M RY GSQIRXIE^Æ GIIE GI RY E ZÆ^YX #M RY
E EY^MX. 0E V¥RHYP IM KE^HE RY ZE VIPEXE TI PEVK GSRZIVWE'ME EZYXÆ. 7-EV TYXIE
GE GIM HI JE'Æ WÆ RY 3I HIPSG MRXIVIWE'M, GM ZE WTYRI GIZE HI KIRYP ± º2Y IVE
RMQMG MQTSVXERX!» WEY ± º4VSFPIQI, WI VI^SPZÆ.». ‘#M ZE GIVI WGY^I (TIRXVY GE
E ZSVFMX PE XIPIJSR ±R TVI^IR'E EPXSVE) #M GY EWXE HMWGY'ME WI ±RGLIMI.
7Æ EZIQ KVMNÆ #M GYQ VÆWTYRHIQ PE XIPIJSR. '¥RH WYRXIQ SGYTE'M,
GYVKI ETE ±R GEHÆ, WI TVÆNI#XI GIZE TI JSG, RY RI VITI^MQ PE TVMQYP WIQREP GM
STVMQ XSX GI EV TYXIE TVSZSGE QMGM ºGEXEWXVSJI» #M VÆWTYRHIQ GEPQ, TSXSPMX,
JÆVÆ E-P VITVS#E TVMIXIRYPYM GÆ HMR GEY^E PYM EQ MRYRHEX ZIGMRMM! "M GYQ YRIPI
EGXMZMXÆ'M RY TSX 3 ±RXVIVYTXI, IWXI HI TVIJIVEX WÆ RY VÆWTYRHIQ PE XIPIJSR.
2MQMG RY RI ±RHVITXÆ'I#XI WÆ-P PÆWÆQ GIPYM GEVI RI GEYXÆ MQTVIWME GÆ RI-E
HIVERNEX XÆMRHY-P ZSVFE GY YR: º7TYRI VITIHI, QÆ WTÆPEQ TI GET.».
0E V¥RHYP RSWXVY, G¥RH XIPIJSRÆQ RY ZSQ ±RGITI S GSRZSVFMVI GY
VITVS#YVM: º9RHI YQFPE'M# :Æ GEYX HI XVIM ^MPI.». )WXI WYTÆVÆXSV!
%Q EY^MX YR VÆWTYRW EQY^ERX HMR TEVXIE YRIM TIVWSERI EWXJIP
ETSWXVSJEXI: º(I GI RY-QM XIPIJSRE'M G¥RH WYRX EGEWÆ#!».
'¥RH XVIFYMI WÆ XIPIJSRÆQ# 2Y I\MWXÆ S VIKYPÆ KIRIVEPÆ HEV XVIFYMI WÆ
EZIQ KVMNÆ WÆ R-S JEGIQ RMGM TVIE HIZVIQI, HMQMRIE'E, RMGM TVIE X¥V^MY, WIEVE.
‘R TVMRGMTMY, IWXI FMRI WÆ GYRSE#XIQ TVSKVEQYP HI ZME'Æ EP TVMIXIRMPSV RS#XVM #M
WÆ-P VIWTIGXÆQ, RIHIVERN¥RHY-P. 'MRI 'MRI WÆ EMFÆ PMRM#XI, WÆ WXYHMI^I WEY WÆ
WI SHMLRIEWGÆ ±#M ME QÆWYVM HI TVIGEY'MI: ZE WGSEXI HI TMPHÆ XIPIJSRYP HMR
TVM^Æ TIRXVY WGYVX XMQT. 6SFSXYP, GEVI ±RGITI WÆ WI KIRIVEPM^I^I #M PE RSM RI
WGSEXI HMR MQTEW HEGÆ EZIQ HI TVMQMX QIWENI MQTSVXERXI WEY HEGÆ, TYV #M
WMQTPY, ZVIQ WÆ #XMQ GMRI RI-E GÆYXEX ±RXVI XMQT.
'I JEGIQ G¥RH RY RI VÆWTYRHI PE XIPIJSR TIVWSERE TI GEVI S GÆYXÆQ GM
EPXGMRIZE# &YRYP WMQ' RI SFPMKÆ WÆ-P EHVIWÆQ G¥XIZE GYZMRXI MRXIVPSGYXSVYPYM
RSWXVY, QEM EPIW HEGÆ ±P GYRSE#XIQ. 4I WGYVX, ±P WEPYXÆQ, WTYRIQ GMRI WYRXIQ
#M GI ZVIQ, RI GIVIQ WGY^I GÆ ±P HIVERNÆQ, ETSM ±M QYP'YQMQ TIRXVY
MRJSVQE'MMPI TI GEVI RM PI HÆ.
4PIHÆQ EMGM TIRXVY FYRIPI QERMIVI. %#E GÆ ±R GE^YP ±R GEVI RSM ±M HÆQ
VIPE'MM GIPYM GEVI XIPIJSRIE^Æ, RY ZSQ WTYRI RMGMSHEXÆ: º)#XM GLIQEX PE
XIPIJSR!» WEY º4MWÆPSKYP HI 4STE XI GLIEQÆ PE XIPIJSR.». ) S KEJÆ! 7Æ RI
SFM#RYMQ WÆ 3Q TSPMXMGS#M GLMEV HEGÆ RY WYRXIQ EY^M'M HI ºTMWÆPSK» GM WÆ
WTYRIQ 3VIWG º6EHYPI, XI GEYXÆ HSQRYP 4STE PE XIPIJSR».
7TYRIEQ GÆ ±R VIPE'MMPI HI WIVZMGMY RY XVIFYMI WÆ YMXÆQ WÆ RI WTYRIQ #M
TVSJIWME: º7YRX MRKMRIVYP 4STIWGY #M E# HSVM WÆ ZSVFIWG GY HSQRYP.». %WXE RY
±RWIEQRÆ WÆ RI IXEPÆQ GY SWXIRXE'MI JYRG'ME.
%Q ±RX¥PRMX S WSQMXEXI HMR PYQIE QIHMGEPÆ GEVI WI VIGSQERHE WMQTPY
º7YRX HSGXSVYP <.» QIR'MSR¥RH HSEV QIWIVME, RY XMXPYVMPI TI GEVI PI HI'MRIE.
%PXGIZE IWXI G¥RH WIGVIXEVE JEGI PIKÆXYVE. :SQ 3 #SGE'M, JÆVÆ HSEV #M TSEXI,
WÆ EY^MQ PE XIPIJSR º7YRX HMVIGXSVYP KIRIVEP EP 3VQIM.». ‘R WGLMQF, IWXI RSVQEP
GE WIGVIXEVE WÆ WTYRÆ:
%ZI'M PIKÆXYVE GY HSQRYP HMVIGXSV KIRIVEP 4STE».
)\TIVMIR'E RI HSZIHI#XI GÆ EZIQ HI-E JEGI #M GY WMXYE'MM RITPÆGYXI.
4IVWSERI GEVI RY EY LEFEV HI IPIQIRXEVIPI VIKYPM EPI YRIM TYVXÆVM
GMZMPM^EXI, WTYR VÆWXMX: º%PS, GY )PIRE.», HI TMPHÆ.
(EGÆ HMR ±RX¥QTPEVI EQ KVI#MX YR RYQÆV HI XIPIJSR, XVIFYMI WÆ RI
GIVIQ WGY^I. 'Y XSEXI EGIWXIE, HIWISVM RM WI VÆWTYRHI MRNYVMSW. )WXI S TYVXEVI
MRGSQTEXMFMPÆ GY WXEXYXYP HI SQ GMZMPM^EX, E#E GÆ WÆ RI EF'MRIQ WÆ RI TYVXÆQ
PE JIP ZVISHEXÆ.
7-89%&-- ‘2 '%6) 7) 6)'31%2(Å 7Å 29 *3037-1 8)0)*3290.
7YRX WMXYE'MM ±R GEVI RY WI VIGSQERHÆ WÆ JSPSWMQ XIPIJSRYP. (I TMPHÆ, RY
WI EHVIWIE^Æ TVMR XIPIJSR S MRZMXE'MI PE S QEWÆ JIWXMZÆ ± VIGIT'MI, PSKSHRÆ,
RYRXÆ, FSXI^. (I VIKYPÆ VIGYVKIQ PE MRZMXE'MM WGVMWI. (I EWIQIRIE, RY WI
XVERWQMX TVMR XIPIJSR GSRHSPIER'I GM TIVWSREP WEY ±R WGVMW.
‘R ZME'Æ WYRXIQ TY#M EHIWISVM ±R TSWXYVE HI WSPMGMXER'M. :SQ XIPIJSRE
RYQEM TIRXVY E WXEFMPM S ±RX¥PRMVI WEY S EYHMIR'Æ. "ERWIPI RSEWXVI GVIWG HEGÆ
RI I\TYRIQ TVSFPIQE TIVWSREP.
1-'- 2)+0-.)2&) 8)0)*32-').
7Æ EZIQ KVMNÆ WÆ 'MRIQ VIGITXSVYP GSVIGX TIRXVY GÆ EPXJIP RY RI ZSQ
EY^M FMRI. (EGÆ S GSRZSVFMVI XIPIJSRMGÆ WI ±RXVIVYTI, ZE WYRE HMR RSY GIP GEVI
E GLIQEX #M RY GIPÆPEPX. 'ÆYX¥RHY-WI VIGMTVSG ±R EGIPE#M XMQT, XIPIJSRYP ZE
WYRE SGYTEX PE RIWJ¥V#MX.
0E WJ¥V#MXYP 3IGÆVIM GSRZSVFMVM, WÆ RI EWMKYVÆQ GÆ EQ TYW FMRI
VIGITXSVYP ±R JYVGÆ, EPXJIP VYTIQ SVMGI PIKÆXYVÆ GY PYQIE I\XIVMSEVÆ #M TSX
WYVZIRM S QYP'MQI HI RIGE^YVM.
8)0)*3290 %08'9-:%.
'SRZSVFMVIE HI PE S GEFMRÆ TYFPMGÆ WEY HI PE XIPIJSRYP YRIM EPXI
TIVWSERI, HMJIVÆ HI GIE HI EGEWÆ ± ±R TVMQYP V¥RH GÆ HYVEXÆ HEV #M GE WYFMIGX.
'SRZIVWE'MMPI PYRKM HEY RE#XIVI PE GS^M MRXIVQMREFMPI ±R JE'E GEFMRIPSV TYFPMGI,
GSRWXMXYMRH S WYVWÆ MRITYM^EFMPÆ HI RIVZM. 2Y XVIFYMI WÆ RI JSPSWMQ HI
XIPIJSRYP EPXGYMZE HIG¥X TIRXVY E JEGI S GSQYRMGEVI WGYVXÆ. *ETXYP GÆ M-EM
GIVYX KE^HIM TIVQMWMYRIE HI E HE YR XIPIJSR, RY XI ±RHVITXÆ'I#XI WÆ-'M VI^SPZM
XSEXI TVSFPIQIPI TI EGIEWXÆ GEPI #M RMGM WÆ YM'M YRHI XI E4M.
2Y VÆWTYRHI'M PE XIPIJSR ±RXV-S GEWÆ WXVÆMRE HIG¥X HEGÆ ZÆ VSEKÆ KE^HE.
(EGÆ VÆQ¥RI'M WMRKYV ±RXV-YR FMVSY WEY ±RXV-S PSGYMR'Æ WXVÆMRÆ RY ZI'M XIPIJSRE
HIG¥X ±R GE^ HI I\XVIQÆ YVKIR'Æ #M ±M ZI'M GSQYRMGE EGIWX PYGVY TVSTVMIXEVYPYM
HI GYQ MRXVÆ TI Y#Æ. 8IRXE'ME HI E JEGI S ºQMGÆ IGSRSQMI» H¥RH XIPIJSR ±R
TVSZMRGMI XVIFYMI ±RPÆXYVEXÆ HMR TVMRGMTMY #M RY HI JVMGE HI E 3 HIWGSTIVM'M.
4VMRGMTMMPI RSEWXVI ETPMGEXI ±R ZME'Æ #M RY ZSVFIPI VÆQ¥R WMRKYVIPI GVMXIVMM
HYTÆ GEVI WYRXIQ NYHIGE'M HI GIM HMR NYV. 8IPIJSRYP IWXI GIP QEM TSXVMZMX QMNPSG
HI E-'M ERYR'E ZM^MXE ±RXV-S GEWÆ. )ZMXE'M WÆ PI JEGI'M S ºWYVTVM^Æ», GLMEV #M
VYHIPSV! (EGÆ RY EY XIPIJSR, KÆWM'M S EPXÆ QSHEPMXEXI HI E ZÆ ERYR'E. ‘R SVMGI
GE^, RY QIVKI'M RMGÆMIVM JÆVÆ WÆ HE'M XIPIJSR ±R TVIEPEFMP.
10. '36)7432()2&%.
&92)0) 1%2-)6) ± 2)+69 4) %0& ± 7'6-73%6)%.
4I ZVIQYVM E WGVMI S WGVMWSEVI IVE S EHIZÆVEXÆ EVXÆ, MEV WGVMWSEVIE S
TPÆGIVI RY RYQEM TIRXVY GIP GEVI S WGVME, GM #M TIRXVY GIP GEVI S TVMQIE.
%WXÆ^M, HSEV WGVMMXSVMM, EVXM#XMM ± ±R KIRIVEP ± #M ±RHVÆKSWXM'MM QEM WGVMY GY TEWMYRI
WGVMWSVM. ‘R MYVI#YP YRIM I\MWXIR'I XVITMHERXI, QENSVMXEXIE SEQIRMPSV TVIJIVÆ
XIPIJSRYP, JE\YP WEY XIPI\YP TIRXVY XVERWQMXIVIE YRSV MRJSVQE'MM.
'Y XSEXI EGIWXIE GSRWXEXÆQ GY XS'MM GÆ WGVMWSVMPI RY EY HMWTÆVYX HMR
ZME'E RSEWXVÆ, HSZIHMRHY-#M YXMPMXEXIE HMRXSXHIEYRE.
(EXSVMXE TIVJIG'MSRÆVMM QMNPSEGIPSV HI XVERWTSVX, WGVMWSVMPI ENYRK EWXÆ^M ±R
XMQT VIGSVH ±R GIPI QEM ±RHITÆVXEXI GSP'YVM EPI PYQMM ±RG¥X RY JETXYP GÆ QIWENYP
TI GEVI-P XVERWQMXIQ ENYRKI GY ±RX¥V^MIVI RI JEGI WÆ RY QEM WGVMIQ. 'IIE GI
RI PMTWI#XI IWXI MRXIVIWYP #M YRISVM XEPIRXYP HI E XVERWQMXI MHIMPI ±RXV-S JSVQÆ
IPIKERXÆ. "M RY ±R YPXMQYP V¥RH. PIRIE. ‘RXV-EHIZÆV, S WGVMWSEVI XVIFYMI WÆ
I\TVMQI S K¥RHMVI GPEVÆ, GSIVIRXÆ, VIHEGXEXÆ ±RXV-YR WXMP EPIW. 'LMEV #M WGVMWYP
XVIFYMI WÆ 3I ±RKVMNMX TIRXVY E RY HE HYVIVM HI GET GIPYM GEVI S GMXI#XI. 8SEXI
EGIWXIE TVIWYTYR WÆ RI VI^IVZÆQ YR XMQT WTIGMEP TIRXVY GSVIWTSRHIR'Æ,
TIRXVY EPIKIVIE L¥VXMIM #M E TPMGYPYM, XIVQMR¥RH GY I\TIHMIVIE WGVMWSVMM TVMR
TS#XÆ. 'YM RY M W-E ±RX¥QTPEX WÆ HIWGSTIVI HYTÆ QYPXI ^MPI S WGVMWSEVI
RII\TIHMEXÆ HEV HI PE GEVI E#XIETXÆ GY RIVÆFHEVI VÆWTYRW#
:SQ ZIHIE GÆ XVIFYMI WÆ #XMQ G¥XIZE PYGVYVM MQTSVXERXI HIWTVI
WGVMWSEVI ±R KIRIVEP TIRXVY E TYXIE ZSVFM HIWTVI FYRIPI QERMIVI GEVI XVIFYMI
WÆ KYZIVRI^I #M EGIWX QSH HI E RI ºTVI^IRXE» ±R JE'E GYMZE, MRHMJIVIRX GÆ IWXI
ZSVFE HIWTVI S TIVWSERÆ ETVSTMEXÆ WEY HIWTVI YRE S3GMEPÆ.
)\MWXÆ HIWMKYV #M WGVMWSVM TI GEVI WYRXIQ SFPMKE'M WÆ PI WGVMIQ, GIIE GI
VITVI^MRXÆ YR WYTPMGMY. (EV XSGQEM EGIEWXÆ HM3GYPXEXI TI GEVI XVIFYMI W-S
±RZMRKIQ HÆ QEM QEVI ZEPSEVI WGVMWYPYM #M ZÆ JEGI WGVMWSVMPI QEM TVI'MSEWI
HIG¥X YR WGLMQF HI VITPMGM XIPIJSRMGI. 'LMEV GIM GEVI WI TP¥RK HI PMTWE HI XMQT
RY WGETÆ HI HEXSVME HI E VÆWTYRHI WGVMWSVMPSV TVMQMXI. 7Æ ±RX¥V^MM TVIE QYPX GY
YR VÆWTYRW ±RWIEQRÆ S HIWGSRWMHIVEVI E GSVIWTSRHIRXYPYM. (MR EGIEWXÆ
±RX¥V^MIVI TSX WÆ VI^YPXI ERMQS^MXÆ'M, TMIVHIVIE VIPE'MMPSV WSGMEPI WEY
GSQIVGMEPI #M HI EMGM KVEZI ±RGYVGÆXYVM TIVWSREPI WEY 3RERGMEVI.
4VMR YVQEVI, GLMEV HEGÆ EZIQ QSXMZI HI E ±RX¥V^ME YR VÆWTYRW XVIFYMI
WÆ GSR3VQÆQ TVMQMVIE WGVMWSVMM.
)\MWXÆ ±RWÆ #M WMXYE'MM ±R GEVI TYXIQ WÆ ±R'IPIKIQ HI GI RY RM WI
VÆWTYRHI. )WXI GE^YP ±RHVÆKSWXMXYPYM JÆVÆ WTIVER'Æ GI FSQFEVHIE^Æ
PMXIVEPQIRXI GY WGVMWSVM S X¥RÆVÆ GI RY-P ±QTÆVXÆ#I#XI WIRXMQIRXIPI WEY GE^YP
KVEJSQERMPSV, GYRS#XMR'I ±RX¥QTPÆXSEVI GEVI RI XVMQMX QMWMZI, YRISVM
MRXIVQMREFMPI, XSXEP RIMRXIVIWERXI.
7GVMWSVMPI I\MWXÆ ±R ZME'E RSEWXVÆ #M WYRX RIGIWEVI ±R XSEXI WMXYE'MMPI.
)\MWXÆ WGVMWSVM HI EJEGIVM HEV #M WGVMWSVM HI TVMIXIRMI, HI HVEKSWXI, YRIPI
TPMRI HI YVÆ, HI HMWTIVEVI, HI WTIVER'Æ. ‘R XSEXI ±RWÆ WI ZE TÆWXVE WXMQE JE'Æ
HI HIWXMREXEV #M RY RYQEM ±R JSVQYPIPI HI TSPMXI'I GM QEM EPIW TVMR JSVQYPEVIE
K¥RHYPYM GPEV, ±R XIVQIRM EHIGZE'M XI\XYPYM. 4IRXVY E EXMRKI EGIWX WGST RY
TYXIQ MRHMGE JSVQYPI, VIKYPM, TIRXVY GÆ HI JETX 3IGEVI WGVMWSEVI HITMRHI HI
GYPXYVE, GEVEGXIVYP #M IHYGE'ME GIPYM GEVI S WGVMI.
)\MWXÆ XSXY#M HSYÆ GSRHM'MM: EGSVHYP HMRXVI GSR'MRYXYP WGVMWSVMM #M WXMP
TVIGYQ #M YR IJSVX QMRMQ TI GEVI XVIFYMI WÆ-P JEGM TIRXVY E XI I\TVMQE TI
±R'IPIWYP HIWXMREXEVYPYM. '¥RH WGVMIQ WÆ RI MQEKMRÆQ GÆ EGIWXI V¥RHYVM EV
TYXIE 3 TYFPMGEXI (WÆ ^MGIQ) #M GE EV TYXIE 3 GMXMXI HI GÆXVI RIGYRSWGY'M.
3VMG¥X HI MRXMQÆ EV 3 S WGVMWSEVI, RY XVIFYMI WÆ 3I GSQTVSQM'ÆXSEVI TIRXVY
RMQIRM. 'LMEV HEGÆ EZIQ YR GSR4MGX GY GMRIZE #M EPIKIQ EGIEWXÆ GEPI TIRXVY
E-P VI^SPZE WMQ'MRH RIZSME HI E-P WTYRI G¥XIZE GYZMRXI GEVI WÆ-P YWXYVI ± GE YR
ºFVYWXYVI», RI ZSQ EF'MRI. 7Æ RY YMXÆQ GÆ WI GSQTVSQMXI ±RXSXHIEYRE GIP
GEVI JSPSWI#XI GYZMRXIPI YV¥XI #M RY GIP GEVI PI GMXI#XI!
7)'6)890 '36)7432()2&)-.
'YVMS^MXEXIE 'MRI HI REXYVE SQYPYM ± RMQIRM RY IWXI GSQTPIX WGYXMX HI
IE, HEV IE RY RI HÆ HVITXYP WÆ HIZIRMQ MRHMWGVI'M #M, ±R RMGM YR GE^, WÆ
EXIRXÆQ PE WIGVIXYP GSVIWTSRHIR'IM. '¥RH TYM S WGVMWSEVI ±RGLMWÆ PE TS#XÆ
±RWIEQRÆ GÆ XI TVSXINI^M ±R QSH PIKEP ±QTSXVMZE HIWGLMHIVMM IM. %M HVITXYP HI
E YVQÆVM ±R NYWXM'MI TI GIP GEVI ±'M HIWGLMHI WGVMWSVMPI. )WXI YRYP HMRXVI GE^YVMPI
G¥RH PIKIE GSMRGMHI XSXEP GY VIKYPMPI FYRIM GYZMMR'I. 7I ±R'IPIKI HI PE WMRI GÆ
GMXMVIE GSVIWTSRHIR'IM EHVIWEXI EPXIM TIVWSERI GSRWXMXYMI YR KVSWSPER EFY^ HI
±RGVIHIVI #M S MQM\XMYRI MRXSPIVEFMPÆ ±R ZME'E EGIWXIME, GLMEV HEGÆ IWXI ZSVFE
HI WS'M, TÆVMR'M, GSTMM. +IWXYP EGIWXE TSEXI EZIE YRISVM YVQÆVM KVEZI #M
MQTVIZM^MFMPI ±R VIPE'MMPI HI TMPHE HMRXVI TÆVMR'M #M GSTMM. )WXI GY XSXYP EPXGIZE WÆ
GIVM ZSMI WÆ GMXI#XM S WGVMWSEVI #M WÆ 'M WI TIVQMXÆ W-S JEGM!
%74)'890 '36)7432()2&)-.
%TVIGMIVIE YRIM WGVMWSVM ±RGITI TVMR MQTVIWME TI GEVI 'M-S GVIIE^Æ HI PE
±RGITYX, TVMR L¥VXME JSPSWMXÆ, HMWTYRIVIE ±R TEKMRÆ, KVE3I, EGYVEXI'I. %FME
HYTÆ EGIWX I\EQIR ±RGITI PIGXYVE. 3 WGVMWSEVI EP GÆVIM EWTIGX IWXI ±RKVMNMX
G¥#XMKÆ EYXSQEX FYRÆZSMR'E HIWXMREXEVYPYM GEVI ZE 3 QEM VIGITXMZ JE'Æ HI
GSR'MRYX ± KEXE WÆ TVMQIEWGÆ S ZIWXI, WÆ EGGITXI S GIVIVI WEY TYV #M WMQTPY
WÆ WI K¥RHIEWGÆ GY TPÆGIVI PE I\TIHMXSV.
,¥VXME IWXI YR IPIQIRX JSEVXI MQTSVXERX #M EWTIGXYP YRIM WGVMWSVM
HITMRHI ±R QEVI QÆWYVE HI IE. (I#M WYRXIQ ±R IVE EQFEPENIPSV TSPMGVSQI, E
JSXSKVE3IM ±R GYPSVM, RMGM S L¥VXMI RY IWXI QEM TSXVMZMXE HIG¥X GIE HI YR EPF
MQEGYPEX. ,¥VXME HI WGVMWSVM RY IWXI RMGMSHEXÆ PMRMEXÆ, WYTVEJE'E IM IWXI RIXIHE
#M QEVKMRIE XÆMEXÆ HVITX. 7I ±R'IPIKI GÆ TPMGYP ZE 3 HI EGIIE'M GEPMXEXI #M
GYPSEVI #M HI S QÆVMQI TSXVMZMXÆ IWXI FMRI GE L¥VXME WÆ 3I ±QTÆXYVMXÆ HSEV HI
HSYÆ SVM). ‘R QSH SFM#RYMX WI WGVMI RYQEM TI S TEVXI E GSPMM. (EGÆ EZIQ S
L¥VXMI HI FYRÆ GEPMXEXI, TYXIQ WGVMI TI EQFIPI JI'I, GLMEV HEGÆ TVI^IRXEVIE
ZE EZIE TY'MR HI WYJIVMX.
7I VIGSQERHÆ GE S WGVMWSEVI WÆ 3I WGVMWÆ HI Q¥RÆ ± IWXI S HSZEHÆ ±R
TPYW E GSRWMHIVE'MIM JE'Æ HI HIWXMREXEV. 7I ±R'IPIKI HI PE WMRI GÆ EV 3 FMRI WÆ
3I WGVMWÆ GY GIVRIEPÆ, HIGM GY WXMPSYP.
(YTÆ GYQ ZIHI'M, TPIHÆQ TIRXVY JVYQSW #M FYRÆ GYZMMR'Æ. 2MQMG
I\XVEZEKERX WEY ±RX¥QTPÆXSV ±R QSHYP ±R GEVI ±R'IPIKIQ WÆ RI XVERWQMXIQ
K¥RHYVMPI PE HMWXER'Æ. (I EGIIE ± ±R QSH 3VIWG ± #M GIVRIEPE XVIFYMI WÆ
±RXVIKIEWGÆ MQEKMRIE HI QEM WYW. (IGM, GIVRIEPE EPFEWXVÆ WEY RIEKVÆ. ‘R RMGM
YR GE^ VS#MI, ZIVHI, QSZ!
(EV WÆ RY 3Q TVIE JSVQEPM#XM. (I S FYRÆ FYGEXÆ HI ZVIQI TM\YP E
HIXVSREX WXMPSYP. 3 WGVMWSEVI WGVMWÆ GY TM\YP RY ZE 3, ±R RMGM YR GE^, TVMQMXÆ QEM
TVSWX HIG¥X YRE WGVMWÆ GY WXMPSYP. 8VIFYMI WÆ VIGYRSE#XIQ XSXY#M GÆ WGVMWYP
RSWXVY IWXI QEM JVYQSW #M XSXSHEXÆ QEM TIVWSREP HEGÆ JSPSWMQ WXMPSYP. 'VIMSRYP
PE V¥RHYP PYM EVI #M IP EHIT'MM PYM. 4IRXVY IM I\MWXÆ TM\YVM GY QMRÆ HI GVIMSR.
3 WGVMWSEVI FÆXYXÆ PE QE#MRÆ ZE 3 PMTWMXÆ HI EGIE RSXÆ TIVWSREPÆ HIWTVI
GEVI EQ ZSVFMX. )E IWXI VI^IVZEXÆ, ETVSETI ±R I\GPYWMZMXEXI, VIPE'MMPSV S3GMEPI.
%YXSVMXÆ'MPSV WEY TEVXIRIVMPSV HI EJEGIVM RI ZSQ EHVIWE ETVSETI SFPMKEXSVMY
TVMRXV-S EWXJIP HI WGVMWSEVI. (EV WGVMWYP PE QE#MRÆ IWXI QEM VETMH HIG¥X GIP HI
Q¥RÆ, PYGVY GI XVIFYMI WTIGYPEX, EWXÆ^M G¥RH XMQTYP IWXI QEM TVI'MSW GE
SVMG¥RH. (IGM RY IWXI RITSPMXMGSW WÆ XVMQM'M WGVMWSVM TIVWSREPI, FÆXYXI PE
QE#MRÆ.
7YRX WMXYE'MM ±R GEVI RY ZSQ JSPSWM RMGMSHEXÆ QE#MRE HI WGVMW.
*IPMGMXÆVMPI HI SVMGI JIP, QYP'YQMVMPI, WGY^IPI, GSRHSPIER'IPI WI WGVMY HI
Q¥RÆ #M GY EX¥X QEM QYPX, WGVMWSVMPI HI HVEKSWXI. :Æ MQEKMRE'M GI MQTVIWMI EV
JEGI EWYTVE MYFMXIM S WGVMWSEVI FÆXYXÆ PE QE#MRÆ, HI#M I\MWXÆ I\GIT'MM #M HI PE
EGIEWXÆ VIKYPÆ. -QTSVXERX IWXI GE IPI WÆ 3I PM^MFMPI #M XVIFYMI WÆ VIGYRSE#XIQ
GÆ HEGÆ JEGIQ YR QMG IJSVX PYGVYP EGIWXE IWXI TSWMFMP.
4YRIVIE ±R TEKMRÆ E XI\XYPYM EVI VSPYP IM ±R EWTIGXYP YRIM WGVMWSVM.
2Y WGVMIQ GYQ RM WI RÆ^EVI, JÆVÆ HEXÆ, JÆVÆ XMXPY, JÆVÆ EPMRIEXI SVMG¥X HI
KVÆFM'M EQ 3. %WXJIP, ZSQ ±RGITI S WGVMWSEVI TVMR E TYRI PSGEPMXEXIE #M HEXE
(^MYE, PYRE, ERYP) ±R HVIETXE WYW. 0E QMNPSGYP TEKMRMM, GIRXVEP, PE G¥'MZE
GIRXMQIXVM HI QEVKMRIE HI WYW, ZSQ WGVMI JSVQYPE HI MRXVSHYGIVI: º(VEKMM
QIM,», º(VEKE QIE,» WEY º7XMQEXÆ HSEQRÆ <». )\MWXÆ HMZIVWI RYER'I ±R
JSPSWMVIE GYZ¥RXYPYM ºHVEK, HVEKÆ» GY ZEVMERXIPI TI GEVI PI GSQTSVXÆ ºWGYQT,
WGYQTÆ», ºMYFMX, MYFMXÆ» IXG. %WXJIP, IWXI S HISWIFMVI ±RXVI º(VEKÆ TVMIXIRÆ» #M.
4VMIXIRE QIE HVEKÆ», HMRXVI º(VEKÆ XEXÆ» #M º8EXÆ HVEK». *SVQYPIPI HI
EPMRX HI KIRYP º(VEKE QIE XYVXYVMGÆ EHSVEFMPÆ» WEY º4MWSME#YP QIY WGYQT GY
WQ¥RXMRMGÆ TI FSXMG» TSX 3 WGVMWI ±RXV-YR ERYQI QSQIRX EP ZMI'MM #M ±RXV-S
ERYQMXÆ WXEVI HI WTMVMX. (EV W-EV TYXIE GE TIWXI ERM HI ^MPI GYZMRXIPI WÆ ZM WI
TEVÆ GLMEV HYQRIEZSEWXVÆ VMHMGSPI. 3 WGVMWSEVI GLMEV MRXMQÆ RY XVIFYMI WÆ
HITÆ#IEWGÆ ERYQMXI PMQMXI HI HIGIR'Æ, HMR RIRYQÆVEXI QSXMZI.
3VMGYQ, XMXPYP ±RGITI GY PMXIVÆ QEVI #M WI HIWTEVXI HI VIWXYP XI\XYPYM TVMR
ZMVKYPE, ETSM WI ±RGITI WGVMWSEVIE XSX GY QENYWGYPI. %PMRIEXIPI WYRX QEM
VIXVEWI GY 2-3 GQ #M ±RGIT GY PMXIVE QEVI. %PMRIEXIPI WYRX RIGIWEVI G¥RH
XVIGIQ HI PE YR WYFMIGX PE EPXYP WEY HI G¥XI SVM JSVQYPÆQ S RSYÆ MHII. 7Æ RY
RM WI TEVÆ YR EQÆRYRX ± I JSEVXI MQTSVXERX! 3VHMRIE TEKMRMPSV IWXI GIE
3VIEWGÆ: 1, 2, 3, 4. )WXI FMRI GE EGIWXIE WÆ 3I RYQIVSXEXI TIRXVY E RY GVIE
GSRJY^MM ±R WYGGIWMYRIE MHIMPSV.
'¥X TVMZI#XI XI\XYP TVSTVMY-^MW, RY XVIFYMI WÆ EFY^E'M HI WIQRI HI
I\GPEQEVI WEY HI ±RXVIFEVI, HYTÆ GYQ RY IWXI GE^YP WÆ WYFPMRME'M GYZMRXI WEY
JVE^I ±RXVIKM ± I S HSZEHÆ GÆ RY EZI'M ±RGVIHIVI ±R HMWGIVRÆQ¥RXYP GIPYM GÆVYME
M-E'M EHVIWEX WGVMWSEVIE.
(I EWIQIRIE, WI GYZMRI WÆ 3'M EXIR'M PE WMQIXVME V¥RHYVMPSV ± EPIKI'M S
L¥VXMI EPFÆ, HEV HEGÆ RY TYXI'M WGVMI HVITX, TYRI'M HIHIWYFXYP IM YR #EFPSR WEY
VIWGVMI'M WGVMWSEVIE.
(YTÆ GI E'M XIVQMREX WGVMWSEVIE, RY VIZIRM'M GY TVIE QYPXI 4. 7.-YVM
(ºTSWX WGVMTXYQ»). (SYÆ WYRX WY3GMIRXI: 4. 7. #M 4. 4. 7.
7IQRÆXYVE WI TYRI ±R HVIETXE, NSW, HYTÆ S JSVQYPÆ TSPMXMGSEWÆ, EQMGEPÆ
WEY EJIGXSYEWÆ ± ±R JYRG'MI HI VIPE'ME TI GEVI S EZI'M GY GIP GÆVYME ±M WGVMI'M.
)\MWXÆ JSVQYPI GSRWEGVEXI, ±R WTIGMEP ±R WGVMWSVMPI S3GMEPI: º%P H-ZSEWXVÆ, GY
HISWIFMX VIWTIGX, MRKMRIV (ER 4STE» WEY.
:Æ VSK WÆ TVMQM'M ±RGÆ S HEXÆ QYP'YQMVMPI QIPI, MRKMRIV (ER 4STE».
(EGÆ WGVMWSEVIE I FÆXYXÆ PE QE#MRÆ, IWXI SFPMKEXSVMY W-S WIQRE'M HI
Q¥RÆ GY RYQIPI ±RXVIK, ±R WIQR HI GSRWMHIVE'MI.
6I'MRI'M GÆ XI\XYP XVIFYMI ±RGEHVEX ±R TEKMRÆ, PÆW¥RH S QEVKMRI HI GMVGE
3GQ TI GEVI I FMRI WÆ RY WGVMI'M RMQMG.
"M EGYQ WÆ TYRIQ WGVMWSEVIE ±R TPMG. ,¥VXME WI TPME^Æ S HEXÆ, GIP QYPX HI
HSYÆ SVM, ±R JYRG'MI HI QÆVMQIE TPMGYPYM. %GIWXE XVIFYMI WÆ 3I HI EGIIE#M
GYPSEVI GY L¥VXME TI GEVI EQ WGVMW. )WXI RIGIWEV GE EHVIWE HIWXMREXEVYPYM WÆ
3I GSQTPIXÆ: RYQI #M TVIRYQI, WXVEHÆ, RYQÆV, FPSG, WGEVE, IXEN, ETEVXEQIRX,
GSHYP TS#XEP, PSGEPMXEXIE, NYHI'YP (HITEVXEQIRXYP). 4IRXVY WGVMWSVMPI TI GEVI PI
I\TIHME'M ±R WXVÆMRÆXEXI VIWTIGXE'M Y^ER'IPI 3IGÆVIM 'ÆVM. 2YQIPI I\TIHMXSVYPYM
RY XVIFYMI WÆ PMTWIEWGÆ (HMR HMZIVWI QSXMZI W-EV TYXIE WÆ ZM WI VIXYVRI^I
WGVMWSEVIE). 0SGYP PYM IWXI 3I TI JE'E TPMGYPYM, ±R WX¥RKE WYW, 3I TI WTEXIPI
EGIWXYME, ±R XVMYRKLMYP GEVI ±RGLMHI TPMGYP.
8MQFVIPI XVIFYMI WÆ EMFÆ ZEPSEVIE GIVYXÆ ±R JYRG'MI HI PSGYP HI
HIWXMRE'MI. )PI WI PMTIWG ±R HVIETXE WYW, YRYP P¥RKÆ EPXYP TI SVM^SRXEPÆ. 4IRXVY
WXVÆMRÆXEXI EPIKI'M XMQFVI HMRXV-S ERYQMXÆ IQMWMYRI ±R PSGYP ZEPSVMPSV GYVIRXI.
7YRXIQ WMKYVM GÆ PI ZI'M TVSHYGI S FYGYVMI TVMIXIRMPSV GSPIG'MSREVM.
9PXMQYP ºTEW» ±R XVMQMXIVIE YRIM WGVMWSVM IWXI MRXVSHYGIVIE IM ±R GYXME
TS#XEPÆ. (EGÆ RY EZI'M XMQT W-S JEGI'M #M ETIPE'M PE GMRIZE, VIKYPE GIVI GE, ±R
WIQR HI ±RGVIHIVI, WÆ M-S HE'M HIWGLMWÆ. %GIIE#M VIKYPÆ TVIWYTYRI GÆ
TIVWSERE VIWTIGXMZÆ WÆ S PMTIEWGÆ ±R JE'E HYQRIEZSEWXVÆ. (EGÆ XVMQMXIQ
WGVMWSEVIE TVMR TIVWSREPYP LSXIPYPYM WEY TVMR SEQIRM HI WIVZMGMY, PI-S
±RQ¥RÆQ ±RGLMWÆ.
'%68)% () :->-8Å, '%68)% 43"8%0Å, :)()6)%, 8)0)+6%1% 'LMEV #M
TIRXVY WGYVXI GSQYRMGÆVM IWXI HI TVIJIVEX WÆ WGVMI'M S WGVMWSEVI. 8SXY#M IWXI
EHQMW WÆ VIGYVKI'M #M PE S GEVXI HI ZM^MXÆ, HEGÆ XI\XYP IWXI JSEVXI WGYVX, HI
I\IQTPY G¥RH VÆWTYRHI'M YRIM MRZMXE'MM WEY YRIM JIPMGMXÆVM, G¥RH XVERWQMXI'M
WEPYXÆVM WEY G¥RH VIGSQERHE'M TI GMRIZE GYMZE.
'EVXIE TS#XEPÆ WMQTPÆ IWXI HMR GI ±R GI QEM VEV JSPSWMXÆ ±R
GSVIWTSRHIR'Æ TIRXVY GÆ TSEXI 3 GMXMXE HI GÆXVI SVMGMRI. :IHIVIE ±RWÆ,
HEXSVMXÆ JVYQYWI'MM MQEKMRMM, IWXI JÆGYXE WÆ FYGYVI TVMZMVIE XYXYVSV. 7TE'MYP
VI^IVZEX WGVMWYPYM RI SFPMKÆ WÆ RI VI^YQÆQ PE G¥XIZE MHIM. 'IP QEM FMRI EV 3
GE EGIWXIE WÆ WI VIJIVI PE MQEKMRIE TVSTVMY-^MWÆ IZMX¥RHY-WI TPEXMXYHMRMPI HI
KIRYP º9R WXVST HI QEVI #M S VE^Æ HI WSEVI ZÆ XVMQMXI HI TI QMRYREXYP PMXSVEP
VSQ¥RIWG, %HMRE».
0MTWE HI MRWTMVE'MI #M, HI JETX, HI^MRXIVIWYP TIRXVY KIWXYP JÆGYX WI
XVEHYGI TVMR XI\XI WXIVISXMTI: º7EPYXÆVM HMR :EXVE (SVRIM ± JEQMPME 4STIWGY»
WEY º8SEXI GIPI FYRI HI TI QMRYREXIPI TPEMYVM VSQERI#XM.» (#M TI ZIVWS I S
MQEKMRI GY YR FYGLIX HI 4SVM WEY QEM VÆY, GY. HSM MITYVE#M). 3VMGYQ, WÆ RY
WGVMIQ SFPMG. ) MRIWXIXMG, GLMEV HEGÆ YRMM GVIH GSRXVEVMYP.
-EXÆ GÆ ENYRKIQ #M PE EPIKIVIE ZIHIVMPSV, GEVI RY XVIFYMI WÆ 3I YR EGX
KVEXYMX GM YR EGX HI GYPXYVÆ. 2I ZSQ STVM PE EGIPI MQEKMRM GEVI WYRX
WIQRM3GEXMZI TIRXVY PSGYVMPI TI GEVI PI ZM^MXÆQ, K¥RHMRHY-RI #M PE JETXYP GÆ
YRISVM PI XVMQMXIQ YRSV GSPIG'MSREVM. 'LMEV HEGÆ 8YVRYP )MJIP IWXI MQEKMRIE
IQFPIQEXMGÆ E 4EVMWYPYM WÆ RY YMXÆQ GÆ IE E HIZIRMX YPXVEFEREPÆ. (I TMPHÆ,
HEGÆ ZM^MXÆQ YR QY^IY WÆ EPIKIQ VITVSHYGIVM EPI GETSHSTIVIPSV GEVI RI-EY
MQTVIWMSREX ±R QSH HISWIFMX, MEV TI ZIVWS WÆ PI GSQIRXÆQ. 7Æ VIGYRSE#XIQ
GÆ EWXE TVIWYTYRI WÆ RI HSGYQIRXÆQ, HEV QIVMXÆ WÆ JEGIQ EGIWX IJSVX
MRXIPIGXYEP.
8IPIKVEQE, GY ZEVMERXIPI IM, JE\YP #M XIPI\YP, IWXI MRHMGEXÆ ±R XSEXI
GE^YVMPI ±R GEVI XVIFYMI XVERWQMWÆ S GSQYRMGEVI HISWIFMX HI YVKIRXÆ. 3
XIPIKVEQÆ RY XVIFYMI WÆ GYTVMRHÆ GYZMRXI MRYXMPI, HEV RMGM WÆ 3I GVMTXMGÆ HMRXV-
S IGSRSQMI I\EKIVEXÆ, HISEVIGI W-EV TYXIE GE HIWXMREXEVYP WÆ RY ±R'IPIEKÆ
QIWENYP. 6IGMXM'M WGLM'E º8IPIKVEQI» HI -. 0. 'EVEKMEPI HEV #M GMSVRE XIPIKVEQIM
HYQRIEZSEWXVÆ ± W-EV TYXIE WÆ ZÆ EQY^E'M GSTMSW.
') 29 86)&9-) 7Å *-) 3 7'6-73%6).
2Y WI XVMQMX RMGMSHEXÆ WGVMWSVM ERSRMQI. 'Y XSEXI GÆ YRIPI ZSGM WYW'MR GÆ
WYRX YXMPI, IWXI RIGIWEV WÆ VIRYR'ÆQ PE EGIWX SFMGIM GEVI HIRSXÆ S XSXEPÆ PMTWÆ
HI GEVEGXIV.
2Y WI ±RGIT XSEXI EPMRIEXIPI GY ºIY». :SQ EQ¥RE ±RXSXHIEYRE WÆ
XVMQMXIQ S WGVMWSEVI HI EQIRMR'EVI WEY MRNYVMSEWÆ, ±R WTIVER'E GÆ ZSQ
VIRYR'E WEY GÆ ZSQ EHSTXE YR XSR TI GEVI RY-P ZSQ VIKVIXE QEM X¥V^MY. 7Æ RY
HVEQEXM^ÆQ MRGMHIRXIPI QMRSVI, WÆ RY I\EKIVÆQ GY GSQIRXEVMMPI TIWMQMWXI
EWYTVE IZSPY'MIM YRIM FSPM WEY EWYTVE WMXYE'MIM RSEWXVI 3RERGMEVI. *ETXIPI
QÆVYRXI RY MRXIVIWIE^Æ HIG¥X VYHIPI ETVSTMEXI #M TI HI EPXÆ TEVXI WÆ RI
K¥RHMQ GÆ ºHVEQE» JVMKMHIVYPYM WXVMGEX WI ZE 3 VI^SPZEX HI QYPX T¥RÆ ZSQ
TVMQM VÆWTYRWYP, MEV HI VÆGIEPE RMGM RY RI ZSQ QEM EHYGI EQMRXI! ‘R KIRIVEP,
WÆ RY RI PEQIRXÆQ ±R TIVQERIR'Æ HEV RMGM WÆ RY RI PÆYHEQ I\GIWMZ. 3VMGI
I\EKIVEVI MRHMJIVIRX HI WYFMIGX, IWXI RITSXVMZMXÆ. 7Æ RY YMXÆQ GÆ I TSWMFMP GE
WGVMWSEVIE RSEWXVÆ WÆ GEHÆ ±R Q¥MRMPI EPXGYMZE, E#E GÆ XVIFYMI WÆ IZMXÆQ WÆ
HÆQ EQÆRYRXI GEVI W-EV TYXIE ±RXSEVGI ±QTSXVMZE RSEWXVÆ WEY HI GEVI RI-EV
3 VY#MRI TIWXI YR XMQT.
13()0) () 7'6-736-.
(ÆQ QEM NSW G¥XIZE I\IQTPI HI WGVMWSVM: YRE TEVXMGYPEVÆ #M XVIM WGVMWSVM
S3GMEPI, RIGIWEVI SF'MRIVMM YRYM WIVZMGMY. %GIWXI WGVMWSVM ZSV 3 ±RWS'MXI HI YR
'. :.
%')78 8)<8 :% *- 7'6-7 '9 0-8)6) () 1…2%, ‘2 78…2+%; ‘2.
(6)%48%, 3 %(6)7Å.
0)+)2(Å: '31)28%6)% 92)- :)()6- -
7'6-73%6) 4%68-'90%6%: 15.03.94, (36892+.
(VEKMM RS#XVM,
%Q ENYRW HI S ^M PE (., YR SVÆ#IP JVYQSW #M JSEVXI TPSMSW. 7I ^MGI GÆ IWXI
WSEVI GEQ SHEXÆ TI ER. (VITX YVQEVI RI-EQ GYQTÆVEX ±R WJ¥V#MX S YQFVIPÆ ±R
JSPMM GSPSVEXI. 8SGQEM EQ ZM^MXEX GEWXIPYP HMR JSXSKVE3I. (YTÆ GYQ WI ZIHI,
EGIWXE IWXI º6SXIV 7EEP» #M TI TIVI'M WI E4Æ TSVXVIXIPI JEQMPMIM RSFMPMEVI GEVI
E GSRWXVYMX GEWXIPYP. ‘R Y#E TI GEVI S ZIHI'M RI-E ±RX¥QTMREX ±RWY#M TVMR'YP ± YR
HSQR JSEVXI HVÆKY' ± HI QIWIVMI TVMR'!
%GYQ WYRXIQ ±RXV-S GEJIRIE GE WÆ RI EHÆTSWXMQ HI TPSEMI #M ±R NYVYP
RSWXVY WYRX RYQEM HSEQRI ±R Z¥VWXE GEVI ±#M FIEY GEJIEYE HI PE SVE 5.
:Æ WÆVYXÆQ #M ZÆ QEM WGVMIQ,
-SERE #M %RHVIM.
1SHIPI HI WGVMWSVM HI GIVIVI HI WIVZMGMY: 1) 1. 4EXVY.
-RWXMXYXYP HI 'IVGIXÆVM %XSQMGI, WXV. -^ZSV, RV. 12, WIGX. 5, WXV.
2IKYWXSVM, RV. 6, WIGX. 2, GSH 75114 &YGYVI#XM &YGYVI#XM, 22 QEM 1994
(SQRYPI (MVIGXSV,
‘R YVQE ERYR'YPYM HYQRIEZSEWXVÆ HMR ^MEVYP º6SQ¥RME PMFIVÆ» HMR 10
QEM 1994, ZÆ XVMQMX EPÆXYVEX YR GYVVMGYPYQ ZMXEI. 6ÆWTYRH EGIWXIM WSPMGMXÆVM
HISEVIGI GVIH GÆ I\TIVMIR'E QIE GSVIWTYRHI GIVMR'IPSV TSWXYPYM SJIVMX. 4I HI
EPXÆ TEVXI, EGXMZMXEXIE MRWXMXYXYPYM HYQRIEZSEWXVÆ QÆ MRXIVIWIE^Æ JSEVXI QYPX
#M TIRXVY GÆ HIWGLMHI TSWMFMPMXÆ'M HI ZMMXSV. (I EWIQIRIE, Z-E# VÆQ¥RI SFPMKEX
HEGÆ E'M FMRIZSM WÆ-QM EGSVHE'M YR MRXIVZMY PE S HEXÆ G¥X QEM ETVSTMEXÆ, TIRXVY
E HMWGYXE QEM FMRI IZIRXYEPE QIE ERKENEVI. ‘R E#XITXEVI, GY EGIEWXÆ
WTIVER'Æ, ZÆ VSK WÆ TVMQM'M HSQRYPI HMVIGXSV, I\TVIWME WIRXMQIRXIPSV QIPI HI
VIWTIGX.
1MLEM 4EXVY
'966-'9091 :-8%).
1MLEM 4EXVY.
2ÆWGYX PE: 30 MERYEVMI 1964
%HVIWE: WXV. -^ZSV, RV. 12, WIGX 5, GSH 75114, &YGYVI#XM 8IPIJSR: 2493107
'IPMFEXEV, WXEKMYP QMPMXEV WEXMWJÆGYX. %FWSPZIRX EP -RWXMXYXYPYM 4SPMXILRMG
&YGYVI#XM, *EGYPXEXIE HI IPIGXVSRMGÆ, TVSQS'ME 1988; GY QIHME 9,98
)<4)6-)2&% 463*)7-32%0Å
5 ERM MRKMRIV TVSMIGXERX PE 'IRXVEPE 2YGPIEVÆ 'IVREZSHÆ.
09'6Å6- 49&0-'%8).
7XYHMM TI XIQI HI WTIGMEPMXEXI ±R VIZMWXE º)VE EXSQMGÆ», HSYÆ HMRXVI IPI
EY JSWX XVEHYWI ±R VIZMWXE º2I[W[IIO».
0-1&- 786Å-2).
)RKPI^E: JSEVXI FMRI.
*VERGI^E: WEXMWJÆGÆXSV.
-XEPMERE: WEXMWJÆGÆXSV
‘2 46)>)28.
‘RWGVMW PE HSGXSVEX HMR ERYP 1992
4%7-92-.
4IWGYMX, #EL 2) -. :EWMPIWGY.
7. '. 'SRWXVYGX 7. %., WXV. &VE^M, RV. 2, WXV. 2IKYWXSVM, RV. 26, GSH 4113,
7ÆGIPI, GSH 5149, &VE#SZ, NYH.
&VE#SZ.
7ÆGIPI, 20 ETV. 1994
(SQRYPI (MVIGXSV,
‘R YVQE ERYR'YPYM HYQRIEZSEWXVÆ HMR ^MEVYP º'YVMIVYP REXMSREP» HMR 11
ETVMPMI 1994, ZÆ XVMQMX EPÆXYVEX YR GYVVMGYPYQ ZMXEI.
:Æ VSK WÆ-QM 3\E'M S HEXÆ PE GEVI QÆ TSX TVI^IRXE TIRXVY E ZÆ I\TYRI
QSXMZIPI GEVI QÆ HIXIVQMRÆ WÆ WSPMGMX EGIWX TSWX.
:Æ QYP'YQIWG ERXMGMTEX #M E#XITX VÆWTYRWYP HYQRIEZSWXVÆ.
-SR :EWMPIWGY
'966-'9091 :-8%).
-SR :EWMPIWGY.
2ÆWGYX PE: 28 MYRMI 1960
%HVIWE: WXV. &VE^M, RV. 2, GSH 4113, 7ÆGIPI, NYH. &VE#SZ 7XEVIE GMZMPÆ:
GÆWÆXSVMX, EQ ±R ±RXVI'MRIVI XVIM GSTMM QMRSVM 7XEKMYP QMPMXEV: WEXMWJÆGYX
789(--.
0MGIYP -RHYWXVMEP HI 'SRWXVYG'MM &VE#SZ, 10 GPEWI GYVW HI GEPM3GEVI GY
HYVEXE HI 2 ERM, WTIGMEPMXEXIE ^MHÆVMI.
)<4)6-)2&% 463*)7-32%0Å (GSRJSVQ ºGÆV'MM HI QYRGÆ») 2 ERM
"ERXMIVYP HI 'SRWXVYG'MM 7ÆGIPI ± 1976-P978; 1980-P990 #IJ HI IGLMTÆ PE
‘RXVITVMRHIVIE HI +SWTSHÆVMI 'SQYREPÆ #M 0SGEXMZÆ (-'+0) &VE#SZ HMR 1990
QEMWXVY ^MHEV PE 7IVIPI 'SHPIE.
4VIGM^I^ GÆ EQ PYGVEX ±R XSX EGIWX XMQT #M GE ^YKVEZ, JEMER'IV #M ZSTWMXSV.
0-1&- 786Å-2).
+IVQERE: FMRI 3) 1. 4STIWGY,
-QTI\ 7. 6. 0., WXV. 'EQIPME, RV. 14, WIGX. 3, WSW. 4ERHYVM, RV. 18, WIGX. 6,
GSH 14926, &YGYVI#XM, GSH 13112
&YGYVI#XM.
(SQRYPI (MVIGXSV,
6ÆWTYRH PE ERYR'YP TYFPMGEX ±R º6SQ¥RME PMFIVÆ» HMR 14 QEVXMI 1994
TVMR GEVI WI SJIVÆ QEM QYPXI TSWXYVM HI WIGVIXEVÆ. 0E Z¥VWXE HI 37 HI ERM,
GSRWMHIV GÆ EQ WY3GMIRXÆ I\TIVMIR'E, WMQ'YP VIWTSRWEFMPMXÆ'MM, 3MRH YR SQ
EGXMZ, GY WTMVMX HI MRM'MEXMZÆ.
)GLMPMFVEXÆ #M GEPQÆ MYFIWG SVKERM^EVIE. %Q PYGVEX GE WIGVIXEVÆ E YRYM
QEVI PMGIY #M ±R TEVEPIP EQ EFWSPZMX GYVWYVM HI STIVEXSV 4. '. #M QEVOIXMRK, MEV
±R TVI^IRX PYGVI^ PE S QMGÆ 3VQÆ TEVXMGYPEVÆ. %WXÆ^M, HSVMRH WÆ-QM GYRS#XMR'IPI
RSY SF'MRYXI, TVIGYQ #M I\TIVMIR'E ERXIVMSEVÆ, E# 3 MRXIVIWEXÆ WÆ PYGVI^ ±RXV-
S ±RXIVTVMRHIVI HI ERZIVKYVE 3VQIM HYQRIEZSEWXVÆ, GE WIGVIXEVÆ #IJÆ PE
SVMGEVI HMRXVI GSQTEVXMQIRXIPI: MQTSVX ± I\TSVX, 3RERGMEV, QEVOIXMRK.
%RI\I^ GYVVMGYPYQ ZMXEI WSPMGMXEX ±R ERYR', YVQ¥RH GE EGXIPI WÆ PI
TVI^MRX PE HEXE HIWJÆ#YVÆVMM GSRGYVWYPYM, HISEVIGI EGIEWXE HEXÆ RY E JSWX
TVIGM^EXÆ ±R ERYR', ZÆ VSK WÆ FMRIZSM'M WÆ-QM GSQYRMGE'M ±R XMQT YXMP G¥RH ZE
EZIE PSG GSRGYVWYP #M GSRHM'MMPI PYM HI HIWJÆ#YVEVI.
'Y QYP'YQMVM, 1EVME 4STIWGY.
'966-'9091 :-8%).
1EVME 4STIWGY.
%HVIWE: WXV. 'EQIPME, RV. 14, WIGX. 3, GSH 14926, &YGYVI#XM 8IPIJSR:
6149910 37 ERM, GÆWÆXSVMXÆ, 2 GSTMM: YR FÆMEX ±R Z¥VWXÆ HI 12 ERM PE PMGIYP HI
QY^MGÆ º+ISVKI )RIWGY» #M S JEXÆ HI 10 ERM IPIZÆ PE PMGIYP.
8SRMX^E»
7S'YP: MRKMRIV IPIGXVSRMWX PE -RWXMXYXYP HI 'IVGIXÆVM %XSQMGI.
789(--.
%FWSPZIRXÆ E 0MGIYPYM HI *MPSPSKMI-PWXSVMI º-YPME ,E#HIY», TVSQS'ME 1976.
'YVWYP HI QEVOIXMRK GY HYVEXE HI YR ER EFWSPZMX ±R 1991.
'YVW HI STIVEXSV 4. '. GY HYVEXE HI #EWI PYRM EFWSPZMX ±R 1992.
%'8-:-8%8) 463*)7-32%0Å
1980: WIGVIXEVÆ EHNYRGXÆ PE 0MGIYP -RHYWXVMEP º4MTIVE».
1990: WIGVIXEVÆ #IJE PE EGIPE#M PMGIY 1994: WIGVIXEVÆ E HMVIGXSVYPYM
3VQIM º%Y(E1M» 7. %.
)<4)6-)2&Å.
&YRE GYRSE#XIVI E YXMPM^ÆVMM GEPGYPEXSVYPYM (17(37, ;36(.
4)6*)'8 5.1, ;-2(3;7, ;36(, '36)0 (6%;, 03897 123).
9#YVMR'E ±R I\TVMQEVI (SVEP #M WGVMW) #M ±R VIPE'MMPI GY TYFPMGYP.
0-1&- 786Å-2) IRKPI^E: FMRI JVERGI^E: WEXMWJÆGÆXSV 11. &92)0)
1%2-)6) 0% 1%7Å.
4-%86% () ‘2')6'%6) % )(9'%&-)- -
‘RGÆ HMR GIPI QEM ZIGLM XMQTYVM, QEWE W-E HIWJÆ#YVEX HYTÆ YR ERYQMX
VMXYEP. (I#M IVE HMJIVMX HI PE 'EVÆ PE 'EVÆ EGIEWXE E MQTYW EGIPI VIKYPM GEVI
GSRWXMXYMI EWXÆ^M GVMXIVMM MQTSVXERXI ±R ETVIGMIVIE YRIM TIVWSERI FMRI
GVIWGYXI.
*ÆVÆ ±RHSMEPÆ, QEWE TI GEVI S SJIVMQ WEY GIE PE GEVI WYRXIQ MRZMXE'M E
HIZIRMX YR TVMPIN TIRXVY ±RX¥PRMVM MQTSVXERXI #M HMWGY'MM MRXIVIWERXI. (MR
JEWXYSEWIPI QIWI HI TI ZVIQIE VSQERMPSV WEY HMR XMQTYP 6IRE#XIVMM ± HEGÆ EV
3 WÆ RI VIJIVMQ RYQEM PE EGIPI ITSGM GEVI RI ±R3IVF¥RXÆ #M EWXÆ^M MQEKMRE'ME
± XVERWTEVI ±R ^MPIPI RSEWXVI SFMGIMYP HI E RI SRSVE MRZMXE'MM GY S QEWÆ IPIKERX
EVERNEXÆ, MQTIGEFMPÆ.
4VMZMRH ±RETSM, TYXIQ WTYRI GÆ W-E VIRYR'EX, ±R KIRIVEP, PE STYPIR'Æ #M
PY\ SWXIRXEXMZ. %^M RY WI QEM FIE HMR TSGEPI HI EYV GEVI TSEVXÆ WIQRÆXYVE PYM
&IRZIRYXS 'IPPMRM, HI TMPHÆ. ‘R WGLMQF, E Q¥RGE HMR JEVJYVMM HI TSV'IPER HI
FYRÆ GEPMXEXI #M E FIE HMR TELEVI HI GVMWXEP E HIZIRMX YR PYGVY SFM#RYMX. ‘R QSH
3VIWG, GSQTSVXEQIRXYP QIWIRMPSV E G¥#XMKEX ±R VE3REQIRX TVMR VIWTIGXEVIE
YRSV RSVQI MQTYWI HI GSHYP QERMIVIPSV IPIKERXI.
)\MWXÆ EWXÆ^M XIRHMR'E HI E EHSTXE QSHYP HI ZME'Æ QSHIVR ±R XSXEPÆ
GSRXVEHMG'MI GY GIP GPEWMG. 2I HITPEWÆQ ±R KSERÆ HMRXV-YR PSG ±RXV-EPXYP #M HI
GIPI QEM QYPXI SVM QEWE RSEWXVÆ IWXI JVYKEPÆ. 4VIKÆXMVIE QIWIM #M WTÆPEXYP
ZEWIPSV RI-EV VÆTM YR XMQT TVI'MSW. 8MRHIQ WTVI WMQTPMXEXI #M GSQSHMXEXI,
VIRYR'¥RH PE XSX GIIE GI EV ±RGÆVGE ±R QSH MRYXMP I\MWXIR'E RSEWXVÆ. 7-EV TÆVIE
GÆ RI GSRXVE^MGIQ. (EV MRHMJIVIRX GÆ STXÆQ TIRXVY YR WIVZMGMY HI QEWÆ HMR
TSV'IPER HI 7IZVIW WEY TIRXVY YRYP HMR WXMGPÆ MRGEWEFMPÆ, VIWTIGXEVIE YRSV
VIKYPM IWXI SFPMKEXSVMI, ±RGIT¥RH GY TVIKÆXMVIE GEWIM, EVERNEVIE QIWIM #M
XIVQMR¥RH GY JIPYP ±R GEVI Q¥RGÆQ JVYGXIPI.
'91 %6%2.Å1 1%7%.
1EWE JEQMPMEPÆ, GIE HI XSEXI ^MPIPI XVIFYMI WÆ 3I #M IE ETIXMWERXÆ #M
±RKVMNMXÆ, GE #M GIE JIWXMZÆ. 9R ZIGLM HMGXSR WTYRI GÆ ºSQYP MRXIPMKIRX WI
LVÆRI#XI GY SGLMM». ) HI TVIJIVEX S JEVJYVMI HI JEMER'Æ, MRXEGXÆ, YRIME HI
TSV'IPER GMSFMX, GLMEV HEGÆ EGIEWXE E JSWX G¥RHZE JSEVXI JVYQSEWÆ. ) HI
TVIJIVEX JE'E HI QEWE HMR MR, ETVIXEXÆ, YRIME HMRXV-S 'IWÆXYVÆ WGYQTÆ, HEV
EGSTIVMXÆ HI TIXI. 7I ±R'IPIKI HI PE WMRI, GÆ ±R ^MPIPI HI WÆVFÆXSEVI RI ZSQ
SGYTE ±R QSH HISWIFMX HI EVERNEVIE QIWIM. 4IRXVY QIWI JIWXMZI, JE'E HI
QEWÆ #M #IVZI'IPIPI ZSV 3 #M IPI JIWXMZI, HI S EPFIE'Æ MQEGYPEXÆ, MEV TIRXVY
VIYRMYRM MRXMQI WI TSX JSPSWM JI'IPI HI QEWÆ GSPSVEXI. 3 JE'Æ HI QEWÆ XVIFYMI
WÆ 3I HIWXYP HI QEVI GE WÆ EWGYRHÆ, TI G¥X TSWMFMP, TMGMSEVIPI QIWIM. ‘R RMGM
YR GE^ RY ZSQ JSPSWM JI'I HI QEWÆ HMR QEXIVMEP TPEWXMG, GLMEV HEGÆ MQMXÆ
TIVJIGX GIE QEM WS3WXMGEXÆ 'IWÆXYVÆ. ) FMRI WÆ E#I^ÆQ WYF JE'E HI QEWÆ YR
QSPXSR WYF'MVI GEVI TVSXINIE^Æ JYVRMVYP QIWIM. 8VIFYMI WÆ EWMKYVÆQ YR ERYQMX
WTE'MY TIRXVY 3IGEVI MRZMXEX, GLMEV #M TIRXVY GIM JSEVXI FMRI IHYGE'M GEVI #XMY
WÆ-#M 'MRÆ GSEXIPI TI P¥RKÆ GSVT. 'E QYWE3VMM WÆ WI WMQXÆ GSQJSVXEFMP, EGIWX
WTE'MY XVIFYMI WÆ 3I HI GIP TY'MR 50 GQ.
'YQ EVERNÆQ QEWE#
%X¥X QEWE JEQMPMEPÆ G¥X #M GIE JIWXMZÆ WYRX E#I^EXI PE JIP, HEV HMJIVÆ
RYQÆVYP JEVJYVMMPSV, EP XEG¥QYVMPSV #M EP TELEVIPSV ±R JYRG'MI HI JIPYVMPI HI
Q¥RGEVI. *MIGEVI JEVJYVMI ZE 3 HYFPEXÆ HI S EPXE GEVI WI E#IE^Æ HIHIWYFX,
TIRXVY WIVZMGMY #M GEVI IWXI YXMPM^EXÆ HSEV TIRXVY E TYRI TI IE JEVJYVME HMR
GEVI Q¥RGÆQ. 0E QIWIPI HI 3IGEVI ^M RI TYXIQ PMTWM HI GIE HI-E HSYE
JEVJYVMI.
3 QEWÆ JIWXMZÆ WI TVI^MRXÆ, HI SFMGIM, EWXJIP: JEVJYVME TIRXVY TVMQYP JIP
IWXI E#I^EXÆ HIEWYTVE JEVJYVMIM HI WIVZMGMY. 4I IE WI TYRI #IVZIXYP JVYQSW
±QTÆXYVMX. 'LM4IPI WEY JIPMMPI HI T¥MRI WI TYR ±R HSYÆ-XVIM GS#YPI'I WTIGMEPI,
VITEVXM^EXI WMQIXVMG. 0SGYP JYVGYPM'IPSV IWXI PE WX¥RKE JEVJYVMIM. %PMRMEXI HI PE
HVIETXE WTVI WX¥RKE ±R SVHMRIE YXMPM^ÆVMM PSV, EGIWXIE WI E#IE^Æ GY HMR'MM ±R WYW.
0E HVIETXE, WI TYR GY'MXIPI, GY TEVXIE XÆMSEWÆ WTVI JEVJYVMI, XSX ±R SVHMRIE
YXMPM^ÆVMM ± GIP QEM ±RHITÆVXEX IWXI TIRXVY TVMQYP JIP HI Q¥RGEVI, EHMGÆ TIRXVY
TI#XI MEV ±R JE'E JEVJYVMIM WXÆ PMRKYVE HI WYTÆ GY GYVFYVE ±R WYW #M YRISVM
PMRKYVM'Æ HI HIWIVX (HEGÆ I PSG TI QEWÆ). 2Y ZSQ E#I^E RMGMSHEXÆ EPÆXYVM QEM
QYPX HI XVIM GY'MXI #M HI XVIM JYVGYPM'I. 6IWXYP XEG¥QYVMPSV ± PMRKYVM'IPI HI XSVX,
JYVGYPM'IPI QMGM TIRXVY FEGPEZE WEY TIRXVY JVYGXI RY WI TYR TI QEWÆ GM TI S
QÆWY'Æ HI WIVZMGMY WEY TI YR FYJIX, TIRXVY E 3 PE ±RHIQ¥RÆ.
%GIWXI VIKYPM RY WYRX FÆXYXI ±R GYMI. 2YQÆVYP XEG¥QYVMPSV #M E#I^EVIE
PSV HMJIVÆ ±R JYRG'MI HI QIRY-YP WIVZMX PE QEWÆ.
0E XSEXI QIWIPI G¥X HI G¥X WSPIQRI IWXI SFMGIMYP WÆ WI WGLMQFI
XEG¥QYVMPI HYTÆ 3IGEVI JIP HI Q¥RGEVI. 0E S QEWÆ QEM TY'MR TVIXIR'MSEWÆ RY
ZSQ WGLMQFE XEG¥QYVMPI HIG¥X HEGÆ EZIQ TI#XI. ‘R KIRIVEP ZSQ JSPSWM TEXVY
JEVJYVMM: JEVJYVME TIRXVY ERXVIYVM, JEVJYVME HI WYTÆ, JEVJYVME ±RXMRWÆ #M JEVJYVME HI
HIWIVX. &SPYVMPI (GEWXVSRE#IPI) TIRXVY WYTE PMQTIHI (GSRWSQI) RY WI TYR HI
PE ±RGITYX TI QEWÆ GM WI EHYG SHEXÆ GY WYTMIVE. 8EG¥QYVMPI WI TSX TYRI #M TI
WYTSVXYP HIWXMREX PSV GEVI ZE 3 E#I^EX PE HVIETXE JEVJYVMMPSV. 4I WYTSVX ZSQ
E#I^E, ±R HVIETXE, GY'MXYP, GY TEVXIE XÆMSEWÆ WTVI JEVJYVMI #M ±R WX¥RKE PYM
JYVGYPM'E GY HMR'MM ±R NSW.
0MRKYVE #M PMRKYVM'IPI TIRXVY HIWIVX ZSV 3 E#I^EXI ±R JE'E JEVJYVMIM.
(EGÆ YXMPM^ÆQ WYTSVXYP HI XEG¥QYVM ZSQ TYRI #IVZI'IPYP PE WX¥RKE,
HMVIGX TI JE'E HI QEWÆ. 8SX ±R JE'E JEVJYVMMPSV, WTVI HVIETXE, IWXI #M PSGYP
TELEVIPSV. 8VIM XMTYVM HI TELEVI WYRX SFPMKEXSVMM ± HI 'YMGÆ, HI ZMR (TELEVYP HI
ZMR VS#Y I GIZE QEM QMG HIG¥X GIP HI ZMR EPF) #M HI ETÆ. 6I'MRI'M GÆ IPI XVIFYMI
WÆ JEGÆ TEVXI HMR EGIPE#M WIVZMGMY.
2Y MQTVSZM^E'M ± I S RSXÆ TVSEWXÆ ± #M ZÆ VIGSQERHÆQ WÆ RY HE'M QIWI
JIWXMZI HEGÆ RY TYXI'M. (YTÆ JSPSWMVI, TELEVIPI HI 'YMGÆ WI MEY HI TI QEWÆ. 2Y
ZÆ FÆKE'M HIKIXIPI ±R IPI. *SPSWM'M RIETÆVEX S XEZÆ ±R EGIWX WGST. :Æ ZE WGYXM
HI HVYQYVM MRYXMPI.
&ÆYXYVMPI ETIVMXMZI WI WIVZIWG ±RXSXHIEYRE ±REMRXI HI QEWÆ.
4ELEVIPI WTIGMEPI WI KÆWIWG TI S QEWÆ WITEVEXÆ, TI S XEZÆ #M 3IGEVI
MRZMXEX WI WIVZI#XI GY GI-P TPEGI. ) FMRI GE WSVXMQIRXYP HI ETIVMXMZI WÆ 3I
ZEVMEX. 7XMGPIPI WXEY #M IPI PE ±RHIQ¥RÆ, TI S EPXÆ XEZÆ.
"EQTERME #M GSRMEGYP RY WI WIVZIWG HIG¥X PE WJ¥V#MXYP QIWIM.
7XMGPIPI HI ZMR #M ETÆ ZSV 3 HMWTYWI WMQIXVMG TI QEWÆ, PE ±RHIQ¥RE
FÆVFE'MPSV GEVI JEG S3GMYP HI E WIVZM FÆYXYVMPI. 4IRXVY E RY TÆXE JE'E HI QEWÆ,
WXMGPIPI WI TYR TI S XÆZM'Æ WEY TI JEVJYVMSEVI WTIGMEPI.
%TIPI QMRIVEPI WI WIVZIWG ±R WXMGPIPI PSV SVMKMREPI GE #M ZMRYVMPI WXVÆMRI.
(IGSVEVIE QIWIM HITMRHI HI QÆVMQIE IM, HI VERKYP QYWE3VMPSV #M HI
±QTVINYVÆVM. %TVSETI MRHMWTIRWEFMPI, 4SVMPI #M PYQ¥RÆVMPI ZSV ±RG¥RXE TVMZMVIE.
*PSVMPI XVIFYMI TYWI ±R ZE^I NSEWI GE WÆ RY-P ±QTMIHMGI TI QIWIRM WÆ WI ZEHÆ.
2Y ZSQ TYRI TI QEWÆ HIG¥X GIIE GI TSEXI WIVZM PE S ±RXVIFYMR'EVI
MQIHMEXÆ. )\GIT'MI JEG WSPRM'IPI #M VIGMTMIRXIPI TIRXVY TMTIV GEVI ZSV XVIFYM WÆ
3I WY3GMIRXI (YRE TIRXVY GMVGE XVIM ± TEXVY TIVWSERI). :SQ EZIE KVMNÆ GE
EGIWXIE WÆ RY 3I ±RJYRHEXI WEY YQIHI. 3 KSWTSHMRÆ EXIRXÆ TYRI ±R
VIGMTMIRXYP VIWTIGXMZ G¥XIZE KVÆYR'I HI SVI^. (EGÆ RY JSPSWMQ VIGMTMIRXI GY
GETEG TIVJSVEX, GIPIPEPXI XVIFYMI WÆ 3I ±RWS'MXI HI PMRKYVM'I TIRXVY GE RMQIRM
WÆ RY 3I WMPMX WÆ WI JSPSWIEWGÆ HI TVSTVMYP GY'MX, GIIE GI EV 3 S KVI#IEPÆ. 7Æ
VI'MRIQ HIGM GÆ YRXHIPIQRYP, S'IXYP, QY#XEVYP, WQ¥RX¥RE IXG. WI ZSV EHYGI
HSEV HEGÆ GMRIZE PI GIVI. 3 KE^HÆ EXIRXÆ PI EVI TVIKÆXMXI #M PI SJIVÆ.
4IRXVY WSWYVM WI JSPSWI#XI S WSWMIVÆ. %XIR'MI: WSWYP RY WI TYRI RMGM TI
JVMTXYVÆ HEV RMGM TI TMYVI WEY TI EPXI KEVRMXYVM (QEGEVSERI, WSXI HI PIKYQI
IXG.) HISEVIGI I MRIWXIXMG. 7SWYP WI TYRI ±R JEVJYVMI #M WI ±RQSEMI ±R IP
FYGÆ'IPIPI HI GEVRI XÆMEXI TI V¥RH. 2Y WI EQIWXIGÆ XSX GI EZIQ ±R JEVJYVMI HI
PE ±RGITYX GY XSEXI GÆ IWXI KYWXSW HEV ºTEWXE» SF'MRYXÆ IWXI MQTSWMFMP HI
TVMZMX. :SQ I\TPMGE EGIWX PYGVY EHSPIWGIR'MPSV GEVI EY VÆQEW GY EGIWX SFMGIM
HI G¥RH IVEY QMGM #M PM WI ºTEWWE» Q¥RGEVIE. 3HEXÆ ±RXVIFYMR'EXÆ, WSWMIVE ZE
3 PYEXÆ HI TI QEWÆ.
7EPEXE WI WIVZI#XI ±R GEWXVSRIPI WITEVEXI, TIRXVY 3IGEVI MRZMXEX ±R
TEVXI. '¥RH JVMTXYVE IWXI XÆMEXÆ PE QEWÆ, KE^HE XVIFYMI WÆ EMFÆ PE ±RHIQ¥RÆ
XEG¥QYVM WTIGMEPI. ) HI TVIJIVEX ±RWÆ GE EGIEWXÆ STIVE'MI WÆ 3I JÆGYXÆ ±R
TVIEPEFMP, MEV JVMTXYVE WÆ 3I TVI^IRXEXÆ JIPMM, TI JVYR^I HI WEPEXÆ. ‘R QYPXI 'ÆVM
WEPEXE WI QÆR¥RGÆ WITEVEX, HYTÆ JVMTXYVÆ.
7GSFMXSVMPI RY-#M EY PSGYP TI QEWÆ TIRXVY GÆ RY WI JSPSWIWG ±R TYFPMG.
%VKMRXÆVME IWXI SFPMKEXSVMI# ‘R GE^YP YRSV QIWI JIWXMZI, HE. 4IRXVY
QIWIPI SFM#RYMXI I\MWXÆ XEG¥QYVM HI S'IP MRS\MHEFMP GEVI WYRX JVYQSEWI #M Y#SV
HI ±RXVI'MRYX. ) EHIZÆVEX GÆ EVKMRXÆVME GSRJIVÆ QIWIM IPIKER'Æ, HEV WÆ RY
YMXÆQ GÆ XVIFYMI WÆ WXVÆPYGIEWGÆ HI GYVÆ'IRMI. 'E XSX GI IWXI TVI'MSW,
EVKMRXÆVME GIVI S ±RKVMNMVI WTIGMEPÆ, MEV HEGÆ RY EZIQ XMQT TIRXVY E#E GIZE I
TVIJIVEFMP WÆ VIRYR'ÆQ PE IE.
'E QIWIPI JIWXMZI WÆ RY RI WTIVMI TVMR HM3GYPXÆ'MPI GI PI GVIE^Æ, IWXI
RIGIWEV YR I\IVGM'MY ±RHIPYRKEX. 7Æ-P JEGIQ ±R GEHVYP QIWIPSV HI (YQMRMGE,
MQEKMR¥RHY-RI GÆ EZIQ MRZMXEX GIP TY'MR YR QMRMWXVY, GLMEV HEGÆ WYRXIQ HSEV
±R JEQMPMI. :E 3 S TPÆGIVI! 'Y EGIWX TVMPIN, ZSQ TYRI S JE'Æ HI QEWÆ
HISWIFMXÆ, XEG¥QYVMPI #M ZIWIPE TI GEVI RY PI JSPSWMQ ^MPRMG #M ZSQ TVIKÆXM S
Q¥RGEVI WTIGMEPÆ. )WXI SFPMKEXSVMY GE XS'M QIQFVMM JEQMPMIM WÆ VIWTIGXI
EGIEWXÆ QEWÆ, 3MRH TYRGXYEPM, ENYX¥RH WEY, HEGÆ WI TPMQFÆ HMQMRIE'E,
EHYG¥RH S 4SEVI WEY GYQTÆV¥RH YR HIWIVX WTIGMEP (JVYGXI, TVÆNMXYVM).
6ITIXÆQ: QEWE HI (YQMRMGÆ I WJ¥RXÆ.
'314368%1)2890 ‘2 8-1490 1)7)-.
6IKYPMPI KIRIVEPI EPI YRIM 'MRYXI GSVIGXI #M TI GEVI PI-EQ HI3RMX ±RXVYR
GETMXSP TVIGIHIRX WYRX ZEPEFMPI #M PE QEWÆ. 7XÆQ HVITX, HEV RY ±R'ITIRM'M. 2Y
TYRIQ TMGMSEVIPI RMGM WYF WGEYR, HEV RMGM TVIE HITEVXI ±R JE'Æ, TIRXVY E RY-P
MRGSQSHE TI ZIGMRM. 2Y RI EKÆ'ÆQ HI WGEYR. 4S^M'ME Q¥MRMPSV EVI S QEVI
MQTSVXER'Æ PE QEWÆ. ‘R RMGM YR GE^ FVE'IPI #M QEM EPIW GSEXIPI RY XVIFYMI WÆ
WXIE TI QEWÆ. 2Y 'MRIQ GY Q¥MRMPI JEVJYVME HMR GEVI Q¥RGÆQ. 4S^M'ME GSVIGXÆ,
HI VITESW, IWXI GIE GY FVE'IPI PMTMXI HI GSVT #M GY ±RGLIMIXYVMPI Q¥MRMPSV
WTVMNMRMXI HI QEVKMRIE QIWIM. %GIEWXÆ 'MRYXÆ WI WGLMQFÆ G¥RH Q¥RGÆQ,
TÆWXV¥RHY-RI ±RWÆ GSEXIPI PMTMXI HI XVYRGLM. 2I ZSQ ZIVM3GE 'MRYXE ±REMRXI HI
E MRXVE ±R WYJVEKIVMI, WTÆP¥RHY-RI Q¥MRMPI ±R TVIEPEFMP. )ZIRXYEPIPI VIXY#YVM
RIGIWEVI HYTÆ QEWÆ WI ZSV JEGI RYQEM ±R FEMI ± GE HI I\IQTPY
±QTVSWTÆXEVIE VYNYPYM WEY EVERNEVIE TÆVYPYM.
(EGÆ RY EZIQ S FEMI GYVEXÆ, RY MRZMXÆQ QYWE3VM!
2Y XVIFYMI WÆ Q¥RGÆQ RMGMSHEXÆ KVÆFMX WEY RIVZSW. )WXI RY RYQEM S
VIKYPÆ HI TSPMXI'I GM #M S TVIWGVMT'MI QIHMGEPÆ.
1EM KVEZI WYRX HMWGY'MMPI RITPÆGYXI HMR XMQTYP QIWIM. 7Æ PI IZMXÆQ #M WÆ
RI MQTYRIQ WÆ 3Q GEPQM. "M E#E ZME'E RSEWXVÆ IWXI HIWXYP HI WXVIWEXÆ. 7Æ RI
FYGYVÆQ HI TVMPINYP TI GEVI RM-P SJIVÆ S QEWÆ ±QTVIYRÆ GY JEQMPME.
7Æ RY FIQ #M WÆ RY ZSVFMQ GY KYVE TPMRÆ. )WXI S VIKYPÆ GEVI EV XVIFYM WÆ
3I HIWXYP HI GYRSWGYXÆ #M R-EQ VIZIRM EWYTVE IM HEGÆ R-EV 3 ±RGÆPGEXÆ ^MPRMG.
3EQIRMM GEVI ±RGIEVGÆ WÆ QÆR¥RGI #M WÆ TSZIWXIEWGÆ ±R EGIPE#M XMQT JEG S
MQTVIWMI HI^EKVEFMPÆ. 8VIFYMI WÆ 3Q EXIR'M GE FY^IPI WÆ 3I QIVIY ±RGLMWI ±R
XMQTYP QIWXIGEXYPYM.
)WXI HI TVSWX KYWX WÆ 'MRIQ HIKIXYP QMG Y#SV VMHMGEX G¥RH Q¥RGÆQ WEY
G¥RH FIQ.
(EGÆ EZIQ G¥MRM WEY TMWMGM, EGI#XME R-EY GI GÆYXE ±R WYJVEKIVMI SVMG¥X HI
QYPX M-EQ MYFM. )WXI RY RYQEM S PMTWE HI VIWTIGX JE'Æ HI QYWE3VM GM #M TVMPIN HI
MRGMHIRXI RIHSVMXI.
9R SFMGIM TVSWX, WTIGM3G VSQ¥RMPSV, HI GEVI EGI#XME RY WI TSX HIFEVEWE,
IWXI EGIPE HI E-P SFPMKE TI QYWE3VM WÆ QÆR¥RGI QEM QYPX HIG¥X ZSV. 6ITIXE'M
#M ±RZÆ'E'M JSVQYPIPI: º(E, ZÆ VSK», º2Y, QYP'YQIWG», º=IW, TPIEWI», º2S,
XLERO ]SY». 7Æ RI K¥RHMQ FMRI G¥RH PI VSWXMQ. 7YRX KE^HI PE RSM #M GLMEV ±R
EPXI 'ÆVM GEVI RI MEY ±R WIVMSW.
(EGÆ RI MQEKMRÆQ GÆ IWXI HI FYR KYWX WÆ VIJY^ÆQ E HSYE JIPMI HI XSVX
GY XSEXI GÆ EQ QEM Q¥RGE S TSV'MI, VMWGÆQ WÆ VÆQ¥RIQ JÆVÆ IE, HISEVIGI E
HSYE SEVÆ RY RM WI QEM SJIVÆ HEGÆ EQ WTYW º2Y, QYP'YQIWG». 1EWE WI
XVERWJSVQÆ ±RXV-YR EHIZÆVEX GEPZEV G¥RH MRMQSEWE KSWTSHMRÆ VITIXÆ MRWMWXIRX:
º(EV QEM PYE'M S WÆVQÆPY'Æ, WYRX HIPMGMSEWI!». 2Y RI E#I^ÆQ PE S QEWÆ GE WÆ
Q¥RGÆQ TI WÆXYVEXI. 7I TSEXI GIVI WEY PYE HMRXV-YR JIP GEVI RI-E TPÆGYX ±R
QSH HISWIFMX WEY WI TSEXI VIJY^E S Q¥RGEVI GEVI RI JEGI VÆY WEY RY RI
TPEGI. 4SPMXMGSW IWXI WÆ EGGITXÆQ WÆ KYWXÆQ HMR JIPYP VIWTIGXMZ, TIRXVY E RY
NMKRM KE^HE. 8SX HI TSPMXI'I 'MRI #M XEGXYP KE^HIM HI E SJIVM Q¥RGEVI WY3GMIRXÆ
± RMGM TVIE QYPXÆ, RMGM TVIE TY'MRÆ ± JÆVÆ E#M PÆYHE I\GIWMZ TVITEVEXIPI
GYPMREVI. 1YWE3VMM S TSX JEGI, GY QSHIVE'MI ±RWÆ, WTVI ±RG¥RXEVIE KSWTSHMRIM
HEV RY WXVMK¥RH TIWXI QEWÆ #M RMGM GIV¥RH ±R EGIP QSQIRX VI'IXE. 'Y EX¥X QEM
QYPX RY IWXI GE^YP WÆ WI GSQIRXI^I EWYTVE TVSGYVÆVMM HM3GMPI E YRYM TVSHYW.
1EWE XVIFYMI WÆ HIGYVKÆ 3VIWG, JÆVÆ SWXIRXE'MI. %Q TYXIE WTYRI GÆ
EGIEWXE I S RSVQÆ MHIEPÆ, KVIY HI EXMRW, PE GEVI XVIFYMI WÆ GSRXVMFYMI #M
MRZMXE'MM HEGÆ WMQX GÆ KE^HE IWXI ±R MQTEW HEXSVMXÆ XMRIVI'MM WEY E PMTWIM HI
I\TIVMIR'Æ.
'Y HMWGVI'MI, GY XEGX, IM TSX XVIGI TIWXI QSQIRXIPI TIRMFMPI MZMXI HMR XI
QMVM GI. 2Y ZSV GIVI YR %RXMRIZVEPKMG #M YR TELEV GY ETÆ ±R QSQIRXYP ±R GEVI
KE^HE IWXI JSEVXI TVISGYTEXÆ WÆ RY M WI VÆGIEWGÆ KYWXÆVMPI GEPHI. 2Y ZSV GIVI
OIXGLYT, TMTIV, WQ¥RX¥RÆ WEY EPXI MRKVIHMIRXI HEGÆ RY PI WYRX SJIVMXI, TIRXVY
GÆ W-EV TYXIE GE IPI WÆ PMTWIEWGÆ #M KE^HE WÆ WI WMQXÆ NIREXÆ.
7Æ Q¥RGÆQ E#E GYQ KÆXI#XI KSWTSHMRE! 3FPMKE'ME IM IWXI WÆ KYWXI ±R
TVIEPEFMP HMR XSEXI FYGEXIPI #M WÆ PI GSRHMQIRXI^I QSHIVEX, MEV E QYWE3VYPYM
WÆ PI EGGITXI GE EXEVI. ) JSEVXI RITPÆGYX WÆ HÆQ WJEXYVM GYPMREVI ±R JYRG'MI HI
TVIJIVMR'IPI RSEWXVI. *MI GÆ I S QEWÆ JIWXMZÆ, 3I GÆ IWXI YRE SFM#RYMXÆ, IJSVXYP
KSWTSHMRIM XVIFYMI VÆWTPÆXMX GY S VIQEVGÆ HI KIRYP: º(IPMGMSEWÆ WYTE!», º'I
JVYQSW EVEXÆ WEPEXE!», º'I FMRI QMVSEWI JVMTXYVE!».
2I ZSQ EF'MRI HI PE SVMGI HMWGY'MM WEY SFWIVZE'MM HI^EKVIEFMPI.
'STMPYPYM GY GEVI EQ ZIRMX ±M ZSQ JEGI SFWIVZE'MM EGEWÆ, GE #M WS'YPYM
GEVI E HITÆ#MX RYQÆVYP HI TELEVI. 2I ZSQ MQTYRI WÆ RY WXÆQ GY SGLMM E'MRXM'M
EWYTVE QIQFVMPSV HI JEQMPMI GY GEVI EQ JSWX MRZMXE'M, EVYRG¥RHY-PI TVMZMVM
YGMKÆXSEVI G¥RH KVI#IWG GIZE. )HYGE'ME RY WI JEGI ±R EGIP QSQIRX, GÆGM
EXQSWJIVE ZE HIZIRM MRWYTSVXEFMPÆ TIRXVY XS'M.
1%7% ) 7)6:-8Å!
:ME'E TVSJIWMSREPÆ TSEXI WÆ QSHM3GI S SVHMRI TI GEVI S GVIHIEQ
WXEFMPMXÆ SHEXÆ TIRXVY XSXHIEYRE. %WXJIP, TI QÆWYVE GI TEY^E HI TV¥R^ WI
QMG#SVIE^Æ, QEWE HIZMRI QEM JVYKEPÆ #M XMRHI WÆ 3I ±RPSGYMXÆ GY QEWE HI
WIEVÆ. 0E EGIEWXE GSRXVMFYMI #M HMWXER'E HMR GI ±R GI QEM QEVI HMRXVI HSQMGMPMY
#M PSGYP HI QYRGÆ. (I SFMGIM EZIQ QYWE3VM PE QEWE HI WIEVÆ. (ÆQ QEM NSW
VIKYPMPI TIRXVY S QEWÆ TVIXIR'MSEWÆ.
3GE^ME, VERKYP QYWE3VMPSV WEY WMXYE'ME RSEWXVÆ 3RERGMEVÆ TIVQMX YRIPI
WMQTPM3GÆVM. 3VMGYQ RY WYRXIQ SFPMKE'M WÆ HIWJÆ#YVÆQ YR PY\ TIWXI
TSWMFMPMXÆ'MPI RSEWXVI. 4PIHÆQ TIRXVY QSHIVE'MI #M WMQTPMXEXI GEVI RY I\GPYH
VE3REQIRXYP.
'LMEV #M ±R JEQMPMMPI GIPI QEM QSHIWXI S ERYQMXÆ VI^IVZÆ XVIFYMI
TVIZÆ^YXÆ TIRXVY E JEGI JE'Æ WYVTVM^IPSV HI YPXMQÆ SVÆ. (I EWIQIRM, WI ZE
TVIZIHIE YR JIP HI Q¥RGEVI TIRXVY E 3 ±RPSGYMX ±R GE^YP G¥RH YRMM HMRXVI
QYWE3VM RY-P WYTSVXÆ, HMR QSXMZI QIHMGEPI IZIRXYEP, TI GIP SJIVMX ERXIVMSV.
4IVWSERIPI GSRHEQREXI HI QIHMGYP PSV PE S HMIXÆ WIZIVÆ, HI JETX, EV XVIFYM WÆ
RY EGGITXI MRZMXE'MM HIG¥X HI PE TVMIXIRM JSEVXI ETVSTME'M GEVI PI GYRSWG
VIKMQYP.
%RXVIYVMPI: WI GSQTYR ±R QSH SFM#RYMX HMR JIPYVM HI Q¥RGEVI VIGM,
TMGERXI, TI#XI, QI^IPYVM #M WEPEXI HMZIVWI. 7I TSX WIVZM #M ERXVIYVM GEPHI:
3GÆ'IM HI TYM, HMJIVMXI TPÆGMRXI, TM^^E, WY4IYVM, TEXIYVM. %RXVIYVMPI VIGM TSX 3
GSQFMREXI GY GIPI GEPHI, ±RWÆ QYPXÆ EXIR'MI ± HEGÆ ±RGÆVGÆQ QEWE GY
ERXVIYVM KVIY HI HMKIVEX (WEPEXÆ HI ZMRIXI, GMYTIVGM GY QEMSRI^Æ IXG.) #M ±R
GSRXMRYEVI EZIQ QEM QYPXI JIPYVM HI Q¥RGEVI, TPYW XSVX, TPYW FEGPEZE, TPYW
±RKLI'EXÆ, VMWGÆQ 3I GE QYWE3VMM RS#XVM WÆ JEGÆ S MRHMKIWXMI WIVMSEWÆ, 3I WÆ
PYÆQ Q¥RGÆVYVMPI HI TI QEWÆ, RIEXMRWI. 2I K¥RHMQ ±REMRXI HI E GLIQE
QYWE3VM, G¥X EQ TYXIE WÆ Q¥RGÆQ RSM ±R#MRI ±RXV-S ZM^MXÆ, JÆVÆ WÆ RI
±QFSPRÆZMQ!
8EG¥QYP: YR WIVZMGMY TIRXVY ERXVIYVM WEY WIVZMGMM SFM#RYMXI HI QEWÆ HI
HMQIRWMYRI QMNPSGMI. :MRYVM EPFI HIQMWIGM #M VSWI.
'SRWSQI-YP: WI WIVZI#XI S WYTÆ PMQTIHI ±R GIE#GÆ, GY S PMRKYVÆ HI WYTÆ
QEM HIKVEFÆ QMGÆ. (EGÆ R-EQ SJIVMX ERXVIYVM, ZSQ TYXIE ±RPSGYM WYTE GY S
GMSVFÆ GEVI ZE 3 WIVZMXÆ ±R JEVJYVMI GY S PMRKYVÆ SFM#RYMXÆ. 7I EHYGI GEWXVSRYP
GY WYTÆ (WYTMIVE) #M WI ME HI TI QEWÆ HYTÆ KSPMVI. 0E EGIWXI JIPYVM RY I RIZSMI
HI FÆYXYVM.
4I#XMM WEY GVYWXEGIIPI: I\MWXÆ TIRXVY TI#XI YR XEG¥Q WTIGMEP. 7I
VIGSQERHÆ ZMRYVM EPFI, WIGM, WTYQSEWI #M WTYQERXI. 'Y G¥X TI#XIPI IWXI QEM
KVEW GY EX¥X ZMRYP XVIFYMÆ WÆ 3I QEM EGMH (GYQ WYRX GIPI HMR TSHKSVMMPI
%VHIEPYPYM #M 1SPHSZIM). 'Y WXVMHMM WI TSEXI WIVZM GLMEV S #EQTERMI WIEGÆ.
*IPYP TVMRGMTEP, JIPYP HI VI^MWXIR'Æ: XEG¥Q RSVQEP. (I VIKYPÆ EGIWXE IWXI
S JVMTXYVÆ WEY YR TVITEVEX HMR GEVRI. -RHMJIVIRX HEGÆ WIVZMQ S JVMTXYVÆ HI TSVG,
HI QMIP, HI TEWÆVI, HMR Z¥REX WEY YRE GEVI XVIFYMI WÆ 3I ±R W¥RKI ± ERXVMGSX
WEY QY#GLM HI ZEGÆ ± WI MQTYRI YR ZMR VS#Y. 0E GEVRIE EPFÆ WI VIGSQERHÆ
ZMRYVM VS#MM Y#SEVI, MEV PE GEVRIE VS#MI QEM XEVM #M QEM TYXIVRMGI; PE Z¥REX ZMRYVM
VS#MM WIGM, ZIGLM, HI GEPMXEXI WYTIVMSEVÆ. :SQ IZMXE WÆ EHYGIQ TI QEWÆ
GYVGERYP, TYVGIPYP, QY#GLMYP, ±RXVIKM, GLMEV HEGÆ IWXI JSEVXI HIGSVEXMZ. 3FMGIMYP
IWXI RITVEGXMG. *VMTXYVE WI TSV'MSRIE^Æ ±R FYGÆXÆVMI #M WI EVERNIE^Æ TI YR
TPEXSY TI GEVI ±P ZSQ SVRE ±R QSH HISWIFMX. (I TMPHÆ, ZSQ TYRI GEVRIE TI
G¥XIZE JSM HI WEPEXÆ TVSEWTÆXÆ, MEV HIEWYTVE ZSQ EVERNE G¥XIZE JVYR^I HI
TÆXVYRNIP.
+EVRMXYVMPI ZSV 3 TYWI ±R GEWXVSERI WITEVEXI, MEV TIRXVY WEPEXI IWXI
MHIEP WÆ EZIQ GEWXVSRE#I QMGM, VSXYRHI WEY TÆXVEXI TIRXVY 3IGEVI QYWE3V.
&V¥R^IXYVMPI: PMWXE TSEXI 3 MR3RMXÆ; GIIE GI XVIFYMI VI'MRYX I GÆ
FV¥R^IXYVMPI WI EHYG PE QEWÆ TI YR TPEXSY JVYQSW HMR PIQR.
8EG¥QYP: GY'MXI QMGM TIRXVY ±RXMRWYP YRXYPYM #M XÆMEXYP FV¥R^IM.
8SEXI FV¥R^IXYVMPI TYR ±R IZMHIR'Æ FYGLIXYP ZMRYVMPSV. 2Y WI EHYG EPXI
WSMYVM GM VÆQ¥RIQ PE YPXMQYP ZMR WIVZMX, HIGM ZMRYP VS#Y.
)\GIT'MI JEGI XIPIQIEYE HI SM, PE GEVI WI TSX WIVZM ZMRYVM VSWI #M GLMEV
EPFI, HMR EGIIE#M ^SRÆ HI YRHI TVSZMRI FV¥R^E.
(IWIVXYP: TIRXVY TVÆNMXYVM WI JSPSWI#XI YR XEG¥Q WTIGMEP ± PMRKYVM'I,
GY'MXI #M JYVGYPM'I QMGM. %GYQ WI VIGSQERHÆ ZMRYVM HYPGM #M WIQMHYPGM,
TEVJYQEXI (1YVJEXPEV, 4MIXVSEWIPI, 8¥VREZI, %PFE-0YPME).
2Y WI WIVZIWG ZMRYVM PE HIWIVXYVMPI HMR GMSGSPEXÆ.
*VYGXI TVSEWTIXI: WYRX TVI^IRXEXI ±RXSXHIEYRE GY YR GY'MX #M S JYVGYPM'Æ
WTIGMEPI. %VKMRXÆVME GSI\MWXÆ ±R EGIWX HSQIRMY GY QEXIVMEPI RSM, MRS\MHEFMPI.
2Y WI WIVZIWG ZMRYVM.
'EJIEYE #M PMGLMSVYVMPI: GEJIEYE TVIXMRHI PMRKYVM'I QMGM, GEJIEYE 1SGGE
YR WIVZMGMY QMG HI EVKMRX WEY, IZIRXYEP, EVKMRXEX. 4IRXVY HSEQRI WI ZSV WIVZM
PMGLMSVYVM, MEV TIRXVY HSQRM, GSKREG.
%PIKIVIE ZMRYPYM TSXVMZMX 3IGÆVYM JIP IWXI S EHIZÆVEXÆ EVXÆ. )WXI
HSQIRMYP WXÆT¥RYPYM GEWIM GEVI, HEGÆ RY WI TVMGITI XVIFYMI WÆ WI PEWI GSRHYW
HI YR WTIGMEPMWX, TVMIXIR WEY RIKYWXSV HI ±RGVIHIVI.
&ÆYXYVMPI ETIVMXMZI, GLIVV] WEY GSGXEMP, WI WIVZIWG PE XIQTIVEXYVE
TMZRM'IM, 10 ± 12 KVEHI. 3 #EQTERMI WEY YR WTYQSW WIG WIVZMX GE ETIVMXMZ RY
XVIFYMI WÆ HITÆ#IEWGÆ 8 WEY 10 KVEHI. *MIGEVI VIKMYRI EVI ZMRYVMPI WEPI
WTIGMEPI E GÆVSV TVI^IRXEVI #M XIQTIVEXYVÆ MHIEPÆ PI WYRX TVSTVMM. (I EWIQIRM,
ZSQ EPIKI TELEVIPI TSXVMZMXI TIRXVY 3IGEVI XMT HI ZMR. 4ELEV VSXYRNMX WEY GY
TMGMSV WGYVX TIRXVY ZMRYVMPI EPFI, TELEV GY TMGMSV ±REPX TIRXVY ZMRYVMPI VS#MM.
'YTE TIRXVY #EQTERMI #M WTYQSW. :MRYVMPI VS#MM ZSV 3 WIVZMXI PE XIQTIVEXYVE
TMZRM'IM HEGÆ WYRX Y#SEVI #M PE XIQTIVEXYVE GEQIVIM HEGÆ WYRX QEM XEVM.
:MRYVMPI XVIFYMIWG VÆGMXI XVITXEX #M RY FVYXEP #M, QEM EPIW, RY XVIFYMI WÆ 3I
E#I^EXI P¥RKÆ S WYVWÆ HI GÆPHYVÆ GIIE GI VMWGÆ WÆ PI EPXIVI^I. 8VIFYMI WÆ PI
EHYGIQ ±R GEQIVÆ GIP TY'MR GY S NYQÆXEXI HI ^M ±REMRXI. 0E ZMRYVMPI XMT
º8ÆQ¥MSEWÆ» WI HIWGLMHI HSTYP ±R TIVMSEHE ±RGÆP^MVMM PE XIQTIVEXYVE GEQIVIM,
S\MHEVIE EHÆYK¥RH YR TEVJYQ TPÆGYX FYGLIXYPYM REXYVEP. (EGÆ R-EZIQ XMQT
WÆ PI EHYGIQ PE XIQTIVEXYVE GEQIVIM XVITXEX, VÆQ¥RI WSPY'ME HIGERXÆVMM
ZMRYVMPSV, ZÆVW¥RH JSEVXI Y#SV, ±RXV-S GEVEJÆ GI E JSWX ±R TVIEPEFMP ±RGÆP^MXÆ #M GY
WY3GMIRXÆ TVIGEY'MI GE VI^MHYYVMPI HI TI JYRHYP WXMGPIM WÆ RY-P XYPFYVI. :MRYVMPI
HYPGM, #EQTERME HYPGI, WYRX WIVZMXI JSEVXI VIGM.
&IVIE RY ZE 3 RMGMSHEXÆ SJIVMXÆ PE S VIYRMYRI G¥X HI G¥X JIWXMZÆ. )E
±RWS'I#XI XSXY#M JSEVXI FMRI ±R MRXMQMXEXI ERYQMXI WTIGMEPMXÆ'M VIKMSREPI. 7I
WIVZI#XI JSEVXI VIGI ±R TELEVI QEVM JÆVÆ TMGMSV WEY ±R LEPFI. ‘R QSH
I\GIT'MSREP, EHIZÆVEXE 4MPW, RIQ'IEWGÆ, IWXI WIVZMXÆ ±R TELEVI WTIGMEPI GY
TMGMSV WGYVX. 9R QMG GEVXSR GMVGYPEV RY XVIFYMI WÆ PMTWIEWGÆ RMGMSHEXÆ HI WYF
YR TELEV HI FIVI.
%TE REXYVEPE WEY QMRIVEPÆ IWXI WIVZMXÆ ±RXSXHIEYRE JSEVXI VIGI ±R
TELEVI SFM#RYMXI.
&YMGE HI JVYGXI GY W¥QFYVI IWXI WIVZMXÆ VIGI. &YMGE HI ZMR, GSRMEGYP #M
HMJIVMXIPI FVERH]-YVM WYRX WIVZMXI PE XIQTIVEXYVE ±RGÆTIVMM PI JIP GE #M 'YMGE HI
JVYGXI HI XMT [LMWO]. ‘R EGIWX GE^, RY ZSV PMTWM HI TI QEWÆ GYFYVMPI HI KLIE'Æ
TYWI ±RXV-YR ZEW WTIGMEP WEY MQTVSZM^EX HMRXV-S GSQTSXMIVÆ IPIKERXÆ HI WXMGPÆ.
7Æ IZMXÆQ WÆ MQMXÆQ EVXE FEVQERMPSV HI TVSWX KYWX #M WÆ ±RQYMIQ TELEVYP ±R
^ELÆV TIRXVY E SJIVM YR GSGXIMP. )WXI EKVIEFMP, HEV RIEHQMW HI FYRYP KYWX WÆ
±RGÆP^MQ ±R TEPQE Q¥MRMM TELEVYP WTIGMEP RYQMX 2ETSPISR.
0MGLMSVYVMPI #M ZMRYVMPI PMGLMSVSEWI (1EPEKE, 'EFIVRIX, 1EHIVE, 4SVXS)
QY#GÆXYVMPI, WI WIVZIWG PE XIQTIVEXYVE GEQIVIM, ±R TELEV WTIGMEP, QEM QMG #M
NSW. ;LMWO]-YP WI WIVZI#XI ±RXV-YR TELEV WTIGMEP RYQMX XYQFPIV», WGYVX GY
JYRHYP KVSW.
8SEXI ZMRYVMPI WI WIVZIWG ±R WXMGPI, ±R EJEVE GE^YPYM HIGERXÆVMM #M EGIEWXE
WI ZE JEGI PE QEWÆ. (EGÆ XVEKIQ ZMRYP SFM#RYMX HMR FYXSM ±P WIVZMQ ±R GEVEJI. ‘R
ERMM HISWIFMX HI FYRM TIRXVY ZMRYVM, ZIWXM'M GE EXEVI, WI WIVZIWG ±R GS#.
"EQTERME ±R KÆPIEXE GY KLIE'Æ ± JVETMIVE. (STYP WI WGSEXI PE QEWÆ, HEV
XVIFYMI WÆ XÆMIQ GETWYPE GY GY'MXYP, T¥RÆ G¥RH VIY#MQ WÆ WGSEXIQ HSTYP.
"EQTERME WI HIWJYRHÆ ±R KÆPIEXE IM #M IWXI Y#SV WÆ RY JEGIQ HMR EGIEWXÆ
HIWGLMHIVI S WGIRÆ HI GSQIHMI, PÆW¥RH WÆ MEWÆ TY'MR KE^YP GEVFSRMG.
%Q ZSVFMX HIWTVI EWSVXEVIE JIPYVMPSV HI Q¥RGEVI GY ZMRYVMPI. -EXÆ G¥XIZE
VIKYPM WYTPMQIRXEVI: 1. 2Y WI WIVZI#XI RMGMSHEXÆ YR ZMR HYPGIEK ±RXVI EPXI
HSYÆ ZMRYVM EPFI WEY VS#MM, WIGM. (I I\IQTPY, RY WI WIVZI#XI 4SVXS HEGÆ W-E
WIVZMX YR ZMR EPF PE ERXVIYVM; 2. 8VIFYMI WÆ WIVZMQ ZMRYVMPI EPFI WIGM ±REMRXIE
GIPSV VS#MM; 3. :MRYVMPI EPFI JSEVXI HYPGM, ±R WGLMQF, WI WIVZIWG HYTÆ GIPI VS#MM;
4. 3VHMRIE IWXI XSXHIEYRE GVIWGÆXSEVI: QEM ±RX¥M ZMRYVMPI WPEFI, ETSM GIPI XEVM;
5. 1EM ±RX¥M ZMRYP RSY ETSM GIP ZIGLM; 6. :MRYVMPI XMT #EQTERMI WEY WTYQERXI
TSX 3 WIVZMXI HYTÆ WEY ±REMRXIE GIPSV RIWTYQERXI HEV RMGMSHEXÆ ±RXVI IPI.
4IRXVY E WIVZM ZMRYVMPI, EGEWÆ GE #M PE VIWXEYVERX, KE^HE ME ±REMRXI ±RXV-YR
TELEV YR I#ERXMSR #M-P KYWXÆ TIRXVY E-#M HE EGSVHYP. (EGÆ WIVZI#XI IP ±RWY#M S
ZE JEGI GY Q¥RE HVIETXÆ #M GY IXMGLIXE ±R TEVXIE HMR JE'Æ; RY WI ETYGÆ
RMGMSHEXÆ S WXMGPÆ HI K¥X. 2Y WI YQTPI YR TELEV T¥RÆ WYW GM HSYÆ XVIMQM, GIP
QYPX XVIM WJIVXYVM. 7XMGPE HI ZMR IWXI 'MRYXÆ ±R QSH SFM#RYMX MEV FVE'YP XVIFYMI WÆ
3I ±RXMRW. +¥XYP WXMGPIM IWXI RSVQEP WÆ 3I PE S HMWXER'Æ HI GMVGE 5 GIRXVMQIXVM
HI KYVE TELEVYPYM #M TSEXI YVGE T¥RÆ PE 15 GIRXMQIXVM HEGÆ WIVZMQ YR ZMR GI
WXVÆPYGI#XI #M TSEXI WÆ JEGÆ E#E RYQMXÆ WXIE, ETVIGMEXE HI GYRSWGÆXSVM.
:MRYVMPI VS#MM, ±R WGLMQF #M QEM EPIW WSMYVMPI HISWIFMXI WIVZMXI ±R GS# XVIFYMI WÆ
3I XYVREXI ETVSETI HI TELEV, JSEVXI ±RGIXM#SV, TIRXVY E RY EQIWXIGE ZMRYP,
GIIE GI EV 3 RSGMZ FYGLIXYPYM #M TEVJYQYPYM WÆY. "M, ±R TPYW, EGIWX JIP HI E
WIVZM EVI EZERXENYP GÆ RY EQIRMR'Æ EPFIE'E JI'IM HI QEWÆ.
2Y WI VMHMGÆ HIEWYTVE QIWIM, ±R XMQTYP WIVZMVMM, HIG¥X GYTIPI HI
#EQTERMI, GIPI HI WTYQSW VÆQ¥R TI QEWÆ. 4ELEVIPI HI FIVI PI 'MRIQ Y#SV
±RGPMREXI G¥RH XYVRÆQ, EWXJIP RY ZSV JEGI S WTYQÆ I\EKIVEXÆ.
'SRMEGYP #M FÆYXYVMPI HI XMT 'YMGÆ WYRX ±RXSXHIEYRE WIVZMXI TI XÆZM HI
QIXEP WEY HI PIQR. 'Y I\GIT'ME ETIM GY GEVI RI WIVZMQ HYTÆ ZSMI, FÆYXYVMPI #M
ZMRYVMPI, QEM EPIW, WYRX XSXHIEYRE WIVZMXI HI WXÆT¥RYP GEWIM, HI GÆXVI GIMPEP'M
FÆVFE'M WEY HI GÆXVI TIVWSREPYP HI WIVZMGMY.
(SEQRIPI XVIFYMI WÆ WI EF'MRÆ HI PE ºWIPJ WIVZMGI» #M, QEM EPIW, HI PE
XIRXEXMZIPI HI E ENYRKI PE S WXMGPÆ E#I^EXÆ HITEVXI HI IPI. +E^HE XVIFYMI WÆ
3I EZM^EXÆ HEGÆ W-E ±RX¥QTPEX GIZE RITVIZÆ^YX PE FYGÆXÆVMI TIRXVY E TYXIE WÆ
EWSVXI^I ZMRYVMPI PE QIRMYP HI VI^IVZÆ.
7S'ME XVIFYMI WÆ GYRSEWGÆ SVHMRIE ±R GEVI ZSV 3 WIVZMXI ZMRYVMPI TIRXVY
E TYXIE WÆ EWSVXI^I PE IPI TELEVIPI E#I^EXI HMREMRXI. 4IRXVY E#I^EVIE
TELEVIPSV TI S QEWÆ WI TÆWXVIE^Æ EGIPIE#M VIKYPM GE #M TIRXVY XEG¥QYVM: ±R
SVHMRIE YXMPM^ÆVMM PSV, HI PE HVIETXE PE WX¥RKE, TELEVYP HI ETÆ ±R I\XVIQMXEXIE
WX¥RKÆ WEY, HEGÆ TVIJIVÆQ, ±R HVIETXE HEV, ±R SVMGI GE^, ±R EJEVE V¥RHYPYM.
4ELEVIPI HI #EQTERMI, HI SFMGIM YXMPM^EXI PE WJ¥V#MXYP QIWIM, TSX 3 E#I^EXI ±R
WTEXIPI GIPSVPEPXI WEY WI EHYG WITEVEX TI XEZÆ.
*IPYP ±R GEVI WXÆQ PE QEWÆ #M Q¥RGÆQ 'MRI HI IHYGE'MI. (MWXER'E QEVI
HMRXVI GSVT #M JEVJYVMI WXÆ PE SVMKMRIE XYXVSV KVI#IPMPSV GEVI WI GSQMX PE QEWÆ.
(EGÆ WGEYRYP I TVIE HITEVXI HI QEWÆ IWXI MRIVIRX WÆ RI TÆXÆQ SVMG¥X HI
EXIR'M EQ 3. 8VIFYMI WÆ RI E#I^ÆQ ±R E#E JIP ±RG¥X GETYP WÆ 3I ETPIGEX TY'MR
HIEWYTVE QEVKMRMM QIWIM. (EGÆ EQ TVIWYTYRI GÆ YR IGVER IWXI E#I^EX ±RXVI
QEWÆ #M RSM R-EZIQ HVITXYP WÆ-P EXMRKIQ HIG¥X GY JE'E, RY GY YQIVMM WEY GY
XSX FYWXYP. ‘R QÆWYVE TSWMFMPYPYM, TEVXIE HI WYW E GSVTYPYM RY XVIFYMI WÆ WI
QM#XI G¥RH HYGIQ GIZE PE KYVÆ, ETPIGÆQ RYQEM GETYP. %XIR'MI PE GSEXI!
'YQ EQ QEM WTYW XVIFYMI WÆ WXIE PMTMXI TI G¥X TSWMFMP HI GSVT. 7Æ RY
I\EKIVÆQ #M WÆ ±R'ITIRMQ ±RXV-S TS^M'MI RI3VIEWGÆ.
0MRKYVE #M GY'MXYP WYRX 'MRYXI ±RXSXHIEYRE ±R Q¥RE HVIETXÆ. 2Y I\MWXÆ
RMGM S I\GIT'MI HI PE EGIEWXÆ VIKYPÆ. *YVGYPM'E IWXI 'MRYXÆ ±R Q¥RE WX¥RKÆ
G¥RH YXMPM^ÆQ GY'MXYP ±R EGIPE#M XMQT GY IE. 3 ZSQ XVIGI ±R HVIETXE G¥RH
XIVQMREQ HI XÆMEX G¥XI S FYGEXÆ HI JVMTXYVÆ, HI TMPHÆ.
0E WJ¥V#MXYP YRYM JIP HI Q¥RGEVI, ±R JEVJYVME GEVI XVIFYMI PYEXÆ, TYRIQ
TEVEPIP GY'MXYP #M JYVGYPM'E, GY HMR'MM ±R NSW. ‘R XMQT GI Q¥RGÆQ 'MRIQ XEG¥QYP
HIEWYTVE JEVJYVMIM, JÆVÆ WÆ-P VMHMGÆQ TVIE QYPX ±R EIV QEM EPIW JÆVÆ WÆ
KIWXMGYPÆQ GY IP.
0MRKYVE WI 'MRI GE YR GVIMSR, ±RXVI HIKIXYP QEVI #M GIP EVÆXÆXSV #M S
HMVMNÆQ GY ENYXSVYP GIPYM QMNPSGMY #M EP ±RGLIMIXYVMM Q¥MRMM.
'Y'MXYP WI 'MRI ±RXVI HIKIXYP QEVI #M GIP QMNPSGMY, MEV EVÆXÆXSVYP WI
WTVMNMRÆ TI WTEXIPI Q¥RIVYPYM. ‘R RMGM YR GE^ RY WI TYRI EVÆXÆXSVYP TI WTEXIPI
PEQIM.
'¥RH JSPSWMQ JYVGYPM'E S ±RXSEVGIQ GY HMR'MM ±R NSW, TIRXVY E S TYXIE
±R3KI ±R FYGEXE TI GEVI S HYGIQ PE KYVÆ.
&V¥R^E WI QÆR¥RGÆ GY JYVGYPM'E, RY GY GY'MXYP. (EGÆ YR MRZMXEX QÆR¥RGÆ
EWXJIP, ºSJIVM'M-P S FEMSRIXÆ» WTYRIE GY YQSV 4ÆWXSVIP 8ISHSVIERY.
(EGÆ YR XEG¥Q RI WGETÆ TI NSW HMR RIEXIR'MI, GIVIQ EPXYP. 2Y-P #XIVKIQ
WEY RY WY4ÆQ ±R IP WTYR¥RH: º2Y-P RMQMG». '¥RH FIQ, TÆWXVÆQ XEG¥QYP ±R
JEVJYVMI: JYVGYPM'E PE WX¥RKE, GY HMR'MM ±R WYW #M GY'MXYP PE HVIETXE, GY PEQE WYF
GYVFYVE JYVGYPM'IM. (EGÆ JEVJYVME IWXI KSEPE #M TYRIQ XEG¥QYVMPI ±RGVYGM#EXI,
IWXI WIQR GÆ HSVMQ WÆ QEM 3Q WIVZM'M HMR JIPYP VIWTIGXMZ.
0E QEWÆ XVIFYMI IZMXEXI SVMGI ^KSQSXI: TPIWGÆMXYP, WSVFMXYP, GMSGRMXYP
XEG¥QYVMPSV HI ZIWIPÆ, SJXEXYVMPI, IXG.
‘RHITÆVXEVIE VIWXYVMPSV VÆQEWI ±RXVI HMR'M RY WI JEGI PE QEWÆ, ±R
TVI^IR'E XYXYVSV. 6IXVEKI'M-ZÆ PE FEMI!
0E ±RGITYXYP QIWIM TYRIQ #IVZIXYP TI KIRYRGLM, JÆVÆ E-P HIWJÆ#YVE ±R
XSXEPMXEXI. 2I WIVZMQ HI IP GY HMWGVI'MI XEQTSR¥RHY-RI KYVE. )WXI EFWSPYX
MRXIV^MW WÆ-P ±RRSHÆQ ±R NYVYP K¥XYPYM WEY WÆ-P 3\ÆQ ±R HIGSPXIY WEY ±R KYPIVYP
GÆQÆ#MM.
0E WJ¥V#MXYP QIWIM #IVZIXYP WI E#IE^Æ P¥RKÆ JEVJYVMI, JÆVÆ E-P ±QTÆXYVM GE
PE ±RGITYX. (EGÆ EHSTXÆQ S TS^M'MI GSVIGXÆ PE QEWÆ, RY IWXI RIZSMI WÆ
±RXMRHIQ #IVZIXYP TI KIRYRGLM. )WXI YR TYRGX HI ZIHIVI GEVI G¥#XMKÆ XIVIR #M
ZM-P VIGSQERHÆQ GY GÆPHYVÆ.
'¥RH QIWIRMM WYRX RYQIVS#M RY WI YVIE^Æ º4SJXÆ FYRÆ!». 9R IGSY
QYPXMTPMGEX GY HSYÆ^IGM EV GVIE YR ZEGEVQ RINYWXM3GEX. 4IRXVY E ±RGITI WÆ
Q¥RGÆQ #M WÆ FIQ E#XITXÆQ GE WXÆT¥RE GEWIM, VIWTIGXMZ WXÆT¥RYP GEWIM WÆ
HIE XSRYP.
1¥RGEVIE IWXI WIVZMXÆ HI KE^HÆ, HI YR TIVWSREP GEPM3GEX WEY, TYV #M
WMQTPY, TPEXSYP GY Q¥RGEVI XVIGI HMR Q¥RÆ ±R Q¥RÆ. +E^HE WI WIVZI#XI WEY
IWXI WIVZMXÆ YPXMQE. 7Æ IZMXÆQ WÆ RI YQTPIQ T¥RÆ PE VIJY^ JEVJYVME. (I
EWIQIRIE, G¥RH Q¥RGÆQ, WÆ RY RI XÆMIQ FYGÆ'M TVIE QEVM HEV RMGM TVIE QMGM,
GE WÆ RY GEHÆ HMR JYVGYPM'Æ. 7Æ RY RI KVÆFMQ WÆ XÆMIQ XSEXÆ FYGEXE HI GEVRI
HI PE ±RGITYX, GE WÆ WGÆTÆQ HI KVMNÆ. 'VIÆQ S MQTVIWMI HI^EKVIEFMPÆ.
1EVKMRIE JEVJYVMIM XVIFYMI WÆ VÆQ¥RÆ GYVEXÆ SVMGEVI EV 3 JIPYP HI
Q¥RGEVI WIVZMX. 3 JEVJYVMI RY XVIFYMI WÆ EMFÆ YR EWTIGX YV¥X RMGM HYTÆ GI EQ
XIVQMREX HI Q¥RGEX. %WXE RY ±RWIEQRÆ ±RWÆ GÆ EZIQ ZSMI WÆ WSVFMQ HMR WYTÆ,
HYG¥RH JEVJYVME PE KYVÆ #M RMGM GÆ TYXIQ JSPSWM T¥MRIE TIRXVY E #XIVKI WSWYP.
'¥RH RM WI SJIVÆ YR TPEXSY, XVIFYMI WÆ PYÆQ ±RXSXHIEYRE FYGEXE GIE QEM
ETVSTVMEXÆ HI RSM.
4¥MRIE XÆMEXÆ ±R JIPMM WEY GLM4I IWXI EHYWÆ PE QEWÆ ±R GS#YPI'I WTIGMEPI.
(EGÆ QEM HSVMQ T¥MRI #M GS#YPI'YP IWXI QEM HITEVXI VYKÆQ TI GIP HMR HVITXYP
PYM WÆ RI HIE #M RSYÆ RM#XI T¥MRI. 4IVWSERE VIWTIGXMZÆ RI ZE SJIVM XSX
GS#YPI'YP. 2Y RM WI ZE HE GY Q¥RE RMGM JIPME HI T¥MRI RMGM GLM4E HSVMXÆ. 3FMGIMYP
GSRWMHIVEX IPIKERX EPXÆHEXÆ HI E PYE T¥MRIE GY Q¥RE RY QEM IWXI PE QSHE. %-
'M ±R3KI JYVGYPM'E ±RXV-S GLM4Æ IWXI GLMEV GEVEKLMSW. 2I WIVZMQ GY G¥XI S JIPMI
WEY S GLM4Æ, JÆVÆ E PI XÆME GY GY'MXYP. 6YTIQ G¥XI S FYGEXÆ HMR IPI JSPSWMRH
EQFIPI Q¥MRM. 7Æ RI JIVMQ HI TVSWXYP SFMGIM HI E JEGI GSGSPSE#I TIRXVY E RI
GEPQE RIVZMM.
+E^HE XVIFYMI WÆ EMFÆ KVMNÆ #M HI GIM GEVI RY FIEY FÆYXYVM EPGSSPMGI,
SJIVMRHY-PI WYGYVM HI JVYGXI #M ETÆ QMRIVEPÆ.
(YTÆ GI W-E EWMKYVEX GÆ XS'M MRZMXE'MM EY XIVQMREX HI Q¥RGEX, KE^HE IWXI
TVMQE GEVI WI VMHMGÆ, WIQR GÆ QEWE E PYEX WJ¥V#MX. 'LMEV HEGÆ QEM EZIQ S
±RKLM'MXYVÆ ±R JEVJYVMI WEY S KYVÆ HI ZMR ±R TELEV, ZSQ JEGI #M RSM EGIPE#M PYGVY
± RI VMHMGÆQ HI PE QEWÆ. (EGÆ EQ XIVQMREX HI Q¥RGEX ±REMRXIE GIPSVPEP'M RY
EZIQ ZSMI WÆ RI WGYPÆQ HI PE QEWÆ.
‘R WEPSR, YRHI WI FIE GEJIEYE XVIFYMI WÆ E#XITXÆQ MRZMXE'ME KE^HIM
TIRXVY E JYQE.
1MGMPI EGGMHIRXI GEVI TSX WYVZIRM ±R XMQTYP QIWIM ± YR TELEV WTEVX, S
PMRKYVÆ WGÆTEXÆ, S TEXÆ TI LEMRE ZIGMRYPYM ± XVIFYMIWG VI^SPZEXI GY XEGX, JÆVÆ
QYPXÆ XIZEXYVÆ, XSX HI GÆXVI KE^HÆ. 7I GYZMRI GE GIP GEVI E WTEVX YR ZEW HI
ZEPSEVI HI I\IQTPY WÆ ±RGIVGI WÆ-P ±RPSGYMEWGÆ, HEGÆ IWXI TSWMFMP.
7-89%&-- 74)'-%0) 0% 1%7Å.
(YTÆ EX¥XIE WJEXYVM HI GEVI XVIFYMI WÆ 'MRIQ WIEQE ± HI PE EVERNEVIE
QIWIM T¥RÆ PE GI #M GYQ Q¥RGÆQ ± EWXJIP ±RG¥X WÆ TYXIQ 3 GSRWMHIVE'M FMRI
GVIWGY'M, IHYGE'M, MEXÆ GÆ EFSVHÆQ WYFMIGXYP WMXYE'MMPSV KIRIVEPI» GEVI TEV E
JEGI I\GIT'MI HI PE VIKYPÆ. ‘R VIEPMXEXI IPI WYRX XSX RM#XI VIKYPM TI GEVI XVIFYMI
WÆ PI GYRSE#XIQ.
7I QÆR¥RGÆ GY Q¥RE: FMWGYM'MM, JYVWIGYVMPI, WXVYKYVMM, GMVI#IPI, GEMWIPI
IXG.
(EGÆ-P SJIVM GYMZE YR GY'MX, S JYVGYPM'E WEY S PMRKYVÆ, PI SJIVM GY Q¥RIVYP.
4IVWSREPYP HI WIVZMGMY ZE EHYGI XEG¥QYP GIVYX TI YR TPEXSY WEY TI YR
#IVZIX.
(EGÆ ZM WI GIVI WEVIE WEY TMTIVYP PI ZI'M TEWE TIWXI QEWÆ WEY TVMR JE'E
ZIGMRYPYM, RY TVMR WTEXIPI PYM. :I'M IZMXE WÆ GIVI'M WSPRM'E YRYM GSQIWIER TI
HIEWYTVE QIWIM, PE S HMWXER'Æ TVIE QEVI. 3 GIVI'M ZIGMRYPYM MEV ETSM WI HÆ HMR
Q¥RÆ ±R Q¥RÆ, E#E GYQ EQ QEM WTYW.
(I SFMGIM, G¥RH HÆQ QIWI EGEWÆ, RY I\MWXÆ TIVWSREP HI WIVZMGMY. ‘R
EGIWX GE^, TPEXSYP GY Q¥RGEVI XVIGI HMR Q¥RÆ ±R Q¥RÆ, HI PE KE^HE WTVI
HVIETXE. (SEQRIPI WI WIVZIWG TVMQIPI, ETSM HSQRMM, MEV KE^HE YPXMQE ± G¥RH
TPEXSYP E VIZIRMX PE IE. ‘RXVI XMQT, WXÆT¥RYP GEWIM XSEVRÆ ZMRYP, XSX WTVI
HVIETXE. 4ELEVIPI RY ZSV 3 YQTPYXI T¥RÆ WYW.
7XMGPE RY WI HÆ HMR Q¥RÆ ±R Q¥RÆ.
7YTE WI WIVZI#XI XSX WTVI HVIETXE. 0E JIP WI TVSGIHIE^Æ #M G¥RH
WXV¥RKIQ QEWE.
'¥RH YR TPEXSY ENYRKI PE RSM RI WIVZMQ GY PMRKYVE 'MRYXÆ ±R HVIETXE #M
RI ENYXÆQ GY JYVGYPM'E 'MRYXÆ ±R WX¥RKE. 2YQEM GLIPRIVMM WIVZIWG GY EQFIPI
XEG¥QYVM 'MRYXI ±RXV-S WMRKYVÆ Q¥RÆ. 2Y RI WIVZMQ HMR TPEXSY GY XEG¥QYVMPI
RSEWXVI!
4ELEVIPI RY WI GMSGRIWG IJIGXMZ, WI VMHMGÆ RYQEM T¥RÆ PE RMZIPYP SGLMPSV
±R XMQT GI WI VSWXIWG YVÆVMPI GSRWEGVEXI: º2SVSG!», º0E QYP'M ERM!». 7I VMHMGÆ
RYQEM TELEVYP GY ZMR, 'YMGÆ, IXG., RY GIPI GY ETÆ, GY WYGYVM HI JVYGXI WEY GY
FÆYXYVM GEPHI. &MRIQ XSEWXYVM WEY HMWGYVWYVM RYQEM PE QIWIPI JIWXMZI. 7Æ RY
TPMGXMWMQ EWMWXIR'E GY HMWGYVWYVM PYRKM! '¥RH PI TPEWÆQ# ‘RXSXHIEYRE PE
WJ¥V#MXYP JIPYPYM TVMRGMTEP G¥RH QYWE3VMPSV RY PI QEM IWXI JSEQI #M WYRX HMWTY#M
WÆ PI EWGYPXI. 0E WJ¥V#MXYP XSEWXYPYM, GIP GEVI P-E VSWXMX VMHMGÆ TELEVYP ±R HMVIG'ME
GIPYM GÆVYME M W-E EHVIWEX, MEV QYWE3VMM ±M YVQIE^Æ I\IQTPYP.
2MGM EGYQ RY WI GMSGRIWG TELEVIPI. 7I SFM#RYMI#XI GE GIP SQEKMEX WÆ
VÆWTYRHÆ TVMR G¥XIZE GYZMRXI. 4IRXVY E RY ±RGIXMRM VMXQYP QIWIM, S ZE JEGI
TY'MR QEM X¥V^MY. (EGÆ IWXI ZSVFE HIWTVI S HSEQRÆ, EGIEWXE VÆWTYRHI JSEVXI
WGYVX, MQIHMEX, JÆVÆ WÆ WI VMHMGI ±R QSH SFPMKEXSVMY.
2Y WI EQIWXIGÆ ZMRYP GY ETE. %TE #M ZMRYP WYRX HSYÆ FÆYXYVM TVI'MSEWI.
)PI EY ZEPSEVIE PSV RYQEM FÆYXI WITEVEX. 0E RSM I\MWXÆ XSXY#M SFMGIMYP HI E FIE
#TVM'. (EV ZÆ VIGSQERHÆQ W-S JEGI'M RYQEM ±R JEQMPMI.
'…8):% '%4'%2).
4¥MRIE #M WERHZM#YVMPI. 7I QÆR¥RGÆ ±R QSH HMJIVMX. *IPME HI T¥MRI WI
VYTI TI QÆWYVÆ GI Q¥RGÆQ, ±R XMQT GI WERHZM#YVMPI QEVM WI XEMI GY GY'MXYP #M
WI QÆR¥RGÆ GY JYVGYPM'E. 7ERHZM#YVMPI QMGM WI QÆR¥RGÆ GY Q¥RE. 4IRXVY E
±RXMRHI YRXYP WI YXMPM^IE^Æ YR GY'MX WTIGMEP, RY GIP SFM#RYMX. 2Y WI ME YRXYP
HMVIGX HMR YRXMIVÆ GM WI TYRI S FYGÆ'MGÆ TI S JEVJYVMI. %TSM, WI YRKI T¥MRIE
VYTXÆ ±R TVIEPEFMP, 'MR¥RH-S HIEWYTVE JEVJYVMIM.
(YPGIE'E #M QMIVIE RY WI QÆR¥RGÆ HMVIGX HMR FSVGEQ. *MIGEVI ±#M ME TI
JEVJYVMI EX¥X G¥X HSVI#XI, WIVZMRHY-WI HI PMRKYVM'E EHYWÆ PE QEWÆ ±R EGIWX
WGST.
1I^IPYVMPI HI XSEXI JIPYVMPI, XÆMEXI ±R TVIEPEFMP ±R JIPMM, WYRX GYVÆ'EXI HI
GSENÆ GY JYVGYPM'E #M GY GY'MXYP ±R TVSTVME RSEWXVÆ JEVJYVMI.
3YÆPI 3IVXI ±R GSENÆ WI QÆR¥RGÆ HMRXV-YR TELEVIP-WYTSVX, GIP QEM
EHIWIE 3\EX TI S JEVJYVMSEVÆ. 7I WTEVKI Z¥VJYP, WI ±RHITÆVXIE^Æ TEVXIE HI WYW
GY PMRKYVM'E, WI TYR GSNMPI ±R WYTSVX, WYF SY #M ETSM, HYTÆ GI P-EQ Q¥RGEX
WTEVKIQ #M GSENE.
'EVXS3M RY WI XEMI GY GY'MXYP #M RY WI ^HVSFIWG GY JYVGYPM'E ±R JEVJYVMI. 3
I\GIT'MI: GEVXS3M 3IV'M ±R GSENÆ WI ±R'IETÆ GY JYVGYPM'E #M WI GYVÆ'Æ GY GY'MXYP.
7YTIPI WYRX WIVZMXI ±R GIE#GÆ #M WI QÆR¥RGÆ GY S PMRKYVÆ HI WYTÆ QSHIP
QMG). (EGÆ WYRXIQ ±RXVI TVMIXIRM TYXIQ FIE TVMQE NYQÆXEXI E GI#XMM, GEVI
IWXI PMQTIHI. %TSM JSPSWMQ PMRKYVE. 'MSVFIPI WI QÆR¥RGÆ GY PMRKYVE. 2Y WI
VÆGI#XI S WYTÆ TVIE GEPHÆ WY4¥RH ±R IE.
%#XITXÆQ WÆ WI VÆGIEWGÆ. ‘R RMGM YR GE^ RY ETPIGÆQ JEVJYVME TIRXVY E
PYE YPXMQE ±RKLM'MXYVÆ. 2Y WI ±RQSEMI RMGMSHEXÆ T¥MRIE ±R WYTÆ #M RMGM ±R WSW.
(YTÆ GI EQ Q¥RGEX, RY #XIVKIQ JEVJYVME GY S FYGEXÆ HI T¥MRI.
7TEVERKLIPYP WI QÆR¥RGÆ ±R TEXVY JIPYVM: 1. 7I ETYGÆ TEVXIE QEM KVSEWÆ
GY YR #IVZIX #M WI QÆR¥RGÆ HMR TEVXIE STYWÆ.
2. 7I TVMRHI HI PE QMNPSG GY JYVGYPM'E 'MRYXÆ ±R Q¥RE HVIETXÆ #M WI
QÆR¥RGÆ QEM ±RX¥M TEVXIE WYF'MVI. 4IRXVY GÆ I JSEVXI JVEKIH RI ENYXÆQ GY S E
HSYE JYVGYPM'Æ 'MRYXÆ ±R Q¥RE WX¥RKÆ.
3. 7I ETYGÆ HI TEVXIE KVSEWÆ GY Q¥RE (TI QEWÆ WI E4Æ SFPMKEXSVMY YR
FSP GY ETÆ) #M WI WYW'MRI GY JYVGYPM'E 'MRYXÆ ±R Q¥RE WX¥RKÆ.
4. 'Y S WMRKYVÆ JYVGYPM'Æ 'MRYXÆ ±R Q¥RE HVIETXÆ, HEGÆ WTEVERKLIPYP I
JSEVXI QMG.
%Q SFWIVZEX GÆ RY WI JSPSWI#XI RMGMSHEXÆ GY'MXYP.
7EPEXE #M ERHMZIPI ± 7I QÆR¥RGÆ KEXE XÆMEXI #M TVITEVEXI. (EGÆ
FYGÆ'IPIPI WYRX JSEVXI QEVM WI XEMI GY GY'MXYP. 2Y WI HYG PE KYVÆ FYGÆ'M QEVM.
2Y IWXI S KVI#IEPÆ WÆ GIVIQ S'IX, PÆQ¥MI, WEVI, TMTIV, YRXHIPIQR HEGÆ RM WI
TEV JEHI. (EV WÆ RY I\EKIVÆQ GIV¥RH XSEXI GIPI HI QEM WYW. 7EPEXE #M
ERHMZIPI WI QÆR¥RGÆ G¥X QEM ETVSETI HI WXEVIE PSV REXYVEPÆ. ‘R *VER'E WEPEXE
WI QÆR¥RGÆ PE WJ¥V#MX, WITEVEX.
1YVÆXYVMPI, KSKS#EVMM, GEWXVEZI'MM QYVE'M ± '¥RH WI SJIVÆ ±R GEWXVSERI,
GEWXVEZIGMSVMM #M KSKS#EVMM WI MEY GY JYVGYPM'E TVSTVMI #M WI XEMI ±R JEVJYVMI TI
QÆWYVE GI WI QÆR¥RGÆ, PE JIP GE JVMTXYVE.
+SKSRIPIPI WI TSX PYE GY Q¥RE TIRXVY E RY JEGI YR ºHY#» GSQIWIRMPSV
GY WYGYP GI TSEXI '¥#RM HMR FIP#YK. ‘R JEVJYVMI WI XEMI GY EXIR'MI (HMR EGIPE#M
QSXMZ) GY GY'MXYP 'MRYX ±R Q¥RE HVIETXÆ #M JYVGYPM'E ±R WX¥RKE. 2Y WI QY#GÆ HMR
QYVÆXYVM.
'SRSTMHE ± WI XEMI GY JYVGYPM'E; RY WI JSPSWI#XI GY'MXYP.
'LMJXIPIPI, WEVQEPIPI, VYPEHIPI WI XEMI GY JYVGYPM'E.
4I#XIPI RY WI QÆR¥RGÆ PE JIP GE JVMTXYVE. 2Y WI XEMI GY YR GY'MX RSVQEP.
8EG¥QYP HI TI#XI IWXI EPGÆXYMX HMRXV-YR GY'MX HI S JSVQÆ WTIGMEPÆ #M S JYVGYPM'Æ
QEM QMGÆ. 'Y'MXYP WI JSPSWI#XI HSEV PE XVER#EVI, HI^SWEVI #M GE ENYXSV PE
Q¥RGEX. 3HEXÆ STIVE'ME XIVQMREXÆ HIWJEGIVIE ±R HSYÆ #M ±RHITÆVXEVIE #MVIM
WTMRÆVMM) GY'MXYP RY WI QEM JSPSWI#XI PE XÆMEX. *MMRH JSEVXI QSEPI, JYVGYPM'E IWXI
WY3GMIRXÆ.
3EWIPI TI GEVI PI EZIQ ±R KYVÆ WI TYR TI JYVGYPM'E ETVSTMEXÆ HI FY^I
WEY, ±R GE^YVM I\XVIQI, PI TYXIQ WGSEXI GY ENYXSVYP E HSYÆ HIKIXI. 4IRXVY
TI#XIPI HMR GSRWIVZÆ RI WPYNMQ HI JYVGYPM'Æ, 'MRYXÆ ±R HVIETXE, ENYX¥RHY-RI GY
S FYGEXÆ HI T¥MRI 'MRYXÆ ±R WX¥RKE.
1¥RGEXYP TI#XIPYM GIVI S EVXÆ WTIGMEPÆ. ‘REMRXI HI E MI#M ±R PYQI
±RXVIFE'M #M ETSM I\IVWE'M EGEWÆ.
'VYWXEGIIPI ± (EGÆ RY #XMQ GYQ WI QÆR¥RGÆ WXVMHMM, PI TYXIQ VIJY^E!
(EV I\MWXÆ RM#XI VIKYPM GEVI WI ±RZE'Æ. 7I HIWGLMHI WGSMGE HEGÆ IWXI ±RGLMWÆ,
GY PEQE YRYM GY'MX (HI TI#XI WEY SFM#RYMX). 7I WGSX MRXIWXMRIPI #M FVERLMMPI (EY
S GYPSEVI QEM ±RGLMWÆ) GY ENYXSVYP JYVGYPM'IM. 7I WGSEXI ETSM WXVMHME HMR WGSMGÆ
HIWTVMR^¥RH-S HMR EVXMGYPE'MI. 7I TYRI ±R JEVJYVMI #M WI QÆR¥RGÆ GY PÆQ¥MI,
WEVI, TMTIV.
'VIZI'MM GE #M VEGMM ± WI WIVZIWG HI SFMGIM JÆVÆ GEVETEGI. (EGÆ QEWE I
QEM TY'MR JIWXMZÆ, GVIZI'MM WI GYVÆ'Æ GY Q¥RE, VIWTIGXMZ WI VYTI GETYP, GY GEVI
SGE^MI MIW #M MRXIWXMRIPI, ETSM WI GYVÆ'Æ HMR GEVETEGI.
0E GVEFM, PERKYWXI #M LSQEVM WI VYT GY Q¥RE EVXMGYPE'MMPI #M ETSM GY YR
GPI#XI WTIGMEP WI WTEVK SEWIPI #M WI WGSEXI GEVRIE HMR GS#YP TMITXYPYM, HMR
TMGMSEVI #M GSEHÆ. 'EVRIE EGIWXSV GVYWXEGII WI QÆR¥RGÆ GY T¥MRI TVÆNMXÆ #M
YRX. )WXI RIGIWEV GE TI QEWÆ WÆ I\MWXI YR FSP GY ETÆ TIRXVY GPÆXMVIE
HIKIXIPSV.
-GVIPI HI 1ERGMYVME #M MGVIPI RIKVI. 7I EHYG TI YR TPEXSY VSRHIPI QMGM HI
T¥MRI TVÆNMXÆ, YRWI GY YRX #M HIEWYTVE MGVIPI. (EGÆ WI SJIVÆ ±R GEWXVSRE#I RI
ZSQ TYRI ±R JEVJYVMI GY PMRKYVM'E HI WIVZMGMY S GERXMXEXI VI^SREFMPÆ #M RI ZSQ
JEGI WERHZM#YVM QMGM. ‘R GE^YP MGVIPSV SFM#RYMXI PI TYXIQ YRKI TI S JIPMI QEM
QEVI HI T¥MRI, HYTÆ GEVI S ZSQ XÆME GY GY'MXYP 'MRYX ±R Q¥RE HVIETXÆ #M
JYVGYPM'E ±R Q¥RE WX¥RKÆ. 4VSGIHÆQ PE JIP GY XSEXI WERHZM#YVMPI QEVM. 8ÆMIQ
(GE PE JVMTXYVÆ) HSYÆ-XVIM FYGÆ'IPI #M PI Q¥RGÆQ GY JYVGYPM'E 'MRYXÆ ±R Q¥RE
HVIETXÆ. 4YXIQ Q¥RGE MGVIPI #M PY¥RHY-RI ±R JEVJYVMI S TSV'MI HMR GEVI, GY
ENYXSVYP GY'MXYPYM RI YRKIQ FYGÆ'M QMGM HI T¥MRI VYTXÆ GY Q¥RE. 0E JIP WI
QÆR¥RGÆ #M ERXVIYVMPI VIGM QEM TY'MR GSRWMWXIRXI (WEPEXE HI ZMRIXI, TI#XIPI GY
QEMSRI^Æ IXG.).
'EVRIE HI TEWÆVI RY WI QÆR¥RGÆ GY Q¥RE. 'YQ EQ QEM WTYW, GEVRIE
WI EHYGI KEXE XVER#EXÆ PE QEWÆ.
7TEKLIXXM: HMR GEWXVSRYP EHYW PE QEWÆ ZÆ WIVZM'M GY S TSV'MI VI^SREFMPÆ,
ETSM PI Q¥RGE'M VÆWYGMRHY-PI GY JYVGYPM'E WEY HYTÆ QSHE MXEPMERÆ ZÆ ENYXE'M GY
PMRKYVE. 0MRKYVE WI 'MRI ±R Q¥RE WX¥RKÆ, MEV WTEKLIXIPI WI VYPIE^Æ GY JYVGYPM'E.
+E^HE XVIFYMI WÆ EPIEKÆ WTEKLIXI RY TVIE PYRKM TIRXVY E RY RI GLMRYM WÆ PI
HYGIQ PE KYVÆ.
3VI^YP: WI QÆR¥RGÆ GY JYVGYPM'E, ENYX¥RHY-RI GY GY'MXYP.
'EJIEYE, GIEMYP, GEGESE GY PETXI: RY WI PEWÆ RMGMSHEXÆ PMRKYVE ±R GIE#GE
HMR GEVI FIQ. )E WI TYRI TI JEVJYVMSEVE GEVI VÆQ¥RI TI QEWÆ, EPÆXYVM HI
GIE#GÆ. (IKIXYP QMG RY WI 'MRI VMHMGEX G¥RH HYGI'M GIE#GE PE KYVÆ. '¥RH FI'M
GEJIE XYVGIEWGÆ WEY 3PXVY VMHMGE'M JEVJYVMSEVE GY Q¥RE WX¥RKÆ ±R XMQT GI HYGI'M
GIE#GE PE FY^I GY HVIETXE. &MRI±R'IPIW JÆVÆ PMRKYVM'Æ. 2Y FI'M RMGMSHEXÆ GEJIE,
GLMEV HEGÆ RY EZI'M QYWE3VM, JÆVÆ E TYRI S JEVJYVMSEVÆ WYF GIE#GÆ.
4VÆNMXYVM, XSVXYVM: WI MEY GY Q¥RE HEGÆ WYRX YWGEXI, GY PMRKYVM'E WEY GY
JYVGYPM'E HEGÆ WYRX GY GVIQÆ WEY JVM#GÆ.
4IVI #M QIVI: PI XÆMIQ GY GY'MXYP HI JVYGXI ±R TEXVY TÆV'M TI GEVI PI
GYVÆ'ÆQ HI GSENÆ YRE G¥XI YRE, ENYX¥RHY-RI HI JYVGYPM'Æ. 7I XEMI ETSM ±R
FYGÆ'M TI GEVI PI Q¥RGÆQ GY JYVGYPM'E. )WXI EHQMW GE WJIVXYVMPI TI GEVI PI
PÆWÆQ GY GSENÆ WÆ 3I Q¥RGEXI GY Q¥RE. ) RIGIWEV WÆ RI GPÆXMQ HIKIXIPI.
(EGÆ TEVE IWXI TVIE ^IQSEWÆ RY S Q¥RGÆQ GY Q¥RE. (EGÆ RY ZÆ TEWÆ HI
IXMGLIXÆ, TYXI'M WÆ QY#GE'M HMR QÆV.
*VEKMM #M GÆT#YRMPI: WI QÆR¥RGÆ GY Q¥RE HEGÆ EY GSHM'Æ, HEGÆ RY EY WI
HEY PMRKYVM'I, QEM EPIW G¥RH WYRX WIVZMXI GY JVM#GÆ.
7XVYKYVMM, ZM#MRIPI #M GMVI#IPI: WI QÆR¥RGÆ GY Q¥RE, FSF GY FSF.
7¥QFYVMM #M GSHM'IPI HI GMVI#I #M HI ZM#MRI WI TYR TI JEVJYVMI.
7XVYKYVMM WI QÆR¥RGÆ GY W¥QFYVM #M TMIPM'Æ.
4MIVWMGMPI: WI 'MR GY Q¥RE WX¥RKÆ TIRXVY E PI XÆME ±R HSYÆ. 7ITEVÆQ
W¥QFYVIPI HI JVYGX #M-P GYVÆ'ÆQ HI GSENÆ. 7I QÆR¥RGÆ JVYGXYP GY GY'MXYP #M
JYVGYPM'E.
4VYRIPI #M GEMWIPI: PI HIWGLMHIQ GY Q¥RE, WGSEXIQ W¥QFYVIPI #M
Q¥RGÆQ 3IGEVI NYQÆXEXI.
4SVXSGEPIPI, QERHEVMRIPI, GPIQIRXMRIPI: PI XÆMIQ GSENE ±R JSVQÆ HI WXIE,
WGSEXIQ JVYGXYP #M-P WITEVÆQ ±R JIPMM TI GEVI PI Q¥RGÆQ GY Q¥RE. 2Y IWXI
MRHMGEX WÆ RI WIVZMQ HI XEG¥QYP HI JVYGXI HIG¥X ±RXVS SGE^MI HISWIFMXE.
&ERERIPI: WI GYVÆ'Æ GY GY'MXYP #M WI QÆR¥RGÆ GY Q¥RE WEY, HEGÆ WYRX
TVIE QSM, GY GY'MXYP #M JYVGYPM'E.
4ITIRMM #M EREREWYP: WYRX WIVZM'M ±R JIPMM #M WI QÆR¥RGÆ GY JYVGYPM'E ±R
EJEVÆ HI GE^YP I\GIT'MSREP ±R GEVI EREREWYP IWXI JSEVXI HYV #M NYWXM3GÆ
JSPSWMVIE GY'MXYPYM. ‘R +VIGME RM WI VIGSQERHÆ WÆ GYVÆ'ÆQ TITIRIPI HI GSENÆ #M
WÆ-P WIVZMQ ±RXV-YR GEWXVSR QEVI, XÆMEX ±R GYFYVM QMGM; WI QÆR¥RGÆ GY JYVGYPM'E.
+VETI-JVYMX-YP: IWXI WIVZMX XÆMEX ±R HSYÆ #M WI QÆR¥RGÆ GY PMRKYVM'E.
‘R TVIEPEFMP, WI WITEVÆ GY GY'MXYP TYPTE HI GSENÆ TIRXVY E IZMXE GE WYGYP
WÆ '¥#RIEWGÆ EXYRGM G¥RH ±P Q¥RGÆQ.
/M[M: WI XEMI ±R HSYÆ, MEV QMI^YP WI QÆR¥RGÆ GY PMRKYVM'E.
‘R GSRGPY^MI: PE QEWÆ JVYGXIPI WI QÆR¥RGÆ RYQEM GY ENYXSVYP GY'MXYPYM,
JYVGYPM'IM WEY PMRKYVM'IM. 1Y#GÆQ GY TSJXÆ HMR IPI RYQEM G¥RH WYRXIQ ±R
PMZEHÆ.
(-*)6-8) 8-496- () 1)7) *)78-:)
1. 6IGIT'ME IWXI S ±RXVYRMVI S3GMEPÆ, SVKERM^EXÆ HI SFMGIM TIRXVY YR
HMWXMRW SEWTIXI, GE HI I\IQTPY S TIXVIGIVI HEXÆ ±REMRXIE WEY HYTÆ
HIWGLMHIVIE YRYM QY^IY WEY HYTÆ YR WTIGXEGSP EVXMWXMG WEY GY SGE^ME YRIM
ERMZIVWTVM. (I EWIQIRIE, TSEXI 3 SJIVMXÆ HI EQFEWEHI, GY TVMPINYP WÆVFÆXSVMVMM
^MPIM RE'MSREPI, HI QMRMWXIVI, GY SGE^ME RYQMVMM YRYM RSY QMRMWXVY IXG.
-RZMXE'MMPI WYRX SFPMKEXSVMY WGVMWI, WTIGM3G¥RHY-WI SVE, GEVI WI ZE VIWTIGXE GY
WXVMGXI'I. (I VIKYPÆ ±RGITI PE SVIPI 20.00 WEY HEGÆ IWXI HYTÆ YR WTIGXEGSP, HI
PE 22.30.
&MRYXE IWXI HI QEVI KEPÆ, JSEVXI IPIKERXÆ.
0E EGIWXI TIXVIGIVM, MRZMXE'MM ZSV 3 TVMQM'M HMJIVMX. (EGÆ QYWE3VYP IWXI
WMRKYV, YR TSVXEV WEY WXÆT¥RYP GEWIM WEY YRYP HMRXVI GIM ETVSTME'M PYM ±M ZE PYE
TEPXSRYP, ±REMRXI HI E-P VYKE WÆ MRXVI ±R WEPSR.
%GIWX KIWX RY ±P ZE JEGI RMGMSHEXÆ WXÆT¥RE GEWIM. (EGÆ WSWI#XI YR GYTPY,
EGIWXE WI TSEVXÆ GE PE VIWXEYVERX. &ÆVFEXYP #M RY TIVWSREPYP GEWIM S ENYXÆ TI
HSEQRÆ. '¥RH ETEV EQ3XVMSRYP #M WS'ME WE, ±P WEPYXÆ TI GIP WSWMX #M-P TVI^MRXÆ,
HEGÆ IWXI GE^YP, MRZMXE'MPSV.
%TSM YVQIE^Æ S TIVMSEHÆ WGYVXÆ HI GSRZIVWE'MI G¥RH GYRS#XMR'IPI
HMWGYXÆ ±QTVIYRÆ, RIGYRSWGY'MM MRXVÆ ±R GSRXEGX GY GIMPEP'M, ±R XMQT GI WI FIE
3I YR ZIVQYX HYPGI WEY WIG, GY WEY JÆVÆ KMR, YR ETIVMXMZ HI QEVGÆ WEY YR
GLIVV] #M WI WIVZIWG WXMGOWYVM, EPYRI, 3WXMG, QÆWPMRI, QSQIRX GY GEVI WI
±RGITI GVIEVIE YRIM EQFMER'I TPÆGYXI.
) TIVQMW WÆ JYQI^M HSEV HYTÆ GI EM GIVYX ZSMI.
-EXÆ ZIRMRH, ±RWS'MX HI WS'ME WE, MRZMXEXYP HI SRSEVI. 7XÆT¥RE GEWIM ±P
TVI^MRXÆ #M EQFMER'E W-E QEM ±RGÆP^MX. '¥XIZE QMRYXI QEM X¥V^MY WI ERYR'Æ GÆ
QEWE I WIVZMXÆ. 7XÆT¥RE GEWIM HÆ WIQREPYP HI E WI XVIGI PE QEWÆ #M 3IGEVI
MRZMXEX SJIVÆ FVE'YP TEVXIRIVIM HMR EGIEWXÆ WIEVÆ.
%Q3XVMSRYP, GY MRZMXEXE HI SRSEVI PE FVE', XVIGI TVMQYP TVEKYP
WYJVEKIVMIM #M IWXI YVQEX, ±RXV-S SVHMRI MRHMJIVIRXÆ HI MRZMXE'M, GYTPYVM, ±R XMQT
GI QYWE3VYP HI SRSEVI, H¥RH FVE'YP WXÆT¥RIM GEWIM, ±RGLIMI GSVXIKMYP. (EGÆ
I\MWXÆ FÆVFE'M WMRKYVM, IM ZSV MRXVE YPXMQMM. 3 GPMTÆ QEM X¥V^MY QYWE3VMM WYRX ±R
TMGMSEVI, ±R WTEXIPI WGEYRIPSV.
+E^HE HÆ WIQREPYP HI E PYE PSG #M 3IGEVI GEZEPIV ±#M ENYXÆ ±RX¥M
TEVXIRIVE WÆ WI E#I^I. 1EWE TSEXI WÆ ±RGIETÆ.
'LIPRIVYP SJIVÆ TPEXSYP TVMR TEVXIE HVIETXÆ, YVQ¥RH GE MRZMXE'MM WÆ WI
WIVZIEWGÆ WMRKYVM. )M TSX 3 ±RWÆ #M WIVZM'M. (IFEVEWEXYP WI JEGI TVMR TEVXIE
WX¥RKÆ.
3VHMRIE ±R GEVI TPEXSYP IWXI TVI^IRXEX MRZMXE'MPSV IWXI JSEVXI MQTSVXERXÆ
#M RY WYJIVÆ RMGM S HIVSKEVI: ±RX¥M IWXI WIVZMXÆ MRZMXEXE E#I^EXÆ ±R HVIETXE
EQ3XVMSRYPYM, ETSM GIPIPEPXI HSEQRI, YPXMQE WIVZMXÆ 3MRH EQ3XVMSERE. %TSM
WYRX WIVZM'M FÆVFE'MM ±RGIT¥RH GY MRZMXEXYP HI SRSEVI HI PE HVIETXE WXÆT¥RIM
GEWIM. 9PXMQYP WIVZMX IWXI EQ3XVMSRYP. '¥RH XS'M MRZMXE'MM EY WJ¥V#MX HI Q¥RGEX,
RYQEM WXÆT¥RE GEWIM EVI HVITXYP WÆ HIE WIQREPYP WJ¥V#MXYPYM QIWIM. *MIGEVI
GSRZMZ WI ±RGPMRE Y#SV PE HVIETXE WEY PE WX¥RKE, WTVI ZIGMRE WE #M WI TÆVÆWI#XI
WYJVEKIVME TI GYTPYVM, ±R SVHMRIE ±R GEVI W-E MRXVEX. (EGÆ RY W-E MRXVEX ±R WEPÆ
TI GYTPYVM, HSEQRIPI TÆVÆWIWG WEPE TVMQIPI #M FÆVFE'MM PI YVQIE^Æ ±R WEPSR
TY'MR QEM X¥V^MY, TIRXVY E PI HE XMQTYP WÆ-#M GSVIGXI^I 'MRYXE. ‘R WEPSR WEY ±R
JYQSEV GYTPYVMPI VIYRMXI TIRXVY S SVÆ WEY HSYÆ PE QEWÆ, WI HIWJEG #M 3IGEVI
IWXI PMFIV EXYRGM WÆ-#M EPIEKÆ TEVXIRIVMM HYTÆ FYRYP TPEG. )WXI SGE^ME TI GEVI
S ZE YXMPM^E YR MRZMXEX FMRI GVIWGYX TIRXVY E JIPMGMXE KE^HE TIRXVY QEWÆ GÆGM,
GY I\GIT'ME QIWIPSV MRXMQI RY ZSVFMQ HIWTVI GIIE GI Q¥RGÆQ EX¥XE XMQT G¥X
WYRXIQ PE QEWÆ. %RYQMXI HIPMGMM ±RGÆ RI QEM E#XIETXÆ: PMGLMSVYVM, GEJIE,
GSRMEG, 'MKÆVM #M 'MKÆVM HI JSM. 'EJIEYE IWXI WIVZMXÆ HI GÆXVI WXÆT¥RE GEWIM, ±R
GE^YP G¥RH RY EVI S 3MGÆ WEY HI GÆXVI TIVWSREP. *IQIMPI RY XVIFYMI WÆ SJIVI
'MKÆVM GM EQ3XVMSRYP WEY 3YP WÆY #M ±R RMGM YR GE^ TIVWSREPYP HI WIVZMGMY.
'YQ TVSGIHIE^Æ YR ºJYQÆXSV FMRI GVIWGYX»:
À G¥RH IWXI MRZMXEX YRHIZE, VIRYR'Æ PE 'MKÆVMPI WEPI SFM#RYMXI ('EVTE'M ±
JÆVÆ 3PXVY) #M ±#M GYQTÆVÆ YR TEGLIX HI 'MKÆVM 3RI;
À RY-#M ETVMRHI 'MKEVE HIG¥X HEGÆ KE^HE E HEX XSRYP, HEGÆ RY, GIVI ZSMI.
(EGÆ M WI VÆWTYRHI HIPMGEX (3MRH HI JE'Æ GSTMM WEY SEQIRM FSPREZM) ºZSQ
HIWGLMHI KIEQYP» ± WI ZE EF'MRI WÆ JYQI^I;
À HSQRMM TSX SJIVM JSG HSEQRIPSV WGYP¥RHY-WI ±R TMGMSEVI, HEV HSEQRIPI
±RXVI IPI ±#M SJIVÆ GLMFVMXYP WEY FVMGLIXE;
À WGVYQYP WI TYRI RYQEM ±R WGVYQMIVI, HEGÆ RY WYRX TI QEWÆ PI ZI'M
GIVI KE^HIM. 2Y JSPSWM'M HVITX WGVYQMIVÆ SVMGI SFMIGX ZÆ GEHI WYF Q¥RÆ #M RY
ZÆ GSRJIG'MSRE'M WGVYQMIVI HMR L¥VXMI WEY #IVZI'IPI;
À HEGÆ WYRXI'M JYQÆXSV #M Z-E'M YMXEX TEGLIXYP HI 'MKÆVM EGEWÆ KÆWM'M S
EPXÆ WSPY'MI HIG¥X GIE E ºXETEXYPYM». 4YXI'M MI#M HMR GEWÆ HMWGVIX TIRXVY E ZÆ
GYQTÆVE HMWGVIX, JÆVÆ E ERYR'E XSEXÆ EHYREVIE;
À HEGÆ ZÆ IWXI SJIVMXÆ S 'MKEVI #M S EGGITXE'M, WYRXI'M SFPMKEX WÆ S
ETVMRHI'M TI PSG. 2Y S ZI'M TYRI RMGM TI QEWÆ, RMGM ±R TS#IXÆ #M RMGM. HYTÆ
YVIGLI!;
À G¥RH JEGI'M S ZM^MXÆ GLMEV RITVSXSGSPEVÆ ±RXV-S GEWÆ ±R GEVI #XM'M GÆ WI
JYQIE^Æ, TSPMXI'IE ZÆ SFPMKÆ WÆ ±RXVIFE'M XSXY#M KE^HE HEGÆ ZÆ HÆ ZSMI WÆ ZÆ
ETVMRHI'M S 'MKEVÆ. 7-EV TYXIE WÆ WI 3 PÆWEX HI GYV¥RH #M WÆ ZÆ VSEKI WÆ RY-P
TYRI'M ZSMR'E PE ±RGIVGEVI.
À RY WI JYQIE^Æ TI WXVEHÆ;
À RY WI MRXVE ±R QEKE^MRI GY 'MKEVE ETVMRWÆ;
À ±R YRIPI 'ÆVM, ±R +IVQERME HI TMPHÆ, YRHI SEQIRMM WYRX JSEVXI KVMNYPMM
JE'Æ HI WÆRÆXEXIE PSV, RY WI JYQIE^Æ ±R GEWÆ. :I'M ±RXVIFE YRHI WI TSEXI JYQE
#M ZM WI ZE MRHMGE YR ERYQMX PSG.
2Y ±RGIVGE'M WÆ-P HIWGSTIVM'M WMRKYV JYQ¥RH HI I\IQTPY. ±R FEMI!
4IRXVY E FIE GEJIEYE RI E#I^ÆQ WEY VÆQ¥RIQ ±R TMGMSEVI. (EGÆ
EPIKIQ GIP HI-EP HSMPIE GE^ WI 'MRI JEVJYVMSEVE GY Q¥RE WX¥RKÆ #M GIE#GE GY
HVIETXE ±R XMQT GI PMGLMSVYVMPI WYRX E#I^EXI TI S QÆWY'Æ, 3IGEVI TELEV EZ¥RH
YR HMWG HI TVSXIG'MI WYF TMGMSV. 'EJIEYE XVIFYMI WÆ 3I 3IVFMRXI, EPGSSPYVMPI
YVQIE^Æ VIKYPE TI GEVI EQ IRYR'EX-S, PMGLMSVYVMPI WYRX PE XIQTIVEXYVE
GEQIVIM. %GIEWXÆ SVÆ GEVI YVQIE^Æ QEWE IWXI GSRWEGVEXÆ GSRZIVWE'MIM.
(EGÆ YR EVXMWX GYRSWGYX WI KÆWI#XI TVMRXVI MRZMXE'M #M WI SJIVÆ WÆ G¥RXI,
ZE 3 EWGYPXEX GY TPÆGIVI. (EV RY WI GYZMRI WÆ-P VYKÆQ. )WXI YR PYGVY TI GEVI
YR EQ3XVMSR RY XVIFYMI WÆ #M-P TIVQMXÆ, GÆGM GIE QEM FYRÆ QEWÆ RY IWXI
WY3GMIRXÆ TIRXVY E TPÆXM VIGMXEPYP YRYM QEVI EVXMWX EP GÆVYM SRSVEVMY, HI SFMGIM,
IWXI MR3RMX QEM QEVI!
4PIGEVIE PE SVE TSXVMZMXÆ IWXI SFPMKEXSVMI ±R GE^YP VIGIT'MMPSV. -RZMXEXYP
QYP'YQI#XI EQ3XVMSRYPYM KÆWMRH G¥XIZE GYZMRXI TSXVMZMXI ±R EGIWX WGST. 7I HÆ
SFPMKEXSVMY YR XIPIJSR HI QYP'YQMVI, RY QEM X¥V^MY HI S ^M.
2. 'SGOXEMP-TEVX] IWXI S VIYRMYRI MQTVSZM^EXÆ GI TSEXI ±RGITI SVMG¥RH
HYTÆ SVE 17 #M WI XIVQMRÆ PE SVE 21.
-RZMXE'MM WSWIWG #M TPIEGÆ EXYRGM G¥RH HSVIWG GÆGM WI HMWGYXÆ, HI SFMGIM,
±R TMGMSEVI. 7I ±RX¥QTPÆ WÆ WI HERWI^I. 7I WIVZIWG JYVWIGYVM WEY EPXI TVÆNMXYVM
#M, FMRI±R'IPIW, GSGXEMPYVM SVMG¥X HI ZEVMEXI. 7I TSX SJIVM GIIE GI WI RYQI#XI
ºEWMIXXI ERKPEMW» ± JEVJYVMI GY WERHZM#YVM EWSVXEXI. 2Y IWXI SFPMKEXSVMY WÆ-P
GYRS#XM TI GIMPEP'M QYWE3VM, GM HSEV WÆ-P WEPY'M TI WXÆT¥RMM GEWIM GEVI XI-EY
MRZMXEX. &MRYXE JIQMRMRÆ IPIKERXE ± VSGLMI HI GSGXEMP, IZIRXYEP GY TÆPÆVMI,
'MRYXE QEWGYPMRÆ ± HI SVE#.
3. *MZI S·GPSGO XIE -YP EVI PSG ± WI ±R'IPIKI ± PE SVE 5. 7I ZE IZMXE GEGESE
WEY GMSGSPEXE. 7I ZE SJIVM GIEM GY TVÆNMXYVM, XSVX WEY JYVWIGYVM, MEV GE FÆYXYVM
GSRMEG #M VSQ GI WI TSX XYVRE #M ±R GIEM. )WXI QEM QYPX S VIYRMYRI TIRXVY
HSEQRI.
4. (MRIYP IWXI S QEWE SFM#RYMXÆ (HI WIEVÆ), JÆVÆ GIVIQSRMI, GY HSYÆ,
XVIM JIPYVM YVQEXI HI GIEM WEY GEJIE.
(EGÆ EZIQ JIPYVM VIGM TSX 3 #M IPI WIVZMXI. -QTSVXER'E QIWIM HI WIEVÆ
HITMRHI HI GIE E GIPIM HI PE TV¥R^ #M TSEXI WÆ ZEVMI^I, GÆGM S QEWÆ HI TV¥R^
GSTMSEWÆ S QMG#SVIE^Æ TI GIE HI WIEVÆ #M MRZIVW. %WXJIP, SPERHI^MM, HEV #M EP'M
IYVSTIRM JEG HMR GMRÆ QEWE TVMRGMTEPÆ GÆGM WI LVÆRIWG GY WERHZ#YVM PE
GIPIPEPXI HSYÆ.
&MRYXÆ HI SVE# WEY, QEM VEV, HI WIEVÆ HEV YVQ¥RH VIKYPE: JÆVÆ QEVS
HYTÆ SVE #EWI. (YTÆ EQME^E, MRZMXE'ME PE S GIE#GÆ HI GEJIE TVIWYTYRI QEM
QYPX HIG¥X GEJIEYE GEVI S QSXMZIE^Æ: EPGSSPYVM, PMGLMSVYVM, HYPGMYVM, QÆWPMRI,
YRISVM ZMRYVM HYPGM WEY #EQTERMI.
&MRYXÆ HI SVE# HI GYPSEVI ±RGLMWÆ.
5. 4IXVIGIVMPI TIRXVY GSTMM WYRX, HI SFMGIM, PIKEXI HI ERMZIVWEVI.
)PI RIGIWMXÆ S KYWXEVI GSRWMWXIRXÆ #M XSVX, TVSHYWI HI TEXMWIVMI, JVYGXI,
JVM#GÆ, TYHHMRKYVM, WYGYVM. 7I ZSV SVKERM^E NSGYVM HMWXVEGXMZI.
(EGÆ WYRX GSTMM QEM QMGM IWXI MQTSVXERX GE YRE HMRXVI HSEQRI WÆ WI
SGYTI HI IM #M WÆ 3I QIVIY TVI^IRXÆ. 2I ZSQ TVISGYTE HI EWIQIRM WÆ-P
GSRHYGIQ TI GSTMM EGEWÆ. &MRYXE ± LEMRI HI HYQMRMGÆ HEV RY ±R GYPSVM TVIE
HIPMGEXI HISEVIGI WI ZSV NYGE #M WI ZSV QYVHÆVM.
‘R VMXQYP ZMI'MM RSEWXVI GSXMHMIRI, MRZMXE'MMPI TI GEVI PI TVMQMQ GIP QEM
HIW WYRX GIPI TIRXVY QEWE HI TV¥R^. 4V¥R^YP IWXI S QEWÆ GEPHÆ GY XVIM WEY
GMRGM JIPYVM HI Q¥RGEVI SFM#RYMXÆ, JÆVÆ RMQMG HISWIFMX. 'YQ HMWTYRIQ HI
TY'MR XMQT, PE TV¥R^ I\EGXMXEXIE IWXI SFPMKEXSVMI, QEM QYPX HIG¥X PE EPXI SVI.
2Y I^MXE'M WÆ ±RXVIFE'M, HYTÆ GI E'M EGGITXEX MRZMXE'ME: º(IGM GYQ VÆQ¥RI, PE
YRY #M NYQÆXEXI WEY PE HSYÆ#».
4IRXVY ^MPIPI JIWXMZI Q¥RGÆVYVMPI WIVZMXI PE QEWE HI TV¥R^ TSX 3 QYPX
QEM ZEVMEXI #M QEM EFYRHIRXI. &MRYXE IWXI HI SVE#, TIRXVY ^MPIPI SFM#RYMXI #M
IPIKERXÆ TIRXVY SGE^MM.
12. '91 2) ‘1&6Å'Å1#
,EMRE JEGI TI SQ» WEY º2Y LEMRE JEGI TI SQ». %QFIPI HMGXSERI WYRX
HMWGYXEFMPI. (EV MRHITIRHIRX HI EHIZÆVYP PSV, LEMRE XVIFYMI GSRGITYXÆ ±R E#E
JIP ±RG¥X WÆ TYRÆ ±R ZEPSEVI TIVWSREPMXEXIE YRIM JIQIM. 4S'M WÆ GSTMI^M ETVSETI
MHIRXMG QSHIPIPI ETÆVYXI ±R VIZMWXIPI HI QSHÆ JÆVÆ E HIZIRM IPIKERXÆ.
%HIZÆVEXE IPIKER'Æ WI SF'MRI HMRXV-YR EGSVH TIVJIGX ±RXVI LEMRÆ, ±QTVINYVEVI
#M TIVWSREPMXEXIE GIPYM GEVI S TSEVXÆ. )WXI YR EP #EWIPIE WMQ' GEVI PI WTYRI
YRSV JIQIM GYQ WÆ TSEVXI S VSGLMI HI HSM FERM GE TI YR QSHIP HI PE S QEVI
GEWÆ HI QSHÆ. 9R EJSVMWQ HIQR HI VI'MRYX ±R EGIWX HSQIRMY WYRÆ EWXJIP:
1EM HIKVEFÆ TY'MR QEM WMQTPY HIG¥X YR TMG TVIE ±RGÆVGEX.». ) HI
TVIJIVEX WÆ ZMM PE YR GSGXIMP GY YR XEMSV FMRI GVSMX, HIG¥X GY S VSGLMI HI WIEVÆ PE
S FEREPÆ MRZMXE'MI PE S GEJIE.
4IRXVY FÆVFE'M, QEM QYPX HIG¥X TIRXVY JIQIM, TYXIQ I\TVMQE EGIEWXÆ
TVMQÆ VIKYPÆ: º7E RY GEY'M WÆ ITEXI^M.». (EV #M JIQIMPI XVIFYMI WÆ HIE HSZEHÆ
HI XEGX. 2Y XI ±QFVEGM HMR GEY^E GYMZE #M ±RGÆ QEM TY'MR TIRXVY E JEGI ±R GMYHE
GYMZE. 8I ±QFVEGM TIRXVY XMRI! 7Æ 3M IPIKERX RY ±RWIEQRÆ WÆ XI TVISGYTM HI
TVI'YP #M RYQÆVYP XSEPIXIPSV, GM HI GEPMXEXI, HI GVSMEPÆ, HI TSWMFMPMXEXIE HI E PI
EVQSRM^E GY EPXI LEMRI HMR KEVHIVSFE XE #M HI E PI EPIKI EWXJIP ±RG¥X WÆ RY WI
HIQSHI^I. 3 TIVWSERÆ GY KYWX RY TSEVXÆ GYPSVM TVIE 'MTÆXSEVI #M ETPMGÆ PIKMPI
IPIQIRXEVI EPI IWXIXMGMM. (EGÆ EM XIRYP TEPMH, KEPFIRYP #M ZIVHIPI XI JEG PMZMH.
(EGÆ RY I#XM ^ZIPXÆ XVIFYMI WÆ IZM'M GVI'YVMPI #M GYXIPI, WÆ XI JIVI#XM HI HYRKMPI
SVM^SRXEPI HEGÆ RY I#XM ±REPXÆ, HI GIPI ZIVXMGEPI, HEGÆ I#XM JSEVXI ±REPXÆ. '¥RH
EQ HITÆ#MX S ERYQMXÆ Z¥VWXÆ #M YR ERYQMX RYQÆV HI OMPSKVEQI, XVIFYMI WÆ RI
K¥RHMQ FMRI HEGÆ WÆ TYVXÆQ ±R ZEGER'Æ TERXEPSRM WEY WLSVX. *MIGEVI TIVMSEHÆ
E ZMI'MM EVI JEVQIGYP IM. 8MRIVI'IE ±#M TSEXI TIVQMXI ±RHVÆ^RIPM MRXIV^MWI PE
QEXYVMXEXI. 9R SQ RIKPMNIRX ±QFVÆGEX TSEXI 3 YR SQ GYQWIGEHI, HEV JSEVXI
VEV EM XMQTYP #M HSVMR'E WÆ KLMGI#XM JSRHYP WÆY HI EYV EWGYRW ±R WTEXIPI
ETEVIR'IPSV. (EGÆ RI K¥RHMQ PE ZME'E RSEWXVÆ TVSJIWMSREPÆ #M WSGMEPÆ, PE
TPMQFÆVMPI RSEWXVI TI WXVEHÆ, ZSQ VIGYRSE#XI GÆ WMQTEXME RI IWXI XVI^MXÆ HI
EGIPI TIVWSERI GEVI JEG S TVMQÆ MQTVIWMI JEZSVEFMPÆ. %GIWX EHIZÆV RI ZE
GSRZMRKI WÆ EGSVHÆQ S EXIR'MI HISWIFMXÆ TVSFPIQIM ZIWXMQIRXEVI. ,EMRE GIE
QEM ZIGLI XVIFYMI #M TSEXI WÆ 3I ±RKVMNMXÆ. 4IRXVY 'MRYXE ZIWXMQIRXEVÆ GE #M
TIRXVY GSVT TVMQE VIKYPÆ IWXI GYVÆ'IRME.
3 TIVIGLI HI TERXS3 TMRKIPMXÆ HI XVIM SVM IWXI HI TVIJIVEX YRIM TIVIGLM
RSM RIPYWXVYMXI WEY GEVI WI E4Æ ±RXV-YR XSXEP HI^EGSVH GY LEMRE. 0E JIP TIRXVY
GSWXYQYP FÆVFÆXIWG. 2Y I PE ±RHIQ¥RE SVMGYM WÆ EMFÆ ±R #MJSRMIV ^IGI GSWXYQI.
(EV SVMGMRI TSEXI TYVXE YR GSWXYQ GYVEX #M TIVMEX GY KVMNÆ.
)PIKER'E HITMRHI QYPX HI HIXEPMM #M EGGIWSVMM. 9R KYPIV HI GÆQE#Æ GYVEX
#M FMRI GÆPGEX, S GVEZEXÆ EWSVXEXÆ VMHMGÆ ZEPSEVIE YRYM GSWXYQ GLMEV #M QEM
QSHIWX.
‘R ERYQMXI ±QTVINYVÆVM, 'MRYXE IWXI SFPMKEXSVMI. (EGÆ RY EZIQ GSWXYQYP
GIVYX #M RY-P TYXIQ ±RGLMVME, I QEM FMRI WÆ VIRYR'ÆQ PE MRZMXE'ME VIWTIGXMZÆ.
'¥RH QMNPSEGIPI 3RERGMEVI RI WYRX PMQMXEXI, I HI TVIJIVEX WÆ GYQTÆVÆQ
TY'MRI LEMRI, HEV HI FYRÆ GEPMXEXI.
1EM EPIW TIRXVY JIQIM IWXI MQTSVXERX WÆ-#M KÆWIEWGÆ #M WÆ-#M TÆWXVI^I YR
WXMP GEVI WÆ PI EZERXENIE^I.
*IQIMPI GEVI WI ±QFVEGÆ FMRI #M TI GEVI PI EHQMVÆQ ZÆ TSX QÆVXYVMWM GÆ
EY ±RZÆ'EX GY KVIY EGIWX PYGVY. 4VMQE VIKYPÆ (PIKI) IWXI PIKEXÆ HI GEPMXEXIE #M
GSQSHMXEXIE TERXS3PSV #M E TS#IXIM. %GIWXI HSYÆ TMIWI HI FE^Æ ZSV XVIFYM WÆ
3I RIETÆVEX HI JSEVXI FYRÆ GEPMXEXI. :SQ SFWIVZE GÆ S TS#IXÆ GY G¥X IWXI QEM
WMQTPÆ, QEM GSQSHÆ #M GY EGGIWSVMM JVYQSEWI GSWXÆ QEM QYPX! 3 TS#IXÆ
QSEPI, HMR TMIPI JSEVXI FYRÆ 'MRI GEQ 10 ERM #M ± GMYHEX ± RMGM RY WI
HIQSHIE^Æ! *EGI'M GY MRMQÆ Y#SEVÆ EGIEWXÆ MRZIWXM'MI. 6SGLMMPI, FPY^IPI,
JYWXIPI, XVMGSYVMPI TSX 3 #M MIJXMRI #M VIY#MXI.
4ERXS3M, TS#IXIPI, GSVHSERIPI, QÆRY#MPI ± RMGMSHEXÆ. ‘RZÆ'E'M YRHI
XVIFYMI WÆ JEGI'M IGSRSQMM ±R QEXIVMI HI ±QFVÆGÆQMRXI! 4S'M WÆ TSV'M GIE QEM
WGYQTÆ #M QEM IPIKERXÆ XSEPIXÆ, HEV HEGÆ EM S TS#IXÆ YV¥XÆ #M HIQSHEXÆ HI
TPEWXMG ZI'M 3 GEXEPSKEXÆ GE TVSWX ±QFVÆGEXÆ. :Æ VSK WÆ QÆ GVIHI'M!
8VITXEX, PE KEVHIVSFE HI FE^Æ WI TSX EHÆYKE GY QÆWYVÆ G¥XIZE
IPIQIRXI RSM TIRXVY E 3 ±R TEW GY QSHE. 7Æ JEGIQ YR IJSVX HI ZSMR'Æ #M WÆ RY
GIHÆQ XIRXE'MIM HI E GYQTÆVE #M TYVXE PYGVYVM JVYQSEWI TI GEVI PI-EQ
EHQMVEX PE S TVMIXIRÆ WEY ±RXV-S VIZMWXÆ HI QSHÆ. 6EV RI ZE WXE FMRI GY IPI. 7Æ
±RGIVGÆQ WÆ RI GVIÆQ S VI^IVZÆ HI FERM #M WÆ RI GYQTÆVÆQ LEMRI RYQEM
G¥RH KÆWMQ GIZE GI ZSQ TYVXE GY TPÆGIVI. 2Y GYQTÆVE'M LEMRI RYQEM TIRXVY
GÆ WYRX MIJXMRI.
)WXI S VMWMTÆ #M RY S IGSRSQMI!
'IP TY'MR HI HSYÆ SVM TI ER WÆ JEGIQ S WIZIVÆ XVMIVI E KEVHIVSFIM
IPMQMR¥RH PYGVYVMPI TI GEVI RY PI-EQ TYVXEX HIPSG, GEVI RY RI WXEY FMRI WEY
GEVI W-EY ±RZIGLMX. 0I JEGIQ GEHSY! 9R HYPET XMGWMX HI LEMRI RY RI ZE ENYXE
HIPSG WÆ 3Q IPIKERXI. )WXI QEM FMRI WÆ EZIQ XVIM FPY^I MQTIGEFMPI, HIG¥X
#EWI HI S GEPMXEXI ±RHSMIPRMGÆ. 6IRYR'E'M PE SFMGIMYP HI E ZÆ WGLMQFE ^MPRMG HMR
GET T¥RÆ ±R TMGMSEVI, ±QFVÆG¥RH JÆVÆ HMWGIVRÆQ¥RX LEMRI GEVI RY ZÆ
EZERXENIE^Æ, RYQEM HI HVEKYP HI E ZÆ WGLMQFE. -HIIE IWXI WÆ TYVXE'M GIIE GI
ZÆ WXÆ FMRI GLMEV HEGÆ VIZIRM'M HIW PE EGIIE#M 'MRYXÆ.
*IVM'M-ZÆ WÆ ZÆ E3#E'M GY PYGVYVM QIVIY RSM, GYQTÆVEXI PE ±RX¥QTPEVI,
GVI^¥RH GÆ EWXJIP WYRXI'M IPIKERXI. %VXE HI E RI ±QFVÆGE, TVIWYTYRI #M EVXE HI
E EPIKI EGGIWSVMMPI. 9R XEMSV KVM RIYXVY ZE TÆVIE JSEVXI IPIKERX HEGÆ ZE 3
GSQTPIXEX GY ±RGÆP'ÆQMRXI RIEKVÆ, GY TS#IXÆ #M GY QÆRY#MPI EWSVXEXI.
(MQTSXVMZÆ, EGGIWSVMMPI TVSWX EPIWI TSX WXVMGE IJIGXYP GIPIM QEM IPIKERXI LEMRI.
7Æ RY GVIHI'M GYQZE GÆ HIZIRM'M S JIQIMI ºGLMG» HEGÆ ZÆ WXVÆHYM'M WÆ ZÆ
GYQTÆVE'M TS#IXY'I HI HMZIVWI GYPSVM EWSVXEXI ± PE XSX EX¥'ME TERXS3SVM ±
MIJXMRI #M YV¥XI.
)WXI WY3GMIRX WÆ EZI'M S TS#IXÆ RIEKVÆ, ±RGÆTÆXSEVI, HI FYRÆ GEPMXEXI,
HMR TMIPI. :Æ ZE WGSEXI HMR ±RGYVGÆXYVÆ #M ZEVE #M MEVRE.
‘R EGIPE#M XMQT, ZSQ EZIE KVMNÆ WÆ EPIKIQ GY EXIR'MI TSHSEFIPI
TSXVMZMXI. 3VMG¥X HI XIRXERXI EV 3, FMNYXIVMMPI EYXIRXMGI RY WI TSEVXÆ HIG¥X ±R
WMXYE'MM HISWIFMXI. %-'M TYRI PE K¥X YR #MVEK HI TIVPI HMQMRIE'E, PE SVE 7, RY
IWXI S HSZEHÆ HI FYR KYWX. (MQTSXVMZÆ!
'LMEV HEGÆ EZIQ QYPXI FMNYXIVMM ZIVMXEFMPI, RY XVIFYMI WÆ PI IXEPÆQ TI
XSEXI S HEXÆ. 3 ZSQ EPIKI RYQEM TI GIE GEVI WI TSXVMZI#XI GY XSEPIXE
RSEWXVÆ. %XIR'MI! 2Y WI TSEVXÆ EYV GY EVKMRX ±R EGIPE#M XMQT.
‘R XMQTYP ^MPIM IWXI HI TVIJIVEX WÆ VIGYVKIQ PE EGIPI MQMXE'MM WMQTPI GY
YR HIWMKR JVYQSW, IZMX¥RH WXMGPE GSPSVEXÆ, WXVEWWYVMPI, GY YR GYZ¥RX XSX GI IWXI
WXVMHIRX, ±RGÆVGEX.
*IQIMPI, GE JIQIMPI! (EV FÆVFE'MM# 9R FÆVFEX IPIKERX R-EV XVIFYM WÆ
TSEVXI RMQMG EPXGIZE ±R EJEVÆ HI ZIVMKLIXÆ #M HI GIEW ± IZIRXYEP YR EG HI
GVEZEXÆ, WIEVE. 4VIJIVMR'E YRSVE TIRXVY FVÆ'ÆVM #M PER'YVM KVSEWI, HMR EYV WEY
EVKMRX, GY WEY JÆVÆ EQYPIXI, TIRXVY GIVGIM GLMEV VITVI^MRXÆ S ST'MYRI TIRXVY
YR ERYQMX QSH HI ZME'Æ. 7Æ WTIVÆQ GÆ EGIEWXÆ QSHE ZE XVIGI #M GÆ RY RI
ZSQ ±RXSEVGI PE ZME'E XVMFEPÆ TYVX¥RH GY XS'MM GIVGIM ±R REW.
') 4968Å1# "- 1%- %0)7, '…2(#
&MRYXE HI 3IGEVI ^M.
4IRXVY JIQIM: 'MRYXÆ WTSVX WEY IPIKERXÆ ± JYWXÆ #M TYPSZIV WEY FPY^Æ #M
XEMSV, XSGYVM NSEWI, GSEJYVÆ WMQTPÆ, QÆRY#M EWSVXEXI, FMNYXIVMM HMWGVIXI
(RMGMSHEXÆ HMEQERXI WEY WXVEWWYVM HMQMRIE'E WEY HYTÆEQME^E), TEPXSR GY
GVSMEPÆ GPEWMGÆ #M IZIRXYEP GY KYPIV HI FPERÆ, KIERXÆ HMR TMIPI, QMNPSGMI WEY
QEVI. 8VIFYMI WÆ HSQRIEWGÆ WMQTPMXEXIE, JÆVÆ TERXS3 HI PEG, JÆVÆ QERXSYVM HI
FPERÆ, JÆVÆ XSGYVM ±REPXI PE TERXEPSRM.
4IRXVY FÆVFE'M: GSWXYQ, TYPSZIV #M TERXEPSRM ±R GYPSVM HMWGVIXI, QÆRY#M
HMR TMIPI EWSVXEXI, YRISVM TÆPÆVMI, ±RGÆP'ÆQMRXI RIEKVÆ WEY QEVS, RMGMSHEXÆ
KEPFIRI WEY QEVS PE YR GSWXYQ FPIYQEVMR ±RGLMW, TEPXSR GY GVSMEPÆ WTSVX,
XVIRGL-GSEX WEY NEGLIXÆ XVIM WJIVXYVM.
'¥XIZE VIKYPM HI FE^Æ: YR GSWXYQ YRM GIVI 3I S GÆQE#Æ YRM #M S GVEZEXÆ
GY QSHIP HMWGVIX, 3I S GEQÆXÆ GY HYRKM GEVI GIVI S GVEZEXÆ YRM. 2MGMSHEXÆ RY
WI TYRI S GVEZEXÆ WTSVX (±R GEVSYVM) PE YR GSWXYQ HI SVE# WEY PE S LEMRÆ
TIXVIGYXÆ. 7IEVE WI TSEVXÆ GSWXYQ KVM ±RGLMW, EPFEWXVY ±RGLMW WEY RIKVY.
'ÆQE#E EPFÆ WI TSXVMZI#XI GY XSEXI GSWXYQIPI.
7TSVX, GÆPÆXSVMM, TPMQFÆVM.
'SQSHMXEXIE RY XVIFYMI WÆ XVIEGÆ RMGMSHEXÆ ±REMRXIE SFMGIMYVMPSV PSGYPYM.
%WXJIP, VMWGE'M WÆ RY TYXI'M MRXVE ±RXV-S FMWIVMGÆ HEGÆ TYVXE'M #SVX WEY XVMGSY
JSEVXI HIGSPXEX ± 'MRYXÆ GSRWMHIVEXÆ MRHIGIRXÆ.
*IQIM: JYWXÆ PEVKÆ WEY TERXEPSRM, GMSVETM RY TVIE 3RM, ±RGÆP'ÆQMRXI
WSPMHÆ, GY XSG NSW.
&ÆVFE'M: WEGSY WTSVX #M TERXEPSR PYRK WEY GYRSWGYXYP XVIRMRK, GÆQE#Æ GY
Q¥RIGÆ WGYVXÆ, ±RGÆP'ÆQMRXI WSPMHÆ WEY HEGÆ HSVMQ YR TERXEPSR KSPJ, HEV RY
GY #SWIXI WGYVXI GEVI WÆ PEWI TMGMSVYP KSP.
-RZMXE'MM #M ZM^MXI.
*IQIM: XEMSV IPIKERX WEY VSGLMI GY NEGLIXÆ, QÆRY#M HMR TMIPI PE GYPSEVI
WEY GSRXVEWXERXI, ±RGÆP'ÆQMRXI IPIKERXÆ, GMSVETM JSEVXI 3RM, TS#IXÆ HMR TMIPI.
&ÆVFE'M: GSWXYQ HI GYPSEVI ±RGLMWÆ, GÆQE#Æ EPFÆ WEY GY HYRKM (RYQEM
^MYE), GVEZEXÆ GY HIWIR HMWGVIX, #SWIXI #M ±RGÆP'ÆQMRXI HI GYPSEVI ±RGLMWÆ.
'SGXEMP-TEVX].
*IQIM: XEMSV RIKVY HI GEXMJIE, HI P¥RÆ WEY HI QÆXEWI WEY VSGLMI HI
GSGXEMP, HI TVIJIVEX GY TÆPÆVMI.
&ÆVFE'M: 'MRYXÆ HI SVE# HI GYPSEVI ±RGLMWÆ.
8IEXVY, GSRGIVXI.
*IQIM: 'MRYXÆ HI SVE# WEY HI HYTÆ-EQME^Æ. 3 'MRYXÆ JSEVXI IPIKERXÆ
IWXI VIGSQERHEFMPÆ RYQEM TIRXVY VITVI^IRXE'MMPI HI KEPÆ WEY TVIQMIVI. 'I
±R'IPIKIQ TVMR JSEVXI IPIKERXÆ# 0E YR XEMSV WI TSEXI EWSVXE S TÆPÆVMI. 0E S
VSGLMI HIGSPXEXÆ ± QÆRY#M PYRKM ± TS#IXÆ HI WIEVÆ. 0E S 'MRYXÆ RSVQEPÆ ±
VSGLMI HI QÆXEWI REXYVEPÆ HI TMPHÆ ± YR #EP JVYQSW GY GMYGYVM, IXG.
&ÆVFE'M: 'MRYXÆ HI SVE# HI GYPSEVI ±RGLMWÆ, TIRXVY TVIQMIVI JVEG (IWXI
EPGÆXYMX HMRXV-S LEMRÆ HI GIVIQSRMI, RIEKVÆ, WGYVXÆ ±R JE'Æ T¥RÆ ±R XEPMI,
RI±RGLIMEXÆ PE TMITX #M XIVQMREXÆ PE WTEXI GY HSYÆ GS^M PYRKM #M ±RKYWXI #M HMRXV-
YR TERXEPSR HMR EGIIE#M WXSJÆ, JÆVÆ QER#IXÆ) WEY WQSOMRK, RMGMSHEXÆ 'MRYXÆ
WTSVX.
&EPYVM.
*IQIM: VSGLMI HI WIEVÆ WEY HI GSGXEMP WEY VSGLMI HI FEP (JÆVÆ TÆPÆVMI),
QÆRY#M PYRKM, FPÆRYVM, FMNYXIVMM HMWGVIXI, ±RGÆP'ÆQMRXI HI FEP, EVKMRXMI WEY
EYVMI.
&ÆVFE'M: TIRXVY FEPYVMPI HIWJÆ#YVEXI ±RXV-YR GIVG VIWXV¥RW WI VIGSQERHÆ
GSWXYQYP IPIKERX, ±RGLMW PE GYPSEVI, GEVI WI TSEVXÆ GY GÆQE#Æ EPFÆ, GVEZEXÆ
KVM ± EVKMRXMI, GMSVETM #M TERXS3 RIKVM. )WXI TIVQMW #M WQSGOMRKYP (GSWXYQ HI
KEPÆ, GY S GVSMEPÆ WTIGMEPE #M GY VIZIVI HI QÆXEWI RIEKVÆ) PE GEVI WI
TSXVMZI#XI S GÆQE#Æ EPFÆ, GY KYPIV #M QER#IXI ETVIXEXI, ZIWXÆ RIEKVÆ,
TERXEPSRM JÆVÆ QER#IXI, GMSVETM RIKVM HI QÆXEWI #M TERXS3 RIKVM HI PEG. 0E
FEPYVMPI ±R EIV PMFIV, HMR XMQTYP ^MPIM, WQSOMRKYP IWXI EPF. 0E GIPI JSEVXI
TVIXIR'MSEWI WQSGOMRKYP WI TSEVXÆ GY ZIWXÆ EPFÆ GY REWXYVM HI WMHIJ, GÆQE#Æ
EPFÆ GY TPEWXVSR KYPIV #M QER#IXI ETVIXEXI, TETMSR, TERXEPSRM GY TEWTSEP HI
QÆXEWI, JÆVÆ QER#IXÆ, #SWIXI RIKVI #M TERXS3 RIKVM HI PEG.
&SXI^YP.
*IQIM: RY WI VIGSQERHÆ 'MRYXÆ HI WIEVÆ GM 'MRYXÆ HI SVE#.
&ÆVFE'M: 'MRYXÆ IPIKERXÆ HI SVE# WEY ±R GE^YVMPI YPXVEIPIKERXI, YR
GSWXYQ HI GIVIQSRMI (WXVIWIQERR) GSQTYW HMR LEMRÆ RIEKVÆ, JÆVÆ VIZIVI, PE
YRYP WEY HSYÆ V¥RHYVM HI REWXYVM #M TERXEPSRM ±R HYRKM RIKVI WEY KVM, JÆVÆ
QER#IXÆ, PE GEVI WI EWSVXIE^Æ S GÆQE#Æ GY KYPIV #M QER#IXI ETVIXEXI,
GVEZEXÆ KVM ± EVKMRXMI WEY TETMSR, #SWIXI RIKVI #M TERXS3 RIKVM. 0E FSXI^ RY WI
TSXVMZI#XI WQSGOMRKYP.
'ÆWÆXSVME.
0SKSHRMGE: VSGLMI HI RYRXÆ, EPFÆ, XVEHM'MSREPÆ, GSVSRM'Æ GY 4SVM HI
PÆQ¥M'Æ WEY HI TSVXSGEPM (S JIQIMI GEVI WI VIGÆWÆXSVI#XI ±RPSGYMI#XI GSVSRM'E
HI 4SVM GY S HMEHIQÆ), TERXS3 EPFM, GMSVETM EPFM, QÆRY#M HMR TMIPI EPFÆ, 3RÆ,
FMNYXIVMM JSEVXI WMQTPI (RY TIVPI HIWTVI GEVI WI ^MGI GÆ EHYG PEGVMQM). ‘R JYRG'MI
HI ±QTVINYVÆVM IWXI TSXVMZMX #M YR XEMSV ±R GYPSVM TEWXIPEXI, GY S GVSMEPÆ WMQTPÆ.
0SKSHRMGYP #M GIMPEP'M FÆVFE'M: HMQMRIE'E ZSV TYVXE YR GSWXYQ JSEVXI
IPIKERX GYRSWGYX WYF HIRYQMVIE HI ºGYXE[E]» GEVI GSQTSVXÆ S NEGLIXÆ
RIEKVÆ GY GSP'YVM VSXYRNMXI, TERXEPSRM ±R HYRKM, RIKVY GY KVM, ZIWXÆ RIEKVÆ WEY
KVM ± EVKMRXMY, GÆQE#Æ GY KYPIV #M QER#IXI XEVM, TETMSR KVM. (YTÆ EQME^E
EGIEWXÆ 'MRYXE IWXI ±RPSGYMXÆ HI JVEG GY ZIWXÆ EPFÆ (RMGMSHEXÆ HI WQSGOMRK).
(EGÆ GIVIQSRME IWXI QEM MRXMQÆ GSWXYQ ±RGLMW, WXVIWIQERR, RMGMSHEXÆ
WQSOMRK.
:M^MXI HI GSRHSPIER'I: GSWXYQ ±RGLMW EX¥X TIRXVY JIQIM G¥X #M TIRXVY
FÆVFE'M. (EGÆ ZM^MXE EVI YR GEVEGXIV S3GMEP, FÆVFE'MM ZSV TYVXE GSWXYQI
ºGYXE[E]».
‘RQSVQ¥RXÆVMPI: ±QFVÆGÆQMRXI HI SGE^MI HI GYPSEVI ±RGLMWÆ, HEV JÆVÆ
±RWIQRI HI HSPMY TIRXVY TIVWSERIPI GEVI RY WYRX VYHI. &MRYXE S3GMEPÆ PE
FÆVFE'M IWXI ºGYXE[E]», HEV ZIWXE #M TETMSRYP WYRX RIKVI.
(YTÆ ±QTVINYVÆVM, EGIWXE TSEVXÆ #M JVEGYP PE GEVI WI GIVI ZIWXÆ RIEKVE.
6YHIPI #M GIM JSEVXI ETVSTME'M WI ±QFVEGÆ SFPMKEXSVMY ±R RIKVY. 2Y XVIFYMI WÆ
PMTWIEWGÆ HMR 'MRYXE PSV GSGEVHE HI HSPMY.
13. '314368%1)2890 '-:-0->%8 ‘2 :-%&% () >- '9 >- (YTÆ EGIEWXÆ
GÆPÆXSVMI TVMR PEFMVMRXYP TI GEVI WI TEVI GÆ-P GVIIE^Æ VIWTIGXEVIE GY WXVMGXI'I
E VIKYPMPSV YRIM GSQTSVXÆVM GMZMPM^EXI, W-EV TÆVIE GÆ EQ ENYRW ±QTVIYRÆ PE
GETÆXYP HVYQYPYM. 2Y IWXI E#E!
:ME'E HI ^M GY ^M ZÆ WYTYRI YRYM I\EQIR TIVQERIRX. :Æ TYXI'M RYQM YR
SQ GMZMPM^EX HEGÆ VIKYPMPI HIWTVI GEVI EQ ZSVFMX RY EY HIZIRMX TIRXVY
HYQRIEZSEWXVÆ E HSYE REXYVÆ. 7Æ #XM'M GYQ #M G¥RH WÆ WEPYXE'M, WÆ ZÆ
±QFVÆGE'M GSVIGX ±R SVMGI ±QTVINYVEVI, WÆ TYXI'M WYW'MRI S GSRZIVWE'MI ±R SVMGI
GIVG TI GEVI-P JVIGZIRXE'M, WÆ #XM'M WÆ ZÆ HIWGYVGE'M PE GIE QEM WS3WXMGEXÆ
VIYRMYRI WEY ±R GIP QEM IPIKERX VIWXEYVERX ± WYRX XSX EX¥XIE TMIXVI HI
±RGIVGEVI. (YTÆ GYQ EQ ZÆ^YX, RMGM ±R JEQMPMI #M RMGM TVMRXVI GYRS#XMRXI
KVI#IPMPI HYQRIEZSEWXVÆ RY ZSV 3 XSPIVEXI. 1EM HIZVIQI WEY QEM X¥V^MY ZSV 3
WERG'MSREXI JÆVÆ QMPÆ, MEV GIVGYP HYQRIEZSEWXVÆ HI TVMIXIRM WI ZE VIWXV¥RKI.
'I I HI JÆGYX# (EGÆ TIRXVY ±RGITYX XSXYP EV TÆVIE S GSVZSEHÆ, GY XMQTYP
ZI'M KÆWM S TPÆGIVI ±R E ZÆ HIXE#E HI EGIWX WIRXMQIRX W¥G¥MXSV.
'SRZMRKIVMM GÆ XVIFYMI WÆ ZÆ WYTYRI'M VIKYPMPSV FYRIPSV QERMIVI ±M ZE PYE
PSGYP REXYVEPI'IE KIWXYVMPSV HYQRIEZSEWXVÆ. %#E GYQ EQ QEM WTYW, RY I\MWXÆ
HSYÆ JIPYVM HI TSPMXI'I. (EGÆ ZI'M TVMZM WXVÆ^MPI TI GEVI PI WXVÆFEXI'M ^MPRMG,
QEKE^MRIPI, SEQIRMM GY GEVI GÆPÆXSVM'M ±R EYXSFY^ WEY QIXVSY, ZI'M 3 YPYM'M HI
GSQTSVXEQIRXYP EGIPSVE GEVI XVIG HVITX FMRI GVIWGY'M, HEV RY WYRX HI JETX,
TIRXVY GÆ RY WI GSRXVSPIE^Æ ±R TIVQERIR'Æ.
(SQRYP GEVI #XMI WÆ WEPYXI VIZIVIR'MSW #M WÆ QÆR¥RGI IPIKERX, HÆ HMR
GSEXI, JÆG¥RHY-#M PSG GY FVYXEPMXEXI G¥RH GSFSEVÆ HMR EYXSFY^.
9R EPXYP GEVI RY YMXÆ RMGMSHEXÆ WÆ-#M #XIEVKÆ TMGMSEVIPI PE MRXVEVI, SHEXÆ
E4EX PE ZSPER ZE WXVÆFEXI RITÆWÆXSV FÆP'MPI, WXVSTMRH XS'M TMIXSRMM ±RX¥PRM'M ±R
GEPI. (SEQRE GEVI TIRXVY RMQMG ±R PYQI RY EV TYRI ^ELÆV ±R GEJIE HIG¥X GY
GPI#XM#SVYP, RY WI W3I#XI WÆ TMTÆMI G¥XIZE T¥MRM T¥RÆ EPIKI YRE GEVI M WI TEVI
QEM TVSEWTÆXÆ. 3 EPXE, TIHERXÆ, QERMEGÆ ±R TVMZMR'E GYVÆ'IRMIM PE IE EGEWÆ, RY
I^MXÆ WÆ EVYRGI TI WXVEHÆ S GSENÆ HI FERERÆ WEY WÆ-#M KSPIEWGÆ FY^YREVIPI HI
FMPIXIPI HI XVEQZEM EHYREXI GY XMQTYP.
9RMM ±#M JEG YR SFMGIM HMR E EHYRE WGVYQMIVI #M XEG¥QYVM HMR VIWXEYVERXI
WEY LSXIPYVM, GSRWMHIV¥RHY-PI ºWYZIRMVYVM».
2I ±RXVIFÆQ GYQ TSX WÆ WI GSQTSVXI EWXJIP RM#XI SEQIRM VIWTIGXEFMPM, PE
GYVIRX GY FYRIPI QERMIVI. )\TPMGE'ME IWXI YRE WMRKYVÆ ± RY WYRX GY EHIZÆVEX
RM#XI SEQIRM FMRI GVIWGY'M. 2MQMG TI PYQI RY IWXI FMRI JÆGYX HEGÆ WI JEGI HMR
SFPMKE'MI WEY HI JVMGÆ.
%GEWÆ, XIEQE HI VMHMGSP, HI SFWIVZE'MMPI QEPM'MSEWI EPI GIPSV HMR NYV RI
HIXIVQMRÆ WÆ RI GSRXVSPÆQ KIWXYVMPI #M E3VQE'MMPI. %HIWIE, HYTÆ GYQ EQ
ZÆ^YX, ERSRMQEXYP RI HÆ ±R WJ¥V#MX ºPMFIVXEXIE» HI E JEGI SVMGI ZVIQ. 7MRKYVYP
QEVXSV GEVI RI-EV TYXIE WERG'MSRE IWXI TVSTVME RSEWXVÆ GSR#XMMR'Æ. 7Æ RI
EQMRXMQ HI &YVEXMRS! 'SR#XMMR'E IWXI GIE GEVI ±M WTYRI HI 3IGEVI HEXÆ GÆ E
KVI#MX #M XSX IE ±P ±RHVIETXÆ TI HVYQYP GIP FYR. (EGÆ RI-EQ MQEKMRE GÆ S
GEQIVÆ MRZM^MFMPÆ HI PYEX ZIHIVM RI WYVTVMRHI G¥RH WYRXIQ XIRXE'M WÆ KVI#MQ,
RI-EQ GSRXVSPE GYZMRXIPI #M KIWXYVMPI. %Q WGÆTE EWXJIP HI QYPXI ±RX¥QTPÆVM
RITPÆGYXI HI GEVI RI M^FMQ ^M HI ^M #M GEVI RI JEG ZME'E MQTSWMFMPÆ.
'91 2) 4968Å1 4) 786%(Å.
'¥RH MI#MQ HMR GEWÆ, IWXI SFPMKEXSVMY WÆ EZIQ YR EWTIGX ±RKVMNMX. 7Æ 3Q
GYVE'M, TMITXÆRE'M #M ±QFVÆGE'M HIGIRX. 2Y IWXI TIVQMWÆ RMGM S I\GIT'MI HI PE
EGIEWXÆ VIKYPÆ, GLMEV HEGÆ RI HYGIQ HSEV T¥RÆ PE T¥MRI. )WXI S WXV¥RWÆ
PIKÆXYVÆ ±RXVI JIPYP ±R GEVI RI TVI^IRXÆQ #M GIP ±R GEVI YQFPÆQ: 'MRYXE
GSVTYPYM XVIFYMI WÆ 3I HVIETXÆ, QM#GÆVMPI 3VI#XM, REXYVEPI. 7Æ RY HÆQ HMR Q¥MRM
JÆVÆ VSWX, WÆ RY EPIVKÆQ ±QFV¥RGMRH XVIGÆXSVMM, WÆ RY ±M PSZMQ GY TEGLIXIPI WEY
GY YQFVIPE TI GEVI S 'MRIQ ±R Q¥RÆ.
‘R KIRIVEP, WÆ RY HIVERNÆQ TI RMQIRM GY TVI^IR'E RSEWXVÆ. (EGÆ HMR
±RX¥QTPEVI PSZMQ TI GMRIZE ZSQ WTYRI TSPMXMGSW: º4EVHSR!» WEY º:Æ VSK WÆ QÆ
WGY^E'M!». 6ÆWTYRWYP 3VIWG IWXI: º2Y JEGI RMQMG!».
7Æ RY TVMZMQ 3\, GYVMS#M, S TIVWSERÆ GEVI RI XVI^I#XI MRXIVIWYP ± S JEXÆ
JVYQSEWÆ, S JIQIMI ±RWÆVGMREXÆ WEY, QEM KVEZ, YR MR3VQ.
7Æ RI EF'MRIQ WÆ JEGIQ VIQEVGM GY KPEW XEVI, GLMEV HEGÆ ±QFVÆGÆQMRXIE
GYMZE IWXI QEM I\GIRXVMGÆ.
7Æ RY XVEKIQ GY YVIGLIE #M GY EX¥X QEM QYPX WÆ RY MRXIVZIRMQ ±R
HMWGY'ME E HSYÆ TIVWSERI GLMEV HEGÆ WYFMIGXYP RI MRXIVIWIE^Æ.
7Æ RY ±RKVS#ÆQ V¥RHYVMPI EGIPSV KYVÆ-GEWGÆ GI ±#M MVSWIWG XMQTYP,
EWMWX¥RH PE ±RX¥QTPÆVMPI WXVÆ^MM ± GIVXYVM, FÆXÆM, 3PQÆVM IXG. ‘R WGLMQF, ±R GE^YP
YRSV EGGMHIRXI WÆ RY RI JIVMQ WÆ HÆQ S Q¥RÆ HI ENYXSV, HEV W-S JEGIQ RYQEM
HEGÆ RI TVMGITIQ. ‘R GE^YP FSPREZMPSV HI MRMQÆ GEVI RY XVIFYMI QM#GE'M HMR
PSG, ENYXSVYP RSWXVY PI TSEXI 3 JEXEP!
7Æ RY 3Q MRHMWGVI'M #M WÆ TVMZMQ ±R GEWIPI SEQIRMPSV. )WXI GIE QEM QEVI
HSZEHÆ HI TVSEWXÆ GVI#XIVI. 4I HI EPXÆ TEVXI RMGM PSGEXEVYP R-EV XVIFYM WÆ WI
I\TYRÆ TVMZMVMPSV RSEWXVI ±RXV-S 'MRYXÆ MRHIGIRXÆ TEVEHMWMEGÆ), YMX¥RH WÆ XVEKÆ
TIVHIPIPI. (EGÆ PE S JIVIEWXVÆ IWXI S TIVWSERÆ GYRSWGYXÆ, RY XI ERKENI^M ±RXV-
S GSRZIVWE'MI GY EGIEWXE GM S ZIM WEPYXE GY YR KIWX EQMGEP. 'Y EX¥X QEM QYPX,
RY-'M ZIM WXVMKE TVMIXIRMM WEY QIQFVMM JEQMPMIM HMR WXVEHÆ. *SPSWM'M XIPIJSRYP!
+6)")0- () 2)4)61-7.
7YRX YRIPI KIWXYVM TI GEVI YR SQ GMZMPM^EX RY PI-EV JEGI ±R TYFPMG TIRXVY
RMQMG ±R PYQI. 'Y XSEXI GÆ IPI TEV HI S QEVI FEREPMXEXI, WI VITIXÆ
WYVTVMR^ÆXSV HI HIW:
À 7Æ RY EVYRGÆQ RMGMSHEXÆ L¥VXMM WEY VIWXYVM HI Q¥RGEVI TI WXVEHÆ. 7Æ
GÆYXÆQ YR GS# HI KYRSM WEY WÆ PI TÆWXVÆQ T¥RÆ EGEWÆ;
À 7Æ RY RI VMHMGÆQ GMSVETMM ±R ZÆ^YP PYQMM. 7Æ GÆYXÆQ TIRXVY EWXE YR PSG
QEM VIXVEW;
À 7Æ RY RI TMITXÆRÆQ, WÆ RY RI HVIKIQ JEVHYP, WÆ RY RI #XIVKIQ
TERXS3M, WÆ RY RI GYVÆ'ÆQ YRKLMMPI ±R TYFPMG.
8SEXI EGIWXI PYGVYVM WI JEG ±REMRXI HI E TPIGE HI EGEWÆ.
9R SQ GMZMPM^EX RY JYQIE^Æ TI WXVEHÆ. (EGÆ YR FÆVFEX GY 'MKEVE ±R KYVÆ
RY RI #SGLIE^Æ, TIRXVY S JIQIMI KIWXYP IWXI HI^EKVIEFMP. (I EWIQIRIE, RY
IWXI TIVQMW WÆ Q¥RGÆQ TI WXVEHÆ. 'Y XSEXI EGIWXIE, HMR PMTWÆ HI XMQT,
VIGYVKIQ HIWISVM PE WIVZMGMMPI TI GEVI RM PI SJIVÆ RYQIVSEWIPI GLMS#GYVM GY
Q¥RGEVI KEXE TVITEVEXÆ. 7Æ RY TSVRMQ TI WXVEHÆ GY Q¥RGEVIE ±R Q¥RÆ SVMG¥X
HI KVÆFM'M EQ 3.
%GIWXI VIKYPM #M MRXIVHMG'MM WYRX ZEPEFMPI ±R XSEXI WMXYE'MMPI ±R GEVI WYRXIQ
±R QYP'MQI: X¥VKYVM #M I\TS^M'MM, LSPYVM HI GMRIQEXSKVEJ, EIVSTSVX, KEVÆ, WXE'MM
HI XVEQZEM WEY HI QIXVSY.
'91 1)6+)1 4) 786%(Å.
(I VIKYPÆ, QIVKIQ TI WXVEHÆ EPÆXYVM HI S JIQIMI WEY HI YR FÆVFEX.
(EGÆ XVSXYEVYP WI ±RKYWXIE^Æ PE YR QSQIRX HEX, HEGÆ ETEVI YR TEWEN
WEY HEGÆ 4Y\YP QEVI HI TMIXSRM RI SFPMKÆ WÆ RI HIWTÆV'MQ HI ±RWS'MXSVYP
RSWXVY, TSPMXI'IE RI GIVI WÆ 'MRIQ WIEQE HI G¥XIZE VIKYPM IPIQIRXEVI:
JIQIME XVIGI ±REMRXIE FÆVFEXYPYM, Z¥VWXRMGYP ±REMRXIE X¥RÆVYPYM, WYTIVMSVYP
±REMRXIE WYFEPXIVRYPYM. )\MWXÆ #M YRIPI I\GIT'MM G¥RH TVSGIHÆQ MRZIVW ± PE S
XVEZIVWEVI TIVMGYPSEWÆ, FÆVFEXYP ±#M TVSXINIE^Æ ±RWS'MXSEVIE #M XVIGI ±R JE'E IM
±RXMR^¥RHY-P Q¥RE TIRXVY E S WTVMNMRM.
9R FÆVFEX XVIFYMI WÆ-P SJIVI ENYXSVYP YRIM JIQIM RIGYRSWGYXI# (EGÆ
IWXI RIZSMI, HE. 4I S WXVEHÆ XÆMEXÆ HI #ER'YVMPI YRSV PYGVÆVM TYFPMGI, ±R GE^YP
YRIM TPSM XSVIR'MEPI FÆVFEXYP RY ZE XVIGI RITÆWÆXSV TI P¥RKÆ S HSEQRÆ GEVI WI
E4Æ ±R MQTEW. 3 ZE WYW'MRI WÆ RY GEHÆ TI TÆQ¥RXYP EPYRIGSW WEY ±M ZE SJIVM
TVSXIG'ME YQFVIPIM WEPI GSRHYG¥RH-S T¥RÆ PE YR PSG EHÆTSWXMX. 7Æ EQMRXMQ GÆ
SHEXÆ VI^SPZEXÆ WMXYE'ME HIPMGEXÆ, IP ±#M ZE PYE VÆQEW FYR MEV HSEQRE ±M ZE
QYP'YQM.
(EV QIVK¥RH TI S WXVEHÆ RY WYRXIQ XSXHIEYRE ±R MQTEW. 7Æ
TVIWYTYRIQ GÆ RI TPMQFÆQ, TYV #M WMQTPY. (I VIKYPÆ PSGYP HSEQRIM IWXI ±R
TEVXIE HVIETXÆ E FÆVFEXYPYM, XSX HMR HSVMR'E HI E S TVSXINE, GÆGM FSVHYVE WXVÆ^MM
I QEM ETVSETI HI IP. (EGÆ ZMXVMRIPI, HI TMPHÆ, WI E4Æ XSX TI HVIETXE, IE PI ZE
TYXIE TVMZM RIWXMRKLIVMXÆ. (EGÆ ±RWÆ EGIWXIE WYRX TI WX¥RKE, GIM HSM ±#M ZSV
WGLMQFE PSGYVMPI, HI HVEKYP HSEQRIM GEVI RY VI^MWXÆ RMGMSHEXÆ MWTMXIM HI E 3 PE
GYVIRX GY QSHE.
(EGÆ WYRXIQ ±R KVYT, WÆ EZIQ KVMNÆ WÆ RY SGYTÆQ XSX XVSXYEVYP GE #M
GYQ RI-EV ETEV'MRI. 2Y TYXIQ QIVKI EPÆXYVM QEM QYPX HI XVIM TIVWSERI. 7I
±R'IPIKI GÆ RY ZSQ HMWGYXE GY XS'MM ±R GSV, GÆ RY ZSQ V¥HI ±R LSLSXI. (EGÆ HMR
KVYTYP HI XVIM TIVWSERI JEGI TEVXI YR GSTMP, IP ZE 3 ±RGEHVEX HI GIM HSM EHYP'M,
HEGÆ IWXI ZSVFE HIWTVI HSM GSTMM, EGI#XME ZSV WXE ±R WX¥RKE #M ±R HVIETXE
EHYPXYPYM. 0YGVYVMPI XVIFYMI WÆ WI TIXVIEGÆ EWXJIP TIRXVY GÆ IWXI FMRI WÆ RY RI
PÆWÆQ GSTMMM HMR Q¥RÆ TI WXVEHÆ.
3 EPXÆ WMXYE'MI: G¥RH S JIQIMI ZE 3 ±RGEHVEXÆ HI HSM FÆVFE'M, GIP QEM ±R
Z¥VWXÆ ZE WXE ±R HVIETXE IM. ‘R WGLMQF, ±RXV-YR KVYT HI XVIM, HSYÆ JIQIM ZSV
±RGEHVE YR FÆVFEX, PSGYP HMR HVIETXE EGIWXYME 3MRH SGYTEX HI GIE QEM ±R
Z¥VWXÆ. (EGÆ IWXI ZSVFE HIWTVI XVIM JIQIM WEY XVIM FÆVFE'M, TIVWSERE QEM
MQTSVXERXÆ WEY QEM ±R Z¥VWXÆ ZE SGYTE PSGYP HMR QMNPSG.
‘R GE^YP YRIM GMVGYPE'MM EKPSQIVEXI KVYTYP RY TSEXI VÆQ¥RI GSQTEGX.
4IVWSERE HMR WX¥RKE, MRHMJIVIRX HI WI\, PI ZE PÆWE TI GIPIPEPXI HSYÆ WÆ QIEVKÆ
±REMRXI. 2Y ZSQ TVSGIHE E#E HEGÆ ±RWS'MQ HSYÆ HSEQRI. 0I ZSQ EGSVHE
±RX¥MIXEXI #M PI ZSQ YVQE ±RHIETVSETI. 4I QYRXI WEY PE YVGEVIE YRIM WGÆVM
±RKYWXI FÆVFEXYP XVIGI TVMQYP, EVYRG¥RH QIVIY S TVMZMVI ±R WTEXI WTVI
±RWS'MXSEVIE WE.
'32:)67%&-- 4) 786%(Å.
7XVEHE RY TVIE IWXI YR PSG TSXVMZMX TIRXVY S GSRZIVWE'MI. 'Y XSEXI
EGIWXIE RM WI ±RX¥QTPÆ XYXYVSV WÆ RI ±RX¥PRMQ GY S GYRS#XMR'Æ #M WÆ WGLMQFÆQ
G¥XIZE GYZMRXI. (EGÆ MRXIVIWIPI RSEWXVI S GIV, HMWGY'ME WI TSEXI TVIPYRKM. 7Æ
RY VÆQ¥RIQ ±R QMNPSGYP HVYQYPYM, GM WÆ RI VIXVEKIQ P¥RKÆ S GEWÆ WEY P¥RKÆ S
GEFMRÆ XIPIJSRMGÆ G¥RH WXVEHE IWXI JSEVXI EKPSQIVEXÆ.
7Æ TVIWYTYRIQ GÆ RI-EQ ±RX¥PRMX GY S TVMIXIRÆ GEVI QIVKI ±R HMVIG'MI
STYWÆ. (EGÆ EGIEWXE WI KVÆFI#XI #M HMWGY'ME IWXI RIGIWEVÆ ZSQ JEGI G¥'MZE
TE#M ±QTVIYRÆ. 'YQ TVSGIHEQ HEGÆ TVMIXIRE RSEWXVÆ IWXI ±RWS'MXÆ HI GMRIZE#
-RM'MEXMZE XVIFYMI WÆ-P ETEV'MRÆ EGIWXIME GEVI YVQIE^Æ WÆ JEGÆ #M TVI^IRXÆVMPI.
2Y RI ZSQ ±RXMRHI PE ZSVFÆ. 7YRXIQ ±R WXVEHÆ, RY EGEWÆ #M, ±R TPYW, TVI^IR'E
RSEWXVÆ ±RX¥QTPÆXSEVI M-EV TYXIE WX¥RNIRM TI GIM HSM. 0E JIP WXEY PYGVYVMPI HEGÆ
RI ±RX¥PRMQ GY HSM FÆVFE'M, HMRXVI GEVI GIP TY'MR YRYP IWXI S GYRS#XMR'Æ
ETVSTMEXÆ. 2I VI^YQÆQ WÆ-P WEPYXÆQ. (EGÆ RY FIRI3GMIQ HIG¥X HI YR WEPYX
IWXI WIQR GÆ S HMWGY'MI IWXI MRSTSVXYRÆ.
(EGÆ WYRXIQ KVÆFM'M #M RY ZVIQ WÆ WXÆQ HI ZSVFÆ GY GMRIZE, WEPYXÆQ
IZIRXYEPIPI GYRS#XMR'I ±RX¥PRMXI #M RI GSRXMRYÆQ HVYQYP.
‘R RMGM YR GE^ RY PI ZSQ IZMXE ±RXSVG¥RH GETYP.
2M WI TEVI RIGIWEV WÆ ZÆ WYKIVÆQ GYQ XVIFYMI WÆ TVSGIHE'M ±R WMXYE'ME
±R GEVI WXE'M HI ZSVFÆ GY GMRIZE #M YR TVMIXIR GEVI XVIGI TI P¥RKÆ
HYQRIEZSWXVÆ HSVI#XI WÆ ZÆ GSQYRMGI GIZE MQTSVXERX. &YRIPI QERMIVI RI
SFPMKÆ TI XS'M XVIM PE S ERYQMXÆ GSRHYMXÆ: HYQRIEZSWXVÆ ZI'M JEGI TVI^IRXÆVMPI,
TVMIXIRYP HYQRIEZSEWXVÆ ZÆ ZE WTYRI HSEV G¥XIZE GYZMRXI #M ±#M ZE GSRXMRYE
HVYQYP, GIEPEPXÆ TIVWSERÆ RY MRXIVZMRI ±R HMWGY'MI. ‘R RMGM YR GE^ RY ZE TVS3XE
HI SGE^MI TIRXVY E-P WSPMGMXE GIZE RSYPYM ZIRMX, TVIWYTYR¥RH GÆ EGIWXE EVI S
JYRG'MI MQTSVXERXÆ. %WXJIP HI TIVWSERI º±RHVÆ^RI'I» WYRX JSEVXI TVSWX
GEXEPSKEXI ±R WSGMIXEXI, MEV HEGÆ WYRX XSPIVEXI ±R GSRXMRYEVI, EGIEWXE WI
HEXSVIE^Æ HIPMGEXI'IM GIPSVPEP'M.
1M W-E ±RX¥QTPEX GE YRIM TVMIXIRI GY GEVI WXÆXIEQ HI ZSVFÆ TI WXVEHÆ
WÆ M WI SJIVI, MEV IE WÆ VIJY^I, YR FMPIX KVEXYMX PE YR GSRGIVX PE GEVI E# 3 QIVW
GY QEVI TPÆGIVI. 4SEXI TÆVIE S TVSWXMI HEV GSHYP QERMIVIPSV IPIKERXI Q-E
STVMX WÆ-P GIV TIRXVY QMRI, GY XSEXI GÆ JÆGYWIQ GYRS#XMR'Æ GY EQEFMPE
TIVWSERÆ GY S GPMTÆ ±REMRXI.
86%27436890 ‘2 '3192 "- 430-8)&)%.
‘R QMNPSEGIPI HI XVERWTSVX ±R GSQYR, PSG YRHI EZIQ HI-E JEGI GY
TIVWSERI XSXEP RIGYRSWGYXI, GSQTSVXEQIRXYP RSWXVY XVIFYMI WÆ WI WYTYRÆ
YRSV ERYQMXI VIKYPM HI TSPMXI'I.
‘R WXE'MI, ±R KIRIVEP, EV XVIFYM WÆ WI WXIE PE V¥RH. 7I TVEGXMGÆ EGIWX PYGVY
±R RYQIVSEWI 'ÆVM #M IWXI JSEVXI I3GMIRX.
0E YVGEVI, ZI'M EGSVHE TVMSVMXEXI HSEQRIPSV, TIVWSERIPSV QEM ±R Z¥VWXÆ,
JIQIMPSV GY GSTMM ±R FVE'I, MR3VQMPSV. (EGÆ IWXI EKPSQIVE'MI, ZÆ ZI'M TVIKÆXM
HMR XMQT WÆ GSFSV¥'M, WTYR¥RHY-PI GIPSV HMR JE'Æ: º‘QM TIVQMXI'M#» WEY
º'SFSV¥'M PE TVMQE WXE'MI#», TI YR XSR GMZMPM^EX #M JÆVÆ E ZÆ JEGI PSG GY GSEXIPI.
‘R RMGM YR GE^, RY ZI'M TYRI Q¥RE TI RMQIRM. (EGÆ, HMR KVI#IEPÆ, E'M PSZMX TI
GMRIZE, XVIFYMI WÆ-P GIVI'M WGY^I.
0E RSM ±R 'EVÆ, ±R QSH GSRZIR'MSREP, W-E WXEFMPMX GE YVGEVIE GÆPÆXSVMPSV WÆ
WI JEGÆ TVMR Y#E HMR WTEXI, MEV GSFSV¥VIE TI PE QMNPSG WEY TVMR JE'Æ. )\GIT'MI
HI PE EGIEWXÆ VIKYPÆ JEG JIQIMPI ±RWÆVGMREXI WEY GY GSTMM QMGM ±R FVE'I,
FÆXV¥RMM WEY MR3VQMM GEVI TSX YVGE #M TVMR JE'Æ. %GI#XME EY SFPMKE'ME WÆ-P E#XITXI
TI GÆPÆXSVMM GEVI HSVIWG WÆ GSFSEVI. 6I'MRI'M GÆ ±R EPXI 'ÆVM, YVGEVIE WI JEGI
RYQEM TI Y#E HMR JE'Æ TIRXVY E TVI^IRXE #SJIVYPYM PIKMXMQE'ME HI GÆPÆXSVMI WEY
TIRXVY E EGLMXE TVI'YP FMPIXYPYM.
(EGÆ XSEXI WGEYRIPI WYRX SGYTEXI, IWXI SFPMKEXSVMY WÆ GIHÆQ PSGYP
FÆXV¥RMPSV, JIQIMPSV ±RWÆVGMREXI WEY GY GSTMM QMGM, MR3VQMPSV WEY FSPREZMPSV. (MR
KIRXMPI'I TYXIQ SJIVM PSGYP #M EPXSV TIVWSERI, ±R KIRIVEP, HSEQRIPSV. (EV EGIWX
KIWX HI EQEFMPMXEXI RY XVIFYMI ±R'IPIW KVI#MX. (IWISVM ZIHIQ QEQI WEY FYRMGM
KVMNYPMM VÆQ¥R¥RH ±R TMGMSEVI P¥RKÆ ºTVMR'M#SVYP» HI ^IGI ERM GEVI WI PÆJÆMI ±R
ZSMI TI PSGYP TI GEVI P-EQ SJIVMX PSV #M RY FÆMEXYPYM. 3EVI EGIWXI HSEQRI RY-#M
HEY WIEQE GÆ ºIHYGÆ» ±R QSH GIVX YR TVSWX GVIWGYX#
4IVWSERE GÆVIME M W-E GIHEX PSGYP RY XVIFYMI WÆ WI TSEVXI GE #M G¥RH
EGIWX PYGVY M W-EV GYZIRM, GM WÆ QYP'YQIEWGÆ GY REXYVEPI'I TIRXVY KIWXYP
TSPMXMGSW.
(EGÆ S HSEQRÆ IWXI ±RWS'MXÆ HI YR FÆVFEX, EGIWXE ±M ZE GYQTÆVE FMPIXYP
#M-P ZE SJIVM PSGYP HI P¥RKÆ KIEQ. (EGÆ RY I\MWXÆ HIG¥X YR WMRKYV PSG PMFIV IP
ZE 3 SJIVMX HSEQRIM, MEV HSQRYP ZE VÆQ¥RI P¥RKÆ IE ±R TMGMSEVI. ‘R RMGM YR GE^
RY S ZE TÆVÆWM, VITI^MRHY-WI PE YR PSG PMFIV G¥RH WI MZI#XI SGE^ME.
‘R QMNPSEGIPI HI XVERWTSVX ±R GSQYR RI TYVXÆQ G¥X QEM EXIRX GY GIMPEP'M
GÆPÆXSVM. %WXE RY ±RWIEQRÆ GÆ EZIQ ZSMI WÆ-P 3\ÆQ GY S TVMZMVI
HI^ETVSFEXSEVI WEY TVIE EHQMVEXMZÆ, GM RY-P FVYWGÆQ, RY-P GÆPGÆQ TI TMGMSEVI
#M RY-P MRGSQSHÆQ GY TEGLIXIPI RSEWXVI. %ZIQ KVMNÆ GE KIERXE TI GEVI S
TYVXÆQ TI YQÆV WÆ RY-P PSZIEWGÆ ±R GET TI GIM GEVI WXEY NSW. (EGÆ EQ KVI#MX
IWXI SFPMKEXSVMY WÆ RI GIVIQ WGY^I.
8SX SFPMKEXSVMY I GE GIPÆPEPX WÆ VÆWTYRHÆ: º2Y-P RMQMG, WI ±RX¥QTPÆ!».
‘R GE^YP ±R GEVI WXÆQ HI ZSVFÆ GY S TIVWSERÆ GYRSWGYXÆ, ZSQ YVQE
EGIPIE#M VIKYPM HYTÆ GEVI RI GSRHYGIQ HEGÆ S ±RX¥PRMQ TI WXVEHÆ. ‘R TPYW, RY
ZSQ HMWGYXE TIWXI GETIXIPI SEQIRMPSV, VMHMG¥RH KPEWYP TIRXVY E 3 EY^M'M.
)ZMHIRX, XVIFYMI WÆ RI EF'MRIQ HI PE SVMGI GSQIRXEVMY RITPÆGYX PE EHVIWE
GIPSVPEP'M GÆPÆXSVM #M WÆ RY MRXIVZIRMQ ±R HMWGY'MMPI HMRXVI EGI#XME. '¥RH IWXI
EFWSPYX RIGIWEV #M EWMWXÆQ PE YR JYVX, HI TMPHÆ, ZSQ MRXIVZIRM TVSQTX #M
I3GMIRX ±R JEZSEVIE TÆKYFE#YPYM. ‘R RMGM YR GE^ RY XVIFYMI WÆ VMHMGÆQ XSRYP #M
WÆ VIGYVKIQ PE YR PMQFEN RIGMZMPM^EX.
:SQ JSPSWM ±RXSXHIEYRE TVSRYQIPI TIVWSREP HI TSPMXI'I HYQRIEZSWXVÆ»
±R PSG HI ºQEXE», ºHYQRIEXE» WEY ºXY» GLMEV HEGÆ RI EHVIWÆQ YRYM SQ QEM
QSHIWX ±QFVÆGEX. (MR TÆGEXI, PE RSM S GÆPÆXSVMI GY QMNPSEGIPI HI XVERWTSVX ±R
GSQYR IWXI YR GEPZEV XSGQEM HMR GEY^E PMTWIM HI QERMIVI E GÆPÆXSVMPSV.
‘RWY#MVIE VIKYPMPSV HI FYRÆ TYVXEVI TI GEVI PI-EQ EQMRXMX EV IPMQMRE ZI#RMGIPI
HMWGY'MM PE GEVI EWMWXÆQ ^MPRMG JÆVÆ ZSME RSEWXVÆ.
%# TVSTYRI 3VQIPSV GEVI ±#M JEG VIGPEQÆ ±R QMNPSSEGIPI HI XVERWTSVX ±R
GSQYR ± HI I\IQTPY, 3VQIM 'SGE-'SPE ± WÆ E3#I^I EGIWXI TEKMRM TI TERSYP
HI VIGPEQÆ. 2Y EV 3 VÆY HIPSG!
'91 7Å 2) 4968Å1 '…2( 7928)1 0% :30%2.
2MGM G¥RH GMVGYPÆQ GY EPXI QMNPSEGI HI XVERWTSVX RY RI TYVXÆQ PE
±RX¥QTPEVI. ‘RXV-YR XE\M, HI TMPHÆ, YR GPMIRX RY WI E#IE^Æ P¥RKÆ #SJIV HIG¥X
HEGÆ HSVI#XI WÆ ZEHÆ SVE#YP.
&ÆVFEXYP GEVI ±RWS'I#XI S HSEQRÆ RY WI ZE E#I^E P¥RKÆ #SJIV GM ±R
WTEXI, P¥RKÆ IE.
(EGÆ QIVKIQ GY S QE#MRÆ TEVXMGYPEVÆ ETEVI S QSHM3GEVI E IXMGLIXIM:
RI ZSQ E#I^E P¥RKÆ GIP GEVI GSRHYGI QE#MRE. %V 3 RITSPMXMGSW WÆ WXÆQ ±R
WTEXI. (EGÆ ±R QE#MRÆ WYRX QEM QYPXI TIVWSERI ZSQ GIHE PSGYP HMR JE'Æ GIPIM
QEM ±R Z¥VWXÆ WEY YRIM HSEQRI. (EGÆ IWXI ZSVFE HIWTVI YR GYTPY, WS'YP ZE
SGYTE PSGYP HMR WTEXI. 4VSTVMIXEVYP QE#MRMM HIWGLMHI TSVXMIVIPI, ±M ENYXÆ TI
MRZMXE'MM WÆM WÆ YVGI, WI E#IE^Æ YPXMQYP, WI EWMKYVÆ GÆ Y#MPI WYRX FMRI ±RGLMWI #M
ETSM WI E#IE^Æ PE ZSPER. 0E WJ¥V#MXYP GÆPÆXSVMIM IWXI TVMQYP GEVI GSFSEVÆ HMR
QE#MRÆ GE WÆ-P ENYXI TI QYWE3VMM WÆM WÆ GSFSEVI. 0E ±RXSEVGIVI, EVI SFPMKE'ME
HI E PI GSRHYGI TI HSEQRI T¥RÆ PE Y#E GEWIM PSV.
(EGÆ PE ZSPER WI E4Æ S JIQIMI, HI HIWGLMHIVIE, ±RGLMHIVIE TSVXMIVIPSV #M
HI FEKENI WI SGYTÆ YRYP HMRXVI FÆVFE'MM HMR QE#MRÆ. )WXI HI-E HVITXYP GSQMG,
GE HMRXV-YR I\GIW HI ^IP, HSQRYP WÆ HYGÆ TS#IXE HSEQRIM GEVI E #SJEX. (EV S
ZE ENYXE WÆ GSFSEVI, SJIVMRHY-P Q¥RE.
(EGÆ MRZMXÆQ TI GMRIZE PE S TPMQFEVI GY QE#MRE, I YV¥X WÆ-P TVIXMRHIQ
FERM HI FIR^MRÆ. (EGÆ RI STVMQ PE YR VIWXEYVERX RY ZSQ EZIE TVIXIR'ME WÆ RM
WI TPÆXIEWGÆ #M GSRWYQE'ME RSEWXVÆ. 'LIPXYMIPMPI ZSV 3 ±QTÆV'MXI IKEP. %#E IWXI
GSVIGX. %PXJIP WXEY PYGVYVMPI HEGÆ TVMIXIRMM RS#XVM LSXÆVÆWG #M RSM WYRXIQ HI
EGSVH WÆ RI SJIVI S QEWÆ PE º"YVE (EGMPSV» ± HI TMPHÆ. (VYQYP RI TVMZI#XI TI
RSM, QEWE TI IM.
'¥RH IWXI TSWMFMP, SGYTER'MM YRYM ZILMGYP ±M WEPYXÆ TI TMIXSRMM GYRSWGY'M,
PE S XVEZIVWEVI WEY PE YR WXST.
&MRYXE HI KEPE RI SFPMKÆ WÆ QIVKIQ PE VIGIT'MM, PE XIEXVY, PE STIVÆ GY
QE#MRE RSEWXVÆ SVM GY XE\MYP. (EGÆ WYRXIQ GY QE#MRE, WÆ RI LSXÆV¥Q GMRI ZE
GSRHYGI PE ±RXSEVIGIVI GE WÆ RY FIE RMGM YR WXVST HI EPGSSP. 3 QE#MRÆ
HMWXVYWÆ, WTMXEPM^EVIE WEY S ±RQSVQ¥RXEVI GSWXÆ GY WMKYVER'Æ QEM QYPX HIG¥X
YR XE\M!
(EGÆ ±R EPXI WMXYE'MM, TSPMXI'IE IWXI S TVSFPIQÆ HI ST'MYRI, G¥RH WYRXIQ
PE ZSPERYP YRIM QE#MRM IE IWXI HI S RIGIWMXEXI ZMXEPÆ. 9RHIZE ±R 1MHHPI ;IWX
PE XVIGIVIE TIWXI GEPIE JIVEXÆ, WI E4Æ YR ERYR' IPSGZIRX: º8VIRYP EVI RIZSMI
HI 15 WIGYRHI TIRXVY E XVEZIVWE EGIWX TEWEN, 3I GÆ QE#MRE HYQRIEZSEWXVÆ
WI KÆWI#XI WEY RY TI IP!». 9R ZMVEN TIVMGYPSW IWXI WIQREPM^EX GY EWXJIP:
º9VQÆXSVYP WTMXEP IWXI PE 200 HI OMPSQIXVM.». &ÆXV¥RE RSEWXVÆ )YVSTE, RY
ETIPIE^Æ ±RGÆ PE YQSV ±R EGIWX HSQIRMY, GM VIGYVKI XSX PE WIQRIPI HI
GMVGYPE'MI GSRZIR'MSREPI. 7Æ RY ±R'IPIKIQ GYQZE GÆ ±R %QIVMGE RY I\MWXÆ
WIQRI HI MRXIVHMG'MI WEY TSPM'MI. 4IVMGSPYP TI GEVI ±P VITVI^MRXÆ EX¥X #SJIVMM G¥X
#M TMIXSRMM RIEXIR'M IWXI EGIPE#M. 2I VIJIVIEQ HSEV PE JETXYP GÆ QIXSHIPI
IHYGEXMZI ±R HSQIRMYP GMVGYPE'MIM VYXMIVI TSX 3 HMRXVI GIPI QEM HMZIVWI.
%TVSETI ^MPRMG PE 8: RM WI TVI^MRXÆ EGGMHIRXI XVEKMGI. 8SEXI EY EGIIE#M GEY^Æ
± RIVIWTIGXEVIE YRSV RSVQI HI GSRHYMXÆ GMZMPM^EXÆ. 2I-EQ E#XITXE GE HYTÆ S
EWXJIP HI IQMWMYRI, FÆXV¥RIPYP GYXVIQYVEX GÆ YR WIQIR HI-EP WÆY E QYVMX ±R
QSH EFWYVH, XVIG¥RH TI VS#Y, WÆ E#XITXI SVMG¥X ±R JE'E YRYM WIQEJSV HIJIGX
TIRXVY E XVEZIVWE. (EV RY WI ±RX¥QTPÆ E#E. :SQ ZIHIE GÆ ^IGM HI SEQIRM
WIVMS#M ±#M ±RGIEVGÆ ºRSVSGYP», GE PE VYPIXE VYWIEWGÆ, RIVIWTIGX¥RH MRXIVHMG'MMPI
TI GEVI IM PI GYRSWG HI JETX JSEVXI FMRI.
%TVSETI RY I\MWXÆ SQ GEVI WÆ RY #XMI GÆ RY EVI ZSMI WÆ XVEZIVWI^I
WXVEHE SVMGYQ #M SVMYRHI, GÆ RY IWXI FMRI WÆ-'M PE#M GSTMPYP WÆ WI NSEGI ±R
QMNPSGYP HVYQYPYM WEY GÆ EXYRGM G¥RH #SJI^M I#XM SFPMKEX WÆ XI STVI#XM #M WÆ
EGSV^M TVMSVMXEXI TMIXSRMPSV GLMEV HMR QSQIRXYP ±R GEVI EGI#XME EY TYW TMGMSVYP
TI º^IFVÆ». 4IRXVY YR GIXÆ'IER ZIRMX HMRXV-S 'EVÆ GMZMPM^EXÆ, HI^SVHMRIE GI
GEVEGXIVM^IE^Æ GMVGYPE'ME VYXMIVÆ HI PE RSM IWXI HI RIGSRGITYX. %Q ZÆ^YX ±R
7YIHME SEQIRM E#XITX¥RH VÆFHÆXSVM PE WXST, HI#M XVIGYWI QMI^YP RST'MM #M
WXVÆ^MPI IVEY TYWXMM.
(I-E PYRKYP XMQTYPYM, W-EY VIEPM^EX QMM HI ERGLIXI TVMZMRH QSXMZIPI GI-P
HIXIVQMRÆ TI SEQIRM WÆ ±RGEPGI VIKYPMPI HI GMVGYPE'MI.
6ÆWTYRWYVMPI WYRX QIVIY EGIPIE#M: PMTWE HI EXIR'MI #M KVEFE. 2SM EQ
EHÆYKE: PMTWE HI TSPMXI'I. 7YRÆ TSEXI GMYHEX, HEV EGIWXE IWXI EHIZÆVYP. 'IP
GEVI XVEZIVWIE^Æ 'EPIE :MGXSVMIM TI YRHI EVI GLIJ IWXI YR SQ TVSWX GVIWGYX.
3 GSQTSVXEVI GMZMPM^EXÆ ±R XVE3GYP VYXMIV RY EVI ±RGÆ S XVEHM'MI
±RHIPYRKEXÆ GYQ EY PIKMPI FYRIM TYVXÆVM ±R GIPIPEPXI HSQIRMM WSGMEPI.
2IVIWTIGXEVIE RSVQIPSV HI TSPMXI'I ±R WSGMIXEXI WI TIHITWI#XI, GYQ
EQ ZÆ^YX, GY I\GPYHIVIE RSEWXVÆ XVITXEXÆ HMR QIHMM TI GEVI PI-EQ JVIGZIRXEX
EPXÆHEXÆ GY TPÆGIVI. 2IVIWTIGXEVIE RSVQIPSV HI TSPMXI'I TI #SWIE WI TPÆXI#XI
GY ZME'E!
(MR I\IQTPIPI HEXI TYXIQ HIHYGI GÆ ±R EGIWX HSQIRMY, QEM QYPX HIG¥X
±R SVMGEVI EPXYP, VMKSVMPI PIKMM GSMRGMH GY VMKSVMPI TSPMXI'MM. 1EM QYPX HIG¥X EX¥X,
PIKIE RY WI TSEXI VIJIVM PE MR3RMXEXIE HI WMXYE'MM GI ETEV G¥RH WYRXIQ PE
ZSPER, TYR¥RHY-RI ZME'E ±R TIVMGSP.
9R #SJIV I\TIVMQIRXEX ZÆ ZE WTYRI GÆ HMR ZMRE PYM RY TSEXI EZIE PSG
RMGM YR EGGMHIRX, HEV HI 3IGEVI HEXÆ G¥RH TPIEGÆ PE HVYQ S JEGI GY XIEQÆ. )E
±M IWXI TVSZSGEXÆ HI ºJERXI^ME» #M HI PMTWE HI VIWTSRWEFMPMXEXI GY GEVI GSRHYG
GIMPEP'M. (SQRYP GEVI PEWÆ S HSEQRÆ KVÆFMXÆ WÆ XVIEGÆ TI VS#Y TIRXVY E TVMRHI
XVEQZEMYP RY IWXI FMRI GVIWGYX HEGÆ RY W-E EWMKYVEX TVMZMRH ±R SKPMRHE
VIXVSZM^SEVI, GÆ RY-P ±RGYVGÆ TI #SJIVMM HMR WTEXIPI WÆY. ‘R EGIWX GE^
VIWTIGXEVIE VIKYPMPSV HI GMVGYPE'MI XVIGI ±REMRXIE PIKMPSV TSPMXI'MM.
7SPMHEVMXEXIE GEVI I\MWXÆ ± WEY GEVI EV XVIFYM WÆ I\MWXI ± ±RXVI
GSRHYGÆXSVMM EYXS TI #SWIE, IWXI XSX S JSVQÆ HI TSPMXI'I. )E #M RY PIKIE ±M
SFPMKÆ TI EGI#XME WÆ STVIEWGÆ TIRXVY E-P ENYXE TI GIM VÆQE#M ±R TERÆ #M XSX IE
±M HIXIVQMRÆ WÆ JEGÆ YR KIWX EQMGEP RIGYRSWGYXYPYM GEVI M-E TIVQMW S HITÆ#MVI.
(EV E-P EZIVXM^E TI GIM GI ZMR HMR TEVXIE STYWÆ, WIQREPM^¥RH YR TYRGX
HI GSRXVSP WEY YR VEHEV, IWXI S WSPMHEVMXEXI TVSWX ±R'IPIEWÆ.
'IM GEVI TÆGÆPMRHY-P TI TSPM'M#XM GSRHYG ETSM GY ZMXI^Æ QE\MQÆ, TSX
HIZIRM ZMGXMQI EPI YRSV KVEZI EGGMHIRXI.
'Y XSEXI GÆ WYFMIGXYP IWXI MRITYM^EFMP, RI STVMQ EMGM. 2Y ±REMRXI HI E ZÆ
VIGSQERHE WÆ ZÆ PÆWE'M GEVXIE HI ZM^MXÆ GY WGY^IPI HI VMKSEVI TI TEVFVM^YP
QE#MRMM TI GEVI E'M SZMX-S Y#SV ±R TEVGEVI. :I'M HE HSZEHÆ GÆ WYRXI'M YR
EHIZÆVEX KIRXPIQER!
‘2 6)78%96%28), ‘2 '%*)2)0), ‘2 03'%096- 49&0-').
(I GYQ MRXVÆQ ±RXV-YR PSGEP TYFPMG, XSEXI TVMZMVMPI WI ±RHVIETXÆ WTVI RSM.
3 #XMQ GY XS'MM HMR TVSTVMI I\TIVMIR'Æ! "M TEVGÆ QEM QYPX GE SVMG¥RH WYRXIQ
EREPM^E'M ±R QSH GVMXMG HMR GET T¥RÆ ±R TMGMSEVI. 2I WMQ'MQ WX¥RNIRM'M HIWISVM #M
EZIQ XVEG HI TEVGÆ EQ HE YR I\EQIR.
7Æ ±RGIVGÆQ WÆ-P XVIGIQ ±QTVIYRÆ, VI4IGX¥RH EWYTVE EGIPSV RSVQI GEVI
WI MQTYR ±R EWXJIP HI WMXYE'MM.
4VMQYP PYGVY TI GEVI XVIFYMI WÆ-P #XM'M IWXI GÆ I\MWXÆ VIKYPM ±R ±RWÆ#M
EPIKIVIE YRYM VIWXEYVERX. (EGÆ IWXI ZSVFE HIWTVI YR PSGEP GÆVYME M W-E HYW
ZIWXIE GÆ WI QÆR¥RGÆ FMRI #M I QIVIY EVLMTPMR, ZÆ VI'MRI'M HMR XMQT S QEWÆ
QEM EPIW G¥RH EZI'M MRZMXE'M. 2Y IWXI S HSZEHÆ HI QIWGLMRÆVMI WÆ ZÆ MRXIVIWE'M
HI TVI'YVMPI TVEGXMGEXI, GM S RIGIWMXEXI.
6I^IVZEVIE G¥X #M MRJSVQE'MMPI WI TSX SF'MRI JSEVXI WMQTPY TVMR XIPIJSR.
%WXJIP, ZI'M TYXIE PYE S HIGM^MI FYRÆ, GÆGM 3IGEVI HMRXVI RSM HSVI#XI WÆ PI SJIVI
S WIEVÆ TPÆGYXÆ TVMIXIRMPSV WEY SEQIRMPSV HI EJEGIVM GY GEVI PYGVIE^Æ.
3T'MYRIE RSEWXVÆ EV XVIFYM WÆ 3I HMGXEXÆ RYQEM HI TVIJIVMR'I FMRI
QSXMZEXI. (EV HMR WRSFMWQ YRMM MRXVÆ RYQEM ±R VIWXEYVERXI HI PY\.
4I P¥RKÆ JETXYP GÆ ±M GSWXÆ S KVÆQEHÆ HI FERM, WI TSX TYRI #M ±R WMXYE'MM
TIRMFMPI HI TMPHÆ WÆ VÆQ¥RÆ HEXSVM. )\MWXÆ VIWXEYVERXI HI HMZIVWI GEXIKSVMM
TIRXVY SVMGI FY^YREV. 'LMEV QSHIWXI, YRIPI HMRXVI IPI TSX SJIVM Q¥RGÆVYVM
FYRI #M S EQFMER'Æ TPÆGYXÆ. :Æ ZI'M MRJSVQE HI PE TVMIXIRMM GEVI MIW QEM HIW WÆ
QÆR¥RGI ±R SVE#. 8SEXI EGIWXI VIGSQERHÆVM WYRX JÆGYXI GYQ EQ QEM WTYW
QEM EPIW GIPSV GEVI EY MRZMXE'M.
&MRYXE XVIFYMI WÆ 3I GSVIWTYR^ÆXSEVI YRIM MI#MVM ±R PYQI. 9RISVM IE IWXI
GIVYXÆ ±R QSH SFPMKEXSVMY HI ERYQMXI VIWXEYVERXI. &MRYXE XVIFYMI EHETXEXÆ PE
TVIXIR'MMPI VIWXEYVERXYPYM, HEV I FMRI WÆ 'MRIQ GSRX #M HI SGE^ME GY GEVI EQ
JSWX MRZMXE'M TVIGYQ #M HI QSHYP ±R GEVI WI ZSV ±QFVÆGE GIMPEP'M GSQIWIRM.
(SEQRIPI WI TSX WJÆXYM ±R TVIEPEFMP. :SV IZMXE EWXJIP WÆ WIQIRI GY HSYÆ
KIQIRI ±QFVÆGEXI ±R TYPSZIVI MHIRXMGI HMR TYVÆ GSMRGMHIR'Æ. (I EWIQIRIE,
S 'MRYXÆ I\GIRXVMGÆ TSEXI 3 RITSXVMZMXÆ GY EQFMER'E PSGEPYPYM. 3 HSEQRÆ GY
YQIVMM KSM, TMIVHYXÆ ±R RM#XI YVME#I WEPSERI HI QEVQYVÆ MRWY3GMIRX ±RGÆP^MXI,
±'M TSEXI TVSZSGE GIP QYPX QMPÆ RY #M EHQMVE'MI. 'IE QEM TSXVMZMXÆ
±QFVÆGÆQMRXI TIRXVY VIWXEYVERXI VÆQ¥RI GIE IPIKERXÆ HI SVE#. 2Y XI HYGM ±R
XVIRMRK PE º%XLIRII 4EPEGI» GLMEV HEGÆ EM FY^YREVIPI HSPHSVE HI FERM.
9R GLIPRIV WXMPEX EP YRYM QEVI VIWXEYVERX TEVM^MER WTYRIE WTVI WJ¥V#MXYP
ZMI'MM, GE YR XMXPY HI KPSVMI, GÆ RY E TIVQMW RMGMSHEXÆ YRIM TIVWSERI WÆ MRXVI ±R
PSGEP HEGÆ IVE ±QFVÆGEX ±R KVMW, HISEVIGI 'MRYXE HI WIEVÆ IVE SFPMKEXSVMI! 2MGM
WMXYE'ME GSRXVEVÆ RY IWXI EHQMWÆ: WÆ XI ±QFVEGM IPIKERX TIRXVY E MRXVE WÆ
QÆR¥RGM ±RXV-YR PSGEP JSEVXI MIJXMR.
7Æ TYM ±R MRJIVMSVMXEXI RM#XI SEQIRM QSHI#XM #M GYQWIGEHI, ±RWIEQRÆ WÆ
3M XSXEP PMTWMX HI XEGX. ) TVSFEFMP GE EGI#XM SEQIRM RMGM RY RI ZSV SFWIVZE, HEGÆ
RI ZSQ TYVXE 3VIWG, JÆVÆ SWXIRXE'MI. 7Æ RY JEGIQ RSXÆ HMWGSVHERXÆ #XIVK¥RH
WGEYRIPI GY FEXMWXE, XEG¥QYVMPI GY #IVZI'IPYP, GIV¥RH GY ZSGI XEVI WÆ RM WI
WGLMQFI JE'E HI QEWÆ IXG. 4YVX¥RHY-RI EWXJIP, GLMEV ±QFVÆGE'M YPXVEIPIKERX
ZSQ HSZIHM GÆ RSM WYRXIQ GIM TVSWX GVIWGY'M #M RY TIVWSERIPI ±R WEPSTIXÆ #M GY
#ETGE TI GET ±RXVI GEVI RI E4ÆQ ±RX¥QTPÆXSV. *MIGÆVYME HMRXVI RSM M WI
±RX¥QTPÆ WÆ MRXVI ±RXV-YR QIHMY GY GEVI RY IWXI SFM#RYMX. 7Æ RI GSQTSVXÆQ,
GY VIWTIGX JE'Æ HI SFMGIMYVMPI PSGYPYM. )WXI FMRI WÆ XVIGIQ RISFWIVZE'M #M WÆ RY
RI SGYTÆQ HI ZIGMRM E#E GYQ RMGM IM RY WI ZSV SGYTE HI RSM.
'¥RH MRXVÆQ ±RXV-YR VIWXEYVERX WÆ RY XV¥RXMQ Y#E ±R REWYP GIPYM HMR
WTEXIPI RSWXVY GM GLMEV WÆ S 'MRIQ GE WÆ TSEXÆ MRXVE #M IP. ) RSVQEP GE EGIWXE
WÆ RI QYP'YQIEWGÆ.
&ÆVFEXYP GEVI ±RWS'I#XI S JIQIMI EVI SFPMKE'ME WÆ-P HIWGLMHÆ Y#E, PÆW¥RH-
S WÆ TÆ#IEWGÆ ±REMRXIE PYM. ‘#M GSRHYGI MRZMXEXE PE KEVHIVSFÆ YRHI S ENYXÆ WÆ
±#M WGSEXÆ LEMRE. (SEQRE TSEXI VÆQ¥RI GY TÆPÆVME TI GET HEV EQ¥RHSM ±#M ZSV
WGSEXI QÆRY#MPI. 2Y WI MRXVE ±R VIWXEYVERX GY TEPXSRYP, GY TÆPÆVME TI GET WEY
GY YQFVIPE ±R Q¥RÆ, GLMEV HEGÆ ZVIM HSEV WÆ XI EWMKYVM GÆ WYRX PSGYVM PMFIVI.
'Y EX¥X QEM QYPX RY-'M ZIM TYRI LEMRIPI TI WGEYRYP HI EPÆXYVM.
4VMQYP GEVI MRXVÆ ±R VIWXEYVERX IWXI FÆVFEXYP TIRXVY E-#M TVSXINE MRZMXEXE
HI TVMZMVMPI GYVMSEWI EPI GIPSV HMR NYV #M TIRXVY E-P GIVI #IJYPYM HI WEPÆ WÆ-P
MRHMGI S QEWÆ PMFIVÆ. 9RISVM, ±R PMTWE EGIWXIME, I#XM SFPMKEX WÆ XI E#I^M PE S
QEWÆ HINE SGYTEXÆ. ‘R TVIEPEFMP XVIFYMI WÆ GIVM TIVQMWMYRIE GIPSV TVI^IR'M #M
WÆ E#XIT'M VÆWTYRWYP PSV. 'LMEV HEGÆ RY WYRX HISWIFMX HI ±RG¥RXE'M, EGI#XME RY
EY ZSMI WÆ WI VIXVEKÆ SWXIRXEXMZ PE GIPÆPEPX GETÆX EP QIWIM. ‘R SVMGI WMXYE'MI
HSEQRE IWXI VYKEXÆ WÆ-#M EPIEKÆ PSGYP TI GEVI-P HSVI#XI. &ÆVFEXYP XVEKI
WGEYRYP TI GEVI YVQIE^Æ WÆ WI E#I^I MRZMXEXE WE #M SGYTÆ PSGYP HI ZM^EZM,
HEGÆ IWXI PMFIV.
0MWXE HI FYGEXI IWXI GSRWYPXEXÆ HI 3IGEVI ±R TEVXI. (YTÆ GI W-EY
LSXÆV¥X GI ZSV WÆ QÆR¥RGI #M WÆ FIE, HSQRYP IWXI GIP GEVI HÆ GSQERHE. 3
HSEQRÆ IZMXÆ WÆ ZSVFIEWGÆ GY GLIPRIVYP, TI XSX TEVGYVWYP QIWIM.
(EGÆ EZIQ MRZMXE'M NYGÆQ VSPYP EQ3XVMSRYPYM JÆG¥RHY-PI VIGSQERHÆVMPI
HI VMKSEVI. :SQ EPIKI GIPI QEM FYRI ZMRYVM #M GIPI QEM EPIWI Q¥RGÆVYVM. )
3VIWG WÆ EGLMXÆQ #M RSXE HI TPEXÆ.
(EGÆ PE QEWÆ MEY TEVXI QEM QYPXI TIVIGLM, GSQERHE ZE 3 JÆGYXÆ HI
YRYP HMRXVI FÆVFE'M, HYTÆ GI E E4EX GEVI WYRX TVIJIVMR'IPI XYXYVSV.
%WYTVE TPÆ'MM, HIGM^ME WI ME HMREMRXI. 7I TSEXI JEGI S RSXÆ GSQYRÆ WEY
WITEVEXÆ. )ZIRXYEPIPI RI±R'IPIKIVM WI VIKPIE^Æ YPXIVMSV ±RXVI FÆVFE'M.
'¥RH ±RGITIQ WÆ Q¥RGÆQ, RI E#I^ÆQ GSRJSVXEFMP, ETVSTMMRHY-RI HI
QEWÆ, TIRXVY E RY RI TYRI #IVZIXYP TI KIRYRGLM. ‘P JSPSWMQ HSEV TIRXVY E RI
#XIVKI FY^IPI, PE RIZSMI #M RY-P ±QTÆXYVMQ JVYQSW PE WJ¥V#MX. 7IVZMGMYP PE QEWÆ
MRXVÆ ±R EXVMFY'MMPI GLIPRIVYPYM GEVI PI HÆ ±RXSXHIEYRE ±RX¥MIXEXI HSEQRIPSV.
(EGÆ ±R PMTWE EGIWXYME FÆVFEXYP XSEQEÆ ZMR ±R TELEVI, RY TYRIQ WXMGPE TI
QEWE GM ±R JVETMIVÆ.
(IKYWXÆQ ZMRYVMPI PE ±RGITYX #M RI HIGMHIQ EWYTVE GIPYM GEVI RM WI TEVI
QEM TSXVMZMX. 2Y YMXE'M!
4I#XIPI QIVKI GY ZMR EPF, JVMTXYVE GY ZMR VS#Y.
6IGYRSE#XIQ SEQIRMM FMRI GVIWGY'M HYTÆ VEVMXEXIE VIGPEQE'MMPSV #M HYTÆ
XSRYP EHSTXEX G¥RH PI JEG. 2Y WYRX EHQMWI HMWGY'MMPI ±R GSRXVEHMGXSVMY GY
GLIPRIVMM GLMEV HEGÆ EZIQ HVITXEXI. 2Y RI HÆQ ±R WTIGXEGSP! 3VMGI
RIQYP'YQMVI WI EHVIWIE^Æ #IJYPYM HI WEPÆ WEY TEXVSRYPYM VIWXEYVERXYPYM. *ÆVÆ
RIVZM, JÆVÆ 'MTIXI, JÆVÆ EQIRMR'ÆVM.
1EWE ME WJ¥V#MX RYQEM PE HSVMR'E HSEQRIM GEVI ZÆ ±RWS'I#XI. 'LIQE'M
HMWGVIX GLIPRIVYP TIRXVY E EGLMXE RSXE HI TPEXÆ. :IVM3GE'M-S GY S TVMZMVI, GÆGM
EZI'M HVITXYP WÆ GSVIGXE'M KVI#IPMPI 4EKVERXI. (EGÆ WI MZI#XI S TVSFPIQÆ S
VI^SPZE'M WMQTPY, GIV¥RH PÆQYVMVM GLIPRIVYPYM.
:I'M ETIPE PE TEXVSR RYQEM HEGÆ IWXI EFWSPYXÆ RIZSMI. 2Y HMWGYXE'M RSXE
HI TPEXÆ GY MRZMXE'MM HYQRIEZSEWXVÆ, QERMJIWX¥RHY-ZÆ WEXMWJEG'ME GÆ E GSWXEX
TY'MR WEY HIGIT'ME GÆ E GSWXEX TVIE QYPX. 2Y GSQIRXE'M, ±R RMGM YR GE^, JETXYP
GÆ E'M JSWX ±RGÆVGEX GY HSYÆ WEPEXI TI GEVI RY PI-E'M GSQERHEX #M HI GEVI RMGM
RY Z-E'M EXMRW. )WXI ZMRE HYQRIEZSEWXVÆ GÆ RY M-E'M EXVEW EXIR'ME GLIPRIVYPYM PE
XMQT GÆ. HIXIWXE'M WEPEXE.
0E TPIGEVI FÆVFEXYP ±#M ENYXÆ TEVXIRIVE WÆ WI VMHMGI, XVÆK¥RHY-P WGEYRYP.
'E #M PE MRXVEVI, XSX IP QIVKI GY YR TEW ±REMRXI, JÆVÆ E PÆWE ±RWÆ MQTVIWME GÆ RY
WYRX ±QTVIYRÆ. 0E KEVHIVSFÆ TVMQE GEVI WI ±QFVEGÆ IWXI HSEQRE.
+EVHIVSFMIVE RY MRXIVZMRI #M RMGM HSEQRE RY-P ENYXÆ TI HSQR WÆ-#M TYRÆ
TEPXSRYP WEY JYPEVYP. )WXI VMHMGSP.
'I JEGIQ G¥RH WYRXIQ WMRKYVI #M ZVIQ WÆ Q¥RGÆQ ±R SVE## 3 HSEQRÆ
RY MRXVÆ ±RXV-YR PSGEP YRHI WI WIVZIWG GY TVIHMPIG'MI FÆYXYVM EPGSSPMGI. ‘R
WGLMQF ±M IWXI TIVQMW WÆ MRXVI ±RXV-YR VIWXEYVERX HI PY\. 2Y WI TYRI TVSFPIQE
G¥RH IWXI ZSVFE HIWTVI S GEJIRIE, S TEXMWIVMI, YR WREGO-FEV. 3HEXÆ E#I^EXÆ PE
QEWÆ ZE ZSVFM RYQEM GY GLIPRIVYP, RYQEM EGIWXYME ±M ZE GIVI WÆ-P GYQTIVI YR
GLMFVMX WEY WÆ-P ±QTVYQYXI S FVMGLIXÆ. 2Y ZE EVYRGE TVMZMVM MRWMWXIRXI #M
GYVMSEWI TVMR WEPÆ, RY WI ZE TMITXÆRE #M RY-#M ZE VIXY#E QEGLMENYP PE QEWÆ.
8SEXI EGIWXI KIWXYVM TSX 3 JÆGYXI MRGSR#XMIRX HEV IPI VMWGÆ WÆ 3I KVI#MX
MRXIVTVIXEXI #M ºMQTVYHIR'E» ± HEGÆ I ZSVFE HI S MQTVYHIR'Æ ± VMWGÆ WÆ MRXVI
±R RM#XI ±RGYVGÆXYVM TIRMFMPI.
)WXI MR3RMX QEM Y#SV WÆ TVIZMM YR GSR4MGX HIG¥X WÆ-P VI^SPZM SHEXÆ
HIGPER#EX. 3VMGYQ WYRX HIWXYM TVSWX GVIWGY'M ±R NYVYP RSWXVY GI RY GYRSWG S
RSVQÆ IPIQIRXEVÆ HI TSPMXI'I ± MRXIVHMG'ME HI E XI EHVIWE YRIM JIQIM WMRKYVI
± GE WÆ PI QEM HÆQ #M RSM ETÆ PE QSEVÆ TVMR KIWXYVM GI TEV TVSZSGEXSEVI.
3 HSEQRÆ WEY HSYÆ HSEQRI WMRKYVI ±RXV-YR VIWXEYVERX RY-#M ZSV
GSQERHE RMGM YR JIP HI FÆYXYVM XEVM #M EV 3 HI HSVMX WÆ IZMXI GLMEV #M ZMRYP. (EGÆ
MQEKMRIE YRYM FÆVFEX FIEX IWXI RITPÆGYXÆ, GIE E YRIM JIQIM EQI'MXI IWXI
MRWYTSVXEFMPÆ.
7-89%&-- 74)'-%0) 0% 6)78%96%28.
7I ±RX¥QTPÆ YRISVM WÆ 3Q ºYMXE'M» HYTÆ GI EQ JÆGYX S GSQERHÆ.
‘RXV-YR PSGEP EKPSQIVEX EGIWX PYGVY IWXI I\TPMGEFMP. 2Y ZSQ FEXI GY S
QSRIHÆ WEY GY MRIPYP ±R TELEV. 7Æ VI'MRIQ G¥RH EQ ZSVFMX GY GLIPRIVYP 3KYVE
EGIWXYME, WÆ RI WGYPÆQ HI PE QEWÆ #M WÆ-P VIEQMRXMQ GÆ E#XITXÆQ HI QYPX. 3
ZSQ JEGI JIVQ HEV JÆVÆ GSQIRXEVMM EKVIWMZI #M MRYXMPI. '¥RH RI GEHI GIZE HI
TI QEWÆ, S QÆWPMRÆ, S GLM4Æ IXG. "M WYRX PE ±RHIQ¥RÆ WÆ RY GSRWMHIVÆQ S
PMTWÆ HI HMWXMRG'MI KIWXYP HI E PI VMHMGE. 8EG¥QYP GÆ^YX WI TYRI HISTEVXI #M WI
GIVI EPXYP. 6I^MWXE'M PE MRWMWXIR'IPI GLIPRIVYPYM GEVI ZÆ SJIVÆ YR JIP VEV #M
GSWXMWMXSV. % ±RXVIFE: º) TVSEWTÆX#», º) FYR#» IWXI EFWSPYX MRYXMP, GI Z-E'M
E#XITXE WÆ ZÆ VÆWTYRHÆ# %ZI'M ±RGVIHIVI ±R TEXVSR.
2YQEM IP VÆWTYRHI ±R JE'E PIKMM ± HEGÆ EWXE ZÆ GSRWSPIE^Æ ± EXYRGM G¥RH
ENYRKI'M TI TEXYP HI WTMXEP!
'¥RH ZÆ TPEGI ±R QSH HISWIFMX YR JIP HI Q¥RGEVI XVERWQMXI'M JIPMGMXÆVM
FYGÆXEVYPYM. %GIWXE, EHIWISVM ZE ZIRM WÆ TVMQIEWGÆ QYP'YQMVMPI
HYQRIEZSEWXVÆ TIVWSREP;
(EGÆ RY ZÆ TPEGI RMQMG, RMGM WIVZMGMYP, RMGM Q¥RGEVIE, RY JEGI'M S WGIRÆ
TIVWSREPYPYM HMR VIWXEYVERX. 4PÆXM'M #M TPIGE'M, RY ±REMRXI HI E ZÆ WTYRI TÆVIVIE
TEXVSRYPYM TVIGM^¥RH GÆ ZI'M SGSPM ±R ZMMXSV EGIWX PSGEP. 2Y QEM IWXI RIZSMI WÆ
EXVEKIQ EXIR'ME EWYTVE XSRYPYM GEVI ZE 3 HISWIFMX HI TSPMXMGSW. )WXI WY3GMIRX;
'IIE GI EQ TPÆXMX, HEV RY W-E Q¥RGEX WEY RY W-E FÆYX RY WI ME EGEWÆ.
2MGM TVIXIR'MMPI TI GEVI PI EZIQ HI PE GLIPRIV HI E RI JEGI YR TEGLIX TIRXVY
ERMQEPIPI HI EGEWÆ, RY JEG S MQTVIWMI TVIE FYRÆ. )WXI S IGSRSQMI MRYXMPÆ, MEV
TMWMGY'E RSEWXVÆ ±R QSH WMKYV RY #XMI GÆ EQ JSWX PE VIWXEYVERX, HIGM RY WI ZE
WYTÆVE GÆ RY M-EQ EHYW #M IM GIZE!
9R FÆVFEX EXIRX ZE ENYRKI PE VIWXEYVERXYP ±R GEVI #M-E 3\EX ±RX¥PRMVI GY
S HSEQRÆ, GY NYQÆXEXI HI SVÆ ±REMRXI. ‘#M ZE EPIKI YR PSG HI YRHI WÆ TSEXÆ
SFWIVZE MRXVEVIE, TIRXVY E-P MI#M ±R ±RX¥QTMREVI. (SEQRE EV XVIFYM WÆ VIWTIGXI
GY I\EGXMXEXI SVE 3\EXÆ #M WÆ RY GSGLIXI^I GY GIPIFVYP ºWJIVX EGEHIQMG».
'¥RH MRXVÆQ ±RXV-YR LSXIP #M ZIHIQ S GYRS#XMR'Æ, RI ZSQ E#I^ÆQ PE
QEWE EGIWXIME RYQEM HEGÆ WYRXIQ MRZMXE'M. 7-EV TYXIE GE EGIEWXE WÆ E#XITXI
TI GMRIZE #M HMR HIPMGEXI'I WÆ RY S QÆVXYVMWIEWGÆ HMR TVMQYP QSQIRX. 3HEXÆ
E#I^E'M RI ZE 3 QYPX QEM KVIY WÆ RI VMHMGÆQ #M WÆ RI GÆYXEQ EPX PSG ±R
QSQIRXYP ±R GEVI WMQ'MQ GÆ EQ HIZIRMX MRSTSVXYRM. 3EQIRMM ZMR PE VIWXEYVERX
RY RYQEM GE WÆ QÆR¥RGI GM #M WÆ WXIE HI ZSVFÆ. 2Y TYXIQ WMPM TI RMQIRM, GE
HMR TSPMXI'I WÆ RI EGGITXI TVI^IR'E S WIEVÆ ±RXVIEKÆ.
%GIEWXÆ WMXYE'MI WI TSEXI MZM GLMEV ±RXVI TVMIXIRM JSEVXI FYRM TI GEVI RY
RI ZSQ WYTÆVE GÆ RY RI-EY MRZMXEX PE QEWE PSV. %Y EZYX TVSFEFMP QSXMZI
WIVMSEWI WÆ S JEGÆ.
7IVZM'M WEY WIVZM'M-ZÆ#
6ITVSHYGIQ YR XI\X HMRXV-YR GSXMHMER, MRWIVEX ±R VYFVMGE º8IPIJSRYP HI PE
QMI^YP RST'MM»:
'I EY QEM JÆGYX XVMGSPSVMM HYTÆ QIGMYP GY EQIVMGERMM#
1MIVGYVM EY ZM^MXEX TPEXSYVMPI HI 3PQEVI HI PE º9RMZIVWEP 7XYHMSW», HYTÆ
GEVI EY WIVZMX QEWE PE VIWXEYVERXYP º1MRMSR», TEXVSRYP 3MRH YR VSQ¥R, QEVI
EQEXSV HI JSXFEP. % JSWX YR QSQIRX HI HIWXMRHIVI TIRXVY NYGÆXSVM, ±RGSRNYVE'M
HI S QYP'MQI HI VSQ¥RM WXEFMPM'M ±R %QIVMGE.».
(MR V¥RHYVMPI HI QEM WYW ±R'IPIKIQ GÆ XVMGSPSVMM RS#XVM, GE WÆ QEM WGETI
HI WXVIWW #M QSRSXSRME NSGYPYM, EY TVIPYEX ±RHEXSVMVMPI GLIPRIVMPSV ±R PSGEPYP
YRYM TEXVSR VSQ¥R, GEVI PI-E SJIVMX EGIWX. HMZIVXMWQIRX: #M EY WIVZMX QEWE
(GYM#). 4SEXI ±RWÆ GÆ EYXSVYP EVXMGSPYPYM RY E ZVYX WÆ WTYRÆ EWXE. 4SEXI GÆ E
ZVYX WÆ WTYRÆ: ºEY Q¥RGEX, EY PYEX QEWE PE VIWXEYVERXYP º1MRMSR» #M EY JSWX
WIVZM'M GY QYPXÆ EQEFMPMXEXI.»
7MRKYVIPI JSVQI GSVIGXI HI JSPSWMVI E EGIWXYM ZIVF FYGPYGE# WYRX:
WIVZI#XI-XI (XI VSK)» WEY ºWIVZM'M-ZÆ (ZÆ VSK)». )Y WIVZIWG QEWE, IY ± KE^HE
WEY IY ± GLIPRIV MEV QYWE3VMM WYRX WIVZM'M, WI WIVZIWG #M RY WIVZIWG! 'YQ ZÆ
WYRÆ: º7Æ QIVKIQ WÆ WIVZMQ QEWE PE -RXIVGSRXMRIRXEP#».
&%'"-"90 ± 3 463&0)1Å ()0-'%8Å.
%Q WXEFMPMX HI PE ±RGITYX GÆ YR SQ FMRI GVIWGYX IWXI ±R TVMQYP V¥RH YR
SQ GMRWXMX, GÆVYME RY-P TPEGI WÆ VÆQ¥RÆ RMGMSHEXÆ HEXSV. )P IWXI SFPMKEX, TVMR
WXEXYXYP WÆY, WÆ HIE QMGM WYQI HI FERM GIPSV GI EY WEPEVMM QSHIWXI WEY GLMEV
RY WYRX TPÆXM'M HIPSG, ±R WGLMQFYP YRSV WIVZMGMM QÆVYRXI.
‘R RMGM YR GE^ RY WI ZSV HE WYQI HI FERM TIRXVY E SF'MRI RM#XI EZERXENI,
TIRXVY GÆ HVYQYP GEVI HYGI HI PE QMXÆ PE GSVYT'MI #M HI EMGM PE HIVIKPEVIE
FYRYPYM QIVW EP WSGMIXÆ'MM, IWXI HIWGLMW. 9R SQ IHYGEX ZE #XM GYM XVIFYMI #M GYM
RY XVIFYMI WÆ HIE FEG#M#YVM. 8SX IP ZE #XM GÆ RY EVI ZSMI WÆ TVMQIEWGÆ RMQMG HI
PE GIM HMR TVIENQÆ, EXYRGM G¥RH EVI YR WEPEVMY SRSVEFMP TIRXVY QYRGE TI GEVI
S TVIWXIE^Æ.
*MIGEVI 'EVÆ ±#M EVI SFMGIMYVMPI WEPI TVSTVMM TI GEVI I FMRI WÆ PI
GYRSE#XIQ G¥RH JEGIQ S GÆPÆXSVMI. ‘R )YVSTE WI EYH ZSGM XSX QEM RYQIVSEWI
GEVI WI VMHMGÆ ±QTSXVMZE FEG#M#YPYM. 7I VIGSQERHÆ WSPY'ME WIVZMGMMPSV MRGPYWI.
0E LSXIPYVM, PE VIWXEYVERXI, ±R XYVMWQ, WI TVIGM^IE^Æ HI GIPI QEM QYPXI SVM
JETXYP GÆ ±R RSXE HI TPEXÆ WYRX XVIGYXI XSEXI SFPMKE'MMPI GPMIRXYPYM. 7I ±R'IPIKI
GÆ I ZSVFE HI YR EGSVH ±RXVI TEXVSR #M WEPEVME'MM WÆM. 7MRKYVE RSEWXVÆ SFPMKE'MI,
±R XSEXI 'ÆVMPI ±R GEVI #XMQ GÆ I\MWXÆ EGIWX SFMGIM, IWXI HI E ±RXVIFE HEGÆ
WIVZMGMYP IWXI MRGPYW WEY RY. (EV #M ±R EGIWXI GE^YVM WI VIGSQERHÆ WÆ PÆWÆQ
GLIPRIVYPYM HI I\IQTPY, QÆVYR'M#YP VÆQEW HYTÆ EGLMXEVIE GSRWYQE'MIM.
8SXY#M TIVWSREPYP HMR HSQIRMMPI TI GEVI PI EQMRXIEQ TVIJIVÆ WÆ
TVMQIEWGÆ EGI#XM FERM GEVI M WI GYZMR HMVIGX HI PE GPMIRX. 7YRX FERM GMRWXM'M,
SF'MRY'M TVMR IJIGXYEVIE YRSV QYRGM RY ±RXSXHIEYRE Y#SEVI #M RY GSRWXMXYMI S
TSQERÆ HMR TEVXIE RSEWXVÆ. % RY-P HE ±RWIEQRÆ WÆ-P PMTWI#XM TI GIP GEVI XI
WIVZI#XI HI WEPEVMYP GEVI M WI GYZMRI. 0E RSM, ±R QSHIWXIPI JE^I HI TVMZEXM^EVI
TVMR GEVI XVIGIQ, EY ETÆVYX GIM TI GEVI ±M RYQMQ ºTEVXMGYPEVM». 4EXVSRYP ±RWÆ
EVI RM#XI WEPEVME'M. )WXI FMRI WÆ ±RXVIFÆQ HEGÆ WIVZMGMMPI GLIPRIVYPYM WYRX
MRGPYWI ±R RSXE HI TPEXÆ, MI#MRH SRSVEFMP HMR ±RGYVGÆXYVÆ. 9R QMG PSGEP WI TSEXI
RYQM.
'E PE QEQE EGEWÆ!» HEV WÆ RY ±R'IPIKIQ GÆ WYRXIQ ºPE QEQE EGEWÆ»!
)WXI MQTSVXERX WÆ #XMQ G¥X XVIFYMI WÆ HÆQ. %GIWXI WYQI RY ZSV 3 RMGM
TVIE QMGM RMGM TVIE QEVM. % HE FEG#M#YVM I\SVFMXERXI RY GSRWXMXYMI S HSZEHÆ HI
KIRIVS^MXEXI, GYQ EQ GVIHI, GM HI TVSEWXÆ GVI#XIVI. )WXI YR KIWX GEVI HÆ
RE#XIVI YRSV GSQIRXEVMM MVSRMGI, GLMEV HMR TEVXIE GIPSV GEVI ±P TVMQIWG #M RI
JEGI WÆ VIGYRSE#XIQ TEVZIRMXYP HI PE HMWXER'Æ. % RY HE HIPSG EXYRGM G¥RH I
WXVMGX RIGIWEV, GSRWSP¥RHY-XI GÆ GIP GEVI TVMQI#XI EVI FERM QEM QYP'M GE XMRI
WEY GÆ RY S WÆ-P QEM ZI^M RMGMSHEXÆ, XI GEPM3GÆ HVITX TVSWX GVIWGYX, ±R TVMQYP
V¥RH JE'Æ HI XMRI. (IWTVI GIM HMR NYV RMGM RY QEM I GE^YP WÆ ZSVFMQ.
'9- (Å1# '…8 (Å1#
1. %Y HVITXYP PE 10%, 14%, 20% HMR ZEPSEVIE RSXIM: GLIPRIVMM, #SJIVMM HI
XE\M, GSEJI^IPI, JVM^IVMM. %TVIGMIVIE WYQIM WI JEGI #M ±R JYRG'MI HI GEXIKSVME
VIWXEYVERXYPYM. 0E GIPI QSHIWXI ZE 3 HI QMRMQYQ 10% MEV PE GIPI HI PY\ HI
QE\MQYQ 20%. 'IPYM GEVI ±P ENYXÆ TI GLIPRIV ±M ZSQ HE WITEVEX YR WJIVX HMR
G¥X PÆWÆQ TVMQYPYM.
2. 7YQIPI HI FERM PÆWEXI PE ETVIGMIVIE GPMIRXYPYM WI HEY: KEVHIVSFMIVMPSV,
TPEWEXSEVIPSV, FÆMI'MPSV GEVI RI JEG HMZIVWI GSQMWMSERI, #SJIVMPSV HI EYXSGEV,
KLM^MPSV TVIGYQ #M TIVWSREPYPYM HI WIVZMGMY HMRXV-S GEWÆ ±R GEVI WYRXIQ MRZMXE'M.
3. 'LMEV HEGÆ WIVZMGMYP IWXI MRGPYW ±R RSXE HI TPEXÆ IWXI VIGSQERHEFMP WÆ
PÆWÆQ GIZE, ±R WTIGMEP GIPSV GEVI EY WIVZMGMM QEM KVIPI: TSVXEVMPSV, ±R WTIGMEP
GIPSV HI RSETXI, LEQEPMPSV, GEQIVMWXIPSV, PMJXMIVMPSV, FYGÆXEVMPSV, QIGERMGMPSV
EYXS WEY GLMEV VIGIT'MSRIVMPSV HI LSXIP. 2Y ZSQ HE ±RWÆ RMQMG ±R TPYW
TEXVSRYPYM WEY HMVIGXSVYPYM YRYM LSXIP WEY VIWXEYVERX. (IQRMXEXIE YRYM SQ
IWXI YR PYGVY I\XVIQ HI TVI'MSW PE GEVI 'MRIQ GY XS'MM JSEVXI QYPX. 7Æ RY NMKRMQ
TI RMQIRM TVMRXV-YR KIWX RIK¥RHMX.
‘R 'ÆVMPI GSQYRMWXI FEG#M#YP IWXI MRXIV^MW HI PIKI. )WXI ETVSETI MRYXMP WÆ
WTYRIQ GÆ EGIEWXÆ PIKI RY WI VIWTIGXÆ, GM GÆ I\MWXÆ S PIKI RIWGVMWÆ GI
GYTVMRHI VIKYPMPI #M GEXIKSVMMPI GIPSV ±RHVITXÆ'M'M WÆ TVMQIEWGÆ ERYQMXI WYQI
HI FERM HMR TEVXIE GPMIR'MPSV. %GIEWXÆ WMXYE'MI WI HEXSVIE^Æ JETXYPYM GÆ PIKMPI
GSQYRMWXI EY ±R ZIHIVI YR WMRKYV QSH HI VIXVMFY'MI ± WEPEVMYP TVMQMX HI PE
WXEX.
‘R XSEXI 'ÆVMPI HMR PYQI IWXI WXVMGX MRXIV^MW WÆ SJIVM FERM JYRG'MSREVMPSV
TYFPMGM TIRXVY GÆ EGIWXI WYQI WYRX GSRWMHIVEXI QMXÆ #M, HYTÆ GYQ EQ QEM
WTYW, QMXE WXMQYPIE^Æ GSVYT'ME. 'IP GEVI HÆ #M GIP GEVI ME MRXVÆ WYF MRGMHIR'E
PIKMM. (EV E-'M EVÆXE VIGYRS#XMR'E JE'Æ HI QIHMGYP GEVI 'M-E WEPZEX ZME'E
SJIVMRHY-P YR HEV WEY YR FYGLIX HI 4SVM IWXI YR KIWX HI TSPMXI'I IPIQIRXEVÆ. ‘P
ZIM JEGI GLMEV HEGÆ QIHMGYP EVI GEFMRIXYP WÆY TEVXMGYPEV #M TVI'YP TI GEVI P-EM
TPÆXMX TIRXVY XVEXEQIRX E JSWX WYFWXER'MEP.
‘R +IVQERME, HI TMPHÆ, FSPREZMM GEVI W-EY ±RWÆRÆXS#MX SFM#RYMIWG WÆ
EHYGÆ 4SVM WEY HYPGMYVM WYVSVMPSV WEY MR3VQMIVIPSV GEVI M-EY ±RKVMNMX GY
HIZSXEQIRX. (EV HEGÆ WEPEVMEXIPSV VIWTIGXMZI PI-EV XVIGI TVMR QMRXI WÆ ME
EGEWÆ HEVYVMPI TVMQMXI, EV VÆQ¥RI ±R QSH WMKYV JÆVÆ WIVZMGMY. (IWTVI FERM RMGM
RY TSEXI 3 ZSVFE, TIRXVY GÆ 3IGEVI GIXÆ'IER HMRXV-S 'EVÆ GMZMPM^EXÆ IWXI
EWMKYVEX TIRXVY GE^YVMPI HI FSEPÆ. +IWXYP HI KVEXMXYHMRI GEVI WI JEGI IWXI
HSEV WIQR HI FYRÆ GVI#XIVI.
'YQ PYQIE ±R GEVI EQ XVÆMX ± XVÆMQ#
2Y IVE ± RY IWXI S PYQI RSVQEPÆ, QEM VÆQ¥RI HI HMWGYXEX WMXYE'ME
HIPMGEXÆ ±R GEVI WYRXIQ WMPM'M WÆ HÆQ WYQI HI FERM WEY ºEXIR'MM» TIRXVY
WIVZMGMM GI RM WI GYZMR HI HVITX. %GIEWXÆ ERSQEPMI RY ZE TYXIE 3 RMGMSHEXÆ
IVEHMGEXÆ TVMR PIKM HISEVIGI IWXI ZSVFE HI WÆRÆXEXIE QSVEPÆ E YRIM WSGMIXÆ'M.
8SX FYRE GVI#XIVI #M TVMRGMTMMPI HI ZME'Æ EPI 3IGÆVYME HMRXVI RSM ZSV 3
GETEFMPI WÆ RI JEGÆ WÆ XVÆMQ ±RXV-S PYQI QEM FYRÆ. (I GI RY RI-EQ K¥RHM
TY'MR G¥RH RI ºENYXÆQ» GSTMPYP TVIQMERX ± JÆVÆ GE IP WÆ S QIVMXI ± PE KVEZIPI
GSRWIGMR'I TI GEVI KIWXYP RSWXVY PI ZE EZIE ±R ZMMXSV ±R TVMQYP V¥RH EWYTVE PYM
#M ETSM EWYTVE GSPIKMPSV WÆM. %GIEWXÆ HSZEHÆ HI MYFMVI TVSWX ±R'IPIEWÆ ±M ZE
±RZÆ'E HI QMGM GÆ SVMGI TI EGIEWXÆ PYQI WI TSEXI GYQTÆVE GY FERM. 'I
HI^MPY^MI PI TVIKÆXMQ EGIWXSV GSTMM, RIZMRSZE'M ±R JSRH, G¥RH ZSV ±R'IPIKI GÆ
RY GLMEV. XSXYP WI TSEXI GYQTÆVE GY FERM.
1EVIE QENSVMXEXI E IHYGEXSVMPSV ±#M JEG QIWIVME HMR ZSGE'MI #M VIJY^Æ GY
MRHMKREVI EWXJIP HI ºWXMQYPIRXI». (EV. WI ±RX¥QTPÆ #M MRZIVW.
*ETXYP GÆ TVSJIWSVMM WYRX TVSWX TPÆXM'M RY IWXI S WGY^Æ TIRXVY YR SQ HI
FYRÆ GEPMXEXI.
1EM HÆQ YR WMRKYV I\IQTPY, GY XSEXI GÆ HMR RIJIVMGMVI WI TSX HE
RIRYQÆVEXI. 9R HSQR GI WI TVIXMRHI FMRI GVIWGYX ºYMXÆ» WÆ HIE S QMGÆ WYQÆ
HI FERM TSVXEVYPYM HI PE VIWXEYVERX GY XSEXI GÆ EGIWXE M-E HIWGLMW Y#E #M M-E
GLIQEX YR XE\M. (EV, EGIPE#M HSQR SJIVÆ YR FEG#M# TSVXEVYPYM HI PE WTMXEP
TIRXVY E TYXIE MRXVE PE SVMGI SVÆ HSVI#XI WEY GLMEV EXYRGM G¥RH WTMXEPYP I ±R
GEVERXMRÆ #M EGGIWYP TIVWSERIPSV HMR EJEVÆ IWXI WXVMGX MRXIV^MW. 'Y TSVXEVYP GEVI
TVMQI#XI.
%HIWISVM GLMEV #M TVIXMRHI ± WYQI HI FERM TIRXVY E GSQMXI S MPIKEPMXEXI,
WI VI^SPZÆ WMQTPY: ZE XVIFYM WÆ-#M GEYXI EPX PSG HI QYRGÆ.
(EV GI JEGIQ GY HSQRYP GI IWXI IZMHIRX YR SQ TVSWX GVIWGYX# )WXI SEVI
MRGYVEFMP# :MMXSVYP WSGMIXÆ'MM ±R GEVI XVÆMQ ZE HIGMHI.
1EM VÆQ¥RI TVSFPIQE EGIPSVE GEVI W-EY SFM#RYMX GÆ XVIFYMI WÆ HEM YR
FEG#M#, SVMG¥RH PM WI JEGI YR WIVZMGMY. )M VMWGÆ WÆ NMKRIEWGÆ SEQIRM GMRWXM'M GEVI
RMGM RY GSRGIT WÆ-P TVMQIEWGÆ. 7Æ VI'MRIQ GÆ E HE FEG#M# GYMZE IWXI YR PYGVY
HIPMGEX, GE ±R XSEXI WMXYE'MMPI G¥RH I ZSVFE HI FERM. (EV WÆ HEM QIVIY IWXI YR
SFMGIM TVSWX TIRXVY GEVI HÆQ ZMRE TI EP'MM (FEPGERMGM, JEREVMS'M, XYVGM) #M EV
XVIFYM G¥X QEM VITIHI IPMQMREX HMR ZME'E RSEWXVÆ. 'YQ# :SQ ZIHIE!
8)%8690, '-2)1%83+6%*90, '32')68)0), )<43>-&--0).
9R WTIGXEGSP HI XIEXVY IWXI ±RXSXHIEYRE S WÆVFÆXSEVI, QEM EPIW HEGÆ
IWXI ZSVFE HIWTVI S KEPÆ, S TVIQMIVÆ WEY YR WTIGXEGSP GY MRZMXE'M.
(EGÆ GMRIQEXSKVEJYP E HIZIRMX FEREP, XIEXVYP #M-E TÆWXVEX TVIWXMKMYP HI
IZIRMQIRX TI GEVI RY ±P ZI^M RMGMSHEXÆ HI HSYÆ SVM ±R EGIPE#M JIP.
7Æ TÆWXVÆQ HIGM PE VITVI^IRXE'MMPI WEPI GEVEGXIVYP JIWXMZ #M WÆ RI HÆQ
SWXIRIEPE WÆ RI ±QFVÆGÆQ IPIKERX, GLMEV G¥RH RI HYGIQ PE WTIGXEGSP ±RXV-S ^M
HI PYGVY. %GXSVMM RI ZSV 3 VIGYRSWGÆXSVM #M, SVMGMRI GYRSE#XI PYQIE PSV, #XMI GÆ
EXQSWJIVE HI WÆVFÆXSEVI ±M MRWTMVÆ, ±M JEGI WÆ WI WMQXÆ QEM ±R PEVKYP PSV #M ±M
WXMQYPIE^Æ WÆ HIE XSX GI EY QEM FYR ±R IM. 9R FÆVFEX WI HYGI WIEVE PE XIEXVY
±R 'MRYXÆ ±RGLMWÆ, MEV PE QEXMRII ±R 'MRYXE HI SVE#. (EGÆ IWXI ZSVFE HIWTVI S
TVIQMIVÆ WEY S KEPÆ, WI GIVI 'MRYXÆ HI WIEVÆ QEM EPIW ±R TVMQIPI V¥RHYVM WEY
±R PSNI.
‘R WÆPMPI HI GSRGIVX HSEQRE TSEXI ZIRM #M ±R VSGLMI HI HYTÆ-EQME^E WEY
±R SVMGI EPXÆ 'MRYXÆ ±RKVMNMXÆ. &ÆVFEXYP ± LEMRÆ ±RGLMWÆ GY TERXEPSR EWSVXEX WEY
±R GSWXYQ ±RGLMW. 2I ZSQ ±QFVÆGE ±RKVMNMX HEV JÆVÆ WÆ TMIVHIQ EX¥XE XMQT ±RG¥X
WÆ ±RX¥V^MIQ. (MQTSXVMZÆ, ±R EGIWXI GE^YVM, I\EGXMXEXIE IWXI ±RXV-EHIZÆV
TSPMXI'IE VIKMPSV. (EGÆ XSXY#M EQ ±RX¥V^MEX, IWXI RITSPMXMGSW WÆ RI GVSMQ HVYQ
TVMRXVI WTIGXEXSVM HYTÆ GI E ±RGITYX WTIGXEGSPYP. %#XITXÆQ WJ¥V#MXYP EGXYPYM
WEY EP YRIM TÆV'M WMQJSRMGI, HYTÆ Y#Æ, TIRXVY E RY XYPFYVE WEPE #M RYQEM HYTÆ
EGIIE RI GÆYXEQ PSGYP. 0E XIEXVY, ±R WÆPMPI HI GSRGIVX WEY HI GSRJIVMR'I,
FÆVFEXYP ZE QIVKI ±REMRXI TIRXVY E S WGYXM TI TEVXIRIVE WE HI GSRXEGXYP GY
TVMQIPI TVMZMVM GYVMSEWI. (EGÆ WI TSEXI XSPIVE, ±R QSH I\GIT'MSREP, PE
VIWXEYVERX WEY PE GMRIQE, WÆ-'M MIM LEMRIPI GY XMRI, EGIWX PYGVY IWXI EFWSPYX
MRXIV^MW PE XIEXVY WEY PE GSRGIVX.
&ÆVFEXYP ±#M PEWÆ PE ZIWXMEV TÆPÆVME, QÆRY#MPI #M TEPXSRYP, HYTÆ GI E
ENYXEX-S TI HSEQRÆ. (EGÆ IWXI EHQMW GE S JIQIMI WÆ-#M TÆWXVI^I TÆPÆVME PE
VIWXEYVERX RY PE JIP WI ±RX¥QTPÆ PE XIEXVY, HISEVIGI IE EV TYXIE HIVERNE TI
ZIGMRMM HMR WTEXI. ‘R PSNÆ TS'M WÆ-'M TÆWXVI^M TEPXSRYP, TEVHIWMYP GY XMRI GÆGM
EGSPS I\MWXÆ GYMIVI. *IQIMPI TSX WÆ-#M TÆWXVI^I TÆPÆVME. (EGÆ TEVXIRIVE ±#M
GSVIGXIE^Æ XSEPIXE ±R JE'E SKPMR^MM HMR ZIWXMEV, FÆVFEXYP VÆQ¥RI HMWGVIX TY'MR ±R
YVQÆ WEY EPÆXYVM. 4SEXI TVS3XE HI EGIWX XMQT TIRXVY E VÆWJSM TVSKVEQYP TI
GEVI #M P-E TVSGYVEX. )WXI RITPÆGYX WÆ-P ±QTVYQY'M TI EP ZIGMRYPYM #M QEM
RITPÆGYX IWXI WÆ-P GMXI#XM TI HIEWYTVE YQÆVYPYM WÆY. (EGÆ EM YR PSG PE KEPIVMI,
WGEVE TYRI HMR RSY ZIGLIE TVSFPIQÆ E TVMSVMXÆ'MPSV.
&ÆVFEXYP TVIGIHI WEY YVQIE^Æ JIQIME# 7Æ WTYRIQ HI PE FYR ±RGITYX GÆ
PÆ'MQIE WGÆVMPSV HI XIEXVY TIVQMXI, ±R KIRIVEP, WÆ VI^SPZÆQ TVSFPIQE QIVK¥RH
EPÆXYVM. (EV HEGÆ XVIFYMI WÆ EREPM^ÆQ TVSFPIQE HMR TYRGXYP HI ZIHIVI EP
GYVXSE^MIM, S ZIGLI VIKYPÆ WTYRI GÆ FÆVFEXYP TVIGIHI JIQIME GY NYQÆXEXI HI
TEW PE YVGEX #M S YVQIE^Æ GY S NYQÆXEXI HI TEW PE GSFSV¥VI. ‘R WEPÆ #M TI
V¥RHYP HI WGEYRI, FÆVFEXYP XVIGI ±R JE'Æ. %V XVIFYM WÆ WI ±R'IPIEKÆ HI PE WMRI
GÆ XVIGM TVMR JE'E WTIGXEXSVMPSV GEVI W-EY VMHMGEX. 7Æ VÆQ¥M TI WGEYR ±R EGIWX
GE^ IWXI RITSPMXMGSW, MEV GIP GI WI ±RHVIETXÆ WTVI PSGYP WÆY XVIGI GY JE'E PE GIM
VMHMGE'M #M RY GY WTEXIPI. &ÆVFEXYP PEWÆ HSEQRIM PSGYP GIP QEM FYR, GIP HI YRHI
WI ZIHI QEM FMRI WGIRE, GLMEV HEGÆ EGIWX PSG IWXI PE WX¥RKE WE.
)WXI HI RIGSRGITYX WÆ QÆR¥RGM WEY WÆ GSQIRXI^M ±R XMQTYP
WTIGXEGSPYPYM. 6IKYPE IWXI ZEPEFMPÆ #M PE GMRIQE. 0E GSRGIVX, RY ZIM YVQÆVM
VMXQYP QY^MGMM H¥RH HMR GET, HMR Q¥RÆ WEY HMR TMGMSEVI #M ±R RMGM YR GE^ RY ZIM
JVIHSRE QIPSHME ±R XMQT GI S MRXIVTVIXIE^Æ SVGLIWXVE. 1YPXI XIEXVI ZIGLM WYRX
GSRWXVYMXI ±R E#E JIP ±RG¥X HMR PSNÆ WI ZIHI PE JIP HI FMRI WEPE GE #M WGIRE. ‘R
EGIWX GE^ IWXI S PMTWÆ XSXEPÆ HI XEGX WÆ I\TPSVI^M GY FMRSGPYP HIGSPXIYP
HSEQRIPSV WEY 3KYVMPI WTIGXEXSVMPSV. )P RY XVIFYMI WÆ 3I ±RHVITXEX HIG¥X WTVI
WGIRÆ WEY WTVI SVGLIWXVÆ. (EGÆ HSEQRE GEVI ±RWS'I#XI YR FÆVFEX RY ZVIE WÆ
QIEVKÆ PE FEV WEY ±R JSEMIVYP TIRXVY JYQEX, EGIWXE ZE XVIFYM HSEV WÆ GEYXI
IZIRXYEP VÆGSVMXSEVI #M WÆ WI EF'MRÆ HI PE JYQEX. 7EPE HI XIEXVY RY IWXI JÆGYXÆ
TIRXVY E PYE S QEWÆ GSQTPIXÆ GM GIP QYPX E Q¥RGE RM#XI HYPGMYVM, FSQFSERI,
EPYRI, ±RKLI'EXÆ IXG. "M RYQEM ±R XMQTYP TEY^IPSV.
0E XIEXVY GE #M PE GMRIQE WEPYXÆQ GYRS#XMR'IPI GY S WMQTPÆ ±RGPMREVI E
GETYPYM #M RY ERKENÆQ GY IPI S GSRZIVWE'MI TI HIEWYTVE GETYPYM WTIGXEXSVMPSV.
(EGÆ 'MRIQ WÆ RI ZSVFMQ, ZSQ TVS3XE HI ERXVEGX. 9RE HMRXVI GIPI QEM QEVM
KVSWSPÆRMM IWXI WÆ TÆVÆWMQ WEPE ±REMRXI HI WJ¥V#MXYP WTIGXEGSPYPYM #M WÆ RI
TVIKÆXMQ HI TPIGEVI ±R XMQTYP YPXMQIM WGIRI WEY JVE^I QIPSHMGI, WYF TVIXI\XYP
HI E G¥#XMKE G¥XIZE GPMTI ±R TPYW PE ZIWXMEV. %GIEWXÆ VIKYPÆ I ZEPEFMPÆ #M TIRXVY
ETPEY^IPI HEXSVEXI EVXM#XMPSV. 3 TIVWSERÆ FMRI GVIWGYXÆ ±#M ZE JEGI S HEXSVMI
HMR E VÆWTYRHI WXVÆHERMMPSV EGXSVMPSV TVMR ETPEY^I #M RY PI ZE ±RXVIVYTI TIRXVY
E WI ±RXSEVGI EGEWÆ GY G¥XIZE QMRYXI QEM HIZVIQI. 'IEPEPXÆ I\XVIQÆ, HI E
JEGI YR WSPS HI ETPEY^I HYTÆ ±RGIXEVIE PSV, IWXI HI EWIQIRIE HI TVSWX KYWX.
%XYRGM, G¥RH XVIFYMI WÆ ETPEYHÆQ# 0E XIEXVY, PE WJ¥V#MXYP 3IGÆVYM EGX WEY
PE WJ¥V#MXYP YRIM FYGÆ'M HI ZMVXYS^MXEXI WTIGMEPÆ. ‘RXV-S WEPÆ HI GSRGIVX, PE
MRXVEVIE HMVMNSVYPYM WEY E WSPMWXYPYM. ‘R WGLMQF, ZIM JEGI S KEJÆ HEGÆ ZIM ETPEYHE
PE WJ¥V#MXYP YRIM QM#GÆVM WMQJSRMGI.
7MQJSRME EVI HI SFMGIM TEXVY TÆV'M #M WI ETPEYHÆ RYQEM PE WJ¥V#MX.
(EGÆ EZIQ HI E JEGI GY YR GMGPY HI PMIHYVM, ETPEYHÆQ PE WJ¥V#MXYP
YPXMQYPYM HMRXVI IPI. 2Y WI ETPEYHÆ RMGMSHEXÆ ±RXV-S FMWIVMGÆ. 2YQEM QEVMPSV
EVXM#XM PM WI SJIVÆ WEY PM WI EVYRGÆ 4SVM. 7I TSX XVMQMXI 4SVM #M XMRIVIPSV EGXVM'I
GEVI HIFYXIE^Æ ±RXV-YR VSP QEM WIVMSW, ±R RMGM YR GE^ G¥RH WYRX HSEV 3KYVERXI.
2Y WI QERMJIWXÆ HI^ETVSFEVIE JE'Æ HI YR WTIGXEGSP, TVMR 4YMIVÆXYVM, QEM EPIW
±R XMQTYP HIWJÆ#YVÆVMM PYM.
‘RXV-S I\TS^M'MI HI TMGXYVÆ: ±'M WGS'M TÆPÆVME PE MRXVEVIE ±R KEPIVMI, XI EF'MM
WÆ V¥^M ±R LSLSXI, WÆ QÆR¥RGM, WÆ JYQI^M #M QEM EPIW WÆ GSQIRXI^M STIVIPI ±R
QSH HI^EKVIEFMP. %GIWXI GVMXMGM WYRX #M QEM HITPEWEXI HEGÆ TVSZMR HI PE YR SQ
MRGETEFMP WÆ HISWIFIEWGÆ S VITVSHYGIVI TVSEWXÆ HI YR 6IQFVERHX SVMKMREP #M
EV 3 QEM MRHMGEX WÆ WI EF'MRÆ HI PE SVMGI JIP HI GSQIRXEVMM. 'E TIWXI XSX ±R
WSGMIXEXI YR SQ TSEXI WÆ EQ¥RI GI EVI HI WTYW TI QEM X¥V^MY HMR
GSRWMHIVE'MI TIRXVY GIMPEP'M ZM^MXEXSVM HEV #M TIRXVY TMGXSVYP EHIWIE TVI^IRX. 9R
SQ FMRI GVIWGYX TSEXI WÆ E#XITXI T¥RÆ GI ENYRKI ±R WXVEHÆ TIRXVY E#M IRYR'E
TVSTVME XISVMI HIWTVI EVXÆ, GIIE GI RMGM RY IWXI SFPMKEXSVMY.
9R TMGXSV HMR WIGSPYP XVIGYX E E3VQEX GÆ YR XEFPSY ±RXV-S I\TS^M'MI IWXI
SFMIGXYP GEVI EYHI GIPI QEM QYPXI QÆKÆVMM HMR PYQI!
0% 4)27-92), 0% ,38)0.
2Y I\MWXÆ VIKYPM HI FYRÆ TYVXEVI WTIGMEPI TIRXVY LSXIP. 4IWXI XSX FYRIPI
QERMIVI EY EGIPIE#M JSVQI. 7I ETPMGÆ PE JIP HI FMRI ±RXV-YR LSXIP HI PY\ GE #M
±RXV-S QMGÆ TIRWMYRI HI JEQMPMI. 8IEQE VIWMQ'MXÆ HI XS'M SEQIRMM ±R JE'E
QEVMPSV LSXIPYVM, GY TSVXEVM KEPSRE'M, GY PYWXVI WXVÆPYGMXSEVI RY I ±RXIQIMEXÆ. ‘R
WTEXIPI 3KYVMM MQTEWMFMPI E TSVXEVYPYM HI LSXIP WI E4Æ YR SQ GETEFMP GE #M XMRI
WÆ ETVIGMI^I TSPMXI'IE. 9R QEVI LSXIP TI P¥RKÆ YRYP QMG IWXI GE SVE#YP JE'Æ
HI WEX. ‘RXV-S TIRWMYRI WI WEPYXÆ MRXV¥RH ±R WYJVEKIVMI.
(EGÆ I ZSVFE HI YR GIVG QMG ± XI TVI^MR'M WMRKYV, HEGÆ R-E JÆGYX-S
TEXVSRYP. ‘RXV-YR QEVI VIWXEYVERX RY WEPY'M HIG¥X TIVWSERIPI HI PE QEWE XE.
(EGÆ IWXI S QEWÆ QEVI GY QYP'M SEQIRM, ZIM WEPYXE HSEV ZIGMRMM HI QEWÆ #M PI
ZIM JEGI YR WIQR EQMGEP GY GETYP PE TPIGEVI.
(EGÆ RI ±RX¥PRMQ EWXJIP HI QEM QYPXI SVM, GEPIE TVI^IRXÆVMPSV IWXI
HIWGLMWÆ #M ZSQ EZIE KVMNÆ, FMRI±R'IPIW, WÆ VIWTIGXÆQ VIKYPMPI GI WI MQTYR.
‘RXV-YR LSXIP ZSQ PÆWE LEQEPYP WÆ RI HYGÆ FEKENIPI ±R GEQIVÆ, ZSQ
XIPIJSRE TIRXVY E GIVI WÆ RM WI EHYGÆ QMGYP HINYR WEY TIRXVY E VYKE YR
WEPEVMEX WÆ RI HYGÆ S WGVMWSEVI PE TS#XÆ. (EV #M EGIEWXE GY S GSRHM'MI: WÆ
EGSVHÆQ TIVWSREPYPYM GSRWMHIVE'ME RIGIWEVÆ. 7Æ-P VYKÆQ TSPMXMGSW, WÆ-P
QYP'YQMQ, WÆ ±M SJIVMQ FEG#M#YP GSVIWTYR^ÆXSV MQIHMEX GI WIVZMGMYP IWXI JÆGYX.
‘RXV-S WXE'MYRI WEY ±RXV-YR LSXIP XI ZIM TYVXE GE #M EGEWÆ WEY ±RXV-S ZM^MXÆ
PE TVMIXIRM, EHMGÆ, FMRI. 2Y IWXI RIZSMI WÆ-'M WGLMQFM MHIRXMXEXIE. %Q ±RX¥PRMX ±R
LSXIPYVM SEQIRM GEVI PE IM EGEWÆ XVÆMEY JSEVXI QSHIWX MEV EGSPS IVEY ZI#RMG
RIQYP'YQM'M, JÆG¥RH ±R TIVQERIR'Æ SFWIVZE'MM TIVWSREPYPYM HI WIVZMGMY. ‘R
WGLMQF, XSX ±R LSXIPYVM EQ ZÆ^YX #M SEQIRM GY S WMXYE'MI QEXIVMEPÆ JSEVXI FYRÆ,
GI EGGITXEY QMGMPI RITPÆGIVM MRIVIRXI, GY YR ^¥QFIX EQY^EX #M JÆVÆ WÆ JEGÆ
QYPX GE^ HI IPI. (IGM, VI'MRIQ GE VIKYPE KIRIVEPÆ: WÆ RY HIVERNÆQ #M WÆ RY RI
TYVXÆQ HYTÆ TVMRGMTMYP, HYTÆ QMRI TSXSTYP.
'EXMJIEYE HI PE HVETIVMM RY IWXI TYWE ±R GEQIVÆ GE WÆ RI #XIVKIQ GY IE
TERXS3M, FIGYVMPI HI PE ZIMS^I XVIFYMI WÆ JSPSWIEWGÆ #M YVQÆXSVMPSV ZM^MXEXSVM,
MEV QSGLIXE ZE EVÆXE QEM FMRI HEGÆ RY IWXI EVWÆ HI VI#SYP TI GEVI RM P-EQ
EHYW HI EGEWÆ TIRXVY E RI JEGI S GEJIE. 1IR'MRIQ SVHMRI, RY EVYRGÆQ 'MKÆVM
TI NSW, RI JEGIQ TEXYP G¥RH RI WGYPÆQ #M ETPMGÆQ XSEXI GIPIPEPXI VIKYPM GEVI
'MR HI VIWTIGXEVIE FYRYPYM EPXYME.
2I ZSQ JIVM ±REMRXI HI XSEXI WÆ RI HIVERNÆQ ZIGMRMM ±R SVMGI JIP. 9R
FÆVFEX WI HIWGSTIVÆ #M WEPYXÆ ±R EWGIRWSV S HSEQRÆ GLMEV HEGÆ RY S
GYRSE#XI, MEV HSEQRIPI WI TSX WEPYXE ±RXVI IPI GY YR WYV¥W TI FY^I, JÆVÆ E 3
SFPMKEXI WÆ GSRZIVWI^I.
14. () 0% 46-1% ‘28…02-6) 4…2Å 0% 2928% () %96.
7-14%8-), *0-68, 46-)8)2-), (6%+378) "- 'Å7Å836-).
(EGÆ TVMQE TEVXI E EGIWXIM GÆV'M E JSWX WGVMWÆ VIPEXMZ Y#SV, 3MRH ZSVFE
HIWTVI RSVQI HI GSRHYMXÆ WXEFMPMXÆ #M EGGITXEXI HI-E PYRKYP XMQTYPYM,
GETMXSPIPI YVQÆXSEVI WYRX I\XIVQ HI HM3GMPI TIRXVY GÆ WI VIJIVÆ PE ZME'E #M
TIVWSREPMXEXIE XMRIVMPSV #M EHSPIWGIR'MPSV, 3MR'I JVEKMPI #M ZYPRIVEFMPI TI GEVI
TS'M, HMR RIEXIR'MI WÆ PI VÆRI#XM JSEVXI Y#SV. )\MWXÆ S GSPIG'MI ±RXVIEKÆ HI
FYXEHI VIJIVMXSEVI PE EGIEWXÆ XIQÆ, EX¥X HI HIPMGEXÆ, GE HI I\IQTPY:
ºWJEXYVMPI WYRX GIVYXI TIRXVY E RY 3 YVQEXI»; ºGIM Z¥VWXRMGM ±M WJÆXYMIWG TI GIM
XMRIVM TIRXVY GÆ RY QEM TSX KVI#M IM ±R#M#M.» #.E.
8IRXERX EV 3 WÆ VIRYR'ÆQ PE EGIWX GETMXSP #M WÆ XVIGIQ HMVIGX PE QSHYP ±R
GEVI WI VIHEGXIE^¥ MRZMXE'MMPI HI RYRXÆ WEY FSXI^, TIRXVY GÆ IWXI YR XIVIR
WMKYV. (EV RY S ZSQ JEGI, GY XSEXI GÆ ±R ITSGE RSEWXVÆ W-EY QSHM3GEX IRSVQ
GSRGIT'MMPI HIWTVI ZME'Æ #M HIWTVI VIPE'MMPI HMRXVI WI\I, MEV PMFIVXÆ'MPI HI
QERMJIWXEVI EPI XMRIVMPSV WYRX ETVSETI XSXEPI. 9R EHSPIWGIRX PE #EMWTVI^IGI
ERM GYRSE#XI QEM QYPXI JIXI HIG¥X FYRMGYP PYM ±RXV-S ZME'Æ!
8SXY#M RM#XI RSVQI KIRIVEPI TSX 3 ±RGÆ JSVQYPEXI JÆVÆ XIEQÆ HI VMHMGSP.
:SQ ±RGITI GY VIKYPMPI TI GEVI EV XVIFYM WÆ PI VIWTIGXI ±RX¥M GIM QEVM.
8MRIVMM EY RIZSMI WÆ 3I ENYXE'M WÆ-#M KÆWIEWGÆ YR QSH HI GSQTSVXEQIRX 3VIWG,
WÆ-#M HSF¥RHIEWGÆ YR IGLMPMFVY TI GEVI RY-P TSX EZIE HISGEQHEXÆ, HEXSVMXE
PMTWIM HI I\TIVMIR'Æ.
4VMQE EXMXYHMRI KVI#MXÆ HEV HIW ±RX¥PRMXÆ E EHYPXYPYM ± TÆVMRXI, VYHÆ,
TVMIXIR ± IWXI HI E RY WI EQIWXIGE ±R RMGM YR JIP ±R ZME'E EHSPIWGIRXYPYM GM HI
E-P PÆWE S QEVI PMFIVXEXI. )WXI S EXMXYHMRI JSEVXI GSQSHÆ HEV G¥RH ZME'E
X¥RÆVYPYM I#YIE^Æ PEQIRXEFMP, VÆWTYRWYP SQYPYM QEXYV ZE 3 TVSQTX: º%Q EZYX
±RGVIHIVI ±R XMRI, XI-EQ PÆWEX WÆ JEGM GI ZVIM, EM EZYX PMFIVXEXI XSXEPÆ!». '¥XÆ
GVY^MQI MRGSR#XMIRXÆ GSR'MRI EGIEWXÆ VITPMGÆ HMR TEVXIE GIPYM GEVI #M-E ZÆ^YX
PMRM#XMX HI XVIFYVM WEY E JSWX HSEV HIVYXEX HI TPEXS#E HI XIVMFMPMWQ GY GEVI
X¥RÆVYP #M-E ETÆVEX WTEMQIPI, RIPMRM#XMPI, JVÆQ¥RXÆVMPI #M HMWTIVÆVMPI MRIVIRXI
Z¥VWXIM.
'IEPEPXÆ EXMXYHMRI PE JIP HI KVI#MXÆ IWXI GIE E TÆVMRXIPYM ºGPS#GÆ»! 'IM
QEVM EY YMXEX WEY RY EGGITXÆ GÆ SHVEWPE PSV RY QEM EVI GMRGM ERM GM
GMRGMWTVI^IGI #M S MR3VQM^IE^Æ RIPÆW¥RH-S WÆ ME RMGM S HIGM^MI.
7Æ RI EQMRXMQ HI TVSTVME RSEWXVÆ EHSPIWGIR'Æ #M HI G¥XÆ RIZSMI EZIEQ
HI PMFIVXEXI HEV #M HI YR WJEX ± G¥RH IVEQ PE Z¥VWXE GSTMMPSV RS#XVM. :SQ
GSRWXEXE HMR RSY GÆ RMQMG RY I RSY WYF WSEVI, GLMEV HEGÆ WYRXIQ XIRXE'M WÆ
RI MHMPM^ÆQ GSQTSVXEQIRXYP HMR XMRIVI'I TVMR JVE^I HI XMTYP: º4I ZVIQIE
QIE.».
'E ±R XSEXI WMXYE'MMPI HMR ZME'Æ WI MQTYRI XEGX, VÆFHEVI, ±R'IPIKIVI.
7Æ WXÆQ HI ZSVFÆ GY GIM XMRIVM HI G¥XI SVM WYRXIQ VYKE'M, WÆ RY PI HÆQ
WJEXYVM HIG¥X HEGÆ RI WYRX GIVYXI #M WÆ RY JEGIQ GVM^I HI RIVZM HEGÆ RY WYRX
YVQEXI GY W3R'IRMI! 1EM EPIW TVMIXIRMMPI, 4MVXYVMPI, TVMQIPI MYFMVM HMR ZME'E
X¥RÆVYPYM GSRWXMXYMI HSQIRMM XEFY TIRXVY GIM QEXYVM. 7Æ RY MRXVÆQ GY FSGERGMM
±R WY4IXIPI GSTMMPSV!
(EGÆ EGIEWXÆ VIKYPÆ, HI E VIWTIGXE #M HI E QIRENE TIVWSREPMXEXIE
EHSPIWGIRXYPYM RY W-E ºHIQSHEX», RMGM TYVXEVIE GMZMPM^EXÆ E XMRIVMPSV RY E
HIZIRMX ºEREGVSRMGÆ».
‘R HIGYVWYP YPXMQMPSV HIGIRMM VIPE'MMPI HMRXVI EHSPIWGIR'MM HI EQFIPI WI\I
EY GYRSWGYX S IZSPY'MI VETMHE ±R GSQTEVE'MI GY WXEXYXYP VMKMH TI GEVI ±P EZIEY
XMRIVMM HI PE ±RGITYXYP WIGSPYPYM. %GXYEPE KIRIVE'MI FIRI3GME^Æ HI #GSPM QM\XI,
XEFIVI PE GEVI TEVXMGMTÆ #M FÆMI'M #M JIXI, HMWGSXIGM, ZME'Æ WTSVXMZÆ #M QYPXI
EPXIPI. 7I JEG GYRS#XMR'I VETMH #M WI YMXÆ PE JIP HI VITIHI.
‘R YVQE YRYM XIWX TI GEVI P-EQ JÆGYX PE YR PMGIY, S ±RXVIFEVI VIZIRIE GY
S QEVI JVIGZIR'Æ. 'YQ WÆ TVSGIHI^M GE WÆ GYRS#XM TI GMRIZE GEVI ±'M TPEGI #M
RY IWXI RMQIRM TVMR TVIENQÆ GEVI WÆ-'M JEGÆ EGIWX WIVZMGMY# ‘R EGIWX HSQIRMY,
TIRXVY EGIEWXÆ Z¥VWXÆ GSHYP QERMIVIPSV IPIKERXI IWXI JSEVXI. XSPIVERX. ‘R
QIHMM ETVSTMEXI ± #GSPM, XEFIVI, WÆPM HI WTSVX, HMWGSXIGM, VIYRMYRM HERWERXI IXG.
%X¥X FÆMEXYP G¥X #M JEXE TSX WGLMQFE G¥XIZE ZSVFI, TSX WÆ WI TVI^MRXI
WMRKYVM, TSX PIKE VETMH S TVMIXIRMI. )\MWXÆ S WMRKYVÆ MRXIVHMG'MI ± E RY MRWMWXE #M
E RY TPMGXMWM TI GIE WEY GIP TI GEVI P-EM GYRSWGYX, HEGÆ WMQ'M WEY MRXYMI#XM GÆ
WMQTEXME RY-'M IWXI ±QTÆVXÆ#MXÆ. (IQRMXEXIE XE HI SQ XI ZE HIXIVQMRE WÆ
VIRYR'M #M. WÆ WYJIVM ±R XÆGIVI. 0E EGIEWXÆ Z¥VWXÆ VÆRMPI WI ZMRHIGÆ Y#SV. :IM
±RX¥PRM ±R QSH WMKYV S EPXÆ 3MR'Æ GEVI ZE 3 QEM VIGITXMZÆ PE WIRXMQIRXIPI XEPI.
9#SV HI WTYW, KVIY HI YVQEX!
8SXY#M ±RGIVGE'M.
'Y XSXYP EPXJIP WXEY PYGVYVMPI G¥RH HSVMQ WÆ GYRSE#XIQ TI GMRIZE ±R
PSGYVM TYFPMGI ± WXVÆ^M, KÆVM, EYXSFY^I, QIXVSYVM, XVIRYVM IXG. ‘R EGIWXI GE^YVM
WI VIGSQERHÆ QE\MQYQ HI TVYHIR'Æ. 2Y IWXI RYQEM RITSPMXMGSW WÆ JEGM
GYRS#XMR'Æ TI WXVEHE GM #M TIVMGYPSW! (EGÆ EGGITXE'M VMWGYVMPI, S JEGI'M TI
TVSTVME HYQRIEZSWXVÆ VÆWTYRHIVI.
2Y ZÆ PÆWE'M GSRZMR#M HI TSZIWXIE QÆXY#MM GEVI #M-E GYRSWGYX WS'YP ±R
XVEQZEM #M XVÆMIWG JIVMGM'M. %Y EZYX RSVSG, W-EV TYXIE WÆ RY-P EZI'M #M
HYQRIEZSWXVÆ!
2SYP GSH EP FYRIPSV QERMIVI ±R EGIWXI GSRHM'MM E JÆGYX WÆ HMWTEVÆ YR
RYQÆV QEVI HI MRXIVHMG'MM HI TI ZVIQYVM, GEVI EWXÆ^M RM WI TEV EFWYVHI. 2MGM
YR TÆVMRXI EPXÆ HEXÆ RY EV 3 EGGITXEX GE 3MGE PYM WÆ TPIGI, HI I\IQTPY, ±RXV-S
XEFÆVÆ QM\XÆ PE QYRXI WEY PE QEVI, GLMEV HEGÆ TVSJIWSVYP GI GSRHYGIE XEFÆVE
M-EV 3 MRWTMVEX S ±RGVIHIVI XSXEPÆ. %V 3 JSWX HI RIGSRGITYX! (EV RY WXVMGÆ
RMQÆRYM, GM HMQTSXVMZÆ, GE #M EWXÆ^M XMRIVMM WÆ ZSVFIEWGÆ TSPMXMGSW ±RXVI IM #M GY
GIM HMR NYV, JÆVÆ FVYXEPMXÆ'M HI PMQFEN WEY HI GSQTSVXEQIRX.
2MQIRM RY RI ZE GSRZMRKI GÆ YR X¥RÆV #M GY EX¥X QEM QYPX S X¥RÆVÆ GEVI
±RNYVÆ GE PE Y#E GSVXYPYM, WYRX SEQIRM EM ^MPIPSV RSEWXVI, EHMGÆ QSHIVRM! :SV 3
±R QSH GIVX XE\E'M (GEXEPSKE'M, ETVIGME'M) HVITX GIIE GI WYRX ± RM#XI MRHMZM^M
KVSWSPERM, JÆVÆ IHYGE'MI! (EGÆ ZSVFIWG YV¥X HMR XIVMFMPMWQ, HMR ºWTMVMX HI
KE#GÆ», GY XMQTYP ZSV VIRYR'E. 1EM KVEZ IWXI HEGÆ E#E WI ZSVFI#XI ±R JEQMPMI.
‘R EGIWX GE^ XMRIVMM EV XVIFYM WÆ-P IHYGI» IM TI GIM QEVM #M ZE 3 KVIY.
'YVXIE GEVI WI JÆGIE EPXÆHEXÆ ±RHIPYRK #M GEVI IVE S SFPMKE'MI HMR TEVXIE
X¥RÆVYPYM, HÆHIE ZMI'MM YR ERYQI JEVQIG #M VSQERXMWQ. 'LMEV HEGÆ ±R #GSPM WI
JEG SVI HI WI\SPSKMI, GLMEV HEGÆ XMRIVMM WYRX TVIKÆXM'M GY XSEXI QMNPSEGIPI
QSHIVRI HI GSRXVEGIT'MI #M WYRX ±RZÆ'E'M WÆ WI ETIVI HI 7-(%, HIPMGEXI'IE #M
TEVJYQYP YRMG EP TVMQIPSV QERMJIWXÆVM HI HVEKSWXI RY EV XVIFYM WÆ HMWTEVÆ HMR
ZME'E PSV. %VKYQIRXYP IWXI WMQTPY: WYRX YRMGI #M MVITIXEFMPI. 1MRYREXYP 3PQ
WYIHI^ º2-EY HERWEX HIG¥X S ZEVÆ» EV XVIFYM TVSKVEQEX #M VITVSKVEQEX TIRXVY
E WI FYGYVE HI IP XSEXI KIRIVE'MMPI.
7MQTEXME IWXI GLMEV HVEKSWXI# (IWMKYV, RY! *PMVXYP RY IWXI GSRHEQREFMP
HMR TYRGXYP HI ZIHIVI EP FYRIPSV QERMIVI. )P IWXI WTIGM3G YRIM ERYQMXI
Z¥VWXI. % ^¥QFM, E JEGI QMGM HEVYVM, E MRZMXE S JEXÆ PE GMRIQE, E-P HÆVYM S 4SEVI,
RY EVI ±R WMRI RMQMG VÆY. % VÆWTYRHI EGIWXSV MRZMXE'MM IWXI 3VIWG. (I EMGM WI
TSEXI RE#XI S TVMIXIRMI HYVEFMPE WEY S QEVI MYFMVI. (EV #M EMGM ETEVI S
MRXIVHMG'MI.
% 4MVXE, E GSGLIXE, E JEGI ºSGLM HYPGM» WI TSXVMZI#XI ± GYQ EQ WTYW ±
XMRIVMPSV. (YTÆ S ERYQMXÆ Z¥VWXÆ, G¥RH X¥RÆVYP E HIZIRMX QEXYV, EVI S JEQMPMI,
GLMEV #M GSTMM, ºSFMGIMYP» HI E GSGLIXE GY SVMGMRI ±R SVMGI QSQIRX, HIZMRI
WYTÆVÆXSV. (SQRYP GEVI HITÆ#I#XI TVEKYP FYRIPSV QERMIVI ± GI VIGSQERHÆ
HSEV YR WYV¥W, S WXV¥RKIVI HI Q¥RÆ WEY YR GSQTPMQIRX ± IWXI MRWYTSVXEFMP. )P
±'M ZE VI'MRI Q¥RE QEM QYPX HIG¥X IWXI RIGIWEV, ZE MRWMWXE WÆ-P HEM RYQÆVYP HI
XIPIJSR, ZE HSVM WÆ SF'MRÆ S ±RX¥PRMVI #M XSEXI EGIWXI KIWXYVM PI ZE JEGI YRISVM
GLMEV WYF SGLMM WS'MIM ± GI ZE WYJIVM ±R XÆGIVI. 9R EWXJIP HI HSQR IWXI SVM TVSWX
GVIWGYX SVM FSPREZ. (EV RMGM ºGSGLIXIPI», JIQIMPI GI WI GVIH JEXEPI #M
MVI^MWXMFMPI, RY WYRX EKVIEXI ±RXV-S WSGMIXEXI HI SEQIRM FMRI GVIWGY'M.
%WXJIP HI TIVWSERI ZSV 3 XVEXEXI GY MRHMJIVIR'Æ #M VÆGIEPÆ, EPXÆ WSPY'MI RY
I\MWXÆ.
‘R ^MPIPI RSEWXVI MHIEPYP JIQMRMR TEVI WÆ WI ETVSTMI HMR TYRGX HI ZIHIVI
3^MG HI GIP HMR ERXMGLMXEXIE KVIEGÆ. 7YRX EHQMVEXI JIXIPI GY WMPYIXÆ,
WÆRÆXSEWI, WTSVXMZI. %Y WYGGIW GIPI MRHITIRHIRXI QEXIVMEP, FYRI GEQEVEHI
±R #GSPM, WIVZMGMM, ±R ZEGER'I. (EV EWXE RY ±RWIEQRÆ GÆ JIXIPI EY ZSMI WÆ-#M YMXI
JIQMRMXEXIE, TIRXVY GÆ EWXJIP EY JSEVXI TY'MRI #ERWI HI E 3 ETVIGMEXI HI
FÆVFE'M. *IQMRMXEXIE TVIWYTYRI HIPMGEXI'I #M RY EKVIWMYRI TVSZSGEXSEVI. 3
HSEQRÆ, RY IWXI GIE GEVI TSEVXÆ ZIVMKLIXÆ GM GIE GEVI ±#M QIVMXÆ RYQIPI.
'YZ¥RXYP ºHSEQRÆ» ±R EGIWX GSRXI\X EVI S WIQRM3GE'MI WMQMPEVÆ GY GIE
TI GEVI S EXVMFYMQ #M X¥RÆVYPYM FMRI GVIWGYX HI HSQR. 3 JEXÆ HI #EMWTVI^IGI
ERM WI TSEXI TYVXE GE S ºHSEQRÆ», JÆVÆ WÆ VIRYR'I PE GERHSEVIE #M
RIZMRSZÆ'ME MRIVIRXÆ Z¥VWXIM, TVIGYQ #M S JIQIMI ±R XSEXÆ 3VIE TSEXI 3
GEXEPSKEXÆ HVITX TVSWX GVIWGYXÆ HEGÆ RY E ±RZÆ'EX WÆ WI TSEVXI GMZMPM^EX, PE
XMQTYP TSXVMZMX. (SEQRÆ XI #M RE#XM HEV #M HIZMM!
%HSPIWGIRXIPI EV XVIFYM WÆ-#M ME G¥XIZE QÆWYVM HI TVIGEY'MI TIRXVY E 3
VIWTIGXEXI #M SGVSXMXI ±R WSGMIXEXI E#E GYQ QIVMXÆ KVE'ME #M JVEKMPMXEXIE PSV. -EXÆ
YR WMRKYV I\IQTPY: RY XVIFYMI WÆ-#M HIE JSXSKVE3E GY EX¥X QEM QYPX GY
HIHMGE'MI YRYM FÆMEX TI GEVI RY-P GYRSE#XI JSEVXI FMRI. 2Y, HVEKÆ X¥RÆVÆ
GMXMXSEVI, RY WYRX ZSVFI HIQSHEXI! 7YRX I\EGX EHETXEXI PE ZME'E
GSRXIQTSVERÆ TIRXVY GÆ E'M 3 YMQMXÆ HEGÆ E'M ZIHIE GYQ YRMM XMRIVM JEG WÆ
GMVGYPI ±RXVI IM EGIEWXÆ HSZEHÆ HI WMQTEXMI #M HEGÆ E'M QEM EY^M #M XSRYP WEY
GYZMRXIPI GY GEVI PI GSQIRXIE^Æ! 2Y IWXI ZSVFE HIWTVI S VIKYPÆ HI IXMGLIXÆ,
GE GIE HIWTVI JIPYP HI E Q¥RGE HI I\IQTPY, GM HI S QÆWYVÆ HI ETÆVEVI E
GERHSVMM ±QTSXVMZE KVSWSPÆRMIM, GIIE GI IWXI YR PYGVY JSEVXI HMJIVMX.
3 TVSFPIQÆ HIPMGEXÆ, MZMXÆ HMR WMXYE'ME 3RERGMEVÆ HI GIPI QEM QYPXI SVM
IKEPÆ HMRXVI FÆMI'M #M JIXI, IWXI GIE E GLIPXYMIPMPSV GSQYRI: FMPIXYP HI GMRIQE,
RSXE PE GSJIXÆVMI WEY VIWXEYVERX, I\GYVWMM IXG. 4VIWXMKMYP QEWGYPMR GIVI GE
FÆVFEXYP WÆ TPÆXIEWGÆ JÆVÆ GSQIRXEVMM XSEXI EGIWXI GLIPXYMIPM, QEM EPIW G¥RH
EVI YR ZIRMX TIVWSREP, HEV GY RM#XI TVIGM^ÆVM GI 'MR HI HSQIRMYP FYRIM GVI#XIVM:
X¥RÆVYP ZE 3 SRSVEX #M ZE YMXE MQIHMEX GLIPXYMEPE JÆGYXÆ, MEV X¥RÆVE RY ZE
EFY^E E3#¥RH TVIXIR'MM I\XVEZEKERXI #M GSWXMWMXSEVI, GLMEV HEGÆ IWXI MRZMXEXÆ
HI S TIVWSERÆ GY TSWMFMPMXÆ'M QEXIVMEPI HISWIFMXI. >K¥VGIRME PE FÆVFE'M GE #M
PÆGSQME PE JIQIM TVSHYG S MQTVIWMI QEM QYPX HIG¥X HI^EKVIEFMPÆ.
(EV IWXI XSXY#M EHQMW, G¥RH XI ZI^M JSEVXI HIW WEY GLMEV ^MPRMG, PE Z¥VWXE
G¥RH R-EM ±RGÆ YR ZIRMX TIVWSREP, WÆ TS'M HMWGYXE HIWGLMW, S HEXÆ TIRXVY
XSXHIEYRE, TVSFPIQE GLIPXYMIPMPSV. (EGÆ XI STVI#XM PE WSPY'ME GLIPXYMIPMPSV
WITEVEXI, QSHEPMXÆ'MPI XVIFYMIWG WÆ 3I WXEFMPMXI GY JSEVXI QYPXÆ KVMNÆ. 'LMEV
HEGÆ I#XM GIP QEM WÆVEG HMRXVI WXYHIR'M RY I TPÆGYX WÆ ZI^M GYQ TVMIXIRE XE
TPÆXI#XI RSXE WYF SGLMM GLIPRIVYPYM. 7I HMWGYXE ±R TVIEPEFMP MEV HEGÆ EM RIZSMI
HI YR ±QTVYQYX ±P JEGM ±REMRXI HI MRXVEVIE ±R VIWXEYVERX. 'LMEV HEGÆ WI ±QTEVX
ETSM GLIPXYMIPMPI ± TPÆXI'XI FÆMEXYP. 7I ZE IZMXE ±R SVMGI GE^ WGIRE TIRMFMPÆ E
GIPSV HSYÆ Q¥MRM GEVI EKMXÆ G¥XI S FERGRSXÆ ±R EGIPE#M XMQT #M WI PYTXÆ TIRXVY
E TPÆXM GSRWYQE'ME.
‘R ^MPIPI RSEWXVI PSKSHRE IWXI QYPX QEM TY'MR S3GMEPÆ #M RY GVIIE^Æ
EGIPIE#M SFPMKE'MM GE EPXÆ HEXÆ. 0E ±RGITYXYP EGIWXYM WIGSP, HSM ±RHVÆKSWXM'M E
GÆVSV PSKSHRE R-EZYWIWI ±RGÆ PSG, RY TYXIEY WÆ WI ZEHÆ, HIG¥X ±R TVI^IR'E
TÆVMR'MPSV WEY E YRIM XIV'I TIVWSERI. 6EVISVM TYXIEY WÆ MEWÆ WMRKYVM ±R PYQI #M
IVE I\GPYW, HI I\IQTPY, WÆ-#M TIXVIEGÆ ZEGER'E ±QTVIYRÆ.
8MRIVMM HI EWXÆ^M PSGYMIWG ±R SVE#I, ±R GEQIVI ±RGLMVMEXI WEY PE GÆQMRI, ±R
GSQYR GY GSPIKM HI Z¥VWXE PSV. (IWTÆV'M'M HI TÆVMR'MM PSV EY, ±R GSRWIGMR'Æ,
MR3RMX QEM TY'MRI VIWXVMG'MM ±R GSQTSVXEQIRX, GE HI I\IQTPY, HI E GIVI
TIVQMWMYRIE HI E PI TVI^IRXE TI GMRIZE, PYGVY GI EPXÆHEXÆ IVE WXVMGX RIGIWEV.
7I ±RX¥QTPÆ WÆ GYRSE#XIQ TI GMRIZE HI QYPXÆ ZVIQI, WÆ XVIGIQ HVITX
PSKSHM'M ±R SGLMM GSPIKMPSV, ±R XMQT GI FMRIGYZ¥RXÆVMPI TÆVMR'MPSV, WYRX ±RGÆ ±R
WXEVI HI TVSMIGX ±RHITÆVXEX. 9RISVM, HMR HMJIVMXI QSXMZI, S GÆWÆXSVMI WI JEGI
±REMRXI HI E RI 3 K¥RHMX PE PSKSHRÆ, HEV ±RGÆ RY IWXI S VIKYPÆ KIRIVEPÆ. ‘R
GPEWIPI ±RWXÆVMXI #M QMNPSGMM, QEM IPIW, PSKSHRE IWXI ±RGÆ YR IZIRMQIRX ±RHIPYRK
GLMF^YMX #M TI GEVI RY-P XVEXI^M GY WYTIV3GMEPMXEXI. %PXÆHEXÆ, PSKSHRE RY WI
VYTIE HIG¥X VEV #M HMRXV-YR QSXMZ ±RXV-EHIZÆV JSEVXI WIVMSW. 7I ENYRKIE EWXJIP
GE HYTÆ YR WGLMQF HI GEHSYVM VMXYEPI #M HYTÆ WGYVKIVIE YRYM MRXIVZEP ERYQI,
WÆ WI S3GMI^I GÆWÆXSVME GLMEV ±R GMYHE, YRISVM, E YRSV RI±R'IPIKIVM HMRXVI
PSKSHRMGM, RI±R'IPIKIVM GI WI EQTPM3GEY HI-E PYRKYP YRIM ±RXVIKM ZMI'M. 'Y SVMGI
VMWG, ±R QENSVMXEXIE GE^YVMPSV, RY WI VYTIE S PSKSHRÆ JÆVÆ GE JEXE, ±R WTIGMEP, WÆ
RY VÆQ¥RÆ HI^SRSVEXÆ TI ZIGM. %WXÆ^M, IWXI MR3RMX QEM FMRI WÆ VYTM S PSKSHRÆ
HIG¥X WÆ JEGM S GÆWÆXSVMI TVSEWXÆ. (IWMKYV, VYTXYVE PSKSHRIM MQTPMGÆ #M
GSRWIGMR'I HI SVHMR WIRXMQIRXEP, 3RERGMEV, JEQMPMEP WEY WSGMEP HEV MQTSVXER'E
VIEPÆ E EGIWXSV GSRWIGMR'I IWXI QYPX QEM QMGÆ HIG¥X XVEMYP ±R GSQYR E HSYÆ
3MR'I WSVXMXI WÆ RY WI TSEXÆ WYJIVM S ZME'Æ. 9R PSKSHRMG HI^EQÆKMX, S PSKSHRMGÆ
±R#IPEXÆ RY XVIFYMI RMGMSHEXÆ WÆ YV¥'IEWGÆ EQMRXMVIE YRSV ^MPI XSXY#M
PYQMRSEWI #M JVYQSEWI. 9R SQ FMRIGVIWGYX RY GSQIRXIE^Æ GY RMQIRM
QSXMZIPI GEVI P-EY WMPMX WÆ WI HIWTEVXÆ HI TVMIXIRE WEY TVMIXIRYP WÆY.
(MR JIVMGMVI, RY WI ±RX¥QTPÆ PE JIP GY XSEXI TVMQIPI MYFMVM #M QENSVMXEXIE
HMRXVI IPI WI XIVQMRÆ GY PSKSHRI #M GÆWÆXSVMM. "M ±RXV-S FYRÆ ^M YR GYTPY
±RPSGYMI#XI TI GIM HSM PSKSHRMGM JÆVÆ GE IM WÆ 3I QEM TY'MR ±RHVÆKSWXM'M HEV
EZ¥RH, TSEXI, GIZE QEM QYPXÆ QEXYVMXEXI #M QEM QYPXÆ VIWTSRWEFMPMXEXI JE'Æ
HI ZME'Æ. 2Y ±M ZSQ QEM ZIHIE TPMQF¥RHY-WI WXV¥RW ±RPÆR'YM'M TI WXVEHÆ WEY
TVMR TEVGYVM GM HSEV 'MR¥RHY-WI HI Q¥RÆ TIRXVY GÆ ZSV ±R'IPIKI GÆ JEVQIGYP #M
XERHVI'IE WIRXMQIRXIPSV RY PI I\XIVMSVM^I^M ±R TYFPMG. 2Y WI ZSV QEM ±QFVÆ'M#E
PE 3IGEVI GSP' HI WXVEHÆ, GE #M GYQ EV 3 WMRKYVM TI PYQI H¥RHY-#M WIEQE GÆ IM
WYRX QEM HIKVEFÆ ±RGSRNYVE'M HI GYVMS#M #M HI TIVWSERI KEXE WÆ F¥VJIEWGÆ. %Y
VIRYR'EX WÆ YXMPM^I^I ±R EPXÆ TEVXI HIG¥X PE IM EGEWÆ QMGMPI TSVIGPI XERHVI HI
GEVI ±RXVIKYP ERXYVEN WI EQY^Æ GSTMSW. 2Y WI QEM JEG E#XITXE'M G¥XI S
NYQÆXEXI HI SVÆ TI WXVEHÆ, EY VIRYR'EX WÆ GVIEHÆ GYZMRXIPI HYWI HI GSPS-
EGSPS HI GSPIKM TI WIEQE TEVXIRIVYPYM, ZSVFI GI ±M JÆGIEY WÆ WI GIVXI PE
MR3RMX. 7YRX ±QTVIYRÆ #M RY WI QEM SGYTÆ HIG¥X HI IM ±R#M#M TIRXVY E ±RGIVGE
WÆ VÆQ¥RÆ, ±R GMYHE KIPS#MPSV #M E GYVMS#MPSV, YR GYTPY YRMX. 8¥RÆVYP GYTPY E4Æ,
±RZE'Æ GÆ HVEKSWXIE RY WI LVÆRI#XI GY EIV GM WI GVIIE^Æ #M WI VIGVIIE^Æ, ±R
QSH RI±RGIXEX TVMR QMGM KIWXYVM HI 3IGEVI ^M. 7S'YP GE #M WS'ME XVIFYMIWG
VIGYGIVM'M QIVIY ± MEXÆ YR EHIZÆV GEVI WXÆ PE FE^E GÆWÆXSVMMPSV VIY#MXI TI GEVI
PI EHQMVÆQ. 'YTPYP RSWXVY ±R'IPIKI VITIHI GÆ WYV¥WYP #M FYRE HMWTS^M'MI WYRX
MRHMWTIRWEFMPI TIRXVY E HYGI S ZME'Æ ±R GSQYR. 8S'M EZIQ QSQIRXI HI
MRHMWTS^M'MI WEY HI WYTÆVEVI HEV TVSFPIQE IWXI WÆ #XMM WÆ-P JEGM TI GIPÆPEPX WÆ PI
YMXI.
(EGÆ EM VIY#MX ± S ZE JEGI #M IP EPXÆHEXÆ ±R WMXYE'MM WMQMPEVI. 7Æ QERMJI#XM
EGEWÆ S MRHMWTS^M'MI GSRXMRYÆ, WÆ EHST'M S 'MRYXÆ QEM QYPX HIG¥X RIKPMNIRXÆ, WÆ
PE#M WÆ XVIEGÆ WÆVFÆXSVMPI #M ERMZIVWÆVMPI, JÆVÆ WÆ PI XVERWJSVQM ±R EHIZÆVEXI
IZIRMQIRXI WYRX ±R ETEVIR'Æ PYGVYVM QÆVYRXI, HEV IPI ZSV HYGI ±R QSH WMKYV PE
HMWTEVM'ME QMRYREXIM, QMWXYMXSEVIM MYFMVM HI EPXÆHEXÆ.
'ÆWÆXSVME XVIFYMI WÆ GVII^I S MRXMQMXEXI JÆVÆ EWGYR^M#YVM #M JÆVÆ
QMRGMYRM. (EV WMRGIVMXEXIE RY NYWXM3GÆ KIWXYVMPI FVYXEPI WEY RIVZSEWI #M RMGM
GYZMRXIPI KVSWSPERI. 9R FÆVFEX GÆWÆXSVMX RY EV XVIFYM WÆ GYRSEWGÆ RMGMSHEXÆ
QMGMPI WIGVIXI GSWQIXMGI EPI WS'MIM WEPI MEV EGIEWXE EV XVIFYM WÆ-#M E#XITXI
WS'YP GE TI YR TSWMFMP EHQMVEXSV GI EV WYVTVMRHI-S PE FYGÆXÆVMI, GY YR #SVX
GSGLIX EWSVXEX PE YRYP HMR XVMGSYVMPI TI GEVI PI TSEVXÆ RYQEM ±R GEWÆ! 3
FÆXV¥RI'I JIVMGMXÆ ±R GSQYR RY IWXI YR HEV EP ^IMPSV GM IWXI VI^YPXEXYP YRSV ERM
±RHIPYRKM HI VIWTIGX, HI WXMQÆ #M HI HVEKSWXI.
%:)1 92 '34-0! -%8Å 3 463&0)1Å '9 %():Å6%8 7)6-3%7Å.
%TEVM'ME TI PYQI E YRYM GSTMP ±RXV-S JEQMPMI IWXI YR TVMPIN HI QEVI
FYGYVMI. (EV WÆ EM GSTMM ±RWIEQRÆ ±R EGIPE#M XMQT WÆ-'M EWYQM S QEVI
VÆWTYRHIVI ±R GIIE GI TVMZI#XI HIPMGEXE QMWMYRI HI E-P IHYGE #M GVI#XI. 'STMPYP
TSEVXÆ ±R KIVQIRM XSEXI TSXIR'MEPMXÆ'MPI ZMI'MM WEPI HI EHYPX, TI GIPI FYRI #M TI
GIPI VIPI. 4VMQMM WÆM ERM HI ZME'Æ ZSV 3 HIGMWMZM TIRXVY ±RXVIKYP WÆY HIWXMR. 'E
WÆ IHYGM YR GSTMP XVIFYMI WÆ 3M XY ±RWY'M IHYGEX #M G¥RH WTYRIQ ºIHYGEX» RY
RI VIJIVMQ PE JETXYP GÆ #XMQ WÆ WEPYXÆQ, WÆ Q¥RGÆQ GSVIGX WEY GÆ EZIQ WXYHMM
WYTIVMSEVI GM PE EGIE EVXÆ HI E #XM WÆ GVI#XM YR GSTMP. )\MWXÆ GSTMM TVSWX
GVIWGY'M, TVSZIRM'M HMR QIHMMPI GIPI QEM VE3REXI #M GSTMM GY YR GSQTSVXEQIRX
HI MRZMHMEX, GVIWGY'M ±R JEQMPMM HMRXVI GIPI QEM QSHIWXI.
2Y TYXIQ ETVSJYRHE EMGM EGIEWXÆ TVSFPIQÆ ZMXEPÆ, I\MWXÆ QYPXÆ
PMXIVEXYVÆ HI WTIGMEPMXEXI, ±RG¥X RI ZSQ STVM RYQEM EWYTVE G¥XSVZE VIKYPM, Y#SV
HI VI'MRYX HEV JSEVXI KVIY HI ETPMGEX GSRWIGZIRX.
'¥RH XVIFYMI ±RGITYXÆ IHYGE'ME GSTMPYPYM# 'Y 25 HI ERM ±REMRXIE RE#XIVMM
PYM, VÆWTYRHI YR TWMLSPSK, VSWXMRH YR EHIZÆV IWIR'MEP. '¥RH XVIFYMI YR GSTMP
±RZÆ'EX WÆ EWGYPXI QY^MGÆ WMQJSRMGÆ# )WXI ±RXVIFEXÆ QEQE YRYM EHSPIWGIRX GY
GSQTSVXEVI HISWIFMX HI TPÆGYXÆ; HMR ^MYE ±R GEVI WI RE#XI! ‘REMRXI HI GYPGEVI
±M TYRIEQ YR HMWG GY QY^MGÆ GPEWMGÆ, QEM X¥V^MY RY TYXIE EHSVQM JÆVÆ IE, MEV
EGYQ EWGYPXÆ G¥RH ZVIE. %Q EPIW G¥XIZE VÆWTYRWYVM HMRXV-S MR3RMXEXI TSWMFMPÆ:
HI GI GMXI#XI GSTMPYP, HI GI MYFI#XI 4SVMPI #M ERMQEPIPI, HI GI RY QMRXI, IXG,
IXG; TIRXVY GÆ #M RSM JEGIQ PE JIP EV 3 VÆWTYRWYP TÆVMR'MPSV. (EV I\MWXÆ, HMR
TÆGEXI #M RYQIVSEWI I\IQTPI HI GSTMM GEVI RY-#M MQMXÆ HIPSG TÆVMR'MM. 2SM
GMXMQ, IP RY, RSM QYRGMQ, ±M HÆQ XSX GI ±M XVIFYMI #M IP EVI RSXI TVSEWXI, RSM RY
FIQ, RY JYQÆQ #M IP I XSEXÆ ^MYE TVMR FEVYVM. 7Æ 3I GPEV, GSTMPYP QMG RY IWXI
ZMRSZEX!
%Y MRXIVZIRMX KVI#IPM HI IHYGE'MI. 4VMQE KVI#IEPÆ TVSZMRI HMR I\GIWMZE #M
MRXIVQMREFMPE QSVEPÆ JÆGYXÆ GSTMMPSV, JÆVÆ S PIKÆXYVÆ GSRZMRKÆXSEVI GY
GSQTSVXEQIRXYP TÆVMR'MPSV. 'STMM WYRX HMWTY#M WE#M MQMXI TÆVMR'MM ±R GIIE GI JEG
RY ±R GIIE GI WTYR! (I PE Z¥VWXI JVEKIHI GIM QMGM ±#M JEG MHSPM HMR TÆVMR'M, JIVM'M-
ZÆ WÆ-P HI^EQÆKM'M.
+¥RHM'M-ZÆ RYQEM PE GI GVYRXÆ HI^MPY^MI ±P WYTYRI'M G¥RH 3MRH GIZE QEM
QEVI ZE VIEPM^E GÆ HSEV IP RY EVI ZSMI WÆ QMRXÆ, HSEV IP XVIFYMI WÆ WI WTIPI
WIEVE TI HMR'M, HSEV IP IWXI SFPMKEX WÆ ZSVFIEWGÆ JVYQSW.
(EGÆ TÆVMRXIPI RY JEGI XSEXI EGIWXI PYGVYVM TI GEVI PI TVIXMRHI GSTMPYPYM,
WÆ 3Q GSRZMR#M GÆ RY TSEXI 3 ZSVFE HI IHYGE'MI.
4VMR REXYVE PYM GSTMPYP IWXI IKSMWX #M EWXJIP ETEVI GIEPEPXÆ KVI#IEPÆ KVEZÆ
±R IHYGE'ME HEXÆ HI TÆVMR'M GLMEV GY S GSQTSVXEVI I\IQTPEVÆ ± XSPIVER'E,
±RKÆHYMR'E, VÆWJÆ'YP. (IQYPX EQ EY^MX S XVMWXÆ MWXSVMI GEVI QM-E HEX HI K¥RHMX
XSEXÆ ZME'E. &YRMGE QIE E EZYX QYP'M GSTMM. (EV GSTMPYP TVIJIVEX IVE S JIXM'Æ HI
GMRGM ERM, YR ±RKIV GY FYGPI FPSRHI #M SGLM EPFE#XVM TI GEVI S EHSVEY XS'M EM
GEWIM. (YTÆ S FSEPÆ KVIE, ±R GSRZEPIWGIR'Æ, JIXM'IM M WI VIGSQERHEWI YR VIKMQ
JSEVXI WIZIV.
&YRMGE QIE RY E VI^MWXEX VYKÆQMR'MPSV GSTMPYPYM HI E-P HE S TVÆNMXYVÆ
GEPHÆ WGSEWÆ EXYRGM HMR GYTXSV. 4¥RÆ WIEVE JIXM'E E QYVMX. )WXI ZSVFE HI S
HVEKSWXI #M S QMPÆ TVSWX ±R'IPIWI HI GÆXVI EHYPX. '¥RH RI IWXI QMPÆ HI GSTMP WÆ
RI K¥RHMQ ±RXSXHIEYRE PE GSRWIGMR'I. ‘P ZSQ XVMQMXI PE #GSEPÆ GLMEV HEGÆ EJEVÆ
TPSYÆ GY KÆPIEXE, RY-P ZSQ WGYXM HI SVIPI HI IHYGE'MI 3^MGÆ #M RY RI ZSQ
GIVXE QIVIY GY TVSJIWSVMM TIRXVY GÆ ±M HEY RSXI TVSEWXI. 2SXIPI WI MEY RY WI
HEY!
(ITVMRHIVMPI QYRGMM MRXIPGXYEPI #M 3^MGI WI GYPXMZÆ PE GSTMP ±RGÆ HI PE
Z¥VWXI JVEKIHI. 'IPYM QMG ±M IWXI PIRI WÆ GMXIEWGÆ #M EXYRGM EHYPXYP ZE VIGYVKI
PE YR QMG #MVIXPMG: ±M ZE GMXM IP #M ZE PÆWE MRXIR'MSREX TSZIWXIE RIXIVQMREXÆ ±R
QSQIRXYP GIP QEM MRXIVIWERX. ‘M ZE HE ±R KVMNÆ QMGM XVIFYVM ±R GEWÆ TI GEVI PI
ZE JEGI PE ±RGITYX HMR GYVMS^MXEXI MEV ETSM HMR SFM#RYMR'Æ.
4IHEKSKME QSHIVRÆ IWXI ±R KIRIVEP ±QTSXVMZE TIHITWIPSV, ±R WTIGMEP
±QTSXVMZE GIPSV GSVTSVEPI. 8SXY#M HEGÆ RI LSXÆV¥Q, HYTÆ GI RI K¥RHMQ
±RHIPYRK #M RY TVEHÆ RIVZMPSV #M JYVMIM SEVFI, WÆ-P TIHITWMQ, EXYRGM WÆ S #M
JEGIQ. 9R EPX TVMRGMTMY HI IHYGE'MI WIZIV WTYRI WÆ RY EQIRMR'M RMGMSHEXÆ YR
GSTMP GÆ ±P EVYRGM TI KIEQ, TIRXVY GÆ HEGÆ EM WTYW-S, EVYRGÆ-P!
7-EY JÆGYX XIWXI GEVI EY HIQSRWXVEX GÆ ±RXV-S GEWÆ ±R GEVI IWXI S
EXQSWJIVÆ ±RGÆVGEXÆ HI GIEVXÆ #M YVÆ, 4SVMPSV HI MRXIVMSV RY PI QIVKI FMRI. (I
GI EV VIEG'MSRE YR WYKEV EPXJIP# 2Y XVIFYMI WÆ RM WI MQTYRÆ GM WÆ ±R'IPIKIQ GÆ
RYQEM S EXQSWJIVÆ GEPQÆ IWXI JEZSVEFMPÆ HI^ZSPXÆVMM RSVQEPI E YRYM SQ.
&YRMGMPI, QÆXY#MPI WYRX RITVI'YMXI ±RXV-S GEWÆ GY YR GSTMP, HI GI RY PI-EQ
XVIGI GY ZIHIVIE QMGMPI WPÆFMGMYRM HEXSVEXI Z¥VWXIM #M RI MVMXÆQ ±R QSH MRYXMP
TVSZSG¥RH WGERHEPYVM MRXIVQMREFMPI#
(EGÆ HMR ERYQMXI QSXMZI ±P VSKM TI GSTMP WÆ WTYRÆ S WMRKYVÆ QMRGMYRÆ,
HI I\IQTPY WÆ VÆWTYRHÆ PE XIPIJSR GÆ RY I#XM EGEWÆ, IP ZE HIWGSTIVM MQIHMEX
±R EWXE YR QMNPSG GSQSH HI E MI#M HMR SVMGI ±RGYVGÆXYVÆ. "M GYQ ZSV TVSGIHE
TÆVMR'MM TIRXVY E-P GSRZMRKI GÆ I\MWXÆ QMRGMYRM GSRZIR'MSREPI TIVQMWI #M EPXIPI
KVEZI, RITIVQMWI#
%HIZÆVYP IWXI TIRXVY GSTMM EFWSPYX. 'I HIZMRI EFWSPYXYP HEGÆ WYRX HSYÆ
JIPYVM HI EHIZÆV# 7EY GYQ WÆ ±RZI'M YR GSTMP WÆ WI TSEVXI GSVIGX PE QEWÆ G¥RH
RSM ±R#MRI QIWXIGÆQ ^KSQSXSW, GYQ WÆ-P ±RZÆ'ÆQ WÆ 3I TYRGXYEP G¥RH RSM
WYRXIQ ZI#RMG ±R ±RX¥V^MIVI#
6IZIRMQ PE EVXE HI E XVÆM. "M ±R EGIWX HSQIRMY I\IQTPYP TÆVMR'MPSV IWXI
HISWIFMX HI MQTSVXERX. 4VMR REXYVE WE GSTMPYP RY IWXI TSPMXMGSW.
)WXI YR QMG IKSMWX GÆVYME I\TIVMIR'E RY M-E HIQSRWXVEX ±RGÆ RIGIWMXEXIE
FYRIPSV QERMIVI, EGIWXIE 3MRH HI REXYVÆ WSGMEPÆ.
'STMPYP GSRWMHIVÆ GÆ FYRIPI QERMIVI JSVQIE^Æ YR WMWXIQ MRZIRXEX HI
EHYP'M TIRXVY E-P JEGI PYM ZME'E EQEVÆ. '¥RH M WI GIVI TIRXVY E WYXE SEVÆ WÆ
WEPYXI, WÆ ±RXMRHÆ Q¥RE, WÆ XEGÆ #M ZIHI GÆ GIM QEVM RIKPMNIE^Æ XSEXI EGIWXI
VIKYPM, WÆ RY RI QMVI GÆ EGIWXI SFWIVZE'MM HIZMR ZSVFI KSEPI.
)WXI MQTSVXERX GE ±RGÆ HI G¥RH GSTMPYP ±RGITI WÆ ZSVFIEWGÆ WÆ 3I ENYXEX
WÆ WI I\TVMQI RSVQEP. 8VIFYMI WÆ-P GSVIGXÆQ ±R TIVQERIR'Æ #M WÆ RY
EGGITXÆQ GYZMRXIPI WX¥PGMXI, WYF TVIXI\XYP GÆ WYRX HVÆKY'I.
3FMGIMYP HI E RYQM XSXYP ±R NYV TVMR HMQMRYXMZI WEY SRSQEXSTII ±
G¥MRIPI IWXI LEQ-LEQ, TMWMGE ± QMEY, ZEGE ± QYY, IXG. ZE SFPMKE GSTMPYP PE
Z¥VWXE #GSPEVÆ WÆ QEM ±RZI'I S PMQFÆ #M ZE VMWGE WÆ HIZMRÆ VMHMGSP ±RXVI GSPIKMM
GVIWGY'M HI TÆVMR'M GY QEM QYPXÆ QMRXI HIG¥X RSM.
2Y RYQEM ±R HSQIRMYP ZSGEFYPEVYPYM IWXI MQTSVXERXÆ VIWTIGXEVIE
TIVWSREPMXÆ'MM ±R HIZIRMVI E GSTMPYPYM. (I I\IQTPY SVHMRIPI HEXI JÆVÆ WIRW, JÆVÆ
EPX WGST HIG¥X HI E WXEFMPM EYXSVMXEXIE TÆVMR'MPSV, WYRX MQIHMEX TIVGITYXI GE
EXEVI HI GSTMM #M I\IGYXEXI ±R GSRWIGMR'Æ! 7Æ-P STVI#XM WÆ WI NSEGI RYQEM
TIRXVY GÆ E#E EM XY GLIJ, IWXI S SJIRWÆ EHYWÆ WY4IXYPYM HIPMGEX EP GSTMPYPYM, MEV
WÆ VITI'M HIWISVM EGIEWXÆ MRXIVHMG'MI ZE HYGI PE S VIZSPXÆ NYWXM3GEXÆ HMR TEVXIE
PYM GEVI ±P ZE ±RVÆM HI QMG.
9RYM GSTMP XVIFYMI WÆ M WI QYP'YQIEWGÆ HYTÆ GI E JSWX VYKEX WÆ JEGÆ YR
WIVZMGMY SEVIGEVI. (EGÆ TÆVMR'MM RIKPMNIE^Æ EGIEWXÆ HEXSVMI, GSTMPYP RY ZE
±RX¥V^ME WÆ GSRGLMHÆ GÆ TSPMXI'IE WI ±QTEVXI ±R QSH GMYHEX ±R EGIEWXÆ PYQI #M
RY WI ZE ±RHVÆKSWXM RMGMSHEXÆ GY EHIZÆVEX HI QEKMGIPI GYZMRXI: º8I VSK
JVYQSW!», º1YP'YQIWG QYPX!». "M G¥X HI KVIY ±M ZE 3 JÆVÆ IPI ±R ZME'Æ!
4IRXVY E TÆXVYRHI ±R MRXIPMKIR'E #M MRMQE YRYM QMGY' GIE QEM FYRÆ GEPI
IWXI EGIIE HI E RI MQEKMRE RSM ±R#MRI GE 3MRH HI Z¥VWXE PYM.
%GIWX IJSVX RI ZE TIVQMXI WÆ ±R'IPIKIQ TVSFPIQIPI GI ±P JVÆQ¥RXÆ, WÆ
EZIQ VÆFHEVI JE'Æ HI RIZSME PYM RI±RGIXEXÆ HI E TYRI ±RXVIFÆVM, HI E QSXMZE
WJEXYVMPI TI GEVI M PI HÆQ QIVIY. 'LMEV #M RSM, QEXYVMM, EZIQ RIZSMI HI GMRIZE
±R JE'E GÆVYME WÆ RI HIWGLMHIQ WY4IXYP, IP HI GI RY EV EZIE#
'E XSEXI STIVIPI ±RXV-EHIZÆV QEVM, IHYGE'ME IWXI HM3GMPÆ HEV TPMRÆ HI
WEXMWJEG'MM. (EGÆ R-EQ JSWX RSM ±R#MRI XMTYP GSTMPYPYM QSHIP WEY GLMEV HEGÆ EQ
JSWX, R-EZIQ HVITXYP WÆ PYÆQ ±R XVEKMG QMGMPI TS^RI #M XVÆWRÆM MRIVIRXI
GSTMPÆVMIM. 8VIFYMI, HMQTSXVMZÆ, WÆ RI K¥RHMQ GÆ IPI GEVEGXIVM^IE^Æ EGIEWXÆ
Z¥VWXÆ. &MRI±R'IPIW ZSQ PYE QÆWYVM HEGÆ SFVÆ^RMGMMPI ZSV QIVKI TVIE HITEVXI
HEV GLMEV #M ±R EGIWX GE^, ZSQ JEGI ETIP PE ±R'IPIKIVIE #M PE FYRÆZSMR'E
TY#XMYPYM, QIXSHÆ MR3RMX QEM I3GMIRXÆ HIG¥X GIE HMGXEXSVMEPÆ. 3 I\TPMGE'MI ±R
G¥XIZE GYZMRXI IWXI ±R EGIEWXÆ WMXYE'MI QEM TSXVMZMXÆ HIG¥X S GVM^Æ HI RIVZM.
(EV WÆ RY MRWMWXÆQ HEGÆ RY P-EQ GSRZMRW HMR TVMQE ±RGIVGEVI GM WÆ VIZIRMQ
EPXÆ HEXÆ GY EPXI EVKYQIRXI. ‘R PSG WÆ 'MTÆQ TIVQERIRX ± º2Y TYRI Q¥RE!» ±
QYPX QEM TVEGXMG EV 3 WÆ-P ±RHITÆVXÆQ HMR GEPI SFMIGXIPI TI GEVI RY EVI ZSMI
WÆ PI EXMRKÆ ± HI I\IQTPY S GVEXM'Æ GY ETÆ GPSGSXMXÆ WEY S WXEXYIXÆ ZEPSVSEWÆ.
4ÆVMR'MM GEVI WI TVISGYTÆ HI ZMMXSVYP GSTMMPSV PSV, RY PI TIVQMX RMGMSHEXÆ WÆ
XVIEGÆ Y#SV TIWXI TVSFPIQIPI GI 'MR HI GMRWXI, SRSEVI, GYVEN WEY SRSEVIE
GIPSVPEP'M. ‘RGÆ HI PE Z¥VWXE #GSPEVÆ WI HMWXMRK JSEVXI FMRI GIM GEVI HEY HMR
GSEXI JÆVÆ WGVYTYPI, GIM GEVI WI ±QTMRK GY XSX HMREHMRWYP ±R JE'Æ, GIM GEVI
TVEGXMGÆ HIPE'MYRIE, GIM GEVI PMRKY#IWG, HIJIGXI KVEZI GEVI WI ZSV EQTPM3GE ±R
XMQTYP ZMI'MM. 7Æ PI SFWIVZÆQ PE XMQT #M WÆ PI GSVIGXÆQ GY XEGX.
3 TVSFPIQÆ HIPMGEXÆ WYRX FERMM #M RY RYQEM TIRXVY GIM QMGM GM #M TIRXVY
EHYP'M. 'YQ QEM XS'M EZIQ FERM TY'MRM EV 3 FMRI GE #M GIP QEM QMG HMR GEWÆ WÆ
#XMI GÆ ERYQMXI PYGVYVM WYRX QEM TVI'MSEWI HIG¥X ZEPSVMPI QEXIVMEPI #M RY TSX 3
SF'MRYXI GY FERM. (E'M-P I\IQTPYP GEWIM MRGIRHMEXI, WMXYE'MI ±R GEVI HMWTEVI XSX
GI EM WXV¥RW S ZME'Æ MEV SQYP W-E WEPZEX RYQEM GY GI EZIE ±R QMRXI #M S TSEXI
PYE SVMG¥RH HI PE GETÆX.
(EV GSTMPYP XVÆMI#XI ±R WSGMIXEXI, XIRXE'MMPI WYRX QEVM, YRMM GSPIKM EY
LEMRI #M NYGÆVMM JVYQSEWI, QÆR¥RGÆ RYQEM PYGVYVM FYRI, ZMR PE #GSEPE GY
QE#MRE, IXG. 'YQ WÆ-P JEGM WÆ ±R'IPIEKÆ EGIEWXÆ RIHVITXEXI GÆ EP'MM EY XSX GI-#M
HSVIWG #M IP RY! 'YQ WÆ-P GSRZMRKM GÆ ±R PYQIE EWXE FERMM RY WYRX XSXYP #M GÆ
I\MWXÆ PYGVYVM MR3RMX QEM TVI'MSEWI HIG¥X IM# ‘RGIVGE'M WÆ-P ZSVFM'M HIWTVI
3REWMW, YRYP HMRXVI GIM QEM FSKE'M SEQIRM HMR PYQI, GEVI E QYVMX ±RZMRW HI
GERGIV GE GIP QEM WÆVEG GIV#IXSV, ZE ±R'IPIKI G¥X HI TVI'MSEWÆ IWXI WÆRÆXEXIE;
WEY HIWTVI 'MKERMM GEVI HI#M WYRX TPMRM HI FERM, XVÆMIWG ±R QM^IVMI #M RY-P
VIWTIGXÆ RMQIRM. 7EY HE'M-P GI I\IQTPI ZVI'M RYQEM WÆ-P GSRZMRKI'M GÆ E XVÆM
JVYQSW RY IWXI WMRSRMQ GY E EZIE FERM. "M ±R EGIWX HSQIRMY, GE #M ±R EPXIPI,
I\MWXÆ HMR TEVXIE TÆVMR'MPSV, GEVI IM ±R#M#M RY #XMY WÆ XVÆMEWGÆ JVYQSW, EHMGÆ
RSVQEP, HSYÆ GSQTSVXEQIRXI HMJIVMXI, RSGMZI EQ¥RHSYÆ HI^ZSPXÆVMM RSVQEPI
E GSTMPYPYM EXYRGM G¥RH WI HITÆ#I#XI S ERYQMXÆ PMQMXÆ. 7Æ 3Q FMRI ±R'IPI#M,
HEGÆ GIM Z¥VWXRMGM RY #XMY WÆ-#M GLMF^YMEWGÆ FMRI ZIRMXYVMPI #M SVMGI WYQÆ HI
FERM EV EZIE RY ZE 3 RMGMSHEXÆ WY3GMIRXÆ, EXYRGM RMGM XMRIVMM RY ZSV #XM GI WÆ
JEGÆ GY FERMM ±R ZME'Æ. (EGÆ EM S FEVGÆ ZVIM YR ]ELX, HEGÆ EM YR ]ELX ZVIM YR
ZETSV, HEGÆ ±P EM, ZVIM YR XVERWEXPERXMG #.E.Q.H. )WXI JSEVXI FMRI WÆ-'M HSVI#XM
QIVIY GIZE, RY EMGM IWXI TVSFPIQE, MQTSVXERX IWXI WÆ TS'M WÆ SF'MM GIIE ±'M GI
HSVI#XM GY QMNPSEGI GMRWXMXI #M QEM EPIW WÆ #XM WÆ WXEFMPI#XM SVHMRIE TVMSVMXÆ'MPSV
±R E SF'MRI GIZE.
4VMQE EXMXYHMRI KVI#MXÆ PE GEVI RI VIJIVIEQ IWXI E TÆVMR'MPSV GEVI RY
SJIVÆ GSTMMPSV RMGM QÆGEV WXVMGXYP RIGIWEV PEQIRX¥RHY-WI TIVQERIRX GÆ RY EY
HI YRHI. 'STMPYP ZE ±R'IPIKI, ZE 3 HI FYRÆ GVIHMR'Æ, ZE VIRYR'E PE SVMGI
TVIXIR'MI. (EV HEGÆ XSX P-EQ MRXVSHYW ±R TVSFPIQI GEVI RY ±P TVMZIWG, ZE
TVSXIWXE PE YR QSQIRX HEX ±QTSXVMZE ZMXVMRIM GY FMFIPSYVM TIRXVY GEVI WI JEG
EX¥XIE WEGVM3GMM #M TI GEVI IP PI HIXIWXÆ WEY ZE SFWIVZE GÆ WI HEY TVIE QYP'M
FERM TI FÆYXYVÆ WEY PE GSEJSVYP QEQIM MEV IP RY EVI FERM RMGM HI S GEVXI.
'IPEPEPX GSQTSVXEQIRX, PE JIP HI HIW ±RX¥PRMX, IWXI GIP EP TÆVMRXIPYM-
QEVXMV, ZMGXMQÆ: RY EQ EZYX RSM (WEY EQ EZYX, RY GSRXIE^Æ QSXMZE'ME) WÆ EMFÆ
IP, WÆ RY-P PMTWIEWGÆ RMQMG, HSEV TIRXVY IP QYRGMQ. (EGÆ ±R TVMQYP GE^ VMWGYVMPI
HIJSVQÆVMM GEVEGXIVYPYM WYRX QEM QMGM, TIRXVY GÆ HI SFMGIM GIP JVYWXVEX WI
EQFM'MSRIE^Æ WÆ EMFÆ G¥X QEM VITIHI TVSTVMMPI WEPI ZIRMXYVM, ±R GIP HI-EP HSMPIE
GE^ YVQÆVMPI WYRX JSEVXI KVEZI. '¥RH GSTMPYP #XMI GÆ M WI GYZMRI XSXYP, G¥RH EVI
XSXYP, G¥RH GIM QEVM XVYHIWG HMR KVIY TIRXVY E SF'MRI FERM GE WÆ-P WEXMWJEGÆ
XSEXI QSJXYVMPI, RY QEM EY XMQT WÆ-P #M IHYGI. 2Y QEM EY TYXIVI RMGM WÆ WXIE HI
ZSVFÆ SQIRI#XI GY IP #M VÆQEW WMRKYV, TY#XMYP ±#M ZE GLMRYM QMRXIE GY GI WÆ PI
QEM GIEVÆ #M GI WÆ-#M QEM HSVIEWGÆ. )WXI MR3RMX QEM TPÆGYX WÆ TVIXMRHÆ HIG¥X
WÆ ºVIWXMXYMI», EHMGÆ WÆ ±RZI'I QÆGEV FMRI PE #GSEPÆ. %WXJIP HI WMXYE'MM EY
±RXSXHIEYRE YR 3REP HVEQEXMG HISEVIGI TÆVMR'MM GEVI EY WEGVM3GEX XSXYP WI ZSV
WMQ'M RIHVITXÆ'M'M HISVIGI RMQIRM RY PI ZE VÆWTPÆXM WEGVM3GMMPI JÆGYXI, MEV GSTMMM,
WTVI QEVIE PSV WYVTVMRHIVI, ENYR#M HYP'M PI ZSV JEGI VITVS#YVM: º)Y IVEQ GSTMP,
XI-EM PYEX HYTÆ QMRXIE QIE WÆ-QM GYQTIVM GEPGYPEXSV G¥RH IY RY #XMEQ FMRI
XEFPE ±RQYP'MVMM#! 'Y FERMM HE'M TI XVIRYPI'IPI WGYQTI TI GEVI QM PI-EM PYEX
G¥RH IVEQ QMG TYXIEM WÆ-QM TPÆXI#XM YR TVSJIWSV HI JVERGI^Æ WEY SVMGI EPXÆ
PMQFÆ WXVÆMRÆ #M VIEPM^EQ GIZE ±R ZME'Æ», IXG, IXG. 4ÆVMR'MM WI ZSV ETÆVE PE
V¥RHYP PSV WTYR¥RH GÆ IM EY ±RGIVGEX WÆ-P ±RZI'I G¥X QEM QYPXI PYGVYVM #M TMER #M
ZMSEVÆ #M XIRMW #M PMQFM WXVÆMRI #M QEXIQEXMGÆ HEV» RY W-E TVMRW RMQMG HI IP». ‘R
EGIWXI JEQMPMM RY ZE HSQRM TEGIE RMGMSHEXÆ. &ERMM RY WYRX RIGIWEVM HIG¥X G¥RH
RY-P EM. (IGM WÆ GLMF^YMQ FMRI GI JEGIQ GY IM GÆ WÆ RY RI EQÆVEWGÆ ZME'E GM W-
S JEGÆ EKVIEFMPÆ. '¥RH ZSQ ±R'IPIKI SEVI S HEXE TIRXVY XSXHIEYRE GÆ RY IWXI
ZMRE GSTMPYPYM GÆ E ENYRW YR RIMWTVÆZMX GM RYQEM E RSEWXVÆ# 2I VIJIVMQ
FMRI±R'IPIW PE GSTMM ±R^IWXVE'M RSVQEP.
6IZIRMQ PE ZME'E ±R JEQMPMI. 8VIFYMI WÆ-P ±RZÆ'ÆQ TI GSTMM GYQ WÆ WI
±QFVEGI, GYQ WÆ QÆR¥RGI #M GÆ XSEXI EGIWXIE WYRX XSX EX¥X HI MQTSVXERXI
TIRXVY IM GE TIRXVY XSEXÆ PYQIE. 4ÆVMR'MM XVIFYMI WÆ EMFÆ KVMNÆ GE PMRKYVE WÆ 3I
HYWÆ PE KYVÆ GY Z¥VJYP ±REMRXI, GE XEG¥QYVMPI WÆ 3I 'MRYXI ±R QSH GSVIGX, GE
±RKLM'MXYVMPI WÆ 3I QMGM, KYVE ±RGLMWÆ ±R XMQTYP QIWXIGÆVMM, FY^IPI #XIVWI HYTÆ
GI WI FIE, IXG. 'STMM RY XVIFYMI WÆ WI NSEGI GY Q¥RGEVIE, RY XVIFYMI WÆ-P
±RXVIVYTÆ TI EHYP'M, XVIFYMI WÆ XVIEGÆ ±R KIRIVEP RISFWIVZE'M. 7-E VIRYR'EX PE
SFMGIMYP HI E PM WI HE WÆ QÆR¥RGI ±R GEQIVE PSV, HEV EWXE RY PI HÆ HVITXYP WÆ
XYPFYVI QIWIPI JEQMPMEPI. )WXI MQTSVXERX WÆ PYÆQ QÆWYVM ±R TPYW G¥RH PYÆQ
GSTMM PE VIWXEYVERX WEY ±RXV-YR PSG TYFPMG, GIIE GI, PE HVITX ZSVFMRH, RY I GLMEV
MRHMGEX, GÆGM VMWGÆ WÆ TVSHYGÆ RIGE^YVM. (I EPXJIP RMGM TIRXVY IM RY IWXI GLMEV S
TPÆGIVI TIRXVY G¥ RY TS'M GIVI YRYM GSTMP, GLMEV TIVJIGX IHYGEX, WÆ GYRSEWGÆ
XSEXI WYFXMPMXÆ'MPI QIWIM #M I\MWXÆ QIVIY VMWGYP WÆ KVI#IEWGÆ TY'MR. 0E JIP, ±R
WMXYE'ME MRZMXE'MIM PE GMRIZE EGEWÆ. (EGÆ RY I ZSVFE HI S MRZMXE'MI PE TVMIXIRM
JSEVXI FYRM WEY HEGÆ TY#XMM RY EY GIP TY'MR 15 ERM ZSQ IZMXE WÆ-P PYÆQ GY RSM.
4IXVIGIVMPI TIRXVY GSTMM WYRX WMXYE'MM WTIGMEPI. 0E EWXJIP HI ZM^MXI ±M ZSQ
GSRHYGI #M, PE HSVMR'E KE^HIM ±M ZSQ PÆWE WMRKYVM WEY ZSQ VÆQ¥RI GY IM. 0E SVE
3\EXÆ, XSX HI KE^HÆ, ZSQ ZIRM WÆ-P PYÆQ JÆVÆ E ±RX¥V^ME.
9R TIHEKSK GYRSWGYX WTYRIE GÆ HIG¥X WÆ EM YR GSTMP QEM FMRI RY EM
RMGMYRYP! *EQMPMMPI GY HSM WEY GY QEM QYP'M GSTMM SF'MR HI SFMGIM YR GPMQEX QYPX
QEM JEZSVEFMP IHYGE'MIM, TVMR GIIE GI RYQMQ GEQEVEHIVMI, EXIRYEVI E
IKSMWQYPYM #M HSVMR'E HI E 3 HI JSPSW GIPSVPEP'M. (EV HEGÆ TÆVMR'MM GY QEM QYP'M
GSTMM EY FYGYVMM QEM QEVM, HI EWIQIRM EY #M SFPMKE'MM QEM QEVM. ‘R TVMQYP V¥RH
HI E 3 HVIT'M GY 3IGEVI, HI E RY EZIE TVIJIVMR'I, ETSM HI E EZIE KVMNE GE
RMGMYRYP HMRXVI GSTMM WÆ RY EMFÆ EWYTVE GIPSVPEP'M S MR4YIR'Æ TIVMGYPSEWÆ, GIIE
GI EV EHYGI TVINYHMGMM ZMI'MM GSQYRI. 7Æ-'M TIXVIGM GSTMPÆVME TVMRXVI JVE'M #M
WYVSVM ±RWIEQRÆ WÆ XVIGM TVMRXV-S #GSEPÆ ±REPXÆ HI GEQEVEHIVMI #M JEMV-TPE].
6I'MRI'M YR TVMRGMTMY ºWJ¥RX» HI IHYGE'MI: ±RXV-S GEWÆ GY XVIM QIQFVMM HI
JEQMPMI ± XEXE, QEQE #M YR GSTMP ± S GMSVFÆ WI ±QTEVXI ±R XVIM; ±RXV-S GEWÆ GY
^IGI QIQFVM, WI ±QTEVXI. ±R ^IGI #.E.Q.H. 8VIFYMI HIGM WÆ-P SFM#RYMQ TI GSTMM
±RGÆ HMR TVMQMM ERM, RY RYQEM WÆ-#M VIZIRHMGI HVITXYVMPI GM WÆ EMFÆ KVMNÆ #M HI
GIMPEP'M. %TVSTSW HI EGIWXI KVMNM JE'Æ HI GIMPEP'M, I QSQIRXYP WÆ WTYRIQ GÆ
TVMQE KVMNÆ JE'Æ HI YR GSTMP IWXI WÆ-P HÆQ YR TVIRYQI TSWMFMP. %GIEWXÆ
EPIKIVI MQTPMGÆ QEM QYPXI VIWTSRWEFMPMXÆ'M HIG¥X W-EV TÆVIE. 'STMPYP ±#M ZE
TYVXE RYQIPI #M G¥RH RY ZE QEM 3 GSTMP. 7Æ IZMXÆQ HIGM XSX GI 'MRI HI QSHÆ,
XSX GI IWXI TVIE WS3WXMGEX, GIIE GI WI HMWXMRKI TVMR SVMKMREPMXEXI. ) XSXY#M MR3RMX
QEM Y#SV WÆ XI TPMQFM TVMR ZME'Æ G¥RH XI RYQI#XM )PIRE WEY 1EVME HIG¥X HEGÆ
XI GLIEQÆ 7YI )PPIR WEY 4EQIPE. 'YQ ZE WYRE: 7YI )PPIR 4STIWGY#! 2Y
FSXI^E'M GSTMMM GY HMQMRYXMZI! )WXI VMHMGSP WÆ EY^M º(SEQRE QMRMWXVY 7Y^ÆRMGE
4STIWGY». (EGÆ RY Z-EQ GSRZMRW VÆWJSM'M ±RXV-S ^M GEVXIE HI XIPIJSR!
463&0)1) 0)+%8) () +)2)6%&-- 7%9 '32*0-'890 ‘286).
+)2)6%&--.
(I PE FYR ±RGITYX XVIFYMI WÆ TVIGM^ÆQ GÆ MHIEP #M WÆRÆXSW IWXI GE
3IGEVI KIRIVE'MI WÆ PSGYMEWGÆ WITEVEX. 7EY QEM TPEWXMG I\TVMQEX, XMRIVMM G¥RH
HIZMR MRHITIRHIR'M QEXIVMEP JE'Æ HI TÆVMR'M, XVIFYMI ºWE#M ME ^FSVYP». (EV EGSPS
YRHI HMR QSXMZI SFMIGXMZI, WÆ ^MGIQ GVM^E HI PSGYMR'I, XVÆMIWG ±QTVIYRÆ
TÆVMR'M #M GSTMM, FYRMGM #M RITS'M, WSEGVI, RYVSVM #M KMRIVM, ±RXV-YR GYZ¥RX,
TIVWSERI ETEV'MR¥RH YRSV KIRIVE'MM HMJIVMXI, QMGMPI GSR4MGXI WYRX MRIZMXEFMPI #M
YRISVM HIZMR GLMEV JSEVXI KVEZI. ) MQTSVXERX XSXY#M GE ºVÆ^FSMYP» MRIVIRX HMRXVI
KIRIVE'MM WÆ 3I WYTSVXEFMP. 2EXYVE YQERÆ JEGI GE XMRIVMM WÆ 3I GEVEGXIVM^E'M
TVMR RIVÆFHEVI, MEV FÆXV¥RMM TVMR I\TIVMIR'Æ. 'SR4MGXIPI WI REWG HI EMGM.
*MIGEVI GVIHI GÆ EVI HVITXEXI. (EV GY YQSV #M GY MRHYPKIR'Æ HI EQFIPI
TÆV'M ±R'IPIKIVIE GEVI RY XVIFYMI WÆ PMTWIEWGÆ HMRXV-S GEWÆ, ZE 3 TSWMFMPÆ.
%X¥XE ZVIQI G¥X GSTMMM WYRX QMGM, HIGM^MMPI TÆVMR'MPSV EY GEVEGXIV HI PIKI.
(EGÆ, EXYRGM G¥RH WI JEG QEVM #M XVÆMIWG WYF EGIPE#M EGSTIVM# GY EHYP'MM, RY QEM
EZIQ HI E JEGI GY S VIPE'MI HI WYFSVHSREVI.
'SRWIGMR'IPI EGIWXIM WXÆVM HI PYGVYVM, WI ZÆH ±RGÆ HMR GPMTE G¥RH YR GYTPY
X¥RÆV WI QYXÆ WTVI E XVÆM GY TÆVMR'MM YRYME WEY EPXYME HMRXVI WS'M. 6IWTIGXYP,
TSPMXI'IE, HVEKSWXIE I\MWXÆ, HEV I\MWXÆ #M ZME'E GSXMHMERÆ GY QMGMPI IM JVIGY#YVM
RI±RGIXEXI. 8VIFYMI GE GIM ±R Z¥VWXÆ WÆ WI GSRZMRKÆ HI YR PYGVY: EQMRXMVIE
VITIXEXÆ E ZVIQYVMPSV HI EPXÆHEXÆ RY ZE VI^SPZE TVSFPIQIPI ZVIQYVMPSV
EGXYEPI. %V JEGI QEM FMRI WÆ-#M EQMRXIEWGÆ JETXYP GÆ #M XMRIVI'IE PSV E JSWX
PMTWMXÆ HI KVMNM, TI GEVI PI PÆWEY TI WIEQE TÆVMR'MPSV #M EXYRGM EV EHSTXE S
EXMXYHMRI QEM RSVQEPÆ HIG¥X GIE E VIKVIXIPSV, E TVSEWXIM HMWTS^M'MM #M E
TIVQERIRXIPSV VITVS#YVM. 3 JEQMPMI RYQIVSEWÆ ZE ±RGIVGE WÆ IPMQMRI XSEXI
QSXMZIPI GI TSX KIRIVE GIVXYVM RIWJ¥V#MXI. 2Y WI ZE PÆWE PE ±RX¥QTPEVI
TVSFPIQE GLIPXYMIPMPSV GYVIRXI. 'IM XMRIVM EY ±R QSH GIVX FERM QEM TY'MRM #M
RIZSM QEM QEVM. )M ZSV #M S Q¥RGEVI FYRÆ #M LEMRI JVYQSEWI #M ZEGER'I
TPÆGYXI; ZSV WÆ QIEVKÆ ±R ZM^MXI #M WÆ-#M TVMQIEWGÆ TVMIXIRMM; ZSV WÆ QIEVKÆ PE
WTIGXEGSPI #M WÆ-#M GYQTIVI GÆV'M WEY HMWGYVM. "M G¥XI RY QEM ZSV. 4PEXE
XIPIJSRYPYM, E PYQMRMM, E GLMVMIM WEY E VITEVE'MMPSV HMR GEWÆ ±M TPMGXMWI#XI #M ±M MVMXÆ.
9R EHIZÆV EGGITXEX HI GÆXVI XSEXÆ PYQIE IWXI PIKEX HI JETXYP GÆ RSM
VSQ¥RMM RY #XMQ WÆ RI GVI#XIQ GSTMMM, GÆ RY-P TVIKÆXMQ TIRXVY ZME'Æ.
4SZI#XMPI GY GSTMMM YRSV SEQIRM JSEVXI FSKE'M HMR EPXI 'ÆVM GEVI ±#M PEWÆ 3MM
#M 3MGIPI WÆ G¥#XMKI YR FER GMRWXMX Z¥R^¥RH ^MEVI WEY HMWXVMFYMRH PETXI TIRXVY
E EZIE TVSTVMMPI PSV VIWYVWI 3RERGMEVI, RY WYRX MRZIR'MM EPI YRSV ^MEVM#XM HSVRMGM
HI WIR^E'MSREP.
(EGÆ WYRXIQ HMR GEPI EJEVÆ HI ±RKÆHYMXSVM GY TVIXIR'MMPI EHSPIWGIRXYPYM
H¥RHY-P FERM TIRXVY 'MKÆVM WGYQTI, HMWGSXIGM GSWXMWMXSEVI, LEMRI IPIKERXI,
ETEVEXI WS3WXMGEXI IXG. 7Æ RY RI QMVÆQ GÆ EXYRGM G¥RH ZE QYRGM HMR KVIY ±RXV-
YR WIVZMGMY, ZE 3 I\XVIQ HI RIQYP'YQMX GY WEPEVMYP TI GEVI-P TVMQI#XI. :E
GSRWXEXE GY YMQMVI GÆ FERMM HI FY^YREV TI GEVI ±M EZIE JÆVÆ RMGM YR IJSVX, WYRX
EGYQ QYPX QEM TY'MRM HI G¥RH QYRGI#XI GMRWXMX. #M ZE 3 RIJIVMGMX. :MRE S ZSV
EZIE XSX TÆVMR'MM.
6IZIRMRH PE XVEMYP ±R GSQYR, RSVQEP IWXI WÆ WXEFMPMQ ±RGÆ HI PE ±RGITYX
SFPMKE'MMPI QEXIVMEPI GI VIZMR 3IGÆVIM JEQMPMM. 9R GEMIX HI WSGSXIPM 'MRYX ^MPRMG
HI TIVWSERE GEVI JEGI QIRENYP (QEQE, RSVE, FYRMGE, QÆXY#E IXG.) IWXI
MRHMWTIRWEFMP. (I EWIQIRIE, ZSV I\MWXE TPMGYVM TI GEVI WI ZE WGVMI: ¼0YQMRÆ»,
º8IPIJSR», ¼'LMVMI»,
‘RXVI'MRIVI» ± #M YRHI WI ZSV TYRI GLMXER'IPI #M FERMM RIGIWEVM TIRXVY
PYRE ±R GYVW. 3 TSPMXI'I IPIQIRXEVÆ GIVI GE XMRIVMM WÆ-#M TPÆXIEWGÆ ±R QSH
GSVIGX TEVXIE GI PI VIZMRI #M WÆ ±RXVIFI GY G¥X XVIFYMI WÆ GSRXVMFYMI G¥RH E
MRXIVZIRMX S GLIPXYMEPÆ WYTPMQIRXEVÆ.
4ÆVMR'MM TSX PE V¥RHYP PSV WÆ-P QEM. MIVXI, WÆ-P QEM ENYXI, HEV EGIWXI KIWXYVM
RY WYRX SFPMKEXSVMM #M GIM QEVM RY S ZSV QEM JEGI HEGÆ RY PM WI QYP'YQI#XI HI
3IGEVI HEXÆ.
3 GEWÆ IWXI GSRHYWÆ HI SFMGIM HI GÆXVI S WMRKYVÆ TIVWSERÆ TI GEVI S
RYQMQ KSWTSHMRE WEY WXÆT¥RE GEWIM. 'LMEV HEGÆ EGIEWXE IWXI JSEVXI
QYRGMXSEVI, SVKERM^EXÆ, IGSRSEQÆ #M EQEFMPÆ, WÆ RY S XVERWJSVQÆQ ±RXV-S
WGPEZÆ WEY, QEM JVYQSW WTYW, ±RXV-S 7EQERXLE WEY 1EV] 4STTMRW! 4SPMXI'IE RY
IWXI S LEMRÆ TI GEVI S ±QFVEGM PE ^MPI JIWXMZI G¥RH MI#M ±R PYQI! :SQ EZIE KVMNE
GE #M RSM #M GSTMMM RS#XVM, TI GEVI ±M PÆWÆQ ±R KVMNE EGIWXIM TIVWSERI GI
QYRGI#XI MRGVIHMFMP HI QYPX, WÆ ETVIGMI^I IJSVXYP TI GEVI IE ±P JEGI.
7Æ RY-P VITVS#ÆQ GÆ SYP RY IWXI 3IVX GYQ RI TPEGI, GÆ T¥MRIE IWXI TVIE
TVÆNMXÆ, GÆ HIXIWXÆQ WTEREGYP, GÆ Q¥RGEVIE I RIWÆVEXÆ, GÆ FPY^E RY I FMRI
GÆPGEXÆ IXG, IXG. 2I EF'MRIQ HI PE SVMGI JIP HI SFWIVZE'MM; HEGÆ RY RI TPEGI
GIZE, WÆ RI JEGIQ WMRKYVM. 7Æ RY YMXÆQ GÆ SFWIVZE'ME IWXI S TVMQÆ JSVQÆ HI
TIHIETWÆ;
7Æ ±RXVIFÆQ ^MPRMG GY GI TYXIQ 3 HI JSPSW #M WÆ JEGIQ GIIE GI RM W-E
GIVYX;
7Æ K¥RHMQ GIZE QEM QSHIVR #M WÆ ZIHIQ GI M WI ±RX¥QTPÆ FÆMEXYPYM WEY
FÆVFEXYPYM HMR GEWÆ HEGÆ ±#M WTEPE ±R 3IGEVI WIEVÆ #SWIXIPI #M JVIEGÆ EVEKE^YP
WEY JEMER'E HMR FYGÆXÆVMI. 'LMEV HEGÆ EGIWXE IWXI JSEVXI SGYTEX, EVI S JYRG'MI
MQTSVXERXÆ, WXÆ XSEXÆ ^MYE GY REWYP ±R GÆV'M, W-EV TYXIE WÆ RY. QSEVÆ JÆG¥RH
EGIWXI XVIFYVM QÆVYRXI GI-P WYRX HI YR MQIRW ENYXSV QEQIM WEY WS'MIM WEPI.
4I HI EPXÆ TEVXI RMGM WXÆT¥RE GEWIM RY EVI HVITXYP WÆ-#M XIVSVM^I^I
JEQMPME PEQIRX¥RHY-WI TIVQERIRX, XVMQM'¥RHY-P HYTÆ GIPI QEM JERXI^MWXI
GYQTÆVÆXYVM G¥RH M WI RÆ^EVI WEY WÆ-P XSVXYVI^I TI GIM HMR GEWÆ, SFSWM'M #M
TVISGYTE'M HI TVSFPIQIPI PSV, GY W¥G¥MXSEVIE ±RXVIFEVI: GI Q¥RGÆQ Q¥MRI#
7I TSEXI HMWGYXE GIP QYPX QIRY-YP YRIM QIWI JIWXMZI WEY E QIWIM HI
(YQMRMGE.
3 VIGSQERHEVI YXMPÆ TIRXVY KSWTSHMRI ± RY ZÆ TVSTYRI'M ±RXV-S ^M QEM
QYPX HIG¥X TYXI'M JEGI. (I I\IQTPY, ±R ^MYE ±R GEVI JEGI'M TME'E RY KÆXM'M HIG¥X
PYGVYVM Y#SEVI. 2Y ZÆ JEGI'M HMR QYRGE 3^MGÆ YR HVSK. 4VINYHIGÆ'MPI GÆ XVIEFE
RY WI XIVQMRÆ RMGMSHEXÆ WEY GÆ QYRGE RY SQSEVÆ TI RMQIRM WYRX JEPWI. 7Æ RI
JEGIQ ±R 3IGEVI ^M S PMWXÆ HI XVIFYVM #M GYQTÆVÆXYVM XÆMRH GY WEXMWJEG'MI XSX GI
EQ VIEPM^EX ±R ^MYE VIWTIGXMZÆ. -EV GI RI HITÆ#I#XI WÆ GEHÆ ±R WEVGMRE GIPSV HMR
NYV.
)\TPMGE'M-PI EGIWX PYGVY EXYRGM G¥RH WXE'M HI ZSVFÆ, PMRM#XMX #M RY TVMR
'MTIXI #M VITVS#YVM G¥RH XVIFYVMPI WI EKPSQIVIE^Æ HMR GEY^E PMTWIM
HYQRIEZSEWXVÆ HI SVKERM^EVI.
'¥RH XI WXVÆHYMI#XM WÆ XVÆMI#XM ±R TEGI #M G¥RH RY ±'M HMWTY'M JSPSWMVIE FÆMM,
E FYGÆXÆVMIM #M E HITIRHMR'IPSV, TVMRGMTEPIPI QSXMZI HI GSR4MGXI WI
IWXSQTIE^Æ. '¥RH ETEVI YR GSR4MGX SEVIGEVI XVIFYMI WÆ RI K¥RHMQ GYQ WÆ-P
ETPERÆQ, HI JETX EGIWXE IWXI WIGVIXYP YRIM ZMI'M EKVIEFMPI ±R GSQYR. 2MQMG R-
S ±QTMIHMGÆ TI 3MGE GIE QEVI, GEVI IWXI WXYHIRXÆ, WÆ WI SJIVI HMR G¥RH ±R
G¥RH, WÆ-P GMXIEWGÆ ^MEVYP QÆXY#MM QMSETI, HEV RMGM TI EGIEWXE WÆ EMFÆ HMR G¥RH
±R G¥RH KVMNÆ HI GSTMM.
)\MWXÆ S QYP'MQI HI QMNPSEGI TIRXVY E XVERWJSVQE S GEWÆ ±R GEVI
PSGYMIWG QEM QYP'M, ±RXV-YR PSG EKVIEFMP, YRHI WÆ WI ZMRÆ GY TPÆGIVI.
'Y HSYÆ GSRHM'MM: WÆ WI HIPMQMXI^I WXVMGX XVIFYVMPI GI VIZMR 3IGÆVYME #M WÆ
WI PEWI PE Y#Æ RIVZMM EGYQYPE'M PE WIVZMGMY WEY ±R SVE#. 9R ^¥QFIX, S ZSVFÆ
FYRÆ WEY S 4SEVI JEG QMRYRM ±RXV-S GEWÆ. (EV EXIR'MI: EGIWXI KIWXYVM WYRX
SFPMKEXSVMM ^MPRMG RY RYQEM HI 4E#XI WEY HI 'VÆGMYR.
15. '91 7Å 2) 4968Å1 '9 4)6732%090 () 7)6:-'-9.
4I ZVIQYVM I\MWXE TSWMFMPMXEXIE ERKENÆVMM YRYM TIVWSREP HI WIVZMGMY
TIVQERIRX GI PSGYME ±R EGIIE#M GEWÆ GY WXÆT¥RMM #M GEVI TVMQIE GY XMQTYP
WXEXYXYP HI QIQFVY EP JEQMPMIM. 'SRHM'MMPI EGXYEPI JEG MQTSWMFMPÆ EGIEWXÆ
WMXYE'MI #M RI QYP'YQMQ GY YR TIVWSREP ERKENEX XIQTSVEV ± HSEQRE GEVI ZIHI
HI GSTMP G¥RH WYRXIQ PE WIVZMGMY, SQYP GEVI RI FEXI GSZSEVIPI, JIQIME GEVI
ZMRI ^MPRMG G¥XIZE SVI, S HEXÆ TI WÆTXÆQ¥RÆ WEY PE HSYÆ WÆTXÆQ¥RM. 'E WÆ
KÆWI#XM S EWIQIRIE TIVWSERÆ HI GEVI WÆ 3M QYP'YQMX #M WÆ 3I #M HI ±RGVIHIVI,
I JSEVXI KVIY. (EV IWXI #M QEM KVIY WÆ S TÆWXVI^M. 7I GYZMR G¥XIZE VIGSQERHÆVM
QEM EPIW TIRXVY XMRIVIPI GÆWÆXSVMXI, GIPI GEVI RIEZ¥RH I\TIVMIR'Æ VMWGÆ WÆ 3I
GSTPI#MXI HI KVMNMPI GEWIM, TI GEVI T¥RÆ EGYQ RY PI-EY EZYX.
%^M, E EZIE YR ENYXSV RY IWXI YR PY\, GM S RIGIWMXEXI. 2MGMSHEXÆ S
MRXIPIGXYEPÆ RY ZE TYXIE JEGI XVIFYVMPI GEWIM XSX EX¥X HI FMRI GE S TIVWSERÆ
GEPM3GEXÆ WEY, HEGÆ PI ZE JEGI, S ZE JEGI TI VMWGYP IM. ‘R XMRIVI'I, RI MQEKMRÆQ
GÆ TYXIQ JEGI XSXYP: WIVZMGMY, GYQTÆVÆXYVM, Q¥RGEVI, WTÆPEX VYJI, GYVÆ'IRMI #M
±R TPYW, WÆ RI ±RKVMNMQ #M WÆ RI IHYGÆQ GSTMMM. 1IRXEPMXEXIE HMR WSGMIXEXIE
RSEWXVÆ TÆWXVIE^Æ YR VIWTIGX ETVSETI WEGVY TIRXVY XMQTYP PMFIV EP FÆVFEXYPYM,
XMQT ±R GEVI EGIWXE GMXI#XI ^MEVYP WEY HI^PIEKÆ GYZMRXI ±RGVYGM#EXI. 3EVI WI
±RXVIEFÆ GMRIZE G¥XI GÆWRMGMM WI HIWXVEQÆ HMR EGIWXI QSXMZI#
*IQIME ±QFÆXV¥RI#XI WEY WI EGVI#XI ±REMRXI HI ZVIQI, MEV FÆVFEXYP,
WÆXYP HI VITVS#YVM, ±RGITI WÆ ZMRÆ QEM VEV TI EGEWÆ, T¥RÆ RY QEM ZMRI HIPSG.
9R ENYXSV ±RXV-YR QIREN YRHI GIM HSM PYGVIE^Æ ZE 3 ±RXSXHIEYRE FMRIZIRMX,
TIRXVY GÆ QEQIPI, QÆXY#MPI, FYRMGMPI GEVI WI SJIVÆ WÆ-P HIE, EY #M IPI KVMNMPI
PSV. %XIR'MI, ±RWÆ! 3 JIQIMI WI ERKENIE^Æ RYQEM GY S VIGSQERHEVI HMR TEVXIE
YRIM GYRS#XMR'I ±R GEVI EZIQ ±RGVIHIVI. 4VMQE HEXE G¥RH ZE ZIRM WÆ PYGVI^I
RY RI ZE 3 TVIE YXMPÆ TIRXVY RSM, TIRXVY GÆ ZE XVIFYM WÆ WI JEQMPMEVM^I^I GY
GEWE.
)WXI XSXEP KVI#MX WÆ-P SJIVMQ YR TVI' QEM QEVI HIG¥X GIP SFM#RYMX
TVIXMR^¥RHY-P WÆ XIVQMRI ±RXV-S ^M XSX GI EZIQ HI JÆGYX. 2Y ZE TYXIE #M RMGM RY
ZE ZIRM EPXÆHEXÆ. (I EGIIE, GY S WIEVÆ ±REMRXI HI E JEGI GYVÆ'IRMI ZSQ EZIE
KVMNÆ WÆ JEGIQ SVHMRI ±R GEWÆ. )WXI TÆGEX GE TI FERMM RS#XVM, GEVI HI GIPI QEM
QYPXI SVM RY WYRX QYP'M, WÆ PÆWÆQ TI GMRIZE WXVÆMR WÆ GEYXI TVMR HYPETYVM #M
TVMR GEQIVIPI GSTMMPSV VYJIPI GEVI YVQIE^Æ E 3 WTÆPEXI WEY WÆ WTIPI GI#XM #M
WGVYQMIVI. %FME EGYQ ZSQ #XM TVIGMW GI EVI HI JÆGYX #M GI TSEXI JEGI E HSYE
^M, GLMEV HEGÆ YRISVM ZE WXE QEM QYPX, MEV EPXISVM QEM TY'MR. 4YXIQ GLMEV WÆ-P
JEGIQ S PMWXÆ HI XVIFYVM TI GEVI S ZE I\IGYXE GY QEM QYPXÆ TPÆGIVI HIG¥X
HEGÆ-P HÆQ S MRHMGE'MI ZEKÆ ± º*EGM GYVEX.». 4IRXVY E EZIE S GEWÆ GYVEXÆ,
QIXSHE IWXI QIVIY EGIIE#M: EWTMVEX, #XIVW TEVGLIXYP, TVEJYP #M YR PYGVY GEVI
XVIFYMI JÆGYX XIQIMRMG ± SVM FEME, SVM FYGÆXÆVME, SVM WTÆPEXYP VYJIPSV, SVM WTÆPEXYP
KIEQYVMPSV.
7Æ ±RGIVGÆQ WÆ WXEFMPMQ S SVÆ 3\Æ G¥RH ±RGITIQ #M WÆ RY YMXÆQ WÆ 3Q
TSPMXMGS#M. 3 GEJIE, S TVÆNMXYVÆ, S KYWXEVI PE SVE ^IGI, YR TV¥R^ Y#SV RY RI
VYMRIE^Æ, HEV TIVWSERE GEVI ZMRI WÆ RI ENYXI, XVEXEXÆ GY TVMIXIRMI, ZE VIZIRM
GY TPÆGIVI SVMG¥RH S ZSQ GLIQE.
)WXI QEM FMRI WÆ ±RGYMIQ PYGVYVMPI HI ZEPSEVI WEY FERMM TIRXVY GÆ ZSQ
3 SFWIHE'M GÆ EQ JSWX JYVE'M GLMEV HEGÆ TMIVHIQ RSM ±R#MRI FVÆ'EVE PE GEVI
'MRIEQ EX¥X HI QYPX. 7Æ RY I\EKIVÆQ #M WÆ ±RGYMIQ XSX, GYQ EV 3 HI I\IQTPY
Q¥RGEVIE. )WXI YR KIWX GEVI RI HI^SRSVIE^Æ. 7Æ RI JIVMQ WÆ JEGIQ
GSR3HIR'I MEV HEGÆ PI JEGIQ WÆ RY RI QMVÆQ GÆ #XMI XSX SVE#YP GI WI TIXVIGI
±R GEWE RSEWXVÆ.
0YGVYVMPI WXEY TY'MR EPXJIP G¥RH TIVWSERE ERKENEXÆ ZMRI ^MPRMG. 2Y ZSQ
QEM WXV¥RKI TEXYVMPI, RY ZSQ WTÆPE GI#XMPI #M TELEVIPI, GM RI ZSQ I\TVMQE GPEV
HSVMR'IPI TIRXVY ^MYE VIWTIGXMZÆ. (EGÆ RY TVSGIHÆQ EWXJIP, VMWGÆQ GE EZ¥RH
YR MRZMXEX WÆ KÆWMQ GEWE ±RXSEVWÆ TI HSW, ±R TPMRÆ GYVÆ'IRMI KIRIVEPÆ.
"M YR YPXMQ WJEX ± RY JEGI'M SFWIVZE'MM TI YR XSR VMHMGEX PE WJ¥V#MXYP YRIM
^MPI HI QYRGÆ, GLMEV HEGÆ WYRX NYWXM3GEXI. 0I ZI'M JEGI GY TVS\MQE SGE^MI #M
ZSV 3 QYPX QEM FMRI TVMQMXI.
16. '91 2) '314368Å1 ‘2 :-%&% 463*)7-32%0Å "- 3*-'-%0Å.
7Å +Å7)"8- 3 709.&Å (%6 7Å 3 "- 4Å786)>-.
2SVQIPI HI GSRHYMXÆ ±R ZME'E TVSJIWMSREPÆ WEY S3GMEPÆ WYRX EGIPIE#M GE
±R ZME'E WSGMEPÆ WEY TEVXMGYPEVÆ. 2Y I\MWXÆ HIG¥X S JSVQÆ HI E #XM WÆ XI TSV'M
JVYQSW. 7I TSEXI ±RWÆ GE ±R ERYQMXI TVSJIWMYRM WÆ I\MWXI S WIVMI HI VIKYPM
WTIGMEPI RIGIWEVI E GSQTPIXE EGIWXI RSVQI KIRIVEPI.
7Æ VI'MRIQ QEM ±RX¥M GÆ EVXE HI E XVÆM, ETPMGEXÆ PE ZME'E TVSJIWMSREPÆ, RY
I RYQEM GIP QEM FYR QMNPSG HI E JEGMPMXE VIPE'MMPI YQERI GM #M GIP QEM FYR QSH
HI E IZSPYE, HI E ENYRKI GMRIZE. (EGÆ SVMGYQ S TEVXI MQTSVXERXÆ HMR ZME'E
RSEWXVÆ RI-S TIXVIGIQ PE WIVZMGMY, W-S JEGIQ SRSVEFMP #M GY TPÆGIVI.
(%'Å %:)1 ‘2 :)()6) 3 7',-1&%6) () 7-89%&-)
7'6-73%6)%.
1EM ±RX¥M RI SJIVMQ WIVZMGMMPI TVMRXV-S WGVMWSEVI GEVI XVIFYMI WÆ RI
GEVEGXIVM^I^I. 7I YXMPM^IE^Æ L¥VXMI HI WGVMWSVM SFM#RYMXÆ TI GEVI RI WGVMIQ
RYQIPI. 0SGYP #M HEXE, WXVEHE #M RYQÆVYP #M IZIRXYEP RYQÆVYP HI XIPIJSR ZSV
3KYVE ±R HVIETXE, PE EGIIE#M ±RÆP'MQI GY RYQIPI. 4I EGIPE#M V¥RH GY RYQIPI,
HEV ±R WX¥RKE, WI ZE MRHMGE EHVIWE 3VQIM HIWXMREXEVI. *MIGEVI TEVEKVEJ XVIFYMI
WÆ GSR'MRÆ S MHII RSYÆ. 7GVMWSEVIE ZE 3 WGVMWÆ PE QE#MRE WEY HI Q¥RÆ ±RWÆ
JÆVÆ KVI#IPM. )E ZE JEGI EWYTVE HIWXMREXEVYPYM S TVMQÆ MQTVIWMI JEZSVEFMPÆ. 1EM
FMRI VIWGVMIQ XI\XYP HIG¥X WÆ-P XVMQMXIQ GY KVI#IPM.
9RIPI 3VQI GIV GE WGVMWSEVIE WÆ 3I WGVMWÆ HI Q¥RÆ TIRXVY GÆ ETIPIE^Æ
PE KVEJSPSKM ±R ZIHIVIE XIWXÆVMM GERHMHEXYPYM. :Æ WJÆXYMQ WÆ VIZIHI'M GETMXSPYP
GSRWEGVEX GSVIWTSRHIR'IM ±R GIIE GI TVMZI#XI ERXIXYP #M JSVQYPIPI HI TSPMXI'I
VIGSQERHEXI. :I'M KÆWM EGSPS HMJIVMXI QSHIPI HI º'YVVMGYPYQ ZMXEI». 7I GEHI
WÆ MRHMGEQ TI WGYVX #GSPMPI EFWSPZMXI, JYRG'MMPI SGYTEXI, GYRS#XMR'IPI WTIGMEPI
#M ETXMXYHMRMPI TIVWSREPI ETSM QIR'MSRÆQ VIJIVMR'IPI #M GSRHM'MMPI HI ERKENEVI
QEM EPIW ±R GE^YP ±R GEVI WYRX WTIGMEP GIVYXI. %GIWXI TYRGXI WYRX SFPMKEXSVMM
±RXV-S WGVMWSEVI ±R GEVI RI SJIVMQ WIVZMGMMPI. 2Y WI EPÆXYVÆ GIVXM3GEXI,
VIGSQERHÆVM #M HMTPSQI ±R SVMKMREP. (I VIKYPÆ PI IRYQIVÆQ MEV PE ±RX¥PRMVI PI
EHYGIQ ±R JSXSGSTMM. *MVQIPI GEVI EY WMQ'YP EJEGIVMPSV #XMY GÆ EGIWXI
HSGYQIRXI EY RIGIWMXEX YR IJSVX WTIGMEP, EY GSWXEX FERM #M IPI PI ZSV ±RETSME
MQIHMEX HEGÆ RY MRXIR'MSRIE^Æ WÆ-P ERKENI^I TI GERHMHEX.
0% -28)6:-9.
(EGÆ TVMQMQ S MRZMXE'MI HI E RI TVI^IRXE TIVWSREP, RI TVIKÆXMQ GY KVMNÆ
TIRXVY EGIEWXÆ ±RXVIZIHIVI. :SQ 3 GSVIGX XYR#M #M VE#M, RI ZSQ ±QFVÆGE
HIGIRX. *IQIMPI ZSV ±RGIVGE WÆ EVEXI G¥X QEM FMRI RIHITÆ#MRH ±RWE PMRME
IPIKER'IM #M E WSFVMIXÆ'MM. 2I ZSQ TVIKÆXM EGXIPI GE WÆ PI KÆWMQ Y#SV #M RI ZSQ
JIVM WÆ MRXIVZIRMQ MRYXMP ±R HMWGY'MI, QEM EPIW WÆ RI PÆYHÆQ GY VIPE'MMPI TI GEVI
PI EZIQ. 2Y ZSVFMQ TVMQMM GM E#XITXÆQ WÆ RM WI TYRÆ ±RXVIFÆVM.
(EGÆ HMVIGXSVYP WEY #IJYP ±RXVITVMRHIVMM MRXVÆ ±R ±RGÆTIVIE ±R GEVI ±P
E#XITXÆQ, RI ZSQ VMHMGE GLMEV #M JIQIMPI. ‘R FMVSYP #IJYPYM RY RI E#I^EQ HIG¥X
HYTÆ GI EQ JSWX MRZMXE'M #M VÆWTYRHIQ WGYVX #M GPEV PE ±RXVIFÆVMPI WEPI. (EGÆ
MRXIVPSGYXSVYP RSWXVY WI VMHMGÆ, XVIFYMI WÆ JEGIQ PE JIP GLMEV HEGÆ RM WI TEVI GÆ
R-EQ WTYW ±RGÆ IWIR'MEPYP. 2Y MRWMWXÆQ WÆ QEM SF'MRIQ S ±RXVIZIHIVI TVMR
XIPIJSR #M GY EX¥X QEM QYPX RY RI ZSQ TVI^IRXE E HSYE SEVÆ HEGÆ RY WYRXIQ
GPEV MRZMXE'M WEY ERKENE'M ±R QSH WMKYV. ‘R GIPIPEPXI GE^YVM E#XITXÆQ VÆWTYRWYP
±R WGVMW. (EGÆ ERKENEVIE E EZYX PSG ±R GYVWYP EGIWXIM ±RXVIZIHIVM, QYP'YQMQ
TIRXVY ±RGVIHIVIE EGSVHEXE #M TVSQMXIQ WÆ ±RHITPMRMQ WIVZMGMYP GY G¥X QEM
QYPXÆ GSR#XMMRGMS^MXEXI. %TSM, TÆVÆWMQ ±RGÆTIVIE JÆVÆ KVEFÆ I\GIWMZÆ HEV #M
JÆVÆ WÆ ±RX¥V^MIQ ±R QSH MRYXMP.
(94Å %2+%.%6).
‘R TVMQE ^M HI QYRGÆ I HI HEXSVME #IJYPYM 3VQIM WEY E YRYM VITVI^IRXERX
EP WÆY WÆ-P TVI^MRXI TI RSYP ERKENEX GSPIKMPSV PYM HI QYRGÆ. %GI#XME WI ZSV
WXVÆHYM QÆGEV K¥RHMRHY-WI PE TVSTVMMPI PSV ±RGITYXYVM ±R QYRGE VIWTIGXMZÆ, WÆ
Y#YVI^I RSYPYM ZIRMX MRXIKVEVIE ±R IGLMTE I\MWXIRXÆ. º&SFSGYP» XVIFYMI WÆ
TÆWXVI^I ±R TVMQIPI ^MPI QYPX GEPQ #XMMRH GÆ, PE ±RGITYX, WI ZE ZSVFM HIWTVI IP
±R XSEXÆ ±RXVITVMRHIVIE. ‘#M ZE EVERNE PSGYP HI QYRGÆ G¥X QEM TPÆGYX #M SVHSREX
#M WI ZE WXVÆHYM ±RGÆ HI PE ±RGITYX WÆ WI JEGÆ YXMP. 3HEXÆ MRXVSHYW, G¥RH ENYRKI
WÆ-#M GYRSEWGÆ #IJYP #M GSPIKMM, GY FYGYVMMPI #M RIGE^YVMPI PSV, NYHIGÆ WMRKYV
GIIE GI IWXI TIVQMW WEY MRXIV^MW, HI I\IQTPY TEY^E HI GEJIE WEY TSWMFMPMXEXIE
HI E EHYGI GIZE HI Q¥RGEVI HI EGEWÆ. 7Æ TVIGM^ÆQ GÆ PSGYP HI QYRGE RY
IWXI GIP QEM MRHMGEX TIRXVY E HE XIPIJSERI TEVXMGYPEVI GLMEV HEGÆ GIMPEP'M WI
GSQTSVXÆ GY HMWGVI'ME RIGIWEVÆ.
‘R VIPE'MMPI RSEWXVI GY GSPIKMM RI ZSQ TÆ^M GE HI JSG WÆ TEVXMGMTÆQ PE
MRXVMKM #M ºGSQTPSXYVM». 7I TSEXI WÆ-'M GVII^M EMGM RSM VIPE'MM, WÆ EM WMQTEXMM WEY
ERXMTEXMM HEV RY XVIFYMI WÆ GSRJYR^M VIPE'MMPI HI WIVZMGMY GY GIPI HI TVMIXIRMI.
8VIFYMI WÆ 3Q FYRM GSPIKM GY XS'M GIM GY GEVI PYGVÆQ. 9R FÆVFEX WI ZE WXVÆHYM,
±R PMQMXE TSWMFMPYPYM, WÆ-#M QEM ENYXI GSPIKIPI GÆGM, ±R GMYHE IQERGMTÆVMM,
JYRG'MSREVIPI VÆQ¥R ±REMRXI HI XSEXI JIQIM #M XVIFYMI WÆ 3I XVEXEXI GE EXEVI.
'EQEVEHIVME RY XI ±QTMIHMGÆ ±R RMGM YR JIP WÆ EM MHIM #M WÆ PI TVSTYM
WYTIVMSVMPSV. )WXI YR QMNPSG GMRWXMX #M RSVQEP HI E EZERWE JÆVÆ F¥VJI #M MRXVMKM. %
XI VIQEVGE QYRGMRH GMRWXMX RY EVI RMQMG GSQYR GY MRXVMKMPI, GY PIKIE NYRKPIM #M
HIPE'MYRIE, QIXSHI TVMR GEVI YRMM GSRWMHIVÆ GÆ VIY#IWG ±R ZME'Æ.
4VSJIWMSREPMWQYP, FYRE GVI#XIVI #M QSHIWXME RY XI ZSV EVYRGE ±R ERSRMQEX GM
HMQTSXVMZÆ.
'…2( %- *378 %:%27%8.
'MRI WI GSQTSVXÆ GSVIGX #M MRXIVIWIPI WEPI GSMRGMH GY EPI TEXVSRYPYM, WI
HSZIHI#XI HIQR HI ±RGVIHIVI, ZE TYXIE WÆ YVGI XVITXIPI ZMI'MM TVSJIWMSREPI.
(EV, G¥RH HIZMM #IJ, PE V¥RHYP XÆY, WYRX #ERWI WÆ ZI^M PYGVYVMPI GY EP'M SGLM.
2SYP EZERWEX ZE ETVIGME TSPMXI'IE TEXVSRMPSV WÆM, KIRXMPI'IE, JIPYP PSV HI E WI
WGY^E G¥RH EY KVI#MX #M ZSV ±RGIVGE WÆ WI TSEVXI ±R EGIPE#M QSH. *E'M HI JS#XMM
PYM GSPIKM WI ZE TYVXE PE JIP GE ±REMRXI #M ±R RMGM YR GE^ H¥RHY-#M EIVI HI º#IJ».
9R FYR TVSJIWMSRMWX #XMI GÆ XVIFYMI WÆ HIE I\IQTPY TVMR HMWGMTPMRE HI
WIVZMGMY. (EGÆ E EGGITXEX SRSVYVMPI JYRG'MIM, E EGGITXEX ±R EGIPE#M XMQT #M
SFPMKE'MMPI IM. 2Y XVIFYMI WÆ E#XITXEQ HI IP PEYHI I\EKIVEXI TIRXVY GIIE GI
JEGIQ GSVIGX, HEV WYRXIQ ±RHVITXÆ'M'M WÆ-P TVIXMRHIQ WÆ RY RI JEGÆ VITVS#YVM
RIWJ¥V#MXI TIRXVY S KVI#IEPÆ ±RX¥QTPÆXSEVI.
9R #IJ GSVIGX ZE EWGYPXE XS'M WSPMGMXER'MM GY EGIIE#M EXIR'MI GÆGM #XMI GÆ
FYRIPI QERMIVIPI JEG TEVXI HMR SFPMKE'MMPI WEPI. 2Y ZE JEGI WÆ E#XITXI MRYXMP TI
GIM GEVI HSVIWG WÆ-P ZSVFIEWGÆ, HYTÆ TVSGIHIYP JSPSWMX HI YRMM EZSGE'M, QIHMGM
WEY HIRXM#XM, GEVI TIRXVY E EGVIHMXE MPY^ME YRIM GPMIRXIPI GY GEVI RY QEM #XMY GI
WÆ JEGÆ, ±M PEWÆ TI WSPMGMXER'M WÆ E#XITXI PE RIWJ¥V#MX. 8SGQEM TIVWSERIPI GIPI
QEM SGYTEXI KÆWIWG QEM QYPX XMQT TIRXVY E-P TVMQM TI WSPMGMXER'M. )PI #XMY GÆ EM
QIVIY GIZE HI ±RZÆ'EX HI PE EP'MM. %HIWIE SVE ±RGLMHIVMM WYRÆ QEM X¥V^MY TIRXVY
#IJ HIG¥X TIRXVY WYFSVHSRE'M, HEV EGIWXE XVIFYMI WÆ-#M EQMRXIEWGÆ GÆ S ^M HI
QYRGÆ IWXI HI ENYRW #M GÆ, RMGM S KVMNÆ, RY WI ZE IZETSVE HEGÆ S ME GY IP
EGEWÆ!
‘2 *%&% %9836-8Å&-036 "- % 86-&92%0909-.
%YXSVMXÆ'MPI #M XVMFYREPYP EY ±R GSQYR JETXYP GÆ MRXVÆ ±R ZMI'MPI TEVXMGYPEVI
JÆVÆ WÆ 3I GLIQEXI. %GIEWXÆ GSRWXEXEVI RY JEGI QEM EKVIEFMPÆ ZM^MXE TI GEVI
XVIFYMI WÆ S JEGIQ ±R EGIWXI PSGYVM. 6IZMWXIPI GSQMGI EV HMWTEVI VETMH HEGÆ R-
EV EZIE GE XIQÆ WEGVSWERXÆ FMVSGVE'ME. (EGÆ GIP QEM EHIWIE EGIWXI VIZMWXI
I\EKIVIE^Æ, RY IWXI QEM TY'MR EHIZÆVEX GÆ KLM#IYP WITEVÆ HSYÆ PYQM ±R GEVI
RY WI ZSVFI#XI EGIIE#M PMQFÆ. (I S TEVXI #M HI GIEPEPXÆ EV 3 TSWMFMP WÆ WI
EQIPMSVI^I EGIEWXÆ WXEVI HI PYGVYVM GY YR QMRMQYQ HI GSVHMEPMXEXI, HI
±R'IPIKIVI #M HI YQSV. %Q JSWX HI GYV¥RH PE YR RSXEV HIWTVI GEVI #XMEQ GÆ
IWXI EGVY #M ERXMTEXMG. 4IRXVY GÆ M-EQ ZSVFMX GPEV #M JVYQSW MEV TVSFPIQIPI TI
GEVI PI EZIEQ IVEY JSEVXI GSQTPMGEXI, Q-E MRZMXEX WÆ WXEY NSW #M. QM-E SJIVMX S
GIE#GÆ HI GEJIE! 2Y YMXE'M G¥RH FEXI'M PE S Y#Æ WÆ E#XITXE'M QEM ±RX¥M
VÆWTYRWYP GEVI ZÆ TIVQMXI WÆ MRXVE'M.
(EGÆ I#XM GSRZSGEX ±R JE'E YRYM XVMFYREP, IWXI EFWSPYX RIGIWEV WÆ XI
HYGM, HEGÆ R-EM S TVSFPIQÆ QENSVÆ GEVI WÆ XI ±QTMIHMGI. 1EVXSVYP XVIFYMI WÆ
WSWIEWGÆ TYRGXYEP EZ¥RH EWYTVE PYM GSRZSGEVIE.
%#XIETXÆ ±R ERXMGEQIVE WÆ 3I GLIQEX #M, FMRI±R'IPIW, ±#M WGSEXI TÆPÆVME
G¥RH MRXVÆ ±R WEPÆ, HYTÆ GI ±R TVIEPEFMP #M-E WXMRW 'MKEVE.
-RYXMP WÆ WTYRIQ GÆ XVIFYMI WÆ-'M QIR'MM HITS^M'ME VIWTIGX¥RH WXVMGXYP
EHIZÆV, GÆGM GIE QEM QMGÆ MRI\EGXMXEXI TSEXI WÆ XI GSWXI JSEVXI QYPX #M WÆ 3I
TI HIEWYTVE GEY^E YRSV KVEZI RIHVITXÆ'M. *MI GÆ WYRXIQ QEVXSVM WEY TEVXI ±R
TVSGIW, VÆWTYRHIQ TVI#IHMRXIPYM WEY, HEGÆ I GE^YP, EZSGEXYPYM, HEV RMGMSHEXÆ
EPXSV TIVWSERI. 2I EHVIWÆQ GY º(SQRYPI NYHIGÆXSV» WEY º(SQRYPI
4VI#IHMRXI» GIPYM GEVI TVI^MHIE^Æ YR XVMFYREP WEY GY º1EIWXVI» HEGÆ IWXI
ZSVFE HI YR EZSGEX. ‘R WGLMQF, ±R TVI^IR'E EPXSV TYXIVM HIG¥X NYHMGMEVI TYXIQ
WÆ RI EHVIWÆQ GY º(SQRYPI» HEGÆ RY-P GYRSE#XIQ I\EGX XMXPYP.
17. &92)0) 1%2-)6) ‘2 'Å0Å836-).
'MRIZE E HIGPEVEX GÆ WÆ GÆPÆXSVI#XM I QEM MQTSVXERX HIG¥X WÆ-'M EXMRKM
WGSTYP. %GIEWXÆ E3VQE'MI TEVI JSRHEXÆ TI I\TIVMIRXE YRYME HMRXVI EGI#XM
ºKPSF XVSXXIV-P» GEVI #XMY GÆ HEGÆ YRISVM º'IPYP HI^EQÆKI#XI, GÆPÆXSVME
RMGMSHEXÆ». (EV HEGÆ ZSQ 3 QIVIY RIQYP'YQM'M 3MRH ±R EPXÆ 'EVÆ GÆ RY I GE PE
RSM, EV 3 QEM FMRI WÆ VÆQ¥RIQ EGEWÆ.
9R EHIZÆVEX GÆPÆXSV ZE VI'MRI GIIE GI IWXI JVYQSW #M ±#M ZE RSXE TI G¥X
TSWMFMP PYGVYVMPI GEVI P-EY MQTVIWMSREX. 3 GÆPÆXSVMI WI JEGI GY FYGYVMI #M
TPÆGIVI, WIRXMQIRXI TI GEVI PI ZSQ VIXVÆM G¥RH ZSQ VÆWJSM NYVREPYP HI
GÆPÆXSVMI, ZIHIVMPI TI GEVI PI-EQ GYQTÆVEX #M G¥RH RI ZSQ YMXE PE JSXSKVE3MPI
TI GEVI PI-EQ JÆGYX. *VYQYWI'IE YRIM GÆPÆXSVMM RY HITMRHI HI RYQÆVYP HI
OMPSQIXVM TEVGYV#M. 1EM FMRI EQ TIXVIGI HSYÆ WÆTXÆQ¥RM ±RXV-S GEFERÆ PE
QYRXI, ±R 'EVÆ HIG¥X WÆ JEGIQ S GÆPÆXSVMI ±R GEVI EQ WXEX HSYÆ ^MPI PE >YVMGL,
YRE PE 1MPERS, HSYÆ RST'M PE :IRI'ME, S SVÆ #M NYQÆXEXI PE *PSVIR'E #M S
HMQMRIE'Æ PE 6SQE!
7Æ 3Q JSEVXI EXIR'M PE GI RI YMXÆQ #M QEM EPIW GYQ RI YMXÆQ. 0YGMER
&PEKE WTYRIE GÆ: º4I SQYP WMQTPY ±P VIGYRS#XM HMR EGIIE GÆ WI QMVÆ HI XSEXI,
HEV WMQTPMXEXIE M-S VIGYRS#XM #M HMR EGIIE GÆ HI YRIPI PYGVYVM RY WI QMVÆ
±RHIENYRW».
3 GÆPÆXSVMI GIVI YR ERYQMX XMQT HI TVIKÆXMVI. %PIKIVIE QMNPSEGIPSV HI
GÆPÆXSVMI, E MXMRIVEVMMPSV, TVIKÆXMVIE LEMRIPSV #M FEKENIPSV, GYQTÆVEVIE HI
ZEPYXÆ WXVÆMRÆ, E FMPIXIPSV HI XVERWTSVX, IXG. 4IRXVY E IZMXE GLMRYP YPXMQIM ^MPI
GY JÆGYXYP ZEPM^IPSV, GIP QEM FMRI I WÆ WXEFMPMQ GY G¥XIZE ^MPI ±REMRXIE TPIGÆVMM
S PMWXÆ TVIGMWÆ GY LEMRIPI #M SFMIGXIPI TI GEVI XVIFYMI WÆ PI PYÆQ GY RSM. %TSM
WÆ GIVGIXÆQ GY GEPQ EGIEWXÆ PMWXÆ #M WÆ IPMQMRÆQ GY QMRXIE GPEVÆ XSX GI I
MRYXMP. ) QEM FMRI WÆ VITEVXM^ÆQ KVIYXEXIE ±R ZEPM^I QMGM HIG¥X ±RXV-YRYP WEY
HSM QSR#XVM TI GEVI RY M-EV TYXIE HYGI HIG¥X YR LEPXIVS3P #M GEVI ZSV 3 RM#XI
TMIHMGM XIVMFMPI TIRXVY 3IGEVI IXETÆ. 4YXIQ HIEPXJIP WÆ RI QYP'YQMQ GY S
QMGÆ ZEPM^Æ GSR'MR¥RH WXVMGXYP RIGIWEV TI TIVMSEHE GÆPÆXSVMIM #M WÆ RI XVMQMXIQ
FEKENIPI TVMR ZEKSRYP HI FEKENI. (EGÆ ZE 3 TVYHIRX, GÆPÆXSVYP ZE 3 GY G¥XIZE
QMRYXI ±REMRXI PE KEVÆ, ±RG¥X WE#M TSEXÆ PYE HI TI TIVSR VIZMWXI HI GMXMX TI
HVYQ #M IZIRXYEP YR WYG HI FÆYX.
‘R XVIR ±#M ZE GÆYXE YR ZEKSR QEM TY'MR EKPSQIVEX, ZE ENYXE TIVWSERIPI
±R Z¥VWXÆ WÆ WI YVGI ±R ZEKSR #M, ENYRW PE GSQTEVXMQIRXYP ZM^EX, ZE ±RXVIFE
TIVWSERIPI HINE MRWXEPEXI HEGÆ QEM I ZVIYR PSG HMWTSRMFMP. 8VIFYMI WÆ MRHMGÆQ
TSPMXMGSW #M GPEV PSGYVMPI PMFIVI JÆVÆ WÆ GVIÆQ S EXQSWJIVÆ SWXMPÆ. &EKENIPI,
FEWXSERIPI, YQFVIPE #M LEMRIPI ZSV 3 TPEWEXI ±R PSGYVMPI WTIGMEPI TIRXVY
FEKENI #M TI G¥X TSWMFMP, JÆVÆ WÆ WI GMSGRIEWGÆ HI GIPI EPI GIPSVPEP'M GÆPÆXSVM.
:SQ ENYXE, JÆVÆ I\EKIVEVI, HSEQRIPI GEVI ZSV WÆ-#M E#I^I FEKENIPI. 0ÆWÆQ
TIVWSERIPSV TI GEVI ZVIQ WÆ PI SRSVÆQ PSGYVMPI ±R HMVIG'ME QIVWYPYM #M TI GIP
HI P¥RKÆ JIVIEWXVÆ.
(ÆQ LEQEPYPYM, TIWXI XE\Æ, YR FEG#M# VI^SREFMP. (EGÆ TIVWSERIPI HMR
GSQTEVXMQIRX RI GIV WÆ ±RGLMHIQ JIVIEWXVE S ZSQ JEGI JÆVÆ WÆ TVSXIWXÆQ. ‘R
GE^ HI RI±R'IPIKIVM RI EHVIWÆQ GSRXVSPSVYPYM IZMX¥RH HMWGY'MMPI PYRKM #M MRYXMPI
GY GIM HMVIGX MRXIVIWE'M.
2Y JYQÆQ HIG¥X QSHIVEX, ±R ZEKSERIPI TIRXVY JYQÆXSVM #M RMGM ±RXVYR
GE^ 'MKÆVM MIJXMRI GEVI JEG EIVYP HI RIVIWTMVEX #M HEY GIPSVPEP'M GÆPÆXSVM QMKVIRI
ZMSPIRXI. 7I ±R'IPIKI GÆ RI ZSQ EF'MRI GSQTPIX ±R ZEKSERIPI TIRXVY
RIJYQÆXSVM.
:SQ SGYTE G¥X QEM TY'MR TSWMFMP WTE'MYP HMRXVI FERGLIXI GY FEKENI #M S
JEGIQ RYQEM TIRXVY E ENYRKI PE YR SFMIGX GI RI IWXI RIGIWEV #M GEVI WI E4Æ,
HI I\IQTPY, ±RXV-S TPEWÆ.
1YPXSV TIVWSERI, GÆPÆXSVME PI XVI^I#XI S TSJXÆ HI Q¥RGEVI JSVQMHEFMPE.
0I WJÆXYMQ WÆ TÆWXVI^I XSXY#M RM#XI PMQMXI VI^SREFMPI TIRXVY E-P WGYXM TI ZIGMRM
HI WTIGXEGSPYP YRIM PÆGSQMM I\EKIVEXI.
:SQ IZMXE WÆ PYÆQ GY RSM Q¥RGEVI YV¥X QMVSWMXSEVI, GE HI I\IQTPY SYÆ
VÆWGSETXI WEY RIKPMNIRX EQFEPEXI GE HI I\IQTPY S JVMTXYVÆ GY WSW. ‘R KIRIVEP
S TIVWSERÆ FMRI GVIWGYXÆ RY QÆR¥RGÆ ±RXV-YR GSQTEVXMQIRX HI XVIR. ‘R EZMSR
PYGVYVMPI WXEY GY XSXYP EPXJIP.
3 GSRZIVWE'MI ±RXV-S GÆPÆXSVMI, EQ QEM WTYW-S, TSEXI 3 YRISVM
JIVQIGÆXSEVI HEV TSEXI WÆ TVSZSEGI G¥XISHEXÆ WYVTVM^I HI^EKVIEFMPI.
2I ZSQ EF'MRI WÆ JEGIQ GSR3HIR'I MRXMQI, WÆ TVSRYR'ÆQ RYQI #M QEM
EPIW WÆ HÆQ HSZEHÆ HI PMTWÆ HI XEGX. 2Y ZSQ YMXE GÆ SVMGI ±RXVIFEVI TYWÆ
YRSV RIGYRSWGY'M TSEXI WÆ HIZMRÆ S MRHMWGVI'MI.
'LMEV HEGÆ S GSRZIVWE'MI IWXI TEWMSRERXÆ, HEGÆ YR VSQ¥R IWXI
GETXMZERX, HEGÆ TIMWENYP IWXI QMRYREX, RY XVIFYMI WÆ YMXÆQ GÆ WYRXIQ GY
GSTMMM. ‘RXV-S GÆPÆXSVMI IM XVIFYMI WÆ 3I WYTVEZIKLIE'M TIVQERIRX HISEVIGI
I\MWXÆ TIVMGSPYP YRSV EGGMHIRXI.
(EGÆ S GÆPÆXSVMI I PYRKÆ, ZEKSRYP-VIWXEYVERX ZÆ SJIVÆ YR QSQIRX HI
VIPE\EVI EKVIEFMP #M GSRWXMXYMI S WSPY'MI QEM IPIKERXÆ HIG¥X HIWTEGLIXEVIE
RIRYQÆVEXIPSV WERH[MGL-PYVM WEY JSPSWMVIE TVIE JVIGZIRXÆ E XIVQSWYPYM.
6IKYPMPI HI YVQEX ±R ZEKSRYP-VIWXEYVERX WYRX GIPI ZEPEFMPI PE SVMGI EPXÆ QEWÆ
PYEXÆ ±R SVE# HEV RY XVIFYMI WÆ GSRZIVWÆQ TVIE QYPX GM ZSQ ±RXVIFE HSEV HEGÆ
PSGYP HSVMX IWXI PMFIV.
8VIFYMI WÆ IZMXÆQ WÆ JYQÆQ ±R ZEKSERIPI-VIWXEYVERX. 2YQÆVYP VIWXV¥RW
HI PSGYVM HMWTSRMFMPI RI MQTYRI WÆ-P IPMFIVÆQ TI GIP SGYTEX HI RSM MQIHMEX GI
EQ XIVQMREX HI Q¥RGEX HEGÆ QEM E#XIETXÆ #M EP'M GPMIR'M. 2I ZSQ WXVÆHYM WÆ RI
LSXÆV¥Q VITIHI EWYTVE QIRMYPYM #M E FÆYXYVMM TI GEVI PI HSVMQ JÆVÆ WÆ
TVSXIWXÆQ GÆ PMWXE IWXI EX¥X HI PMQMXEXÆ. 'LMEV E#E I S QMRYRI HI SVKERM^EVI
HEGÆ RI K¥RHMQ PE WTE'MYP VIHYW #M PE XMQTYP TVIWERX HI GEVI HMWTYRI
FYGÆXÆVME, TIRXVY E TVITEVE S QEWÆ SRZIREFMPÆ. 7Æ IZMXÆQ HIGM VIGPEQE'MMPI
GEVI RY WYRX TIVJIGX NYWXM3GEXI #M XSX GI TSEXI ±RX¥V^ME WIVZMGMYP GLIPRIVYPYM.
:EKSRYP-PMW EVI S IXMGLIXÆ WTIGMEPÆ GEVI 'MRI #M HI PSKMGÆ #M HI XEGX.
4EXYP HI HIEWYTVE IWXI QEM MRGSQSH. 3 TIVWSERÆ FMRI GVIWGYXÆ ±P ZE
SJIVM TI GIP HI NSW YRIM TIVWSERI QEM ±R Z¥VWXÆ GLMEV HEGÆ ±P EVI VI^IVZEX HI PE
%KIR'MI. 3GYTERXYP GY#IXIM HI WYW ±#M ZE JEGI XSEPIXE TVMQYP WIEVE HEV YPXMQYP
HMQMRIE'E. %NYRKI EWXJIP ±R GY#IXE PYM ±REMRXIE ZIGMRYPYM WEY #M-S TÆVÆWI#XI
HYTÆ IP TIRXVY E IZMXE, WYF SGLMM EGIWXYME, S IWGEPEHEVI #M S GSFSV¥VI
HM^KVE'MSEWI. ‘R EGIWX XMQT GIPÆPEPX GÆPÆXSV ZE WXE TI GYPSEV.
9R GÆPÆXSV FMRI GVIWGYX RY ZE GLIQE ±RWS'MXSVYP TIRXVY E-P ETVMRHI WEY
E-P WXMRKI PYQMRE WEY TIRXVY E-P HIWGLMHI #M ±RGLMHI JIVIEWXVE.
2I HIWGYVGÆQ WMRKYVM. ‘RWS'MXSVYPYM RI EHVIWÆQ GY ETIPEXMZYP.
(SQRYPI» JÆVÆ EPX XMXPY. '¥RH GSFSV¥Q ±M ZSQ PÆWE S QMGÆ WYQÆ. 8I
TVI^MR'M ±R ZEKSRYP-PMW# 2YQEM G¥RH HIWGSTIVMQ GÆ MRXIVIWYP IWXI HI EQFIPI
TÆV'M. ‘R XSEXI GIPIPEPXI GE^YVM, YR WEPYX GSVHMEP #M S YVEVI HI WJ¥V#MX FYR HI
GÆPÆXSVMI WYRX WY3GMIRXI. )WXI ZEPEFMP #M TIRXVY XSZEVÆ#YP HI GÆPÆXSVMI ±RX¥PRMX
±R ZEKSRYP-VIWXEYVERX WEY ±R GSQTEVXMQIRX. 9R WEPYX #M IZIRXYEP S WXV¥RKIVI
HI Q¥RÆ PE TPIGEVI WYRX WY3GMIRXI. 0E GSFSV¥VIE HMR XVIR EVYRGÆQ WXMGPIPI
KSEPI #M IZIRXYEPIPI VIWXYVM HI Q¥RGEVI, ±R GS#YP HI KYRSM #M RY TI KIEQ. 7Æ
PI PÆWÆQ TI QEWÆ WEY TI FERGÆ IWXI XSXEP RITSPMXMGSW.
4I YR ZETSV WI VIWTIGXÆ EGIPIE#M VIKYPM. (EGÆ JEGIQ S GÆPÆXSVMI PE
FSVHYP YRYM XVERWEXPERXMG WI ±R'IPIKI GÆ HVYQYP I HIWXYP HI PYRK #M ±R EGIWX
GE^ I EHQMW WÆ XI TVI^MR'M GSQIWIRMPSV #M ZIGMRMPSV HI GEFMRÆ GE #M XYXYVSV
TIVWSERIPSV GY GEVI EM HI-E JEGI. '¥RH WYJIVMQ HI VÆY HI QEVI, I FMRI WÆ
IZMXÆQ WÆPMPI GSQYRI #M WÆ RI VIXVEKIQ TI TYRXI WEY ±R GEFMRE TVSTVMI. 6ÆYP
HI QEVI IWXI S GEPEQMXEXI ±QTSXVMZE GÆVIME SQYP IWXI TVEGXMG RITYXMRGMSW,
QEM EPIW HEGÆ RY-P ENYXÆ RMGM QIHMGEQIRXIPI. ) HI^EKVIEFMP WÆ RI TP¥RKIQ
TVIE QYPX HI EWXE, QEM EPIW ±R JE'E TIVWSERIPSV GEVI, RIVIWMQ'MRHY-P, RY RI
±R'IPIK.
'ÆPÆXSVMM YRYM EZMSR XVIFYMI WÆ WI WYTYRÆ WXVMGX VIGSQERHÆVMPSV HI FSVH.
2I TYRIQ GIRXYVE PE HIGSPEVI #M EXIVM^EVI, QIWXIGÆQ GLI[MRK-KYQ-YP SJIVMX
HI WXI[EVHIWÆ #M RI WXVÆHYMQ WÆ RY RI GSRGIRXVÆQ K¥RHYP PE YPXMQE
GEXEWXVSJÆ EIVMERÆ ZÆ^YXÆ PE XIPIZM^SV.
6IKYPMPI VIJIVMXSEVI PE QEWÆ #M PE GSQTSVXEQIRXYP KIRIVEP VÆQ¥R
ZEPEFMPI #M EMGM. (EGÆ EZIQ VÆY HI EIV, WXI[EVHIWE RI ±RQ¥RIE^Æ GSVRIXI
WTIGMEPI HI L¥VXMI TI GEVI PI ME HYTÆ GI EY JSWX JSPSWMXI. ) VIGSQERHEFMP GE
WXMGPIPI #M TELEVIPI WÆ RY 3I TVIE TPMRI HISEVIGI SVMGI PMGLMH GEYXÆ S MI#MVI PE
EPXMXYHMRMPI QEVM #M I TSWMFMP WÆ S KÆWIEWGÆ TI LEMRE HYQRIEZSEWXVÆ! *PMVXYP GY
WX[EVHIWIPI IWXI HI HSQIRMYP PMXIVEXYVMM MIJXMRI. 'ÆPÆXSVYP GEVI ZVIE WÆ XVIEGÆ
HVITX FMRI GVIWGYX ZE EPIKI YR EPX PSG TIRXVY E XVIGI HVITX YR (SR .YER.
3(%8Å %.92"- 0% '%4Å890 'Å0Å836-)-.
4VMQE VIKYPÆ GSRWXÆ ±R EGSVHEVIE YRYM HISWIFMX VIWTIGX JE'Æ HI
SFMGIMYVMPI, SEQIRMM #M MRWXMXY'MMPI 'ÆVMM GEVI RI TVMQI#XI. ‘R YRIPI 'ÆVM, HI
I\IQTPY, S JIQIMI RY XVIFYMI WÆ MRXVI ±RXV-S FMWIVMGÆ GY YQIVMM HIWGSTIVM'M, ±R
TERXEPSRM #M, GY EX¥X QEM QYPX, ±R WLSVX. 9R FÆVFEX ZE IZMXE #M IP WÆ ETEVÆ ±RXV-
S 'MRYXÆ RIKPMNIRXÆ. 4IRXVY YR MRHMKIR, SVMGEVI EV 3 IP, YR WXVÆMR IWXI
VITVI^IRXERXYP XMTMG EP 'ÆVMM WEPI. 1EM EPIW G¥RH IWXI HI^EKVIEFMP! "M
HI^EKVIEFMP I#XM MQIHMEX GI RY 'MM GSRX HI SFMGIMYVMPI PSGYVMPSV, MQIHMEX GI
GSRWMHIVM 'EVE VIWTIGXMZÆ GE S WYGYVWEPÆ E TEXVMIM XEPI, MQIHMEX GI ZSVFI#XM
TVIE XEVI WEY G¥R'M TI WXVEHÆ WEY EXYRGM G¥RH EVFSVI^M S 'MRYXÆ HI TETYE# #M
GVMXMGM XSX GI ±RX¥PRI#XM ±R GEPI. 'SRGPY^ME I PSKMGÆ: EGIWX VSQ¥R, EGIWX JVERGI^
WI TSEVXÆ TVSWX, HIGM XS'M VSQ¥RMM, JVERGI^MM WYRX TVSWX GVIWGY'M! ‘REMRXI HI E
TVSXIWXE, WÆ RI K¥RHMQ GÆ TIRXVY RSM SVMGI EQIVMGER IWXI YR HSQR GEVI
TSEVXÆ SGLIPEVM GY VEQI HI EYV, JYQIE^Æ 'MKÆVM HI JSM KVSEWI, FIE PETXI EGVY
GY JVMTXYVÆ #M HMWXVMFYMI GY RIQMPYMXE HSPEVM!
7Æ GÆPÆXSVI#XM RY ±RWIEQRÆ WÆ XVMQM'M HY^MRI HI GÆV'M TS#XEPI #M WÆ EHYGM
GY XMRI VI'IXI GYPMREVI WEY, QEM I\EGX, RY I RYQEM EX¥X. )WXI ±REMRXI HI XSEXI,
IJSVXYP TI GEVI XVIFYMI WÆ-P JEGM TIRXVY E XI HI^ZSPXE, TIRXVY E ±R'IPIKI QSHYP
HI K¥RHMVI EP TIVWSERIPSV TI GEVI PI HIWGSTIVM. (EV G¥X IWXI HI HM3GMP WÆ-'M PE#M
EGEWÆ XSEXI SFMGIMYVMPI QEM EPIW G¥RH I#XM WGPEZYP PSV XMQT HI 24 HI SVI TI ^M!
'¥X HI KVIY IWXI GIP QEM QMG IJSVX TIRXVY E XI EHETXE PE YR EPX QSH HI ZME'Æ.
8SXY#M RYQEM GY EGIWX TVI' ZSQ ZIHIE GIIE GI IWXI HI ZÆ^YX ±RXV-S 'EVÆ
WXVÆMRÆ.
18. 8-1490 0-&)6 ± .3'90, 7436890 "- *%-6-40%=-90
.3'90 ± 43686)8 %0 31909-.
)WXI YR PYGVY FMRI #XMYX GÆ SQYP ±#M HI^ZÆPYMI EHIZÆVEXE WE 3VI EXYRGM
G¥RH NSEGÆ WEY WI NSEGÆ. 8SXY#M HEGÆ ±R EYXSFY^, TI WXVEHÆ WEY PE WIVZMGMY ±#M
GSRXVSPIE^Æ EXIRX KIWXYVMPI, IWXI RIGIWEV WÆ S JEGÆ #M ±R XMQTYP NSGYPYM.
7-E KÆWMX TVMRXVI L¥VXMMPI TSWXYQI #M VÆZÆ#MXI EPI PYM )MRWXIMR S JSVQYPÆ
JVETERXÆ: ZME'Æ ! QYRGÆ + NSG. %GIEWXÆ IGYE'MI VSWXMXÆ HI S 3MR'Æ GEVI E JSWX
±R EGIPE#M XMQT YR QEVI WEZERX #M YR SQ ±R HITPMRYP ±R'IPIW EP GYZ¥RXYPYM,
TSEXI 3 GSRWMHIVEXÆ GE S HIQSRWXVE'MI E MQTSVXER'IM NSGYPYM ±R
GSQTSVXEQIRXYP YQER. .SGYP IWXI JÆVÆ ±RHSMEPÆ GIP QEM FYR QMNPSG HI VIPE\EVI
HYTÆ S ^M HI QYRGÆ, HISEVIGI IP HIWXMRHI, VIGVIIE^Æ #M TIVQMXI SQYPYM WÆ
EGYQYPI^I RSM JSV'I TIRXVY ^MYE YVQÆXSEVI. 9R QEVI WTSVXMZ, YR GEQTMSR ±R
GYVWIPI EYXSQSFMPMWXMGI E JSWX ±RXVIFEX ±R GI GSRWXÆ WIGVIXYP WYGGIWIPSV WEPI.
%GIWXE E VÆWTYRW: º%Q EG'MSREX QIVIY GE #M GYQ GIMPEP'M EY XSEXI HVITXYVMPI #M
IY RMGMYRYP». -EXÆ S VIKYPÆ QMRYREXÆ HI YVQEX, RY RYQEM G¥RH NYGÆQ HEV #M ±R
XSEXI ±QTVINYVÆVMPI ZMI'MM. 4IRXVY GE EGIWX TVMRGMTMY WÆ RY 3I GSRWMHIVEX HVITX
YR WIQR HI WPÆFMGMYRI EV XVIFYM WÆ RY EZIQ RIJIVMGMVIE WÆ JVIGZIRXÆQ QIHMYP
VIGLMRMPSV HEV RMGM EP JE^ERMPSV. 7Æ EHÆYKEQ GÆ #M TIRXVY GIM GEVI EY ±R ZIHIVI
JYRG'ME VIGVIEXMZÆ E NSGYPYM WI MQTYR ERYQMXI VIKYPM HI XEGX #M HI FYR KYWX
JÆVÆ HI GEVI RY ZSV QEM 3 MRZMXE'M RMGMSHEXÆ ±RXV-YR KVYT GEVI WI VIYRI#XI
TIRXVY E WI HMWXVE.
4VMQE GSRHM'MI, FMRI±R'IPIW, IWXI WÆ VIWTIGXÆQ WXVMGX VIKYPMPI NSGYPYM.
0E VYPIXÆ, HI I\IQTPY, W-EY EGYQYPEX HI-E PYRKYP WIGSPIPSV, VIKYPM GEVI
HSQMRÆ NSGYP GY TVIGM^MI #M RI ENYXÆ WÆ VI^SPZÆQ XSEXI WMXYE'MMPI TSWMFMPI. 7Æ
±RGITM S HMWGY'MI TI EGIWX WYFMIGX EV 3 RY RYQEM HI TVSWX KYWX HEV #M XSXEP
MRYXMP. )\MWXÆ XSXY#M ERYQMXI NSGYVM, HI GÆV'M WEY EPXIPI, TIRXVY GEVI I\MWXÆ 3I
VIKYPM HMJIVMXI, 3I HMJIVMXI MRXIVTVIXÆVM, 3I GLMEV VIKYPM GEVI ZEVME^Æ HI PE GE^ PE
GE^. (I I\IQTPY, ±R VYQQ] XVIFYMI WÆ I\TPMGM NYGÆXSVYPYM WSGSXIEPE HI TYRGXI
RIGIWEVI TIRXVY IXEPEVIE GÆV'MPSV, FSRM3GE'MMPI TIRXVY LERH-VYQQ], TIRXVY
4YWL #M TIRXVY 4YWL-VS]EP. ‘R EGIWXI NSGYVM GY ZEVMERXI WI GEHI WÆ TVIGM^ÆQ
XSXYP GY I\EGXMXEXI ±REMRXI, TIRXVY E IZMXE S WMXYE'MI RIGPEVÆ GEVI EV KIRIVE
HMWGY'MM WEY GLMEV HMWTYXI PE WJ¥V#MXYP NSGYPYM. .YGÆQ TIRXVY E RI NYGE #M RY
TIRXVY E G¥#XMKE!
*MIGEVI HÆ GI EVI QEM FYR ±R IP TIRXVY E ENYRKI PE ZMGXSVMI #M IWXI
TIVJIGX RSVQEP GE ±R GSQTIXM'MM, JIFVE WÆ 3I EGIIE#M TIRXVY XSEXÆ PYQIE, HI PE
NSGYVMPI GIPI QEM WMQTPI T¥RÆ PE GIPI QEM GSQTPI\I. (EV I\MWXÆ YR WMRKYV
G¥#XMKÆXSV WEY S WMRKYVÆ IGLMTÆ G¥#XMKÆXSEVI, EHIZÆV PE QMRXIE GSGS#YPYM, E
GÆVYM MKRSVEVI ±M JEGI TI GIM GEVI TMIVH WÆ WI QERMJIWXI HI^EKVIEFMP. 7Æ TPIGM
HI PE QEWE HI NSG FMRI HMWTYW, WÆ G¥#XMKM JÆVÆ QERMJIWXÆVM SWXIRXEXMZI TEVI
RSVQEP #M EV XVIFYM WÆ 3I S VIKYPÆ TIRXVY XSEXÆ PYQIE. 8SXY#M, HMR RIJIVMGMVI,
ZIHIQ EX¥'ME NYGÆXSVM GEVI EXYRGM G¥RH TMIVH JEG S QYXVÆ EGVÆ, 'MTÆ WEY ±RNYVÆ,
WEY G¥#XMKÆXSVM XVEX¥RHY-P TI ±RZMR#M GY S MVSRMI ^HVSFMXSEVI #M QÆVXYVMWMQ GÆ
RY RI TPEG RMGM YRMM RMGM GIMPEP'M. .SGYP IWXI YR XIWX HI HMWGVI'MI #M HI WXÆT¥RMVI
HI WMRI. -QTEWMFMPMXEXIE RY IWXI GIVYXÆ PE XSEXI NSGYVMPI PE JIP HI WIZIV GE PE
TSOIV, YRHI E HIZIRMX TVSZIVFMEPÆ, HEV GEPQYP #M G¥RH G¥#XMKM #M G¥RH TMIV^M
IWXI YR WIQR HI EYXSGSRXVSP MRHMWTIRWEFMP. 8SEXI NSGYVMPI, GY I\GIT'ME #ELYPYM,
WYRX, QEM QYPX WEY QEM TY'MR WYTYWI LE^EVHYPYM, RSVSGYPYM 3I GÆ EGIWXE IWXI
WMQFSPM^EX HI ^EVYVM, HI GÆV'M WEY HI S QMRKI GEVI WI VSWXSKSPI#XI. 0E YRIPI
NSGYVM, RSVSGYP IWXI WMRKYVYP GVMXIVMY. ‘R EPXIPI WYRX RIGIWEVI MRXIPMKIR'E,
TVI^IR'E HI WTMVMX #M EXIR'ME.
1M^E NSGYPYM WI WXEFMPI#XI ±R JYRG'MI HI ±QTVINYVÆVM #M HI TEVXIRIVM.
1ENSVMXEXIE NSGYVMPSV HI LE^EVH ±#M TMIVH SVMGI MRXIVIW HEGÆ RY EY QÆGEV
YR G¥#XMK WMQFSPMG. ‘R WGLMQF, PE NSGYVMPI GEVI RI WSPMGMXÆ MRXIPMKIR'E #M
TIVWTMGEGMXEXIE, QM^E TSEXI WÆ PMTWIEWGÆ. )E XVIFYMI ±RWÆ WÆ 3I ±RXSXHIEYRE
EHETXEXÆ GSRHM'MMPSV QEXIVMEPI EPI TEVXIRIVYPYM. 9R NYGÆXSV FSKEX WEY GÆVYME ±M
TPEGI KYWXYP VMWGYPYM RY XVIFYME WÆ TVSTYRÆ QM^I PE GEVI GIPÆPEPX NYGÆXSV RY
TSEXI JEGI JE'Æ.
(EV HEGÆ EQ TMIVHYX, GLMEV HEGÆ #ERWE RI-E SGSPMX GY ±RGÆTÆ'¥REVI RY I
HIG¥X S WSPY'MI: HEXSVMMPI HI NSG WYRX HEXSVMM HI SRSEVI. ) MRYXMP WÆ-P HITP¥RKM
TI GIP GEVI E TMIVHYX HISEVIGI W-E I\TYW WMRKYV. ) TVIJIVEFMP, ±RXV-EHIZÆV, WÆ
XI K¥RHI#XM ±REMRXI HI E NYGE S WYQÆ QEVI, HIG¥X WÆ VIKVI'M QEM X¥V^MY.
)WXI MRGSVIGX WÆ ±RXVIVYTM NSGYP ±R QSQIRXYP ±R GEVI G¥#XMKM.
‘RWIEQRÆ WÆ MIM TEVXIRIVYPYM SVMGI #ERWE HI E-#M PYE VIZER#E PE
YVQÆXSVYP NSG. (EGÆ RY TS'M WÆ-'M TIVQM'M WÆ TMIV^M, RY XVIFYMI WÆ XI ETVSTMM HI
S QEWÆ HI NSG. 1EVIE QENSVMXEXI E NSGYVMPSV HI WSGMIXEXI WYRX, ±R TVI^IRX,
NSGYVMPI HI GÆV'M. *MIGEVI 'EVÆ EVI NSGYP WÆY RE'MSREP: FIPSXE ±R *VER'E, WOEX ±R
+IVQERME, XEVSO ±R %YWXVME, NEWW ±R )PZI'ME. %PÆXYVM HI EGIWXIE I\MWXÆ S ±RXVIEKÆ
KEQÆ GEVI QIVKI HI PE 66 PE FVMHKI, PE VYQQ], TSOIV #M IGEVXI. (EV SVMGEVI EV
3 NSGYP #M SVMGEVI EV 3 VIKYPMPI PYM, I\MWXÆ ERYQMXI VIGSQERHÆVM HMGXEXI HI FYRÆ
GYZMMR'Æ. 7I YXMPM^IE^Æ XSXHIEYRE NSGYVM RSM WEY FMRI ±RXVI'MRYXI. )PI XVIFYMI WÆ
3I TYWI ±R SVHMRI. 'ÆV'MPI TÆXEXI, VYTXI, GY GSP'YVMPI ±RXSEVWI WYRX RY RYQEM
MRIWXIXMGI HEV EY #M WIQRI GEVEGXIVMWXMGI GEVI TIVQMX YRSVE WÆ PI VIGYRSEWGÆ,
HI YRHI VI^YPXÆ YR EZERXEN RIPSMEP JE'Æ HI GIM GEVI RY PI GYRSWG.
2Y EZI'M ZSMI WÆ XV¥RXM'M GÆV'MPI, WÆ PSZM'M QEWE GY TYQRYP, WÆ JEGI'M
KPYQI TVSEWXI WEY WÆ ZÆ VMHMGE'M TIRXVY E HE QEM QYPXÆ JSV'Æ EVYRGÆVMM
ZMGXSVMSEWI E YRYM GEVI HI E#M. (I EWIQIRM RY ZI'M JEGI RMGM YR JIP HI WIQRI
TIRXVY E HE MRJSVQE'MM TEVXIRIVYPYM HISEVIGI XSEXI EGIWXI KIWXYVM WYRX HI
TVSWX KYWX.
2Y IWXI RIGIWEV, HIWMKYV, WÆ TÆWXVÆQ S XÆGIVI VIPMKMSEWÆ ±R XMQTYP
NSGYPYM HI GÆV'M HEV RMGM WÆ PÆWÆQ GSRZIVWE'ME WÆ ENYRKÆ TI TVMQ TPER #M NSGYP ±
TI EP HSMPIE. (EGÆ WI RE#XI S HMWGY'MI IE XVIFYMI WÆ 3I WGYVXÆ #M TYVXEXÆ TI YR
XSR RIYXVY. ‘R GE^YVMPI RIGPEVI KE^HE EGGITXÆ GÆ MRZMXEXYP EVI HVITXEXI!
9R WTIGXEXSV GEVI RY NSEGÆ RY IWXI RIETÆVEX TYVXÆXSV HI RSVSG ± NSP]-
NSOIV. )P TSEXI WÆ YVQÆVIEWGÆ S TEVXMHÆ, WÆ EGGITXI NSGYP 3IGÆVYME HEV ± WI
±R'IPIKI HI PE WMRI ± WI ZE EF'MRI HI PE SVMGI GSQIRXEVMM #M HI PE SVMGI WJEX.
(EGÆ RY TSEXI WÆ S JEGÆ #M SJIVÆ MRJSVQE'MM TI GEVI GIMPEP'M RY PI EY, XVIFYMI
I\GPYW MQIHMEX.
% NYGE ±R TYFPMG RIGIWMXÆ YR GSRXVSP TIVQERIRX EWYTVE VIEG'MMPSV RSEWXVI
RIVZSEWI. 2Y PÆWÆQ WÆ RM WI ZEHÆ FYGYVME WEY XIEQE GIIE GI XVÆHIE^Æ S
XSXEPÆ PMTWÆ HI WXÆT¥RMVI HI WMRI. 'LMEV HEGÆ XSGQEM RI-EQ TMIVHYX YPXMQYP PIY
XVIFYMI WÆ RI TÆWXVÆQ GEPQYP HISEVIGI IWXI WMRKYVYP GETMXEP GEVI RI-E QEM
VÆQEW.
(EGÆ WYRXIQ NYGÆXSVM TEWMSRE'M XVIFYMI WÆ RI JIVMQ GE ±R SVMGI SGE^MI WÆ
TVSTYRIQ ºS TEVXMHÆ».
(EGÆ NYGÆQ PE GMRIZE EGEWÆ, EGIWXE ZE EWMKYVE FÆYXYVMPI VÆGSVMXSEVI,
GEJIEYE, FMWGYM'MM #M 'MKÆVMPI. 8SXYP ZE 3 E#I^EX TI QMGM QÆWY'I, EPÆXYVM HI QEWE
HI NSG. %GIWXI KYWXÆVM RY XVIFYMI XSXY#M WÆ HIZMRÆ WGSTYP TVMRGMTEP EP ±RX¥PRMVMM.
9R FYR NYGÆXSV RMGM RY PI ETVIGME^Æ, TIRXVY GÆ E ZIRMX WÆ NSEGI RY WÆ QÆR¥RGI
#M NSGYP ±P EGETEVIE^Æ GSQTPIX. )WXI QSXMZYP TIRXVY GEVI RY EM ZSMI WÆ MQTYM
TEY^I ±R XMQTYP NSGYPYM TIRXVY E WGLMQFE YR HMWG WEY E HMWGYXE HIWTVI ZVIQI
WEY HIWTVI TSPMXMGÆ. .SGYP RY WI ±RXVIVYTI WYF RMGM YR QSXMZ HISEVIGI VM#XM #M
WÆ-P HIVERNI^M TI GIM TEWMSRE'M.
'¥RH 'M WI TVSTYRI WÆ TEVXMGMTM PE YR NSG ±'M ZIM VI^IVZE XSEXÆ WIEVE ±R
EGIWX WGST #M ZIM WXE G¥X WXEY #M GIMPEP'M MRZMXE'M.
'¥RH TVMQI#XM GY VIKYPEVMXEXI TVMIXIRM TIRXVY E NYGE XVIFYMI WÆ XI
WXVÆHYMI#XM WÆ EHYRM TEVXIRIVM HI JSV'I IKEPI. '¥RH WI NSEGÆ TI FERM, ZSQ
MRZMXE TIVWSERI GÆVSVE PI TPEGI WÆ VM#XI #M GEVI HMWTYR HI QMNPSEGI 3RERGMEVI
WIRWMFMP IKEPI. '¥RH WI NSEGÆ QEM HIW ±RXV-S GEWÆ RY I S HSZEHÆ HI TVSEWXÆ
GVI#XIVI ± GM HMQTSXVMZÆ ± WÆ TEVXMGMTÆQ PE GLIPXYMIPMPI TI GEVI PI JEGI KE^HE.
19. '%(396-0).
%68% () % 3*)6-: '-2)# '9-# '…2(# ')# '91#
'EHSYP RY IWXI SFPMKEXSVMY. )P RY TSEXI 3 RMGM GIVYX, RMGM GSQERHEX, RMGM
WYKIVEX HIG¥X ±R G¥XIZE WMXYE'MM WTIGMEPI. ‘RWÆ YR SQ FMRI GVIWGYX ZE TVMQM GY
TPÆGIVI G¥XIZE WJEXYVM ±R EGIWX HSQIRMY. % #XM WÆ SJIVM QMGM HÆVYVM #M WÆ S JEGM
GY HMWGVI'MI IWXI YR WIQR HI RSFPI'I WY4IXIEWGÆ. )\MWXÆ SEQIRM KIRIVS#M HEV
I\MWXÆ #M SEQIRM QIWGLMRM #M ^K¥VGM'M.
2Y IWXI XSXY#M KVIY HI SFWIVZEX GÆ S TIVWSERÆ GEVI RY MRXVÆ ±RXV-S GEWÆ
GY Q¥RE KSEPÆ, IWXI TVMZMXÆ GY QEM QYPXÆ WMQTEXMI HIG¥X QYWE3VYP GI WI
WGY^Æ HI 3IGEVI HEXÆ GÆ PE 4SVÆVMI IVE ±RGLMW!
1SHYP ±R GEVI HÆQ #M TVMQMQ GEHSYVMPI WI ±RZE'Æ. 2Y ±RX¥QTPÆXSV ±R
.ETSRME ± 'EVE TSPMXI'MM ± WI JEG GYVWYVM TI EGIEWXÆ XIQÆ.
1MGMPI GEHSYVM ±RXVI'MR TVMIXIRMMPI #M TVSHYG SVMGYM S QEVI TPÆGIVI, HEV GY
S GSRHM'MI: WÆ 3I HEXI HMR WY4IX #M HI^MRXIVIWEX.
% SJIVM YR GEHSY TVSJIWSVYPYM PE GEVI GSTMPYP XÆY IWXI EQIRMR'EX HI
GSVMNIR'Æ WEY QIHMGYPYM TIRXVY YR GIVXM3GEX HI GSRGIHMY PE GEVI RY EM HVITXYP,
RY WYRX WIQRI HI TSPMXI'I, GM HMQTSXVMZÆ.
(I EWIQIRIE, RY ZSQ HE GEHSYVM YRIM GYRS#XMR'I ZIRMXI HMR
WXVÆMRÆXEXI, GY S WMXYE'MI QEXIVMEPÆ QEM FYRÆ HIG¥X E RSEWXVÆ HISEVIGI S ZSQ
SFPMKE WÆ-#M FEXÆ GETYP GI WÆ RI XVMQMXÆ WEY GI WÆ RI EHYGÆ GY TVS\MQE SGE^MI.
'Y EX¥X QEM RITPÆGYX I TIRXVY GIP GEVI E TVMQMX YR HEV SEVIGEVI, WÆ GMXIEWGÆ
PMWXE HI. GSQMWMSERI TI GEVI M-EQ TVIKÆXMX-S!
‘RXVI TVMIXIRM, ±R JEQMPMI, ±RXVI ±RHVÆKSWXM'M WI TSX JEGI GEHSYVM SVMG¥RH.
2Y XVIFYMI WÆ E#XITXÆQ S ^M JIWXMZÆ TIRXVY E-P HÆVYM TVMIXIRIM RSEWXVI S
TIVIGLI HI QÆRY#M HI FYGÆXÆVMI HI GEVI EVI QEVI RIZSMI WEY FYRMGMM S
TIVIGLI HI TETYGM GSQS^M TI GEVI M-EQ KÆWMX HMR ±RX¥QTPEVI PE YR QMG
QEKE^MR. %Q EY^MX ±RXV-S GEWÆ S JSVQYPÆ HVÆKY'E: EGIWXE IWXI YR GEHSY HI ºRI
± ^MYE XE»!
‘R WGLMQF ZSQ 3 QEM TY'MR ºKIRIVS#M» GY SHVEWPIPI RSEWXVI TI GEVI RY
PI ZSQ SFM#RYM WÆ E#XITXI ±R 3IGEVI ^M YR GEHSY. 4VIXIR'MMPI PSV RY WI ZSV
XIVQMRE RMGMSHEXÆ #M ZSQ IHYGE RM#XI IKSM#XM VÆWJÆ'E'M.
%TSM VMWGÆQ WÆ RI TYRÆ ±R WMXYE'MM HIPMGEXI ±RXVIF¥RH GY SFVÆ^RMGMI
QYWE3VMM: º'I QM-EM EHYW#». (EGÆ EQ VYKEX TI GMRIZE WÆ RI GYQTIVI YR
SFMIGX SVMG¥X HI QMG, RI MRXIVIWÆQ HI TVI' #M ±P ZSQ EGLMXE MQIHMEX. (EV HEGÆ
TIVWSERE GEVI RI-E JÆGYX WIVZMGMYP ±#M I\TVMQÆ HSVMR'E HI E RM-P JEGI GEHSY, RY
TVIPYRKMQ HMWGY'ME PE RIWJ¥V#MX.
1YP'YQMQ, EGGITXÆQ #M. 'MRIQ QMRXI! 7Æ RY EFY^ÆQ HI TVMIXIRMM RS#XVM
VYK¥RHY-P ±R TIVQERIR'Æ WÆ RI GYQTIVI G¥XI GIZE, QEM EPIW HEGÆ RY PI
TYXIQ JEGI #M RSM PE V¥RHYP RSWXVY QMGM WIVZMGMM. 8VITXEX, S EWXJIP HI TIVWSERÆ
±#M ZE TMIVHI WMQTEXME GIPSV HMR NYV!
2Y ZSQ JEGI HEVYVM GSWXMWMXSEVI GLMEV HEGÆ EZIQ S WMXYE'MI QEXIVMEPÆ
±R4SVMXSEVI. 2Y IWXI S HSZEHÆ HI FYR KYWX #M TSEXI TVSZSGE QEM HIZVIQI WEY
QEM X¥V^MY YR GSR4MGX RIHSVMX.
7I TSEXI SJIVM SVMGI EPX SFMIGX YXMP, HI PE YR HIWGLM^ÆXSV HI GSRWIVZI
T¥RÆ PE S XMKEMI HI XI4SR, YRISVM GLMEV #M Q¥RGEVI. (EV #M EMGM WI MQTYRI YR
QMRMQYQ HI XEGX. 2Y-P ZSQ EHYGI YRIM TVMIXIRI QEM WÆVEGI HI ^MYE IM YR
OMPSKVEQ HI GEVRI. ‘RWÆ RM#XI GYXMM JVYQSEWI HI FV¥R^Æ JVER'Y^IEWGÆ, WEVHIPI
WEY TEXIY TSX 3 JSEVXI FMRI TVMQMXI.
9R GEHSY XVIFYMI K¥RHMX, GYQTÆVEX, EQFEPEX, SJIVMX. 8VIFYMI WÆ 3I
JVYQSW, YXMP #M WÆ TVSZSEGI S EHIZÆVEXÆ TPÆGIVI GIPYM GEVI ±P TVMQI#XI. 8SGQEM
EGIWXI HM3GYPXÆ'M HEY YRYM GEHSY S ZEPSEVI HISWIFMXÆ #M RY TVI'YP PYM. %GIWXE
ZE 3 ±RPÆXYVEX GY KVMNÆ. )\GIT'MI JEG HMWGYVMPI #M GÆV'MPI, HI TI EGIWXIE TVI'YP RY
WI #XIVKI. 'EVXIE RY WI EXMRKI! 7I ZE TYRI ±RXVI 3PIPI IM S L¥VXMI IPIKERXÆ WEY
S GEVXI HI ZM^MXÆ TI GEVI RI TYXIQ I\TVMQE K¥RHYVMPI FYRI. (IHMGE'MM #M
EYXSKVEJI TSX 3 HEXI RYQEM HI GÆXVI EYXSVM. 'IP GEVI E TVMQMX-S #M HSVI#XI WÆ
S TÆWXVI^I EVI ZSMI, ±REMRXI HI E S TYRI ±R FMFPMSXIGÆ, WÆ WI WIQRI^I HMWGVIX
TIRXVY E RY S ±RGYVGE QEM X¥V^MY GY S EPXE GI RY-P ETEV'MRI.
(YTÆ GI EQ E4EX WEY EQ KLMGMX HSVMR'IPI GIPSV GÆVSVE HSVMQ WÆ PI
HÆVYMQ YR SFMIGX SEVIGEVI, ±P GYQTÆVÆQ HMR ZVIQI #M ±P TYRIQ FMRI.
:SQ IZMXE EWXJIP EKPSQIVE'MMPI HMR QEKE^MRI ±R TVIENQE WÆVFÆXSVMPSV #M
RI ZSQ GVY'E QYP'M RIVZM, HISEVIGI GE YR JÆGYX, XSGQEM PYGVYP GIP QEM FEREP
TI GEVI RM P-EQ TVSTYW WÆ-P GYQTÆVÆQ. RY WI KÆWI#XI!
)\GIT'MI JEG HYPGMYVMPI #M 4SVMPI. (EV GLMEV #M 4SVMPI TSX 3 GYQTÆVEXI HMR
ZVIQI #M 'MRYXI ±R JVMKMHIV EQFEPEXI ±R TIVKEQIRX WEY GLMEV ^MEVI.
'IP GEVI TVMQI#XI YR HEV ±P ZE HIWGLMHI ±R JE'E QYWE3VYPYM #M RY-P ZE
WXVMGE FYGYVME TVSXIWX¥RH GÆ I TVIE WGYQT, GÆ RY XVIFYME WEY QEM VÆY. GÆ EVI
SVSEVI HI FMFIPSYVM. :E QYP'YQM, WI ZE FYGYVE #M GLMEV ZE VIZIRM GY GSQIRXEVMM
EKVIEFMPI HI G¥XIZE SVM ±R EGIIE#M WIEVÆ.
(EGÆ YR GEHSY RY RI TPEGI, RI ZSQ EWGYRHI RIQYP'YQMVIE. ‘R RMGM YR
GE^ RY ZSQ WTYRI: GI WÆ JEG GY EGIEWXÆ #EQTERMI# 1EM EQ ±RGÆ 10 WXMGPI!
'STMPYPYM GI W-E WXVÆHYMX WÆ RI EHYGÆ YR VYN GI RY RM WI TSXVMZI#XI WEY YR ZEW
HI 4SVM GI RY RI TPEGI, RY-P ZSQ JEGI EXYRGM, TI PSG, RMGM YR JIP HI SFWIVZE'MI.
:SQ HIWGLMHI S HMWGY'MI TI EGIEWXÆ XIQÆ GY EPXÆ SGE^MI #M ±P ZSQ ±RZÆ'E GYQ
WI GYQTÆVÆ YR GEHSY.
'IP GEVI E JÆGYX YR HEV RY ZE MRWMWXE JSEVXI QYPX WÆ E4I HEGÆ RI TPEGI
WEY RY.
)WXI 3VIWG WÆ GYQTÆVÆQ ºWSYZIRMVYVM» EXYRGM G¥RH GÆPÆXSVMQ. 8SX 3VIWG
IWXI WÆ PI SJIVMQ JEQMPMIM #M GYRS#XMR'IPSV RSEWXVI G¥RH RI ±RETSMIQ. (I GIPI
QEM QYPXI SVM EGIWXI SFMIGXI WYRX OMXGLYVM. 'I RI JEGIQ GY ºKSRHSPE» TVMQMXÆ
HI PE :IRI'ME# 'Y º8SYV )2IP» TVMQMX HI PE 4EVMW# 'Y YVWYP HI MTWSW HI PE :EXVE
(SVRIM# 'Y WGSMGMPI ±RGVYWXEXI TI YR TETYG TVMQMXI HI PE )JSVMI# 2Y RI TSEXI
SFPMKE RMQIRM WÆ RI YV¥'MQ ZME'E YMX¥RHY-RI XSEXÆ ^MYE PE IPI. 0I ZSQ TYRI
XSEXI PE YR PSG, ±RXV-YR HYPET WEY ±RXV-S HIFEVE #M PE TVMQE GYVÆ'IRMI KIRIVEPÆ
RI ZSQ PYE MRMQE ±R HMR'M #M PI ZSQ EVYRGE!
2Y ZSQ JEGI GEHSYVM SFMIGXI TI GEVI PI EZIQ ±R GEWÆ #M RY RI TPEG.
(EGÆ WYRX HI ZEPSEVI PI TYXIQ HE GIPSV ETVSTME'M, ±R GE^YP ±R GEVI
EGI#XME #M PI HSVIWG ± ±RWÆ JÆVÆ GSQIRXEVMM HI KIRYP: º1Æ QMV GÆ-'M TPEGI, QMI
QM WI TEVI SVMFMP!».
2Y HÆVYMQ HEGÆ RY RI TVMGITIQ, XMQFVI YRYM 3PEXIPMWX, EGGIWSVMM HI
TIWGYMX YRYM TIWGEV, GYPSVM YRYM TMGXSV. )M GYRSWG ±R QSH GIVX RM#XI QMGM
QEKE^MRI HI WTIGMEPMXEXI GI PI WEXMWJEG TVIXIR'MMPI VE3REXI #M TI GEVI RSM RY
EZIQ HI YRHI WÆ PI KLMGMQ.
(EGÆ HSVMQ WÆ RI EVÆXÆQ VIGYRS#XMR'E JE'Æ HI GMRIZE GEVI RI-E JÆGYX
YR FMRI: QIHMG, EZSGEX, TVSJIWSV IXG. :SQ EZIE QEVI KVMNE PE EPIKIVIE
GEHSYPYM. )WXI FMRI WÆ RI VI^YQÆQ PE EPFYQI HI EVXÆ, GYXMM HI FSQFSERI,
HYPGMYVM JÆGYXI HI RSM WEY FÆYXYVM 3RI. (EV HEGÆ RI K¥RHMQ PE YR SFMIGX
XVIFYMI WÆ RI EWMKYVÆQ GÆ RY IWXI XSXEP RITSXVMZMX. 2Y ZSQ SJIVM SFMIGXI
ZSPYQMRSEWI GI SGYTÆ QYPX PSG #M ±R RMGM YR GE^ ERMQEPI WEY TÆWÆVM, HEGÆ RY
EQ ±RXVIFEX ±R TVIEPEFMP.
2Y ZSQ HE RMQÆRYM GÆV'M TI GEVI RY PI-EQ GMXMX WEY QÆGEV RY EQ TVMQMX
EWMKYVÆVM HI PE S TIVWSERÆ GSQTIXIRXÆ GÆ QIVMXÆ E 3 GMXMXI.
4IVWSERIPSV GY GEVI RY WYRXIQ ±R VIPE'MM ETVSTMEXI RY PI ZSQ SJIVM
SFMIGXI HI ±QFVÆGÆQMRXI WEY HI XSEPIXÆ. 2I PMQMXÆQ PE S I#EVJÆ, YR JYPEV WEY
S GSPSRMI HI JSEVXI FYRÆ GEPMXEXI. 2Y GYQTÆVÆQ #M RY SJIVMQ JEVHYVM, GSPSRMM,
WTVE]YVM PE ±RX¥QTPEVI, RYQEM TIRXVY E GYQTÆVE GIZE. 3VMGI SQ EVI
TVIJIVMR'IPI WEPI #M HEGÆ RY M PI GYRSE#XIQ, RI EF'MRIQ.
(MR TÆGEXI WI VÆWT¥RHI#XI SFMGIMYP HI E HE FERM ±R PSG HI GEHSY. %Q
QEM ZSVFMX HIWTVI EGIWX YV¥X SFMGIM ±RXV-YR GETMXSP ERXIVMSV, RY ZSQ QEM
MRWMWXE. )WXI S QEVI HMJIVIR'Æ ±RXVI FERMM TI GEVI YR TÆVMRXI ±M HÆ HI ^MYE
GSTMPYPYM WÆY TIRXVY GE EGIWXE WÆ-#M GYQTIVI S TIVIGLI HI FPYI-NIERW TI
QÆWYVÆ #M FERMM TI GEVI ±M EHYGI ±R ºHEV» QEQIM WEPI X¥RÆVYP MRKMRIV, TVSEWTÆX
GÆWÆXSVMX! 2Y WI JEGI! &ERMM, HEGÆ IP GSRWMHIVÆ GÆ XVIFYMI HE'M, ZSV 3 SJIVM'M GY
EPXÆ SGE^MI MEV PE ERMZIVWEVI ZE EHYGI YR GEHSY TI GEVI P-E EPIW GY HVEK, HYTÆ
GI W-E K¥RHMX ±RHIPYRK.
9R GEHSY ZEPSVIE^Æ G¥X HSYÆ HEGÆ IWXI SJIVMX PE XMQT, EHMGÆ WXVMGX ±R
^MYE ±R GEVI EVI PSG IZIRMQIRXYP.
%QFEPENYP YRYM HEV IWXI JSEVXI MQTSVXERX. :SQ EZIE ±RXSXHIEYRE ±R
GEWÆ TERKPMGM #M L¥VXMM JVYQSW GSPSVEXI, TI GEVI PI ZSQ GYQTÆVE G¥RH RM WI
MZI#XI SGE^ME, JÆVÆ WÆ RM WI TEVÆ S GYQTÆVÆXYVÆ MRYXMPÆ.
*036-0).
(I PE ±RGITYX XVIFYMI WÆ WTYRIQ GÆ SVMGI GEHSY WI SJIVÆ ±RWS'MX HI S
4SEVI. 'LMEV #M TEGLIXIPI WYRX QEM JVYQSEWI HEGÆ PI SQÆQ GY S GVIRKY'Æ HI
FVEH, GY S VEQYVÆ HI Z¥WG WEY GY RM#XI MQSVXIPI.
2Y WI SJIVÆ #M RY WI 'MR ±R GEWÆ 4SVM EVXM3GMEPI, SVMG¥X HI VIY#MXI EV 3
EGIWXI MQMXE'MM. )WXI HI JSEVXI TVSWX KYWX.
'Y TY'MR IJSVX #M MQEKMRE'MI, QEM EPIW ±R ERSXMQTYVMPI GEPHI, WI TSX SJIVM
4SVM HI G¥QT WEY 4SVM VEVI TIRXVY E RY GYQTÆVE QIVIY GIPI GMRGM KEVSEJI
±QFSFSGMXI, FEREPI #M VMKMHI. (‘R *VER'E, HI TMPHÆ, RY WI SJIVÆ KEVSEJI. )PI WYRX
JSPSWMXI HSEV TIRXVY NIVFI #M GSVSERI.)
7I IZMXÆ 4SVMPI TVIE QEVM WEY TVIE TVIXIR'MSEWI (GEPIPI, KPEHMSPIPI,
RYJIVMM) TIRXVY GÆ W-EV TYXIE WÆ RY 3I TI KYWXYP KE^HIPSV. 8SEXI 4SVMPI WYRX
JVYQSEWI, HEV ±R KIRIVEP, YR SQ HIPMGEX, TVIJIVÆ 4SVMPI HIPMGEXI, GE
ERIQSRIPI, PÆGVÆQMSEVIPI, ZMSPIXIPI, KLMSGIMM, QEGMM, FV¥RHY#IPI, QEVKEVIXIPI
IRKPI^I#XM #M QYPXI EPXIPI.
*PSVMPI WI SJIVÆ JÆVÆ EQFEPENYP ±R GEVI PI-EQ GYQTÆVEX, GLMEV HEGÆ IWXI
JSEVXI JVYQSW. :SQ PYE L¥VXME #M S ZSQ JEGI WÆ HMWTEVÆ, IZIRXYEP ±R FY^YREV
WEY ±R TS#IXÆ, ±RGÆ ±REMRXI HI E MRXVE ±R GEWÆ #M PI ZSQ SJIVM GY GS^MPI ±R NSW.
0E RSM ±R 'EVÆ I\MWXÆ SFMGIMYP HI E SJIVM 4SVM ±R RYQÆV MQTEV. 7I WTYRI GÆ
GIE GEVI PI TVMQI#XI GSQTPIXIE^Æ FYGLIXYP!
0E GIVIQSRMM JYRIFVI WI HEY 4SVM ±R RYQÆV TEV. 'LMEV #M NIVFIPI VIWTIGXÆ
EGIEWXÆ VIKYPÆ.
2Y WI HYG 4SVM FÆVFE'MPSV HIG¥X HEGÆ WYRX PE WTMXEP.
0E WTMXEP RY WI HYG 4SVM GY YR QMVSW TVIE TYXIVRMG #M RMGM TVIE QEVM. )WXI
FMRI WÆ RI K¥RHMQ HI EGEWÆ ±R GI ZSV 3 TYWI. 2Y IWXI KVIY WÆ EHYGIQ RSM
±R#MRI YR ZEW TSXVMZMX. 4SEXI IZMXÆQ EWXJIP IXIVRIPI WXMGPI HI PETXI #M FSVGERIPI
HI KIQ GEVI º±QTSHSFIWG» EX¥X HI HM^KVE'MSW WEPSERIPI, GLMEV HEGÆ ±R IPI W-
EY TYW RM#XI 4SVM JVYQSEWI!
)\MWXÆ S EZIVWMYRI ± RIQSXMZEXÆ ± ±QTSXVMZE KLMZIGIPSV GY 4SVM.
(EGÆ IWXI ZSVFE HIWTVI YR TSQM#SV TMXMG SVREQIRXEP, HI S E^EPII
JVYQSEWÆ WEY HI YR GEGXYW HISWIFMX, RMQMG RY RI STVI#XI WÆ PI SJIVMQ YRSV
TVMIXIRM. 7-EV TYXIE GE EGI#XME WÆ WI FYGYVI HI HEVYP TVMQMX QYP'M ERM HI ^MPI,
K¥RHMRHY-WI GY HVEK #M PE RSM. 2I MRXIVIWÆQ ±RWÆ HEGÆ ZSV 3 FMRI TVMQMXI.
'YRSWG #M TIVWSERI GEVI EHSVÆ GEGXY#MM HEV #M YRIPI GEVI ±M HIXIWXÆ.
(MR GEY^E WÆVÆGMIM ±R GEVI EQ XVÆMX ±R YPXMQMM ERM, EQ YMXEX YR SFMGIM TI
G¥X HI GSQSH TI EX¥X HI IPIKERX: WÆ XVMQMXIQ 4SVM TVMR GSQMWMSREV. 1YPXI
4SVÆVMM EY PE HMWTS^M'MI YR SQ GEVI RI TSEXI JEGI WIVZMGMYP HI E HYGI YR
FYGLIX HI 4SVM PE S HEXÆ #M S SVÆ TVIGMWÆ. :SQ EZIE ±RWÆ KVMNÆ WÆ-P HÆQ S
EHVIWÆ G¥X QEM I\EGXÆ. :SQ GSQERHE FYGLIXYP, ±P ZSQ TPÆXM ERXMGMTEX, ZSQ
±RXVIFE HEGÆ GIP GEVI ±P HYGI IWXI ERKENEX #M TPÆXMX HI 3VQE VIWTIGXMZÆ, HEGÆ
RY ±M ZSQ EGLMXE #M PYM ERXMGMTEX HVYQYP. :SQ PÆWE S GEVXI HI ZM^MXÆ, TI GEVI
ZSQ WGVMI G¥XIZE V¥RHYVM EHVIWEXI HIWXMREXEVYPYM. 2Y ZSQ XVMQMXI FYGLIXI
ERSRMQI HIG¥X HEGÆ 'MRIQ GY XSX HMREHMRWYP WÆ GVIÆQ ±RGYVGÆXYVM RITPÆGYXI!
'IP GEVI TVMQI#XI 4SVMPI, ZE HE #M IP S WYQÆ HI FERM GSQMWMSRIVYPYM #M ZE
WIQRE HI TVMQMVI. %TSM ZE QYP'YQM G¥X QEM VITIHI, XIPIJSRMG, GIPYM GEVI M PI-E
XVMQMW. 'I YXMP IWXI YR EWXJIP HI WIVZMGMY, G¥RH ZVIM WÆ 3 YR SQ FMRI GVIWGYX #M
WÆ XVMQM'M RM#XI 4SVM, HI I\IQTPY, E HSYE ^M HYTÆ S ZM^MXÆ, YRSV TIVWSERI ±R
GEWE GÆVSVE XI-EM WMQ'MX EX¥X HI FMRI! 'I WYVTVM^Æ TPÆGYXÆ ZE EZIE 3MGE RSEWXVÆ
G¥RH ZE TVMQM HI PE GSPIKMM HI GPEWÆ YR FYGLIX HI 18 XVERHE3VM EPFM ±R ^MYE ±R
GEVI ±#M WÆVFÆXSVI#XI QENSVEXYP! 7Æ RY RI WTIVMI WYQIPI HI FERM TI GEVI
XVIFYMI WÆ PI TPÆXMQ. 7YRX MR3QI ±R GSQTEVE'MI GY FYGYVME TI GEVI S
TVSHYGIQ GIPSV TI GEVI ±M MYFMQ #M ±M WXMQÆQ!
7Æ WTYRIQ #M G¥XIZE GYZMRXI #M HIWTVI PMQFENYP 4SVMPSV. 4SEXI WYRX
WYTIVWXM'MM HEV I\MWXÆ TIVWSERI GEVI 'MR PE IPI, ±RG¥X ±REMRXI HI E GYQTÆVE #M E
HE 4SVM I FMRI WÆ RI K¥RHMQ TY'MR TIRXVY E RY GSQMXI KEJI. (IWTVI GEPI WI
^MGI GÆ EHYG KLMRMSR. *PSVMPI VS'MM WIQRM3GÆ MYFMVI #M TEWMYRI, GIPI KEPFIRI
KIPS^MI, GIPI EPFI TYVMXEXI.
2Y ZSQ HYGI YRIM QÆXY#M ±R Z¥VWXÆ, HI PE GEVI E#XITXÆQ S QS#XIRMVI,
YR FYGLIX HI ºRY-QÆ-YMXE» #M RMGM QEQIM WS'YPYM RSWXVY S WTIGMI HI GEGXYW GI
GVI#XI WTIGXEGYPSW #M TSEVXÆ RYQIPI TSTYPEV HI. ºPMQFE WSEGVIM».
*PSVMPI TI GEVI PI TVMQMQ PI E; I^ ?Q MQIHMEX ±RXV-YR ZEW GY ETÆ. '¥RH
E#XITXÆQ QYWE3VM ZSQ EZIE PE ±RHIQ¥RÆ TVIKÆXMXI ZEWI HI HMJIVMXI QÆVMQM.
‘R RMGM S WMXYE'MI RY WI VIJY^Æ 4SVMPI GI RM WI HÆVYMIWG. %GIEWXÆ VIKYPÆ RY
IWXI ±RWÆ ZEPEFMPÆ #M TIRXVY SFMIGXI. %ZIQ HVITXYP WÆ VIJY^ÆQ YR GEHSY# 2Y!
'LMEV HEGÆ RY RI TPEGI, YR GEHSY IWXI YR GEHSY #M WÆ-P VIJY^M ±RWIEQRÆ WÆ
NMKRI#XM TI GIP GEVI 'M P-E SJIVMX.
%GIEWXÆ VIKYPÆ EVI XSXY#M I\GIT'MM. 7YRX GE^YVM WTIGMEPI G¥RH YR GEHSY
TSEXI 3 MRXIVTVIXEX GE QMNPSG HI TVIWMYRI WEY HI GSRZMRKIVI #M HEGÆ ±P TVMQI#XM
±RWIEQRÆ GÆ EGGIT'M WÆ JEGM WIVZMGMYP VIWTIGXMZ. ‘R EGIWX GE^ XVIFYMI WÆ-P
±RETSMI^M. )WXI HIWMKYV HI^EKVIEFMP TIRXVY GIP GEVI ±P SJIVÆ HEV XVIFYMI WÆ
±R'IPIEKÆ WMXYE'ME #M RYQEM TI IP ±RWY#M XVIFYMI WÆ WI WYTIVI GÆ E JSWX PMTWMX HI
XEGX. *YRG'MSREVMM, HYTÆ GYQ EQ QEM QIR'MSREX RY XVIFYMI WÆ TVMQIEWGÆ
RMGMSHEXÆ GEHSYVM ZEPSVSEWI QEM EPIW G¥RH EY S JYRG'MI MQTSVXERXÆ. 'MRWXIE #M
GSR#XMMR'E TVSJIWMSREPÆ RY PI PEWÆ EPXÆ EPIKIVI. 7Æ ±RETSMI^M YPXIVMSV GEHSYVM
GEVI 'M-EY JSWX JÆGYXI RY IWXI EHQMW HIG¥X ±R ERYQMXI GE^YVM WTIGMEPI. '¥RH
GMRIZE XI GEPSQRME^Æ WEY XI NMKRI#XI TS'M WÆ-P ±RETSMI^M JÆVÆ RMGM YR GYZ¥RX
GEHSYVMPI TI GEVI 'M PI-E JÆGYX HEV RY IWXI SFPMKEXSVMY.
(YTÆ S ZIGLI XVEHM'MI ±RHVÆKSWXM'MM GEVI W-EY HIWTÆV'MX RY ±#M VIWXMXYMI
YRYP EPXYME GEHSYVMPI TVMQMXI. %GIEWXÆ VIKYPÆ RY IWXI EFWSPYXÆ HIG¥X HEGÆ
YRYP HMRXVI IM E EHYW TVINYHMGMM KVEZI SRSEVIM GIPYMPEPX WEY HEGÆ HEVYVMPI JÆGYXI
WYRX JSEVXI TVI'MSEWI. &YRE GYZMMR'Æ TI GEVI PIKIE S WTVMNMRÆ ±R EGIWX GE^, ZE
GIVI WÆ WI ±RETSMI^I SFMIGXIPI HI QEVI ZEPSEVI. 8SEXI EGIWXI WMXYE'MM RY WYRX
XSXY#M JÆVÆ I\GIT'MM. 9R GEHSY TVMQMX IWXI HI VIKYPÆ RYQEM EP EGIPYME GEVI P-E
TVMQMX. 4IRXVY E IZMXE EGIWXI WMXYE'MM RITPÆGYXI EV 3 FMRI WÆ RI K¥RHMQ FMRI GI
SJIVMQ #M QEM EPIW GYM.
(-*)6-8) 3'%>-- ‘2 '%6) (Å1 '%(396-.
7J. 2MGSPEI ± 6 HIGIQFVMI. )WXI YRE HMR GIPI QEM E#XITXEXI WÆVFÆXSVM HI
GÆXVI GSTMM. ‘M ZSQ ±RZÆ'E WÆ-#M TYRÆ PE Y#Æ KLIXY'IPI PYWXVYMXI HI GY WIEVÆ (±R
ENYR). (YTÆ GI W-EY GYPGEX PI ZSQ YQTPI GY HEVYVM, GSRWX'RH ±R KIRIVEP HMR
HYPGMYVM, TI GEVI PI ZSV KÆWM E HSYE ^M HI HMQMRIE'Æ. 0I ZSQ WTYRI #M TSZIWXIE
GY RYMIPY#IPI TI GEVI W-EV TYXIE WÆ PI TVMQIEWGÆ HEGÆ RY WYRX GYQMR'M.
'VÆGMYRYP ± 25 HIGIQFVMI ± WI WÆVFÆXSVI#XI RE#XIVIE (SQRYPYM RSWXVY,
-WYW ,VMWXSW. '¥RH GSTMMM WYRX QMGM, ZSQ ±QTSHSFM FVEHYP JÆVÆ GE IM WÆ RI
ZEHÆ, HEGÆ WYRX QEM QEVM ZSQ ETIPE PE ENYXSVYP PSV.
&VEHYP XVIFYMI WÆ 3I ±QTSHSFMX TI 24 HIGIQFVMI, ^M HISWIFMXÆ TIRXVY GÆ
IWXI ENYRYP 'VÆGMYRYPYM #M ZSQ HE S HISWIFMXÆ WSPIQRMXEXI EGIWXIM WIVM,
MRZMX¥RH QYWE3VM #M E#XITX¥RH GSPMRHÆXSVM.
:SQ TYRI WYF FVEH HEVYVM TIRXVY XS'M QIQFVM JEQMPMIM HEV #M TIRXVY
MRZMXE'M. )PI ZSV 3 JVYQSW EQFEPEXI, ZSV EZIE IXMGLIXI #M ZSV 3 HEXI ±R GEHVYP
YRYM GIVIQSRMEP ETEVXI. 1SQIRXYP ZE 3 G¥X QEM QYPX TVIPYRKMX #M ZE GSRWXMXYM
S ZIVMXEFMPÆ WÆVFÆXSEVI. 8SX EGYQ ZSV 3 GLIQE'M #M GSPMRHÆXSVMM TIRXVY GEVI
ZSQ TVIKÆXM HMR ZVIQI HEVYVM.
(ISEVIGI ENYRYP 'VÆGMYRYPYM IWXI ±RGÆ ^M HI TSWX WI HEY HI SFMGIM:
GSZVMKM HEV #M RYGM, QIVI, TSVXSGEPI WEY EPXI JVYGXI.
%RYP 2SY. 7I HEY FERM GSTMMPSV HISEVIGI EGI#XME RI-EY WSVGSZMX. 0E QEWE
JIWXMZÆ HI 6IZIPMSR, TI HEXE HI 31 HIGIQFVMI WI ZSV TYRI ±R JE'E 3IGÆVYM
MRZMXEX, ±R WX¥RKE, WYF #IVZIX, QMGM GEHSYVM, GE HI I\IQTPY: YR WIX HI FEXMWXI,
YR TSVXSJIP, S FMNYXIVMI, GSWQIXMGI, YR WXMPSY, S EKIRHÆ, YR GEPIRHEV, IXG, ±R
JYRG'MI HI TSWMFMPMXÆ'MPI QEXIVMEPI EPI JEQMPMIM VIWTIGXMZI. -QTSVXERX IWXI GE
3IGEVI HMRXVI MRZMXE'M WÆ ±RX¥QTMRI RSYP ER TVMQMRH YR QMG HEV HI GEVI WI ZE
FYGYVE ±R QSH WMKYV.
1EVXMI ± )WXI S ^M E#XITXEXÆ HI XSEXÆ PYQIE GY QYPXÆ RIVÆFHEVI.
7GÆTÆQ HI LEMRIPI KVSEWI HI MEVRÆ #M GLMEV HEGÆ EJEVÆ IWXI PETSZM'Æ
#XMQ WMKYV GÆ E ZIRMX TVMQÆZEVE. 0E EGIEWXÆ HEXÆ WI SJIVÆ QMGM SFMIGXI
GSRJIG'MSREXI HI RSM WEY GYQTÆVEXI, ±RWS'MXI HI XVEHM'MSREPYP #RYV EPF ±QTPIXMX
GY VS#Y. *PSVMPI EV XVIFYM WÆ ±RWS'IEWGÆ ±RXSXHIEYRE QÆV'M#SEVIPI. 0I ZSQ
EPIKI TI GIPI GEVI EY S WIQRM3GE'MI: GS#EV, FEV^Æ, GLIM'Æ IXG. 0I ZSQ SGSPM GY
KVMNÆ TI GIPI HI TVSWX KYWX GEVI HMR TÆGEXI EY MRZEHEX GSQIV'YP. )WXI ZSVFE HI
GIPI GSRJIG'MSREXI HMR FPÆRYVM #M TIRI HEV RY RYQEM HIWTVI IPI. (MR RSY
XVIFYMI WÆ EQMRXMQ GÆ RY TVI'YP RI ZE WJÆXYM WÆ JEGIQ S EPIKIVI FYRÆ. % PI PYE
PE ±RX¥QTPEVI HSEV TI GIPI QEM MIJXMRI WEY TI GIPI QEM WGYQTI, RY IWXI S
HSZEHÆ HI FYR KYWX. '¥RH WGVMEQ EGIEWXÆ GEVXI EQ TVMQMX HI PE S TVMIXIRÆ
X¥RÆVÆ S TIRM'Æ ZIGLI KÆWMXÆ ±RXV-YR WIVXEV EP FYRMGYPYM IM. 1M-E JÆGYX S
HISWIFMXÆ TPÆGIVI!
0I ZSQ TVMRHI TI YR GEVXSR TI GEVI RI WGVMIQ RYQIPI WEY PI ZSQ TYRI
±RXV-YR TPMG ±RWS'MX HI S GEVXI HI ZM^MXÆ. 4IWXI ERM, G¥RH ZSQ YQFPE ±R WIVXEVYP
GY EQMRXMVM, RI ZSQ EHYGI EQMRXI GY TPÆGIVI HI TIVWSERE GEVI RM P-E SJIVMX.
*IQIMPI EY ZSMI WÆ-#M HIE GEHSY YRE EPXIME QÆV'M#SEVI# (E, I JVYQSW GE
#M RSM PE V¥RHYP RSWXVY G¥RH TVMQMQ YR QÆV'M#SV WÆ SJIVMQ YR EPXYP. ‘R RMGM YR
GE^ RY-P ZSQ TYRI TI QEWE TIVWSERIM VIWTIGXMZI YR TYQR HI QÆV'M#SEVI
^MG¥RHY-P: º%PIKI-P TI GIP GEVI ±'M TPEGI». 2Y QEM IWXI YR HEV GM S SJIRWÆ.
&ÆVFE'MPSV RY PM WI SJIVÆ QÆV'M#SEVI.
*PSVMMPI ± 7Æ RY YMXÆQ WÆ JIPMGMXÆQ HI *PSVMM TI XS'M GIM GEVI TSEVXÆ RYQI
HI 4SVM. 7Æ S JEGIQ ±R WGVMW WEY XVMQM'¥RH YR FYGLIX HI 4SVM.
‘QM TSZIWXIE S HSEQRÆ TI GEVI S GLIEQÆ *PSVMRE, GE ±R ^MYE VIWTIGXMZÆ
EZIE QYWE3VM HI GEVI RY W-E TYXYX SGYTE HISEVIGI EZIE QIVIY HI VÆWTYRW PE
XIPIJSR. (EGÆ WYRXIQ MRZMXE'M PE QEWÆ GLMEV ±R EGIEWXÆ ^M JÆVÆ WÆ RM WI WTYRÆ
HI GI, ZSQ KLMGM WMRKYVM GÆ TI TVMIXIRE RSEWXVÆ 6SHMGE S QEM GLIEQÆ #M
*PSVMRE, :MSVMGE WEY &V¥RHY#E #M ±#M WIVFIE^Æ SRSQEWXMGÆ. ‘R EGIWX GE^ ZSQ
EHYGI TI P¥RKÆ 4SVM #M YR GEHSY.
4E#XIPI ± 4IRXVY GÆ WPYNFE HI ‘RZMIVI EVI PSG W¥QFÆXÆ PE SVE 12, WI
QIVKI PE FMWIVMGÆ RSETXIE. )WXI FMRI WÆ PYEQ #M GSTMMM GY RSM HEGÆ RY WYRX
TVIE QMGM. (I 'VÆGMYR WI SJIVÆ GIPSV QMGM QEM QYPX HYPGMYVM #M NYGÆVMM MEV HI
4E#XI PI ZSQ HÆVYM FSQFSERI, SYÆ HI GMSGSPEXÆ HEV #M LÆMRY'I RSM. ‘R KIRIVEP
GSTMMM RY WI FYGYVÆ TVIE QYPX G¥RH TVMQIWG LEMRI. )M WYRX QIVIY GYVE'M #M
JVYQSW ±QFVÆGE'M. (EV ±R EGIEWXÆ ^M SFMIGXIPI HI ±QFVÆGEX EY S ERYQMXÆ
WIQRM3GE'MI. )PI ZSV 3 ±QFVÆGEXI PE WPYNFE HI ‘RZMIVI #M ±R TVMQE ^M HI 4E#XI.
9R EPX SFMGIM GEVI PI JEGI S QEVI FYGYVMI GSTMMPSV IWXI HI E EWGYRHI
HEVYVMPI PÆWEXI HI ºMITYVE#». 7I ZSV HMWXVE JSEVXI FMRI GÆYX¥RHY-PI #M ^MYE ZE 3
TIRXVY IM S EHIZÆVEXÆ WÆVFÆXSEVI.
%RMZIVWEVIE ^MPIM HI RE#XIVI. %TVSETI QEM MQTSVXERX HIG¥X HEVYP
TVSTVMY-^MW IWXI WÆ RI EHYGIQ EQMRXI GY I\EGXMXEXI HI EGIEWXÆ HEXÆ TIRXVY E
XVERWQMXI JIPMGMXÆVMPI GLMEV ±R ^MYE VIWTIGXMZÆ. ‘R EGIWX WGST EV XVIFYM WÆ EZIQ
YR GEPIRHEV WTIGMEP TI GEVI ±P TYXIQ GSRJIG'MSRE WMRKYVM. ‘P ZSQ EX¥VRE TI YR
TIVIXI: IWXI #M HIGSVEXMZ #M QYPX QEM YXMP HIG¥X S EKIRHÆ FMRI TYWÆ PE TYRGX,
HEV TI GEVI YMXÆQ WÆ S GSRWYPXÆQ! (EGÆ RY RI ±RX¥PRMQ GY TIVWSERE
VIWTIGXMZÆ ±M ZSQ HE YR XIPIJSR HI JIPMGMXEVI: XSX HEV WI RYQI#XI.
3RSQEWXMGE (^MYE RYQIPYM). 7I WÆVFÆXSVI#XI HYTÆ GEPIRHEVYP SVXSHS\.
7J¥RXE )PIRE #M 7J¥RXYP 'SRWXERXMR, 7J¥RXYP 1MLEMP #M +EZVMP, 7J¥RXYP 2MGSPEI ±
WYRX WÆVFÆXSVM GYRSWGYXI, HEV TYXIQ JEGI S FYGYVMI JIPMGMX¥RHY-P #M TI GIM TI
GEVI ±M GLIEQÆ: )GEXIVMRE, 8ISHSWME, %REWXEWME.
2E#XIVIE #M FSXI^YP. 7I ZSV EHYGI GEHSYVM EX¥X GSTMPYPYM G¥X #M QEQIM,
GLMEV HEGÆ RY WYRXIQ MRZMXE'M PE FSXI^. (I EGIEWXÆ HEXÆ HEVYVMPI ZSV 3 EPIWI
HMRXVI GIPI QEM YXMPI #M HI WXVMGXÆ RIGIWMXEXI. 2I TYXIQ GSRWYPXE GY JEQMPME
VIWTIGXMZÆ. %V 3 TÆGEX GE EGI#XME WÆ WI XVI^IEWGÆ GY HSYÆ GÆVYGMSEVI PE YR
WMRKYV GSTMP! 3FPMKE'MMPI QEXIVMEPI GIPI QEM WIVMSEWI VIZMR RE#MPSV. %GI#XME ZSV
EHYGI, TI P¥RKÆ XVEHM'MSREPYP XVYWSY #M YR GEHSY ZEPSVSW, GEVI WÆ-P VÆQ¥RÆ
GSTMPYPYM EQMRXMVI, HEGÆ I TSWMFMP, XSEXÆ ZME'E: S FMNYXIVMI HI EYV, YR TELEV HI
FSXI^ HI EVKMRX, HYTÆ TSWMFMPMXÆ'MPI 3IGÆVYME. 2MGM RE#MM RY ZSV YMXE (GYQ WI QEM
±RX¥QTPÆ ±R YPXMQE ZVIQI) WÆ-P JEGÆ YR GEHSY HISWIFMX QEQIM GSTMPYPYM.
%GIWXI HEVYVM TSX 3 HMRXVI GIPI QEM HMZIVWI: S FMNYXIVMI HIPMGEXÆ, YR TEVJYQ, YR
ZEW HI 4SVM, YR XEFPSY #M GLMEV GÆV'M #M HMWGYVM. (I JETX WI TSEXI SJIVM SVMGI MEV
SFMIGXYP VIWTIGXMZ ZE GÆTÆXE ±R XMQT S ZEPSEVI HISWIFMXÆ, EQMRXMRHY-P QEQIM
QIVIY JIVMGMXYP IZIRMQIRX.
'ÆWÆXSVME. 'LMEV HEGÆ TEVXMGMTÆQ PE QEWE JIWXMZÆ, IWXI HI TVIJIVEX WÆ
XVMQMXIQ GEHSYVMPI HMREMRXI. ‘R ^MYE VIWTIGXMZÆ IWXI EX¥X HI QYPXÆ EKMXE'MI
±RG¥X VMWGÆQ GE IPI WÆ XVIEGÆ RISFWIVZEXI #M WÆ WI TMEVHÆ GÆV'MPI HI ZM^MXÆ.
&MR¥RH WIEQE HI Z¥VWXE PSV, XMRIVMM EY RIZSMI HI PYGVYVM JSEVXI HMZIVWI, HIGM ZE
3 Y#SV WÆ EPIKIQ YR GEHSY JSPSWMXSV.
‘R EGIEWXÆ WMXYE'MI GEHSYP RY ZE 3 RIETÆVEX S WYVTVM^Æ. )WXI TVIJIVEFMP
WÆ HMWGYXÆQ GY QMVMM WEY GY TÆVMR'MM EGIWXSVE HIWTVI GIIE GI ±#M HSVIWG HIG¥X
WÆ SJIVMQ EP GMRGMPIE WIVZMGMY HI GEJIE.
‘R QYPXI 'ÆVM HMR )YVSTE W-E I\XMRW SFMGIMYP ºPMWXIM HI QEVMEN».
%GIEWXE IWXI EPGÆXYMXÆ HI GÆXVI QMVM G¥RH ±#M ERYR'Æ HEXE GÆWÆXSVMIM.
0MWXE WI JEGI PE YR QEVI QEKE^MR EPIW HI IM #M WI PEWÆ EGSPS. )E GYTVMRHI
S KEQÆ JSEVXI PEVKÆ HI SFMIGXI #M HI TVI'YVM (TIRXVY XSEXI FY^YREVIPI!).
2YQIVSEWI QEKE^MRI WTIGMEPM^EXI ±R ºPMWXI HI QEVMEN» WYRX EWXÆ^M
MRJSVQEXM^EXI: EPIKIVIE SFMIGXYPYM WI JEGI TVMR 1MRMXIP #M WI TPÆXI#XI GY GEVXI
HI GVIHMX. )WXI WY3GMIRX WÆ XIPIJSRI^M #M WÆ HEM RYQIPI XMRIVMPSV #M ETSM WÆ HEM
YR GIG GSVIWTYR^ÆXSV TVI'YPYM GEHSYPYM ±RWS'MX HI S GEVXI HI ZM^MXÆ GY G¥XIZE
GYZMRXI HI JIPMGMXEVI.
0E MRXIVZEPI WGYVXI, QEKE^MRYP XVERWQMXI XMRIVMPSV GEHSYVMPI TVMQMXI #M
GÆV'MPI HI ZM^MXÆ. %GI#XME ZSV QYP'YQM G¥X QEM VITIHI #M IZIRXYEP ZSV MRZMXE
TIVWSERE VIWTIGXMZÆ ±RXV-S ZM^MXÆ EZ¥RH KVMNÆ GE SFMIGXYP VIWTIGXMZ WÆ 3I PE
ZIHIVI WEY QÆGEV WÆ WI ZSVFIEWGÆ HIWTVI IP. º0MWXE HI QEVMEN» WI VIXVEKI ±R
KIRIVEP HI PE QEKE^MR PE HSYÆ WÆTXÆQ¥RM HYTÆ RYRXÆ.
2IEZ¥RH ±RGÆ QEKE^MRI WTIGMEPM^EXI ±R EGIWX HSQIRMY, TYXIQ XSXY#M
EPGÆXYM EGIWXI PMWXI ERYR'¥RHY-RI VYHIPI #M TVMIXIRMM HMR XMQT GÆ IPI I\MWXÆ #M
YRHI. 7I ZE TVSGIHE PE JIP: GIP GEVI E GSRWYPXEX PMWXE ZE FMJE SFMIGXYP TIRXVY E
RY 3 VITIXEX. 8SX HMR EGIEWXÆ PMWXÆ WI TSX MRWTMVE #M GSPIKMM HI WIVZMGMY,
EHYR¥RH FERM #M GYQTÆV¥RH YR GEHSY QEM WGYQT. 4I GEVXIE HI ZM^MXÆ WI ZSV
WIQRE XS'M GIM GEVI EY GSRXVMFYMX PE GYQTÆVEVIE GEHSYPYM. :E TVMQM 3IGEVI ±R
TEVXI QYP'YQMVMPI QMVMPSV.
'LMEV HEGÆ EQ XVMQMW HMREMRXI GEHSYP, ±R ^MYE GIVIQSRMIM ZSQ EHYGI ±R
QSH SFPMKEXSVMY 4SVM.
'EHSYP TI GEVI QMVIPI ±P ZE JEGI QMVIWIM ±R ^MYE GÆWÆXSVMIM RY ZE 3 RMGM
GIVYX, RMGM GSQERHEX GM ZE GSRWXMXYM S WYVTVM^Æ.
‘RXV-S GEWÆ ±R GEVI YR GYTPY HI XMRIVM GÆWÆXSVM'M WI ±R'IPIK FMRI, IWXI
VIGSQERHEFMP WÆ WI ERMZIVWI^I HEXE GÆWÆXSVMIM. -RZMXE'MMPI ZSV 3 JÆGYXI VYHIPSV
WEY TVMIXIRMPSV HEV WI ZE WTIGM3GE WGSTYP TIXVIGIVMM.
'EHSYVMPI ZSV 3 #M HI EGIEWXÆ HEXÆ QEM TVEGXMGI GE ±R EPXI SGE^MM. ‘R
WTIGMEP PE TVMQIPI ERMZIVWÆVM.
'E S GYVMS^MXEXI HIQRÆ HI VI'MRYX WYRX HIRYQMVMPI ERMZIVWÆVMPSV, SHEXÆ
GY WGYVKIVIE XMQTYPYM. )WXI YR TVMPIN HI FYGYVMI #M HI EQY^EQIRX WÆ SJIVMQ PE
ERMZIVWEVIE E GMRGM ERM HI PE GÆWÆXSVMI SFMIGXI JVYQSEWI RYQEM HMR PIQR.
3FPMKE'ME GIPSV GEVI MRZMXÆ IWXI HSEV HI E ERYR'E G¥'M ERM EY XVIGYX HI PE
IZIRMQIRXYP GEVI M-E YRMX.
0E 3 ERM RYRXE HI TMIPI;
0E 5 ERM RYRXE HI PIQR;
0E 10 ERM RYRXE HI GSWMXSV;
0E 12 ERM RYRXE HI QÆXEWI;
0E 15 ERM RYRXE HI TSV'IPER.
0E 20 ERM RYRXE HI GVMWXEP;
0E 25 ERM RYRXE HI EVKMRX;
0E 30 ERM RYRXE HI TIVPI;
0E 40 ERM RYRXE HI VYFMR;
0E 50 ERM RYRXE HI EYV.
0E 60 ERM RYRXE HI HMEQERX.
:M^MXIPI. ‘R GEWIPI GY GSTMM, YR SQ TSPMXMGSW RY ZE MRXVE JÆVÆ S WYVTVM^Æ
G¥X HI QMGÆ TIRXVY EGI#XME: JVYGXI, GMSGSPEXÆ, FSQFSERI.
'¥RH WYRXIQ MRZMXE'M ±R QSH WTIGMEP PE QEWÆ WEY PE TIXVIGIVI, JÆVÆ E WI
WÆVFÆXSVM GIZE HISWIFMX, ZSQ EHYGI XSXY#M 4SVM WEY S FÆYXYVÆ 3RÆ. 2Y ZSQ
EHYGI JYVWIGYVM WEY TVÆNMXYVM HMR GSQIV' ±RXV-S GEWÆ ±R GEVI KSWTSHMRE IWXI
VIRYQMXÆ TIRXVY QSHYP ±R GEVI PI JEGI IE WMRKYVÆ.
3&-)'890 ‘1469198%8 29 )78) (%8!
:SQ WTYRI HI PE FYR ±RGITYX GÆ SFMIGXIPI ±QTVYQYXEXI EV XVIFYM WÆ
VIZMRÆ PE TVSTVMIXEVM G¥X QEM GYV¥RH TSWMFMP. %WXE EV XVIFYM WÆ WI ±R'IPIEKÆ HI
PE WMRI HEV HMR TÆGEXI RY WI ±RX¥QTPÆ QIVIY E#E.
3FMIGXIPI GEVI WI VIWXMXYMI GIP QEM KVIY, HYTÆ GYQ WI #XMI, WYRX GÆV'MPI.
8SEXÆ PYQIE E EZYX HIWXYPI WYVTVM^I RITPÆGYXI ±R EGIWX HSQIRMY, XSEXÆ PYQIE
#M-E ZÆ^YX HMWTÆVYXI HIWXYPI GÆV'M TVIJIVEXI TIRXVY E EZIE QSXMZI HI
RI±RGVIHIVI G¥RH M WI GIVI S GEVXI. 9R YQSVMWX WTYRIE GÆ ±REMRXI HI E XI
TP¥RKI GÆ 'M-EY HMWTÆVYX GÆV'M, XVIFYMI WÆ RYQIVM ±R FMFPMSXIGE XE G¥XI WYRX
WXVÆMRI #M G¥XI EPI XEPI!
(EV EWXE RY RI GSRWSPIE^Æ #M EV 3 JVYQSW GE TIVWSERE GÆVIME M-EM
EGSVHEX ±RGVIHIVI WÆ XVEXI^I GY VIWTIGX TVSTVMIXEXIE EPXYME. )E ZE ±RZIPM
GEVXIE #M RY S ZE TYRI RMGMSHEXÆ HIWGLMWÆ WEY ±RXSEVWÆ TI S QEWÆ, ZE JSPSWM YR
WIQR HI GEVXI, WI ZE JIVM WÆ S TÆXI^I, WÆ S EHRSXI^I WEY WÆ S VYTÆ. (EGÆ
XSXY'M EM HIXIVMSVEX S GEVXI RY XI QYP'YQI#XM WÆ XI WGY^M, GM XI SJIVM WÆ S
±RPSGYMI#XM. 4VSTVMIXEVYP ZE VIJY^E WEY ZE EGGITXE SJIVXE HYTÆ GI W-E K¥RHMX
HEGÆ EVI GY EHIZÆVEX RIZSMI HI IE.
7Æ TÆWXVI^M GÆV'MPI ±QTVYQYXEXI QEM QYPX HI HSYÆ WÆTXÆQ¥RM ±RWIEQRÆ
WÆ 3M PMTWMX HI IHYGE'MI, WÆ RY PI ±RETSMI^M ±RWIEQRÆ WÆ EGVIHMXI^M S ZSVFÆ
GIPIFVÆ: ºWÆ MIM GY ±QTVYQYX S GEVXI ±RWIEQRÆ WÆ S JYVM, WÆ S HEM GY ±QTVYQYX
±RWIEQRÆ WÆ S PE#M JYVEXÆ». 7I ZILMGYPIE^Æ GLMEV MHIIE GÆ IWXI YR ºJYVX QSFMP»
± HIGM EHQMW! 2Y IWXI EHIZÆVEX. 9R SQ GY IHYGE'MI ZE VIWXMXYM ±RXSXHIEYRE PE
XMQT GÆV'MPI ±QTVYQYXEXI. "M GE WÆ RY YMXI, RY ZE TYRI GÆV'M WXVÆMRI ±R
FMFPMSXIGÆ GM YRHIZE PE ZIHIVI TIRXVY E PI VIWXMXYM GY TVS\MQE SGE^MI.
2Y WI ±QTVYQYXÆ GÆV'MPI EPXGYMZE.
'¥X HIWTVI FERM, RY ±QTVYQY'M HIG¥X ±R QSH I\GIT'MSREP #M ±RXSXHIEYRE
±R QIHMYP WSGMEP TI GEVI ±P JVIGZIRXI^M. ‘REMRXI HI XSEXI, S JIQIMI RY XVIFYMI
RMGMSHEXÆ WÆ ±QTVYQYXI HI PE YR FÆVFEX.
(IWMKYV RY I HI^SRSVERX WÆ GIVM YRIM VYHI WEY YRYM MRXMQ S WYQÆ QMGÆ
HIZIRMXÆ RIGIWEVÆ TI RIE#XITXEXI. :IM 3\E S HEXÆ #M S ZIM VIWTIGXE GY
WXVMGXI'I. %WXJIP ZIM EZIE YR RYQI FYR #M ZIM KÆWM SVMG¥RH TI GMRIZE WÆ XI
±QTVYQYXI GY TPÆGIVI JÆVÆ WÆ XI WMQ'M YQMPMX. '¥RH R-EM WIQREX RMGM S
GLMXER'Æ, YR ±QTVYQYX HIZMRI S HEXSVMI HI SRSEVI PE JIP GE HEXSVME HI PE NSG.
7Æ 3Q EXIR'M GYM ±QTVYQYXÆQ, GÆGM VÆMM TPEXRMGM WYRX ±R KIRIVEP GYRSWGY'M.
'LMEV S WYQÆ QMGÆ RIHEXÆ ±RETSM PE XMQT WEY TYV #M WMQTPY YMXEXÆ TSEXI WXVMGE
S TVMIXIRMI. )WXI HI HEXSVME GIPYM GEVI ME, WÆ 'MRÆ QMRXI I\EGX WYQE #M HEXE
G¥RH XVIFYMI WÆ S VIWXMXYMI. 2Y ±RX¥QTPÆXSV JVERGI^YP EVI S ZSVFE: º0IW FSRW
GSQTXIW, JSRX PIW FSRW EQMW.» (WSGSXIPMPI GSVIGXI, QIR'MR TVMIXIRMMPI).
20. &9'96-- "- 2)'%>96- ‘2 *%1-0-).
(I PE RE#XIVI T¥RÆ PE QSEVXI ZME'E ±#M YVQIE^Æ GYVWYP GY QYPXI FYGYVMM
#M HYVIVM: RE#XIVIE, FSXI^YP, PSKSHRE, GÆWÆXSVME, FSEPE, QSEVXIE. *MIGEVI HMRXVI
EGIWXI IZIRMQIRXI MQTSVXERXI TIRXVY ZME'E RSEWXVÆ WI VITIVGYXIE^Æ #M ±R
ZME'E WSGMEPÆ #M, HIGM, ±R.
2%"8)6), &38)>, 2Å"-).
%RYR'YVMPI HI RE#XIVI TVMR TVIWÆ RY QEM WYRX PE QSHÆ HEV ±R WGLMQF ±'M
ERYR'M VYHIPI, TVMIXIRMM, GYRS#XMRXIPI TVMR XIPIJSR. 4IRXVY FSXI^ WI ZSV XVMQMXI
MRZMXE'MM WGVMWI, WYKIWXMZI, HMRXVI GIPI QEM JERXI^MWXI, GYQ EV 3 S JSXSKVE3I E
PIEKÆRYPYM GSTMPYPYM, GSP'YP GY NYGÆVMM WEY SVMGI EPXGIZE, MEV HIHIWYFX G¥XIZE
GYZMRXI GI ZSV TVIGM^E HEXE #M PSGYP MRZMXE'MIM.
'Y VMWGYP HI E RI VITIXE ZSQ MRWMWXE EWYTVE EPIKIVMM RE#MPSV. )M TSX 3
EGIME#M GY EM TÆVMR'MPSV WEY TSX 3 EP'MM.
4I GMRI XVIFYMI WÆ HIWIQRÆQ GE RE# #M RE#Æ# 2MGMSHEXÆ TI FYRMGM, GÆGM
RÆ#ME RY WI PMQMXIE^Æ PE FSXI^ GM, ±R MHIIE FMWIVMGMM, RÆ#ME XVIFYMI WÆ GSRWXMXYMI
S VYHIRMI ±R ZIHIVIE ±RPSGYMVMM TÆVMR'MPSV, ±R IZIRXYEPMXEXIE YRYM HIGIW, RE#MM
ZSV 3 TÆVMR'MM GSTMPYPYM. (EV GLMEV HEGÆ TÆVMR'MM GSTMPYPYM XVÆMIWG IM ZSV 3
ºTÆVMR'MM PYM WTMVMXYEPM» XSEXÆ ZME'E. 4IRXVY EGIPE#M QSXMZ WI ZSV IZMXE QIQFVMM
HI VYHIRMI TVIE ±R Z¥VWXÆ. 4IVWSERIPI GIPI QEM ETXI WÆ-#M EWYQI EGIEWXE
WEVGMRE ZSV 3 GÆYXEXI TVMRXVI TVMIXIRMM #M GYRS#XMR'IPI ZIGLM #M WI ZSV IZMXE ±R
QÆWYVE TSWMFMPYPYM, TIVWSERIPI RIGÆWÆXSVMXI. 2Æ#ME IWXI S SRSEVI TIRXVY RE#M
GE #M TIRXVY GSTMP. (I EGIIE IWXI RITSXVMZMX WÆ EPIKM GE RE# S TIVWSERÆ E GÆVIM
WMXYE'MI QEXIVMEPÆ WEY WSGMEPÆ IWXI QYPX QEM FYRÆ HIG¥X GIE E JEQMPMIM
GSTMPYPYM, TIRXVY GÆ RÆ#ME RY XVIFYMI WÆ HIZMRÆ S EJEGIVI.
0E WJ¥V#MXYP GIVIQSRMIM EVI PSG HI SFMGIM S QMGÆ TIXVIGIVI ±R GYVWYP
GÆVIME WI SJIVÆ GEHSYVM HI FSXI^. ‘R QSH XVEHM'MSREP RE#YP SJIVÆ YR GIG, S
QSRIHÆ HI EYV WEY TVMQE TMIWÆ HMRXV-YR WIVZMGMY HI QEWÆ GEVI ZE 3
GSQTPIXEX ±R 3IGEVI ER. 'IMPEP'M TEVXMGMTER'M ZSV EHYGI 4SVM WEY GEHSYVM
HIWXMREXI EX¥X GSTMPYPYM G¥X #M QEQIM. (EGÆ WI SJIVÆ XVEHM'MSREPIPI FSQFSERI
HI GMSGSPEXÆ, IPI WYRX ±RXSXHIEYRE EHYWI HI RE#.
4VISXYP JEGI TEVXI HMRXVI MRZMXE'M #M IWXI QYWE3VYP HI SRSEVI G¥RH
±QTVINYVÆVMPI S TIVQMX. &MRI±R'IPIW GÆ RY IWXI QIVIY TSWMFMP ±R TEVSLMMPI
SVÆ#IRI#XM G¥RH HYQMRMGE WYRX QEM QYPXI FSXI^YVM.
4IXVIGIVIE HI FSXI^ IWXI MRXMQÆ, RY GIVI S 'MRYXÆ WTIGMEPÆ #M RY WI
TVIPYRKI#XI TVIE QYPX. 3FMGIMYP GIVI TVISXYPYM, RE#YPYM #M QIQFVMPSV JEQMPMIM
WÆ VSWXIEWGÆ YR XSEWX ±R W¥R¥XEXIE QEQIM #M E GSTMPYPYM. 0E EGIWX XSEWX WI
EWSGME^Æ ±RXVIEKE EHYREVI. ‘R QSH SFM#RYMX, ±R GYVWYP ±RXVIKMM ZMI'M, RE#YP #M
3RYP WI XYXYMIWG.
03+3(2% "- 'Å7Å836-%.
')6)6)% ‘2 'Å7Å836-).
4ÆVMR'MM X¥RÆVYPYM WYRX GIM GEVI JEG S ZM^MXÆ ±R EGIWX WGST TÆVMR'MPSV JIXIM.
'IVIVIE WI EHVIWIE^Æ XEXÆPYM #M HSEV ±R PMTWE EGIWXYME, QEQIM.
6ÆWTYRWYP WI TSEXI HE MQIHMEX GE^ ±R GEVI WI GLIEQÆ #M HSQRM#SEVE
TIRXVY E 3 JIPMGMXEXÆ HI XS'M GIM HI JE'Æ, WEY TSEXI 3 EQ¥REX, HEV RY TVIE QYPX.
0E EGIEWXÆ ZM^MXÆ TÆVMR'MM X¥RÆVYPYM WI ±QFVEGÆ JSEVXI JVYQSW #M EPIK YR
FYGLIX HI 4SVM HISWIFMXI. 8MRIVMM RY EV XVIFYM WÆ 3I HI JE'Æ TIRXVY GÆ WI
HMWGYXÆ TVSFPIQI PIKEXI HI WMXYE'ME QEXIVMEPÆ: YRHI ZSV PSGYM, GI ^IWXVI WI
SJIVÆ JIXIM, GI TSWMFMPMXÆ'M QEXIVMEPI EVI X¥RÆVYP #M GYQ WI ZE HIWJÆ#YVE
GIVIQSRME. ‘R ^MPIPI RSEWXVI EGIEWXÆ MRXIVHMG'MI RY QEM IWXI VIWTIGXEXÆ #M
XMRIVMM TSX 3 JE'Æ.
8¥RÆVYP, GEVI WI GSRWMHIVÆ EFME EGYQ EGGITXEX, EVI ZSMI WÆ ZMRÆ ^MPRMG ±R
GEWE ZMMXSVMPSV WSGVM #M WÆ 3I STVMX PE QEWÆ GE YR ZMMXSV QIQFVY EP JEQMPMIM. 8SX
HMR EGIWX QSQIRX IP ZE XVMQMXI JIXIM ^MPRMG G¥XI YR FYGLIX HI 4SVM EPFI T¥RÆ ±R
^MYE GÆWÆXSVMIM!
03+3(2%.
7I ERYR'Æ PSKSHRE #M IZIRMQIRXYP WI ZE WÆVFÆXSVM ±RXV-YR GEHVY MRXMQ,
MRZMX¥RH RYQEM VYHIPI ETVSTMEXI. 4IXVIGIVIE EVI PSG PE TÆVMR'MM PSKSHRMGYPYM.
0SKSHRMGYP ZE SJIVM JIXIM YR MRIP GI WI GLIEQÆ ºMRIP HI PSKSHRÆ», TI
GEVI EGIEWXE ±P ZE TÆWXVE TI HIKIXYP MRIPEV PE Q¥RE WX¥RKÆ, T¥RÆ ±R ^MYE
GYRYRMIM G¥RH ±P ZE QYXE TI HVIETXE MEV TI Q¥RE WX¥RKÆ ZE TVMQM ZIVMKLIXE
HI GYRYRMI ±R XMQTYP WPYNFIM.
%PIKIVIE RE#MPSV IWXI HISWIFMX HI MQTSVXERXÆ #M JSEVXI GSRXVSZIVWEXÆ ±R
XSEXI JEQMPMMPI, HISEVIGI I\MWXÆ HMJIVMXI GVMXIVMM HI EPIKIVI E PSV: HI VERK, HI
WXEVI QEXIVMEPÆ, HI FYRÆZSMR'Æ. %V XVIFYM WÆ I\MWXI YR WMRKYV GVMXIVMY PIKEX HI
JETXYP GÆ IM ZSV HIZIRM TÆVMR'MM WTMVMXYEPM EM XMRIVMPSV. %PIKIVIE WI JEGI HI GÆXVI
X¥RÆVE TIVIGLI HYTÆ S K¥RHMVI WIVMSEWÆ, STVMRHY-WI EWYTVE TIVIGLMM TI GEVI
S MYFIWG #M S VIWTIGXÆ GIP QEM QYPX. 8SX IM PI ZSV FSXI^E GSTMMM. (EGÆ EGI#XME RY
EY TSWMFMPMXÆ'M QEXIVMEPI, GLIPXYMIPMPI TI GEVI EV XVIFYM WÆ PI JEGÆ ZSV 3 TVIPYEXI
HI GÆXVI TÆVMR'M WEY GLMEV HI GÆXVI XMRIVM TIRXVY GÆ ZEPSEVIE QSVEPÆ IWXI QYPX
QEM TVI'MSEWÆ HIG¥X GIE QEXIVMEPÆ. 2E#MM PI ZSV HE WJEXYVM ±R'IPITXI, ±M ZSV
ENYXE ±R QSQIRXIPI HI GYQTÆRÆ GEVI MRXIVZMR ±R SVMGI GÆWRMGMI #M ZSV PYE TEVXI
PE FYGYVMMPI #M RIGE^YVMPI PSV, GE RM#XI EHIZÆVE'M TÆVMR'M. 2E#MM RY WYRX GYQ WI
±R'IPIKI KVI#MX RM#XI TIVWSERI GY JYRG'MM MQTSVXERXI, PE GEVI QIVKIQ GY
TPSGSERI MEV IM WYRX SFPMKE'M WÆ RI EWMKYVI RM#XI TSWXYVM. GÆPHY'I.
8697390.
8VYWSYP WI HÆ PSKSHRMGIM HI GÆXVI TÆVMR'MM EGIWXIME #M GSRWXÆ HMR PIRNIVMI
(GÆQÆ#M, TPÆTYQM, TIVRI), VSGLMM, NEGLIXI, FPÆRYVM #M SFMIGXI HI KSWTSHÆVMI.
'9292-% '-:-0Å.
%V XVIFYM WÆ #XMQ GÆ PE TVMQÆVMI WI HYG HSEV XMRIVMM #M TÆVMR'MM PSV. 2Y WI
JEG MRZMXE'MM WTIGMEPI MEV VYHIPI #M TVMIXIRMM TSX ZIRM HSEV HEGÆ HSVIWG.
&MRYXE IWXI IPIKERXÆ, WSFVÆ, HI SVE#, HISEVIGI GÆWÆXSVME GMZMPÆ EVI PSG
HMQMRIE'E. 1MVIEWE #M HSEQRIPI RY ZSV TYVXE RMGM VSGLMM HI PEQI WXVÆPYGMXSEVI
#M RMGM WXVEWYVM. 1MVIPI #M HSQRMM ZSV TYVXE GSWXYQI IPIKERXI HEV ±R RMGM YR GE^
JVEG WEY WQSOMRK. )WXI S GIVIQSRMI WMQTPÆ MEV MQTSVXER'E GEVI M W-E EGSVHEX
±R YPXMQMM ERM RY IWXI XSGQEM TSXVMZMXÆ. *EWXYP #M XSEPIXIPI IPIKERXI ZSV 3
EVFSVEXI ±R GEHVYP GYRYRMIM VIPMKMSEWI #M PE QEWE JIWXMZÆ GEVI WI SVKERM^IE^Æ
3I ±R GEWÆ, 3I PE VIWXEYVERX.
'LIPXYMIPMPI ZSV 3 WYTSVXEXI HYTÆ S ±R'IPIKIVI TVIEPEFMPÆ HI GÆXVI
TÆVMR'MM JIXIM, TÆVMR'MM FÆMEXYPYM, RE#M WEY ±QTÆV'MXI, ±R JYRG'MI HI TSWMFMPMXÆ'MPI
PSV QEXIVMEPI. 2Y I\MWXÆ S VIKYPÆ 3\Æ ±R EGIWX HSQIRMY, GM MQTSVXERX IWXI GE
WÆ RY WI REWGÆ YPXIVMSV HMWGY'MM RITPÆGYXI GI TSX KIRIVE GSR4MGXI RIHSVMXI
GEVI YQFVIWG EGIWX QSQIRX EX¥X HI MQTSVXERX HMR ZME'E SEQIRMPSV. 'E WÆ
IZMXÆQ EGIWXI WMXYE'MM IWXI RIGIWEV HSEV WÆ RI SVKERM^ÆQ JSEVXI FMRI, WÆ RI
VIWTIGXÆQ TVSQMWMYRMPI #M WÆ EGGITXÆQ LSXÆV¥VMPI TI GEVI PI ME ±R EGIWX GE^ S
WMRKYVÆ TIVWSERÆ, TVMGITYXÆ, ±R GEVI ZSQ EZIE XSEXÆ ±RGVIHIVIE. 7I
SFM#RYMI#XI WÆ WI HIE XMRIVMPSV GEHSY WYQI HI FERM. 'YQ XSEXI HMWGY'MMPI
TPIEGÆ HI PE FERM WI ZE LSXÆV± ±R TVIEPEFMP GI WI ZE JEGI GY IM. 7MXYE'MMPI WYRX
QYPXMTPI #M RITVIZÆ^YXI ±R JYRG'MI HI IHYGE'ME #M TSWMFMPMXÆ'MPI QEXIVMEPI EPI
3IGÆVIM JEQMPMM. 7I TSEXI I\TIHME XMRIVMPSV GÆWÆXSVM'M YR QERHEX TS#XEP. 7I
TSEXI HE QMVIPYM ±RXV-YR QSQIRX TSXVMZMX YR TPMG GY FERM #M GY S GEVXI HI ZM^MXÆ
HMR TEVXIE MRZMXEXYPYM.
7I ZE EPIKI ±R SVMGI GE^ S JSVQYPÆ IPIKERXÆ #M RY WI ZE ENYRKI ±R RMGM YR
GE^ PE ºPMGMXE'ME» ±R KYVE QEVI E WYQIPSV HEXI. )WXI YR SFMGIM RSY #M JSEVXI
YV¥X, HI JETX GE #M KEVSEJIPI #M QMVIWYGMPI PMTMXI TI GETSXE QE#MRMM. 8SX HI TVSWX
KYWX QM WI TEVI ºJYVEXYP QMVIWMM» #M QÆVXYVMWIWG GÆ JSVQYPE WXIVISXMTÆ º'EWÆ
HI TMEXVÆ» ±QM IWXI TVSJYRH HI^EKVIEFMPÆ.
'9292-% 6)0-+-3%7Å.
(EGÆ PE TVMQÆVMI GÆWÆXSVME WI S3GME^Æ ±RXV-YR GEHVY QEM QSHIWX,
GYRYRME VIPMKMSEWÆ ZE FIRM3GME HI S TVIKÆXMVI WTIGMEPÆ. %V XVIFYM GE HSEV
XMRIVMM WÆ LSXÆVEWGÆ QSHYP ±R GEVI WI YRIWG ±R JE'E (SQRYPYM.
7-EV TYXIE GE IM WÆ HSVIEWGÆ S QMGÆ GIVIQSRMI PE YR WGLMX TI Z¥VJ HI
QYRXI #M WÆ EMFÆ GE MRZMXE'M HSEV TÆWÆVMPI GIVYPYM. 7Æ RY-P ±QTMIHMGÆQ
HISEVIGI EGIEWXÆ ^M IWXI E PSV #M RY E EQFM'MMPSV TÆVMR'MPSV, GI HSVIWG WÆ-#M
ZEHÆ GSTMMM PE GIE QEM IPIKERXÆ FMWIVMGÆ HMR SVE#.
(EV HEGÆ XS'M LSXÆVÆWG GE IZIRMQIRXYP WÆ 3I S3GMEX PE FMWIVMGÆ,
GIVIQSRME WI ZE TVIKÆXM GY KVMNÆ, HMR ZVIQI:
'Y 6 ± 8 PYRM ±REMRXI ± WI EPIKI FMWIVMGE, WI HMWGYXÆ GY TVISXYP #M WI
3\IE^Æ HEXE GIVIQSRMIM.
7I EPIKI VIWXEYVERXYP, WI JEG VI^IVZÆVM, WI LSXÆVÆ#XI QIRMYP.
7I HMWGYXÆ GLIPXYMIPMPI GY XS'M GIM MQTPMGE'M #M WI WXEFMPI#XI YR FYKIX
JIVQ.
7I WGLM'IE^Æ PMWXE MRZMXE'MPSV.
'Y 2 ± 4 PYRM ±REMRXI ± WI EPIK #M WI GSQERHÆ MRZMXE'MMPI, HI SFMGIM HI
GÆXVI TÆVMR'MM JIXIM. 'ÆYXE'M S WSPY'MI WMQTPÆ #M IPIKERXÆ TIRXVY JSVQE
MRZMXE'MMPSV, ETIP¥RH PE S GYRS#XMR'Æ GEVI ZÆ TSEXI ENYXE: YR EVLMXIGX, YR EVXMWX,
YR HIWMKRIV. :I'M IZMXE EWXJIP GIPI HSYÆ XYVXYVIPI TI S GVIRKY'Æ, GEVI, XVIFYMI
WÆ VIGYRSE#XIQ, WYRX HI JSEVXI TVSWX KYWX.
7I EPIKI PSGYP YRHI XMRIVMM GÆWÆXSVM'M ZSV TIXVIGI PYRE (WÆTXÆQ¥RE) HI
QMIVI, WI JEGVI^IVZÆVMPI. 3FPMKE'ME GYQTÆVÆVMM FMPIXIPSV VIZMRI QMVIPYM.
7I HIGMHI GMRI WI SGYTÆ HI QY^MGÆ, WI VI'MR SVI PE JSXSKVEJ #M WI
ZSVFI#XI PE 4SVÆVMI.
7I TVIKÆXIWG XSEPIXIPI GI ZSV 3 TYVXEXI PE FMWIVMGÆ HI GÆXVI TÆVMR'M, RE#M
#M GLMEV EPI HSQRM#SEVIPSV HI SRSEVI EWXJIP ±RG¥X ±RXVIK ERWEQFPYP WÆ 3I
EVQSRM^EX GSPSVMWXMG. 6IEQMRXMQ GÆ ±R EJEVÆ HI QMVIEWÆ RMQIRM RY ZE 3
±QFVÆGEX ±R EPF.
3 PYRÆ ± HSYÆ ±REMRXI ± WI I\TIHME^Æ MRZMXE'MMPI GEVI XVIFYMI WÆ ENYRKÆ PE
HIWXMRE'MI GY GIP TY'MR 4 WÆTXÆQ¥RM ±REMRXI HI RYRXÆ. )WXI SFPMKEXSVMY GE GIP
GEVI S TVMQI#XI WÆ VÆWTYRHÆ MRZMXE'MIM, WÆ QYP'YQIEWGÆ #M WÆ TVIGM^I^I HEGÆ
TSEXI ZIRM WEY RY.
7I GYQTÆVÆ #M KVEZIE^Æ ZIVMKLIXIPI. )PI ZSV 3 TÆWXVEXI HI GÆXVI QMVI
T¥RÆ ±R ^MYE RYR'MM.
‘R ^MYE RYR'MM.
'ÆWÆXSVME VIPMKMSEWÆ TSEXI EZIE PSG ±R EGIIE#M ^M GY GIE GMZMPÆ, HEV IWXI
JSEVXI SFSWMXSV. 4I ZVIQYVM GIVIQSRME PE FMWIVMGÆ WI S3GME HYTÆ SVIPI 17.00.
%WXÆ^M GIVIQSRME EVI PSG #M PE TV¥R^. 7I TSEXI QIVKI MQIHMEX PE VIWXEYVERX
WEY MRZMXE'MM TSX TPIGE EGEWÆ #M WI ZSV VI±RX¥PRM WIEVE; ±R EGIWX GE^ WI TSX
WGLMQFE XSEPIXIPI.
7I TPIEGÆ HI PE TÆVMR'MM JIXIM, YRHI RE#MM EY EHYW FYGLIXYP EPF HI 4SVM #M
PYQ¥RÆVMPI ±QTSHSFMXI. %X¥X VYHIPI G¥X #M TVMIXIRMM ZSV EZIE KVMNÆ WÆ ENYRKÆ PE
XMQT, TIRXVY GÆ GIM HSM XMRIVMM XVIFYMI WÆ WSWIEWGÆ YPXMQMM. ‘R FMWIVMGÆ WI ZE
MRXVE ±RXV-S ERYQMXÆ SVHMRI; EZI'M KVMNÆ WÆ-P ±RXVIFE'M TI TVISX ±R GI GSRWXÆ
VMXYEPYP. *EGIQ EGIEWXÆ VIGSQERHEVI HISEVIGI RY I\MWXÆ VIKYPM 3\I GM IPI
HITMRH HI SFMGIMYP PSGYPYM.
(YTÆ S3GMIVIE GIVIQSRMIM, QMVMM VÆQ¥R TI PSG TIRXVY E TVMQM JIPMGMXÆVMPI,
±RX¥M EPI TÆVMR'MPSV, ETSM EPI VYHIPSV ETVSTMEXI #M ±R WJ¥V#MX EPI TVMIXIRMPSV #M
GLMEV EPI GIPSV RIGYRSWGY'M E4E'M ±RX¥QTPÆXSV EGSPS.
(MR FMWIVMGÆ QMVMM MIW TVMQMM.
‘R PSGYP YRHI WI HIWJÆ#SEVÆ TIXVIGIVIE QMVMM SGYTÆ PSGYP HI SRSEVI.
‘R HVIETXE QMVIPYM WXÆ RE#E, XEXÆP FÆMEXYPYM #M QEQE JIXIM. ‘R WX¥RKE
QMVIWIM WXÆ RE#YP, QEQE FÆMEXYPYM #M XEXÆP JIXIM. )WXI TSWMFMPÆ #M S EPXÆ SVHMRI:
QMVIPI, RE#E, XEXÆP #M QEQE FÆMEXYPYM ± ±R HVIETXE, MEV ±R WX¥RKE QMVIEWE,
RE#YP, QEQE #M XEXÆP JIXIM. 2YQEM EGIWXI STX TIVWSERI EY ZSMI WÆ WXIE ±R
GETYP QIWIM (WI ZE TYRI S QEWÆ WTIGMEPÆ GY JE'E WTVI MRZMXE'M). 0E TY'MRÆ
ZVIQI HYTÆ ±RGITIVIE QIWIM, WI XSEWXIE^Æ ±R WÆRÆXEXIE QMVMPSV. 4ÆVMR'MM
EGIWXSVE VÆWTYRH #M QYP'YQIWG.
(IWGLMHIVIE ºFEPYPYM» S JEG XMRIVMM GÆWÆSVMXM. (YTÆ EGIIE QMVIPI ZE MRZMXE
PE HERW ±R SVHMRI TI: QEQE JIXIM, TI REXE #M TI QEQE PYM MEV QMVIEWE ZE
HERWE GY WSGVYP, GY XEXÆP IM #M GY RE#YP. 7I ±R'IPIKI GÆ GIMPEP'M MRZMXE'M WI TSX
EPÆXYVE #M IM GIPSV HI QEM WYW.
%GIWXE IWXI YR QSHIP GPEWMG XVEHM'MSREP HEV I\MWXÆ QYPXMTPI ZEVMERXI HI
TIXVIGIVI E XMQTYPYM HYTÆ GIVIQSRMEP. -QTSVXERXÆ VÆQ¥RI S3GMIVIE WPYNFIM
VIPMKMSEWI.
&3%0% "- 13%68)%.
‘RKVMNMVMPI HEXI FSPREZMPSV GIV QYPXÆ XÆVMI QSVEPÆ. 'LMEV HEGÆ RSM ±R#MRI
R-EQ JSWX RMGMSHEXÆ FSPREZM EV XVIFYM WÆ ±R'IPIKIQ G¥XÆ EXIR'MI, G¥X GEPQ #M
G¥XÆ PMRM#XI WYRX RIGIWEVI TIRXVY E ±RKVMNM YR SQ FSPREZ. 4VMQE HEXSVMI GEVI
VIZMRI TIVWSERIPSV HI P¥RKÆ FSPREZM IWXI WÆ PI VMHMGI QSVEPYP #M WÆ PI EPYRKI
K¥RHYVMPI RIKVI. '¥RH JEGIQ S ZM^MXÆ YRYM FSPREZ EGIEWXE XVIFYMI WÆ 3I JSEVXI
WGYVXÆ. (EGÆ WXEVIE TEGMIRXYPYM S TIVQMXI, ZSQ EHYGI G¥XIZE 4SVM EP GÆVSV
TEVJYQ WÆ RY 3I TVIE TYXIVRMG, FSQFSERI, GMSGSPEXI WEY TSEXI S GEVXI, GY
GSRHM'ME GE EGIEWXE WÆ 3I MRXIVIWERXÆ #M Y#SV HI GMXMX. 0E GÆTÆX¥MYP YRYM FSPREZ
RI ZSQ WXÆT¥RM, RY ZSQ 3 RIVÆFHÆXSVM #M RI ZSQ EF'MRI HI PE SVMGI HMWGY'MI ±R
PIKÆXYVÆ GY KVEZMXEXIE FSPMM WEY E RITVMGITIVMM HSGXSVMPSV. :SQ 3 PMRM#XM'M, GEPQM
#M WYV¥^ÆXSVM.
'IE QEM I3GMIRXÆ HSZEHÆ HI WMQTEXMI IWXI WÆ RI SJIVMQ E VI^SPZE TI
G¥X TSWMFMP TVSFPIQIPI TVSJIWMSREPI WEY TIVWSREPI EPI GIPYM MQSFMPM^EX TI TEXYP
WTMXEPYPYM. )WXI JSEVXI MQTSVXERX WÆ RY HIZIRMQ RIVÆFHÆXSVM G¥RH FSPREZYP RI
ZSVFI#XI HIWTVI FSEPE PYM, HIWTVI WYJIVMR'IPI PYM GM WÆ ±R'IPIKIQ GÆ ±R EGIWXI
QSQIRXI HSEV EWXE ±P TVISGYTÆ.
:M^MXIPI PE JIQIMPI GEVI EY RÆWGYX XVIFYMI WÆ 3I JSEVXI WGYVXI #M IPI #M
WYRX VI^IVZEXI WS'YPYM, TÆVMR'MPSV WEY TVMIXIRMPSV JSEVXI ETVSTME'M. 7I TSX EHYGI
4SVM, GÆV'M, JVYGXI #M, HEGÆ VIPE'MMPI WYRX QEM WXV¥RWI, YR SFMIGX HI
±QFVÆGÆQMRXI HIWXMREX RSYPYM-RÆWGYX.
'¥RH GMRIZE QSEVI, JEQMPME XVIFYMI WÆ XVERWQMXÆ EGIEWXÆ ZIWXI XYXYVSV
GIPSV GEVI P-EY GYRSWGYX. ‘R GYVWYP EGIWXSV ^MPI TVMIXIRMM GY EHIZÆVEX FMRI
GVIWGY'M ZSV KÆWM SGE^ME WÆ-#M QERMJIWXI WMQTEXME JÆG¥RH RIRYQÆVEXI #M
HMWGVIXI WIVZMGMM GEVI ZSV WGYXM JEQMPME ±RHYVIVEXÆ HI QYPXI RITPÆGIVM. 4ÆVMR'MM #M
TVMIXIRMM ETVSTME'M EM HIJYRGXYPYM ZSV 3 ERYR'E'M TIVWSREP, TVMR XIPIJSR WEY PM WI
ZE XIPIKVE3E. 'IPIPEPXI TIVWSERI ZSV 3 ERYR'EXI TVMR JEMVI-TEVX WEY ERYR'YVM ±R
TVIWÆ. 'YQ EGIWXIE HMR YVQÆ GEH WYF SGLMM QYPXSV TIVWSERI ZE XVIFYM WÆ RI
JIVMQ HI ERYR'YVM HI TVSWX KYWX. 3VMG¥X HI QEVI EV 3 WMQTEXME TI GEVI RI-E
MRWTMVEX-S HIJYRGXYP, RY RI ZSQ TYXIE EF'MRI WÆ WYV¥HIQ HEGÆ JEQMPME E
GVI^YX HI GYZMMR'Æ WÆ EHEYKI ºHI GI E#E HI HIZVIQI#» G¥RH HIJYRGXYP EVI 92
HI ERM!
(YVIVIE GIE QEM EH¥RGÆ RY RI EYXSVM^IE^Æ WÆ RI PÆWÆQ HSQMRE'M HI
WIRXMQIRXIPI GEVI RI GSRHYG PE EWIQIRIE KEJI. %RYR'YP HI HIGIW ZE
QIR'MSRE RYQIPI GIPSV ETVSTME'M MEV ±R JEQMPMMPI GIPI QEM XVEHM'MSREPMWXI RYQEM
GIPI EPI XEXÆPYM #M JVEXIPYM QEM QEVI. 3VHMRIE SFM#RYMXÆ IWXI YVQÆXSEVIE: WS'YP,
GSTMMM, TÆVMR'MM, JVE'MM, WYVSVMPI #M VYHIPI TVMR EPMER'Æ. 7YRX HI EWIQIRIE MRHMGEXI
HEXE #M PSGYP ±RQSVQ¥RXÆVMM WEY EP MRGMRIVÆVMM. (EGÆ EGIEWXÆ MRHMGE'MI PMTWI#XI
±RWIEQRÆ GÆ ±RQSVQ¥RXEVIE E EZYX HINE PSG ±R GIE QEM WXVMGXÆ MRXMQMXEXI. ‘R
MRXIVZEPYP GEVI WITEVÆ HIGIWYP HI ±RQSVQ¥RXEVI VYHIPI #M TVMIXIRMM ETVSTME'M
TSX JEGI ZM^MXI JEQMPMIM. 'SRZIVWE'ME ZE 3 XSXHIEYRE JSEVXI WGYVXÆ #M WI ZE
PMQMXE PE GSRHSPIER'I #M PE SJIVXE YRSV IZIRXYEPI WIVZMGMM. 2Y ZSQ ZSVFM RMGM
HIWTVI WYJIVMR'IPI RMGM HIWTVI WJ¥V#MXYP HIJYRGXYPYM. 3 WXV¥RKIVI HI Q¥RÆ IWXI
EHIWIE QEM I\TVIWMZÆ HIG¥X PYRKM HMWGYVWYVM. %WIQIRIE ZM^MXI RY WI JEG ±R
LEMRI HI HSPMY GM ±RXV-S 'MRYXÆ WSFVE #M RIYXVÆ. '¥RH EQ TVMQMX YR JEMVI-TEVX
WEY G¥RH EQ E4EX ZIWXIE TVMR TVIWÆ, XVMQMXIQ G¥XIZE GYZMRXI HI GSRHSPIER'I
TI S GEVXI HI HSPMY WEY HI ZM^MXÆ. 2Y WI XIPIJSRIE^Æ #M RMGM RY WI XVMQMX
GSRHSPIER'I WGVMWI PE QE#MRÆ. 4EXVY GMRGMQM HMR SEQIRMM GEVI WI GVIH FMRI
IHYGE'M MKRSVÆ ±RGÆ JETXYP GÆ RY WI XVMQMX EWIQIRIE GSRHSPIER'I TI S L¥VXMI
QÆVKMRMXÆ HI RIKVY GEVI IWXI VI^IVZEXÆ HSEV JEQMPMIM ±RHSPMEXI.
*EMVI-TEVX-YP WIVZI#XI ±R EGIPE#M XMQT HI MRZMXE'MI PE JYRIVEPMM. (EGÆ WI
TVIGM^IE^Æ GE EGIWXIE ZSV EZIE PSG ±R WXVMGXÆ MRXMQMXEXI, ZSV TEVXMGMTE RYQEM
VYHIPI #M TVMIXIRMM JSEVXI ETVSTME'M. 'IPIPEPXI GYRS#XMR'I WI ZSV QEVKMRM WÆ WGVMI
S WGVMWSEVI HI GSRHSPIER'I.
*PSVMPI #M GSVSERIPI WI XVMQMX ±REMRXIE GIVIQSRMIM WEY WI HYG TIVWSREP PE
GMQMXMV. 0E GETIPÆ WEY PE GMQMXMV WI TVI^MRXÆ GSRHSPIER'I WYF JSVQE YRIM
WXV¥RKIVM HI Q¥MRM QEM HIKVEFÆ HIG¥X WYF JSVQÆ HI GYZMRXI. &MRYXE IWXI
±RXSXHIEYRE HI GYPSEVI ±RGLMWÆ, HEGÆ I TSWMFMP, RIEKVÆ. ‘R QENSVMXEXIE
GE^YVMPSV RY WI HMWGYXÆ QEM EPIW TI EPXI XIQI #M IWXI QEM FMRI E#E GÆGM
XÆGIVIE IWXI EXMXYHMRIE GEVI GSRZMRI GIP QEM FMRI EGIPYME GEVI E TMIVHYX S
3MR'Æ JSEVXI WGYQTÆ. 7I VÆWTYRHI TIVWSREP WEY GIP TY'MR WI XVMQMXI YR ERYR'
MQTVMQEX XYXYVSV TIVWSERIPSV GEVI EY PYEX TEVXI PE HSPMY TVMR ZM^MXI WEY EY
XVMQMW 4SVM.
4IRXVY GIPI GEVI EY EWMWXEX PE JYRIVEPMM, S QYP'YQMVI GSPIGXMZÆ ±R TVIWÆ
IWXI WY3GMIRXÆ. 2Y WI QEM EXVMFYMI HSPMYPYM ZIWXMQIRXEV EGIIE#M MQTSVXER'Æ GE
EPXÆHEXÆ, HEV XVIFYMI GE ±RXVIEKE EXMXYHMRI E JEQMPMIM PSZMXI WÆ QERMJIWXI YR
HSPMY VIEP TVMR 'MRYXÆ. 'LMEV HEGÆ RY TYVXÆQ HSPMY XSXEP ZSQ IZMXE LEMRIPI
GSPSVEXI MQIHMEX HYTÆ JYRIVEPMM.
7S'YP, GSTMMM #M TÆVMR'MM ZSV VÆQ¥RI ±R RIKVY ETVS\MQEXMZ XVIM PYRM.
&MRYXE JIQMRMRÆ ± LEMRI RIKVI, MRGPYWMZ GMSVETMM, TEPXSR RSVQEP HEV GY S
FERHIVSPÆ RIEKVÆ. ,EMRIPI QEWGYPMRI ± ±RGLMWI, GY GVEZEXÆ RIEKVÆ #M S
TERKPMGÆ HI HSPMY PE LEMRÆ WEY PE TEPXSR. %PXI XVIM PYRM WI TSEVXÆ YR WIQMHSPMY:
LEMRIPI JIQMRMRI RSVQEPI, JÆVÆ I\GIW HI GYPSEVI, LEMRIPI QEWGYPMRI RSVQEPI,
GVEZEXÆ RSVQEPÆ HEV TERKPMGÆ HI HSPMY PE LEMRÆ #M TEPXSR. ‘R TVSZMRGMI, PE 'EVÆ
QEM EPIW, MRXIVZEPIPI WYRX QYPX QEM PYRKM. (SPMY 6 ± 12 PYRM, WIQMHSPMY 3 T¥RÆ
PE 6 PYRM.
‘R TIVMSEHE HI HSPMY RY WI JEG RYR'M, FSXI^YVM, RY WI HEY TIXVIGIVM #M RY
WI MIWI WIEVE ±R SVE# HEGÆ RY I WXVMGX RIGIWEV.
(IGM ±RGLIMIQ EGIWX QERYEP ±R JE'E YRYM QSVQ¥RX. %GIEWXÆ GEVXI W-E
WXVÆHYMX WÆ MRHMGI GSRHYMXE RIGIWEVÆ HI-E PYRKYP XYXYVSV ±QTVINYVÆVMPSV
I\MWXIR'IM, HEV EVXE HI E XVÆM JVYQSW MRGPYHI #M S QEVI HS^Æ HI MRIJEFMP. )WXI
QSQIRXYP ±R GEVI QIHMXÆQ EWYTVE WGYVXIM RSEWXVI XVIGIVM, VIWXYP RY I HIG¥X
XÆGIVI.
21. '91 2) 4968Å1 ‘2 &-7)6-'Å.
'Y IZPEZMI #M HIGIR'Æ.
%XYRGM G¥RH MRXVEQ ±R FMWIVMGÆ RI JEGIQ WIQRYP 73RXIM 'VYGM WTYR¥RH
VYKÆGMYRIE: º-RXVE-ZSM ±R GEWE 8E, ±RHVYQE-QÆ-ZSM ±R FMWIVMGE 8E GIE WJ¥RXÆ,
±RXVY JVMGE 8E, (SEQRI, TSZÆ'YMI#XI-QÆ TIRXVY ZVÆ#QE#MM QIM, ±RHVITXIE^Æ
±REMRXIE 8E GEPIE QIE».
1IVKIQ WTVI EPXEV #M RI ±RGLMRÆQ QEM ±RX¥M MGSERIM I\TYWÆ TI MGSRSWXEW
(XIXVETSHYP HMR HVIETXE) YRHI HI SFMGIM IWXI MGSERE ‘RZMIVMM #M E TEXVSRYPYM
FMWIVMGMM. ‘RGLMR¥RHY-RI VSWXMQ S VYKÆGMYRI PIKEXÆ HI TIVWSERE 1¥RXYMXSVYPYM
WEY E WJ¥RXYPYM TEXVSR EP FMWIVMGMM. 7I XVIGI ETSM PE MGSERE HMR WX¥RKE (%\MSRMXE)
MGSERE 1EMGMM (SQRYPYM.
%MGM WI VSWXI#XI VYKÆGMYRIE: º'YZMRI-WI GY EHIZÆVEX WÆ XI JIVMGMQ TI
XMRI, RÆWGÆXSEVI HI (YQRI^IY.».
1IVKIQ TI WSPII (TVEKYP HMR JE'E GEXETIXIEWQIM), ±RGLMR¥RHY-RI PE
MGSERIPI HI PE GEXETIXIEWQÆ, VSWXMRH ±R JE'E 3IGÆVIME VYKÆGMYRM WTIGM3GI.
(EGÆ RY EZIQ GÆV'M HI VYKÆGMYRM RI TYXIQ VYKE GY GYZMRXIPI RSEWXVI. %TSM RI
VIXVEKIQ.
(EGÆ EXYRGM G¥RH MRXVÆQ ±R FMWIVMGÆ IWXI HINE S WPYNFÆ RY RI QEM TYXIQ
TIVQMXI WÆ JEGIQ XSX VMXYEPYP EGIWXE GM RI ±RGLMRÆQ HMWGVIX EPIK¥RHY-RI YR PSG
HI YRHI WÆ TEVXMGMTÆQ PE WJ¥RXE WPYNFÆ, YVQ¥RH WÆ JEGIQ VMXYEPYP ±RGLMRÆVMM
HYTÆ XIVQMREVIE IM.
‘R XMQTYP WPYNFIPSV RI ±RGLMRÆQ HI SFMGIM G¥RH WI VSWXIWG RYQIPI
TIVWSERIPSV 73RXIM 8VIMQM (8EXÆP, *MYP #M 7J¥RXYP (YL). 0YQ¥RÆVMPI WI ETVMRH PE
MRXVEVI.
‘R FMWIVMGÆ, HI VIKYPÆ, FÆVFE'MM WXEY ±R HVIETXE, JIQIMPI, ±R WX¥RKE. ‘R
1EVEQYVI# JIQIMPI WXEY ±R WTEXI. (ISEVIGI EWXÆ^M ZMR PE WPYNFÆ QEM QYPXI
JIQIM HIG¥X FÆVFE'M IPI WXEY ±R SVMGI PSG HSVIWG.
‘R GEHVYP 73RXIPSV WPYNFI ±RKIRYRGLMIQ. 0E 7J¥RXE 0MXYVKLMI S JEGIQ HI
QEM QYPXI SVM: ±R QSQIRXYP GMXMVMM 73RXIM )ZERKLIPMM, YRISVM EXYRGM G¥RH WI
VSWXI#XI 'VI^YP, G¥RH WI MIWI GY GMRWXMXIPI (EVYVM #M G¥RH TVISXYP VSWXI#XI
GYZMRXIPI: º0YE'M Q¥RGE'M.» MEV GSVYP G¥RXÆ º4VI 8MRI XI PÆYHÆQ, TI 8MRI XI
FMRIGYZ¥RXÆQ.».
0E WJ¥V#MXYP 73RXIM 0MXYVKLMM, GIM TVIKÆXM'M WI ±QTÆVXÆ#IWG, GIMPEP'M TVMQIWG
EREJSVE (EREJYVE). 8S'M GIM GEVI TEVXMGMTÆ PE 7J¥RXE 0MXYVKLMI, WYRX QMVYM'M PE
WJ¥V#MXYP WPYNFIM, GY YRXHIPIQR HMR GERHIPE HI PE MGSERE 1¥RXYMXSVYPYM.
2Y WI JEG TEVEWXEWI (YQMRMGE GM RYQEM W¥QFÆXE. 7I TSX JEGI TEVEWXEWI
±R SVMGI W¥QFÆXÆ HMR ER.
'91 2) %(6)7Å1 6)46)>)28%2&-036 &-7)6-'--.
4VISXYPYM #M HMEGSRYPYM GÆWÆXSVM'M PM WI WTYRI: º4VIE GYGIVRMGI TÆVMRXI»,
º'YGIVRMGI TÆVMRXI», º4ÆVMRXI»;
'ÆPYKÆVMPSV, GEVI WI KÆWIWG ±R Q¥RÆWXMVM WEY PE GEXIHVEPIPI ITMWGSTEPI,
YRISVM #M TVMR TEVSLMM, PM WI WTYRI: º4VIE GYZMSEWI TEÆMRXI», º'YZMSEWI
TÆVMRXI», º4ÆVMRXI»;
)TMWGSTYPYM RI EHVIWÆQ GY ETIPEXMZYP º4VIE W3RXI TÆVMRXI º.
%VLMITMWGSTYPYM #M QMXVSTSPMXYPYM PM WI WTYRI: º‘REPX 4VIE 73R'MXI 4ÆVMRXI».
%ZIQ EVLMITMWGSTM PE: +EPE'M, 'SRWXER'E, 7YGIEZE, 'PYN, 8¥VKSZM#XI. %ZIQ
QMXVSTPM'M PE: -E#M, 7MFMY, 'VEMSZE, 8MQM#SEVE.
4EXVMEVLYPYM 6SQ¥RMIM RI EHVIWÆQ GY ETIPEXMZYP: º4VIE *IVMGMXI 4ÆVMRXI
4EXVMEVL».
46)*%&%.
%6+91)28.
7'968 -7836-' %0 &92)036 1%2-)6).
') 7) ‘2&)0)+) 46-2 &92) 1%2-)6).
'91 %6%8% #M '91 7) 43%68% 92 31 1%2-)6%8 1EM QYPX WÆTYR, QEM
TYXMR TEVJYQ. 7ÆRÆXEXIE ± GIP QEM TVI'MSW FYR EP SQYPYM 2Y QEM WYRXIQ
JSEVXI XMRIVI 'YQ WE QIVKIQ, GYQ WE RI TYVXEQ, GYQ WE RI E#I^ÆQ. 'YQ RI
QM#GÆQ#
7%09890 *SVQIPI HI WEPYX 7EPYXYP ZIVFEP. 7XV¥RKIVIE Q¥MRMM. 7ÆVYXEXYP
Q¥MRMM.
46)>)28%6)% 8EGX #M XEGXMGE ±R TVI^IRXÆVMPI GSVIGXI 'I XVIFYMI WE
WTYRIQ #M WE JEGIQ, GI XVIFYMI WE IZMXEQ 'ETGERI 4VI^IRXEVIE ±R WMXYE'ME ±R
GEVI SEWTI'MM WXEY TI WGEYRI 'YQ WE XI TVI^MR'M WMRKYV#
'91 7% 2) %(6)7%1# 4VSFPIQE XMXPYVMPSV ± TSPMXI'I WEY JSVQEPMWQ#
'YQ WE RI EHVIWEQ YRIM EHYRÆVM 'YQ RI EHVIWEQ HSEQRIPSV ±R WSGMIXEXI#
'YM #M G¥RH TYXIQ WTYRI ºXY»#
%68% '32:)67%&-)- %VXE VITPMGMM #M GSRZIVWE'ME EKVIEFMPE
'SQTPMQIRXIPI 'IIE GI XVIFYMI I\GPYW HMR GSRZIVWE'MI 'YQ WI ±RXVI'MRI #M
G¥RH WI XIVQMRE S GSRZIVWE'MI -QTSVXERXE 'MRYXIM 'YQ RI I\TVMQEQ % RY WI
RIKPMNE.
8)0)*3290 ± 92 *0%+)0 7%9 3 &-2)*%')6)# 7MXYE'MM ±R GEVI WI
VIGSQERHE WE RY JSPSWMQ XIPIJSRYP 1MGM RIKPMNIRXI XIPIJSRMGI 8IPIJSRYP
EPXGYMZE.
'36)7432()28% 7IGVIXYP GSVIWTSRHIRXIM %WTIGXYP GSVIWTSRHIRXIM
'EVXIE HI ZM^MXE, GEVXIE TS#XEPÆ, ZIHIVIE, XIPIKVEQE 'I RY XVIFYMI WE 3I S
WGVMWSEVI 1SHIPI HI WGVMWSVM.
&92)0) 1%2-)6) 0% 1%7% ± 4-%86% () ‘2')6'%6) % )(9'%&-)- 'YQ
EVERNEQ QEWE 'SQTSVXEQIRXYP ±R XMQTYP QIWIM 1EWE I WIVZMXE! 7MXYE'MM
WTIGMEPI PE QEWE '¥XIZE GETGERI (MJIVMXI XMTYVM HI QIWI JIWXMZI.
'91 2) ‘1&6Å'Å1# 'I TYVXEQ# "M QEM EPIW, G¥RH#
'314368%1)2890 '-:-0->%8 -2 :-%&% () >- '9 >- 'YQ RI TYVXEQ TI
WXVEHE +VI#IPM HI RITIVQMW 'YQ QIVKIQ TI WXVEHE 'SRZIVWE'MM TI WXVEHE
8VERWTSVXYP ±R GSQYR #M TSPMXI'IE 'YQ WE RI TYVXEQ G¥RH WYRXIQ PE ZSPER ‘R
VIWXEYVERXI, ±R GEJIRIPI, ±R PSGEPYVM TYFPMGI 7MXYE'MM WTIGMEPI PE VIWXEYVERX
&EG#M#YP ± S TVSFPIQE HIPMGEXE 'YM HEQ# '¥X HEQ# 8IEXVYP, GMRIQEXSKVEJYP,
GSRGIVXIPI, I\TS^M'MMPI 0E TIRWMYRI, PE LSXIP.
() 0% 46-1% ‘28…02-6) 4-2% 0% 2928% () %96 %ZIQ YR GSTMP! -EXÆ S
TVSFPIQE GY EHIZÆVEX WIVMSEWE 4VSFPIQI PIKEXI HI KIRIVE'MM WEY GSR4MGXYP
MRXVI KIRIVE'MM.
'91 7% 2) 4968%1 '9 4)6732%090 () 7)6:-'-9.
'91 2) '314368%1 -2 :-%&% 463*)7-32%0% #M 3*-'-%0% (EGE EZIQ
±R ZIHIVI S WGLMQFEVI HI WMXYE'MI ‘R JEXE EYXSVMXÆ'MPSV #M E XVMFYREPYPYM.
&92)0) 1%2-)6) -2 'Å0Å836-) 3HEXÆ ENYR#M PE GETÆXYP GÆPÆXSVMIM.
8-1490 0-&)6 ± .3'90, 7436890 #M *%-6-40%=-90.
'%(396-0) *PSVMPI (MJIVMXI SGE^MM ±R GEVI HEQ GEHSYVM 3FMIGXYP
±QTVYQYXEX RY IWXI HEX!
&9'96-- #M 2)'%>96- -2 *%1-0-) 2E#XIVI, FSXI^, RÆ#MI 0SKSHRE #M
GÆWÆXSVME &SEPE #M QSEVXIE.
'91 2) 4968%1 0% &-7)6-'% 'YQ RI EHVIWEQ VITVI^IRXER'MPSV
FMWIVMGMM
7*…6"-8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful