แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ปี ท่ี 4

ชัน
้ ประถมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1

หนุ วยที่ 1

สาระการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขูา – ออก สู้โปรแกรม Microsoft

Word เวลาเรียน 2 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เขูาใจ เห็นคุณคูา และใชูกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ สืบคูนขูอม้ล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแกูปัญหา
การทำางานและอาชีพอยูางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
สาระสำาคัญ

โปรแกรม Microsoft Word สามารถสรูางเอกสาร รายงานตูางๆ
เราจำาเป็ นตูองรู้วิธีการเรียกใชูงาน ที่ถ้กตูอง เพื่อใหูใชูโปรแกรมไดูอยูางมี
ประสิทธิภาพ
จ่ดประสงค์การเรียนรู้
1. นั กเรียนสามารถเขูาโปรแกรม Microsoft โปรแกรมไมโครซอฟต์
เวิร์ดไดู
2. นั กเรียนสามารถออกโปรแกรม Microsoft Word Word ไดู
3. นั กเรียนมีความรู้สวู นประกอบของโปรแกรม Microsoft Word
สาระการเรียนรู้
1. การเขูา – ออก สู้โปรแกรม Microsoft Word เพื่อเรียกใชูงาน
สรูางเอกสาร
ตูางๆ
2. สูวนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word
3. แบบทดสอบกูอนเรียนและหลังเรียน

กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขัน
้ นำ า
1.
นั กเรียนนั่ งเขูาแถวหนู าหูองคอมพิวเตอร์ คร้ทักทาย
นั กเรียนเสร็จ คร้เช็คชื่อนั กเรียนและคร้บอกกฎระเบียบขูอตกลงใน
การเรียนคอมพิวเตอร์ภายในหูอง
2. นั กเรียนฟั งคร้ชีแ
้ จงสาระสำาคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระ
การเรียนรู้ ของ เรื่องที่จะศึกษา
เพื่อใหูทราบวูาเมื่อ ศึกษาบทเรียนนี้แลูวนั กเรียนสามารถอธิบายการเขูาสู้
โปรแกรม Microsoft Word
3. คร้ถามนั กเรียนวูารู้จักโปแกรม Microsoft Word หรือไมู
นั กเรียนบูางคนรู้จักบูางคนไมูรจู้ ัก
4. คร้ถามนั กเรียนวูาเคยเขูาทำางานในโปรแกรม Microsoft

Word หรือเปลูาบางคนตอบวูา เคยบูางคนตอบวูาไมูเคยคร้สนทนากับ

นั กเรียน เรื่องโปรแกรม Microsoft Word
ขัน
้ สอน
1. คร้แนะนำ านั กเรียนวูาคอมพิวเตอร์มีหลายโปรแกรมที่จะชูวยเรา
ใหูสามารถพิมพ์
จดหมายไดู แตูโปรแกรมที่ไดูรบ
ั ความนิ ยมมากที่สุดคือ โปรแกรม
Word หรือเรียกเต็ม
ๆ วูา โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด เป็ นโปรแกรมประมวลผลคำาซึ่งมีหลายรูุน
ตัง้ แตู
Word 97 Word XP และ Word 2003- 2007 ซึ่งเป็ นรูุนลูาสุดใน
ปั จจุบัน
2. คร้ใหูนักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการเขูา – ออก โปรแกรม
Microsoft Word

และแบบฝึ กปฏิบัติการเขูา – ออก โปรแกรม Microsoft Word ควบคู้ไปดูวย
3. นั กเรียนสังเกตการสาธิตการเขูา – ออก โปรแกรม Microsoft

Word เป็ น

ขัน
้ ตอนของคร้ เสร็จแลูวใหูฝึกปฏิบัติ การเขูา - ออกโปรแกรม Microsoft
Word จนกวูา
นั กเรียนจะทำาไดูคลูองแคลูว ทุกคน
4. นั กเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง สูวนประกอบของโปรแกรม

Microsoft Word
โดยใหูนักเรียนคิดพิจารณาด้สูวนประกอบจากใบความรู้ กับหนู าจอของ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ตรงกันหรือไมู ถูาตรงกันใหูบันทึกชื่อไวู และสังเกตไวูวูาเครื่อง
มือสูวนนี้
อยู้ตรงไหนของหนู าจอ
5. นั กเรียนคิดหาคำาตอบและตอบลงในแบบฝึ กหัด เรื่อง สูวน
ประกอบของ
โปรแกรม Microsoft Word โดยตออบคำาถามลงในกระดาษคำาตอบ
6. คร้เนู นใหูนักเรียนตูองมีคุณธรรมในการฝึ กกิจกรรมเชูน
ชูวยสอนหรือแนะนำ า
เพื่อนที่ยังไมูเขูาใจแทนคุณคร้ ควรมีนำ้าใจตูอเพื่อน ประหยัดเวลาชูวยกัน
ทำางานใหูรวดเร็วหลังจากที่ไดูรับมอบหมายงาน
ขัน
้ สร่ป
นั กเรียนและคร้ชูวยกันสรุปการเขูา – ออก โปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ด ตามขัน
้ ตอน และทบทวนสูวนประกอบของหนู าจอวูา
มีอะไรบูางอีกครัง้
สื่อ/แหลุงการเรียนรู้
1 โปรแกรม Microsoft Word
2. จอทีวี

3. เครื่องคอมพิวเตอร์

4. กระดาน
การวัดผลประเมินผล
1.สังเกตการความคลูองแคลูวการฝึ กปฏิบัติการเขูาโปรแกรม
Microsoft Word

2.สังเกตการความคลูองแคลูวการฝึ กปฏิบัติการออก
โปรแกรม Microsoft Word

3.ตรวจด้กระดาษคำาตอบเรื่องสูวนประกอบของโปรแกรม Microsoft
Word

กิจกรรมเสนอแนะ
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………….

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

บันทึกขูอเสนอแนะ ของคร้พ่ีเลี่ยง
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………….

…………………………………………………………………………

……………………………………........................................................
...

…………………................ผู้ตรวจ

ลงชื่อ

สุรศักดิ ์ ทองจีน)

(นาย

ตำาแหนู ง คร้พ่ีเลีย
้ ง
บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน (เกุง ดี มีส่ข)

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………….

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
….

ปั ญหา / อ่ปสรรค

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………….

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
….

ขูอเสนอแนะ / แนวทางแกูไข

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………….

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….
.

ลงชื่อ ………………………......ผู้สอน
(นางสาวจุฑารัตน์ ดูานขุนทด)
ตำาแหนู ง นั กศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพคร้