แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ศึกษาปี ท่ี 4

ชัน
้ ประถม

ภาคเรียนที่ 1

หนุ วยที่ 1
สาระการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใชูคำาสัง่ คัดลอก วาง และขนาด ร้ป
แบบตัวอักษร
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง
มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 4.1 เขูาใจ เห็นคุณค่าและใชูกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคูนขูอม้ลการเรียนรูก
้ ารสื่อสารการแกูปัญหาการ
ทำางานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรม
สาระสำาคัญ
การคัดลอกและการยูายขูอม้ล เป็ นการซำา้ ขูอม้ลและยูายขูอม้ล
ไปยังตำาแหน่ งที่ตูองการซึ่งขูอความเดิมจะไม่เปลี่ยนไป และ กำาหนด
ร้ปแบบตัวอักษรไดูเหมาะสมกับงานและสามารถกำาหนดขนาดตัว
อักษรตามที่ตูองการดูวยการใชูเมน้คำาสัง่ และการใชูคำาสัง่ จากแถบ
เครื่องมือ
จ่ดประสงค์การเรียนรู้
1. นั กเรียนสามารถคัดลอกและยูายขูอม้ลเองไดู

2. นั กเรียนสามารถกำาหนดร้ปแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร
หลายร้ปแบบไดู
สาระการเรียนรู้
1. การคัดลอกโดยการใชูคำาสัง่ คัดลอก และคำาสัง่ วาง

2. การกำาหนดขนาดและร้ปแบบตัวอักษรไดูเหมาะสมกับงาน

3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขัน
้ นำ า

- นั กเรียนฝึ กอ่านคำาศัพท์ภาษาอังกฤษจากบัตรคำา Insert.

Enter, จนคล่องแลูวบันทึกลงสมุด นั กเรียนทำาแบบทดสอบก่อน
เรียน เรื่อง การใชูคำาสัง่ คัดลอก วาง และขนาด ร้ปแบบตัวอักษร
เวลา 10 นาที
ขัน
้ สอน
1. คร้นำาตัวอย่างที่มีขูอความซำา้ กันหลายๆขูอความใหู
นั กเรียนด้และใหู
นั กเรียนคิดว่าทำาอย่างไรขูอความที่เราตูองพิมพ์ซำา้ กันบ่อยๆแต่เราไม่
ตูองมาพิมพ์ซำา้ กันอีกใหูเสียเวลา คร้แนะนำ าการคัดลอกและการยูาย
ขูอม้ล จำาเป็ นตูองฝึ กปฏิบัติ ดังนั ้นจำาเป็ นตูองใหูนักเรียนเขูาหูอง
ปฏิบัติการเพื่อฝึ กทักษะ
2. นั กเรียนศึกษาใบความรู้และแบบฝึ กปฏิบัติ เรื่อง การคัด
ลอกและการยูายขูอม้ล
3. คร้สาธิตการคัดลอกและการยูายขูอม้ล และนั กเรียนด้
แบบฝึ กตามไปดูวย
4. นั กเรียนลงมือฝึ กปฏิบัติตามแบบฝึ กที่นักเรียนไดูรบ
ั ทำา
หลายๆครัง้ จนคล่อง
5. คร้สังเกตการฝึ กปฏิบัติของนั กเรียนอย่างทัว่ ถึงและใกลูชิด
และตรวจสอบความถ้กตูอง
6. การคร้สาธิตการเปลี่ยนแบบอักษรและขนาดตัวอักษร
นั กเรียนสังเกตการสาธิต
และขัน
้ ตอนการปฏิบัติของคุณคร้
7. นั กเรียนฝึ กปฏิบัติตามแบบฝึ กและตามขัน
้ ตอนและขอคำา
แนะนำ าไดูสำาหรับคน
ที่ยังทำาไม่ไดูหรือยังไม่เขูาใจ
8. ฝึ กใหูนักเรียนคิดโดยใหูคิดขูอความที่เตือนสติเช่นเกี่ยวกับ
ยาเสพติดมาเป็ นขูอความสัน
้ ๆ เช่น “ติดยาเสพติดชีวิตจะสัน
้ ” แลูว
ใหูเนู นตัวใหญ่และหนา
9.คร้เนู นนั กเรียนใหูนักเรียนมีคุณธรรมในการทำางานเช่น
ตูองไม่คัดลอก

งานของเพื่อนมาเป็ นของตนเอง และช่วยสอนเพื่อนที่ยังไม่เขูาใจ
ตรงและประหยัดเวลา
10.นำ าเสนอผลงานนั กเรียนขึ้นหนู าชัน
้ หรือใหูแต่ละคนเดินด้
ผลงานของคนเพื่อๆแลกเปลี่ยนความรู้
ขัน
้ สร่ป
นั กเรียนและคร้ช่วยกันสรุปขัน
้ ตอนการทำาตัง้ แต่ตูน
จนถึงขัน
้ สุดทูาย
และนั กเรียนทำาแบบทดสอบหลังเรียนที่เรื่อง การใชูคำาสัง่ คัดลอก
วาง และขนาด ร้ปแบบตัวอักษร เวลา 10 นาที
สื่อ/แหลุงการเรียนรู้
ขูอม้ล

1. ใบความรู้และแบบฝึ กปฏิบัติ เรื่อง การคัดลอกและการยูาย
2. ใบความรู้และแบบฝึ กเรื่องการเปลี่ยนแบบอักษรและการ
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
3. คอมพิวเตอร์

4. จอทีวี
การวัดผลประเมินผล
1. สังเกตการฝึ กปฏิบัติ ความถ้กตูองของ การคัด
ลอกและการยูายขูอม้ล
2. สังเกตการออกแบบแบบตัวอักษร ขนาดอักษร
ทำาตัวหนา ของนั กเรียน
3. ตรวจชิน
้ งาน

กิจกรรมเสนอแนะ

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………….

……………………………………………………………………
…………………………………………………………
บันทึกขูอเสนอแนะ ของคร้พ่ีเลี่ยง
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………….

……………………………………………………………………
………………………………………………………….

………………….......ผู้ตรวจ
สุรศักดิ ์ ทองจีน)

ลงชื่อ .. .
(นาย

ตำาแหน่ ง คร้พ่ีเลีย
้ ง
บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน (เกุง ดี มีส่ข)

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………….

……………………………………………………………………
…………………………………………………………
ปั ญหา / อ่ปสรรค

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………….

……………………………………………………………………
…………………………………………………………
ขูอเสนอแนะ / แนวทางแกูไข

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………….

……………………………………………………………………
…………………………………………………………
ลงชื่อ ………………………......ผู้สอน
จุฑารัตน์ ด่าขุนทด)
ตำาแหน่ ง นั กศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพคร้

(นางสาว