แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ศึกษาปี ท่ี 4

ชัน
้ ประถม

ภาคเรียนที่ 1

หนุ วยที่ 1 สาระการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเลื่อนตำาแหน่ งที่อย่้หนู าจอไป
เรียน 2 ชั่วโมง

เวลา

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เขูาใจ เห็นคุณค่าและใชูกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบคูนขูอม้ลการเรียนรู้การสื่อสารการแกูปัญหาการทำางานและอาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรม
สาระสำาคัญ
เมื่อเอกสารของเรามีขูอความมากขึ้น ทำาใหูไม่สามารถเห็นขูอความไดู
ทัง้ หมดในหนู าจอภาพเดียว อีกทัง้ ในการแกูไขเอกสารจะตูองนำ าตัวชีเ้ มาส์
(Mouse Pointer) ไปยัง ตำาแหน่ งที่ตูองการแกูไขดูวย ดังนั ้นการเลื่อนไป
ยังส่วนต่าง ๆ ของเอกสารสามารถทำาไดูดูวยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเลื่อน
ดูวยคำาสัง่ จากการใชูคียบ
์ อร์ด หรือการเลื่อนดูวยการใชูเมาส์จ่ดประสงค์การ
เรียนรู้
1. นั กเรียนทำากิจกรรมโดยการตอบคำาถามการเลื่อนตำาแหน่ งไปยัง
ส่วนต่าง ๆ ของเอกสารไดูถ้กตูอง
2. นั กเรียนมีความรู้และสามารถเลื่อนตำาแหน่ งไปยังส่วนต่างๆของ
เอกสารไดู
สาระการเรียนรู้
1. การเลื่อนตำาแหน่ งที่อย่้หนู าจอไปยังส่วนต่าง ๆ ของเอกสาร
2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขัน
้ นำ า

1. นั กเรียนนั่ งเขูาแถวหนู าหูองคอมพิวเตอร์ คร้ทักทายนั กเรียน
เสร็จ คร้เช็คชื่อนั กเรียนและคร้บอกกฎระเบียบขูอตกลงในการเรียน
คอมพิวเตอร์ภายในหูอง
2. นั กเรียนฟั งคร้ชีแ
้ จงสาระสำาคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ และ
สาระการเรียนรู้ ของเรื่องที่จะศึกษาเพื่อใหูทราบว่าเมื่อ ศึกษาบทเรียนนี้แลูว
นั กเรียนสามารถเลื่อนตำาแหน่ งที่อย่้หนู าจอไปยังส่วนต่าง ๆ ในการทำางาน
ไดู
3. คร้ใหูนักเรียนฝึ กอ่านคำาศัพท์ภาษาอังกฤษจากบัตรคำา
Home, End, Page Down, Page

Up,

จนคล่องแลูวบันทึกลงสมุด

- คร้สนทนากับนั กเรียนเรื่องเครื่องมือการเลื่อนตำาแหน่ งไปยังส่วน
ต่างๆ ของเอกสาร มีไวู เพื่ออำานวยความสะดวกในการจัดพิมพ์เอกสารเรา
จำาเป็ นตูองรู้จักและทำาความคูุนเคยใหูมากที่สด
ุ วันนี้เราทำาการรูจ้ ักและฝึ ก
การเลื่อนตำาแหน่ งไปยังส่วนต่าง ๆ ของเอกสารกันดีกว่า นั กเรียนทดสอบ
ก่อนเรียน ทดสอบก่อนเรียนเรื่อง การเลื่อนตำาแหน่ งที่อย่้หนู าจอไปยัง
ส่วนต่าง ๆเวลา 10 นาที
ขัน
้ สอน
1. นั กเรียนศึกษาใบความรู้และแบบฝึ กปฏิบัติการเลื่อนตำาแหน่ งไป
ยัง
ส่วนต่าง ๆ ของเอกสารใหูเขูาใจ แลูวลองปฏิบัติตามใบความรู้แบบฝึ กปฏิบัติ
การเลื่อนตำาแหน่ งตามขัน
้ ตอน
2. นั กเรียนสังเกตการสาธิตของคร้ในการเลื่อนตำาแหน่ งไปยังส่วน
ต่าง ๆ ของเอกสารโดยป่ ุมแปู นพิมพ์สัง่ งานทีละป่ ุมอย่างชูาๆ ใหูสังเกตและ
คิดตามว่าระหว่างแปู นพิมพ์ ใบความรูห
้ นู าจอภาพที่คร้สาธิต ว่าสัมพันธ์
กันหรือไม่
4. นั กเรียนลองฝึ กปฏิบัติ ในการเลื่อนตำาแหน่ งไปยังส่วนต่าง ๆ ของ
เอกสารโดยใชูปุ่มที่แปู นพิมพ์
5. คร้สังเกตการฝึ กปฏิบัติของนั กเรียนอย่างทัว่ ถึง และใหูคำาแนะนำ า
และปรึกษากับนั กเรียนที่ยังทำาไม่ไดู
6. นั กเรียนทำาแบบฝึ กกิจกรรมลงในกระดาษ และทำาใหูครบทุกขูอ
ขัน
้ สร่ป

นั กเรียนและคร้ช่วยกัน แสดงความคิดเห็นการใชูปุ่มแปู นพิมพ์

เลื่อน
ตำาแหน่ ง คร้ถามใครมีวิธีอ่ ืนอีกบูางไหม ถูามีออกมาปฏิบัติใหูเพื่อนด้
นั กเรียนปฏิบัติหลังเรียน เวลา 10 นาที
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

1. ใบความรู้เรื่อง การเลื่อนตำาแหน่ งที่อย่้หนู าจอไปยังส่วนต่าง ๆ

2. แบบฝึ กปฏิบัติเรื่อง การเลื่อนตำาแหน่ งที่อย่้หนู าจอไปยังส่วนต่าง

3. เครื่องคอมพิวเตอร์

4. จอทีวี
การวัดผลประเมินผล
1. สังเกตการความคล่องแคล่วการฝึ กปฏิบัติการเลื่อนตำาแหน่ งไป
ยังส่วน
ต่าง ๆ ของเอกสาร
2. ตรวจแบบฝึ กการตอบคำาถาม

กิจกรรมเสนอแนะ

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………….

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
….

บันทึกขูอเสนอแนะ ของคร้พเี่ ลี่ยง

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………….

…………………………………………………………………………

……………………………………........................................................
.....

…………………...ผู้ตรวจ
สุรศักดิ ์ ทองจีน)

ลงชื่อ
(นาย

ตำาแหน่ ง คร้พ่ีเลีย
้ ง
บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน (เกุง ดี มีส่ข)

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………….

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

ปั ญหา / อ่ปสรรค

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………….

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
….

ขูอเสนอแนะ / แนวทางแกูไข

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………….

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…..

ลงชื่อ ………………………......ผู้สอน
(นางสาวจุฑารัตน์ ด่านขุนทด)
ตำาแหน่ ง นั กศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพคร้

ใบความรู้

ใบที่ 1

เรื่องการเลื่อนตำาแหนุ งไปยังสุวนตุาง ๆ ของเอกสาร
จ่ดประสงค์

1. เพื่อใหูนักเรียนไดูศึกษาถึงวิธีการเลื่อนตำาแหน่ งไปยังส่วน
ต่าง ๆ ของเอกสารอย่างถ้กวิธี

2. เพื่อเป็ นแนวทางดูานการฝึ กปฏิบัติการวิธีการเลื่อน
ตำาแหน่ งไปยังส่วนต่าง ๆ ของเอกสารที่ถ้กตูอง
เมื่ อ เอกสารของเรามี ขู อ ความมากขึ้ น ทำา ใหู ไ ม่ ส ามารถเห็ น
ขูอความไดูทัง้ หมดในหนู าจอภาพเดียว อีกทัง้ ในการแกูไขเอกสารจะ

ตูองนำ า ตัวชี้เมาส์ (Mouse Pointer) ไปยังตำา แหน่ งที่ตูองการแกูไข
ดูวย ดังนั ้นการเลื่อนไปยังส่วนต่าง ๆ ของหนู าจอสามารถทำาไดูดูวย
วิธีการต่าง ๆ ดังนี้
การเลื่อนดูวยการใชูเมาส์
2. การเลื่อนหนู ากระดาษแบบต่อเนื่ องดูวย Scrollbarดังภาพ
เลื่อนหนู ากระดาษขึ้น
เลื่อนหนู ากระดาษลง

3. การเลื่อนที่ละหนู ากระดาษ
เลื่ อนหนู า
กระดาษขึ้น
เลื่อนหนู ากระดาษ
สั่งจากการใชูคย
ี ์บอร์ด
ปุ ่ม
Home
End

ใบที่ 2
การเลื่อนดูวยคำา

หนู าที่
เลื่อนไปยังตัวอักษรถัดไป
เลื่อนไปยังตัวอักษรก่อนหนู านี้
เลื่อนไปยังบรรทัดทัดไป

เลื่อนขึ้น 1 บรรทัด
เลื่อนไปยังตัวอักษรแรกของบรรทัด
เลื่อนไปยังตัวอักษรสุดทูายของบรรทัด

Page Down เลื่อนลงไปดูานล่างครัง้ ละ 1 จอภาพ
Page Up
Ctrl + →
Ctrl + ←
Ctrl + ↑

เลื่อนขึ้นไปดูานบนครัง้ ครัง้ 1 จอภาพ
เลื่อนไปคำาที่อย่้ถัดไป
เลื่อนไปคำาที่อย่้ก่อนหนู า
เลื่อนไปยังตำาแหน่ งเริ่มตูนของย่อหนู าปั จจุบัน

Ctrl + ↓

เลื่อนไปยังตำาแหน่ งเริ่มตูนของย่อหนู าถัดไป

Ctrl +

เลื่อนลงไปดูานล่างครัง้ ละ 1 จอภาพ

Page Down
Ctrl +

เลื่อนขึ้นไปดูานบนครัง้ ละ 1 จอภาพ

Page Up
Ctrl +

เลื่อนไปยังตำาแหน่ งเริ่มตูนของแฟู มเอกสาร

Home

Ctrl + End เลื่อนไปยังตำาแหน่ งสุดทูายของแฟู มเอกสาร
การใชูคำาสัง่ จากคีย์บอร์ด
บ่อยๆ จะทำาใหูเราใชูงาน
โปรแกรม Microsoft
Word ไดูสะดวกขึ้นมาก
เลยนะครับ
คำาสั่ง ใหูนักเรียนทำาแบบฝึ กหัด เรื่อง การเลื่อนตำาแหน่ งไปยังส่วน
ต่าง ๆ ตามใบความรู้จนคล่องแคล่ว และทำากิจกรรมดูานล่างนี้

คำาชีแ
้ จง จงบอกหนู าที่การทำางานของป่ ุมต่าง ๆ ใหูถ้กตูองที่สุด
ปุ ่ม

หนู าที่

Home
End
Page Down
Page Up
Ctrl +
Page Down
Ctrl +
Page Up
Ctrl +
Home
ชื่ อ-สกุ ล ………………………………………………..เลข
ที่…...ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4