แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ประถมศึกษาปี ท่ี 4
หนุ วยที่ 1

ชัน

ภาคเรียนที่ 1

สาระการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใชูเครื่องมือ Microsoft word

วาดภาพ

เวลา 2 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เขูาใจ เห็นคุณค่า และใชูกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ สืบคูนขูอม้ล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแกู
ปั ญหา การทำางานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
มีคุณธรรม

สาระสำาคัญ
การใชูชุดเครื่องมือร้ปวาดภาพเพื่อตกแต่งเอกสาร การวาดภาพ
สี่เหลี่ยม การวาดภาพวงกลมและการวาดภาพร้ปทรงอื่น ๆ โดยใชู
โปรแกรม Microsoft word
จ่ดประสงค์การเรียนรู้
1. นั กเรียนมีความรูก
้ ารใชูเครื่องมือ Microsoft word วาด
ภาพไดู
2. นั กเรียนสามารถใชูเครื่องมือ Microsoft word วาดภาพไดู
ถ้กตูอง
สาระการเรียนรู้

1. การใชูเครื่องมือ Microsoft word วาดภาพพื้นฐานเพื่อ

ตกแต่งเอกสาร การวาดภาพสี่เหลี่ยม การวาดภาพวงกลม
และการวาดภาพร้ปทรงอื่น ๆ
4. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขัน
้ นำ า

1.

นั กเรียนนั่ งเขูาแถวหนู าหูองคอมพิวเตอร์ คร้ทักทาย
นั กเรียนเสร็จ คร้เช็คชื่อนั กเรียนและคร้บอกกฎระเบียบขูอ
ตกลงในการเรียนคอมพิวเตอร์ภายในหูอง
2. นั กเรียนฟั งคร้ชีแ
้ จงสาระสำาคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ และ
สาระการเรียนรู้ ของเรื่องที่จะศึกษาเพื่อใหูทราบว่าเมื่อ ศึกษาบทเรียน
ขัน
้ สอน
1. คร้แนะนำ าเครื่องมือของโปรแกรม Microsoft word
อภิปรายว่าเครื่องมือวาดภาพพื้นฐานเพื่อตกแต่งเอกสาร การวาดภาพ
สี่เหลี่ยม การวาดภาพวงกลมและการวาดภาพร้ปทรงอื่น ๆ ไดูเป็ น
อย่างดี
2. คร้แนะนำ าใหูนักเรียนรู้ถึงหลักการปฏิบัติงานว่า บาง
ครัง้ จำาเป็ นตูองวาดร้ปขึ้นมาเพื่อใหูเอกสารมีความสมบ้รณ์ ซึ่งหลักใน
การวาดภาพนั ้น
ส่วนใหญ่จะใชูร้ปวาด พื้นฐาน เช่น การวาด
โครงสรูาง การวาดวงจรชีวิตสัตว์ และอื่นๆ
3. นั กเรียนศึกษาใบความและแบบฝึ กปฏิบัติท่ีมีขัน
้ ตอน
การใชูเครื่องมือวาดภาพพื้นฐานเพื่อตกแต่งเอกสาร การวาดภาพ
สี่เหลี่ยม การวาดภาพวงกลมและการวาดภาพร้ปทรงอื่น ๆ จากแบบ
ฝึ กปฏิบัติใหูเขูาใจ
4. คร้สาธิตการใชูเครื่องมือวาดภาพพื้นฐานทำาตามขัน

ตอนของแบบฝึ ก นั กเรียนด้แบบฝึ กตามหรือปฏิบัติตามไปดูวยก็ไดู
5. นั กเรียนฝึ กปฏิบัติตามแบบฝึ กที่ตนไดูรับ เรื่องการใชูชุด
เครื่องมือร้ปวาดพื้นฐาน ฝึ กใชูเครื่องมือใหูคล่องตลอดจนฝึ ก
การลากเมาส์ใหูเป็ นร้ปร่างตามที่กำาหนดหรือตามความตูองการ
6. นั กเรียนใชูความรู้ท่ีไดูโดยนำ าเครื่องมือที่มีอย่้ออกแบบ
วาดร้ปแผนผังความคิดกับสมาชิกครอบครัวของตนเองว่ามีใครบูาง
หรือออกแบบสรูางร้ปอะไรก็ไดูท่ีสรูางสรรค์ เช่น ห่น
ุ ยนต์ รถยนต์
มนุษย์ต่างดาว ระบบสุริยะจักรวาล ฯลฯ
7. นั กเรียนลงมือฝึ กปฏิบัติแลูวคร้สังเกตการปฏิบัติงาน
อย่างใกลูชิด และใหูคด
ิ ถึงการทำางานที่ดีตูองมีคุณธรรม การ
ช่วยเหลือเผื่อแผ่ต่อเพื่อน การมีนำ้าใจที่ดี

8. เสร็จแลูวใหูบันทึกลงแผ่นดิสก์หรือนำ ามาพิมพ์เพื่อนำ ามา
เสนอหนู าชัน
้ เรียนจะไดูใหูช่วยกันชมและรับขูอเสนอแนะไปปรับปรุง
ผลงานใหูดีขึ้น
ขัน
้ สร่ป
คร้และนั กเรียนช่วยกันสรุปตามขัน
้ ตอนอีกครัง้ และทำาแบบทดสอบ
หลังเรียนที่ไดูทำากิจกรรมมา
สื่อ/แหลุงการเรียนรู้
1. ใบความรู้เรื่องชุดการใชูเครื่องมือ Microsoft word วาด
ภาพพื้นฐาน
2. แบบฝึ กปฏิบัติ เรื่อง การใชูเครื่องมือ Microsoft word
วาดภาพพื้นฐาน
3. เครื่องคอมพิวเตอร์

4. จอทีวี
การวัดผลประเมินผล
1. สังเกตนั กเรียนมีความรู้การใชูเครื่องมือ Microsoft word
วาดภาพไดู
2. สังเกตนั กเรียนสามารถใชูเครื่องมือ Microsoft word วาด
ภาพไดูถ้กตูอง

กิจกรรมเสนอแนะ
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………….

……………………………………………………………………
…………………………………………………………
บันทึกขูอเสนอแนะ ของคร้พ่ีเลี่ยง
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………….

……………………………………………………………………
………………………………………………………….

…………………...ผู้ตรวจ
สุรศักดิ ์ ทองจีน)

ลงชื่อ
(นาย

ตำาแหน่ ง คร้พ่ีเลีย
้ ง
บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน (เกุง ดี มีส่ข)

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………….

……………………………………………………………………
…………………………………………………………
ปั ญหา / อ่ปสรรค

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………….

……………………………………………………………………
…………………………………………………………
ขูอเสนอแนะ / แนวทางแกูไข

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………….

……………………………………………………………………
…………………………………………………………
ลงชื่อ ………………………......ผู้สอน
จุฑารัตน์ ด่านขุนทด)
ตำาแหน่ ง นั กศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพคร้

(นางสาว