ေရႊဂံုတိုင္ေၾကျငာစာတမ္း ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ဖိတ္ၾကားစာ။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အၾကပ္အတည္း၏ တခုတည္းေသာ ထြက္ေပါက္ျဖစ္သည္႕ ေရႊဂုံတိုင္ေၾကျငာစာတမ္း
အေကာင္အထည္
Ochinomizu

ေပၚလာႏိုင္ေရးအတြက္
အရပ္ရွိ

Rengo

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
မဟာမိတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ
ႏိုင္ငံတကာသံတမန္မ်ား၊
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊
ေထာက္ခံအားေပးသည္႔

ႏုိင္ငံတကာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို
အေဆာက္အဦးမွာ

လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ
ပူးေပါင္း

ပါဝင္ၾကမွာ

အာစီယံအမတ္၊

ဂ်ပန္႒ာနခြဲမွ
ျဖစ္ပါတယ္။

ဿ၉၉ှျပည္႔ႏွစ္

အႏိုင္ရ

တိုက်ိဳျမိဳ႕

က်င္းပျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။
တာဝန္ယူ၍

အျခားေသာ

ဂ်ပန္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ၾကီးမ်ား၊
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲခ်ဳပ္

ျမန္မာ့အေရးကၽြမ္းက်င္သူ

ဂ်ပန္ပညာရွင္မ်ား၊

ဂ်ပန္အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးႏွင့္

သတင္း႒ာန

တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။..။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး
အသီးသီးမွ

မီဒီယာမ်ား

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful