You are on page 1of 1

Diskretne strukture 2 , zadaci za vebu I - smer

1. Ispitati da li postoji qlan u razvoju (

x +
1
4

x
)
9
koji ne sadri x.
2. Nai koeficijent u razvoju (z

z +
1
3

z
)
n
uz z
5
ako je zbir koeficijenata tog razvoja jednak 128.
3. Odredite koeficijent uz x
10
, x
24
, x
27
, x
28
u razvoju (1 + x
6
−x
8
)
20
.
4. Dokazati identitet 1 + 2

n
1

+ 2
2

n
2

+ ... + 2
n

n
n

= 3
n
5. Dokazati identitet

n+2
k

=

n
k

+ 2

n
k−1

+

n
k−2

6. Dokazati identitet
n

k=0
(2n)!
(k!)
2
((n−k)!)
2
=

2n
n

2
Rok za predaju domaih zadataka je 28.03.