You are on page 1of 3

Pe urmele Mântuitorului – Pe locul înălţării Domnului la

Cer
joi, 29 mai 2014
Locul pe care Şi l-a ales lisus pentru a Se despărţi de apostoli şi
a Se înălţa la cer, a fost untele ăslinilor! "recum am mai amintit, untele ăslinilor stă fată
în faţă cu #erusalimul, înspre răsărit şi are două $%rfuri& $%rful asa-numit 'untele (aiileii) şi
$%rful numit *untele +leonului) sau untele ,nălţării! -%rful cel mai înalt al untelui
ăslinilor este +leonul! .cesta este locul unde S-a înălţat lisus la cer!
/upă ce lisus li S-a arătat în untele (aiileii şi le-a lăsat ca testament porunca0 'er1%nd,
în$ăţaţi toate neamurile2), a plecat cu ei spre untele +leonului! 'Şi îi duse pe ei p%nă afară
spre 3etania) 4Luca 24,506! 3etania nu era departe de untele ,nălţării!
%ntuitorul ştia că a sosit clipa în care Se $a despărţi de apostolii Săi, ştia că apostolii se $or
întrista! Spre m%n1%iere şi întărire le aminteşte $or7ele& 'Şi iată, +u cu $oi sunt în toate 8ilele,
p%nă la sf%rşitul $eacurilor) 4atei 29,206!
.jun1%nd în $%rful untelui +leon, %ntuitorul îşi adună încă o dată, pentru cea din urmă dată,
pe apostoli în jurul Său! Se uită cu duioşie şi dra1oste la ei, ştia că despărţirea îi $a durea şi de
aceea le aminteşte încă o dată de fă1ăduinţa :atălui, de 'trimiterea /u;ului Sf%nt pe <are să-L
aştepte în #erusalim) 4Luca 24,496!
<ele din urmă cu$inte ale %ntuitorului fură acestea& '-eţi lua putere, $enind /u;ul Sf%nt peste
$oi, şi îmi $eţi fi ie martori în #erusalim, în toată ludeea, în Samaria şi p%nă la mar1inile
păm%ntului) 4=aptele .postolilor 1,96! .cestea 8ic%nd, 'îşi ridică m%inile Sale şi îi 7inecu$%nta!
Şi pe c%nd îi 7inecu$%nta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer) 4Luca 24,50-516!
Locul de unde S-a înăl at #isus la <er ț
Şi acum să ne apropiem de locul preasf%nt unde lisus %ntuitorul S-a înălţat la cer! /in muntele
(alileii despre care am $or7it, plecăm spre muntele ,nălţării! "e locul unde S-a înălţat lisus la cer
e a8i o 7iserică ara7ă 4musulmană6, înconjurată cu mai multe clădiri, a$%nd de o parte şi un turn!
/ăm la pa1! 251 foto1rafia acestora, în mijlocul acestor clădiri, l%n1ă turn, la st%n1a, unde se
$ede o cupolă, este 7iserica ara7ă, o 7iserică mică cu acoperiş de 7oltitură! .ici în această
7iserică ara7ă se află locul unde S-a înălţat lisus la cer! #ntrăm cu e$la$ie înlăuntru, c%nt%nd
troparul înălţării& ',nălţatu-:e-ai întru mărire, >ristoase, /umne8eul nostru, 7ucurie făc%nd
ucenicilor cu fă1ăduinţa Sf%ntului /u;, încredinţ%ndu-se prin ei 7inecu$%ntare! <ă :u eşti =iul
lui /umne8eu, %ntuitorul lumii)2
,nlăuntru în 7iserică se păstrea8ă o st%ncă de pe care S-a înălţat lisus la cer! + un $%rf de st%ncă
pătrată în care se $ede săpată o urmă de om, călu1ării spun că e urma ce a lăsat-o lisus
%ntuitorul c%nd S-a suit la cer! ?e înc;inăm cu e$la$ie în faţa acestui sf%nt loc şi sărutăm piatra
sf%ntă care a fost martoră înălţării /omnului şi %ntuitorului nostru lisus >ristos!
@n fior te cuprinde c%nd te ro1i în acest loc! +ste ce$a în acest loc ce te m%n1%ie, te întăreşte, îţi
dă tărie, nădejde şi putere! "arcă au8i 1lasul Lui& '?u $ă temeţi, iată, +u cu $oi sunt în toate
8ilele, p%nă la sf%rşitul $eacului) 4atei 29,206! 'Să nu se tul7ure inima $oastră, a$eţi încredere
în /umne8eu, a$eţi încredere în ine! în casa :atălui eu sunt multe lăcaşuri! Şi după ce ă
$oi fi dus şi $ă $oi pre1ăti $ouă loc, iarăşi ă $oi întoarce şi $ă $oi lua cu ine, ca acolo unde
sunt +u şi $oi să fiţi) 4loan 14,1-A62 ?u $ă temeti, credincioşilor, căci /omnul ne 1ăteşte nouă
loc în cer! ?u $ă temeţi $oi cei ce suferiţi nedreptăţi, 7atjocuri, 7ătăi pentru /omnul şi sufletul
$ostru, căci +l $ă 1ăteşte $ouă lăcaş în casa :atălui din cer2 3ucuraţi-$ă toţi cei care trăiţi o
$iaţă cu /omnul, căci plata $oastră multă este în cer!
ă 1%ndesc în acest loc că /omnul lisus iarăşi $a $eni aşa cum S-a dus 4=aptele .postolilor
1,116! '-a $eni pe norii cerului cu putere şi mărire, $a $eni ca Budecător, ta să dea fiecăruia după
faptele sale) 4atei 24 şi .pocalips 22,126! '/rept aceea pri$e1;eaţi, că nu ştiţi 8iua şi ceasul în
care =iul Cmului $a $eni) 4atei 25,1A6! 'Luaţi aminte ca să nu $ă afle 8iua aceea dormind)
4atei 256!
Părintele Iosif Trifa
din volumul “Pe urmele Mântuitorului“
"ostat de& S!+ditor D "ostat în ărturii, "e urmele %ntuitorului, "r! #osif :rifa