You are on page 1of 4

Milan Milosavljevic, Vladislav Miskovic, Elektronska trgovina, Beograd 2011, Univerzitet

Singidunum
Jelena Stankovic, Trgovina i drugi kanali marketinga, Beograd 2011, Univerzitet Singidunum

Direktni e-mail marketing je slanje e-mail marketing poruka direktno zainteresovanim
kupcima koji su se odluili ili onima koji se jo nisu odluili. E-mail marketing predstavlja
oblik direktnog marketinga, gde se direktno pristupa ciljnom auditorijumu. Prednost e-mail
marketinga je u tome to on predstavlja direktnu komunikaciju sa korisnikom proizvoda i
usluga. Meutim, e-mail poseduje oigledne tehniko-grafike nedostatke, te je neophodno da
preduzee ima kvalitetnu web prezentaciju koja e otkloniti ove nedotstke. Sa druge strane,
sama web prezentacija proizvoda ili usluge, bez opcije kontaktiranja putem emaila, ne moe
da prui mogunost direktne dvosmerne komunikacije sa korisnikom koji je eventualno
zainteresovan da kupi taj proizvod ili uslugu.
Web prezentacija u kombinaciji sa e-mail servisima Interneta prua neograniene mogunosti
poduavanja klijenata o proizvodima i uslugama, pruanje vesti vezanih za poslovanje
preduzea i kanale marketinga, pruanje vesti o novim proizvodima, iniciranje i voenje
diskusija koje su u interesu poslovanja preduzea. Da bi se delovalo u skladu sa kulturom
komunikacije na Internetu, navedene aktivnosti sprovode se jedino u sluajevima kada
korisnik (potroa) da dozvolu da se sa njim komunicira i kada prua informacije preduzeu.
Zbog toga je neophodno da se na samoj prezentaciji nalazi formular putem kojeg korisnik
prijavljuje svoju e-mail adresu na koju e kasnije primati cirkularnu postu (mailing listu) od
preduzea.
Svrha sprovoenja aktivnosti e-mail marketinga sastoji se u ostvarivanju sledea tri koraka:
Privlaenje ljudi na web sajt,
Pruanje informacija o proizvodu ili uslugama, i
Motivisanje ljudi na obavljanje kupovine (poruivanje i plaanje).
Neeljena pota (spam) je neeljeni komercijalni e-mail. Spam se iri bez kontrole, oko 70-
80% svih namenskih Internet e-mail poruka spada u ovu kategoriju. Na Slici 8.5 prikazane su
osnovne kategorije neeljenih poruka, koje su formirne na osnovu podataka iz 2010. godine.
Vidi se da je gotovo dve treine poruka povezano sa famaceutskim kompanijama, dok je
jedan mali deo zlonameran.


( sa prosjekom od 12,3 miliona ovakvih poruka mjesecno, Bjelorusija je zemlja koja je
pretekla SAD u navedenom segmentu)
Prema evidenciji DoubleClick-a, preko 78% online kupaca obavilo je svoju kupovinu upravo
zahvaljujui e-mail porukama, dok je 1/3 e-mail korisnika obavila kupovinu odlaskom
direktno na link koji im je prosleen putem e-maila.( Prema: Michie, J. (2010.), Street Smart
Internet Marketing, Performance Marketing Group Inc., Canada)
Jedan od kljunih razloga za ovako dobre rezultate, jesu niski trokovi sprovoenja aktivnosti
e-mail marketinga.

http://www.copyblogger.com/email-marketing/
Sa druge strane, mnogi smatraju da je e-mail marketing izasao iz mode i da je tako rei
mrtav za razliku od socijalnih media i mobilnog marketinga. Meutim, prema podatku koji
sam pronaao na jednom internet blogu realna situacija je takva da je email marketing
zahvaljujui svom jakom marketinskom pristupu moniji nego ikada i to mnogo zahvaljujui
socijalnim medijima. Ono to doprinosi uspjenosti ovog vida marketinga jeste i njegova
trokonva efektivnost i povrat na investicije. Indeks ROI( returns of investmnets) je 4300 %
prema DMA-Direct Marketing Asocijaciji. Uzmijui u obzir zatitu okolia o kojoj se iz dana
u dan sve vie govori, e mail marketing spaava jedno do dva drveta koja bi bila utroena na
za proizvodnju papira i izradu odreenih promotivnih materijala.TOP 10 SAVJETA ZA KREIRANJE USPJENE EMAIL MARKETING KAMPANJE
Kreiranje uspjene marketing kampanje:
koritenje email kampanje kao dijalog
razvijanje kroz stopu klikova
segmentiranje
fokusiranje na poruku
automatiziranje gdje je potrebno
kreiranje miksa stilova i metoda
dostavnost poruka
testiranje
analiziranje rezultata
drutvena podjela( facebook, twitter...)

http://www.websitemarketingtricks.com/email-marketing/?gclid=CK6AlvzLpboCFU633god0GUAug
TOP ALATI ZA EMAIL MARKETING PREPORUENI OD STRANE PROFESIONALACA
RANK EMAIL TOOLS PURPOSE FEATURES SCORE MORE INFO


1

GetResponse
Kreiranje izvandrednih
biltena i odredinih
stranica u minuti
Uzvratni e mail dizajn
Autoresponderi
Kreatori e maila i oredinih stranica
Email Inteligence funkcija


9.8/10


Get it HERE!


2

Simply Cast


All in one
automatizacijska
marketinka rjeenja
Email Marketing softver
Autoresponder i kreator formi
Kreiranje online anketa
SMS Marketing


9.7/10


Get it HERE!


3

Aweber
E mail marketing usluge
i softverska rjeenja
Upravljaje email pretplatnicima
Autoresponder
HTML Email predloci
Kreiranje i slanje biltena


9.7/10


Get it HERE!
http://www.emeraldinsight.com/search.htm?PHPSESSID=kkm8ifbbh6et25r4rs7qkjf431&st1=e+mail+
marketing&ct=all&ec=1&bf=1
Uticaj e-mail marketinga na lojalnost brenda
Studija koju sam pronaao govori tome kako e-mail marketing utie na lojalnost brendu.
Podaci su sakupljeni od 890 potroaa koji su bili korisnici multinacionalnih kozmetikih
brendova i koji su redovno primali e-mail poruke od marketara. Rezultati su pokazali da e-
mail marketing ima pozitivne efekte na lojalnost brenda. Potroai koji su dobijali mailove su
posjetili prodavnice, obavili kupovinu te nakon toga isto preporuili svojim prijateljima.
Ovakvi rezultati su naravno ohrabrili marketare da nastave sa svojom kampanjom i nastoje
privui jo vei broj kupaca kako bi se poveala lojalnost brendovima.